KIMYA IV � ORGANIK KIMYA by cs49KdsJ

VIEWS: 0 PAGES: 34

									KİMYA IV – ORGANİK KİMYA

      Erol Asker
• ALKANLAR
• ALKANLARIN ADLANDIRILMASI
• YAPI İZOMERLERİ
• SİKLOALKANLAR
• ALKAN VE SİKLOALKANLARIN
 TEPKİMELERİ
• ALKİL HALOJENÜRLER
Organik Kimya

 Organik kimya yapısında karbon, hidrojen ve bazı birkaç
 farklı atom içeren (azot, oksijen, kükürt vs.) bileşiklerin
 yapı ve özelliklerini inceleyen kimya dalıdır.

 İlk organik sentez Friedrich Wöhler (1828) tarafından
 gerçekleştirilmiştir.
                    O

            
    NH4OCN             C
                 H2N     NH2
   amonyum siyanat
                    üre
Karbon Atomu

• Hayatın kaynağıdır.
• Karbon atomu diğer karbon atomlarıyla
 kovalent bağ oluşturabilir.
• Tekli, ikili ve üçlü bağ yapabilir.
• Uzun zincirli moleküller oluşturabilir.
• Bir çok farklı türde elementle bileşik
 oluşturabilir.
• Milyonlarca farklı bileşik yapmak
 mümkündür.
Karbonun Allotropları

   Allotrop bir elementin atomlarının farklı şekillerde bir
   birlerine bağlanarak oluşturdukları farklı yapısal
   modifikasyonlardır.
   Karbonun dört allotropu vardır:
1.  Amorf (düzenli bir yapı yok)
2.  Grafit (altılı halkaların tabakalı katmanları)
3.  Elmas (düzgün dörtyüzlü örgü)
4.  Küresel (halkalardan oluşmuş küre)
Amorf yapılı karbon
elmas  grafit
Küresel (Buckministerfullerene, C60)
Organik Kimyanın Önemi
Organik kimyanın bir çok kullanım alanı vardır:
Tıp
Petrol
Biyoloji ve Biyokimya
Genetik Mühendislik
Tarım
Tüketim Malları
Plastikler
…
Organik Bileşiklerin Formüllerle Gösterimi

 Diğer kimyasal bileşikler gibi organik
 bileşiklerin de formüllerle sembolize
 edilmesi gerekmektedir. Bunun birkaç
 farklı yolu vardır.
Doğrusal gösterim:
• Tüm atomları peş peşe bir satıra yazılır.
• Atomların sayısını, sırasını ve bağlanma
 düzenini göstermek için alt sayı, simge, ve
 parantez kullanılır.
Doğrusal Gösterim

 Örnek: Kapalı formülü C5H12 olan bileşik için
 olası doğrusal gösterimler:
 CH3CH2CH2CH2CH3 n-pentan

 CH3CH(CH3)CH2CH3      2-metilbutan

 (CH3)4C    2,2-dimetilpropan

 Bu formüllerin hepsi de C5H12 ‘in yapı
 izomerleridir.
 Yapı İzomerleri

 • Aynı sayıda atom ve bağlara sahip, ancak bu atom
  ve bağların düzeninde farklılaşan moleküller bir
  birlerinin yapı izomerleridir.

                               CH3
                   CH3
   CH2     CH2
CH3     CH2     CH3     CH      CH3  CH3 C    CH3
    n-pentan       CH3     CH2
                               CH3

                  2-metilbütan     2,2-dimetilpropan
Yapı Formülü

 Tüm atomların ve bağların gösterildiği
 formüldür.
 Bağlar çizgilerle gösterilir.

 Örnek:    H   H


     H  C   C  H


        H   H
        etan
Organik Moleküllerin Şekilleri
(Molekül Geometrisi)

• Organik bileşiklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri
 molekül geometrileriyle yakından ilgilidir.
 Molekül geometrilerini belirlemede bağ derecelerinden
 yararlanırız. Karbon-karbon bağı
 tekli bağ => bağ derecesi 1
 çift bağ => bağ derecesi 2
 üçlü bağ => bağ derecesi 3

 Molekülleri üç boyutlu olarak algılamada molekül
 modelleri kullanmak yararlı olacaktır.
Molekül Modelleri
 Molekül modelleri molekül
 formüllerinin üç boyutlu
 gösterimleridir.


                çubuk modeli
    top-çubuk modeli
               uzay-dolgu modeli
Metan
Karbon-karbon tekli bağı ile bağlanmış, bağ derecesi 1;
molekül geometrisi düzgündörtyüzlü
Melez Obitaller
 Eğer karbon atomunun elektron dağılımı şu şekildeyse:
6 C: 1s2 2s2 2px1 2py1
 Değerlik elektronlarından 2 tanesi s, 2 tanesi de p
 orbitallerindedir. Bu durumdan metanın molekül
 geometrisi nasıl düzgündörtyüzlü olabilir.

