PH�N T�CH R?I RO TRONG TH?M �?NH D? �N

Document Sample
PH�N T�CH R?I RO TRONG TH?M �?NH D? �N Powered By Docstoc
					     PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG THẨM
         ĐỊNH DỰ ÁN

              Thẩm định dự án đầu tƣ


                      TS Cao Hào Thi
                      Đại học Bách Khoa TP.HCM
                      Khoa Quản lý Công nghiệp
@ Bài giảng này của Thầy Cao Hào Thi
Phân tích rủi ro


  Giới thiệu về rủi ro
  Các công cụ phân tích rủi ro
   Phân tích độ nhạy
   Phân tích kịch bản
   Phân tích mô phỏng

  Các giải pháp hạn chế rủi ro
Giới thiệu về rủi ro

  Rủi ro là gì ?
  Tại sao phải phân tích rủi ro ?
  Các loại rủi ro
           Rủi Ro
Rủi ro là gì?
  Rủi Ro là khả năng xảy ra sự khác biệt giữa kết
  quả thực tế và kết quả kỳ vọng theo kế hoạch.
Tại sao phải phân tích rủi ro ?        Khi nói về tương lai
        Chỉ có một điều chắc chắn là
        mọi thứ đều không chắc chắn
Tại sao phải phân tích rủi ro ?

  Các khoản lợi nhuận của dự án đƣợc trải ra theo thời
  gian

  Đa số các biến có ảnh hƣởng tới NPV đều có mức độ
  không chắc chắn cao

  Thông tin và dữ liệu cần cho các dự báo chính xác
  hơn là tốn kém

  Cần giảm khả năng thực hiện một dự án “tồi" trong
  khi không bỏ lỡ chấp thuận một dự án“tốt"
Tại sao phải phân tích rủi ro ?

  Trong hoạt động kinh doanh luôn tồn tại
  những yếu tố ngẫu nhiên, bất định (không
  chắc chắn)

  Để đối phó với các yếu tố bất định

   Giả định mọi việc sẽ xảy ra đúng nhƣ kế
   hoạch và sẵn sàng thích nghi với những
   biến đổi có thể có
   Tiên liệu và hạn chế các yếu tố bất định
Tại sao phải phân tích rủi ro ?

  Các lọai môi trƣờng ra quyết định
   RQĐ trong điều kiện chắc chắn

   RQĐ trong điều kiện rủi ro

   RQĐ trong điều kiện không chắc chắn

  Xác suất của trạng thái
   Xác suất khách quan

   Xác suất chủ quan
Các loại rủi ro ?

  Rủi ro có tính hệ thống
   Không thể đa dạng hóa


  Rủi ro không có tính hệ thống
   Có thể đa dạng hóa
Các loại rủi ro ?


  Rủi ro kinh doanh


  Rủi ro tài chánh  Rủi ro có tính chiến lƣợc
Các loại rủi ro ?
 RỦI RO KINH DOANH

 Rủi ro kinh doanh liên quan đến thị trƣờng sản phẩm của

 dự án, bao gồm:
     Đổi mới Công nghệ
       Trang thiết bị, Nguyên vật liệu mới

     Thiết kế sản phẩm
       Sản phẩm thay thế

     Tiếp thị
       Nhu cầu thị trƣờng

       Hoạt động của đối thủ cạnh tranh
Các loại rủi ro ?

RỦI RO TÀI CHÍNH

    Rủi ro tài chánh liên quan đến các thiệt hại có
    thể xảy ra trong thị trƣờng tài chánh

    Do sự thay đổi của các biến số tài chánh:
     Lãi suất
     Tỉ giá hối đoái
     Giá cả


    Khả năng tạo ra lợi nhuận
    Khả năng thanh toán nợ
    Khả năng thanh khoản
Các loại rủi ro ?

 RỦI RO CÓ TÍNH CHIẾN LƢỢC

    Rủi ro có tính chiến lƣợc liên quan đến các
    sự biến đổi cơ bản trong môi trƣờng kinh
    tế và chính trị
Các công cụ phân tích rủi ro

  Phân tích độ nhạy
  Phân tích tình huống
  Phân tích rủi ro bằng mô phỏngMonte Carlo

   Phần mềm Crystal-Ball, @Risk
Phân tích độ nhạy

  Phân tích độ nhạy là bƣớc đầu tiên trong phân tích
  rủi ro
  Kiểm định độ nhạy của một kết quả dự án (NPV)
  theo các thay đổi giá trị của chỉ một tham số mỗi lần
  Về cơ bản là phân tích “Điều gì xảy ra nếu nhƣ ……. "
  Cho phép Anh/Chị kiểm định xem biến nào có tầm
  quan trọng nhƣ là nguồn gốc của rủi ro
  Một biến quan trọng phụ thuộc vào:
   Tỉ phần của nó trong tổng các lợi ích và các chi phí

   Miền giá trị có khả năng
Các hạn chế của phân tích độ nhạy
Miền giá trị và phân bố xác suất của các biến
  Phân tích độ nhạy không tập trung vào miền giá trị
  thực tế
  Phân tích độ nhạy không thể hiện các xác suất đối với
  từng miền. Nói chung, xác suất của các giá trị gần với
  giá trị trung bình là cao và xác suất nhận các giá trị
  thái cực là nhỏ

Hƣớng của các tác động
 Đối với đa số các biến, hƣớng tác động là rõ ràng
   Doanh thu tăng       NPV tăng
   Chi phí tăng        NPV giảm
   Lạm phát          Không thật rõ ràng
Các hạn chế của phân tích độ nhạy
 Kiểm định mỗi lần một biến là không thực tế do có
 tƣơng quan giữa các biến

   Nếu số lƣợng (Q) đã bán tăng lên thì các chi phí
   sẽ tăng lên
      Lợi nhuận = Q (P - UC)
   Nếu tỉ lệ lạm phát thay đổi thì tất cả các giá đều
   thay đổi
   Nếu tỉ giá hối đoái thay đổi thì tất cả các gía của
   hàng có thể ngoại thƣơng và các trách nhiệm nợ
   nƣớc ngoài thay đổi.

