Sheet1 by 7Qmdzu

VIEWS: 167 PAGES: 53

									                        โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
                                               ุ ั
  รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ปี การศึกษา 2551 / ครูวีระชัย รัชดาจารุรัตน์ , ครูพฒิพฒน์ เผือกเนียร
          ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34409     นาย   กีรติ       ชนชีวฒน์ั
 2    34410     นาย   คณัสนันท์     บัวกิ่ง
 3    34420     นาย   พิรเศรษฐ์     นาคสังข์
 4    34421     นาย   พีรเดช       พิเชียรนวกุล
 5    34425     นาย   วรัตถ์       ศิวายพราหมณ์
 6    34426     นาย   วัชรพงษ์      รัตนเทพี
 7    34427     นาย   วีรชาติ      กาลปั กษ์
 8    34429     นาย   สิทธิศกดิ์ั    บัวครื ้น
 9    34484     นาย   สันติ       ลาภสุวรรณวงศ์
 10    34526     นาย      ั
                 ปริพนธ์      หมั่นค้ า
 11    34652     นาย   อนุพงศ์      ทวยนาค
 12    34700     นาย   ภานุวฒน์ั     คงตระกูล
 13    37665     นาย   ณัฐพล       นิสภา
 14    37666     นาย   ธนาพงศ์      ชูละออง
 15    37667     นาย   นิติธร       วรรณโกวัฒน์
 16    37668     นาย   นินนาท       แจ่มเล็ก
 17    37834     นาย   เชาว์       ศานติประพันธ์
 18    34434     นางสาว  กฤติกา       ทองแดง
 19    34435     นางสาว  ขวัญเรือน     คุ้มเพชร
 20    34439     นางสาว  ญาณิศา       มิตรภาพ
 21    34442     นางสาว  ณัฐนันท์      สังข์ชู
 22    34443     นางสาว  ธนาภรณ์      ศรศักดา
 23    34445     นางสาว  ปวีนา       ไกรวิลาศ
 24    34447     นางสาว  เปมิกา       อุดมสุขสวัสดิ์
 25    34455     นางสาว  วิไลลักษณ์     พันธุ์สถิตย์วงศ์
 26    34456     นางสาว  ศิริณา       พรมเล็ก
 27    34458     นางสาว  ศิวพร       วิชาชูเชิด
 28    34460     นางสาว  สุวิมล       พราห์มศรีชาย
 29    34516     นางสาว  อาทิตยา      กุวลัยรัตน์
 30    34549     นางสาว  ณัฐชยา       มิ่งแก้ ว
 31    34677     นางสาว  แสงระวี      อนุกูล
 32    37669     นางสาว  แกมนิกา      แทนไธสง
 33    37670     นางสาว  ปิ ยนุช      ดวงสวัสดิ์
 34    37671     นางสาว  พิระภรณ์      ชมชื่น
 35    37675     นางสาว  อทิตยา       มีชยั
 36    37676     นางสาว  อาริยา        ๋
                           ตัวโรย
 37    37698     นางสาว  ศุลีพร       บุญคงเสน
 38    37724     นางสาว  อาฑิยา          ั
                           ศรีวิสย


