inhoud - Excel

Document Sample
inhoud - Excel Powered By Docstoc
					Kostenberekening onderhoud 18 holes golfbaan


tabblad                 inhoud


toelichting               Toelichting op berekening onderhoudswerkzaamheden 18 holes go


werk jaarlijks             Uitgangspunten onderhoudswerkzaamheden 18 holes golfbaan jaa


kosten jaarlijks            Overzicht onderhoudswerkzaamheden en kosten 18 holes golfbaan


kosten jaarlijks uitbesteding      Overzicht onderhoudswerkzaamheden en kosten 18 holes golfbaan
verantwoording:             nadere informatie kan verkregen worden bij J. Lassche, golfbaan H
                    Blaardorpseweg 1 te 2911 BC Nieuwerkerk aan den IJssel, 0180-31
                    JLassche@hitland.nl
 rhoudswerkzaamheden 18 holes golfbaan jaarlijks


 rkzaamheden 18 holes golfbaan jaarlijks


mheden en kosten 18 holes golfbaan jaarlijks


mheden en kosten 18 holes golfbaan jaarlijks uitbesteed
n worden bij J. Lassche, golfbaan HItland,
ieuwerkerk aan den IJssel, 0180-317188
Toelichting op berekening onderhoudswerkzaamheden 18 holes golfbaan jaarlijks


De voorliggende vrij gedetailleerde informatie over de onderhoudswerkzaamheden voor een 18 holes golfbaan
daaraan verbonden kosten is tot stand gekomen met behulp van een beheersysteem. Omdat kosteninformatie
velerlei wijze inzichtelijk gemaakt kan worden zal hieronder een toelichting gegeven worden op de wijze, waar
informatie tot stand is gekomen.

Een beheersysteem brengt op een gestructureerde wijze de diverse onderdelen van een golfbaan vanaf een ka
over in een database. Met die database kan niet alleen overzicht worden verkregen, maar er kan ook mee wor
gepland en gerekend, zoals later zal blijken.

Als eerste worden/zijn de diverse onderdelen van een golfbaan vanaf een (digitale) kaart opgemeten en in de
database gezet. Hierbij wordt aan die onderdelen een unieke code en een zogenoemd groentype gehangen om
elkaar te kunnen onderscheiden. Groentypen zijn green, tee, fairway, rough enzovoorts, maar ook overige inve
waaraan onderhoud uitgevoerd moet worden. Per onderdeel kan overigens ook nog meer informatie worden
vastgelegd, zoals een plaatsaanduiding ("hole 1") om later ook hierop bijvoorbeeld een selectie of ordenig van
gegevens te kunnen maken.
Als de opmeting en inventarisatie geheel is uitgevoerd ontstaat er een overzicht van alle onderdelen en kan du
ook een samenvatting van die onderdelen gegenereerd worden met bijvoorbeeld de totale oppervlakte per gro
en de aantallen overige inventaris.

Elk groentype heeft vervolgens zijn eigen onderhoud en door simpelweg die onderhoudsmaatregelen aan de on
scheiden groentypen te hangen kan een onderhoudsplan worden gemaakt. Alle onderdelen van de golfbaan he
immers al een groentype en oppervlakte groentype maal onderhoudsmaatregelen geeft een hoeveelheid onde
en de bijbehorende kosten. Eerst echter nog wat toelichting op de onderhoudsmaatregelen.
Een green moet bijvoorbeeld gemaaid worden. De onderhoudsmaatregel maaien wordt aan het groentype gre
toegevoegd en hiervan wordt allereerst vastgelegd hoe vaak dat moet gebeuren, bijvoorbeeld 180 keer per jaa
wordt bij arbeid vastgelegd hoeveel oppervlak een greenkeeper kan maaien in een uur. Bij machinegebruik is v
welke machine daarvoor nodig is en die machine neemt dezelfde norm van oppervlak per uur over. Eventueel k
dan nog materiaal ingevoerd worden dat nodig is voor het onderhoud. Vervolgens worden voor het groentype
de volgende onderhoudsmaatregelen ingevoerd en ook voor de andere groentypen en overige inventaris uitera
Het spreekt voor zich, dat de onderhoudsmaatregelen zo nauwkeurig mogelijk moeten worden ingevoerd.