 Một phƣơng pháp xử lý những tác động kết hợp hoặc
 có tƣơng quan này là phân tích tình huống
Phân tích tình huống
  Phân tích tình huống thừa nhận rằng các biến nhất
  định có quan hệ tƣơng hỗ với nhau. Vì thế một số nhỏ
  các biến có thể đƣợc thay đổi đồng thời theo một cách
  nhất quán

 Tập hợp các hoàn cảnh có khả năng kết hợp lại để tạo
 ra "các trƣờng hợp" hoặc “các tình huống” khác nhau
 là gì ?
  Trƣờng hợp xấu nhất / Trƣờng hợp bi quan
  Trƣờng hợp kỳ vọng / Trƣờng hợp ƣớc tính tốt nhất
  Trƣờng hợp tốt nhất / Trƣờng hợp lạc quan

  Ghi chú: Phân tích tình huống không tính tới xác suất
  của các trƣờng hợp xảy ra
Phân tích tình huống

  Giải thích là dễ dàng khi các kết quả vững chắc:

  Chấp thuận dự án nếu NPV > 0 ngay cả trong
   trƣờng hợp xấu nhất

  Bác bỏ dự án nếu NPV < 0 ngay cả trong trƣờng
   hợp tốt nhất

  Nếu NPV đôi lúc dƣơng, đôi lúc âm, thì các kết quả
   là không dứt khoát. Không may, đây sẽ là trƣờng
   hợp hay gặp nhất.
Phân tích rủi ro Monte Carlo

  Một sự mở rộng tự nhiên của phân tích độ nhạy và
  phân tích tình huống
  Đồng thời có tính tới các phân phối xác suất khác nhau
  và các miền giá trị tiềm năng khác nhau đối với các
  biến chính của dự án
  Cho phép có tƣơng quan (cùng biến thiên) giữa các
  biến
  Tạo ra một phân phối xác suất cho các kết quả của dự
  án (các ngân lƣu, NPV) thay vì chỉ ƣớc tính một giá trị
  đơn lẻ
  Phân phối xác suất của các kết quả dự án có thể hỗ trợ
  các nhà ra quyết định trong việc lập ra các lựa chọn,
  nhƣng có thể có các vấn đề về giải thích và sử dụng
Các bƣớc xây dựng mô phỏng Monte Carlo
1. Mô hình toán học: Bảng tính thẩm định dự án
2. Xác định các biến nhạy và không chắc chắn
3. Xác định tính không chắc chắn
  Xác định miền các lựa chọn (tối thiểu và tối đa)
  Định phân phối xác suất
  Các phân phối xác suất thông thƣờng nhất là: Phân phối xác xuất chuẩn,
    phân phối xác suất tam giác, phân phối xác suất đều, phân phối xác
    suất bậc thang
4. Xác định và định nghĩa các biến có tương quan
  Tƣơng quan đồng biến hoặc nghịch biến
  Độ mạnh của tƣơng quan
5. Mô hình mô phỏng: làm một chuỗi phân tích cho nhiều tổ hợp giá
  trị tham số khác nhau
6. Phân tích các kết quả
  Các trị thống kê
  Các phân phối xác suất
Phân tích độ nhạy
                  $  Caùc bieán ruûi ro
  Giaù              V1          V1
  Soá löôïng           V2          V2
  Doanh thu (V1 x V2)       F1
  Nguyeân vaät lieäu       V3          V3
  Löông              V4          V4
  Caùc chi phí          V5          V5
  Chi phí hoaït ñoäng(V3+V4+V5)  F2
  Ñònh phí            V6
  Toång chi phí (F2 + V6)     F3
  Laõi/Loã (F1 - F3)       F4
Dự báo kết quả của một biến cố tƣơng lai

               Từ tần suất sang phân phối xác suất
  Giaù trò bieán                         Taàn suaát

         Caùc quan saùt
                      Toái ña
         x
     x       x
                 x
                                                    5
       x       x x
         x x         x                              3
                      Toái thieåu
                                               1        1
                   Hieän taïi                 Toái thieåu        Toái ña
                             Thôøi gian                    Giaù trò bieán
                     Xaùc suaát

                                        0.5


                                    0.3


                               0.1            0.1

                           Toái thieåu           Toái ña
                                           Giaù trò bieán
Dự báo kết quả của một biến cố tƣơng lai

                        Ƣớc tính một giá trị đơn lẻ


                                           Phaân phoái xaùc suaát taát ñònh
 Giaù trò bieán                             Xaùc suaát

         Quan saùt                       1.0

          x    x
      x           x            Yeáu vò
          x            x        Trung bình
                x    x          Öôùc tính deø daët
            x
                        x                      Hieän taïi                         Giaù trò bieán

                            Thôøi gian
Phân tích tất định so với phân tích mô phỏng
Phaân tích taát ñònh                  Phaân tích moâ phoûng
                              $
     V1      Giaù                V1      V1

     V2      Số löôïng             V2      V2

            Doanh thu (V1 x V2)        F1

     V3                       V3      V3
            Nguyeân vaät lieäu

     V4      Tieàn löông            V4      V4

     V5      Caùc chi phí            V5      V5

            Chi phí hoaït ñoäng (V3+V4+V5)  F2
            Ñònh phí             V6
            Toång chi phí (F2 + V6)      F3
            Laõi/Loã (F1 - F3)        F4
CƠ SỞ CỦA CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO
       Các phân phối xác suất đối xứng

