Fin - DOC - DOC

Document Sample
Fin - DOC - DOC Powered By Docstoc
					  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
Інформація про ПАТ “АКБ “Київ”.


   ПАТ “АКБ “Київ” - кредитно-фінансова установа, що входить до єдиної банківської
системи України.
    Рішення про створення АБ “Київщина” прийнято установчою угодою від 25.11.92 р.,
а 19 травня 1993 р. за № 171 зареєстрований Національним банком України АКБ
“Київщина”. Згідно рішення Загальних зборів АКБ “Київщина” перейменований в АКБ
“Київ” з переходом до АКБ “Київ” всіх прав та зобов”язань АКБ “Київщина” (зміну назви
зареєстровано 7.12.95 р.).
    Відповідно до вимог Законів України”Про акціонерні товариства”, “Про банки і
банківську діяльність, Постанов Правління НБУ № 38 від 30.01.2009 р., № 53 від 6.02.2009 р,
.№ 225 від 16.04.2009 р. змінено назву банку на Публічне акціонерне товариство
“Акціонерний комерційний банк “Київ”.
   Організаційно-правова форма банку – публічне акціонерне товариство.
   Ідентифікаційний код - 14371869.
   Юридична адреса – Україна, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16/22.
   Звітний період - 2009 рік (з 1.01.2009 р. по 31.12.2009 р.).
   Функціональна валюта звітності – гривна, вимір - тисяча гривен (тис.грн.).
    Організаційна структура банку    затверджена рішенням Правління     № 11 від
15.12.2009р. (див. додаток).
   За станом на 31.12.2009 р. банк обслуговує 107308 клієнтів, яким відкрито 244713
рахунків, в тому числі карткових рахунків - 29567, 623 клієнтів працюють по системі
дистанційного обслуговування “Клієнт-банк”.
   Відділення здійснюють свою діяльність згідно Положення про відділення.
   Засновниками ПАТ    АКБ “Київ” є держава, юридичні та фізичні особи згідно
установчих документів.
   Зареєстрований статутний фонд на кінець звітного року становив 3567544 тис.грн.
   Валюта балансу банку зменшилась на 1691147 тис.грн. та складає 3196268 тис.грн.,
балансовий збиток становить 3264729 тис.грн.
Види діяльності.


   ПАТ «АКБ «КИЇВ» діє як універсальна банківська установа на фінансовому ринку
України. Банк надає повний спектр банківських послуг як юридичним, так і фізичним особам
з метою отримання прибутку та забезпечення інтересів своїх клієнтів, акціонерів і
працівників. Банк створює сприятливі умови для підтримки вітчизняних виробників, зокрема
підприємств державного сектору, а також здійснює якісне та комплексне обслуговування
населення, сприяючи розвитку України в цілому.


   Банк здійснює свою діяльність, дотримуючись вимог українського законодавства та в
рамках ліцензій і дозволів, отриманих від регуляторів ринку.
    Стратегічна мета Банку – стабільна робота на фінансових ринках України з метою
отримання прибутку, розвиток усіх напрямів банківської діяльності, висока якість
обслуговування та розширення спектру послуг, що надаються клієнтам, мінімізація ризиків,
забезпечення оптимального рівня платоспроможності та ліквідності банку.
   Спеціалізація – банк універсальний.
   Згідно банківської ліцензії № 14, виданої Національним банком України 14.07.2009
року, ПАТ «АКБ «КИЇВ» має право здійснювати такі банківські операції:
   1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
   2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому
    числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів
    та зарахування коштів на них;
   3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний
    ризик.
   4) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які
    передбачають їх виконання у грошовій формі;
   5) придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі
    за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких
    вимог та прийом платежів (факторинг);
   6) лізинг;
   7) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання
    цінностей та документів;
   8) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних
    платіжних інструментів;
   9) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих
    карток;
   10) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.


   Крім перелічених операцій, згідно Дозволу №14-2, виданого Національним банком
України 28.09.2009 року, ПАТ «АКБ «КИЇВ» має право здійснювати такі банківські операції
та угоди:
   1) операції з валютними цінностями:
     - неторговельні операції з валютними цінностями;
     - операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін,
       прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної
       валюти банків;
    -  операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що
      здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі
      укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами.
    - ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;
    - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці
      України;
    - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в
      іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
    - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) залучення та
      розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
    - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
    - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
    - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком
      валюто-обмінних операцій);
    - торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
    - інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
    - інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;
  2) емісію власних цінних паперів;
  3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
  4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи
    андеррайтинг);
  5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
  7) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
  8) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
     - з інструментами грошового ринку;
     - з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
     - з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
 9) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та
   фізичними особами;
 10) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних
   паперів.


   Також згідно ліцензії ДКЦПФР АВ № 470716 від 09.07.2009 р. Бак має право
здійснювати наступні види професійної діяльності на ринку цінних паперів:
  1) діяльність по випуску та обігу цінних паперів;
  2) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;
  3) діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

    Втілюючи стратегію розвитку універсальної банківської установи, Банк пропонує
своїм клієнтам повний спектр високоякісних банківських послуг, традиційних для
банківської системи України:
    -  розрахунково-касове обслуговування для юридичних та фізичних осіб в
      національній та іноземній валютах;
    -  обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем VISA,
      EUROCARD/МАSТЕRCARD;
    -  обслуговування дорожніх чеків ТНОМАS СООК, АМЕRІСАN ЕХРRЕSS;
    -  депозитні операції та кредитування;
    -  документарні операції;
    -  операції з цінними паперами;
    -  надання компетентних консультацій з широкого кола фінансових і правових
      питань та інші.
   На початку 2009 року на тлі кризових явищ в економіці та внаслідок низької якості
кредитно-інвестиційного портфеля спостерігалось суттєве погіршення фінансових
показників Банку. Враховуючи критично низький рівень адекватності капіталу та стрімку
втрату платоспроможності з боку Держави було застосовано ряд заходів, спрямованих на
фінансове оздоровлення Банку:
   1. з 09.02.09 р. в Банку була призначена тимчасова адміністрація строком на 1 рік та
    введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців (згідно
    постанови НБУ № 53 від 06.02.09 р.);
   2. 04.07.09 р. відповідно до постанови КМУ № 566 від 10.06.09 р. було реалізовано
    входження Держави до акціонерного капіталу Банку шляхом придбання акцій
    додаткової емісії в сумі 3 565 млн. грн. в обмін на ОВДП;
   3. 06.08.09 р. постановою НБУ № 465 було подовжено на 6 місяців строк дії мораторію
    на задоволення вимог кредиторів крім зобов‟язань за договорами банківських
    вкладів, банківських рахунків та зобов‟язань щодо переказу коштів;
   4. В вересні 2009 з метою здійснення ефективного управління корпоративними
    правами Держави була сформована Спостережна Рада Банку за участю
    представників Міністерства фінансів України, а також Правління Банку.


    18 вересня 2009 року після виведення тимчасової адміністрації та зняття мораторію на
задоволення вимог кредиторів Банк під керівництвом нового Правління поновив свою
роботу в звичайному режимі. Одразу ж після входження Держави до акціонерного капіталу
Банку в липні 2009 року Банк поновив розрахунково-касове обслуговування клієнтів та
почав здійснювати поступове повернення вкладникам коштів, розміщених на депозитах. Не
дивлячись на це, зняття мораторію на задоволення вимог кредиторів в вересні спричинило
суттєвий відтік грошових коштів з рахунків, оскільки клієнти втратили лояльність до Банку
внаслідок невиконання ним своїх зобов‟язань наприкінці 2008 - початку 2009 року. Кошти
клієнтів Банку, які станом на 01.01.09р. становили в загальній сумі 2943,1 млн. грн. протягом
року знизились на 65,9% до 1004,8 млн. грн. З них 86,4% (868,3 млн.грн.) становили строкові
кошти, 13,6% (136,6 млн.грн.) - кошти клієнтів на вимогу. При цьому 79,2% (796,1 млн.грн.)
загальної суми ресурсів, залучених у клієнтів, склали кошти фізичних осіб. Їх питома вага в
портфелі строкових коштів клієнтів становила 84% (729,5 млн.грн.), в портфелі коштів на
вимогу – 48,8% (66,7 млн.грн.). Кошти юридичних осіб, включаючи бюджетні організації,
склали 20,8% (208,7 млн.грн.) загального обсягу коштів клієнтів. Їх частка в портфелі
строкових коштів становила 16% (138,8 млн.грн.), в портфелі коштів клієнтів на вимогу –
51,2% (69,9 млн.грн.).
    Маючи на меті зупинення відпливу ресурсів та повернення лояльності клієнтів, Банк в
четвертому кварталі 2009 року в першу чергу спрямував зусилля на поновлення операційної
ефективності мережі та перегляд продуктової, тарифної, процентної політики по пасивних
операціях та РКО. Після моніторингу ринкових умов в банку були затверджені нові
конкурентоспроможні тарифи на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців, які зокрема передбачали введення плати за залишки на
поточних рахунках. Для старих та колишніх клієнтів Банку була запропонована акція, яка
передбачала продовження/відновлення обслуговування зі збереженням старих «докризових»
тарифів. Також були запроваджені нові депозитні програми як для фізичних осіб, так і для
клієнтів корпоративного бізнесу.
    Не менш важливим завданням для Банку після виведення тимчасової адміністрації
стала інвентаризація кредитно-інвестиційного портфеля. Значне погіршення якості
обслуговування кредитного портфелю Банку наприкінці 2008 року було спричинене
відсутністю належної диверсифікації та необґрунтовано лояльними до клієнтів схемами
погашення кредитів і відсотків. Зокрема: близько 70% кредитно-інвестиційного портфелю
Банку було сконцентроване в сфері будівництва, яка найбільш суттєво постраждала під час
кризи; більша кількість кредитів надавалась особам, афілійованим з колишніми власниками
Банку, а кредитні договори передбачали погашення заборгованості по кредитах та відсотках
в кінці строку. Інвентаризація кредитного портфелю Банку в перщу чергу мала на меті:
     -  відбір кредитів, які підлягають реструктуризації з метою відновлення
       грошового потоку від обслуговування активів;
     - об‟єктивне визначення якості кредитного портфелю, з відображенням
       коректних сум на рахунках строкової та простроченої заборгованості;
     - планування та впровадження дій щодо погашення простроченої заборгованості
       по кредитах та процентах;
     - визначення та доформування суми резервів під заборгованість по кредитних
       операціях та операціях з цінними паперами;
     - активізації роботи з позичальниками з метою збільшення частки працюючих
       активів.
    В результаті проведеної роботи станом на 31.12.09 р. на рахунках простроченої
заборгованості за кредитами була відображена сума 559923 тис.грн. По кредитах юридичних
осіб сума простроченої заборгованості становила 473619 тис.грн. (92,3% від загальної суми),
по кредитах фізичних осіб – 43152 тис.грн. (7,7%).
    Відповідно була збільшена і сума сформованих резервів під кредитну заборгованість,
яка станом на 31.12.09 р. становила 3357617 тис.грн., що на 3150162 тис.грн. більше, ніж
резерви, які були сформовані за результатами 2008 року.
   Одночасно з реструктуризацією існуючого кредитного портфелю, Банк проводив
роботу по збільшенню частки працюючих активів за рахунок поступового відновлення
кредитування. Враховуючи, що з липня 2009 року основним акціонером Банку стала
Держава, в якості нових позичальників Банк в першу чергу розглядав підприємства
державного сектору.


   ПАТ «АКБ «КИІВ» здійснює свою діяльність спільно з контрагентами різних секторів
економіки: банками, суб‟єктами господарювання різних форм власності, з державними
підприємствами, фізичними особами.


       Результати від операцій:
   Протягом 2009 року Банк отримав доходів у сумі 800,7 млн. грн. (692,1 млн. грн. за
2008 рік), що на 11,5 % більше у порівнянні з минулим роком. У структурі доходів Банку
обсяг окремих видів доходів складає:
     -   процентних доходів – 759,0 млн. грн. (554,5 млн. грн. у 2008 році) або 94,8 %
        (80,1 % у 2008 році);
     -   комісійних доходів – 31,7 млн. грн. (83,4 млн. грн. у 2008 році), або 4 % (12 % у
        2008 році);
     -   торгівельного результату – 6,6 млн. грн. (33,2 млн. грн. у 2008 році), або 0,8 %
        (4,7 % у 2008 році);
     -   інших операційних доходів – 3,2 млн. грн. (18,3 млн. грн. у 2008 році), або
        (4%), (3 % у 2008 році);
     -   інших доходів – 0,2 млн. грн. (2,7 млн. грн. у 2008 році), або 0,02 % (0,4 % у
        2008 році).
    У 2009 році загальні витрати Банку склали 4065,4 млн.грн., їх приріст за рік склав
3408,3 млн. грн. (6 раз) у порівнянні з 2008 роком. У 2008 році загальні витрати склали 657,1
млн.грн.
   Найбільший вплив на формування доходів мали кредитні операції. Від‟ємний
результат від інших операційних доходів пов'язаний з від‟ємним результатом від продажу
цінних паперів у портфелі банку на продаж.
    У 2009 році загальні витрати Банку склали 4065,4 млн.грн., їх приріст за рік склав
3408,3 млн. грн. (6 раз) у порівнянні з 2008 роком. У 2008 році загальні витрати склали 657,1
млн.грн.
   У структурі витрат Банку обсяг окремих видів витрат складає:
     -  процентних витрат – 428,3 млн. грн. (434,3 млн. грн. у 2008 році), або 1,1 %
       (15,1 % у 2008 році);
     -  комісійних витрат – 9,9 млн. грн. (3,5 млн. грн. у 2008 році), або 0,2 % (0,5 % у
       2008 році);
     -  витрат на формування резервів – 3342,0 млн.грн., що більше у 48 разів, ніж у
       2008 році (69 млн.грн.), або 82,2 % (10,5 % у 2008 році);
     -  адміністративних та інших операційних витрат – 129,9 млн. грн. (150,4 млн.
       грн. у 2008 році), або 3,1 % (22,9 % у 2008 році), у тому числі:

          на утримання персоналу – 54,9 млн. грн. (70,6 млн. грн. у 2008 році), або
          1,4 % від загального обсягу витрат (10,7 % у 2008 році);

          на утримання основних засобів та нематеріальних активів – 21,5 млн. грн.
          (26,3 млн. грн. у 2008 році), або 0,5 % від загального обсягу витрат (4,0 %
          у 2008 році);
     -  податок на прибуток – (мінус 92,6) млн. грн. або (2,2 %) у складі загальних
       витрат, у 2008 році – 0,9 млн.грн. У 2009 році у зв‟язку із зростанням
       відстрочених податкових активів у фінансовій звітності Банк визнав доходи з
       податку на прибуток.
    За результатами 2009 фінансового року Банк отримав збиток 3264,7 млн.грн. за
рахунок витрат на формування резервів. За результатами 2008 року Банк отримав прибуток
35,9 млн.грн.   Станом на 31.12.2009 р. в банку обслуговувались 107308 юридичних і фізичних осіб.   Сегменти контрагентів ПАТ АКБ «Київ» станом на 31.12.2009 р.1.  Фінансовий банківський                           160

2.  Нефінансовий недержавний                         4700

3.  Фінансовий небанківський                          73

4.  Нефінансовий державний                           147

5.  Місцеві органи державного управління                     3

6.  Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства       348

7.  Центральні органи державного управління                    3

8.  Фізичні особи                              100216
9.  Інший світ (нерезиденти)                         20

10  Приватні страхові корпорації                       27

11  Нефінансові корпорації під іноземним контролем              75

13. Інші                                  1536

14. Всього                                107308   Реорганізації банку (придбання, злиття, продаж, поділ, приєднання, виділення) на
протязі 2009 року не було.   Управління ризиками.
    Діяльність з управління ризиками здійснюється через організаційну структуру.
Адекватна організаційна структура є запорукою забезпечення ефективності системи
управління ризиками.
    В організаційній структурі і механізмах внутрішнього контролю Банк відображає
завдання і стратегію щодо управління ризиками.
    Організаційна структура і механізми контролю ризиків переслідують наступні цілі:
      забезпечувати безперервність виконання бізнес-процесів Банку в цілому;
      забезпечити розподіл функцій прийняття та управління ризиками;
      забезпечити можливість створення адекватних процедур контролю;
      забезпечувати періодичний перегляд та уточнення обраної стратегії управління
       ризиками та механізмів її реалізації.
    Процес ризик-менеджменту в банку охоплює всі його структурні рівні – від
управлінського (Наглядова ради та Правління) до рівня, на якому безпосередньо
приймаються та/або генеруються ризики.
    Розподіл обов‟язків і підпорядкованість підрозділів є задокументованими і
доведеними до відома виконавців. Персонал банку розуміє свої функції, обов‟язки та
повноваження, свою роль в організації і процесі здійснення контролю, а також свою
підзвітність.
    До процесу ризик-менеджменту залучені наступні функціональні та структурні
підрозділи банку:
      Наглядова рада;
      Правління Банку;
      профільні комітети;
      Департамент управління ризиками;
      Казначейство;
      Фронт - офіси;
      Бек-офіс;
      Внутрішній аудит (участь у формі незалежної оцінки адекватності управління
       ризиками).

  Загальну стратегію управління ризиками в банку визначає Наглядова рада, а загальне
керівництво управлінням ризиками здійснює Правління. Тобто Правління банку є
виконавцем щодо впровадження системи ризик-менеджменту.
  Наглядова рада банку відповідно до своїх функцій та загальновизнаних принципів
корпоративного управління:
      визначає основні засади організаційної структури банку, у тому числі кількість,
      обов‟язки і повноваження Правління, комітетів, а також порядок їх
      підпорядкування та підзвітність;
       виділяє необхідні ресурси на створення та підтримку ефективної, комплексної
       та збалансованої системи управління ризиками;
       визначає основні параметри (обсягу ризик-капіталу, толерантності до ризиків),
       які забезпечують прийняття ризиків відповідно до стратегічного плану банку;
       забезпечує уникнення конфлікту інтересів на всіх рівнях системи управління
       ризиками;

    Правління банку взаємодіє зі Наглядовою радою з питань ризик-менеджменту,
виходячи із загальноприйнятих принципів корпоративного управління та ієрархії процесів
управління ризиками. Взаємодія Правління та Наглядової ради складається із двох складових
– звітування та надання рекомендацій.
    У частині звітування перед Наглядовою радою Правління банку:
      визначає суттєвість ризиків що є, та ризиків, які можуть виникнути у
       перспективі;
      подає своєчасні, змістовні, точні і повні звіти щодо реалізації стратегії
       діяльності банку і його бізнес-планів, щодо фактичних операційних та
       фінансових результатів банку в порівнянні з прогнозними;
      подає своєчасні, змістовні, точні і повні звіти щодо фактичного стану процесу
       управління ризиками і щодо дієвості процедур та засобів внутрішнього
       контролю за управлінням цими ризиками;

   У частині надання рекомендацій Наглядовій раді Правління:
     розробляє і подає на розгляд і затвердження проекти завдань, стратегії
      діяльності і бізнес-планів банку, а також зміни до них. Під час розроблення цих
      документів враховуються ризики, на які Банк наражається або наражатиметься
      під час проведення своїх поточних і запланованих операцій.

    Профільні комітети є виконавчими комітетами Правління. Вони здійснюють
моніторинг фінансового стану Банку і оточуючого середовища та визначають політики
управління ризиками у відповідності до стратегічних цілей та пріоритетів довгострокової
бізнес-політики Банку.
    Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП) несе відповідальність за
визначення, моніторинг та впровадження політики управління активами та пасивами Банку,
яка включає:
      розподіл толерантності до фінансових ризиків поміж фінансовими ризиками;
      визначення цільової структури активів та пасивів з урахуванням дохідності та
       ризиків;
      моніторинг та управління структурою активів і пасивів Банку у відповідності
       до бізнес-планів Банку з урахуванням ризиків;
      визначення політик управління фінансовими ризиками Банку, а також їх
       супроводження;
      моніторинг результатів за вищевказаними цілями.

   Кредитні комітети несуть відповідальність за визначення, моніторинг та
впровадження політики управління кредитно-інвестиційною діяльністю Банку, яка включає:
     моніторинг та управління кредитно-інвестиційним портфелем у відповідності
      до бізнес-планів Банку з урахуванням ризиків;
     визначення політики управління кредитними ризиками Банку, а також її
      супроводження;
     визначення політики щодо формування резервів на покриття можливих втрат
      за активними операціями, як невід'ємної частини політики управління
      кредитними ризиками Банку, а також її супроводження;
     координація кредитно-інвестиційної діяльності структурних підрозділів Банку
      з урахуванням ризиків;
       формування кредитного продуктового ряду банку з урахуванням кредитних
       ризиків;
       моніторинг результатів за вищевказаними цілями.

   Тарифний комітет несе відповідальність за визначення, моніторинг та впровадження
тарифної політики Банку в частині:
      визначення собівартості послуг, що надаються Банком з урахуванням ризиків;
      формування продуктового ряду банку з урахуванням ризиків.

    Департамент Управління ризиками – це структурний підрозділ банку, у якому
зосереджені функції ідентифікації, оцінки, моніторингу та надання рекомендацій щодо
заходів управлінського впливу на ризики.
    До функцій підрозділу управління ризиками належать:
      Ідентифікація ризиків.
      Оцінка ризиків:
         забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки або
          формалізованого аналізу на основі визначених показників тих ризиків, на
          які наражається Банк або які можуть надалі з‟явитися в його діяльності;
         розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових
          та діючих моделей, у тому числі їх бек-тестування;
         аналіз можливих сценаріїв, стрес-тестування;
         розроблення та подання на затвердження Правління банку методик
          оцінки ризиків.
      Моніторинг ризиків:
         здійснення моніторингу даних щодо позицій та цін, ризикових позицій;
         накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;
         розроблення інфраструктури для отримання даних від інших систем,
          створення системи для автоматизованого ведення та оброблення бази
          даних щодо ризиків;
    В рамках надання рекомендацій щодо заходів управлінського впливу на ризики:
      рекомендації щодо алокації толерантності до ризиків;
      підготовка загального опису ризикових позицій і звітування щодо них перед
       КУАП та Правлінням;
      на основі проведеного аналізу величини ризиків банку та всіх факторів, які
       можуть призводити до її зниження (страхування, хеджування тощо), а також
       рівня розвитку систем управління конкретними ризиками, надання
       рекомендацій на розгляд перед КУАП та Правлінням; щодо подальшої тактики
       роботи з цими ризиками, у тому числі за допомогою встановлення лімітів та
       інших обмежень, до заборони проведення операції;
      надання рекомендацій Правлінню щодо потрібних вимог до ризик-капіталу.
    Для практичної реалізації впровадження системи ризик-менеджменту, діяльність
Департаменту управління ризиками є невід‟ємною частиною системи управління банком.
    Департамент Управління ризиками є обов‟язковим учасником в процесі бізнес-
планування Банку.

    Бек-офіс у межах своїх функцій контролюють дотримання встановлених вимог та
лімітів.

   Фронт-офіс у межах своїх функцій приймають ризики у рамках доведених
повноважень.

    Служба внутрішнього аудиту – це орган оперативного контролю Наглядової Ради,
який здійснює нагляд за дотриманням системи внутрішнього контролю в банку, а також
надає висновки щодо її достатності та ефективності.
   Служба внутрішнього аудиту не бере безпосередньої участі в процесі ризик-
менеджменту, її роль у цьому процесі полягає в оцінці адекватності систем управління
ризиками потребам банку.
   Служба внутрішнього аудиту здійснює незалежну оцінку (аудит):
     оцінює процесів та процедур банку з ризик-менеджменту аналогічно аудиту
      будь-якої іншої функції банку;
     оцінює достатність та ефективність систем внутрішнього контролю банку в
      частині ризик-менеджменту та вносити рекомендації спостережній раді та
      правлінню щодо їх удосконалення;
     оцінює результативність і ефективність операцій, достовірність, повноту і
      своєчасність фінансової та управлінської інформації, а також відповідність
      діяльності банку чинному законодавству і нормативно-правовим актам
      України.

   Директор Департаменту управління ризиками – як представник служби ризик –
менеджменту входить до складу:
     -  Кредитно – інвестиційного комітету ПАТ «АКБ «КИЇВ» та являється
       Заступником Голови Кредитно – інвестиційного комітету;
     -  Комітету з питань управління активами та пасивами Банку та являється
       Заступником Голови Комітету з питань управління активами та пасивами
       Банку.


   Права “вето” у разі прийняття рішень у представників підрозділу не має.
   Перелік ризиків, які ідентифікує банк у своїй діяльності:

       операційний,
       кредитний,
       ліквідності,
       валютний,
       процентний.


    Управління операційним ризиком визначаються для запобігання ймовірності втрат,
яких може зазнати банк внаслідок виникнення помилок в операційній роботі, розроблена,
впроваджена та постійно коригується відповідно до вимог часу, методика проведення
банківських операцій, технологічні карти, підвищується кваліфікаційний рівень працівників
банку. Здійснюється контроль операційної роботи з боку Департаменту управління
ризиками.
    Правління Банку несе відповідальність за ухвалення рішень, необхідних для
належного впровадження системи управління операційним ризиком, включаючи Правила
контролю операційного ризику, та створення відповідного структурного підрозділу, що
відповідає за впровадження цих правил та контроль за операційним ризиком.

   До компетенції КУАП у сфері управління операційним ризиком відноситься:

       формування пропозицій щодо заходів з управління ризиками, виявлених
       функціональними підрозділами Банку, які мають досвід попередніх
       операційних подій та обізнані щодо уразливості їх діяльності до операційних
       ризиків;
       надання рекомендацій щодо страхування/страхових полісів, включаючи їх
       пролонгацію, встановлення лімітів, франшизи, на основі спільних пропозицій
       від Управління операційних ризиків та інших відповідальних функціональних
       підрозділів;
       розгляд звітів з операційного ризику;
      надання пропозицій щодо лімітів і процедур з управління операційним
      ризиком;
      моніторинг заходів пом‟якшення ризику;
      ухвалення спеціальних нормативних документів відповідно до Правил
      контролю операційного ризику Банку;
      надання інструкцій та рекомендацій щодо меж застосування вимог щодо
      контролю операційного ризику до підрозділів Банку;
      прийняття рішень про періодичність та якість подання інформації;
      погодження процедури ескалації за пропозицією Управління операційних
      ризиків;
      прийняття рішень щодо необхідності розширення сфери застосування правил
      та процедур контролю операційного ризику, підтримку необхідної
      інфраструктури (включаючи системи);
      санкціонування обміну інформації про операційні ризики між задіяними
      підрозділами та установами Банку;
      здійснення керівництва процесом імплементації стандартів та процедур в
      поточну діяльність бізнес- та підтримуючих підрозділів Банку;
      виступає арбітражним органом при вирішенні проблемних питань між
      задіяними підрозділами Банку;
      аналіз тенденцій та розгляд заходів попередження ризиків;
      надання пропозицій щодо використання ресурсів та бюджету в цілях
      проведення заходів з управління операційним ризиком


   Ризик ліквідності визначається як потенційна втрата доходу або збільшення витрат
Банку внаслідок неспроможності:
     - своєчасно покрити потреби у грошових коштах для виконання своїх зобов'язань;
     - та/або забезпечити необхідний (плановий) ріст активів;
     - та / або дотримуватись встановлених нормативних обмежень з боку НБУ щодо
       ліквідності.


   Правління Банку затверджує Політику по управлінню ризиком ліквідності, проекти
Бюджету Банку та проекти бізнес-плану (плану розвитку) Банку.

   Комітет з питань управління активами та пасивами:

    - забезпечує управління строковою (стратегічною) ліквідністю Банку;

    - координує дії всіх підрозділів та органів управління Банку у процесі управління
      ризиком ліквідності відповідно до цієї Політики;

    - встановлює внутрішні ліміти (обмеження) в межах прийнятого рівня
      толерантності до ризику ліквідності, перерозподіляє ліміти між бізнес
      напрямками Банку;

    - здійснює оперативний контроль за виконанням прийнятих рішень.

   Кредитні комітети (в межах наданих повноважень та прийнятої ієрархії) та напрямки
бізнесу Банку:

    - приймають рішення щодо проведення активних операцій в межах встановлених
      КУАП лімітів (обмежень);

    - забезпечують дотримання філіями Банку встановлених лімітів (обмежень);
     - забезпечують виконання філіями Банку інших рішень КУАП щодо активних та
       пасивних операцій, цінової (процентної) політики.

