Deraf Iklan Jawa tan Akademik 2007 Latest.doc

Document Sample
Deraf Iklan Jawa tan Akademik 2007 Latest.doc Powered By Docstoc
					        UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
                          “Universiti Berinovatif”
Pemohon-pemohon terdiri dari WARGANEGARA MALAYSIA yang berkelayakan adalah
      dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:


    TUTOR/PENSYARAH/PROFESOR MADYA/PROFESOR UNIVERSITI


KUMPULAN     : Pengurusan dan Profesional
KLASIFIKASI   : Perkhidmatan Pendidikan
JADUAL GAJI   :

(1.1)   Tutor (Gred DA41)

      P1T1 RM 1624.69 - P1T13 RM 2568.49
      P2T1 RM 1706.97 - P2T13 RM 2694.33
      P3T1 RM 1792.88 - P3T13 RM 2823.80

(1.2)   Pensyarah (Gred DS45)

      P1T1 RM 2213.96 - P1T21 RM 4769.48
      P2T1 RM 2297.45 - P2T21 RM 5033.26
      P3T1 RM 2384.57 - P3T21 RM 5316.40

      Pensyarah (Gred DS51)

      P1T1 RM 3976.93 - P1T10 RM 5599.54
      P2T1 RM 4164.48 - P2T10 RM 5852.43
      P3T1 RM 4359.29 - P3T10 RM 6112.58

(1.3)   Profesor Madya (Gred DS53)

      P1T1 RM 4210.46- P1T10 RM 5910.51
      P2T1 RM 4398.01- P2T10 RM 6188.81
      P3T1 RM 4592.82- P3T10 RM 6476.79

(1.4)   Profesor (Gred Khas)

      Gred Khas C – RM 6135.80 – RM 7672.50
      Gred Khas B – RM 6571.40 – RM 8229.10
      Gred Khas A – RM 7224.80 – RM 9039.80
Kelayakan dan pengalaman:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(i)   Warganegara Malaysia
(ii)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan.


(a)  Calon-calon bagi lantikan ke jawatan Tutor (Gred DA41) hendak memiliki
    kelayakan yang berikut:-

    (i)   Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan dari Universiti-universiti tempatan
        atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji
        permulaan ialah pada Gred DA41 P1T6) DAN;

    (ii)   Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
        Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
        oleh Kerajaan.

(b)   Calon-calon bagi lantikan Pensyarah (Gred DS45) hendaklah memiliki
    kelayakan berikut:

     (i)   Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan
         daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
         diiktiraf setaraf dengannya, DAN;

     (ii)  Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
         pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
         setaraf dengannya oleh kerajaan.


(c)   Calon-calon bagi lantikan Pensyarah (Gred DS51) hendaklah memiliki
    kelayakan berikut:

    (i)   Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
         kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
         kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

    (ii)   Mempunyai semua kelayakan di perenggan (b) di atas;

    (iii)  Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya;
         dan

    (iv)   Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang
         berkaitan.

(d)   Calon-calon bagi lantikan Profesor Madya (Gred DS53) hendaklah
    memiliki kelayakan berikut:

     (i)   Mempunyai semua kelayakan di perenggan (c) di atas;

     (ii)  membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya;
         dan
   (iii)   Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang
         berkenaan.

(e)  Calon-calon bagi lantikan Profesor (Gred Khas C) hendaklah memiliki
   kelayakan berikut:

   (i)    Mempunyai kelayakan di perenggan (c) di atas;

   (iii)   membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya;
         dan

   (iii)   Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang
         berkenaan


Taraf Jawatan      : Tetap dan Kontrak

Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Profesor, Profesor Madya, Pensyarah dan
Tutor adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang
berkuat kuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

BIDANG-BIDANG PENGAJARAN:

SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI

(1)      Fizik dengan Elektronik
       - Fizik Tenaga (Energy Physics)
       - Pemprosesan Maklumat & Imej (Image & Information Processing)

