RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 - DOC by 0ODTaoZ

VIEWS: 175 PAGES: 67

									                    RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

UNIT/MINGGU            OBJEKTIF             HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN         IMPAK

UNIT 1      Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat ;  Fokus Utama:
                                 2.1 Bercerita dengan       Aras 1
MINGGU : 1 & 2    1. menyampaikan cerita yang didengar    menggunakan kata,frasa, ayat,   I Menceritakan cerita yang didengar dengan
             dengan mengggunakan sebutan dan     serta sebutan dan intonasi yang  menggunakan sebutan dan intonasi yang
TEMA :          intonasi yang betul.          baik dan jelas.          betul
Sekolahku       2. memilih dan menggunakan kata dan
Rumahku          ayat yang sesuai untuk menyetakan    1.4 Menyatakan permintan     Aras 1
             sesuatu permintaan.           secara berterusan dan       I Memilih dan menggunakan kata dan ayat
TAJUK :        3. mencari makna perkataan dan       meyakinkan dengan         yang sesuai untuk menyatakan sesuatu.
Sekolahku Indah      meneliti ejaan.             menggunakan intonasai dan
Gotong-royong     4. menulis perkataan dan ayat tunggak    unsur paralnguistik yang sesuai
Sekolahku Indah      dengan tulisan yang cantik.       untuk menguatkan permintaan
dan Ceria       5. menyatakan perbezaan antara
             karangan naratif dengan karangan    1.3 Memberikan dan memahami    Aras 1
             imagimatif.               arahan serta pesanan tentang   1 Mendengar dan mengecam ayat arahan
           6. menyenaraikan kata ganda yang      sesuatu perkara.         serta pesanan.
             betul
           7. menyebut perkataan yang betul
           8. membaca dan membina ayat tunggal     6.1 Membaca dan merujuk      Aras 1
             dan ayat majmuk dengan betul      pelbagai sumber untuk       I Mencari makna perekataan dan meneliti
           9. membina ayat dengan kata adjektid    mendapatkan maklumat bagi     ejaan.
             dan kata kerja.             tajuk yang sedang dikaji
           10. melengkapkan ayat dengan        termasuk makliumat dan tajum
             perkataan yang sesuai.         internet.

                                 6.2 Membca dan mengenal pasti   Aras 1
                                 genre penulisan.         I Mengenal pasti format dan karangsn
                                                  naratif dan imaginatif.

                                 7.1 Membaca dan menerangka    Aras 1
                                 maksud kandungan teks yang    I Memberi makna perktaan dan maksud
                                 tersurat dan tersirat.      frasa dalam ayat.
UNIT /MINGU  OBJEKTIF  HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN          IMPAK

             8.2 Membina dan menulisa ayat  Aras 1
             tunggal dan ayat majmuk dalam  1 Membina ayat tunggal berdasarkan
             sesuatu penulisan teks tentang  pelbagai bahan rangsangan yang diberi.
             sesuatu tajuk.

             3.2 Menghuraikan maklumat    Aras 3
             dengan alasan yang meyakinkan.  I Mengemukakan pendapat yang jelas
                             tentang sesuatu topik dengan manyatakan
                             sebab.
             Fokus Sampingan:
             7.2 Membaca dan meneal pasti   Aras 1
             perkataan, pelbagai jenis ayat  I Mengecam perkataan, istilah dan ayat
             dan gaya bahasa yang terdapat  dalam kerya perosa dan puisi yang diabaca.
             dalam teks sastera dan bukan
             saatera yang dapat membasa
             kesan tertentu kepada pembaca.

             SISTEM BAHASA
             Tatabahasa:
               - kata hubung
               - kata gantinama
               - kata adjektif
               - ayat perintah
               - ayat tunggal
               - ayat majmuk
             Kosa kata :
             Sebutan/Intonasi:
             Ejaan:
             PENGISIAN KURIKULUM
             Ilmu: - Kajian Tempatan
                - Kebersihan
             Nilai: - Kerjasama
                - Kebersihan
             KBT - menyusun atur
                 - banding beza
UNIT/MINGGU      OBJEKTIF                HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN           IMPAK

UNIT : 2     Pada akhir [pelajaran ini, murid-murid  Fokus Utama
         dapat;
MINGGU : 3 & 4                        3.1 Menyampaikan maklumat      Aras 1
         1.  memberitahu maklumat tentang    tentang seuatu perkkara atau     1 Mengenalpasti dan menyusun isi penting
TEMA :         sukan permainan dengan contoh    tajuk dengan menggunakan kata,    berdasarkan bahan.
Mari Bersukan      yang sesuai.            istilah, frasa, ayat yang tepat dan
         2.  melengkapkan ayat dengan      laras bahasa yang sesuai.
TAJUK :         perkataan yang sesuai.
Sukan Permainan  3.  menyenaraikan kata kerja yang    3.2 Menghuraikan maklumat       Aras 3
Faedah Bersukan     terdapat dalam bahan ransangan.   dengan alasan yang meyakinkan.    I Mengemukakan pendapat yang jelas
Usaha Tangga   4.  membaca dan menyatakan                          tentang sesuatu topik dengan menyatakan
Kejayaan        perkataan, istlalh dan ayat dalam                     sebab.
            bahan prosa dan puisi.                          Aras 1
         5.  menjawab dengan secara                          I Memberitahu maklumat tentang sesuatu
            bertatasusila dengan ungkapan                       perkara dan mengemukakan contoh yang
            yang sesuai.                               sesuai.
         6.  merekodkan maklumat tentang
            kegiatan sukan permainan dengan   4.2 Mengemukakan komen yang      Aras 3
            betul.               sesuai berdasarkan pemerhatian,    I Mengemukakan pandangan yang membina
         7.  mengemukakan pendapat tentang    pengalaman dan maklumat yang     tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca
            kebaikan sukan dengan        boleh disampaikan oleh pihak     atau didengar.
            memberikan alasan.         lain.
         8.  membina ayat seruan dengan
            betul.               7.2 Membaca dan mengenalpasti     Aras 3
                              perkataan , pelbagai jenis ayat    I Mengenalpasti ayat dan gaya bahasa teks
                              dan gaya bahasa yang terdapat     prosa dan puisi yang dibaca.
                              dalam teks sastera atau bukan
                              sastera.

                              2.2 Melaporkan sesuatu perkara    Aras 2
                              dengan menggunakan bahasa       I Memberikan penerangan tentang sesuatu
                              yang sesuai dan tepat.        perkara yangdiperoleh dengan menggunakn
                                                 ayat yang jelas.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF  HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN        IMPAK


             6.5 Membaca pantas secara     Aras 2
             imbasan untuk mendapatkan     I Mengimbas maklumat yang sesuai
             maklumat khusus.         daripada teks untuk menyokong fakta.


             10.3 Membuat ringkasan      Aras 1
             daripada bahan yang didengar   I Mengenalpasti isi yang terdapat dalam
             atau dibaca.           bahan yang dibaca atau didengar.

             Fokus Sampingan
             4.2 Mengemukakan komen yang    Aras 1
             sesuai berdasarkan pemerhatian,  I Memerihalkan sesuatu perkara
             pengalaman dan maklumat yang   berdasarkan pemerhatian.
             disampaikan ileh pihak lain.

             2.2 Melaporkan sesuatu perkara  Aras 3
             dengan menggunakan bahasa     1 Memaklumkan sebab dan akibat
             yang sesuai dan tepat.      berdasarkan sesuatu perkara dengan
                              menggunakan perkataan dan frasa yang
                              jelas dan tepat.

             6.3 Membaca dan mengenalpasti   Aras 2
             isi utama dan isi sampingan    I Mengecam isi penting daripada pelbagai
             daripada teks.          bahan bacaan.

             5.1 Membaca kuat ayat dengan   Aras 2
             sebutan dan intonasi yang betul  1 Membaca pelbagai jenis ayat dengan
             dan memahami perkara yang     memberikan penekanan pada intonasi
             dibaca.              berdasarkan tanda baca.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF  HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN        IMPAK

             1.1 Berbual tentang sesuatu    Aras 1
               perkara berkaitan dengan   I Berbual tentang sesuatu perkara yang
               kehidupan seharian dengan   dialami dan didengar dengan menggunakan
               menggunakan kata,       bahasa yang sesuai.
               ungkapan, ayat, sebutan ,
               intonasi dan nada yang
               sesuai.

