skvp_2011_2012_priloha_2 by qingyunliuliu

VIEWS: 629 PAGES: 449

									    Predmet: slovenský jazyk a literatúra - gram.                            Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: I./8G - gramatika                               Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                   Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard                   Výkonový štandard
     hodín

              ZVUKOVÁ ROVINA A PRAVOPIS                      ŢIAK:
         6       výslovnosť cudzích slov       pozná hláskoslovie, pravopis
                prozodické vlastnosti        ovláda pravidlá spisovnej výslovnosti
                  prízvuk, melódia         správne artikuluje
         8      dôraz, tempo, prestávka        pozná a vyuţíva prozodické vlastnosti
               interpunkčné znamienka        správne pouţíva interpunkčné znamienka
         8          priama reč          zapíše priamu reč
                písanie veļkých písmen


                   LEXIKOLÓGIA
                nárečové a zastarané slová      rozlišuje spisovný a nárečový jazyk
         6            slang           pozná bohatstvo slovnej zásoby a vhodne ju vyuţíva
               slovná zásoba, druhy slovníkov     v ústnom a písomnom prejave
                                  rozoznáva a pouţíva slovníky

                   MORFOLÓGIA
         7     slovné druhy - rozdelenie, vlastnosti  ovláda charakteristiku a rozdelenie slovných druhov
           podstatné mená - pomnoţné, hromadné, látkové  vie ohýbať slovné druhy, pozná ich gramatické kategórie
                 prídavné mená - vzory       pouţíva slovné druhy v beţnom ţivote, písomnom prejave
         6       slovesá - slovesné tvary      a kaţdodennej komunikácii
                 číslovky - skloňovanie      osvojí si pravopis slovných druhov


                SYNTAKTICKÁ ROVINA
         8            veta            pozná druhy viet a základné vetné členy, členenie viet
                 základné vetné členy
         6           sklady
                  jednočlenná veta
                  dvojčlenná veta

                   ŠTYLISTIKA
         6            opis        rozoznáva opis a charakteristiku
                   charakteristika
         5       spoločenská komunikácia    ovláda základy písomnej a ústnej spoločenskej komunikácie
                  úvod do rétoriky     ovláda základy rétoriky
    Predmet: slovenský jazyk a literatúra                             Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: I./8G - literatúra                            Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard                Výkonový štandard
     hodín
                               ţiak:
                    LYRIKA         - rozlišuje medzi rôznymi druhmi umeleckých textov
         6            bájka         - identifikuje literárne druhy a ţánre
         8           balada
         8       detská populárna pieseň    - dokáţe ohodnotiť a interpretovať literárne dielo

                     EPIKA
                     povesť        reprodukuje literárny text
         6        historická poviedka     recituje s dôrazom na správnu artikuláciu a intonáciu
         6      vedecko-fantastická literatúra
         6      detská detektívna literatúra  dokáţe prepracovať pôvodný alebo vytvoriť nový
                               umelecký literárny text

         8     DRÁMA A DRAMATICKÉ UMENIE
         6         divadelná hra       zaujme vlastný postoj a dokáţe ho obhájiť v diskusii
         6        rozhlasová hra       dokáţe sa vcítiť do pocitov a myslenia postavy
                    film         pracuje s vecným textom, vyhļadáva informácie

         6       NÁUČNÁ LITERATÚRA
                                  vie vysvetliť rozdiel medzi krásnou a náučnou literatúrou
    Predmet: slovenský jazyk a literatúra                                 Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: II./8G - gramatika                               Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský                                      Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard                   Výkonový štandard
     hodín
     10   Opakovanie z prvého ročníka            Ţiak:
         Slovné druhy                    - pozná rozdelenie a charakteristiku slovných
         Slovné druhy                    druhov
         Prozodické vlastnosti reči             - vie vymenovať a v praxi ovláda prozodické javy
         Znelé, neznelé spoluhlásky             - pozná spisovnú výslovnosť, zásady
         Spodobovanie                    spodobovania
         Písanie veļkých písmen               - ovláda výnimky z rytmického krátenia
         Výnimky z rytmického krátenia            - ovláda písanie i, y
         Písanie i, y
         Vstupná previerka a diktát             - naučené poznatky vie v praxi vyuţiť
         Oprava a analýza previerky
     12   Náuka o slovnej zásobe a komunikácia        - ovláda členenie slov v slovnej zásobe
         Komunikačné situácie                - v jazykových prejavoch správne vyuţíva
         Asertívna a efektívna komunikácia         bohatstvo slovnej zásoby
         Neutrálne a citovo zafarbené slová         - rozlišuje spisovné a nespisovné slová
         Nespisovné slová v súkromnej komunikácii      - pozná rozdiel medzi historizmami,
         Historizmy, archaizmy a neologizmy         archaizmami, neologizmami
         Skracovanie slov, skratky v písomnej komunikácii  - pozná zásady skracovanie slov
         Slovníky, práca so slovníkmi            - ovláda prácu so slovníkmi a jazykovými
         Diktát č.2                     príručkami
         Komunikácia v spoločnosti, tvoríme príhovor    - pozná zásady spoločenskej komunikácie
         Prednášame príhovor                - vie tvoriť a predniesť príhovor
         Slová podļa pôvodu                 - pozná pravopis a výslovnosť cudzích slov
   Výslovnosť a pravopis cudzích slov
3  Tvaroslovie                   - vie určiť rod pomnoţných podstatných mien
   Rod pomnoţných podstatných mien         - ovláda pravopis prídavných mien a ich
   Opakovanie prídavných mien a ich skloňovanie  skloňovanie
   Diktát č.3
18  Opakovanie z prvého ročníka
   Dívame sa cez básnické okuliare         - vie aplikovať vedomosti z literatúry v jazkovom
   Umelecký opis                 prejave
   Umelecký opis                  - pozná básnické prostriedky, ich význam
   Príprava na 1. písomnú prácu          a funkciu
   1. písomná práca                - vie vytvoriť umelecký opis a prezentovať ho
   Oprava 1. písomnej práce            - vyuţíva vhodné jazykové spojenia, básnické
   Číslovky, význam a rozdelenie         prostriedky
   Základné číslovky, skloňovanie         - vie napísať umelecký opis
   Základné číslovky, skloňovanie         - vie rozlíšiť základné a radové číslovky a ovláda
   Radové číslovky, skloňovanie          ich pravpis
   Radové číslovky, skloňovanie
   Pravopis čísloviek
   Diktát č.4
   Násobné číslovky
   Určité a neurčité číslovky
   Opakovanie učiva o slovesách          - pozná funkciu slovies vo vete
   Činnostné a stavové slovesá          - ovláda ich rozdelenie a vie ich správne vyuţívať
   Predmetové a bezpredmetové slovesá
   Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá
7  Opisujeme svet okolo nás            - ovláda opisný slohový postup
   Statický opis                 - vie odlíšiť opisný a rozprávací slohový postup
   Dynamický opis                 - vie rozlíšiť dynamický a statický opis
   Charakteristika osoby             - vie rozlíšiť priamu a nepriamu charakteristiku
   Nácvik charakteristiky             - dokáţe napísať opis a charakteristiku
   Príprava na 2. písomnú prácu
   2. písomná práca
   Oprava 2. písomnej práce
4  Opakovanie z prvého ročníka
   Spojky                     - pozná funkciu spojok
   Písanie čiarky                 - vie ich odlíšiť od častíc
         Opakovanie slovných druhov
         Diktát č.5
     12   Skladba                      - ovláda rozdelenie viet podļa obsahu
         Opakovanie učiva o jednoduchej vete        - pozná pojem jednoduchá veta
         Holá veta                     - pozná pojem jednočlenná veta
         Rozvitá veta                   - pozná pojem jednočlenná veta slovesná,
         Viacnásobný vetný člen              neslovesná
         Diktát č.6                    - vie, čo je vetný základ
         Vetný základ a jednočlenná veta
         Slovesná jednočlenná veta
         Slovesná jednočlenná veta
         Neslovesná jednočlenná veta
         Neslovesná jednočlenná veta
         Záverečné opakovanie
         Záverečné opakovanie    Predmet: slovenský jazyk a literatúra                                 Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: II./8G - literatúra                               Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský                                      Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard                   Výkonový štandard
     hodín
      6   Úvodná hodina                   charakteristika ţánrov,
         Anekdoty, aforizmy                ich význam
         Lyrika. Štefan Moravčík: Slovenská matka     téma, idea, obsah literárneho diela
         Sitnianski rytieri                lyrika a epika
         Ján Smrek: Najčistejšia láska, J. Lenko: Dcérke
         Vojtech Mihálik: Boháčka; Za rúčky        láska - najkrajší cit
         Ján Kostra: Slniečko septembra          vzťah učiteļ - ţiak
      8   Epika. Samo Chalupka: Branko           boj Slovákov za národnú slobodu
         P. O. Hviezdoslav: Na výhone
         P. O. Hviezdoslav: Na výhone - práca s textom
         Lyrika, epika - zhrnutie             Ţiak: - ovláda pojmy lyrické, epické dielo, vie ich
         Beseda o knihe                  rozlíšiť
  Populárna pieseň. Kamil Peteraj: Bosá láska       - vie charakterizovať populárnu pieseň
  Boris Filan: Mláďatá; Klokan              - hļadá obrazné vyjadrenia v lyrickom texte
  Joţo Urban: Voda, čo ma drţí nad vodou
8  Čo uţ vieme - zhrnutie poznatkov z teórie literatúry
  Dobroruţný román a dobrodruţná novela          chrakteristika dobrodruţnej literatúry, románu
  E. Hemingway: Starec a more               a novely
  F. C.Kubernát: Rysie koţe                ochrana prírody a ţivotného prostredia
  F. C.Kubernát: Rysie koţe - práca s textom
  Ján Hrušovský: Jánošík
  Ján Hrušovský: Jánošík - práca s textom
  Anton Marec: V doline dlhých tieňov
6  Dobrodruţná literatúra - zhrnutie
  Western. K. May: Šļachetnosť Old Shatterhanda      - ovláda pojem western
  Robinsonáda. Daniel Defoe: Robisnon Crusoe       rasová tolerancia
  Scott O'Dell: Ostrov belasých delfínov
  Dievčenský román. Klára Jarunková: Jediná        charakteristika dievčenského románu
  L. M. Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu       citové problémy
6  Jana Šrámková: Biela stuţka v tvojich vlasoch      citová výchova
  A. Vášová: Joja, Jojka, Tibor
  O čom píšu iné knihy; dievčenský román
  Biografický román. Ļudo Zúbek: Skrytý prameň      charakteristika biografického románu
  Ļudo Zúbek: Skrytý prameň - práca s textom       významné osobnosti
  Nora Baráthová: Študent                 slovenskej kultúry
8  Hļadanie súvislosti s básňou Mňa kedys' zvládzal svet
  Beseda o knihe
  Detektívna literatúra. A. Christieová: Diomedove kone  - ovláda pojem detektívka, vie ho charakterizovať
  Čoho sa boja dospeláci
  Príbehy zo ţivota detí. M. Kukučín: Z teplého hniezda  citová výchova
  M. Kukučín: Z teplého hniezda - práca s textom     starostlivosť o deti v minulosti a dnes
8  J. G. Tajovský: Do konca                vzťah medzi rodičmi a deťmi
  J. G. Tajovský: Do konca - práca s textom        dobré vzťahy v rodine
  J. C. Hronský: Do školy
  Dej epického diela, prostredie
  B. Kapolka: Pre teba sa postavím proti svetu
  Ja-rozprávanie, situačná charakterová slovná komika
8  D. Kováč: Prorok a sneţný pes
         D. Kováč: Prorok a sneţný pes - práca s textom
         R. Dobiáš: Poţiar
         R. Dobiáš: Poţiar - práca s textom
         Daniel Hevier: Môj kôň
         Literatúra faktu. F. Gel: Premoţiteļ neviditeļných dravcov charakteristika literatúry faktu
      8   L.Švihran: Príbehy, v ktorých sa poznáme
         Ļ. Zúbek: Prečo tu nie je K. May
         Peter Štrelinger: Zbojnícka mladosť
         Peter Štrelinger: Zbojnícka mladosť - práca s textom
         Dramatické umenie, film. J. C. Hronský: Sokoliar Tomáš - ovláda pojem dramatické umenie a jeho ţánre
         Literárny a technický scenár                - ovláda pojem literárny, technický scenár
      6   Film a filmové umenie
         Televízna hra. Amálka, ja sa zbláznim
         Znaky televíznej hry, audiovizuálne umenie         vedecko-technický rozvoj v umení a kultúre
         Rozhlasová hra. J.Bodnárová:Starec a počítačový chlapec
         Záverečné zhrnutie
         Záverečné zhrnutie
    Predmet: Slovenský jazyk a literatúra - jazyk                              Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: tercia/8G                                     Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                     Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard                     Výkonový štandard
     hodín
      9            LEXIKOLÓGIA             Ţiak:
                Spôsoby tvorenia slov          ovláda pojem slovo, vie rozdeļovať slová,
                   Spájanie slov           pozná spôsoby tvorenia slov,
                  Skracovanie slov           ovláda podstatu frazeologizmu, internacionalizmu,
              Preberanie slov z cudzích jazykov      zdruţeného pomenovania,
      12          Slovo a slovná zásoba          pozná členenie slovnej zásoby,
                Členenie slovnej zásoby         ovláda vecný význam slova,
                 Slová podļa významu          učí sa správne pouţívať slová v jazyk. prejavoch,
       Slová podobného a opačného významu        vyuţíva bohatstvo slovnej zásoby,
       Jednovýznamové a viavýznamové slová        pracuje s jazykovými slovníkmi, vie sa v nich oriento-
             Rovnozvučné slová           vať
         Slová podļa citového zafarbenia
             Slová podļa pôvodu
   Slová podļa dobového výskytu a príslušnosti k štýl. vrstve
12              Morfológia
      Podstatné mená muţského rodu zvieracie       ovláda charakteristiku a rozdelenie slovných druhov,
       Podstatné mená muţského rodu na -r, -l      ovláda pojem ohybný a neohybný slovný druh,
         Cudzie nesklonné podstatné mená        pozná cudzie podstatné mená a vie ich skloňovať,
     Podstatné mená ţenského rodu na -ea, -ia, -ya     pozná ich pravopis,
       Cudzie podstatné mená stredného rodu       ovláda zámená a slovesá,
         Opytovacie, ukazovacie zámená
        Slovesný vid dokonavý a nedokonavý
27               Syntax
      Rozvitá veta s viacnásobným vetným členom      pozná jednoduchú vetu holú, rozvitú,
          Jednočlenná a dvojčlenná veta        pozná vety podļa modálnosti,
            Vedļajšie vetné členy          vie definovať základné a rozvíjacie vetné členy a ich
                Predmet             význam vo vete,
      Príslovkové určenie miesta a vedļajšia veta     vetné členy vie vyjadriť vedļajšími vetami,
       Príslovkové určenie času a vedļajšia veta
      Príslovkové určenie spôsobu a vedļajšia veta
      Príslovkové určenie príčiny a vedļajšia veta
             Prívlastok zhodný
            Prívlastok nezhodný
           Vedļajšia veta prívlastková
         Jednoduché súvetie priraďovacie
         Jednoduché súvetie podraďovacie
            Interpunkcia v súvetí
12                Sloh
     Spoločenská komunikácia a praktické písomnosti     ovláda základné pojmy spoločenskej komunikácie
         Asertívna a efektívna komunikácia       a v praxi ich vyuţíva,
             Konspekt a koncept           učí sa komunikovať, stručne a výstiţne sa vyjadro-
              Inzerát, reklama           vať,
             Diskusia, polemika           vie rozlíšiť dôleţité fakty od menej dôleţitých,
               Prihláška
      9          Slávnostný prejav a príhovor
                     Referát
                    Úradný list
               Úradný štruktúrovaný ţivotopis
      9             Jazykové štýly
                     Náučný        ovláda charakteristické znaky jazykových štýlov,
                   Administratívny      vie zaradiť texty k jednotlivým jazykovým štýlom,
                    Publicistický
                     Rečnícky
                    Hovorový
                    Umelecký
      9            Slohové postupy
                    Informačný       vie definovať slohové postupy a pozná ich základné
                     Opisný        útvary,
                    Rozprávací       poznatky vie aplikovať na konkrétnych textoch.
                    Výkladový
                 Opis a charakteristika
                   Odborný opis       vie rozlíšiť opis od charakteristiky,
                   Umelecký opis       dokáţe vytvoriť odborný a umelecký opis,
                 Charakteristika osoby    vie vytvoriť priamu i nepriamu charakteristiku osoby.    Predmet: Slovenský jazyk a literatúra - literatúra                        Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: tercia/8G                                 Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                 Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard                 Výkonový štandard
     hodín
      6          Všeobecné literárne pojmy    Ţiak:
                  Literatúra faktu      vie charakterizovať literatúru faktu,
                  Literárne druhy       ovláda charakteristiku literárnych druhov,
                     Lyrika        vie zaradiť literárne ukáţky k jednotlivým druhom,
                     Epika
                     Dráma
      8            Literárne ţánre
                  Detektívny román       zoznamuje sa s výstavbou románu,
                 Dobrodruţný román       poznáva romány podļa obsahového zaradenia,
                 Bibliografický román
                  Historický román
                  Dievčenský román
      6      Aforizmus, tragédia, komédia, činohra  vie definovať aforizmus, porovnáva ho s anekdotou,
               Štruktúra literárneho diela    vie charakterizovať činohru a jej druhy,
               Kompozícia literárneho diela
                 Vonkajšia kompozícia
                      Diel
                     Dejstvo
      6            Štylizácia textu
                    Metonymia        ovláda podstatu tvorby metonymie a jej základné
                  Básnická otázka       druhy, vie definovať básnickú otázku,
      6               Lyrika
      6               Epika         zoznamuje sa s jednotlivými ukáţkami a ich autormi,
                  Populárna pieseň       pozná tému, ideu, obsah literárneho diela,
      6          Dobrodruţná literatúra     učí sa čítať texty s porozumením a vie reprodukovať
      6               Román         prečítaný text.
      6          Príbehy zo ţivota detí
      4            Literatúra faktu
      6           Dramatické umenie
    Predmet: slovenský jazyk a literatúra - gram.                          Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: IV./8G                                   Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                 Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard                 Výkonový štandard
     hodín
                                ŢIAK MÁ:
         8       VZNIK A VÝVIN JAZYKA      využívať jazyk ako nástroj komunikácie
                    prajazyk         naznačiť historický vývin a vývinové tendencie SJ
            jazykové rodiny
            slovanské jazyky          charakterizovať slovenské nárečia
        slovenské nárečia - dialektológia

 5            PRAVOPIS
              priama reč           ovládať pravopis veļkých písmen a správne zapísanie
             veļké písmená           priamej reči a jej transformáciu na nepriamu
             vybrané slová

15             SYNTAX
               veta
           vetné členy - určovanie        správne určovať vetné členy
          viacnásobné vetné členy         upevňovať poznatky
          druhy súvetí - určovanie        o podraďovacích a priraďovacích súvetiach;
         priraďovacie súvetie - druhy       určiť druh vedļajšej vety
       podraďovacie súvetie - vedļajšie vety
            určovanie súvetí

12            MORFOLÓGIA
           neohybné slovné druhy         upevniť vedomosti o slovných druhoch
   charakteristika a určovanie neohybných slovných druhov

15            LEXIKOLÓGIA
          slovná zásoba - členenie        osvojiť si systém slovnej zásoby a jej štylistické využitie
             tvorenie slov
        homonymá, synonymá, antonymá        ovládať spôsoby tvorenia slov
           jednovýznamové slová
           viacvýznamové slová
        archaizmy, historizmy, neologizmy
         expresívne a neutrálne slová

15             ŠTYLISTIKA
           funkčné jazykové štýly        charakterizovať a rozdeliť jazykové štýly
          informačný slohový postup        poznať ich hlavné znaky
          rozprávací slohový postup       charakterizovať a prakticky vyuţiť slohové postupy
           opisný slohový postup        rozlišiť jednotlivé druhy opisu
                   umelecký opis

         5          NÁUČNÝ ŠTÝl        ovládať znaky a vyuţitie náučného štýlu

       10         PUBLICISTICKÝ ŠTÝL
                     správa        rozoznať znaky publicistiky, pomenovať jej funkcie
                      fejtón        vytvoriť rôzne útvary publicistického štýlu
                tvorba publicistických útvarov
               príspevok do školského časopisu

       14          REČNÍCKY ŠTÝL        ovládať znaky a funkciu rečníckeho štýlu
              mimojazykové výrazové prostriedky  využiť rétoriku v praktickom živote
                   rečnícky výcvik      cvičiť vyjadrovacie schopnosti a techniku prejavu
                    prednáška
                    príhovor
    Predmet: slovenský jazyk a literatúra - lit.                           Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: IV./8G                                   Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                 Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard                Výkonový štandard
     hodín

                                              ŢIAK má:
                     LYRIKA        určiť ţánre lyriky
       12           ļúbostná poézia      poznať literárnovedné termíny a jazykové umelecké
        4           populárna pieseň      prostriedky
                     aforizmus       rozoznávať druhy lyriky; charakterizovať romantizmus

                     PRÓZA
       11          zo ţivota mladých ļudí    podať obraz prózy v tvorbe štúrovcov
                     poviedka        analyzovať kompozíciu literárneho diela
                      novela        definovať prozaické žánre
                     povesť

        15     Dobrodruţný a vedecko-fantastický román  určiť znaky a funkciu dobrodružnej a sci-fi literatúry
        4             paródia         rozoznať typ rozprávača;
        8           literatúra faktu       vymedziť pásmo rozprávača a postáv
                     rozprávač         definovať funkciu paródie a denníka
                                  definovať znaky a funkciu literatúry faktu pre vzdelanie
         6                         človeka
                 DRAMATICKÉ UMENIE
         4            inscenácia         rozoznať rozdiely medzi dramatickými žánrami
                      muzikál         priblížiť vývin drámy
                  film, televízia, video
                   počítačová hra
    Predmet: Slovenský jazyk a literatúra                                 Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: I./4.G-gram                                   Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                   Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard                   Výkonový štandard
     hodín
 IX.   6     JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
           druhy komunikácie               ŢIAK:pozná princípy komunikácie
           komunikačný reťazec              a komunikuje primerane situácii
 X.    8     PRÁCA S INFORMÁCIAMI              vie získavať a spracovať inform.
           zdroje informácií               pozná základné zdroje informácií
           kļúčové slová                 a vie s nimi pracovať
           citácia                    ovláda zásady správnej citácie
           spracovanie informácií             dokáţe rozlíšiť funkciu textu a
 XI.   8     ŠTÝLOTVORNÝ PROCES               pozná postup pri tvorbe vlast.
           jazykové štýly                 písomného prejavu
           slohové postupy                dokáţe argumentami obhájiť
         štýlotvorné činitele         svoj vlastný prejav
 XII.   6   BEŢNÁ KOMUNIKÁCIA           správne reaguje v beţnej
         hovorový štýl             a oficiálnej komunikácii
  I.   7   útvary beţnej komunikácie       dokáţe pracovať so slov.zásobou
 II.   6   OFICIÁLNA KOMUNIKÁCIA         rozlišuje medzi základnou a
         administratívny štýl         individuálnou slovnou zásobou
 III.   8   útvary oficiálnej komunikácie     pozná základné postupy
 IV.   6   LEXIKOLÓGIA              rozširovania slovnej zásoby
         slovo a jeho význam          dokáţe pracovať so slovnikmi
 V.    6   slovná zásoba             pri tvorbe
 VI.   5   rozširovanie slovnej zásoby      vlastných prejavov
         práca so slovníkmi
    Predmet: Slovenský jazyk a literatúra                          Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: I./4.G-lit                             Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                             Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard            Výkonový štandard
     hodín

 IX.   3   EPICKÁ POÉZIA - veršový systém    ŢIAK:
         rytmus, anafora,           vie definovať termín rytmus
         sylabický veršový systém       a sylabický veršový systém
         básnické prirovnanie         určí dĺţku slabičného verša,
 X.    4   metafory z prirovnania        prečíta s intonáciou
         vonkajšia kompozícia         vyhļadá a vie vysvetliť metaforu,
         nadpis, strofa, verš,spev       anaforu a prirovnanie
 XI.   4   KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA - poviedka    odlíši princíp viazanej reči od
         rytmicky neviazaná reč        neviazanej
         vševediaci rozprávač         určí v dielach vševediaceho
         literárna postava           rozprávača a lit.postavy
 XII.   3   vnútorná kompozícia          vymenuje a identifikuje komp.
         expozícia, zápletka,         fázy diela
           vyvrcholenie, obrat,                 sformuluje svoj záţitok
           rozuzlenie                      vie vysvetliť rytmické vlastnosti
 I.    3     LYRICKÁ POÉZIA - metrika               slov, S-T verš
           sylabicko-tonický verš                vysvetlí rozdiel medzi metaforou
           stopa, daktyl, trochej,                a metonymiou
 II.   3     metonymia                       chápe členenie umeleckého
           KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA - novela             diela a rozdiel medzi
 III.   4     dejový a významový plán                poviedkou a novelou
           pojem novela                     vie reprodukovať definíciu epiky
 IV.   3     EPICKÁ POÉZIA - jamb                 správne prečíta jambický verš
           epika - lit.druh                   a sylabickú alebo S-T báseň
 V.    3     rým, jambická stopa                  vie definovať román a identifik.
           VEĻKÁ EPICKÁ PRÓZA - román              priameho rozprávača v diele
           román, priamy rozprávač                odlíši obe pásma textu
 VI.   3     pásmo rozprávača
           pásmo postáv
           monológ, dialóg
    Predmet: slovenský jazyk a literatúra - gram.                                Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: II./4G                                         Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                       Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard                      Výkonový štandard
     hodín
                                     ŢIAK:
         6          UMELECKÝ ŠTÝL
          vyuţitie slohových postupov a ţánrov v umeleckom texte identifikuje v texte jednotlivé slohové postupy
         8        rozprávací slohový postup        správne stanoví slohový útvar, anylyzuje vyuţité jazykové prostriedky
         8         opisný slohový postup         rozoznáva druhy opisu a charakteristiky
                 PUBLICISTICKÝ ŠTÝL
         6     znaky a útvary publicistického štýlu    ovláda znaky, funkcie a rozoznáva útvary publicistického štýlu
                                    dokáţe vytvoriť zvolený útvar

         7           MORFOLÓGIA
              charakteristika morfológie ako vedy    určí slovnodruhovú a syntaktickú platnosť slov v texte
         6            slovné druhy         ovláda klasifikáciu slovných druhov
         8     štylistické vyuţitie slovných druhov    správne uplatňuje gramatické kategórie slovných druhov


         6            SYNTAX
               charakteristika syntaxe ako vedy     vie určiť druhy viet a súvetí
         6           vetné členy          nájde odchýlky od vetnej stavby a funkčne ich vyuţije
         5     polovetná, vetná a nadvetná syntax
    Predmet: slovenský jazyk a literatúra - lit.                              Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: II./4G                                      Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                    Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard                    Výkonový štandard
     hodín

                  LYRICKÁ POÉZIA                         ŢIAK:
         3           štylizácia           rozlišuje lit.symbol od symbolu ako znaku
                     symbol            tvorí S-T verše s vyuţitím epitiet
                    epiteton            pozná vonkajšiu kompozíciu sonetu
         4            sonet

                DRAMATICKÁ LITERATÚRA          ovláda pojem divadelná hra ako literárna forma
         4  vonkajšia a vnútorná kompozícia divadelnej hry  pozná charakteristické črty vonkajšej kompozície
                  inscenácia - jej formy       divadelnej hry
                                    ovláda fázy vnútornej kompozície
                     EPICKÁ POÉZIA
         3             časomiera            ovláda zjednodušený princíp časomiery
                       epos             vytvára časomerný verš (krát/dlhé)
                                      vysvetlí podstatu eposu, kompozíciu

         3         KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA
                    vnútorný monológ          chápe vnútor.monológ a vie vysvetiť jeho funkciu v diele
               vonkajšia a vnútorná kompozícia diela    vie podať výklad vonkajšej aj vnútornej kompozície
                      rozprávač           je schopný určiť druh rozprávača

         3           LYRICKÁ POÉZIA
                      druhy lyriky          charakterizuje pojmy spoločenská a ļúbostná lyrika
                    básnický protiklad         dokáţe básnický protiklad určiť v neznámom texte,
                                      aj ho vytvoriť

         4         DRAMATICKA LITERATÚRA          vysvetlí podstatu veselohry
                       komédia            pozná charakterový typ postavy
                       humor            chápe situačný humor a komickosť postáv
                      hyperbola
         3          charakterový typ postavy       dokáţe zdramatizovať text
                  inscenácia scén z veselohry
                  dramatizácia textu poviedky
    Predmet: Slovenský jazyk a literatúra                                    Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: III./4.G_gram                                     Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                       Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard                    Výkonový štandard
     hodín
 IX.   6     Náučný štýl                      Ţiak:
           - internacionalizácia, formalizácia a popularizácia  - vie vysvetliť znaky a funkciu NŠ
 X.    8   - lexika NŠ                    - vie rozlíšiť jeho útvary
         - morfológia a syntax NŠ              - pozná základné rozdiely medzi
 XI.   8   - vzťahy medzi slovenč. a češtinou z hļadiska NŠ   slovenčinou a češtinou
         - základné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou

         Výkladový slohový postup              - vie charakterizovať znaky a
 XII.   6   - útvary VSP                     funkciu VSP
         - výklad                      - vie rozlíšiť útvary VSP
 I.    6   - postupy logického myslenia            - vie napísať text vo forme výkl.
         - výklad v prácach SOČ               - ovláda základné postupy logic.
                                   myslenia
 II.   8
         Úvaha                       - vie char. znaky a funkciu úvahy
 III.   6   - charakteristika úvahy              - vie rozlíšiť rôzne formy úvahy
         - formy úvahy                   - vie uviesť rozdiely medzi úvahou
 IV.   6   - motto                       a výkladom
         - recenzia, náučná kritika             - dokáţe napísať text vo forme
                                   úvahy
 V.    6
         Zvuková a grafická stránka slovenského jazyka   - vie vysvetliť rozdiely medzi
         - fonéma, hláska, graféma              fonémou, hláskou a grafémou
         - vývin písma a pravopisu             - vie objasniť význam kultúry
 VI.   6   - ortoepia                      ústneho a písomného prejavu
         - intonácia                    - pozná základy ortoepie a
         - ortografia                     ortografie
    Predmet: Slovenský jazyk a literatúra                                Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: III./4.G_lit                                  Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                   Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard                  Výkonový štandard
     hodín
                                  Žiak:
IX.  3  Veļká epická próza - druhy románu         - vie vysvetliť rozdiel medzi soc.
      - sociálny román                   a psychol. románom
      - psychologický román               - vie určiť druh románu
X.   4  - autorská štylizácia reality           - chápe podstatu soc. typu
                                postavy
                               - rozumie vzťahom medzi autor.,
                                realitou a dielom

                               - pozná podstatu vnútorného
XI.  4  Krátka epická próza - nespoļahlivý rozprávač     monológu
      - nespoļahlivý rozprávač              - identifikuje typ nespoľahlivého
      - vnútorný monológ                  rozprávača
                               - ovláda klasifikáciu všetkých
                                typov rozprávača

                               - ovláda vlastnosti voľného verša
XII.  3  Lyrická poézia - voļný verš            - vie demonštrovať rozdiely
      - voļný verš                     medzi voľným a metricky
      - pásmo                       viazaným veršom
      - impresionizmus, senzualizmus           - vie charakterizovať podstatu
      - reflexívna, duchovná lyrika            refl. a duchovnej poézie

 I.
    3  Veļká epická próza                 Ţiak ovláda klasický päťfázový i
      - reťazová kompozícia                reťazový kompozičný postup
II.    - lyrizovaná próza                 - chápe podstatu lyrizácie
    4  - idealizácia postáv                 rozprávania
                               - vie vysvetliť podstatu idealizácie
                                postáv

III.    Dramatická literatúra - tragická dráma       - pozná podstatu tragédie
    3  - tragédia                     - vie určiť akúkoļvek hru z hļadis.
      - princíp jednoty miesta, času a charakt. postáv   dichotómie tragédia/komédia
      - osudovosť                    - pozná klas. kompozíciu drámy
                               - dokáţe zdramatizovať ep. text
 IV.
     3   Lyrická poézia - čistá lyrika            - chápe podstatu čistej lyriky
        - pojem čistá lyrika                 - vie interpretovať významové a
        - zvukomaļba                      estetické vyznenie akejkoļvek
                                    básne
                                   - pozná zvukomalebné jazykové
                                    prostriedky
 V.
     3     Netradičná epická próza - prúd autor. vedomia  - chápe asociáciu ako formu
                 - hlbinná psychológia        organizácie prozaického textu
                    - asociácia         - vie poukázať na zmeny v
                - prúd autorovho vedomia        spôsoboch rozprávania v netr.
                                    próze
                                   - vie identifikovať druhy
                                    rozprávača


 VI.   3   Lyrická poézia - automatický text          Ţiak:
        - automatický text                  - vie určiť voļný verš
        - optická báseň, kaligram              - chápe asociatívnosť
                                   - dokáţe vystihnúť väzby medzi
                                    jednotlivými segmentmi básne
                                   - chápe moţnosť odlišných
                                    výkladov básn. textov
                                   - si uvedomuje,ţe podstata básn.
                                    textu je v rovine výrazu
   Predmet: SJL                                             Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: IV./4G                                     Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                   Názov študijného odboru:
     Počet
Mesiac           Obsahový štandard                     Výkonový štandard
     hodín
             Komunikácia a sloh
               1. Rečnícky štýl          Ţiak:
              znaky rečníckeho štýlu        vie vymenovať a vysvetliť znaky rečníckeho štýlu,
          výrazové prostriedky rečníckeho štýlu    teoreticky ovláda a prakticky vie vhodne pouţiť
                história rétoriky        výrazové prostriedky rečníckeho štýlu,
             2. Ţánre rečníckeho štýlu        prehļadne ovláda históriu rétoriky
                agitačné prejavy
                náučné prejavy          ovláda klasifikáciu ţánrov rečníckeho štýlu,
               príleţitostné prejavy        pri tvorbe vlastného jazykového prejavu dodrţiava
                                 jednotlivé fázy tvorby prejavu s dôrazom na jeho
                                 vhodnú ústnu alebo písomnú prezentáciu

                Jazyk a reč

                 3. Vznik jazyka
           prajazyk, jazyková rodina, piktogram    ovláda všeobecné poznatky o jazyku
         internacionalizácia, prirodzený a umelý jazyk
                4. Jazyk a písmo
           vetné, pojmové, slabičné a hláskové    ovláda vzťah medzi jazykom a písmom,
                                 pozná klasifikáciu základných typov písma
                5. Vývin jazyka
              indoeurópsky prajazyk        vie vymenovať skupiny indoeurópskej jazykovej
                 praslovančina          rodiny,
                slovanské jazyky         ovláda klasifikáciu slovanských jazykov
            6. Formy národného jazyka
           spisovná forma národného jazyka      vie rozlíšiť formy národného jazyka,
           štandardná forma národného jazyka      v prejavovoch dodrţiava jazykovú normu ,
          subštandardná forma národného jazyka     je schopný zvoliť vhodné výrazové prostriedky
                                 vzhļadom na rôzne komunikačné situácie
          7. Vznik a vývin slovenského jazyka
              predspisovné obdobie         pozná genézu slovenského jazyka,
               spisovné obdobie          pozná kodifikátorov spis. jaz. a ich základné diela
               8. Jazyková kultúra
              jazyková kultúra národa a jednotlivca       dokáţe zhodnotiť text z hļadiska jazykovej kultúry,
                                       vyuţíva v komunikačných situáciách zásady
                                       spoločenskej rétoriky
    Predmet: SJL                                                  Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: IV./4G                                          Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                        Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard                       Výkonový štandard
     hodín
            1. Dramatická literatúra - absurdná dráma      Ţiak:
                   nonsens, gag, pointa          chápe podstatu absurdnej drámy,
            slovná hračka ako prostriedok humoru a satiry     vie určiť alogické spojenia v texte,
                    absurdná dráma            identifikuje skrytý významový plán diela,
                 irónia, "absolútna anekdota"        chápe humor "absolútnej anekdoty"
         čítanie a interpretácia: M. Lasica - J. Satinský: Soirée
           odporúčaní autori: V. Havel, S Štepka, S. Beckett

         2. Veľká epická próza - retrospektívny kompoz. postup
                zobrazenie kompozície diel          rozozná chronol. a retrospektívny kompoz. postup,
              význam narúšania epickej chronológie       vie dokumentovať ich pouţitie,
                  recepcia diela čitateļom         rozumie funkciám retrospektívy v diele,
            čítanie a interpretácia: A. Bednár: Kolíska     dokáţe zostaviť fabulu,
                      L. Mňačko: Ako chutí moc     dokáţe rekonštruovať z fabuly osnovu vnút. komp.
                      J. D. Salinger: Kto chytá v ţite

                 3. Súčasná lyrická poézia
                   populárna pieseň            vie správne prečítať text básne (vlastné frázovanie),
           čítanie a interpretácia: M. Válek: Dotyky (báseň)    dokáţe odôvodniť svoj spôsob čítania,
                       M. Rúfus: vlastný výber    vie verbálne prezentovať svoj názor v diskusii,
                                       vie obhájiť svoje stanovisko argumentmi,
                                       chápe subjektívnosť svojej syntézy a hodnotenia,
                                       dokáţe rešpektovať iné názory
    4. Súčasná epická próza - postmoderna
            postmoderna              chápe základné vymedzenie posmoderného diela,
         palimsest a persifláţ           rozumie imaginatívnemu prístupu autora,
      satira ako štylistický jav a ţáner        je schopný pochopiť alegorické prvky v deji,
        klasifikácia ţánrov epiky          pozná metódu preberania motívov,
         čítanie a interpretácia:          chápe parafrázovanie všeobecne známych
   odporúčaní autori: D. Tatarka: Démon súhlasu      spôsobov vyjadrovania iných autorov,
            U. Eco: Meno ruţe          vie identifikovať v texte prvky nonsensu, alogickosti...
            M. Kundera: Ţart           dokáţe sa brániť sugestívnosti literárneho textu

 5. Súčasná epická próza - fantastická a sci-fi próza
         fantastická a sci-fi próza         vie vysvetliť pojmy sci-fi a fantastická literatúra,
           fantastický cestopis          vie vystihnúť rozdiely medzi nimi,
  utopistické a globalistické tendencie sci-fi literatúry  vie vysvetliť autorovu koncepciu diela,
      moderné technológie v sci-fi literatúre      chápe fantastickú literatúru ako kompoz. aplikáciu
  sci-fi a fantastická literatúra v počítačových hrách   ļudovej rozprávky, starovekého eposu
          čítanie a interpretácia:         alebo stredovekej literatúry,
   odporúčaní autori: J. Verne: Cesta na Mesiac      vie napísať fantastickú a sci-fi poviedku
              J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov
              J. Rowlingová: Harry Potter

   6. Súčasná epická próza - detektívny román
           detektívny román         chápe podstatu detektívneho románu,
    špecifická kompozícia románu s tajomstvom    vie identifikovať vnútornú osnovu,
vplyv sociálneho a psychologického románu na detektívkuvie vysvetliť špecifickú funkciu zápletky a rozuzlenia,
   (motivácia zločinu a motivácia boja proti nemu)  vie vysvetliť autorovu koncepciu diela,
          čítanie a interpretácia:       vie posúdiť individualizovanie postavy detektíva,
   odporúčaní autori: R. Chandler: Dáma v jazere   dokáţe uváţiť v rámci interpretácie etické suvislosti
             V. Astafiov: Smutná detektívka príbehu, a tak sa vyhnúť lacnému moralizovaniu

      7. Všeobecné otázky literatúry
           text, literatúra            vie vytvárať definície literárnych pojmov,
   vecná, odborná a populárno-náučná literatúra      dokáţe svoje definície kriticky porovnať s vedeckými
         umelecká literatúra            definíciami,
          estetický záţitok             vie kriticky posúdiť návrhy definícií svojich spoluţ.,
                   literatúra faktu           chápe zásady klasifikácie pojmov,
                ústne texty a písané texty        vie zaradiť literárne javy do tried,
                                     chápe estetický zmysel umenia a umeleckej lit.,
                                     vie charakterizovať podstatu estetického záţitku,
                                     rozumie estetickej a poznávacej funkcii umel. diela

                 8. Dejiny literatúry
                grécka antická literatúra         vie charakterizovať podstatné znaky jednotlivých
                rímska antická literatúra         umeleckých smerov a období,
              kresťanská a rytierska literatúra       dokáţe ich identifikovať v jednotlivých literárnych
                   renesancia             dielach,
                     barok              vie naznačiť spojitosť spoločenskohistorických
                   klasicizmus             procesov s výslednou podobou literárneho textu
                   romantizmus
                    realizmus
                 moderna a avantgarda
         povojnové obnovenie naratívnej a intencionálnej prózy
            absurdná dráma proti totalitnému reţimu
    Predmet: LSE                                                Vzdelávacia oblasť:
    Ročník: IV./4G                                        Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
 Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                      Názov študijného odboru:

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard                     Výkonový štandard
     hodín
                  1. Epická poézia           Ţiak:
              rytmus, sylabický veršový systém        vie definovať termín rytmus a sylabický veršový
               prirovnanie, anafora, metafora        systém,
                 vonkajšia kompozícia          dokáţe identifikovať sylabickú organizáciu verša,
           povinní autori: H. Gavlovič: Valaská škola...    vie správne prečítať akýkoļvek sylabický verš,
                   S. Chalupka: Mor ho!        vie definovať prirovnanie, anaforu, metaforu a vysvet-
         J. Botto: Smrť Jánošíkova       liť ich funkcie v texte

         2. Epická poézia
        anakrúza, jamb, rým           rozumie podstate epiky, vie určiť literárnodruhovú
   odporúčaní autori: J. Kráļ: Zakliata panna...   príslušnosť akéhokoļvek epického básnického diela,
            A. Sládkovič: Detvan      ktoré prečítal, vie, čo je jamb,
                            rozumie podstate predráţky (anakrúzy)
         3. Epická poézia
       časomerný veršový systém          teoreticky ovláda princíp časomiery a intuitívne doká-
            epos              ţe nahlas prečítať text časomernej poézie,
    povinný autor: J. Kollár: Slávy dcera      vie vytvoriť cvičný časomerný verš,
    odporúčaný autor: J. Hollý: Svatopluk      vie analyzovať Kollárov Predspev,
                            vie vysvetliť podstatu eposu
         4. Lyrická poézia
    sylabotonický veršový systém, stopy       pozná rytmické vlastnosti slovenčiny, dokáţe defi-
           metonymia             novať sylabotonický veršový systém, chápe význam
odporúčaní autori: P. O. Hviezdoslav, S. H. Vajanský,  prízvuku v básniach,
  A. S. Puškin, M. J. Lermontov, G. G. Byron,     pozná stopy a dokáţe ich identifikovať,
       J. W. Goethe, S. Petofi          vie určiť podstatu metonymie a dokáţe vysvetliť
                            jej genézu
         5. Lyrická poézia
            sonet              vie vysvetliť podstatu symbolu, v básni dokáţe určiť
       epiteton, básnický symbol         symbol a s jeho pomocou identifikovať celkové vyz-
   povinný autor: I. Krasko: vlastný výber      nenie básne,
 odporúčaní autori: F. Petrarca, P. O. Hviezdoslav   pozná kompozíciu sonetu, vie určiť jeho rýmovú
      S. H. Vajanský, E. B. Lukáč....       schému,
                            chápe obraznú podstatu epiteta
         6. Lyrická poézia
           druhy lyriky            vie vymedziť pojmy spoločenská a ļúbostná lyrika,
      ļúbostná a spoločenská lyrika        vie, čo je básnický protiklad, dokáţe vytvoriť sylabic-
         básnický protiklad           ké alebo sylabotonické verše a pouţiť v nich protikla-
           typy rýmov             dy,
    povinní autori: A. Sládkovič: Marína      vie jasne sformulovať svoj čitateļský dojem
            I. Krasko: vlastný výber

         7. Lyrická poézia
          voļný verš, pásmo           rozpozná vlastnosti voļného verša a vie demonštro-
      impresionizmus, senzualizmus         vať rozdiely medzi voļným a metricky viazaným
       reflexívna a duchovná lyrika         veršom,
    povinní autori: J. Smrek: vlastný výber      vie charakterizovať podstatu reflexívnej a duchovnej
            R. Dilong: vlastný výber     poézie

         8. Lyrická poézia
        čistá lyrika, zvukomaļba          chápe podstatu čistej lyriky,
    povinní autori: I. Krasko: vlastný výber      chápe otvorenosť básnickej výpovede a dokáţe
           R. Dilong: vlastný výber      tlmočiť svoj výklad akejkoļvek básne tohto druhu

         9. Lyrická poézia
       asociácia, automatický text         vie určiť voļný verš, chápe asociatívnosť,
expresívnosť, básnická slovná hračka, eufónia, kaligram  vie priradiť vlastné subjektívne významy jednotlivým
    povinný autor: R. Dilong: vlastný výber      segmentom básne a je schopný ich prezentovať
   odporúčaní autori: R. Fabry, G. Apollinaire....   v triede, chápe moţnosť odlišných výkladov básní

       10. Súčasná lyrická poézia          vie správne prečítať text básne (vlastné frázovanie),
          populárna pieseň            dokáţe odôvodniť svoj spôsob čítania,
    povinní autori: M. Válek: Dotyky (báseň)      vie verbálne prezentovať svoj názor v diskusii,
            M. Rúfus: vlastný výber      vie obhájiť svoje stanovisko argumentmi,
    odporúčaní autori: J. Urban, D. Hevier...     chápe subjektívnosť svojej syntézy a hodnotenia,
                             dokáţe rešpektovať iné názory
        11. Krátka epická próza
        rytmicky neviazaná reč          vie odlíšiť viazanú reč od neviazanej,
      epickosť literárnych diel, poviedka      chápe funkciu rozprávača,
  druhy rozprávačov (vševediaci), literárna postava   dokáţe určiť vševediaceho rozprávača, vie vymedziť
   vnútorná kompozícia (kompozičná osnova)       pojem literárna postava,
        kompozičné fázy diela           vie vysvetliť a určiť kompozičné fázy v akomkoļvek
    povinní autori: M. Kukučín: Keď báčik...      diele s klasickou chronologickou kompozíciou
            J. G. Tajovský: Maco Mlieč

        12. Krátka epická próza
        hĺbkové členenie diela          chápe hĺbkové členenie umeleckého diela,
           epický čas             dokáţe sám identifikovať významovú rovinu,
            novela              vysvetliť jej prepojenie s dejovou rovinou a autorskou
   povinný autor: B. S. Timrava: Ťapákovci      koncepciou postáv,
                             vie vysvetliť znaky novely
      13. Krátka epická próza
        vnútorný monológ             chápe podstatu vnútorného monológu a vie vysvet-
  odporúčaní autori: J. Jesenský: Koniec lásky     liť jeho funkciu
           R. Rolland: Peter a Lucia

       14. Krátka epická próza
        nespoļahlivý rozprávač          pozná typ nespoļahlivého rozprávača,
   povinní autori: B. S. Timrava: Ťapákovci      pozná podstatu vnútorného monológu,
           J. G. Tajovský: Maco Mlieč     vie vysvetliť rozdiel medzi monológom v próze
   odporúčaný autor: J. G. Tajovský: Apoliena     a v dráme

    15. Krátka epická próza (netradičná)
      hlbinná psychológia, asociácia        chápe asociáciu ako formu organizácie jednotlivých
       prúd autorovho vedomia           zloţiek prozaického textu,
         bezsujetová próza            dokáţe vystihnúť súvislosť medzi uvoļneným prú-
    povinný autor: D. Dušek: Kufor na sny       dom rozprávania a estetickým účinkom na čitateļa
    odporúčaný autor: F. Kafka: Premena       a zhodnotiť ju

        16. Veľká epická próza
             román              vie definovať román a vysvetliť odlišnosti medzi
          priamy rozprávač           románom, novelou a poviedkou,
     pásmo rozprávača, pásmo postáv         pozná pojem priamy rozprávač a dokáţe ho identi-
          monológ, dialóg           fikovať,
  povinní autori: A. S. Puškin: Kapitánova dcéra    dokáţe odlíšiť obe pásma textu i obe formy priamej
         M. Kukučín: Dom v stráni        reči
odporúčaní autori: V. Hugo, J. W. Goethe, H. Balzac...

        17. Veľká epická próza
   druhy románov (sociálny a psychologický)      vie vysvetliť rozdiel medzi soc. a psych. románom,
       autorská štylizácia reality        rozumie vzájomným vzťahom medzi autorom,
   povinní autori: M. Kukučín: Dom v stráni      realitou a dielom
           J. C. Hronský: Jozef Mak
      E. M. Remarque: Na západe nič nového
       18. Veľká epická próza
        reťazová kompozícia          ovláda klasický päťfázový i reťazový komp. postup,
    lyrizovaná próza, monumentalizácia      chápe podstatu lyrizácie rozprávania,
  idealizácia postáv, personifikácia v próze    vie nájsť a určiť jazykové prostriedky pouţité
  povinní autori: D. Chrobák: Drak sa vracia    na poetizáciu diela,
          J. C. Hronský: Jozef Mak     vie, čo je idealizácia a monumentalizácia postáv
odporúčaní autori: Ļ. Ondrejov: Zbojnícka mladosť

      19. Veľká epická próza           rozozná chronol. a retrospektívny kompoz. postup,
    retrospektívny kompozičný postup        vie dokumentovať ich pouţitie,
    povinní autori: A. Bednár: Kolíska       rozumie funkciám retrospektívy v diele,
           L. Mňačko: Ako chutí moc     dokáţe zostaviť fabulu,
           J. D. Salinger: Kto chytá v ţite dokáţe rekonštruovať z fabuly osnovu vnút. komp.

  20. Veľká epická próza (postmoderna)
         postmoderna             chápe základné vymedzenie posmoderného diela,
      palimsest, persifláţ, satira       rozumie imaginatívnemu prístupu autora,
 odporúčaní autori: D. Tatarka: Démon súhlasu,    je schopný pochopiť alegorické prvky v deji,
   M. Kundera: Ţart, U. Eco: Meno ruţe      vie identifikovať v texte prvky nonsensu, alogickosti...
                           dokáţe sa brániť sugestívnosti literárneho textu
          21. Dráma
         divadelná hra            vie uviesť črty vonkajšej kompozície, pozná fázy
  vnútorná a vonkajšia kompozícia drámy      vnútornej kompozície, vie odlíšiť pojmy monológ, dia-
dramatická postava, replika, autorská poznámka    lóg a replika, vysvetliť zmysel autorskej poznámky,
          inscenácia            ovláda proces tvorby inscenácie
  povinní autori: W. Shakespeare: Hamlet
         J. G. Tajovský: Statky - zmätky

          22. Dráma
   komédia, fraška, humor, hyperbola       vie vysvetliť podstatu veselohry,
      charakterový typ postavy         pozná pojem charakterový typ postavy,
   povinní autori: J. Palárik: Zmierenie...    chápe komickosť postáv
          J. B. Moliére: Lakomec

          23. Dráma
          tragédia             pozná podstatu tragédie,
     antické divadlo, antická tragédia    pozná klasickú kompozíciu, vie zaujať hodnotiace
          osudovosť          stanovisko k rôznym typom divadelných hier
    povinní autori: Sofokles: Antigona
            W. Shakespeare: Hamlet
        I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva

           24. Dráma
         absurdná dráma            chápe podstatu absurdnej drámy,
  nonsens, gag, pointa, slovná hračka, irónia    vie určiť alogické spojenia v texte,
 povinní autori: M. Lasica - J. Satinský: Soirée   identifikuje skrytý významový plán diela,
                            chápe humor "absolútnej anekdoty"
     25. Dejiny umenia a literatúry
       grécka antická literatúra         vie charakterizovať podstatné znaky jednotlivých
       rímska antická literatúra         umeleckých smerov a období,
  stredoveká kresťanská a rytierska literatúra    dokáţe ich identifikovať v jednotlivých literárnych
          renesancia             dielach,
           barok              vie naznačiť spojitosť spoločenskohistorických
          klasicizmus             procesov s výslednou podobou literárneho textu
         romantizmus
          realizmus
       moderna a avantgarda
povojnové obnovenie naratívnej a intencionálnej lit.
   absurdná dráma proti totalitnému reţimu
jazyk a komunikácia
2/66
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
jazyk a komunikácia
2/66
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
jazyk a komunikácia
2/66
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
jazyk a komunikácia
2/66
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
Jazyk a komunikácia
Mar-99
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
Jazyk a komunikácia
Feb-66
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
jazyk a komunikácia
Mar-99
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
jazyk a komunikácia
Feb-66
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
Jazyk a komunikácia
Feb-66
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
Jazyk a komunikácia
Feb-00
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
       jazyk a komunikácia
       Feb-66
       7902 5 - gymnázium


           Poznámky
azykové prostriedky
jazyk a komunikácia
Jan-33
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
Jazyk a komunikácia
66
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
Jazyk a komunikácia
33
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
Feb-60
7902 5 - gymnázium
Poznámky
Jan-30
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
Feb-60
7902 5 - gymnázium


    Poznámky
   Predmet: Anglický jazyk
    Ročník: I./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Jazykové prostriedky

         Lexika:
         ▪ synonymá ( big - large - great - huge, buy - get )
         ▪ antonymá ( tall - short, open - shut, old - young )
         ▪ frázové slovesá ( get up, put on, take off, write down,
          wash up,... )
         ▪ rozdiely v britskej a americkej lexike
          ( flat - apartment, ground floor - first floor,...)
         ▪ rozdiely v pravopise ( programme - program,
          theatre - theater, centre - center,... )
         ▪ tvorba ďalších slov pomocou prípon a predpon
          ( happy - unhappy - happiness )

         Morfológia:
         ▪ podstatné meno: jednotné a mnoţné číslo
         ▪ privlastňovací pád: " ´s "
         ▪ prídavné meno: základné tvary krátkych príd. m.
          ( short, tall, big,...), stupňovanie príd. m.
         ▪ zámená: osobné, privlastňovacie, ukazovacie (this,
          that, these, those ), opytovacie ( What? Where? When?
          Who? Why? How? )
         ▪ číslovky: základné 1 - 100
         ▪ príslovky: miesta, času
         ▪ predloţky: miesta ( in, on, at, next to, under,...)
          času ( in, on, at )
         ▪ spojky: and, or, but
         ▪ slovesá: to be, to have, to have got, can, must
         ▪ členy: a / an / the
         ▪ slovesné časy: jednoduchý prítomný, prítomný
          priebehový, tvorenie otázky a záporu od "to be"
         ▪ tvary s -ing: gerundium, slovesné podst.meno, príčastie

         Syntax:
         ▪ druhy viet podļa modálnosti a vet. obsahu:
          be, have got - otázka, zápor, stiahnuté tvary
         ▪ slovosled: podmet, prísudok, príslovkové určenie
         ▪ there is / there are + tvorenie záporu a otázky
         ▪ rozkaz pomocou " Let´s... "

         Zvuková a grafická podoba jazyka:
         ▪ anglická abeceda - spelling
         ▪ znalosť najdôleţitejších pravidiel angl. výslovnosti
         ▪ výslovnosť "th" - znelé, neznelé
         ▪ nácvik foném pomocou krátkych dialógov, piesní a
          riekaniek
         ▪ základné intonačné typy angl. vety- oznamovacia,
          opytovacia, zvolacia, rozkazovacia

         Komunikačné situácie:
         ▪ pozdravy
         ▪ zoznámenie sa
         ▪ predstavenie sa
         ▪ poďakovanie

         Rečové zručnosti:

         Počúvanie:
         ▪ priame
         ▪ nepriame

         Hovorenie:
         ▪ opis obrázku, osoby

         Čítanie:
         ▪ technika čítania
         ▪ skimming
         ▪ scanning
         ▪ krátke texty - pokyny k úlohám, inštrukcie

         Písanie:
         ▪ priame odpisovanie
         ▪ správne prepísať pomiešané slová vo vete
         ▪ dopĺňanie chýbajúcich informácií
   Predmet: Anglický jazyk
    Ročník: II./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Jazykové prostriedky

         Lexika:
         ▪ synonymá ( big - large - great - huge, buy - get )
         ▪ antonymá ( tall - short, open - shut, old - young )
         ▪ frázové slovesá (get up, look after, put on, try on, take off
          wash up,... )
         ▪ kolokácie s "get" (get wet, get tired, get lost, get hungry)
         ▪ rozdiely v britskej a americkej lexike ( sweets - candy,
          biscuits - cookies, film - movie, mum - mom,...)
         ▪ rozdiely v pravopise ( programme - program,
 theatre - theater, centre - center,... )
▪ tvorba ďalších slov pomocou prípon a predpon
 ( happy - unhappy - happiness, interesting - interested )

Morfológia:
▪ podstatné meno: jednot.a mnoţ.číslo, nepravidelný plurál
 počítateļné a nepočítateļné podst.m.
▪ prídavné meno: základné tvary krátkych príd. m.
 ( short, tall, big,...), stupňovanie príd. m. ( II. a III. stupeň )
 -ed / -ing príd. m.
▪ zámená: osobné, privlastňovacie, ukazovacie (this,
 that, these, those ), opytovacie ( What? Where? When?
 Who? Why? How? ), neurčité, zastupovacie (one / ones )
▪ číslovky: základné, radové
▪ príslovky: miesta, času, frekvenčné
▪ predloţky: miesta ( in, on, at, next to, under, opposite...)
 času ( in, on, at, from - to )
▪ spojky: and, or, but, because, so, before, after, then, with
▪ slovesá: be, have, get, can, must, slovesá s infinitívom
 preferenčné slovesá ( like, love, don´t mind, can´t stand...)
 frázové slovesá ( put on, take off, get up,...)
▪ členy: a / an / the / nultý
▪ slovesné časy: jednoduchý prítomný,prítomný priebehový,
 jednoduchý minulý, minulý priebehový, be going to
▪ modifikátory: "very, too, quite"
▪ väzba: I´d like to + sloveso
▪ gerundium: -ing prípona slovesa, slovesné podst. meno

Syntax:
▪ druhy viet podļa modálnosti a vetného obsahu:
 otázka, zápor, stiahnuté tvary
▪ slovosled: podmet, prísudok, príslovkové určenie
▪ tvorenie súvetí so spojkami: with, and, or...

Zvuková a grafická podoba jazyka:
▪ znalosť najdôleţitejších pravidiel angl. výslovnosti
▪ nácvik foném pomocou krátkych dialógov a piesní
▪ základné intonačné typy angl. vety- oznamovacia,
 opytovacia, zvolacia, rozkazovacia
▪ znelé a neznelé "th"

Komunikačné situácie:
▪ obļúbený TV program
▪ aktivity vo voļnom čase
▪ opis obļúbeného mesta
▪ opis sviatkov

Rečové zručnosti:

Počúvanie:
▪ priame
▪ nepriame
         Hovorenie:
         ▪ vedenie monológu - prezentácia projektu
         ▪ krátke rozprávanie na danú tému
         ▪ vedenie krátkeho dialógu - V obchode
         ▪ opis obrázku, fotografie, svojich plánov a skúseností
         ▪ hranie rolí - V kaviarni

         Čítanie:
         ▪ technika čítania
         ▪ skimming
         ▪ scanning
         ▪ krátke texty - TV recenzia, Zvieratá v ohrození, Beatles,
          Vedecká plympiáda, Dovolenkové plány, Sviatky a oslavy

         Písanie:
         ▪ písanie e-mailu, blahoţelania, krátkeho príbehu, pozvánky
         ▪ správne prepísať pomiešané slová vo vete
         ▪ dopĺňanie chýbajúcich informácií
   Predmet: Anglický jazyk
    Ročník: III./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Televízia (M7)
         ▪ slovná zásoba, slovné spojenia týkajúce sa TV
         ▪ prídavné mená končiace na -ed / -ing
         ▪ minulý čas v otázkach a záporoch
         ▪ nácvik rozhovorov- role-play
         ▪ príslovky s min. časom
         ▪ písanie e-mailov

         Pomoc druhým (M8)
         ▪ slovná zásoba - Zvieratá
         ▪ stupňovanie príd.mien
         ▪ rozprávanie na tému
         ▪ písanie odkazov, pouţitie poţiadaviek

         Tímová práca (M9)
         ▪ modálne slovesá
         ▪ tvorenie podst.mien zo slovies
     ▪ slovosled prísloviek

     Zábava (M10)
     ▪ slovná zásoba - Oslavy, sviatky
     ▪ budúci čas going to
     ▪ privlastňovacie zámená
     ▪ práca s textom: Festivaly, Oslava
     ▪ Nový Rok v rôznych krajinách

     Náš svet (M1)
     ▪ slovná zásoba - Koníčky a záļuby
     ▪ prítomný čas jednoduchý
     ▪ frázové slovesá
     ▪ príd.mená s predloţkami
     ▪ vyjadrenia mnoţstva

     Susedia (M2)
     ▪ slovná zásoba - Povolania
     ▪ prítomný čas jednoduchý vs priebehový
     ▪ práca s textom: V kaviarni - rozhovor, slovná zásoba
     ▪ členy a/an, the, nulový člen
     ▪ nácvik dialógov

     Ţivotné príbehy (M3)
     ▪ minulý čas
     ▪ slovesá viaţuce predloţky
     ▪ slovné spojenia - Kriminalita
     ▪ prídavné mená na opis
     ▪ infinitive of purpose

     Záhady (M4)
     ▪ minulý čas priebehový
     ▪ slovné spojenia s "get"
     ▪ príslovkové určenia času pre minulosť
     ▪ zámenné príslovky one/ones, another(one)
     ▪ písomný prejav - Strašidelný príbeh

     Výzor (M5)
     ▪ slovná zásoba - Výzor
     ▪ ústny a písomný prejav - Opis osoby
     ▪ stupňovanie príd.mien II
     ▪ -ed a -ing príd.mená
     ▪ príslovky "too / enough"
     ▪ predloţka "like"
Predmet: Anglický jazyk
 Ročník: IV./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Jazykové prostriedky

         Lexika:
         ▪ synonymá ( big - large - great - huge, buy - get )
         ▪ antonymá ( close to - far away, open - shut, old - young )
         ▪ frázové slovesá (dress up, put on, try on, take off,
          wash up,... )
         ▪ kolokácie s "get, go, play, stay " (get on, go sightseeing)
         ▪ rozdiely v britskej a americkej lexike ( sweets - candy,
          ground floor - first floor, film - movie, flat - apartment,...)
         ▪ rozdiely v pravopise ( programme - program,
          theatre - theater, centre - center,... )
         ▪ tvorba ďalších slov pomocou prípon a predpon
          ( danger - dangerous, health - healthy - unhealthy )

         Morfológia:
         ▪ podstatné meno: nepravidelný plurál, počítateļné a
          nepočítateļné podst.m.
         ▪ prídavné meno: príd.m. vyjadrujúce názor ( amazing,
          great, horrible,...), stupňovanie príd. m., -ed / -ing príd. m
         ▪ zámená: osobné, privlastňovacie, ukazovacie (this,
          that, these, those ), opytovacie ( What? Where? When?
          Who? Why? How? ), neurčité, zastupovacie (one / ones )
         ▪ číslovky: základné, radové, zlomky
         ▪ príslovky: miesta, času, frekvenčné
         ▪ predloţky: miesta ( up, down, over, on, next to, under,...)
          času ( in, on, at, from - to )
         ▪ spojky: and, or, but, because, so, before, after, then, with
         ▪ slovesá: be, have, get, can, must, slovesá s infinitívom
          preferenčné slovesá ( like, love, don´t mind, can´t stand...)
          frázové slovesá (put on, get up,...), modálne (can, have to),
          stavové a činnostné slovesá
         ▪ vyjadrenie zvyklosti v minulosti: "used to"
         ▪ podmienkové vety: nultý, prvý, druhý kondicionál
         ▪ krátke prídavné otázky: "echo question"
         ▪ vťaţné vety: s "that, who, where"
         ▪ členy: a / an / the / nultý
         ▪ slovesné časy: jednoduchý prítomný a priebehový vo vý-
          zname budúcnosti, jednoduchý minulý, minulý priebehový,
          be going to, jednoduchý budúci s "will"- predpoveď + návrh
          + náhle rozhodnutie, predprítomný jednoduchý
         ▪ modifikátory: "very, too, quite, not big enough"
         ▪ väzba: I´d like to + sloveso
         ▪ gerundium: -ing prípona slovesa, slovesné podst. meno
         ▪ návrhy: "Would you like to, Why don´t we, What about..."

         Syntax:
         ▪ druhy viet podļa modálnosti a vetného obsahu:
 otázka, zápor, stiahnuté tvary
▪ slovosled: podmet, prísudok, príslovkové určenie
▪ tvorenie súvetí so spojkami: with, and, or...

Zvuková a grafická podoba jazyka:
▪ znalosť najdôleţitejších pravidiel angl. výslovnosti
▪ nácvik foném pomocou krátkych dialógov, piesní a
 prostredníctvom krátkych filmov
▪ základné intonačné typy angl. vety- oznamovacia,
 opytovacia, zvolacia, rozkazovacia
▪ znelé a neznelé "th"

Komunikačné situácie:
▪ opis obļúbeného mesta, osoby, športu
▪ opis vlastných plánov, aktivít vo voļnom čase
▪ krátke interview, inzerát, leták
▪ zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré
 ţiaka zaujímajú

Rečové zručnosti:

Počúvanie:
▪ priame
▪ nepriame

Hovorenie:
▪ vedenie monológu - prezentácia projektu
▪ krátke rozprávanie na danú tému
▪ vedenie krátkeho dialógu - Reportáţ s osobnosťou
▪ opis obrázku, fotografie, svojich plánov a skúseností
▪ hranie rolí - V cestovnej kancelárii

Čítanie:
▪ technika čítania
▪ skimming
▪ scanning
▪ krátke texty - Rybačka, Zimné dobrodruţstvá, Prázdniny,
 Cirkus Oz, Vesmírna loď, Tínedţeri v Belfaste, Sļubná
 budúcnosť, Jamiho výzva, Njalepšie časy, Skryté talenty...