(2)      Biologi Pemuliharaan
       - Fisiologi Haiwan (Animal Physiology)
       - Pemodelan Ekologi (Ecology Modelling)
       - Fikologi (Phycology)

(3)      Geologi
       - Geologi Sekitaran (Environmental Geology)
       - Paleontologi (Paleontology)
       - Hidrologi (Hydrogeology)

(4)      Bioteknologi
       - Virologi dan Immunologi (Virology and Immunology)
       - Biologi Sel Molekul (Molecular Cell Biology)

(5)      Kimia Industri
       - Kimia Fizikal : Termodinamik (Physical Chemistry : Thermodynamic)
       - Kimia Industri : Petroleum/Biodiesel (Industrial Chemistry :
         Petroleum/Biodiesel)
       - Kimia Inorganik : Bahan Nano (Inorganic Chemistry : Nanomaterials)
       - Kimia Polimer (Polymer Chemistry)

(6)      Sains Sekitaran
       - Permodelan Sekitaran (Enviromental Modelling)
    -  Mikrobiologi Sekitaran (Enviromental Microbiology)

(7)  Matematik dengan Ekonomi
    - Ekonometrik (Econometric)

(8)  Matematik dengan Komputer Grafik
    - Matematik dan Permodelan Berkomputer (Mathematics and Computer
     Modelling)
    - Matematik Disktret (Discrete Mathematics)
    - Matematik Kawalan (Control Mathematics)
    - Pengaturcaraan Matematik (Mathematics Programming)
    - Proses Stokastik (Stocastics Process)


SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI

(1)  Pengurusan Kewangan & Perbankan (Financial Management & Banking)
    - Pengurusan Kewangan Korporat (Corporate Finance Management)
    - Analisis Sekuriti dan Pengurusan Portfolio ( Securities Analysis & Portfolio
     Management)
    - Perbankan Antarabangsa (International Banking)
    - Perbankan Pesisir Pantai (Offshore Banking)

(2)  Ekonomi Kewangan (Monetary Economics)
    - Financial Econometric

(3)  Pengurusan Perhotelan (Hotel Management)
    - Pengurusan Pejabat Hadapan (Front Office Management)
    - Housekeeping
    - Hospitality Management
    - Food & Beverage

(4)  Perniagaan Antarabangsa (International Busines)
    - Pengurusan Operasi Antarabangsa ( International Operations Management)
    - Pemasaran Antarabangsa (International Marketing)

(5)  Ekonomi Sumber Manusia (Human Resource Economics)
    - Ekonomi Sumber manusia Antarabangsa (International Human Resource
     Economics)
    - Buruh dan Produktiviti (Labour & Productivity)

(6)  Perakaunan (Accounting)
    - Percukaian (Taxation)
    - Sistem Maklumat Perakaunan (Accounting Management System)
    - Perakaunan Pengurusan (Accounting Management)
    - Audit (Audit)

(7)   Keusahawanan (Entrepreneurship)
    - Kreativiti, Inovasi dan Keusahawanan (Creativity, Innovation &
     Entrepreneurship)
    - Pengurusan Francais (Franchise Management)
    - Etika Keusahawanan (Entrepreneurship Ethic)
    - Ethnic and Family Enterprise
(8)  Planning & Development Economics
    - Planning Economics (Regional Economics)
    - International Trade & Development
    - Transport Economics
    - Comparative Economic Systems

(9)  Pemasaran (Marketing)
    - Distribution Management
    - Electronics Marketing
    - Marketing Research
    - Marketing Management


SEKOLAH KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

(1)  Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronics
    Engineering)
    - Robotics and Automation
    - Control System
    - Electrical Energy & Power Systems - High Voltage
    - Power Electronics
    - Instrumentation & Electronic System Design
    - VLSI /MEMS Technology & Design
    - Optoelectronic
    - Microelectronics
    - Electromagnetics
    - Image Processing
    - Power Conversion/ Power Engineering
    - Signal Processing
    - Communication Systems Engineering


