Pojecie gospodarki swiatowej � zbiorowosc r�znorodnych by gR1AvP38

VIEWS: 96 PAGES: 4

									Pojecie gospodarki światowej – zbiorowość           1)inwestycje bezpośrednie(polega na tworzeniu nowych     eksportera lub importera. Klasyfikacja usług w       która nie występuje w stosunkach wewnątrz krajowych
różnorodnych organizmow i instytucji funkcjonujących      firm) 2) inwestycje portfelowe (polega na zakupie      międzynarodowym handlu Uslugi sensu stricte:        (luka technolog. umożliwiająca osiąganie wyższych
zarówno na poziomach krajowych jak i na szczeblu        papierow wartosciowych) 3) kredyty (krótko, srednio i    Transport towarów, ubezp. transportowanego towaru,     zysków); Zdobycie zagranicznych rynków zbytu;
międzynarodowym bezpośrednio lub pośrednio           długoterminowe) Międzynarodowy przeplyw kapitalu       inne usługi z tym związane jak składowanie czy       Względy spekulacyjne; Różnice stóp procent. na
zajmujących się działalnością gospodarcza oraz         transakcje kapitalowe 1)transakcje nieodpłatne i       przechowywani ,                       rynkach pieniężnych i kapitel.; Poprawa struktury lokat
powiazanych ze soba w pewien całościowy system         bezzwrotne (jednostronne ruchy kapitalu) bezzwrotna     Turystyka międzynarodowa i podróże (także w         kapitalowych; Różnica w poziomie stabilizacji stosunków
poprzez siec międzynarodowych stosunkow            pomoc materialna 2) nieodpłatne ale zwrotne         interesach i związane z rym usługi hotelowe,        polit. i ekonom.; Produkcja dla przedsiębiorstwa
ekonomicznych;;; Historycznie ukształtowany system       (nieoprocentowane pozyczki na cele rekonstrukcji       gastronom., rozrywkowe); Pozostali transportowe (np.    macierzystego. Kredyty kupieckie – charakterystyka
trwałych powiązań produkcyjnych, technologicznych       gospodarczej) 3) odplatne i bezzwrotne (wieczny kredyt)   pocztowe, obsługa pasaz usługi portowe, bunkrowanie);    Przeważają transfery kapitału ze strony eksporterów do
wymiennych finansowych i instytucjonalnych miedzy       4) odplatne i zwrotne (przynoszące dochod lokaty       Pozostałe inne usługi jak np. ubezp. niehandlowe, usługi  importerów (np. odroczona zapłata w stosunku do
gospodarkami narodowymi roznych krajow włączający       majatkowe za granica) Formy i przyczyny           bankowe, biznes (obsługa komputerowa, prawnicza,      momentu wysyłki towaru); Występujące kredytowanie
je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany         międzynarodowych ruchow kapitalowych kryteria:        monagement), usługi komunikacyjne (pocztowe i        eksportera przez importera ma miejsce gdy importer
gospodarka światowa Gospodarka światowa -           1)motyw przepływu kapitalu (polityczny lub          telekomunikaryjne), reklamę, leasing, usługi maklerskie,  wpłaca zaliczkę na poczet przyszłej dostawy;; Zaleta-
kategoria ekonomiczna                     ekonomiczny) 2)okres przepływu kapitalu-           przetwórcze, zawodowe i techniczne). Uslugi         łatwość i prostota moblizowania. Wada - są droższe od
Dynamicznry charakter gospodwki, Historyczny          krotkoterminowe 3)podmioty sprawcze i sposoby        czynnikowe (odstępowanie innemu krajowi czynników      kredytów z innych źródeł ze względu na konieczność
cliarakter gospodarki.                     przemieszczania- publiczne lub prywatne 4) charakter     produkcji - kapitalu i pracy traktowane jako swoista    refinansowania z kredytu bankowego. Uwaga: ze
Podmioty gospodarki światowej Przedsiębiorstwa         przepływu kapitalu – autonomiczne 5) „normalność”-      usługa), tzw. szersza def: Dochody od kapitalu       względu na ryzyko oraz konieczność zamrożenia
krajowe, Przedsiębiorstwa międzynarodowe (korporacje      przeplyw kapitalu do kraju o wyższej stopie procentowej   zainwestowanego za granica, - Dochody z pracy za      środków eksporterzy są sklonni do ograniczani okresu
trans narodowe), Gospodarki narodowe poszczególnych      6) wpływ międzynarodowych ruchow na równowagę        granicą Klasyfikacja usług wg. Polskiego bilansu      kredytowania (krótkoterminowe-z wlasnych środków,
krajów (wraz z instalacją państwa), Międzynarodowe       bilansu platniczego 7) kierunek międzynarodowych       rozrachunkowego Uslugi handlowe: transportowe,       średnio i dlugoterminowe duży poziom ryzyka -
(regionalne ) ugrupowania integracyjne,            ruchow kapitalu Czynniki wpływające na wielkość       podróże zagraniczne, pocztowe i telekomunikacyjne,     kredytowanie refinansowane - kredyty bankowe)
Międzynarodowe organizacje gospodarcze.            przepływów kapitalu podaz kapitalu, popyt na kapital,    ubezpieczenia i reasekuracja, finansowe, budowlane,     Przepływy kapitału między bankami Bierna forma
Przedsiębiorstwa krajowe cechy Działania wyłącznie       terminy splaty kapitalu i odsetek, spekulacyjne       informatyczne oraz pozostałe handlowe (w tym prowizje    kredytowania finansowanie i refinansowanie kredytu
w ramach danej gospodarki narodowej (na rynku         przepływy kapitalu i ich destabilizacyjny wpływ na rynki   handlowe, usługi leasingowe, usługi doradcze, wystawy,   kupieckiego; Aktywna forma kredytowania udzielanie
krajowym), Nie utrzymuje żadnych kontaktów           finansowe Czynniki destabilizujące krajowe rynki       fugi); Uslugi niehandlowe: szkoleniowe i wymiana      kredytów zagranicznym przedsiębiorstwom i bankom
zagranicznych (lub nawiązuje sporadycznie bez         finansowe nadmierne przepływy kapitalu, nadmierne      kulturalna, wymiana sportowa, prawa autorskie, usługi    (szczególne znaczenie międzybankowy przepływ
znaczenia dla swojej zasadniczej działalności). Rodzaje    odpływy kapitalu, zbyt wczesna liberalizacja polityki    lecznicze, utrzymanie przedsiębiorstw pozarządowych,    kapitału): Komplementarny charakter przepływu -
powiązań Powiazania handlowa (eksport. import).        finansowej, brak stalego dopływu kapitalu – dotyczy     inne usługi niehandlowe; Uslugi rządowe: utrzymane     kredytowanie transakcji handlowych; Kredytowanie
Powiazania produkcyjne (kooperacyjne). Powiazania       krajow rozwijających się Zagraniczne inwestycje       przedstawicielstw, składki organizacji           przez banki komercyjne subwencjonowane przez
technologiczne (licencje, technologie) Współpraca       bezpośrednie przyczyny internacjonalizacja          międzynarodowych, inne usługi rządowe. Definicja      państwo (różnica stopy procentowej refinansowana jest
naukowo techniczna. Związki kredytowo finansowe        działalności w celu ograniczenia ryzyka, wejście na     usługi w ujęciu sektorowym                 przez specjalne instytucje finansowe lub banki
Etapy procesu umiędzynarodowienia               rynek o wyższym stopniu ryzyka, znalezienie nowych      Usluga (według T.P.Hilla)-zmiana dotycząca osoby lub    centralne; ryzyko przejmowane jest przez specjalne
przedsiębiorstw Umiędzynarodowienie sfery wymiany,       źródeł popytu, wykorzystanie zagranicznych czynnikow     towaru należącego do określonego podmiotu          instytucje ubezpieczeniowe, ryzyka handlowego i
pełne wejście na rynek zagraniczny poprzez podjęcie      produkcji, uzykanie zysku płynącego ze skali produkcji,   gospodarczego, którą wywołuje działalność innego      niehandlowego zwiazanego z udzielanymi kredytami.
produkcji towarów lub podjęcie innej bezpośredniej       wykorzystanie zagranicznej technologii, korzyści z      podmiotu pod warunkiem jednak wyrażenia na ta        Międzynarodowe instytucje finansowe O zasięgu
działalności gospodarczej, Globalizacja-            monopolu, międzynarodowe przepływy wiedzy          działalność zgody osoby lub podmiotu gospodarczego     światowym: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, -
umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa oraz jego         technicznej model dogniatania cyklu produktu K.       zainteresowanego określoną usługą (uwzględniając tę     Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju i
działalności. Korporacje transnarodowe cechy          Akamatsu (Rys1) P- produkcja D-popyt krajowy Ex-       def wyodrębnia się tzw. sektor trzeci zwany         stowarzyszone z nim: Międzynarodowe Stowarzyszenie
Prowadzą działalność gospodarczą o zasięgu           eksport Im- Import                      usługowym). Podzial sektora trzeciego: Uslugi w wąskim   Rozwoju, Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Bank
międzynarodowym, Posiadają filie zagraniczne.         Pojecie konkurencyjności konkurenczjnosc –          znaczeniu określane jako usługi czyste; Uslugiw       Rozrachunków Międzynarodowych ( z pewnym
Charakterystyka korporacji transnarodowych           zdolność do przystosowania i rozwoju, wykorzystywania    szerokim znaczeniu, określane mianem usług         zastrzeżeniem). O zasięgu regionalnym: Intytucje
Struktura własności- Aktywa w całości należą do        zagrożeń jako rozwojowych wyzwan;; w odniesieniu do     niewidocznych.                       zajmujace się operacjami rozliczeniowo-platniczymi i
przedsiębiorstwa macierzystego, Część aktywów należy      kraju – warunki które sprzyjaja lub utrudniaja rzwoj gosp  Usługi czyste definicja i podział 1)Uslugi czyste to    udzielaniem kredytów krótkoterminowych (np.
do przedsiębiorstwa. Macierzystego Rozwój -          i stanowia atrakcyjna lokate dla inwestycji;;; dla sektora  wielkość rezydualna będąca różnicą między wartością     Europejski Fundusz Wspólpracy Walutowe), Instytucje
Zagraniczne korporacji inwestycje bezpośrednie         gosp – oznacza wielkość oferowanych możliwości w       globalną produkcji sektora pierwszego i sektora       koncentrujace się na udzielaniu pożyczek inwestycyjno-
Organizacja przedsiebiorstwa - Spółki akcyjne         zakresie zwrotu od dokonanych inwestycji;;; dla       drugiego. 2) Rodzaje uslug czystych: Transportowe      rozwojowych (np. Europejski Bank Odbudowy i
przedsiębiorstwa Gospodarka narodowa i instytucja       przedsiębiorstwa – zdolność projektowania          (transport morski, kolejowy, samochodowy, żegluga      Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny,
panstwa gospodarka narodowa – struktura sumujaca        produkowania i sprzedawania wyrobow lepszych niż       śródlądowa, transport przemysłowy zwłaszcza         Międzyamerykański Bank Rozwoju, Afrykański Bank
działalność gospodarcza przedsiębiorstw krajowych       konkurencja w wypadku firm to również poziom ich       rurociągowy i sieciowy); Ubezpieczeniowe, brokerskie i   Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju). Struktura eksportu
oraz korporacji transnarodowych które włączyły ja w lub    kompetencji miernik konkurencyjności – poziom        bankowe; Handlowe, reklamowe i techniczne. Usługi      kapitału w pierwszej połowie XX wieku Eksport
jej określone dzialy w sfere swojego dzialania Instytucja   wydajności pracy, dynamika poziomu wydajności miara     niewidoczne definicja i podział               kapitału (ogółem) 44 mld USD (1913). Najwięksi
