KOP 1 MEDEDELINGEN

Document Sample
KOP 1 MEDEDELINGEN Powered By Docstoc
					HET LEERPLAN WISKUNDE VAN HET
BASISONDERWIJS VERGELEKEN MET HET
LEERPLAN WISKUNDE VAN 1B EN BVL
Marleen Duerloo     pedagogisch begeleider

Het leerplan wiskunde voor het basisonderwijs bevat de doelstellingen die wij bij alle
leerlingen nastreven. Sommige leerlingen echter kunnen dat hele curriculum niet aan. Ze
verwerven slechts een deel van de leerplandoelen. Een aantal van hen komt na de
basisschool in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs terecht en nadien in het
beroepsvoorbereidend jaar.

In dit artikel maken we een vergelijking tussen het leerplan wiskunde van het
basisonderwijs en het leerplan wiskunde van 1B en BVL (Beroepsvoorbereidend jaar).
Dat leerplan vormde overigens een inspiratiebron voor de curriculumdifferentiatie van het
leerplan wiskunde VVKBaO.


1. WIE KOMT IN HET EERSTE LEERJAAR B TERECHT?
1.1 Toelatingsvoorwaarden voor 1B en BVL (Beroepsvoorbereidend leerjaar)
Naar leerplan Wiskunde Eerste Leerjaar B en Beroepsvoorbereidend Leerjaar, Licap, Brussel, 1997, p.7 – 8.

Het eerste leerjaar B is bestemd voor leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast
onderwijs.
                          In de eerste plaats voor de leerlingen die het
                          zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs
                          hetzij niet met vrucht, hetzij helemaal niet hebben
                          beëindigd. Ze behaalden dus geen getuigschrift.
                          (Indien ze de lagere school niet beëindigden,
                          moeten zij uiterlijk op 31 december twaalf jaar
                          zijn.)

                            Nogal wat leerlingen hebben een achterstand
                            van één of meer leerjaren opgelopen.

                            Ook leerlingen die wèl een getuigschrift van het
                            basisonderwijs bezitten, kunnen naar het eerste
                            leerjaar B, maar dit slechts met het uitdrukkelijk
                            akkoord van de ouders, die vooraf het advies
                            van het CLB hebben ontvangen.

Elke leerling die een eerste leerjaar secundair onderwijs heeft gevolgd, mag in het BVL worden
toegelaten. Je vindt er zowel alle leerlingen van het eerste leerjaar B, samen met een grote
instroom van leerlingen uit het eerste leerjaar A.
                                                      1
1.2. Kenmerken van de jongeren in 1B en BVL
Leerplan Wiskunde Eerste Leerjaar B en Beroepsvoorbereidend Leerjaar, Licap, Brussel, 1997, p. 8.

Reeds uit de toelatingsvoorwaarden blijkt dat de leerlingengroep in 1B zeer heterogeen kan zijn.
De leerlingenkenmerken bevestigen deze heterogeniteit. Het is niet eenvoudig dé eigenheid van
deze leerlingen te omschrijven. Interpreteer de hierna vermelde kenmerken dan ook best met de
nodige omzichtigheid.

Zowat 1 op 10 leerlingen van het eerste leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs zitten in
1B. Velen zijn zwak voor rekenen en taal, hebben een gering zelfvertrouwen, kunnen zich moeilijk
concentreren, hebben een laag werktempo, zijn weinig zelfstandig en soms erg impulsief.

Heel wat ouders hebben het moeilijk om hun kind naar 1B te zenden, waardoor een aantal
leerzwakke of leervertraagde jongeren het secundair toch aanvat in 1A.


1.3 Kenmerken die gelden voor een grote groep van deze leerlingen
Leerplan Wiskunde Eerste Leerjaar B en
Beroepsvoorbereidend Leerjaar, Licap, Brussel, 1997,
p. 8- 9.