                       โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
                                                          ่
         รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 ปี การศึกษา 2551 / ครูเตือนใจ จิ ้วตระกูล , ครูนิรา ศรี ชวง
                  ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
  1    34418     นาย   ปั ญญา       อ่วมอ่อน
  2    34419     นาย   พฤทธิพงศ์     เพชรช่วย
  3    34463     นาย   ก้ านตอง      เหมะ
  4    34466     นาย   คทาหัตถ์      สายแจ้ ง
  5    34473     นาย   นฤดม        วิโนทัย
  6    34530     นาย   รักสิทธิ์     เทวชู
  7    34534     นาย   สุกนต์ธี      พูลชัย
  8    34588     นาย   ศุภณัฐ       จันทร์ ทพ ั
  9    34913     นาย   ธัญเทพ       ผลอุดม
 10    37679     นาย      ั
                 พิพฒพงศ์      กรแก้ ว
 11    37681     นาย   ไวรุ่ง       ตัน
 12    37682     นาย   สรัช        พงษ์ จิตภักดิ์
 13    37683     นาย   อนุ        ศักดิ์พิบาล
 14    37690     นาย   เสกสรร       จันทร
 15    37701     นาย   ธณา        ชุมพูนช ุ
 16    37703     นาย   อนุพงษ์      พิมพา
 17    34438     นางสาว  ชนิกานต์      จุลเนียม
 18    34441     นางสาว  ณัฐกานต์      ศรีประเสริฐศิลป์
 19    34444     นางสาว  นริศรา       รัตนศิลา
 20    34454     นางสาว  วิธิดา       พานิช
 21    34457     นางสาว  ศิริพร       แถมพิทกษ์  ั
 22    34461     นางสาว  เหมือนแพร     วิทยายงค์
 23    34492     นางสาว  จุติธร        ภิโสรมย์
 24    34497     นางสาว  ทิพวรรณ        นาถนวผดุง
 25    34498     นางสาว  ธนภรณ์        ทองอินทร์
 26    34501     นางสาว  พรพรรณ        รัตนดากุล
 27    34502     นางสาว  พรรษพร        อุตมะพงศ์
 28    34506     นางสาว  รัชนี         ศุภวิทย์
 29    34509     นางสาว  วิชชุดา        จันทร์ เพ็ง
 30    34513     นางสาว  สุดารัตน์       ศรีเลิศ
                         โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
                                                          ่
         รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 ปี การศึกษา 2551 / ครูเตือนใจ จิ ้วตระกูล , ครูนิรา ศรี ชวง
                  ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34541     นางสาว  กอบกาญจน์       คูกิติรัตน์
 32    34546     นางสาว  ญาณิศา        สินสุภา
 33    34547     นางสาว  ฑีรณุฏฐ์       คงทอง
 34    34556     นางสาว  พิชญ์สินี          ิ ั
                            วงศ์ทพย์พนธ์
 35    34559     นางสาว  ภูรี         อําพันสุข
 36    34565     นางสาว  ลมสงบ         หอมเศรษฐี
 37    34601     นางสาว  ณัฐธยาน์       ฐากูรจิรนนท์
 38    34603     นางสาว  ธัญลักษณ์       ประสานวุฒิ
 39    34671     นางสาว  สินีนารถ       ชาวสวน
 40    34674     นางสาว    ั
                 สุภจฉรี        พุกกะณะสุต
 41    34679     นางสาว  อรุณทิพย์       ปานช่วย
 42    34880     นางสาว  เกศวดี        นามวงศ์
 43    37684     นางสาว  ธนิตา         เกษร
 44    37692     นางสาว  ณัฐรุจา        พุทธพรประสิทธิ์
 45    37694     นางสาว  ธิดารัตน์       จันทร์ กรุง
 46    37696     นางสาว  ภิรมยา        สิทธิไกรพงษ์
 47    37709     นางสาว  อรนุช      ศรีทรัพย์
 48    37732     นางสาว  ธันยา      คงคาภิรมย์
 49    37802     นางสาว  บุญญาพร     ปฐมพรหมมา
 50    37806     นางสาว  พิมพ์ชนก     รัฐการ
 51    37845     นางสาว  ตลียา      รัตนจํานงค์
 52    37855     นางสาว  อมรรัตน์     เมฆกระจ่าง
                       โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
     รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/3 ปี การศึกษา 2551 / ครูวราภรณ์ วิมล , ครูทศพณ สมบัตินา
             ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
  1    34413     นาย   เทวฤทธิ์     ประพันธ์
  2    34423     นาย   มาณพ       ศรีสงกา
  3    34480     นาย   พุฑฒิพงศ์    ธิชากรณ์
  4    34528     นาย   พงศ์ภคั     ยังมีวิทยา
  5    34531     นาย   วศินชัย     จรูญวงศ์
  6    34593     นาย   เอกวัฒน์     รุจิอมรวัฒน์
  7    36046     นาย   ศักดาวุธ         ้
                          สร้ อยชัน
  8    37680     นาย   ยุทธพร      พยัคฆี
  9    37688     นาย   วัชระ      ทองดี
 10    37704     นาย   อนุสรณ์     จันทร
 11    37798     นาย   วิรพล       เพ็ชรทอง
 12    34453     นางสาว  วรรณพร      สวัสดิ์ละคร
 13    34487     นางสาว  กมลชนก      อินทะเสม
 14    34489     นางสาว  จตุพร       เจริญพรธรรมา
 15    34496     นางสาว  มิ่งกมล      วรดี
 16    34505     นางสาว  รงรอง       อ่างแก้ ว
 17    34508     นางสาว  วราภรณ์      เพราแดง
 18    34510     นางสาว    ั
                 วิณฐสุดา     ใจทัน
 19    34517     นางสาว  อุรัสยา      สังข์เพ็ชร
 20    34540     นางสาว  กฤษญา       อุ่นเรือน
 21    34542     นางสาว  เกศสุดา      ปานสุวรรณ
 22    34543     นางสาว  จงรักษ์      สถาพรนุวงศ์
 23    34544     นางสาว  จีรพรรณ      บุญฤทธิ์
 24    34552     นางสาว  นันทวดี      ธุวธาดา
 25    34562     นางสาว  เมวดี       ษรเกตุ
 26    34566     นางสาว  สราลี       เอื ้อสุขอารี
 27    34600     นางสาว  ณัฏฐพร      ตรีวงศ์
 28    34605     นางสาว  ธิดารัตน์     เพ็งคล้ าย
 29    34607     นางสาว  ปุณยาพร      ศรีสเุ ทพ
 30    34617     นางสาว  สโรชา       หอมจันทร์
                       โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
     รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/3 ปี การศึกษา 2551 / ครูวราภรณ์ วิมล , ครูทศพณ สมบัตินา
             ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34658     นางสาว  จุฑาดา      รักสวัสดิ์
 32    34661     นางสาว  ณัฐกานต์     พันธุวงศ์
 33    34667     นางสาว  วาสินี      ทองแดง
 34    34668     นางสาว  วิศิตา      แพชนะ
 35    34678    นางสาว     หรัญญา      คงแก้ ว
 36    34721    นางสาว     ธันย์ชนก     เชื ้อแกม
 37    34788    นางสาว     สุจิตตรา     ลํายอง
 38    34886    นางสาว     ธนพร       ชินประเสริฐ
 39    34952    นางสาว     สไบทิพย์     มุขน้ อย
 40    36955    นางสาว     ชไมพร      แพทย์พงษ์
 41    36973    นางสาว     จุฑารัตน์    สิทธิยากรณ์
 42    37674    นางสาว     สุดารัตน์        ุ
                            เสน่ห์นกูล
 43    37691    นางสาว     กมลชนก      ทองรอด
 44    37697    นางสาว     ศุภรัตน์     ดิษมาตย์
 45    37705    นางสาว     ชนานันท์     ผุดเพชรแก้ ว
 46    37708    นางสาว     พรธีรา      พยัฆเวช
 47    37733    นางสาว     นารถลดา     ช่างประดิษฐ์
 48    37738    นางสาว     ศิริกาญจน์    ฤทธิเดช
 49    37739    นางสาว     ศุภกานต์     พนัสนาชี
 50    37809    นางสาว     สิริกาญจน์    เที่ยงทอง
 51    37847    นางสาว     เพ็ญพิชชา    วรศักตยานันต์
 52    37848    นางสาว     รุ่งทิวา     เตียวยอด
                          โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
                                        ุ
         รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 ปี การศึกษา 2551 / ครูศภลักษณ์ วิไลจิตต์ , ครูมานิตย์ ลิ่มสกุล
                  ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ ชื่อสกุล
  1    34422    นาย      มณฑล       ขาวสอาด
  2    34468    นาย      ณัฐนันท์     จุมศิลป์
  3    34470    นาย      ธนชาติ      มณีโชติ
  4    34477    นาย      พงศธร      น่วมทนัง
 5  34518  นาย   กฤช        ศิริประภา
 6  34579  นาย   ทรงวุฒิ      เพชรเจริญ
 7  34584  นาย      ั
           ภูริวฒน์     จันทร์ นวน
 8  34630  นาย   กิติกุล      โอสถ
 9  34684  นาย   จักรพงษ์     บัวขันธ์
10  34743  นาย   เจียระไน     เพ็ชรวงศ์
11  34767  นาย   เสฐี ยรพงษ์    เกียงสุภา
12  34795  นาย   กุลวิทย์     ขาวปลัง ่
13  34869  นาย   พุทธิพงศ์     เลขะชัยวรกุล
14  34875  นาย   ศรัณย์      สุขประวิทย์
15  34911  นาย   ธนาทิป      แก้ วนาโพธิ์
16  34927  นาย   วรากร       โรสเรส
17  34928  นาย   วัชรพงศ์        ั
                    ศรีพกตร์
18  34932  นาย   สรศักดิ์     ขอเหล็ก
19  37687  นาย   รณพงศ์      จุลคลํ ้า
20  37742  นาย   เจนณรงค์     หะรังศรี
21  37796  นาย   นครินทร์     จันทาโภ
22  37797  นาย   พงศกร       ชนะ
23  34507  นางสาว  วัณณินา      สุวรรณสว่าง
24  34512  นางสาว  สุกัญญา      อินทนาศักดิ์
25  34560  นางสาว  มัณฑนา      มณฑาทอง
26  34597  นางสาว  จรัญญา      ช่วยนุ่ม
27  34613  นางสาว  วรรณพร      จินดาพรหม
28  34662  นางสาว  นิพาดา      มนูเสวต
29  34673  นางสาว  สุทธิพร      ลือชัย
30  34676  นางสาว  เสาวลักษณ์    สุทธิพร
                  โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
                                        ุ
        รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 ปี การศึกษา 2551 / ครูศภลักษณ์ วิไลจิตต์ , ครูมานิตย์ ลิ่มสกุล
                 ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34722     นางสาว  ธารทิพย์      ทองเขียว
 32    34723     นางสาว  ชญานันท์      สุขจันทร์
 33    34728     นางสาว  รัตนันท์      แพรักษา
 34    34730     นางสาว  ศิยาพร       เบ้ าหนองบัว
 35    34782     นางสาว  ฤดีรัตน์      พรหมโยธา
 36    34834     นางสาว  ธันยพัฒน์          ั
                           ตติยวิวฒน์
 37    34841     นางสาว  ปุณณิศา         ั
                           ศิริสงข์
 38    34889     นางสาว  ปุณญาพร          ุ
                           ศรีสวรรณ
 39    34943     นางสาว  จุฑารัตน์     สมศรี
 40    34951     นางสาว  วิษวรรณ      กรดหนู
 41    34955     นางสาว  อุมาพร       ใจดี
 42    35386     นางสาว   ่ ้
                 เพืองฟา      อินทรสุภา
 43    37673     นางสาว  ศตายุ       กรดหนู
 44    37699     นางสาว  อัญรัตน์     วงษ์ ประเสริฐ
 45    37716     นางสาว  ปาริษา       สุขสวัสดิ์
 46    37719     นางสาว  มนทิยา       ภักดีคง
 47    37737     นางสาว    ั
                 วีนสรินทร์     เพชรโทน
 48    37801     นางสาว  ชุติกาญจน์     สุรัตนกูล
 49    37849     นางสาว  วรรวิสา       ้
                           ตังอัจฉริยกุล
 50    37852     นางสาว  ศิริวรรณ      นามจันทร์
 51
                         โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                        ั
      รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 ปี การศึกษา 2551 / ครูนภาพันธ์ รัตนเวชชาพัฒน์ , ครูชํานาญ นิพทธชุติ
               ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว             ชื่อ ชื่อสกุล
  1    34428     นาย   ศรัณยู         รอดพันธ์
  2    34479     นาย   พารณ          สุวรรณบูรณ์
  3    34482     นาย   วรพงศ์         โกฎเพชร
  4    34527     นาย   พงศ์พล         เพชรนาจักร
  5    34533     นาย      ู
                 สิริภมิ        ศักดาณรงค์
  6    34577     นาย   ณัฐพงศ์        จิตมั่น
  7    34642     นาย   พีรวัส         จิตต์รื่น
  8    34643     นาย   ภาณุพนธ์   ั     เวชสุนทร
  9    34649     นาย   สิทธิเดช        เนตรัก
 10    34769     นาย   อภิชจจ์ั        โชดกวณิชย์
 11    34935     นาย   สิทธิศกดิ์ ั      เพชรศรี
 12    37711     นาย   วนัสศิลป    ์    เรืองสุรีโรจน์
 13    37664     นาย   จิตวัฒน์        วิจิตรถาวร
 14    37686     นาย   กิตติกร        นพเก้ า
 15    37799     นาย   ศุภณัฐ         พรกําเหนิดทรัพย์
 16    34459     นางสาว  สาลินี         สุขภิลาภ
 17    34500     นางสาว  นันทิกานต์       กล้ าเวช
 18    34558     นางสาว  พิมวดี         ดีบก  ุ
 19    34561     นางสาว  มุจลินท์        รักชาติ
 20    34564     นางสาว  ศิวาพัชร์          ั
                             ภู่ขนเงิน
 21    34567     นางสาว  สริตา         สกุลปั กษ์
 22    34572     นางสาว  อรุณโรจน์       ภักดีอกษร ั
 23    34594     นางสาว  กมลชนก         ภักดีคง
 24    34598     นางสาว  จารุพนธ์ ั       แจ่มประวิทย์
 25    34606     นางสาว  นลินี         กลิ่นทองแดง
 26    34612     นางสาว  ลดามาศ         เดือนฉาย
 27    34618     นางสาว  สิริกาญจน์        ้
                             ตังเรืองเงิน
 28    34623     นางสาว  อังคณา         จีนฉิม  ้
 29    34626     นางสาว  อุมาพร         คลี่เกษร
 30    34665     นางสาว วนัสดา       แก้ วนนท์
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                        ั
      รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 ปี การศึกษา 2551 / ครูนภาพันธ์ รัตนเวชชาพัฒน์ , ครูชํานาญ นิพทธชุติ
               ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34713     นางสาว  ขวัญชนก      เกิดแก้ ว
 32    34732     นางสาว  ศุภานิช      กุ้ยติ ้ว
 33    34735     นางสาว  สุจินดา      โตวังจร
 34    34780     นางสาว  ปิ ยวรรณ           ั
                          บุรินทร์ วฒนา
 35    34791     นางสาว  อาทิตา           ุ
                          ตันติบญทวีวฒน์ั
 36    34884     นางสาว  ณัฐชยา      พรมนุช
 37    34887     นางสาว  ปวีรา       เนตตกุล
 38    34897     นางสาว  วรัญญา      พันแทน
 39    34946     นางสาว  บุญญิสา      พนาลัย
 40    37685     นางสาว  นันทกานต์     ปานสง
 41    37695     นางสาว  ภัศรา       ดําทุ่งหงษ์
 42    37725     นางสาว  อารยา       ชุมเกษียร
 43    37736     นางสาว  พรรณภา      ครองทรัพย์
 44    37741     นางสาว  อภิญญา      โพธิ์ทอง
 45    37771     นางสาว  สุจินดา      ชิตรัตถา
 46    37851     นางสาว  ศิประภา      ซาหล่อน
 47    37853     นางสาว  สุธินี      ปั นม้ า
 48
 49
 50
 51
                         โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                   ุ
        รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/6 ปี การศึกษา 2551 / ครูถนอมชัย แสงจันทร์ , ครูสจีรวัฒน์ บุญช่วย
                 ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
  1    34424     นาย   ฤทธิชย  ั    นุ่นแก้ ว
  2    34519     นาย   กฤตเมธ       ศรียาภัย
  3    34532     นาย   ศรายุทธ      โพธิ์น้อย
  4    34582     นาย   พัฒนะพงษ์     หอมจันทร์
  5    34628     นาย   กฤษณะ       ชัมภูชนะ
  6    34634     นาย   ณัฐวัฒน์      ฉลวยศรีเมือง
  7    34646     นาย   วีรพล       สายล
  8    34651     นาย   อนุชิต       หอมทอง
  9    34686     นาย   โชติวฒน์ั     ลิ ้มแสงอุทย ั
 10    34829     นาย   อภิชย ั      สุชีพ
 11    34632     นาย   เจษฎา       แซ่ลิ่ม
 12    34918     นาย   พีรพงษ์      สิทธิวงศ์
 13    37678     นาย   ตุลยวัต      มหาวงศ์
 14    37700     นาย   ธงชัย       ภู่ธงแก้ ว
 15    37757     นาย     ิั
                 สุทวส       เลื่อมใสธรรม
 16    37795     นาย   ณัฐวุฒิ      กาญจนคีรีวงศ์
 17    37835     นาย   ธนกฤต       รักษ์ เกลี ้ยง
 18    37838     นาย   พรสถิตย์      คงสุผล
 19    37839     นาย   ภาคภูมิ      ศรียาภัย
 20    34452     นางสาว  วนิดา       สินณรงค์
 21    34462     นางสาว  อรวรรณ       ประสารวุฒิ
 22    34504     นางสาว  มุกวจี       กอสนาน
 23    34548     นางสาว  ณัฐกานต์      ฟูกลิ่น
 24    34553     นางสาว  ปนัสยา       เล็กวารี
 25    34602     นางสาว  ทิวลิป       สุขปะทิว
 26    34615     นางสาว    ิ
                 ศิริทพย์       ขวัญสมคิด
 27    34619     นางสาว  ศิริขวัญ       คุณทรหาร
 28    34627     นางสาว  อุราภรณ์       เฉกแสงทอง
 29    34660     นางสาว  ชุติมา        สุตราม
 30    34716     นางสาว  เกศินี        สันติวิมล
                          โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                   ุ
        รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/6 ปี การศึกษา 2551 / ครูถนอมชัย แสงจันทร์ , ครูสจีรวัฒน์ บุญช่วย
                 ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34775     นางสาว  ณัฐณิชา             ั
                            เอื ้ออารีศกดา
 32    34836     นางสาว  ชุติมณฑน์      กล่อมสมบัติ
 33    34882     นางสาว  ชลิตา        จันทร์ ทพ ั
 34    34888     นางสาว  ปิ ยธิดา       เอี่ยมกิจ
 35    34950     นางสาว     ิ
                 สุภชฌาย์       นุชนิยม
 36    36956     นางสาว  สมวรรณ        แขนงามขํา
 37    37706     นางสาว  ธนันญา        ด้ วงทอง
 38    37712     นางสาว  จีรวรรณ       ครึ่งธิ
 39    37717     นางสาว  ผกายวรรณ       วรประชา
 40    37718     นางสาว  พิลาสลักษณ์     รสอุทศ ิ
 41    37735     นางสาว  ปาวีณต   ั     จันทับ
 42    37767     นางสาว  รุ่งนภา       เพชรกําเนิด
 43    37800     นางสาว  กุสมาุ        แข่งขัน
 44    37807     นางสาว  ศิริวรรณ       หุ้นส่วน
 45    37808     นางสาว  สกุณี        ลิ่มซุ่น
 46    37810     นางสาว  สุภสษา  ั      สังข์สม
 47    37826     นางสาว  จิราพร        รัตนภักดี
 48    37850     นางสาว  วิภารัตน์      ปลื ้มจิตร
 49
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                             ั
     รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/7 ปี การศึกษา 2551 / ครูขจี ทองคํานวน , ครูวชรินทร์ นพคุณ
             ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34636     นาย  เทพฤทธิ์       อิสรภาค
 2    34637     นาย  ธนวิชญ์       สอนวิสย ั
 3    34693     นาย    ุ
                นิติวฒิ         ู
                          พิบลย์
 4    34696     นาย  ปริย         สินธุ์สอาด
 5    34748     นาย  ธนกฤต        ปราชญ์นครเขตต์
 6    34822     นาย  ไพบูลย์       แดงสกล
 7    34861     นาย  ธฤต         โชติกสถิตย์
 8    34904     นาย  เฉลิมพล       พูนไชย
 9    34926     นาย  วนิจ         โสเสมอ
 10    34590     นาย  สมภูมิ        สุขารมย์
