??????????? - Excel

Document Sample
??????????? - Excel Powered By Docstoc
					                      ้                      ั  ้
                  รายชื่อผูสมัครเข้าร่วมการประชุมวิ ชาการ มหาสารคามวิ จย ครังที่ 4
                           สาขาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านหากผิ ดพลาดกรุณาโทรแจ้ง ที่เบอร์043-754238 ภายใน 1339 ติ ดต่อ (คุณสาวิ ตรีและคุณจิราพร)
ลาดับ      ชื่อ- สกุล           ชื่อเรื่อง              สถาบัน         การนาเสนอ  ผลการพิจารณา

                  การศึกษาความสามารถในการทนต่อ    คณะเทคโนโลยี อ.เมือง จ.มหาสารคาม
sc001    อรวรรณ แสวงสุข
                  สภาพความเค็มของพริก (Capsicum spp.) 44000
                                                        บรรยาย      ผ่าน
                   ี         ู
                  วิธตรวจวัดฤทธิต้านอนุมลอิสระโดย
                         ์
sc002     รักฤดี สารธิมา                  ู
                  เอนไซม์แลคเคสและฤทธิต้านอนุมลอิสระ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มมส.
                              ์
                  ของผักพื้นบ้านไทย                              โปสเตอร์     ผ่าน

                               ิ
                  พฤติกรรมวัฏภาคและสมบัตของเทอร์โม
                       ่ ี
                  พลาสติกทีมการเสริมแรงแบบ อิน-ซิทู
sc003      ั
       สุนนท์ สายกระสุน                   ี
                  ด้วยเส้นใยขนาดเล็กของพอลิเอทิลน เทอ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มมส.
                         ่
                  เรพทาเลต ทีผ่านกระบวนการนากลับมา
                  ใช้ใหม่และพอลิเมอร์เมอร์ผลึกเหลว
                                                        บรรยาย      ผ่าน
                                     นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยี
                  ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อการ การอาหาร คณะเทคโนโลยี
sc004    เกษร ไพโรจน์วราการ
                    ้
                  ยับยังการเจริญของ Campylobacter jejuni มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาเภอตลาด
                                     จังหวัดมหาสารคาม           โปสเตอร์     ผ่าน
                                    ิ
                                   นิสตปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการ
                ผลของโอโซนต่อรูปร่างเซลล์และยีน flaA อาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
sc005   ทิพรักษ์ วงษาดี
                ของ Campylobacter jejuni       มหาสารคาม อาเภอตลาด จังหวัด
                                   มหาสารคาม             โปสเตอร์  ผ่าน
                                     ิ
                                   นิสตปริญญาตรี ภาควิชา
                                   เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
sc006  ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์   การผลิตพืชซีลเี นียมสูง        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.
                                   มหาสารคาม 44000
                                                    บรรยาย   ผ่าน
                                    ้
                                   ผูช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์
                   ่ ่ ี
                วัยรุนทีมภาวะแทรกซ้อนจากการทาแท้งที่
sc007        ิ   ิ ั
    เทพลักษ์ ศิรธนะวุฒชย                     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                    ั
                รับไว้รกษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม
                                   มหาสารคาม             โปสเตอร์  ผ่าน
                Study of Photo-induced Electron
                Transfer in Pyrene-(CH2)n-N,N’-
sc008   Fumio Tanaka                        ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มมส.
                dimethylaniline System by Molecular
                Dynamic Simulation
                                                    บรรยาย   ผ่าน
                          ่
                   พืชพื้นเมืองทีเป็ นอาหารและยา
                                   รองศาสตราจารย์ประจาคณะพยาบาล
sc009  วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์               ิ ั
                สามัญประจาบ้านตามภูมปญญาพื้นบ้าน
                                   ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                อีสาน                                  บรรยาย   ผ่าน
                                  อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
                                  วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               ความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
                                         ั
                                   อาเภอกันทรวิชย จังหวัดมหาสารคาม
sc010         ้
     บังอร แถวโนนงิว          ์         ้
               ระหว่างสายพันธุของสบู่ดาวิเคราะห์ดวย
                                  44150
               เทคนิคอาร์เอพีดี

                                                    โปสเตอร์  ผ่าน

               Attachment of Listeria monocytogenes,
                                  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
               Escherichia coliO157:H7 and
sc011  กาญจนา จาปามี                       เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               Pseudomonas aeruginosa on Food
                                  อาเภอตลาด จังหวัดมหาสารคาม 44000
               Soiled Plastic Surfaces
                                                    โปสเตอร์  ผ่าน

                         ิ
               ความแตกต่างทางอณูวทยาของเชือ้     ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
sc012  เกษร ไพโรจน์วราการ  Campylobacter jejuni ในภาค       เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย     อาเภอตลาด จังหวัดมหาสารคาม 44000
                                                    โปสเตอร์  ผ่าน

                                  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
                          ิ
               ผลของโอโซนต่อการรอดชีวตของ
sc013   ทิพรักษ์ วงษาดี                      เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               Campylobacter jejuni
                                  อาเภอตลาด จังหวัดมหาสารคาม 44000
                                                    โปสเตอร์  ผ่าน

                                  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
               คุณสมบัตของแป้งพรีเจลาทิไนซ์ทผลิต
                   ิ          ่ี
sc014  กุหลาบ สิทธิสวนจิก                     เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                        ้
               จากการใช้ความร้อนชืน
                                  อาเภอตลาด จังหวัดมหาสารคาม 44000
                                                    โปสเตอร์  ผ่าน
                             ์
                 การทดสอบสารก่อกลายพันธุและ
                 ประสิทธิภาพในการลดจานวน
                                  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
                   ้ ิ   ์ ั้   ้
                 เชือจุลนทรียทงหมดและเชือ
sc015  กรรณิกา ศรีประย่า                     เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                 Enterobacteriaceae บนมะเขือเทศ ของ
                                  อาเภอตลาด จังหวัดมหาสารคาม 44000
                        ่
                 น้ ายาล้างผักทีผลิตจาก   น้าหมัก
                 ผลไม้                                    โปสเตอร์    ผ่าน

                          ่
                 การนากากตะกอนทีได้จากกระบวนการ      ิ
                                    นิสต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิ
sc016  อลิสา เชาว์ไวพจน์    บาบัดน้าเสียจากโรงงานผลิตลาเท็กซ์มา  สวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
                                ่
                 เป็ นฟิลเลอร์สาหรับอีพอกซี เรซิน   มหาวิทยาลัย
                                                       โปสเตอร์    ผ่าน
                 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
                                   ้
                                  ผูช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
                          ่
                 ในชุมชนเพื่อความยังยืนโดยเครือข่าย
sc017  จีระศักดิ ์ เจริญพันธ์                   สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                 ประชาคมในการจัดการระบบสุขภาพภาค
                                  มหาสารคาม
                 ประชาชน                                 โปสเตอร์/บรรยาย  ผ่าน

                                     ิ
                 การหาปริมาณ (±)-ฟีนิรามีนในยาหยอด นิสตปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะ
sc018  กฤษฎี ภัททิยไพบูลย์
                                   ี
                 ตาด้วยเทคนิคคะพิลลารีอเิ ล็คโทรโฟรีซส วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                       บรรยาย    ผ่าน

                       ี ่ี
                 ผลของการใช้ยสต์ทผลิตจากมันสาปะหลัง        ้
                                    โครงการจัดตังคณะสัตวแพทยศาสตร์
                 ผสมในอาหารเพื่อใช้เป็ นแหล่งโปรไบโอ  และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัย
sc019  ทรงศักดิ ์ จาปาวะดี
                 ติก ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และการ            ั
                                    มหาสารคาม อ. กันทรวิชย จ.
                 ย่อยได้ของโภชนะในลูกสุกรหลังอย่านม  มหาสารคาม 440000
                                                       โปสเตอร์    ผ่าน
               การประเมินคุณภาพน้ าทางชีวภาพโดยใช้
                   ี
               สัตว์ไม่มกระดูกสันหลังขนาดใหญ่เป็ น
               ดัชนีบ่งชี้ บริเวณป่าบุ่ง ป่าทาม      ั
                                 745 ถปทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูม ิ
sc020  จามรี กลางคาร
                     ั
               สถาบันวิจยวลัยรุกขเวช อาเภอเมือง   จ.ร้อยเอ็ด 45130
               จังหวัดมหาสารคาม