panstwa spelnia określone funkcje organiyaczjne i       sukcesu ekonomicznego wyniki handlu, stan bilansu      Uslugi niewidoczne to suma wartości usług czystych     eksporterzy: W Brytania - 18 mld USD (Kanada,
regulacyjne w sferach (oddzialuje, tworzy zasady        płatniczego, wysokość kursu waluty, poziom wydajności    oraz usług faktycznie mało widocznych. Uslugi mało     Australia, RPA, Indie i USA, 5% kwoty Europa/; Francja
funkcjonowania: polityki bezpieczeństwa, społecznej,      pracy Czynniki konkurencyjności wew sila gosp        widoczne (zwane usługami czynników produkcji): Uslugi    - 9 mld USD (25% Rosja, 29% Europa/; Niemcy- 5, 8
gospodarczej) Ugrupowania integracyjne Względnie        stopien aktywizacji gosp oraz atrakcyjności sektorow     siły roboczej, za które wynagrodzeniem są stawki płacy   mld USD (45% Europa, z czego 12,8 % wAustro-
jednolity organizm gospodarczy obejmujący dwa lub       internacjonalizacja gosp – stopien otwartości na       dla pracowników przebywających poza granicami dłużej    Węgrzech). Eksport kapitału po I wojnie światowej:
więcej kraje (gospodarki narodowe) Integracja         międzynarodowy handel i inwestycje bezpośrednie       niż rok; Uslugi kapitalu: kredytowi pożyczek, inwestycji  wzrost eksportu kapitału z USA; obniżenie eksportu
gospodarcza - proces dostowywania się struktur         działalność rzadu – zakres działań sprzyjających       pośrednich (portfelowych) oraz bezpośrednich, za które   kapitału z krajów Europy Zachodniej. Dynamika
gospodarczych, elementów składowych. Wynik           rozwojowi konkurencyjności sektor finansowy –        wynagrodzeniem są (wliczane do wartości usług)       rozwoju eksportu kapitału po II wojnie światowej
integracji –powstanie wewnetrznie przekształconej,       możliwośći jakie stwarza dla optymalnej alokacji       odpowiednio: odsetki, dywidendy oraz zyski; Uslugi     Lata 1945-1957-okres restrykcji w handlu
nowej, jednolitej struktury gospodarczej, obejmującej     zasobow poprzez oferowania alternatywnych możliwości     wiedzy technicznej sensu stricte, a więc tytułu własności  międzynarodowym i międzynarodowych obrotach
obszar całego ugrupowania. Charakter ugrupowania -       inwestycyjnych infrastruktura – sposób w jaki zaspokaja   praw autorskich, patentów, licencji i knoty-how; Uslugi   kapitalowych-kraje Europy Zachodniej importerami
formalny (zinstytucjonalizowany), nieformalny.         potrzeby biznesu sposób zarzadzania – jego          transferow i oficjalnych transakcji rządowych. Cechy    kapitalu netto, dominacja USA. Lata 1958-1968-okres
Międzynarodowe organizacje gospodarcze Funkcje         efektywność oraz orientacja jakosciowa na produkt i     usług Niedotykalność i niewidoczność; Jednoczesność     ustabilizowanego rozwoju w gospodarce światowej,
regulacyjne organizacji, Rodzaje organizacji:         klienta zasoby ludzkie – struktura wiekowa, kwalifikacje,  produkcji (świadczenia) i konsumpcji (wykorzystania);    liberalizacja handlu i obrotów kapitalowych. Druga
Gospodarcze, Społeczne, humanitarne (ONZ i agendy:       motywacje, jakość zycia Determinanty przewag         Brak możliwości składowania i transportu; Duże i ciągle   polowa lat 60-tych - ucieczka kapitalu z krajów
FAO, iTNICBF, WHO), Pomocy w rozwoju              konkurencyjnych czynniki produkcji – tworzenie        rosnące znaczenie tzw. kapitału ludzkiego;         zamorskich (kolonii), lokowanie kapitalu na rynkach
handlu.(GATT), - Pomocy w rozwoju technicznym,         warunkow do powstawania czynnikow prod w roznych       Mniejsze i (raczej) malejące znaczenie kapitału      „bezpiecznych", specjalizacja wewnątrz galęziowa i
gospodarczym, pomocy finansowej, kredytowej          branzach cechy popytu – determinuje w jaki sposób       rzeczowego przy wytwarzaniu świadczeniu          między asortymentowa, powstawanie korporacji
(LJNIDO, Bank Światowy). Międzynarodowy podział        firmy dostosowywuja się do potrzeb nabywcow strategia     usług.Cechy międzynarodowego rynku uslug          międzynarodowych. Lata 70-te i 80-te-wzrost znaczenia
pracy 1)Odpowiada osiągniętemu poziomowi sił          i struktura firmy – warunki powstawania, organizacji i    (specyfika) Asymetria informacji dla uslugodawców i    krajów europejskich („wyzwanie europejskie') i Japonii.
wytwórczych i charakterowi panujących (w danym         funkcjonowania przedsiębiorstw wpływają na szybkość      uskugobiorców (przy dużym znaczeniu reputacji usług,    Amerykański przypadek dysproporcje pomiędzy
etapie rozwoju) społecznych stosunków produkcji.        reakcji przedsieb na sygnaly rynkowe branze pokrewne i    usługodawców itp.);                    wzrostem eksportu (43%) a importu (216%) kapitału
2)Odpowiada mu wykształcający się jednocześnie         wspierające – konieczność istnienia odpowiednio       Regulacja i kontrola rynku uslug przez państwo;       – przyczyny Pogorszenie się sytuacji platniczej i
system trwałych stosunków                   konkurencyjnego zaplecza umożliwiający wysoki poziom     Zróżnicowanie uslug-utrudniające statystyczne ujęcie    spadek kursu dolara;
wymiennychifinansowych(ogamiaswym zasięgiem          produkcji gwarantuje dopływ innowacji od dostawcow      oraz precyzyjne określenie kraju pochodzenia i/lub     Atrakcyjność stabilnego rynku amerykańskiego;
corazwiększą liczbę krąjów), rynek światowy.          Polityka konkurencyjnosci rozwoj czynnikow produkcji     przeznaczenia; Heterogeniczność uslug powodująca, że    Zmniejszenie rozpiętości pomiędzy kosztami produkcji w
1)Wartość międzynarodowa (przeciętne koszty          takich jak edukacja, nakłady na badania naukowe;;      wymiana ich odbywa się w różnych formach i         USA i innych krajach przyczyna, spadku
wytwąrzania). 2)Cena światowa. Międzynarodowy         unikanie bezpośredniego interweniowania w koszty       postaciach; Znieksztalcenie obrotu uslugami przez      konkurencyjności cenowej eksportu. towarów na rynek
podział pracy – czynniki 1)Warunki naturalne          funkcjonowania przedsiębiorstw;; wdrazanie wysokich     stosowania instrumentów protekcjonizmu, głównie       USA oraz substytucji eksportu na ten rynek przez
(środowisko geograficzne, zasoby naturalne), 2)Historia    standartow technicznych ekologicznych;; ograniczenie     środków pozataryfowych. Podział handlu           inwestycje bezpośrednie; Obawa przed nasileniem
rozwoju sił wytwórczych, 3)Poziom nauki i techniki       wpolpracy miedzy konkurentami i polityka           międzynarodowego usługami (lata 80-te XX wieku)       protekcjonizmu w polityce handlowej USA; Zmniejszenie
4)Wielkość kapitału. Kryteria i charakter specjalizacji i   antymonopolowa;; znoszenie ograniczen            Bez migracji uslugodawcy i uslugobiorcy oraz bez      restrykcji ze strony rzadu USA wobec importu kapitalu;
wymiany międzynarodowej Czynniki specjalizacji i        administracyjnyh w działalności gosp;; dazenie do      migracji innych czynników produkcji (jak          Starania o dostęp do technologii amerykańskich, lepsza
wymiany 1) sfera okreslona przez absolutne roznice       otwartej gosp i zapewnienie otwartych gospodarek zew.    np.ubezpieczenia i reasekuracja); Wymagające migracji    organizacja produkcji i sprawny marketing;
kosztow wytwarzania 2)sfera okreslana przez          Czynniki zmian strukturalnych handlu             czynników produkcji, jednakże bez migracji usługobiorcy   Starania nie amerykańskich korporacji, polegajaca na
komparatywne koszty wytwarzania 3) sfera okreslona       międzynarodowego tendencje w międzynarodowym         (np. import usług budowlanych czy leczniczych);       przelamaniu dominacji korporacji USA (odpowiedź na
przez korzyści sklai przy takich samych kosztach        podziale pracy, zmiany zachodzące w strukturze        Związane z migracją uslugobiorcy do uslugodawcy (np.    „amerykańskie wymvanie'). Inwestycje zagraniczne –
komparatywnych 4) sfera okreslona przez roznice        współczesnej produkcji przemysłowej, zmiany         świadczenie uslug hotelarskich na rzecz turystów      rodzaje Wywóz środków rzeczowych, Wywóz środków
popytu na dobra konsumpcyjne Charakter             zachodzące w strukturze produkcji surowcowej i        zagranicznych); Wymagający migracji zarówno         finansowych. Inwestycje bezpośrednie, • Inwestycje
1)ograniczona glownie do wymiany surowcow i          rolniczej, czynniki koniunkturalne, zmiany strukturalne w  czynników produkcji (w tym uslugodawcbw), jak i       pośrednie. Forma inwestycji: uruchamianie produkcji od
produktow wzajemnie na siebie i wyroby gotowe 2)        gosp poszczególnych krajow i grup krajow (długofalowe    uslugobiorców (transakcje na terenie krajów trzecich).   podstaw, wykupywanie lub przejmowanie istniejacych
dotyczy szerokiej gamy dóbr przemysłowych i          zmiany w wielkości oraz strukturze produkcji, generalne   Podział handlu międzynarodowego usługami (lata       firm w celu kontynuowania produkcji, przejmowanie
surowcowo rolniczych – mogą być wytwarzane w kraju       zmiany w technice i technologi wytwarzania, Procesy     90-te XX wieku) Uslugi będące bezpośrednio         pakietu akcji zmierzajacego do przejęcia zarzadu nad
3) char. Wewnątrz – galeziowy produkcji i kooperacji      industrializacji) Główne przyczyny rozwoju eksportu     przedmiotem obrotu międzynarodowego(np.           danym przedsięwzięciem. Oligopolizacja gospodarki
(dobra technologiczne) 4) wymiana dóbr             brak produkcji w kraju importującym : 1) trwaly ze      telekomunikacja); Usługi świadczone przy          światowej – branże Dobra światowego użytku - pięć
konsumpcyjnych na inne bieżącej i trwalej konsumpcji w     względu na wyposażenie w zasoby określone warunki      międzynarodowych przeplywach uslugodawców,         wielkich koncernów kontroluje 70% wartości sprzedaży;
tym dobra luksusowe Stopien korzyści 1) najbardziej      klimatyczne 2) srednio okresowy, przejściowy         nazywane często usługami zorientowanymi popytowo      Samochodów osobowych i ciężarowych (58 %
zyskuja kraje o korzystnej lokalizacji i unikalnej pozycji w  spowodowany (opóźnieniem rozwoju gosp, opóźnienie      lub determinowanymi przez popyt; Usługi świadczone     sprzedaży); Linii lotniczych (58% przewozów
produkcji i eksporcie surowcow i wyrobow 2) zyskuja      techniczne) 3) krótkookresowy wystepowanie          przy międzynarodowych przeplywach uslugobiorców       świadczonych jest przez pięć towarzystw lotniczych);
kraje wszechstronnie rozwinięte o dużej elastyczności 3)    międzynarodowych roznic kosztow i cen towarow 1)       nazywane często uslugami determinowanymi przez       Stali (50%); • Ropy (43%); Komputerów osobistych; •
zyskuja kraje wiodące w postepie technicznym i         jako skutek wystepowania roznic wielkości popytu 2)     podaż; usługi świadczone przy międzynarodowych       Ubezpieczeń; Telewizji i mediów; • Chemikaliów.
