Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ARAHAN PERKHIDMATAN BAB 1 ~BAB 8 by 18EV0q9

VIEWS: 0 PAGES: 64

									  ARAHAN
PERKHIDMATAN
 BAB 1 ~BAB 8
           1.JABATAN DAN
            ORANG RAMAI
                    2. PERKARA
    8. PERKARA            DALAM
       AM            PERKHIDMATAN
7. KELENGKAPAN      ARAHAN         3. SURAT
  PEJABAT      PERKHIDMATAN       MENYURAT
    6. KEMUDAHAN
                   4.FAIL MEMFAIL
    PERHUBUNGAN
           5.MEMELIHARA
            MENYIMPAN
             REKOD
BAB 1- JABATAN DAN ORANG
     RAMAI

1.MENGEMASKINI PENTADBIRAN
PEJABAT

2. HUBUNGAN DENGAN ORANG
RAMAI
   1. MENGEMASKINI
    PENTADBIRAN
a)  Peranan kerajaan dan pejabat
b)  Peranan ketua jabatan
c)  Menyemak semula fungsi jabatan
d)  Mengkaji aktiviti jabatan
e)  Senarai tugas
f)  Nasihat jabatan lain
g)  Melahirkan semangat pasukan
h)  Latihan dalam jabatan
i)  Pusingan kerja
       A. PERANAN KERAJAAN
         DAN JABATAN
JABATAN KERAJAAN DITUBUHKAN BAGI
MENJALANKAN FUNGSI MENTADBIR
NEGARA OLEH ITU SETIAP JABATAN
KERAJAAN HENDAKLAH MEMPUNYAI:
 1.  MISI
 2. OBJEKTIF
 3. DASAR
 4. FUNGSI
      B.PERANAN KETUA JABATAN
            Pembahagian
              kerja/
             Penurunan    Galakkan
    Carta              Hubungan
   Organisasi    Kuasa Secara
              Bertulis    baik staf


                     Menentukan
Objektif                  Hubungan
Jabatan       Perkara-perkara
                      Baik Dgn
             yg harus     Orang ramai
          diberikan perhatian
          oleh ketua jabatan
                     Menyediakan
 Bimbingan &               Panduan
  Latihan         Selaras    Kerja
  Kakitangan        Aktiviti
              Semua Unit/
              Bahagian
OBJEKTIF UMS
1.  Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik,
   bertaraf antarabangsa dalam program berbilang
   bidang iaitu sains, teknologi, kejuruteraan,
   perniagaan, ekonomi, politik dan sains sosial.

2.  Meneroka, memlihara dan memanfaatkan ilmu
   dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat
   dan negara selaras dengan etos universiti dan
   negara.

3.  Mempertahankan kebebasan akademik dan
   mengekalkan kerapian intelektual di kalangan
   komuniti universiti.

4.  Mengeluarkan graduan mengkhusus tetapi
   seimbang, ketrampilan, bertaqwa dan patriotik.

5.  Mengadakan program-program pengajian dan
   penyelidikan yang berkualiti serta relevan kepada
   masyarakat dan negara serta membangunkan harta
   intelek dan inovasi.
6.  Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi
   berguna di antara UMS dengan industri, kerajaan, badan-
   badan profesional dn masyarakat.

7.  Memupuk dan memerapkan nilai-nilai kemanusiaan murni
   sejagat serta keterbukaan berfikir dengan penuh
   tanggungjawab di kalangan para sarjana, pegawai dan
   tenaga sokongan universiti sambil mencapai hasil kerja
   yang optimal dan berkualiti tinggi.

8.  Menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi yang
   teguh dan keadilan sosial masyarkat melalui
   penyelidikan, penerbitan, perundingan, perkembangan
   teknologi dan khidmat masyarakat dalam iklim pengajian,
   pencarian ilmu dan pengurusan yang cekap dan mantap.