Písanie:
▪ písanie e-mailu, blahoţelania, krátkeho príbehu, pozvánky
▪ správne prepísať pomiešané slová vo vete
▪ dopĺňanie chýbajúcich informácií
   Predmet: ANJ-4G
    Ročník: prvý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Rečové zručnosti

         Počúvanie:
         ▪ poznámky na základe vypočutého textu
         ▪ zintenzívňovať techniky počúvania s cieļom
         získať potrebné informácie z vypočutého textu
         ▪ reprodukcia textu

         Čítanie:
         ▪ stratégia čítania
         ▪ čítanie s dopĺňaním informácií
         ▪ skimming
         ▪ scanning

         Ústny prejav:
         ▪ plynulo sa vyjadriť k rôznym témam ( rodina,šport)
         ▪ vyjadriť pocity, nálady, vnemy na základe
         auditívnych a vizuálnych podnetov
         ▪ obrázky, mapy, grafy ( vedieť opísať )
         ▪ postupne rozširovať konverzačné témy a
         komunikatívne situácie a zvyšovať úroveň
         vlastného ústneho prejavu
         ▪ priestor na výber témy podļa ich záujmu

         Písomný prejav:
         ▪ vyuţívať zloţitejšie lexikálne, gramatické a
         syntaktické prostriedky vo formálnom a
         neformálnom písomnom prejave
         ▪ koncepcia a štylizácia písomného prejavu
         ▪ kompozičné postupy
         ▪ práca s konceptom         Jazykové prostriedky

         Lexika:
         ▪ viesť ţiakov k uvedomelému výberu výrazových
         prostriedkov s ohļadom na cieļ prejavu
         ▪ synonymické rady, antonymá, homonymá
         ▪ frazeologizmy a idiómy
         ▪ frázové slovesá
         ▪ lexikálne jednotky z britskej a americkej angličtiny
         ▪ metódy práce so slovníkmi
    Morfológia:
    ▪ gramatické kategórie
    ▪ gramatické časy

    Rozšíriť učivo:
    ▪ podstatné mená: ďalšie tvary nepravidelného
    mnoţného čísla; nadobúdanie ďalšieho významu
    v mnoţnom čísle
    ▪ určité slovesné tvary: opisné tvary modálnych
    slovies "can, must, may"
    ▪ neurčité slovesné tvary: príčastie prítomné,
    gerundium prítomné
    ▪ trpný rod ďalších slovesných časov:
    predprítomný, predminulý
    ▪ nepravidelné slovesá
    Syntax:
    ▪ tvorenie otázok
    ▪ pravidlá pevného slovosledu
    ▪ príslovky vo vete
    ▪ ţelacie vety s modálnym slovesom "could"
    ▪ nepriama reč
    ▪ typy súvetí

    Zvuková, grafická sústava jazyka a pravopis

    ▪ fonetický prepis
    ▪ výslovnosť a intonácia
    ▪ slovné druhy podļa prízvuku
    ▪ stiahnuté tvary vo výslovnosti
    ▪ základné pravidlá pravopisu
    ▪ odstraňovať nedostatky v interpunkcii, spôsobené
    vplyvom materinského jazyka
Predmet: ANJ-4G
    Ročník: prvý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Rečové zručnosti

         Počúvanie:
         ▪ techniky počúvania s cieļom určiť tému a
         hlavnú myšlienku z vypočutého textu

         Čítanie:
         ▪ stratégie čítania
         ▪ čítanie s dopĺňaním informácií
         ▪ skimming
         ▪ scanning

         Ústny prejav:
         ▪ primerane sa vyjadriť k rôznym témam
         týkajúcich sa kaţdodenného ţivota (rodina, záļuby)
         ▪ dialógy ( v obchode, u lekára, na pošte...)
         ▪ opis osoby, miesta, predmetu, činnosti

         Písomný prejav:
         ▪ vyuţívať osvojené lexikálne, gramatické a
         syntaktické prostriedky v písomnom prejave
         ▪ súkromný list
         ▪ opis osoby a miesta


         Jazykové prostriedky

         Lexika:
         ▪ synonymá, antonymá, homonymá
         ▪ frázové slovesá
         ▪ lexikálne jednotky z britskej a americkej
         angličtiny
         ▪ metódy práce so slovníkmi
         ▪ výrazové prostriedky pre formálny a
         neformálny prejav

         Morfológia:
         ▪ gramatické kategórie
         ▪ podstatné mená: ďalšie tvary nepravidelného
         mnoţného čísla; nadobúdanie ďalšieho významu
         v mnoţnom čísle
         ▪ prídavné mená: stupňovanie
         ▪ zámená: osobné, privlastňovacie, ukazovacie,
         opytovacie, vzťaţné, neurčité
         ▪ číslovky: základné, radové, násobné
         ▪ príslovky: tvorenie a stupňovanie
         ▪ predloţky: miesta a času
         ▪ spojky: základné priraďovacie a podraďovacie
         ▪ slovesné časy:
          prítomný jednoduchý
          prítomný priebehový
          minulý jednoduchý
          be going to
          will
          predprítomný jednoduchý
          tvary modálnych slovies "can, may, must"
          tvary základných nepravidelných slovies
         ▪ slovesný spôsob: oznamovací, rozkazovací,
         ▪ základné väzby s gerundiom
         ▪ základné väzby s neurčitkom

         Syntax:
         ▪ pravidlá slovosledu
         ▪ predloţky v otázke
         ▪ základné vetné konštrukcie: "There is / There are"
         ▪ podmienkové súvetia I. typu
         ▪ časové súvetia

         Zvuková a grafická sústava jazyka a pravopis:

         ▪ fonetický prepis
         ▪ výslovnosť a intonácia
         ▪ slovné druhy podļa prízvuku
         ▪ stiahnuté tvary vo výslovnosti
         ▪ základné pravidlá pravopisu
         ▪ pravidlá morfologických zmien ( baby - babies,
         try - tries )
         ▪ vyuţitie apostrofu ( ´ )
   Predmet: ANJ-4G
    Ročník: druhý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín

         Rečové zručnosti
          Počúvanie:
          - poznámky na základe vypočutého textu
          - zintenzívňovať techniky počúvania s cieļom
           získať potrebné informácie z vypočutého
           textu
          - reprodukcia textu
          - porozumieť obsahu primeraných televíznych
a rozhlasových programov


 Čítanie:
  - stratégie čítania
  - čítanie s dopĺňaním informácií
  - porozumenie autentického faktografického
   textu
  - skimming
  - scanning
  - rozlišovať v texte názory, stanoviská, emócie


 Ústny prejav:
  - plynulo sa vyjadriť k rôznym témam
  - vyjadriť pocity, nálady, vnemy na základe
   auditívnych a vizuálnych podnetov
  - obrázky, mapy, grafy
  - postupne rozširovať konverzačné témy a
   komunikatívne situácie a zvyšovať úroveň
   vlastného ústneho prejavu
  - priestor na výber témy podļa ich záujmu


 Písomný prejav:
  - vyuţívať zloţitejšie lexikálne, gramatické
   a syntaktické prostriedky vo formálnom a
   neformálnom písomnom prejave
  - napísať štylisticky náročnejší a obsahovo
   bohatší súkromný list
  - koncepcia a štylizácia písomného prejavu
  - kompozičné postupy
  - práca s konceptom


Jazykové prostriedky
 Lexika:
  - viesť ţiakov k uvedomelému výberu
    výrazových prostriedkov s ohļadom na
    cieļ prejavu
  - tvorenie slov
  - synonymické rady, antonymá, homonymá
  - frazeologizmy a idiomy
  - frázové slovesá
  - lexikálne jednotky z britskej a americkej
   angličtiny
  - metódy práce so slovníkmi
 Morfológia:
  - gramatické kategórie
  - gramatické časy

Rozšíriť učivo:
  - podstatné mená: ďalšie tvary nepravidelného
   mnoţného čísla; mn. číslo kolektívnych
   podst.mien, člen neurčitý s vlastnými pods.
   menami a určitý, rozlišovanie rodu odvodzo-
   vaním

  - prídavné mená: stupňovanie
  - zámená: neurčité
  - číslovky: desatinné, zlomky, rôzne výrazy
   pre nulu, vyjadrovanie mnoţstva
  - určité slovesné tvary: opisné tvary modálnych
   slovies - can, must, may, sloveso “dare”
  - neurčité slovesné tvary: príčastie prítomné,
   gerundium prítomné, neurčitok prítomný
   a minulý
  - trpný rod ďalších slovesných časov:
   prítomný a minulý priebehový čas
  - slovesné formy a časy: aktívne tvoriť a
   pouţívať prítomné, minulé, budúce,
   predprítomné a predminulé časy

 Syntax:
  - sloveso „do“ na zdôraznenie v oznamov. vete
  - tvorenie zápornej otázky na podmet
  - príslovky vo vete
  - ţelacie vety s modálnym slovesom „could
  - nepriama otázka a rozkaz
  - typy súvetí – vzťaţné, účelové, prípustkové
  - podminkové vety – rozšíriť o III. typ
  - priama a nepriama reč 
 

Zvuková, grafická sústava jazyka a pravopis
  - fonetický prepis
  - výslovnosť a intonácia
  - slovné druhy podļa prízvuku
  - stiahnuté tvary vo výslovnosti
  - základné pravidlá pravopisu
           - odstraňovať nedostatky v interpunkcií,
            spôsobené vplyvom materinského jazyka
           - pouţívanie čiarky
   Predmet: ANJ-4G
    Ročník: druhý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín

         Rečové zručnosti
          Počúvanie:
          - techniky počúvania s cieļom určiť tému
           a hlavnú myšlienku vypočutého textu
          - upevňovať a prehlbovať vedomosti získané
           v prvom ročníku
           Čítanie:
           - skimming
           - scanning
           - upevňovanie techniky efektívneho čítania
           Ústny prejav:
           - zdokonaļovať zručnosti potrebné na beţnú
            komunikáciu
           - naučiť sa zostaviť osnovu a rozprávať podļa
            osnovy
           - reprodukovať krátky prečítaný text
           - prerozprávať krátky príbeh na základe
            počutého textu

           Písomný prejav:
           - osvojiť si kompozičné postupy: opis,
            rozprávanie, inštrukcia
           - naučiť sa samostatne si pripraviť koncept
           - naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov
           - naučiť sa napísať jednoduché útvary úradného
            štýlu a vyplniť základné informácie (dotazník,
            prihlasovací lístok...)
  - naučiť sa podrobnejšie opísať predmet,
   osobu, vyuţívajúc prídavné mená, príčastia,
   jednoduchšie vetné konštrukcie


Jazykové prostriedky
  Lexika:
  - synonymá, antonymá, homonymá
  - frázové slovesá a beţné frazeologizmy
  - rozširovať slovnú zásobu na témy z prvého
   ročníka a obohacovať ju o nové situácie
   z kaţdodenného ţivota a ďalšie tematické
   okruhy - cestovanie, nakupovanie, kultúra,
   stravovanie, šport
  - lexikálne jednotky z britskej a americkej
   angličtiny
  - metódy práce so slovníkmi
  - výrazové prostriedky pre formálny
   a neformálny prejav


  Morfológia:
  - upevniť menné kategórie a rozšíriť ich o:
    - nulový člen, vzťaţné zámená, samostatné
     privlastňovacie zámená
  - slovesné časy rozšíriť o:
    - prítomný priebehový
    - minulý priebehový
    - predprítomný jednoduchý a priebehový
  - osvojiť si ďalšie tvary modálnych slovies:
    - opisné tvary modálnych slovies
    - vyjadrovanie pravdepodobnosti, nevyhnut-
     nosti pomocou modálnych slovies
  - naučiť sa funkčne pouţívať modálne slovesá
     would, should
  - naučiť sa tvoriť a pouţívať trpný rod v prítomn.,
   budúcom a minulom čase jednoduchom
  - rozšíriť pouţitie gerundia po predloţkách


  Syntax:
  - rozdiel v spôsobe tvorenia otázky na predmet
   a podmet
  - inverzia v otázkach
  - question tags
  - postavenie výrazov enough a too
  - podmienkové súvetia 2. typu
  - základné konštrukcie vzťaţných viet, vynechá-
   vanie vzťaţných zámen
  - účelové vety vyjadrené pomocou neurčitku

Zvuková, grafická sústava jazyka a pravopis
           - fonetický prepis
           - výslovnosť a intonácia
           - intonácia v rôznych opytovacích vetách
           - písanie čiarky pri viacnásobnom vetnom člene
           - pravidlá morfologických zmien
           - písanie čiarky v číselných výrazoch
   Predmet: ANJ-4G
    Ročník: tretí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Rečové zručnosti:
         Počúvanie: - zefektívniť počúvanie s cieļom
         zachytiť čo najviac podstatných informácií
         - zintenzívniť zručnosti v počúvaní pouţívaním
         náročnejších textov s cieļom zachytiť informácie
         podstatné pre vyriešenie problémovej úlohy
         - byť schopný logický reprodukovať a interpretovať
         náročnejší text
         - porozumieť obsah krátkej prednášky na témy,
         ktoré ţiakov zaujímajú
         - viesť ţiakov k návyku pravidelne počúvať
         dostupné médiá


         Čítanie:
         - vedieť čítať rôznorodé texty, aj kratšie odborné,
         pomocou slovníka i bez slovníka, spracovať ich
         v podobe konspektu a výťahu.
         - porozumieť autentickému, primerane náročnému
         beletristickému textu
         - viesť ţiakov k návyku samostatne čítať texty

         Ústny prejav:
         - kompetentne pouţívať vetné konštrukcie, frázy
         na vyjadrenie názoru, návrhu, rady, hodnotiacich
         postojov
         - vedieť si pripraviť a prezentovať dlhší prejav na
         ļubovoļnú tému
         - aktívne sa zapájať do diskusie
         - vedieť argumentovať, zdôvodniť svoj názor a
         navrhnúť moţné riešenia


         Písomný prejav:
         - uvedomele pouţívať slohové útvary a postupy
vzhļadom na obsah a adresáta
 - byť schopný vyplniť zloţitejšie úradné tlačivá a
formuláre
 - napísať zloţitejší úradný list: ţiadosť, sťaţnosť
 - zdokonaļovať prácu s konceptom (členenie
písomného prejavu do odsekov, pouţívanie
spájacích výrazov, logické členenie textu

Jazykové prostriedky
Lexika:
 - rozširovať slovnú zásobu v rozsahu minimálne
600 slov
 - osvojiť si 200 lexikálnych jednotiek z oblasti
profesijnej ( Business English )
 - naučiť sa chápať viacvýznamovosť slova
 - obohacovať jazykový prejav vyuţívaním
synoným, antoným, frazeologizmov
 - rozširovať pouţívanie frázových slovies
 - osvojiť si beţne pouţívané skratky
 - vhodne pouţívať lexikálne jednotky britskej
a americkej angličtiny
 - pohotovo sa orientovať v rôznych typoch
slovníkov, pouţívať encyklopédie

Morfológia:
 - pouţívať menné a slovesné kategórie v ústnom
a písomnom prejave

Rozšíriť učivo:
 - podstatné mená: mnoţné číslo zloţených slov
( grown – ups )
 - členy: nulový, určitý, neurčitý ( lunch, a delicious
lunch, the lunch of Mrs Brown )
 - slovesá: správne pouţívať tvary činného a trpného
rodu všetkých časov ( jednoduchých, priebehových
a perfektových ), vedieť obmedzenia pouţívania
určitých časov pri slovesách statických a
dynamických, uvedomovať si významový posun
slovesa podļa gramatického času
 - predloţky: pouţívať predloţky s ohļadom na ich
viacvýznamovosť a funkciu vo vete

Syntax:
 - pouţívať rôzne typy vetných konštrukcií, spôsoby
tvorenia otázky a záporu v jednotlivých časoch.
 - zvlášnosti krátkej prídavnej otázky ( aren´t I ? )
 - pouţívanie konjunktívu ( Long live the Queen )
 - skracovanie viet pomocou -ing tvarov a trpného
príčastia
 - poradie prídavných mien pred podstatným

Zvuková, grafická sústava jazyka a pravopis:
         - podporovať správnu výslovnosť s dôrazom na
         prízvuk a intonáciu vety
         - zdokonaļovať grafickú podobu písomného prejavu
         a zameriavať sa hlavne na rozlišovanie rôznej
         grafickej podoby homofónov
         - v písomnom prejave dôsledne pouţívať
         interpunkčné znamienka   Predmet: ANJ-4G
    Ročník: tretí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         REČOVÉ ZRUČNOSTI

         Počúvanie:
         Aktívne pouţívať stratégie efektívneho počúvania
         Čítanie:
         Aktívne vyuţívať techniky efektívneho čítania
         Chápať vzťahy a súvislosti medzi časťami textu
         Ústny prejav:
         Vedieť získať a sprostredkovať informácie


         Rozvíjať prezentačné schopnosti študentov
         Dokázať vyjadriť vlastný názor a odôvodniť ho


         Písomný prejav:
         Zdokonaļovať zručnosti špecifické pre písomný
         prejav
         Rozširovať register slohových útvarov

         JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY

         Lexika
        Rozširovať slovnú zásobu minimálne o ďalších
        600 slov produktívne a 100 slov receptívne
        Rozlišovať slovnú zásobu britskej a americkej
        angličtiny

        Osvojiť si základné frázové slovesá


        Rozširovať slovnú zásobu na témy z predchádza-
        júcich ročníkov a obohacovať ju o nové témy


        Morfológia
        Kompetentne pouţívať menné a slovesné kategórie
        a časy osvojené v predchádzajúcich ročníkoch

        Rozšíriť učivo o menných kategóriách        Rozšíriť register slovesných časov

        Podmieňovací spôsob minulý
        Trpný rod

        Syntax
        Zopakovať a utvrdiť učivo o podmienkových vetách
        Rozšíriť o podmienkové vety III. typu
        Naučiť sa zákonitosti prevodu priamej reči do
        nepriamej

        Zvuková, grafická sústava jazyka a pravopis
        Správna výslovnosť a pravopis
        Písanie úvodzoviek v nepriamej reči
   Predmet: anglický jazyk
    Ročník: štvrtý II
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
                   Rečové zručnosti
                    Počúvanie:
               zintenzívňovať techniky počúvania
             posluch textov s odborným zameraním
                počúvanie dostupných médií
          posluch prednášok na témy z profesionálnej orientácie


                     Čítanie:
                   stratégie čítania
                   rýchle čítanie
                práca s literárnymi dielami                    Ústny prejav:
           kompetentne pouţívať komunikatívne zručnosti
                 diskusie, argumentácie
          dlhší prejav na určitú tému s profesijným zameraním
                  nepripravený prejav
          obohacovať konverzačné témy ( odborné, literárne...)
                   rozširovanie lexiky
          zdokonaļovanie pouţitia gramatických prostriedkov

                   Písomný prejav:
                zefektívniť písomný prejav
              rozšíriť register písomných útvarov
               napísať zloţitejšiu kompozíciu
                  práca s konceptom
              napísať 2 slohové práce v ročníku:
               voľný preklad súvislého textu
            úvahu na vyjadrenie argumentov za a proti

                 Jazykové prostriedky
                     Lexika:
           rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu
          minimálne 100 lexikálnych jednotiek potrebných na
                    komunikáciu
         kompetentne rozlišovať základný a odvodený význam slov

                    Morfológia:
                 rozšíriť a upevniť učivo:
               podstatné mená, slovesá, spojky


                    Syntax:
            postupne odstraňovať problematické oblasti
                   rozšíriť učivo
   Predmet: anglický jazyk I
    Ročník: štvrtý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
                  Rečové zručnosti
                   Počúvanie:
                posluch krátkych príbehov
            porovnávať a analyzovať získané informácie


                     Čítanie:
                  skimming a scanning
               čítanie s dopĺňaním informácií
                    Ústny prejav:
            zloţitejšie vetné štruktúry , slovná zásoba
                 a gramatické konštrukcie
         zvyšovať náročnosť na ústny prejav, čo sa týka obsahu
                      a formy
           správna interpretácia neverbálnej komunikácie                   Písomný prejav:
          zdokonaļovať výber jazykových prestriedkov, slovnej
                  zásoby a gramatiky
          nacvičiť kompozičné postupy pri písaní kompozície
               napísať 2 slohové práce v ročníku:
                reprodukcia vypočutého textu
          krátka kompozícia s vyjadrením vlastného názoru

                  Jazykové prostriedky
                      Lexika:
         rozširovať slovnú zásobu minimálne o ďalších 600 slov
               produktívne a 100 slov receptívne
              kompetentne pouţívať frazeologizmy
            viesť študentov k rozširovanie vlastnej slovnej
                      zásoby
                 rozšíriť tématické okruhy
                     Morfológia:
          aktivizovať a automatizovať pouţívanie gramatických
                    menných kategórií
            rozšíriť register pouţívania slovesných časov
                     Syntax:
          Precvičovať a zautomatizovať základné i problémové
                     oblasti
                    Rozšíriť učivo
           Zvuková, grafická sústava jazyka a pravopis
           rozvíjať, precvičovať a upevniť pravidlá správnej
           osvojiť si redukované samohlásky v neprízvučných
                     slabikách
   Predmet: KAJ
    Ročník: tretí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         ▪ Rodina. Osobná charakteristika.
         ▪ Kultúra a umenie. Galérie a výstavy
         ▪ Literatúra. W. Shakespeare
         ▪ Športy a hry. Extrémne športy
         ▪ Bývanie
         ▪ Obchody a sluţby. V banke , na pošte.

         ▪ Starostlivosť o zdravie. U lekára
         ▪ Zdravý ţivotný štýl
         ▪ Cestovanie
         ▪ Štúdium a škola
         ▪ Zamestnanie
         ▪ Ļudské vzťahy
         ▪ Človek a príroda
         ▪ Veda a technika
         ▪ Človek a spoločnosť. Kriminalita
         ▪ Komunikácia a jej formy
         ▪ Masmédiá         ▪ Upevnenie a rozšírenie slovnej zásoby vrátane fra-
         zeológie v rozsahu tematických okruhov, morfolo-
         gických tvarov a syntaktických modelov, slovotvor-
         by a gramatických javov, zvukových a grafických
         prostriedkov jazyka.
   Predmet: KAJ
    Ročník: štvrtý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         ▪ Masovo-komunikačné prostriedky
         ▪ Mladí ļudia a spoločnosť
         ▪ Stravovanie, zdravá výţiva
         ▪ Voļný čas a záļuby
         ▪ Multikultúrna spoločnosť, zvyky a tradície v rôznych
          krajinách
         ▪ Mestá a miesta
         ▪ Obliekanie a móda
         ▪ Knihy, britská a americká literatúra
         ▪ Vzory a ideály
         ▪ Krajina, ktorej jazyk sa učím -Veļká Británia,USA,Austrália,
          Nový Zéland
         ▪ Slovensko - moja vlasť
         ▪ Peniaze a sluţby
         ▪ Môj región
         ▪ Počasie, ročné obdobia
         ▪ Zlozvyky, kriminalita


         ▪ Upevnenie a rozšírenie slovnej zásoby vrátane fra-
         zeológie v rozsahu tematických okruhov, morfolo-
         gických tvarov a syntaktických modelov, slovotvor-
         by a gramatických javov, zvukových a grafických
         prostriedkov jazyka.
         ▪ Posluch a čítanie s porozumením v rozsahu tem.okruhov
                Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4/132
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                Poznámky
Ţiak má:                       Chalenges 1 (M1-M6)

                           Témy:
▪ osvojiť si 400-450 nových slov, ich výslovnosť a  ▪ Rodnia
 pravopis                      ▪ Športy a hry
▪ pracovať s dvojjazyčným slovníkom, oboznámiť sa  ▪ Móda a odevy
 s jednoduchým výkladovým slovníkom         ▪ Stravovanie - zdravý ţivotný štýl
▪ porozumieť jednoduchým pokynom pri práci      ▪ Záļuby a voļný čas
 v triede a reagovať na ne             ▪ Práca a povolanie
▪ rozširovať slovnú zásobu pomocou konverzácie    ▪ Škola a školský systém
                           ▪ Počasie a klíma
                           ▪ Veda a technika
                           ▪ Ļudské telo, časti ļud. Tela
                           ▪ Dom a bývanie

▪ rozlišovať nepravidelné mnoţné číslo podst. mien
 podļa kontextu
▪ pravopis koncovky-s/-es;-y/-ies
▪ vedieť vystupňovať príd. mená
▪ vedieť určovať čas; modelové vety
 ( How old are you? What´s the time? )
▪ osvojiť si výslovnosť niektorých stiahnutých
 slovesných tvarov ( I´m, he´s, she´s,... )
▪ rozlišovať správnu výslovnosť hlások

▪ nacvičovať intonáciu, slovný a vetný prízvuk,
 melódiu a tempo reči
▪ zvládnuť krátke rečové útvary ústnou formou
 ( predstavenie...)▪ porozumieť zákl. pokynom a inštrukciám
 učiteļa v angličtine
▪ vedieť reprodukovať slová a jednoduché vety
▪ vedieť reagovať na otázky učietļa
▪ porozumieť vypočutému textu
▪ dopĺňať informácie pošas počúvania

▪ vedieť súvisle povedať aspoň 5 viet podļa témy
 ( rodina, záļuby, voļný čas...)
▪ vedieť sa opýtať formou jednoduchých otázok a
 vedieť odpovedať na podobné otázky zadané
 učiteļom alebo ţiakom
▪ vyuţívať ustálené frázy▪ vedieť vyplniť jednoduchý formulár s osobnými
 údajmi/dotazník
▪ dokázať napísať pozdrav
▪ porozumieť krátkemu textu
▪ vedieť vyhļadať potrebné info.
                Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4/132
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky
Ţiak má:                       Challenges 1 (M7-M10)
                           Challenges 2 (M1-M4)

▪ osvojiť si 450-500 nových slov, ich výslovnosť aTémy:
 pravopis                    ▪ Anglofónne krajiny a mestá
                         ▪ Práca a povolania
                         ▪ Vzory a ideály
                         ▪ Knihy a literatúra
▪ pracovať s dvojjazyčným slovníkom, oboznámiť sa ▪ Média - Televízia a programy
 s výkladovým slovníkom             ▪ Človek a príroda, zvieratá
▪ porozumieť jednoduchým pokynom pri práci    ▪ Veda - vynálezy a objavy
         v triede a reagovať na ne              ▪ Zábava, voļný čas a šport
        ▪ rozširovať slovnú zásobu pomocou konverzácie     ▪ Doprava a cestovanie
                                    ▪ Dom a bývanie


        ▪ rozlišovať nepravidelné mnoţné číslo podst. mien
        ▪ pravopis koncovky-s/-es;-y/-ies
        ▪ vedieť vystupňovať príd. mená
        ▪ vedieť aktívne pouţívať modelové vety
         ( How old are you? What´s the time? )

        ▪ vedieť určovať čas; modelové vety
        ▪ vedieť vytvárať súvetia        ▪ osvojiť si výslovnosť niektorých stiahnutých
         slovesných tvarov ( I´m, he´s, she´s,... )
ý priebehový,
        ▪ rozlišovať správnu výslovnosť hlások
        ▪ nacvičovať intonáciu, slovný a vetný prízvuk,
         melódiu a tempo reči
        ▪ zvládnuť krátke rečové útvary ústnou formou
        ▪ vedieť vyjadriť čo mám/nemám rád
        ▪ vypočuť si a podať info.(informovať sa, odpovedať)
        ▪ vedieť vyjadriť svoj názor, súhlas, nesúhlas
        ▪ zúčastniť sa diskusie na tému, vymieňať si názory


        ▪ vedieť identifikovať tému vypočutej diskusie
        ▪ vedieť reagovať na otázky učietļa
        ▪ aktívne počúvanie - porozumieť vypočutému textu
▪ dopĺňať informácie počas počúvania

▪ vedieť uviesť tému, hl. myšlienku projektu
▪ krátke rozprávanie podļa témy (Môj vikend, Oslavy)
▪ vedieť poţiadať o rôzne jednoduché info., sluţby
 a vedieť reagovať na danú situáciu
▪ vedieť zahrať role-play


▪ rozšíriť slovnú zásobu
▪ vyuţívať ustálené frázy
▪ vedieť z kontextu krátkeho prečítaného textu
 pochopiť význam niektorých neznámych slov
▪ vedieť nájsť potrebné info. z krátkeho textu


▪ vedieť napísať e-mail / príbeh / pozvánku
▪ dokázať napísať pozdrav
▪ porozumieť krátkemu textu
▪ vedieť vyhļadať potrebné info.
▪ vedieť vyplniť dotazník s osobnými údajmi
▪ jednoducho opísať aspekty všedného dňa
 (ļudia, miesta, škola, rodina, záujmy)
                 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4/132
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard                Poznámky
Ţiak má:                        Challenges 1 ( M7-M10 )

▪ vedieť poloţiť otázku v minulom čase
▪ viesť rozhovor; zistiť aj uviesť detaily
▪ napísať krátky príbeh
▪ vedieť porovnať dva javy
▪ opísať daný objekt
▪ vytvoriť leták▪ vedieť napísať prianie
▪ pouţívať skrátené tvary
▪ vedieť vyjadriť plány
▪ vedieť poloţiť dôraz na slová nesúce význam
▪ napísať pozvánku                             Challenges 2 ( M1-M5 )
▪ vedieť napísať broţúru
▪ vedieť rozprávať o záujmoch
▪ správne pouţívať predloţky
▪ vedieť pouţiť správny čas
▪ vedieť vytvoriť otázku a zápor

▪ vedieť správne pouţiť členy v súvislosti od určitosti▪ osvojiť si správnu výslovnosť minulých tvarov
 slovies
▪ vedieť opísať osobu
▪ vedieť vytvoriť a prerozprávať príbeh v min. čase
▪ rozšíriť slovnú zásobu
▪ vedieť zachytiť všeobecné info. z textu
▪ zdokonaliť komunikačné zručnosti
                Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4/132
               Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard               Poznámky
Ţiak má:                       Challenges 2 (M6-M10)
                           Success Pre-Int.

▪ osvojiť si 500-650 nových slov, ich výslovnosť aTémy:
 pravopis                    ▪ Doprava a cestovanie
                         ▪ Voļný čas a športy
                         ▪ Umenie a kultúra
                         ▪ Veda a technika
▪ pracovať s dvojjazyčným slovníkom, oboznámiť sa ▪ Móda a obliekanie
 s výkladovým slovníkom             ▪ Vzory a ideály
▪ porozumieť jednoduchým pokynom pri práci    ▪ Multikulturálna spoločnosť
 v triede a reagovať na ne            ▪ Domov a bývanie
▪ rozširovať slovnú zásobu pomocou konverzácie  ▪ Rodina a spoločnosť
                         ▪ Vzdelávanie a práca


▪ rozlišovať nepravidelné mnoţné číslo podst. mien
▪ pravopis koncovky-s/-es;-y/-ies
▪ vedieť vystupňovať príd. mená
▪ vedieť aktívne pouţívať modelové vety
 ( How old are you? What´s the time? )

▪ vedieť určovať čas; modelové vety▪ vedieť vytvárať súvetia
▪ pouţívať najfrekventovanejšie konektory na
 spájanie viet
▪ osvojiť si frázové slovesá, vedieť správne vyuţiť
 preferenčné a modálne slovesá

▪ vedieť vyjadriť aktivity/zvyklosti z minulosti
▪ vedieť prakticky vyuţívať podmienky▪ vedieť adekvátne vyuţívať slovesné časy v praxi▪ vedieť komunikatívne zvládnuť jednoduché a
 rutinné úlohy s konkrétnymi slov. spojeniami
▪ rozlišovať správnu výslovnosť hlások
▪ nacvičovať intonáciu, slovný a vetný prízvuk,
 melódiu a tempo reči
▪ zvládnuť krátke rečové útvary ústnou formou
▪ vedieť vyjadriť čo mám/nemám rád
▪ vypočuť si a podať info.(informovať sa, odpovedať)
▪ vedieť vyjadriť svoj názor, súhlas, nesúhlas
▪ zúčastniť sa diskusie na tému, vymieňať si názory▪ vedieť identifikovať tému vypočutej diskusie
▪ vedieť reagovať na otázky učietļa
▪ aktívne počúvanie - porozumieť vypočutému textu
▪ dopĺňať informácie počas počúvania

▪ vedieť uviesť tému, hl. myšlienku projektu
▪ krátke rozprávanie podļa témy: Šk.pravidlá,Môj dom
▪ vedieť poţiadať o rôzne jednoduché info., sluţby
 a vedieť reagovať na danú situáciu
▪ vedieť zahrať role-play


▪ rozšíriť slovnú zásobu
▪ vyuţívať ustálené frázy
▪ vedieť z kontextu krátkeho prečítaného textu
 pochopiť význam niektorých neznámych slov
▪ vedieť nájsť potrebné info. z krátkeho textu


▪ vedieť napísať e-mail / príbeh / pozvánku
▪ vedieť vyhļadať potrebné info.
▪ porozumieť krátkemu textu

▪ vedieť vyplniť dotazník s osobnými údajmi
▪ jednoducho opísať aspekty všedného dňa
 (ļudia, miesta, škola, rodina, záujmy)
                Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak má:                     Učebnice:

▪ vedieť si urobiť poznámky           New-Opportunities
▪ byť schopný v správnom logickom        Success
 slede reprodukovať vypočutý           New-Headway
 text
▪ odhadnúť význam neznámych
slov na základe kontextu
▪ zachytiť logickú štruktúru textu

▪ vedieť čítať a porozumieť texty
pomocou slovníka a spracovať
ich v podobe konspektu alebo
poznámok
▪ pruţne meniť stratégie čítania
podļa typu textu a účelu čítania
▪ vytvárať si vlstný efektívny
spôsob čítania
▪ vedieť vyhļadávať info.v autentických
 textoch

▪ vedieť komunikovať v nepripravenom
 spontánnom, menej
náročnom prejave
▪ vedieť opísať obrázky, mapy,
grafy
▪ schopnosť vyjadriť svoje pocity,
názory a pripomienky

▪ vedieť efektívne a kompetentne
vyuţívať zloţitejšie lexikálne,
gramatické a syntaktické prostr.
▪ vedieť písať predmet, miesto,
osobu, udalosť v širších súvislos.
▪ cieļavedome pouţívať kompozičné
 postupy
spôsoby ich dosiahnutia
▪ rozširovať slovnú zásobu produktívne
 v rozsahu min.600 slov
a receptívne v rozsahu min.100
lexikálnych jednotiek potrebných
na komunikáciu
▪ získavať pohotovosť v tvorení
slov rôznymi spôsobmi,odvodzovaním
 skracovaním, skladaním
▪ aktívne pouţívať frazeologizmy
a idiómy ( to bark up the wrong
tree, as cool as a cucumber,
to reach a turning point...)
▪ rozširovať a zdokonaļovať
metódy práce so slovníkmi

▪ systematizovať a upevňovať
osvojené gramatické kategórie
a aktívne ich pouţívať v ústnom
a písomnom prejave
▪ upevniť, systematizovať
prebraté gramatické časy a
rozšíriť ich funkcie
▪ aktívne a individuálne si rozširovať
 znalosti nepravidelných
slovies
▪ identifikovať svoje ciele


▪ upevniť si spôsoby tvorenia
otázok z hļadiska slovosledu
dôsledným nácvikom v aktívnej
komunikácii
▪ rozlišovať postavenie rôznych
druhov prísloviek vo vete
▪ upevňovať si a zautomatizovať
pouţívanie nepriamej reči pri
reprodukcii textu
▪ zaktivizovať pouţívanie rôznych
typov súvetí v komunikácii

▪ upevňovať si návyk a potrebu
samostatne si robiť fonetický
prepis neznámych slovíčok
▪ prehlbovať zásady správnej
výslovnosti a intonácie, napr.
v krátkych prídavných otázkach
"You are coming, aren´t you?"
▪ byť podporovaný vo výslovnosti
vyuţívania stiahnutých tvarov
najmä v neformálnom prejave
▪ správne pouţívať základné
pravidlá pravopisu v pís. prejave                  Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Mar-99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak má:                     Učebnice:

▪ porozumieť beţným, jednoducho         New-Opportunities
 formulovaným výpovediam             Success
▪ zachytiť špecifické informácie         New-Headway
z počutého textu

▪ vedieť sa naučiť získať potrebné
 informácie z textu
▪ pochopiť hlavnú myšlienku
jednoduchého textu
▪ odhadnúť význam neznámych
slov na základe kontextu
▪ pochopiť obsah textu aj bez
znalosti niekoļkých slov

▪ vedieť opísať osoby, činnosti,
predmety,...
▪ zapoijť sa do dialógov v beţných
 kaţdodenných situáciách

▪ vedieť primerane opísať osobu,
miesto ( priateļov, rodinných
príslušníkov )▪ rozširovať slovnú zásobu produktívne
 v rozsahu min.600 slov
a receptívne v rozsahu min.100
lexikálnych jednotiek potrebných
na komunikáciu ( škola, rodina )
▪ metódy práce so slovníkmi a
cudzojazyčnými príručkami pri
samostatnej práci
▪ byť vedený k výberu adekvátnych
 výrazových prostriedkov
pre písomný a ústny prejav

▪ systematizovať a upevňovať
osvojené gramatické kategórie
a aktívne ich pouţívať v ústnom
a písomnomprejave
▪ upevniť, systematizovať prebraté
 gramatické časy a rozšíriť
ich funkcie
▪ aktívne si rozšíriť znalosti
nepravidelných slovies
▪ vedieť pouţívať základné
modálne slovesá
▪ osvojiť si základné väzby
s gerundiom a neurčitkom
▪ osvojiť si spôsoby tvorenia
kladných, záporných viet a
otázok z hļadiska slovosledu
▪ osvojiť si základné predloţky
▪ zautomatizovať si pouţívanie
prítomného času na vyjadrenie
budúcnosti po čas. spojkách


▪ precvičovať si výslovnosť slov
podļa fonetického prepisu
s dôrazom na slovný prízvuk
▪ zásady správnej výslovnosti
a intonácie
▪ rozlišovať význam slov v ich
grafickej podobe ( Peter´s book.
Peter´s at home. )
▪ osvojiť si pravidlá morfologických
 zmien
▪ osvojiť si pouţívanie apostrofu
v privlastňovacom páde
                Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky
Ţiak má:                     Učebnice:

                         New-Opportunities
  - byť schopný v správnom           Success
logickom slede reprodukovať            New-Headway
vypočutý text
  - vedieť odhadnúť význam
neznámych slov na základe
kontextu
  - zachytiť logickú štruktúru
textu

   - vedieť čítať a porozumieť
texty pomocou slovníka a spracovať
 ich v podobe konspektu
alebo poznámok
  - schopnosť pruţne meniť
stratégie čítania podļa typu
textu a účelu čítania
  - vedieť vyhļadávať informácie
v autentických textoch


  - vedieť komunikovať v nepripravenom
 spontánnom, menej
náročnom prejave
  - vedieť opísať obrázky, mapy,
grafy
  - schopnosť vyjadriť svoje
 pocity, nálady a pripomienky - vedieť efektívne a kompetentne
 vyuţívať zloţitejšie
lexikálne, gramatické a syntaktické
 prostriedky
 - vedieť opísať predmet,
miesto, osobu, udalosť v širších
súvislostiach
 - cieļavedome pouţívať
 kompozičné postupy


 - rozširovať slovnú zásobu
produktívne v rozsahu minimálne
600 slov a receptívne v rozsahu
 minimálne 100 lexikálnych
jednotiek potrebných na
komunikáciu
 - získavať pohotovosť v tvorení
 slov rôznymi spôsobmi,
odvodzovaním, skracovaním,
skladaním
 - aktívne pouţívať frazeologizmy
a idiómy, napr. to talk rubbish,
to be as fit as a fiddle...
 - upevniť pouţívanie základných
frázových slovies (come, get,
take, go, put, look, give, think,
do, make)
- rozširovať a zdokonaļovať
metódy práce so slovníkmi

 - systematizovať a upevňovať
osvojené gramatické kategórie
a aktívne ich pouţívať v ústnom
a písomnom prejave
 - upevniť, systematizovať
prebraté gramat. časy a rozšíriť
 ich funkcie
 - aktívne si rozširovať znalosti
 nepravidelných slovies
 - identifikovať svoje ciele,nájsť
spôsoby ich dosiahnutia, rozvíjať
schopnosť sebahodnotenia
 - upevniť si spôsoby tvorenia
otázok z hļadiska slovosledu
dôsledným nácvikom v aktívnej
komunikácii
 - rozlišovať postavenie rôznych
druhov prísloviek vo vete
 - upevniť si a zautomatizovať
pouţívanie nepriamej reči pri
reprodukcii textu
 - zaktivizovať pouţívanie rôznych
typov súvetí v komunikácii
 - postavenie výrazu „ enough“
a „too“vo vetných konštrukciách
s neurčitkom
 - zefektívniť pouţívanie priamej
a nepriamej reči


 - správne pouţívať základné
pravidlá pravopisu v písomnom
prejave
 - upevňovať si návyk a potrebu
samostatne si robiť fonetický
prepis neznámych slovíčok
 - písanie čiarky s výrazmi
however, therefore, on the other
 hand a pod.
 - písanie čiarky vo vedļajších
vetách v podraďovacom súvetí                Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak má:                     Učebnice:
 - porozumieť beţným,
  jednoducho formulovaným            New-Opportunities
  výpovediam                  Success
 - zachytiť špecifické informácie        New-Headway
  z počutého textu
 - chápať vzťahy medzi
  časťami kontextu pomocou
  lexikálnych a gramatických
  prostriedkov
 - dedukovať význam slov
  z kontextu
 - pochopiť obsah textu aj bez
  znalosti niekoļkých slov


 - vedieť opísať osoby,
  činnosti, predmety...
 - zapojiť sa do dialógov
  v beţných kaţdodenných
  situáciách
 - vedieť primerane opísať osobu
  miesto (priateļov, rodinných
  príslušníkov)
 - napísať jednoduchý formálny
  list, ţiadosť
 - vedieť primerane opísať
  osobu
- rozširovať slovnú zásobu
 produktívne v rozsahu min.
 600 slov a receptívne
 v rozsahu min. 100
 lexikálnych jednotiek
- metódy práce so slovníkmi
 a cudzojazyčnými príručkami
 pri samostatnej práci
- byť vedený k výberu vhodných
 výrazových prostriedkov pre
 písomný a ústny prejav
- systematizovať a upevňovať
 osvojené gramatické
 kategórie a aktívne ich
 pouţívať v ústnom a
 písomnom prejave
- upevniť a systematizovať
 prebraté gramatické časy a
 rozšíriť ich funkcie
- aktívne si rozšírovať znalosti
 nepravidelných slovies
- vedieť pouţívať modálne
 slovesá
- osvojiť si základné väzby s
 gerundiom a neurčitkom
- osvojiť si spôsoby tvorenia
 kladných, záporných viet
 a otázok z hļadiska
 slovosledu
- osvojiť si základné vetné
 typy
- zautomatizovať si pouţívanie
 podmienkových a časových
 súvetí


- predcvičovať si výslovnosť slov
  podļa fonetického prepisu
  s dôrazom na slovný prízvuk
 - zásady správnej výslovnosti
  a intonácie
 - osvojiť si pravidlá morfologických
zmien
                Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky
Ţiak má:                     Učebnice:

 - zdokonaļovať rozvinuté             New-Opportunities
zručnosti tak, aby dokázal            Success
porozumieť prejav ako celok,           New-Headway
tému a hlavnú myšlienku,
rozlíšiť podstatné info od
nepodstatných, autentické
dialógy ( telefonický rozhovor,
interview )
 - získať informácie zo stredne
náročných textov
 - rozlišovať v texte zámer,
postoj a pocity autora,
odhadnúť v texte význam
neznámych slov.
 - rozumieť texty v masovo
komunikačných prostriedkoch
a články z tlače


 - spontánne reagovať v rôznych
komunikatívnych situáciach
jazykovo správne, zrozumiteļne
a primerane situácii, opísať
obrázky, mapy, grafy, porovnať
Ich a vyjadriť názor k nim.

- napísať hlavné myšlienky
z vypočutého alebo prečítaného
textu, zostaviť osnovu,
konspekt, anotácia textu,
napísať niektoré útvary
administratívneho štýlu
( objednávka, reklamácia,
program rokovania )


Krátka prívesná otázka
Sloveso + so
Idiomatické výrazy
Frázové slovesá
Citoslovcia
Zvolania
Kontrolná otázka
Zisťovacia otázka
Zdvorilá poţiadavka
Modálne slovesá
( prítomnosť, minulosť )
Nepriama reč
Podmienkové súvetia
Ţelacie vety
Slovesné tvary s neurčitkom
a gerundiom
Väzba have/get something done
Inverzia
Would + nepriama otázka
Hovorové výrazy
Zvolacie vety
Vyjadrenie dôrazu vzťaţným
zámenom na začiatku
Citoslovcia
Záporná otázka
Kontrolná otázka
Krátka prívesná otázka
                Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak má:                     Učebnice:

Vedieť pri počúvaní rozlíšiť základné      New-Opportunities
a rozširujúce informácie             Success
                         New-Headway
Vedieť pochopiť úmysel hovoriaceho


Ovládať techniky skimming a
scanning
Dokázať komunikovať o prítomných
ných, minulých aj budúcich
udalostiach

Dokázať prezentovať projektVedieť vhodne uviesť a rozvinúť
hlavnú myšlienku písomného
prejavu
Zdôrazniť a vysvetliť niektorú
myšlienku v texte
Vyjadrovať vzťahy medzi časťami
textu
Nové kompozičné postupy
Uvedomovať si dôleţitosť kontextu
pri určovaní významu slova
Vyhnúť sa nedorozumeniam v
komunikácii

Ovládať frázové slovesá ako
come, get, take, go, put...

Konverzačné témy: zdravie,
krajina, príroda, vzdelanie, sluţby
človek a spoločnosť, veda a
technika, multikultúrna spoločnosť
Rozlišovať počítateļné a nepoč.
podst. mená, zvláštnosti pouţívania
 členov, recipročné zámená,
spojky
Osvojiť si predminulý, budúci priebehový
 čas
Súslednosť časová, zmena slovosledu
 v nepriamej otázke,
nepriamy rozkaz

Rozvíjať, precvičovať, upevňovať
pravidlá správnej výslovnosti a
pravopisu
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 120 hodín
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium
         Výkonový štandard               Poznámkypochopiť podstatnú časť hovoreného prejavu      upravené pre prácu s učebnicami
spracovať texty s odborným zameraním         Opportinities
vyuţívať všetky moţnosti na zdokonaļovanie      Success
počúvania                       Headway
pochopiť obsah krátkej prednášky           Face2Face


pruţne meniť techniky čítania s ohļadom na cieļ
odhadnúť obsah správ a článkov technikou
rýchleho čítania
naučiť sa vyuţívať ukáţky súčasnej literatúry
čítať kritiky ( literárne, filmové, hudobné )


diferencovane pouţívať osvojené zručnosti
byť schopný ţiadať o slovo, súhlasiť, nesúhlasiť...
pripraviť a predniesť dlhší prejav
vedieť komunikovať spontánne
naučiť sa správne chápať neverbálnu komunikáciu
obohacovať si rozsah konverzačných tém
z kaţdodenného ţivota


vyuţívať všetky osvojené štylistické prostriedky
vedieť napísať objednávku, reklamáciu, zápis
z rokovania...
vedieť vyuţiť argumentáciu, porovnávanie
zásady práce s konceptom sa stávajú inherentnou
súčasťou procesu kompozície
osvojiť si 200 lexikálnych jednotiek z profesijnej
orientácie
zameriavať sa hlavne na obohacovanie slovnej
zásoby


mnoţné číslo slov gréckeho a latinského pôvodu
informatívne konjunktív
kompetentne pouţívať spojky podļa typu viet


slovosled, tvorenie otázky v 1. páde a záporu
súslednosť časová v nepriamej reči
obrátený slovosled ( inverzia )
podmienkové súvetia a spojky
zvláštnosti pouţívania trpného rodu
zvláštnosti v pouţívaní nepriamej reči
slovesá pouţívané s neurčitkom alebo -ing tvarom
ţelacie vety                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 90 hodín
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámkyzdokonaļovať techniky efektívneho počúvania     upravené pre potreby práce
vedieť zachytiť logické štruktúru textu       s učebnicami:
tvoriť hypotézy, čo bude nasledovať         Opportunities
                           Success
                           Headway
kompetentne a samostatne pouţívať techniky      Face2Face
efektívneho čítania
vedieť kriticky zhodnotiť prečítaný text
zaujať stanovisko k textu ( súhlasné, nesúhlasné )
vedieť získať potrebné informácie z rôznych
zdrojov


kompetentne pouţívať osvojené zručnosti
ústneho prejavu
vedieť predniesť krátky prejav na danú tému
presviedčanie, výmena názorov, vyjadrenie
vlastného názoru
vedieť popísať očakávania, nádeje, ciele
vedieť prebrať iniciatívu počas rozhovoru


kompetentne pouţívať osvojené jazykové
prostriedky v písomnom prejave
vhodný výber jazykových prostriedkov
vedieť napísať kompozíciu s moţnosťou výberu
z niekoļkých navrhnutých tém
rozširovať slovnú zásobu aj o základnú odbornú
terminológiu
osvojiť si ďalšie frázové slovesá
samoštúdium v súlade s profesionálnou orientáciou

medziļudské vzťahy, globálne problémy,
spoločenské problémy, masmédiá, budúce
povolanie


podstatné mená, prídavné mená, zámená a ich
zvláštnosti
predbudúci čas jednoduchý a priebehový
modálne slovesá may, might, must, can
s minulým neurčitkom
vyjadrovanie pravdepodobnosti, istoty, odporúčania
modálne slovesá should, ought to s minulým
neurčitkom
ďalšie pasívne tvary s modálnymi slovesami
frázové slovesá: postavenie zámenného predmetu


väzba: have something done
ţelacie vety
ďalšie spojky v podmienkových vetách
prípustkové súvetia
účelové súvetia
trpné väzby s neurčitkom


písanie bodky za nepriamou otázkou
písanie čiarky za výrazmi:however, firsly, finally...
                 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky
 ▪ opis členov rodiny
▪ nové poznatky o umení
▪ získať prehļad o britskej literatúre
▪ rozšírenie slovnej zásoby
▪ porovnanie foriem bývania
▪ vedieť si otvoriť účet v banke
▪ rozšírenie slovnej zásoby
▪ vedieť viesť dialóg u lekára
▪ upevnenie slovnej zásoby
▪ vedieť si kúpiť lístok, smer cesty
▪ školské systémy
▪ pohovor do zamestnania
▪ vedieť sa vyjadriť k problému
▪ vytvoriť pozitívny postoj k prírode
▪ vyuţitie moderných technológií
▪ predchádzanie kriminalite, drogám
▪ formálny a neformálny prejav
▪ pouţitie rôznych médií
▪ porovnanie masovokomunikačných prostriedkov
                Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky
▪ porovnať mas.-komunik. prostriedky,ich význam
▪ aktivity mládeţe, generačné vzťahy
▪ rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby
▪ rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby
▪ porovnanie zvykov a tradícií u nás a v anglofónnych
 krajinách
▪ porovnanie ţivota v meste a na vidieku
▪ rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby
▪ prehļad z britskej a americkej literatúry
▪ opis osoby, pozitívne a negatívne vzory
▪ geografické údaje, história, turistické miesta,
 kultúrne zvyky a tradície
▪ geografické údaje, história, turistické miesta, tradície
▪ situačné dialógy v banke, na pošte ...
▪ opis svojho regiónu
▪ porovnanie ročných období, aktivity
▪ rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby
   Predmet: francúzsky jazyk
    Ročník: prvý, učebnica Campus I
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

      Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
      hodín

IX.- X.   21   Objavte francúzsky jazyk
          * pravid.slovesá - časovanie v prít.čase
          * určitý a neurčitý člen
          * jednoduchý zápor
          * muţský a ţenský rod
          * jednotné a mnoţné číslo
          * privlastňovacie de
          * francúzska abeceda
          * fonetické cvičenia

          * tykanie a vykanie
          * pozdravy, ospravedlnenia
          * pokyny v triede
          * o Francúzsku - miesta, osobnosti, produkty

XI.-XII.   19   Zoznámiť sa
          * tvorenie otázok vo franc.
          * zápor s pas de
          * opytovacie zámená
          * privlastňovacie zámená
          * číslovky
          * vyjadrenie stavu - slobodný, vydatá, ţenatý atď.
          * povolania
          * voļný čas
          * vzťahy medzi spoluţiakmi, v práci
          * Lyon, Marseille, Alpy, Švajčiarsko

 I.-II.   19   Organizácia času
          * vyjadrenie dátumu, koļko je hodín
           * podať informáciu o rozvrhu, cestovnom poriadku a pod.
          * samostatné osobné zámená
          * blízky budúci čas
          * vyjadrenie ja tieţ, ja tieţ nie

          * kalendár, rytmus dňa
          * kultúrne podujatia - miesto, čas
          * pohyb v rámci mesta
          * Paríţ

III.- IV.  19   Objaviť svoje prostredie
          * ukazovacie zámená
          * vyjadrenie vlastníctva inak ako privl.zámenami
          * časovanie zvratných slovies
          * rozkazovací spôsob
          * vyjadrenie potreby pomocou il faut
          * mapa Francúzska
          * reţim dňa, denný program
          * ţivot mládeţe
          * Nancy - mesto
          * Tour de France

V.- VI.   21   Informovať sa
          * passé composé - zloţený minulý čas
          * vyjadrenie príčiny a účelu
          * vyjadrenie pochybnosti a určitosti
          * vyjadrenie nikto, nič, niekto, niečo

          * informačné prostriedky, verejné sluţby, internet
          * francúzske zvláštnosti - škola, písanie etc.
          * derivácie pomocou suffixov
   Predmet: francúzsky jazyk
    Ročník: druhý, učebnica Campus I
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

      Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
      hodín

IX. -X.   21   Urobiť si radosť
          * delivý člen
          * vyjadrenie mnoţstva
          * priebeh akcie

          * obchody a nakupovanie
          * farby, materiály, formy, rozmery
          * oblečenie a móda
          * stravovanie, jedlá a nápoje
          * sviatky
          * peniaze, platby

XI.- XII.  19   Vzťahy a ich upevňovanie
          * zámená v priamom a nepriamom predmete
          * spojky typu penser que, croire que
          * rozkazovací spôsob avoir a être
          * konštrukcie so zámenom v predmete

          * spoločenské správanie
          * predstaviť niekoho, ponúknuť niečo
          * kino, divadlo
          * charakteristika osoby
          * vyjadrenie strachu a obavy
 I. - II.   19   Objavovanie minulosti
           * imparfait - jednoduchý minulý čas
           * pouţívanie passé composé a imparfait
           * vyjadrenie dĺţky trvania v minulosti
           * opakovanie v minulosti

           * portrét slávnej osobnosti
           * porovnávanie generácií
           * francúzsky vidiek
           * výňatky z francúzskej histórie

III. - IV.  23   Podnikanie
           * zámeno en
           * budúci čas
           * priebeh akcie pomocou pas encore, presque, déjà
           * prítomný priebehový čas
           * blízky minulý čas
           * nepriama reč v prítomnom čase

           * lexika podnik, doprava

V.- VI.    17   Prijímanie rozhodnutí
           * komparatívne konštrukcie
           * superlatívne konštrukcie
           * 1. podmienka si + prítomný čas
           * reštrikčné zámená ne...que - seulement
           * neosobné formy typu il pleut, il fait....

           * spotreba
           * automobily
           * krajina a klíma
           * televízia
           * Québec
   Predmet: francúzsky jazyk
    Ročník: tretí, učebnica Campus I,II
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

       Počet
Mesiac                   Obsahový štandard
       hodín

IX.- X.    21   Čeliť problémom
           * zámeno y
           * tvorenie a postavenie prísloviek
           * zámenné konštrukcie

           * francúzska tlač
           * zdravie a choroby
           * ochrana ţivotného prostredia
           * administratívna a politická organizácia krajiny

                        CAMPUS II

XI.- XII.   19  Komunikácia
           * opakovanie gramatiky

           * napísať ţivotopis
           * význam učenia sa cudzím jazykom
           * Paríţ

           Potvrdenie
           * prítomný kondicionál
           * ţenský rod prídavných mien - výnimky

           * vzťahy medzi mladými
           * psychologický opis osoby
           * film

 I.- II.    19  Nech žijú prázdniny!
           * dvojitý zápor
           * predloţky a príslovky v priestore
           * passé simple - iba informatívne

           * turizmus a cestovanie
           * športy
           * hudba
           * literatúra

III.- IV.   21  Prispôsobenie sa
           * minulý kondicionál
           * konštrukcie pomocou si, tant, tellement
           * predminulý kondicionál - informatívne

           * dôleţité momenty počas roka
           * televízia - nové typy vysielania
           * francúzske inštitúcie

V.- VI.    19  Vytvorenie budúcnosti
           * vyjadrenie dĺţky trvania v budúcnosti
           * futur antérieur - predbudúci čas

           * mesto a jeho nové infraštruktúry
           * pokrok vedy a techniky
           * science - fiction aj v literatúre a filme
      Predmet: francúzsky jazyk
    Ročník: štvrtý, učebnica Campus II
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

      Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
      hodín

 IX.-X.   21   Obhajovať nápad
          * subjonctif présent
          * zámená, ktoré nahrádzajú veci a myšlienky

          * ţivotné prostredie a národné parky
          * zvieratá - domáce, divé, typické pre krajiny
          * prírodné katastrofy

XI.- XII.  18   Učenie sa , školstvo
          * participe présent a gérondif
          * plus-que-parfait - predminulý čas
          * situovanie v čase typu ce jour-là
          * nepriama reč v minulom čase

          * veda a technika, Marie-Curie Sklodowska
          * školský systém vo Francúzsku
          * školský systém na Slovensku

 I.- II.   22   Prežiť svoje vášne
          * opytovacie zámená
          * ukazovacie zámená
          * konštrukcie s dvoma zámenami
          * subjonctif na vyjadrenie pocitov

          * výtvarné umenie
          * tvorenie
          * vášne a dobrodruţstvá
          * city a pocity

III.- IV.  20   Odhaliť pravdu
          * pasívne konštrukcie
          * neosobné formy
          * neurčité prídavné mená a zámená

          * rôzne udalosti - drobné správy
          * záhady a legendy
          * slávny francúzsky román

  V.     9   Opakovanie a prehlbovanie učiva
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2+1 týţdenne, 99 ročne
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky* formálne a neformálne pozdravy - ich pouţívanie  všeobecné výkonové štandardy
* predstaviť sa                   viď ciele predmetu
* vyjadriť - rozumiem, nerozumiem
* pomenovať veci
* podať informáciu o osobe
* poţiadať o niečo
* vyjadriť preferencie
* rozprávať o škole, o práci
* rozprávať o voļnom čase
* rozprávať o svojom meste, krajine
* vyjadrenie situácie v čase
* navrhnúť niečo, prijať a odmietnúť
* spýtať sa , odpovedať
* napísať program aktivít
* napísať jednoduchú pohļadnicu
* zorientovať sa v meste, v krajine
* situovať niečo v priestore
* bývanie, ubytovanie sa
* vyjadrenie vlastníctva
* napísať denný program
* napísať o mieste, kde ţijem
* vyjadriť činnosť v minulom čase
* informovať sa na minulé deje
* vysvetliť zákl. údaje
* pochopiť vzťahy medzi slovami
* napísať krátky neformálny list
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2+1 týţdenne, 99 ročne
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard               Poznámky* vybrať, kúpiť, objednať niečo           všeobecné výkonové štandardy
* popísať veci                    viď ciele predmetu
* obliekanie na rôzne príleţitosti
* vyjadriť mnoţstvo
* správanie sa v reštaurácii, objednať, zaplatiť
* zvládnuť vyjadrenie jednoduchej reklamácie
* oslava sviatkov - vedieť opísať, pozvať, prijať,
 odmietnuť
* napísať pozvanie, neformálny e-mail* predstaviť niekoho, ponúknuť niečo
* vyjadriť ústne a písomne charakteristiku osoby
* podať inštrukcie
* vyjadrenie strachu a obavy
* opísať aj písomne obsah knihy, filmu
* rozprávanie o minulosti
* porozprávať o rôznych momentoch ţivota
* porozprávať o rodine
* presne vyjadriť moment a dĺţku trvania deja
* porozprávať o zvykoch
* porovnať zvyky, minulosť a súčasné zmeny
* vyjadriť potrebu niečoho
* rozprávať o budúcnosti
* vyjadrtiť nepriamu reč
* porovnávať kvalitu
* vyjadriť podobnosť a rozdielnosť
* vyjadriť predpoklad
* porovnávať rozličné miesta
* rozprávať o televízii
* napísať rozprávanie na niektorú z preberaných tém
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2+1 týţdenne, 99 ročne
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky* nastoliť problém
* charakterizovať činnosť
* rozprávať o zdraví
* vyjadriť zákaz a povolenie
* ovládať základné informácie o politickom ţivote
* ovládať základy ochrany prírody
* predstaviť ţivotopis ústne i písomne
* vyjadrenie mienky
* navrhnúť niečo a poradiť
* rozprávať o kladoch a záporoch ļudí
* napísať ţiadosť
* rozumieť a porozprávať anekdotu
* rozprávanie o hazarde a hrách
* porozprávať o športoch
* komentovať cestu, cestovanie
* rozprávať o hudbe
* porozprávať o obļúbenom literárnom diele
* dôleţité časti roka - vedieť vymenovať
* vyjadriť poļutovanie
* vyjadriť eventualitu
* vyjadriť ocenenie
* porozprávať o domácich povinnostiach
* porozprávať o meste
* porovnať ţivot v meste a na vidieku
* napísať vlastné predstavy o budúcnosti
                 Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2+1 týţdenne, 90 ročne
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky* vyjadriť vôļu a potrebu             všeobecné výkonové štandardy
* vyjadriť nedostatok               viď ciele predmetu
* vyjadriť ţelanie
* napísať propagačný materiál v rozsahu vedomostí
* vyjadriť sa chronologicky
* porozprávať o škole, školstve a vzdelávaní
* spoznať francúzsku vedu a techniku
* vyjadriť city a pocity
* vyjadriť prekvapenie
* opísať umelecké dielo ústne i písomne
* vyjadriť neurčité mnoţstvo
* rozumieť a prerozprávať rôzne udalosti
* porozprávať legendu
* opísať záhadný príbeh napr.trenč.studňa a pod.
   Predmet: Nemecký jazyk
    Ročník: prima
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
            nemecky hovoriace krajiny - základné informácie
           základné pokyny na vyučovacej hodine a výslovnosť
                       a pravopis
         trieda - základná lexika a pouţitie N a A podstatných mien
                     opis obrázkov
                  oznamovacie vety, slovosled
                    tvorba minidialógov
                    základné číslovky
                        rodina
                       členovia
                       kde bývam
                       kto som
                       čo robím
                       opis izby
               školské veci a pomôcky, ich vlastnosti
                   prídavné mená - lexika
                   radové číslovky do 12
                      nácvik piesne
                      rozvrh hodín
             časovanie pomocných a pravidelných slovies
                     obļúbené hračky
                     denný program
                     názvy mesiacov
                činnosti v jednotlivých mesiacoch
   Predmet: nemecký jazyk
    Ročník: II./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Tematické okruhy:
         zvieratá
         jedlá a nápoje
         nakupovanie
         ļudské telo
         návšteva u lekára
         oblečenie a móda
         počasie, ročné obdobia
         cestovanie
         Gramatické učivo:
         spôsobové a nepravidelné slovesá
         skloňovanie substantív
         rozkazovací spôsob slovies
         stupňovanie prídavných mien, porovnávanie
         predloţky s A
         osobné zámená, privlastňovacie zámená
         podraďovacie spojky - wenn
         tvorenie otázok

         Komunikácia:
         práca s autentickými textami
         práca s upravenými zjednodušenými textami
         písomný prejav: jednoduchá reprodukcie prečítaného
         posluchové cvičenia
         práca s časopisom
         vyuţitie IKT
         práca s obrazovým materiálom
         práca s CD nahrávkami
   Predmet: nemecký jazyk
    Ročník: III./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Tematické okruhy:
         cestovanie: prázdninové záţitky
         škola: na vyučovaní, rozvrh hodín
         opis osoby: ļudské vlastnosti, charakteristika
         zdravie: ļudské telo, u lekára
         čítanie: knihy, v mestskej kniţnici
         voļný čas: čo rád robím
         bývanie: moja izba

         Gramatické učivo:
         prítomný a minulý čas
         skloňovanie podstatných mien
         osobné a privlastňovacie zámená zámená
         súvetia so spojkami und, aber, oder, denn, deshalb
         predloţky s akuzatívom
         tvorenie otázok
         prídavné mená v prísudku

         Komunikácia:
         práca s autentickými textami
         práca s upravenými zjednodušenými textami
         písomný prejav: jednoduchá reprodukcie prečítaného
         posluchové cvičenia
         práca s časopisom
         vyuţitie IKT
         práca s obrazovým materiálom
         práca s CD nahrávkami
   Predmet: nemecký jazyk
    Ročník: kvarta
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Tematicke okruhy
         bývanie: strašidelný zámok, typy domov, bývanie
         škola: strašidelná škola, problémy, spoluţiaci
         čítanie: rozprávky a príbehy z minulosti
         umenie a kultúra: dobrodruţstvá, piráti a wikingovia
         človek a príroda: správanie zvierat, starostlivosť
         cestovanie: triedny výlet
         voļný čas, záļuby
         bývanie: strašidelný zámok
         mestá a miesta: v meste

         Učivo
         časovanie slovies: prítomný a minulý čas
         určitý a neurčitý člen pods. mien
         mnoţné číslo pods. mien
         vedļajšie vety: wenn, als, immer wenn
                       dass, weil
         préteritum pomocných a modálnych slovies
         neurčité zámeno
         privlastňovacie zámená
         zvratné zámená a slovesá
         predloţky s datívom
         nepriame otázky
         skloňovanie prídavných mien

         Komunikácia
         práca s autentickými textami
         práca s upravenými zjednodušenými textami
         písomný prejav: jednoduchá reprodukcie prečítaného
         posluchové cvičenia
         práca s časopisom
         vyuţitie IKT
         práca s obrazovým materiálom
         práca s CD nahrávkami
   Predmet: nemecký jazyk
    Ročník: I/4G - zaciatočníci
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Témy:
         ▪zoznamovanie a predstavovanie sa
         prvé kontakty
         ▪moja rodina /vek povolania,bydlisko/
         ▪darčeky,príprava párty
         ▪stravovanie /jedlo a pitie, v reštaurácií/
         ▪bývanie
         ▪nakupovanie a varenie

         Učivo:
         ▪členy podstatných mien
         ▪osobné zámená v1. páde
         ▪časovanie slovies v prítomnom čase
         ▪slovosled v oznamovacej a opytovacej vete
         ▪silné skloňovanie podst. mien po člene určitom
         a neurčitom
         ▪vynechávanie člena
         ▪prídavné meno v prísudku
         ▪základné číslovky
         ▪predloţky s 3. pádom
         ▪predloţky s 4. pádom
         ▪skloňovanie osobných zámen
         ▪postavenie predmetov v nemeckej vete
         ▪skloňovanie opytovcích zámen
         ▪privlastňovacie zámená
         ▪rozkazovací spôsob
         ▪určovanie času
         ▪slabé skloňovanie podst. mien
         ▪mnoţné číslo podst. Mien
         ▪predloţky s 3. a 4. pádom
         ▪väzba es gibt
         ▪skloňovanie zámen dieser, jeder,alle
         ▪spôsobové slovesá a sloveso wissen
         ▪označenie miery, hmotnosti a mnoţstva po
         číslovkách
         ▪doch, v odpovedi na zápornú otázku
         ▪záporná predpona un

         Komunikácia:
         ▪fonetické cvičenia
         ▪pokyny a inštrukcie
         ▪krátke ústne a písomné prejavy
         ▪technika čitania
         ▪pozdravy a rozlúčenia
         ▪informácie o sebe, bývaní, rodine
         ▪jednoduché rozhovory na dané témy
         ▪posluchové cvičenia   Predmet: Nemecký jazyk
    Ročník: prvý-pokročilí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         móda
         vonkajší vhļad a osobnosť
         skloňovanie prídavných mien
         škola, vzdelávanie, povolania
         školský systém u nás a v Nemecku
         zábava a televízia
         klady a zápory
         názory
         konjuktív II
         priemysel, práca
         načo peniaze v domácnosti
         pasív
         rodina, príbuzenské vzťahy
         problémy mladých rodín
         generačné problémy
         príroda a ţivotné prostredie
         typy krajín, počasie
         vedlajšie vzťaţné vety
         ochrana ţivotného prostredia
         cestovanie
         ako nás vidia cudzinci
         nepriame otázky
         účelové vety
         médiá
         kniha
         obļúbená kniha a obļúbený autor
         úryvky z vybraných diel
   Predmet: nemecký jazyk
    Ročník: II/4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Témy:
         ▪voļný čas,šport
         ▪denný program
         ▪cestovanie, dovolenka
         ▪škola, povolanie
         ▪voļný čas,záļuby
         ▪ļudské telo, zdravie
         ▪cestovanie,orientácia v meste,
         ▪krajinoveda, Viedeň

         Učivo:
         ▪slovesá s neodlučiteļ.a odlučiteļnými predponami
         ▪zvratné slovesá
         ▪časové údaje, pouţitie frueh a bald
         ▪stupňovanie prídavných mien v prísudku
         ▪stupňovanie prísloviek
         ▪zemepisné názvy
         ▪bezspojkové vety
         ▪priraďovacie spojky
         ▪sloveso werden
         ▪préteritum
         ▪zámeno jemend
         ▪zápor /nichts, niemand, niemals/
         ▪perfektum
         ▪podmet man a es
         ▪1. budúci čas
         ▪perfektum spôsobových slovies a slovesa wissen
         ▪zhoda podmetu a prísudku
         ▪sloveso tun
         ▪väzby slovies, podstatných a prídavných mien
         ▪zámenné príslovky
         ▪vlastné mená osôb
         ▪priamy slovosled v zisťovacej otázke
         pouţitie wie a als pri preklade do slovenčiny

         Komunikácia:
         ▪práca s autentickými textami
         ▪písomný prejav v rôznych formách
         osobný list, úvaha inteview
         ▪práca s internetom
         ▪posluchové cvičenia
         ▪rozhovory na dané témy
         ▪práca s literárnymi textami
   Predmet: nemecký jazyk
    Ročník: druhý- pokročilí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Tematické okruhy
         škola a školský systém
         zamestnanie
         rodina
         cestovanie, prázdniny
         mladí ļudia a spoločnosť
         konzumná spoločnosť, reklama, peniaze
         čítanie

         Učivo
         opakovanie gramatických a lexikálnych štruktúr
         morfológia a syntax:
         konjunktív II- formy minulého času
         vzťaţné vety
         vedļajšie otázky
         lokálne predloţky
         tvorba podstatných mien
         člen podstatných mien
         význam a pouţitie modálnych slovies
         jednoduchý a závislý infinitív
         infinitívne väzby
         imperatív, formy vyjadrenie rozkazu
         zámeno es- formy pouţívania

         Komunikácia
         práca s literárnými textami
         práca s autentickými textami
         písomný prejav v rôznych formách
         osobný a oficiálny list
         práca a vyuţitie IKT
         vytvorenie súvislého slohového útvaru
         práca s CD nahrávkami, videom
         práca s obrazovým materiálom
   Predmet: nemecký jazyk
    Ročník: tretí, začiatočníci - Sprechen Sie Deutsch? 1.,2.
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
      Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
      hodín

IX.- X.   15   Cestovanie
          * opakovanie gramatiky z II.roč.
          * väzby slovies,podstatných a prídavných mien
          * zámenné príslovky
          * wie a als pri preklade ako

          * orientácia v meste
          * dopravné prostriedky
          * pamätihodnosti

          Posedenie s priateľmi
          * záverečné opakovanie a ukončenie 1.dielu učebnice

X.- XI.   12   Kultúrny život
          * opakovanie: préteritum, perfektum,slovosled,
          * vzájomné postavenie príslovkových určení
          * niektoré typy vedļajších viet
          * vetný rámec

          * kino, divadlo, koncert, výstava
          * kultúra a voļný čas
          * literárny text

XI.- XII.  12   Móda, vzhľad
          * opakovanie: skloňovanie podstatných mien
          * opakovanie: privlastňovacie zámená
          * opakovanie: opytovacie zámená
          *skloňovanie prídavných mien
          * opytovacie zámená
          * slovesá holen,bringen,tragen, probieren,anprobieren

          * časti oblečenia - formálne, neformálne
          * módna prehliadka, časopisy a pod.
          * materiály
          * obchody, butiky
          * fyzický vzhļad

 I.- II.   15   V obchodnom dome
          * opakovanie: skloňovanie osobných zámen
          * opakovanie: neurčité zámená
          * opakovanie: moţnosti záporu v nemčine
          * neurčité zámená
          * zámená einer, keiner, meiner
          * príslovky irgend- / nirgend-

          * nákupné centrá, typy obchodov
          * nakupovanie, platenie

III.- IV.  15   Orientácia v meste
         * opakovanie: predloţky s 3.,4. a 3. a 4. pádom
         * opakovanie: základné číslovky
         * radové číslovky
         * príslovky smeru

         * okruţná cesta mestom

IV.- V.  15   Bývanie
         * opakovanie: časovanie v prít. čase, modálne slovesá
         * opakovanie: podmet man a es
         * infinitív závislý na podstatnom a prídavnom mene
         * infinitív závislý na slovese
         * es ako korelát

         * pouţitie Platz, Stelle, Ort
         * typy bývania
         * bývanie v meste, na vidieku

V.- VI.  15   Šport
         * opakovanie: časové údaje a zámenné príslovky
         * nepriame otázky
         * prirovnávacie spôsobové vety
         * vedļajšie vety účinkové
         * vzťaţné vety

         * druhy športov
         * športy, ktoré pestujete
         * športové správy v médiach
         * slávni športovci
         * význam fyzickej aktivity   Predmet: nemecký jazyk
    Ročník: tretí- pokročilí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Tematické okruhy
         média- sfilmovaný a reálny svet
         čovek a príroda- naše ţivotné prostredie dnes a zajtra
         mestá a miestá- regióny
         problémy mladých- závislosti
         medziļudské vzťahy
         ţivotné hodnoty
         mladí ļudia- plány do budúcnosti

         Učivo
         príslovky času
         partizip I a II- význam a pouţitie
         vyjadrenie záporu
         konjunktív II- vyjadrenie nereálneho
         opisné formy trpného rodu
         pouţitie modálnych častíc
         neurčité zámeno man
         príslovky miesta
         zdvojené predloţky
         minulý čas- plusquamperfektum
         vedļajšie vety
         nepriama reč
         vzťaţné vety s wer, wen, wem
         vyjadrenie účelu a cieļa
         príslovky príčiny
         adjektíva- význam, skloňovanie a pouţitie
         budúci čas
         slovesá s predloţkami

         Komunikácia
         práca s časopisom
         práca s literárnymi textami
         práca s obrazovým materiálom
         príprava a realizácia projektov
         vyhļadávanie a spracovanie informácii
         formálny list
         vyuţitie a práca s IKT
   Predmet: nemecký jazyk
    Ročník: štvrtý- začiatočníci
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Tematické okruhy
         medziļudské vzťahy a komunikácia
         mestá a miesta
         voļný čas
         šport
         denný ţivot
         voļný čas
         vzdelanie a zamestnanie

         Učivo
         opakovanie morfológie a syntaxu
         zvratné a recipročné zámeno, zvratrné slovesá
         konjunktív II- vyjadrenie nereálneho deja
         skloňovanie adjektív
         pasív s modálnym slovesom
         príslovky s hin und her
         časové predloţky
         význam slovesa sollen
         zloţené slová- tvorenie a pouţívanie
         príslovky času
         vzťaţné vety
         porovnávanie s wenn, je ..desto
         tvorenie a odvodzovanie adjektív
         vyjadrenie príčiny
         sloveso lassen

         Komunikácia
         práca s časopisom
         práca sliterárnymi textami
         práca sobrazovým materiálom
         osobný a oficiálny list
         vyuţitie a práca s IKT- CD, internet, video
   Predmet: Nemecký jazyk
    Ročník: štvrtý-pokročilí Blick 3
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Vzťahy, rodinné, priateļské, láska
         ţivot po škole
         organizácia firmy
         hodnotenie povolaní
         obchod a reklama
         európsky veļtrh mládeţe
         typicky muţské - ţenské správanie, danosti, uplatnenie,
         hodnotenie, rovnoprávnosť
         premena rodiny
         učenie jazykov, tlmočenie, vyuţitie v povolaní
         Nemecko-Európa, medzinárodné školy,
         program SOKRATES
         náboţenstvá, sekty, mládeţ a náboţenstvo
         zvieratá, pokusy na zvieratách, správanie ļudí k zvieratám
         opakovanie gramatiky - rozkazovací spôsob, slovosled,
         modálne slovesá
         prípustkové spojky-postavenie
         prídavné mená-ako podst. mená
         stupňovanie prídavných mien pomocou iných
         výrazových prostriedkov
         podst. mená, slovesá, príd. mená s predloţkami(zámenné
         príslovky)
         nepriama reč
         zloţené slová(podst. mená)-tvorba
         časové príslovky
         pouţitie slovies brauchen, scheinen
         účelové vety ohne...zu(dass)
                statt...zu(dass)
         opakovanie infinitívu s zu
         pouţitie člena urč. a neurčitého
         forma stupňovanie pomocou "gauz"
         slovesá s 3. a 4. pádom
         nahradzovanie slovies - podst. meno
         + sloveso(Funktions-Verls-Gefüge)
         opisný spôsob modálnych slovies(modálne slová)
         pouţitie mod. slovies-stupeň pravdepodobnosti
         formy trpného rodu
   Predmet: konverzácia v nemeckom jazyku
    Ročník: III/4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Témy:
         ▪rodina
         ▪kultúra a umenie
         ▪šport
         ▪bývanie
         ▪obchod a sluţby
         ▪starostlivosť o zdravie
         ▪cestovanie
         ▪vzdelanie
         ▪zamestnanie
         ▪vzťahy medzi ļudmi
         ▪človek a príroda
         ▪vedecko - technický rozvoj
         ▪človek a spoločnosť
         ▪komunikácia a jej formy
         ▪masmédiá

         Učivo:
         ▪opakovanie gramatiky v testových úlohách
         ▪slovesá/ osoba, číslo,časovanie, časy,slovesný
         spôsob,slovesný rod, neurčité tvary, zvláštne slov,
         zvratné slovesá,nepravidelné slovesá,/
         ▪podstatné mená/ rod, člen, číslo, pád, zdrobneniny,
         spodstatnené prídavné mená,vlastné mená/
         ▪prídavné mená/ v prísudku, v prívlastku,
         stupňovanie, zemepisné prídavné mená/
         ▪zámená/ osobné,privlastňovacie, ukazovacie,
         opytovacie, zvratné, vzťaţné, neurčité,
         vymedzovacie/
         ▪číslovky/ základné, podielové, násobné,druhové,
         radové, výpočtu, zlomky, desatinné čísla, určovanie
         času, dátum, letopočet, vyjadrovanie mnoţstva,
         mena, počtové úkony, spodstatnené číslovky/
         ▪príslovky / zámenné príslovky, príslovky smeru,
         stupňovanie,/
         ▪predloţky/ predloţky a datívom, akuzatívom,
         s datívom a akuzatívom, s genitívom/
         ▪častice
         ▪citoslovcia
         ▪vetná skladba/ jednoduchá veta, vetný rámec,
         porušovanie vetného rámca, /
         ▪súvetie/ priraďovacie, podraďovacie/
         ▪nepriama reč
         ▪jednoduchý a závislý neurčitok
         ▪vyjadrovanie modality
         ▪zápor