             8.2 Membina dan menulis ayat   Aras 1
               tunggal dan ayat majmuk    II Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk
               dalam sesuatu penulisan    yang diberikan.
               teks tentang sesuatu tajuk.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF   HASIL PEMBELAJARAN      HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK

             SISTEM BAHASA

             Tatabahasa :
               - kata tunggal
               - kata seru
               - kata majmuk
               - ayat seruan
               - ayat tanya
               - kata kerja

             Kosa kata :
             Sebutan/Intonasi :
             Ejaan :             PENGISIAN KURIKULUM

             Ilmu :  PJK
             Nilai :
               -   Kerjasama
               -   Kerajinan
               -   Patritisme
             KBT :
               -   Kontekstual
             KB :
               -   banding beza
               -   menganalisis
               -   membuat kesimpulan
UNIT/MINGGU            OBJEKTIF             HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN        IMPAK

MINGGU : 5& 6   Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat;  Fokus Utama :
           1. menyatakan sesuatu perkara yang     1.1 Berbual tentang sesuatu     Aras 1
TEMA :          didengaar dan dialami dengan        perkara berkaitan kehidupan   1 Berbual tentang sesuatuperkkara yang
Makmal Komputer      menggunakan bahasa yang sesuai.      seharian dengan         dialami dan didengar dengan menggunakan
Sekolah Saya     2. membaca ayat dalam teks yang        menggunakan kata,        bahasa yang sesuai.
             mengandungi ayat tunggal dan ayat     ungkapan, ayat, sebutan,     Aras 3
TAJUK :          majmuk dengan sebutan yang betul.     intonasi dan nada yang      I Menyatakan teguran dengan sopan secara
Makmal Komputer    3. menyenaraikan kata nama am yang       sesuai.             berterus- terang dalam perbualan.
Teknologi         terdapat dalam teks.
Maklumat       4. membaca pelbagai jenis ayat dengan   2.2 Melaporkan sesuatu perkara    Aras 2
Kelas Komputer      intonasi yang betul.          dengan menggunakan bahasa      I Memberikan penerngan tentang sesuatu
           5. menulis perkataan dan ayat tunggal   yang sesuai da tepat         perkara yang diperoleh dengan
             dengan tulisan yang cantik.                         menggunakan ayat yang jelas.
           6. membina ayat tunggal berdasarkan
             pelbagi bahan ransangan.        3.1 Menyampaikan maklumat      Aras 1
           7. menyatakan ayat arahan dan ayat     tentang sesuatu perkara atau     Ii Mengemukakan maklumat dengan
             pesanan dengan betul.         tajuk dengan menggunakan       menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.
           8. menyenaraikan ayat tunggal dan ayat   kakta, istilah, frasa, ayat yang
             majmuk yang terdapat dalam bahan    tepat dan laras bahasa yang
             ransangan.               sesuai.

                                 5.1 Membaca kuat perkataan dan    Aras 2
                                 ayat dengan sebutan dan intonasi   I Membaca pelbagai jenis ayat dengan
                                 yang beetul dan memahami       memberikan penekanan pada intonasi
                                 perkara yang dibaca.         berdasarkan tanda baca.
                                                   Aras 3
                                                   I Membaca teks dengan sebutan dan
                                                   intonasi yang betul.

                                 4.1 Mengemukakan idea,        Aras 3
                                 pandangan dan pendapat tentang    I Menghuraikan pandangan yang
                                 sesuatu perkara secara terperinci,  dikemukakan dengan memberikan alasan
                                 tepat dan tersusun.         yang munasabah.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF   HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN        IMPAK

             1.3 Memberikan dan memahami     Aras 2
             arahan serta pesanan tentang     Ii Menyampaikan arahan serta pesanan
             sesuatu perkara.           dengan intonasi yang betul dan bersopan.

             Fokus Sampiangan

             5.1 Membaca kuat perkataan dan    Aras 1
             ayat dengan sebuatan dan       I Membaca ayat dalam teks yang
             intonasi yang betul dan       mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk
             memahami prkara yang dibaca.     dengan sebutan yang betul.
                               Aras 2
                               I Membaca pelbagai jenis ayat dengan
                               memberikan penekanan paa intonasi
                               berdasarkan tanda baca.

             1.2 Bertanya dan menjawab      Aras 1
               tentang sesuatu perkara     Iii Menjawab secara bertatasusila dengan
               secara bertatasusila.      menggunakan ungkapan yang sesuai.

             4.1 Mengemukakan idea,        Aras 2
             pandangan dan pendapat tentang    I Melahirkan pandangan tentang sesuatu
             sesuatu perkara secara terperinci,  topik dengan jelas dan teratur.
             tepat dan tersusun.

             4.2 Mengemukakan komen yang     Aras 2
             sesuai berdasarkan pemerhatian,   I Memberikn komen beraitan sesuatu isu
             pengalaman dan maklumat yang     berdasarkan keperluan masa depan.
             disampaikan oleh pihak lain.

             3.3 Menyampaikan maklumat      Aras 3
             kepada pihak lain dalam aktiviti   I Menjelaskan pandangan tentang sesuatu
             terancang.              isu dengan gaya yang betul dan maklumat
                               yang tersusun.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF   HASIL PEMBELAJARAN       HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN      IMPAK

             8.2 Membina dan menulis ayat   Aras 3
             tunggal dan ayat majmuk dalam  I Membina pelbagai jenis ayat dalam
             sesuatu penulisan teks tentang  sesuatu penulisan teks.
             sesuatu tajuk.

             SISTEM BAHASA
             Tatabahasa :
               - Kata nama am
               - Aaaakata nama khas
               - Kata kerja
               - Ayat tunggal
               - Ayat majmuk

             Kosa kata :
             Sebutan/Intonasi :
             Ejaan :

             PENGISIAN KURIKULUM
             Ilmu : Sains Teknologi

             Nilai :
               - bersyukur
               - berdikari
               - bekerjasama

             KBT : Konstruktivisme
             ICT : Tutorial
             KB :
              - menjana idea
              - membanding beza
              - mengimlak
              - mencirikan
              - mencipta
UNIT/MINGGU        OBJEKTIF                 HASIL PEMBELAJARAN      HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN         IMPAK

MINGGU : 7 & 8  Pada akhir pelajaran ini, murid –murid dapat;  Fokus Utama          Aras 1
           1. membentangkan maklumat secara      6.4 Membaca pantas secara   I Menyatakan idea tentang sesuatu teks
TEMA :          ringkas dan tepat.           luncuran untuk mendapatkan  yang dibaca.
Malaysia Boleh    2. memahami maksud teks yang        maklumat yang menyeluruh.   Aras 2
             dibaca.                                I Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks
TAJUK :        3. menghuraikan pelbagai idea                       yang dibaca.
Teladani Mereka      daripaada pelbagi sumber.
           4. menyoal dengan menggunakan kata     6.5 Membaca pantas secara   Aras 2
             tanya.                 imbasan untuk mendapatkan   I Mengimbas maklumat yang sesuai
           5. menyusun maklumat mengikut        maklumat khusus.       daripada teks untuk menyokong fakta.
             urtan.
           6. melahirkan pandangan tentang wira    Fokus Sampingan
             negara dengan jelas dan teratur.    6.1 Membaca dan merujuk    Aras 1
           7. menulis karangan dengan         pelbagai sumber untuk     I Mencari makna perkataan dan meneliti
             menggunakan perkataan dan ayat     mendapatkan maklumat yang   ejaan.
             yang sesuai.              sedang dikaji termasuk
           8. mengemukakan soalan tanpa        maklumat daripada internet.
             menggunakan kata tanya.
           9. menulis frasa dan ayat yang
             diimlakkandengan ejaandan tanda     SISTEM BAHASA
             baca yang betul.
                                 Tatabahasa :
                                   - kata tanya
                                   - ayat tanya
                                   - ayat penyata

                                 Kosa kata :
                                 Sebutan/Intonasi :
                                 Ejaan :
UNIT/ MINGGU  OBJEKTIF  HASIL PEMBELAJARAN   HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK


             PENGISIAN KURIKULUM

             Ilmu :
               - Kajian Tempatan
               - Sains
               - Sejarah


             Nilai :
               -  Keberanian
                - Patriotisme
                - Hemah Tinggi
                - Kebebasan
             KBT :
             Kontekstual
                - mengenal pasti
                 maklumat
             KB :
                - mengenal pasti
                 maklumat
                - mencirikan
                - menyusun atur
             BCB :
                - menengar dengan
                 berkesan
                - menngingat
UNIT/MINGGU           OBJEKTIF             HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN         IMPAK

MINGGU : 9    Pada akhir pelajaran ini, murid –murid dapat;  Fokus Utama

TEMA :        1.  membentangkan maklumat secara     5.2 Membaca kuat teks prosa    Aras 3
Malaysia Boleh      ringkas dan tepat.           dan puisi dengan sebutan dan   1 Membaca lancar teks pelbgai laras bahasa
           2.  memahami maksud teks yang       intonasi yang betul dan lancar,  dengan sebutan dan intonasi yang betul.
TAJUK :          dibaca.                serta memahami perkara yang
Wira Negara     3.  menghuraikan pelbagai idea       dibaca.
             daripaada pelbagi sumber.
           4.  menyoal dengan menggunakan kata    6.1 Membaca dan merujuk      Aras 2
             tanya.                 pelbagai sumber untuk       I Merujuk kamus peribahasa untuk
           5.  menyusun maklumat mengikut       mendapatkan maklumat bagi     mendapatkan makna yang betul.
             urtan.                 tajuk yang sedang dikaji
           6.  melahirkan pandangan tentang wira   termasuk maklumat daripada
             negara dengan jelas dan teratur.    internet.
           7.  menulis karangan dengan
             menggunakan perkataan dan ayat     6.3 Membaca dan mengenal     Aras 2
             yang sesuai.              pasti isi utama dan isis     I Mengecam isi penting daripada pelbagai
           8.  mengemukakan soalan tanpa       sampingan daripada teks.     bahan.
             menggunakan kata tanya.
           9.  menulis frasa dan ayat yang      9.1 Mengambil imlak teks yang   Aras 3
             diimlakkandengan ejaandan tanda    diperdengarkan.          I Mengambil imlak berdasarkan teks yang
             baca yang betul.                             diperdengarkan menggunakan ejaa dan
                                                  tanda baca yang betul.