                                                    โปสเตอร์  ผ่าน
                   ่       ์ ้
               การเปลียนแปลงพันธุขาวบริเวณลุ่มน้าชี
               ตอนกลาง และความสนใจของเกษตรกร          ั        ้
                                  สถาบันวิจยวลัยรุกขเวช……ชัน 4 ตึก
sc021  นิตยา กิจติเวชกุล        ั ั
               ต่อการอนุรกษ์พนธุ์                 ี
                                  วิทยาศาสตร์ชวภาพ มหาวิทยาลัย
                         ึ    ้
               ข้าวพื้นเมือง : กรณีศกษาตาบลเกิง    มหาสารคาม
               อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม                        โปสเตอร์  ผ่าน
                                  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
               การป้องกันการทาลายเซลล์ของสารโพ
                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
sc022         ั
    ดรุณี พ่วงพรพิทกษ์      ่
               ลีฟีนอลทีสกัดจากเมล็ดและกากมะเม่า
               หลวง
                                                    โปสเตอร์  ผ่าน
                    ี       ่
               การศึกษาวิธการทานายจุดเริมต้นปรากฏ   1พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               การเกิดรอยแตกสาหรับแผ่นงานมีรูเจาะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
sc023   บพิธ บุปผโชติ
                        ่
               ในการทดสอบความล้าทีอุณหภูม ิ 550                  ั
                                  มหาสารคาม ข้ามเรียง กันทรวิชย
               องศาเซลเซียส              มหาสารคาม 44150          บรรยาย   ผ่าน
                                       ภาควิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะ
                    หลังคาประหยัดพลังงานทีใช้หลักการพา
                               ่           ั
                                       สถาปตยกรรมศาสตร์
                    ความร้อนออกจากหลังคาด้วยของไหล:    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.
sc024  เกรียงศักดิ ์ มั ่นเสถียรสิน
                                 ั
                    ระบายอากาศใต้หลังคาควบคู่กบการรด             ั
                                       พหลโยธิน บางเขน จตุจกร
                    น้ าบนหลังคา             กรุงเทพมหานคร 10900
                                                          บรรยาย   ผ่าน
                           ิ
                    ผลของอุณหภูมและความเข้มข้นของกรด
                                      ้
                                     ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร. (ชีววิทยา).
                     ิ  ิ
                    ริซโนลิอคต่อส่วนประกอบของกรดไขมัน
sc025    วนิดา รักพ่วง                        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                    ในสองสาย
                                     มหาสารคาม
                      ์
                    พันธุของยีสต์ Hansenula polymorpha                     โปสเตอร์  ผ่าน

                    การประเมินขีดความสามารถในการ
                            ่
                    รองรับการท่องเทียว โดยการประยุกต์
                          ้
                    หลักการช่วงชันโอกาสทางนันทนาการ   102/9 ม.4 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุร ี
sc026  นฤมล ด่านพงศ์สุวรรณ
                             ่  ่    ึ
                    สาหรับจาแนกพื้นทีท่องเทียว กรณีศกษา 11000
                    ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                          บรรยาย   ผ่าน
                                     Sunyarn niempoog MD
                                     Department of Orthopaedic Surgery,
     สัญญาณ เนียมปุก                        Faculty of Medicine,
                        ึ
                    อุปกรณ์ยดตรึงหนูสาหรับการทดลองจาก
sc027                                  Thammasat University,
                    การดัดแปลงขวดน้าพลาสติก
                                     Klong luang, Pathumthani, Thailand
                                     12120
                                                          โปสเตอร์  ผ่าน
                                ้
                    การบริหารโครงการจัดตังศูนย์ทดสอบ
sc028     สนั ่น เลิศถิรสุนทร     ั
                    วิจย วัสดุ และอุปกรณ์ทางกีฬาของสานัก
                    วิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
                                                          โปสเตอร์  ผ่าน
                                        ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร, คณะ
                    การเปรียบเทียบรูปแบบการให้อาหารโค   เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
sc029      ธันวา ไวยบท
                    ขุนต่ออัตราการเจริญเติบโต       อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
                                        นครสวรรค์, 60000          โปสเตอร์  ผ่าน

                     ผลของการใช้หมอนตุ๊กตาพยุงทรวงอกต่อ
                     ความเจ็บปวดขณะลุกออกจากเตียงและ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
sc030  วิลาวัณย์ อุ่นเรือน /รูปแบบผิดมาก
                      ่
                     นังข้างเตียง(Early ambulation)ของเด็กวัย แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                     เรียนหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
                                                          โปสเตอร์  ผ่าน

                    การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกัน     ้             ั ิ
                                        ผูช่วยศาสตราจารย์ หน่วยปฏิบตการ
                                    ้
                    และควบคุมโรคไข้เลือดออกของหมู่บาน     ั
                                        วิจยด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ คณะ
sc031    ศิราณี อินทรหนองไผ่
                          ้ ่          ้
                    ปกติ หมู่บานเสียงปานกลาง และหมู่บาน  พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                      ่
                    เสียงสูงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาสารคาม
                                                          บรรยาย   ผ่าน
                                                 ั
                                        อาจารย์ คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ ผัง
                    โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ    เมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
sc032        ั
        อนุ วฒน์ การถัก
                        ่ ิ    ่
                    พัฒนาทีดนในพื้นทีบริเวณเมืองร่มเกล้า  มหาสารคาม44150
                                                          บรรยาย   ผ่าน
                                   155/10 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
                                    จ.มหาสารคาม 44000
                                    โทรศัพท์…043-722763
                 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
sc033  ดุลยเทพ ภัทรโกศล                            ื
                                   โทรศัพท์มอถือ……086-862929
                    ้ ้
                 ความรูดวยเทคโนโลยีเว็บบล็อก
                                    โทรสาร…043-722763…E-mail ……
                                   dunyathep@gmail.com…..
                                                       บรรยาย   ผ่าน

                                   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                                     ่
                                   เครืองกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                   ่
                 เครืองต้นแบบการเก็บกักสารหอมจาก
sc034       ่
     จารัส กิงสวัสดิ ์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
                 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
                                   ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี 71000

                                                       บรรยาย   ผ่าน

                 ความหลากชนิดและการกระจายของสัตว์
                  ้
                 เลียงลูกด้วยนมขนาดเล็กวงศ์ย่อยหนูใน อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
sc035           ั
    ศักดิ ์ศิร ิ ศูนย์จนทร์
                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                                       โปสเตอร์  ผ่าน
                                   ม.ราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.
                         ่
                 สายอากาศเกนสูงทีประยุกต์ใช้
sc036   ระพินทร์ ขัดปิก                       ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
                                  ้
                 สายอากาศทรงกระบอกกลมเป็ นตัวกระตุน.
                                                       บรรยาย   ผ่าน
                                           ั
                                หลักสูตร พยาบาลศาสตร์บณฑิต
                                (ต่อเนื่อง)
sc037  จิรภิญญา มาสูงเนิน  ชายวัยทองกับการดูแลตนเอง
                                มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
                                                  บรรยาย   ผ่าน