       Xaùc suaát töông ñoái hoaëc Haøm maät ñoä      Xaùc suaát tích luyõ
        Chuaån          Dieän tích = 100%
                        Xaùc suaát X  X0
                              100%
 Xaùc suaát cuûa X
                              50%

                          X                     X
                X0                      X0
       Tam giaùc

                              100%

Xaùc suùaât cuûa X
                              50%


                          X                     X
             A         B              A         B
       Ñeàu

                              100%
Xaùc suaát cuûa X
                              50%


             A           B  X        A           B  X
             CƠ SỞ CỦA CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO
                  Các phân phối linh động phi chuẩn mực


             Xaùc suaát töông ñoái hoaëc Haøm maät ñoä                  Xaùc suaát tích luyõ
                  Chöõ nhaät baäc thang          Xaùc suaát
                                              100%
          50%                                   90%
                       45%               X  X0
          45%
                                               80%
          40%
                                               70%
          35%       30%
Xaùc suaát cuûa X
                                               60%
          30%
                                               50%
          25%                 20%
          20%                                   40%

          15%                                   30%

          10%                                   20%
                                  5%
          5%                                    10%
          0%                            X        0%                    X
                3     5     7     9    11               3    5   7    9  11
                   Mieàn giaù trò
     Khoâng lieân tuïc
     (Rôøi raïc)
                                             100%
                                       X                            X
                A                  B               A                B
               Các biến có tƣơng quan
Giaù trò cuûa Y
 280.0


 260.0


 240.0


 220.0


 200.0


 180.0


 160.0
     50      60     70   80  90   100      110   120
                                       Giaù trò cuûa X
         Phaân boá cuûa X vaø Y       Ñöôøng hoài qui
Các bƣớc chạy mô phỏng - Sử dụng phần mềm vi tính
                              $
                        y  x
   V1  Giaù                    V1
                   -0.8       V2
      Soá löôïng
                        x
   V2  Doanh thu (V1 x V2)             F1
                      +0.9
      Nguyeân vaät lieäu             V3

   V3  Tieàn löông                 V4

      Caùc chi phí                V5
     Chi phí hoaït ñoäng (V3+V4+V5)        F2
   V4                      y
     Ñònh phí                   V6
                            F3    R1       Caùc keát quaû
   V5
     Toång chi phí (F2 + V6)                  R2
     Laõi/Loã (F1 - F3)              F4         R3
                                         R4
   Các kết quả

       Phaân tích taát              Phaân tích moâ
         ñònh                   phoûng

       Xaùc suaát              Xaùc suaát tích luyõ
1.0                     1.0
                Lôïi nhuaän                Lôïi nhuaän
   Phân phối xác suất của giá trị hiện tại ròng

               Xaùc suaát tích luyõ
1.0


.8.6.4.2


 0
-300000   -200000    0          100000     200000  300000


       Toûng möùc     Chuû          Neàn kinh teá
       ñaàu tö đ     ñaàu tö
Trƣờng hợp 1: (Xác suất N.P.V âm) = 0

Xaùc suaát tích luyõ                Xaùc suaát
-     0                +    -      0              +
            N.P.V.                      N.P.V.

              Quyeát ñònh: Chaáp thuaän
  Ghi chuù: Ñaàu thaáp hôn cuûa phaân phoái xaùc suaát tích luyõ naèm veà beân phaûi cuûa
  ñieåm N.P.V. zero
Trƣờng hợp 2: (Xác suất N.P.V dƣơng) = 0
Xaùc suaát tích luyõ                  Xaùc suaát
-                  0    +   -                 0     +
          N.P.V.                       N.P.V.


               Quyeát ñònh: Baùc boû
  Ghi chuù: Ñaàu cao hôn cuûa phaân phoái xaùc suaát tích luyõ naèm veà phía beân traùi cuûa
  ñieåm N.P.V. zero
Trƣờng hợp 3: (Xác suất N.P.V zero) lớn hơn 0
nhƣng nhỏ hơn 1
 Xaùc suaát tích luyõ                 Xaùc suaát
 -       0               +    -      0       +
            N.P.V.                      N.P.V.


               Quyeát ñònh: Trung dung
   Ghi chuù : N.P.V. zero caét ngang phaân phoái xaùc suaát tích luyõ
  Trƣờng hợp 4: Các dự án loại trừ lẫn nhau
  Với điều kiện có cùng xác suất, một dự án luôn tỏ ra có lợi nhuận
  cao hơn

  Xaùc suaát tích luyõ               Xaùc suaát
       Döï aùn A     Döï aùn B         Döï aùn A          Döïa aùn B
  -                     +   -                      +
              N.P.V                    N.P.V

              Quyeát ñònh: Choïn döï aùn B
Ghi chuù: Caùc phaân phoái xaùc suaát tích luyõ khoâng caét nhau taïi baát cöù ñieåm naøo
   Trƣờng hợp 5: Các dự án loại trừ lẫn nhau –
   Lợi nhuận cao so với lỗ thấp
  Xaùc suaát tích luyõ                  Xaùc suaát
      Döï aùn A                      Döï aùn A
              Döï aùn B                     Döï aùn B

-             N.P.V.
                          +    -            N.P.V.
                                               +
                  Quyeát ñònh: Trung dung
  Ghi chuù: Caùc phaân phoái xaùc suaát tích luyõ caét nhau
  Caàn bieát thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro :
  A. Neáu trung laäp vôùi ruûi ro, thì khoâng chaéc chaén laø toát nhaát.
  B. Neáu sôï ruûi ro, thì thích B hôn A.
  C. Neáu thích ruûi ro, thì coù theå thích A hôn B.
Ví dụ đơn giản
Dự án đầu cơ dầu mỏ
  Mua một thùng dầu mỏ hôm nay và bán nó sau 1 năm