 Ze zijn gericht op het doen.
Soms spreekt men van ‘gedragsintelligentie’, dit
wel zeggen ze leren al doende. Ze leren weinig
van theoretische uiteenzettingen. Ze leren
vooral van het handelen in concrete situaties.
Vanuit dit handelen komen ze tot
begripsvorming en abstractie.
Dit betekent evenwel niet dat ze voor de
uitoefening van hun beroepspraktijk meteen
uitblinken in grote vaardigheid en
nauwkeurigheid.

    Ze hebben vooral interesse voor het
onmiddellijk bruikbare. Hun hele leefwereld,
zowel binnen de onderwijstijd als daarbuiten, is afgestemd op onmiddellijke consumptie van wat zij
als nuttig, als prettig ervaren.
Ze zijn moeilijk te motiveren voor opdrachten die ze nu aanvatten en waarvan ze pas later
                           resultaat zien. Dit verklaart ook waarom ze hun
                           werk moeilijk kunnen plannen.

                               Ze zijn doorgaans heel spontaan, impulsief
                                en eerlijk.
                             Hun reacties op hun eigen ervaringen zijn niet
                             altijd beheerst. Ze reageren daardoor nogal
                             spontaan, impulsief, zoals het plots in hun
                             hoofd opkomt. Tegelijk zijn ze meestal wel
                             duidelijk en eerlijk in hun gevoelens.

                              Ze zijn aanhankelijk en dankbaar
                             Voor wie hen begrijpt, voor wie met hen op
                             weg gaat, tonen ze duidelijk hun
                             aanhankelijkheid en hun dankbaarheid.
                                                    2
                          Hun intelligentie is eerder beperkt.
                         Ze verwerken moeilijk grote leerstofgehelen.
                         Memoriseren, verbanden leggen, besluiten trekken
                         is niet eenvoudig. Transfer van het ene leergebied
                         naar het andere, van geleerde leerinhouden naar
                         praktische toepassing is niet vanzelfsprekend.

                          Hun schoolverleden verliep niet vlot.
                         Daardoor vertonen sommigen een aversie
                         tegenover het schoolse leren. Hun moeilijk gedrag
                         is er vaak een uiting van.

 Zij hebben een geringe, verbale vaardigheid.
Het onderwijs steunt traditioneel heel sterk op het verbale zodat leerlingen met een beperkte
taalvaardigheid bijzondere moeilijkheden ervaren.

 De taakspanning en/of de taakgerichtheid is vaak klein.
Als deze leerlingen aan opdrachten werken is het voor hen (èn voor de leraar) een hele klus om tot
het einde vol te houden. Zeker wanneer moeilijkheden binnen de opdracht opduiken, haken ze
gemakkelijk af.

 Hun oriëntering in tijd en ruimte is beperkt.
Het onderwijs doet zeer veel beroep op
begrippen en op vaardigheden in verband met
tijd en ruimte. Leerlingen die hierbij minder goed
functioneren, ervaren geregeld moeilijkheden.
Het ontbreekt hen in het algemeen vaak aan
goede en duidelijke structuren.

 Hun zelfvertrouwen is niet groot.
Een aantal negatieve ervaringen heeft ervoor
gezorgd dat de opgroeiende jongeren eerder
weinig zelfbevestiging mochten ervaren. Zij
voelen zich hierdoor vaak diep ongelukkig.
Onbewust verlangen en streven ze naar
bevestiging.

                        Sommigen missen een ondersteunende thuis.
                       Doordat de ouders het te druk hebben, vroeger zelf
                       problemen hebben gehad met het instituut ‘school’
                       of een te grote afstand tot de school ervaren, krijgen
                       niet alle leerlingen de hulp en interesse die nodig zijn.

                         Een deel van de leerlingen komt uit de
                          minderbegunstigde sociale klasse.
                       Zij dragen de kenmerken van deze cultuur, die in een
                       aantal aspecten sterk verschillend is van de gewone
                       schoolcultuur. Dit vermindert hun studiekansen.
                                                     3
2. ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN 1B EN BVL
                       Goed om weten: besteed in je remediëring niet enkel
                       aandacht aan ‘rekenen’ (technieken). De andere
                       leerdomeinen, inbegrepen de domeinoverschrijdende
                       doelstellingen, zijn zeker zo belangrijk. Lees maar wat er
                       staat in de algemene doelstellingen van 1B en BVL.