         Komunikácia:
         ▪rozhovory na dané témy
         ▪posluchové cvičenia
         ▪čítanie autentického materiálu
         ▪práca s internetom
         ▪písomná podoba rôznych foriem prejavu
         ▪práca s literárnym textom
         ▪cvičenia na predcvičovanie posluchu a čítania s
         porozumením
         ▪nácvik situačných rozhovorov
         ▪práca s obrazovým materiálom
   Predmet: konverzácia v nemeckom jazyku
    Ročník: IV./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Témy:
         ▪mládeţ a jej svet
         ▪stravovanie
         ▪voľný čas, záľuby a životný štýl
         ▪multikultúrna spoločnosť
         ▪mestá a miesta
▪obliekanie a móda
▪počasie , fauna a flóra
▪vzory a ideály
▪krajina, ktorej jazyk sa učím - SRN
▪Slovensko - moja vlasť
▪kniha - priateļ človeka
▪zvyky, sviatky a oslavy
▪krajina, ktorej jazyk sa učím - okrem SRN
▪mestá a miesta - Viedeň
▪mestá a miesta - Bratislava

Učivo:
▪opakovanie gramatiky v testových úlohách
▪slovesá/ osoba, číslo,časovanie, časy,slovesný
spôsob,slovesný rod, neurčité tvary, zvláštne slov,
zvratné slovesá,nepravidelné slovesá,/
▪podstatné mená/ rod, člen, číslo, pád, zdrobneniny,
spodstatnené prídavné mená,vlastné mená/
▪prídavné mená/ v prísudku, v prívlastku,
stupňovanie, zemepisné prídavné mená/
▪zámená/ osobné,privlastňovacie, ukazovacie,
opytovacie, zvratné, vzťaţné, neurčité,
vymedzovacie/
▪číslovky/ základné, podielové, násobné,druhové,
radové, výpočtu, zlomky, desatinné čísla, určovanie
času, dátum, letopočet, vyjadrovanie mnoţstva,
mena, počtové úkony, spodstatnené číslovky/
▪príslovky / zámenné príslovky, príslovky smeru,
stupňovanie,/
▪predloţky/ predloţky a datívom, akuzatívom,
s datívom a akuzatívom, s genitívom/
▪častice
▪citoslovcia
▪vetná skladba/ jednoduchá veta, vetný rámec,
porušovanie vetného rámca, /
▪súvetie/ priraďovacie, podraďovacie/
▪nepriama reč
▪jednoduchý a závislý neurčitok
▪vyjadrovanie modality
▪zápor

Komunikácia:
▪rozhovory na dané témy
▪posluchové cvičenia
▪čítanie autentického materiálu
▪práca s internetom
▪písomná podoba rôznych foriem prejavu
▪práca s literárnym textom
▪cvičenia na predcvičovanie posluchu a čítania s
porozumením
▪nácvik situačných rozhovorov
▪práca s obrazovým materiálom
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky


 ţiak rozumie základným informáciam a pokynom
pozná krajiny, v ktorých je materinský jazyk nemčinaţiak vie opísať svoju triedu a predmety v nej

rodinné vzťahy
ţiak vie opísať svoju rodinu, bydlisko a čo je preň
typickéţiak dokáţe pomenovať školské veci, pomôcky
vie tvoriť rozvrh hodín, pozná jednotlivé predmety
a aktivity na hodinevie opísať všedný deň, program dňa
rozumie informácii z beţného kaţdodenného ţivota
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2/66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak:
dokáţe pouţívať beţné slovné spojenia
vie komunikovať o osvojených témach
ma osvojenú záklaldnú slovnú zásobu k vybraným
témam
ma osvojené jednoduché gramatické štruktúry
dokáţe sformulovať svoje myšlienky do viet
vytvorí jednoduchý text
vie identifikovať tému vypočutého
porozumie základným bodom v prejave
pochopí vety, výrazy, slova, kt. sa ho priamo týkajú
pochopí konkrétnu informáciu v písomných
materiáloch
porozumie jednoduchým osobným listom
vie napísať krátke jednoduché poznámky
vie napísať jednoduchý osobný list
vie stručne a krátkymi vetami predstaviť a
charakterizovať osoby a veci
dokáţe sa zapojiť do krátkych rozhovorov
pouţíva jednoduché zdvorilostné formy
sformuluje pozvanie, návrh, ospravedlnenie
povie, čo sa mu páči a nepáči
poţiada o rôzne jednoduché informácie
vie pracovať s dvojjazyčným slovníkom
pouţíva gramatické štruktúry v modelových
situáciách
samostatne tvorí modelové vety podļa vzoru
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2/66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak:
dokáţe pouţívať beţné sl. spojenia
vie komunikovať o osvojených témach
ma osvojenú sl. zásobu k vybraným témam
ma osvojené jednoduché gram. štruktúry
dokáţe sformulovať svoje myšlienky do jednoduch.
viet
vytvorí jednoduchý interaktívny text
rozumie sl. spojeniam a výrazom v beţných
komunikačných oblastiach
vie identifikovať tému vypočutého
porozumie základným bodom v prejave
pochopí vety, výrazy, slova, kt. sa ho priamo týkajú
dokáţe vyhļadať konkrétne informácie
rozumie beţným orientačným tabuliam
pochopí konkrétnu informáciu v písomných
materiáloch
porozumie jednoduché osobné listy
z kontextu pochopí význam niektorých neznámych
slov
vie napísať krátke jednoduché poznámky
vie napísať jednoduchý osobný list
vie stručne a krátkymi vetami predstaviť a
charakterizovať osoby a veci
dokáţe sa zapojiť do krátkych rozhovorov
pouţíva jednoduché zdvorilostné formy
sformuluje pozvanie, návrh, ospravedlnenie
povie, čo sa mu páči nepáči
poţiadá o rôzne jednoduché informácie
vie pracovať s dvojjazyčným slovníkom
pouţíva gramatické štruktúry v modelových
situáciach
samostatne tvorí modelové vety podļa vzoru
                Vzdelávacia oblasť: jazyka a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2 hod./ 66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak:
dokáţe pouţívať beţné sl. spojenia
vie komunikovať o osvojených témach
ma osvojenú sl. zásobu k vybraným témam
ma osvojené jednoduché gram. štruktúry
dokáţe sformulovať svoje myšlienky do jednoduch.
viet
vytvorí jednoduchý interaktívny text
rozumie sl. spojeniam a výrazom v beţných
komunikačných oblastiach
vie identifikovať tému vypočutého
porozumie základným bodom v prejave
pochopí vety, výrazy, slova, kt. sa ho priamo týkajú
dokáţe vyhļadať konkrétne informácie
rozumie beţným orientačným tabuliam
pochopí konkrétnu informáciu v písomných
materiáloch
porozumie jednoduché osobné listy
z kontextu pochopí význam niektorých neznámych
slov
vie napísať krátke jednoduché poznámky
vie napísať jednoduchý osobný list
vie stručne a krátkymi vetami predstaviť a
charakterizovať osoby a veci
sa dokáţe zapojiť do krátkych rozhovorov
pouţíva jednoduché zdvorilostné formy
sformuluje pozvanie, návrh, ospravedlnenie
povie, čo sa mu páči nepáči
poţiadá o rôzne jednoduché informácie
vie pracovať s dvojjazyčným slovníkom
pouţíva gramatické štruktúry v modelových
situáciach
samostatne tvorí modelové vety podļa vzoru
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Mar-99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak:
▪číta plynulo a foneticky správne

▪rozlišuje správnu výslovnosť
hlások

▪dokáţe získať a podať
základné informácie o sebe

▪rozumie obsahu jednotlivých
rozhovorov

▪rozumie primeraným
autentickým nahrávkam

▪jednoduchým spôsobom sa
dohovorí v reštaurácií

▪funkčne vyuţíva základné
jazykové prostriedky

▪rozumie jednoduchým
pokynom informatívneho
charakteru

▪napíše krátky oznam, recept,
list, pohļadnicu

▪opíše osobu, situáciu,byt
▪pouţíva dvojjazyčný slovník

▪orientuje sa v jednoduchom
texte a vie vyhļadať potrebné
informácie
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
výchova k skromnosti, vyjadrenie vlastného názoru


posilňovanie demokratických vzťahov triede
ţiak dokáţe viesť dialóg o škole
výchova kļadného vzťahu k fyzickej práci
hospodárenie s peňaţnými prostriedkami
porozumieť s pouţitím slovníka odborný text
vyjadriť vlastný názor
diskusia o rozdelení úloh v manţelstve a zdôvodniť
a obhájiť svoj názor
priemysel a príroda, povaţujem sa za ochrancu
prírody
opísať záţitky a porozprávať príbeh


prečo ļudia cestujú, príprava na cestu, cestovanie
kedysi a dnes, cestovanie v budúcnosti


kniha - priateļ človeka, vyjadriť svoj názor
nositelia nobelovej ceny za literatúru a ich diela
porozumieť textu, pochopiť chod myšlienok a deja
rozlíšiť základné a rozširujúce informácie
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Mar-99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak:
▪vie rozlíšiť základné a
rozširujúce informácie z textu

▪rozvíja svoj vzťah
k cudzojazyčnej literatúre

▪rozumie vypočutému textu a
dokáţe podļa pokynov na ňu
reagovať

▪pri počúvaní s porozumením
vyberá správnu techniku
počúvania

▪písomne a gramaticky správne
tvorí a transformuje vety a krátke
texty

▪vie efektívne vyuţiť získanú
slovnú zásobu v situačnom
rozhovore a pri voļnom
vyjadrovaní k danej téme

▪rozumie hovorovej
konverzácií v cieļovom jazyku

▪dokáţe vyjadriť vlastný názor

▪pracuje s výkladovým slovníkom

▪ovláda správnu výslovnosť
v súlade s fonetikou a fonológiou
cieļového jazyka
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4 hod./132
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak:
ovláda správnu výslovnosť slov.zásoby v súlade s
 fonetikou a fonológiou cieļového jazyka
dokáţe nájsť, pochopiť a vysvetliť hlavnú myšlienku
pouţíva dvojjazyčný slovník
vyhļadáva informácie a význam slova vo vhodnom
výkladovom slovníku
aktívne vyuţíva osvojený jazyk
dokáţe vyjadriť vlastný názor- kritické stotoţnenie sa
alebo dištancovanie sa od danej témy
je otvorený kultúrnej a etickej rôznorodosti
správne reaguje v beţných konverzačných situác.
rozumie hovorovej a odbornej konverzácii v
cieļovom jazyku
získava informácie z jednoduchších textov
vie efektívne vyuţiť slov. zásobu v situačnom
rozhovore k danej téme
odhaduje význam neznámych slov z kontextu
písomne a gramaticky správne tvorí a transformuje
vety a krátke texty
napíše príbeh, rozprávanie
pri počúvaní s porozumením vyberá správne
techniky počúvania
rozumie autentické dialógy na rôzne témy
rozumie vypočutému textu a dokáţe podļa pokynov
naň reagovať
číta plynulo a nahlas
rozvíja svoj vzťah k cudzojazyčnej literatúre
číta s porozumením texty inform. Charakteru
vie rozlíšiť základné a rozširujúce informácie z
textu
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2+1 týţdenne, 99 ročne
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium
        Výkonový štandard               Poznámky* spýtať sa na cestu, vysvetliť cestu        všeobecné výkonové štandardy
* zaobstarať cestovné doklady,lístky,iné materiály  viď ciele predmetu
* popísať navštívené pamiatky
* napísať rozprávanie o ceste
* kúpiť lístky na predstavenie
* spýtať sa na typ predstavenia
* porozprávať o predstavení
* pozvať, odmietnuť na predstavenie
* orientovať sa v propag.materiáloch o predstavení
* vyjadriť písomne názor na predstavenie
* popísať formálne a neformálne oblečenie
* opísať vzhļad osoby
* spýtať sa na hļadaný tovar
* kúpiť ,zaplatiť
* vrátiť, reklamovať tovar
* napísať jednoduchý reklamačný list
* porozprávať o meste, pamiatkach
* napísať pozvanie priateļovi, pripraviť program
* porozprávať legendu o meste
* porozprávať o nemeckých mestách
* porozprávať o slovenských mestách* popísať typy bývania
* opísať vlastné bývanie, príp. vysnívané bývanie
* porovnať bývanie v meste a na vidieku
* písomne vyjadriť vlastné predstavy o bývaní
* vymenovať zimné a letné športy
* porozprávať o vlastnom športovaní
* vedieť základné informácie o olympijských hrách
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4 hod./ 132
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak:
ovláda sprvnu výslovnosť, foneticky správne tvorí
slová v cieļovom jazyku
dokáţe pouţívaťbeţné slovné spojenia
si dokáţe opakovať osvojené vedomosti a dopĺňa
ich
aktívne vyuţíva osvojený jazyk
kriticky hodnotí svoj pokrok
chápe potrebu vzdelávania v cudzom jazyku
identifikuje zákl. reáliekrajín cieļového jazyka
je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
dokáţe pouţívať sl. Zásobu v rozsahu tem. Okruhov
pouţíva morfologické tvary
vie sa dohovoriť
správne reaguje v beţných situačných a
komunikačných situáciach
uvedomuje si rozdiely v rôznych formách prejavu
dokáţe porozumieť prejavu ako celku, téme a
hlavnej myšlienke
porozumie špecifické informácie
dokáţe zachytiť logickú štruktúru textu
rozumie autentické dialógy na beţné témy
získava informácie aj zo zloţitejších textov
číta plynulo a nahlas, foneticky a fonologicky správne
vyhļadáva špecifické a detailné informácie v
rôznych textoch
chápe logickú štruktúru textu
odhadne význam neznámych slov v náročnejšom
texte
číta porozumie rôzné texty informatívneho
charakteru
napíše hlavné myšlienky s vypočutého textu
napíše obsahovo a jazykovo jednoduchý
formálny list
napíše príbeh, rozprávanie, súvislý slohový útvar
s vyjadrením vlastného názoru, pocitu
reaguje na podnety v rôzných situáciach
vie začať, udrţiavať a ukončiť rozhovor
interpretuje a odovzdáva informácie
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3 hod./ 90
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak:
ovláda sprvnu výslovnosť, foneticky správne tvorí
slová v cieļovom jazyku
dokáţe pouţívaťbeţné slovné spojenia
si dokáţe opakovať osvojené vedomosti a dopĺňa
ich
aktívne vyuţíva osvojený jazyk
kriticky hodnotí svoj pokrok
chápe potrebu vzdelávania v cudzom jazyku
identifikuje zákl. reáliekrajín cieļového jazyka
je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
dokáţe pouţívať sl. Zásobu v rozsahu tem. Okruhov
pouţíva morfologické tvary
vie sa dohovoriť
správne reaguje v beţných situačných a
komunikačných situáciach
uvedomuje si rozdiely v rôznych formách prejavu
dokáţe porozumieť prejavu ako celku, téme a
hlavnej myšlienke
porozumie špecifické informácie
dokáţe zachytiť logickú štruktúru textu
rozumie autentické dialógy na beţné témy
získava informácie aj zo zloţitejších textov
číta plynulo a nahlas, foneticky a fonologicky správne
vyhļadáva špecifické a detailné informácie v
rôznych textoch
chápe logickú štruktúru textu
odhadne význam neznámych slov v náročnejšom
texte
číta porozumie rôzné texty informatívneho
charakteru
napíše hlavné myšlienky s vypočutého textu
napíše obsahovo a jazykovo jednoduchý
formálny list
napíše príbeh, rozprávanie, súvislý slohový útvar
s vyjadrením vlastného názoru, pocitu
reaguje na podnety v rôzných situáciach
vie začať, udrţiavať a ukončiť rozhovor
interpretuje a odovzdáva informácie                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
dokáţe vyznačiť kļúčové slová, pruţne mení
stratégie čítania
frázy v texte pri čítaní
vie zvýrazniť dôleţité informácie v texte
získava konkrétne informácie z textu
dokáţe tvoriť a overovať hypotézy
vie reprodukovať počutý text
rozumie vypočutému textu a dokáţe podļa pokynov
naň zareagovať
vie udrţiavať plynulosť komunikácie,
dokáţe sa aktívne zapojiť do diskusie na rôzne témy
snaţí sa prebrať iniciatívu počas rozhovoru
interpretuje a odovzdáva informácie
snaţí sa napísať obsahovo, jazykovo i štylisticky
náročnejší slohový útvar
dokáţe napísať niektoré útvary adminstr. štýlu:
objednávka, reklamácia, program
vie spájať nové s uţ známym
dokáţe odvodiť gramatické pravidlá
snaţí sa odvodzovať význam slov
a systematickosť a štrukturovať slovnú zásobu
chápe potrebu celoţivotné vzdelávania v cudz. j.
vie reálie krajín cieļového jazyka s reál. vlastnej
krajiny
uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti
v príprave na svoje budúce povolanie
dokáţe byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
na základe učebných metód
snaţí sa pristupovať k výberu informácií kriticky
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak:
▪si rozširuje slovnú zásobu o
špecifické výrazy a beţne
poţívané frázy

▪prehlbuje schopnosť
komunikovať a vymieňať si
názory

▪vylepšuje ústny prejav na rôzne
aj náročné témy

▪osvojuje si pohotové reakcie v
rôznych ţivotných situáciách

▪získava vysokú úroveň
komunikatívnej kompetencie
a rozvíja schopnosť plynulo a
s istotou komunikovať aj
s nositeļmi cudzieho jazyka a
vyuţíva ho v inej prakt. činnosti

▪sa pripravuje na písomnú časť
maturitnej skúšky

▪zdokonaluje zručnosti - čítanie
s porozumením, počúvanie
s porozumením

▪zdokonaluje tvorivosť v ústnom
a písomnom prejave
                 Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4/120
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky
Ţiak:
▪si rozširuje slovnú zásobu o
špecifické výrazy a beţne
poţívané frázy

▪prehlbuje schopnosť
komunikovať a vymieňať si
názory

▪vylepšuje ústny prejav na rôzne
aj náročné témy

▪osvojuje si pohotové reakcie v
rôznych ţivotných situáciách

▪získava vysokú úroveň
komunikatívnej kompetencie
a rozvíja schopnosť plynulo a
s istotou komunikovať aj
s nositeļmi cudzieho jazyka a
vyuţíva ho v inej prakt. činnosti

▪sa pripravuje na písomnú časť
maturitnej skúšky

▪zdokonaluje zručnosti - čítanie
s porozumením, počúvanie
s porozumením

▪zdokonaluje tvorivosť v ústnom
a písomnom prejave

▪si roširuje poznatky z reálií
Nemecka a nemecky hovoriacich krajín
   Predmet: Ruský jazyk
    Ročník: prvý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
                   Predstaviť sa
              Podať základné inormácie o sebe
                Rozhovory, na návšteve
                   Moja rodina
                    Povolania
                    Záujmy
                      Učivo
                základné poučenie o písaní
           rozlíšenie prízvučných a neprízvučných slabík
               upozornenie na pohyblivý prízvuk
                  jotovavané písmená
                      zápor ne
                    intonácia viet
                   časovanie slovies
                výslovnosť a tvorba čísloviek
                    osobné zámená
               skloňovanie osobných zámen
            slovesá so zmenou kmeňových spoluhlások
   Predmet: Ruský jazyk
    Ročník: druhý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
                     Škola
                   Na vyučovaní
                    Prestávka
                   Po vyučovaní
                   Rozvrh hodín
                  Obļúbené predmety
                  Opis školy, triedy

                    Cestovanie
                  Ako sa kam dostať
                  Dopravné prostriedky
                     Sluţby
                     Nákupy
                    Plán mesta
                  Orientácia v meste
                  Komu čo kupujeme


                     Učivo
                   radové číslovky
                  predloţkové väzby
               skloňovanie podstatných mien
                 ďalšie časovanie slovies
                nesklonné podstatné mená
                  pohyblivý prízvuk
   Predmet: Ruský jazyk
    Ročník: tretí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
                  veļké mesta Ruska
            ktoré pamäti hodnosti si treba prehliadnúť
               čo by som chcel navštíviť, vidieť
                  zaujímavé miesta
         posluchový text na seba naväzujúcich dialógov,riešenie
                      úloh
                multimediálna prezentácia
                návšteva Prahy a Bratislavy
            základné informácie, čo chcú turisti vidieť
                 odpovedať na ich otázky
                   čítanie legendy

                     stretnutia
          situačné rozhovory na ulici so zretelom na intonáciu
             čo mohli a nemohli robiť ļudia v 19 storočí
              formy pozdravov v rôznych krajinách
                   zovňajšok človeka
                   vhļad, podobnosť
                   konkurz - rozhovor
                   umelecký portrét

                 obliekanie sa - móda
              príprava školskej módnej prehliadky
                     modely
                   kto si čo oblieka
                   čo radi nosíme
                    národný kroj
sebahodnotenie ţiaka
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Písať a nahlas foneticky správne
             čítať
Získať základné informácie
o sebe
Pozdraviť sa
Porozumieť obsahu
jednoduchých
replík, rozhovorov
Jednoduchým spôsobom
sa dohovoriť v meste
Krátko informovať o svojej
rodine
Funkčne vyuţívať základné
jazykové prostriedky,
záujem, odmietnutie, ...
Opísať osobu, predmet, situáciu
Pouţívanie dvojjazyčného slovníka
Aktívna aplikácia sprostredkovanej
gramatiky a špecifikácia slovies
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Rozvíjanie komunikatívnych
            kompetencií
Prehlbovanie vzťahov medzi
slovnou zásobou a gramatikou,
najmä z hļadiska lex. kompeten-
cií pravidiel a lex. náplne
syntaktických štruktúr
ţivot študenta, voļný čas - škola, štúdium cudzých
jazykov
Uplatňovať súčasnú ruštinu
moţnosti cestovania a dopravné prostriedky
školský výlet
Priebeţne rozširovať poznatky
z ruských reálií
ţiak dokáţe viesť dialóg v orientácii mesta
dokáţe sa orientovať pomocou plánu mestaKlásť dôraz na motiváciu ţiakov
primerané proporcie prvkov zábavy
a stúpajúcej náročnosti
                Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky
rozširovanie si poznatkov z ruských reálii s inter-
        kultúrnymi súvislosťami
upozorniť na medzipredmetové vzťahy
dôraz kladieme na motiváciu a aktivity ţiaka,
etické a estetické aspekty


funkčné vyuţitie prostriedkov zrakové a
posluchové názornosti
ţiak si samostatne vyhļadáva rôzne informácie
na internete alebo iných prameňoch, pozná históriu
miest a dokáţe robiť sprievodcu po meste
ţiak si produktívne osvojuje nové výrazy, rieši úlohy,
ktoré vyţadujú vyjadrenie vlastných názorov na rôzne
problémy, ktoré súvisia s obsahom niektorých textov

rozvíjanie rečových zručností
aktívna účasť ţiaka v skupinovom vyučovaní
vyuţitie medzipredmetových vsťahov(estetika)
vzbudiť záujem o kultúru a výtvarné umenie
návšteva galérie
precvičovanie ruských idiom súvisiach s módou
kroj - neoddeliteļná súčasť národa ako výraz
tradície
viesť diskusiu na tému móda v duchu príslovia šaty
robia človeka
čo bolo ļahké a čo obtiaţne
čo vyvolalo záujem, v čom vidím príčiny chýb
ako by sa vyučovanie mohlo zlepšiť
Predmet:     Španielsky jazyk
    Ročník: 1/4G/Aula Internacional 2
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

      Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
      hodín
 IX.     17               Ľudia
          osobné údaje, pozdravy, abeceda, národnosti, profesie,
          záļuby, španielske mená a priezviská, slávny Španieli
 X.


       16          Chcem sa naučiť španielsky
 XI.        motívy a dôvody konania, zámery, cudzie jazyky, zaují-
          mavé miesta, ļúbostná poézia, španielčina vo svete,
          španielska kultúra


 XII.     17         Kde sa nachádza Santiago
          zemepisné údaje o Španielsku a Latinskej Amerike

 I. II.     16           Čomu dávaš prednosť
          nákupy, zoznam potrebných vecí, balenie na dovolenku,
          španielske obchodné reťazce, hra na bingo, farby, ļudové
 III.       oblečenie, poézia o farbách


 IV.     17                Priatelia
          vzhļad a charakter osôb, stretnutia s priateļmi, záļuby
          a záujmy, príbuzenské vzťahy, voļný čas, hudobné
 V.        festivaly v Španielsku, Alejandro Sanz, Javier Barden,
          zoznamovanie cez internet

       16              Deň za dňom
 VI.        imidţ, zvyky a obyčaje, reţim dňa, zvieratá, dni v týţdni,
          časti dňa, hodiny, práca na smeny, štatistiky
Predmet:     Španielsky jazyk
    Ročník: 2/4G/Aula Internacional 2
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
      Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
      hodín
 IX.     17                Jedlo
          denné menu, typy chlebíčkov, druhy potravín, rýchle
          občerstvenie, v reštaurácii, jedálny lístok, rôzne chute,
 X.        príprava jedál, latinskoamerická kuchyňa


       16              Ideálna štvrť
 XI.        mestá, dediny a štvrte, výstavba mesta, architekt Ilden-
          fons Cerda, sluţby v meste, adresa, slávne štvrte a mestá XII.     17               Vieš variť?
          zručnosti a ţivotné postoje, priateļove kvality, jedineční
          ļudia, ţivot s rodičmi a samostatne, ţivotný štýl bez pe-
 I.        ňazí II.     16                Ţivot
          filmové umenie, ţivotopis a dielo Pedra Almodóvara, osob-
          ný a pracovný ţivotopis, ļúbostný príbeh, El Che, história
 III.       španielskej kinematografie


 IV.     17              Španielčina a ty
          vstupný pohovor na jazykový kurz, teror v učebni, imigranti
          v Španielsku a ich problémy so španielčinou, jazykový
 V.        ţivotopis, štýly učenia sa, pomôcky pri učení sa


       16                 Domov
 VI.        typy bývania, inzeráty realitnej kancelárie, zariadenie by-
          tu, materiály, ideálny byt, spolubývajúci, typické bývanie
          v Andalúzii
Predmet:     Španielsky jazyk
    Ročník: 3/4G/Aula Internacional 2
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

      Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
      hodín
 IX.     17              Toto som ja
          príbuzenské vzťahy, rodinné udalosti, fyzický vzhļad
          a charakter osôb, priateļstvo a zlé vzťahy medzi ļuďmi,
 X.       hļadanie ţivotného partnera, typy rodín


      16         Spoločenský a pracovný ţivot
 XI.       pozdravy a zdvorilostné frázy, ţiadosti, ospravedlnenia,
         pozvania, zákazy a príkazy, oficiálne listy XII.    17               Voľný čas
         aktivity cez voļný čas, diskotéky, múzeá, kiná, plagáty
         a inzeráty, pohļadnice z dovolenky, ţivotné etapy,
 I.       zaujímavosti v meste, turistický sprievodca, prechádzka
         po Seville, národné parky v Španielsku


 II.    16                Čo jem
         typy potravín, vegetariáni, vplyv stravovania na zdravie,
         jednoduché recepty, hodnotenie potravín, miery a váhy,
 III.      nákup a skladovanie potravín, redukčná diéta, domáca
         strava, pôvod potravín

 IV.    17             Páčilo sa nám to
         zaujímavosti San Sebastiána, súčasná mexická kultúra,
         rozprávanie o knihách, divadlách, výstavách, koncertoch,
 V.       plnenie si snov, darčeky a upomienkové predmety


      16              Máme sa dobre
 VI.       dokonalé telo, reč tela, intonácia, gestá, časti tela, fyzic-
         ké a psychické problémy, spokojnosť so ţivotom, ţivotný
         štýl
   Predmet: Španielsky jazyk
    Ročník: 4/4G/Nuevo Ven 2
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.     17              Inštrukcie
         pracovné úlohy, domáce práce, príprava jedál, recepty,
 X.       stredomorský typ stravovania, potravinová pyramída,
         sviatočné španielske jedlá

 XI.    17             Cestovanie autom
         cesty podļa mapy, plány mesta, ponuky cestovných
         kancelárií, typy ciest, cestovanie po Andalúzii, vozidlá,
XII.    cestovanie na prázdniny, cestovanie kedysi a dnes


    17               Správy
 I.     interview so známou osobnosťou, pracovný pohovor,
      predpoveď počasia, dopravné správy, kultúrne udalosti,
      klebety, listovanie novinami, tvorba úvodnej stránky novín,
II.     typy periodík, televízne správy

    17               Zdravie
III.    u lekára, zdravotné ťaţkosti, typy ochorení, civilizačné
      ochorenia, nespavosť, triky na dobrý spánok, vitamíny,
      medikamenty, zneuţívanie liekov, kúpeļná liečba,
IV.     cvičenie a zdravý ţivotný štýl

    19               Turisti
      dovolenka s cestovnou kanceláriou, plánovanie dovolenky,
V.     klebetenie o preţitej dovolenke, nespokojnosť na dovolen-
      ke, reklamácie a sťaţnosti, last minute dovolenky, typy
      turistov a dovoleniek, dopravné prostriedky
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3/99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky
dať a poţiadať o osobné údaje, pozdraviť sa,      latinskoamerická hudba
číslovky, výslovnosť španielskych hlások, rod
podstatných mien, slovesá ser, tener a llamarse,
časovanie slovies 1., 2. a 3. triedy, slovná zásoba
k téme

vyjadriť zámery, hovoriť o záļubách, vysvetliť motívy
konania, prítomný čas pravidelných slovies, pred-
loţky a, con, de, por, para, určitý člen, osobné
zámená, spojenie slovies s predloţkami, slovná
zásoba k téme

opísať miesta, rozprávať o existencii zaujímavostí,   cestovanie po Bolívii
hovoriť o umiestnení, podnebí, pouţitie slovies hay
a estar, neurčité členy, kvantifikátory mucho/mu-
cha/muchos/muchas/muy, zhoda člen - prídavné
meno - podstatné meno, opytovacie zámená,
slovná zásoba k danej téme

urobiť zoznam vecí, opísať predmety, vyjadriť nut-
nosť, urobiť nákup, hovoriť o preferenciach, ukazo-
vacie zámená, väzba tener que + infinitív, sloveso
ir, číslovky nad 100, zámená cuál/cuáles, slovná
zásoba k danej téme

predstaviť a opísať osobu, hovoriť o vzhļade a cha- etnická hudba
raktere osôb, hovoriť o záļubách a záujmoch, hovo-
riť o rodine a príbuzenských vzťahoch, privlastňova-
cie zámená, sloveso gustar, slovná zásoba k danej
téme

hovoriť o zvykoch, vyjadriť frekvenciu, prítomný čas  ţivot španielskych ţien
niektorých nepravidelných slovies, zvratné slovesá,
vyjadriť postupnosť akcií, slovná zásoba k danej
téme
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3/99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium
        Výkonový štandard                 Poznámky
opísať denný jedálny lístok, viesť rozhovor s čaš- história pestovania zemiakov
níkom v reštaurácii, popísať jedlo a jeho prípravu,
neosobná forma so zámenom se, formálne a nefor-
málne rozhovory, slovesá ukončené na -er, slovná
zásoba k téme

opísať dediny, mestá, štvrte a miesto, kde chcem    Madrid, Barcelona, Sevilla
ţiť, povedať, čo sa mi páči v mojom bydlisku, opý-
tať sa na smer cesty a dať túto informáciu, kvantifi-
kátory, vybrať ideálne miesto pre ţivot, slovná
zásoba k téme

hovoriť o skúsenostiach, zručnostiach, kladných     horoskop podļa Mayov
a záporných vlastnostiach osôb, minulé príčastie,
Pretérito Perfecto, väzba saber+infinitív, výrazy na
vyjadrenie frekvencie, diferencia medzi saber a po-
der, vybrať ideálnu osobu pre určitú prácu, slovná
zásoba k danej téme

rozprávať o udalostiach z minulosti, hovoriť o trvaní  slávne Hispánky
akcií, napísať svoj imaginárny ţivotopis, Pretérito
Indefinido, príslovky súvisiace s minulým časom,
väzba empezar a + infinitív, slovesá ir/irse, slovná
zásoba k danej téme

hovoriť o zvykoch, motiváciách, ťaţkostiach, vyjad-   slávni Hispánci
riť trvanie, dať odporúčania, hovoriť o problémoch
pri učení jazykov, vyjadriť pocity hanby a nepohod-
lia, slovesá so zmenou kmeňovej samohlásky,
slovná zásoba k danej téme

hovoriť o vkuse a predstavách o bývaní, opísať dom zaujímavé domy v Buenos Aires
a byt, porovnať typy bývania, výhody a nevýhody,
opísať objekty v byte a jeho časti, umiestniť objekt
v priestore, predloţky miesta, slovná zásoba k da-
nej téme
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3/99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky
opísať vzhļad a charakter spoluţiakov a rodinných    lásky Pabla Picassa
príslušníkov, hovoriť o vzťahoch a podobnostiach
medzi osobami, prítomný čas nepravidelných
slovies skupiny -zc-, ukazovacie zámená, slovná
zásoba k téme

orientovať sa rozličných spoločenských situáciách,    rozdielne pouţívanie tykania
správne pouţívanie formálneho a neformálneho       a vykania v španielsky hovoria-
oslovovania, poţiadať o láskavosť, dovolenie,      cich krajinách
ospravedlniť sa, väzba estar+gerundium, slovná
zásoba k téme

plánovať deň strávený v meste, rozprávať o činnos-    ako trávia voļný čas Španieli
tiach vykonávaných vo voļnom čase, o skúsenos-
tiach v minulosti, pouţiť správny minulý čas,
opísať miesta, rozprávať o zámeroch a plánoch,
Pretérito Perfecto, väzba ir+infinitív, príslovky času
ya/todavía no, slovná zásoba k danej téme

pripraviť jedálny lístok na oslavu, rozprávať o chu-   história kukurice a jedlá z nej
tiach a stravovacích zvyklostiach, predmetové
zámená, neosobné formy so zámenom se, pouţitie
ser a estar, miery a váhy, spojky y/pero/además,
slovná zásoba k danej téme

vypracovať zoznam zaujímavých vecí, hovoriť o      zaujímavosti Argentíny
skúsenostiach, vyjadriť ţelanie robiť niečo, zvolacie
frázy, správne pouţitie Pretérito Perfecto a Pretéri-
to Indefinido, písanie neformálnych emailov, slovná
zásoba k danej téme

hovoriť o duševných stavoch, opísať bolesti a prob-   zákonitosti krásy v jednodlivých
lémy, hovoriť o riešeniach problémov, dať rady,     epochách a regiónoch
prídavné mená so slovesami ser a estar, slovná
zásoba k danej téme
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3/87
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                  Poznámky
vyjadriť povinnosť formálne a neformálne, dať      spoznávanie cudzej kultúry
inštrukcie a príkazy, prítomný čas spojovacieho     na základe stolovania, Traja králi
spôsobu, kladný a záporný imperatív, slovná
zásoba k téme

vyjadriť moţnosť a predpoklad, dať návrh, opýtať
sa na smer cesty, dať inštrukcie na cestu,
odhadnúť vzdialenosť a trvanie cesty, jednoduchý
podmieňovací spôsob, neosobné vety, Pretérito
Pluscuamperfecto, slovná zásoba k téme

prerozprávať správy, reagovať na správy, informovať argentínska tlač
o udalostiach, poţiadať o informáciu a poskytnúť
ju, nepriama reč, uvádzacie vety, slovná zásoba
k téme


hovoriť o svojom zdraví, vyjadriť predpoklad a neis-
totu, priať si niečo sebe aj okoliu, odporúčať,
prítomný čas spojovacieho spôsobu nepravidelných
slovies, zloţený budúci čas, slovná zásoba k téme


komentovať udalosti počas cestovania, vyjadriť     písanie sťaţností
udalosti v správnom čase, vyjadriť ţelania, obavy,
sťaţnosti a reklamácie, upútať na seba pozornosť,
väzby vyjadrujúce predpoklad v budúcnosti, slovná
zásoba k téme
   Predmet: FYZIKA
    Ročník: I./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.    4  Vlastnosti kvapalín a plynov
        Vlastnosti kvapalín – nestlačiteļnosť, tekutosť, deliteļnosť.

 X.    4   Vyuţitie vlastností kvapalín.
         Meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom.
 XI.    4   Jednotky objemu 1 ml, 1 l.
         Vlastnosti plynov – stlačiteļnosť, tekutosť, rozpínavosť, del.
 I.    4   Vyuţitie vlastností plynov.
         Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín a plynov.
 II.   3   Zhrnutie vlastností kvapalín a plynov.
         Zhrnutie vlastností kvapalín a plynov.
         Vlastnosti pevných telies
 III.   4   Krehkosť, tvrdosť, pruţnosť, deliteļnosť.
         Meranie hmotnosti telies.
 IV.    4   Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg.
         Objem telies. Urč. objemu geometr. Pravid. a nepr. Tel.
 V.    3   Dĺţka. Odhad dĺţky.
         Jednotky dĺţky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km.
         Rozdielne a spoločné vlastn. kvapalín, plynov a pevných tel.
 VI.    3   Zhrnutie vlastností pevných telies
         PROJEKT: Tvorivé rozvinutie vedomosti o vlastnosti tekutín.
         (Napr. navrhnúť zariad.,v kt. moţno dať do pohybu tekutiny
         horizontálnym aj vertikálnym smerom).
         AKTIVITA: Odhad a meranie dĺţky, voļba vlastnej jednotky
         (Napr. vlastná stopa ako jednotka, zmeranie dĺţky stopy,
         zostrojenie grafu závislosti medzi počtom stôp a dĺţkou.)
   Predmet: FYZIKA
    Ročník: II./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard
     hodín
 IX.    3  Správanie telies v kvapalinách.
        Meranie objemu a hmotnosti telies plávajúcich,
        vznášajúcich a potápajúcich sa vo vode, určenie podielu
        m/V.
        Pojem hustota. Jednotky hustoty g/cm3, kg/m3.
        Vzťah medzi obj. a hmotn. telies zhotovených z rovnakej l.
 X.    4  Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu.
        Experimentálne určenie hustoty rôznych kvapalín.
        Meranie vytlačeného objemu vody plávajúcimi telesami
        a potápajúcimi sa telesami.
        Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich v kvapaline
 XI.   4   s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny.
        Porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies
        s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny.
        Skúmanie objemu a hmotnosti vytlačenej kvapaliny pri
        ponáraní plávajúceho telesa v kvapalinách s rôznou
        hustotou.
 XII.   3   Správanie telies v plynoch.
        Pozorovanie správania sa mydlových bubliniek vo
        vzduchu a v plyne s väčšou hustotou ako má vzduch.
        Hustoty plynov.
 I.   3   PROJEKT: Zostrojenie technického zariadenia,
        ktoré funguje na princípe nadļahčovania telesa
        vo vode alebo vo vzduchu (napr. ponorka,
        model meteorologického balóna).
        Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky.
 II.   3   RIEŠENIE PROBLÉMOV: Identifikácia neznámych
        látok pomocou určenia ich hustoty, práca s tabuļkami.
        AKTIVITA: Skúmanie vplyvu teploty na zmenu
        hustoty látky (napr. pokusy s balónikmi naplnenými vodou).
 III.   4   TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN SKUPENSTVA LÁT.
        Meranie času. Jednotky času 1 s, 1 min, 1 h.
        Meranie teploty. Jednotka teploty 1 oC.
        Modelovanie zostroj. Celsiovho teplomera. Kalibrácia tepl.
        Zostrojenie grafu závislosti teploty od času
 IV.   3   z nameraných hodnôt.
        Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na plyn
        (vyparovanie, var). Bod varu.
        Tlak vzduchu a var.
        Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary na vodu
 V    3   (kondenzácia). Zisťovanie teploty rosného bodu.
        Modelovanie daţďa.
        Skúmanie premeny skupenstva: topenia a tuhnutia napr.
        ļadu, parafínu. Zostrojenie grafu z nameraných
        hodnôt.
 VI.   3   AKTIVITA: Praktické meteorologické pozorovania,
        meteorologická stanica – dlhodobá tímová práca
        a pozorovanie (napr. vlhkomer, anemometer
        a pozorovanie (napr. vlhkomer, anemometer
        veterná smerovka, zachytávače nečistôt).
   Predmet: FYZIKA
    Ročník: III./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
                      TEPLO
 IX.    8   Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom.
         Vedenie tepla.
         Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých pomôcok.
         Odhad a meranie výslednej teploty pri výmene tepla
         medzi horúcou a studenou vodou.
         Odhad a meranie výslednej teploty pri odovzdávaní tepla
         horúcimi kovmi (Cu, Al, Fe) vode. Zavedenie
         označenia Δt pre rozdiel dvoch teplôt.
 X.    8   Hmotnostná tepelná kapacita .
         Vzťah Q = c. m. Δt pre výpočet tepla. Jednotka tepla 1 J.
         Stanovenie energetickej hodnoty potravín formou ich
         spaļovania.
         Tepelné spaļovacie motory.
         AKTIVITA: Zistenie energetickej hodnoty potravín,
 XI.    8   napr. spaļovanie orieška.
         AKTIVITA: Tepelné spaļovacie motory.
               SILA A POHYB. PRÁCA. ENERGIA
         Vzájomné pôsobenie telies, sila.
         Jednotka sily 1 N.
         Gravitačná sila, gravitačné pole.
 XII.   6   Výpočet sily, ktorou Zem priťahuje telesá pri svojom
         povrchu (F = g.m).
         Lineárna závislosť gravitačnej sily a hmotnosti telesa.
         Ťaţisko telesa a jeho určenie.
         Pohybové účinky sily.
         Meranie času. Jednotky času 1 s, 1 min, 1 h.
         Rovnomerný a nerovnomerný pohyb.
 I.    8   Dráha a rýchlosť rovnomerného pohybu (s = v.t, v = s/t).
         Priemerná rýchlosť.
         Jednotky rýchlosti 1 m/s, 1 km/h.
         Grafické znázornenie rýchlosti a dráhy pohybu v čase.
         Deformačné účinky sily.
         Tlaková sila Tlak. (p= F/S)
 II.   6   Jednotky tlaku 1 Pa, 1 hPa, 1kPa.
         Mechanická práca. (W = F.s)
         Jednotka práce 1 J.
         Práca na naklonenej rovine. [nepovinné]
         Trenie. Trecia sila.
         Pohybová energia telesa.
         Polohová energia telesa.
 IV.    8   Vzájomná premena pohybovej a polohovej energie
         telesa.
         Zákon zachovania energie.
         Zdroje energie. Fosílne palivá. Tradičné a netradičné
         Zdroje energie. Fosílne palivá. Tradičné a netrad. zdroje en.
         Vodné elektrárne.
 V.    8   Zvyšovanie spotreby energie, z toho vyplývajúce
         nepriaznivé dôsledky.
         AKTIVITA: Zostrojenie silomera z jednoduchých pomôcok,
        kalibrácia zariadenia, stanovenie rozsahu merania,
        porovnania presnosti merania s laboratórnym silomerom
 VI.   6   PROJEKT: Navrhnúť a zostrojiť zariadenie,
        v ktorom by teplo konalo prácu.
   Predmet: FYZIKA
    Ročník: IV./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.    3  SVETLO

        Slnečné svetlo a teplo.
        Svetelná energia a jej premena na teplo, ktorého veļkosť
        vieme vypočítať.
        Porovnanie zdrojov svetla – Slnka a ţiarovky.
 X.   4   Dôkazy priamočiareho šírenia sa svetla.
        Rozklad svetla. Farby spektra.
        Absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi rôznej
        farby.
        Skladanie farieb.
 XI.   4   Odraz svetla. Zákon odrazu.
        Lom svetla. Zákon lomu. Dúha.
        Zobrazovanie šošovkami.
        Chyby oka. Okuliare
        AKTIVITA: Odmeranie veļkosti slnečnej konštanty.
 XII.   3   AKTIVITA: Zostroj.jednoduchého zariaden. na rozklad svetla
        PROJEKT: Vyuţitie slnečnej energie.
         MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY. ELEKTR. OBVOD
        Magnet a jeho vlastnosti.
 I.   3   Póly magnetu.
        Magnetické pole.
        Zem ako magnet. Kompas.
        Elektrizovanie telies. Elektrický náboj. Elektrické pole.
 II.   3   Elektrometer.
        Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu.
        Znázornenie elektrického obvodu schematickými
        značkami.
        Ţiarovka a jej objavenie.
 III.  4   Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.
        Sériové zapojenie ţiaroviek. Porovnanie jasu niekoļkých
        ţiaroviek v sériovom zapojení.
        Paralelné zapojenie ţiaroviek.
        Elektrický prúd. Jednotka elektrického prúdu 1 A.
        Meranie veļkosti elektrického prúdu ampérmetrom.
        Elektrické napätie. Jednotka napätia 1 V.
 IV.   3.  Meranie veļkosti elektrického napätia.
        Zdroje elektrického napätia.
        Rezistor.
        Experimentálne odvodenie Ohmovho zákona (I = U/R).
        Zostrojenie grafu závislosti elektrického prúdu od
        elektrického napätia.
 V.    3  Elektrický odpor. Jednotka elektrického odporu 1 Ω.
        Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách.
        Model vedenia elektrického prúdu v pevných
        a kvapalných látkach.
        Elektrická energia a jej premeny.
        Elektrické spotrebiče v domácnosti. Bezpečnosť pri práci
 VI.    3  s elektrickými spotrebičmi.
        PROJEKT: Zostroj.elektroskopu z jednoduchých pomôcok.
        PROJEKT: Návrh a realizácia elektrického obvodu
        s regulovateļným zdrojom napätia.
   Predmet: Fyzika
    Ročník: I.4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.    7  1. Pozorovanie, meranie, experiment
        Význam experimentu pri vedeckom poznávaní.
        Fyzikálne veličiny a ich jednotky. Sústava SI.
        Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny.
        Základné operácie s vektormi - fyzikálny význam.
        Odhad chyby merania spôsobenej meradlom.
        Odhad a znázornenie chyby merania.
        Bezprostredné meranie fyzikálnej veličiny.
 X.    9  2. Sila a pohyb
        Mechanický pohyb, druhy pohybov. Trajektória.
        Rovnomerné a nerovnomerné pohyby.
        Dráha a rýchlosť rovnomerného pohybu.
        Riešenie problémových úloh z kinematiky.
        Rovnomerne zrýchlený pohyb.
        Dráha rovnomerne zrýchleného pohybu
        Volný pád.
 XI.   11  Spracovanie výsledkov merania počítačom vo forme
        prezentácie v power pointe.
        Pohyb po kruţnici.
        Sila ako miera vzájomného pôsobenia.
        Meranie sily a jej jednotka.
        Otáčavý účinok sily.
        Rovnováţna poloha telesa.
        Skladanie síl pôsobiacich v priamke.
        Skladanie rôznobeţných síl.
 XII.   9  Rozklad sily na zloţky.
      Skladanie rovnobeţných síl.
      Prvý Newtonov pohybový zákon.
      Trenie, trecia sila.
      Hybnosť telesa a jej zmena.
      Druhý Newtonov pohybový zákon.
      Pohybová rovnica.
I.   11  Tretí Newtonov pohybový zákon.
      Zákon zachovania hybnosti - vyuţititie.
      Problémové úlohy z dynamiky.
      Odporové sily v tekutinách.
      Ţiacky projekt - Sily okolo nás (pohyb lyţiara ).
      Prezentácia úloh.
II.  9  Zotrvačné a odstredivé sily.
      3. ENERGIA OKOLO NÁS
      Fyzikálna práca.
      Pracovný diagram.
      Práca sily - všeobecný prístup.
      Práca pri deformácii pruţiny.
      Potenciálna energia.
      Potenciálna energia pruţného telesa.
III.  9  Práca v gravitačnom poli Zeme.
      Kinetická energia telesa.
      Vzájomné premeny energie.Zákon zachovania energie.
      Výkon a príkon stroja.
      Účinnosť stroja.
      Prečerpávacia elektráreň.
      Ţiacky projekt - Energia v našom organizme,energia
      potravín . Prezentácia prác.
IV-  9  4. ELEKTRICKÉ POLE
      Elektrický náboj a jeho vlastnosti.
      Coulombov zákon.
      Intenzita elektrického poļa.
      Práca v homogénnom elektrickom poli.
      Elektrický potenciál.
      Elektrické napätie.
      Rozmiestenie elektrického náboja na vodiči.
      Kapacita vodiča a kondenzátor.
V.   8  Spájanie kondenzátorov.
      5. ELEKTRINA A MAGNETIZMUS
      Elektrický obvod.
      Elektromotorické napätie zdroja .
      Elektrický prúd.
      Elektrický odpor.
      Ohmov zákon.
VI.  10  Elektrický odpor vodiča v závislosti od jeho dĺţky.
      Spájanie rezistorov.
      Elektrický výkon a elektrická práca.
      Ţiacky projekt - Energia spotrebovaná v domácnosti.
      Zhrnutie učiva.

    12  6.Návrhy a príklady aktivít.
      1. Meranie dĺţky telesa.
        2. Pokusné pozorovanie pohybu gulôčky po naklonenej
        rovine.
         3. Skladanie síl.
        4. Meranie trecej sily.
        5. Pokusné pozorovanie vzájomných premien
        mechanických foriem energie.
        6. Meranie el. prúdu, napätia a odporu.
   Predmet: Fyzika
    Ročník: II./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard
     hodín
 IX.    1  Poučenie o bezpečnosti pri práci. Prvá pomoc
        1. Vlastnosti kvapalín a plynov
      2  Tlak, tlaková sila      1  Hydraolický lis
      1  Tlak plynu
        Torriceliho experiment

      1  Izotermický dej

 X.    1  Izobarický dej
        Izochorický dej


      1  Ideálny plyn

      1  Vnútorná energia telesa
      1  Teplo.
      1  Kalorimetrická rovnica
 XI.    2  Laboratórne cvičenie
        Určenie hmotnostnej tepelnej kapacity pouţitím
        zmiešavacieho kalorimetra
      1  Časticová stavba látok
      1  Topenie a tuhnutie
        Látky kryštalické a amorfné
      2  Laboratórne cvičenie
        Pribliţné určenie priemeru molekuly kyseliny olejovej
      1  Vyparovanie a kondenzácia
        Nasýtené pary
      1  Zhrnutie učiva
 XII.      2.Periodické deje
      1  Periodický pohyb - motivačné experimenty
    2  Pruţinový oscilátor

    2  Energia pruţinového oscilátora
    1  Matematické kyvadlo
    1  Laboratórne cvičenie
      Overenie vzťahu pre periódu kmitania
    1  Tlmené a nútené kmitanie
I.   1  Zvuk
    1  Prenos energie vlnením
    1  Priečne a pozdĺţne vlnenie
    1  Dopplerov jav
    1  Príklady vyuţitia Dopplerovho javu
    1  Superpozícia vlnení , rázy
II.  1  Vlastnosti zvuku, hlasitosť
      Infrazvuk a ultrazvuk

    1  Ţiacky projekt - Zemetrasenie
    2  Prezentácia prác
    1  Zhrnutie učiva
      3. Elektrina a magnetizmus - elektrický prúd
    1  Jednosmerný elektrický prúd

III.  1  Elektrický zdroj a elektrické napätie
    1  Laboratórne cvičenie
      Meranie prúdu a napätia v el. obvode
    1  Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu

    1  Elektrický odpor

    1  Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

    1  Práca a výkon v obvode s konštantným prúdom

    1  Ţiacky projekt - Energia spotrebovaná v domácnosti
IV.  2  Prezentácia prác
    1  Elektrický prúd v polovodičoch
    1  Elektrický prúd v kvapalinách
    1  Elektrický prúd v plynoch
      4. Elektrina a magnetizmus - magnetické pole
    1  Magnetické pole Zeme

    1  Magnetické pole v okolí vodiča a v okolí cievky

V.   1  Silové pôsobenie v magnetickom poli
    1  Nabitá častica v magnetickom poli
    1  Elektromotor
    1  Elektromagnetická indukcia

    1  Generátor elektrickej indukcie

    1  Striedavý prúd
 VI.    1   Transformátor a prenosová sústava
      1   Laboratórne cvičenie
         Overenie činnosti transfomátora

      2   Ţiacky projekt - Elektráreň

      1   Zhrnutie učiva
      2   Záverečné opakovanie
   Predmet: Fyzika
    Ročník: III./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Periodické deje
 IX.    4   Vlnenie - priečne a pozdĺţne
         Polarizácia vlnenia
         Vlnenie v rovine, vlnoplocha
         Zvuk, ultrazvuk
 X.    4   Vlastnosti zvuku
         Stojaté vlnenie na strune, kmitňa, uzol, vlnová dĺţka
         Meranie rýchlosti zvuku
         Dopplerov jav, Pouţitie Dopplerovho javu
 XI.    4   Dopplerov jav, Pouţitie Dopplerovho javu
         Zhrnutie
         Elektromagnetické ţiarenie a častice mikrosveta
         Viditeļné ţiarenie
 XII.   3   Odraz a lom
         Spojná a rozptylná šošovka, ohnisková vzdialenosť
         optická mohutnosť
 I.    3   Optické vlastnosti ļudského oka
         Disperzia svetla
         Rozklad svetla hranolom a mrieţkou
 II.   3   Emisné spektrá - čiarové a spojié
         Infračervené ţiarenile v prírode a v technike
         Ultrafialové ţiarenile v prírode a technike
 III.   4   Tepelné ţiarenie, ţiarenie čierneho telesa
         Röntgenové ţiarenie
         Rádioaktivita ţiarenia - alfa, beta, gama
 IV.    3   Podstata ţiarení, ioniţačné účinky, oslabovanie
         ţiarenia prechodom cez prostredia
         Fyzikálne objekty malé a veļké, prostriedky na ich
         spoznávanie
         Atóm a jadro
 V.    2   Syntéza aštiepenie jadier
         Základný a aplikovaný výskum vo fyzike, aplikácie
         fyzikálnych poznatkov a postupov
VI.  3  Fyzikálna podstata informácie, analógový
     a digitálny silgnál, fyzikálna podstata uchovávania
     informácií
     Zhrnutie
                Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard             Poznámky
Overiť jednoduchým experimentom vlastnosti
kvapalín, plynov a pevných telies.
Porovnať a vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti
kvapalín, plynov a pevných telies.

Rozlíšiť merateļné a nemerateļné vlastnosti telies.
Správne pouţiť pojem fyzikálna vlastnosť.

Pouţiť stratégiu riešenia problémov predpoklad –
experiment – potvrdenie/nepotvrdenie predpokladu.
Vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej
veličiny zaznamenať pozorovania a namerané
hodnoty fyzikálnych veličín do tabuļky.

Zostrojiť graf lineárnej závislosti a pouţiť graf napr
pri odhade dĺţky.
                Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard             Poznámky
Postupovať podļa návodu stratégiou: formulovanie
problému – vyslovenie hypotézy – realizácia
pokusov a meraní – spracovanie, posúdenie
a interpretovanie výsledkov meraní.
Zostrojiť graf hustoty pre telesá z rovnakej látky,
určiť z grafu hodnotu hustoty.
Aplikovať zistenie, ţe hmotnosť telesa plávajúceho
v kvapaline a hmotnosť telesom vytlačeného
objemu kvapaliny sú rovnaké.
Prakticky určiť hustotu malých telies.
Pracovať s tabuļkami MFCHT.
Identifikovať neznámu látku podļa jej hustoty.
Riešiť jednoduché výpočtové úlohy.
Vysvetliť vybrané javy z beţného ţivota pomocou
hustoty.
Získať informácie k tvorbe projektu.
Tvorivo vyuţiť získané poznatky a informácie na
vypracovanie projektu.
Podieļať sa na práci v tíme.
Prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede.
Vrámci hodnotenia projektov v triede vybrať
najlepší projekt a svoj výber zdôvodniť.
Znázorniť reálny teplomer modelom.
Analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary grafu.
Porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar určiť ich
spoločné a rozdielne znaky.
Vyuţiť PC pri zostrojovaní grafov.
Vypracovať záznam údajov z meteorologických
pozorovaní, navrhnúť tabuļku, porovnať údaje
v triede, prezentovať údaje aj formou grafov.
Navrhnúť experiment, ktorý by umoţnil zistiť
hodnotu rosného bodu napr. v triede.

Opísať kolobeh vody v prírode.
Modelovať vznik daţďa.
                Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium
        Výkonový štandard            Poznámky
Formou experimentu dokázať rozdielnu fyzikálnu
vlastnosť látok – vodivosť tepla.
Dodrţať podmienky platného experimentu.
Odhadnúť výslednú teplotu pri odovzdávaní tepla
medzi horúcou a studenou vodou.
Pracovať s tabuļkami MFCHT.
Riešiť jednoduché výpočtové úlohy s vyuţitím
vzťahu pre výpočet tepla.
Opísať technologické postupy, napr. spôsob
stanovenia energetickej hodnoty potravín
spaļovaním.
Získať informácie o energetickej hodnote potravín.
Vysvetliť princíp činnosti tepelných spaļovacích
motorov.
Posúdiť negatívne vplyvy tepelných spaļovacích
motorov na ţivotné prostredie a spôsoby ich elimin.

Vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia
telies.
Vysvetliť spôsob merania sily silomerom.
Stanoviť rozsah merania daným silomerom.
Vybrať pre dané meranie vhodný silomer.
Určiť chyby merania silomerom.
Zostrojiť graf lineárnej závislosti gravitačnej sily
a hmotnosti telesa.
Určiť ťaţisko vybraných telies.
Zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre
rovnomerný priamočiary pohyb.

Zostrojiť graf konštantnej závislosti rýchlosti od
času pri rovnomernom priamočiarom pohybe.
Čítať údaje z grafu.
Riešiť výpočtové úlohy s vyuţitím vzťahov pre
rovnomerný priamočiary pohyb.
Aplikovať vzťah na výpočet tlaku a mechanickej
práce v jednoduchých výpočtových úlohách.
Analyzovať situácie, v ktorých sa prejavujú účinky
trenia.

Na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú
premenu rôznych foriem energie a zákon
zachovania energie.
Zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim
k úsporám energie.
Získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych
zdrojov.
Správne citovať zdroje informácií.

Tvorivo vyuţívať poznatky na vypracovani
projektu.
Prezentovať a obhájiť svoj projekt v triede.
                Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
dokázať experimentom premenu svetla na teplo

 · navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla
· porovnať zdroje svetla – Slnko, ţiarovka
· navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho
šírenie sa svetla
· opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od
bieleho povrchu a farebných povrchov
· opísať skladanie farieb
· navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona
odrazu svetla
· navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona
lomu svetla
· znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou
a rozptylkou
· vysvetliť princíp pouţitia okuliarov pri
odstraňovaní chýb oka
· získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych
zdrojov
· správne citovať zdroje informácií
· tvorivo vyuţívať poznatky na vypracovanie
projektu
· prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede
navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu
· vysvetliť princíp určovania svetových strán
kompasom
Získať informácie o objave ţiarovky.
Zakresliť elektrický obvod pomocou schematických
značiek.
Zapojiť elektrický obvod podļa schémy
Odmerať veļkosť elektrického prúdu a elektrického
napätia na ţiarovke v sériovo zapojenom
elektrickom obvode.
Zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom
a napätím z nameraných hodnôt.
Riešiť výpočtové úlohy.

Riešiť úlohy na praktické zapájanie elektrických
obvodov a merania v nich.Rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci
s elektrickými spotrebičmi.
Vyuţiť tvorivo poznatky na vypracovanie projektu.
                Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Mar-99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard             Poznámky
Navrhnúť cieļ, metódu a aparatúru experimentu.

Pouţívať zápis hodnoty veličiny v tvare 1 nm
aj v tvare 1 x 10-9 m.

Meraním vysvetliť ako súvisí chyba meran.s kreslen.
čiary,ktorá aproximuje fyzikálnu závislosť
získanú meraním.

Vysvetliť súvislosti medzi pohybmi telies
a silami,pôsobiacimi na telesá.
Riešiť sústavy dvoch lineárnych rovníc
s dvoma neznámymi veličinami.
Vedieť vysvetliť graf závislosti dráhy a rychlosti
od času rovnom.a nerovnom.pohybu.

Práca s PC.
Vedieť odhadnúť veļkosť pôsobiacej sily porovnaním
s tiaţovou silou pôsobiacou na hmotné teleso.
Vedieť znázorniť schému javu, v ktorom pôsobia
rôzne sily.
Vedieť vysvetliť ako a prečo pomáha naklonená
rovina v kaţdodennej ļudskej praxi.
Vedieť pomenovať sily pôsobiace na teleso.
Chápať zmenu pohybového stavu ako účinok
výslednice pôsobiacich síl.
Vysvetliť situácie, v ktorých trenie potrebujeme.
Pouţívať veličinu hybnosť.

Porovnať tiaţ automobilu a tiaţ elektrónu.

Pouţívať zákon zachovania hybnosti.


Prakticky vyuţiť rôzne druhy síl.

Pochopiť zmenu pohybového stavu ako účinok
výslednice pôsobiacich síl.
Vysvetliť, prečo sa niekedy prejaví vykonaná
mechanická práca ako teplo, inokedy ako kinetická
energia.
Vysvetliť, ako súvisí práca v tiaţovom poli Zeme
s potenciálnou energiou telesa.
Vysvetliť, prečo graf sily v závislosti od predĺţenia
pruţiny zobrazuje prácu potrebnú na deformáciu.
Opísať dej z hļadiska vzájomných premien
mechanickej energie.
Opísať premeny mechanickej energie na vnútornú e.
Pouţívať veličiny výkon, príkon, účinnosť.
Opisovať reálne deje pomocou fyzikálnej terminol.
Porovnať energetickú hodnotu niektorých potrav.
Vysvetliť fyzikálnu podstatu bazálneho metabolizmu.

Vysvetliť výboje v praxi.


Vysvetliť,ako súvisí práca s elektrickým poļom.


opísať vyuţitie elektron.súčiastky.Pouţívať voltmeter a ampérmeter.
Vedieť „prečítať“ fyzikálnu informáciu zo schémy
elektrického obvodu a aplikovať ju pri činnosti.Riešiť úlohy na premenu elektrickej energie na iné
formy energie.
Vypočítať cenu za spotrebovaný plyn.
Vysvetliť ekonomickú návratnosť investícií do
energeticky nenáročných technológií (bývanie,
cestovanie, rekreácia, priemyselná výroba).
Získať zručnosť k tvorivosti,prézentácií,
s PC,vyuţívať power point.
Vzdelávacia oblasť:Človek príroda
Týţdenná/ročná hodinová dotácia:2/66
Názov študijného odboru:                7902 5 - gymnázium


Výkonový štandard                         Poznámky
Poznať bezpečnostné pravidlá a zásady 1. pomoci    Zdravotná výchova
Ţiak vie :
vysvetliť príčinu a existenciu hydrostatického tlaku
vysvetliť závislosť hydrostatického tlaku od hĺbky
v kvapaline
aplikovať vzťahy p=F/S a p=h.ρ.g
vysvetliť funkciu hydraolického zariadenia
vysvetliť príčinu atmosférického tlaku
vysvetliť závislosť atmosférického tlaku od nadmor-
skej výšky
kvalitatívne poznať a graficky opísať vzájomnú
závistlosť tlaku a objemu pri stálej teplote
kvalitatívne poznať a graficky opísať vzájomnú
závistlosť pV, prípadne VT
vysvetliť prečo má teplota -273,15˚C výsadné
postavenie - termodynamická teplota
poznať vzájomnú závistlosť objemu, tlaku a teploty
v uzavretej nádobe
pochopiť význam ďalších druhov energií
chápať prenos tepla ako výmenu vnútorných energií   Ekologická výchova
definovať hmotnostnú tepelnú kapacitu
prakticky aplikovať kalorimetrickú rovnicu
získať zručnosť pri práci s fyzikálnymi pomôckami   Zručnosť a dôslednosť pri meraní
vedieť správne vyhodnotiť laboratórne meranie
vysvetliť predstavu o atómoch a molekulách v látke
vysvetliť rozdiely pri topení a tuhnutí amorfných a
kryštalických látok
získať predstavu o malých rozmeroch molekúl a     Zručnosť a dôslednosť pri meraní
moţnosti ich odmerania
vysvetliť tlak plynu ako dôsledok pohybu molekúl
vysvetliť stav nasýtenej pary a relatívnu vlhkosť


Ţiak vie: opísať rozličné periodické kmitavé pohyby
vie opísať kmitavý pohyb pomocou rozličných
meniacich sa fyzikálnych veličín
vysvetliť premenu energií počas kmitania
vie pouţívať vzťah pre dobu kmitu mat.kyvadla     Zručnosť a dôslednosť pri meraní
za pomoci nameraných veličín vie určiť hodnotu
gravitačného zrýchlenia
vie opísať kladné a záporné dôsledky rezonancie
pozná fyzikálne veličiny charakterizujúce zvuk
vie definovať vlnenie                 Multikultúrna vých.-prenos správ
a vysvetliť rozličné formy vlnenia
vie odvodiť Dopplerov jav so zdrojom zvuku v pokoji
vysvetliť vyuţitie javu v medicíne a v doprave
vysvetliť princípy skladania dvoch vlnení
vie opísať pojmy hlasitosť, farba zvuku, rýchlosť
zvuku, výška tónu
pozná zásady ochrany sluchu
Ţiak vie pracovať s informáciami na webe a vie ich   Tvorba projektov a prezentačná
spracovať vo forme prezentácie             zručnosť


Ţiak vie rozlíšiť el, prúd ako fyzikálny jav a ako
fyzikálnu veličinu, vie určiť smer prúdu
vie popísať rozličné zdroje napätia, ich význam
                            Zručnosť pri práci s el, meracími
vie pouţívať voltmeter a ampérmeter          prístrojmi - bezpečnosť
vie vysvetliť vzájomné suvislosti medzi elektrivkými
veličinami slovne i vzorcom
vie vysvetliť príčinu el, odporu a jeho závislosť od
geometrie a teploty vodiča
vie popísať nebezpečie pri skratovom prúde, vie    Ochrana zdravia -bezpečnosť
popísať funkciu el. ističa
Ţiak vie riešiť úlohy na premenu el. energie na iné  Šetrenie el.energiou
formy                         Ekologická výchova
vedieť zistiť spotrebu el. energie v domácnosti a   Tvorba projektov a prezentačná
hļadať spôsoby jej zníţenia              zručnosť
poznať zákonitosti el. prúdu v polovodičoch
poznať zákonitosti el. prúdu v kvapalinách
poznať zákonitosti el. prúdu v plynoch

vie vysvetliť magnetické pole, magnetické póly,
magnetické indukčné čiary
vie opísať Oerstedov pokus, Ampérovo pravidlo
pravej ruky
vie opísať silové účinky pomocou mag. Indukcie
vysvetliť pohyb elektrónov v magnetickom poli
vie opísať základný princíp otáčania sa elektromot.
vie opísať Faradayov zákon elektromagnetickej
indukcie
opísať funkciu generátora ako najdôleţitejšieho
zdroja pri získavaní el. energie
poznať vlastnosti striedavého prúdua základné
fyzikálne veličiny, ktoré ho opisujú
vie aplikovať jav elektromagnetickej indukcie

vie vykonať experiment, ktorý modeluje prenosovú
sieť
vie vysvetliť princíp činnosti rozličných elektrárni a  Tvorba projektov a prezentačná
svoje poznatky vie správne a názorne prezentovať     zručnosť
                Vzdelávacia oblasť: Človeka a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard                 Poznámky

· pouţívať pojmy frekvencia, rýchlosť vlny, vlnová
dĺţka a pozná ich vzájomný vzťah· vedieť si aktívne chrániť sluch


· kvalitatívne objasniť Dopplerov jav
· kvalitatívne objasniť prejavy interferencie vlnenia,


· pracovať s modelom lúč svetla
· kvalitatívne objasniť prejavy interferencie vlnenia,
najmä v súvislosti so svetlom

· si aktívne chrániť zrak


.rozlišovať spojité a čiarové spektrum
· zaradiť infračervené a ultrafial. ţiarenie ako
elektromagn.ţiarenie
· pozná prenos energie ţiarením a hranicu medzi
infračerveným a svetelným ţiarením
vyuţiť spôsoby ochrany pred röntgenovým ţiarením
· zaujať stanovisko v súvislosti s rádioaktívnym ţ.
· pozná niektoré prostriedky na skúmanie vesmíru
a objektov na úrovni atómu
.vysvetliť postavenie experimentov a teórií vo
fyzikálnom výskume
· posúdiť klady a zápory jadrovej elektrárne
· oceniť úlohu základného fyzikálneho výskumu
· pozná ekonomickú návratnosť zákl.fyz.výskumu
.oceniť úlohu aplikovaného výskumu, rýchlosti
aplikácie nových poznatkov základného výskumu,
konkurenciu a spoluprácu pri výskume
· oceniť úlohu štandardizácie a normalizácie v techn.
   Predmet: chemia
    Ročník: I. / 8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         OBJAVOVANIE CHÉMIE V NAŠOM OKOLÍ
         Chémia ako veda
         Význam chémie pre ţivot človeka
         Chemický výroba, chem. výrobok         SKÚMANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK
         Skúmame vlastnosti látok pozorovaním
         Horenie látok,horļavé a nehorļavé látky
         Skupenstvo chemických látok


         ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
         Chemicky čistá látka a zmesi
         Rôznorodá a rovnorodá zmes
         Rozpúšťadlo, rozpustená látka, vodný roztok
         Nasýtený roztok
         Metódy oddeļovania zloţiek zmesí
         LÁTKY NEVYHNUTNÉ PRE NÁŠ ŢIVOT
         Voda
         Vzduch
   Predmet: chemia
    Ročník: II. / 8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM
         OKOLÍ
         Chemická reakcia
         Zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách
         Reaktanty a produkty
         Chemické zlučovanie a chemický rozklad
         Horenie látok, horļaviny
         Hasenie plameňa
         Energetické zmeny pri chem. reakciách         ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH
         Rýchlosť chemických reakcií
         Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií
   Predmet: CHÉMIA
    Ročník: III./ 8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Zloţenie látok
         Častice látok, atóm
         Elektrónový obal atómu, jadro atómu
         Protónové číslo
         Prvok, značka prvku
         Zlúčenina, chemický vzorec
         Molekula, ión, katión, anión
         Chemická väzba, elektrónový pár
         Oxidačno-redukčné reakcie
         Periodická sústava prvkov, skupiny, periódy


         Významné chemické prvky a zlúčeniny
         Kyslík a jeho zlúčeniny
         Vodík a jeho zlúčeniny
         Kyseliny, kyslíkaté a bezkyslíkaté
         Alkalické kovy a ich zlúčeniny
         Hydroxidy, zásadité roztoky
         Soli
         Stupnica pH, indikátor
         Kovy a ich zlúčeniny
   Predmet: chemia
    Ročník: IV. / 8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         CHEMICKÉ VÝPOČTY
         Látkové mnoţstvo
         Molárna hmotnosť
         Zloţenie roztokov ; hmotnostný zlomok a koncentrácia
         látkového mnoţstva         ORGANICKÉ LÁTKY
         Organická chémia
         Štvorväzbovosť uhlíka
         Uhlíkový reťazec, uhļovodíky
         Väzba - jednoduchá, dvojitá,trojitá
         Prírodné zdroje uhļovodíkov
         Polymerizácia, makromolekula
         Deriváty uhļovodíkov
         Prírodné látky
         Plasty, syntetické vlákna
         Kozmetické prípravky, pesticídy, lieky, drogy
   Predmet: chemia
    Ročník: I. / 4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         POZOROVANIE A POKUS V CHÉMII, BEZPEČNOSŤ
         PRÁCE
         Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu
         Základné laboratórne pomôcky
         Základné laboratórne operácie


         SÚSTAVY LÁTOK
         Chemicky čistá látka, zmes, sústava látok
         Prvok, zlúčenina
         Spôsoby oddeļovania zloţiek zmesí
         Roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka
         Hmotnostný zlomok
         Koncentrácia látkového mnoţstva
         ŠTRUKTÚRA ATÓMOV A IÓNOV
         Stavba atómu
         Elektrónová konfigurácia atómu,
         Valenčné elektróny, orbitál
         Ióny


         PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV
         Periodický zákon
         Periodická tabuļka prvkov, postavenie prvkov v PTP
         Elektronegativita


         ZÁKLADY NÁZVOSLOVIA ANORG. ZLÚČENÍN
         Oxidačné číslo
         Chemický prvok, chemická zlúčenina
         Chemický vzorec.