(2)   Kejuruteraan Perisian (Software Engineering)
    - Expert System
    - Computer Graphic & Multimedia
    - Computer System
    - Programming Languages
    - Software Engineering
    - Databases, Data Mining and Data Warehousing
    - Computational Intelligence
    - Theory of Computation

(3)  Pengurusan Sistem & Rangkaian (System and Network Management)
    - Highspeed Networking
    - Distributed System
    - Network Security and Management
    - Web Technology
    - Real Time System
    - Computer Network
    - Information System, Data Compression
    - Mobile Computing
    - Parallel Processing
(4)   Kejuruteraan Mekanikal (Mechanical Engineering)
    - Automotive
    - CAD/CAM/CAE
    - Fluid Mechanics
    - Manufacturing
    - Material
    - Mechanical Design
    - Mechanics
    - Mechatronics
    - Thermodynamics
    - Vibration & Acoustics

(5)   Kejuruteraan Kimia (Chemical Engineering)
    - Chemical & Biochemical Reaction Engineering
    - Health & Safety Education
    - Material Properties
    - Maths, Modelling & Simulation
    - Plant Design
    - Process Control
    - Process Systems
    - Thermodynamics
    - Transport Phenomena

(6)  Kejuruteraan Awam (Civil Engineering)
    - Hydraulics and Water Resources
    - Waste Water and Enviromental Engineering
    - Highway, Traffic and Transportation
    - Geotechnic and Soil Mechanics
    - Steel Structure & Design
    - Contruction & Project Management
    - Material & Concrete

(7)   Kejuruteraan Komputer (Computer Engineering)
    - Electronics
    - Computer Architecture & Organization
    - Programming Fundamentals
    - Computer Networks Operating Systems
    - Computer Systems Engineering & Embedded Systems
    - Digital Logic
    - Digital Signal Processing
    - Discrete Structures
    - Probability & Statistics


SEKOLAH SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN

(1)  Program Teknologi Makanan dan Bioproses
    - Bioteknologi Makanan (Food Biotechnology)
    - Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan (Food Processing and Quality
     Assurance)
    - Teknologi Bijirin (Grain Technology)
    - Kimia Makanan (Food Chemistry)
    - Unit Operasi dan Kejuruteraan Makanan (Unit Operations in Food
     Engineering)
    -  Pembungkusan Makanan (Food Packaging)
    -  Teknologi Pemprosesan Makanan (Buah-buahan, Sayur-sayuran, , Ikan,
      Daging dll) (Food Processing Technology; Fruits, Vegetables, Fish, Meat etc)

(2)  Program Sains Makanan dan Pemakanan
    - Warna dan Perisa Makanan (Food Colours and Flavours)
    - Sensori Deria Makanan (Food Sensory Evaluation)

(3)  Program Perkhidmatan dan Pengurusan Makanan
    - Chef/Perancangan dan Pembangunan Menu (Chef/ Planning and Menu
     Development)
    - Pengurusan Operasi Perkhidmatan (Management of Services Operations)
    - Pengurusan/Penyelenggaraan Dapur Pusat/Premis Makanan
     (Management/Maintainence of Central Kitchen/Food Premises)
    - Pengurusan Restoran, Kulinari dan Katering (Management of Restaurants,
     Culinary and Catering)
    - Pengurusan Kualiti Makanan/Pembelian dan Pengeluaran Makanan
     (Management of Food Quality/Purchasing and Production of Food)

SEKOLAH PERTANIAN LESTARI

(1)  Teras Sekolah
    - Biometri/Statistik Pertanian (Biometry/Agriculture Statistic)
    - Pengembangan Pertanian dan Pemikiran Kritis (Agriculture Extension adn
     Critical Thinking)
    - Pengurusan Perniagaan Tani (Agrobusiness and Management)
    - Kejuruteraan Pertanian (Agriculture Engineering)
    - Perladangan Organik (Organic Farming)