 11    34694     นาย  ปฐากูล        รอดคง
 12    34707     นาย  ศุภวุฒิ       ตรีเพชรสมคุณ
 13    34709     นาย  สราวุธ        ตรีทอง
 14    37744     นาย  ณรงค์        อบรม
 15    37745     นาย  ทวิพงษ์       ทะวะลี
 16    37746     นาย  ธนวัฒน์       ตันเจริญ
 17    37747     นาย  นิติณฐ ั       นาคหกวิค
 18    37748     นาย  นิรุตติ์       เรืองจันทร์
 19    37750     นาย  ปิ ยะรักษ์      เพชรคีรี
 20    37751     นาย  พงษ์ ประสิทธิ์    สามัญเมือง
 21    37752     นาย    ั
                พิพฒน์พงศ์      ศรัทธา
 22    37753     นาย   พีรณัฐ       ตรีสารวัฒน์
 23    37754     นาย   วัชรพงษ์      ๋
                           ปุยเจริญ
 24    37755     นาย   ศุภณัฐ       สงแก้ ว
 25    37756     นาย   สมชาย       มหาแก้ ว
 26    37758     นาย   อานนท์       เชยอุบล
 27    37759     นาย   อุดมศักดิ์     ชลชลา
 28    37760     นาย   อุดมศักดิ์     เรียบร้ อย
 29    37779     นาย   ภาณุพงศ์      แท่นอินทร์
 30    34726     นางสาว  ภัทราพร      กิจจะวัฒนะ
                         โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                             ั
     รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/7 ปี การศึกษา 2551 / ครูขจี ทองคํานวน , ครูวชรินทร์ นพคุณ
             ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34771     นางสาว  กมลวรรณ      จันทร์ เพ็ญ
 32    34786     นางสาว  สิริกุล      พลอยน้ อย
 33    34844     นางสาว  มณีรัตน์      อบเชย
 34    34893     นางสาว  มัณฑนา       อารีย์สวัสดิ์
 35    34896     นางสาว  วรรณพร       เขียดน้ อย
 36    34945     นางสาว  ณัฐสุดา       ่
                           งันบุญศรี
 37    37761     นางสาว  กาญจน์วิลิญจ์   บุญประสิทธิ์
 38    37762     นางสาว  ธัญญารัตน์     มาตฒิวฒน์ั
 39    37763     นางสาว  ธิดารัตน์     อรัญญะ
 40    37764     นางสาว  เบ็ญจวรรณ     ทองเพชร
 41    37766     นางสาว  มุขระวี      อ้ นทอง
 42    37769     นางสาว  สวลี        ประกฤติภมิ ู
 43    37770     นางสาว  สิริวรรณ      พงศ์เมธากุล
 44    37772     นางสาว  สุนิสา       คล้ ายอักษร
 45    37773     นางสาว  อภิญญา       สาตสี
 46    37774     นางสาว  อังคณา       เพชรหาญ
 47    37775     นางสาว  อัญญาพร       ดีสมุทร
 48    38687     นางสาว  กุลธิดา       ซังธาดา
 49    38688     นางสาว  ลัฐิกา       เลาห์ประเสริฐ
 50
                         โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                       ุ         ุ ั
        รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/8 ปี การศึกษา 2551 / ครูสนทร หังสเนตร, ครูสภคธิณี ชริ นทร์ สาร
                 ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34575     นาย   กิตติศกดิ์
                     ั      มณีสาร
 2    34708     นาย   สรเกษ        นพชํานาญ
 3    34741     นาย   กัณตชาติ      กุลดาววงศ์
 4    34751     นาย   นนทนันท์      วรรณ์ทอง
 5    34755     นาย   จุนชา        พยุหกฤษ
 6    34757     นาย   ศราวุฒิ       แก้ วมั่น
 7    34760     นาย   สรายุทธ์      เพชรประพันธ์
 8    34761     นาย   สหรัฐ        ดนตรีนาค
 9    34762     นาย   สินธนา          ั
                           ศิริมงคลา
 10    34827     นาย   สราวุธ       กรรณสุรางค์
 11    34931     นาย   สมิทธิ์            ้
                           วิเชียรเกือ
 12    37817     นาย   นฤพนธ์       ชูช่วย
 13    34740     นาย   คฑาวุธ       เรืองจันทร์
 14    34859     นาย   ณัฐวุฒิ         ุ
                           มีสวรรณ
 15    34910     นาย   ธนวุฒิ       พุทธคํา
 16    37776     นาย      ุ
                 กิตติคณ       แก้ วประการ
 17    37777     นาย   นฤดล           ั
                            วิชยดิษฐ
 18    37778     นาย   พัทธพงศ์       ปรีชาชน
 19    37780     นาย   วริทธิ์       เรืองประสม
 20    37781     นาย   วิวรรธน์       อุชภาพุ
 21    37841     นาย   วิกรานต์       จันทะโกมล
 22    34503     นางสาว  ภัทรพร        สังข์แก้ ว
 23    34545     นางสาว  ชนิดา        นวลช่วย
 24    34551     นางสาว  นันท์ชนก             ุ
                            รัศมีสนทรางกูล
 25    34625     นางสาว  อุณาโลม       ทศฐารัง
 26    34666     นางสาว  วฤนทร        สุบงกช
 27    34715     นางสาว  จันทร์ จิรา     นวลปง   ้
 28    34776     นางสาว  ณัฐวีร์       พิชิตชลพันธุ์
 29    34781     นางสาว  ภาวินี        จุลมูล
 30    34785     นางสาว  สิราวัล       สุนนทะ ั
                          โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                       ุ         ุ ั
        รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/8 ปี การศึกษา 2551 / ครูสนทร หังสเนตร, ครูสภคธิณี ชริ นทร์ สาร
                 ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34835     นางสาว  ขวัญฤดี       เปี ยสกุล
 32    34840     นางสาว  ปิ ยวรรณ       น้ อยศรี
 33    34885     นางสาว  ตวงทอง        สรรคภัณฑ์
 34    34895     นางสาว  รัตชา        ปานประเสริฐ
 35    34901     นางสาว  สุธาสินี       มีแก้ ว
 36    34948     นางสาว  มนฑกานต์       เรืองหิรัญ
 37    34953     นางสาว  อาภรณ์        สอนบุญ
 38    34954     นางสาว  อารีรัตน์      แสงทอง
 39    35228     นางสาว  เสาวภา        พรมเล็ก
 40    34599     นางสาว  ชลธิชา        ่
                           งันบุญศรี
 41    34773     นางสาว  จีรนุช       นครเสด็จ
 42    37765     นางสาว  พรรนภา       รินรส
 43    37782     นางสาว  กรกนก       สมตน
 44    37783     นางสาว      ุ
                 เกียรติสดา     อัจฉราทิพย์
 45    37784     นางสาว  จิตราพร      เพชรแดง
 46    37786     นางสาว  ธวัลรัตน์     อัครวงษ์
 47    37787     นางสาว  ภัสรา       มูลลักษณ์
 48    37789     นางสาว  วันวิสา         ่
                           แซ่ดาน
 49    37790     นางสาว  อรพรรณ       พูลสวัสดิ์
 50    37791     นางสาว  อัจฉรา       อินทบุตร
 51    37792     นางสาว  อัจฉรา       ฤคดี
                         โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
         รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/9 ปี การศึกษา 2551 / ครูเอื ้อมพร ธนภัทร , ครูสาโรช แดงเพ็ง
                  ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34471     นาย   ธนทัต       จันทานนท์
 2    34535     นาย     ุ
                 อภิวฒิ       วัฒนไชย
3  34573  นาย   กิตติพงษ์  พรมมิตร์
4  34592  นาย   อานันทชัย  โทนชัยภูมิ
5  34648  นาย   ศิลปชัย   ศรีสภาุ
6  34653  นาย   อมฤต    ฉวาง
7  34763  นาย   สิริภาส   ภิรมย์รักษ์
8  34850  นาย   จักริน   ครุฑกาศ
9  34912  นาย   ธวัชชัย   วันดี
10  37702  นาย   นเรศ    เวชสุวรรณ
11  37793  นาย   เฉลิมพล    ้
                 ตังพันธ์
12  37836  นาย   บดินทร   วิเชียรรัตน์
13  37837  นาย   พงศ์ปณต   คําลี
14  38719  นาย   สุริเยนต์  แก้ วเกษม
15  34433  นางสาว  กมลรัตน์  ชุมแสง
16  34449  นางสาว  พรพิมล   ศรีชาย
17  34451  นางสาว  ริมฤทัย   ซัวเท้ ง
18  34486  นางสาว  กนกรัตน์  ธนะชัย
19  34493  นางสาว  ฐิ ติมา   ภูวินทร์
20  34555  นางสาว  ผกาภรณ์   แพรสมบูรณ์
21  34557  นางสาว  พิชญา    สาระรักษ์
22  34571  นางสาว  สุนิภา   นพรัตน์เขต
23  34610  นางสาว  เยาวภา   เอื ้องเรืองโรจน์
24  34611  นางสาว  โยธกา    ศรีขวัญ
25  34714  นางสาว  จันจิรา   จเรฤทธิ์
26  34737  นางสาว  อลิตา    วัฒนานนท์
27  34777  นางสาว  ณิชกานต์  ชนินทรเทพ
28  34792  นางสาว  อุมาภรณ์  วงศ์วรชาติ
29  34838  นางสาว  ธิดารัตน์  หิรันรัตน์
30  34845  นางสาว  วราเนตร   อัจฉริยประดิษฐ์
                         โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
         รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/9 ปี การศึกษา 2551 / ครูเอื ้อมพร ธนภัทร , ครูสาโรช แดงเพ็ง
                  ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34881     นางสาว  ชนินทร       ลือสันเทียะ
 32    34892     นางสาว  พีรยา       เนตตกุล
 33    36983     นางสาว  วรัญญา       สุขปรุง
 34    34719     นางสาว  ธนารัตน์      เตชะสิทธินนท์
 35    37672     นางสาว  ฤทัยธิดา      ด่านพงศกร
 36    37710     นางสาว  อรพันธ์      มือสันทัด
 37    37715     นางสาว  ปวีณา       ฤทธิรุตม์
 38    37723     นางสาว  วนิดา       กองสุวรรณ
 39    37811     นางสาว  อรณิชา       ขําสุข
 40    37842     นางสาว  จิตติมา      นาคนิยม
 41    37844     นางสาว  ดารารัตน์     จุ้ยละออง
 42    37854     นางสาว  อมรรัตน์      จันทร์ เดชะ
 43    37856     นางสาว  อลิษา       ลิ ้มสุวรรณ
 44    37857     นางสาว  อังศณา       ฉิมงาม
 45    37858     นางสาว  อัญชลี       มือสันทัด
 46
 47
 48
 49
                          โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                         ั
         รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/10 ปี การศึกษา 2551 / ครูณฐพงศ์ ลําภูทอง , ครูปรมัย ศรี ชาติ
                  ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 1    33872     นาย   ทศพร          เวชโพธิ์
 2    34474     นาย   นาวิน            ์
                            ศิลปพรหมมาศ
 3    34578     นาย   ณัฐพงศ์        คงคานิจ
 4    34641     นาย   พิชานนท์        ประเคนแก้ ว
 5    34701     นาย   พรภูมิ         ภู่ขวัญเมือง
 6    34738     นาย   กิติศกดิ์
                   ั         เถาปล้ อง
 7    34744     นาย   ขนะศักดิ์       ปรีชามาตร์
 8    34746     นาย   ณัฐวุฒิ            ั
                            ศรีจนทร์ แก้ ว
 9    34764     นาย   สิริโรจน์       มนต์ทพย์ ิ
 10    34801     นาย   จักรพงศ์        คงชนะ
 11    34807     นาย   เชิดศักดิ์       มานิตย์
 12    34810     นาย   ณัฐพงศ์        ฤกษ์ มี
 13    34814     นาย   ธีรภัทร        ศิริประภา
 14    34815     นาย   นพฤทธิ์        ข้ ามสมุทร
 15    34817     นาย   นาวิน         เที่ยงทัด
 16    34825     นาย   ศรายุทธ        สันทัดการ
 17    34873     นาย   วาสุรัตน์       เต็มสังข์
 18    34903     นาย   จัตตุพงษ์       ช่วยเพชร
 19    34906     นาย   ณัฐพงษ์       จันทร์ เพ็ง
 20    34909     นาย   ทรงศักดิ์      เทียนอําไพ
 21    34915     นาย   นพพล          ู
                           วิชโชติ
 22    36959     นาย   ประสานวุฒ      ชุมแสง
 23    37563     นาย   วิทยา        ศรีสมสุข
 24    37727     นาย   สมศักดิ์      รักษาผล
 25    37812     นาย   เกรียงไกร      รุกเขตต์
 26    37813     นาย   คิมหันต์      มาคะศิระ
 27    37814     นาย   จารุพงษ์      นวลมี
 28    37815     นาย   ณัฐกณฑ์       สุขสวัสดิ์
 29    37818     นาย   ปวสิทธิ์      ฤกษ์ มี
 30    37819     นาย   พงษ์ ธร       ชนะแรง
                         โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                         ั
         รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/10 ปี การศึกษา 2551 / ครูณฐพงศ์ ลําภูทอง , ครูปรมัย ศรี ชาติ
                  ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 31    37821     นาย   พีรพงศ์       ขาวสะอาด
 32    37822     นาย   สุขประชัย      สุขเจริญ
 33    37823     นาย   อนันต์       ทรงยินดี
 34    37862     นาย   นฤมิตร       จันทร์ ประนต
 35    34900     นางสาว  ศิริณา       สิงห์สวัสดิ์
 36    36960     นางสาว  ภัทรชลาภรณ์     อดทน
 37    37768     นางสาว  วริษา        จุลคลํ ้า
 38    37816     นางสาว  ศิริกัลยา      จงไกรจักร
 39    37824     นางสาว  กิ่งกาญจน์     แก้ วรักษ์
 40    37825     นางสาว  จันทณีย์      บุรีกัน
 41    37827     นางสาว  เบญจวรรณ      อรุณ
 42    37828     นางสาว  ปาจรีย์       แจ้ งสว่าง
 43    37829     นางสาว  พรพิมล        วงนาญาติ
 44    37830     นางสาว  พัสวี         แสงทวี
 45    37831     นางสาว  วนิดา         แก้ วเกตุ
 46    37832     นางสาว  วิลาวรรณ          ุั
                            วงศ์สวฒน์
 47    37844     นางสาว  ศศิภรณ์        เบญจกุลรัตน์
 48
 49
 50
                          โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                        ่
        รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/11 ปี การศึกษา 2551 / ครูจีรวรรณ เทพบุญศรี ,ครูวาสนา ศรี ชวง
                 ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34416     นาย   ธารณธร        จิระกุลดิลก
 2    34467     นาย   ซุ้ลกิฟรี       มะยีแต
 3    34635     นาย   ทวีศกดิ์
                    ั        รักคลี่
 4    34688     นาย   ณัฐวุฒิ        มากอําไพ
 5  34698  นาย   พัชรพล    เมฆอัมพร
 6  34704  นาย   วัฒนศักดิ์  สิทธิเกษร
 7  34706  นาย   ศุภณัฐ    เจี่ยกุญธร
 8  34819  นาย   พงศธร    กองกาย
 9  34937  นาย   อนุรักษ์   เทพมณี
10  36015  นาย   เทพทัต    หมุนสนิท
11  34640  นาย   นัทธพงศ์   มาสศร
12  34655  นาย   อานันท์       ู
                  อรวิบลย์ศิริ
13  37677  นาย   กษิดิศ    กัลยกรกุล
14  37689  นาย   ศุภศิษฏ์   สิทธิวิภทรั
15  37728  นาย   วุฒิชยั   ตระหง่าน
16  37729  นาย   อธิรัตน์   ไทยประดิษฐ์
17  37743  นาย   ชนะศาล    สัตยธีรานนท์
18  37840  นาย   ภูวนัย    โพธิ์คีรี
19  38689  นาย   ปรัชญา    อ่อนบุญ
20  38717  นาย   ภานุพงศ์   อุบลกาญจน์
21  34488  นางสาว  เกศกนก    หนูแท้
22  34511  นางสาว  วิไลลักษณ์  คําชุม
23  34538  นางสาว  กนกพร    ธรรมวิจิตรกุล
24  34569  นางสาว  สุกานดา   แย้ มแสง
25  34620  นางสาว  สุชาดา    พรหมฤทธิ์
26  34656  นางสาว  กรวิกา    เจริญบุญเดช
27  34659  นางสาว  ชุติมา    ชุมขุน
28  34663  นางสาว  มณฑินี       ุั
                  วงศ์สวฒน์
29  34675  นางสาว  สุวิชาดา   บุญสัตย์
30  34680  นางสาว  อรุณรัตน์  กาทอง
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                        ่
        รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/11 ปี การศึกษา 2551 / ครูจีรวรรณ เทพบุญศรี ,ครูวาสนา ศรี ชวง
                 ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34682     นางสาว  อัจจิมา      ทองสุบรรณ
 32    34720     นางสาว  ธัญญลักษณ์    สุขนคร
 33    34736     นางสาว  สุธินี      คงเกิด
 34    34774     นางสาว  ชลวรรณ      สงวนศักดิ์
 35    34779     นางสาว  ปรัชญาศิริ    หะรังศรี
 36    34783     นางสาว  วรรธนา      ม่านสะอาด
 37    34890     นางสาว  เปรมยุดา     สินธูระหัฐ
 38    34894     นางสาว  รัชนี       สังปริเมน
 39    36957     นางสาว      ิ
                 พันธ์ทพย์     ปราชญ์นคร
 40    37707     นางสาว  ปรารถนา      ศรีสวรรณุ
 41    37713     นางสาว  ฐิ ติพร      อารีรัตน์
 42    37714     นางสาว  ฐิ ติมา      ศิริสงข์ ั
 43    37720     นางสาว  มาริษา      สายทองเพชร
 44    37721     นางสาว  เมวดี          ั
                          พินนชัย
 45    37726     นางสาว  อุไรวรรณ     ตันเจริญ
 46    37734     นางสาว  ปทุมพร      พวงเพ็ชร
 47    37740     นางสาว  สุประภา      เพ่งพิศ
 48    37804     นางสาว  ปิ ยวรรณ     ใจเปี่ ยม
 49    37805     นางสาว  พรชนก         ุ
                          ชูสวิแสง
                      โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
                                              ุ ั
 รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ปี การศึกษา 2551 / ครูวีระชัย รัชดาจารุรัตน์ , ครูพฒิพฒน์ เผือกเนียร
         ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34409     นาย   กีรติ       ชนชีวฒน์ั
 2    34410     นาย   คณัสนันท์     บัวกิ่ง
 3    34420     นาย   พิรเศรษฐ์     นาคสังข์
 4    34421     นาย   พีรเดช       พิเชียรนวกุล        สรุ ปสถิติประจาเดือน
 5    34425     นาย   วรัตถ์       ศิวายพราหมณ์    เดือน    ชาย  หญิง    รวม
 6    34426     นาย   วัชรพงษ์      รัตนเทพี      พ.ค.
 7    34427     นาย   วีรชาติ      กาลปั กษ์     มิ.ย.
 8    34429     นาย   สิทธิศกดิ์ั    บัวครื ้น     ก.ค.
 9    34484     นาย   สันติ       ลาภสุวรรณวงศ์   ส.ค.
 10    34526     นาย      ั
                 ปริพนธ์      หมั่นค้ า     ก.ย.
 11    34652     นาย   อนุพงศ์      ทวยนาค       ต.ค.
 12    34700     นาย   ภานุวฒน์ั     คงตระกูล      พ.ย.
 13    37665     นาย   ณัฐพล       นิสภา       ธ.ค.
 14    37666     นาย   ธนาพงศ์      ชูละออง      ม.ค.
 15    37667     นาย   นิติธร       วรรณโกวัฒน์    ก.พ.
 16    37668     นาย   นินนาท       แจ่มเล็ก      มี.ค.
 17    37834     นาย   เชาว์       ศานติประพันธ์   เม.ย
 18    34434     นางสาว  กฤติกา       ทองแดง
 19    34435     นางสาว  ขวัญเรือน     คุ้มเพชร
 20    34439     นางสาว  ญาณิศา       มิตรภาพ
 21    34442     นางสาว  ณัฐนันท์      สังข์ชู
 22    34443     นางสาว  ธนาภรณ์      ศรศักดา
 23    34445     นางสาว  ปวีนา       ไกรวิลาศ
 24    34447     นางสาว  เปมิกา       อุดมสุขสวัสดิ์
 25    34455     นางสาว  วิไลลักษณ์     พันธุ์สถิตย์วงศ์
 26    34456     นางสาว  ศิริณา       พรมเล็ก
 27    34458     นางสาว  ศิวพร       วิชาชูเชิด
 28    34460     นางสาว  สุวิมล       พราห์มศรีชาย
 29    34516     นางสาว  อาทิตยา      กุวลัยรัตน์
 30    34549     นางสาว  ณัฐชยา       มิ่งแก้ ว
 31    34677     นางสาว  แสงระวี      อนุกูล
 32    37669     นางสาว  แกมนิกา      แทนไธสง
 33    37670     นางสาว  ปิ ยนุช      ดวงสวัสดิ์
 34    37671    นางสาว     พิระภรณ์     ชมชื่น
 35    37675    นางสาว     อทิตยา      มีชยั
 36    37676    นางสาว     อาริยา       ๋
                            ตัวโรย
 37    37698    นางสาว     ศุลีพร      บุญคงเสน
 38    37724    นางสาว     อาฑิยา         ั
                            ศรีวิสย