9.  Meningkatkan martabat dan prestij universiti sebagai
   institusi masyarakat yang unggul, progresif, terkemuka
   dan senantiasa memanfaatkan hasil kesarjanaannya.
  SEJENAK…………….
 ANDATELAH DILANTIK SEBAGAI
 SEORANG KETUA JABATAN, APAKAH
 PERKARA PERTAMA YANG PERLU
 ANDA LAKUKAN?
PERANAN KETUA JABATAN?
    BINCANGKAN….
CARTA ORGANISASI
C. MENYEMAK SEMULA
  FUNGSI JABATAN
   JELAS
   DIKEMASKINI DARI SEMASA KE
   SEMASA
   AKTIVITI YG TIDAK PERLU ATAU
   TIDAK SESUAI DIHAPUSKAN
  D. MENGKAJI AKTIVITI JABATAN
I. AKTIVITI DIKAJI SEMULA SUPAYA:
-AKTIVITI YANG TIDAK SESUAI DIHAPUSKAN
-LANGKAH YANG PENTING UNTUK MENCAPAI MATLAMAT
-SISTEM KAWALAN BERKESAN
-SISTEM KERJA YANG BAIK
   E.SENARAI TUGAS
 SETIAP KAKITANGAN
 JELAS,MUDAH DIFAHAMI

 SECARA BERTULIS

 DIKEMASKINI DARI SEMASA KE
 SEMASA TERUTAMA BILA ADA
 PERTUKARAN/PENYUSUNAN/
 PENGURANGAN ATAU PENAMBAHAN
 DAN PERUBAHAN SISTEM BERKERJA
F. NASIHAT DARI JABATAN LAIN
G. SEMANGAT BERPASUKAN
H. LATIHAN
J. PUSINGAN KERJA
Jabatan dan orang ramaiMEMUDAHKAN
MESRA
ADIL KEPADA SEMUA
II. Hubungan Dengan
  Orang Ramai
   HUBUNGAN BAIK-
     PERLU!
 - KEMUDAHAN UNTUK ORANG
     RAMAI.
BAB 2. PENGUBAHSUAIAN SISTEM BARU
     PENILAIAN PRESTASI

 SISTEM SARAAN PERKHIDMATAN AWAM
      -SSB: 1992-2002
       -SSM:2002
 PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN


GRED    KUMP.P&P   SOKONGAN

GRED    PTK 1 DAN 2  PTK 1 DAN 2
LANTIKAN

GRED    PTK 3 DAN   PTK 3 DAN
KENAIKAN  KEATAS    KEATAS
PANGKAT
PELUANG KENAIKAN PANGKAT
  PEWUJUDAN LAPISAN JAWATAN BARU UNTUK
  SEMUA PERKHIDMATAN KECUALI:

  TENTERA/POLIS/BOMBA/PENJARA
  SKIM PERKHIDMATAN BERKELAYAKAN
  STPM/DIPLOMA/SETARAF /SPM DAN SETARAF YG
  MEMPUNYAI 3 LAPIS
PENETAPAN GRED MENGIKUT
    KELAYAKAN
  KELAYAKAN    GRED SSM


   IJAZAH     41-54


 DIPLOMA/STPM/   27-40
   SETARAF

 SPM DAN SETARAF  17-26


 PMR/SRP KEBAWAH   1-16
  PENILAIAN PRESTASI
 HENDAKLAH  OBJEKTIF,ADIL DAN
 TELUS
 BERASASKAN PENGHASILAN KERJA
 DAN TINGKAHLAKU
 MENGGALAKKAN PERSAINGAN UTK
 TINGKAT KUALITI DAN
 PRODUKTIVITI
       CIRI

