4 Sprawozdanie by 7Qmdzu

VIEWS: 270 PAGES: 56

									        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.
    Sprawozdanie z realizacji
 planu gospodarki odpadami dla Miasta
       Gorzowa Wlkp.
    za okres od 24 marca 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.
                 Gorzów Wlkp., czerwiec 2007 r.


Gorzów Wlkp. 2007 r.                                      1
           Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.
                           Spis treści


1. Cel przygotowania sprawozdania................................................................................................ 3
2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania ............................................................................ 3
3. Organ, któremu przedstawia się sprawozdanie ........................................................................... 3
4. Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie PGO ............................................................ 3
5. Realizacja planu gospodarki odpadami ....................................................................................... 4
  5.1. Odpady z sektora komunalnego ........................................................................................... 4
  5.1.1. Założenia planu ................................................................................................................ 5
  5.1.2. Ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych .......................................................... 5
  5.1.3. System zbierania odpadów komunalnych ......................................................................... 6
  5.1.4.1. Niezbędne do uzyskania poziomy odzysku ................................................................ 11
  5.1.4.2. Odpady unieszkodliwiane przez składowanie w ZUO w Chróściku .......................... 15
  5.1.5. Osady komunalne ............................................................................................................ 17
  5.1.6. Miejsca nielegalnego składowania odpadów .................................................................. 18
  5.2. Odpady z sektora gospodarczego ....................................................................................... 18
  5.2.1. Cele, kierunki i niezbędne działania ............................................................................... 18
  5.2.2. Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011............................................................................ 19
  5.2.2.1. Cele i kierunki działań dla wybranych grup odpadów i gałęzi przemysłu ................... 19
  5.2.3. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów ................................................................ 21
  5.2.4. System zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów ............................................. 43
  5.5. Zadania przewidziane do realizacji w latach 2004-2006 ................................................... 51
  5.6. Podsumowanie .................................................................................................................. 53
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                                        2
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.Ustawa o odpadach nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania
z realizacji planu gospodarki odpadami. Przygotowując niniejsze sprawozdanie oparto się
na wytycznych Ministra Środowiska opracowanych w celu ujednolicenia przedstawianych
sprawozdań.


1. Cel przygotowania sprawozdania

  Celem sprawozdania jest przedstawienie wyników realizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla miasta Gorzowa Wlkp. za lata 2004-2006.
2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

    Podstawą prawną sporządzenia sprawozdania jest art. 14 ust.12b ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.), który
stanowi, że z realizacji planu gospodarki odpadami sporządza się sprawozdanie obejmujące
okres dwóch lat kalendarzowych, wg stanu na 31 grudnia roku kończącego ten okres.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175 poz. 1458), pierwsze sprawozdanie z realizacji
planu po wejściu w życie ustawy obejmuje okres od dnia uchwalenia planu do dnia 31 grudnia
2006 roku.
3. Organ, któremu przedstawia się sprawozdanie

    Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami Prezydent Miasta przedkłada
Radzie Miasta i Zarządowi Województwa Lubuskiego w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
(art. 13 pkt 2 ustawy o odpadach).
4. Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie PGO

  Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp. uchwalony został przez Radę Miasta
Gorzowa Wlkp. uchwałą nr XXVI/279/2004 z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie programu
ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                      3
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.5. Realizacja planu gospodarki odpadami

Naczelny cel planu gospodarki odpadami


    Naczelnym celem planu gospodarki odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp. jest
„Minimalizowanie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych
systemów ich odzysku i unieszkodliwiania”.
5.1. Odpady z sektora komunalnego

a) Cel działań

Odpady komunalne
    Objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców Gorzowa Wlkp.
    Skierowanie w roku 2011 na składowisko do 45% (wagowo) całkowitej ilości odpadów
    komunalnych ulegających biodegradacji.
    Unieszkodliwianie przez składowanie w roku 2011 do 52% wytwarzanych odpadów.


Osady ściekowe
    Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem
    zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.
    Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych.
    Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach.


b) Kierunki działań


Odpady komunalne
   Podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców, w szczególności w zakresie
    minimalizacji wytwarzania odpadów.
    Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów.
    Wykorzystanie energetyczne części odpadów.
    Przeprowadzenie badań morfologii odpadów oraz wskaźników nagromadzenia odpadów
    komunalnych.
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                      4
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.Osady ściekowe
    Wykorzystanie osadów do nawożenia upraw rolniczych.
    Wykorzystanie osadów do rekultywacji.
5.1.1. Założenia planu

1) Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie, zgodnie z planem wojewódzkim pełnić
  będzie funkcję ponadlokalną. Powinien on zapewnić przyjęcie odpadów z obszaru
  zamieszkałego przez ok. 157 tys. mieszkańców (poza Gorzowem Wlkp. również gminy:
  Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok).
2) Na obszarze miasta odbywać się będzie zbiórka selektywna odpadów.
3) Zebrane selektywnie odpady z sektora komunalnego (odpady ulęgające biodegradacji,
  surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku. Pozostałe
  odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie i z
  kompostowania    będą  deponowane    na  składowisku   bądź przerabiane    na  paliwo
  alternatywne.
4) Elementem systemu gospodarki odpadami będzie Eko-Bio-Energetyczne Gospodarstwo w
  Stanowicach zlokalizowane na gruntach i w obiektach po byłym PGR Stanowice w gminie
  Bogdaniec. W zakładzie działać będzie linia do produkcji brykietów do kominków z
  odpadowego drewna oraz linia do produkcji paliwa alternatywnego.
5) Zarówno system zbiórki odpadów opakowaniowych jak i system odbioru odpadów
  niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z
  odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:
        Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
        (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).
        Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
        gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
        depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.).
        Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
        (Dz.U. nr 180, poz. 1496).5.1.2. Ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych

    Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady
powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                        5
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.


Odpady komunalne powstają w:
a) gospodarstwach domowych
b) obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty
działalności gospodarczej i wytwórczej.
    Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych obliczono na podstawie wskaźników
zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami stanowiącym załącznik do uchwały
nr 233 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r. (M. P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946). Szacunkową
masę odpadów komunalnych, jaka powstała w latach 2004-2006 na terenie miasta przedstawia
tabela 1.


Tabela 1 Szacowana masa odpadów z sektora komunalnego wytworzonych na terenie miasta

               Rok           Masa łączna
                            [tys. Mg]
              2004              52,5
              2005              53,0
              2006              53,5


W latach 2004-2006 obserwuje się stały wzrost ilości wytwarzanych odpadów, który szacuje się
na ok. 1% rocznie.
5.1.3. System zbierania odpadów komunalnych

Na terenie miasta odpady zbierane są systemem wielopojemnikowym.


System selektywnego gromadzenia odpadów.


Surowce wtórne
  Na terenie miasta selektywna zbiórka odpadów od mieszkańców prowadzona jest w sposób
zorganizowany poprzez system specjalnych pojemników na poszczególne rodzaje odpadów
(szkło, papier, tworzywa sztuczne) rozstawionych na osiedlach mieszkaniowych. W zabudowie
jednorodzinnej obowiązuje system workowy. W latach 2004-2006 selektywną zbiórkę odpadów
prowadził w imieniu miasta, na podstawie porozumienia, PGK Altvater Sp. z o.o. Obecnie, tj. po
1 stycznia 2007 r., po zmianie przepisów, selektywną zbiórkę odpadów prowadzą firmyGorzów Wlkp. 2007 r.                                      6
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.zajmujące   się   odbieraniem  niesegregowanych     odpadów  komunalnych    od   właścicieli
nieruchomości. Selektywnie zbierano również odpady w ramach organizowanych konkursów.
W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące ilości zebranych selektywnie odpadów w latach
2004-2006.


 Tabela 2  Wyniki selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej w latach 2004-2006 (Mg/rok)

  Lp.         Rodzaj odpadu           2004       2005        2006
  1   Opakowania z tworzyw sztucznych        61,0       153,0        109,1
  2   Makulatura                   141,3       168,4        216,6
  3   Opakowania ze szkła              212,6       226,0        225,6
  4   Opakowania z aluminium             1,62        1,35        1,44
  5   Baterie                     -        0,96        1,99
              RAZEM:            416,52      549,71        554,73


Ponadto w 2006 roku rozpoczęto selektywną zbiórkę przeterminowanych leków, 16 aptek
wyposażono w specjalne pojemniki. Do końca w I kwartału 2007 r. zebrano 76,4 kg
przeterminowanych leków. Przeterminowane leki odbierane są przez ZUO.


Odpady wielkogabarytowe
     Odpady zbierane podczas tzw. wystawek (wystawianie sprzętu w określone dni przed
posesje, skąd są odbierane przez przedsiębiorstwa obsługujące miasto). Odpady te są
przyjmowane przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.


Odpady budowlane
     Odpady zbierane są przez przedsiębiorstwa prowadzące prace budowlane oraz
remontowe i kierowane do odzysku lub unieszkodliwiania. Opady budowlane powstające przy
remontach i modernizacji mieszkań, takie jak: gruz, elementy ceramiczne, instalacje metalowe,
odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych przyjmowane są przez centrum recyklingu odpadów
budowlanych (PHU Mikspol Sp. z o.o.) przy ZUO w Chróściku.


Zbiórka odpadów zmieszanych
     Na osiedlach domów jednorodzinnych posesje wyposażone są w pojemnik na odpady
komunalne zmieszane (np. 120 dm3 lub 80 dm3). Odpady odbierane są 1 raz w tygodniu.
W zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane gromadzone są w pojemnikach o większej
pojemności oraz w kontenerach. Najczęściej są to pojemniki o pojemności 1100 dm3, 660 dm3
lub 770 dm3 rozmieszczone w dogodnych do ich odbioru miejscach. W niektórych częściach
miasta mieszkańcy budynków wysokich korzystają z tzw. zsypów na odpady. Są to zazwyczaj


Gorzów Wlkp. 2007 r.                                          7
         Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.wydzielone pomieszczenia gdzie wrzucane są odpady. Jest to metoda uciążliwa ze względu na
występujące odory, owady i gryzonie.
Na terenie miasta odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmuje się
kilka firm. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach muszą one posiadać
stosowne zezwolenie. Poniżej, w tabeli 3 przedstawiono wykaz firm posiadających zezwolenie
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta.


Tabela 3 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w
        zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
        miasta.

Lp.        Nazwa            Adres             Nr zezwolenia


1.  Sulo Polska Sp. z o.o.      Gorzów Wlkp.       WSR.IV.7054-1/11/06
   oddział w Gorzowie Wlkp.
                    ul. Podmiejska 19    z dnia 05.01.2007r.
                                 ważna do 04.01.2017r.
2.  Ragn-Sells Polska Sp.       Warszawa         SR.IV.7054-1/10/05
   z o.o.              ul. Dzielna 21/67    z dnia 02.09.2005r.
                    Biuro w Starym      ważna do 01.09.2015r.
                    Kurowie
                                 zmieniona decyzją: WŚR.IV.7054-1/8/06
                    ul. Żymierskiego 5
                                 z dnia 07.12.2006r.
3.  „LAGUNA” Sp. z o.o.        Gorzów Wlkp.       SR.IV.7054-1/10/03
                                 z dnia 27.06.2003r., zmieniona decyzją:
                    ul. Nadbrzeżna 21
                                 WŚR.IV.7054-1/12/06
                                 z dnia 16.02.2007r.
                                 ważna do 30.06.2013r.
4.  ALBAR-Wywóz            Gorzów Wlkp.       SR.IV.7054-1/8/03z 25.06.2003r.,
   Nieczystości Wacław                    zmieniona decyzją z dnia 21.02.2005r.,
                    ul. Podmiejska 20
   Lochert                          znak SR.IV.7054-1/4/05oraz decyzja z dnia
                                 16.02.2007r., znak WSR.IV.7054-1/13/06
                                 ważna do 30.06.2013r.
5.  Zakład Usług Komunalnych Gorzów Wlkp.           WSR.IV.7054-1/10/06
   Grzegorz Lubiński         ul. Strażacka 115    z dnia 10.01.2007r.
                                 ważna do 09.01.2017r.    Zebrane odpady komunalne dostarczane są do Zakładu Utylizacji Odpadów w
Chróściku. W latach 2004-2006 do zakładu dostarczono odpady komunalne w ilości
przedstawionej w tabeli 4.


