??????????????????????

Document Sample
?????????????????????? Powered By Docstoc
					                                         1

            กิจกรรมบทอาขยานเสริมความรู้
          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
               ปีการศึกษา 2552
ชื่อ-นามสกุล______________________________________ ชั้น ป.5/______ เลขที่__________

                      นกแก้ว
                    นกเอ๋ยนกแก้ว
               เห็นแล้วน่ารักเป็นหนักหนา
               มาเถอะเจ้าเข้ากรงมาเถอะมา
               กินน้อยหน่ากินมังคุดละมุดมี
                   เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
                อย่าพูดพล่อยคิดว่าเราบ้าจี้
                 อยู่กรงขังตรอมใจไม่ไยดี
                รังเรานี้ถึงเล็กเอกกว่ากรง
                    นกเอ๋ยนกแก้ว
              เด็กเชิญแล้วจงเข้าไปอย่าใหลหลง
                เป็นอย่างไรใจนกไม่ตกลง
                ช่างรักพงนี่กระไรหนีไปเอย


ท่องและเขียน
              คาขวัญประจาจังหวัดเชียงใหม่
   “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้าค่านครพิงค์”

               ต้นไม้ประจาจังหวัดเชียงใหม่
                  ดอกทองกวาว

               ตราประจาจังหวัดเชียงใหม่
                รูปช้างเผือกในเรือนแก้ว
                                           2

มาตรการวัด ชั่ง ตวง
        1      บาท         เท่ากับ     100 สตางค์
        1      เซนติเมตร      เท่ากับ     10 มิลลิเมตร
        1      เมตร        เท่ากับ     100 เซนติเมตร
        1      กิโลเมตร      เท่ากับ     1,000 เมตร
        1      ขีด         เท่ากับ     100 กรัม
        1      กิโลกรัม      เท่ากับ     10 ขีด
        1      กิโลกรัม      เท่ากับ     1,000 กรัม
        1      มิลลิลิตร      เท่ากับ     1   ลูกบาศก์เซนติเมตร
        1      ลิตร        เท่ากับ     1,000 มิลลิลิตร
                        เท่ากับ     1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
       สี่เหลี่ยมจัตุรัส         มี      4    แกน
       สี่เหลี่ยมผืนผ้า          มี      2    แกน
       สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน       มี      2    แกน
       สี่เหลี่ยมด้านขนาน         ไม่มีแกนสมมาตร
       สี่เหลี่ยมรูปว่าว         มี      1    แกน
       สี่เหลี่ยมคางหมู          ไม่มีแกนสมมาตร
       สี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว      มี      1    แกน
ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
       เท่ากับ 4 X ความยาวรอบด้าน

ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมด้านขนาน สี่เหลี่ยมรูปว่าว
       เท่ากับ 2 X (ความกว้าง + ความยาว)
       หรือ     (2 X ความกว้าง) +(2 X ความกว้าง)

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส   เท่ากับ  ความยาวของด้าน X ความยาวของด้าน
               หรือ   ด้าน X ด้าน

พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า    เท่ากับ  ความกว้าง X ความยาว
               หรือ   กว้าง X ยาว
                                         3

รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
                  รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน
                  เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
                  รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านเรีย
                  กว่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
                  รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวไม่เท่ากัน
                  เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
                  รูปสามเหลี่ยมที่มุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
                  เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
                                            4

รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม
                       รูปสามเหลี่ยมที่มุมทั้งสามมุมเป็นมุมแหลม
                       เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม
รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน
                       รูปสามเหลี่ยมที่มุมหนึ่งเป็นมุมป้าน
                       เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน
แกนสมมาตรของรูปสามเหลี่ยม
     รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า       มี  3      แกน
     รูปสามเลี่ยมหน้าจั่ว        มี  1      แกน

              1
พื้นที่รูปสามเหลี่ยม  =    X ฐาน X สูง       หรือ     ฐาน X สูง
                                   ................
              2
                                      2