  Giá hôm nay (P0) là nhất định $20

  Giá năm sau (P1) là không chắc chắn


Các bước:
 Miền các giá trị tiềm năng là gì ?
   Giá trị tối thiểu : Xác suất giá thấp hơn $10 là zero
   Giá trị tối đa: Xác suất giá cao hơn $60 là zero

  Xác suất tìm thấy các giá trị nằm giữa những thái cực
  này là gì ?
    Phân phối xác suất tƣơng đối
    cho giá dầu mỏ năm sau
      Xaùc suaát (%)
                    5%    10%    20%    35%     25%        5%           Giaù daàu moû
                                                               ($/thuøng)
Xaùc suaát giaù daàu laø   10       15     20     25     30     40     50         60

     $x
            100%                            95%
                                                Phaân phoái xaùc suaát
                                                tích luyõ
                                    70%

            50%
                               35%

                  5%       15%
                                                Giaù daàu moû ($/thuøng)

               10       15     20     25     30     40     50         60
Mô hình cho giá trị đơn lẻ hay mô hình tất định

  Dựa trên ƣớc tính TỐT NHẤT hoặc các giá trị kỳ vọng
  Mô hình:
   NPV    = - P0 + P1/(1+r)
   P0     = $20
   r     = 10%
   P1     = Giá trị kỳ vọng của dầu mỏ vào năm sau
        = 5% * $12.50 =        0.625
        + 10% * $17.50         + 1.75
        + 20% * $22.50         + 4.5
        + 35% * $27.50         + 9.625
        + 25% * $35.00         + 8.75
        + 5% * $50. 00         + 2.5
                        $27.75
   NPV = -20 + 27.75/1.1 = 5.23
   Kết quả : Thực hiện dự án
   Mô phỏng Monte Carlo của mô hình

Mô hình:
  NPV   =    -20 + RV/1.1
  RV   =    biến rủi ro
      =    giá dầu mỏ vào năm sau đƣợc xác định
           bởi phân phối xác suất bậc thang


Mô phỏng:
Lấy ngẫu nhiên lặp đi lặp lại (ví dụ 500 lần) các giá trị của giá dầu
mỏ từ phân phối xác suất. Việc này đƣợc thực hiện bằng cách lấy
một số ngẫu nhiên giữa 0 và 100% và tìm giá trị tƣơng ứng của
giá dầu từ phân phối xác suất tích luỹ. Đối với mỗi phép mô
phỏng, hãy tính giá trị của NPV. Sau 500 bƣớc chạy mô phỏng,
thu đƣợc 500 giá trị của NPV để từ đó có thể tìm ra NPV kỳ vọng
cùng các đặc trƣng khác của phân phối xác suất NPV.
 Dự án đầu cơ dầu mỏ: Trƣờng hợp cơ sở

Các giả định:        P0 = $20
               r = 0.10
  Phân phối xác suất chữ nhật bậc thang
  Miền giá trị của giá dầu năm sau là từ $10 tới $60
  500 bƣớc chạy mô hình
Tổng hợp các kết quả:
  Mô hình: NPV = -20 + RV/1.1
  Các kết quả mô phỏng từ 500 bƣớc chạy
  NPV kỳ vọng = 5.29
  Độ lệch chuẩn của NPV = 9.24
  Xác suất NPV < 0 = 27%
  Miền giá trị : từ -9.69 tới 34.18
Ƣớc tính tốt nhất có giá trị đơn lẻ
  NPV = -20 + 27.75/1.1 = 5.23
  Kết quả: Chấp thuận hoặc bác bỏ dự án phụ thuộc vào thái độ/chính sách đối
  với rủi ro
                                    „ Phaân phoái xaùc suaát chöõ nhaät baäc thang
  Caùc giaû ñònh:                    P0 = $20
                                    „ Mieàn giaù trò cuûa giaù daàu naêm sau töø $10 tôùi $60
                             r = 0.10
                                    „500 böôùc chaïy moâ hình

                          Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ
                               Döï aùn ñaàu cô daàu moû: Tröôøng hôïp cô sôû
            100% Xaùc suaát keát quaû nhoû hôn giaù trò töông öùng


            80%            60%
Xaùc suaát tích luõy
            40%            20%             0%
               -15    -10     -5       0    5     10    15      20  25    30  35
                Giaù trò kyø voïng (NPV) = 5.29 Ñoä leäch chuaån = 9.24
       „Loaïi boû khaû naêng giaù naèm trong mieàn töø $30 tôùi $60

       Haõy laáy mieàn giaù trò cuûa giaù daàu naêm sau nhö sau:
       $10 tôùi $15 15% Giaù trò kyø voïïng
       $15 tôùi $20 20%
       $20 tôùi $25 35%            P1 = $21.5
       $25 tôùi $30 30%
                                  Phaân phoái NPV tích luyõ
                              Tröôøng hôïp cô sôû vôùi mieàn giaù trò cuûa giaù daàu heïp hôn
            100%
                Xaùc suaát keát quaû nhoû hôn giaù trò töông öùng

            80%
Xaùc suaát tích luõy
            60%


            40%


            20%


             0%
               -12    -10     -8      -6     -4     -2     0      2      4  6  8
               Giaù trò kyø voïng (NPV) = -0.38 Ñoä leäch chuaån = 5.13
                                            „Phaân phoái xaùc suaát ñeàu
                Caùc giaû ñònh:        P0 = $20
                                            „Mieàn giaù daàu trong naêm sau töø $10 tôùi $60
                               r = 0.10
                                            „500 böôùc chaïy moâ hình