                                 Fokus Sampingan

                                 1.2 Bertanya dan menjawab     Aras 2
                                 tentang ssuat perkara secara   I Mengemukakan soalan tanpa
                                 bertatasusila.          menggunakan kata tanya.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF  HASIL PEMBELAJARAN   HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK

             SISTEM BAHASA
             Tatabahasa :
               - kata tanya
               - ayat tanya
               - ayat penyata

             Kosa kata :
             Sebutan/Intonasi :
             Ejaan :

             PENGISIAN KURIKULUM
             Ilmu :
               - Kajian Tempatan
               - Sains
               - Sejarah
             Nilai :
               -  Keberanian
               - Patriotisme
               - Hemah Tinggi
               - Kebebasan
             KBT :
             Kontekstual
               - mengenal pasti
                 maklumat
             KB :
               - mengenal pasti
                 maklumat
               - mencirikan
               - menyusun atur
             BCB :
               - menengar dengan
                 berkesan
               - menngingat
UNIT/MINGGU           OBJEKTIF             HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN         IMPAK

MINGGU : 10   Pada akhir pelajaran ini, murid –murid dapat;  Fokus Utama
                                 9.3Menyusun maklumat secara     Aras 1
TEMA :        1.  membentangkan maklumat secara     kohesi daripada nota atau catatan  I Menyusun maklumat mengikut urutan.
Malaysia Boleh      ringkas dan tepat.           hasil daripada bahan yang
           2.  memahami maksud teks yang       didengar atau dibaca.
TAJUK :          dibaca.
Wira Ekspedisi    3.  menghuraikan pelbagai idea       8.2 Membina dan menulis ayat    Aras 2
             daripaada pelbagi sumber.       tunggal dan ayat majmuk dalam    I Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
           4.  menyoal dengan menggunakan kata    sesuatu penulisan teks tentang   berdasarkan tajuk untuk membentuk
             tanya.                 sesuatu tajuk.           perenggan.
           5.  menyusun maklumat mengikut
             urtan.                 Fokus Sampingan
           6.  melahirkan pandangan tentang wira   6.1 Membaca dan merujuk       Aras 3
             negara dengan jelas dan teratur.    pelbagai sumber untuk        I Mendapatkan maklummat daripada
           7.  menulis karangan dengan        mendapatkan maklumat bagi      internet dan sumber lain berkaitan topik.
             menggunakan perkataan dan ayat     tajuk yang sedang dikaji
             yang sesuai.              termasuk maklumat daripada
           8.  mengemukakan soalan tanpa       internet.
             menggunakan kata tanya.                          Aras 3
           9.  menulis frasa dan ayat yang      2.1 Bercerita dengan        I Bercerita dengan menggunakan sebutan,
             diimlakkandengan ejaandan tanda    menggunakan kata, frasa, ayat    intonasi yang betul dan gaya penyampaian
             baca yang betul.            serta sebuatan dan intonasi yang  yang sesuai.
                                 baik dan jelas.


                                 SISTEM BAHASA
                                 Tatabahasa :
                                   - kata tanya
                                   - ayat tanya
                                   - ayat penyata

                                 Kosa kata :
                                 Sebutan/Intonasi :
                                 Ejaan :
UNIT/MINGGU            OBJEKTIF            HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN        IMPAK

MINGGU:11&12   Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat;  Fokus Utama
           1. menyatakan sesuatu permintaan      1.1 Berbual tentang sesuatu    Aras 1
TEMA :          dengan perkataan dan ayat yang       perkara berkaitan kehidupan  I Berbual tentang sesuatu perkara yang
Masyarakat        jelas.                   seharian dengan        dialami dan didengar dengan menggunakan
Penyayang       2. memberikan respon tentang sesuatu      menggunakan kata,       bahasa yang sesuai.
             secara spontan.              ungkapan, ayat, sebutan,
TAJUK :        3. menyenaraikan kata sendi nama        intonasi dan nada yang
Insan Istimewa.      dengan betul.               sesuai.
           4. membaca lancar teks dengan sebutan   1.4 Menyatakan permintaan     Aras 1
             dan intonasi yang betul.          secara berterus-terang dan  I Memilih dan menggunakan kata dan ayat
           5. menulis ayat menggunakan tulisan      meyakinkan dengan       yang sesuai unutk menyatakan sesuatu
             beragkai.                 menggunakan intonasi dan   permintaan.
           6. melengkapkan karangan dengan        unsur paralinguistik yang
             frasa yang sesuai.             sesuai untuk menguatkan
                                   permintan.

                                 4.2 Mengemukakan komen yang    Aras 1
                                 sesuai berdasarkan pemerhatian,  1Memerihalkan sesuatu perkara
                                 pengalaman dan maklumat yang   berdasarkan pemerhatian.
                                 disampaikan oleh pihak lain.

                                 Fokus Sampingan
                                 1.4 Menyatakan permintaan     Aras 2
                                   secara berterus-terang dan  I Menyatakan permintaan dengan alasan
                                   meyakinkan dengan       yang wajar.
                                   menggunakan intonasi dan
                                   unsur paralinguistik yang
                                   sesuai untuk menguatkan
                                   permintan.

                                 9.2Mengenal pasti maklumat    Aras 3
                                 dan mencatat nota daripada    I Mencatat pelbagai nota pesanan dripada
                                 bahan yang didengar atau     bahan yang dibaca atau didengar.
                                 dibaca.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF  HASIL PEMBELAJARAN      HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK

             SISTEM BAHASA

             Tatabahasa :
               - kata sendi
               - ayat peermintaan
               - ayat penyata
               - format syair
               - format kad ucapan
             Kosa kata :
             Sebutan/Intonasi :
             Ejaan :

             PENGISIAN KURIKULUM
             Ilmu :
               - PJK
               - Moral
               - PSV
             Nilai :
               - Kasih sayang
               - Kerjasama
             KBT :
             Kontekstual
               - bekerjasama
             Konstruktivisme
               - menilai
             KB :
               - menyelesaikan masalah
               - menganalisis
               - mentafsir
UNIT/MINGGU          OBJEKTIF            HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN         IMPAK

MINGGU : 13  Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat;  Fokus Utama :

TEMA :       1.  menyatakan sesuatu permintaan     6.1Membaca dan merujuk       Aras 1
Masyarakat       dengan perkataan dan ayat yang    pelbagai sumber untuk       I Mencari makna peerkataan dan meneliti
Penyayang        jelas.                mendapatkan maklumat bagi     ejaan.
          2.  memberikan respon tentang sesuatu   tajuk yang sedang dikaji
TAJUK :         secara spontan.            termasuk maklumat daripada
Prihatin dan    3.  menyenaraikan kata sendi nama     inteernet.
Penyayang        dengan betul.
          4.  membaca lancar teks dengan sebutan  6.4 Membaca pantas secara     Aras 2
            dan intonasi yang betul.       luncuran untuk mendapatkan     I Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks
          5.  menulis ayat menggunakan tulisan   maklumat yang menyeluruh.     yang dibaca.
            beragkai.
          6.  melengkapkan karangan dengan     5.1 Membca kuat peerkataan dan   Aras 3
            frasa yang sesuai.          ayat dengan sebutan dan intonasi  I Membaca teks dengan sbutan dan intonasi
                               yang betul dan memahami      yang betul.
                               perkara yang dibaca.

                               Fokus Sampingan :

                               5.2 Membaca kuat teks posa dan   Aras 2
                               puisi dengan sebuatan dan     Ii Memberikan penjelasan tentang perkara
                               intonasi yang betul dan lancar,  yang dibaca.
                               serta memhami perkara yang
                               dibaca.

                               7.1 Membaca dan menerangkan    Aras 3
                               maksud kandunagan teks yang    I Menghuraikan maksud keseluruhan teks
                               tersurat dan tersirat.       yang dibaca.

                               3.2 Menghuraikan maklumat     Aras 2
                               dengan alasan yang meyakinkan.   I Menyatakan idea tentang sesuatu topik
                                                 dengan memberikan sebab.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF  HASIL PEMBELAJARAN      HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK

             SISTEM BAHASA

             Tatabahasa :
               - kata sendi
               - ayat peermintaan
               - ayat penyata
               - format syair
               - format kad ucapan
             Kosa kata :
             Sebutan/Intonasi :
             Ejaan :

             PENGISIAN KURIKULUM
             Ilmu :
               - PJK
               - Moral
               - PSV
             Nilai :
               - Kasih sayang
               - Kerjasama
             KBT :
             Kontekstual
               - bekerjasama
             Konstruktivisme
               - menilai
             KB :
               - menyelesaikan masalah
               - menganalisis
               - mentafsir
UNIT/MINGGU             OBJEKTIF             HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN         IMPAK

MINGGU : 14     Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat;  Fokus Utama:
                                  4.2 Mengemukakan komen yang    Aras 1
TEMA :         1.  menyatakan sesuatu permintaan     sesuai berdassarkan        I Memerhatikan sesuatu perkara
Masyarakat          dengan perkataan dan ayat yang    pemerhatian, pengalama dan     berdasarkan pemerhatian.
Penyayang          jelas.                maklumat yang disamaikan oleh
            2.  memberikan respon tentang sesuatu   pihak lain.
TAJUK :           secara spontan.
Sayangilah Mereka    3.  menyenaraikan kata sendi nama     8.3 Menulis perkataan dan ayat   Aras 1
               dengan betul.             dengan tukisan berangkai yang   I Menulis perkataan dengan menggunakan
            4.  membaca lancar teks dengan sebutan  kemas.               tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
               dan intonasi yang betul.
            5.  menulis ayat menggunakan tulisan   8.2 Membina dan menulis ayat    Aras 2
               beragkai.               tunggal dan ayat majmuk dalam   I Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
            6.  melengkapkan karangan dengan     sesuatu penulissan teks tentang  berdasarkan tajuk untuk membentuk
               frasa yang sesuai.          sesuatu tajuk.           perenggan.