               ความแตกต่างทางพันธุกรรมของ     อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
sc038   ปิ ยมาศ นานอก   ครอบครัวย่อยในการสร้างนางพญา    วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                     ้ ้
               ฉุ กเฉินของผิงมิม Apis florea   จังหวัดมหาสารคาม 44150
                                                  โปสเตอร์  ผ่าน
                          ั ู
               การจดจาแอนไอออนของอนุพนธ์ยเรีย:  อาจารย์ ดร. (คมี) คณะวิทยาศาสตร์
sc039   บรรจบ วันโน
               การศึกษาทางทฤษฎี          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        โปสเตอร์  ผ่าน
                            ั
               การศึกษาเชิงทฤษฎีของอนุพนธ์ไธโอ
                                  ิ
                                นิสตปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะ
sc040    วันดี รักไร่   ยูเรียและสารประกอบเชิงซ้อนกับ
                                วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               แอนไอออน                                โปสเตอร์  ผ่าน
               ความหลากชนิด โครงสร้างชุมชน และ
                ั
               ปจจัยทางนิเวศวิทยาของแหล่งอาศัยของ อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
sc041  ไพโรจน์ ประมวล
                  ้
               แมลงรินดา (Diptera: SImulidae) ในลา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                    ่
               ธารในพื้นทีเกษตรกรรม                          โปสเตอร์  ผ่าน
               ส่วนประกอบของกรดไขมันจากเห็ดบาง    ิ
                                นิสต (ชีววิทยา). คณะวิทยาศาสตร์
sc042   ธิดารัตน์ ผ่าโผน
               ชนิดในสกุล Russula         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        โปสเตอร์  ผ่าน
                                                  ิ
                                  corresponding author ภาควิชาฟิสกส์
                 การปะทุบนดวงอาทิตย์ประเภท Gradual คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
sc043  ชาญวิทย์ ประสิทธิเขตกิจ
             ์
                 Flare               จังหวัดพิษณุโลก

                                                      บรรยาย   ผ่าน
                                            ี
                                    ภาควิชาเทคโนโลยีชวภาพ คณะ
                      ้     ่
                 การเพาะเลียงเนื้อเยือพืชสมุนไพร :
sc044   เกศสุคนธ์ มณีวรรณ                      เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                 มะหาด
                                    081-5741147             โปสเตอร์  ผ่าน
                 การสารวจประสิทธิภาพของแผงเซลล์          ิ
                                     ภาควิชาฟิสกส์.คณะวิทยาศาสตร์…
sc045  อนุ สรณ์ แสงประจักษ์              ่
                 แสงอาทิตย์ชนิด mc-Si ทีใช้งานในช่วงฤดู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                 ร้อนของประเทศไทย                             โปสเตอร์  ผ่าน

                 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อผลกระทบ
                          ้
                 ของของเสียจากการเลียงปลานิล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
                  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 1 อ.พังโคน
sc046   พุทธชาติ ทองโคตร
                        ึ
                 ตอนบน : กรณีศกษาเฉพาะลุ่มแม่น้าศรี  จ.สกลนคร 47160
                 สงคราม

                                                      โปสเตอร์  ผ่าน
                 Middle and Upper Devonian      1Palaeontolgical Research and
                 Conodonts from Mae Sariang, Mae   Education Centre, Mahasarakham
sc047     Petra Lutat
                 Hong                 University, Thailand
                 Son Province             E-mail: petra.l@msu.ac.th      บรรยาย   ผ่าน
                           ่ ี
               อิทธิพลของธาตุอาหารพืชทีมต่อการปลูก ผศ.ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
sc048  ศุภรัตน์ จิตต์จานง
               ข้าวขาวดอกมะลิ 105         เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                  โปสเตอร์  ผ่าน
               การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนใน
                          ์
               รายวิชา วิทยาศาสตร์ โดยเทคนิค
                 ี       ่ื
               วิธการสอนแบบใช้สอนวัตกรรมเพื่อ
               ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ของ   โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
sc049  จินตนา อาศัยสุข
                              ้
               นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  นครราชสีมา
               ระดับ ปวส. แผนก บัญชี ปี
               การศึกษา 2550 โรงเรียน
               เทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา                    บรรยาย   ผ่าน
               การศึกษาการจาแนกชนิดของอาหารและ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
sc050  นพคุณ ภักดีณรงค์   ความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของปูนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                Esanthelphusa dugasti                        โปสเตอร์  ผ่าน
                             ่
               ประสิทธิภาพของสารสกัดใบฝรังร่วมกับ  ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการ
sc051  ลักขณา บรรณสาร
                    ์
               กรดอินทรียต่อการลดแบคทีเรียก่อโรค  อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                  โปสเตอร์  ผ่าน

           ั              ้
               ความสามารถในการยับยังแบคทีเรียก่อ ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการ
sc052  ภัทราวดี ศรีปญญา
               โรคในอาหารของสารสกัดข่า และกันเกรา อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                  โปสเตอร์  ผ่าน
                                 ิ
               การศึกษาส่วนประกอบของกรดไขมันจาก นิสตปริญญาตรี. (ชีววิทยา). คณะ
sc053      ่
    มยุร ี เชือคาจันทร์
               เห็ดในสกุล Boletus        วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                  โปสเตอร์  ผ่าน
                                  ิ
                การศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมันจาก นิสตปริญญาตรี (ชีววิทยา). คณะ
sc054       ิ ั ิ
    ฐาปนี ยนต์พทกษ์กจ
                เห็ดในสกุล Termitomyces     วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                    โปสเตอร์  ผ่าน
                ผลของความหนาแน่น ความเค็ม และ
                   ่
                ความถีในการให้อาหารต่อการ        ิ
                                   นิสตปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะ
sc055   ณัฐธิดา เค้าแก้ว
                เจริญเติบโตและการรอดตายของลูกหอย   วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                หวานระยะลงพื้น                              โปสเตอร์  ผ่าน
                ฤทธิทางชีวภาพของสมุนไพรหญ้า
                  ์
                                ้  ิ
                หนวดแมว กระถินไทย ตะไคร้บาน และ นิสตปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะ
sc056  จักรีวรรณ กรมแสง
                      ่ี
                ช้าพลู ในหนูทถูกเหนี่ยวนาให้เป็ น วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                เบาหวาน                                 โปสเตอร์  ผ่าน
                      ี    ิ
                ผลกระทบของซีลไนท์อออนต่อการเจริญ   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
sc057  อุดมลักษณ์ มณีโชติ          ี
                และการสะสมธาตุซลเี นียมในสาหร่ายสี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                เขียวบางชนิด                               โปสเตอร์  ผ่าน

                การศึกษาราคาซื้อขายโคเนื้อในตลาดนัด 143 ม.10 ต. ธาตุ อ. วารินฯ จ.
sc058     ั      ่
    สมพงษ์ศกดิ ์ แก้วกิง           ึ
                โค - กระบือ : กรณีศกษา บ้านโพธิมูล
                               ์  อุบลราชธานี 34190
                อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
                                                    บรรยาย   ผ่าน

                                     ่ ิ
                                  สถานทีตดต่อได้สะดวก คณะเทคโนโลยี
                       ิ
                ผลของชนิดวัตถุดบต่อการผลิตไบโอดีเซล
sc059  บุษบา ธระเสนา                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาเภอเมือง
                โดยใช้ไลเปส
                                  จังหวัดมหาสารคาม 44000
                                                    โปสเตอร์  ผ่าน
                                  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                การผลิตแอลกอฮอล์จากน้าอ้อยจากการ
sc060  ราไพ เกณฑ์สาคู                       มหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัด
                     ี
                ตรึงเซลล์ยสต์
                                  มหาสารคาม 44000              โปสเตอร์  ผ่าน
                                  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                      ่ ่
                การพัฒนาเครืองดืมสุขภาพจากหม่อน   มหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัด
sc061          ้
     สุมลวรรณ ชุ่มเชือ
                ด้วยโพรไบโอติค            มหาสารคาม 44000
                                                        โปสเตอร์  ผ่าน


                                           ี
                                   ภาควิชาเทคโนโลยีชวภาพ คณะ
sc062   นิตยา คอนสาร                      ิ
                ผลของซีลเี นียมต่อการเจริญของสไปรูลนา เทคโนโลยี มมส.


