Cap�tulo: by 0ODTaoZ

VIEWS: 0 PAGES: 31

									                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                         Telf. 981 91 60 60 (Titulado/a superior veterinario/a )        3. As   competencias   da  Comunidade
                            Autónoma galega en materia de agricultura
 GRUPO I                        e de sanidade. Estrutura orgánica da
 DOG 30/12/2004                    Consellería de Política Agroalimentaria e
                            Desenvolvemento Rural. Estrutura orgánica
 Titulación: Titulación: estar en posesión ou     da Consellería de Sanidade. Os servizos
 en condición de obter o título de licenciado en    veterinarios  oficiais  da Comunidade
 veterinaria.                     Autónoma   de  Galicia: organización,
                            estrutura e funcións.
 Temario común:
                           4. A Lei de sanidade animal: prevención,
                            control, loita  e  erradicación   das
  1. Constitución española,  do  27  de
                            enfermidades dos animais; inspeccións.
    decembro de 1978: títulos preliminar a
    X.                      5. Enfermidades  da  lista  A  da  OIE.
                            Enfermidades de declaración obrigatoria na
  2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,       UE e en España: normativa para a súa
    Estatuto de autonomía de Galicia.        notificación. As zoonoses: normativa de
                            sanidade animal das principais zoonoses en
  3. Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas     España.
    reguladoras da Xunta e da súa
                           6. Controis   veterinarios  e zootécnicos
    presidencia: títulos I a V
                            aplicables no movemento e comercio
                            pecuarios: controis na orixe e no destino.
  4. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
                            Intercambio intracomunitario das especies
    normalización lingüística: títulos I e II.
                            bovina e porcina: condicións xerais de
                            circulación.  O   sistema informático
  5. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
                            veterinario integrado da Unión Europea.
    réxime xurídico das administracións
                            Normativa do movemento pecuario en
    públicas   e   do   procedemento
                            Galicia.
    administrativo común: títulos I a X
                           7. Os programas de erradicación e prevención
  6. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto     das enfermidades animais do gando vacún
    básico do empregado público: títulos I a     en Galicia. A cualificación sanitaria das
    V                        explotacións de gando vacún.
                           8. As    encefalopatías  esponxiformes
  7. V Convenio Colectivo Único para persoal
                            transmisibles   (EET): programa   de
    laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos
                            vixilancia e control das encefalopatías
    I a XIII
                            esponxiformes transmisibles dos animais
                            en Galicia.
  8. Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
    marzo, polo que se aproba o texto       9. Os programas de erradicación e prevención
    refundido da Lei da función pública de      das enfermidades animais do gando ovino
    Galicia: títulos I a V              e cabrún en Galicia. A cualificación
                            sanitaria dos rabaños ovinos e cabrúns.
  9. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
                           10. A ordenación zootécnica e a cualificación
    igualdade de mulleres e homes: títulos
                             sanitaria das  explotacións   porcinas.
    preliminar e II
                             Programas de control e erradicación da
                             enfermidade  de  Aujeszky.   Plan  de
 Temario específico
                             seguimento e vixilancia sanitaria do gando
                             porcino.
 1. A Organización Mundial da Saúde (OMS):
   misións e funcións. A Organización Mundial   11. A ordenación zootécnica e a cualificación
   da Sanidade Animal (OIE): misións e         sanitaria das explotacións avícolas e das
   funcións.                      salas de incubación. Plan sanitario avícola.
 2. A Unión Europea (UE): as institucións      12. Identificación dos équidos: de crianza, de
   europeas. Ordenamento xurídico da UE.        renda e rexistrados. Os núcleos zoolóxicos:
   Estratexia da UE en materia de veterinaria.     aspectos sanitarios.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                         Telf. 981 91 60 60 13. A ordenación das explotacións apícolas.    22. A protección animal na explotación
   Normativa da ordenación e do rexistro das     gandeira:  condicións  xerais para  a
   explotacións cunícolas en Galicia.         protección de tenreiros, porcos e galiñas
                             de posta.
 14. Enfermidades    infecto-contaxiosas  na
   acuicultura: lista de axentes patóxenos que  23. A protección dos solípedos domésticos e
   teñen importancia para a posta no         dos animais domésticos das especies
   mercado de animais e produtos de          bovina, ovina, cabrúa e porcina durante o
   acuicultura. Condicións de policía sanitaria    seu transporte: disposicións xerais e
   aplicables á posta no mercado de animais e     especiais  nos  distintos medios  de
   produtos da acuicultura. Condicións para a     transporte.
   concesión do estatuto de zona autorizada
                           24. Condicións de protección dos animais de
   para o establecemento de explotacións de
                             abasto no momento do seu sacrificio ou
   acuicultura.
                             matanza. Normativa relativa aos animais
 15. Trazabilidade nas producións gandeiras: a     de experimentación.
   identificación animal. Normativa xeral. A
                           25. As asociacións de defensa sanitaria
   identificación e o rexistro dos animais das
                             gandeira en Galicia: condicións para o seu
   especies bovina, ovina, cabrúa e porcina.
                             recoñecemento, o programa sanitario e as
   As bases de datos informatizadas.
                             obrigas  do   facultativo  veterinario
 16. O Plan Nacional de Investigación de        responsable.
   Residuos: controis oficiais aplicables a
                           26. A economía da sanidade animal: análise
   determinadas substancias e os seus
                             custo-beneficio e custo-eficacia do control
   residuos nos animais vivos e nos seus
                             das doenzas. Programas de alerta sanitaria
   produtos.
                             e redes de vixilancia epidemiolóxica.
 17. Alimentación   animal:   requisitos
                           27. A escolma e mellora no gando vacún: os
   documentais e información necesaria para
                             libros xenealóxicos. Os controis dos
   a circulación das materias primas e dos
                             rendementos e as probas de valoración de
   pensos compostos.
                             sementais. A organización do control
 18. Os aditivos en alimentación animal:        leiteiro. O Programa de Mellora Gandeira
   normas de etiquetaxe dos aditivos.         de Galicia no contexto español e da UE.
   Etiquetaxe dos pensos que incorporen
                           28. As razas de gando autóctonas de Galicia.
   aditivos na súa composición.
                             Situación actual. As asociacións de
 19. Autorización    e    rexistro   dos    criadores. Organización e execución dos
   establecementos e dos intermediarios do      programas de conservación e recuperación
   sector da alimentación animal: requisitos     das razas de gando autóctonas de Galicia
   mínimos   que  deberán   cumprir  os    en perigo de extinción.
   establecementos   e  os  intermediarios
                           29. A regulación comunitaria de subprodutos
   suxeitos  a  autorización  ou rexistro
                             de orixe animal non destinados ao
   obrigatorio.
                             consumo    humano:    categorización,
 20. A Lei do medicamento: os medicamentos       transformación   e   utilización   dos
   veterinarios.  Normativa   relativa  á    subprodutos   animais.  A   normativa
   comercialización,  á  prescrición  e  á    nacional: excepcións relativas á utilización
   dispensación   dos    medicamentos      e eliminación de subprodutos animais.
   veterinarios.   Normalización     dos
                           30. O control da calidade do leite cru de vaca
   documentos   para  a  prescrición,  a
                             nas  explotacións  de   produción  da
   dispensación e o uso dos medicamentos
                             Comunidade   Autónoma   de  Galicia:
   veterinarios e o libro de rexistro dos
                             actuacións e normativa aplicable.
   tratamentos veterinarios na Comunidade
   Autónoma de Galicia.              31. A veterinaria de saúde pública na Lei xeral
                             de sanidade: principios xerais e actuacións
 21. Os  pensos medicamentosos   e  as
                             sanitarias  do  sistema   de  saúde;
   premesturas medicamentosas: condicións
                             intervención pública en relación coa saúde
   para a súa comercialización, envasado e
                             individual e colectiva; infraccións e
   etiquetaxe.
                             sancións.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 32. Control oficial dos produtos alimenticios.   46. Requisitos sanitarios para a elaboración,
   Infraccións e sancións en materia de        distribución e comercialización das comidas
   defensa do consumidor e da produción        preparadas.
   agroalimentaria.
                           47. Requisitos, formación e control      dos
 33. Controis  veterinarios aplicables  aos     manipuladores de alimentos.
   intercambios   intracomunitarios  dos
                           48. Enfermidades   transmitidas     polos
   produtos de orixe animal: controis na orixe
                             alimentos: actuacións oficiais   ante un
   e no destino.
                             abrocho.
 34. Hixiene dos produtos alimenticios: os
                           49. Condicións sanitarias do almacenamento e
   autocontrois  na  industria  alimentaria
                             do transporte dos alimentos: normas
   baseados nos principios do sistema APPCC.
                             xerais. Normas sanitarias aplicables aos
   Requisitos de hixiene dos establecementos
                             establecementos retallistas.
   de alimentación.
                           50. Rexistro xeral sanitario de alimentos:
 35. Os establecementos de sacrificio de
                             obxectivos. A Rede de Alerta Alimentaria: o
   animais: tipos. Condicións sanitarias de
                             sistema comunitario de intercambio rápido
   produción e comercialización de carnes
                             de información.
   frescas reguladas polo Real decreto
   147/1993.                   51. Norma xeral de etiquetaxe, presentación e
                             publicidade dos produtos alimenticios.
 36. Condicións sanitarias de produción e
   comercialización das carnes frescas das    52. Competencias da Comunidade Autónoma
   aves de curral.                  galega en materia de ambiente. Estrutura
                             orgánica da  Consellería de  Medio
 37. Requisitos sanitarios e de policía sanitaria
                             Ambiente. A inspección ambiental en
   aplicables á produción e á comercialización
                             Galicia.
   de carne de coello doméstico, de caza de
   granxa e de caza silvestre.          53. Competencias da Comunidade Autónoma
                             galega en materia de pesca e de
 38. Produtos cárnicos: controis sanitarios na
                             acuicultura.  Estrutura   orgánica  da
   produción e na comercialización.
                             Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
 39. Condicións   sanitarias aplicables  á     A inspección pesqueira en Galicia: funcións
   produción de carne picada e preparados de     de inspección e de vixilancia.
   carne: controis oficiais.
                           54. Establecementos de cultivos mariños e
 40. O leite cru, o leite tratado termicamente e  auxiliares: clasificación. Títulos administrativos
   os produtos lácteos: requisitos sanitarios   habilitantes: modalidades. Comercialización
   aplicables  á  súa  transformación e  dos    produtos     da    explotación.
   comercialización.
 41. Produtos lácteos tradicionais: condicións
   relativas á etiquetaxe. Normativa xeral dos
   xeados e mesturas envasadas para
   conxelar.
 42. Condicións sanitarias da produción e
   comercialización dos produtos pesqueiros e
   da   acuicultura.  Normas   sanitarias
   aplicables á produción e comercialización
   dos moluscos bivalvos vivos (MBV),
   gasterópodos e equinodermos mariños.
 43. Requisitos sanitarios para a posta    no
   mercado dos ovos. Normas legais.
 44. Requisitos sanitarios para a produción e
   comercialización dos ovoprodutos. Normas
   legais.
 45. Normas de etiquetaxe das froitas, das
   hortalizas, dos cogomelos e do mel.
                                    San Andrés, 82-1º
                                    15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 Categoría 004 (Titulado/a superior)           garantías. Os supostos de reforma; os seus
                             respectivos procedementos.
 DOG 10/08/2006
                            3. As competencias da Xunta de Galicia: a
 GRUPO I                         reserva de competencias ó Estado do
 Titulación:licenciado universitario.          artigo 149.A  atribución estatutaria de
 Temario común:                     competencias; a cláusula de cerre do
                             artigo 149.3. Os límites xerais das
 1. Constitución española, do 27 de decembro       competencias; a súa efectividade.
   de 1978: títulos preliminar a X.
                            4. As  competencias  exclusivas: a súa
 2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto     relativización.   As    competencias
   de autonomía de Galicia.               normativas: as leis da Comunidade
                             Autónoma; o seu rango e posición
 3. Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas       constitucional. O principio de competencia
   reguladoras da Xunta e da súa presidencia:      nas relacións entre o ordenamento estatal
   títulos I a V                    e autonómico.