                         โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
                                                         ่
         รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 ปี การศึกษา 2551 / ครูเตือนใจ จิ ้วตระกูล , ครูนิรา ศรี ชวง
                  ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ ชื่อสกุล
  1    34418    นาย      ปั ญญา      อ่วมอ่อน
  2    34419    นาย      พฤทธิพงศ์    เพชรช่วย
  3    34463    นาย      ก้ านตอง     เหมะ
  4    34466    นาย      คทาหัตถ์     สายแจ้ ง
  5    34473    นาย      นฤดม       วิโนทัย
  6    34530    นาย      รักสิทธิ์    เทวชู
  7    34534    นาย      สุกนต์ธี     พูลชัย
  8    34588    นาย      ศุภณัฐ      จันทร์ ทพ ั
  9    34913    นาย      ธัญเทพ      ผลอุดม
 10    37679    นาย         ั
                    พิพฒพงศ์     กรแก้ ว
 11    37681    นาย      ไวรุ่ง      ตัน
 12    37682    นาย      สรัช       พงษ์ จิตภักดิ์
 13    37683    นาย      อนุ       ศักดิ์พิบาล
 14    37690    นาย      เสกสรร      จันทร
 15    37701    นาย      ธณา       ชุมพูนช ุ
 16    37703    นาย      อนุพงษ์     พิมพา
 17    34438    นางสาว     ชนิกานต์     จุลเนียม
 18    34441    นางสาว     ณัฐกานต์     ศรีประเสริฐศิลป์
 19    34444    นางสาว     นริศรา      รัตนศิลา
 20    34454    นางสาว     วิธิดา      พานิช
 21    34457    นางสาว     ศิริพร      แถมพิทกษ์  ั
 22    34461    นางสาว     เหมือนแพร    วิทยายงค์
 23    34492     นางสาว  จุติธร        ภิโสรมย์
 24    34497     นางสาว  ทิพวรรณ        นาถนวผดุง
 25    34498     นางสาว  ธนภรณ์        ทองอินทร์
 26    34501     นางสาว  พรพรรณ        รัตนดากุล
 27    34502     นางสาว  พรรษพร        อุตมะพงศ์
 28    34506     นางสาว  รัชนี         ศุภวิทย์
 29    34509     นางสาว  วิชชุดา        จันทร์ เพ็ง
 30    34513     นางสาว  สุดารัตน์       ศรีเลิศ
                       โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
                                                        ่
        รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 ปี การศึกษา 2551 / ครูเตือนใจ จิ ้วตระกูล , ครูนิรา ศรี ชวง
                 ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34541     นางสาว  กอบกาญจน์       คูกิติรัตน์
 32    34546     นางสาว  ญาณิศา        สินสุภา
 33    34547     นางสาว  ฑีรณุฏฐ์       คงทอง
 34    34556     นางสาว  พิชญ์สินี          ิ ั
                            วงศ์ทพย์พนธ์     สรุ ป
 35    34559     นางสาว  ภูรี         อําพันสุข      สถิติ
                                       เดือน        ชาย   หญิง    รวม

