4313

Document Sample
4313 Powered By Docstoc
					                  กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
          กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
             วิชำสุขศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

ลำดับที่             เนื้อหำที่สอบ           จำนวน
 1 อาหารและโภชนาการ                         20
 2 พัฒนาการของวัยรุ่น                        23

                   รวม              43

                 กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
          กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
            วิชำอังกฤษหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

ลำดับที่             เนื้อหำที่สอบ           จำนวน
 1 conversation                           28
 2 Reading                              5
 3 Vocabulary                            30
     Unit 11
     Unit 12
 4 Grammar                              7
                   รวม              70
                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
          กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553
             วิชำ สังคมศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ลำดับที่               เนื้อหำที่สอบ          จำนวน
 1 รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง                        10
 2 เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง                        10
 3 การนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้                      10
 4 การจัดการเรียนรู้และปลูกฝังวิถีเศรษฐกิจพอเพียง            10
 5 ปลูกฝังทักษะชีวิตพอเพียงด้วยโครงการ                 10
 6 คาศัพท์                               10

                  กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
          กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553
            วิชำ วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ลำดับที่              เนื้อหำที่สอบ           จำนวน
 1 บรรยากาศ                               70
 2 คาศัพท์                               10                    รวม               80

                 กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
          กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
                  ่
             วิชำ ท้องถิน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

ลำดับที่             เนื้อหำที่สอบ             จำนวน
     ั    ่
 1 ภูมิปญญาท้องถินของบุคคลในจังหวัดนครราสีมา              50
 2 คาศัพท์                               10                    รวม               60
                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
              วิชำ คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

ลำดับที่                  เนื้อหำที่สอบ         จำนวน
 1    บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                21
 2    บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ     9
 3    ความหมายของคาศัพท์                       10
 4    อัตนัย
      บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                3
      บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ     3
                        รวม            46
                     กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
                วิชำภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

ลาดับที่               เนื้อหาที่สอบ           จานวน
                     รวม               80
                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
           กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553
              วิชำพระพุทธ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ลาดับที่               เนื้อหาที่สอบ             จานวน
        ่
 1 ความรู้เกียวกับศาสนา                           20
     ศาสนาสาคัญในประเทศไทย                        40
     ศาสนาอิสลาม                             10
     ศาสนาคริสต์                             10
     ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู                         10
     ศาสนาสิกช์                              10
                     รวม                60

                     กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
           กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553
               วิชำประวัติศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ลาดับที่                 เนื้อหาที่สอบ           จานวน
 1 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
     การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย                       8
     พัฒการด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย               10
     พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย                  6
     พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย         10
              ั
     การสร้างสรรค์ภูมิปญญาในสมัยสุโขทัย                  6
     พัฒนาการทางด้านสังคมสมัยสุโขทัย                   10
     คาศัพท์
                        รวม              60
                     กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
               วิชำ เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
 S1

English  Ms. Irene
 Items                      Topics         No. of Questons
  1   Words and Phrases "out"                        5
  2   Suffix - ly                              10
  3   Phrasal Verbs                             5
  4   Adjective and Adverb Clause                      10
  5   Colocations "without"                         5
  6   Using an apostrophe                          5
  7   Identifying words                           5
  8   Conditionals                              5
  9   "set" phrases in a sentence                      5
  10   words that ends with -ar, -er and -or                 5


 Math   Part 1 - Mr. Elmundo - S1/1 and S. 1/2
 Items                    Topics           No. of Questons
  1   Vocabulary on Algebraic Expressions                  10
  2   Operations on Algebraic Expressions                  10
  3   Identities                               5
  4   Shapes and Quadrilaterals                       5

     Part 2 - Ms. Kedsaraporn - S1/1 and S. 1/2
  1   Linear Expressions                          10
  2   Properties of Triangles                        10

 Math   S 1/3- 1/5 - Mr. Elmundo
 Items                    Topics            No. of Questons
  1   Vocabulary on Algebraic Expressions                  10
  2   Operations on Algebraic Expressions                  10
  3   Identities                               5
  4   Linear Equations                            5
  5   Shapes, Triangles and Quadrilaterals                  10


Science  Ms. Jonna Lyn                          No. of Questons
  1   Cell, Tissue, Organ, Organ System,
      Organisms/Organ System in the Plant Body              50
  2   Organization in Living Things                     5
  3   Types of Tissues                           5