 4. Lei 3/1983, do 15 de xuño,          de  5. A concorrencia normativa entre o Estado e
   normalización lingüística: títulos I e II.      a Comunidade Autónoma. Normativa
                             básica e normativa de desenvolvemento:
 5. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de          elementos formais e materiais no concepto
   réxime  xurídico  das administracións      de lexislación básica; estructura da
   públicas e do procedemento administrativo      normativa básica; a relación bases-
   común: títulos I a X                 desenvolvemento; o problema de rango
                             das dúas normativas.
 6. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
   básico do empregado público: títulos I a V    6. A execución autonómica da lexislación do
                             Estado:  significación desta  fórmula;
 7. V Convenio Colectivo Único para persoal       extensión da competencia do Estado;
   laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos I    atribucións da Comunidade Autónoma. A
   a XIII                        coordinación entre as dúas ordes.

 8. Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de       7. A  modificación  extraestatutaria  de
   marzo, polo que se aproba o texto          competencias: a lei marco; a lei orgánica
   refundido da Lei da función pública de        de delegación; a lei de armonización. As
   Galicia: títulos I a V                cláusulas constitucionais de prevalencia e
                             supletoriedade.
 9. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
   igualdade de mulleres e homes: títulos      8. A colaboración entre o Estado e a
   preliminar e II                   Comunidade    autónoma:   o   seu
                             desenvolvemento na doutrina do Tribunal
                             Constitucional.  Os   elementos   de
 Temario específico.                   colaboración; en especial, as conferencias
                             sectoriais e os convenios de colaboración.
 1. A  posición xurídico-constitucional do      O control da actividade da Comunidade
   Estatuto de Autonomía: o Estatuto no         Autónoma.
   sistema constitucional; o Estatuto como
   norma autonómica e como norma do
   Estado;   o Estatuto  como   norma    9. Conflictos constitucionais entre órganos do
   subordinada á Constitución, posición do       Estado. Conflictos coas Comunidades
   Estatuto respeto ás demais normas do         Autónomas. Impugnación de disposicións e
   Estado e da Comunidade Autónoma.           resolucións das Comunidades Autónomas.
                            10. Potestades administrativas. A potestade
 2. A interpretación do Estatuto. A súa          organizatoria: límites e principios xerais.
   reforma; a rixidez estatutaria; as súas        Os órganos administrativos. Creación.
                              Competencias. A dislocación competencial.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60   Os  órganos colexiados:  réxime   de  19. A Lei de Patrimonio da Comunidade
   funcionamento.    Conflictos     de    Autónoma de Galicia.O dominio público.
   competencias.                   Clasificacións. Afectación, desafectación e
                             mutacións demaniais. Réxime xurídico do
 11. A potestade expropiatoria: a expropiación     dominio    público:    inalienabilidade,
   forzosa. A súa xustificación e natureza.      imprescriptibilidade e inembargabilidade.
   Suxeitos  e  obxecto  da  potestade    20. Responsabilidade    civil,   penal   e
   expropiatoria. A causa expropiandi. O       administrativa dos funcionarios públicos.
   contido da expropiación.              Réxime disciplinario.

 12. O procedemento expropiatorio en xeral.
                           21. Delictos dos funcionarios     públicos  no
   Determinación e pagamento do prezo
                             exercicio dos seus cargos.
   xusto. A reversión do ben expropiado.
   Expropiacións  especiais. Garantías     22. Os ingresos públicos: Concepto e clases.
   xurisdiccionais.                  Efectos económicos. Taxas e prezos
                             públicos.
 13. A   potestade    sancionadora   da
                           23. O imposto: Concepto, clases, principios e
   Administración. Principios. O procedemento
                             efectos. Os impostos directos: Concepto,
   sancionador.
                             caracteres e clases. Impostos indirectos:
                             Concepto, caracteres e clases
 14. Outras potestades da Administración. A
   potestade financeira e tributaria. A      24. O orzamento: Concepto e contido. Os
   potestade de programación e planificación.     principios clásicos do orzamento e a súa
   As potestades arbitrais.              crise. Os fins do orzamento. A súa
                             evolución.
 15. Os dereitos subxectivos do administrado.
                           25. A Lei Xeral Orzamentaria e as leis anuais
   Os dereitos fundamentais como dereitos
                             de orzamentos. Estructura e contido da Lei
   subxectivos. O dereito a obter prestacións
                             Xeral Orzamentaria.
   dos servicios públicos. A participación dos
   administrados nas funcións públicas. Actos   26. O orzamento da Comunidade Autónoma de
   xurídicos do administrado.             Galicia: concepto e natureza. Contido.
                             Estructura. Elaboración. Aprobación. As leis
 16. A incidencia da acción administrativa sobre    anuais de orzamentos.
   as situacións xurídicas do administrado.
                           27. O Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
   Creación e ampliación de situacións activas
                             outubro, polo que se aproba o texto
   e favorables: o acto administrativo como
                             refundido da Lei de réxime financeiro e
   título. Creación e ampliación de situacións
                             orzamentario de Galicia. A Facenda da
   pasivas: operacións de gravame. As
                             Comunidade.
   concesións    e       autorizacións
   administrativas.    A    delimitación  28. Modificacións  orzamentarias. Créditos
   administrativa de dereitos privados.        extraordinarios e suplementos de créditos.
                             Transferencias.  Outras  modificacións
 17. A  revisión  de  oficio dos  actos    orzamentarias.
   administrativos nulos e anulables: casos en
                           29. O  procedemento      de    execución
   que procede. Procedemento. A revogación
                             orzamentaria. Fases.
   de actos. A impugnación xurisdiccional de
   actos pola propia Administración: a      30. O control orzamentario. O concepto.
   declaración de lesividade.             Natureza e ámbito de aplicación. Clases. O
                             Consello de Contas.
 18. O    procedemento      económico-
                           31. Seguridade e hixiene no traballo. A Lei
   administrativo: a súa natureza. Órganos
                             31/1995, do 8 de novembro, de prevención
   competentes.    Interesados.    Actos
                             de  riscos  laborais.  Actuacións   das
   impugnables. Tramitación en primeira ou
                             administracións públicas: competencias.
   única instancia. Procedementos especiais.
                             Dereitos e obrigas dos traballadores e
   Recurso de alzada e recurso de revisión.
                             empresarios en materia de prevención. Os
                             servizos   de  prevención  de  riscos.
                             Participación dos traballadores.
                                    San Andrés, 82-1º
                                    15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 32. O dereito do traballo. A súa especialidade e  40. A  aplicación  das  normas   laborais:
   caracteres. As fontes do dereito do         principios de ordenación. A relación lei-
   traballo.  O   principio de  xerarquía     convenio colectivo; colisión e concorrencia
   normativa. Os convenios colectivos de        entre   normas   estatais  e   normas
   traballo: concepto e natureza. Réxime        convencionais. O principio de condición
   xurídico. Partes. Procedemento. Contido.      máis   beneficiosa.  Os  principios  de
                             irrenunciabilidade   de dereitos    e de
 33. A  Seguridade  Social  en   España.    territorialidade das normas laborais.
   Antecedentes lexislativos e doutrinais.
   Caracteres xerais do sistema español.      41. O contrato de traballo. O traballador e o
   Réxime xeral e réximes especiais. O         empresario: concepto xurídico e legal. Os
   modelo   de  Seguridade   Social   na    entes públicos como empregadores. A
   Constitución. Réxime xeral. Afiliación. Altas    interposición de empresarios. As empresas
   e baixas:   procedemento   e efectos.     de traballo temporal. As contratas e
   Cotización: concepto e natureza xurídica      subcontratas de obras e servizos.
   da cota. Continxencias e situacións
   protexidas.                   42. Clases de contrato de traballo atendendo á
                             súa duración. Os contratos temporais:
 34. A acción protectora da Seguridade Social.      tipoloxía e réxime xurídico. A contratación
   Prestacións:   incapacidade   temporal,    temporal polas administracións públicas;
   invalidez,   xubilación,   morte   e     en especial, a vulneración dos seus límites
   supervivencia.   A   protección  por     e as súas consecuencias. Os contratos
   desemprego. A protección á familia. A        administrativos. Especial referencia ao
   asistencia sanitaria.                chamado contrato de asistencia técnica,
                             doutrina jurisprudencial de definición deste
 35. O contrato: fundamento e funcións.         e diferenciación con outras figuras.
   Sistemas de contratación. Elementos dos
   contratos. Capacidade para contratar:      43. Os dereitos fundamentais do traballador. A
   incapacidades e prohibicións. Obxecto do      clasificación profesional. O cumprimento da
   contrato.  A  forma   dos   contratos.    prestación   de  traballo:  deberes de
   Referencia á sinatura electrónica.         obediencia, diligencia e boa fe. A chamada
                             cesión ilegal de traballadores.
 36. A ineficacia dos contratos. A nulidade:
   causas e efectos. A anulabilidade; a      44. A xornada de traballo: xornada normal e
   confirmación. A rescisión: causas e efectos.    xornadas especiais. O contrato a tempo
                             parcial e contrato de substitución. As horas
 37. O  contrato   de  arrendamento.   O    extraordinarias. O horario de traballo. Os
   arrendamento de servizos. A sociedade        descansos semanal e festivo. As vacacións
   laboral. A sociedade cooperativa; especial     anuais.
   referencia á Lei de cooperativas de Galicia.
                           45. O salario; a súa protección legal e
 38. As notas configuradoras do traballo         garantías.    O   salario  mínimo
   obxecto do dereito do traballo: liberdade,     interprofesional. Absorción e compensación
   remuneración, dependencia e alleidade.       de salarios. O Fondo de Garantía Salarial.
   Formación e desenvolve mento do dereito
   do traballo. Contido e concepto do dereito   46. Os poderes do empresario: caracterización
   do traballo.                    xeral. O poder de dirección. O poder de
                             variación.  O  poder  disciplinario; a
 39. O sistema de fontes do dereito do traballo:     responsabilidade empresarial. A sucesión
   caracterización xeral. Tipoloxía das normas     na titularidade da empresa.
   laborais. A potestade normativa das
   comunidades   autónomas   en  materia  47. As modificacións do contrato de traballo:
   laboral. O convenio colectivo: concepto,      tipoloxía. Mobilidade   xeográfica. A
   partes, elaboración, depósito, publicación,     suspensión do contrato de traballo.
   eficacia e tipoloxía. A norma internacional
   laboral.                    48. A extinción do contrato de traballo: cadro
                             xeral das causas extintivas. A terminación
                           San Andrés, 82-1º
                           15003 – A Coruña
www.laacademia.info                 Telf. 981 91 60 60   convencional. Extinción por morte e
   incapacidade   do  traballador.  Morte,
   xubilación e incapacidade do empresario e
   extinción da personalidade contratante.
   Extinción por forza maior. Extinción por
   causas   obxectivas.  O  despedimento
   colectivo. O despedimento disciplinario.

 49. O persoal laboral ao servizo da Xunta de
   Galicia. O seu convenio colectivo: ámbito,
   contido e normas principais.

 50. Concepto e principios da Seguridade
   Social. O sistema de Seguridade Social:
   estrutura e ámbito. Réxime xeral e réximes
   especiais da Seguridade Social. A xestión
   da Seguridade Social: entidades xestoras e
   servizos comúns.

 51. A acción protectora. As continxencias
   protexidas: cadro xeral. Prestacións.

 52. As prestacións non contributivas da
   Seguridade Social: finalidade e clases.
   Invalidez non contributiva: requisitos e
   procedemento para a súa obtención.
   Xubilación non contributiva.

 53. Proteccion  por   desemprego.   Nivel
   contributivo. Nivel asistencial. Tramitación
   e  pagamento   das  prestacións  por
   desemprego.

 54. Medidas de fomento do emprego da Xunta
 de Galicia.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                         Telf. 981 91 60 60 Titulado/a superior                  fundamentación. Estrutura e     contido.
                            Normas de desenvolvemento.     O Plan
 psicólogo/a                      galego de inclusión social.