technologicznym wazny czynnik dla krajow opóźnionych      skutek wystepowania miedzyanrodowych roznic         przeplywach zarówno uslugodawców, jak i           Zagraniczna polityka ekonomiczna Zagraniczna
technologicznie 4) zyskuja kraje o największej zdolności    poziomow kosztow 3) roznice spowodowane           uslugobiorców. Międzynarodowe przepływy kapitału      polityka ekonomiczna świadome oddziaływanie państwa
do importu i o wyższej elastyczności popytu na import     odmiennym wyposażeniem w czynniki produkcji 4)        1)Międzynarodowe przepływy kapitału utożsamiane są z    na stosunki gospodarcze z zagranicą. Przedmiotem
Strukturalne przeobrażenia w gospodarce po II         roznice spowodowane wystepowaniem tzw korzyści        międzynarodowymi transakcjami kapitałowymi         oddziaływania są: obrót towarowy i usługowy z
wojnie światowej 1)Specjalizacjaprzemysłowakrajów       skali 5) odmienne warunki naturalne Czynniki         ujmowanymi w bilansie płatniczym. 2)Polegają na       zagranicą oraz przepływ czynników produkcji ( pracy,
Europy Zachodniej, 2)Specjalizacja surowcowo-rolnicza     instytucjonalne zagraniczna polityka ekonomiczna       transferze siły nabywczej z określonego kraju za granicę  kapitału, zasobów bogactw naturalnych i technologii)
krajów opóźnionych w rozwoju, 3)Proces dezintegracji      kraju i jej charakter, cele polityki i stosowane w jej    i z zagranicy do danego kraju. 3)Transfery mogą       między krajem a za granicą. Zagraniczna polityka
tradycyjnego systemu gospodarki światowej, 4)         ramach srodki i narzędzia, wpływ czynnika          wynikać z następujących powodów: Z zakupu towarów i     ekonomiczna to część polityki ekonomicznej, która
Tendencje do integracji regionalnej we współczesnej      ogólnopolitycznego na zagraniczna polityke          us9ug za granica (wskutek czego mogą ulegać         określa cele i środki ich realizacji w zakresie handlu
gospodarce światowej. Globalizacja (obszary )         ekonomiczna krajow, realizacja celow politycznych      powiększeniu należności i zobowiazania zagraniczne-     towarami i usługami oraz międzynarodowe obroty
WŁASNOŚCI KAPITAŁÓW, ZASOBÓW, RYNKÓW I             krajow i jej deformujący i ograniczjacy wpływ na relacje   przynajmniej krótkookresowo; Udzielania lub         kapitałowe. Cele zagranicznej polityki ekonomicznej
STRATEGII, TECHNOLOGII. Etapy koncentracji           handlowe, miedzynarodowa polityka ekonomiczna        otrzymywania kredytów handlowych i pożyczek         Celami zagranicznej polityki ekonomicznej są wybrane
Koncentracja pozioma-łączenie w rąmach danego         podejmowana przez międzynarodowe org gosp,          finansowych; Zakładania przedsiębiorstw w jednym      przez państwo priorytety w stosunkach gospodarczych z
sektora-praykladem są koncerny węglowe i stalowe,       ugrupowania i porozumienia integracyjne Czynniki i ich    kraju przez rezydentów drugiego kraju; Płatności      zagranicą (priorytety mogą być ilościowe i jakościowe i
Koncentracja pionowa-obejmująca procesy związane z       wpływ na rozwoj handlu długofalowy wpływ zmian        odszkodowań i reparacji; Zakupu i sprzedaży         mogą wiec różny charakter czasowy).- cele ilosciowe -
produktem lub ich grupami (procesów np. wydobycie       strukturalnych w gospodarkach krajow na wzrost        zagranicznych papierów wartościowych itp.          osiąganie przez dany kraj pożądanych rozmiarów
surowca, jego przetworzenie i sprzedaż), Konglomeraty     wymiany handlowej towarow przemysłowych, zmiany w      Przyczyny międzynarodowego przepływu kapitału o       handlu zaganianego lub pożądanego salda bilansu
- oparte na zasadzie dywersyfikacji. portfeli produktów i   stanie koniunktury (ożywienie, recesja, stagnacja,      charakterze ekonomicznym Możliwość osiągania        handlowego, zagwarantowanie dostaw surowców i
przedsiębiorstw (Unilever 400 produktów z różnych       trwałość zmian), zmiany cen określonych grup towarow     wyższej stopy zysku za granie niż w kraju (w krótkim    energii I niezbędnych z punktu widzenia potrzeb krąju,
branż), Alianse strategiczne-porozumienie           Definicja usług (cechy) Usługi to czynności, które      okresie); Niższe koszty inwestycji i produkcji za granicą  osiagnięcie określonej wielkości bezpośrednich
przedsiębiorstw ukierunkowane na realizację celów       tworzą nowe wartości użytkowe, niematerialne,        w porównaniu z runkami krajowymi; Zapewnienie        inwestycji zagranicznych w krąju bądź też własnych
strategicznych zainteresowanych stron, Sieci          niewidoczne, nie nadające się do składowanie i        dostępu do źródeł surowców (zwłaszcza o           inwestycji za granicą itp.- Cele jakościowe – poprawa
przedsiebiorstw (zasady podobne jak w aliansach)        transportu, wymagające współdziałania ludzi. Są       podstawowym znaczeniu gospodarczym); Istnienie       terms of trade w handlu zagranicznym, wzrost
tworzone poprzez zakup lub sprzedaż udzialów.         świadczone odplatnie, w większości przypadków na       granic dla ekspansji wewnatrz kraju; Obejście barier    wydajności pracy poprzez wydłużenie serii produkcji
                                rzecz usługobiorców z własnego kraju; W przypadku      celnych (dzięki ulokowaniu kapitelu w kraju, w którym te  związane r zwojem eksportu, podniesienie poziomu
Międzynarodowe przepływy czynnikow produkcji 1)        odbiorców zagranicznych są przedmiotem transakcji      bariery obowiązują; Zróżnicowane kształtowanie się cen   techn.. produkcji w wyniku importu nowoczesnych
międzynarodowy przeplyw kapitalu 2) miedzyanrodowa       kupna-sprzedaży (eksport-import); Przeplywy uslug      i odmienne tendencje tego kształtowania w kraju i za    technologii, zmiany strukturalne w gospodarce itp.-
migracja ludności 3) międzynarodowy przeplyw          samodzielnych są ujęte w statystykach krajowych i      granic; Względy podatkowe, np. wykorzystywanie       Horyzont w jakim osiagane są cele może byc krótki (do
surowcow 4) międzynarodowy przeplyw wiedzy           międzynarodowych; Uslugi samodzielne mogą być        specjalnych ulg dla inwestycji zagranicznych w kraju    1 roku) sredni (1 do 5 lat) dlugi (powyżej 5 lat) Horyzont
technicznej międzynarodowe przepływy kapitalu         wyodrębnioną pozycją w bilansie płatniczym kraju       lokaty; Wykorzystywanie przewagi technologicznej,      czasowy a cele polityki ekonomicznej Krótki horyzont
czasowy-poprawa terms of trade, zwiększenie eksportu     Dobrowolne ograniczenia eksportu, - Porozumienia o     wymianie handlowej, jak również do eleminacji        rolno-spożywcze c) Radykalne obniżenie barier po
lub ograniczenie importu (poprawa salda bilansu        dobrowolrrym ogranicz. eksportu, - Ograniczenia      dyskryminacji w handlu międzynarodowym").          zataryfowych, w tym w sektorze obrotów
handlowego) itp. Średni horyzont czasowy-poprawa       dewizowe, - Zakupy rządowe. Koncepcja systemu       Częstotliwość rokowań - co kilka lat (każde następne     międzynarodowych.
efektywności gospodarowania w wyniku zwiększenia       międzynarodowych organizacji gospodarczych-        trwały dłużej niż poprzednie; przyczyny-wzrost liczby    Zjawiska międzynarodowych integracji
serii produkcji (na potrzeby eksportu), podniesienie     instytucje (idea USA) Organizacja do spraw         krajów uczestniczących oraz wzrost ilości asortymentów    gospodarczych
poziomu technicznego produkcji poprzez import         walutowych, której zadaniem byłoby ułatwienie       towarów, pojawiające się dodatkowe bariery w handlu).
nowoczesnych technologii i licencji, zwiększenie       zniesienia ograniczeń dewizowych rozpowszechnionych    Rola GATT w redukcji stawek celnych w okresie        Powstawanie i rozwój ugrupowań integracyjnych,
inwestycji kapitałowych własnych za granicą lub obcych    w Europie Zachodniej oraz przywrócenie swobody       powojennym Ustepstwa (koncesje) celne-formy: 1)
na terenie własnego kraju itp. Dlugi horyzont czasowy-    płatności międzynarodowych, Organizacja typu        Redukcja stawek celnych, 2) Zobowiązania
zmiany strukturalne w gospodarce, poprawa salda        kredytowego, która udzielałaby pomocy finansowej na    (konsolidacji) cel na poziomie uzgodnionym w         Regionalny charakter ugrupowań, Powszechność
bilansu płatniczego, zmiana miejsca w             odbudowę gospodarczą krajów zniszczonych przez       rokowaniach, 3) Zobowiązania do nie podnoszenia       integracji,
międzynarodowym podziale pracy itp. Środki          wojnę, a w dłuższym czasie ułatwiała międzynarodowe    ponad określony poziom poszczególnych opłat celnych
zagranicznej polityki ekonomicznej Środki           przepływy kapitałowe, Organizacja do spraw handlu     (tj. związania ceł na określonym poziomie; mógł on być    Występuje we wszystkich regionach,
zagranicznej polityki ekonomicznej to wyrażone        międzynarodowego, która zajęłaby się zniesieniem      wyższy od aktualnie obowiązującego; stawka związana
rzeczowo lub wartościowo zasoby czynników produkcji,     ograniczeń w wymianie handlowej. Rodzaje organizacji    była więc stawką maksymalną). Rola GATT w          Występuje we wszystkich grupach krajów (wysoko
służące państwu do osiągnięcia celów zagranicznej       międzynarodowych finansowo-gospodarczych          ograniczeniu protekcjonizmu pozataryfowego          rozwiniętych a także wsród rozwijających się).
polityki ekonomicznej. Oddzialywanie przez państwo w     Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw        Kodeks antydumpingowy tj. zasady nakładania ceł       Specyfika regionalna integracji,
celu osiągania zagranicznej polityki ekonomicznej może    Pomocy i Odbudowy (UNRA) 1943-1947, udzielała       antydumpingowych, które równoważą efekty ceł
odbywać się w sposób bezpośredni lub pośredni.        pomocy ekonomicznej krajom alianckim dotkniętym      dumpingowych zastosowanych przez zagranicznych        Specyficzne cechy ekonomiczne i pozaekonomiczne,
Sposób pośredni (dominujący) polega na zasilaniu       wojną; Organizacje finansowe powołane do życia w      dostawców (Runda Kennedy'ego 1964-1967-przystapiło      charakterystyczne dla krajów tego regionu (warunki
podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, organizacji     1944r. Na konferencji w Bretton Woods: -          niewiele krajów, nie miał większego znaczenia).
gospodarczych) w środki zwiększające ich           Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), -          Uzgodnienie dziewięciu kodeksów: w sprawie barier      naturalne, ogólny poziom rozwoju, struktura gospodarki,
konkurencyjnosc na rynku międzynarodowym. - Sposób      Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju           technicznych w handlu, środków i procedur          stopień wzajemnej komplementamosci. jej
bezpośredni – dotyczy wyłącznie sfery gospodarki       (przekształcony w Bank Światowy). Uklad ogólny w      antydumpingowych; subwencji i cel subwencyjnych,       charakter,rodzaj).
będąc j własnością państwa (ustala cele i narzędzia do    sprawie taryf celnych i handlu- GATT (podpisany      licencji importowych, wyceny wartości towarów na