(2)  Program Pengeluaran Tanaman
    - Sains Rumpai dan Teknologi Aplikasi Kimiatani (Weed Science and
     Agrochemical Application Technology)
    - Entomologi dan Pengurusan Serangga (Entomology and Pset Management)
    - Teknologi Bijih Benih (Seed Technology)
    - Sains Tanah, Pemakanan Tumbuhan, Perladangan Persis dan Teknologi
     Ruang (Soil Science, Plant Nutritio, Precision Farming and Spatial
     Technology)
    - Agronomi: tanaman makanan, tanaman perladangan dan lain-lain
     (Agronomy: food crops, plantation crops, ect)
    - Bioteknologi: fisiologi tumbuhan, genetik, propogasi dan pembiakbakaan
     (Biotechnology: plant physiology, genetic, breeding and propagation)

(3)  Program Holtikultur dan Lanskap
    - Hortikultur: florikultur, olerikultur, pomologi (Horticulturist: floriculture,
     Olericalture, Pomology)
    - Senibina Lanskap (Landscape Design)

(4)  Program Pengeluaran Ternakan
    - Makanan dan Pemakanan Haiwan (Animal Feed and Nutrition)
    - Fisiologi dan Anatomi Haiwan (Animal Anatomy and Physiology)
    - Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan (Animal Breeding and genetic)
    - Pengeluaran Ruminan (Ruminant Production)
    - Pengeluaran Poltri (Poultry Production)
    - Kesihatan Haiwan (Animal Health)
    -  Teknologi Ladang Ternakan (Livestock Farming Technology)
    -  Produk Ternakan/Sains Daging (Livestock Products/Meat Science)


SEKOLAH PENGAJIAN SENI

(1)  Program Teknologi Seni Visual
    - Animasi 3D (3D Animation)
    - Desain Produk (Product Design)
    - Seni Rekabentuk ( The Art of Designing)
    - Teknik Produksi Audio (Audio Production Technique)
    - Teknik Video Digital (Digital Video Technique)
    - Teori Media (Media Theory)
    - Penerbitan Digital (Digital Production)
    - Fotografi (Photography)
    - Penyuntingan Digital 2D (2D Digital Editing)

(2)  Program Seni Kreatif
    - Pendekatan Sastera (Approaches to Literature)
    - Penulisan Kreatif (Creative Writing)
    - Pemikiran Dalam Karya (Thoughts in Creative Works)
    - Karya dan Hakcipta (Works and Copyright)
    - Penulisan Fiksyen (Fiction Writing)
    - Kritikan Seni (Arts Criticism)
    - Analisis Perbandingan Seni (Arts Comparison Analysis)
    - Pengurusan Seni Persembahan (Arts Performance Management)
    - Seni Tari Teknikal (Dance Technical)
    - Terapi Tari (Dance Therapy)
    - Rekacipta Busana (Costume Design)
    - Notasi Tari (Dance Notation)
    - Komposisi dan Koreografi (Composition and Choreography)
    - Editorial (Editorial)
    - Teater Teknikal (Theather Technical)
    - Sinografi Pentas & Filem (Film and Stage Scenography)
    - Teater, Filem & Perniagaan (Theather, Film and Business)
    - Teater Terapi (Theather Terapy)

(3)  Program Muzik
    - Komposisi Muzik Klasik (Classic Music Composition)
    - Piano Performance (Piano Performance)
    - Big Band Ensemble (Big Band Ensemble)
    - Pedagogi Pembelajaran Muzik (Music Studying Pedagogy)
       i. Brass Pedagogi (Brass Pedagogy)
       ii. String Pedagogi (String Pedagogy)
      iii. Percussion Pedagogi (Percussion Pedagogy)
      iv. Woodwind Pedagogi (Woodwind Pedagogy)