Voor wat betreft de normen moet nog het volgende worden opgemerkt.
De arbeidsnorm is uit de praktijk afgeleid. Per onderhoudsmaatregel is te bepalen hoe lang een greenkeeper er
doet. Hij/zij kan bijvoorbeeld 3.065 m2 green maaien in een uur of 660 m2 doorzaaien in een uur. Het spreekt v
zich, dat de gebruikte machine er net zo lang over doet en dus wordt daarvoor deze norm ook overgenomen.
Per specifieke machine is dan nog een norm vastgelegd en wel de kosten per draaiuur. Ook dit gegeven is uit d
(eigen) praktijk afgeleid. Voor de arbeidsnorm is ofwel een algemeen of een specifiek uurtarief per werkzaamh
te voeren, dat wordt gebruikt om de arbeidskosten uit te rekenen.

Na het invoeren van de inventaris en het koppelen hiervan aan een groentype met de onderhoudsmaatregelen
normen voor arbeidsinzet en machinegebruik kan een berekening worden gemaakt.
De oppervlakte groentype (bijv. green) wordt per onderhoudsmaatregel (bijv. maaien) vermenigvuldigd met de
frequentie van de maatregel, zodat een totale hoeveelheid te maaien oppervlakte wordt uitgerekend. Deze tot
oppervlakte wordt weer gedeeld door de norm voor arbeids- c.q. machineinzet om het aantal arbeids- en mach
uren te bepalen.
Per onderhoudsmaatregel wordt het aantal arbeidsuren met het algemeen of specifiek uurtarief vermenigvuld
voor de arbeidskosten en de machineuren met de specifieke kosten per draaiuur voor de totale machinekosten
deze wijze ontstaan vele regels berekende uren en kosten, namelijk voor elke onderhoudsmaatregel een regel.
De onderhoudsmaatregelen kunnen per groentype of bijvoorbeeld per hole worden geordend. Voor het voorbe
is een rangschikking per groentype het meest inzichtelijk.
Voor de arbeidsnorm is in het voorbeeld een uurtarief gehanteerd van € 25,50 per uur, hetgeen overeenkomt m
gemiddelde voor een bruto maandloon (inclusief vakantiegeld en werkgeverslasten) van ongeveer € 2.500,-. Vo
machinekosten zijn uiteraard verschillende normen van toepassing. Deze kunnen worden afgeleid door per ond
maatregel de machinekosten te delen door het aantal bij de onderhoudsmaatregel vermelde uren.

Op het tabblad `werk jaarlijks` zijn de uitgangspunten voor de onderhoudswerkzaamheden per groentype wee
en de frequentie van het onderhoud.

Op het tabblad `kosten jaarlijks` zijn de onderhoudswerkzaamheden en kosten per groentype, overige inventar
materiaal weergegeven (totaal kosten onderhoud 18 holes golfbaan).

Op het tabblad "kosten jaarlijks uitbesteding" zijn de totaal kosten en aanvullend de extra kosten voor uitbeste
weergegeven. Aanvullende toelichting:
Een met golfbaanonderhoud bekende aannemer moet de onderhoudsmaatregelen minimaal tegen eenzelfde a
uurtarief en machinekostennorm kunnen leveren dan wanneer het onderhoud in eigen beheer wordt uitgevoe
de uitbesteding en daarmee ook het afkopen van het risico komen er kosten bij als algemene kosten voor de aa
en een bedrag voor winst en risico. Als de aanbesteding via een bestek gaat komt er ook nog een relatief besch
bijdrage voor het gebruiken van de zogenoemde RAW-systematiek bij.