                            Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ
                              Tröôøng hôïp cô sôû vôùi phaân phoái xaùc suaát ñeàu
            100%     Xaùc suaát keát quaû nhoû hôn giaù trò töông öùng

            80%
Xaùc suaát tích luõy
            60%            40%            20%             0%
               -15      -10     -5      0      5      10    15    20    25    30  35
                Giaù trò kyø voïng (NPV) = 11.38 Ñoä leäch chuaån = 13.08
                                      „Phaân phoái xaùc suaát chuaån
            Caùc giaû ñònh:        P0 = $20
                                      „Mieàn giaù daàu moû trong naêm sau töø $10 tôùi $60
                           r = 0.10
                                      „500 böôùc chaïy moâ hình

                         Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ
                           Tröôøng hôïp cô sôû vôùi phaân boá xaùc suaát chuaån
            100%     Xaùc suaát keát quaû nhoû hôn giaù trò töông öùng

            80%
Xaùc suaát tích luõy
            60%            40%            20%             0%
               -10      -5      0      5      10   15    20    25    30     35
               Giaù trò kyø voïng (NPV) = 12.68 Ñoä leäch chuaån = 6.31
                                „Phaân phoái xaùc suaát chuaån
          Caùc giaû ñònh:       P0 = $20     „Mieàn giaù daàu moû trong naêm sau töø $10 tôùi $45.50 (Giaù trò trung
                        r = 0.10     bình P1 = 27.75, ñuùng nhö trong tröôøng hôïp cô sôû
                                „500 böôùc chaïy moâ hình

                     Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ
                  Phaân phoái xaùc suaát chuaån vôùi mieàn giaù trò ($10, $45.50)
            100%   Xaùc suaát keát quaû nhoû hôn giaù trò töông öùng

            80%
Xaùc suaát tích luõy
            60%            40%            20%             0%
              -15      -10     -5     0      5    10     15     20     25
               Giaù trò kyø voïng (NPV) = 5.71 Ñoä leäch chuaån = 5.02
Tổng hợp kết quả của dự án đầu cơ dầu mỏ
                    Phaân phoái xaùc suaát cuûa giaù trò
                        hieän taïi roøng

                    Giaù trò kyø voïng  Ñoä leäch chuaån

 A. Trƣờng hợp cơ sở            $5.29        $9.24

 B. Trƣờng hợp cơ sở với miền giá      -0.38         5.13
    dầu hẹp hơn ($10 tới $30)

 C. Trƣờng hợp cơ sở với phân        11.38        13.08
    phối xác suất đều

 D. Trƣờng hợp cơ sở với phân
    phối xác suất chuẩn          12.68         6.31


 E. Trƣờng hợp cơ sở với phân
    phối xác suất chuẩn và         5.71         5.02
    miền giá trị ($10 tới $45.50)
Làm thế nào để giảm rủi ro
 Sử dụng các thị trƣờng vốn và thị trƣờng kỳ hạn
   Sử dụng các thị trƣờng giao sau, kỳ hạn, và quyền chọn
   lựa để bảo hiểm các rủi ro cụ thể của dự án
   Sử dụng thị trƣờng vốn để đa dạng hoá rủi ro đối với các
   cổ đông; một cách lý tƣởng, đa dạng hoá sẽ loại bỏ rủi ro
   đặc biệt hoặc rủi ro không có hệ thống và giảm chi phí
   vốn cổ phần
   Nếu không có thị trƣờng vốn phát triển tốt thì các rủi ro
   có thể đƣợc giảm thiểu bằng cách phân tán chúng cho
   nhiều nhà đầu tƣ hơn
 Sử dụng các dàn xếp qua hợp đồng để tái phân bố
 các rủi ro và các khoản lợi nhuận
   Dịch chuyển rủi ro
   Quản lý rủi ro
Tiêu chuẩn lập hợp đồng
 Hợp đồng có chi phí thấp nhất (lợi nhuận cao
 nhất nếu đầu tƣ xảy ra) không nhất thiết là
 hợp đồng tốt nhất
 Các hợp đồng hiệu quả có thể cung cấp:
   việc dịch chuyển rủi ro tốt hơn – phân phối các
   chi phí tốt hơn giữa các tình huống
    Có nghĩa là, với các xác suất cho trƣớc, thay đổi sự phân
    bổ rủi ro giữa các phía tham gia
   Quản lý rủi ro tốt hơn – lợi nhuận của dự án cao
   hơn hoặc là tổng rủi ro của dự án thấp hơn do
   kết quả của sáng kiến
    Có nghĩa là, Thay đổi cấu trúc sáng kiến để thay đổi xác
    suất của các kết quả
Quan điểm tổng bằng không so với
Quan điểm tổng dƣơng

  Tập trung vào chi phí hàm ý là một quan
  điểm tổng bằng không. Cái mà một phía
  đƣợc là cái mà phía khác mất

  Quan điểm hiệu quả rõ ràng là một
  quan điểm tổng dƣơng. Với một hợp
  đồng đúng đắn, một phía có thể đƣợc
  lợi đáng kể mà không làm mất chi phí
  tƣơng ứng của phía khác.
Dịch chuyển rủi ro
Tồn tại những lựa chọn sau:
Các hợp đồng giới hạn miền giá trị của một hạng mục ngân lƣu cụ thể,
hoặc của ngân lƣu ròng.

Ví dụ, một ngƣời mua có thể thỏa thuận mua một số lƣợng tối thiểu hoặc là
thanh toán một giá tối thiểu để chắc chắn đƣợc cung cấp hàng; những biện
pháp này sẽ đặt ra giới hạn dƣới cho doanh thu bán hàng.