  Казначейство:

     - забезпечує належну організацію управління поточною ліквідністю;

     - своєчасно звітує КУАП та Правлінню Банку про стан поточної ліквідності;

     - забезпечує дотримання встановлених КУАП лімітів ресурсного розриву,
       нормативів обов‟язкового резервування та ліквідності НБУ;

     - проводить моніторинг поточної та строкової (стратегічної) ліквідності Банку та
       може ініціювати перевод Банку у режим кризи ліквідності.

  Департамент управління ризиками:

     -  забезпечує необхідною інформацією КУАП у процесі управління строковою
       (стратегічною) ліквідністю;

     -  готує пропозиції щодо змін у ціновій (процентній) політиці Банку, щодо
       встановлення / зміни внутрішніх лімітів (обмежень);

     -  своєчасно звітує КУАП та Правлінню Банку про стан строкової (стратегічної)
       ліквідності;

     -  проводить моніторинг поточної та строкової (стратегічної) ліквідності Банку та
       може ініціювати перевод Банку у режим кризи ліквідності.

  Інші структурні підрозділи Банку:

     - підрозділи бек-офісу бізнесів, що супроводжують банківські операції - виконують
       функції безпосереднього контролю за дотриманням встановлених лімітів
       (обмежень) з ризику ліквідності підрозділами, яким делегується поточне
       управління ризиком ліквідності;

     - фінансово-економічна служба - здійснює аналіз ключових показників
       ефективності діяльності Банку в цілому, підрозділів, що виконують банківські
       операції для ефективного збалансування співвідношення між ризиком та
       доходністю, виконання бюджету;

     - служба маркетингу та реклами – забезпечує реалізацію необхідної PR-підтримки
       діяльності Банку;

     - служба інформаційних технологій - забезпечує інформаційно-технологічну
       підтримку з управління ризиком ліквідності на рівні Банку в цілому та в розрізі
       структурних підрозділів.


    Банк визначає процентний ризик як залежність власного фінансового стану від
несприятливих змін процентних ставок на зовнішньому ринку. Випадкова та багатоваріантна
природа процентного ризику викликає потребу у наявності в банку адекватних превентивних
засобів протистояння негативним подіям. Ці засоби представляють собою сукупність заходів
з моніторингу, аналізу, оцінки ризику, підготовки та прийняття відповідних управлінських
рішень з його обмеження та/або диверсифікації.
    Банк розробляє, впроваджує та застосовує методи аналізу, оцінки та моніторингу
процентного ризику згідно рекомендацій та стандартів Базельського комітету по нагляду за
банками (Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk), виходячи із
наявних технічних можливостей, інформаційних та інших ресурсів. Аналіз та оцінка
процентного ризику здійснюються із застосуванням кількісних та якісних методів.
    Вищим координуючим та контролюючим органом Банку з питань управління
процентним ризиком є Комітет з питань управління активами та пасивами (далі - КУАП).
Функції з управління процентним ризиком – аналіз, оцінка, моніторинг, розрахунок ГМС,
ліміту на процентний ризик та формування відповідної звітності – покладаються на
Департамент управління ризиками Головного офісу.
    Встановлення ГМС за прийнятою системою є виключною прерогативою КУАП.
Ставки по окремих інструментах (продуктах), встановлюються (виключно в межах
встановлених КУАП ГМС) рішенням Кредитно-Інвестиційного Комітету корпоративного
бізнесу за розрахунками Департаменту управління ризиками (ДУР). Бізнес-підрозділи Банку
при розробці та впровадженні нових інструментів (продуктів), що мають процентний
характер, зобов'язані узгоджувати їх зміст з ДУР.
    Питання щодо експозиції Банку до процентного ризику виноситься на розгляд КУАП
щомісячно. Склад, регламент формування та отримувачі звітності з питань оцінки та
моніторингу процентного ризику визначаються окремим рішенням КУАП.

    Управління валютним ризиком включає проведення його аналізу, оцінку можливих
наслідків та вибір методу страхування. З метою аналізу, оцінки та управління валютним
ризиком в банку впроваджена система внутрішнього лімітування відкритих позицій у розрізі
валют, аналіз волантильності обмінних курсів валют, аналіз результатів переоцінки
валютних коштів, оцінки вартості відкритих позицій під ризиком (VAR), розрахунок
прогнозного ліміту валютних ризиків з врахуванням волантильності курсів, оцінки
ефективності валютних операцій під ризиком (RAROC). Застосування вказаних методик дає
можливість здійснювати аналіз та прогнозування коливання курсів валют на ринку,
визначати вплив зміни ринкових умов на відкриті позиції банку та визначати потенційну
величину втрати капіталу у зв`язку з перерахунком валютних позицій у гривневий еквівалент
при зміні валютних курсів.
    3 метою зменшення валютного ризику банк дотримується встановлених НБУ
обов‟язкових лімітів відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.
    На рівні Головного офісу функції управління валютною позицією, покладаються на:
    Департамент управління ризиками – в частині: розрахунку лімітів складових ВВП, з
врахуванням допустимого рівня валютного ризику, та контролю обов‟язкових лімітів
відкритої валютної позиції (Л13).
    Казначейство – в частині оперативного управління ВВП – яке у своїй діяльності
керується прийнятими КУАП директивами. Казначейство укладає угоди на валютних ринках
виключно у межах затверджених лімітів та наданих повноважень.
    Відділ управління позицією – в частині контролю дотримання Головним офісом та
відділень Банку, встановлених лімітів відкритої валютної позиції та моніторингу стану
(структури) відкритої валютної позиції Банку.
    Функції розрахунку лімітів відкритої валютної позиції покладаються на Департамент
управління ризиками.
    Розрахунок та перегляд лімітів відкритої валютної позиції здійснюється щоквартально
– для лімітів загальної, операційної, неторгової та торгової ВВП. Ліміти відкритої валютної
позиції виносяться на розгляд та затвердження КУАП до 20 числа місяця, що передує
першому місяцеві наступного кварталу.
    Позаплановий перегляд КУАП лімітів загальної, операційної та неторгової ВВП
здійснюється в залежності від поточної ситуації за ініціативою:
    Департамент управління ризиками – у випадку, якщо моніторинг грошово-кредитного
ринку свідчить про існування сталих негативних тенденцій щодо девальвації/ревальвації
національної валюти та у випадку існування загрози недотримання Банком в цілому
нормативів ризику відкритої валютної позиції (встановлених Національним Банком
України), та у випадках змін в лімітній політиці Банку;
    КУАП – у випадку прийняття ним рішення про зміни в лімітній політиці в цілому по
Банку або відносно декількох чи окремих відділень;
    Функція поточного управління активами та пасивами, що формують операційну
складову відкритої валютної позиції банку, в межах затверджених КУАП, покладається на
Казначейство. При досягненні лімітного значення операційної відкритої валютної позиції в
окремій валюті Казначейство інформує Департамент управління ризиками. Казначейство
вживає заходи щодо недопущення порушення встановлених внутрішніх лімітів.
    При порушенні лімітів операційної відкритої валютної позиції за результатом звітного
періоду, що призвело до порушення внутрішніх лімітів загальної ВВП Банку, Департамент
управління ризиками за погодженням з Казначейством виносить на розгляд КУАП питання
щодо механізму приведення операційної відкритої валютної позиції до встановлених лімітів
та/або перегляду діючих лімітів.
    Ліміти неторгової валютної позиції встановлюються: відділенням Банку, Головному
офісу та в цілому по Банку – рішенням КУАП за поданням Департамент управління
ризиками.
    Контроль за дотриманням встановлених лімітів неторгової відкритої валютної позиції
відділень, Головним офісом та банком в цілому здійснюється Казначейством по
середньоденних за місяць значеннях. Моніторинг середньоденних обсягів відкритих
валютних позицій здійснюється Казначейством щоденно.

    Найбільші ризики, які на даний час притаманні банку:

   Ризик ліквідності (забезпечує дотримання встановлених КУАП лімітів ресурсного
розриву, нормативів обов‟язкового резервування та ліквідності НБУ),

   (процентний ризик (Банк розробляє, впроваджує та застосовує методи аналізу,
оцінки та моніторингу процентного ризику).

   Зниження більшості ризиків відбувається за рахунок диверсифікації банківських
послуг, відстеження розвитку кон‟юнктури ринку, ринку позикового капіталу, а також
моніторингу валютного ринку.


Порядок введення режиму антикризового управління


    1. У випадку виникнення ознак системної кризи ліквідності або інших чинників, які
складають чи можуть складати потенційну загрозу ліквідності Банку та виконанню ним своїх
зобов‟язань перед клієнтами та акціонерами, всі структурні підрозділи Банку мають негайно
надавати інформацію, яка може вплинути або впливає на стан поточної та прогнозної
грошової позиції Банку, Казначейству та Департаменту управління ризиками. Казначейство
та Департамент управління ризиками мають консолідувати отриману інформацію,
перевірити її достовірність, оцінити ситуацію та терміново надати підготовлену інформацію
голові КУАП.

   2. Голова КУАП приймає рішення про введення режиму антикризового управління
(щодо ліквідності) та про термінове скликання позачергового засідання КУАП з метою
прийняття плану дій.

    3. На засіданні КУАП має конкретизувати та прийняти план дій відповідно до режиму
антикризового управління за одним із сценаріїв. Це рішення негайно має бути оформлене
відповідним протоколом КУАП та розіслане секретарем КУАП по закритим каналам зв‟язку
посадовим особам та керівникам відділень і структурних підрозділів. Посадові особи та
керівники відділень і структурних підрозділів банку мають негайно ознайомити всіх осіб, які
задіяні в процесі управління ризиком ліквідності, або яких стосується рішення КУАП,
викладене в протоколі, щодо порядку дій та проведення банківських операцій.

    4. Рішення КУАП та/або розпорядження голови КУАП щодо введення режиму
антикризового управління і подальших дій є обов‟язковими для виконання і не потребують
спеціального рішення Правління Банку. Режим антикризового управління (щодо ліквідності)
Банку може бути відмінений відповідним рішенням КУАП, рішенням Правління Банку, або
головою Правління.

   5. Інформація щодо введення режиму антикризового управління у випадку
виникнення кризи ліквідності є виключно внутрішньобанківською інформацією і не підлягає
розповсюдженню за межи банку.Порядок дій підрозділів банку в умовах режиму антикризового управління.


  Комітет з управління активами та пасивами (КУАП):
   1)   Відповідає за загальний процес антикризового управління ліквідністю і
координує роботу структурних підрозділів Банку.
   2)   Приймає план заходів і дій у відповідності з режимом антикризового
управління.
   3)   Формує робочу групу з антикризового управління, склад якої затверджується
головою КУАП.
   4)   В період дії режиму антикризового управління КУАП в оперативному порядку
розглядає та затверджує:
     - джерела та вартість залучення додаткових ресурсів;

     - джерела, ціну та обсяги продажу активів;

     - визначає необхідні розміри резерву ліквідних коштів;

     - встановлює, затверджує та переглядає значення внутрішніх обмежень (лімітів) на
       період антикризового управління;

     - переглядає та затверджує ліміти повноважень (персональні ліміти) на період
       антикризового управління.

    5)  Виробляє тактику роботи з клієнтськими кредитами і депозитами.
    6)  Розглядає та приймає інші рішення, пов‟язані з антикризовим управлінням
ліквідністю.Казначейство
    1. Відповідає за управління поточною та прогнозною грошовою позицією банку у
відповідності з планом заходів, затвердженим КУАП.

   2. Проводить оперативний збір, консолідацію та аналіз звітності щодо стану поточної
та прогнозної грошової позиції в розрізі валют, встановлених (затверджених) КУАП,
визначає стан невідповідності надходжень та списань коштів.
   3. Надає Департаменту управлінню ризиками консолідовану інформацію щодо стану
поточної та прогнозної грошової позиції.

   4. Встановлює жорсткий контроль за розподілом мобілізованих грошових коштів.

    5. Встановлює та контролює черговість проведення платежів клієнтів обласних філій
банку та підрозділів головного офісу згідно отриманих заявок.

    6. Проводить заходи щодо мінімізації дисбалансу термінів погашення активів й
пасивів.

    7. Забезпечує своєчасність проведення платежів по відкритим кредитним лініям для
банків - контрагентів та припиняє відкриття нових.

   8. Контролює розмір заборгованості перед НБУ й банками – контрагентами,
проводить переговори щодо пролонгації дії кредитних договорів з залучення коштів та
можливості повного використання відкритих Банку кредитних ліній.

   9. Менеджери Казначейства проводять переговори з банками – контрагентами щодо
створення банківського “пулу”, а також з НБУ щодо можливості рефінансування банку з
метою підтримки поточної ліквідності на період кризи ліквідності;

    10. Проводить постійний моніторинг та аналіз стану кризи ліквідності, аналіз ситуації
на грошовому ринку та надає свої пропозиції КУАП щодо перегляду встановлених лімітів
ліквідності.

   Департамент управління ризиками

   У разі загрози виникнення системної кризи ліквідності Департамент управління
ризиками готує на позачергове засідання КУАП матеріали наступного змісту:

     - аналіз поточної ситуації з ліквідності в банківській системі в цілому;

     - аналіз фінансового стану великих банків та надання рекомендацій Казначейству
       про переговори з банками–контрагентами щодо створення банківського “пулу”
       для узгоджених дій;

     - аналіз стану грошово-кредитного ринку;

     - аналіз поточного стану ліквідності Банку та рекомендації щодо доцільності
       введення режиму антикризового управління (щодо ліквідності);

     - рекомендації по встановленню внутрішніх обмежень (лімітів) щодо ліквідності на
       період виникнення кризи ліквідності (в тому числі і лімітів повноважень);

     - рекомендації щодо можливих джерел, обсягів, цін, термінів мобілізації грошових
       ресурсів та/або реалізації ліквідних активів банку для підтримки поточної
       ліквідності банку;

     - рекомендації щодо можливих змін встановлених граничних ставок.

   Відділення банку та підрозділи Головного офісу

   У випадку введення режиму антикризового управління (щодо ліквідності) відділення
та підрозділи Головного офісу повинні дотримуватись прийнятого КУАП плану дій та
встановлених внутрішніх обмежень (лімітів) щодо ліквідності.
    Банк являється постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Свідоцтво уасника фонду №76 реєстраційний №079 від 02 вересня 1999 року. Перереєстрація
у зв‟язку із зміною назви 21 серпня 2009 року.Платоспроможність банку
    Згідно щоденної звітності (без врахування корегуючих проводок) регулятивний
капітал банку зріс за 2009 рік на 562 846 тис.грн. і склав 1 076 660 тис.грн. Норматив
адекватності регулятивного капіталу (Н2) становив - 41,69%, норматив (коефіцієнт)
співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) – 15,82 % .
    Норматив миттєвої ліквідності (Н4) становив на 01.01.2010 р. 72,78 % при
нормативному значенні не менше 20 %. Поточна ліквідність (Н5) - 122,13% при нормі не
менше 40 %. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) становив 18,52 % при нормі не
менше 20 %. Частка коштів Банку вкладено в облігації внутрішньої державної позики
(ОВДП) строком до 1-го року, які є високоліквідними активами. Проте, згідно Методики
розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні ОВДП не
включається до розрахунку нормативу Н6. Крім того , монетизація ОВДП, випущених
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 566 від 10.06.2009р. проводилася не
в тому обсязі, за яким звертався Банк. ПАТ”АКБ”Київ” звертався із заявкою про викуп
облігацій ОВДП до Національного банку України (лист № 5-15/4826 від 24.09.09р) на
загальну суму 773,013 млн.грн., з яких було монетизовано 670,0 млн.грн., лист № 5-15/5265
від 27.10.2009 на загальну суму 300 млн.грн, з яких було монетизовано 150 млн. грн., лист
№5-15/6205 від 21.12.2009 на загальну суму 200 млн. грн., з яких було монетизовано 50 млн.
грн, та лист №5-15/6249 від 24.12.2009 на загальну суму 200 млн. грн., з яких було
монетизовано 80 млн. грн. Необхідно зазначити, що відповідно до нової методики згідно
Постанови НБУ № 764 від 24.12.2009 Н6 виконується і дорівнює 118,56% при встановленому
обмеженні 60%.

   Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)
становив на 01.01.2010 р. - 17,57 % при нормативному значенні не більше 25 %, норматив
великих кредитних ризиків (Н8) –126,06 % при нормативному значенні не більше 800 %.
    Кредитування інсайдерів здійснювалось в незначних обсягах. Максимальний розмір
кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (норматив Н9) становив 0,15
%, при нормативному не більше 5 %. Норматив максимального сукупного розміру кредитів,
гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) становив 0,15 %, при нормативному
значенні не більше 30 %.

   Припинення окремих видів банківських операцій.На протязі звітного року у зв”язку з
роботою в банку Тимчасової адміністрації та неприбутковою діяльністю та згідно постанови
НБУ від 6.02.2009 р. № 54/бт відбулося обмеження активних операцій. Банк не припинив
виконання жодної операції в межах наявної ліцензії Національного банку України та дозволу
на виконання окремих операцій.

   Обмеження щодо володіння активами немає.
Корпоративне управління.


   Відповідно до Статуту ПАТ ”АКБ “КИЇВ” органами управління Банку є:

   Загальні збори Акціонерів, Наглядова рада Банку, Правління Банку.

   Загальні збори є вищим органом управління Банку, який визначає основні напрямки
діяльності Банку, та затверджує звіти про їх виконання.

   До виключної компетенції Загальних зборів належить:

    - визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх
      виконання;

    - внесення змін до Статуту Банку;

    - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

    - прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій;

    -прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого

     розміщення;

    - прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Банк

    - прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

    - затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну

     комісію, акції та дивідендну політику Банку, а також внесення змін до них;

    - затвердження річного звіту Банку;

    - розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків Банку;

    - прийняття рішення про форму існування акцій;

    - затвердження розміру річних дивідендів;

    - прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

    - обрання Голови та членів Наглядової ради, встановлення кількісного складу
      Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та
      членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових
      договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,
      обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
      договорів з членами Наглядової ради та інше.

   До виключної компетенції Наглядової ради належить:
    - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження
      стратегії розвитку Банку;
    - погодження річного бюджету Банку, затвердженого Правлінням. Погодження
      відбувається протягом 30 днів після передачі Правлінням затвердженого
      річного бюджету Наглядовій раді. Якщо протягом 30 днів Наглядова рада
      більшістю голосів не відхилила цей річний бюджет, він вважається таким, що
      набрав чинності;
    - погодження проекту річного та квартального фінансових звітів Банку до їх
      оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам Акціонерів
    - прийняття рішення щодо покриття збитків.
    - попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту розподілу прибутку.
    - погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим
      затвердженням їх Загальними зборами та інше.
   Правління є виконавчим органом Банку, який очолює Голова Правління.

   Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку. До компетенції Правління
належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку.

   Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх
рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених чинним законодавством, цим
Статутом та Положенням про Правління.

               До компетенції Правління належить:

   - визначення напрямків діяльності та розвитку Банку, підготовка та подання на
    затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Банку,
    затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням,
    затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);

   - організація господарської діяльності Банку, фінансування, ведення обліку та
    складання звітності;

   - попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка
    цих питань для розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;

   - організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення
    чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів;

   - затвердження річного бюджету Банку з наступним поданням його на погодження
    Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних
    бюджетів Банку;

   - керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Банку,
    забезпечення виконання покладених на них завдань та інше.

    Корпоративна культура визначає принципи та правила внутрішнього життя Банку.
У ПАТ “АКБ «Київ» діють чіткі правила дресскоду, засновані на нормах ділового етикету. У
формуванні і підтримці корпоративного іміджу банку з висококваліфікованим персоналом і
високою культурою обслуговування беруть участь всі працівники.

   Статутний капітал на 31 грудня 2009 року становить

3 567 544 000 гривень. Частки у статутному капіталі та кількість голосів розподіляються між

    Акціонерами Банку є юридичні і фізичні особи, які придбали акції у власність у
 встановленому чинним законодавством України порядку та внесені у обліковий реєстр
рахунків власників у зберігача.
    Станом на 31.12.2009 року зареєстрований статутний капітал ПАТ “АКБ “КИЇВ”
становить 3 567 544 000,00 гривень (три мільярди п‟ятсот шістдесят сім мільйонів п‟ятсот
сорок чотири тисячі гривень 00 копійок) і сформований за рахунок власних коштів
акціонерів, одержаних від реалізації 356 754 400 000 (трьохсот п‟ятдесяти шести мільярдів
сімсот п‟ятдесяти чотирьох мільйонів чотирьохсот тисяч) штук простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль цілих одна сота гривні) кожна.

Частка керівництва у банку: Частка керівництва у статутному капіталі Банку відсутня.
Істотна участь у банку розподілена наступним чином: В реєстрі акціонерів банку зареєстровані юридичні особи:  частка в СК

 Міністерство фінансів України від імені держави       99,9369%

 ВАТ “Кагарлицький цукровий завод”               0,0098%

 ВАТ “Київпроект”                       0,0096%

 ТОВ “КУА”ІНТЕР КЕПІТАЛ ГРУП”                 0,0031%

 ЗАТ “АСК” Рокада”                       0,0031%

 ТОВ ВКО ”Підряд- БПК”                     0,0000%

 ТОВ ”Укрвиробничпостачторг”                  0,0000%

 ТОВ “Європа – експерт”                    0,0000%

 В реєстрі акціонерів банку зареєстровані 87 фізичних осіб   0,0375%   На кінець звітного періоду банк має 774 працівники, що на 381 менше в порівнянні з
минулим роком.
Заступник Голови Правління                        В.В.Соловйова


Головний бухгалтер                          Л.М.Симоненко
                      Баланс

                  ПАТ “АКБ “Київ”
                  на 31 Грудня 2009 року

                                         (тис. грн.)

Рядок         Найменування статті      Примітки  2009 рік    2008 рік
 1               2            3     4        5
    АКТИВИ
 1   Грошові кошти та їх еквіваленти         4     116 446     113 530
 2   Торгові цінні папери              5         0         0
    Інші фінансові активи, що обліковуються за
    справедливою вартістю з визнанням
 3                           6         0         0
    результату переоцінки у фінансових
    результатах
 4   Кошти в інших банках              7       55 834    253 931
 5   Кредити та заборгованість клієнтів       8     962 842    3 598 811
 6   Цінні папери в портфелі банку на продаж     9    1 136 511     179 170
    Цінні папери в портфелі банку до
 7                           10         0         0
    погашення
 8   Інвестиції в асоційовані компанії        11         0         0
 9   Інвестиційна нерухомість            12       70 957     53 060
    Дебіторська заборгованість щодо поточного
 10                                   2 056      2 867
    податку на прибуток
 11   Відстрочений податковий актив                   0      45 645
 12   Гудвіл                     13         0         0
 13   Основні засоби та нематеріальні активи     14     503 973     595 100
 14   Інші фінансові активи              15       7 792     18 365
 15   Інші активи                   16       62 944     14 976
    Довгострокові активи, призначені для
 16                           17     276 913       11 960
    продажу, та активи групи вибуття
 17   Усього активів                      3 196 268    4 887 415
    ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 18   Кошти банків                  18    1 077 656    1 216 963
 19   Кошти клієнтів                 19    1 017 288    2 943 147
 20   Боргові цінні папери, емітовані банком     20         0         0
 21   Інші залучені кошти               21         0         0
    Зобов'язання щодо поточного податку на
 22                                    0        373
    прибуток
 23   Відстрочені податкові зобов'язання             165 128     117 812
 24   Резерви за зобов'язаннями            22       2 813       115
 25   Інші фінансові зобов'язання           23       20 276     15 773
 26   Інші зобов'язання                   24           5 725      2 959
 27   Субординований борг                  25                0     0
     Зобов'язання, що пов'язані з
 28   довгостроковими активами, призначеними        17                0     0
     для продажу (чи групами вибуття)
 29   Усього зобов'язань                           2 288 886     4 297 142
     ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
 30   Статутний капітал                   26        3 568 391      225 847
     Нерозподілений прибуток (непокритий
 31                                      (3 247 857)       37 901
     збиток)
 32   Резервні та інші фонди банку             27          586 848     326 525
     Чисті активи, що належать акціонерам
 33                                         907 382     590 273
     (учасникам) банку
 34   Частка меншості                                    0     0
     Усього власного капіталу та частка
 35                                         907 382     590 273
     меншості
 36   Усього пасивів                             3 196 268     4 887 415


    Рядок 33 “Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку ” складається із суми
рядків 30, 31 та 32
"07" квітня 2010 року
                    Заступник Голови Правління_______________В.В.Соловйова
                             (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Шрамченко О.М, 270-59-32        Головний бухгалтер ____________________ Л.М. Симоненко
(прізвище виконавця, номер телефону)           (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
             Звіт про фінансові результати
                ПАТ "АКБ "Київ"
                  за 2009 рік
                                      (тис. грн.)

