Docstoc

Globalni dogovor- PK Novi Sad - za web

Document Sample
Globalni dogovor- PK Novi Sad - za web Powered By Docstoc
					Globalni dogovor Ujedinjenih nacija u Srbiji
Isidora Orlović
Narodna banka Srbije/Sekretarijat GD u Srbiji
                   Novi Sad, 8. septembar 2009.
  Šta je Globalni dogovor?
•  Najmasovnije, dobrovoljno udruženje kompanija u svetu posvećenih
  integrisanju & promociji 10 univerzalnih principa društveno-odgovornog
  poslovanja;
•  Razmena dobre prakse i učenje iz iskustva drugih;
•  Stalna komunikacija sa javnim sektorom i civilnim društvom;
•  SprovoĎenjem zajedničkih akcija i partnerskih projekata;
•  Više od 5000 kompanija učesnica širom sveta;
•  Od prošle godine, više od 40 članova u Srbiji, koji zapošljavaju >45.000 ljudi.

                          LJUDSKA PRAVA
                           RADNA PRAVA
                          ZAŠTITA OKOLINE
                          ANTI-KORPUPCIJA
10 Principa Globalnog dogovora
  Globalni dogovor u Srbiji
•  Članovi usvojili “Organizacione principe i strukturu upravljanja”
•  Upravni odbor od 5 članova: Erste Bank, Eurobank EFG, Lafarge,
   Privredna komora Srbije, SMart kolektiv
•  Radne grupe:
   o  RG za socijalnu inkluziju & osobe sa invaliditetom
   o  RG za borbu protiv korupcije
   o  RG za KDO u bankarstvu i finansijama
   o  RG za podršku u izradi strategije DOP-a
   o  RG za životnu sredinu
•  Sekretarijat mreže: Narodna banka Srbije
  & UNDP
Šta predstavlja Globalni dogovor
     Globalni dogovor NIJE           Globalni dogovor JESTE

      Sertifikaciono telo         Razmena dobre prakse & učenje

  Forma standardizovanja društveno-
    odgovornog poslovanja            Medjusektorski dijalog


                       Definisanje društveno-odgovornog
       “CSR policija”           poslovanja u lokalnoj sredini


    Filantropska organizacija         “Leadership by example”


 Ne ispunjava zakonske minimume, ved   Udruženje/mreža preduzeda, organizacija,
unapređuje poslovnu praksu iznad zahteva  profesionalaca posvedenih održivom i
       zakonodavca          legitimnom razvoju tržišta/privatnog
                             sektora.
  Radna grupa za socijalnu inkluziju

•  Članice: AMCham Serbia, Intesa, BCIF, Beogradska poslovna škola, Centar
   za monitoring i evaluaciju, CRID, Delta Holding, Delta Maxi, Eurobank
   EFG, Forum mladih sa invaliditetom, KPMG, MeĎunarodna organizacija
   rada (ILO), Ministarstvo rada i
   socijalne politike, Narodna banka Srbije,
   Savez distrofičara Srbije, UNDP,
   VIP Mobile, Coca Cola;
•  Radnom grupom predsedava Eurobank EFG
  RG za socijalnu inkluziju – do sada uraĎeno
•  Predstavljeni primeri “Dizajn za sve”, evropskog istituta za dizajn i
   invaliditet:
   o  Pristupačnost javnih/poslovnih prostora i površina
   o  Prezentacija standarda prilagoĎavanja internih prezentacija svim zainteresovanim
     kompanijama, kao i putem AmCham mreže članova

•  Apel u medijima povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom
   o  Upućen u ime svih članica RG
   o  Promovisanje prncipa “Svi različiti, svi jednaki”

•  Upitnik o zapošljavanju OSI od strane Medjunarodne organizacije rada
   o  Prikupljeni podaci poslužili kao osnova za odabir kompanija koje bi primenile program za
     zapošljavenje OSI
   o  Baza za organizovanja seminara - radionica za socijalne partnere i zainteresovane kompanije