                       Leerplan Wiskunde Eerste Leerjaar B en
                       Beroepsvoorbereidend Leerjaar, Licap, Brussel, 1997, p.11.

                       1. De houding t.o.v. het vak wiskunde in positieve zin
                        laten evolueren door de leerlingen succeservaring
                        te laten beleven, door hen stap voor stap te laten
                        groeien in zekerheid en zelfvertrouwen.

2. De leemten i.v.m. de basiskennis en – vaardigheden uit de lagere school systematisch
  opsporen en wegwerken. De grote heterogeniteit in 1B en BVL nodigt elke leraar uit om zich te
  bezinnen over en in te zetten voor differentiatie, individualisatie en remediëring.

3. Diverse rekenkundige vaardigheden, technieken en attituden aanleren.

4. Het probleemoplossend denken en redeneren bevorderen, waarbij niet enkel de oplossing van
  belang is maar vooral de oplossingsweg.
  Tevens een aantal wiskundige denkmethoden verwerven: ordenen, structureren,
  schematiseren en veralgemenen.

5. Specifieke wiskundige vaardigheden, technieken,
  methoden en attituden toepassen in verschillende
  dagdagelijkse situaties, in het bijzonder in het
  ontwikkelen van een wiskundige soepelheid in het
  aanpakken en oplossen van eenvoudige problemen.

6. Ontwikkelen van een goede studiehouding bij de
  leerlingen: concentratie, nauwkeurigheid,
  zelfstandigheid, kritische zin (schatten van resultaten,
  controle op bewerkingen, vergelijken van
  oplossingen, …) systematisch ordenen en werken.

7. De leerlingen laten ervaren dat ze ook van elkaar
  kunnen leren door met elkaar samen te werken. Het zelf kunnen uitleggen van een probleem
  aan een medeleerling versterkt nog hun eigen inzicht en verbetert het sociaal contact.

                    8. Cijfer- en beeldmateriaal (grafieken, tabellen,
                     diagrammen, …) op een betekenisvolle manier hanteren
                     en interpreteren. Deze informatieverwerking draagt bij tot
                     een grotere zelfredzaamheid binnen de samenleving.

                    9. Technische hulpmiddelen (zakrekenmachine, tabel van
                     de lengtematen, …) gebruiken om informatie te
                     verwerken en om op handige wijze berekeningen uit te
                     voeren.
                                                     4
3. LEERPLANDOELSTELLINGEN VOOR BASISONDERWIJS VERGELEKEN MET 1B
We geven hierbij niet de volledige doelstellingenlijst, maar wel een aantal opvallende verschillen.
Die vind je vetgedrukt. Soms voegden we aan de doelstelling voor het basisonderwijs ook toe:
geen verdere beperking. In het leerplan 1B staan bij de doelstellingen leerinhouden vermeld. Die
leerinhouden staan cursief in onderstaande kolommen. Je zal merken dat het leerplan 1B en BVL
duidelijk lagere eisen stelt.

3.1 Getallenkennis
VVKBAO leerplandoelen (soms verkort        1B en BVL genummerde leerplandoelen
weergegeven)                    aangevuld met leerinhouden en didactische
                          wenken
G11  De natuurlijke getallen lezen en schrijven  02 Getallen lezen tot 1 000 000
  f) tot 1 000 000 000              03 Gedicteerde getallen in cijfers schrijven
                           tot 1 000 000

                          Beperk het getallenbeeld tot 7 cijfers!

