Docstoc

QC 2008 - Vien thong - tram di dong cdma20001x 450

Document Sample
QC 2008 - Vien thong - tram di dong cdma20001x 450 Powered By Docstoc
					        DỰ ÁN XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


1. Tên gọi QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm di động CDMA2000 1x hoạt
động trong băng tần 450 MHz (National Technical Regulation on CDMA2000 1x mobile
station operating in the frequency range of 450 MHz)
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN: Quy chuẩn này quy định các đặc tính kỹ
thuật tối thiểu và các phương pháp đo áp dụng cho máy di động CDMA2000 1x hoặc
máy di động hỗ trợ 1x EV-DO (HRPD) hoạt động trong băng tần 450 Mhz nhằm đảm
bảo sử dụng hiệu quả phổ tần và chống nhiễu có hại.
Tiêu chuẩn này là cơ sở cho việc đo kiểm chứng nhận hợp quy máy di động CDMA 2000
1x/1x EV-DO hoạt động trong băng tần 450 Mhz phù hợp với yêu cầu quản lý của Bộ
Thông tin và Truyền thông.
3. Cơ quan, tổ chức cá nhân đề nghị
Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại:    8226580     Fax: 9437328         E-mail:    lxcong@mic.gov.vn
Tên cơ quan chủ quản (nếu có): .......................................................................................
4. Tình hình đối tượng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước
a) Trong nước:
- Việt nam đang thực hiện các nghiên cứu để triển khai thông tin di động thế hệ thứ ba.
Việc ban hành các quy định về thiết bị trạm gốc và trạm di động trong hệ thống thông tin
di động nói chung và trong hệ thống CDMA 2000 1X là một việc làm cần thiết.
- Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có quy định về trạm di động CDMA 450
(CDMA 450 Mobile Stations) sử dụng công nghệ trải phổ CDMA 1X hoạt động trong
băng tần 450 MHz.
- Năm 2006, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Viện KHKT Bưu điện thực hiện đề
tài nghiên cứu cấp Bộ “Xây dựng tiêu chuẩn trạm di động CDMA 450 (CDMA 450
Mobile Stations) sử dụng công nghệ trải phổ CDMA 1X hoạt động trong băng tần 450
MHz”, mã số 81-06-KHKT-TC. Kết quả của đề tài là dự thảo bộ quy chuẩn kỹ thuật về
trạm di động CDMA 450 sử dụng công nghệ trải phổ CDMA 1X hoạt động trong băng
tần 450 MHz. Đề tài và dự thảo bộ quy chuẩn kỹ thuật này đã được hội đồng nghiệm thu
giám định thông qua và cần được tiếp tục thực hiện các thủ tục hoàn chỉnh, công bố thành
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
b) Ngoài nước:
- ITU và ETSI đã có các khuyến nghị và tiêu chuẩn kỹ thuật cho tiêu chuẩn trạm di động
CDMA 450 (CDMA 450 Mobile Stations) sử dụng công nghệ trải phổ CDMA 1X hoạt
động trong băng tần 450 MHz.
5. Lý do và mục đích xây dựng QCVN
- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây:
  + Đảm bảo an toàn                      + Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng         

