Rancangan pelajaran tahunan kemahiran hidup bersepadu 2010 by HC11112500185

VIEWS: 128 PAGES: 32

									   RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 2010 PILIHAN 4


                                    CADANGAN AKTIVITI
MINGGU  TAJUK / KANDUNGAN          KEMAHIRAN                         CATATAN
                                      PEMBELAJARAN
MINGGU  1. Reka bentuk dan      Aras 1             Menyediakan jadual kerja  Sediakan buku rekod
  1    Teknologi          Menyedia dan mempraktikkan  melantik formen      kemalangan dan rawatan
                   struktur organisasi bengkel  Amalan 4M         Penerangan mengenai aspek
     1.1 Organisasi bengkel dan   Mengamalkan langkah     Membersih         keselamatan dan penggunaan
       keselamatan       keselamatan          Menysun Atur        elektrik perlu diutamakan
       a. Pengurusan                      Menilai
        Organisasi bengkel                  Mendisplin
        dan keselamatan                   Etika dan Budaya Kerja
MINGGU  4 Perdagangan dan
 2-6    Keusahawanan

       4.1 Pengenalan

       kepada perniagaan
                  Aras 1                  Penerangan konsep perniagaan dari
                   Menerangkan konsep perniagaan     segi keperluan dan kehendak,
                    - maksud keperluan dan kehendak    peniaga dan perniagaan.
     a. Konsep dan
     kepentingan          - maksud peniaga
                    - maksud perniagaan          Menyenaraikan contoh keperluan   Bahan rujukan seperti
      perniagaan
                                       dan kehendak            akhbar, buletin
                                                         perniagaan dan
                   Mengenal pasti kepentinghan                        internet
                  perniagaan kepada individu, masyarakat  Mengumpul maklumat kepentingan
                  dan negara.               perniagaan dari aspek:
                                        - Memenuhi keperluan dan
                                          kehendak masyarakat dan
                                          negara
                                        - memperbaiki taraf hidup    Merujuk laman web
                                          individu dan masyarakat.   berkenaan
                                        - Menawarkan kerjaya kepada
                                          individu dan masyarakat.
                                        - Mengeratkan hubungan
                  Aras 1                     dagangan dan kebudayaan.   Sistem perniagaan
                    Menerangkan perkembangan                         masa dahulu dan
                    perniagaan masa dahulu hingga                       sekarang – sistem
                    sekarang               Sumbangsaran tentang aktiviti    barter dan sistem
                                       perniagaan dahulu hingga masa    wang
                  Aras 2                  sekarang
     b.  Perkembangan
       perniagaan dan masa   Membandingkan perniagaan masa
                    dahulu dengan sekarang                          Alat pembayaran pada
       depannya
                                       Perbincangan perkembangan yang   masa kini – wang
                  Aras 3                  berlaku dalam aktiviti perniagaan  tunai, cek, kad kredit,
                    Meramalkan perubahan ciri       dari masa dahulu hingga masa    kad pra bayar dan kad
                    perniagaan pada masa akan datang   sekarang              pintar dan kad
                                                         pembayaran
                                                         elektronik (e-pay)
c. Bentuk dan jenis   Aras 1
perniagaan        Mengenal pasti bentuk perniagaan    Sumbangsaran bentuk       Kaitkan pelajaran ini dengan
              barang dan perkhidmatan        perniagaan dan perkhidmatan   bidang pembelajaran Reka
                                                 Bentuk dan Teknologi
                                 Contoh bentuk perniagaan
                                 barang - makanan, pakaian,    Contoh:Murid menyenaraikan
                                 kenderaan ...          bentuk perniagaan yang boleh
                                                 mereka ceburi berdasarkan
                                                 jenis kemahiran dan projek
                                 Contoh bentuk perniagaan
                                                 hasilan mereka dalam
                                 perkhidmatan: Pengangkutan,
                                                 pelajaran KHB.
              Menerangkan jenis perniagaan     perlindungan, khidmat nasihat
            dalam negeri dan antarabangsa
                                                 Jenis milikan perniagaan
                                 Perniagaan dalam negeri     seperti milikan tunggal,
                                 melibatkan perniagaan bruncit
                                                 syarikat sdn bhd, syarikat
                                 dan borong            awam bhd dan koperasi.