Рядок     Найменування статті       Примітки  2009 рік    2008 рік
 1            2            3      4        5
    Чистий процентний дохід/(Чисті
 1   процентні витрати)                   330 776    120 232
 1.1  Процентні доходи               28     759 067    554 489
 1.2  Процентні витрати              28    (428 291)   (434 257)
 2   Комісійні доходи               29      31 718    83 371
 3   Комісійні витрати              29     (9 873)    (3 488)
    Результат від торгових операцій з
    цінними паперами в торговому
 4   портфелі банку                        0        0
 5   Результат від операцій з хеджування     40        0        0
    Результат від переоцінки інших
    фінансових інструментів, що
    обліковуються за справедливою
    вартістю з визнанням результату
 6   переоцінки у фінансових результатах              0        0
    Результат від торгівлі іноземною
 7   валютою                        (14 321)     2 078
    Прибуток/(збиток), який виникає під
    час первісного визнання фінансових
    активів за процентною ставкою,
 8   вищою або нижчою, ніж ринкова        7,8       0        0
    Прибуток/(збиток), який виникає під
    час первісного визнання фінансових
    зобов'язань за процентною ставкою,
 9   вищою або нижчою, ніж ринкова       18,19       0        0
    Результат від переоцінки об'єктів
 10   інвестиційної нерухомості                   0        0
    Результат від переоцінки іноземної
 11   валюти                          6 634    33 285
    Резерв під заборгованість за
 12   кредитами                  7,8  (3 150 746)   (68 989)
    Знецінення цінних паперів у портфелі
 13   банку на продаж                9    (191 296)      428
    Результат від продажу цінних паперів
 14   у портфелі банку на продаж          9    (48 321)      117
    Знецінення цінних паперів у портфелі
 15   банку до погашення              10       0       0
 16   Резерви за зобов'язаннями         22,38       0       0
 17   Інші операційні доходи            30     3 262    18 343
    Доходи/(витрати) від дострокового
 18   погашення заборгованості          18,19       0        0
      Адміністративні та інші операційні
 19    витрати                        31         (129 909)   (150 409)
 20    Дохід від участі в капіталі              11                    0
 21    Прибуток/(збиток) до оподаткування                   (3 172 076)     34 968
 22    Витрати на податок на прибуток            32         (92 655)      963
      Прибуток/(збиток) після
 23    оподаткування                             (3 264 731)    35 931
      Чистий прибуток/(збиток) від продажу
      довгострокових активів, призначених
 24    для продажу                      33             2       0
 25    Чистий прибуток/(збиток)                        (3 264 729)    35 931
      Чистий прибуток/(збиток) на одну
 27    просту акцію                     34            (1,65)    0,20
      Скоригований чистий прибуток/
 28    (збиток) на одну просту акцію           34,35            (1,65)    0,20"07" квітня 2010 року         Заступник Голови Правління_______________В.В.Соловйова
                             (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Мацюк О.Л, 270-59-32          Головний бухгалтер ____________________ Л.М. Симоненко
(прізвище виконавця, номер телефону)           (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
              Звіт про рух грошових коштів
                 ПАТ «АКБ «Київ»
                   за 2009 рік
                    (непрямий метод)

                                          (тис. грн.)
Ряд                            Приміт
            Найменування статті            2009 рік    2008 рік
ок                             ки
1                2              3    4       5
   Грошові кошти від операційної діяльності:
                                    (3 264
1   Чистий прибуток/(збиток) за рік                        35 931
                                     729)
   Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових
   надходжень від операцій:
2   Амортизація                           18 116     18 559
3   Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами      3 345 213     77 860
4   Нараховані доходи                      (578 983)   (221 917)
5   Нараховані витрати                       (53 309)    35 574
6   Торговельний результат                         0       0
7   Нарахований та відстрочений податок               85 658    (6 542)
8   Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій              126       27
9   Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії             0       0
10 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів       (10 007)   (20 225)
11 Інший рух коштів, що не є грошовим                 (6 634)   (32 950)
   Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни
12                                 (464 549)   (113 683)
   операційних активів та зобов'язань
   Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
   Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними
13                                      0       0
   паперами
  Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
  активами, що відображаються за справедливою
14                                      0       0
  вартістю з визнанням переоцінки через
  прибутки/збитки
15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках        198 097    (81 714)
   Чистий (приріст)/зниження за кредитами та          (2 357 754
16                                      (1 325 306)
   заборгованістю клієнтам                        )
   Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
17                                  19 220    (4 435)
   активами
18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами           213 693      3 346
19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків        (139 157)    975 621
                                  (1 877 541
20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів                  465 059
                                      )
   Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними
21                                      0       0
   паперами, що емітовані банком
   Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими
22                                   4 973     12 126
   зобов'язаннями
23 Чистий (приріст)/зниження за резервами під             3 129      1 097
   зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання
   Чисті грошові кошти, що отримані від операційної           (4 399
24                                         (67 889)
   діяльності/ (використані в операційній діяльності)           889)
   Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж     9, 17  1 162 532  (17 219)
   Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на
26                               9, 17      0     0
   продаж
   Придбання цінних паперів у портфелі банку до
27                               10       0     0
   погашення
   Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку
28                               10       0     0
   до погашення
29 Придбання основних засобів                  14    (91 084)     0
30 Дохід від реалізації основних засобів            14, 17     72   18 530
31 Дивіденди отримані                             0   3 607
   Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
32                               44       0     0
   грошових коштів
   Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом
33                               17       0     0
   виплачених грошових коштів
34 Придбання асоційованих компаній               11       0     0
35 Дохід від реалізації асоційованих компаній         11, 17     0     0
36 Придбання інвестиційної нерухомості             12    (17 897)  (53 060)
37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості       12, 17     0     0
38 Придбання нематеріальних активів               14      (50)   (654)
39 Дохід від вибуття нематеріальних активів          14, 17     54     0
   Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної
40                                   1 053 627  (48 796)
   діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
   Грошові кошти від фінансової діяльності:
41 Отримані інші залучені кошти                 21       0     0
42 Повернення інших залучених коштів              21       0     0
43 Отримання субординованого боргу               25       0     0
44 Погашення субординованого боргу               25       0     0
45 Емісія звичайних акцій                    26   3 342 544  45 000
46 Емісія привілейованих акцій                 26       0     0
47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій         26, 27     0     0
48 Викуп власних акцій                     26       0     0
49 Продаж власних акцій                     26       0     0
50 Дивіденди виплачені                     26       0     0
51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів          26, 27     0     0
   Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової
52                                   3 342 544  45 000
   діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)
   Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх
53                                     6 634   33 283
   еквіваленти
   Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх
54                                     2 916  (38 402)
   еквівалентів
55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року            113 530  151 932
56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року             1, 4      116 446  113 530"07" квітня 2010 року
                    Заступник Голови Правління _______________В.В.Соловйова
                             (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Шрамченко О.М., 270-59-32       Головний бухгалтер ____________________ Л.М. Симоненко
(прізвище виконавця, номер телефону)           (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
               Звіт про власний капітал
              ПАТ "АКБ "Київ" за 2009 рік
                                        (тис. грн.)
                  Належить акціонерам материнського
                          банку
                                    Ча
                      резерв
                                    ст
              Пр       ні та
                                    ка   Усього
Ряд   Найменування    им        інші  нерозпо-
                 статутн                ме   власного
ок     статті     ітк      фонди ділений
                   ий            усього  нш   капіталу
               и       банку прибуток
                 капітал                ос
                      (примі
                                    ті
                       тка
                       27)
1        2      3    4     5     6    7   8    9
   Залишок на 1 січня            309
1                 180 847        19 506 509 457  0   509 457
   попереднього року             104
   Вплив переходу на
   нові та/або
   переглянуті
   стандарти і
2   тлумачення, що    3      0    0     0     0  0       0
   забезпечують
   контекст, у якому
   слід читати
   стандарти
   Скоригований
                       309
3   залишок на 1 січня     180 847       19 506  509 457  0   509 457
                       104
   попереднього року
   Цінні папери в
4   портфелі банку на         0  (431)     0   (431)  0     (431)
   продаж:
   Результат
   переоцінки до їх
4.1             9      0   (89)     0    (89)  0      (89)
   справедливої
   вартості
   Продаж або втрати
4.2  від зменшення     9      0  (342)     0   (342)  0     (342)
   корисності
   Основні засоби та
5   нематеріальні           0 (1 970)   1 970     0  0       0
   активи:
   Результат
5.1             14     0    0     0     0  0       0
   переоцінки
   Реалізований
5.2  результат       14     0 (1 970)   1 970     0  0       0
   переоцінки
   Результат
   переоцінки за
6                    0    0     0     0  0       0
   операціями
   хеджування
   Накопичені курсові
7              27     0    0     0     0  0       0
   різниці
 8  Відстрочені податки   32    0   316     0    316  0   316
   Чистий
   дохід/(збиток), що
   визнаний
 9                  0 (2 085)    1 970   (115)  0   (115)
   безпосередньо у
   складі власного
   капіталу
   Прибуток/(збиток) за
 10                  0    0   35 931   35 931  0  35 931
   рік
   Розподіл прибутку
 A*                  0  19 506  (19 506)    0  0    0
   до інших фондів
   Усього
 11 доходів/(збитків), що       0  17 421  18 395   35 816  0  35 816
   визнані за рік
 12 Емісія акцій       26  45 000    0     0   45 000  0  45 000
   Продаж
   акцій попередніх    26    0          0     0  0    0
   емісій
   Емісійні різниці    26    0          0     0  0    0
   Власні акції, що
 13 викуплені в            0    0     0     0  0    0
   акціонерів:
13.1 Викуплені        26    0    0     0     0  0    0
13.2 Продаж         26    0    0     0     0  0    0
13.3
   Анулювання       26    0    0     0     0  0    0
    Об'єднання
14              44    0    0     0     0  0    0
    компаній
    Дивіденди, за якими
15   прийнято рішення   35    0    0     0     0  0    0
    щодо виплати
    Залишок на кінець
    дня 31 грудня 2008           326
16                225 847       37 901  590 273  0  590 273
    року (залишок на 1           525
    січня 2009 року)
    Скоригований
                       326
17   залишок на початок     225 847       37 901  590 273  0  590 273
                       525
    звітного року
    Коригування
17.1
    Зміна облікової         0    0     0     0  0    0
    політики
17.2  Виправлення
                    0    0     0     0  0    0
    помилок
    Цінні папери в
18   портфелі банку на        0   (328)     0   (328)  0   (328)
    продаж:
    Результат
18.1  переоцінки до їх
               9        (328)     0   (328)  0   (328)
    справедливої
    вартості
    Продаж або втрати
18.2
    від зменшення     9     0    0     0     0  0    0
    корисності
    Основні засоби та
19                   0    0     0     0  0    0
    нематеріальні
   активи:
19.1 Результат
               14    0    0     0     0  0     0
   переоцінки
   Реалізований
19.2
   результат        14    0    0     0     0  0     0
   переоцінки
   Результат
   переоцінки за
 20                  0    0     0     0  0     0
   операціями
   хеджування
   Накопичені курсові
 21             27    0    0     0     0  0     0
   різниці
 22 Відстрочені податки   32    0    0     0     0  0     0
   Чистий
   дохід/(збиток), що
   визнаний
 23                  0  (328)     0    (328)  0    (328)
   безпосередньо у
   складі власного
   капіталу
   Прибуток/збиток за                (3 264   (3 264     (3 264
 24                  0    0             0
   рік                        729)    729)      729)
   Розподіл прибутку
 A*                  0  37 902  (21 030)   16872  0   16872
   до інших фондів
   Усього
                           (3 285   (3 248     (3 248
 25 доходів/(збитків), що       0  37 574             0
                            759)    185)      185)
   визнані за рік
                  3 565
26   Емісія акцій     26         0     0  3 565 294  0  3 565 294
                   294
    Власні акції, що
                  (222   222
27   викуплені в                     0     0  0     0
                  750)   750
    акціонерів:
27.1
    Викуплені       26    0    0     0     0  0     0
27.2
    Продаж        26    0    0     0     0  0     0
27.3
    Анулювання      26    0    0     0     0  0     0
    Зменшення
27.4                (222   222
    стататутного     26
                  750)   750
    капіталу
    Об'єднання
28                   0    0     0     0  0     0
    компаній
    Дивіденди, за якими
29   прийнято рішення   35    0    0     0     0  0     0
    щодо виплати
    Залишок на кінець
                  3 568   586   (3 247
30   дня 31 грудня                      907 382  0  907 382
                   391   849    858)
    звітного року

* В звіт додано рядок А "Розподіл прибутку до інших фондів" , який передбачено в 27
примітці

Сума внеску за незареєстрованим статутним капіталом (залишок за рахунком 3630) на звітні
дати дорівнює нулю.
Сальдо нарахованих і неотриманих (несплачених) доходів/витрат, яка є складовою частиною
залишку балансових рахунків 5030, 5031, 5040, 5041 за станом на кінець дня 31 грудня 2009
р.: 616979 тис.грн."07" квітня 2010 року         Заступник Голови Правління _______________В.В.Соловйова
                             (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Мацюк О.Л., 270-59-32         Головний бухгалтер ____________________ Л.М. Симоненко
(прізвище виконавця, номер телефону)           (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
           ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

           АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
Примітка 1. Облікова політика.


Примітка 1.1. Основна діяльність.


Акти законодавства України, якими керується банк під час виконання своїх
функцій


     У своїй діяльності банк керується Законами України, нормативними актами НБУ,
   Статутом банку, положеннями про структурні підрозділи банку, положеннями про
порядок здійснення окремих видів операцій.
     Бухгалтерський облік в ПАТ АКБ „Київ” в 2009 році здійснювався відповідно до
вимог:
        Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.00 р. № 2121-ІІІ
        із змінами і доповненнями;
        Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від
        16.07.99 р. № 996-ХІ із змінами і доповненнями;
        Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
        фінансових послуг” від 12.07.01 р. № 2664-ІІІ;
        Цивільного кодексу України від 16.01.03 № 435-IV;
        Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банках
        України, затвердженого постановою Правління НБУ № 566 від 30.12.1998р. зі
        змінами і доповненнями;
        Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого
        постановою Правління НБУ № 280 від 17.06.2004 р. зі змінами і доповненнями;
        Положення про організацію операційної діяльності в банках України ,
        затверджене Постановою Правління НБУ № 254 від 18.06.2003 зі змінами і
        доповненнями;
       Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків , затверджених
       Постановою Правління НБУ № 255 від 18.06.2003 р. зі змінами і
       доповненнями;
       Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої
       постановою Національного банку України від 28.08.01 р. № 368 із змінами і
       доповненнями;
       Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках
       України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р.;
       Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних)
       операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках
       України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 481 від 27.12.2007 р.;
       інших нормативних актів НБУ;
       діючих Національних стандартів бухгалтерського обліку, затверджених
       Міністерством фінансів України,
       Міжнародних стандартів фінансової звітності,
       облікової політики банку.


    Відображення в обліку операцій, не регламентованих нормативними і інструктивними
актами НБУ і Мінфіна, здійснюється згідно з вимогами діючого законодавства України на
основі внутрішніх положень з обліку окремих видів операцій, затверджених Правлінням
банку.
 Станом на 31.12.2009 р. мережа ПАТ АКБ ”Київ” нараховує 63 відділення, з яких
тимчасово призупинено 11 (з них 39 у м.Києві, , 2 - Миколаєві, 2 - Івано-Франківську, по 1-
Житомирі, Черкасах, Хмельницькому, Вінниці, Севастополі, Рівному, Бучі, Ірпені та інших
містах та селищах України) . Розвиток мережі банку базувався, виходячи з потреб бізнесу за
умови забезпечення необхідного рівня рентабельності.Характер операцій та основної діяльності банку
   Банк здійснює всі види банківської діяльності в межах банківської ліцензії
Національного банку України від 6 грудня 2001 р. № 14.
   Банк є універсальним. Основний напрямок активних операцій банку –
фінансування економіки України. В цьому напрямку банк зайняв свою нішу на ринку
фінансових послуг за рахунок гнучких підходів до проектів клієнтів, неформального
ставлення до продукту, швидкого прийняття рішень, тощо.
   Серед пасивів банку найбільшу долю займають строкові кошти фізичних та
юридичних осіб, що є основним джерелом формування прибутку банку.
   Крім того банк отримує комісійні від здійснення розрахунково-касового
обслуговування клієнтів, здійснення валютообмінних операцій , операцій з цінними
паперами .
   Доходна частина також формується за рахунок торговельного доходу, який в
основному складається від маржі за валютообмінними операціями.
   У витратах банку після процентних витрат найбільшу питому вагу займають
витрати на формування резервів під активні операції.

Перелік банківських продуктів у розрізі клієнтських сегментів.


Роздрібні сегменти:
    Розрахунково-касове обслуговування та переводи
    Депозити
      Споживче кредитування
      Житлове кредитування
      Картковий бізнес (емісія, єквайринг, банкоматний бізнес)

      Корпоративні сегменти
      Розрахунково- касове обслуговування
      Депозити
      Фінансування інвестиційних проектів
      Кредитування поточної діяльності
      Операції з цінними паперами
      Документарні та гарантійні операції
      Казначейські операції та операції на ринку форекс.


  Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності.


     Річний фінансовий звіт складався у відповідності з Міжнародними стандартами
  фінансової звітності та Національними стандартами бухгалтерського обліку на основі
  нормативних документів Національного банку України та згідно внутрішніх положень
  ведення бухгалтерського обліку.
    Облікова політика банку базується на наступних основних принципах бухгалтерського
обліку:
      повне висвітлення;
      превалювання сутності над формою;
      автономність;
      обачність;
      безперервність;
      нарахування та відповідність доходів і витрат;
      послідовність;
      історична (фактична) собівартість.


   Облікова політика банку регламентує питання:
    організації бухгалтерського (фінансового), управлінського і податкового обліку та
звітності, які будуються на єдиній методологічній, інформаційній, нормативній та технологічній
базі;
    застосування передбачених законодавством України, нормативними документами НБУ,
міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та стандартами бухгалтерського
обліку в Україні, рішеннями Правління банку принципів, методів оцінки статей балансу та форм
обліку окремих операцій.


     У примітках до річної фінансової звітності банком застосовані правила
  бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ, які
  враховують правила бухгалтерського обліку і складання     фінансової звітності за
  Міжнародними стандартами фінансової звітності, відповідно, відмінності між обліковою
  політикою банку та Міжнародними стандартами фінансової звітності визначаються тими
  відмінностями, які існують між національними стандартами (положеннями) бухгалтерського
  обліку та МСФЗ.
   Активи та зобов”язання оцінювались за історичною вартістю, а по цінних паперах та
основних засобах банк використовував оцінку ринкової (справедливої) вартості.


     Функціональна валюта вказана в загальній інформаціїПримітка 1.4. Первісне визнання фінансових інструментів.


    Оцінка фінансових інструментів за категоріями, що банк застосовує під час їх
первісного визнання:
  1.  Кредити та заборгованість клієнтів - за історичною та справедливою вартістю;
  2.  Цінні папери в портфелі банку на продаж – за справедливою вартістю;


  3.  Інвестиційна нерухомість – за первісною вартістю з урахуванням накопиченої
     амортизації та втрат від зменшення корисності.
  4.  Основні засоби - за первісною вартістю, нежилі приміщення – за переоціненою
     вартістю.
  5.  Нематеріальні активи - за первісною вартістю;
  6.  Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття - за
     первісною варістю;


Примітка 1.6. Кредити та заборгованість клієнтів.


   Кредитна політика банку грунтується на Законах України, нормативних документах
Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів ПАТ “АКБ
“Київ”, які регламентують здійснення кредитних операцій, затверджених у встановленому
порядку. Джерелами формування кредитних ресурсів є власні кошти банку, залишки на
поточних рахунках клієнтів, міжбанківські кредити та депозити, строкові кошти юридичних
та фізичних осіб, залучені на депозитні (вкладні) рахунки. Основою кредитної політики
банку є виважений підхід до вибору потенційних позичальників, аналіз ефективності
проектів, що пропонуються до кредитування, ретельна оцінка платоспроможності
позичальника та якості застави, а також об‟єктивна оцінка якості активів позичальника.
   Кредитна політика банку реалізується з урахуванням поєднання інтересів як банку,
його учасників, клієнтів та вкладників, так і суб‟єктів господарювання чи фізичних осіб, які
є позичальниками банку. Кредитні операції здійснюються на принципах поверненості,
строковості, платності, забезпеченості та цільового використання кредитних коштів. Надання
кредитів здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів, при умові дотримання
встановлених економічних нормативів діяльності банків та вимог щодо формування резервів.
З метою підтримання належної якості кредитних вкладень при розгляді заявок на отримання
кредиту банк користувався принципами обережності .
   Процес розгляду заявок та схвалення рішення здійснювався у відповідності з
нормативними вимогами НБУ та внутрішніми положеннями ПАТ “АКБ “Київ”.
   Процентні ставки за кредитними операціями встановлюються з урахуванням попиту
та пропозицій на ринку фінансових послуг в залежності від рівня облікової ставки
Національного банку та вартості залучених банком коштів. При визначенні процентної
ставки за кредитною операцією банк керується принципом забезпечення ефективності
використання власних та залучених коштів. Банк не надавав кредити за процентними
ставками, які були нижчі від ставок, що виплачував банк за залученими коштами, та
безпроцентні кредити. Кредити інсайдерам не надавались за процентними ставками,
меншими від звичайних.
   Банк не надає однорідних кредитів. У примітках для аналізу кредитної заборгованості
банк класифікує позичальників на великі, середні, малі підприємства згідно із
законодавством України.
   Оцінка кредитів здійснюється банком виключно на індивідуальній основі з метою
визначення категорії ризику кредитної операції у відповідності до вимог Положення про
порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Правління НБУ від 06.06.2000р.
№ 279 зі змінами та доповненнями. Визначення категорії кредитної операції та класифікація
кредитного портфелю за ступенем ризику здійснюють щомісячно на підставі визначеного на
квартал (для юридичних осіб), чи на рік (для фізичних осіб) класу фінансового стану
позичальника та оцінки стану обслуговування боргу, яка здійснюється щомісяця. Оцінка
фінансового стану позичальника здійснюється відповідно до Методики проведення оцінки
фінансового стану позичальника, затвердженої рішенням правління банку 21.03.2007 року зі
змінами та доповненнями, по позичальниках-юридичних особах у три етапи:
   перший етап – оцінка суб‟єктивних чинників з урахуванням їх вагомості
(значимості));
   другий етап – розрахунок основних (економічних) показників діяльності
позичальника з урахуванням їх вагомих значень, при визначенні яких використані
статистичні дані галузі господарства, у якій працює позичальник;
    третій етап – проводиться визначення класу позичальника на підставі загальної суми
балів за основними та додатковими (суб'єктивними) показниками. Питома вага суми балів за
додатковими (суб'єктивними) показниками не перевищує 30 % від визначеної банком
загальної суми балів за результатами оцінки фінансового стану позичальника.
    Кредити, категорії операції за якими визначені як “під контролем”, “субстандартні”,
“сумнівні” та “безнадійні”, вважаються знеціненими. Для розрахунку резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями визначався чистий кредитний
ризик шляхом зменшення сукупної заборгованості за кредитними операціями (депозити та
кредити, надані іншим банкам; враховані векселі; фінансовий лізінг; кредити, надані
суб‟єктам господарювання та фізичним особам, з урахуванням позабалансових зобов‟язань
за ними; надані гарантії та поручительства), класифікованої за групами ризику, на вартість
забезпечення, що приймається до розрахунку (з врахуванням категорії кредитної операції,
виду забезпечення та відповідних коефіцієнтів). Резерви формувались у валюті кредитної
заборгованості під стандартну заборгованість за рахунок прибутку, під нестандартну – за
рахунок витрат. Щомісячно банк коригував обсяг резерву відповідно до суми фактичного
чистого кредитного ризику станом за останній робочий день, класифікованого залежно від
фінансового стану позичальника, стану обслуговування кредитної заборгованості та з
урахуванням рівня забезпечення кредитної операції за групами ризику.


    У зв‟язку з відсутністю необхідної інформаційної бази для здійснення коригування
балансової вартості кредитів за попередні періоди та за звітний рік, банк визначає
амортизовану вартість кредитів як суму залишку на позичковому рахунку та на рахунках
нарахованих, прострочених та сумнівних доходів за кредитними операціями, за мінусом
резервів, створених для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
(включаючи резерв під прострочені та сумнівні доходи).
    Загальний обсяг кредитного портфелю збільшився за рік на 514 193 тис.грн.
становить 962842 тис.грн. Відповідає 8 примітці.
    Пріоритетними напрямками вкладення кредитних коштів були івестиційна діяльність
юридичних   та фізичних    осіб та виробництво суб‟єктами     господарювання
сільськогосподарської продукції.
    Доходи від кредитної діяльності банку (процентні та комісійні) у звітному році
становили 790785 тис.грн., що на 152925 тис.грн. більше, ніж в минулому.


    У звітному році на формування резервів використано 3357617 тис.грн. Станом на
31.12.2009 року фактично сформовано резерви в сумі 3337830 тис.грн. (під стандартну
заборгованість –  34 тис.грн., під нестандартну – 3337796 тис.грн.), в тому числі під
заборгованість інших банків – в сумі 134 тис.грн.
    Списання безнадійної заборгованості за кредитами за рахунок створених резервів у
звітному році не було. Списання кредитної заборгованості без попереднього формування
резервів (методом прямого списання) не здійснювалось.
   Станом на 31.12.2009 року сума несплачених доходів становить 814929 тис.грн., з
них прострочені – 584782 тис.грн. Протягом року на формування резерву під прострочені та
сумнівні щодо отримання нараховані доходи використано 574939 тис.грн.    За рахунок
створених резервів під прострочені та сумнівні доходи за кредитними операціями списання
безнадійної заборгованості за простроченими нарахованими доходами не було.


    Справедливою вартістю забезпечення банк вважає його ринкову вартість,
відображену у договорі застави (іпотеки). При визначенні ринкової вартості предмету
застави (іпотеки) враховуються його реальна вартість, практична складність реалізації
предмету застави (іпотеки) у випадку невиконання позичальником своїх зобов'язань. У
відповідності до вимог внутрішніх нормативних документів ринкова вартість визначається:

    грошових депозитів – як номінальна їх вартість;
    цінних паперів – відповідно до вимог глави 3 Положення про порядок формування
    резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженого постановою
    Правління Національного банку України від 02.02.2007 р. № 31 (зі змінами);
   нерухомості та майнових прав на майбутню нерухомість – виключно на підставі
    висновку про експертну оцінку майна (майнових прав);
   рухомого майна та товарів в обороті – не вище 80% їх балансової вартості.
    Якщо вартість заставного майна, визначена у договорі застави, перевищує його
вартість, враховану у балансі заставодавця, вона визначається виключно на підставі
висновку про експертну оцінку майна.


    Повернення попередньо списаних кредитів не було.
   Кредити та заборгованість клієнтів відображаються у звіті “Баланс” рядок 5 та у
примітці 8.Примітка 1.7. Цінні папери у портфелі банку на продаж.


   Цінні папери у портфелі на продаж первісно оцінюються та обліковуються за
справедливою вартістю, яка є ціною операції.
   На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж відображаються:
  1. За справедливою вартістю;
  2. За собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності
     - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких
     достовірно визначити неможливо;
  3. За найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю
     за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в
     асоційовані та дочірні компанії, що переведені в портфель на продаж та
     утримуються для продажу протягом 12 місяців;
  4. За найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою
    вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції
    в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для
    продажу протягом 12 місяців.
   Щомісяця на дату балансу Банк здійснює оцінку цінних паперів, які обліковуються в
портфелі на продаж. Оцінка цінного паперу включає:
  1) визначення справедливої вартості цінного паперу;
  2) визначення наявності ризику цінного паперу та його оцінку.

   Справедлива вартість цінного паперу визначається згідно з методикою, викладеною у
внутрішньому положенні “Про методику оцінки справедливої вартості цінних паперів та
порядок формування резерву під операції банку з цінними паперами”. Цінні папери в
портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо визначити достовірно,
обліковуються за собівартістю.


    Ризик цінного паперу підтверджується наявністю збиткових подій, які мають вплив на
очікувані майбутні грошові потоки за цінним папером (об'єктивні докази зменшення
корисності цінного паперу).
   За відсутності ризику цінного папера резерв за таким цінним папером не формується.
    У разі наявності ризику цінного папера, який котується на біржі, формується резерв у
розмірі уцінки, яка розраховується як різниця між справедливою вартістю та балансовою
вартістю цінного папера.
   У разі наявності ризику цінного папера, який не котується на біржі, та за яким Банк не
може визначити справедливу вартість за вищезазначеною методикою, формується резерв на
суму перевищення балансової вартості цінного папера над сумою очікуваного
відшкодування з урахуванням поточної ринкової ставки дохідності та ризику цінного папера.


     На звітну дату банк не має цінних паперів, які продані або куплені за договорами
 репо.
   Розкриття операцій з цінними паперами     у портфелі на продаж   відображено в
примітці 9 та звіті Баланс за рядкомПримітка 1.9. Інвестиційна нерухомість.
   Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівлі, що перебувають у
розпорядженні банку з метою отримання орендних платежів, доходів від зростання капіталу.
    Критерії віднесення до інвестиційної нерухомості:
  -  земля, що утримується з метою отримання вигод, а не для реалізації;
  -  земля, подальше використання якої на даний час не визначено;
  -  власні будівлі банку, що передані в лізинг за одним. Або кількома договорами;
  -  будівлі, що не зайняті на даний час та призначені для надання в лізинг (оренду) за
    одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).


   Один і той самий об”єктнерухомості може бути розділений на конструктивно
відокремлені частини, що використовуються з різною метою:
  -  для отримання доходу від орендної плати, або збільшення капіталу;
  -  для використання в процесі діяльності банку або для адміністративних цілей.


    У бухгалтерському обліку такі частини відображаються окремо, якщо вони можуть
бути продані окремо. Якщо вони не можуть бути продані окремо, то такий об”єкт визнається
інвестиційною нерухомістю за умови, що лише незначна частина (до 10%) об”єкта
утримується для використання в процесі діяльності банку або для адміністративних цілей.
   Якщо будівля обліковується як інвестиційна нерухомість, то і земля, на якій вона
розташована, обліковується як інвестиційна нерухомість і навпаки.
   Метод оцінки інвестиційної нерухомості – за первісною вартістю з урахуванням
накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності.
   Розкриття інвестиційної нерухомості відображено в примітці 12 та звіті Баланс за
рядком 9.Примітка 1.10. Основні засоби.


   Облік основних засобів здійснювався у відповідності з Інструкцією з бухгалтерського
обліку основних засобів та нематеріальних активів банків України, затвердженою
постановою Правління НБУ від 20.12.2005 р. № 480;
    внутрішнім Положенням про порядок бухгалтерського обліку основних засобів та
нематеріальних активів АКБ “Київ”, затвердженим рішенням Правління № 13 від 30.03.2006
р. та іншими нормативними документами.
   Метод оцінки придбаних (виготовлених) основних засобів - за первісною вартістю,
нежилі приміщення – за переоціненою вартістю.
    При нарахуванні амортизаційних відрахувань використовується прямолінійний
метод нарахування, за яким річна сума амортизаційних відрахувань визначається діленням
вартості, що амортизується на очікуваний період часу використання об`єкта основних
засобів.
      Діапазон строків користування основних засобів становить від 2-х років до 50
 років.
   Норми нарахування амортизації по основних засобах визначаються зі строків
корисного використання основних засобів, встановлених банком самостійно та затверджених
керівником, та переглядаються в кінці року. У звітному році не переглядались.
   У звітному році переоцінка основних засобів не здійснювалась.
    Розкриття операцій з основними засобами відображено в примітці 14 та звіті Баланс
за рядком 13.Примітка 1.11. Нематеріальні активи.