                                                             1
  + Đảm bảo sức khoẻ              + Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc 
                        gia
  + Bảo vệ môi trường         
  + Các mục tiêu quản lý khác     
  (ghi rõ mục tiêu quản lý) - QCVN dùng để:               Chứng nhận hợp quy             
                       Công bố hợp quy              
- Căn cứ và nội dung quản lý nhà nước có liên quan
  + Trích dẫn tên gọi, số chỉ thị, văn bản có liên quan đến yêu cầu quản lý nêu trên:
   Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông (Điều 52, 53); Nghị định số 160/2004/NĐ-CP
  ngày 3/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh
  Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông (Điều 27, 51, 53).
  + Yêu cầu hài hoà trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực: Có
  + Các yêu cầu quản lý khác:
6. Loại quy chuẩn kỹ thuật
  + Quy chuẩn kỹ thuật chung                 
  + Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                
  + Quy chuẩn kỹ thuật môi trường              
  + Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình             
  + Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ              
  + Quy chuẩn kỹ thuật khác                 
7. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN
- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét):
  + Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho lĩnh vực quản lý      
  + Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch 
  vụ, quá trình
  + Tương thích điện từ trường                        
  + Yêu cầu về an toàn trong sản xuất, chế tạo, lắp đặt sản phẩm, hàng hoá 
  + Yêu cầu về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, vận hành, sử dụng, 
  bảo trì sản phẩm, hàng hoá
  + An toàn trong dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin     
  + An toàn điện                               
  + An toàn bức xạ                              
  + Các lĩnh vực an toàn khác (cơ học, cháy nổ, chất thải, môi trường)    
                                             2
- Bố cục, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến):
   + Phạm vi áp dụng
   + Các tài liệu viện dẫn
   + Định nghĩa và chữ viết tắt
   + Yêu cầu kỹ thuật
   + Đo thử
   + Các Phụ lục
- Nhu cầu khảo nghiệm quy chuẩn kỹ thuật trong thực tế:  có                          không
(Nếu có, ghi rõ dự kiến nội dung cần khảo nghiệm, quy mô, địa điểm, thời gian khảo nghiệm)
 ........................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
8. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN
- Phương thức thực hiện:
 + Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                             
 + Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác                                  
 + Xây dựng QCVN kết hợp cả tiêu chuẩn và các tài liệu khác                                   
- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN (bản sao kèm theo):
  + ANSI/TIA/IS-98-F (2005): "Recommended Minimum Performance Standards for
  cdma2000 Spread Spectrum Mobile Stations".
  + ANSI/TIA/IS-866 (2002): "Recommended Minimum Performance Standards for
  cdma2000 High Rate Packet Data Access Terminal".
  + ETSI EN 301 526 V1.1.1 (2006-05): Electromagnetic compatibility and Radio
  spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile
  stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870
  MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of
  the R&TTE Directive.
9. Kiến nghị ban soạn thảo QCVN
- Cơ quan, tổ chức biên soạn QCVN                 
  Viện KHKT Bưu điện
- Ban soạn thảo soạn thảo QCVN                  


10. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN
- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN:
 Vụ Khoa học – Công nghệ, Cục Quản lý chất lượng BCVT&CNTT
- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo QCVN:
 Vụ Viễn thông, Cục Quản lý chất lượng BCVT&CNTT, Cục tần số Vô tuyến điện
- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo QCVN:
                                                                       3
 Một số doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam
11. Dự kiến tiến độ thực hiện


TT              Nội dung công việc                         Thời gian
                                             Bắt đầu    Kết thúc
 1  Chuẩn bị biên soạn dự thảo QCVN                           2/2008     3/2008
 2  Biên soạn dự thảo QCVN:                               4/2008     5/2008
   - lấy ý kiến chuyên gia,
   - khảo nghiệm dự thảo,
   - hoàn chỉnh dự thảo và lập hồ sơ dự thảo QCVN
 3  Tổ chức thông báo và lấy ý kiến rộng rãi                      6/2008     7/2008
 4  Tổ chức Hội nghị chuyên đề                             8/2008     8/2008
 5  Hoàn chỉnh, lập hồ sơ dự thảo QCVN trình duyệt                   9/2008     9/2008
 6  Thẩm định hồ sơ dự thảo QCVN trình duyệt                      9/2008    10/2008
 7  Ban hành QCVN                                   11/2008    11/2008


12. Dự toán kinh phí thực hiện
 a) Tổng kinh phí dự kiến: 5.000.000 đ trong đó:
   - Ngân sách Nhà nước: 5.000.000 đ
   - Đóng góp của các tổ chức, cá nhân: .......................................
    (ghi rõ của tổ chức cá nhân nào, nếu có)
   - Nguồn khác: ...........................................................................
 b) Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện (gửi kèm).


                           Hà Nội, ngày       tháng     năm 2008
                      Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị dự án QCVN
                                   Ký tên, đóng dấu
                                                          4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:11/25/2011
language:Vietnamese
pages:4