SMK RAJA PEREMPUAN,IPOH

Document Sample
SMK RAJA PEREMPUAN,IPOH Powered By Docstoc
					                      SMK RAJA PEREMPUAN,IPOH
               RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PRINSIP PERAKAUNAN
                        TAHUN 2011

Minggu    Bidang Pembelajaran               Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti
                                                  Pembelajaran

2 minggu   1.  PENGENALAN                 ARAS 1                Penerangan
(10-21 Jan.) 1.1  Sejarah Perakaunan secara ringkas     1. Menerangkan perihal        Kuiz
          a. Permulaan menyimpan rekod         perkembangan system        Perbincangan
          b. Permulaan catatan bergu          perakaunan secara am.       Keratan gambar-gambar
          c. Perkembangan system perakaunan     2. Mengenal pasti badan yang     Organisasi perniagaan
          d. Pengenalan kepada MASB(Malaysian      mengawal system perakaunan    Sumbang saran
            Accountint Standard Board)        di Malaysia.           Rujukan: sumber MASB,
                                                  MICPA, MIA
                               ARAS 2                Melukis carta kitaran
                               1. Menghargai sumbangan       Mengingat semula fakta
                                 perintis ilmu perakaunan.     dengan menggunakan peta
                                                  minda.
       1.2  Simpan kira dan Perakaunan         ARAS 1
          a. Takrif dan tujuan simpan kira dan    1. Menerang dan membezakan
           perakaunan                 antara simpan kira dengan
                                 peerakaunan.

                               ARAS 1
       1.3  Bentuk-bentuk Organisasi Perniagaan    1. Menyenaraikan cirri-ciri
          a. Pengenalan kepada:             milikan tuinggal, perkongsian,
           i. keempunyaan tunggal           dan syarikat berhad.
           ii. perkongsian             2. Membandingkan ciri-ciri
           iii.syarikat berhad             organisasi perniagaan.
          b. Perbezaan di antara:
           i. keempunyaan tunggal
           ii. perkongsian
           iii.syarikat berhad                             1
1.4  Konsep dan Prinsip Perakaunan yang asas      ARAS 1
   a. Berterusan                   1. Menerangkan konsep-
   b. Pemadanan                     konsep perakaunan.
   c. Ketekalan
   d. Mterialiti                   ARAS 2
   e. Entiti Berasingan               1. Menerangkan konsep-
   f. Wang Sebagai Ukuran                konsep perakaunan.
   g. Tempoh Perakaunan
   h. Kos Sejarah
   i. Prinsip Catatan Bergu

1.5  Kitaran Perakaunan                ARAS 1
   a. Satu kitaran perakaunan yang lengkap      1. Mengenal pasti proses
     bermula daripada dokumen sumber         Perakaunan.
     sehingga penyediaan penyata pendapatan
     dan Kunci Kira-Kira (Lembaran Imbangan)    ARAS 2
                            1. Melakarkan carta kitaran
                              perakaunan.

                            ARAS 3
                            1. Merangkakan kitaran
                            perakaunan dengan lebih
                            terperinci.
                          2
6 minggu  2. ASET, LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK,       ARAS 1              Penerangan
(24 Jan.-  HASIL DAN BELANJA                   1. Menerangkan maksud     Membuat Carta
11 Mac)                               hasil, belanja, asset,   Kuiz
      2.1 Pengertian dan Pengelasan:              liabiliti dan ekuiti    Latih Tubi
        a. Hasil                       pemilik.          Rujukan: sumber MASB
          i. Pengertian hasil              2. Menyenaraikan dan      Kad Imbasan
          ii. Pengelasan hasil:               mengkategorikan       Prospektus dan laporan
             Kendalian                 mengikut kumpulan      kewangan tahunan
             Bukan kendalian              hasil, belanja, asset,   Pertandingan antara kumpulan
        b. Belanja                      liability dan ekuiti    Membaca serta membuat
          i. Pengertian belanja              pemilik.          rumusan
          ii. Pengelasan belanja:
             Kendalian               ARAS 2
             Bukan kendalian             1. Mengelaskan item-item
        c. Aset                        mengikut kumpulan:
          i. Pengertian aset              i)   Hasil kendalian dan
          ii. Pengelasan aset:                  bukan kendalian.
             Semasa                 ii)   Belanja kendalian
             Bukan semasa                  dn bukan kendalian.
        d. Liabiliti                   iii)  Aset semasa dan
          i. Pengertian liabiliti                bukan asset semasa.
          ii. Pengelasan liabiliti:           iv)   Liabiliti semasa dan
                                     bukan semasa.
             Semasa
                                 v)   Ekuiti pemilik.
             Bukan semasa
        e. Ekuiti Pemilik (modal dan ambilan)
          i. Pengertian ekuiti pemilik
          ii. Sumber ekuiti pemilik