 GRUPO I                      6. A  Lei  de integración  social  para
 DOG 21/03/2006                    minusválidos.     Normas      de
 Titulación: Licenciado en psicoloxía         desenvolvemento.   A   valoración  e
                            cualificación de minusválidos. Os equipos
 Temario común:                    técnicos de valoración: composición e
 1. Constitución española, do 27 de decembro      funcións.
   de 1978: títulos preliminar a X.
 2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto  7. A Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro,
   de autonomía de Galicia.              de protección xurídica do menor, de
 3. Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas      modificación parcial do Código civil e da Lei
   reguladoras da Xunta e da súa presidencia:     de axuizamento civil.
   títulos I a V
 4. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de          8. Lei sobre dereitos e liberdades dos
   normalización lingüística: títulos I e II.     estranxeiros en España e a súa integración
 5. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de         social.
   réxime   xurídico  das  administracións
   públicas e do procedemento administrativo    9. A Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da
   común: títulos I a X                familia, a infancia e da adolescencia.
 6. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
   básico do empregado público: títulos I a V   10. A Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro,
 7. V Convenio Colectivo Único para persoal       reguladora da responsabilidade penal dos
   laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos I    menores.
   a XIII
 8. Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de      11. O marco legal regulador do divorcio e da
   marzo, polo que se aproba o texto          separación    matrimonial:   causas,
   refundido da Lei da función pública de       procedementos e medidas reguladoras. Os
   Galicia: títulos I a V               equipos técnicos adscritos aos xulgados de
 9. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a      familia: composición e funcións. Funcións
   igualdade de mulleres e homes: títulos       do psicólogo.
   preliminar e II
                           12. Decreto 329/2005 polo que se regulan os
                             centros de menores e atención á infancia.
 Temario específico
                           13. O Plan Integral de Apoio á Familia:
 1. Marco legal dos servizos sociais. A         principios inspiradores; obxectivos; niveis
   Constitución. O Estatuto de autonomía. A      de intervención; programas de actuación.
   Lei de bases de réxime local. Traspasos de
   competencias.                  14. A metodoloxía en psicoloxía. O concepto de
                             método. O método experimental: definición
 2. A  política social das  comunidades      e estrutura. Os métodos correlacionais:
   europeas. O Fondo Social Europeo.          definición e características xerais. O
                             principio de mainstreaming: incorporación
 3. A Lei de servizos sociais de Galicia. Marco     da perspectiva de xénero na intervención
   legal. Estrutura. Contido.             social.

 4. Os servizos sociais de atención primaria.    15. Os tests psicométricos. Características. Os
   Contido e organización. Programas e         tests de intelixencia. Os tests de aptitude.
   proxectos. Equipamentos. Supervisión e       Os  cuestionarios   de  personalidade.
   coordinación. O plan concertado para a       Características. Tipos de cuestionarios.
   execución das prestacións básicas dos
   servizos sociais municipais.          16. Os tests proxectivos. Características e
                             clasificación. O Rorschach. O TAT. A
 5. A Lei galega de medidas básicas para a       entrevista   psicolóxica. Concepto e
   inserción  social. Antecedentes  e
                                    San Andrés, 82-1º
                                    15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60   características.  Tipos  de  entrevista  29. As persoas con discapacidade en Galicia.
   psicolóxica.                    Concepto. Tipoloxía. Programa e medidas
                             de actuación social. Centros e medidas de
 17. Técnicas   de   avaliación  condutual.     integración sociolaboral.
   Definición. Estrutura e obxectivos. Tipos de
   técnicas.                    30. Atención temperá. Obxectivos. Modelos de
                             intervención. Ámbitos de actuación e
 18. O informe psicolóxico. Aspectos xerais.       programas.
   Tipos de informe. Estrutura do informe
   psicolóxico.                  31. A   deficiencia  mental.   Concepto.
                             Clasificación. Características. Problemática
 19. A psicoloxía comunitaria. Antecedentes.       social. Atención e servizos específicos.
   Definición e características. Ámbitos de
   actuación. Prevención. Estrés psicosocial e   32. A parálise cerebral. Características clínicas.
   apoio social. Os roles do psicólogo         Problemática social e asistencial.
   comunitario.
                           33. Psicóticos.  Características    clínicas.
 20. O sistema familiar. Estrutura e funcións. O     Problemática social e asistencial.
   ciclo vital familiar e crises evolutivas
   asociadas. Abordaxes de intervención ante    34. Autistas.   Características    clínicas.
   conflitos familiares e maritais: mediación     Problemática social e asistencial.
   familiar, orientación e consello psicolóxico.
                           35. Prevención da minusvalidez. Prevención
 21. Os   equipos   técnicos  do   menor:     perinatal. Hixiene e seguridade no traballo
   características;    metodoloxía   da     e na vida cotiá.
   intervención.
                           36. A terceira idade. Características físicas e
 22. O desenvolvemento evolutivo do neno: o       psicolóxicas da vellez. Psicopatoloxía.
   primeiro ano; a primeira infancia; a        Problemáticas sociais. Os servizos sociais
   segunda infancia; a adolescencia.          para a terceira idade. Programas e
                             recursos. Situación actual na Comunidade
 23. Alteracións propias da primeira infancia:      Autónoma de Galicia.
   reaccións neuróticas; psicoses endóxenas;
   psicosis orgánicas.               37. Drogodependencia   e   marxinación.
                             Conceptos básicos. Tipos de adición.
 24. Alteracións propias da idade escolar: fobia     Epidemioloxía. Motivación, actitudes e
   escolar; atraso escolar; fracaso escolar.      factores de risco. A rede de atención a
                             drogodependencias   na  Comunidade
 25. Inadaptación social e conduta delituosa.      Autónoma de Galicia.
   Inadaptación social: concepto e proceso de
   inadaptación social. A delincuencia xuvenil:  38. A poboación xitana en Galicia. Aspectos
   teorías criminolóxicas sobre a delincuencia     demográficos.  Problemática  específica.
   xuvenil. Factores influentes. Modelos de      Medidas para a integración social.
   tratamento desde unha perspectiva penal.
                           39. A violencia de xénero: definición. Orixe.
 26. Estratexias de prevención da conduta        Recursos e programas de intervención. Lei
   inadaptada.   Prevención   primaria.     orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de
   Prevención   secundaria.   Prevención      medidas de protección integral contra a
   terciaria. Prevención e tratamento na        violencia de xénero.
   comunidade e nas institucións.
                           40. A Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
 27. Os malos tratos á infancia: definición,       igualdade de mulleres e homes. As
   tipoloxías, factores de risco, o proceso de     políticas de igualdade na Administración
   intervención ante o maltrato infantil.       pública de Galicia. A Vicepresidencia da
                             Igualdade e do Benestar: estrutura,
 28. A neurose: concepto e clasificación. A       composición e funcións.
   psicose: concepto e clasificación.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                         Telf. 981 91 60 60 Titulado/a superior pedagogo             de concreción do currículo.    Currículo
                            explícito e currículo oculto.

                           3. Dinámica de grupos. Concepto de grupo. O
 GRUPO I                        grupo como estrutura educativa.Tipos de
                            liderado ou coordinación nun grupo.
 Titulación:  Licenciado en Pedagogía
                            Algunhas técnicas de traballo en grupo:
                            brainstorming, discusión 66, técnica da
 Temario común:
                            analoxía persoal, técnica dialéctica.
 1. Constitución española, do 27 de decembro
                           4. Principios e modelos xerais de avaliación
   de 1978: títulos preliminar a X.
                            en educación. Fins e tipos. Instrumentos e
                            técnicas de avaliación. A avaliación de
 2.  Lei orgánica 1/1981, do 6 de     abril,
                            diagnóstico. Avaliación da competencia
    Estatuto de autonomía de Galicia.
                            curricular. A  avaliación  no  proceso
                            educativo e na toma de decisións.
 3.  Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas
    reguladoras   da  Xunta e  da  súa
                           5. A aprendizaxe. Teorías, procesos e tipos de
    presidencia: títulos I a V
                            aprendizaxe.       Condicionamento,
                            aprendizaxe por observación, aprendizaxes
 4.  Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
                            superiores e procesamento da información.
    normalización lingüística: títulos I e II.
                            A  motivación.  Teorías   e modelos:
                            Implicacións educativas da aprendizaxe e
 5.  Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
                            da motivación na intervención pedagóxica
    réxime  xurídico das   administracións
                            na infancia e na adolescencia.
    públicas   e  do    procedemento
    administrativo común: títulos I a X
                           6. Atención e Memoria. Teorías , modelos e
                            tipos. Implicacións educativas da atención
 6.  Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
                            e da memoria na intervención pedagóxica
    básico do empregado público: títulos I a V
                            na infancia e na adolescencia.
 7.  V Convenio Colectivo Único para persoal
                           7. Intelixencia e personalidade. Teorías ,
    laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos
                            modelos e tipos. Implicacións educativas
    I a XIII
                            da intelixencia e da personalidade na
                            intervención pedagóxica na infancia e na
 8.      Decreto lexislativo 1/2008, do 13
                            adolescencia.
    de marzo, polo que se aproba o texto
    refundido da Lei da función pública de
                           8. A autonomía e as habilidades de coidado
    Galicia: títulos I a V
                            básico na infancia e na adolescencia.
                            Aprendizaxe e ensino das habilidades de
 9.  Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
                            autonomía.   Actitudes   e  hábitos.
    igualdade de mulleres e homes: títulos
                            Especificidade  en  nenos,  nenas  e
    preliminar e II
                            adolescentes con necesidade específica de
                            apoio educativo.
 Temario Específico
                           9. Modificación  de  conducta. Teorías
 1. O dereito a educación: o seu fundamento
                            cognitivas da conducta. Técnicas de
   na constitución e o seu desenvolvemento
                            solución de problemas. Adestramento en
   legal. A LOE. Principios xerais, obxectivos,
                            habilidades sociais.
   ordenación e principios pedagóxicos. O
   sistema educativo español e galego. A
                           10. Aspectos da diversidade dos alumnos
   calidade na educación.
                             relevantes  para  a  educación  e  a
                             aprendizaxe : aptitudes, motivación, estilos
 2. Teoría xeral do curriculun. Fundamentación
                             cognitivos, outras diferentas individuais.
   psicolóxica e pedagóxica do currículum.
   Aportación da Psicoloxía e das Ciencias da
                           11. Alumnado con Necesidade Específica de
   Educación ao deseño curricular nos seus
                             Apoio Educativo. Medidas de atención ao
   distintos niveis. Fontes, funcións e niveis
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                         Telf. 981 91 60 60   alumnado    con    dificultades de    Programas e proxectos. Equipamentos.
   escolarización: por problemas de saúde,     Supervisión e coordinación dos servizos
   familias en dificultade social e por       sociais.
   integración tardía no sistema educativo.
   Medidas   educativas.   Procesos e   21. Lei orgánica 1/1996, do 15 de Xaneiro, de
   modalidades de escolarización.          protección  xurídica  do  menor,   de
                            modificación parcial do Código civil e da Lei
 12. O desenvolvemento   evolutivo do neno: o    de axuizamento civil.
   primeiro ano, a    primeira infancia, a
   segunda infancia.   A adolescencia. O   22. A Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da
   desenvolvemento    cognitivo, persoal,    familia, a infancia e a adolescencia. O
   emocional e social.                decreto 42/2000, do 7 de Xaneiro, polo
                            que se refunde a normativa reguladora
 13. A dimensión moral da educación. Actitudes     vixente en materia de familia, infancia e
   e valores morais. A educación do         adolescencia. Decreto 329/2005, de 28 de
   razoamento e do xuízo moral.           xullo, por el que se regulan los centros de
                            menores y los centros de atención a la
 14. Educación para a convivencia e a paz. A      infancia.
   educación para o desenvolvemento de
   actitudes cooperativas, democráticas e    23. Lei orgánica 5/2000, do 12 de Xaneiro,
   cívicas. Educación para a igualdade. A      reguladora da responsabilidade penal dos
   convivencia entre iguais.             menores:   principios,  criterios e
                            orientacións. Enumeración das medidas e
 15. A orientación como actividade educativa.     contido de cada unha delas. Regulamento
   Principios básicos de orientación educativa    para a súa aplicación.
   comúns aos diferentes modelos. As súas
   técnicas máis utilizadas. A atención a    24. Competencias Autonómicas en materia
   diversidade dende a escola inclusiva:       pedagóxica. Programas desenvolvidos pola
   principios,  obxectivos   e  medidas    Consellería de Traballo e Benestar da xunta
   educativas.                    de Galicia.