         CHEMICKÁ VAZBA A ŠTRUKTÚRA LÁTOK
         Chemická väzba, väzbový elektrónový pár
         Kovalentná väzba, iónová väzba, vodíková väzba
         Kryštál

         VÝPOČTY V CHÉMII
         Relatívna atómová a molekulová hmotnosť
         Avogadrova konštanta, látkové mnoţstvo
         Stechiometrický vzorec
         CHEMICKÉ REAKCIE A CHEMICKÉ ROVNICE
         Reaktanty, produkty, schéma reakcie, chem. rovnica
         Stechiometrický koeficient

         ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEM. REAKCIÁCH
         Exotermická a endotermická reakcia
         Entalpia, reakčné teplo, I termochemický zákon

         RÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ
         Rýchlosť chemickej reakcie
         Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií         CHEMICKÁ ROVNOVÁHA
         Rovnováţna koncentrácia látok, rovnováţna konštanta,
         Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu

         PROTOLYTICKÉ REAKCIE
         Bronstedova teória
         Autoprotolýza vody, pH
         Indikátor

         REDOXNÉ REAKCIE
         Oxidácia, redukcia
         Oxidovadlo, redukovadlo, čiastková reakcia
         Elektrochemický rad napätia kovov
         Elektrolýza
         Galvanický článok

         ZRÁŢACIE REAKCIE
         Zrazenina
         Iónový zápis chemickej reakcie
   Predmet: chemia
    Ročník: II. / 4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Prvky a ich anorganické zlúčeniny dôleţité v beţnom
         ţivote, ich vlastnosti, pouţitie a vplyv na ţivé
         organizmy a ţivotné prostredie
         s-prvky
         Vodík, alkalické kovy
         Kovy alkalických zemín
         Vodný kameň, tvrdosť vody
p-prvky
Sklo, inertná atmosféra
Ozón, anomália vody
Spaļovanie (dokonalé, nedokonalé)
Halogény, vzácne plyny
d-prvky
Korózia, hrdza
Oceļ, liatina, zliatina
Amalgám, pasivácia kovovCharakteristika a rozdelenie organických látok a
základy ich názvoslovia
Organická zlúčenina, štruktúra organických zlúčenín
Izoméria
Nasýtený a nenasýtený uhļovodík,
Jednoduchá väzba, násobná väzba
Adičná reakcia, eliminačná reakcia, substitučná reakcia
Činidlo,radikál, nukleofil, elektrofil
Alkány, alkény, alkadiény, alkíny, arény
Heteroatóm, karcinogén.

Uhľovodíky a ich deriváty dôleţité v beţnom ţivote,
ich vlastnosti, pouţitie a ich vplyv na ţivé organizmy
a ţivotné prostredie

Alifatické uhľovodíky
Homologický rad, homologický vzorec
Alkyl, cykloalkyl
Hydrogenácia, dehydrogenácia
Fosílne suroviny
Benzín, oktánové číslo benzínu
Aromatické uhľovodíky
         Arén (aromatický uhļovodík)
         Deriváty uhľovodíkov dôleţité v beţnom ţivote,
         ich vlastnosti, pouţitie a vplyv na ţivé organizmy a
         ţivotné prostredie
         Halogénderiváty, hydroxyderiváty
         Étery, karbonylové zlúčeniny,
         Nitroderiváty, amíny
         Karboxylová kyselina
   Predmet: chémia
    Ročník: III. / 4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Biolátky v ţivých organizmoch

         Lipidy
         Jednoduché lipidy, tuky, oleje, vosky
         Stuţovanie tukov, zmydelňovanie tukov
         Hydrofóbne vlastnosti,
         Cholesterol, LDL, HDL
         omega-3-mastné kyseliny
         Sacharidy
         Jednoduché sacharidy, mono-, oligo- a polysacharidy
         Aldózy, ketózy, tri-, pent-a hexózy
         Chiralita optická izoméria
         Glykémia


         Bielkoviny
         Biologická funkcia
         Aminokyselina, peptidová väzba,
         Štruktúra bielkovín, denaturácia
         Hém, hemoglobín
         Enzýmy, protilátky

         Enzýmy
         Enzým, aktivačná energia, biokatalyzátor
         Aktívne miesto, enzým-substrátový komplex
         Špecifický katalytický účinok
         Inhibícia kompetitívna a nekompetitívna

         Nukleové kyseliny
         Genetická informácia, DNA, RNA
         Makroergická väzba
         Komplementarita, kodón, antikodón
         ATP.


         Vitamíny
         hypovitaminóza, hypervitaminóza
         antioxidanty, FAD, NADH.         Kvalita ţivota a zdravia
         Heterocyklus, alkaloidy
         Droga, návyková látka
         Nikotín, kofein, liek, antibiotikum
         Geneticky upravované potraviny
         Biologická hodnota stravy, vyváţená strava.
   Predmet: seminár z chémie
    Ročník: III. / 4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         Anorganická a analytická chémia
         Komplexná zlúčenina
         Farebnosť iónov, prechody d-elektrónov
         Kvalitatívna a kvantitatívna analýza
         Váţková analýza (gravimetria), odmerná analýza
          -volumetria, titrácia
         Indikátor
         Typy titrácií


         Organická chémia
         Hybridizácia (sp3, sp2, sp)
         Markovnikovo pravidlo
         Reakčné činidlá
         Nitroderivát, amín
         Alkoholát, alkoxónium, poloacetál
         Karboxylová kyselina, esterifikácia, chirálny uhlík
         Peptidová väzba
         Plasty

         Biochémia
         Biogénny prvok, makroprvok, mikroprvok
         Transport, osmóza
         Heterocykly
         Fibrilárne bielkoviny, globulárne bielkoviny
         Endergonický dej, exergonický dej
         Dýchací reťazec, citrátový (Krebsov) cyklus
         Glykolýza, fotosyntéza
         β-oxidácie mastných kyselín
         Proteosyntéza, DNA, RNA a jej druhy
         Antibiotiká
   Predmet: seminár z chémie
    Ročník: IV. / 4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         POZOROVANIE A POKUS V CHÉMII, BEZPEČNOSŤ
         PRÁCE
         Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu
         Základné laboratórne pomôcky
         Základné laboratórne operácie

         SÚSTAVY LÁTOK
         Chemicky čistá látka, zmes, sústava látok
         Prvok, zlúčenina
         Spôsoby oddeļovania zloţiek zmesí
         Roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka
         Hmotnostný zlomok
         Koncentrácia látkového mnoţstva
         ŠTRUKTÚRA ATÓMOV A IÓNOV,
         PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV
         Stavba atómu
         Elektrónová konfigurácia atómu,
         Valenčné elektróny, orbitál
Ióny
Periodický zákon
Periodická tabuļka prvkov, postavenie prvkov v PTP
Elektronegativita
ZÁKLADY NÁZVOSLOVIA ANORG. ZLÚČENÍN
Oxidačné číslo
Chemický prvok, chemická zlúčenina
Chemický vzorec.

CHEMICKÁ VAZBA A ŠTRUKTÚRA LÁTOK
Chemická väzba, väzbový elektrónový pár
Kovalentná väzba, iónová väzba, vodíková väzba
van der Waalsové sily, koordinačná väzba
KryštálVÝPOČTY V CHÉMII
Relatívna atómová a molekulová hmotnosť
Avogadrova konštanta, látkové mnoţstvo
Stechiometrický vzorec


CHEMICKÉ REAKCIE A CHEMICKÉ ROVNICE
Reaktanty, produkty, schéma reakcie, chem. rovnica
Stechiometrický koeficient

ENERGETICKÉ ZMENY PRI CHEM. REAKCIÁCH
Exotermická a endotermická reakcia
Entalpia, reakčné teplo, I termochemický zákonRÝCHLOSŤ CHEMICKÝCH REAKCIÍ
Rýchlosť chemickej reakcie
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií


CHEMICKÁ ROVNOVÁHA
Rovnováţna koncentrácia látok, rovnováţna konštanta,
Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu


PROTOLYTICKÉ REAKCIE
Bronstedova teória
Autoprotolýza vody, pH
Indikátor
REDOXNÉ REAKCIE
Oxidácia, redukcia
Oxidovadlo, redukovadlo, čiastková reakcia
Elektrochemický rad napätia kovov
Elektrolýza
Galvanický článok

ZRÁŢACIE REAKCIE
Zrazenina
Iónový zápis chemickej reakcie

Prvky a ich anorganické zlúčeniny dôleţité v beţnom
ţivote, ich vlastnosti, pouţitie a vplyv na ţivé
organizmy a ţivotné prostredie
s-prvky
Vodík, alkalické kovy
Kovy alkalických zemín
Vodný kameň, tvrdosť vodyp-prvky
Sklo, inertná atmosféra
Ozón, anomália vody
Spaļovanie (dokonalé, nedokonalé)
Halogény, vzácne plyny
Aluminotermia
d-prvky
Korózia, hrdza
Oceļ, liatina, zliatina
Amalgám, pasivácia kovov


Charakteristika a rozdelenie organických látok a
základy ich názvoslovia
Organická zlúčenina, štruktúra organických zlúčenín
Izoméria
Nasýtený a nenasýtený uhļovodík,
Jednoduchá väzba, násobná väzba
Adičná reakcia, eliminačná reakcia, substitučná reakcia
Činidlo,radikál, nukleofil, elektrofil
Alkány, alkény, alkadiény, alkíny, arény
Heteroatóm, karcinogén.
Uhľovodíky a ich deriváty dôleţité v beţnom ţivote,
ich vlastnosti, pouţitie a ich vplyv na ţivé organizmy
a ţivotné prostredie

Alifatické uhľovodíky
Homologický rad, homologický vzorec
Alkyl, cykloalkyl
Hydrogenácia, dehydrogenácia
Fosílne suroviny
Benzín, oktánové číslo benzínu
Aromatické uhľovodíky
Arén (aromatický uhļovodík)Deriváty uhľovodíkov dôleţité v beţnom ţivote,
ich vlastnosti, pouţitie a vplyv na ţivé organizmy a
ţivotné prostredie
Halogénderiváty, hydroxyderiváty
Étery, karbonylové zlúčeniny,
Nitroderiváty, amíny
Karboxylová kyselinaBiolátky v ţivých organizmoch

Lipidy
Jednoduché lipidy, tuky, oleje, vosky
Stuţovanie tukov, zmydelňovanie tukov
Hydrofóbne vlastnosti,
Cholesterol, LDL, HDL
omega-3-mastné kyseliny
Sacharidy
Jednoduché sacharidy, mono-, oligo- a polysacharidy
Aldózy, ketózy, tri-, pent-a hexózy
Chiralita optická izoméria
Glykémia
Bielkoviny
Biologická funkcia
Aminokyselina, peptidová väzba,
Štruktúra bielkovín, denaturácia
Hém, hemoglobín
Enzýmy, protilátky

Enzýmy
Enzým, aktivačná energia, biokatalyzátor
Aktívne miesto, enzým-substrátový komplex
Špecifický katalytický účinok
Inhibícia kompetitívna a nekompetitívna

Nukleové kyseliny
Genetická informácia, DNA, RNA
Makroergická väzba
Komplementarita, kodón, antikodón
ATP.


Vitamíny
hypovitaminóza, hypervitaminóza
antioxidanty, FAD, NADH.Kvalita ţivota a zdravia
Heterocyklus, alkaloidy
Droga, návyková látka
Nikotín, kofein, liek, antibiotikum
Geneticky upravované potraviny
Biologická hodnota stravy, vyváţená strava.


Metabolizmus sacharidov, lipidov a bielkovín
                Vzdelávacia oblasť: clovek a priroda
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak má:
vedieť, čo je cieļom chémie
uviesť príklady chem.podnikov v našom regióne a
 priradiť im výrobok
poznať zásady bezpečnej práce v chem. laboratóriu
poznať telefónne čísla prvej pomoci

určiť skupenstvo,farbu,vzhļad,vôňu určitých druhov
 látok
rozdeliť látky na horļavé, nehorļavé, rozpustné vo
 vode, nerozpustné vo vode


rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi,
 rovnorodé zmesi
uviesť príklady vodných roztokov pouţívaných v
 domácnosti
uviesť príklady vyuţitia metód oddeļovania zloţiek
 zmesí v praktickom ţivote
vedieť prakticky oddeliť zloţky zmesi usadzovaním,
 filtráciou a kryštalizáciou
poznať základné pomôcky pre základné metódy
 oddeļovania zloţiek zmesí

chápať význam vody pre ţivot človeka, zvieratá a
 rastliny
vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd
poznať moţnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky
 znečistenia vôd
vymenovať hlavné zloţky vzduchu, hlavné zdroje
 znečistenia ovzdušia
poznať význam kyslíka pre ţivé organizmy
poznať význam ozónovej vrstvy, príčiny vzniku
 ozónovej diery a skleníkového efektu a ich následky
 pre našu planétu
poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín
                Vzdelávacia oblasť: clovek a priroda
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium
         Výkonový štandard             Poznámky


ţiak má:
rozlíšiť chemický a fyzikálny dej
rozlíšiť reaktanty a produkty
uviesť príklady chemických reakcií z beţného ţivota,
vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok
opísať spôsoby správneho hasenia pri horení
 konkrétnych látok
poznať a dodrţiavať zásady bezpečnej práce v
 chemickom laboratóriu
poznať telefónne číslo poţiarnikov

rozlišovať pomalé a rýchle reakcie
jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, mnoţstva
 reaktantov, plošného obsahu reaktantov (v tuhom
 skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť chemických
 reakcií s dôrazom na beţný ţivot
                Vzdelávacia oblasť: clovek a hodnoty
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: II.66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard             Poznámky
ţiak má:
vysvetliť zloţenie látok
rozlíšiť prvky a zlúčeniny
poznať slovenské názvy a značky chem. prvkov
opísať stavbu atómu
zapísať a vysvetliť vznik iónov z atómov
vysvetliť vznik chemickej väzby
uviesť príklady priebehu oxidačno-redukčných
 reakcií v beţnom ţivote
poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov
 a meno autora

určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch
vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov
 oxidov, kyselín a hydroxidov
poznať vplyv kyslých daţďov na ţivotné prostredie
vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý, neutrálny
 alebo zásaditý
vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a
 indikátorovými papierikmi
vyhļadať, spracovať a prezentovať poţadované
 údaje a informácie
               Vzdelávacia oblasť: clovek a priroda
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
            Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
ţiak má:
porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov
vypočítať látkové mnoţstvo, ak je zadaná hmotnosť
 látky
vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej na
 prípravu roztoku


vymenovať príklady anorg. a organických látok
napísať vzorce uhļovodíkov
vymenovať produkty horenia uhļovodíkov
vymenovať základné frakcie spracovania ropy
uviesť negatívne vplyvy produktov vznikajúcich
 pri spaļovaní uhlia
vysvetliť súvislosť medzi oktánovým číslom benzínu
 a jeho kvalitou,
opísať polymerizáciu na príklade vzniku polyetylénu
 z eténu
zdôvodniť nebezpečenstvo pouţívania freónov
poznať vplyv metanolu, etanolu a acetónu na ļudský
 organizmus, ako aj dôsledky ich pôsobenia
poznať výskyt, vlastnosti a moţnosti vyuţitia
 sacharidov, lipidov, bielkovín
poznať význam vitamínov, enzýmov a hormónov pre
 človeka
uviesť výhody a nevýhody pouţívania plastov
 z environmentálneho hļadiska
opísať výhody a nevýhody pouţívania pesticídov
uviesť príklady a negatívne pôsobenie tolerovaných a
 zakázaných drog
poznať a dodrţiavať zásady bezpečnej práce v
 chemickom laboratóriu
vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus,
 vyhodnotiť a interpretovať ich
vedieť vyhļadať v literatúre poţadované údaje,
 spracovať ich a prezentovať v primeranej forme.
                Vzdelávacia oblasť: clovek a priroda
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
ţiak má:
poznať a dodrţiavať pravidlá bezpečnosti práce v
 chemickom laboratóriu
poznať laboratórne pomôcky
schopnosť naplánovať si pracovnú činnosť pri
 realizácii experimentov

vyčleniť zo skupiny látok chem. čisté látky a zmesi
rozlíšiť rovnorodé a rôznorodé zmesi
navrhnúť vhodný spôsob oddelenia zloţiek zmesi
klasifikovať roztoky podļa skupenstva
pripraviť nasýtený roztok
vysvetliť význam údajov o zloţení roztoku z
 hļadiska praktického pouţitia
vypočítať hmotnostný zlomok zloţky v roztoku
vyuţiť poznatky o príprave roztokov pri ich príprave
 v domácnostiach

opísať zloţenie atómového jadra a atómového obalu
určiť počet elementárnych častíc v atóme prvku na
 základe známej hodnoty A, N, Z
chápať pojem orbitál, vymenovať typy orbitálov
napísať schému vzniku katiónu alebo aniónu
 z atómu

zaradiť prvok podļa polohy v PTP do skupiny s-, p-,
 d-, f-prvok, kov, nekov
vysvetliť vzťah medzi počtom valenčných elektrónov
 a polohou s a p prvkov v PTP
zistiť základné charakteristiky atómu z údajov v PTP

pouţívať pravidlá tvorenia vzorcov a názvov zlúčenín
pomenovať a napísať vzorce látokurčiť typ chemickej väzby
vysvetliť vznik väzby
predpokladať vlastnosti látok na základe ich zloţenia
 a štruktúry

určiť molárnu hmotnosť zlúčeniny
poznať význam Avogadrovej konštanty
vypočítať látkové mnoţstvo látky
vypočítať hmotnosť látky
zapísať rovnicu reakcie
poznať kvalit.-kvantitatívny význam chem. rovnice
vysvetliť význam stechiometrických koeficientov

vysvetliť rozdiely vzápise chem.a termochem.rovnice
určiť hodnotu reakčného tepla spätnej reakcie
zapísať termochem. rovnicou priebeh chem. reakcie

definovať rýchlosť chemickej reakcie
vymenovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť chem.
 reakcií
vysvetliť, prečo je dôleţité poznať rýchlosť priebehu
 chemických reakcií a moţnosti ich ovplyvňovania

vysvetliť, čo je chem.rovnováha a rovnováţna konc.
vymenovať faktory a poznať ich vplyv na chemickú
 rovnováhu

poznať príklady silných kyselín a silných zásad
poznať stupnicu pH, jej význam a pouţitie
aplikovať význam indikátorov v beţnom ţivote
poznať aspoň tri rôzne spôsoby prípravy solí

určovať oxidačné čísla atómov prvkov
vysvetliť na príklade oxidáciu a redukciu látky
zaradiť kovy medzi ušļachtilé a neušļachtilé
poznať princíp priebehu elektrolýzy roztokov a tavenín
poznať podstatu korózie kovov a ich spôsob ochrany
vedieť akú úlohu má oxidácia v ļudskom organizme

vymenovať príklady zráţacích reakcií
vysvetliť pojem zrazenina
poznať iónový zápis zráţacej reakcie
poznať príklady vyuţitia zráţacích reakcií v praxi
                Vzdelávacia oblasť: clovek a priroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: III.99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
poznať základné vlastnosti vodíka
poznať základné vlastnosti sodíka
poznať význam a pouţitie zlúčenín alkalických kovov
vysvetliť význam vápenca a sadrovca
 v stavebnom priemysle
vysvetliť rozdiel medzi prechodnou a trvalou
 tvrdosťou vody

poznať výskyt C, Si, Al, N, P, O, S, halogény a ich
 zlúčenín v prírode
poznať pôsobenie oxidov uhlíka CO a CO2 na
 ţivé organizmy
porovnať a vysvetliť základné vlastnosti diamantu a
 tuhy
vysvetliť ekologické problémy
poznať selén ako biogénny prvok
odôvodniť malú reaktivitu vzácnych plynov
poznať rádioaktivitu radónu ako rizikový faktor pre
 prostredie

vysvetliť základný princíp výroby ţeleza a ocele
poznať základné vlastnosti Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Ag,
 Au, Pt, Hg
poznať zloţenie zliatin
vysvetliť základnú funkciu hemoglobínu v ļudskom
 organizme

poznať príčinu existencie veļkého počtu organických
 zlúčenín uhlíka
určiť väzbovosť atómov C, H, S, O, N
zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe jej
 konštitučného vzorca medzi uhļovodíky a deriváty
 uhļovodíkov
uviesť jednoduché príklady cis-, trans-izomérov
označiť uhļovodíkový zvyšok a funkčné skupiny v
 uvedených vzorcoch
vedieť aplikovať poznatok, ţe uhļovodíky sú
 nepolárne zlúčeniny
poznať vzorec a názov alkylových skupín
uviesť príklady alkánov, cykloalkánov, alkénov,
 alkadiénov, alkínov
porovnať dĺţku, pevnosť jednoduchej, dvojitej a
 trojitej väzby
poznať typy reakcií charakteristických pre alkány,
 alkény a alkíny
poznať spôsob, akým sa v laboratóriu dokazuje
 násobná väzba
porovnať fosílne palivá z hļadiska ich vyčerpateļnosti
 ekologických dôsledkov ich ťaţby, spracovania a
 vyuţitia

utvoriť názov a napísať vzorec arénov odvodených
 od benzénu
vysvetliť podstatu aromatického charakteru arénov
poznať negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na
 zdravie
vysvetliť podstatu aromatického charakteru arénov

poznať charakteristické skupiny derivátov uhļ.
poznať najdôleţitejšie triviálne názvy a vzorce
 derivátov uhļovodíkov
poznať polárny charakter väzby C-heteroatóm
chápať, ţe oxidáciou primárnych alkoholov vznikajú
 aldehydy
poznať vyuţitie karboxylových kyselín
poznať vyuţitie freónov
                Vzdelávacia oblasť: človek a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: I.33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámkycharakterizovať lipidy z hļadiska výskytu, štruktúry,
 vlastností, významu
charakterizovať výskyt cholesterolu v potravinách
porovnať oleje a tuky z hļadiska ich významu pre
 organizmus
poznať vosky z hļadiska výskytu a významu
charakterizovať výskyt, význam a zloţenie
 glykolipidov a fosfolipidov
porovnať význam „zlého cholesterolu“ a „dobrého
 cholesterolu“ pre človeka.

napísať všeobecnú chemickú schému fotosyntézy
vysvetliť vznik alkoholov a kyselín zo sacharidov
charakterizovať škrob, glykogén a celulózu
poznať negatívny účinok nadmerného príjmu
 sacharózy pre človeka
poznať orientačné zastúpenie sacharidov v mede

charakterizovať bielkoviny z hļadiska výskytu,
 významu a pôvodu
vymenovať esenciálne aminokyseliny
uviesť moţné príčiny denaturácie bielkovín
vysvetliť, čo by bolo moţné pouţiť k zabráneniu
 otravy ťaţkými kovmi po ich poţití.
vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh reakcie
charakterizovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť
 enzýmovej reakcie
porovnať kompetitívnu a nekompetitívnu inhibíciu a
 uviesť príklad.

charakterizovať nukleové kyseliny z hļadiska ich
 klasifikácie a zloţenia
vysvetliť dôleţitosť ATP a poznať makroergickú
 väzbu
porovnať stavbu DNA a RNA
vysvetliť význam pojmu komplementarita

poznať vitamíny ako esenciálne látky
uviesť hlavné potravinové zdroje retinolu, kalciferolov
 tokoferolov
vysvetliť úlohu antioxidantov v potrave

poznať základ zloţenia heterocyklických zlúčenín
vedieť o škodlivosti návykových látok na ļudský
 organizmus
poznať funkciu a účinok antibiotík
vedieť posúdiť kvalitu a správne zloţenie stravy
                Vzdelávacia oblasť: človek a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: II.66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak má:
vyvodiť spoločné vlastnosti d-prvkov 4. periódy
navrhnúť a uskutočniť prípravu komplexných
 zlúčenín Fe
poznať základné pojmy kvalitatívnej analýzy
ukázať základné zručnosti pri skúmavkových
 pokusoch,
poznať základné pojmy kvantitatívnej analýzy
uskutočniť titračné stanovenie


aplikovať princípy priebehu SR, SE, SN, AE, AN
 reakcií a efektov
navrhnúť dôkaz násobnej väzby
opísať polárny charakter nitroskupiny
porovnať acidobázické vlastnosti alkoholov,
rozlíšiť acetaldehyd od acetónu Fehlingovým a
 Tollensovým skúmadlom,
napísať schému polykondenzácie fenolu

Poznať význam makro prvkov a mikro prvkov v
 ţivých organizmoch
vedieť rozlíšiť, čo je pasívny, aktívny a uļahčený
 transport
vysvetliť význam dýchacieho reťazca pre
 udrţiavanie telesnej teploty
podļa predloţenej schémy vysvetliť význam
 oxidačno-redukčných reakcií citrátového cyklu
vysvetliť význam glykolýzy
vysvetliť podstatu alkoholového kvasenia
vedieť vysvetliť prepojenie β-oxidácie mastných
 kyselín a citrátovho cyklu
chápať význam antibiotík
vysvetliť potrebu tvorby močoviny pre človeka
                Vzdelávacia oblasť: človek a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: IV. 120
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak má:
poznať a dodrţiavať pravidlá bezpečnosti práce v
 chemickom laboratóriu
poznať laboratórne pomôcky
schopnosť naplánovať si pracovnú činnosť pri
 realizácii experimentov

vyčleniť zo skupiny látok chem. čisté látky a zmesi
rozlíšiť rovnorodé a rôznorodé zmesi
navrhnúť vhodný spôsob oddelenia zloţiek zmesi
klasifikovať roztoky podļa skupenstva
pripraviť nasýtený roztok
vysvetliť význam údajov o zloţení roztoku z
 hļadiska praktického pouţitia
vypočítať hmotnostný zlomok zloţky v roztoku
vyuţiť poznatky o príprave roztokov pri ich príprave
 v domácnostiach


opísať zloţenie atómového jadra a atómového obalu
určiť počet elementárnych častíc v atóme prvku na
 základe známej hodnoty A, N, Z
chápať pojem orbitál, vymenovať typy orbitálov
napísať schému vzniku katiónu alebo aniónu
 z atómu
zaradiť prvok podļa polohy v PTP do skupiny s-, p-,
 d-, f-prvok, kov, nekov
vysvetliť vzťah medzi počtom valenčných elektrónov
 a polohou s a p prvkov v PTP
zistiť základné charakteristiky atómu z údajov v PTP
aplikovať pravidlá obsadzovania orbitálov elektrónmi
poznať význam pojmov „základný a excitovaný stav
 atómu“,

pouţívať pravidlá tvorenia vzorcov a názvov zlúčenín
pomenovať a napísať vzorce látok
ukázať pomocou konštitučných vzorcov geometriu
 molekuly, väzbové uhly

určiť typ chemickej väzby
predpokladať vlastnosti látok na základe ich zloţenia
 a štruktúry
vysvetliť princíp väzby kovalentnej, polárnej,
nepolárnej, jednoduchej, násobnej, delokalizovaných
a konjugovaných väzieb

určiť molárnu hmotnosť zlúčeniny
poznať význam Avogadrovej konštanty
vypočítať látkové mnoţstvo látky
vypočítať hmotnosť látky


zapísať rovnicu reakcie
poznať kvalit.-kvantitatívny význam chem. rovnice
vysvetliť význam stechiometrických koeficientov

vysvetliť rozdiely vzápise chem.a termochem.rovnice
určiť hodnotu reakčného tepla spätnej reakcie
zapísať termochem. rovnicou priebeh chem. reakcie
vyjadriť vlastný názor na vplyv spaļovacích
(energetických) procesov na ţivotné prostredie

vymenovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť chem.
 reakcií
vysvetliť, prečo je dôleţité poznať rýchlosť priebehu
 chemických reakcií a moţnosti ich ovplyvňovania

vysvetliť, čo je chem.rovnováha a rovnováţna konc.
vymenovať faktory a poznať ich vplyv na chemickú
 rovnováhu
poznať princíp pohyblivej rovnováhy

poznať príklady silných kyselín a silných zásad
poznať stupnicu pH, jej význam a pouţitie
aplikovať význam indikátorov v beţnom ţivote
poznať aspoň tri rôzne spôsoby prípravy solí
určovať oxidačné čísla atómov prvkov
vysvetliť na príklade oxidáciu a redukciu látky
zaradiť kovy medzi ušļachtilé a neušļachtilé
poznať princíp priebehu elektrolýzy roztokov a tavenín
poznať podstatu korózie kovov a ich spôsob ochrany
vedieť akú úlohu má oxidácia v ļudskom organizme

vymenovať príklady zráţacích reakcií
vysvetliť pojem zrazenina
poznať iónový zápis zráţacej reakcie
poznať príklady vyuţitia zráţacích reakcií v praxipoznať základné vlastnosti vodíka, sodíka
vymenovať a charakterizovať izotopy vodíka
poznať význam a pouţitie zlúčenín alkalických kovov
vysvetliť význam vápenca a sadrovca
 v stavebnom priemysle
vysvetliť rozdiel medzi prechodnou a trvalou
 tvrdosťou vody

poznať výskyt C, Si, Al, N, P, O, S, halogény a ich
 zlúčenín v prírode
poznať pôsobenie oxidov uhlíka CO a CO2 na
 ţivé organizmy
porovnať a vysvetliť základné vlastnosti diamantu a
 tuhy
vysvetliť ekologické problémy
poznať selén ako biogénny prvok
odôvodniť malú reaktivitu vzácnych plynov
poznať základné vlastnosti Al a z toho vyplývajúce
 jeho vyuţitie

vysvetliť základný princíp výroby ţeleza a ocele
poznať základné vlastnosti Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Ag,
 Au, Pt, Hg
poznať zloţenie zliatin
vysvetliť základnú funkciu hemoglobínu v ļudskom
 organizme

poznať príčinu existencie veļkého počtu organických
 zlúčenín uhlíka
určiť väzbovosť atómov C, H, S, O, N
zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe jej
 konštitučného vzorca medzi uhļovodíky a deriváty
 uhļovodíkov
uviesť jednoduché príklady cis-, trans-izomérov
označiť uhļovodíkový zvyšok a funkčné skupiny v
 uvedených vzorcoch
vedieť aplikovať poznatok, ţe uhļovodíky sú
 nepolárne zlúčeniny
poznať vzorec a názov alkylových skupín
uviesť príklady alkánov, cykloalkánov, alkénov,
 alkadiénov, alkínov
porovnať dĺţku, pevnosť jednoduchej, dvojitej a
 trojitej väzby
poznať typy reakcií charakteristických pre alkány,
 alkény a alkíny
poznať spôsob, akým sa v laboratóriu dokazuje
 násobná väzba
porovnať fosílne palivá z hļadiska ich vyčerpateļnosti
 ekologických dôsledkov ich ťaţby, spracovania a
 vyuţitia

utvoriť názov a napísať vzorec arénov odvodených
 od benzénu
vysvetliť podstatu aromatického charakteru arénov
poznať negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na
 zdravie
vysvetliť podstatu aromatického charakteru arénov

poznať charakteristické skupiny derivátov uhļ.
poznať najdôleţitejšie triviálne názvy a vzorce
 derivátov uhļovodíkov
poznať polárny charakter väzby C-heteroatóm
chápať, ţe oxidáciou primárnych alkoholov vznikajú
 aldehydy
poznať vyuţitie karboxylových kyselín
poznať vyuţitie freónov


charakterizovať lipidy z hļadiska výskytu, štruktúry,
 vlastností, významu
charakterizovať výskyt cholesterolu v potravinách
porovnať oleje a tuky z hļadiska ich významu pre
 organizmus
poznať vosky z hļadiska výskytu a významu
charakterizovať výskyt, význam a zloţenie
 glykolipidov a fosfolipidov
porovnať význam „zlého cholesterolu“ a „dobrého
 cholesterolu“ pre človeka.

napísať všeobecnú chemickú schému fotosyntézy
vysvetliť vznik alkoholov a kyselín zo sacharidov
charakterizovať škrob, glykogén a celulózu
poznať negatívny účinok nadmerného príjmu
 sacharózy pre človeka
poznať orientačné zastúpenie sacharidov v mede
charakterizovať bielkoviny z hļadiska výskytu,
 významu a pôvodu
vymenovať esenciálne aminokyseliny
uviesť moţné príčiny denaturácie bielkovín
vysvetliť, čo by bolo moţné pouţiť k zabráneniu
 otravy ťaţkými kovmi po ich poţití.

vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh reakcie
charakterizovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť
 enzýmovej reakcie
porovnať kompetitívnu a nekompetitívnu inhibíciu a
 uviesť príklad.

charakterizovať nukleové kyseliny z hļadiska ich
 klasifikácie a zloţenia
vysvetliť dôleţitosť ATP a poznať makroergickú
 väzbu
porovnať stavbu DNA a RNA
vysvetliť význam pojmu komplementarita

poznať vitamíny ako esenciálne látky
uviesť hlavné potravinové zdroje retinolu, kalciferolov
 tokoferolov
vysvetliť úlohu antioxidantov v potrave

poznať základ zloţenia heterocyklických zlúčenín
vedieť o škodlivosti návykových látok na ļudský
 organizmus
poznať funkciu a účinok antibiotík
vedieť posúdiť kvalitu a správne zloţenie stravycharakterizovať metabolizmus sacharidov, lipidov
 a bielkovín
   Predmet: biológia
    Ročník: I./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.       7
                  ŢIVOT S ČLOVEKOM
               Mikroorganizmy ţijúce s človekom
           Poznávanie mikroorganizmov a ich význam pre človeka
                 Neţiadúci spoločníci človeka
            Poznávanie podļa vonkajších znakov, ich význam
              Zásady prevencie pred šírením nákazy
                Pestované rastliny v záhradach
              Poznavanie drevín a krov podļa znakov
 X.       8
               Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo
                  Spoločenský ţivot včiel
                 Zásady chovu včiel a rýb
                Chovateļsky významné vtáky
                 Blízky spoločníci človeka
               Poznávanie podļa vonkajších znakov
                Spolunaţívanie ţivočíchov a ļudí
                Chovateļsky významné cicavce
               Poznávanie podļa vonkajších znakov
 XI.       8
                Chovateļsky významné cicavce
               Poznávanie podļa vonkajších znakov
                    Zásady chovu
                 Cicavce ţijúce s človekom
                Ţivočíchy v okolí ļudských sídiel
               Poznávanie podļa vonkajších znakov
                ŢIvočíchy v okolí ļudských obydlí
               Poznávanie podļa vonkajších znakov


               ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA ŢIVOTA
                 Rastlinná a ţivočíšna bunka
              Základná stavba a funkcia častí bunky
 XII.      5
               ŢIVÉ ORGANIZMY A ICH STAVBA
              Nebunkové a jednobunkové organizmy
              Stavba tela jednobunkových organizmov
              Stavba tela mnohobunkových organizmov
                 Stavba tela jednobunkovcov
                 Stavba tela monohobunkovcov
 I.       8
                STAVBA TELA RASTLÍN A HÚB
                Stavba tela nekvitnúcich rastlín
                   Machy a paprade
                 Stavba tela kvitnúcich rastlín
                       Koreň
                  Prijímanie ţivín koreňom
                      Stonka
                  Prúdenie látok stonkou
                  Význam pre ţivot rastliny
                     Fotosyntéza
 II.      4
                     Dýchanie
                   Vyparovanie vody
                   Význam týchto dejov
                      Kvet
                  Opelenie a oplodnenie
 III.      6
              Význam pre rozmnoţovanie rastlín
                  Plod a semeno
                 Rozdelenie plodov
              Význam pre rozmnoţovanie rastlín
                  Rastlinné telo
              Súčinnosť orgánov pre príjem ţivín
 IV.       6
                  Huby s plodnicou
                 Jedlé a jedovaté huby
                Kvasinky, plesne a lišajníky
                  Stavba tela húb

              STAVBA TELA BEZSTAVOVCOV
                   Pŕhlivce
                Ploskavce a hlístovce
 V.       7          Stavba tela
                   Obrúčkavce
                   Stavba tela
                Základné telesné funkcie
                  Článkonoţce
                   Stavba tela
                Základné telesné funkcie
 VI.       7
            PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV
   Predmet: Biológia
    Ročník: 2/VIII.
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.             Vnútorná stavba tela stavovcov

         3         Povrch tela stavovcov
    3      Oporná a pohybová sústava stavovcov    3        Tráviaca sústava stavovcovX.   4        Dýchacia sústava stavovcov
    3        Obehová sústava stavovcov


XI.  3         Močová sústava stavovcov    4        Regulačné sústavy stavovcov
    2        Zmyslové orgány stavovcov


XII.  3       Rozmnoţovacia sústava stavovcov


    3 Ţivotné prejavy a správanie stavovcov, význam stavovcov,
             ich ohrozenie a ochrana


 I.             Človek a jeho telo

    2     Ļudský organizmus a ļudské spoločenstvo    3  Povrch tela človeka, stavba koţe a starostlivosť o koţuII.  5 Tráviaca sústava človeka, zloţky potravy a zásady zdravej
                  výţivy

    3  Dýchacia sústava človeka a mechanizmus dýchania

III.  3      Vylučovanie a močová sústava človeka
         4         Regulačné sústavy človeka

 IV.       3         Zmyslové orgány človeka

 V.       6  Rozmnoţovacia sústava človeka, vývin jedinca pred a po
                     narodení

 VI.       6         Zdravie a ţivot človeka
   Predmet: Biológia
    Ročník: 3/VIII. - tercia
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
                 Neţivá príroda a jej poznávanie


                    Zem a jej stavba

                Stavebné jednotky zemskej kôry


                   Geologické procesy
                    Krasové procesy


                     Dejiny Zeme


                  Geologická história Zeme
                    Príroda Slovenska


                Podstata a základné prejavy ţivota
                    Základy ekológie           Faktory ovplyvňujúce ţivotné prostredie organizmov
   Predmet: Biológia
    Ročník: 4/VIII.
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.       2      Neţivá príroda a jej poznávanie


         4           Zem a jej stavba

         8      Stavebné jednotky zemskej kôry


 X.     15           Geologické procesy
 XI       2           Krasové procesy


         2            Dejiny Zeme


 XII.      6         Geologická história Zeme
 I.       6          Príroda Slovenska


 II.      5     Podstata a základné prejavy ţivota
 III.     4              Dedičnosť


 IV.      10            Základy ekológie
 V.


 VI.      2    Faktory ovplyvňujúce ţivotné prostredie organizmov
   Predmet: biológia
    Ročník: prvý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard
     hodín
 IX.    2  Biológia ako veda

      2    Všeobecné vlastnosti ţivých sústav


     10    Biológia bunky
      4    Nebunkové a prokaryotické organizmy

     23    Biológia rastlín
     20    Systém a fylogenéza rastlín
      5   Huby a lišajníky
   Predmet: biológia
    Ročník: druhý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         1. Všeobecné vlastnosti ţivvých sústav
         Ţivá a neţivá príroda

         2. Bunka
         bunková teória
         veļkosť a tvar buniek
         základné štruktúry bunky
         typy buniek

         3. Stavba rastlinného tela
         pletivá (delivé, trváce)
         vegetatívne orgány (koreň, stonka, list)
         reprodukčné orgány (kvet, plod, semeno

         4. Základná stavba ţivočíšneho organizmu
         špecializácia ţivočíšnych buniek
         tkanivá – základné typy
         orgány tráviacej sústavy – stavba a základná funkcia
         význam orgánových sústav

         5. Metabolické procesy
         premena látok a energie v bunke
         príjem a výdaj látok bunkou
         anabolizmus a katabolizmus
prenos energie v bunke
metabolické procesy rastlín
podstata metabolizmu rastlín (asimilácia a disimilácia)
 výţiva rastlín (autotrofia, heterotrofia, mixotrofia)
fotosyntéza (podmienky, priebeh, význam)
dýchanie rastlín (anaeróbne, aeróbne)
vodný reţim (príjem, vedenie a výdaj vody rastlinou)
metabolické procesy ţivočíchov
podstata metabolizmu ţivočíchov
spôsoby výţivy ţivočíchov
činnosť orgánov tráviacej sústavy
procesy trávenia (mechanické a chemické)
procesy vstrebávania
 dýchanie ţivočíchov
 transport látok
 vylučovanie

6. Rozmnoţovanie, rast a vývin
3.2.1 Rozmnoţovanie
Delenie buniek (3)
Pohlavné rozmnoţovanie a ţivotný cyklus rastlín (2)Pohlavné rozmnoţovanie, rast a vývin ţivočíchov (3)
7. Dedičnosť a premenlivosť
Podstata dedičnosti (1)
úvod do genetiky
dedičnosť a premenlivosť
základné genetické pojmy
Základy bunkovej dedičnosti
chromozóm
dedičnosť eukaryotických buniek
dedičnosť prokaryotických buniek
Mendelove pravidlá dedičnosti
Mendelove zákony
monohybridizmus
dihybridizmus
neúplná dominancia
platnosť Mendelových zákonov
Dedičnosť a pohlavie
chromozómové určenie pohlavia,
dedičnosť viazaná na X chromozóm
Molekulové základy genetiky
nukleové kyseliny (DNA, RNA)
genetický kód
         replikácia DNA
         expresia génu
         Premenlivosť – mutácie
         nededičná premenlivosť
         dedičná premenlivosť a jej príčiny
         mutácie
         Genetika človeka
         metódy genetiky človeka
         dedičnosť normálnych znakov
         dedičné choroby a dispozície
         genetické poradenstvo

         8. Praktické cvičenia
         Práca v biologickom laboratóriu
         Stavba a organizácia tela ţivých organizmov
         Ţivotné prejavy organizmov
         Dedičnosť a premenlivosť
   Predmet: biológia
    Ročník: tretí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         Orgánové sústavy človeka
         Tvar, opora a povrch tela         Sústavy látkovej výmeny
         Riadiace sústavy a regulačné mechanizmy
         Reprodukcia a vývin
         Základné predpoklady zdravia
         Reprodukčné zdravie
         Civilizačné choroby
         Námety na samostatné práce ţiakov:
         Základy poskytovania prvej pomoci
   Predmet: seminár z biológie
    Ročník: tretí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
         1. Biológia ako veda
         biologické vedy
         významní predstavitelia
         metódy štúdia ţivej prírody
         2. Cytológia- veda o bunke
         všeobecné vlastnost ţivých orgamizmov
         bunka- bunková teória
         chemické zloţenie, veļkosť a tvar buniek
         stavba prokaryotickej bunky
         stavba eukaryotickej bunky bunky
         delenie buniek- bunkový cyklus, amitóza,mitóza meióza
         príjem a výdaj látok bunkou
         anabolizmus a katabolizmus
         prenos energie
     3.Nebunkové a prokaryotické organizmy
     vírusy
     baktérie a archeóny


     4. Fyziológia rastlín
     výţiva rastlín
     dychanie
     rozmnoţovanie rastlín
     rodozmena
     5.Morfológia rastlín
     rastlinné pletivá
     vegetatívne orgány
     generatívne orgány
     5. Systém rastlín
     niţšie rastliny- riasy
     vyššie výtrusné rastliny
     vyššie semenne rastliny- nahosemenne
     vyššie semenne rastliny- krytosemenne
     významné čeļade krytosemenných rastlín
     6. Huby a lišajníky
Predmet: seminár z biológie
 Ročník: IV.
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.     44       Klasifikácia systému ţivočíchov

                   Jednobunkovce


              Diblastika-Hubky,Pŕhlivce,Rebrovky
 X.         Triblastiká - celómové prvoústovce, necelómové
                 prvoústovce, druhoústovce

           Prvoústovce necelómové - ploskavce, hlístovce           Prvoústovce celómové - mäkkýše, obrúčkavce,
                   článkonoţce
 XI.        Druhoústovce - ostnatokoţce, plášťovce, kopijovce,
                    stavovce
               Fylogenéza sústav ţivočíchov

                   Krycia sústava
               Oporná a pohybová sústava
                 Vylučovacia sústava
                  Tráviaca sústava
                  Dýchacia sústava
                Telové tekutiny ţivočíchov
 XII.                Obehová sústava
           Nervová sústava, niţšia a vyššia nervová činnosť
              Hormonálna regulácia ţivočíchov
              Imunitný systém a imunitné reakcie
               Zmyslové orgány ţivočíchov
                Rozmnoţovacia sústava
    20           Genetika
I.           Základné genetické pojmy


            Molekulové základy genetiky
            Bunkové základy dedičnosti
II.            Mendelove zákony
             Dedičnosť a pohlavie               Väzba génov


             Mimojadrová dedičnosť


III.              Mutácia
          Dedičnosť kvantitatívnych znakov

              Populačná genetika


              Genetika človeka
IV.  28          Biológia človeka

            Oporná a pohybová sústava
      Tráviaca sústava a zásady zdravej výţivy u človeka
              Dýchacia sústava
          Telesné tekutiny a obehová sústava
              Vylučovacia sústava
               Krycia sústava
V.            Hormonálna regulácia
              Nervová regulácia
               Zmyslové orgány
          Imunitný systém a imunitné reakcie
        Reprodukčná sústava a ontogenéza človeka

   28 Opakovanie - botanika, zoológia, genetika, biológia človeka,
                 ekológia
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky


ţiak sa naučí poznať hospodársky najvýznamnejšie
mikroorganizmy uţitočné a patologické a ochranu
proti nímpoznať a pomenovať ovocné stromčeky a význam ovocia


poznávanie bezstavovcov a stavovcov ţijúcich
v okolí ļudských sídiel, ich význam pre človeka a
prírodu
porovnať rastlinnú a ţivočíšnu bunku
rozdiel v stavbe tela vírusov, baktérii a mnoho-
bunkových organizmov
rozdiel v stavbe tela niţších a vyšších rastlínstavba a funkcia koreňa , stonky, listov
rozdiel medzi fotosyntézou a dýchaním
opísať opelenie a oplodnenie, význam kvetov,
 plodov pre ţivočíchy a človeka
rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby
rozlíšiť kvasinky a plesne
uviesť význam výtrusnice
opísať stavbu lišajníka


vysvetliť spôsob ţivota nezmara
vysvetliť spôsob ţivota pásomnice ako parazita
opísať príjem potravy
vysvetliť spôsob ţivota, porovnať dýchacie orgány
uviesť uloţenie vnút. orgánov, určiť telové otvory
mäkkýšov
určiť orgány pohybu
určiť význam jednotlivých orgánov


 vytvoriť a prezentovať projekty podļa odporúčaných
námetov na tvorbu projektov
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 66 hodín
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard             PoznámkyPoznať stavbu koţe a jej význam.Vedieť vymenovať
koţné útvary u stavovcov a uviesť príklady.
Poznať základnú stavbu kostry rýb, obojţivelníkov,
plazov, vtákov a cicavcov. Vedieť pomenovať typy
svalových tkanív a typy svalov stavovcov.

Vedieť pomenovať jednotlivé časti tráviacej sústavy
a ich význam. Poukázať na odlišnosti v stavbe
tráviacej sústavy jednotlivých skupín stavovcov.

Pomenovať jednotlivé časti dýchacej sústavy rýb,
obojţivelníkov, plazov, vtákov a cicavcov.Poukázať
na odlišnosti v jednotlivých typoch dýchacích
orgánov - ţiaber a pļúc.

Poznať význam krvi, stavbu srdca a typy ciev v
uzatvorenej cievnej sústave stavovcov

Vedieť opísať stavbu a význam jednotlivých orgánov
močovej sústavy. Podrobne opísať stavbu a funkciu
obličky

Pomenovať orgány hormonálnej a nervovej regulácie
Opísať činnosť ţliaz s vnútornou sekréciou. Naučiť
stavbu mozgu stavovcov, význam a časti reflexného
oblúku a typy reflexov.

Vymenovať zmysly a opísať význam a stavbu
hmatu, čuchu, chuti, zraku a sluchu

Opísať stavbu a význam rozmnoţovacích orgánov,
typy oplodnenia a vysvetliť pohlavnú dvojtvarnosť

Vysvetliť inštinktívne správanie u stavovcov, uviesť
príklady pozitívneho a negatívneho významu,
poukázať na príčiny ohrozenia a úhynu stavovcovPorovnať spoločné a odlišné znaky ļudského a
ţivočíšneho organizmu. Uviesť typy rás, poukázať
na podstatu a dôsledky rasizmu

Tak ako u stavovcov, pri jednotlivých sústavách
ļudského tela, vedieť opísať stavbu, funkciu a
význam všetkých orgánov. Opísať ochorenia a
poškodenia jednotlivých orgánov a zásady
poskytnutia prvej pomoci pri jednotlivých
ochoreniach.
Vedieť opísať vnútorné a vonkajšie vplyvy na zdravie
človeka, vplyvy návykových látok, uviesť príklady
na zdravý a nezdravý ţivotný štýl.
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 33 hodín
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
Poukázať na význam neţivej prírody

  Vedieť opísať sféry zemského telesa a pohyby
          zemskej kôry

Vedieť fyzikálne a chemické vlastnosti minerálov,
typy minerálov, ich význam a vyuţitie

Vedieť rozdiel medzi vnútornými a vonkajšími
geologickými procesmi. Poukázať na vplyv zemskej
príťaţlivosti, vody, ļadovca a vetra. Vedieť vymeno -
vať typy usadených hornín.Opísať magmatickú a
sopečnú činnosťa typy vyvretých hornín.


Vedieť opísať podstatu krasových procesov a vznik
povrchových a podzemných krasových útvarov

Charakterizovať skameneliny , proces ich vzniku a
uviesť príklady skamenelín

Uviesť hlavné typy rastlinných a ţivočíšnych druhov,
vyskytujúcich sa v jednotlivých geologických
obdobiach - prahory, starohory, prvohory, druhohory,
treťohory, štvrtohory

Vedieť opísať staršie a mladšie geologické jednotky
a osobitosti ochrany prírody

Vedieť opísať bunku a stavbu bunky, typy buniek a
rozmnoţovanie buniek
Vedieť opísať abiotické a biotické faktory prostredia.
Rozlíšiť základné ekologické jednotky - druh, popu -
lácia, spoločenstvo, ekosystém

Poukázať na pozitívne a negatívne vplyvy človeka na
ţivotné prostredie
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 66 hodín
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Poukázať na význam neţivej prírody

  Vedieť opísať sféry zemského telesa a pohyby
          zemskej kôry

Vedieť fyzikálne a chemické vlastnosti minerálov,
typy minerálov, ich význam a vyuţitie

Vedieť rozdiel medzi vnútornými a vonkajšími
geologickými procesmi. Poukázať na vplyv zemskej
príťaţlivosti, vody, ļadovca a vetra. Vedieť vymeno -
vať typy usadených hornín.Opísať magmatickú a
sopečnú činnosťa typy vyvretých hornín.


Vedieť opísať podstatu krasových procesov a vznik
povrchových a podzemných krasových útvarov

Charakterizovať skameneliny , proces ich vzniku a
uviesť príklady skamenelín

Uviesť hlavné typy rastlinných a ţivočíšnych druhov,
vyskytujúcich sa v jednotlivých geologických
obdobiach - prahory, starohory, prvohory, druhohory,
treťohory, štvrtohory

Vedieť opísať staršie a mladšie geologické jednotky
a osobitosti ochrany prírody

Vedieť opísať bunku a stavbu bunky, typy buniek a
rozmnoţovanie buniek

Vedieť opísať podstatu dedičnosti a premenlivosti
ţivých organizmov, význam chromozómov a DNA

Vedieť opísať abiotické a biotické faktory prostredia.
Rozlíšiť základné ekologické jednotky - druh, popu -
lácia, spoločenstvo, ekosystém

Poukázať na pozitívne a negatívne vplyvy človeka na
ţivotné prostredie
                Vzdelávacia oblasť: človek a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
*odvodiť definíciu biológie a oboznámiť so stručným
 historickým vývinom a miestom v systéme vied
*poznať základné rozdiely medzi ţivými a neţivými
 sústavami a základné úrovne organizácie ţivých
 sústav
*definovať bunkovú teóriu, vymenovať všeobecné
 vlastnosti bunky jej chemické zloţenie a štruktúru
*poznať stavbu a funkcie bunkových štruktúr
*vysvetliť rozdiel medzi prokaryotickou a ekaryot.
 bunkou, rastlinnou a ţivočíšnou bunkou
*vysvetliť spôsoby rozmnoţovania buniek, bunkový
 cyklus, pojem diferenciácie a špecializácie
*poznať mechanizmy príjmu a výdaja látok bunkou
*poznať stavbu, spôsob ţivota a význam vírusov,
 baktérií, archeónov a siníc
*definovať rastlinné pletivá, poznať základné typy
 pletív, ich význam a funkciu
*opísať stavbu a funkciu rastlinných orgánov
*charakterizovať výţivu rastlín a jej formy
*poznať podstatu fotosyntézy a dýchania
*poznať procesy príjmu, vedenia a výdaja vody
*poznať princíp a spôsoby rozmnoţovania rastlín
 procesy opelenia a oplodnenia
*poznať podstatu rastových a vývinových procesov
*vymenovať vonkajšie a vnútorné činitele ontogen.
*charakterizovať klasifikačné systémy, systemat.
 jednotky, prehļad prirodzeného systému rastlín
*poznať doleţité systematické znaky niţších rastlin
 ich hlavných zástupcov a význam pre človeka
*poznať systematické znaky a základnú
 charakteristiku vyšších rastlín
*charakterizovať oddelenia výtrusných rastlín

*poznať základnú charakteristiku a hlavných
 zástupcov oddelení nahosemenných a krytosemen.
 rastlín a ich význam pre človeka
*rozlíšiť znaky jednoklíčnolistových a dvojklíčnolist.
 rastlín a ich význam pre človeka
*poznať 5 vybraných čeļadí dvojklíčnolistových a
 3 vybrané čeļade jednoklíčnolistových rastlín
*poznať ich hlavné znaky, typických zástupcov a
 význam pre človeka
*poznať všeobecnú charakteristiku, spôsob výţivy,
 základné triedy oddelenia vlastných húb, význam
 a typických predstaviteļov
*poznať špecifické znaky lišajníkov, princíp
 lichenizmu a význam lišajníkov v prírode
                Vzdelávacia oblasť: človek a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3 hod./99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Opísať stavbu prokaryotickej bunky.
Poznať všeobecnú štruktúru eukaryotickej bunky.
Poznať rozdiely v stavbe prok. a euk. bunky.
Vedieť odlíšiť rastlinnú a ţivočíšnu bunku.


Vedieť vysvetliť funkciu a význam pletív v rastline
Vymenovať vegetatívne a reprodukčné orgány
poznať ich funkciu


Vedieť opísať základné typy tkanív
poznať ich funkciu
Vedieť vysvetliť význam jednotlivých orgán. sús.Poznať význam základných biologických procesov
Poznať podstatu anab. a kat. procesov v bunke.
Vedieť uviesť príklady
Vedieť vysvetliť význam a funkciu ATP v bunke.
Poznať význam enzýmov v procesoch metabolizmu
Vedieť vysvetliť význam fotosyntézy
Poznať podmienky fotosyntézy.
Vedieť vymenovať vstupné látky a konečné produkty
Vedieť porovnať fotosyntézu a dýchanie
Vedieť vymenovať základné metabolické deje
Poznať základné spôsoby výţivy ţivočíchov.
Vedieť charakterizovať funkciu TS
Vedieť porovnať procesy trávenia a vstrebávania
Vysvetliť princíp dýchania ţivočíchov
Poznať funkciu jednotlivých častí DS
Vedieť vysvetliť význam telových tekutín a OS
Poznať význam a princíp činnosti sústav ţivočíchovCharakterizovať rozmnoţovanie
Poznať význam S-fázy bunkového cyklu.
Vedieť odlíšiť chromozóm v interfáze
Poznať základnú stavbu chromozómu.
Vedieť zdôvodniť rozdiel v počte chromozómov
Vedieť definovať pojem mitóza
Definovať pojmy opelenie a oplodnenie.
Vedieť uviesť príklady na rôzne spôsoby opelenia
Poznať rozdiely v stavbe vajíčka a spermie.
Charakterizovať vonkajšie a vnútorné oplodnenie
Uviesť príklady ţivočíchov s priam a nepriam vývin.
Poznať podstatný rozdiel medzi embr. a postemb.
vývinom


Poznať podstatu dedičnosti a premenlivosti.
Poznať základné genetické pojmy.
Poznať lokalizáciu genetickej informácie v bunke.
Vedieť opísať základné fázy meiózy
Poznať genetické dôsledky meiózy.
Poznať lokalizáciu génov mimo jadra.
Vysvetliť podstatu dedičnosti v prok. Bunkách
Vysvetliť platnosť Mendelových zákonov
Vysvetliť význam pohlavných chromozómov
Poznať princíp stavby nukleových kyselín.
Poznať rozdiel v štruktúre DNA a RNA.
Pznať typy a význam jednotlivých nukleových kys.
Vysvetliť podstatu genetického kódu.
Opísať replikáciu DNA a vysvetliť jej význam
Poznať význam antimutagénov, uviesť príklady.
Poznať základné typy mutácií.
Poznať rozdiely v metódach v humánnej genetike.
Vedieť vysvetliť význam poznania dedičnosti
Poznať najčastejšie geneticky podmienené ochoren.
Vedieť správne pouţívať beţné laboratórne pomôcky jednotlivé témy praktických cvičení
Vedieť pouţívať návod pri príprave,realizácii pokusov učiteļ volí podļa konkrétnych
Vedieť vypracovať protokol o pozorovaní a pokuse. podmienok a moţností školy
Vedieť zakresliť, pomenovať a opísať biol. objekty zo zbierky vydaných učebníc
Vedieť vyhļadať, spracovať a prezentovať informácie
                Vzdelávacia oblasť: človek a príroda
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 1 hod./ 33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky
poznať stavbu jednotlivých org. sústav
vedieť opísať jednotlivé org. sústavy
poznať funkciu orgánov v org. sústavách
prostredníctvom obrazu, 3D modelu popísať stavbu
orgánov a org sústav, lokalizovať ich v ļudskom tele
vedieť vymenovať orgány org. sústav
vedieť popísať procesy prebiehajúce v org.
sústavách
poznať význam jednotlivých orgánov v sústavách
vysvetliť mechanizmy v org. Sústavách
vedieť porovnať činnost jednotlivých orgánov v org.
sústavách
vedieť vyhļadať, spracovaťa prezentovať informácie
o danej problematike s vyuţitím IKT
poznať kļúčové faktory ohrozujúce zdravie
vysvetliť nevyhnutnosť niesť zodpovednosť za svoj
ţivot a zdravievedieť vysvetliť pojem „reprodukčné zdravie“.
poznať základné piliere pre zabezpečenie
reprodukčného zdravia


poznať príčiny civilizačných ochorení a moţnosti prevencie.
na príklade vedieť vysvetliť súvislosť medzi
civilizačným ochorením a ţivotným štýlom človeka
vedieť poskytnúť laickú zdravotnícku pomoc
poznať obsah domácej lekárničky a autolekárničky
                Vzdelávacia oblasť: človek a príroda
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2 hod. /66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky
Definovať biológiu ako vedu, poznať jej disciplíny
Poznať základné metódy a prostriedky poznávania
Poznať najdôleţitejšie vedecké objavy v biológii a
ich predstaviteļov

Vysvetliť postupnú organizovanosť ţivých sústav.
Definovať bunkovú teóriu.
Vymenovať všeobecné vlastnosti bunky
Charakterizovať všeobecnú štruktúru bunky.
Poznať stavbu a funkcie základných b. štruktúr.
Vysvetliť spôsoby rozmnoţovania buniek
Vysvetliť pojem bunkový cyklus
Vysvetliť pojem diferenciácia a bunková špecializácia
Vysvetliť mechanizmy príjmu a výdaja látok bunkou.
Vysvetliť princíp prenosu energie v bunke.
Vysvetliť princíp metabolizmu
Vysvetliť funkciu enzýmov v metabolizme

Vedieť vysvetliť špecifickú stavbu vírusov,
Vysvetliť stavbu, spôsob výţivy, rozmnoţovanie
Vymenovať najrozšírenejšie typy baktérií, ich význam
Poznať vírusové a baktérialne ochorenia

Charakterizovať autotrofnú a heterotrofnú výţivu
Vedieť rozlíšiť chemosyntézu od fotosyntézy.
Vysvetliť podstatu primárnych a sekundárnych proc.
Konkretizovať vstupné látky a konečné produkty f.
Konkretizovať vstupné látky a konečné produkty d.
Vysvetliť podstatu anaerób. a aerób. dýchania.
Vedieť porovnať procesy fotosyntézy a dýchania
Vysvetliť princíp a poznať spôsoby rozmnoţovania
Vysvetliť princíp rodozmeny v ontogenéze rastlín.
Vysvetliť procesy opelenia a oplodneniaDefinovať rastlinné pletivá.
Vymenovať základné typy pletív.
Opísať vonkajšiu a vnútornú stavbu rastl. orgánov.
Odlíšiť stavbu vegetatívnych orgánov JKL a DKL
Konkretizovať typické metamorfózy
Poznať dôleţité systematické znaky
Vedieť charakterizovať najvýznamnejšie oddelenia
Vedieť charakterizovať najvýznamnejšie čeļade
Poznať hlavné rozdiely
Charakterizovať huby ako samostatnú ríšu
Poznať špecifické znaky
vysvetliť princíp lichenizmu a jeho význam.

vedieť interpretovať fakty
porovnávať a analyzovať javy
odlišovať príčiny a prejavy biologických procesov
aplikovať naučené poznatky pri riešení úloh
poukázať na príčiny problémov
vyvodzovať závery anavrhnúť riešenia
pracovať s informáciami
diskutovať a argumentovať
prakticky riešiť úlohy
poznať základné techniky v biológii
preukázať schopnosť vlastnými slovami
interpretovať naučené poznatky
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 120
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Rozšírenie,stavba tela,rozmnoţovanie,prehļad
zástupcov najvýznamnejších kmeňov,význam.

Vedieť opísať stavbu tela,zárodočné vrstvy,
súmernosť tela,rozmnoţovanie,vývinové cykly,
vymenovať najvýznamnejších zástupcov
jednotlivých tried, význam.

Vedieť opísať vznik dvojstranne súmerných
ţivočíchov,zárodočné vrstvy,stavbu tela.

Vedieť vysvetliť pojem necelómové, charakteristické
znaky stavby tela ploskavcov a hlístovcov, prehļad
najvýznamnejších zástupcov oboch kmeňov.

Vedieť vysvetliť čo znamená pojem celómové,
charakteristické znaky stavby tela mäkkýšov,
článkonoţcov a obrúčkavcov, vymenovať
najvýznamnejších zástupcov týchto kmeňov a ich
význam.

Vedieť vysvetliť pojem druhoústovce, opísať rozdiel
medzi jednotlivými kmeňmi, prehļad
najvýznamnejších zástupcov so zameraním na
systém jednotlivých tried stavovcov (ryby,
obojţivelníky, plazy, vtáky a cicavce).Pri všetkých sústavách ţivočíchov vedieť opísať
stavbu a funkciu jednotlivých orgánov a sústav
v celom systéme ţivočíchov, čím sa získa ucelený
obraz o fylogenéze jednotlivých sústav.
Oboznámenie sa so základnými genetickými
pojmami

Vedieť opísať stavbu a štruktúru nukleových kyselín
a aminokyselín, osvojiť si mechanizmus prenosu
genetickej informácie - replikáciu, transkripciu,
transláciu. Vedieť opísať genetický kód.

Poukázať na rozdiely medzi prokaryotickou a
eukaryotickou bunkou z hļadiska genetiky, opísať
morfologickú stavbu chromozómov. Vysvetliť rozdiel
medzi mitózou a meiózou a poukázať na genetické
dôsledky delenia buniek.

Naučiť symboliku, vysvetliť rozdiel medzi mono-
hybridným a dihybridným kríţením, naučiť prvý,
druhý a tretí Mendelov zákon, vysvetliť
spätné kríţenie, dedičnosť krvných skupín, neúplná
dominancia, príklady na rôzne typy kríţenia.

Vedieť opísať stavbu a typy pohlavných chromo-
zómov, vysvetliť chromozómové určenie pohlavia a
dedičnosť viazanú na pohlavie.

Vysvetliť podstatu väzby génov a naučiť sa
Morganove pravidlá o väzbe génov.

Vysvetliť odlišnosti jadrovej a mimojadrovej
dedičnosti - plastidov a mitochondrií.

Vysvetliť podstatu vzniku mutácií, rozdelenie mutácií.
Opísať rozdiel medzi génovými, chromozovými a
genómovými mutáciami. Typy syndrómov u človeka
a ich podstata.

Uviesť príklady na dedičnosť kvantitatívnych znakov.

Vysvetliť Hardyho-Weinbergerov zákon o populačnej
rovnováhe a uviesť príklady.

Uviesť metódy genetiky, poukázať na význam
molekulárnej genetiky, štúdium karyotypov človeka,
podstata rodokmeňovej analýzy a význam
genetického poradenstva a prenatálnej genetickej
diagnostiky.Pri všetkých sústavách vedieť opísať stavbu a
funkciu jednotlivých orgánov tak ako u ţivočíchov.
gia človeka,
   Predmet: EKOLÓGIA
    Ročník: I/4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín

 IX.    1   1. História ekológie.

      1   2. Základné ekologické pojmy.

 X.    3   3. Ekológia rastlín.

      3   4. Ekológia ţivočíchov.

 XI.    8   5. Ekosystémy
 XII.
 I.    7   6. Globálne problémy zloţiek ţivotného prostredia
         a, atmosféry;
         b, hydrosféry;
 II.      c, pedosféry;
         d, litosféry;
 III.      e, biosféry;

      2   7. Globálne problémy kontinentov a regiónov

 IV.    3   8. Problémy odpadov vo svete a na Slovensku

 V.    2   9. Ochrana prírody a krajiny vo svete a na Slovens.

      1   10. Vzťahy medzi ekológiou a enviromentalistikou

 VI.    1   11. Hodiny na opakovanie a zhrnutie učiva

      1   12. Prezentácia nameraných výsledkov analýzy vody

         riek v regióne Bánovce n/B.,

         Prezentácia projektov ţiakov.
                Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard             Poznámky


. Poznať predmet štúdia ekológie.
. Vysvetliť pojem prostredie z hļadiska ekológie.
. Oboznámiť sa so základnými ekol.pojmami.
. Vedieť charakterizovať abiotické zloţky prostredia.
. Vedieť charakterizovať biotické zloţky prostredia
a ich význam.


Poznať globálne problémy abiotických a biotických
faktorov ţivotného prostredia, ako i moţnosti ich
predchádzania a riešenia.. Definovať rastlinné spoloč.,fytocenózy.
. Definovať ţivočíšne spoloč.,zoocenózy.

. Poznať klasifikáciu rastlinných
a ţivočíšnych spoločenstiev.


. Vedieť vysvetliť vzťah ţivoč.a rastlín k prostrediu.

. Poznať nároky rastlín a ţivoč.na prostredie.

. Poznať hlavné znaky ţivota,ţivotné prejavy
 organizmov,
prispôsobenie sa organizmov k prostrediu,
poznať prirodzené a umelé ekosystémy.
   Predmet: dejepis
    Ročník: I/8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
      7  Pravek:
        Geologické hodiny Zeme
        Vývinové stupne človeka,hominizácia
        Spôsob života predneolitického človeka
        Neandertálsky človek na Slovensku
        Neolitická revolúcia
        Použív. materiálov - kameň,bronz, železo - chalkolit
        Od praveku k staroveku

     22   Starovek:

         Orient:
         Mestké štáty v Mezopotámií, centralizované štáty
         na území Mezopotámie
         Staroveký Egypt
         Kultúra starovekého Egypta
         Staroveká India
         Staroveká Čína

         Antika: staroveké Grécko
         Temné a archaické obdobie
         Klasické obdobie - Atény
         Klasické obdobie - Sparta
         Grécko - perzské vojny
         Aténska demokracia
         Helenistické Grécko
         Alexander Macedónsky
         Grécka kultúra

         Antika:staroveký Rím
         Rím - osídlenie Apeninského poloostrova
         Rím - Rímske kráļovstvo
         Rímska republika
         Púnske vojny
         Vrchol a kríza republiky
         Julius Caesar - triumvirát
         Ranné cisárstvo - principát
         Neskoré cisarstvo - dominát
         Kresťanstvo v Rímskej ríši a rímska kultúra

      4   Stredovek:
         Sťahovanie národov, Slovania a Samova ríša
         Byzantská ríša
         Franská ríša
         Arabská ríša
   Predmet: dejepis
    Ročník: II/8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard
     hodín
      4  Európa v stredoveku:
        Na troskách ríše Karola Veļkého
        Vikingovia
        Anglicko v stredoveku
        Francúzsko v stredoveku
        Kriţiacke výpravy

      3  Stredoveká spoločnosť
        Poļnohospodárstvo a feudálny systém
        Cirkev v stredoveku
        Stredoveké mestá

      3  Slovania v stredoveku
        Východní a juţní Slovania
        České kráļovstvo
        Husitské hnutie


      4  Európa na ceste k novoveku
        Humanizmus a renesancia
        Veļké zámorské objavy
        Martin Luther a reformácia
        Osmanská ríša
        Tridsaťročná vojna

      4  Veľká Morava
        Pribina a Mojmír
        Solúnski bratia
        Rastislav a Svätopluk
        Zánik Veļkej Moravy

      4  Slovensko v Uhorsku
        Slovensko po páde Veļkej Morava a Uhorský štát
        Nitrianske údelné vojvodstvo
        Tatársky vpád
        Vláda posledných Arpádovcov a Matúš Čák

      4  Rozkvet Uhorského kráľovstva
        Anjouovci na Uhorskom tróne
        Banské mestá
        Ţigmund Luxemburský a turecká hrozba
        Matej Korvin
      3  V susedstve turkov
        Moháčska katastrofa a vznik Habsburskej monarcie
        Bratislava - centrum uhorského kráļovstva
        Turci na Slovensku

      4  Habsburgovci a Slovensko
        Vývoj po moháčskej bitke
        Reformácia a protireformácia v 16. a 17. stor.
        Stavovské povstania
        Zápas s Turkami v 17. stor
   Predmet: dejepis
    Ročník: III/8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard
     hodín
      2  Európa na prahu veľkých zmien
        Počiatky parlamentarizmu/od J.Bezzemka-po angl.
        občiansku vojnu/
        Absolutizmus vo Francúzsku/od Ļudovíta XIV. po
        Ļudovíta XVI./

      5  Francúzska a americká revolúcia
        Vek svetla/osvietenci, encyklopedisti/
        Veļká francuzska revolúcia I.
        Veļká francuzska revolúcia II.
        Sláva Napoleona/nástup Napoleona,cisárstvo,
        úspešné výboje, pád Napoleona/

      3  Európa po páde Napoleóna
        Cárske Rusko
        Zjednotenie Talianska a Nemecka
        Nepokojný Balkán

      1  Veda, technika, umenie, ţivot.štýl Európanov
        Priemyselná revolúcia a umenie

      2  Počiatky modernej Európy
        Parlament, poslanci a politické strany
        Kolonializmus a spory medzi veļmocami

      3  Vek osvietenstva
        Habsburská ríša v 17. a 18. stro./satmársky mier-
        pragmatická sankcia/
        Vláda Márie Terézie a jej reformy
        Významné slov. osobnosti/ M. Bel, A.F. Kollár/
      4     Slovensko v pohybe
           Vláda Jozefa II. a jeho reformy
           A. Bernolák,kodifikácia jazyka/1.fáza SNO/
           Uhorskí jakobíni, Napoleon a Slovensko
           Idea všeslovanskej vzájomnosti/2.fáza SNO
           Kollár, Šafárik ,Hollý/

      6     Slovenská jar
           Ţivot slovenského roļníka
           Premeny mesta
           Ļ. Štúr a kodifikácia jazyka/3.fáza SNO/
           Revolučné Uhorsko
           Ţiadosti slov. národa /3.fáza SNO/
           Slovenskí dobrovoļníci

      3     Čas nádejí a sklamaní
           Memorandum slov. národa a Matica slovenská
           Vznik Rakúsko - Uhorska
           Negatívne dôsledky dualizmu - vysťahovalectvo,
           maďarizácia školstva, krvavé udalosti v Černovej

      4     Prvá svetová vojna
           Trojspolok , Dohoda, Balkánske vojny
           Zákopová vojna a vstup USA do vojny
           Odboj Slovákov a Čechov
           Zmeny na mape Európy/vznik ČSR/
   Predmet: Dejepis
    Ročník: IV./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
 IX.       7      EURÓPA V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ
                     Politické systémy
                      Komunizmus
                       Fašizmus
                       Nacizmus
                   Parlamentná demokracia
                     OPAKOVANIE
 X.      11    ČESKOSLOVENSKO V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ
                     Hranice 1.ČSR
                     Politický systém
             Postavenie Slovákov, národnostné menšiny v ČSR
                    Hospodárstvo ČSR
                      T.G.Masaryk
                       E. Beneš
XI.                 A. Hlinka
                   M. Hodţa
                Mníchovská dohoda
                Viedenská arbitráţ
                 OPAKOVANIE
    10         DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA
XII.               Príčiny jej vzniku
                  Priebeh bojov
                  Priebeh bojov
              Výsledok 2. svetovej vojny
                   Holokaust
                   Holokaust
 I.                OPAKOVANIE
    9       SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939-1945
                 Politický systém
             Postavenie SR voči Nemecku
            Postavenie Ţidov, ţidovský kódex
                    J. Tiso
                    SNP
II.                   SNP
                 OPAKOVANIE
                POVOJNOVÝ SVET
    8       Dôsledky skončenej 2. svetovej vojny
                 Studená vojna
             Konflikty v rámci studenej vojny
             Konflikty v rámci studenej vojny
III.                J.F. Kennedy
                  L. Breţnev
                Dekolonizácia sveta
               Helsinská konferencia
                 OPAKOVANIE
    10    ČESKOSLOVENSKO ZA ŢELEZNOU OPONOU
                Februárový prevrat
             Sovietizácia Československa
IV.                 Praţská jar
                  Praţská jar
      Vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa
                  Normalizácia
                   Charta 77
                 Neţná revolúcia
                  K. Gottwald
                  A. Dubček
V.                  G. Husák
                 OPAKOVANIE
    7         SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1993
                Rozdelenie ČSFR
              Vstup SR do Európskej únie
                Vstup SR do NATO
VI.             Vstup SR do eurozóny
                   M. Kováč
    4             OPAKOVANIE
                 SÚČASNÝ SVET
                Terorizmus, internetizácia sveta
   Predmet: dejepis
    Ročník: 1./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
          ŠPECIÁLNE HISTORICKÉ BÁDANIE
         4 Periodizácia dejín
          Predmet a úloha historickej vedy
          Historické pramene
          Pomocné vedy historické

          PRAVEK
         5 Vývoj človeka, hominizácia
          Paleolit, mezolit
          Neolit, neolitická revolúcia
          Doba bronzová, doba ţelezná

         8 STAROVEK, NAJSTARŠIE CIVILIZÁCIE
          Mezopotámia
          Starobabylonská ríša
          Staroveký Egypt
          Kultúra starovekého Egypta
          Orientálne civilizácie
          Staroveká India
          Staroveká Čína

       12 STAROVEK - SVET ANTIKY
        Najstaršie štáty na území Grécka
        Temné a archaické obdobie
        Klasické obdobie - Sparta a Atény
        Grécko-perzské vojny
        Aténska demokracia, peloponézska vojny
        Helenistické Grécko
        Grécka kultúra
        Rímske kráļovstvo
        Rímska republika
        Púnske vojny
        Vrchol a kríza Rímskej republiky
        Rané cisárstvo
        Neskoré cisárstvo
        Rímska kultúra

       17 STREDOVEK
        Vytváranie barbarských štátov
        Franská ríša
        Byzantská ríša
        Slovania - bulharský štát, Kyjevská Rus
        Slovania - Poļský štát, Český štát
        Vikingovia
        Arabská ríša
        Kriţiacké výpravy
        Francúzsko a storočná vojna
        Anglicko do nástupu Tudorovcov
        Svätá ríša rímska
        Stredoveká spoločnosť, mestá a obchod
        Kresťanstvo - Hus, Wicklef

       20 NÁRODNÉ DEJINY
        Slovensko v praveku a v susedstve Rímskej ríše
        Príchod Slovanov
        Samova ríša
        Prvý štátny útvar našich predkov - Veļká Morava
        Rozmach Veļkej Moravy
        Spoločnosť a pád Veļkej Moravy
        Začlenenie Slovenska do Uhorska
        Vývoj v 11.-12. Storočí, christianizácia Maďarov
        Slovensko za vlády posledných Arpádovcov
        Kultúra a umenie v 11.-13. Storočí
        Slovensko za vlády Anjouovcov
        Ţigmund Luxemburský
        Bratríci na Slovensku
        Matej Korvín
        Dóţovo povstanie
        Moháčska katastrofa
        Hospodárstvo a sociálny vývoj na Slovensku
        Kultúra, veda a umenie na Slovensku
   Predmet: dejepis
    Ročník: II./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
       23 FENOMÉNY NOVOVEKÉHO SVETA
        Objavné plavby
        Reformáciaa protireformácia
        Európa po roku 1600
        Zlatý vek Nizozemska
        Tridsaťročná vojna
        Anglická revolúcia
        Priemyselná revolúcia

        Rozdielny vývoj politických systémov:
  parlamentarizmus a absolutizmus
  Medzinárodné vzťahy v znamení francúzskej hegemónie
  Premeny vo východnej a strednej Európe:
  Rusko, Poļsko a Prusko

  PROJEKT:
  Moreplavci
  Tridsaťročná vojna
  Martin Luther
  Oliwer Cromwell
  Znaky parlamentarizmu
  Znaky absolutizmu
  Peter Veļký
  Ļudovít XIV.