                                  9.3 Menyusun maklumat secara    Aras 3
                                  kohensi daripada nota atau     I Menulis semula maklumat mengikut
                                  catatan hasil daripada bahan    prosedur.
                                  yang didengar atau dibaca.     Aras 2
                                                   I Menyusun maklumat menikut keutamaan.

                                  Fokus Sampingan :
                                  8.3 Menulis perkataan dan ayat   Aras 2
                                  dengan tukisan berangkai yang   I Menulis ayat dengan menggunakan tulisan
                                  kemas.               berangkai dengan kemas dan cantik.

                                  10.1 Menghasilkan penulisan    Aras 3
                                  pelbagai genre (prosa dan puisi)  I Menulis pelbagai genre menggunakan
                                  termasuk e-mel yang mudah,     laras bahasa yang sesuai.
                                  menarik dan bermakna.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF  HASIL PEMBELAJARAN      HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK

             SISTEM BAHASA

             Tatabahasa :
               - kata sendi
               - ayat peermintaan
               - ayat penyata
               - format syair
               - format kad ucapan
             Kosa kata :
             Sebutan/Intonasi :
             Ejaan :

             PENGISIAN KURIKULUM

             Ilmu :
               - PJK
               - Moral
               - PSV
             Nilai :
               - Kasih sayang
               - Kerjasama
             KBT :
             Kontekstual
               - bekerjasama
             Konstruktivisme
               - menilai
             KB :
               - menyelesaikan masalah
               - menganalisis
               - mentafsir
UNIT/MINGGU           OBJEKTIF             HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN        IMPAK

MINGGU:15 & 16  Pada akhair pelajaran ini, murid-murid dapat;  Fokus Utama :

TEMA :        1.  .menghuraikan pandangan dengan     6.1Membaca dan merujuk       Aras 2
Jiran Sepakat       memberikan ulasan yang mudah.     pelbagai sumber untuk        I Merujuk kamus peribahasa untuk
Hidup Muafakat    2.  menyatakan maksud ayat dalam      mendapatkan maklumat bagi      mendapatkan makna yang betul.
             perenggan.               ajuk yang sedang dikaji
TAJUK :       3.  mengenal pasti dn menyatakan fakta   termasuk maklumat daripada
Hidup berjiran      yang terdapat dalam teks.       internt.
           4.  menyatakan pendapat tentang
             perkara yang menarik.         4.1 Mengemukakan idea,       Aras 3
           5.  menyusun maklumat mengikut       pandangan dan pendapat tentang   I Menghuraikan pandangan yang
             keutamaan.               ssuatu perkara secara terperinci,  dikemukakan dengan memberikan alasan
           6.  membuat pengumuman tentang       tepat dan tersusun.         ayng munasabah.
             sesuatu acara sukan.
           7.  menulis pelbagai jenis ayat dalam   Fokus Sampingan:
             sesuatu penulisan teks.
                                 3.3 Menyampaikan maklumat      Aras 2
                                 kepada pihak lain dalam aktiviti  iMengemukakan pandangan tentang sesuatu
                                 terancang.             isu dengan menggunakan diski yang tepat
                                                   dan maklumat yang betul.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF   HASIL PEMBELAJARAN     HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK

             SISTEM BAHASA:
             Tatabhasa :
               - kata ganda
               - kata tugas
               - simpulan bahasa
               - format pengumuman

             Kosa kata :
             Sebutan/Intonasi :
             Ejaan :

             PENGISIAN KURIKULUM:

             Ilmu :
             Kajian Tempatan

             Nilai :
               - Semangat
               - Bermasyarakat
               - Kerjasama
               - Kebersihan
               - Berdikari
               - Tolong-menolong
             KBT
             Kontekstual
               - membuat kaitan dan
                 perhubungan
             KMD
               - mengenal pasti sebab
                 dan akibat
             KB
             - menyelesaikan masalah.
UNIT/MINGGU             OBJEKTIF             HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN         IMPAK

MINGGU:17&18     Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat;  Fokus Utama :

TEMA :          1.  .menghuraikan pandangan dengan    2.2 Melaporkan sesuatu perkara   Aras 1
Jiran Sepakat         memberikan ulasan yang mudah.     dengan menggunakan bahasa      I Mengumumkan sesuatu perkara kepada
Hidup Muafakat.     2.  menyatakan maksud ayat dalam     yang seauai dan tepat.       orang lain dengan menggunakan kata , frasa
               perenggan.                                dan ayat yang tepat.
TAJUK :         3.  mengenal pasti dn menyatakan fakta
Hari Bersama Jiran      yang terdapat dalam teks.       6.3 Membaca dan mengenal      Aras 1
             4.  menyatakan pendapat tentang      pasti isi utama dan isi sampingan  I Mendapatkan keterangan maksud
               perkara yang menarik.         daripada teks.           keseluruhan teks.
             5.  menyusun maklumat mengikut
               keutamaan.              3.2 Menghuraikan maklumat      Aras 1
             6.  membuat pengumuman tentang      dengan alasan yang meyakinkan.   I Memberitahu maklumat tentang sesuatu
               sesuatu acara sukan.                           perkara dan mengemukakan contoh yang
             7.  menulis pelbagai jenis ayat dalam                     sesuai.
               sesuatu penulisan teks.
                                  Fokus Sampingan :

                                  1.2 Bertanya dan menjawab      Aras 1
                                  tentang sesuatu perkara secara   Ii Menyoal dengan menggunakan kata
                                  bertatasusila.           tanya.
                                                    Aras 3
                                                    I Bersoaljawab dengan memberikan
                                                    penerangan sebagai maklum balas.

                                  4.1 Mengemukakan idea,       Aras 2
                                  pandangan dan pendapat tentang   I Melahirkan pandangan tentang sesuatu
                                  sesuatu secara terperinci, tept   topik dengan jelas dan teratur.
                                  dan tersusun.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF   HASIL PEMBELAJARAN     HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK

             SISTEM BAHASA:
             Tatabhasa :
               - kata ganda
               - kata tugas
               - simpulan bahasa
               - format pengumuman

             Kosa kata :
             Sebutan/Intonasi :
             Ejaan :

             PENGISIAN KURIKULUM:

             Ilmu :
             Kajian Tempatan

             Nilai :
               - Semangat
               - Bermasyarakat
               - Kerjasama
               - Kebersihan
               - Berdikari
               - Tolong-menolong
             KBT
             Kontekstual
               - membuat kaitan dan
                 perhubungan
             KMD
               - mengenal pasti sebab
                 dan akibat
             KB
             - menyelesaikan masalah.
UNIT/MINGGU           OBJEKTIF             HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN        IMPAK

MINGGU:19&20   Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat;  Fokus Utama :

TEMA :        1.  .menghuraikan pandangan dengan    9.2 Mengenal pasti maklumat     Aras 1
             memberikan ulasan yang mudah.     dan mencatat nota daripada      I Merekod maklumat tentang sesuatu
Jiran Sepakat    2.  menyatakan maksud ayat dalam     bahan yang didengar atau       perkara.
Hidup Muafakat      perenggan.              dibaca.
           3.  mengenal pasti dn menyatakan fakta
TAJUK :          yang terdapat dalam teks.       4.2 Mengemukakan komen yang     Aras 1
Sukaneka       4.  menyatakan pendapat tentang      sesuai berdasarkan pemerhatian,   I Memerihalkan sesuatu perkara
             perkara yang menarik.         pengalaman dan maklumat yang     berdasarkan pemerhatian.
           5.  menyusun maklumat mengikut      disampaikan oleh pihak lain.
             keutamaan.
           6.  membuat pengumuman tentang      9.1 Mengambil imlak teks yang    Aras 1
             sesuatu acara sukan.         diperdengarkan.           I Mengeja dan menulis perkataan dan ayat
           7.  menulis pelbagai jenis ayat dalam                     yang diperdengarkan.
             sesuatu penulisan teks.
                                10.1Menghasilkan penulisan      Aras 3
                                pelbagai genre (prosa dan puisi)   I Menulis pelbagai genre menggunakan
                                termasuk e-mel yang mudah,      laras bahasa yang sesuai.
                                menarik dan bermakna.

                                Fokus Sampingan :

                                8.2 Membina dan menulis ayat     Aras 3
                                tunggal dan ayat majmuk dalam    I Membina pelbagai jenis ayat dalam
                                sesuatu penulisan teks tentang    sesuatu penulisan teks.
                                sesuatu tajuk

                                4.1 Mengemukakan idea,        Aras 3
                                pandangan dan pedapat tentang    I Menghuraikan pandangan yang
                                sesuatu perkara sacara terperinci,  dikemukakan dengan memberikan alasan
                                tepat dan tersusun.         yang munasabah.
UNIT/MINGGU  OBJEKTIF  HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN   IMPAK

             4.2 Mengemukakan komen yang    Aras 1
             sesuai berdasarkan pemerhatian,  I Memerhatikan sesuatu perkara
             Pengalaman dan maklumat yang   berdasarkan pemerhatian.
             disampaikan oleh pihak lain.

