การคำนวณหา Forward Kinematic และ Inverse Kinematic ของ Manipulator ด้วย MATLAB by Blogger2009

VIEWS: 551 PAGES: 14

More Info
									            Forward Kinematic Inverse
       Kinematic F    MATLAB GUI
       1       Assembly Part    Manipulator      F Home Position


         Assembly        Manipulator Arm       F     F Home Position
  Manipulator  F    F    45            F  F    F      Solid work
            F    F     F   F Link Parameter       Joint Parameter
F  F  F    D-H Parameter              Transformation Matrix F
Dimension  F    F
            2  Dimension  Base
        2    Dimension    F (Shoulder)
  3  Dimension    Arm Link
4    Dimension  F   (Elbow)
Forward Kinematic Method

         F   F         Kinematic Diagram         Frame     F
                   5   Kinematic Diagram

  DH-Parameter
  Link           ai        αi         θi            d i (mm)
   1            0         90         0               0
   2           456.7        0         -45            227.7
   3           502.9        0         0            -219.1


     Transformation Matrix

           Cθi  − Sθi Cθi  Sθi Sα i  ai Cθi 
            Sθ  Cθi Cα i  −Cθi Sα i  ai Sθi 
       i −1
         Ti =  i                    .....................(1)
            0    Sα i    Cα i    di 
                              
            0     0     0      1 


   F      D-H parameter         Transformation Matrix         F
       cos(θ1 ) − sin(θ1 ) cos(θ1 ) sin(θ1 ) sin(α1 ) a1 cos(θ1 ) 
       sin(θ ) cos(θ ) cos(α ) − cos(θ ) sin(α ) a sin(θ ) 
   0
    T1 =    1     1    1     1    1 1   1 
                                       .....................(2)
       0       sin(α1 )     cos(α1 )      d1   
                                    
       0         0         0       1    


    cos(θ 2 ) − sin(θ 2 ) cos(θ 2 ) sin(θ 2 ) sin(α 2 ) a2 cos(θ 2 ) 
     sin(θ ) cos(θ ) cos(α ) − cos(θ ) sin(α ) a sin(θ ) 
 1
 T2 =    2     2     2      2     2 2   2 
                                        .....................(3)
     0       sin(α 2 )      cos(α 2 )      d2    
                                     
     0         0           0        1    


    cos(θ3 ) − sin(θ3 ) cos(θ3 ) sin(θ3 )sin(α 3 ) a3 cos(θ3 ) 
     sin(θ ) cos(θ ) cos(α ) − cos(θ )sin(α ) a sin(θ ) 
 2
 T3 =    3     3    3     3    3 1   3 
                                        .....................(4)
     0      sin(α 3 )     cos(α 3 )     d3   
                                  
     0        0         0       1    


    F     D-H parameter        (2), (3), (4)    Transform     frame 3
frame 0      F

                      0
                      T3 = 0T1 1T2 2T3


 F           F        MATLAB GUI (          Forward Kinematic)
                                       Forward Kinematic
Inverse Kinematic: Geometric Approach

                 Inverse Kinematic               Manipulation            offset                     Link
  Arm            F     F     F                        F    Matrix Transformation              F
function trigonometric                                    F      F Geometrics Approach                     F
       Inverse Kinematic                            F           Manipulator            Space F
   F        F   F F θ1 , θ 2 , θ3      F            F            Manipulation        F      F      F

         :                 F        F   Space             Manipulator             Forward
Transformation Matrix                    F                              Inverse Kinematic F
Geometrics Approach F                      F     F

  Forward Transformation Matrix                             F          FF

                 0.7071 0.7071 0 678.5397   nx                              ox      ax  px 
                 0     0  −1  -8.6   n y                             oy      ay  py 
             0
              T3 =               =                                         
                 -0.7071 0.7071 0 -678.5397   nz                             oz      az  pz 
                                                                        
                 0     0  0   1    0                              0       0  1

       F          Manipulator              F space           F       F          Px, Py, Pz

                                     Px = 678.5397
                                     Py = -8.6
                                     Pz = -678.5397
                  F      Geometrics Approach                                F     θ1 , θ 2 , θ3       F
     F            Manipulator           F Space F
                      6           Kinematic Diagram                  Manipulator
                 Z0    F       F θ1 F          F
F     X 0 − Y0 plane
                   7        X 0 − Y0

           Py 
  F F θ1 = tan −1     F        F          Offset
           Px 
  F (Shoulder)    F  (Elbow)       F        F F   F  F
          8    Offset        Shoulder      Elbow
        Drawing         F F offset        F     8.6 mm          F  F    F
d 2 + d3     D-H parameter            FF   F      ( d 2 + d3 = 227.7 + (−219.1) = 8.6 mm. )
                9           F θ1           X − Y plane

         FF
                           θ1 = φ − α


                         φ = tan −1 ( Py Px )
                    r2 − d 2 
              α = tan    −1
                         
                     d   
                         
                    P 2 + P 2 − d2           
                  −1  x   y
                                      
               = tan                       ; d = offset
                       d              
                                     


                   Py      P 2 + P 2 − d2            
                     −1  −1                     
              θ1 = tan   − tan
                          x   y

                   Px         d                
                                             

  F           F θ 2 , θ3     F           F     Link 2     3  Manipulator
Link    2  project            Z plane
                         10             θ 2 , θ3            Z plane

          F       θ 2 , θ3    F        F            F    F    θ3

                             Px 2 + Py 2 − d 2 − Pz 2 − a2 2 − a32
                     cos θ3 =                             := D,
                                    2a2 a3