Tabela 4     Ilość odpadów komunalnych przyjętych przez ZUO w latach 2004-2006


Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         8
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.  Kod            Rodzaj odpadu                 Masa (Mg)
 odpadu                            2004      2005       2006
  20 01 01   papier i tektura                  3,460      0,940     1,260
  20 01 08   odpady kuchenne u. b                        92,350     87,040
  20 01 10   odzież                       63,890     142,600     59,0591
  20 01 11   tekstylia                      0,530      0,770
  20 01 21   lampy fluorescencyjne i inne zaw. rtęć       0,709      0,504     1,656
  20 01 23   Urządzenia zawierające freony                            0,393
        Zużyte urządzenia elektryczne i
  20 01 35                                             8,080
        elektroniczne
  20 01 37   drewno zawierające subst. niebezpieczne                      68,550
  20 01 38   drewno inne                             9,030     1,210
  20 01 39   tworzywa sztuczne                  0,560      2,450     3,040
  20 02 01   odpady ulegające biodegradacji          416,990     687,820     817,820
  20 02 02   gleba i ziemia                   21,750     10,190     16,080
  20 02 03   inne nie ulegające biodegradacji          37,230     656,220     986,760
        niesegregowane zmieszane odpady
  20 03 01                          25 000,600    24 855,875   28 838,340
        komunalne
  20 03 02  z targowisk                                     1,550
  20 03 03   z czyszczenia ulic i placów           3 194,620    3 238,280    3 686,090
  20 03 06   ze studzienek kanalizacyjnych          164,060     442,160     902,110
  20 03 07   wielkogabarytowe                 232,940     348,980     675,361
  20 03 99   inne odpady komunalne              622,100    1 007,570     530,740
        Razem                     29 759,439    31 495,739   36 685,139


Różnice w ilości odpadów komunalnych powstających na terenie miasta w stosunku do ilości
odpadów dostarczanych do ZUO w Chróściku mogą wynikać między innymi z następujących
przyczyn:
  a) szacunki dotyczące ilości wytwarzanych odpadów komunalnych opierają się na
    uśrednionych wskaźnikach i mogą być obarczone trudnym do określenia błędem;
  b) część zbieranych odpadów nie trafia do ZUO i jest przekazywana innym podmiotom.
    Zgodnie z przepisami do ZUO powinny trafiać niesegregowane odpady komunalne;
  c) niektórzy mieszkańcy miasta pozbywają się wytworzonych odpadów w sposób
    niezgodny z obowiązującymi przepisami;
  d) część odpadów ulegających biodegradacji jest przez mieszkańców kompostowana
    (odpady z pielęgnacji zieleni przydomowej, odpady kuchenne). Według Krajowego
    Planu Gospodarki Odpadami przyjęto, że 15 % odpadów ulegających biodegradacji
    zagospodarowywana jest przez mieszkańców miast we własnym zakresie;
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         9
          Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.   e) pewna ilość usuwanych przez mieszkańców odpadów jest wybierana przez tzw.
      szperaczy z pojemników (surowce wtórne, sprzęt zawierający metale itp.);
   f)  zmniejszanie się ciężaru objętościowego odpadów (wzrasta objętość, maleje ciężar);
5.1.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych


      Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. wyposażony jest w linię do segregacji odpadów
zmieszanych, kompostownię, linię do doczyszczania kompostu, deponator na odpady
niebezpieczne, linię do doczyszczania i konfekcjonowania odpadów pozyskanych z segregacji
odpadów zmieszanych oraz składowisko odpadów.
Stosowana technologia obejmuje następujące procesy:
      rozdział strumienia odpadów komunalnych na odpady organiczne, surowcowe, odpady
      niebezpieczne i balast,
      kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w pryzmach napowietrzanych,
      uszlachetnianie kondycjonera glebowego,
      belowanie odpadów balastowych,
      składowanie odpadów balastowych.


      W tabeli 5 przedstawiono wyniki zakładu dotyczące ilości odpadów wysegregowanych
ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w latach 2004-2006.


Tabela 5 Ilość odpadów wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych w ZUO
        w latach 2004-2006

Lp.         Rodzaj odpadu            2004       2005       2006
 1     Tworzywa sztuczne               281,79      229,81      247,41
 2     Papier, makulatura (w tym           143,46      130,58      138,43
      opakowania)
 3     Szkło                     325,34      268,99      323,99
 4     Opakowania z metali (aluminium)        12,81       11,75       13,25
 5     Złom stalowy                 266,42      258,54      235,63
 6     Baterie i akumulatory             5,12        5,22       5,89
 7     Zużyte urządzenia elektryczne i                           4,97
      elektroniczne
 8     Opony                     48,67       15,67       17,67
 9     Drewno                     43,55       44,40       38,29
 10    Frakcja mineralna (do stosowania jako    3 007,44     3 039,81     3 375,40
      przesypka na składowisku)Gorzów Wlkp. 2007 r.                                          10
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp. 11  Masa organiczna do kompostowania       13 628,26     12 707,65     14 438,21
   (w tym papier i drewno)
            RAZEM:           17 762,86     16 712,42     18 839,14


Zestawienie sumarycznej masy odpadów komunalnych odzyskanych z odpadów komunalnych
na terenie miasta w latach 2004-2006 przedstawia tabela 6. Na całkowitą masę odzyskanych
odpadów komunalnych składa się masa odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki oraz
masa odpadów wysegregowanych w ZUO ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych.


Tabela 6    Sumaryczna masa odpadów odzyskanych w latach 2004-2006

Lp.       Rodzaj odpadu            2004       2005       2006
 1  Tworzywa sztuczne               342,79      382,81      356,51
 2  Papier, makulatura (w tym           284,76      298,98      355,03
   opakowania)
 3  Szkło                     537,94      494,99      549,59
 4  Opakowania z metali (aluminium)         14,43       13,10       14,69
 5  Złom stalowy                  266,42      258,54      235,63
 6  Baterie i akumulatory              5,12        6,18       7,88
 7  Zużyte urządzenia elektryczne i                           13,05
   elektroniczne
 8  Urządzenia zawierające freony                            0,393
 9  Lampy fluorescencyjne              0,709       0,504       1,656
 10  Opony                      48,67       15,67       17,67
 11  Drewno                     43,55       44,40       38,29
 12  Frakcja mineralna (do stosowania jako     3 007,44     3 039,81     3 375,40
   przesypka na składowisku)
 13  Masa organiczna do kompostowania       13 628,26     12 707,65     14 438,21
   (w tym papier i drewno)
            RAZEM:           18 180,09     17 262,63     19 404,00


    Z przedstawionych danych wynika, że masa odpadów odzyskanych z odpadów
komunalnych stanowiła w 2006 roku ponad 36 % szacunkowej masy wytworzonych odpadów
komunalnych na terenie miasta.
5.1.4.1. Niezbędne do uzyskania poziomy odzysku

a) Odzysk odpadów ulegających biodegradacji
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                        11
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.  Zgodnie z Planem Krajowym należy do 2020 r. zredukować masę składowanych odpadów
ulegających biodegradacji o 65% w stosunku do ilości wytworzonej w 1995 r. Jako odpady
ulegające biodegradacji traktowane są: odpady zielone, odpady z opakowań papierowych,
papier nieopakowaniowy, domowe odpady organiczne.


Tabela 7 Zakładane ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
          Rok     % masy odpadów       Masa odpadów dopuszczona do
                biodegradowalnych      składowania dla Gorzowa (Mg)

          2010         75                14 599

          2013         50                  9 733

          2020         35                  6 813


W Krajowym Planie założono, iż na statystycznego mieszkańca miasta przypadało w 1995 r.
155 kg odpadów ulegających biodegradacji, co w przypadku miasta Gorzowa (przy liczbie
mieszkańców w 1995 r. - 125 578) stanowi 19 465 Mg/rok. Biorąc pod uwagę kolejne założenie
KPGO, iż 15 % wytworzonych odpadów jest zagospodarowywana przez mieszkańców miast we
własnym zakresie (kompostowanie, spalanie) można obliczyć masę odpadów odzyskanych.
W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie odpadów ulegających biodegradacji poddanych
odzyskowi w odniesieniu do wielkości planowanych w latach 2004-2006 (tys. Mg/rok).


Tabela 8 Ilość odpadów ulegających biodegradacji poddanych odzyskowi w latach 2004-2006
      w odniesieniu do wielkości planowanych (tys. Mg/rok).

      Wyszczególnienie               2004         2005          2006
                         Plan   Realiz.   Plan    Realiz   Plan   Realiz
Ilość odpadów ulegających biodegradacji      24,3     26,9  25,2      27,2   26,0     27,4
wytworzonych w roku
Ilość skierowanych do kompostowania        0,3     0,42  0,4      0,69   0,5     0,82
odpadów z pielęgnacji terenów zielonych
Papier i tektura z selektywnej zbiórki       0,1     0,14  0,1      0,17   0,2     0,22
Papier i tektura wysegregowane w ZUO       0,12     0,14  0,11      0,13   0,12     0,14
Razem papier i tektura              0,22     0,28  0,21      0,30   0,32     0,36
Drewno wysegregowane w ZUO            0,05   0,044   0,05      0,044  0,05   0,038
Masa organiczna do kompostowania         12,5   13,63   12,80     12,71  13,20   14,44
wysegregowana w ZUO
Masa odpadów zagospodarowana przez               4,04         4,08         4,12
mieszkańców
Razem masa odpadów ulegających          13,07   18,41   13,46     17,82  14,07   19,78
biodegradacji skierowana do odzyskuGorzów Wlkp. 2007 r.                                          12
         Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.Razem masa odpadów ulegających          11,23   8,49   11,74   9,37   11,93  7,62
biodegradacji unieszkodliwionych przez
składowanie
% masy odpadów ulegających biodegradacji      46    32     47    35      46  28
do składowania w stosunku do masy
odpadów wytworzonych.
% masy odpadów ulegających biodegradacji           43,6         48,1        39,1
do składowania w stosunku do masy
odpadów wytworzonych w 1995 r.


Z powyższych zestawień wynika, że już obecnie ograniczono ilość składowanych odpadów
biodegradowalnych do poziomu znacznie niższego niż wymagany w Planie Krajowym, który do
2010 r. dopuszcza do składowania 75% odpadów ulęgających biodegradacji w stosunku do
ilości wytworzonej w 1995 r. W Gorzowie w 2006 r. osiągnięto już poziom 39%.


b) Odzysk odpadów wielkogabarytowych


  Zgodnie z założeniami planu do 2006 roku poziom odzysku odpadów wielkogabarytowych
powinien wynosić:


Tabela 9 Zakładany poziom odzysku i ilość odpadów wielkogabarytowych odzyskanych
      w latach 2004-2006

      Rok     Ilość przewidywana      Ilość przewidywana     Ilość odpadów
            do odzysku wg PGO      do odzysku wg KPGO      odzyskanych
              [tys. Mg/rok]        [tys. Mg/rok]       [tys. Mg/rok]

     2004           0,4              -            0,23

     2005           0,8            0,59            0,35

     2006           1,0            0,76            0,68


Przyjęta w PGO do odzysku w latach 2004-2006 masa odpadów wielkogabarytowych była
większa niż wynikająca z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Poziom odzysku tych
odpadów w roku 2006 osiągnięty w mieście jest nieznacznie niższy od zakładanego w KPGO.


c) Odzysk odpadów budowlanych


  Zgodnie z założeniami planu do 2006 roku poziom odzysku odpadów budowlanych
powinien wynosić:Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         13
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.
Tabela 10 Zakładany poziom odzysku i ilość odpadów budowlanych odzyskanych
       w latach 2004-2006

         Rok      Ilość przewidywana       Ilość odpadów
                   do odzysku       odzyskanych    [tys.
                   [tys. Mg/rok]          Mg/rok]

         2004           0,7              0,62

         2005           1,1              1,00

         2006           1,6              0,53


W latach 2004 i 2005 ilość odzyskanych odpadów budowlanych była nieznacznie niższa od
poziomu zakładanego. Zaznaczyć należy, że odpady budowlane mogą być przekazywane do
wykorzystania przez osoby fizyczne, co nie podlega zgodnie z prawem konieczności ich
ewidencjonowania. Rozbieżności dotyczące 2006 roku mogą wynikać z niepełnych danych w
wojewódzkiej bazie danych.


d) Odzysk odpadów niebezpiecznych


  Zgodnie z założeniami planu do 2006 roku poziom odzysku odpadów niebezpiecznych z
odpadów komunalnych powinien wynosić:


Tabela 11 Zakładany poziom odzysku i ilość odpadów niebezpiecznych odzyskanych
       w latach 2004-2006

         Rok      Ilość przewidywana       Ilość odpadów
                   do odzysku       odzyskanych    [tys.
                   [tys. Mg/rok]          Mg/rok]

         2004           0,04             0,006

         2005           0,04             0,007

         2006           0,04             0,023


Z przedstawionych danych wynika, że w 2006 r. znacznie wzrósł poziom              odzyskanych
odpadów niebezpiecznych. Przedstawione dane dotyczą tylko odpadów dostarczonych
selektywnie do ZUO i wysegregowanych w zakładzie. Można założyć, iż ilość odpadów
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         14
          Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.odzyskanych jest znacznie większa, gdyż mieszkańcy miasta kupując np. sprzęt elektryczny i
elektroniczny czy akumulatory mogą oddać w punktach sprzedaży zużyty sprzęt.


5.1.4.2. Odpady unieszkodliwiane przez składowanie w ZUO w Chróściku

     Poniżej   przedstawiono     kartę składowiska w Chróściku z wykazem                   odpadów
zdeponowanych w 2006 roku.


Tabela 12      Karta składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Chróściku

 Numer identyfikacyjny                                               Rodzaj odpadów
                Rok
 posiadacza odpadów                                 Nazwa i adres         niebezpiecznych
               sprawo-     Typ składowiska
  zarządzającego                                   składowiska          składowanych w
               zdawczy
   składowiskiem                                                 wydzielonej kwaterze


                                   Składowisko:
                                    Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
    08804568310      2006           IN            ul. Małyszyńska 180
                                        66-400 Gorzów Wlkp.