•  Saradnja izmeĎu Delta holdinga i Forum Mladih sa invaliditetom
   o  Zaposljavanje 10 osoba sa invaliditetom
   o  Edukacija menadžmenta i zaposlenih

•  Povezivane Eurobank EFG sa Srpskom Akademijom Nauka i Umetnosti
   o Prilagodjavanje internet prezentacije SANU za sve korisnike
RG za socijalnu inkluziju – plan za 2009.
•  Pristupačnost prostora/ javnih površina
  o  Upoznanje većih gradova u Srbiji sa konceptom pristupačnosti javnih
    površina
  o  Promocija Savetodavnog tela koji se bavi ekspertizom oko pristupačnosti
    poslovnih prostora/površina
•  Facebook stranica za RG
  o  Za svestraniju razmenu dokumenata, linkova sa interneta i multimedijalnih
    zapisa o pitanjima OSI
•  Pristupačnost internet prezentacija
  o  Preporuka svim članicama da prilagode svoje internet prezentacije OSI
    uključujući i sajt samog Globalnog dogovora
•  Podsticanje i motivisanje OSI u cilju aktivnog traženja posla
  o Aktivna participacija na sajamovima za zapošljavanje OSI
  o Prevazilaženje animoziteta poslodavaca prema OSI kroz razmenu iskustava
  o Edukacija na temu korišćenja adekvatne terminologije u ophoĎenju
  Radna grupa za KDO u bankarstvu i finansijama
•  Članice: Banca Intesa, Eurobank EFG, Erste Bank, Jubmes banka,
   Komercijalna banka, KBC, Narodna banka Srbije, Societe Generale, Hypo-
   Alpe Adria, Meridian Bank, KPMG
•  Osnovni ciljevi:
   o Finansijska edukacija
   o Zajednička saradnja po pitanju uvoĎenja novih & inovativnih proizvoda
   o Organizovanje serije predavanja na temu KDO u bankarstvu i finansijama
   o Podržavanje odabranih projekata i akcija, učešće u realizaciji pojedinih akcija
    koje su organizovane od strane
    ostalih radnih grupa
   o Učenje na iskustvima drugih
•  Radnom grupom predsedava
   Narodna banka Srbije
RG za KDO u bankarstvu i finansijama – do sada uraĎeno
•  Finansijska edukacija:
  o Jednonedeljna/dvonedeljna praksa za učenike trećeg/četvrtog razreda
   profila “bankarski službenik” u filijalama banaka - članica RG
  o Poseta Narodnoj banci i Kovnici novca za učenike ovog profila
  o Organizovanje dodatnih predavanja i treninga za profesore ovog profila
  o Organizovanje serije predavanja o raznim bankarskim temama za sve
   učenike ovog profila.
RG za KDO u bankarstvu i finansijama – plan za 2009.
•  Novi projekat – Upravljanje ličnim finansijama (kako uskladiti primanja
  i troškove):
   o Projekat namenjen osobama koje su prezadužene i sa manjkom znanja
    o upravljanju ličnim finansijama
   o Radionice će biti besplatne
   o Učesnici u projektu su članice RG za KDO u bankarstvu i finansijama,
    partnerske organizacije i Akademija za bankarstvo i osiguranje
   o Projekat će trajati više godina i obuhvatiće sve veće gradove u Srbiji
  Radna grupa za borbu protiv korupcije
•  Članice: Beogradska poslovna škola, Centar za demokratiju, Centar za
   monitoring i evaluaciju, KPMG, Narodna banka Srbije, Privredna komora
   Srbije, UNDP, Hauska & Partner, Siemens
•  Fokus: Princip 10 Globalnog dogovora UN i kompanijski aspekt borbe
   protiv korupcije
•  Sa korporacijskog aspekta postoje tri nivoa borbe protiv korupcije:
   interni, eksterni i zajednička akcija
•  Radnom grupom predsedava
   Privredna komora Srbije
  RG za borbu protiv korupcije – do sada uraĎeno
•  Definisan koncept & okvir rada
•  Usvojena dokumenta:
   o Značaj prisutnosti etičkih kodeksa u srpskim kompanijama i uvodjenje kodeksa
    kao standarda za članstvo u udruženju
   o Uloga profesionalnih udruženja u borbi protiv korupcije
   o Izbegavanje korupcije prilikom zapošljavanja i prelasku iz javnog u privatni
    sektor
•  Predlog Deklaracije o borbi protiv korupcije za članice Globalnog
   dogovora
•  Predlog Sporazuma o integritetu strana učesnica u javnim nabavkama
•  Stalni dijalog i koordinacija sa organizacijama javnog i nevladinog sektora u
   borbi protiv korupcije.
  RG za borbu protiv korupcije – plan za 2009.