            Aras 1                  Perniagaan antarabangsa
             Mengenal pasti milikan perniagaan   melibatkan eksport, import dan
              - Milikan tunggal           entreport terhadap barang
              - Perkongsian             perkhidmatan dan teknologi
d. Milikan perniagaan   - Syarikat sendirian berhad
              - Syarikat Awam Berhadf
              - Koperasi              Perbincangan mengenai jenis
                                 ciri dan perbezaan jenis
              Mengenal pasti milikan perniagaan  milikan perniagaan
            berdasarkan bilangan pemilik liabiliti
            dan modal

             Menerangkan kelebihan dan
            kekurangan milikan perniagaan

            Aras 2
              Membezakan jenis milikan
            perniagaan berasaskan bilangan
e. Faktor mempengaruhi  Aras 1
perniagaan         Menyenaraikan faktor yang     Penerangan meliputi faktor
             mempengaruhi perniagaan       berikut:
                               - keadaan ekonomi
                               - peraturan dan undang-
                               undang
                               - pesaing
                               - pembekal
                               - pengusaha
                               - pelanggan
                               - pekerja
             Aras 2               - teknologi
              Menjelaskan kesan setiap faktor
             yang mempengaruhi perniagaan
                               Perbincangan kesan setiap
                               faktor yang mempengaruhi
                               perniagaan
MINGGU
 7-9  4.2 Penubuhan dan
     pengendalian perniagaan

     a. Langkah-langkah     Aras 1
     menubuhkan perniagaan     Menyenaraikan langkah-langkah  Membuat susunan langkah-
     kecil            menubuhkan perniagaan kecil    langkah menubuhkan
                                    perniagaan kecil mengikut
                   Aras 1              keutamaan
     i. Perancangan perniagaan   Mengenal pasti elemen penting
                   semasa merancang penubuhan    Sumbangsaran perkara –
                   perniagaan            perkara penting yang
             Menerangkan panduan merancang    dipertimbangkan semasa
            perniagaan               merancang perniagaan
                                Perbincangan mengenai
             Aras 2                panduan merancang
              Merancang perniagaan        perniagaan
             Aras 1
ii. Dokumen penubuhan    Mengenal pasti dokumen-dokumen
perniagaan kecil     penting penubuhan perniagaan kecil  Merancang perniagaan sendiri
              Mengenal pasti maklumat penting
            dalam borang pendaftaran perniagaan  Mengumpul dokumen
            dan perlesenan perniagaan       penubuhan perniagaan kecil
              Menerangkan cara membuat
            pendaftaran dan mendapatkan lesen   Latihan mengisi borang
            periagaan               pendaftaran perniagaan dan   Borang pendaftaran perniagaan
                                perlesenan perniagaan     boleh didapati dari pejabat
                                               Pendaftar Perniagaan


                                               Borang perlesenan perniagaan
                                               boleh didapati dari Majlis
                                               Kerajaan Tempatan, Majlis
                                               Daerah Majlis Perbandaran
                                               dan Dewan Bandaraya
     iii. Cara mendapatkan     Aras 1
     modal              Mengenal pasti sumber modal   Main peranan mendapatkan
                     - simpanan            modal
                     - pinjaman

                    Aras 1
     b. Pengendalian         Mengenal pasti sumber bekalan
     perniagaan          stok                Lawatan ke tempat perniagaan
                                      untuk mendapatkan maklumat
     i. Pengendalian dan       Mengenal pasti aspek       tentang cara peniaga mengurus
     kawalan perniagaan      pengendalian dan kawalan      stok, pengendalian dan kawalan
                    perniagaan             perniagaan (stok, pekerja, masa
                                      dan wang)
                    Aras 2
                     Menyediakan penata aliran tunai  Tunjuk cara menyediakan
                                      penyata aliran tunai sebagai
                    Aras 1               salah satu aspek pengendalian
                     Menyatakan etika amalan      wang
                    perniagaan
     ii. Etika amalan perniagaan
                    Aras 2
                     Menerangkan amalan perniagaan
                    yang bertentangan dengan etika
                    perniagaan             Mengumpul maklumat dan etika
                                      perniagaan


                                      KajianTinjauan
MINGGU
 11
     USBF 1
MINGGU  4.3 Dokumen perniagaan                     nfailkan dokumen seperti
 10-14              Aras 1                dokumen peribadi, dokumen
     a.Kepentingan dokumen   Menjelaskan kepentingan      kelab dan persatuan
                 dokumen
                                    Perbincangan
                  Menjelaskan kepentingan
                 menyimpan dokumen
                                    Penerangan meliputi
                  Menjelasskan cara menyimpan    penyipanan dokumen secara
                 dokumen                manual dan elektronik