 PENETAPAN SKT
 OBJEKTIF,TELUS DAN ADIL
 IKTIRAF KEGIATAN DAN SUMBANGAN
 LUAR
 PENETAPAN MARKAH WAJARAN
 LIMA JENIS BORANG MENGIKUT
 KUMPULAN
 PERANAN PANEL PEMBANGUNAN
 SUMBER MANUSIA
   FIKIR SEJENAK
 BAGAIMANA  ANDA INGIN
 DINILAI?
 BAGAIMANA ANDA INGIN
 MENILAI?
 APA YANG ANDA INGIN
 DARIPADA PENILAIAN?
BAB 3- SURAT MENYURAT
BAB 3. SURAT MENYURAT
 1.  MENULIS SURAT DAN
   MENGALAMAT SURAT
 2.  MENULIS MINIT SURAT
 3.  MELAYAN SURAT YANG
   DITERIMA
1, MENULIS DAN MENGALAMAT
      SURAT
   Surat hendaklah jelas
   Surat hendaklah di atas kertas rasmi
   Memula dan mengakhiri surat
   Rujukan dan tajuk
   Perenggan dan nombor mukasurat
   Satu perkara sahaja
   Alamat penerima
   Pengkelasan surat mengikut fail
   Rekod surat keluar masuk
        II. MENULIS MINIT

  Pentingnya Minit Surat  -  sebagai rekod

               -  sebagai perhubungan pegawai
                 [tidak digalakkan]
  Cara Menulis       –  jelas,ringkas, mudah difahami
   iii. MELAYAN SURAT
 DIBERIKAN PERHATIAN SEGERA
 DIBERIKAN KEPADA PENERIMA PADA
 HARI YANG SAMA
 TINDAKAN PENDAFTARAN FAIL
 SAMPUL KECIL BAGI TINDAKAN
 SEMENTARA
 REKOD SURAT KELUAR MASUK
 DAFTARKAN SURAT MENGANDUNGI
 BAYARAN
    BAB 4- FAIL MEMFAIL

1. PENGKELASAN FAIL
2. MENDAFTAR DAN MENYELENGGARA
  FAIL
3. PENGEDARAN FAIL
4. SIMPAN DALAM PERHATIAN
5. MEMELIHARA DAN MENJAGA FAIL
  1. PENGKELASAN FAIL
 Sistematik
 Pengkelasan bagi pejabat kecil
 Memberi tajuk fail
 Pengkelasan keselamatan-
 terhad/sulit/rahsia besar/rahsia
 Merendahkan peringkat pengkelasan
 Memakai kulit fail yang sesuai
  2. MENDAFTAR DAN
 MENYELENGGARA FAIL

 -PENDAFTARAN BERNOMBOR/ABJAD
-TAHUN BUKA FAIL
- KERTAS MINIT &SURAT
- MEREKOD SURAT DI MINIT
- KULIT BARU-FAIL SAMBUNGAN
- PERINGKAT TINDAKAN FAIL
 3.PENGEDARAN FAIL


- CATATAN PENGEDARAN
- TANGGUNGJAWAB PEGAWAI DALAM
    PENGEDARAN FAIL
- MEMULANGKAN FAIL KE PENDAFTARAN
- PENGEDARAN FAIL DALAM PENGKELASAN
 KESELAMATAN
  4. SIMPAN DALAM
    PERHATIAN
 BUKU SDP
 PEMERIKSAAN BUKU SDP SETIAP
 HARI
5. MEMELIHARA/MENJAGA
  KESELAMATAN FAIL

-MEMELIHARA FAIL DARI KECICIRAN
-MEMELIHARA KESELAMATAN
 KANDUNGAN FAIL
-MENGASINGKAN FAIL MATI
     FAIL ANDA?
 DI MANA?
 BAGAIMANA?

 SIAPA CARE TAKER?

 APA CADANGAN?
BAB 5 –MEMELIHARA DAN
 MENYIMPAN REKOD

1. REKOD KERAJAAN DAN
   PERANAN ARKIB
2. PEMELIHARAAN REKOD
1. REKOD KERAJAAN DAN PERANAN
     ARKIB NEGARA
  - TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
  - ARKIB NEGARA
  - PEGAWAI REKOD JABATAN
  - REKOD YANG PERLU DIHANTAR KE
   ARKIB NEGARA –BERNILAI
   DAN LEBIH 2O TAHUN
  - REKOD DITUTUP LEBIH LIMA
   TAHUN
  - SENARAI REKOD SEBELUM KE
   ARKIB
   2.PEMELIHARAAN REKOD-REKOD