      UJIAN SELARAS BERFOKUS 1              1 hingga 3 Mac 2011
                                ARAS 1
      2.2 Penyediaan kepada Penyata Kewangan (tanpa    1.  Menerangkan tujuan

                              3
pelarasan)                           penyediaan Pernyata
a. Penyata Pendapatan                      Pendapatan dan Kunci
  i. Tujuan dan cara penyediaan Penyata Pendapatan       Kira-Kira.
(format T dan Penyata)                  2. Mengetahui cirri-ciri
                                Akaun Untung Rugi dan
b. Kunci Kira-Kira                       Kunci Kira-Kira.
i. Tujuan dan cara penyediaan Kunci Kira-Kira       ARAS 2
(format T dan Penyata)                  1.  Menyediakan penyata
                                kewangan mengikut
                                format T dan penyata.
2.3 Persamaan Perakaunan                 ARAS 1
  a. Tanpa Hasil dan Belanja              1. Menerangkan persamaan
    Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik:           perakaunan.
    i.   Perubahan kepada asset           ARAS 2
    ii.   Perubahan kepada liability         1. Menghitung asset, liabiliti
    iii.  Perubahan kepada ekuiti pemilik        dan ekuiti pemilik dengan
                               menggunakan persamaan
   b. Mengambil kira Hasil dan Belanja           perakaunan.
     Aset=Liabiliti + Ekuiti Pemilik +(Hasil-    2. Menunjukkan kesan setiap
     Belanja)                      urus niaga ke atas asset,
    i. Perubahan kepada hasil.               liabiliti dan ekuiti pemilik.
   ii. Perubahan kepada belanja.            ARAS 1
                             1. Menerangkan debit dan
   c. Sistem catatan bergu               kredit dalam system catatan
    i.  Tujuan system catatan bergu         bergu.
       digunakan                  ARAS 2
    ii.  Cara merekod                 1. Merekod urus niaga ke
                             dalam lejar dengan tepat.
                             2. Membuktikan persamaan
                               perakaunan dengan
                               menggunakan prinsip
                               catatan bergu.


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1                 12 hingga 20 Mac 2011

                           4
2 minggu  3. DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI
(21 Mac-  SUMBER REKOD PERAKAUNAN
1 Apr.)  3.1 Pengenalan dokumen sebagai sumber maklumat     ARAS 1             Penerangan
        a. Pengenalan                   1. Mengenal pasti dokumen-   Mencipta atau mereka bentuk
                                 dokumen yang terlibat dalam   dokumen.
                                 setiap urus niaga.       Kuiz
                                 2. Menerangkan fungsi-fungsi  Mengumpul dokumen
                                 dokumen perniagaan.       perniagaan mengikut fungsi
                                                 Rujukan: invois, senarai harga
      3.2 Aliran dokumen antara pembeli dengan penjual    ARAS 2             dan katalog.
        a. Memperkenalkan dokumen perniagaan yang     1. Menyediakan carta aliran
      menjadi sumber maklumat dalam perakaunan        antara pembeli dengan penjual
                                 mengikut urutan yang betul.
                                 2. Menghubungkaitkan
                                 dokumen dengan setiap urus
                                 niaga.