 8 HABSBURSKÁ MONARCHIA V NOVOVEKU
  Vývoj po Moháči
  Reformácia a protireformácia na Slovensku
  Slovensko v susedstve Turkov
  Protihabsburské povstania v 1. a 2.pol. 17. storočia

  PROJEKT:
  Ferdinand I.
  Ján Zápoļský
  Vodcovia povstaní

13 ZROD MODERNEJ DOBY A NACIONALIZMUS
  Svet v dobe nástupu britskej koloniálnej veļmoci
  Vznik USA
  Veļká francúzska revolúcia - príčiny
  priebeh, jakobínska diktatúra
  Napoleon Bonaparte
  Viedenský kongres

  PROJEKT:
  George Washington
  Thomas Jefferson
  Ļudovít XVI.
  Deklarácia nezávislosti
  Generálne stavy - vývoj
  Deklarácia práv človeka
  Napoleonove výboje
  Koncert veļmocí

14 MODERNÝ SLOVENSKÝ NÁROD
  Osvietenský absolutizmus v Rakúsku
  Vláda Karola III.
  Mária Terézia a jozef II.
  Národné povedomie Slovákov v 18. storočí
  Jakobínske a maďarské reformné hnutie
  Modernizácia Uhorska 1780-1848
  Formovanie moderného slovenského národa
  Bernolákovské hnutie
  Idea slovanskej vzájomnosti - Kollár
  Štúrovská generácia

  PROJEKT:
  Karol III.
  Pragmatická sankcia
  Mária Terézia
  Jozef II.
  Bernolákovci
  Štúrovci

17 OD KONCERTU VEĽMOCÍ K 1. SV. VOJNE
  Obdobie rešteaurácie a rovnováhy síl 1815-1848
  Revolučné roky 1848 -1849
  Občianska vojna v USA
  Zjednotenie Talianska
  Zjednotenia Nemecka
  Postavenie Ruska v Európe v 19. 20. stor.
  Anglicko - vedúca svetová veļmoc
  Vývoj na Balkáne
  Európa v predvečer 1. svetovej vojny

  PROJEKT:
  Metternich
  Garibaldi
  Bismarck
  Lincoln
  Politický systém v Anglicku
  Vývoj v Rusku

24 SLOVÁCI V RAKÚSKO-UHORSKU
  Revolúcia 1848-49 a habsburská monarchia
  Postavenie Uhorska v monarchii
  Ţiadosti slovenského národa, Slovanský zjazd
  Slovenské ozbrojené povstania
  Slovensko za Bachovho absolutizmu
  Národná aktivita Slovákov - Memorandum SN
  Matica slovenská
  Rakúsko- maďarské vyrovnanie
  Slovenské aktivity v období dualizmu
  Industrializácia Slovenska
  Slovensko v predvečer 1. sv. vojny
  Demografický, sociálny vývoj pred 1. sv. vojnou
  PROJEKT:
  Ţiadosti slovenského národa
  Ozbrojené povstania
  Memorandum slovenského národa
  Osobnosti a úloha Matice slovenskej
  Politicné strany
  Krvavé udalosti v Černovej
   Predmet: dejepis
    Ročník: 3.roč./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín

         6        1. SVETOVÁ VOJNA
              medzinárodná situácia pred vojnou
                  vypuknutie vojny
                   zákopová vojna
                   ruská revolúcia
                  Víťazstvo Dohody
         9         Slováci vo vojne
                  idea vzniku ČSR
                     légie
               Štefánik, Masaryk, Beneš
                vznik a fungovanie ČSR         7       MEDZIVOJNOVÉ OBDOBIE
               Paríţska mierová konferencia
                    štáty po vojne
            ideológie vo svete - fašizmus, komunizmus
                    Mníchov 1938


         8        2. SVETOVÁ VOJNA
                     príčiny
                  prepadnutie ZSSR
                Stalingrad - obrat vo vojne
               poráţka nemeckého nacizmu


         6    SLOVENSKÁ REPUBLIKA1938-1945
                 politický systém
                 účasť SR vo vojne
                 ţidovská otázka
                protifašistický odboj
               SNP a pád Banskej Bystrice


         8         STUDENÁ VOJNA
            charakteristika, vznik mocenských blokov
                vznik 2 nemeckých štátov
                    Vojna v Kórei
                   Karibská kríza
                Vojna vo Vietname
                ZSSR po smrti Stalina


         5         ČSR 1945-48
                  povojnový vývoj
                Košický vládny program
                   voļby 1946
                "víťazný február" 1948


         5     SVET PO 2. SVETOVEJ VOJNE
                   Afganistan
                  kolonializmus
                  Blízky východ
                   vznik EÚ
                Helsinská konferencia
         9     VÝVOJ V ČSR PO ROKU 1948
                 politické procesy
              Zápotockého a Novotného éra
                  Praţská jar
                  normalizácia


         3         ROK 1989
               pád komunistických diktatúr
                neţná revolúcia1989
                   vznik SR
   Predmet: seminár z dejepisu
    Ročník: 3.roč./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac             Obsahový štandard
     hodín

         4       DEJEPIS AKO VEDA
                 Periodizácia dejín
                Historické pramene
               Pomocné vedy historické

         5         PRAVEK
              antropogenéza, hominizácia
              doba kamenná na Slovensku
    doba bronzová a ţelezná na Slovensku
        Kelti na Slovensku


8    OD RIMANOV PO VEĹKÚ MORAVU
      Rimania v našom susedstve
         Samova ríša
         Veļká Morava
     Rozmach a pád Veļkej Moravy
      Osobnosti Veļkej Moravy4  VZNIK UHORSKA - POSLEDNÍ ARPÁDOVCI
     začlenenie Slovenska do Uhorska
        vývoj v 11.-12. Storočí
   Slovensko za vlády posledných Arpádovcov


6  ANJOUOVCI - MOHÁČSKA KATASTROFA
     Slovensko za vlády Anjouovcov
       ţigmund Luxemburský
       bratríci na Slovensku
         Matej Korvín

7        VÝVOJ PO MOHÁČI
        Moháčska katastrofa
      reformácia a protireformácia
      Slovensko v susedtve Turkov
       protihabsburské povstania
          Maria Terézia


10   FORMOVANIE MODERNÉHO NÁRODA
     národné povedomie Slovákov
           Jozef II.
      idea slovanskej vzájomnosti
           štúrovci
       revolučné roky 1848-49
      Ţiadosti slovenského národa


5     VÝVOJ PO REVOLÚCII 1848-49
       Bachov absolutizmus
     Memorandum slovenského národa
        Matica slovenská
      vznik a podstata dualizmu


10      1. A 2. SVETOVÁ VOJNA
        vznik politických strán
       Slováci a 1. Svetová vojna
                    vznik ČSR
                politický systém ČSR
                  Mníchov 1938
                   SR 1939-45
                     SNP


         7      SITUÁCIA PO ROKU 1945
                Košický vládny program
               sovietizácia Československa
                februárový prevrat 1948
               Dubček a Praţská jar 1968
                   normalizácia
                    vznik SR
   Predmet: seminár z dejepisu
    Ročník: 4.roč./ 4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac             Obsahový štandard
     hodín

         2       PERIODIZÁCIA DEJÍN
              predmet a úloha historickej vedy
                 periodizácia dejín


         5          PRAVEK
                 paleolit, mezolit
                neolitická revolúcia
               doba bronzová a ţelezná

         9   STAROVEK - NAJSTARŠIE CIVILIZÁCIE
                 Mezopotámia
               Starobabylonská ríša
                Staroveký Egypt
                   India
                   Čína

       16           SVET ANTIKY
              najstaršie štáty na území Grécka
               temné a archaické obdobie
                  Sparta a Atény
                 grécko-perzské vojny
            aténska demokracia - peloponézska vojna
                    Macedónia
               kultúra starovekého Grécka
                 Rímske kráļovstvo
           Rímska republika
             púnske vojny
         vrchol a kríza Rímskej ríše
           Rímske cisárstvo
           pád Rímskej ríše
            Rímska kultúra

16            STREDOVEK
         vytváranie barbarských štátov
              Franská ríša
             Byzantská ríša
               Slovania
              Vikingovia
              Arabská ríša
            kriţiacké výpravy
         Francúzsko a storočná vojna
               Anglicko
            Svätá ríša rímska
           stredoveká spoločnosť

13      FENOMÉNY NOVOVEKÉHO SVETA
              objavné plavby
         reformácia a protireformácia
           Európa po roku 1600
           zlatý vek Nizozemska
              30-ročná vojna
            Anglická revolúcia
           priemyselná revolúcia
   rozdielny vývoj politických systémov: parlamentarizmus
              a absolutizmus
     medzinárodné vzťahy v znamení fr. Hegemónie
      premeny vo východnej a strednej Európe8    ZROD MODERNEJ DOBY A NACIONALIZMUS
    svet v dobe nástupu britskej koloniálnej veļmoci
              vznik USA
         veļká francúzska revolúcia
           Napoleon Bonaparte
           Viedenský kongres


10    OD KONCERTU VEĻMOCÍ K 1. SV. VOJNE
    obdobie reštaurácie a rovnováhy síl 1815-1848
          revolučné roky 1848-48
          občianska vojna v USA
       zjednotenie Talianska a Nemecka
           postavenie Ruska
           vývoj na Balkáne
        Európa v predvečer 1. sv. vojny
10        1.SVETOVÁ VOJNA
         medzinárodná situácia
          vypuknutie vojny
           zákopová vojna
           ruská revolúcia
          víťazstvo Dohody


9       MEDZIVOJNOVÉ OBDOBIE
        Paríţska mierová konferencia
            štáty po vojne
       ideológie: komunizmus-fašizmus
           Mníchov 193812         2. SVETOVÁ VOJNA
              príčiny
        prepadnutie Poļska a ZSSR
   Stalingrad - obrat vo vojne poráţka nem. nacizmu

10         STUDENÁ VOJNA
       charakteristika, mocenské bloky
        vznik 2 nemeckých štátov
         vojna v Kórei, Vietname
           Karibská kríza


5      SVET PO 2. SVETOVEJ VOJNE
           Afganistan
           Kolonializmus
           Blízky východ
            vznik EÚ
        pád komunistických diktatúr
                Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak má:
▪vedieť vymenovať hlavné znaky,
stupne procesu antropogenézy
▪charakterizovať ţivot pravekého človeka
▪porovnať vývojové typy človeka
▪vysvetliť pojem neolitická revolúcia
▪popísať funkciu pravek. nástrojov
▪vedieť rozlíšiť súvislosti medzi
prírod. podmienkami a vznikom
najstarších civilizácií
▪zapamätať si oblasti vzniku najstarších štátov
▪vedieť popísať štruktúru obyvateļov
a spôsob obţivy
▪vymenovať najdôleţiťejšie objavy a vynálezy


▪opísať vznik gréckych
mestských štátov a formy
zriadenia
▪vysvetliť príčiny a dôsledky
expanzie
▪opísať vývoj gréckej kultúry▪vedieť ukázať na mape rozsah
rozsah R. ríše v jednotlivých fázach vývoja

▪porovnať formy vlády a
postavenie obyvateļstva
▪vysvetliť podstatu antickej
demokracie
▪uviesť dôleţité osobnosti antiky
pre európ. civilizáciu
▪ vysvetliť vznik kresťanstva

▪zdôvodniť príčiny rozdelenia rímskej ríše
▪odhaliť ciele expanzívnej politiky Justiniána,
Karola Veļkého a arabských kalifov
                Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak má:
▪opísať priebeh storočnej vojny
▪vysvetliť význam Milánskeho ediktu a boja o
investitúru
▪charakterizovať priebeh križiackych výprav


▪charakterizovať dvojpoļný a trojpoļný systém
▪vysvetliť princíp fungovania feudálneho systému
▪poukázať na význam kláštorov
▪zdôrazniť význam stredovekých miest


▪uviesť základné poznatky o Slovanoch v období
stredoveku
▪vysvetliť význam Zlatej buly sicílskej pre
České kráļovstvo
▪vysvetliť podstatu husitského hnutia a pojem
schizma
▪posúdiť význam kníhtlače
▪vysvetliť pojmy heliocentrizmus, humanizmus a
renesancia
▪charakterizovať význam rozvoja moreplavby
▪uviesť pozitíva a negatíva objavných plavieb
▪vysvetliť znaky reformácie a protireformácie
▪vysvetliť význam VM
▪vysvetliť prínos Cyrila a Metoda pre Slovanov
▪charakterizovať vládu Svätopluka
▪uviesť príčiny zániku VM▪vysvetliť vznik Uhorského kráļovstva
▪zhodnotiť význam Nitrianskeho vojvodstva
▪charakterizovať vládu posledných Arpádovcov▪opísať nástup Anjouovcov na uhorský trón
▪zhodnotiť význam banských miest na Slovensku
▪zhodnotiť význam vnútornej a zahraničnej politiky
Ţigmunda Luxemburského
▪opísať vládu Mateja Korvína

▪charakterizovať vládu 1. Habsburgovcov
▪vysvetliť dôvody protireformácie
▪opísať príčiny vzniku reformácie
▪chápať dôsledky protihabsb. povstaní
▪charakterizovať protihabsburské povstania
                Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak má:
▪poukázat na rozdielnosť
parlamenarizmu a absolitizmu
▪objasniť význam revolúcií▪spoznať zálkadné myšlienkové
prúdy 18. stor. osvietenstvo
▪charakterizovť priebeh franc.revolúcie
▪charakterizovať priebeh
amer. revolúcie za nezávislosť


▪charakterizovať význam udalosti
procesy v období novoveku v
Európe

▪vedieť vymenovať pozitíva
priemyselnej revolúcie pre človeka


▪uviesť proces vzniku polit. strán▪vedieť vysvetliť prínos osvietenstva

▪objasniť podstatu osvietenských
reforiem
▪zdôrazniť význam prvého
spisovného slov. jazyka
▪vyzdvihnúť význam politického
programu Slovákov
▪odvôdiť pozitíva kodifikácie
slovenského jazyka▪uviesť konkrétne poţiadavky
 z memoranda slov. národa
▪poukázať na útlak Slovákov
v monarchii v druhej pol.19. storočia
a jeho dôsledky

▪vysvetliť pojmy Dohoda, Trojspolok
▪charakterizovať význam
československého odboja
▪charakterizovať dôsledky vojny
pre zúčastnené krajiny
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
ţiak má

poznať podstatné znaky

poznať podstatné znaky
poznať podstatné znaky


poznať susedné krajiny
poznať najväčšie politické strany


vedieť základné informácie o osobnosti
vedieť základné informácie o osobnosti
vedieť základné informácie o osobnosti
poznať dôsledok schôdzky
poznať dôsledok schôdzky


poznať dôvody vedúce k 2. svetovej vojne


poznať víťazné a porazené štáty
poznať význam odborného významuvedieť podstatné znaky autoritatívneho reţimu
poznať zahraničnú politiku SR

vedieť základné informácie o osobnosti
poznať hlavný význam udalosti
poznať podstatu konfliktu
vedieť stručne opísať jednotlivé konflikty
vedieť stručne opísať jednotlivé konflikty
vedieť základné informácie o osobnosti
vedieť základné informácie o osobnosti

poznať dôsledok schôdzky

poznať dôsledky pre ţivot obyvateļstva
poznať príčiny prevratu

vedieť hlavné znaky

poznať dôsledok vpádu vojsk
poznať hlavné znakyvedieť základné informácie o osobnosti
vedieť základné informácie o osobnosti


poznať dôvody vedúce k rozdeleniu

poznať vplyv NATO vo svete

vedieť základné informácie o osobnosti

poznať súčasné problémy sveta
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
ţiak má:
pouţívať periodické termíny,
vysvetliť kļúčové pojmy,
rozpoznať historické pramene,
vysvetliť špecializáciu PVH,


vedieť vymenovať hlavné fázy
antropogenézy,
porovnať vývojové typy človeka,
charakterizovať ţivot človeka,


ovládať súvislosti medzi prírodnými podmienkami
a vznikom najstarších civilizácií,
charakterizovať vznik a štruktúru
prvých mestských štátov,
vymenovať najdôleţitejšie objavy
a vynálezy,opísať vznik gr. mestských štátov a formy zriad.,
porovnať odlišnosti Sparty a Atén,
charakterizovať najdôleţitejšie vojny Grékov,
uviesť znaky priamej demokracie,
zhodnotiť úlohu Alexandra Veļkého


porovnať formu vlády a postavenie
spoločenských skupín v Rímskej ríši,
vyzdvihnúť civilizačný prínos antiky
a kresťanstva pre Európu,
ukázať na mape a charakterizovať
najvýznamnejšie stredoveké štáty,
analyzovať politickú, sociálnu a
ekonomickú štruktúru spoločnosti
v období raného a vrcholného stredoveku,
ovládať pojmy léno, feudum, vazal, poddaný,
vyzdvihnúť prínos kresťanstva
charkterizovať kultúru a vzdelanosť v stredoveku,vymenovať najstaršie národy v Karpatskej kotline,
vymedziť pravlasť Slovanov,
rozpoznať migračné prúdy Slovanov,
ovládať základné informácie o Samovej ríši,
vysvetliť okolnosti vzniku Veļkej Moravy,
charakterizovať VM po politickej, sociálnej,
ekonomickej a kultúrnej stránke,
opísať pôsobenie Konštantína a Metoda,
opísať proces formovania Uhorského kráļovstva,
opísať vládu najvýznamnejších uhorských kráļov,
zhodnotiť vývoj v Uhorsku
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Mar-99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
ţiak má:
zhodnotiť pozitívne a negatívne
stránky zámorských objavov,
uviesť kļúčové európske mocnosti,
uviesť pozitíva a negatíva slobodného šírenia
myšlienok, charakterizovať význam priem. rev.pochopiť základné príčiny napätia
medzi absolutistickým panovníkom
a nastupujúcim meštianskym stavom,
vysvetliť hlavné dôsledky reformačného procesu,vytvoriť porovnávaciu tabuļku základných znakov
absolutizmu a parlamentarizmu,uviesť politické, hospodárske a sociálne zmeny
po nástupe Habsburgovcov,
identifikovať dôleţité medzníky vojen s Turkami,
analýzou satumárskeho mieru
zhodnotiť jeho význam pre uhorskú šļachtu a
Habsburgovcov
aplikovať svoje poznatky o ļudských právach
analýzou Deklarácie nezávislosti USA,
definujú základne pojmy franc. revolúcie: Nár.
zhromaţdenie, jakobínsky teror,
opísať okolnosti vzniku franc.cisárstva,
posúdiť kontroverznosť Napoleona,
Zhodnotiť vnútornú a zahraničnú politiku Napol.,
objasniť význam Viedenského kongresu,
vysvetliť úlohu Svätej aliancie
porovnať osvietenský absolutizmus a absolut.
uviesť najvýznamnejšie reformy
Márie Terézie a Jozefa II.,
objasniť proces formovania moderného slov.nár.,
identifikovať etapy formovania mod. slov. nár.,
analyzovať historickú úlohu 3 generácii slov. nár.
uvedomelých dejateļov,
uviesť dôvody nevyhnutnosti kodifikácie spis. jaz.
zhodnotiť Štúrov politický program
identifikovať spoločné znaky revolúcií 1848/49,
pochopiť historický význam vzniku nár. štátov,
porovnať spôsob zjed. krajín, posúdiť rozdiel
medzi národným hnutím a nacionalizmom,
pochopiť príč. zlyhania európskej rovnováhy síl,
zhodnotiť pomocou kļúčových udalostí situáciu
veļmocenskej politiky v 2.pol.19. storočia,
analyzovať príčiny napätia a konfliktov medzi štát.
zač. 20. stor.
charakterizovať maď. reformné hnutie,
opísať historickú úlohu revoluč. roku 1848 v rak.
monarchii, analyzovať polit. programy Slovákov -
MSN, ŢSN, zhodnotiť výsledky revolučných rokov
1848-1849, vysvetliť postavenie Slovákov v mon.,
zhodnotiť politické aktivity Slovákov,
charakterizovať rozdielnosť národn. pomerov
v rakúskej a uhorskej časti monarchie.
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard             Poznámky
ŢIACI:

Ciele
rozpoznajú kļúčové medzníky priebehu vojny
rekonštruujú ţivot vojakov v zákopoch a zázemí

vystihnú situáciu na Slovensku v priebehu vojny
zdôvodnia prítomnosť vojen. Operácií
vymedzia medzníky domáceho a zahraničného odboja
analyzujú politické dokumenty,
spoznajú osobnosti - Štefánika, Masaryka, Beneša
zhodnotia dôsledky vojny,
identifikujú geopolitické zmeny po 1.sv. vojne
špecifikujú znaky politických systémov v Rusku,
Nemecku, Talianskuidentifikujú príčiny vojny, rozčlenia jednotlivé etapy
vojny,
identifikujú ciele a prostriedky vojnovej propagandy
bojúcich strán
špecifikujú dôsledky vojny


odhalia príčiny vzniku autonómie a slovenského štátu
rozpoznajú kļúčové medzníky vnútropilitického
a zahraničnopolitického vývoja Slovenskej republiky
objasnia riešenie ţidovskej otázky
identifikujú príčiny bipolárneho sveta
zdokumentujú podstatné príklady krízových javov
rozdeleného sveta
rozpoznajú medzníky vnútropolitického vývoja ČSR
 v r. 1945-48
zdokumentujú prípravu komunistov na prevzatie
 a uskutočnenie moci v roku 1948zhodnotia proces dekolonizácie,
zaujmú postoj v problémovej diskusii:
 arabsko-izraelské spoluţitie
vymedzia príčiny a dôsledky začlenenia ČSR
 do sov. bloku,
identifikujú formy odporu proti komunistickej totalite
vymedzia príčiny a dôsledky reformného procesu
v roku 1968
vysvetlia dôsledky obdobia normalizácie

zdôvodnia píčiny pádu ţeleznej opony
identifikujú príčiny a dôsledky zrútenia komun. Reţimov,
príčiny a dôsledky rozdelenia Československa
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ŢIAK MÁ:

pouţívať periodické termíny
rozpoznať rôzne druhy prameňov
vysvetliť špecializáciu PVH


vedieť vymenovať hlavné fázy antropogenézy
charakterizovať ţivot pravekého človeka
priblíţiť spôsob ţivota Keltovvymedziť pravlasť Slovanov,
 uviesť význam Rimanov na našom území
ovládať základné informácie o Samovej ríši a VM
opísať pôsobenie Konštantína a Metoda na VM
opísať proces formovania Uhorska
opísať vládu najvýznamnejších uhorských kráļov
zhodnotiť hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj
 na území Slovenska v období stredoveku
uviesť politické, hospodárske a sociálne zmeny
 po nástupe Habsburgovcov
identifikovať dôleţité medzníky vojen s Turkami
identifikovať dôleţité medzníky
poznať príčiny povstaníuviesť najvýznamnejšie reformy M.Terézie a Jozefa II.
objasniť proces formovania moderného slovenského národa
charakterizovať znaky slovenského nár. hnutia
opísať historickú úlohu revolučných rokov 1848-49
analyzovať 1. Politický program Slovákov - ŢSR
zhodnotiť politické aktivity Slovákov
v 2.pol. 19. stor.,
uviesť spoločné a rozdielne mocenské inštitúcie
 v monarchii,vystihnúť situáciu na Slovensku počas vojen
zdôvodniť význam a potrebu vzniku spoloč. Štátu
odhaliť príčiny vzniku a fungovanie Slovenského štátu
poznať proces oslobodzovania Slovenska
rozpoznať medzníky vnútropolitického vývoja ČSR
vymedziť príčiny a dôsledky začlenenia ČSR do sov.
bloku
vysvetliť dôsledky normalizácie,
identifikovať príčiny a dôsledky rozdelenia ČSR
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4/120
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
ŢIAK MÁ:

pouţívať periodické termíny,
vysvetliť kļúčové pojmy,vedieť vymenovať hlavné fázy antropogenézy
porovnať vývojové typy človeka,
charakterizovať ţivot človeka,


ovládať súvislosti medzi prírodnými podmienkami
 a vznikom najstarších civilizácií-
charakterizovať vznik a štruktúru prvých mest. Štátov
vymenovať najdôleţitejšie objavy a vynálezyopísať vznik gr. mestských štátov a formy zriadenia
porovnať odlišnosti Sparta a Atény,
charakterizovať najdôleţitejšie vojny Grékov
uviesť znaky priamej demokracie,
zhodnotiť úlohu Alexandra Veļkého


porovnať formu vlády a postavenie spoločenských
skupín v Rímskej ríši
vyzdvihnúť civilizačný prínos antiky a kresťanstva
ukázať na mape a charkterizovať najvýznamnejšie
 stredoveké štáty,
analyzovať politickú, sociálnu a ekonomickú
 štruktúru spoločnosti v období raného a vrcholného
stredoveku,
ovládať pojmy léno, feudum, vazal, poddaný
vyzdvihnúť prínos kresťanstva
charkterizovať kultúru a vzdelanosť v stredoveku
vysvetliť lénny vzťah
zhodnotiť pozitívne a negatívne strámky zámorských
 objavov,
uviesť kļúčové európske mocnosti,
uviesť pozitíva a negatíva slobodného šírenia myšlienok
charakterizovať význam revolúcií
vytvoriť porovnávaciu tabuļku základných znakov
 absolutizmu a parlamentarizmu

pochopiť základné príčiny napätia medzi absolutistickým
 panovníkom a nastupujúcim meštianskym stavom
definovať základne pojmy franc. revolúcie
opísať okolnosti vzniku franc. cisárstva
posúdiť kontroverznosť Napoleona
objasniť význam Viedenského kongresu, vysvetliť
úlohu Svätej aliancieidentifikovať spoločné znaky revolúcií 1848-48-
pochopiť historický význam vzniku nrodných štátov
porovnať spôsob zjednotenia krajín
posúdiť rozdiel medzi národným hnutím a nacionalizmom
pochopiť príčiny zlyhania európskej rovnováhy síl
zovšeobecniť príčiny 1.sv.vojny,
rozpoznať kļúčové medzníky priebehu vojny
rekonštruujú ţivot vojakov
zhodnotiť dôsledky vojny,
identifikovať geopolitické zmeny po 1.sv. vojne
špecifikovať znaky politických
špecifikovať znaky politických systémov v Rusku,
Nemecku, Talianskuidentifikovať púríčiny vojny,
rozčleniť jednotlivé etapy vojny,
idetifikovať ciele a prostriedky vojnovej propagandy
bojúcich strán

identifikovať príčiny bipolárneho sveta
zdokumentovať podstatné príklady krízových javov
rozdeleného sveta
zhodnotiť proces dekolonizácie,
zaujať postoj v problémovej diskusii:
arabsko-izraelské spoluţitie
   Predmet: Geografia
    Ročník: I./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.                 PLANÉTA ZEM
                    Povrch Zeme
                  Oceány a svetadiely
                  Polárne oblasti Zeme
                  Šírkové pásma Zeme
                  Výškové pásma Zeme
                    Vznik pohorí
                   OPAKOVANIE
 X.                  PROJEKT

               AUSTRÁLIA A OCEÁNIA
                 Ostrovy, polostrovy
                  Zálivy, prielivy
               Povrch Austrálie a Oceánie
               Vodstvo Austrálie a Oceánie
 XI.                 Rastlinstvo
                   Ţivočíšstvo
                   Obyvateļstvo
                  Najväčšie sídla
                Hospodárstvo Austrálie
                Hospodárstvo Oceánie
 XII.                OPAKOVANIE
           ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉMY REGIÓNU
                  Ozónová diera
              Problémy s nedostatkom vody
                     ÁZIA
 I.                  Povrch
                    Podnebie
                    Vodstvo
                     Pôdy
               Rastlinstvo a ţivočíšstvo
                   Obyvateļstvo
 II.               Juhozápadná Ázia
                 Juhozápadná Ázia
               Juţná a juhovýchodná Ázia
               Juţná a juhovýchodná Ázia
               Východná a stredná Ázia
               Východná a stredná Ázia
 III.                 AFRIKA
                    Povrch
                    Podnebie
                    Vodstvo
                     Pôdy
               Rastlinstvo a ţivočíšstvo
                   Obyvateļstvo
 IV.                Severná Afrika
                    Západná Afrika
                   Východná Afrika
                     Juţná Afrika
                     AMERIKA
                      Povrch
                      Podnebie
 V.                    Vodstvo
                       Pôdy
                  Rastlinstvo a ţivočíšstvo
                     Obyvateļstvo
                       USA
                       USA
                      Kanada
 VI.                Mexiko a Karibská oblasť
                      Brazília
                   Laplatská oblasť
                    Andská oblasť
                  PRÁCA S ATLASOM
                  PRÁCA S ATLASOM
                    OPAKOVANIE
                    OPAKOVANIE
   Predmet: Geografia
    Ročník: II./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.            EURÓPA NÁŠ SVETADIEL
                   PROJEKT
                  Európska únia
 X.        POLOHA EURÓPY VZHĻADOM K ZVYŠKU SVETA
             Ostrovy, polostrovy, zálivy, prielivy
                ČLENENIE EURÓPY
                    Povrch
 XI.                 Vodstvo
                   Rastlinstvo
                   Ţivočíšstvo
                  Obyvateļstvo
 XII.             Najväčšie európske sídla
                 JUŢNÁ EURÓPA
 I.              Pyrenejský polostrov
                 Taliansko, Grécko
              JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA
 II.             Štáty bývalej Juhoslávie
             Rumunsko, Bulharsko, Albánsko
                VÝCHODNÁ EURÓPA
 III.          Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko
                   Ruská federácia
                  SEVERNÁ EURÓPA
 IV.              Fínsko, Dánsko, Pobaltské štáty
                  Švédsko, Nórsko, Island
                  ZÁPADNÁ EURÓPA
 V.                 Veļká Británia, Írsko
                  Francúzsko, Benelux
                     Nemecko
                  STREDNÁ EURÓPA
 VI.             Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko
                   Maďarsko, Poļsko
                    Česká republika
                    OPAKOVANIE
                    OPAKOVANIE
   Predmet: geografia
    Ročník: tercia
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1 Úvodná hodina
          Plán práce,aktivity, spôsob hodnotenia, oboznámenie
          s projektami

         2 Opakovanie učiva
          Ázia
          Afrika
       13 Európa
        Poloha, zobrazenie na mape,prehļad


          Členitosť pobreţia


          Prírodné a človekom vytvorené osobitosti regiónu
 X.        Povrch


          Podnebie, podnebné pásma, počasie
     Vodstvo     Rastlinstvo a ţivočíšstvo

     Obyvateļstvo     Sídla


     Hospodárstvo

     Cestovný ruch

XI.    Projekt – Zaujímavé mestá


    3 Oblasti a štáty Európy
     Oblasti a štáty Európy
     Spoznávame Európu -videofilm
     Európska únia

    12 Stredná Európa
     Stredná Európa- prehļad
XII.   Slovensko - prírodné pomery
     Slovensko - hospodárstvo,obyvateļstvo
     Česko
     Poļsko
     Maďarsko
     Rakúsko
 I.    Švajčiarsko
     Nemecko
     Cestujeme po strednej Európe


    10 Západná a severná Európa
     Prehļad oblasti
     Velká Británia
     Írsko
II.    Francúzsko
     Belgicko, Holandsko a Luxembursko
     Dánsko a Island
     Nórsko
     Švédsko
     Fínsko


    12 Južná a juhovýchodná Európa
          Prehļad oblasti
          Španielsko
 III.       Portugalsko
          Taliansko
          Grécko a Albánsko
          Srbsko
          Macedónsko a Cierna Hora
          Chorvátsko
          Slovinsko, Bosna a Hercegovina
          Bulharsko
 IV.        Rumunsko

         7 Východná Európa
          Prehlad oblasti
          Ukrajina a Moldavsko
          Bielorusko
          Pobaltské krajiny
          Rusko - prírodné pomery
 V.        Rusko - hospodárstvo, obyvateļstvo

         6 Záverecné opakovanie a utvrdzovanie uciva
          Spoznali sme náš svetadiel
          Kríţom-kráţom po Európe
          Európske naj….
 VI.        Záverečné zhodnotenie, opakovanie
   Predmet: geografia
    Ročník: kvarta
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
          Úvodná hodina
          Plán práce,aktivity, spôsob hodnotenia, oboznámenie
          s projektami

          Opakovanie učiva
          Európa, poloha, zobrazenie na mape,prehļad
          Povrch, podnebie, rastlinstvo a zivočíšstvo, obyvateļstvo,
          sídla, hospodárstvo, cestovný ruch
          Stredná a zápádná Európa


          Severná Európa
          Prehļad oblasti
          Dánsko a Island
          Nórsko
          Švédsko
Fínsko
Južná a juhovýchodná Európa
Prehļad oblasti
Španielsko
Portugalsko
Taliansko
Grécko a Albánsko
Srbsko
Macedónsko a Cierna Hora
Chorvátsko
Slovinsko, Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Rumunsko

Východná Európa
Prehlad oblasti
Ukrajina a Moldavsko
Bielorusko
Pobaltské krajiny
Rusko - prírodné pomery
Rusko - hospodárstvo, obyvateļstvo

Slovensko
Poloha
Pohoria, níţiny a kotliny
Vonkajšie činitele pôsobiace na povrch
Podnebie, podnebné činitele
Vodstvo, rieky, jazerá, vodné nádrţe, podzemné, minerálne,
termálne vody, vodstvo v miestnej krajine
         TANAP, PIENAP, NP Nízke Tatry, NP Malá Fatra, NP Veļká
         Fatra, NP Slovenský raj, NP Muránska planina,
         NP Slovenský kras, NP Poloniny

         Obyvateļstvo a sídla
         Sídla: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov,
         Bratislava, Komárno, Košice, Kremnica, Levoča, Nitra,
         Martin, Michalovce Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza,
         Trnava, Trenčín, Zvolen, Ţilina         Hospodárstvo
         Cestovný ruch
         Prírodné a kultúrne lokality
         Miestna krajina
   Predmet: Geografia
    Ročník: I./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.                 PLANÉTA ZEM
                Tvar, veļkosť a pohyby Zeme
                   Zem vo vesmíre
 X.                 Časové pásma
                      MAPA
                   Geografia v praxi
 XI.               Mapa, grafy, diagramy
                    ATMOSFÉRA
                  Zloţenie atmosféry
                    Počasie, klíma
 XII.            Rozloţenie zráţok a teploty na Zemi
               Prúdenie vzduchu v atmosfére
                   Klimatické pásma
                  Globálne otepļovanie
 I.                 HYDROSFÉRA
                  Pohyby morskej vody
                   Rieky, reţim riek
 II.                 Jazerá, ļadovce
               Činnosť vody na zemský povrch
            Problémy s nedostatkom pitnej vody vo svete
 III.                 LITOSFÉRA
                    Stavba Zeme
                Zemská a oceánska kôra
 IV.               Pohyby zemskych platní
                Vrásnenie, kryhová činnosť
               Zemetrasenia, sopečná činnosť
            Vonkajšie sily pôsobiace na zemský povrch
 V.               Pôsobenie vody a vetra
                BIOSFÉRA, PEDOSFÉRA
            Základné charakteristiky biosféry a pedosféry
 VI.              Bioklimatické pásma Zeme
             Vegetačné pásma, fauna a flóra v nich
                  Proces odlesňovania
                    OPAKOVANIE
   Predmet: Geografia
    Ročník: II. / 4r
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín

      5   SVET
         Geografia obyvateľstva
         - Vývoj, rozmiestnenie a dynamika obyvateļstva.
         - Pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok.
         - Primerná dĺţka ţivota.

         - Mechanický pohyb obyvateļstva a jeho typy.
         - Migrácia obyvateļstva.

         - Štruktúra obyvateļstva podļa pohlavia a veku.
         - Jazyková a religiózna štruktúra obyvateļstva.

         - Kultúra a spôsob ţivota v jednotlivých regiónoch Zeme.


      2   Geografia sídiel
         - Klasifikácia sídiel.
         - Aglomerácia, konurbácia.
         - Proces urbanizácie.
         - Súčasné tendencie urbanizácie sveta


      5   Hospodárstvo sveta
         - Primárny sektor.
         - Sekundárny sektor (priemysel).
         - Terciárny a kvartérny sektor.
  2   Politická mapa sveta
     - Zmeny na politickej mape sveta- kolónie, politické
      zoskupenia, vznik nových štátov.  21  Európa
     - Prírodné pomery
     - Spoločnosť
     - Politické usporiadanie
     - Regióny a krajiny Európy


  10  Ázia

  5   Afrika

  7   Amerika

  5   Austrália a Oceánia

  1   Polárne oblasti

  1   Oceány
  2   Ochrana a tvorba krajiny
     - Človek v krajine. Krajina a jej ochrana. Zloţky krajiny.
     - Ţivotné prostredie. Trvale udrţateļný rozvoj.
     - Globálne dôsledky činnosti ļudstva na ekosystémy.
     - Problém odpadov.
Predmet: Geografia
    Ročník: III./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.              ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
                 Poloha, rozloha, hranice
             PRÍRODNÉ POMERY SLOVENSKA
                   Geologický vývoj
 X.          Podnebie, vodstvo, pôdy, fauna a flóra SR
              VÝVOJ OBYVATEĻSTVA A SÍDLA
                  Pohyb obyvateļstva
 XI.                   Typy sídel
             EKONOMIKA A HOSPODÁRSTVO SR
               Vývoj a štruktúra hospodárastva
                    Priemysel SR
 XII.                 Priemysel SR
           Poļnohospodárstvo a lesné hospodárstvo SR
                    Doprava SR
 I.                 Cestovný ruch SR
                  Zahraničný obchod SR
                 REGIÓNY SLOVENSKA
                  ZÁPADNÁ OBLASŤ
 II.             Bratislava a Podunajská rovina
                 Podunajská pahorkatina
                   Záhorská níţina
 III.       SEVERNÁ OBLASŤ STREDNÉHO SLOVENSKA
                   Orava a Kysuce
             Ţilinská, Turčianska a Liptovská kotlina
           Karpaty severnej oblasti stredného Slovenska
 IV.         JUŢNÁ OBLASŤ STREDNÉHO SLOVENSKA
             Zvolenská kotlina, Horehronské podolie
                  Juhoslovenská kotlina
          Karpaty a kotliny juţnej oblasti stredného Slovenska
 V.                VÝCHODNÁ OBLASŤ
                Košická a Roţňavská kotlina
              Košice a Východoslovenská níţina
 VI.             Hornádska a Popradská kotlina
                 Karpaty východnej oblasti
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
ţiak má

poznať rozloţenie oceánov a svetadielov

poznať šírkové pásma Zeme
poznať výškové pásma Zeme
poznať horotvorné procesy

Austrália, Oceánia
Antarktída, Arktída
vedieť základné informácie o regóne
poznať najväčšie ostrovy a polostovy

poznať povrchové celky

poznať typických predstaviteļov flóry
poznať typických predstaviteļov fauny


poznať najvýznamnejšie nerastné suroviny
vedieť základné informácie o regóne
poznať povrchové celky

poznať najvýznamnejšie rieky regiónu

poznať predstaviteļov flóry a fauny

vedieť základné informácie o regóne


vedieť základné informácie o regóne
vedieť základné informácie o regóne


poznať povrchové celky
poznať podnebné pásma


poznať predstaviteļov flóry a fauny

vedieť základné informácie o regóne
vedieť základné informácie o regóne

vedieť základné informácie o regóne

poznať povrchové celky
poznať podnebné pásma


poznat predstaviteļov flóry a fauny

vedieť základné informácie o regóne


vedieť základné informácie o regóne

vedieť základné informácie o regóne
vedieť základné informácie o regóne
vedieť orientovať sa v atlase
vedieť orientovať sa v atlase
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
ţiak má

poznať členské krajiny EÚ

vedieť ukázať v atlase najväčšie ostrovy, polostrovy

poznať najvyššie pohoria
poznať a vedieť ukázať v atlase najväčšie rieky


poznať hlavné jazykové skupiny
vedieť ukázať v atlase najväčšie mestá

poznať špecifiká regiónu
poznať špecifiká regiónu

poznať špecifiká regiónu


poznať špecifiká regiónu
poznať špecifiká regiónu
poznať špecifiká regiónu


poznať špecifiká regiónu


poznať špecifiká regiónu
poznať špecifiká regiónu
                Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky


Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho
procesu


Ovládať základné prírodné charakteristiky regiónov.
Poznať najvýznamnejšie mestá a strediská
cestovného ruchu v oblastiach. Poznať
najvýznamnejšie štáty a ich hlavné mestá, vedieť
ukázať jednotlivé miesta na mape. Spoznať tieţ
problémy obyvateļov v jednotlivých oblastiach.


Určiť polohu Európy z rôznych hladísk, práca
s mapou - geografické súradnice, rovník, obratníky,
rovnobeţky, poludníky, nultý poludník,
ukázať na mape oceány, moria, prielivy, prieplavy,
poloostrovy a ostrovy, vedieť rozdiel medzi
ostrovom a poloostrovom

Odlíšiť níţiny a vysočiny, určiť na mape vybraté
povrchové celky. Opísať ich polohu. Orientovať
sa bez problémov na mape.
Určiť a ukázať na mape rozloţenie podnebných
pásiem v jednotlivých oblastiach svetadiela podļa
geografickej šírky.Opísať vplyv vetrov,morských
prúdov a nadmorskej výšky na podnebie,
vysvetliť prúdenie pasátov
Spoznať veļtoky Európy, prírodné krásy -vodopády,
jazerá. Určiť vybrané celky na mape. Spoznať
vplyv Golfského prúdu, činnosť ļadovca pri vzniku
jazier.
Vysveliļ pásmovitost, jej príčiny a dôsledky,
ochrana prírody-národné parky
Charakterizovať rozmiestnenie obyvateļstva,
poznať husto a riedko osídlené oblasti, spoznať
globálne problémy obyvateļov, vedieť odlíšiť
štruktúru obyvateļstva
Poznať najväcšie mestá sveta, strediská a miesta
rekreácie, podļa mapy urciť geografickú polohu
akéhokoļvek mesta v regióne
Opísať hospodárstvo svetadielu, jeho zameranie,
spoznať najvyspelejšie hosp. krajiny
Vymenovať a určiť na mape oblasti vhodné pre
 cestovný ruch
Vytvoriť plagát s vyznačenými zaujímavými
miestami a ich stručnou charakteristikou


Na obrysovej mape pomenovať všetky štáty Európy
a ich hlavné mestá, spoznat najvýznamnejšie
hospodárske zoskupenie krajín, členov, orgány EÚ


Charakterizovať oblasť z hļadiska prírodných,
hospodárskych a kultúrnych podmienok,
komplexne charakterizovať jednotlivé štáty
z jednotlivých geografických hļadísk,
opísat spôsob ţivota v jednotlivých krajinách,
poznať ţivotnú úroveň, vymenovať problémy krajín
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí a
štátov,oboznámiť sa s kultúrnym spôsobom ţivota
strediskami cest.ruchu v jednotlivých krajinách,
navrhnúť cestu po strednej Európe na základe
získaných poznatkov


Charakterizovať oblasť z hľadiska prírodných,
hospodárskych a kultúrnych podmienok,
podrobne charakterizovať štáty z hľadiska
prírodného, hospodárskeho i kultúrneho, lokalizovať
krajiny na mape aj ich najdôležitejšie miesta,
opísať spôsob života v jednotlivých krajinách,
poznať životnú úroveň, vymenovať problémy krajín,
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí a
štátov,oboznámiť sa s kultúrnym spôsobom života,
strediskami cest.ruchu v jednotlivých krajinách
Charakterizovať oblasť z hľadiska prírodných,
hospodárskych a kultúrnych podmienok, podrobne
charakterizovať štáty z hľadiska prírodného,
hospodárskeho i kultúrneho, lokalizovať krajiny
na mape aj ich najdôležitejšie miesta, opísať
spôsob života v jednotlivých krajinách, poznať
životnú úroveň, vymenovať problémy krajín,
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí a
štátov,oboznámiť sa s kultúrnym spôsobom života,
strediskami cest.ruchu v jednotlivých krajináchPodrobne charakterizovať štáty z hľadiska
prírodného, hospodárskeho i kultúrneho,
lokalizovať krajiny na mape aj ich najdôležitejšie
miesta, opísať spôsob života v jednotlivých
krajinách, poznať životnú úroveň, vymenovať
problémy krajín


Na základe získaných poznatkov spracovať
projekt o mieste podľa vlastného výberu, opísať
čo vás zaujalo v Európe, formou IKT zhrnúť
a zopakovať najdôležitejšie poznatky o svetadieli
                Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky


Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho
procesu


Ovládať základné prírodné charakteristiky regiónov.
Poznať najvýznamnejšie mestá a strediská
cestovného ruchu v oblastiach. Poznať
najvýznamnejšie štáty a ich hlavné mestá, vedieť
ukázať jednotlivé miesta na mape. Spoznať tieţ
problémy obyvateļov v jednotlivých oblastiach.

Charakterizovať oblasť z hľadiska prírodných,
hospodárskych a kultúrnych podmienok,
podrobne charakterizovať štáty z hľadiska
prírodného, hospodárskeho i kultúrneho, lokalizovať
krajiny na mape aj ich najdôležitejšie miesta,
opísať spôsob života v jednotlivých krajinách,
poznať životnú úroveň, vymenovať problémy krajín,
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí a
štátov,oboznámiť sa s kultúrnym spôsobom života,
strediskami cest.ruchu v jednotlivých krajinách


Charakterizovať oblasť z hľadiska prírodných,
hospodárskych a kultúrnych podmienok, podrobne
charakterizovať štáty z hľadiska prírodného,
hospodárskeho i kultúrneho, lokalizovať krajiny
na mape aj ich najdôležitejšie miesta, opísať
spôsob života v jednotlivých krajinách, poznať
životnú úroveň, vymenovať problémy krajín,
spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí a
štátov,oboznámiť sa s kultúrnym spôsobom života,
strediskami cest.ruchu v jednotlivých krajináchPodrobne charakterizovať štáty z hľadiska
prírodného, hospodárskeho i kultúrneho,
lokalizovať krajiny na mape aj ich najdôležitejšie
miesta, opísať spôsob života v jednotlivých
krajinách, poznať životnú úroveň, vymenovať
problémy krajín


Určiť na mape polohu zemepisnými súradnicami.
Na mape ukázať povrchové celky a charakterizovať
ich polohu a porovnať nadmorskú výšku podļa mapy
Stručne opísať vznik slovenských pohorí
Charakterizovať rozloţenie níţin a kotlín na
 Slovensku a ich význam pre obyvateļstvo
Opísať a ako pôsobia vonkajšie činitele na povrch
v jednotlivých častiach a uviesť ich príklady
Vysvetliť na príkladoch ako vzniká skalné mesto,
riečna dolina, ļadovcová dolina, sprašové nánosy,
jaskyne, meandre, mŕtve ramená, jazerá a
vymenovať príklady.
Určiť, ktorý činiteļ prevládal v danej lokalite a dotvoril
zemský povrch podļa rôznych obrázkov oblastí .
Opísať, ako človek pôsobí na tvárnosť povrchu
uviesť konkrétne príklady.
Opísať podnebie na Slovensku ako sa mení počasie
v priebehu jednotlivých ročných období, ako sa mení
teplota a mnoţstvo zráţok (pouţiť diagramy).
Na mape určiť vybrané toky riek, jazerá, vodné
nádrţe, podzemné vody, kúpele, oblasti minerálnych
a termálnych vôd.Charakterizovať význam vodstva
na Slovensku na vybratých príkladoch.
Opísať negatívne zásahy do vodstva Slovenska.
Zhodnotiť moţnosti vyuţitia podzemných vôd.
Vymenovať kúpele.
Vymenovať a ukázať na mape národné parky a čím
sú charakteristické. Zdôvodniť význam ochrany
vybratých objektov na Slovensku a vo svete.
Porovnať vybrané NP Zeme a Slovenska.
Porovnať povrch a osídlenie. Na základe porovnania
uviesť, ktoré oblasti sú vhodné na osídlenia a ktoré
nie. Uviesť podmienky pre vznik sídla.
Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie obyvateļstva na
území Slovenska. Posúdiť príčiny nerovnomerného
osídlenia územia. Vybrané sídla určiť na mape,
charakterizovať ich polohu a uviesť ich stručnú
charakteristiku (zo zdrojov).
Charakterizovať najvýznamnejšie hospodárske
aktivity človeka na Slovensku a odlíšiť ich.
Ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie regióny
Charakterizovať dopravu v jednotlivých regiónoch
Podļa mapy vyznačiť dôleţité oblasti pre CR a
opísať ich zaujímavé miesta pre CR.
                 Vzdelávacia oblasť:
           Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky
ţiak má
      poznať základné údaje o Zemi
poznať slnečnú sústavu
vedieť princíp rozloţenia času na Zemi
poznať základné charakteristiky mapy
vedieť určiť polohu bodu na Zemi

poznať zákonitosti

vedieť vysvetliť pojem počasie, klíma
poznať teplotné a zráţkové pásma Zeme


poznať prejavy globálneho otepļovania
poznať zákonitosti
vedieť vysvetliť slapove javy

poznať rozdiel medzi pevninským a horským ļadovcom
vedieť čo sú krasové javy
poznať zákonitosti
poznať základnú stavbupoznať pojmy epicentrum, hypocentrum, tsunami, láva, magma


poznať zákonitosti
                 Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
           Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2 / 66
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky- Na základe údajov vedieť porovnať vývoj obyv.
 vybraných regiónov Zeme a prognózy jeho vývoja
 z hļadiska rozmiestnenia obyvateļstva, dynamiky
 obyvateļstva (pôrodnosti, úmrtnosti, prirodzeného
 prírastku).
- Zhodnotiť ako prír. pomery ovplyvňujú osídlenie
- Vedieť určiť oblasti s vysokou koncentráciou
 obyvateļstva, vysvetliť dôvody nerovnomerného
 rozmiestnenia obyvateļov, definovať mechanický
 pohyb obyvateļov a jeho typy, dôvody migrácie,
 a problémy migrantov.
- Porovnať zákl. črty jednotl. náboţenstiev a ako
 ovplyvňujú ţivot a kultúru v rôrnych častiach sveta

 - Porovnať druhy sídiel v rôznych častiach sveta.
 - Vysvetliť pojem urbanizácia, porovnať jednotlivé
  svetadiely, poznať problémy spojené s urbani-
  záciou v jednotlivých regiónoch Zeme.- Analyzovať príčiny nerovnomerného rozmiestne-
 nie priemyslu vo svete. Uviesť príklady odvetví a
 ich rozmiestnenie vo svete.
- Podļa štatistických údajov a informácií z rôznych
 zdrojov porovnať postavenie vybraných štátov
 v hospodárstve sveta.

- Analyzovať udalosti 19. a 20. storočia a ich
 dopad na zmeny na politickej mape sveta.
- Orientovať sa na politickej mape sveta, poznať
 zameranie jednotlivých organizácií (OSN, NATO,
 UNICEF, UNESCO, WHO a i.)

- Podļa mapy charakterizovať polohu, prírodné
 pomery jednotlivých regiónov sveta, vedieť
 vyuţiť poznatky z fyzickej geografie z. 1. roč.
- Porovnať oblasti podļa geografickej polohy.
- Určiť na mape najdôleţitejšie povrchové celky
 a porovnať povrch v jednotlivých regiónoch.
- Zaradiť jednotlivé regióny sveta do podnebných
 pásiem, opísať hlavné činitele ovplyvňujúce
 charakter podnebia.
- Zaradiť jednotl. regióny sveta do bioklimatických
 pásiem, porovnať podļa mnoţstva zráţok, vege-
 tácie a ţivočíšstva.
- Na základe rôznych zdrojov a ukazovateļov
 charakterizovať obyvateļstvo v jednotl. regiónoch.
- Porovnať prírodné zdroje, priemysel a poļnohosp.
 jednotlivých regiónov resp. krajín.
- Charakterizovať regióny z hļadiska rozvoja priem.
 výroby.
- Porovnať dopravné systémy a analyzovať činitele
 ovplyvňujúce výstavbu dopr. ciest.
- Zhodnotiť moţnosti cestovného ruchu, charakte-
 rizovať najvýznamnejšie oblasti zimnej a letnej
 rekreácie.
- Vytvoriť prezentáciu sídla alebo regiónu, navrhnúť
 itinerár zvolenej cesty na výlet alebo exkurziu.
- lokalizovať jednotlivé štáty, sídla, dôleţité prír.
 prvky na obrysovej mape.

- Zhodnotiť súčasný stav vyčerpávania surovino-
 vých zdrojov a znečisťovanie prírodných zloţiek
 krajiny.
- Charakterizovať globálne dôsledky činnosti
 človeka na ekosystémy Zeme. Poukázať na
 príklady medzinárodnej spolupráce pri ochrane
 prírody a odstraňovaní negatívnych javov.
- Uviesť príklady znečistenia krajiny v rôznych
 častiach sveta.
                 Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
            Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
ţiak má
     vedieť určiť polohu, hranice SR

poznať geologické pásmy SR


poznať prirodzený a mechanický pohyb obyvateļstva
poznať rozdiel medzi mestom a vidiekom

vedieť opísať historický vývoj slovenského hospodárstva
poznať hlavné priemyselné odvetvia SR

vedieť vymenovať hlavné plodiny pestovane v SR
poznať dopravnú dostupnosť regiónov SR
poznať centrá cestovného ruchu v SR
poznať najväčších obchodných partnerov SR


poznať plusy i mínusy daného regiónu
poznať plusy i mínusy daného regiónu


poznať plusy i mínusy daného regiónupoznať plusy i mínusy daného regiónu
poznať plusy i mínusy daného regiónupoznať plusy i mínusy daného regiónu
poznať plusy i mínusy daného regiónu
poznať plusy i mínusy daného regiónu
   Predmet: Občianska náuka
    Ročník: I./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1.Úvodná hodina

         I. Moja obec, región, vlasť, EÚ

         2. Obec, v ktorej ţijem - minulosť a súčastnosť obce
         3. Kronika, erb, vlajka mojej obce
 X.       4. Významné osobnosti obce
         5. Historické pamiatky, krásy prírody v mojej obci a okolí
         6. Verejný, kultúrny a spoločenský ţivot v obci
         7. Obecná samospráva
 XI.       8. Budúcnosť obce, v ktorej ţijem
         9. Región, v ktorom ţijem
         10. Moja vlasť SR - štátne symboly
 XII.      11. Európska únia
         12. Prepájanie národnej a európskej identity
         13. Opakovanie TC

         II. Vnútorný a vonkajší ţivot jednotlivca
         Vnútorný ţivot jednotlivca

 I.       14. Ļudská psychika
         15. Psychické procesy, základné prvky psychiky
         16. Pamäť, myslenie
 II.      17. Ļudské city
         18. Ļudská osobnosť
         19. Schopnosti osobnosti
 III.      20. Psychológia v dennom ţivote človeka
         21. Učíme sa učiť sa
         22. Metódy učenia sa

         Vonkajší ţivot jednotlivca

         23. Charakteristika sociálnych skupin
 IV.       24. Sociálne vzťahy v skupinách
         25. Socializácia jednotlivca
         26. Pozície a roly jednotlivca v skupine
         27. Metódy merania sociálnych vzťahov v skupine
 V.       28. Sociálna zručnosť - komunikácia
         29. Sociálna zručnosť - spolupráca
         30. Sociálna zručnosť - riešenie konfliktov
 VI.       31. Zhrnutie učiva
         32. Tvorba projektov
         33. Prezentácia projektov
   Predmet: Občianska náuka
    Ročník: II./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1. Úvodná hodina

         I. Sociálne vzťahy v spoločnosti

         2. Spoločnosť a štruktúra spoločnosti
         3. Veļké spoločenské skupiny
 X.       4. Sociálne zmeny v spoločnosti a ich príčiny
         5. Prirodzený pohyb obyvateļstva
         6. Štruktúra obyvateļstva - rasy, národy
         7. Štruktúra obyvateļstva - náboţenstvá
 XI.       8. Kultúra, multikultúrnosť
         9. Sociálne a politické napätie spoločnosti - vojny, teroriz.
         10. Opakovanie
 XII.      11. Projekt k TC - vyhodnotenie (občianska participácia
         v širšom prostredí - v obci)

         II. Občiansky ţivot ako proces formovania demokracie

         12. Občan, občianstvo
         13. Proces formovania občianskej spoločnosti
 I.       14. Vznik štátu, znaky štáty
         15. Právny štát
         16. Ústava SR
 II.      17. Systematizácia polročného učiva
         18. Štátna moc - zákonodarna
         19. Štátna moc - výkonná a súdna
 III.      20. Štátna správa a samospráva
         21. Demokracia, vznik a princípy
         22. Čo je a nie je demokracia
         23. Voļby a volebné právo
 IV.       24. Voļby - parlamentné a komunálne
         25. Systematizácia učiva
         26. Ļudské práva a slobody
         27. Základné dokumenty ļudských práv
 V.       28. Práva detí
         29. Niet práv bez povinností a zodpovednosti
         30. Záujmové, občianske aktivity a dobrovoļnícka činnosť
 VI.       31. Triedny, školský a obvodný ţiacky parlament
         32. Projekt k TC - vyhodnotenie (občianska participácia
         v širšom prostredí - v obci)
         33. Opakovanie
   Predmet: Občianska náuka
    Ročník: III./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1. Úvodná hodina

         I. Štát a právo

         2. Ako vznikol štát
         3. Podstata štátu a jeho znaky
         4. Vnútorné funkcie štátu
 X.       5. Vonkajšie funkcie štátu
         6. Forma vlády - republika
         7. Formy vlády - monarchia, republika
         8. Formy vlády - diktatúra, demokracia
 XI.       9. Zloţky štátnej moci - zákonodarná moc
         10. Parlament NR SR a súčasné parlamentné strany
         11. Zloţky štátnej moci - výkonná moc
 XII.       12. Zloţky štátnej moci - súdna moc
         13. Opakovanie
         13. Pre koho a ako vzniká právo
 I.       14. Právny systém
         15. Právne a morálne normy
         16. Náboţenské a estetické normy
 II.       17. Právne inštitúcie SR - prokuratúra a advokácia
         18. Právne inštitúcie SR - polícia
         19. Právne inštitúcie SR - notárstvo
 III.      20. Právne vedomie
         21. Právne predpisy
         22. Opakovanie
         23. Odvetvia práva
 IV.       24. Verejné právo
         25. Súkromné právo
         26. Rodinné právo - Zákon o rodine
         27. Rodinné právo - formy uzavretia manţelstva
 V.       28. Rodinné právo - formy zaniknutia manţelstva
         29. Trestné právo - Trestný zákon
         30. Trestné právo - prezumpcia neviny
 VI.       31. Opakovanie
         32. Tvorba projektu k TC
         33. Vyhodnotenie projektu
     Predmet: Občianska náuka
     Ročník: IV./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1. Úvodná hodina

         I. Štát a právo

         2. Ako vznikol štát
         3. Podstata štátu a jeho znaky
         4. Vnútorné funkcie štátu
 X.       5. Vonkajšie funkcie štátu
         6. Forma vlády - republika
         7. Formy vlády - monarchia, republika
         8. Formy vlády - diktatúra, demokracia
 XI.       9. Zloţky štátnej moci - zákonodarná moc
         10. Parlament NR SR a súčasné parlamentné strany
         11. Zloţky štátnej moci - výkonná moc
 XII.      12. Zloţky štátnej moci - súdna moc
         13. Opakovanie
         13. Pre koho a ako vzniká právo
 I.       14. Právny systém
         15. Právne a morálne normy
         16. Náboţenské a estetické normy
 II.      17. Právne inštitúcie SR - prokuratúra a advokácia
         18. Právne inštitúcie SR - polícia
         19. Právne inštitúcie SR - notárstvo
 III.      20. Právne vedomie
         21. Právne predpisy
         22. Opakovanie
         23. Odvetvia práva
 IV.       24. Verejné právo
         25. Súkromné právo
         26. Rodinné právo - Zákon o rodine
         27. Rodinné právo - formy uzavretia manţelstva
 V.       28. Rodinné právo - formy zaniknutia manţelstva
         29. Trestné právo - Trestný zákon
         30. Trestné právo - prezumpcia neviny
 VI.       31. Opakovanie
         32. Tvorba projektu k TC
         33. Vyhodnotenie projektu
   Predmet: Občianska náuka
    Ročník: III./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
IX.  1. Úvodná hodina
    I. Človek ako jedinec
    Podstata ļudksej psychiky
    2. Psychika - (preţívanie a správanie), psychické procesy
    3. Emócie

    Osobnosť človeka
    4. Osobnosť, typy osobnosti
    5. Schopnosti a inteligencia
    6. Motívy a postoje
    7. Učenie

    Psychológia v kaţdodennom ţivote
    8. Duševná hygiena, zdravie a stres
    9. Poradenstvo

    II. Človek a spoločnosť
    Proces socializácie
X.   10. Socializácia, sociálny status a sociálna rola
    11. Sociálne skupiny, komunikácia

    Sociálne procesy
    12. Rodina - funkcie a typy rodín
    13. Škola - rola ţiaka a učiteļa, práva a povinnosti v škole
    14. Školská samospráva
    15. Voļný čas - záujmy, spoloč. organizácie a inštitúcie

    Sociálne fenomény
XI.  16. Normy správania, deviácie
    17. Sociálne problémy (kriminalita, extrémizmus)
    18. Opakovanie tematického celku I. a II.
    19. Aktualizácia učiva

    III. Občan a štát
    20. Štát, znaky štátu, formy štátu
    21. Právny štát
XII.  22. Ústava SR

    Demokracia
    23. Základné princípy demokracie
    24. Formy demokracie - priama a nepriama
    25. Voļby a princípy volebného práva
    26. Voļby a volebné systémy
    27. Voļby v SR
 I.  28. Politický systém

    Ļudské práva
    29. Základné ļudské práva a slobody
    30. Dokumenty o ļudských právach
    31. Systém ochrany ļudských práv
    32. Práva dieťaťa
    Opakovanie učiva, polročné
    IV. Občan a právo
    Právo
    34. Potreba poriadku. Morálka a právo.
    35. Právny systém a odvetvia práva
II.  36. Občianske právo
    37. Občianske právo
    38. Rodinné právo
    39. Rodinné právo
    40. Trestné právo
    41. Trestné právo

    Orgány ochrany práva
III.  42. Súdy, prokuratúra
    43. Notariáty, advokácia
    44. Úloha polície
    45. Aktualizácia učiva

    V. Základné ekonomické problémy
    Základné ekonomické problémy
    46. Problém vzácnosti, základné ekonomické otázky
    47. Typy ekonomík - príkazová, trhová, národná

    Trhový mechanizmus
    48. Ekonomický kolobeh - funkcie a úlohy, typy trhov
    49. Správanie spotrebiteļov a výrobcov - dopyt a ponuka
IV.  50. Trhová rovnováha - proces tvorby cien, trh.konkurencia
    51. Trh práce - dopyt, ponuka a cena práce
    52. Mobilita práce - prac.trh v EÚ, globalizácia
    53. Nezamestnanosť - formy nezamestnanosti
    54. Úrad práce - riešenie nezamestnanosti

    VI. Svet práce
    55. Práca - povolanie a zamestnanie
    56. Vzdelávanie - príprava na výber povolania, kar.poraden.
V.   57. Písomné materiála uchádzača o zamestnanie (ţiadosť)
    58. Písom. materiály uchádzača o zamestnanie (ţivotopis)
    59. Vstup na trh práce - prac.pomer a prac.zmluva
    60. Samostatná zárobková činnosť - ţivnosten.podnikanie

    VII. Úloha peňazí a finančných inšitúcií
    61. Peniaze - funkcie a formy peňazí, euro v SR
VI.  62. Finančné inštitúcie - banky a poisťovne
    63. Daňová sústava - dane, daňové úrady
    64. Odvodové povinnosti
    65. Opakovanie učiva
    66. Aktualizácia učiva
   Predmet: Občianska náuka
    Ročník: IV./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1. Úvodná hodina
         I. Filozofia a jej atribúty

         2. Filozofia a mýtus
         3. Filozofické otázky a zdroje filozofických úvah
         4. Filozofické disciplíny
 X.       5. Filozofia a veda
         6. Filozofoia, umenie a ideológia
         7. Zhrnutie TC
         8. Opakovanie TC

         II. Dejinno-filozofický exkurz
         Základné znaky západnej filozofie ako celku

 XI.       9. Periodizácia dejín filozofie a jej profilové charakteristiky

         Základné myšlienkové domény európ.filozof.myslenia

         10. Myslenie orientované na poznanie sveta
         (Parmenides, Herakleitos)
         11. Myslenie orientované na poznanie sveta
         (Aristoteles)
 XII.      12. Kļúčové filizofické problémy u Parmenida,
         Herakleita a Aristotela
         13. Myslenie orientované na poznávajúci subjekt
         (Descartes, Kant)
         14. Problém hraníc a objektivity poznania,
         zdroje a metódy poznania (Descartes, Kant)
 I.       15. Myslenie orientované na jazyk (L.Wittgenstein)
         16. Problém poznávacieho statusu jazyka
         17. Zhrnutie TC
 II.      18. Opakovanie TC

         III. Religionistika

         19. Náboţenstvo a jeho funkcia v minulosti a dnes
         20. Náboţenské symboly
 III.      21. Kresťanstvo
         22. Islam
         23. Budhizmus
         24. Sekty a ich prejavy
 IV.       25. Zhrnutie TC
         26. Opakovanie TC

         IV. Aktualizácia učiva
         27. Aktuálne filozofické problémy
 V.       28. Analýza filozofických textov
         29. Filozofická esej (I.a II. TC)
         30. Opakovanie
   Predmet: Spoločenskovedný seminár
    Ročník: III./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1. Úvodná hodina

         I. Základy psychológie

         2. Psychológia veda o človeku
         3. Disciplíny a smery psychológie
         4. Vývin psychiky (sociálne, individ., dedičné prostredie)
         5. Psychické procesy
         6. Psychodiagnstika
         7. Psychoterapia
         8. Psychologické testy
 X.       9. Prostriedky duševnej hygieny
         10. Opakovanie TC
         11. Beseda so psychológom

         II. Základy sociológie

         12. Čo je sociológia
         13. Kultúra, jej prvky
         14. Druhy sociálnych skupín
         15. Typy manţelstva
 XI.       16. Organizácie a jej ciele
         17. Komunita - mesto
         18. Komunita dedina
         19. Sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia
         20. Opakovanie TC
         21. Beseda so sociológom

         III. Základy politológie

 XII.      22. Čo je politológia - jej časti
         23. Bariéry štátnej suverenity
         24. Funkcie štátu
         25. Štátne symboly
         26. Horizontálna deļba štátnej moci - zákonodárna
         27. Horizontálna deļba štátnej moci - výkonná
 I.       28. Horizontálna deļba štátnej moci - súdna
       29. Územná samospráva (VÚC)
       30. Územná samospráva (miestna samospráva)
       31. Vertikálna deļba štátnej moci
       32. Národ v politike
       33. Menšiny v politike
       34. Hlavné inštitúcie EÚ
       35. Hlavné inštitúcie EÚ
 II.     36. Opakovanie TC
       37. Zhrnutie učiva

       IV. Základy práva

       38. Európska právna kultúra
       39. Legislatívny proces
       40. Úloha polície
       41. SR a ochrana ļudských práv
 III.     42. Rada Európy - orgány, úloha
       43. Občianske právo
       44. Rodinné právo
       45. Pracovné právo
       46. Trestné právo
       47. Opakovanie TC
       48. Beseda s právnikom

       V. Základy ekonómie a ekonomiky

       49. Základné ekonomické pojmy
 IV.     50. Vznik ekonómie ako vedy
       51. Trhový mechanizmus
       52. Výrobné faktory - práca
       53. Výrobné faktory - pôda
       54. Výrobné faktory - kapitál
       55. Národné hospodárstvo
       56. Formy podnikania
 V.      57. Formy podnikania - obchodné spoločnosti
       58. Finančné trhy
       59. Hospodárska politika štátu
       60. Monetárna, peňaţná politika štátu
       61. Fiškálna politika
 VI.     62. Svetové hospodárstvo
       63. Medzinárodný menový systém, fond
       64. Európska integrácia
       65. Zhrnutie TC
       66. Opakovanie
   Predmet: Spoločenskovedný seminár
    Ročník: IV./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1. Úvod do predmetu, obsah, formy práce
         I. Úvod do filozofie

         2. Predmet filozofie. Filozofia a mýtus
         3. Predpoklady vzniku filozofie
         4. Hlavné filozofické disciplíny
         5. Filozofia a náboţenstvo
         6. Filozofia a veda
         7. Filozofia a umenie
         8. Klasifikácia filozofií
         9. Opakovanie TC
         10. Systematizácia učiva

