KH�NG SINH V� CO CH? KH�NG THU?C C?A VI KHU?N by mq49C2d

VIEWS: 29 PAGES: 59

									   KHÁNG SINH
     VÀ
CƠ CHẾ KHÁNG THUỐC
  CỦA VI KHUẨN
        Mục tiêu
1.Xác định bản chất thuốc KS, phân biệt
 thuốc KS với chất sát khuẩn và chất tẩy uế.
2.Nêu cơ chế tác động của KS
3.Liệt kê các họ KS chủ yếu.
4.Giải thích cơ chế, nguồn gốc của sự kháng
 thuốc và nêu các biện pháp hạn chế sự
 kháng thuốc
       Nội dung
1.Đại cương về thuốc KS
2.Cơ chế tác động của KS.
3.Xếp loại KS
4.Sự kháng thuốc
        LỊCH SỬ KS
• Giữa TK 17, một thầy thuốc hoàng gia Anh đã
 chữa bệnh bằng cách dùng rêu áp lên vết
 thương
• Cuối TK 19 tại Anh, các mẫu bánh mì mốc
 được dùng để chữa vết thương
• 1928, Alexnder Flemming (BV Saint Mary,
 London) phát hiện nấm tiết ra chất có tác dụng
 diệt khuẩn
   -Nấm Penicillium notatum
   -Chất có tác dụng diệt khuẩn : penicillin
       LỊCH SỬ KS
• 1938, Ernst Boris Chain và Howard Walter
 Florey (ĐH Oxford) bắt đầu nghiên cứu tác
 dụng điều trị của penicillin
• 25/5/1940 thử nghiệm thành công trên chuột
• Edward Abraham nghiên cứu điều chế
 penicillin tinh chất
• 1943 dự án sản xuất penicillin được chính
 phủ Mỹ đặc biệt chú ý
       LỊCH SỬ KS
• 1944, điều trị một ca nhiễm trùng bằng
 penicillin tốn # 200 USD
• 1945, Chain và Florey nhận giải Nobel y học
• Thập kỷ 40, tuổi thọ trung bình của người
 phương Tây tăng từ 54 lên 75 tuổi
       LỊCH SỬ KS
• Một số KS khác :
  – Sulfonamid được Gerhard Domard (Đức)
   tìm ra vào năm 1932
  – Streptomycin được Selman Waksman và
   Albert Schatz tìm ra vào năm 1934
• Ngày nay con người biết được khoảng 6000
 loại KS, 100 loại được dùng trong y khoa.
       Đại cương
• Thuốc KS là những chất có tác động
 chống lại sự sống của VK, ngăn VK nhân
 lên bằng cách tác động ở mức phân tử,
 hoặc tác động vào một hay nhiều giai
 đoạn chuyển hóa cần thiết của đời sống
 VK hoặc tác động vào sự cân bằng lý hóa
        Đại cương
Antobiotic
• Anti : chống lại
• Biotic : sự sống
       Đại cương
• KS đặc hiệu : tác động lên một loại VK hay
 một nhóm VK nhất định
• KS phổ rộng : có hoạt tính đối với nhiều
 loại VK khác nhau
• KS phổ hẹp : có hoạt tính đối với một hay
 một số ít VK
       Đại cương
Nguồn gốc
• Tự nhiên
• Tổng hợp
• Bán tổng hợp
        Đại cương
Chất sát khuẩn
• Chất hoá học
• Phá hủy tế bào VK
• Ít đặc hiệu  gây hại cho mô sống của cơ
 thể
• Dùng ngoài da
• Một số có tác động ức chế VK  VK có thể
 phục hồi trở lại
       Đại cương
Chất sát khuẩn
• Hiệu quả diệt khuẩn phụ thuộc :
   Nồng độ
   Độ hòa tan
   Nhiệt độ
   Thời gian tiếp xúc
       Đại cương
Chất khử khuẩn
• Chất hóa học
• Tiêu diệt tế bào VK
• Rất độc hại cho cơ thể
• Dùng khử khuẩn đồ vật
    Cơ chế tác động của KS
•  Ức chế sự thành lập vách tế bào
•  Ức chế nhiệm vụ của màng tế bào
•  Ức chế sự tổng hợp protein
•  Ức chế sự tổng hợp acid nucleic
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự thành lập vách tế bào
Chức năng của vách tế bào :
• Giữ hình dạng đặc trưng của tế bào VK
• Che chỡ cho tế bào khỏi vỡ dưới áp lực
 thẩm thấu cao ở bên trong tế bào