   Придбані (виготовлені) нематеріальні активи зараховуються на баланс банку за
первісною вартістю, яка складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків,
що не підлягають відшкодуванню та інших витрат, безпосередньо пов»язаних з його
придбанням та доведенням до стану, придатного до використання за призначенням.
   При нарахуванні амортизаційних відрахувань використовується прямолінійний
метод амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням
   вартості, що амортизується на очікуваний період часу використання нематеріального
активу.
   Нарахування амортизаційних відрахувань на нематеріальні активи здійснюється
щомісячно за нормами нарахування амортизації, виходячи із термінів корисного
використання, які встановлені банком самостійно та затверджені наказом керівника.
   Переоцінка первісної вартості та перегляд терміну корисного використання не
проводились.
   Розкриття операцій з нематеріальними активами відображено в примітці 14 та звіті
Баланс за рядком 13.Примітка 1.12. Оперативний лізинг (оренда).


    Основні засоби надавались в оперативний лізинг у строки і на умовах, визначених
 договором лізингу, з оформленням акту прийому-передачі. Іх облік здійснювався на
 окремому субрахунку. Надання основних засобів в оперативний лізинг здійснювалось на
 платній основі. Оцінка основних засобів, переданих в оперативний лізинг, проводилась,
 виходячи з того, щоб орендна плата не була нижчою від суми амортизації та суми ПДВ від
 орендної плати. Доходи від оперативного лізингу відображались в балансі за методом
 нарахування
   За 2009 рік отримано 1943 тис.грн. доходів від оперативного лізингу, витрати на
оперативний лізинг становили – 2974 тис.грн.Примітка 1.14. Довгострокові активи, призначені для продажу, та
активи групи вибуття.
   Оцінка довгострокових активів, призначених для продажу, та активів групи вибуття
здійснювалась за первісною варістю.
    Зменшення корисності не здійснювалось, т.я. згідно рішення Правління продажна
вартість планується не нижче первісної. Зміни в плані продажу не передбачаються.
   Розкриття операцій з довгостроковими активами, призначеними для продажу, та
активами групи вибуття відображено в примітці 17 та звіті Баланс за рядком 16.Примітка 1.17. Податок на прибуток.


   Банк з 1.01.2008 року перейшов на консолідовану сплату податку на прибуток.
Податкове зобов„язання банку протягом звітного року визначалось за ставкою податку на
прибуток в розмірі 25 %, яка передбачена Законом України від 22.05.97 р. № 283 “Про
оподаткування прибутку підприємств”.
    У звітному році всі філії банку реорганізовані у відділення, в зв”язку з чим здійснено
закриття консолідованих відстрочених податкових зобов”язань та відстрочених податкових
активів за рахунком 3621 в сумі 40805 тис.грн. та за рахунком 3521 в сумі 45417 грн. В
балансі обліковуються ВПЗ, сформовані при переоцінці основних засобів попередніх років –
76877 тис.грн.
    Відстрочені податкові зобов„язання звітного року сформовані за рахунком № 3621 в
сумі 88254 тис. грн. відповідно до міжнародних стандартів згідно методики порівняння
активів і зобов”язань за балансом.
    Тимчасові різниці для визначення ВПЗ у балансі показані як різниця
  -  за оцінкою резервів по рахунках 1590, 1592, 2400, 2401, 3190, 3191, 3590, 3599, 3690,
     3658, що склали 1413804 тис.грн. і податку 353451 тис.грн;
  -  за оцінкою основних фондів за рахунками 4500-4530 від суми 418877 тис.грн., які
     склали податок 104719 тис.грн.,
  -  за оцінкою процентних доходів за рахунками 1208, 1508, 1528, 2068, 2069, 2078,
     2079, 2088, 2089, 2208, 2209, 2238, 2239, 2607, 2627, 3570, 3578, 3589 від суми 3995
     тис.грн. і податку 999 тис.грн.,
  -  за оцінкою цінних паперів за рахунками 1410, 1416, 1418, 3103, 3105, 3114, 3116,
     3118, 3119 від суми 1343948 тис.грн. і податку 335987 тис.грн.


       Таким чином, за звітний рік загальна сума відстрочених податкових
    зобов”язань банку складає 165128 тис.грн.


   Інформація щодо податку на прибуток висвітлена в примітці 32 та 23 рядку Звіту про
фінансові результати.Примітка 1.19. Доходи та витрати.
    Облікова політика щодо врахування доходів та витрат банку здійснювалась у
відповідності з Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України,
затверджених Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 255 та внутрішнього
Положення про порядок бухгалтерського обліку процентних і комісійних доходів та витрат.
   Доходи та витрати визнавались за методом нарахування.
   Метод нарахування застосовувався згідно принципу відповідності періодів в межах
принципу обережності. Сумнівні доходи та штрафні санкції враховувались за касовим
методом.


    Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображались
за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних
валют на дату їх визнання.
   Якщо банк не мав впевненості в погашенні заборгованості за основним боргом і
процентами, ураховуючи фінансовий стан боржника (контрагента банку), то така
заборгованість визнавалась та відображалась в обліку як сумнівна щодо отримання.


         Визнання доходів та витрат за цінними паперами.


    Облік процентних та комісійних доходів та витрат по операціях з цінними паперами
також базується на принципах нарахування та відповідності. Ці принципи застосовувались за
таких умов:
  - якщо фінансовий результат операції, пов”язаної з купівлею-продажем
  цінних паперів може бути досить точно оцінений;
  - якщо доходи або витрати відповідали виникненню реальної заборгованості (за дебетом
    у разі доходу і за кредитом у разі витрат).
    Якщо ці умови не виконувались, то принципи нарахування та відповідності
застосовувались в межах принципу обережності:


  - доходи від здійснення операції враховувались у розмірі витрат, пов”язаних з
    виконанням цієї операції, якщо була впевненість в отриманні цих доходів;
  - якщо не було впевненості в отриманні доходів, враховувались тільки витрати, а доходи
    обліковувались за касовим методом.   Метод визнання процентного та дисконтного доходів та витрат за цінними
паперами.


    Протягом періоду від дати придбання до продажу цінних паперів здійснювалась
амортизація дисконту та нарахування відсотків із віднесенням нарахованих сум на
збільшення процентних доходів. За врахованими борговими цінними паперами доходи
нараховувалися щомісячно, при цьому     величина амортизації дисконту за період
розраховувалась за методом прямої (рівномірний метод).База нарахування “факт/факт”. За
борговими цінним паперами в портфелі банку на продаж доходи нараховувалися на звітну
дату, на дату сплати відсотків та на дату продажу, при цьому величина амортизації
дисконту та нарахування відсотків за період розраховувалась за методом прямої, оскільки
термін обліку цінних паперів на балансі банку був нетривалим.
    Облікова політика щодо комісійних доходів та витрат визначена згідно Правил
бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України, затверджених Постановою
Правління НБУ від 18.06.03 р. № 255, Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з
цінними паперами в банках України, затвердженої постановою Павління НБУ № 358 від
03.10.2005 р., та внутрішнього Положення про порядок бухгалтерського обліку доходів і
витрат АКБ “Київ.
    Облік комісійних доходів та витрат по операціях з цінними паперами базується на
 принципах нарахування та відповідності періодів. Згідно принципу нарахування статті
 доходів та витрат враховуються та оцінюються в міру надання послуг. Усі доходи та
 витрати, що відносяться до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді,
 незалежно від того, коли були отримані чи сплачені кошти.
   Доходи та пов”язані з ними витрати визнаються в бухгалтерському обліку в один і
той же звітний період на основі принципу відповідності.
   Отримані доходи та понесені витрати знайшли відображення Звіті про фінансові
результати.Примітка 1.20. Іноземна валюта.


    Облікова політика щодо операцій з іноземною валютою реалізована в системі ПАТ
АКБ ”Київ” відповідно до вимог Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 N 15-93, Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в
іноземній валюті та банківських металах у банках України, затвердженої Постановою
Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. № 555 та інших нормативних
документів.
    Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображались у валюті
звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіційного курсу
гривні до іноземних валют на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань,
доходів і витрат). Тобто, бухгалтерський облік операції в іноземній валюті здійснювався у
подвійній оцінці, а саме в номінальній сумі іноземної валюти, щодо якої установлюється
офіційний курс гривні, та в гривневому еквіваленті за офіційним курсом.
   Доходи та витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті в “Звіті про
фінансові результати” відображались в національній валюті за офіційним курсом гривні
щодо іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх визнання.
   Активи та зобов‟язання в іноземній валюті у звіті “Баланс” відображались за
офіційним курсом НБУ.
   Грошові активи та зобов”язання, що виникли в іноземній валюті (монетарні статті),
перераховувались в гривні за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату складання звітності.
    Інші активи та зобов”язання, що виникли в іноземній валюті (немонетарні статті), на
дату складання звітності визнані за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату їх первинного
визнання.
   Переоцінка активів та зобов‟язань банку в іноземній валюті (монетарних статей)
здійснювалась під час кожної зміни офіційного валютного курсу Національного банку
України. Результати переоцінки активів та пасивів відображені у Звіті про фінансові
результати в статті “Чистий торговельний дохід” (бал.рах.6204).
    У 2009 році облік нереалізованого результату (результат переоцінки активів та
зобов‟язань в іноземній валюті у зв‟язку зі зміною офіційного курсу) проводився
відокремлено від обліку реалізованого результату від торговельних операцій з іноземною
валютою.
    Банк здійснює виважену політику щодо управління ризиком збитків внаслідок зміни
курсу іноземної валюти.
   Потенційну величину можливих збитків банку внаслідок несприятливої зміни
валютних курсів керівництво обмежує шляхом встановлення і дотримання лімітів на
відкриту валютну позицію філій і банку в цілому.Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк
здійснює свою діяльність

    Станом на 31.12.2009 р. в Україні зареєстровано 181 банк, з яких 2 банки (Ощадбанк
та Укрексімбанк) є на 100% державними, 3 банки (Родовід, Укргазбанк та Київ)
рекапіталізованими, решта – комерційні банки. За обсягом статутного капіталу 36% банків
належать до банків із іноземним капіталом, статутний капітал банків, які належать Державі
становить - 33%.

   Стан банківської системи напряму залежить від основних макроекономічних
показників України, які в даний час характеризуються наступним:

  - різке скорочення ВВП в 2009 році: за 9 місяців звітного року ВВП знизився на 15,9%
   порівняно із аналогічним періодом 2008 року. Відповідно до прогнозів
   Міжнародного валютного фонду до кінця 2009 року в Україні очікувалось падіння
   ВВП на 14%. При цьому у 2010 році планується ріст в розмірі 2,7% та відповідний
   поступовий ріст у наступних роках з досягненням 5,8% росту у 2014 році.
  - рівень інфляції за результатами 2009 року становив 15,9% при прогнозному
   показнику, опублікованому МВФ – 16,3%, на 2010 рік МВФ прогнозує інфляцію в
   Україні на рівні 10,3%.
  - курс національної валюти відносно долара та євро у 2009 році залишався більш-менш
   стабільним. Попри песимістичні прогнози деяких аналітиків щодо зниження курсу
   гривні до долара до 9, фактичний курс на кінець 2009 року становив 7,985 грн. за 1
   долар та 11,45 грн. за 1 Євро.
  - загальний індекс промислової продукції по українських підприємствах за 2009 рік
   склав 78,1%.
- Обсяг іноземних інвестицій скоротився і їх ріст залежатиме від стабільності ситуації в
  країні.


    Банківська система України в 2009 році розвивалась наступним чином:
- обсяг депозитів, розміщених юридичними особами знизився в 2009 році на 18% - до
  116,5 млрд.грн. (при зниженні загального обсягу депозитів, залучених банками, на
  8,3% - до 328 млрд.грн), що відображало скорочення економічної активності, яке в
  свою чергу спричинило скорочення обсягу грошової маси на 5,5% до 487,5 млрд.грн.
- обсяг монетарної бази зріс на 4,4% до 195 млрд.грн. На динаміку монетарної бази
  суттєво вплинули наступні чинники:
    обсяг коштів Уряду в національній валюті, розміщені на рахунках в НБУ
    знизився на 86,1% до 1,1 млрд.грн.;
    НБУ здійснив операції з викупу у банків ОВДП на загальну суму 34,89
    млрд.грн., з яких 29,34 млрд.грн. було проведено відповідно до ст.2 ЗУ «Про
    першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи
    та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і були пов‟язані з
    монетизацією облігацій, випущених урядом з метою капіталізації банків;
    уряд в 2009 році для забезпечення фінансування внутрішніх видатків бюджету
    конвертував в гривню значні обсяги коштів в іноземній валюті, в т.ч.
    отриманих від МВФ;
    НБУ проводив операції з продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку
    з метою упередження надмірних коливань обмінного курсу гривні;
    в умовах пріоритетного фінансування соціальних видатків бюджету значна
    частка коштів, що надходили в обіг внаслідок дії фіскальних чинників,
    перетворювались в готівку, обсяг якої зріс на 1,5% до 157 млрд.грн.).
- в умовах нестабільної ситуації на фінансовому ринку НБУ застосовував гнучкі
  підходи до регулювання ліквідності банків, збалансовуючи обсяги операцій з
    рефінансування банків (переважали в І півріччі) та обсяги мобілізаційних операцій
    (переважали в ІІ півріччі).
  - облікова ставка НБУ знижувалась протягом 2009 року двічі: 15.06.09 з 12% до 11%
    річних та 12.08.09 з 11% до 10,25% річних.
  - середньозважена ставка за операціями рефінансування була позитивною відносно
    інфляції – 16,7% річних, за мобілізаційними операціями – 6,6%річних.
  - заходи НБУ щодо стабілізації ситуації на банківському кредитному ринку були
    спрямовані переважно на обмеження спекулятивного попиту на іноземну валюту, не
    маючи на меті обмеження банками кредитної підтримки економічного розвитку. В
    результаті на кінець року, обсяги залишків по кредитах, наданих юридичним особам
    зросли 27,7% .
  - середньозважена ставка за активними операціями банків з підприємствами знизилась
    з 21,6% до 16,6% річних в гривні та з 12,6% до 10,2% річних в іноземній валюті.
  - середньозважені ставки за депозитами в гривні зросли з 13% до 14% річних в гривні
    та з 8,2% до 9,5% річних в іноземній валюті.

   Ці умови негативно вплинули на фінансовий стан та результат діяльності банку –
  відбувся значний відтік депозитів, виникла простроченість по гашення кредитної
  заборгованості, значно скоротились доходи банку, виникла необхідність формування
  резерву у значних сумах, що стало причиною збиткової фінансової діяльності.


Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та
тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати
стандарти.


    Фінансова звітність Банку за 2009 рік складена відповідно до вимог Інструкції про
порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої
постановою Національного банку України від 27.12.2007 № 480, з урахуванням чинних в
звітному періоді нормативних актів Національного банку України.
    Фінансова звітність вважається складеною відповідно до вимог МСФЗ, якщо вона
відповідає усім вимогам діючих МСФЗ, що є обов‟язковими до виконання на дату складання
фінансової звітності. У разі введення нових стандартів банк повинен їх використовувати під
час складання фінансової звітності відповідно до настанов застосування, зазначених в
МСФЗ.
   В звітному 2009 році Банк виконував план заходів щодо переходу на МСФЗ, а саме:

       здійснювалась актуалізація внутрішньої нормативної бази та розробка нових
       регламентів та порядків щодо операцій з фінансовими інструментами;
       велась активна робота з розробниками автоматизованої банківської системи
       щодо реалізації нових вимог стосовно оцінки фінансових інструментів.


   Перелік стандартів і тлумачень, які застосовуються Банком
    При складанні фінансової звітності за 2009 рік Банком дотримані вимоги Інструкції
про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої
постановою Національного банку України від 27.12.2007 № 480, в частині перекласифікації
статей Балансу та Звіту про фінансові результати за попередній рік та класифікації статей за
звітний рік, а також подана інформація за класами фінансових інструментів, що
використовуються Банком в діяльності.
   Звіт про рух грошових коштів складений з урахуванням вимог МСБО 7 «Звіт про рух
грошових коштів» за непрямим методом.
   Розрахунок відстрочених податкових зобов‟язань здійснений з урахуванням МСБО 12
«Податок на прибуток».
    При розподілі статей Балансу на монетарні та немонетарні статті, Банком
застосовувався МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».
   Операції з пов‟язаними особами подані в звітності з урахуванням вимог МСБО 24
«Розкриття інформації щодо зв‟язаних сторін».


   Вплив на Облікову політику Банку
   Національним банком України розроблений пакет нормативно-правових актів з
бухгалтерського обліку фінансових інструментів та необоротних активів банку згідно з
вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що є основою для складання
фінансової звітності за міжнародними стандартами. Банком переглядається Облікова
політика на 2010 рік стосовно класифікації статей Балансу, критеріїв визнання елементів
фінансових звітів та вносяться зміни щодо оцінки та правил обліку окремих операцій, а саме:
фінансових інструментів, доходів та витрат, припущення та судження при розрахунку
резерву відпускних, резервів за зобов‟язаннями, тощо.


Примітка № 36 “Звітність за сегментами” не надається у зв”язку з тим, що акції банку не
обертаються на фондовому ринку і банк не перебуває в процесі випуску акцій (листи НБУ №
07-306/4139 від 21.02.2008 р., № 12-111/1538-18226 від 22.12.2008 р.).

  Примітка 32.2. “Узгодження суми облікового прибутку (збитку) на суми податкового
прибутку (збитку) не заповнюється згідно листа НБУ № 12-111/1538-18226 від 22.12.2008 р.
 Примітки 1,3,1.5, 1.8, 1.13 ,1.15,1.16, 1.18, 1.21, 1.22,1.23, 4.2, 4.3, 5, 6, 10, 11, 13, 15.6,
 15.7, 20, 21, 25, 32.2, 34.2, 36, 37.6, 37.7,37.8, 37.9, 38.2, 40, 41, 42.3, 42.4, 42.7,42.8, 42.9,
 43, 44 не відображаються в річному фінансовому звіті в зв”язку з відсутнісю даних.
Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рікРядок       Найменування статті        2009 рік       2008 рік
 1             2              3          4
 1   Готівкові кошти                    25 756         20 687
    Кошти в Національному банку України          20 004           0
 2
    (крім обов'язкових резервів)
    Кошти обов'язкових резервів банку в           9 054        19 157
 3
    Національному банку України
    Кореспондентські рахунки та депозити         57 632         30 038
 4
    "овернайт" у банках:

 4.1  України                         2 149        24 691


 4.2  Інших країн                      55 483          5 347

    Депозити в інших банках зі строком            4 000        43 648
 5
    погашення до трьох місяців
    Договори купівлі і зворотного продажу
                                  0           0
 6   ("зворотний репо") з іншими банками зі
    строком погашення до трьох місяців
 7   Усього грошових коштів та їх еквівалентів      116 446       113 530

Суми грошових еквівалентів, що фактично були забезпечені цінними паперами, придбаними
за договорами РЕПО – немає.
Цінні папери, які банк може продати або перезакласти - відсутні
Примітка 7 . Кошти в інших банках ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рікТаблиця 7.1. Кошти в інших банках ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рікРядок       Найменування статті        2009 рік      2008 рік
 1             2              3         4
 1   Депозити в інших банках:                 490        2 774
    Короткострокові депозити зі строком             0        2 774
 1.1
    погашення більше ніж три місяці
                                 490         0
 1.2  Довгострокові депозити

    Договори купівлі і зворотного продажу
 2   ("зворотний репо") з іншими банками зі           0         0
    строком погашення більше ніж три місяці

 3   Кредити, надані іншим банкам:            55 478       252 629


 3.1  Короткострокові                   55 478       252 629


 3.2  Довгострокові                        0         0

    Резерв під знецінення коштів в інших
 4                               (134)     (1 472)
    банках
 5   Усього коштів у банках за мінусом резервів      55 834       253 931
Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках

 ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік                             Договори
Ря
                             купівлі і
док     Найменування статті      Депозити          Кредити    Усього
                             зворотного
                             продажу
1           2           3        4      5       6
1   Поточні і незнецінені:           490       0   55 478      55 968
1.1 У 20 найбільших банках            490       0     8 000     8 490
1.2 В інших банках України              0      0   47 478      47 478
1.3 У великих банках країн ОЕСР           0      0       0         0
1.4 В інших банках країн ОЕСР            0      0       0         0
1.5 В інших банках                  0      0       0         0
Або альтернативне розкриття інформації щодо коштів в інших банках за наявності
рейтингів:
1.1 З рейтингом ААА                0       0       0       0
1.2 З рейтингом від АА- до АА+          0       0       0       0
1.3 З рейтингом від А- до А+           0       0       0       0
1.4 З рейтингом нижче А-             0       0       0       0
1.5 Ті, що не мають рейтингу           0       0       0       0
   Кошти в банках, умови яких були
2                         0       0       0       0
   переглянуті у звітному році2
   Усього кредитів поточних і
3                        490       0   55 478      55 968
   незнецінених
   Знецінені кошти, які оцінені на
4                          0      0       0         0
   індивідуальній основі:
4.1 Із затримкою платежу до 31 днів        0       0       0       0
   Із затримкою платежу від 32 до 92
4.2                        0       0       0       0
   днів
   Із затримкою платежу від 93 до
4.3                        0       0       0       0
   183 днів
   Із затримкою платежу від 184 до
4.4                        0       0       0       0
   365 (366) днів
   Із затримкою платежу більше ніж
4.5                        0       0       0       0
   366 (367) днів
5   Інші кошти в інших банках          0       0       0       0
   Резерв під знецінення коштів в
6                        (4)       0    (130)       (134)
   інших банках
   Усього коштів в інших банках за
7                        486       0   55 348      55 834
   мінусом резервів
Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках

ПАТ “АКБ “Київ” за 2008 рік

                               Договори
Ря
                               купівлі і
док     Найменування статті      Депозити            Кредити     Усього
                              зворотного
                               продажу
1           2           3         4      5       6
1   Поточні і незнецінені:           2 774        0   252 629     255 403
1.1 У 20 найбільших банках            2 774        0   146 334     149 108
1.2 В інших банках України                      0   106 295     106 295
1.3 У великих банках країн ОЕСР             0      0        0        0
1.4 В інших банках країн ОЕСР              0      0        0        0
1.5 В інших банках                   0      0        0        0
Або альтернативне розкриття інформації щодо коштів в інших банках за наявності
рейтингів:
1.1 З рейтингом ААА                0        0      0         0
1.2 З рейтингом від АА- до АА+           0        0      0         0
1.3 З рейтингом від А- до А+            0        0      0         0
1.4 З рейтингом нижче А-              0        0      0         0
1.5 Ті, що не мають рейтингу            0        0      0         0
   Кошти в банках, умови яких були
2                         0        0      0         0
   переглянуті у звітному році2
   Усього кредитів поточних і
3                        2 774        0   252 629     255 403
   незнецінених
   Знецінені кошти, які оцінені на
4                            0      0        0        0
   індивідуальній основі:
4.1 Із затримкою платежу до 31 днів        0        0      0         0
   Із затримкою платежу від 32 до 92
4.2                        0        0      0         0
   днів
   Із затримкою платежу від 93 до
4.3                        0        0      0         0
   183 днів
   Із затримкою платежу від 184 до
4.4                        0        0      0         0
   365 (366) днів
   Із затримкою платежу більше ніж
4.5                        0        0      0         0
   366 (367) днів
5   Інші кошти в інших банках          0        0      0         0
   Резерв під знецінення коштів в
6                        (84)        0   (1 388)     (1 472)
   інших банках
   Усього коштів в інших банках за
7                        2 690        0   251 241     253 931
   мінусом резервів
Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік                         2009 рік           2008 рік
Рядок      Рух резервів       кошти в   договори    кошти в    договори
                      інших   зворотного    інших    зворотного
                      банках     репо     банках      репо
 1           2          3        4      5        6
    Резерв під знецінення за станом
 1                     (1 472)        0     (236)      0
    на 1 січня
    (Збільшення)/зменшення резерву
 2                      1 333         0   (1 236)       0
    під знецінення протягом року3
    Списання       безнадійної
 3                        0         0       0      0
    заборгованості
    Переведення до активів групи
 4                        0         0       0      0
    вибуття
 5   Вибуття дочірніх компаній         0         0       0      0
 6   Курсові різниці за резервами       5         0       0      0
    Резерв під знецінення за станом
 7                      (134)         0   (1 472)       0
    на кінець дня 31 грудня
Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рікТаблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рікРядок      Найменування статті        2009 рік       2008 рік
 1            2              3            4
    Кредити, що надані органам
 1   державної влади та місцевого                0           0
    самоврядування

 2   Кредити юридичним особам              3 728 332       3 185 050

    Кредити, що надані за операціями              0           0
 3
    репо
    Кредити фізичним особам -               1 452         1 831
 4
    підприємцям

 5   Іпотечні кредити фізичних осіб            224 164        29 503


 6   Споживчі кредити фізичним особам           366 481        134 325


 7   Інші кредити фізичним особам               30        455 558

 8   Резерв під знецінення кредитів          (3 357 617)       (207 455)
 9   Усього кредитів за мінусом резервів         962 842       3 598 811


Цінні папери, які є об”єктом РЕПО відсутні.
Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                 Кредити,
                 що надані
                                       Кредити
                 органам           Кредити, що         Іпотечні    Споживчі
                       Кредити            фізичним                   Інші кредити
Ряд               державної           надані за          кредити     кредити
      Рух резервів           юридичним            особам -                    фізичним     Усього
ок                влади та           операціями          фізичних    фізичним
                       особам             підпри                     особам
                 місцевого            репо            осіб     особам
                                       ємцям
                самоврядув
                  ання
 1        2         3       4         5     6       7       8        9        10
   Залишок за станом на 1
 1                    0    (163 870)       0     (20)    (1 512)    (14 248)      (27 805)    (207 455)
   січня
   (Збільшення)/ зменшення
 2  резерву під знецінення       0    (2 739 299)       0   (1 386)   (158 483)   (303 309)       27 805   (3 174 672)
   протягом року
   Списання безнадійної
 3  заборгованості за         0        0       0       0       0       0         0       0
   рахунок резерву
   Переведення до активів
 4                    0        0       0       0       0       0         0       0
   групи вибуття
   Вибуття дочірніх
 5                    0        0       0       0       0       0         0       0
   компаній
   Курсові різниці за
 6                    0      21 039       0      10      1 159     2 302         0     24 510
   резервами
   Залишок за станом на
 7                    0    (2 882 130)       0   (1 396)   (158 836)   (315 255)          0  (3 357 617)
   кінець дня 31 грудня

Списання за рахунок резерву у 2009 році не відбувалось.
Повернення раніше списаних кредитів за рахунок резерву

                                             Сума процентів (тис. грн.  Всього по договору (тис. грн.
     Позичальник        № договору, дата   Сума кредиту (тис. грн. екв.)
                                                  екв.)              екв.)
ТОВ «Дружба»            № 15 від 12.03.2003                0              54               54
Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами

ПАТ “АКБ “Київ”за 2008 рік

                   Кредити, що
                    надані
                    органам           Кредити, що  Кредити    Іпотечні    Споживчі
                          Кредити                                 Інші кредити
Ряд                  державної           надані за  фізичним   кредити     кредити
       Рух резервів             юридичним                                  фізичним    Усього
ок                   влади та          операціями  особам -   фізичних    фізичним
                          особам                                   особам
                   місцевого            репо   підприємцям    осіб     особам
                   самоврядува
                     ння
 1         2           3      4        5      6       7       8        9       10
 1  Залишок за станом на 1 січня       0   (113 665)        0     (20)    (2 348)    (6 127)     (21 456)   (143 616)
   (Збільшення)/ зменшення
 2  резерву під знецінення          0   (46 152)        0      0      845     (8 039)     (6 189)   (59 535)
   протягом року
   Списання безнадійної
 3  заборгованості за рахунок        0    (3 110)        0      0        0       0        0    (3 110)
   резерву
   Переведення до активів групи
 4                       0       0       0      0        0       0        0       0
   вибуття
 5  Вибуття дочірніх компаній        0       0       0      0        0       0        0       0
 6  Курсові різниці за резервами       0      (943)       0      0      (9)      (82)       (160)   (1 194)
   Залишок за станом на кінець
 6                       0   (163 870)        0     (20)    (1 512)    (14 248)     (27 805)   (207 455)
   дня 31 грудня