Tot slot nog het volgende. Het onderhoud van een golfbaan is erg arbeidsintensief. Hierdoor zullen nagenoeg a
werkzaamheden jaarlijks, maandelijks, wekelijks of soms zelfs dagelijks plaatsvinden. In relatie tot het "groene
zijn er slechts enkele werkzaamheden, die meerjaarlijks plaatsvinden, zoals sloten baggeren en onderhoud aan
verhardingen. Deze werkzaamheden zijn niet meegenomen in het voorbeeld, maar voor die werkzaamheden m
wel middelen gereserveerd worden uiteraard.
mheden voor een 18 holes golfbaan en de
rsysteem. Omdat kosteninformatie op
gegeven worden op de wijze, waarop deze


elen van een golfbaan vanaf een kaart
 rkregen, maar er kan ook mee worden


digitale) kaart opgemeten en in de
ogenoemd groentype gehangen om ze van
 enzovoorts, maar ook overige inventaris
 ook nog meer informatie worden
orbeeld een selectie of ordenig van

zicht van alle onderdelen en kan dus
beeld de totale oppervlakte per groentype


 onderhoudsmaatregelen aan de onder-
 Alle onderdelen van de golfbaan hebben
 egelen geeft een hoeveelheid onderhoud
udsmaatregelen.
 aaien wordt aan het groentype green
 uren, bijvoorbeeld 180 keer per jaar. Ook
n in een uur. Bij machinegebruik is vastgelegd
 oppervlak per uur over. Eventueel kan
 olgens worden voor het groentype green
entypen en overige inventaris uiteraard.
 ijk moeten worden ingevoerd.


epalen hoe lang een greenkeeper er over
doorzaaien in een uur. Het spreekt voor
oor deze norm ook overgenomen.
 r draaiuur. Ook dit gegeven is uit de
 specifiek uurtarief per werkzaamheid in


pe met de onderhoudsmaatregelen en de
 v. maaien) vermenigvuldigd met de
 vlakte wordt uitgerekend. Deze totale
nzet om het aantal arbeids- en machine

of specifiek uurtarief vermenigvuldigd
aiuur voor de totale machinekosten. Op
ke onderhoudsmaatregel een regel.
 worden geordend. Voor het voorbeeld

 50 per uur, hetgeen overeenkomt met een
 rslasten) van ongeveer € 2.500,-. Voor de
unnen worden afgeleid door per onderhouds-
 atregel vermelde uren.

werkzaamheden per groentype weergegeven


ten per groentype, overige inventaris en


ullend de extra kosten voor uitbesteding

 egelen minimaal tegen eenzelfde arbeidsnorm/
 ud in eigen beheer wordt uitgevoerd. Vanwege
n bij als algemene kosten voor de aannemer
 komt er ook nog een relatief bescheiden


tensief. Hierdoor zullen nagenoeg alle
atsvinden. In relatie tot het "groene" onderhoud
 sloten baggeren en onderhoud aan (asfalt-)
d, maar voor die werkzaamheden moeten
Uitgangspunten onderhoudswerkzaamheden 18 holes golfbaan jaarlijks


Onderhoudswerkzaamheden per groentype en frequenties


G01 GREEN
     Maaien grasveld.                  1/4 tot 1/10 4-7 keer per week; overige maa
     Beluchten grasveld.                 2 x keer per jaar met holle pennen; 2 keer pe
     Beluchten grasveld; extra              1 x keer per jaar extra met vaste pennen 9 sp
     Dressen / bezanden greens.             7-8 keer per jaar; gemiddeld 1 mm per keer a
     Verticuteren grasveld.               6-8 keer per jaar
     Bemesten grasveld.                 6 keer per jaar
     Doorzaaien grasveld.                1-2 keer per jaar
     Herstellen van schades aan grasmat.         10 keer per jaar
     Onkruidbestrijding in gras.             1 keer per jaar; schimmelbestr. indien nodig
     Grasveld ontdoen van blad.             25 keer per jaar
     Verplaatsen cups / steken hole.           3-4 keer per week
     Zwiepen van het gras.                indien nodig; 130 keer per jaar


G02 APRON
    Maaien grasveld.                   1/4 tot 1/11 2-3 keer per week; overige maa
    Beluchten grasveld.                 1 x keer per jaar met holle pennen; 2 keer pe
    Dressen / bezanden apron/voorgreens.         7-8 keer per jaar; gemiddeld 1 mm per keer a
    Verticuteren grasveld.                6-8 keer per jaar
    Bemesten grasveld.                  6 keer per jaar
    Doorzaaien grasveld.                 1-2 keer per jaar
    Herstellen van schades aan grasmat.         10 keer per jaar
    Onkruidbestrijding in gras.             1 keer per jaar; schimmelbestr. indien nodig
    Grasveld ontdoen van blad.              25 keer per jaar