 36    34565     นางสาว  ลมสงบ         หอมเศรษฐี       พ.ค.

 37    34601     นางสาว  ณัฐธยาน์       ฐากูรจิรนนท์     มิ.ย.

 38    34603     นางสาว  ธัญลักษณ์       ประสานวุฒิ      ก.ค.

 39    34671     นางสาว  สินีนารถ       ชาวสวน        ส.ค.

 40    34674     นางสาว    ั
                 สุภจฉรี        พุกกะณะสุต      ก.ย.

 41    34679     นางสาว  อรุณทิพย์       ปานช่วย        ต.ค.

 42    34880     นางสาว  เกศวดี        นามวงศ์        พ.ย.

 43    37684     นางสาว  ธนิตา         เกษร         ธ.ค.

 44    37692     นางสาว  ณัฐรุจา        พุทธพรประสิทธิ์    ม.ค.

 45    37694     นางสาว  ธิดารัตน์       จันทร์ กรุง      ก.พ.

 46    37696     นางสาว  ภิรมยา        สิทธิไกรพงษ์     มี.ค.
 47    37709     นางสาว  อรนุช      ศรีทรัพย์    เม.ย

 48    37732     นางสาว  ธันยา      คงคาภิรมย์
 49    37802     นางสาว  บุญญาพร     ปฐมพรหมมา
 50    37806     นางสาว  พิมพ์ชนก     รัฐการ
 51    37845     นางสาว  ตลียา      รัตนจํานงค์
 52    37855     นางสาว  อมรรัตน์     เมฆกระจ่าง
                     โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
    รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/3 ปี การศึกษา 2551 / ครูวราภรณ์ วิมล , ครูทศพณ สมบัตินา
            ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
  1    34413     นาย   เทวฤทธิ์     ประพันธ์
  2    34423     นาย   มาณพ       ศรีสงกา
  3    34480     นาย   พุฑฒิพงศ์    ธิชากรณ์
  4    34528     นาย   พงศ์ภคั     ยังมีวิทยา
  5    34531     นาย   วศินชัย     จรูญวงศ์
  6    34593     นาย   เอกวัฒน์     รุจิอมรวัฒน์
  7    36046     นาย   ศักดาวุธ         ้
                          สร้ อยชัน
  8    37680     นาย   ยุทธพร      พยัคฆี
  9    37688     นาย   วัชระ      ทองดี
 10    37704     นาย   อนุสรณ์     จันทร
 11    37798     นาย   วิรพล       เพ็ชรทอง
 12    34453     นางสาว  วรรณพร      สวัสดิ์ละคร
 13    34487     นางสาว  กมลชนก      อินทะเสม
 14    34489     นางสาว  จตุพร       เจริญพรธรรมา
 15    34496     นางสาว  มิ่งกมล      วรดี
 16    34505     นางสาว  รงรอง       อ่างแก้ ว
 17    34508     นางสาว  วราภรณ์      เพราแดง
 18    34510     นางสาว    ั
                 วิณฐสุดา     ใจทัน
 19    34517     นางสาว  อุรัสยา      สังข์เพ็ชร
 20    34540     นางสาว  กฤษญา       อุ่นเรือน
 21    34542     นางสาว  เกศสุดา      ปานสุวรรณ
 22    34543     นางสาว  จงรักษ์      สถาพรนุวงศ์
 23    34544     นางสาว  จีรพรรณ      บุญฤทธิ์
 24    34552     นางสาว  นันทวดี      ธุวธาดา
 25    34562     นางสาว  เมวดี       ษรเกตุ
 26    34566     นางสาว  สราลี       เอื ้อสุขอารี
 27    34600     นางสาว  ณัฏฐพร      ตรีวงศ์
 28    34605     นางสาว  ธิดารัตน์     เพ็งคล้ าย
 29    34607     นางสาว  ปุณยาพร      ศรีสเุ ทพ
 30    34617     นางสาว  สโรชา       หอมจันทร์
                       โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
    รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/3 ปี การศึกษา 2551 / ครูวราภรณ์ วิมล , ครูทศพณ สมบัตินา
            ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34658     นางสาว  จุฑาดา      รักสวัสดิ์
 32    34661     นางสาว  ณัฐกานต์     พันธุวงศ์
 33    34667     นางสาว  วาสินี      ทองแดง
 34    34668     นางสาว  วิศิตา      แพชนะ            สรุ ปสถิติประจาเดือน
 35    34678     นางสาว  หรัญญา        คงแก้ ว        เดือน       ชาย   หญิง     รวม

 36    34721     นางสาว  ธันย์ชนก       เชื ้อแกม       พ.ค.

 37    34788     นางสาว  สุจิตตรา       ลํายอง         มิ.ย.

 38    34886     นางสาว  ธนพร         ชินประเสริฐ      ก.ค.

 39    34952     นางสาว  สไบทิพย์       มุขน้ อย        ส.ค.

 40    36955     นางสาว  ชไมพร        แพทย์พงษ์       ก.ย.

 41    36973     นางสาว  จุฑารัตน์      สิทธิยากรณ์      ต.ค.

 42    37674     นางสาว  สุดารัตน์          ุ
                            เสน่ห์นกูล      พ.ย.

 43    37691     นางสาว  กมลชนก        ทองรอด         ธ.ค.

 44    37697     นางสาว  ศุภรัตน์       ดิษมาตย์       ม.ค.

 45    37705     นางสาว  ชนานันท์       ผุดเพชรแก้ ว     ก.พ.

 46    37708     นางสาว  พรธีรา        พยัฆเวช        มี.ค.