Các biện pháp tƣơng tự sẽ bao gồm:
Một miền giá trị có giới hạn cho giá sản phẩm
• Một lịch trình tăng giá cố định
• Một thực hiện thanh toán giá trung bình dài hạn
• Các điều khoản nâng giá cụ thể sẽ giữ vững tính cạnh tranh của sản
phẩm,

Ví dụ tạo liên quan giữa giá sản phẩm với giá của một hàng thay thế gần gũi
Veà : Döï aùn Quickfix                                Giaù trò kyø voïng cuûa NPV = - $0.74
Hôïp ñoàng xaùc ñònh cuï theå raèng giaù thaønh saûn xuaát              Ñoä leäch chuaån = $44.41
                                           Loã kyø voïng töø vieäc chaáp thuaän = 18.28
moät ñôn vò saûn phaåm (co) seõ khoâng taêng quaù $12                Loã kyø voïng töø vieäc baùc boû = 17.54


                            Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ
                         Quan ñieåm cuûa chuû döï aùn vôùi moät möùc traàn cho caùc chi
                                   phí khôûi ñaàu (Co)
                      1.0
                      0.9
                      0.8

                      0.7

                      0.6
           Xaùc suaát tích luyõ
                      0.5

                      0.4

                      0.3

                      0.2

                      0.1

                      0.0
                             -100   -50    0    50       100      150

                         P(NPV<0) = 63%
Hợp đồng tái cấu trúc các mối tƣơng quan
trong nội bộ dự án

 Các hợp đồng chia sẻ rủi ro giảm rủi ro mà các nhà đầu tƣ
 gánh chịu bằng cách gia tăng tƣơng quan giữa doanh thu
 bán hàng và một số hạng mục chi phí

 Ví dụ: hợp đồng phân chia lợi nhuận với nhân công
    Các trái phiếu với các tỉ lệ lãi suất đƣợc liên kết với
    giá bán của sản phẩm

 Các hợp đồng chia sẻ rủi ro làm giảm tƣơng quan giữa
 các hạng mục lợi ích hoặc cách khác là giữa các hạng mục
 chi phí.
Hợp đồng tái cấu trúc các mối tƣơng quan
trong nội bộ dự án

Những lợi ích từ việc tái cấu trúc các tƣơng quan dựa trên công thức
phƣơng sai của tổng hai biến ngẫu nhiên (x và y)

    v (ax + by) = a2v (x) + b2v (y) + 2ab cov (x,y)

Ví dụ, gọi :
    x = doanh thu (R)
    y = chi phí (C)
    a = 1, b = -1

    v(lợi ích ròng) = v(R-C) = v(R) + V(C) - 2 cov(R,C)

Bất cứ biện pháp nào làm tăng tƣơng quan đồng biến giữa R và C sẽ
làm tăng cov (R,C) và làm giảm phƣơng sai của lợi tích ròng
Veà : Döï aùn Quickfix                                         Giaù trò kyø voïng cuûa NPV = 23.72
          - hôïp ñoàng vôùi nhaø cung caáp thieát laäp moät möùc chi phí traàn laø $12    Ñoä leäch chuaån = 34.53
          - thieát laäp töông quan giöõa giaù baùn ban ñaàu (po) vaø giaù thaønh saûn     Loã kyø voïng töø vieäc chaáp thuaän = 2.82
           xuaát (Co) sao cho 18<Po<20 vaø töông quan giöõa Co & Po = +0.6          Loã kyø voïng töø vieäc baùc boû = 26.53


                           Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ
                      Quan ñieåm chuû ñaàu tö: Chi phí traàn & giaù baùn coù töông quan

                1.0
                0.9
                0.8

                0.7

                0.6
    Xaùc suaát tích luyõ
                0.5

                0.4

                0.3

                0.2

                0.1

                0.0
                   -40   -20     0       20       40    60     80       100       120   140

                   P(NPV<0) = 26%
Veà : Döï aùn Quickfix                                       Giaù trò kyø voïng cuûa NPV = $48.73
          - chi phí traàn laø $12                             Ñoä leäch chuaån = $28.24
          -hôïp ñoàng ñeå giaù baùn lieân keát vôùi chi phí khôûi ñaàu (Co)       Loã kyø voïng töø vieäc chaáp thuaän = 0.09
                                                  Loä kyø voïng töø vieäc baùc boû = 48.82
                Neáu Co < 9 thì Po = 16; neáu khaùc ñi thì Po = 20
                                 Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ
                          Quan ñieåm chuû ñaàu tö: Chi phí traàn & Hôïp ñoàng ñoái vôùi giaù baùn

                1.0
                0.9
                0.8

                0.7

                0.6
    Xaùc suaát tích luyõ
                0.5

                0.4

                0.3

                0.2

                0.1

                0.0
                   -40      -20      0        20  40  60     80       100       120   140

                 P(NPV<0) = 3%
Veà : Döï aùn Quickfix                                  Giaù trò kyø voïng cuûa NPV = $41.45
          - chi phí traàn laø $12                        Ñoä leäch chuaån = 27.28
          -Hôïp ñoàng hieäu chænh ñoái vôùi giaù baùn             Loã kyø voïng töø vieäc chaáp thuaän = 0.19
                                             Loã kyø voïng töø vieäc baùc boû = 41.64
Neáu Co < 9 thì Po = $16
9 < Co < 11 thì Po = $19; neáu khaùc ñi thì Po = $20
                             Phaân phoái xaùc suaát NPV tích luyõ
               Quan ñieåm chuû ñaàu tö : Chi phí traàn & Hôïp ñoàng doanh soá baùn ñöôïc hieäu chænh laàn ñaàu tieân
                1.0
                0.9
                0.8

                 0.7

                0.6
    Xaùc suaát tích luyõ
                 0.5

                0.4

                0.3

                0.2

                 0.1

                0.0
                    -40   -20    0    20    40    60     80       100       120   140