การเปรียบเทียบหน่วยการวัดปริมาตร
     1 มิลลิลิตร        เท่ากับ 1             ลูกบาศก์เซนติเมตร
     1 ลิตร          เท่ากับ 1,000           มิลลิลิตร
     1 ลิตร          เท่ากับ 1,000           ลูกบาศก์เซนติเมตร
     1 ลูกบาศก์เมตร      เท่ากับ 1,000           ลิตร
     1 ลูกบาศก์เมตร      เท่ากับ 1,000,000         ลูกบาศก์เซนติเมตร
ความจุและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
       = ความกว้าง X ความยาว X ความสูง
  หรือ    = กว้าง X ยาว X สูง
                                5

Science Bilingual
Theme Artificial Propagation (14th May – 17th July 2009)
New vocabulary
   cutting             การปักชา
   grafting            การเสียบกิ่ง
   budding             การติดตา
   layering            การโน้มกิ่ง
   marcotting           การตอนกิ่ง
   tissue culture         การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Theme Plant (Parts of a flower)
New vocabulary
   petal               กลีบดอก
   pistil              เกสรตัวเมีย
   stigma              ยอดเกสรตัวเมีย
   style               ก้านชูเกสรตัวเมีย
   ovary               รังไข่
   ovule               ออวุล
   stamen              เกสรตัวผู้
   anther              ยอดเกสรตัวผู้
   filament             ก้านชูเกสรตัวผู้
   sepal               กลีบเลี้ยง
   receptacle            ฐานรองดอก
   male               เพศผู้
   female              เพศเมีย
   pollen grains           ละอองเรณู
   fertilize             การปฏิสนธิ

Materials (27th July – 11th September 2009)
Vocabulary
   Material            วัสดุ
   Property            คุณสมบัติ
   Classify            จัด, แบ่งประเภท
   Flow              การไหล
   Volume             ปริมาตร
                                     6

      Insulator         ฉนวน
      Conductor         ตัวนา
      Hardness         ความแข็ง
      Electrical conductivity  การนาไฟฟ้า
      Heat conductivity     การนาความร้อน
      Elasticity        ความยืดหยุ่น
      Buoyancy         การลอยตัว

ทาสมุดภาพข่าว
 ป.5
   ๑    ชื่อข่าว
   ๒    ประเภทของข่าว
   ๓    รูปภาพของข่าว
   ๔    สรุปเนื้อหาของข่าว ว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
   ๕    วิเคราะห์ข่าวดังกล่าวว่าตรงกับหลักของข้อห้ามเบญจศีล
       และหลักธรรมที่ควรปฏิบัติ เรื่อง เบญจธรรมอย่างไรบ้าง
   ๖    แหล่งข้อมูลของข่าวที่นักเรียนนามาอ่านรายงานหน้าชั้นเรียน
                                     7
                 กริยาพิเศษ
               Irregular verbs

    Present    Past     Past participle       คาแปล
1. am. is    was        been              ่
                           เป็น, อยู, คือ
2. are      were       been        เป็น, อยู, คือ่
3. awake     awoke       awoken       ปลุก, ตื่นตัว
4. be      was, were     been        เป็น, อยู, คือ ่
5. become    became      become       กลายเป็น
6. begin     began       begun       เริ่ม, เริ่มต้น
7. bite     bit        bitten       กัด, (แมลง) ต่อย
8. blow     blew       blown       พัด, เป่า, ผิวปาก
9. break     broke       broken       แตก, หัก
10. bring    brought      brought      นาเอา, เอามา
11. build    built       built       สร้าง, ปลูก
12. burn     burned      burned       เผาไหม้, (ไพ)ลุก
         burnt       burnt
13. buy     bought      bought       ซื้อ, เช่า, ได้มา
14. catch    caught      caught       จับ, ได้รับ, คว้า
15. choose    chose       chosen       เลือก
16. come     came       come        มา, ปรากฏ
17. dig     dug        dug        ขุด, จิก
18. dive     dived       dived       ดาน้า
19. do, does   did        done        ทา, ปฏิบัติ
20. draw     drew       drawn       ดึง, ลาก, วาด
21. dream    dreamt      dreamt       ฝัน, เพ้อฝัน
         dreamed      dreamed
22. drink    drank       drunk       ดื่ม
23. drive    drove       driven       ขับ(รถ), ไล่ต้อน
24. eat     ate        eaten       กิน, ทาลาย
                                    8