ich osiągania, dysponuje zasobami czynników produkcji,    30.10.1947r. wszedł w życie 1.01.1948r.) - Układ ogólny  potrzeby celne, zakupów rządowych, samolotów         Rodzaj i stopień wewnatrzregionalnych powiązali
podejmuje decyzje inwestycyjne, produkcyjne i         w sprawie taryf i handlu i dołączonych do niego kst    cyw9lnych, mięsa wolowego o az produktów           gospodarczych,
handlowe - wpływające na osiaganie celów zagranicznej     koncesji taryfowych poszczególnych krajów. Cele i     mleczarskich(RundaTokijska1973-1979;większość tych      Powiązania z innymi krajami i regionami.
polityki ekonomicznej). Narzędzia zagranicznej        zasady GATT (tekst układu) Preambula i 38 Artykulów    porozumien zmodyfikowano w Rundzie Urugwąjskiej).
polityki ekonomicznej Narzędzia zagranicznej polityki     podzielonych na 4 części. Część I (Artykuły i i II)    Porozumienia w trzech dziedzinach: handlu uslugami ,     Wzajemne stosunki polityczne między krajami regionu
ekonomicznej to elementy mechanizmu ekonomicznego       klauzula największego uprzywilejowania orce listy     ochrony praw wlasności intelektualnej i handlowe       (szczególnie cechy ich rozwoju historycznego i
funkcjonującego w danym kraju wykorzystywane przez      koncesji (podstawowe znaczenie dla ukladu, w pelni     aspekty polityki inwestycyjnej (Runda Urugwąjska 1986-    kulturalnego).
państwo do oddziaływania na podmioty gospodarcze       obowiązująca). Część II (Artykuły od III do XXIII)-    1994; ustalenia z nimi związane przewidują          Regionalna odrębność zjawisk.
pod kątem osiągania celów tej polityki. Rodzaje        przepisy dotyczące glównie środków pozataryfowych     ograniczenie interwencji państwa w sferze wymiany      Metody międzynarodowej integracji gospodarczej
narzędzi: - Służące państwu do oddzialywania na        (ograniczeni a ilościowe, opłaty importowe i eksportowe,  gospodarczej z zagranicą).                  Metoda funkcjonalna-funkcje
wszystkie podmioty gospodarcze w danym kraju (kurs      wycena wartości towaru na potrzeby wymiaru cla),      Kierunki polityki handlowej (liberalizm i          międzynarodowych instytucji w zakresie polityki
walutowy, stopa procentowa, budżet państwa, podatki i     środków ochrony przed nieuczciwą konkurencją        protekcjonizm) po II wojnie światowej podokresy       integracyjnej ograniczają się do likwidacji barier w
polityka fiskalna, pieniądz, ceny itp.), - Służące państwu  (antydumping, cla antysubwencyjne), wyjątków od      1947-1973 (od opracowania statutu GATT i pierwszych     obrocie międzynarodowym i zapewnienie swobodnego
do oddzialywania wylącznie na podmioty uczestniczące     ogólnych zasad GA77; takie klauzule narodową. Część    negocjacji w sprawie redukcji ceł do ostrej recesji na    przepływu towarów oraz czynnikówT produkcji, proces
bezpośrednio w stosunkach gospodarczych z zagranicą      III (Artykuły od XXIV do XXXV)obowiązywała w pełni .    świecie); dominacja tendencji liberalizacyjnych w handlu   integracji należy pozostawić mechanizmowi rynkowemu,
(cła, ograniczenia parytetowe i poza parytetowe).       Regulowala tryb zmiany udzielanych koncesji, spray     i wzrost otwartości gospodarek narodowych, 1974-1986     Metoda instytucjonalna (autorytarna) -
Środki zagranicznej polityki ekonomicznej           proceduralne i niektóre wyjątki od zasad GATT; w tym    (od recesji do rozpoczęcia Rundy Urugwajskiej); wzrost    regionalna integracja możliwa jest pod warunkiem
Klasyfikacja środków polityki ekonomicznej wg         tworzenie preferencyjnych porozumień handlowych      dzialań i presji protekcjonistycznych ,przy jednoczesnym   skoordynowania, a następnie zintegrowania
kryterium-mechanizmu dzialania: Środki o mechanizmie     (strefy wolnego handlu i unie celne). Część IV (Artykuły  osłabieniu zainteresowania dalszą liberalizacją, Jesień   (zunifikowania) polityki ekonomicznej określonej grupy
cenowym: - Cła, Subwencje, Środki administracyjne:      XXXVI do XXXVIII) poświęcona krajom rozwijającym się    1986r. do końca 1994r. (czas trwania Rundy          państw - przekazują one pewne swoje funkcje i
- Ograniczenia ilościowe importy i/lub eksportu, -      i regulowala specjalne ich uprawnienia w sferze handlu.  Urugwajskiej); jest to okres, w którym negocjatorzy     kompetencje wspólnym lub ponadnarodowym
Pozostałe środki pozacelne. Środki o mechanizmie       Klauzula największego uprzywilejowania (KNLJ) w      zobowiązali się do niewprowadzania w handlu nowych      instytucjom integracyjnym (koordynacja, unifikacja i
dochodowym (polityka): - fiskalna (podatki, stawki      odniesieniu do handlu dobrami Wynika z           barier niezgodnych z GATT; umożliwiło to           centralizacja polityki ekonomicznej).
amortyzacyjne), - Budżetowa (wydatki budżetowe), -      podstawowej zasady GATT niedyskryminacja i równości    powstrzymanie nacisków protekcjonistycznych, Od       Charakter ugrupowań integracyjnych
Monetarna, - Kurs walutowy (zmiany kursu walutowego      traktowania. Istotą klauzuli jest równość traktowania   początku 1995r.; stopniowa liberalizacja handlu       Ugrupowania o charakterze formalnym
oddziałują bezpośrednio na ceny, pośrednio na         zagranicznych partnerów-nie można przyznać jednemu     wynikająca z postanowień Rundy Urugwajskiej. Zmiany     (zinstytucjonalizowanym) posiadają odpowiednie
dochody). Środki o mechanizmie cenowym Cła (forma       partnerowi szczególnych korzyści, ponieważ wszyscy     stosowanych środków zagranicznej polityki          struktury organizacyjne, organy itp., które mają na celu
podatku, którym obłożony jest towar przekracząjący      mieli do nich jednakowe prawa. Nie można również      handlowej w wyniku Porozumień Rundy Urugwajskiej       w sposób instytucjonalny sprzyjać procesom
granicę celną państwa w eksporcie i imporcie.         dyskryminować jakiegokolwiek czlonka porozumienia w    1)Wzrost roli cel w następstwie taryfikacji w handlu     integracyjnym (UE, NAFTA po 1991r.),
Zwiększąją ceny towarów). Obliczane są od: -Procentu     stosunkach handlowych (należy im udzielić wszystkich    artykulami rolnymi, tj. zastąpienie środków
wartości towarów, -Od ilaści jednostek fizycznych       przywilejów, jakie uzyskali inni członkowie GATT).     pozataryfowych cłami,                    Ugrupowania o charakterze nieformalnym - tworzą je
towarów, -Od ilości i wartości łącznie (kombinowane).     Bezwarunkowość KNU oznaczała, że każdy kraj        2)Zakaz stosowania większości środków szarej strefy,     niezorganizowane fonii a lnie grupy krajów, które są
Wysokość stawek celnych -od stopnia przetworzenia       członkowski miał prawo do wszystkich ustępstw       takich jak dobrowolne ograniczenia eksportu,         silnie powiązane ze sobą gospodaiczo, pomiędzy
towarów (surowce z wyjątkiem paliw nie są oclone;       handlowych (głównie celnych), przydzielonych przez     porozumienia cenowe itd., 3)Obowiązek wyeliminowania     któiymi zachodzą rzeczywiste procesy integracyjne
wzrost ceł wraz ze wzrostem stopnia przetworzenia).      partnera innym krajom bez żadnych warunków (bez      w ciągu kilku lat obecnie stosowanych dobrowolnych      (związek pomiędzy USA a Kanadą do roku 1991).
Rodzaje cel tzw. retorsyjnych: antydumpingowe ~        potrzeby „zapłacenia" za to). Klauzula największego    ograniczeń i ich odmian, które naruszaly ideę GATT, ale
wyrównawcze. Subwencje - bezpośrednie i pośrednie       uprzywilejowania w handlu usługami (GATS)         formalnie nie byty sprzeczne z nimi,. 4)Zmniejszenie     Rodzaj (typ) integracji
wypłaty eksporterowi. Dzielą Się na krąjowe          1)Została opracowana w czasie prac Porozumienia      możliwości subsydiowania eksportu i produkcji rolnej i
(wewnętrzne-prawnie dozwolone po uprzednim ich        Rundy Urugwajskiej, 2)Jest częścią Układu ogólnego w    calkowity zakaz stosowania większości subsydiów       Integracja umowna państw suwerennych
ratyfikowaniu) i eksportowe, które dzielą się na dwie     sprawie handlu usługami (General Agrement on Trale in   eksportowych wobec wyrobów przemyslowych,             (UE, EFTA, NAFTA),
grupy o rożnych sankcjach związanych z ich          Servlces-GAT S), 3)Układ na wzór GATT przewiduje      5)Zwiększenie przejrzystości i ujednolicenia wielu
stosowaniem: -Dopuszcza się subwencje w eksporcie       obowiązek stosowania KNU w handlu usługami,        procedur związanych ze stosowaniem innych, niż        Integracja umowna państw dobrowolnie ograniczających
surowcow podstawowych (sw rolne), -Jest Zabronione      4)Artykuł II GATS stwierdza: „W odniesieniu do       wymienione środków pozataryfowych. Runda           suwerenność na rzecz instytucji integracyjnych (forma ta
subwencjonowanie eksportu surowców i półproduktów       jakichkolwiek środków objętych niniejszym Ukladem,     Urugwajska GATT- cele rokowań 1)Dalsza            w pełni nie występuje - zbliża się do niej UE),
innych niż pochodzenia rolnego leśnego i rybnego oraz     każdy z Czlonków udzieli natychmiast i bezwarunkowo,    liberalizacja handlu międzynarodowego (szczególnie w
wszelkich wyrobów przetworzonych. Środki o          uslugom i uslugodawcom jakiejkolwiek innej Strony     sektorze rolnym i tekstylnym), 2)Wzmocnienie zasad      Integracja politycznie nierówno prawna tzn. politycznie
mechanizmie dochodowym Stosowanie środków-          traktowanie nie mniej korzystne niż to, którego udziela  funkcjonowania międzynarodowego obrotu            podporządkowana jednemu krajowi (w przeszłości
realizacja polityk (fiskalnej, budżetowej monetarnej)     podobnym uslugom i uslugodawcom z jakiegokolwiek      gospodarczego (w tym modyfikacja niektórych artykułów    .Anglii i Francja i ich kolonie).
wpływam                            innego kraju", 5)GATS dopuszcza utrzymywania        GATT i precyzyjniejsze określenie procedur ich
- Wzrost wykorzystania czynnikow produkcji, - Wielkość    odstępstw w handlu usługami od KNU, pod warunkiem,     stosowania), 3)Ustanowienie wielostronnych regal       Integracja gospodarczo nierówno prawna,
oszczędności, - Stopę inwestycji,               że kraje zgłosiły takie ustępstwa w swej liście koncesji  prowadzenia handlu uslugami, na wzór regulacji w       tzn. gospodarczo podporządkowana jednemu krajowi
- Dzięki efektom mnożnikowym powoduje wzrost popytu      usługowych, której przygotowanie było jednym z       ramach Ukladu ogólnego, dotyczących handlu dobrami.     (np. Meksyk - USA).
produkcyjnego, co wplywa na wzrost dochodu (także       warunków przystąpienia do GATS.              Cel - ogólny: nie tylko wymiana koncesji handlowych     Mechanizm międzynarodowej integracji
konsumpcyjnego). Zmiany w dochodach jednostek         Klauzula narodowa w GATT Wg klauzuli produkt        między krajami; których efektem bylaby poprawa        gospodarczej