Chinese  Ms. Jing Sha                          No. of Questons
  1   Chinese Vocabulary: from Lessons 1-6                  20
  2   Supplementary Words                          10
  3   Conversation                              7
  4   Sentences: use the words to make sentences               3
No. of Questons
No. of Questons
No. of Questons
No. of Questons
No. of Questons
                    กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
               วิชำสุขศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ลำดับที่                 เนื้อหำที่สอบ         จำนวน
 1 การคุมกาเนิด                              5
 2 การทางานของระบบสืบพันธุ์                       30
 3 อาหารและโภชนาการ                           20
                       รวม             55

                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
              วิชำอังกฤษหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ลำดับที่                 เนื้อหำที่สอบ         จำนวน
 1 Grammar                                61
     Would you mind
     Occupation
     Tenses ( Pest simple tense present simple tense )
     Article
     Haey Has
     Do, Does
     Opposite , Too + adj                      11

     Vocabulary                            8

                        รวม            80
                 กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
         กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
            วิชำ สังคมศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ลำดับที่              เนื้อหำที่สอบ            จำนวน
 1 การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์               24
 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา                  26
 3 คาศัพท์                                10

                    รวม               60

                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
           กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
             วิชำ วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ลำดับที่               เนื้อหำที่สอบ           จำนวน
 1 ระบบสุริยะ ( ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ )                 20
 2 ดาวในท้องฟ้า                             22
     เทคโนโลยีอวกาศ                          11
     คาศัพท์                             12                    รวม               65

                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
           กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
                    ่
              วิชำ ท้องถิน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ลำดับที่                 เนื้อหำที่สอบ         จำนวน
      ่    ์
 1 กลุมชาติพันธุในภาคตะวัน                        10
 2 วิถีชีวิตของชาวอีสาน                         30
     ประเพณีสาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               10
     ศฺลปกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 10
                       รวม             60
                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
              วิชำ คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ลำดับที่                  เนื้อหำที่สอบ         จำนวน
 1 ส้นขนาน
     สมบัติของเส้นขนาน                        12
     เส้นขนานกับมุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกัรและมุมแย้ง         8
 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
     การหาคาตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว              10
        ั
     โจทย์ปญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                10
 3 คาศัพท์                                9                     รวม               49
                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
               วิชำภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ลาดับที่                เนื้อหาที่สอบ           จานวน
 1    บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา และสามัคคีเสวก         20
 2    พ่อแม่รังแกฉัน                         10
 3    กลอนดอกสร้อยราพึงในป่าช้า                    10
 4    คาศัพท์                             20
                       รวม             60
                 กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
          กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
             วิชำพระพุทธ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ลำดับที่              เนื้อหำที่สอบ           จำนวน
 1 หน้าที่ชาวพุทธ                           26
 2 มารยาทชาวพุทธ                            34
                   รวม               60

                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
                    ่
               วิชำท้องถิน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ลำดับที่                 เนื้อหำที่สอบ        จำนวน
 1 สถานภาพของบุคคลในสังคม                       15
     บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของจังหวัดและภาค         15
     มนุษย์กับสังคม                         15
 2 วัฒนธรรมกับการดารงชีวิต                       15
                   รวม               60
                  กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
          กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
            วิชำ วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ลำดับที่              เนื้อหำที่สอบ           จำนวน
 1 ลมฟ้าอากาศ                             25
     พายุฝนฟ้าคะนอง
     พายุหมุนเขตร้อน
     มรสุม
     ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ
     การพยากรณ์อากาศ
 2 ระบบสุริยะ                             20
     โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิพย์
     ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
 3 คาศัพท์                              15
 4 อันัย                                1
                     กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
             กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
                วิชำ เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
  S2

English  S2/1-2 Mr. Romulo - Part 1
 Items                     Topics           No. of Questons
  1   Reading                                10
  2   Relative Pronouns                           5
  3   Syllables                               5
  4   Conditionals                              5
  5   Idiomatic Expressions                         5

 English  S2/1-2 Ms. Rojarek - Part 2
 Items                     Topics           No. of Questons
   1   Read the given passages                        10
   2   Short Interview                            5
   3   Match the words with the meanings                   10
   4   Fill in the blanks: vocabulary                     5

 English  S 2/3-5 Mr. Stephen
 Items                                  No. of Questons
   1   Vocabulary                               30
   2   Defining and Non-defining Relative Clause               20
   3   Syllables                               10

 Math   Mr. Elmundo
 Items                     Topics           No. of Questons
   1   Identities
   2   Factorization
   3   Quadratic Equations
   4   Algebraic Fractions