 16. Violencia e acoso na contorna escolar.Papel  25. O concepto de risco social e os malos
   do contexto educativo na prevención e       tratos  á  infancia.  Identificación de
   detención da violencia e acoso escolar.      situacións de risco. Intervención sobre os
   Recursos e itinerarios na comunidade       factores de risco social. O maltrato infantil.
   autónoma para a prevención e abordaxe.      Definición e tipoloxías. Factores de risco
                            asociados as distintas situacións de
 17. Relación entre teoría e práctica na        maltrato infantil. O proceso de intervención
   educación. A investigación educativa.       ante o maltrato infantil.
   Principias paradigmas de investigación en
   educación. O pedagogo como investigador.   26. Os equipos técnicos de atención ó menor e
   Principios e métodos da investigación na     á familia. Características e funcións.
   acción.                      Procedemento   de   intervención  e
                            valoración.
 18. O enfoque preventivo dos problemas
   escolares e de aprendizaxe. Grupos de     27. O acollemento residencial. Características
   risco e recursos compensatorios para a      organizativas e orientacións da actividade
   educación.                    dos centros. Procedemento de intervención
                            e valoración de acollemento residencial.
 19. marco xurídico da protección infantil da     Dereitos  e  deberes   dos  menores
   protección a infancia e a adolescencia no     internados. Réxime disciplinario.
   estado  español  e  na  Comunidade
   autónoma. A Convención de dereitos do     28. Metodoloxía     da     intervención
   neno.                       socioeducativa:  da  planificación  á
                            avaliación. O proxecto educativo de centro.
 20. Lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos     O PEI. O informe educativo.
   sociais de Galicia. Estructura e contido.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                         Telf. 981 91 60 60 29. O sistema familiar. Estructura e funcións.   38. Dificultades e problemas na adquisición da
   O ciclo vital familiar e crises evolutivas     fala. Intervención educativa. Dificultades e
   asociadas. Abordaxe de intervencións ante     problemas na adquisición da linguaxe
   conflictos familiares: mediación familiar. O    escrito. Principios xerais de intervención
   papel dos pais na toma de decisións        educativa.
   respecto ao proceso educativo de nenos,
   nenas   e  adolescentes.  Modos   de  39. A educación permanente. Concepto. A
   intervención cos pais.               intervención educativa ao longo da vida. As
                             tecnoloxías  da  información   e  a
 30. Socialización e inadaptación social. A       comunicación (Tics) e as súas posibilidades
   conducta disocial. Definición e conceptos.     na formación como recurso didáctico e
   Características . Principios de intervención    como xestión do coñecemento.
   educativa. Directrices para a intervención
   educativa.                   40. Plan estratéxico galego da Infancia e da
                             Adolescencia.   Principios  inspiradores,
 31. alteracións conductuais na infancia e na      obxectivos,  actuacións  e  eixes  de
   adolescencia. Estratexias de prevención da     intervención. Programas de actuación na
   conducta disocial. Prevención primaria.      Familia e na infancia.
   Prevención    secundaria.  Prevención
   terciaria.Factores protectores e de risco.
   Prevención e intervención na comunidade e
   nas institucións.

 32. Menores e adicción. A drogodependencia.
   Concepto,  sintomatoloxía e  efectos.
   Terapia básica. Detención e intervención
   educativa.

 33. A diversidade funcional derivada dos
   diferentes déficits. Do modelo de déficit ó
   modelo de necesidades de competencia.
   Principios xerais da intervención educativa
   en relación ás necesidades específicas de
   apoio educativo. A organización da
   atención á diversidade no currículo.

 34. A diversidade funcional derivada da
   deficiencia mental: características do seu
   desenvolvemento. Principios xerais de
   intervención educativa.

 35. Dificultades sensoriais: tipos e avaliación.
   Sistemas de comunicación en persoas
   cegas e xordas. Principios xerais de
   intervención educativa.

 36. Os trastornos do espectro autista e as
   alteracións da comunicación na infancia e
   na adolescencia.Intervención educativa

 37. Alumnos con disfuncións ou dificultades
   motoras.   Barreiras  de  acceso ó
   currículo,adaptacións
   instrumentais.Principios  xerais  de
   intervención educativa.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 Titulado/a superior sociólogo           6. A Socialización e o Control Social. Axentes
                            socializadores.   Conducta   desviada.
 GRUPO I                        Anomía.
 Titulación: Licenciado/a en sociología
 Temario común:                   7. O sistema Social.     Status.   Roles  e
                            Institucións sociais.
 1. Constitución española, do 27 de decembro
   de 1978: títulos preliminar a X.        8. O    Conflicto   social.    Tipos.
                            Institucionalización   do    Conflicto.
  2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,       Intensidade da violencia no Conflicto.
    Estatuto de autonomía de Galicia.
                           9. O  funcionalismo  como       paradigma
  3. Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas     dominante. Enfoques.
    reguladoras da Xunta e da súa
                           10. O cambio Social. Movementos Sociais.
    presidencia: títulos I a V
                           11. A Familia. Conceptos básicos. Perspectivas
  4. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
    normalización lingüística: títulos I e II.    teóricas.

                           12. A Estratificación Social. Teorías.
  5. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
    réxime xurídico das administracións
                           13. A función do sociólogo na Administración
    públicas   e   do   procedemento
                             Pública:  Administración    Sanitaria.
    administrativo común: títulos I a X
                             Urbanismo. Benestar social e Servizos
                             Sociais. Cultura.  Medio   Ambiente.
  6. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
                             Socioeconomía e outros servizos.
    básico do empregado público: títulos I a
    V
                           14. A investigación Social. Concepto. Fases.
                             Deseño dunha investigación. Etapas e
  7. V Convenio Colectivo Único para persoal
                             tipos.
    laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos
    I a XIII
                           15. Técnicas de investigación social. Técnicas
                             de recollida de información.
  8. Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
    marzo, polo que se aproba o texto
                           16. a observación como técnica de obtención
    refundido da Lei da función pública de
                             de datos. Observación participante.
    Galicia: títulos I a V
                           17. A Enquisa nas ciencias sociais. Concepto e
  9. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
                             tipos. Etapas.
    igualdade de mulleres e homes: títulos
    preliminar e II
                           18. A mostra: teoría e aplicación . Universo de
                             estudio. Tamaño da mostra. Tipos.
 Temario específico.
                           19. A  estatística  nas   ciencias  sociais.
 1. A Socioloxía. Concepto. Marco histórico
                             Fundamentos    teóricos   e  principias
   social. Orixes.
                             aplicacións da estatística.
 2. Principias Teorías Sociolóxicas.
                           20. Demografía.   Análise   demográfico.
                             Conceptos  demográficos.  Crecemento
 3. A tradición clásica en Socioloxía: Comte,
                             demográfico.   Proxeccións.   Series
   Spencer, Marx.
                             temporais.
 4. Fundamentos metodolóxicos da Sociología:
                           21. Estructura e características da poboación .
   Durkeim e Weber.
                             A pirámide de poboación . Movemento
                             natural  da  poboación.   Crecemento.
 5. O concepto de Cultura. Diversidade
                             Dinámica das poboacións.
   Cultural . Subculturas. Dinámica cultural.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 22. Teoría sociolóxica das Organizacións.      39. Promoción do Benestar da Infancia.
   Concepto. Perspectivas teóricas. Evolución.     Atención e Protección. Plans de Actuación.

 23. O estado de benestar e sociedade de       40. A Desigualdade de Xénero e Políticas
   benestar. Evolución histórica. Teorías de      Sociais. Políticas de Igualdade. Actuacións.
   Política social.
                           41. Fluxos Migratorios. Teorías explicativas,
 24. Lei 13/2008 do 3 de decembro de Servizos      aspectos demográficos.
   sociais de Galicia.

 25. Lei 11/2007 do 27 de xullo, Galega para a
   Prevención e o tratamento integral da
   Violencia de Xénero.

 26. Estudio   das   necesidades   sociais.
   Indicadores   sociais  de   necesidade.
   Recursos sociais.

 27. Desigualdade social. Pobreza e Riqueza.

 28. A globalización . Dimensións. Teorías.

 29. A Desviación social. Delito e desviación .
   Violencia e Desviación.Control social.

 30. A informática aplicada as ciencias sociais.
   Paquetes estatísticos aplicados ás ciencias
   sociais.

 31. O  Traballo e  a  Vida Económica.
   Desemprego. Conflicto e cooperación no
   traballo.

 32. Educación e Socialización.

 33. Desenrolo Económico e Proceso de
   Modernización. A sociedade de consumo de
   masas. Crise da sociedade industrial.

 34. Socioloxía do Mercado de Traballo. O
   Mercado de Traballo en España. O traballo
   extradoméstico da muller.

 35. Análise das Políticas Públicas. Teorías e
   Técnicas.

 36. Os Grupos de Presión. Grupos de interese
   a nivel nacional e autonómico.

 37. a Dependencia. Concepto. Diferenciación
   terminolóxica:       incapacitación,
   incapacidade,  invalidez,   minusvalía,
   discapacidade,        dependencia.
   Determinantes e perfiles demográficos.

 38. Exclusión social. Concepto. Precariedade,
   exclusión e marxinación. Ciencias sociais e
   intervención no campo das drogas.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 GRUPO II                       3. As competencias da Xunta de Galicia: a
                             reserva de competencias ó Estado do
 Titulados/as de grao medio               artigo 149.A atribución estatutaria de
                             competencias; a cláusula de cerre do
 DOG 11/08/2006                     artigo 149.3. Os límites xerais das
                             competencias; a súa efectividade.

 Titulación   académica       requirida:   4. As competencias exclusivas: a súa
 diplomado/a universitario/a               relativización.  As   competencias
 Temario común:                     normativas: as leis da Comunidade
                             Autónoma; o seu rango e posición
  1. Constitución  española,   do  27   de   constitucional. O   principio  de
    decembro de 1978: títulos preliminar a       competencia nas relacións entre o
    VIII.                       ordenamento estatal e autonómico.
  2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
    Estatuto de autonomía de Galicia: títulos    5. A concorrencia normativa entre o Estado
    preliminar a V.                  e a Comunidade Autónoma. Normativa
  3. Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas      básica e normativa de desenvolvemento:
    reguladoras da Xunta e da súa           elementos formais e materiais no
    presidencia: títulos I a V             concepto de lexislación básica; estructura
  4. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de           da normativa básica; a relación bases-
    normalización lingüística: títulos I e II.     desenvolvemento; o problema de rango
  5. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de         das dúas normativas.
    réxime xurídico das administracións
    públicas   e   do   procedemento    6. A execución autonómica da lexislación do
    administrativo común: títulos I a X        Estado: significación desta fórmula;
  6. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto      extensión da competencia do Estado;
    básico do empregado público: títulos I a      atribucións da Comunidade Autónoma. A
    V                         coordinación entre as dúas ordes.
  7. V Convenio Colectivo Único para persoal
    laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos   7. A  modificación  extraestatutaria  de
    I a XIII                      competencias: a lei marco; a lei orgánica
  8. Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo,    de delegación; a lei de armonización. As
    polo que se aproba o texto refundido da Lei    cláusulas constitucionais de prevalencia e
    da función pública de Galicia: títulos I a IV   supletoriedade.
  9. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
                            8. A colaboración entre o Estado e a
    igualdade de mulleres e homes: títulos
                             Comunidade    autónoma:    o  seu
    preliminar e II                  desenvolvemento na doutrina do Tribunal
                             Constitucional.  Os   elementos  de
                             colaboración;   en    especial,  as
 Temario Específico                   conferencias sectoriais e os convenios de
                             colaboración. O control da actividade da
                             Comunidade Autónoma.
  1. A posición xurídico-constitucional do
    Estatuto de Autonomía: o Estatuto no
    sistema constitucional; o Estatuto como     9. Conflictos constitucionais entre órganos
    norma autonómica e como norma do          do Estado. Conflictos coas Comunidades
    Estado;  o  Estatuto  como  norma      Autónomas. Impugnación de disposicións
    subordinada á Constitución, posición do      e   resolucións  das  Comunidades
    Estatuto respeto ás demais normas do        Autónomas.
    Estado e da Comunidade Autónoma.        10. Potestades administrativas. A potestade
                              organizatoria: límites e principios xerais.
  2. A interpretación do Estatuto. A súa         Os órganos administrativos. Creación.
    reforma; a rixidez estatutaria; as súas       Competencias.     A    dislocación
    garantías. Os supostos de reforma; os        competencial. Os órganos colexiados:
    seus respectivos procedementos.
                                  San Andrés, 82-1º
                                  15003 – A Coruña
www.laacademia.info                         Telf. 981 91 60 60    réxime de funcionamento. Conflictos de    20. Modificacións orzamentarias. Créditos
    competencias.                   extraordinarios  e  suplementos  de
                             créditos.   Transferencias.  Outras
  11. Os dereitos subxectivos do administrado.
                             modificacións orzamentarias.
    Os dereitos fundamentais como dereitos
    subxectivos.  O  dereito  a  obter
                           21. O  procedemento     de  execución
    prestacións dos servicios públicos. A
                             orzamentaria. Fases.
    participación dos administrados nas
    funcións públicas. Actos xurídicos do
    administrado.
                           22. O control orzamentario. O concepto.
  12. A incidencia da acción administrativa       Natureza e ámbito de aplicación. Clases.
    sobre  as  situacións  xurídicas  do    O Consello de Contas.Seguridade e
    administrado. Creación e ampliación de      hixiene no traballo. A Lei 31/1995, do 8
    situacións activas e favorables: o acto      de novembro, de prevención de riscos
    administrativo como título. Creación e      laborais. Actuacións das administracións
    ampliación  de  situacións   pasivas:    públicas:  competencias.  Dereitos e
    operacións de gravame. As concesións e      obrigas dos traballadores e empresarios
    autorizacións   administrativas.    A    en materia de prevención. Os servizos de
    delimitación administrativa de dereitos      prevención de riscos. Participación dos
    privados.                     traballadores.