G13  Natuurlijke getallen (her)structureren    05 Van de ene rang naar de andere omzetten
   om vlot bewerkingen uit te voeren        (bv. 4T = 40 E)

G16 Breuken vergelijken, ordenen en onder meer  69 Breuken vereenvoudigen (noemer maximum 20)
   aanduiden op een getallenas:
 c) eenvoudige breuken (na vereenvoudiging)
 geen verdere beperking

G23  In eenvoudige en zinvolle gevallen de    70 Inzicht krijgen in de relatie tussen breuk en
   gelijkwaardigheid inzien en verduidelijken   kommagetal
   door omzettingen van kommagetallen en    71 Een breuk herleiden tot een kommagetal en
   breuken                     omgekeerd
                           Herleiding van breuken met noemer 10, 100 tot
   geen verdere beperking             een kommagetal en omgekeerd
                           Herleiding van 1/2, 1/4, 3/4 en 1/10 tot een
                           kommagetal en omgekeerd

G27  In eenvoudige en zinvolle gevallen de    75 Eenvoudige percenten uitdrukken als een breuk
   gelijkwaardigheid van breuken,         (10%, 20%, 25% en 50%)
   kommagetallen en percenten inzien en     80 Inzicht in de relatie tussen breuk, kommagetal en
   verduidelijken door omzettingen         percent (10%, 20%, 25%, 50% en 100%)
   geen verdere beperking
                                                   5
G30  De delers van een natuurlijk getal (  100),  61 De delers van een natuurlijk getal bepalen (tot 20)
   de gemeenschappelijke deler(s) van natuurlijke 62 De gemeenschappelijke delers van 2 natuurlijke
   getallen (  100) en de grootste          getallen (tot 20)
   gemeenschappelijke deler van 2 natuurlijke
   getallen (  100) vinden …

G31  De kenmerken van deelbaarheid door:       65 Onderzoeken of een natuurlijk getal deelbaar is
  a) 2, 4, 5, 10, 25, 100, 1 000            door 2, 5, 10, 100
  b) 3 en 9 gebruiken

G32  Enkele veelvouden (verschillend van nul) van  63 De veelvouden van een natuurlijk getal (tot 10)
   een natuurlijk getal (  100), enkele      64 De gemeenschappelijke veelvouden van 2
   gemeenschappelijke veelvouden van twee        natuurlijke getallen (tot 10)
   natuurlijke getallen (  100) en het kleinste
   gemeenschappelijke veelvoud van twee
   natuurlijke getallen (  100) vinden, …

G36  Getallen afronden (de graad van         07 Natuurlijke getallen afronden
   nauwkeurigheid wordt bepaald door het doel    Met 2 cijfers: tot 1 tiental nauwkeurig (63 wordt
   van het afronden en door de situatie)        30)
                            Met 3 cijfers: tot 1 honderdtal nauwkeurig (583
   geen beperking                   wordt 600)

                           12 Een kommagetal zinvol afronden
                            tot 1 eenheid nauwkeurig (bv. 27,1 wordt 27)


4.2 Bewerkingen
VVKBAO leerplandoelen (soms verkort          1B en BVL genummerde leerplandoelen
weergegeven)                     aangevuld met leerinhouden en didactische
                           wenken
Hoofdrekenen                    Hoofdbewerkingen in praktische situaties
B11 … de optellingen correct uitvoeren, verwoorden 13 Opgaven vlot uit het hoofd uitvoeren:
  en noteren:
   d) som ≤ 100 000                optellen en aftrekken tot 100
   e) som ≤ 1 000 000 000 (met grote getallen   optellen en aftrekken van grote getallen met
     met eindnullen)               eindnullen
                                                      6
B14  … en de aftrekkingen correct uitvoeren,
   verwoorden en noteren:
   d) aftrektal ≤ 100 000
   e) aftrektal ≤ 1 000 000 000 (met grote
     getallen met eindnullen)

B17  De vermenigvuldigingstafels tot en met 10     13 Opgaven vlot uit het hoofd uitvoeren:
   paraat kennen                    tafels van vermenigvuldiging (dus geen
                              deeltafels!)
B18  Bij vermenigvuldigingen naar analogie met
   de vermenigvuldigingstafels en buiten de       vermenigvuldigen met en delen door 2, 4, 5, 10,
   vermenigvuldigingstafels …              50, 100, 1 000
   die vermenigvuldigingen correct uitvoeren,
   verwoorden en noteren