Science  Ms. Jonna Lyn
 Items                     Topics          No. of Questons
   1   Fertilisation, Menstruation Cycle, Parts of
      Male/Female Reproductive System                    40
  2   Sexually Transmitted Infections                    10
  3   Female Reproductive System                      10


Chinese Part 2 - Ms. Umasawan
 Items                    Topics            No. of Questons
  1  Chinese Vocabulary: Lesson 1-6                      40
  2  According to rules of stroke - order of
     Chinese characters                           8
  3  Conversation                               6
  4  Sentences                                6
No. of Questons
No. of Questons
No. of Questons
No. of Questons
No. of Questons
No. of Questons
                    กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
               วิชำสุขศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ลำดับที่                 เนื้อหำที่สอบ         จำนวน
 1 การคุมกาเนิด                             5
 2 การทางานของระบบสืบพันธุ์                       20
     อาหารและโภชนาการ                         20

                       รวม             45

                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
              วิชำอังกฤษหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ลำดับที่                 เนื้อหำที่สอบ         จำนวน
 1 On the road with the Mob                        8
     Ice hockey                            7
     If course                             5
     Conversation                           20
     Vocabolary Relationships and Imagine               20
                       รวม             80
                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
           กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
              วิชำ สังคมศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ลำดับที่                เนื้อหำที่สอบ           จำนวน
 1 การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์สากล ไทย และวิธีการทางประวัติศาสตร์   20
     พัฒนาการความเป็นมาของมนุษยชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก       15
     พัฒนาการทางก้านประวัติศาสตร์ของไทยสมัยกรุงธนบุรี         10
     พัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์      15
                     รวม               60

                  กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
          กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
             วิชำ วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ลำดับที่               เนื้อหำที่สอบ            จำนวน
 1 ระบบร่างกาย                              76
 2 คาศัพท์ภาษาอังกฤษ                           14                     รวม               90
                 กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
          กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
            วิชำ คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ลำดับที่                เนื้อหำที่สอบ            จำนวน
 1 การกาหนดประเด็น เขียนข้อความ กาหนดวิธีการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูล   4
     การหาค่ากลางของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่               6
     การใช้ค่ากลางของข้อมูล                        11
     การนาเสนอข้อมมูลในรูปแบบต่าง ๆ                    2
         ั                   ั
     การใช้ทกษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปญหาการให้เหตุผล     2
          ั              ่
     การใช้ทกษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับตรีโกณมิติ          10
     คาศัพท์                               10
                    รวม                  45

                 กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
          กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
             วิชำภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ลาดับที่              เนื้อหาที่สอบ              จานวน
 1 อิศรญาณภาษิต                               30
 2 บทพากย์เอราวัณ                              20
 3 คาศัพท์ภาษาอังกฤษ                             10
                    รวม                  60
                   กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
            กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
               วิชำพระพุทธ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ลำดับที่                 เนื้อหำที่สอบ        จำนวน
      พระอาจาย์จากข้างนอกมาสอนค่ะ
                      กำหนดเนื้อหำกำรสอบ
              กำรสอบ กลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2553
                 วิชำ เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
 S3
English  Ms. Irene
 Items                     Topics            No. of Questions
  1   Participial Adjectives                          10
  2   Subordinating Conjunctions                        10
  3   Asking Information                            10
  4   Vocabulary                                10
  5   Silent Letters                              10
  6   Words and Phrases                             5
  7   Types of Conditionals                           5

 Math   Mr. Romulo
 Items                     Topics            No. of Questions
  1   Parts of a Circle                             10
  2   Vocabularies/Terminologies - Circle                    10
  3   Angle - Elevation/Depression                       2
  4   Length of Arc/Angles                           2

Science Part 1 - Mr. Romulo - S3/1-2
                        Topics            No. of Questions
  1   Energy                                  20
  2   Forms o Energy                              10
Science Part 2 - Ms. Piyamas - S3/1-2
 Items                    Topics       No. of Questions
  1 Energy                              15
  2 Renewable and Non-renewable Source of
     Energy                           10
  3 Calculate Kinetic and Potential Energy             5

Science  Mr. Romulo S. 3/3-5
 Items                      Topics     No. of Questions
  1   Energy                            20
  2   Forms of Energy                       15
  3   Electricity                         15
  4   Circuit Diagram                       10

Chinese
 Items                      Topics    No. of Questions
  1   Vocabulary: football team, Chinese food and noodles     50
  2   Writing Chinese ( have Pin Yim)               5
  3   Reading Sentences                      5
  4   Chinese Stroke and Making Sentences             14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:11/25/2011
language:Thai
pages:28