dzieki zmianom stopy podatkowej. Kurs walutowy-        importowany niepowinien być traktowany mniej        dostępu do rynków narodowych, ale także korekta       Mechanizm rynku i konkurencji - czynniki instytucjonalne
czynnik decydujący o dokonywani transakcji          korzystnie niż produkty pochodzenia krajowego (dotyczy   istniejących i ustanowienie nowych Zasad           poprzez posunięcia polityczno-ekonomiczne mają za
handlowych z zagranic; wpływa na bilans u handlowy i     w szczgolnosci obciążeń podatkowych pośrednich a      dopuszczalnej interwencji w handlu. Powstanie WTO      zadanie rozszerzenie zakresu działania mechanizmu
bilans płatniczy. Cel polityki kursu-ustalenie i utrzymanie  także innych prozepisow i wymagow sprzedaży zakupu,    (Marakesz-Maroko 15.04.1994r. - Akt Końcowy         mikowego i ewentualne korygowanie go (dotyczy
optymalnego poziomu z pkt widzenia potrzeb bilansu      przewozu, dystrybucji, i uzytkowania tych towarow na    Rundy Urugwajskiej) i zakres działania WTO          zwłaszcza krajów wysoko rozwiniętych).
płatniczego i gospodarki kr jn. Polityka kursu działania: -  rynku wew), Klauzula dotyczy niedyskryminacyjnego     Światowa Organizacja Handlu WTO obejmuje
Jednorazowa zmiana kursu (obniżka-dewaluacja,         traktowania na rynku wewnętrznym kraju tzn. relacji    Porozumienie ustanawiajace te Organizacje,          Odpowiednia koordynacja rozwoju gospodarczego
podwyżka - ewaluacja), - Proces zmian kursu przez       partner zagraniczny- podmiot krajowy (w          dolaczonee do niego Załaczniki oraz wszystkie lane      grupy (dotyczy krajów słabo rozwiniętych), wspóhiego
pewien okres (deprecjacja obnizanie, aprecjacja czyli     przeciwieństwie do KNU która zapewnia           Porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT jak też         podejmowania przez nie wybranych inwestycji w
podwyższanie), - Podtrzymywanie za pomoce środków       niedysryminacyjne traktorawanie partnerow         Deklaracje ministerialne. Zalącznik 1 A: Wielostronne    infrastrukturze, koordynacji niektórych dziedzin polityki
polityki monetarnej i budżetowej istniejacego poziomu     zagranicznych), Naruszenie klauzuli np. stosowanie     porozumienia w sprawie handlu towarami, Zalącznik 1B:    gospodarczej, stopniowe łączenie rynków narodowych
kursu. Typy zagranicznej polityki ekonomicznej        wyższych podatków na artykuł importowany niz na taki    Uklad ogólny w sprawie handlu uslugami, Zalącznik 1 C:    w wybranych dziedzinach produkcji (tam gdzie jest to
Polityka wolnego handlu –występuje gdy polityka        sam artykuł produkowany w krąju (możliwe jest       Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw       możliwe i celowe).
ekonomiczna państwa jest podporządkowana polityce       stosowanie zróżnicowanych stawek podatkowych- np. w    wlasności intelektualnej, Pozostałe załaczniki: Zalslcznik
liberalizmu gospodarczego (liberalizm gospodarczy       celach fiskalnych pod warunkiem, że stawki podatkowe    2: Uzgodnienie w spraw wsad i procedur regulujących     Dążenie do integrowania się krajów sąsiadujacych ze
zakłada, wolny rynek i wolny handel autonomicznie       nie są wyższe dla zagranicznych dostawców danego      rozstrzyganie sporo Zalącznik 3: Mechanizm przeglądu     sobą o zbliżonej strukturze gospodarczej oraz o
likwidują dysproporcje gospodarcze, zapewniąjąc pełne     (lub podobnego) towaru niż dla dostawców krąjowych.    polityki handlowej, Zalącznik 4: Fakultatywne        zbliżonym poziomie rozwoju,
wykorrzystanie czynników produkcji i równowagę        Klauzula narodowa w GATS obejmuje usługi jedynie w     porozumienia handlowe. Światowa Organizacja
gospodarczą Interwencjonizm panstwa jest zbędny-       dziedzinach uwzględnionych na liscie szczegółowych     Handlu WTO Cele -nadzór nad wcieleniem w zycie i       Rezultat współczesnego etapu rozwoju
szkodliwy, prowadzi do odchodzenia od optymalnych       zobowiązań danego czlonka. Zasada wzajemności w      praktycznym funkcjonowaniem wszystkich porozumien      gospodarczego,
rozwiązań w produkcji , handlu, imwestycjach i        GATT 1)Zasada wzajemności zwana zasadą równości i     Rundy Urugwajskiej Zwiekszenie eketywnosci działań
konsumpcji. Wykorzystywanie autorytetu i narzędzi       koncesji glosila, że żaden czlonek GATT nie byl      krajow w zakresie regulacji i liberalizacji wszystkich    Rezultat charakteru rozwoju gospodarczego,
przez państwo: - Przeciwdzialać lamaniu zasad         zobowiązany do redukcji swych stawek celnych lub też    podstawowych dziedzin objętych porozumieniami Rundy
gwarantujacych swobody gospodarcze, - Zwalczanie       do udzielania innych koncesji bez uzyskania        •Struktura - Najwyższy organ WTO Konferencia         Rezultat współczesnych
monopolizacji produkcji i handlu, Zmowy producentów      wzajemnych ustępstw od partnera. 2)Brak          Ministerialna państw czlonkowskich ,             warunków rozwoju przemysłu i
ograniczajace kształtowanie się cen rynkowych itp.      sprecyzowania miary wzajemności w Ukladzie (w       Rada Gabinetowa (pełni funkcje Konferencji między      postępu technicznego,
Polityka protekcjonizmu jest pochodną interwencjonizmu    pierwszych rokowaniach ustalono, że miarą był zakres    sesjami a Organu Rozsztygania Sporow a także Orgznu
państwowego w gospodarce (pozytywne cechy-ochrona       handlu objętego redukcjami celnymi tj. wartość importu   przeglądu polityki Handlowej), której podlegają: Rada do   Następstwo głębokich zmian
bilansu płatniczego przed nierównowaga, ochrona rynku     towaru objętego redukcją cła pomnożony przez liczbę    spraw Handlu Towarami. • Rada do spraw Handlu        strukturalnych zachodzących w
wew. przed niszczącą konkurencję, ochrona nowych       punktów procentowych obniżki cła). 3)Rola zasady:     Usługami. Rada do spraw Handlowych Aspektów Praw       gospodarce światowej i
gałęzi przem., przeciwdziałanie bezrobociu; negatywne     miała zachęcać do otwierania własnych rynków na      Wlasności Intelektualnej. Organv robocze ti. Komitetv i   międzynarodowym podziale pracy.
– utrzymywanie nieefektywnej struktury prod., osłabianie   towary zagraniczne (redukcja własnych barier        grupy robocze podporzadkowane wvmienionym.
                                                                                           Przyczyny integracji krajów
zainteresowania przeds. Poprawą efektywnosci prod. i     importowych równoważona przez koncesje           Sekretariat kieruje nim Dyrektor Gmerany (mianowany
                               otrzymywane od partnerów). Rola ceł, instrumentu                                    wysoko rozwiniętych.
postępem techn., ograniczanie otwartości gospodarki                                   przez Konferencję Ministerialni, Komitet do spraw
Narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej         interwencji państw w handlu dobrami Cla -         Handlu i Rozwoju, Komitet do spraw Ograniczeń        Charakterystyczne dla współczesności tendencje w
(handlowej) państwa Taryfowe: - Clo autonomiczne (z      podstawowe narzędzie interwencji w handlu (nie       wprowadzaanych dla Ochrony Bilansu Platniczego oraz     rozwoju przemysłu i postępu technicznego,
nikim nie uzgadniane) i umowne, - Cla minimalne        polityka handlowa). Zadanie cel –ochrona krajowych     Komitet do spraw Budżetu, Finansów i Administracji-
(klauzula największego uprzywilejowania) i          producentów przed ujemnymi skutkami szybko         powalane przez pierwszą Konferencję Ministerialna      Rozwijanie (równoległe) wszystkich kompleksowo
maksymalne, - Cla preferencyjne (niższe od ceł        rosnącego importu lub zapewnienie warunków rozwoju     Polska w WTO 1)Przystąpienie 1.07.1995r. -          powiązanych dziedzin produkcji przemysłowej - nie
minimalnych nawet na poziomie zerowym) i           nowo powstających gałęzi przemysłu. Zalety stosowania   (członkowie GATT z Europy Środkowej 1.01.1995r.).      w każdym z krajów osobno, ze względu na brak
dyskryminacyjne (retorsyjne, wyrównawcze i          cel -wpływają one w przejrzysty sposób na poziom ceny   2)Negocjacja formuły polskiego uczestnictwa z        uzasadnienia ekonomicznego taldego rozwoju
antydwnpingowe), Cla importowe, eksportowe i         i tym samym na popyt, nie naruszają (generalnie)      równoczesnymi radykalnymi zmianami ustroju          (przekracza to często możliwości poszczególnych
tranzytowe, - Cla ochronne i fiskalne, - Cla od wartości,   mechanizmów rynkowych (WTO potwierdza tę zasadę,      gospodarczego Polski. 3) Konieczność wprowadzenia      krajów lub ich potrzeby).
od ilości i kombinowane. Narzędzia zagranicznej        wprowadzając jednocześnie wyraźniejszy zakaz        zmian dostosowawczych w zakresie: a) Redukcji
polityki ekonomicznej (handlowej) państwa           stosowania niektórych barier pozataryfowych, na      polskich barier importowych i ich skutków dla bilansu
                                                                                           Rozwój postępu technicznego (wysokie koszty badań) i
Parataryfowe (ograniczenia w handlu zagranicznym nie     przykład tzw. dobrowolnych ograniczeń eksportu i ich    handlowego b) Wprowadzenie w krótkim czasie i w
                                                                                           wynikająca z niego konieczność rozwoju produkcji na
będące cłami –powodują podobne skutki): - Opłaty       odmian). Rola GATT w redukcji stawek celnych w       pełnym wymiarze wielu nowych dyscyplin systemowych
                                                                                           wielką skalę (warunek opłacalności nowych rozwiązań).
wyrównawcze , - Inne opłaty (fiskalne i specjalne), -     okresie powojennym Glówny instrument liberalizacji     (obawy przednich destabilizującym wpływem).
Podatki, - Subsydia eksportowe, - Dumping,- Depozyty     handlu międzynarodowego na forum GATT negocjacje      4)Zastosowanie wszystkich standardowych warunkow
importowe, - Podwyższenie podstawy wymiaru cła, -       handlowe zwane rundami (preambuła GATT- stwierdza,     liberalizacji przyjęte w ramach Rundy: a)Zredukowanie    Skala (wielkość) nowoczesnej produkcji -czynnik
Kontyngenty taryfowe , - Inne bariery parataryfowe.      że realizacja celów Ukladu ma odbywać się „drogą      uśrednionego poza mu protekcji celnej na dobra        wpływający na zjawisko integracji
Pozataryfowe: - Ograniczenia ilościowe(kontyngenty      zawierania porozumień", które będą „zmierzać do      przemysłowe o min. 1/3 do 1997r., b) Zmniejszenie do
globalne, bilateralne), - Licencje importowe, -        istotnego obniżenie taryf celnych i innych utrudnień w   2000r. przynajmniej o 36% wszystkich stawek na towary    Potrzeba znalezienia rozległych i chłonnych rynków
                                                                                           zbytu (ograniczoność rynków dotychczasowych -
nasycenie rynków, utrata kolonii),            Ochrona wspólnych dla Unii wartości, fundamentalnych   Solidarność państw Europy Zachodniej ze Stanami      Procent od podatku YAT pobieranego przez