  13. A  revisión  de  oficio  dos  actos  23. O dereito do traballo. A súa especialidade
    administrativos nulos e anulables: casos     e caracteres. As fontes do dereito do
    en que procede. Procedemento. A          traballo. O principio de xerarquía
    revogación de actos. A impugnación        normativa. Os convenios colectivos de
    xurisdiccional de actos pola propia        traballo: concepto e natureza. Réxime
    Administración:  a   declaración  de    xurídico. Partes. Procedemento. Contido.
    lesividade.
                           24. A  Seguridade  Social en  España.
  14. Os ingresos públicos: Concepto e clases.     Antecedentes lexislativos e doutrinais.
    Efectos económicos. Taxas e prezos        Caracteres xerais do sistema español.
    públicos.                     Réxime xeral e réximes especiais. O
                             modelo  de  Seguridade  Social  na
  15. O imposto: Concepto, clases, principios e     Constitución. Réxime xeral. Afiliación.
    efectos. Os impostos directos: Concepto,     Altas e baixas: procedemento e efectos.
    caracteres e clases. Impostos indirectos:     Cotización: concepto e natureza xurídica
    Concepto, caracteres e clases           da cota. Continxencias e situacións
                             protexidas.
  16. O orzamento: Concepto e contido. Os
    principios clásicos do orzamento e a súa   25. A acción protectora da Seguridade Social.
    crise. Os fins do orzamento. A súa        Prestacións:  incapacidade   temporal,
    evolución.                    invalidez,   xubilación,  morte   e
                             supervivencia.   A  protección  por
  17. A Lei Xeral Orzamentaria e as leis anuais     desemprego. A protección á familia. A
    de orzamentos. Estructura e contido da      asistencia sanitaria.
    Lei Xeral Orzamentaria.
                           26. O contrato: fundamento e funcións.
  18. O orzamento da Comunidade Autónoma        Sistemas de contratación. Elementos dos
    de Galicia: concepto e natureza. Contido.     contratos. Capacidade para contratar:
    Estructura. Elaboración. Aprobación. As      incapacidades e prohibicións. Obxecto do
    leis anuais de orzamentos.            contrato.  A  forma   dos  contratos.
                             Referencia á sinatura electrónica.
  19. O Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
    outubro, polo que se aproba o texto      27. A ineficacia dos contratos. A nulidade:
    refundido da Lei de réxime financeiro e      causas e efectos. A anulabilidade; a
    orzamentario de Galicia. A Facenda da       confirmación. A rescisión: causas e
    Comunidade.                    efectos.
                                  San Andrés, 82-1º
                                  15003 – A Coruña
www.laacademia.info                        Telf. 981 91 60 60  28. O  contrato  de  arrendamento.   O  35. A xornada de traballo: xornada normal e
    arrendamento de servizos. A sociedade      xornadas especiais. O contrato a tempo
    laboral.  A  sociedade  cooperativa;    parcial e contrato de substitución. As
    especial referencia á Lei de cooperativas    horas extraordinarias. O horario de
    de Galicia.                   traballo. Os descansos semanal e festivo.
                             As vacacións anuais.
  29. As notas configuradoras do traballo
    obxecto do dereito do traballo: liberdade,  36. O salario; a súa protección legal e
    remuneración, dependencia e alleidade.      garantías.   O salario  mínimo
    Formación e desenvolve mento do         interprofesional.  Absorción   e
    dereito do traballo. Contido e concepto     compensación de salarios. O Fondo de
    do dereito do traballo.             Garantía Salarial.

  30. O sistema de fontes do dereito do      37. Os    poderes   do   empresario:
    traballo: caracterización xeral. Tipoloxía    caracterización xeral. O poder de
    das normas laborais. A potestade         dirección. O poder de variación. O poder
    normativa das comunidades autónomas       disciplinario;  a   responsabilidade
    en materia laboral. O convenio colectivo:    empresarial. A sucesión na titularidade
    concepto, partes, elaboración, depósito,     da empresa.
    publicación, eficacia e tipoloxía. A norma
    internacional laboral.            38. As modificacións do contrato de traballo:
                             tipoloxía. Mobilidade  xeográfica.  A
  31. A aplicación das normas laborais:        suspensión do contrato de traballo.
    principios de ordenación. A relación lei-
    convenio    colectivo;  colisión  e  39. A extinción do contrato de traballo: cadro
    concorrencia entre normas estatais e       xeral   das  causas  extintivas.  A
    normas convencionais. O principio de       terminación convencional. Extinción por
    condición máis beneficiosa. Os principios    morte e incapacidade do traballador.
    de irrenunciabilidade de dereitos e de      Morte, xubilación e incapacidade do
    territorialidade das normas laborais.      empresario e extinción da personalidade
                             contratante. Extinción por forza maior.
  32. O contrato de traballo. O traballador e o    Extinción por causas obxectivas. O
    empresario: concepto xurídico e legal. Os    despedimento colectivo. O despedimento
    entes públicos como empregadores. A       disciplinario.
    interposición  de  empresarios.   As
    empresas de traballo temporal. As      40. Concepto e principios da Seguridade
    contratas e subcontratas de obras e       Social. O sistema de Seguridade Social:
    servizos.                    estrutura e ámbito. Réxime xeral e
                             réximes especiais da Seguridade Social.
  33. Clases de contrato de traballo atendendo     A  xestión  da  Seguridade  Social:
    á súa duración. Os contratos temporais:     entidades xestoras e servizos comúns.
    tipoloxía  e  réxime  xurídico.  A
    contratación     temporal    polas  41. A acción protectora. As continxencias
    administracións públicas; en especial, a     protexidas: cadro xeral. Prestacións.
    vulneración dos seus límites e as súas
    consecuencias.     Os    contratos  42.As prestacións non contributivas da
    administrativos. Especial referencia ao     Seguridade Social: finalidade e clases.
    chamado contrato de asistencia técnica,     Invalidez non contributiva: requisitos e
    doutrina jurisprudencial de definición     procedemento para a súa obtención.
    deste e diferenciación con outras figuras.   Xubilación non contributiva.

  34. Os dereitos fundamentais do traballador.   43.Proteccion  por desemprego.  Nivel
    A   clasificación profesional.  O     contributivo.   Nivel   asistencial.
    cumprimento da prestación de traballo:     Tramitación e pagamento das prestacións
    deberes de obediencia, diligencia e boa     por desemprego.
    fe.  A  chamada  cesión  ilegal de
    traballadores.
                                    San Andrés, 82-1º
                                    15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 Asistente social                    A Lei de servizos    sociais  de  Galicia:
 GRUPO II                        estrutura e contido.
                            4. Lei galega de medidas básicas para a
 DOG 22/03/2006                     inserción  social. Antecedentes e
 Titulación: Diplomado en traballo social        fundamentación. Estrutura e contido.
                             Normas de desenvolvemento.
 Temario común:
                            5. O sistema español de Seguridade Social.
 1. Constitución española, do 27 de decembro       Lei protectora. Pensións non contributivas.
   de 1978: títulos preliminar a VIII.         Modalidades. Requisitos.
                            6. Fundamentos, principios e funcións do
 2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto     traballo social. O obxecto do traballo
   de autonomía de Galicia: títulos preliminar     social:  suxeito, obxecto   e contido.
   a V.                         Obxectivos, etapas e metas. Niveis de
                             intervención no traballo social.
 3. Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas
   reguladoras da Xunta e da súa presidencia:    7. Proceso metodolóxico no traballo social.
   títulos I a V                    Correntes   metodolóxicas.    Proceso
                             metodolóxico    na    planificación:
 4. Lei 3/1983, do 15 de xuño,          de   aproximación  á   realidade   social.
   normalización lingüística: títulos I e II.      Formulación de prioridades. Planificación.
                             Programación.  Execución.   Avaliación.
 5. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de          Incorporación   do   principio   de
   réxime  xurídico  das administracións      mainstreaming.
   públicas e do procedemento administrativo     8. Técnicas en traballo social: instrumentais,
   común: títulos I a X                 de coñecemento, de intervención, de
                             avaliación.
 6. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
   básico do empregado público: títulos I a V    9. A investigación en traballo social. As
                             necesidades    sociais.    Tipoloxía,
 7. V Convenio Colectivo Único para persoal       identificación e medida. Obxectivación.
   laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos I    Técnicas aplicables. O traballo social como
   a XIII                        tecnoloxía.
                            10. traballador social como membro dun
 8. Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de         equipo   interdisciplinar:  fundamento,
   marzo, polo que se aproba o texto           funcións e principios básicos como técnico
   refundido da Lei da función pública de        e nos diferentes ámbitos de intervención.
   Galicia: títulos I a IV                Deontoloxía e ética profesional. Os códigos
                              de ética no traballo social en relación co
 9. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a       usuario,  as  institucións  e  outros
   igualdade de mulleres e homes: títulos        profesionais.
   preliminar e II
                            11. Os servizos sociais. Concepto. Os servizos
 Temario específico                    sociais e a Administración pública a nivel
                              estatal, autonómico e local. Organización e
                              competencia.    Sistema   económico.
 1. A acción social. Concepto e etapas          Cooperación e coordinación.
   históricas. Política social. O estado de
   benestar. A crise do estado do benestar.     12. Servizos sociais de atención primaria.
   Modelos alternativos.                 Principios que os inspiran e obxectivos.
                              Competencias    e    organización.
 2. Política social na UE. A Carta Social         Equipamentos e prestacións básicas que
   Europea. O Fondo Social Europeo. O plan        garanten.  Equipos   técnicos.  Plan
   europeo de loita contra a pobreza.          concertado.
 3. Marco  legal  dos  servizos  sociais:    13. Os  servizos  sociais  especializados.
   Constitución española, o Estatuto de         Concepto. Competencias e organización.
   autonomía, a Lei de bases de réxime local.      Referencias legais. Equipamentos.
                                    San Andrés, 82-1º
                                    15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 14. Servizos   sociais  especializados   en  22. Servizos  sociais especializados VIII:
   institucións. As institucións e a relación coa    drogodependencias. Concepto. Aspectos
   sociedade.             Correntes    sociais do drogodependente. Prevención,
   desinstitucionalizadoras. O traballo social     tratamento  e  rehabilitación social.
   en institucións.                   Reinserción social. Servizos e recursos.
                              Plan autonómico de drogodependencia.
 15. Servizos sociais especializados I: infancia e
   adolescencia. Normativa reguladora de      23. Servizos sociais especializados IX: minorías
   menores. Lei 21/1987 e desenvolvemento        étnicas. Características e necesidades
   na Comunidade Autónoma; principais          sociais. Recursos. Aspectos demográficos.
   modificacións que introduce. Programas de      Problemática específica e medidas para a
   actuación. Equipos do menor; composición,      integración social.
   funcións e metodoloxía de intervención.
                            24. Organizacións   non   gobernamentais.
   Papel do traballador social.
                              Concepto.    Tipos.   Sistema   de
 16. Servizos sociais especializados II: infancia     financiamento. Organización e coordinación
   e adolescencia. Os malos tratos na          coas distintas administracións.
   infancia. Definición. Tipoloxía. Factores de
                            25. Asociacionismo e voluntariado social.
   risco. O proceso de intervención perante o
                              Concepto, características e normativa que
   maltrato infantil. Prevención, detección e
                              os regula. Organización. Sistema de
   tratamento social. Inadaptación social e
                              financiamento. Organización e coordinación
   conduta delituosa na adolescencia.
                              coas distintas administracións (autonómica
 17. Servizos sociais especializados III: infancia    e local). Novas tendencias no voluntariado
   e adolescencia. Institucións para a infancia     social.
   e a xuventude na Comunidade Autónoma.
   Problemática do menor institucionalizado.
 18. Servizos sociais especializados IV: familia.
   Definición do traballo social con familias e
   grupos. Enfoques e correntes actuais.
 19. Servizos sociais especializados V: muller.
   Políticas sociais actuais para mulleres. O
   papel do profesional nos servizos sociais de
   atención á muller en situación de
   necesidade. Violencia de xénero. A
   situación  en  Galicia:  problemática,
   recursos, organización administrativa.
 20. Servizos  sociais  especializados  VI:
   minusválidos físicos, psíquicos e sensoriais.
   A Lei de integración social do minusválido
   (Lismi). Normas de desenvolvemento.
   Necesidades e recursos: centros e servizos
   especializados, acollemento familiar e
   axuda a domicilio, axudas e subvencións.
   O papel do traballador social na acción
   integradora nos niveis laboral, educativo,
   de ocio e tempo libre.
 21. Servizos sociais especializados VII: vellez.
   Aspectos  sociais  do   envellecemento.
   Necesidades sociais e recursos: institucións
   abertas e pechadas, servizos de apoio,
   axuda a domicilio e acollemento familiar.
   Datos demográficos e proxeccións da
   poboación en Galicia. O traballo social na
   vellez.
                                  San Andrés, 82-1º
                                  15003 – A Coruña
www.laacademia.info                         Telf. 981 91 60 60 Terapeuta ocupacional               2. Bases conceptuales de la Terapia
                            Ocupacional: Fundamento del Paradigma
 Grupo II                       de las Ciencias de la Ocupación (Yerxa),
                            conceptos básicos.
 DOG 4/12/2003
 Titulación:     Diplomado  en   terapia  3. Definición de salud según la OMS.
 ocupacional                      Clasificación   internacional    de
                            Deficiencias,   Discapacidades    y
 Temario común:                    Minusvalías  (CIF).   Concepto   de
                            funcionamiento    y   discapacidad.
  1. Constitución española,  do  27  de      Objetivos, aplicaciones, propiedades y
    decembro de 1978: títulos preliminar a      componentes de la CIF.
    VIII.
                           4. Ley de accesibilidad y supresión de
  2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,       barreras arquitectónicas en la Comunidad
    Estatuto de autonomía de Galicia: títulos    Autónoma de Galicia ( Decreto 35/2000,
    preliminar a V.                 del 28 de enero).