Decyzja                   Numer              Data    Organ wydający
Pozwolenie na budowę        RP i IM XV-7331/348/96        23-09-1996      Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Decyzja zatwierdzająca
                  RCE.III.APoI.6628- 7 /02       31-12-2002    Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp.
instrukcje eksploatacji

Pozwolenie na
                  ANB. VIII- 7358/66/98        15-07 - 1998   Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp.
użytkowanie

Przegląd ekologiczny

Decyzja o wstrzymaniu
działalności

Zgoda na zamkniecie

Powierzchnia [ha]      całkowita           10,31    wykorzystana                          3,3

Pojemność [Mg]       planowana 378.700,0             wykorzystana   322.778,0

                                    Sztuczne:      geomembrana PEHD
              naturalne:
Uszczelnienie
              grubość
                                    Grubość:         współczynnik filtracji:
              współczynnik filtracji:
                                            2,0 mm                   []
              sposób postępowania:      zbierane do zbiornika ewaporacyjnego i wywożone do oczyszczalni
Odcieki
                                                      ścieków
Gaz
              sposób postępowania       odprowadzanie przez studnie odgazowujące
składowiskowy
                             wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002 (Dz. U. Nr
Monitoring         sposób postępowania    220, poz. 1858) – wody podziemne co 3 m-ce; wody odciekowe co 3 m-ce; gaz
                                        składowiskowy 1 raz w m-cu
Ogrodzenie [T/N]: TAK    Pas zieleni [T/N] : TAK    Piezometry [T/N]: TAK              Waga [T/N]:  TAK

              Rodzaje odpadów umieszczonych na składowisku w roku sprawozdawczym
 Kod odpadów                      Rodzaj odpadów                        Ilość odpadów [Mg]
  02 01 09   Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08                           0,8
  02 03 04   Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa                       28,5
  03 03 99   Inne niewymienione odpady                                         23,9
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                                     15
         Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.  04 01 08   Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)       36,5
  04 01 99   Inne niewymienione odpady                                     1,1
  04 02 09   Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)           19,0
  04 02 20   Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19             163,3
  04 02 21   Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych                           0,2
  04 02 22   Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych                            61,9
  04 02 99   Inne niewymienione odpady                                     28.4
  07 02 13   Odpady tworzyw sztucznych                                     1468,3
  07 02 80   Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy                            0,3
  07 05 14   Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13                            0.4
  07 06 99   Inne niewymienione odpady                                     2,1
  07 07 99   Inne niewymienione odpady                                     93,1
        Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
  08 01 11*                                                   0,970
        niebezpieczne
  08 01 12   Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11                       0.4
  08 01 16   Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15              20,5
  08 01 18   Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17                  20,0
  08 01 19*  Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne         27,49
  08 03 12*  substancje niebezpieczne
        Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne                   33,76
  08 03 14*  Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne                   0,200
        Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
  08 04 09*                                                   2,370
        niebezpieczne
  08 04 10   Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09                      0,5
  09 01 99   Inne niewymienione odpady                                      0,8
  10 11 03   Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego                         0,1
  10 11 81*  Odpady zawierające azbest                                     0,01 O
        Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09
  10 13 11                                                    66,8
        i 10 13 10
  12 01 05   Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych                         25,8
  12 01 13   Odpady spawalnicze                                         1.7
  12 01 14*  Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne                   6,720
  12 01 17   Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16                        3,8
  12 01 21   Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20                    0,5
  13 05 01*  Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach                 0,070
        Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
  15 01 10*                                                   4,100
        (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

        Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do
  15 02 02*  wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami         37,130
        niebezpiecznymi (np. PCB)

        Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
  15 02 03                                                    78,7
        inne niż wymienione w 15 02 02
        Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych
  16 01 06                                                    0,0
        niebezpiecznych elementów
  16 01 07*  Filtry olejowe                                          3,590
  16 01 22  Inne niewymienione elementy                                    4,2
  16 01 99  Inne niewymienione odpady                                     2,7
  16 02 14  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13                    0,0
  16 02 15*  Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń              1,600
  16 02 16  Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15                0,4
  16 03 03*  Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne                     0,01
  16 03 04  Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80                   31,4
  16 03 05 *  Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne                      8,080
  16 03 06  Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80                     97,0
  16 81 01 *  Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne                            0,650
  16 81 02  Odpady inne niż wymienione w 16 81 01                               18,9
  17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.                                8,4
  17 01 82  Inne niewymienione odpady                                     121,0
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                                16
          Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.


  17 03 03*   Smoła i produkty smołowe                                 1,310
  17 04 09*   Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                0,940
  17 04 11   Kable inne niż wymienione w 17 04 10                           0,5
  17 06 01*   Materiały izolacyjne zawierające azbest                         21,140
  17 06 04   Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03              29,6
  17 06 05*   Materiały konstrukcyjne zawierające azbest                       269,400
  19 01 11*   Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne             1,380
  19 01 13 *  Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne                    0,830
         Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
  19 12 12                                               10614,6
         inne niż wymienione w 19 12 11
  20 01 08   Odpady kuchenne ulegające biodegradacji                          65,5
  20 01 10   Odzież                                          59,1
  20 02 03   Inne odpady nieulegające biodegradacji                          954,4
  20 03 02   Odpady z targowisk                                    1,6
  20 03 06   Odpady ze studzienek kanalizacyjnych                           902,1
                                           RAZEM:      15 480,54
                                  W tym odpady niebezpieczne      421,74
5.1.5. Osady komunalne

     Odpady te powstają na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych,
zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie. Na
oczyszczalni powstaje rocznie 2 500 – 3 000 Mg s.m. ustabilizowanych beztlenowo i
odwodnionych mechanicznie osadów ściekowych. Głównym sposobem postępowania z
wytworzonymi osadami jest ich rolnicze wykorzystanie.


Tabela 13 Ilość komunalnych osadów ściekowych przekazanych do rolniczego wykorzystania
        w latach 2004-2006
  Rok     Ilość osadów Zawartość s.m.               Sposób zagospodarowania
           [Mg]     [%]
  2004      16 709        20,25     Na gruntach rolnych m. Nowogródek Pom. – 54 ha
  2005      23 250        22,77     Na gruntach rolnych m. Mirosławiec – 80,02 ha
  2006      15 488        23,90     Na gruntach rolnych w m. Nowogródek Pom. – 77,92 ha


Komunalne osady ściekowe powstające w oczyszczalni ścieków poddawane są regularnie (co 2
– 3 miesiące przy przekazaniu ich do wykorzystania) badaniom fizyko-chemicznym (m. in. pod
względem zawartości metali ciężkich) oraz badaniom bakteriologicznym na zawartość
patogenów. Badania przeprowadza Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w
Gorzowie Wielkopolskim. Przeprowadzane badania wykazują, że osady ściekowe nadają się
pod względem fizyko-chemicznym jak i bakteriologicznym do wykorzystania zarówno na cele
rolnicze jak i rekultywacyjne.
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                            17
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.
5.1.6. Miejsca nielegalnego składowania odpadów

    Na terenie miasta w 2004 roku stwierdzono występowanie 53 miejsc nielegalnego
składowania odpadów. Z terenów należących do miasta odpady były systematycznie usuwane
przez miasto i na jego koszt. W 2005 roku usunięto odpady z 27 miejsc, a w 2006 roku z 5
miejsc. Na koniec 2006 roku lista miejsc nielegalnego składowania odpadów wyniosła 37. Jest
to wynikiem ponownego dowozu odpadów w miejsca, z których odpady zostały wcześniej
usunięte.
Odpady zgromadzone w ww miejscach to przede wszystkim:
• odpady komunalne,
• odpady budowlane,
• opony,
• zużyte meble,
• odpady ogrodowe.
5.2. Odpady z sektora gospodarczego
5.2.1. Cele, kierunki i niezbędne działania

    Zgodnie z zapisami II PEP, udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w
procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w 2010 roku, powinien wzrosnąć
dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku.
Dla sektora gospodarczego określono następujące cele ogólne do roku 2011:
  1. Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.
  2. Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.
  3. Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko.
  4. Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i
    urządzeń zawierających PCB.
  5. Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.


Dla osiągnięcia założonego celu, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:


  1. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                      18
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.  2. Wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie ilości i
    uciążliwości wytwarzanych odpadów
  3. Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do
    zintensyfikowania   działań   zmierzających    do  maksymalizacji    gospodarczego
    wykorzystania odpadów
  4. Dekontaminacja (oczyszczenie) i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz
    likwidacja PCB
Poniżej podano cele i kierunki działań dla poszczególnych branż sektora gospodarczego na
terenie miasta.
5.2.2. Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011
5.2.2.1. Cele i kierunki działań dla wybranych grup odpadów i gałęzi przemysłu


W tabeli 14 zamieszczono cele i kierunki działań dla wybranych grup odpadów.

Tabela 14  Cele i kierunki działań dla wybranych grup odpadów
       Cele                     Działania
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej


Osiągnięcie poziomu 45% zbiórki       1. Organizacja systemu zbiórki i selektywnego składowania
                        odpadów budowlanych na bazie Centrum Recyklingu
selektywnej w roku 2011
                        Odpadów Budowlanych
                      2. Selektywna zbiórka poszczególnych odpadów przez
                        podmioty wytwarzające
                      3. Zmniejszenie ilości odpadów budowlanych
                        unieszkodliwianych przez składowanie
                       Odpady opon
                      1. Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu
                      odpadowych opon na bazie RZUO
                      2. Odzysk zużytych opon przez producentów i importerów
                      (Dz. U. Nr 69 poz.719)
                      3. zakaz składowania opon (od 1.07.2003 r.) i ich części (od
                      1.07.2006 r.), z wyłączeniem opon rowerowych i opon o
                      średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm
                      4. Zalecanie preferencyjnych metod recyklingu zużytych opon
                     Odpady niebezpieczne
Osiągnięcie poziomu 45% zbiórki       1. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze
selektywnej w roku 2011           strumienia odpadów komunalnych

Odpady zawierające PCB           1. Całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska
                      do roku 2010 poprzez kontrolowane
                      unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminacje lub
                      unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB


Gorzów Wlkp. 2007 r.                                        19
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.
                      2. Aktualnie unieszkodliwianie ciekłych odpadów z
                      PCB można zrealizować w Zakładach ANWIL
                      S.A. we Włocławku. Na terenie kraju brak jest instalacji
                      niszczenia złomowanych kondensatorów z PCB. Możliwe jest
                      unieszkodliwienie kondensatorów z PCB poza granicami
                      kraju. Zbiórką i nadzorem nad przewozem do spalarni w
                      zakładach TREDI we Francji zajmuje się firma POFRABAT
                      Oleje odpadowe

Osiągnięcie poziomu 50% odzysku i 25% Wykorzystanie mocy przerobowych istniejącej instalacji
recyklingu w roku 2007        do odzysku i recyklingu olejów odpadowych np. „Lafarge
                   Cement Polska” – Cementownia Kujawy w Barcinie.
                   Zorganizowanie systemu zbiórki olejów przepracowanych
                     Baterie i akumulatory
                      1. Pełny odzysk akumulatorów wielkogabarytowych przy
                      wykorzystaniu opłat depozytowych
                      2. Zorganizowanie systemu zbiórki baterii i akumulatorów
                      małogabarytowych oraz ich segregowanie ze strumienia
                      odpadów komunalnych

                      3. Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych
                      baterii i akumulatorów małogabarytowych do czasu wdrożenia
                      technologii ich unieszkodliwiania
                   Odpady zawierające azbest
                      1. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających
                      azbest poprzez składowanie na wytypowanych
                      składowiskach (kwatera na składowisku w Chróściku)
              Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Osiągnięcie poziomu 50% odzysku i      1. Maksymalny odzysk i recykling zużytych
recyklingu w roku 2007 dla urządzeń     urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
klimatyzacyjnych, które zawierają      zawierających substancje zubożające warstwę ozonową.
substancje zubożające warstwę        2. Zorganizowanie systemu zbiórki odpadów urządzeń
ozonową (CFC i HCFC)            elektrycznych i elektronicznych.
                      3. Zorganizowanie systemu wtórnego obiegu
70% odzysku i recyklingu w roku 2007    przestarzałych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
dla urządzeń chłodniczych i
zamrażających oraz pomp ciepła poza
urządzeniami z gospodarstw domowych,
które zawierają substancje zubożające
warstwę ozonową (CFC i HCFC)
                  Pojazdy wycofane z eksploatacji
                      1. Maksymalny recykling pozwalający na odzysk
                      składników użytecznych dla wytwarzania nowych wyrobów
                      2. Przekazywanie wszystkich pojazdów do stacji
                      demontażu i monitoring postępowania z poszczególnymi
                      substancjami niebezpiecznymi
                 Odpady medyczne i weterynaryjne
                      1. Segregacja prowadzona przez wszystkie
                      placówki medyczne i weterynaryjne
                      2. Unieszkodliwianie odpadów poprzez stosowanie
                      metody termicznej w Samodzielnym Publicznym
                      Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
                      3. Unieszkodliwienia przez specjalistyczne firmy odpadów nie
                      nadających się do spalenia np. odpady radioaktywne,
                      substancje chemiczne, zużyte oleje, trucizny, odpady
                      zawierające rtęć itp.
                      4. Zakup zbiornicy (naczepa chłodnicza o wysokim
                      stopniu mrożenia) do magazynowania padłych zwierząt iGorzów Wlkp. 2007 r.                                       20
         Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.


                       sytuacji awaryjnych terenie RZUO Gorzów
5.2.3. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów


     Podmioty gospodarcze działające na terenie miasta wytwarzają całą gamę odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Przedstawione poniżej informacje uzyskano z
wojewódzkiej   bazy danych prowadzonej       przez Marszałka Województwa         Lubuskiego,
uzupełnione   danymi   Wojewódzkiego     Inspektora    Ochrony   Środowiska   i   uzyskanymi
bezpośrednio od podmiotów gospodarczych. W związku z tym, że podmioty gospodarcze
obowiązane są do przekazania marszałkowi województwa zbiorczych zestawień danych o
rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi w terminie do końca I
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, wszystkie dane za 2006 r.             nie zostały jeszcze
wprowadzone do bazy i nie dokonano ich weryfikacji. W sprawozdaniu mimo to je
przedstawiono. Analizując dane oparto się przede wszystkim na latach 2004 i 2005.
     W tabeli poniżej zestawiono według grup odpadów masę odpadów wytworzonych w tym
sektorze w latach 2004-2006.


