Poro 9 ;ilo o delu galerij za leto 2006 - Ministrstvo za kulturo by 28w075I

VIEWS: 1,218 PAGES: 444

									                                                                         11/25/2011
Predstavitev javnih zavodov


Naziv muzeja       Skrajšan naziv  Naslov        e-pošta            Direktor       Vrsta muzeja
Narodni muzej Slovenije  NMS       Prešernova 20,    info@nms.si          prof. dr. Peter Kos  zgodovinski muzej
Prirodoslovni muzej    PMS       Prešernova 20,    Uprava@pms-lj.si        dr. Breda Činč Juhant državni
Slovenije                 1000 Ljubljana
Slovenski etnografski   SEM       Metelkova 2, 1000   etnomuz@etno-muzej.si     Bojana Rogelj Škafar  Javni zavod Slovenski
muzej                   Ljubljana                                  etnografski muzej
Muzej novejse       Muzej novejse  Celovška 23      uprava@muzej-nz.si       Jože Dežman      javni zavod
zgodovine Slovenije    zgodovine
             Slovenije
Slovenski gledališki   SGM       Mestni trg 17, 1000  smg@guest.arnes.si       Ivo Svetina      državni
muzej                   Ljubljana
Slovenska kinoteka    Kinoteka     Miklošičeva 38,    tajnistvo@kinoteka.si;     Staš Ravter      filmski muzej
                      Ljubljana       stas.ravter@kinoteka.si
Tehniški muzej Slovenije TMS        Parmova 33, 1000   info@tms.si          DR. Orest Jarh     nacionalni muzej
                      Ljubljana
Posavski muzej Brežice  PMB       Cesta prvih borcev  ivan.kastelic@guest.arnes.si  mag. Tomaž Teropšič medobčinski muzej
                      1, 8250 Brežice

Pokrajinski muzej Celje  PMC       Muzejski trg 1, 3000 info@pokmuz-ce.si        Darja Pirkmajer, univ. pokrajinski
                      Celje                        dipl. arheol.
Muzej novejše       MNZC       Prešernova ulica 17, mnzc@guest.arnes.si       Andreja Rihter, prof. zgodovinski muzej, ki
zgodovine Celje              3000 Celje                                 pokriva premično
                                                            kulturno dediščino Celja
                                                            in celjske regije
Mestni muzej Idrija -   Mestni muzej   Prelovčeva 9, 5280 tajnistvo@muzej-idrija-      Ivana Leskovec, univ. splošni
Muzej za Idrijsko in   Idrija      Idrija       cerkno.si             dipl. etnolog
Cerkljansko
Medobčinski muzej     MMK       Muzejska pot 3,    info@muzej-kamnik-on.net    mag. Zora Torkar,   medobčinski muzej
Kamnik                   1241 Kamnik                     muzejska svetovalka
                                        1 od 444
                                                                       11/25/2011
Pokrajinski muzej    PMK Kočevje   Prešernova ulica 11,  muzej@pmk-kocevje.si     Ivan Kordiš      Splošni in medobčinski
Kočevje                 1330 Kočevje                                muzej
Pokrajinski muzej Koper PMK       Kidričeva 19, 6000   pmk-kp@guest.arnes.si     Tina Novak Pucer   pokrajinski muzej
                    Koper
Gorenjski muzej             Tomšičeva 44, 4000   info@gorenjski-muzej.si    mag. Barbara Ravnik  pokrajinski muzej
                    Kranj                        Toman
Mestni muzej Ljubljana MMLJ       Gosposka 15      tajnistvo@mm-lj.si      Blaž Peršin

Muzej narodne      MNOM      Maribor, Ulica     aleksandra.berberih-     doc.dr. Aleksandra  posebni muzej
osvoboditve Maribor           heroja Tomšiča 5    slana@muzejno-mb.si      Berberih - Slana   (zgodovinski
Pokrajinski muzej    PoMuM     Grajska ulica 2,    info@pmuzej-mb.si       Mirjana Koren     pokrajinski muzej
Maribor                 2000 Maribor
Belokranjski muzej           Trg svobode 4, 8330  belokranjski.muzej@guest.arn Andreja Brancelj    Belokranjski muzej nima
Metlika                 Metlika        es.si            Bednaršek       novega ustanovitvenega
                                                          akta!
Pokrajinski muzej    PMMS      Trubarjev drevored   pok-muzej-ms@guest.arnes.si Metka Fujs v.d.     pokrajinski muzej
Murska Sobota              4, 9000 Murska
                    Sobota
Goriški muzej Kromberk Goriški muzej  Grajska c. 1,     goriski.muzej@siol.net    Andrej Malnič     pokrajinski muzej
- Nova Gorica              Kromberk, 5000
                    Nova Gorica
Dolenjski muzej Novo  DM NM      Muzejska ulica 7,   dolenjski.muzej@guest.arnes.s Zdenko Picelj     pokrajinski-splošni
mesto                  Novo mesto       i
Pomorski muzej - Museo Pomorski muzej - Cankarjevo nabrežje  muzej @pommuz-pi.si      mag. Flavio Bonin   posebni muzej
del mare "Sergej    Museo del mare 3, Piran
Mašera" Piran - Pirano Piran - Pirano

Notranjski muzej            Ljubljanska cesta notranjski-            Dejan Vončina     medobčinski
Postojna                10, 6230 POSTOJNA muzej@studioproteus.si

Pokrajinski muzej Ptuj  PMP      Muzejski trg 1, 2250 muzej-ptuj.uprava@siol.net   Aleš Arih, prof.   posebni muzej
                    Ptuj
                                       2 od 444
                                                                         11/25/2011
Muzeji radovljiške   MRO        Linhartov trg 1,   mro@siol.net         Verena Štekar-Vidic  občinski
občine                  RADOVLJICA
Koroški pokrajinski            Glavni trg 24, 2380  koroski-           Marko Košan      splošni, regionalni muzej
muzej                   Slovenj Gradec    pokr.muzej@guest.arnes.si
Loški muzej Škofja Loka          Grajska pot 13,    loski.muzej@guest.arnes.si  Jana Mlakar      Medobčinski muzej
                     4220 Škofja Loka
Tolminski muzej              Mestni trg 4, 5220  muzej@tol-muzej.si      mag. Damjana     javni zavod / muzej
                     Tolmin                       Fortunat Černilogar  splošnega značaja
Zasavski muzej Trbovlje ZMT        Ulica 1,junija 15   zasavski.muzej@siol.net    Miran Kalšek 03-56-  splošni muzej za novejšo
                     Trbovlje                      33-210        zgodovino
Javni zavod muzej    Muzej Velenje  Ljubljanska cesta   muzej.grad.velenje@siol.net  Damijan Kljajič    splošni muzej za področje
Velenje                  54, 3320 Velenje                             občin Velenje, Šoštanj in
                                                          Šmartno ob Paki
Naziv galerije      Skrajšan naziv  Naslov        e-pošta            Direktor       Vrsta galerije
Narodna galerija             Puharjeva 9,     info@ng-slo.si        dr. Barbara Jaki   javni zavod
                     Ljubljana
Moderna galerija     MG        Tomšičeva 14     info@mg-lj.si         Zdenka Badovinac   Muzej moderne in
                                                          sudobne umetnosti
Mednarodni grafični   MGLC       Pod turnom 3, 1000 matej.zonta@mglc-lj.si      Lilijana Stepančič  Posebni muzej za
likovni center              Ljubljana                                 umetnost tiska, nastalega
                                                          od 20. stoletja naprej,
                                                          galerija, založnik,
                                                          produkcijski center

Arhitekturni muzej    AML       Pot na Fužine 2,   aml@aml.si          dr. Peter Krečič   posebni muzej
Ljubljana                 1000 Ljubljana
Galerija Božidar Jakac          Grajska cesta 45,   info@galerija-bj.si      Bojan BOŽIČ      specialni muzej za likovno
                     8311 Kostanjevica                             dejavnost
                     na Krki
                                         3 od 444
                                                                       11/25/2011
Koroška galerija likovnih KGLU, Slovenj  Glavni trg 24, 2 380 galerija@glu-sg.si      Milena Zlatar, v.d.  pokrajinski muzej
umetnosti         Gradec     Slovenj Gradec                  direktorica      vizualnih umetnosti

Obalne galerije Piran / OGP        Tartinijev trg 3,  info@obalne-galerije.si   Toni Biloslav     pokrajinski muzej
Gallerie Costiere Pirano         6330 Piran

Umetnostna galerija   UGM       Strossmayerjeva ul. uprava@umetnostnagalerija.si Meta Gabršek      regionalni muzej sodobne
Maribor                  6, 2000 Maribor                 Prosenc         umetnosti

Galerija Murska Sobota          Murska Sobota,    franc.obal@guest.arnes.si  v.d. direktorja Franc pokrajinska
                     Kocljeva 7                    Obal
Pilonova galerija    PGA       Prešernova ulica 3  pilonova.galerija@siol.net  dr. Maria Irene Mislej občinski, ki presega
Ajdovščina                                                     lokalni pomen
                                       4 od 444
                             11/25/2011


2. Posebni del – poročilo o izvedbi programa

Strokovna področja:              Število:
a.) vizualno / likovno            25
b.) umetnostna zgodovina           30
c.) arheologija                17
d.) zgodovina                 28
e.) naravoslovje               6
f.) tehniška dediščina / znanost       16
g.) etnologija                22
h.) splošno                  14
i.) drugo                   9
                  5 od 444
                                                                11/25/2011
 1.) Evidentiranje
                       Skupno število  Število evidentiranih   Število pridobljenega gradiva (ali
Naziv muzeja/galerije             evidentiranih  zaokroženih zbirk na       zaokroženih enot)
                        predmetov       terenu      trajno hranjenje   začasno hranjenje

Narodni muzej Slovenije             2194         0          6873          0
Prirodoslovni muzej Slovenije          5606         1          2594          0
Slovenski etnografski muzej            0          0           913          261
Muzej novejse zgodovine Slovenije        77261         5          46977         248
Slovenski gledališki muzej            16257         0          16257          0
Slovenska kinoteka                960         262          257          0
Tehniški muzej Slovenije             250         0           68           0
Posavski muzej Brežice              410         6          1260          3
Pokrajinski muzej Celje             25598         2           765          1304
Muzej novejše zgodovine Celje          4188         6          4871          233
Mestni muzej Idrija - Muzej za Idrijsko in
Cerkljansko                    28875         5          569          52
Medobčinski muzej Kamnik              120         5          51           0
Pokrajinski muzej Kočevje             373         0          112          0
Pokrajinski muzej Koper              164         0          63           11
Gorenjski muzej                  2158         7          1955          310
Mestni muzej Ljubljana               669         0          76           0
Muzej narodne osvoboditve Maribor         3830         0          1402          0
Pokrajinski muzej Maribor             232         0          156          0
Belokranjski muzej Metlika            578503        17          2183          0
Pokrajinski muzej Murska Sobota          62499         4          62454          0
Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica       2480         10          1016          0
Dolenjski muzej Novo mesto             724         0          835          0
Pomorski muzej - Museo del mare          1050         2           0           0
"Sergej Mašera" Piran - Pirano
Notranjski muzej Postojna             2103         3          4894          7011
Pokrajinski muzej Ptuj              9000         3          179         11116
                                      6 od 444
                                            11/25/2011
Muzeji radovljiške občine           129   4         8    0
Koroški pokrajinski muzej           49   2         2    87
Loški muzej Škofja Loka            301   0        301   0
Tolminski muzej                148   3        113   35
Zasavski muzej Trbovlje           3319   3        286   1980
Javni zavod muzej Velenje           307   2        91   307

Skupaj muzeji                829757  352       157581  22958


Narodna galerija              2433   29        75   859
Moderna galerija              1130   0        164   0
Mednarodni grafični likovni center     1991   6        1411   1418
Arhitekturni muzej Ljubljana        16662   2        15504   0
Galerija Božidar Jakac           1130   3         0   135
Koroška galerija likovnih umetnosti     670   0        38    0
Obalne galerije Piran / Gallerie Costiere  1836   8         7   1836
Umetnostna galerija Maribor         614   0        37    61
Galerija Murska Sobota            47    1         0    0
Pilonova galerija Ajdovščina         403   1        35    0

Skupaj galerije               26916  50        17271  4309

SKUPAJ                   856673  402       174852  27267
                              7 od 444
                                                                 11/25/2011
2.a) Dokumentiranje - obdelani muzejski predmeti
1. Po muzejih:
                                   Vrsta zbirke
                 Vizualna/  Umetnostno-
Naziv muzeja/galerije                    Arheološka  Zgodovinska  Naravoslovna Tehniška Etnološka  SKUPAJ
                  likovna  zgodovinska

Narodni muzej Slovenije       2513     3516     8840      0       0      0     0    14869
Prirodoslovni muzej Slovenije    0       0      0       0      3592     0     0    3592
Slovenski etnografski muzej     0       0      0       0       0      0    1702   1702
Muzej novejse zgodovine       62      0      0      14579      0      0     0    14641
Slovenije
Slovenski gledališki muzej      0       0      0      14071      0     0     0    14071
Slovenska kinoteka         12474      0      0       0       0     33    0    12507
Tehniški muzej Slovenije       0       0      0       0       0     1125    0    1125
Posavski muzej Brežice        37      3      0      136       0     0    190    366
Pokrajinski muzej Celje       21      221     4417     135       0     2    393   5189
Muzej novejše zgodovine Celje    0       0      0      18080      0     426   2200   20706

Mestni muzej Idrija - Muzej za    0       0      163       0      0     0    94    257
Idrijsko in Cerkljansko
Medobčinski muzej Kamnik      1000      0     2000      0       0     0     0    3000
Pokrajinski muzej Kočevje      0      20      0       72       0     0    169    261
Pokrajinski muzej Koper       0      122     45      45       0     0    1546    1758
Gorenjski muzej           15      241     270      702       0     0    239    1467
Mestni muzej Ljubljana       132      45     314      4887      0     0     0    5378
Muzej narodne osvoboditve      201      0      0      2049      0     0     0    2250
Maribor
Pokrajinski muzej Maribor      0      164     156      0       0     0    72     392
Belokranjski muzej Metlika      1       5      0      117       0     47    47     217
Pokrajinski muzej Murska Sobota   0      80      933     236       0     0    162    1411

Goriški muzej Kromberk - Nova    287      139      8      4721      0     0    4120    9275
Gorica
                                   8 od 444
                                                    11/25/2011
Dolenjski muzej Novo mesto     828   0   250     335    0   0   100   1513
Pomorski muzej - Museo del      0   0   600     1000   0   0   360   1960
mare "Sergej Mašera" Piran -
Pirano
Notranjski muzej Postojna      0   0   160      0    563   0    3    726
Pokrajinski muzej Ptuj        0   150  1518      18    0   0   633   2319
Muzeji radovljiške občine      0   0   0       0    0   2    6    8
Koroški pokrajinski muzej      2   152  212      295    0   1   852   1514
Loški muzej Škofja Loka       0   5   30      502    0   0   239   776
Tolminski muzej           106   0   95      0    0   0   409   610
Zasavski muzej Trbovlje       0   0   0      238    0   48   46    332
Javni zavod muzej Velenje      0   0   0       0    0   0    0    0

Skupaj muzeji           17679  4863  20011    62218   4155  1684  13582  124192


Narodna galerija          2904  1734   0        0  0   0    0   4638
Moderna galerija          0    277   0        0  0   0    0    277
Mednarodni grafični likovni    1363   0   0        0  0   0    0   1363
center
Arhitekturni muzej Ljubljana     82   80   0      110    0   0    0   272
Galerija Božidar Jakac       149   0   0      0    0   0    0   149
Koroška galerija likovnih      417   0   0      0    0   0    0   417
umetnosti
Obalne galerije Piran / Gallerie  34   0    0        0  0   0    0    34
Costiere Pirano
Umetnostna galerija Maribor     196   0   0        0  0   0    0   196
Galerija Murska Sobota        3    0   0        0  0   0    0    3
Pilonova galerija Ajdovščina     9   26   0        0  0   0    0   35

Skupaj galerije          5157  2117   0      110    0   0    0   7384

SKUPAJ               22836  6980  20011    62328   4155  1684  13582  131576
                             9 od 444
                                    11/25/2011


2. Po vrsti zbirke:
                 število inventariziranih predmetov v
                        letu 2006
                 klasično  digitalno  SKUPAJ
      Vizualna/likovna    16232      6770   23002
     Umetnostnozgodovinska   2194      4786   6980
        Arheološka      6682     13166   19848
       Zgodovinska     26433     36058   62491
       Naravoslovna      536      3619   4155
        Tehniška      536      1148   1684
        Etnološka      6410      7172   13582
        SKUPAJ       59023     72719   131742
                   10 od 444
                                                                         11/25/2011
2.b) Digitalizacija zbirke

                                                    Tip
  Naziv                        Vhodni predmet Izhodni rezultat  Število          Tip        Višina
          Naslov zbirke    Vrsta zbirke                        metapodatkov
muzeja/galerije                      digitalizacije digitalizacije predmetov       digitalizacije    stroškov
                                                  nega opisa

Narodni muzej   Wintrova zbirka grafike in risbe      predmet      sken    2018   po veljavnih   skeniranje   605400
Slovenije             malega formata                           standardih
          podobice   grafike in risbe      predmet      sken    5774   po veljavnih   skeniranje   1732200
                 malega formata                           standardih

           vedute       grafike      predmet      sken    47    po veljavnih   skeniranje    14100
                                                   standardih
         stare fotografije   fotografije     predmet      sken    422   po veljavnih   skeniranje   126600
                                                   standardih
            stare      razglednice      predmet      sken    115   po veljavnih   skeniranje    34400
          razglednice                                    standardih
           portreti      grafike      diapozitivi     sken    43    po veljavnih   skeniranje    12900
                                                   standardih
           vedute     grefike in risbe    predmet      sken    90    po veljavnih   skeniranje    27000
                                                   standardih
          umetniška       grafike      predmet      sken    65    po veljavnih   skeniranje    54000
           grafika                                     standardih
          numizmatika    numizmatična      predmet     fotografije  4320   po veljavnih  posnetki v jpg,  2772000
                     zbirka                            standardih    tif in nef
                                                            formatih
          arheologija      diateka      diapozitivi     sken    892   po veljavnih  sken. jpg, tif   0
                                                   standardih
          arheologija     negoteka     negativi (filmi,   sken    1835   po veljavnih  sken jpg, tif    0
                               plošče)                 standardih
          arheologija     arheološka     predmet       sken    4104   po veljavnih  sken jpg, tif    0
                                                   standardih
                                        11 od 444
                                                                        11/25/2011
          arheologija   arheološka     predmet       dig. Fot.     742   po veljavnih  fotografija    0
                                                    standardih
          arheologija   arheološka     fototeka      fotografija    487   po veljavnih  sken jpg, tif   0
                                                    standardih
          arheologija   arheološka      risbe        sken      1194   po veljavnih  sken jpg, tif   0
                                                    standardih
          arheologija     arhiv       listine       sken      9239   po veljavnih  sken jpg, tif   0
                                                    standardih
          uporabna    upor. Umet.     predmet      fotografija    3601   po veljavnih  fotografija    0
          umetnost                                      standardih
          uporabna     negoteka     fotografije      sken      7668   po veljavnih  sken jpg, tif   0
          umetnost                                      standardih
           18                                  42656                   5378600

          zbirke PMS    zoološke,  muzejski predmet - računalniška      9450  inventarizacija vpis podatlkov  6000000
                  botanične in   neobdelani   baza podatkov,                  in ponekod
Prirodoslovni
                 geološke zbirke   podatki    ponekod digit.                 fotografiranje
muzej Slovenije
                                    fotog.

         Obročkovalna    Podatki o     neobdelani    računalniška    136394  evidentiranje vpis podatkov   2509000
          dejavnost    obročkanih    terenski podatki  baza podatkov
                 pticah v naravi

           Biotska    Fotografirane   Neurejene in   Javno dostopna    1015          fotografije za  600000
         raznovrstnost  zbirke KN in KB  neobdelane      predstavitev                 internet
          Slovenije             digitalne       zbirk
                           fotografije    http://www3.p
                                        ms-
                                    lj.si/biotska/zbir
                                       ke.htm

            3                                  146859                  9109000
                                       12 od 444
                                                              11/25/2011
          Smolej    fotografska  fotografija   digitalizirana   43                 0
Slovenski                             fotografija,
etnografski                           dostopna na
muzej                               muzejskem
                                  serverju
          Kregar    fotografska  fotografija   digitalizirana   93                 0
                               fotografija v bazi
                                 podatkov v
                                  modulu
                                 "fototeka"
          Vesel     fotografska  fotografija   digitalizirana  613                 0
                               fotografija v bazi
                                 podatkov v
                                  modulu
                                 "fototeka"
         Tiskovni urad  fotografska  fotografija   digitalizirana  175                 0
                                fotografija v na
                                 muzejskem
                                  serverju
          Originali   fotografska  fotografija   digitalizirana  257                 0
                                fotografija na
                                 muzejskem
                                  serverju
           5                              1181                0

Muzej novejse  Ljubljana danes  fotografija            slika     800        fotografiranje  0
zgodovine
Slovenije
         Edi Šelhaus   fotografija  negativi      slika     2842  Object ID  skeniranje   0
        Bruner Dvorak   fotografija  negativi      slika      82  Object ID  skeniranje   0
         Miloš Švabič   fotografija  negativi      slika     975         skeniranje   0
         Marjan Ciglič  fotografija  negativi      slika     1059  Object ID  skeniranje   0
         Peter Lampič   fotografija  negativi      slika     2631        skeniranje   0
                                  13 od 444
                                                       11/25/2011
Fond Slovenca    fotografije    fotografije    slika    506         skeniranje   0
Svetozar Guček   fotografija    diapozitivi    slika    221         skeniranje   0

 Foto Slovenija   fotografija             slika    655         skeniranje   0
 Tekoči fond    fotografija    fotografija,    slika    2813         skeniranje   0
                    negativ
  Medalje,    medalje, redi             slika    138  Object ID  fotografiranje  0
 odlikovanja
 Predmeti iz    taborišča,              slika    309  Object ID  fotografiranje  0
  taborišč,     zapori
  zaporov
   Osebni     osebni                slika    22  Object ID  fotografiranje  0
  predmeti,   predmeti,
 dokumenti   dokumenti
 Partizanske  partizanske               slika    3   Object ID  fotografiranje  0
  delavnice   delavnice,
          izdelki iz
          delavnic
Vojaška oprema vojaška oprema              slika    3   Object ID  fotografiranje  0

 Značke, znaki, značke, znaki,              slika    1   Object ID  fotografiranje  0
   plakete    plakete
Zbirka razglednic razglednice     razglednica    slika    1317  Object ID   skeniranje   0

 Likovne zbirke risba,slika,grafi risba,slika,grafika,  slika    73  Object ID  fotografiranje,  0
           ka,kip        kip                      skeniranje
Zbirka lepakov, lepaki, plakati     lepak      slika    17         skeniranje   0
  plakatov

Vlastja Simončič  fotografija     negativi     slika    20  Object ID   skeniranje   0

Jakob Prešeren   fotografija     negativi     slika    32  Object ID   skeniranje   0
                             14 od 444
                                                                         11/25/2011
          Zbirka plošč    fotografija    negativi       slika      614   Object ID   skeniranje    0
          Tekstilna zbirka   tekstilije   fotografija,      slika      2           skeniranje    0
                              negativ
             23                                  15135                   0

             0         0         0          0       0      0        0      0
Slovenski
gledališki muzej


Slovenska         0         0         0          0       0      0        0      0
kinoteka

           Prometna      Predmeti s    Muzealije,    Slika in digitalni  90   inventarizacija Fotografiranje  280378
           zbirka(del)     področja     muzejski       zapis v         po standardu in skeniranje
Tehniški muzej
                   prometa (brez  predmeti, drugi   računalniški         Object ID
Slovenije
                   Rogove zbirke)   predmeti      podatkovni
                                        zbirki
          Zbirka koles Rog Primeri koles    Muzealije,   Slika in digitalni  66   inventarizacija fotografiranje  205611
                   znamke Rog,     muzejski       zapis v         po standardu in skeniranje
                    posamični   predmeti, drugi    računalniški         Object ID
                   tipični deli,    predmeti,     podatkovni
                    prototipi,    fotografije,      zbirki
                    tehnična   katalogi in druga
                  dokumentacija, dokumentacija
                    fotografije
          Tiskarska zbirka Stroji, orodja in   muzealije,   Slika in digitalni  297  inventarizacija fotografiranje  925250
             (del)    pripomočki za    muzejski       zapis v         po standardu in skeniranje
                    pisanje in    predmeti,     računalniški         Object ID
                    tiskanje,    fotografije in    podatkovni
                     maketa,      drugo        zbirki
                     replika,   dokumentarno
                   dokumenti      gradivo
                                        15 od 444
                                                                        11/25/2011
         Poštna zbirka    Znamke,      Muzealije,   Slika in digitalni  605  inventarizacija fotografiranje  1884768
           (del)     umetniška slika,   muzejski      zapis v         po standardu in skeniranje
                    naprave,      predmeti,    računalniški         Object ID
                   uniforme,     fotografije in   podatkovni
                    maketa,       drugo       zbirki
                    katalogi,    dokumentarno
                   dokumenti      gradivo

         Tekstilna zbirka Stroji, naprave, Muzealije,muzejsk Slika in digitalni    60  inventarizacija Fotografiranje  186919
           (del)    surovine,slike,d   i predmeti,    zapis v           po standardu in skeniranje
                    rugo    fotografijein drugo računalniški           Object ID
                 dokumentarno dokumentarno       podatkovni
                   gradivo      gradivo      zbirki

         Lesarska zbirka Makete, orodja,  Muzealije,   Slika in digitalni     9   inventarizacija Fotografiranje  28037
           (del)    stroji, deli muzejski predmeti   zapis v            po standardu in skeniranje
                   strojev             računalniški            Object ID
                                   podatkovni
                                     zbirki
         Kmetijska zbirka  Naprava   Muzejski premet Slika in digitalni      1   inventarizacija Fotografiranje  3115
                                    zapis v            po standardu in skeniranje
                                   računalniški            Object ID
                                   podatkovni
                                     zbirki
            7                                   1128                  3514078

         Kelti ob sotočju   arheologija               slika      24          fotografiranje   0
Posavski muzej
         Save in Krke
Brežice
          razglednice    zgodovina -    razglednica      slika     123           skeniranje     0
                  Zbirka krajevnih
                    razglednc
                                       16 od 444
                                                                     11/25/2011
             EF      etnologija -   muzejski predmet,     slika      1400    fotografiranje   0
                    fototeka      terenska                      in skeniranje
                              fotografija

             TZ      etnologija -     TZ avdio                60      avdio     0
                   audio posnetki                               snemanje

             4                                     1607             0

Pokrajinski muzej    Antika     arheološka     diapozitiv       scan       430     skeniranje,  20609
Celje                                                      fotografija
            Orožje      orožje     muz. predmet     fotografija     117    fotografiranje  963144

          Freske Jelovšek   slikarstvo    muz. predmet     fotografija     11    fotografiranje  527

          Šmidova zbirka     foto       steklena     scan, fotografija   3654    skeniranje   175129
           foto. plošč             foto.plošča

           Etnologija              fotografija      scan      443      skeniranje   21232
          Prazgodovina    arheološka -   profili,tlorisi,najdb fotografija, dia 284 (foto)   fotografiranje  377871
                     Rifnik          e              74  (dia)

            Antika     arheološka -   profili,tlorisi,najdb fotografija, dia  1133 (dia)  fotografiranje  173947
                      OKC           e               2294 (foto)

            Steklo    Glažute Žusm    muz. predmet       dia       20    fotografiranje  228000

           Etnologija   Šmidova zbirka   muz. predmet       dia       16    fotografiranje  92160

            Steklo      Parfumske    muz. predmet     fotografija     127    fotografiranje  6087
                    flaške Pajtler
            Steklo      Parfumske    muz. predmet     fotografija     700    fotografiranje  53104
                      flaške
                                          17 od 444
                                                                  11/25/2011
            Steklo     Steklo-razno  muz. predmet   fotografija  230        fotografiranje  17225

             12                              5748                2129035

          Zgodovinska    fotograf.    fotografija    slika   231  Object ID  fotografiranje  50820
Muzej novejše
           fototeka     gradivo
zgodovine Celje
          Muzeološka     fotograf.    fotografija    slika   1234  Object ID  fotografiranje  271480
           fototeka      gradivo
           Splošno-     muzejski   muzejski predmet   slika   1075  Object ID  fotografiranje  236500
          zgodovinska     predmeti
           zbirka
          Westen-EMO     muzejski   muzejski predmet   slika    31  Object ID  fotografiranje  6820
                    predmeti
           Pedagoška     fotograf.    fotografija    slika   749  Object ID  fotografiranje  164780
           fototeka     gradivo
         Otroško življenje  muzejski   muzejski predmet   slika   1904  Object ID  fotografiranje  418880
                    predmeti
          Dobra igrača    muzejski   muzejski predmet   slika    21  Object ID  fotografiranje  4620
                    predmeti
          Zbirka Josipa    muzejski   muzejski predmet   slika    92  Object ID  fotografiranje  20240
           Pelikana     predmeti
                    fotograf.
                    gradivo
          Fundus Moda     muzejski   muzejski predmet   slika    26  Object ID  fotografiranje  5720
                    predmeti
           muzejske     fotograf.    fotografija    slika   677  Object ID  skeniranje   148940
           fototeke      gradivo
            10                              6040                1328800
                                     18 od 444
                                                                     11/25/2011
Mestni muzej        0        0         0         0      0     0       0      0
Idrija - Muzej za
Idrijsko in
Cerkljansko

Medobčinski        0        0         0         0      0     0       0      0
muzej Kamnik

Pokrajinski muzej   razglednice   razglednice   razglednice     dvd zapis    70     tif    skeniranje   137160
Kočevje
              1                                 70                 137160

Pokrajinski muzej     0        0         0         0      0     0       0      0
Koper

             stare      razgl.     razglednice    digitalne slike  2833   poseben   skeniranje,  125000
           razglednice   gorenjskih             razglednic,       program za   vpis v
                     krajev               poseben          stare    program
Gorenjski muzej
                                      program s       razglednice*
                                     podatki o razgl.

          zbirka starejše predmeti na     predmeti      digitalne    70   podatki o fotografiranje   0
           zgodovine   razstavi 750 let            fotografije       fotografskem
                     Kranja                           gradivu**
          umetnostnozgo slike in plastike  slike, plastike   digitalne    314   podatki o fotografiranje   0
          dovinska zbirka  v depoju              fotografije       fotografskem
                    Kidričeva                           gradivu**

          umetnostnozgo slike in plastike  slike, plastike   digitalne    118   podatki o fotografiranje   0
          dovinska zbirka  v depoju               fotografije       fotografskem
                  Mestna hiša                           gradivu**
                                       19 od 444
                                                                      11/25/2011
          zbirka   visokogorska najdbe izkopavanj      digitalne    100    podatki o   fotografiranje   0
        arheologija   arheologija              fotografije        fotografskem
          Bohinja                                     gradivu**
        zbirka novejše zbirka fotografij fotografije       digitalne    135    podatki o   skeniranje     0
         zgodovine     o NOB                fotografije        fotografskem
                                                  gradivu
        etnološka zbirka   predmeti    podatki o      digitalna    191    poseben   vnos podatkov    0
                          predmetih     inventarna         program za    v program
                                   knjiga, kartoni        etnološko
                                                  zbirko***
         arheološka    najdbe Karnija najdbe izkopavanj   digitalne     70    podatki o   fotografiranje  285000
          zbirka                       fotografije        fotografskem
                                                  gradivu**
                 konservirani   podatki o      podatki v    538    poseben   vnos podatkov    0
                  predmeti     predmetih    digitalni obliki,      program za    v program
                                     izpisi        konservatorsko
                                                delavnico ****

                 konservirani    predmeti      digitalne    1128   poseben   fotografiranje,   85000
                  predmeti              fotografije        program za    vnos v
                                                konservatorsko  program
                                                  delavnico
        umetnostnozgo   zbirka R. Arha  likovna dela    digitalna     82    program   vnos podatkov   543416
        dovinska zbirka                    inventarna          MINOK    v program
                                   knjiga, kartoni
           11                                 5579                   1038416

Mestni muzej   Evidenca             Evidentirani    Digitalni    1344   Evidenčni   Fotografiranje    0
Ljubljana                      predmeti      posnetki          obrazec
         Arheologija             Muzealije     Digitalni    101  Inventarizacija Fotografiranje    0
                                    posnetki
          Kulturna             Muzealije     Digitalni     79  Inventarizacija Fotografiranje    0
         zgodovina                       posnetki
                                     20 od 444
                                                                         11/25/2011
           Zgodovina in             Muzealije    Digitalni     334  Inventarizacija Fotografiranje   0
            etnologija                     posnetki
            Sodobna             Muzealije     Digitalni     1688  Inventarizacija Fotografiranje   0
           zgodovina                      posnetki
           Arheologija           Muejski predmeti   Digitalni      5    Akcesija   Fotografiranje   0
                                      posnetki
            Sodobna            Muzejski predmeti  Digitalni     43    Akcesija   Fotografiranje   0
           zgodovina                      posnetki
          Dokumentacija  Sistematična     Fototeka    Digitalni zapisi   1695  Dokumentacija  Skeniranje     0
                   digitalizacija
                  posnetkov iz
                  naše fototeke
             8                                 5289                    0

Muzej narodne     Krajevne   razglednice,     razglednica      scan     126   spectrum    skeniranje   68776.68
osvoboditve     razglednice   voščilnice
Maribor
           fototeka    nac.okup.,     fotografije      scan     328   spectrum    skeniranje   60389.28
                   družab.živ.,
                   vojna 1991
             2                                  454                   129165.96

Pokrajinski muzej     0        0          0          0      0      0        0       0
Maribor

Belokranjski       0        0          0          0      0      0        0       0
muzej Metlika

           zgodovina   Fotografije   klasična fotgrafija  digitalnizapis  544           preslikava   170000
Pokrajinski muzej
                   1918-45
Murska Sobota
           arheologija   terenski                digitalna   11900          fotografiranje  3500000
                   posnetki                fotografija
                                        21 od 444
                                                              11/25/2011
          arheologija   geodetski           digitalnigeo   12000    geoposnetki    8000000
                   posnetki             zapis
          zgodovina   zdravstvena           digitalna    242    fotografiranje   480000
                   zbirka            fotografija
          Umetniška   Jože Kološa   klasična    digitalnizapis  492     preslikava    140000
          fotografija          fotografija
          etnologija   fototeka    klasična    digitalnizapis  1386     preslikava    670000
                         fotografija
             6                             26564             12960000

Goriški muzej     slikarji   um . zg.     slika      foto     102  /  fotografiranje   7140
Kromberk - Nova
Gorica
           lj. ded.   etnologija   predmet      foto     3711  /  fotografiranje   259770

           vojaki      zg.    slika, predmet    vpis     4585  /  sken, rač. vpis  110000

             3                             8398              376910

             0       0        0        0      0   0     0       0
Dolenjski muzej
Novo mesto


          Podvodna arh.   arh.      300       300      300               0
Pomorski muzej -
Museo del mare
"Sergej Mašera"
Piran - Pirano

          Pom. etnolog.    etn.      180       180      180               0
          Pom. Zgod.    zgod.      500       500      500               0
             3                             980               0
                                   22 od 444
                                                                  11/25/2011
Notranjski muzej  časopisni članki   hemeroteka                  11784                   0
Postojna
          fototečni kartoni  hemeroteka                  1034                   0

             diateka     hemeroteka                   29                   0
          zbirka razglednic  hemeroteka                  156                   0
          Postojnske jame


              4                             13003                   0

           arheološka    prazgodovina  muzejski predmet        5068   računalniška           0
Pokrajinski muzej
            zbirka                                  obdelava
Ptuj
                                                 predmeta
          Etnološka zbirka    zbirka   muzejski predmet            reinventarizacij fotografiranje  0
                    vodnoinđštalat                     a, program
                    erskega orodja                      Fundus

          Etnološka zbirka slike na steklu muzejski predmet             reinventarizacij fotografiranje  0
                                                a, program
                                                 Fundus
          Etnološka zbirka drobnih verskih muzejski predmet             reinventarizacij fotografiranje  0
                    predmetov                        a, program
                                                 Fundus
          Kulturnozgodovi    Galerija  muzejski predmet        3680   računalniška           0
           nska zbirka                                obdelava
                                                predmeta v
                                                 programu
                                                 Fundus
                                     23 od 444
                                                                      11/25/2011
           Zgodovinska  Vojaška oblačila- muzejski predmet           18  inventarizacija         0
             zbirka     uniforme                          in računalniška
                                                    obdelava
                                                   predmeta v
                                                   programu
                                                    Fundus

              6                                3698                  0

Muzeji           0         0        0         0      0      0        0     0
radovljiške
občine

          zbirka razglednic razgledninice   razglednica    digitalna slika  721           skeniranje  252350
Koroški                Koroške od
pokrajinski muzej           konca 19. Stol.

            Fototeka    fotografije    fotografija   digitalna slika  275           skeniranje  96250
                    Ferdinanda
                    Leitingerja
            Fototeka    Prireditve v   fotografije   digitalna slika  796           skeniranje  278600
                     muzeju
           Arheološka     načrti   terenski posnetki   načrt - CD    24    autocad     laserski  129400
            najdišča                                           teodolit
          arhivsko gradivo pisma iz 1. Sv.   pismo        CD      357           skeniranje  124950
                   Vojne, Zoisiva
                     pisma
             Zgodbe   zvočni in video  zvočna, video      DVD      36            DVD    18000
            železarjev    posnetki     kaseta

             Novo      fotografije   fotografija      CD      160           skeniranje  56000
           pridobljeno    Raven in
            gradivo     železarne
                                       24 od 444
                                                                       11/25/2011
             7                                  2369                  955550

Loški muzej       0        0         0          0      0      0        0      0
Škofja Loka

         zbirka arhivskih zbirka fotografij razglednice, stare   slika, CD         tif, jpg  fotografiranje,   0
Tolminski muzej   posnetkov              fotografije                         skeniranje

           posnetki     predmeti      predmeti      slika, CD         tif, jpg  fotografiranje   0

            arhiv    šolski katastri    knjiga     mikrofilm, DVD   2   zapisni format fotografiranje,  90000
                                                   pdf,tif, jpg  skeniranje

             3                                  2                   90000

Zasavski muzej     Lutke      um.zg.      muz.pre      slika in sken  123    minok-   fotografiranje  300000
Trbovlje                                               spektrum
          fototeka RTH    tehnični     fotografije    sken kont.kopija  1980   minok-    skeniranje   300000
                                                   spektrum
             2                                  2103                  600000

           Plakati    raznovrstni     plakat       digitalna    333          fotografiranje   0
                  plakati vezani             fotografija
                   na področje
Javni zavod
                  Šaleške doline
muzej Velenje
                  in Šmartnega
                    ob Paki
                                        25 od 444
                                                                    11/25/2011
          Koledarji    koledarji     koledar     digitalna   207         fotografiranje   0
                  podjetij in             fotografija
                  društev iz
                 Šaleške doline
                 in Šmartnega
                   ob Paki

          Razglednice  razglednice    razglednica     sken    249          skeniranje     0
                 krajev Šaleške
                  doline in
                 Šmartnega ob
                   Paki

          Fototeka   fotografije iz   analogne      sken    923          skeniranje     0
                 fonda Lojzeta    fotografije
                  Ojsterška
          Fototeka    fotografije    digitalna     digitalna   6590         fotografiranje   0
                 Šaleške doline   fotografija    fotografija
                 in Šmartnega
                   ob Paki

            5                               8302                   0

Skupaj muzeji     143                              297165                 37746715

          Umetnostni  Likovna zbirka     slike,    datoteke    2064   zapis v   galerijska   1200000
          katalog NG           grafika,plastika-             podatkovni  aplikacija,
Narodna galerija                    originali                 zbirki   skeniranje
                          neposredno ali
                          preko diasov
            1                               2064                 1200000
                                     26 od 444
                                                                      11/25/2011
          Zbirka grafik    grafike   Muzejski predmet   Zapis, slika    3  Inventarizacija Fotografiranje  3600
Moderna galerija
                                                   Object ID   , skeniranje
           Zbirka slik     slike   Muzejski predmet   Zapis, slika    4  Inventarizacija Fotografiranje  4800
                                                   Object ID   , skeniranje
          Zbirka kipov     kipi    Muzejski predmet   Zapis, slika    1  Inventarizacija Fotografiranje  1200
                                                   Object ID   , skeniranje
          Aarteast 2000+  Zbirka obsega muzejski predmet,    digitalno    66          Fotografiranje   0
                      dela    fotografija      obdelani                 (digitalni
                  najpomembnej              podatki,                fotoaparat)
                   ših avtorjev iz            fotografija
                    območja              predmeta v
                    Vzhodne             digitalni obliki
                    Evrope v
                   dialogu z deli
                    zahodnih
                   umetnikov,
                    sledeč t.i.
                   konceptualni
                   avant-gardni
                  liniji od 60' let
                     dalje.
          Fotografska    fotografija  fotografija      podoba     80                    0
            zbirka
             5                                 154                   9600

          zbirka MGLC     grafika,   muzejski predmet,   dig. Zapis    354  inventarizacija fotografiranje  419849
Mednarodni             avtorske knjige,  fotografija                po standardu
grafični likovni            avtorska
center                 efemera,

             1                                 354                  419849
                                       27 od 444
                                                                        11/25/2011
Arhitekturni       0         0         0         0       0     0        0       0
muzej Ljubljana

          Inventarizacija  Fond galerije    umetnina      digitalna    149  inventarizacija fotografiranje   0
Galerija Božidar
                                       fotografija       po Object ID
Jakac
           Digitalna    Zbirka Toneta   umetnina, dias    digitalna    320  inventarizacija fotografiranje,   0
          inventarna      Kralja               fotografija       po Object ID   skeniranje
            knjiga
          evidentiranje   Filipčič, Lozar   umetnina      digitalna    121   Object ID   fotografiranje   0
                                       fotografija
             3                                  590                    0

           Planinc      vizualna       slika    digitalnafotograf  145           fotograf    360000
Koroška galerija
                                         ija
likovnih
umetnosti
             1                                  145                   360000

Obalne galerije     0         0         0         0       0     0        0       0
Piran / Gallerie
Costiere Pirano

          stalna zbirka  vizualno likovna  slike skulpture    digitalna    118  inventarizacija fotograforanje  531000
Umetnostna
                            dela na papirju   fotografija
galerija Maribor
             1                                  118                   531000

Galerija Murska    stalna      likovna                       771            JPG      0
Sobota
             1                                  771                    0
                                        28 od 444
                                                               11/25/2011
          Veno Pilon   likovna in   grafike, risbe,  slike v datoteki  193   fotografija,   450000
Pilonova galerija
                 dokumentarna  slike, fotografije                 skener
Ajdovščina
           vizualna    likovna   fotografije, risbe, slike v datoteki,  200   fotografiranje,  320000
          umetnost           grafike objekti,     CD           skeniranje
          (razstavni             slike
          program)
             2                                393            770000

Skupaj galerije    15                                4589           3290449

Skupaj         158                               301754           41037164
                                     29 od 444
                                                                        11/25/2011
3.) Konserviranje in restavriranje

                 Število konserviranih     Število restavriranih (prepariranih) muzejskih
                                                         Število    Število
                 muzejskih predmetov               predmetov
                                                        porabljenih konserviranih in
               za lastno  za druge       za lastno  za druge  v drugih          ur    restavriranih
Naziv muzeja/galerije                 skupaj                     skupaj
                zbirko   naročnike       zbirko   naročnike  delavnicah

Narodni muzej Slovenije     1285    246    1531     0      0      0      0     12155      1531
Prirodoslovni muzej       767     0    767     30      0      3     33     827       800
Slovenije
                327      0    327    162      0      0     162     2500      489
Slovenski etnografski muzej
Muzej novejse zgodovine     125      0    125     0      0      1      1     1130      126
Slovenije
                 0      0     0     82      0      0     82     492       82
Slovenski gledališki muzej
Slovenska kinoteka       12997    343    13340    13      0      11     24     1490     13364
Tehniški muzej Slovenije    84      0     84    67      0      6     73     6250      157
Posavski muzej Brežice     62      0     62    10      8      0     18      0       80
Pokrajinski muzej Celje     889     0     889     4      0      11     15     4085      904
Muzej novejše zgodovine    1421     44     1465    761      0     100     861     1440     2326
Celje
                317      0    317     0      0     122     122     0       439
Mestni muzej Idrija - Muzej
za Idrijsko in Cerkljansko
                 0      0     0      0      0      42     42      0       42
Medobčinski muzej Kamnik
                 0      0     0      0      0      15     15      50       15
Pokrajinski muzej Kočevje
                                      30 od 444
                                                  11/25/2011
Pokrajinski muzej Koper    675   3  678   22    0    3   25  1989   703
Gorenjski muzej        783   71  854    7    8    56   71  1766   925
Mestni muzej Ljubljana    3424   0  3424   26    0    0   26   0   3450
Muzej narodne osvoboditve   0    0   0    0    0    0    0   0    0
Maribor
               112   0   112   57    0    17   74  2041   186
Pokrajinski muzej Maribor
               179   0   179   0    0     7   7   240   186
Belokranjski muzej Metlika
Pokrajinski muzej Murska   163   27   190  255    2    24  281  2580   471
Sobota
Goriški muzej Kromberk -   2601  285  2886  321   258    0  579  3300  3465
Nova Gorica
Dolenjski muzej Novo     402   0   402   86    0    138  224  1400   626
mesto
Pomorski muzej - Museo    35   0   35   35    0     0   35   0   70
del mare "Sergej Mašera"
Piran - Pirano
               3690  308  3998  557    2     2  561  1450  4559
Notranjski muzej Postojna
Pokrajinski muzej Ptuj    182  249   431   6    4     0   10  4803   441
               68   0    68   0    0     0   0   0    68
Muzeji radovljiške občine
               73   2   75   35    15    0   50  2057   125
Koroški pokrajinski muzej
Loški muzej Škofja Loka    203   0   203   1    0     0   1   1656   204
Tolminski muzej        28    0   28   0    0     4   4   0    32
Zasavski muzej Trbovlje    70    0   70   0    0     0   0   120   70
               516   81   597   0    1     0   1   2050   598
Javni zavod muzej Velenje
Skupaj muzeji        31478  1659  33137  2537   298    562  3397  55871  36534
                              31 od 444
                                                   11/25/2011
Narodna galerija        305  163   468  511   123    0  634  3000  1102
Moderna galerija        834   0   834  201    0     0  201  6000  1035
Mednarodni grafični likovni   345   0   345  151    0     0  151  484   496
center
                90   0   90   0    0    24   24   0   114
Arhitekturni muzej Ljubljana
Galerija Božidar Jakac      0   0    0   0    0     1   1    0    1
Koroška galerija likovnih    265   0   265   0    0     0   0   800   265
umetnosti
Obalne galerije Piran /     6   0    6   0    0     0   0    0    6
Gallerie Costiere Pirano
Umetnostna galerija       87   0   87   0    0     0   0    0   87
Maribor
Galerija Murska Sobota      0   0    0   45    0     0   45   0   45
                 0   0    0    0    0     0   0   0    0
Pilonova galerija Ajdovščina


Skupaj galerije        1932  163  2095  908   123    25  1056  10284  3151

SKUPAJ             33410  1822  35232  3445   421    587  4453  66155  39685
                               32 od 444
                                                                  11/25/2011
4.) Proučevanje

Naziv muzeja/galerije                      Število področij Število naslovov  Število strokovnih delavcev


Narodni muzej Slovenije                         7        41            27
Prirodoslovni muzej Slovenije                      3         3            3
Slovenski etnografski muzej                       8        19            8
Muzej novejse zgodovine Slovenije                    5         6            7
Slovenski gledališki muzej                       2         5            4
Slovenska kinoteka                           1         1            1
Tehniški muzej Slovenije                        7        14            7
Posavski muzej Brežice                         5        10            5
Pokrajinski muzej Celje                         5        20            9
Muzej novejše zgodovine Celje                      12        25            10
Mestni muzej Idrija - Muzej za Idrijsko in Cerkljansko         4         5            5
Medobčinski muzej Kamnik                        3         6            4
Pokrajinski muzej Kočevje                        2         7            2
Pokrajinski muzej Koper                         5         6            6
Gorenjski muzej                             9        24            12
Mestni muzej Ljubljana                         15        26            11
Muzej narodne osvoboditve Maribor                    1         9            5
Pokrajinski muzej Maribor                        5        13            5
Belokranjski muzej Metlika                       6         7            5
Pokrajinski muzej Murska Sobota                     6        25            8
Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica                  6        19            10
Dolenjski muzej Novo mesto                       3         5            6
Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano     0         0            0
Notranjski muzej Postojna                        5        19            4
Pokrajinski muzej Ptuj                         3         4            5
Muzeji radovljiške občine                        6        13            4
Koroški pokrajinski muzej                        8        16            10
Loški muzej Škofja Loka                         5        12            7
                                   33 od 444
                                      11/25/2011
Tolminski muzej                    5     5   4
Zasavski muzej Trbovlje                5     9   5
Javni zavod muzej Velenje               1     2   5

Skupaj muzeji                    158    376  204

Narodna galerija                   4    11   8
Moderna galerija                   4     6   6
Mednarodni grafični likovni center          3     2   4
Arhitekturni muzej Ljubljana             6    19   5
Galerija Božidar Jakac                4     4   4
Koroška galerija likovnih umetnosti          2     2   4
Obalne galerije Piran / Gallerie Costiere Pirano   3     3   3
Umetnostna galerija Maribor              1    21   9
Galerija Murska Sobota                1     5   2
Pilonova galerija Ajdovščina             1     1   1

Skupaj galerije                   29    74  46

SKUPAJ                       187    450  250
                          34 od 444
                                                                       11/25/2011
5.) Predstavljanje pridobljenega gradiva javnosti

Stalne razstave
                         Matične enote                      Dislocirane enote
                                    Število                          Število
  Naziv muzeja/galerije           Naslov                          Naslov
                                  obiskovalcev                       obiskovalcev

Narodni muzej Slovenije   Arheološki zakladi Narodnega        23812    Blejski grad                 190157
              muzeja Slovenije
              Slovenski jezik: identiteta in simbol   7206    Hrušica - razstavna soba           1650

              Isahta. Konservirana egipčanska      22851
              mumija
              Lapidarij rimskih spomenikov        11305
              4                           2

Prirodoslovni muzej     Priprava stalne razstave NARAVA            Juliana (novo: stalna postavitev       5596
Slovenije          SLOVENIJE - izvedeno planirano delo          informacijske table)

              Stalna razstava              21271
              2                           1

Slovenski etnografski muzej Med naravo in kulturo: Zakladnica     14898
              slovenske in zunajevropske
              dediščine. Od 9.3.2006 naprej

              1                           0

Muzej novejse zgodovine   Slovenci v XX. Stoletju          7867    Slovenski izgnanci              3703
Slovenije
                                          Politični zaporniki in interniranci      3703
                                          Trapisti v Rajhenburgu            3715
                                        35 od 444
                                                                11/25/2011
               1                         3

Slovenski gledališki muzej

               0                         0

Slovenska kinoteka                               ITA RINA, Škrateljnova hiša, Divača   476
               0                         1

Tehniški muzej Slovenije   Tiskarstvo na Slovenskem      odprto konec Zgodovina pošte in telekomunikacij    2270
               Stalna razstva Žagarstvo       v skupni  Prometni ogledni depo           577
               Telefonistke in telegrafistke     v skupni  Valvasorjeva grafična zbirka
                                       Slovenska geodetska zbirka
                                       Lovska zbirka
                                       Usnjarna Tomaža Godca
               3                        6

Posavski muzej Brežice    arheologija, etnologija,        17396
               puntarija,viteška dvorana, soba
               glasbil, novejša zgodovina, soba
               plemiške slave, baročna cerkvena
               dediščina, spominska soba Franja
               Stiplovška, kapelica, meščanstvo
               Posavja
               1                         0

Pokrajinski muzej Celje   Stalna arheološka razstava       711    ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE PODKRAJ (Stoletja  1389
               Lapidarij                26    POTOČKA ZIJLKA - Firšt, Solčava     910
               Lapidarij na prostem (evidenca ni         DEPO "KOČIJE LEBER", Dobrna       300
                                      36 od 444
                                                                   11/25/2011
             Kulturno in umetnostnozgodovinska     721    SCHWENTNERJEVA HIŠA, Vransko          260
             razstava
             (zaprto do 30.6.2006 - obnovitvena
             dela)

             Etnološka razstava            164    DANES CELJSKI GROFJE IN NIKDAR VEČ,      30000
             Razstava Schützove keramike        24    ETNOLOŠKA ZBIRKA ŠMID, Planina pri       294
             Razstava o Almi Karlin          133    RIFNIK IN NJEGOVI ZAKLADI, Šentjur       447
             Numizmatična razstava           0     Arheol. "in situ" - HERKULOVO SVETIŠČE     1530
             Ogled celega muzeja - vseh stalnih    4003    Arheol. "in situ" - ZGODNJEKRŠČANSKA      2103
             razstav                       KRSTILNICA, Celje

                                        Arheol. "in situ" - RIMSKA NEKROPOLA      11272
                                        Arheol. "in situ" - ARHEOL. PARK        17958
                                        GLAŽUTE NA OBMOČJU ŽUSMA, Cerkev sv.      1070
             9                          12

Muzej novejše zgodovine  Živeti v Celju (od 27. 3. 2000)      5832    Fotografski atelje Josipa Pelikana (od 1997)  2544
Celje
             Otroški muzej Hermanov brlog (od 7.         Stari pisker (od 1965)             1578
             Zobozdravstvena zbirka (od 22. 9.     2463
             2004)
             Fotografski atelje Josipa Pelikana (od
             25. 4. 1997) - gl. dislocirano enoto

             Stari pisker (od 27. 12. 2002) - gl.
             dislocirano enoto
             Čevljarska delavnica (od 15. 11.
             2006) - gl. stalno razstavo Živeti v
             Celju
             Zlatarska delavnica (od 15. 11. 2006) -
             gl. stalno razstavo Živeti v Celju
                                      37 od 444
                                                                   11/25/2011
               Kozjansko žari (od 8. 10.2006) - gl.
               medinstitucionalne razstave
               8                         2

Mestni muzej Idrija - Muzej Pet stoletij rudnika živega srebra in  13403    Življenje idrijskega rudarja         1350
za Idrijsko in Cerkljansko mesta Idrija

               Spominska soba dr. Aleša Beblerja   13403    Rudniški stroji in naprave          762
               Razstava donacij Valentine Orsini   13403    Rudniške lokomotive             2388
               Mazza
               Slovenska vojaška partizanska     13403    Idrijska kamšt                2388
               bolnica Pavla
               Idrijska čipka             13403    Partizanska tiskarna Slovenija        1214
               Spominska soba pisatelja Franceta   13403    Cerkljanska skozi stoletja          2274
               Bevka
               Mejniki 20. stoletja          13403    Cerkljanska skozi stoletja - Pust je kriv!  2501

               Kmečke freske             13403    Partizanska bolnica Franja          15413
                                        Način življenja v času Bevkovih junakov    2255

                                        Življenje in delo Franceta Bevka       2255
               8                         10

Medobčinski muzej Kamnik   Odmevi kamniških stoletij       1491    Jakob Savinšek                389

               Upognjeno pohištvo na Slovenskem    1491

               Kašče iz Tuhinjske doline       5341
               Lapidarij               3899
               4                         1

Pokrajinski muzej Kočevje  Božidar Jakac: Risbe          5809
                                      38 od 444
                                                                 11/25/2011
              Kočevska: Izgubljena kulturna       2704
              dediščina kočevskih Nemcev
              Narod si bo pisal sodbo sam.       2162
              Slovenija od ideje do države
              3                          0

Pokrajinski muzej Koper   Arheološka zbirka             3899    Etnološka zbirka             537
              Umetnostna in kulturnozgodovinska     3899    Tartinijeva spominska soba        586
              zbirka
              Zbirka novejše zgodovine         3899
              3                          2

Gorenjski muzej       Stalna razstava o življenju in delu dr.  7760    Stalne razstave v Muzeju Tomaža Godca  1945
              Stalne zbirke v Mestni hiši v Kranju:   5744    Oplenova hiša              3491
              Ljudska umetnost na Gorenjskem,
              Galerija Dolinar, Železna nit

                                         Planšarski muzej             7356
                                         Prešernova rojstna hiša         23533
                                         Rojstna hiša Frana Saleškega Finžarja  7241
              2                          5

Mestni muzej Ljubljana   Obrazi Ljubljane 1.del          9865    Cankarjeva spominska soba        2656
                                         Virtualni muzej             66164
              1                          2

Muzej narodne osvoboditve                            Osankarica               2109
Maribor
                                         Ribnica na Pohorju            603
                                         Sv. Primož na Pohorju          890
                                         Bolfenk na Pohorju           13712
              0                          4
                                       39 od 444
                                                                   11/25/2011
Pokrajinski muzej Maribor  ZAČETKI - odprta od 20.10.2006 dalje  826    Sinagoga Maribor, kulturno-zgodovinski    3828
               1                         1

Belokranjski muzej Metlika  Življenje ljudi v Beli krajini od   13070    Spominska zbirka Otona Župančiča Vinica   2866
               prazgodovine do sredine 20. stoletja
                                        Krajevna muzejska zbirka Semič        806
                                        Mestna muzejska zbirka Črnomelj        35
                                        Galerija Kambič Metlika           3087
               1                         4

Pokrajinski muzej Murska   Stalna razstava Pokrajinskega muzeja  9477    Radgonski mostovi- Stalna zbirka starejše   472
Sobota            Murska Sobota                   likovne umetnosti- Gornja Radgona
                                        Rokodelske delavnice in domače        12939
                                        dejavnosti- Grad
                                        Muzej Radenske - Radenci           1082
                                        Spominska soba Frana Kovačiča- Veržej    386

                                        Spominska soba Štefana Hozjana -       249
                                        Brezovica
                                        Oloris - Galerija-muzej Lendava       10310
                                        Rojstna hiša Miška Kranjca - Velika Polana  1492

                                        Muzejska zbirka GD Pečarovci
               1                         8

Goriški muzej Kromberk -   Lapidarij v veži gradu Kromberk    2000    Fluvio Frigido Castra Flovius v Ajdovščini  400
Nova Gorica
               Stara umetnost             500     Spominska hiša A. Gradnik v Medani      600
               Galerija primorskih umetnikov     1000    Galerija Zorana Mušiča na Dobrovem      3000
               Kulturna zgodovina           1000    Soška fronta na Sveti Gori          600
               Primorska 1918 - 1947, Drago      1000    Fosili iz zbirke Stanislava Bačarja v    400
               Sedmak                       Ajdovščini
                                      40 od 444
                                                                   11/25/2011
              Lapidarij v parku gradu Kromberk,    2000    Fosili Brd iz zbirke Stanislava Bačarja v   100
              Matjaž Brecelj, mag. Anica Sirk           Šmartnem v Brdih
              Fakuč, mag. Jana Šubic Prislan

                                         Iz grajske zapuščine grofa Baguer na     3000
                                         Dobrovem
                                         Državne meje na Goriškem v Novi Gorici    4000

                                         Stražarski stolp v Vrtojbi, Jakob Marušič,  500
                                         Andrej Malnič
              6                          9

Dolenjski muzej Novo mesto ARHEOLOŠKA                6212    LIKOVNA ZBIRKA DM NM             710

              ZBIRKA NOB                4059    ZBIRKA JAKČEVIH DEL             3142
              ETNOLOŠKA                2753    LIKOVNO-PEDAGOŠKA ZBIRKA DM NM        702
                                         KOČEVSKI ROG IN BAZA 20 MED         6099
                                         2.SVET.VOJNO
              3                          4

Pomorski muzej - Museo del Pomorski muzej Piran           9684    Muzej solinarstva              14569
mare "Sergej Mašera" Piran -
Pirano
                                         Tonina Hiša                 8227
                                         Zbirka ladijskega modelarstva v Izoli
              1                          3

Notranjski muzej Postojna  Dr. Alojz Kraigher (1877 - 1959),
              Speleobiološka postaja Proteus v     10000
              Postojnski jami (S. Polak - soavtor A.
              Mihevc - 2003)
              Polharska zbirka (M. Peršič - 1995)   2786
                                       41 od 444
                                             11/25/2011
              Osamosvojitev Slovenije je kot del    1969
              stalne postavitve predstavljena v
              paviljonu vojašnic v Pivki v sklopu
              stalne muzejske zbirke Oklepnih in
              artilerijskih vojaških sredstev

              4                           0

Pokrajinski muzej Ptuj   Zbirke na gradu: Zbirka fevdalne     44509
              stanovanjske kulture, Grajska
              galerija, Grafični kabinet Franceta
              Miheliča, Zbirka Sluga, Zbirka pustnih
              mask, Zbirka slika na steklo, Zbirka
              slika na steklo, zbirka orožja

              Arheološke zbirke: Zbirka drobnega    2244
              arheološkega gradiva, Antični
              lapidarij z rekonstrukcijo II. In V.
              mitreja, Numizmatična zbirka.,
              Srednjeveški in novoveški lapidarij,;
              Preskrba z vodo in inštalaterska obrt
              na Ptuju v prvi polovici 20. stoletja

              Zgodovinska zbirka:Ptuj z okolico v    588
              20. stoletju
              Miheličeva galerija            4015
              I. in III. mitrej na Sp. Hajdini in Zg.  927
              Bregu
              5                           0

Muzeji radovljiške občine  Čebelarski muzej             11908
              Kovaški muzej               10674
                                       42 od 444
                                                                      11/25/2011
              Galerija Šivčeva hiša (Stalna zbirka   1342
              ilustracij, Šivčeva hiša)
              Mestni muzej (Mesto)           670
              Muzej talcev               2353
              5                           0

Koroški pokrajinski muzej  Arheologija koroške krajine        501     Cerkev svetega Jurija na Legnu          5698
              Stalne zbirke na gradu Ravne       1957    Koroški plebiscit, Kmečka zbirka, Črna      502
              (železarska, gozdarska, etnološka,          kuhinja - Libeliče* (št. obisk., ki so obiskali
              rudarska, lapidarij)                 razstave v organ. KPM; skupno št. ki jih
                                         strok. vodi KPM je 4748)

              Slomšek v Vuzenici            1009    Prežihova bajta                  6985
              Forma viva na Ravnah          prost dostop  Paučkove partizanske bolnišnice
              Skansen Ravne             prost dostop  Gestapovski zapori Dravograd           416
              Ribiški muzej v Dravogradu         255    Informativni tabli o Mislinjskih fužinah
                                         (park v Mislinji)
              Maks Kunc - naravoslovni fotograf*    *15500    Spominsko obeležje (Info tabla) na
              (gostujoča razstava v Muzeju Rudnik          Ostruščici na Pohorju
              Mežica)
              Muzejsko urejena izložba čevljarske  prost dostop Informativna tabla pri Starem Pušniku (villa
              delavnice Levovnik, Slovenj Gradec         rustica) v Dovžah

                                         Leitngerjeva zbirka Dvorec Radlje
                                         (muzejska soba in zbirka kladiv)
              8                           9

Loški muzej Škofja Loka   Stalna arheološka, zgodovinska,      21211    Galerija Franceta Miheliča v Kašči        1892
              kulturno zgodovinska, umetnostno
              zgodovinska, etnološka in živalska
              zbirka
              1                           1
                                       43 od 444
                                                                  11/25/2011
Tolminski muzej       Naplavine obsoške zgodovine       5381    Arheološki muzej Most na Soči        1414
                                        Slap ob Idrijci - Domačija Cirila Kosmača  1203

                                        Vrsno - Rojstna hiša Simona Gregorčiča   4323

                                        Bovec, trdnjava Kluže - Izza somraka    8715
                                        stoletij
                                        Krn - Simon Rutar - spominska soba
              1                          5

Zasavski muzej Trbovlje   Srečno…črne doline (zardi prizidka in  1355    Čebine                    400
              adapt.zaprta 2 meseca)

              Stojan Batič Rudarski ciklus ( odprta  230    Lutke in Igrarije              980
              6 mesecev po pogodbi)
              Leopold Hočevar (odprt 4 mesece -    130    Znamenja ob poti               450
              občasne razstave)
              Rudarski stanovanji           1270    Etnološka pot                200
              4                          4

Javni zavod muzej Velenje  REKONSTRUKCIJA STARE TRGOVINE      17189    KAVČNIKOVA DOMAČIJA             2137
              Z MEŠANIM BLAGOM
              REKONSTRUKCIJA STARE GOSTILNE      17162    SPOMINSKA SOBA PODPISA DELNE        10000
                                        NEMŠKE KAPITULACIJE V TOPOLŠICI (ogled
                                        avtomatiziran - obisk = ocena)
              AFRIŠKA ZBIRKA FRANTIŠKA FOITA     17391    SPOMINSKA SOBA NA GRAŠKI GORI        200

              ŠALEŠKA DOLINA OD 10. DO 17.      16833
              STOLETJA
              KO JE VELENJE POSTAJALO MESTO      16645
                                      44 od 444
                                                      11/25/2011
               GALERIJA SLOVENSKEGA SLIKARSTVA   16609
               20. STOLETJA - GORENJE

               ZBIRKA CERKVENE BAROČNE       16528
               UMETNOSTI IZ CERKVE SV. JURIJA
               PALEONTOLOŠKA ZBIRKA OSTANKOV    17203
               MASTODONTA
               ŠALEŠKA DOLINA 1941 - 1945     16490
               GALERIJA SLIKARJA LOJZETA PERKA   16486

               GALERIJA KIPARJA CIRILA CESARJA   1951

               VSE STALNE MUZEJSKE RAZSTAVE    18123
               SKUPAJ
               12                       3

Skupaj muzeji         103                 675345   102         576630


Narodna galerija       Stalna zbirka slovenske umetnosti  84066
               Stalna zbirka evropskih slikarjev  84066
               2                        0

Moderna galerija       IZBRANA DELA SLOVENSKIH       20394
               1                        0

Mednarodni grafični likovni
center
               0                        0

Arhitekturni muzej Ljubljana Arhitekt Jože Plečnik         1328    Plečnikova zbirka  2468
               BIENALE INDUSTRISJKEGA        6011
               OBLIKOVANJA - BIO 20
                                     45 od 444
                                                                     11/25/2011
              Odprti termin- sodobna arhitektura:  281
              Superform- odmik od stereotipov

              3                         1

Galerija Božidar Jakac   Stalna razstava, Tone Kralj      21547    Gorjupova galerija v Osnovni šoli        3100
              Stalna razstava, Božidar Jakac
              (pastelna, grafična dvorana)
              Stalna razstava, Jože Gorjup
              Stalna razstava, Pleterska zbirka
              starih mojstrov
              Stalna razstava, Zoran Didek
              Stalna razstava, France Kralj
              Stalna razstava, Janez Boljka
              Stalna razstava, France Gorše, Jože
              Gorjup
              Stalna razstava, grafični kabinet
              Bogdana Borčića
              Forma viva
              Samostanska klet (homagge cvičku)

              11                        1

Koroška galerija likovnih  Mednarodna likovna zbirka       1015    Galerija na prostem - park Štibuh, Staro   ni podatkov
umetnosti                                   mestno jedro, atrij galerije
              Zbirka Planinc            1065
              Zbirka slik B. Borčića        1015
              Zbirka hommage J. Tisnikarju     1015
              Afriška zbirka            1015
              5                         1

Obalne galerije Piran /                            Galerija kamnitih skulptur Forma viva Seča   16500
Gallerie Costiere Pirano                           pri Portorožu
                                     46 od 444
                                                             11/25/2011
                                         Galerija Herman Pečarič Piran  5588
               0                          2

Umetnostna galerija Maribor Stalna zbirka - Portret in avtoportret  4887

               1                          0

Galerija Murska Sobota
               0                          0

Pilonova galerija Ajdovščina Pilonova stalna zbirka          2226

               Dela Pilonovih prijateljev        890
               2                          0
Skupaj galerije       25                   230821   5                27656

SKUPAJ            128                   906166   107               604286
                                       47 od 444
                                                                 11/25/2011
Občasne razstave
                            Matične enote             Dislocirane enote
                                       Število                 Število
  Naziv muzeja/galerije             Naslov                 Naslov
                                     obiskovalcev               obiskovalcev

Narodni muzej Slovenije    V dragulje vbrušene podobe sveta. Rimske    9204
               geme na Slovenskem
               6. predstavitev delovanja slovenskih      293
               konservatorjev-restavratorjev
               Rudolf Cvetko. Prvi slovenski olimpionik    4014

               Medalje Jožeta Stražarja            7068
               Sekreter iz delavnice mojstrov Roentgen    253

                          5                   0

Prirodoslovni muzej Slovenije KAJ SPREMINJA SVET*              14947
               (*obiskovalci si niso ogledali le občasne
               razstave - NE JIH PRIŠTEVATI)
               Skrivnostni svet žuželk*            408

               Slike v kamnu*                 5184
               Največja zbirka mehkužcev na Slovenskem    20610
               - Malakološka zbirka Franceta Velkovrha*

               BVČ: Kustodiat za vretenčarje se        7333
               predstavi*
               BVČ: Selitve labodov*             3014
               BVČ: Popolna in nepopolna preobrazba pri    408
               žuželkah*
               BVČ: Bober v Sloveniji*            5184
               GVČ: Profil Bela cerkev*            1148
               GVČ: Ni vse zlato, kar se sveti*        7632
                                       48 od 444
                                                                     11/25/2011
               GVČ: Preteklost, odtisnjena v kamnu*       4568
               GVČ: Fosilen les iz zbirke PMS*          7785
                          12                            0