25. fall     fell     fallen       ตก, ร่วง, หล่น
26. feed     fed     fed        ป้อน, ให้อาหาร
27. feel     felt     felt        รู้สึก, ซาบซึ้ง
    Present     Past  Past participle       คาแปล
28. fight    fought    fought       ต่อสู้, สู้รบ
29. find     found    found       พบ, ค้นพบ
30. fly     flew     flown       บิน, (ขับ)เครื่องบิน
31. forget    forgot    forgotten     ลืม, ไม่สนใจ
32. forgive   forgave   forgiven      ยกโทษให้
33. get     got     got        เอา, ได้รับ
34. learn    learnt    learnt       เรียน, ศึกษา
         learned   learned
35. leave    left     left        จากไป, เหลือไว้
36. lend     lent     lent        ให้ยืม, มอบให้
37. lie     lay     lain        นอน, หมอบ, พิง
38. lose     lost     lost        ทาหาย, แพ้, ขาดทุน
39. make     made     made        ทา, สร้างขึ้น
40. meet     met     met        พบ, ประสบ
41. pay     paid     paid        จ่าย ชาระ
42. relay    relaid    relaid       วางใหม่, ปูใหม่
43. remake    remade    remade       ทาไม
44. ride     rode     ridden       ขี่ม้า, เดินเรือ
45. ring     rang     rung        สั่นกระดิ่ง
46. rise     rose     risen       ลุกขึ้น, ยืนขึ้น
47. run     ran     run        วิ่ง, แล่น
48. say     said     said        พูด, กล่าว
49. see     saw     seen        เห็น, มองเห็น
50. seek     sought    sought       ค้นหา, แสวงหา
51. sell     sold     sold        ขาย
52. send     sent     sent        ส่งออก, นาออก
53. shine    shone    shone       ส่องแสง, สุกใส
54. shoot    shot     shot        ยิง
55. show     showed    shown       แสดง, อวด
                                     9

56. sing     sang      sung        ร้องเพลง
57. sit      sat      sat        นั่ง, เข้านั่ง
58. sleep     slept     slept       นอนหลับ
    Present      Past  Past participle       คาแปล
59. smell     smelt     smelt       ได้กลิ่น, ดม
60. speak     spoke     spoken       พูด
61. spell     spelt     spelt       สะกดคา
62. spend     spent     spent       ใช้, ใช้จ่าย
63. stand     stood     stood       ยืน, ตั้งอยู่
64. take     took      taken       เอามา, หยิบ, ใช้
65. tell     told      told        บอก, แจ้ง พูด
66. think     thought    thought      คิด, นึก, ใช้
67. throw     threw     thrown       ขว้าง, โดย, ปา
68. wake     woke, waked  woken, waked    ปลุกให้ตื่น
69. wear     wore      worn        ใส่, สวม
70. win      won      won        ชนะ, มีชัย
71. write     wrote     written      เขียน
72. burst     burst     burst       ระเบิดออก, ปริ
73. cost     cost      cost        เป็นราคา
74. cut      cut      cut        ตัด, หั่น, ฟัน
75. hit      hit      hit        ตี, ชน, ต่อย, ฟัน
76. let      let      let        ให้, อนุญาต
77. put      put      put        ใส่, วาง, จัด
78. read     read      read        อ่าน
79. set      set      set        ตั้ง, วาง, จัด
80. shut     shut      shut        ปิด, งับ. ใส่กลอน,
                          พับ, หุบ, หลับตา
                                   10
    Present      Past  Past participle     คาแปล
81. arise    arose     arisen      ลุกขึ้น, เกิดขึ้น,
                         เป็นผลจาก
82. beat     beat      beaten      ตี, เคาะ, ตบ
83. behold    beheld     beheld      เห็น, ดูที่
84. bend     bent      bent       โค้ง, งอ
85. bleed    bled      bled       เลือดออก
86. cling    clung     clung      เกาะยึด, กอด
87. deal     dealt     dealt      แจก, ค้าขาย
88. flee     fled      fled       หนี, หลบหนี
89. fling    flung     flung      โยน, เหวี่ยง, ผลัก
90. forbid    forbade    forbidden    ห้าม, ยับยั้ง
91. foresee   foresaw    foreseen     รู้ล่วงหน้า
92. forsake   forsook    forsaken     ละทิ้ง, ตัดขาด
93. freeze    froze     frozen      เย็นจนแข็ง
94. light    lit, lighted  lit, lighted   จุดไฟ, ทาให้สว่าง
95. mean     meant     meant      หมายถึง
96. misspell   misspelt    misspelt     สะกดผิด
         misspelled   misspelled
97. mistake   mistook    mistaken     ทาผิด, เข้าใจผิด
98. rend     rent      rent       ฉีก, ตัด, ดึงออก
99. rewrite   rewrote    rewritten    เขียนใหม่
100. swim    swam      swum       ว่ายน้า
                                   11
                  สูตรคูณ