Tabela 15 Masa odpadów z sektora gospodarczego wytworzonych na obszarze miasta
       w latach 2004-2006 (wg grup głównych)

 Grupa              Nazwa                    Ilość [Mg/rok]
                                   2004     2005     2006
   01   Odpady powstające przy poszukiwaniu           48,0    16,0       13,2
       wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych
       surowców mineralnych
   02   Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw         10515,3   1895,1      17,0
       hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,
       łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
   03   Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji       524,5    207,56     210,8
       papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli
   04   Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego       815,5    1165,01    674,2
   06   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i       2,156    0,419      0,71
       stosowania związków nieorganicznych
   07   Odpady z przemysłu syntezy organicznej         3953,87   5746,86    5686,90
   08   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i       93,35    14,27      4,10
       stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów,
       emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb
       drukarskich
   09   Odpady z przemysłu fotograficznego           13,15    2,71       2,54
   10   Odpady nieorganiczne z procesów termicznych      42751,4   32586,8    435,2
   11   Odpady nieorganiczne z przygotowania          59,66    118,85      0,2
       powierzchni i powlekania metali oraz procesów
       hydrometalurgii metali nieżelaznych
   12   Odpady z kształtowania i powierzchniowej        2396,71   468,95    322,40
       obróbki metali i tworzyw sztucznychGorzów Wlkp. 2007 r.                                           21
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.   13   Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów         17,89     97,18      4,14
      jadalnych oraz grup 05 i 12)
   14   Odpady rozpuszczalników organicznych,         0,05      1,52      3,70
      chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grupy 07
      i 08)
   15   Odpady opakowań, sorbentów, tkanin,         1925,72    2273,58     3826,74
      materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w
      innych grupach
   16   Odpady różne nie ujęte w innych grupach       1895,64    2329,35     2448,28
   17   Odpady z budowy, remontów i demontażu        3283,89    5667,57     997,77
      obiektów budowlanych oraz drogowych
   18   Odpady z działalności służb medycznych i       359,99*     352,91     6746,51
      weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań
   19   Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji    2420,6    2731,61     14293,8
      odpadów oraz oczyszczenia ścieków i
      gospodarki wodnej
      Razem:                       71077,38    55676,25    35688,19
   20                              269,36     786,03     1341,88
      Razem:                       71346,74    56462,28    37030,07

     w tym odpady niebezpieczne               1169,91     746,57     11493,68
* Dane WIOŚ


Z przedstawionych danych wynika, że główną masę odpadów z sektora gospodarczego
stanowią odpady nieorganiczne z procesów termicznych (ok. 60%, grupa 10), pozostałe
grupy mające upływ na bilans odpadów z sektora gospodarczego to odpady z grup 02, 07, 15,
16, 17 i 19.
W tabeli 16 zestawiono ilości wytwarzanych w latach 2004-2006 odpadów z sektora
gospodarczego na obszarze Gorzowa według kodów odpadów.


Tabela 16   Masa odpadów z sektora gospodarczego wytworzonych na obszarze Gorzowa
        w latach 2004-2006 (wg kodów odpadów)

 Kod            Nazwa odpadu                    Ilość [Mg/rok]
                                    2004       2005      2006
                       Grupa 01
Odpady powstające przy poszukiwaniu wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców
mineralnych
010504 Płuczki i inne odpady wiertnicze z odwiertów wody        48,0       16,0      13,2
    słodkiej
                       Grupa 02
 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz
                   przetwórstwa żywności
020107 Odpady z gospodarki leśnej                   27,8        4,8       6,8
020182 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności               8,5      11,2
020201 Odpady z mycia i przygotowywania surowców                     0,9
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                              22
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.020202 Odpadowa tkanka zwierzęca                   105,1
020203 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i        29,8     13,2    6,4
    przetwórstwa
020304 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i         2,9     4,2    3,8
    przetwórstwa
020380 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa                 32,53
    produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz         0,1
    przetwarzania
020580 Odpadowa serwatka                       549,1
020780 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne,          9792,0    1828,3
    wywary
     RAZEM:                           10515,3    1995,13   17,0
                       Grupa 03
  Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli
030101 Odpady kory i korka                       2,3     3,6    7,5
030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir     522,1     45,9   64,4
    inne niż wymienione w 030104
030199 Inne niewymienione odpady                                37,2
030308 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone             158,06   101,7
    do recyklingu
030399 Inne niewymienione odpady                    0,1
     RAZEM:                           524,5    207,56   210,8
                       Grupa 04
              Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego
040106 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych               1,2
    oczyszczalni ścieków
040108 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom                  2,4
    (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
040109 Odpady z polerowania i wykańczania                4,1
040199 Inne niewymienione odpady                    67,2     40,3   56,6
040209 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny            691,0     411,9   557,8
    impregnowane, elastomery, plastomery)
040220 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż             379,41
    wymienione w 04 02 19
040221 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych                230,1
040222 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych           53,2     85,0   42,0
040299 Inne niewymienione odpady                           14,7   17,8
     RAZEM:                           815,5    1165,01   674,2
                       Grupa 06
     Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych
060101* Kwas siarkawy i siarkowy [siarkowy (IV) i (VI)]        2,038     0,368   0,71
060105* Kwas azotowy i azotawy                           0,022Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         23
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.060106* Inne kwasy                                 0,029
060313* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie           0,03
060404* Odpady zawierające rtęć                    0,088
     RAZEM:                           2,156     0,419    0,71
                       Grupa 07
                Odpady z przemysłu syntezy organicznej
070104* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z          1,395     0,015    6,196
    przemywania i ciecze macierzyste
070108 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne                      5,2
070204* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z                       0,082
    przemywania i ciecze macierzyste
070209* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające       3,138     2,556
    związki chlorowców
070213 Odpady tworzyw sztucznych                   3667,0    3727,24   890,9
070214* Odpady z dodatków zawierające substancje            8,84    10,482    0,04
    niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
070280 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy          100,3           0,1
070299 Inne nie wymienione odpady                         1926,382   1745,1
070504* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z                 0,37    0,449
    przemywania i ciecze macierzyste
070510* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne                  0,26    0,336
070513* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne              0,851   2945,0
070514 Odpady stałe inne niz wymienione w 07 05 13                        0,4
070799 Inne nie wymienione odpady                   173,2     78,7    93,1
     RAZEM:                           3953,87    5746,86   5686,90
                       Grupa 08
 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii
            ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
080111* Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki       0,03           2,7
    organiczne lub inne substancje niebezpieczne
080112 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione            0,1
    w 08 01 11
080113* Szlamy z usuwania z usuwania farb i lakierów          0,14     0,02    0,03
    zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
    substancje niebezpieczne
080115* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające      0,48
    rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
    niebezpieczne
080117* Odpady z usuwania z usuwania farb i lakierów                0,015    0,03
    zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
    substancje niebezpieczne
080120 Zawiesiny wodne farb i lakierów inne niż wymienione       90,6
    w 08 01 19
080201 Odpady proszków powielających                  0,1     0,4
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                          24
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.080314* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje        0,036     0,386   0,395
    niebezpieczne
080316* Zużyte roztwory trawiące                           0,02
080317* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje               0,1    0,14
    niebezpieczne
080318 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony                 0,04    0,6
    w 08 03 17
080409* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające            0,168    12,891    0,2
    rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
    niebezpieczne
080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione          1,7     0,4
    w 08 04 09
     RAZEM:                           93,35     14,27   4,10
                       Grupa 09
                 Odpady z przemysłu fotograficznego
090101* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów           11,825    0,632   0,61
090102* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych         0,06     1,23   1,28
090104* Roztwory utrwalaczy                      0,96     0,575    0,2
090105* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-                  0,27   0,35
    utrwalających
090107 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub       0,3           0,1
    związki srebra
     RAZEM:                           13,15     2,71   2,54
                       Grupa 10
              Odpady nieorganiczne z procesów termicznych
100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z          60,2     64,7   68,2
    wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych
    w 10 01 04)
100103 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce              0,1
    chemicznej
100180 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego             42520,0    32412,7   341,1
    odprowadzania odpadów paleniskowych
101102 Szkło odpadowe z procesu technologicznego
101314 Odpady betonowe i szlam betonowy                171,2     109,3   26,0
     RAZEM:                           42751,4    32586,8   435,2
                       Grupa 11
    Odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali oraz procesów
                hydrometalurgii metali nieżelaznych
110105* Kwasy trawiące                               71,45
110106* Inne kwaśne odpady                       18,8
110107* Alkalia nie wyszczególnione w inny sposób           0,342
110113* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje         0,018
    niebezpieczne
110199 Inne nie wymienione odpady                          0,1    0,2Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         25
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.110501 Cynk twardy                           14,7     19,2
110502 Popiół cynkowy                         25,8     28,1
     RAZEM:                           59,66    118,85    0,2
                       Grupa 12
      Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych
120101 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego         2378,8    349,1   108,2
    stopów
120103 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych        5,6     12,6    17,2
120105 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych        7,3     2,7    3,1
120109* Odpadowe emulsje z obróbki metali nie zawierające       1,51     2,152   2,876
    chlorowców
120113 Odpady spawalnicze                        0,3     0,1
120116* Odpady poszlifierskie zawierające substancje          2,5     1,5    0,5
    niebezpieczne
120117 Odpady poszlifirskie inne niż wymienione w 12 01 16       0,2     0,1    0,1
120121 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione        0,3     100,3   190,4
    w 12 01 20
120199 Inne nie wymienione odpady                    0,2     0,4
120301* Wodne ciecze myjące                                  0,025
     RAZEM:                           2396,71    468,95   322,40
                       Grupa 13
         Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)
130105* Emulsje olejowe niezawierające związków                   1,49
    chlorowcoorganicznych
130206* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe             3,9
130208* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe                4,47
130111* Syntetyczne oleje hydrauliczne                       12,97
130502* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach           8,0     35,0
130507* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach       1,45     20,0
130508* Mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania         0,1    17,556    0,06
    olejów w separatorach
130701* Olej opałowy i napędowy                    0,016           0,12
130899 Inne nie wymienione odpady                   8,321     1,794   3,955
     RAZEM:                           17,89     97,18    4,14
                       Grupa 14
  Odpady rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grupy 07 i 08)
140603* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników       0,05     1,35   3,562
140604* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki              0,174   0,137
    chlorowcoorganiczne
     RAZEM:                            0,05     1,52    3,70
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         26
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.                       Grupa 15
  Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w innych
                      grupach
150101 Opakowania z papieru i tektury                 1014,4    1549,78   1513,0
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych                144,1     258,3    258,0
150103 Opakowania z drewna                      485,5    231,32    216,2
150104 Opakowania z metali                       5,4     2,53    5,2
150105 Opakowania wielomateriałowe                  138,3     110,8    110,8
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe                  73,7     74,85    4,4
150107 Opakowania ze szkła                       13,2    12,491    5,6
150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji        6,023    12,922   1636,65
    niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
    środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności –
    bardzo toksyczne i toksyczne)
150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne                0,003
    porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
    (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami
    ciśnieniowymi
150202* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe     15,098    11,002    8,693
    nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania
    (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
    zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
    PCB) i powietrzne
150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania     30,0     9,586    68,2
    (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż
    wymienione w 15 02 02
     RAZEM:                           1925,72    2273,58   3826,74
                       Grupa 16
                Odpady różne nie ujęte w innych grupach
160103 Zużyte opony                          199,9     270,6   1055,6
160104* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy       105,9     81,2    27,5
160106 Zużyte nienadające się do użytkowania pojazdy                 76,8
    niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych
    elementów
160107* Filtry olejowe                        6,345     7,292   31,059
160108* Elementy zawierające rtęć                   0,06
160110* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)                0,035
160113* Płyny hamulcowe                        0,088     0,059    0,004
160114* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające          178,774          0,04
    niebezpieczne substancje
160117 Metale żelazne                         1028,1    1811,7   1275,9
160118 Metale nieżelazne                        0,4     10,4
160119 Tworzywa sztuczne                        9,0     30,5    40,3
160120 Szkło                              2,2     4,1     0,1
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                          27
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.160121* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione                       0,222
    w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
160122 Inne niewymienione elementy                   0,3
160199 Inne niewymienione odpady                           2,4     0,1
160211* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC               0,07    0,021
160213* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne          7,199    11,424    9,541
    elementy inne niż wymienione w 16 02 09
    do 16 02 12
160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09         1,8     2,803    0,5
    do 16 02 13
160215* Niebezpieczne elementy lub części składowe          0,006     0,627    0,004
    usunięte ze zużytych urządzeń
160216 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż         0,4     0,2     0,3
    wymienione w 16 02 15
160303* Nieorganiczne odpady zawierające substancje          0,104
    niebezpieczne
160304 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w            0,2
    16 03 03 i 16 03 80
160305* Organiczne odpady zawierające substancje           14,965
    niebezpieczne
160306 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i              5,0
    16 03 80
160506* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki     0,2     1,856    0,439
    chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w
    tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i
    analitycznych
160509 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06,              0,005
    16 05 07 lub 16 05 08
160601* Baterie i akumulatory ołowiowe                16,249    5,994    6,247
160602* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe             0,75
160603* Baterie zawierające rtęć                          1,125
160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)           0,4     0,1
160605 Inne baterie i akumulatory                    0,3     0,1
160606* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i         321,5           0,093
    akumulatorów
160708* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty               4,96
160805* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy         0,5
161001* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje                     0,31
    niebezpieczne
     RAZEM:                           1895,64    2329,35   2448,28
                       Grupa 17
     Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i         529,1     532,6    56,0
    remontów
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                          28
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów               6,99    1,3
    wyposażenia
170107 Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego,                   22,0    13,0
    odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
    wyposażenia inne niż w 17 01 06
170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg               19,9     50,6    21,2
170182 Inne niewymienione odpady                           1,3    25,0
170201 Drewno                             18,8     15,1    19,1
170203 Tworzywa sztuczne                        0,8
170204* Odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych                        9,33
    zawierające lub zanieczyszczone substancjami
    niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
170301* Asfalt zawierający smołę                    1,8     6,6    16,72
170380 Odpadowa papa                          2,8     1,6
170401 Miedź, brąz, mosiądz                      42,2     3,82    0,3
170402 Aluminium                            83,9     10,05    3,5
170403 Ołów                               0,9
170405 Żelazo i stal                         1947,6    4212,1    171,7
170407 Mieszaniny metali                               1,2     1,6
170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10              257,1    227,07    347,5
170503* Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające           0,25     45,21
    substancje niebezpieczne
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione      326,0     481,0    287,0
    w 17 05 03
170601* Materiały izolacyjne zawierające azbest            18,63
170604 Materiały izolacyjne inne niż w 17 06 01 i 17 06 03       2,0     41,23    1,0
170605* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest          30,709     0,1    8,72
170701 Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki
170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu         1,4     9,0    14,8
    inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
     RAZEM:                           3283,89    5667,57   997,77
                       Grupa 18
   Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań
180103* Inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje               344,109   314,162
    chrobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
    do przeniesienia materiału genetycznego, o których
    wiadomo lub do do których istnieją wiarygodne
    podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i
    zwierząt
180104 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
180109 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                          29
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.180202* Inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje                4,76   2756,0
    chrobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
    do przeniesienia materiału genetycznego, o których
    wiadomo lub do których istnieją wiarygodne podstawy
    do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
180205* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające             0,32    0,15
    substancje niebezpieczne
180207* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne                     3,722   3676,2
     RAZEM:                           359,99    352,91   6746,51
                       Grupa 19
  Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczenia ścieków i gospodarki
                        wodnej
190107* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych         0,036
190112 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione                     56,3
    w 19 01 11
190402* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów       21,84          25,355
    odlotowych
190801 Skratki                             74,2     104,6    72,1
190802 Zawartość piaskowników                     318,7     323,1    123,3
190809 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda       30,5     235,6    5,5
    zwierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
190813* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z         0,627
    innego niż biologicznego oczyszczania ścieków
    przemysłowych
190902 Osady z klarowania wody                     13,2     13,2    13,2
190903 Osady z dekarbonizacji wody                  1958,7    2048,5
190904 Zużyty węgiel aktywny                      0,1
190905 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne             0,3
191001 Odpady żelaza i stali                      1,0     0,4     2,9
191201 Papier i tektura                         1,4     6,21    3,3
191202 Metale żelazne                                      2,0
191209 Minerały (np. piasek, kamienie)                             3375,2
191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i                        10614,6
    przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne
    niż wymienione w 19 12 11
     RAZEM:                           2420,6    2731,61   14293,8
                       Grupa 20
         Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
200101 Papier i tektura                         0,5
200102 Szkło                              0,9     9,3
200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć     0,257     0,08    0,177
200125 Oleje i tłuszcze jadalne                           1,6     9,9
200139 Tworzywa sztuczne                        2,2
200201 Odpady ulegające biodegradacji                        52,8    3,1