             SISTEM BAHASA:
             Tatabahasa :
               - kata ganda
               - kata tugas
               - simpulan bahasa
               - format pengumuman
             Kosa kata :
             Sebutan/Intonasi :
             Ejaan :

             PENGISIAN KURIKULUM
             Ilmu :
             Kajian Tempatan
             Nilai :
               - Semangat
               - Bermasyarakat
               - Kerjasama
               - Kebersihan
               - Berdikari
               - Tolong-menolong
             KBT
             Kontekstual
               - membuat kaitan dan
                 perhubungan
             KMD
               - mengenal pasti sebab
                 dan akibat
             KB
             - menyelesaikan masalah.
            Pada akhir pengajaran dan    Fokus Utama
UNIT : 7        pembelajaran ini murid-murid  1.2 Bertanya dan menjawab tentang      Aras 2
            dapat :               sesuatu perkara secara bertatasusila.  (ii) Memberikan respons yang sesuai
                                                  berdasarkan soalan yang dikemukakan
MINGGU : 21 , 22 & 23  1. mengenal pasti an
            menyusun sisi penting.     3.1 Menyampaikan maklumat tentang      Aras 1
                            sesuatu perkara atau tajuk dengan      (ii) Mengemukakan maklumat dengan
TEMA : Mari Bertani   2. menyusun meklumat      menggunakan kata, istilah, frasa, ayat   menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.
            mengikut keutamaan.       yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.
                                                  Aras 2
TAJUK :         3. menyatakan isi utama dan                         (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting
            isi sampingan.                               berdasarkan tajuk yang dibincangkan.
 - Bumi Hijau
 - Petani Jaya     4. mengenal pasti isi penting                        (ii) Menyampaikan maklumat yang diperoleh
 - Makanan Berasaskan  daripada cerita yang dibaca.                        secara jelas dan tersusun.
  Pertanian
 -Kelebihan Ciptaan   5. menghuraikan idea daripada                        Aras 2
 Tuhan         pelbagai sumber.        5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
                            dengan sebutan dan intonasi yang betul   (i) Membaca lancar teks bahan sastera dengan
            6. melengkapkan karangan    dan lancar, serta memahami perkara yang   sebutan, intonasi dab gaya penyampaian yang
            dengan perkataan atau frosa   dibaca.                   betul.
            yang sesuai.
                                                  (ii) Memberikan penjelasan tentang perkara
            7. mengenal pasti maklumat                         yang dibaca.
            dan mencatat nota peringatan.

            8.memberikan penerangan     6.1 Membaca dan merujuk pelbagai      Aras 1
            tentang sesuatu perkara     sumber untuk mendapatkan maklumat      (i) Mencari makna perkataan dan meneliti
            dengan menggunakan ayat     bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk   ejaan.
            yang jelas.           maklumat daripada internet.         Aras 2
                                                  (i) Merujuk kamus peribahasa untuk
                                                  mendapatkan makna yang betul.
                 Fokus Sampingan
                4.2 Mengemukakan komen yang sesuai    Aras 3
SISTEM BAHASA:         berdasarkan pemerhatian, pengalaman    (i) Mengemukakan pandangan yang membina
Tatabahasa: kata nama, kata   dan maklumat yang disampaikan oleh    tentang sesuatau perkara yang dilihat, dibaca
ganti nama, jenis ayat.     pihak lain                dan didengar
Kosa Kata: bajak, tuai,semai,
dll.

PENGISIAN                                 Aras 3
                8.2 Membina dan menulis ayat tunggal
KURIKULUM:
                dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan
Ilmu: Sains, MZ, PS                            (i) Bercerita dengan menggunakan sebutan,
                tentang sesuatu tajuk.
Nilai: hormat menghormati,                        intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang
kasih sayang.
                                     sesuai.
KEMAHIRAN BERNILAI
TAMBAH:
KB : Menjana idea                             Aras 2
KP : Intr/interpersonal     10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai   (i) Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat
Konstruktivisme, BCB,      genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel  dalam penulisan.
                yang mudah, menarik dan bermakna.
KTM(ICT)
                                     Aras 1
                11.1 Menyatakan pandangan tentang     (i) Meneliti perkara yang manarik dalam bahan
                perkara yang menarik dalam sesebuah    yang ditonton atau dibaca
                karya
                             Fokus Utama                  Aras 2
                                                    (ii) Memberikan respons yang sesuai
UNIT : 8         Pada akhir pengajaran dan    1.2 Bertanya dan menjawab tentang       berdasarkan soalan yang dikemukakan.
             pembelajaran ini murid-murid  sesuatu perkara secara bertatasusila.
             dapat ;
MINGGU :                                                Aras 1
             1. menyampaikan cerita
   24,25 &26      berdasarkan isi penting.    2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,    (i) Menceritakan cerita yang didengar dengan
                             frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang  menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
             2.mencari makna perkataan    baik dan jelas                Aras 2
             frasa dan meneliti ejaan.                           (i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita
TEMA :                                                 yang didengar atau ditonton.
             3.menyatakan keterangan                            Aras 3
Melancung ke Sabah dan  maksut keseluruhan teks.                           i) Mengemukakan pandangan yang membina
Sarawak                                                tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca dan
             4. menyenaraikan isi penting                         didengar.
             dalam bahan bacaan.
TAJUK :                                                Aras 1
             5. menulis maklumat dengan                          i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting
- Negeri di Bawah    lengkap.            3.1 Menyampaikan maklumat tentang       berdasarkan bahan
 Bayu.                         sesuatu perkara atau tajuk dengan       .Aras 2
- Bumi Kenyalang     6. mengambil imlak       menggunakan kata, istilah, frasa, ayat    (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting
- Indahnya Negeriku   berdasarkan teks dengan ejaan  yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.   berdasarkan tajuk yang dibincangkan.
- Pulau Gaya       dan tanda baca yang betul.
- Melawat ke Sarawak
             7. mengenaraikan ayat pasif                          Aras 1
             dan ayat aktif dengan betul                          (i) Membaca lancar bahan bukan sastera
                             5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi     dengan sebutan yang betul.
                             dengan sebutan dan intonasi yang betul
                             dan lancar, serta memahami perkara yang
                             dibaca.                    Aras 1
                                                    (i) Mencari makna perkataan dan meneliti
                             6.1 Membaca dan merujuk pelbagai       ejaan.
                             sumber untuk mendapatkan maklumat       Aras 3
                             bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk    i) Bercerita dengan menggunakan sebutan,
                             maklumat daripada internet.          intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang
sesuai.
SISTEM BAHASA:         Fokus Sampingan
Tatabahasa: kata nama, kata
ganti nama, jenis ayat.    7.1 Membaca dan menerangkan maksud      Aras 1
Kosa Kata:           kandungan teks yang tersurat dan tersirat.  (i) Memberi makna perkataan dan maksud
melancong,pelancong,tumpuan,                        frasa dalam ayat.
dll.

PENGISIAN KURIKULUM:      8.2 Membina dan menulis ayat tunggal     Aras 1
Ilmu: Sains, MZ, PS      dan ayat majmuk dalam sesuatu        (i) Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai
Nilai: hormat menghormati,   penulisan teks tentang sesuatu tajuk.    bahan rangsangan yang diberi.
kasih sayang.                                Aras 3
                                      (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam sesutau
KEMAHIRAN BERNILAI                             penulisan teks.
TAMBAH:
KB : Menjana idea       10.3 Membuat ringkasan daripaada       Aras 1
KP : Intr/interpersonal    bahan yang diengar atau dibaca.       (i) Mengenal pasti isi yang terdapat dalam
Konstruktivisme, BCB,                            bahan yang dibaca atau didengar
KTM(ICT)
                              Fokus Utama
              Pada akhir pengajaran dan   2.1 Bercerita dengan menggunakan       Aras 2
             pembelajaran ini murid-murid  kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi
UNIT : 9         dapat :             yang baik dan jelas.             i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita
                                                    yang didengar atau ditonton.
MINGGU : 27, 28 & 29   1. mengeanal pasti dan
             menyusun isi penting      8.1 Membina dan menulis perkataan,      Aras 3
TEMA :          berdasarkan bahan        ayat tunggal, dan ayat majmuk.        (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
             rangsangan.                                  yang lengkap.
Kesenian dan Kebudayaan
             2. menyampaikan cerita     5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
                                                    Aras 1
             berdasarkan isi penting.    dengan sebutan dan intonasi yang betl
TAJUK :                          dan lancar serta memmahami perkara
                                                    (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan
             3. menyenaraikan kata kerja   yang dibaca.
                                                    sebutan yang betul
- Keseniaan        yang terdapat dalam teks.
- Seni Tradisional
 Kita          4. menyatakan perbezaan dan   6.5 Membaca pantas secara imbasan       Aras 3
- Seni dan Budaya     persamaan bahan yang dibaca   untuk mendapatkan maklumat khusus.      (i) Mengumpul maklumat yang sesuai daripada
- Patuan Wayang      dengan mengggunakan ayat                           pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta.
 Kulit.         yang betul.
- Peta Minda
             5. membina ayat tanya yang   6.5 Membaca pantas secara imbasan       Aras 1
             betul.             untuk mendapatkan maklumat khusus       (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki
                                                    daripada teks.
             6. melengkapkan ayat dengan
             perkataan dan frasa yang
             sesuai.

             7. menulis frasa dan ayat
             dengan ejaan serta tanda baca
             yang betul.

             8. melafazkan syair dengan
             sebutan dan intonasi yang
             betul.
                Focus Sampingan


SISTEM BAHASA:         6.1 Membaca dan merujuk pelbagai     Aras 1
Tatabahasa: kata nama, kata   sumber untuk mendapatkan maklumat     (i) Mencari makna perkataan dan meneliti
ganti nama, jenis ayat.     untuk bagi tajuk yang sedang dikaji    ejaan.
Kosa Kata: bajak, tuai,semai,  termasuk maklumat daripada internet.
dll.