SEKOLAH PERUBATAN

(1)  Biomedical Sciences and Therapeutics
    - Pharmacology

(2)  Surgical Based Discpline
    - Orthopedics
(3)   Medicine Based Discipline
     - Internal Medicine
     - Family Medicine

(4)   Pathobiology and medical Diagnostics
     - Virology
     - Parasitology
     - Hematology
     - Forensics

(5)   Reproductive Health
     - Andrology
     - Urology

(6)   Community and Family Medicine
     - Psychiatry


SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL (SCHOOL OF PSYCHOLOGY AND
SOCIAL WORK)

(1)  Program Psikologi Industri dan Organisasi(Industrial and Organizational
   Psychology)
     - Psikologi Pengiklanan (Advertisement Psychology)
     - Interaksi Manusia Komputer Komputer (Human Computer Counseling)

(2)   Psikologi Kaunseling (Counseling)
     - Kaunseling Organisasi (Organizational Counseling)
     - Kaunseling Pemulihan (Rehabilitation Counseling)
     - Prosidur Kelompok (Group Procedure)
     - Ukuran dan Pengukuran dalam Kaunseling (Test and Measurement In
      Counseling)
     - Kaunseling Psikologi (Psychological Counseling)
     - Kaunseling Pelbagai Budaya (Multi Cultural Counseling)

(3)   Pembangunan Belia (Youth and Development)
     - Psikologi Sosial (Social Psychology)
     - Komunikasi Interpersonal (Interpersonal Communication)
     - Leadership Community

(4)   Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga (Child and Family)
     - Penaksiran Kognitif, Sosial dan Emosi (Cognitive, Social and Emotion
      Assessment)
     - Kanak-kanak Kurang Upaya (Disabled Children)
     - Perkembangan Kognitif dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (Cognitive
      Development and Early Education in Childhood)
     - Teknik-teknik Terapeutik Kanak-kanak (Child Therapeutic Technique)

(5)   Kerja Sosial (Social Work)
     - Kerja Sosial Psikiatri (Social Work [Psychiatry])
     - Kerja Sosial Pekerjaan (Social Work [Occupational])
     - Kerja Sosial Sekolah (Social Work [School])
     - Kaedah Penyelidikan Kualitatif (Qualitative Research)
UNIT PENYELIDIKAN PSIKOLOGI DAN KESIHATAN SOSIAL

(1)   Teras Penyelidikan : Kesihatan Sosial (Social Health)
    - Stres dan Pengurusan Stres, Depresi, Anxieti, Psikologi Kesihatan, Bencana
      dan Trauma dan Isu-isu Psikologi Sosial (Stress and Stress Management,
      Depresion, anxiety, Health Psychology, Disaster and Trauma, and social
      Psychological Issues)

(2)   Teras Penyelidikan : Psikologi Keluarga (Family Psychology)
    - Silang Budaya Keluarga, Perkahwinan dan Penceraian, Interaksi Keluarga,
      Kaunseling Keluarga, ‘Family Resilience’, Gerontologi, Keibubapaan
      (Cross-cultural Family Psychology, Marriage and Divorced, Family
      Interaction, Family Counseling, Family Resilience, Gerontology, Parenting)

(3)   Teras Penyelidikan: Pengukuran & Instrumentasi Psikologi
    (Psychological Asessment and Instrumentation)
    - Ujian dan Pengukuran, Psikometrik, Psikologi Klinikal      (Test  and
      Measurement, Psychometric, Clinical Psychology)


SEKOLAH SAINS SOSIAL

(1)  Sejarah (History)
    -  Sejarah Malaysia (Malaysian History)
    -  Sejarah Eropah (European History)

(2)  Hubungan Antarabangsa (International Relations)
    - Kesatuan Eropah (European Union)

(3)  Geografi (Geography)
    - Geomorfologi (Geomorphology)

(4)  Komunikasi (Communications)
    - Kewartawanan (Journalism)
    - Penyiaran (Broadcasting)