Gorzów Wlkp. 2007 r.                                          30
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.200202 Gleba, ziemia, w tym kamienie                         11,8
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne           14,9     226,09     233,0
200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do        32,0
    gromadzenia nieczystości
200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych              175,2     442,2     900,1
200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych            43,4     42,16     195,6
    podgrupach
     RAZEM:                           269,36    786,03    1341,88


Tabela 17    Lista głównych wytwórców odpadów z sektora gospodarczego na obszarze
        Gorzowa w latach 2004-2006

  Lp.            Nazwa zakładu                 Ilość [Mg/rok]
                                  2004     2005     2006
   1   Elektrociepłownia Gorzów S.A.             43467,8    34633,0
   2   ZWCh Stilon S.A.                    3419,9    3951,9*    3099,9
   3   Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddział Małyszyn   9838,4    1884,6
   4   Faurecia Gorzów Sp. z o.o.               1909,6    1875,8*
   5   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   922,6    1423,4    1609,0
   6   BAMA Polska Sp. z o.o.                 1289,4    794,9     1089,9
   7   Tesco Polska Sp. z o.o.                 205,55    727,4     845,2
   8   Volkswagen Elektro-Systemy Sp. z o.o.          607,0    629,1     774,3
   9   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    1128,55    266,0     341,52
  10   ZPJ Silwana S.A.                    591,7*    443,1*
  11   Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki        369,9*    343,47    410,69
  12   Holding-Zremb Gorzów S.A.                       297,6
  13   Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ        587,8     94,9
  14   Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. z o.o.          215,6*    152,9*
  15   Zakład energoelektryczny Energo-Stil Sp. z o.o.     165,3    165,2*
  16   ELEAR Sp. z o.o.                     175,6    185,9
  17   Zakład Metalowy TOMABO                  161,7    291,0
  18   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.  195,86     99,9     55,08
  19   Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.         131,7*    183,63*     118,0
  20   Castorama Polska Sp. z o.o.               226,32*    66,3     111,5
  21   ENKA Sp. z o.o.                     463,4     37,1     105,4
  22   ENEA S.A                        189,8*    51,8*
  23   BT TOPBETON Sp. z o.o.                  145,9     80,8
  24   Miejski Zakład Komunikacji                81,4*    89,6*
  25   Lubella S.A. – Wytwórnia Makaronu            55,9*    86,5*
  26   Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.               39,7     51,14     11038,3
  27   Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD Sp. z o.o.        39,3     43,85     50,89
  28   Masarnia Podmiejska APCHR S.J.              133,5     21,7     18,3Gorzów Wlkp. 2007 r.                                           31
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.  29   Zakład Sieci Sanitarnych M&K Sp. z o.o.         36,3    16,7*
  30   Sonar Sp. z o.o.                     19,27    35,7
  31   Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne MOTO-GOBEX        7,03    117,5
  32   GORMETAL Sp. z o.o.                          21,9      63,77
  33   GOMA Gorzowska Fabryka Maszyn Sp. z o.o.         12,61    28,12
  34   Przedsiębiorstwo Produkcji Katalizatorów LINDO-     2,59     8,38      7,28
      GOBEX
      RAZEM:                         66 836,98  49 017,16  19 739,03
* Dane WIOŚ


Ilość odpadów wytwarzanych przez ww zakłady stanowi ok. 90 % wszystkich odpadów
wytwarzanych przez podmioty gospodarcze na terenie miasta.

Tabela 18 Lista głównych wytwórców odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego
      na obszarze Gorzowa w latach 2004-2006

  Lp.            Nazwa zakładu                 Ilość [Mg/rok]
                                  2004     2005      2006
   1   Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki        359,99    343,47     339,99
   2   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.  109,16    83,98      28,63
   3   Miejski Zakład Komunikacji               55,16*    59,98*
   4   Faurecia Gorzów Sp. z o.o.                21,3*    46,32*
   5   Zakład Metalowy TOMABO                  19,4    71,45
   6   Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.               8,37*    9,94     11008,6
   7   Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD Sp. z o.o.         4,3     3,85      3,49
   8   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   2,09     7,27      23,0
   9   Zakład energoelektryczny Energo-Stil Sp. z o.o.     5,63*
  10   ZWCh Stilon S.A.                     3,95*    6,0      5,73
  11   Elektrociepłownia Gorzów S.A.              3,03     5,73
  12   Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. z o.o.           4,97*    0,6
  13   ENKA Sp. z o.o.                     3,27     11,2      1,79
  14   Volkswagen Elektro-Systemy Sp. z o.o.          3,11     0,65      4,77
  15   ENEA S.A                         44,1     0,29
  16   Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ        2,45*    2,92
  17   BAMA Polska Sp. z o.o.                  2,27     1,84      2,28
  18   ZPJ Silwana S.A.                     1,27*    1,16*
  19   Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne MOTO-GOBEX        1,63     1,85
  20   ELEAR Sp. z o.o.                     1,36     2,15
  21   Sonar Sp. z o.o.                     1,67     1,15
  22   Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.          0,9*    1,82*      2,4
  23   Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddział Małyszyn    0,8     0,29
  24   Zakład Sieci Sanitarnych M&K Sp. z o.o.         0,56*    0,54*
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                           32
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.  25   Przedsiębiorstwo Produkcji Katalizatorów LINDO-      0,49    0,18      0,08
      GOBEX
  26   Castorama Polska Sp. z o.o.                0,36*    0,53      0,11
  27   Tesco Polska Sp. z o.o.                  0,15            0,15
  28   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.      0,25    0,1      0,02
  29   GOMA Gorzowska Fabryka Maszyn Sp. z o.o.          0,1    0,32
  30   Lubella S.A. – Wytwórnia Makaronu             0,08*   0,27*
  31   Masarnia Podmiejska APCHR S.J.              0,02    7,04      0,03
  32   Holding-Zremb Gorzów S.A.                       0,04
  33   GORMETAL Sp. z o.o.                          0,03      0,07
      RAZEM:                          662,19   672,96   11421,14
* Dane WIOŚTabela 19      Masa odpadów z sektora gospodarczego poddanych odzyskowi
          w latach 2004-2006
                                   Ilość odpadów poddanych
 Kod                                 odzyskowi [Mg] poprzez:
              Nazwa odpadów
                                 Kompostowanie    Metody  R11,
                                     *              *
                                   R3        R12, R13, R14
  1                2                   3         4
                          2004 r.
      Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne              6436,8
 010508
      niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
 020103  Odpadowa masa roślinna                    0,8
      Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem
 020104                                           11,6
      opakowań)
      Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa
 020380                                55,3
      produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
      Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i
 020601                                 6,6
      przetwórstwa
      Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i
 060314                                            0,7
      06 03 13
 060316  Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15                    2,4
 100102  Popioły lotne z węgla                              975,9
      Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
 100101  (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych                    25.7
      w 10 01 04)
      Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce
 100103                                53,4
      chemicznej
 100102  Popioły lotne z węgla                              955,6
 101314  Odpady betonowe i szlam betonowy                         144,2
 150101  Opakowania z papieru i tektury                0,4
 150102  Opakowania z tworzyw sztucznych                         783,1
 150103  Opakowania z drewna                                 1,1
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                          33
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp. 1501 05  Opakowania wielomateriałowe                             3,9
 150106  Zmieszane odpady opakowaniowe                          82,8
 150107  Opakowania ze szkła                                 6,9
      Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,
 160306                                0,5
      16 03 80
 160104*  Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy                30,0
      Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
 170101                                          516,3
      remontów
 170102  Gruz ceglany                                  70,5
      Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
 170103                                          49,8
      wyposażenia
      Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
 170107  odpadowych materiałów ceramicznych i elementów                 106,8
      wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 170201  Drewno                                       0,3
 170202  Szkło                                        4,5
      Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
 170101                                          11386.0
      remontów
 170102  Gruz ceglany                                  4918,0
      Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
 170103                                          60,0
      wyposażenia
      Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
 170107  odpadowych materiałów ceramicznych i elementów                 9638,0
      wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 200202  Gleba i ziemia, w tym kamienie                         21,7
 200303  Odpady z czyszczenia ulic i placów                       164,1
 200307  Odpady wielkogabarytowe                             181,1
      Odpady komunalne niewymienione w innych
 200399                                          622,1
      podgrupach
            RAZEM:          37 314,5       117,0       37 197,5
                           2005 r.
      Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne              10935,7
 010508
      niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
 020201  Odpady z mycia i przygotowywania surowców         2,7
      Surowce i produkty nienadające się do spożycia i
 020304                               49,5
      przetwórstwa
      Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa
 020380                               50,7
      produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
      Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i
 020601                               19,9
      przetwórstwa
      Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir
 030105                               0,8
      inne niż wymienione w 03 01 04
      Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i
 030310                               1614,2
      powłok pochodzące z mechanicznej separacji
      Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i
 060314                                4,7
      06 03 13

 100101  Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów                   3,8
      (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         34
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.


      w 10 01 04)
 100102  Popioły lotne z węgla                             809,1
      Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce
 100103                                          61,4
      chemicznej
      Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów
 100107                                         1750,9
      odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
 101314  Odpady betonowe i szlam betonowy                        79,8
 150101  Opakowania z papieru i tektury               1587,8
 150102  Opakowania z tworzyw sztucznych                        858,5
 150104  Opakowania z metali                               0,1
 150106  Zmieszane odpady opakowaniowe                         73,4
 150107  Opakowania ze szkła                              16,6
 160119  Tworzywa sztuczne                               14,8
 160120  Szkło                                      0,3
      Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,
 160306                                1,4
      16 03 80
      Produkty spożywcze przeterminowane lub
 160380                                17,1
      nieprzydatne do spożycia
 168102  Odpady inne niż wymienione w 16 81 01                     31.2
 160117  Metale żelazne                                 20,5
      Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
 170101                                          659,9
      remontów
 170102  Gruz ceglany                                  26,7
      Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
 170103                                          18,3
      wyposażenia
      Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
 170107  odpadowych materiałów ceramicznych i elementów                 101,4
      wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 170181  Odpady z remontów i przebudowy dróg                      32,2
 170201  Drewno                                     6,7
 170202  Szkło                                      5,2
 170203  Tworzywa sztuczne                                8,0
 170380  Odpadowa papa                                 166,0
      Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione
 190112                                          77.3
      w 19 01 11
 190802  Zawartość piaskowników                             39.9
 200101  Papier i tektura                      0,9
 200108  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji          3,4
        RAZEM:                19 150,8     3 353,1      15 797,7
                          2006 r.
      Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż            11704,5
 010508
      wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
 020103  Odpadowa masa roślinna                    3,2
      Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów
 020380                                198,5
      roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                        35
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.      Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i
 020601                                9,5
      przetwórstwa
 020680  Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze      0,8
      Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i
 060314                                4,8
      06 03 13
 070213  Odpady tworzyw sztucznych                            100,8
      Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z
 100101                                            26,1
      wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
      Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce
 100103                                            68,1
      chemicznej
      Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne
 100908                                          475,1
      niż wymienione w 10 09 07
 120105  Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych                 28,1
 150101  Opakowania z papieru i tektury                           57,4
 150102  Opakowania z tworzyw sztucznych                         796,7
 150103  Opakowania z drewna                                 0,4
 150104  Opakowania z metali                                 2.9
 150105  Opakowania wielomateriałowe                             22A
 150106  Zmieszane odpady opakowaniowe                            57.3
 150107  Opakowania ze szkła                                 10.2
 160103  Zużyte opony                                    25.8
 160119  Tworzywa sztuczne                                  24.1
      Produkty spożywcze przeterminowane lub
 160380                                            22.0
      nieprzydatne do spożycia
      Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
 170101                                          1168,8
      remontów
 170102  Gruz ceglany                                  203,5
      Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
 170103                                            24,0
      wyposażenia
     Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu,
     gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
 170106*                                         137,630
     ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające
     substancje niebezpieczne
      Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
 170107  odpadowych materiałów ceramicznych i elementów                   13,2
      wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 170202  Szkło                                        16,6
 170203  Tworzywa sztuczne                                  42,7
     Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
 170204* zawierające lub zanieczyszczone substancjami                   4,630
     niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
 170302  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01                        14,5
 170380  Odpadowa papa                                  225.3
 170411  Kable inne niż wymienione w 17 04 10                        0.1
      Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające
 170503*                                         4378,060
      substancje niebezpieczne (np. PCB)
 170506  Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05                 18.7
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         36
         Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.      Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
 170904                                          1010.9
      inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
      Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione
 190112                                            95.4
      w 19 01 11
 190802  Zawartość piaskowników                               4.3
 191202  Metale żelazne                                   0,8
 191209  Minerały (np. piasek, kamienie)                         3375,2
 200101  Papier i tektura                      1,3
 200108  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji           21,6
 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne                    68,550
 200138  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37                        1,2
 200139  Tworzywa sztuczne                                  3,0
 200201  Odpady ulegające biodegradacji               817,8
 200202  Gleba i ziemia, w tym kamienie                           16,1
 200203  Inne odpady nieulegające biodegradacji                       32,4
         RAZEM:               26 370,1     1057,5       25 312,6