         II. Dejiny filozofie
         Antická filozofia

         11. Vznik filozofie v Grécku. Milétska škola
         12. Pytagoras a jeho škola
         13. Eleátska škola
 X.       14. Parmenides
         15. Herakleitos
         16. Empedokles a Anaxagoras
         17. Grécky atomizmus - Demokritos, Leukippos
         18. Sofisti
         19. Sokrates
         20. Sokrates a teória poznania
         21. Platón - učenie o ideách
         22. Platón - predstavy o ideálnom štáte
         23. Opakovanie
         24. Aristoteles - logika, metafyzika
         25. Aristoteles - kozmogónia, učenie o duši
         26. Aristoteles - etika, štát
 XI.       27. Helenistické obdobie
         28. Opakovanie
         29. Aktualizácia učiva
         Stredoveká filozofia

         30. Patristika - Aurelius Augustinus
         31. Scholastika - spor o univerzálie
         32. Rozkvet scholastiky - Tomáš Akvinský
         33. Tomáš Akvinský - tomizmus
         Novoveká filozofia
         Renesančná filozofia

         34. Spoločenské predpoklady
         35. M. Kuzánsky
         36. G.Bruno - novoveká prírodoveda
         37. Sociálne teórie v období renesancie
         38. Zhrnutie učiva
    39. Opakovanie
    Klasická novoveká filozofia

    40. Spoločenské predpoklady - periodizácia
XII.  41. F. Bacon - idoly
    42. F. Bacon - metóda poznania
    43. R. Descartes
    44. R. Descartes - problém hranic a objektivita poznania
    45. B. Spinosa - racionalizmus
    46. G.W.Leibniz
    47. Opakovanie
    48. J. Locke - empirizmus
    49. G. Berekeley
    50. Osvietenská filozofia - charakteristika, periodizácia
    51. Osvietenská filozofia vo Francúzsku - Montesquieu
    52. Voltaire
 I.  53. J. J. Rouseau
    54. J. J. Rouseau
    55. Opakovanie
    56. Zhrnutie učiva
    57. Nemecký klasický idealizmus - charakteristika
    58. I. Kant
    59. I. Kant - objektivita poznania
    60. G. Hegel
    61. G. Hegel - systémová teória dialektiky
    62. Opakovanie polročného učiva
    Poklasická filozofia 19.storočia

    63. Spoločenské predpoklady
    64. Pozitivizmus
    65. A. Comte
II.  66. Marxistická filozofia
    67. Antropologická orientácia
    68. L. Wittgenstein - myslenie orientované na jazyk
    69. L. Wittgenstein - problém poznávacieho statusu jazyka
    70. Filozofia ţivota
    71. Opakovanie
    72. Systematizácia učiva
    Moderná filozofia 20.storočia

    73. Fenomenológia
    74. Filozofia existencie a existencializmus
    75. Pragmatizmus - poznanie, pravda a význam
    76. Pragmatizmus - W.James
    77. Náboţenská filozofia
    78. Analytická filozofia
III.  79. Filozofia vedy
    80. Opakovanie
    81. Stručný vývin filozofického myslenia na Slovensku
    82. Stručný vývin filozofického myslenia na Slovensku
    83. Opakovanie II.TC
   III. Religionistika

   84. Náboţenstvo a demokracia
   85. Náboţenstvo a diktatúra
   86. Religionistika - podstata náboţenstva
   87. Formy náboţenstva
   88. Svetové náboţenstva - kresťanstvo
   89. Svetové náboţenstva - islam
   90. Svetové náboţenstva - budhizmus
   91. Pravoslávie, protestantizmus
   92. Sekty a náboţenské kulty
IV.  93. Aktualizácia učiva
   94. Opakovanie

   IV. Základy psychológie

   95. Psychika človeka, psychické procesy
   96. Človek ako osobnosť, psycholog.schopnosti
   97. Psychodiagnostika
   98. Psychoterapia
   99. Význam poradenstva
   100. Zhrnutie a aktualizácia učiva
   101. Opakovanie

   V. Základy sociológie

   102. Integrujúci vplyv kultúry na spoločnosť
   103. Sociálny status a sociálna rola
   104. Sociálne skupiny
   105. Sociálne nerovnosti
   106. Ţivot v pospolitostiach
V.  107. Aktualizácia učiva
   108. Opakovanie

   VI. Základy ekonómie a ekonomiky
   109. Typy ekonomík
   110. Výrobné faktory
   111. Formy podnikania v SR
   112. Úloha peňazí a bánk
   113. Opakovanie

   VII. Základy práva

   114. Odvetvia práva
   115. Ļudské práva
   116. Ochrana právneho poriadku
   117. Opakovanie

   VIII. Základy politológie

   118. Funkcie štátu, štátne symboly
   119. Politické strany v SR
120. Opakovanie
                Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak má:
poznať históriu obce
poznať súčasnosť obce
vysvetliť význam symbolov obce
poznať osobnosti obce
byť hrdý na svoju obec
zvýšiť záujem o kultúrny a
spoločen.ţivot v obci
vedieť,kto je starostom obce
poznať spôsob volieb
poznať svoj región
mať vzbudenú hrdosť na svoju vlasť
poznať štátne symboly
si uvedomovať význam EÚ
byť tolerantný k národom v EÚ
mať prebudené európske cítenie
poznať základné prvky psychiky
poznať základné typy osobnosti
rozlíšiť dva druhy pamäte
dokázať vyuţívať poznatky z hodin
v kaţdodennom ţivote
si uvedomovať súvislosť medzi
pamäťou a myslením
si uvedomovať vytváranie soc.vzťahov v skupinach

poznať rolu jednotlivca v skupine
vedieť rešpektovať kaţdého člena skupiny
sa naučiť riešiť konflikty kompromisom

si uvedomovať nutnosť spolupráce
pri riešení úloh


prezentovať a obhájiť svoju prácu
               Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
            Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak má:
poznať základné znaky ļudskej spoločnosti
a jej rozvrstvenie
poznať hlavné príčiny sociálnych zmien
vedieť vysvetliť príčiny migrácie
vymenovať rasy a ich znaky
poznať svetové náboţenstva byť k nim tolerantný
chápať hodnoty jednotlivých kultúr
poznať príčiny a dôsledky
vojen a terorizmu
poznať vzťah medzi občanom a štátom
poznať korene občianskej spoločnosti
vedieť vymenovať znaky štátu
vedieť definovať právny štát
chápať význam ústavy

poznať úlohy parlamentu
poznať právomoci prezidenta a súdov
chápať činnosť samosprávy
vymenovať princípy demokracie
a vymedzenie tohto pojmu
vysvetliť všeobecné a rovné volebné práva
vedieť význam v rozdielných typoch volieb

vedieť vymenovať základné ļud.práva a slobody
poznať základné dokumenty o ĻP
poznať svoje práva
poznať svoje povinnosti
sa orientovať v mimovládnych organizáciach
a charitatívnej činnosti
poznať fungovanie parlamentu
získať zručnosti občianskeho ţivota
                Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 01 33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak vie:vysvetliť príčiny vzniku štátu
charakterizovať znaky štátu
uviesť príklady na jednotlivé vnútorné a vonkajšie
funkcie štátu
rozlíšiť formy vlády


vysvetliť príčiny rozdelenia štátnej moci
charakterizovať jednotlivé druhy noriem

popísať funkcie právnych inštitúcií SR


popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym
poriadkom štátu
definovať pojem právne predpisy
hierarchizovať pojmy právneho poriadku SR


vysvetliť poslanie Zákona o rodine
vysvetliť dopad ukončenia manţelstva rozvodom

vysvetliť pojmy: trestný čin, prezumpcia
neviny, atď.
                Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky
ţiak vie:vysvetliť príčiny vzniku štátu
charakterizovať znaky štátu
uviesť príklady na jednotlivé vnútorné a vonkajšie
funkcie štátu
rozlíšiť formy vlády


vysvetliť príčiny rozdelenia štátnej moci
charakterizovať jednotlivé druhy noriem

popísať funkcie právnych inštitúcií SR


popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym
poriadkom štátu
definovať pojem právne predpisy
hierarchizovať pojmy právneho poriadku SR


vysvetliť poslanie Zákona o rodine
vysvetliť dopad ukončenia manţelstva rozvodom

vysvetliť pojmy: trestný čin, prezumpcia
neviny, atď.
                Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky
ţiak má:
     poznať podstatu ļudskej psychiky
vedieť rozpoznať psychické procesy
poznať typy emócií
vedieť charakterizovať jednotlivé typy ļudí
vedieť vypočítať a analyzovať IQ
poznať jednotlivé postoje ļudí
poznať metódy učenia
poznať zásady dušev.hygieny
poznať význam poradenstva
poznať základné sociálne pojmy
uvedomiť si dôleţitosť sociálnych skupin
poznať význam a typy rodiny
poznať práva a povinnosti v škole
dokázať charakterizovať samosprávu
vedieť racionálne vyuţit voļný čas
vedieť charakterizovať deviácie správania
dokázať objasniť podstatu problémov
vedieť rozlíšiť typy štátov a formy vlád
vedieť charakter.právny štát
vedieť význam ústavy
dokázať vysvetliť podst.demokracie
vedieť rozlíšiť formy demokracie
poznať princíp volieb
vedieť rozlíšiť voleb.systémy
poznať aktuál.voleb.situáciu v SR
poznať politický systém
poznať zákl.ļuds.práva
dokázať uviesť dokumenty OĻP
poznať systém ochrany ĻP
poznať práva dieťaťa
vedieť vysvetliť rozdiel medzi morál.a práv.normami
vedieť charakt.právny systém
vedieť rozlíšiť zmysel a význam občianskeho,
rodinného a trestného práva
dokázať uviesť konkrétne príklady zo ţivota
dokázať porovnať náplň a funkciu jednotlivých
orgánov právnej ochrany
vedieť vysvetliť pojem vzácnosti
dokázať porovnať typy ekonomik
vedieť sa prakticky orientovať v problematike
poznať ovplyv.dopytu s ponukou
poznať proces tvorby cien
vedieť vysvetliť špecifiká trhu práce
preukázať prakt. orient.v trhu EÚ
vedieť identif.príčiny nezamestn.
poznať význam úradu práce
vedieť zhodnotiť profes.orientáciu
vedieť vyhļadať informácie o zamestnaní
vedieť vyprac.potrebné dokumenty
vedieť napísať prof.ţivotopis
poznať význam prac.zmluvy
vedieť posúdiť výhody a rizika podnikania


poznať hodnoty eur.bank.a mincí
poznať úlohy bánk
vedieť vysvetliť typy daní
vedieť význam odvodov
                Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-30
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak vie:
uviesť rozdiel medzi filozof.a myt.myslením
odlíšiť filozofické otázky od beţných otázok
uviesť základné znaky filozofie, vedy, umenia a
ideológie
identifikovať prvky filozofickej reflexie
sformulovať vlastné stanovisko k filozofickému textu
charakterizovať spoločné črty Západnej filozofie
uviesť ťaţiskové témy pre jednotlivé obdobia filozofie
interpretovať filozofické myslenie
charakterizovať stanoviská uvedených filozofov k ich
riešeniu
určiť základné identifikačné znaky svetových
náboţenstiev
vysvetliť význam náboţenských sviatkov a tradícií
rozoznať prejavy sektárskeho myslenia
identifikovať prejavy náboţenskej neznášanlivosti
napísať jednoduchú filozofickú esej s vyuţitím
vedomostí z prvých dvoch TC
analyzovať filozofické texty
                Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Feb-66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
ţiak má:
vedieť pochopiť podstatu psychológie ako vedy
si osvojiť základné pojmy zo psychológie
poznať zákonitosti prejavov
poznať dôleţitosť duševnej hygieny
chápať dôleţitosť sociológie
poznať prvky kultúry
poznať druhy sociálnych skupín
vedieť vysvetliť základné sociálne poznatky
vedieť vymedziť predmet politológie a poznať
jej význam
dokázať popísať štátne symboly
vedieťpochopiť princípy fungovania štátnej moci
poznať menšiny ţijúce v SR
byť tolerantný k menšinám
vedieť vysvetliť úlohu EÚ
vedieť porovnať jednotlivé typy právnych kultúr
chápať dôleţitosť ochrany ĻP
vedieť vysvetliť odvetvia práva a ich delenie
poznať základné ekonomické pojmy
dokázať charakterizovať trhový mechanizmus
a výrobné faktory
poznať základné formy podnikania
vedieť pochopiť podstatu finančného trhu
vedieť objasniť podstatu inflácie
vedieť analzyovať národné a svetové hospodárstvo
vedieť analyzovať integračné procesy vo svete a
v Európe
                Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4.120
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium
        Výkonový štandard            Poznámky
Ţiak vie:
uviesť rozdiel medzi filozof.a myt.myslením
odlíšiť filozofické otázky od beţných otázok
uviesť základné znaky filozofie, vedy, umenia a
ideológie
identifikovať prvky filozofickej reflexie
sformulovať vlastné stanovisko k filozofickému textu
charakt.spoločné a rozdielne črty filozof. období
uviesť ťaţiskové témy pre jednotlivé obdobia filozofie
interpretovať filozofické myslenie
charakterizovať stanoviská uvedených filozofov k ich
riešeniu
určiť základné identifikačné znaky svetových
náboţenstiev
vysvetliť význam náboţenských sviatkov a tradícií
rozoznať prejavy sektárskeho myslenia
identifikovať prejavy náboţenskej neznášanlivosti
rozpoznať psychické procesy
poznať podstatu ļudskej psychiky
charakterizovať jednotlivé typy ļudí
vypočítať a analyzovať IQ
poznať jednotlivé postoje ļudí

dodrţiavať zásady dušev.hygieny
objasniť význam poradenstva


pochopiť význam iných kultúr
uvedomiť si dôleţitosť sociálnych skupin
dokázať objasniť podstatu problémov
rozlíšiť druhy sociálnych skupín
vysvetliť základné sociálne poznatky
dokázať charakterizovať trhový mechanizmus
a výrobné faktory
charakterizovať základné formy podnikania
vedieť pochopiť podstatu finančného trhu
vedieť objasniť podstatu inflácieporovnať jednotlivé typy právnych kultúr
chápať dôleţitosť ochrany ĻP
vysvetliť odvetvia práva a ich delenie
popísať štátne symboly
pochopiť princípy fungovania štátnej moci
vymenovať a charakterizovať politické strany v SR
   Predmet: finančná gramotnosť                                    Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť
    Ročník: IV./8G                                    Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 1/30
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk                                  Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


     Počet
Mesiac              Obsahový štandard                    Výkonový štandard              Poznámky
     hodín
      4           človek vo sfére peňazí          ţiak vie posúdiť význam trvalých ţivotných hodnôt,
                                         zváţiť vplyv peňazí na ich zachovávanie
                                        a na základe toho vybrať a stanoviť ţivotné
                                        priority a východiská zabezpečenia ţivotných
                                                  potrieb


      4     finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí        ţiak vie pouţívať spoļahlivé informácie a
                                        rozhodovacie procesy v osobných financiách
                                      ţiak vie prevziať zodpovednosť za osobné finančné
                                                 rozhodnutia
                                      ţiak vie stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu
                                                spotrebiteļov
                                        ţiak dokáţe nájsť a vyhodnotiť informácie z
                                               rozmanitých zdrojov
                                        ţiak dokáţe kontrolovať osobné informácie


      4   zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie ţivotných potrieb;   ţiak rozumie a orientuje sa v zabezpečovaní
                   príjem a práca               ţivotných potrieb jednotlivca a rodiny; vie
                                        vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu


      5       plánovanie a hospodárenie s peniazmi         ţiak dokáţe organizovať osobné financie
                                        a pouţívať rozpočet na riadenie hotovosti


      4              úver a dlh                ţiak rozlišuje výhodnosť, poţičiavanie za
                                         priaznivých podmienok a zvládanie dlhu


      4           sporenie a investovanie           ţiak aplikuje rôzne investičné stratégie, ktoré sú
                                            v súlade s osobnými cieļmi                                 Gymnázium Janka Jesenského
                              Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
                            ţiak vie vysvetliť, akým spôsobom
                          investovanie buduje majetok a pomáha
                             pri plnení finančných cieļov


5  riadenie rizika a poistenie        ţiak chápe pojem riziko, vie identifikovať základné
                       druhy rizík a vysvetliť základné metódy riadenia rizík


                        ţiak vie vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad
                       zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby
                          ţiak vie vysvetliť rozdiel medzi verejným a
                           súkromným (komerčným) poistením;
                           vymenovať povinné a nepovinné druhy
                                verejného poistenia
                  Gymnázium Janka Jesenského
               Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
   Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
   Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
   Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
   Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
   Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
   Predmet: Psychológia
    Ročník: III./4.G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.    6  VŠEOBECNÁ PSYCHOLÓGIA
        Predmet psychológie
        Začlenenie PSY do rámca vedeckých disciplín
        Psychologické disciplíny
        PSY ako veda a jej hranice
        Psychika. Determinácia psychiky
 X.      Formy, obsahy duševného ţivota (psychické
      8  procesy, stavy a vlastnosti)
        Metódy pouţívané v PSY (pozorovanie, rozhovor,
        experiment, testy, anlýza dokumentov) a etika
        ich pouţitia
 XI.      Psychologické smery
      8  štrukturalizmus, asocianizmus
        reflexológia, behaviorizmus
        tvarová PSY, kognitívna PSY
        hlbinná PSY, humanistická PSY
 XII.     PSYCHOLÓGIA OSOBNOSTI
      6  Osobnosť – definícia osobnosti
        Osobnosť a prostredie (adaptácia, vývin, výchova)
        Štruktúra osobnosti
        Črta a vlastnosť
 I.      Typológie osobnosti
      6  Schopnosti. Inteligencia. Tvorivosť
 II.     Poruchy intelektu
      6  Charakter.Postoje.Potreby.Záujmy.Ašpirácie.Ciele
 III.     Sebauvedomenie.Sebahodnotenie.Sebaobraz
      8  Sebaúcta. Svedomie
        Zrelosť osobnosti. Rodina. Výchova
 IV.      Osobnosť a psychické zdravie. Zdravie
      6  Náročné ţivotné situácie. Problémy. Konflikty
        Frustrácia. Stres
 V.    6  Zvládanie náročných ţivotných situácií


        Láska, strach, smútok, radosť, smiech, hnev,
        agresia v ţivote človeka
 VI.    6  Neuróza
        Depresia
        Psychopatia
        Vytváranie pozitívneho scenára ţivota
        Ţivotný štýl. Psychohygiena
   Predmet: Psychológia
    Ročník: IV./4.G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
IX.    12   Opakovanie - Všeobecná PSY a PSY osobnosti (3.roč.)
X.    16  VÝVINOVÁ PSYCHOLÓGIA
        Vývinové štádiá - detstvo, dospelosť, staroba
XI.    36  SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA (+prakt.cvičenia a náčuvy)
        Predmet sociálnej psychológie
        Človek a skupina
        Socializácia. Sociálne a iné normy správania
XII.      Sociálne učenie
        Skupina. Klasifikácia skupiny
        Sociálna rola. Sociálny status
I.       Sociálna pozícia
        Vodcovstvo a vedenia skupiny
II.      Štýly vedenia skupiny
     38  Skupina a dav. Rodina
        Sociálna identita
        Medzietnické vzťahy. Tolerancia
        Sociálna komunikácia
        Asertivita
III.      Afiliácia, samota, osamotenie
        Agresia. Agresivita
        Hostilita. Šikanovanie
        Prosociálne správanie
IV.    12  PSYCHOHYGIENA
        Príčiny vzniku duševných porúch
        Psychózy a neurózy
        Drogové závislosti
V.     6  Opakovanie - Vývinová PSY a Sociálna PSY
                Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky


ŢIAK:
Vie definovať, popísať, charakte-
rizovať, vymenovať základné
pojmy, kategórie, javy

Charakterizuje determinanty...
definuje pociťovanie, pamäť atď.
popíše proces vnímania, schému
vôļového konania, metódy na
získavanie informácií


Charakterizuje jednotlivé
psychologické smeryDefinuje osobnosť zo PSY hļa-
diska
Vymenuje typy temperamentu
Vyjadruje vlastnými slovami typic-
ké vlastnosti lit.hrdinu


Ukáţe, ako charakter a postoje
ovplyvňujú správanie človeka
podļa správania človeka
usúdi o črtách osobnosti

Zistí, v čom môţe spočívať prob-
lém adaptácie na spoločenské
normy

ŢIAK:
Vie analyzovať a zaradiť napr.
radosť, smútok atď.do rámca
prejavov duševného ţivota
vie vysvetliť a analyzovať
psychické zravie jako stav
človeka
                Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4/
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky


ŢIAK:
Vie definovať, popísať, charakte-
rizovať, vymenovať základné
pojmy, kategórie, javy

Definuje predmet sociál. PSY, sociálnu skup., dav...

Popíše prácu sociálneho psychológa,
druhy štýlov vedenia skupiny, konflikt rol, ...
Charakterizuje prosociálne správanie,
neverbálnu komunikáciu, ...
Vymenuje základné znaky sociálnej skupiny,
vymenuje sociálne normy,...
Vysvetlí pojem socializácia, masová komunikácia
Interpretuje kedy a ako sa vytvárajú/menia postoje,
význam normy pre sociálnu skupinu
Porovná rodinu ako primárnu skupinu
s ostatnými skupinami
Konkretizuje, ktoré z desatora asertívnych práv
bolo pre konkrétneho ţiaka najprospešnejšie


Chápe rozdiel medzi psychic.chorobou a stavom

Pozná drogovú prevenciu
   Predmet: Matemaika
    Ročník: príma
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
 IX.         Počtové výkony s prirodzenými číslami (35)
         1  Zápis čísel - cifry, číslice, a veļké čísla
         2  Číselná os
         2  Porovnávanie a zaokrúhļovanie čísel
         2  Sčitovanie a odčitovanie
         2  Slovné úlohy na sčitovanie a odčitovanie
         2  Násobenie
         2  Delenie bez zvyšku (úplný podiel)
 X.       2  Deliteļnosť 2, 5, 10
         2  Deliteļnosť 3, 4, 6, 9
         2  Násobenie a delenie 10, 100, 1000 ...
         3  Delenie so zvyškom (neúplný podiel)
         3  Delenie dvojciferným deliteļom
         3  Delenie trojciferným deliteļom
 XI.       2  Poradie počtových výkonov
         2  Slovné úlohy
         1  Súhrn učiva
         1  1. písomná práca
         1  Oprava 1. písomnej práce
           Počtové výkony s desatinnými číslami (47)
         2  Meriame teplotu
         1  Kladné desatinné číslo - rád číslice
         2  Sčitovanie desatinných čísel
         2  Odčitovanie desatinných čísel
         2  Násobenie desatinných čísel 10, 100, 1000, ...
 XII.      2  Delenie desatinných čísel 10, 100, 1000, ...
         2  Premena jednotiek dĺţky
         2  Premena jednotiek hmotnosti
         2  Počítame v eurách (sčitovanie, odčitovanie)
         2  Zvyšovanie a zniţovanie cien
         2  Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom
 I.       3  Násobenie desatinného čísla desatinným číslom
         2  Delenie menšieho prirodzeného čísla väčším
         1  2. písomná práca
         1  Oprava 2. písomnej práce
         2  Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom
         3  Delenie desatinného čísla desatinným číslom
 II.      2  Delenie desatinného čísla desatinným číslom
         2  Počítame v eurách (násobenie, delenie)
         2  Zobrazenie desatinných čísel na číselnej osi
         2  Porovnávanie a zaokrúhļovanie desatinných čísel
         2  Aritmetický priemer
         1  Periodické čísla
         2  Slovné úlohy
 III.      1  Súhrn učiva
           Obsahy rovinných útvarov (11)
         1  Obdĺţnik a štvorec (vlastvosti, rysovanie)
         1  Výpočet pribliţného obsahu a obvodu v štvorcovej sieti
         1  Provnávanie obsahov rovinných útvarov
         2  Obvod a obsah štvorca a obdĺţnika s celočíselnými
           rozmermi
         2  Obvod a obsah štvorca a obdĺţnika s desatinnými
           rozmermi
         1  Jednotky dĺţky a obsahu
         2  Premena jednotiek dĺţky a obsahu
         2  Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zloţených zo
           štvorcov a obdĺţnikov
         3  Slovné (kontextové) úlohy
 IV.       1  3. písomná práca
         1  Oprava 3. písomnej práce
           Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami (24)
         1  Uhly okolo nás
         1  Uhol, vrchol a ramená (označenie, pomenovanie)
         2  Porovnávanie uhlov
         2  Rozdelenie uhlov podļa veļkostí (bez stupňov)
         1  Uhly v trojuholníku
         1  Rozdelenie trojuholníkov podļa veļkostí uhlov
         2  Meranie uhlov (uhlomer, stupňová miera)
 V.       3  Rysovanie uhlov
         1  Rozdelenie uhlov podļa veļkostí v stupňoch
         2  Os uhla
         2  Susedné a vrcholové uhly
         2  Sčítanie a odčítanie uhlov a ich veļkostí
         2  Násobenie a delenie uhlov dvomi
 VI.         Kombinatorika v úlohách (11)
         2  Usporiadanie prvkov do radu(rôzne systémy vypisovania)
         3  Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných čísel (prvkov) z dané-
           ho počtu číslic (prvkov)
         2  Štatistika, pravdepodobnosť a kombinatorika (zhromaţ-
           ďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov)
         1  4. písomná práca
         1  Oprava 4. písomnej práce
         2  Úlohy na rozvoj logického myslenia
   Predmet: matematika
    Ročník: II. / 8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                  Obsahový štandard
     hodín
           Opakovanie a prehlbovanie učiva
           Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi.
           Vzdialenosť čísel na číselnej osi
           Porovnávanie, usporiadanie a zaokrúhļovanie desatinných
 čísel.
Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie desatinných čísel
Premena jednotiek dĺţky a hmotnosti
Výpočet pribliţného obsahu rovinných útvarov
 vo štvorcovej sieti.
Obvod a obsah štvorca a obdĺţnika
Jednotky obsahu – premena jednotiek obsahu
Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zloţených zo
 štvorcov a obdĺţnikov
Uhol a jeho veļkosť, operácie s uhlami
Kombinatorika v úlohách
Zlomky, počtové výkony so zlomkami, Racionálne čísla
Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku
Znázornenie zlomkov na číselnej osi.
Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich krátenie
 a rozširovanie.
Základný tvar zlomku.
Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov s rovnakými
čitateļmi alebo rovnakými menovateļmi
Sčitovanie a odčítavanie zlomkov
Zmiešane číslo
Násobenie a delenie zlomku
Počítanie so zlomkami prevodom na desatinné čísla
Vzťah medzi zlomkom a desatinným číslom.

Percentá
Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent
Promile. Pouţitie promile v praxi.
Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel.
Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným
 diagramom.
Jednoduché úrokovanie.Objem a povrch kvádra a kocky
Voļné rovnobeţné premietanie
Obrazy kvádra a kocky vo voļnom rovnobeţnom
 premietaní

Telesá zloţené z kvádrov a kociek
Sieť kvádra a kocky.
Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu a ich premena
Povrch kvádra a kocky.
         Pomer, priama a nepriama úmernosť.
         Pomer, rozdeļovanie celku v danom pomere.
         Mierka plánu a mapy.
         Priama a nepriama úmernosť.
         Jednoduchá trojčlenka
         Vyuţitie priamej úmernosti v praxi

         Kombinatorika
         Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte
         z oblasti rôznych hier, športu a z rôznych oblastí
         ţivota (propedeutika variácií).
         Rôzne spôsoby vypisovania na jednoduchých úlohách
         Pravidlo súčtu a súčinu
         Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh
         Riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami
   Predmet: matematika
    Ročník: tercia
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.       6 Opakovanie a prehlbovanie učiva
          Racionálne čísla a počtové výkony s nimi
          Priama a nepriama úmernosť, pomer
          Zhodnosť geometrických útvarov, zhodné zobrazenie
          Pytagorova veta
          Konštrukčné úlohy
          Lineárne rovnice a nerovnice

       12 Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel
        Druhá a tretia mocnina a odmocnina
        Mocniny s mocniteļom – prirodzeným číslom
        Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami
         Zápis veļkých čísel v tvare a.10n , a = <1,...10)
         Práca na kalkulačke
         Vytváranie predstavy o veļmi veļkých a veļmi malých
     číslach
X.    Počítanie s veļkými číslami, zaokrúhļovanie a odhad
     výsledku
    22 Rovnobeţníky, lichobeţníky, obsah trojuholníka
     Rovnobeţky preťaté priamkou
     Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobeţkách
     Rovnobeţníky a ich základné vlastnosti vyplývajúce
     z rovnobeţnosti
     Výška rovnobeţníka
     Konštrukcia rovnobeţníkov
     Lichobeţník
XI.    Pravouhlý a rovnoramenný lichobeţník, objav niektorých
     ich vlastností
     Jednoduché konštrukcie rovnobeţníkov a lichobeţníka


     Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺţnika a trojuholníka
     Slovné úlohy z praxe
     Obvod a obsah lichobeţníka
     Slovné úlohy z praxe


    6 Hranoly, ich objem a povrch
     Hranol, jeho znázornenie a sieť
XII.   Objem a povrch hranola
     Pouţitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu hranola
    8 Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch
     Valec, ihlan, kuţeļ a ich siete.
     Guļa a rez guļou. Objem a povrch gule.
     Pouţitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu valca,
     ihlana, kuţeļa a gule


    10 Súmernosť v rovine
     Osová súmernosť, os súmernosti
I.    Stredová súmernosť, stred súmernosti

     Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti
     Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti

     Ukáţky stredovej súmernosti – útvarov


    18 Úpravy algebraických výrazov
     Celistvý výraz, mnohočlen
     Sčitovanie a odčitovanie celistvých výrazov
     Násobenie celistvých výrazov
     Úprava výrazov
     Definičný obor a obor hodnôt výrazu
II.    Lomený výraz
     Krátenie a rozširovanie lomených výrazov
     Násobenie lomeného výrazu celistvým výrazom

    10 Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav
     Riešenie lineárnych rovníc s jednou neznámou
     Riešenie rovníc s neznámou v menovateli     Riešenie sústavy lineárnych rovníc s dvoma neznámymi
     Slovné úlohy
     Vyjadrenie neznámej zo vzorca

    20 Grafické znázorňovanie závislostí
III.   Karteziánsky súradnicový systém


     Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí
     Súvis grafu s niektorými základnými vlastnosťami
     závislostí (rast, klesanie, najväčšie a najmenšie hodnoty)     Lineárna závislosť (lineárna funkcia), jej vlastnosti a graf
     Všeobecná rovnica lineárnej funkcie: y = k . x + q
     Koeficienty k a q v predpise lineárnej funkcie
IV.    Znázornenie priamej a nepriamej úmernosti graficky
     Graf a predpis priamej a nepriamej úmernosti
    8 Podobnosť trojuholníkov
     Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti
V.    Úsečka rozdelená v danom pomere     Podobnosť trojuholníkov
     Riešenie konštrukčných úloh

     Pouţtie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností,
     topografické práce v reálnych situáciách
VI.  10 Pravdepodobnosť a štatistika
     Pravdepodobnostné hry a pokusy.
     Plánovitý zber údajov a ich systemizácia pri
     jednoduchých a primeraných experimentoch


     Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov
     a diagramov.


     Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber.
     Realizácia vlastných jednoduchých štatistických
     prieskumov - projektov, ich spracovanie     Tabuļky, grafy a diagramy, ich čítanie, interpretácia
     a tvorba, prechod od jedného typu znázornenia k inému.
    2 Záverečné opakovanie
   Predmet: matematika
    Ročník: štvrtý/8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.       6 Opakovanie a prehlbovanie učiva
          Racionálne čísla a počtové výkony s nimi
          Priama a nepriama úmernosť, pomer
          Zhodnosť geometrických útvarov, zhodné zobrazenie
          Pytagorova veta
          Konštrukčné úlohy
          Lineárne rovnice a nerovnice

       12 Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel
        Druhá a tretia mocnina a odmocnina
        Mocniny s mocniteļom – prirodzeným číslom
        Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami
         Zápis veļkých čísel v tvare a.10n , a = <1,...10)
         Práca na kalkulačke
         Vytváranie predstavy o veļmi veļkých a veļmi malých
         číslach
 X.       Počítanie s veļkými číslami, zaokrúhļovanie a odhad
         výsledku
       22 Rovnobeţníky, lichobeţníky, obsah trojuholníka
        Rovnobeţky preťaté priamkou
        Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobeţkách
         Rovnobeţníky a ich základné vlastnosti vyplývajúce
         z rovnobeţnosti
         Výška rovnobeţníka
         Konštrukcia rovnobeţníkov
         Lichobeţník
 XI.       Pravouhlý a rovnoramenný lichobeţník, objav niektorých
         ich vlastností
         Jednoduché konštrukcie rovnobeţníkov a lichobeţníka
     Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺţnika a trojuholníka
     Slovné úlohy z praxe
     Obvod a obsah lichobeţníka
     Slovné úlohy z praxe


    6 Hranoly, ich objem a povrch
     Hranol, jeho znázornenie a sieť
XII.   Objem a povrch hranola
     Pouţitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu hranola
    8 Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch
     Valec, ihlan, kuţeļ a ich siete.
     Guļa a rez guļou. Objem a povrch gule.


     Pouţitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu valca,
     ihlana, kuţeļa a gule


    10 Súmernosť v rovine
     Osová súmernosť, os súmernosti
 I.    Stredová súmernosť, stred súmernosti

     Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti
     Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti

     Ukáţky stredovej súmernosti – útvarov


    18 Úpravy algebraických výrazov
     Celistvý výraz, mnohočlen
     Sčitovanie a odčitovanie celistvých výrazov
     Násobenie celistvých výrazov
     Úprava výrazov
     Definičný obor a obor hodnôt výrazu
II.    Lomený výraz
     Krátenie a rozširovanie lomených výrazov
     Násobenie lomeného výrazu celistvým výrazom
    10 Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav
     Riešenie lineárnych rovníc s jednou neznámou
     Riešenie rovníc s neznámou v menovateli     Riešenie sústavy lineárnych rovníc s dvoma neznámymi
     Slovné úlohy
     Vyjadrenie neznámej zo vzorca

    20 Grafické znázorňovanie závislostí
III.   Karteziánsky súradnicový systém


     Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí
     Súvis grafu s niektorými základnými vlastnosťami
     závislostí (rast, klesanie, najväčšie a najmenšie hodnoty)     Lineárna závislosť (lineárna funkcia), jej vlastnosti a graf
     Všeobecná rovnica lineárnej funkcie: y = k . x + q
     Koeficienty k a q v predpise lineárnej funkcie
IV.    Znázornenie priamej a nepriamej úmernosti graficky
     Graf a predpis priamej a nepriamej úmernosti
    8 Podobnosť trojuholníkov
     Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti
V.    Úsečka rozdelená v danom pomere     Podobnosť trojuholníkov
     Riešenie konštrukčných úloh

     Pouţtie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností,
     topografické práce v reálnych situáciách
VI.  10 Pravdepodobnosť a štatistika
     Pravdepodobnostné hry a pokusy.
         Plánovitý zber údajov a ich systemizácia pri
         jednoduchých a primeraných experimentoch


         Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov
         a diagramov.


         Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber.
         Realizácia vlastných jednoduchých štatistických
         prieskumov - projektov, ich spracovanie         Tabuļky, grafy a diagramy, ich čítanie, interpretácia
         a tvorba, prechod od jedného typu znázornenia k inému.
         2 Záverečné opakovanie
   Predmet: Matematika
    Ročník: prvý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.       Logika a mnoţiny
      1   Výrok, pravdivostná hodnota výroku
      2   Negácia výroku
      2   Logické spojky, zloţené výroky
      2   Kvantifikátory, negácia zloţených výrokov
      2   Pravidlá usudzovania, obrátená a obmenená veta
      1   Mnoţiny, určenie mnoţiny
      2   Operácie s mnoţinami
      2   Vennove diagramy, riešenie úloh
      1   Utvrdenie učiva

 X.       Čísla, číselné sústavy
      1   Princíp pozičnej sústavy, desiatková číselná sústava
      2   Sčítanie a násobenie v pozičnej sústave
      2   Dvojková a šestnásková čís.sústava
      1   História čísel
      1   Vedecký zápis čísla
    1  Zaokrúhļovanie, odhad
    1  Výpočty na kalkulačke
    3  Údaje vyjadrené percentami
    1  Utvrdenie učiva, riešenie úloh
      Teória čísel
    1  Deliteļnosť prir.čísel, kritériá deliteļnosti
    2  Prvočísla a zloţené čísla
XI.  2  Najmenší spol.násobok, najväčší spol.deliteļ čísel
    2  Slovné úlohy na NSD, nsn
    2  1.písomná práca
    3  Priamy, nepriamy dôkaz, dôkazové úlohy o deliteļnosti
    2  Mnoţina celých, racionálnych a reálnych čísel


      Planimetria
    2  Rovinné útvary
    3  Trojuholník, prvky trojuholníka, konštrukcia trojuholníka
XII.  1  Štvoruholníky
    2  Mnohouholníky, pravidelné n-uholníky

    2  Kruţnica, vzáj.poloha priamky a kruţnice
    1  Vzáj.poloha dvoch kruţníc
    2  Uhly v kruţnici
    3  Konštrukčné úlohy riešené pomocou mnoţín bodov
    1  Zobrazenie v rovine, zhodné zobrazenie
    2  Osová súmernosť, stredová súmernosť
 I.  2  Otáčanie, posunutie
    2  Konštrukčné úlohy riešené pomocou zobrazení
    2  Utvrdenie učiva, riešenie úloh
    2  2.písomná práca
    2  Podobné zobrazenia, rovnoļahlosť
    3  Konštrukčné úlohy na rovnoļahlosť

II.  3  Podobnosť útvarov, podobnosť trojuholn., Euklidove vety


      Výrazy, rovnice
    3  Mnohočleny, operácie s mnohočlenmi, rozklad na súčin

    2  Racionálny lomený výraz, definičný obor výrazu

    3  Výrazy s absolútnou hodnotou, odmocninou
III.  3  Úprava výrazov
    2  Rovnice, úpravy rovníc

    2  Rovnica s neznámou v menovateli, pod odmocninou
      Riešenie nerovníc, nerovnica s neznámou v menovateli

    2  Rovnice a nerovnice s neznámou v abs.hodnote
    1  Riešenie rovníc a nerovníc
    3  Kvadratická rovnica, diskriminant, korene
      2   Kvadratická rovnica s dvoma členmi

 IV.    2   Utvrdenie učiva, riešenie úloh
      2   3.písomná práca
      2   Vzťahy medzi koreňmi a koef.kvadr.rovnice
      2   Riešenie rovníc dôsl.úpravami
      3   Kvadratické nerovnice, riešenie kvadr.nerovníc

 V.    3   Rovnice a nerovnice s parametrom
      2   Lineárna rovnica a nerovnica s dvomi neznámymi
      4   Sústava lin.rovníc s 2 a 3 neznámymi

      2   Sústava lin. nerovníc s 2 neznámymi
      2   Slovné úlohy na rovnice a nerovnice
 VI.    2   Utvrdenie učiva, riešenie úloh
      2   4.písomná práca
      4   Systemizácia poznatkov, opakovanie
   Predmet:
    Ročník: II./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.       Pribliţné čísla
      1   Zaokrúhļovanie čísel, absolútna chyba čísla
      2   Počítanie s pribliţnými číslami
         Rovnice a nerovnice
      1   Ekvivalentné a dôsledkové úpravy rovníc
      2   Rovnice s neznámou v menovateli
      2   Rovnice s neznámou pod odmocninou
      1   Rovnice, riešenie rovníc
      2   Kvadratická rovnica, korene kvadr.rovnice
      2   Riešenie kvadratických rovníc
      2   Korene a koeficienty kvadratickej rovnice
      1   Kvadratické rovnice, riešenie úloh
 X.    2   Kvadratická nerovnica
      3   Riešenie kvadratickej nerovnice

         Funkcie
      1   Vlastnosti funkcií
      1   Lineárna funkcia, graf, vlastnosti
      2   Kvadratická funkcia, graf, vlastnosti
      2   Vlastnosti ďalších kvadr.funkcií
      2   Mocninové funkcie, vlastnosti, grafy
      1   Mocniny s celočíselným mocniteļom
      2   Inverzné funkcie
XI.  2  Odmocninová funkcia, odmocniny
    2  Mocniny s racionálnym mocniteļom
    1  Zhrnutie učiva
    2  1.písomná práca
    3  Exponenciálna funkcia, graf, vlastnosti
    3  Exponenciálne rovnice
    3  Logaritmická funkcia, graf, vlastnosti
XII.  1  Logaritmus, dekadický logaritmus
    3  Logaritmické rovnice
    1  Veļkosť uhla v stupňovej a oblúkovej miere
    2  Zobrazenie R do jedn.kruţnice
    5  Funkcia sinx, cosx, graf, vlastnosti
 I.  2  Funkcia tanx, graf, vlastnosti
    2  Zhrnutie učiva
    2  2.písomná práca
    4  Goniometrické rovnice
    2  Sínusová veta
II.  2  Kosínusová veta
    1  Utvrdenie učiva, riešenie úloh
      Kombinatorika, pravdepodobnosť
    2  Variácie, kombinácie, kombinačné číslo

    2  Riešenie rovníc a nerovníc s komb.číslami

    1  Vlastnosti pravdepodobnosti
    2  Pravdepodobnosť nezávislých javov
    2  Bernoulliho schéma
III.  2  Utvrdenie učiva, riešenie úloh
      Stereometria
    1  Zobrazenie telesa v priestore

    2  Vzájomné polohy priamok a rovín

    2  Rovnobeţnosť útvarov
    3  Rezy kocky
    3  Rezy mnohostenov
    2  Uhol priamok
IV.  2  Uhol rovín
    2  Utvrdenie učiva, riešenie úloh

    2  3.písomná práca
    2  Priamka kolmá na rovinu
    1  Kolmosť rovín
    2  Vzdialenosť bodu od priamky a roviny
    1  Uhol dvoch rovín
    2  Uhol priamky a roviny
V.   2  Objem a povrch kocky, kvádra, gule
    2  Objem ihlana, valca, kuţeļa
    2  Riešenie úloh na objemy a povrchy telies
    1  Utvrdenie učiva, riešenie úloh
      Logika, dôkazy
    1  Výroky, negácie výrokov, zloţ.výroky
      1   Hypotéza, dôkaz, priamy dôkaz
      2   Dôkazy deliteļnosti
 VI.    3   Dôkaz sporom
      1   Utvrdenie učiva, riešenie úloh
      2   4.písomná práca
      2   Riešenie úloh z praktickej matematiky
   Predmet: Matematika
    Ročník: tretí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.       Postupnosti a rady
      1   Funkcia, definícia, graf                  postupnosť chápe ako špeciálnu funkciu, vie u
      2   Postupnosť, definícia postupnosti             členy postupnosti, vlastnosti - monotónnosť,
      2   Rekurentné určenie postupnosti              ohraničenosť, a tieto vlastnosti dokázať
      2   Vlastnosti postupnosti                  vie dokázať, ţe postupnosť je AP alebo GP
      2   Aritmetická postupnosť                  ovláda základné vzťahy pre súčet, vyjadrenie n
      2   Geometrická postupnosť                  tého člena AP a GP, vie ich vyuţiť pri riešení
 X.    4   Úlohy s vyuţitím AP, GP                 slovných úloh
      1   Utvrdenie učiva
         Geometria
      1   Rovinné útvary                      vie definovať základné rovinné útvary, ovláda
      1   Konvexné, a nekonvexné mnoţiny bodov           definíciu konvexného útvaru a vie ju aplikovať
      1   Trojuholníky                        pozná druhy trojuholníkov a ich vlastnosti, dru
      1   Štvoruholníky                       štvoruholníkov a ich vlastnosti
      2   Mnohouholníky, pravidelné n-uholníky            vie vyuţiť vlastnosti útvarov na riešenie úloh
 XI.    3   Uhly v kruţniciach                    pozná vzťah medzi stredovým a obvodovým
      1   Mnoţiny bodov s charakteristickou vlastnosťou      uhlom
      2   Konštrukčné úlohy                     vie vyuţiť vlastnosti mn.bodov na konštrukciu
      2   1.písomná práca
      2   Konštrukčné úlohy
      2   Pravouhlý trojuholník, goniom.funkcie v pravouhl.troj.
 XII.   1   Pytagorova veta
      1   Euklidove vety
      2   Vyuţitie P.vety a E.vety na konštrukciu úsečky
      1   Všeobecný trojuholník
      2   Sínusová veta
      2   Kosínusová veta
 I.    2   Slovné úlohy
      1   Utvrdenie učiva
      2   2.písomná práca
      1   Zhodné zobrazenia
      2   Osová súmernosť
 II.   2   Stredová súmernosť
      2   Otáčanie, translácia
      3   Konštrukčné úlohy s vyuţ.zhodných zobrazení
      1  Podobné zobrazenie
 III.   1  Vety o zhodnosti a podobnosti
      2  Rovnoļahlosť
      3  Konštrukcia útvarov v rovnoļahlosti
      1  Utvrdenie učiva
        Štatistika
      1  Štatistický súbor, znak, zisťovanie
      2  Charakteristiky štat.súboru
      2  Absolútna a relatívna početnosť
 IV.    3  Spracovanie štat.zisťovania
      2  Utvrdenie učiva
      2  3.písomná práca
      2  Prezentácia ţiackych projektov
        Vektorová algebra
      1  Orientovaná úsečka
 V.    1  Reálny násobok orient.úsečky
      1  Súčet a rozdiel orient.úsečiek
      1  Sústava súradníc na priamke, v rovine a priestore
      2  Vektory, veļkosť vektora
      2  Operácie s vektormi
      2  Lineárna závislosť vektorov
      1  Skalárne násobenie vektorov
      2  Aplikácie skalárneho násobenia
 VI.    2  Vektorový súčin
      1  Utvrdenie učiva
      2  4.písomná práca
      1  Systemizácia poznatkov
   Predmet: Matematika
    Ročník: štvrtý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard
     hodín
 IX.    1  Vedecký zápis čísla
      3  Počítanie s mocninami, odmocninami X.    2  Výrazy, úpravy výrazov
      2  Lineárne rovnice, ekvivalentné a dôsledkové úpravy


 XI.    2  Sústavy lineárnych rovníc
      2  Nerovnice, nerovnice s neznámou v menovateli

 XII.   2  Riešenie rovníc a nerovníc v súčinovom tvare
      2  Riešenie slovných úloh na rovnice a nerovnice
 I.    2  Utvrdenie učiva
      1  Kvadratická rovnica
 II.   2  Kvadratická nerovnica
      1  Riešenie sústavy kvadratickej a lin.rovnice
 III.   1  Riešenie sústavy kvadratickej a lin.rovnice
      1  Percentá
      1  Riešenie slovných úloh na percentá
 IV.    2  Finančná matematika
      1  Finančná matematika v praxi
 V.    2  Utvrdenie a systemizácia učiva
   Predmet: cvičenia z matematiky
    Ročník: tretí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.   34  Funkcie, rovnice, nerovnice
        Úvod do vyučovania predmetu, literatúra
        Funkcia, definícia, vlastnosti
        Lin.a kvadr.funkcia, rovnice a nerovnice
        Funkcia abs.hodnoty, grafy a vlastnosti
        Rovnice a nerovnice s abs.hodnotou
 X.      Nepriama úmernosť, lin.lomená funkcia
        Lin.lomená funkcia, graf, vlastnosti
 XI.      Mocniny, odmocniny
        Mocniny, odmocniny, riešenie úloh
        Log., expon. rovnice a nerovnice
        Funkcie sinx, cosx, vlastnosti, grafy
 XII.      Funkcie tanx, vlastnosti, grafy
        Goniom.výrazy, úpravy
        Goniom.rovnice a nerovnice
 I.      Riešenie testových úloh
        18 Lineárna algebra
         Sústavy lineárnych rovníc, matice
 II.       Riešenie sústav rovníc Gauss.metódou
         Determinant matice
 III.      Determinant matice, rozvoj determinantu
         Technika počítania determinantov, Cramerovo prav.
         Hodnosť matice, Frobeniova veta
 IV.       Riešenie algebrických rovníc
        14 Analytická geometria
         Vektory, operácie s vektormi
         Veļkosť vektora, súradnice
 V.       Skalárny a vektorový súčin
         Analytické vyjadrenie priamky
 VI.       Analytické vyjadrenie roviny
         Riešenie testových úloh
   Predmet: Seminár z matematiky
    Ročník: štvrtý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac              Obsahový štandard
     hodín
 IX.    2  Mnoţiny a výroky
      2  Dôkazy, typy dôkazov
      2   Číselné mnoţiny-prirodzené čísla, celé čísla
    2  Racionálne, iracionálne, reálne čísla


    2  Algebrický výraz
    2  Úprava výrazov
    2  Rovnice, riešenie lin.a kvadratickej rovnice

    2  Nerovnice, riešenie lin.a kvadr.nerovnice
X.   2  Utvrdenie učiva, riešenie testových úloh
    2  Rovnice a nerovnice s abs.hodnotami
    2  Rovnice s parametrom
    2  Nerovnice s parametrom
    2  Sústavy rovníc a nerovníc

    2  Utvrdenie učiva, riešenie testových úloh
    2  Funkcia, vlastnosti funkcií

    2  Lineárna funkcia, kvadratická funkcia

XI.  2  Lin.lomená, racionálna funkcia

    2  Mocninové funkcie
    2  Inverzná funkcia, log.a exp.funkcia
    2  Logaritmické a exponenciálne rovnice a nerovnice

    2  Utvrdenie učiva, riešenie testových úloh
    2  Goniometrické funkcie, vlastnosti

    2  Goniometrické rovnice a nerovnice

    2  Postupnosti, vlastnosti postupnosti,AP, GPXII.  2  Limita postupnosti, nekonečný geom.rad
    2  Utvrdenie učiva, riešenie testových úloh
    2  Planimetria-rovinné útvary, kruţnica, uhly v kruţnici    2  Trojuholníky    2  Štvoruholníky, pravidelné n-uholníky

    2  Zhodné a podobné zobrazenia


 I.  2  Utvrdenie učiva, riešenie testových úloh
    2  Priestor, zobrazenie bodu, telesa v priestore
    2  Prieniky telies s priamkami a rovinami
    2  Metrické vzťahy v priestore, objemy a povrchy telies


    2  Utvrdenie učiva, riešenie testových úloh
    2  Vektor, operácie s vektormi

II.  2  Analytické vyjadrenie priamky, roviny, kruţnice
    2  Vzájomné polohy útvarov    2  Metrické vzťahy v priestore


    2  Utvrdenie učiva, riešenie testových úloh
    2  Variácie, variácie s opakovaním, permutácie
    2  Kombinácie, kombinačné číslo
    2  Pascalov trojuholník, binomická veta


    2  Utvrdenie učiva, riešenie testových úloh
III.  2  Pravdepodobnosť a štatistika
    2  Pravdepodobnosť a štatistika - riešenie úloh
    6  Riešenie testových úloh
    2  Kvadratické útvary - elipsa
    2  Kvadratické útvary - hyperbola
IV.  2  Kvadratické útvary - parabola
    4  Vzájomná poloha priamky a kuţeļosečky
    6  Príprava na ÚFIČ
V.   6  Systemizácia poznatkov, riešenie úloh
                Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4/132
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
 - vedieť v obore prirodzených čísel násobiť a deliť,
vrátane delenia so zvyškom (aj na kalkulačke)


 - poznať záklané znaky deliteļnosti prirodzených
čísel dvoma, piatimi, desiatimi, troma, štytmi,
šiestimi, deviatimi

 - ovládať algoritmus násobenia a delenia viacciferných
prirodzených čísel viacciferým prirodzeným číslom

 - vykonať skúku správnosti prevedenej počtovej
operácie

 - pri riešení úloh s viacerými počtovými úkonmi
vedieť rozhodnúť o poradí ich riešenia
 - anylyzovať text slovnej úlohy a diagnostikovať
dané a hļadané údaje potrebné pre riešeie úlohy


 - vedieť zapisovať desatinné čísla a určiť rád
číslice v zápise desatinného čísla
 - sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané destinné
čísla spamäti, ostatné písomne alebo pomocou
kalkulačky
 - násobiť a deliť kladné destinné čísla násobkami
čísla 10 spamäti
 - vedieť vyuţívať vlastnosti desatinných čísel pri
premene jednotiek dĺţky a hmotnosti
 - vedieť desatinné číslao deliť číslom prirodzeným
a číslom desatinným a správne zapísať zvyšok
 - vedieť urobiť skúšku správnosti a rozhodnúť
o potrebe realizácie tejto skúšky vzhļadom na
operácie odčítania delenia

 - zobraziť desatinné číslo na číselnej osi
 - vedieť zistiť vzdialenosť desatinného čísla
na číselnej osi
 - vedieť porovnávať, usporadúvať podļa predpisu
a zaokrúhļovať destinné číslo na celé číslo,
na destiny, stotiny, tisíciny ...

- vypočítať jednoduchý aritmetický priemer
- riešiť jednoduché slovné úloy
 - určiť pribliţný obsah rovinného útvaru vo štvorcovej
sieti

 - vedieť vypočítať obvod a obsah štvorca a
obdĺţnika

 - premieňať základné jednotky obsahu
s vyuţívaním vlastností desatinných čísel
 - vyuţiť získané poznatky z výpočtu obvodu a
obsahu štvorca a obdĺţnika pri výpočte obvodu
a obsahu kobrazcov zloţených zo štvorcov a
obdĺţnikov
 - anylyzovať útvary zloţené zo štvorcov a odĺţnikov
 - riešiť úlohy z praxe

 - zostrojiť uhol pomocou uhlomera, pznať vlastnosti
uhla, porovnať uhly podļa ich veļkosti numericky
 - poznať vlastnosti uhla

 - vedieť pomenovať trojuholník podļa jeho vnútorných
uhlov, vedieť vypočítať veļkosť tretieho vnútorného
uhla v stupňovej miere ak poznáme jeho
dva vnútorné uhly

- vedieť zostrojiť os uhla
- poznať a rozlišovať uhly vrcholové a susedné
- sčítať a odčítať veļkosti uhlov v stupňoch
- násobiť a deliť uhly dvomi

 - systematicky usporiadať daný malý počet prvkov
podļa predpisu
 - z daného počtu pvkov vybrať usporiadanú
skupinu prvkov
 - vedieť pokračovať v zadanom systéme
 - analyzovať úlohu z hļadiska stratégie jej riešenia
 - zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia tabuļkou
a diagramom
                Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s inform.)
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: V/165
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky
ţiak má:
Vedieť čítať a zapisovať desatinné čísla
Určiť rád číslice v zápise desatinného čísla
Zobraziť desatinné číslo na príslušnej číselnej osi.
Sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané
 desatinné čísla spamäti, ostatné písomne
 alebo pomocou kalkulačky.
Vypočítať jednoduchý aritmetický priemer.
Vedieť vyuţívať vlastnosti desatinných čísiel
 pri premene jednotiek dĺţky a hmotnosti.
Premieňať základné jednotky obsahu
Vyuţiť získané poznatky z výpočtu obvodu
 a obsahu štvorca a obdţţnika pri výpočte
 obvodu a obsahu obrazcov zloţených zo
 štvorcov a obdlţnikov.
Zostrojiť os uhla
Porovnávať uhly podļa ich veļkosti
Vedieť určiť a vypočítať veļkosť vrcholového a
 susedného uhla.
Sčítať a odčítať veļkosti uhlov
Systematicky usporiadať daný malý počet prvkov
 podļa predpisu.

Rozumieť pojmom: zlomok, zlomková čiara,
 čitateļ, menovateļ, krátenie a rozširovanie zlomku
Vedieť graficky znázorniť a zapísať zlomkovú
 časť z celku
Vedieť znázorniť zlomok na číselnej osi.
Porovnávať a usporadúvať zlomky s rovnakým
 menovateļom (čitateļom)
Vedieť krátiť zlomok a rozširovať zlomok.
Vedieť rozlíšiť pravý a nepravý zlomok.
Uplatňovať pri počítaní dohodnuté poradie operácií
Vedieť rozširovať a krátiť zlomky.
Vedieť čítať a písať desatinné zlomky.
Vedieť určiť periódu pri prevode zlomku na
desatinné číslo.

Vedieť vypočítať 1 percento (%) ako stotinu základu.
Vedieť vypočítať počet percent
Vedieť vypočítať základ
Vedieť vypočítať 1 promile (‰) ako tisícinu základu
Vedieť čítať údaje z diagramov
Vedieť zostrojiť kruhový alebo stĺpcový diagram
 z údajov z tabuļky
Vykonávať jednoduché úrokovanie.
Vedieť vypočítať úrok z danej istiny

Vedieť načrtnúť a narysovať obraz kvádra
 a kocky vo voļnom rovnobeţnom premietaní.
Načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky

Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a
povrchu kvádra a kocky s vyuţitím premeny
jednotiek obsahu a objemu
Vedieť vysvetliť pojmy pomer, prevrátený pomer,
 postupný pomer
Vedieť zapísať a upraviť daný pomer.
Vedieť zapísať a upraviť postupný pomer.
Riešiť úlohy s vyuţitím vzťahu v priamej
 a nepriamej úmernosti.


Tvoriť systém (strom logických moţností) na
 vypisovanie všetkých moţností.
Systematicky usporiadať daný počet predmetov
 (prvkov, údajov) všetkými moţnými spôsobmi
 do skupín
Určiť spoločnú matematickú podstatu v úlohe a
 počet všetkých moţných usporiadaní.
Pouţívať pravidla súčtu a súčinu pri riešení
 jednoduchých kombinatorických úloh.
Znázorniť dáta údaje v tabuļke a stromovým
 diagramom (grafom).
               Vzdelávacia oblasť: mat. a inf. Spol.
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4/132
            Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
Vedieť počítať príklady na priamu, nepriamu
úmernosť, zhodné zobrazenia, Pytagorovu vetu,
lineárne rovnice a nerovnice, kominatoriku,
jednoduché konštrukťné úlohy
Vedieť zapísať druhú a tretiu mocninu ļubovoļného
racionálneho čísla ako súčin rovnakých činiteļov.
Zapísať aj súčin konkrétneho väčšieho počtu
rovnakých činiteļov do tvaru mocniny a opačne.
Prečítať správne zápis druhej a tretej odmocniny
ļubovoļného kladného racionálneho čísla a určiť
v ňom stupeň odmocnenia a odmocnenca (základ).
Vedieť zapísať druhú a tretiu odmocninu
kladného racionálneho čísla, výpočet na kalkulačke
Vypočítať spamäti hodnotu druhej a tretej mocniny
malých prirodzených čísel a hodnotu druhej
odmocniny z čísel. Vedieť zapísať ako mocninu
čísla: 100,1000, 10 000,
Vedieť zapísať veļmi veļké čísla v tvare a.10n
Riešiť primerané numerické a slovné úlohy
s veļkými číslami s vyuţitím zručností odhadu
a zaokrúhļovania. Pouţívať zaokrúhļovanie
a odhad pri riešení praktických úloh.


Vedieť zostrojiť dve rovnobeţné priamky
(rovnobeţky) a, b, ktoré sú preťaté priečkou p
Vedieť určiť a vymenovať súhlasné a striedavé uhly
Poznať vlastnosti súhlasných a striedavých uhlov.
Riešiť úlohy s vyuţitím vlastností súhlasných a
striedavých uhlov.
Načrtnúť, narysovať, zostrojiť výšky a pomenovať
rovnobeţníky: štvorec, kosoštvorec, obdĺţnik,
kosodĺţnik a poznať ich základné vlastnosti
Rozlišovať pravouhlé a kosouhlé rovnobeţníky.
Načrtnúť lichobeţník, pomenovať a opísať
jeho základné prvky. Vedieť zostrojiť ļubovoļný
lichobeţník podļa zadaných prvkov a na základe
konštrukčného postupu.
Vedieť riešiť a narysovať konštrukčné úlohy pre
štvoruholníky
Poznať základné vzorce pre výpočet obvodu
a obsahu daných útvarov, vedieť výpočitať obvod
a obsah
Riešiť slovné úlohy z reálneho ţivota s vyuţitím
poznatkov o obsahu a obvode rovnobeţníkov,
trojuholníka a s vyuţitím premeny jednotiek dĺţky
a obsahu.
Poznať vzorec a vedieť vypočítať obvod a obsah
lichobeţníka.
Riešiť slovné úlohy z reálneho ţivota


Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo voļnom
rovnobeţnom premietaní. Poznať vlastnosti
podstavy a plášťa hranola.
Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov hranola.
Zostrojiť sieť kolmého hranola. Vypočítať objem
a povrch kocky, hranola a kvádra(aj v slov.úlohách).


Vedieť opísať valec, ihlan, kuţeļ a pomenovať ich
základné prvky. Vedieť určiť počet hrán, stien
a vrcholov ihlana. Načrtnúť valec, ihlan, kuţeļ
vo voļnom rovnobeţnom premietaní.
Zostrojiť sieť valca, ihlana, kuţeļa.
Vedieť opísať guļu a pomenovať jej základné prvky.
Dosadením do vzorcov vedieť vypočítať objem
a povrch gule.
Pouţvať vzorce pre výpočet objemu a povrchu
valca, ihlana, kuţļa a gule.Riešiť slovné úlohy na
výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kuţ. a gule


Vedieť určiť či sú geometrické útvary súmerné
podļa osi resp. podļa stredu.
Nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru
Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kruţnice
alebo jednoduchého útvaru zloţeného z úsečiek
a častí kruţnice v osovej s stredovej súmernosti.
Vedieť určiť osi súmernosti. Vedieť určiť stredovo
súmerné rovinné útvary (štvorec, obdĺţnik, kruh).


Správne chápať premennú ,vedieť sčitovať,
 odčitovať, násobiť, deliť celistvé výrazy, upraviť
výraz vynímaním pred zátvorku.
Vedieť výraz upraviť pomocou vzorcov.
Vedieť určiť definičný obor a obor hodnôt výrazu.
Vedieť opísať lomený výraz, vedieť násoboť a deliť
lomený výraz celistvým výrazom a aj lomeným
výrazom.


Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu
Riešiť jednoduché rovnice s neznámou v menovateli
Vedieť urobiť skúšku správnosti riešenia lin.rovnice
s neznámou v menovateli.Vedieť určiť pod.riešenia
rovnice (výrazu) s neznámou v menovateli.
Riešiť jednoduchú sústavu rovníc a slovné úlohy
vedúce k sústave rovníc
Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca


Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém.
Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.)
v pravouhlom súradnicovom systéme
Zostrojiť graf lin. závislosti podļa údajov z tabuļky
pre hodnoty x a y.
Vedieť opísať základné vlastnosti grafu
lineárnej funkcie (lineárnej závislosti) – tvar
grafu, súvislosť čísla k v predpise lineárnej
funkcie s jej rastom alebo klesaním.
Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými je
lineárna funkčná súvislosť.Vedieť zostaviť tabuļku
a zostrojiť graf lin.funkcie v obore reálnych čísel.
Poznať význam koeficientov v predpise lin. funkcie
Vedieť určiť, či je lin. funkcia rastúca/klesajúca
Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie napr. y = a
kde a je reálne číslo.Čítať údaje z grafu priamej
a nepriamej úmernosti a vedieť ich pouţiť.
Vedieť určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leţí na
grafe. Riešiť slovné úlohy na vyuţitie závislosti


Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti dvoch
geometrických útvarov.Rozhodnúť o podobnosti
dvojice daných útvarov v rovine. Vypočítať pomer
podobnosti pre dva rovinné útvary. Vedieť pouţiť
pomer podobnosti pri výpočtovej a konštruk. úlohe.
Poznať základné vety o podobnosti trojuholníkov .
Vedieť pouţiť pomer podobnosti k dvoch
podobných útvarov pri výpočtovej úlohe.
Vedieť vyuţívať vlastností podobností trojuholníkov
pri riešení prakt.úloh pri meraní vzdialeností a výšok
Riešiť jednoduché praktické topografické úlohy
s vyuţtím vlastností podobnosti trojuholníkov.
Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť – mierka mapy
a skutočné rozmery predmetov – mierka plánu.


Získať skúsenosti z porovnávania rôznych udalosti
z pohļadu na ich mieru pravdepodobnosti.
Vedieť uskutočňovať jednoduché a primerané
experimenty. Vedieť posúdiť a rozlíšiť moţné
nemoţné udalosti.
Vedieť rozhodnúť o pravdepodobnosti udalosti.
Vypočítať relatívnu početnosť udalosti.
Vedieť spracovať, plánovite a systematicky
zhromaţďovať a triediť údaje v experimente.
Zo zhromaţdených údajov vybrať štatistický súbor.
Vypočítať aritmet. priemer z primeraných údajov.
Zaznamenávať a usporadúvať údaje do tabuļky.
Čítať (interpretovať) údaje z tabuļky, z kruhového
diagramu a z stĺpcového grafu. Znázorniť údaje
z tabuļky kruhovým diagramom a stĺpcovým grafom
Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum.
Vedieť popísať triedenie štat. jednotiek a náhodný .
výber zo súboru.Pripraviť a spracovať jednoduchý
 vlastný projekt zameraný na štatistický prieskum
určitej udalosti s vyjadrením početnosti javu.
Riešiť primerané úlohy zo štatistiky .
Vedieť spracovávať získané hodnoty - údaje
z vlastného štatistického prieskumu do tabuļky.
Interpretovať údaje z tabuļky a prostredníctvom
viacerých druhov diagramov - grafov, znázorniť
hodnoty - údaje.
               Vzdelávacia oblasť: mat. a inf. Spol.
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
            Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
Vedieť počítať príklady na priamu, nepriamu
úmernosť, zhodné zobrazenia, Pytagorovu vetu,
lineárne rovnice a nerovnice, kominatoriku,
jednoduché konštrukťné úlohy
Vedieť zapísať druhú a tretiu mocninu ļubovoļného
racionálneho čísla ako súčin rovnakých činiteļov.
Zapísať aj súčin konkrétneho väčšieho počtu
rovnakých činiteļov do tvaru mocniny a opačne.
Prečítať správne zápis druhej a tretej odmocniny
ļubovoļného kladného racionálneho čísla a určiť
v ňom stupeň odmocnenia a odmocnenca (základ).
Vedieť zapísať druhú a tretiu odmocninu
kladného racionálneho čísla, výpočet na kalkulačke
Vypočítať spamäti hodnotu druhej a tretej mocniny
malých prirodzených čísel a hodnotu druhej
odmocniny z čísel. Vedieť zapísať ako mocninu
čísla: 100,1000, 10 000,
Vedieť zapísať veļmi veļké čísla v tvare a.10n
Riešiť primerané numerické a slovné úlohy
s veļkými číslami s vyuţitím zručností odhadu
a zaokrúhļovania. Pouţívať zaokrúhļovanie
a odhad pri riešení praktických úloh.


Vedieť zostrojiť dve rovnobeţné priamky
(rovnobeţky) a, b, ktoré sú preťaté priečkou p
Vedieť určiť a vymenovať súhlasné a striedavé uhly
Poznať vlastnosti súhlasných a striedavých uhlov.
Riešiť úlohy s vyuţitím vlastností súhlasných a
striedavých uhlov.
Načrtnúť, narysovať, zostrojiť výšky a pomenovať
rovnobeţníky: štvorec, kosoštvorec, obdĺţnik,
kosodĺţnik a poznať ich základné vlastnosti
Rozlišovať pravouhlé a kosouhlé rovnobeţníky.
Načrtnúť lichobeţník, pomenovať a opísať
jeho základné prvky. Vedieť zostrojiť ļubovoļný
lichobeţník podļa zadaných prvkov a na základe
konštrukčného postupu.
Vedieť riešiť a narysovať konštrukčné úlohy pre
štvoruholníky
Poznať základné vzorce pre výpočet obvodu
a obsahu daných útvarov, vedieť výpočitať obvod
a obsah
Riešiť slovné úlohy z reálneho ţivota s vyuţitím
poznatkov o obsahu a obvode rovnobeţníkov,
trojuholníka a s vyuţitím premeny jednotiek dĺţky
a obsahu.
Poznať vzorec a vedieť vypočítať obvod a obsah
lichobeţníka.
Riešiť slovné úlohy z reálneho ţivota


Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo voļnom
rovnobeţnom premietaní. Poznať vlastnosti
podstavy a plášťa hranola.
Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov hranola.
Zostrojiť sieť kolmého hranola. Vypočítať objem
a povrch kocky, hranola a kvádra(aj v slov.úlohách).


Vedieť opísať valec, ihlan, kuţeļ a pomenovať ich
základné prvky. Vedieť určiť počet hrán, stien
a vrcholov ihlana. Načrtnúť valec, ihlan, kuţeļ
vo voļnom rovnobeţnom premietaní.
Zostrojiť sieť valca, ihlana, kuţeļa.
Vedieť opísať guļu a pomenovať jej základné prvky.
Dosadením do vzorcov vedieť vypočítať objem
a povrch gule.
Pouţvať vzorce pre výpočet objemu a povrchu
valca, ihlana, kuţļa a gule.Riešiť slovné úlohy na
výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kuţ. a gule


Vedieť určiť či sú geometrické útvary súmerné
podļa osi resp. podļa stredu.
Nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru
Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kruţnice
alebo jednoduchého útvaru zloţeného z úsečiek
a častí kruţnice v osovej s stredovej súmernosti.
Vedieť určiť osi súmernosti. Vedieť určiť stredovo
súmerné rovinné útvary (štvorec, obdĺţnik, kruh).


Správne chápať premennú ,vedieť sčitovať,
 odčitovať, násobiť, deliť celistvé výrazy, upraviť
výraz vynímaním pred zátvorku.
Vedieť výraz upraviť pomocou vzorcov.
Vedieť určiť definičný obor a obor hodnôt výrazu.
Vedieť opísať lomený výraz, vedieť násoboť a deliť
lomený výraz celistvým výrazom a aj lomeným
výrazom.
Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu
Riešiť jednoduché rovnice s neznámou v menovateli
Vedieť urobiť skúšku správnosti riešenia lin.rovnice
s neznámou v menovateli.Vedieť určiť pod.riešenia
rovnice (výrazu) s neznámou v menovateli.
Riešiť jednoduchú sústavu rovníc a slovné úlohy
vedúce k sústave rovníc
Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca


Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém.
Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.)
v pravouhlom súradnicovom systéme
Zostrojiť graf lin. závislosti podļa údajov z tabuļky
pre hodnoty x a y.
Vedieť opísať základné vlastnosti grafu
lineárnej funkcie (lineárnej závislosti) – tvar
grafu, súvislosť čísla k v predpise lineárnej
funkcie s jej rastom alebo klesaním.
Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými je
lineárna funkčná súvislosť.Vedieť zostaviť tabuļku
a zostrojiť graf lin.funkcie v obore reálnych čísel.
Poznať význam koeficientov v predpise lin. funkcie
Vedieť určiť, či je lin. funkcia rastúca/klesajúca
Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie napr. y = a
kde a je reálne číslo.Čítať údaje z grafu priamej
a nepriamej úmernosti a vedieť ich pouţiť.
Vedieť určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leţí na
grafe. Riešiť slovné úlohy na vyuţitie závislosti


Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti dvoch
geometrických útvarov.Rozhodnúť o podobnosti
dvojice daných útvarov v rovine. Vypočítať pomer
podobnosti pre dva rovinné útvary. Vedieť pouţiť
pomer podobnosti pri výpočtovej a konštruk. úlohe.
Poznať základné vety o podobnosti trojuholníkov .
Vedieť pouţiť pomer podobnosti k dvoch
podobných útvarov pri výpočtovej úlohe.
Vedieť vyuţívať vlastností podobností trojuholníkov
pri riešení prakt.úloh pri meraní vzdialeností a výšok
Riešiť jednoduché praktické topografické úlohy
s vyuţtím vlastností podobnosti trojuholníkov.
Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť – mierka mapy
a skutočné rozmery predmetov – mierka plánu.