  3. Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas   5. Ley de la de Promoción de la Autonomía
    reguladoras da Xunta e da súa          Personal y Atención a las Personas en
    presidencia: títulos I a V            situación de dependencia (Ley 36/2006,
                            de 14 de diciembre).
  4. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
    normalización lingüística: títulos I e II.  6. Modelos propios de Terapia Ocupacional:
                            Modelo del funcionamiento ocupacional
  5. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de        de Tronbly, modelo canadiense del
    réxime xurídico das administracións       desempeño ocupacional (MOHO) y otros
    públicas   e   do   procedemento     modelos de desarrollo….
    administrativo común: títulos I a X
                           7. Marco de Referencia Primarios en Terapia
  6. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto     Ocupacional.
    básico do empregado público: títulos I a
    V                       8. Marcos de Referencia Primaria aplicados
                            a la discapacidad física en Terapia
  7. V Convenio Colectivo Único para persoal     Ocupacional: marco del neurodesarrollo,
    laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos   marco biomecánico, marco de integración
    I a XIII                     sensorial, marco rehabilitador, marco
                            cognitivo-perceptual.
  8. Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
    marzo, polo que se aproba o texto       9. Marco de Referencia Primaria aplicados a
    refundido da Lei da función pública de      la discapacidad Psicosocial en Terapia
    Galicia: títulos I a IV             Ocupacional: marco conductual, marco
                            cognitivo-conductual,       marco
  9. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a    psicodinamico, marco humanista, marco
    igualdade de mulleres e homes: títulos      sensorial.
    preliminar e II
                           10. Técnicas y Habilidades de comunicación y
 Temario específico:                  relaciones interpersonales. Entrevista
  1. Definición de Terapia Ocupacional según      clínica,  concepto  y  características.
    la Federación Mundial    de Terapia      Escucha activa. Trabajo en equipo.
    Ocupacional   (WOFT).   Antecedentes     Interrelación  ente   el  terapeuta
    históricos,  orígenes  y  desarrollo     ocupacional con otros profesionales de
    profesional (asociaciones y colegios       atención socio-sanitaria, el paciente, el
    profesionales    nacionales     e     cuidador principal y/o familia.
    internacionales).
                           11. Rol, funciones y competencias del
                             terapeuta ocupacional dentro del equipo
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                         Telf. 981 91 60 60    interdisciplinar de  atención socio-    22. Intervención en la terapia ocupacional en
    sanitaria en los diferentes campos de       los procesos neurológicos degenerativos:
    intervención.                   esclerosis múltiple,  enfermedad   de
                             Parkinson  y  enfermedad   de   la
  12. Valoración y evaluación en Terapia        motoneurona.
    Ocupacional. Valoración integral del
    paciente y evaluación de la incidencia    23. Intervención de la terapia ocupacional en
    sobre este de los tratamientos aplicados.     la enfermedad cardíaca y resiratoria.

  13. Intervención en terapia ocupacional:     24. Intervención de la terapia ocupacional en
    promoción de la salud, restauración,       las patologías de origen reumatológico,
    mantenimiento,    modificación    y     osteoarticular y de partes blandas.
    prevención   de  la  discapacidad.
    Educación,  metodología  y  técnicas   25. Terapia ocupacional en la amputación,
    didácticas para promover la salud         sustitución protésica, adaptación y
    individual, grupal y comunitaria en        entrenamiento.
    terapia ocupacional.
                           26. Terapia  ocupacional en  oncología.
  14. Actividades la vida diaria: definición y     Intervención en pacientes terminales.
    clasificación. Relacion. Relación de la      Principios fundamentales de la bioética.
    terapia ocupacional con el entrenamiento     El secreto profesional. Consentimiento
    y   las  adaptaciones  para  AVDs.     informado.
    Instrumentos estandarizados para su
    valoración.                  27. Intervención de la terapia ocupacional en
                             pérdidas  sensoriales  : visuales  y
  15. Concepto de ocupación. Modelos para el      auditivas. Sistemas de comunicación
    análisis y graduación de la actividad.      aumentativos y alternativos.

  16. Ocio en terapia ocupacional: terapias     28. Intervención del la terapia ocupacional en
    recreativas.                   pediatría: parálisis cerebral infantil,
                             retrasos en el desarrollo psicomotor,
  17. Intervención de la terapia ocupacional en     espina bífida, distrofias musculares,
    las patologías de salud mental más        malformaciones congénitas y parálisis
    frecuentes:  esquizofrenia  y  otros     braquial obstétrica. Unidades de atención
    trastornos psicóticos, trastornos de la      temprana. El juego como ocupación en el
    conducta alimentaria, trastornos del       niño.
    estado de ánimo, trastornos relacionados
    con sustancias.                29. Ayudas     técnicas:    clasificación
                             internacional, funciones y criterios de
  18. Fisiopatología   del   envejecimiento:    selección. Órtesis y prótesis. Mecanismos
    envejecimiento fisiológico y patológico.     de acción y técnicas de adaptación y
    Valoración geriátrica integral: papel de la    entrenamiento.    Ayudas    técnicas
    terapia ocupacional.               colectivas e individuales.

  19. Intervención de la terapia ocupacional en   30. Evaluación ambiental. Intervención de la
    la geriatría. Síndromes geriátricos de      terapia ocupacional en la adaptación
    mayor incidencia: deterioro funcional,      ambiental. Dispositivos de control del
    inmovilismo,   caídas,   incontinencia    medio. Domótica.
    urinaria y demencia.
                           31. metodología de investigación: técnicas
  20. Intervención de la terapia ocupacional en     cuantitativas y cualitativas. Estructura
    las personas lesionadas medulares.        metodológica de un trabajo científico.
                             Fuentes de datos. Investigación básica y
  21. Intervención de la terapia ocupacional en     aplicada.
    las personas afectadas de accidentes
    cerebro-vasculares   y  traumatismos
    craneo-encefálicos.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 Analista de laboratorio               1. Nomenclatura en química orgánica e inorgánica.
                             Os reactivos en química analítica. Clasificación e
 Grupo III                       pureza. Etiquetado dos reactivos: datos mínimos
                             exigibles. Fichas de seguridade e de control .
 Titulación: Técnico superior de formación       Manipulación e almacenamento de reactivos.
 profesional   específica   da    familia
 química//técnico  superior  en  producción   2. Preparación de disolucións: expresión da súa
 acuícola // técnico superior en anatomía        concentración. Disolucións patrón. Disolucións
 patolóxica e citoloxía// técnico superior en      valoradas. Disolucións tampón. Conservación
 laboratorio  de   diagnóstico  clínico  ou    das disolucións. Solubilidade. Material utilizado.
 equivalentes.                    3. Análise   volumétrica,   gravimétrica   e
                             potenciométrica.   Fundamentos   e   tipos.
 Ter superado o 1º ciclo de bioloxía, química,     Aplicacións. Material utilizado. Conceptos xerais
 farmacia  ou   ciencias   do   mar.      de calibración e verificación de equipos.Uso y
                             calibración de balanzas.
 Bacharel, técnico superior ou equivalentes e
                           4. Separacións analíticas: precipitación, extracción,
 tres anos de experiencia acreditada na
                             separación   en   columna,  concentración,
 categoría na Administración pública.
                             cristalización   e destilación. Sistemas de
                             filtración. Material utilizado.
 Temario común:
                           5. Cromatografía general: Fundamentos e tipos.
   1. Constitución española, do 27 de         Aplicacións. Material utilizado. Conceptos xerais
     decembro de 1978: títulos preliminar a     de calibración e verificación de equipos. Tipos de
     IV.                       detectores e fundamento
                           6. Espectrometría general. Fundamentos e tipos.
   2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
     Estatuto de autonomía de Galicia:        Aplicacións. Material utilizado. Conceptos xerais
                             de calibración e verificación de equipos.Casos
     títulos preliminar a III
                             especiales:  Absorción   Atómica  , ICP  e
   3. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de          Infrabermello.
     normalización lingüística: títulos I e II.  7. Técnicas de análise bacteriolóxico, micolóxico,
                             vírico e parasitario. Preparación e conservación
   4. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de       dos medios de cultivo e outros reactivos para
     réxime xurídico das administracións       este tipo de análises. Material utilizado. Tipos de
     públicas   e  do   procedemento      medios.Esterilización    e     desifección.
     administrativo común: títulos I a VI.      Mantenimento do material estéril. Recepción e
                             tratamento previo das mostras nun laboratorio
   5. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto     de microbiología.. Precaucións e medidas de
     básico do empregado público: títulos I     seguridade neste tipo de laboratorios.
     aV
   6. V Convenio Colectivo Único para       8. Os cálculos en química analítica.Curvas de
     persoal laboral fixo da Xunta de Galicia:    calibrado. Expresión dos resultados analíticos.
     capítulos I a XIII.               Transformación   de  unidades.   Conceptos
                             estadísticos.  Aplicacións  e  utilidades  no
   7.    Decreto lexislativo 1/2008, do 13    laboratorio das follas de calculo e das bases de
      de marzo, polo que se aproba o texto     datos..Materiales de referencia e cálculos de
      refundido da Lei da función pública de    erros.
      Galicia: títulos I a III.         9. A Calidade nos Laboratorios. Acreditación e
                             Certificación. Esixencias da acreditación dos
   8. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para     Laboratorios.  Normas  internacionais de
     a igualdade de mulleres e homes:        acreditación de Laboratorios. A Norma UNE
     títulos preliminar e II             17025: Conceptos xerais. Manual de calidade.
                             Procedimentos normalizados. Validación de
 Temario específico:                  métodos. Auditorías.
                           10. Hixiene e seguridade no laboratorio: Normativa.
                             Prevención de accidentes: Plan de evaluación de
                             riscos. Medidas a tomar en caso de accidente.
                             San Andrés, 82-1º
                             15003 – A Coruña
www.laacademia.info                    Telf. 981 91 60 60   Primeiros auxilios no caso dos accidentes mais
   habituais. Señalización de seguridade e saúde
   nun laboratorio. Clasificación dos productos
   químicos en función das súas características de
   risco. Símbolos de indicación do risco. Fichas de
   seguridade, as frases R e as frases S.
   Residuos: Clasificación. Xestión de residuos dos
   diferentes tipos de Laboratorio.
 11. Toma de mostras para a súa análise:
   requerimentos segundo o tipo de mostra e o tipo
   de análise. Productos contidos nun gran número
   de embalaxes. Productos en montón. Productos
   sólidos en fragmentos de distinto tamaño.//
   Productos higroscópicos e perigosos. Toma de
   mostras de solos. Toma de mostras de vexetais.
   Homoxeneización e reducción do tamaño da
   mostra.
 12. Toma de mostras de gases: concepto de
   isocinetismo.Emisión  e   Calidade  do
   Aire.Determinacións máis frecontes Equipos
   habituais e a súa base científica. Toma de
   mostras de productos líquidos en reposo. Toma
   de  mostras  de  productos  líquidos en
   movemento.
 13. Preparación e consevación de mostras para a
   súa análise: requerimentos según o tipo de
   mostra e o tipo de análise. Conservación das
   mostras. Mostras de alimentos. Mostras de
   pensos e as súas materias primas. Mostras de
   forraxes frescos e ensilados. Mostras de
   fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Mostras de
   solo.
 14. Residuos agrarios e industriais.Preparación e
   consevación   de mostras para análise de
   residuos. Tratamentos específicos.Lixiviación. Os
   límites de detección. Límites de cuantificación.
   Expresión  de resultados.  Preparación   de
   patróns.Determinación da Toxicidade.Tipos.
 15. Preparación e conservación de mostras de
   augas.. // A auga de mar: características
   especiais. A auga potable: determinacións de
   potabilidade. Augas de choiva. Recolección e
   Pluviosidade. As augas residuais. Cálculos.
   Análise de iones máis habituais. Augas para
   rega. Determinacións mais frecontes en cada
   unha delas.
                                  San Andrés, 82-1º
                                  15003 – A Coruña
www.laacademia.info                        Telf. 981 91 60 60 Delineante de 1ª                   ángulos.Trazado de bisetriz. Aplicación a
                            rectas concorrentes. Outros problemas.
 GRUPO III
                           4. Triángulos. Problemas sobre Construción
 DOG 09/01/2006                    de triángulos.
                           5. Cuadriláteros.  Problemas   sobre a
 Titulación: Delineantes Técnico superior en      Construción dos cadrados, rectángulos,
 deseño e produción editorial, técnico superior    rombos, trapecios e trapezoides.
 en desenvolvemento de proxectos mecánicos,
 técnico superior en desenvolvemento e aplica-   6. Polígonos regulares: Construción do
 ción de proxectos de construción, ou         pentágono,  hexágono,   heptágono,
 titulación equivalente.                octógono e eneágono: diferentes casos.
                           7. Tanxentes. Construción de rectas e
 Temario común:                    circunferencias tanxentes. Enlaces de
                            rectas  e  curvas.   Circunferencias
  1. Constitución española,  do  27  de      tanxentes entre sí. Enlaces de curvas.
    decembro de 1978: títulos preliminar a
    IV.                      8. Construcións do óvalo e do ovoide.
                           9. Construción da elipse. Diferentes casos.
  2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,       Trazados das tanxentes á elipse.
    Estatuto de autonomía de Galicia: títulos
    preliminar a III               10. Trazado da parábola por distintos
                             procedementos. Coñecida a parábola,
  3. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de           determinar os seus elementos.
    normalización lingüística: títulos I e II.  11. Trazado da hipérbola por diferentes
                             procedementos. Tanxentes da hipérbola.
  4. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de        Determinación das asíntotas.
    réxime xurídico das administracións
    públicas   e   do   procedemento    12. Escalas  de  debuxo. Concepto  e
    administrativo común: títulos I a VI.       aplicacións. Tipos de papel e formatos.
                             Rotulación.
  5. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto    13. Sistema diédrico. Xeneralidades. Punto,
    básico do empregado público: títulos I a     recta e e plano. Interseccións.
    V
  6. V Convenio Colectivo Único para persoal    14. Representación das pezas, liñas vistas e
    laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos    ocultas.  Vistas principais.  Vistas
    I a XIII.                     necesarias. Exemplos.
                           15. Sección ou cortes. Particularidades sobre
  7. Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de       seccións. Seccións parciais.
    marzo, polo que se aproba o texto
    refundido da Lei da función pública de    16. Proxección axonométrica. Xeneralidades.
    Galicia: títulos I a III.             Alfabeto do punto, recta e plano.
                           17. Perspectiva cabaleira. Xeneralidades.
  8. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a     Elementos fundamentais.
    igualdade de mulleres e homes: títulos
    preliminar e II                18. Perspectiva cónica. Xeneralidades e
                             fundamento  da perspectiva  cónica.
 Temario específico:                  Elección do punto de vista e a liña do
                             horizonte.
  1. Perpendiculares. Diferentes problemas,
    casos de que o punto estea contido na     19. Cartografía  e  debuxo  topográfico.
    recta ou exterior.                Nocións xerais. Curvas de nivel. Cultivos
                             e usos do solo. Signos convencionais.
  2. Rectas   paralelas. Problemas   con
    utilización do compás e con modelo      20. Conceptos básicos de informática.   O
                             debuxo asistido por ordenador.
  3. Ángulos. Construción de ángulos iguais.
    Suma,   resta   e  división  de
                                  San Andrés, 82-1º
                                  15003 – A Coruña
www.laacademia.info                        Telf. 981 91 60 60 Oficial administrativo/a.               norma autonómica e como norma do
                            Estado;  o  Estatuto  como  norma
 GRUPO III
                            subordinada á Constitución, posición do
                            Estatuto respeto ás demais normas do
 DOG 28/07/2008                    Estado e da Comunidade Autónoma.