*R3    - kompostowanie
R11    - wykorzystanie odpadów pochodzących z innych form odzysku
R12    - wymiana odpadów w celu poddania ich odzyskowi
R13    - magazynowanie odpadów, które mają być poddane odzyskowi (z wyjątkiem tymczasowego
magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, w którym odpady są wytwarzane)
R14    - inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części


Tabela 20    Masa odpadów z sektora gospodarczego poddanych unieszkodliwianiu
        w latach 2004-2006

 Kod             Nazwa odpadów              Ilość unieszkodliwionych
                                    odpadów [Mg] poprzez:
                                  Spalanie bez    Składowanie
                                   odzysku     D1, D3, D5, D12*
                                  energii D10*
   1                2                  3            4
                           2004 r.
      Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01
 020109                                              0,9
      08
 020199   Inne niewymienione odpady                               7,5
 030199   Inne niewymienione odpady                               0,9
 030399   Inne niewymienione odpady                               0,6
 040199   Inne niewymienione odpady                               1,0
      Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny
 040209                                              17,7
      impregnowane, elastomery, plastomery)
      Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż
 040220                                             392,1
      wymienione w 04 02 19Gorzów Wlkp. 2007 r.                                           37
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp. 040222  Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych                     50,6
 050108*  Inne smoły                                     48,560
      Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i
 060314                                             0,8
      06 03 13
 061304*  Odpady z przetwarzania azbestu                            5,630
 070213  Odpady tworzyw sztucznych                              1668,5
 070299  Inne niewymienione odpady                              24,5
 070799  Inne niewymienione odpady                              86,6
      Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z
 070504*                                0,092
      przemywania i ciecze macierzyste
 070510*  Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne          0,547
 070513*  Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne      1,887
      Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki
 080111*                                            3,200
      organiczne lub inne substancje niebezpieczne
      Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające
 080115*  rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje                    0,480
      niebezpieczne
      Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż
 080116                                             124,2
      wymienione w 08 01 15
 080307  Szlamy wodne zawierające farby drukarskie                       0,4
      Szlamy farb drukarskich zawierające substancje
 080314*                                            0,480
      niebezpieczne
      Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione
 080410                                             21,4
      w 08 04 09
      Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania
 100180                                            41445,0
      odpadów paleniskowych
      Odpady zawierające azbest z produkcji elementów
 101309*                                            1,010
      cementowo-azbestowych
 120105  Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych                  0.3
 120115  Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14                1,6
 120117  Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16                 42,7
      Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione
 120121                                             1,8
      w 12 01 20
      Opakowania zawierające pozostałości substancji
      niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
 150110*                                            1,200
      środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo
      toksyczne i toksyczne)
      Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe
      nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
 150202*                                            1,350
      szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
      substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
      Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
 150203  (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż                  69,4
      wymienione w 15 02 02
      Opakowania zawierające pozostałości substancji
      niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
 150110*                                1,245
      środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo
      toksyczne i toksyczne)
 160119  Tworzywa sztuczne                                   6,9
 160120  Szkło                                         0,3Gorzów Wlkp. 2007 r.                                           38
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp. 160122  Inne niewymienione elementy                             15,0
      Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do
 160214                                             0,2
      16 02 13
      Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03,
 160304                                             4,4
      16 03 80
      Organiczne odpady zawierające substancje
 160305*                                            14,870
      niebezpieczne
 168101*  Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne                     112,460
      Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
 160213*  1                              0,004
      ( ) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
 170180  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.                         2,5
 170181  Odpady z remontów i przebudowy dróg                          8,2
 170203  Tworzywa sztuczne                                   5,8
 170380  Odpadowa papa                                    78,9
 170411  Kable inne niż wymienione w 17 04 10                         0,7
      Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje
 170503*                                            12,700
      niebezpieczne (np. PCB)
 170601*  Materiały izolacyjne zawierające azbest                       74,960
      Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i
 170604                                             8,1
      17 06 03
 170605*  Materiały konstrukcyjne zawierające azbest                     96,900
      Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym
 170903*  odpady zmieszane) zawierające substancje                      89,300
      niebezpieczne
      Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
 170904                                             596,4
      inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
      Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
      chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
 180202*  do przeniesienia materiału genetycznego, o których      4,480
      wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy
      do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
      Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające
 180205*                                0,243
      substancje niebezpieczne
 180207*  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne              2,113
      Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
      chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
      do przeniesienia materiału genetycznego, o których
 180103*  wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy   348,544
      do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np.
      zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z
      wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
 190903  Osady z dekarbonizacji wody                             1933,7
      Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione
 190112                                             13,4
      w 19 01 11
      Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda
 190809                                             0,9
      zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
      Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków
 190814                                             69,0
      przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
      Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
 191212  z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione                 9287,8
      w 19 12 11Gorzów Wlkp. 2007 r.                                           39
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp. 200110  Odzież                                        63,9
 200111  Tekstylia                                       0,5
 200203  Inne odpady nieulegające biodegradacji                        6,2
 200306  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych                         164,1
 200307  Odpady wielkogabarytowe                               51,9
         RAZEM:               57 099,56      359,16         56 740,4
                          2005 r.
      Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione
 020109                                             0,2
      w 02 01 08
 020199  Inne niewymienione odpady                               7,2
 020201  Odpady z mycia i przygotowywania surowców                       1,9
 020299  Inne niewymienione odpady                               4,3
 030199  Inne niewymienione odpady                               1,9
 040199  Inne niewymienione odpady                               3,4
      Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny
 040209                                             12,5
      impregnowane, elastomery, plastomery)
      Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż
 040220                                            379.4
      wymienione w 04 02 19
 040222  Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych                      46,6
 040299  Inne niewymienione odpady                               2,2
 060299  Inne niewymienione odpady                               0,1
 070213  Odpady tworzyw sztucznych                              1529,9
 070299  Inne niewymienione odpady                               1,5
      Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki
 080111*                                            1 ,430
      organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 080112  Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11                 0,6
     Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające
 080113* rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje                     0,220
     niebezpieczne
      Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż
 080116                                            165,9
      wymienione w 08 01 15
 080199  Inne niewymienione odpady                               52,6
      Odpady farb drukarskich zawierające substancje
 080312*                                            0,040
      niebezpieczne
      Odpady farb drukarskich inne niż wymienione
 080313                                             0,1
      w 08 03 12
      Szlamy farb drukarskich zawierające substancje
 080314*                                            0,350
      niebezpieczne
      Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania
 100180                                            32412,7
      odpadów paleniskowych
 101103  Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego                  0,3
      Odpady z cementowych materiałów kompozytowych
 101311                                             11.8
      inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
 120117  Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16                 4,4
     Opakowania zawierające pozostałości substancji
 150110* niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.                     5,630
     środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzoGorzów Wlkp. 2007 r.                                           40
         Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.


      toksyczne i toksyczne)
     Opakowania z metali zawierające niebezpieczne
 150111* porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.                   52,840
     azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
     Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe
     nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
 150202*                                             9,930
     szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
     substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
      Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania
 150203  (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż                  139,5
      wymienione w 15 02 02
 160119  Tworzywa sztuczne                                  16,0
 160120  Szkło                                         0,6
      Niebezpieczne elementy inne niż wymienione
 160121 *                                            13,900
      w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
 160122  Inne niewymienione elementy                             21,0
 160199  Inne niewymienione odpady                               3,9
 160212* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest                       0,070
      Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do
 1 60214                                             4,0
      16 02 13
      Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż
 160216                                             2,1
      wymienione w 16 02 15
      Nieorganiczne odpady zawierające substancje
 160303*                                             0,270
      niebezpieczne
      Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03,
 160304                                             2,6
      16 03 80
      Organiczne odpady zawierające substancje
 160305 *                                            0,040
      niebezpieczne
      Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16
 160509                                             0,1
      05 07 lub 16 05 08
      Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
 170107  odpadowych materiałów ceramicznych i elementów                    19,2
      wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 170181  Odpady z remontów i przebudowy dróg                         18,8
 170202  Szkło                                        12,2
 170203  Tworzywa sztuczne                                   2,3
 170302  Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01                         1,5
 170303* Smoła i produkty smołowe                                18,500
      Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje
 170503*                                             1,940
      niebezpieczne (np. PCB)
 170601* Materiały izolacyjne zawierające azbest                        64,560
      Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i
 170604                                             94,6
      17 06 03
 170605* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest                       231,150
      Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
 170904                                             390,4
      inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
  18   Odpady medyczne i weterynaryjne               353,31**
 190903  Osady z dekarbonizacji wody                             2023,5
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                           41
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp. 190801  Skratki                                        0,2
      Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego
 190813*                                            4,800
      niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
      Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków
 190814                                            263,9
      przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
      Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
 191212  z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione                 9574.7
      w 19 12 11
 200108  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji                       89,0
 200110  Odzież                                        125,6
 200111  Tekstylia                                       0,8
 200203  Inne odpady nieulegające biodegradacji                        582,8
 200306  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych                         431,9
              RAZEM:            49 219,68   353,31**      48 866,37
                          2006 r.
      Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione
 020109                                             0,8
      w 02 01 08
      Surowce i produkty nienadające się do spożycia i
 020304                                             28,5
      przetwórstwa
 030399  Inne niewymienione odpady                              23,9
      Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry,
 040108                                             36,5
      obcinki, pył ze szlifowania skór)
 040199  Inne niewymienione odpady                               1,1
      Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny
 040209                                             19,0
      impregnowane, elastomery, plastomery)
      Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż
 040220                                            163,3
      wymienione w 04 02 19
 040222  Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych                     61,9
 040299  Inne niewymienione odpady                              61,9
 070213  Odpady tworzyw sztucznych                              1468,3
 070280  Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy                     0,3
 070514  Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13                      0,4
 070699  Inne niewymienione odpady                               2,1
 070799  Inne niewymienione odpady                              93,1
      Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki
 080111*                                            0,970
      organiczne lub inne substancje niebezpieczne
 080112  Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11                 0,4
      Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż
 080116                                             20,5
      wymienione w 08 01 15
      Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione
 080118                                             20,0
      w 08 01 17
      Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające
 080119*  rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje                   27 ,490
      niebezpieczne
      Odpady farb drukarskich zawierające substancje
 080312*                                            33,760
      niebezpieczne
 080314*  Szlamy farb drukarskich zawierające substancje                   0,200Gorzów Wlkp. 2007 r.                                           42
         Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.


      niebezpieczne
      Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki
 080409*                                             2,370
      organiczne lub inne substancje niebezpieczne
      Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08
 080410                                              0,5
      04 09
                  RAZEM:                            2067,29
** Dane WIOŚ


*D1   - składowanie na składowiskach odpadów obojętnych
D3   - składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można
pompować)
D5   - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach
odpadów innych niż niebezpieczne
D10   - termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych
na lądzie
D12   - składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi
5.2.4. System zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

    Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady mają obowiązek selektywnego i
bezpiecznego dla środowiska gromadzenia odpadów oraz przekazywania ich do odzysku lub
unieszkodliwiania jedynie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia wydane na podstawie
przepisów ustawy o odpadach.


a) Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury
   drogowej


    Odpady te zbierane są na terenie miasta selektywnie i wywożone do dalszego
przetwarzania głównie do centrum recyklingu odpadów budowlanych (PHU Mikspol” Sp. z o.o.)
przy Zakładzie Utylizacji Odpadów w Chróściku. Technologia zakłada selektywne gromadzenie
odpadów budowlanych na powierzchni około 4,4 ha. Po zebraniu 10-15 tys. Mg odpadów są
one rozdrabniane i sortowane na frakcje handlowe za pomocą sprzętu mobilnego.
    Część odpadów budowlanych w postaci gruzu trafia do osób fizycznych, co jest zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Na terenie miasta, w latach 2004-2006 wytworzono, poddano odzyskowi lub unieszkodliwiono
następującą ilość odpadów budowlanych:
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                           43
         Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.Tabela 21   Ilość odpadów budowlanych wytworzonych i poddanych odzyskowi
       lub unieszkodliwionych w latach 2004-2006
     Rok         Odpady wytworzone      Odzysk odpadów       Unieszkodliwianie
                   [Mg]        metodą R11, R12,       odpadów przez
                              R13, R14 [Mg]      składowanie, D1, D3,
                                            D5, D12 [Mg]
     2004           3 283,89          26 750,20          974,46
     2005           5 667,57          1 024,40          855,15
     2006            997,77           7 258,62         Brak danych