• Bunun açıklaması melez orbitaller teorisiyle yapılmıştır:
 s ve p orbitalleri karışarak 4 tane özdeş yeni orbital
 oluştururlar.
• Oluşan bu yeni orbitallerin şekil ve enerjileri kendilerini
 oluşturan s ve p orbitallerinkine yakındır.
Melezleşme


1       +  3             4


   s         p             sp3
                        %25 s
                        %75 p karakterli

Bir karbon atomu 4 tane tekli bağ yapıyorsa bağ yapan
orbitallerinin hepsi de sp3 melezleşmesine uğramıştır.
Metan
  Metanın sp3 moleküler orbitalleriyle gösterimi
Eten
C-atomu çift bağ yapmış, bağ derecesi 2; molekül geometrisi
düzlemseldir.
sp2 melezleşmesi vardır.
Etin (asetilen)
 Karbon-karbon üçlü bağı var. Bağ derecesi 3.
 Molekül geometrisi doğrusal.
 sp melezleşmesi.
Bağ Uzunluğu ve Kuvveti

 Bağ uzunluğu
 Bağ yapan iki atom arasındaki mesafe.
 Tekli bağ > çift bağ > üçlü bağ
 Bağ kuvveti
 Bir bağı koparmak için gerekli enerji.
 üçlü bağ > çift bağ > tekli bağ
  Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması
 Ornagik bileşikler fonksiyonal (işlevsel) gruplara göre sınıflandırılırlar.
 Fonksiyonal Grup: Belirli kimyasal davranış gösteren atom grupları.

Bazı fonksiyonal      R    R     alkanlar     R
    gruplar:
          H          H           N
                                     aminler
                              R    R
                       alkenler
                                O
          R          H
                                     organik asitler
          R            H alkinler   R    OH
                                O
            H
                                     esterler
                  O     aldehitler  R    OR
                                O
            R
                O
                                    R amitler
                       ketonlar   R    N

            R        R'                      R,R’: Hidrokarbon zinciri
                                  R
Hidrokarbonlar

 Yapısında sadece H ve C barındıran
 bileşiklerdir. Üç gruba ayrılırlar:
• Alkanlar
• Alkenler
• Alkinler
Alkanlar

 Hidrokarbon ailesinin en basit yapılı
 bileşikleridir.
• Sadece C ve H atomu barındırırlar.
• Atomlar bir birine sadece tekli bağ ile
 bağlanmışlardır.
 Genel bileşik formülleri: CnH2n+2
Alkanlar

Alkan ailesinin ilk beş üyesi:
Kapalı Formül     Adı    C sayısı
 CH4         metan    1
 C 2H 6        etan    2
 C 3H 8        propan   3
 C4H10        bütan    4
 C5H12        pentan   5
Alkanlar

Fiziksel Özellikleri
• Apolar bileşiklerdir
• Suda çözünmezler
• Düşük yoğunluk
             C sayısı arttıkça
• Düşük erime noktası   bu özelliklerde
             artış olur.
• Düşük kaynama noktası
Alkanlar
 Bazı alkanların erime (mavi) ve kaynama (pembe) noktalarının C-
 sayısına göre değişim grafiği.
 T (°C)
                                  C-
                                  Sayısı
Organik Bileşiklerin Adlandırılması

 Organik bileşiklerin adlandırılması molekül boyutuna ve
 ihtiva ettiği işlevsel gruplara bağlı olarak zorlaşır.
 Organik bileşikleri adlandırmada genel olarak:
• En uzun karbon zinciri belirlenir
• Yan (varsa) zincirlerin yerleri belirlenir
• İşlevsel grupların (varsa) yerleri belirlenir

 IUPAC adlandırma sistemi adlandırmada karmaşayı
 ortadan kaldıracak bir dizi kurallar seti ortaya koymuştur.
Organik Bileşiklerin Adlandırılmasında Temel
Alınan İsim Kökleri:

İsim Kökü    C-Sayısı
met-       1
et-       2
prop-      3
büt-       4
pent-      5
hekz-      6
hept-      7
okt-       8
non-       9
dek-       10
Alkanların Adlandırılması
• En uzun C-zincirini bulun, C-sayısına karşılık gelen isim kökünün
 sonuna –an soneki getirin.

• Ana zincir üzerindeki yan zincirleri (takıları) belirleyin, yan zincirin C-
 sayısına uygun isim kökünün sonuna –il soneki getirin.

• Aynı yan zincirden birden fazla varsa bunların adedini di-, tri-, tetra-,
 penta-, vs. uygun son ekle belirtin.

• Her bir yan zincirin yerini rakamla belirtin.

• Birde fazla yan zincir varsa bunların isimlerini alfabetik sıraya göre
 sıralayın (di-, tri-,.. Hariç).
Adlandırma Örnekleri

 Karbona bağlı hidrojenleri şimdilik dışarıda
 bırakalım.

 C−C−C−C−C
 Bu 5-karbonlu bir alkan. Uygun isim kökü pent-.
 Tüm karbonlar tekli bağ yaptığı için bu bir alkan.
 Dolayısıyla –an soneki eklenir.
 Bileşiğimizin adı:
 pentan
Örnek:


       C
       C     C     C
     C    C     C
       2-metilhekzan
Örnek:

              CH3
      CH3   H2C


      CH     CH     CH2
   H3C     CH2    CH2     CH3


      4-etil-2-metilheptan

								
To top