                                    Lawatan ke koperasi sekolah,
     b. Jenis dokumen     Aras 1                pejabat, pusat sumber dan bilik
                   Menyenaraikan jenis-jenis     kaunseling
                 dokumen dalam perniagaan
                  - Surat tanya            Buku skrab
                  - Katalog/ sebut harga/ senarai
                   harga
                  - Borang pesanan
                  - Nota serahan
                  - Invois
                  - Nota kredit
                  - Nota debit
                  - Penyata akaun
                  - Resit
                  - Bil tunai

                  Aras 2
                   Mengkelaskan dokumen
                 perniagaan sebelum, semasa dan
                 selepas urusniaga

                 Aras 1
                   Mengenal pasti maklumat penting
     c. Maklumat penting   dalam dokumen             Latihan amali
     dalam dokumen        Menentukan dokumen bagi      i. Invois – mengisi maklumat
                 kegunaan penyediaan akaun            penting
                                        - Mengetahui syarat
 15-18  4.4 Pengeluaran
MINGGU
     a. Pengertian pengeluaran  Aras 1
                    Menerangkan pengertian       Perbincangan merujuk kepada
                   pengeluaran              aktiviti pengeluaran setempat

     b. Faktor pengeluaran    Aras 1
                    Menerangkan faktor pengeluaran   Ganjaran:
                   dan ganjarannya              Pengusaha - untung
                        - pengusaha           Modal - faedah
                        - modal             Tanah - sewa
                        - tanah             Pekerja – upah
                        - pekerja

                    Menerangkan kepentingan faktor   Sumbangsaran atau
                   pengeluaran              perbincangan faktor
                                      pengeluaran yang terlibat
                                      dalam aktiviti pengeluaran
     c. Bidang pengeluaran    Aras 1                 barang atau perkhidmatan
                    Menerangkan maksud bidang
                   pengeluaran
                        - ekstrakrtf         Sumbangsaran bagi setiap
                        - perkilangan        aktiviti bidang pengeluaran
                        - pebinaan
                        - perkhidmatan

     d. Kaitan pengeluaran dan  Aras 1
     permintaan          Mengenal pasti kaitan pengeluaran                Perbincangan boleh dikaitkan
                   permintaan                             dengan langkah membuat
                                      Bincang situasi:
                                      Pengeluaran diwujudkan untuk projek dalam bidang
                   Aras 2                 memenuhi permintaan     pembelajaran Reka Bentuk
                     Menerangkan kesan permintaan                  Dan Teknologi
                   terhadap permintaan dan harga     Produk direkacipta terlebih
                                      dahulu untuk mewujudkan
     e. Proses pengeluaran    Aras 1                 permintaan          Contoh: mereka cipta
                    Menerangkan komponen asas                    perkakasan komputer untuk
                   proses pengeluaran                         dan perisian untuk
          Aras 2
            Menjelaskan kebaikan dan   Mencari maklumat         Kebaikan pengkhususan:
          kelemahan pengkhususan dalam   pengkhususan dalam proses
          proses pengkhususan        pengeluaran melalui tayangan   - Mempercepatkan proses
                           video, keratan akhbar dan      pengeluaran
                           majalah              - Meningkatkan kualiti
                                             pengeluaran
                           Carta aliran proses pengeluaran
f. Pengiraan kos  Aras 1              sesuatu produk
           Mengenal pasti kos bahan
          untuk sesuatu projek       Latihan pengiraan kos dengan
                           merujuk projek Kemahiran
                           Hidup Bersepadu dan merekod
          Aras 2              kos projek secara sistematik
           Menganggarkan kos overhed
          dan kos upah berdasarkan projek

            Mengira kos pengeluaran
                                            Kos overhed ialah kos tetap
                                            yang terlibat dalam
                           Latihan pergerakan kos      menghasilkan sesuatu
                           pengeluaran seunit        produk seperti sewa tempat,
                                            insurans, telefon, bilangan
                           Mengira kos pengeluaran lain-   air dan elektrik
          Aras 3              lain projek dalam kuantiti yang
            Menentukan harga jualan    banyak
          seunit
                           Kos Pengeluaran = Kos Bahan
                           + Kos Overhed + Kos Upah

