FOLDER Praktische info Info of inschrijven by qingyunliuliu

VIEWS: 13 PAGES: 3

									Praktische info             Info of inschrijven?

Deelnemen aan een opleiding van     De opleiding gaat door van 16/11/09 tem
VDAB heeft ook andere voordelen:     02/04/10 in Brede School Het
                     Keerpunt – Prins Leopoldstraat 51
  De opleiding is gratis        te 2140 Borgerhout.
  Je behoudt je stempelgeld tijdens
  de opleiding.            Je kan je inschrijven voor deze opleiding
  U krijgt een stimulanspremie     in je plaatselijk VDAB- kantoor. Meer
  indien u:              informatie kan je bekomen bij Sabine
  - een ocmw uitkering krijgt en    Smans, De Keyserlei 58-60 / 4de
     personen ten laste heeft    verdiep, 2018 Antwerpen, tel. 03
  - stempelgeld als gezinshoofd    212.28.50 of door contact op te nemen
     krijgt en bij de start van de  met Luc Steenkiste, coördinator van de
     opleiding min. jaar bent    opleiding, p.a. Brede School Het
     ingeschreven bij VDAB      Keerpunt, Prins Leopoldstraat 51, 2140
  - een inkomensvervangende      Borgerhout. Gsm: 0484/973171.
     tegemoetkoming krijgt met    Neem tram 10, 24 of bus 41, 42, 18 en
     gezinscategorie A of C     stap af aan de Roma-halte.
  - een invaliditeitsuitkering     Elke woensdag in oktober kun je daar bij
     ontvangt en personen ten    Luc meer info krijgen. Mail of bel :
     laste heeft           zewopa.diensten@skynet.be
  Er is een tussenkomst in de     stuur een sms’je naar 0484/973171 en ik
  verplaatsingsonkosten. Ofwel     bel terug voor een afspraak
  krijg je een abonnement van ‘De
  Lijn’ ofwel een km-vergoeding.    Je wordt dan uitgenodigd voor een
  De factuur van de kinderopvang    informatievergadering op 06/10 of 28/10
  wordt terugbetaald, zolang de    om 9:30u in Brede School Het Keerpunt.
  kinderen niet naar de middelbare   Daar krijg je info over het beroep en de
  school gaan en opgevangen      opleiding en kan je definitief inschrijven.
  worden door een erkende       Bel of sms even als je komt.
  organisatie.
  Je bent verzekerd tegen
  arbeidsongevallen.

                                            ADL- &/of persoonlijke
                                            assistent in dienst van
                                            personen met een handicap
                                            I.s.m. Zewopa vzw en E.S.F.
                                               en Budgethouders-
                                               Vereniging Vlabu en Bol
  Wat houdt de job in ?         Inhoud van de cursus            Organisatie & voorwaarden
                      Theorie en praktijklessen (240u)      Om het beroep van ADL- en persoonlijke
Je bent gemotiveerd om bij thuiswonende   Gehandicaptenbeleid en -zorg:      assistent op een professionele manier
mensen met een handicap te werken.      Via bezoeken en getuigenissen      uit te oefenen organiseert Zewopa i.s.m.
Door een aangepaste woning en de       maak je kennis met personen met     VDAB een 6 maanden durende
nodige assistentie kan deze persoon      een handicap. Je krijgt de nodige    opleiding.
zelfstandig of in familieverband blijven   basisinformatie over de
                                           De opleiding start in november. Er wordt
wonen.                    verschillende soorten handicaps,
                                           lesgegeven van maandag t.e.m. vrijdag.
                       voorzieningen en regelingen.
Deze opleiding bereid je voor op een job                       De les en stage gaat ook door op
als adl- &/of persoonlijke assistent.                         woensdagnamiddag en tijdens de
                       Communicatie en
                                           schoolvakanties.
                       persoonlijkheidstraining:
Om als ADL-assistent te kunnen
                       Via gesprekken, trainingsdagen en
werken, moet je beschikken over een                          De lessen worden gegeven van 9:30u
                       rollenspelen leer je hoe je het best
getuigschrift van het lager secundair                         t.e.m. 16:30u
                       kan reageren op diverse situaties.
onderwijs. Je geeft dan assistentie bij
                       Hoe je de privacy en de autonomie
de Activiteiten voor het Dagelijks                          De stages zijn volgens de
                       van gebruikers moet respecteren.
Leven. Dit gebeurt vanuit een ADL-                          tewerkstellingsuren, dus kunnen zowel 's
                       Maar ook hoe je assertief mag zijn
centrum dat 24u op 24 via een                             morgens, overdag, 's avonds, in het
                       en je eigen grenzen mag aangeven.
oproepsysteem bereikbaar is. De                            weekend en eventueel 's nachts zijn!
assistent geeft op vraag van de       Technische vaardigheden:
                                           Vooraleer je kan starten met de
bewoner hulp bij het opstaan en       Hef- en tiltechnieken, assistentie bij
                                           opleiding moet je aan een aantal
slapengaan, lichamelijke verzorging,     persoonlijke hygiëne, assistentie bij
                                           voorwaarden voldoen:
aan- en uitkleden, verplaatsingen in en   het uitvoeren van kleine
                                              je moet ingeschreven zijn bij
om de woning, kleine dagelijkse       verpleegkundige- en eerste hulp,
                                               VDAB
handelingen en eenvoudige          bezoeken. Dit gebeurt op praktijk-
verpleegkundige zorgen.           en oefendagen waar je kennismaakt       je moet in het bezit zijn van een
                       met de verschillende hulpmiddelen.        getuigschrift van het lager
Om als persoonlijke assistent                                 secundair onderwijs (enkel voor
tewerkgesteld te kunnen worden zijn er   Stage (240u):                   ADL-assistent), geen diploma-
geen diplomavereisten. Je wordt door    Je loopt stage als adl- en/of           vereisten voor persoonlijke
een persoon met een handicap, die     persoonlijke assistent bij de Zewopa-       assistent
over een Persoonlijk Assistentiebudget   diensten, een revalidatie-afdeling, een     je moet slagen in een selectie-
beschikt, in dienst genomen, die je kan  wooncentrum voor gehandicapten of bij       procedure, die bestaat uit een
vragen allerlei taken uit te voeren.    de gehandicapte persoon thuis.           gesprek en psycho-technische
                                               testen
Indien je deze opleiding met goed
gevolg afmaakt, ontvang je een
getuigschrift en kan je werken als ADL-
of Persoonlijke Assistent bij Zewopa in
Berchem, Antwerpen-Kiel, Zwijndrecht,
Lier, bij ZewoPA-B of bij butgethouders.

								
To top