G03 TEES
      Maaien grasveld.                 1/4 tot 1/11 2 keer per week; overige maand
      Beluchten grasveld.                2 x keer per jaar met holle pennen
      Beluchten grasveld; extra             3 x keer per jaar met vaste pennen
      Dressen / bezanden tees.             4 keer per jaar; gemiddeld 1 mm per keer aa
      Verticuteren grasveld.              2 keer per jaar
      Bemesten grasveld.                6 keer per jaar
      Doorzaaien grasveld.               1-2 keer per jaar
      Herstellen van schades aan grasmat.        10 keer per jaar
      Onkruidbestrijding in gras.            1 keer per jaar; schimmelbestr. indien nodig
     Grasveld ontdoen van blad.        25 keer per jaar
     Verplaatsen Tee-Marker.          3-4 keer per week; gelijktijdig met cups / ste
     Wintertee (18 holes).           indien nodig instrooien met zand


G04 BUNKERS
     Harken bunkers.              1/4 tot 1/11 2 keer per week; overige maand
     Afsteken van graskanten.          6 keer per jaar
     Bijmaaien randen bunkers.         30 keer per jaar
     Zand aanvullen in bunkers.         1 keer per jaar


G05 FAIRWAY
     Maaien grasveld.              1/4 tot 1/11 2-3 keer per week; overige maa
     Beluchten grasveld.            1 x keer per jaar met vaste pennen
     Dressen / bezanden fairways.        1 keer per jaar
     Verticuteren grasveld.           1 keer per 2 jaar
     Bemesten grasveld.             4 keer per jaar
     Doorzaaien grasveld.            1 keer per jaar
     Onkruidbestrijding in gras.        1 keer per jaar


G06 SEMI-ROUGH
     Maaien grasveld.             1/4 tot 1/11 2-3 keer per week; overige maa
     Onkruidbestrijding in gras.        1 keer per jaar


G07 ROUGH
    Maaien grasveld.              1/4 tot 1/11 2-3 keer per week; overige maa
    Onkruidbestrijding in gras.         1 keer per jaar


G08 WINTERGREEN
     Maaien grasveld.              1 /10 tot 1/12 1 keer per week
     Beluchten grasveld.            2 x keer per jaar met holle pennen; 2 keer pe
     Dressen / bezanden wintergreen.      7-8 keer per jaar
     Doorzaaien grasveld.            1 keer per jaar


G09/15/16/33 VIJVERS/
     WATERGANGEN/OEVERZONES
     Maaien oevervegetatie.           1 maaibeurt per jaar 50 % van de oevers
     Verwerken maaisel van de oevervegetatie.  1 maaibeurt per jaar 50 % van de oevers
     Verwijderen boomvormers oeverzones.    1 keer per jaar
     Uitmaaien droog talud van watergang.      1 keer per jaar 75 % oevers
     Uitmaaien nat gedeelte van watergang.     1 keer per jaar 75 % oevers
     Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.  1 keer per jaar 75 % oevers


G12 BEPLANTING
     Uitmaaien beplantingsvak.            1/4 tot 1/11 1 keer per week; overige maand
     Dunnen beplanting.               1 keer per jaar


G17 BERM,
     Maaien bermen en taluds.            1/4 tot 1/11 1 keer per week; overige maand

G18/19 KNOTWILGEN/SOLITAIREN
     Knotten van bomen.               1 keer per jaar 50 % van de bomen
     Snoeien van bomen; waterlot.          2 keer per jaar
     Snoeien van bomen; vormsnoei.          1 keer per 3 jaar


G11 DIVERSEN
     Doorspuiten drains horizontale drainage.    1 keer per jaar 33 % van de totale lengte
     Snoeien rand beplantingsvak.          1 keer per jaar; bewerking 10 % van de lengt
     Aanbrengen ongebonden steenmengsel.       1 keer per jaar 33 % van de oppervlakte
     Onderhoud baanmeubilair.            div freq.; betreft holeborden, ballenwassers,
     Diverse werkzaamheden.             div freq.; betreft baanmarkering, hekwerken
     Maaien bermen en taluds.            1 keer per week; betreft parkeerterrein
     Bediening en onderhoud t.b.v. beregening.    dagelijks in seizoen
     Losse arbeid werknemer.             stelpost onvoorziene werkzaamheden
/10 4-7 keer per week; overige maanden 2-3 keer per week
 er jaar met holle pennen; 2 keer per jaar met vaste pennen
 er jaar extra met vaste pennen 9 specifieke greens
per jaar; gemiddeld 1 mm per keer aanbrengen; inslepen
r jaar; schimmelbestr. indien nodig


