BORANG PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

Document Sample
BORANG PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI Powered By Docstoc
					          BORANG PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

Borang-borang di bawah:

  1. Boleh diubah suai mengikut kehendak sekolah tanpa menggugurkan maklumat yang
   diperlukan. Walau bagaimanapun, label LAMPIRAN perlu ada di setiap borang.

  2. Boleh dibuat dalam bentuk potrait atau landscape

  3. Maklumat yang tidak berkaitan boleh dipadam
                                                      LAMPIRAN A1

       JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
                 SEKOLAH RENDAH

1   GK Pentadbiran
2   GK HEM
3   GK Kokurikulum
4   GK Petang

*   Nama guru perlu dicatatkan di dalam ruangan di atas.

                          GK                      GPK KO
                                     GK                  GK
 M    TARIKH    GURU BESAR        PENTAD                     KURIKULUM
                                     HEM                 PETANG
                         BIRAN
 1
 5
 9                                   (PAGI)                (PETANG)
 13
 17
 2
 6
 10                                               (PAGI)    (PETANG)
 14
 18
 3
 7
 11                                   (PAGI)                (PETANG)
 15
 19
 4
 8
 12                                               (PAGI)    (PETANG)
 16
 20


* PerancaNgan di dalam borang di atas perlu disediakan sehingga minggu terakhir persekolahan
** Masukkan nama Guru yang dicerap.
                                                        LAMPIRAN A1
           JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
                    SEKOLAH RENDAH
     KUMPULAN A       KUMPULAN B          KUMPULAN C         KUMPULAN D        KUMPULAN E

1    GK Pentadbiran    Senarai guru sesi pagi    Senarai guru sesi    Senarai guru sesi pagi   Senarai guru sesi pagi
2    GK HEM                      pagi
3    GK Kokurikulum
               Senarai guru sesi      Senarai guru sesi    Senarai guru sesi     Senarai guru sesi
4    GK Petang
               petang.           petang          petang           petang

*    Nama guru perlu dicatatkan di dalam ruangan di atas.
Contoh (a)

M     TARIKH     GURU BESAR    PK PENTADBIRAN        PK HEM        PK KOKURIKULUM     PK PETANG
   1    06JAN
   5   02 FEB
               A
   9   03 MAC                   C            D          E (PAGI)      E (PETANG)
               B
  13   07 APR
  17   05 MEI
   2   13 JAN
   6   10 FEB      A
  10   10 MAC      C            D            E          B (PAGI)      B (PETANG)
  14   14 APR
  18   12 MEI
   3   20 JAN
   7   17 FEB
               A
  11   24 MAC                   E            B          C (PAGI)      C (PETANG)
               D
  15   21 APR
  19   19 MEI
   4   27 JAN
   8   24 FEB      A
  12   31 MAC      E            B            C          D (PAGI)      D (PETANG)
  16   28 APR
  20   26 MEI

* Perancagan di dalam borang di atas perlu disediakan sehingga minggu terakhir persekolahan
Contoh (b) – Untuk sekolah yang jumlah gurunya sedikit

     MINGGU           TARIKH                          DISEMAK OLEH
       1             06JAN
       5            02 FEB
       9            03 MAC                          GURU BESAR
       13            07 APR
       17            05 MEI
       2            13 JAN
       6            10 FEB
                                               GK PENTADBIRAN
       10            10 MAC
       14            14 APR
       18            12 MEI
       3            20 JAN
       7            17 FEB
       11            24 MAC                          GK HEM
       15            21 APR
       19            19 MEI
       4            27 JAN
       8            24 FEB
       12            31 MAC                         GK KOKURIKULUM
       16            28 APR
       20            26 MEI

* Perancangan di dalam borang di atas perlu disediakan sehingga minggu terakhir persekolahan

* Semua RPP guru kanan tetap disemak oleh Guru Besar setiap minggu.
                                                                                                                            LAMPIRAN A2

             REKOD SEMAKAN MAKLUMAT ASAS
          DALAM REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
 * Disemak oleh Pengetua/ Guru Besar sahaja
  Semakan tersebut hendaklah disempurnakan                                                     selengkapnya                                 oleh               Guru                   Besar
  sebelum berakhirnya bulan Februari.
                                                                                                                                        RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
                                                   SENARAI BUKU RUJUKAN GURU
                                                                                                                                                      (IKUT FORMAT HEAD COUNT 3)
                                                                            MAKLUMAT-MAKLUMAT GURU
                                      SENARAI BUKU TEKS MURID
                                                                                                                                                       REKOD PENCAPAIAN MURID
                         PELAJARAN DAN TKN YANG
                         NAMA GURU, KELAS, MATA
                                                                                        JADUAL WAKTU & ANALISIS