B21  De delingstafels die horen bij de
   vermenigvuldigingstafels tot en met 10 paraat
   kennen

B22  Bij eenvoudige delingen … die delingen
   correct uitvoeren, verwoorden en noteren:
   a) bij opgaande delingen naar analogie met
     de delingstafels
   b) bij niet-opgaande delingen van het type
     deeltal ≤ 100, de deler ≤ 10 en het quotiënt
     ≤ 10
   c) bij andere niet-opgaande delingen

B35  In eenvoudige en praktische gevallen        76 Eenvoudige percenten nemen van een natuurlijk
   percenten van een grootheid of van een getal      benoemd getal
   nemen
   geen verdere beperking               Beperk u hier tot 10% (delen door 10), 20% (delen
                             door 5), 25% (delen door 4), 50% (delen door 2) en
                             100% (delen door 1).

Cijferen                         ‘Onder elkaar schrijven’.
B42 Een natuurlijk getal delen (Het quotiënt bevat    52 Delen van natuurlijke getallen, met inbegrip van
   maximum 3 cijfers na de komma.) door:         de nulmoeilijkheid (deler ≤ 100)
   c) een natuurlijk getal kleiner dan 1 000 tot
     op 1 of 0,1 of 0,01 of 0,001 nauwkeurig

B43  Een kommagetal delen (Het quotiënt bevat      56 Delen van een kommagetal door een natuurlijk
    maximum 3 cijfers na de komma.)           getal (deeltal beperken tot 2 cijfers na de
                               komma)
Toepassingen
B49 Enkelvoudige vraagstukken oplossen over       21 Een rekenopgave oplossen en controleren
   optellen en aftrekken in verschillende situaties  (natuurlijke getallen)
   met:                        27 Een rekenopgave oplossen en controleren.
   a) natuurlijke getallen               (kommagetallen)
   b) breuken
   c) kommagetallen                  Bied vraagstukken aan die verband houden met de
                             onmiddellijke omgeving en de leefwereld van de
B50  Enkelvoudige vraagstukken oplossen over      leerlingen. Gebruik eenvoudige woorden die de
   vermenigvuldigen en delen in verschillende     leerlingen begrijpen. Een klein(e) schema (tekening)                                                        7
    situaties met                  kan soms nuttig zijn.
    a) natuurlijke getallen
    b) breuken                    73 Eenvoudige, concrete en realistische vraagstukjes
    c) kommagetallen                   oplossen in verband met breuken

B51  Samengestelde vraagstukken oplossen over
    optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
    met:
    a) natuurlijke getallen
    b) breuken
    c) kommagetallen

B57  a) Aan de hand van voorbeelden uitleggen     131 Een rekenkundig gemiddelde berekenen
     wanneer het begrip gemiddelde gebruikt
     kan worden en het gemiddelde berekenen
    b) en de mediaan aanduiden4.3 Meten en metend rekenen
VVKBAO leerplandoelen (soms verkort           1B en BVL genummerde leerplandoelen
weergegeven)                      aangevuld met leerinhouden en didactische
                            wenken
                            Deze leerplandoelen dienen behandeld te worden in
                            functie van het oplossen van eenvoudige
                            vraagstukken

Meten en metend rekenen: Lengte             Meetkunde: lijnen
MR31 Een lengte (breedte, dikte, afstand...) meten en  108 Een lijnstuk tekenen
   afmeten bij voorwerpen en lijnstukken,       109 De lengte van een lijnstuk nauwkeurig meten
   en lijnstukken met een gegeven lengte tekenen

MR32  Inzien dat ook lijnen (onder meer de omtrek)
    met een gebroken, gebogen of grillige vorm
    een lengte hebben en die bij benadering
    bepalen