 47    37733     นางสาว  นารถลดา       ช่างประดิษฐ์     เม.ย

 48    37738     นางสาว  ศิริกาญจน์      ฤทธิเดช
 49    37739     นางสาว  ศุภกานต์       พนัสนาชี
 50    37809     นางสาว  สิริกาญจน์      เที่ยงทอง
 51    37847     นางสาว  เพ็ญพิชชา      วรศักตยานันต์
 52    37848     นางสาว  รุ่งทิวา       เตียวยอด
                       โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
                                      ุ
       รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 ปี การศึกษา 2551 / ครูศภลักษณ์ วิไลจิตต์ , ครูมานิตย์ ลิ่มสกุล
                ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34422     นาย   มณฑล         ขาวสอาด
 2    34468     นาย   ณัฐนันท์       จุมศิลป์
 3    34470     นาย   ธนชาติ        มณีโชติ
 4    34477     นาย   พงศธร        น่วมทนัง
 5  34518  นาย   กฤช      ศิริประภา
 6  34579  นาย   ทรงวุฒิ    เพชรเจริญ
 7  34584  นาย      ั
           ภูริวฒน์    จันทร์ นวน
 8  34630  นาย   กิติกุล    โอสถ
 9  34684  นาย   จักรพงษ์    บัวขันธ์
10  34743  นาย   เจียระไน    เพ็ชรวงศ์
11  34767  นาย   เสฐี ยรพงษ์  เกียงสุภา
12  34795  นาย   กุลวิทย์    ขาวปลัง ่
13  34869  นาย   พุทธิพงศ์   เลขะชัยวรกุล
14  34875  นาย   ศรัณย์     สุขประวิทย์
15  34911  นาย   ธนาทิป     แก้ วนาโพธิ์
16  34927  นาย   วรากร     โรสเรส
17  34928  นาย   วัชรพงศ์      ั
                   ศรีพกตร์
18  34932  นาย   สรศักดิ์    ขอเหล็ก
19  37687  นาย   รณพงศ์     จุลคลํ ้า
20  37742  นาย   เจนณรงค์    หะรังศรี
21  37796  นาย   นครินทร์    จันทาโภ
22  37797  นาย   พงศกร     ชนะ
23  34507  นางสาว  วัณณินา    สุวรรณสว่าง
24  34512  นางสาว  สุกัญญา    อินทนาศักดิ์
25  34560  นางสาว  มัณฑนา     มณฑาทอง
26  34597  นางสาว  จรัญญา     ช่วยนุ่ม
27  34613  นางสาว  วรรณพร     จินดาพรหม
28  34662  นางสาว  นิพาดา     มนูเสวต
29  34673  นางสาว  สุทธิพร    ลือชัย
30  34676  นางสาว  เสาวลักษณ์   สุทธิพร
                โรงเรี ยนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
                                      ุ
       รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 ปี การศึกษา 2551 / ครูศภลักษณ์ วิไลจิตต์ , ครูมานิตย์ ลิ่มสกุล
                ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34722     นางสาว  ธารทิพย์      ทองเขียว
 32    34723     นางสาว  ชญานันท์      สุขจันทร์
 33    34728     นางสาว  รัตนันท์      แพรักษา
 34    34730     นางสาว  ศิยาพร       เบ้ าหนองบัว             สรุ ปสถิติประจาเดือน
 35    34782     นางสาว  ฤดีรัตน์      พรหมโยธา        เดือน       ชาย   หญิง     รวม

 36    34834     นางสาว  ธันยพัฒน์          ั
                           ตติยวิวฒน์       พ.ค.

 37    34841     นางสาว  ปุณณิศา         ั
                           ศิริสงข์         มิ.ย.

 38    34889     นางสาว  ปุณญาพร          ุ
                           ศรีสวรรณ         ก.ค.

 39    34943     นางสาว  จุฑารัตน์     สมศรี          ส.ค.

 40    34951     นางสาว  วิษวรรณ      กรดหนู          ก.ย.

 41    34955     นางสาว  อุมาพร       ใจดี          ต.ค.

 42    35386     นางสาว   ่ ้
                 เพืองฟา      อินทรสุภา        พ.ย.

 43    37673     นางสาว  ศตายุ       กรดหนู          ธ.ค.

 44    37699     นางสาว  อัญรัตน์     วงษ์ ประเสริฐ      ม.ค.

 45    37716     นางสาว  ปาริษา       สุขสวัสดิ์       ก.พ.

 46    37719     นางสาว  มนทิยา       ภักดีคง         มี.ค.

 47    37737     นางสาว    ั
                 วีนสรินทร์     เพชรโทน         เม.ย

 48    37801     นางสาว  ชุติกาญจน์     สุรัตนกูล
 49    37849     นางสาว  วรรวิสา       ้
                           ตังอัจฉริยกุล
 50    37852     นางสาว  ศิริวรรณ      นามจันทร์
 51
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                       ั
     รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 ปี การศึกษา 2551 / ครูนภาพันธ์ รัตนเวชชาพัฒน์ , ครูชํานาญ นิพทธชุติ
              ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว             ชื่อ ชื่อสกุล
  1    34428     นาย   ศรัณยู         รอดพันธ์
  2    34479     นาย   พารณ          สุวรรณบูรณ์
  3    34482     นาย   วรพงศ์         โกฎเพชร
  4    34527     นาย   พงศ์พล         เพชรนาจักร
  5    34533     นาย      ู
                 สิริภมิ        ศักดาณรงค์
  6    34577     นาย   ณัฐพงศ์        จิตมั่น
  7    34642     นาย   พีรวัส         จิตต์รื่น
  8    34643     นาย   ภาณุพนธ์   ั     เวชสุนทร
  9    34649     นาย   สิทธิเดช        เนตรัก
 10    34769     นาย   อภิชจจ์ั        โชดกวณิชย์
 11    34935     นาย   สิทธิศกดิ์ ั      เพชรศรี
 12    37711     นาย   วนัสศิลป    ์    เรืองสุรีโรจน์
 13    37664     นาย   จิตวัฒน์        วิจิตรถาวร
 14    37686     นาย   กิตติกร        นพเก้ า
 15    37799     นาย   ศุภณัฐ         พรกําเหนิดทรัพย์
 16    34459     นางสาว  สาลินี         สุขภิลาภ
 17    34500     นางสาว  นันทิกานต์       กล้ าเวช
 18    34558     นางสาว  พิมวดี         ดีบก  ุ
 19    34561     นางสาว  มุจลินท์        รักชาติ
 20    34564     นางสาว  ศิวาพัชร์          ั
                             ภู่ขนเงิน
 21    34567     นางสาว  สริตา         สกุลปั กษ์
 22    34572     นางสาว  อรุณโรจน์       ภักดีอกษร ั
 23    34594     นางสาว  กมลชนก         ภักดีคง
 24    34598     นางสาว  จารุพนธ์ ั       แจ่มประวิทย์
 25    34606     นางสาว  นลินี         กลิ่นทองแดง
 26    34612     นางสาว  ลดามาศ         เดือนฉาย
 27    34618     นางสาว  สิริกาญจน์        ้
                             ตังเรืองเงิน
 28    34623     นางสาว  อังคณา         จีนฉิม  ้
 29    34626     นางสาว  อุมาพร         คลี่เกษร
 30    34665     นางสาว วนัสดา       แก้ วนนท์
                       โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                       ั
     รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 ปี การศึกษา 2551 / ครูนภาพันธ์ รัตนเวชชาพัฒน์ , ครูชํานาญ นิพทธชุติ
              ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34713     นางสาว  ขวัญชนก      เกิดแก้ ว
 32    34732     นางสาว  ศุภานิช      กุ้ยติ ้ว
 33    34735     นางสาว  สุจินดา      โตวังจร
 34    34780     นางสาว  ปิ ยวรรณ           ั
                          บุรินทร์ วฒนา            สรุ ปสถิติประจาเดือน
 35    34791     นางสาว  อาทิตา           ุ
                          ตันติบญทวีวฒน์ั    เดือน       ชาย   หญิง       รวม

 36    34884     นางสาว  ณัฐชยา      พรมนุช         พ.ค.

 37    34887     นางสาว  ปวีรา       เนตตกุล         มิ.ย.

 38    34897     นางสาว  วรัญญา      พันแทน         ก.ค.

 39    34946     นางสาว  บุญญิสา      พนาลัย         ส.ค.

 40    37685     นางสาว  นันทกานต์     ปานสง          ก.ย.

 41    37695     นางสาว  ภัศรา       ดําทุ่งหงษ์       ต.ค.

 42    37725     นางสาว  อารยา       ชุมเกษียร        พ.ย.

 43    37736     นางสาว  พรรณภา      ครองทรัพย์       ธ.ค.

 44    37741     นางสาว  อภิญญา      โพธิ์ทอง        ม.ค.

 45    37771     นางสาว  สุจินดา      ชิตรัตถา        ก.พ.

 46    37851     นางสาว  ศิประภา      ซาหล่อน         มี.ค.

 47    37853     นางสาว  สุธินี      ปั นม้ า        เม.ย

 48
 49
 50
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                 ุ
      รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/6 ปี การศึกษา 2551 / ครูถนอมชัย แสงจันทร์ , ครูสจีรวัฒน์ บุญช่วย
               ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
  1    34424     นาย   ฤทธิชย  ั    นุ่นแก้ ว
  2    34519     นาย   กฤตเมธ      ศรียาภัย
  3    34532     นาย   ศรายุทธ      โพธิ์น้อย
  4    34582     นาย   พัฒนะพงษ์     หอมจันทร์
  5    34628     นาย   กฤษณะ       ชัมภูชนะ
  6    34634     นาย   ณัฐวัฒน์     ฉลวยศรีเมือง
  7    34646     นาย   วีรพล       สายล
  8    34651     นาย   อนุชิต      หอมทอง
  9    34686     นาย   โชติวฒน์ั     ลิ ้มแสงอุทย ั
 10    34829     นาย   อภิชย ั      สุชีพ
 11    34632     นาย   เจษฎา       แซ่ลิ่ม
 12    34918     นาย   พีรพงษ์      สิทธิวงศ์
 13    37678     นาย   ตุลยวัต      มหาวงศ์
 14    37700     นาย   ธงชัย       ภู่ธงแก้ ว
 15    37757     นาย     ิั
                 สุทวส       เลื่อมใสธรรม
 16    37795     นาย   ณัฐวุฒิ      กาญจนคีรีวงศ์
 17    37835     นาย   ธนกฤต       รักษ์ เกลี ้ยง
 18    37838     นาย   พรสถิตย์     คงสุผล
 19    37839     นาย   ภาคภูมิ      ศรียาภัย
 20    34452     นางสาว  วนิดา       สินณรงค์
 21    34462     นางสาว  อรวรรณ      ประสารวุฒิ
 22    34504     นางสาว  มุกวจี      กอสนาน
 23    34548     นางสาว  ณัฐกานต์     ฟูกลิ่น
 24    34553     นางสาว  ปนัสยา      เล็กวารี
 25    34602     นางสาว  ทิวลิป      สุขปะทิว
 26    34615     นางสาว    ิ
                 ศิริทพย์       ขวัญสมคิด
 27    34619     นางสาว  ศิริขวัญ       คุณทรหาร
 28    34627     นางสาว  อุราภรณ์       เฉกแสงทอง
 29    34660     นางสาว  ชุติมา        สุตราม
 30    34716     นางสาว  เกศินี        สันติวิมล
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                 ุ
      รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/6 ปี การศึกษา 2551 / ครูถนอมชัย แสงจันทร์ , ครูสจีรวัฒน์ บุญช่วย
               ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34775     นางสาว  ณัฐณิชา             ั
                            เอื ้ออารีศกดา
 32    34836     นางสาว  ชุติมณฑน์      กล่อมสมบัติ
 33    34882     นางสาว  ชลิตา        จันทร์ ทพ ั
 34    34888     นางสาว  ปิ ยธิดา       เอี่ยมกิจ            สรุ ปสถิติประจาเดือน
 35    34950     นางสาว     ิ
                 สุภชฌาย์       นุชนิยม       เดือน       ชาย   หญิง     รวม

 36    36956     นางสาว  สมวรรณ        แขนงามขํา      พ.ค.