                           Latihan mengira harga jualan
                           seunit
    BAHAGIAN TERAS: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
MINGG      TAJUK /              CADANGAN AKTIVITI
                 KEMAHIRAN                            CATATAN             ALATAN
  U     KANDUNGAN                PEMBELAJARAN
 19-26  1.2 Reka Bentuk dan                          Definisi:
MINGG    penghasilan                            Reka bentuk ialah susunan bahan yang
  U     projek                               dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk
                Menyatakan     Menerangkan definisi reka   atau impak
     a. Pengenalan reka definisi reka bentuk bentuk dan teknologi     Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan
      bentuk dan    dan teknologi                   dalam usaha manusia mencipta dan dan
      teknologi                              menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik dan
                                        sistem untuk menguruskan kehidupan
     b. Faktor reka bentuk   Menyatakan faktor Menerangkan faktor utama  Memenuhi fungsi yang dikehendaki
                 utama reka bentuk  reka bentuk:        Rupa bentuk yang menarik
                           Fungsi           Bahan yang sesuai
                           Rupa bentuk        Kaedah pembinaan yang boleh dilakukan oleh
                           Kesesuaian bahan      pelajar
                           Kaedah pembinaan      Selamat – tiada toksid, keselamatan elektrik dsb
                           Ketahanan         Mempunyai nilai komersal
                           Kos            Ergonomik – Sesuai, sepadan dan selesa
                           Kemasan
                           Keselamatan
                           Ergonomik
                           Nilai komersal
     c. Jenis bahan dan    Mengenal pasti  Bahan:           Mengetahui kekuatan dan kelemahan papan
      pengikat        saiz dan sifat  Papan lapis        lapis, MDF, dan mounting board
                  bahan      MDF            Sesuai untuk pembinaan perabot dan
                  Menyenaraikan   Mounting board       pembinaan am
                  kekuatan dan                Menyenaraikan contoh saiz bahan yang terdapat
                  kelemahan bahan               dipasaran
 Mengenal pasti    Menerangkan tentang saiz  Paku: saiz – panjang batangnya      Tukul
jenis dan       paku dan skru:          Dijual mengikut berat
   saiz pengikat :                   Bahan – keluli lembut
  - Paku kepala   Tunjuk cara:
    rata       - Memaku tegak     Skru : Saiz - panjang batang       Pemutar
  - Paku panel     - Memaku serong        Dikelaskan mengikut jenis kepala  skru
  - Skru kepala     - Memasang skru        Dijual mengikut bilangan / berat
    benam       - Mengglu           Bahan – keluli lembut / loyang
  - Skru kepala
    bulat
  - Glu PVA
  - Glu sentuh
Mengenal pasti cara
   penggunaan
pengikat
d. Alat tangan                       Guru menunjuk cara      Guru perlu        Semua alatan tangan
 dan mesin     Mengenal pasti nama dan fungsi alat  penggunaan alatan tangan   menerangkan nama     yang dinyatakan
           tangan                yang perlu dipelajari:    alat, bahagian –
           Mengenal pasti nama dan fungsi      - Pita pengukur      bahagian, saiz,
           mesin                  - Pembaris keluli     kegunaan khusus,
                               - Sesiku L         kegunaan lain (jika
                               - Tolok penanda      ada), kendalian dan
                               - Tolok serong       langkah keselamatan
                               - Gergaji tangan      semasa menggunakan
                               - Gergaji puting      alatan tangan tersebut.
                               - Gergaji lengkong halus  Guru perlu
                               - Tukul kuku kambing
                               - Tukul warrington     menekankan mengenai
                               - Pahat tepi serong
                               - Kikir parut       kendalian dan aspek
                               - Gandin kayu
                                             keselamatan semasa
           Mengenal pasti bahagian utama     Guru menunjuk cara
           mesin                 menggunakan mesin gerudi   menggunakan mesin
                              mudah alih dan mesin gerudi
                              lantai
                                             Penyenggaraan mesin
                              Bahagian utama mesin gerudi  gerudi mudah alih dan
                               - Bindu          mesin gerudi lantai
                               - Rahang          hendaklah dilakukan
                               - Suis penghidup      oleh murid dengan
           Mengguna dan menyelenggara mesin     - Motor          pengawasan guru
                               -
                              Aktiviti yang dicadangkan
                               - Memilih dan memasang
                                mata gerudi
                               - Latihan menggerudi
                               - Membersih mesin gerudi
                                  lantai
e. Proses