Získať skúsenosti z porovnávania rôznych udalosti
z pohļadu na ich mieru pravdepodobnosti.
Vedieť uskutočňovať jednoduché a primerané
experimenty. Vedieť posúdiť a rozlíšiť moţné
nemoţné udalosti.
Vedieť rozhodnúť o pravdepodobnosti udalosti.
Vypočítať relatívnu početnosť udalosti.
Vedieť spracovať, plánovite a systematicky
zhromaţďovať a triediť údaje v experimente.
Zo zhromaţdených údajov vybrať štatistický súbor.
Vypočítať aritmet. priemer z primeraných údajov.
Zaznamenávať a usporadúvať údaje do tabuļky.
Čítať (interpretovať) údaje z tabuļky, z kruhového
diagramu a z stĺpcového grafu. Znázorniť údaje
z tabuļky kruhovým diagramom a stĺpcovým grafom
Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum.
Vedieť popísať triedenie štat. jednotiek a náhodný .
výber zo súboru.Pripraviť a spracovať jednoduchý
 vlastný projekt zameraný na štatistický prieskum
určitej udalosti s vyjadrením početnosti javu.
Riešiť primerané úlohy zo štatistiky .
Vedieť spracovávať získané hodnoty - údaje
z vlastného štatistického prieskumu do tabuļky.
Interpretovať údaje z tabuļky a prostredníctvom
viacerých druhov diagramov - grafov, znázorniť
hodnoty - údaje.
                Vzdelávacia oblasť: MAT a práca s informáciami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4h/132h
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámkyvie určiť, či tvrdenie je výrok, negáciu jednoduchého
výroku,pomocou logických spojok vytvoriť
konjunkciu, alternatívu, ekvivalenciu a implikáciu
zistiť pravdivostnú hodnotu zloţeného výroku
vie zapísať a určiť mnoţinu, určiť zjednotenie,
prienik, rozdiel a doplnok mnoţiny A v zákl.mnoţ.B
vie určiť počet prvkov mnoţín, resp.prieniku,
zjednotenia, rozdielu, ako pomôcku pouţiť Vennove
diagramy pre 2-4 mnoţiny

vie určovať rozvinutý zápis čísla v danej číselnej
sústave, chápe princíp pozičnej číselnej sústavy
a vie sčítať a odčítať čísla v určenej číselnej
sústave, vie zapísať "veļké" a "malé" čísla vo
vedeckom zápise
vie určiť počet platných cifier v zápise čísla
robiť výpočty na kalkulačke
vie riešiť úlohy na percentá, rozumie údajom
v tabuļkách, výpisoch, faktúrach

vie aplikovať kritériá deliteļnosti daným číslom
sformulovať kritériá deliteļnosti zloţeným číslom
nájsť NSD, nsn daných čísel a riešiť kontextové
úlohy na danú tému
vie postup priameho a nepriameho dôkazu a vie
jednoduché výroky dokázať
vie zobrazovať čísla na číselnej osi, vyuţíva vlastn.
čísel pri počítaní s nimi, pozná spôsob zápisu čísel,
vie pracovať s absol.hodnotou reál.čísla

vie definovať rovinné útvary ako mnoţiny bodov
s charakteristickou vlastn.,pozná prvky trojuholníka
konštrukciu trojuholníka, rozdelenie štvoruholníkov
a ich vlastnosti, vie počítať obvody a obsahy
rovinných útvarov
vie určiť, kedy je priamka sečnica, dotyčnica,
nesečnica kruţnice, pozná vlastnosti dotyčnice a jej
konštrukciu, vie určiť polohu dvoch kruţníc a počet
spoločných bodov, pozná vzťah medzi stredovým
a obvodovým uhlom kruţn.oblúka,
vie zostrojiť obrazy bodu, útvaru v danom zhodnom
zobrazení, určiť mnoţinu samodruţných bodov a
samodruţných útvarov
vie vyuţiť vlastnosti zobrazení pri riešení
konštrukčných úloh
vie zostrojiť obraz bodu, úsečky,útvaru v rovnoļahl.
vie vyuţiť rovnoļahlosť v konštr.úlohách, pri
konštrukcii spoločnej dotyčnice dvoch kruţníc
vie zostrojiť podobný útvar, vie rozhodnúť, či sú
útvary podobné, Eukl.vety vie vyuţiť na konštrukciu
úsečky danej dĺţky

vie upravovať mnohočlemy, zapísať ich v tvare
súčinu, vyuţíva pritom známe vzťahy
vie určiť def.obor výrazu v tvare zlomku, výrazu
s odmocninou
vie upraviť výraz, za danej podmienky nahradiť
absolútnu hodnotu výrazu
vie pouţiť eviv.a dôsl.úpravu pri riešení rovnice
a určiť mnoţinu riešení rovnice

vie určiť mnoţinu riešení nerovnice, vie vyuţiť pri
riešení metódu nulových bodov
vie určovať mnoţinu koreňov rovnice a nerovnice

vie riešiť rovnicu v súčinovom tvare, vie vypočítať
diskriminant a korene kvadratickej rovnice
vie riešiť kvadr.rovnicu bez abs.člena zápisom na
súčin, vie riešiť rýdzokvadr.rovnicu odmocnením


vyuţíva súvislosti medzi koreňmi a koef.na riešenie
úlohy na danú tému
vie riešiť kvadr.nerovnicu metódou nulových bodov,
graficky, numericky
vie určiť podmienky pre riešenie rovnice a nerovnice
s parametrom
vie riešiť lin.rovnicu a nerovnicu s 2 nezn.graficky
vhodnou metódou vie riešuť sústavu rovníc
graficky vie určiť mnoţinu riešení sústavy lin.nerovn.
vi epreviesť matematizáciu slovnej úlohy-zostaviť
rovnicu alebo sústavu rovníc a vhodnou metódou
ju vyriešiť
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia:
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky


vie zaokrúhļovať čísla, zapisovať pribliţné čísla
a počítať s nimi

vie pouţiť dôsledkové úpravy pri riešení rovníc,
rozhodnúť o vykonaní skúšky správnosti

vie riešiť rovnice v súčinovom tvare, určovať
mnoţinu riešení, vypočítať diskriminant kvadratickej
rovnice, jej korene, riešiť neúplnú kvadr.rovnicu,vie
vyuţívať súvislosti medzi koreňmi a koeficientami
kvadr.rovnice
vie zapísať kvadratický trojčlen v tvare súčinu
vie riešiť kvadr.nerovnicu metódou nulových bodov,
graficky, numericky, vie riešiť neúplnú kvadr.nerovn.

vie určovať vlasnosti funkcií z grafu, upraviť predpis
kvadratickej funcie na štvorec a určiť súradnice
vrcholu paraboly

vie načrtnúť grafy mocninových funkcií
vyuţíva pravidlá pre počítanie s mocninami na
úpravu výrazov s mocninami, vie nájsť predpis
inverznej funkcie a určiť jej vlastnosti
vie zapísať odmocninu tvare mocniny s racion.
exponentom

vie načrtnúť graf funkcie s vyznačením jeho
významných bodov,rozhodovať o ohraničenosti
vie riešiť exp.rovnice porovnávaním a substitúciou
vyuţívať vety o log na úpravu výrazov,
vie riešiť log rovnice

zo stupňovej vie vyjadriť uhol v oblúkovej miere
chápe princíp zobrazenia R do bodov jedn.kruţnice,
vie načrtnúť grafy a určiť vlastnosti goniom.funkciívie riešiť goniom.rovnice na danom konkrétnom
intervale aj na mnoţine R
vie vyuţiť dané vzťahy na riešenie úloh z
trigonometrie

vie počítať moţnosti výberu prvkov z danej
mnoţiny, pozná význam kombin.čísla
vie riešiť kvadr.rovnice a nerovnice, ktoré získa
pri riešení úloh
vie určiť pravdepodobnosť javu ako pomer počtu
priaznivých a všetkých moţností výberu
vie vhodne pouţiť Bern.vzťah na riešenie
špecifických úloh

vie zobraziť teleso vo voļnom rovnob.premietaní
a určiť súradnice jeho vrcholov a ďalších bodov
pozná spôsoby určenia roviny, vie rozhodovať o
vzájomných polohách útvarov
vie vyuţívať vzťahy medzi rovnob.útvarmi pri
zostrojovaní rezu kocky a iných telies
vie zostrojiť priesečník priamky s rovinou
steny kocky
vie určiť uhol rôznob.a mimobeţných priamok, uhol
rôznob.rovín a vypočítať ho s vyuţitím vlastnosti
príslušného trojuholníka

vie rozhodovať o kolmosti priamky a roviny, dvoch
rovín
vie určiť vzdialenosť bodu od prianky a roviny a
a vypočítať ju pomocou vlastnosti trojuholníka

vie aktívne pouţiť vzťahy pre výpočet objemov a
povrchov telies, pre vyriešenie úlohy vie
chýbajúce prvky dopočítať


pozná význam pojmov axióma, hypotéza
ovláda postup pri dôkazoch a jednoduché výroky
vie dokázať vhodným typom dôkazu
                Vzdelávacia oblasť: Mat. a práca s informáciami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 3h/99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               Poznámky


  postupnosť chápe ako špeciálnu funkciu, vie určiť
 členy postupnosti, vlastnosti - monotónnosť,
 ohraničenosť, a tieto vlastnosti dokázať
 vie dokázať, ţe postupnosť je AP alebo GP
 ovláda základné vzťahy pre súčet, vyjadrenie n-
 tého člena AP a GP, vie ich vyuţiť pri riešení
 slovných úloh


 vie definovať základné rovinné útvary, ovláda
 definíciu konvexného útvaru a vie ju aplikovať
 pozná druhy trojuholníkov a ich vlastnosti, druhy
 štvoruholníkov a ich vlastnosti
  vie vyuţiť vlastnosti útvarov na riešenie úloh
 pozná vzťah medzi stredovým a obvodovým
 uhlom
 vie vyuţiť vlastnosti mn.bodov na konštrukciu


vie rozhodnúť ostranách a uhloch v pravouhlom
trojuholníku, s vyuţitím E.viet vie určiť rozmery
pravouhlého trojuholníka a zostrojiť úsečku danej
dĺţky
vie vyuţiť sínusovú a kosínusovú vetu na riešenie
úloh z trigonometrie, tieto poznatky vie aplikovať aj v
praktickom ţivotevie určiť princíp zhodného zobrazenia
ovláda základné charakteristiky zobrazení, základné
konštrukcie, samodruţné body a útvary
dokáţe vyuţívať zobrazenia pri konštrukčných
úlohách
pozná vlastnosti podobného zobrazenia, vie ich
vyuţívať pri riešení úloh
ovláda postup pri hļadaní obrazu bodu, útvaru
v danej rovnoļahlosti, postupy vie aplikovať v
konštrukčných úlohách

vie získavať informácie z rôznych tabuliek, grafov,
spracovať ich do diagramov, určiť v danom súbore
modus, medián, priemer,strednú odchýlku
uviesť štatistickú interpretáciu získaných výsledkov
znázorniť a vyhodnotiť namerané hodnoty
urobiť triedenie a znázorniť ho


pozná rozdiel medzi úsečkou a orientovanou
úsečkou,
ovláda postup pri násobení orient.úsečky reálnym
číslom, pri súčte a rozdiele orient.úsečiek
vzťah vektor - orient.úsečka, veļkosť a súradnice
vektora
vie rozhodnúť o lineárne závislých vektoroch
vyjadrenie skalárneho súčinu pomocou súradníc
vektorov, pomocou veļkostí vektorov a uhla
vie určiť vektor, ktorý je výsledkom vektorového
súčinu dvoch vektorov, aj určiť jeho veļkosť
zo známych súradníc vektora
                Vzdelávacia oblasť: MAT a práca s informáciami
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 1h/30h
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
vedieť zapísať a správne interpretovať číslo zapísa-
né vedeckým zápisom
vie určiť výsledok počítania s mocninami a
odmocninami s celočíselným a racionálnym
mocniteļom, vie zapísať odmocninu v tvare mocniny
ovláda základné vzťahy na úpravu výrazov, vie určiť
definičný obor výrazu
vie riešiť rovnice, pozná vplyv dôsledkových úprav
na mnoţinu riešení danej rovnice
ovláda rôzne metódy riešenia sústavy rovníc
vie riešiť nerovnice metódou nulových bodov,
numerickou metódou
zo súčinového tvaru vie určovať korene rovníc a
nerovníc, dokáţe zostaviť a vyriešiť rovnicu zo
slovného zadania úlohy
vie určiť korene rôznych typov kvadratických rovníc
a nerovníc
sústavu vie riešiť dosadzovacou metódou
ovláda riešenie úloh s percentami,promile
vie rozhodnúť o výhodnosti a nevýhodnosti ponuky
a návrhu
správne interpretuje údaje získané z grafov a
diagramov , vie rozdiel medzi úrokom z vkladu
a úročením istiny pri pôţičke
                 Vzdelávacia oblasť: matematika a inf. Spoločnosť
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 01/02/66
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky


Ţiak vie:
nájsť definičný obor funkcie, resp. rozhodnúť, či
dané číslo patrí do definičného oboru danej funkcie
Rozhodnúť, či dané číslo patrí do oboru hodnôt
danej funkcie. Nájsť funkčnú hodnotu funkcie v
danom bode, určiť jej priesečníky súradnicovým
 osami, nájsť priesečníky grafov dvoch funkcií,
určiť intervaly, na ktorých je funkcia rastúca,
klesajúca, rozhodnúť, ktorá funkcia je prostá, zhora
(zdola) ohraničená, párna, nepárna,
načrtnúť grafy funkcií /f (x)/, a + f (x), f (a +x), -f (x),
a   f( x ) , ak pozná graf funkcie f a opísať, ako
vznikne uvedený graf z grafu funkcie f, načrtnúť
graf inverznej funkcie, nájsť inverzné funkcie
v jednoduchých prípadoch rozhodnúť
o existencii riešenia rovnice f (x) = 0, pokiaľ vie
načrtnúť graf funkcie , graficky znázorniť na
číselnej osi mnoţinu riešení nerovnice, pokiaļ vie
načrtnúť graf funkcie.
Zostrojiť graf lin.a kvadr. Funkcie podla jej predpisu
rozlíšiť lineárnu a exponenciálnu závislosť a uviesť
typické príklady týchto závislostí.
Nájsť všetky riešenia , resp. všetky riešenia leţiace
v danom intervale rovnice, pouţitím danej
substitúcie upraviť rovnicu a nájsť všetky riešenia ,
nájsť mnoţinu všetkých riešení nerovnice.
riešiť exponenciálne, logaritm. Rovnice a nerovnice,
vyriešiť jednoduché príklady na výpočet úrokov,
určiť vlastnosti gon.funkcií, načrtnúť graf funkcie
sínus, kosínus, tangens, určiť vlastnosti.
Nájsť pomocou kalkulačky riešenie rovnice
f (x) = a , kde f je goniometrická funkcia,
riešiť goniometrické rovnice a nerovníc.


Ţiak vie počítať sústavu rovníc o dvoch neznámych,
chápe pojem matica a vie pomocou matice
vyriešiť sústavu rovníc o dvoch a viac neznámych,
chápe pojem jednotková matica, vie určiť
determinant matice a určiť jeho rozvoj.
Pozná viacero techník počítania determinantov,
pouţíva Cramerovo pravidlo v príkladoch.
Vie určiť hodnosť matice pomocou vzorca a počítať
jednoduché príklady, pozná Frobeinovu vetu a jej
vyuţitie v príkladoch.
Vie vyriešiť príklady algebrických rovníc pomocou
matíc, určiť vlastnosti matice a vie upraviť maticu.


Ţiak vie určiť dĺţku vektora, sčítať, odčítať, násobiť
deliť vektory, vie určiť súradnice vektora.
Pozná smerový a normálový vektor a rozdiel medzi
nimi, vie z rovnice určiť normálový a
smerový vektor.
Pozná rozdiel medzi skalárnym a vektorovým
súčinom a ich vyuţitie pri riešení príkladov. Vie
určiť – vypočítať skalárny a vektorový súčin. Pozná
súradnice bodu, priamky, vie analyticky vyjadriť
rovnicu priamky a roviny.
Vie riešiť jednoduché úlohy vyţadujúce znalosti z
daného učiva
                Vzdelávacia oblasť: MAT a práca s informáciami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4h/120h
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky
vie zapísať a určiť mnoţinu vymenovaním prvkov,
charakt.vlastnosťou, mnoţinovými operáciami
rozlišuje pouţívanie logických spojok, vie určiť
pravdivostnú hodnotu výroku, negáciu jednoduchého
a zloţeného výroku
vie pouţiť základné druhy dôkazov-priamy, nepriamy
sporom pri dokazovaní jednoduchých tvrdení
vie rozhodnúť, či je dané číslo prvočíslo, určiť prvo-
číselný rozklad, nsn, NSD daných čísel
pozná spôsob zápisu rac.čísla, irac.čísla
vie definovať absolútnu hodnotu reál.čísla, pozná
geom.význam abs.hodnoty lx -al
vie určiť def.obor výrazu, pouţívať vzorce na úpravu
výrazov, upraviť mnohočlen na súčin
vie nájsť riešenie lin.a kvadratickej rovnice, pozná
súvislosť medzi koreňmi a koeficientami
vie riešiť nerovnicu s jednou, dvomi neznámymi
a riešenie geom. interpretovať
vie nájsť riešenie rovnice a nerovnice s abs.hodn.
vie určiť počet koreňov rovnice a nerovnice
vzhļadom na hodnotu parametra
vie nájsť všetky riešenia sústavy rovníc a nerovníc
s 2 alebo 3 neznámymi

vie určiť def.obor, obor hodnôt a ďalšie vlastnosti
funkcie zo zadania funkcie, resp.grafu funkcie
určiť z grafu vlastnosti funcie, priesečníky so
súr.osami
vie určiť graf a z grafu vlastnosti funkcií, ovláda
a vie pouţiť pravidlá pre počítanie s mocninami

vie určiť graf a vlastnosti funkcií
vie pouţívať rôzne metódy riešenia-porovnávaciu,
substitučnú, pouţívať vety o logaritmoch

vie opísať jedn.kruţnicu, definovať goniom.funkcie
určiť ich vlastnosti, načrtnúť graf
vie určiť mnoţinu všetkých riešení a vyjadriť
pomocou periódy funkcie
vie určiť postupnosť ako špeciálnu funkciu,
určiť predpis postupnosti pre n-tý člen, rekurentne
vyuţíva základné vzťahy medzi členmi na riešenie
úloh


vie určiť konv.a nekonvexné útvary, rozhodnúť o
vzájomnej polohe kruţníc pomocou vzdialenosti ich
stredov, určiť stredový a obvodový uhol prislúchajúci
tetive
vie určiť základné prvky trojuholníka, vlastnosti pravo
uhlého trojuholníka (Pytag.a Eukl.vety), všeobecného
trojuholníka (sínusová, kosínusová veta), ovláda
konštr.trojuholn., vie určiť obsah trojuholn.
vie určiť vlastnosti a rozdelenie štvoruholníkov,
vypočítať obsahy útvarov
vie určiť osovú, stredovú súmernosť, posunutie,
otáčanie, rovnoļahlosť, základné konštrukcie, vety
o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov

vie zobraziť bod, ak má dané súradnice, teleso vo
voļnom rovnob.premietaní, opísať moţnosti pre
vzájomné polohy lineárnych útvarov, načrtnúť sieť
telesa, riešiť úlohy na výpočet objemu a povrchu
telies
nadobudnúť zručnosť pri riešení testových úloh
vie určiť veļkosť, súradnice vektora, ovláda
operácie s vektormi, skalárny a vektorový súčin
vie určiť smerový a normálový vektor priamky,
všeobecnú rovnicu priamky v rovine, smernicu
priamky, smernicový tvar rovnice priamky
vzájomnú polohu priamok, rovín, priamky a kruţnice
z ich analytického vyjadrenia
vie vypočítať uhol dvoch priamok, dvoch rovín, uhol
priamky a roviny, vzdialenosti dvoch priamok, rovín,
vzdialenosť bodu od priamky a roviny

vie riešiť jednoduché kombinatorické úlohy, pouţiť
vhodne kombinatorické pravidlo súčtu a súčinu
vyjadriť kombinačné číslo pomocou faktoriálu
vyuţívať vzťahy pre výpočet variácií, variácií s opak.
permutácií, kombinácií

vie riešiť úlohy na pravdepodobnosť,
vie určiť doplnkovú pravdepodobnosť
vie získavať informácie z rôznych zdrojov, zistiť
v danom súbore modus, medián, strednú hodnotu,
priemer, urobiť triedenie a znázorniť ho

upevňovanie poznatkov
vie napísať rovnicu elipsy, hyperboly a paraboly zo
zadaných údajov, z napísanej rovnice určiť
charakteristiky danej kuţeļosečky, z analytických
vyjadrení útvarov určiť mnoţinu spoločných bodov

upevnenie poznatkov
   Predmet: Informatika
    Ročník: príma
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1 Úvodná hodina. Poučenie o bezpečnosti pri práci v učebni
          informatiky
         1 Informačná spoločnosť
          Princípy fungovania IKT
         1 Sofvér, hardvér,systémy na spracovanie údajov
          z pohļadu ich architektúry a logickej štruktúry
 X.       1 Vstupno-výstupné zariadenia, prídavné zariadenia
         1 Operačný systém - logická štruktúra
         1 Práca s výučbovými CD a DVD
          Informácie okolo nás
         1 Oblasti aplikácilí softvéru
 XI.       1 Grafická inf. - nástroje na spracovanie grafickej inf.
         2 Práca s grafickým editorom a v grafickom prostredí
         1 Práca so súbormi v lokálnej sieti
 XII.      1 Samostatná práca s grafickým prostredím
         1 Aplikácie v oblasti tvorby a úpravy textu
         1 Textová informácia, zásady písania textu
 I.       1 Jednoduché formátovanie textu, nadpisy
         1 Práca s textovým editorom
         1 Obrázky v texte
 II.      1 Samostatná práca s prostredím na prácu s textom
          Komunikácia prostredníctvom IKT
         1 Internet, história vzniku internetu, el. pošta
         1 Sieť, webová adresa, vyhľadávače, web v bežnom
          ţivote
 III.      1 E mailová adresa a e mailová komunikácia
         1 Registrácia na verejnom portáli poskytujúcom
          e mailové sluţby
         1 Pravidlá pre e mailovú komunikáciu, netiketa
         1 Posielanie príloh
 IV.        Informačná spoločnosť
         1 Bezpečnosť na internete, vírusy, spamy
         1 Práca so stránkou www.bezpecnenainternete.sk
          Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
         1 Algoritmus - postup riešenia úlohy
 V.       1 Vlastnosti algoritmu, zápis algoritmu
         1 Etapy riešenia problému
         1 Programovací jazyk - elementárne príkazy
 VI.       1 Programovací jazyk - elementárne príkazy
         1 Použitie elementárneho príkazu
         1 Záver a zhodnotenie práce
   Predmet: informatika
    Ročník: II./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín

         1. PRINCÍPY FUNGOVANIA IKT
         Hardvér počítača
         Softvér počítača
         Formáty súborov.
         Operačný systém, pouţívateļ, prihlasovanie do systému.
         Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kļúč, archív
         Lokálna počítačová sieť a Internet
         Práca v lokálnej sieti a a na Internete

         2. INFORMÁCIE OKOLO NÁS
         Textový editor - formátovanie textu
         Informácie v tabuļkách, bunka
         Hromadné spracovanie údajov v tabuļke
         Tvorba grafov
         Prezentácia, snímka, prezentačný program
         Grafická informácia, fotografia, animácia


         3. KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM IKT
         Interaktívna a neinteraktívna komunikácia
         Elektronická pošta, adresár príjemcov
         Webová adresa, webové vyhļadávače
         Školský web a weby inštitúcii
         Vyuţitie webu v informačnej spoločnosti


         4. POSTUPY, RIEŠENIE PROBLÉMOV A
         ALGORITMICKÉ MYSLENIE
         Postup a zápis riešenia problému
         Programovací jazyk - prostriedok na prepis postupu
         Program Imagine, Logo (procedúra, premenná)
         Realizácia jednoduchých programov         5. INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ
         Informačné technológie v znalostnej spoločnosti
         Riziká IK technológií
         Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah
         Legálnosť pouţitia obrázkov a textov z internetu
   Predmet: informatika
    Ročník: III./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
         1 Úvod do štúdia. Poučenie o bezpečnosti pri práci.
          1. PRINCÍPY FUNGOVANIA IKT
         1 Hardvér počítača
         1 Softvér počítača
         1 Vstupno-výstupné zariadenia
         1 Práca so vstupno-výstupnými zariadeniami
         1 Práca so skenerom
         1 Lokálna počítačová sieť a Internet
         1 Práca v lokálnej sietia a na Internete
          2. INFORMÁCIE OKOLO NÁS
         1 Typy a spôsoby spracovania informácii
         1 Textový editor - formátovanie textu
         1 Tvorba vizitiek
         1 Nástroje na prácu s tabuļkami
         1 Tvorba a návrh tabuliek
         1 Vkladanie údajov do buniek
         1 Hromadné spracovanie údajov v tabulke
         1 Tvorba a úprava grafov
         1 Nástroje na vytváranie prezentácií informacií
         1 Tvorba jednoduchej prezentácie v Power pointe
         1 Samostatná práca - prezentácia zvolenej témy
          3. KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM IKT
         1 Interaktívna a neinteraktívna komunikácia
         1 Elektronická pošta, adresár príjemcov
         1 Posielanie e-mailových správ s prílohou
         1 Webova adresa, webové vyhļadávače
         1 Školský web a weby inštitúcii
         1 Vyuţitie webu v informačnej spoločnosti (cestovný
          poriadok, mapy, internetový obchod)
          4. POSTUPY, RIEŠENIE PROBLÉMOV A
          ALGORITMICKÉ MYSLENIE
         1 Postup a zápis riešenia problému
         1 Programovací jazyk - prostriedok na prepis postupu
         1 Grafika v jazyku Pascal, príkaz "Line,Moveto,Lineto"
         1 Grafická procedúra " Circle a Ellipse "
         1 Nastavenie parametrov obrazovky "Setcolor,Setfillstyle
         1 Realizácia jednoduchých programov
          5. INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ
         1 Vírusy a antivírusové programy
         1 Legálnosť vyuţívania údajov. Opakovanie učiva
   Predmet: Informatika
    Ročník: štvrtý / 8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.    4  Informačná spoločnosť
        Bezpečnosť pri práci
        Organizácia práce v počítačovej učebni
        Licencie programov
 X.      Riziká technológií, PC vírusy
        Zásady bezpečnosti na internete

      4  Komunikácia prostredníctvom IKT
        Elektronická pošta, príloha správy
        Práca s textom a obrázkami na internete
 XI.      Projekt "Osobnosti Slovenska"
     22  Informácie okolo nás
        Textový editor, popis prostredia, súbor
        Úpravy písma v textovom dokumente
 XII.      Formátovanie textu


        Úprava textového dokumentu
        Vlastnosti stránky
 I.      Kreslenie v textovom dokumente
        Tabuļka v textovom dokumente
 II.      Projekt "Rozvrh hodín"
        Projekt "Vizitka"

        Prezentácia, prostredie programu
 III.     Snímka, úpravy snímky
        Animácia snímku, efekty objektov
 VI.      Tvorba vlastnej prezentácie
 V.         Práca s fotografiou
           Úprava fotografie

      2     Princípy fungovanie IKT
           Operačný systém, priečinok, súbor

           Ukladanie informácií na rôzne média


 VI.    1     Záverečné opakovanie
           Opakovanie učiva
   Predmet: Informatika
    Ročník: prvý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                   Obsahový štandard
     hodín
           Informácie okolo nás
           Počítač ako nástroj
         1 Úvod do štúdia (rozdelenie do skupín, zásady práce s PC)
           Poučenie o bezpečnosti pri práci v učebni informatiky
         1  Počítač ako nástroj
         1  Nástroje na prácu s textom
         1  Jednoduché textové editory (Poznámkový blok, Wordpad)
         1  Spracovanie textov
         1  Editovanie textu
         1  Spracovanie textov - písmo, formátovanie
         1  Spracovanie textov - tlač a uloţenie súboru
         1  Nástroje na prácu s obrázkami
         1  Jednoduchý grafický editor (Malovanie, Skicár)
         1  Práca s grafickým editorom
         1  Kreslenie a úprava obrázkov, tlač a uloţenie súboru
         1  Nástroje na prácu s tabuļkami
         1  Organizácia údajov v tabuļkách
         1  Nástroje na komunikáciu
         1  Interaktívna a neinteraktívna komunikácia
         1  Nástroje na šírenie a prezentáciu informácií
         1  Tvorba jednoduchej prezentácie
         1  Počítačové hry. Nástroje na vzdelávanie
         1  Multimédiá
         2  Samostatná práca - práca v skupinách
           Princípy fungovania IKT
           Počítačové systémy, práca na PC
         1 História počítačov, architektúra von Neumannovho počítača
    1 Základné programové vybavenie
    1 Štruktúra počítača
     OS - práca s prostredím
    1 Procesor, pamäť
    1 OS - práca so súbormi
    1 Vonkajšie pamäti - disk, disketa, CD-ROM, DVD
    1 OS - práca s adresármi
     Vstupno - výstupné zariadenia - klávesnica, myš, monitor,
    2 tlačiareň, scaner, reproduktory, mikrofón.
     Informácie okolo nás
     Komunikácia prostredníctvom IKT
    1 Informácia v počítači, spôsob zápisu
    1 Počítačová sieť
    1 Šifry a kódy
    1 Internet - prezeranie www stránok
    1 Dvojková sústava
    1 Internet - vyhļadávanie informácii
    1 Dvojková sústava
    1 El. pošta - posielanie správ
    1 Digitalizácia textu
    1 El. pošta - posielanie správ s prílohou
    1 Digitalizácia obrazu a videa
    1 El. obchod, El. bankovníctvo
    1 Digitalizácia zvuku
    1 El. konferencie
    1 Samostatná práca - práca v skupinách
    1 Samostatná práca - práca v skupinách
     Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
     Pojem algoritmu, algoritmus ako postupnosť príkazov v
    2 prirodzenom jazyku a matematike
    1 Rozbor algoritmického problému
    1 Návrhy riešenia
    1 Realizácia algoritmu
    1 Formy zápisu algoritmu
    1 Program a jeho štruktúra
    1 Výrazy
    1 Konštanty a premenné
    1 Príkazy vstupu a výstupu
    1 Príkazy priradenia
    1 Realizácia jednoduchého programu
     Informačná spoločnosť
    1 Informačná spoločnosť
    1 Licencie programov - freeware, shareware, právna ochrana
    1 Kriminalita - zneuţívanie údajov
    1 Vírusy - etika, ochrana
    2 Záverečné opakovanie a hodnotenie
Predmet: Informatika
    Ročník: druhý
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1 Úvodná hodina. Poučenie o bezpečnosti pri práci
          v učebni informatiky
          Informačná spoločnosť
         1 Softvérová firma, upgrade
         1 Registrácia softvéru
 X.       1 Elektronická dokumentácia
          Informácie okolo nás
          Textová informácia – formátovaný dokument,
         1 odsek, tabulátory
         1 Štýl, šablóna, tabuļky
         1 Grafy, vzorce, aplikácie na spracovanie textov
 XI.        Pokročilé formátovanie – hlavička, päta,
         1 automatický obsah
         1 Samostatná práca – vypracovanie dokumentu
          Postupy, riešenie problémov, algoritmické
          myslenie
         1 Programovací jazyk – premenné
         1 Typy – číselný, znakový, logický
 XII.      1 Mnoţina operácií
         1 Syntax, logické chyby
         1 Programovací jazyk - jednoduché príkazy
 I.       1 Jednoduché príkazy
         1 Podmienené príkazy
         1 Podmienené príkazy
 II.      1 Cyklus so známym počtom opakovaní
         1 Cyklus s podmienkou
         1 Cyklus s podmienkou
 III      1 Práca v skupinách – tvorba programov
         1 Tvorba programov
          Informácie okolo nás
         1 Číselná informácia – spracovanie a vyhodnocovanie
         1 Tabuļkový kalkulátor – vzorec funkcia
 IV.       1 Tabuļkový kalkulátor – odkazy, grafy
         1 Tabuļkový kalkulátor – Triedenie, vyhļadávanie
         1 Práca s informáciami
 V.        Komunikácia prostredníctvom IKT
          Princípy fungovania IKT
         1 Interaktívna komunikácia, sluţby internetu
         1 Vyhļadávanie informácií
         1 Webová stránka
 VI.       1 Počítačová sieť – výhody, architektúra
          Rozdelenie sietí podļa rozļahlosti, spôsoby
         1 pripojenia
         1 Záverečné hodnotenie
   Predmet: Informatika
    Ročník: tretí
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
 IX.       1 Úvodná hodina. Poučenie o bezpečnosti pri práci
          v učebni informatiky
          Informácie okolo nás
          Komunikácia prostredníctvom IKT
         1 Prenos častí rôznych typov dokumentov medzi
          rôznymi aplikáciami
         1 Vysvetliť východy a nevýhody niektorých
          najbeţnejších grafických formátov (bmp, jepg, gif)
 X.       3 Aplikácie na tvorbu webových stránok – hypertext,
          odkazy
         1 Princípy jednej zo sluţieb rozhovoru-Talk, IRC, ICQ
 XI.       1 Sluţby webu na získanie informácií
         1 Riziká nedodrţania bezpečnosti bezpečnosti
          na internete
          Postupy, riešenie problémov, algoritmické
          myslenie
         2 Viacnásobné vetvenie algoritmu – príkaz case
 XII.      1 Jednoduchá a štrukturovaná premenná
         2 Udajový typ jednorozmerné pole charakteristika,
          deklarácia
 I.       2 Jednorozmerné pole – moţnosti pouţitia, význam
         1 Jednorozmerné pole – tvorba programov
 II.      2 Jednorozmerné pole – tvorba programov
         1 Tvorba programov
 III.      1 Údajový typ reťazec znakov – string
         2 String ako jednorozmerné pole
 IV.       2 String – operácie a funkcie pre prácu s teťazcom
         1 Tvorba programov
          Komunikácia prostredníctvom IKT
          Informačná spoločnosť
 V.       1 Sociálne siete. Web2.
         1 Digitálna televízia
         1 E- learning, dištančné vzdelávanie,
          vzdelávanie s vyuţitím IKT
         1 Kladné a záporné stránky informačnej spoločnosti
 VI.       1 Počítačové vírusy – charakterizácia činnosti
          počítačových vírusov, princíp práce antivírusových
          programov
         1 Ochrana údajov
         1 Záverečné zhrnutie učiva a hodnotenie
   Predmet: seminár z informatiky
    Ročník: III./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

      Počet
Mesiac                Obsahový štandard
      hodín
      34  1. Algoritmus a programovanie
  IX.   2  Poučenie o bezpečnosti. Úvod do štúdia
       2  Algoritmy - rozbor problému, návrh riešenia,
         realizácia algoritmu
       4  Vývojové prostredie TP, štruktúra
         programu v TP
   X.   2  Opakovanie príkazu priradenia, výraz,
         procedúra vstupu a výstupu
       2  Konštanty a premenné, typy premenných
       2  Vetvenie programu IF - THEN
       2  Cyklus s pevným počtom opakovaní FOR - TO
  XI.   2  Náhodné čísla
       2  Cyklus s testom na začiatku WHILE - DO
       2  Cyklus s testom na konci REPEAT - UNTIL
       2  Jednoduché programy
  XII.   2  Vetvenie programu CASE - OF
       2  Textové pole "string", jednorozmerné pole
   I.   4  Tvorba programov
       2  Opakovanie prebratého učiva
      32  2. Aplikačné programy, číselné sústavy,
         Internet
   II.   2  Textový editor - písmo, symboly, odsek,
         (odsadenie, zarovnanie, riadkovanie)
       2  Textový editor - nastavenie strany, obrázky, odráţky
         a číslovanie
       2  Textový editor - viacúrovňový zoznam, tabulátory
  III.   2  Textový editor - stĺpce, sekcie, štýly, obsah
       2  Grafický editor
III. - IV.  6  Dvojková, osmičková, šesnástková sústava,
         prevody medzi číselnými sústavami, operácie v
         číselných sústavách
IV. - V.   8  Tabuļkový kalkulátor - vkladanie údajov,
         tvorba tabuliek, zápis funkcie, úpravy tabuliek,
         tvorba grafov
       2  Internet - www stránky, prezeranie,
         vyhļadávanie informácií
       2  Komunikácia pomocou Internetu
  VI.   2  Prezentácie
       2  Zhrnutie učiva
     Predmet: seminár z informatiky
    Ročník: IV./4G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

       Počet
Mesiac                   Obsahový štandard
       hodín
  IX.        2      Poučenie o bezpečnosti, úvod do štúdia
           4        Opakovanie učiva z 3. ročníka
           8 Podprogramy - procedúry bez parametra, s parametrom,
                          funkcie
  X.        8      Údajové štruktúry - jednorozmerné pole,
                       dvojrozmerné pole
           6   Údajová štruktúra - textový súbor - zápis, čítanie
           4     Procedúry a funkcie na prácu s reťazcom
  XI.        8 Údajová štruktúra - záznam, lineárna štruktúra záznamov
           4       Procedúry a funkcie kniţnice CRT
XI. - XII.      8   Grafické prostredie - príkazy, procedúry a funkcie
                       kniţnice GRAPH
           4  Tvorba a ļadenie zloţitejšieho programu, krokovanie,
                 hļadanie syntaktických a logických chýb
           2      Kódovanie, šifrovanie - princípy, rozdiely
XII. - I.      6 Kódovanie - dvojková, osmičková, šesnástková sústava,
             prevody medzi sústavami, operácie v dvojkovej sústave
           6  Digitalizácia textovej, grafickej a zvukovej informácie           4  Šifrovanie - princíp, symetrické a asymetrické šifrovanie,
                        digitálny podpis
 I. - II.      4  Počítačová sieť - definícia, princíp činnosti, typy sietí,
                    rozdelenie sietí, topológie sietí
           4   Hardvérové komponenty siete - komunikačný kanál,
                    pasívne a aktívne prvky siete
           2   Jednoznačná IP adresa, komunikácie bez spojenia,
                      so spojením, stream
           4  Správa siete Internet - protokoly DHCP, DNS, registrácia
              doménového mena, sluţby poskytované Internetom


           4   Základy HTML, princípy štruktúrovaného dokumentu
  III.       2        Prezentácia vs. www stránka
           4  Komunikácia prostredníctvom Internetu - interaktívna,
                       neinteraktívna

           4    Operačný systém - MS DOS, Windows, Linux -
                  porovnanie operačných systémov
III. - IV.      6    Škodlivý softvér - vírusy, trójske kone, červy, ...)
               počítačové vírusy - definícia, rozdelenie, práca s
                     antivírovým programom
           4  Počítačové právo - kriminalita, etika, licencie programov,
                  netiketa, základné pravidlá netikety

           2    Zadanie samostatného projektu z programovania
V.  4  Realizácia projektu
   2  Vyhodnotenie projektu
                 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 33
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky
 - pozná parametre periférií
 - dokáţe spúšťať naraz viac aplikácií
 - pozná ukladanie informácií na rôzne médiá,
vie porovnať kapacitu
 - dokáže vykonať zálohovanie súborov

 - dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku
 - vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch
 - dokáže hľadať slovo, pojem v tabuľke,
v dokumente, v encyklopédii


- pozná edukačné prostredie pre iné predmety
 - dokáže poslať e-mailovú správu s prílohou,
plnohodnotne využíva možnosti poštového klienta,
pozná správu formu správy

- pozná školský web

 - vie používať niektorý z nástrojov na interaktívnu
komunikáciu
 - chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa
odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby bezpečnosti
na internete a ochrany počítača
 - dokáže zapisovať a interpretovať postupy do
formálneho zápisu - napríklad zápis matematických
algoritmov

 - demonštruje v detskom programovacom prostredí
riešenie úloh s opakovaním nejakých činností,
zapamätávanie výpočtov do premenných
                 Vzdelávacia oblasť: matematika a práca s inform.
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 1/33
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard               PoznámkyŢiak:
dokáţe pracovať v lokálnej sieti
dokáţe zálohovať údaje
pozná princípy fungovania internetu
pozná ukladanie informácií na rôzne média,
vie porovnať kapacitu.
pozná formát a typy súborov.

Ţiak:
dokáţe formátovať textový súbor
vie upraviť fotografiu, texty a text v obrázku
dokáţe graficky prezentovať údaje z tabuļky
dokáţe vytvoriť prezentáciu
pozná zásady správneho prezentovania
Ţiak:
dokáţe poslať emailovú správu s prílohou
vie pouţívať nástroje na interaktívnu komunikáciu
pozná nástroje netikety
vie vyhļadať informácie na interneteŢiak:
demonštruje v detskom programovacom prostredí
riešenie úloh s opakovaním nejakých činností,
zapamätávanie výpočtov do premenných,
zoskupovanie častí riešenia do procedúr
dokáţe zapisovať postupy do formálneho zápisu


Ţiak:
pozná vyuţitie informačných a komunikačných
technológií v znalostnej spoločnosti
(bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie... )
dokáţe posúdiť spoļahlivosť získaných informácií
vie, čo sú autorské práva
                Vzdelávacia oblasť: matematika a práca s inform.
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 1/33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard               PoznámkyŢiak:
dokáţe pracovať v lokálnej sieti
dokáţe zálohovať údaje
pozná princípy fungovania internetu
rozoznáva vstupné a výstupné zariadeniaŢiak:
dokáţe vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku
vie upraviť fotografiu, texty a text v obrázku
dokáţe garficky prezentovať výsledky prieskumu
dokáţe vytvoriť prezentáciu
pozná zásady správneho prezentovania
Ţiak:
dokáţe poslať emailovú správu s prílohou
vie pouţívať nástroje na interaktívnu komunikáciu
pozná nástroje netikety
vie vyhļadať informácie na interneteŢiak:
demonštruje v detskom programovacom prostredí
riešenie úloh s opakovaním nejakých činností,
zapamätávanie výpočtov do premenných,
zoskupovanie častí riešenia do procedúr
dokáţe zapisovať postupy do formálneho zápisu

Ţiak:
chápe ako sa šíria počítačové vírusy,
ako sa odhaļujú a odstraňujú,
pozná spôsoby bezpečnosti na internete
a ochrany počítača
vie, čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér
                Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak pozná pravidlá práce v počítačovej učebni.
Ţiak dokáţe posúdiť spoļahlivosť získaných
informácií, rozumie rizikám internetu,
chápe potrebu dodrţiavania pravidiel v internetovom
svete oboznámi sa s nebezpečenstvom
 na internete.

Ţiak pozná správnu formu e - mailovej správy,
posiela e - mailovú správu s prílohou.
Plnohodnotne vyuţíva moţnosti poštového klienta,
pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných
údajov.
Ţiak spoznáva rôznorodosť informácií na stránkach
pozná školský web.
Ţiak vie spracovať informácie z internetu, kopírovať
a ukladať text do textového editora, vie uloţiť
obrázok z internetu, vie vyuţívať IKT na vlastné
učenie, vypracuje projekt.


Ţiak pozná nástroje vytvárania a úprav textového
dokumentu, vie otvoriť existujúci dokument
vytvorený v textovom editore,vytlačí textový
dokument, vytvárať a formátovať odseky,
rozdeliť dokument na stĺpce, pouţívať inicálky,
v dokumente meniť typ, štýl, veļkosť, farbu písma,
tvorí odseky, formátuje ich.
Vie nakresliť obrázok v textovom editore
a upravovať ho, vloţiť obrázok do textového
editora, vie nastaviť formátovanie strany dokumentu,
vloţiť pätu a hlavičku a očíslovanie.
Bude vedieť vysvetliť pojmy: dokument, stránka,
záhlavie, päta, odstavec, blok, font.
Vie vytvoriť tabuļku v textovom editore a upravovať ju
rozvíja si pracovnú a estetickú stránku myslenia
pri tvorbe projektov.

Ţiak pochopí základné funkcie programu a moţnosti
pri vytváraní prezentácie, pozná zásady tvorby
správnej prezentácie.Zvládne základy technológie
vytvárania prezentácií. Vkladá obrázky a text,
vie pracovať na animácií objektov .
Efektívne vyuţíva nástroje tvorby prezentácie
pri vytváraní svojej prezentácie.

Ţiak vie meniť veļkosť obrázku, otočiť a upravovať
fotografie.


Ţiak sa oboznámi sa s pojmom operačný systém,
vie vytvárať súbory a priečinky.
Zvládne ukladanie informácií na rôzne média,
 porovnanie kapacít a rýchlosti.


Ţiak vie efektívne vyuţívať internet na
zdokonaļovanie a precvičovanie vedomostí.
                 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informácami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 66
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky
 - vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu
informácie a zdôvodniť výber
 - efektívne pouţívať nástroje aplikácií na spracovnie
informácií podļa typu informácie
 - poznať a dodrţiavať základné pravidlá (formálne,
estetické) a odporúčania spracovania rôznych
typov informácií
 - spracovať informácie tak, aby sa nezníţila ich
informačná hodnota a informácie boli prístupné,
pouţiteļné a jasné
 - poznať vlastnosti (výhody, nevýhody) beţných
formátov dokumentov v závislosti od typu informácie
 - demonštrovať moţnosti prenosu častí rôznych
typov dokumentov medzi rôznymi aplikáciami
 - vedieť vytvoriť a upraviť textový dokumet, rastrový
obrázok, tabuļkový dokument, elektronickú
prezentáciu
- vedieť vymenovať jednotlivé časti počítača
von Neumannového typu
 - poznať ich vyuţitie, princíp fungovania a význam
 - poznať pribliţné kapacity jednotlivých druhov
pamätí a obmedzenia ich pouţitia
 - vymenovať a charakterizovať základné prídavné
zariadenia
 - charakterizovať OS a efektívne ho pouţívať
 - vysvetliť činnosť OS pri práci so súbormi a
a priečinkami

 - vysvetliť význam pojmov údaj, informácia,
digitalizácia, kódovanie, šifrovanie, komprimácia
 - poznať princípy kódovania rôznych typov dát
 - vysvetliť princíp digitalizácie v závislosti od typu dát
 - poznať princíp komprimácie dát, pouţívať
komprimačný program
 - ovládať prevody medzi dvojkovou a desiatkovou
číselnou sústavou
 - poznať druhy aplikácií na spracovnanie informácií
 - pouţiť jednoduché šifry


 - poznať princípy fungovania internetu a niektoré
jeho sluţby
 -poznať základné princípy a demonštrovať pouţite
e-pošty a interaktívnej komunikácie
 - poznať spôsoby vyhļadávania informácie

 - analyzovať problém, navrhnúť algoritmus riešenia
problému, zapísať algoritmus, overiť správnosť alg.
 - riešiť problémy pomocou alg., vedieť ich zapísať
do programovacieho jazyka, hļadať a opravovať chyby
 - rozumieť hotovým programom, určiť vlastnosti
vstupov a výstupov, vedieť ich testovať a modifikovať
 - pouţívať základné typy programovacieho jazyka
 - poznať a odstrániť syntaktické chyby
 - špecifikovať základné znaky informačnej spoloč.
 - charakterizovať jednotlivé typy softvéru z hļadiska
právnej ochrany a rozumieť, ako sa dajú pouţívať
 - chápať potrebu právnej ochrany
 - vysvetliť škody, ktoré môţe spôsobiť vírus
 - demonštrovať pouţitie antivírusových programov
                   Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 33
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky - vysvetliť pojmy "licencia na pouţívanie softvéru",
"autorské práva softvéru", multilicencia
 - vymenovať jednotlivé tpy softvérového pirátstva
 - charakterizovať činnosť počítačových vírusov

 - vyriešiť podļa zadania praktický problém,
pozostávajúci z viacerých krokov pouţitím aplikácií
na spracovanie textov
 - vytvorenie dokumentu v textovom editore
s moţnosťou zmeny formátovania, hlavičky a päty,
pouţitia a vytvorenia šablóny a štýlov- opraviť chyby vzniknuté počas behu programu
- identifikovať miesta programu, na ktorých
môţe dôjsť k chybám počas behu programu

 - riešiť úlohy pomocou príkazov s rôznymi
obmedzeniami pouţitia príkazov, premenných
a typov
 - vedieť pouţívať a rozumieť vetveniu algoritmu,
vetvenie neúplné a úplné
 - vedieť vytvoriť algoritmus s poţitím jednoduchého
cyklu


 - vyriešiť podļa zadania praktický problém,
pozostávajúci z viacerých krokov pouţitím aplikácie
na spracovanie číselných údajov a tabuliek
 - vedieť vytvori a formátovať tabuļky a grafy
 - vedieť triediť a vyhļadávať údaje

 - poznať principy interaktívnej komnikácie
 - vyuţívať sluţby webu na získanie informácií
 - poznať internetové nástroje (sluţby) e-spoločnosti
 - uviesť výhody a nevýhody pouţitia počítačových
sietí a príklady ich pouţitia v reálnom svete
 - demonšrovať získavanie informácií o počítačovej
sieti, o systéme, zariadeniach, priečinkoch
a súboroch
                Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky - vysvetliť rozdiel medzi rastrovými a vektorovými
obrázkmi a ilustrovať na príklade
 - vysvetliť význam stratovej kompresie a uvieť
moţnosti jej vyuţitia
 - vytvorenie przentácie - editor www stránok
 - upraviť zdrojový kód vytvorený v editore, rozumieť
princípu, vytvoriť prezentačný softvér
 - charakterizovať výhody a nevýhody pouţita
jednotlivých druhov komunikácie
 - popísať spôsoby prenosu správ
 - ukázať moţnosti vyhļadávania informácií zo
zdielaných dokumentovna internete


 - rozumieť a vedieť pouţívať viacnásobné vetvenie
algoritmu
 - pracovať s lineárnou štruktúrou, s jednorozmeným
poļom, riešiť úlohy typu: vyhļadávanie v utriedenej
a neutriedenej lineárnej štruktúre - zistenie pozície
hļadanie minima, maxima, aj pozície, výmena prvkov


- vedieť pracovať s údajovým typom reťazec znakov
 - poznať moţnosti Web2
 - poznať súčasné trendy IKT, ich limity a rizká
 - poznať výhody a moţnosti e-vdelávania a dištanč-
ného vzdelávania
 - poznať moţnosti vyuţitila IKT v iných predmetoch
 - zdôvodniť potrebu ochrany údajov a vysvetliť, aké
sú jej spôsoby a prostriedky
 - vysvetliť riziká prieniku do systému
 - poznať a dodrţiavať pravidlá Netikety
                Vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 2/66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky
vedieť riešiť problémy pomo-
cou algoritmov, vedieť ich
zapísať do programoacieho
jazyka, hļadať a opravovať
chyby
rozumieť hotovým programom
určiť vlastnosti vstupov a výs-
tupov a vzťahy medzi nimi
vedieť testovať a modifikovať
programy
riešiť úlohy pomocou príkazov
s rôznymi obmedzeniami
pouţitia príkazov, premen-
ných, typov a operáciií
rozpoznať a odstrániť syn-
taktické chyby
opraviť chyby vzniknuté po-
čas behu programu

poznať základné druhy apli-
kačného sofvéru
vedieť zdôvodniť výber prísluš-
ného softvéru
vedieť efektívne vyuţívať nás-
troje textového editora na
vytvorenie a upravu dokumentu
demonštrovať pouţitie rôz-
nych číselných sústav
vysvetliť reprezentáciu rôz-
nyh čísených typov v počítači

vedieť efektívne vyuţívať nástroje
tabuļkového kalkulátora na
vytvorenie a úpravu tabuļky
vyuţívať sluţby webu na zís-
kavanie informácií
rozvíjať osobnosť a tvorivosť
                   Vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 4/120
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky


      Nadviazanie na učivo z 3. ročníka
Vedieť pouţívať procedúry a funkcie, definovať a
vytvárať vlastné podprogramy..
Vedieť pracovať s dvojrozmerným poļom, chápať
zmysel dvojrozmerného poļa
Vedieť pracovať s viacerými textovými súbormi
Vedieť pouţívať preddefinované procedúry a funkcie
Vedieť si vytvoriť vhodnú lineárnu štruktúru záz.

Vedieť vytvoriť jednoduché grafické prostredie.

Rozpoznať a odstrániť chyby v programe, identifi.
miesta, v ktorých môţe dôjsť k chybám počas behu
Vysvetliť princíp kódovania a šifrovania
Vysvetliť algoritmus prevodu čísla zo sústavy
do sústavy, zdôvodniť význam sústav v informatike
Vysvetliť princíp kódovania znakov (kódovacie
tabuļky), rastrových obrázkov (beţné formáty)
 vektorových obrázkov, zvuku, počítačovej
animácie, digitálneho videa a digitálnej televízie.
Obhájiť potrebu šifrovania informácii

Uviesť výhody a nevýhody pouţitia počítačových
sietí a uviesť príklady ich vyuţitia v reálnom svete.
Charakterizovať výhody a nevýhody pouţitia
jednotlivých druhov komunikačných médií.
Popísať spôsob jednoznačnej adresácie počítačov
a sietí v Internete pomocou IP adries.
Vysvetliť význam a spôsob pouţívania doménových
mien. Popísať rozdiel medzi sluţbami poskytova-
nými Internetom a sluţbami poskytovanými pouţí-
vateļmi prostredníctvom Internetu.
Popísať základné prvky štruktúrovaného dokumentu
a ukázať ich interpretáciu pomocou prehliadača.
Charakterizovať komunikáciu bez spojenia a so
spojením, popísať ich výhody a nevýhody a uviesť
príklady vhodného pouţitia.
Porovnať základné vlastnosti dvoch operačných
systémov (napr. LINUX - Windows)
Charakterizovať činnosť počítačových vírusov,
vysvetliť škody, ktoré môţu spôsobiť a princíp
práce antivírusových programov.
Zdôvodniť potrebu právnej ochrany softvéru a vysve-
tliť dôsledky pri pouţívaní nelegálneho softvéru.

Vedieť spolupracovať a kooperovať na
komplexnejšej úlohe z programovania
Prezentácia a obhajoba vlastnej práce
   Predmet: technika
    Ročník: II./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

       Počet
Mesiac                  Obsahový štandard
       hodín
         10 1. Človek a technika
           Ţiaci sa v tomto tematickom celku
           oboznámia s pojmom technika, spoznajú
           vzťahy medzi technikou a prírodou,
           technikou a spoločnosťou s vyuţitím
           osobných skúseností. Získajú základné
           informácie o slovenských vynálezoch a
           histórii techniky všeobecne a na Slovensku.
 IX.       3 Človek – príroda – spoločnosť – technika a ich vzťahy.
X. - XI.      5 História techniky – človek tvorca techniky.
 XI.       2 Vznik výrobku, cesta:
           myšlienka – konštrukcia – výroba – vyuţitie.

         10 2. Grafická komunikácia
XI. - XII.    2 Základy navrhovateļskej činnosti –
          technické tvorivé myslenie,
XII. - I.     5 Základy technickej komunikácie –
          zobrazovanie, technický náčrt –
          kreslenie, technický výkres – čítanie.
  II.      2 Počítač a technické kreslenie
          (softvéry na kreslenie)
  II.      1 Počítač a Internet pri konštruovaní

         13 3. Materiály a technológie
          Obsah tohto tematického celku je
          zameraný na jednoduché stroje a hlavné druhy
          technických materiálov, ich základné
          vlastnosti a vyuţitie. Základné
          technologické postupy pri spracovaní
          technických materiálov,
          zodpovedajúce náradie a pomôcky
          na ich ručné opracovanie.
III. - V.    10 Základné technické materiály –
          drevo, kovy, plasty – polotovary.
  VI.      3 Základy jednoduchého – ručného
          obrábania technických materiálov.
   Predmet: technika
    Ročník: III./8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
      Počet
Mesiac                Obsahový štandard
      hodín
 IX.    18   1. ELEKTRICKÁ ENERGIA
       1   Pravidlá bezpečnej práce s el. prúdom
       1   Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
       1   Zdroje elektrickej energie, ich vyuţitie
 X.     3   Jednoduché schémy elektrických zapojení
       1   Jednoduché práce s elektromontáţnym materiálom
 XI.    2   Výroba, rozvod a zdroje el. energie
       2   Jednoduché el. obvody
 XII.    2   Základné elektrické spotrebiče
  I.    2   Domová inštalácia elektrického prúdu
       2   Výpočet spotreby el. energie v domácnosti
 II.    1   Moderné el. spotrebiče
      15   2. TECHNIKA - DOMÁCNOSŤ - BEZPEČNOSŤ
       1   Základné informácie v oblasti bytovej inštalácie
       2   Kúrenie v domácnosti, centrálne, ústredné, lokálne
 III.    3   Rozvod studenej a teplej vody
 IV.    2   Šetrenie vodou a teplom v domácnosti
       2   Konštrukcia kotla a princíp spaļovania
 V.     2   Výpočet spotreby energie na kúrenie
V. - VI.   3   Konštrukcia vodovodného kohútika alebo batérie -
          demontáţ, oprava, montáţ
                Vzdelávacia oblasť: človek a svet práce
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 1/33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Vedieť vysvetliť pojem technika, technické
prostredie a technické dielo ako produkt
ļudskej činnosti.
Vedieť vymenovať pozitívne a negatívne
dôsledky techniky.
Oboznámiť sa s najvýznamnejšími objavmi
a vynálezmi 18. – 20. storočia.
Oboznámiť sa s poznatkami histórie na
Slovensku a so slovenskými vynálezcami.
Vedieť vysvetliť pojem technologický
postup a opísať všeobecne cestu vzniku
výrobku.

Vedieť realizovať drobný projekt (zhotoviť
technický náčrt, vybrať vhodný materiál, zvoliť
konštrukčné riešenia a spoje, navrhnúť technológie)
Poznať proces vzniku technického produktu.
Mat schopnosti vytvárať a realizovať technické
myšlienky pre vlastné potreby pre potreby školy,
pre komerčné aktivity a pod.Poznať základné princípy činnosti jednoduchých
strojov a zariadení, základné druhy technických
materiálov. Vedieť pracovať podļa jednoduchého
technologického postupu a technického výkresu.
Poznať a rozlíšiť základné druhy technických
materiálov - drevo, kovy, plasty. Poznať základné
náradie na ručné opracovanie dreva, kovu a plastov.
Prakticky si precvičiť (podļa moţností
a vybavenia školy) a osvojiť jednotlivé
elementárne zručnosti pri opracovaní dreva, kovov
a plastov (pilovanie, vŕtanie dreva, ohýbanie plastov
a plechu, strihanie, sekanie drôtu a plechu).
                Vzdelávacia oblasť: človek a svet práce
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 1/33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium
        Výkonový štandard  Poznámky
Spoznať základné batériové
zdroje el. energie, akumulátory
Vedieť čítať jednoduché el.
značky, schémy, a zapojenia
Vedieť zapájať jednoduché el.
obvody
Poznať základný elektroinš.
materiál, skúšačka
Správne pouţívanie el. spotreb.
v domácnosti
Výroba, rozvod, a meranie el.
energie v domácnosti

Oboznámiť sa so systémom
ústredného kúrenia v bytoch
Vedieť popísať systém rozvodu
studenej a teplej vody
Oboznámiť sa s opravou
splachovača WC
Poznať moţnosti šetrenia
teplom a teplou vodou
Ovládať princíp činnosti vod.
kohútika, výmena tesnenia,
frézovanie sedla, výmena vloţky
   Predmet: Umenie a kultúra
    Ročník: I./4.G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín

 IX.       3 SVET KULTÚRY
          vizuálne, zvukové, pohybové, priestorové znaky a
          činnosti človeka
          Kultúrna tradícia, povedomie a identita
          tvorba kultúrnej tradície
 X.       4 Vnímanie a experimenty s kaţdodennou kultúrou
          a predmetmi okolo nás
          ZÁKLADNÉ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY
          HLAVNÝCH UMELECKÝCH DRUHOV:
          výtvarného, hudobného, slovesného, dramatického,
          filmového a elektronického


 XI.       4 Vyjadrovacie prostriedky kaţdodennej činnosti
          ţiaka          Odlišnosť kaţdodenných a umeleckých
 XII.      3 vyjadrovacích prostriedkov
          ČASOVÉ A PRIESTOROVÉ SÚVISLOSTI
 I.       3 KULTÚRY
          Kultúra okolo nás
 II.      3 Kultúra ako ľudská aktivita, ako estetická hodnota,
          estetično          FUNKCIE UMENIA, ESTETICKÉ VNÍMANIE
 III.      4 Kultúrny šum, vizuálne, akustické, pohybové a
          textové informácie


          Špecifický vklad umeleckých druhov, rozdiely
 IV.       3 v estetických záţitkoch
          ŢIVOTNÝ ŠTÝL. MÓDA. KULTÚRA TELA,
 V.       3 ZMYSEL ŠPORTU


          Kultúra ţivotného štýlu

          Kultúra tela, zmysel športu
 VI.       3 POPULÁRNA MASOVÁ KULTÚRA,
          ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
          Populárna kultúra

          Masová kultúra

          Elektronické médiá
   Predmet: Umenie a kultúra
    Ročník: II./4.G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín

          POZNANIE, ANALÝZA A INTERPRETÁCIA
 IX.       3 VYBRANÝCH UMELECKÝCH DIEL a tendencií
          z histórie kultúry a z kultúry vlastného regiónu
          a národa

          Úţitkové predmety a umelecké diela
          Estetické vnímanie, záţitok, vkus
 X.       4 Analýza umeleckého diela
          Štruktúra diela, kompozícia diela
          Interpretácia umeleckého diela
          Hļadanie rôznych významových vrstiev diela
 XI.       4 Hlavné umelecké druhy: literatúra, výtvarné
          umenie, hudobné umenie, dramatické umenie, film,
          elektronické umenie


 XII.      3 PRINCÍPY POPULÁRNEJ KULTÚRY,
          masová kultúra, elektronické médiá.
          Kultúrna komunikácia. Kultúra a technika.

          Populárna kultúra, hlavné typy produktov
          populárnej kultúry, jej zmysel
 I.     3 Idol, vzor, norma
        Masová kultúra, jej hlavné typy produktov
        Masové médiá, reklama, móda, štandardizácia
        vnímania
        Tzv. vysoká kultúra
 II.     3 Hlavné typy produktov označených za hodnoty
        kultúrnej tradície
        Zmysel vysokej kultúry

        Voľné a úţitkové umenie, konvencia
 III.    4 a experimentovanie v umení
        Analýza a interpretácia produktov populárnej
        kultúry
        Významy, hodnota, štruktúra produktov
        populárnej kultúry
        Médiá, mládeţ a populárna kultúra
 IV.     3 Umelecký trh a marketing
        Analýza a interpretácia produktov masovej
        kultúry
        Významy, hodnoty a štruktúra produktov
        masovej kultúry
        Masová kultúra a médiá
 V.     3 Princípy fungovania masovej kultúry
        Umelecký trh a marketing
        Analýza a interpretácia produktov tzv. vysokej
        kultúry
        Princípy fungovania tzv. vysokej kultúry
 VI.     3 Koncert, galéria, divadelné predstavenie,kino,
        festival
        Umelecký trh
   Predmet: Umenie a kultúra
    Ročník: III./4.G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
 IX.     28 Poznanie, analýza a interpretácia vybraných
        umeleckých diel a tendencií z histórie kultúry
        a z kultúry vlastného regiónu a národa
         - praveké umenie
         - staroveké umenie: Egypt, Mezopotámia,
                 Grécko, Rím
 X.       - stredoveké umenie: starokresťanské
                  byzantské
 XI.                románske
                  gotické
         - renesančné umenie
 XII.        - barokové umenie
           - klasicistické umenie
           - umenie 19. storočia: romantizmus
                     realizmus
 I.                   impresionizmus
           - umenie na prelome 19. a 20. st.: secesia
 II.        - umenie 20. storočia: expresionizmus
                     fauvizmus
                     kubizmus
 III.                  futurizmus
                     dadaizmus
                     surrealizmus
 IV.                   abstraktné umenie
                     pop art
                     op art, land art
 V.       5
           Prevádzka v kultúre, umelecký trh,
 VI.         medzikultúrne vzťahy
           - prevádzka a usporiadanie kultúrnych podujatí
   Predmet: Umenie a kultúra
    Ročník: IV./4.G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
 IX.       3 Základné princípy vedeck. poznávania: Vedci a veda
          Vedci v sci-fi:
          - aké otázky kladú vedci v sci-fi?
 X.       4 Výber zo sci-fi a fantasy filmov, literatúry, hier, komiksov...
          Internetové stránky o sci-fi a fantasy.
          Svet bez vedcov:
          - „stačí mi zdravý rozum“. Ako ţijú vedci?
 XI.       4 Ţivotopisy a spomienky vedcov: A. Einstein, Champollion...
          O čo sa vedec zaujíma?
          Čo hovorí vedec?
 XII.      3 Metódy vedy
          Ako rozmýšļajú vedci?
 I.       3 Teoretické poznávanie kultúry: Štruktúra umenia
          Umelci v umeleckom biznise:
          Čo chcú dosiahnuť?
 II.      4 Ako tvoria umelci?
          O čo sa snaţia ļudia v umení?
 III.      3 Čo tu zostane po umelcoch?


          Čo má pre mňa hodnotu? Čo z toho máme my?
 IV.       3 Oblasti kultúry
V.  2 Poznávanie kultúry
    - archeológia,
    - ekonomika kultúry,
    - estetika,
    - etika,
    - filozofia,
    - historiografia,
    - humánna ekológia,
                 Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 33
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard             Poznámky


poznať historické pamiatky,zvyky
remeslá v regióne
zostaviť vlastnú dokumentáciu
(kresba,foto,video,opis,nahrávka)
pamiatky, zvyku, piesne
pochopiť PSY pôsobenia reklamy
na percipienta
zhotoviť logo firmy,plagátu,bilbor.
zostaviť scenár reklam.kampane
tvoriť príbehy,napísať scenár
naštudovať pantomímu
rozoznávať vyjadrovacie prostried.
jednotlivých druhov umenia
charakterizovať produkty masovej
kultúry a médií:gýč, reklamné a
turistické predmety
navrhnúť a zrealizovať zmenu
priestoru triedy
vedieť rozoznať prvky všedného
a slávnostného
navrhnúť slávnostný priestor
inštalovať výstavu obrazov, foto...
definovať pojmy: masová kultúra,
populárna, klasická, národná
svetové kultúrne dedičstvo
definovať pojmy:kultúrne a nekul.
miesto umenia v ţivote človeka
rozlišovať hudobné, filmové,
výtvarné ţánre
analyzovať rôzne relácie v TV
a hudobné, filmové ţánre

vedieť charakterizovať zvukovú
kulisu, šum prírody, hluk a krásu
civilizácie, vizuálny smog
navrhnúť projekt prostredia, ktoré
neškodí človeku
ovládať prierezové vyjadrovacie
prostriedky: rytmus, symetria,
melódia, kompozícia
ich elementy: bod, čiara, plocha,
tvar, farba, priestor, svetlo, tieň...

definovať neverbálnu komunikáciu
zostaviť ukáţky módnych kreácií,
body artu, masiek, tetovania,
piersingu...
navrhnúť telový dizajn...

analyzovať ukáţky dram.situácií
(film, literatúra, výtv.umenie...) v
ktorých navzájom komunik.ļudia
vypracovať projekt vlast.zdravého
ţivotného štýlu
objasniť zmysel športu pre ļudí
charakterizovať pojmy gýč, brak,
masový vkus
vytvoriť suvenír z vlastnej obce

navrhnúť dizajn web stránk.triedy
vytvoriť elektronický fotoalbum,
hudobná album
                Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard             Poznámky


ŢIAK:

vníma, opisuje proces tvorby
umeleckého diela
opisuje záţitky spojené s vniman.
diela,diskutuje o nich
ovláda štruktúru a kompozíciu diel
z rôznych umeleckých druhov
vyberá ukáţky na zvolenú tému
z rôznych umeleckých druhov
vyberá ukáţky s podobnou, prip.
identickou ideou
má prehļad o štruktúre um.druhov
pozná konkrétne produkty: video-
klip, film...
vytvorí portfólio o svojom idole,
vzore
rozoznáva ţánre a formy masovej
kultúry (TV, internet, reklama...)
tvorí vlastné publicist.ţánre:blog...
dokáţe rozoznať artefakty z
rôznych druhov umenia
z histórie i súčasnosti
vyuţíva skúsenosti s prostredím
internetu

diskutuje o mediálnych vzoroch
skúma princípy fungovania tzv.
vysokej kultúry

analyzuje a interpretuje jej
produkty
                 Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 33
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard              Poznámky


Ţiak:
- ovláda prehļad hlavných období
 a smerov vývinu umenia
- vie definovať podstatné znaky
 jednotlivých um. smerov
- vie identifikovať:
 zákl. vyjadrovacie prostriedky,
 kompozičné princípy,
 techniky a médiá hlavných
 umeleckých druhov (architek-
 túra, sochárstvo, maliarstvo,
 hudba, dramatické umenie,
 slovesné umenie, film ) v danom
 období a umeleckom smere
- ovláda základnú štruktúru orga-
 nizácie výstav, filmových, diva-
 delných a iných kult. podujatí
                Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 1/
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak kultivovane vyjadruje svoje záţitky a predstavy
vizuálne, zvukovo, slovom a pohybom.
Je schopný charakterizovať hlavné umelecké druhy,
zaujíma aktívne a reflektované stanoviská aspoň
k jednému z nich. Opisuje spôsoby svojej práce
a obsah svojich estetických záţitkov.
Rekonštruje príbehy, konfrontuje postavy...

Ţiak sa orientuje v súčasnej kultúrnej ponuke.

Diskusný klub

Priebeţné abstrahovanie...


Rozoznáva časové a priestorové súvislosti kultúry.

Interpretuje kultúrne artefakty zo súčasnosti a minul.
s pomocou terminológie vybranej vedy o kultúre.