Slovenski etnografski muzej  Skrinje, skrinje, skrinjice; 11 5. – 15.10    8135
               2006
               Srečevanja s Kitajsko, 200 let slovenskih     6623
                           2                           0

Muzej novejse zgodovine    Foto humor Edija Šelhausa             2675
Slovenije
               Podobe družabnosti                1969


               Razstava o izgonu Slovencev 1941-1945       116

                          3                            0

Slovenski gledališki muzej  Marija Vera 1881- 1954, Hočem osvojiti       334
               svet
                         1                             0

Slovenska kinoteka                                     POKLON BERTU SOTLARJU,     315
                                              Divača
                          0                          1

Tehniški muzej Slovenije   Tekstilna industrija po tranziciji      v skupni številki Razstava Voščilnic   v skupni številki
               Vozovi in poti                v skupni številki
                          2                            1

Posavski muzej Brežice    Akvareli Alenke Gerlovič             1023
               Kelti ob sotočju Save in Krke           2201
               Babice so znale z nitjo              189
                                        49 od 444
                                                                 11/25/2011
             Od blagovne menjave preko tolarja do      27
             evra
             Rimska kuhinja                 114
                      5                            0

Pokrajinski muzej Celje  OROŽJE , V eno roko vzamem puškico, v     5662
             drugo svetlo sabljico
             NA OKOPIH CELEJE, Nove najdbe na        369
             Aškerčevi cesti, Cesti XIV. Divizije in
             Mariborski cesti - vitrina meseca
             GUMBI iz zbirke Franca Pajtlerja        248
                        3                          0

Muzej novejše zgodovine  Zvezde Evrope (31. 3. 2005 - 31. 12. 2006)   9836    Avgust Deržek / Beleženje časa,   1786
Celje                                        ki mineva (Zdravstveni dom
                                           Celje, od 1996)
             Ančka Gošnik Godec (30. 11. 2005 - 31. 1.    461    Narodni dom v Celje (Občina     2285
             2006)                           Celje, od 5. 1. 1998)
             Okupacija v 133 slikah (6. 4. - 30. 7. 2006)  2945    Josip Pelikan in Celje        1950
                                           (Zdravstveni dom Celje, od maja
             Enotni v zmagi - Osamosvojitvena vojna     1176    1998)
                                           Spominska razstava o XIV. diviziji
             leta 1991 na celjskem območju (15. 6. -          (Tolsti vrh, od 20. 6. 1998) - ni
             31. 7. 2006)                        podatkov o obiskovalcih
             Podobe družabnosti ((7. 9. - 4. 12. 2006)    900    Oaza miru in zdravja (Zdravilišče  7001
                                           Dobrna, od 14. 4. 2003)
             Josip Pelikan Portretist (14. 12. 2006 - 20.  445    Predstavitev zobozdravstvene     1720
             2. 2007)                          zbirke (Zdravstveni dom Celje, od
                                           15. 12. 1999)
             Spomini na Almo Karlin (15. - 19. 11.           O bolezni in zdravju (Zdravstveni  2209
             2006) - gl. stalno razstavo Živeti v Celju         dom Celje, od 23. 10. 2000)
                                           Vedute Celja in okolice       1968
                                           (Zdravstveni dom Celje, od 1. 2.
                                           2001)
                                     50 od 444
                                                                11/25/2011
                                           Utrinki iz otroškega življenja   1850
                                           (Zdravstveni dom Celje, od 22. 2.
                                           2002)
                                           Z najboljšimi željami...!      1685
                                           (Zdravstveni dom Celje, od 16.
                                           10. 2002)
                                           Športni utrip na Celjskem      1815
                                           (Zdravstveni dom Celje, od 16.
                                           10. 2002)
                                           Zdravstveni dom Celje od      1090
                                           ustanovitve do zlatega grba
                                           (Zdravstveni dom Celje, od 10. 5.
                                           2004)
                                           Celje na fotografijah Josipa
                                           Pelikana (Hranilnica LON, od 17.
                                           11. 2006) - ni podatkov o
                                           obiskovalcih
                         7                          13

Mestni muzej Idrija - Muzej  Igrajo že 340 let              37     "Pustna maska 2006", 6.       941
za Idrijsko in Cerkljansko                              fotografski bienale (2.
                                           mednarodni)
               Idrija - botanične Atene: Cvetje z naših  593    Iz zakladnice otroških zbirk    390
               bregov - praznični šopek idrijskega
               samozavedanja
               Akademski slikar Rafael Terpin: Grape    432    Po papircih Zorke Rupnik      671
               Obnova gradu Gewerkenegg v Idriji (DEKD   289    "Pou teč - pou meš" (Netopir)    174
               2006)
               Jože Rupnik: Fotografska pripoved      461
               Velika poplava na Idrijskem leta 1926    636
                          6                        4
                                     51 od 444
                                                                 11/25/2011
Medobčinski muzej Kamnik  Žlahtni purgarji kamniški - najpremožnejši  1491    Miha Maleš - Sakralna dela      589
              meščani Kamnika v 2. polovici 19. stoletja

              General Rudolf Maister in mesto Kamnik    1491    Miha Maleš - Odkrivanje podob    913

              Thonet, Kralj, Uršič - Stoletje oblikovanja  1312    Sedem slovenskih slikark 1918-    197
              stolov v tovarni Stol Kamnik               1945 (Henrika Šantel, Augusta
                                           Šantel ml., Helena Vurnik, Anica
                                           Zupanec Sodnik, Elda Piščanec,
                                           Mira Pregelj in Bara Remec.)
              MUZEJ / likovna instalacija Jana Outrate in  2134
              Jureta Zoriča
                        4                           3

Pokrajinski muzej Kočevje  Rudnik rjavega premoga Kočevje        7323
              Pedagoški programi slovenskih muzejev in    73
              galerij
                        2                           0

Pokrajinski muzej Koper   Volilne skrinjice - Bossolo          257    Godci god'jo prav na glas      1311
                                           Dnevi evropske kulturne       74
                                           dediščine - ex tempore
                                           Musica aeterna est          228
                         1                         3

Gorenjski muzej       Mejnik slovenskega alpinizma          76     Babice v Bohinju (v Muzeju      343
                                           Tomaža Godca)
              Pokrajina 2005                 126    100 let bohinjske železnice 1906-  1429
                                           2006 (v Muzeju Tomaža Godca)
              Vitrina meseca: Postavljamo štalco       61    Žive naj vsi narodi (v Prešernovi  23533
              Prijatelji Gorenjskega muzeja         965
              Sodelovanje brez meja              96
                                     52 od 444
                                                              11/25/2011
              Razstava slik in prostorskih instalacij   334
              slikarke in grafičarke Maje Pogačnik
              Razstava fotografij Gorazda Kavčiča in   465
              Špele Žabkar
              Razstava akad. slikarja Franca Novinca   1217
              Muzejsko zrcalo: Žar ptica Zlate Volarič  271
              "in civitate Chreinburch" 750 let prve   1452
              omembe mesta Kranj
              France Slana                3418
              Miniature 2006               1333
              Zlata doba Karnija             467
              Na gorenjski zemlji            346
              Prešernovi nagrajenci 2005         2616
              Kranjski maturanti 1946          382
              170 let Krsta pri Savici          1013
                         17                        3

Mestni muzej Ljubljana   Ljubljančani, smo pred zgodovinsko     2554    Meščan na gradu         6964
              odločitvijo
              Napovednik stalne posatvitve        1990    Daleč od fronte, daleč od doma  172

              Pogled z druge strani            112    Donacija III           206
                         3                         3

Muzej narodne osvoboditve Ko so ljudje gradili domovino,        1606    Začelo se je v Pekrah      5213
Maribor          severovzhodna Slovenija 1945-55
             Cilj Maribor, ob 60-letnici bombnih      400
             napadov na Maribor
             Na poti v svobodo               54
             Obrazi v Mariboru              439
             Tošo - obuditev legende           1966
             Od peresa do miške              1027
             Slovenski muzeji in galerije         319
                                    53 od 444
                                                                  11/25/2011
               Človeka nikar… Maribor in severovzhodna   666
               Slovenija v osamosvojitveni vojni leta
               1991
               Dišijo praznične dobrote          1063
                         9                          1

Pokrajinski muzej Maribor  Steklena sled - dediščina pohorskega    1798    Globine spomina - Judovska       170
               stekla (3.1.2006-17.12.2006)              Moravska
               Oživljeni predmeti - lestenec iz cerkve   129    Brnski judovski arhitekti III (1919-  44
               Sv.treh kraljev                     1939) - Ernest Wiesner
               Velike stvaritve malih mojstrov- Steklo,   110
               pot v svet domišljije
                          3                         2

Belokranjski muzej Metlika  RADIO - zabava, informacije, vojna,     150    Železniška vodna postaja v       2071
               radioamaterstvo (iz leta 2005)             Črnomlju
               Zvonko Čoh, Pregledna razstava ilustracij  1219    Simona Biličič Erjavec: SLIKE     1636
                                           2001 - 2006
                         2                          2

Pokrajinski muzej Murska   Heteške tkanine in vezenine - Murska    1665
Sobota            Sobota
               Podobe vojne- Murska Sobota         696
                         2                          0

Goriški muzej Kromberk -                               "Kamun an še duo" na          500
Nova Gorica                                     Dobrovem, Tanja Gomiršek
                                           Slikarka Marta Jakopič- Kunaver    500
                                           na Dobrovem, Herko Saksida
                                           Kuhinjsko in namizno posodje v     500
                                           Solkanu, mag. Inga Brezigar
                                     54 od 444
                                                               11/25/2011
                                           Solkanski kajakaši v Solkanu,  500
                                           mag. Inga Brezigar
                                           Fotografska razstava Cerkvena  1000
                                           arhitektura na Dobrovem, Herko
                                           Saksida
                         0                          5

Dolenjski muzej Novo mesto PEČ.IN KERAMIČNA IND.V NM           2337    DOLENJSKI LIK.USTVARJALCI IZ   643
                                           DEPOJA DM NM
               NOVO MESTO - NOVA SITULA           1939
               VSEGA ČLOVEK NE MORE NARISATI        1796
               POZDRAV IZ…GOSP.DEJ.NA            171
               RAZGLEDNICAH
               ENOTNI V ZMAGI - KRESNA NOČ NA        366
               MEDVEDJEKU
               NATAŠA MIRTIČ - GRAFIKE            284
               NATAŠA KOKOL - KERAMIKA            225
                        7                           1

Pomorski muzej - Museo del Pietrus Coppus fecit - De Summa Totius     750
mare "Sergej Mašera" Piran - Orbis (P. Manziolli v Izoli)
Pirano
               Globusi Vincenza Coronellija (Internautica  30000
               Portorož)
               Ladijski modeli (Nautica Rijeka)       17000
               Vitrina meseca (matična hiša)         1400
               Piransko mestno obzidje (Obrambni dom     1200
               Piran)
                          5                         0

Notranjski muzej Postojna  J. V. Valvasor, jamar in krasoslovec (CŠOD  1500
               Rakov Škocjan)
                                     55 od 444
                                          11/25/2011
             Postojna na prelomu stoletij (25.4. -    200
             5.6.2006), avla IZRK ZRC SAZU
             Postojna na prelomu stoletij (29.6. -   1500
             15.8.2006), Jamski dvorec pri Postojnski
             jami
             Enotni v zmagi, Osamosvojitev Slovenije   316
             (16.6. - 2.7.2006), Krpanov dom Pivka

                       4                 0

Pokrajinski muzej Ptuj  JAŠA MREVLJE                334
             BLA BLA ME (interdisciplinarni likovni
             projekt)
             MEŽANOVI DNEVI               492
             MAREK SCHOVANEK               766
             IZ LIKOVNE ZBIRKE TENZOR          613
             ŽARKO VREZEC                323
             ART STAYS 2006               571
             RAFAEL SAMEC, RITEM USTVARJALNOSTI     302
             Umetnine iz voska

             COMET AMADEUS 06              277
             Multimedijski likovno-glasbeni projekt

             LANDeSCAPE                 3394
             Ptuj-Benetke-Genova-Toulouse-Berlin
             Mednarodni potujoči vizualni projekt o
             pokrajini.
             14. 4. – 5. 5. 2006
             DROBNI TISKI V FONDU MUZEJSKE        500
             KNJIŽNICE
                       10                 0
                                  56 od 444
                                                11/25/2011
Muzeji radovljiške občine  O čebelarjih in čebelarskih društvih na       747
              Primorskem -Goriška in Tolminska (20.10.-
              31.12.2006)
              Dražgoški kruhek iz Železnikov (23.6.-15-9-    4147
              2006)
              Umetno kovaštvo, graverstvo in           350
              cizelerstvo v Kropi v 50. in 60. letih 20.
              stoletja (30.6.-2.7.2006)
              Slovenski likovniki v Avstriji in Italiji, izbor  254
              (8.2.-5.3.2006)
              Franc Bešter, akademski slikar, razstava      375
              slik (10.3.-5.4.2006)
              Figura v evropskem prostoru, razstava        477
              udeležencev likovne kolonije Slovenija
              odprta za umetnost 2005 na Sinjem vrhu
              (11.4.-5.5.2006)
              Likovnost v arhitekturi (19.5.-28.5.2006)      174

              Matjaž Kocbek, slikar, razstava slik (16.6.-    361
              26.7.2006)
              Razstava ob 30. letnici galerije (dela iz     1493
              stalne zbirke: slike, kipi, grafike, risbe…
              (28.7.-24.9.2006)
              Arjan Pregl, akademski slikar, razstava       506
              ilustracij (29.9.-5.11.2006)
              Miran Kambič, Druge slike, druga          387
              arhitektura (10.11.-29.11.2006)
              Novoletna razstava (1.12.-31.12.2006)        549
                          12                   0

Koroški pokrajinski muzej  Kamni govorijo (Saxa loquuntur)           306
              Predivo časa, 900 let Šmartna pri Slovenj      810
              Gradcu
                                        57 od 444
                                                                  11/25/2011
             Peter Abram: Iz brezčasnega vrta (razstava      45
             odprta ob koncu decembra, odprta še
             januar 07)
             Predstavitev priložnostne znamke iz serije    prost dostop
             Panjskih končnic
             Razstava otroških risb                642
             Valvasorjev Guštanj (otvoritev v decembru       56
             2005)
             Od vsakdanega do nedievnega, tekstil v        805
             zbirkah Koroškega pokrajinskega muzeja

             Tihomir Pinter: Razžarjeni pogled          331
             Razvoj šolstva v občini Ravne na Koroškem       85

             Grofje Thurni in grad Ravne           prost dostop
             Fara pri Prevaljah moj rojstni kraj, zapisan   prost dostop
             si na vseh dokumentih, mejnikih mojega
             življenja (razstava ob 100-letnici rojstva dr.
             Ljube Prenner

                        11                             0

Loški muzej Škofja Loka  Škofja Loka Čas pasijona-muzejska          16292    Slavica Marin-slikarska razstava  306
             interdisciplinarna razstava
             Albina Nastran-ikonopisna razstava          708    Špela Žabkar, Gorazd Kavčič-    324
             Stol sv. Urbana, oblikovalska razstava        652    Rado Dagarin-slikarska razstava   354
             Marjana Žitnika
                                             Slikarska kolonija Primož Trubar,  390
                                             Moravske toplice-slikarska
                                             razstavaAntone-kiparska razstava
                                             John D.               563
                                             10. kolonija Iveta Šubica-     940
                                             slikarska razstava
                                       58 od 444
                                                            11/25/2011
                                        Jiri Kočica, Janez Ferlan-    427
                                        slikarsko/kiparska razstava

                                        100 let športa v Škofji Loki-  849
                                        muzejska razstava
                                        Mali format-razstava različnih  449
                                        umetniških praks
                                        Dagmar Janova-razstava grafik  295
                                        Razstava izdelkov dijakov    170
                                        Srednje lesarske šole
                        3                       11

Tolminski muzej       Ivan Čargo - likovna razstava      650
              Življenje ob železni cesti       944
              Zgodovinski odmev Tolminske godbe    1116
              Rafael Trpin - likovna razstava     720
                         4                       0

Zasavski muzej Trbovlje   Mišo Knez Opus 2004-06          300
              Stoletje vojn              620
              Od trga do mesta             650
                        3                        0
Javni zavod muzej Velenje  JASLICE 2005 ( odprta do 8.1.2006)    389

              RAZSTAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC '05    100
              (VVZ IN OŠ ŠALEŠKE DOLINE) (odprta do
              6.1.2006)
              MLADI IN MUZEJ VELENJE (odprta od    14540
              18.5.06 do 31.12.06)
              TOPLINA MOJEGA DOMA (odprta od     1154
              12.12.06)
              JASLICE 2006 (odprta od 12.12.06)    1151
                                  59 od 444
                                              11/25/2011
          RAZSTAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC '06        599
          (VVZ IN OŠ ŠALEŠKE DOLINE) (odprta od
          12.12.06)
                   6                    0

Skupaj muzeji              154            315672   53  81653

Narodna galerija  Napotnikov relief dr. Franceta Prešerna     6049

          Hommage Marjanu Pogačniku            2091
          Naslikane družine                1056
          Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije     6573
          (1160-1560)
          Voščilnice iz donacije Marjana in Bogomile    1634
          Pogačnik
          Izbrane slike akad. Slikarja Rudolfa Španzla   3457

          110. obletnica rojstva dr. Karla Dobide     735
          1950-1964, direktorja Narodne galerije,
          1950-1964
          Portret 2006/Portrait 2006-mednarodna      1235
          razstava č/b fotografij
          Poletna fotografija slikarja in grafika Lojza  1416
          Spacala
          Imaginarni muzej Prešernovih podob        4814
          National Geographic 100 izbranih        10418
          fotografij
          Miran Kambič: Druge slike, druga         6727
          arhitektura
          Gradbišče Slovenija-pregledna razstava      6624
          sodobne slovenske arhitekture
                                  60 od 444
                                                          11/25/2011
          Mojstrovine iz Siene od gotike do     12478
          renesanse
          Ajkčeva otroška razstava akvarelov     420
                    15                        0

Moderna galerija  JANEZ BERNIK. Velika pregledna razstava  4520    OSCILACIJE - 30 DNI ZVOKA     2805

          PREKINJENE ZGODOVINE - ARTEAST      5876    ZORAN MUŠIČ (1909 - 2005),     2340
          RAZSTAVA                       GVAŠI, 1938 - 1944. Nova dela v
                                     zbirki MG, Ljubljana. Volilo dr.
                                     Dušana Prevorška (1922-2004)
          OKO DETEKTIVA: PROLOG           1750    MIHA KNIFIC, SLOW-MOTION      2100
          ZBIRKA ARTEAST 2000+23          3620    JOSIP VANIŠTA, IZVOLITE      2270
                                     PRISOSTVOVATI
          MAPIRANJE / ARHIVIRANJE /         3620    JOŽE SLAK, SLIKE ZA SLEPE     2873
          ANALIZIRANJE IZGINULIH PROSTOROV
          UMETNOSTI
          U3. 5. TRIENALE SODOBNE SLOVENSKE     320    HERE AND NOW REAL, NOT YET     2712
          UMETNOSTI                       CONCRETE... Johanna Billing,
                                     Vlatka Horvat, Ben Cain & Tina
                                     Gverović
          UMETNOST TRIDESETIH LET IZ ZBIRK     2315    IRWIN, SVOJI K SVOJIM       3140
          MODERNE GALERIJE LJUBLJANA. DRUGI
          DEL (1935-1937)
          PREKINJENE ZGODOVINE / ARHIVI REK -    1714    YAN PEI-MING & ADEL        2119
          MIGJEN KELMENDI, MARJETICA POTRČ           ABDESSEMED, VSAK S SVOJE
          ARHIV OHO                 3755    STRANI, ENAKA USODA
          ČOH & ERIČ. LABORATORIJ PROFESORJA    2210
          ROZINE
          FRANC FERJAN (1885-1964). FOTOGRAF    2412
          ZASEBNE IN SOCIALNE RESNIČNOSTI
          IZ HIŠNEGA ARHIVA: PROSTORI MODERNE    2514
          GALERIJE
                               61 od 444
                                                                   11/25/2011
               UMETNOST TRIDESETIH LET IZ ZBIRK           718
               MODERNE GALERIJE V LJUBLJANI. TRETJI
               DEL (1938-1941)
               IZBOR DEL IZ ZBIRK MODERNA GALERIJE         1570

                          14                            8

Mednarodni grafični likovni  Jože Ciuha, Razstava slik, grafik, akvarelov    1969
center            in risb
               Street art, Stensili, posterji in stikerji / Low-  3049
               Tech re-akcija!
               Alan Hranitelj, Kostumografija 1986-2006      10808

               Privlačnost matrice, Lesorez v Sloveniji v     2331
               20. stoletju
               Artcoustics, Zgodbe z ovitkov            607
               gramofonskih plošč
                          5                             0

Arhitekturni muzej Ljubljana Svetloba kot barva                  133    Naše videnje Krakova       160

               Spomenik J.Plečniku v Pragi                   Grafični album Ljubljana     155
                         2                              2

Galerija Božidar Jakac    Silvan Omerzu "Solze", samostanska         7686    Franc Novinc, Lamutov likovni   473
               cerkev                             salon
               Antonija Balić, lapidarij              4291    Otroški extempore, Lamutov    303
                                               likovni salon
               Boštjan Drinovec, lapidarij             3579    Mateja Kavčič, atrij Lamutovega  0
                                               liovnega salona
               Naca Rojnik, lapidarij               4023    Pogled 4, Lamutov likovni salon  599
               Razstava ob 100-letnici Jožeta Gorjupa       500     50-let galerijske dejavnosti,   598
                                               Lamutov likovni salon
                                         62 od 444
                                                                  11/25/2011
              Uršula Berlot                  3889
                          6                           5

Koroška galerija likovnih  Ivo Prančič-TIH-TRIP 26. 5. - 12. 6.       665
umetnosti
              Janez Suhadolc- STOLI 17. 6. - 23. 7.      1015
              Crossover III (Avstrijski umetniki) 8. 9. - 8.  1063
              10.
              Lojze Logar- FRAGMENTI II 8. 12. 2006 -      998
              28. 1. 2007
                          4                           0

Obalne galerije Piran /   Mirko Bratuša - Neimenovani            864    Vojko Sodnikar - Svojc, skulpture  645
Gallerie Costiere Pirano
              Rudi Španzel, slike               1962    Teodor Tavželj - projekt Za naš   832
              INTIMNO - Intimistična fotografija,       628     Vrtec Mornarček Piran - Barke    620
              forografije
              Boris Benčič, retrospektiva           1760    Anda Klančič - Ujeti val, izrazni  1177
                                             nakit (zračna čipka)
              Slikarski ex-tempore, izbor za razstavo     2172    Iz zapuščine - Herman Pečarič    442
              Joan Miró, risbe, grafike, skulpture       6613    Nagrejenci ex-tempora keramike   1170
              Razstava za nagrado Piranesi           1381    Iz zapuščine - Herman Pečarič    650
                                             Andrejka Čufer, slike        841
                                             PDA - Workshop Pula 2006,      609
                                             projekti
                                             Eva Lenassi Peterson, keramika   443

                                             NoviA; Bologna: video in vitro   750

                                             Jože Pohlen, risbe         1229
                                             Podarjeni pogledi, fotografije   1043

                                             Boris Benčič, video         1862
                                       63 od 444
                                                               11/25/2011
                                          Novoletna prodajna razstava    1378
                                          Andraž Šalamun, slike       1027
                                          Rudi Španzel, slike        1420
                                          Oto Rimele, ambientalna       826
                                          postavitev
                                          Kracina & Leben, Galapagos     1293
                                          Boris Benčič, slike         958
                                          Vojko Tominc - Logoplakat,     658
                                          oblikovanje
                                          Ivo Mršnik - Tisoč in ena, risbe  823

                          7                        22

Umetnostna galerija Maribor CB - Prostori prehoda            3399    Anja Jerčič            804

              Avtoportret danes              2315    Miprijazajtrk           1006
              Iztok Maroh - Dialog            857     Kid Dog - razstava mladih      743
                                          mariborskih grafičnih
                                          oblikovalcev
              Hartmut Skerbisch - kiparska instalacija   902    Dušan Fišer -Enigma mentalne    458
                                          strukture prostora - Modul II
              Sodobna slovenska fotografija - Nova f   2504    Brida: MODUX            342
              Metka Kavčič - Zapredene sledi       917
              Greetings from Turkey            935
                        7                          5

Galerija Murska Sobota   Mirko Rajnar, samostojna razstava slik   1037

              Martina Bohar, samostojna razstava grafik  951

              Dubravko Baumgartner, samostojna       951
              razstava slik
                                    64 od 444
                                                    11/25/2011
                Skulpture iz zbirke Galerije.Muzeja      724
                Lendava
                Razstava fundusa stalne zbirke II:skulpture  690

                Erotična dela Draga Tršarja          507
                Razstava del članov DLUPP           610
                          7                  0

Pilonova galerija Ajdovščina  Azad Karim, Barve Babilonskega stolpa,     674
                slike in objekti
                Walter Bianchi                 922
                Mark Kobal & Basema Mahdi           575
                Vladimir Makuc, dela              867
                Foto 06 Castrum, Podoba kovine         582
                          5                   0

Skupaj galerije                  72            185546   42  46696

SKUPAJ                      226            501218   95  128349
                                       65 od 444
                                                                          11/25/2011
Razstave drugih ustanov

                                                                    Število
  Naziv muzeja/galerije            Naslov                   Pripravil razstavo      Država
                                                                  obiskovalcev

Narodni muzej Slovenije                                                         0
                          0

Prirodoslovni muzej                                                           0
Slovenije
                          0

Slovenski etnografski muzej Kuharca, do 2005 – 19. 3. 2006           Pokrajinski muzej Celje         Slovenija    3396

              Jesulus Pragensis: Praški Jezušček in druge    Verski muzej Stična           Slovenija    2071
              voščene figure; od 8.12. 2006
              Razstava ob 60. letnici ustanovitve SŠOF; 10. -  SŠOF                  Slovenija    1077
              24.5.2006
              6+1. Slike, risbe, instalacije, video. Vzporedno  Šola za risanje in slikanje       Slovenija    1940
              ob razstavi Srečevanja s Kitajsko: 31.8. -
              15.10.2006
              Upodabljevalke domišljije             Mesto žensk               Slovenija    628
              Odlično +5, ob mesecu oblikovanja         SŠOF                  Slovenija    623
                           6

Muzej novejse zgodovine   Muze na fronto - pisatelji in umetniki v službi  Adalbert Stifter Verein         Nemčija     2785
Slovenije          vojne propagande cesarsko - kraljeve vojske

              Homokavst - pozabljeno iztrebljenje        Društvo za integracijo homoseksualnosti Slovenija,    940
              homoseksualcev                   (DIH), Arcigay - italijansko lezbično in Italija
                                        gejevsko združenje

              Glastonbury festival v Ljubljani          Agencija Ovum              Slovenija    314
                                        66 od 444
                                                                      11/25/2011
               150 let fotografije v Španiji         Veleposlaništvo Španije           Španija   560
               Kovanje umetnosti - Umetnost kovanja -    UKO Kropa                  Slovenija  518
               kovaški dnevi Joža Bertonclja, Kropa 2001 -
               2005
               6. GEIN fotonatečaj              Mladinska knjiga              Slovenija  690
               Madžarska revolucija leta 1956 in OZN     Veleposlaništvo Republike Madžarske     Madžarska  1246

               Razstava slik Marjete Klemen Maurovič     JSRSKD Območna izpostava Krško     Slovenija    702
               Razstava slik Gradovi Dolenjske in Posavja  Likovno društvo OKO Krško in Mavrica iz Slovenija    1837
                                      Novega mesta
                          9

Slovenski gledališki muzej                                                      0
                          0

Slovenska kinoteka                                                          0
                          0

Tehniški muzej Slovenije   Homage Ivanu Cankarju             Galerija 2                 Slovenija
                         1

Posavski muzej Brežice    Pedagoška dejavnost 36 slovenskih muzejev   Koordinacija skupine kustosov pedagogov Slovenija    1678
                                      SLO
                          1

Pokrajinski muzej Celje   "V DRAGULJE VBRUŠENE PODOBE SVETA",      Narodni muzej Slovenijie, avtor: dr. J.   Slovenija  1789
               Rimske geme v Sloveniji            Istenič, A. Nestorović; kustos: dr. I. Lazar

               "CELEIA - ujeta v negativ"          Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE   Slovenija  1918
                                      Celje, D.Brišnik
                          2
                                      67 od 444
                                                                       11/25/2011
Muzej novejše zgodovine   Plakati Simona Serneca - pet petletk (zbrani,   Sklad RS za ljub. kulturne dejavnosti, OE  Slovenija  425
Celje            izbrani) (7. 2. - 12. 3. 2006)          Celje
               Mladi za Celje (11. 10. - 4. 12. 2006)      Mestna občina Celje             Slovenija  542
                            2

Mestni muzej Idrija - Muzej Razstava v okviru projekta "Turizem in vrtec - Vrtec Idrija, skupina Čebelice         Slovenija  241
za Idrijsko in Cerkljansko Z igro do prvih turističnih korakov"

               Predstavitev rezultatov delavnice študentov    NTF                     Slovenija  438
               oblikovanja tekstilij in oblačil NTF in društva
               klekljaric idrijske čipke
               Oblikovalka Dragica Toplišek Tušar        Muzejski klub Cerkno            Slovenija  203
               Moja zapuščina                  Združenje slovenskih klekljaric       Slovenija  671
               CMAK - Likovna razstava              CMAK, Ajda Erznožnik, Tanja Prezelj     Slovenija  287
               Marko Čadež: Fotografska razstava Turčija     Foto klub Cerkno              Slovenija  107

                           6

Medobčinski muzej Kamnik                                                        0

                           0

Pokrajinski muzej Kočevje                                                        0
                           0

Pokrajinski muzej Koper   Razstava umetniške gimnazije Koper        Gimnazija Koper            Slovenija    1287
               Ex-tempore                    Osnovna šola Janka Premrla Vojka Koper Slovenija     40

               Bazilika sv. Petra                Ministrstvo za zunanje zadeve Italija    Italija   221
                           3

Gorenjski muzej       Ulična oprema starih mestnih jeder        Regionalna razvojna agencija        Slovenija  758
                                        68 od 444
                                                                  11/25/2011
              Razstava osnutkov vitrajev iz gorenjskih  Galerija Družina            Slovenija  255
              cerkva akad. slikarja Staneta Kregarja
              Na valovih poletja             OŠ Simona Jenka             Slovenija  595
              Kiparska razstava Martine Kočevar     Art center, Klub študentov Kranj    Slovenija   65
              Puhart                   družina Puhar              Slovenija  666
              Izzivi                   Fotografsko društvo Janez Puhar     Slovenija  1259
              Zakaj pa ne?                Planinsko društvo Iskra Kranj      Slovenija  338
              Podjetništvo v Kranju           ZAL, Enota za Gorenjsko         Slovenija  1342
              Gradove svetle zida si v oblake      Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v  Slovenija  1013
                                    Ljubljani
              Kranj 2006                 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  Slovenija  157
              Andrej Štular: Plasti           Andrej Štular              Slovenija   97
                          11

Mestni muzej Ljubljana   Klein&Lombergar              Lombergar                Slovenija   90
              Dotakni se in poglej            Serapis in Zveza slepih Slo       Slovenija  1861
              mala jadra jadrana             Hrvaško veleposlaništvo         Hrvaška   672
              Muzej prekinjenih ljubezni         Zavod Bunker              Slovenija  1421
              Jung.de                  Goethe Institut             Nemčija   954
              My world                  British Council             Velika    672
                                                        Britanija
              Portfolio/Fotografije Bryana Adamsa    Galerija Fotografija          Slovenija  520
              Living rooms                Zavod k6/4               Avstrija   176
                          8

Muzej narodne osvoboditve Prikrito in očem zakrito           Muzej novejše zgodovine Celje      Slovenija  298
Maribor
             Ko je umrl moj oče              mag. Metka Gombač, dr. Boris M.     Slovenija,  972
                                    Gombač, prof. Dario Mattiussi      Italija
              Hrumenje tišine              Vojaški muzej slovenske vojske     Slovenija  427
              Kovček/ Der Koffer             Kulturni center univerze v Celovcu in  Avstrija   318
                                    Slovenska prosvetna zveza
                          4
                                    69 od 444
                                                                  11/25/2011
Pokrajinski muzej Maribor  Mednar.festival MAGDALENA 2006 -         Društvo za vizualno komunikacijo  Slovenija  570
               predstavitev del tekmovalcev v kategoriji tiska  Magdalena
               in malih tiskanim materialov
               Judovski Dunaj - HOLOGRAMI            Judovski muzej mesta Dunaj     Avstrija  739
               Franjo Pivka - fotograf (razstava         Fotoklub Maribor          Slovenija  182
               dokumentarne fotografije Maribora pred II.
               svet. vojno)
                           3

Belokranjski muzej Metlika  Poslikane panjske končnice            Čebelarski muzej Radovljica    Slovenija  614
               Andreja Milavec: Življenje je lepo        Andreja Milavec          Slovenija  143
               30 let MFS Ivan Navratil Metlika         MFS Metlika            Slovenija  277
               Ex tempore mladih likovnikov Bele krajine     DPM Metlika            Slovenija  523

                          4

Pokrajinski muzej Murska   Prostori soočanj                 Oddelek za etnologijao na FF    Slovenija  804
Sobota
                          1

Goriški muzej Kromberk -                                                    0
Nova Gorica
                          0

Dolenjski muzej Novo mesto MIRO VUCE - ANGELI                 HKU                Hrvaška   235

               SLOVENSKA ODPOR.FOTOGRAFIJA            Lokal patriot           Slovenija  310
               DEDIŠČINA OSTROROGEGA JELENA           ZRC SAZU-Inštituta za arh.     Slovenija  541
               OPUŠČ.IND.OBMOČJA                 Kor.pok.muzej           Slovenija  102
               IZBOR FOT.KABINETA SLOV.FOTO.           Gorenjski muzej Kranj       Slovenija  224
                         5
                                        70 od 444
                                                                   11/25/2011
Pomorski muzej - Museo del Med belim kamnom in rdečo zemljo (Kulturni Notranjski muzej Postolna          Slovenija  1200
mare "Sergej Mašera" Piran - dom Izola)
Pirano
               Podvodna arheologija v Sloveniji (Občinska Skupina za podvodno arheologijo pri    Slovenija  700
               palača v Piranu)              Republiškem zavodu za varstvo kulturne
                                    dediščine Slovenije
               Mesto morja                Jadralni klub "Lega nazionale" iz Gradeža Italija   400

              Podvodne raziskave s Vrsarsko - Poreškega   Zavičajni muzej poreč         Hrvaška   450
              področja (Tartinijeva hiša)
                          4

Notranjski muzej Postojna                                                    0

                          0

Pokrajinski muzej Ptuj   JOŽE PLEČNIK 1872 – 1957            dr. Damjan Prelovšek          Slovenija  652
              DUNAJSKI ČAS – ZAČETKI MODERNE
              SLOVENSKE ARHITEKTURE
              OSAMLJENOSTI, IZRAZI TESNOBE V         Galerija Murska Sobota         Slovenija  487
              PREKMURSKEM SLIKARSTVU
              GODCI GOD'JO PRAV NA GLAS - ljudska      Pokrajinski muzej Koper        Slovenija  16300
              glasbila in glasbeno izročilo severne Istre,
              Čičarije in Bistriškega,14. 6 - 15. 9. 2006

              V kamen vbrušene podobe-Geme Slovenije     Narodni muzej Ljubljana        Slovenije  684

                          4

Muzeji radovljiške občine  Jurij Vega (30.3.-30.6.2006)          Tehniški muzej Slovenije        Slovenija  811
                          1

Koroški pokrajinski muzej  Jara kača nestrpnosti             Urad varuha človekovih pravic RS    Slovenija  930
                                      71 od 444
                                                                     11/25/2011
              Zrak - tanka lupina našega planeta        Izobraževalni center Štore       Slovenija  88
              Kavni servis družine Zois (dopolnjena z     Gorenjski muzej Kranj          Slovenija  98
              dokumenti o Zoisovi žlezarni v Mislinji in orig.
              pismi iz Zoisove korespondence)
              Fabriška mašina (dopolnjena z lokomotivami Izobraževalni center Štore          Slovenija  206
              in železniškim prometom v Železarni Ravne)

              Razstava članov likovne sekcije univerze za   Smeri d.o.o.               Slovenija  320
              tretje življensko obdobje
                          5

Loški muzej Škofja Loka   Škofjeloški pasijon-muzealska razstava     Muzejsko društvo Škofja Loka       Slovenija  562
              Praški jezušček in druge voščene figure     Slovenski verski muzej Stična      Slovenija  6764
              Zamorc s krono in sveti sedež          Muzejsko društvo Škofja Loka       Slovenija  393
              Razstava nagrajenih umetniških del za      Občina Škofja Loka            Slovenija  54
              spomenik v Škofji Loki-natečaj
                          4

Tolminski muzej       Zastava - mestna straža - godba, zaigraj    Dolenjski muzej             Slovenija  1116
                         1

Zasavski muzej Trbovlje   Zbirka Muzeja slovenske policije        MSP RS in ZMT              Slovenija  880
                         1

Javni zavod muzej Velenje  HODIL PO ZEMLJI SEM NAŠI IN PIL NJE       Fotoklub TNP (Triglavski narodni park)  Slovenija  12206
              PRELESTI - fotografska razstava ( 30.5.06 -
              31.8.06)
              OSTRŽEK / H.C. ANDERSEN (Pikin festival) (   Marjan Marinšek             Slovenija  455
              21.9.06 - 1.10.06)
              VLADO OREMUŽ, prva samostojna kiparska     Vlado Oremuž               Slovenija  436
              razstava (6.10.06 - 22.10.06)
                          3
                                       72 od 444
                                                                    11/25/2011
Skupaj muzeji                    78                                     95556

Narodna galerija       Bienale vidnih sporočil            Fundacija Brumen            Slovenija  742
                            1

Moderna galerija       KLUB ART DIREKTORJEV BOSNE IN         FUNDACIJA BRUMEN            Slovenija  2315
               HERCEGOVINE
               ILIJA ARNAUTOVIĆ. SOCIALIZEM V SLOVENSKI   TRAJEKT-ZAVOD ZA PROSTORSKO       Slovenija  4381
               ARHITEKTURI                  KULTURO
               ESENCA ŽIVLJENJA UMETNOSTI          JADRAN ADAMOVIĆ pod           Slovenija  4200
                                      pokroviteljstvom družbe PLIVA
               JOSIP PELIKAN (1885 - 1977)          MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE      Slovenija  2580
                          4

Mednarodni grafični likovni  Jugoslavija - moja dežela           Festivala pomladi            Slovenija  1000
center
               Kabinet Maska                 revija Maska              Slovenija  210
               Otroci odraslim                Petrol, d.d.              Slovenija  158
               Oko za oko                  Oddelek za oblikovanje Akademije za   Slovenija  600
                                      likovno umetnost v Ljubljani
               Igor Delorenzo Omahen, Watch Out!       Maska                  Slovenija  364
               101. noč rojstva dneva            E.P.I. center              Slovenija  150
                           6

Arhitekturni muzej Ljubljana THONET, KRALJ, URŠIČ: Stoletje oblikovanja   Medobčinski muzej Kamnik        Slovenija  330
               stolov v Tovarni Stol Kamnik
                           1

Galerija Božidar Jakac    Žarko Vrezec, Lamutov likovni salon      Obalne galerije Piran          Slovenija  146
                          1

Koroška galerija likovnih   DUO-domača in umetnostna obrt 7. 4. - 7. 5.  Obrtna zbornica Slovenije, MO Slovenj  Slovenija  5975
umetnosti                                  Gradec v sodelovanju z KGLU
                                       73 od 444
                                                                       11/25/2011
               Tibetanska kultura in fotograf Matjaž Krivic   Društvo za podporo Tibetu, MO Slovenj  Slovenija  2500
               13. 5. - 23. 5.                  Gradec-mesto glasnik miru
                           2

Obalne galerije Piran /    Metka Krašovec, akvareli             HIT Nova Gorica             Slovenija  1168
Gallerie Costiere Pirano
               Azad Karim, slike                 Pilonova galerija, Ajdovščina      Slovenija  995
               Insolent, moda                  Aljoša Grlj, mladi oblikovalci - Izola  Slovenija  835
               8+1, hrvaška grafika               MGLC Ljubljana              Slovenija  989
               Nagrajena dela 1. in 2. bienala vidnih sporočil  Fundacija Brumen Ljubljana        Slovenija  850
               Slovenije
               Put u nepoznato                  HDLU Pulj                Hrvaška   609
               Umetniki za Karitas                Karitas Koper              Slovenija  415
                           7

Umetnostna galerija Maribor Magdalena 2006                   Društvo za vizualne komunikacije     Slovenija  708
                                        Magdalena
               DLUM 2006                     Društvo likovnih umetnikov Maribor    Slovenija  1047
                           2

Galerija Murska Sobota    Fotografija Mariborskega kroga          Fotogalerija Stolp Maribor, Slovenija         563
               Rok Zelenko-slike, Leonida Bernetič Zelenko-   Galerija INSULA             Slovenija  360
               keramika
               Viktor Scheck, slike               Kulturamt Ingolstadt,Nemčija       Nemčija   157
               Sodobni umetniki iz Slovaške           Društvo umetnikov            Slovaška   480
                           4

Pilonova galerija Ajdovščina Marijan Tršar, Fantazije naključij, slike     Koroška galerija Slovenj Gradec     Slovenija  425

                           1
Skupaj galerije                   29                                       35252
SKUPAJ                        107                                       130808
                                         74 od 444
                                                                           11/25/2011
Razstave drugih ustanov

                                                                     Število
Naziv muzeja/galerije           Naslov                Sodelujoče institucije         Država
                                                                   obiskovalcev

Narodni muzej Slovenije  Nova umetnost - vizije in resničnost    Urbanistični inštitut in Narodni muzej               8298
                                   Slovenije
             Sodobna japonska keramika         Japonska fondacija in Narodni muzej                 650
                                   Slovenije
             175 let Nemškega arheološkega       Goethe Institut in Narodni muzej Slovenije              888
             inštituta
             € bankovci in kovanci           Evropska komisija in Evropska centralna               2029
                                   banka
                        4                     4

Prirodoslovni muzej    Narava Bele Krajine            Belojkranjski muzej v Metliki, Zavod za   Slovenija (Semič)  ni podatka
Slovenije                              varstvo narave Novomesto
                        1                     1

Slovenski etnografski   Spogledi: Med oblikovanjem in      SEM, Akademija za likovno umetnost,     Slovenija         55
muzej           slovensko ljudsko kulturo; iz leta 2004 naravoslovnotehniška fakulteta; do
             do 8.1.2006               8.1.2006
             Potujoči brusači iz Rezije; do 15.1.2006 Muzej brusačev iz Solbice, Zveza slovenskih Italija          195
                                  kulturnih društev, SEM
             Sekira v medu - Stripi po motivih    SEM, Stripburger, Vivacomix, Serietes    Slovenija; Italija,    2096
             panjskih končnic; 8.2. - 31.3. 2006                         Švedska
             Mejniki slovenskega alpinizma: 16.2. - Konzulat Kraljevine Nepal; Gorenjski muzej, Slovenija, Nepal       420
             5.3. 2006                SEM
             Francka s Krasa in njen vsakdan; 12.4. - SEM in avtor                Slovenija         640
             2.5. 2006
             16. bienalna razstava domačih in     Obrtna zbornica Slovenije, SEM       Slovenija         4277
             umetnostnih obrti; 17.5. - 30.6. 2006
                                       75 od 444
                                                                        11/25/2011
             Sodobni nomadi, fotografska razstava;    avtor fotografij in SEM            Niger, Slovenija  936
             1. - 14-6- 2006
             360˙˙ Šanghaja, fotografska razstava;    Veleposlanišvo Republike Kitajske       Kitajska      675
             19.6. - 2.6. 2006
             Dialog preteklosti in sedanjosti, v     Študijski center Nediža, SEM          Italija      679
             obrazih ljudi pod matajurjem,
             fotografska razstava; 6.7. - 19.8. 2006

             Z jaslicami v božični čas; od 7. 12. 2006  SEM, Društvo ljubiteljev jaslic        Slovenija     2071

                                 10                       10

Muzej novejse zgodovine  Enotni v zmagi - Osamosvojitev        Muzej novejše zgodovine Slovenije,      Slovenija      4267
Slovenije         Slovenije                  Dolenjski muzej Novo mesto, Muzej
                                    narodne osvoboditve Maribor, Mestni
                                    muzej Ljubljana, Muzej novejše zgodovine
                                    Celje, Gorenjski muzej Kranj, Pokrajinski
                                    muzej Murska Sobota, Muzej Ormož,
                                    Goriški muzej, Koroški pokrajinski muzej -
                                    enota Ravne, Notranjski muzej Postojna,
                                    Pokrajinski muzej Kočevje, Vojaški muzej
                                    Slovenske vojske, Muzej Slovenske policije,
                                    Državni zbor R Slovenije, Ministrstvo za
                                    zunanje zadeve, Založba Nova revija d.d.,
                                    Studio Serpentes; Protokol R Slovenije, RTV
                                    Sllvenije, Zveza slovenskih častnikov, Arhiv
                                    R Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve
             Hrumenje tišine - razstava v spomin na    Vojaški muzej Slovenske vojske in Muzej    Slovenija     1991
             bojevanje Slovencev na Soški fronti     novejše zgodovine Slovenije
             1915 - 1917
                                        76 od 444
                                                                       11/25/2011
               Utrjena Ljubljana - Žični obroč okoli  Zavod Ad Pirum, Aleksander Jankovič     Slovenija     2099
               Ljubljane 1942 - 1945          Potočnik, Muzej novejše zgodovine
                                   Slovenije
                         3                    3

Slovenski gledališki muzej                                                       0

                         0                     0

Slovenska kinoteka                                                           0
                         0                     0

Tehniški muzej Slovenije   Podobe industrije            Fakulteta za arhitekturo, Pomorski muzej,  Slovenija
                                   Premogovniški muzej Slovenije
               fotoaparati               Knjižnica Otona Župančiča, enota Poljane  Slovenija     16000

               ZeroCArbonCity-Slovenbija brez CO2    British Council               Velika Britanija
                        3                      3

Posavski muzej Brežice    Delavnica ročnega izdelovanja posodja Vrbov Log pri Nemški vasi           Slovenija      12
               iz gline s predavanjem o razvoju
               lončarstva skozi čas v Posavju
               "Štab v vojni" - fotografska razstava v Galerija Vojašnice Cerklje ob Krki      Slovenija      280
               okviru vseslovenskega projekta Enotni v
               zmagi Osamosvojitev Slovenije

               "Pozdrav iz…" razstava razglednic petih Dolenjski muzej Novo mesto          Slovenija      268
               muzejev
               Razstava v okviru vseslovenskega    Krpanov dom v Pivki             Slovenija      316
               projekta Enotni v zmagi Osamosvojitev
               Slovenije
                         4                    4
                                        77 od 444
                                                                    11/25/2011
Pokrajinski muzej Celje  Ivan Napotnik iz zasebnih in javnih zbirk MOV Galerija Velenje, Narodna galerija     Slovenija  3508
                                   Slovenije
             Kol kor kapljic tol ko let - vitrina meseca Pokrajinski muzej Ptuj, Dolenjski muzej   Slovenija  605
                                   Novo mesto, Goriški muzej, Tolminski
                                   muzej Tržiški muzej, Pokrajinski muzej Celje

             Toplina svetlobe - vitrina meseca     Pokrajinski muzej Ptuj, Dolenjski muzej   Slovenija   211
                                   Novo mesto, Goriški muzej, Tolminski
                                   muzej Tržiški muzej, Pokrajinski muzej Celje

             Praznik luči - svetila           Gorenjski muzej Kranj, Pokrajinski muzej   Slovenija   796
                                   Ptuj, Goriški muzej, Tolminski muzej Tržiški
                                   muzej, Pokrajinski muzej Celje

             Parfumi                  Stölzle Glaskunstzentrum Bärnbach,      Avstrija   45675
                                   Pokrajinski muzej Celje
             Srečevanja s Kitjasko           Slovenski etnografski muzej, Pokrajinski   Slovenija  6623
                                   muzej Celje
                          6                   6

Muzej novejše zgodovine  Trgovina z mešanim blagom (od 27. 4.    Muzej na prostem Rogatec           Slovenija  1554
Celje           1996)
             Zbirka Aleksandra Videčnika (od 2002 v   Občina Mozirje                Slovenija   642
             upravljanju MNZC)
             V objemu petih zastav -(od 26. 6. 2002)  Vojašnica Celje               Slovenija   0
             ni podatka o obiskovalcih
             Železarstvo v Štorah (od 26. 5. 2004)   Štore Steel, IC Štore            Slovenija   902
             Osnovna šola Teharje (od 26. 5. 2004) -  Štore Steel, IC Štore            Slovenija   0
             gl. Železarstvo v Štorah
             Kamnarska hiša (od 15. 6. 2004) - gl.   Muzej na prostem Rogatec           Slovenija   0
             Trgovina z mešanim blagom
             Mozirje in Mozirjani (od 25. 9. 2004 oz.  Občina Mozirje                Slovenija   642
             23. 9. 2005)
                                       78 od 444
                                                                         11/25/2011
              Frankolovski zločin (od 25. 6. 2005) - ni  Društvo 100 Frankolovskih žrtev        Slovenija       0
              podatka o obiskovalcih
              Kozjansko žari (od 8. 10. 2006)       Občina Šentjur                Slovenija      480
                        9                      9

Mestni muzej Idrija -    Slovenija odprta za umetnost        Mestni muzej Idrija, Muzej Velenje,      Slovenija      289
Muzej za Idrijsko in                          Kos.dom Sežana, Muz.radovljiš.občine
Cerkljansko
              Dona eis requiem              Mestni muzej Idrija, Tolminski muzej     Slovenija       68
              Zgodovinske goriške čipke          Mestni muzej Idrija, ICRA, Pokraj.muzej v   Slovenija, Italija  821
                                    Gorici - muzej mode in umetne obrti
              National Geographic Slovenija: 100     Mestni muzej Idrija, Občina Idrija, Založba  Slovenija      1204
              izbranih fotografij             Rokus
                        4                       4

Medobčinski muzej Kamnik Rimski vodnjak iz Suhadol - Dekle je po    ZRC SAZU - Inštitut za arheologijo, ZVKDS in Slovenija       1234
             vodo šlo                    Matična knjižnica Kamnik
                       1                        1

Pokrajinski muzej Kočevje  Pozdrav iz Bele krajine, Kočevske,     Belokranjski muzej Metlika, Pokrajinski    Slovenija      286
              osrednje Dolenjske in Posavja,       muzej Kočevje, Dolenjski muzej Novo
              Gospodarske dejavnosti na razglednicah   mesto, Posavski muzej Brežice, Galerija
              do sredine 20. stoletje           Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

                        1                      1

Pokrajinski muzej Koper   PICENI                   Pokrajinski muzej Koper, Univerza na     Slovenija,      807
                                    Primorskem, Univerza v Jeni          Nemčija
                        1                      1

Gorenjski muzej       Vitrina meseca: Kavni servis družine Zois Gorenjski muzej, Pokrajinski muzej Ptuj,    Slovenija      1087
                                   Gornjesavski muzej, Prirodoslovni muzej,
                                   Triglavski narodni park
                                         79 od 444
                                                                     11/25/2011
              7. slovenski bienale mesta Kranja      Gorenjski muzej, Likovno društvo Kranj     Slovenija  1577

              Vitrina meseca: O amforah, svitkih in    Gorenjski muzej, Pokrajinski muzej Ptuj,    Slovenija  509
              plastičnih vrečkah             Notranjski muzej Postojna
              Vitrina meseca: Čudoviti svet pravljic in  Gorenjski muzej, Pokrajinski muzej Ptuj,    Slovenija  651
              igrač                    Narodni muzej Slovenije, Jelka Reichman,
                                    Marija Tavčar
              Vitrina meseca: Praznik luči        Gorenjski muzej, Pokrajinski muzej Ptuj,    Slovenija  605
                                    Notranjski muzej Postojna, Pokrajinski
                                    muzej Celje, Tržiški muzej, zasebni zbiralci

              Risbe v ritmu W.A. Mozarta         Gorenjski muzej, Klub prijateljev       Slovenija  637
                                    Prešernovega gledališča
              Kranj, moje mesto - razstava otroških    Gorenjski muzej, OŠ Orehek           Slovenija  280
              risbic
                       7                       7

Mestni muzej Ljubljana   Art Nouveau                 Narodni muzej, Urbanistični inštitut      Slovenija  0
                        1                     1

Muzej narodne       Listine, predmeti in podobe mesta      Muzej narodne osvoboditve Maribor,      Slovenija   3234
osvoboditve Maribor    Maribor (Zlata lisica in Mariborski     Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski arhiv
              mestni park)                Maribor
                        1                     1

Pokrajinski muzej Maribor Listine, predmeti in podobe mesta      Pokrajinski arhiv Maribor, Muzej narodne    Slovenija  3234
             Maribora                   osvoboditve Maribor
             Predstavitev dela konservatorjev-      SMS, Društvo restavratorjev Slovenije,     Slovenija  250
             restavratorjev Slovenije (razstava      Narodni muzej Slovenije
             plakatov)
             PRIMAVERA 2006                Društvo likov.umet. Maribor, Mladinski     Slovenija  30
                                    kult. center Maribor
                                        80 od 444
                                                                       11/25/2011
               Sodobna likovna umetnost SZ Hrvaške   Društvo likov.umet. Maribor, Mladinski     Slovenija     54
               2006                   kult. center Maribor, Galerija LM Festić
                        4                      4

Belokranjski muzej Metlika                                                       0

                        0                      0

Pokrajinski muzej Murska   Sodobni nomadi              SEM                      Slovenija     472
                        1                      1

Goriški muzej Kromberk - Kolkor kapljic tolko let, Beatriče Žbona   Ptujski muzej, Tolminski muzej, Pokrajinski Slovenija      1000
Nova Gorica       Trkman                    muzej Celje
             Med Nadižo in Sočo, Beatriče Žbona      Univerza Trst, Državni arheološki muzej   Slovenija, Italija  2000
             Trkman, Ana Kruh               Čedad, Zavod za Varstvu kulturne
                                   dediščine FJK, Videmski mestni muzej,
                                   Tržaški muzej, Tolminski muzej,

               Grad Rihemberk, Beatriče Žbona     ZVKDS OE Nova Gorica              Slovenija     500
               Trkman, Ana Kruh
               Narava in srednji vek Sabotin, Beatriče Center za arheološke in zgodovinske       Italija      500
               Žbona Trkman, Ana Kruh         razisakve Goriške iz Gorice, Državni inštitut
                                   za eksperimentalno oceanografijo in
                                   geofiziko iz Vidma
               Furmanski prevoza jamborja za mlaj s  Društvo DOLI, Lokavec, MONG           Slovenija     3000
               konjsko vprego, Boris Blažko
               Furmanski prevoza vinskih sodov s    Društvo DOLI, Lokavec, Občina Šempeter-     Slovenija     2000
               konji, Boris Blažko           Vrtojba
                         6                     6

Dolenjski muzej Novo                                                          0
mesto
                        0                      0
                                        81 od 444
                                                                     11/25/2011
Pomorski muzej - Museo   From underwarer to public attention   UP Rnanstveno-raziskovalno središče,    Austrija, SI  500
del mare "Sergej Mašera"                       Vienna Institute for Archeological Science,
Piran - Pirano                            PMSMP
                        1                      1

Notranjski muzej Postojna Najstarejša poselitev Krasa        Stanovansko komunalno podjetje d.d.     Slovenija   540
                                   Sežana, Naravoslovni muzej in galerija
              Predstavitev jamskega medveda in     Postojnska jama, turizem d.d.        Slovenija   200000
              jamskega vozička
                        2                     2

Pokrajinski muzej Ptuj   MUZEJSKI ODSEVI – KOL'KOR KAPLJIC,  Dolenjski muzej Novo mesto, Tolminski   Slovenija      796
              TOL'KO LET (PIVSKO POSODJE)      muzej, Gorenjski muzej Kranj Goriški
                                 muzej in Pokrajinski muzej Celje
              MUZEJSKI ODSEVI – KAVNI SERVIS    Gorenjski muzej Kranj, Gornjesavski muzej Slovenija      1337
              DRUŽINE ZOIS (železo – znanje – moč – jesenice, Triglavski narodni park
              tradicija – ugled)
              MUZEJSKI ODSEVI – TOPLINA SVETLOBE Gorenjski muzej Kranj, Pokrajinski muzej   Slovenija      211
                                 Celje, Tržiški muzej
                        3                     3

Muzeji radovljiške občine  Oblačilna kultura Linhartovega časa v  NTF - Oddelek za tekstilstvo, Občina     Slovenija   423
              Radovljici (2.6.-11.6.2006)       Radovljica, Muzeji radovljiške občine
                         1                    1

Koroški pokrajinski muzej  Slovenska zgodovina na poštnih      Filatelistično društvo Slovenj Gradec    Slovenija   221
              znamkah
              Domača in umetnostna obrt* (brez     Koroška galerija likovnih umetnosti,     Slovenija   2475
              vstopnine)                Društvo Duri, MO Slovenj Gradec
              Enotni v zmagi, Vojna na Koroškem leta  Muzej novejše zgodovine Ljubljana,      Slovenija   410
              1991                   slovenski muzeji
              300 let lekarne Slovenj Gradec      Koroška lekarna               Slovenija
                                       82 od 444
                                                                     11/25/2011
              Klavdija Tutta - Potovanje sonca      Občina Ravne na Koroškem, JSKD izpostava   Slovenija  726
                                    Ravne
              Razstava del slovenskih rezbarjev      Občina Ravne na Koroškem, JSKD izpostava   Slovenija  359
                                    Ravne
              Medobmočna razstava koroških        JSKD - izpostave Ravne, Dravograd, Slovenj  Slovenija  220
              likovnikov                 Gradec, Radlje
              Območna razstava koroških likovnih     JSKD - izpostava Ravne na Koroškem      Slovenija  210
              umetnikov
              Prameni svetlobe              Občina Dravograd, Rafael Samec        Slovenija
                       9                       9

Loški muzej Škofja Loka                                                      0
                         0                     0

Tolminski muzej       Med Nadižo in Sočo             Tržaška univerza, državni muzej v Čedadu   Italija   8570

              Kol'kor kapljic, tol'ko let         Pokrajinski muzej Ptuj            Slovenija  796
                         2                     2

Zasavski muzej Trbovlje                                                      0
                         0                     0

Javni zavod muzej Velenje                                                     0

                         0                     0


Skupaj muzeji                  85                     85                 354903

Narodna galerija      Almanach in slikarstvo 2. pol. 17. st. na  ZRC SAZU, FF Odd. Za Umet. Zg., RC, NG    Slovenija  3997
              Kranjskem
              Ivan Napotnik 1888-1960 iz javnih in    Muzej Velenje (2045 obiskovalcev), NG    Slovenija  6892
              zasebnih zbirk               (4847 obiskovalcev)
                                         83 od 444
                                                                    11/25/2011
             Zakladi slovenske grafike       SAZU, MANU, Gostiša Lojze, NG        Makedonija     5000
             Eric Mendelsohn.Dinamika in funkcija  Goethe Inštitut LJU, NG           Slovenija      3885

                       4                   4

Moderna galerija
                       0                   0

Mednarodni grafični
likovni center
                       0                   0

Arhitekturni muzej    Marjan Pfeifer: Akti in soline     Galerija Fotografija, AML, Moderna galerija Slovenija      270
Ljubljana
             MY WORLD                Britisch Council, Mestni muzej       Velika Britanija,  1000
                                                      Slovenija
             Oblikovalec Friedrich Kiesler     Orion Intertrade              Slovenija      200
             Muzejska trgovina s konceptom     Knjigarna Vale Novak            Slovenija      7011
             MEMORY 3D               Codeep                   Slovenija      414
             Razsežnosti oblikovanja - razstava   Kubus Interier               Slovenija      1000
             miniatur stolov muzeja Vitra
                       6                    6

Galerija Božidar Jakac  SPOT, hiša fotografije         Hiša fotografije, Javni sklad RS za     Slovenija      2254
                                kult.dejavnosti
             Kartuzija Pleterje           Zavod za varstvo kulturne dediščine     Švica, Ittingen   0
                                RS,Enota Novo mesto, VISIO
                                d.o.o.,Ljubljana
             Pozdrav iz ….             Belokranjski muzej,Dolenjski muzej,Galerija Slovenija      0
                                Božidar Jakac, Pokrajinski muzej, Posavski
                                muzej
                       3                    3
                                     84 od 444
                                                                   11/25/2011
Koroška galerija likovnih  Crossover SLO/A             Kunstverein Celovec in KGLU Slovenj  SLO/A        0
umetnosti                              Gradec
              Marijan Tršar-slike           KGLU Slovenj Gradec, Pilonova gal.  SLO, A       0
                                   Ajdovščina, Galerija Rožek/Avstrija
              Naca Rojnik-kip. Instalacija       Galerija B. J. Kostanjevica, KGLU             0
                        3                      3

Obalne galerije Piran /
Gallerie Costiere Pirano
                         0                     0

Umetnostna galerija     Continental Breakfast London       Galerija Seven Seven         Velika Britanija  754
Maribor
              Portreti Trenda             Galerija Photon            Slovenija     897
              Darko Golija               Pedagoška fakulteta          Slovenija     593
              Prostori, kot so, Reichenberg      Arhitekturni biro Reichenberg     Slovenija     611
              arhitektura
              My World/Moj svet            British Council            Velika Britanija  1038
              Nagrajena dela 1. in 2. Bienala vidnih  Fundacija Brumen           Slovenija     1526
              sporočil Slovenije
                         6                     6

Galerija Murska Sobota   Slikarska kolonija Izak Lipovci 2005   Galerija Zagorje           Slovenija     200
              Nikolaj Beer               Galerija TR3             Slovenija     270
              Slik. kol.Izak Lipovci 2006       gal.v gradu Beltinci         Slovenija     220
              Slik.kol.Primož Trubar          Gal.Medija Zagorje          Slovenija     345
              Slik.kol.Primož Trubar 2005 in 2006   Galerija PAC M.Sobota         Slovenija     210
              3.Med,lik.kol.Vino-ART Dobrovnik 2006  Društvo za kvaliteto življenja    Slovenija     140

              Suzanne Király Moss           Galerija PAC M.Sobota         Slovenija     130
              László Nemes               grad Beltinci             Slovenija      95
              Janez Bošnak               gledališče v Monoštru         Madžarska     360
              Katja Pál                Hotel Elizabeta,Lendava        Slovenija     480
                                       85 od 444
                           11/25/2011
          10        10

Pilonova galerija
Ajdovščina
           0         0

Skupaj galerije   32        32  39792

SKUPAJ       117        117  394695
             86 od 444
                                                                      11/25/2011
Otvoritve razstav

                                                   Stalna / občasna  Ocenjeno število
Naziv muzeja/galerije                      Naslov
                                                     razstava    obiskovalcev


Narodni muzej Slovenije     Slovenski jezik: identiteta in simbol                   stalna       152
                Rimski lapidarij                             stalna       90
                Rudolf Cvetko. Prvi slovenski olimpionik                 občasna       23
                Medalje Jožeta Stražarja                         občasna       72
                Sekreter iz delavnice mojstrov Roentgen                 občasna       95
                Nova umetnost - vizije in resničnost                   občasna       287
                175 let Nemškega Arheološkega inštituta                 občasna       57
                Sodoba japonska keramika                         občasna       203
                € bankovci in kovanci                          občasna       130
                6. predstavitev delovanja slovenskih konservatorjev-restavratorjev    občasna       139

                                 10                    2/8

Prirodoslovni muzej Slovenije  Kaj spreminja svet                                      150

                                  1                    0/0

Slovenski etnografski muzej   Sekira v medu – Stripi po motivih panjskih končnic            občasna       200
                Mejnik slovenskega alpinizma                       občasna       100
                Med naravo in kulturo                           stalna       400
                Francka s Krasa in njen vsakdan                     občasna       100
                Razstava ob 60. letnici ustanovitve SŠOF                 občasna       250
                Skrinje, skrinje, skrinjice                       občasna       200
                Sodobni nomadi                              občasna       180
                360° Šanghaja                              občasna       180
                Dialog preteklosti in sedanjosti v obrazih ljudi pod Matajurjem     občasna       60
                Srečevanja s Kitajsko; 6 + 1                       občasna       600
                                        87 od 444
                                                           11/25/2011
               Upodobljevalke domišljije                        občasna  150
               Odlično – 5                               občasna  50
               Z jaslicami v božični čas; Jesulus Pragensis: Praški Jezušček in druge  občasna  350
               voščene figure
                                 13                  1/12

Muzej novejse zgodovine   Muze na fronto - pisatelji in umetniki v službi vojne propagande     občasna  110
Slovenije          cesarsko-kraljeve vojske
               Homokavst - pozabljeno iztrebljenje homoseksualcev            občasna  50
               Hrumenje tišine - razstava v spomin na bojevanje na Slovencev na     občasna  100
               Soški fronti v letih 1915 - 1917
               Glastonbury festival v Ljubljani                     občasna  120
               150 let fotografije v Španiji                      občasna  110
               Izgubljeni pogledi - Ljubljana nekoč in danes *gostovanje na       občasna  250
               Ljubljanskem gradu
               Kovanje umetnosti - Umetnost kovanja, kovaški dnevi Joža Bertonclja,   občasna  120
               Kropa 2001 - 2005
               Enotni v zmagi - Osamosvojitev Slovenije                 občasna  150
               Fotohumor Edija Šelhausa                         občasna  100
               Utrjena Ljubljana - Žični obroč okoli Ljubljane 1942 - 1945       občasna  100
               6. GEIN fotonatečaj                           občasna  80
               Madžarska revolucija leta 1956 in OZN                  občasna  70
                                12                   0/12

Slovenski gledališki muzej
                                 0                   0/0

Slovenska kinoteka
                                 0                   0/0

Tehniški muzej Slovenije   ZeroCArbonCity-Slovenbija brez CO2                    občasna  80
               Telefonistke in telegrafistke                       stalna  60
               Prenovljena žagarska zbirka                        stalna  75
                                       88 od 444
                                                           11/25/2011
               Vozovi in poti                             občasna  80
               Razstava voščilnic                           občasna  180
               Zapisana beseda                             stalna  120
                                 6                   3/3

Posavski muzej Brežice    Babice so znale z nitjo                         občasna  104
               Akvareli Alenke Gerlovič                        občasna  105
               Kelti ob sotočju Save in Krke                      občasna  125
                                 3                   0/3

Pokrajinski muzej Celje    OROŽJE, V eno roko vzamem puškico, v drugo svetlo sabljico       občasna  259
               NA OKOPIH CELEJE, Nove najdbe na Aškerčevi cesti, Cesti XIV. Divizije  občasna  0
               in Mariborski cesti - vitrina meseca
               V DRAGULJE VBRUŠENE PODOBE SVETA, Rimske geme v Sloveniji        občasna  50
               CELEIA - ujeta v negativ                        občasna  0
               GUMBI iz zbirke Franca Pajtlerja                    občasna  105
               GLAŽUTE NA OBMOČJU ŽUSMA                         stalna  420
               RIFNIK IN NJEGOVI ZAKLADI                        stalna  320
                                 7                   2/5

Muzej novejše zgodovine Celje Kozjansko žari                             stalna  250

               Okupacija v 133 slikah                         občasna  170
               Enotni v zmagi - Osamosvojitvena vojna leta 1991 na celjskem      občasna  83
               območju
               Podobe družabnosti                           občasna  110
               Josip Pelikan - Portretist / Celje                   občasna  180
               Prikrito in očem zakrito / Maribor                   občasna  55
               Josip Pelikan - Portretist / Ljubljana                 občasna  197
               Plakati Simona Serneca - Pet petletk (zbrani, izbrani…)         občasna  80
               Mladi za Celje                             občasna  110
                                  9                  1/8
                                      89 od 444
                                                              11/25/2011
Mestni muzej Idrija - Muzej za Slovenija odprta za umetnost                        občasna  50
Idrijsko in Cerkljansko

               Idrija - botanične Atene, Cvetje z naših bregov - praznični šopek      občasna  80
               idrijskega samozavedanja
               Razstava v okviru projekta "Turizem in vrtec - Z igro do prvih turističnih  občasna  75
               korakov"
               Cerkljanska skozi stoletja - Pust je kriv!                  stalna  190
               Zgodovinske goriške čipke                          občasna  100
               Akademski slikar Rafael Terpin: Grape                    občasna  90
               Obnova gradu Gewerkenegg v Idriji (DEKD 2006)                občasna  30
               Marko Čadež: Fotografska razstava Turčija                  občasna  37
               National Geographic Slovenija: 100 izbranih fotografij            občasna  90
               Jože Rupnik: Fotografska pripoved                      občasna  120
               Velika poplava na Idrijskem leta 1926                    občasna  93
               "Pustna maska 2006", 6. fotografski bienale (2. mednarodni)         občasna  151
               Iz zakladnice otroških zbirk                         občasna  120
               Po papircih Zorke Rupnik                           občasna  162
               Moja zapuščina                                občasna  162
               "Pou teč - pou meš" (Netopir)                        občasna  23
               Oblikovalka Dragica Toplišek Tušar                      občasna  60
               CMAK - Likovna razstava                           občasna  30
                                  18                    1/17