i. Lukisan projek    Membuat lakaran reka bentuk     Membuat lakaran untuk
                               memperkembangkan idea
                               dalam bentuk dua auat tiga
                               dimensi
            Memilih lakaran yang paling sesuai
                               Memilih lakaran yang paling
                               sesuai berpandukan faktor
                               reka bentuk

ii. Pembinaan      Mengenal pasti proses mengukur,   Tunjukcara mengukur,                  Alat – alat tangan dan
            menanda dan memotong         menanda dan memotong                  mesin yang telah
                                                           dipelajari
            Mengenal pasti cara membentuk dan  Tunjuk cara membentuk dan   Proses mencantum
            mencantum              mencantum           merangkumi kerja
                                              membuat tanggam,
                                              mengglu, memaku dan
            Menyatakan kaedah membina dan                   memasang skru
            mencantum bahagian projek
                                              Bahan pemasangan
                                              seperti engsel, breket,
                                              atau penyangkut boleh
                                              digunakan
iii. Kemasan     Mengenal pasti alat dan bahan    Tunjuk cara dan penerangan    Tekankan tentang aspek      Alat–alat dan
           kemasan yang sesuai         mengenai penggunaan kertas    keselamatan           bahan
                             las, tepung penyumbat dan                     kemasan, perca
           Membuat kemasan           cara menyapu kemasan       Bahan-bahan pelarut dan     kain atau
                             Contoh alat kemasan ialah    pencuci untuk membersihkan    cotton waste
                             berus syelek, berus cat dan   alat kemasan juga perlu diajar  untuk
                             pengikis             dan ditunjuk cara        mengelap dan
                             Contoh bahan kemasan ialah                    mencuci tangan
                             syelek, cat licau, lekar dan
                             pewarna kayu / tona kayu
                             ( timber tone )
                             Kemasan seperti semburan
                             lekar jernih ( clear lacquer
                             spray ) dan pelekat ( sticker)
                             juga boleh digunakan

f. Reka bentuk   Aras 1                 Guru menyatakan tema       Contoh tema: Penyimpanan
  projek      Mengenal pasti masalah atau      sebagai panduan kepada      dan Pengasingan dan tema lain
           keperluan yang hendak diselesaikan  pelajar             yang difikirkan sesuai
i. Pernyataan
  masalah atau    Mengumpul maklumat dan data
  keperluan                                        Guru menggunakan maklumat
                             Cara mengumpul maklumat     reka bentuk seperti fungsi,
                             dan data adalah melalui     penampilan keselamatan
                             pemerhatian, lawatan,      dankos produk sedia ada untuk
                             sumbangsaran, pembacaan,     membantu murid mendapatkan
                             melayari internet, peyelidikan  pelbagai idea
                             dan bimbingan guru
           Menyenaraikan pelbagai alternatif  Murid menyelesaikan masalah   Rumusan daripada aktiviti ini
           penyelesaian masalah dalam bentuk   dalam berntuk peta minda,    diterjemahkan dalam bentuk
           lakaran bebas             lakaran bebas, sumbang asaran  lakaran dua dimensi (2D) atau
                              dan perbincangan kumpulan    tiga dimensi (3D)
ii. Perancangan, Aras 1
  pembinaan    Menyediakan jadual kerja        Murid menyediakan jadual
  dan                           kerja yang lengkap
  pengubahsuai
  an projek    Menyenaraikan bahan dan alatan     Murid menyenaraikan bahan
         tangan yang diperlukan          dan alatan yang paling sesuai
                              untuk pembinaan projek
          Membina projek berdasarkan lukisan
         kerja yang dipilih

           Menguji dan menilai projek      Murid menilai kefungsian
                              projek

          Mengubahsuai projek untuk
         mendapatkan hasil yang lebih berkualiti  Mengubahsuai untuk
                              menambah nilai (value added)
                              jika perlu
     iii.      Aras 1
    Pendokumentasi   Mengumpul dan merekodkan    Segala maklumat projek
    an        maklumat projek         seperti alakaran hendaklah  Guru membimbing murid cara
                             dikumpulkan, direkod serta
                             disimpan dalam fail     menjaga kekmasan fail
               Mengira kos pengeluaran
                             Guru membimbing murid
               Membuat persembahan projek  mengira kos pengeluaran
                                            Kos pengeluaran = kos bahan