                             interesów i niezależności.                Zjednoczonymi.                      kraje członkowskie,]
Utrata rynku kolonii jako rynku zbytu- tendencje do
uniezależnienia gospodarczego (budowa własnego      Umacnianie bezpieczeństwa Unii i państw          Współdziałanie bogatszych państw europejskich oraz    Procent od dochodu narodowego brutto.
przemysłu).                       członkowskich.                      pomoc w budowaniu demokracji i wychodzenia z       Wydatki:
                                                          wielowiekowego zacofania gospodarczego (Grecja.
Niski poziom i o zwoju, dochodu narodowego, truduości  Zachowanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa                                    Wydatki obowiązkowe (przede wszystkim
                                                          Hiszpania i Portugalia).
płatnicze kolonii - niskie zapotrzebowanie na towary,  międzynarodowego we wszystkich postaciach.                                     dotacje do rolnictwa - 60%),
Tempo i kierunld rozwoju, szybki postęp techniczny,                                Integracja - alternatywą wielowiekowej tradycji
rozwój nowych gałęzi produkcji przemysłowej,       Zachowanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa       utrzymywania zawodnej równowagi sil na naszvm       Wydatki nadobowiązkowe - dotyczą innych
                             międzynarodowego zgodnie z zasadami Karty         kontynencie.                       dziedzin np.. Fundusze celowe, ochrona
rozwój nowych potrzeb konsumpcyjnych oraz nowych
                             Narodów Zjednoczonych, jak również z zasadami                                    środowiska, transportu itp.
sposobów ich zaspokajania,
                             Aktu Końcowego KBWE oraz Karty Paryskiej.         Początki integracji
Integracja europejska - przyspieszenia tempa wzrostu                                                             Rada Unii Europejskiej
                             Rozwijanie i umacnianie demokracji oraz          Opracowanie nowej zasady (Francja), opierającej sie
gospodarczego, wzmocnienie siły i
                             praworządności, jak również przestrzeganie praw
konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz                                   na francusko-niemieckiej wspólnocie interesów       Składa się z przedstawicieli państw członkowskich
                             człowieka i podstawowych wolności.            (oznaczała wspólne działania, ale nie kosztem
pozostałych gałęzi gospodarki w stosunku do innych                                                              szczebla ministerialnego upoważnionych do działań w
krajów np. USA.                                                  sąsiadów, nie miała charakteru elitarnego).        imieniu danego rządu - rola Rady jako organ
                             Wspieranie współpracy międzynarodowej.
                                                                                       wspólnoty w sprawach gdzie podejmuje decyzje w
Przyczyny integracji krajów słabo rozwiniętych      Polityka Unii - współpraca w dziedzinach spraw
                                                          Powstanie - 9.05.1950r. Robert Schuman (minister     drodze głosowania kwalifikowanego jako organ
                                                          spraw zagranicznych Francji), oglosil swoją deklarację  międzyrządowy w dziedzinach zastrzeżonych do
                             wewnętrznych i
Chęć ułatwieniu i przyspieszenia rozwoju                                      Plan Schumana z propozycją powołania Europejskiej     głosowania jednomyślnego.
gospodarczego,                      sprawiedliwości
                                                          Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS).
                             Polityka dzielania azylu. Kontrola zewnętrznych granic
                                                          Deklaracja Francji i Niemiec o pokojowej współpracy.   Rady: spraw ogólnych (min. spraw zagr.);
Możliwość podejmowania inwestycji            UE.                                                         ekonomicznych i finansowych; wewn. i sprawiedliwości;
infrastrukturalnych,                                                Traktat Paryski 18.04.1951r. dołączenie Wioch,      rolnictwa; rynku wewn.; spraw socjalnych; badań
                             Polityka imigracyjna i polityka w stosunku do obywateli
                                                          Belgii, Holandii i Luksemburga.              naukowych; transportu; środowiska; rybołówstwa;
Możliwość skoordynowanego rozwoju przemysłowego i    państw trzecich (dotyczy to zwalczania nielegalnej
                                                                                       przemysłu, telekomunikacji; energii; budżetu; rozwoju;
wzajemnej wymiany towarowej,               imigracji, nielegalnego pobytu oraz nielegalnego     Integracja -organizacje Traktat Rzymski 25,05,1957r    konsumentów; edukacji;
                             zatrudnienia na obszarze władzy zwierzchniej
Przeciwdziałanie rozpraszaniu środków na                                                                   zdrowia; kultury; turystyki.
                             wykonywanej przez państwa członkowskie).         EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza -
odrębne inwestycje przemysłowe i niezbędny import                                                              Tryb podejmowania decyzji przez Radę Unii
                                                          rozszerzenie współpracy panstw członkowskich na      Europejskiej
inwestycyjny, koncentrując je na inwestycjach      Zwalczanie uzależnienia od narkotyków, handlu       wszystkie dziedziny życia gospodarczego - podwaliny
najbardziej korzystnych z punktu widzenia rozwoju                                                              Rada obraduje na sesjach o charakterze niejawnym.
                             narkotykami, oszustw przeprowadzanych w skali       Wspólnego Rynku.
ogólnego zgrupowania,                  międzynarodowej przestępczości w                                          Podejmuje uchwały zwykłą większością, większością
                             powiązaniu z tworzeniem systemu wymiany informacji w   EURO ATOM - pokojowe wykorzystania energii        kwalifikowaną lub jednomyślnie.
Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych,        ramach Europejskiego Urzędu Policji (Europol).      atomowej.
ograniczenie importu lub rozszerzenie i zdy wersy
                                                                                       Zasadnicza większość uchwał - większość
filcowanie eksportu.                   Współpraca w zakresie prawa cywilnego.          Powołanie do życia (1951) Zgromadzenia
                                                                                       kwalifikowana (ma zapewniać równowagę między
                                                          Parlamentarnego Trzech Wspólnot
                             Polityka Unii - polityka społeczna                                         państwami dużymi i małymi, biorąc pod uwagę ich
Korzyści rozwoju wspólnego rynku (zbytu), rozwoju                                 (EWWiS, EWG i EUROATOM), zalążek przyszłego        potencjał ekonomiczny i liczbę ludności).
produkcji na ten rynek.                                              Parlamentu Europejskiego.
Integracja krajów Europy Środkowo -Wschodniej      Usunięcie niżących przejawów nierówności.
                                                          Historia akcesji                     Organy pomocnicze Rady
RWTG – motywy
Chęć sprostania ogólnym (światowym) tendencjom       Utworzenie (1961) Europejskiego Funduszu        9.05.1950r. Deklaracja Francji i Niemiec o pokojowej
                              Socjalnego dla ułatwienia zatrudniania i                                     Komitet Stałych Przedstawicieli-COREPER
w rozwoju i postępu technicznego,                                         współpracy.
                              przemieszczania się ludności w celach zawodowych.
                                                          Traktat Pański 18.04.1951r. dołączenie Wioch, Belgii,   Przygotowywanie posiedzeń Rady,
Ułatwienie i przyspieszenie rozwoju gospodarczego                                 Holandii i Luksemburga.
przez koordynację np. procesów industrializacji lub    Wspieranie i stymulowanie postępu społecznego
                                                                                       Wypracowywanie wspólnego stanowiska
modernizacji określonych działów produkcji oraz      (ustawodawstwo gwarantujące bazę praw          1973 - Wielka Brytania, Irlandia i Dania.
                                                                                       państw członkowskich wobec wniosków
rozwoju specjalizacji produkcji.             minimalnych).                      1981-Grecja                        Komisji, zanim zostaną wniesione do porządku
                                                          1986 - Hiszpania i Portugalia.              obrad Rady,
Podejmowanie wspólnych inwestycji (niewielki       Prowadzenie dynamicznej polityki zatrudnienia      1895 - Austria, Finlandia i Szwecja.
zakres), umożliwiających lepsze wykorzystanie       odpowiadającej wzrostowi oczekiwań obywateli.                                   Opiniowanie projektów decyzji
posiadanych zasobów naturalnych, mocy produkcyjnych                                Równoległy proces konsolidacji i rozwoju         opracowywanych przez grupy
(podobnie jak w krajach słabo rozwiniętych) -      Określenie strategii w dziedzinie kształcenia       instytucji europejskich - 1967 przyjęcie jednej      ekspertów.
koordynacja planów inwestycyjnych i rozwojowych za    zawodowego, pomocy w tworzeniu              nazwy - Wspólnoty Europejskie; przekazanie
pomocą metod centralnego sterowania (z pominięciem    przedsiębiorstw i poprawy jakości dialogu         funkcji wykonawczych Komisji Europejskiej.        Sekretariat Generalny (dyrekcje):
mechanizmów rynkowych).                 społecznego (kierunki polityki zatrudnienia)
                                                          Reformy Wspólnoty                     Serwis prawny,
Istota międzynarodowej integracjigospodarczej      Polityka Unii - postępu oraz ochrony zdrowia i
                             ochrony konsumentów                                                 Administracja, budżet, tłumaczenia,
                                                          Podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE -
Integracja jako zjawisko ekonomiczne. Integracja -                                 17.02.198ór.) określającego metody i
proces gospodarczego scalania,              Polityka postępu:                                                  Polityka regionalna, socjalna, oświata, Komitet