                    P(NPV) < 0 = 3%
Veà : Döï aùn Quickfix                              Giaù trò kyø voïng cuûa NPV = $28.52
          - chi phí traàn $12                      Ñoä leäch chuaån = 23.82
          -Hôïp ñoàng hieäu chænh daønh cho giaù baùn         Loã kyø voïng töø vieäc chaáp thuaän = 0.71
                                         Loã kyø voïng töø vieäc baùc boû = 29.23
Neáu Co < 9 thì Po = $16.50
9 < Co < 11 thì Po = $18.50; neáu khaùc ñi thì Po = $19.50

                      Phaân phoái xaùc xuaát NPV tích luyõ
Quan ñieåm chuû döï aùn : Chi phí traàn & Hôïp ñoàng doanh soá baùn ñöôïc hieäu chænh laàn thöù hai
               1.0
               0.9
               0.8

               0.7

               0.6
    Xaùc suaát tích luyõ
               0.5

               0.4

               0.3

               0.2

               0.1

               0.0
                  -40   -20       0  20  40  60     80       100

                   P(NPV) < 0 = 8%
Hợp đồng tái cấu trúc các mối tƣơng quan
trong nội bộ dự án
Tƣơng tự, việc bổ sung dòng sản phẩm khác sẽ làm giảm
phƣơng sai của doanh thu, với điều kiện là các doanh thu
từ dòng sản phẩm mới (Rn) này có tƣơng quan nghịch biến
với doanh thu hiện hữu (Ro) và V(Rn) < 2cov (Ro, Rn)
Điều này là hiển nhiên từ phƣơng sai của (Ro, Rn)

   V(Ro + Rn) = V(Ro) + V(Rn) + 2cov(Ro, Rn)


Đồng thời, bất cứ biện pháp nào làm giảm quan hệ đồng
biến giữa các chi phí sẽ đều làm giảm phƣơng sai của tổng
chi phí, điều cũng sẽ có tác động làm giảm phƣơng sai của
lợi nhuận ròng.
Đa dạng hóa làm giảm rủi ro

Ví dụ:
  Một nền kinh tế đảo quốc đang cố gắng phát triển ngành công
  nghiệp du lịch của mình
  Nguồn gốc chính của sự bất trắc là thời tiết
                            Suaát sinh lôïi töø
                          caùc hoaït ñoäng cheá taïo
Thôøi tieát       Xaùc suaát  Söõa choáng raùm naéng      Duø che

Muøa möa           0.50        -25%               50%


Muøa naéng          0.50        50%                -25%

Suaát sinh lôïi kyø voïng            12.5%               12.5%

Phöông sai              14.06%                14.06%

Tích sai                     -0.1406     hoaëc laø    -14.06%
Đa dạng hóa làm giảm rủi ro

Danh mục đầu tƣ bao gồm 50% tỉ phần sữa chống rám nắng
và 50% tỉ phần dù che

Suất sinh lợi kỳ vọng :
    = 0.5(12.5) + 0.5(12.5)
    = 12.5%

Phƣơng sai của suất sinh lợi của danh mục đầu tƣ :
    = (0.5)2(14.06) + (0.5)2(14.06) - 2(0.5)(0.5)(14.06)
    =0

Lƣu ý rằng trong trƣờng hợp này hệ số tƣơng quan riêng P = -1
Hòa trộn làm giảm rủi ro
 Gọi yi = suất sinh lợi tiềm năng từ một dự án rủi ro
 Giả sử rằng có nhiều dự án nhƣ vậy và rằng các suất sinh lợi
 của chúng có phân phối xác suất độc lập và nhƣ nhau.
   Không hoà trộn (tức là chỉ đầu tƣ vào một dự án)
   Giá trị kỳ vọng: E(yi) = y
   (suất sinh lợi trung bình)

   Phƣơng sai:   V(yi) = V(y)
   Hoà trộn (ví dụ mua các cổ phần trong một số (n) dự án nếu các
   dự án tƣơng tự )
 Gọi ai = tỉ phần của tổng đầu tƣ trong mỗi dự án = 1/n
   Giá trị kỳ vọng : ai E[y1+y2+...+yn]= ny/n = y

   Phƣơng sai :   V[ai (y1+y2+...+yn)]
            = V[y1/n+y2/n+...+yn/n]
            = nV[y/n] = nV[y]/n2 = V[y]/n
   lim V[y]/n = 0
   n   
Ví dụ về thăm dò dầu mỏ
   Giả sử có 100 hãng trong ngành thăm dò dầu mỏ
   Mỗi hãng có 1 triệu $ đƣợc đầu tƣ và mỗi hãng
   khoan một giếng, các giếng độc lập với nhau


Keát quaû      Xaùc suaát  Lôïi nhuaän Suaát sinh lôïi
                 (trieäu $)            (R)

a) Tìm thaáy daàu  0.50     $1.4           140%
b) Khoâng tìm
  thaáy daàu    0.50     ($1.0)          -100%

 E[R] = 20%
 V[R] = 1.44
 [R] = 120%
Ví dụ về thăm dò dầu mỏ
 Nếu một nhà đầu tƣ đặt toàn bộ tiền của mình vào
 các cổ phần của một hãng, thì rủi ro sẽ rất cao
 Tuy nhiên, nếu một nhà đầu tƣ xây dựng một danh
 mục đầu tƣ bao gồm 1 cổ phần của mỗi một trong
 100 hãng, thì rủi ro của danh mục đầu tƣ này sẽ
 bằng:
      V[R] = 1.44
      s[R]/  (n) = 12%