      3.3 Diskaun Niaga                   Aras 1
        a. Pengertian diskaun niaga            1. Menerangkan fungsi diskaun
        b. Pengiraan diskaun niaga             niaga.
                                 ARAS 2
                                 1. Menghitung diskaun niaga.
                               5
5 minggu  4. BUKU CATATAN PERTAMA
(4 Apr.-  4.1 Jurnal                        ARAS 1               Penerangan
 6 Mei)    a. Pengenalan buku catatan pertama          1. Mengenal asti jenis-jenis    Lakaran
        b. Jenis jurnal                    buku catatan pertama.       Kuiz
         i. Jurnal Am                    2. Menerangkan fungsi jurnal.   Menyediakan jurnal
         ii. Jurnal Khas:                  3. Mengenal pasti jenis-jenis   berdasarkan dokumen-
              Jurnal belian              jurnal.              dokumen perniagaan yang
              Jurnal jualan              ARAS 2               berkaitan.
              Jurnal pulangan belian          1. Memadankan setiap        Simulasi perniagaan
              Jurnal pulangan jualan          dokumen dengan jural uang     Menyediakan BukuTunai
                                   terlibat.             Berdasarkan dokumen-
                                   2. Merekod urus niaga ke      dokumen perniagaan yang
                                   dalam jurnal.           berkaitan
                                                    Perbincangan
      4.2 Buku tunai                      ARAS 1               Latih tubi
        a. Kegunaan buku tunai                1. Menjelaskan fungsi buku     Sumbangsaran
        b. Buku Tunai Tiga Lajur               tunai.
        c. Catatan kontra                   2. Menerangkan fungsi
        d. Cara merekod                    diskaun tunai.
        e. Mengimbang Buku Tunai               ARAS 2
        f. Buku Tunai sebgai jurnal (lajur terhad untuk    1. Merekod uyrus niaga ke
         diskaun, jualan dan belian)            dalam Buku Tunai.
         i.   Jurnal penerimaan jualan          2. Mengimbang Buku Tunai.
         ii.   Jurnal pembayaran tunai          3. Menghitung dan merekod
        g. Diskaun tunai:                   diskaun tunai.
         a. Pengertian diskaun tunai            ARAS 3
         b. Tujuan diskaun tunai diadakan          1. Mentafsir catatan dalam
         c. Syarat dan pengiraan              Buku Tunai (Contoh:catatan
         d. Cara merekod diskaun tunai           kontra, cek tak layan, baki bank
         e. Cek tak layan dan kesannya ke atas       dan diskaun).
           diskaun tunai                 2.Menghubungkaitkan
                                   maklumat dalam invois dengan
                                   tarikh pembayaran mengikut
                                   syarat pembayaran.

                                 6
       4.3 Buku Tunai Runcit                  ARAS 1             Rujukan: Buku Tunai Runcit
         a. Kegunaan Buku Tunai Runcit            1. Menyatakan kegunaan Buku   Sekolah
         b. Cara Merekod Buku Tunai Runcit          Tunai Runcit.
                                   ARAS 2
                                   1. Merekod perbelanjaan.
                                   2. Mengaplikasikan system
                                   pajar dalam Buku Tunai
                                   Runcit.

2
       PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN              9 Mei hingga 20 Mei 2011

5 minggu   5.  LEJAR                       ARAS 1             Penerangan
(23 Mei-15    a) Merekod ke dalam lejar.             1. Menjelaskan maksud lejar.  Merekod
Jul)        i. Pengertian lejar                2. Menentukan akaun yang    Kuiz
         ii. Cara merekod                  didebitkan dan akaun yang    Tunjuk cara
                                   dikreditkan.          Simulasi
         b) Mengimbang dan menutup akaun
          i. Pengertian mengimbang dan menutup akaun.    ARAS 2
         ii. Cara mengimbang dan menutup akaun.       1. Merekod urusniaga ke dalam
                                   rekod dengan tepat.
                                   2. Mengimbang dan menutup
         c) Folio                      akaun.
           i. Kegunaan folio
          ii. Cara merekod folio             ARAS 1
                                   1. Menerangkan kegunaan
                                   folio.
                                   ARAS 2
                                   1. Merekod folio

       CUTI PERTENGAHAN TAHUN                 28 Mei hingga 13 Jun 2011
                                 7
 d) Pembahagian lejar           ARAS 1              Penerangan
   i. Tujuan pembahagian lejar     1. Menerangkan jenis-jenis    Merekod
  ii. Jenis lejar            lejar.              Kuiz
     Lejar am             2. Mengelaskan akaun-akaun    Tunjuk cara
     Lejar sunsidiari         dalam lejar.           Simulasi
     Lejar pemiutang         3. Membezakan antara lejar am
     Lejar penghutang         dengan lejar sunsidiari.
                      ARAS 2
                      1. Merekod akaun-akaun lejar
                      yang betul.