• Làm khuôn mẫu để tổng hợp vách mới
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự thành lập vách tế bào
Khi sự tổng hợp vách tế bào bị ức chế
 VK Gr(+) biến thành dạng hình cầu không
 có vách (proto-plast)
 VK Gr(-) có vách không hoàn chỉnh
 (spheroplast)
 tế bào dễ vỡ ở môi trường có trương lực
 bình thường
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự thành lập vách tế bào
KS thuộc nhóm này :
   Bacitracin
   Cephalosporin
   Cycloserine
   Penicillin
   Rostocetin
   Vancomycin
    Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự thành lập vách tế bào
Cơ chế :
• Giai đoạn 1:
 -Thuốc gắn vào thụ thể PBPs  phong bế
 transpeptidase  ngăn tổng hợp
 peptidoglycan
 -Có 3 - 6 thụ thể PBP
 -Những thụ thể khác nhau có ái lực khác
 nhau đối với một loại thuốc  tác dụng của
 thuốc khác nhau
    Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự thành lập vách tế bào
Cơ chế :
• Giai đoạn 2 :
 Hoạt hóa các enzym tự tiêu  ly giải tế bào
 ở môi trường đẳng trương
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế nhiệm vụ của màng tế bào
• Chức năng của màng tế bào :
  Thẩm thấu chọn lọc
  Vận chuyển chủ động
  Kiểm soát các thành phần bên trong
     màng tế bào
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế nhiệm vụ của màng tế bào
• Mất sự toàn vẹn của màng tế bào  đại
 phân tử và ion thoát ra khỏi tế bào  tế
 bào chết
• Màng tế bào VK và vi nấm dễ bị phá hủy
 bởi một số tác nhân
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế nhiệm vụ của màng tế bào
KS thuộc nhóm này :
   Amphotericin B
   Colistin
   Imidazole
   Nystatin
   Polymycins
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế nhiệm vụ của màng tế bào
• Imidazole làm suy yếu sự toàn vẹn của
 màng tế bào vi nấm bằng cách ức chế sự
 tổng hợp lipid của màng tế bào
• Polymycins tác động lên VK Gr (-)
• Polyenes tác động lên vi nấm
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự tổng hợp protein
KS thuộc nhóm này
   Chloramphenicol
   Erythromycins
   Lincomycins
   Tetracyclines
   Aminoglycosides
    Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự tổng hợp protein
Aminoglycosides : Streptomycin
• GĐ 1: thuốc gắn vào thụ thể trên tiểu đơn vị
 30S
• GĐ 2 : phong bế hoạt tính của phức hợp đầu
 tiên trong quá trình thành lập chuỗi peptid
• GĐ 3 : thông tin mRNA bị đọc sai  1 acid
 amin không phù hợp
    Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự tổng hợp protein
Aminoglycosides : Streptomycin
• GĐ 4 : làm vỡ các polysomes thành
 monosomes  không có chức năng tổng
 hợp protein
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự tổng hợp protein
Tetracyclines
• Thuốc gắn vào tiểu đơn vị 30S / ribô thể
  ngăn chặn các amino acid mới gắn vào
 chuỗi peptid mới được thành lập
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự tổng hợp protein
Chloramphenicol
• Thuốc gắn vào tiểu đơn vị 50S / ribô thể
  ức chế peptidyltransferase  ngăn các
 amino acid mới gắn vào chuỗi peptid mới
 thành lập
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế sự tổng hợp protein