dig; 130 keer per jaar
/11 2-3 keer per week; overige maanden 1-2 keer per week
 er jaar met holle pennen; 2 keer per jaar met vaste pennen
per jaar; gemiddeld 1 mm per keer aanbrengen; inslepen
r jaar; schimmelbestr. indien nodig
/11 2 keer per week; overige maanden 1 keer per week
 er jaar met holle pennen
 er jaar met vaste pennen
r jaar; gemiddeld 1 mm per keer aanbrengen; inslepen
r jaar; schimmelbestr. indien nodig
per week; gelijktijdig met cups / steken hole
 dig instrooien met zand
/11 2 keer per week; overige maanden 1 keer per week
/11 2-3 keer per week; overige maanden 1 keer per week
 er jaar met vaste pennen
/11 2-3 keer per week; overige maanden 1-2 keer per week
/11 2-3 keer per week; overige maanden 1-2 keer per week
1/12 1 keer per week
er jaar met holle pennen; 2 keer per jaar met vaste pennen
urt per jaar 50 % van de oevers
urt per jaar 50 % van de oevers
r jaar 75 % oevers
r jaar 75 % oevers
r jaar 75 % oevers
/11 1 keer per week; overige maanden 1 keer per 2 weken
/11 1 keer per week; overige maanden 1 keer per 2 weken


r jaar 50 % van de bomen
r jaar 33 % van de totale lengte
r jaar; bewerking 10 % van de lengte/rand
r jaar 33 % van de oppervlakte
betreft holeborden, ballenwassers, banken, vuilnisbakken
betreft baanmarkering, hekwerken, beregening, entree enz
r week; betreft parkeerterrein

onvoorziene werkzaamheden
Overzicht onderhoudswerkzaamheden en kosten 18 holes golfbaan jaarlijks


Onderhoudswerkzaamheden totaal per groentype
                          eenheid   aantal

G01 GREEN                     m2       9,978
     Maaien grasveld.
     Beluchten grasveld.
     Beluchten grasveld; extra
     Dressen / bezanden greens.
     Verticuteren grasveld.
     Bemesten grasveld.
     Doorzaaien grasveld.
     Herstellen van schades aan grasmat.
     Onkruidbestrijding in gras.
     Grasveld ontdoen van blad.
     Verplaatsen cups / steken hole.
     Zwiepen van het gras.


G02 APRON                     m2       2,437
    Maaien grasveld.
    Beluchten grasveld.
    Dressen / bezanden apron/voorgreens.
    Verticuteren grasveld.
    Bemesten grasveld.
    Doorzaaien grasveld.
    Herstellen van schades aan grasmat.
    Onkruidbestrijding in gras.
    Grasveld ontdoen van blad.


G03 TEES                      m2       9,481
      Maaien grasveld.
      Beluchten grasveld.
      Beluchten grasveld; extra
      Dressen / bezanden tees.
      Verticuteren grasveld.
      Bemesten grasveld.
      Doorzaaien grasveld.
      Herstellen van schades aan grasmat.
      Onkruidbestrijding in gras.
     Grasveld ontdoen van blad.
     Verplaatsen Tee-Marker.
     Wintertee (18 holes).


G04 BUNKERS                   m2   3,512
     Harken bunkers.
     Afsteken van graskanten.
     Bijmaaien randen bunkers.
     Zand aanvullen in bunkers.


G05 FAIRWAY                   m2  177,824
     Maaien grasveld.
     Beluchten grasveld.
     Dressen / bezanden fairways.
     Verticuteren grasveld.
     Bemesten grasveld.
     Doorzaaien grasveld.
     Onkruidbestrijding in gras.


G06 SEMI-ROUGH                  m2   15,438
     Maaien grasveld.
     Onkruidbestrijding in gras.