                                            mentah+ kos upah + kos

                                            overhead

 20   PEPERIKSAAN
MING  PERTENGAHA
 GU   N TAHUN
24-25  CUTI
    PERTENGAHA
    N TAHUN
27-28  1.3 Elektrik
MING
 GU   a. Sumber dan  Aras 1
    kegunaan     Mengenal pasti sumber elektrik    Contoh sumber elektrik     Contoh sel lain yang terdapat
    elektrik                        Kemagnetan   = dinamo,    di pasaran:
                                turbin             sel alkali, sel merkuri, sel
                                Tindakan kimia = sel kering,  lithium
                                sel basah            sel nikel cadmium
              Mengenal pasti kegunaan elektrik  Cahaya     = sel solar

                                Tenaga elektrik boleh diubah
                                kepada
                                bentuk tenaga lain seperti :
                                Haba = seterika
                                Cahaya = mentol
                                Kinetik = kipas angin, motor
                                elektrik
                                bunyi = radio, pembesar suara
b. Jenis wayar dan kerja  Aras 1
pendawaian          Mengenal pasti alat tangan dan  Alat tangan yang    Maklumat mengenai fungsi
               fungsinya            digunakan ialah :   dan penyelenggaraan perlu
                               pena ujian,      diberi penekanan semasa kerja
                               pemotong sisi,     amali
                Mengenal pasti wayar dan    playar muncung
                kegunaannya          tirus, playar gabung
                               dan penjalur wayar

                               Mengenal jenis
                               wayar seperti wayar
                               kuprum beranamel,
                               wayar lembar
                               tunggal, wayar teras
                               tunggal, wayar teras
                               kembar dan wayar
                               3 teras
  Mengenal pasti jenis plag dan  Jenis plag: plag
  kegunaannya           2pin, plag 3pin 13
                  A dan plag 3 pin 15
  Membuat pendawaian plag 3 pin  A           Tamatan hidup (L) –
  13 A                         perang/coklat
                  Membuat        Tamatan neutral (N) – biru/
  Menyatakan fungsi fius     pendawaian plag 3   hitam
                  pin 13 A       Tamatan bumi (E) – hijau
  Mengenal pasti bahagian lampu             berjalur kunig
  pendarfluor
                  Fius digunakan
                  untuk melindungi
                  litar dan perkakas  Bahagian utama lampu
                  elektrik       pendarfluor ialah suis
                             penghidup, cok, tiub
                  Guru menyediakan   pendarfluor, pemegang tiub
                  set lampu       dan perumah
                  pendarfluor


Aras 2
Mengganti tiub dan suis penghidup  Tunjuk cara      Lampu pendarfluor jenis arus
                  mengganti tiub    terus (DC) juga terdapat
                  lampu pendarluor   dipasaran
                  dan suis penghidup
                             Murid menguji hasil kerja
                  Penerangan      pendawaian dengan
                  mengenai beberapa   pengawasan guru
                  kerosakan yang
                  biasa berlaku pada
                  lampu pendarfluor
                    Aras 3
                    Membaca dan menterjemah litar  Tunjuk cara      Murid menguji sendri hasil
                     pendawaian lampu pendarfluor  pendawaian lampu    kerja pendawaian kepada
                                     pendarfluor      punca bekalan 240V dengan
                                     mengikut litarnya   pengawasan guru
                     Membuat pendawaian lampu               Tekankan langkah
                     pendarfluor dengan                  keselamatan elektrik yang
                     menggunakan alat tangan                mesti dipatuhi oleh pelajar

29-31  1.6 Kerja paip
MING
 GU   a. Pengenalan kepada sistem  Aras 1
    bekalan air di rumah      Mengenal pasti sistem bekalan  Guru menyediakan
                   air di rumah            carta atau model
                                     sistem belkalan air
                                     di rumah iaitu
                    Mengenal pasti nama dan fungsi  sistem terus dan tak
                   paip yang disambungkan ke tangki  terus
                   simpanan air
                                     Penerangan fungsi
                                     paip perhubungan,
                                     paip perkhidmatan,
                                     paip agihan, paip
                                     cuci dan paip
                                     limpah
b. Jenis paip, penyambungan    Mengenal pasti jenis paip  Guru menerangkan   Contoh saiz paip dipasasan
paip dan bahan                        jenis paip yang    ialah 13mm, 20 mm dan 25
penyambungan paip                       terdapat di pasaran  mm
                Mengenal pasti jenis dan   iaitu paip PVC,
               penyambung paip         paip besi
                               bergalvani, dan
                               paip poli
                               Contoh
                               penyambung paip
                               BG dan PVC ialah:
                                 - soket sama
                                 - soket
                                   pengecil
                                 - siku 90
                                   sama
                                 - siku 90
                                   pengecil
                                 - tee sama
                Mengenal pasti bahan       - tee pengecil
               pemasangan paip           - puting     Tunjuk cara kaedah
                                   heksagon   penyambungan paip PVC, paip
                                 - penyuai     besi galvani dan paip poli
                                   soket PT   dengan menggunakan bahan
                                 - penyuai     pemasangan
                                   soket injap
                                 - soket
                                   penjodoh
                                 - palam
                                 - nat
                                   pengunci