Macrolides
• Thuốc gắn vào tiểu đơn vị 50S/ ribô thể 
 ngăn cản sự thành lập phức hợp đầu tiên
 để tổng hợp chuỗi peptid
Lincomycins
• Cơ chế giống nhóm Macrolides
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế tổng hợp acid nucleic
Actinomycin
• Thuốc gắn vào DNA tạo nên một phức
 hợp  ức chế polymerase  ngăn sự
 tổng hợp RNA (mRNA)
Mitomycin
• Thuốc gắn vào 2 chuỗi DNA ngăn 2 chuỗi
 tách rời ra  không sao chép được
    Cơ chế tác động của KS
Ức chế tổng hợp acid nucleic
KS thuộc nhóm này
   Actinomycin
   Mitomycin
   Nalidixic acid
   Novobiocin
   Pyrimethamin
   Rifampin
   Sulfonamides
   Trimethoprim
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế tổng hợp acid nucleic
Rifampin
• Thuốc gắn vào polymerase  ức chế tổng
 hợp RNA
Nalidixic acid
• Phong bế DNA gyrase  ức chế tổng hợp
 DNA
   Cơ chế tác động của KS
Ức chế tổng hợp acid nucleic
Sulfonamides
• PABA là một tiền chất để tổng hợp acid
 folic  tổng hợp acid nucleic
• Sulfonamides có cấu trúc tương tự PABA
  cạnh tranh  tạo những chất tương tự
 acid folic nhưng không có chức năng 
 cản trở sự phát triển của VK
    Cơ chế tác động của KS
Ức chế tổng hợp acid nucleic
Trimethoprim
   ức chế
KS      dihydrofolic acid reductase

Dihydrofolic acid     tetrahydrofolic acid


           Tổng hợp purines / DNA
        Xếp loại KS
KS được xếp loại dựa trên tính đặc hiệu dược lý
Các họ KS :
• Sulfonamides
• B-lactamines
• Aminoglycosides
• Tetracyclines
• Chloramphenicol
• Macrolides
• Rifamycin
• Polypeotides
• Quinilones…
      Sự kháng thuốc
Cơ chế đề kháng
• VK sản xuất enzym phá hủy hoạt tính của
 thuốc
• VK làm thay đổi khả năng thẩm thấu của
 màng tế bào đối với thuốc
• Điểm gắn của thuốc có cấu trúc bị thay đổi
• VK thay đổi đường biến dưỡng làm mất
 tác dụng của thuốc
• VK có enzym đã bị thay đổi
     Sự kháng thuốc
VK sản xuất enzym phá hủy hoạt tính của
 thuốc
• Staphylococci sản xuất ß-lactamase 
 kháng penicillin G
• VK Gr (-) sản xuất adenylase,
 phosphorylase, acetylase  phá hủy
 aminoglycoside
• VK Gr (-) sản xuất chloramphenicol
 acetyltransferase  kháng
 chloramphenicol
      Sự kháng thuốc
VK làm thay đổi khả năng thẩm thấu của
 màng tế bào đối với thuốc
• Tetracyclin tích tụ bên trong VK nhạy cảm
• Polymycins, Amikacin
• Một số Aminoglycosides khác
      Sự kháng thuốc
Điểm gắn của thuốc có cấu trúc bị thay đổi
• VK đột biến NST  mất / thay đổi protein
 đặc biệt trên tiểu đơn vị 30S  mất điểm
 gắn của Aminoglycosides  đề kháng
• VK mất / thay đổi PBPs  đề kháng
 penicillin
• VK thay đổi thụ thể trên tiểu đơn vị 50S /
 ribô thể  đề kháng Erythromycin
      Sự kháng thuốc
VK thay đổi đường biến dưỡng làm mất tác
 dụng của thuốc
• VK sử dụng acid folic có sẳn  VK không còn
 cần PABA  đề kháng với Sulfonamides
     Sự kháng thuốc
VK có enzym đã bị thay đổi
• Enzym bị thay đổi vẫn còn chức năng biến
 dưỡng nhưng ít bị ảnh hưởng bởi thuốc
• Ở VK nhạy cảm với Sulfonamides :
 Tetrahydropteroic acid synthetase có ái
 lực với Sulfonamides cao hơn nhiều so
 với PABA.