                                                        โปสเตอร์  ผ่าน
                                 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                                 มหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัด
                ผลของ 1-MCP (1-Methylcyclopropene)
sc063        ่  ิ ั
    มาระตรี เปลียนศิรชย                    มหาสารคาม 44000
                 ่ ี        ้
                ทีมต่อคุณภาพของกระเจียบแดง

                                                        โปสเตอร์  ผ่าน
                                  10 ซ.ศรีสวัสดิรันโกสินทร์ ถ.ศรีสวัสดิรัน
                                         ์           ์
                การทานายสมรรถนะการทางานมอเตอร์    โกสินทร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.
sc064  ประเสริฐ สอระสัน   ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม  มหาสารคาม
                คอมพิวเตอร์
                                                        บรรยาย   ผ่าน
                 องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสาร
sc065  นราภรณ์ ศิรกงวาน
          ิ ั      พลีไบโอติกของพืชทีมศกยภาพเป้นแหล่ง
                            ่ ี ั      ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
                 ของสารพรีไบโอติค                              โปสเตอร์  ผ่าน
                 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิสเก็ตสาหรับเด็ก
sc066    ั
     สุรชนา โปร่งจันทึก                       ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
                 จากแป้งข้าวกล้อง                              โปสเตอร์  ผ่าน
                 การคัดเลือกและจัดจาแนกเชือรา ้    อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
                         ่ ี ั
                 Trichoderma ทีมศกยภาพในการควบคุม    วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
sc067    อภิเดช แสงดี
                   ้
                 เชือรา Colletotrichum capsici สาเหตุ             ั
                                     ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชย จ..
                 โรคแอนแทรกโนสของพริก          มหาสารคาม 44150           โปสเตอร์  ผ่าน
                 การดูดซับนิเกิล จากสารละลายบนเถ้า
sc068     ่
    ปานใจ สือประเสิฐสิทธิ ์                        ่
                                     คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
                               ่
                 แกลบดาและเถ้าแกลบดาทีปรับสภาพ                       โปสเตอร์  ผ่าน
                 คุณสมบัตของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105
                      ิ
                                      ิ
                                     นิสตปริญญาโท, ภาควิชาเทคโนโลยีการ
                 และแป้งข้าวโพดพรีเจล
sc069         ิ่
    จันทร์เพ็ญ ภูมงเดือน                       อาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
                  ่      ่         ้
                 ทีผลิตด้วยเครืองทาแห้งแบบลูกกลิงคู่
                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                       บรรยาย   ผ่าน
                      ่
                 สภาวะทีเหมาะสมในการหุงข้าวด้วยความ
                                    ิ
                                   นิสตปริญญาโท, ภาควิชาเทคโนโลยีการ
                 ดันเพื่อการผลิตข้าวแช่เยือก
sc070   วิราศิณี ขุนสุวรรณ                     อาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
                 แข็ง
                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                       โปสเตอร์  ผ่าน
                                      ิ
                                     นิสตปริญญาโท, ภาควิชาเทคโนโลยี
                 ผลของการคงสภาพด้วยโอห์มมิคฮีทติ้
sc071     ิ
     ปฏิวทย์ ลอยพิมาย                        การอาหารและโภชนศาสตร์ คณะ
                            ู
                 งต่อฤทธิ ์การต้านอนุมลอิสระในราข้าว
                                     เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   โปสเตอร์  ผ่าน
                                  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและ
sc072  ทนงศักดิ ์ มูลตรี  รถตัดอ้อยขนาดเล็ก           โภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         โปสเตอร์  ไม่ผ่าน

                    ้      ่             ั ั
               คุณภาพน้าเชือแช่แข็งโคทีผ่านการคัดแยก สานักงานปศุสตว์จงหวัดอุบลราชธานี
sc073   ิ
    วิทต ปรินายวนิชย์.           ั่
                  ิ   ี
               เพศอสุจโดยวิธการปนแยกด้วยเพอร์คอลล์
                                                    บรรยาย   ผ่าน
               การเปรียบเทียบผลผลิตของมันสาปะหลัง สาขาวิชาการผลิตสัตว์ คณะ
sc074  วุฒไกร บุญใหญ่
      ิ        ต่างสายพันธุจากการใช้ป๋ ุยอินทรียชนิด เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
                     ์          ์
               ต่างๆ                 อุบลราชธานี             บรรยาย   ไม่ผ่าน
                                  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
                                  114 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
                                  ไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
               การใช้ผลพลอยได้จากการผลิตกรดแลก
sc075  นุชศรา นฤมลต์                       ปทุมธานี 12120
               ติกเป็ นสารช่วยพิมพ์ผาฝ้าย
                         ้


                                                    บรรยาย   ผ่าน
                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                                  มหาสารคาม
                     ้
               การหลอมไขผึงโดยใช้เทคนิคการรวมรังสี
sc076         ิี
     วรพันธุ์ สมบัตธระ
               อาทิตย์แบบรางโค้งพาราโบลา
                                                    บรรยาย   ผ่าน
                                 155/10 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
sc077  ดุลยเทพ ภัทรโกศล   โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบริการวิชาการ จ.มหาสารคาม 44000
                                                    โปสเตอร์  ผ่าน
               ระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือด และค่าทาง
                                   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
sc078   ชูศรี ตลับมุข                 ่ ั
               โลหิตวิทยา ในหนูเบาหวานทีได้รบสาร
                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                        ั
               สกัดเกสรบัว ดีบว และเหง้าบัวหลว
                                                     โปสเตอร์  ผ่าน
                         ั
               การสังเคราะห์อนุพนธ์ของไดไฮโดรไพริ   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
                 ิ
               มิดโนนโดยใช้อลูมเิ นียมคลอไรด์เป็ น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
sc079    ั
    อภิรกษ์ พันธุมชัย
                     ิิ     ์ ้
               ตัวเร่งปฏิกรยาและฤทธิยับยังการเจริญ
               แบคทีเรีย                                 โปสเตอร์  ผ่าน
                                        ิ
                                   ภาควิชาฟิสกส์ คณะวิทยาศาสตร์
               การออกแบบคลังข้อมูลหมอพื้นบ้านผ่าน   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม………….
sc080  ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
                              ิ
               เครือข่ายโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมศาสตร์
                                                     บรรยาย   ผ่าน

                                   ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
               การเตรียมฟิลมไบโอคอมพอสิตของแป้ง
                     ์
                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10330
sc081        ั
      วรวดี สุชยยะ    มันสาปะหลังเสริมแรงด้วยคริสตัลลีน
               เซลลูโลส
                                                     โปสเตอร์  ผ่าน
                     ิ
               ผลของอุณหภูมต่อปริมาณมลพิษในน้า
                                             ่
                                   นักวิทยาศาสตร์, คณะสิงแวดล้อมและ
sc082    ั   ่
     สุกญญา ชมชืน    จากการระเหยน้าเสียโรงพิมพ์ระบบออฟ
                                   ทรัพยากรศาสตร์
               เซท                                    โปสเตอร์  ผ่าน
                                          ้
                                   1 โครงการจัดตังคณะสัตวแพทยศาสตร์
               การผลิตสารเสริมชีวนะในอาหารลูกสุกร
sc083   ธวัช ชินราศรี                       และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัย
               หย่านม
                                   มหาสารคาม              บรรยาย   ผ่าน
                                   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                 การศึกษาแหล่งแอนโธซัยยานินในอันชัน มหาสารคาม
sc084           ่
    เกรียงศักดิ ์ บุญเทียง.
                 4 พันธุ์
                                                      โปสเตอร์  ผ่าน
                                  ่
                 อิทธิพลของระยะเวลาในการเก็บรักษาทีม ี ภาควิขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
                      ่
                 ต่อการเปลียนแปลงของปริมาณกรดโฟลิค เทคโนโลยี
sc085  เพ็ญวิภา อ้วนแพง
                 และธาตุเหล็กในผลิตภัณฑ์อาหารเช้า
                 ธัญพืชชนิดไรซ์เฟลค                            โปสเตอร์  ผ่าน

                                    ิ
                                   นิสตปริญญาโท, ภาควิชาเทคโนโลยี
                 สารออกฤทธิทางชีวภาพในราข้าวสกัดโดย
                       ์
sc086   จินตนา สังโสภา                       การอาหารและโภชนศาสตร์ คณะ
                 เอนไซม์และความคงตัวในสภาวะต่างๆ
                                   เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                      บรรยาย   ผ่าน