                                                          harmonogram realizacji Wspólnego Rynku do
                                                                                       Ekonomiczno - Spoeczny,
Proces szerokich przeobrażeń i dostosowań                                     1992r.
integrujących się w strukturze ekonomicznej elementów  opracowywanie i wdrażanie rozwiązań
                                                                                       Rynek wew., polityka przemysłowa...,
(np. grupy krajów), nowa struktura:           będących źródłem postępu i stymulacji,          Podpisanie zmodyfikowanego Traktatu w Maastricht
Jednolita tzn. wewnętrznie komplementarna i spójna,                                (Holandia), potwierdzającego kierunki realizowanej Unii  Nauka, technologie, energia,
                             ochrona zasobów naturalnych w procesie          Gospodarczej i Walutowej (określał na 1999r. moment
przeobrażona jakościowo,
                             konsumpcji i życiu codziennym (zanieczyszcz.       wprowadzenia jednolitego pieniądza euro),         Stosunki zagraniczne i współpraca dla rozwoju,
                             atmosfery, redukcja chlorofluorokabonatów,        wprowadzenie oficjalnego obywatelstwa Unii, określenie
Nowa struktura ekonomiczna całego obszaru,
                             oczyszczanie ścieków, kontrola produktów         zakresu wspólnych działań na polu polityki zagranicznej  Spr. ekonom, i finansowe, inform., publik.
                             chem., gospodarka odpadami itp.).             i bezpieczeństwa.
Wzajemne dostosowanie sie struktur poszczególnych
krajów, spajanie w całość, stanowiącą jednolity     Polityka ochrony zdrowia i ochrony
                                                                                       Komisja Europejska
organizm gospodarczy7 -dynamizm procesu integracji.                                Reformy Unii (modernizacja polityki Unii i
                             konsumentów:                       przygotowanie do rozszerzenia) Agenda 2000        Organ wykonawczy Wspólnoty (Bruksela),
Warunki przeprowadzenia procesu integracji        współpraca naukowców,                                                Organ kolegialny - komisarze z
                                                          Wyrównywanie szans i wyższa jakość            krajów członkowskich,
                             informacja i edukacja w zakresie ochrony         życia osób zamieszkujących regiony
Rzeczywista lub potencjalna komplementarność       zdrowia,                         słabiej rozwinięte.                    Organizacja - odpowiada Sekretariat Generalny
                             zapobieganie chorobom,                                               (sekretarz - nie będący członkiem Komisji, przewodniczy
(dynamizm zjawiska) struktur gospodarczych                                     Znoszenie podziałów istniejących w
zmierzających do integracji - ogólny poziom rozwoju                                                             zebraniom szefów gabinetów komisarzy, koordynuje
                                                          Europie.
gospodarczego i przemysłowego (im wyższy tym                                                                 pracę dyrektoriatów).
                             zapewnienie jednakowych praw
większa komplementarność lub szansa           konsumenckich.                      Rozszerzenie pokoju i dobrobytupanującego w
                                                                                       Każdy komisarz jest
jej osiągnięcia).                                                 państwach członkowskich na kraje Europy Środkowo-
                                                                                       odpowiedzialny za pracę
                             Polityka Unii - polityka kulturalna            Wschodniej.
 Konieczność dysponowania niezbędnymi                                                                    jednego lub kilku pionów
 warunkami technicznymi umożliwiającymi wzajemne                                                               wewnętrznego podziału prac
                             Pielęgnowanie różnorodności kulturowej          Poprawa stanu środowiska                 Komisji (piony noszą nazwę
 obroty gospodarcze, przepływ masy towarowej                                    naturalnego.
                             krajów i regionów.                                                 Dyrektoriatów Generalnych -
 (infrastruktura),
                                                                                       jest 23 dyrektoriaty
                             Traktowanie dóbr kultury jako wspólnego          Odpowiedzialne zarządzanie
 Pro integracyjna polityka ekonomiczna państwa      dziedzictwa kulturowego i wspólnej własności.       finansami Unii,                      Trybunał Sprawiedliwości
(posunięcia umożliwiające zwiększony przepływ masy    Wspieranie rozwoju kultur członkowskich przy
towarowej, stymulujące transfer czynników produkcji) -                               Parlament Europejski                   Zapewnia przestrzeganie
                             zachowaniu ich różnorodności narodowej i kulturalnej
formy instytucjonalno-organizacyjne np. strefa wolnego  oraz przy równoczesnym uwydatnieniu wspólnego                                    prawa przy wykładni i
handlu, unia celna, wspólny rynek, unia gospodarcza.   dziedzictwa kulturowego.                 Najsłabsze ogniwo UE,                   stosowaniu Traktatu
                                                          Brak uprawnień legislacyjnych,              Rzymskiego (rozstrzyga
                             Regulacje w dziedzinie praw autorskich,
                                                          Nie posiada inicjatywy ustawodawczej.           różnorodne sprawy,
Warunki przeprowadzenia procesu integracji - formy                                 Dokumenty określające uprawnienia             kumuluje w sobie cechy sądu
                             ponadgranicznej telewizji oraz swobodnego
instytucjonalno -organizacyjne (narzędzia integracji)  przepływu dóbr i usług kultury.                                           cywilnego, sądu pracy, sądu
Strefa wolnego handlu - likwidacja cel i                                                                   międzynarodowego i sądu
ograniczeń ilościowych w obrotach                                         Procedura współpracy (Jednolity Akt            konstytucyjnego, a w
                             Integracja                        Europejski),
handlowych krajów* członkowskich z                                                                      stosunku do orzeczeń sądu
zachowaniem przez nie autonomii w                                                                      pierwszej instancji, jest
                             Może obejmować rożne sfery życia społecznego.
zakresie polityki celnej i handlowej z                                       Procedura współdecydowania - podziału           sądem apelacyjnym),
krajami spoza strefy,                                               (traktat z Maastricht) - enumeratywne
                             Najczęstszą formą integracji jest integracja
                                                          wyliczenie obszarów działań Wspólnoty,          Skład - 15 sędziów, 9 adwokatów generalnych
                             ekonomiczna, lub polityczna (motywy i korzyści o
Unia celna - likwidacja cel i ograniczeń                                      których regulacje prawne muszą być            (rzeczników generalnych), orzeka na sesjach
                             charakterze ekonomicznym lub politycznym).
ilościowych w obrotach między krajami                                       stanowione w drodze procedury               plenarnych, może orzekać w składzie Izby (3 lub 5
członkowskimi, z jednoczesnym                                           wspóldec.                         sędziów),
                             Integracja musi opierać się na określonych
wprowadzeniem przez kraje unii wspólnej
                             podstawach formalno-prawnych i
zewnętrznej taryfy celnej oraz                                           Zasada proporcjonalności liczby              Status - mianowany przez państwo (jeden sędzia) -
                             instytucjonalnych.
ujednoliconej polityki handlowej wobec                                       parlamentarz. do liczby mieszk. - system         korzystają z immunitetu,
krajów trzecich.
                             Integracja europejska                   głosów ważonych w Radzie Ministrów
                                                          (system przedstawicielstw a niż zasada          Adwokaci generalni - działa bezstronnie, jest
Wspólny rynek
                             Idea pochodzi od Amerykanów -zakładali, że tylko     równości).                        niezależny, przedst. publiczną opinię.
                             silna wspólnie działająca Europu może
Integracja - definicja integracji                                         Funkcja budżetowa
                             podźwignać sie ze zniszczeń wojennych i                                       Sekretarz TS i
                             przeciwstawić naciskom ZSRR.                                            administracja - odpow. za
Proces polegający na kształtowaniu wzajemnych                                                                administrację i sprawy
                                                          Wpływy:
powiązań między poszczególnymi jednostkami,                                                                 proceduralne.
                             Pomysł - 1942 premier Wielkiej Brytanii Winston
które prowadzą do powstania nowej, skomponowanej z
                             Churchill -posiedzenie gabinetu; sprecyzowany na     opłaty celne pobierane na podst. wspólnej
tych części, całości.
                             wykładzie na Uniwersytecie w Zurychu (19 09 1949r)    taryfy celnej,                      Reguły szczególne
                             zakładał współprace Francji i Niemiec -stworzenie
Polega na procesie łączenia, scalania, syntezy      zapory przeciwko komunizmowi.
mniejszych jednostek (struktur) w większe.                                     opłat od produktów rolnych import, spoza         Reprezentacja stron (przez pełnomocników
                                                          UE,
Polityka Unii - Wspólna Polityka Zagraniczna i      Podstawy współpracy
                                                                                       Reżimy językowe (decyduje język nar pozwanego),
Bezpieczeństwa
Koszty procedury (w zasadzie nieodpłatne żądanie opłat  Delegacje międzyparlamentarne i Wspólne komisje
w przypadku konieczności dodatkowych ekspertyz),     Parlamentarne