5.2 Akaun Kawalan             ARAS 1

 (a) Penyediaan akaun kawalan       1. Menyatakan fungsi akaun    Penerangan
   secara manual dan berkomputer:     kawalan
   (i) Bentuk T             .                Tunjuk cara
   (ii) Bentuk Lajur          2. Mengenalpasti butiran dalam
                       akaun kawalan penghutang   Aplikasi TMK
                       dan akaun kawalan
                       pemiutang.

                      ARAS 2

                      1. Menyediakan akaun
                       kawalan penghutang dan
                       akaun kawalan pemiutang
                       bentuk T dan bentuk lajur.
                       (Secara manual dan
                       berkomputer )
                    8
4 minggu  6.  IMBANGAN DUGA                   ARAS 1             Penerangan
(18Jul-12                              1. Menerangkan fungsi     Kuiz
Ogos.)   6.1 Fungsi dan pengehadan                Imbangan duga.         Tunjuk cara
        a. Fungsi imbangan duga               2. Menerangkan maksud     Latih tubi
        b. Pengehadan Imbangan Duga             pengehadan Imbangan Duga.   Membuat carta
                                   ARAS 2             Projek elektronik
                                   1. Menyediakan Imbangan    Carta grafik
      6.2 Penyediaan Imbangan Duga               Duga dalam bentuk lajur.
        a. Tujuan penyediaan Imbangan Duga
        b. Penyediaan bentuk lajur              ARAS 1
        c. Penyediaan dengan lembaran kerja         1. Menerangkan kesilapan
                                   dalam Imbangan Duga.
      6.3 Pembetulan Kesilapan                 ARAS 2
        a. Kesilapan ketara dalam Imbangan          1. Menganalisis kesilapan
        b. Kesilapan tidak ketara dalam Imbangan Duga    2. Membetulkan kesilapan
        c. Cara mengesan kesilapan              melalui jurnal dan lejar.
        d. Cara membetulkan kesilapan sebelum akaun     ARAS 3
        penamat melalui:                   1. Mengesan kesilapan ketara
          i. Jurnal                     dan tidak ketara.
         ii. Lejar

         (Pembetulan tidak melibatkan Akaun Tergantung
         dan pelarasan untung bersih)
                                 9
7 minggu  7. PENUTUPAN AKAUN DAN PENYEDIAAN
(15Ogos-  PENYATA KEWANGAN – MILIKAN                ARAS 1              Latih tubi
7Okt.)   TUNGGAL                         1. Menerangkan perbezaan     Sumbang saran
                                  antara perakaunan asas tunai   Perbincangan
      7.1 Pelarasan pada tarikh imbangan            dan akruan.            Tunjuk cara
                                  2. Menjelaskan pengertian     Merekod
       a. Terdahulu dan terakru               terakru dan terdahulu.      Penerangan
         i. Pengertian perakaunan asas tunai dan akruan                   Kuiz
         ii. Pengertian terdahulu dan terakru        ARAS 2
        iii. Cara meghitung dan merekod belanja       1. Menentukan dan
          terakru dan terdahulu              merekodkan:
        iv. Cara meghitung dan merekod hasil          a. Belanja terakru dan
          terakru dan terdahulu              belanja terdahulu
         v. Cara merekod belanja dan hasil dalam        b. Hasil tyerakru dan hasil
           Akaun Untung Rugi               terdahulu
        vi. Belanja dan hasil terakru dan terdahulu     2. Menghitung nilai
           dalam Kunci Kira-Kira             belanja/hasil terakru dan
                                  terdahulu
       b. Hutang apuk, peruntukan hutang ragu dan      3. Merekod belanja dan hasil
         hutang lapuk terpulih               dalam Akaun Untung Rugi.
       c. Susut nilai dan peruntukan susut nilai       Merekod belanja/hasil terakru
       d. Pelupusan aset                   dan terdahulu dalm Kunci Kira-
                                  Kira