                                                                                                     PENGGAL PERSEKOLAHAN
                                                                                                                            KONTRAK LATIHAN MURID
                                                                                                                 RANCANGAN PELAJARAN
                                                                                                                                                                     CATATAN KEHADIRAN
                                                                 KALENDAR SEKOLAH
                 KULIT HADAPAN
                  NAMA GURU:
                                                                                                                                                                      MESYUARAT
                                                                                                                   TAHUNAN
                             DIAJAR
BIL     NAMA GURU
Tandakan √ sekiranya item tersebut telah dilengkapkan.
Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap, sila serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan.
Catatkan item yang minta dilengkapkan di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan
disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran. Pastikan semua guru telah
melengkapkan semua item semasa pemantauan dibuat oleh JPN/ PPD.
                                                        LAMPIRAN A3

          REKOD SEMAKAN MINGGUAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Nama Pentadbir: ............................................................  Jawatan: .............................................
Bulan: ...................................
                                TARIKH                          TANDAKAN
                               SERAHAN                           √ JIKA
                                              CATATAN            TEGURAN
BIL          NAMA GURU                              (JIKA ADA)            TELAH
                                                             DIPATUHI
   1. Sekiranya ada maklumat yang tidak lengkap/ salah, sila serahkan Lampiran A4 kepada
     guru berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan disimpan
     di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran.
   2. Sekiranya ada guru yang tidak menghantar RPP tanpa sebab, sila serahkan Lampiran A4
     kepada guru berkenaan. Buat teguran di ruangan memo. Salinan Lampiran A4 berkenaan
     disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan satu salinan
     dihantar kepada Penyelia Sekolah Rendah..
                                                                  LAMPIRAN A4

                 MEMO SEMAKAN REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Satu salinan disimpan di dalam Fail Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran.

Nama Guru: ............................................................                     Tarikh: ...............................

Sila ambil tindakan atas perkara berikut:

        Hantar Rekod Pengajaran & Pembelajaran anda. (satu salinan dihantar kepada
        Penolong PPD Pengurusan Sekolah)


        Lengkapkan maklumat asas berikut:

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................


        Lengkapkan penulisan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format.

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................

        ............................................................................................................................................
Tandatangan Pentadbir dan Cap Jawatan: ..................................................
                                     LAMPIRAN B1

     JADUAL AGIHAN PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


BIL    NAMA GURU     JAN  FEB  MAC  APR  MEI   JUN  JUL  OGOS   SEP
Seorang guru dicerap sekurang-kurangnya dua kali setahun
Catatkan jawatan pentadbir yang membuat pencerapan:
GB (Guru Besar), GK (GK Pentadbiran), GKH (GK HEM), GKKK(GK  Kokurikulum),  GKP  (GK
Petang.
                                        LAMPIRAN C1

         JADUAL AGIHAN SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID


BIL  PENGURUSAN    FEB   MAC    APR   MEI   JUN    JUL   OGOS   SEP

 1  GURU BESAR


 2  GK
   PENTADBIRAN

 4  GK HEM


 5  GK
   KOKURIKULUM

   GK PETANG
 6Catatkan mata pelajaran dan kelas buku latihan yang perlu dihantar kepada pihak pengurusan.
Semua buku latihan murid perlu dihantar kepada pihak pengurusan.
                                                                LAMPIRAN C2
              REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID

Borang ini dihantar bersama Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran VI)

BAHAGIAN A (diisi oleh guru mata pelajaran)

Nama Guru : .........................................................................         Tingkatan/ Tahun: .....................

Mata Pelajaran: ............................................ Jumlah Murid: ............... Jumlah Buku Dihantar: ..........

                                                                           CATATAN
                                                                          (jika kurang
                 JUMLAH LATIHAN MENGIKUT KONTRAK SEHINGGA
     JENIS/ TAJUK BUKU                                JUMLAH SEBENAR LATIHAN YANG DIBUAT             daripada
 BIL                    TARIKH BUKU DIHANTAR
       LATIHAN                                                                 kontrak
                                                                            latihan)
                                     LAIN-LAIN                         LAIN-LAIN
                  OBJEKTIF    STRUKTUR   ESEI           OBJEKTIF    STRUKTUR    ESEI
                                    (NYATAKAN)                         (NYATAKAN)
BAHAGIAN B (diisi oleh penilai)
Panduan skala: 1 – Lemah     2 – Sederhana                     3 – Baik            4 – Cemerlang
Tandakan √ pada ruang berkenaan.
   JENIS/ TAJUK BUKU
BIL     LATIHAN
      BUTIRAN       1 2 3 4 1                    2    3     4   1    2  3   4   1     2   3    4
 1
     Jumlah Kerja Pelajar
 2
     Kesempurnaan Kerja
     Mutu Kerja
 3    (Kebersihan/
     Kekemasan)
     Pemeriksaan Guru
 4
     (Berterusan/ Ketelitian)
     Tindak Ikut
 5    (Pembetulan
     Kesalahan)
     Sistem Kerja
 6    Cara menulis tajuk,
     tarikh dsbnya

