STAJ UYGULAMASI by qingyunliuliu

VIEWS: 78 PAGES: 16

									STAJ UYGULAMASI

  Prof Dr Alper Uraz
 Staj Komisyonu BaĢkanı
      YÖNERGELER
• Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 Staj Kılavuzu
• Her öğrenci, öğrenim süresi boyunca, her
 biri en az 20 iĢgünü süreli olmak üzere, en
 az 2 kez staj yapmak zorundadır
    STAJLARIN AMACI
• Elektronik mühendisliği derslerinde
 öğrenilen kuramsal bilgilerin; ürün
 geliĢtirme, üretim, uygulama gibi tüm
 çalıĢma alanlarını kapsayan mesleki
 etkinlikler ile nasıl pratiğe
 dönüĢtürüldüğünü yerinde gözlemlemek
 ve kurumların izin verdikleri ölçüde
 çalıĢmalara katılmak amaçlanmaktadır
       ĠġYERĠ SEÇĠMĠ
• Elektrik ve elektronik üretimi ve uygulamasının
 yapıldığı orta ve büyük iĢletmeler, fabrikalar,
 santraller, araĢtırma kurumları ve benzeri
 iĢyerleri staj için uygun yerlerdir
• Belirli büyüklükte olmayan; salt pazarlamaya
 dönük, proje – tasarım – yazılım iĢyerleri ve
 aile Ģirketleri, kurs niteliğindeki çalıĢmalar staj
 için uygun yerler değildir
• Staj-I ve Staj-II farklı iĢyerlerinde yapılmalı
 STAJ BAġVURU ADIMLARI
• Olası staj yeri için mutlaka sözlü onay
 alınmalı
• Staja baĢlamadan önce bölümden adınıza
 hazırlanmıĢ (Ek-2 Özel Mktp) yazı alınmalı
• “ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı” sigorta
 iĢlemi için nüfus belgesi fotokopisi ve
 oturma belgesi ile bir hafta önceden bölüm
 baĢkanlığına baĢvurulmalı
• Staj Yönergesine göre staj yapılmalı
       ĠġE DEVAM
• Staj süresi boyunca iĢe devam etmek,
 sağlık nedeni dıĢında, zorunludur
• Stajyer, mühendis adayı sorumluluğu ve
 çalıĢkanlığını sergilemelidir
• Staj yeri, mezuniyetten sonra iĢ baĢvuru
 yapılabilecek yerlerin baĢında gelmektedir
• Günlük staj defteri tutulması
 istenmemektedir
       STAJ BĠTĠMĠ
• Her öğrenci, staj bitiminde, yaptığı mesai
 ve çalıĢmalarını iĢyeri yetkililerince
 değerlendirilmesini sağlayacak Staj
 Değerlendirme Formu‟nun, doldurulmuĢ ve
 onaylanmıĢ bir biçimde ve iĢyeri kaĢesini
 taĢıyan kapalı zarf içinde bölüm
 baĢkanlığına iletilmesini sağlamakla
 yükümlüdür
       STAJ RAPORU
• Her öğrenci, yaptığı staj ile ilgili olarak, staj
 kılavuzunda belirtilen biçim ve içerikteki bir
 staj raporunu hazırlamak ve bölüm
 baĢkanlığına teslim etmekle yükümlüdür
• Staj raporları, en geç staj bitimini izleyen
 yarıyılın 3. Haftası içinde bölüm
 baĢkanlığına teslim edilir
   STAJ RAPORU ĠÇERĠĞĠ
• Staj Kılavuzunda belirtilen biçimde olmalı:
 Ġçindekiler
 1. Staj Yapılan ĠĢyeri (en fazla 2 sayfalık bu
 bölümde iĢyeri ana hatlarıyla tanıtılır)
 2. Staj Süresince Yapılan ÇalıĢmalar (bu
 bölümde yapılan tüm çalıĢmalar tarih
 sırasıyla ayrıntılı biçimde verilir)
 3. Stajda Sağlanan Yarar
 (Varsa) Ekler
   STAJ YAPILAN ĠġYERĠ
a) Kuruluşun adı ve adresi
b) Kuruluşun gelişimini tanıtan kısa tarihçesi
c) Varsa bağlı bulunduğu üst kuruluş ve var
  olan tesisleri
d) Çalışanların sayısı (işçi, teknisyen,
  mühendis, idari personel v.b.)
e) Statüsü ve (gizli değilse) sermaye yapısı
f) Çalışma alanları (ar-ge, tasarım, üretim,
  montaj, bakım-onarım v.b)
   STAJ DERSĠNE KAYIT
• Her öğrenci, staj bitimini izleyen yarıyıl,
 aĢamasına göre, ya EEM300 ya da EEM400
 kodlu derse kayıt yaptırmak zorundadır
• EEM300 dersi EEM400 dersinin önkoĢuludur
• En erken Staj-I 4 yarıyıl ve Staj-II ise 6 yarıyıl
 ders alındıktan sonra yapılır
• Aynı yaz döneminde iki staj yapılamaz
• ġubat döneminde staj yapılabilir
  STAJ DEĞERLENDĠRMESĠ
• Her öğrencinin stajı; Bölüm Staj
 Komisyonunca, Staj Raporu ve Staj
 Değerlendirme Formu temel alınarak
 değerlendirilir
• BaĢarılı bulunan staj için kaydolunan
 derste „Y‟ notu ve baĢarısız olan için „Z‟
 notu verilir
• Staj Raporu ve Değerlendirme Formu
 olmayan öğrenci „Z‟ notu alır
     STAJ YERLERĠ - 1
•  Türk Telekomünikasyon A.ġ.
•  TRT
•  Devlet Hava Meydanları
•  PTT Genel Müdürlüğü
•  TEĠAġ Genel Müdürlüğü
•  TCDD
•  TÜBĠTAK
      STAJ YERLERĠ - 2
•  Aselsan A.ġ.
•  Havelsan A.ġ
•  Roketsan A.ġ.
•  TAI-TUSAġ Hav.ve Uzay San.A.ġ.
•  Gate Elektronik A.ġ.
•  Mikes Mikrodalga Elektronik Sis. A.ġ.
•  Karel Elektronik San. ve Tic. A.ġ.
      STAJ YERLERĠ - 3
•  Arçelik A.ġ.
•  Beko Elektronik A.ġ.
•  Bosch Sanayi ve Ticaret A.ġ.
•  Siemens A.ġ.
•  Turkcell A.ġ.
•  Türk Philips A.ġ.
•  Vestel Elektronik San.ve Tic.A.ġ.

								
To top