Medobčinski muzej Kamnik   Thonet, Kralj, Uršič - Stoletje oblikovanja stolov v tovarni Stol Kamnik   občasna  121

               Miha Maleš - Odkrivanje podob                        občasna  95
               MUZEJ / likovna instalacija Jana Outrate in Jureta Zoriča          občasna  360
               Sedem slovenskih slikark 1918-1945 (Henrika Šantel, Augusta Šantel      občasna  127
               ml., Helena Vurnik, Anica Zupanec Sodnik, Elda Piščanec, Mira Pregelj
               in Bara Remec.)
                                 4                      0/4
                                        90 od 444
                                                           11/25/2011
Pokrajinski muzej Kočevje
                                0                    0/0

Pokrajinski muzej Koper   Ex-tempore o.š.JPV                            občasna  40
              Razstava umetniške gimnazije Koper                    občasna  120
              Piceni v Evropi                             občasna  50
              Dnevi evropske kulturne dediščine - Obzidje nekoč in danes (ex-     občasna  40
              tempore)
              Bazilika sv. Petra iz Rima                        občasna  30
              Volilne skrinjice - Bossolo                       občasna  50
              Musica aeterna est                            občasna  90
              Skozi spiralo časa                            stalna  100
                               8                    1/7

Gorenjski muzej       Prijatelji Gorenjskega muzeja                      občasna  55
              Sodelovanje brez meja                          občasna  40
              Ulična oprema starih mestnih jeder                    občasna  62
              Vitrina meseca: Kavni servis družine Zois                občasna  18
              Razstava slik in prostorskih instalacij slikarke in grafičarke Maje   občasna  95
              Pogačnik
              Razstava fotografij Gorazda Kavčiča in Špele Žabkar           občasna  205
              Razstava akad. slikarja Franca Novinca                  občasna  59
              Razstava osnutkov vitrajev iz gorenjskih cerkva akad. slikarja Staneta  občasna  49
              Kregarja
              Muzejsko zrcalo: Žar ptica Zlate Volarič                 občasna  19
              Vitrina meseca: O amforah, svitkih in plastičnih vrečkah         občasna  21
              7. slovenski bienale mesta Kranja                    občasna  187
              Na valovih poletja                            občasna  129
              Kiparska razstava Martine Kočevar                    občasna  31
              Vitrina meseca: Čudoviti svet pravljic in igrač             občasna  113
              "in civitate Chreinburch" 750 let prve omembe mesta Kranj        občasna  269
              France Slana                               občasna  97
              Miniature 2006                              občasna  102
                                      91 od 444
                                                 11/25/2011
              Puhart                        občasna  169
              Vitrina meseca: Praznik luči             občasna  56
              Zlata doba Karnija                  občasna  269
              Prešernovi nagrajenci 2005              občasna  62
              Kranjski maturantje 1946               občasna  76
              Izzivi                        občasna  92
              Zakaj pa ne?                     občasna  117
              Podjetništvo v Kranju                 občasna  64
              Gradove svetle zida si v oblake            občasna  46
              170 let Krsta pri Savici
              Kranj 2006                      občasna  74
              Babice v Bohinju                   občasna  76
              100 let bohinjske železnice 1906 - 2006        občasna  237
              Podobe vojne za Slovenijo na Gorenjskem        občasna  50
              Protiturški tabori                   stalna  360
              Risbe v ritmu W. A. Mozarta              občasna  170
              Žive naj vsi narodi                  občasna  230
                                33          1/32

Mestni muzej Ljubljana   Klein&Lombergar                    občasna  119
              mala jadra Jadrana                  občasna  55
              Dotakni se in poglej                 občasna  252
              Obrazi Ljubljane 1. del                stalna  993
              Ljubljančani, smo pred….               občasna  62
              Muzej prekinjenih ljubezni              občasna  150
              My world                       občasna  103
              Donacije III                     občasna  40
              Portfolio/bryan Adams                 občasna  152
              Pogled z druge strani                 občasna  88
                              10            1/9

Muzej narodne osvoboditve  Obrazi v Mariboru                   občasna  90
Maribor
                                   92 od 444
                                                                 11/25/2011
               Tošo - obuditev legende                          občasna       140
               Prikrito in očem zakrito                  gostovanje razstave druge ustanove 60
               Kako je umrl moj oče                       razstava druge ustanove   50
               Od peresa do miške                            občasna       130
               Človeka nikar… Maribor in severovzhodna Slovenija v osamosvojitveni    občasna       60
               vojni leta 1991
               Tošo - obuditev legende                     na Prometni šoli v Mariboru  75
               Hrumenje tišine                      gostovanje razstave druge ustanove 100
               Kovček/Der Koffer                     gostovanje razstave druge ustanove 60
               Dišijo praznične dobrote                         občasna       120
                               10                     0/5

Pokrajinski muzej Maribor  Otvoritev stalne razstave ZAČETKI                    stalna       300
               Velike stvaritve malih mojstrov                     občasna       74
               OŽIVLJENI PREDMETI - Lestenec iz cerkve Sv. Treh kraljev na Pohorju   občasna       25

               PRIMAVERA 2006                                        110
               Globine spomina - Judovska Moravska                             115
               Judovski Dunaj - Hologrami                                  50
               Franjo Pivka - fotograf                                   55
               Sodobna likovna umetnost SZ Hrvaške 2006                           100
               Brnski funkcionalizem (1919-1939) - Ernest Wiesner                      60
                               9                    1/2

Belokranjski muzej Metlika  Narava Bele krajine (v Krajevni muzejski zbirki Semič)          stalna       141
               Železniška vodna postaja v Črnomlju                   občasna       78
               Radio – zabava, informacije, vojna, radioamaterstvo (v metliškem     stalna       47
               gradu)
               Simona Biličič Erjavec, Slike 2001 – 2006                občasna       97
               Poslikane panjske končnice                       občasna       72
               Andreja Milavec, Življenje je lepo                   občasna       84
               30 let folklorne skupine Ivan Navratil Metlika             občasna       90
               Zvonko Čoh, Pregledna razstava ilustracij                občasna       111
                                      93 od 444
                                                          11/25/2011
               Ex tempore mladih likovnikov Bele krajine               občasna  112
                                9                   2/7

Pokrajinski muzej Murska   Podobe vojne                              občasna  100
Sobota
               Prostori soočenj                            občasna  100
               Sodobni nomadi                             občasna  50
               Radgonski mostovi - stalna zbirka starejše likovne umentosti      stalna  150
                                4                   1/3

Goriški muzej Kromberk -   Spominska razstava Vlamirja Hmeljaka, Herko Saksida, mag. Jana Šubic  občasna  300
Nova Gorica         Prislan
               Pustovanje na Goriškem, mag. Inga Brezigar               občasna  200
               Velikonočni pirhi, mag. Inga Brezigar                 občasna  200
               Kovaštvo in kovaška delavnica, mag. Inga Brezigar           občasna  200
               Med Nadižo in Sočo, Beatriče Žbona Trkman, Ana Kruh          občasna  300
               Narava in srednji vek Sabotin, Beatriče Žbona Trkman, Ana Kruh     občasna  100
               Grad Rihemberk, Beatriče Žbona Trkman, Ana Kruh            občasna  100
               Kolkor kapljic tolko let, Beatriče Žbona Trkman, Ana Kruh       občasna  200
               Likovna razstava Marte Jakopi Kunaver, Herko Saksida          občasna  200
               Fotografska razstave Cerkvena arhitektura, Herko Saksida        občasna  150
               Simon Gregorčič na Brjah, mag. Borut Koloini              občasna  300
               Sevanje duhovnosti fotografa Rafaela Podobnika, Matjaž Brecelj     občasna  200
                                 12                 0/12

Dolenjski muzej Novo mesto  FERTIK-OPUŠČENA IND.OBMOČJA                      občasna  40

               NOVO MESTO - NOVA SITULA                        občasna  120
               VZPOREDNI SVET - NATAŠA KOKOL                     občasna  80
               KRESNA NOČ NA MEDVEDJEKU-ENOTNI V ZMAGI                občasna  80
               VSEGA ČLOVEK NE MORE NARISATI - DAN MUZEJA               občasna  100
               MIRO VUCE - ANGELI                           občasna  40
               DEDIŠČINA OSTROROGEGA JELENA                      občasna  100
                                      94 od 444
                                                            11/25/2011
                GRAFIKE NATAŠE MIRTIČ                          občasna  160
                POZDRAV IZ…GOSP.DEJ.NA RAZGLEDNICAH                   občasna  150
                OTVORITEV JAK.DOMA Z NOVIMI VSEBINAMI                   stalna  250
                IZBOR FOT.IZ ZBIRKE KABINETA SLOV.FOT.                  občasna  60
                               11                     1/10

Pomorski muzej - Museo del   Pietrus Coppus fecit - De Summa Totius Orbis               občasna  120
mare "Sergej Mašera" Piran -
Pirano
                Globusi Vincenza Coronelija                       občasna  800
                Ladijski modeli - Rijeka                         občasna  350
                Vitrina meseca                              občasna  45
                Piransko mestno obzidje                         občasna  50
                Med belim kamnom in rdečo zemljo                     občasna  40
                Podvodna arheologija v Sloveniji                     občasna  25
                Mesto morja                               občasna  35
                Podvodne raziskave s Vrsarsko-Poreškega področja             občasna  40
                                9                     0/9

Notranjski muzej Postojna   Postojna na prelomu stoletij (25.4.2006)                 občasna  130
                Enotni v zmagi, Osamosvojitev Slovenije (16.6.2006)           občasna  150
                Med belim kamnom in rdečo zemljo (21.4.2006)               občasna  35
                Osamosvojitev Slovenije je kot del stalne postavitve predstavljena v   stalna  500
                paviljonu vojašnic v Pivki v sklopu stalne muzejske zbirke Oklepnih in
                artilerijskih vojaških sredstev
                                  4                   1/3

Pokrajinski muzej Ptuj     JAŠA MREVLJE                               občasna  213
                BLA BLA ME (interdisciplinarni likovni projekt)
                17. 2. – 12. 3. 2006
                MEŽANOVI DNEVI                              občasna  146
                Bienalna razstava likovnih del
                16. 3. – 9. 4. 2006
                                         95 od 444
                                         11/25/2011
MAREK SCHOVANEK                         občasna  80
FOR THE LOVE OF LIFE / ZA LJUBEZEN DO ŽIVLJENJA
13. 4. – 14. 5. 2006
IZ LIKOVNE ZBIRKE TENZOR                     občasna  209
17. 5. – 11. 6. 2006
ŽARKO VREZEC                           občasna  46
SLOVO / INTIMNE PODOBE PROSTORA, ČASA IN DUHA
15. 6. – 23. 7. 2006
ART STAYS 2006                          občasna  64
4. MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA
28. 7. – 5. 9. 2006, razstava
JOŽE PLEČNIK 1872 – 1957                     občasna  78
DUNAJSKI ČAS – ZAČETKI MODERNE SLOVENSKE ARHITEKTURE
14. 9. – 8. 10. 2006
OSAMLJENOSTI, IZRAZI TESNOBE V PREKMURSKEM SLIKARSTVU      občasna  45
Gostujoča razstava
12. 10. – 12. 11. 2006
RAFAEL SAMEC, RITEM USTVARJALNOSTI                občasna  42
Umetnine iz voska
16. 11. – 10. 12. 2006
COMET AMADEUS 06                         občasna  44
Multimedijski likovno-glasbeni projekt
14. 12. – 15. 1. 2007
ZVEN MASKE / FOTOGRAFSKE MOJSTROVINE BOJANA ADAMIČA       občasna  63
32. 2. – 5. 3. 2006
LANDeSCAPE                            občasna  115
Ptuj-Benetke-Genova-Toulouse-Berlin
Mednarodni potujoči vizualni projekt o pokrajini.
14. 4. – 5. 5. 2006
MUZEJSKI ODSEVI – KOL'KOR KAPLJIC, TOL'KO LET (PIVSKO POSODJE)  občasna  60
Pokrajinski muzej Ptuj
14. 4. 2006 – 18. 6. 2006
                     96 od 444
                                                                    11/25/2011
              GODCI GOD'JO PRAV NA GLAS - ljudska glasbila in glasbeno izročilo        občasna    75
              severne Istre, Čičarije in Bistriškega.14 6 - 15. 6. 2006
              DROBNI TISK V FONDU MUZEJSKE KNJIŽNICE                      občasna    500
              16.6. -28. 6. 2006
              NE DAMO SE ! , SLOVENSKA OSAMOSVOJITVENA VOJNA                  občasna    200
              DOGAJANJE NA PTUJSKEM IN ORMOŠKEM V DESETDNEVNI VOJNI
              1991
              22. 6. DO 31. 10. 2006
              V kamen vbrušene podobe-Geme v Sloveniji, 23.6.-31-8-2006            občasna    92
              MUZEJSKI ODSEVI – KAVNI SERVIS DRUŽINE ZOIS (železo – znanje –          občasna    30
              moč – tradicija – ugled)
              7. 7. 2006 – 10. 2006
              TURQUERIES: IMMAGINI DAL MONDO OTTOMANO NELL' EUROPA DEL             občasna
              XVII SECOLO
              8. 7 – 3. 9 2006
              MUZEJSKI ODSEVI – TOPLINA SVETLOBE                        občasna    100
              10. 11. 2006 – 8. 12. 2006
                                 20                      0/20

Muzeji radovljiške občine  O čebelarjih in čebelarskih društvih na Primorskem                občasna    50
              Dražgoški kruhek                                 občasna    50
              Oblačilna kultura Linhartovega časa v Radovljici                 občasna    120
              Umetno kovaštvo, graverstvo in cizelerstvo v Kropi v 50. in 60. letih 20.    občasna    70
              Stoletja
              Jurij Vega                                    občasna    50
              Slovenski likovniki v Avstriji in Italiji, izbor                 občasna    120
              Franc Bešter, akademski slikar, razstava slik                  občasna    65
              Figura v evropskem prostoru, razstava udeležencev likovne kolonije        občasna    60
              Slovenija odprta za umetnost 2005 na Sinjem vrhu
              Likovnost v arhitekturi                             občasna     60
              Matjaž Kocbek, slikar, razstava slik                       občasna    120
              Razstava ob 30. letnici galerija (dela iz stalne zbirke: slike, kipi, grafike,  občasna  brez otvoritve
              risbe… ; 60 avtorjev, 170 del
                                        97 od 444
                                                          11/25/2011
              Arjan Pregl, akademski slikar, razstava ilustracij           občasna  70
              Miran Kambič, d.i.a in fotograf                     občasna  70
              Novoletna prodajna razstava                       občasna  85
                                14                  0/14

Koroški pokrajinski muzej  Jara kača nestrpnosti                          občasna  70
              Kamni govorijo (Saxa loquuntur)                     občasna  75
              Predivo časa, 900 let Šmartna pri Slovenj Gradcu            občasna  92
              Iz brezčasnega vrta                           občasna  45
              Predstavitev priložnostne znamke iz serije Panjskih končnic       občasna  27
              Od vsakdanjega do nedievnega, tekstil v zbirkah Koroškega        občasna  70
              pokrajinskega muzeje
              Tihomir Pintar                             občasna  30
              Enotni v zmagi - Vojna na Koroškem leta 1991              občasna  150
              Klavdij Tutta - Potovanje sonca                     občasna  98
              Razstava del slovenskih rezbarjev                    občasna  180
              Območna razstava koroških likovnih umetnikov              občasna  80
              Razstava članov likovne sekcije univerze za tretje življensko obdobje  občasna  105

              Zrak, tanka lupina našega planeta                    občasna  60
              Kavni servis družine Zois                        občasna  30
              Fabriška mašina                             občasna  60
              Fara pri Prevaljah, moj rojstni kraj, zapisan si na vseh dokumentih,  občasna  35
              mejnikih mojega življenja (razstava ob 100-letnici rojstva dr. Ljube
              Prenner
              Razstava otroških risb                         občasna  150
                                 17                 0/17

Loški muzej Škofja Loka   Slavica Marin-slikarska razstava                         60
              Špela Žabkar, Gorazd Kavčič-fotografska razstava                 100
              Rado Dagarin-slikarska razstava                          110
              Škofjeloški pasijon-muzealska razstava                      150
                                       98 od 444
                                                          11/25/2011
              Slikarska kolonija Primož Trubar, Moravske toplice-slikarska razstava       80

              John D. Antone-kiparska razstava                         90
              10. kolonija Iveta Šubica-slikarska razstava                   100
              Jiri Kočica, Janez Ferlan-slikarsko/kiparska razstava               95
              100 let športa v Škofji Loki-muzealska razstava                  300
              Mali format-razstava različnih umetniških praks                  100
              Albina Nastran-ikonopisna razstava                        100
              Škofja Loka Čas pasijona-muzejska interdisciplinarna razstava           400
              Dagmar Janova-razstava grafik                           108
              Praški Jezušček in druge voščene figure                      62
              Stol sv. Urbana, oblikovalska razstava Marjana Žitnika              130
              Razstava izdelkov dijakov Srednje lesarske šole                  80
              Razstava nagrajenih umetniških del za spomenik v Škofji Loki-natečaj       50

                                17                   0/0

Tolminski muzej       Vrsno - rojstna hiša Simona Gregorčiča                  stalna  200
              Ivan Čargo - razstava slik                       občasna  55
              Rafael Terpin - razstava slik                      občasna  65
              Življenje ob železni cesti                       občasna  80
              Godba, zaigraj                             občasna  60
              Izza Bovške davnine /dopolnitev razstave v Klužah            stalna  25
                               6                    2/4

Zasavski muzej Trbovlje   Opus 2004-06 Mišo Knez                         občasna  60
              Zbirka Muzeja slovenske policije                    občasna  40
              Stojetje vojn                              občasna  50
              Od trga do mesta                            občasna  70
              Etnološka pot                              stalna  60
                                5                   1/4

Javni zavod muzej Velenje  CIRIL CESAR, kiparska razstava                     stalna  130
                                      99 od 444
                                                       11/25/2011
          MLADI IN MUZEJ VELENJE                         občasna  45
          HODIL PO ZEMLJI SEM NAŠI IN PIL NJE PRELESTI              občasna  57
          VLADO OREMUŽ, kiparska razstava                     občasna  70
          JASLICE 2006                              občasna  150
          NOVOLETNE VOŠČILNICE 2006                        občasna  350
          TOPLINA MOJEGA DOMA                           občasna  150
                          7                     1/6

Skupaj muzeji                    288                  23/236  34832

Narodna galerija  Ivana Kobilca                              občasna  440
          Izbrane slike akad. slikarja Rudolfa Španzla              občasna  1500
          Eric Mendelsohn.Dinamika in funkcija                  občasna  100
          Ivan Napotnik 1888-1960 iz javnih in zasebnih zbirk /Galerija Velenje  občasna  165

          Ivan Napotnik 1888-1960 iz javnih in zasebnih zbirk in Dokumentarna   občasna  275
          razstava ob 110. obletnici rojstva dr. Karel Dobide 1950-1964,
          direktorja Narodne galerije
          Hommage Marjanu Pogačniku                        občasna  110
          National Geographic                           občasna  600
          Portret 2006/Portrait 2006                       občasna  150
          Milan Kambič:Druge slike, druga arhitektura               občasna  250
          Slikar in grafik Lojze Spacal - Poletna fotografija           občasna  150
          Gradbišče Slovenija                           občasna  220
          Mojstrovine iz Siene od gotike do renesanse               občasna  400
          Otroška razstava akvarelov                       občasna  220
          Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije                občasna  350
                            14                 0/14

Moderna galerija  PREKINJENE ZGODOVINE                          občasna  1500
          OKO DETEKTIVA, PROLOG                          občasna  500
          ZBIRKA ARTEAST 2000+23                         občasna  1500
                                 100 od 444
                                                          11/25/2011
                MAPIRANJE / ARHIVIRANJE / ANALIZIRANJE IZGINULIH PROSTOROV     občasna  1500
                UMETNOSTI
                U3. 5. TRIENALE SODOBNE SLOVENSKE UMETNOSTI             občasna  1500
                ARHIV OHO                              občasna  1500
                ČOH & ERIČ, LABORATORIJ PROFESORJA ROZINE              občasna  800
                FRANC FERJAN (1885-1964), FOTOGRAF ZASEBNE IN SOCIALNE       občasna  500
                RESNIČNOSTI
                ZORAN MUŠIČ (1909 - 2005), GVAŠI, 1938 - 1944. Nova dela v zbirki  občasna  800
                MG, Ljubljana. Volilo dr. Dušana Prevorška (1922-2004)
                MIHA KNIFIC, SLOW-MOTION                      občasna  350
                JOSIP VANIŠTA, IZVOLITE PRISOSTVOVATI                občasna  350
                JOŽE SLAK, SLIKE ZA SLEPE                      občasna  500
                HERE AND NOW REAL, NOT YET CONCRETE... Johanna Billing, Vlatka   občasna  300
                Horvat, Ben Cain & Tina Gverović
                IRWIN, SVOJI K SVOJIM                        občasna  800
                YAN PEI-MING & ADEL ABDESSEMED, VSAK S SVOJE STRANI, ENAKA     občasna  300
                USODA
                KLUB ART DIREKTORJEV BOSNE IN HERCEGOVINE              občasna  700
                ILIJA ARNAUTOVIĆ, SOCIALIZEM V SLOVENSKI ARHITEKTURI        občasna  800
                ESENCA ŽIVLJENJA UMETNOSTI                     občasna  1000
                JOSIP PELIKAN (1885 - 1977)                     občasna  500
                                 19                 0/19

Mednarodni grafični likovni  Street art, Stensili, posterji in stikerji / Low-Tech re-akcija!  občasna  600
center
                Alan Hranitelj, Kostumografija 1986-2006              občasna  1500
                Privlačnost matrice, Lesorez v Sloveniji v 20. stoletju       občasna  300
                Artcoustics, Zgodbe z ovitkov gramofonskih plošč          občasna  500
                                 4                 0/4

Arhitekturni muzej Ljubljana  BIO 20                               stalna  1000

                MY WORLD                              občasna  500
                                         101 od 444
                                                         11/25/2011
              RAZSEŽNOSTI OBLIKOVANJA                       občasna  200
              Oblikovalec Friedrich Kiesler                    občasna  30
              Naše videnje Krakova                         občasna  15
              Grafični album Ljubljana                       občasna  35
              Odprti termin: Superform - odmik od stereotipov            stalna  67
                               7                   2/5

Galerija Božidar Jakac   Franc Novinc, Lamutov likovni salon                 občasna  55
              Otroški extempore, Lamutov likovni salon               občasna  100
              Silvan Omerzu "Solze", samostanska cerkev              občasna  90
              Mateja Kavčič, vrt Lamutovega likovnega salona            občasna  110
              Antonija Balić, lapidarij                      občasna  50
              Forma viva, 2006                           stalna  135
              SPOT, hiša fotografije, arkadni hodnik galerije           občasna  80
              Pogled 4, Lamutov likovni salon                   občasna  110
              Boštjan Drinovec, lapidarij                     občasna  135
              Naca Rojnik, lapidarij                        občasna  83
              50-let galerijske dejavnosti, Lamutov likovni salon         občasna  210
              Bogdan Borčić, II. donacija, kabinet B.Borčić             stalna  75
              Uršula Berlot, samostanska cerkev                  občasna  80
              Razstava ob 100-letnici Osnovne šole(razstava udeležencev likovnih  občasna  500
              delavnic)
              Razstava del likovne delavnice v OŠ Vače               občasna  200
                                15                 2/13

Koroška galerija likovnih  Štefan Planinc-predstavitev celotne zbirke              občasna  150
umetnosti
              DUO-domača in umetnostna obrt                    občasna  1500
              I. Prančič-TIHTRIP                          občasna  80
              Suhadolc- Stoli                           občasna  260
              Crossover A                             občasna  210
              L. Logar- Fragmenti II                        občasna  160
              Tibetanska kultura, fotograf Matevž Krivic              občasna  200
                                     102 od 444
                                                      11/25/2011
                                 7              0/7

Obalne galerije Piran / Gallerie Mirko Bratuša - 24. 2.                   občasna  106
Costiere Pirano
                 Rudi Španzel - 31. 3.                   občasna  510
                 Intimno - Intimistična fotografija 20. 4.         občasna  95
                 Cveto Marsič - 18. 5.                   občasna  113
                 Boris Benčič - 7. 7.                    občasna  380
                 Ex-tempore 2006 - 9. 9.                  občasna  921
                 Joan Miró - 6. 10                     občasna  320
                 Piranski dnevi arhitekture - 26. 11.            občasna  180
                 Andraž Šalamun - 3. 2.                   občasna  142
                 Oto Rimele - 21. 4.                    občasna  120
                 Galapagos - 19. 5.                     občasna  90
                 Vojko Tominc - 14. 9.                   občasna  217
                 Ivo Mršnik - 3. 11.                    občasna  190
                 Bologna: video in vitro - 9. 3.              občasna  75
                 Metka Krašovec - 30. 3.                  občasna  65
                 Jože Pohlen - 25. 4.                    občasna  110
                 Azad Karim - 26. 5.                    občasna  60
                 Podarjeni pogledi - 17. 6.                 občasna  330
                 Nagrajena dela 1. in 2. bienala - 19. 9.          občasna  55
                 Insolent - 16. 10.                     občasna  90
                 8 + 1 grafika - 9. 11.                   občasna  66
                 Umetniki za Karitas - 17. 1.                občasna  46
                 Vojko Sodnikar - Svojc - 9. 2.               občasna  58
                 Andrej Štular - 15. 3.                   občasna  40
                 Za naš kraj - 13. 4.                    občasna  70
                 Put u nepoznato - 5. 5.                  občasna  50
                 Barke - 5. 6.                       občasna  154
                 Anda Klančič -17. 6.                    občasna  120
                 Nagrajenci ex-tempora keramike 2005 - 2. 9.        občasna  50
                 Andrejka Čufer - 17. 10.                  občasna  30
                                        103 od 444
                                                      11/25/2011
               Eva Lenassi Peterson - 20. 12.              občasna    45
               Pavle Zamar -Zappa - 23. 1.               občasna    83
               Genius loci Lera 2005 - 17. 2.              občasna    163
               Rojstvo modernizma - 1. 3.                občasna    84
               Žarko Vrezec - 5. 4.                   občasna    128
               Galapagos - 18. 4.                    občasna    88
               Umetniki dveh manjšin - 22. 3.              občasna    118
               Klavdij Palčič - 9. 3.                  občasna    167
               Vojko Sodnikar - Svojc - 18. 3.             občasna    29
               Vladimir Makuc - 1. 6.                  občasna    97
               Labirinti - 3. 6.                    občasna    113
               Silvester Komel - 6. 7.                 občasna    128
               Cveto Marsič - 18. 7.                  občasna    107
               Atilio Radojkovič - 28. 9.                občasna    135
                                 44           0/44

Umetnostna galerija Maribor  Stalna zbirka - Portret in avtoportret          stalna    381

               Avtoportret danes                    občasna    272
               Iztok Maroh - Dialog                   občasna    153
               Hartmut Skerbisch                    občasna    329
               Sodobna slovenska fotografija - Nova f          občasna    353
               Metka Kavčič - Zapredene sledi              občasna    248
               Greetings from Turkey                  občasna    482
               Anja Jerčič                       občasna    156
               Miprijazajtrk                      občasna    351
               Kid Dog                         občasna    232
               Dušan Fišer                       občasna    140
               Brida: MODUX                       občasna    116
               Magdalena 2006                    drugih ustanov  281
               DLUM 2006                       drugih ustanov  246
               Continental Breakfast London               občasna    289
               Portreti Trenda                     občasna    293
                                    104 od 444
                                                       11/25/2011
                Darko Golija                        občasna  176
                Prostori kot so                       občasna  153
                My World/Moj svet                      občasna  238
                Nagrajena dela 1.in 2. Bienala vidnih sporočil Slovenije  občasna  126
                Greetings from Turkey                    občasna  381
                                 21            1/18

Galerija Murska Sobota     Mirko Rajnar                              120
                Fotografija mariborskega kroga                     65
                Rok Zelenko, Leonida Bernetič Zelenko                 50
                Martina Bohar, Dubravko Baumgartner                  90
                Likovna kolonija Lendava                        45
                Viktor Scheck                             55
                Stalna zbirka II del: Skulptura                    65
                Sodobni umetniki iz Slovaške                      55
                Erotična dela Draga Tršarja                      105
                Razstava del članov DLUPP                       65
                                10              0/0

Pilonova galerija Ajdovščina  Azad Karim, Barve Babilonskega stolpa, slike in objekti   občasna  115

                Marijan Tršar, Fantazije naključij, slike          občasna  80
                Walter Bianchi, retrospektiva                občasna  140
                Mark Kobal & Basema Mahdi, lesorezi in litografije     občasna  85
                Vladimir Makuc, Dela/Opere                 občasna  90
                Foto 06 Castrum, Podoba kovine               občasna  120
                                   6            0/6

Skupaj galerije                         147            5/130   43029

SKUPAJ                              435            28/366  77861
                                       105 od 444
                                                                        11/25/2011
Razstave - gostovanja

                                                                 Število
Naziv muzeja/galerije   Naslov                   Kraj postavitve                 Država
                                                                 obiskovalcev

Narodni muzej Slovenije  Rimske geme na Slovenskem         Pokrajinski muzej Celje             SLO       1798
             Rimske geme na Slovenskem         Pokrajinski muzej Ptuj             SLO       753
             Zbogom tolar, pozdravljen evro       Cankarjev dom, LJ (Kapitalovi finančni dnevi)  SLO       3700

                        3

Prirodoslovni muzej    Narava Slovenije: Mura in Prekmurje    klub PAC,Murska Sobota             Slovenija
Slovenije
             Sodelovanje na razstavi »Die Schätze der  Halbturn                    Avstrija
             Neuen – kultur und Geschichte der neuen
             EU Nachbarn
                       2

Slovenski etnografski
muzej
                        0

Muzej novejse zgodovine  Izgubljeni pogledi - Ljubljana nekoč in  Ljubljanski grad                Slovenija    30000
Slovenije         danes
             Izgubljeni pogledi - Ljubljana nekoč in  OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana          Slovenija    650
             danes
             Izgubljeni pogledi - Ljubljana nekoč in  Fakulteta za podiplomski humanistični študij,  Slovenija    300
             danes                   Ljubljana
             Izgubljeni pogledi - Ljubljana nekoč in  OŠ Zadobrova, Ljubljana             Slovenija    1500
             danes
             Izgubljeni pogledi - Ljubljana nekoč in  OŠ Polje - podružnica Kašelj          Slovenija    300
             danes
                                      106 od 444
                                                                      11/25/2011
              Izgubljeni pogledi - Ljubljana nekoč in    OŠ Mirana Jarca, Ljubljana          Slovenija  3000
              danes
              Ruska kapelica v Sloveniji           Moskva, Kranjska Gora             Rusija,
                                                            Slovenija
              Podobe družabnosti               Muzej novejše zgodovine Celje         Slovenija  983
                         8

Slovenski gledališki muzej Marija Vera, 1881-1954, Hočem osvojiti     Maribor, Borštnikovo srečanje (13.10. - 28.  Slovenija  4800
              svet                      10.2006)
                        1

Slovenska kinoteka
                         0

Tehniški muzej Slovenije  Jurij Vega                   Kropa                     Slovenija  50

              E=mc2                     Genova                    Italia   25000
              Ukročena elektrika               Reka                     Hrvaška   2500
                         3

Posavski muzej Brežice
                         0

Pokrajinski muzej Celje  "KUHARCA"                   Slovenski etnografski muzej          Slovenija  5867
                         1

Muzej novejše zgodovine  Prikrito in očem zakrito (30. 3. - 2. 6. 2006) Muzej narodne osvoboditve Maribor       SLO     237
Celje
              Prekomorska mladost (26. 5. - 3. 7. 2006)   Osnovna šola Rogatec             SLO     545

              Josip Pelikan - Portretist (5. 10. - 10. 12.  Moderna galerija Ljubljana          SLO     2303
              2006)
                                         107 od 444
                                                                     11/25/2011
              Predstavitev zobozdravstvene zbirke (od 8. Portorož                    SLO
              do 10. 6. 2006) - ni podatka o obiskovalcih

              Dnevi sani in smuči (11. 1. - 11. 2. 2006) - ni City center Celje             SLO
              podatka o obiskovalcih
                         5

Mestni muzej Idrija -    Idrijska čipka-Il merletto di Idria      Muzej mode in umetne obrti, Gorica     Italija   3052
Muzej za Idrijsko in
Cerkljansko
              Idrija - botanične Atene: Cvetje z naših    Botanični vrt, Ljubljana          Slovenija  600
              bregov - praznični šopek idrijskega
              samozavedanja
                         2

Medobčinski muzej      Thonet, Kralj, Uršič - Stoletje oblikovanja  Arhitekturni muzej Ljubljana graf Fužine  Slovenija  420
Kamnik           stolov v tovarni Stol Kamnik

              Rimski mozaik iz Šentpavla           Osnovna šola Dragomelj           Slovenija  1350
                         2

Pokrajinski muzej Kočevje

                          0

Pokrajinski muzej Koper   Godci god'jo prav na glas           Pokrajinski muzej Ptuj           Slovenija  13501
              Godci god'jo prav na glas           Etnografski muzej Istre          Hrvaška   880
                         2

Gorenjski muzej       Stilus, pisalni pribor             Matična knjižnica Kamnik          Slovenija  2000
              Mejnik slovenskega alpinizma          Slovenski etnografski muzej        Slovenija  756
              Mejnik slovenskega alpinizma          Kulturni dom na Dovjem           Slovenija  318
                                         108 od 444
                                                                      11/25/2011
              Kavni servis družine Zois           Koroški pokrajinski muzej, Enota Ravne na  Slovenija  98
                                      Koroškem
              Gorenjska na razglednicah - turistični kraji  Muzej občine Šenčur             Slovenija  54

              Podobe vojne za Slovenijo na Gorenjskem    Galerija MO Kranj              Slovenija  900

              Zlata doba Karnija               Galerija Elektra Kranj           Slovenija  500
              Kavni servis družine Zois           Pokrajinski muzej Ptuj           Slovenija  1337
              Mejnik slovenskega alpinizma          Triglavski dom na Kredarici         Slovenija  15810
              Žar ptica Zlate Volarič            Matična knjižnica Kamnik          Slovenija  5000
              "in civitate Chreinburch", Mesto in njegovi  Avla MO Kranj                Slovenija  400
              prebivalci v 20. stoletju
              Čudoviti svet pravljic in igrač        Dom upokojencev Kranj            Slovenija  500
              Izbor iz Kabineta slovenske fotografije    Jakčev dom, Dolenjski muzej Novo mesto   Slovenija  224
              Muzej in šola - sodelovanje brez meja     Galerija Mušič v Kašči v Škofji Loki    Slovenija  500
                         14

Mestni muzej Ljubljana
                         0

Muzej narodne        Skavti in gozdovniki na Slovenskem       Zasavski muzej Trbovlje           Slovenija  1174
osvoboditve Maribor
              Cilj Maribor                  Ministrstvo za obrambo, Ljubljana      Slovenija  1225
              Jože Primožič - Tošo, šport in scenografija  SNG Maribor                 Slovenija  3000

              Tošo, obuditev legende             Prometna šola Maribor            Slovenija  930
                        4

Pokrajinski muzej Maribor

                         0
                                        109 od 444
                                                       11/25/2011
Belokranjski muzej Metlika

                       0

Pokrajinski muzej Murska Med Muro in Morjem (Jože Kološa - Kološ) Körmend         Madžarska  387
Sobota
             Na prelomih tisočletij          Jesenice        Slovenija  246
                        2

Goriški muzej Kromberk - Sevanje duhovnosti fotografa Rafaela    Zagreb        Hrvaška   1000
Nova Gorica       Podobnika, Matjaž Brecelj
             Simon Gregorčič na Brjah, mag. Borut    Brje na Vipavskem   Slovenija  500
             Koloini
             Kolkor kapljic tolko let, Beatriče Žbona  Ptuj         Slovenija  1000
             Trkman, Ana Kruh
             Grad Rihemberk, Beatriče Žbona Trkman,   Nova Gorica      Slovenija  500
             Ana Kruh
             Narava in srednji vek Sabotin, Beatriče  Sabotin        Slovenija  500
             Žbona Trkman, Ana Kruh
             Med Nadižo in Sočo, Beatriče Žbona     Čedad         Italija   2000
             Trkman, Ana Kruh
             Kovaštvo in kovaška delavnica, mag. Inga  Lokovec        Slovenija  500
             Brezigar
             Spominska razstava Vlamirja Hmeljaka,   Šempeter pri Gorici  Slovenija  500
             Herko Saksida
                        8

Dolenjski muzej Novo     STEKLO IN JANTAR NM          ZAGREB        HRVAŠKA   4500
mesto
               ZASTAVA,MESTNA STRAŽA,GODBA      TOLMIN        SLOVENIJA  1766
               ZAIGRAJ
                       2
                                      110 od 444
                                                                 11/25/2011
Pomorski muzej - Museo
del mare "Sergej Mašera"
Piran - Pirano

                         1

Notranjski muzej Postojna Med belim kamnom in rdečo zemljo       Pomorski muzej Sergej Mašera Piran  Slovenija  153

                         1

Pokrajinski muzej Ptuj   TURQUERIES: IMMAGINI DAL MONDO       Razstavišče: Palazzo Gopcevic, Trst  Italija   12020
              OTTOMANO NELL' EUROPA DEL XVII
              SECOLO
              8. julij – 3. september 2006
              ZVEN MASKE / FOTOGRAFSKE          Krpanova galerija Cerknica      Slovenija  217
              MOJSTROVINE BOJANA ADAMIČA
              32. 2. – 5. 3. 2006
                         2

Muzeji radovljiške občine  Potujoča zbirka panjskih končnic      Metlika                Slovenija  608
              Čebelarskega muzeja iz Radovljice (9.6.-
              9.7.2006)
              Potujoča zbirka panjskih končnic      Rust                 Nemčija   2000
              Čebelarskega muzeja iz Radovljice (27.5.-
              5.6.2006)
              Branko Čušin, Slovenski čebelnjaki     Drašiči (pri Metliki)         Slovenija  100
              Čebelarskega muzeja iz Radovljice (27.5.-
              5.6.2006)
                         3

Koroški pokrajinski muzej  Opuščena industrijska območja: 2005, Blaž Dolenjski muzej Novo mesto       Slovenija  200
              Budja
                                        111 od 444
                                                                    11/25/2011
              Opuščena industrijska območja: 2005, Blaž   Bistra, Tehniški muzej Slovenije  Slovenija    250
              Budja
              Enotni v zmagi, Vojna na Koroškem leta    Dvorec Radlje ob Dravi       Slovenija    108
              1991
              Enotni v zmagi, Vojna na Koroškem leta    Knjižnica Muta           Slovenija    86
              1991
              Enotni v zmagi, Vojna na Koroškem leta    TIC Dravograd           Slovenija  prost dostop
              1991
              Predivo časa, 900 let Šmartna pri Slovenj   OŠ Šmartno             Slovenija  prost dostop
              Gradcu
                         6

Loški muzej Škofja Loka  Barva svetlobe                Dunaj               Avstrija
              Gašper Jemec                 Berlin               Nemčija
                         2

Tolminski muzej
                         0

Zasavski muzej Trbovlje
                         0

Javni zavod muzej Velenje PETER MUSI (1799-1875), Vzorni učitelj,    Vransko              SLO       350
             čebelar, sadjar, knjižničar in hranilničar v
             Šoštanju 7.2.06 - 17.3.06
             RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - 140 LET otvoritev    Gradac               SLO      2200
             18.6.06
             RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - 140 LET 20.9.06 -    Cankarjev dom Ljubljana      SLO      1000
             20.9.06
             PABERKI IZ PRETEKLOSTI ŠMARTNEGA OB      Šmartno ob Paki          SLO       700
             PAKI otvoritev 10.11.06
                         4
                                         112 od 444
                                                                 11/25/2011
Skupaj muzeji                 78                                    172206

Narodna galerija     Ivana Kobilca                 Rogaška Slatina           Slovenija   1232
                       1

Moderna galerija     MIHA KNIFIC. SLOW-MOTION           Miklova hiša, Ribnica        SLOVENIJA   150
             Living Art – On the Edge of Europe      Knoller Muller, Otterlo       NIZOZEMSKA  10000
             dela iz zbirke 2000+: Mangelos, Trbuljak,
             Vaništa

             Support 3: Happening, Fluxus,         Neue galerie, Graz         AVSTRIJA   6500
             Konzeptkunst
             dela iz zbirke 2000+: Štembera, Mlčoch,
             Miler, Stilinovič, Mangelos

             LAIBACH, LAIBACH: INSTRUMENTALNOST      Kibela, Maribor           SLOVENIJA   300
             DRŽAVNEGA STROJA

                       4

Mednarodni grafični   Razstava Aprilije Lužar na festivalu ženske  Museum Quartier,Dunaj        Avstrija
likovni center      umetnosti na Dunaju
             Alan Hranitelj                Muzej za umetnost in obrt, Zagreb  Hrvaška
                        2

Arhitekturni muzej    Jože Plečnik arhitekt in vizionar 12.12.2006 - Krakow               Poljska    1987
Ljubljana        25.02.2007
                        1

Galerija Božidar Jakac  Robert Lozar                 Galerija Forum, Zagreb       HR      370
             Božidar Jakac, Risarski dnevniki       Banski dvor,Banja Luka       BiH      600
             Božidar Jakac, Risarski dnevniki       Anina galerija Rogaška Slatina   Slov     300
                        3
                                       113 od 444
                                                                         11/25/2011
Koroška galerija likovnih  Karel Pečko: ritem, oblika…          Galerija sodobne umetnosti Celje          Slovenija
umetnosti
              Štefan Planinc-ilustracije           Študijska knjižnica Ravne na Koroškem       Slovenija
                         2

Obalne galerije Piran /   Pavle Zamar - Zappa              Kulturni dom - Gorica / Gorizia          Italija
Gallerie Costiere Pirano
              Rojstvo modernizma               Galerija A+A                    Italija
              Žarko Vrezec                  Lemutov salon - Kostanjevica            Slovenija
              Galapagos - Kracina & Leben          Galerija A+A                    Italija
              Umetniki dveh manjšin             Svetovni slovenski kongres - Ljubljana       Slovenija
              Vojko Sodnikar - Svojc             Kosovelov dom - Sežana               Slovenija
              Vladimir Makuc                 IEDC - Poslovna šola Bled             Slovenija
              Labirinti - Emerik Bernard (dela na papirju)  Križni hodnik glasbenega konzervatorija v Burgos  Španija
              in Andrej Medved (poezija)
              Cveto Marsič                  Galerija A+A                    Italija
              Atilio Radojkovič               Istarska sabornica - Poreč             Hrvaška
                         10

Umetnostna galerija     NEXT TO YOU, Junge Architektur aus       Haus der Aechitektur Graz             Avstrija  1975
Maribor           Maribor
              Kid Dog + Guests                Galerija A+A Benetke                Italija   832
                        2

Galerija Murska Sobota   Mirko Rajnar                  Izola, Domžale                   Slovenija  390
              Jože Denko, Ignac Meden            Ingolstadt                     Nemčija   180
              Osamljenosti Izrazi tesnobe v prekmurskem   Ptuj                        Slovenija  450
              slikarstvu
              Izbor iz stalne zbirke Galerije M.Sobota    Szombathely                    Madžarska  1100

                         4
                                         114 od 444
                                                          11/25/2011
Pilonova galerija  Azad Karim, Barve Babilonskega stolpa  ZDSLU, Ljubljana         Slovenija  340
Ajdovščina
          Azad Karim, Barve Babilonskega stolpa  Galerija Meduza, Koper      Slovenija  835
          Vladimir Makuc, Dela/Opere       Galerija Ivan Napotnik, Velenje  Slovenija  520
                    2

Skupaj galerije            31                                 28061

SKUPAJ                 109                                200267
                                 115 od 444
Izdajateljska dejavnost
                   Katalog, knjiga      Plakat         Vabilo       Zloženka    Informacijski bilten

     Naziv muzeja       Število  Naklada  Število  Naklada   Število  Naklada  Število  Naklada  Število  Naklada

Narodni muzej Slovenije        8    5500    4       50   9     4500    1     2000
Prirodoslovni muzej Slovenije     9    6501                         11     30300
Slovenski etnografski muzej      1          6       200   7    10000   6     15000   11    11000
Muzej novejše zgodovine Slovenije   6    9700    2       557   7         11200     1    600
Slovenski gledališki muzej                 2       15    8    3200    3     4000
Slovenska kinoteka          4    2500    10      1000   21     500   12     36000
Tehniški muzej Slovenije       2    1200    0       0    9    4900    2     1500    0     0
Posavski muzej Brežice        2    3000    2       20    9    8450               3     960
Pokrajinski muzej Celje        6    8000                2    1900    1     2000
Muzej novejše zgodovine Celje     5    3900    1       300    7    5200    2     2300    1    1000
Mestni muzej Idrija - Muzej za
Idrijsko in Cerkljansko        3    1800    15      1062   3    4823    6     5300    0     0
Medobčinski muzej Kamnik       3    1000    2       25    6    3000
Pokrajinski muzej Kočevje       2    1400    13       260   13    3297    2    3000    0     0
Pokrajinski muzej Koper        1     500    2       150   6    1900    1    2000
Gorenjski muzej            5    3600    24       232   78    21380   12    27083
Mestni muzej Ljubljana
Muzej narodne osvoboditve
Maribor                2     600               25    12500   5     1700    1     500
Pokrajinski muzej Maribor       6    1028    1       50   17    5438    1     1000    9    1900
Belokranjski muzej Metlika      3    1800                6    3600    3     5000

Pokrajinski muzej Murska Sobota    1     700    3       80   6     3000    3     6500    2     150
Goriški muzej Kromberk - Nova
Gorica                4    2300    0       0    31    12000   1     500    1     300
Dolenjski muzej Novo mesto       4  12500         10   6000   3   25000
Pomorski muzej - Museo del mare
"Sergej Mašera" Piran - Pirano     4  11000   2  150   5   1500   3   34000
Notranjski muzej Postojna       2  7000   1      2   600
Pokrajinski muzej Ptuj         7  4350         18   6600   3   900   1  4000
Muzeji radovljiške občine       3  1500         14   4500   6   1500
Koroški pokrajinski muzej       3  1500         15   6050   2   2000   2   300
Loški muzej Škofja Loka        1  1000   12   12  11   6600   8   2700
Tolminski muzej            3  1800         15   4500   5   12140  18  18000
Zasavski muzej Trbovlje        4  2300   5  150   8   800
Javni zavod muzej Velenje       1  1500                  2   2000   1  1000

Skupaj muzeji             105  99479  107  4313  368  146738  11304  225424  650  39110

Narodna galerija           15  12400   2  1000  11  27350   8   34800
Moderna galerija           11  8000         13  33000   1   2500

Mednarodni grafični likovni center   4   4270   1   100  5  14000   1   1050   2  16000
Arhitekturni muzej Ljubljana      1   1500   8  2140  22  6100    1   3000
Galerija Božidar Jakac         9   5000         14  15000   2   41000   2  1000

Koroška galerija likovnih umetnosti  3   1400   1  300   9   3400           3  2500
Obalne galerije Piran / Gallerie
Costiere Pirano            18  10000   6  1185  28   31700   5   7300   6  18000
Umetnostna galerija Maribor      5  3300         18  234000   4   1700   1  2000
Galerija Murska Sobota         4  1800         10   4500   1    200
Pilonova galerija Ajdovščina      5  2800   1  200   5   2600   1    500

Skupaj galerije            75   50470  19  4925  135  371650  24   92050  14  39500
SKUPAJ                180  149949  126  9238  503  518388  11328  317474  664  78610
                                                                      11/25/2011
Izdajateljska dejavnost
                                                  Publikacije      Publikacije
                       Drugo promocijsko gradivo     Replike      pridobljene z     pridobljene v
                                                  nakupom     knjižnico z izmenjavo
         Naziv muzeja        Število   Naklada    Število  Naklada   Število  Naklada  Število  Naklada

Narodni muzej Slovenije                                     655         1313
Prirodoslovni muzej Slovenije         5      10000                 586         1256
Slovenski etnografski muzej          120     10000                 140          252
Muzej novejse zgodovine Slovenije       7      72004                 254          35
Slovenski gledališki muzej                                    104          35
Slovenska kinoteka                                        221          13
Tehniški muzej Slovenije            14      2100      1       250  25          84
Posavski muzej Brežice             2      518                 54          103
Pokrajinski muzej Celje             8      1303      4       52   11          42
Muzej novejše zgodovine Celje         15      9440                 21          38
Mestni muzej Idrija - Muzej za Idrijsko in
Cerkljansko                   3     5000       1       15
Medobčinski muzej Kamnik            2      956                  27          109
Pokrajinski muzej Kočevje            6     1870       0       0   29    133     8     8
Pokrajinski muzej Koper             1     10000                 35          40
Gorenjski muzej                20     6850       0       0   27          23
Mestni muzej Ljubljana
Muzej narodne osvoboditve Maribor                                 42          11
Pokrajinski muzej Maribor            8      744                  46          456
Belokranjski muzej Metlika           3     1550                  38          53
Pokrajinski muzej Murska Sobota         1     1000       2       46   467         112
Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica      31     12000      0       0   1034   1034    35     35
Dolenjski muzej Novo mesto           6     3250       8       129   36    94     162
                                   118 od 444
                                                         11/25/2011
Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej
Mašera" Piran - Pirano               1   10      2   50  185      281
Notranjski muzej Postojna                               39      55
Pokrajinski muzej Ptuj               1   999      13   819  252      489
Muzeji radovljiške občine              7  45300            39       4
Koroški pokrajinski muzej              2  4000             113      255
Loški muzej Škofja Loka               5  42500            165      198
Tolminski muzej                                    49      106
Zasavski muzej Trbovlje               5   600
Javni zavod muzej Velenje

Skupaj muzeji                   273  241994     31   1361  4694  1261  5568  43

Narodna galerija                  45  108137     6   36  167      276
Moderna galerija                  1   100            315      793
Mednarodni grafični likovni center                              20      92
Arhitekturni muzej Ljubljana            7   840             384   1  65   1
Galerija Božidar Jakac                                45      212
Koroška galerija likovnih umetnosti         1   6000            21      124
Obalne galerije Piran / Gallerie Costiere Pirano  1   500            13      166
Umetnostna galerija Maribor             9   80             216      265
Galerija Murska Sobota
Pilonova galerija Ajdovščina            7   1800             19      717

Skupaj galerije                  71  117457     6   36  1180  21  2618  93

SKUPAJ                       344  359451     37   1397  5874  1282  8186  136
                                 119 od 444
                                                                   11/25/2011
Izdane publikacije, katalog, knjiga (Publikacije z naklado najmanj 500 izvodov)

Naziv muzeja               Avtorji publikacij             Naslovi publikacij           Naklada

Narodni muzej Slovenije  Stane Gabrovec             Stična. 2/1, Gomile starejše železne dobe, Ljubljana :    500
                                 Narodni muzej Slovenije, 2006 (Ljubljana : Pleško). -
                                 (Katalogi in monografije = Catalogi et monographiae ;
                                 37)
             Tomaž Nabergoj (ur.)          Stopinje v preteklost : zakladi iz arheoloških zbirk     1000
                                 Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana : Narodni muzej
                                 Slovenije, 2006, 136 str.
             Tomaž Nabergoj (ur.)          Steps into the past : treasures from the archaeological   1000
                                 collections of the National Museum of Slovenia,
                                 Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2006, 136 str.

             Katja Mahnič              Srednjeveški ženski pečati / Medieval women's Seals,     700
                                 Ljubljana 2006,
                                 235 x 168 mm, 149 str. z ilustr.
                                 (Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev ; 5)
             Andrej Šemrov (ur.)           Jože Stražar Kiyohara & Sumiko Kiyohara, Ljubljana      450
                                 2006, 260 x 200 mm, 104 str., ilustr.
             Andrej Šemrov (ur.)           Sekreter iz delavnice mojstrov Röntgen, Ljubljana 2006,    450
                                 268 x 196 mm, 19 str., ilustr.

                                 Argo 49/1, 2006, 173 str.                   700
                                 Argo 49/2, 2006, 173 str.                   700
                               8
                                 120 od 444
                                                                            11/25/2011
Prirodoslovni muzej Slovenije Brelih S., Drovenik B. & Pirnat A.          Scopolia št. 58: Gradivo za favno hroščev (Coleoptera)    600
                                          Slovenije = Material for the Beetle Fauna (Coleoptera)
                                          of Slovenia. 2.
                                          prispevek, 2nd contribution, Polyphaga:
                                          Chrysomeloidea (= Phytophaga):
                                          Cerambycidae

                Kryštufek B., Hudoklin A. & Pavlin D.        Scopolia št. 59: Bober (Castor fiber) v Sloveniji = Beaver  600
                                          (Castor fiber) in Slovenia

                Jeršek M. (ur.) et al.               Scopolia, Supplement 3: Mineralna bogastva Slovenije     1500
                Gogala A. (ur.)                   Acta entomologica Slovenia 14/1                500
                Gogala A. (ur.)                   Acta entomologica Slovenia 14/2                500
                Praprotnik, Nada                  Il giardino botanico alpino Juliana di Val Trenta      1000
                Uredniki: Jeršek, Miha & Tome, Staša & Vidrih,   Kaj spreminja svet                      1000
                Renato & Gregorič, Gregor
                Žalohar, Jure & Hitij, Tomaž & Križnar, MatijaPreteklost, odtisnjena v kamnu : izjemno              800
                                       najdišče fosilov v Tunjiškem gričevju
                Praprotnik, Nada & Hribernik, Jasna & Mlinar, DVD Alpski botanični vrt Juliana v Trenti             2000
                Ciril
                Praprotnik, Nada & Hribernik, Jasna & Mlinar, DVD Alpiner botanischer Garten Juliana in Trenta          2000
                Ciril
                Praprotnik, Nada & Hribernik, Jasna & Mlinar, DVD Il Giardino botanico alpino Juliana nella           2000
                Ciril                     Val Trenta
                Praprotnik, Nada & Hribernik, Jasna & Mlinar, DVD Le Jardin botanique alpin Juliana de Trenta          2000
                Ciril
                Praprotnik, Nada & Hribernik, Jasna & Mlinar, DVD Alpine botanical garden Juliana in the Trenta         2000
                Ciril                     valley

                Illiesia - International Journal of Stonefly    http://www2.pms-lj.si/illiesia/html/2006.html          1
                Research
                                       14
                                          121 od 444
                                                                             11/25/2011
Slovenski etnografski muzej                             Etnolog 16                           600

                                        1

Muzej novejse zgodovine    Ur. Nataša Urbanc                   Enotni v zmagi - Osamosvojitev Slovenije           4800
Slovenije
               Ivo Vraničar                     Izgubljeni pogledi - Ljubljana nekoč in danes         500
               Ur. Marko Štepec                   MNZ.SI (2 številki)                      1200
               Ur. Marko Štepec                   The Making of Slovenia                     800
               Jože Dežman                      Kovanje umetnosti - Umetnost kovanja, kovaški dnevi      1500
                                          Joža Bertonclja, Kropa 2001 - 2005
               Tomaž Kladnik                     Slovenska partizanska in domobranska vojska          900
                                        6

Slovenski gledališki muzej  B. Sušec-Michieli                   Marija Vera, Igralka v dinamičnem labirintu kultur       400

               več avtorjev                     Josip Rijavec, operni pevec                  300
               več avtorjev                     Slovenski gledališki letopis 2004/2005             300
               Denis Poniž                      Ivan Cankar, Lepa Vida, poskus interpretacije         250
               Ivo Svetina, Verena Štekar Vidic           A.T. Linhart, 1756 - 1795, imenitnik evropejski -       3000
                                          zloženka za nastajajočo razstavo
               Ivo Svetina, Verena Štekar Vidic           A.T. Linhart, 1756 - 1795, European man of Excellence     500

                                        6

Slovenska kinoteka      SIMON POPEK                      KUBRICK                            500
               TONE FRELIH, uredila LILIJANA NEDIČ          POKLON BERTU SOTLARJU                     500
               IGOR PRASSEL                     MEDNARODNI FESTIVAL ANIMIRANEGA FILMA             1000
                                          ANIMATEKA (katalog)
               British Film Institut, urednik slovenske izdaje    POGLEJ SI Z NOVIMI OČMI!:      vodnik za         500
               SAMO RUGELJ                      poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji
                                          (prvi in drugi del)
                                        4
                                          122 od 444
                                                                        11/25/2011
Tehniški muzej Slovenije   Janko Samsa                  Vozovi in poti                       500
               Kustosi TMS                  Guida dell Museo                      700
                                     2

Posavski muzej Brežice    Leon Gregorčič,Vesna Jerbič Perko, Majda    Pozdrav iz Bele Krajine, Kočevske, osrednje Dolenjske in  2500
               Pungerčar, Vlasta Dejak            Posavja…
               Oži Lorber                   Akvareli Alenke Gerlovič                  500
                                     2

Pokrajinski muzej Celje    Tatjana Badovinac, Janko Jeličić        OROŽJE                           500
               Aleš Stopar                  STARI GRAD CELJE                      3000
               Aleš Stopar                  STARI GRAD CELJE; angleški prevod              500
               Rolanda Fugger Germadnik            K ZVEZDAM IN NAZAJ, Ob 550 obletnici smrti zadnjega    3000
                                       grofa Celjskega
               Rolanda Fugger Germadnik            TO THE STARS AND BACK; angleški prevod           500
               Franc Pajtler                 GUMBI                            500
                                     6

Muzej novejše zgodovine    Tone Kregar, Aleksander Žižek         Okupacija v 133 slikah                   500
Celje
               Darja Jan (ur.)                62 let V. prekomorske brigade                400
               Bronica Gologranc Zakonšek, Marija       Zvezde Evrope (ponatis)                  1000
               Počivavšek
               Andreja Rihter, Milan Pajk           Josip Pelikan - Portretist                 1500
               Marija Počivavšek (ur.)            Odsevi preteklosti 5: Iz zgodovine Celja 1945-1991     500

                                     5

Mestni muzej Idrija - Muzej  Anamarija Stibilj Šajn             Slovenija odprta za umetnost                1000
za Idrijsko in Cerkljansko

               več avtorjev                  Idrijski razgledi 1-2/2006                 600
                                       123 od 444
                                                                       11/25/2011
              Milojka Magajne, Ivana Leskovec         Svet na meji - katalog stalne razstave Cerkljanska skozi  1000
                                      stoletja
                                    3

Medobčinski muzej Kamnik  Savenc, Barbara                 Odkrivanje podob - Miha Maleš                300

              Horvat, dr. Jana in Štibernik, Gregor      Dekle je po vodo šlo … (Rimski vodnjak iz Suhadol)     350

              Savenc, Barbara et al              Sedem slovenskih slikark 1918-1945             350
                                    3

Pokrajinski muzej Kočevje  Leon Gregorčič, Vesna Jerbič Perko, Majda   Pozdrav iz… Bele krajine, Kočevske, osrednje Dolenjske    700
              Pungerčar, Vlasta dejak, Helena Rožman    in Posavja Gospodarske dejavnosti na razglednicah do
                                     sredine 20. stoletja
              France M. Dolinar, Mitja Ferenc, Blaž Resman, Sakralna dediščina na Kočevskem                700
              Helena Seražin, Gojko Zupan
              dr. Iztok Durjava, dr. Mitja Ferenc, Vesna  Pedagoška dejavnost 2006/07                  100
              Jerbič Perko, Ivan Kordiš
                                    3

Pokrajinski muzej Koper   Vlasta Beltram                 Musica Aeterna Est                     500
                                    1

Gorenjski muzej       Damir Globočnik                 Franc Novinc                        500
              Marjana Žibert, Monika Rogelj          "in civitate Chreinburch" 750 let prve omembe mesta     600
                                      Kranj
              Noel Favreliere, Damir Globočnik …       France Slana                        1500
              Marjana Žibert                 Okno v svet: razstava ob 100-letnici bohinjske železnice  500

              Marjana Žibert                 Window to the world: Exhibition Marking the         500
                                      Centenary of the Bohinj Railwav
                                    5
                                      124 od 444
                                                                 11/25/2011
Mestni muzej Ljubljana
                               0

Muzej narodne osvoboditve  Mira Grašič, Marjan Matjašič     Človeka nikar… Maribor in severovzhodna Slovenija v   500
Maribor                              osamosvojitveni vojni leta 1991
               strokovni delavci muzeja       Zbornik Muzeja narodne osvoboditve Maribor za leto    100
                                 2006
                               2

Pokrajinski muzej Maribor  Dr Andreja Vrišer          V FRAKU IN KRINOLINI, zbirka Osvetljena dediščina, št.  500
                                 1
               Dr. Valentina Varl          POHORSKO STEKLO - Steklo z dušo, Osvetljena       500
                                 dediščina, št. 2
               Mirjana Koren, Marjetka Bedrač    Pokrajinski muzej Maribor PRILOGA K LETNEMU        10
                                 POROČILU 2005
               Mirjana Koren, Marjetka Bedrač    Pokrajinski muzej Maribor PRILOGA K LETNEMU        4
                                 POROČILU 2005-CD
               Mirjana Koren            Pokrajinski muzej Maribor LETNO POROČILO 2005       10

               Mirjana Koren            Pokrajinski muzej Maribor LETNO POROČIO 2005-CD      4

                               6

Belokranjski muzej Metlika  Nadja Gnamuš             Simona Biličič Erjavec, Slike 2001 - 2006        700
               Andreja Brancelj Bednaršek      Zvonko Čoh                        500
               Več avtorjev             Pozdrav iz …                       600
                               3

Pokrajinski muzej Murska   ur. Franc Kuzmič (ur.)        Zbornik soboškega muzeja 9                700
Sobota
                               1
                                 125 od 444
                                                                       11/25/2011
Goriški muzej Kromberk -   dr. Ferdinand Šerbelj, urednik           Barok na Goriškem                   800
Nova Gorica
               mag. Vojko Pavlin                 Goriško gospostvo v 16. Stoletju            500
               Drago Sedmak                    Kanal ob Soči v dnevniku občinskega tajnika Antona   500
                                        Bajta
               Andrej Malnič, dr. Branko Marušič         Kanal ob Soči                     500
                                      4

Dolenjski muzej Novo mesto BORUT KRIŽ                      NOVO MESTO VI                     500

               BORUT KRIŽ                     NOVO MESTO - MESTO SITUL               11000
               MARJETA BREGAR, JASNA KOCUVAN           VSEGA ČLOVEK NE MORE NARISATI             500
               VEČ AVTORJEV-MAJDA PUNGERČAR IZ DM         POZDRAV IZ …GOSP.DEJ.NA RAZG.             2500
               NM                       4

Pomorski muzej - Museo del Flavio Bonin                     Jadrnice na Slovenskem - Sailing Boats in Slovenia  2500
mare "Sergej Mašera" Piran -
Pirano
               Zora Žagar, Eda Benčič, Uroš Hribar, Flavio    Muzej solinarstva                   3500
               Bonin
               Sonja Hoyer                    Obzidje mesta Piran                  4000
               Nadja Terčon, Jedert Vodopivec, Peter Čerče,    Petrus Coppus fecit                  1000
               Flavio Bonin
                                      4

Notranjski muzej Postojna  Alenka Čuk                     Postojna na prelomu stoletij             2000
               Alenka Čuk                     Stoletje pozdravov                  5000
                                      2

Pokrajinski muzej Ptuj    Andrej Brence, dr. Darja Koter, Marija Lubšina MUZEJSKE ZBIRKE V PTUJSKEM GRADU / VODNIK PO       2000
               Tušek, dr. Polona Vidmar, Branko Vnuk     ZBIRKAH
                                        126 od 444
                                                                       11/25/2011
              Stanka Gačnik, Janko Lozar,           Bla bla Me                         300
              Stanka Gačnik, Thomas Vlcek, Heiko Daxl     Marek Schovanek, For the Love of Lofe / Za ljubezen do   400
                                      življenja
              Stanka Gačnik                  Žarko Vrezec Slovo / Intimne podobe prostora, časa in   300
                                      duha
              Stanka Gačnik                  Rafael Samec, Ritem ustvarjalnosti             300
              Nataša Kolar, Katja Zupanič           »NE DAMO SE!«                       750
                                      SLOVENSKA OSAMOSVOJITVENA VOJNA
                                      DOGAJANJE NA PTUJSKEM IN ORMOŠKEM
                                      V DESETDNEVNI VOJNI 1991
                                      Publikacija ob petnajsti obletnici samostojne Slovenije


                                    6

Muzeji radovljiške občine  Maruša Avguštin                 Arjan Pregl, ilustracije                  500
              Več avtorjev, ur. Saša Florjančič        Vigenjc VI. Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi. 20.     500
                                      Stoletje, Umetno kovaštvo, graverstvo in cizelerstvo

                                    2

Koroški pokrajinski muzej  Saša Djura Jelenko, Julijana Visočnik     Kamni govorijo, SAXA LOQUUNTUR, Rimski kamniti        600
                                     spomeniki na Koroškem
              Marko Košan                  Peter Abram: Iz brezčasnega vrta               400
              Marko Košan, Marjan Kos, Marjan Linasi,    Predivo časa, 900 let Šmartna pri Slovenj Gradcu      1000
              Brigita Rajšter                (zloženka ob razstavi)
              Mag. Karla Oder, Marjan Kos, Valerija Grabner Vojna na Koroškem leta 1991 (zloženka ob razstavi)     1000

              Alojz Pristovnik                Osnovno šolstvo v občini Ravne na Koroškem v letih     500
                                      1945 - 1991
                                    5
                                      127 od 444
                                                                        11/25/2011
Loški muzej Škofja Loka   Jana Mlakar, Franc Podnar, Mira Kalan, Mojca Škofja Loka Čas pasijona                    1000
              Šifrer Bulovec, Jože Štukl, Boštjan Soklič

                                     1

Tolminski muzej       Rafaela Dolenc                  Stoji v planini vas… Tolminske Ravne            500
              več avtorjev                   Baški zbornik                       300
              več avtorjev                   Življenje ob železni cesti                1000
                                     3

Zasavski muzej Trbovlje   Miran Kalšek                   Opus 2004-2006 Mišo Knez                  300
              Miran Kalšek                   Stoletje vojn                       400
              Irena Ivančič Lebar                Od trga do mesta                      600
              Jana Mlakar Adamič                Etnološka pot                       1000
                                     4

Javni zavod muzej Velenje  Rok Poles                     Kipar C. Cesar: stalna zbirka               1500
                                     1

Skupaj muzeji                              117                              118929

Narodna galerija      Abaffy, Breščak, de Gleria, Hirci, Jaki, Kavkler, Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na   400
              Kemperl, Klemenčič, Košak, Lubej, Murovec, Kranjskemi - monografija
              Nemec, Resman, Sapač, Šerbelj, Štuhec,
              Tavola, Trček Pečak, Vidmar, Weigl

              Abaffy, Breščak, de Gleria, Hirci, Jaki, Kavkler, Almanach and Painting in the Second Half of the 17.    400
              Kemperl, Klemenčič, Košak, Lubej, Murovec, Century in Carniola - monografija
              Nemec, Resman, Sapač, Šerbelj, Štuhec,
              Tavola, Trček Pečak, Vidmar, Weigl
                                       128 od 444
                                                                 11/25/2011
          Klemenčič, Trček Pečak,           Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na   1000
                                Kranjskem / Almanach and the Painting of the Second
                                Half of the 17. Century in Carniola - Vodnik po razstavi

          Koren Božiček, Jenko            Ivan Napotnik 1888 - 1960 iz javnih in zasebnih zbirk -  1000
                                Katalog
          Smrekar                   Karel Dobida 1896-1964, publicist, prevajalec, direktor   100
                                Narodne galerije, ob 110. obletnici rojstva - Študijski
                                zvezek št. 12
          Kovič, Pajk                 Poletna fotografija slikarja in grafika Lojzeta Spacala   500
                                (1907-2000)
          Guiducci, Rotundo, Smrekar         Mojstrovine Siene od gotike do renesanse - katalog     1000

          dr. Nataša Golob              Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije (1160-1560) -   700
                                katalog
          Golob                    Mittelalterliche Handschriften aus der Kartause Seitz    300
                                (1160-1560)
          Preininger                 Umetnostno popotovanje - Barok - Galova knjižnica     2000

          Tavčar                   Odsotnost / prisotnost likovnih likovnih ustvarjalk v    700
                                leksikonih in enciklopedijah
          Makarovič, Gatnik, Tavčar - urednica    Gal in the Gallery - Galova knjižnica           1000
          Brejc                    Realizem, impresionizem, postimpresionizem - Zbornik    2000

          Gostiša                   Zakladi slovenske grafike 1955-2005             300
                             14

Moderna galerija  Zdenka Badovinac              PREKINJENE ZGODOVINE                    1200
          Zdenka Badovinac              ARTEAST 2000+23                       400
          Igor Kranjc                 Umetnost trideseth let iz zbirk Moderne          1000
                                galerije Ljubljana
                                129 od 444
                                                                       11/25/2011
                Bojana Piškur                    MAPIRANJE, ARHIVIRANJE, ANALIZIRANJE izginulih    500
                                          prostorov umetnosti