G07 ROUGH                    m2  150,535
    Maaien grasveld.
    Onkruidbestrijding in gras.


G08 WINTERGREEN                 m2    216
     Maaien grasveld.
     Beluchten grasveld.
     Dressen / bezanden wintergreen.
     Doorzaaien grasveld.


G09/15/16/33 VIJVERS/               m2  130,193
     WATERGANGEN/OEVERZONES          m1  19,879
     Maaien oevervegetatie.
     Verwerken maaisel van de oevervegetatie.
     Verwijderen boomvormers oeverzones.
     Uitmaaien droog talud van watergang.
     Uitmaaien nat gedeelte van watergang.
     Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.


G12 BEPLANTING                    m2   44,352
     Uitmaaien beplantingsvak.
     Dunnen beplanting.


G17 BERM,                      m2    3,191
     Maaien bermen en taluds.

G18/19 KNOTWILGEN/SOLITAIREN
     Knotten van bomen.             stuks   260
     Snoeien van bomen; waterlot.        stuks   485
     Snoeien van bomen; vormsnoei.        stuks   485


G11 DIVERSEN
     Doorspuiten drains horizontale drainage.  m1   48,500
     Snoeien rand beplantingsvak.        m1     470
     Aanbrengen ongebonden steenmengsel.     m2    3,625
     Onderhoud baanmeubilair.          eur
     Diverse werkzaamheden.           eur
     Maaien bermen en taluds.          m2    8,500
     Bediening en onderhoud t.b.v. beregening.  eur
     Losse arbeid werknemer.           uren   100SUBTOTAAL PERSONEEL EN MACHINES

STELPOST ONVOORZIEN DRAINAGE             eur   2,750

MATERIAAL "VASTE" HOEV.HEDEN
    Zand tbv dressen green / apron / tee     m3     75
    Zand tbv dressen fairway           m3     600
    Zand tbv aanvullen bunkers          m3     175
    Graszaad tbv doorzaaien green / tee     kg     200
    Graszaad tbv doorzaaien fairway / dr.range  kg    1,000
    Schelpen / ongebonden steenmengsel      m3     70
MATERIAAL "VARIABELE" HOEV.HEDEN
    Meststoffen tbv greens            kg    2,350
    Meststoffen tbv tee's            kg    1,700
    Meststoffen tbv fairways / dr.range  kg  8,500
    Bestr.middelen / ijzersulfaat ca   eur  8,000

TOTAAL KOSTEN ONDERHOUD EXCL BTW
            kosten
uren     totaal  wv pers. wv mach.


   856   31,913   21,811  10,102
   44    1,686   1,106   580
    4     127     83    44
   109    3,771   2,763  1,008
   36    1,360    925   435
   22     685    555   131
   29    1,008    736   272
   58    1,846   1,541   305
   18     711    442   268
   22     674    551   123
   44    1,218   1,088   131
   73    2,198   1,806   392
  1,313   47,198   33,408  13,790


    105   3,960   2,700  1,260
    10    350    250   100
    30   1,085    765   320
    10    355    255   100
     5    150    125    25
     5    200    125    75
    15    465    375    90
     5    175    125    50
    10    300    225    75
    195   7,040   4,945  2,095


    270   9,980   6,900  3,080
    33   1,210    800   410
    12    500    300   200
    55   1,975   1,400   575
    10    380    250   130
    20    650    505   145
    15    525    375   150
    100   3,145   2,625   520
    15    630    375   255
 20    610   505   105
 80   2,240  2,000   240
 20    580   505    75
 650  22,425  16,540  5,885


 300  10,363  7,673  2,690
 62   1,667  1,574    93
 35   1,032   900   132
 75   2,611  1,949   661
 472  15,673  12,096  3,576


1,668  61,485  42,532  18,952
  82  3,005  2,085   920
  41  1,533  1,042   491
  12   450   307   143
 119  3,700  3,021   679
  65  2,208  1,668   540
  49  1,778  1,251   527
2,036  74,158  51,906  22,251


 410  14,140  10,425  3,715
  3    110    76    34
 413  14,250  10,501  3,749


1,990  68,880  50,750  18,130
  20   685   510   175
2,010  69,565  51,260  18,305