                               Bahan pemasangan
                               paip seperti pita
                               PTFE (Poly Tetra
                               Fluro Ettelena) dan
                               glu paipPVC (PVC
                               Cement Solvent)
c. Jenis dan    Aras 1          Alat tangan yang digunakan
kelengkapan paip   Mengenal pasti dan   ialah :
          menggunakan alat tangan  -  pita pengukur
                       -  gergaji besi
                       -  pemotong paip beroda
                       -  ragum paip yoke
                       -  kikir bulat
                       -  kikir rata
                       -   pemotong paip PVC
                       -  perengkoh paip
                       -  sepana boleh laras
                       -  playar cengkam seribu
 Mengenal pasti jenis,    Jenis tangki simbah ialah tangki  Guru menerangkan bahagian
nama bahgian dan fungsi    simbah aras tinggi, dan tangki   utama dan fungsinya
tangki simbah         simbah aras rendah

 Menyatakan fungsi      Guru menerangkan operasi
tangki simbah         tangki simbah


 Mengawal aras air dalam   Mengawal aras air dengan
tangki simbah         melaraskan skru pelaras

 Mengenal pasti jenis dan  Jenis pili yang perlu dipelajari
bahagian utama pili      ialah pili bebibir dan pili
               bertiang
  Mengganti sesendal pili
               Tunjuk cara menggantikan
               sesendal pili
                                 Bincangkan juga pelbagai
                                 bentuk pili yang terdapat di
                                 pasaran
     d. Kerja     Aras 1
     penyenggaraan   Mengenal pasti jenis dan  Perangkap yang perlu dipelajari
             fungsi perangkap       ialah perangkap jenis P, S dan
                           botol.

                           Perbincangan tentang kedap air
              Memilih dan
             menggunakan alat tangan   Tunjuk cara membersihkan
             yang sesuai untuk kerja   perangkap
                                            Aktiviti penyenggaraan boleh
             penyenggaraan perangkap
                                            dilakukan secara berkumpulan
32    USBF 2
MINGGU
32-0034  1.8 Jahitan
MINGGU
     a. Mesin jahit  Aras 1
               Mengenal pasti jenis mesin  Jenis mesin jahit seperti
              jahit             mesin tangan, mesin kaki,
                             mesin elektrik dan mesin
                             elektronik
                                           Bahagian mesin jahit ialah
               Menerangkan fungsi      Murid menerangkan fungsi  roda imbang, penekan
              bahagian mesin jahit      bahagian mesin jahit    jahitan, tuas angkat, gigi
                                           penolak, pemegang jarum,
                                           tiang benang, ceper penegang
                                           benang, spring penegang
                                           benang, pelaras mata jahitan,
                                           skru pemberhenti dan
                                           pemusing gelendung
               Memasang benang atas dan   Tunjuk cara memasang
              benang bawah         benang atas dan bawah
                             mengikut urutan       Murid memasang benang atas
                Menggunakan mesin jahit                dan bawah mengikut urutan
                             Tunjuk cara menggunakan   yang betul
                             mesin jahit
  Menjahit kertas tanpa benang  Murid berlatih
                  menggunakan mesin jahit

 Aras 2
 Menjahit fabrik
menggunakan benang

  Membaiki kesilapan memesin Murid menjahit fabrik pada
                garis lurus, berpenjuru dan
                melengkung
  Menyenggara mesin jahit
                Membaiki kesilapan
                memesin seperti mata
                jahitan longgar

                  Kerja penyenggaraan seperti
                  menggantikan jarum mesin,
                  menukar tali, dan meminyak
                  mesin

                  Murid membuat
                  penyenggaraan mesin
                  dengan pengawasan guru
b. Penghasilan artikel  Aras 1
              Menjahit artikel mudah      Guru menyediakan pola
             dengan menggunakan mesin      mengikut artikel yang dipilih
             jahit
                               Tunjuk cara menjahit artikel
                               mudah yang dipilih