(5)  Hubungan Industri (Industrial Relations)
    - Sistem Pengurusan Maklumat Industri (Information System in Industrial
     Relations)
    - Kajian Perbandingan Hubungan Industri (Comparative Studies in Industrial
     Relations)
    - Ekonomi & Politik Hubungan Industri (Economy and Politics in Industrial
     Relations)
    - Pengurusan Pampasan (Compensation Management)

(6)  Sociology and Anthropology
    -  Gerontologi Sosial (Social Gerontology)
    -  Antropologi/Anthropology (Local Knowledge)
SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

(1)  Teras Sekolah
   -  Falsafah Pendidikan (Philosophy of Education)
   -  Sosiologi Pendidikan (Sociology of Education)
   -  Pengurusan Pendidikan (Educational Management)
   -  Psikologi Pendidikan (Educational Pyschology)
   -  Komputer & Multimedia : Pendidikan (Computer & Multimedia : Education)
   -  Teknologi Pendidikan (Education Technology)

(2)  Pendidikan dengan Sains
   -  Kaedah Pengajaran Matematik (The Teaching of Mathematics)
   -  Kaedah Pengajaran Kimia (The Teaching of Chemistry)
   -  Kaedah Pengajaran Biologi (The Teaching of Biology)
   -  Kaedah Pengajaran Fizik (The Teaching of Physic)

(3)  Pendidikan Sains Sosial
   -  Kaedah Pengajaran Sejarah (The Teaching of History)
   -  Kaedah Pengajaran Ekonomi (The Teaching of Economy)
   -  Kaedah Pengajaran Geografi (The Teaching of Geography)

(4)  Pendidikan Sains Sukan
   -  Biomekanik (Biomechanic)
   -  Fisiologi Sukan (Sport Physiology)
   -  Pengurusan Sukan (Sport Management)
   -  Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Physical and Health Education)


SEKOLAH PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA

(1)  Perhutanan Tropika Antarabangsa (International Tropical Forestry)
   -  Biometrik Hutan (Forest Biometric)
   -  Kejuruteraan Hutan (Forest Engineering)
   -  Klimatologi Hutan (Forest Climatology)
   -  Polisi Pemuliharaan Hutan/Pensijilan Hutan (Forest Censervation
     Policy/Forest Certification)

(2)  Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi (Nature Parks & Recreation)
   - Psikologi Rekreasi (Recreation Psychology)
   - Ekologi Lanskap (Lanscape Ecology)
   - Pemasaran Sumber Rekreasi (Recreation Resource Marketing)

(3)  Teknologi dan Industri Serat Kayu (Wood Fiber Technology & Industry)
   - Pemasaran Kayu (Wood Marketing)
   - Rekabentuk Perabot (Furniture Design)
   - Polisi dan Perundangan Dalam Industri Perkayuan (Policy and Laws in
     Wood Industry)
   - Teknologi Hasilan Perabot (Furniture Manifacturing Design)

(4)  Perladangan Hutan Perhutani (Forest Plantation & Agroforestry)
   -  Genetik Hutan dan Pembiakbaka Tumbuhan (Forestry Genetic and Plant
     Breeding)
   -  Sosiologi Hutan (Forest Sociology)
   -  Pemeliharaan Ternak (Animal Husbandry)
   -  Perhutani (Agroforestry)
SEKOLAH SAINS INFORMATIK LABUAN

(1)  Teknologi Maklumat (Information Technology)
    - Pengaturcaraan Berorientasikan Objek (Object Oriented Programming)
    - Pangkalan Data (Database)
    - Kejuruteraan Perisian (Software Engineering)
    - Kepintaran Buatan (Artificial Intelligence)
    - Sistem Maklumat (Information System)
    - Animasi 3D/Grafik (3D Animation/Graphics)
    - Grafik Komputer Lanjutan dan Animasi Komputer (Advanced Computer
     Graphics and Computer Animation)
    - Visualisasi (Vizualization)
    - Permainan Digital dan Pembangunan Kandungan (Digital Gaming and
     Content Development)

