Borang by HC11112502193

VIEWS: 1,154 PAGES: 1

									                                                                        SYA/F8/2


            SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN. BHD.                             (393257-T)


             Borang Penutupan Akaun & Permohonan Pemulangan Balik Cagaran
(UNTUK DIISI OLEH PEMOHON DENGAN HURUF BESAR)

(A) Permohonan Penutupan Akaun                                           SENARAI SEMAKAN DOKUMEN
                                                          PULANG BALIK CAGARAN:
No. Akaun    :                                                  1. Pengenalan diri :
                                                             Salinan K/Pengenalan
Nama      :                                                    Salinan Daftar Syarikat
                                                             Salinan Sijil Kematian
                                                             Salinan K/Pengenalan Waris
                                                             Salinan Surat Kuasa
No. Kad Pengenalan        :                                            Mentadbir Harta Pusaka
                                                             'BOD Resolution'
No. Pendaftaran Syarikat       :
                                                             'Letter of Undertaking'
No.Telefon            :                                         2. Dokumen Cagaran :
                                                             Resit Cagaran Asal
Alamat Premis Yang Hendak Dipotong :                                           Borang Akuan Kehilangan
                                                             Resit
Poskod :                    Bandar :                              (UNTUK KEGUNAAN PEJABAT)

Saya mengesahkan bahawa premis di atas boleh dimasuki semasa proses                        Tarikh terima permohonan
pemotongan air dan bacaan akhir meter yang akan dilakukan pada :-

                                                          Tarikh terima dokumen lengkap
B) Permohonan Pemulangan Balik Cagaran                                       dari pengguna:

Pembayaran balik cagaran akan dilakukan secara :-
1. Bayaran secara Tunai bagi AKAUN INDIVIDU dan amaun kurang dari RM 300 melalui :-                Kod Penutupan Akaun :*
 (a)   Kutipan tunai melalui kaunter
                                                          * Kod Penutupan Akuan :
 (b)    Bayaran tunai ke Akaun Bank seperti di bawah:                               01- Pertukaran Pengguna
                                                           02 - Bangunan Roboh / terbakar
Akaun No :                                                      03 - Arahan Mahkamah
Nama Bank :                                                     04 - Akaun dipotong lama
                                                           05 - Akaun bertindih
Nama Pemegang Akaun:                                                 06 - Akaun ditutup oleh pengguna
                        (sekiranya berbeza dpd nama pemilik akaun)
(Bayaran tunai ke dalam akaun pengguna hanya akan dilakukan bagi BANK yang diterima oleh pihak SYABAS       No Meter:……………………….
sebagaimana yang dilampirkan)
                                                          Bacaan Terakhir
(Sekiranya pengguna tidak mengutip tunai dalam masa 3 hari selepas tarikh dimaklumkan, pihak SYABAS berhak untuk
membayar tunai ke Akaun Bank pengguna seperti yang dinyatakan di atas)

                                                          Tarikh Meter Diambil
2. Bayaran melalui Cek bagi amaun melebihi RM 300
  Alamat Kiriman Cek / Alamat Terkini :
                                                          Pemotongan dijalankan oleh:

                                                          ………………………………...

    Poskod :                 Bandar :                              Tarikh Lengkap Arahan Tugas

(Sila isi ruangan ini sekiranya permohonan tidak dibuat atas nama pemegang akaun (cth: waris / pertukaran nama
syarikat dsb)                                                   Tarikh DRA

    Nama     :
                                                          Rekod makluman kepada pengguna
                                                          untuk kutipan tunai dikaunter
    No. Kad Pengenalan        :                                     SYABAS:-

    Hubungan      :                                            Pegawai bertugas:
                                                          Tarikh & masa   :
Saya mengaku keterangan di atas adalah benar dan betul serta dengan ini membebaskan pihak
SYABAS daripada segala tuntutan, tindakan dakwaan samada daripada pihak saya atau mana-
mana pihak ketiga terhadap wang cagaran tersebut atau apa-apa tuntutan yang terbit dari Kebenaran Pemulangan Balik
pemulangan baki wang cagaran berikut.                           Cagaran:                                                          Ketua Wilayah/CSD/FAD & Cop
Nama :                                    Cop Syarikat             Tarikh :
(Pengguna/Pengarah Syarikat/                         Tarikh :
 Pegawai Diberi Kuasa)

								
To top