Jak z powyższego wynika w latach 2004-2006 obserwuje się zmniejszanie ilości wytworzonych
odpadów budowlanych, co może być związane ze ograniczeniem ilości rozbiórek większych
obiektów budowlanych, głównie na terenach przemysłowych.


b) Odpady opon


    Głównym źródłem wytwarzania zużytych opon są zakłady świadczące usługi w zakresie
wymiany, napraw i sprzedaży opon. Część opon powstaje w wyniku segregacji odpadów
komunalnych w segregowni odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Chróściku.
Wytworzone na terenie miasta opony trafiają do utylizacji do instalacji zlokalizowanych poza
terenem miasta – głównie do cementowni.
Na terenie miasta została wytworzona i poddana odzyskowi następująca ilość odpadów opon:


Tabela 22   Ilość odpadów opon wytworzonych i przekazanych do unieszkodliwiania
       w latach 2004-2006
            Rok       Odpady wytworzone       Odzysk odpadów
                         [Mg]        metodą R11,R12,
                                    R13, R14 [Mg]
            2004           199,5             -
            2005           158,0             -
            2006            27,5            25,8


Odpady poddane odzyskowi w 2006 r. to odpady opon wykorzystane na składowisku ZUO w
Chróściku do podbudowy pod drogi komunikacyjne na terenie składowiska.


c) Odpady niebezpieczne (PCB)
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         44
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.    W latach 2004-2006 według danych z bazy urzędu marszałkowskiego na terenie miasta
Gorzowa nie zostały wytworzone odpady zawierające PCB.


d) Oleje odpadowe


    Głównymi źródłami powstawania olejów odpadowych są warsztaty samochodowe.
Odbiorem tych odpadów od wytwórców zajmują się firmy specjalizujące się w tym zakresie,
które posiadają siedziby głównie poza terenem miasta, a nawet województwa lubuskiego.
W latach 2004-2006 na terenie miasta wytworzona została następująca ilość odpadów
olejowych:


Tabela 23    Ilość odpadów olejowych wytworzonych w latach 2004-2006
                 Rok        Odpady wytworzone
                               [Mg]
                 2004            207,72
                 2005            55,51
                 2006            42,43


Odpady olejowe przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania do zakładów
specjalistycznych znajdujących się poza terenem miasta – są to głównie rafinerie. Na terenie
miasta nie ma podmiotów gospodarczych prowadzących odzysk lub unieszkodliwianie tych
odpadów.


e) Baterie i akumulatory


    Na terenie miasta prowadzi się selektywną zbiórkę baterii, zbiórką akumulatorów
zajmują się punkty skupu złomu oraz sklepy sprzedające akumulatory, nie ma na terenie miasta
podmiotów gospodarczych zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem tych odpadów.
Na terenie miasta, w latach 2004-2006 wytworzono i przekazano do odzysku lub
unieszkodliwiania następującą ilość odpadów baterii i akumulatorów:


Tabela 24    Ilość baterii i akumulatorów wytworzonych w latach 2004-2006
                 Rok        Odpady wytworzone
                               [Mg]
                 2004            339,2
                 2005            8,63
                 2006            6,33Gorzów Wlkp. 2007 r.                                      45
         Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.
f) Odpady zawierające azbest


    Na terenie miasta działa wiele podmiotów gospodarczych zajmujących się rozbiórką
elementów obiektów budowlanych zawierających azbest. Zgodnie z ustawą o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest demontaż elementów azbestowych wykonywać
mogą jedynie podmioty posiadające przeszkolonych w tym zakresie pracowników oraz
stosowne zezwolenie wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach. Poniżej w tabeli 24
przedstawiono wykaz jednostek zajmujących się demontażem elementów azbestowych na
terenie miasta.


Tabela 25    Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności
         w zakresie demontażu elementów azbestowych

         Nazwa podmiotu             Kod     Miasto       Ulica nr
170601 - Materiały izolacyjne zawierające azbest
Nazwa                         Kod    Miasto      Ulica/Nr
PUPH "Stilbud" Sp. z o.o.               66-400   Gorzów Wlkp.   Walczaka 25
Zakład Remontowo-Budowlany "AMBROŻY"          03-982   Warszawa     Meissnera 1/3 lok.222
Sp. Jawna Wiesława Śliwińska Kazimierz Ambroży
"KASTOR" Tomasz Janiszewski              67-321   Leszno Górne   Kolonia 19B/2
"TERMO" Przedsiębiorstwo                50-501   Wrocław     Hubska 117/11
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Maciej Kowalczyk
Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu    22-400   Zamość      Zamoyskiego 51
"CARO" Kulik Roman
PPHU "ABBA-EKOMED" Sp.z o.o.              87-100   Toruń      Poznańska 152
Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i       00-515   Warszawa     Żurawia 24/7
Antykorozyjnych
"TERMOEXPORT" Janusz Brzuchalski
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe          66-400   Gorzów Wlkp.   Fabryczna 19-20
"REMBUD-ZREMB" Sp. z o.o.
Spe-Bau sp. z o.o.                   53-401   Wrocław     Mielecka 21/1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o.  05-816   Michałowice   Graniczna 6
Firma Usługowo-Handlowa "WOD-PRZEM"          87-100   Toruń      Sokola 34
Kazimierz Mackiewicz
"INWEST" Sp. z o.o.                  44-100   Gliwice     Traugutta 1
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne         82-500   Kwidzyn     Grudziądzka 48/1
"WAKRO" Kopisto Jacek
AM Trans Progres Sp. z o.o.              61-616   Poznań      Sarmacka 7
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                          46
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.P.P.H.U. "EKO-MIX" Spurek Konstanty Andrzej      50-950   Wrocław      Grabiszyńska 163
BUDROOF s.c. Irena Kamecka, Krzysztofa Kamecki    65-021   Zielona Góra   al. Zjednoczenia 102
R & M PLETTAC Sp. z o.o.               63-500   Ostrzeszów    Kościuszki 19
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "JUKO" Jerzy    97-300   Piotrków     1-go Maja 25
Szczukocki                            Trybunalski
"GAJAWI" P.P.H.U. Gabriel Rogut            93-150   Łódź       Odyńca Antoniego 24
"ALGADER HOFMAN" Sp. z o.o.              01-919   Warszawa     Wólczyńska 133/11B
„ALBEKO” Emilia Sieger Spółka Jawna          87-510   Skrwilno,
                                 m. Kotowy
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „LECHBUD”     70-777   Szczecin     Andrzeja Struga 82 B
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe    67-100   Nowa Sól     Kamienna 35
EXPORT-IMPORT „PA-BEX” Pachowicz Ewa
Zakład Usług Technicznych „ZAK” Wacław Zakęs     66-400   Gorzów Wlkp.   Kutrzeby 1/35
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „RICARDO”     59-900   Zgorzelec     Górnicza 35
Ryszard Droszcz
Grzegorz Marek Exito                 66-400   Gorzów Wlkp.   Bema 9B/20
Kruczyński Tadeusz „IZOLDACH”             66-400   Gorzów Wlkp.   Walczaka 25
"AZBE" Jacek Gramera                 65-119   Zielona Góra   Konstruktorów 36/15
T.K.J. Matuszewski Spółka Jawna            86-300   Grudziądz     Por. Krzycha 5
CHŁODNIE KOMINOWE-UNISERV" S.A.            40-337   Katowice     K. Woźniaka 7A
P.H.U. „RAFCHEM” Usiński Rafał            54-136   Wrocław      Górnicza 86/5Unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest zajmuje się na terenie miasta Zakład
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.. Odpady azbestowe składowane są na terenie składowiska w
Chróściku na wydzielonej kwaterze. Na unieszkodliwianie odpadów azbestowych ZUO posiada
stosowne zezwolenie wydane przez Wojewodę Lubuskiego.
Na terenie miasta, w latach 2004-2006 wytworzono i poddano unieszkodliwianiu następującą
ilość odpadów zawierających azbest:
Tabela 26    Ilość odpadów zawierających azbest wytworzonych i poddanych
        unieszkodliwianiu w latach 2004-2006
              Rok        Odpady wytworzone       Unieszkodliwianie
                           [Mg]           odpadów przez
                                    składowanie, D1, D3,
                                        D5, D12 [Mg]
              2004            49,34            172,87
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                           47
          Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.                2005             0,1            295,78
                2006            8,72            290,5*
* Dane ZUO


g) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne


     Na terenie miasta znajduje się kilka podmiotów posiadających zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Z uzyskanych informacji wynika, że nie podjęły one dotychczas działalności w
tym zakresie. Poniżej w tabeli 27 przedstawiono wykaz tych podmiotów gospodarczych.Tabela 27    Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności
        w zakresie demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Lp.     Nazwa        Adres       Organ    Numer i data     Rodzaj decyzji  Kod
    przedsiębiorcy    przedsiębiorcy   wydający   wydania decyzji    Z- zbieranie  odpadu
                         decyzję              T- transport
                                           O- odzysk
                                          U- unieszkodl.
                                          W- wytwarzanie

1       2           3       4         5           6       7

1.  „IMPULS” Sp. z o.o.  Gorzów Wlkp.   Wojewoda    RŚ.III.APol. 6620-  W- wytwarzanie  16 02 10*
                        Lubuski    20/05        (poz.)
               ul. Podmiejska                             16 02 13*
               17                06.05.2005r.     O- odzysk
                                                   16 02 14
                               zmieniona decyzją Z- zbieranie
                                                   16 02 15*
                               RŚ.III.APol.6620-  T- transport
                               68/05                 16 02 16

                               25.10.2005r. oraz           20 01 35*
                               decyzją                20 01 36
                               RŚ.III.APol.6620-
                               73/05
                               05.12.2005r.
2.  Zakład Produkcyjno- Gorzów Wlkp.     Wojewoda    RŚ.III.APol.6620-  W- wytwarzanie  16 02 10*
   Usługowo-                Lubuski    73/05        (poz.)
             ul. Kostrzyńska                              16 02 11*
   Handlowy „ELKPAP” 57                  05.06.2005r.     O- odzysk
                                                   16 02 12*
   K.L. Kasper
                                                   16 02 13*
                                                   16 02 14
                                                   16 02 15*
                                                   16 02 16
                                                   20 01 35*
                                                   20 01 36
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         48
            Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.3.  HANMET s.c        Gorzów Wlkp.   Wojewoda    RŚ.III.APol.6620-   W- wytwarzanie   20 01 35*
                         Lubuski    72/05         (poz.)
   Piotr Błaszczyk, Ewa ul. Myśliborska                                20 01 36
   Jastrzębska     21                  02.12.2005r.     O- odzysk
                                            Z- zbieranie
   Skup ZłomuNa terenie miasta, w latach 2004-2006 wytworzono i przekazano do odzysku lub poddano
unieszkodliwianiu następującą ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych:


Tabela 28     Ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych wytworzonych i poddanych
          unieszkodliwianiu w latach 2004-2006
                                    Unieszkodliwianie odpadów
              Rok       Odpady wytworzone      przez składowanie, D1, D3,
                            [Mg]             D5, D12 [Mg]
              2004            9,40                0,2
              2005            9,84               6,17
              2006           10,23              Brak danych
h) Pojazdy wycofane z eksploatacji


     Na terenie miasta działa kilka stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji . W
tabeli poniżej przedstawiono wykaz jednostek prowadzących stacje demontażu pojazdów i
posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie wynikające z ustawy o odpadach i ustawy
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Tabela 29       Wykaz podmiotów prowadzących stacje demontażu pojazdów

Lp.     Nazwa          Adres       Organ    Numer i data     Rodzaj decyzji   Kod
    przedsiębiorcy     przedsiębiorcy   wydający   wydania decyzji     Z- zbieranie   odpadu
                           decyzję               T- transport
                                             O- odzysk
                                                U-
                                           unieszkodliwianie
                                            W- wytwarzanie
1         2          3        4        5           6      7
1.  P.M. „MOTO-        Gorzów Wlkp.   Wojewoda    RŚ.III.APol. 6620-  W- wytwarzanie   16 01 04*
   GOBEX”                   Lubuski    22/05        (pozwolenie)
                ul. Szczecińska
   Sp. z o.o.        23                30.05.2005r.     O- odzysk
                                           Z- zbieranie
                                           T- transport
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                            49
          Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.2.  Przedsiębiorstwo    Gorzów Wlkp.    Wojewoda   RŚ.III.APol. 6620-  W- wytwarzanie  16 01 04*
   Produkcyjno                Lubuski    33/04         (pozw.)
              ul. Walczaka 25
   Usługowo Handlowe                    01.07.2005r.     O- odzysk
   „ALIFER”
                                          Z- zbieranie
   Sp. z o.o.
                                          T- transport

3.  HANMET s.c       Gorzów Wlkp.    Wojewoda   RŚ.III.APol. 6620-  W- wytwarzanie  16 01 04*
                        Lubuski    38/05         (pozw.)     poj. sam
   Piotr Błaszczyk, Ewa  ul. Myśliborska
   Jastrzębska      21                06.07.2005r.     O- odzysk    16 01 04*
                                                  poj. cięż.
   Skup Złomu                                  Z- zbieranie
                                                  16 01 06
4.  Zakład Usług      Gorzów Wlkp.    Wojewoda   RŚ.III.APol. 6620-  W- wytwarzanie  16 01 04*
   Motoryzacyjnych    ul. Energetyków  Lubuski    54/05         (pozwolenie)
   ENERGO-AUTO Sp.    4
   z o.o.                         26.09.2005r.     O- odzysk
                                          Z- zbieranie
                                          T- transport