Повернення раніше списаних кредитів за рахунок резерву протягом 2008 року не було

Списано за рахунок резерву у 2008 році :
                        Сума кредиту (тис. грн.  Сума процентів (тис. грн. Всього по договору (тис.
     Позичальник  № договору, дата
                            екв.)           екв.)          грн. екв.)
ВБК «БУ-2 Підряд»    2/97 від 04.02.1997            303             47            350
СТОВ «Нива»       22/05 від 24.03.2005            549             0            549
СТОВ «Нива»       34/04 від 05.04.2004            997            115           1 112
СТОВ «Нива»       26/04 від 15.03.2004            450            238            688
ТОВ «8 березня»     49/04 від 24.05.2004            157             16            173
ТОВ «8 березня»     35/04 від 05.04.2004            238             0            238
Всього:                              2694            416           3110
Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                         2009 рік         2008 рік
Рядок   Вид економічної діяльності
                      сума       %    сума       %
 1           2           3       4     5       6
    Державне управління та
 1   діяльність громадських            0      0     149 400     4
    організацій
    Кредити, які надані центральним
 2   та місцевим органам державного        0      0        0     0
    управління
 3   Виробництво             149 190       3     942 090    25
 4   Нерухомість             1 603 808      37     670 355    18
 5   Торгівля               671 361       16     493 678    13
 6   Сільське господарство        447 574       10     415 131    11
    Кредити, що надані фізичним
 7                     590 645       14     619 491    16
    особам
 8   Інші                 857 881       20     516 122    14
 9   Усього:               4 320 459 100 %       3 806 267 100 %


Розшифровка строки 8 «Інші» :
    Транспорт                            165 994
     Виробничі види побутового обслуговування населення         9 873
     Лісове господарство                         523
     Електроенергетика                       190 924
     Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення        5 383
     Громадське харчування                         28
     Реклама, представницькі послуги                  1 561
     Охорона здоровя, фізична культура та соціальне забезпечення    97 950
     Інші галузі                          385 645
     Усього                            857 881
Таблиця 8.5. Інформація стосовно забезпечення кредитів ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                      Кредити, що
                        надані
                                        Кредити
                       органам       Кредити, що          Іпотечні    Споживчі      Інші
                             Кредити        фізичним
                       державної       надані за           кредити     кредити     кредити
Рядок     Найменування статті            юридичним        особам -                             Усього
                       влади та      операціями           фізичних    фізичним     фізичним
                             особам         підпри-
                       місцевого        репо             осіб      особам      особам
                                         ємцям
                      самоврядува
                        ння
 1           2             3     4     5      6       7        8        9       10
 1   Незабезпечені кредити              0  107 393    0      1 098            51 724       30    160 245
 2   Кредити, що забезпечені:            0  3 620 939    0       354    224 164     314 757         0  4 160 214
 2.1  Гарантіями і поручительствами          0     0    0        0        0        0        0
    Заставою,
 2.2                          0  3 620 939    0       354    224 164     314 757         0  4 160 214
    у тому числі:
    Нерухоме майно житлового
2.2.1                          0  163 574    0       127    21 104        6 039       0   190 844
    призначення
2.2.2 Інше нерухоме майно                0  1 642 957    0        0    203 060     209 524         0  2 055 541
2.2.3 Цінні папери                   0  107 912    0        0        0       1 304       0   109 216
2.2.4 Грошові депозити                 0   50 023    0        0        0       1 790       0   51 813
2.2.5 Інше майно                    0  1 656 473    0       227        0     96 100         0  1 752 800
    Усього кредитів та заборгованості
 3                           0  3 728 332    0      1 452   224 164     366 481       30   4 320 459
    клієнтів

Розшифровка строки 2.2.5 «Інше майно» :
                Майнові права на нерухоме майно, що належить до житлового фонду,
                                                        828 835
                інші майнові права
                  Рухоме майно                                 326 680
                  Інші майнові права                              597 285
                  Усього                                  1 752 800
Таблиця 8.6. Інформація стосовно забезпечення кредитів ПАТ “АКБ “Київ”за 2008 рік

                  Кредити, що
                    надані
                                    Кредити
                   органам       Кредити, що              Іпотечні    Споживчі
                         Кредити        фізичним                        Інші кредити
                   державної       надані за              кредити     кредити
Рядок    Найменування статті         юридичним        особам -                         фізичним    Усього
                   влади та      операціями              фізичних    фізичним
                         особам        підприємцям                         особам
                   місцевого        репо                 осіб      особам
                  самоврядува
                    ння
 1           2        3       4      5        6       7        8         9       10
 1   Незабезпечені кредити         0      80 037     0        0        0      30 996      20 769   131 802
 2   Кредити, що забезпечені:        0   3 105 014      0       1 831     29 503   103 329      434 789   3 674 465
    Гарантіями і
 2.1                      0        0     0        0        0       76         0       76
    поручительствами
    Заставою,
 2.2                      0   3 105 014      0       1 831     29 503   103 253      434 789   3 674 389
    у тому числі:
    Нерухоме майно житлового
2.2.1                     0      98 152     0       796      17 359      8 740      10 847   135 894
    призначення
2.2.2 Інше нерухоме майно           0    962 504      0        0      12 144     17 867    197 501   1 190 016
2.2.3 Цінні папери               0        0     0        0        0      2 274        0      2 274
2.2.4 Грошові депозити             0      4 287     0        0        0      14 771       1 009   20 067
2.2.5 Інше майно                0   2 040 071      0       1 035       0      59 600    225 432   2 326 138
    Усього кредитів та
 3                      0   3 185 050      0       1 831     29 509   134 325      455 558   3 806 267
    заборгованості клієнтів
Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                   Кредити, що
                     надані
                                        Кредити
                    органам       Кредити, що            Іпотечні    Споживчі
Ря                         Кредити           фізичним                   Інші кредити
                    державної       надані за             кредити     кредити
до     Найменування статті          юридичним           особам -                    фізичним   Усього
                    влади та      операціями             фізичних    фізичним
к                         особам            підпри-                    особам
                    місцевого        репо               осіб     особам
                                         ємцям
                   самоврядува
                     ння
1          2           3      4       5       6       7       8        9      10
1   Поточні та незнецінені:         0     3 399       0       0   166 580    160 928        0   330 907
   Великі позичальники з
1.1
   кредитною історією більше 2       0       0       0       0   166 580    158 407        0   324 987
   років
1.2
   Нові великі позичальники         0       0       0       0       0     2 521       0     2 521

1.3
   Кредити середнім компаніям        0     3 221       0       0       0       0       0     3 221

1.4
   Кредити малим компаніям         0      178       0       0       0       0       0      178

   Кредити, умови яких протягом
2                       0   429 532        0       0       0       0       0   429 532
   року були переглянуті
   Усього кредитів поточних та
3                       0   432 931        0       0   166 580    160 928        0   760 439
   незнецінених:
4   Прострочені, але незнецінені:      0     4 309       0       0     74       588        0     4 971
4.1 Із затримкою платежу до 31
                        0     2 072       0       0     74       148        0     2 294
  днів
4.2 Із затримкою платежу від 32 до
                        0       0       0       0       0       0       0       0
  92 днів
4.3 Із затримкою платежу від 93 до       0      10       0       0       0      439        0      449
  183 днів
4.4 Із затримкою платежу від 184
                        0       0       0       0       0      1   0      1
  до 365 (366) днів
4.5 Із затримкою платежу більше
                        0     2 227       0       0       0      0   0    2 227
  ніж 366 (367) днів
  Знецінені кредити, які оцінені
5                       0   2 513 654       0     1 452    57 510   204 965   0  2 777 581
  на індивідуальній основі:
5.1 Із затримкою платежу до 31
                        0    120 404       0       0     1 780   13 778   0   135 962
  днів
5.2 Із затримкою платежу від 32 до
                        0    654 807       0      126    15 542   54 408   0   724 883
  92 днів
5.3 Із затримкою платежу від 93 до
                        0    492 928       0      128    36 164   68 858   0   598 078
  183 днів
5.4 Із затримкою платежу від 184
                        0    815 932       0      100     3 951   57 579   0   877 562
  до 365 (366) днів
5.5 Із затримкою платежу більше
                        0    429 583       0     1 098      73   10 342   0   441 096
  ніж 366 (367) днів
6  Інші кредити                0    777 438       0       0       0      0  30   777 468
  Резерв під знецінення за
7                       0  (2 882 130)      0    (1 396)  (158 836)  (315 255)  0  (3 357 617)
  кредитами
8  Усього кредитів              0    846 202       0      56    65 328   51 226   0   962 842


В рядок 6 «Інші кредити» - включена поточна нестандартна заборгованість на загальну суму 777 438 тис.грн.
Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів ПАТ “АКБ “Київ” за 2008 рік

                   Кредити, що
                     надані
                                        Кредити
                    органам       Кредити, що            Іпотечні    Споживчі
Ря                         Кредити           фізичним                   Інші кредити
                    державної       надані за             кредити     кредити
до     Найменування статті          юридичним           особам -                    фізичним    Усього
                    влади та      операціями             фізичних    фізичним
к                         особам            підпри-                    особам
                    місцевого        репо               осіб     особам
                                         ємцям
                   самоврядува
                     ння
1          2           3      4       5       6       7       8        9       10
1   Поточні та незнецінені:         0   498 732        0             135      6 679      78 277   583 823
   Великі позичальники з
1.1
   кредитною історією більше 2       0      1 300      0       0       0       0        0      1 300
   років
1.2
   Нові великі позичальники         0       0       0       0       0       0        0       0

1.3
   Кредити середнім компаніям        0   497 342        0       0       0       0        0   497 342

1.4
   Кредити малим компаніям         0       90       0       0       0       0        0       90

   Кредити, умови яких протягом
2                       0     34 043      0       0       0       0        0    34 043
   року були переглянуті
   Усього кредитів поточних та
3                       0   532 775        0       0     135      6 679      78 277   617 866
   незнецінених:
4   Прострочені, але незнецінені:      0       0       0       0       0       0        0       0
4.1 Із затримкою платежу до 31
                        0       0       0       0       0       0        0       0
  днів
4.2 Із затримкою платежу від 32 до
                        0       0       0       0       0       0        0       0
  92 днів
4.3 Із затримкою платежу від 93 до
                        0       0       0                                      0
  183 днів
4.4 Із затримкою платежу від 184
                   0     0  0   0    0     0     0      0
  до 365 (366) днів
4.5 Із затримкою платежу більше
                   0     0  0   0    0     0     0      0
  ніж 366 (367) днів
  Знецінені кредити, які оцінені
5                  0   73 436  0   0    0    300   3 789   77 525
  на індивідуальній основі:
5.1 Із затримкою платежу до 31
                   0   8 962  0   0    0    15     0    8 977
  днів
5.2 Із затримкою платежу від 32 до
                   0   1 000  0   0    0     0     0    1 000
  92 днів
5.3 Із затримкою платежу від 93 до
                   0     0  0   0    0     0     0      0
  183 днів
5.4 Із затримкою платежу від 184
                   0     0  0   0    0     0     0      0
  до 365 (366) днів
5.5 Із затримкою платежу більше
                   0   63 474  0   0    0    285   3 789   67 548
  ніж 366 (367) днів
6  Інші кредити           0  2 578 839  0  1 831  29 368  127 346  373 492  3 110 876
  Резерв під знецінення за
7                  0  163 870  0   20   1 512  14 248  27 805  207 455
  кредитами
8  Усього кредитів         0  3 021 180  0  1 811  27 991  120 076  427 753  3 598 811
Таблиця 8.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами,

та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі,

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                   Кредити, що
                    надані
                    органам            Кредити, що  Кредити  Іпотечні    Споживчі
                          Кредити                                  Інші кредити
Рядо                 державної            надані за  фізичним  кредити     кредити
     Найменування статті           юридичним                                   фізичним   Усього
 к                   влади та           операціями   особам -  фізичних    фізичним
                          особам                                    особам
                   місцевого             репо   підприємцям   осіб      особам
                   самоврядува
                     ння
 1         2          3       4        5      6      7        8         9      10
    Справедлива вартість
    забезпечення за
 1                             19 085                   793      1 807           21 685
    простроченими, але
    незнеціненими кредитами:
    Нерухоме майно житлового
1.1                             4 485                   793        0             5 278
    призначення
1.2 Інше нерухоме майно                   14 599                    0      1 792           16 391
1.3 Цінні папери                        0                     0        0               0
1.4 Грошові депозити                      0                     0       15              15
1.5 Інше майно                         0                     0        0               0
    Справедлива вартість
    забезпечення за знеціненими
 2                          3 708 231             481     29 365     56 852          3 794 929
    кредитами, які оцінені на
    індивідуальній основі
    Нерухоме майно житлового
2.1                          1 111 490             220     17 433      2 588          1 131 731
    призначення
2.2 Інше нерухоме майно                1 233 383                    11 932     14 807          1 260 122
2.3 Цінні папери                   114 804                     0       0          114 804
2.4 Грошові депозити                    0                     0       0             0
2.5 Інше майно                   1 248 554             261       0    39 457          1 288 272

Визначення ринкової вартості майна, що запропоноване в заставу здійснюється наступними методичними підходами в залежності від виду
забезпечення:
-  порівняльний (подібних аналогів);
-  дохідний (прибутковості);
-  витратний

При визначенні ринкової вартості об„єктів нерухомості найбільш прийнятним підходом є порівняльний. В разі відсутності аналогів - дохідний (від
здачі в оренду).
При визначенні ринкової вартості устаткування найбільш прийнятним підходом є порівняльний. В разі відсутності об‟єктів порівняння – пошук нового
устаткування з нарахуванням зносу.
Основними підходами до оцінки водного та повітряного транспорту є порівняльний та витратний підходи. Для забезпечення адекватного визначення
ринкової вартості таких специфічних видів застави, необхідно проводити незалежну експертну оцінку з залученням відповідних спеціалістів.
При визначенні вартості сільскогосподарських культур аналізується наявність, стан, умови зберігання. Ринкова вартість визначається за мінімальною
поточною вартістю на ринку України за умовами ЕХW (Інкотермс). В разі прогнозованого зменшення цін, можливі коригування ринкової вартості у бік
зменшення.
Майнові права на майбутні платежі оплати вартості товару за договорами/контрактами оформляються в якості додаткового забезпечення по заставній
вартості не більше 80% загальної суми по договору/контракту
Таблиця 8.10. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами,

та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі,

 ПАТ “АКБ “київ”за 2008 рік

                   Кредити, що
                    надані
                    органам           Кредити, що  Кредити  Іпотечні    Споживчі
                          Кредити                                  Інші кредити
Рядо                 державної           надані за  фізичним  кредити     кредити
     Найменування статті           юридичним                                  фізичним    Усього
 к                   влади та           операціями   особам -  фізичних    фізичним
                          особам                                    особам
                   місцевого            репо   підприємцям   осіб      особам
                   самоврядува
                     ння
 1         2          3       4        5      6      7        8         9       10
    Справедлива вартість
    забезпечення за
 1                       0   1 093 169        0      0      731      50 598    148 245    1 292 743
    простроченими, але
    незнеціненими кредитами:
    Нерухоме майно житлового
1.1                      0      58 368       0      0      731      2 219       5 673   66 991
    призначення
1.2 Інше нерухоме майно            0    334 827        0      0       0        0       18 931   353 758
1.3 Цінні папери                0        0       0      0       0        0         0       0
1.4 Грошові депозити              0       63       0      0       0        0         0       63
1.5 Інше майно                 0    699 911        0      0       0      48 379    123 641    871 931
    Справедлива вартість
    забезпечення за знеціненими
 2                       0   4 495 419        0     61     34 432     44 080    356 561    4 930 553
    кредитами, які оцінені на
    індивідуальній основі
    Нерухоме майно житлового
2.1                      0      99 302       0      0     17 021       0        153   116 476
    призначення
2.2 Інше нерухоме майно            0    863 466        0      0     17 411     20 324    184 046    1 085 247
2.3 Цінні папери    0     0  0  0  0  2 646    0    2 646
2.4 Грошові депозити  0     0  0  0  0  1 118   1 009   2 127
2.5 Інше майно     0  3 532 651  0  0  0  19 992  171 353  3 724 057
Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж ПАТ АКБ “Київ” за 2009 рік

Таблиця 9.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж

Рядок       Найменування статті        2009 рік      2008 рік
 1               2            3          4
 1   Боргові цінні папери:                1 324 931      175 743
 1.1  Державні облігації                  1 135 961          0

 1.2  Облігації місцевих позик                   0          0


 1.3  Облігації підприємств                 158 667      145 448


 1.4  Векселя                         30 303       30 295

    Акції підприємств та інші цінні папери з
 2                                4 775        5 326
    нефіксованим прибутком:
    Справедлива вартість яких визначена за
 2.1  даними оприлюднених котирувань цінних            0          0
    паперів на фондових біржах
    Справедлива вартість яких визначена за            0          0
 2.2
    розрахунковим методом
    За собівартістю (справедливу вартість яких        4 775        5 326
 2.3
    достовірно визначити неможливо)
    Резерв під знецінення цінних паперів у
 3                             (193 195)        (1 899)
    портфелі банку на продаж
    Усього цінних паперів на продаж за
 4                             1 136 511      179 170
    мінусом резервів
Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж

ПАТ АКБ “Київ” за 2009 рік

                                           (тис. грн.)

                        Облігації
                   Державні       Облігації
Рядок   Найменування статті         місцевих        Векселя    Усього
                   облігації      підприємств
                         позик
 1         2          3     4     5      6      7
 1   Поточні та незнецінені:    1 135 960     0      0       0  1 135 960
    Державні установи та
 1.1                 1 135 960     0      0       0  1 135 960
    підприємства
    Органи місцевого
 1.2                     0     0      0       0       0
    самоврядування
 1.3  Великі підприємства         0     0      0       0       0
 1.4  Середні підприємства         0     0      0       0       0
 1.5  Малі підприємства          0     0      0       0       0
Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності
рейтингів цих паперів:
 1.1  З рейтингом ААА           0     0      0       0       0
    З рейтингом від АА- до
 1.2                     0     0      0       0       0
    АА+
 1.3  З рейтингом від А- до А+       0     0      0       0       0
 1.4  З рейтингом нижче А-         0     0      0       0       0
 1.5  Ті, що не мають рейтингу       0     0      0       0       0
    Боргові цінні папери, умови
 2   погашення яких були         0     0      0       0       0
    переглянуті у звітному році
    Усього поточних та
 3                  1 135 960     0      0       0  1 135 960
    незнецінених
    Прострочені, але
 4                     0     0      0       0       0
    незнецінені:
    Із затримкою платежу до 31
 4.1                     0     0      0       0       0
    днів
    Із затримкою платежу від
 4.2                     0     0      0       0       0
    32 до 92 днів
    Із затримкою платежу від
 4.3                     0     0      0       0       0
    93 до 183 днів
    Із затримкою платежу від
 4.4                     0     0      0       0       0
    184 до 365 (366) днів
    Із затримкою платежу
 4.5                     0     0      0       0       0
    більше ніж 366 (367) днів
    Знецінені боргові цінні
 5   папери, які оцінені на        0     0   158 667   30 303     188 970
    індивідуальній основі:
 5.1  Із затримкою платежу до 31      0     0      0   10 454      10 454
   днів
   Із затримкою платежу від
5.2                    0  0     0     0      0
   32 до 92 днів
   Із затримкою платежу від
5.3                    0  0     0     0      0
   93 до 183 днів
   Із затримкою платежу від
5.4                    0  0  134 960   19 849   154 809
   184 до 365 (366) днів
   Із затримкою платежу
5.5                    0  0   23 707     0   23 707
   більше ніж 366 (367) днів
6   Інші боргові цінні папери      0  0     0     0      0
   Резерв під знецінення
7   цінних паперів у портфелі      0  0  (158 667)  (30 303)  (188 970)
   банку на продаж
   Усього боргових цінних
8   паперів у портфелі банку на  1 135 960  0     0     0  1 135 960
   продаж за мінусом резервів
Таблиця 9.2.1. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж

ПАТ “АКБ “Київ” за 2008 рік

                                           (тис. грн.)

                        Облігації
                   Державні       Облігації
Рядок   Найменування статті         місцевих        Векселя    Усього
                   облігації      підприємств
                         позик
 1         2          3     4     5      6      7
 1   Поточні та незнецінені:       0     0   125 027   10 553    135 580
    Державні установи та
 1.1                     0     0      0       0       0
    підприємства
    Органи місцевого
 1.2                     0     0      0       0       0
    самоврядування
 1.3  Великі підприємства         0     0      0       0       0
 1.4  Середні підприємства         0     0      0       0       0
 1.5  Малі підприємства          0     0   125 027   10 553    135 580
Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності
рейтингів цих паперів:
 1.1  З рейтингом ААА           0     0      0       0       0
    З рейтингом від АА- до
 1.2                     0     0      0       0       0
    АА+
 1.3  З рейтингом від А- до А+       0     0      0       0       0
 1.4  З рейтингом нижче А-         0     0      0       0       0
 1.5  Ті, що не мають рейтингу       0     0      0       0       0
    Боргові цінні папери, умови
 2   погашення яких були         0     0      0       0       0
    переглянуті у звітному році
    Усього поточних та
 3                     0     0   125 027   10 553    135 580
    незнецінених
    Прострочені, але
 4                     0     0   20 420   19 742      40 162
    незнецінені:
    Із затримкою платежу до 31
 4.1                     0     0      0       0       0
    днів
    Із затримкою платежу від
 4.2                     0     0   20 420   19 742      40 162
    32 до 92 днів
    Із затримкою платежу від
 4.3                     0     0      0       0       0
    93 до 183 днів
    Із затримкою платежу від
 4.4                     0     0      0       0       0
    184 до 365 (366) днів
    Із затримкою платежу
 4.5                     0     0      0       0       0
    більше ніж 366 (367) днів
    Знецінені боргові цінні
 5   папери, які оцінені на        0           0       0       0
    індивідуальній основі:
    Із затримкою платежу до 31
 5.1                     0           0       0       0
    днів
   Із затримкою платежу від
5.2                 0  0    0    0     0
   32 до 92 днів
   Із затримкою платежу від
5.3                 0  0    0    0     0
   93 до 183 днів
   Із затримкою платежу від
5.4                 0  0    0    0     0
   184 до 365 (366) днів
   Із затримкою платежу
5.5                 0  0    0    0     0
   більше ніж 366 (367) днів
6   Інші боргові цінні папери   0  0    0    0     0
   Резерв під знецінення
7   цінних паперів у портфелі   0  0   (669)  (904)  (1 573)
   банку на продаж
   Усього боргових цінних
8   паперів у портфелі банку на  0  0  144 778  29 391  174 170
   продаж за мінусом резервів
Таблиця 9.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж

 ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Рядок       Найменування статті        Примітки  2009 рік     2008 рік
 1             2             3     4        5
 1   Балансова вартість на 1 січня                 179 170     137 804
    Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки
 2                                (191 571)        (88)
    до справедливої вартості
 3   Нараховані процентні доходи                   31 113      30 590
 4   Проценти отримані                          0      (2 674)
 5   Придбання цінних паперів                  3 925 234       18 250
 6   Реалізація цінних паперів на продаж            (2 807 435)      (4 712)
 7   Придбання дочірніх компаній                     0         0
 8   Переведення до активів групи вибуття                0         0
 9   Вибуття дочірніх компаній                      0         0
    Курсові різниці за борговими цінними
 10                                     0         0
    паперами
    Вплив перерахунку у валюту подання
 11                                     0         0
    звітності
    Балансова вартість за станом на кінець дня
 12                                1 136 511      179 170
    31 грудня
Таблиця 9.4. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                         Країна     Справедлива вартість
Рядок   Назва компанії   Вид діяльності
                        реєстрації   2009 рік     2008 рік
 1       2         3        4         5       6
    ВАТ
 1            Приладобудування   Україна           0        127
    «Мукачівприлад»
    ВАТ «Транс-
 2            Грузоперевезення   Україна         4 025     4 025
    Оболонь»
 3   ЗАТ «ОСК «Резерв» Страхові послуги    Україна          558        558
    ТОВ «Магістраль-
 4            Грузоперевезення   Україна          30        30
    транс»
    ВАТ «Крошенський Виробництво
 5                       Україна          41        41
    цегельний завод» цегли
    ВАТ «Трейдекс-   Посередницькі
 6                       Україна          98        98
    інвест»      послуги
 7   Усього                              4 752     4 879


За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року в портфелі банку немає цінних паперів, які були
використані як застава або для операцій РЕПО.
Примітка 12. Інвестиційна нерухомість ПАТ “АКБ “Київ”

Таблиця 12.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом собівартості

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік:

Рядо                                Частина    Земля і
      Найменування статті    Земля     Будівлі                  Усього
 к                                 будівлі    будівля
 1          2         3       4       5       6       7
 1   Залишок на початок року:       7 352   10 375    35 333        0   53 060
1.1 Первісна вартість            7 352   10 591    39 890        0   57 833
1.2 Знос                    0     (216)   (4 557)        0   (4 773)
 2   Придбання                0    11 725        0       0   11 725
    Капітальні інвестиції на
 3                       0       0       0       0      0
    реконструкцію
 4   Амортизація               0     (458)     (809)       0   (1 267)
 5   Зменшення корисності           0       0       0       0      0
    Переведення з категорії
 6   капітальних інвестицій до        0       0       0       0      0
    інвестиційної нерухомості
    Надходження шляхом
 7                       0       0       0       0      0
    об'єднання бізнесу
    Класифіковані як такі, що
 8                       0       0       0       0      0
    включені до активів вибуття
8.1 Первісна вартість              0       0       0       0      0
8.2 Знос                    0       0       0       0      0
8.3 Зменшення корисності            0       0       0       0      0
 9   Вибуття                 0       0     (731)       0     (731)
9.1 Первісна вартість              0       0     (988)       0     (988)
9.2 Знос                    0       0     257       0     257
    Переведення в категорію
 10                       0       0       0       0      0
    будівель, займаних власником
 11  Інші зміни                0     1 377     6 793       0     8 170
    Вплив перерахунку в валюту
 12                       0       0       0       0      0
    звітності
    Залишок за станом на кінець
 13                     7 352   23 019    40 586        0   70 957
    дня 31 грудня
13.1 Первісна вартість            7 352   23 643    46 990        0   77 985
13.2 Знос                    0     (624)   (6 404)        0   (7 028)

Інвестиційна нерухомість Банку представлена жилими приміщеннями, земельними ділянками, що
не забезпечують технологічне здійснення банківських операцій та частиною будівлі, як частки
нерухомості, що надана в операційну оренду. Інвестиційна нерухомість Банку обліковується за
первісною вартістю тому, що Банк не може достовірно визначити справедливу вартість об`єкта
інвестиційної нерухомості – операції з аналогічними об`єктами нерухомості на ринку
здійснюються рідко, альтернативної оцінки справедливої вартості немає.
Таблиця 12.2. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом собівартості

ПАТ “АКБ “Київ” за 2008 рік:

Рядо                                Частина    Земля і
      Найменування статті    Земля     Будівлі                  Усього
 к                                 будівлі    будівля
 1          2         3       4       5       6       7
 1   Залишок на початок року:         0        0       0       0       0
1.1 Первісна вартість              0        0       0       0       0
1.2 Знос                    0        0       0       0       0
 2   Придбання               633     8 831       0       0     9 464
    Капітальні інвестиції на
 3                       0        0       0       0       0
    реконструкцію
 4   Амортизація               0     (137)     (822)       0     (959)
 5   Зменшення корисності           0     (342)       0       0     (342)
    Переведення з категорії
 6   капітальних інвестицій до        0     3 766       0       0     3 766
    інвестиційної нерухомості
    Надходження шляхом
 7                       0        0       0       0       0
    об'єднання бізнесу
    Класифіковані як такі, що
 8                       0        0       0       0       0
    включені до активів вибуття
8.1 Первісна вартість              0        0       0       0       0
8.2 Знос                    0        0       0       0       0
8.3 Зменшення корисності            0        0       0       0       0
 9   Вибуття              (1 563)    (1 823)        0       0   (3 386)
9.1 Первісна вартість          (1 563)    (1 902)        0       0   (3 465)
9.2 Знос                    0       79       0       0      79
    Переведення в категорію
 10                       0        0       0       0       0
    будівель, займаних власником
 11  Інші зміни              8 282       80   36 155        0   44 517
    Вплив перерахунку в валюту
 12                       0        0       0       0       0
    звітності
    Залишок за станом на кінець
 13                     7 352   10 375    35 333        0   53 060
    дня 31 грудня
13.1 Первісна вартість            7 352   10 591    39 890        0   57 833
13.2 Знос                    0     (216)   (4 557)        0   (4 773)
Примітка 14. Основні засоби та нематеріальні активи ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                                                 Незавершені
                      Будівлі,         Інструме      Інші
                 Земель      Машини                    капітальні
                     споруди та     Транспо  нти,  Інші  необорот          Нематері
Рядо                ні         та                    вкладення в
     Найменування статті      передаваль      ртні прилади, основні   ні            альні Гудвіл            Усього
 к                ділянк      обладна                   основні засоби
                       ні       засоби інвентар засоби матеріаль           активи
                  и         ння                   та нематеріальні
                     пристрої          (меблі)     ні активи
                                                  активи
 1          2       3    4      5      6     7     8     9     10       11     11.1     12
    Балансова вартість на
 1   початок попереднього    9 937  420 025    9 584   11 135    5 689     539    751     176 844  1 024      0  635 528
    року:
    Первісна (переоцінена)
1.1                9 937  453 951   18 688   16 860   10 613   1 144   3 252     176 844  2 243      0  693 532
    вартість
    Знос на початок
1.2                   0  (33 926)   (9 104)   (5 725)   (4 924)  (605)   (2 501)       0  (1 219)      0  (58 004)
    попереднього року
    Придбання, пов'язане з
 2                   0      0      0      0     0     0     0       0      0     0      0
    об'єднанням компаній
 3   Надходження           0  15 783    4 874    2 515    2 504     317  1 304      55 256    368     0  82 921
    Поліпшення основних
 4   засобів та вдосконалення     0    1 551    213     535     90     1     5       0     84     0   2 479
    нематеріальних активів
 5   Передавання        (9 304)  (1 886)     (68)  (328)     (50)     0    (21)  (52 707)       0     0  (64 364)
    Переведення до активів
 6                   0     (91)     0     (54)     0     0     0   (11 725)       0     0  (11 870)
    групи вибуття
 7   Вибуття          (9 304)  (1 795)     (68)  (274)     (50)     0    (21)  (40 982)       0     0  (52 494)
    Амортизаційні
 8                   0  (8 385)   (3 141)   (2 762)   (1 546)  (239)   (1 039)       0   (488)      0  (17 600)
    відрахування
    Відображення величини
    втрат від зменшення
 9                   0      0      0      0     0     0     0       0      0     0      0
    корисності, визначених у
    фінансових результатах
    Відновлення корисності
10                   0     0     0     0     0    0     0     0     0  0     0
    через фінансові результати
11   Переоцінка            0     0     0     0     0    0     0     0     0  0     0
    Переоцінка первісної
11.1                  0     0     0     0     0    0     0     0     0  0     0
    вартості
11.2 Переоцінка зносу          0     0     0     0     0    0     0     0     0  0     0
    Вплив перерахунку у
12                   0     0     0     0     0    0     0     0     0  0     0
    валюту подання звітності
13   Інше             (633)  (37 884)   (86)    0    139    5    (61)  (5 344)    0  0  (43 864)
    Балансова вартість на
14   кінець попереднього року     0  389 204  11 376  11 095   6 826   623    939  174 049    988  0  595 100
    (на початок звітного року):
    Первісна (переоцінена)
14.1                  0  427 258  22 446  19 137  12 803  1 397  4 273  174 049   2 638  0  664 001
    вартість
   Знос на кінець
14.2 попереднього року (на       0  (38 054) (11 070)  (8 042)  (5 977)  (774)  (3 334)     0  (1 650)  0  (68 901)
   початок звітного року)
    Придбання, пов'язане з
15                   0     0     0     0     0    0     0     0     0  0     0
    об'єднанням компаній
16   Надходження           0    948    246     4   2 693   459   1 177   2 793    400  0   8 720
    Поліпшення основних
17   засобів та вдосконалення     0    335    28    10     0    0     0     0     0  0    373
    нематеріальних активів
18   Передавання           0    (74)  (373)  (1 763)  (322)   (5)  (224)  (73 076)   (57)  0  (75 894)
    Переведення до активів
19                   0     0     0     0     0    0     0     0     0  0     0
    групи вибуття
20   Вибуття             0    (74)  (373)  (1 763)  (322)   (5)  (224)  (73 076)   (57)  0  (75 894)
    Амортизаційні
21                   0   (8 546)  (3 313)  (2 152)  (1 507)  (239)  (698)     0   (394)  0  (16 849)
    відрахування
    Відображення величини
22                   0     0     0     0     0    0     0     0     0  0     0
    втрат від зменшення
    корисності через фінансові
    результати
    Відновлення корисності
 23                   0      0    0     0     0    0     0        0     0     0     0
    через фінансові результати
 24  Переоцінка            0      0    0     0     0    0     0        0     0     0     0
    Переоцінка первісної
24.1                  0      0    0     0     0    0     0        0     0     0     0
    вартості
24.2 Переоцінка зносу          0      0    0     0     0    0     0        0     0     0     0
    Вплив перерахунку у
 25                   0      0    0     0     0    0     0        0     0     0     0
    валюту подання звітності
 26  Інше               0    (8 161)   221     0   (130)   (30)    (24)      646     0     0  (7 478)
    Балансова вартість на
 27                   0    373 706  8 185  7 194   7 560   808   1 170     104 412    937     0  503 972
    кінець звітного року
    Первісна (переоцінена)
27.1                  0    419 073  20 689  13 534  13 710  1 395   4 049     104 412   2 141     0  579 003
    вартість
    Знос на кінець звітного
27.2                  0  (45 367) (12 504)   (6 340)  (6 150)  (587)  (2 879)       0  (1 204)    0  (75 031)
    року


Банк не має основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження.

Станом на 01.01.2010 р. в банку обліковується надане в заставу Національному банку України нерухоме майно вартістю 333 142 073,30 грн.

Банк не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).

Балансова вартість активів, утримуваних для продажу складає 288 637 527,11 грн.

Первісна вартість повністю замортизованих основних засобів станом на 01.01.2010 р. складає 5 667 801,70 грн.

Банк не має нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності.

Банк не має створених нематеріальних активів.
Банк не має збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення
корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі.
Примітка 15. Інші фінансові активи ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Таблиця 15.1. Інші фінансові активи

Рядок      Найменування статті      Примітка     2009 рік      2008 рік
 1           2             3        4         5
    Дебіторська заборгованість за
 1                                     223         223
    торговими операціями
    Заборгованість за фінансовим                     0          0
 2
    лізингом (орендою)
    Дебіторська заборгованість за
                                      605         342
 3   операціями з кредитовими та
    дебетовими картками
    Розрахунки за конверсійними                      0          0
 4
    операціями
    Переоцінка фінансових інструментів,
                                       0          0
 5   що обліковуються за позабалансовими
    рахунками
    Похідні фінансові активи, що                     0          0
 6
    призначені для обліку хеджування
    Грошові кошти з обмеженим правом                  4 793        4 972
 7
    користування

 8   Інші                                3 370       14 707

 9   Резерв під знецінення                     (1 199)        (1 879)
    Усього інших фінансових активів за
 10                                    7 792       18 365
    мінусом резервів

Розшифровка строки 8 «Інші» :
   Балансовий
                       Фінансовий актив            Сума
    рахунок
          Дебіторська заборгованість за операціями з іншими
                                           385
      3548  фінансовими інструментами


      3570  Нараховані доходи за розрахункова – касове обслуговування       2

          Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами
                                           826
      2809  банку

      3578  Інші нараховані доходи – оренда                 353
     аналітичні
      3579  Прострочені інші нараховані доходи – оренда           1 501
     аналітичні
      3579  Прострочені інші нараховані доходи – цінні папери        289
     аналітичні
          Прострочені інші нараховані доходи – розрахункова – касове
      3579                                   14
     аналітичні обслуговування

    ВСЬОГО                                   3 370
Таблиця 15.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                       Дебіторська
            Дебіторська Фінансо              Грошові
                      заборгованість Конве
            заборговані  вий               кошти з
Ряд                    за операціями з рсійні              Усьог
    Рух резервів    сть за  лізинг             обмеженим   Інші
ок                     кредитовими та операц               о
            торговими (оренда)              правом
                       дебетовими   ії
            операціями                 користування
                       картками
1      2       3     4      5      6     7     8     9
   Залишок за
1   станом на 1        0    0       0    0      0 (1 879) (1 879)
   січня
   (Збільшення)/
   зменшення
2   резерву під        0    0       0    0      0   680    680
   знецінення
   протягом року
   Списання
3   безнадійної        0    0       0    0      0     0    0
   заборгованості
   Переведення до
4   активів групи       0    0       0    0      0     0    0
   вибуття
   Вибуття
5   дочірніх          0    0       0    0      0     0    0
   компаній
   Залишок за
   станом на
6                0    0       0    0      0 (1 199) (1 199)
   кінець дня 31
   грудня
Таблиця 15.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів

ПАТ “АКБ “Київ” за 2008 рік

                       Дебіторська
            Дебіторська Фінансо              Грошові
                      заборгованість Конве
            заборговані  вий               кошти з
Ряд                    за операціями з рсійні              Усьог
    Рух резервів    сть за  лізинг             обмеженим   Інші
ок                     кредитовими та операц               о
            торговими (оренда)              правом
                       дебетовими   ії
            операціями                 користування
                       картками
1      2       3     4      5      6     7     8     9
   Залишок за
1   станом на 1        0    0       0    0      0 (1 635) (1 635)
   січня
   (Збільшення)/
   зменшення
2   резерву під        0    0       0    0      0  (244)    (244)
   знецінення
   протягом року
   Списання
3   безнадійної        0    0       0    0      0     0    0
   заборгованості
   Переведення до
4   активів групи       0    0       0    0      0     0    0
   вибуття
   Вибуття
5   дочірніх          0    0       0    0      0     0    0
   компаній
   Залишок за
   станом на
6                0    0       0    0      0 (1 879) (1 879)
   кінець дня 31
   грудня
Таблиця 15.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

         Дебіторськ      Дебіторська      Грошові
           а   Фінансо заборгованість      кошти з
                          Конверс
Ряд Найменування заборговані  вий  за операціями      обмеженим
                           ійні            Інші    Усього
ок   статті    сть за  лізинг з кредитовими       правом
                          операції
         торговими (оренда) та дебетовими      користуван
         операціям       картками         ня
1      2      3     4      5      6     7       8     9
   Поточна
   заборгованість
1              223    0      604     0      0      0     827
   та
   незнецінена:
  Великі клієнти
  з кредитною
1.1             223    0       0     0      0      0     223
  історією
  більше 2 років
   Нові великі
1.2              0    0       0     0      0      0      0
   клієнти
   Середні
1.3              0    0       0     0      0      0      0
   компанії
1.4 Малі компанії       0    0      604     0      0      0     604
   Дебіторська
   заборгованість,
   умови якої
2               0    0       0     0      0      0      0
   протягом року
   були
   переглянуті
   Усього
   поточної
   дебіторської
3              223    0      604     0      0      0     827
   заборгованості
   та
   незнеціненої:
   Прострочена,
4   але           0    0       0     0      0      0      0
   незнецінена:
  Із затримкою
4.1 платежу до 31       0    0       0     0      0      0      0
  днів
  Із затримкою
4.2 платежу від 32       0    0       0     0      0      0      0
  до 92 днів
  Із затримкою
4.3 платежу від 93       0    0       0     0      0      0      0
  до 183 днів
  Із затримкою
  платежу від
4.4              0    0       0     0      0      0      0
  184 до 365
  (366) днів
  Із затримкою
  платежу
4.5          0  0   0  0   0     0    0
  більше ніж 366
  (367) днів
  Заборгованість
  знецінена на
5           0  0   0  0   0     0    0
  індивідуальній
  основі:
  Із затримкою
5.1 платежу до 31   0  0   0  0   0     0    0
  днів
  Із затримкою
5.2 платежу від 32   0  0   0  0   0     0    0
  до 92 днів
  Із затримкою
5.3 платежу від 93   0  0   0  0   0     0    0
  до 183 днів
  Із затримкою
  платежу від
5.4          0  0   0  0   0     0    0
  184 до 365
  (366) днів
  Із затримкою
  платежу
5.5          0  0   0  0   0     0    0
  більше ніж 366
  (367) днів
  Інша
6  дебіторська    0  0   0  0  4 793  3 370  8 163
  заборгованість
  Резерв під
7           0  0   0  0   0  (1 199) (1 199)
  знецінення
  Усього іншої
  фінансової
8          223  0  604  0  4 793  2 171  7 792
  дебіторської
  заборгованості
Таблиця 15.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості

ПАТ “АКБ “Київ” за 2008 рік

         Дебіторськ      Дебіторська      Грошові
           а   Фінансо заборгованість      кошти з
                          Конверс
Ряд Найменування заборговані  вий  за операціями      обмеженим
                           ійні            Інші    Усього
ок   статті    сть за  лізинг з кредитовими       правом
                          операції
         торговими (оренда) та дебетовими      користуван
         операціям       картками         ня
1      2      3     4      5      6     7       8     9
   Поточна
   заборгованість
1              223    0      342     0      0      0     565
   та
   незнецінена:
  Великі клієнти
  з кредитною
1.1              0    0       0     0      0      0      0
  історією
  більше 2 років
   Нові великі
1.2              0    0       0     0      0      0      0
   клієнти
   Середні
1.3              0    0       0     0      0      0      0
   компанії
1.4 Малі компанії       0    0       0     0      0      0      0
   Дебіторська
   заборгованість,
   умови якої
2               0    0       0     0      0      0      0
   протягом року
   були
   переглянуті
   Усього
   поточної
   дебіторської
3              223    0      342     0      0      0     565
   заборгованості
   та
   незнеціненої:
   Прострочена,
4   але           0    0       0     0      0      0      0
   незнецінена:
  Із затримкою
4.1 платежу до 31       0    0       0     0      0      0      0
  днів
  Із затримкою
4.2 платежу від 32       0    0       0     0      0      0      0
  до 92 днів
  Із затримкою
4.3 платежу від 93       0    0       0     0      0      0      0
  до 183 днів
  Із затримкою
  платежу від
4.4              0    0       0     0      0      0      0
  184 до 365
  (366) днів
  Із затримкою
  платежу
4.5          0  0   0  0   0     0    0
  більше ніж 366
  (367) днів
  Заборгованість
  знецінена на
5           0  0   0  0   0     0    0
  індивідуальній
  основі:
  Із затримкою
5.1 платежу до 31   0  0   0  0   0     0    0
  днів
  Із затримкою
5.2 платежу від 32   0  0   0  0   0     0    0
  до 92 днів
  Із затримкою
5.3 платежу від 93   0  0   0  0   0     0    0
  до 183 днів
  Із затримкою
  платежу від
5.4          0  0   0  0   0     0    0
  184 до 365
  (366) днів
  Із затримкою
  платежу
5.5          0  0   0  0   0     0    0
  більше ніж 366
  (367) днів
  Інша
6  дебіторська    0  0   0  0  4 972  14 708 19 680
  заборгованість
  Резерв під
7           0  0   0  0   0  (1 879) (1 879)
  знецінення
  Усього іншої
  фінансової
8          223  0  342  0  4 972  12 828 18 365
  дебіторської
  заборгованості
Примітка 16. Інші активи ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Рядок      Найменування статті     Примітки     2009 рік       2008 рік
 1           2            3          4         5
    Дебіторська заборгованість з
 1                                     7 726        8 260
    придбання активів

 2   Передоплата за послуги                        882         564


 3   Дорогоцінні метали                           0          0

    Майно, що перейшло у власність                   57 230        2 017
 4
    банку як заставодержателя
                                      10 205        14 117
 5   Інше

 6   Резерв                              (13 099)      (9 982)
    Усього інших активів за мінусом
 7                                    62 944        14 976
    резервів


Розшифровка строки 4 «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» :
   Балансовий
                   Фінансовий актив            Сума
    рахунок
           м. Київ, будинок на розі вулиць Димитрова та Анрі
                                           2 739
      3409   Барбюса, кв. 10/4-5

           м. Київ, будинок на розі вулиць Димитрова та Анрі
                                           3 659
      3409   Барбюса, кв. 24

           м. Київ, будинок на розі вулиць Димитрова та Анрі
                                           7 649
      3409   Барбюса, кв. 7/3-13, 4/3-5


      3409   м. Київ, вул. Драгомірова 4-Б, кв. 287 та 291          3 786


      3409   м. Київ, вул. Драгомірова 4-Б, кв. 250 та 290          3 743


      3409   м. Київ, вул. Старонаводницька 2-20, ділянка 14, кв. 7     2 025


      3409   м. Київ, вул. Старонаводницька 2-20, ділянка 14, кв. 155     645


      3409   м. Київ, вул. Старонаводницька 2-20, ділянка 14, кв. 51      793

           м. Ялта, смт. Лівадія, смт. Ореанда, вул. Севастопольське
                                           2 827
      3409   шосе, район РП

           м. Ялта, смт. Лівадія, смт. Ореанда, вул. Севастопольське
                                           2 636
      3409   шосе, район РП

           м. Ялта, смт. Лівадія, смт. Ореанда, вул. Севастопольське
                                            940
      3409   шосе, район РП
    м. Київ, вул. Кримська 6                 2 453
3409

    м. Київ, вул. Кримська 14                1 605
3409

    м. Київ, вул. Кримська 14                1 605
3409

    Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.
                                 519
3409  Погребняка 14, кв. 104

    Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.
                                 460
3409  Погребняка 14, кв. 159

    Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.
                                 329
3409  Погребняка 14, кв. 168

    Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.
                                 482
3409  Погребняка 14, кв. 166

    Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.
                                 394
3409  Погребняка 14, кв. 123

    Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.
                                 394
3409  Погребняка 14, кв. 133

    Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.
                                 488
3409  Погребняка 14, кв. 134

    Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.
                                 316
3409  Погребняка 14, кв. 169

    Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.
                                 494
3409  Погребняка 14, кв. 172

    Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.
                                 494
3409  Погребняка 14, кв. 196


3409  м. Богуслав, вул. Комсомольська 11           13 882

    Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Коларівка, вул.
                                 524
3409  Дорожна, 2


3409  Напівпричіп/фургон-Е, марка KOGEL SN 24          83


3409  Комбайн-кормороздавач «Тріолет»              636


3409  Грунтопоглиблювач                     174

    Бурякозбиральний комплекс: копач-навантажувач
3409  «Борекс», бурякозбиральний копач «Франц Кляйне»,     455
    підбирач-навантажувач «Франц Кляйне», РКС-6 «Франц
          Кляйне», гичко збирач БМ-6, агрегат доочистки

    ВСЬОГО                                57 229


Розшифровка строки 5 «Інше» :
    Балансовий
                    Фінансовий актив          Сума
     рахунок
            Запаси матеріальних цінностей на складі          40
      3400

            Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб    231
      3402

            Витрати майбутніх періодів              1 782
      3500

            Дебіторська заборгованість за податками та
                                       8 152
      3522    обов‟язковими платежами, крім податку на прибуток

    ВСЬОГО                                10 205
Примітка 17. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Таблиця 17.1. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

Рядок            Найменування статті          2009 рік      2008 рік
 1                 2                  3        4
             Активи груп вибуття, утримувані для продажу:
 1   Грошові кошти та їх еквіваленти                     0        0
 2   Торгові цінні папери                          0        0
    Інші фінансові активи, що обліковуються за
 3   справедливою вартістю з визнанням результату              0        0
    переоцінки у фінансових результатах
 4   Кошти в інших банках                          0        0
 5   Кредити та заборгованість клієнтів                   0        0
 6   Цінні папери в портфелі банку на продаж                 0        0
 7   Цінні папери в портфелі банку до погашення               0        0
 8   Інвестиції в асоційовані компанії                    0        0
 9   Інвестиційна нерухомість                        0        0
    Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
 10                                      0        0
    прибуток
 11  Відстрочений податковий актив                      0        0
 12  Гудвіл                                 0        0
 13  Основні засоби та нематеріальні активи               276 912      11 960
 14  Довгострокові активи, призначені для продажу:              0        0
 14.1  Основні засоби                             0        0
    Усього довгострокових активів, призначених для
 15                                    276 912      11 960
    продажу
           Зобов'язання груп вибуття, призначені для продажу:
 16  Кошти інших банків                           0        0
 17  Кошти клієнтів                             0        0
 18  Випущені боргові цінні папери                      0        0
 19  Інші позикові кошти                           0        0
 20  Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток             0        0
 21  Відстрочене податкове зобов'язання                   0        0
 22  Резерви за зобов'язаннями                        0        0
 23  Інші зобов'язання                            0        0
    Усього зобов'язань, що пов'язані з довгостроковими
 24  активами, призначеними для продажу (чи групами             0        0
    вибуття)
Таблиця 17.2. Інформація щодо проданих активів та зобов'язань групи вибуття і сум, отриманих
під час їх продажу ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Рядок            Найменування статті            Примітка  Дата продажу
 1                 2                  3      4
 1   Грошові кошти та їх еквіваленти                              0
 2   Кредити та заборгованість клієнтів                             0
    Інші активи :
      1. Реалізація квартири м. Київ, бульвар Лесі Українки,         19.03.2009 р.;
        21, кв. 10. Балансова вартість – 181072,85 грн., ціна
 3
        продажу – 271 584,68грн.
      2. Реалізація автомобіль Opel Astra. Балансова вартість        09.06.2009 р.
        – 53 578,07 грн., ціна продажу – 66 100,00 грн.
 4   Кошти клієнтів                                       0
 5   Інші зобов'язання                                     0
 6   Чисті активи дочірньої компанії                              0
 7   Чисті активи за мінусом частки меншості                          0
 8   Продана частка в чистих активах дочірньої компанії                     0
 9   Незнецінений гудвіл                                    0
 10  Усього балансової вартості проданих чистих активів                     0
 11  Загальна сума, отримана за продані активи                         0
    За мінусом справедливої вартості дебіторської
 12                                                0
    заборгованості, що виникла під час продажу
    За мінусом грошових коштів та їх еквівалентів у проданій
 13                                                0
    дочірній компанії
 14  Приплив грошових коштів під час продажу                          0
Примітка 18. Кошти банків ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Рядок      Найменування статті       2009 рік       2008 рік
 1             2           3          4
    Кореспондентські рахунки та депозити
 1                               0        123 808
    овернайт інших банків

 2   Депозити інших банків:                4 007        43 873


 2.1  Короткострокові                    4 007        43 873


 2.2  Довгострокові                      0          0

    Договори продажу і зворотного викупу з          0          0
 3
    іншими банками
                              180 749     1 049 282
 4   Кредити, отримані:

                              180 749     1 049 282
 4.1  Короткострокові

                                 0          0
 4.2  Довгострокові

    Прострочені залучені кошти інших          892 900          0
 5
    банків
 6   Усього коштів інших банків           1 077 656      1 216 963
Примітка 19. Кошти клієнтів ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Таблиця 19.1. Кошти клієнтів ПАТ “АКБ “Київ”

Рядок      Найменування статті       2009 рік       2008 рік
 1            2            3          4
 1   Державні та громадські організації:          308        82 882
                                10          22
 1.1  Поточні рахунки

                                298        82 860
 1.2  Строкові кошти

                              210 623       572 131
 2   Інші юридичні особи

 2.1  Поточні рахунки                   69 863       191 942


 2.2  Строкові кошти                   140 760       380 189


 3   Фізичні особи:                   806 357     2 288 134


 3.1  Поточні рахунки                   66 730       106 657


 3.2  Строкові кошти                   739 627     2 181 477

 4   Усього коштів клієнтів              1 017 288     2 943 147
Таблиця 19.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                             2009 рік          2008 рік
Рядок     Вид економічної діяльності
                          сума       %     сума      %
  1            2             3       4      5       6
    Державне управління та діяльність
  1                         10 710       1,1   56 291       1.9
    громадських організацій
    Центральні та місцеві органи
  2                            298      0,0   85 807       2.9
    державного управління
  3  Виробництво                  29 432       2,9  173 868       5.9
  4  Нерухомість                  27 878       2,7  115 126       3.9
  5  Торгівля                   15 589       1,5   33 547       1.1
  6  Сільське господарство               853      0,1    7 362      0.3
  7  Кредити, що надані фізичним особам      806 357      79,3  2 288 135      77.7
  8  Інші                     126 171      12,4  183 013       6.2
  9  Усього коштів клієнтів:          1 017 288 100.0 %      2 943 147 100.0 %

Сума гарантійних залучених депозитів :
                      2008     13 277 тис. грн.;
                      2009       0 тис. грн.


Розшифровка строки 8 «Інші» :
     Діяльність готелiв та ресторанів                       271
     Діяльність транспорту та зв‟язку                     23 027
     Фінансова діяльність                           88 340
     Освіта                                    364
     Охорона здоровя та надання соціальної допомоги              12 367
     Надання комунальних та індивідувальних послуг; діяльність у
                                           1 588
     сфері культури та спорту
     Діяльність домашніх господарств                        1
     Інше (для новостворюваних суб‟єктів господарювання)             213
     Усього                                 126 171
Примітка 22. Резерви за зобов'язаннями ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Таблиця 22.1. Резерви за зобов'язаннями за 2009 рік                      Зобов'язання
                               Податкові
Рядок    Рух резервів    Примітки  кредитного            Інші    Усього
                                ризики
                      характеру
 1        2        3      4        5       6      7
 1   Залишок на 1 січня               115        0     0     115
    Збільшення резерву за
 2   зобов‟язаннями                2 698        0     0     2698
    протягом року
    Списання безнадійної
 3   заборгованості за                0        0     0      0
    рахунок резерву
    Залишок на кінець дня
 4                          2 813        0     0     2 813
    31 грудня
Таблиця 22.2. Резерви за зобов'язаннями ПАТ “АКБ “Київ” за 2008 рік


                      Зобов'язання
                             Податкові
Рядок    Рух резервів    Примітки  кредитного          Інші    Усього
                              ризики
                      характеру
 1        2        3      4      5       6      7
 1   Залишок на 1 січня              36        0     0      36
    Збільшення резерву за
 2   зобов‟язаннями                79        0     0      79
    протягом року
    Списання безнадійної
 3   заборгованості за               0        0     0       0
    рахунок резерву
    Залишок на кінець дня
 4                         115        0     0     115
    31 грудня
Примітка 23. Інші фінансові зобов'язання ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Таблиця 23.1. Інші фінансові зобов'язання

Рядок      Найменування статті      Примітки  2009 рік     2008 рік
 1           2            3     4         5
 1   Кредиторська заборгованість               20 002      14 633
                                   89        89
 2   Дивіденди до сплати

    Кредиторська заборгованість за                11        215
 3
    дебетовими та кредитовими картками
    Розрахунки за конверсійними                  7       376
 4
    операціями
    Переоцінка фінансових інструментів,
 5   що обліковуються за позабалансовими              0        0
    рахунками
    Резерви під зобов'язання кредитного              0        0
 6
    характеру

 7   Інші нараховані зобов'язання                167        460

 8   Усього інших фінансових зобов'язань           20 276      15 773
Примітка 24. Інші зобов'язання ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Таблиця 24.1. Інші зобов'язання

Рядок      Найменування статті     Примітки    2009 рік      2008 рік
 1           2            3        4          5
    Кредиторська заборгованість за
 1   податками та обов'язковими                    374         115
    платежами крім податку на прибуток
    Кредиторська заборгованість за                 2 199         14
 2
    розрахунками з працівниками банку
    Кредиторська заборгованість з                  292         434
 3
    придбання активів
                                      97         78
 4   Доходи майбутніх періодів

                                    2 763        2 318
 5   Інші

 6   Усього                             5 725        2 959


Розшифровка строки 5 «Інші» :
    Балансовий
                     Фінансовий актив           Сума
     рахунок
             Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду
                                         2 753
        3623   гарантування вкладів фізичних осіб


        3619   Кредиторська заборгованість за послуги            10

    ВСЬОГО                                  2 763
Примітка 26. Статутний капітал ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                                                        Власні акції Дивіденди, що
                       Кількість                            (частки, паї), спрямовані на
Ряд                                       Емісійні    Привілейовані
       Найменування статті      акцій в обігу   Прості акції                  що викуплені збільшення    Усього
ок                                        різниці      акції
                       (тис. шт.)                            в акціонерів  статутного
                                                        (учасників)   капіталу
1            2            3         4        5        6       7       8      9
   Залишок на 1 січня попереднього
1                         180 000      180 000       847         0       0       0    180 847
   року
   Внески за акціями (паями, частками)
2                          45 000      45 000        0        0       0       0     45 000
   нового випуску
   Власні акції (частки, паї), що
3                            0          0       0        0       0       0       0
   викуплені в акціонерів (учасників)
   Продаж раніше викуплених власних
4                            0          0       0        0       0       0       0
   акцій
   Анульовані раніше викуплені власні
5                            0          0       0        0       0       0       0
   акції
6   Дивіденди, що капіталізовані            0          0       0        0       0       0       0
   Залишок на кінець дня 31 грудня
7   попереднього року (залишок на 1       225 000      225 000       847         0       0       0    225 847
   січня звітного року)
   Зменшення розміру статутного
7.1                           0    (222 750)         0        0       0       0   (222 750)
   капіталу
   Внески за акціями (паями, частками)
8                       356 529 400     3 565 294         0        0       0       0   3 565 294
   нового випуску
   Власні акції (частки, паї), що
9                            0          0       0        0       0       0       0
   викуплені в акціонерів (учасників)
   Продаж раніше викуплених власних
10                            0          0       0        0       0       0       0
   акцій
   Анульовані раніше викуплені власні
11                           0       0        0       0       0       0       0
   акції
12 Дивіденди, що капіталізовані
   Залишок на кінець дня 31 грудня
13                       356 754 400   3 567 544      847        0       0       0   3 568 391
   звітного року


До примітки додано рядок 7.1 "Зменшити розмір статутного капіталу" - банк, шляхом зменшення номінальної вартості акцій з 1,00 грн. до 0,01 грн. за 1
шт., зменшив розмір статутного капіталу відповідно на 222 750 (двісті двадцять два мільйони сімсот п‟ятдесят тисяч) тисяч грн.Кількість акцій, об‟явлених до випуску становить 356 529 400 000шт.