 Titulación: estar en posesión ou en condición   2. A interpretación do Estatuto. A súa
 de obter o título de bacharel (LOE), bacharel     reforma; a rixidez estatutaria; as súas
 (LOXSE), bacharel unificado polivalente (Lei     garantías. Os supostos de reforma; os
 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación),     seus respectivos procedementos.
 bacharel superior (plan 1957), técnico (LOE),
 técnico (LOXSE), técnico especialista da Lei    3. As competencias da Xunta de Galicia: a
 14/1970 ou ter aprobadas as probas de acceso     reserva de competencias ó Estado do
 á universidade para maiores de vinte e cinco     artigo 149.A atribución estatutaria de
 anos.                         competencias; a cláusula de cerre do
                            artigo 149.3. Os límites xerais das
 Temario común:                    competencias; a súa efectividade.
  1. Constitución española,  do  27  de    4. As competencias exclusivas: a súa
    decembro de 1978: títulos preliminar a      relativización.  As   competencias
    IV.                       normativas: as leis da Comunidade
                            Autónoma; o seu rango e posición
  2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,       constitucional. O   principio  de
    Estatuto de autonomía de Galicia: títulos    competencia nas relacións entre o
    preliminar a III                 ordenamento estatal e autonómico.
  3. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de         5. A concorrencia normativa entre o Estado
    normalización lingüística: títulos I e II.    e a Comunidade Autónoma. Normativa
                            básica e normativa de desenvolvemento:
  4. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de        elementos formais e materiais no
    réxime xurídico das administracións       concepto de lexislación básica; estructura
    públicas   e   do   procedemento     da normativa básica; a relación bases-
    administrativo común: títulos I a VI.      desenvolvemento; o problema de rango
                            das dúas normativas.
  5. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
    básico do empregado público: títulos I a
                           6. A execución autonómica da lexislación do
    V
                            Estado: significación desta fórmula;
  6. V Convenio Colectivo Único para persoal     extensión da competencia do Estado;
    laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos
                            atribucións da Comunidade Autónoma. A
    I a XIII.
                            coordinación entre as dúas ordes.
  7. Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de
                           7. A  modificación  extraestatutaria  de
    marzo, polo que se aproba o texto
                            competencias: a lei marco; a lei orgánica
    refundido da Lei da función pública de
                            de delegación; a lei de armonización. As
    Galicia: títulos I a III.            cláusulas constitucionais de prevalencia e
                            supletoriedade.
  8. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
    igualdade de mulleres e homes: títulos
                           8. A colaboración entre o Estado e a
    preliminar e II
                            Comunidade    autónoma:    o  seu
                            desenvolvemento na doutrina do Tribunal
                            Constitucional.  Os   elementos  de
                            colaboración;   en    especial,  as
  Temario específico:
                            conferencias sectoriais e os convenios de
                            colaboración. O control da actividade da
                            Comunidade Autónoma.
  1. A posición xurídico-constitucional do
    Estatuto de Autonomía: o Estatuto no
    sistema constitucional; o Estatuto como
                            San Andrés, 82-1º
                            15003 – A Coruña
www.laacademia.info                  Telf. 981 91 60 60  9. Conflictos constitucionais entre órganos
    do Estado. Conflictos coas Comunidades
    Autónomas. Impugnación de disposicións
    e   resolucións  das  Comunidades
    Autónomas.
  10. Potestades administrativas. A potestade
    organizatoria: límites e principios xerais.
    Os órganos administrativos. Creación.
    Competencias.     A    dislocación
    competencial. Os órganos colexiados:
    réxime de funcionamento. Conflictos de
    competencias.
  11. O orzamento da Comunidade Autónoma
    de Galicia: concepto e natureza. Contido.
    Estructura. Elaboración. Aprobación. As
    leis anuais de orzamentos.

  12. O Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
    outubro, polo que se aproba o texto
    refundido da Lei de réxime financeiro e
    orzamentario de Galicia. A Facenda da
    Comunidade.
  13. Seguridade e hixiene no traballo. A Lei
    31/1995, do 8 de novembro, de
    prevención de riscos laborais. Actuacións
    das    administracións    públicas:
    competencias. Dereitos e obrigas dos
    traballadores e empresarios en materia
    de prevención. Os servizos de prevención
    de riscos. Participación dos traballadores.

  14. O concepto de informática. A información
    e o ordenador electrónico. Elementos
    físicos. Sistema operativo. Programa de
    aplicación.

  15. A automatización de oficinas. Concepto e
    aplicacións. Sistemas físicos e lóxicos. O
    tratamento de textos. Arquivo e axenda
    electrónica. A folla electrónica de cálculo.
    Os gráficos de oficina e o correo
    electrónico. O SXPA. Os rexistros
    administrativos da Xunta de Galicia.