Meten en metend rekenen: Oppervlakte          Meetkunde: vlakke figuren en ruimtelijke figuren
MR42 De basisformule voor de              122 De omtrek en oppervlakte van een driehoek, een
   oppervlakteberekening van rechthoeken en       vierkant en een rechthoek berekenen
   vierkanten


                                                      8
    a) begrijpen
    b) paraat kennen en gebruiken

MR43  Ervaren en inzien dat de oppervlakte van een
    parallellogram berekend kan worden via
    omstructurering naar een rechthoek en de
    formule (b x h) paraat kennen en gebruiken

MR44  Ervaren en inzien dat de oppervlakte van een
    driehoek gelijk is aan de helft van de
    oppervlakte van een rechthoek met dezelfde
    basis en dezelfde hoogte, en de formule
    (b x h)/2 paraat kennen en gebruiken

MR45 Ervaren en inzien dat de oppervlakte van
   volgende vlakke figuren bepaald kan worden
   door ze om te structureren naar figuren
   waarvan men de oppervlakte kan berekenen
   a) ruit
   b) trapezium
   c) veelhoek
MR46 Ervaren en inzien dat de oppervlakte van een   123 Met een gegeven formule de omtrek en
   regelmatige veelhoek met een groot aantal      oppervlakte van een cirkel berekenen.
   hoekpunten de oppervlakte van een cirkel
   benadert en dat de oppervlakte van de cirkel
   berekend wordt met de formule r x r x pi

    zelf de formule kennen

MR47  Inzien dat de oppervlakte van een kubus, een
    balk en een cilinder gelijk is aan de som van
    de oppervlakten van de grensvlakken

MR48  Inzien dat ook vlakstukken en ruimtefiguren
    met een gebogen of een grillige vorm een
    oppervlakte hebben en de oppervlakte van deze
    vlakstukken bij benadering bepalen

Meten en metend rekenen: Inhoud en volume       Meetkunde: ruimtelijke figuren
MR58 De basisformule voor de berekening van het    123 Met een gegeven formule het volume van een
   volume van een balk en een kubus begrijpen      kubus en een balk berekenen
   (via het beeld van een aantal gelijke lagen),
   kennen en gebruiken

MR59  Inzien dat het volume van een cilinder
    berekend kan worden naar analogie met de
    berekening van het volume van een balk en
    van daaruit de inhoud van een cilinder
    berekenen

MR60  Inzien dat ook ruimtefiguren met een gebogen
    of grillige vorm een volume hebben en dat bij
    benadering bepalen
                                                    9
Meten en metend rekenen: Toepassingen         Informatieverwerking
MR82 Tabellen, grafieken en diagrammen lezen en    130 Informatie halen uit grafieken, tabellen,
   correct interpreteren                diagrammen, kaarten en schaalmodellen
MR83 Meetresultaten in tabellen, grafieken en
   staafdiagrammen verwerken

MR85  De begrippen en termen schaal, lijnschaal en  133 Inzicht hebben in het schaalbegrip
    breukschaal kennen en met voorbeelden     134 Met tekeningen en modellen op schaal werken
    uitleggen wanneer die begrippen gebruikt
    kunnen worden

MR88 Vraagstukken  over één grootheid oplossen:  92 Eenvoudige vraagstukken in verband met lengte,
    lengte, oppervlakte, inhoud, volume, gewicht,  massa, volume (inhoud) en oppervlakte oplossen
    tijd, geldwaarden, temperatuur en hoekgrootte 98 Eenvoudige vraagstukken in verband met tijd
                            oplossen (blijf bij één probleem, vermijd een
MR 89 In veel voorkomende situaties de relaties     combinatie van problemen)
    tussen grootheden ervaren en onderzoeken 100 Eenvoudige vraagstukken in verband met
    bij:                       temperatuur oplossen
a) prijsberekeningen                 102 Eenvoudige geldverrichtingen berekenen
b) winst of verlies                 Kies bij voorkeur eenvoudige geldverrichtingen in
c) tijd, afstand, snelheid              verband met boodschappen doen: een bepaalde som
d) sparen                      betalen; weten hoeveel men moet terugkrijgen; juist
e) korting                      teruggeven (door op te tellen bij het te betalen
f) kapitaal en enkelvoudige interest         bedrag)
g) soortelijk gewicht