Кількість випущених і сплачених акцій (повністю сплачені) становить 356 529 400 000шт.

Номінальна вартість однієї акції складає 0,01грн.

Акціонерний капітал складають винятково акції прості іменні. Акціонери –власники простих акцій Банку користуються правами, обумовленими
Статутом банку та чинним законодавством.

Акцій, призначених для випуску за умови опціонів і контрактів з продажу в звітному періоді не було.
Примітка 27. Резервні та інші фонди банку ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                                  Фонд переоцінки
                                     інші активи, крім довгострокових активів,
                   довгострокові активи, призначені для                                 Усього
                                       призначених для продажу, та активів
                    продажу, та активи групи вибуття                       Накопич        резервни
                                            групи вибуття
Ряд                                                          ені          х та
     Найменування статті      цінні  основні інвестиці      цінні  основні інвестиці             Інші
ок                                                         курсові        інших
                   папери в засоби та  їв   операції папери в засоби та   їв   операції різниці         фондів
                   портфелі нематері асоційов хеджуванн портфелі нематері асоційова хеджуванн              банку
                   банку на  альні   ані    я   банку на  альні    ні     я
                   продаж активи компанії        продаж активи компанії
1         2          3     4    5     6     7     8     9    10    11    12      13
   Залишки на 1 січня
1                      417    0    0       0    0  239 272    0    0    0  69 415   309 104
   попереднього року
2   Переоцінка              (89)    0    0       0    0     0    0    0    0     0     (89)
   Реалізований фонд
3                       0    0    0       0    0  (1 970)    0    0    0     0   (1 970)
   переоцінки
4   Курсові різниці             0    0    0       0    0     0    0    0    0     0
5   Вплив податку на прибуток        0    0    0       0    0    316    0    0    0     0     316
   Рух коштів загальних
   резервів та фондів банку, що
6                       0    0    0       0    0     0    0    0    0  19 506    19 506
   створені за рахунок
   прибутку
  Збільшення/ зменшення
  вартості фінансових
  інвестицій у зв'язку із
6.1                      0    0    0       0    0   (342)    0    0    0     0   (342)
  збільшенням/ зменшенням
  власного капіталу об'єкта
  інвестування
7   Залишок на кінець дня 31       328    0    0       0    0  237 276    0    0    0  88 921   326 525
   грудня попереднього року
   (залишок на 1 січня звітного
   року)
8  Переоцінка           (328)    0     0     0     0     0     0     0     0     0    0
   Реалізований фонд
9                   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    0
   переоцінки
10 Курсові різниці           0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    0
11 Вплив податку на прибуток      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    0
  Рух коштів загальних
  резервів та фондів банку, що
12                   0     0     0     0     0     0     0     0     0  37 902  37 574
  створені за рахунок
  прибутку
  Збільшення/ зменшення
  вартості фінансових
  інвестицій у зв'язку із
13                   0     0     0     0     0     0     0     0     0  222 750  222 750
  збільшенням/ зменшенням
  власного капіталу об'єкта
  інвестування
   Залишок на кінець дня 31
14                   0     0     0     0     0  237 276     0     0     0  349 573  586 849
   грудня звітного року


ПАТ АКБ "Київ" формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових статтях. Розмір щорічних
відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку до досягнення ним величини 25 % регулятивного капіталу Банку (рахунок 5021 –
Резервний фонди).
Примітка 28. Процентні доходи та витрати ПАТ "АКБ "Київ" за 2009 рік

                                        (тис.грн.)

Рядок          Найменування статті          2009 рік    2008 рік
 1                2                3        4
    Процентні доходи за:
 1   Кредитами та заборгованістю клієнтів            636 440    503 025

 2   Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж   118 173     30 832
 3   Цінними паперами в портфелі банку до погашення                  0
 4   Коштами в інших банках                     3 003    13 075
 5   Торговими борговими цінними паперами                       0
    Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються
    за справедливою вартістю з визнанням результату
 6   переоцінки у фінансових результатах                        0
    Дебіторською заборгованістю за угодами репо - торгові
 7   цінні папери                                   0
 8   Кореспондентськими рахунками в інших банках           832     3 326
 9   Депозитами овернайт в інших банках                        0
    Процентними доходами за знеціненими фінансовими
 10   активами                                    0
 11   Грошовими коштами та їх еквівалентами              354    4 197
 12   Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди)                  0
 13   Іншим                             265       34
 14   Усього процентних доходів                 759 067    554 489
    Процентні витрати за:
 15   Строковими коштами юридичних осіб               31 741   95 169
 16   Борговими цінними паперами, що емітовані банком                 0
 17   Іншими залученими коштами                            0
 18   Строковими коштами фізичних осіб              222 274    272 841
 19   Строковими коштами інших банків              156 828     53 346
 20   Депозитами овернайт інших банків                        7
 21   Поточними рахунками                      16 828   10 151
 22   Кореспондентськими рахунками                   620    2 743
 23   Зобов'язаннями з фінансового лізингу (оренди)                  0
 24   Іншим                                      0
 25   Усього процентних витрат                  428 291    434 257
 26   Чистий процентний дохід/(витрати)             330 776    120 232
Примітка 29. Комісійні доходи та витрати ПАТ "АКБ "Київ" за 2009 рік

                                        (тис.грн.)

Рядок           Найменування статті          2009 рік    2008 рік
 1                2                3       4
    Комісійні доходи

    Комісійні доходи за фінансовими інструментами, які не
    обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
 1   результату переоцінки у фінансових результатах:        31 718   83 371
 1.1  Розрахункові операції                     29 212   68 894
 1.2  Касове обслуговування                      1 066   11 765
 1.3  Інкасація                             38     175
 1.4  Операції з цінними паперами                     7     18
 1.5  Операції довірчого управління                   533    1 217
 1.6  Гарантії надані (примітка 22)                   436     297
 1.7  Інші                               426    1 005
    Комісійні доходи за фінансовими інструментами, що
    обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
 2   результату переоцінки у фінансових результатах                 0
 3   Усього комісійних доходів                   31 718   83 371
    Комісійні витрати

    Комісійні витрати за фінансовими інструментами, які не
    обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
 4   результату переоцінки у фінансових результатах:         9 873    3 488
 4.1  Розрахункові операції                      9 307    3 469
 4.2  Касове обслуговування                       564      14
 4.3  Інкасація                              1      0
 4.4  Операції з цінними паперами                           1
 4.5  Інші                                1      4
    Комісійні витрати за фінансовими інструментами, що
    обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
 5   результату переоцінки у фінансових результатах                 0
 6   Усього комісійних витрат                    9 873    3 488
 7   Чистий комісійний дохід/витрати                21 845   79 883
Примітка 30. Інші операційні доходиПАТ "АКБ "Київ" за 2009 рік

                                           (тис.грн.)
Рядок         Найменування статті           Примітки  2009 рік   2008 рік
 1              2                  3     4      5
 1   Дивіденди                                     3 607
    Дохід від надання в оренду інвестиційної
 2   нерухомості                               521
 3   Дохід від суборенди                                2 459
 4   Негативний гудвіл, визнаний як дохід                         0
    Дохід від вибуття основних засобів та
 5   нематеріальних активів                        (126)     -28
 6   Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості               910
 7   Роялті                                        0
 8   Інші                                 1 957   12 305
 9   Усього операційних доходів                      3 262   18 343


Розшифровка рядка 8 "Інші"            (тис.грн.)
Балансовий рахунок                 Сума
6395 Дохід від оренди (крім інвестиц.нерухом)     1422
6397 Штрафи, пенi, що отриманi банком          235
6399 Iншi операцiйнi доходи               87
6499 Iншi доходи                    1066
7499 Iншi доходи                    -853
Примітка 31. Адміністративні та інші операційні витрати ПАТ "АКБ "Київ"

                                       (тис.грн.)

Рядок       Найменування статті       Примітки  2009 рік    2008 рік
 1             2             3     4       5
 1   Витрати на утримання персоналу               54 903    70 633
 2   Амортизація основних засобів                17 720    18 070
    Зменшення корисності основних засобів та
 3   нематеріальних активів                      0      0
    Відновлення корисності основних засобів і
 4   нематеріальних активів                      0      0

 5   Збиток від зменшення корисності гудвілу              0      0
    Амортизація програмного забезпечення та
 6   інших нематеріальних активів                 396      489

    Витрати на утримання основних засобів та
    нематеріальних активів, телекомунікаційні
 7   та інші експлуатаційні послуги               21 539     26 289
 8   Витрати на оперативний лізинг                2 974     3 449
    Інші витрати, пов'язані з основними
 9   засобами                          2 407     1 868
 10   Професійні послуги                     1 411     1 085
 11   Витрати на маркетинг та рекламу                459     2 331
 12   Витрати на охорону                     4 082     4 068
    Сплата інших податків та обов'язкових
 13   платежів, крім податку на прибуток             16 811     10 328
    Зменшення корисності довгострокових
    активів, утримуваних для продажу (чи груп
 14   вибуття)                            0       0
 15   Інші                            4 090     2 501
    Витрати під резерви за дебіторською
    заборгованістю за господарською
 16   діяльністю                         3 117     9 298
    Усього адміністративних та інших
 16   операційних витрат                    129 909    150 409
Примітка 32. Витрати на податок на прибуток ПАТ "АКБ "Київ" за 2009 рік

Таблиця 32.1 Витрати на сплату податку на прибуток

Рядок        Найменування статті         2009 рік     2008 рік
 1             2               3         4

 1   Поточний податок на прибуток           306       (39 227)
 2   Відстрочений податок на прибуток        (92 961)      40 190
 3   Усього                     (92 655)      963
Таблиця 32.3 Податкові наслідки пов"язані з визнанням відстрочених податкових активів та
відстрочених податкових зобов"язань АКБ "Київ" за 2009 рік

                                          (тис./грн..)
                        Переведення  Визна
   Перелік відстрочених  Залишо   Об"є             Визнані  Залишо
                          до     ні у
Ря  податкових активів та  к на 1  днан               у     к на
                        довгостроко  фінанс
до    відстрочених     січня   я              власном  кінець
                        вих активів  ових
 к    податкових     звітного  комп               у    дня 31
                        ,утриманих  резуль
     зобов"язань     року   ан.             капіталі  грудня
                        для продажу  татах
 1       2        3    4      5     6    7     8
1  Цінні папери        5308                          0
2  Резерви          40337                          0
   3521           45645             45645          0
   Витрати майбутніх
3  періодів          2917                         0
4  Цінні папери       19863                       335987
5  Проценти по кредитам    2632                        999
6  Баланс вартість ОФ    15393                       104719
   "Відрадне"          17                         0
   Харківська (амортиз)    391                         0
   Оболонська         162                         0
                41376             441705       441705
7  Переоцінка
   Святошинська        3996                   3013    3013
   Головний         46835                  47845   47845
   Харківська         1333                   1724    1764
   Житомирська         772                   772    772
   Шевченківська       3699                   3699    3699
   Солом"янська        1995                   1878    1878
   Оболонська         8207                   8369    8369
   Подільська         6962                   696    696
   "Відрадне"         1189                   1190    1190
   Миколаївська        1449                   1422    1422
                76437                  70608   70608
   Резерви                                   -353451
   3621           117813             88254        165128
…  Чистий відстрочений
   податковий актив/
   зобов"язання        4269
…  Визнаний відстрочений
   податковий актив/     45645
…  Визнане відстрочене
   податкове
   зобов"язання       41375             88254       165128
Таблиця 32.4 Податкові наслідки пов"язані з визнанням відстрочених податкових активів та
відстрочених податкових забов"язань ПАТ "АКБ "Київ" за 2008 рік

                                  Визнані  Визна  Залишок
   Перелік відстрочених  Залишок       Переведення до
                      Об'єдн            у    ні у  на кінець
Ря  податкових активів та   на 1       довгострокових
                      ання          фінансо  власн   дня 31
до    відстрочених     січня         активів,
                      компан           вих    ому   грудня
 к     податкових     звітного      утримуваних для
                       ій           результа  капіта  звітного
      зобов'язань     року         продажу
                                    тах    лі    року
 1       2         3      4      5       6    7     8
   Доходи майбутніх
1                  16                  16          0
   періодів
   Шевченківська (3600)     1                   1          0
                  17                  17
2   Амортизація ОФ       143                  143          0
   Амортизація ОФ(Сол)     20                  20          0
   Подол (аморт)        10                  10          0
   Миколаїв           10                  10          0
   Шевченківська        32                  32          0
   Голос             6                   6          0
   Житомир           14                  14          0
   Відрадне           11                  11          0
                 246
   Цінні папери        5308                            5308
   Резерви                                       40337
...  3521            5571                           45645
   Витрати майбутніх
                   167                167   2917    2917
   періодів
   Шевченківська
                   1                  1          0
   (страх)
   Цінні папери        6199                     13665    19864
   % за кредитами                                    2632
   Балансова вартість ОЗ                                15393
   Відрадне                                  17     17
   Голос             0                   0          0
   Харківська (аморт)     391                            391
   Святош            13                   13          0
   Оболон            65                       98     163
   3621            6836                           41377
п   Святош           3996                            3996
е   Головн          47269                  434        46835
р   Харківська         1333                            1333
е   Житомир           772                            772
о   Шевченківська       3928                  230         3698
ц   Солом           1995                            1995
і   Оболон           8207                            8207
н   Подол           6962                            6962
к   Відрадне          1190                            1190
а   Миколаїв          1450                            1445
   3621           77102                           76433
   3621           83938                           117810
   Чистий відстрочений
...  податковий актив/                        4268         4268
   (зобов'язання)
...  Визнаний                            45645        45645
   відстрочений
   податковий актив
   Визнане відстрочене
...  податкове       117810  117810
   зобов'язання
Примітка 33. Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених
для продажу ПАТ "АКБ "Київ" за 2009 рік

                                         (тис.грн.)
Рядок           Найменування статті           2009 рік    2008 рік
 1                  2               3       4
    Різниця між вартістю реалізації та балансовою вартістю
 1                                     0       0
    цінних паперів, що реалізуються
 1.1  Інвестиції в асоційовані компанії                  0       0
 1.2  Інвестиції в дочірні компанії                    0       0
    Дохід від продажу необоротних активів за мінусом витрат
 2                                     2       0
    на продаж
 3   Усього                                2       0
    Податок на прибуток від продажу довгострокових активів,
 4                                     0       0
    призначених для продажу
    Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових
 5                                     2       0
    активів, призначених для продажу
Примітка 34. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

Таблиця 34.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію.

Рядок       Найменування статті       Примітки    2009 рік    2008 рік
 1            2             3       4        5
    Прибуток/(збиток), що належить
 1   акціонерам - власникам простих акцій           (2987940)     35931
    банку, грн.
    Прибуток/(збиток), що належить
 2   акціонерам - власникам привілейованих
    акцій банку
 3   Прибуток/(збиток) за рік                 (2987940)     35931
    Середньорічна кількість простих акцій в
 4                          26    1 814 882 178  180 000 000
    обігу, шт.
    Середньорічна кількість привілейованих
 5                          26
    акцій в обігу, шт.
    Чистий прибуток/(збиток) на просту
 6                                (1.65)     0,20
    акцію, грн.
    Скоригований чистий прибуток/(збиток)
 7                               (2987940)     35931
    на одну просту акцію, грн.
    Чистий прибуток/(збиток) на одну
 8
    привілейовану акцію
    Скоригований чистий прибуток/(збиток)
 9                                (1.65)     0,20
    на одну привілейовану акцію, грн.
Примітка 35. Дивіденди

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                                    (тис. грн.)

                      2009 рік           2008 рік
Рядок   Найменування статті    за       за      за        за
                 простими  привілейованими  простими   привілейованими
                 акціями     акціями    акціями     акціями
 1        2        3         4     5         6
    Залишок за станом на 1
 1                89              89
    січня
    Дивіденди, за якими
 2   прийнято рішення щодо
    виплати протягом року
    Дивіденди, виплачені
 3
    протягом року
    Залишок за станом на
 4                 89              89
    кінець дня 31 грудня
    Дивіденди на акцію, за
    якими прийнято рішення
 5
    щодо виплати протягом
    року
Примітка 37 Управління фінансовими ризиками.

ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік


   Кредитний ризик.

   Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який
виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-якої
фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.
   Кредитний ризик присутній в усіх видах діяльності банку, де результат залежить від
діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли банк надає
кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними
відповідно до умов реальних чи консептуальних угод незалежно від того, де відображається
операція - на балансі чи поза балансом.
   Метою управління кредитними ризиками є максимізація рентабельності Банку,
скоригованої з урахуванням ризику, шляхом утримання кредитного ризику на визначеному рівні.
   Банк використовує міжнародні та загальноприйняті методи і моделі в управлінні кредитним
ризиком. Оцінка фінансового стану клієнта – позичальника, емітента цінних паперів здійснюється
у відповідності до внутрішніх процедур банку, що побудовані за вимогами та рекомендаціями
нормативно-правових актів Національного банку України, та у відповідності до Положення про
порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банків, затвердженого Постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. зі змінами та
доповненнями.
   Служба ризиків, є незалежний структурний підрозділ, що відповідає за кредитний ризик,
який підпорядкована Голові Правління Банку.   Ринковий ризик.

   Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який
виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют
за тими інструментами, які є в торговельному портфелі.
   Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових
цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів (деривативів).
   Ризики, що виникають за аналогічних обставин щодо аналогічних інструментів, які є в
банківському портфелі, розглядаються в інших відповідних категоріях ризиків.
   Метою управління ринковими ризиками є максимізація рентабельності Банку, скоригованої
з урахуванням ризику, шляхом утримання ринкового ризику на визначеному рівні.
   Банк використовує міжнародні та загальноприйняті методи і моделі в управлінні ринковим
ризиком, а саме: метод Value-at-Risk, структурний аналіз, імітаційне моделювання, технічний
аналіз, стрес-тестування.
   Служба ризиків, є незалежний структурний підрозділ, що відповідає за ринковий ризик, який
підпорядкований Голові Правління Банку.
   Валютний ризик

   Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який
виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.
   Економічний валютний ризик полягає у змінах конкурентоспроможності фінансової
установи або її структур на зовнішньому ринку через суттєві зміни обмінних курсів.
   Метою управління валютним ризиком є максимізація рентабельності Банку, скоригованої з
урахуванням ризику, шляхом утримання валютного ризику на визначеному рівні.
   Управління валютним ризиком включає проведення його аналізу, оцінку можливих
наслідків та вибір методу страхування. З метою аналізу, оцінки та управління валютним ризиком в
банку впроваджена система внутрішнього лімітування відкритих позицій у розрізі валют, аналіз
волантильності обмінних курсів валют, аналіз результатів переоцінки валютних коштів, оцінки
вартості відкритих позицій під ризиком (VAR), розрахунок прогнозного ліміту валютних ризиків
з врахуванням волантильності курсів, оцінки ефективності валютних операцій під ризиком
(RAROC). Застосування вказаних методик дає можливість здійснювати аналіз та прогнозування
коливання курсів валют на ринку, визначати вплив зміни ринкових умов на відкриті позиції банку
та визначати потенційну величину втрати капіталу у зв`язку з перерахунком валютних позицій у
гривневий еквівалент при зміні валютних курсів.
   3 метою зменшення валютного ризику банк дотримується встановлених НБУ обов‟язкових
лімітів відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.
   Банк використовує міжнародні та загальноприйняті методи і моделі в управлінні валютним
ризиком, а саме: метод Value-at-Risk, структурний та коефіцієнтний аналіз, імітаційне
моделювання, технічний аналіз, стрес-тестування.
   Мінімізація валютного ризику здійснюється шляхом аналізу структури балансових та
позабалансових статей, які підлягають переоцінці, аналізу відкритих валютних позицій, їх
оптимізації (за видами валют, сумами, строками подальшого утримання), аналізу курсів валют,
встановлених НБУ та ринкових валютних курсів, встановлення конкурентоспроможних курсів
валют, визначення розривів між активами та пасивами в розрізі валют, аналізу структури балансу (
за питомою вагою) за валютою, оптимізації валютної позиції, порівняння витрат на закриття
відкритої валютної позиції (за прогнозним валютним курсом) з очікуваними надходженнями,
тощо.
Таблиця 37.1. Аналіз валютного ризику АКБ "Київ" за 2009 рік

                                           (тис. грн.)
           На звітну дату 2009 року         На звітну дату 2008 року
                   похід                   похідн
                    ні                     і
             монетар фінан                     фінанс
Ря  Наймену   монетар   ні    сові  чиста        монетарні   ові
до   вання    ні   зобов'яз інстру позиці    монетарні  зобов'яза інстру   чиста
 к  валюти   активи   ання   менти   я    активи     ння   менти позиція
 1    2     3     4     5    6     7      8     9    10
   Долари
1  США     331 032  296 597    0  34 435  1 104 152  1 052 823    0   51 329
2  Євро     94 902  77 495    0  17 407   222 343   224 849    0  (2 507)
   Фунти
   стерлінгі
3  в         6     9    0    (3)      12      8    0       4
4  Інші      405     41    0   364    3 287    2 901   0    386
5  Усього   426 345  374 142    0  52 203  1 329 793  1 280 582   0  49 211

Розрахунок проводився по формі N550.01 - Балансовi данi за кодом валюти (фiлiї в межах
України) на відповідну звітну дату (з даних 02 файлу).

Для розрахунку колонки "Монетарні активи" беремо суму гривневих еквівалентів по всім активам
по відповідних валютах за виключенням рахунку 3800 та міжфілійних рахунків

Для розрахунку колонки "Монетарні зобов'язання " беремо суму гривневих еквівалентів по всім
зобов'язанням по відповідних валютах за виключенням рахунку 3800 та міжфілійних рахунків.

Похідні фінансові інструменти у банку відсутні.
Таблиця 37.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін
обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики
залишаються фіксованими АКБ "Київ" за 2009 рік

                                           (тис. грн.)
                                 На звітну дату попереднього
               На звітну дату звітного року          року
                вплив на     вплив на      вплив на     вплив на
      Найменування    прибуток /    власний      прибуток /    власний
Рядок     статті     (збиток)     капітал      (збиток)     капітал
 1       2         3        4          5        6
    Зміцнення долара
 1   США на 5 %          1 722      1 722       2 277      2 277
    Послаблення
    долара США на 5
 2   %              -1 722      -1 722       -2 277      -2 277
    Зміцнення євро на 5
 3   %               870        870        -29        -29
    Послаблення євро
 4   на 5 %             -870       -870          29       29
    Зміцнення фунта
 5   стерлінгів на 5 %          0         0         0        0
    Послаблення фунта
 6   стерлінгів на 5 %          0         0         0        0
    Зміцнення інших
 7   валют               18        18        21       21
    Послаблення інших
 8   валют              -18        -18       -21        -21
Таблиця 37.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін
обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші
змінні характеристики залишаються фіксованими АКБ "Київ" за 2009 рік

                                            (тис. грн.)

                Середньозважений валютний     Середньозважений валютний
                   курс 2009 року           курс 2008 року
                 вплив на     вплив на     вплив на     вплив на
      Найменування     прибуток /    власний     прибуток /    власний
Рядок     статті       (збиток)     капітал      (збиток)     капітал
 1       2          3        4         5        6

     Зміцнення долара
 1   США на 5 %        -950       -950       -286       -286
     Послаблення
     долара США на 5
 2   %             950        950       286        286
     Зміцнення євро на
 3   5%            -1 456      -1 456       -629       -629
     Послаблення євро
 4   на 5 %          1 456       1 456       629        629

     Зміцнення фунта
 5   стерлінгів на 5 %     0         0        4         4
     Послаблення
     фунта стерлінгів
 6   на 5 %           0         0        -4        -4
     Зміцнення інших
 7   валют           -3        -3        14        14
     Послаблення
 8   інших валют        3         3        -14        -14Відсотковий ризик.

Відсотковий (процентний) ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який
несприятливих змін процентних ставок.

Цей ризик впливає як на прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та п

Банк працює зі стандартними банківськими продуктами (кредитами та депозитами), з фіксованими проц
їх перегляду. Інструменти з плаваючою процентною ставкою на балансі банку відсутні.
Таблиця 37.4. Загальний аналіз відсоткового ризик АКБ "Київ" за 2009 рік

                                               %
               На
              вимогу
Ряд   Найменування    і менше  Від 1 до  Від 6 до  Більше
ок     статті      1 міс.  6 міс.  12 міс.   року   Немонетарні  Усього
 1      2        3     4     5      6     7      8
   2008 рік
   Усього фінансових
 1  активів        17,93   20,19    19,31   17,24     0     19,12
   Усього фінансових
 2  зобов'язань      16,69   16,00    15,70   17,08     0     16,06
   Чистий розрив за
   процентними
   ставками на кінець
   дня 31 грудня 2008
 3  року         1,24    4,20    3,61    0,15     0     3,06
   Звітний рік
   Усього фінансових
 4  активів        17,30   18,59    21,04   12,52     0     16,55
   Усього фінансових
 5  зобов'язань      14,41   19,67    19,96   19,63     0     15,75

   Чистий розрив за
   процентними
   ставками на кінець
   дня 31 грудня 2009
 6  року         2,89   -1,08    1,08    -7,11     0     0,80

    2009 рік характеризувався стійким зростанням вартості гривневих ресурсів, залучених у
фізичних та юридичних осіб. Таке зростання відображає загострення нестачі банківської
ліквідності. Це обумовлено, передусім, світовою фінансовою кризою, яка спричинила відтік
коштів як із України в цілому (зменшення іноземних інвестицій), так і з банківського сектору
зокрема.Вартість валютних ресурсів, навпаки, була виражена характерним зменшенням.
    Міжбанківські операції показали суттєве зменшення відсоткових ставок по валюті як по
залученим, так і по розміщеним ресурсам. Значну долю в залучених міжбанківських коштах у
гривні на кінець року складає рефінансування НБУ (1020,5 млн.грн.), що залучено в середньому
під ставку 15.43 %.
Таблиця 37.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами АКБ "Київ" за 2009
рік

                                                   %
                        2009 рік              2008 рік
Ряд                      долари               долари
ок    Найменування статті    гривня   США євро    інші  гривня   США євро     інші
 1         2         3     4    5    6    7     8    9    10
    Активи
    Грошові кошти та їх
1   еквіваленти            0     0   0    0     0    0    0    0
    Торгові боргові цінні
2   папери               0     0   0    0     0    0    0    0
    Інші боргові цінні папери,
    що обліковуються за
    справедливою вартістю з
    визнанням результату
    переоцінки у фінансових
3   результатах            0     0   0    0     0    0    0    0
4   Кошти в інших банках      20,54     0   0    0   11,89   5,63  6,79  4,48
    Кредити та
5   заборгованість клієнтів    20,36  13,96 14,05     0   18,80  14,70 14,53     0
    Боргові цінні папери у
    портфелі банку на
6   продаж             13,91     0   0    0   24,01    0    0    0
    Боргові цінні папери у
    портфелі банку до
7   погашення             0     0   0    0     0    0    0    0
8   Інші активи            0     0   0    0     0    0    0    0
    Переведення до
    довгострокових активів,
    що утримуються для
9   продажу              0     0   0    0     0    0    0    0
    Зобов'язання
10   Кошти банків          15,43   1,00 1,00     0   14,31   5,89  7,83    0
11   Кошти клієнтів:        19,91  11,52 8,16     0   15,62  12,18  9,88  1,00
11.1  Поточні рахунки         5,70   1,45 0,12     0   5,13   2,11  2,12  1,00
11.2  Строкові кошти         22,35  12,53 10,58     0   16,38  12,21  9,99    0
    Боргові цінні папери,
12   емітовані банком          0     0   0    0     0    0    0    0
13   Інші залучені кошти        0     0   0    0     0    0    0    0
14   Інші зобов'язання         0     0   0    0     0    0    0    0
15   Субординований борг        0     0   0    0     0    0    0    0
    Зобов'язання, що
    пов'язані з
    довгостроковими
    активами, що
    утримуються для
    продажу (чи групами
16   вибуття)              0     0   0    0     0    0    0    0


    Відсотки за кредитами та за іншими статтями активів / пасивів нараховуються за фіксованою
відсотковою ставкою.
Інший ціновий ризик

Банк розглядає інші цінові ризики в рамках процентного ризику або ринкового ризику, в залежності від
типу фінансового інструмента.