                                  ARAS 3
                                  1. Merekodkan pelarasan
                                  belanja dan hasil melebihi satu
                                  jangkamasa temph perakaunan.
                                  10
 b. Hutang apuk, peruntukan hutang ragu dan      ARAS 1
   hutang lapuk terpulih              1. Menjelaskan maksud hutang   Latih tubi
   i. Pengertian hutang lapuk, peruntukan hutang  lapuk,peruntukan hutang ragu,  Sumbang saran
     ragu dan hutang lapuk terpulih        dan hutang lapuk terpulih.    Perbincangan
   ii. Sebab wujudnya hutang lapuk dan tujuan    2. Menjelaskan sebab-sebab    Tunjuk cara
     peruntukan hutang ragu dibuat         berlakunya hutang lapuk dan   Merekod
  iii. Cara menghitung peruntukan hutang ragu    tujuan mewujudkan peruntukan   Penerangan
  iv. Cara merekod dalam lejar dan Akaun       hutang ragu.           Kuiz
     Untung Rugi:                 ARAS 2
         Hutang lapuk             1. Menghitung:
         Peruntukan hutang ragu          i. Peruntukan hutan ragu
         Hutang lapuk terpulih          ii. Peruntukan hutang ragu
  v. Pengiktirafan hutang lapuk terpulih sebagai       dengan pelarasan hutang
    perkara bukan operasi dalam Akaun Untung        lapuk
    Rugi                      2. Merekodkan dalam lejar:
 vi.Peruntukan hutamg ragu dalam Kunci Kira-       i. Hutang lapuk
    Kira                        ii. Peruntukan hutang ragu
 c. Susut nilai dan peruntukan susut nilai          dengan pelarasan hutang
 d. Pelupusan aset                      lapuk
                             iii. Hutang lapuk terpulih
                            3. Merekod hutang lapuk,
                            peruntukan hutamg ragu dan
                            hutang lapuk terpulih dalam
                            Akaun Untung Rugi . Merekod
                            peruntukan hutang ragu dalam
                            Kunci Kira-Kira.
                            ARAS 3
                            1. Mengenal pasti kesan
                            pertambahan/pengurangan
                            peruntukan hutamg ragu
                            sebagai hasil atau belanja.
UJIAN SELARAS BERFOKUS 2                2 - 4 Ogos 2011

                           11
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2               27 Ogos – 4 Sept 2011


 c. Susut nilai dan peruntukan susut nilai      ARAS 1
   i. Pengertian susut nilai dan peruntukan susut  1. Menerangkan pengertian     Penerangan
    nilai                     susut nilai san peruntukan susut  Tunjuk cara
  ii. Sebab asset mengalami susut nilai       nilai               Kuiz
  iii. Kaedah menghitung susut nilai:         2. Menerangkan sebab-sebab     Latih tubi
     Penilaian semula               asset disusutnilaikan.
     Kaedah garis lurus              3. Menerangkan kaedah
     Kaedah baki berkurangan            pengiraan susut nilai
  iv. Cara merekod susut nilai dan peruntukan     ARAS 2
    susut nilai salam lejar dan Akaun Penamat   1. Menghitung susut nilai:
  v. Peruntukan susut nilai dalam Kunci Kira-      i. Kaedah penilaian semula
    Kira                       ii. Kaedah garis lurus
                             iii. Kaedah baki berkurangan
                            2. Merekod susut nilai dan
                            peruntukan susut nilai dalam
                            lejar, Akaun Untung Rugi dan
                            Kunci Kira-Kira.
                            ARAS 3
                            1. Pengiraan susut nilai sesuatu
                            aset berasaskan tarikh
                            pembelian yang berbeza dalam
                            satu tempoh tahun perakaunan.

 d. Pelupusan aset (pelupusan tidak termasuk tukar ARAS 1
   beli)                       1. Menerangkan pengertia
                            pelupusan aset.
   i. Pengertian pelupusan aset (jualan aset)     ARAS 2
  ii. Cara merekod penjualan aset yang telah     1. Merekdo pelupusan aset
    disusutnilaikan                 dalam lejar:
  iii. Pengiktirafan untung aset atau rugi atas jualan  i. Akaun aset berkenaan
    dengan menyediakan Akaun Pelupusan Aset.     ii. Akaun Peruntukan susut
                            nilai