 37    37706     นางสาว  ธนันญา        ด้ วงทอง      มิ.ย.

 38    37712     นางสาว  จีรวรรณ       ครึ่งธิ       ก.ค.

 39    37717     นางสาว  ผกายวรรณ       วรประชา       ส.ค.

 40    37718     นางสาว  พิลาสลักษณ์     รสอุทศ ิ      ก.ย.

 41    37735     นางสาว  ปาวีณต   ั     จันทับ       ต.ค.

 42    37767     นางสาว  รุ่งนภา       เพชรกําเนิด     พ.ย.

 43    37800     นางสาว  กุสมาุ        แข่งขัน       ธ.ค.

 44    37807     นางสาว  ศิริวรรณ       หุ้นส่วน      ม.ค.

 45    37808     นางสาว  สกุณี        ลิ่มซุ่น      ก.พ.

 46    37810     นางสาว  สุภสษา  ั      สังข์สม       มี.ค.

 47    37826     นางสาว  จิราพร        รัตนภักดี      เม.ย

 48    37850     นางสาว  วิภารัตน์      ปลื ้มจิตร
 49
                       โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                            ั
    รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/7 ปี การศึกษา 2551 / ครูขจี ทองคํานวน , ครูวชรินทร์ นพคุณ
            ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34636     นาย  เทพฤทธิ์       อิสรภาค
 2    34637     นาย  ธนวิชญ์       สอนวิสย ั
 3    34693     นาย    ุ
                นิติวฒิ         ู
                          พิบลย์
 4    34696     นาย  ปริย         สินธุ์สอาด
 5    34748     นาย  ธนกฤต        ปราชญ์นครเขตต์
 6    34822     นาย  ไพบูลย์       แดงสกล
 7    34861     นาย  ธฤต         โชติกสถิตย์
 8    34904     นาย  เฉลิมพล       พูนไชย
 9    34926     นาย  วนิจ         โสเสมอ
 10    34590     นาย  สมภูมิ        สุขารมย์
 11    34694     นาย  ปฐากูล        รอดคง
 12    34707     นาย  ศุภวุฒิ       ตรีเพชรสมคุณ
 13    34709     นาย  สราวุธ        ตรีทอง
 14    37744     นาย  ณรงค์        อบรม
 15    37745     นาย  ทวิพงษ์       ทะวะลี
 16    37746     นาย  ธนวัฒน์       ตันเจริญ
 17    37747     นาย  นิติณฐ ั       นาคหกวิค
 18    37748     นาย  นิรุตติ์       เรืองจันทร์
 19    37750     นาย  ปิ ยะรักษ์      เพชรคีรี
 20    37751     นาย  พงษ์ ประสิทธิ์    สามัญเมือง
 21    37752     นาย    ั
                พิพฒน์พงศ์      ศรัทธา
 22    37753     นาย   พีรณัฐ       ตรีสารวัฒน์
 23    37754     นาย   วัชรพงษ์      ๋
                           ปุยเจริญ
 24    37755     นาย   ศุภณัฐ       สงแก้ ว
 25    37756     นาย   สมชาย       มหาแก้ ว
 26    37758     นาย   อานนท์       เชยอุบล
 27    37759     นาย   อุดมศักดิ์     ชลชลา
 28    37760     นาย   อุดมศักดิ์     เรียบร้ อย
 29    37779     นาย   ภาณุพงศ์      แท่นอินทร์
 30    34726     นางสาว  ภัทราพร      กิจจะวัฒนะ
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                            ั
    รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/7 ปี การศึกษา 2551 / ครูขจี ทองคํานวน , ครูวชรินทร์ นพคุณ
            ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34771     นางสาว  กมลวรรณ      จันทร์ เพ็ญ
 32    34786     นางสาว  สิริกุล      พลอยน้ อย
 33    34844     นางสาว  มณีรัตน์      อบเชย
 34    34893     นางสาว  มัณฑนา       อารีย์สวัสดิ์       สรุ ปสถิติประจาเดือน
 35    34896     นางสาว  วรรณพร       เขียดน้ อย     เดือน    ชาย  หญิง    รวม

 36    34945     นางสาว  ณัฐสุดา       ่
                           งันบุญศรี     พ.ค.

 37    37761     นางสาว  กาญจน์วิลิญจ์   บุญประสิทธิ์    มิ.ย.

 38    37762     นางสาว  ธัญญารัตน์     มาตฒิวฒน์ั     ก.ค.

 39    37763     นางสาว  ธิดารัตน์     อรัญญะ       ส.ค.

 40    37764     นางสาว  เบ็ญจวรรณ     ทองเพชร      ก.ย.

 41    37766     นางสาว  มุขระวี      อ้ นทอง      ต.ค.

 42    37769     นางสาว  สวลี        ประกฤติภมิ ู    พ.ย.

 43    37770     นางสาว  สิริวรรณ      พงศ์เมธากุล    ธ.ค.

 44    37772     นางสาว  สุนิสา       คล้ ายอักษร    ม.ค.
 45    37773     นางสาว  อภิญญา       สาตสี         ก.พ.

 46    37774     นางสาว  อังคณา       เพชรหาญ        มี.ค.

 47    37775     นางสาว  อัญญาพร       ดีสมุทร        เม.ย

 48    38687     นางสาว  กุลธิดา       ซังธาดา
 49    38688     นางสาว  ลัฐิกา       เลาห์ประเสริฐ
 50
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                      ุ         ุ ั
       รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/8 ปี การศึกษา 2551 / ครูสนทร หังสเนตร, ครูสภคธิณี ชริ นทร์ สาร
                ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34575     นาย   กิตติศกดิ์
                     ั      มณีสาร
 2    34708     นาย   สรเกษ        นพชํานาญ
 3    34741     นาย   กัณตชาติ      กุลดาววงศ์
 4    34751     นาย   นนทนันท์      วรรณ์ทอง
 5    34755     นาย   จุนชา        พยุหกฤษ
 6    34757     นาย   ศราวุฒิ       แก้ วมั่น
 7    34760     นาย   สรายุทธ์      เพชรประพันธ์
 8    34761     นาย   สหรัฐ        ดนตรีนาค
 9    34762     นาย   สินธนา          ั
                           ศิริมงคลา
 10    34827     นาย   สราวุธ       กรรณสุรางค์
 11    34931     นาย   สมิทธิ์            ้
                           วิเชียรเกือ
 12    37817     นาย   นฤพนธ์       ชูช่วย
 13    34740     นาย   คฑาวุธ       เรืองจันทร์
 14    34859     นาย   ณัฐวุฒิ         ุ
                           มีสวรรณ
 15    34910     นาย   ธนวุฒิ       พุทธคํา
 16    37776     นาย      ุ
                 กิตติคณ       แก้ วประการ
 17    37777     นาย   นฤดล           ั
                            วิชยดิษฐ
 18    37778     นาย   พัทธพงศ์       ปรีชาชน
 19    37780     นาย   วริทธิ์       เรืองประสม
 20    37781     นาย   วิวรรธน์       อุชภาพุ
 21    37841     นาย   วิกรานต์       จันทะโกมล
 22    34503     นางสาว  ภัทรพร        สังข์แก้ ว
 23    34545     นางสาว  ชนิดา        นวลช่วย
 24    34551     นางสาว  นันท์ชนก             ุ
                            รัศมีสนทรางกูล
 25    34625     นางสาว  อุณาโลม       ทศฐารัง
 26    34666     นางสาว  วฤนทร        สุบงกช
 27    34715     นางสาว  จันทร์ จิรา     นวลปง   ้
 28    34776     นางสาว  ณัฐวีร์       พิชิตชลพันธุ์
 29    34781     นางสาว  ภาวินี        จุลมูล
 30    34785     นางสาว  สิราวัล       สุนนทะ ั
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                      ุ         ุ ั
       รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/8 ปี การศึกษา 2551 / ครูสนทร หังสเนตร, ครูสภคธิณี ชริ นทร์ สาร
                ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34835     นางสาว  ขวัญฤดี       เปี ยสกุล
 32    34840     นางสาว  ปิ ยวรรณ       น้ อยศรี
 33    34885     นางสาว  ตวงทอง        สรรคภัณฑ์
 34    34895     นางสาว  รัตชา        ปานประเสริฐ           สรุ ปสถิติประจาเดือน
 35    34901     นางสาว  สุธาสินี       มีแก้ ว       เดือน       ชาย   หญิง     รวม

 36    34948     นางสาว  มนฑกานต์       เรืองหิรัญ      พ.ค.

 37    34953     นางสาว  อาภรณ์        สอนบุญ        มิ.ย.

 38    34954     นางสาว  อารีรัตน์      แสงทอง        ก.ค.

 39    35228     นางสาว  เสาวภา        พรมเล็ก       ส.ค.
 40    34599     นางสาว  ชลธิชา        ่
                           งันบุญศรี        ก.ย.

 41    34773     นางสาว  จีรนุช       นครเสด็จ        ต.ค.

 42    37765     นางสาว  พรรนภา       รินรส          พ.ย.

 43    37782     นางสาว  กรกนก       สมตน          ธ.ค.

 44    37783     นางสาว      ุ
                 เกียรติสดา     อัจฉราทิพย์       ม.ค.

 45    37784     นางสาว  จิตราพร      เพชรแดง         ก.พ.

 46    37786     นางสาว  ธวัลรัตน์     อัครวงษ์        มี.ค.

 47    37787     นางสาว  ภัสรา       มูลลักษณ์        เม.ย

 48    37789     นางสาว  วันวิสา         ่
                           แซ่ดาน
 49    37790     นางสาว  อรพรรณ       พูลสวัสดิ์
 50    37791     นางสาว  อัจฉรา       อินทบุตร
 51    37792     นางสาว  อัจฉรา       ฤคดี
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
        รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/9 ปี การศึกษา 2551 / ครูเอื ้อมพร ธนภัทร , ครูสาโรช แดงเพ็ง
                 ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34471     นาย   ธนทัต       จันทานนท์
 2    34535     นาย     ุ
                 อภิวฒิ       วัฒนไชย
3  34573  นาย   กิตติพงษ์  พรมมิตร์
4  34592  นาย   อานันทชัย  โทนชัยภูมิ
5  34648  นาย   ศิลปชัย   ศรีสภาุ
6  34653  นาย   อมฤต    ฉวาง
7  34763  นาย   สิริภาส   ภิรมย์รักษ์
8  34850  นาย   จักริน   ครุฑกาศ
9  34912  นาย   ธวัชชัย   วันดี
10  37702  นาย   นเรศ    เวชสุวรรณ
11  37793  นาย   เฉลิมพล    ้
                 ตังพันธ์
12  37836  นาย   บดินทร   วิเชียรรัตน์
13  37837  นาย   พงศ์ปณต   คําลี
14  38719  นาย   สุริเยนต์  แก้ วเกษม
15  34433  นางสาว  กมลรัตน์  ชุมแสง
16  34449  นางสาว  พรพิมล   ศรีชาย
17  34451  นางสาว  ริมฤทัย   ซัวเท้ ง
18  34486  นางสาว  กนกรัตน์  ธนะชัย
19  34493  นางสาว  ฐิ ติมา   ภูวินทร์
20  34555  นางสาว  ผกาภรณ์   แพรสมบูรณ์
21  34557  นางสาว  พิชญา    สาระรักษ์
22  34571  นางสาว  สุนิภา   นพรัตน์เขต
23  34610  นางสาว  เยาวภา   เอื ้องเรืองโรจน์
24  34611  นางสาว  โยธกา    ศรีขวัญ
25  34714  นางสาว  จันจิรา   จเรฤทธิ์
26  34737  นางสาว  อลิตา    วัฒนานนท์
27  34777  นางสาว  ณิชกานต์  ชนินทรเทพ
28  34792  นางสาว  อุมาภรณ์  วงศ์วรชาติ
29  34838  นางสาว  ธิดารัตน์  หิรันรัตน์
30  34845  นางสาว  วราเนตร   อัจฉริยประดิษฐ์
                       โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
        รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/9 ปี การศึกษา 2551 / ครูเอื ้อมพร ธนภัทร , ครูสาโรช แดงเพ็ง
                 ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34881     นางสาว  ชนินทร       ลือสันเทียะ
 32    34892     นางสาว  พีรยา       เนตตกุล
 33    36983     นางสาว  วรัญญา       สุขปรุง
 34    34719     นางสาว  ธนารัตน์      เตชะสิทธินนท์            สรุ ปสถิติประจาเดือน
 35    37672     นางสาว  ฤทัยธิดา      ด่านพงศกร        เดือน       ชาย   หญิง    รวม

 36    37710     นางสาว  อรพันธ์      มือสันทัด        พ.ค.