 สูตรคูณแม่ 2   สูตรคูณแม่ 3     สูตรคูณแม่ 4   สูตรคูณแม่ 5
 2 x 1=   2   3 x 1=   3     4 x 1=   4  5 x 1=   5
 2 x 2=   4   3 x 2=   6     4 x 2=   8  5 x 2 = 10
 2 x 3=   6   3 x 3=   9     4 x 3 = 12   5 x 3 = 15
 2 x 4=   8   3 x 4 = 12      4 x 4 = 16   5 x 4 = 20
 2 x 5 = 10    3 x 5 = 15      4 x 5 = 20   5 x 5 = 25
 2 x 6 = 12    3 x 6 = 18      4 x 6 = 24   5 x 6 = 30
 2 x 7 = 14    3 x 7 = 21      4 x 7 = 28   5 x 7 = 35
 2 x 8 = 16    3 x 8 = 24      4 x 8 = 32   5 x 8 = 40
 2 x 9 = 18    3 x 9 = 27      4 x 9 = 36   5 x 9 = 45
 2 x 10 = 20    3 x 10 = 30      4 x 10 = 40   5 x 10 = 50
 2 x 11 = 22    3 x 11 = 33      4 x 11 = 44   5 x 11 = 55
 2 x 12 = 24    3 x 12 = 36      4 x 12 = 48   5 x 12 = 60
 สูตรคูณแม่ 6   สูตรคูณแม่ 7     สูตรคูณแม่ 8   สูตรคูณแม่ 9
 6 x 1=   6   7 x 1=   7     8 x 1=   8  9 x 1=   9
 6 x 2 = 12    7 x 2 = 14      8 x 2 = 16   9 x 2 = 18
 6 x 3 = 18    7 x 3 = 21      8 x 3 = 24   9 x 3 = 27
 6 x 4 = 24    7 x 4 = 28      8 x 4 = 32   9 x 4 = 36
 6 x 5 = 30    7 x 5 = 35      8 x 5 = 40   9 x 5 = 45
 6 x 6 = 36    7 x 6 = 42      8 x 6 = 48   9 x 6 = 54
 6 x 7 = 42    7 x 7 = 49      8 x 7 = 56   9 x 7 = 63
 6 x 8 = 48    7 x 8 = 56      8 x 8 = 64   9 x 8 = 72
 6 x 9 = 54    7 x 9 = 63      8 x 9 = 72   9 x 9 = 81
 6 x 10 = 60    7 x 10 = 70      8 x 10 = 80   9 x 10 = 90
 6 x 11 = 66    7 x 11 = 77      8 x 11 = 88   9 x 11 = 99
 6 x 12 = 72    7 x 12 = 84      8 x 12 = 96   9 x 12 = 108
สูตรคูณแม่ 10   สูตรคูณแม่ 11     สูตรคูณแม่ 12
10 x 1 = 10    11 x 1 = 11      12 x 1 = 12
10 x 2 = 20    11 x 2 = 22      12 x 2 = 24
10 x 3 = 30    11 x 3 = 33      12 x 3 = 36
10 x 4 = 40    11 x 4 = 44      12 x 4 = 48
10 x 5 = 50    11 x 5 = 55      12 x 5 = 60
10 x 6 = 60    11 x 6 = 66      12 x 6 = 72
10 x 7 = 70    11 x 7 = 77      12 x 7 = 84
10 x 8 = 80    11 x 8 = 88      12 x 8 = 96
                           12

10  x 9 = 90   11  x 9 = 99   12  x 9 = 108
10  x 10 = 100  11  x 10 = 110  12  x 10 = 120
10  x 11 = 110  11  x 11 = 121  12  x 11 = 132
10  x 12 = 120  11  x 12 = 132  12  x 12 = 144

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:11/25/2011
language:Thai
pages:12