                                    ิ
                                  นิสตปริญญาโท, ภาควิชาเทคโนโลยีการ
                 ผลของโอโซนต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยา
sc087   ธนากร เพียชิน                      อาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
                 ของเนื้อหมูสด
                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคา
                                                      โปสเตอร์  ผ่าน
                                     นักศึกษาปริญญาโท, ภาควิชา
                                     เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
                 การใช้ความร้อนสูงมีผลดีต่อเนื้อสัมผัส
sc088    ั
     จตุพฒน์ สมัปปิ โต                        คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                 โยเกิร์ตโปรไบโอติค
                                     มหาสารคาม อาเภอเมือง มหาสารคาม
                                     44000.
                                                      โปสเตอร์  ผ่าน
                                   นักศึกษาปริญญาโท, ภาควิชา
                    ิ    ้
               การรอดชีวตของเชือ Lactobacillus
                                   เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
                      ่
               acidophilus ทีถูกทาแห้งแบบเยือกแข็ง
sc089    ั
    จตุพฒน์ สมัปปิ โต                      คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                 ้
               ในวุนเมล็ดแมงลัก
                                   มหาสารคาม อาเภอเมือง มหาสารคาม
                                   44000.                โปสเตอร์  ผ่าน
                                            ี
                               อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชวภาพ
                    ิ
               คุณสมบัตทางกายภาพและชีวภาพของคี
sc090   ิั   ี
    ศิรรตน์ ดีศลธรรม                   คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                  ่ี
               เฟอร์ทผลิตจากนมข้าวหอมมะลิ
                               มหาสารคาม                  โปสเตอร์  ผ่าน

               การจ่ายยาแก้อุจจาระร่วงในเด็กของร้าน
                   ั ั
               ยาแผนปจจุบน ในเขตเทศบาลเมือง      อาจารย์ประจา คณะเภสัชศาสตร์
sc091   อิสรา จุมมาลี
               มหาสารคาม               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                                     โปสเตอร์  ผ่าน
               ค่าตัวคูณประสิทธิผลของเถ้าชานอ้อย   ิ
                                 นิสตปริญญาโท วิศวกรรมโยธา คณะ
sc092  ไพฑูรย์ นาแซง          ่    ่ ู
               บดละเอียดทีใช้แทนทีปนซีเมนต์บางส่วน วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
               ในงานคอนกรีต            มหาสารคาม
                                                     บรรยาย   ผ่าน
                                   543 หมู่ 9 ต. โพธิชัย อ.เมือง จ.
                                            ์
                                   หนองคาย 43000
sc093  พัชร อ่อนพรม     คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเถ้าก้นเตา

                                                     บรรยาย   ผ่าน
                                    ้
                                   ผูช่วยศาสตรจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
sc094       ่
    นพปฎล เสงียมศักดิ ์  มวลรวมประดิษฐ์จากตะกอนน้าประปา
                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                     บรรยาย   ผ่าน
                                    ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
                          ี
                 การเปรียบเทียบวิธการทานายค่าพลังงาน
                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
sc095   นันทนา มูลมาตย์     ่           ิ
                 ทีใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดบอาหารสัตว์
                   ้ ้
                 เคียวเอือง
                                                       บรรยาย   ผ่าน
                                            ั
                                   16 ซอย 2 ถ.นาควิชย ต.ตลาด อ.
                 ผลกระทบของมวลรวมละเอียดต่อการ
                                   เมือง จ.มหาสารคาม 44000
sc096   ธีรชัย ศรีสารคาม    พัฒนากาลังอัดของคอนกรีตผสมเถ้าถ่าน
                 หิน
                                                       บรรยาย   ผ่าน
                             ่
                 การพัฒนาโปรแกรมการสังงาน        อาจารย์1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ), คณะ
sc097   สัญญา เครือหงษ์
                       ้
                 คอมพิวเตอร์ดวยเสียงพูด         วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                                       บรรยาย   ผ่าน
                 การใช้เถ้าก้นเตาเป็ นมวลรวมละเอียดและ
                                       ิ
                                     นิสตปริญญาโท, คณะวิศวกรรมศาสตร์
sc098    ฉัตรชัย ชูทอง    เถ้าถ่านหินเป็ นวัสดุปอซโซลานใน
                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                 คอนกรีตกาลังสูง                               บรรยาย   ผ่าน
                 ผลของการเติมสารป้องกันการจับตัวเป็ น
                                     ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะ
sc099         ั
      พิมพ์ใจ มณีพนธ์    ก้อนในผงต้มยาต่อปริมาณความชืนและ้
                                     วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
                 ลักษณะการจับตัวเป็ นก้อน                          โปสเตอร์  ผ่าน
                                ่
                 ผลกระทบของปริมาณการแทนทีเถ้าก้น
                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส
sc100        ้
      อานนท์ เชือฉุ น    เตาบดละเอียดต่อการพัฒนากาลังใน
                 คอนกรีตกาลังสูง                               บรรยาย   ผ่าน
                 การสารวจเบื้องต้นของการศึกษาสัตว์
                                        ิั         ิ
                                     ศูนย์วจยและการศึกษาบรรพชีวนวิทยา
sc101    ั      ั
    อธิวตน์ วัฒนะพิทกษ์สกุล   ้
                 เลียงลูกด้วยนม สมัยไพลสโตซีน
                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                 ตอนกลาง ในภาคเหนือของประเทศไทย                       บรรยาย   ผ่าน
                                     ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชน
                                     ศาตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                                ่ ี
                   ผลกระทบของการแช่เยือกแข็งทีมต่อ   มหาสารคาม อ.เมือง จ. มหาสารคาม
sc102    พีรยา โชติถนอม
                   คุณภาพของข้าวหุงสุก         44000

                                                        โปสเตอร์  ผ่าน
                              ่
                   หลังคาประหยัดพลังงานทีใช้หลักการพา  ดร. (วิทยาศาสตร์เพื่องานวิศวกรรม)
                   ความร้อนออกจากหลังคาด้วยของไหล:   ภาควิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะ
sc103          ่
    เกรียงศักดิ ์ มันเสถียรสิน                       ั
                                ั
                   ระบายอากาศใต้หลังคาควบคู่กบการรด   สถาปตยกรรมศาสตร์
                   น้ าบนหลังคา             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        บรรยาย   ผ่าน
                                     โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
                                     ราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.
                      ้
                   ดัชนีขอความบนพื้นฐานอักขระโดยใช้
sc104    เชาวลิต ขันคา                         ฉะเชิงเทรา 24000
                   รายการผกผัน

                                                        บรรยาย   ผ่าน
                   สภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการสร้าง
                                   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
sc105         ้
      อุมาภรณ์ กัวสิทธิ ์               ั
                   เสริมสุขภาพของคณาจารย์สงกัด
                                   มหาสารคาม
                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                           โปสเตอร์  ผ่าน
                                              ิ
                                     141/304 ซอยประชาอุทศ 27 ถนน
                                         ิ
                                   ั ๊ ประชาอุทศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
                   การจัดตารางเวลาการผลิตของโรงงานปม
sc106        ั  ั
    อรรถพล กิตติรตนวิวฒน์                       …………
                    ้
                   ขึนรูปโลหะ

                                                        โปสเตอร์  ผ่าน
                                   ิ
                 ผลกระทบของความเข้มข้นของสารละลาย นิสตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
sc107  อ่อนทิวา ลาภบุญเรือง  โซเดียมซัลเฟตต่อกาลังอัดของ มอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                 ต้าร์ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียด   มหาสารคาม
                                                     บรรยาย   ผ่าน
                 การคัดเลือกผักพื้นบ้านภาคอีสานของ  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชน
sc108    ศรีนวล มานะกิจ           ่ ี ์     ู
                 ไทยบางชนิดทีมฤทธิต้านอนุมลอิสระ   ศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                 DPPH                 มหาสารคาม             โปสเตอร์  ผ่าน
                 การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองด้าน
                 วิชาการและการศึกษาต่อเนื่องของ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
sc109      ั
       วิรติ ปานศิลา
                 บุคลากรสาธารณสุขในภาค       มหาสารคาม
                 ตะวันออกเฉียงเหนือ                           บรรยาย   ผ่าน