                Lara Štrumej                    Franc Ferjan: (1885-1964): fotograf zasebne     700
                                          in socialne resničnosti
                Igor Španjol                    Miha Knific, SLOW-MOTION               700
                Tomaž Kučer, Branka Stipančić            JOSIP VANIŠTA, IZVOLITE PRISOSTVOVATI        700
                Igor Španjol                    JOŽE SLAK, SLIKE ZA SLEPE              700
                Igor Španjol, WHW                  HERE AND NOW REAL, NOT YET CONCRETE... Johanna    700
                                          Billing, Vlatka Horvat, Ben Cain & Tina Gverović

                Bojana Piškur, Igor Zabel              IRWIN, SVOJI K SVOJIM                700
                Hou Hanrou, Bojana Piškur              YAN PEI-MING & ADEL ABDESSEMED, VSAK S SVOJE     700
                                          STRANI, ENAKA USODA
                                       11

Mednarodni grafični likovni  Mateja Fajt in Mitja Velikonja, avtorji na   Street art fanzin                    170
                Nela Malečkar, Jure Mikuž, Desa Muck,      Alan Hranitelj, Kostumografija 1986-2006         800
                Breda Škrjanec, Neja Engelsberger (ilustracije) Lesorez                         2500

                urednik Božidar Zrinski besedila Lilijana      Artcoustics - Zgodbe z ovitkov gramofonskih plošč  800
                Stepančič, Nikolai Jeffs, Ičo Vidmar, Polona
                Poberžnik, Branko Kostelnik, Rajko Muršič,
                Jure Matičič, Jela Krečič, Guy Scharenen,
                Bojana Piškur
                                        4

Arhitekturni muzej Ljubljana  AML                         Katalog BIO 20                   1500

                Urednik dr. Primož Lampič, razni avtorji      strokovna revija FOTOANTIKA 23/2006         300
                                        2

Galerija Božidar Jakac     Marko Košan                     Antonija Balić "Na cedilu"              500
                                          130 od 444
                                                           11/25/2011
              Jure Mikuž                   Silvan Omerzu, Solze/Tears     500
              Barbara Rupel                  Pogled 4              500
              Barbara Rupel,Nataša Peteršin          Prehodnost             500
              Katja Ceglar                  Oseminštiridesetkratokolisveta   500
              Anamarija Stibilj-Šajn             Barvna žarenja           500
              Milena Zlatar                  Nekaj v, nekaj iz, nekaj za     500
              dr. Andrej Smrekar               50 let galerijske dejavnosti    500
              Barbara Borčić,Meta Gabršek Prosenc,Marko    Risbe in skice           1000
              Košan
                                    9

Koroška galerija likovnih  J. Kožar                    Ivo Prančič-Tihtrip         500
umetnosti
              J. Skrušny, M. Zlatar, A. Rošer         J. Suhadolc- Stoli/Chairs      400
              Jernej Kožar                  L. Logar- Fragmenti II       500
                                    3

Obalne galerije Piran /   Andrej Medved                  Mirko Bratuša, Neimenovani     1000
Gallerie Costiere Pirano
              Majda B. Japelj                 Bologna: video in vitro       300
              Vasja Nagy                   Vojc Sodnikar, Kras poroči Istro  500
              Majda B. Japelj                 Jože Pohlen             300
              Vasja Nagy                   Intimno               400
              Andrej Medved                  Oto Rimele, Le jeu         500
              Nives Marvin                  Andrej Štular, Baraka št. 4     300
              Nives Marvin                  Anda Klančič, Ujeti val       500
              Andrej Medved, Majda B. Japelj         Boris Benčič, retrospektiva    1000
              Andrej Medved                  Vojko Tominc            500
              Andrej Medved                  Joan Miró             1200
              Nives Marvin, Andrej Medved           Ivo Mršnik, Tisoč in ena      500
              Vasja Nagy                   Andrejka Čufer           300
              Tatjana Sirk                  Eva Lenassi Peterson        300
              Nives Marvin                  Genius loci Lera          500
                                      131 od 444
                                                                   11/25/2011
                Andrej Medved, Majda B. Japelj      Cveto Marsič, Objeta dlan               1200
                Nives Marvin               Klavdij Palčič, slike                 300
                Nives Marvin               Silvester Komel, slike                 300
                Andrej Medved               Rudi Španzel                      300
                Nives Marvin               Vladimir Makuc                     300
                Nives Marvin               OGP - Pedagoška dejavnost               1000
                                  21

Umetnostna galerija Maribor Petra Kapš, Nadja Zgonik           Anja Jerčič Slike/ Paintings 2003 - 2005        400

                Brigita Strnad              Dušan Fišer - Enigma mentalne strukture prostora -   500
                                     modul II
                Milojka Kline               Metka Kavčič - Zapredene sledi            1000
                Breda Kolar Sluga Branimir Ritonja    Nova f                        1000
                Simona Vidmar               Home and Away: Gibljive slike nove turške umetnosti  400

                                   5

Galerija Murska Sobota     Janez Balažic,Franc Obal         Katalog Mirka Rajnarja                 500
                Robert Inhof               Katalog Dubravka Baumgartnerja             700
                Franc Obal, Robert Inhof         Katalog stalne zbirke:kiparstvo            300
                Jure Mikuž, Robert Inhof         Katalog Draga Tršarja                 300
                Robert Inhof               Zloženka Martina Bohar                 200
                                   5

Pilonova galerija Ajdovščina  Irene Mislej, Silva Karim         Azad Karim, Barve Babilonskega stolpa         600

                Irene Mislej, Aleš Lokar         Walter Bianchi                     500
                Irene Mislej, Bryony Wakefield      Mark Kobal & Basema Mahdi, litografije/lesorezi    500
                Nadja Zgonik               Vladimir Makuc, Dela/Opere               700
                Borut Gorupič, Tanja Cigoj        Foto 06, Castrum/Podoba kovine             500
                                   5
                                     132 od 444
                       11/25/2011
Skupaj galerije  79         51470

SKUPAJ      196        170399
            133 od 444
                                                                     11/25/2011
6.) Pedagoški in andragoški programi
              Pedagoški program                          Andragoški program

                            Število    Število                  Število    Število
Naziv muzeja            Naslovi                         Naslovi
                           ponovitev  obiskovalcev                ponovitev  obiskovalcev

Narodni muzej Slovenije  Arheološki zakladi NMS     84     2100    Arheološki zakladi NMS     25      522
             (vodstvo za osnovnošolce)               (javno vodstvo za odrasle)

             Arheološki zakladi NMS     31      650    Rimske geme na         26      273
             (vodstvo za srednješolce)               Slovenskem (javno vodstvo
                                         za odrasle)
             Rimske geme na         1      24     Kratka zgodovina Slovencev   5      134
             Slovenskem (vodstvo za                 (javno vodstvo za odrasle)
             osnovnošolce)
             Rimske geme na         3      74     Muzejska čajanka        4      74
             Slovenskem (vodstvo za
             srednješolce)
             Kratka zgodovina        2      50     "Prvi torek v mesecu" -     7      102
             Slovencev (vodstvo za                 ciklus predavanj
             osnovnošolce)
             Kratka zgodovina        4      117    predavanje A. Miškec,      1      31
             Slovencev (vodstvo za                 Rimski novci: med
             srednješolce)                     umetnostjo in propagando

             Lonci in Lončki –       17      184    predavanje Otto Herman     1      33
             Najzgodnejše izdelovanje                Frey, Situlska umetnost
             lončenine (ustvarjalna
             delavnica za otroke ob
             stalni razstavi)
                                   134 od 444
                                           11/25/2011
Mala šola sabljanja       5  68   predavanje Dragica Trobec-   1  18
(delavnica ob razstavi            Zadnik, Jakopičev paviljon
Rudolf Cvetko)
Zmaga je sladka! –       7  56   predavanje Peter Krečič,    1  27
Olimpijske medalje              Hribarjeva Ljubljana
(ustvarjalna delavnica ob
razstavi Rudolf Cvetko)

V gosteh pri emonskem      11  146   predavanje Irena Žmuc,     1  29
meščanu – Rimsko življenje          Župan Hribar in njegova
na kamnitih spomenikih            Ljubljana
(delavnica v zvezi z rimskim
lapidarijem)

Majhne, a čudodelne –      3   7   predavanje Siegmar von     1  22
Svetinjice (ustvarjalna           Schnurbein, Dve rimski
delavnica ob stalni razstavi)        mesti brez bodočnosti:
                       Auerberg v rimski provinci
                       Reciji in Waldgirmes v
                       Germaniji
Isahta - ogled egipčanske    12  84   predavanje Biba Teržan,    1  35
mumije z razlago o              Monkodonja v Istri. Nove
mumificiranju in o bogovih;         arheološke raziskave utrjene
sestavljanje modela krste          protourbane naselbine iz
egipčanske mumije v             bronaste dobe
kartonu

Situla z Vač (ustvarjalna    13  91   predavanje Mitja Guštin,    1  32
delavnica ob stalni razstavi)        Neveste z vzhoda ali
                       svečenice z Dolenjske
                   135 od 444
                                          11/25/2011
Narodni muzej Slovenije -   6  41   predavanje Anton Velušček,  1  35
stavba in zgodovina             Dediščina Ostrorogega
muzeja; sestavljanje            jelena. Ob 130-letnici
modela muzejske zgradbe           odkritja kolišč na
v kartonu                  Ljubljanskem barju

Čarobna presa - ure pravljic  16  111   predavanje Andreas Thiel,   1  35
                      Rimska meja med Renom in
                      Donavo – 550 kilometrski
                      limes v Nemčiji

                      predavanje Janez Dular,    1  40
                      Poselitev Dolenjske v
                      starejši železni dobi
                      predavanje Mirjana      1  23
                      Arsenijević, Viminacij -
                      rimsko mesto in vojaški
                      tabor, kovnica imperialnega
                      in provincialnega denar

                      predavanje Brane       1  14
                      Bertoncelj, Priprave na
                      uvedbo evra v Sloveniji
                      predstavitev projekta     1  41
                      študentov FDV: Tržna
                      raziskava in oglaševalski
                      projekt: Povečanje obiska
                      stalne razstave Narodnega
                      muzeja Slovenije
                  136 od 444
                                                          11/25/2011
                                    Literarni večer švedsko-     1  34
                                    slovenske poezije (ob
                                    razstavi medaljerja J.
                                    Stražarja
                         15                        20

Prirodoslovni muzej   Vodstva (5 programov)      417  6834  Četrtkova predavanja v PMS    10  427
Slovenije                               - 10 različnih predavanj

            Otroške delavnice (13      27  968   Druga predavanja in       1  77
            programov)                   dogodki v PMS (projekcija
                                    filma Alpski botanični vrt
                                    Juliana v Trenti)
            Drugi pedagoški programi     9  360   Predavanja PMS izven       10  211
                                    muzejske hiše
                                    Andragoška vodstva - javna    11  99
                                    vodstva idr.
                           3                       4

Slovenski etnografski  Rezijanski dan za otroke v    1   75   Mag Igor Cvetko: Jurij      1  60
muzej          SEM: lutkovna predstava            Vodovnik kot avtor in
            Zverinice iz Rezije in             izvajalec pesmi, predavanje
            delavnica izdelovanje lutk           za DITŽO, 6.1. 2006
            iz papirja
            Svečnik: stara oblika in     1   8   Silvester Gaberšček:       1  50
            nova podoba                  Sakralna dediščina na
                                    primeru župnije Marijinega
                                    Vnebovzetja Tolmin,
                                    predavanje za DITŽO,
                                    20.1.2006
                                137 od 444
                                          11/25/2011
Valentin, prvi spomladin in  1  17   Etnolog 15 (2005),       1  28
srce                   predstavitev 15. letnika
                     periodične znanstvene
                     publikacije SEM, 1.2 2006
Pustne maske         6  128   Vito Hazler: Stavbna      1  77
                     dediščina na Slovenskem,
                     predavanje za DITŽO, 3.2.
                     2006
Pustni torek v SEM za     7  120   Ohranjanje starega skozi    1  15
srednješolce               novo, pogovor ob razstavi
                     Sekira v medu - stripi po
                     motivih poslikanih panjskih
                     končni, 9.2.2006

Šega – luč v vodo vreči in  1  15   Scratchboard tehnika,     3  58
izdelovanje gregorčkov          delavnica ob razstavi Sekira
                     v medu - stripi po motivih
                     poslikanih panjskih končni,
                     10.-12.2.2006

Cvetje iz papirja       1  12   Naš etnomuzikolog - tretji,  3  120
                     četrti in peti večer
                     srečanje z etnomuzikologi in
                     raziskovalci: akad. dr.
                     Jerkom Bezičem, Hrvaška,
                     14.2.2006, Julijanom
                     Strajnarjem, 27.6.2006 in
                     Jasno Vidakovič, 12.12.2006
                 138 od 444
                                          11/25/2011
Okraševanje pirhov in     4  68   Predavanje Viki Grošlja Ob   1  23
izdelava košarice             razstavi Mejniki slovenskega
                      alpinizma,
                      in 30. obletnici prvega
                      vzpona na Makalu,
                      16.2.2006

Vozli, taki in drugačni…,   1  10   Peter Simonič: Karneval in   1  64
                      pustovanje v Mariboru,
                      predavanje za DITŽO, 17. 2.
                      2006
Muzeji in mladi -       1  18   Dr. Marjetka Golež Kaučič:   1  53
Mednarodni dan muzejev:          Poezija Svetlane Makarovič
Risarsko slikarska delavnica        in ljudska pesem,
»Skrinje« za dijake            predavanje za DITŽO, 3.3.
                      2006
Izdelovanje skrinjic      1  8    Sonja Kogej Rus: Med      1  45
                      naravo in kulturo –
                      slovenske zbirke SEM,
                      predavanje za DITŽO, 17.3.
                      2006
Izdelovanje modelov tipijev  1  15   Etnovečer SED - Slovenski   1  15
s pripadnikom plemena           etnografski filmi 2005,
Navaho iz Arizone             30.3.2006

Izdelovanje modelov      1  25   4. etno-video maraton,     1  28
hoganov s pripadnikom           30.3.2006
plemena Navaho iz Arizone
                  139 od 444
                                           11/25/2011
Izdelovanje lokov in puščic  1  40   Dr. Mojca Ramšak: Čast in    1  57
ter zdravilno-varovalnega         dobro ime, predavanje za
mošnjička s pripadnikom          DITŽO, 31.3.2006
plemena Navaho

Ptičja strašila        1  25   Diplomatski šahovski turnir,   2  120
                      šahovski turnir in
                      predstavitev časopisa, 1.4.,
                      16.11.2006
Počitniška skrinjica      1  5    Ekskurzija DITŽO v Belo     1  50
                      Krajino, 7.4.2006
Tkanje na ročnih statvah:   1  3    Med primitivnostjo in      1  51
»Počitniška torba«             sodobnostjo - življenje
                      Khampa bojevnikov na
                      stičišču starodavnosti in
                      globalizacije, predavanje,
                      10.4. 2006
Etnobotanične vračarije    1  3    Evropska kulturna pot sv.    1  40
                      Martina Tourskega,
                      evropske osebnosti, simbola
                      skupne vrednote delitve za
                      Slovenijo, 19.4.2006

Risanje kitajskih pismenk,   1  12   Matjaž Tronteljja. Pastirji in  1  78
ob razstavi Srečevanja s          svetniki - duhovnost v
Kitajsko                  vsakodnevnem življenju
                      Tibetancev, predavanje,
                      19.4.2006
Risanje s tušem, ob razstavi  1  25   Etnovečer Slovenskega      1  44
Srečevanja s Kitajsko           etnološkega društva, video
                      projekcija, 20.4.2006
                  140 od 444
                                          11/25/2011
Kako so pripravile ozimnico  1  11   Mag. Inja Smerdel: Kruh naš   1  37
naše babice in kuhanje          vsakdanji, predavanje za
marmelade                 DITŽO, 21.4.2006

Kaj šepečejo buče in     1  10   Matjaž Trontlja. Poguba ali   1  44
izdelovanje lučk             preporod - vizija prihodnosti
                     Tibeta in sveta, predavanje,
                     24.4. 2006

Pletarska delavnica, vodila  1  21   Umanotera - predstavitev    1  30
Tončka Jemec               projekta nevladnih
                     organizacij, 25.4.2006
Kitajske izrezanke, ob    1  20   Predavanje Lame Tsewang iz   2  133
razstavi Srečevanja s           Butana, 3.in 4.5.2006
Kitajsko
Izdelovanje okraskov iz    1  13   Pogovor z Murkovimi       1  25
slame                   nagrajenci: etnološki večer,
                     10.5.2006
Izdelovanje voščilnic, ob   1  18   Gašper Kokot, Blaž Klinar: S  1  70
razstavi Srečevanja s           poti po Mehiki, predavanje
Kitajsko                 za DITŽO, 12.5. 2006,
                     12.5.2006
Izdelovanje jaslic iz testa  2  43   Sejem izdelkov na stojnicah   1  200
                     in prikazi izdelave domačih
                     obrti: ob razstavi Domača in
                     umetnostna obrt, 18.5.
                     2006
                 141 od 444
                                           11/25/2011
Tkanje s tkalsko deščico   24  466   Mednarodni dan muzejev v    1  40
                      SEM - Muzeji in mladi:
                      predstavitev izsledkov
                      raziskave in programov za
                      mlade muzejske
                      obiskovalce; risarsko -
                      slikarska delavnica; dan
                      odprtih vrat. 18.5. 2006

Slikanje panjskih končnic   6  99   Razkrižje, ekskurzija DITŽO,  1  50
                      19.5.2006
Izdelovanje igrač       4  74   Japonska tradicionalna čajna  1  15
                      ceremonija. 24.5.2006

Pletenje rogoznic       2  54   Najlepše je doma,        1  120
                      predstavitev ansambla
                      Slapovi, 24.5.2006
Ustvarjanje iz oblancev    4  51   Irma Jančar: Življenjske    1  35
                      zgodbe v literarni obliki – o
                      Višnjanih, lovcih in Tonki z
                      Gore, predavanje za DITŽO,
                      26.5. 2006
Pravljično ReŠetanje za    1  39   Dan afriške neodvisnosti /   1  83
otroke                   Črni angel, varuh njen,
                      portret Sonje Porle.
                      Predstavitev in projekcija
                      filma, 26.5.2006
Dijaška okrogla miza:     1  20   dr. Mojce Ramšak:        1  15
Heraklitov dao – daoistični        Žrtvovanje resnice,
logos                   predstavitev knjige in
                      predavanje, 31.5.2006
                  142 od 444
                                         11/25/2011
Vodstva po razstavah za  296  6001  Vlasta Lokar Lavrenčič in   1  30
otroke in mladino            Hanzija Gabriel; Po sledeh
                    tamburaštva na Koroškem,
                    predstavitev knjige,
                    7.6.2006
                    Sodobni nomadi, pogovor z   1  23
                    avtorjem razstave
                    Souleymanom Mohamedom
                    in vodstvo po razstavi,
                    8.6.2006
                    Jože Karlovšek - poklic in   1  40
                    poklicanost, predstavitev
                    knjige dr. Naceta Šumija,
                    17.6.2006
                    Filmi na tirih, filmske
                    projekcije od 8.7.2006 do
                    24.9.2006 (železniške
                    postaje bohinjske proge in
                    Železniški muzej Ljubljana

                    Korenine slovenskega      1  110
                    morja, projekcija filma RTV
                    Slovenija, 21.9.2006
                    Upodobljevalke domišljije,   2  170
                    dokumentarni portreti
                    slovenskih ilustratork,
                    1.10.in 10.10. 2006

                    Projekcija kratkometražnih   1  32
                    animiranih filmov slovenskih
                    ilustratork, 4.10.2006
                143 od 444
                        11/25/2011
    Dr. Marko Frelih: Škocjanske  1  40
    jame in Hadovo kraljestvo,
    predavanje za DITŽO,
    6.10.2006

    Predstavitev avtorskih knjig  1  20
    Irene Pivka in Kiki Omerzel,
    8.10.2006
    Taxi Alaksi, multimedijski   1  80
    projekt, 10.10.2006

    Dr. Claudie Haas: Evropska   1  40
    prestolnica – ključ do
    uspeha, predavanje,
    12.10.2006
    Park Škocjanske jame,     1  49
    ekskurzija DITŽO,
    13.10.2006
    Janez Bole: 50 let prvega   1  17
    gostovanja Slovenskega
    okteta na Kitajskem,
    predavanje ob razstavi
    Srečevanja s Kitajsko,
    18.10.2006
144 od 444
                         11/25/2011
    Dr. Marka Frelih: Slovenci in  1  27
    Stari Egipt (SEM) in
    egiptologa prof. dr. Günther
    Hölbl iz Dunaja: The impact
    of egyptian religion on the
    mediterranean civlisations
    in the first half of 1st mill.
    BC, predavanji ob
    Slovenskem festivalu
    znanosti, 19.10.2006    Fanika Jeromel; Prehlad in    1  40
    zdravilna zelišča, predavanje
    za DITŽO, 3.11.2006

    Velenje, ekskurzija DITŽO,    1  40
    10.11.2006
    Petar Papuga: Kitajski ključ   1  87
    do zdravja, predavanje ob
    razstavi Srečevanja s
    Kitajsko, 15.11.2006

    Natalija Milovanovič:      1  42
    Secesijska Ljubljana, DITŽO,
    17.11.2006
    Helena Golenhofen: Feng     1  28
    shui na Zahodu, predavanje
    ob razstavi Srečevanja s
    Kitajsko, 6.12.2006
145 od 444
                           11/25/2011
    Katja Jerman: Promenada v     1  33
    Ljubljani, predavanje za
    DITŽO, 8.12.2006
    Sonje Kogej Rus: Srečevanja    1  45
    s Kitajsko, DITŽO,
    15.12.2006
    Helena Golenhofen: Kitajska    1  23
    astrologija, 20 predavanje
    ob razstavi Srečevanja s
    Kitajsko,.12.2006

    Tečaj japonske obredne      4  101
    priprave in pitja čaja, 27.9.,
    25.10., 22.11. in 13.12.2006

    Tečaj tradicionalnega       3  24
    kitajskega slikarstva z
    umetnico Huiquin Wang,
    7.11., 14.11. in 21.11.2006
    Strokovna javna vodstva po    17  240
    razstavi Med naravo in
    kulturo, 9.3., 19.3., 26.3., 2.
    4., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4.,
    18.6., 26.11.
    Strokovna javna vodstva po    2  32
    razstavi Skrinje, skrinje,
    skrinjice…, 18.6.2006

    Strokovna javna vodstva po    3  105
    razstavi Srečavanja s
    Kitajsko; 29.10, 12.11.,
    3.12.2006
    Čipkarska šola v SEM       18  150
146 od 444
                            11/25/2011
    Seminar, 1.3.2006 in      4   50
    delavnice, 10.2,10.3 in 14,3,
    za učitelje in vzgojitelje:
    ljudski ples in glasba

    Poletna muzejska noč,      1   670
    17.6.2006
    Veseli dan kulure, 3.12.2006  1   372

    Etnomuzikologija in       1   35
    etnokoreologija v vzgoji in
    izobraževanju, znanstveni
    simpozij Upravnega odbora
    ICTM, 21.-239.2006

    Indonezijski dan, 29.8,2006   1   100

    mag. Igor Cvetko: O       1  izven SEM
    glasbenem izročilu,
    predavanje za vodje
    folklornih skupin, JSKD;
    4.11.2006
    mag. Inja Smerdel: Razmerje   1  izven SEM
    človek in vol, Teoretski
    seminar OEKA FF, 24.5.2006

    Nadja Valentinčič        1  izven SEM
    Furlan:Avdiovizualna
    podpora stalne razstave
    SEM, Teoretini seminar
    OEKA, 31.11.2006
147 od 444
                                11/25/2011
       dr. Nena Židov: Laični      1  izven SEM
       homeopati na Dolenjskem
       in delovanje Marie
       Wambolt, predavanje OEKA,
       15.11.2006

       dr. Nena Židov:         1  izven SEM
       Homeopatija na
       Slovenskem, predavanje
       Lekarniška zbornica;
       25.1.2006
       mag. Janja Žagar: Historični   1  izven SEM
       razvoj oblik in pomenov
       nakita na Slovenskem,
       predavanje Mestni muzej,
       23.3.2006
       Sonja Kogej Rus: Etnološka    1  izven SEM
       dediščina za otroke in SEM,
       predavanje Festival znanja:
       17.3. 2006

       Nina Zdravič Polič:       1  izven SEM
       Upravljanje z dediščino,
       Poletna šola muzeologije,
       Celje, 7.7.2006

       Vodstva po razstavah za     52   991
       odrasle
35                    76
   148 od 444
                                                        11/25/2011
Muzej novejse zgodovine Gradovi in življenje v njih  6  135   Predstavitev knjige "Muzej    1  18
Slovenije                              organov za notranje zadeve"
                                  avtorice Biserke Debeljak


             Trapisti v Rajhenburgu    12  399   Predavanje o promenadi v     1  20
                                  Ljubljani, avtorice Katje
                                  Jerman
             Izgon Slovencev v času II.  7  203   Predavanje "Likovna        1  30
             svetovne vojne              umetnost in 1. svetovna
                                  vojna", avtorja dr. Iztoka
                                  Durjave
             Otroške delavnice ob     21  290   Predavanje in predstavitev    1  35
             razstavi Podobe              dokumentarnega filma
             družabnosti                "Vzhodna fronta v luči ruske
                                  cesarske vojske in njenih
                                  arhivov", avtorice dr.
                                  Marine Rossi

             Otroške delavnice ob     1  25   Predstavitev knjige        1  75
             razstavi Fotohumor Edija         "Generalov let", avtorja Jaka
             Šelhausa                 Koprivca
             Otroška delavnica      1  20   Predavanje "Pustovanje v     1  50
             "Muzejski duhec"             Ljubljani v dvajsetih in
                                  tridesetih letih 20. stoletja",
                                  avtorice Špele Kučan

             Pričevanja prisilnih in   4  60   Predstavitev knjige        1  70
             suženjskih delavcev            "Matjaževa vojska 1945-
                                  1950", avtorja mag. Martina
                                  Premka
                              149 od 444
                                         11/25/2011
Delavnice za maturante   4  90   Predstavitev          1  270
                    dokumentarnega filma
                    "Prisilna mobilizacija
                    Slovencev v nemško vojsko
                    1941-1945", avtorice mag.
                    Monike Kokalj Kočevar
                    *gostovanje v Kosovelovi
                    dvorani Cankarjevega domaOtroška likovna delavnica  1  10   Predstavitev knjige "Črni   1  62
                    bratje - resnična zgodba",
                    avtorjev Franceta Bevka in
                    dr. Miroslave Cencič

                    Predstavitev publikacije The  1  25
                    Making of Slovenia
                    Predstavitev projekta Enotni  1  110
                    v zmagi - Osamosvojitev
                    Slovenije in II. številke
                    muzejskega časopisa MNZ.SI

                    Predstavitev izhodišč za    1  40
                    dopolnitev in prenovo
                    stalne razstave Slovenci v
                    XX. stoletju
                    Predstavitev knjige "Plava   1  70
                    garda", avtorjev Marijana F.
                    Kranjca in Slobodana
                    Kljakića
                150 od 444
                          11/25/2011
    Predvajanje            1  170
    multimedijskega filma
    "Enotni v zmagi -
    Osamosvojitev Slovenije",
    avtorjev Jožeta Dežmana,
    Jožeta Možine, Studia
    Serpentes *gostovanje v
    Linhartovi dvorani
    Cankarjevega doma

    Predstavitev knjige "Za      1  40
    notranjo osvoboditev
    Slovenije", avtorja Božidarja
    Finka
    Predstavitev publikacije     1  30
    "Dokumenti in pričevanja o
    povojnih delovnih taboriščih
    v Sloveniji", avtorja dr. Milka
    Mikole

    Predstavitev knjige        1  60
    "Slovenska partizanska in
    domobranska vojska",
    avtorja dr. Tomaža Kladnika

    Predstavitev knjige "Koraki v   1  45
    samostojnost - Pregled
    dogodkov 1980 - 1992",
    avtorja Antona Bukovnika

    Predstavitev knjige "Železna   1  16
    zavesa se dviga", avtorja
    Ivana Podržaja
151 od 444
                        11/25/2011
    Sredica sredine misli z    1  30
    Ivanom Volaričem - Feom

    Sredica sredine misli z    1  25
    Markom Dergancem
    Dergijem
    Sredica sredine misli z dr.  1  50
    Markom Uršičem
    Sredica sredine misli z    1  20
    Brankom Gradišnikom
    Sredica sredine misli z    1  20
    Matjažem Kocbekom
    Sredica sredine misli s    1  120
    skupino Na lepem prijazni

    Sredica sredine misli z    1  5
    Ervinom Fritzem
    Večer 3D fotografije     4  250
    Mednarodno znanstveno     1  50
    srečanje - simpozij ob
    spominu na dr. Viktorja
    Murnika - očeta slovenske
    telesne kulture
    Posvet - 65 let od      1  120
    okupatorskega napada na
    Jugoslavijo
    Okrogla miza "Velika vojna  1  50
    in njene žrtve 1914-1918"

    Tiskovna konferenca ob    1  50
    izidu zbornika "Enotni v
    zmagi - Osamosvojitev
    Slovenije"
152 od 444
                                            11/25/2011
                     Tiskovna konferenca ob       1  30
                     izidu knjige "Izgubljeni
                     pogledi - Ljubljana nekoč in
                     danes"
                     Poletna muzejska noč        1   50
                     Javna vodstva ob razstavi     23  120
                     Fotohumor Edija Šelhausa
                     Javna vodstva ob razstavi     1  20
                     Enotni v zmagi
                     Javna vodstva ob razstavi     4  70
                     Podobe družabnosti
                     Zborovanje slovenskih       1  200
                     zgodovinarjev, pradavanji
                     Jožeta Dežmana in mag.
                     Marka Štepca

                     Predavanje mag. Monike       1  60
                     Kokalj Kočevar o prisilni
                     mobilizaciji v nemško vojsko
                     na I. osnovni šoli Celje

                     Predavanje za učitelje       1  45
                     zgodovine o prisilni
                     mobilizaciji v nemško vojsko
                     (Jože Dežman, mag. Monika
                     Kokalj Kočevar)

               9                   39

Slovenski gledališki muzej        (Srečanje z Rudolfom        2  150
                     Franclom in Vilmo Bukovec)

               0                     1
                 153 od 444
                                                           11/25/2011
Slovenska kinoteka     KINOKATEDRA: smrtna       0   78
              kazen, ujeta med film in
              resničnost
              JAPONSKA NA FILMU        10  1200
                            2                       0

Tehniški muzej Slovenije  Vodenje po zbirkah       461  9613  Vodenje po zbirkah       87  2114

              Vodenje z delovnimi listi    53  1290  Tečaj peke kruha v krušni    5   58
                                     peči
              Gozdna učna pot         13  283   Restavratorska delavnica    1   9
              vodstvo po občasni razstavi   30  736   Spoznajmo kaligrafijo      1   9
              ZeroCarbonCity
              Poskusi Nikole Tesla      233  5526  Nedeljske prireditve      78
              Predavanje iz astronomije    5   174
              Teorija relativnosti v štitih  1   30
              dejanjih
              Kovanje podkev in izdelava    3   94
              lesenega kolesa

              Venecijanka           1   43
              Elektro delavnica        45  917
              Delavnica tkanja        100  1945
              Delavnica oblikovanja      52  1073
              krušnega testa
              Delavnica periskop       24  571
              Delavnica teodolit       13  293
              Delavnica kalejdoskop      12  254
              Delavnica napovejmo       21  431
              vreme
              Eko kviz            43  843
              Delavnica vetrnica       1   18
                                 154 od 444
                                                        11/25/2011
             Delavnica vetrokaz       1  47
             Delavnica vremenski      1  47
             petelin
             Delavnica solarni kuhalnik   1   9
             Delavnica "Zemlja ima     1   9
             vročino"
             Delavnica baletka       1  28
             Počitniške delavnice      12  96
             Delavnice v knjižnici     5  58
             Bežigrad
             Delavnice v Soteski      3  11
             Celodnevne počitniške     3  31
             delavnice (5-dnevne)
             Delovni listi         10  219
             Delavnica poštna kapa     1   8
             Delavnica poštni rog      20  425
             Delavnica žigi         1  29
             Delavnica voščilnice      10  220
             Delavnice pobarvanka      6  124
             Delavnica igra "Spošto     5  112
             skozi čas"
             Počitniške delavnice      15  280
                          35                      5

Posavski muzej Brežice  pedagoška - Babice so     5  184   arheologija - Kelti ob sotočju  7  240
             znale z nitjo                Save in Krke
             pedagoška - Učna ura ob    4  65   pedagoška - Študijski dan    1  40
             razstavi akvarelov             Slepih in slabovidnih
                                   intelektualcev Slovenije
             pedagoška - Rimska       5  129   pedagoška - Didaktika za     1  8
             kuhinja                   kustose pedagoge
                               155 od 444
                                            11/25/2011
pedagoška - Življenje na   4  106   pedagoška - Prilagojeno     1   17
gradu                   vodenje slepih in
                      slabovidnih članov MDSS
                      Novo mesto
Pedagoška - Praskupnost    15  539   pedagoška - Strokovni ogled   1   5
                      delavcev TIC Brežice

pedagoška - Barok in     13  495   umetnostna zgodovina -     1   30
reformacija                Akvareli Alenke Gerlovič
pedagoška - Kmečki upori   4  96   Vodenje skupin odraslih     93  2905
                      obiskovalcev po muzejskih
                      zbirkah
pedagoška - Nemško      1  15   Predstavitev problematike    1   14
slovenski narodnostni spori        slepih in slabovidnih ter
v Posavju in izgnanstvu          njihovih možnosti dostopa
                      do kulturnih
                      dobrin/dogodkov, tudi
                      muzejev za novinarje

pedagoška - Mala šola     4  169   Ta veseli dan kulture:     1   72
antične mitologije za           andragoška ura "Biti in
srednješolce                ostati Slovenec- poznati tudi
                      druge". Celovito glasbeno -
                      informacijsko-kulinarično
                      doživetje dežel z Balkana.
                      VAKOG.
pedagoška - Vino kot hrana  1  14
- kultura uživanja vina
(srednje šole)
pedagoška - Na kmečkem    6  158
dvorišču - etnologija
                  156 od 444
                                                          11/25/2011
             arheologija - Kelti ob      11  347
             sotočju Save in Krke
             arheologija - Izdelava      6  185
             nakita po keltski predlogi

             umetnostna zgodovina -      2   46
             Akvareli Alenke Gerlovič

             pedagoška - vodenje        41  1304
             šolskih skupin po vseh
             zbirkah - prilagojeno
             starosti šolarjev in učnemu
             programu
             pedagoška - Vitez         2  36
             pedagoška - Življenje na     10  397
             gradu in Vitez
             pedagoška - Reformacija      3  107

                            18                       9

Pokrajinski muzej Celje  Rimska postojanka         1   40   Cesta Emona-Atrans-Celeia,    1  80
             Praetorium Latobicorum,            16. 2. 2007, ZVKD OE Novo
             28. 1. 2006, pred. doc. dr.          mesto, pred. doc. dr. Irena
             Irena Lazar, OŠ Trebnje            Lazar


             Arheolog in njegovo delo,     1   60   Antične geme, 18. 5. 2006,    1  34
             31. 1. 2006, pred. Doc. dr.          PMC, pred. Aleksandra
             Irena Lazar, Gimnazija Lava          Nestorović
                                 157 od 444
                                           11/25/2011
Rimski vsakdan, 21. 3.    1  60   Strokovno vodstvo po Celju   4  126
2006, pred. doc. dr. Irena         in Starem gradu
Lazar, Gimnazija Lava

Delovni listi za razstavo   15  315   Strokovno vodstvo        1  46
Orožje (priprava)             Pokrajinski muzej Celje,
                      Celje, Sladka gora
Delovni listi - arheologija  17  426   Okrogla miza: Dostopnost    1  60
                      kult. dobrin slepim in
                      slabovidnim v organizaciji
                      ZDSSS, pred. O delu s
                      slepimi in slabovidnimi
                      obiskovalci v PMC
                      (R.F.Germadnik), Mestni
                      muzej Ljubljana
Užijmo dan - prireditev ob  1  120   Novinarska konferenca,     1  25
zaključku skupnega             18.5.2006- Predstavitev
projekta evropskih             knjige Paleonthological and
oddelkov Dediščina me           archaeological results of the
zanima, Pokrajinski muzej         excavation at Potočka
Celje, Gimnazija Lava,           Zijalka between 1997-2000;
31.5.2006                 Knjižnica PMC

Gusarska zabava za otroke;  1  120   Fantazija pod Celjskim     1  120
28.6.2006, organ. Osrednja         stropom - koncert Tomaž
knjižnica Celje, Lapidarij         Marčič, Tina Blazinšek,
"sub divo" (ocena)             1.6.2006

                      Novinarska konferenca ob    1  30
                      prihodu zbirke Schützove
                      keramike v PMC, 9.6.200,
                      Knjižnica PMC
                  158 od 444
                            11/25/2011
      Predstavitev donacije g.     1  5
      Karlija Lebra - zapravljivček,
      15.6.2006, pod arkadami
      Stare grofije

      In vino veritas; ambientalno   5  400
      gledališče; Javni sklad RS za
      kult.dej. in
      Kult.umet.društvo Zarja
      Trnovlje-Celje; 23.6. -
      2.7.2006, Lapidarij "sub
      divo" (ocena)
      Novinarska konferenca ob     1  30
      izidu kataloga Orožje,
      30.6.2006, Knjižnica PMC
      Novinarska konferenca ob     1  12
      izidu publikacije K zvezdam
      in nazaj- Ob 550 obletnici
      smrti poslednjega grofa
      Celjskega, 9.11.2006,
      Knjižnica PMC

      33.zborovanje ZZDS: Mitsko    1  40
      in stereotipno v slovenskem
      pogledu na zgodovino,
      referat Mit o jugoslovanski
      državotovornosti grofov
      Celjskih, 19.10.2006
      (R.F.Germadnik)

7                    13
  159 od 444
                                                        11/25/2011
Muzej novejše zgodovine Vodstva za vrtce        22  484   Večeri v muzejski kavarnici  10  430
Celje
            Vodstva za osnovnošolce    240  6010  Strokovne demonstracije    136  2659
                                   obrtnikov
            Vodstva za srednješolce in   111  2011  Strokovna vodstva za     55  1325
            študente                   odrasle
            Vodstva za družine       3   14   Javna vodstva         4   63
            Vodstva z delovnimi zvezki   3   66
            (OŠ, srednje šole)

            Predavanja (za študente)    1   45

            Hospitacije z vajami za     2   62
            študente
            Muzejski dan          23  483
            Kulturni dan          7   154
            Sprehod skozi čas       1   50
            Skrivnostni svet fotografije  4   48

            Hermanove ustvarjalnice     9  216
            za predšolske otroke

            Hermanove ustvarjalnice    92  1932
            za osnovnošolce

            Hermanove zimske in      12  149
            poletne počitniške vragolije

            Hermanova sobota        7   94
            Muzejsko družinsko       7   69
            popoldne
            Z Banko Celje v EU       3  133
            Denar je sveta vladar      5  121
                               160 od 444
                                                       11/25/2011
            Spoznajmo svoje mesto     5  77
            Bogastvo raznolikosti držav  1  27

            Lutkarije in vragolije    1  213
            10. poletje v Otroškem    1  760
            muzeju Hermanov brlog
            Otroški bolšji sejem     4  51
            Praznovanja rojstnih dni   54  524
            Teden otroka         1  314
            Praznične smrečice z     4  90
            muzejko čajanko
            Miklavžev teden        1  309
            Novo leto prihaja       3  153
            Pravljično Celje in Herman  1  49
            Lisjak
                         29                       4

Mestni muzej Idrija -  MUZEJSKE UČNE URE -      3  72   MUZEJSKI VEČERI - Branko     1  120
Muzej za Idrijsko in  Idrijska čipka               Gantar: Idrija z okolico skozi
Cerkljansko                            fotografski objektiv

            MUZEJSKE UČNE URE -      5  160   MUZEJSKI VEČERI - Miha      1  63
            Rudniški stroji in naprave         Mlinar: Arheološke
                                  raziskave na območju
                                  cerkve sv. Barbare v Idriji
            MUZEJSKE UČNE URE -      7  215   MUZEJSKI VEČERI - pater dr.   1  110
            Vodni pogoni-Idrijska           Marko Ivan Rupnik: O
            kamšt                   mojem delu
            MUZEJSKE UČNE URE -      5  150   MUZEJSKI VEČERI -        1  50
            Idrijska rudarska hiša           Maksimilijan Mohorič:
                                  Vodni transporti in razvoj
                                  klavž v srednji Evropi
                              161 od 444
                                            11/25/2011
MUZEJSKE UČNE URE -      2   60   MUZEJSKI VEČERI - Janez     1   90
Spominska soba pisatelja          Kavčič, Božo Uršič: Kulturna
Franceta Bevka               dediščina Spodnje Idrije

MUZEJSKE UČNE URE -      1  100   MUZEJSKA SREČANJA - dr.     1   40
Cerkljanska laufarija           Andrej Pleterski: Poliški
                      tročan, nastanek vasi in
                      stara vera
MUZEJSKE UČNE URE - Pet    15  630   MUZEJSKA SREČANJA -       1   45
stoletij rudnika živega          Predavanje s projekcijo
srebra in mesta Idrija           Radovana Likarja: Kuba

MUZEJSKE UČNE URE - PB    65  2370  Jože Rupnik: Fotografska    1   11
Franja                   pripoved
                      - vodeni ogledi
MUZEJSKE UČNE URE -      58  1467  Velika poplava na Idrijskem   1   30
Življenje in delo pisatelja        leta 1926
Franceta Bevka               - vodeni ogledi
MUZEJSKE UČNE URE -      11  255   Predavanje Mirjam Gnezda:    1   16
Muzejski predmet              Ponosni na festival,
                      Čipkarski festival v Idriji
                      skozi čas
MUZEJSKE UČNE URE -      2   58   Dnevi evropske kulturne     1   1
Igrajo že 340 let             dediščine 2006
                      - vodeni ogledi
MUZEJSKE UČNE URE -      2   48   Pet stoletij rudnika živega  132  3440
Slovenija odprta za            srebra in mesta Idrija
umetnost                  - vodeni ogledi
                  162 od 444
                                           11/25/2011
MUZEJSKE UČNE URE -      9  165   Znamenitosti mesta Idrija   2   64
Idrija - botanične Atene,         - vodeni ogledi
Cvetje iz naših bregov -
praznični šopek idrijskega
samozavedanja
MUZEJSKE UČNE URE -      1  15   Življenje idrijskega rudarja  8  198
Rafael Terpin: Grape            - vodeni ogledi

MUZEJSKE UČNE URE -      1  22   Rudniške lokomotive      24  596
Velika poplava na Idrijskem        - vodeni ogledi
leta 1926
MUZEJSKE UČNE URE -      1  23   Vodni pogoni - Idrijska    24  596
Odkritje živega srebra           kamšt
                      - vodeni ogledi
MUZEJSKE UČNE URE -      1  20   Rudniški stroji in naprave   7  231
Kamnine, fosili, cinabaritne        - vodeni ogledi
rude in minerali

MUZEJSKE UČNE URE -      1  22   Partizansko tiskarstvo na   5   92
Kljukanje na šino in            Primorskem - Partizanska
živosrebrni stolp             tiskarna Slovenija
                      - vodeni ogledi
LIKOVNE DELAVNICE -      1  25   Cerkljanska skozi stoletja   18  641
Tiskanje majic               - vodeni ogledi
LIKOVNE DELAVNICE -      1  9   Cerkljanska skozi stoletja -  18  641
Pravljične grape              Pust je kriv!
                      - vodeni ogledi
MUZEJSKE DELAVNICE -      1  17   Partizanska bolnica Franja   60  2158
Čipka                   - vodeni ogledi
MUZEJSKE DELAVNICE -      1  10   Plavljenje lesa - Klavže    2   63
Pustna delavnica              - vodeni ogledi
                  163 od 444
                                           11/25/2011
MUZEJSKE DELAVNICE -      1   36   Divje jezero - muzej v naravi  2  95
Velikonočna delavnica            - vodeni ogledi

MUZEJSKE DELAVNICE -      2   26
Praznična delavnica
Pet stoletij rudnika živega  143  3778
srebra in mesta Idrija
- vodeni ogledi

Življenje idrijskega rudarja  19  452
- vodeni ogledi

Rudniške lokomotive      38  1222
- vodeni ogledi
Vodni pogoni - Idrijska    38  1222
kamšt
- vodeni ogledi
Rudniški stroji in naprave   6  147
- vodeni ogledi

Plavljenje lesa - Klavže    2   77
- vodeni ogledi
Partizansko tiskarstvo na   15  442
Primorskem - Partizanska
tiskarna Slovenija
- vodeni ogledi

Cerkljanska skozi stoletja   21  539
- vodeni ogledi

Partizanska bolnica Franja   25  915
- vodeni ogledi
                   164 od 444
                                                            11/25/2011
                           33                      23

Medobčinski muzej     Malešev likovni salon      17  255   Umetnostni in zgodovinski     17  204
Kamnik                                 študijski krožek

              Učne urice za predšolske    8  32   Javna vodstva po razstavah     14  346
              otroke
              Sociološki dan (v        2  80   Seminar za gimnazijske       1   24
              sodelovanju z Gimnazijo           učitelje zgodovine
              Rudolfa Maistra Kamnik)

                            3                        3

Pokrajinski muzej Kočevje Kaj je muzej ( učna ura)     6  123   dr. Mitja Ferenc: Kočevska -    1   95
                                    pusta in prazna
                                    (predstavitev knjige)

              Mesto Kočevje (učna ura)    4  86   Vladimir Prebilič, dr. Mitja    1   38
                                    Guštin: Boj na Holmecu 27. -
                                    28. junij 1991 (predstavitev
                                    knjige)
              Od votline do velemesta     2  44   Rudarski dan            1   90
              (učna ura)
              Gradovi (učna ura)       2  40   dr. Rosvita Pesek: Politični    1   50
                                    subjekti in osamosvojitev
                                    Slovenije (1989-1992)

              Naselitev (učna ura)      2  39   Kočevska (projekcija)       41  1474
              Preselitev kočevskih      3  57   Vodstvo po stalnih razstavah    38  1464
              Nemcev (učna ura)
              Obrti (učna ura)        7  135   Vodstvo po občasni razstavi    35  1333
                                165 od 444
                                                       11/25/2011
             Od zrna do pogače (učna    1  12
             ura)
             Nega starih predmetov     3  44
             (učna ura)
             Življenje nekoč (učna ura)   7  142

             Rudnik (učna ura)       5  121
             Izdelava košaric (delavnica)  2  11

             Kulturni dan          1  10
             Tehniški dan          1   6
             Eko dan            1  12
             Velikonočna peka        1   8
             (delavnica)
             Izdelava butaric (delavnica)  1   7

             Arheološki peskovnik      1   6
             (delavnica)
             Ročna izdelava papirja     1   6
             (delavnica)
             Ustvarjamo s koruznim     1   6
             ličkanjem (delavnica)
             Praznična peka (delavnica)   1   4

             Kočevska (projekcija)     11  517
             Vodstvo po stalnih       18  824
             razstavah
             Vodstvo po občasni       32  981
             razstavi
                          24                       7

Pokrajinski muzej Koper  Ex-tempore           1  40   Godci god'jo prav na glas    1311
                               166 od 444
                                                       11/25/2011
         Dnevi evropske kulturne        74   Piceni in Evropa. Predavanje      807
         dediščine ex-tempore             in ogled ob Poletni muzejski
                                noči
         Grafika - delavnica za     1   40   Bossolo- beneški volilni      1  50
         otroke                    skrinjici
         Lončarstvo           1   37   Skozi spiralo časa -        1  119
                                demonstracija tehnik
                                izdelave prazgodovinskega
                                orodja in orožja ter prižiga
                                ognja
         Glasbene delavnice       7  257   Godci god'jo prav na glas:     4  390
                                muzejski glasbeni večeri
         Predstavitev poklica      1   8   Bazilika sv. Petra         1  221
         arheologa
         Predstavitev muzeja -      1   70   Predstavitev knjige Gunci      1  50
         Gimnazija Gian Rinaldo
         Carli v projektu Interreg
         Vodstva skupin po       143  3228  Predstavitev knjige Deklica z    1  48
         muzejskih zbirkah in             vžigalicami
         starem mestnem jedru
         Antični Koper - predavanje   2   80   Poletna muzejska noč        1  468
         v okviru kulturnega
         maratona
         Strokovna ekskurzija po     1   30
         zaledju mesta Koper
                      10                         9

Gorenjski muzej  Vodstvo po razstavi      137  2993  Študijski krožek Pritrkovalci    1  10
         Železna nit
         Vodstvo po Prešernovem     223  5846  Študijski krožek Vezenine      1  14
         spominskem muzeju
                            167 od 444
                                          11/25/2011
Vodstvo po Prešernovem    77  1771  Tradicionalna prireditev    1  54
gaju                    Ličkanje koruze
Vodstvo po mestnem jedru   71  1716  Tradicionalna prireditev    1  47
                      Otepanje
Vodstvo po razstavi Ljudska  9  229   Vodstvo po Mestni hiši     3  84
umetnost na Gorenjskem

Vodstvo po Mestni hiši    16  454   Vodstvo po razstavi      1  11
                      Postavljamo štalco
Vodstvo po razstavi 750 let  5   50   Vodstvo po razstavi Železna  2  19
mesta Kranja                nit
Učna urica Prešeren in    7  158   Javno vodstvo po razstavi   1  15
njegov čas                 Železna nit
Učna urica Vrnitev v     76  1404  Javno vodstvo po        1  58
kameno dobo                Prešernovem spominskem
                      muzeju
Učna urica Moj prvi obisk   20  447   Muzejski večer: projekcija   1  72
muzeja                   filma Makalu - 30 let
                      pozneje
Učna urica Sejem       7  151   Muzejski večer Toneta     1  53
                      Freliha o kranjskem rojaku
                      režiserju Francetu Štiglicu,
                      nestorju slovenskega filma

Učna urica Prvič v galeriji  4   90   Muzejski večer mojstra     2  92
                      snemalca Janeza Hrovata
Učna urica Čebelice      5  160   Muzejski večer in       1  70
                      predstavitev biografske
                      študije dr. Jožeta Žontarja
                      Kaznovana podjetnost
                  168 od 444
                                          11/25/2011
Učna urica Pokukajmo v    12  244   Muzejski večer in       1  62
babičino skrinjo              predpremiera TV portreta
                      mojstra fotografije Janeza
                      Marenčiča Pogled od zgoraj


Delavnica Tkanje s tkalsko  38  912   Muzejski večer etnografskih  1  62
deščico                  filmov dr. Naška Križnarja

Delavnica Naredimo si     7  151   Muzejski večer: Milan     2  186
hišico                   Sagadin - Arheološka
                      odkritja v Kranju 2004-2005

Delavnica izdelovanja     4  70   Muzejski večer in       1  11
punčk iz ličja               predstavitev knjig Zdravka
                      kaltnekerja Usodne poti in
                      Kramljanja
Delavnica izdelovanja     13  267   Muzejski večer: Dr. Dragan   1  40
svitkov (za šolske skupine,        Božič - Črni volk in rdeči
mladino in odrasle             petelin
posamezno)
Igra Kranj          1  17   Muzejski večer: Dr. Andrej   1  57
                      Pleterski - Interpretacija
                      mitološke dediščine na
                      podlagi arheoloških odkritij
                      v Karnioli

Delavnica Izdelovanja     4  51   Muzejski večer in       1  21
svečnikov                 predstavitev knjige Jože
                      Karlovšek - Poklic in
                      poklicanost
                  169 od 444
                                           11/25/2011
Delavnica Muzejska       5  106   Muzejski večer in        1  19
razglednica                predstavitev knjige Ervina
                      Sorča - Skrivnosti Bohinja
Velikonočna delavnica (za   4  58   Prireditev Pripovedovanje    1  72
mladino in odrasle             šal o Gorenjcih
posamezno)
Delavnica izdelave       3  59   Poletna muzejska noč -     1  500
adventnega venčka (za           Modna revija starih oblačil
mladino in odrasle
posamezno)
Delavnica izdelovanja jaslic  3  31   Okrogla miza Igrače in     1  55
(za mladino in odrasle           otroštvo nekdaj
posamezno)
Delavnica Izdelava vlaka    8  278   Predstavitev monografije    1  45
                      Človek v Alpah
Delavnica Stare otroške    2  23   Modna revija starih oblačil v  1  120
igre                    opuščenem rudniku v Mežici

                      Večer poezije v Prešernovi   1  56
                      rojstni hiši v Vrbi

                      Urica poezije s Cirilom     1  200
                      Zlobcem
                      Urica poezije z Zvezdano    1  50
                      Majhen
                      Urica poezije z Jakom      1  22
                      Koširjem
                      Urica poezije s Kajetanom    1  35
                      Kovičem
                      Urica poezije z Majo Vidmar   1  24
                  170 od 444
                                                         11/25/2011
                                   Urica poezije z Milanom     1  77
                                   Deklevo
                                   Večer poezije v Finžgarjevi   1  50
                                   rojstni hiši v Doslovčah

                                   Muzejsko srečanje z       1  37
                                   jožetom Šifrerjem ob
                                   obletnici smrti Frana
                                   Saleškega Finžgarja
                                   Ogled arheološkega najdišča   2  54
                                   Ajdna nad Potoki

                                   Muzejski večer: Dr. Slavko   1  48
                                   Ciglenečki - Konec rimskega
                                   cesarstva in poselitev
                                   Slovanov
                          26                      37

Mestni muzej Ljubljana  Po sledeh srednjeveške     82  1650  Mestni muzej in Ljubljančani  1  18
             Ljubljane
             Ko Ljubljana postane      20  374   Študijska skupina Muzej od   1  22
             sodobno mesto                blizu
             Marcus bo star 16 let      25  532  Obdarovanje s srcem       1  26
             Arheopeskovnik         33  473  Ekskurzija Nastanek barja    1  49
             Dom nekoč in danes       57  1174  Ekskurzija od Turjaškega    1  17
                                   gradu do palače
             Barjanka izdeluje posodo    35  689   Vodstva po           18  109
                                   konservatorskem centru
             Po sledeh antične Emone     91  1801  vodstva po arheoloških     22  389
                                   parkih
             Muzejski detektiv        21  395   Vodstva Cankar         10  64
             Miklavž peče piškote      26  492   Teden vseživljenskega      1  200
                                   učenja
                               171 od 444
                                                       11/25/2011
           Zaščiti v Ščitu         2  26
           Skrbni prsti konservatorjev   4  86

           Muzej na obisku         27  546
           Ivan cankar           3  64
           Obrazi Ljubljane        44  843
           Mm, po kruhu diši - zimsk    2  40
           delavnica
           Mladi turisti potujejo-     1  30
           poletna delavnica
           Jesenske igrarije          100
           Žabje skrivalnice          30
           Gostija v Emoni -program    1  289
           ob dnevu muzejev

                         19                      9

Muzej narodne     Muzejska kreativna       2  26   Vodstvo po razstavi Ko so   8  416
osvoboditve Maribor  delavnica - karikatura            ljudje gradili domovino
           Naša skupna dediščina in    6  175   Vodstvo po razstavi Človeka  6  88
           kako jo varujemo               nikar… Maribor in
                                  severovzhodna Slovenija v
                                  osamosvojitveni vojni leta
                                  1991
           Pomen kulturne dediščine    5  154   Okrogla miza Nekoč       1  75
                                  šampioni - danes legende
           Pojdimo v muzej         9  193   Ure spomina          4  223
           Pogled v arhiv         13  319   Predavanja in predstavitve   12  707
                                  knjig
           Metode zgodovinskega      6  160   Strokovna posveta (Šlo je za  2  120
           raziskovanja                 usodo naroda in o dr.
                                  Vekoslavu Grmiču)
                              172 od 444
                                                        11/25/2011
             Pustne delavnice       7  168   Muzejski poletini izlet z    1  24
                                   delavnico na Osankarico na
                                   Pohorju
             Delavnica bodimo športniki  3   92   Vodstvo po razstavi Od     5  92
                                   peresa do miške
             Zborovanje mladih       1   93   Vodstvo po razstavi Prikrito  4  57
             zgodovinarjev - Tošo            in očem zakrito
             obuditev legende
             Delavnica lepopisa      14  314   Vodstvo po razstavi Tošo -   7  79
                                   obuditev legende
             Dišijo praznične dobrote -  31  880   Vodstvo po razstavi Ko je    5  96
             delavnice                 umrl moj oče
                                   Vodstvo po razstavi Dišijo   4  82
                                   praznične dobrote
                          11                      12

Pokrajinski muzej Maribor Grajsko poletje - otroške   9  497   Zrcaljenja - STEKLENA SLED   3  73
             delavnice
             Mali simpozij 2006      1   85   MUZEJSKI KLUB 2006       5  312
             Velike stvaritve malih    1   78   MUZEJSKI VEČERI         4  417
             mojstrov
             Strokovna vodstva - učne   75  1892  JUDJE, JUDOVSTVO,        1  41
             ure                    ANTISEMITIZEM,
                                   HOLOKAVST
             JUDJE, JUDOVSTVO,       20  566   NOVI HORIZONTI         5  220
             ANTISEMITIZEM,
             HOLOKAVST
                                   Novinarska konferenca -     1  14
                                   25.1.2006
                               173 od 444
                         11/25/2011
    Predstavitev donacije v     1  50
    kostumski zbirki (srečanje in
    pogovor z mezzosopranistko
    Marijano Lipovšek)

    Novinarska konferenca -     1  4
    predstavitev dobitnikov
    Valvazorjevega priznanja
    medijem
    Predstavitev knjige V FRAKU   1  130
    IN KRINOLINI
    Novinarksa konferenca      1  7
    Grajsko poletje 2006
    Novinarska konferenca -     1  3
    stalna razstava ZAČETKI
    Koncert Ani Choying Dolme    1  95

    Okrogla miza SOVRAŽNI      1  50
    GOVOR IN STRPNOST V
    DEMOKRATIČNI DRUŽBI
    Monodrama Ivan Canka      1  47
    GOSPA JUDIT (ob
    Evropskem dnevu judovske
    kulture)
    Predstavitev knjige Marjana   1  80
    Šrimpfa - DONNA VIDA

    Koncer Klarise Jovanović in   1  37
    Drora Orgada
    Multimedijski likovno-     1  75
    glasbeni dogodek COMET
    AMADEUS 06
174 od 444
                                                     11/25/2011
                                 Sprejem udeležencev      1  25
                                 simpozija Stefan Zweig in
                                 demonično
                                 Koncer NILDE LUKETIČ - ob   1  80
                                 Dnevu odprtih vrat
                                 slovenske kulture
                                 Novinarska konferenca -    1  7
                                 predstavitev spletne strani
                                 in poteka dela na projektu
                                 BASTION
                        5                     20

Belokranjski muzej  Spoznajmo se z         1  6   Naredimo svitek - delavnica  1  12
Metlika       radioamaterstvom -
           delavnica
           Igre velikonočnega       1  18   Naredimo preslico -      1  9
           Poslikajmo panjsko       1  6   Naredimo pehar - delavnica   1  15
           Postanimo ilustratorji -    1  10   Naredimo kopice - delavnica  1  16
           Postanimo restavratorji -    1  17   dr. Janez Bogataj, Kaj je   1  40
           Izdelajmo papirnate jaslice -  1  20   Ida Gnilšak, Poslikane     1  9
           Intarzija - delavnica      4  63   Metliški grad med       1  51
           Sprehod po zbirkah       3  65
           Belokranjskega muzeja
           (učni listi)
           Sprehod po zbirkah       3  65
           Belokranjskega muzeja –
           srednji vek (učni listi)
           Sprehod po zbirkah       2  90
           Belokranjskega muzeja s
           knjižico Predmeti
           Arheološki nakit - delavnica  6  113

                        11                     7
                             175 od 444
                                                       11/25/2011
Pokrajinski muzej Murska Vodstvo po arheološkem    3  56   Umetnostni spomeniki v      1  17
Sobota          najdišču Kalimovnjek -          Občini Beltinci - Beltinci (
             Turnišče (B.Kerman)            J.Balažic)-predavanje

            Prazgodovina - M. Sobota   11  225   Janez Akvila in njegova      1  25
            (I. Šavel, F. Kuzmič)- učne        delavnica- Lipovci (J.Balažic)-
            ure                    predavanje
            O poklicu arheologa      1  21   Hetés- pokrajina na        1  36
            (I.Šavel)                 slovensko madžarskem
                                  etničnem robu - M. Sobota
                                  (Attila Kovacs)-predavanje

            Velikonočne delavnice (J.   5  76   Anton Trstenjak: Slovenci na   1  42
            Pšajd, F.Kuzmič, B.Orešnik         Ogrskem- M. Sobota
                                  (S.Granda, S.Tovšak,
                                  L.Podlogar)-predstavitev
                                  publikacije
            Božične delavnice (J.Pšajd,  4  52   Življenje in delo dr. Matije   1  21
            F.Kuzmič, B.Orešnik)            Slaviča- M. Sobota (M.Fujs)-
                                  predavanje
            Gremo v muzej (F.Kuzmič)-   2  29   Ime tvoje zvezde je Bilhadi -   1  22
            učne ure                  M.Sobota- predtavitev
                                  knjige
            Življenje na gradu      5  137   Povežimo nekoč skupni       3  38
            (F.Kuzmič)- učne ure            cerkveni prostor- Puconci,
                                  Bad Radkersburg (F.Kuzmič)-
                                  predavanje, delavnice

            Prekmurje skozi čas      12  218   Projekt zbirnaja "grdih"     1  28
            (F.Kuzmič)- učne ure            besed- Šalovci (J.Pšajd)-
                                  predavanje
                              176 od 444
                                          11/25/2011
Naselja in hiše (F.Kuzmič)-  1  33   Kar je usojeno tega se ne   1  19
učna ura                  rešiš - M.Sobota (J.Pšajd)-
                      predavanje
Bivanjska kultura skozi čas  2  36   Radgonski mostovi       4  162
(F.Kuzmič)
Turki (F.Kuzmič)- učne ure   4  89   Rekonstrukcija prazničnih   7  112
Reformacija (F.Kuzmič)-    8  172
učne ure
Leto 1945 v Prekmurju     4  91
(F.Kuzmič)- učne ure
O delu Boruta Brumna      3  58
(F.Kuzmič)- program ob
razstavi
19. stoletje (F.Kuzmič)-    4  96
učne ure
Murska republika        1  28
(F.Kuzmič)-učna ura
Predmeti naših dedkov in    1  19
babic (F.Kuzmič)-delavnica

Kako so nekoč živeli naši   3  62
dedki in babice (F.Kuzmič)-
delavnice
Ljudska glasbila (F.Kuzmič,  1  14
J.Pšajd, T.Rauch)-delavnica

Barve na muzejskih       1  22
predmetih (F.Kuzmič)-
delavnica
Hišna imena (F.Kuzmič,     3  37
J.Pšajd)- terenske delavnice
                  177 od 444
                                                        11/25/2011
            Narečni izrazi na vzhodnem    1   26
            Goričkem (F.Kuzmič)

            Heteške tkanine in        9  171
            vezenine (F.Kuzmič)-
            delavnice
            Delo z zgodovinskimi viri    1   16
            (F.Kuzmič)-delavnica

                          24                    11

Goriški muzej Kromberk - mag. Borut Koloini,       10  400   Drago Sedmak, Italijanska  1   50
Nova Gorica       strokovna vodstva na             mobilizacija primorcev
             gradu Kromberk
             Herko Saksida, strokovna    50  1500  Herko Saksida, strokovna     1000
             vodstva na gradu Dobrovo           vodstva na gradu Dobrovo
             in v Medani                 in v Medani

            Herko Saksida, Predavanja    4  120   mag. Inga Brezigar,        200
            o heraldiki in veksikologiji         strokovna vodstva na gradu
                                   Kromberk in v vili
            Drago Sedmak, Strokovna     10  400   Bartolomei
                                   Matjaž Brecelj, strokovna     100
            vodsta na gradu Kromberk           vodstva na gradu Kromberk
            in v muzeju na Kolodvoru

            mag. Inga Brezigar,       10  400   mag. Jana Šubic Prislan,   12  30
            strokovna vodstva na             Predavanja za Univerzo za
            gradu Kromberk in v vili           III. življensko obdobje
            Bartolomei
            mag. Inga Brezigar,       3   50   mag. Anica Sirk Fakuč,    12  30
            Muzejske delavnice o             Predavanja za Univerzo za
            lončarstvu                  III. življensko obdobje
                               178 od 444
                                           11/25/2011
mag. Inga Brezigar,     2  120   Davorin Pogačnik,         12  30
Muzejske delavnice o           Predavanja za Univerzo za
šegah                  III. življensko obdobje
Inga Brezigar, Muzejske   1  50   Beatriče Žbona Trkman,      1  100
delavnice o ljudski glasbi        Nadiške doline in Posočje
                     med srednjo Evrope in
                     Jadranom
Matjaž Brecelj, strokovna  5  250   Ana Kruh, strokovna vodstva    1  25
vodstva na gradu             v Ajdovščini
Kromberk
mag. Jana Šubic Prislan,   4  63   mag. Borut Koloini, vodstva    5  250
Oblikovanje z glino           v Brjah
mag. Jana Šubic Prislan,   7  28   mag. Borut Koloini, Krst     1  150
Restavriranje - za Likovno        malo za šalo malo za res
gimnazijo
mag. Jana Šubic Prislan,   1  20   Predstavitev knjige Dorice    1  70
Nega predmetov              Makuc, Slovenska dekleta v
                     Nemčijo gredo
Beatriče Žbona Trkman,    1  1   Predavanje dr. Ane Barbič,    1  60
mentorstvo arheološki          Izzivi in priložnosti podeželja
pripravnici Ani Kruh
Beatriče Žboan Trkman,    1  1   Predstavitev knjige        1  80
strokovni sodelavec pri         Tolminsko mostišče
diplomski nalogi
Gospodarstvo v zaledju
Akvileje
Beatriče Žbona Trkman,    3  50   Predstavitev knjige        1  70
izobraževalni program za         Slovenska novejša
otroke                  zgodovina
Beatriče Žbona Trkman,    2  50   Predavanje Alessia Stasija,    1  70
Arheološka podoba            Manjša romarska svetišča
pokrajine med Nadižo in         na Goriškem
Sočo
                 179 od 444
                                        11/25/2011
Ana Kruh, strokovno     1  25    Predavanje Karla Rustje,   1  70
vodstvo v Ajdovščini           Bohinsjka proga
mag. Darja Skrt, Strokovna  5  150   Predstavitev Goriškega    1  70
vodstva na gradu             letnika 30/31
Kromberk
mag. Anica Sirk Fakuč,    9  13   Predstavitev knjige dr.    1  80
Restavriranje za Likovno         Branka Marušiča, Pregled
Gimnazijo                politične zgodovine Goriške

mag. Anica Sirk Fakuč,    2  25   Predavanje Petra Stresa,   1  70
Predstavitev poklica           Briški priimki
restavratorja za OŠ KOPO

                     Predavanje Vlada Klemšeta   1  60
                     in dr. Branka Marušiča,
                     Slovenci v Laškem

                     Predavanje Saša Quinzija,   1  70
                     Kulturno zgodovinska
                     podoba Gorice

                     Predavanje dr. Nevenke    1  90
                     Troha, Histografija fojb
                     Predavanje dr. Metode     1  50
                     Kokole, Opera v Gorici
                     Predavanje Fedje Klavora,   1  70
                     Bonaparte ob Soči
                     Predavanje Mihe Ogorevca,   1  50
                     Razvoj hortikulture na
                     Goriškem
                     Predavanje Patricije     1  70
                     Bukovič, Prostorski razvoj
                     Nove Gorice
                 180 od 444
                                                        11/25/2011
                                   Predavanje Marka Klavore,    1  70
                                   O Klementu Jugu

                                   Predavanje Katje Jerman, O   1  70
                                   Novi Gorici
                                   Predavanje Neve Makuc,     1  70
                                   Dante Alighieri in slovensko
                                   ozemlje
                          20                      30