 37    37715     นางสาว  ปวีณา       ฤทธิรุตม์        มิ.ย.

 38    37723     นางสาว  วนิดา       กองสุวรรณ        ก.ค.

 39    37811     นางสาว  อรณิชา       ขําสุข         ส.ค.

 40    37842     นางสาว  จิตติมา      นาคนิยม         ก.ย.

 41    37844     นางสาว  ดารารัตน์     จุ้ยละออง        ต.ค.

 42    37854     นางสาว  อมรรัตน์      จันทร์ เดชะ       พ.ย.

 43    37856     นางสาว  อลิษา       ลิ ้มสุวรรณ       ธ.ค.

 44    37857     นางสาว  อังศณา       ฉิมงาม         ม.ค.

 45    37858     นางสาว  อัญชลี       มือสันทัด        ก.พ.

 46                                     มี.ค.

 47                                     เม.ย

 48
 49
                         โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                       ั
        รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/10 ปี การศึกษา 2551 / ครูณฐพงศ์ ลําภูทอง , ครูปรมัย ศรี ชาติ
                ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 1    33872     นาย   ทศพร          เวชโพธิ์
 2    34474     นาย   นาวิน            ์
                            ศิลปพรหมมาศ
 3    34578     นาย   ณัฐพงศ์        คงคานิจ
 4    34641     นาย   พิชานนท์        ประเคนแก้ ว
 5    34701     นาย   พรภูมิ         ภู่ขวัญเมือง
 6    34738     นาย   กิติศกดิ์
                   ั         เถาปล้ อง
 7    34744     นาย   ขนะศักดิ์       ปรีชามาตร์
 8    34746     นาย   ณัฐวุฒิ            ั
                            ศรีจนทร์ แก้ ว
 9    34764     นาย   สิริโรจน์       มนต์ทพย์ ิ
 10    34801     นาย   จักรพงศ์        คงชนะ
 11    34807     นาย   เชิดศักดิ์       มานิตย์
 12    34810     นาย   ณัฐพงศ์        ฤกษ์ มี
 13    34814     นาย   ธีรภัทร        ศิริประภา
 14    34815     นาย   นพฤทธิ์        ข้ ามสมุทร
 15    34817     นาย   นาวิน         เที่ยงทัด
 16    34825     นาย   ศรายุทธ        สันทัดการ
 17    34873     นาย   วาสุรัตน์       เต็มสังข์
 18    34903     นาย   จัตตุพงษ์       ช่วยเพชร
 19    34906     นาย   ณัฐพงษ์       จันทร์ เพ็ง
 20    34909     นาย   ทรงศักดิ์      เทียนอําไพ
 21    34915     นาย   นพพล          ู
                           วิชโชติ
 22    36959     นาย   ประสานวุฒ      ชุมแสง
 23    37563     นาย   วิทยา        ศรีสมสุข
 24    37727     นาย   สมศักดิ์      รักษาผล
 25    37812     นาย   เกรียงไกร      รุกเขตต์
 26    37813     นาย   คิมหันต์      มาคะศิระ
 27    37814     นาย   จารุพงษ์      นวลมี
 28    37815     นาย   ณัฐกณฑ์       สุขสวัสดิ์
 29    37818     นาย   ปวสิทธิ์      ฤกษ์ มี
 30    37819     นาย   พงษ์ ธร       ชนะแรง
                        โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                       ั
        รายชื่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/10 ปี การศึกษา 2551 / ครูณฐพงศ์ ลําภูทอง , ครูปรมัย ศรี ชาติ
                ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว           ชื่อ ชื่อสกุล
 31    37821     นาย   พีรพงศ์       ขาวสะอาด
 32    37822     นาย   สุขประชัย      สุขเจริญ
 33    37823     นาย   อนันต์       ทรงยินดี             สรุ ปสถิติประจาเดือน
 34    37862     นาย   นฤมิตร       จันทร์ ประนต     เดือน       ชาย   หญิง    รวม

 35    34900     นางสาว  ศิริณา       สิงห์สวัสดิ์     พ.ค.

 36    36960     นางสาว  ภัทรชลาภรณ์     อดทน         มิ.ย.

 37    37768     นางสาว  วริษา        จุลคลํ ้า       ก.ค.

 38    37816     นางสาว  ศิริกัลยา      จงไกรจักร       ส.ค.

 39    37824     นางสาว  กิ่งกาญจน์     แก้ วรักษ์      ก.ย.

 40    37825     นางสาว  จันทณีย์      บุรีกัน        ต.ค.

 41    37827     นางสาว  เบญจวรรณ      อรุณ         พ.ย.

 42    37828     นางสาว  ปาจรีย์       แจ้ งสว่าง      ธ.ค.
 43    37829     นางสาว  พรพิมล        วงนาญาติ      ม.ค.

 44    37830     นางสาว  พัสวี         แสงทวี       ก.พ.

 45    37831     นางสาว  วนิดา         แก้ วเกตุ      มี.ค.

 46    37832     นางสาว  วิลาวรรณ          ุั
                            วงศ์สวฒน์      เม.ย

 47    37844     นางสาว  ศศิภรณ์        เบญจกุลรัตน์
 48
 49
 50
                         โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                       ่
       รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/11 ปี การศึกษา 2551 / ครูจีรวรรณ เทพบุญศรี ,ครูวาสนา ศรี ชวง
                ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว            ชื่อ ชื่อสกุล
 1    34416     นาย   ธารณธร        จิระกุลดิลก
 2    34467     นาย   ซุ้ลกิฟรี       มะยีแต
 3    34635     นาย   ทวีศกดิ์
                    ั        รักคลี่
 4    34688     นาย   ณัฐวุฒิ        มากอําไพ
 5  34698  นาย   พัชรพล    เมฆอัมพร
 6  34704  นาย   วัฒนศักดิ์  สิทธิเกษร
 7  34706  นาย   ศุภณัฐ    เจี่ยกุญธร
 8  34819  นาย   พงศธร    กองกาย
 9  34937  นาย   อนุรักษ์   เทพมณี
10  36015  นาย   เทพทัต    หมุนสนิท
11  34640  นาย   นัทธพงศ์   มาสศร
12  34655  นาย   อานันท์       ู
                  อรวิบลย์ศิริ
13  37677  นาย   กษิดิศ    กัลยกรกุล
14  37689  นาย   ศุภศิษฏ์   สิทธิวิภทรั
15  37728  นาย   วุฒิชยั   ตระหง่าน
16  37729  นาย   อธิรัตน์   ไทยประดิษฐ์
17  37743  นาย   ชนะศาล    สัตยธีรานนท์
18  37840  นาย   ภูวนัย    โพธิ์คีรี
19  38689  นาย   ปรัชญา    อ่อนบุญ
20  38717  นาย   ภานุพงศ์   อุบลกาญจน์
21  34488  นางสาว  เกศกนก    หนูแท้
22  34511  นางสาว  วิไลลักษณ์  คําชุม
23  34538  นางสาว  กนกพร    ธรรมวิจิตรกุล
24  34569  นางสาว  สุกานดา   แย้ มแสง
25  34620  นางสาว  สุชาดา    พรหมฤทธิ์
26  34656  นางสาว  กรวิกา    เจริญบุญเดช
27  34659  นางสาว  ชุติมา    ชุมขุน
28  34663  นางสาว  มณฑินี       ุั
                  วงศ์สวฒน์
29  34675  นางสาว  สุวิชาดา   บุญสัตย์
30  34680  นางสาว  อรุณรัตน์  กาทอง
                       โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
                                                       ่
       รายชื่อนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 5/11 ปี การศึกษา 2551 / ครูจีรวรรณ เทพบุญศรี ,ครูวาสนา ศรี ชวง
                ้
ลําดับที่ เลขประจําตัว          ชื่อ ชื่อสกุล
 31    34682     นางสาว  อัจจิมา      ทองสุบรรณ
 32    34720     นางสาว  ธัญญลักษณ์    สุขนคร
 33    34736     นางสาว  สุธินี      คงเกิด               สรุ ปสถิติประจาเดือน
 34    34774     นางสาว  ชลวรรณ      สงวนศักดิ์       เดือน       ชาย   หญิง     รวม

 35    34779     นางสาว  ปรัชญาศิริ    หะรังศรี        พ.ค.

 36    34783     นางสาว  วรรธนา      ม่านสะอาด        มิ.ย.

 37    34890     นางสาว  เปรมยุดา     สินธูระหัฐ       ก.ค.

 38    34894     นางสาว  รัชนี       สังปริเมน        ส.ค.

 39    36957     นางสาว      ิ
                 พันธ์ทพย์     ปราชญ์นคร        ก.ย.

 40    37707     นางสาว  ปรารถนา      ศรีสวรรณุ        ต.ค.

 41    37713     นางสาว  ฐิ ติพร      อารีรัตน์        พ.ย.

 42    37714     นางสาว  ฐิ ติมา      ศิริสงข์ ั       ธ.ค.

 43    37720     นางสาว  มาริษา      สายทองเพชร       ม.ค.

 44    37721     นางสาว  เมวดี          ั
                          พินนชัย         ก.พ.

 45    37726     นางสาว  อุไรวรรณ     ตันเจริญ        มี.ค.

 46    37734     นางสาว  ปทุมพร      พวงเพ็ชร        เม.ย

 47    37740     นางสาว  สุประภา      เพ่งพิศ
 48    37804     นางสาว  ปิ ยวรรณ     ใจเปี่ ยม
 49    37805     นางสาว  พรชนก         ุ
                          ชูสวิแสง

								
To top