  2    70    50    20
  2    75    50    25
  3   100    75    25
  1    33    25    8
  8   278   200    78
 40   1,525  1,020   505
 60   2,650  1,580  1,070
 50   1,585  1,275   310
 90   3,430   2,300  1,130
 90   3,430   2,300  1,130
 160   5,965   4,080  1,885
 490   18,585  12,555  6,030


 420   14,056  10,758  3,298
 28    889    723   165
 448   14,945  11,481  3,463


 15    510    385   125


 20    780    510   270
 140   4,370   3,570   800
 65   2,625   1,655   970
 225   7,775   5,735  2,040


 40   1,820   1,020   800
  2     70    50   20
 40   1,360    980   380
 30    765    765    0
 60   1,530   1,530
 50   1,810   1,145   665
 60   1,530   1,530
 100     0
 382   8,885   7,020  1,865

8,657  301,286  218,032  83,253

     2,750

     37,500
     21,000
362,536  218,032  83,253
Overzicht onderhoudswerkzaamheden en kosten 18 holes golfbaan jaarlijks


Onderhoudswerkzaamheden totaal per groentype
                          eenheid   aantal

G01 GREEN                     m2       9,978
     Maaien grasveld.
     Beluchten grasveld.
     Beluchten grasveld; extra
     Dressen / bezanden greens.
     Verticuteren grasveld.
     Bemesten grasveld.
     Doorzaaien grasveld.
     Herstellen van schades aan grasmat.
     Onkruidbestrijding in gras.
     Grasveld ontdoen van blad.
     Verplaatsen cups / steken hole.
     Zwiepen van het gras.


G02 APRON                     m2       2,437
    Maaien grasveld.
    Beluchten grasveld.
    Dressen / bezanden apron/voorgreens.
    Verticuteren grasveld.
    Bemesten grasveld.
    Doorzaaien grasveld.
    Herstellen van schades aan grasmat.
    Onkruidbestrijding in gras.
    Grasveld ontdoen van blad.


G03 TEES                      m2       9,481
      Maaien grasveld.
      Beluchten grasveld.
      Beluchten grasveld; extra
      Dressen / bezanden tees.
      Verticuteren grasveld.
      Bemesten grasveld.
      Doorzaaien grasveld.
      Herstellen van schades aan grasmat.
      Onkruidbestrijding in gras.
     Grasveld ontdoen van blad.
     Verplaatsen Tee-Marker.
     Wintertee (18 holes).


G04 BUNKERS                   m2   3,512
     Harken bunkers.
     Afsteken van graskanten.
     Bijmaaien randen bunkers.
     Zand aanvullen in bunkers.


G05 FAIRWAY                   m2  177,824
     Maaien grasveld.
     Beluchten grasveld.
     Dressen / bezanden fairways.
     Verticuteren grasveld.
     Bemesten grasveld.
     Doorzaaien grasveld.
     Onkruidbestrijding in gras.


G06 SEMI-ROUGH                  m2   15,438
     Maaien grasveld.
     Onkruidbestrijding in gras.


G07 ROUGH                    m2  150,535
    Maaien grasveld.
    Onkruidbestrijding in gras.


G08 WINTERGREEN                 m2    216
     Maaien grasveld.
     Beluchten grasveld.
     Dressen / bezanden wintergreen.
     Doorzaaien grasveld.


G09/15/16/33 VIJVERS/               m2  130,193
     WATERGANGEN/OEVERZONES          m1  19,879
     Maaien oevervegetatie.
     Verwerken maaisel van de oevervegetatie.
     Verwijderen boomvormers oeverzones.
     Uitmaaien droog talud van watergang.
     Uitmaaien nat gedeelte van watergang.
     Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.


G12 BEPLANTING                    m2   44,352
     Uitmaaien beplantingsvak.
     Dunnen beplanting.


G17 BERM,                      m2    3,191
     Maaien bermen en taluds.