Dolenjski muzej Novo  nakit iz fima in sitotisk-    1  12   unikatna keramika -       3  21
mesto         muz.delavnica                 muz.delavnica
            grške posodice iz gline      1  26   raku tehnika - muz.delavnica  3  34
            petelinček piščalka        1  32   program v TVU v okviru RICa   1  35

            pustne maske iz papirja      1  16   prešernov dan-vodstvo po    1  45
                                   razst.Peč.in kerm-
                                   kult.praznik
            digitalna fotografija       1  18   mednarodni dan muzejev     1  178
            poslikava obraza         1  13   dan Dolenjskega muzeja     1  279
            z veternico v veter        1  19   poletna muzejska noč      1  195
            riževi pirhi           1  31   dan kulture-ta veseli dan    1  56
                                   kulture
            pisanice             9  168   predstavitev rač.programa    1  9
                                   za dokumentacijo

            svečke              3  78   tiskovna konf.-poročilo,    1  10
                                   program in razstava Nm-
                                   nova situla
            petelinček piščalka        11  169   podpis listine o sodelovanju  1  30
                                   z RGCM Mainz
                               181 od 444
                                         11/25/2011
arheološki nakit      14  299   Tone Pavček-predstavitev    1  80
                     etnol.predmetov
situlska umetnost      9  232   predstavitev Carniola     1  40
                     Archeologica 6
situlska umetnost in    1  28   predstavitev arheoloških    1  40
arh.nakit                izkopavanj 2005
sitotisk          11  232   tiskovna konferenca Kresna   1  9
                     noč
risanje s kredo       6  153   Hrvaško društvo -       1  21
                     predstavitev knjige
moja slika-situlska     1   5   dnevi evropske         1  5
umetnost                 kul.dediščine - Cvinger
moja pečnica        1   4   dnevi evropske         1  18
                     kult.dediščine - vodstvo po
                     mestu
izdelava čolničkov     1  163   predavanje - Oblikovanje    1  19
                     keramike na Slovenskem
kamena doba         4  113   predstavitev izdelkov     1  20
                     tovarne keramike
punčka iz cunj       3  59   srečanje keramikov       1  70
                     Slovenije
moja figura         1  19   predavanje - koliščarji    1  100
buče vesele in strašljive  1  16   ogled razstave Nataše Mirtič  1  76
                     za zaključno družbo
dan v prazgodovini     5  97   tiskovna konferenca -     1  15
                     Pozdrav iz…
koliščarska koča      2  30   predavanje - medsebojna    1  22
                     komunikacija
novoletni okraski      1  19   prednovoletno srečanje     1  65
novoletne voščilnice    5  109   guncel fest - festival     1  150
glina in koča        1  17   guncel fest - festival     1  30
risanje s kredo       6  153   koncert Čompe         1  135
                 182 od 444
                                                           11/25/2011
             predavanja o NM          12  324  koncert Andraž hribar      1  100
             ogled dokumentarnih        80  2004  koncert John Abercrombie     1  160
             filmov dm                   trio
             javna vodstva po razstavah    9  144   zaključni koncert jazzinty    1  250

             risanje - Jakčev dom -      51  1336
             muz.izdelavnica
                          33                        32

Pomorski muzej - Museo Delavnica za dijake         3   90   Predavanja na Univerzi za    11  40
del mare "Sergej Mašera" Gimnazije Piran (3               tretje življensko obdobje
Piran - Pirano      kustosinje)

             Delavnica za učence OŠ      5  150
             Ciril Kosmač (4 kustosinje)

             Delavnica Poletna         1  120
             muzejska noč
             Živi muzej - Museo        3   20
             animato
             Mednarodni delovni tabor     1   7
             "Soline-Saltpans"
                            5                       1

Notranjski muzej Postojna Otroške muzejske         0   18   Muzejski dogodki: Črni      0  56
             delavnice: Izdelovanje             bratje - resnična povest
             piškotnih okraskov za             (predstavitev knjige)
             božično drevesce (zunanji
             sodelavki).
                                 183 od 444
                                        11/25/2011
Predstavitev Polharske  0  8    Muzejski dogodki:        0  90
zbirke v pristavi gradu        Predstavitev posebne
Snežnik kolektivu           številke revije Acta
Slovenskega šolskega         Carsologica posvečene
muzeja.                presihajočim Pivškim
                   jezerom
Predavanje o Šegah na   0  30   Muzejski dogodki: Vodotoki   0  35
Pivškem na Oddelku za         Notranjskega podolja
etnologijo in kulturno        (predavanje z diapozitivi)
antropologijo na FF v
Ljubljani.
                   Muzejski dogodki: Postojna   0  100
                   na prelomu stoletij
                   (predstavitev monografije )

                   Muzejski dogodki: Kosec     0  35
                   koso brusi, a žanjica žanje
                   (predavanje z diapozitivi)

                   Muzejski dogodki: Oglašanje   0  40
                   naših žab (predavanje)

                   Muzejski dogodek: Stregel    0  35
                   je vladarjem (predstavitev
                   knjige)
                   Muzejski dogodki:        0  65
                   Postojnska jama, Rakov
                   Škocjan in druge kraške
                   jame (predstavitev fotografij
                   v trodimenzionalni tehniki)
               184 od 444
                          11/25/2011
    Muzejski dogodki: Dolnja     0  55
    Košana in okolica
    (predstavitev knjige)
    Muzejski dogodki: Celoletni    0  57
    zvoki Planinskega polja
    (predstavitev projekta)

    Muzejski dogodki:         0  55
    Južnokitajski kras
    (predstavitev)
    Muzejski dogodki: Območje     0  50
    NATURA 2000 - Snežnik
    (predstavitev)
    Pogovor s Sabino Mulec,
    Radio 94 & NTR,
    predstavitev monografije
    Postojna na prelomu stoletij
    (A. Čuk)
    Predstavitev monografije
    Postojna na prelomu
    stoletij, izjava za lokalno TV,
    Studio Proteus (A. Čuk)

    Pogovor s Klaro Škrinjar
    (Delo), predstavitev
    monografije Postojna na
    prelomu stoletij (A. Čuk)
    Pogovor z Ljubo Šušanj
    (Radio Koper-Capodistiria),
    predstavitev monografije
    Postojna na prelomu stoletij
    (A. Čuk)
185 od 444
                    11/25/2011
    Pogovor s Petro Trček,
    (Radio 94 & NTR),
    predstavitve razstave Enotni
    v zmago, na programu
    17.6.2006 (A. Čuk)

    Za oddajo na Današnji dan
    (Radio Koper-Capodistrija,
    Franko Hmeljak) osvetlitev
    podobe Luke Čeča,
    26.6.2006 (A. Čuk)

    Postojnska jama, tiskovna
    konferenca, vključena
    predstavitev dveh knjižic,
    kjer partner Notranjski
    muzej Postojna (S. Polak:
    Opazovanje ptic, A. Čuk:
    Stoletje pozdravov); izjava
    za TV Koper - Capodistrija in
    TV Primorska, 29.6.2006    Pogovor s S. Zavadlav
    (Primorske novice) o
    monografiji razglednic,
    10.7.2006 (A. Čuk)
    Pogovor z B. Dolničarjem
    (Nedeljski dnevnik) o
    monografiji razglednic,
    13.7.2006 (A. Čuk)
186 od 444
                    11/25/2011
    Predstavitev "Postojnske
    razglednice" (Radio Kranj) v
    oddaji "Zvočna razglednica,
    12.9.2006 (A. Čuk)

    Priprava besedila o akciji v
    Postojnski jami 1944
    (poslala B. Dvorščaku, ob
    obisku poljske delegacije),
    4.12.2006 (A. Čuk)

    Kot gost - speleolog
    Polnočnega kluba sem
    sodeloval v televizijski
    pogovorni oddaji na temo
    Kraško podzemlje (Televizija
    Slovenija, I. program,
    14.4.2007) (S. Polak)

    TV reportaža o pojavu treh
    osebkov izredno redke vrste
    ptice klavžarja (Geronticus
    eremita) na letališču pri
    Postojni (Studio Proteus,
    24.4.2006) (S. Polak)

    Lepotci naših travnikov
    (metulji). (Nedelo, 3.6.2006,
    novinarka Ana Turk) (S.
    Polak)
187 od 444
                      11/25/2011
    Orhideje ne rastejo samo v
    lončku. (Notranjske novice,
    9.6.2006, novinarka Nataša
    Bombač) (S. Polak)

    Radijski intervju o Natura
    2000 območju Snežnik za
    oddajo Notranjsko kraški
    dogodki (Radio '94 na
    sporedu od 14.12. -
    15.12.2006, novinarka Petra
    Trček). (S. Polak)
    Utrinki s poti po Indiji,   30
    16.2.2006. Predavanje za
    Notranjsko sekcijo DOPPS,
    Notranjski regijski park in
    občine. Knjižnica Jožeta
    Udoviča Cerknica. (S. Polak)

    Življenje v podzemlju,     60
    28.2.2006. Posebni
    izobraževalni programi za
    perspektivne turistične
    delavce v regiji. V
    organizaciji: Notranjsko -
    Kraški regionalni zavod za
    turizem Postojna in družba
    Postojnska jama, turizem,
    d.d. Dvorana Proteus,
    Postojnska jama. (S. Polak)
188 od 444
                       11/25/2011
    Vivarij - življenje brez sonca  40
    in letnih časov, 26.5.2006.
    Predstavitev
    izobraževalnega programa
    za ravnatelje šol v okviru
    Izobraževalnega programa
    (za vrtce, osnovne in srednje
    šole) v skrivnostnem okolju
    Postojnskega krasa. Nosilec
    programa Marjeta Marinčič,
    Postojnska jama, turizem,
    d.d. (S. Polak)
    Kvalifikacijske vrste rastlin,  40
    živali in habitatov za
    območje NATURA 2000
    Snežnik - Pivka. Predstavitev
    v okviru LIFE projekta
    NATURA 2000 v Sloveniji -
    Upravljavski modeli in
    informacijski sistemi,
    Godzna hiša Mašun,
    22.6.2006 (S. Polak)

    Posredovanje podatkov in
    fotografij predmetov
    arheologu dr. Draganu
    Božiču, za predstavitev
    poznorimske zakladne
    najdbe orodij na
    Notranjskem (A. Bavdek)
189 od 444
                                                     11/25/2011
                                 Predstavitev projekta       5
                                 Razdrto, kolegom iz Avstrije
                                 - Dolah (A. Bavdek)

                                 Priprava besedila ob       38
                                 pomembnih obiskovalcih
                                 Postojnske jame v okviru
                                 predavanj za vodiče
                                 Postojnske jame (A. Čuk)
                           3                   35

Pokrajinski muzej Ptuj  Svet glasbil na ptujskem     537   Vodstvo po muzejskih       191
             gradu                  zbirkah in razstavah
             Zgodbe o tradicionalnih     341   M. Vomer, Pozna antika,     37
             pustnih maskah              Univerza za tretje življenjsko
                                 obdobje, Ljubljana, 27. 3.
                                 2006 (37 poslušalcev)

             Na gradu je bilo življenje    1773  M. Vomer, Pozna antika,     41
                                 Nakit in oblačila v
                                 arheoloških obdobjih,
                                 Ljubljana, Univerza za tretje
                                 življenjsko obdobje,
                                 Ljubljana, 11.12. 2006 (41
                                 poslušalcev)

             Arheologija           147   Polona Vidmar, Ptujsko
                                 mestno in grajsko obzidje na
                                 vedutah 17. in 18. stoletja,
                                 predavanje na okrogli mizi:
                                 Ptujsko mestno grajsko
                                 obzidje, Ptujski grad,
                                 27.9.2006
                             190 od 444
                                                         11/25/2011
             Ptuj - starosta slovenskih       37   Polona Vidmar, Ptujski
             mest                      gospodje kot meceni :
                                    kiparska delavnica na Ptujski
                                    Gori, predavanje v okviru
                                    rednega ciklusa predavanj v
                                    organizaciji Slovenskega
                                    umetnostnozgodovinskega
                                    društva, Cankarjev dom,
                                    Ljubljana, 27. 3. 2006.


             Miheličev kabinet            48
             Proštijska cerkev            51
             Muzejski poklici            37
             (restavrator in etnolog)
             Vodstvo po muzejskih          658
             zbirkah in razstavah
                           9                       5

Muzeji radovljiške občine ČM Vodenje skupin po      229  6476  ČM Delavnica: Enkavstika    1  15
             razstavnih zbirkah
             KM Vodenje skupin po      320  6400  ČM Delavnica: Pečemo      1  14
             razstavnih zbirkah              dražgoški kruhek
             KM Vodenje skupin po      200  4000  ČM: Predavanje: Slike in    2  29
             vigenjcu Vice                 zgodbe na panjih
             KM Vodenje po Kropi       50  1000  KM 14. Prednovoletna      1  25
                                    ustvarjalna delavnica: Pisani
                                    svitki - zakladnica barv in
                                    vzorcev
             MM Vodenje po Radovljici     23  645   KM Pritrkovalska delavnica   25  8
                                191 od 444
                                             11/25/2011
MM Vodenje po Šivčevi hiši   50  1416  MM Predavanje: dr. Cene      2  155
                       Avguštin, Podobe Radovljice
                       skozi čas (predavanje je
                       rezultat večletnega
                       proučevanja in upodobitve
                       radovljice v sodelovanju z
                       ak. Slikarko Andrejo Peklar)

MT Vodenje po Muzeju      25  500   MM Predavanje: Nadja       1  100
talcev                    Gartner Lenac, Prebivalci
                       Radovljice v 18. Stoletju
ČM Delavnica: Izdelki iz    5  115   MM mag. Nika Leben, Nova     1  80
voska                    odkritja v radovljiški graščini

ČM Delavnica: Slikanje     1   6   MM Vodenje po Radovljici     15  300
končnic                   in okolici
KM Delavnica: Žebljarski    30  7
krožek
GŠH Delavnica: Ilustracija   3   51

GŠH: Delavnica: Figura v    1   8
prostoru (študentje
arhitekture)
MM Delavnica: Mesto       4  80
MM Delavnica: Silhueta     4  81
MM Delavnica: Živimo      6  135
Linhartovo mesto
KM Delavnica: Učna ura     1   20
logaritmov na dan muzejev

              16                       9
                   192 od 444
                                                         11/25/2011
Koroški pokrajinski muzej Naravoslovni dan II. OŠ     1  224   Tradicionalno srečanje na    1  90
             Slovenj Gradec, 7. Razred          Prežihovi bajti

             Predstavitev dela v muzeju,   2  27   Predstavitev knjige Bojane   1  65
             Podjetniški center Slovenj          Verdinek "Lesene cokle"
             Gradec
             Predstavitev poklica      1  29   Študijski krožek: Kuhajmo    10  52
             arheologa in arheološka           zdravo
             najdišča iz Mislinjske doline

             Otroška delavnica        1  18   Študijski krožek: Zgodbe    12  60
             Spoznajmo se                 železarjev
             Jedli smo iz iste sklede    1  18   Študijski krožek: Likovno    10  113
             (delavnica v dimnici             ustvarjanje
             etnološke zbirke muzeja)

             Stopinje v snegu (delavnica   1  18   Predavanje o Hugu Wolfu     1  28
             v gozdarski zbirki muzeja)

             Poiščimo svojo risbo na     14  298   Predavanje: Kaj je       1  35
             razstavi                   modernizem ?
             Zoisove skodelice -       1  15   Univerza za tretje življensko  1  29
             delavnica ob gostujoči            obdobje - predavanje Grofje
             razstavi Kavni servis            Andeški
             družine Zois
             Potujmo z oblaki -       1  15   Predavanje in ogledi -     1  32
             delavnica ob gostujoči            Protestantizem na
             razstavi Zrak, tanka lupina         Koroškem
             našega planeta
             Otroška delavnica Je      1  16   Predavanje in predstavitev   1  33
             pomlad že tu?                filma Andaluzijski pes Luisa
                                    Bunuela
                                193 od 444
                                            11/25/2011
Lokomotive in železna     4  74   Redne tedenske oddaje      86
cesta - delavnica ob            Muzejske zgodbe (Iz
gostujoči razstavi Fabriška         zakladnice koroške kulturne
mašina                   preteklosti)
Otroška delavnica       1  18   Predavanje O življenju in    2  65
Prežihova bajta               delu dr. Ljube Prenner
Oblecimo družino -       1  16   Predstavitev romana Bruc     2  115
delavnica ob muzejski
razstavi Od vsakdanjega do
nedievnega
Otroška delavnica Miklavž   1  17   Predstavitev poštne znamke    1  27
prihaja!                  Baba tepe dede
Otroška delavnica Smrečica   14  329   Predstavitev projekta o     1  52
želja                    otroških igračah "Ali je kaj
                      trden most"
Predstavitev in ogled     2  62   Predstavitev Stričkove sobe   1  15
restavratorskih delavnic v         in življenja dr. Ljube Prenner
Podgorju                  (skupina študentov FF)

Spoznavanje naravne in     34  952   Predavanje za članice      1  18
kulturne dediščine Koroške         oblikovalske sekcije DU
za učence osnovnih šol -          Slovenj Gradec o
učna ura na terenu             božičnonovoletnij praznikih

Spoznavanje naravne in     25  625   Oddaja Dobrodošli -       1
kulturne dediščine Koroške         predstavitev občine
za dijake srednjih šol- učna        Dravograd na Radiu
ura na terenu                Slovenija
Literarni natečaj za učence  1  15   Oddaja o dr. Ljubi Prenner -   1
OŠ na temo Koroška in            Kulturni drobir (Koroški
regije (Strokovni posvet          radio)
SED)
                  194 od 444
                                                          11/25/2011
             Likovni natečaj za najbolj    1   74   Predavanje - Cesta mošta    1   65
             izvirno izrisano kreacijo (ob         kot turistični produkt
             razstavi Od vsakdanjega do
             nedievnega)

             Učna ura Zgodovinski viri,    6  154   Predavanje - Evidentiranje   1   65
             za dijake prvih letnikov           zasebnih zbirk na Koroškem
             gimnazije
                                    Predavanje Med železom in    1   77
                                    kulturo, naša dediščina -
                                    naša pot
                                    Predavanje Kulturna       1   65
                                    dediščina Koroške - njen
                                    pomen za regijo
                                    Spoznavanje Koroške ob     25  875
                                    muzejskih zbirkah
                                    predavanje Slovenska pot    1   77
                                    kulture železa
                           21                      25

Loški muzej Škofja Loka  Vodstvo po stalnih zbirkah   181  3867  Vodstvo po stalnih zbirkah   100  3000

             Vodstvo po stalni zbirki     2   65   Vodstvo Crngrob         5  400
             Franceta Miheliča
             Vodstvo po starem        3   64   Muzejske delavnice za      4  100
             mestnem jedru                 odrasle
             Vodstvo v Crngrobu       10  400   Vodstvo po starem       20  400
                                    mestnem jedru
             Muzejske učne ure        185  3649
             /Tavčar/
             Muzejske delavnice       80  1496
             /likovne, tradicionalne
             obrti, počitniške/
                                195 od 444
                                                          11/25/2011
             Grajske zgodbe          38  783
             Gal v muzeju           14  311
             Skriti zaklad           52  990
             Pisana Loka           101  2043
                          10                       4

Tolminski muzej      Oblačila nekoč          2   40   Oživljanje starega       3  110
             Od kamna do računalnika     20  481   100-letnica Bohinjske proge   3  190

             Čez Most po modrost       15  311   program za turistične vodiče  1  27

             Kosmačeva učna pot -       18  722   Predstavitev knjig       3  200
             Kosmačeva domačija
             Pustne maske in običaji      1   9   Program za turistična      1  36
                                     društva
                            5                       5
Zasavski muzej Trbovlje  Šola naših babic         2   55   Predavanja za Univ.za tretje  15  230
                                     življensko obdobje- različne
                                     teme
             Premog in rudarjenje       3   75   Muzejski klub          3  130
             soc.razmere in razvoj       3   60   Razvoj Zasavja         4  120
             soc.politike v Zasavju
             Preteklost kraja in domači    2   70
             izrazi
             Funšterc-življenje v       2   80
             kolonijah
             Izdelujemo sami- igrače      5   95
             naših babic in dedkov
             Marionete - predstava       6  290
             Rdeča kapica
             Pokukajmo v muzej         4  120
             zg.viri v vlogi          4  70
             muz.eksponatov
                                 196 od 444
                                                         11/25/2011
             Penološka zbirka        6  180
             Urbani razvoj Trbovelj     18  400
                          11                       3

Javni zavod muzej Velenje Nedeljska muzejska       1  90   Klepet pod arkadami, gost     1  35
             ustvarjalnica za Mlade           Karel Drago Seme, vodila
             muzealce. Muzejski             Aca Poles
             predmeti iz nove stalne
             razstave spregovorijo:
             »Puščične osti«.
             Nedeljska muzejska       1  90   Klepet pod arkadami, gost     1  50
             ustvarjalnica za Mlade           Zvone Čebul, vodil dr. Tone
             muzealce. Muzejski             Ravnikar
             predmeti iz nove stalne
             razstave spregovorijo:
             »Srednjeveški novci z
             gradu Šalek«.
             Nedeljska muzejska       1  100   Klepet pod arkadami, gost     1  30
             ustvarjalnica za Mlade           Anica Hrustel, vodila Aca
             muzealce. Muzejski             Poles
             predmeti iz nove stalne
             razstave spregovorijo:
             «Šivalni pribor z gradu
             Šalek«.
             Nedeljska muzejska       1  120   Občni zbor ŠMZD in        1  25
             ustvarjalnica za Mlade           predavanje dr. Milana
             muzealce. Muzejski             Ževarta Teze o smrti pesnika
             predmeti spregovorijo:           Karla Destovnika Kajuha iz
             »Velikonočna kresilna            nove knjige Styriaca
             goba«.
                               197 od 444
                                        11/25/2011
Nedeljska muzejska     1  123   Predavanje dr. Toneta     1  20
ustvarjalnica za Mlade         Ravnikarja Higiena v
muzealce. Pomlad na           srednjem veku in vodenje
Kavčnikovi domačiji:          po zbirki Šaleška dolina med
»Obleka od kratkohlačnika        10. In 17. stol.
do gospoda«.

Izlet Mladih muzealcev v  1  18   Predstavitev knjige      1  21
Muzej na prostem Rogatec.        Aleksandra Videčnika
                    Mohorjeva begunka v Celju

Nedeljska muzejska     1  100   Predavanje dr. Jožeta     1  12
ustvarjalnica za Mlade         Hudalesa Historična
muzealce. Jesen na           antropologija in Šaleška
Kavčnikovi domačiji:« Za        dolina
vsako bolezen ena rožica
raste – Kako so zdravili
nekoč«.
Nedeljska muzejska     1  66   Ogled gradu Forhtenek in    1  32
ustvarjalnica za Mlade         rudnika na Pristavi
muzealce. Muzejske zbirke
spregovorijo »Spoznajmo
mastodonta in malega
mastodonta Mastija«.

Pravljični nedeljski    1  45   Dnevi evropske kulturne    1  16
dopoldnevi. Babica Marija        dediščine (DEKD) Spoznajte
Kuzman pripoveduje           Velenjski grad kot stavbo,
dolinsko bajko             vodil dr. Tone Ravnikar
Podzemeljski hodniki in
pravljico Svetlane
Makarovič Tacamuca.
                198 od 444
                                          11/25/2011
Pravljični nedeljski      1  65   DEKD Spoznajte Velenjski    1  26
dopoldnevi. Babica Oli           grad kot stavbo, vodil Vinko
Vunderl pripoveduje             Mihelak
dolinsko bajko Turki uničijo
Žamberk in pravljico Urše
Krempl Stonoga Berta.

Lutkovna igrica Lutkovnega   1  80   DEKD Potujmo po gradovih    1  32
gledališča Velenje             Šaleške doline, obiščimo
Medvedja pravljica in obisk         gradova Šalek in Ekenstein,
dedka Mraza za Mlade            vodil Vinko Mihelak
muzealce in druge otroke.


PP za OŠ. Na obisku pri    7  233   DEKD Potujmo po gradovih    1  29
malem mastodontu              Šaleške doline, obiščimo
Mastiju.                  grad Turn, vodil dr. Tone
                      Ravnikar
PP za OŠ. Urška in Miha v   10  367   DEKD Potujmo po gradovih    1  23
Afriki.                   Šaleške doline, obiščimo
                      grad Forhtenek, vodila
                      Mateja Medved

PP za OŠ. Pustne šege in    1  44   DEKD Potujmo po gradovih    1  20
navade.                   Šaleške doline, obiščimo
                      grad Šoštanj, vodil dr. Tone
                      Ravnikar
PP za OŠ. Življenje na     12  557   DEKD Potujmo po gradovih    1  68
srednjeveških gradovih.           Šaleške doline, obiščimo
                      grad Pakenstein v
                      Šmartnem ob Paki, vodil dr.
                      Tone Ravnikar
                  199 od 444
                                         11/25/2011
PP za OŠ. Sprehod skozi   1  41   DEKD Potujmo po gradovih    1  21
preteklost Velenja.           Šaleške doline, obiščimo
                     grad Žamberk v Zavodnjah,
                     vodil dr. Tone Ravnikar

PP za OŠ. Prihaja pomlad.  3  83   Predavanje Jožeta Medveda   1  7
Ohranjamo velikonočne          Zgodovina Rdečega križa na
šege in navade.             Slovenskem

PP za OŠ. Življenje nekoč.  2  83   Simpozij v Šmartnem ob     1  50
Pomlad na Kavčnikovi           Paki na temo 750 let
domačiji.                inkorporacije šempetrske
                     prafare stiški cisterci,
                     strokovni organizator dr.
                     Tone Ravnikar
PP za Oš. Življenje nekoč.  5  290   Predstavitev dokumentarne   1  30
Jesen na Kavčnikovi           oddaje Kako živijo slovenski
domačiji.                gradovi: Grad Velenje

PP za OŠ. Zgodovinski viri  3  113
in njihovo hranjenje.

PP za OŠ. Vloga       2  73
srednjeveških gradov in
podobe iz življenja na
gradu.
PP za OŠ. Obleka naredi   7  293
človeka.
PP za OŠ. Muzej kot     2  40
pomemben del turistične
ponudbe Velenja.
                 200 od 444
                          11/25/2011
PP za OŠ. Prilagojen ogled  1  21
nekaterih zbirk in
delavnica.
PP za OŠ. Spoznajmo      5  239
kulturne in naravne
znamenitosti Šaleške
doline.
PP za srednje šole. Osnove  1  19
varovanja dediščine. Grad
kot stavba

PP za srednje šole. Osnove  1  19
varovanja dediščine.
Muzejske zbirke Muzeja
Velenje.
PP za srednje šole. Osnove  1  19
varovanja dediščine.
Teoretični del.
PP za srednje šole. Osnove  1  19
varovanja dediščine.
Konservatorstvo -
teoretični del.

PP za srednje šole. Osnove  1  18
varovanja dediščine.
Konservatorstvo - praktični
del.

PP za srednje šole. Osnove  1  13
varovanja dediščine.
Strokovna ekskurzija v
Šalek.
             31          19
                 201 od 444
                                                          11/25/2011
Skupaj muzeji                483  7800  183822                477  2063  62929

Narodna galerija  film Gal + Pozdravljeni     136   2974  Poklon Kobilci in poletju     1   150
          cicibani                    (predavanje)


          film Gal + listi         52   1166  angleško - odrasli         14   121
          Gal + gotika           1    6   angleško - protokolarno      4   27
          Galov klub            17   254  posebni ogledi           6   112
          Dejavnost z DZ          87   1938  klasična vodstva: odrasli     144  2700
          Odkrivajmo..
          Klasična vodstva SŠ       338   8572  predavanja - Sozvočje       3   410
                                  svetov
          Klasična vodstva OŠ       236   5540  Izbrane slike iz depoja      8   370
          Impresionisti OŠ         10   231  slovensko - protokolarno      7   40
          Kiparska zbirka         1    9   Javna vodstva           52  1706
          likovne in besedne igre     8    159  Predstavitev ob 8. februarju    2   80

          otrok in držina         2    95   Demonstracija kiparske       4   46
                                  tehnike
          doktor fig fig          33   643   Predavanja             14   653
          Marja, dete+modeliranje v    1    4   Predvodstvo            3    35
          glini

          Portreti dam           2    20   Poklon pesniku           1   60
          Trije kralji           1    28   Kaligrafska delavnica       2   18
          Dejavnost 8. februar - cel    34   1872
          dan
                              202 od 444
                                                     11/25/2011
          Poletje sestavljanje     4  36
          angleško vodstvo SŠ      2  45
          italijansko vodstvo SŠ    1  25
          slovaško vodstvo SŠ      1  37
          odkrivanje umet.       11  404
          Zakladov+DL
          mitologija + maske OŠ     5   110
          Midasova sodba        5   111
          DZ Kje se skriva       22  486
          počitniške dejavnosti     4   77
          Strahec 5           70  1553
          Strahec 5 + risanje      55  1182
          Mlajši + risanje       3   43
          Jesenska tihožitja      3   33
          študenjtje          2   39
          Almanach+delavnica OŠ     35  763
          Almanach+delavnica OŠ-    1   21
          angleško
          Vodstva za mlajše +      29  416
          delavnica
          vodstva za družine      1  13
          vodstvo OŠ + delavnica    27  650
          vodstvo SŠ + delavnica    9  244
                      36                     15

Moderna galerija  Kreativne delavnice za    27  324   Vodstva za študente, javna  165  4125
          Minimaliste                vodstva
          Program »To sem jaz« za    7   86   Predavanja          25  1875
          otroke mladinskega doma
          Malči Belič
                           203 od 444
                                                          11/25/2011
           Otroške delavnice in       5   92   Pogovori/okrogle mize       3  174
           razstava izdelkov v
           sodelovanju s Knjižnico
           Bežigrad
           Vodstva za osnovnošolce     210  4200  Konference             5  350
           (1.,2.,3. triada)

           Delavnice / kulturni dnevi    100  1300  Kreativne delavnice za       28  420
           za osnovnošolce                odrasle
           (1.2.3.triada)
           Vodstva za srednješolce     133  2793  Predstave, performansi,      11  1840
                                   podelitve nagrad, projekcije

           Delavnice za otroke s      16  240   Tematski programi za        3  267
           posebnimi potrebami              vseživljenjsko učenje
                          7                        7

Mednarodni grafični  Vodeni ogledi razstav za     122  3135  Javna vodstva           10  384
likovni center    šolske skupine
           Demonstracije grafičnih     61  745   Ogled Kabineta z zbirko      1   15
           tehnik
           Delavnica sitotiska       11  110   Delavnica klasičnega        1   6
           "Tivolska maj'ca"               lesoreza (5 dni)
           Delavnica litografije       2   27   Tečaj risanja in grafike (45    1   9
                                   ur)
           Delavnica DRUST          1   20   Delavnica gledališke maske     1   50
           (DRUžimo se in
           USTvarjamo) - linorez za
           družine
           Delavnica risbe ob razstavi    1   30   Slovenski kulturni praznik -    1  1200
           Jožeta Ciuhe                  Dan odprtih vrat
                               204 od 444
                                             11/25/2011
Moja očarljiva Tivolska     1  68   Grafična Bolha - sejem ob     1  100
aleja       Program          Mednarodnem dnevu
enotedenskih delavnic za          muzejev in Tednu Družine
otroke od 5. do 12. leta          (sejem publikacij,
                      predstavitev izobraževalnih
                      programov slovenskih
                      muzejev in galerij, razstava
                      udeležencev tečaja risanja
                      in grafike 2005/2006)Gledališče mojega okolja    5  100   Ta veseli dan kulture (3.     1  220
Program enotedenskih            december)
delavnic za otroke od 5. do
12. leta

Delavnica animacije v stop   2  94
motion tehniki
Program dveh 2-dnevnih
delavnic in ene javne
predstavitve izdelkov

              9                       8
                  205 od 444
                                                   11/25/2011
Arhitekturni muzej  Stavbna ornamentika -     1  15   MUZEJSKI VEČER:        54
Ljubljana      oblikovanje reliefa,            PREDAVANJE DR. FEDJE
           modeliranje v glini            VUKIĆA: HIBRIDNE
                                IDENTITETE IN
                                PARALIZIRAJOČE TRADICIJE -
                                OD OBLIKOVANJA DO
                                DIZAJNA (IN NAZAJ), 11.
                                april 2006, ob 19. uri,
                                Arhitekturni muzej Ljubljana           Sprehod po secesijski     1  15   PREDAVANJE:          160
           Ljubljani in kreativni del v        ARHITEKTURNI EPICENTRI
           PZ - modeliranje v kartonu         2006/2007:
                                DOC. DR. PETRA ČEFERIN,
                                FINSKA, ČUDEŽNA DEŽELA:
                                ARHITEKTURNI EPICENTER
                                SE PREMAKNE DALEČ NA
                                SEVER, 16. maj 2006, ob 19.
                                uri, Arhitekturni muzej
                                Ljubljana
                            206 od 444
                                      11/25/2011
Po stopinjah arhitekta   1  12   Predavanje: ARHITEKTURNI    95
Borisa Kobeta - reliefno        EPICENTRI 2006/2007:
oblikovanje vopgalnikov,        PROF. DR. KEITH L.
klesanje v siporeks          EGGENER: USTVARJANJE
                    PODOBE MODERNE
                    ARHITEKTURE V MEHIKI IN
                    ZUNAJ NJENIH MEJA:
                    POLITIČNA RABA
                    PRETEKLOSTI , 13. junij
                    2006, ob 19. uri,
                    Arhitekturni muzej LjubljanaTeden družine -      1  10   PREDAVANJE:          125
MAKALONCA - ura pravljic        ARHITEKTURNI EPICENTRI
                    2006/2007:
                    PROF. DR. HUGO SEGAWA:
                    BRAZILIJA GRADI: OD
                    MINISTRSTVA ZA
                    IZOBRAŽEVANJE DO
                    BRASILIE, 2. oktober 2006,
                    ob 18. uri, gostovanje v
                    Cankarjeve domu, Ljubljana
                207 od 444
                                        11/25/2011
BIO 20 : Uvod v tipografijo  1  15   Predavanje: ARHITEKTURNI    158
                     EPICENTRI 2006/2007:
                     PROF. BART LOOTSMA, OD
                     POPULARIZACIJE DO
                     POPULIZMA: VZPON IN
                     PADEC FENOMENA
                     SUPERDUTCH , 14.
                     november 2006, ob 18. uri,
                     Arhitekturni muzej Ljubljana
BIO 20 : poslikava tekstila  1  15   PREDAVANJE:          110
in izdelava krpank            ARHITEKTURNI EPICENTRI
                     2006/2007:
                     DR. NOTT CHAVIEZEL, ŠVICA
                     OD 70. LET NAPREJ: OD
                     TENDENZE DO PLURALIZMA,
                     27. november 2006, ob 18.
                     uri, Arhitekturni muzej
                     Ljubljana
                 208 od 444
                                         11/25/2011
Mostovi nekoč in danes:    1   15   PREDAVANJE:          104
sprehod ob Ljubljanici,           ARHITEKTURNI EPICENTRI
modeliranje Tromostovja v          2006/2007:
leseni vezani plišči            PROF. DR. MARY MCLEOD,
                      POSTMODERNIZEM IN
                      DEKONSTRUKTIVIZEM:
                      ARHITEKTURA IN POLITIKA
                      OD JOHNSONA DO
                      REAGANA, 14. december
                      2006, ob 19. uri,
                      Arhitekturni muzej Ljubljana


BIO 20: organizirana      64  1534  PREDAVANJE. Peter Kersten,   70
vodstva za                 V slogi je moč
šolsko/študentsko
populacijo
Stalna razstava J. Plečnik -  20  448   PREDAVANJE. Peter       50
grad Fužine: organizirana          Kercher, Oblikovanje za vse
vodstva za šolsko mladino

Vodstva po Plečnikovi     59  248   PREDAVANJE. Dan Lenard,    150
zbirki (muzejski animatorji         Kako ustvariti novo tržno
in kustosi)                 nišo
                      PREDAVANJE. Dr. Harri     120
                      Kalha: Oblikovanje finskosti

                      PREDAVANJE. Ora Ito      150
                      Rendez-Vous
                  209 od 444
                                                        11/25/2011
                                   MUZEJSKI VEČER:           128
                                   PREDAVANJE JURIJA
                                   KOBETA: O ARHITEKTU
                                   BORISU KOBETU, 17. Januar
                                   2006, ob 18. uri,
                                   Arhitekturni muzej Ljubljana

                                   MUZEJSKI VEČER:           80
                                   Predstavitev priprav za
                                   postavitev stalne razstave
                                   starejše arhitekture na
                                   Slovenskem in razstave o
                                   Arhitekturni 18. Stoletja na
                                   Slovenskem, 14.2.2006, 18
                                   h, AML
                                   Muzejski večer:           110
                                   PREDAVANJE dr. Boga
                                   Zupančiča: KNJIGE,
                                   RAZSTAVE in NAČRTI, 14.
                                   3.2006, ob 18. Uri AML
                                   Muzejski večer:           150
                                   PREDAVANJE dr. Fedje
                                   Koširja: PROFESOR EDVARD
                                   RAVNIKAR KOT
                                   ARHITEKTURNI TEORETIK,
                                   19. 12.2006 ob 18. Uri, AML

                          10                      16

Galerija Božidar Jakac  Gorjupova galerija-      9  183   Umetnost - slavospev      1  54
             umetnost v šoli               življenju
             Kiparstvo Janeza Boljke    23  476
                               210 od 444
                                                      11/25/2011
              Skulptura v krajini-      4  107
              kostanjeviška Forma viva

              Duh slike-ekspresionizem    6  133
              Franceta Kralja
              Arhitektura samostanskega    4  102
              kompleksa

              Slikarstvo in geometrija-    1  12
              stalna Zbirka Zorana Didka

              Spoznavanje opusa Toneta    2  27
              Kralja-ilustracija
              Grafične zbirke v Galeriji   3  75
              Božidar Jakac
              Kiparska ustvarjalnost     3  78
              Franceta Kralja
              Prehodnost           1  9
              (delavnica"Vprašanja in
              odgovori")
              Moje mesto-kiparska       1  12
              delavnica z Uršo Toman
              Drinovec ob Formi vivi
              Ustvarjalnice          7  91
                            12                     1

Koroška galerija likovnih  Bernekerjeve ustvarjalnice:   5  65   Davide Grassi: Demokino    50
umetnosti          Vabilo v svet domišljije

              Končnost - razstava mladih     290   Predstavitev filma U.     50
              Bernekerjeve ustvarjalnice:     25   Predstavitev izhodišč U3    25
              Bernekerjeve ustvarjalnice:     25   Predstavitev programa     55
              Bernekerjeve ustvarjalnice:     14   Predavanje stripovskega    35
                                211 od 444
                                                           11/25/2011
              Bernekerjeve ustvarjalnice:      12   Otvoritev spletnega portala -     48
              Bernekerjeve ustvarjalnice:      30
              Svoboda izražanja, 1.8.

              Bernekerjeve ustvarjalnice:      25
              Svoboda izražanja, 8.8.

              Bernekerjeve ustvarjalnice:      21
              Svoboda izražanja, 22.8.

              Bernekerjeve ustvarjalnice:      8
              Svoboda izražanja, 24.8.

              Bernekerjeve ustvarjalnice:      28
              Svoboda izražanja, 29.8

              vodstva po razstavah      108  2700
                           12                        6

Obalne galerije Piran /  Prešernovanje - Otroci     1   98   Poletna muzejska noč, 17. 6.    1  533
Gallerie Costiere Pirano  Primorja darujejo Mikiju           2006
              Mustru, Tartinijev trg, 13.
              2. 2006
              Vrtec Piran - Projekt      3   54   Mednarodni simpozij        1  54
              Obzidna mesta: Barke,            geologov, 8. 6. 2006
              delavnica, 23. 2. 2006
              Delavnica stripa in       2   59   Evropska hiša, likovna       1  138
              predavanje, 29. 3. in 1. 4.         delavnica, 26. - 31. 8. 2006,
              2006                     Trst (32 slovenskih in
                                    italijanskih umetnikov)
              Oblikovanje z glino, 26. 4.   2   43   Videostena, Galerija        4  128
              2006                     Meduza, 14. 9., 10. 10., 29.
                                    11., 12. 12. 2006
                                212 od 444
                                           11/25/2011
Festival Kitarika, likovne   3  48   Predstavitev U3, 31. 1. 2006  1  25
delavnice na temo kitare,          v Galeriji Loža
24. - 30. 4. 2006

Likovna gimnazija Nova     2  47   Genius loci Lera, tiskovna   1  36
Gorica - likovne delavnice v        konferenca - 17. 2. 2006
Piranu in na Forma vivi, 25.
in 26. 5. 2006

Peščene skulpture na plaži -  8  132   Genius loci Lera, tiskovna   1  28
Lenobe na plaži, 26. 5.           konferenca - 1. 9. 2006
2006
Galapagos, likovne       19  341   Ples lunine svetlobe, plesna  1  18
delavnice                  predstava - 19. 10. 2006

Po sledeh mojstrov dleta,   7  64   Predstavitev in vodstvo po   1  12
Forma viva, 23. in 24. 9.          razstaviščih OGP za SCCA
2006
Otroški grafični ex-      8  125   Dan muzejev, 18. 5. 2006    3  43
tempore, Tartinijev trg,
7.10. 2006
Ustvarjanje in lutke v     32  820   Kulturni bazar v Portorožu,  3  375
galeriji, Kam je šlo toplo         (17. 10., 14. 11., 28. 11.
vreme, predstava in             2006)
delavnice, 13., 14. 11. in
15., 16. 11.2006
Ex-tempore vrtca Piran, 2.   1  78   Video - predstavitev za    1  37
9. - 9. 9. 2006               likovne pedagoge (doc.
                      Dušan Bučar) - 8. 12. 2006
Razstava Joan Miró,      2  18   Joan Miró, vodstvo in     1  28
slikarska delavnica in           predavanje za društvo Petra
delavnica oblikovanja gline,        Martinca - 4. 11. 2006
17. 11. 2006
                  213 od 444
                                          11/25/2011
Vodstvo: Mirko Bratuša     1  15   Galerija Lek Ljubljana:   1  83
                       Predstavitev GLLera 12. 9.
                       2006
Vodstvo: Rudi Španzel      4  98   Vodstvo: Joan Miró      7  140
Vodstvo: Intimno,        1  18
intimistična fotografija
Vodstvo: Cveto Marsič      3  208
Vodstvo: Boris Benčič      2  35
Vodstvo: Ex-tempore       5  158
Vodstvo: Joan Miró       16  459
Vodstvo: Piranski dnevi     1  22
Arhitekture
Vodstvo: Ivo Mršnik       1  22
Vodstvo: NoviA: Bologna :    3  38
video in vitro
Vodstvo: Metka Krašovec     7  125

Vodstvo: Jože Pohlen      3  38
Vodstvo: Boris Benčič      2  28
Vodstvo: Nagrajena dela 1.   3  44
in 2. bienala vidnih sporočil
Slovenije

Vodstvo: Insolent        1  25
Vodstvo: Novoletna       4  50
prodajna razstava
Vodstvo: Andrej Štular     3  49
Vodstvo: Teo Tavželj, Naš    2  33
kraj
Vodstvo: Vrtec Piran      1  12
Likovna delavnica: Forma    8  174
viva (siporeks)
                   214 od 444
                                                       11/25/2011
           Likovna delavnica: Forma    2   48
           viva (slikanje)
           Vodstvo: Forma viva      12  362
           Lov na zaklad: teden      4   32
           slovenske knjige, Galerija
           Meduza - 20. 4. 2006

                        36                      15

Umetnostna galerija  CB - Prostori prehoda     109  1772  Javno vodstvo po razstavi    8  310
Maribor                              CB - Prostori prehoda
           Anja Jerčič           4   65   Javno vodstvo po razstavi    9  182
                                  Portret in avtoportret
           Miprijazajtrk         15  228   Javno vodstvo po razstavi    1  60
                                  Avtoportret danes
           SZ - Portret in avtoportret  182  4157  Javno vodstvo po razstavi    3  76
                                  Nova f
           Avtoportret danes        7  167   Javno vodstvo po razstavi    4  103
                                  Nagrajena dela 1. in 2.
                                  bienala
           Oblikovanje družinskega     1   19   Javno vodstvo po razstavi    2  32
           portreta                   Greetings from Turkay
                                  Hone&Away
           Literarni avtoportret -     1   25   Predavanje: dr. Blanka     1  30
           Odprto literarno branje           Tivadar: Psihološka in
                                  družbena narava
                                  prehranjevanja
           Magdalena 2006         1   18   Predavanje: dr. Maja Godina   1  49
                                  Golja : O kavi in kofetaricah
                                  in mariborskih kavarnah

           Iztok Maroh - Dialog      25  445   Okrogla miza: Oživitev     1  35
                                  starega mestnega jedra
                              215 od 444
                                          11/25/2011
Hartmut Skerbisch - Sfera   10  229   Okrogla miza: Sodobna     1  65
                      fotografija na Slovenskem

Delavnica: Preproga slavnih  1   22   Performans: Gerde Tabulice   1  170
                      iz II. Gimnazije Maribor ob
                      razstavi Miprijazajtrk

Dušan Fišer - Enigma     1   23   Pogovor z Anjo Jerčič ter   1  35
mentalne strukture             predstavitev kataloga
Pravljična ustvarjalnica:   1   15   Pogovor z Dušanom       1  20
Kakšne zgodbe sanjajo           Fišerjem
slikarji
Lutkovna predstava: Črviva  1   19   Predavanje: dr. Jure Mikuž:  1  45
zgodba                   V. Pilon - O. Dix portretna
                      primerjava
Likovna delavnica: Črviva   1   20   Predavanje: Alan Bond ob    1  55
zgodba                   otvoritvi razstave
                      Continental Breakfast
                      London
Oblikovanje keramike z    1   18   Predavanje: Alenka Spacal:   1  32
odtisom družinske             Avtoportretne prezentacije
fotografije                kot indentiteta
                      samoprevpraševanja
                      umetnic

DLUM 2006           16  246   Predavanje zmagovalcev     1  20
                      natečaja UGM Avtoportret
                      danes
Sodoba slovenska       81  1265  Predavanje: dr. Maja Sunčič:  1  27
fotografija - Nova f            Idealna ženska
                  216 od 444
                                          11/25/2011
Izkaznica Mladi prijatelj   1  17   Predavanje: dr. Tomaž Brejc:  1  95
UGM - avtoportret             Kaj zdaj? Slikarstvo in
                      kiparstvo v "vmesnem času"
                      1997-2005
Fotografski dnevniški zapis  1  15   Predavanje - predtavitev    1  36
                      koncepta U3 - Jurij Krpan
Prostori kot so        14  180   Predavanje in predstavitev   1  27
                      estonske sodobne
                      umetnosti: Killu Sukmit in
                      Mari Laanemets

Arhitekturna sestavljanka   1  21   Predavanje: Matej Koren:    1  17
                      Razlikost prostorov v
                      garfičnem oblikovanju
Metka Kavčič - Zapredene   18  270   Predavanje in vodstvo:     1  32
sledi                   Bogdan Reichenberg
Izdelovanje lampijonov    1  38   Predavanje dr. Jure Mikuž:   1  45
                      Vloga Slovanov v legendi o
                      Nazareški hišici
Praznična zgibanka -     1  38   Ustvarjalna delavnica: Matej  3  54
družinska delavnica            Modrinjak - Digitalni medij

Fundacija Brumen -      64  875   Delavnica z vodstvom za    1  52
Nagrajena dela 1. in 2.          Pedagoško fakulteto:
Bienala vidnih sporočil          Prostori prehoda
Slovenije
Delavnica: Oblikovanje z   1  24   Delavnica za Pedagoško     8  160
žico                    fakulteto: Portret in
                      avtoportret
My World/ Moj svet      34  523   Vodstvo po razstavi: Metka   1  23
                      Kavčič
                  217 od 444
                                                        11/25/2011
             Greetings from Turkay -    7  174   Vodstvo po razstavi       3  70
             Home and Away               Nagrajena dela 1. in 2.
                                  Bienala
             Otroški dan umetnosti     1  205   Kiparska delavnica: Urša    1  25
                                  Toman
             Poletna muzejska noč      1  371   Darinsko Kores - Jaks: Zajtrk  1  105
                                  bratov Kores
             Ta veseli dan kulture     1  296   Predavanje Andrej Hrausky:   1  52
                                  Sodobna slovenska
                                  arhitektura
             Postavitev lampijonov -    1  202   Poletna muzejska noč      1  235
             svetil ( praznična okrasitev
             starega mestnega jedra)

                                  Noč raziskovalcev        1  351
                                  Ta veseli dan kulture      1  281
                                  Predavanje/performans      1   55
                                  Chris Dobrowolski:
                                  Landscape, Skyscape,
                                  Escape
                                  Postavitev lampijonov      1  327
                                  Javno vodstvo za projekt    4  220
                                  MUSU
                          33                     38

Galerija Murska Sobota  Likovna delavnica ob      1  11   Strokovna vodstva po      14  255
             razstavi N.Beera              razstavah
             Prvič v Galeriji        1  14   Tiskovne konference       10  118
             Likovna delavnica ob      1  8   Predavanja           2   47
             razstavi M.Rajnarja
             Prvič v galeriji        1  24   Predstavitev monografije    1  55
             Ustvarjanje v glini      1  103   Glasbeni dogodki        3  430
             Likovna foto delavnica     1  12
                              218 od 444
                                                          11/25/2011
          Ustvarjanje v glini        2    15
          Prvič v Galeriji          1    16
          Likovna delavnica         3    20
          Ustvarjanje v glini        1    30
          Prvič v Galeriji          2    32
          Prvič v Galeriji          1    21
          Razstava del lik.delavnic     17   137
          Likovna delavnica ob        1    24
          razstavi zbirkeII-kiparstvo
          Prvič v Galeriji          1    21
          Likovna delavnica ob        1    11
          razstavi umetnikov iz
          Slovaške
          Prvič v Galeriji          2    38
          Likovna delavnica ob        1    30
          razstavi DLUPP
                       18                         5

Pilonova galerija                           Uvod v likovno umetnost    12   288
Ajdovščina
                                    Umetnost na Goriškem II    12   408
                         0                       2

Skupaj galerije               173   3103  66627             113   678  26581

SKUPAJ                    656   10903  250449             590   2741  89510
                                219 od 444
                                                                      11/25/2011
Dostopnost do gradiva

Naziv muzeja/galerije       Zunanji    Zunanji    Uporabniki    Skupaj  Število izdanih Število izdanih Skupaj izdanih
                 uporabniki   uporabniki v digitalnih vsebin uporabniki potrdil oziroma strokovnih mnenj  potrdil,
                 muzejskega    knjižnici   na spletu         overovljenih    fizičnim in  predpisov,
                 gradiva v                         prepisov   pravnim osebam   mnenj...
                dokumentaciji                               izven institucijeNarodni muzej Slovenije       1100      5923      17030     24053     0        22       22
Prirodoslovni muzej Slovenije    42      106       0       148      0        5        5

Slovenski etnografski muzej     100       542       0       642      0        12       12
Muzej novejse zgodovine       378       690     ni podatka    1068     31        7       38
Slovenije
Slovenski gledališki muzej     830      1120       0      1950      0        0        0
Slovenska kinoteka          0       76       0       76      0        0        0
Tehniški muzej Slovenije       39       0        0       39      0        12       12
Posavski muzej Brežice        34       0        0       34      0        12       12
Pokrajinski muzej Celje       111       30      3914      4055      2        80       82
Muzej novejše zgodovine       299       2       8216      8517     16        3       19
Celje
Mestni muzej Idrija - Muzej     61       48      7900      8009      2        0       2
za Idrijsko in Cerkljansko
Medobčinski muzej Kamnik       40       27      4325      4392     0        0       0
Pokrajinski muzej Kočevje      1        11      25837     25849     0        12       12
Pokrajinski muzej Koper       28       0        0       28      0        6       6
Gorenjski muzej           112       10     ni podatka    122     18        5       23
Mestni muzej Ljubljana        85       164              249      0        0       0
Muzej narodne osvoboditve      29       57      3771      3857     107        4       111
Maribor
                                     220 od 444
                                            11/25/2011
Pokrajinski muzej Maribor    54   27   6665      6746   0   0   0
Belokranjski muzej Metlika   32   15           47   0   9   9
Pokrajinski muzej Murska    47   523   2355      2925  19  24  43
Sobota
Goriški muzej Kromberk -    286   50   1000      1336   0   0   0
Nova Gorica
Dolenjski muzej Novo mesto   122      29270      29392  10   0  10
Pomorski muzej - Museo del   36   78           114   0   0   0
mare "Sergej Mašera" Piran -
Pirano
Notranjski muzej Postojna    63   11   1893       1967  0   5   5
Pokrajinski muzej Ptuj     374   68    0       442   0   0   0
Muzeji radovljiške občine    14   4    0        18   0   0   0
Koroški pokrajinski muzej    77   27    0       104   0   2   2
Loški muzej Škofja Loka     28   10   5500       5538  0   0   0
Tolminski muzej         15   41   54302      54358  0   5   5
Zasavski muzej Trbovlje     95   25    0       120   0   0   0
Javni zavod muzej Velenje    69   20    0        89   0   0   0

Skupaj muzeji         4601  9705  171978     186284  205  225  430

Narodna galerija        416  345   58833     59594   0  47  47
Moderna galerija        281  1535  118000     119816  16  14  30
Mednarodni grafični likovni   30   60   20000     20090   0   0   0
center
Arhitekturni muzej Ljubljana  384   384  30000      30768  0   0   0
Galerija Božidar Jakac     9    5    0        14   5   3   8
Koroška galerija likovnih    45   57  7151       7253  0   1   1
umetnosti
Obalne galerije Piran /     7   13534  7151      20692  0   0   0
Gallerie Costiere Pirano
Umetnostna galerija Maribor   49   116  22265      22430  0   0   0
                            221 od 444
                                            11/25/2011
Galerija Murska Sobota     0   19    0        19   0   2   2
Pilonova galerija Ajdovščina  54   58   296       408   0   4   4

Skupaj galerije        1275  16113  263696     281084  21  71  92

SKUPAJ             5876  25818  435674     467368  226  296  522
                            222 od 444
                                                                      11/25/2011
Strokovno izpopolnjevanje/ usposabljanje

Naziv muzeja/galerije     Področje         Program             Udeleženec    Število dni      Kraj


Narodni muzej Slovenije  management     sestanki z vodstvi muzejev    dr. Peter Kos         4     Cornwall/Wales/Lo
                       (British Council)                             ndon
             arheologija    Congress of Roman Frontier    dr. Janka Istenič       7     Leon, Španija
                       Studies
             arheologija    romanizacija Dalmacije      dr. Janka Istenič       2     Sinj, Hrvaška
             arheologija,    uporaba jedrskih metod pri    dr. Janka Istenič       3     Dunaj, Avstrija
             konservatorstvo  proučevanju dediščine
             arheologija    poročilo o izkopavanjih AC    dr. Peter Turk         1     Gradec, Avstrija
                       Šentvid-Koseze
             arheologija    Piceni in Evropa         dr. Peter Turk         1     Piran
             numizmatika    denarni obtok v Posočju      Alenka Miškec         1     San Pietro al
                                                            Natisone, Italija
             uporabna umetnost analize benečanskega stekla    dr. Mateja Kos         3     Nikozija, Ciper

             konsevatorstvo   vodil izobr. tečaj za       Gorazd Lemajič         30    Metrop. Museum,
                       rekonstrukcijo steklenih                          New York, ZDA
                       predmetih
             konservatorstvo  predaval o rekonstrukciji     Gorazd Lemajič         2     Institute of Fine
                       steklenih predmetov                            Arts, New York,
                                                            ZDA
             konservatorstvo  preventivna zaščita tekstilne   mag. Goja Pajagič Bregar    3     ICOM Makednije,
                       dediščine                                 Kumanovo,
                                                            Makedonija
             konservatorstvo  XRF raziskave v NMS        ing. Zoran Milič        3     Atene, Grčija
             uporabna      Spektralna analiza pri      dr. Mateja Kos         5     Peking, Kitajska
             umetnost,     proučevanju keramike 18.st.
             konservatorstvo
                                     223 od 444
                                                                          11/25/2011
                uporabna      Zgodoina umetnosti in       dr. Mateja Kos           2  Ghent, Belgija
                umetnost,     naravoslovne znanosti
                konservatorstvo
                14

Prirodoslovni muzej Slovenije  Promocija PMS in  Mednarodni kongres alpskih in dr. Nada Praprotnik, Ciril       6  Villar d'Arène – Col
                Juliane v tujini  arktičnih botaničnih vrtov v   Mlinar                  du Lautaret
                          Franciji s predstavitvijo DVDjev
                          o Juliani
                Management     Izobraževanje za direktorje    Breda Činč Juhant          3  Cornwall & Walles
                          nacionalk (British Council)
                Marketing     Marketinška delavnica Lisac &   Staša Tome             1  Ljubljana
                          Lisac
                Muzeologija    Priprava stalne razstave: Ogled  Božič I. Činč Juhant B., Filiplič  2  München
                          muzeja Mensch und Natur      L., Hukarević R., Jernejc
                                           Kodrič M., Jamnik A., Mlinar
                                           C., Popov V., Šturm E., Tome
                                           B., Tome S., Žgavec

                Muzeologija    Interpretacija kulturne      Božič I. Černila M., Činč      2  Ljubljana PMS
                          dediščine             Juhant B., Filiplič L., Gregori
                                           J., Gogala A., Horvat B.,
                                           Jernejc Kodrič M., Jeršek, M.,
                                           Krivic K., Kryštufek B., Popov
                                           V., Praprotnik, N., Sivec I.,
                                           Štangelj M., Šturm E., Tome
                                           B., Tome S., Trilar T.,
                                           Trampuž L., Žgavec V.

                Muzeologija    Muzeoforum - Muzeji in      Staša Tome             1  Ljubljana
                          medkulturni programi in
                          delavnice
                                       224 od 444
                                                        11/25/2011
Muzeologija    Vrednotenje muzejskih razstav Staša Tome              1  Ljubljana
          in programov (Kako evalvirati)

Muzeologija    Obiskovalci muzejev s      Staša Tome            1  Ljubljana
          posebnimi potrebami Some
          Simple Solutions to Inclusion

Muzeologija,     Letna konferenca ECSITE    Staša Tome             1  Belgija, Bruxelles
interpretacija, nove
razstave
Priprava programov Evropska kulturna prestolnica – Staša Tome             1  Ljubljana
           ključ do uspeha

Pedagogika     Didaktično-metodični seminar   Staša Tome            1  Brežice
          za predavatelje
Pedagogika,    Strokovna ekskurzija po     Staša Tome            8  Velika Britanija,
muzeologija    škotskih muzejih in galerijah                     Škotska

Muzeologija,    Matra - osnovna in nadaljevalna dr. Ignac Sivec          8  Ljubljana
management
Splošno      Varstvo pri delu, požarna    Božič I. Černila M., Činč     1  Ljubljana PMS
          varnost             Juhant B., Gregori J., Filiplič
                          L., Gogala A., Horvat B.,
                          Jernejc Kodrič M., Jamnik A.,
                          Krivic K., Kryštufek B., Popov
                          V., Praprotnik, N., Sivec I.,
                          Štangelj M., Šturm E., Tome
                          B., Tome S., Trilar T.,
                          Trampuž L., Žgavec V.

Računalništvo   Sophos              Mojmir Štangelj          1  Ljubljana
Računalništvo   HP: : Predstavitev novih     Mojmir Štangelj          1  Ljubljana
          izdelkov in rešitev
                       225 od 444
                                                                    11/25/2011
               Računalništvo  NT konferenca           Mojmir Štangelj        4  Piran
               Računalništvo  Kompas Xnet: Varnost       Mojmir Štangelj        1  Ljubljana
                        informacijskih sistemov
               Računovodstvo  Dohodnina (Evropska Hiša)     Erika Šturm          1  Ljubljana
               Računovodstvo  ddv + Evro            Erika Šturm          1  Ljubljana
               Pedagogika    Aktivna udeležba s        Ljerka Trampuž        4  Knin, Hrvaška
                        predavanjem na IV. Srečanju
                        muzejskih pedagogov Hrvaše z
                        mednarodnim sodelovanjem

               Knjižničarstvo  Posvet Gradili smo knjižnico  Alenka Jamnik          1  Ljubljana
               Knjižničarstvo  Posvet Informacijska pismenost Alenka Jamnik          1  Ljubljana

               23

Slovenski etnografski muzej  etnologija    Fašenk v etnografskem filmu    Daša Koprivec, dr. N. Židov  1  Ptuj
               etnologija    Ljudsko izročilo in religija med Daša Koprivec         1  Ljubljana
                        tradicijo in transformacijo Daša
                        Koprivec 1 Ljubljana

               etnologija    Etnologija in regije       Daša Koprivec         2  Ravne na Koroškem

               muzealstvo    Strokovna ekskurzija SEM     Daša Koprivec         1  Piran
               etnologija    Mednarodni znanstveni       Daša Koprivec         1  Ljubljana
                        simpozij ob 130.letnici rojstva
                        Nika Županiča
               etnologija    Mednarodna znanstvena       Inja Smerdel         3  Nantes-Nozay-
                        konferenca - Technique de                      Chateaubriant
                        travail de la terre, hier et
                        aujourd'hui, ici et la-bas
               etnologija    Znanstvena konferenca Societe   Inja Smerdel         2  Paris
                        d'ethnozootechnie
                                    226 od 444
                                                       11/25/2011
muzeologija    Interpretacija kulturne     J. Žagar, A. Dular, N. Židov, I.  2  Ljubljana (SEM)
          dediščine John Veverka, ZDA   Smerdel, N. Valentinčič
                          Furlan, N. Zdravič Polič, R.
                          Čeplak Mencin, M. Račič, B.
                          Rogelj Škafar, S. Kogej Rus, I.
                          Cvetko

etnologija     Slovensko hrvaške etnološke   mag. Andrej Dular, Mojca      1  Podsreda
          vzporednice           Račič
zgodovina /    Mitsko in stereotipno v Slov.  mag. Andrej Dular         1  Kranj
etnologija     pogledih na zgodovino
muzeologija    Bridging Cultures through    R. Čeplak Mencin          1  Berlin
          Exhibitions (ICOM-Europe)
muzeologija    Museums for Peace and      R. Čeplak Mencin, B. Rogelj    1  Ljubljana
          Cultural Diversisty (ICOM-    Škafar, N. Zdravič Polič
          Europe)
muzeologija    Projekt Evropske kulturne    N. Zdravič Polič, mag. J. Žagar  1  Ljubljana (SEM)
          prestolnice Claudia Hass
muzeologija    Ethnographischer Museen Im    R. Čeplak Mencin          3  Muenchen
          Zeitlater der Globalisierung

etnografski film  Films in museums,        N. Valentinčič Furlan, dr. N.   2  Zagreb
          documentation and science    Židov
muzeologija    Matra              N. Valentinčič Furlan, dr. L.   3  Ljubljana
                          Kužnik
muzeologija    pariški muzeji - upravljanje z  B. Rogelj Škafar          5  Pariz
          dediščino (Francoski inštitut C.
          Nodier)
muzeologija    muzeji v Walesu         B. Rogelj Škafar, N. Zdravič    5  Plymouth,
                          Polič                 Swansea, Cardiff
restavratorstvo  svetloba in kluturna dediščina mag. Ana Motnikar          2  Ljubljana

muzeologija    The Best in Heritage       N. Zdravič Polič          4  Dubrovnik
                      227 od 444
                                                                         11/25/2011
             muzeologija    ICOM-CEICOM (predavanje)    N. Zdravič Polič             4    Muenchen
                      The legislation of museums in
                      Slovenia
             muzeologija    ICOM-SEE (Analiza stanja    N. Zdravič Polič             2    Kladovo, Srbija
                      naravne in kulturne dediščine v
                      regiji Balkana)
             etnologija    Etnologija in regije (SED)   M. Račič, B. Sosič            1    Ravne na Koroškem

             muzeologija    Projekt MICHAEL          B. Sosič               3    Rim
             muzeologija    muzejska etnološka         Alenka Simikič            3    Čačak, Beograd
                      dokumentacija
             etnologija    Ljudsko izročilo in religija med  M. Račič, dr. N. Židov, mag. I.    5    Ljubljana, Celje
                      tradicijo in transformacijo (ISN  Cvetko
                      ZRC SAZU)

             bibliotekarstvo  Cobiss / Katalogizacija OCLC   G. Ilaš                 1    Maribor
             etnologija    Lavfarji izza odra (4. Etnovideo dr. N. Židov              1    Ljubljana (SEM)
                      maraton)
             28

Muzej novejse zgodovine  Bibliotekarstvo  Tečaj za pripravo na strokovni   Darja Urbanc            4 dni (26 Ljubljana;
Slovenije                  izpit 1: za začetnike v stroki                    ur; 13.2. - organizator:
                                                         16.2. 2006) Bibliotekarski
                                                               izobraževalni
                                                               center Narodne in
                                                               univerzitetne
                                                               knjižnice
                                   228 od 444
                                                  11/25/2011
Bibliotekarstvo  Strokovna obdelava        Darja Urbanc   5 dni (40 Ljubljana;
         knjižničnega gradiva               ur; 27.3.- organizator:
                                 31.3. 2006) Bibliotekarski
                                        izobraževalni
                                        center Narodne in
                                        univerzitetne
                                        knjižnice
Bibliotekarstvo  Vaje iz katalogizacije      Darja Urbanc  1 dan (8 ur; Ljubljana;
         knjižničnega gradiva               6.4. 2006) organizator:
                                        Bibliotekarski
                                        izobraževalni
                                        center Narodne in
                                        univerzitetne
                                        knjižnice
Bibliotekarstvo  Tečaj za pripravo na strokovni  Darja Urbanc   5 dni (30 Ljubljana;
         izpit 2: izpitne vsebine             ur; 8.5.- organizator:
                                 12.5. 2006) Bibliotekarski
                                        izobraževalni
                                        center Narodne in
                                        univerzitetne
                                        knjižnice
Bibliotekarstvo  11. strokovno posvetovanje  Darja Urbanc      1 dan  Ljubljana;
         specialnih knjižnic in 4.             (19.10. organizator: Zveza
         strokovno posvetovanje               2006)  bibliotekarskih
         visokošolskih knjižnic z                   društev Slovenije
         mednarodno udeležbo
         "Informacijska pismenost med
         teorijo in prakso - vloga
         visokošolskih in specialnih
         knjižnic"
                      229 od 444
                                                                       11/25/2011
               Uredništvo spletnih Vse, kar mora vedeti urednik  Darja Urbanc          1 dan   Ljubljana;
               strani       spletnih strani                        (7.12.  organizator:
                                                        2006)   Akademija Panta
                                                             Rei
               Bibliotekarstvo   11. strokovno posvetovanje   Ika Pečan           1 dan   Ljubljana;
                         specialnih knjižnic in 4.                  (19.10.  organizator: Zveza
                         strokovno posvetovanje                    2006)   bibliotekarskih
                         visokošolskih knjižnic z                        društev Slovenije
                         mednarodno udeležbo
                         "Informacijska pismenost med
                         teorijo in prakso - vloga
                         visokošolskih in specialnih
                         knjižnic"
               Bibliotekarstvo   15. konferenca COBISS "Vloga Ika Pečan            1 dan   Maribor, Habakuk
                         knjižnic pri zagotavljanju                  (28.11.-
                         transparentnosti bibliografskih                30.11.
                         kazalcev znanstvene …"                    2006)               Zgodovina      Oral History on TV       mag. Monika Kokalj Kočevar, 2 dni (1. - London, Velika
                                        Jože Dežman         3. 12.2006) Britanija

               Zgodovina      Mednarodna konferenca     mag. Monika Kokalj Kočevar  3 dni (4. - Mauthausen,
                         "Ženske v taborišču                     7.5.2006) Avstrija
                         Mauthausen", seja
                         mednarodnega taboriščnega
                         komiteja-
               10

Slovenski gledališki muzej
               0

Slovenska kinoteka      PEDAGOGIKA     KINO IN MLADI         2                5    BOLOGNA, ITALIJA
                                     230 od 444
                                                                11/25/2011
              FILMSKA      Dnevi nemega filma Pordenone 2             7  PORDENONE,
              ARHIVISTIKA                                  ITALIJA
              FILMSKA      Kongres združenja FIAF    2             10  SAO PAOLO,
              ARHIVISTIKA in                                 BRAZILIJA
              delovanje
              kinotečnih ustanov

              3

Tehniški muzej Slovenije  Zakonodaja      Javne finance, DDV,       Maja Bogataj    10  Ljubljana Portorož
              Komuniciranje    Kako evalvirati razstavo     Barbara Vodopivec  1  Ljubljana
              Zakonodaja      Spremembe v Zakonu o javnih   Irena Medle     2  Ljubljana
                        naročilih
              Zakonodaja      Spremembe v Zakonu o javnih   Saša Mikložič    1  Ljubljana
                        naročilih
              Komuniciranje    Strainght deloyment Inventory  Barbara Vodopivec  1  Ljubljana

              Komuniciranje    Retorika v poslovnem svetu    Barbara Vodopivec  1  Ljubljana
              Kulturni       Obisk muzejev          Orest Jarh     5  Cornwall, Wales,
              management                                   London
              Kulturni       Trajnostna raba kulturne     Orest JArh     5  Bath, Anglija
              management      dediščine
              Kulturni       MATRA              Estera Cerar    3  Ljubljana
              management
              Tuji jeziki    Angleščina- First Certificate   Estera Cerar    20  Ljubljana
              Kadrovanje     Varstvo osebnih podatkov      Simona Gostinčar   1  Ljubljana
              Tehniška dediščina Konferenca CIMUSET         Estera Cerar     7  Rio de Janeiro
                       Instruments, machines and
                       exhibits
              Tehniška dediščina Letna konferenca MUT        Orest Jarh     4  Brno
                                      231 od 444
                                                              11/25/2011
             Restavratorstvo  Prepoznavanje železnih      D. Štimec, S. Suhadolnik, D.  1  Ljubljana
                      predmetov            Oblak, M. Žgajnar, D. Gostiša

             Restavratorstvo  Rimska keramika         D. Štimec, S. Suhadolnik, D.  1  Ljubljana
                                      Oblak, M. Žgajnar, D. Gostiša

             Restavratorstvo  Svetloba in kulturna dediščina  D. Štimec, S. Suhadolnik, D.  1  Ljubljana
                                      Oblak, M. Žgajnar, D. Gostiša

             Restavratorstvo  Strokovno srečanje        D. Štimec, S. Suhadolnik, D.  1  Ljubljana
                      restavratorjev          Oblak, M. Žgajnar, D. Gostiša

             Restavratorstvo  Tekoče kovine          D. Štimec, S. Suhadolnik, D.  1  Ljubljana
                                      Oblak, M. Žgajnar, D. Gostiša

             Restavratorstvo  Študij kopistike         D. Štimec, S. Suhadolnik, D.  1  Ljubljana
                                      Oblak, M. Žgajnar, D. Gostiša

             Restavratorstvo  Strokovno srečanje        D. Štimec, S. Suhadolnik, D.  1  Ljubljana
                      restavratorjev          Oblak, M. Žgajnar, D. Gostiša

             20

Posavski muzej Brežice  Pedagoška     Didaktika za kustose pedagoge Ivan Kastelic           1  Brežice
             Etnologija    Strokovni kolokvij o pomenu  Ivanka Počkar           1  Krško
                      krških protestantov
             Zgodovina     Strokovni kolokvij: Vloga in   Vlasta Dejak          1  Krško
                      pomen Krških protestantov
             Zgodovina     Strokovni kolokvij: Janez    Vlasta Dejak          1  Krško
                      Vajkard Valvazor in Krško
             Restavratorstvo  Arheološka keramika       Davorin Prah          1  Ljubljana
                      terasigilata
                                  232 od 444
                                                                    11/25/2011
               Konservatorstvo  Prepoznavanje predmetov v    Jože Lorber          1  Ljubljana
                        železni dobi in njihova podoba

               Konservatorstvo  Stokovno srečanje društva    Jože Lorber          1  Ljubljana
                        konservatorjev in restavratorjev
                        Slovenije
               7

Pokrajinski muzej Celje   Arheologija    GLASS OF THE ROMAN EMPIRE Doc. dr. Irena Lazar         3  London, Velika
                        (14.-15. 3. 2006)                         Britanija
               Arheologija    Workshop - The Glassmakers Doc. dr. Irena Lazar        5  Andover, Velika
                        (11.-15.5.2007)                          Britanija

               Arheologija    17.kongres AIHV (1.-8.9.2006)  Doc. dr. Irena Lazar     8  Antwerpen, Belgija

               Arheologija    ICOM Glass     (15.-    Doc. dr. Irena Lazar      7  Istanbul, Turčija
                        22.10.2006)
               Arheologija    projekt Stekleni tovor ladje z Doc. dr. Irena Lazar        UP ZRS Koper,
                        Gnalića                              Slovenija
               Umetnostna    Slovenske ikonografske študije Tatjana Badovinac        2  ZRC SAZU, Ljubljana
               zgodovina -
               slikarstvo
               Umetnostna    Slovenske ikonografske študije Rolanda Fugger Germadnik    1  ZRC SAZU, Ljubljana
               zgodovina
               Umetnostna    ICOM Glass    (15.-     Jože Rataj          5  Istanbul, Turčija
               zgodovina     20.10.2006)
               8

Muzej novejše zgodovine Celje Muzeologija   Delovanje v pedagoški sekciji  Bronica Gologranc Zakonjšek  1  Ljubljana
                        pri SMS
               Muzeoforum    Muzeji ob 250 letnici rojstva W. Bronica Gologranc Zakonjšek  1  Ljubljana
                        A. Mozarta in A. T. Linharta
                                     233 od 444
                                                      11/25/2011
Muzeologija    Viva! Mozart!; Salzburger    Bronica Gologranc Zakonjšek  1  Salzburg
          Museum Carolino Augusteum

Muzeologija    Delovanje v pedagoški sekciji  Bronica Gologranc Zakonjšek  1  Kamnik
          pri SMS
Muzeologija    IV. skup muzejskih pedagoga   Bronica Gologranc Zakonjšek  4  Knin, Hrvaška
          Hrvatske z medn. sodel.