•  Anketiranje članica GD sa aspekta antikorupcije prema modelu
   Globalnog dogovora UN

•  Pristup Kolektivnoj akciji za borbu protiv korupcije, koju na globalnom
   nivou vode Svetska banka, UN i vodeće kompanije u oblasti antikorupcije

•  Animiranje članica na partnerske projekte, programe i edukaciju u
   oblasti antikorupcije;

•  Stalni dijalog i partnerstvo sa Odborom i Agencijom za borbu protiv
   korupcije Republike Srbije.
RG za životnu sredinu
•  Članice: Coca-Cola Hellenic, Centar za monitoring i evaluaciju, Carlsberg,
  MeĎunarodna organizacija rada, Privredna komora Srbije, Opština Vrbas,
  Beogradska poslovna škola, Energoprojekt, Erste Bank, Balkanski fond za
  lokalne inicijative, NGO Fractal
•  Osnovni ciljevi:
    o UnapreĎenje praksa kompanija – učesnica
    o Aktivno učešće u dijalogu i osmišljavanju javnih politika i programa da
    zajedničkim akcijama, tj. partnerskim projektima uveća sinergetske efekte i
    posluži za primer privredi i društvu
    o Promovisanje 3 “ekološka” principa GD
•  Radnom grupom predsedava:
  Coca Cola Hellenic
  RG za podršku u izradi strategije DOP-a
•   Članice: Intesa, Eurobank EFG, Balkanski fond za lokalne inicijative, Deloitte,
   Coca-Cola Hellenic, Centar za monitoring i evaluaciju, Erste Bank, Siemens,
   Delta Holding, Forum mladih sa invaliditetom, Telenor, AmCham, SMart kolektiv,
   Societe Generale, Holcim, ANEM, NGO Fractal, Hauska & Partner, Narodna
   Banka Srbije, Carlsberg , MeĎunarodna organizacija rada, Udruženje HR
   profesionalaca
•   Nastala je kao potreba članica da se na nacionalnom nivou formuliše platforma
   koja će služiti za dalji razvoj i unapreĎenje društveno odgovornog poslovanja u
   Srbiji;
•   Ministarstvo rada predalo je Vladi predlog da se uĎe u izradu nacionalne strategije
   DOP-a. Radna grupa za podršku u izradi strategije DOP-a saraĎuje i koordinira
   svoj rad sa Vladinom radnom grupom, i njen zadatak će biti da kroz svoju mrežu
   prikupi inpute od strane svih aktera (biznis sektora), kako bi strategija bila što
   relevantnija i kreirana na participativan način. Na taj način će članice Globalnog
   dogovora uzeti učešće u tom procesu, od inicijative da se pokrene izrada takvog
   dokumenta do finalizacije same strategije
•   Radnom grupom predsedava Deloitte (ko-predsedavajući su Erste banka i
   AmCham)
Orlović        , samostalni stručni saradnik
orlovic    rs


     ć    ekspert za komunikacije

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:11/25/2011
language:Serbian
pages:17