(2)  E-Dagang (E-Commerce)
    -  Keselamatan (Security)
    -  Sistem Maklumat Perakaunan (Accounting Information System)
    -  Pengkomputeran Matematik (Computational Mathematics)
    -  E-Dagang (Electronic Commerce)
    -  Pemasaran (Marketing)
    -  Pengurusan Pangkalan Data:Sistem/Rekabentuk (Database Management:
      System/Design)
    -  Perkomputeran Mudah Alih dan Tanpa Wayar (Wireless and Mobile
      Computing)
    -  Kroptografi (Cryptography)
    -  Perlombongan Data dan Gudang Data (Data Mining and Data Warehousing)


SEKOLAH PERNIAGAAN DAN KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN

(1)  Kewangan Antarabangsa (International Finance)
    - Pengurusan Risiko Kewangan (Financial Risk Management)
    - Kewangan Antarabangsa (International finance)
    - Analisis Pelaburan (Investment Analysis)
    - Undang-undang Perniagaan (Business Law)
    - Komunikasi Perniagaan (Business Communication)

(2)  Perbankan Antarabangsa dan Luar Pesisir (International and Offshore
    Banking)
    -  Perakaunan (Accounting)
    -  Perbankan Antarabangsa (International Banking)
    -  Pengurusan Kredit (Credit Management)

(3)  Pemasaran Antarabangsa (International Marketing)
    - Pemasaran Siber (Cyber Marketing)
    - Pengurusan Jenama (Brand Management)
    - Pengurusan Peruncitan (Retail Management)
    - Promosi dan Pengiklanan (Promotion and Advertising)
    - Keusahawanan (Entrepreneurship)

(4)  Ekonomi Kewangan Antarabangsa (International Financial Economics)
    - Ekonomi Kewangan (Financial Economics)
   -   Matematik Perniagaan (Business Mathematics)
   -   Statistik (Statistics)
   -   Ekonometrik (Econometrics)
   -   Ekonomi Matematik (Mathematical Economics)
   -   Mikroekonomi (Microeconomics)

(5)  Kewangan Islam (International Finance)
   - Kewangan Islam (Islamic Finance)


INSTITUT PENYELIDIKAN MARIN BORNEO

(1)    Teras Penyelidikan : Akuakultur (Aquaculture)
     - Pembiakan Ikan (Fish Breeding)
     - Pembiakan Udang (Shrimp Breeding)
     - Patologi Ikan (Fish Pathology)
     - Genetik Ikan (Fish Genetics)

(2)    Teras Penyelidikan : Oseanografi (Oceanography)
     - Biologi Terumbu Karang (Coral Reef Biology)
     - Kimia Hasilan Semulajadi Marin ( Marine Natural Product Chemistry)


INSTITUT BIOLOGI TROPIKA DAN PEMULIHARAAN

(1)    Program Biologi Pemuliharaan
     - Mikologis/Patologis Tumbuhan (Mycology/Plant Pathology)
     - Fisiologis Haiwan (Animal Physiology)
     - Zoologis (Burung/Ikan) (Zoologist [Bird/Fish])
     - Permodelan Ekologi (Ecology Modelling)

(2)    Program Sarjana Taksonomi dan Biodiversiti
     - Genetik (Genetics)
     - Statistik Gunaan (Applied Statistics)
     - Mikrobiologi (Microbiology)

(3)    Proses-Proses Ekologi
     - Ekologi Tanah Lembap (Wetland Ecology)

(4)    Pemajuan Biodiversiti
     - Fitokimia/Kimia Hasilan Semulajadi (Phytochemistry/Natural Product
      Chemistry)
     - Farmakologis (Pharmacology)
     - Hortikulturis (Horticulture)
     - Kimia Oraganik (Organic Chemistry)
     - Etnobotanis [Antropologis Budaya] (Ethnobotany [Cultural Anthropology])