Muzeoforum     Muzeji ob           Darja Jan            1  Ljubljana
          dvestopetdesetletnici W.A.
          Mozarta in A.T. Linharta
Štajersko –    Muzeji gradijo mostove -    Darja Jan            2  Radgona, Avstrija
slovenski muzejski primeri povezav in sodelovanja
dan 2006

Zveza zgodovinskih 33. zborovanje slovenskih    mag. Tone Kregar       2  Kranj
društev Slovenije zgodovinarjev

Ministrstvo za   Posvet o pripravi letnih poročil Marija Počivavšek       1  Ljubljana
kulturo
Muzeoforum     Muzeji ob 250. letnici rojstva  Marija Počivavšek       1  Ljubljana
          W.A. Mozarta in A.T. Linharta

Slovensko     Viva! Mozart!; Salzburger    Marija Počivavšek       1  Salzburg
muzejsko društvo  Museum Carolino Augusteum

Skupnost muzejev  Muzeoforum: Muzeji in      Marija Počivavšek       1  Ljubljana
Slovenije     medinstitucionalni programi

Tečaj nemščine   Österreich Institut:       Marija Počivavšek       40
          Alltagsdeutsch, nivo A2
                       234 od 444
                                                   11/25/2011
Skupnost muzejev    predavanje mag. Nade Čibej    Marija Počivavšek  1  Ljubljana
Slovenije        (PAK): Elektronsko poslovanje

Arhiv RS, Društvo    Interdisciplinarni posvet    Marija Počivavšek  1  Ljubljana
restavratorjev     Svetloba in kulturna dediščina
Slovenije
Zveza zgodovinskih   33. zborovanje slovenskih    Marija Počivavšek  2  Kranj
društev Slovenije    zgodovinarjev

BRICKS: The       Digitalization of the cultural  Andreja Rihter   1  Lizbona,
European solution    Heritage in Slovenia                   Portugalska
for digital libraries
services

Mednarodna       From new partnership to     Andreja Rihter   5  Ohrid, Makedonija
muzejska delavnica   Moderen European Museum
OHRID
Projekt “The image   The History and Image of the Andreja Rihter     2  Strasbourg
of the other in     Muslim World in out-of-school
history teaching”,   activ.
expert seminar

Ideas for European Scuola normale superiore di      Andreja Rihter   10  Volterra, Italija
Academy of     Pisa - European museum
Museum studies   forum, Museums...
and applied… FSK

predstavitev      Bundesakademie Wolfenbüttel Andreja Rihter      2  Wolfenbüttel,
projekta Summer                                  Nemčija
School in Celje
Projekt EPOC +     merjenje kakovosti dediščine   Andreja Rihter   2  Milano
EMYA
                          235 od 444
                                                      11/25/2011
Vzporednice med Mesto in trgi na meji        mag. Tanja Roženbergar Šega  2  Podsreda
slovensko in
hrvaško etnologijo

Mednarodna      Audiovisuals as cultural    mag. Tanja Roženbergar Šega  4  Mytilene, Grčija
konferenca      heritage and their use in
AVICOM        museums
Mednarodna      From new partnership to     mag. Tanja Roženbergar Šega  5  Ohrid, Makedonija
muzejska delavnica  Moderen European Museum
OHRID
Poletna šola     Upravljanje s kulturno     mag. Tanja Roženbergar Šega  5  Celje, Brestanica,
muzeologije     dediščino kot izziv                        Ptuj, Rogatec
ICOM – Europe-    Museums for Peace and      mag. Tanja Roženbergar Šega  5  Ljubljana, Zagreb,
Museum Tour and   Cultural Diversity                        Banja Luka,
Conference                                       Sarajevo,
                                            Dubrovnik
The Best in     The best in heritage      mag. Tanja Roženbergar Šega  4  Dubrovnik
Heritage –
Dubrovnik
Etnološki film-   Etnološki film-dokumentacija-  mag. Tanja Roženbergar Šega  2  Zagreb
dokumentacija-    znanost
znanost
muzeologija     udeležba na Poletni šoli    Jožica Trateški        5  Celje, Graz
           muzeologije
Muzeologija     sestanki pedagoške sekcije   Helena Vogelsang       2  Ljubljana
                                            Nazarje

Muzeologija     Muzeoforum - Muzeji in     Helena Vogelsang       1  Ljubljana
           medkulturni programi
Slovensko      Viva! Mozart!; Salzburger    Helena Vogelsang       1  Salzburg
muzejsko društvo   Museum Carolino Augusteum
                       236 od 444
                                             11/25/2011
Dokumentacija   Elektronsko poslovanje -      Helena Vogelsang  1  Ljubljana
          problematika arhiviranja
Spletna stran MNZC Uvod v spletno postavljanje    Helena Vogelsang  1  Celje
          strani MNZC
Muzeoforum     Muzeji ob 250. letnici rojstva   Iris Zakošek    1  Ljubljana
          W.A.Mozarta in A.T.Linharta

Okrogla miza     Velika vojna in njene žrtve 1914- Iris Zakošek   1  Ljubljana
           1918
Dokumentacija /   Digitalizacija          Iris Zakošek   1  Ljubljana
sekcija
Dokumentacija /   Elektronsko poslovanje -     Iris Zakošek    1  Ljubljana
sekcija       problematika arhiviranja
Interdisciplinarni  Svetloba in kulturna dediščina  Iris Zakošek    1  Ljubljana
posvet
Strokovni posvet   Med železom in kulturo      Iris Zakošek    1  Ravne
Dokumentacija /   Dokumentacijski sistemi,     Iris Zakošek    1  Ljubljana
sekcija       terminologija, izdajateljtvo
Spoznajmo      Železni predmeti         Robert Zapušek   1  Ljubljana
muzejski predmet

Spoznajmo      Rimska keramika 1, 2       Robert Zapušek   2  Ljubljana
muzejski predmet

Spoznajmo      Predstavitev s plakatom     Robert Zapušek   1  Ljubljana
muzejski predmet

Okrogla miza     novi Zakon o varstvu kulturne  Anica Odlazek   1  Ljubljana
           dediščine
Seminar       Tekoča problematika urejanja   Anica Odlazek   1  Ljubljana
           delovnih razmerij
Seminar       Uskladitev plač v JZ in     Anica Odlazek   1  Ljubljana
           spremembe SZPJS
                        237 od 444
                                                               11/25/2011
               Seminar      Ocenjevanje, napredovanje,    Anica Odlazek   1  Ljubljana
                        nagrajevanje v JS

               Izobraževanje   Management - zagovor diplome Anica Odlazek     1  Celje

               Strokovna     Muzejske zbirke na Kozjanskem vsi zaposleni MNZC  1  Kozjansko (Planina,
               ekskurzija                                Loka pri Žusmu,
                                                    Šentjur)
               51

Mestni muzej Idrija - Muzej za muzeologija   Matra - začetna         Marija Terpin   5  Ljubljana
Idrijsko in Cerkljansko
                muzeologija   Matra - nadaljevalna       Darko Viler    3  Ljubljana
                muzeologija   Matra - nadaljevalna       Mirjam Gnezda   3  Ljubljana
                rudarstvo    Strokovna ekskurzija - ogled   Marija Terpin   1  Idrija
                        Rudnika živega srebra Idrija
                        (jame)
               rudarstvo     Strokovna ekskurzija - ogled   Anton Zelenc   1  Idrija
                        Rudnika živega srebra Idrija
                        (jame)
               muzeologija    Predstavitve zaključkov z ICOM  Darko Viler    1  Ljubljana
                        konferenc 2005
               muzeologija    Poletna šola muzeologije     Marija Terpin   5  Celje
               muzeologija /   Svetloba in kulturna dediščina  Ivana Leskovec  1  Ljubljana
               konservatorstvo
               muzeologija /   Svetloba in kulturna dediščina  Milojka Magajne  1  Ljubljana
               konservatorstvo
               muzeologija /   Svetloba in kulturna dediščina  Mirjam Gnezda   1  Ljubljana
               konservatorstvo
               računalniška   Računalniška dokumentacija    Darko Viler    1  Idrija
               dokumentacija   sistem MINOK
                                    238 od 444
                                                                 11/25/2011
              računalniška     Računalniška dokumentacija    Anton Zelenc         1  Idrija
              dokumentacija    sistem MINOK

              računalniška     Računalniška dokumentacija    Mirjam Gnezda         1  Idrija
              dokumentacija    sistem MINOK

              pravo in kulturna  Avtorsko in lastninsko pravo   Ivana Leskovec        1  Idrija
              dediščina
              pravo in kulturna  Avtorsko in lastninsko pravo   Mirjam Gnezda         1  Idrija
              dediščina
              pravo in kulturna  Avtorsko in lastninsko pravo   Marija Terpin         1  Idrija
              dediščina
              16

Medobčinski muzej Kamnik  umetnostna      Simpozij ARS Svetloba in     Barbara Savenc, Marko Lesar  1  Ljubljana
              zgodovina      papirno gradivo
              zgodovina      Zborovanje zgodovinarjev - Miti  Zora Torkar          2  Kranj
                         in mitsko
              arheologija     Predstavitev arheoloških     Gregor Štibernik       1  Novo mesto
                         najdišč na cestah ZVKDS
              arheologija     Študijsko središče Primorska   Gregor Štibernik       1  Piran
                         univerza - pregled arheoloških
                         izkopavanj

              dokumentacija    Digitalizacija I-II        Marko Kumer          1  Ljubljana
              5

Pokrajinski muzej Kočevje  Predstavljanje    strokovna ekskurzija       Ivan Kordiš          1  Salzburg
              dediščine javnosti
              Predstavljanje    strokovna ekskurzija       Vesna Jerbič Perko      1  Salzburg
              dediščine javnosti
              2
                                     239 od 444
                                                                    11/25/2011
Pokrajinski muzej Koper  restavratorstvo  Svetloba in kulturna dediščina  Lidija Gardina       1  Ljubljana

             restavratorstvo  Železo v prazgodovini       Lidija Gardina        1  Ljubljana
             restavratorstvo  Moker les             Lidija Gardina        1  Ljubljana
             arheologija    Kongres RCRF           Matej Župančič       11  Albanija, Drač
             arheologija    Eksperimentalna arheologija    Radovan Cunja        1  Hrvaška, Umag

             arheologija    1. Porečki susret asrheologa   Radovan Cunja        1  Hrvaška, Poreč
             arheologija    Dnevi arheologije         Radovan Cunja        2  Piran
             kulturna dediščina Predstavitev zbornika Dediščina  vsi strokovni delavci PMK  1  Koper
                       v rokah stroke, Dediščina v
                       očeh znanosti
             inventarizacija  Predstavitev rač. Programa    vsi strokovni delavci PMK  1  Koper
             predmetov     Minok
             umetnostna     Strokovna ekskurzija: razstava  strokovni delavci PMK    1  Italija, Brescia
             zgodovina     Van Gaugh in Gaugin

             umetnostna     Roma nel 700'           Edvilijo Gardina      3  Italija, Rim
             zgodovina
             zgodovina     Slovensko-hrvaška zgodovinska Salvator Žitko         1  Sečovlje, Ljubljana,
                       komisija                              Opatija
             zgodovina     Meje in misije: Dileme     Salvator Žitko         1  Koper
                       slovensko-hrvaške razmejitve v
                       Istri v vojaškem, političnem,
                       diplomatskem in
                       obveščevalnem metežu II.sv.v.             zgodovina     Skupno življenje Slovencev in   Salvator Žitko       1  Portorož
                       Hrvatov v Evropski uniji
                                   240 od 444
                                                           11/25/2011
         zgodovina     Mednarodni znanstveni      Salvator Žitko          1  Piran
                  sestanek _ društvo za
                  zgodovinske in geografske
                  študije, Skupnost Italijanov
                  2Giuseppe Tartini"
         15

Gorenjski muzej  bibliotekarstvo  Strokovna obdelava        Barbara Kalan          5  Ljubljana
                  knjižničnega gradiva
         bibliotekarstvo  Tečaj za pripravo na strokovni  Barbara Kalan          5  Ljubljana
                  izpit 2: izpitne vsebine

         bibliotekarstvo  Tečaj za bodoče aktivne     Barbara Kalan          5  Ljubljana
                  udeležence sistema
                  COBISS2/Katalogizacija
                  monografij
         bibliotekarstvo  Prevzemanje zapisov in zaloga  Barbara Kalan          4  Maribor

         bibliotekarstvo  Uporaba programske opreme    Barbara Kalan          4  Maribor
                  COBISS2 / Katalogizacija-
                  kreiranje zapisov

         zgodovina     33. zborovanje Zveze      Monika Rogelj, Marjana       3  Kranj
                  zgodovinskih društev Slovenije Žibert

         komunikacija   Izgradnja učinkovitih odnosov   Monika Rogelj, Jelena Justin,  1  Kranj
                                   mag. Tatjana Dolžan Eržen,
                                   Nataša Robežnik, Mateja
                                   Likozar
         restavratorstvo  Retuširanje oljnih slik in lesene mag. Irena Jeras Dimovska    5  Ljubljana
                  polihrom. plastike
                               241 od 444
                                                                  11/25/2011
             restavratorstvo    Študij kopistike        mag. Irena Jeras Dimovska,   1  Ljubljana
                                        Marjanca Jeglič, Franc Jelenc

             konservatorstvo in Svetloba in kult. dediščina    mag. Irena Jeras Dimovska,   2  Ljubljana
             restavratorstvo                    Marjanca Jeglič, Franc Jelenc

             računalništvo     Uporaba 3D tehnologij      mag. Irena Jeras Dimovska    1  Ljubljana

             pedagogika /     Didaktično metodični seminar  Nataša Robežnik         1  Brežice
             andragogika      za predavatelje in muzejske
                        pedagoge
             pedagogika /     Mentorstvo študentom      Nataša Robežnik         1  Ljubljana
             andragogika      zgodovine in umetnostne
                        zgodovine
             muzeologija      priprava na strokovni izpit   Nataša Robežnik         1  Ljubljana
             domoznanstvo,     Usposabljanje za delo na    Helena Rant, Barbara Kalan   1  Kranj
             računalništvo     portalu KAMRA
             arheologija      Konferenca Med železom in    Marija Ogrin          1  Ravne
                        kulturo
             muzeologija      mednarodna konferenca Iron   Marija Ogrin          3  Ukanc, Bohinj
                        Route
                        Varnost pri delu        vsi zaposleni          1  Kranj
             muzeologija      Muzeoforum           dr. Verena Vidrih Perko     1  Ljubljana
             arheologija      mednarodna konferenca      dr. Verena Vidrih Perko     7  Romunija
             konservatorstvo    Spoznavajmo muzejski predmet  Marjanca Jeglič, Franc Jelenc  3  Ljubljana

             konservatorstvo    6. predstavitev slovenskih   Marjanca Jeglič, Franc Jelenc  1  Ljubljana
                        konservatorskih delavnic
             21

Mestni muzej Ljubljana  Varstvo pri delu in  Izobraževanje muzealcev     23               1
             nevarne snovi
                                     242 od 444
                                                               11/25/2011
              Strokovne      Salzburg, Dunaj, Škotska,    12            1
              ekskurzije     Bolzano, Helsinki, Celovec,
                        Gornja Radgona
              Izobraževanja o   Ljubljana, Portorož, Bled,   7            2
              muzealstvu in    Amsterdam
              dokumentaciji
              Znanstveni simpozij Tilburg, Kranj, Sežana,     6            1
              in delavnice    Ljubljana, Maribor

              4

Muzej narodne osvoboditve  varovanje kulturne Svetloba in kulturna dediščina, Mirjana Čokl, Miroslava  1  Ljubljana
Maribor           dediščine     interdisciplinarni posvet    Grašič

              dokumentiranje   Elektronsko poslovanje -    Mirjana Čokl        1  Ljubljana
                        problematika arhiviranja
              muzeologija -   4. srečanje muzejskih     Simona Tripkovič      2  Knin - Hrvaška
              edukacija     pedagogov Hrvaške z
                        mednarodno udeležbo
              Muzejska akcija in Konferenca ICOM CECA - Misliti Simona Tripkovič      7  Rim - Italija
              muzejska edukacija - evalvirati - ponovno misliti

              muzeologija     delo z mediji          Simona Tripkovič     1  Ljubljana
              5

Pokrajinski muzej Maribor  arheologija     Predstavitev arheol. raziskav za Vesna Koprivnik     1  Ljubljana
                        leto 2005
              arheologija     Ogled arheološki izkopavanj   Vesna Koprivnik     1  Brengova pri
                                                       Cerkvenjaku
              konservatorstvo-  Predstavitev dela        Irena Porekar Kacafura  1  Ljubljana
              restavratorstvo   konservatorjev-restavratorjev
                        Slovenije
                                     243 od 444
                                                                     11/25/2011
               konservatorstvo-  Svetloba in kulturna dediščina  Irena Porekar Kacafura    1  Ljubljana
               restavratorstvo
               konservatorstvo-  Predst. zbornika Pol stoletja in Irena Porekar Kacafura,    1  Ljubljana
               restavratorstvo   ogled kons.-rest.del.v Arhivu RS Bojan Nedok

               Muzeologija     Strokovna ekskurzija v Prago   12 delavcev muzeja      2  Praga - Češka

               Muzeologija     IV.srečanje muzej.pedagogov   Mirjana Koren, Drago Oman   2  Knin - Hrvaška
                         Hrvaške z mednar.sodelov.

               Muzeologija     Interpretacija muzejskih     Dr. Valentina Varl      2  Ljubljana, Bistra
                         predmetov
               Muzeologija     MATRA              Dr. Valentina Varl      1  Ljubljana
               Muzeologija     Štajersko slovenski muzejski   Mirjana Koren         1  Bad Radkersburg,
                         dan                                Avstrija
               Muzeologija     The Best In Heritage 2006    Mirjana Koren         3  Dubrovnik, Hrvaška

               11

Belokranjski muzej Metlika  Etnologija, turizem Kaj je spominek         Andreja Brancelj Bednaršek,  1  Metlika
                                         Anita Matkovič
               Etnologija     Mesto in trg na meji, 9.     Anita Matkovič        2  Podsreda
               Kulturna zgodovina Ekskurzija v Salzburg       vsi zaposleni         1  Salzburg

               Etnologija     Etnologija in regije       Anita Matkovič        1  Ravne na Koroškem

               Muzeologija     Muzeji gradijo mostove      Anita Matkovič        1  Radgona
               Kulturna zgodovina, Picasso, Nemški ekspresionisti  vsi zaposleni         1  Dunaj
               likovna umetnost (ekskurzija na Dunaj)

               Zgodovina      Predstavitev arheoloških     Anita Matkovič        1  Črnomelj
                         izkopavanj pri cerkvi sv. Duha
                                      244 od 444
                                                                    11/25/2011
              Zgodovina     Japodi - najstarejši prebivalci  Anita Matkovič, Alenka Misja  1  Črnomelj
                       Črnomlja in okolice

              Etnologija     Bienalna razstava domačih in   Anita Matkovič          1  Ljubljana
                       umetnostnih obrti
              Folkloristika   Otroško ljudsko izročilo na odru Anita Matkovič          1  Črnomelj

              Muzeologija    Muzeoforum             Alenka Misja          1  Ljubljana
              Pedagogika     Strokovna sreda v Cankarjevem   Alenka Misja          1  Ljubljana
                       domu
              Kulturna zgodovina Metliški grad med preteklostjo   Andreja Brancelj Bednaršek,   1  Metlika
                       in prihodnostjo          Leon Gregorčič

              13

Pokrajinski muzej Murska  muzeologija    EMYA                vsi kustosi           7  Lisbona
Sobota
              muzeologija    ICR - muzeji in regionalni razvoj Metka Fujs            8  Islandija

              muzejski      Matra- delo z mediji        Jelka Pšajd           2  Ljubljana
              managemant
              muzejski      MUSIS-SMD- muzejski dan      vsi kustosi           2  Bad Radkersburg
              managemant
              muzeologija    Ogled božičnih razstav       vsi strokovni delavci      1  Graz
              muzeologija    Goya, Impresionisti, Egon     vsi kustosi           1  Dunaj
                       Schille
              umetnostna     Karel IV- cesar po božji milosti  J.Balažic, J.Varga, F.Kuzmič,  2  Praga
              zgodovina                       M.Fujs, J.Pšajd
              umetnostna     Sigismund, rex et imperator    J.Balažic,           2  Budimpešta
              zgodovina
              arheologija    Ščit iz Nabre           vsi kustosi           1  Dunaj
              arheologija    Predstavitev arheoloških      I.Šavel, B.Kerman        1  Ljubljana
                       programov v letu 2005
                                     245 od 444
                                                                       11/25/2011
               muzeologija     Ogled slovaških muzejev      B.Kerman, F.Kuzmič, J.Balažic  3  Nitra, Bratislava

               specialne knjižnice Strokovna ekskurzija       F.Kuzmič            3  Rim

               specilane knjižnice Strokovna ekskurzija       F.Kuzmič            2  Budimpešta

               pedagogika     Šola retorike           F.Kuzmič            1  M.Sobota
               etnologija     Posvet o pustnih maskah      J.Pšajd             1  Ptuj
               etnologija     Etnološke vzporednice med     J.Pšajd             2  Podsreda
                         slov. in hr. etnologijo
               etnologija     Dan medičarjev in svečarjev    J.Pšajd             1  Koprivnica
               etnologija     Etnologija in regije       J. Pšajd            2  Koroška
               muzeologija     Predsedstvo ICR          M.Fujs             3  Ljubljana
               muzeologija     Ogled depojev v SEM        M.Fujs, J.Balažic        1  Ljubljana
               zgodovina      Madžarska revolucija 1956 -    M.Fujs             1  Ljubljana
                         posvet
               muzeologija     Srečanje direktorjev madžarskih  M.Fujs             1  Szombathely
                         muzejev
               restavratorstvo   Srečanje konservatorjev in    J. Varga, B.Orešnik       1  Ljubljana
                         restavratorjev
               muzeologija     Kulturna prestolnica Evrope    M.Fujs             1  Ljubljana
                         (C.Haas)
               24

Goriški muzej Kromberk - Nova muzeologija     Poletna šola muzeologije     Ana Kruh            5  Celje
               konservatorstvo   Konferenca ICON - CGCG,      mag. Jana Šubic Prislan     5  NMG Wales,
               konservatorstvo   ICCROM Regional Course on     mag. Jana Šubic Prislan     8  Sremska Mitrovica,
                         Archeological Conservation                      Srbija
               konservatorstvo   Konferenca ICON- CGCG, Fakes,   mag. Jana Šubic Prislan     4  V&A Museum,
                         Forgeries and Tained Goods                      London, UK

               umetnostna     Svetloba in kulturna dediščina  Matjaž Brecelj         1  Ljubljana
               zgodovina
                                      246 od 444
                                                                   11/25/2011
                umetnostna      Svetloba in kulturna dediščina  Herko Saksida      1  Ljubljana
                zgodovina
                knjižničarstvo    Različna predavanja       mag. Borut Koloini    2  NUK, Ljubljana
                konserviranje    Amfore in terra sigilata     mag. Anica Sirk Fakuč  2  Narodna galerija,
                                                         Ljubljana
                konserviranje    Retuširanje oljnih slik in lesene mag. Anica Sirk Fakuč  5  Restavratorski
                          polihromirane plastike                    center, Ljubljana

                9

Dolenjski muzej Novo mesto   fotografija     SPOT               1            2

                muzeologija    MUSIS-muzeji gradijo        3            1
                muzeologija    MATRA               1            3
                zgodovina     zborovanje             3            2
                muzeologija    muzeoform             6            3
                kulturna dediščina naša dediščina naša pot-      2            1
                         mednarodni posvet
                kulturna dediščina ekskurzija v Salzburg       20            1

                kulturna dediščina ekskurzija v Brkini        20            1

                8

Pomorski muzej - Museo del   Knižničarstvo    Cobiss              Igor Presel       2
mare "Sergej Mašera" Piran -
Pirano
                Manegement      British Council         Flavio Bonin       5
                Andragogika     Life Long Learning        Duška Žitko       5
                Muzeoforum                      Duška Žitko,       2
                Muzeoforum                      Bogdana Marinac     1
                Muzeoforum                      Nadja Terčon       2
                Muzeoforum                      Snježana Karinja     1
                                        247 od 444
                                                                       11/25/2011
              Konservatorstvo  Restavriranje železnih      Ciril Bratutuž          1
                       predmetov
              Konservatorstvo  Keramika             Ciril Bratutuž          2
              9
Notranjski muzej Postojna  konserviranje -  Spoznajmo muzejski predmet    P. Križman            3  Ljubljana (Narodna
              restavriranje                                       galerija)
              konserviranje -  Predavanje o           P. Križman            1  Ljubljana
              restavriranje   stereomikroskopiji                           (Restavratorski
                                                           center)
              konserviranje -  Posvet o konserviranju      P. Križman            1  Ljubljana (Mestni
              restavriranje   mokrega lesa                              muzej)
              konserviranje -  Posvet Svetloba in kulturna    P. Križman, A. Čuk, M. Peršič   1  Ljubljana (Arhiv RS)
              restavriranje,  dediščina
              zgodovina,
              etnologija
              konserviranje -  Strokovna predstavitev      P. Križman            1  Ljubljana (Narodni
              restavriranje   slovenskih konservatorskih in                      muzej Slovenije)
                       restavratorskih delavnic 2006

              kolektiv     Ogled stalne razstave v Muzeju  N. Adam, A. Bavdek, A. Čuk,    1  Zagreb (Muzej
                       grada Zagreba in razstavo     T. Jurca, P. Križman, M.       grada Zagreb,
                       Simboli boga in kralja v     Peršič, S. Polak, Z. Petrovčič,    Klovičevi dvori)
                       Klovičevih dvorih v Zagrebu    D. Vončina

              kolektiv     Ogled stalne razstave o      N. Adam, A. Bavdek, A. Čuk,    1  Cerkno, Idrija
                       Cerkljanskem in Laufarjih v    T. Jurca, P. Križman, M.       (muzej)
                       Cerknem, stalno razstavo v    Peršič, Z. Petrovčič
                       muzeju Idrija, rudarsko hišo in
                       Kamšt ter obnovljene
                       Kanomeljske klavže
                                    248 od 444
                                                                11/25/2011
             etnologija  Udeležba na 14. mednarodni     M. Peršič       3  Postojna (Inštitut za
                    krasoslovni šoli "klasični kras":                raziskovanje krasa
                    trajnostno opravljanje z                    ZRC SAZU)
                    naravnimi viri na Krasu

             8

Pokrajinski muzej Ptuj  ARHEOLOGIJA  2. mednarodna konferenca o     M. Vomer Gojkovič   15  Zalău – Romunija
                    svetilih, Oil Lamps from the
                    Territory of Eastern Slovenia:
                    Poetovio
             ARHEOLOGIJA  2. mednarodna konferenca o     Ivan Žižek       5  Zalău – Romunija
                    svetilih,Lokalna produkcija
                    oljenk Petovione
             Arheologija  25. mednarodni kongres       Mojca Vomer Gojkovič  7  Düres, Albanija
                    RCRF,Ceramic and Tile
                    Production from Poetovio
                    (Pannonia), poster
             Arheologija  25. mednarodni kongres       Ivan Žižek       7  Düres, Alčbanija
                    RCRF,Ceramic and Tile
                    Production from Poetovio
                    (Pannonia, poster
             Arheologija  20. mednarodni kongres o      Mojca Vomer Gojkovič  7  Leon, Španija
                    rimskih obmejnih območjih,
                    Early Development of Poetovio,
                    poster
                                 249 od 444
                                                                  11/25/2011
              Arheologija  Mednarodno arheološko      Mojca Vomer Gojkovič       5   Pulj, Hrvaška
                     posvetovanje,Arheološki dokazi
                     uzgoja vinove loze i proizvodnje
                     vina u Poetovioni, Viticulture
                     and Olive Growing from
                     Prehistory to the Middle Ages«              Umetnostna  na znanstvenem srečanju o      Polona Vidmar         3   Ljubljana
              zgodovina   ikonografiji v organizaciji SAZU,
                     Frydlant zbirko portretov
                     vladarjev
              Zgodovina   33. zborovanja Zveze        Nataša Kolar         3   Kranj
                     zgodovinskih društev Slovenije
                     »Mitsko in stereotipno v
                     slovenskem pogledu na
                     zgodovino«
              Muzeologija  Muzeoforuma:muzejskiprojekti    Nataša Kolar, Mojca vomer   1   Ljubljana
                     ob 250 - letnici rojstva      Gojkovič
                     Wollfganga Amadeusa Mozarta,
                     in Antona Tomaža Linharta

              Muzeologija  Muzeoforuma: Različni pristopi Mojca Vomer Gojkovič       39052  Ljubljana
                     k interpretaciji arheološke
                     dediščine.
              Muzeologija  Štajersko-slovenski muzejski  Nataša Kolar, Mojca Vomer     2   Bad Radkesburgu
                     dnevi (SMD, MUSIS)       Gojkovič

              11

Muzeji radovljiške občine
              0
                                  250 od 444
                                                                    11/25/2011
Koroški pokrajinski muzej  Zgodovina      33. zborovanje zgodovinarjev   Marjan Linasi        3  Kranj

              Zgodovina      Simpozij ob 50-letnici     Marjan Linasi         1  Ljubljana
                         madžarske revolucije
              Arheologija     Predstavitev arheoloških    Saša Djura Jelenko      1  Ljubljana
                         izkopavanj v Colatiu 2004, 2005

              Dokumentacija   Predavanje - Digitalizacija I in II Simona Javornik, Valerija  1  Ljubljana
                                          Grabner
              Dokumentacija   Predavanje - Elektronsko      Simona Javornik, Valerija  1  Ljubljana
                        poslovanje - problematika      Grabner
                        arhiviranja
              Muzejski      Matra - bazična delavnica      Brigita Rajšter, Valerija  5  Ljubljana
              manegement                       Grabner
              Informatika    Portal Kamra - organizacija in   Valerija Grabner      1  Ravne na Koroškem
                        vnos vsebin
              Etnologija     Zborovanje SED           B. Rajšter, K. Oder, L.   2  Ravne na Koroškem
                                          Suhodolčan, M. Košan
              Etnologija     Uživajmo brez meja -        Brigita Rajšter       1  Legen pri Slovenj
                        predavanje dr. J. Bogataja,                     Gradcu
                        Kulinarika
              Tehniška dediščina Mednarodna konferenca New Mag. Karla Oder            1  Ljubljana
                        art
              Tehniška dediščina Posvet Železna pot         Mag. Karla Oder       1  Bohinj

              Restavratorstvo   prepoznavanje Fe predmetov in Aleš Senica, Vanja Ferk     1  Ljubljana
                         njihov pomen v železni dobi

              Restavratorstvo   Rimska keramika I        Aleš Senica, Vanja Ferk   1  Ljubljana
              Restavratorstvo   Rimska keramika II        Aleš Senica, Vanja Ferk   1  Ljubljana
              Restavratorstvo   Steklo              Aleš Senica, Vanja Ferk   1  Ljubljana
              Restavratorstvo   Srečanje DRS in predstavitvena  Aleš Senica, Vanja Ferk   1  Ljubljana
                         plakata
                                     251 od 444
                                                                   11/25/2011
             Restavratorstvo  Restavriranje papirja      Aleš Senica, Vanja Ferk     1  Ljubljana
             17

Loški muzej Škofja Loka  Arheologija    Predstavitev arheoloških    Jože Štukl            1  Ljubljana - Mestni
                      raziskav za leto 2005                        muzej
             Muzealstvo    Strokovna ekskurzija v Salzburg Jana Mlakar, Mira Kalan,     1  Salzburg
                      (SMD) - Mozartov muzej     Boštjan Soklič, Franc Podnar,
                                      Mojca Šifrer Bulovec, Jože
                                      Štukl, Anton Hafner

             Umetnostna    Strokovna ekskurzija v Brescio - Jana Mlakar, Mira Kalan,    1  Brescia
             zgodovina     impresionisti          Boštjan Soklič, Franc Podnar,
                                       Mojca Šifrer Bulovec, Jože
                                       Štukl, Anton Hafner

             Pedagoško     Tečaj retorike          Jana Mlakar, Mira Kalan,    3  Loški muzej
             andragoški                     Boštjan Soklič, Franc Podnar,
             programi                      Mojca Šifrer Bulovec, Jože
                                       Štukl, Anton Hafner

             4

Tolminski muzej      uprava      Hitra šola računovodstva in   Damjana Fortunat Černilogar   6  Ljubljana
                      financ
             zgodovina     Muzeji i književnosti      Damjana Fortunat Černilogar   2  Zagreb

             arheologija    Med Nadižo in Sočo        Miha Mlinar           1  Čedad
             3

Zasavski muzej Trbovlje  permanentno,   Minok, pedagoška sekcija     Nevenka Hacin          6  Ljubljana
             krajše teme
             1
                                   252 od 444
                                                                  11/25/2011
Javni zavod muzej Velenje  Muzeoforum                     Blaž Verbič           1  Ljubljana
              Muzeoforum                     Blaž Verbič           1  Ljubljana
              Strokovna     ogled razstave ob 250-letnici  9 udeležencev: dr. Tone     1  Salzburg / A
              ekskurzija v    rojstva W. A. Mozarta "Viva   Ravnikar, Aca Poles, Mateja
              Salzburg      Mozart" ; ogled muzeja na    Medved, Vinko Mihelak, Blaž
                        gradu Mauterndorf        Verbič, Milena Slatinjek, Nina
                                        Goršek, Simona Verbič,
                                        Matjaž Blažič

              Dokumentacija   Elektronsko poslovanje -     Milena Slatinjek         1  Ljubljana
              SMS - Sekcija za  problematika arhiviranja
              dokumentacijo
              Društvo      Interdisciplinarni posvet    Milena Slatinjek, Janez     1  Ljubljana
              restavratorjev   Svetloba in kulturna dediščina  Svetina
              Slovenije
              Konservatorstvo  Predavanja DRS          Simon Špital, Janez Svetina   4  Ljubljana

              Konservatorstvo  Predstavitev računalniškega  Simon Špital            1  Ljubljana
                        programa za konservatorje in
                        restavratorje
              Konservatorstvo  Predstavitev kataloga razstave Simon Špital, Janez Svetina    1  Celje
                        Orožje
              Konservatorstvo  Predavanje o tekočih kovinah - Simon Špital            1  Ljubljana
                        Restavratorski center

              Konservatorstvo  Spomladansko srečanje      Simon Špital, Janez Svetina   1  Ljubljana
                        restavratorjev in konservatorjev

              Konservatorstvo  Novoletno srečanje        Simon Špital, Janez Svetina   1  Ljubljana
                        konservatorjev v Arhivu
                        Slovenije
              Dokumentacija   Sodelovanje (predavanja in    Mateja Murkovič         3  Ljubljana
                        predstavitve) pri sekciji
                                     253 od 444
                                                               11/25/2011
          12

Skupaj muzeji   362

Narodna galerija  Muzeologija    Evropski seminar kustosov     Breščak            6  Pariz
          Um. zgodovina   Narodna identiteta in       Breščak            1  Ljubljana
                   mednarodne težnje
          Um. zgodovina   Umet.zgod. posvet Slovenske    Breščak            2  Ljubljana
                   ikonografske študije

          Pedagogika    Predavanje Spoznajmo muzejski doc. Trček Pečak          3  Ljubljana
                   predmet
          Restavratorstvo  Predavanje o kopistiki (Ivan mag. Hirci, mag. Pirnat      1  ZVKD RCS
                   Bogovčič)
          Restavratorstvo  Predstavitveno predavanje o  mag. Hirci             1  ZVKD RCS
                   Ramanski preiskovalni metodi,

          Restavratorstvo  Strokovna predstavitev      mag. Hirci, mag. Pirnat    1  ZVKDS RC
                   programa Restavrator
          Muzejska     Svetloba             mag. Hirci, mag. Jenko     1  FF
          preventiva
          Restavratorstvo  Predavanja o retuši (Scarpelli)  mag. Hirci, mag. Pirnat    5  ZVKD RCS

          Restavratorstvo  Pomladno srečanje        mag. Andrej Hirci, mag. Miha    NMS
                   konservatorjev in restavratorjev Pirnat

          Restavratorstvo  Strokovno srečanje DRS      mag. Andrej Hirci, mag. Miha    NMS
                                    Pirnat
          Restavratorstvo  Novoletno srečanje DRS      mag. Hirci, mag. Pirnat      Arhiv RS
          Restavratorstvo  Velesejem muzejske in       mag. Hirci             Ferrarra/Italija
                   restavratorske opreme
                                254 od 444
                                                 11/25/2011
Pedagogika     Srečanje muzejskih pedagogov Preininger          Knin, RH
          v mednarodnem sodelovanju

Fotodokumentacija Photokina              Dermastja     10  Köln

Fotodokumentacija Photoshop              Dermastja     5  Ljubljana

Muzejski      Delo z mediji v muzejih, v     mag. Jenko     2  Ljubljana
management     organizaciji SMS in MML
Dokumentalistika  Dokumentarno in arhivsko      mag. Jenko     1  Ljubljana
          gradivo v luči aktualne arhivske
          zakonodaje
Dokumentalistika  Srečanje Sekcije za        Marijan      1  Ljubljana
          dokumentacijo
          Museum & Heritage Show       Krapež       1  London
Um. zgodovina    Slovenske ikonografske študije,  mag. Jenko     2  Ljubljana
          SUZD, ZRC SAZU
Knjižničarstvo,   Založniška akademija        Krapež       1  Ljubljana
založništvo
Knjižničarstvo,   Študijski dopust: opravljanje   Krapež       90  Anglija,
založništvo     prakse v založniškem oddelku                Ashmolean,Oxford
          muzeja

Dokumentalistika  Gorazd Knific: Digitalizacija I in mag. Jenko     1  Ljubljana
          II - predavnje v okviru Dok.
          sekcije SMS
Dokumentalistika,  mag. Nada Čibej: Elekt.      mag.Jenko; Kovač  1  Ljubljana
arhivistika     poslovanje - problematika
          arhiviranja
Um. zgodovina    dr. Golob: Sred. rokopisi iz Žičke mag.Jenko     1  Ljubljana
          kartuzije : novosti in spoznanja
                       255 od 444
                                                    11/25/2011
          Knjižničarstvo,  Mihael Glavan: Sred. rokopisi v Krapež       1  Ljubljana
          založništvo    faksimiliranih izdajah

          Muzejski     Protokolarna pravila       dr. Jaki, Kovač  1  Ljubljana
          menagement
          Računovodstvo   Potni nalogi in bonitete     Šter Jenko    1  Ljubljana
          Informatika    NT konferenci          Hribar      4  Portorož
          Informatika    EDOCS, GAMA systems       Hribar, Kovač   1  Ljubljana
          30

Moderna galerija  Sodobna umetnost ARCO 06, 4th Internartional  Zdenka Badovinac   1  Madrid
                  Contemporary Art Experts
                  Forum, sekcija Between
                  Forgetting and Getting / New
                  (Im)possibilities in Eastern
                  Europe
          Sodobna umetnost The Museum of Modern Art,   Zdenka Badovinac   2  New York
                  World Art / Art World:
                  Changing Perspectives on
                  Modern and Contemporary Art,
                  (članica pipravljalnega odbora
                  in moderatorka diskusije na
                  simpoziju, ki je bil posvečen
                  Igorju Zabelu)
          Sodobna umetnost Zones of Contact - 2006    Zdenka Badovinac   2  Sydney
                  Biennale of Sydney, June
                  Symposium: Biennales,
                  cosmopolitanism and locality

          Sodobna umetnost DESTINATION . NEW MUSEUM . Zdenka Badovinac     3  Zagreb
                  BUILDING - Muzej suvremene
                  umjetnsoti
                                256 od 444
                                                   11/25/2011
Sodobna umetnost 47. Oktoberski salon: Art, Life & Zdenka Badovinac         4  Beograd
         Confusion
Sodobna umetnost KW Institute for Contemporary Zdenka Badovinac           3  Berlin
         Art, Curatorial workshop, 4.
         Berlinski bienale

Sodobna umetnost CIMAM konferenca: Between      Zdenka Badovinac        5  London
         Public and PrivateCIMAM - Tate
         Gallery
Varovanje    Posvet: Svetloba in kulturna     Maja Finžgar, Breda Ilich-   1  Ljubljana
razstavnih    dediščina              Klančnik, mag. Lara Štrumej,
eksponatov                      Bojana Rogina
Dokumentacija  Mednarodno strokovno         Jana Intihar-Ferjan      2  Karlovec
         srečanje: Knjižnica - središče
         znanja in zabave
Izobraževanje  Konferenca TEL-ME_MORE, ki      Jana Intihar-Ferjan      2  Ljubljana
         jo je Narodna in univerzitetna
         knjižnica v Ljubljani organizirala
         v Centru Evropa. Seznanitev z
         delom Komisije o digitalizaciji in
         spletni dostopnosti kulturnega
         gradiva in digitalnem
         arhiviranju, ki skuša združevati
         delo knjižnic, muzejev in
         arhivov.Konzervatorstvo -  Strokovna delavnica v RC-ju    mag. Nada Madžarac       5  Ljubljana
restavratorstvo   (ZVKD RS): Retuširanje oljnih
          slik in lesene polihromirane
          plastike
                       257 od 444
                                              11/25/2011
Konzervatorstvo -Mednarodni simpozij: Modern mag. Nada Madžarac     5  London
restavratorstvo Paints Uncovered - Tate
         Modern
Sodobna umetnost Self-education          dr. Bojana Piškur   3  Moskva
- izboraževanje (simpozij in otvoritev razstave)


Sodobna umetnost Academy: Learning from the    dr. Bojana Piškur   3  Antwerpen,
         Museum                            Eindhoven
         (mednarodna konferenca in
         otvoritve razstav)

Sodobna umetnost India Social Forum        dr. Bojana Piškur   7  New Delhi
         (simpoziji, konference,
         delavnice, otvoritve razstav,
         diskusije)

Fotografija     Mednarodno srečanje kustosov mag. Lara Štrumej    3  Praga
          za fotografijo
Umetnostna     Umetnost 60-ih in 70-ih let – Mojca Štuhec      60  Pariz
zgodovina –     evropski minimalizem
raziskovalno delo
Izobraževanje-   Srečanje partnerjev evropskega mag. Adela Železnik  3  London
pedagoška      projekta Collect & Share II
dejavnost
Izobraževanje-   Muzeji in medkulturni programi mag. Adela Železnik  1  Ljubljana
pedagoška      (predavanje)
dejavnost
Sodobna umetnost-  Academy: Learning from the   mag. Adela Železnik  3  Antwerpen,
izobraževanje    Museum                          Eindhoven
          (mednarodna konferenca in
          otvoritve razstav)
                      258 od 444
                                                                   11/25/2011
               Pedagoška     Muzeji gradijo mostove       mag. Adela Železnik     1  Gornja Radgona
               dejavnost     (Srečanje, organizacija MUSIS in
                         SMD)
               Izobraževanje   Konferenca TEL-ME_MORE, ki mag. Adela Železnik         2  Ljubljana
                         jo je Narodna in univerzitetna
                         knjižnica v Ljubljani organizirala
                         v Centru Evropa. Seznanitev z
                         delom Komisije o digitalizaciji in
                         spletni dostopnosti kulturnega
                         gradiva in digitalnem
                         arhiviranju, ki skuša združevati
                         delo knjižnic, muzejev in
                         arhivov.               Sodobna umetnost- Muzeoforum - Muzeji in      mag. Adela Železnik      1  Ljubljana
               izobraževanje   medkulturni programi
                        (konferenca in delavnica)
               23

Mednarodni grafični likovni  Pridobivanje    Študijski ogled bienalne     Lili Šturm, Breda Škrjanec,  1  Reka, Hrvaška
center            informacij o    razstave v Muzeju sodobne    Božidar Zrinski
               bienalnih     umetnosti na Reki
               prireditvah,
               navezovanje stikov

               Izobraževanje o  Študijski obisk Hiše       Lili Šturm          1  Ljubljana
               pedagoških     eksperimentov ( v okviru
               programih     Pedagoške sekcije SMS)
                                      259 od 444
                                                                       11/25/2011
                Pridobivanje   Študijski ogled razstave Infinite Lili Šturm, Breda Škrjanec,   1  Passariano, Italija
                informacij o   Painting v Centru za sodobno Božidar Zrinski, Petra Klučar
                razstavah sodobne umet. v Villa Manin
                umetnosti

                Pridobivanje   Študijski ogled razstave Ars     Lili Šturm, Breda Škrjanec,  2  Linz, Avstrija
                informacij o   Electronica             Božidar Zrinski
                razstavah sodobne
                umetnosti

                Medsebojno      Sodelovanje na Posvetih      Lili Šturm          2  Portorož
                sodelovanje in    ravnateljev, dne 17. 10. in 28.
                promocija / Leto   11.
                kulture
                Izobraževanje na   Strokovna ekskurzija po      Kolektiv MGLC         1  Otočec, Pleterje,
                področju sodobne   galerijah in muzejih Dolenjske                   Kostanjevica na
                umetnosti in                                       Krki, Novo mesto
                krepitev
                medsebojnih stikov


                Izobraževanje na   Strokovna ekskurzija v BNF,    mag. Breda Škrjanec      4  Pariz, Biblioteque
                področju muzejskih  študijski ogled načinov in                     Nationale, Oddelek
                zbirk in       metod dokumentiranja in                       za grafiko, risbo,
                mednarodno      hranjenja                              fotografijo in LdA
                sodelovanje

                7

Arhitekturni muzej Ljubljana  Zgodovina      Teorija umetnostne zgodovine doc.dr. Primož Lampič       1  Ljubljana
                umetnosti
                                       260 od 444
                                                                 11/25/2011
              Konzervatorstvo  Digitalizacija          doc.dr. Primož Lampič      1  Ljubljana
                        dvodimenzionalnega gradiva

              Konzervatorstvo  Svetloba in kulturna dediščina  doc.dr. Primož Lampič, Ana   1  Ljubljana
                                        Porok
              Digitalizacija   Predstavitev 3D         doc.dr. Primož Lampič      1  Ljubljana
              Muzejska dejavnost Muzeoforum            Ana Porok, Elizabeta Pteruša-  1  Ljubljana
                                        Štrukelj
              Muzejska      Pedagoška sekcija pri SMS    Elizabeta Petruša-Štrukelj   1  Brežice
              pedagogika
              Ravnanje z     Arhiv RS, Ljubljana       Elizabeta Petruša-Štrukelj   1  Ljubljana
              arhivskim
              gradibvom
              7

Galerija Božidar Jakac   likovna umetnost  strok.ogled razstave       Barbara Rupel          13
              muzeologija    muzeoforum            Barbara Rupel, Helena      9
                                        Rožman, Goran Milovanović

              likovna umetnost  simpozij             Barbara Rupel          1
              fotografija    simpozij             Barbara Rupel          2
              fotografija    predavanja            Barbara Rupel          2
              muzeologija    strokovna ekskurz.        Barbara Rupel, Helena      3
                                        Rožman, Goran Milovanović

              likovna umetnost  strokovna ekskurz.        Barbara Rupel, Helena      3
                                        Rožman, Goran Milovanović

              7

Koroška galerija likovnih  Vizualna umetnost obisk galerij in muzejev     Milena Zlatar          4  New York
umetnosti
                                     261 od 444
                                                               11/25/2011
                Vizualna umetnost Werkstadt Graz, Kunstverein   Jernej Kožar    14  Gradec, Celovec
                         Celovec
                Muzeologija    Poletna šola muzeologije     Aleksandra Rošer  5  Celje
                3

Obalne galerije Piran / Gallerie Muzeologija    Informatizacija muzejskega   Majda B. Japelj   1  Koper
Costiere Pirano                  gradiva (program Kamra)
                 Sodobna likovna  Sejem vizualne umetnosti    Majda B. Japelj   3  Bologna, Italija
                 umetnost
                 Muzeologija    Informatizacija muzejskega   Majda B. Japelj   1  Koper
                          gradiva (program Minok)
                Monografija M.   Študijsko potovanje      Andrej Medved    5  Arles, Francija
                Pregelj
                Sodobna likovna   Mednarodni dnevi fotografije  Vasja Nagy     3  Kostanjevica na
                umetnost                                  Krki
                Sodobna likovna   Sejem vizualne umetnosti    Vasja Nagy     3  Bologna, Italija
                umetnost
                Monografija M.   Študijsko potovanje      Andrej Medved    10  Colmar, Francija
                Pregelj
                7

Umetnostna galerija Maribor  arhitektura in  Srečanje kustosov in galeristov Simona Vidmar     3  Vilna
                oblikovanje
                sodobna umetnost Spoznavanje umetnikov s     Simona Vidmar     5  Istanbul
                in video     področja sodobe vizualne
                        umetnosti
                sodobna umetnost Kuratorska delavnica      Simona Vidmar     7  Beograd
                in video

                fotografija     Simpozij Sodobna fotografija  Breda Kolar Sluga  1  Kostanjevica na
                                                      KrkiI
                umetnostna     Strokovno izpopolnjevanje   Breda Kolar Sluga  15  Dunaj
                zgodovina
                                      262 od 444
                                                                     11/25/2011
                kulturna dediščina Svetloba in kulturna dediščina   Andreja Borin         1  Ljubljana

                predstavitev     Štajersko - slovenski muzejski  Andreja Borin         1  Bad Radkersburg
                evropskih kulturnih  dan
                mrež
                predstavitev     Štajersko - slovenski muzejski  Zdenka Brglez         1  Bad Radkersburg
                evropskih kulturnih  dan
                mrež
                umetnostna      Pregled arhiva Jana Oeltjena   Meta Gabršek Prosenc     5  Jaderberg
                zgodovina
                9

Galerija Murska Sobota     Likovna umetnost   ,Vasilij Kandinsky, 100 let   F.Obal,R.Inhof        4
                           modernizma
                Likovna umetnost   stalne zbirke v Firenzah     kolektiv in člani sveta  3  3

                2

Pilonova galerija Ajdovščina

                0

Skupaj galerije        95

SKUPAJ             457
                                        263 od 444
                                                                  11/25/2011
Projekti po pogodbi za zunanje naročnike

                Področje in naslov
Naziv muzeja/galerije                    Naročnik projekta     Nosilec projekta      Termin
                  projekta

Narodni muzej Slovenije
                           0

Prirodoslovni muzej      Lov domačih vrabcev v InterSpar            D. Šere        Celo leto
Slovenije           veleblagovnicah
               Lov domačih vrabcev v E. Leclerc           D. Šere        Celo leto
               veleblagovnicah
               Vzorčenje prosto živečih Veterinarska uprava RS    dr. Tomi Trilar    27. 2. do 31. 12. 2006
               ptic(pogodba št. 2312-
               06-000033)
                           3

Slovenski etnografski muzej

                           0

Muzej novejse zgodovine    Razstava o izgonu      Društvo izgnancev     Muzej novejše     8.12.2006 - 8.1.2007
Slovenije           Slovencev 1941 - 1945    Slovenije 1941-1945    zgodovine Slovenije
                           1

Slovenski gledališki muzej

                           0

Slovenska kinoteka      VZDRŽEVANJE FILMSKIH FILMSKI SKLAD RS         Slovenska kinoteka   1.1. - 31.12. 2006
               KOPIJ
                         1
                                         264 od 444
                                                             11/25/2011
Tehniški muzej Slovenije
                          0

Posavski muzej Brežice
                          0

Pokrajinski muzej Celje    Glažute na območju    Občina Šentjur     Jože Rataj    2000 - 2009
               Žusma
                          1

Muzej novejše zgodovine    Kozjansko žari –     Občina Šentjur     MNZC: Darja Jan         Aug-06
Celje             Kozjansko med 2.
               svetovno vojno
                          1

Mestni muzej Idrija - Muzej
za Idrijsko in Cerkljansko

                          0

Medobčinski muzej Kamnik

                          0

Pokrajinski muzej Kočevje

                          0

Pokrajinski muzej Koper    Arheologija_ arheološke Stolna župnija Koper   Matej Župančič         Oct-06
               zaščitne raziskave
                                       265 od 444
                                                                11/25/2011
             etnologija - Kapelučina    Občina Piran       Zvona ciglič      leto 2006
             hiša v Novi vasi

             Etnologija- restavriranje Mestna občina Koper      Zvona ciglič      leto 2006
             mlatilnice (zadnja faza)


                          3

Gorenjski muzej     Muzejska razstava       KUD Podbrezje       Marjana Žibert     maj - september 2006
             protiturškega tabora
             Multispektralna analiza    Narodni muzej Slovenije  mag. Irena Jeras    14.6. - 3.7.2006
             (UVF, UVFO)                       Dimovska
             Zlata doba Karnija -     Elektro Gorenjska     dr. Verena Vidrih Perko 22.6.-25.8.2006
             razstava in PP
             predstavitev
             Razstava France Slana     Elektro Gorenjska  mag. Barbara Ravnik     september - november
                                      Toman            2006
             Razstava France Slana Zavarovalnica Triglav    mag. Barbara Ravnik     september - november
                                      Toman            2006
             Delovna praksa dijakinje Srednja lesna šola Škofja Marjanca Jeglič       1.1. - 5.2.2006
             srednje lesne šole iz  Loka
             Lahtija v konservatorski
             delavnici Gorenjskega
             muzeja

                          6

Mestni muzej Ljubljana  Krekov trg - Vzpenjača    MOL            Irena Sivec       1.1. - 31.12.2006

                          1
                                      266 od 444
                                                                11/25/2011
Muzej narodne osvoboditve
Maribor
                            0

Pokrajinski muzej Maribor

                            0

Belokranjski muzej Metlika

                            0

Pokrajinski muzej Murska   Gornje njive in Also      ZVKD (DARS)       B. Kerman      29.5- 10.8 2006
Sobota            mezö
               Kalimovnjek          ZVKD (DARS)       B. Kerman      20.9 -28.11.2006
               Krčevine            ZVKD (DARS)       B. Kerman      9.10 -30.11. 2006
               Nova tabla VII -VIII (tretji  Pomgrad         B.Kerman      11.9.-18.11.2006
               del
               Intra site pregledi na     ZVKD (DARS)       B.Kerman, I.Šavel  januar, marec, april
               traci AC Lendava-
               Beltinci
               Popava 1            ZVKD (DARS)       I.Šavel       4.5.-15.7. 2006
               Popava 2            ZVKD (DARS)       I.Šavel       18.9.-30.11. 2006
               Nedelica            ZVKD (DARS)       I.Šavel       10.10.-30.11. 2006
               Postavitev stalne       Zavod za kulturo in   M.Fujs       9.7.- 31. 10. 2006
               razstave Zgodovina       turizem Beltinci
               zdravstva v Pomurju
                            9

Goriški muzej Kromberk -
Nova Gorica
                            0
                                         267 od 444
                                                                   11/25/2011
Dolenjski muzej Novo mesto

                           0
Pomorski muzej - Museo del
mare "Sergej Mašera" Piran -
Pirano
                           0

Notranjski muzej Postojna   Speleobiloška postaja Postojnska jama, turizem, Notranjski muzej               2006
                Proteus        d.d.           Postojna
                Hramba zbirke metuljev Postojnska jama, turizem, Notranjski muzej               2006

                           2

Pokrajinski muzej Ptuj
                           0

Muzeji radovljiške občine   7. Bienale slovenske    DSLU in CD                   oktober, november
                ilustracije                                2006
                           1

Koroški pokrajinski muzej   Arheološka izkopavanja DARS             ZVKDS OE Maribor   3.4. - 7.7.
                Maribor - Pobrežje

                Arheološka izkopavanja DARS             ZVKDS OE Maribor   24.10. - 29.11.
                Orehova vas

                Arheološka izkopavanja Hofer nepremičnine      Koroški pokrajinski  16.5. - 23.5.
                Prevalje - Brančurnikov d.o.o., Ljubljana - Črnuče  muzej
                dol
                Arheološka izkopavanja Korobenz d.o.o.        Koroški pokrajinski  27.11. - 13.12.
                Stari trg                      muzej
                           4
                                        268 od 444
                                                                    11/25/2011
Loški muzej Škofja Loka
                           0

Tolminski muzej
                           0

Zasavski muzej Trbovlje   ureditev fototeke RTH -   RTH            Gregor Jerman      maj-julij
              skupen projekt
              zgodovina - Od        Društvo mob.       Gregor Jerman      september 2006-
              okupacija do                                  september 2007
              mobilizacije - skupen
              porjekt z društvom
              mobiliziranih v nemško
              vojsko
                          2
Javni zavod muzej Velenje  Izvajanje strokovnih     MO Velenje        Muzej Velenje (Blaž   1. 10. 2006 - 1. 10. 2007
              etnološko muzeoloških                 Verbič)
              del pri projektu
              "Ekomuzej Grilova
              domačija"
              140 let Rdečega križa    Rdeči križ Slovenije   Muzej Velenje (dr. Tone 18. 5. - 10. 6. 2006
              Slovenije - priprava in                Ravnikar, Mateja
              urejanje spominske                   Medved)
              zbirke v Gradacu
                          2

Muzeji skupaj                    37

Narodna galerija      Izbrane slike Rudolfa    Občina Žalec       Narodna galerija     23. 2. do 12. 3.
              Španzla
                                        269 od 444
                                                                    11/25/2011
               Poletna fotografija     Mobitel            Narodna galerija in   20. 6. do 2. 10.
               slikarja in grafika Lojzeta                Mobitel
               Spacala
                            2

Moderna galerija
                           0

Mednarodni grafični likovni
center
                           0

Arhitekturni muzej Ljubljana Muzejski večeri- sklop    sofinanciranje-        AML           1.1.-31.12.2006
               predavanj Arhitekturni    sponzorstvo
               epicentri
               COT-2 (Composites on     sofinanciranje        AML           1.1.-31.12.2006
               Tour)            mednarodni razpis,
                             izvedba 2007
                           2

Galerija Božidar Jakac
                           0

Koroška galerija likovnih
umetnosti
                           0

Obalne galerije Piran /    Razstava Genius loci    Soline d.o.o., pridelava   Obalne galerije Piran  februar - junij
Gallerie Costiere Pirano   Lera 2005          soli, Seča
               Klavdij Palčič, slike    Banka Koper d.d.       Obalne galerije Piran  marec - julij
               Silvester Komel       Banka Koper d.d.       Obalne galerije Piran  julij 06 - januar 07
               Umetniška delavnica     Soline d.o.o., pridelava   Obalne galerije Piran  29.8. - 5. 9. 2006
               Genius loci Lera 2006    soli, Seča
                                           270 od 444
                         11/25/2011
                4

Umetnostna galerija
Maribor
                0

Galerija Murska Sobota
                0

Pilonova galerija Ajdovščina

                0

Galerije skupaj         8

SKUPAJ             45
                  271 od 444
                                                  11/25/2011


Medresorski programi in projekti

               Naslov programa /      Nosilec programa /
Naziv muzeja/galerije                                Termin
                 projekta           projekta

Narodni muzej Slovenije raz. progr. "Premična       dr. Janka Istenič    1.1.2004-
            arheološka dediščina"                   31.12.2008
            raz. progr. "Predmet kot        dr. Maja       1.1.2004-
            reprezentanca"                       31.12.2008
            2

Prirodoslovni muzej   Raziskave in ohranjanje    Dr. Aleksander Rečnik –   1.7.2004 –
Slovenije        naravnih vrednot s        IJŠ, dr. Miha Jeršek    1.7.2007
             področja mineralogije

             Združbe, odnosi in     doc. dr. Anton Brancelj -   1. 1. 2004 do
             komunikacije v        Nacionalni inštitut za    31. 12. 2008
             ekosistemih (koncesija P1- biologijo (dr. Tomi Trilar)
             0255) - Ministrstvo za
             znanost in visoko šolstvo

             Sofinanciranje revije Acta    dr. Andrej Gogala      2006
             entomologica slovenica -
             Agencija za raziskovalno
             dejavnost RS

             Sofinanciranje revije      Sofinanciranje revije     2006
             SCOPOLIA, MK, ARRS       SCOPOLIA, MK, ARRS
             Sofinanciranje nakupa       Alenka Jamnik       2006
             tuje znanstv. literature in
             baz podatkov, ARRS
             Sofinanciranje udeležbe      dr. Ignac Sivec      2006
             na mednarodnem
             združenju "International
             Society of
             Plecopterologists" v ZDA,
             ARRS

             6

Slovenski etnografski  Etnomuzikologija in        SEM, Slovensko       Sep-06
muzej          etnokoreologija v vzgoji     etnološko društvo
             in izobraževanju
             Slovenske identitete v       SEM, Slovensko     2004-2008
             kontekstu evropskega in     etnološko društvo;
             globalnega prostora      Oddelek za etnologijo in
                            kulturno antropologijo FF

             2
                            272 od 444
                                                 11/25/2011


Muzej novejse zgodovine Utrjena Ljubljana - Žični       Zavod Ad Pirum      12.09. -
Slovenije        obroč okoli Ljubljane                     2.11.2006
            1942 - 1945
            1

Slovenski gledališki muzej

               0

Slovenska kinoteka
               0

Tehniški muzej Slovenije Sončna elektrarna        Tehniški muzej Slovenije  september
             1

Posavski muzej Brežice

               0

Pokrajinski muzej Celje

               0

Muzej novejše zgodovine Evropska pot kulture         Občina Ravne na     2004-2006
Celje          železa                 Koroškem
            1

Mestni muzej Idrija -    Sodelovanje pri         TV Slovenija, TV     2006
Muzej za Idrijsko in     snemanjih radijskih     Primorka, RS1, Val 202,
Cerkljansko         prispevkov in TV oddaj     Radio Odmev, Radio
                             Koper, Radio Sora Žiri,
                              Radio Living on Earth
               Organizacija in izvedba    Upravni svet Festivala    2006
               prireditev 24. Festivala   idrijske čipke, Lokalna
               idrijske čipke        turistična organizacija
               Slovenski knjižnično -      Knjižnica Otona     2006
               muzejski MEGA KVIZ       Župančiča, Založba
               2006/07           Rokus, Ped. sekc. pri SMS,
                              RTV Slovenija, MK RS,
                             Društvo bralna značka
                                  ZPMS
               3

Medobčinski muzej      Rimski vodnjak iz Suhadol   Medobčinski muzej     2004-2006
Kamnik                          Kamnik - Gregor Štibernik
               Sedem slovenskih slikark   Medobčinski muzej     2005-2006
               1918-1945          Kamnik - Barbara Savenc
                             273 od 444
                                                   11/25/2011


             Atrans - Trojane        Medobčinski muzej      2004-2008
                            Kamnik - Janja Železnikar

             3

Pokrajinski muzej
Kočevje
             0
Pokrajinski muzej Koper  Interreg III A Phare CBC    PMK= partner, Salvator    8/18/2006
             Italija/Slovenija- Coast to      Žitko
             Coast
             Interrega III A Slovenija-   PMK= partner, Salvator    6/28/2006
             Italija 2000-2006:          Žitko
             Manjšine in turizem

             Interreg III A Italija-     PMK= partner, Tina     5/1/2006
             Slovenija 2000-2006:      Novak Pucer, Radovan
             Cortina di Fratta           Cunja
             3

Gorenjski muzej      knjiga za sedmošolce -      Knjižnica Kamnik, za   12/13/2006
             Moj kraj             Gorenjski muzej dr.
                              Verena Vidrih Perko
             1

Mestni muzej Ljubljana  Predavanje in koncert      Italijanski Inštitut za  10-Apr-06
             "Fortepiano v Evropi v        kulturo v SLO
             napoleonovem času
             Simpozij Siena in        Italijanski Inštitut za  12-Oct-06
             Ljubljana z vidika kulturne     kulturo v SLO
             krajine
             Ljubljanica, kje si ti         Sezam       1.-9. oktober
             doma?                             2006
             3

Muzej narodne
osvoboditve Maribor
             0

Pokrajinski muzej     Koncert Ani Choying      Društvo Vagant Maribor,    28.3.2006
Maribor          Dolme              Društvo za podporo
                              Tibetu Ljubljana

             Okrogla miza SOVRAŽNI       Mag. Marjan Toš      5.4.2006
             GOVOR IN STRPNOST V
             DEMOKRATIČNI DRUŽBI
                            274 od 444
                                  11/25/2011


Monodrama Ivan Cankar      Mag. Marjan Toš     3.9.2006
GOSPA JUDIT (ob
Evropskem dnevu
judovske kulture)
Predstavitev knjige       Mag. Marjan Toš    12.9.2006
Marjana Šrimpfa -
DONNA VIDA
Koncert Klarise Jovanović    Marjetka Bedrač    16.6.2006
in Drora Orgada
Multimedijski likovno-  Rudi Uran, Enver Dragulj,  26.9.2006
glasbeni dogodek COMET     Marjetka Bedrač
AMADEUS 06
Sprejem udeležencev      Mag. Marjan Toš,     19.10.2006
simpozija Stefan Zweig in Marjetka Bedrač, Matjaž
demonično              Birk
Koncert NILDE LUKETIČ -    Mag. Marjan Toš,     3.12.2006
ob Dnevu odprtih vrat     Marjetka Bedrač
slovenske kulture
Predavanje NASILJE V    Društvo za šolo po meri   23.1.2006
ŠOLI- preprečujemo ali    človeka, Dr. Hubert
vzpodbujamo        Požarnik, Angelca Likovič,
               Mag. Marjan Toš

Koncert 2. Vokalne     II. gimnazija Maribor,   19.4.2006
skupine in           prof.Viljem Babič,
instrumentalistov II.      Marjetka Bedrač
gimnazije Maribor
Zagovor diplomske     Jerneja Rodica, izr.prof.   8.5.2006
naloge Jerneje        Petra Varl, Marjetka
Rodica:Avtorska knjiga       Bedrač
umetnika
Predavanje URBACT-      Zavod za prostorsko    10.5.2006
CULTURES ACTIVITIES   načrtovanje MOM, Urška
AND CREATIVE         Jambrošič, Marjetka
INDUSTRIES             Bedrač
Glasbeno-literarni večer  III. gimnazija Maribor,   11.5.2006
ČUDOVIT JE TA SVET      prof. Irena Zapletal
(dijaki III. gimnazije  Ribarič, Marjetka Bedrač
Maribor)
Koncert študentov kitare  Pedagoška fakulteta-    15.5.2006
Pedagoške fakultete      Oddelek za glasbo,
Maribor         izr.prof. Žarko Ignjatovič