Treść orzeczenia (pierwsza - argumenty stron, druga -
                             Delegacje międzyparlamentarne -utrzymują stosunki z
uzasadnienie orzeczenia, trzecia - sentencje
                             parlamentami krajów trzecich (stały kontakt, wspólne
orzeczenia)
                             spotkania, prowadzą odpowiednie dokumentacje i
                             sporządzają raporty), w kontaktach reprezentują
Wykonywanie orzeczenia (wykonywane przez właściwe
                             oficjalne stanowiska PE (8 do 26 deputowanych
organy państwowe według obowiązujących tam
                             wybierani na dwa i poi roku z możliwością reelekcji).
procedur cywilnych),

 Wznowienie postępowania (można wystąpić, gdy       Wspólne Komisje Międzyparlamentarne -powoływane z
 pojawiły się nowe okoliczności sprawy, nieznane w    parlamentarzystami krajów stowarzyszonych lub z
 trakcie rozpoznawania).                 krajów, z którymi trwają negocjacje o członkostwie.

 Status posła                       Funkcje Parlamentu Europejskiego

 Przysługuje mu immunitet o charakterze formalnym jak   Funkcja legislacyjna (ma wyłącznie Komisja Europejska;
 i materialnym,                      uczestnictwo PE -cztery rodzaje: procedura konsultacji
                             (opinia - nie jest wiążąca), kooperacji (dwukrotne
Nie ponosi odpowiedzialności za działania wynikające z  czytanie projektów aktów prawnych) ,
wykonywania mandatu poselskiego (w czasie trwania     współdecydowania (zast w zakresie tworzenia
sesji nie mogą pozbawieni wolności, nie mogą być     ustawodawstwa w sferze lynku wewn. ochrony
prowadzone postępowania sądowTe),             konsumentów, sieci transeurop., kultury, wieloletnich
                             programów badawczych), opinii pozytywnych (aris
                             confotme) konieczność zzodr PE na zawierane umowy
Może być jednocześnie posłem swojego parlamentu
                             międzynarod. enumeratywne akty prawne).
(instytucja mandatu fakultatywnego) - zasada
incompatibilitas obowiązuje w zakresie innych
                             Funkcja budżetowa,
stanowisk -nie może być członkiem rządu krajowego,
Komisji UE, sędzią, członkiem Trybunału          Funkcja kontrolna i polityki personalnej.
Obrachunkowy urzędnikiem instytucji UE,

 Składa deklarację majątkowy.

Otrzymuje dietę, ma swoje biuro może zatrudniać
asystentów' opłacanych przez UE

Organizacja wewnętrzna-struktury

Polityczna - posłowie zgrupowani zgodnie ze swoimi
orientacjami politycznymi grupa: Socjalist)-czna(PSE);
Chrześcijańskiej Demokracji(PPE); Liberalnych
Demokratycznych, Refoimat. (ELDR); Konfed. Zjedn.
Lewicy Europ. (GIJE); Forzą Europa (FE), Zgromadź.
Demokratów Europ.(RDE), Zielonych(PE), Radykalne
Przymierze Europ. C4RE), Europa Narodów (EN) -
dzieli się na sześć podgrup największe Francuski Front
Naród, i \Moskie Przym. Naród.;posłowie niezależni

Administracyj no- wykona wcza, Administracji stałej.

Struktury polityczne-uprawnienia

Prawo o wystąpienie z wnioskiem o wotum
nieufności lub wotum zaufania wobec Komisji,

Prawo uczestniczenia w sporządzaniu porządku
obrad sesji plenarnych,

Prezentowanie stanowiska w trakcie debat
parlamentarnych (ograniczony czas wystąpienia dla
każdej grupy),

Proponowanie kandydatów na stanowiska prezydenta,
wiceprezydentów i kwestorów PE oraz
przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji
plenarnych,

Wyznaczenie sowich poslow do delegacji międzyp
arlam elitarnych,

Aktywne uczestnictwo w pracach Rozszerzonego
Prezydium.

Struktury administracyjno-wykonawcze

Prezydent PE (wybierany większością głosów, 1/3
kworum na dwa i pól roku) - czuwa nad przebiegiem
obrad, reprezentuje PE na zewnątrz, uprawnienia
legislac: podpisywanie z przewodniczącym Rady
uchwalonych przez Parlament, Komisję i Radę aktów
prawnych i uchwały budżetowej,

Wiceprezydenci 14- członkowie grup politycznych
(więzi grup z komisjami),

Prezydium PE (rozstrzyga o własności rzeczowej w
przypadku sporu kometenc, powołuje tymczas.
następców ustępujących członków komisji, zleca
zadania do wyk. w ramach własności rzeczowej),

Rozszerzone Prezydium (członkowie i przewód, grup
politycznych, dwóch niezrzeszonych),

Sekretarz Generalny PE (Sekretariat i 7 dyrekcji),

Kolegium Kwestorów- obsługa finansowa
deputowanych

Komisje PE

Komisja spraw zagranicznych i bezpiecz. Komisja
rolna Komisja budżetowa
Komisja ekonomiczna, monetarna i polityki
przemysłowej

Komisja energetyczna, badań naukowych i technologii

Komisja stosunków gospodarczych z zagranicą

Komisja prawna i praw obywatelskich

Komisja spraw socjalnych, zatrudnienia i środowiska
pracy Komisja polityki regionalnej Komisja transportu i
turystyki

Komisje PE Komisja ds. środowiska naturalnego,
zdrowia publicz. i ochrony konsumentów,

Komisja ds. młodzieży, kultury, nauki, mediów i sportu,
Komisja rozwoju i współpracy, Komisja swobód
obywatelskich, Komisja kontroli budżetu, Komisja
instytucjonalna, Komisja rybołówstwa,
Komisja regulaminowa, weryfikacyjna, przywilejów i
immunitetów, Komisja do spraw kobiet, Komisja do
spraw petycji.

								
To top