Концентрація кредитного ризику

Станом за 31 грудня 2009 року Банком надано позики на загальну суму 1 357 255 тис. грн. , кожна з
яких перевищувала 10% регулятивного капіталу Банку.

Ризик ліквідності визначається як потенційна втрата доходу або збільшення витрат Банку внаслідок
неспроможності:
      - своєчасно покрити потреби у грошових коштах для виконання своїх зобов'язань;
      - та/або забезпечити необхідний (плановий) ріст активів;
      - та / або дотримуватись встановлених нормативних обмежень з боку НБУ щодо
         ліквідності.
Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік

                                                                       (тис. грн.)
                             На вимогу
Ряд                            та менше 1  Від 1 до 3  Від 3 до 12  Від 12 міс.  Понад 5
ок         Найменування статті           міс.    міс.      міс.    до 5 років   років     Резерви    Усього
 1             2                 3      4       5      6      7       7      8
   Активи
 1  Грошові кошти та їх еквіваленти            116 446      0       0       0       0       0   116 446
 2  Торгові цінні папери                     0      0       0       0       0       0      0
   Інші фінансові активи, що обліковуються за
   справедливою вартістю з визнанням результату
 3  переоцінки у фінансових результатах             0      0       0       0      0        0       0
 4  Кошти в інших банках                  55 478      0      490       0      0      (134)    55 834
 5  Кредити та заборгованість клієнтів           389 073   380 461    391 649    408 830  2 750 446   (3 357 617)    962 842
 6  Цінні папери в портфелі банку на продаж        143 280      0    407 584    20 411   758 431    (193 195)   1 136 511
 7  Цінні папери в портфелі банку до погашення          0      0       0       0      0        0       0
 8  Інші фінансові активи                  6 365      0       0       0      0        0     6 365
 9  Усього фінансових активів               710 642   380 461    799 723    429 241  3 508 877   (3 550 946)   2 277 998
   Зобов'язання
10  Кошти інших банків                   53 149  1 024 507       0       0      0        0   1 077 656
11  Кошти клієнтів                     397 216   297 410    315 614     6 761     287        0   1 017 288
12  Боргові цінні папери, емітовані банком            0      0       0       0      0        0       0
13  Інші залучені кошти                     0      0       0       0      0        0       0
14  Інші фінансові зобов'язання               20 276      0       0       0      0        0    20 276
15  Субординований борг                     0      0       0       0      0        0       0
16  Усього фінансових зобов'язань             470 641  1 321 917    315 614     6 761     287        0   2 115 220
17  Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня   240 001  (941 456)    484 109    422 480  3 508 590   (3 550 946)    162 778
   Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31
18  грудня                         240 001   (701 455)   (217 346)   205 134  3 713 724    162 778    162 778
Таблиця 37.11. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2008 рік

                                                                      (тис. грн.)
                                 На
                               вимогу               Від 12
                               та менше  Від 1 до  Від 3 до  міс. до 5  Понад 5
Рядок         Найменування статті           1 міс.   3 міс.   12 міс.   років    років   Резерви   Усього
 1              2                 3     4      5      6      7     7     8
     Активи
  1   Грошові кошти та їх еквіваленти            113 530     0      0      0     0      0   113 530
  2   Торгові цінні папери                    0     0      0      0     0      0      0
     Інші фінансові активи, що обліковуються за
     справедливою вартістю з визнанням результату
  3   переоцінки у фінансових результатах             0     0      0     0      0      0      0
  4   Кошти в інших банках                 215 693   39 710      0     0      0   (1 472)   253 931
  5   Кредити та заборгованість клієнтів          520 435  336 223  2 633 808  271 990   43 811  (207 455)  3 598 811
  6   Цінні папери в портфелі банку на продаж        16 629  114 789    49 651     0      0   (1 899)   179 170
  7   Цінні папери в портфелі банку до погашення         0     0      0     0      0      0      0
  8   Інші фінансові активи                  9 549    930    5 487   4 221     56   (1 879)   18 365
  9   Усього фінансових активів               875 836  491 652  2 688 947  276 211   43 867  (212 706)  4 163 807
     Зобов'язання
 10   Кошти інших банків                  282 469   41 595   892 900     0      0      0  1 216 963
 11   Кошти клієнтів                    953 665  444 782  1 520 059   24 243     399      0  2 943 147
 12   Боргові цінні папери, емітовані банком           0     0      0     0      0      0      0
 13   Інші залучені кошти                     0     0      0     0      0      0      0
 14   Інші фінансові зобов'язання              15 772     0      1     0      0      0   15 773
 15   Субординований борг                     0     0      0     0      0      0      0
 16   Усього фінансових зобов'язань            1 251 905  486 377  2 412 960   24 243     399      0  4 175 884
 17   Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня  (376 069)   5 275   275 987  251 968   43 468  (212 706)  (12 077)
     Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31
 18   грудня                       (376 069)  (370 794)  (94 808)  157 161   200 629  (12 077)  (12 077)
Примітка 38 Управління капіталом.

Одним із найважливіших показників діяльності банку є регулятивний капітал, основним
призначенням якого є покриття негативних наслідків ризиків, що несе банк під час своєї
діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банку.
   З метою дотримання нормативу мінімального регулятивного капіталу (Н1) банком постійно
здійснюється оцінка якості усіх своїх активів і позабалансових зобов'язань; відповідні коригування
їх вартості шляхом формування резервів для покриття очікуваних (можливих) збитків за
зобов'язаннями контрагентів.
   Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності банк (Н2) відображає
здатність банку своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов'язаннями, що
випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.
   Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)
визначає розмір регулятивного капіталу, необхідний для здійснення банком активних операцій.
   Фактичні значення нормативів щоденно контролюється керівництвом банку.

Таблиця 38.1. Структура регулятивного капіталу ПАТ "АКБ "Київ" за 2009 рік

Рядок         Найменування статті            2009 рік      2008 рік
 1               2                  3         3
 1   Основний капітал                     331 831       313 203
     в т.ч.
     Фактично сплачений зареєстрований статутний
 1,1                              3 567 544      225 000
     капітал
     Розкриті резерви, що створені або збільшені за
 1,2                              350 419       89 768
     рахунок нерозподіленого прибутку:
 1.2.1  емісійні різниці                     847         847
     резервні фонди, що створюються згідно із
 1.2.2                              349 572       88 921
     законодавством України
 1.3  Зменшення основного капіталу              3 586 131       1 565
 1.3.1  нематеріальні активи за мінусом суми зносу        937         988
 1.3.2  капітальні вкладення у нематеріальні активи        462         355
     Результат поточного року, що зменшений на
     суму доходів, неотриманих понад 30 днів з дати
     їх нарахування (зменшений на суму           (3 584 732)
 1.3.3                                         222
     сформованого резерву за простроченими та
     сумнівними до отримання нарахованими
     доходами)
 2   Додатковий капітал                   211 481       200 611
     в т.ч.
     Резерви під стандартну заборгованість інших
     банків, під стандартну заборгованість за
     кредитами, які надані клієнтам та під
 2.1                                36         4 068
     стандартну заборгованість за операціями за
     позабалансовими рахунками (у урахуванням
     переоцінки ОЗ)
 2.2  Сума збільшення вартості основних засобів        194 573       194 573
     Прибуток поточного року, що зменшений на
     суму доходів, неотриманих понад 30 днів з дати
     їх нарахування (зменшений на суму
 2.3                                0         0
     сформованого резерву за простроченими та
     сумнівними до отримання нарахованими
     доходами)
 2.4  Нерозподілений прибуток минулих років          16 872       1 970
  3   Усього регулятивного капіталу              543 312       513 814
Примітка 39. Потенційні зобов”язання ПАТ “АКБ “Київ”за 2009 рік    На звітну дату 31.12.2009 р в Юридичному департаменті перебуває в провадженні 892
судові справи за позовами юридичних та фізичних осіб до банку.

   1) Сума заявлених позовних вимог до банку (без урахування судових витрат) становить :

    у гривні – 250 660 656,8 (двісті п‟ятдесят мільйонів шістсот шістдесят тисяч шістсот
    п‟ятдесят шість гривень 80 коп.);
    у доларах – 28 372 930,70 ( двадцять вісім мільйонів триста сімдесят дві тисячі дев‟ятсот
    тридцять доларів США 70 центів);
    у євро – 1 075 188,07 (один мільйон сімдесят п‟ять тисяч сто вісімдесят вісім євро 07
    євроцентів).

   2) Судові витрати:

    у гривні - 1 550 825,06 (один мільйон п‟ятсот п‟ятдесят тисяч вісімсот двадцять п‟ять
   гривень 06 коп.);
    у доларах США – 958,65 (дев‟ятсот п‟ятдесят вісім доларів США 65 центів);
    у євро – 1250 ( одна тисяча двісті п‟ятдесят євро).

   3)Загальна сума позовних вимог з урахуванням судових витрат становить:

    у гривні - 252 219 334,9 (двісті п‟ятдесят два мільйони двісті дев‟ятнадцять тисяч триста
    тридцять чотири гривні 90 коп.);
    у доларах США – 28 373 889,35 (двадцять вісім мільйонів триста сімдесят три тисячі
    вісімсот вісімдесят дев‟ять доларів США 35 центів);
    у євро -1 076 438,07 ( один мільйон сімдесят шість тисяч чотириста тридцять вісім євро 07
    євроцентів).
    За заявленими позовами було винесено рішення судів, за якими задоволено вимоги на
суми:

   у гривні - 232 140 493,6 (двісті тридцять два мільйони    сто сорок  тисяч чотириста
дев‟яносто три гривні 60 коп.)

   у доларах США - 639 973 973,08 (шістсот тридцять дев‟ять тисяч дев‟ятсот сімдесят три
доларів США 08 центів);

   у євро 243 605,71 - ( двісті сорок три тисячі шістсот п‟ять євро 71 євроцент).

   На даний час банком до суду подано:

   заяв про перегляд заочних рішень -19;

   заяв про скасування судових наказів -25;

   апеляційних скарг – 67;

   касаційних скарг -2.
Таблиця 39.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою

ПАТ “ АКБ “Київ” за 2009 рік     Угоди за невідмовною орендою за 2008 та 2009 роки відсутні.
     15 грудня 2006р. укладено угоду про невідмовну суборенду приміщення в м.Хмільник до
15 грудня 2009 р. (на 3 роки). В 2009 році по даній угоді сплачено та віднесено на витрати
29 тис.грн., з розрахунку 2 547 000 грн. в місяць.Позабалансові кредитні зобов‟язання являють собою невикористані кредитні лінії та гарантії.
Станом на 31 грудня 2009 р. непередбачених зобов'язань, пов'язаних з кредитуванням не має.

Таблиця 39.2. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням

ПАТ “ АКБ “Київ” за 2009 рікРядок      Найменування статті      Примітки   2009 рік     2008 рік
 1            2              3     4        5
    Зобов'язання з кредитування, що
 1                                 29968      110925
    надані

 2   Невикористані кредитні лінії                  6803       23434


 3   Експортні акредитиви                       0         0


 4   Імпортні акредитиви                        0         0


 5   Гарантії видані                       36851        25175

    Резерв за зобов'язаннями, що                (2813)        (769)
 6
    пов'язані з кредитуванням
    Усього зобов'язань, що пов'язані з
 7                                 70809      158765
    кредитуванням за мінусом резерву


Авалі, що надані клієнтам за 2009 р. - 500 тис.грн.

Банк не мав зобов'язання за даними гарантіями по векселям (авалювання)
Таблиця 39.3. Активи, надані в заставу ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік

                             2009 рік          2008 рік
Рядок   Найменування статті    Примітки  активи,         активи,
                              забезпечене       забезпечене
                         надані в         надані в
                             зобов'язання       зобов'язання
                         заставу         заставу
 1         2          3     4        5      6       7
 1   Торгові цінні папери      5, 18
    Цінні папери в портфелі
 2                  9, 18
    банку на продаж
    Цінні папери в портфелі
 3                  10, 18
    банку до погашення
 4   Інвестиційна нерухомість    12, 18
 5   Основні засоби         14, 18  419 211   324 600   247 975    207 000
 6   Усього                  419 211    324 600  247 975    207 000


В заставу передано нежилі приміщення за адресою:

м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 16-22, літ."А" загальною площею 1540,3 кв.м.;

м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 16-22, літ."Б" загальною площею 2565,8 кв.м.;

Закарпатська обл., м.Берегово, пр-т Геологів,17 загальною площею 2487,2 кв.м.;

Закарпатська обл., м.Мукачево,вул.Миру,151-б загальною площею 1041,7 кв.м.;

м.Житомир, вул.В.Бердичівська,16 загальною площею 422,6 кв.м.;

м.Київ, вул.Фролівська, 3/34 загальною площею 945,9 кв.м.;

м.Миколаїв, вул.Декабристів, 1/1 загальною площею 372,7 кв.м.;

м.Черкаси, бул.Шевченка, 389 загальною площею 5 114,1 кв.м.;

м.Київ, пр-т Оболонський, 18 загальною площею 1700 кв.м.;

м.Чернігів, пр-т Перемоги, 44 загальною площею 167,3 кв.м.;

м.Львів, вул.Панча П., 5 загальною площею 304,3 кв.м.;

м.Київ, вул.Вітрука генерала, 12 загальною площею 1107,4 кв.м.

загальна балансова вартість, яких станом на 01.01.09 складає 289 056 тис. грн
Примітка 40. Облік хеджування
У 2009 р. та 2008 р. банк не здійснював операцій хеджування.
Примітка 41. Справедлива вартість фінансових інструментів

   Розрахункову справедливу вартість фінансових активів і зобов‟язань банк визначає з
використанням ринкової інформації (за ії наявності) та відповідних методик оцінки.

Фінансові активи, що відображені за справедливою вартістю.

Цінні папери у портфелі банку на продаж обліковуються за справедливою вартістю.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених
ринках, визначається за їх ринковою вартістю. Методика визначення справедливої вартості для
кожної категорії цінних паперів, що знаходяться в портфелі Банку визначається нормативно–
правовими актами Національного банку України, МСФЗ та внутрішніми документами ПАТ “АКБ
“Київ”.
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких надалі
неможливо достовірно оцінити, обліковуються за собівартістю у портфелі банку на продаж.

Розрахункову справедливу вартість фінансових активів і зобов‟язань банк визначає з
використанням ринкової інформації (за ії наявності) та відповідних методик оцінки.

    Справедлива вартiсть - це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть
в операцiях мiж обiзнаними , зацiкавленими та незалежними сторонами.

   Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, яка на дату
балансу дорiвнює справедливiй.

    Кошти в iнших банках, представленi в цiй фiнансовiй звiтностi, являють собою
короткостроковi кредити та депозити, що розмiщенi в iнших банках. Так як активи по
мiжбанкiвським операцiям в основному є короткостроковими Банк вважає, що їх справедлива
вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй.

   Кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Так як
кредити не котируються на ринку Банк визначає їх поточну справедливу вартiсть шляхом
дисконтування майбутнiх грошових потокiв на поточнi процентнi ставки за новими
iнструментами, що характеризуються подiбним кредитним ризиком та строком до погашення.

    Цiннi папери в портфелi банку на продаж являють собою борговi цiннi папери, що
облiковуються за справедливою вартiстю та яка визначається на основi бiржових котирувань, та
акцiї, що вiдображенi в цiй звiтностi за первiсною вартiстю i справедливу вартiсть яких визначити
достовiрно неможливо наведенi в Таблицi 41.1

    Фiнансовi зобов'язання Банку, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, - кошти
банкiв, кошти клiєнтiв. Справедлива вартiсть базується на ринковiй цiнi котирувань (при її
наявностi). Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв, у випадку вiдсутностi котирувань,
базується на розрахунку майбутнiх грошових потокiв, що мають бути сплаченi, дисконтованих на
поточнi процентнi ставки за новими iнструментами, що характеризуються подiбним кредитним
ризиком та строком до погашення.

    Справедлива вартiсть не визначається для iнструментiв капiталу, якi не котируються на
ринку i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити.
Таблиця 41.1. Балансова та розрахункова справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань,
які не відображаються в балансі ПАТ “АКБ “Київ” за справедливою вартістю

                       Звітний рік           Попередній рік
Рядок   Найменування статті    балансова   справедлива     балансова   справедлива
                   вартість    вартість      вартість    вартість
 1         2          3         4       5        6
    Цінні папери в портфелі
    банку на продаж за
 1   собівартістю (справедливу   1 136 511        5 326   179 170       4 775
    вартість яких достовірно
    визначити неможливо)

Розкриття очікуваної справедливої вартості фінансових інструментів подається відповідно до
вимог МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: розкриття інформації” та МСБО 39 „Фінансові
інструменти: визнання та оцінка”. Справедлива вартість визначається як вартість, за якою
фінансовий інструмент може бути придбаний під час здійснення операції між добре
поінформованими, незалежними сторонами, які мають намір провести таку операцію, крім
випадків примусового або ліквідаційного продажу. Оцінки, представлені у цій фінансовій
звітності, можуть не відображати суми, які Банк зміг би отримати при фактичній реалізації тих чи
інших фінансових інструментів.

Справедлива вартість облігацій, випущених на внутрішньому ринку, визначена за даними
котирування ПФТС .

Справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів, коштів в інших банках, кредитів та
заборгованості клієнтів, інших фінансових активів, коштів банків, коштів клієнтів, ощадних
(депозитних) сертифікатів, інших залучених коштів, інших фінансових зобов‟язань та
субординованого боргу приблизно дорівнює балансовій вартості.

Справедливу вартість окремих інвестицій в інструменти власного капіталу у портфелі банку на
продаж (примітка 9), які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку, неможливо
оцінити достовірно.
Примітка 42. Операції з пов'язаними особами ПАТ “АКБ “Київ”за 2009 рік

Таблиця 42.1. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року

                                      Найбільші
                                      учасники           Провідний           Інші
                              Материнська  (акціонери)   Дочірні   управлінський  Асоційовані  пов'язані
Рядок          Найменування статті         компанія     банку    компанії    персонал    компанії   особи
 1                2               3        4      5        6       7      8
 1   Торгові цінні папери
    Інші фінансові активи, що обліковуються за
    справедливою вартістю з визнанням результату
 2   переоцінки у фінансових результатах
 3   Кошти в інших банках
 4   Кредити та заборгованість клієнтів                                 6028
 5   Резерв під заборгованість за кредитами                               (3747)
 6   Цінні папери в портфелі банку на продаж
 7   Цінні папери в портфелі банку до погашення
 8   Інвестиції в асоційовані компанії
 9   Інші активи
    Довгострокові активи, призначені для продажу та
 10   активи групи вибуття
 11   Кошти банків
 12   Кошти клієнтів                                           1707
 13   Боргові цінні папери, емітовані банком
 14   Інші залучені кошти
 15   Резерви за зобов'язаннями
 16   Інші зобов'язання
 17   Субординований борг
    Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими
    активами, призначеними для продажу (чи групами
 18   вибуття)
Таблиця 42.2 Доходи та витрати за операціями з пов"язаними сторонами за 2009 рік

                                      Найбільші
                                      учасники         Провідний           Інші
Ряд                             Материнськ  (акціонери)  Дочірні  управлінський  Асоційовані  пов'язані
ок           Найменування статті          а компанія   банку   компанії   персонал    компанії   особи
 1                2                3      4      5       6       7      8
 1  Процентні доходи                                         116
 2  Процентні витрати
 3  Резерви під заборгованість за кредитами
 4  Дивіденди
   Результат від торгових операцій з цінними паперами в
 5  торговому портфелі банку
   Результат від переоцінки інших цінних паперів, що
   обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
 6  результату переоцінки у фінансових результатах
 7  Результат від торгівлі іноземною валютою
 8  Результат від переоцінки іноземної валюти
 9  Комісійні доходи
10  Комісійні витрати
   Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
   визнання фінансових активів за процентною ставкою,
11  вищою або нижчою за ринкову
   Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
   визнання фінансових зобов'язань за процентною
12  ставкою, вищою або нижчою за ринкову
   Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
13  продаж
   Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
14  погашення
15  Резерви за зобов'язаннями
16  Інші операційні доходи                                      89             2
   Доходи/(витрати) від дострокового погашення
17  заборгованості
18  Адміністративні та інші операційні витрати                            399
19  Частка прибутку асоційованих компаній
Таблиця 42.5. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2008 р

                                      Найбільші
                                      учасники          Провідний           Інші
                              Материнська  (акціонери)   Дочірні  управлінський  Асоційовані  пов'язані
Рядок          Найменування статті         компанія     банку    компанії   персонал    компанії   особи
 1                2               3        4      5       6       7      8
 1   Торгові цінні папери
    Інші фінансові активи, що обліковуються за
    справедливою вартістю з визнанням результату
 2   переоцінки у фінансових результатах
 3   Кошти в інших банках
 4   Кредити та заборгованість клієнтів                               12343      1300
 5   Резерв під заборгованість за кредитами                             (195)       0
 6   Цінні папери в портфелі банку на продаж
 7   Цінні папери в портфелі банку до погашення
 8   Інвестиції в асоційовані компанії
 9   Інші активи
    Довгострокові активи, призначені для продажу та
 10   активи групи вибуття
 11   Кошти банків
 12   Кошти клієнтів                                          3987            724
 13   Боргові цінні папери, емітовані банком
 14   Інші залучені кошти                                                      66
 15   Резерви за зобов'язаннями
 16   Інші зобов'язання
 17   Субординований борг
    Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими
    активами, призначеними для продажу (чи групами
 18   вибуття)
Таблиця 42.6 Доходи та витрати за операціями з пов"язаними сторонами за 2008 рік

                                      Найбільші
Ря                                     учасники         Провідний           Інші
до                             Материнськ  (акціонери)  Дочірні  управлінський  Асоційовані  пов'язані
к           Найменування статті          а компанія    банку   компанії   персонал    компанії   особи
1                2                3       4      5       6       7      8
1  Процентні доходи                                          23             5
2  Процентні витрати                                         801             61
3  Резерви під заборгованість за кредитами
4  Дивіденди
   Результат від торгових операцій з цінними паперами в
5  торговому портфелі банку
   Результат від переоцінки інших цінних паперів, що
   обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
 6  результату переоцінки у фінансових результатах
 7  Результат від торгівлі іноземною валютою
 8  Результат від переоцінки іноземної валюти
 9  Комісійні доходи                                          2
10  Комісійні витрати
   Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
   визнання фінансових активів за процентною ставкою,
11  вищою або нижчою за ринкову
   Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
   визнання фінансових зобов'язань за процентною
12  ставкою, вищою або нижчою за ринкову
13  Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
   Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
14  погашення
15  Резерви за зобов'язаннями
16  Інші операційні доходи
   Доходи/(витрати) від дострокового погашення
17  заборгованості
18  Адміністративні та інші операційні витрати                                          378
19  Частка прибутку асоційованих компаній
Таблиця 42.8. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами ПАТ
"АКБ "Київ" протягом 2008 року

            Матери  Найбільші  Дочірн  Провідний
Ря           нська  учасники    і   управлінсь          Інші
до   Найменування  компані  (акціоне-  компан   кий    Асоційовані  пов'язані
 к     статті     я   ри) банку   ії   персонал   компанії   особи
 1      2      3     4     5     6      7      8
   Сума кредитів,
   що надані
   пов'язаним
   особам протягом
1  року                         12508             67
   Сума кредитів,
   що погашені
   пов'язаними
   особами
2  протягом року                     9682             86
Таблиця 42.9. Виплати провідному управлінському персоналу

                      2009 рік           2008 рік

                         нараховане          нараховане
Рядок  Найменування статті   витрати    зобов'язання  витрати    зобов'язання
 1        2         3        4      5        6
    Поточні виплати
 1   працівникам         5631             17883
    Виплати по закінченні
 2   трудової діяльності
    Інші довгострокові
 3   виплати працівникам
    Виплати при
 4   звільненні          707             114        27
    Виплати інструментами
    власного капіталу
 5   банку
Примітка 45. Події після дати балансу АКБ “Київ” за 2009 рік

З 30 березня 2010 року в банку призначено нового Голову ПравлінняПримітка 46. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту
АКБ “Київ” за 2009 рік

   Аудит фінансової звітності ПАТ «АКБ «КИЇВ» станом на кінець дня 31 грудня 2009 року
проведено аудиторською фірмою у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-
аудит». Аудиторський висновок складений та підписаний генеральним директором Аудиторської
фірми ТОВ «Інтер-аудит» Денисюком О.В.

    Свідоцтво про внесення Аудиторської фірми в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №
2248 від 26 січня 2001 року (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2006р.
за № 158), Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів від 01.02.2007. Серія АБ № 000020.

    Сертифікат на право здійснення аудиту банків, виданий Національним банком України, має
аудитор Денисюк О.В. Сертифікат аудитора банків Аудиторської палати України №0019 (термін
чинності продовжено Рішенням Аудиторської палати України від 29.10.2009 № 207/2 – до
01.01.15), Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків від
30.08.2007 № 0000018, продовжений рішенням Комітету з питань аудиту банків 03.12.2009р. №
18.Заступник Голови Правління                      В.В.Соловйова


Головний бухгалтер                         Л.М.Симоненко
Додаток 25

             Примітка "Рахунки довірчого управління"
               ПАТ “АКБ “Київ” за 2009 рік
                                            (тис. грн.)

                                        Зміни після
                                         дати
Рядок      Найменування статті      2009 р.      2008 р.    останньої
                                        річної звіт-
                                        ності (+; -)
 1            2           3         4        5
     Готівкові кошти за операціями
 1                           0         0       0
     довірчого управління
     Поточні рахунки банку-управителя з
 2                         8056       4532      3524
     довірчого управління
     Дебіторська заборгованість за
 3                       511012       480410      30602
     операціями довірчого управління
 4   Цінні папери в довірчому управлінні       0         0       0
     Банківські метали в довірчому
 5                           0         0       0
     управлінні
 6   Інші активи в довірчому управлінні       0         0       0
     Витрати за операціями довірчого
 7                           0         0       0
     управління
     Нараховані доходи за об'єктами
 8                           0         0       0
     довірчого управління
     Усього за активними рахунками
 9                       519068       484942      34126
     довірчого управління
 10   Фонди банківського управління        0         0        0
 11   Рахунки установників          519068       484942      34126
     Кредиторська заборгованість за
 12                           0         0       0
     операціями довірчого управління
     Доходи від операцій довірчого
 13                           0         0       0
     управління
     Усього за пасивними рахунками
 14                       519068       484942      34126
     довірчого управління
Заступник Голови Правління                  В.В. Соловйова


Головний бухгалтер                      Л.М. Симоненко


“07” квітня 2010 р.
 Мацюк О.Л., тел.: 270-59-32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:245
posted:11/25/2011
language:Ukrainian
pages:139