PENGISIAN                                 Aras 2
KURIKULUM:           8.1 Membina adan menulis perkataan,
Ilmu: Sains, MZ, PS       ayat tunggal dan ayat majmuk       (i) Melengkapkan ayat majmuk dengan kata
Nilai: hormat menghormati,                        hubung yang sesuai
kasih sayang.

KEMAHIRAN BERNILAI
TAMBAH:
KB : Menjana idea        3.1 Menyampaikan maklumat tentang     Aras 1
KP : Intr/interpersonal     sesuatu perkara atau tajuk dengan
Konstruktivisme, BCB,      menggunakan kata, istilah, frasa, ayat  (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting
KTM(ICT)            yang tepat dan laras bahasa yang sesuai  berdasarkan bahan.
                                     (ii) Mengemukakan maklumat dengan
                                     menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.
              RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK
UNIT / MINGGU  OBJEKTIF       HASIL PEMBELAJARAN     HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK
            Pada akhir pengajaran dan    Fokus Utama
UNIT : 7        pembelajaran ini murid-murid  1.3 Bertanya dan menjawab tentang      Aras 2
            dapat :               sesuatu perkara secara bertatasusila.  (ii) Memberikan respons yang sesuai
                                                  berdasarkan soalan yang dikemukakan
MINGGU : 21 , 22 & 23  1. mengenal pasti an
            menyusun sisi penting.     3.1 Menyampaikan maklumat tentang      Aras 1
                            sesuatu perkara atau tajuk dengan      (ii) Mengemukakan maklumat dengan
TEMA : Mari Bertani   2. menyusun meklumat      menggunakan kata, istilah, frasa, ayat   menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.
            mengikut keutamaan.       yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.
                                                  Aras 2
TAJUK :         3. menyatakan isi utama dan                         (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting
            isi sampingan.                               berdasarkan tajuk yang dibincangkan.
 - Bumi Hijau
 - Petani Jaya     4. mengenal pasti isi penting                        (ii) Menyampaikan maklumat yang diperoleh
 - Makanan Berasaskan  daripada cerita yang dibaca.                        secara jelas dan tersusun.
  Pertanian
 -Kelebihan Ciptaan   5. menghuraikan idea daripada                        Aras 2
 Tuhan         pelbagai sumber.        5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
                            dengan sebutan dan intonasi yang betul   (i) Membaca lancar teks bahan sastera dengan
            6. melengkapkan karangan    dan lancar, serta memahami perkara yang   sebutan, intonasi dab gaya penyampaian yang
            dengan perkataan atau frosa   dibaca.                   betul.
            yang sesuai.
                                                  (ii) Memberikan penjelasan tentang perkara
            7. mengenal pasti maklumat                         yang dibaca.
            dan mencatat nota peringatan.

            8.memberikan penerangan     6.1 Membaca dan merujuk pelbagai      Aras 1
            tentang sesuatu perkara     sumber untuk mendapatkan maklumat      (i) Mencari makna perkataan dan meneliti
            dengan menggunakan ayat     bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk   ejaan.
            yang jelas.           maklumat daripada internet.         Aras 2
                                                  (i) Merujuk kamus peribahasa untuk
                                                  mendapatkan makna yang betul.
              RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK
UNIT / MINGGU  OBJEKTIF       HASIL PEMBELAJARAN     HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK
                 Fokus Sampingan
                4.2 Mengemukakan komen yang sesuai    Aras 3
SISTEM BAHASA:         berdasarkan pemerhatian, pengalaman    (i) Mengemukakan pandangan yang membina
Tatabahasa: kata nama, kata   dan maklumat yang disampaikan oleh    tentang sesuatau perkara yang dilihat, dibaca
ganti nama, jenis ayat.     pihak lain                dan didengar
Kosa Kata: bajak, tuai,semai,
dll.

PENGISIAN                                 Aras 3
                8.2 Membina dan menulis ayat tunggal
KURIKULUM:
                dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan
Ilmu: Sains, MZ, PS
                tentang sesuatu tajuk.          (i) Bercerita dengan menggunakan sebutan,
Nilai: hormat menghormati,                        intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang
kasih sayang.                               sesuai.
KEMAHIRAN BERNILAI
TAMBAH:
KB : Menjana idea                             Aras 2
                10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai   (i) Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat
KP : Intr/interpersonal
Konstruktivisme, BCB,      genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel  dalam penulisan.
KTM(ICT)            yang mudah, menarik dan bermakna.

                                     Aras 1
                11.1 Menyatakan pandangan tentang     (i) Meneliti perkara yang manarik dalam bahan
                perkara yang menarik dalam sesebuah    yang ditonton atau dibaca
                karya
              RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK
UNIT / MINGGU  OBJEKTIF       HASIL PEMBELAJARAN     HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK
                             Fokus Utama

UNIT : 8         Pada akhir pengajaran dan    1.2 Bertanya dan menjawab tentang       Aras 2
             pembelajaran ini murid-murid  sesuatu perkara secara bertatasusila.     (ii) Memberikan respons yang sesuai
             dapat ;                                    berdasarkan soalan yang dikemukakan.
MINGGU :
             1. menyampaikan cerita
   24,25 &26      berdasarkan isi penting.    2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,    Aras 1
                             frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang
             2.mencari makna perkataan    baik dan jelas                (i) Menceritakan cerita yang didengar dengan
             frasa dan meneliti ejaan.                           menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
TEMA :                                                 Aras 2
             3.menyatakan keterangan                            (i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita
Melancung ke Sabah dan  maksut keseluruhan teks.                           yang didengar atau ditonton.
Sarawak                                                Aras 3
             4. menyenaraikan isi penting                         i) Mengemukakan pandangan yang membina
             dalam bahan bacaan.                              tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca dan
TAJUK :                                                didengar.
             5. menulis maklumat dengan
- Negeri di Bawah    lengkap.            3.1 Menyampaikan maklumat tentang       Aras 1
 Bayu.                         sesuatu perkara atau tajuk dengan       i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting
- Bumi Kenyalang     6. mengambil imlak       menggunakan kata, istilah, frasa, ayat    berdasarkan bahan
- Indahnya Negeriku   berdasarkan teks dengan ejaan  yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.   .Aras 2
- Pulau Gaya       dan tanda baca yang betul.                          (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting
- Melawat ke Sarawak                                          berdasarkan tajuk yang dibincangkan.
             7. mengenaraikan ayat pasif
             dan ayat aktif dengan betul
                             5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi     Aras 1
                             dengan sebutan dan intonasi yang betul    (i) Membaca lancar bahan bukan sastera
                             dan lancar, serta memahami perkara yang    dengan sebutan yang betul.
                             dibaca.

                             6.1 Membaca dan merujuk pelbagai       Aras 1
                             sumber untuk mendapatkan maklumat       (i) Mencari makna perkataan dan meneliti
                             bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk    ejaan.
                             maklumat daripada internet.          Aras 3
i) Bercerita dengan menggunakan sebutan,
intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang
sesuai.
                     RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK
UNIT / MINGGU         OBJEKTIF        HASIL PEMBELAJARAN     HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN                    IMPAKSISTEM BAHASA:                    Fokus Sampingan
Tatabahasa: kata nama, kata
ganti nama, jenis ayat.                7.1 Membaca dan menerangkan maksud      Aras 1
Kosa Kata:                      kandungan teks yang tersurat dan tersirat.  (i) Memberi makna perkataan dan maksud
melancong,pelancong,tumpuan,                                    frasa dalam ayat.
dll.

PENGISIAN KURIKULUM:                 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal     Aras 1
Ilmu: Sains, MZ, PS                  dan ayat majmuk dalam sesuatu        (i) Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai
Nilai: hormat menghormati,              penulisan teks tentang sesuatu tajuk.    bahan rangsangan yang diberi.
kasih sayang.                                           Aras 3
                                                  (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam sesutau
KEMAHIRAN BERNILAI                                         penulisan teks.
TAMBAH:
KB : Menjana idea                   10.3 Membuat ringkasan daripaada       Aras 1
KP : Intr/interpersonal                bahan yang diengar atau dibaca.       (i) Mengenal pasti isi yang terdapat dalam
Konstruktivisme, BCB,                                       bahan yang dibaca atau didengar
KTM(ICT)
              RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK
UNIT / MINGGU  OBJEKTIF       HASIL PEMBELAJARAN     HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK
                              Fokus Utama
              Pada akhir pengajaran dan   2.1 Bercerita dengan menggunakan       Aras 2
             pembelajaran ini murid-murid  kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi
UNIT : 9         dapat :             yang baik dan jelas.             i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita
                                                    yang didengar atau ditonton.
MINGGU : 27, 28 & 29   1. mengeanal pasti dan
             menyusun isi penting      8.1 Membina dan menulis perkataan,      Aras 3
TEMA :          berdasarkan bahan        ayat tunggal, dan ayat majmuk.        (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk
             rangsangan.                                  yang lengkap.
Kesenian dan Kebudayaan
             2. menyampaikan cerita     5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
                                                    Aras 1
             berdasarkan isi penting.    dengan sebutan dan intonasi yang betl
TAJUK :                          dan lancar serta memmahami perkara
                                                    (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan
             3. menyenaraikan kata kerja   yang dibaca.
                                                    sebutan yang betul
- Keseniaan        yang terdapat dalam teks.
- Seni Tradisional
 Kita          4. menyatakan perbezaan dan   6.5 Membaca pantas secara imbasan       Aras 3
- Seni dan Budaya     persamaan bahan yang dibaca   untuk mendapatkan maklumat khusus.      (i) Mengumpul maklumat yang sesuai daripada
- Patuan Wayang      dengan mengggunakan ayat                           pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta.
 Kulit.         yang betul.
- Peta Minda
             5. membina ayat tanya yang   6.5 Membaca pantas secara imbasan       Aras 1
             betul.             untuk mendapatkan maklumat khusus       (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki
                                                    daripada teks.
             6. melengkapkan ayat dengan
             perkataan dan frasa yang
             sesuai.