I.  REKOD MESTI DIPELIHARA DGN
   BAIK

-   MENGAMBIL TINDAKAN SESUAI
   UNTUK MEMELIHARA REKOD
-   DAPATKAN NASIHAT PAKAR
II. BILIK SIMPANAN SESUAI
III. REKOD PATUT DISIMPAN ATAS
       RAK
   IV. MENGERING REKOD
 REKOD YANG BASAH HENDAKLAH
 DIANGINKAN SUPAYA KERING
 JANGAN DISALAI ATAU JEMUR!
V.REKOD KOYAK PERLU DIBAIKI

 HENDAKLAH DITAMPAL DENGAN
 KERTAS LAIN DAN MENGGUNAKAN
 PELEKAT GAM UBI
 TIDAK SESUAI:
 VI.BILIK REKOD DIJAGA DAN
      DIBERSIHKAN

 JANGAN GUNAKAN BILIK REKOD
 SEBAGAI TEMPAT MAKAN DAN
 MINUM ATAU MEROKOK!
 HENDAKLAH SENTIASA
 DIBERSIHKAN DENGAN PENCUCI
 HAMPAGAS
BAB 6 KEMUDAHAN
PERHUBUNGAN
1. PERATURAN AM
2. PERKHIDMATAN POS
3. TELEGRAM
4. PENGGUNAAN TELEFON
     I.  PERATURAN AM UNTUK TUJUAN RASMI
 SAHAJA
 JIKA DIGUNAKAN UNTUK
 TUJUAN TIDAK RASMI,
 PERLU BAYAR SENDIRI
UNTUK URUSAN KERAJAAN
SAHAJA!!!
PERHUBUNGAN CEPAT-DIGALAKKAN!!
  II. PERKHIDMATAN POS
 SURAT KERAJAAN-PERCUMA
 BAYARAN UTK SURAT LAIN

 PENDAFTARAN BUNGKUSAN-BILA
 PERLU SAHAJA
 AHLI PARLIMEN DIKECUALIKAN
 SETEM
PENGGUNAAN TELEFON-PENDEK DAN
     RINGKAS!!!
  FIKIR SEJENAK?


KEADAAN SEMASA PENGGUNAAN
 TELEFON DI JABATAN ANDA…..
 BAB 7- KELENGKAPAN PEJABAT

1.  ALATULIS
2.  BORANG-BORANG DAN REKOD
   BERCETAK
3.  MEMESAN BEKALAN ALAT TULIS
4.  MESIN-MESIN PEJABAT
5.  PERKAKAS-PERKAKAS LAIN
KAWALAN ALATULIS
  PENTING!!
ELAK KECUAIAN MENYIMPAN
   PERALATAN!!
           Kebenaran
          perbendaharaan
3 siri borang
   Am                 Borang untuk
 Kewangan,                Mengumpul
 \jabatan
                      maklumat
        Borang-borang

Rundingan semasa      Borang kewangan
  Merangka          Resit lesen
   borang
MEMBELI MESIN PEJABAT
  MESIN MAHAL DAN
  MODEN
  MESIN PEJABAT BIASA

  MENYELENGGARA MESIN
SESUAIKAN MESIN DENGAN KEADAAN
  BAB 8-LAIN-LAIN PERKARA
      JABATAN
 1. Buku kedatangan
 2a.Mencegah kebakaran
 2b. Pemeriksaan tahunan pemadam
 api
 2c. Bilik Simpanan Rekod tahan api
 3. Rekod –Rekod ditulis dengan
 dakwat kekal
 6. Kebersihan pejabat
 7. Tarikh mengemukakan bahan
 Warta kerajaan
 8.Tanggungjawab ketua jabatan
 tentang bahan dicetak
 9. Memulangkan pruf dengan
 segera ke Jabatan Cetak
 10.nasihat Undang-undang
 11. Hubungan dengan Pegawai
 daerah
 12. Lawatan ketua Jabatan ke
 daerah
 13. Hubungan dengan SUK negeri
SEKIAN ,TERIMA KASIH

								
To top