Diskusný klub
   Predmet: HUV
    Ročník: Príma
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
     20        Hudba minulosti a súčasnosť
                     pravek
                     starovek
                    stredovek
                    renesancia
                     barok
                 barok na Slovensku
                    klasicizmus
                klasicizmus na Slovensku
                   romantizmus
               romantizmus na Slovensku
         od romantizmu k hudbe 20. storočia – impresionizmus     13     Prostredníctvom hudby poznávame kultúru
                  rôznych národov
                    Slovensko
                     Česko
                    Maďarsko
                 Rakúsko, Nemecko
                    Taliansko
                   Poļsko, Rusko
                    Grécko
                   Japonsko...
   Predmet: HUV
    Ročník: Sekunda
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
     17        Hudobné prechádzky storočiami
                 hudba 20. storočia
              hudba 20. storoča na Slovensku
     10        Pestrá paleta populárnej hudby
                 vývoj populárnej hudby
                     dţez
                     rock
                      rap
                     dance
                    ska/reggae
                   súčasné hity
              SuperStar a iné hudobné relácie

      6            Hudba na pomedzí
             prieniky rôznych druhov a ţánrov hudby
                   country, western
                     šansón
                     muzikál
                   filmová hudba
                  hudba na internete
   Predmet: VYV
    Ročník: Príma
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
      4            Výtvarný jazyk
            (základné prvky výtvarného vyjadrovania)
                mierka a proporčné vzťahy
                 operácie s proporciami

      2      Moţnosti zobrazovania videného sveta
            kreslenie figúry podļa skutočnosti a spamäti

      6         Podnety výtvarného umenia
               stredoveké a gotické umenie
                kinetické (svetelné) umenie
                     op-art


      2             Podnety fotografie
                  inscenovaná fotografia
      2           Podnety filmu a videa
               vzťah obrazu a zvuku vo filme
                  hudba, hlas a slovo
                     strih

      2            Podnety architektúry
                    urbanizmus
                  fantastické priestory


      4             Podnety dizajnu
                   odevný dizajn


      2         Podnety tradičných remesiel
                 košikárstvo, pletenie


      2           Elektronické médiá
               spracovanie a montáţ obrazu

      2         Podnety hudby a literatúry
                (synestetické podnety)
                  farebná hudba

      2     Podnety rôznych oblastí poznávania sveta
            podnety prírodopisu (prírodné štruktúry)


      2       Tradícia a identita (kultúrna krajina)
              výtvarné reakcie na tradičné formy

      1         Škola v galérii/galéria v škole
   Predmet: VYV
    Ročník: Sekunda
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
      4            Výtvarný jazyk
            (základné prvky výtvarného vyjadrovania)
                  poriadok a chaos
     2      Moţnosti zobrazovania videného sveta
             kreslenie priestoru (perspektíva)

     6         Podnety výtvarného umenia
                 renesančné umenie
                dadaizmus (neodada)
                  akčné umenie

     2             Podnety fotografie
                  fotografická reportáţ


     2           Podnety filmu a videa
                   scenár

     2           Podnety architektúry
               typ, funkcia a výraz stavby


     4             Podnety dizajnu
                   dizajn výrobku


     2         Podnety tradičných remesiel
              podnety krajčírstva (čipkárstva)


     2            Elektronické médiá
                     morfing

     2         Podnety hudby a literatúry
                (synestetické podnety)
             vizuálna poézia (pokus o recitáciu)

     2     Podnety rôznych oblastí poznávania sveta
                telo človeka, zvieraťa

     2       Tradícia a identita (kultúrna krajina)
               rozprávky, príbehy, legendy
                 história obce, regiónu

     1         Škola v galérii/galéria v škole
                  slovo a obraz
   Predmet: Výchova umením
    Ročník: tercia/8G
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
     11         Zvuk a obraz – jazyk umenia
               Obraz v hudbe, hudba v obraze


           Vyjadrovacie prostriedky a ich štylizácia v hudbe
           a výtvarnom umení – citové pôsobenie výrazu
         Multimédiá – pohyb a dej prostredníctvom obrazu a zvuku


     11           Tradícia a identita
         Umenie a náboţenstvo, umenie baroka, človek a viera
         Prostredie a situácia – väzby hudby a výtvarného umenia
                 na konkrétne prostredie     11             Prieniky umení
           Divadlo a tanec, spojenie s hudbou a dizajnom                  Portrét spoluţiaka
   Predmet: VUM
    Ročník: Kvarta
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
                 PODNETY UMENIA
      4        1. Podnety výtvarného umenia
                  postmoderna
    konceptuálne umenie (umenie na rozmýšļanie)


           2. Podnety hudby
4    Špirála ţivota – vzťahy medzi generáciami
        hudba v historickom priereze
         PRIENIKY UMENIA A VEDY
4       3. Výtvarné reakcie na témy vedy
  proces v umení/podnety rôznych disciplín/intermedialita
4           4. Hudba a príroda
    človek voči prírode – príroda ako partner človeka
         POPULÁRNA KULTÚRA
4          5. Umenie a gýč
6        6. Vzory a vlastná tvár
  telový dizajn, úprava tváre a účesu, vizáţistika
       KOMPLEXNÉ PROJEKTY
7  7. Spoločný interdisciplinárny projekt ţiakov
    príprava a nakrútenie filmového záberu
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak:
ovláda stručnú charakteristiku a ţánrové členenie
hudby v minulosti,
vie porovnať vyjadrovacie prostriedky súčasnej
a historickej hudby,
od obdobia renesancie pozná mená najvýznamnej-
ších hudobných skladateļov a ich skladby,
vie verbálne i neverbálne vyjadriť svoje estetické
záţitky,
vie prepracovať pieseň do typickej podoby jednotli-
vých období,
vie prijímať, analyzovať, hodnotiť a porovnávať
hudobné diela a hudobné prejavy jednotlivých období,
pozná na základe počúvania minimálne 6 hudobných
diel a ich autorov


dokáţe vnímať a rozoznávať umelecké hodnoty
rôznych kultúr,
vie rozlíšiť charakteristické črty niektorých národných
piesní,
vie čisto a kultivovane zaspievať najmenej 5 piesní
iných národov a 8 regionálnych slovenských
ļudových piesní,
dokáţe sprevádzať piesne hrou na rytmických
nástrojoch Orffovho inštrumentára,
vie rozvíjať vlastnú hudobnosť v skupinových
hudobných činnostiach a aktivitách
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak:
vie prijímať, analyzovať, hodnotiť a porovnávať
hudobné diela a hudobné prejavy,
prepája získané poznatky s poznatkami z iných
vyučovacích predmetov,
dokáţe vystihnúť výrazné hudobné myšlienky
počúvaných skladieb,
dokáţe rozmýšļať a rozprávať o hudbe, tvorivo
ju počúvať

rozlišuje jednotlivé hudobné ţánre na základe
ich charakteristických znakov,
dokáţe bez predsudkov, ale aj nekritického podlieha-
nia módnym vlnám, reklame a subkultúram verbali-
zovať hudobný záţitok a vyjadriť svoj názor,
rozoznáva tance jednotlivých ţánrov,
dokáţe pohybovo vyjadriť charakter piesne,
hudobný výraz a náladu skladby


ovláda princípy tvorby a realizácie hudobnej produk-
cie v rámci umeleckého trhu,
dokáţe vyjadriť a verbalizovať svoj názor na hudbu
súčasnosti a vie prezentovať vlastný hudobný vkus,
dokáţe vedomosti a zručnosti uplatniť pri aktívnom
vnímaní umeleckých diel
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky


Ţiak:
zvláda základy proporčnej stavby zobrazovaného
predmetu (výška a šírka, pomer hlavných častí)


ovláda a vyuţíva základné princípy zobrazovania
figúry

spracuje vo svojom vyjadrovacom procese charakte-
ristické podnety rôznych tendencií umenia od naj-
starších čias aţ po súčasnosť,
tvorivo pouţíva vyjadrovacie prostriedky daných
umení

dokáţe vybrať časť videnej skutočnosti za účelom
zobrazenia (kresba svetlom, zmeny osvetlenia –
vplyv na plasticidu),
zvláda vyváţenosť kompozície inscenovanej foto-
grafie
vie pouţiť jednoduché animačné triky,
vie zostrihať vlastné videodokáţe navrhnúť plán mesta, štruktúru zón, dopravu,
uzly, vzťah k okolitej krajine,
chápe druhy notácie (plán) ako spôsob vyjadrenia
skutočnosti

navrhne časť odevu alebo doplnku,
zvládne techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru –
strihanie, vrstvenie, drôtovanie...

vie tvorivo uplatniť vlastné nápady,
dokáţe spracovať charakteristické podnety z pros-
tredia svojej obce, regiónu

simuluje vrstvy a filtre prostredníctvom mechanic-
kých a výtvarných prostriedkov


vytvorí objekt, hudobno-vizuálny nástroj (zvuková
plastika)

dokáţe zobraziť rôzne prírodné štruktúry,
uvedomí si moţnosť výtvarného vyjadrenia podnetov
prírody (tvary, povrchy, štruktúry...)

pokúsi sa výtvarnou formou spracovať jedlá, zvyky,
odevy

dokáţe vytvoriť obraz pre 5 zmyslov
                Vzdelávacia oblasť:
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky


Ţiak:
ovláda technické základy usporiadania prvkov
na obraze,
vie odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej
skutočnosti
ovláda a vyuţíva základné princípy perspektívy


spracuje vo svojom vyjadrovacom procese charakte-
ristické podnety rôznych tendencií umenia od naj-
starších čias aţ po súčasnosť,
spája a skladá priestorové tvary do asambláţí

dokáţe vybrať časť videnej skutočnosti za účelom
zobrazenia,
spája obrazy, vytvára prostredníctvom fotografie dej

pouţíva jednoduché animačné triky,
vytvorí literárnu predlohu videa

dokáţe navrhnúť architektonický tvar a priestor,
uvedomí si a výtvarne reflektuje špecifiká a funkcie
stavieb v blízkom okolí

navrhne úţitkový predmet,
zvládne techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru -
balanie, obliepanie, obväzovanie, odrôtovanie

vie tvorivo uplatniť vlastné nápady,
vie spracovať charakteristické podnety z prostredia
svojej obce, regiónu

dokáţe transformovať tvar na iný tvar prostred-
níctvom softvéru


dokáţe synesteticky spracovať podnety výtvarného,
hudobného a literárneho umenia

dokáţe sa vyjadriť základnými technickými postupmi
kreslenia, maļovania, vytvárania plastiky a skulptúry

pokúsi sa výtvarnou formou spracovať literárne
a historické špecifiká obce, regiónu


dokáţe zo slov vytvoriť obraz (kaligram)
                Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium
        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak:
vytvára hudbu na vybrané vizuálne artefakty,
vie nájsť výtvarné ekvivalenty k hudobnému jazyku,
formám, štýlom,
vie vytvoriť sériu vlastných transformácií predmetné-
ho tvaru (geometrizácia, zahmlievanie, kryštalizova-
nie, roztečenie...)
rozpozná štýl a výraz emócií v hudbe,
uvedomuje si rôznosť štýlov v hudbe,
tvorí variácie, ponášky na obļúbené melódie a mo-
tívy z počutých skladieb,
ovláda strihanie zvukov a filmových záberov,
vytvára obrazovo-zvukové koláţe,


dokáţe vyjadriť posvätné a transcendentné,
vie identifikovať hudbu, ktorá pôsobí meditatívne,
posvätne a porovnať ju s hudbou iných kultúr,
pozná základné znaky barokovej architektúry,
maliarstva, sochárstva,
zrealizuje inštaláciu in situ,
dotvorí priestor školy, pamiatky, klubovne inštalova-
ním prvkov, ktoré pozmenia jeho charakter,
porovná kultúru a subkultúru mesta s vidiekom,
dokáţe vyhodnotiť klady a nedostatky,

zrealizuje interdisciplinárny projekt hudobnej perfor-
mancie, návrhy kostýmov,
predvedie pohybovú prezentáciu rôznych charakte-
rov na improvizovanú hudbu vhodného výrazu,
pokúsi sa vytvoriť portrét spoluţiaka.
                Vzdelávacia oblasť:
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: Jan-33
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
Ţiak:
dokáţe spracovať motívy rôznych historických štý-
lov vo vlastnej práci,
ovláda pojmy citácia, prisvojenie, parafráza,
dekonštrukcia, synkretizmus,
vie podļa vlastného spôsobu vytvoriť reprodukciu
vybraného výtvarného diela (citácia, koláţ), vie ho
skombinovať s iným dielom, zostrihať ho a zlepiť
v inej podobe (roláţ, krkváţ, alchymáţ...),
dokáţe urobiť kópiu reprodukcie realizovanú rôznymi
štýlmi, rukopismi, s posunom mierky na tom istom
obraze
vie konceptuálne spracovať vybranú tému (kresba,
fotografia, text) a diskutovať o nejmá prehļad o hudbe rôznych epoch u nás, v Euró-
pe, ale aj inde vo svete (India, Čína, Afrika...),
pozná zábavnú hudbu stredoveku a renesancie (tru-
badúri, truvéri) a ich dnešných pokračovateļov,
dokáţe porovnať hudobný vkus viacerých generácií,
zaujať tolerantný postoj k hodnotám starších,
prejaviť úctu k minulosti,
ovláda spôsoby obnovovania starých umeleckých
diel – reštaurátorstvo v maliarstve aj hudbe,
zrealizuje výchovný koncert pre prvákov vo vlastnej
škole alebo program o hudbe pre domov dôchodcovanalyzuje javy, ako zmena skupenstva, kondenzá-
cia, podtlak a pretlak, sublimácia, šírenie a lom
svetla, zvuku, magnetizmus, meteorologické javy,
elektrické javy... a hļadá ich vyjadrenie vo výtvarnom
jazyku (figuratívne alebo nefiguratívne zobrazenie),
analyzuje zmenu jednej látky na inú, kyslé – zásadi-
té – neutrálne prostredie, leptanie...,
analyzuje javy, ako starnutie, rast, navieranie, hnitie,
rozmnoţovanie, pohyb a migrácia, mimikry, zmyslo-
vé vybavenie ţivočíchov, symbióza, predátorstvo
a hļadá ich vyjadrenie vo výtvarnom jazyku


vie identifikovať vzťah hudby a prírody (prírodné mo-,
tívy v hudbe, prejavy ţivota v hudbe – rast, delenie,
genetické väzby (hudba rás)),
uvedomí si ochranárske a environmentálne vyuţitie
hudby – piesne a hudba na výlete, k táboráku, k po-
bytu na mori, k plavbe loďou, privolávanie daţďa
v Afrike, vítanie slnka v Číne...

vie určiť vzťah medzi umením a gýčom,
si uvedomí manipuláciu vkusu reklamou, televíznymi
zábavnými formátmi,
vie porovnať relácie vo verejnoprávnej a komerčných
TV z pohļadu konzumu ţiakov,
vie poukázať na vzory správania v hudobných na-
hrávkach, na symbolickú reprezentáciu kultúry mla-
dých, štýlu ţivota vo videoklipoch,
dokáţe vytvoriť reklamu s pouţitím umeleckej hudby,
dokáţe vytvoriť skeč, scénku, humorný výstup
s pouţitím paródie, irónie, sentimentu, neznesiteļnej
sladkosti

analyzuje štýl obliekania, účesu a tváre svojich
obļúbených hrdinov, hviezd, vzorov a hļadá vlastný
štýl,
navrhne úpravu na tvárach spoluţiakov (vychádza
z fotografie), odevné doplnky,
skúša niektoré moţnosti líčenia tváre,
navrhne vzor tetovania (realizácia fixkami, ktoré na-
podobňujú tetovanie)teoreticky ovláda prípravu na rôzne funkcie vo filmo-
vom štábe,
nakrúti v spolupráci so skupinou spoluţiakov filmový
záber, krátky filmový klip
   Predmet: telesná a športová výchova
    Ročník: prvý (8-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac               Obsahový štandard
     hodín
       10         ZDRAVIE A JEHO PORUCHY
         základné poznatky o formách pohybovej aktivity;
         úloha rozcvičenia;
         základné olympijské idey;
         prvá pomoc pri drobných poraneniach;
         relaxačné a dýchacie cvičenia;
         cvičenia na správne drţanie tela;
         bezpečnostné a hygienické poţiadavky;
         prevencia pred drogovými závislosťami;

      10           ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL
         všestranne rozvíjajúce cvičenia;
         rozcvičenie;
         masáţ;
         chôdza s behom;
         pohybové a didaktické hry;
         cvičenie v prírode;
         prekáţkové dráhy;

      33    TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYB0VÁ VÝKONNOSŤ
                       Atletika
         základná terminológia a systematika;
         technika atletických disciplín;
         základné pravidlá súťaţenia;
         rozvoj základných lokomocií;
         beţecká abeceda;
         vytrvalostný štafetový beh;
         hod loptičkou;
         rozvoj kondičných a koordinačných schopností;

                     Gymnastika
         poznať gymnastické športy a základnú terminológiu;
         poradové cvičenia, relaxačné a dychové cvičenia;
         posiļňovacie cvičenia s vlastným telom;
         rozvoj kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti;
         akrobacia, skoky a obraty, rovnováţne polohy, prekoky;
         (dievčatá) moderná a rytmická gymnastika;

      46     ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŢIMU
         vybíjaná, prehadzovaná, malý futbal, basketbal, hádzaná
         (základné pravidlá, taktika, HČJ, HK, jeden ÚHS, jeden
         OHS, funkcie rozhodcu);
   Predmet: telesná a športová výchova
    Ročník: druhý (8-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
       10         ZDRAVIE A JEHO PORUCHY
         základné poznatky o formách pohybovej aktivity;
         úloha rozcvičenia;
         základné olympijské idey;
         prvá pomoc pri drobných poraneniach;
         relaxačné a dýchacie cvičena;
         cvičenia na správne drţanie tela;
         bezpečnostné a hygienické poţiadavky;
         prevencia pred drogovými závislosťami;

      10           ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL
         všestranne rozvíjajúce cvičenia;
         cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov;
         posiļňovacie cvičenia zamerané na problematické časti
         tela;
         rozcvičenie;
         masáţ;
         chôdza s behom;
         pohybové a didaktické hry;
         cvičenie v prírode;
         prekáţkové dráhy;

      33    TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ
                       Atletika
         základná terminológia a systematika atletických disciplín;
         technika atletických disciplín;
         základné pravidlá súťaţenia;
         bezpečnosť a úrazová zábrana;
         zásady fair-play;
         rozvoj základných lokomócií;
         beţecká abeceda;
         polovysoký štart, šprint;
         vytrvalostný, štafetový beh;
         hod loptičkou (z miesta, s rozbehom);
         rozvoj kondičných a koordinačných schopností;

                      Gymnastika
         poznať gymnastické športy a základnú terminológiu;
         zásady správneho drţania tela;
         zdravotne orientovaná zdatnosť, redukcia hmotnosti;
         poradové cvičenia, relaxačné a dychové cvičenia,
         posiļňovacie cvičnia s vlastným telom;
         rozvoj kĺbovej pohyblivosti, ohybnosti, koordinácie;
         akrobacia, skoky a obraty, rovnováţne polohy, preskoky;
         cvičenie na náradí, s náradím (nízka kladina, lavička,
         rebriny, koza);
         záchrana (dopomoc) pri cvičení;
         cvičenie s náčiním (švihadlo, plná lopta);
         (len dievčatá) moderná a rytmická gymnastika (cvičenie
         na tlieskanie, základné lokomócie, rovnováţne polohy,
         pohyby paţí a trupu);

                     Korčuļovanie
         jazda vpred, vzad, zatáčanie, prekladanie, zastavenie,
         pribrzdenie, obraty, jednoduchý skok;

      46     ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŢIMU
         vybíjaná, prehadzovaná, malý futbal, basketbal, hádzaná,
         (základné pravidlá, taktika, HČJ, HK, dva ÚHS, dva OHS,
          hra brankára, funkcie rozhodcu);
   Predmet: telesná a športová výchova
    Ročník: tretí (8-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
       10         ZDRAVIE A JEHO PORUCHY
         základné poznatky o formách pohybovej aktivity;
         úloha rozcvičenia;
         základné olympijské idey;
         prvá pomoc pri drobných poraneniach;
         relaxačné a dýchacie cvičena;
         cvičenia na správne drţanie tela;
         bezpečnostné a hygienické poţiadavky;
         prevencia pred drogovými závislosťami;
         porozumieť nebezpečenstvu závislostí a ich následkom;

      10           ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL
         všestranne rozvíjajúce cvičenia;
         cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov;
         posiļňovacie cvičenia zamerané na problematické časti
         tela;
         rozcvičenie;
         masáţ;
         chôdza s behom;
         pohybové a didaktické hry;
   cvičenie v prírode;
   prekáţkové dráhy;
   poznatky o hygienických návykoch;
   poznatky o správnom stravovaní;

33    TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ
                 Atletika
   základná terminológia a systematika atletických disciplín;
   technika atletických disciplín;
   základné pravidlá súťaţenia;
   bezpečnosť a úrazová zábrana;
   zásady fair-play;
   rozvoj základných lokomócií;
   beţecká abeceda;
   polovysoký štart, šprint;
   vytrvalostný, štafetový beh, beh v teréne;
   hod loptičkou a granátom (z miesta, s rozbehom);
   rozvoj kondičných a koordinačných schopností;

               Gymnastika
   poznať gymnastické športy a základnú terminológiu;
   zásady správneho drţania tela;
   zdravotne orientovaná zdatnosť, redukcia hmotnosti;
   poradové cvičenia, relaxačné a dychové cvičenia;
   posiļňovacie cvičnia s vlastným telom;
   rozvoj kĺbovej pohyblivosti, ohybnosti, koordinácie;
   akrobacia, skoky a obraty, rovnováţne polohy, preskoky;
   cvičenie na náradí, s náradím (nízka kladina, lavička,
   rebriny, koza);
   záchrana (dopomoc) pri cvičení;
   cvičenie s náčiním (švihadlo, plná lopta);
   (dievčatá) moderná a rytmická gymnastika (cvičenie
   na tlieskanie, základné lokomócie, rovnováţne polohy,
   pohyby paţí a trupu);

               Korčuļovanie
   jazda vpred, vzad, zatáčanie, prekladanie, zastavenie,
   pribrzdenie, obraty, jednoduchý skok;

46    ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŢIMU
   vybíjaná, floorbal, malý futbal, basketbal, hádzaná (základ-
   (né pravidlá, taktika, HČJ, HK, dva ÚHS, dva OHS, hra
   brankára, funkcie rozhodcu);
   základy volejbalu - nácvik základných HČJ, základné ro-
   zostavenie, prípravné hry;
   Predmet: telesná a športová výchova
    Ročník: štvrtý (8-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
       10         ZDRAVIE A JEHO PORUCHY
         telesné zaťaţenie, meranie a vyhodnocovanie údajov
         o pulzovej frekvencii;
         poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní;
         poznatky o správnom stravovaní;
         prvá pomoc pri drobných poraneniach;
         relaxačné a dýchacie cvičena;
         cvičenia na správne drţanie tela;
         bezpečnostné a hygienické poţiadavky;
         poznatky o hygienických návykoch;
         porozumieť nebezpečenstvu závislostí a ich následkom;

      10           ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL
         všestranne rozvíjajúce cvičenia;
         cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov;
         posiļňovacie cvičenia zamerané na problematické časti
         tela;
         rozcvičenie;
         úspechy našich športovcov na OH, MS, ME;
         chôdza s behom;
         pohybové a didaktické hry;
         cvičenie v prírode;
         prekáţkové dráhy;
         prevencia pred drogovými závislosťami;


      33    TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ
                       Atletika
         základná terminológia a systematika atletických disciplín;
         technika atletických disciplín;
         základné pravidlá súťaţenia;
         bezpečnosť a úrazová zábrana;
         zásady fair-play;
         rozvoj základných lokomócií;
         beţecká abeceda;
         polovysoký štart, šprint;
         vytrvalostný, štafetový beh, beh v teréne;
         hod loptičkou a granátom (z miesta, s rozbehom);
         rozvoj kondičných a koordinačných schopností;

                     Gymnastika
         poznať gymnastické športy a základnú terminológiu;
         zásady správneho drţania tela;
         zdravotne orientovaná zdatnosť, redukcia hmotnosti;
         poradové cvičenia, relaxačné a dychové cvičenia;
           posiļňovacie cvičnia s vlastným telom;
           rozvoj kĺbovej pohyblivosti, ohybnosti, koordinácie;
           akrobacia, skoky a obraty, rovnováţne polohy, preskoky;
           cvičenie na náradí, s náradím (nízka kladina, lavička,
           rebriny, koza);
           záchrana (dopomoc) pri cvičení;
           cvičenie s náčiním (švihadlo, plná lopta);
           (dievčatá) moderná a rytmická gymnastika (cvičenie
           na tlieskanie, základné lokomócie, rovnováţne polohy,
           pohyby paţí a trupu);

                       Korčuļovanie
           jazda vpred, vzad, zatáčanie, prekladanie, zastavenie,
           pribrzdenie, obraty, jednoduchý skok;

       46      ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŢIMU
           vybíjaná, floorbal, malý futbal, basketbal, hádzaná (základ-
           (né pravidlá, taktika, HČJ, HK, dva ÚHS, dva OHS, hra
           brankára, funkcie rozhodcu) - opakovanie učiva z predchá-
           júcich ročníkov;
           základy volejbalu - zdokonaļovanie základných HČJ, pra-
           vidlá, riadená hra;
   Predmet: telesná a športová výchova
    Ročník: prvý (4-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
         7         ZDRAVIE A JEHO PORUCHY
           základná gymnastika, cvičenia na správne drţanie tela,
           dýchacie a relaxačné cvičenia;
           technika základnej lokomócie;
           tanečné kroky a poskoky;
           strečing;
           poznatky o prevencii pred civilizačnými chorobmi,
           o prevencii pred drogovými závislosťami;
           poznatky o prevencii pred civilizačnými chorobami,
           poznatky o význame vzťahu medzi zdravím a športom;

         7           ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL
           poznatky o hygienických návykoch, o reţime dňa, o správ-
           nom stravovaní;
           poznatky o prostriedkoch regenerácie, o psychohygiene,
           o kalokagatii a olympizme;
           všestranne rozvíjajúce cvičenia, Päť Tibeťanov, kalanetika,
           masáţ;
           cvičenie v prírode , prekáţkové dráhy, hody na cieļ, pohy-
           bové hry;

       19     TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ
           poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných
           schopnostiach, o metódach rozvoja a hodnotenia;
           cvičenie v posiļňovni;

                         Atletika
           základná terminológia a systematika;
           technika jednotlivých atletických disciplín;
           základné pravidlá súťaţenia;
           hod granátom (na vzdialenosť, na cieļ);
           beţecká abeceda, vytrvalostný, štafetový beh, beh v teréne;
           rozvoj kondičných schopností;

                       Gymnastika
           akrobacia (stojky, kotúle, premety);
           prekoky (koza, švédska debna);
           (dievčatá) kladina, moderná gymnastika;

                       Korčuļovanie
           jazda vpred, vzad, záráčanie, prekladanie, zastavenie,
           pribrzdenie, obraty, jednoduchý skok;

       33      ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŢIMU

                       Športové hry
           poznatky o technike a taktike vykonávania športových
           disciplín, pravidlá vybraných športov, športová terminológia,
           funkcie rozhodcu, športový divák;
           malý futbal, volejbal, hádzaná (HČJ, HK, HS - postupný
           útok, protiútok, osobná obrana, priestorová obrana;

                         Úpoly
           technika pádov;
           pretlaky, úpolové odpory;
           strehové postoje;
           zásady sebaobrany;
   Predmet: telesná a športová výchova
    Ročník: druhý (4-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
         7         ZDRAVIE A JEHO PORUCHY
   základná gymnastika, cvičenia na správne drţanie tela,
   dýchacie a relaxačné cvičenia;
   technika základnej lokomócie;
   tanečné kroky a poskoky;
   strečing;
   poznatky o prevencii pred civilizačnými chorobami,
   o prevencii pred drogovými závislosťami;
   poznatky o význame vzťahu medzi zdravím a športom;

7           ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL
   poznatky o stravovaní (zloţenie potravín, škodlivé látky
   v potravinovom reťazci);
   poznatky o prostriedkoch regenerácie, o otuţovaní;
   všestranne rozvíjajúce cvičenia, Päť Tibeťanov, kalanetika,
   masáţ;
   cvičenie v prírode, prechádzky v prírode, PH, prekáţkové
   dráhy;

19    TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ
   poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných
   schopnostiach, o metódach rozvoja a hodnotenia;
   cvičenie v posiļňovni, indoor cykling, aerobic, cvičenie
   so švihadlom;

                 Atletika
   základná terminológia a systematika;
   technika jednotlivých atletických disciplín;
   základné pravidlá súťaţenia;
   beţecká abeceda, vytrvalostný a štafetový beh, beh
   v teréne, šprint;
   rozvoj kondičných schopností;

               Gymnastika
   akrobacia (stojky, kotúle, premety);
   prekoky (koza, švédska debna);
   (dievčatá) rytmická gymnastika

               Korčuļovanie
   jazda vpred, vzad, záráčanie, prekladanie, zastavenie,
   pribrzdenie, obraty a jazdy vpred do jazdy vzad a naopak,
   jednoduchý skok (kadet), chlapci - ļadový hokej;

33    ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŢIMU
   poznatky o technike a taktike vykonávania športových
   disciplín, pravidlá vybraných športov, športová terminológia
   funkcie rozhodcu, športový divák;
   malý futbal, volejbal, basketbal, florbal (HČJ, HK, HS -pos-
   tupný útok, protiútok, osobná obrana, prietorová obrana);
   Predmet: telesná a športová výchova
    Ročník: tretí (4-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
         7         ZDRAVIE A JEHO PORUCHY

           poznatky o vzťahu medzi zdravotnýmí návykmi a zdra-
           votným stavom, o vzťahu medzi športom a zdravím;
           poznatky o vzťahu človeka k ţivotnéhm prostrediu (ENV);
           poznatky o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu;
           bezpečnosť pri športovaní a veļkosť zaťaţovania;
           základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenia;
           relaxačné a dýchacie cvičenia;
           cvičnie na lavičkách;
           východiskové polohy;
           pilates, strečing;

         7          ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL
           poznatky o základných pojmoch vo výţive, o poruchách
           príjmu potravy, o správnych stravovacích návykoch;
           poznatky o reţime práce a oddychu, o prostriedkoch
           regenerácie a vyuţití športu ako regeneračného
           prostriedku;
           chôdza s behom, cvičenie v prírode, prechádzky v prírode;
           pohybové a didaktické hry;

       19     TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ
           poznatky o metódach hodnotenia a testovania všeobec-
           ných pohybových schopností;
           poznatky o zaťaţovaní v telovýchovnom a športovom
           procese;
           všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť;
           cvičenie v posiļňovni, aerobik, indoor cykling;
           posiļňovacie cvičnia s vlastným telom;

                        Atletika
           vysoký, polovysoký a nízky štart;
           technika šliapavého a švihového behu;
           vytrvalostný beh (súvislýma striedaným tempom
           15-20 minút);
           rozvoj pohybových schopností formou kruhového cvičenia;

                       Gymnastika
           základné postoje a obraty;
           vplyv gymnastických cvičení na organizmus;
           zásady rozvoja silových a koordinačných schopností,
           kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti;
           pomenovanie náradia a náčinia;
           kotúļ vpred, vzad, letmo;
           stojka na lopatkách, na hlave, na rukách;
           kotúļ vzad do stojky (chlapci), do zášvihu (dievčatá);
           premet bokom;
           štylizovaný preskok (roznoţka alebo skrčka);
           (dievčatá) aeróbna gymnastika;

                      Korčuļovanie
           opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov;

       33      ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŢIMU
                        Športové hry
           význam športových hier, terminológia, pravidlá,
           technika a taktika herných činností;
           vedenie rozcvičenia, organizácia zápasov, zapisovanie
           a rozhodovanie;
           futbal (chlapci), malý futbal, hádzaná, volejbal - zopakova-
           nie učiva z predchádzajúcich ročníkov + ďalší ÚHS
           aj OHS, zdokonalenie HK a HČJ;

                        Úpoly
           význam úpolov ako celku, pravidlá športových úpolov;
           zopakovanie učiva z prvého ročníka;
           základné úpoly - preťahy, pretlaky, odpory, úpolové hry;
           športové úpoly - základné techniky;
   Predmet: telesná a športová výchova
    Ročník: štvrtý (4-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                  Obsahový štandard
     hodín
         6         ZDRAVIE A JEHO PORUCHY

           poznatky o vzťahu medzi zdravotnýmí návykmi a zdra-
           votným stavom, o vzťahu medzi športom a zdravím;
           poznatky o vzťahu človeka k ţivotnéhm prostrediu (ENV);
           poznatky o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu;
           obehová sústava a vplyv pohybu na jej rozvoj;
           nebezpečenstvo závislostí, prvá pomoc, ţivotné prostredie;
           relaxačné a dýchacie cvičenia;
           cvičnie na lavičkách;
           východiskové polohy;
           pilates, strečing;


         6          ZDRAVÝ ŢIVOTNÝ ŠTÝL
   poznatky o základných pojmoch vo výţive, o poruchách
   príjmu potravy, o správnych stravovacích návykoch;
   psychohygiena, stres, výţivové doplnky;
   regenerácie a vyuţití športu ako regeneračného prostried-
   ku, aktívny odpočinok;
   chôdza s behom, cvičenie v prírode, prechádzky v prírode;
   pohybové a didaktické hry;

18    TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ
   poznatky o metódach hodnotenia a testovania všeobec-
   ných pohybových schopností;
   poznatky o zaťaţovaní v telovýchovnom a športovom
   procese;
   všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť;
   cvičenie v posiļňovni, aerobik, indoor cykling;
   posiļňovacie cvičnia s vlastným telom;

                Atletika
   vysoký, polovysoký a nízky štart;
   technika šliapavého a švihového behu;
   vytrvalostný beh (súvislýma striedaným tempom
   15-20 minút);
   rozvoj pohybových schopností formou kruhového cvičenia;
   hod granátom;

               Gymnastika
   základné postoje a obraty;
   rozvoj silových a koordinačných schopností, kĺbovej po-
   hyblivosti a ohybnosti;
   pomenovanie náradia a náčinia;
   kotúļ letmo ponad prekáţku;
   stojka na lopatkách, na hlave, na rukách;
   (dievčatá) aeróbna gymnastika;

              Korčuļovanie
   zdokonaļovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov;
   rozvoj kondičných schopností;

30    ŠPORTOVÉ ČINNOSTI POHYBOVÉHO REŢIMU
               Športové hry
   význam športových hier, terminológia, pravidlá,
   technika a taktika herných činností;
   vedenie rozcvičenia, organizácia zápasov, zapisovanie
   a rozhodovanie;
   futbal (CH), malý futbal, basketbal, volejbal, hádzaná (D) -
   zdokonalenie učiva z predchádzajúcich ročníkov (hlavne
   hrou a riadenou hrou);
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky


praktické poskytnutie prvej pomoci;          výklad, opis, rozhovor, osob-
vysvetliť pojem hygiena a jej význam pre zdravie;   ný príklad, ukáţky;
vysvetliť ako pohybové aktivity prispievajú k udrţa-  hodiny členiť na teoretické
niu zdravia;                      (teoretické poznatky osvojo-
                            vať priebeţne vo všetkých
                            vyučovacích hodinách mo-
                            dulu), nácvičné, kontrolnédiskutovať o zdravotne orientovaných cvičeniach;    výklad, opis, rozhovor,
dodrţiavať pravidlá pri vykonávaní športových čin-   ukáţka;
ností;                         hodiny členiť na teoretické,
ţiak je schopný individuálneho rozcvičenia;      nácvičné, opakovacie, kon-
strečing celého tela pred i po záťaţi;         dičné, kontrolné;
                            vyuţiť motivačné metódy
                            (formou súťaţe, pochvala
                            pred celou skupinou);


testy VPV;                       výklad, ukáţka;
hod loptičkou na cieļ;                 hodiny členiť na nácvičné,
                            opakovacie a kontrolné;
                            motivovať ţiakov (osobný
                            príklad, vzor športovca);
                            teoretické poznatky osvojo-
                            vať priebeţne;
                            striedanie zaťaţenia, vyuţí-
                            vať prerušované, neprerušo-
                            vané metódy pri kondično-
zostava z akrobacie;                  koordinačnej príprave;
(dievčatá) vytvorenie vlastnej zostavy z modernej
a rytmickej gymnastiky;
vedieť vysvetliť základné pravidlá a funkcie rozhod-  hodiny členiť na nácvičné,
cu;                          opakovacie a zápasové;
výkon v zápase, ovládať základné HČJ, HK;       výklad, ukáţka;
uplatniť zásady fair-play;               vyuţívať názorné pomôcky
                            (tabule, makety ihriska, ob-
                            razový materiál);
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky


praktické poskytnutie prvej pomoci;          výklad, opis, rozhovor, osob-
vysvetliť pojem hygiena a jej význam pre zdravie;   ný príklad, ukáţky;
vysvetliť ako pohybové aktivity prispievajú k udrţa-  hodiny členiť na teoretické
niu zdravia;                      (teoretické poznatky osvojo-
vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonáva-  vať priebeţne vo všetkých
ním pohybovej činnosti;                vyučovacích hodinách modu-
dodrţiavať pravidlá správnej ţivotosprávy;       lu), nácvičné, kontrolné;diskutovať o zdravotne orientovaných cvičeniach;    výklad, opis, rozhovor, ukáţ-
dodrţiavať pravidlá pri vykonávaní športových čin-   ka;
ností;                         hodiny členiť na teoretické,
ţiak je schopný individuálneho rozcvičenia;      nácvičné, opakovacie, kon-
strečing celého tela pred i po záťaţi, jeho význam;  dičné, kontrolné;
kontrola kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti celého    vyuţiť motivačné metódy
tela na začiatku aj na konci školského roka;      (formoun súťaţe, pochvala
                            pred celou skupinou);
testy VPV;                       výklad, ukáţka;
hod loptičkou a granátom do diaļky a na cieļ;     hodiny členiť na nácvičné,
beh 2x30 m, 1000m;                   opakovacie, kontrolné, kon-
                            dičné;
                            motivovať ţiakov (osobný prí-
                            klad, vzor športovca);
                            teoretické pozvatky osvojo-
                            vať pribeţne;
                            striedanie zaťaţenia, vyuţí-
                            vať prerušované, neprerušo-
                            vané metódy pri kondično-
                            koordinačnej príprave;
                            pri kondičnej príprave vyuţí-
zostava z akrobacie a na nízkej kladine (2 dĺţky    vať v maximálnej miere moti-
náradia);                       vačné prostiedky (súťaţe,
preskoky cez kozu (na šírku D, na dĺţku CH - skrč-   pohybové hry);
ka, roznoţka);
(len dievčatá) vytvorenie vlastnej zostavy z moder-
nej a rytmickej gymnastiky;
vedieť vysvetliť základné pravidlá;          hodiny členiť na nácvičné,
vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu)    opakovacie a zápasové;
výkon v zápase;                    výklad, ukáţka;
ovládať základné HČJ,HK;                vyuţívať názorné pomôcky
uplatniť zásady fair play;               (tabule, makety ihriska, ob-
                            razový materiál);
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky


     praktické poskytnutie prvej pomoci;     výklad, opis, rozhovor, osob-
vysvetliť pojem hygiena a jej význam pre zdravie;   ný príklad, ukáţky;
vysvetliť ako pohybové aktivity prispievajú k udrţa-  hodiny členiť na teoretické
niu zdravia;                      (teoretické poznatky osvojo-
vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonáva-  vať priebeţne vo všetkých
ním pohybovej činnosti;                vyučovacích hodinách modu-
dodrţiavať pravidlá správnej ţivotosprávy;       lu), nácvičné, kontrolné;
vedieť vysvetliť nebezpečenstvo závislostí aj s ich
následkami;


diskutovať o zdravotne orientovaných cvičeniach;    výklad, opis, rozhovor, ukáţ-
dodrţiavať pravidlá pri vykonávaní športových čin-   ka;
ností;                         hodiny členiť na teoretické,
ţiak je schopný individuálneho rozcvičenia;      nácvičné, opakovacie, kon-
strečing celého tela pred i po záťaţi, jeho význam;  dičné, kontrolné;
kontrola kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti celého    vyuţiť motivačné metódy
tela na začiatku aj na konci školského roka;      (formou súťaţe, pochvala
dodrţiavať hygienické návyky počas i po hodine     pred celou skupinou);
telesnej a športovej výchovy;
testy VPV;                      výklad, ukáţka;
hod loptičkou a granátom do diaļky a na cieļ;     hodiny členiť na nácvičné,
beh 2x30 m;                      opakovacie, kontrolné, kon-
predávanie štafetového kolíka;            dičné;
                           motivovať ţiakov (osobný prí-
                           klad, vzor športovca);
                           teoretické pozvatky osvojo-
                           vať pribeţne;
                           striedanie zaťaţenia, vyuţí-
                           vať prerušované, neprerušo-
                           vané metódy pri kondično-
                           koordinačnej príprave;
                           pri kondičnej príprave vyuţí-
zostava z akrobacie a na nízkej kladine (2 dĺţky   vať v maximálnej miere moti-
náradia);                       vačné prostriedky (súťaţe,
preskoky cez kozu (na šírku D, na dĺţku CH - skrč-  pohybové hry, pochvala);
roznoţka);
(dievčatá) vytvorenie vlastnej zostavy z modernej a
rytmickej gymnastiky;
základné pravidlá (herné, súťaţenia);         hodiny členiť na nácvičné,
výkon v zápase;                    opakovacie a zápasové;
ovládať základné HČJ,HK;               výklad, ukáţka;
uplatniť zásady fair play;              vyuţívať názorné pomôcky
vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu)    (tabule, makety ihriska, ob-
                           razový materiál);
                           vyuţívať motivačné metódy;
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 99
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky


praktické poskytnutie prvej pomoci;          výklad, opis, rozhovor, osob-
vysvetliť pojem hygiena a jej význam pre zdravie;   ný príklad, ukáţky;
vysvetliť ako pohybové aktivity prispievajú k udrţa-  hodiny členiť na teoretické
niu zdravia;                      (teoretické poznatky osvojo-
vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonáva-  vať priebeţne vo všetkých
ním pohybovej činnosti;                vyučovacích hodinách modu-
dodrţiavať pravidlá správnej ţivotosprávy;       lu), nácvičné, kontrolné;
vedieť vysvetliť nebezpečenstvo závislostí aj s ich
následkami;poznať základné olympijské idey a riadiť sa nimi    výklad, opis, rozhovor, ukáţ-
vo svojom ţivote;                   ka;
dodrţiavať pravidlá pri vykonávaní športových čin-   hodiny členiť na teoretické,
ností;                         nácvičné, opakovacie, kon-
ţiak je schopný individuálneho rozcvičenia;      dičné, kontrolné;
strečing celého tela pred i po záťaţi, jeho význam;  vyuţiť motivačné metódy
kontrola kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti celého    (formou súťaţe, pochvala
tela na začiatku aj na konci školského roka;      pred celou skupinou);
dodrţiavať hygienické návyky počas i po hodine
telesnej a športovej výchovy;
vedieť vymenovať úspechy našich športovcov;
testy VPV;                       výklad, ukáţka;
hod loptičkou a granátom do diaļky a na cieļ;     hodiny členiť na nácvičné,
beh 2x30 m;                      opakovacie, kontrolné, kon-
predávanie štafetového kolíka;             dičné;
                            motivovať ţiakov (osobný prí-
                            klad, vzor športovca);
                            teoretické pozvatky osvojo-
                            vať pribeţne;
                            striedanie zaťaţenia, vyuţí-
                            vať prerušované, neprerušo-
                            vané metódy pri kondično-
                            koordinačnej príprave;
                            pri kondičnej príprave vyuţí-
zostava z akrobacie a na nízkej kladine (3 dĺţky    vať v maximálnej miere moti-
náradia);                       vačné prostriedky (súťaţe,
preskoky cez kozu (na šírku D, na dĺţku CH - skrč-   pohybové hry, pochvala);
roznoţka);
(dievčatá) vytvorenie vlastnej zostavy z modernej a
rytmickej gymnastiky;
základné pravidlá (herné, súťaţenia);          hodiny členiť na nácvičné,
výkon v zápase;                     opakovacie a zápasové;
ovládať základné HČJ,HK;                výklad, ukáţka;
uplatniť zásady fair play;               vyuţívať názorné pomôcky
vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu)     (tabule, makety ihriska, ob-
                            razový materiál);
                            vyuţívať motivačné metódy;
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky
                            výklad, opis, rozhovor, ukáţky;
základné zásady prvej pomoci;             hodiny členiť na teoretické,
vysvetliť pojem hygiena a jej význam pre zdravie;   nácvičné, opakovacie, kontrolné;
vysvetliť ako pohybové aktivity prispievajú k udrţaniu
zdravia;
vedieť vysvetliť potrebu a byť schopný samostatné-
ho rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti;
                             výklad, opis, rozhovor, ukáţky,
diskutovať o zdravotne orientovaných cvičeniach;    osobný príklad;
dodrţiavať pravidlá pri vykonávaní šport. činností;   hodiny členiť na teoretické,
ţiak je schopný individuálneho rozcvičenia;       nácvičné, opakovacie, kontrolné a
strečing celého tela pred i po záťaţi, jeho význam;   kondičné;
kontrola kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti celého tela
na začiatku aj na konci školského roku;
                            hodiny členiť na nácvičné,
                            opakovacie a kontrolné;
                            výklad, ukáţka;
                            pouţívať správnu terminoló-
                            giu;
                            vyuţívať motivačné metódy
testovanie VPV;                    (osobný príklad, pochvala,
hod granátom;                     význam pre zdravie);
                            stiedanie zaťaţenia;
                            pestrosť činností;
zostava z akrobacie;
vybraný preskok;
(dievčatá) krátka zostava s náčiním;


technika jazdy vpred, vzad, prekladanie vpred, vzad;
                            výklad (dbať na správnu ter-
základné pravidlá, terminológia vybraných ŠH;     minológiu), ukáţka (vyuţívať
výkon v zápase;                    názorné pomôcky);
uplatniť zásady fair play;               hodiny členiť na nácvičné,
funkcie rozhodcu;                   zdokonaļovacie a zápasové;
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


         Výkonový štandard                Poznámky
základné zásady prvej pomoci;             výklad, opis, rozhovor, ukáţ-
vysvetliť pojem hygiena a jej význam pre zdravie;   ky;
vysvetliť ako pohybové aktivity prispievajú k udrţa-  hodiny členiť na teoretické,
niu zdravia;                      nácvičné, opakovacie, kon-
vedieť vysvetliť potrebu a byť schopný samostatné-   trolné;
ho rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnos-
ti;diskutovať o zdravotne orientovaných cvičeniach a   výklad, opis, rozhovor, ukáţ-
základných pojmoch o výţive;              ky, osobný príklad;
ţiak je schopný individuálneho rozcvičenia;      hodiny členiť na teoretické,
strečing celého tela pred i po záťaţi, jeho význam;  nácvičné, opakovacie, kon-
kontrola kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti celého te-  trolné, kondičné;
la na začiatku aj na konci školského roku;
testovanie VPV;                    hodiny členiť na nácvičné,
                            opakovacie, kontrolné, kon-
                            dičné;
                            výklad, ukáţka;
                            pouţívať správnu terminoló-
                            giu;
                            vyuţívať motivačné metódy
                            (osobný príklad, pochvala,
zostava z akrobacie;                  význam pre zdravie);
vybraný preskok;                    stiedanie zaťaţenia;
(dievčatá) krátka zostava z rytmickej gymnastiky;   pestrosť činností;
základné pravidlá, terminológia vybraných ŠH;     výklad (dbať na správnu ter-
výkon v zápase;                    minológiu), ukáţka (vyuţívať
uplatniť zásady fair play;               názorné pomôcky);
funkcie rozhodcu;                   hodiny členiť na nácvičné,
                            zdokonaļovacie, zápasové a
                            kondičné;
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 66
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky vedieť vysvetliť súvislosti medzi športom a zdravím,  výklad, opis, rozhovor, ukáţ-
medzi pohybom a ļudským organizmom;           ky;
vedieť odhadnúť veļkosť zaťaţenia pre vlastný or-    hodiny členiť na teoretické,
ganizmus;                        nácvičné, opakovacie, kon-
vedieť zostaviť krátky program z relaxačným, dý-    trolné;
chacích cvičení a strečingu;
diskutovať o výţive, o poruchách príjmu potravy,    výklad, opis, rozhovor, ukáţ-
o stravovacích návykoch;                ky, osobný príklad;
ţiak je schopný individuálneho rozcvičenia;       hodiny členiť na teoretické,
strečing celého tela pred i po záťaţi, jeho význam;   nácvičné, opakovacie, kon-
kontrola kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti celého te-  trolné, kondičné;
la na začiatku aj na konci školského roku;                            hodiny členiť na nácvičné,
                            opakovacie, kontrolné, kon-
                            dičné;
                            výklad, ukáţka;
                            pouţívať správnu terminoló-
                            giu;
                            vyuţívať motivačné metódy
                            (osobný príklad, pochvala,
                            význam pre zdravie);
beh na 60 alebo 100 m;                 stiedanie zaťaţenia;
beh na 1500 m (dievčatá), na 3000 m (chlapci);     pestrosť činností;
testy VPV;
premet bokom a krátka zostava z učiva predchá-
dzajúcich ročníkov;
štylizovaný preskok podļa podmienok výkonnosti;
výkon v zápase;                     výklad (dbať na správnu ter-
úroveň osvojených poznatkov;              minológiu), ukáţka (vyuţívať
                            názorné pomôcky);
                            hodiny členiť na nácvičné,
                            zdokonaļovacie, zápasové a
                            kondičné;
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 60
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky vedieť vysvetliť súvislosti medzi športom a zdravím,  výklad, opis, rozhovor, ukáţ-
medzi pohybom a ļudským organizmom;           ky;
vedieť odhadnúť veļkosť zaťaţenia pre vlastný or-    hodiny členiť na teoretické,
ganizmus;                        nácvičné, opakovacie, kon-
vedieť zostaviť krátky program z relaxačným, dý-    trolné;
chacích cvičení a strečingu;
prakticky poskytnúť prvú pomoc;
diskutovať o problematike týkajúcej sa zdravia,
civilizačných chorôb, hļadať a realizovať riešenia
v tejto problematike;
klasifikovať zloţenie potravín a dokumentovať ich   výklad, opis, rozhovor, ukáţ-
význam pre zdravú výţivu;               ky, osobný príklad;
hlavné charakteristiky alternatívnych foriem výţivy;  hodiny členiť na teoretické,
strečing celého tela pred i po záťaţi, jeho význam;  nácvičné, opakovacie, kon-
ovládať zdravotne orientované cvičenia a vedieť ich  trolné, kondičné;
primerane pouţiť;poznať metódy a zásady rozvoja sily rôznych sva-    hodiny členiť na nácvičné,
lových skupín;                     opakovacie, kontrolné, kon-
poznať princípy rozvoja a hodnotenia koordinač-    dičné;
ných schopností;                    výklad, ukáţka;
poznať zásady rozvoja kĺbovej pohyblivosti a ohyb-   pouţívať správnu terminoló-
nosti chrbtice;                    giu;
                            vyuţívať motivačné metódy
                            (osobný príklad, pochvala,
                            význam pre zdravie);
beh na 60 alebo 100 m;                 stiedanie zaťaţenia;
beh na 1500 m (dievčatá), na 3000 m (chlapci);     pestrosť činností;
testy VPV;
hod granátom do diaļky (s rozbehom);
vplyv gymnastických cvičení na organizmus;
zásady rozvoja silových a koordinačných schop-
ností;
                            hodiny
výkon v zápase;                    výklad (dbať na správnu ter-
úroveň osvojených poznatkov;              minológiu), ukáţka (vyuţívať
poznať pravidlá aspoň 2 hier, vedieť ich uplatniť   názorné pomôcky);
v hre;                         hodiny členiť na nácvičné,
preukázať záujem aspoň o jednu športovú hru;      zdokonaļovacie, zápasové a
vykonať ukáţku herných činností jednotlivca aspoň   kondičné;
z 2 hier;
zapojiť sa do rozhodovania hry;
   Predmet: telesná a šport. výchova - ochrana ţivota a zdravia
    Ročník: prvý (8-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
     Praktická    A/ Riešenie mimoriadnych siruácií- civilná ochrana
      časť:
     10 hodín charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich šlolu a
     5 hodín okolie;
      jeseň, vyhlasovanie varovných signálov CO, činnosť ţiaka a
     5 hodín triedy po ich vyhlásení;
       jar. lokalizácia a likvidácia poţiaru RHP;
          vyrozumenie a privolanie poţiarnikov;
     Teoretic- dekontaminácia;
     ká časť: evakuácia z ohrozeného priestoru;
     10 hodín pravidlá správania sa obyvateļstva pri ohrození a pri vzniku
     5 hodín mimoriadnej udalosti;
      jeseň,
     5 hodín            B/ Zdravotná príprava
       jar.
          zloţitejšie obväzovanie horných a dolných končatín,
          trupu,obväzová technika;
          prakové obväzy brady, nosa;
          šatkové obväzy hlavy, rúk, nôh;
          náplasťové obväzovanie horných a dolných končatín;
          ošetrenie poranených kĺbov a kostí, vyvrtnutie, vykĺbenie,
          zlomenina;

               C/ Pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana

         mierky máp a náčrtov, meranie vzdialenosti na mape
         a v teréne;
         zemepisný azimut;
         určenie vlastného stanovišťa podļa mapy;
         určenie svetových strán podļa núdzových orientačných
         prostriedkov;
         prenášanie azimutu z mapy do terénu a späť;
         preventívna ochrana pred bleskom;

                   D/ Dopravná výchova

         povrch a povaha komunikácií, vodorovné značenia;
         kondícia vodiča pri riadení DP, únava, spánok, lieky,
         drogy;

               E/ Výchova k bezpečnému správaniu

         predchádzanie úrazom spôsobených elektrickým prúdom;
         poškodené elektrické zariadenia, spadnuté el. vedenie;
         škodlivé faktory pracovného prostredia;
         poţiadavky na svetlo, teplo, vetranie;
   Predmet: telesná a šport. výchova - ochrana ţivota a zdravia
    Ročník: druhý (8-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
     Praktická   A/ Riešenie mimoriadnych siruácií- civilná ochrana
      časť:
     10 hodín činnosť na varovné signály CO, ukladanie a skladovanie
     5 hodín ochrannej masky;
      jeseň kolektívna ochrana, evakuácia obyvateļstva, ochranné
     5 hodín stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch;
       jar  dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia;
          postup pri vzniku poţiaru v osobnom automobile;
     Teoretic- zbrane hromadného ničenia, ničivé účinky, ochrana pred
     ká časť: nimi;
     10 hodín ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením;
     5 hodín
      jeseň           B/ Zdravotná príprava
     5 hodín
       jar  poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osob-
          nom automobile;
          prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami;
          prvá pomoc pri šoku, protišokové opatrenia;
          znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice,hrudníka;
          ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny;
          umelé dýchanie z pļúc do pļúc, masáţ srdca;
          zastavenie tepnového, ţilového, vlásočnícového krvácania;

              C/ Pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana

         príprava pochodu, harmonogram a náčrt;
         výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie stanu;
         meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku;
         prekonávanie vodnej prekáţky;
         Európska charta o vode a pôde;
         značenie mostov a prechodov cez vodné toky;

                   D/ Dopravná výchova

         správanie sa chodcov a cyklistov ako účastníkov cestnej
         premávky pri signáloch vozidiel PO, ZP, polície;
         vybrané dopravné značky a značenia;

               E/ Výchova k bezpečnému správaniu

         osobné ochranné prostriedky pri práci;
         bezpečná manipulácia s elektrickými a plynovými spot-
         trebičmi v domácnosti ;
   Predmet: telesná a šport. výchova - ochrana ţivota a zdravia
    Ročník: tretí (8-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
     Praktická   A/ Riešenie mimoriadnych siruácií- civilná ochrana
      časť:
     10 hodín jadrové zbrane a ich ničivé účinky;
     5 hodín ochrana pred svetelným ţiarením a tlakovou vlnou;
      jeseň ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou konta-
     5 hodín mináciou;
       jar  lokalizácia a likvidácia poţiaru s jedovatými spoldinami
          horenia;
     Teoretic- nebezpečné látky v okolí školy - zásady ochrany pri ich
     ká časť: úniku, evakuáciu z ohrazeného územia;
     10 hodín kolektívna ochrana - druhy úkrytov, pravidlá správania sa
     5 hodín v úkrytoch;
      jeseň odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu,
     5 hodín evakuácia z ohrazeného terénu;
       jar
                    B/ Zdravotná príprava

         hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených;
         postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadné-
         ho nešťastias;
         praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe;
         technická a zdravotná pomoc pri poranení el. prúdom;
         prvá pomoc pri popáleninách, pri strate vedomia, pri úpa-
         loch;
         nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie;
         alkoholizmus, drogy, toxikománia - škodlivé účinky, pre-
         vencia;

              C/ Pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana

         pochod podļa pripravených azimutov, tabuļka pochodu;
         vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej tu-
         ristike (pešo, byciklom);
         značkovanie turistických ciest a chodníkov;
         príprava jednoduchej teplej stravy s pouţitím ohňa, zása-
         dy bezpečnosti;
         odstraňovanie devastačných následkov spôsobených
         ļuďmi v prírode;

                   D/ Dopravná výchova

         doklady vodičov, druhy vodičských oprávnení, poistenie
         automobilov a motocyklov;
         správanie sa pri dopravnej nehode bez zdravotných nás-
         ledkov;
         zásady poskytovania prvej pomoci pri dopravnej nehode;

               E/ Výchova k bezpečnému správaniu

         starostlivosť zamestnávateļov a súkromných podnikateļov
         o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
         zodpovednosť zamestnancov za bezpečnosť na pracovis-
         ku, poučenie pred nástupom do práce;   Predmet: telesná a šport. výchova - ochrana ţivota a zdravia
    Ročník: štvrtý (8-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
     Praktická   A/ Riešenie mimoriadnych siruácií- civilná ochrana
      časť:
     10 hodín úlohy CO vyplývajúce zo Ţenevských dohovorov a dodat-
     5 hodín kových protokolov;
      jeseň civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto, úlohy
     5 hodín a poslanie;
       jar  analýza územia obce, mesta, okresu;
          organizovanie jednotiek civilnej ochrany – štáby a odborné
     Teoretic- jednotky;
     ká časť: varovné signály CO – činnosť po ich vyhlásení;
     10 hodín činnosť pri záchrane ļudí zo závalov a poškodených kry-
     5 hodín tov;
      jeseň jódová profylaxia (v okolí AE);
     5 hodín
       jar           B/ Zdravotná príprava

         preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností
         z poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach,
         zlomeninách, obväzovanie, znehybňovanie častí tela;
         darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ļudského tela;
         správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného prie-
         storu;
         prevencia proti kliešťovej encefalitíde;

               C/ Pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana

         základný turistický výstroj;
         absolvovanie trasy primeranej veku;
         povinnosti turistov pri ochrane ţivotného prostredia;

                   D/ Dopravná výchova
           technická pôsobilosť motocyklov a osobných automobilov
           spaļovanie, riedenie, brzdy, osvetlenie;

                E/ Výchova k bezpečnému správaniu

           základné právne normy o bezpečnosti a ochrane zdrania
           pri práci - všeobecné informácie;
           škodlivé faktory pracovného prostredia - fyzikálne, che-
           mické, biologické;
           prevencia proti úrazom a vzniku chorôb z povolania;   Predmet: telesná a šport. výchova - ochrana ţivota a zdravia
    Ročník: prvý (4-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
     1. ÚC             1. účelové cvičenie
     6 hodín            Zdravotnícka príprava
     1. polrok
           zásady prvej pomoci, druhy a pouţitie zdravotníckeho ma-
           teriálu, poruchy dýchania, dusenie, masáţ srdca, prvá
           pomoc pri rôznych druhoch krvácania, stabilizovaná polo-
           ha na boku;

                Riešenie mimoriadnych udalostí - CO

           zákon o CO, organizácia CO na škole, varovné signály
           a činnosť po varovaní, prostriedky individuálnej ochrany,
           typy úkrytov;

               Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody

           určovanie svetových strán podļa prírodných javov,
           orientácia podļa mapy a buzoly, poznávanie topografic-
           kých značiek, určovanie azimutu na terénny bod,
           zisťovanie vlastného stanovišťa na mape;

                     Dopravná výchova

           zásady prepravy osôb dopravnými prostriedkami,
           preprava osôb v loţnom priestore nákladného automobilu,
           preprava nákladu;

     2. ÚC             2. účelové cvičenie
     6 hodín            Zdravotnícka príprava
     2. polrok
           šoky, protišokové opatrenia, základná obväzová technika,
           prvá pomoc pri poranení hlavy, hrudníka,brucha;
                Riešenie mimoriadnych udalostí - CO

           história CO, právna úprava CO, moţné zdroje ohrozenia v
           mieste sídla školy, príčiny vzniku mimoriadnych udalostí,
           čiastočná a úplná očista;

               Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody

           precvičenie odhadu vzdialeností, meranie azimutov na
           mape, ich prenášanie do terénu, kreslenie pochodovej osi;

                     Dopravná výchova

           dopravné značky a dopravné zariadenia, riadenie premáv-
           ky svetelnými signálmi, riadenie premávky pokynmi polí-
           cie, oprávnenie na zastavovanie vozidiel;   Predmet: telesná a šport. výchova - ochrana ţivota a zdravia
    Ročník: druhý (4-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
     6. hod.            3. účelové cvičenie
     1. polrok           Zdravotnícka príprava
     3. ÚC
           prvá pomoc pri poraneniach pohybovej sústavy, pouţitie
           nafukovacej dlahy;
           znehybnenie zlomenín dolnej a hornej končatiny, pouţitie
           trojrohej šatky;

                Riešenie mimoriadnych udalostí - CO

           riešenie následkov mimoriadnych udalostí v škole, v obci;
           identifikácia zápalných prostriedkov a látok, technické
           prostriedky PO v sídle školy, spôsoby hasenia poţiarov,
           záchrana osôb pri poţiari a prvá pomoc;

               Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody

           kótovanie vo vrstevniciach, zobrazenie terénnych tvarov
           vrstevnicami;
           určovanie nadmorskej výšky orientačného bodu v teréne
           na mape;

                Záujmové technické činnosti a športy

           vzduchovka Slávia 631, bezpečnostné zásady pri streļbe;

                     4. účelové cvičenie
                    Zdravotnícka príprava

           ochrana proti besnote, likvidácia hlodavcov, prvá pomoc
           pri otrave hubami, pri otravách alkoholom a pouţití drog,
           prvá pomoc pri poranení chrbtice a panvy;
           odsun jednotlivcov a skupín zranených osôb, pouţitie no-
           sidiel;

                Riešenie mimoriadnych udalostí - CO

           ochrana obyvateļstva v okolí jadrových zariadení, vodných
           diel;
           ochrana pred biologickýmí a chemickými zbraňami;
           záchranné, lokalizačné a likvidačné práce;

               Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody

           zhotovenie topografického náčrtu;
           príprava a výber priestoru pre orientačný beh;

                Záujmové technické činnosti a športy

           streļba zo vzduchovky;   Predmet: telesná a športová výchova - KOŢAZ I
    Ročník: tretí (4-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
         9          A/ Zdravotnícka príprava

           zásady prvej pomoci, druhy a pouţitie zdravotníckeho ma-
           teriálu, poruchy dýchania, dusenie, masáţ srdca, prvá
           pomoc pri rôznych druhoch krvácania, stabilizovaná polo-
           ha na boku;
           šoky, protišokové opatrenia, základná obväzová technika,
           prvá pomoc pri poranení hlavy, hrudníka,brucha;

                B/ Riešenie mimoriadnych udalostí - CO

           zákon o CO, organizácia CO na škole, varovné signály
           a činnosť po varovaní, prostriedky individuálnej ochrany,
           typy úkrytov;
           história CO, právna úprava CO, moţné zdroje ohrozenia v
           mieste sídla školy, príčiny vzniku mimoriadnych udalostí,
           čiastočná a úplná očista;

              C/ Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody
           určovanie svetových strán podļa prírodných javov,
           orientácia podļa mapy a buzoly, poznávanie topografic-
           kých značiek, určovanie azimutu na terénny bod,
           zisťovanie vlastného stanovišťa na mape;
           precvičenie odhadu vzdialeností, meranie azimutov na
           mape, ich prenášanie do terénu, kreslenie pochodovej osi;

                    D/ Dopravná výchova

           zásady prepravy osôb dopravnými prostriedkami,
           preprava osôb v loţnom priestore nákladného automobilu,
           preprava nákladu;
           dopravné značky a dopravné zariadenia, riadenie premáv-
           ky svetelnými signálmi, riadenie premávky pokynmi polí-
           cie, oprávnenie na zastavovanie vozidiel;   Predmet: telesná a športová výchova - KOŢAZ II
    Ročník: tretí (4-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                 Obsahový štandard
     hodín
         9          A/ Zdravotnícka príprava

           prvá pomoc pri poraneniach pohybovej sústavy, pouţitie
           nafukovacej dlahy;
           znehybnenie zlomenín dolnej a hornej končatiny, pouţitie
           trojrohej šatky;
           ochrana proti besnote, likvidácia hlodavcov, prvá pomoc
           pri otrave hubami, pri otravách alkoholom a pouţití drog,
           prvá pomoc pri poranení chrbtice a panvy;
           odsun jednotlivcov a skupín zranených osôb, pouţitie no-
           sidiel;

               B/ Riešenie mimoriadnych udalostí - CO

           riešenie následkov mimoriadnych udalostí v škole, v obci;
           identifikácia zápalných prostriedkov a látok, technické
           prostriedky PO v sídle školy, spôsoby hasenia poţiarov,
           záchrana osôb pri poţiari a prvá pomoc;
           ochrana obyvateļstva v okolí jadrových zariadení, vodných
           diel;
           ochrana pred biologickýmí a chemickými zbraňami;
           záchranné, lokalizačné a likvidačné práce;

              C/ Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody

           kótovanie vo vrstevniciach, zobrazenie terénnych tvarov
           vrstevnicami;
           určovanie nadmorskej výšky orientačného bodu v teréne
         na mape;
         zhotovenie topografického náčrtu;
         príprava a výber priestoru pre orientačný beh;

              D/ Záujmové technické činnosti a športy

         vzduchovka Slávia 631, bezpečnostné zásady pri streļbe;
         streļba zo vzduchovky;
   Predmet: telesná a športová výchova - LVK
    Ročník: prvý (4-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
       40    TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ
         zjazd priamy, šikmo, brzdenie, odšļapávanie ku svahu,
         korčuļovanie, zosúvanie;
         zjazd cez terénne nerovnosti, oblúky prestúpením
         z obojstranného prívratu dolnej a hornej lyţe, oblúk
         prestúpením znoţmo, znoţné oblúky;
         riadené lyţovanie;
         krátke nadväzované oblúky, oblúky z uţšej stopy i
         v členitom teréne;
         zásady bezpečnosti a správania sa na horách;
         prierezová téma - enviromentálna výchova;
   Predmet: telesná a športová výchova - plávanie
    Ročník: prvý (8-ročné štúdium)
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk

     Počet
Mesiac                Obsahový štandard
     hodín
       13   TELESNÁ ZDATNOSŤ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ

         dýchanie do vody, potápanie, vynášanie predmetov z dna
         bazéna, splývanie, skoky do vody, základné obrátky;
         plavecké spôsoby (kraul, prsia, znak);
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 20
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámkydruhy nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej
okolie;
varovné signály CO a činnosť po ich vyhlání;
poznať čísla a vedieť okamţite privolať políciu, ha-
sičov a RZP;
hygienickú očistu a čiastočnú špeciálnu očistu
materiálu;
pravidlá správania sa obyvateļstva pri ohrození a
pri vzniku mimoriadnej udalosti;
poznať obväzovú techniku, techniku prakových a
šatkových obväzov;
vykonať náplasťové obväzovanie poranení horných
a dolných končatín;
vedieť ako postupovať pri vyvrtnutí, vykĺbení, zlome-
nine;
orientovať sa v prírode;
poznať mierky máp a náčrtov a ich prevody;
merať vzdialenosti na mape a v teréne;
určiť azimut, vlastné stanovište podļa mapy;
vedieť ako sa preventívne chrániť pred bleskom;
ovláda negatívne účinky únavy, liekov, alkoholu,
drog pri riadení dopravného prostriedku;
vedieť ako predchádzať úrazom spôsobených elek-
trickým prúdom, spadnutým el. vedením;
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 20
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámkyvarovné signály CO; vedieť uloţiť ochrannú masku;
obsah evakuačnej batoţiny;
postup pri vzniku poţiaru;
vedieť ako sa chrániť pred zbraňami hromadného
ničenia;
vedieť ako chrániť potraviny, vodu pred zamorením;
poskytnúť prvú pomoc s pomocou lekárničky
v osobnom automobile;
prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami;
protišokové opatrenia;
ošetriť a znehybniť otvorenú zlomeninu;
poskytnúť umelé dýchanie, masáţ srdca;
zastaviť tepnové, ţilové, vlásočnicové krvácanie;
zhotoviť harmonogram a náčrt pochodu;
postaviť turistický stan;
vedieť merať rýchlosť, šírku a hĺbku vodného toku;
poznať Európsku chartu o vode a pôde;
vedieť ako sú značené mosty a prechody cez
vodné toky;vedieť ako sa správa chodec, cyklista pri signáloch
vozidiel PO, ZP a polície;
poznať vybrané dopravné značky a značenie;poznať a vedieť pouţiť osobné ochranné prostried-
ky pri práci;
vedieť ako bezpečne manipulovať s elektrickými a
plynovými spotrebičmi v domácnosti;                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 20
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámkypoznať prostiedky individuálnej ochrany a vedieť
ich správne pouţívať;
získať vedomosti a zručnosti v oblasti kolektívnej
ochrany (druhy úkrytov, pravidlá správania sa v ú
krytoch);
jadrové zbrane a ich ničivé účinky;
ochrana pred jadrovými zbraňami a ich účinkami;
zásady evakuácie z ohrozeného terénu;
poznať základné zásady prístupu k zranenému,
technickú a zdravotnícku prvú pomoc pri hromad-
ných nešťastiach;
vedieť poskytnúť prvú pomoc pri strate vedomia;
zásady prevencie proti pohlavným chorobám;
zásady prevencie pred závislosťami;
zvládnuť pohyb v prírode podļa pripravených azimu-
tov a tabuļky pochodu;
zhotoviť tabuļku pochodu;
zásady pobytu v prírode a jej ochrana, zásady pri
odchode z miesta táborenia, odstránenie ohniska;
poznať druhy dokladov a vodičských oprávnení;
poznať zásady správania sa pri dopranej nehode;
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v podnikoch
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 20
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámkypoznať varovné signály a základné činnosti po ich
vyhlásení;
získať vedomosti a zručnosti v oblasti CO v SR
poznať úlohy CO vyplýplývanúci zo Ţenevských
dohovorov a dodatkových protokolov;
ako sa záchraňujú ļudia zo závalov a poškodených
krytov;
vedieť vymenovať jednotky CO, ich organizovanie;
poznať základné zásady prístupu k zranenému,
technickú a zdravotnícku prvú pomoc pri rôznych
poraneniach;
základné poznatky o darovaní krvi a orgánov ļud-
ského tela;
kliešťová encefalitída;
vymenovať základnú turistickú výstroj;
popísať povinnosti turistov pri ochrane ţivotného
prostredia;
popísať základné fakty o spaļovaní, riadení, brz-
dách, osvetlení motorových vozidiel;vymenovať škodlivé faktory pracovného prostredia;
poznať prevencia proti úrazom a vzniku chorôb
z povolania;
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 12
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámky
vedieť poskytnúť prvú pomoc, podļa obsahu účelo-
lového cvičenia;
vedieť pouţiť prostriedky individuálnej ochrany
(maska, odev, rúško);
vedieť určiť svetové strany podļa prírodných javov,
orientovať sa v teréne podļa mapy, buzoly, kom-
pasu, určiť azimut na terénny bod, zistiť vlastné
stanovište na mape, poznať topografické značky;poznať zásady prepravy osôb, vedieť ako sa pre-
pravujú osoby v loţnom priestore nákladného auta;
vedieť poskytnúť prvú pomoc pri paranení hlavy,
hrudníka a brucha, základné obväzové techniky;
poznať históriu CO, jej vznik a vývoj medzinárodné-
ho humanitného práva, poznať moţné zdroje ohro-
zenia v mieste sídla školy, vedieť aké môţu byť
príčiny vzniku mimoriadnych udalostí


vedieť praticky odhadnúť vzdialenosť, merať azimut
na mape a preniesť ho do terénu, nakresliť pocho-
dovú os;


poznať dopavné značky a zariadenia, poznať sve-
telné signály, vedieť sa riadiť pokynmi polície;
                Vzdelávacia oblasť: zdravie apohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 12
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard              Poznámky
vedieť popísať postup ošetrenia pri poraneniach
pohybovej sústavy;
vedieť pouţiť dlahu a trojrohú šatku;
vymenovať zápalné bojové prostriedky, postup pri
hasení poţiarov týmito prostriedkami;
poznať poplachové smernice školy;
vymenovať improvizované hasiace prostriedky;určiť nadmorskú výšku orientačného bodu v teréne
na mape;
základné časti vzduchovky, zásady, povely pri
streļbe;
zásady ochrany ļudí pred nákazami, poskytnutie
prvej pomoci pri otravách;
zásady, ktoré platia pri transporte zranených na
nosidlách;
vymenovať druhy zbraní hromadného ničenia;
vedieť ako sa chrániť pred účinkami prenikavej ra-
diácie a svetelného ţiarenia;
delenie otravných látok podļa škodlivých účinkov;vedieť aké podmienky musia byť rešpektované pri
budovaní ohniska v prírode, pri výbere miesta pre
stanová tábor;


súťaţ v streļbe;                 Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 9
              Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


          Výkonový štandard             Poznámkyvedieť poskytnúť prvú pomoc, podļa obsahu účelo-
lového cvičenia;


vedieť poskytnúť prvú pomoc pri paranení hlavy,
hrudníka a brucha, základné obväzové techniky;vedieť pouţiť prostriedky individuálnej ochrany
(maska, odev, rúško);
poznať históriu CO, jej vznik a vývoj medzinárodné-
ho humanitného práva, poznať moţné zdroje ohro-
zenia v mieste sídla školy, vedieť aké môţu byť
príčiny vzniku mimoriadnych udalostí
vedieť určiť svetové strany podļa prírodných javov,
orientovať sa v teréne podļa mapy, buzoly, kom-
pasu, určiť azimut na terénny bod, zistiť vlastné
stanovište na mape, poznať topografické značky;
vedieť praticky odhadnúť vzdialenosť, merať azimut
na mape a preniesť ho do terénu, nakresliť pocho-
dovú os;


poznať zásady prepravy osôb, vedieť ako sa pre-
pravujú osoby v loţnom priestore nákladného auta;

poznať dopavné značky a zariadenia, poznať sve-
telné signály, vedieť sa riadiť pokynmi polície;
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
         Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 9
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard             Poznámkyvedieť popísať postup ošetrenia pri poraneniach
pohybovej sústavy;
vedieť pouţiť dlahu a trojrohú šatku;

zásady ochrany ļudí pred nákazami, poskytnutie
prvej pomoci pri otravách;
zásady, ktoré platia pri transporte zranených na
nosidlách;
vymenovať zápalné bojové prostriedky, postup pri
hasení poţiarov týmito prostriedkami;
poznať poplachové smernice školy;
vymenovať improvizované hasiace prostriedky;
vymenovať druhy zbraní hromadného ničenia;
vedieť ako sa chrániť pred účinkami prenikavej ra-
diácie a svetelného ţiarenia;
delenie otravných látok podļa škodlivých účinkov;určiť nadmorskú výšku orientačného bodu v teréne
na mape;
vedieť aké podmienky musia byť rešpektované pri
budovaní ohniska v prírode, pri výbere miesta pre
stanová tábor;


základné časti vzduchovky, zásady, povely pri
streļbe;
súťaţ v streļbe;                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 40 (kurzová forma štúdia)
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámky


preteky v slalome;                   výklad, ukáţka;
teoretické poznatky (technika lyţovania, disciplíny,  beseda s lekárom, horskou
základné pravidlá);                  sluţbou;
                            hodiny členiť na teoretické
                            (vyuţívať didaktickú techni-
                            ku), nácvičné, zdokonaļova-
                            cie, súťaţné;
                Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
          Týţdenná/ročná hodinová dotácia: 13 (kurzová forma štúdia)
             Názov študijného odboru: 7902 5 - gymnázium


        Výkonový štandard                 Poznámkypreplávanie 50 m s pouţitím štartového skoku a     výklad, ukáţka, názorné po-
základnej obrátky (ļubovoļným spôsobom na čas     môcky;
formou súťaţe)                     hodiny členiť na nácvičné,
                            zdokonaļovacie, kondičné,
                            súťaţné;
                            vyuţívať motivačné metódy;

								
To top