G18/19 KNOTWILGEN/SOLITAIREN
     Knotten van bomen.             stuks   260
     Snoeien van bomen; waterlot.        stuks   485
     Snoeien van bomen; vormsnoei.        stuks   485


G11 DIVERSEN
     Doorspuiten drains horizontale drainage.  m1   48,500
     Snoeien rand beplantingsvak.        m1     470
     Aanbrengen ongebonden steenmengsel.     m2    3,625
     Onderhoud baanmeubilair.          eur
     Diverse werkzaamheden.           eur
     Maaien bermen en taluds.          m2    8,500
     Bediening en onderhoud t.b.v. beregening.  eur
     Losse arbeid werknemer.           uren   100SUBTOTAAL PERSONEEL EN MACHINES

STELPOST ONVOORZIEN DRAINAGE             eur   2,750

MATERIAAL "VASTE" HOEV.HEDEN
    Zand tbv dressen green / apron / tee     m3     75
    Zand tbv dressen fairway           m3     600
    Zand tbv aanvullen bunkers          m3     175
    Graszaad tbv doorzaaien green / tee     kg     200
    Graszaad tbv doorzaaien fairway / dr.range  kg    1,000
    Schelpen / ongebonden steenmengsel      m3     70
MATERIAAL "VARIABELE" HOEV.HEDEN
    Meststoffen tbv greens            kg    2,350
    Meststoffen tbv tee's            kg    1,700
     Meststoffen tbv fairways / dr.range  kg  8,500
     Bestr.middelen / ijzersulfaat ca   eur  8,000

SUBTOTAAL

STAARTPOSTEN
    Uitvoeringskosten           eur
    Algemene kosten            eur
    Winst en risico            eur

STELPOSTEN

BIJDRAGEN
     RAW-bijdrage             eur

TOTAAL KOSTEN ONDERHOUD EXCL BTW
            kosten
uren     totaal  wv pers. wv mach.


   856   31,913   21,811  10,102
   44    1,686   1,106   580
    4     127     83    44
   109    3,771   2,763  1,008
   36    1,360    925   435
   22     685    555   131
   29    1,008    736   272
   58    1,846   1,541   305
   18     711    442   268
   22     674    551   123
   44    1,218   1,088   131
   73    2,198   1,806   392
  1,313   47,198   33,408  13,790


    105   3,960   2,700  1,260
    10    350    250   100
    30   1,085    765   320
    10    355    255   100
     5    150    125    25
     5    200    125    75
    15    465    375    90
     5    175    125    50
    10    300    225    75
    195   7,040   4,945  2,095


    270   9,980   6,900  3,080
    33   1,210    800   410
    12    500    300   200
    55   1,975   1,400   575
    10    380    250   130
    20    650    505   145
    15    525    375   150
    100   3,145   2,625   520
    15    630    375   255
 20    610   505   105
 80   2,240  2,000   240
 20    580   505    75
 650  22,425  16,540  5,885


 300  10,363  7,673  2,690
 62   1,667  1,574    93
 35   1,032   900   132
 75   2,611  1,949   661
 472  15,673  12,096  3,576


1,668  61,485  42,532  18,952
  82  3,005  2,085   920
  41  1,533  1,042   491
  12   450   307   143
 119  3,700  3,021   679
  65  2,208  1,668   540
  49  1,778  1,251   527
2,036  74,158  51,906  22,251


 410  14,140  10,425  3,715
  3    110    76    34
 413  14,250  10,501  3,749


1,990  68,880  50,750  18,130
  20   685   510   175
2,010  69,565  51,260  18,305


  2    70    50    20
  2    75    50    25
  3   100    75    25
  1    33    25    8
  8   278   200    78
 40   1,525  1,020   505
 60   2,650  1,580  1,070
 50   1,585  1,275   310
 90   3,430   2,300  1,130
 90   3,430   2,300  1,130
 160   5,965   4,080  1,885
 490   18,585  12,555  6,030


 420   14,056  10,758  3,298
 28    889    723   165
 448   14,945  11,481  3,463


 15    510    385   125


 20    780    510   270
 140   4,370   3,570   800
 65   2,625   1,655   970
 225   7,775   5,735  2,040


 40   1,820   1,020   800
  2     70    50   20
 40   1,360    980   380
 30    765    765    0
 60   1,530   1,530
 50   1,810   1,145   665
 60   1,530   1,530
 100     0
 382   8,885   7,020  1,865

8,657  301,286  218,032  83,253

     2,750

     37,500
     21,000
362,536


  PM
 15,000
 16,394

  PM


  570

394,500  0  0

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:11/25/2011
language:Dutch
pages:28