(5)    Pelancongan Alam Semulajadi
     - Pengurusan Kawasan Terlindung (Protected Area Management)
     - Pengurusan Pelancongan (Tourism Management)

(6)    Taksonomi dan Biosistematik
     - Kimotaksonomi/IT (Chemotaxonomy/IT)
     - Invertebrata [Bukan Serangga] (Invertebrates [Non-Insect])
    - Anatomis Tumbuhan (Plant Anatomy)
INSTITUT PENYELIDIKAN BIOTEKNOLOGI

(1)     Teras Penyelidikan
       - Biologi Molekul ;Haiwan/Tumbuhan/Mikrobial (Molecular Biology;
        Animal/Plant/Microbial)
       - Virologi Molekul (Molecular Virology)
       - Kejuruteraan Protein (Protein Engineering)
       - Bioinformatik (Bioinformatics)
       - Proteomik ( Proteomics)
       - Kultur Tisu tumbuhan (Plant Tissue Culture)
       - Kejuruteraan Genetik Tumbuhan (Plant Genetic Engineering)
       - Farmakogenomik (Pharmacogenomics)
       - Biologi Sel Haiwan (Animal Cell Biology)CARA MEMOHON:

a.  Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan yang boleh didapati
   dari Pejabat Pendaftar, Universiti Malaysia Sabah, Aras 4, Blok Selatan, Bangunan
   Canselori, Beg Berkunci No. 2073, 88999 Kota Kinabalu, ATAU di Pejabat
   Pengarah, UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Jalan Sungai Pagar, 87000 W.P.
   Labuan, dengan harga RM2.00 bagi 1 set borang. Calon-calon yang ingin
   memohon borang permohonan melalui pos dari Universiti Malaysia Sabah mestilah
   menyertakan wang pos bernilai RM2.00 atas nama Bendahari, Universiti
   Malaysia Sabah dan sampul surat berukuran 10 sm x 23 sm yang beralamat
   sendiri serta bersetem 30 sen dan nyatakan nama jawatan yang dipohon di
   penjuru sebelah kiri sampul surat berkenaan. Atau melayari laman web UMS di
   alamat http//www.ums.edu.my. Permohonan hendaklah disertakan bersama
   Curriculum Vitae/Resume yang lengkap.

b.  Pemohon dikehendaki mengemukakan Tujuh (7) salinan borang permohonan
   beserta Curriculum Vitae [Satu (1) borang asal dan Enam (6) adalah borang
   yang telah difotostat]. Semua permohonan hendaklah disertakan bersama-sama
   dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:

   i.   SALINAN DIPLOMA / IJAZAH / KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR BAGI
       KELAYAKAN YANG DISYARATKAN.
   ii.  SALINAN TRANSKRIP PEPERIKSAAN
   iii.  SALINAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
   ii.  SALINAN KAD PENGENALAN.
   iii.  SALINAN SIJIL KELAHIRAN.
   iv.  SALINAN SIJIL KEWARGANEGARAAN (jika ada).

c.  Pemohon-pemohon yang terdiri daripada pegawai-pegawai sedang berkhidmat
   dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Kuasa Tempatan hendaklah
   mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dan
   pastikan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Penilaian
   Prestasi Tahunan disertakan bersama. Permohonan yang tidak mengikut
   prosedur tersebut tidak akan dipertimbangkan.
CATATAN AM:

Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh
iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.


ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP: 21 hari berkerja dari tarikh iklan
dikeluarkan.

Permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada:

               PENDAFTAR
           UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
       ARAS 4, BLOK SELATAN, BANGUNAN CANSELORI
            BEG BERKUNCI NO. 2073
            88999 KOTA KINABALU.

SEBELUM ATAU PADA :  14 Jun 2007             ‘BERTEKAD CEMERLANG’

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:11/25/2011
language:Malay
pages:15