                         ิิ
                 ระดับการเกิดปฏิกรยาไฮเดรชันและ      ิ
                                    นิสตปริญญาโท วิศวกรรมโยธา คณะ
                   ิิ
                 ปฏิกรยาปอซโซลานของเพสต์        วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
sc110           ั
    ทรงลักษมณ์ วิโรจน์รตน์
                           ี
                 ผสมเถ้าถ่านหิน โดยวิธวเิ คราะห์ภาพถ่าย มหาสารคาม E-mail :
                                    songlak_w@hotmail.com
                                                     บรรยาย   ผ่าน
                 การผลิตเอทานอลและ          ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะ
                 R-phenylacetylcarbinol จากกาก    อุตสาหกรรมเกษตร
sc111   วรายุทธ เนติกานต์        ่
                 ของแข็งทีเหลือจากกระบวนการผลิต    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
                 ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
                                                     บรรยาย   ผ่าน
                                   นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรม
sc112    วิทยา กันยา               ิ
                 การประเมินวัฏจักรชีวตน้าตาลทรายแดง  เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       บรรยาย   ผ่าน
                               ่
              การประยุกต์ใช้เทคนิคอิมเมจเลเบลลิง   ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชน
sc113  อัศวิน อมรสิน   สาหรับนับจานวนเมล็ดข้าวในงาน      ศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                   ้
              ประยุกต์ดานมโนทัศน์คอมพิวเตอร์     มหาสารคราม
                                                     บรรยาย   ผ่าน

              ค่าทางโลหิตวิทยาของหนูเบาหวานที่
                                ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
sc114  ธนัชพร มหานาม      ั
              ได้รบสารโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดหลินจือ
                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
              (Phellinus igniarius (L.) Quél.)
                                                     โปสเตอร์  ไม่ผ่าน
              ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้า
                               โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
              จืดบริเวณอ่างเก็บน้าลาปลายมาศ
                               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
sc115  ประยุทธ กุศลรัตน์  เขตอุทยานทับลานโซน 4 อาเภอเสิงสาง
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
               จังหวัดนครราชสีมา
                                                     โปสเตอร์  ผ่าน
                               ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชน
              ผลของการเติมแป้งข้าวหอมมะลิต่อ
sc116  ศรินทร สุวรรณรงค์        ั      ั     ศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
              คุณภาพขนมปงจากโดขนมปงแช่เยือกแข็ง
                               มหาสารคาม                 โปสเตอร์  ผ่าน
                                  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
                            ้
              ความหลากหลายของชนิดกุง ปูและหอย      ีั             ีั
                                  บุรรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรรมย์
sc117  พยอม รอตมงคลดี   น้ าจืดในแม่น้ามูล ในเขตอาเภอพุทไธสง  31000
                   ีั
              จังหวัดบุรรมย์
                                                     โปสเตอร์  ผ่าน
                                                  ิ
                                  corresponding author ภาควิชาฟิสกส์
               การระเบิดบนดวงอาทิตย์ประเภท      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
sc118  ปริญญา พิณประภัศร์
                  ั
               ทันทีทนใด                จังหวัดพิษณุ โลก
                                                     โปสเตอร์  ผ่าน
                           ิิ
               การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกรยาพอลิ
                             ่
               เมอร์ไรเซชันของแลคไทด์ชนิดทีม ี      ิ
                                  นิสตปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะ
sc119    ิ
     สิรกร ชัสวิเศษ
               สารประกอบเชิงซ้อนของอลูมเิ นียมเป็ น  วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                    ิิ
               สารเร่งปฏิกรยา
                                                     โปสเตอร์  ผ่าน
                                    ิ       ้
                                  นิสตปริญญาโท, 2ผูช่วยศาสตราจารย์
               การประมาณค่าการระเหยโดยใช้       ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
sc120     ิ   ิ ั
     อนุ จตร ภูมพนธ์
               แบบจาลองทางคณิตศาสตร์         วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                                  มหาสารคาม              บรรยาย   ผ่าน


                                                  ิ
                                  corresponding author ภาควิชาฟิสกส์
                                  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                     ้     ่
               การวิเคราะห์ขอมูลการเปลียนแปลง
sc121   นฤนาท กาสนุก                        จังหวัดพิษณุ โลก
               ตามวัฏจักรบนดวงอาทิตย์                                                     บรรยาย   ผ่าน
                                    ิ
                                  นิสตปริญญาโท, ภาควิชาวิศวกรรม
               การศึกษาการซึมน้าของดิน ณ บริเวณ
sc122   สุละสิด พิลากุล                      โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
                  ่
               พื้นทีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         บรรยาย   ผ่าน
                                     ิ
                                   นิสตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี
                อิทธิพลของการขาดน้าและความเค็มต่อ
                                   การผลิตพืช ภาควิชา
sc123        ั
      นิรมล ชูพนธ์    การตอบสนองการเจริญเติบโตของแก่น
                                   เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
                ตะวัน
                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         โปสเตอร์  ผ่าน
                   ิ      ์      ่    ิ
                สมบัตต่างๆของฟิลมพอลิเมอร์ผสมทีเข้า 1นิสตปริญญาโท, ภาควิชาวัสดุศาสตร์
sc124  วรศักดิ ์ เพชรวโรทัย  กันได้ระหว่างพอลิแลกไทด์กบแป้ง
                             ั     คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
                ข้าวโพดและแป้งมันสาปะหลัง      มหาวิทยาลัย               โปสเตอร์  ผ่าน
                                             ่
                                   ภาควิชาครุศาสตร์เครืองกล คณะครุ
                                   ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
                ระบบกักเก็บพลังงานความร้อนร่วมกับ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
sc125  กฤษณะ อาสน์สุวรรณ์
                       ิ
                รางรับรังสีสุรยะแบบพาราโบลิค     ธนบุร ี
                                          ิ
                                   126 ถ.ประชาอุทศ แขวงบางมด เขตทุ่ง
                                   ครุ กรุงเทพมหานคร 10140        โปสเตอร์  ผ่าน
                การทานายสมรรถนะการทางานของ      อาจารย์ ภาควิชาไฟฟ้ากาลัง คณะคุรุ
sc126  นาย สมคิด ฮามคาไพ    มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส โดยใช้  ศาสตร์อุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิค
                โปรแกรมคอมพิวเตอร์          มหาสารคาม               โปสเตอร์  ผ่าน
                Blue light signaling inactivates the
                mating type genes-mediated
                                    1Department of Biology, Faculty of
sc127   Prayook Srivilai   repression of asexual spore production
                                    Science, Mahasarakham University,
                in the higher basidiomycete
                Coprinopsis cinerea                             บรรยาย   ผ่าน
                                 อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
              พฤติกรรมการไหลของน้ าผ่านอาคาร
sc128  สุดารัตน์ คาปลิว                     วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
              ระบายน้ าของอ่างเก็บน้ าแก่งเลิงจาน
                                 มหาสารคาม
                                                   บรรยาย   ผ่าน

                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ ……มหาวิทยาลัย
                            ิ
              การติดตามพฤติกรรมของน้าใต้ดนในเขต
                               มหาสารคาม
sc129   ั   ิ ั
    นิวตร ภูมพนธ์   พื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยา
              เขตขามเรียง
                                                   บรรยาย   ผ่าน

                                 อาจารย์, สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์,
                            ั
              ฤทธิต้านเกล็ดเลือดจากอินโดล์อลคา
                ์
sc130  เสริม สุรพินิจ                     สานักวิชาสหเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัย
              ลอยด์สตริกโทซามีดจากรากก้านเหลือง
                                 นเรศวร พะเยา, จังหวัดพะเยา 56000
                                                   โปสเตอร์  ผ่าน

                     ั ั                          ั
              ขบวนการอนุรกษ์พนธุกรรมพื้นบ้านโดย 268 หมู่ 20 ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชย
                               ั
              ชุมชน : เปรียบเทียบบทเรียนการอนุรกษ์ จ.มหาสารคาม
sc131   ั
    สุกลยา เชิญขวัญ
              พันธุกรรมพื้นเมืองในเอเชีย และภาค
              ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
                                                   บรรยาย   ผ่าน
                ั
              วิวฒนาการและความหลากหลายทาง     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
sc132  กมลลักษณ์ วงษ์โก  ชีวภาพช่วงมหายุคมีโสโซอิกในประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.
              ไทย                 มหาสารคาม 44150