             7. menulis frasa dan ayat
             dengan ejaan serta tanda baca
             yang betul.

             8. melafazkan syair dengan
             sebutan dan intonasi yang
             betul.
              RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK
UNIT / MINGGU  OBJEKTIF       HASIL PEMBELAJARAN     HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK
                 Focus Sampingan


SISTEM BAHASA:          6.1 Membaca dan merujuk pelbagai     Aras 1
Tatabahasa: kata nama, kata    sumber untuk mendapatkan maklumat     (i) Mencari makna perkataan dan meneliti
ganti nama, jenis ayat.      untuk bagi tajuk yang sedang dikaji    ejaan.
Kosa Kata: bajak, tuai,semai,   termasuk maklumat daripada internet.
dll.

PENGISIAN                                  Aras 2
KURIKULUM:            8.1 Membina adan menulis perkataan,
Ilmu: Sains, MZ, PS        ayat tunggal dan ayat majmuk       (i) Melengkapkan ayat majmuk dengan kata
Nilai: hormat menghormati,                         hubung yang sesuai
kasih sayang.

KEMAHIRAN BERNILAI
TAMBAH:
KB : Menjana idea         3.1 Menyampaikan maklumat tentang     Aras 1
KP : Intr/interpersonal      sesuatu perkara atau tajuk dengan
Konstruktivisme, BCB,       menggunakan kata, istilah, frasa, ayat  (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting
KTM(ICT)             yang tepat dan laras bahasa yang sesuai  berdasarkan bahan.
                                      (ii) Mengemukakan maklumat dengan
                                      menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.
                RANCANGAN TAHUNAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN TIGA
 MINGGU        OBJEKTIF         HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN         IMPAK


Minggu : 33 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama:
       pembelajaran murid dapat:
                      4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 1
Tema:    1. menyatakan pendapat berdasarkan pemerhatian, pengalaman (i)     Memerihalkan   sesuatu   perkara
Amalan Hidup tentang topik dengan intonasi dan maklumat yang disampaikan oleh berdasarkan pemerhatian.
Sihat    dan gaya yang betul      pihak lain

        2. menggunakan perkataan,
        frasa dan ayat yang sesuai 3.3 Menyampaikan maklumat kepada Aras 1
Tajuk:     bagi penulisan karangan  pihak lain dalam aktiviti terancang. (i) Menyatakan pendapat yang wajar tentang
Mari                                      sesuatu topic dengan intonasi dan gaya yang
Berekreasi   3. membina ayat permintaan                    betul.
        dan menyenaraikan kata
        kerja
                     8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan Aras 3
                     tulisan berangkai yang kemas     (i) Menulis teks dengan menggunakan
                                        tulisan berangkai                      Fokus Sampingan

                      3.3 Menyampaikan maklumat kepada Aras 2
                        pihak lain dalam aktiviti terancang (i) Mengemukakan pandangan tentang
                                          sesuatu isu dengan menggunkan diksi yang
                                          tepat dan maklumat yang betul
Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Imbuhan

Kosa Kata
senamrobik
cerdas
senaman
pergerakan
menyertai


Pengisian Kurikulum

Ilmu:
Sains
K.Tempatan
Matematik

Nilai:

baik hati
menghargai


Kemahiran Bernilai Tambah:

Kecerdasan Pelbagai
Kajian Masa Depan
ICT
 MINGGU        OBJEKTIF         HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN        IMPAK


Minggu : 34 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama
       pembelajaran murid dapat:
                     6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 1
Tema:    1.   memberi   makna sumber untuk mendapatkan maklumat (i) Mencari makna perkataan dan meneliti
       perkataan,  frasa   dan bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk ejaan.
Amalan Hidup menyatakan jenis ayat yang makllumat daripada internet
Sihat    betul.

         2.   menulis  ringkasan 6.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 2
         berdasarkan  teks  yang untuk mendapatkan maklumat yang (i) Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks
Tajuk:      dibaca.           menyeluruh             yang dibaca.

Jagalah     3.   mengulas   bahan
Kesihatan Diri  rangsangan dengan ayat yang 8.1 Membina dan menulis perkataan, Aras 2
         jelas dan sesuai      ayat tunggal dan ayat majmuk    (i) Melengkapkan ayat majmuk dengan kata
                                        hubung yang sesuai.                      Fokus Sampingan

                      8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 3
                      dan ayat majmuk dalam sesuatu (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam
penulisan teks tentang sesuatu tajuk  sesuatu penulisan teks.
Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Ayat penyata

Kosa kata:
bersenam
pemakanan
berkhasiat
menyerang
ceria

Pengisian Kurikulum
Ilmu:
Pendidikan Moral
Pendidikan Agama

Nilai:
kebersihan
kasih saying
                    Kajian Masa Depan
                    Interpersonal
                    Kontekstual
 MINGGU       OBJEKTIF        HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN          IMPAK


Minggu : 35 Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama
       pembelajaran murid dapat:
                    2.1 Bercerita dengan menggunakan   Aras 2
Tema:    1.   memberikan komen kata, frasa, ayat serta sebutan dan  (i) Mengenal pasti isi penting yang didengar
       tentang bahan berdasarkan intonasi yang baik dan jelas.     dengan menggunakan sebutan dan intonasi
Amalan Hidup keperluan masa depan                      yang betul.
Sihat
       2. menghuraikan isi bahan
       ransangan dengan ayat yang 6.4 Membaca pantas secara luncuran  Aras 1
       sesuai.          untuk mendapatkan maklumat yang   (i) Menyatakan idea tentang sesuatu teks
Tajuk:                 menyeluruh              yang dibaca

Keluarga Sihat
                    8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 3
dan ayat majmuk dalam sesuatu (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam
penulisan teks tentang sesuatu tajuk sesuatu penulisan teks.


11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 2
dari aspek penggunaan perkataan, idea, (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan
ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. mesej dan nilai yang terdapat dalam teksFokus Sampingan

1.2 Bertanya dan menjawab tentang Aras 1
sesuatu perkara secara bertatasusila (i) Mendengar ungkapan untuk memberikan
                   maklum balas.


2.2   Melaporkan sesuatu perkara Aras 2
dengan menggunakkan bahasa yang (i) Memberikan penerangan tentang sesuatu
sesuai dan tepat          perkara  yang   diperoleh dengan
                  menggunakan ayat yang jelas.


Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Ayat Tanya

Kosa kata:
seimbang
berekreasi
berkhasiat
                    Pengisian Kurikulum
                    Ilmu:
                    Kajian Tempatan
                    Sains

                    Nilai:
                    bekerjasama
                    kebersihan

                    Kemahiran Bernilai Tambah
                    Kontekstual
 MINGGU      OBJEKTIF        HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN        IMPAK


Minggu: 36  Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama
       pembelajaran murid dapat:
                    1.1 Berbual tentang sesuatu perkara  Aras 1
Tema:    1.      mengemukakan berkaitan kehidupan seharian dengan  (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang
       pandangan tentang bahan menggunakan kata, ungkapan, ayat,    dialami dan didengar dengan menggunakan
Menempa   ransangan dengan wacana sebutan, intonasi dan nada yang sesuai  bahasa yang sesuai.
kejayaan   yang sesuai.
Mencipta
Sejarah   2. memberikan penjelasan 3.2 Menghuraikan maklumat dengan Aras 3
      tentang sesuatu perkara alasan yang menyakinkan        (i) Mengemukakan pendapat yang jelas
      dengan jelas                         tentang sesuatu topic dengan menyatakan
Tajuk:                                  sebab.
      3.   menyenaraikan kata
Kenderaan  nama khas
Keluaran               3.3 Menyampaikan maklumat kepada Aras 2
Malaysia               pihak lain dalam aktiviti terancang (i) Mengemukakan pandangan tentang
                                     sesuatu isu dengan gaya yang betul dan
                                     maklumat yang tersusun.

                   4.1 Mengemukakan idea, pandangan Aras 2
                   dan pendapat tentang sesuatu perkara (i) Melahirkan pandangan tentang sesuatu
                   secara terperinci, tepat dan tersusun. topic dengan jelas dan teratur.


                   Fokus Sampingan

                   5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi  Aras 2
                   dengan sebutan dan intonasi yang betul  (i) Membaca lancer teks bahan sastera
                   dan lancer serta memahami perkara    dengan sebutan, intonasi dan gaya
                   yang dibaca.               penyampaian yang betul.


                   9.2 Mengenal pasti maklumat dan Aras 1
                   mencatat nota daripada bahan yang (i) Merekod maklumat tentang sesuatu
                   didengar atau dibaca.       perkara.
          Sistem Bahasa
          Tatabahasa:
          Kata Nama Khas

          Kosa kata:
          keistimewaan
          menyerap
          rekaan
          nasional

          Pengisian Kurikulum
          Ilmu:
          K.Tempatan

          Nilai:
          Kerjasama
          Semangat Bermasyarakat


          Kemahiran Bernilai Tambah
          Konsturktivisme
MINGGU  OBJEKTIF    HASIL PEMBELAJARAN   HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK
Minggu : 37  Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama
       pembelajaran murid dapat:
Tema:                  3.3 Menyampaikan maklumat kepada   Aras 3
       1. menjelaskan pandangan pihak lain dalam aktiviti terancang  (i) Menjelaskan pandangan tentang sesuatu
Menempa    tenang sesuatu isu atau                     isu dengan gaya yang betul dan maklumat
Kejayaan   wacana dengan gaya yang                     yang tersusun.
Mencipta   betul
Sejarah
       2. menyusun    maklumat 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 1
       mengikut urutan      sumber untuk mendapatkan maklumat (i) Mencari makna perkataan dan meneliti
                     bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk ejaan
Tajuk:                  maklumat daripada internet.