     Sự kháng thuốc
Nguồn gốc của sự kháng thuốc
• Không do di truyền
• Do di truyền
  Đề kháng do NST
  Đề kháng ngoài NST
      Sự kháng thuốc
Nguồn gốc không do di truyền
• Sự nhân lên của VK cần thiết cho tác
 động của thuốc
 -VK không nhân lên được  kháng thuốc
 -Những thế hệ sau có thể nhạy cảm trở lại
• Mất điểm gắn đặc biệt dành cho thuốc
      Sự kháng thuốc
Nguồn gốc do di truyền
Phần lớn VK kháng thuốc là do
• Thay đổi về mặt di truyền
• Hậu quả của quá trình chọn lọc bởi thuốc
 KS
     Sự kháng thuốc
Nguồn gốc của sự kháng thuốc
Đề kháng do NST
• Đột biến ngẫu nhiên một đoạn gen kiểm
 soát tính nhạy cảm với thuốc
• Cơ chế chọn lọc
• Tần suất 10-7 – 10-12
• Hiếm xảy ra : 10 – 20%
• Di truyền theo chiều dọc
      Sự kháng thuốc
Nguồn gốc của sự kháng thuốc
Đề kháng ngoài NST
• Do cảm ứng với KS
• Tần suất 10-6 – 10-7
• Thường xảy ra : 80 - 90%
• Di truyền theo chiều dọc và chiều ngang
      Sự kháng thuốc
Nguồn gốc của sự kháng thuốc
Vật liệu di truyền trên plasmid được truyền
 theo cơ chế :
• Chuyển thể ( transformation)
• Chuyển nạp ( transduction)
• Chuyển vị ( transposition)
• Giao phối ( conjugation)
      Sự kháng thuốc
Sự đề kháng chéo
• Vk kháng với 2 hay nhiều loại thuốc có
 cùng cơ chế tác động
• Thường gặp ở những thuốc có thành
 phần hóa học gần giống nhau
   Polymycin B – Colistin
   Erythromycin – Oleandomycin
   Neomycin - Kanamycin
     Sự kháng thuốc
Sự đề kháng chéo
• Có thể thấy ở những thuốc không có liên
 hệ hóa học
   Erythromycin - Lincomycin
      Sự kháng thuốc
Giới hạn sự kháng thuốc
• Duy trì liều lượng thuốc đủ cao trong mô
• Phối hợp thuốc
• Hạn chế sử dụng
     Sự kháng thuốc
Sử dụng KS trong điều trị
Lựa chọn KS dựa vào :
• Chẩn đoán
   Lâm sàng
   Cận lâm sàng
   Khả năng ước đoán (kinh nghiệm)
• KSĐ
• Thử nghiệm tác động diệt khuẩn trong
 huyết tương
      Sự kháng thuốc
KSĐ được chỉ định trong trường hợp :
• Tác nhân tìm thấy kháng với nhiều loại KS
• Nhiễm trùng đe dọa tính mạng
• Cần loại bỏ nhanh chóng VK ra khỏi cơ
 thể
     Sự kháng thuốc
Phối hợp KS trong điều trị
Chỉ định :
• Nhiễm trùng nặng, suy giảm MD
• Giảm chủng đột biến kháng thuốc / nhiễm
 trùng mãn
• Nhiễm trùng do nhiều loại VK phối hợp
• Cần có tác dụng hiệp đồng diệt khuẩn
• Giảm liều  giảm độc tính của thuốc
     Sự kháng thuốc
Phối hợp KS trong điều trị
Bất lợi :
• Thầy thuốc chủ quan
• Tăng nguy cơ quá mẫn với thuốc
• Tăng chi phí điều trị
• Hiệu quả có thể không cao
• Xảy ra tình trạng đối kháng
     Sự kháng thuốc
Phối hợp KS trong điều trị
Hiệu quả của phối hợp thuốc :
• Hiệp đồng : 1 + 1 > 2
• Hợp cộng : 1 + 1 = 2
• Không thay đổi : 1 + 1 = 1
• Đối kháng : 1 + 1 < 1
    Một số phối hợp thuốc
    có tác dụng hiệp đồng
•  ß-lactamin + aminoglycoside
•  Glycopeptid + aminoglycoside
•  Sulfamide + trimethoprim
•  ß-lactamin + fluoroquinolon
•  Rifampicin + vancomycin
   Một số phối hợp đối kháng
       cần tránh
•  Aminoglycoside + chloramphenicol
•  Aminoglycoside + tetracyclin
•  Quinolon + chlormphenicol
•  Penicillin G / ampicillin + tetracyclin
•  Penicillin G / ampicillin + macrolide

								
To top