                                                   บรรยาย   ผ่าน

                      ั ี            ิั         ิ
              ซากดึกดาบรรพ์สตว์มกระดูกสันหลังขนาด ศูนย์วจยและการศึกษาบรรพชีวนวิทยา
sc133   สุชาดา คาหา    เล็กจากแหล่งขุดค้นภูพานทอง ยุคครีเต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.
              เชียสตอนต้นของประเทศไทย       มหาสารคาม 44150
                                                   บรรยาย   ผ่าน
              การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาของฟน ั
                           ี
              ไดโนเสาร์ สยามโมซอรัส สุธธรนี และ  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
sc134  วิไลลักษณ์ นาคศรี  จระเข้ ยุคครีเทเชียสตอนต้น หมวดหิน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.
              เสาขัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ   มหาสารคาม 44150
              ประเทศไทย                                      ผ่าน

              ความหลากหลายของซากดึกดาบรรพ์      ิ
                                 นิสตปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะ
sc135  ชลิดา เหล่าจุมพล     ี
              สัตว์มกระดูกสันหลังบริเวณเกาะกูด   วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
              จังหวัดตราด ประเทศไทย             ั
                                 อ.กันทรวิชย จ.มหาสารคาม 44150
                                                   โปสเตอร์  ผ่าน
              ค่าทางโลหิตวิทยาและสัณฐานวิทยา          ้
                                 โครงการจัดตังคณะสัตวแพทยศาสตร์
sc136   ิ
    ศิรพรรณ พลเสน    เปรียบเทียบของเลือดและเซลล์เม็ดเลือด และสัตวศาสตร์
                          ้
              ในปลาไหลนาและหลาไหลเลียง.
                                                    โปสเตอร์  ผ่าน
                                     ิั         ิ
                                  ศูนย์วจยและการศึกษาบรรพชีวนวิทยา
              กลุ่มปลาเซมิโอโนติด ยุคจูแรสสิกและครี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.
sc137   อุทุมพร ดีศรี
              เทเชียสในประเทศไทย           มหาสารคาม..
                                                    บรรยาย   ผ่าน
                                     ั       ้
                                 สถาบันวิจยวลัยรุกขเวชชัน 4 ตึก
                  ่     ่
              ความเสียงต่อความมันคงทางอาหารและ วิทยาศาสตร์ชวภาพ มหาวิทยาลัย
                                       ี
sc138  นิตยา กิจติเวชกุล  ความจาเป็ นของการฟื้ นฟูระบบนิเวศโดย มหาสารคาม
              ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                                                    บรรยาย   ผ่าน
                      ่     ิ      ิ
              ผลกระทบการเปลียนแปลงภูมอากาศต่อ นิสตปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรม
                          ่
              การเติบโตของข้าวในพื้นทีตอนกลางภาค โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
sc139  วิพล ไชยชนะ    ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          บรรยาย   ผ่าน
              การประเมินปริมาณฝนด้วยเรดาร์ตรวจ      ิ
                                  นิสตปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรม
              อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
sc140   วัลลภ จิวหลง   ของประเทศไทย              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        บรรยาย   ผ่าน
                                   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์
                                                  ื
                                   043754247 ต่อ 1123 โทรศัพท์มอถือ
                 ผลของโพลีแซคคาไรด์จากเห็ด Phellinus 081-9642831
                  ต่อคอเลสเตอรอลในตับและการ      โทรสาร 043754245 E-mail
                   ่        ่
                 เปลียนแปลงทางเนื้อเยือวิทยาของหนู  sawitree.w@msu.ac.th
sc141  สาวิตรี วงศ์ตงถินฐาน
           ั้ ่    เบาหวาน                                    โปสเตอร์  ผ่าน
                                   ่
                 การเปรียบเทียบระดับความเค็มของดินทีม ี
                 ผลต่อการเจริญเติบโต และปริมาณน้ ามันใน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
                 เมล็ดของทานตะวันสายพันธุแปซิฟิค 33
                             ์        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์
                 และสายพันธุแปซิฟิค 55
                       ์                             ื
                                      043754247 ต่อ 1123 โทรศัพท์มอถือ
                                      086-7171707
sc142   ยุทธนา เส้นเศษ                                            โปสเตอร์  ผ่าน
                 การเคลือนย้ายของนิวเคลียสในระหว่างการ
                     ่                 อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
                 ผสมพันธุของโมโนคาริออนของ
                      ์                วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
sc143   ประยุกต์ ศรีวไล
            ิ     Coprinopsis cinerea           มหาสารคาม              โปสเตอร์  ผ่าน
                                         ่ ิ
                                      สถานทีตดต่อได้สะดวก ………160/2 ซ.
                                      ราชวิถี 18 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ
                 ระบบสารสนเทศทางสถิตเิ พือสนับสนุนการ
                             ่         10400
sc144  นายอนุ พงศ์ สุขประเสริฐ  เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล                      บรรยาย   ผ่าน
                          ั ่
                 ปรับปรุงคุณภาพขนมปงทีใช้แป้งข้าว     อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
                 หอมมะลิทดแทนแป้งสาลีดวย HPMC
                            ้         และโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
sc145   ศรินทร สุวรรณรงค์                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         โปสเตอร์  ผ่าน
                                    ิ
                                  นิสตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
                            ่
              การจัดการทรัพยากรน้าท้องถินอย่าง     ่         ่
                                  สิงแวดล้อมศึกษา คณะสิงแวดล้อมและ
               ่
              ยังยืนของลุ่มน้าสงครามโดยใช้การจัดทา  ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
sc146  ธีรยุทธ อุดมพร        ั ิ
              แผนปฏิบตการ 21             มหาสารคาม             โปสเตอร์/บรรยาย  ผ่าน


                                โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                                 ่
              การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดย เครืองกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
              พลังงานแสงอาทิตย์โดยสารเปลียนสถานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
                            ่
                                ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี 71000
                                โทร. 034633110
sc147  จารัส กิงสวัสดิ ์
        ่                                             บรรยาย    ผ่าน


                               คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
                               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโทรศัพท์…045
                                         ื
                                - 353793 โทรศัพท์มอถือ081790029
                               โทรสาร 045 - 353780
                               E-mailfasupama@hotmail.com
sc148  ศักดิชาย สิกขา..
       ์       การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จกสานร่วมสมัย จังหวัดอุบลราชธานี
                            ั                     โปสเตอร์/บรรยาย    ผ่าน
                                  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโทรศัพท์…045
                                           ื
                                  - 353793 โทรศัพท์มอถือ081790029
                                  โทรสาร 045 - 353780
               แนวทางการออกแบบและพัฒนา       E-mailfasupama@hotmail.com
sc149   ศักดิชาย สิกขา..
        ์       ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ                      โปสเตอร์/บรรยาย  ผ่าน
                                   Palaeontological Research and
                                   Education Centre, Mahasarakham
                                   University, Thailand
                                   E-mail: petra.l@msu.ac.th
sc150    Petra Lutat    Plant Fossil Collection at Mahasarakham University              โปสเตอร์   ผ่าน
                                    ่
                                  คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..โทรศัพท์…
                                            ื
                                  043-742135 โทรศัพท์มอถือ.
                                  084-4043086. โทรสาร……
               การพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน      043-742135E-mail
                ่              ้
               สิงแวดล้อมศึกษาระดับการศึกษาขัน   n_wannapa@yahoo.com
sc151  วรรณภา นิตมงคลชัย
         ิ      พื้นฐานในระบบและนอกระบบ                            โปสเตอร์   ผ่าน
                         ่
               การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองและ
               ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุน ่
                        ่
               ละอองต่อประชาชนทีอยู่อาศัยในตาบลท่า
                          ั
               ขอนยาง อาเภอกันทรวิชย จังหวัด
sc152  ศรายุทธ ลาภบุญเรือง  มหาสารคาม /ขาดfile         326 หมู่ 3 ซ.รวมบัณฑิต อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินโปสเตอร์
                                                      ธุ์      ผ่าน
                                 ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
                                 มหาสารคาม
              ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไตรโคมใน              ั
                                 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชย จ.มหาสารคาม
              ใบหม่อน 33 สายต้นด้วยเทคนิค      โทรศัพท์/โทรสาร 043-754-314 มือถือ
sc153  จิราภา บุตมาลย์
         ิ     จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด    087-854-1440             โปสเตอร์  ผ่าน