                           12
                             iii. Akaun bank/Akaun Tunai

                           iv. Akaun Pelupusan Aset
                           v. Akaun Untung atau Rugi    Tunjukcara
                           pelupusan aset          Kuiz
                           vi. Akaun Untng Rugi       Latih tubi
                           ARAS 3              Sumbang saran
                           Merancang harga jualan aset
                           yang hendak dilupuskan supaya
                           mendapat keuntungan.

7.2 Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi     ARAS 2
  (dengan pelarasan)                1.Menyediakan Akaun
  a. Tujuan menyediakan Akaun Perdagangan dan   Perdagangan dan Untung Rugi
  Akaun Untung Rugi                dengan pelarasan
  b. Cara menyediakan Akaun Perdagangan dan
  Akaun Untung Rugi (Format T dan Penyata)

7.3 Kunci Kira Kira                 ARAS 2
  a. Tujuan menyediakan Kunci Kira- Kira      1. Menyediakan Kunci Kira-
  b. Cara menyediakan Kunci Kira-Kira (Format T  Kira
  dan Penyata)

7.4 Lembaran Kerja                  ARAS 1
  a. Fungsi lembaran kerja             1. Menerangkan fungsi
  b. Cara menyediakan lembaran kerja        lembaran kerja 10 lajur
  c. Cara menyediakan penyata kewangan dengan
  menggunakan lembaran kerja            ARAS 2
                           1. Menyediakan penyata
                           kewangan melalui pendekatan
                           lembaran kerja:
                            i. Tanpa pelarasan
                           ii. Dengan pelarasan

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN               10 Okt.-21 Okt. 2011

                          13
4 minggu   8. PERAKAUNAN UNTUK TUNAI               1.  Menjelaskan tujuan kawalan    Penerangan
(24Okt .-18                              tunai.               Tunjuk Cara
Sept.)    8.1 Kawalan Tunai                   2. Menjelaskan fungsi Penyata     Sumbang saran
                                    Bank.               Bahan maujud :
       8.2 Penyata Penyesuaian Bank             3. Menjelaskan tujuan penyediaan   Contoh Penyata
                                    Penyata Penyesuaian Bank.     Bank yang sebenar.
                                  4.Mengenal pasti butiran yang     Aplikasi TMK
       (a) Penyata Bank                     menyebabkan perbezaan baki     Perisian Perakaunan.
       (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank      bank di Buku Tunai dan baki di
       (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai      Penyata Bank.
         dengan Penyata Bank                5.Menyediakan      Penyata
       (d) Kaedah Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank      Penyesuaian   Bank  dengan
                                    mengemaskinikan Buku Tunai.
                                  6.    Menyediakan   Penyata
                                    Penyesuaian   Bank  tanpa
                                    mengemaskinikan Buku Tunai.                                  1.   Menyatakan    kepentingan
       8.3 Belanjawan Tunai Dan Varian             belanjawan tunai.
                                  2.  Mengenal    pasti butiran
       (a) Fungsi Belanjawan Tunai               penerimaan dan pembayaran.
       (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai        3. Menyediakan belanjawan tunai
       (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus    secara manual dan berkomputer.
       niaga sebenar                     4.Menghitung   varian  dengan
                                    membandingkan belanjawan dan
                                    prestasi sebenar.


       CUTI AKHIR TAHUN                   19 Nov – 1Jan 2012
                                 14
Disediakan oleh:                Disemak oleh:…………………………….                  ………………………….
(NOR MAIZURA ASHIKIN BT IBRAHIM )       (ABDUL RIDZUAN BIN ABU BAKAR)
Guru Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan    Ketua Panitia Prinsip Perakaunan
Disahkan oleh:                 Disahkan oleh: …………………………….                 ………………………………..
(PN.CHAN MAY FYE)               Cik Rusnani bt Sharuddin
GK VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI          Pengetua
                        SMK Raja Perempuan, Ipoh
                     15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:105
posted:11/25/2011
language:Malay
pages:15