  16. A protección de datos de carácter
    persoal: principios da protección de datos
    e dereitos das persoas nesta materia.
                                     San Andrés, 82-1º
                                     15003 – A Coruña
www.laacademia.info                            Telf. 981 91 60 60                              calidade.   Procedementos    normalizados.
                              Exixencias da acreditación dos laboratorios.
 Auxiliar de laboratorio                5. Coidado do material de uso xeral nos
                              laboratorios. Conceptos xerais de calibración e
 Grupo IV                         verificación de equipos. Material para análise
 DOG 27/04/2006                      volumétrica: descrición, limpeza e aplicación.
                              Material para análise gravimétrica: descrición,
 Titulación: Técnico de laboratorio// técnico       limpeza e aplicación. Material para análise
 de operación de proceso en planta química//       microbiolóxica: descrición, limpeza e aplicación.
 técnico en coidados auxiliares de enfermaría//
                            6. Preparación de disolucións. Disolucións patrón e
 técnico en operacións de cultivo acuícola ou
                              substancias  de  tipo primario.  Disolucións
 equivalentes.
                              valoradas.  Conservación  das  disolucións.
                              Expresión da concentración dunha disolución.
 Temario común:                      Concentración en tanto por cento (peso e
                              volume). Molaridade. Normalidade. Concentración
1. Constitución española, do 27 de decembro de       en partes por millón.
  1978: títulos preliminar a II e capítulo I do
                            7. Concepto de pH. Disolucións neutras, ácidas e
  título III.
                              alcalinas. Disolucións tampón. Medidas do pH.
                              Coidado e manexo de electrodos.
2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de
  autonomía de Galicia: títulos preliminar a II.    8. Preparación e conservación de mostras para
                              análise agraria ou agroalimentaria: requirimentos
3. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización       segundo o tipo de mostra e o tipo de análise.
  lingüística: títulos I e II.              Mostras de alimentos, mostras de pensos e as
                              súas materias primas, mostras de forraxes,
4. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico     mostras de ensilados, mostras de fertilizantes
  do empregado público: títulos I, II e capítulos     orgánicos e inorgánicos, mostras de solos,
  I e VI do título III.                  mostras de material vexetal para análise foliar,
                              mostras para análise de residuos de pesticidas.
5. V Convenio Colectivo Único para persoal
                             9. Preparación,   obtención   (necropsias)   e
  laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos V a
                               conservación de mostras para a súa análise
  X.
                               desde o punto de vista da sanidade animal:
                               requirimentos segundo o tipo de mostra e o tipo
6. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
                               de análise. Mostras obtidas de animais vivos ou
  igualdade de mulleres e homes: títulos
                               mortos (incluídos os fetos) e os seus produtos e
  preliminar e II
                               de alimentos e augas destinados para uso
                               animal: ouriños, leite, pel, pelos, plumas,
  Temario específico:
                               sangue, feces, vísceras, secrecións, exsudados,
  1. Nomenclatura en química orgánica e inorgánica. soro      sanguíneo,   contido  gástrico,  cebos
                               sospeitosos, auga, pensos, materias primas para
  2. Reactivos químicos: tipificación e pureza dos
                               alimentos,   etc.  Mostras   para   análises
   reactivos utilizados no laboratorio. Clasificación
                               bacteriolóxicos,  virolóxicos,  parasitolóxicos,
   dos produtos químicos en función das súas
                               serolóxicos, anatomopatolóxicos, toxicolóxicos e
   características de risco. Símbolos de indicación do
                               químicos.
   risco. Fichas de seguridade, as frases R e as
   frases S. Manipulación de reactivos.        10.   Preparación e conservación de mostras para
                               a súa análise desde o punto de vista ambiental.
  3. Prevención e medidas de seguridade nos
                               Mostras de auga. Toma de mostras de líquidos en
   laboratorios. Riscos laborais nos laboratorios
                               movemento. Toma de mostras de líquidos en
   químicos e microbiolóxicos. Medidas que se
                               repouso. Mostras de gases. Toma de mostras en
   tomarán no caso dos accidentes máis habituais.
                               emisións: concepto de isocinetismo. Preparación
   Primeiros auxilios. Xestión de residuos no
                               de utensilios para medición de gases en emisión
   laboratorio: clasificación, recollida e eliminación.
                               e aire atmosférico.
  4. A calidade nos laboratorios de ensaio. Normas
   internacionais de calidade. A norma UNE-EN-
   ISO/IEC 17025: conceptos xerais. Manual de
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 Condutor/a                       6. Elementos de seguridade: freos, tipos e o seu
                              coñecemento. A suspensión. Funcións dos
 Grupo IV                         amortecedores.
 DOG 27/04/2006                     7. Palieres. Embrague, a súa misión.
 Titulación: Graduado en ESO, graduado         8. Electricidade do vehículo. Batería. Bobina.
 escolar, técnico (ciclo formativo de grao         Ruptor.  Distribuidor. Buxías. Regulación.
 medio) ou equivalente e carné de conducir B        Dínamo. Alternador. Motor de arrincada.
 con autorización BTP                   Bendix. O condensador. O delco.
 Temario común:                     9. O motor diésel. Órganos principais.    Os
                              inxectores. Calentadores. Bomba gasóleo.
 1. Constitución española, do 27 de decembro      10. Mantemento sistemático dun vehículo. Avarías,
   de 1978: títulos preliminar a II e capítulo I      síntomas. Comprobacións. Posta a punto do
   do título III.                     vehículo. Reparacións de emerxencia.

  2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
    Estatuto de autonomía de Galicia: títulos
    preliminar a II.

  3. Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
    normalización lingüística: títulos I e II.

  4. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
    básico do empregado público: títulos I, II
    e capítulos I e VI do título III.

  5. V Convenio Colectivo Único para persoal
    laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos
    V a X.

  6. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
    igualdade de mulleres e homes: títulos
    preliminar e II

 Temario específico:
  1. Código de circulación. Decreto de regulación do
    servizo de automobilismo da Xunta de Galicia.
    Orde que o desenvolve.
  2. O condutor. Factores que diminúen as
    actitudes do condutor. Permiso e licenzas de
    condución: clases e vehículos autorizados a
    conducir.
  3. accidente de circulación: comportamento en
    caso de accidente. Delitos contra a seguridade
    do tráfico. Nocións básicas de primeiros
    auxilios.
  4. Funcionamento dun motor de catro tempos:
    admisión, compresión, explosión ou acendido
    ou escape.
  5. O  engraxamento,  frecuencias,  niveis  e
    mantemento. Aceites, a súa finalidade e tipos.
    Sistemas de engraxamento. Cambio de
    aceites.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 Ordenanza. Celador/a. Vixilante oficinas.        Certificados. Xustificantes de recepción.
 Vixilante   nocturno/a.   Vixilante.        Telegramas. Reembolsos. Xiro
 Subalterno/a. Porteiro/a. Recepcionista.
 Telefonista. Sereno/a.  Garda.  Garda       4. Chamadas   a  través  de operadora.
 xuramentado:                      Procedementos. Preparación da consola.
                             Definición de tipos de chamadas. Servizo
 Grupo V                         nocturno. Alarmas. Centrais telefónicas.
                             Tipos   de   centrais  telefónicas.
 DOG 27/04/2006                     Características.  Centrais  telefónicas
                             modulares. Centrais dixitais.
 Titulación: Certificado de escolaridade ou
 equivalente.

 Temario común:

 1. Constitución española, do 27 de decembro
   de 1978: títulos preliminar a II e capítulo I
   do título III.

 2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto
   de autonomía de Galicia: títulos preliminar
   e I.

 3. Lei 3/1983, do 15 de xuño,          de
   normalización lingüística: títulos I e II.

 4. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
   básico do empregado público: capítulo VII
   do título III.

 5. V Convenio Colectivo Único para persoal
   laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos
   VI, VII e VIII.

 6. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
   igualdade de mulleres e homes: títulos
   preliminar e II.

 Temario específico:

 1. A atención ao cidadán. Recepción e
   telefonía. Vixilancia e control ás persoas
   que    accedan   ás   dependencias
   administrativas. Reunións e actuacións de
   comunicación: preparación de locais e
   materiais.
 2. Traballos con materiais e maquinaria de
   oficina.  Reprografía.  Destrución de
   documentación. Ensobrado. Etiquetado.
   Guillotinado. Encadernación. Grampado.
   Taladrado. Tipos de papel.
 3. Servizo de chaves e o seu control. Recados
   e mensaxes. A notificación de documentos
   administrativos. Práctica da notificación.
   Correspondencia oficial: entradas, saídas e
   repartición. Tipos de envíos Franqueo.
                                   San Andrés, 82-1º
                                   15003 – A Coruña
www.laacademia.info                         Telf. 981 91 60 60 Técnico/a especialista en             3. Sistemas operativos. Concepto. Evolución.
                            Tendencias.   Sistemas   operativos  de
 informática.                     escritorio  e  de  servidor. Principais
 DOG. 2/12/2008                    características: Unix, Linux, Windows.

 Grupo III                     4. Estructuras  da  información.  Modelo
                            entidade-relación. Entidades e atributos.
                            Relacións. Diagramas de entidade-relación.
 Titulación: Titulación: estar en posesión ou    5. Sistemas de xestión de bases de datos.
 en condicións de obter o título de bacharel      Modelo   relacional.  Bases  de  datos
 (LOE), bacharel (LOXSE), bacharel unificado      distribuídas,  replicadas,  orientadas  a
 polivalente (Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral    obxectos.   SQL.  Bases   de  datos
 de educación), bacharel superior (plan 1957),     documentais.   Bases  de  datos  xml.
 técnico (LOE), técnico (LOXSE), técnico        Linguaxe XQUERY.
 especialista da Lei 14/1970 ou ter aprobadas
 as probas de acceso á universidade para      6. Acceso masivo a datos: datawarehouse,
 maiores de vinte e cinco anos.            datamining, datamarts, OLAP, cadros de
                            mando.
 Temario común:
                           7. Modelos de programación. Programación
 1.  Constitución española, do 27 de decembro     estructurada, orientada a obxectos. Modelo
    de 1978: títulos preliminar a IV.        de compoñentes.
                           8. Linguaxes de programación.     Tipos  de
 2.  Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,       linguaxe. Ferramentas RAD.
    Estatuto de autonomía de Galicia: títulos
    preliminar a III               9. C  e  C++.   Definición.  Orientación.
                            Características.
 3.  Lei 3/1983, do 15 de xuño, de         10. Plataforma .NET. Definición. Orientación.
    normalización lingüística: títulos I e II.    Características. HTML, CSS, XML, AJAX,
                             XLS, XLST, PHP. Definición. Orientación.
 4.  Lei 30/1992, do 26 de novembro, de        Características.
    réxime  xurídico das   administracións
    públicas   e  do    procedemento   11. Java.     Definición.   Orientación.
    administrativo común: títulos I a VI.       Características. J2EE. RMI. EJB. Applets.
                             Servlets. Principais frameworks e entornos
 5.  Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto      IDE libres.
    básico do empregado público: títulos I a V  12. Linguaxes de guións. Javascript, ECMA
 6.  V Convenio Colectivo Único para persoal      Script, AJAX. Definición e orientación.
    laboral fixo da Xunta de Galicia: capítulos    Características.
    I a XIII.
                           13. Estratexia  de  proba   do  software:
 7.  Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de       verificación  e  validación.  Proba  de
    marzo, polo que se aproba o texto         integración. Proba de validación.
    refundido da Lei da función pública de    14. Arquitectura de dous, tres ou máis niveis.
    Galicia: títulos I a III.             Patrón MVC. Servizos web. Especificacións
                             WS-*. Arquitecturas orientadas a servizos
 8.  Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a     (SOA) e BPM
    igualdade de mulleres e homes: títulos
    preliminar e II                15. Ferramentas ofimáticas. Procesadores de
                             texto, follas de cálculo, bases de datos de
 Temario Específico                   PC.

 1. Definición e estructuras dos sistemas de    16. Paquetes de ofimática: aplicacións que o
   información. Subsistema físico e lóxico.      compoñen. Comandos e uso das mesmas.

 2. Principios  de   funcionamento  dos    17. Copias de seguridade. Tipos de copias:
   ordenadores.  Historia  e  evolución.      incremental,   diferencial,...Soportes.
   Arquitectura  e   compoñentes  dos      Periodicidades.
   ordenadores.
                                    San Andrés, 82-1º
                                    15003 – A Coruña
www.laacademia.info                          Telf. 981 91 60 60 18. A seguridade nas redes públicas e privadas     Administración da Comunidade Autónoma
   de datos. Medidas de seguridade: físicas,      de Galicia.
   técnicas,    organizativas,    legais.
                            31. Lexislación sobre protección de datos.
   Identificación e autenticación. Control de
                              Normativa  comunitaria.  Lei  orgánica
   accesos físicos e lóxicos. Control de fluxo
                              15/1999, de protección de datos de
   de datos. Notarización. Auditoría.
                              carácter persoal, Real Decreto 1720/2007,
 19. Seguridade na Internet. Redes perimetrais.      de 21 de diciembre, por el que se aprueba
   Intrusións.  Accesos  non  autorizados.    el Reglamento de desarrollo de la Ley
   Confidencialidade.  Fallos  no  servicio.    Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
   Medidas   de  actuación.  Técnicas   de    protección de datos de carácter personal. A
   seguridade   na   Internet:   técnicas    protección xurídica dos programas de
   preventivas e reactivas.               ordenador.
 20. Virus.  Tipos. Medios   preventivos   e
   reactivos. Programas antivirus
 21. Redes de comunicacións.     Definicións.
   Topoloxías. Clasificacións.
 22. Modelo OSI. Niveis. Descrición de servicios
   e protocolos. TCP/IP. Conceptos.
 23. Elementos de interconexión de redes.
   Concentradores,     conmutadores,
   repetidores,  pontes, encamiñadores,
   pasarelas.
 24. Internet, Intranet, Extranet: puntos en
   común e diferencias.
 25. Servicios baseados na Internet: correo,
   transferencia de ficheiros, publicación en
   formato hipertexto, grupos de discusión,
   busca e acceso a información estructurada,
   directorio, sincronización horaria. Xestión
   de contidos. Web 2.0.
 26. Servicios para o desenvolvemento      de
   aplicacións cliente-servidor: xestión   de
   obxectos  distribuídos,  servicios   de
   transacción, mensaxería, distribución   de
   información   (tecnoloxía  PUSH)    e
   metadatos.
 27. Sistemas CRM e ERPs. Os sistemas de
   información xeográfica (SIX). Conceptos e
   funcionalidades básicas. Sistemas de
   xestión documental e de xestión de
   contidos.
 28. Seguridade   en  redes.  Control    de
   Intrusións. Cortalumes. DMZ.
 29. A calidade nos servizos de información.
   Estándares, metodoloxías, boas prácticas e
   certificacións. Modelo EFQM, marco CobIT,
   boas prácticas ITIL. Certificacións ISO.
 30. Decreto 230/2008 polo que se establecen
   as normas de boas prácticas na utilización
   dos  sistemas de  información   da

								
To top