                                 ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
                                 มหาสารคาม
              โครงสร้างปากใบและเซลล์คุมของหม่อน             ั
                                 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชย จ.มหาสารคาม
              33 สายต้นด้วยเทคนิคจุลทรรศน์      โทรศัพท์/โทรสาร 043-754-314 มือถือ
sc154  จิราภา บุตมาลย์
         ิ     อิเล็กตรอนแบบส่องกราด         087-854-1440             โปสเตอร์  ผ่าน


              เตรียมอนุ ภาคขนาดนาโนคอลลอยด์ท่ี
              สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพและอ่อน
                            ี
              นุ่ มของเมทธอกซี พอลิ(เอทธิลน ไกล
              คอล)-บล็อก-พอลิ(ดี,แอล-แลคไทด์-โค-
              ไกลโคไลด์-โค-เอปไซลอน-แคโพรแลค    อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
sc155  ยอดธง ใบมาก    โทน) ไดบล็อก โคพอลิเมอร์        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         บรรยาย   ผ่าน

              การคานวณปริมาณน้าท่าโดยวิธี SCS      ิ
                                 นิสตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
sc156  ปริวรรต หาริตะวัน               ิ
              ด้วยข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         บรรยาย   ผ่าน
              ผลของฤดูกาลต่อค่าทางโลหิตวิทยาของโค   ้               ้
                                 ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.โครงการจัดตัง
sc157  วรพล เองวานิช   เนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     คณะสัตวแพทยศาสตร์           โปสเตอร์  ผ่าน
                                คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
                                มหาสารคาม   อ. เมือง จ.
sc158   ิ
    ศิรธร ศิรอมรพรรณ
         ิ      องค์ประกอบของกรดไขมันในแมลงกินได้ มหาสารคาม 44000            โปสเตอร์  ผ่าน
               ผลของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและมุม
                   ่ ี         ่          ิ
               เอียงทีมต่อท่อความร้อนแบบสันวงรอบที่ ภาควิชาฟิสกส์ คณะวิทยาศาสตร์
sc159   พัฒนพล มีนา     สภาวะวิกฤติ             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        บรรยาย   ผ่าน
               เปรียบเทียบคุณลักษณะการถ่ายเทความ
                     ่     ่
               ร้อนของเครืองแลกเปลียนความร้อนระหว่าง
                        ่
               ท่อความร้อนแบบสันวงรอบและท่อความ
               ร้อนแบบสั ่นวงรอบทีตดตังวาล์วกันกลับที่
                         ่ ิ ้             ิ
                                   ภาควิชาฟิสกส์ คณะวิทยาศาสตร์
sc160   พัฒนพล มีนา     สภาวะปกติ                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       บรรยาย   ผ่าน

                         ่ ี          ิ
               ผลกระทบของวัชพืชทีมต่อค่าสัมประสิทธิ ์ นิสตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
sc161   ิ ั
    วุฒนนท์ คามุงคุณ                                        บรรยาย
               ความขรุขระในรางน้าเปิ ด        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                         ผ่าน
                                 นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมโยธา
                        ่
               การศึกษาคอนกรีตทีผสมด้วยวัสดุปอซโซ
sc162  ธนกร อัตตะริยะ                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย     บรรยาย
               ลานในปริมาณสูง
                                 มหาสารคาม                    ผ่าน
                                นักศึกษาปริญญาโท, วิศวกรรมโยธา
                          ่ ี
               การศึกษาบล็อกมวลเบาทีมส่วนผสมของ
sc163   ั
    มีศกดิ ์ พัวพิทยาธร                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย      บรรยาย
               เถ้าชีวมวล
                                มหาสารคาม                     ผ่าน
                                  นักศึกษาปริญญาโท, วิศวกรรมโยธา
               การศึกษาการใช้แกลบเป็ นส่วนผสมอิฐ
sc164  อธิกา วงค์กวานกลม                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   บรรยาย
               มวลเบา
                                  มหาสารคาม                   ผ่าน
               การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ
                                    ิ
                                  นิสตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
                     ิ
               สารสนเทศภูมศาสตร์สาหรับการจัดการ
                                   ่         ่
                                  สิงแวดล้อมศึกษา คณะสิงแวดล้อมและ
sc165      ิ
    สมคิด ภูมโคกรักษ์    ่
               สิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน                       บรรยาย
                                  ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                  ่
               ท้องถิน
                                  มหาสารคาม
                                                          ผ่าน
               การประเมินผลโครงการป้องกันและ
                                  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
sc166  อรพรรณ อุดมพร    ควบคุมโรคอ้วนในเด็กนักเรียนเขต                       บรรยาย
                                  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
               เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด                          ผ่าน
                                    ิ
                                  นิสตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
                         ่
               การบังคับใช้กฎหมายสิงแวดล้อมของ
                                   ่         ่
                                  สิงแวดล้อมศึกษา คณะสิงแวดล้อมและ
sc167    ิ
     สุวชา สุภามา               ่ ่
               องค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับ                      บรรยาย
                                  ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
               มลพิษทางน้ า
                                  มหาสารคาม                    ผ่าน
               รูปแบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวตผูป่วย
                              ิ ้
                                 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
sc168        ิ
    อมร สุวรรณนิมตร     ้
               เรือรังในชุมชนโดยใช้กลไกการสนับสนุน                    บรรยาย
                                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               ทางสังคม / ขาดfile                                  ผ่าน
                                     ิ
                                   นิสตปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ
                             ่
               มูลค่าการใช้ประโยชน์ผลผลิตทีไม่ใช่เนื้อ
                                    ่       ่
                                   สิงแวดล้อม คณะสิงแวดล้อมและ
sc169  สมหญิง บู่แก้ว    ไม้จากป่าชุมชนโคกใหญ่ อาเภอวาปีปทุม                    โปสเตอร์
                                   ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                จังหวัดมหาสารคาม
                                   มหาสารคาม                   ผ่าน
                                  ิ
                                นิสต สาขาวิชาการบริหารจัดการ
                            ่
               การสารวจพืชกินได้ในพื้นทีการเกษตร
                                 ่       ่
                                สิงแวดล้อม คณะสิงแวดล้อมและ
sc170  ปิ ยะ จันทร์หอมฟุ้ง  ของชุมชนบ้านดอนยม ตาบลท่าขอนยาง                      โปสเตอร์
                                ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                      ั
                อาเภอกันทรวิชย จังหวัดมหาสารคาม
                                มหาสารคาม                      ผ่าน
                                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
sc171  ธีระนันท์ ขันงาม  การเป่าอากาศเย็นในถังเก็บข้าวเปลือก                   บรรยาย
                                 มหาสารคาม                  ผ่าน
                                   ิ          ่
                                 นิสตระดับปริญญาโท คณะสิงแวดล้อม
                               ่
              การเจริญเติบโตของคะน้าในดินเค็มเมือ
sc172   ฆ้องชัย คงดี                      และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย   โปสเตอร์
              ใช้น้าหมักชีวภาพประเภทต่างๆ
                                 มหาสารคาม                  ผ่าน
                     ่
              ความคิดเห็นเกียวกับการจัดการน้าเสีย   ิ          ่
                                 นิสตระดับปริญญาโท คณะสิงแวดล้อม
sc173  พนิดา เหล่าทองสาร  ของประชาชน ในตาบลท่าขอนยาง      และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย   โปสเตอร์
                      ั
              อาเภอกันทรวิชย จังหวัดมหาสารคาม    มหาสารคาม                  ผ่าน
           ้                      ั ้
       รายชื่อผูสมัครเข้าร่วมการประชุมวิ ชาการ มหาสารคามวิ จย ครังที่ 4
                   ไม่นาเสนอผลงาน
ลาดับ  ชื่อ- สกุล     สังกัด    สถาบัน          ที่อยู่
  ั ้
วิ จย ครังที่ 4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:168
posted:11/25/2011
language:Thai
pages:67