                                     ± 1 − D2
                                    −1
                                                
                             θ31,2 = tan             
                                       D         
                                                
 F         Link 2          3         F  F 1 solution                Link  F
space          F F     θ3    F     F 1 F             F        Elbow up    Elbow down
        11              Elbow up       Elbow down              F          Link

   F    θ2       F    F     θ3 F              F         θ3 F          θ2 F
     FF
                P 2 + P 2 − d2       a + a cos θ31 
        θ 21 = tan 
             −1           − tan −1  2 3
                x   y

                  Pz          a3 sin θ3   
                                 1  
                P2 + P 2 −d2        a + a cos θ32 
             −1          − tan −1  2 3
        θ 22 = tan
                x   y
                                          ; d = offset
                  Pz          a3 sin θ3   
                                  2  

     F      θ1 , θ 2 , θ3              F          MATLAB GUI (
       Inverse Kinematic)

                                           Inverse Kinematic

   F                Forward      Inverse Kinematic

1.         F D-H Parameter       F         Kinematic Model       F D-H
       Parameter   F F  F     F    F    Forward       Transformation Matrix
          3        0
2.              >>>            F    Transformation Matrix    Forward
       Kinematic     F Transformation Matrix           F      F  F
          F Px Py Pz
3.            F  F Px Py Pz     F arm offset F ( F     F    F F
    F    F   Inverse     F F θ1 , θ 2 , θ3   F F  F      D-H
   Parameter   F F   F F F          Inverse         θ1 , θ 2 , θ3
      :    Link 2   3    F     Elbow up  Elbow down
 F Solution     F  θ 2 , θ3  F    2 F       F     2
            Code (   F )   MATLAB GUI    F F GUI

Forward Kinematic Algorithm

% --- Executes on button press in forward.
function forward_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to forward (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% input = str2double(get(hObject,'String'));
% if(isempty(input))
% set(hObject,'String','0')
% end
a1 = str2double(get(handles.a1,'String'));
a2 = str2double(get(handles.a2,'String'));
a3 = str2double(get(handles.a3,'String'));
A = [a1 a2 a3];

alp1 = str2double(get(handles.alp1,'String'));
alp2 = str2double(get(handles.alp2,'String'));
alp3 = str2double(get(handles.alp3,'String'));
ALP = [alp1 alp2 alp3];

zth1 = str2double(get(handles.zth1,'String'));
zth2 = str2double(get(handles.zth2,'String'));
zth3 = str2double(get(handles.zth3,'String'));
ZTH = [zth1 zth2 zth3];

d1 = str2double(get(handles.d1,'String'));
d2 = str2double(get(handles.d2,'String'));
d3 = str2double(get(handles.d3,'String'));
D = [d1 d2 d3];

% function mat = genMatrix(a,alpha,zetha,d)
for i=1:1:3
  switch i
   case 1
    T1 = genMatrix(A(i),ALP(i),ZTH(i),D(i));
   case 2
    T2 = genMatrix(A(i),ALP(i),ZTH(i),D(i));
   case 3
    T3 = genMatrix(A(i),ALP(i),ZTH(i),D(i));
  end
end
T = zeros(4);
T = T1*T2*T3;
Inverse Kinematic Algorithm
% --- Executes on button press in reverse.
function reverse_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to reverse (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% r23 = str2double(get(handles.R23,'String'));
% r24 = str2double(get(handles.R24,'String'));
% r14 = str2double(get(handles.R14,'String'));
offset = str2double(get(handles.offset,'String'));

Px = str2double(get(handles.R14,'String'));
Py = str2double(get(handles.R24,'String'));
Pz = str2double(get(handles.R34,'String'));

%calculate zeta_1
phi = atan(Py/Px);
alpha = atan(sqrt(Px^2+Py^2-offset^2)/offset);
zth1 = rad2deg((pi/2)+ phi - alpha);
set(handles.ZTH1,'String',zth1);

%calculate zeta_3
a2 = str2double(get(handles.a2,'String'));
a3 = str2double(get(handles.a3,'String'));
D = (Px^2+Py^2+Pz^2-a2^2-a3^2-offset^2)/(2*a2*a3);
zth32 = atan(-sqrt(1-D^2)/D);
zth31 = atan(sqrt(1-D^2)/D);
set(handles.ZTH31,'String',zth31*180/pi);
set(handles.ZTH32,'String',zth32*180/pi);

%calculate zeta_2
zth21 = atan(sqrt(Px^2+Py^2-offset^2)/Pz) -
atan((a2+a3*cos(zth31))/(a3*sin(zth31)));
zth22 = atan(sqrt(Px^2+Py^2-offset^2)/Pz) -
atan((a2+a3*cos(zth32))/(a3*sin(zth32)));
set(handles.ZTH21,'String',zth21*180/pi);
set(handles.ZTH22,'String',zth22*180/pi);
MATLAB GUI
Reference

[1] RK Mittal, I J Nagrath “ROBOTICS AND CONTROL” New Delhi : Tata
McGraw Hill.

[2] Puma 560 Simulator [Online]. available :
http://www1bpt.bridgeport.edu/~risc/html/proj/damir/title.html

[3] Forward kinematics. [Online]. available :
http://virtual.cvut.cz/odl/partners/fuh/course_main/node17.html

[4] The homogeneous transformation matrix [Online]. available :
http://planning.cs.uiuc.edu/node111.html

								
To top