Ustvarjalni dan mladih .   KUD Emper, Pedagoška   16.5.2006
Otroška razstava NA      fak.Maribor, MKC
NAGI RITI DAN         Maribor, Lucijan Jošt

Koncert SLOVENSKA      Dobrodelno društvo PRO   19.5.2006
LJUDSKA PESEM        BONO/DADA KLADNIK,
              275 od 444
                                                   11/25/2011


              Koncert SVETI ZVOK   Vagant Maribor, Dr.za        22.5.2006
              TIBETA         podporo Tibetu Lj., Dr.
                          Dragan Potočnik,
                           Marjetka Bedrač
              Predavanje JERUZALEM KAC-Živo upanje, Gorazd        5.6.2006
              IN ZAČETKI KRŠČANSTVA Andrejč, Marjetka Bedrač

              Predavanje KUMRANSKI KAC-Živo upanje, Gorazd         6.6.2006
              ZVITKI IN GNOSTIČNI  Andrejč, Marjetka Bedrač
              SPISI IZ NAG HAMMADIJA

              Predavanje TOMAŽEV   KAC-Živo upanje, Gorazd        7.6.2006
              EVANGELIJ; CERKEV, SV. Andrejč, Marjetka Bedrač
              PISMO IN ŽENSKA
              Koncert skupine HA-   ZULK Maribor, Mira         8.6.2006
              HARMONIKA ABNORMEN Muršič, Marjetka Bedrač

              Inavguralni koncert      Pedagoška fakulteta   14.6.2006
              CVETA KOBALA         Maribor, Cveto Kobal,
                            Jože Furman, Marjetka
                                Bedrač
              Festival LENT 2006 - 4    Narodni dom Maribor, 30.6.-5.7.2006
              koncerti          Valentina Vihar, Marjetka
                                Bedrač
              23

Belokranjski muzej
Metlika
              0

Pokrajinski muzej Murska Topografija hišnih imen        J.Pšajd        15.4.- 15.6.
Sobota                                          2006
             Kulturna dediščina           M.Fujs         marec -
             Pomurja                           december 2006

              2

Goriški muzej Kromberk -
Nova Gorica

              0

Dolenjski muzej Novo    analiza arh.predmetov    Kemijski inštitut Slovenije   celo leto
mesto
              Restavriranje arh.gradiva  RGCM - Mainz, Nemčija      celo leto

              2
                            276 od 444
                                                 11/25/2011


Pomorski muzej - Museo
del mare "Sergej
Mašera" Piran - Pirano

             0

Notranjski muzej     Polh              Prirodoslovni muzej    2005 - 2006
Postojna                       Slovenije, Tehnični muzej
                            Slovenije, Znanstveno
                            raziskovalno središče
                            Koper, Notranjski muzej
                                Postojna
             Celoletni zvoki       Zavod za varstvo kulturne    2006
             Planinskega polja        dediščine Slovenije
                               (Inštitut za
                           restavratorstvo, dr. Josip
                            Korošec) in Notranjski
                            muzej Postojna, Dejan
                                Vončina

             Gradivo za favno hroščev      S soavtorji iz      2006
             (Coleoptera) v Sloveniji -  Prirodoslovnega muzeja
             monografija           Slovenije, Notranjski
                            muzej Postojna, Slavko
                                 Polak
             Metulji Notranjske -       Notranjski muzej      2006
             vodnik            Postojna, Slavko Polak in
                            Notranjski regijski park

             Opazovanje prtic na     Postojnska jama, turizem,    2006
             Notranjskem, Krasu in     d.d., Notranjski muzej
             Obali - vodnik        Postojna, Slavko Polak

             Čezmejni projekt         Občina Postojna,      2006
             INTERREG IIIA - Ohranimo     Notranjski muzej
             kras - izobraževanje      Postojna, Slavko Polak
             prebivalcev in
             obiskovalcev
             Notranjskega muzeja
             Postojna za ohranitev
             Krasa in njegovih
             značilnostih
             Projekt: Monitoring      Nacionalni inštitut za    2006
             populacij izbranih ciljnih   biologijo in Biološki
             vrst hroščev          inštitut J. Hadži ZRC
                            SAZU, Notranjski muzej
                            Postojna, Slavko Polak
                           277 od 444
                                                    11/25/2011


              Projekt: Kulturno        Občina Postojna,       2006
              izobraževalni center       Notranjski muzej
              Notranjski muzej       Postojna, Dejan Vončina
              Postojna
              Mednarodno srečanje       Prirodoslovni muzej     14.6. -
              "Život u podzemlju"      Rijeka, Notranjski muzej   18.6.2006
                              Postojna, Slavko Polak

              Delavnica Long term      Univerza v Ljubljani      2006
              ecological studies in Karst (projektna skupina LTER),
                               IZRK ZRC SAZU,
                              Notranjski muzej
                             Postojna, Slavko Polak
              Slovenski entomološki    Slovensko entomološko      4.11. -
              simpozij           društvo, Prirodoslovni    4.11.2006
                               muzej Slovenije

              11

Pokrajinski muzej Ptuj
              0

Muzeji radovljiške občine

              0

Koroški pokrajinski muzej Slovenski šolski knjižni    Pionirska knjižnica Otona   januar -
             kviz               Župančiča Ljubljana    december

              Slovenska pot kulture     MNZ Celje, GM Kranj,    Januar -
              železa            GSM Jesenice, DM Novo    december
                                mesto, TMS
              Ciklus predavanj: Iz      Društvo upokojencev     Januar -
              davne preteklosti         Slovenj Gradec     december
              Seminar za turistične    Podjetniški center Slovenj 13.10. - 14. 10.
              vodnike             Gradec, MO Slovenj      2006
                                 Gradec
              TV oddaja Dovolite da    Skupna mreža slovenskih   9/5/2006
              vstopim: Koroški       regionalnih televizijskih
              pokrajinski muzej           postaj
              (sodelovanje pri scenariju
              Strokovni posvet Koroška         SED       20. - 21. 10.
              in regije in strokovna                    2006
              ekskurzija
              Dokumentarni film Dobri      RTV Slovenija       Apr-06
              človek Ljuba Prenner

              Prireditve ob 100-letnici   JSKD Slovenj Gradec    januar - junij
              rojstva dr. Ljube Prenner
                             278 od 444
                                                   11/25/2011


             "Stričkova soba"        JSKD Slovenj Gradec     Jun-06
             spominska soba dr. Ljube
             Prenner
             Izbor turističnega       Občina Dravograd     10/4/2006
             spominka za občino
             Dravograd
             Oddaja Dobro jutro - O       VTV Velenje      5/31/2006
             izidu romana Bruc in
             prireditvah ob 100-letnici
             rojstva dr. Ljube Prenner

             Sodelovanje v strokovni     ZDSLU Ljubljana     4/20/2006
             komisiji za podelitev
             Jakopičeve nagrade

             Peti slovenski likovni     Društvo gorenjskih    4/13/2006
             bienale mesta Kranj       likovnih umetnikov
             (kurator Marko Košan)
             Sodelovanje v          Komisija EU, Bruselj  19. - 26. 2. 2006
             mednarodni ekspertni
             komisiji programa Kultura
             2000 v Bruslju (Marko
             Košan)
             14

Loški muzej Škofja Loka  Škofja Loka Čas pasijona      Jana Mlakar     April 06- April
                                            07
             1

Tolminski muzej      Muzejski večeri -        Mestni muzej Idrija   2/21/2006
             predavanje arheološke
             raziskave
             Predavanje          Kulturno društvo Ivan  11/24/2006
                                Trinko
             Muzeji in književnost    Muzejski dokumentacijski 26-27.11.2006
                              centar Zagreb

             predstavitev poti Čez  Mestni muzej Ljubljana   3/13/2006
             Most po modrost
             Filmi na tirih /ob   Nadja Valentinčič, Ervin julij - september
             100.letnici Bohinjske      Sorč
             proge
             Pohod po Kosmačevi učni OŠ Dušana Muniha Most    5/18/2006
             poti              na Soči
             6

Zasavski muzej Trbovlje

             0
                            279 od 444
                                                    11/25/2011


Javni zavod muzej
Velenje
              0

Skupaj muzeji        85

Narodna galerija      Almanach in slikarstvo 2.  NG, ZRC SAZU, FF, RC RS, 20. 10. 2005 do
              pol. 17. st. na Kranjskem     IJS,FNTT      19. 2. 2006

              Razstava Ivane Kobilce-    NG, Kulturni center   7. 2. do 14. 3.
              potujoča razstava      Rogaška Slatina in Zavod
                                za kulturo
              Erich Mendelsohn,      NG in Goethe Institut v 28. 2. do 26. 3.
              Dinamika in funkcija        Ljubljani
              Ivan Napotnik 1888-1960 NG in Galerija Velenje    Velenje od 10.
              iz javnih in zasebnih zbirk              3. do 14. 5. in
                                         NG od 14. 3. do
                                            18. 6.
              Gradbišče Slovenija      NG in Galerija DESSA  5. 9. do 15. 10.
              5

Moderna galerija
              0

Mednarodni grafični     Poletna muzejska noč       Skupnost muzejev     17-Jun-06
likovni center                      Slovenije in Mednarodni
                              grafični likovni center

              1

Arhitekturni muzej     BIO 20                 AML        1.1.-31.12.2006
Ljubljana
              1

Galerija Božidar Jakac
              0

Koroška galerija likovnih
umetnosti
              0

Obalne galerije Piran /
Gallerie Costiere Pirano

              0
Umetnostna galerija     Poletna muzejska noč    Muzeji in galerije po vsej   6/17/2006
Maribor                             Slovenijji
              Noč raziskovalcev       Univerza v Mariboru,     9/22/2006
                            Fakulteta za gradbeništvo
                            280 od 444
                                                   11/25/2011


             Potovanje z MUSU na        Muzej sodobne      30. 9. - 21. 10.
             relaciji Ljubljana - Celje-   umetnosti Ljubljana
             Maribor-Graz (4x)

             Sodona fotografija na     UGM v sodelovanju s   22. 9. - 14. 11.
             Slovenskem           Fotoklubom Maribor
             Zapredene sledi - Metka    Umetnostna galerija   26. 10. - 19. 11.
             Kavčič            Maribor je izdala katalog
                            za razstavo skupaj z
                            Mestnim muzejem Idrija

             Dušan Fišer          Umetnostna galerija    20. 6. - 15. 7.
                            Maribor je izdala katalog
                            za razstavo skupaj s
                            Talum d. d. Kidričevo

             6

Galerija Murska Sobota

             0

Pilonova galerija
Ajdovščina
             0

Skupaj galerije     13

SKUPAJ          98
                            281 od 444
                                                                         11/25/2011
Mednarodni projekti in programi, ki jih sofinancira MK

                Programi, ki jih sofinancira MK           Projekti, ki jih sofinancira MK

Naziv muzeja/galerije      Naslov programa       Nosilec programa     Naslov projekta        Nosilec projekta

Narodni muzej Slovenije                               Frontiers of the Roman     AO NMS "associated
                                           Empire (v okviru Cultura    partner"
                                           2000)
                            0                            1

Prirodoslovni muzej Slovenije                            Diverziteta vrbnic     dr. Ignac Sivec, PMS, dr.
                                           (Insecta: Plecoptera)    Du Yu-Zhou iz Institute of
                                           severne Kitajske      Applied Entomology
                                                         Yangzhou University,
                                                         Kitajska
                                           Biotska raznovrstnost    dr. Ignac Sivec, PMS, dr.
                                           izbranih skupin vodnih   Adrijan Plant, National
                                           žuželk kot pomembnih    Museums & Galleries of
                                           bio-indikatorjev v tekočih Wales, Cardiffu, GB
                                           vodah Združenega
                                           kraljestva Velike Britanije
                                           in Severne Irske ter
                                           Slovenije

                                           The Mongolian Aquatic     dr. Ignac Sivec, PMS & dr.
                                           Insect Survey         Jon Gelhaus iz The
                                                          Academy of Natural
                                                          Science iz Philadelphije,
                                                          ZDA
                                        282 od 444
                                                  11/25/2011
                    Inventarizacija vodne     dr. Bogdan Horvat, dr.
                    favne reke Cetine od      Ignac Sivec, Matjaž
                    njenega izvira do izliva v   Černila (PMS) in Prirodo-
                    morje pri Omišu pri Splitu   matematički fakultetet
                                    Univerze v Zagrebu

                    Biodiverziteta izbranih    dr. Bogdan Horvat (PMS)
                    skupin vodnih žuželk na    & Prirodo-matematički
                    območju Papuka         fakultetet Univerze v
                                    Zagrebu

               0                  5

Slovenski etnografski muzej

               0                  0

Muzej novejse zgodovine         Errinerung und Zukunft     Univerza Hagen, Nemčija
Slovenije                (pričevanja prisilnih in
                    suženjskih delavcev)

               0                  1

Slovenski gledališki muzej
               0                  0

Slovenska kinoteka
               0                  0

Tehniški muzej Slovenije
               0                  0

Posavski muzej Brežice
                 283 od 444
                                              11/25/2011
                          0                  0

Pokrajinski muzej Celje
                          0                  0

Muzej novejše zgodovine Celje

                          0                  0

Mestni muzej Idrija - Muzej za
Idrijsko in Cerkljansko

                          0                  0

Medobčinski muzej Kamnik

                          0                  0

Pokrajinski muzej Kočevje
                          0                  0

Pokrajinski muzej Koper
                          0                  0

Gorenjski muzej         THE IRON ROUTE -    Cooperativa Leader Plus
                 ŽELEZNA POT      delle Valli Seriana e di
                            Scalve (koordinatorka za
                            muzej je Marija Ogrin)

                          1                  0

Mestni muzej Ljubljana
                          0                  0
                                      284 od 444
                                                              11/25/2011
Muzej narodne osvoboditve
Maribor
                           0                           0

Pokrajinski muzej Maribor
                           0                           0

Belokranjski muzej Metlika
                           0                           0

Pokrajinski muzej Murska                              Od Mure do morja (Jože    J.Balažic
Sobota                                       Kološa Kološ)
                           0                           1

Goriški muzej Kromberk -
Nova Gorica
                           0                           0

Dolenjski muzej Novo mesto

                           0                           0

Pomorski muzej - Museo del
mare "Sergej Mašera" Piran -
Pirano
                           0                           0

Notranjski muzej Postojna   18 th Internacional    Institutul de Speologie
                                       285 od 444
                                                                  11/25/2011
              LESC/SCSS Exploratory  Evropska znanstvena
              workshop: Effectivnes  fundacija
              and gaps in the European
              Gefislation concerning
              subterranean fauna
              protecion and
              importance of setting up
              a European networkof
              protected caves,
              Romunija (Slavko Polak)                         2                        0

Pokrajinski muzej Ptuj
                         0                        0

Muzeji radovljiške občine
                         0                        0

Koroški pokrajinski muzej                          Strokovni posvet Med    Koroški pokrajinski muzej,
                                      železom in kulturo     Občina Ravne na
                                                    Koroškem
                                      Po poteh koroške      Občina Prevalje, Mestna
                                      kulturne dediščine     občina Pliberk, Koroški
                                                    pokrajinski muzej

                         0                        2

Loški muzej Škofja Loka
                         0                        0

Tolminski muzej
                                   286 od 444
                                                11/25/2011
                0                   0

Zasavski muzej Trbovlje
                0                   0

Javni zavod muzej Velenje
                0                   0

Skupaj muzeji         3                  10

Narodna galerija             Mojstrovine iz Siene od     Mednarodno kulturno
                     gotike do renesanse       sodelovanje RS in RI

                     Srednjeveški rokopisi iz Narodna galerija,
                     kartuzije Žiče      National Bibliothek,
                                  Dunaj in Universitats
                                  Bibliothek, Graz
                     Zakladi slovenske grafike SAZU, MANU, Lojze
                     1955-2005         Gostiša, Narodna galerija

                0                   3

Moderna galerija
                0                   0

Mednarodni grafični likovni
center
                0                   0

Arhitekturni muzej Ljubljana

                0                   0
                  287 od 444
                                                 11/25/2011
Galerija Božidar Jakac
                  0                 0

Koroška galerija likovnih          Crossover III        Kunstverein Celovec
umetnosti
                       The Crisis Tourism Office FAMU Praga, Wolff, KGLU
                       (film Urbana Arsenjuka)

                       Festival herojev       Werkstadt Graz
                       civilizacije
                  0                 3

Obalne galerije Piran / Gallerie
Costiere Pirano
                  0                 0

Umetnostna galerija Maribor         Continental Breakfast    Simona Vidmar
                       London
                       Next to You         Simona Vidmar
                       Hartmut Skerbisch      Meta Gabršek Prosenc
                       My World/ Moj Svet      Simona Vidmar
                       Greetings from Turkey    Simona Vidmar
                  0                 5

Galerija Murska Sobota
                  0                 0

Pilonova galerija Ajdovščina
                  0                 0
Skupaj galerije          0                 11
SKUPAJ               3                 21
                    288 od 444
                                                                     11/25/2011
Dokončani programi in projekti, ki so dobili tudi sredstva iz evropskih skladov

                Programi, ki so dobili sredstva EU        Projekti, ki so dobili sredstva EUNaziv muzeja/galerije        Naslov programa      Nosilec programa     Naslov projekta      Nosilec projekta

Narodni muzej Slovenije
                            0                         0

Prirodoslovni muzej Slovenije

                            0                         0

Slovenski etnografski muzej
                            0                         0

Muzej novejse zgodovine
Slovenije
                            0                         0

Slovenski gledališki muzej
                            0                         0

Slovenska kinoteka
                            0                         0

Tehniški muzej Slovenije                             E=mc2            Tehniški muzej Slovenije
                                                       (Orest Jarh)
                            0                         1

Posavski muzej Brežice
                                     289 od 444
                                             11/25/2011
                 0                  0

Pokrajinski muzej Celje
                 0                  0

Muzej novejše zgodovine Celje

                 0                  0

Mestni muzej Idrija - Muzej za       Dežela čipke - Land of    Občina Idrija
Idrijsko in Cerkljansko           lace (program Kultura
                      2000)
                 0                  1

Medobčinski muzej Kamnik
                 0                  0

Pokrajinski muzej Kočevje
                 0                  0

Pokrajinski muzej Koper
                 0                  0

Gorenjski muzej
                 0                  0

Mestni muzej Ljubljana
                 0                  0

Muzej narodne osvoboditve
Maribor
                 0                  0
                   290 od 444
                                                                   11/25/2011
Pokrajinski muzej Maribor
                            0                        0

Belokranjski muzej Metlika
                            0                        0

Pokrajinski muzej Murska
Sobota
                            0                        0

Goriški muzej Kromberk - Nova Promocija Portona       Občina Sežana      mag. Davor Kernel,    Občina Sežana
Gorica                                       Kamnolomstvo in
                                          kamnoseštvo na Krasu
                                          Beatriče Žbona Trkman,  Univerza v Trstu
                                          Ana Kruh, Med Nadižo in
                                          Sočo
                                          Drago Sedmak, Beatriče  Mestna občina Nova
                                          Žbona Trkman, Park miru  Gorica, Občina Gorica
                                          na Sabotinu

                            1                        3

Dolenjski muzej Novo mesto

                            0                        0

Pomorski muzej - Museo del   Čebele in voda - Api e    Marco Polo Sys.geie
mare "Sergej Mašera" Piran -  acqua
Pirano
                Živi muzej - Museo      Donne Europee
                Animato
                                       291 od 444
                                                                   11/25/2011
              Odpadne in rodovitne    Consorzio di Bonifica
              vode - Acque disperse    Dese Sile
              acque feconde
              From underwater to     UP Znanstveno-
              public attention      raziskovalno središče
                            Koper
                          4                           0

Notranjski muzej Postojna                            Projekt Life III - Narava: Zavod RS za varstvo
                                         Natura 2000 v Sloveniji - narave
                                         upravljalski načrti in
                                         informacijski sistemi

                          0                           1

Pokrajinski muzej Ptuj
                          0                           0

Muzeji radovljiške občine
                          0                           0

Koroški pokrajinski muzej
                          0                           0

Loški muzej Škofja Loka
                          0                           0

Tolminski muzej       XV Congress UISPP      Center za mobilnost in  Muzejska mreža Goriške    Musei provinciali di
              (Gruntvig 3)        evropske programe                   Gorizia
                            izobraževanja in
                            usposabljanja
                                         Med Nadižo in Sočo      Universita di Trieste
                                     292 od 444
                                                 11/25/2011
                     Digitalni popis padlih na    Fundacija poti miru v
                     soški fronti          Posočju
               1                   3

Zasavski muzej Trbovlje
               0                   0

Javni zavod muzej Velenje
               0                   0

Skupaj muzeji         2                   9

Narodna galerija
               0                   0

Moderna galerija
               0                   0

Mednarodni grafični likovni
center
               0                   0
                 293 od 444
                                                 11/25/2011
Arhitekturni muzej Ljubljana         Arhitekturni Epicentri  Arhitekturni muzej
                       2006-2007: predavanje Ljubljana, Zavod ARK
                       dr. Barta Lootsme, OD   Ljubljana
                       POPULARIZACIJE DO
                       POPULIZMA: VZPON IN
                       PADEC FENOMENA
                       SUPERDUTCH , 14.
                       november 2006, ob 18.
                       uri, Arhitekturni muzej
                       Ljubljana. Pridobljeno
                       sofinanciranje The
                       Netherland Architecture
                       Found
                  0                 1

Galerija Božidar Jakac
                  0                 0

Koroška galerija likovnih           Kronos           Koroška galerija
umetnosti                                 likovnihumetnosti in
                                     MOVIT NA MLADINA
                  0                 1

Obalne galerije Piran / Gallerie       Umetniki dveh manjšin    Unija Italijanov
Costiere Pirano
                  0                 1

Umetnostna galerija Maribor

                  0                 0

Galerija Murska Sobota
                  0                 0
                    294 od 444
                           11/25/2011
Pilonova galerija Ajdovščina
                0         0

Skupaj galerije        0         3

SKUPAJ             2        12
                  295 od 444
                                                                             11/25/2011
9.) Odkupi predmetov premične kulturne dediščine
Pridobivanje gradiva - odkupi
                                                                        Izvor
                                                   cena / vrednost
Naziv muzeja/galerije      Inventarna številka        Pridobljen predmet                    Financer*     preverjen
                                                     (SIT)
                                                                       (da / ne)

Narodni muzej Slovenije     LJ76080-76089     Zbirka 18 antičnih novcev             2600000        MK        DA
                LJ76098-76240     Zbirka 143 antičnih in novoveških novcev     2420000        MK        DA
                LJ76241-76268     Zbirka antičnih novcev; 28 denarijev rimske    940000        MK        DA
                           republike
                LJ76269-76304     6 keltskih, 7 rimskih, 17 srednjeveških in 6   2500000        MK        DA
                           novoveških novcev
                LJ76305-76321     Zbirka 17 medalj                 1075000        MK        DA
                LJ76322-67372     Zakladna najdba "konvolut" iz 16. stoletja    2100000        MK        DA
                LJ76373-76549     Zbirka rimskih novcev               3800000        MK        DA
                LJ76550-76563     Zbirka antičnih ter srednjeveških in       1100000        MK        DA
                           novoveških novcev
                LJ76564-76565     Dva litoželezna hranilnika            155000         MK        DA
                LJ76068        1000 bankovcev skupaj po 50 SIT          50000      lastna sredstva    DA
                LJ76566-76568     Začetni paketi - evro               48167      lastna sredstva    DA
                LJ76569        sef - 19. stoletje                541000     donatorska sredstva   DA
                LJ76570-76587     zbirka medalj                   201000     donatorska sredstva   DA
                G 12934        srednjeveški meč                 1175000        MK        DA
                P 26437 - 26441    bronasti ingoti                  180000         MK        DA
                G 5328, G 5329    dve slovenski veduti               985000         MK        DA
                G 5109-5118      zbirka slovenskih vedut              144000      lastna sredstva    DA
                G 5763 - 6783     zbirka inkunabul                 1140000        MK        DA
                G 5784 - 5794     umetniški grafični listi             460000         MK        DA
                G 5795 - 5798     plakati I. Vavpotiča               1250000        MK        DA
                N 28101        Kredenca - Plečnik                2272000        MK        DA
                N 28103        Miza - Plečnik                  1000000        MK        DA
                N 28104        Šest stolov - Plečnik               1800000        MK        DA
                N 28916        Monštranca                    120000         MK        DA
                                        296 od 444
                                                                  11/25/2011
               N 28917      votivna slika sv. Anton             240000     MK      DA
               N 28918      votivna slika sv. Terezija           240000     MK      DA
               N 28919      voščen Jezušček                 100000     MK      DA
               N 30106/1-8    potovalni pribor                1880000    MK      DA
               N 30104      Hišni zvonček                  600000     MK      DA
               N 30105      Okrasni naramni pas za meč           2880000    MK      DA
               N 29572 - 29575  zbirka ker. In stekla              2805000    MK      DA
                    31                           36801167           31/0

Prirodoslovni muzej Slovenije 6301       Zbirka mineralov (120 kom.) Franca Pajtlerja  2000000     MK      da

                    1                            2000000           1/0

Slovenski etnografski muzej           razglednica                   1000    donacije

                        bankovci in kovanci               38936    donacije
                        diatonična harmonika              200000    donacije
                        grb                       60000    donacije
                        koledarji in razglednice             21000  lastna sredstva
                        voz zapravljivček                100000  lastna sredstva
                        muz.predmeti za zbirko tujih kultur       7500   lastna sredstva
                        telege in bič                  10000  lastna sredstva
                        oprema škoromata                 70000  lastna sredstva
                        vrč in kozarci                 200000  lastna sredstva
                        vodniki po Evropi                20000  lastna sredstva
                        zemljevid Afrike                 25000  lastna sredstva
                        gamaše za koranta, pirhi             14000  lastna sredstva
                        žitna skrinja                  70000  lastna sredstva
                        drobni predmeti                 80000  lastna sredstva
                   14                            917436           0/0

Muzej novejse zgodovine    MO 22037     vojaška bluza JLA iz l. 1982           6000   lastna sredstva  da
Slovenije
                                     297 od 444
                                                                       11/25/2011
               MO 22038       vojaška bluza JLA iz l. 1987             6000    lastna sredstva  da
               MO 22039       vojaške hlače JLA iz l. 1983             4000    lastna sredstva  da
               MO 22040       vojaške hlače JLA iz l. 1986             4000    lastna sredstva  da
               MO 22041       vojaška kapa titovka JLA iz l. 1980          2000    lastna sredstva  da
               SJ1 - SJ118, AKF14  2.605 enot fotografsk. gradiva (negativov -     500000       MK     da
                         film in steklene plošče; pozitivov - fotografij)

               MO 21976 - MO    9 predmetov iz 1. svetovne vojne (lesena       102000      MK      da
               21984        skrinjica, kokardi K, K1,pesmarica 1915,
                         relief Sv. Barbara, daljnogled, spominska
                         kozarca, portret vojaka

               MO 21985 - MO    68 razglednic iz 1. svetovne vojne -         136000      MK      da
               22059        karikature avtorja Rudolfa Kristana
               SL-168        slika Črtomirja Freliha Sedeča figura,        280000      MK      da
                         akril/platno, 2006
               K-229        Relief Kralja Aleksandra I. Karađorđevića      100000      MK      da
                         (neznani avtor), bron
                   10                                1140000            10/0

Slovenski gledališki muzej
                     0                                0              0/0

Slovenska kinoteka      IŠFK 3990      DEMON KNIGHT; Demonski vitez; ZDA; 1995;      36,000.00     MK      DA
                         Ernest R. Dickerson, Gilber Adler; 35 mm
                         filmska kopija
               IŠFK 4223      TOKYO MONOGATARI; Potovanje v Tokio;        1,302,834.57    MK      DA
                         Japonska; 1953; Yasujiro Ozu; 35 mm filmska
                         kopija
               IŠFK 4224      EROTIKON; Erotikon; Češkoslovaška; 1929;      1,064,638.26    MK      DA
                         Gustav Machatý; 35 mm filmska kopija
                                       298 od 444
                                                     11/25/2011
IŠFK 4225  WILD BLUE YONDER, The; Divje modro         1,446,480.25  MK (kulturni tolar)  DA
      onostranstvo; VB / ZDA / Francija / Nemčija;
      2005; Werner Herzog; 35 mm filmska kopija

IŠFK 4226  AMANTS RÉGULIERS, Les; Navadna ljubimca;      1,476,070.42  MK (kulturni tolar)  DA
      Francija; 2005; Philippe Garrel; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4227  ORA DI RELIGIONE (IL SORRISO DI MIA        720,632.04   MK (kulturni tolar)  DA
      MADRE), L'; Ura religije; Italija; 2002; Marco
      Bellocchio; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4228  LIFE IS SWEET; Življenje je sladko; VB; 1990;    48,833.33      MK       DA
      Mike Liegh; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4229  RIFF-RAFF; Sodrga; VB; 1990; Ken Loach; 35     48,833.33      MK       DA
      mm filmska kopija
IŠFK 4230  NIGHT ON EARTH; Noč na zemlji; ZDA /        48,833.33      MK       DA
      Francija / VB / Nemčija / Japonska; 1991; Jim
      Jarmush; 35 mm filmska kopija

IŠFK 4231  DOUBLE VIE DE VÉRONIQE, La; Dvojno         48,833.33      MK       DA
      Veronikino živlenje; Francija / Poljska /
      Norveška; 1991; Krzysztof Kieslowski; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4232  ARIZONA DREAM; Sanje v Arizuni; ZDA /        48,833.33      MK       DA
      Francija ; 1993; Emir Kusturica; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4233  KARPATCHOUK; Krapačuk; Francija / Belgija /     48,833.33      MK       DA
      Španija; 1992; Enrique Gabriel; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4234  VIE DE BOHÈME, La; Boemsko življenje;        48,833.33      MK       DA
      Francija / Italija / Švedska / Finska; 1992; Aki
      Kaurismäki; 35 mm filmska kopija
                    299 od 444
                                       11/25/2011
IŠFK 4235  BEING AT HOME WITH CLAUDE; S Claudom    48,833.33  MK  DA
      doma; Kanada; 1992; Jean Beaudin; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4236  HØYERE ENN HIMMELEN; Visoko nad       48,833.33  MK  DA
      nebom; Norveška; 1993; Berit Nesheim; 35
      mm filmska kopija
IŠFK 4237  FRESA Y CHOCOLATE; Jagode in čokolada;   48,833.33  MK  DA
      Kuba / Mehika / Španija; 1994; Tomás
      Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4238  HSI YEN; Svatba; Tajvan / ZDA; 1993; Ang  48,833.33  MK  DA
      Lee; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4239  NAKED ; Goli; VB; 1993; Mike Liegh; 35 mm  48,833.33  MK  DA
      filmska kopija
IŠFK 4240  CHUNGKING EKSPRES / CHUNG HING SAM     48,833.33  MK  DA
      LAM; Chungking ekspres; Hong Kong; 1994;
      Kar Wai Wong; 35 mm filmska kopija

IŠFK 4241  OUTOMLIONNEYE SOLNSTEM; Sleparsko      48,833.33  MK  DA
      sonce; Rusija / Francija; 1994; Nikita
      Mihalkov; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4242  BANDIT QUEEN; Kraljica banditov; Indija /  48,833.33  MK  DA
      VB; 1994; Shekhar Kapur; 35 mm filmska
      kopija
IŠFK 4243  LADYBIRD LADYBIRD; Pikapolonica,      48,833.33  MK  DA
      pikapolonica; VB; 1994; Ken Loach; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4244  EXOTICA; Eksotika; Kanada; 1994; Atom    48,833.33  MK  DA
      Egoyan; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4245  SLEEP WITH ME; Spi z menoj; ZDA; 1994;   48,833.33  MK  DA
      Rory Kelly; 35 mm filmska kopija
                  300 od 444
                                          11/25/2011
IŠFK 4246  UNDERGROUND; Podzemlje; Jugoslavija /      48,833.33  MK  DA
      Franicja / Nemčija / Madžarska; 1995; Emir
      Kusturica; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4247  ELDORADO; Eldorado; Kanada; 1995; Charles    48,833.33  MK  DA
      Binamé; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4248  URNEBESNA TRAGEDIJA; Utrgana tragedija;     48,833.33  MK  DA
      Jugoslavija / Bolgarija / Franicja ; 1995;
      Goran Marković; 35 mm filmska kopija

IŠFK 4249  CONFESSIONNAL, Le; Spovednica; Kanada /     48,833.33  MK  DA
      VB / Francija; 1995; Robert Lepage; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4250  ANTONIA; Antonija na celi črti; Nizozemska /   48,833.33  MK  DA
      Belgija / VB; 1995; Marleen Gorris; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4251  KOLYA; Kolja; Češka; 1996; Jan Sverák; 35    48,833.33  MK  DA
      mm filmska kopija
IŠFK 4252  KAUAS PILVET KARKAAVAT; Daleč potujejo      48,833.33  MK  DA
      oblaki; Finska; 1996; Aki Kaurismäki; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4253  BREAKING THE WAVES; Lom valov; Dansak /     48,833.33  MK  DA
      Švedska / Francija / Nizozemska / Norveška /
      Irska; 1996; Lars von Trier; 35 mm filmska
      kopija
IŠFK 4254  A CIEGAS; Na slepo; Španija; 1997; Daniel    48,833.33  MK  DA
      Calparsoro; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4255  MA VIE EN ROSE; Moje življenje v rožnatem;    48,833.33  MK  DA
      Belgija / Francija / VB; 1997; Alain Berliner;
      35 mm filmska kopija
IŠFK 4256  ASSASSIN(S); Morilci; Francija; 1997;      48,833.33  MK  DA
      Mathieu Kassovitz; 35 mm filmska kopija
                   301 od 444
                                          11/25/2011
IŠFK 4257  SWEET HEREAFTER, The; Sladki zatem;        48,833.33  MK  DA
      Kanada; 1997; Atom Egoyan; 35 mm filmska
      kopija
IŠFK 4258  CHINESE BOX; Kitajska skrinica; Francija /    48,833.33  MK  DA
      Japonska / ZDA; 1997; Wayne Wang; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4259  BUDBRINGEREN; Odpadna pošta; Norveška;      48,833.33  MK  DA
      1997; Pål Sletaune; 35 mm filmska kopija

IŠFK 4260  HELDEN IN TIROL; Alpski junak; Avstrija /     48,833.33  MK  DA
      Švica; 1998; Niki List; 35 mm filmska kopija

IŠFK 4261  VIE RÊVÉE DES ANGES, La; Življenje kot ga     48,833.33  MK  DA
      sanjajo angeli; Francija; 1998; Erick Zonca; 35
      mm filmska kopija
IŠFK 4262  CRNA MAČKA, BELI MAČOR; Črna mačka,        48,833.33  MK  DA
      beli mačkon; Jugoslavija / Francija / Nemčija;
      1998; Emir Kusturica; 35 mm filmska kopija

IŠFK 4263  FESTEN; Praznovanje; Dansak / Švedska;      48,833.33  MK  DA
      1998; Thomas Vinterberg; 35 mm filmska
      kopija
IŠFK 4264  MY NAME IS JOE; Ime mi je Joe; VB / Španija    48,833.33  MK  DA
      / Italija / Francija / Nemčija; 1998; Ken
      Loach; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4265  BEAUTIFUL PEOPLE; Čudoviti ljudje; VB;      48,833.33  MK  DA
      1999; Jasmin Dizdar; 35 mm filmska kopija

IŠFK 4266  KIKUJIRO; Kikujiro; Japonska; 1999; Takeshi    48,833.33  MK  DA
      Kitano; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4267  SUMMER OF SAM; Samovo poletje; ZDA;        48,833.33  MK  DA
      1999; Spike Lee; 35 mm filmska kopija
                   302 od 444
                                         11/25/2011
IŠFK 4268  LOLA RENNT; Teci, lola, teci; Nemčija; 1998;  48,833.33  MK  DA
      Tom Tykwer; 35 mm filmska kopija

IŠFK 4269  TODO SOBRE MI MADRE; Vse o moji materi;    48,833.33  MK  DA
      Španija / Francija; 1999; Pedro Almodóvar;
      35 mm filmska kopija
IŠFK 4270  ABSOLUTE GIGANTEN; Absolutno mega;       48,833.33  MK  DA
      Nemčija; 1999; Sebastian Schipper; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4271  HUMANITÉ, L'; Človečnost; Francija; 1999;   48,833.33  MK  DA
      Bruno Dumont; 35 mm filmska kopija

IŠFK 4272  BUENA VISTA SOCIAL CLUB; Buena Vista      48,833.33  MK  DA
      Social Club; Nemčija / ZDA / VB / Francija /
      Kuba; 1999; Wim Wenders; 35 mm filmska
      kopija
IŠFK 4273  JEUNE WERTHER, Le; Mladi Werther;       48,833.33  MK  DA
      Francija; 1993; Jacques Doillon; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4274  ALTERS ERSTE SPUREN, Des ; Prvi sledovi    72,131.38  MK  DA
      starosti; Nemčija; 1913; Franz Hofer; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4275  ALTERS ERSTE SPUREN, Des ; Prvi sledovi    72,131.38  MK  DA
      starosti; Nemčija; 1913; Franz Hofer; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4276  ALTERS ERSTE SPUREN, Des ; Prvi sledovi    72,131.38  MK  DA
      starosti; Nemčija; 1913; Franz Hofer; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4277  ALTERS ERSTE SPUREN, Des ; Prvi sledovi    72,131.38  MK  DA
      starosti; Nemčija; 1913; Franz Hofer; 35 mm
      filmska kopija
                   303 od 444
                                          11/25/2011
IŠFK 4278  ALTERS ERSTE SPUREN, Des ; Prvi sledovi    72,131.38   MK  DA
      starosti; Nemčija; 1913; Franz Hofer; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4279  PICKPOCKET; Žepar; Francija; 1959; Robert   1,197,645.68  MK  DA
      Bresson; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4280  SEARCHERS, The; Iskalci; ZDA; 1956; John   1,104,196.00  MK  DA
      Ford; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4281  PHILADELPHIA STORY, The; Philadelphijsak   1,104,196.00  MK  DA
      zgodba; ZDA; 1940; George Cukor; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4282  ADAM'S RIB; Adamovo rebro; ZDA; 1949;     1,104,196.00  MK  DA
      George Cukor; 35 mm filmska kopija
IŠFK 4283  SHOP AROUND THE CORNER, The; Trgovina     1,104,196.00  MK  DA
      za oglom; ZDA; 1940; Ernst Lubitch; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4284  ALS ICH TOT WAR ; Ko sem bil mrtev;      584,118.70   MK  DA
      Nemčija; 1916; Ernst Lubitsch; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4285  ALS ICH TOT WAR ; Ko sem bil mrtev;      584,118.70   MK  DA
      Nemčija; 1916; Ernst Lubitsch; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4286  ALS ICH TOT WAR ; Ko sem bil mrtev;      584,118.70   MK  DA
      Nemčija; 1916; Ernst Lubitsch; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4287  ALS ICH TOT WAR ; Ko sem bil mrtev;      584,118.70   MK  DA
      Nemčija; 1916; Ernst Lubitsch; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4288  ALS ICH TOT WAR ; Ko sem bil mrtev;      584,118.70   MK  DA
      Nemčija; 1916; Ernst Lubitsch; 35 mm
      filmska kopija
IŠFK 4289  PATHS OF GLORY; Steze slave; ZDA; 1957;    1,222,901.12  MK  DA
      Stanley Kubrick; 35 mm filmska kopija
                  304 od 444
                                                                  11/25/2011
              M 658      16 mm projektor Zeisikon        193,548.00   lastna sredstva cena   DA
                                                  velja za tri predmete:
                                                    M658 - M660

              M 659      Stojalo s platnom Zeis                              DA
              M 660      Previjalna naprava Zeis                             DA
                  71                       18,605,117.92              71/0

Tehniški muzej Slovenije  800;LJU0000723  ŠOLSKA TABLICA                         MK       da
              800;LJU0000724  ČRNILNIK                  500         MK       da
              800;LJU0000725  ČRNILNIK                  500         MK       da
              800;LJU000026  ČRNILNIK                 1500         MK       da
              800;LJU0000727  ČRNILNIK                 1500         MK       da
              800;LJU0000728  PIVNIK                  3000         MK       da
              800;LJU0000729  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU000030  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000731  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000732  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000733  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000734  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000735  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000736  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000737  PERESNICA                 2000         MK       da
              800:LJU0000738  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000739  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000740  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000741  PERESNICA                 2000         MK       da
              800:LJU0000742  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000743  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000744  ROČNO RAČUNALO              5000         MK       da
              800;LJU0000745  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000746  PERESNICA                 2000         MK       da
              800;LJU0000722  ŠOLSKA TABLICA              722.723        MK       da
                                   305 od 444
                                      11/25/2011
A692.VV0001   MAKETA VODNEGA KOLESA SORŽEVE      160000  MK  da
        VODNE ŽAGE
A703.E0000324  PRVA ČITANKA               1000  MK  da
A703.E0000325  SLOVENSKA ZAČETNICA            3000  MK  da
A703.E0000326  SLOVENSKA ZAČETNICA            3000  MK  da
A703.E0000293  ŠOLSKA TABLICA                  MK  da
A703.E0000316  PERESA, NASTAVKI PERES,PEČATNI VOSEK       MK  da

A703.E0000317  GOSJI PERESI               5000  MK  da
A703.E0000318  ŠKATLICA ZA PERESA                MK  da
A703.E0000321  ZAČETNICA IN PRVO BERILO,1893       2500  MK  da
A703.E0000322  PRVA ČITANKA, 1928            2500  MK  da
A703.E0000323  PRVO BERILO                2000  MK  da
A703.E0000355  RAČUNSKA ZAČETNICA ZA OSNOVNE ŠOLE    2500  MK  da

A703.E0000356  PRVA ČITANKA, 1955            1000  MK  da
A703.E0000357  PRVO BERILO,1961             2000  MK  da
A703.E0000358  MOJA PRVA ČITANKA             2500  MK  da
A703.E0000359  BUKVAR(PARTIZANSKA ZAČETNICA)       500  MK  da
        1944/1984
A703.E0000360  POČETNICA(PARTIZANSKA ZAČETNICA), 1944  500   MK  da

A703.E0000361  UČITELJSKI TOVARIŠ 1864          5000  MK  da
A703.E0000362  IZKAZ(šolsko spričevalo)         5000  MK  da
A703.E0000363  PISANKA ZA UČENCE LJUDSKIH ŠOL, 1883       MK  da
A703.E0000364  PISANKA, 1883                   MK  da
A703.E0000365  SPISOVNICA, 1908                 MK  da
A703.E0000366  SLOVENSKA SPISOVNICA, 1910            MK  da
A703,E0000367  ŠTEVILNICA, 1908                 MK  da
A704.E0000387  KARTA Z ROČNIMI ZNAKI GLUHONEMIH     30000  MK  da
A704.E0000388  DOKUMENT-TRGOVSKA PONUDBA IZ L. 1934-       MK  da
        KAROL MOHORČIČ, NOVO MESTO
        KNJIGARNA
                   306 od 444
                                       11/25/2011
A704.E0000389   KRPICA PISALNEGASTROJA TRIUMPH          MK  da
A704.E0000390   ČRTALNIK                     MK  da
A704.E0000290   KNJIGA: ADAM BOHORIČ, ZIMSKE URICE,   10000  MK  da
         FAKSIMILE
A704.E0000375   KOLEDAR 1931               2000  MK  da
A704.E0000376   KOLEDAR1929               2000  MK  da
A704.E0000377   ŠTAMPILJKA TITO             3000  MK  da
A704.E0000378   ŠTAMPILJKA (ČERNE)            1000  MK  da
A704.E0000379   ŠTAMPILJKA tiskovina           1000  MK  da
A704.E0000380   ŠTAMPILJKA 1941                 MK  da
A704.E0000381   PERESA                  1000  MK  da
A704.E0000382   KOPIRNI PAPIR INDIGO           1000  MK  da
A704.E0000383   RAZGLEDNICE, pred 2. Sv. Vojno(5 razl.  9000  MK  da
         Motivov)
A704.E0000384   DOPISNICA, 1922                 MK  da
A704.E0000385   IZKAZNICA LJUDSKE KNJIŽNICE V NAR.        MK  da
         ČITALNICE V KAMNIKU
A704.E0000386   KARTA Z ROČNIMI ZNAKI GLUHONEMIH         MK  da
800;LJU;0000748  UMETNIŠKA SLIKA:SKRB AZA MORALO     70000  MK  da
A712.E0000406   LIKALNIK                 10000  MK  da
A712.E0000413   CENTIFUGA HIMO              15000  MK  da
800;LJU;0000758  PISALNI STOJ KORONA           50000  MK  da
800;LJU;0000759  PISALNI STROJ IBM            20000  MK  da
A736.E0000449   TRANSPORTNI VOZIČEK           4500  MK  da
A736.E0000450   VOZIČEK ZA TKANINE            10000  MK  da
A736.E0000451   OSVETLJEVANA NAPRAVA           13000  MK  da
A736.E0000452   ŞTOJALO ZA KLIMATIZACIJO VOTKA      10300  MK  da
A736.E0000453   NAPRAVA ZA ODMOTAVANJE PREJE       400  MK  da
A736.E0000454   USTER                  50000  MK  da
A736.E0000455   SUŠILNIK SUTJESKA            16000  MK  da
A736.E0000456   TESTER PREZENJA             5000  MK  da
A736.E0000457   TEHTNICA V OHIŠJU            5000  MK  da
A 736.E0000481  TESTER LOMA TKANINE           1000  MK  da
                     307 od 444
                                                           11/25/2011
             A736.E000048222  NAVIJALEC NITI                2000     MK    da
             A736.E0000483   SVETILKA                    200     MK    da
             800;LJU;0000764  TEHTNICA ZA PAIR Louis Schopper, Leipzig   1531     MK    da

             800;LJU;0000765  SITO ZA ROČNO IZDELAVO PAPIRJA Z       25000     MK    da
                      VODNIM ZNAKOM JUGOSLOV.GRBA
             800;LJU;0000766  SITO ZA ROČNO IZDELAVO PAPIRJA Z       25000     MK    da
                      VODNIM ZNAKOM PAPIRNICE RADEČE
             800;LJU;0000767  TEHTNICA ZA PAPIR              100000    MK    da
             A774.M00001    MAKETA SREDNJEVEŠKE TISKARSKE        133850    MK    da
                      DELAVNICE
             A787.M0001    REPLIKA KALUPA ZA ULIVANJE ČRK S PEČJO    504350    MK    da
                      IN ORODJEM
             A801.VV0001    TRIDELNA MAKETA PANZEVE ŽIČNICE       300000    MK    da
             A837.E0000539   MAKETA VODNEGA KOLESA FURNIRNICE       168000    MK    da
                 91                          1844853.723       91/0

Posavski muzej Brežice  KZ1712140     ogledalo 19. stol               20000    LASTNA  DA
             KZ1/1248     akvarel, A. Gerlovič Krošnja cvetov     100000    LASTNA  DA
             KZ1/1249     oljna slika A.Konec Brežiška gimnazija    120000    LASTNA  DA
             KZ1/1250     oljna slika A.Konec Poletni oder       204000    LASTNA  DA
             KZ1/1251     oljna slika A. Konec Pomladna stran     204000    LASTNA  DA
             KZ1/1215     Akvarel, A. Gerlovič Kog           100000   DONACIJA  DA
             KZ1/1216     Akvarel, A. Gerlovič Šmiheljske njive    120000   DONACIJA  DA
             KZ1/1217     Akvarel, A. Gerlovič Šmiheljske njive    120000   DONACIJA  DA
             KZ1/1218     Akvarel, A. Gerlovič Njive v vrtači     120000   DONACIJA  DA
             KZ1/1219     Akvarel, A. Gerlovič Ob Krki         100000   DONACIJA  DA
             KZ1/1220     Akvarel, A. Gerlovič Grmovje prot…      100000   DONACIJA  DA
             KZ1/1221     Akvarel, A. Gerlovič Skale v oljčnem…    120000   DONACIJA  DA
             KZ1/1222     Akvarel, A. Gerlovič KAMNOLOM II…      150000   DONACIJA  DA
             KZ1/1223     Akvarel, A. Gerlovič Brnistra….       100000   DONACIJA  DA
             KZ1/1224     Akvarel, A. Gerlovič Veje proti soncu…    100000   DONACIJA  DA
             KZ1/1225     Akvarel, A. Gerlovič Ginko…         100000   DONACIJA  DA
                                  308 od 444
                                             11/25/2011
KZ1/1226       Akvarel, A. Gerlovič Amerikanski…     100000  DONACIJA  DA
KZ1/1227       Akvarel, A. Gerlovič Pomladni gozd     100000  DONACIJA  DA
KZ1/1228       Akvarel, A. Gerlovič Golovec….       100000  DONACIJA  DA
KZ1/1229       Akvarel, A. Gerlovič Ribnik v …      100000  DONACIJA  DA
KZ1/1230       Akvarel, A. Gerlovič Odcveli grmi...…   100000  DONACIJA  DA
KZ1/1231       Akvarel, A. Gerlovič Sadovnjak...     150000  DONACIJA  DA
KZ1/1232       Akvarel, A. Gerlovič Cirilin bezeg..    150000  DONACIJA  DA
KZ1/1233       Akvarel, A. Gerlovič Tamariska…      100000  DONACIJA  DA
KZ1/1234       Akvarel, A. Gerlovič Velika bugenvilija…  100000  DONACIJA  DA
KZ1/1235       Akvarel, A. Gerlovič Suhe hortenzije    120000  DONACIJA  DA
KZ1/1236       Akvarel, A. Gerlovič Vikin šopek      100000  DONACIJA  DA
KZ1/1237       Akvarel A. Gerlovič Črni trn in…      150000  DONACIJA  DA
KZ1/1238       Akvarel A. Gerlovič Divja češnja      150000  DONACIJA  DA
KZ1/1239       Akvarel A. Gerlovič Bezeg         150000  DONACIJA  DA
KZ 1/1240      Akvarel A. Gerlovič Lotosi…        150000  DONACIJA  DA
KZ 1/1241       Akvarel A. Gerlovič Skalni prag…     120000  DONACIJA  DA
KZ 1/1242      Akvarel A. Gerlovič Lendavske gorice…   120000  DONACIJA  DA
KZ 1/1243      Akvarel A. GerlovičPokrajina z na…     150000  DONACIJA  DA
KZ 1/1244      Akvarel A. Gerlovič Lavanda        100000  DONACIJA  DA
KZ 1/1245      Akvarel A. Gerlovič Jesen v Dragi…     120000  DONACIJA  DA
KZ 1/1246      Akvarel A. Gerlovič Jesensko grmovje…   150000  DONACIJA  DA
KZ 1/1247      Akvarel A. Gerlovič Cvetoči črn…      150000  DONACIJA  DA
E4621-E4625     Obrtniška spričevala, priznanja in…     15000  LASTNA  DA
E 4626        Mrliška rjuha                3000   LASTNA  DA
E 4627        Mrliški svečnik               3000   LASTNA  DA
E 4628        Ruta                    8000   LASTNA  DA
Z4 2878 - Z42892   razglednice                 22840  LASTNA  DA
Z4 2923 - Z42933   razglednice                 38600  LASTNA  DA
Z4 2939 - Z4 2947  razglednice                 540   LASTNA  DA
Z4 2952 - Z4 2962  razglednice                 41400  LASTNA  DA
A 87/06 - A 102/06  razglednice                 71000  LASTNA  DA
A 4/07 - A 5/07   pištola, puška               228000  LASTNA  DA
A 6/07 - A 9/07   bodala                   590000  LASTNA  DA
                        309 od 444
                                                                     11/25/2011
             A 10/07        možnar                    26400      LASTNA       DA
                         Spominski tolar                17568      LASTNA       DA
                         Zbirka EURO Gosteničnik            8460       LASTNA       DA
                   52                            5681808               52/0

Pokrajinski muzej Celje  KZ 2716        Geodetski priročnik (1942)          10000       MOC       da
             G/XI-525        Podobica, cerkev sv. Jožefa nad Celjem,    19000       MOC       da
                         kromolitografija
             KZ 2706        Sedežna garnitura Thonet Budapest       100000     donacija      da
             K-716         Senčnik                    15000     MOC        da
             K-717         Vrček                     5000      MOC        da
             K-718         Pepelnik                    4000      MOC        da
             ND 1481        zbirka Schütz-Gombocz            14998000  MK, MOC, donacija    da
             KZS 795        Kozarec H. Hackel               1439000     MOC        da
             KZS 796        Luč, zrcaljeno steklo             25000     donacija      da
             KZS 797        Okrasno stekleno jajce             5000     donacija      da
             E/P 1-179       Zbirka Polenek Dobrna         (920  1543000     MOC        da
                         pedmetov)
             EV 2005/    1-1662 Pločevinast štedilnik             20000       MOC       da

             E/3014         Ciza za sadje                 50000     donacija      da
             E/3013         Sani, vprežne                 420000     MOC        da
             KZ 2115        Garderobna stena Alt Deutsch - obešalnik    70000    MOC, donacija     da

             ND 1481        Fotografije Kriste Zupančič          248000     donacija      da
             v obdelavi       Taler Sigismund III.              14000      MOC        da
                  17                             18985000              17/0

Muzej novejše zgodovine  JP 14465-14695     Josip Pelikan: fotografije          300000  Ministrstvo za kulturo  da
Celje                                                       RS
             745:CEL;0005771    vespa Tomos                  200000  Mestna občina Celje   da
                                       310 od 444
                                                                    11/25/2011
               S 18667       nemški usnjeni generalski plašč iz 2.   30000  Mestna občina Celje   da
                          svetovne vojne
               D 629-650      bankovci                  20000  Mestna občina Celje   da

               745:CEL;0005470-   razglednice, značke, razni predmeti    480000  Mestna občina Celje   da
               0005594
               745:CEL;0005774-   jedilni servis, pladenj          6000   Mestna občina Celje   da
               0005779
               O 85         polavtomatska pištola Beretta       25000  Mestna občina Celje   da

               OŽ 2145 - 2296    predmeti iz otroškega življenja      55000  Mestna občina Celje   da

               JP 14696 - 14701   Josip Pelikan: kamera 3x, objektiv 3x   630000  Ministrstvo za kulturo  da
                                                    RS; Mestna občina
                                                        Celje
               JP 14701 - 14927   Josip Pelikan: fotografije        238000  Mestna občina Celje   da

                    10                          1984000              10/0

Mestni muzej Idrija - Muzej  Akces. št. 2928   Slika, mešana tehnika, 35×35 cm      50000     donacija      da
za Idrijsko in Cerkljansko

               Akces. št. 2931 do  Hišni inventar               80000     donacija      da
               2940
               Akces. št. 2941 do  Čipke Marjete Tivan            100000    lastna sredstva    da
               2949
               Akces. št. 2950   Čipka - košarica s cvetjem         8000    lastna sredstva    da
               Akces. št. 2995 do  Štrene sukanca za klekljanje        9000    lastna sredstva    da
               3014
               Akces. št. 3015   Lesene senene vile             10000     donacija      da
               Akces. št. 3024 do  Gospodinjski pripomočki          25000     donacija      da
               3050
               Akces. št. 3051   Svečnik                  5000    lastna sredstva    da
                                        311 od 444
                                                                  11/25/2011
              Akces. št. 3052    Svečnik                 5000    lastna sredstva    da
              1899         Ženska obleka z izvezenim vzorcem    20000      donacija     da
              1928         Obleka z idrijsko čipko         1000000   lastna sredstva    da
              1929         Obleka z idrijsko čipko         700000    lastna sredstva    da
              1933         Obleka z idrijsko čipko         55000    lastna sredstva    da
              1934         Poročna obleka z idrijsko čipko     55000    lastna sredstva    da
              Akces. št. 2006-   Modrc z idrijsko čipko          30000    lastna sredstva    da
              021.1
              Akces. št. 2006-   Kombineža z idrijsko čipko        50000    lastna sredstva    da
              021.2
              Akces. št. 2006-   Bluza z idrijsko čipko          70000    lastna sredstva    da
              021.3
              Akces. št. 2006-   Večerna obleka z idrijsko čipko     300000    lastna sredstva    da
              021.4
              Akces. št. 2006-004  Kolesarski čevlji Valterja Bonče     7000    lastna sredstva    da
              Akces. št. 2386    Lesene sani               50000    lastna sredstva    da
              (Cerkljanski muzej)
              Akces. št. 2387    Registriran lesen voz          100000    lastna sredstva    da
              (Cerkljanski muzej)
              Akces. št. 2006-003  Dirkalno kolo special Valterja Bonče   43000    lastna sredstva    da
              Akces. št. 2006-   Mednarodna zbirka čipk in čipkarskih  2490000   lastna sredstva    da
              022.1 do 2006-    pripomočkov Montserrat A. Perez
              022.46
                   23                         5262000              23/0

Medobčinski muzej Kamnik  A 763N        Niko Kralj- ležalnik Rex         2000   drugi proračunski viri  da

              A 764N        Niko Kralj- ležalnik Rex         2000   drugi proračunski viri  da

              A 775N        razglednica Anton Koželj         2400   drugi proračunski viri  da

              A 776N        razglednica Anton Koželj         2600   drugi proračunski viri  da
                                      312 od 444
                                                              11/25/2011
              A 777N     razglednica Anton Koželj         2400  drugi proračunski viri  da

              A 778 N    razglednica Anton Koželj         2600  drugi proračunski viri  da

              A 779 N    razglednica Anton Koželj         9000  drugi proračunski viri  da

              A 780 N    razglednica Miha Maleš          3000  drugi proračunski viri  da

              A 781 N    Mekinje - razglednica          6400  drugi proračunski viri  da

              A 782 N    Stranje - razglednica          14000  drugi proračunski viri  da

              A 783 N    Stranje - razglednica          7200  drugi proračunski viri  da

              A 784 N    Mengeš - razglednica           4600  drugi proračunski viri  da

              A 785 N    Mengeš - razglednica           7200  drugi proračunski viri  da

              A 786 N    Radomlje - razglednica         22000  drugi proračunski viri  da

              A 787 N    Moste pri Kamniku - razglednica     17000  drugi proračunski viri  da

              A 788 N    Krašnja - razglednica          4600  drugi proračunski viri  da

              A 789 N    Kamniška Bistrica - razglednica     1800  drugi proračunski viri  da

              A 790 N    Kamnik - razglednica           5200  drugi proračunski viri  da

              A 791 N    Kamnik - razglednica          10600  drugi proračunski viri  da

                   19                      126600              19/0

Pokrajinski muzej Kočevje  AK 1350    Potovalni kovček            30000       MK       DA
                                   313 od 444
                                                                 11/25/2011
                       Ovitek za kovance in evrokovanci       13590      MK       DA
             AK 1334       Urbar gospostva Ribnica                    MK       DA
             AK 1335-AK 1340   Potni listi                          MK       DA
             AK 1348       Potrdilo Anton Rudesch                    MK       DA
             AK 1346, AK 1347  Razglednice                          MK       DA
             AK 1213 - AK 1264  Fotografsko gradivo strokovne šole za lesno  300000     MK       DA
                       industrijo v Kočevju
                  7                            343590             7/0

Pokrajinski muzej Koper  8572        bisernica                   20000  Mestna občina Koper  da

             8569        citre                     25000  Mestna občina Koper  da

             8881        boben                      0      donacija     da
             8875        dvojnice                   20000  Mestna občina Koper  da

             8876        mih                      15000   Pokrajinski muzej  da
                                                      Koper
             8877        tamburica                   20000  Mestna občina Koper  da

             8878        živalski rog z jezičkom            20000  Mestna občina Koper  da

             8570        berda                     100000  Mestna občina Koper  da

             8573        kitara                    20000  Mestna občina Koper  da

             8574        mandolina                   30000  Mestna občina Koper  da

             8573        lutnja                    40000  Mestna občina Koper  da

             8571        dvostrunski mali bas - bajs          70000  Mestna občina Koper  da
                                    314 od 444
                                                           11/25/2011
         8574         klavir                 50000  Mestna občina Koper  da

                    stare razglednice            4500   Pokrajinski muzej  da
                                               Koper
                    kolovrat                50000   Pokrajinski muzej  da
                                               Koper
                    navijalno motovilo s stojalom      5000   Pokrajinski muzej  da
                                               Koper
                    preslice 3X              10000   Pokrajinski muzej  da
                                               Koper
                    tkalski votek              5000   Pokrajinski muzej  da
                                               Koper
                    lončeni vrč z dvema ročema       30000   Pokrajinski muzej  da
                                               Koper
         6155         "Luški delavec", olje na platnu      0     donacija
         6156         "deček s frulico", poliran inox      0     donacija
         8879         klarinet                 0     donacija     da
         8880         trobenta                 0     donacija     da
              23                         534500             21/0

Gorenjski muzej  R 2811 - R 2851    stare razglednice           205400   lastna sredstva   da
         KZ 2534 - KZ 2554   predmeti za izdelovanje sodavice    30000   lastna sredstva   da
         NZ dt 11910 - NZ dt  drobni tisk               13600   lastna sredstva   da
         11918
         NZdt 11920 - NZdt   drobni tisk              27900   lastna sredstva   da
         11987
         NZ 4598        predmeti za izdelovanje sodavice    30000   lastna sredstva   da
         brez številke     namizna lajna              10000   lastna sredstva   da
         F 1019        fotografija Janez Bogataj        25000   lastna sredstva   da
         T 744         album evropskih vladarjev        70000   lastna sredstva   da
         UZ 5329        Matija Gubec - kip           500000   lastna sredstva   da
         UZ 5159        slika Kristus, Leopold Lajer      360000   lastna sredstva   da
         brez številke     likovno delo Karel Kuhar        350000   lastna sredstva   da
                                 315 od 444
                                                          11/25/2011
             brez številke   slika Klementine Golija       300000  lastna sredstva  da
             90600078     knjiga Z. Volarič, Svet brez laži   4000   lastna sredstva
             D 59       čevlji                12000  lastna sredstva  da
             brez številke   partizanska uniforma         30000  lastna sredstva  da
             brez številke   razglednice              600   lastna sredstva  da
             UZ 5158      likovno delo M. Merian, Krainburg  595200  lastna sredstva  da
                  17                      2563700           16/0

Mestni muzej Ljubljana  510:LJU;0041996  OTROŠKA POSTELJICA          20000     MK
             510:LJU;0041997  STAJICA                15000     MK
             510:LJU;0041998  LESTENEC               5000     MK
             510:LJU;0041999  LESTENEC               5000     MK
             510:LJU;0042000  LESTENEC               5000     MK
             510:LJU;0042001  IGRAČA;OTROŠKI VOZIČEK        20000     MK
             510:LJU;0042002  PISALNI STROJ             8000     MK
             510:LJU;0042313  FOUCHE PL. JOSEPH           57514     MK
             510:LJU;0042345  VIOLINA               150000     MK
             510:LJU;0042310  FERDINAND KHUENBURG          35946     MK
             510:LJU;0042311  MICHAEL PL. BRIGIDO          45532     MK
             510:LJU;0042312  FRIEDRICH PUCHAIM           45532     MK
             510:LJU;0042003  ROKAVICE, ŽENSKE           2000     MK
             510:LJU;0041970  VIZITKA;POSETNICA           200     MK
             510:LJU;0041971  FOTOGRAFIJA              1000     MK
             510:LJU;0041972  FOTOGRAFIJA              1000     MK
             510:LJU;0041973  FOTOGRAFIJA              1000     MK
             510:LJU;0041974  FOTOGRAFIJA              1000     MK
             510:LJU;0041975  FOTOGRAFIJA              1000     MK
             510:LJU;0041976  FOTOGRAFIJA              1000     MK
             510:LJU;0041977  FOTOGRAFIJA              1600     MK
             510:LJU;0041978  FOTOGRAFIJA              3000     MK
             510:LJU;0041979  FOTOGRAFIJA              1600     MK
             510:LJU;0041498  BLAZINICA ZA ŠIVANKE         3000     MK
             510:LJU;0041499  OGRLICA                3000     MK
                                  316 od 444
                                                                  11/25/2011
              510:LJU;0041500   SPALNA SRAJCA, ŽENSKA               6000     MK
              510:LJU;0041501   PRT MRLIŠKI                    12000    MK
              510:LJU;0041502   KUHARSKI RECEPTI                  6000     MK
              510:LJU;0042091   PISMO                       15000    MK
              510:LJU;0042092   FOTOGRAFIJA                    7500     MK
              510:LJU;0042093   FOTOGRAFIJA                    7500     MK
              510:LJU;0042094   NAČRT LJUBLJANE                  20000    MK
              510:LJU;0042124   SAŠA ŠANTEL; TRIGLAV                11982    MK
              510:LJU;0042309   TOBIAS TAUFFRER                  45532    MK
              510:LJU;0042032   PORTRETI; 19.STOLETJE -ŠUBIC            50000    MK
              510:LJU;0042125   VLADO PENGOV, ŠTUDIJSKI PORTRET          47928    MK
              510:LJU;0042126   BORIS KALIN, ŠTUDIJSKI PORTRET           47928    MK
              510:LJU;0042127   MARGIT ROBIČ, LINOREZ               11982    MK
              510:LJU;0042128   KRIEHUBER, JOHANN BAUMGARTNER           47928    MK
              510:LJU;0042129   VALVASOR TROST, ŠENTJAKOBSKI TRG         138991    MK
                   40                              909195           0/0

Muzej narodne osvoboditve  1196-1484      znaki, značke industrije, športa, prireditev po  217600  lastna sredstva  da
Maribor                     letu 1945
              1886-1992      razglednice Maribora in krajev          183500  lastna sredstva  da
                        severovzhodne Slovenije
              1. - 26.      spominske pisemske ovojnice            16800  lastna sredstva  da
              1.-279       denar - bankovci, kovanci 1918-2006        178800  lastna sredstva  da
              1.-48        nadomestna odlikovanja JLA             20000  lastna sredstva  da
              1          epolete častnika vojske Kraljevine Jugoslavije   15000  lastna sredstva  da

              1139, 1140, 1144-  druge muzealije (brošure, hišne številke…)    63300  lastna sredstva  da
              1154
                   7                              695000           7/0

Pokrajinski muzej Maribor
                    0                              0            0/0
                                     317 od 444
                                                                    11/25/2011
Belokranjski muzej Metlika  46/2006       Šivalni stroj                  10000    lastna sredstva   da
               47/2006       Pisalni stroj                  5000    lastna sredstva   da
               52/2006       Pisalni komplet                 4000    lastna sredstva   da
               75/2006       Simona Biličič Erjavec; triptih Brez naslova  319182.89   lastna sredstva   da
                         (olje in fotografija na platno)
                    4                            338182.89             4/0

Pokrajinski muzej Murska   1052-uo do 1068-uo Zbirka pip                    200000   MK, lastna sredstva  da
Sobota
               E 2600, E 2601   Knjižno kazalo                  2000    lastna sredstva   da
               E2612        Jaslice                     40000    lastna sredstva   da
               E2613-E2627     Velikonočne remenke               10000    lastna sredstva   da
               E2701-E2703     Lončeni izdelki                 24000    lastna sredstva   da
               E2704-E2712     Lončeni izdelki                 60000    lastna sredstva   da
                         kamnita sekira                  60000    lastna sredstva   da
                         kamnito orodje                  25000    lastna sredstva
                         Novi zakon, 1817                 5000    lastna sredstva
               9                                  426000              7/0

Goriški muzej Kromberk -   v delu       zemljevid Goriške dežele            19000   Mestna občina Nova  da
Nova Gorica                                                    Gorica
               v delu       kmečke zavese                  15000   Mestna občina Nova  da
                                                          Gorica
               v delu       razglednice                   6000   Mestna občina Nova  da
                                                          Gorica
               v delu       lesene posode                  69000    občina Vipava   da
               v delu       lesena vinarska stiskalnica           500000    občina Vipava   da
               v delu       klavir                     100000   Mestna občina Nova  da
                                                          Gorica
               v delu       15 akvarelov z motivi grbov           230000   Mestna občina Nova  da
                                                          Gorica
               v delu       zapuščina družine Šantel            500000    lastna sredstva   da
                                      318 od 444
                                                                 11/25/2011
              v delu       Sveta družina                 26000  Mestna občina Nova  da
                                                      Gorica
              v delu       lesena vinarska oprema            125000   občina Vipava   da
              v delu       čevljarsko orodje in stroji         460000   Občina Miren -   da
                                                     Kostanjevica
              v delu       8 doprsnih kipov in 1 osnutek za spomenik,           0      da
                        kipar Boris Kalin
              v delu       kip, Peter Rehar                        0      da
              v delu       slika Device Marije, Marta Kunaver Jakopič           0      da

              v delu       slika, Pietro Galiusi                     0       da
              v delu       slika Vaza z rožami, Kiti Kovič                0       da
                   16                          2050000            16/0