Na terenie miasta, w latach 2004-2006 wytworzono i poddano odzyskowi następującą ilość
zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów:
Tabela 30 Ilość zużytych pojazdów wytworzonych i poddanych odzyskowi w latach 2004-2006
                                    Odzysk odpadów
            Rok        Odpady wytworzone      metodą R11,R12,
                          [Mg]           R13, R14 [Mg]
            2004            135,9             135,9
            2005            158,0             158,0
            2006            27,5             27,5


i) Odpady medyczne i weterynaryjne


     Unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie miasta zajmuje
się spalarnia odpadów przy szpitalu wojewódzkim przy ul. Dekerta. Spalarnia posiada instalację
do spalania odpadów niebezpiecznych firmy Howal wyposażoną w instalację do oczyszczania
gazów spalinowych. Na prowadzenie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych szpital
posiada stosowne zezwolenie wydane przez Wojewodę Lubuskiego.
Na terenie miasta, w latach 2004-2006 wytworzono i unieszkodliwiono następującą ilość
odpadów medycznych i weterynaryjnych:


Tabela 31     Ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych wytworzonych i poddanych
         unieszkodliwianiu w latach 2004-2006
             Rok         Odpady wytworzone     Unieszkodliwianie
                           [Mg]          odpadów przez


Gorzów Wlkp. 2007 r.                                         50
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.                                   spalanie D10 [Mg]
            2004           359,99*           359,16
            2005           352,91           353,31*
            2006           6746,36         Brak danych
* Dane WIOŚ
5.5. Zadania przewidziane do realizacji w latach 2004-2006

Zadanie 1                 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Jednostka realizująca zadanie       Przedsiębiorstwa odbierające odpady
Przewidywany okres realizacji       2004-2011
Przewidywany koszt realizacji       337 tys. zł.
Stan realizacji              Zadanie zrealizowane
(stan na 31.12.2006 r.)
Zakres rzeczowy realizacji        Firma zajmująca się selektywną zbiórką        odpadów
                     dokonała zakupu pojemników na odpady
Środki   wydatkowane     na     Do końca 2006 r. firma ta wydatkowała na zakup
realizację zadania            pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwotę: 99,0
                     tys. zł.Zadanie 2                 Zakup   pojemników       do   zbiórki   odpadów
                     niebezpiecznych
Jednostka realizująca zadanie       Miasto Gorzów Wlkp., ZUO
Przewidywany okres realizacji       2004-2007
Przewidywany koszt realizacji       8,6 tys. zł.
Stan realizacji              Zadanie w trakcie realizacji.
(stan na 31.12.2006 r.)
Zakres rzeczowy realizacji        Zakupiono pojemniki na odpady medyczne.
Środki   wydatkowane     na     Środki wydatkowane na zadanie – 960 zł.
realizację zadaniaZadanie 3                 Zakup kontenera dla Mobilnego Punktu Zbiórki
                     Odpadów Niebezpiecznych
Jednostka realizująca zadanie       Miasto Gorzów Wlkp., ZUO
Przewidywany okres realizacji       2004-2007
Przewidywany koszt realizacji       Nie oszacowano kosztów
Stan realizacji              Odstąpiono od realizacji tego zadania
(stan na 31.12.2006 r.)Zadanie 4                 Rozbudowa ZUO o moduł produkcji paliwaGorzów Wlkp. 2007 r.                                       51
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.                     alternatywnego na terenie RZUO Gorzów-Chróścik
Jednostka realizująca zadanie       ZUO Sp. z o.o.
Przewidywany okres realizacji       2005-2007
Przewidywany koszt realizacji       6.000 tys. zł.
Stan realizacji              Zadanie nie zostało zrealizowane z braku środków.
(stan na 31.12.2006 r.)

Zadanie 5                 Budowa linii do produkcji brykietów do kominków w
                     Gospodarstwie Eko-Bio-Energetycznym w
                     Stanowicach
Jednostka realizująca zadanie       ZUO Sp. z o.o.
Przewidywany okres realizacji       2004
Przewidywany koszt realizacji       1.000 tys. zł.
Stan realizacji              Zadanie nie zostało zrealizowane z braku środków.
(stan na 31.12.2006 r.)


Zadanie 6                 Budowa nowej kwatery na odpady komunalne na
                     terenie RZUO Gorzów-Chróścik (ok. 1,5 ha)
Jednostka realizująca zadanie       ZUO Sp. z o.o.
Przewidywany okres realizacji       2006-2007
Przewidywany koszt realizacji       1.500 tys. zł.
Stan realizacji              Zadanie przesunięte do realizacji na okres 2007-2008 r.
(stan na 31.12.2006 r.)
Środki   wydatkowane     na     Przewidywany koszt realizacji zadania – 7.550 tys. zł.
realizację zadania


Zadanie 7                 Budowa kwatery na odpady niebezpieczne i
                     zawierające azbest na terenie RZUO Gorzów-Chróścik
                     (ok. 0,5 ha)
Jednostka realizująca zadanie       ZUO Sp. z o.o.
Przewidywany okres realizacji       2006-2007
Przewidywany koszt realizacji       500 tys. zł.
Stan realizacji              Zadanie w trakcie realizacji
(stan na 31.12.2006 r.)


Zadanie 8                 Rekultywacja scalonej kwatery nr 1 i 2 na terenie
                     RZUO Gorzów-Chróścik (ok. 3,2 ha)
Jednostka realizująca zadanie       ZUO Sp. z o.o.
Przewidywany okres realizacji       2004-2007
Przewidywany koszt realizacji       544,4 tys. zł. w tym 485,7 tys. zł. w latach 2004-2006Gorzów Wlkp. 2007 r.                                      52
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.Stan realizacji              Zadanie przesunięto do realizacji na okres po wykonaniu
(stan na 31.12.2006 r.)          nowej kwatery


Zadanie 9                 Rekultywacja składowiska przy ul. Śląskiej
Jednostka realizująca zadanie       Miasto Gorzów Wlkp.
Przewidywany okres realizacji       2004-2007
Przewidywany koszt realizacji       450 tys. zł. w tym 360 tys. zł. w latach 2004-2006
Stan realizacji              Zadanie w trakcie realizacji
(stan na 31.12.2006 r.)
Środki   wydatkowane     na    Środki wydatkowane na zadanie – 10,8 tys. zł.
realizację zadania


5.6. Podsumowanie

1. Realizacja naczelnego celu planu, jakim jest „Minimalizowanie ilości wytwarzanych i
  składowanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i
  unieszkodliwiania” przewidziana została w Planie Gospodarki Odpadami dla miasta
  Gorzowa Wlkp. na lata 2004-2011. W latach 2004-2006 podjęto działania zmierzające do
  osiągnięcia założonego celu, które przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu.
2. Założone cele w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały w większości już
  osiągnięte:
   a) Zorganizowanym odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
      objęte zostało całe miasto – na terenie miasta usługi te świadczy 5 firm posiadających
      stosowne zezwolenie.
   b) Do końca 2006 roku selektywną zbiórkę odpadów prowadził w imieniu miasta, na
      podstawie porozumienia, PGK Altvater Sp. z o.o. Selektywnie zbierano również
      odpady w ramach organizowanych konkursów. Od 1 stycznia 2007 r. selektywną
      zbiórkę odpadów prowadzą firmy zajmujące się odbieraniem niesegregowanych
      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
   c) W mieście działa Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., który w Chróściku prowadzi
      zakład   przetwarzania  odpadów komunalnych      wyposażony między     innymi  w
      segregownię odpadów, kompostownię odpadów biodegradowalnych, uszczelnione
      geomembraną składowisko z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne, które
      spełnia wszystkie wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.
   d) Ilość odpadów komunalnych kierowanych do składowania na składowisku w Chróściku
      stanowi obecnie ok. 48,7 % masy tych odpadów dostarczanych do ZUO.
   e)  Założone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami ograniczenie do roku 2010 ilości
      składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do 75 % masy


Gorzów Wlkp. 2007 r.                                        53
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.      wytworzonych w 1995 r. odpadów tego typu zostało już osiągnięte – na składowisku w
      Chróściku składuje się obecnie 39,1 % całkowitej masy powstających odpadów
      komunalnych biodegradowalnych, co jest wielkością zbliżoną do wymaganej do
      osiągnięcia po roku 2020 (35 %).
   f)  Systematycznie rośnie masa odpadów komunalnych poddanych odzyskowi takich jak
      papier, tworzywa sztuczne, szkło metale itp.
   g) Osiągnięty poziom odzysku odpadów wielkogabarytowych w 2006 r. jest zbliżony do
      założonego poziomu odzysku tych odpadów określonego w Krajowym Planie
      Gospodarki Odpadami.
   h) Osiągnięte poziomy odzysku odpadów budowlanych są nieznacznie niższe od
      poziomów założonych.
   i)  W  2006  r.  obserwuje   się  wyraźny   wzrost  poziomu   odzysku  odpadów
      niebezpiecznych.
   j)  Komunalne osady ściekowe powstające w oczyszczalni miejskiej zarządzanej przez
      Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. były w latach 2004-2006 w
      całości wykorzystywane rolniczo, co jest zgodne z założeniami PGO.
3. W dużym stopniu zrealizowane zostały również cele związane z gospodarowaniem
  odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego, pomimo tego, że oddziaływanie miasta
  na ten proces jest ograniczone:
   a) Zgodnie z danymi uzyskanymi z wojewódzkiej bazy danych prowadzonej przez urząd
      marszałkowski ilość odpadów wytworzonych przez sektor gospodarczy na terenie
      miasta maleje, choć biorąc pod uwagę rozwój gospodarczy miasta należy się
      spodziewać zatrzymania tej tendencji.
   b) Na terenie miasta największymi producentami odpadów są: Elektrociepłownia Gorzów
      S.A., ZWCh Stilon S.A., Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddział Małyszyn,
      Faurecia Gorzów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
      BAMA Polska Sp. z o.o., Tesco Polska Sp. z o.o., Volkswagen Elektro-Systemy Sp. z
      o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ZPJ Silwana S.A.
   c) Największymi producentami odpadów niebezpiecznych są: Samodzielny Publiczny
      Szpital Wojewódzki, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Miejski
      Zakład Komunikacji, Faurecia Gorzów Sp. z o.o., Zakład Metalowy TOMABO.
   d) Wszystkie odpady powstające w sektorze gospodarczym poddawane są odzyskowi
      lub unieszkodliwianiu w instalacjach znajdujących się na terenie miasta lub poza
      granicami miasta, a nawet województwa. Największy producent odpadów EC Gorzów
      unieszkodliwia swoje odpady technologiczne na własnym składowisku w Janczewie.
   e) Podstawowe grupy odpadów przewidziane do specjalnego traktowania, ujęte w PGO,
      są właściwie zagospodarowywane:


Gorzów Wlkp. 2007 r.                                       54
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.     -   Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury
        drogowej
        Odpady te trafiają głównie do odzysku w centrum recyklingu odpadów
        budowlanych (PHU Mikspol” Sp. z o.o.) przy Zakładzie Utylizacji Odpadów w
        Chróściku oraz częściowo do osób fizycznych, co jest zgodne z obowiązującymi
        przepisami, część jest nieszkodliwiana przez składowanie na składowisku ZUO.
        W latach 2004-2006 zauważa się zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów
        budowlanych.
     -   Odpady opon
        Odbierane są od wytwórców przez firmy specjalistyczne. Odpady te trafiają
        głównie do unieszkodliwiania oraz odzysku w instalacjach znajdujących się poza
        terenem miasta. W latach 2004-2006 obserwuje się spadek ilości wytwarzanych
        odpadów opon.
     -   Odpady niebezpieczne (PCB)
        W latach 2004-2006 według danych z bazy urzędu marszałkowskiego na terenie
        miasta Gorzowa nie zostały wytworzone odpady zawierające PCB.
     -   Oleje odpadowe
        Odbierane są od wytwórców przez firmy specjalistyczne. Odpady te trafiają
        głównie do odzysku oraz do unieszkodliwiania w instalacjach znajdujących się
        poza terenem miasta. W latach 2004-2006 zauważa się zmniejszanie ilości
        wytwarzanych odpadów olejowych
     -   Odpady Baterie i akumulatory
        Przekazywane są przez wytwórców do punktów skupu złomu lub do sklepów
        trudniących się ich sprzedażą. Odpady te trafiają do unieszkodliwiania lub
        odzysku w instalacjach znajdujących się poza terenem miasta. W latach 2004-
        2006 zauważa się spadek ilości wytwarzanych odpadów.
     -   Odpady zawierające azbest
        W zakresie demontażu elementów azbestowych świadczy usługi na terenie
        miasta 31 podmiotów gospodarczych posiadających stosowne zezwolenie.
        Odpady te trafiają do unieszkodliwiania na wydzieloną kwaterę na odpady
        niebezpieczne ZUO w Chróściku. W latach 2004-2006 zauważa się spadek ilości
        wytwarzanych odpadów zawierających azbest.
     -   Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
        W zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
        stosowne zezwolenia posiadają trzy podmioty gospodarcze, które nie rozpoczęły
        jeszcze działalności. Odpady te poddawane są odzyskowi lub unieszkodliwianiu
        poza terenem miasta. Ilość wytwarzanych odpadów systematycznie rośnie.


Gorzów Wlkp. 2007 r.                                      55
        Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Gorzowa Wlkp.     -   Pojazdy wycofane z eksploatacji
        W zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji świadczą usługi na
        terenie miasta 3 podmioty gospodarcze posiadające stosowne zezwolenie. Ilość
        pojazdów kierowanych do demontażu systematycznie rośnie.
     -   Odpady medyczne i weterynaryjne
        Unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie miasta
        zajmuje się spalarnia odpadów przy szpitalu wojewódzkim przy ul. Dekerta. W
        latach 2004-2006 ilość odpadów poddawanych unieszkodliwianiu w tej instalacji
        utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
4. Nie wszystkie zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2004-2006
  zostały zrealizowane. Dotyczyły one głównie przedsięwzięć Zakładu Utylizacji Odpadów Sp.
  z o.o. w Chróściku i Stanowicach. Wszystkie zadania przesunięte zostały z braku
  wystarczających środków do realizacji na lata następne.
Gorzów Wlkp. 2007 r.                                      56

								
To top