Mercu Tanda
Negara Kita                6.5 Membaca pantas secara imbasan Aras 1
                     untuk mendapatkan maklumat khusus (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki
                                      daripada teks.

                     9.3 Menyusun maklumat secara kohesi Aras 3
                     daripada nota atau catatan hasil (i) Menulis semula maklumat mengikut
                     daripada bahan yang didengar atau prosedur.
                     dibaca


                     Fokus Sampingan

                     2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 1
                     kata, frasa, ayat serta sebutan dan (i) Menceritakan cerita yang didengar
                     intonasi yang baik dan jelas.    dengan menggunakan sebutan dan intonasi
                                       yang betul.
3.1 Mernyampaikan maklumat tentang Aras 3
sesuatu perkara atau tajuk dengan (i) Mengumpul isi penting tentang sesuatu
menggunakan kata, istilah, frasa, ayat perkara di dengar, dibaca atau ditonton.
yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

                   Aras 3
                   (ii) Membentangkan maklumat      yang
                   diperoleh secara ringkas dan tepat.


Sistem Bahasa

Tatabahasa:
Sinonim
kata nama khas

Kosa kata:
interaktif
bergemerlapan

Pengisian Kurikulum
Ilmu:
Sains
K.Tempatan

Nilai:
Kebanggaan
Bersyukur
                     Kemahiran Bernilai Tambah:
                     Belajar Cara Belajar
                     Kajian Masa Depan
                     Kecerdasan Pelbagai


 MINGGU       OBJEKTIF         HASIL PEMBELAJARAN         HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN         IMPAKMinggu : 38  Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama
       pembelajaran murid dapat:
Tema:                  3.3 Menyampaikan maklumat kepada    Aras 2
                     pihak lain dalam aktiviti terancang.  (i) Mengemukakan pandangan tentang
Menempa    1. menyatakan perkara yang                    sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang
Kejayaan   menarik  dalam   bahan                    tepat dan maklumat yang betul
Mencipta   ransangan.
Sejarah
                    6.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 2
       2. menulis pelbagai genre untuk mendapatkan maklumat yang (i) Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks
Tema:     dengan menggunakan laras menyeluruh.             yang dibaca.
       bahasa yang sesuai.
Kebanggaan
Negara                  10.1 Menghasilkan pelbagai genre Aras 1
                     (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang (i) Menulis karangan    mengggunakan
                     mudah, menarik dan bermakna      perkataan yang sesuai.


                                        Aras 3
                                        (i) Menulis pelbagai genre menggunakan
                                        laras bahasa yang sesuai.
Fokus Sampingan

2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 2
kata, frasa, ayat, serta sebutan dan (i) Mengenal pasti isi penting daripada
intonasi yang baik dan jelas     ceritta yang didengar atau ditonton.6.5 Membaca pantas secara imbasan Aras 3
untuk mendapatkan maklumat khusus (i) Mengumpulkan maklumat yang sesuai
                 daripada  pelbagai  sumber  untuk
                 mengukuhkan fakta


Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Kata Nama Am
Kata Nama Khas
Kata Adjektif

Kosa kata:
litar
formula
satelit
jurutera


Pengisian Kurikulum
Ilmu:
                      Sains
                      Matematik
                      K.Tempatan


                      Nilai:
                      Kebanggaan
                      Keberanian

                      Kemahiran Bernilai Tambah
                      Kajian Masa Depan
                      Kecerdasan Pelbagai


 MINGGU        OBJEKTIF         HASIL PEMBELAJARAN        HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN         IMPAK


Minggu: 39   Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama
        pembelajaran murid dapat:
Tema:                    2.1 Bercerita dengan menggunakan   Aras 3
        1.   bercerita  dengan kata, frasa, ayat serta sebutan dan  (i) Bercerita dengan menggunakan sebutan,
Cerita-cerita  menggunakan    sebutan, intonasi yang baik dan jelas.    intonasi yang betul dan gaya penyampaian
Teladan     intonasi   dan   gaya                    yang sesuai.
        penyampaian yang sesuai

Tajuk:     2.  menyatakan   makna 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 3
        perkataan, frasa dan ayat. maksud kandungan teks yang tersurat (i) Menghuraikan maksud keseluruhan teks
Cerita Rakyat                dan tersirat.            yang dibaca.
        3. menulis karangan dengan
        betul
                                        Aras 3
                   (ii) Menjelaskan pengajaran yang terdapat
                   dalam teks.

Fokus Sampingan

10.1Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 1
genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel (i)  Menulis  karangan  menggunakan
yang mudah, menarik dan bermakna    perkataan yang sesuuai.
Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Kata Adjektif
Kata Nama Am


Kosa kata:
perahu
tasik
rezeki
joran
mengerat
tamak
                    Pengisian Kurikulum
                    Ilmu:
                    Sastera
                    Pendidikan Moral
                    Kajian Tempatan

                    Nilai:
                    baik hati
                    keberanian
                    kejujuran
                    kesyukuran


                    Kemahiran Bernilai Tambah:
                    Kontekstual
                    Konstuktivisme
 MINGGU       OBJEKTIF        HASIL PEMBELAJARAN      HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN      IMPAK


Minggu : 40   Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama
        pembelajaran murid dapat:
                       6.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 1
Tema:      1. membaca lancar dan untuk mendapatkan maklumat yang (i) Menyatakan idea tentang sesuatu teks
        memberikan    penjelasan menyeluruh             yang dibaca.
Cerita-cerita  tentang perkara yang dibaca
Tauladan
        2. menjelaskan pengajaran 10.3 Membuat ringkasan daripada Aras 3
        yang terdapat dalam teks.  bahan yang didengar atau dibaca   (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang
                                         didengar atau dibaca
Tajuk:     3.  memindahkan    ayat
        penyata kepada ayat pasif
Cerita Haiwan  dan sebaliknya.       7.1 Membaca dan menerangkan Aras 3
                       maksud kandungan teks yang tersurat (i) Menghuraikan maksud keseluruhan teks
                       dan tersirat            yang dibaca.
                      Fokus Sampingan

                      6.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 1
                      untuk mendapatkan maklumat yang (i) Menyatakan idea tentang sesuatu teks
                      menyeluruh             yang dibaca.


                      7.1 Membaca dan menerangkan Aras 3
                      maksud kandungan teks yang tersurat (ii) Menghuraikan maksud keseluruhan teks
                      dan tersirat.            yang dibaca.
                      Sistem Bahasa
                      Tatabahasa:
                      Kata Ganda
          Peribahasa


          Kosa kata:
          kering-kontang
          riuh-rendah
          mula-mula
          kura-kura

          Pengisian Kurikulum
          Ilmu:
          Sains
          K.Tempatan
          Sivik

          Nilai:
          disiplin
          taat
          berani


          Kemahiran Bernilai Tambah

          Pembelajaran Kontekstual
          Belajar CaraBelajar
          KP
MINGGU  OBJEKTIF    HASIL PEMBELAJARAN   HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN  IMPAK
Minggu : 41   Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama
        pembelajaran murid dapat:
                     1.1 Berbual tentang sesuatu perkara    Aras 2
Tema:      1. menyenaraikan isi dan berkaitan kehidupan seharian dengan    (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai
        idea yang terdapat dalam menggunakan kata, ungkapan, ayat,     mengikut situasi mengikut situasi dalam
Cerita-cerita  teks.           sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.  aktiviti harian.
Tauladan
       2.   menulis   ringkasan
       berdasarkan   teks  yang 1.2 Bertanya dan menjawab tentang Aras 2
Tajuk:    dibaca.           sesuatu perkara secara bertatasusila. (ii)Mengemukakan    soalan  tanpa
                                         menggunakan kata tanya
Cerita Rakyat 3. memilih peribahasa yang
Luar Negara  sesuai berdasarkan teks
                      7.1 Membaca dan menerangkan Aras 3
                      maksud kandungan teks yang tersurat (i) Menghuraikan maksud keseluruhan teks
                      dan tersirat.             yang dibaca.


                      10.1 Menghasilkan pelbagai genre Aras 3
                      (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang (i) Menulis pelbagai genre menggunakan
                      mudah, menarik dan bermakna      laras bahasa yang sesuai.


                      10.3 Membuat ringkasan daripada Aras 3
                      bahan yang didengar atau dibaca (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang
                                      didengar atau dibaca
Fokus Sampingan
                  Aras 1
6.5 Membaca pantas secara imbasan (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki
untuk mendapatkan maklumat khusus. daripada teks.


7.1 Membaca dan menerangkan Aras 3
maksud kandungan teks yang tersurat (ii) Menghuraikan maksud keseluruhan teks
dan tersirat.            yang dibaca.

Sistem Bahasa

Tatabahasa:
kata ganti diri

Kosa kata:
menyusuri
perawan
kutip

Pengisian Kurikulum
Ilmu:
K.Tempatan
P.Moral
Sastera

Nilai:
Berusaha
Kesyukuran
baik hati

Kemahiran Bernilai Tambah
KP, KMD, Interpersonal

								
To top