Dolenjski muzej Novo mesto 3911-4233      razglednice in orig.fotografije       690570   lastna sredstva  da
              E3629-E3640     keramični predmeti              170000   lastna sredstva  da
              E3607        keramična plastika              25000   lastna sredstva  da
              E3611        namizno raspelo                40000   lastna sredstva  da
              E3612        stensko raspelo                40000   lastna sredstva  da
              E3613-E3615     dolge sveče                  40000   lastna sredstva  da
              E3547        keramični pred.-bik              8000    lastna sredstva  da
              E3643,E3569-    različni predmeti               25000   lastna sredstva  da
              E3572,E3574-
              E3576,E3583
              neinventarizirani  4 grafični odtisi               11035   lastna sredstva  da
              9                                1049605            9/0

Pomorski muzej - Museo del 000258       Garderobna omara iz 2.polovice 19.stoletja  60000      MK
mare "Sergej Mašera" Piran -
Pirano
               000260      Risbe Miloša Mehore iz taborišča Padova    32000      MK
                                       319 od 444
                                                                  11/25/2011
              000261       Fotografija pomorščakov na Kitajskem l.1896    8000      MK

              000262       Fotografija Fiesa v snegu 1963           500      MK
              000263       Fotografija Rušenje rdečega svetilnika Piran   1500      MK

              000264       Fotografija Tartinijev trg, gradnja elipse     500      MK
              000265       Fotografija Letni kino v Piranu pred rušenjem   6500      MK

              000266       Fotografija Praznovanje 1. Božiča v Piranu    1500      MK
                        1988
              000267       Fotografija Piran - filmsko mesto         3000      MK
              000269       Razglednice Pomorski motivi (ladje,       295768.37    MK
              000270       Komplet oznak                  71269.48     MK
              000271       Kovinska oznaka                 3563.47     MK
              000272       Oznaka - blago                  2672.6     MK
              000273       Podmornica                    4454.35     MK
              000274       Inžinerija                    8908.68     MK
              000275       Epoleta - Italija                4454.35     MK
              000276       Rokavni znaki                  4454.35     MK
              000277       Epoleta tuja                   4454.35     MK
              000279       Predmeti iz ladije Rex              320000     MK
              000280       Lesena vaga z utežmi               10000     MK
              000281       Trije jedilniki in razporeditev prostorov     47928     MK
                        Galeba
              000282       Igle za šivanje ribiških mrež          16774.8     MK
              000283       Posodica za vate                 7189.2     MK
              000284       Gorilnik                     11982     MK
              000285       Pero v škatli                   28757     MK
                   25                             956131            0/0

Notranjski muzej Postojna  akcesija 11/2006  Slika - olje J. Nepomuk Kalister         484080   Občina Postojna  ne
              06/2006 07/2006  8 kosov domoznanskega gradiva          156284   lastna sredstva  da
              38930       Bučar: Biserojla                 10000   Občina Postojna  da
                                    320 od 444
                                                                  11/25/2011
              14/2006    Vilharjeve igre III               6000    Občina Postojna   da
              13/2006    Erasem is Jame                  12000    Občina Postojna   da
              17/2006    Grafični list 1885 Škocjanske jame        18000    Občina Postojna   ne
              23/2006    Popis slavnosti                 23000    lastna sredstva   da
              24/2006    Postojnska jama (madžarska)           10000    lastna sredstva   ne
                   8                          719364              5/3

Pokrajinski muzej Ptuj   GL 109 s    glasbeni avtomat PHONOLA            800000   Mestna občina Ptuj  da
              UO 1869p    govorniški oder društva Šlarafija -Poetovio,  300000   Mestna občina Ptuj  da
                      Ptuj
                   2                          1100000             2/0

Muzeji radovljiške občine  GŠH 274    objekt, les, Z. Kamenar
              GŠH 277    Arjan Pregl, ilustracija            61020.27   OR, Lastna MRO   da
              GŠH 278    Arjan Pregl, ilustracija            61020.27   OR, Lastna MRO   da
              GŠH 279    Arjan Pregl, ilustracija            61020.26   OR, Lastna MRO   da
              GŠH 280    Aarjan Pregl, ilustracija            61020.27   OR, Lastna MRO   da
              KM 1062    vojaški čevlji (par)                               da
              KM 1063    vojaški čevlji (par)                               da
              ČM 1422    panjska končnica                83887.34    Lastna MRO    da
              ČM 1423    panjska končnica                83887.33    Lastna MRO    da
              ČM 1424    panj kranjič                  83877.33    Lastna MRO    da
              ČM 1421    žig čebelarja Ambrožiča                             da
              ČM 1419    grafika - bakrorez (Valentin Černe        60000     Lastna MRO    da
              ČM 1425    panjska končnica                                 da
              MM       A.T.Linhart, Poskus zgodovine… (I), 1788, in  419670.97   OR,Lastna MRO
                      Poskus…(I-II), 1788-1791
              MM       Jubilejni konvaci ob Linhartovi obletnici,    33500     OR, Lastni
                      Banka Slovenije
              MM       gotovina tolarji v znesku 16.968         16968     OR, Lastni
                   16                         1025872.04            12/0

Koroški pokrajinski muzej  1188 - 1266  Stare razglednice                90000    lastna sredstva  da
                                   321 od 444
                                                               11/25/2011
                   1                         90000             1/0

Loški muzej Škofja Loka
                   0                          0              0/0

Tolminski muzej       razglednice  24 starih razglednic             93249    občina Tolmin   da
              Karta     Carta geografica               360486    občina Tolmin   da
              Karta     Carta di confine, 1904 fotografije      264386      lastna     da
              arheo     kopije                    174755    občina Bovec    da
              slika     Rafael Terpin, slika             154838    občina Tolmin   da
              slika     Ivan Čargo, slika              110000    občina Tolmin   da
              arheo     situla, lemež                175000    občina Tolmin   da
                   7                        1332714             7/0

Zasavski muzej Trbovlje
                   0                          0              0/0

Javni zavod muzej Velenje  R1191     RAZGLEDNICA                   200    lastna sredstva  DA
              R1192     RAZGLEDNICA                  1000    lastna sredstva  DA
              R1193     RAZGLEDNICA                  1000    lastna sredstva  DA
              R1194     RAZGLEDNICA                  1000    lastna sredstva  DA
              R1195     RAZGLEDNICA                  1000    lastna sredstva  DA
              R1196     RAZGLEDNICA                  1000    lastna sredstva  DA
              R1197     RAZGLEDNICA                  1000    lastna sredstva  DA
              R1198     RAZGLEDNICA                  1000    lastna sredstva  DA
              R1199     OVOJNICA                    200    lastna sredstva  DA
                   9                          7400             9/0

Skupaj muzeji            539                        107489236.6           448/3

Narodna galerija      NG G 5619   Karel Poschinger po Friedrichu Simony-ju,   960000      MK
                     Panorama des Nordkrainischen beckens,
                     1855
                                  322 od 444
                                             11/25/2011
NG A 06/22    kopija V. Metzinger: Sv. Frančišek Saleški    1396351.14   MK
         predaja knjigo Filoteja Sv. Ivani Frančiški
         Šantalski
NG G 5788    Hinko Smrekar: Bravo Hitler, bravo        480000    MK
         Mussolini, ok. 1940,
NG G 5670-5787  Gabrijel Justin: 117 predmetov iz zapuščine;   500000    MK

NG S 3339    Franc Kavčič: Mladeniča ubijata kačo       10078811.4   MK
NG S 3340    Franc Kavčič: Pokrajina z ribičem        10078811.4   MK
NG G 5667    Jurij Šubic: Ženski portret            480000    MK
NG G 5668    Janez Šubic: Romantična kompozicija        360000    MK
NG P 961     Ivan Zajec: Kozakove sanje             400000    MK
NG G 5794    Rihard Jakopič: Pokrajina             125000    MK
NG G 5795    Rihard Jakopič: Figuralna kompozicija       125000    MK
NG S 3346    Ludvik Grilc: Gore z jezerom            599100    MK
NG S 3347    Ludvik Grilc: Bled                 599100    MK
NG G 5789    Ivan Vavpotič: Dedikacijski list, pred 1914    110000    MK
NG G 5790    T. Pelissier / J. Felsing: Anastazius Grün, po   39000    MK
         1835;
NG G 5791    Atelje F.J. Böhm: Anastasius Grün (?)       21000    MK
         (Ljubljana 1806 - Graz 1876), 60. leta 19.
         stol.? fotografija
NG 88800283   Maleš: plakat                   72000    MK
NG S 3348    Franc Kavčič: Dve dami z angelom in cvetjem    9370250    MK

         Cena: 39.000,00 € ()

NG S 3349    Franc Kavčič: Narcis, mladenič in dva psa     7453130    MK
NG S 3342    Franc Kavčič: Krajina z mostom in        10064880   donacija
         amfiteatrom
NG S 3341    Franc Kavčič: Mikonov grob            8627040   donacija
NG G 5640-5666  27 risb in skic + dokumetarno gradivo             donacija
         Gvidona Birolle
                      323 od 444
                                                           11/25/2011
          NG G 5621      Vladimir Makuc: Voščilnica 1962                donacija
          NG G 5623      Neznani avtor: Kurje bedro se spremeni v           donacija
                    ribo
          NG G 5622      Marjan Pogačnik: Voščilnica 1963               donacija
          NG G 5669      Hinko Smrekar: Kvartopirci (Za duše),             donacija
                    jedkanica
          NG G 5620      Andrej Jemec: Izbrisani dogodek, 2002,      400000   donacija
                    jedkanica, akvatinta in suha igla,
              27                             62339473.94       0/0

Moderna galerija  1318/S       Zdenka Žido, Brez naslova, 1996         977000     MK    da
          1319/S       Bogdan Borčič, Plava vrata,1992         1085000    MK    da
          1321/S       IRWIN, Andrej Savski, Malevich between      1451386    MK    da
                    Two Wars (Ktitor), 1998
          514/K        Tobias Putrih, Quasi-Random (Red Dot),      2156344    MK    da
                    2006
          2476 - 2477/G    Drago Vidmar: Pri kosilu, 1937; V mraku,     140000   donacija  da
                    1936
          MG 1462 - 1463/F  2 albuma fotografij, fotografa Mullerja      300000    MK    da
          MG 1465 - 1467/F  Marija Mojca Pungerčar: Podrto drevo       395875    MK    da
          MG1468, 1 - 8/F   Bojan Radovič: 5 č/b fotografij          317202    MK    da
          MG 1469 - 1472/F  Tone Rački: 7 č/b fotografij           463952    MK    da
          MG 1473 - 1478/F  Goran Bertok: Iz cikla Omen in 999 - 6      380649    MK    da
                    fotografij
          7/M         Franc Purg: Leon, 2001, video           499000    MK    da
          8/M         Franc Purg: Where is the Line, video       499000    MK    da
          9/M         Ema Kugler: Fantom, video             542500    MK    da
          10/M        Borghesia (Korda): Tako mladi, video       260400   donacija  da
          11/M        Borghesia (Alajbegovič): Nestrpnost, video    260400   donacija  da

          12/M        Čoh, Erič: Socializacija bika, animirani film   542500    MK    da

          MG 2000+, 110-120 Josip Vaništa: 11 del               3512822    MK    da
                                 324 od 444
                                                                     11/25/2011
               MG 2000+, 123 (1 - Vlado Martek: Mala izložba              361364     MK      da
               17)
               MG 2000+, 124 - 138 Mladen Stilinović: 5 del              1552571     MK      da
                   19                               15697965           19/0

Mednarodni grafični likovni  153         Mangelos, Shid theory, 1978, offset, 35 x 35    61926   lastna sredstva  da
center                      cm Copley William, Diether Roth, Paul
                         Cox,Lippard Lucy,Tinguely Jean,Kaprow
                         Alan,Bojan Gorenec, Milena Kosec, Nuša in
                         Srečo Dragan,Zajec Edvard

               154         Mangelos, homo navius- manifest, 1977-       154815   lastna sredstva  da
                         1978, sitotisk, 82 x 52 cm
               155         Mangelos, manifest o psihičkom životu        154816   lastna sredstva  da
                         picassa, 1977 - 1978, sitotisk, 82 x 52 cm
               156         Mangelos, manifest manifestah, 1977 -        154817   lastna sredstva  da
                         1978, sitotisk, 82 x 52 cm
               157         Mangelos, manifest o impresionizmu, 1977-      154818   lastna sredstva  da
                         1978, sitotisk, 82 x 52 cm
               158         Mangelos, manifest o društvu bez          154819   lastna sredstva  da
                         umjetnosti, 1977 - 1978, sitotisk, 82 x 52 cm

               188         COPLEY WILLIAM N., SMS (Shit Must          613000     MOL     da
                         Happen), 1968, The Letter Edged in Black
                         Press Inc. NY
               227/1-15/ M     Gorenec Bojan, Iz mape Domovina bočno       387096.77    MK      da
                         zaustavljenih juter/ Polilogos/ I, linorez, r 23
                         cm-15 grafik
               151         LIPPARD LUCY, 955,000, 1970, offset,        69000      MOL     da
                         Vancouver Art Gallery od 13.1. do 8. 2.
                         1970, 10 x 15 cm
               152         TINGUELY JEAN, "Meta", 173, offsset, Pierre     215000     MOL     da
                         Horay Editeur, Paris, 22 x 31 cm
                                       325 od 444
                                                                     11/25/2011
                287 Z     Kosec Milena, Arhiv Državice Ptičjestrašilne,   250000       MK       da
                       škatla
                305 Z     Edvard Zajec, Prostor P1 V6, rač grafika,     242877.3      MK       da
                       1969/72
                306 Z     Edvard Zajec, Prostor P1 V4, rač grafika,     242877.3  MK, lastna sredstva  da
                       1969/72
                307/1-4/Z   Nuša in Srečo Dragan, Iz vzhoda na vzhod,     258065       MK       da
                       lesorez in sitotisk, 1978
                     14                          3113927.37             14/0

Arhitekturni muzej Ljubljana         fotografski album s fotografijami         66250      donacija     da

                       okvirjene fotografije               64000      donacija     da
                       fotografije, negativi in dokumentacija      8761000     donacija     da
                       fotografija                    30000      donacija     da
                       fotograafije                   412500      donacija     da
                       fotografske revije                 10500      donacija     da
                       Zbirka - eksponati tujih razstavljalcev BIO 20  200000      donacija     da

                       Zbirka Tozon - predmeti iz zapuščine J.      700000       MK       da
                       Plečnika
                     8                           10244250              8/0

Galerija Božidar Jakac     GG 7374    J.Orač-Mediteranski vrtovi            229812       MK       da
                GG 7375    J.Orač-Tris jeseni (II)              150000     donacija      da
                GG 7376    T.S.Cvelbar-Gmota                 267702    MK, sponzorji    da
                GG 7377    M.M.Andrić: Ženski K               191712     donacija      da
                GG 7378    T.Kralj-Drevo                   60000       MK       da
                GG 7379    B. Jakac-Konec poti                80000       MK       da
                GG 7380    B. Jakac-Ilustracije za prvo poglavje       8000       MK       da
                       Cankarjevega "Kurenta"
                GG 7381    B. Jakac-Ilustracije za prvo poglavje       8000       MK       da
                       Cankarjevega "Kurenta"
                                    326 od 444
                                       11/25/2011
GG 7382  B. Jakac-Ilustracije za prvo poglavje      8000   MK  da
     Cankarjevega "Kurenta"
GG 7383  B. Jakac-Ilustracije za prvo poglavje      8000   MK  da
     Cankarjevega "Kurenta"
GG 7384  B. Jakac-Ilustracije za prvo poglavje      8000   MK  da
     Cankarjevega "Kurenta"
GG 7385  B. Jakac-Ilustracije za prvo poglavje      8000   MK  da
     Cankarjevega "Kurenta"
GG 7386  B. Jakac-Ilustracije za prvo poglavje      8000   MK  da
     Cankarjevega "Kurenta"
GG 7387  B. Jakac-Ilustracije za prvo poglavje      8000   MK  da
     Cankarjevega "Kurenta"
GG 7388  B. Jakac-Ilustracije za prvo poglavje      8000   MK  da
     Cankarjevega "Kurenta"
GG 7389  B. Jakac-Ilustracije za prvo poglavje      8000   MK  da
     Cankarjevega "Kurenta"
GG 7390  B. Jakac-Avtoportret - Vezana grafična mapa  52160.87  MK  da
     B. Jakac 1921
GG 7391  B. Jakac-Kurent - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1922
GG 7392  B. Jakac-Luč - Vezana grafična mapa B. Jakac  52160.87  MK  da
     1923
GG 7393  B. Jakac-Branjevke - Vezana grafična mapa B.  52160.87  MK  da
     Jakac 1924
GG 7394  B. Jakac-Obraz - Vezana grafična mapa B.    52160.87  MK  da
     Jakac 1925
GG 7395  B. Jakac-Mladič - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1926
GG 7396  B. Jakac-Virtuoz - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1927
GG 7397  B. Jakac-Starka - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1928
                 327 od 444
                                       11/25/2011
GG 7398  B. Jakac-Pierot - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1929
GG 7399  B. Jakac-Mati - Vezana grafična mapa B.    52160.87  MK  da
     Jakac 1930
GG 7400  B. Jakac-Ribič - Vezana grafična mapa B.    52160.87  MK  da
     Jakac 1931
GG 7401  B. Jakac-Potok - Vezana grafična mapa B.    52160.87  MK  da
     Jakac 1932
GG 7402  B. Jakac-Iz menze - Vezana grafična mapa B.  52160.87  MK  da
     Jakac 1933
GG 7403  B. Jakac-Žena - Vezana grafična mapa B.    52160.87  MK  da
     Jakac 1934
GG 7404  B. Jakac-Rojstvo - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1935
GG 7405  B. Jakac-Pogovor - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1936
GG 7406  B. Jakac-Muzikanti - Vezana grafična mapa B.  52160.87  MK  da
     Jakac 1937
GG 7407  B. Jakac-Koncert - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1938
GG 7408  B. Jakac-Starec - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1939
GG 7409  B. Jakac-Velika noč - Vezana grafična mapa   52160.87  MK  da
     B. Jakac 1940
GG 7410  B. Jakac-Spanje - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1941
GG 7411  B. Jakac-Dete - Vezana grafična mapa B.    52160.87  MK  da
     Jakac 1942
GG 7412  B. Jakac-Cirkus - Vezana grafična mapa B.   52160.87  MK  da
     Jakac 1943
GG 7413  T.Špenko-Pot navzven in pot navznoter -    133851   MK  da
     Opora
GG 7414  T.Špenko-Tihe prisotnosti           133851   MK  da
                 328 od 444
                                      11/25/2011
GG 7415  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7416  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7417  B.Borčić-Tretji dan-tretja risba     299550  donacija  da
GG 7418  B.Borčić-Prvi dan-tretja risba      299550  donacija  da
GG 7419  B.Borčić-Risba 87-1           299550  donacija  da
GG 7420  B.Borčić-Prvi dan-druga risba      299550  donacija  da
GG 7421  B.Borčić-Drugi dan-prva risba      299550  donacija  da
GG 7422  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7423  B.Borčić-Beli križ            299550  donacija  da
GG 7424  B.Borčić-Delitev slikovnega polja    299550  donacija  da
GG 7425  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7426  B.Borčić-Četrti dan-prva risba      299550  donacija  da
GG 7427  B.Borčić-Meander             299550  donacija  da
GG 7428  B.Borčić-Meander             299550  donacija  da
GG 7429  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7430  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7431  B.Borčić-Risba 87-8           299550  donacija  da
GG 7432  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7433  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7434  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7435  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7436  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7437  B.Borčić-Delitev slikovnega polja    299550  donacija  da
GG 7438  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7439  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7440  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7441  B.Borčić-K-3               299550  donacija  da
GG 7442  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7443  B.Borčić-Dve beli in ena plava črta   299550  donacija  da
GG 7444  B.Borčić-Delitev slikovnega polja 2   299550  donacija  da
GG 7445  B.Borčić-Dve sivi ploskvi s plavo črto  299550  donacija  da
GG 7446  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
GG 7447  B.Borčić-Brez naslova          299550  donacija  da
                  329 od 444
                                     11/25/2011
GG 7448  B.Borčić-Drugi dan-druga risba    299550  donacija  da
GG 7449  B.Borčić-Brez naslova         299550  donacija  da
GG 7450  B.Borčić-Brez naslova         299550  donacija  da
GG 7451  B.Borčić-Brez naslova         299550  donacija  da
GG 7452  B.Borčić-Risba            335496  donacija  da
GG 7453  B.Borčić-Brez naslova         335496  donacija  da
GG 7454  B.Borčić-Miza             299550  donacija  da
GG 7455  B.Borčić-Atelje            299550  donacija  da
GG 7456  B.Borčić-Veliki T           299550  donacija  da
GG 7457  B.Borčić-Velika miza         299550  donacija  da
GG 7458  B.Borčić-Brez naslova         335496  donacija  da
GG 7459  B.Borčić-Brez naslova         335496  donacija  da
GG 7460  B.Borčić-Plava risba         335496  donacija  da
GG 7461  B.Borčić-Brez naslova         335496  donacija  da
GG 7462  B.Borčić-Brez naslova         335496  donacija  da
GG 7463  B.Borčić-Brez naslova         335496  donacija  da
GG 7464  B.Borčić-Brez naslova         335496  donacija  da
GG 7465  B.Borčić-Moški portret        143784  donacija  da
GG 7466  B.Borčić-Ženski portret        143784  donacija  da
GG 7467  B.Borčić-Dekliški portret       143784  donacija  da
GG 7468  B.Borčić-Ženski portret        143784  donacija  da
GG 7469  B.Borčić-Moški portret        143784  donacija  da
GG 7470  B.Borčić-Ženski portret        143784  donacija  da
GG 7471  B.Borčić-Ženski portret        143784  donacija  da
GG 7472  B.Borčić-Moški portret        143784  donacija  da
GG 7473  B.Borčić-Ženski portret        143784  donacija  da
GG 7474  B.Borčić-Ženski portret        143784  donacija  da
GG 7475  B.Borčić-Moški portret        143784  donacija  da
GG 7476  B.Borčić-Šamac-Sarajevo        167748  donacija  da
GG 7477  B.Borčić-Lašva            167748  donacija  da
GG 7478  B.Borčić-Gradnja mostu        167748  donacija  da
GG 7479  B.Borčić-Straža na Mladinski progi  167748  donacija  da
GG 7480  B.Borčić-Pastir            167748  donacija  da
                  330 od 444
                                     11/25/2011
GG 7481  B.Borčić-Lucija-soline         167748  donacija  da
GG 7482  B.Borčić-Vas              167748  donacija  da
GG 7483  B.Borčić-Proga Šamac-Sarajevo     167748  donacija  da
GG 7484  B.Borčić-Voz              167748  donacija  da
GG 7485  B.Borčić-Kopica            167748  donacija  da
GG 7486  B.Borčić-Istrski motiv         167748  donacija  da
GG 7487  B.Borčić-Ličkanje           191712  donacija  da
GG 7488  B.Borčić-Jožek             167748  donacija  da
GG 7489  B.Borčić-Brv              191712  donacija  da
GG 7490  B.Borčić-Planšarska bajta       167748  donacija  da
GG 7491  B.Borčić-Planšarska bajta       167748  donacija  da
GG 7492  B.Borčić-Savudrijski čolni       167748  donacija  da
GG 7493  B.Borčić-Barba Ive           191712  donacija  da
GG 7494  B.Borčić-Proga Šamac-Sarajevo     167748  donacija  da
GG 7495  B.Borčić-Portret dečka         167748  donacija  da
GG 7496  B.Borčić-Novo mesto-Breg        167748  donacija  da
GG 7497  B.Borčić-Sardele            167748  donacija  da
GG 7498  B.Borčić-Mladinska proga-Sarajevo   167748  donacija  da
GG 7499  B.Borčić-Sarajevo           167748  donacija  da
GG 7500  B.Borčić-Klovn             239640  donacija  da
GG 7501  B.Borčić-Pariški klošar        167748  donacija  da
GG 7502  B.Borčić-Pariški klošar        167748  donacija  da
GG 7503  B.Borčić-Komiški šempio        239640  donacija  da
GG 7504  B.Borčić-Barba Ive           239640  donacija  da
GG 7505  B.Borčić-Ribiča            239640  donacija  da
GG 7506  B.Borčić-Stara barka          239640  donacija  da
GG 7507  B.Borčić-Komiški motiv-Žalo Zanićevo  167748  donacija  da
GG 7508  B.Borčić-Komiški motiv         167748  donacija  da
GG 7509  B.Borčić-Komiža skica         167748  donacija  da
GG 7510  B.Borčić-Komiža            167748  donacija  da
GG 7511  B.Borčić-Komiža            167748  donacija  da
GG 7512  B.Borčić-Skuše             203694  donacija  da
GG 7513  B.Borčić-Šnjuri            203694  donacija  da
                 331 od 444
                                                                     11/25/2011
              GG 7514     B.Borčić-Sardele                 203694      donacija      da
              GG 7515     A.Šalamon-Pater F. Pevec             7190       donacija      da
              GG 7516     T.Kralj-V spomin na sv. Mašo           70000       MK        da
              GG 7517     N.Rojnik-Nekaj za reko              143784      donacija      da
              GG 7518     Z.Apollonio-Novoletna voščilnica         11982      donacija      da
              GG 7519     H. Wang-Novoletna voščilnica           11982      donacija      da
              GG 7520     A.Grošelj-Novoletna voščilnica          11982      donacija      da
              GG 7521     J.Marinč-Novoletna voščilnica           11982      donacija      da
              GG 7522     J.Boljka-Novoletna voščilnica           11982      donacija      da
                   149                         26771512.01              149/0

Koroška galerija likovnih  G 573 - G 580  8 risb Jožeta Tisnikarja            2094050    MK RS, MO Slovenj    da
umetnosti                                                   Gradec
              G 581      1 risba J. Tisnikarja              160000      donacija       da
              G 582      22 fotografij Stojana Kerblerja         1054416    donacija avtorja    da
              228       Ivo Prančič:Brez naslova            250000     donacija avtorja    da
              227       Marijan Tršar                  500000     donacija avtorja    da
              B 41 - B 50   Bogdan Borčić: 10 slik             9400000    donacija avtorja    da
              G 555 - G 572  3 grafične mape                 431352    donacija fundacije K.   da
                                                        Pečka
              K 75 - K 80   6 skulptur- multipli               740000   donacija fundacije K.   da
                                                        Pečka
              226       Jože Tisnikar: Maski              1000000    donacija Marije     da
                                                        Tisnikar
                    9                          15629818                9/0

Obalne galerije Piran /   A 1/2006/S   Irena Brunec - Tebi               347806.45  Lastna sre.: odkup Ex-  da
Gallerie Costiere Pirano                                         tempore 2006 - slika

              A 2/2006/S   Tanja Špenko: Slika 9, mešana tehnika, 170 x   900000       Darilo       da
                      120 (350) x 15 cm
              A 3/2006/R   Mirsad Begić: Paleolitska zgodba, 1989,     500000       Darilo       da
                      mešana tehnika, 85 x 85 cm
                                    332 od 444
                                                                   11/25/2011
              A 4/2006/R  Mirsad Begić: Paleolitska zgodba, 1989,      500000       Darilo      da
                    mešana tehnika, 85 x 85 cm
              A 5/2006/R  Klavdija Marušič: Iluzija, 2006, akvarel/papir,  114456   Lastna sre.: odkup Ex-  da
                    50 x 70 cm                           tempore 2006 - risba

              A 6/2006/S  Bojana Križanec: Evolucija, 2006, tehnika           Lastna sre.; odkup Ex-  da
                    raku, 100 x 50 cm (več kosov)                   tempore 2006 -
                                                       skulptura
              A 7/2006/S  Barbara Kastelec: Soline, 2006, mešana             Lastna sre.: odkup Ex-  da
                    tehnika, 50 x 100 cm                      tempore 2006, mladi
                                                        avtor
                  7                           2362262.45              7/0

Umetnostna galerija Maribor 2747    J. Vizjak: A.P.Ali-Ali              1205400.19  MK , MOM, lastna    da
                                                       sredstva
              2748     J. Pristavec: Portret M. Dreva          33462.72    lastna sredstva    da
              2749     J. Pristavec: Avtokarikatuta           33462.73    lastna sredstva    da
              2750     J. Pristavec: Portret M. Gorkija          30000      donacija      da
              2751     J. Pristavec: Portret dirigenta N. Santija     20000      donacija      da
              2752     J. Pristavec: Kvartet Feguš             10000      donacija      da
              2753     J. Pristavec: Portet V. Potočnika          10000      donacija      da
              2754     J. Pristavec: Tuataromahija             10000      donacija      da
              2755     J. Pristavec: Meljski hrib             20000      donacija      da
              2756     J. Pristavec: Listi                 10000      donacija      da
              2757     J. Pristavec: Risba 110694             30000      donacija      da
              2758     A. Arizanović: BE MY SP.             319182.89   lastna sredstva    da
              2759     M. Košir: Alterego                334627.23   lastna sredstva    da
              2760     D. Golija: Maketa spomenika neodvisni in      480000      donacija      da
                    samostojni RS in Slovenstvu
              2761     V. Makuc: Pokrajina z jato II B           160621    lastna sredstva    da
              2762     V. Makuc: Pokrajina z lastno podobo        93695.69    lastna sredstva    da
              2763     V. Makuc: Paysage V                 80000      donacija     da
              2764     K. Jirak: Obmorski motiv              550000    lastna sredstva    da
                                 333 od 444
                                                 11/25/2011
2765      F. Mayer: Benetke ponoči          1    prevzem od Sveta za  da
                                  kulturo in prosveto
                                      LRS
2766      F. Oblak: Lastna podoba          1    prevzem od Sveta za  da
                                  kulturo in prosveto
                                      LRS
2767      I. Brišnik Remec: Svetloba telesa     1     prevzem od Kultrne  da
                                  skupnosti Ljubljana

2768      Milić Popović: Mačva            1    prevzem od Sveta za  da
                                  kulturo ZIS Beograd

2769      Petra Varl: Potrtet družine Rijavec  267701.78   lastna sredstva   da
2770      N. Beer: Krilo             400000    lastna sredstva   da
2771      Z. Lenardič: Snapshot I, II       2000000     MK, MOM      da
2772      Z. Jeraj: Brez naslova           1    Prevzem od Občine   da
                                     Maribor
2773      R. Kotnik: Slika III           1198200  MK, lastna sredstva   da
2774      I. Leskošek: Portret J. Pristavca     30000      donacija     da
2775      I. Leskošek: Portret Z. Gnezde      30000      donacija     da
2776      I. Leskošek: Portret S. Pajka       30000      donacija     da
2777      I. Leskošek: Portret S.Koresa       30000      donacija     da
2778      I. Leskošek: Časovni premik I       30000      donacija     da
2779      I. Leskošek: Časovni premik II      30000      donacija     da
2780      I. Leskošek: Časovni premik III      30000      donacija     da
2781      I. Leskošek: Previdno I          30000      donacija     da
2782      I. Leskošek: Previdno II         30000      donacija     da
2783      I. Leskošek: Fotografija         30000      donacija     da
V 18/06    M. Modrinjak: UPWARDS          200776.34      MK       da
V 19/06    M. Horvat - Son: da Composition ug-m  468478.12  MK, lastna sredstva   da
V 20/06    A. Šušteršič: Alienation        320063.2  MK, lastna sredstva   da
     40                     8585676.89             40/0
                     334 od 444
                                                                    11/25/2011
Galerija Murska Sobota     767     Mirko Rajnar:Odsev-Prebujanje, 2002, olje     500000       MK       da
                      na platnu,diptih,130x100 cm
                770     Štefan Hauko: Veliki mravlinjek          500000       MK       da
                      II,2000,pigment,emulzija,platno,180 x 220
                      cm
                771     Ignac Meden:                   500000       MK       da
                      Risba,diptih,1998,les,grafit,akril,2x130x100c
                      m
                    3                          1500000               3/0

Pilonova galerija Ajdovščina  629-648/R  Gonars, 1942-44, cikel risb           1000000   MK, donacija avtorja  da

                628/R    Ivan Čargo, Dostojevski, 1941           63000        MK       da
                219/S    Cvetko Ščuka, obmorska krajina, 1959       48000        MK       da
                243/G    Leonor Fini, mačke                95000     obč. Ajdovščina    da
                244/G    Leonor Fini, mačke                95000     obč. Ajdovščina    da
                245/G    Leonor Fini, mačke                95000     obč. Ajdovščina    da
                220/S    Walter Bianchi, Veduta, 1948           220000        MK       da
                177/F    Roberto Kusterle, Sizifo, 2004          660000     darilo avtorja    da
                178/F    Roberto Kusterle, b.n., 2004           100000     darilo avtorja    da
                179/F    Roberto Kusterle, b.n., 2004           100000     darilo avtorja    da
                237/G    Valentin Oman, Podoba železa I          120000     darilo avtorja    da
                238/G    Valentin Oman, Podoba želza II          120000     darilo avtorja    da
                239/G    Valentin Oma, Podoba železa III         120000     darilo avtorja    da
                240/G    Valentin Oman, Podoba železa IV         120000     darilo avtorja    da
                241/G    Valentin Oman, Podoba železa V          120000     darilo avtorja    da
                242/G    Valentin Oman, Podoba železa VI         120000     darilo avtorja    da
                16                              3196000               16/0

Skupaj galerija        292                             149440885.7             246/0

Skupaj             831                             256930122.2             713/3
                                  335 od 444
                                                                 11/25/2011
Število predmetov

                       Število odkupljenih del in predmetov     Število prodanih del in predmetov
Naziv muzeja/galerije
                        skupaj       še živečih avtorjev  skupaj      še živečih avtorjev

Narodni muzej Slovenije              0            0        0            0

Prirodoslovni muzej Slovenije           0            0        0            0

Slovenski etnografski muzej            0            0        0            0

Muzej novejse zgodovine Slovenije         1            1        0            0

Slovenski gledališki muzej             0            0        0            0

Slovenska kinoteka                 67            50       0            0

Tehniški muzej Slovenije              0            0        0            0

Posavski muzej Brežice               52            37       0            0

Pokrajinski muzej Celje             1501            0        0            0

Muzej novejše zgodovine Celje           418            0        0            0

Mestni muzej Idrija - Muzej za Idrijsko in     0            0        0            0
Cerkljansko

Medobčinski muzej Kamnik              17            0        0            0

Pokrajinski muzej Kočevje             0            0        0            0
                                    336 od 444
                                 11/25/2011
Pokrajinski muzej Koper        27    0    0  0

Gorenjski muzej            154    3    0  0

Mestni muzej Ljubljana         0    0    0  0

Muzej narodne osvoboditve Maribor   780    0    0  0

Pokrajinski muzej Maribor        0    0    0  0

Belokranjski muzej Metlika       4    1    0  0

Pokrajinski muzej Murska Sobota    54    1    0  0

                    3    1    0  0
Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica

Dolenjski muzej Novo mesto       357    0    0  0

Pomorski muzej - Museo del mare    638    0    0  0
"Sergej Mašera" Piran - Pirano

Notranjski muzej Postojna        0    0    0  0

Pokrajinski muzej Ptuj         0    0    0  0

Muzeji radovljiške občine       17    4    0  0

Koroški pokrajinski muzej        0    0    0  0

Loški muzej Škofja Loka         0    0    0  0

Tolminski muzej            36    1    0  0
                       337 od 444
                                      11/25/2011
Zasavski muzej Trbovlje           0     0    0   0

Javni zavod muzej Velenje          9     0    0   0

Skupaj muzeji                4135   99    0   0

Narodna galerija               0     0    0   0

Moderna galerija               48    18    0   0

Mednarodni grafični likovni center      14    119    6  111

Arhitekturni muzej Ljubljana         13    6    0   0

Galerija Božidar Jakac            40    4    0   0

Koroška galerija likovnih umetnosti     8     0    0   0

Obalne galerije Piran / Gallerie Costiere  7     7    0   0
Pirano

Umetnostna galerija Maribor         15    13    0   0

Galerija Murska Sobota            0     0    38  10

Pilonova galerija Ajdovščina         35    30    0   0

Skupaj galerije               180    197    44  121

SKUPAJ                   4315   296    44  121
                          338 od 444
                                                                          11/25/2011
Površina prostorov

                                   Prostori za  Prostori     Prostori za izvajanje
              Razstavni prostori  Razstavni prostori za
Naziv muzeja/galerije                         poslovno    kustodiatov in  pedagoške in andragoške  Delavnice Depoji
              za stalne razstave  občasne razstave
                                   dejavnost   dokumentacije  dejavnosti


Narodni muzej Slovenije      684          629        161        563        131        405


Prirodoslovni muzej
                  542          200        60         60         0         0
Slovenije

Slovenski etnografski
                 1760         1000        120        1810        180        202
muzej

Muzej novejse
                 336.5         533.5       115.7       308.08        0        161.7
zgodovine Slovenije

Slovenski gledališki
                  0          96.23       84.92       205.53       57.9        0
muzej

Slovenska kinoteka         0           0        152         0         0         0


Tehniški muzej Slovenije     7246          450        70         250        170        317


Posavski muzej Brežice      1747          272        48         122         0        87


Pokrajinski muzej Celje     1762.97         163.5      143.75        338        22.44       271
                                        339 od 444
                                             11/25/2011
Muzej novejše
              262    84    74         96   230   63
zgodovine Celje

Mestni muzej Idrija -
Muzej za Idrijsko in   1305.08  204.86  208.92       126.5   0    0
Cerkljansko

Medobčinski muzej
              708    90    70         80    40    0
Kamnik

Pokrajinski muzej
              534    196   80         56    0    0
Kočevje


Pokrajinski muzej Koper  948.5   135   32         254   0    118


Gorenjski muzej      934.5  340.1   67.3       257.7  38.1  207.88


Mestni muzej Ljubljana   2500   220   200        600   200   650


Muzej narodne
              243    408   66        109.83  46.75  61
osvoboditve Maribor

Pokrajinski muzej
              3093   119   99         239   0    205
Maribor

Belokranjski muzej
              775    107   73         60    35   23
Metlika

Pokrajinski muzej
              880    228   40         150   0    200
Murska Sobota
                          340 od 444
                                         11/25/2011
Goriški muzej Kromberk
             1042   300   210        323  300  357
- Nova Gorica


Dolenjski muzej Novo
              865   534   70        230  60  65
mesto


Pomorski muzej - Museo
del mare "Sergej      876   0    16         0   0  28
Mašera" Piran - Pirano


Notranjski muzej
              0    0   333.4        0   0  22.9
Postojna


Pokrajinski muzej Ptuj  3903   278   83        271  65  214


Muzeji radovljiške
              677   291   103        100  77   0
občine

Koroški pokrajinski
             2294   402   55        337  77  182
muzej


Loški muzej Škofja Loka  23022  150   93        61  100  172


Tolminski muzej      1288  154.25  40        47   0   0


Zasavski muzej Trbovlje  330   0    18        52   0   0
                         341 od 444
                                                  11/25/2011
Javni zavod muzej
               850    100    15         142    20    120
Velenje

Skupaj muzeji        61408.55  7685.44  3001.99       7248.64  1850.19  4132.48

Narodna galerija      2040.67  854.66  194.97       365.98   195.17  416.26

Moderna galerija       725.32  1263.26  368         186     0    293


Mednarodni grafični
                0    579    120         170    120    80
likovni center

Arhitekturni muzej
               379    371    410         350    136    0
Ljubljana

Galerija Božidar Jakac    7123    815    88         53.3    121    112

Koroška galerija likovnih
               340    670    60         90     0     60
umetnosti


Obalne galerije Piran /
                0    219.7   95        121.71  30886.97   0
Gallerie Costiere Pirano


Umetnostna galerija
                0    946    115         27     0    48.6
Maribor


Galerija Murska Sobota     0    600    30         76    600    18


Pilonova galerija
               223.77  126.25   23.23        36.12    0    21.45
Ajdovščina
                            342 od 444
                                            11/25/2011
Skupaj galerija  10831.76  6444.87  1504.2      1476.11  32059.14  1049.31

Skupaj      72240.31  14130.31  4506.19     8724.75  33909.33  5181.79
                      343 od 444
                                                                 11/25/2011
Dislocirane enote

   Naziv muzeja/galerije         Ime dislocirane enote                 Naslov       Površina


Narodni muzej Slovenije
                           0                       0           0

                Alpski botanični vrt JULIANA v Trenti -
                                                             2572
Prirodoslovni muzej Slovenije  navedena je površina zemljišča         Trenta, 5232 Soča
                            1                       1          2572

Slovenski etnografski muzej
                           0                       0           0

Muzej novejse zgodovine     MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
                                                             1810
Slovenije            ENOTA BRESTANICA                Cesta izgnancev 3, 8280 BRESTANICA
                         1                         1           1810

Slovenski gledališki muzej
                           0                       0           0

Slovenska kinoteka       KINOTEČNA DVORANA               MIKLOŠIČEVA 28, LJUBLJANA         329.53
                                                             248.86
                POSLOVNI PROSTORI, ARHIVSKI ODDELEK      KVEDROVA 9, LJUBLJANA
                          2                       2            578.39

Tehniški muzej Slovenije    Muzej pošte in telekomunikacij         Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka       540
                Usnjarna Tomaža Godca             Zoisova 15, 4264 Bohinjska bistrica    377.9

                Valvasorjeva grafična delavnica, Slovenska                         220
                geodetska zbirka, Lovska zbirka        Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji
                           3                      3           1137.9
                                       344 od 444
                                                             11/25/2011
Posavski muzej Brežice
                            0                       0      0

Pokrajinski muzej Celje     Poslovni prostori               Muzejski trg 9, Celje        78
                 Delavnica za kramiko             Muzejski trg 9, Celje        60
                                                          200
                 Center za srednjeveške in novoveške študije  Mariborska 2, Celje
                 Delavnica za konserviranje kovin       Gosposka 24, Celje          57
                 Prostori za dokumentacijsko dejavnost     Ulica Ivanke Uranjekove 3, Celje   20
                 Rifnik - arheološki park           Rifnik nad Šentjurjem       15468
                 Herkulovo svetišče              Miklavški hrib           1050
                 Schwentnerjeva hiša              Vransko               150
                 Muzejska zbirka Planina - Etnološka zbirka
                                                          109
                 Šmid                     Planina pri Sevnici
                 Muzejska zbirka Šentjur - Rifnik in njegovi
                                                          367
                 zakladi                    Šentjur
                 Rimska nekropola v Šempetru          Šempeter              15800
                 Zgodnje krščanska krstilnica         Celje, Gubčeva ulica         63
                            12                       12     33422

Muzej novejše zgodovine Celje  Fotografski atelje Josipa Pelikana      Razlagova ulica 5, Celje      102
                 Stari pisker                 Prešernova ulica 20, Celje      30
                            2                      2       132

Mestni muzej Idrija - Muzej za
                 Bevkova domačija Zakojca           Zakojca 10, 5282 Cerkno      167.1
Idrijsko in Cerkljansko
                 Brusove klavže na Belci            Idrijska Bela            252
                 Cerkljanski muzej               Bevkova 12, 5282 Cerkno      819.1
                 Divje jezero - muzej v naravi         Idrija               1531
                 Idrijska kamšt                Vodnikova ulica, 5280 Idrija    67.41
                 Jašek Frančiške                Bazoviška 2, 5280 Idrija      354
                 Klavže na Idrijci               Idrijska Bela            473
                                      345 od 444
                                                               11/25/2011
              Partizanska bolnica Franja          Dolenji Novaki, 5282 Cerkno        423.87
              Partizanska tiskarna Slovenija        Vojsko 64, 5280 Idrija          139.5
              Putrihove klavže na Belci          Idrijska Bela               399
              Rudarska hiša                Bazoviška 4, 5280 Idrija         160.59
              Kanomeljske klavže              Gorenja Kanomlja              357
              Nakladalna postaja Rudnika živega srebra
                                     Vodnikova ulica, 5280 Idrija        110
              Idrija
                         13                      13         5253.57

Medobčinski muzej Kamnik  Galerija Miha Maleš             Glavni trg 2, Kamnik            375
                         1                       1          375

Pokrajinski muzej Kočevje
                         0                       0          0

Pokrajinski muzej Koper   Etnološka zbirka               Gramscijev trg 4, Koper          250
              Zbirka novejše zgodovine           Kidričeva 19, Koper            507
              Muzejska galerija              Kidričeva 21, Koper            153.25
              Tartinijeva spominska soba          Kajuhova 12, Piran             21.8
                         4                      4          932.05

                                     Zoisova 15, 4264 Bohinjska Bistrica
Gorenjski muzej       Muzej Tomaža Godca                                   416.3
                                     tel. 04 577 01 42
                                     Studor 16, 4267 Srednja vas v Bohinju
              Oplenova hiša                                      158
                                     tel. 04 572 35 22
                                     Stara Fužina 181, 4265 Bohinjsko jezero
              Planšarski muzej                                    122
                                     tel. 041 564 904
                                     Vrba 2, 4274 Žirovnica
              Prešernova rojstna hiša                                 93.1
                                     tel. 04 580 20 92
                                     Doslovče 15, 4274 Žirovnica
              Rojstna hiša Frana Saleškega Finžgarja                         52.27
                                     tel. 04 580 21 68
                         5                      5          841.67
                                    346 od 444
                                                                   11/25/2011
Mestni muzej Ljubljana
                             0                      0            0

Muzej narodne osvoboditve
Maribor
                             0                      0            0

Pokrajinski muzej Maribor     Sinagoga Maribor               Židovska ul. 4, 2000 Maribor         247
                             1                      1           247

Belokranjski muzej Metlika    Spominska zbirka Otona Župančiča       Vinica 9, 8344 Vinica            100
                 Krajevna muzejska zbirka Semič        Štefanov trg 7, 8333 Semič          124
                 Mestna muzejska zbirka Črnomelj        Trg svobode 3, 8340 Črnomelj         60
                 Galerija Kambič                CBE 51, 8330 Metlika             270
                            4                       4           554

                 PMMS upravlja z gradivom ne z objekti - ima
Pokrajinski muzej Murska Sobota
                 pa prost dostop
                            1                       0            0

Goriški muzej Kromberk - Nova
                 MZ grad Dobrovo                Grajska cesta 1, 5212 Dobrovo        2015
Gorica

                 MZ Sveta Gora                 Skalniška cesta , Sveta Gora, 5250 Solkan  206
                 MZ Ajdovščina                 Prešernova 25, 5270 Ajdovščina        360
                 MZ Vila Bartolomei              Pod vinogradi1, 5250 Solkan         560
                 MZ Medana                   Medana, 5212 Dobrovo             50
                 MZ Kolodvor                  Kolodvorska pot 8, 5000 Nova Gorica     100
                                        Vrtojbensko polje, Vrtojba, 5290 Šempeter
                 Stražarski stolp                                      1.6
                                        pri Gorici
                             7                      7           3292.6

Dolenjski muzej Novo mesto    Kočevski rog-Baza 20             Lukov dom pod bazo 20            50
                                      347 od 444
                                                         11/25/2011
                Jakčev dom               Sokolska ulica 1, Novo mesto    800
                           2                   2       850


Pomorski muzej - Museo del mare
                Tonina hiša               Sv. Peter 92, Sečovlje       181
"Sergej Mašera" Piran - Pirano
                Muzej solinarstva            Sečoveljske soline         342
                Zbirka ladijskega modelarstva Izola   Alme Vivode 3, Izola        60
                Zbirka Splošne plovbe Portorož     Obala 44, Portorož         240
                           4                     4     823

Notranjski muzej Postojna    Fužina                 Grahovo 62, Grahovo        411
                Kravanjeva hiša             Partizanska cesta 17, Cerknica   217
                           2                    2      628

Pokrajinski muzej Ptuj     PTUJSKE TOPLICE             Pot v toplice
                Bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj    Potrčeva c.
                            2                     2     0

Muzeji radovljiške občine    Vigenjc Vice              Kropa, v okviru Kovaškega muzeja  75
                           1                   1       75

Koroški pokrajinski muzej    Cerkev sv. Jurija            Legen, Šmratno pri SG       275
                Depoji in delavnice           Podgorje 31, Podgorje       480
                Gestapovski zapori           Trg 4. Julija 7, Dravograd     59
                Prežihova bajta in okoliš        Preški vrh 13, Kotlje       1000
                Herčeva žaga              Tomaška vas, Šmartno        86
                Kmečka zbirka              Libeliče pri Dravogradu      286
                Koroški plebiscit            Libeliče pri Dravogradu       36
                Paučkove partizanske bolnice      Legen, Šmratno pri SG       600
                Sokličeva zbirka            Trg svobode 5, Slovenj Gradec   136
                           9                    9      2958
                                   348 od 444
                                                           11/25/2011
Loški muzej Škofja Loka   Galerija Franceta Miheliča         Spodnji trg 1             324
              Galerija Ivana Groharja          Mestni trg 37             50
                         2                     2        374

Tolminski muzej       Arheološki muzej Most na Soči       Most na Soči 18            146
              Domačija Cirila Kosmača          Slap Ob Idrijci 15           80
              Rojstna hiša Simona Gregorčiča       Vrsno 27               100
              Dom Simona Rutarja             Krn 17                 17
              Trentarska etnološka zbirka        Informacijsko središče TNP Trenta
              Jaka Čop fotografska razstava       Breginj 123-126            80
              kašča                   Pečine - muzej na prostem       25
              Kluže                   trdnjava Kluže, Bovec
                         8                     8        448

Zasavski muzej Trbovlje   Rudarski stanovanji            Trg svobode 23             52
              Čebine                   Čebine 4                60
              Muzej.zbirka Hrastnik           Cesta 1.maja 40            400
                          3                    3        512

Javni zavod muzej Velenje  Kavčnikova domačija            Zavodnje pri Šoštanju         90
              Spominska soba posvečena podpisu delne
                                    Topolšica               20
              nemške kapitulacije
              Spominska soba posvečena bojem XIV.
                                    Graška gora              20
              divizije
                        3                      3        130

Skupaj muzeji                   93                    92       57946.18

Narodna galerija      Vladni in protokolarni objekti
                          1                    0         0

Moderna galerija      Mala galerija               Slovenska 35, Ljubljana        63
                          1                    1        63
                                   349 od 444
                                                               11/25/2011
Mednarodni grafični likovni
center
                             0                     0         0

Arhitekturni muzej Ljubljana    Plečnikova zbirka             Karunova 4 in 6             324
                             1                     1         324

Galerija Božidar Jakac       Lamutov likovni salon           Oražnova ulica 5, Kostanjevica     290
                  Gorjupova galerija v OŠ          Gorjanska cesta 2, Kostanjevica     133
                             2                    2         423

Koroška galerija likovnih
                  Galerija na prostem            Park na Štibuhu, staro mestno jedro  1050
umetnosti
                             1                     1        1050

Obalne galerije Piran / Gallerie
                  Galerija Herman Pečarič          Leninova 1, 6330 Piran         374.95
Costiere Pirano
                  Galerija Meduza 2             Cankarjevo nabrežje 7, 6330 Piran   21.45
                  Galerija Loža               Titov trg 1, 6000 Koper         180
                  Galerija Meduza              Čevljarska 34, 6000 Koper       90.87
                  Galerija kamnitih skulptur Forma viva   Seča pri Portorož           30000
                             5                    5        30667.27

Umetnostna galerija Maribor    Razstavni salon Rotovž          Trg B. Kraigherja 3          474.02
                  Razstavni salon Rotovž          Rotovški trg 1             136
                  Dokumentacija - arhiv           Koroška c. 26              239
                  Tehnična delavnica            Koroška c. 26              100
                  Skladišče                 Koroška c. 26             36.48
                             5                     5        985.5

Galerija Murska Sobota
                             0                     0         0
                                      350 od 444
                                  11/25/2011
Pilonova galerija Ajdovščina
                0         0    0

Skupaj galerija        16         15  33512.77

Skupaj             109        107  91458.95
                   351 od 444
                                                                       11/25/2011
Vrste depojev

Naziv muzeja/galerije        Prehodni depo  Ločen muzejski depo za Depo za mikrofilme  Ogledni depo  Depo namenjen za   Trezor
                          posamezne vrste gradiva                  hrambo najbolj
                                                        dragocenih muzealij
Narodni muzej Slovenije          42         499                                    26
                     42         499           0        0         0       26

Prirodoslovni muzej Slovenije      848         0           0        0         0       0
                     848         0           0        0         0       0

Slovenski etnografski muzej       113         1559          14       250
                     113         1559          14       250         0       0


                     40         361          60.85
Muzej novejse zgodovine Slovenije
                     40         361          60.85       0         0       0

Slovenski gledališki muzej
                     0          0           0        0         0       0

Slovenska kinoteka            90        260.28
                     90        260.28          0        0         0       0

Tehniški muzej Slovenije         0          20           0        372         0
                     0          20           0        372         0       0

Posavski muzej Brežice                    454
                     0         454           0        0         0       0

Pokrajinski muzej Celje          67         2378          0        205         0       0
                     67         2378          0        205         0       0
                                    352 od 444
                                              11/25/2011
Muzej novejše zgodovine Celje        240            10    2   1
                   0   240         0   10    2   1

Mestni muzej Idrija - Muzej za
                  64.92  309.4         0   0    0   0
Idrijsko in Cerkljansko
                  64.92  309.4         0   0    0   0

Medobčinski muzej Kamnik       80   130
                   80   130         0   0    0   0

Pokrajinski muzej Kočevje      95                107       6
                   95    0          0  107    0   6

Pokrajinski muzej Koper       388.5  108.7           72.69  316.4
                  388.5  108.7         0  72.69  316.4  0

Gorenjski muzej           29   45          0   0   108.09  1
                   29   45          0   0   108.09  1

Mestni muzej Ljubljana       100   1280         10      20
                  100   1280         10  0    20   0


                  22.3  415.97           955
Muzej narodne osvoboditve Maribor
                  22.3  415.97        0  955    0   0

Pokrajinski muzej Maribor          1585
                   0   1585         0   0    0   0

Belokranjski muzej Metlika     350   110
                  350   110         0   0    0   0

Pokrajinski muzej Murska Sobota   162   404
                           353 od 444
                                       11/25/2011
                 162  404         0  0  0  0

Goriški muzej Kromberk - Nova
                 300  3500        0  0  0  1
Gorica
                 300  3500        0  0  0  1

Dolenjski muzej Novo mesto    30  940
                 30  940         0  0  0  0


Pomorski muzej - Museo del mare     120
"Sergej Mašera" Piran - Pirano
                  0  120         0  0  0  0

Notranjski muzej Postojna        92.8
                  0  92.8        0  0  0  0

Pokrajinski muzej Ptuj      696  22
                 696  22         0  0  0  0

Muzeji radovljiške občine     117
                 117  0         0  0  0  0

Koroški pokrajinski muzej     125  614
                 125  614         0  0  0  0

Loški muzej Škofja Loka
                  0   0         0  0  0  0

Tolminski muzej             193
                  0  193         0  0  0  0

Zasavski muzej Trbovlje      35   45             18
                        354 od 444
                                                    11/25/2011
                    35    45           0    0    18   0

Javni zavod muzej Velenje        30    600
                    30    600          0    0     0   0

Skupaj muzeji             3824.72  16286.15        84.85  1971.69  464.49  35

Narodna galerija            19.31                   25.86  765.51
                    19.31    0           0    25.86  765.51  0

Moderna galerija            50    625
                    50    625          0    0     0   0


                   166.25                   171
Mednarodni grafični likovni center
                   166.25    0           0    171    0   0

Arhitekturni muzej Ljubljana      139    600               80
                    139    600          0    80    0   0

Galerija Božidar Jakac              282
                    0     282          0    0     0   0


                    121    95
Koroška galerija likovnih umetnosti
                    121    95           0    0     0   0

Obalne galerije Piran / Gallerie
                   194.45
Costiere Pirano
                   194.45    0           0    0     0   0

Umetnostna galerija Maribor      19.3   193.7
                    19.3   193.7          0    0     0   0
                              355 od 444
                                                 11/25/2011
Galerija Murska Sobota           67               7.5
                 0     67           0    7.5    0   0

Pilonova galerija Ajdovščina  15.25                   34.22
                15.25    0           0    34.22   0   0

Skupaj galerija        724.56   1862.7         0   318.58  765.51  0

Skupaj             4549.28  18148.85        84.85  2290.27  1230   35
                          356 od 444
                                              11/25/2011
Novo pridobljeni prostori
            Površina
                            Novo pridobljeni   Drugi novo
                 Novo pridobljeni
   Naziv muzeja/galerije             prostori za razstavno  pridobljeni
                 depojski prostori
                             dejavnost      prostori


Narodni muzej Slovenije         0           0         0

Prirodoslovni muzej Slovenije      0           0         0

Slovenski etnografski muzej       0           0         0

Muzej novejse zgodovine
                    0           0         0
Slovenije

Slovenski gledališki muzej       0           0         0

Slovenska kinoteka           0           0         0

Tehniški muzej Slovenije        0           0         0

Posavski muzej Brežice         0           0         0

Pokrajinski muzej Celje         0          185         0

Muzej novejše zgodovine Celje      0           0         0

Mestni muzej Idrija - Muzej za
                    0           0         0
Idrijsko in Cerkljansko

Medobčinski muzej Kamnik        0           41         26
                                     357 od 444
                              11/25/2011
Pokrajinski muzej Kočevje     0   0      0

Pokrajinski muzej Koper      0   0      0

Gorenjski muzej          0   0      0

Mestni muzej Ljubljana       0   0      0

Muzej narodne osvoboditve
                  0   0      0
Maribor

Pokrajinski muzej Maribor     0   0      0

Belokranjski muzej Metlika     0  44      0


                 540  101     85
Pokrajinski muzej Murska Sobota

Goriški muzej Kromberk - Nova
                  0  1.6      0
Gorica

Dolenjski muzej Novo mesto    360  0      0


Pomorski muzej - Museo del mare  0   0      0
"Sergej Mašera" Piran - Pirano

Notranjski muzej Postojna     0   0      0

Pokrajinski muzej Ptuj      38   0      0

Muzeji radovljiške občine     0   0      0
                       358 od 444
                                11/25/2011
Koroški pokrajinski muzej      0  1524       0

Loški muzej Škofja Loka       0   0       0

Tolminski muzej           0   0       0

Zasavski muzej Trbovlje       0   70       0

Javni zavod muzej Velenje     -35  35       0

Skupaj muzeji           903  2001.6     111

Narodna galerija          0  215.91     18

Moderna galerija          0   0       0

Mednarodni grafični likovni
                  0   0       0
center

Arhitekturni muzej Ljubljana    0   0       0

Galerija Božidar Jakac       0   0       0

Koroška galerija likovnih
                  0   0       0
umetnosti

Obalne galerije Piran / Gallerie
                  0   0       0
Costiere Pirano

Umetnostna galerija Maribor     0   0      36.48

Galerija Murska Sobota       0   0       0
                         359 od 444
                               11/25/2011
Pilonova galerija Ajdovščina  0   0        0

Skupaj galerija         0  215.91     54.48

Skupaj             903  2217.51    165.48
                        360 od 444
                                                               11/25/2011
Zbirnik prostorov za izvajanje dejavnosti
                              Površina v muzejih  Površina v galerijah  Površina v poročilih
Razstavni prostori za občasne razstave             8425.63       6444.87         14870.5
Prostori za poslovno dejavnost                 3009.79        1504.2         4513.99
Prostori kustodiatov in dokumentacije              7970.64       1449.81         9420.45
Prostori za izvajanje pedagoške in andragoške dejavnosti    1781.19        572.17         2353.36
Delavnice                            4185.48       1088.71         5274.19
Dislocirane enote                       57805.68       3512.27        61317.95
Depoji                             31326.65       3644.85         34971.5
Muzejska trgovina                        442.41        266          708.41
Drugo                             31707.27       4711.71        36418.98

SKUPAJ                            146654.74       23194.59       169849.33
                                 361 od 444
                                                           11/25/2011
Posebno varovanje po projektih

Naziv muzeja/galerije             Naslov        Število predmetov  Po zavarovalnih policah


Narodni muzej
                         0             0            0

Prirodoslovni muzej Slovenije     Vlomsko, požarno zav. in
                                             2 polici:01-000424483601-
                  dodatna nevarnost izlitja vode
                                                 0004244837
                      v m. prostorih
                    Zavarovanje splošne
                                              1 polica:0106086722
                      odgovornosti
                   Avtomobilsko zavarovanje-       2
                                                 2 polici
                     Obvezno + kasko
                         3             2            3

Slovenski etnografski muzej       Srečevanja s Kitajsko       355
                                                  da
                         1            355            1

Muzej novejse zgodovine Slovenije

                         0             0            0

Slovenski gledališki muzej
                         0             0            0

Slovenska kinoteka
                         0             0            0

Tehniški muzej Slovenije
                         0             0            0
                                   362 od 444
                                                      11/25/2011
Posavski muzej Brežice        Akvarelne slike Alenke       80
                                         0000481 Zavarovalnica
                 Gerlovič - prevoz Ljubljana -
                                            Triglav
                    Brežice 12.6.06
                   Akvarelne slike Alenke       46
                                         0000481 Zavarovalnica
                  Gerlovič - prevoz Brežice -
                                            Triglav
                    Ljubljana 6.12.06
                 Prevoz posteljne omarice iz      1
                                         00091 Zavarovalnica
                  3/4 18. stol. Relacija Ptuj -
                                            Triglav
                    Brežice 27.3.06
                         3           127        3

Pokrajinski muzej Celje                        2678   št. police: 0106297628
                  Rifnik in njegovi zakladi,          št. police: 0106297629
                 Ul.Sklad. Ipavcev 17, Šentjur           (oprema in razstav.
                                             predmeti)
                        1           2678         1

Muzej novejše zgodovine Celje
                        0            0         0

Mestni muzej Idrija - Muzej za                     169
                                        protivlomno 511-0908634;
Idrijsko in Cerkljansko       Zgodovina goriške čipke
                                        protipožarno 511-0908620
                        1            169        1

Medobčinski muzej Kamnik     Miha Maleš - Sakralna dela      88      Št.:1198708
                 Sedem slovenskih slikark 1918-     56
                                         Št.: 1214183 in 1214973
                      1945
                       2             144        2

Pokrajinski muzej Kočevje
                        0            0         0
                                  363 od 444
                                                    11/25/2011
Pokrajinski muzej Koper
                         0            0        0

Gorenjski muzej                             56     0106533305
                    Zlata doba Karnija
                                          0106533304
                         1           56        1

Mestni muzej Ljubljana
                         0            0        0

Muzej narodne osvoboditve Maribor                    129
                  Zlata lisica, Rotovški trg 1
                   Mariborski mestni park       25
                        2            154       0

Pokrajinski muzej Maribor
                         0            0        0

Belokranjski muzej Metlika
                         0            0        0

Pokrajinski muzej Murska Sobota
                         0            0        0

Goriški muzej Kromberk - Nova    Spominska razstava Borisa      99
                                        Zavarovalnica Triglav
Gorica                    Kalina
                  Razstava Marte Jakopič -      200
                                        Zavarovalnica Triglav
                      Kunaver
                        2            299       2

Dolenjski muzej Novo mesto
                         0            0        0
                                  364 od 444
                                                  11/25/2011
Pomorski muzej - Museo del mare
"Sergej Mašera" Piran - Pirano
                       0           0        0

Notranjski muzej Postojna
                       0           0        0

Pokrajinski muzej Ptuj
                       0           0        0

Muzeji radovljiške občine
                       0           0        0

Koroški pokrajinski muzej
                       0           0        0

Loški muzej Škofja Loka                           knjige Zgodovinskega
                 Škofja Loka Čas pasijona
                                          arhiva
                       1           0        1

Tolminski muzej             Godba, zaigraj        6       polica
                 Življenje ob železni cesti     1       polica
                       2           7        2

Zasavski muzej Trbovlje
                       0           0        0

Javni zavod muzej Velenje
                       0           0        0

Skupaj muzeji                19          3991       17
                                365 od 444
                                                         11/25/2011
Narodna galerija                              29    Zavarovalnica Triglav št.
                         Siena               0106086478, 0106086479
                                           in Sintal št. 1113-06
                                      49    Uniqa št. 6811132406;
                    Rokopisi iz Žičke kartuzije
                                            Sintal št. 1335-06
                          2            78          2

Moderna galerija            Tomšičeva 14, Ljubljana      36     Zavarovalnica Triglav:
                                          106088137, 106088138,
                                          106088139, 0106006848,
                                          0106006849, 0106006837,
                                          0106006839, 0106088134,
                                          0106086735, 0106086736
                                            Adriatic Slovenica:
                                            409034, 409035
                    Slovenska 35, Ljubljana      48     Zavarovalnica Triglav:
                                           0106088133, 1035471,
                                          0106085842, 0106085841,
                                          0106085842, 0106006823,
                                          0106006824, 0106086740,
                                          0106086741, 0106086742
                          2            84         2

Mednarodni grafični likovni center                     51
                   Artcoustics, Zgodbe z ovitkov         Adriatic Slovenica d.d. No:
                     gramofonskih plošč            006782, 414005, 414006
                                      102   Adriatic Slovenica d.d. No:
                   Alan Hranitelj, Kostumografija
                                          404938, 404937, 005119,
                       1986-2006
                                            400586, 400587
                                      39
                                          Adriatic Slovenica d.d. No:
                   Privlačnost matrice, Lesorez v
                                          409028, 409027,005949,
                     Sloveniji v 20. Stoletju
                                            005950, 005941
                                   366 od 444
                                                      11/25/2011
                          3            192       3

Arhitekturni muzej Ljubljana           BIO 20          350       da
                          1            350       1

Galerija Božidar Jakac          Pleterska zbirka starih      47
                        mojstrov
                          1           47        0

Koroška galerija likovnih umetnosti                    316   1213961 Generali
                        Crossover
                                          Zavarovalnica d. d.
                                      190   12115505 Generali
                    Lojze Logar- Fragmenti II
                                          Zavarovalnica d. d.
                          2            506       2

Obalne galerije Piran / Gallerie
                      razstava J. Miro
Costiere Pirano
                          1            0        0

Umetnostna galerija Maribor                        2801
                   fundus - vlomsko zavarovanje          80-0000124312
                     razstave slik in drugih
                    umetniških predmetov -            80-0000124313
                       vlomsko zav.
                                     2801
                   fundus - požarno zavarovanje          80-0000124308
                     razstave slik in drugih
                    umetniških predmetov -            80-0000124309
                     požar. Zavarovanje
                          4           5602       4

Galerija Murska Sobota                           771
                   Galerija M.Sobota, Kocljeva 7        Zavarovalnica Triglav
                                   367 od 444
                           11/25/2011
                1     771   1

Pilonova galerija Ajdovščina
                0     0   0

Skupaj galerija        17    7630   15

Skupaj             36    11621  32
                  368 od 444
                                                                            11/25/2011
Število zaposlenih po področjih dejavnosti muzeja *

               Skupno število                                 Število zaposlenih  Število zaposlenih
 Naziv muzeja/galerije              Poslovna dejavnost    Strokovna dejavnost  Ostalo
                zaposlenih                                     po času     po financerju
                       D  PD  PR  FS  TS Skupaj K K+R SS Skupaj          DČ    NČ     LS    DV
Narodni muzej Slovenije      58     1  2   1  2     6  19 11 14  44      8                    3

Prirodoslovni muzej
                       1     1  1   4  7  12    3  3  18   1     1    25     0     0
Slovenije

Slovenski etnografski
                 31     1  2   1  2   3  9  15    4  3  22        2    29
muzej

Muzej novejse zgodovine
                       1  1   1  2   5  10  10    2  11  23        4    29
Slovenije


                  9     1  0   0  1   1  3   3    0  3  6        9     0     0     0
Slovenski gledališki muzej

Slovenska kinoteka              1     1  2   3  7   1    2  3  6             13


                 29     1  1   1  3   8  14  8    7    15        3    26          5
Tehniški muzej Slovenije

Posavski muzej Brežice            1     1  1   2  5   5    2    7             12     2

Pokrajinski muzej Celje      16     1  0.5  1  0.5  1  4   6    4  2  12        1    16          4

Muzej novejše zgodovine
                 14     1     3  1     5   6    1  2  9        1    13          7
Celje
                                     369 od 444
                                                   11/25/2011
Mestni muzej Idrija -
Muzej za Idrijsko in     13  1  0  1  1  6  9  4    0  0  4    0  0  1  3
Cerkljansko

Medobčinski muzej
               8  1      1  2  4  3      1  4    2  6
Kamnik


               2  1          1  1        1    2    2
Pokrajinski muzej Kočevje

Pokrajinski muzej Koper      1      1  4  6  7    3    10    3  13    2

Gorenjski muzej       23  1    1  1  4  7  10    3  3  16    1  22  1  8

Mestni muzej Ljubljana    29  1  1  3  2  2  9  10    4  6  20      29

Muzej narodne
               13  1      1  3  5  6      2  8      13
osvoboditve Maribor


               16  1      1  5  7  6    2  1  9  5  3  2  2  3
Pokrajinski muzej Maribor


               6  1      1  1  3  1    1  1  3      6  1
Belokranjski muzej Metlika

Pokrajinski muzej Murska
               12  1    1  1  2  5  5    2    7      12    9
Sobota

Goriški muzej Kromberk -
                 1  0  1  2  3  7  9    5  1  15    4  21  3  0
Nova Gorica

Dolenjski muzej Novo
               20  1      1  6  8  6    2  4  12    1  19  3
mesto
                           370 od 444
                                                            11/25/2011
Pomorski muzej - Museo
del mare "Sergej Mašera"      1  0   0  1   2   4   6    1  1   8  0  1   11   0  1
Piran - Pirano


                  1              1   4    1  1   6           2  1
Notranjski muzej Postojna

Pokrajinski muzej Ptuj   35   1        2   4   7  11    6  7  24  4  4   31   1  1