 Câu hỏi: Rủi ro nào sẽ đƣợc bao gồm trong suất sinh
 lợi xác định giá trị của một dự án (NPV)?
Quản lý rủi ro
  Vấn đề:
   Nhiều dự án có
     Các kinh phí đầu tƣ lớn
     Các giai đoạn chi tiền của dự án kéo dài
     Việc chia sẻ thông tin và công nghệ không hoàn toàn, đặc
     biệt là với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
     Các khác biệt trong khả năng gánh chịu rủi ro của các bên
     Các hợp đồng không ổn định
   Các dự án có thể hấp dẫn khi xét tổng gộp, nhƣng lại
   không hấp dẫn đối với một hoặc nhiều phía do những bất
   trắc về chia sẻ rủi ro và lợi nhuận
  Kết quả là các dự án hấp dẫn không đƣợc thực hiện
Các rủi ro tham gia hợp đồng
 Có khả năng một phía đơn phƣơng không thực hiện
 các điều khoản hợp đồng, đe dọa vị thế của phía
 khác.
 Các ví dụ
   Rủi ro phía dƣới
     Nhà thầu bỏ dự án
     Chính phủ không thể thực hiện thỏa thuận nếu tỉ phần (của
     chiếc bánh nhỏ hơn) vào túi nhà thầu đƣợc cảm nhận là quá
     lớn
   Rủi ro phía trên
     Chính phủ giảm thanh toán cho nhà thầu nếu lợi nhuận đƣợc
     coi là quá đáng
   Bất trắc về việc liệu có phải các điều khoản hợp đồng đƣợc
   thực hiện có thể dẫn tới hành vi cờ bạc tốn kém.
       Tính tới các rủi ro tham gia hợp đồng
       Khi ƣớc tính ngân lƣu kỳ vọng

                  Gaùnh chòu ruûi ro vaø caùc daïng hôïp ñoàng daønh cho thaêm doø daàu moû

                      Lôïi nhuaän theo hôïp ñoàng                                     Lôïi nhuaän ñöôïc hieäu chænh phuø hôïp vôùi caùc ruûi ro tham gia hôïp ñoàng
Xaùc suaát
                                                     Döï kieán söûa ñoåi hôïp ñoàng
                O                                           Lôïi nhuaän

       Aûnh höôûng cuûa ruûi ro tham gia hôïp ñoàng leân toång lôïi nhuaän cuûa nhaø thaàu.

       - Nhaø thaàu coù theå khoâng ñöôïc pheùp chia phaàn trong lôïi nhuaän ôû phía treân.
       - Vì theá, nhaø thaàu caàn ñaùnh giaù döï aùn baèng caùch söû duïng moät phaân phoái xaùc suaát “hieän thöïc”
        phaûn aùnh baát cöù ruûi ro tham gia hôïp ñoàng naøo.
Một số dạng hợp đồng
 HĐ khoán trọn gói
 HĐ thanh toán theo đơn giá
 HĐ thanh tóan theo chi phí có thể hòan trả đƣợc cộng
 thêm các lọai phí
 HĐ thanh tóan theo thực chi
 HĐ chia sẻ lợi nhuận
 HĐ về thƣởng và phạt
Ví dụ
Hợp đồng khai thác dầu khí
Các nguồn rủi ro
  Địa chất
  Chi phí
   Thăm dò
   Phát triển
   Họat động
  Giá dầu
Một số dạng hợp đồng khai thác dầu khí
 HĐ dịch vụ thuần túy
 HĐ dịch vụ rủi ro
 HĐ chia sẻ sản lƣợng
 HĐ về chi phí cho mỗi thùng dầu
Vai trò của thông tin trong ký kết hợp đồng
  Thông tin hoàn hảo  Không cần kích thích lợi ích
  Thông tin không hoàn hảo  Cần kích thích lợi ích
Dự đóan giá cả
MOÂ HÌNH TAÁT ÑÒNH
 ª MOÂ HÌNH TUYEÁN TÍNH

    Pt = P0 + bt

 ª MOÂ HÌNH TÆ LEÄ TAÊNG TRÖÔÛNG KHOÂNG ÑOÅI

    Pt = P0 (1 + g) t

 ª MOÂ HÌNH TÖÏ HOÀI QUI

    Pt = C0 + C1Pt-1
Dự đóan giá cả
MOÂ HÌNH NGAÃU NHIEÂN
 ª MOÂ HÌNH GIAÙ KHOÂNG ÑOÅI KHOÂNG CHAÉC CHAÉN
    Pt = Ptb + e

 ª MOÂ HÌNH GIAÙ ÑOÄC LAÄP KHOÂNG CHAÉC CHAÉN
    Pt = Ptb + et


 ª MOÂ HÌNH BÖÔÙC NGAÃU NHIEÂN
    Pt = Pt-1 + et


 ª MOÂ HÌNH TÖÏ HOÀI QUI BAÄC NHAÁT
    Pt = F1Pt-1 + (1-F1)Ptb + et
       PHẦN MỀM CRYSTAL BALL
               Run
Cell              Run
                Reset
  Define Assumption
                Single Step
  Define Decision
  Define Forecast       Run Preference
  Select  All Assumptions   Forecast Windows …
  Select  All Decisions    Open Overlay Chart
  Select  All Forecasts    Open Trend Chart
  Select  some …       Open Sensitivity Chart
  Freeze Assumptions …     Create Report …
                Extract Data
  Copy data
  Paste Data          Save Run
  Clear Data          Restore Run
  Cell Preference       Close Crystal Ball
                About Crystal Ball
   PHẦN MỀM CRYSTAL BALL


CBTools
 OptQuest
 CB Predictor
 Batch Fit
 Bootstrap
 Correlation Matrix
 Decision Table
 Tornado Chart
 2D Simulation
Phân tích rủi ro

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:120
posted:11/25/2011
language:Vietnamese
pages:76