                               Mempamerkan contoh artikel
                               seperti alas pinggan dan alas
                               dulang

                               Murid menjahit artikel mudah

              Menghias artikel dengan      Menetapkan bahan hiasan pada
             jahitan insang pari, suji bilang,  artikel
             silang pangkah dan renda
                               Tunjuk cara mengghias artikel

                               Memperagakan bahan hiasan
                               seperti renda, lapik, kun, dan
              Menetapkan bahan hisan      jahitan sulaman
             pada artikel dengan
             menggunakan mesin jahit       Tunjuk cara menghias artikel

                               Murid menghias artikel
                               mengikut kreativiti
            Aras 2
             Mereka bentuk dan      Murid mereka bentuk artikel
            menghasilkan artikel dengan  mengikut kreativiti,
            mesin jahit          menyediakan pola dan menjahit
                           artikel dengan mesin jahit

                           Mempamerkan contoh artikel
                           sarung tangan ketuhar dan tuala
                           gantung
             Menghias artikel dengan
            kun              Murid menjahit kun pada artikel
                           sebagai hiasan dan kemasan

              Menilai hasil kerja    Hasil kerja dipamer dan dinilai


MINGGU  CUTI
 37-38  PERTENGAHAN
     PENGGAL
     1.11 Tanaman Hiasan  Aras 1
MINGGU              Menyediakan medium    Tunjuk cara penyediaan medium
 39-40  a. Pembiakan secara  semaian          semaian
     keratan
                 Menerangkan jenis    Perbincangan dalam kumpulan
                keratan batang       mengenai jenis keratan batang
                             seperti keratan kayu lembut,
                             keratan kayu sederhana dan
                             keratan kayu keras
                 Menyediakan keratan
                batang           Tunjuk cara menyediakan tiga
                             jenis keratan batang dan
                                               Murid membuat keratan secara
                             menyemai keratan dalam alur-alur
                                               individu
                             atau lubang kecil yang telah
                 Menyemai keratan     disediakan diatas medium      Murid melakukan kerja
                dalam medium semaian    semaian              penjagaan di tapak semaian
                             Guru menyediakan jadual      secara berkumpulan mengikut
                 Menjaga keratan batang  penjagaan             jadual yang telah ditetapkan
                di tapak semaian

                Aras 2
                 Memilih jenis pokok
                hiasan yang boleh dibiak
                melalui keratan batang
                             Keratan kayu lembut –
                             Alternanthera elliptica

                             Keratan kayu sederhana –
                             Hibiscus rosa seninsis

                             Keratan kayu keras - Pterocarpus
                             indikus
    b. Penanaman     Aras 1
               Menyediakan medium   Tunjuk cara menyediakan
              penanaman         medium penanaman seperti J.I.P  Murid
                           (John Innes Potting Compos)   menyediakan
                           7:3:2              campuran medium
               Mengubah keratan                     pemasuan JIP
              berakar ke beg politena  Tunjuk cara mengubah keratan
                           berakar ke dalam beg politena
    c. Penjagaan anak  Aras 1          Guru menerangkan kaedah     Murid membuat
    pokok        Menjaga anak pokok    penjagaan anak pokok di tapak  kerja-kerja
                           semaian seperti menyiram,    penjagaan anak
                           membaja, menggembur tanah dan  pokok di tapak
                           merumput             semaian

MINGGU PEPERIKSAAN
 41  AKHIR TAHUN

MINGGU PENGURUSAN
 42  BENGKEL
RINGKASAN RANCANGAN TAHUNAN KHB


              Tajuk        Minggu
Bab 1 . Organisasi Bengkel            1
Bab 1( elektif). Pegenalan Kepada Perniagaan  2-6
Bab 2( elektif). Penubuhan dan pengendalian   7-9
         Perniagaan
Bab 3( elektif). Dokumen Perniagaan      10-14
USBF 1                     11
Bab 4( elektif). Pengeluaran          15-18
Bab 2. Reka Bentuk Dan Teknologi        19-26
Peperiksaan Pertengahan Tahun          20
Bab 3. Elektrik                27-28
Cuti pertengahan tahun             24-25
Bab 4. Kerja Paip               29-31
USBF 2                     32
Bab 5 . Jahitan                32-34
Cuti pertengahan penggal            37-38
Bab 6. Tanaman Hiasan             39-40
Peperiksaan Akhir Tahun             41
Pengurusan Bengkel               42

								
To top