4.4 Meetkunde
VVKBAO leerplandoelen (soms verkort          1B en BVL genummerde leerplandoelen
weergegeven)                     aangevuld met leerinhouden en didactische
                           wenken
Ruimtelijke oriëntatie                Informatieverwerking
MK6 Verkennen en verwoorden wat men ziet       132 Met plattegrond en plan werken
  vanuit andere gezichtspunten als men zich:
a) werkelijk verplaatst in de ruimte         134 Met tekeningen en modellen op schaal werken
b) mentaal verplaatst in de ruimte
en daarbij termen gebruiken als:
c) richting, plaats, …
d) vooraanzicht, zijaanzicht, bovenaanzicht, …
                                                    10
MK7 De  relatie leggen tussen driedimensionale
situaties en hun voorstellingen om zich te
oriënteren in de ruimte met:
a) tekeningen, foto’s, maquettes, plattegronden
b) kaarten, gegevens over afstand en richting
en daarbij termen gebruiken als
c) afstand, …
d) patroon, plattegrond…

Symmetrie
MK36 Spiegelbeelden ontdekken in de omgeving en 124 Een tweedimensionale tekening spiegelen om
   in vlakke figuren:              een verticale en een horizontale as met behulp
   a) door een spiegel te gebruiken, door te   van een raster
     vouwen
   b) door te meten

MK37  Symmetrie en asymmetrie ontdekken:
    a) in de omgeving
    b) in vlakke figuren
    en symmetrie ontdekken als het resultaat van
    een spiegeling, symmetrieassen ontdekken

MK38 Op geruit papier tekenen:
   a) eenvoudige symmetrische figuren
   b) spiegelbeelden van eenvoudige figuren
   geen verdere beperkingen
Toepassingen                     Informatieverwerking

MK43  Figuren vervormen en de vervormingen      135 Een tweedimensionale tekening verkleind,
    verwoorden                    vergroot tekenen met behulp van een raster
    geen verdere beperkingen             (verkleining en vergroting van rechthoek,
                             vierkant en driehoek)

MK44 Constructies uitvoeren met voorschriften op   134 Met tekeningen en modellen op schaal werken
   foto of tekening of met verbaal gegeven
   voorschriften
Nog talrijke toepassingen (zie leerplan)       Geen overeenkomstige doelstellingen


4.5 Domeinoverschrijdende doelstellingen
                                                    11
VVKBAO leerplandoelen (soms verkort          1B en BVL leerplandoelen aangevuld met
weergegeven)                     leerinhouden en didactische wenken
                           Vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen
                           leren leren
DO1  Een algemene strategie voor het vaardig    8.2.1.1 Het domein van de uitvoering
    oplossen van wiskundige problemen kennen,   De leerlingen kunnen
    flexibel aanwenden (dat wil zeggen dat de   1 losse gegevens ordenen en inprenten door gepast
    stappen in de tijd niet noodzakelijk op elkaar   gebruik te maken van mnemotechnische
    volgen) en verwoorden               middeltjes
                           2 zich in goed gestructureerde samenhangende
DO2  Zoekstrategieën ontwikkelen            informatie oriënteren door het aanwenden van
                             vormkenmerken: titels, subtitels, afbeeldingen en
DO3  Nadenken over zijn eigen oplossingsproces en    tekstmarkeringen
    dat proces sturen               3 goed gestructureerde samenhangende informatie
                             inhoudelijk begrijpen
DO4  Doeltreffende opvattingen over en houdingen 6 bij het oplossen van een probleem, onder
    tegenover het oplossen van wiskundige       begeleiding:
    problemen, ontwikkelen             - het probleem herformuleren
                           - een oplossingsweg bedenken en verwoorden
DO5  Wiskundige leertaken doelgericht en planmatig - de gevonden oplossingsweg toepassen en op
    aanpakken, eventueel onder begeleiding       correctheid inschatten

DO6  Nadenken over en verwoorden hoe men te     7  informatiebronnen onder begeleiding raadplegen
    werk gaat om wiskundige leertaken aan te
    pakken                   8.2.1.2 Het domein van de regulering
                          De leerlingen kunnen
DO7  Doeltreffende opvattingen over en houdingen 8 hun werktijd plannen en het nodige materiaal
    ontwikkelen tegenover wiskundeleren       selecteren en ordenen
                          9 zichzelf sturen met behulp van een antwoordblad,
DO8  In wiskundige situaties samenwerken en     een correctiesleutel of de aanwijzingen van de
    communiceren met anderen            leraar
                          10 onder begeleiding de eigen werkwijze
DO9  De communicatieve functie van wiskundige    vergelijken met die van anderen, aangeven
    taal ervaren                  waarom iets fout gegaan is en hoe fouten
                            vermeden kunnen worden
DO10  Nadenken over communicatie bij wiskunde
                         8.2.1.3 Het domein van attituden, leerhoudingen,
DO11 Doeltreffende opvattingen over en houdingen opvattingen en overtuigingen
   tegenover communicatie bij wiskunde     De leerlingen
   ontwikkelen                 11 zijn bereid zelf naar oplossingen te zoeken en
                           durven uitleg of hulp vragen
Opvallend veel overeenkomsten, dus
                         12 zijn bereid ordelijk, systematisch en regelmatig te
domeinoverschrijdende doelstellingen zeker niet
                           werken
weglaten!
                         13 beseffen dat leren reeds in de klas begint


4. WAT NEMEN WE MEE UIT DIE VERGELIJKING?
Het leerplan 1B en BVL vormde het uitgangspunt voor onze screening van het leerplan in functie
van de curriculumdifferentiatie voor de zwakste leerlingen voor wiskunde. (Zie onze website:
www.vsko.be/vvkbao bij Pedagogisch – Zorgbrede school en GOK.)
Uit bovenstaande vergelijking kan je o.a. vaststellen dat een aantal doelstellingen in 1B en BVL niet
voorkomen (bv. toepassingen meetkunde)of sterk afgezwakt zijn (bv. oppervlakteberekening
                                                    12
vlakke figuren). Maar ook dat men veel aandacht besteedt aan domeinoverschrijdende
doelstellingen of vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen: leren leren.

Zwakke leerlingen dienen zeker niet alles uit het leerplan voor de basisschool volledig te beheersen.
Daardoor komt er tijd vrij om des te meer aandacht te schenken aan het minimumaanbod.

Het voorstel voor curriculumdifferentiatie blijft een suggestie. Het schoolteam dient voor elke
leerling individueel na te gaan wat haalbaar is. Vaak zal het nodig zijn om individuele leerlijnen uit
te stippelen. Maar tegelijk geldt ook de volgende algemene opmerking: ‘Snoei niet in de doelen
en leerinhouden vooraleer je alles in het werk hebt gesteld om een leerling zover mogelijk te
brengen.’

Bronnen
VVKBaO Leerplan wiskunde, Brussel, 1998
Leerplan Wiskunde Eerste Leerjaar B en Beroepsvoorbereidend Leerjaar, Licap, Brussel, 1997.
SAVEYN, J., Curriculumdifferentiatie, Pedagogische Mededelingen 09/03/50 – 09/03/67 en op de
website www.vsko.be/vvkbao – bij pedagogisch – GOK en zorgbreed werken
Werkgroep curriculumdifferentiatie VVKBaO: Pedagogische Mededelingen p. 09/03/68 – 09/03/70
Foto’s: http://www.vtilier.be/ Vrij technisch instituut Lier
                                                   13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:11/25/2011
language:Dutch
pages:13