CATATAN/ ULASAN PENILAI:
Tarikh: .......................................     Tandatangan Penilai & Cap Jawatan: ........................................

    1. Satu salinan diserahkan kepada guru berkenaan
    2. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Kekerapan Latihan Murid
                                       LAMPIRAN D1

             JADUAL AGIHAN PEMANTAUAN PRESTASI MURID

BIL  PENGURUSAN     TAHUN     KUMPULAN
   PENGETUA/
 1
   GURU BESAR
   PK
 2
   PENTADBIRAN
 4
   PK HEM
   PK
 5
   KOKURIKULUM
 6
   PK PETANG

Kumpulan merujuk kepada kumpulan cemerlang, sederhana, galus, harapan dan sebagainya
seperti yang ditetapkan oleh sekolah dalam head count. Pembahagian kumpulan dan
pelaksanaannya terpulang kepada pihak sekolah. Keutamaan diberikan kepada kelas peperiksaan.
                                                                                  LAMPIRAN D2
                                         REKOD BIMBINGAN PRESTASI MURID
Nama Pentadbir: .........................................................       Jawatan: ....................................................
Tingkatan/ Tahun Murid Yang Dipantau: ..................                Kumpulan Murid: ........................................

Jadual Kehadiran Murid: (Sila catatkan tarikh kehadiran dan minta murid menurunkan tandatangan).
                             JAN        FEB    MAC       APR        MEI       JUN    JUL  OGOS    SEP
BIL         NAMA MURID
Laporan:

Perjumpaan   Tarikh                          Laporan & Tindakan

 Pertama


 Kedua


 Ketiga


 Keempat


 Kelima


 Keenam


 Ketujuh


 Kelapan


Kesembilan


  1. Kepilkan borang head count 4 yang kemas kini (selepas setiap peperiksaan) bersama borang ini.
  2. Borang ini disimpan di dalam fail Pemantauan Prestasi Murid.
                                  LAMPIRAN E1
          JADUAL AGIHAN TUGAS PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH

BIL  PENGURUSAN    JAN  FEB  MAC  APR  MEI  JUN  JUL  OGOS   SEP

   PENGETUA/
 1
   GURU BESAR 2  GK
   PENTADBIRAN


 4  GK HEM   GK
 5
   KOKURIKULUM 6  GK PETANG
                                                                    LAMPIRAN E2

                   REKOD PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH

NAMA PENTADBIR: .........................................................              JAWATAN: .....................................

NAMA GURU TKN./ GURU DARJAH: ........................................................................................................

TINGKATAN/ TAHUN: .................................... TARIKH: .......................... MASA: .................................
                                   SEDERHANA


                                             AMAT BAIK
                               LEMAH
                                                        CATATAN & TINDAKAN
                                         BAIK
BIL            PERKARA                                         (JIKA ADA)


    Perabot/ Meja dan Kerusi Guru/ Meja
 1   dan Kerusi Murid
    Ada, tersusun kemas, bersih, berfungsi
    Papan Hitam/ Papan Putih/ Skrin
 2   Bersih semasa tidak digunakan,
    berfungsi
    Tingkap
 3
    Bersih, cermin tingkap cukup, tidak rosak
    Papan Kenyataan/ Sudut Bacaan/
    Sudut Pameran
 4
    Dihiasi dan kemas, tidak rosak, ada
    maklumat terkini
    Kipas/ Lampu
 5
    Tiada sawang, berfungsi
    Penyapu, Bakul sampah, Penyodok
    sampah, bulu ayam
 6
    Tersusun kemas, tiada sampah yang
    bertimbun, bilangan mencukupi,berfungsi
    Lantai
 7
    Bersih
    Siling
 8   Tiada sawang
    Koridor
 8   Bersih, bahan tidak berkenaan tidak
    diletakkan di koridor
    Proses Pengajaran & Pembelajaran
 9   Guru mata pelajaran/ guru ganti ada,
    Proses P & P berjalan, Kawalan Kelas

Tandakan √ di petak berkenaan.

Tandatangan, Nama Pemantau: ..............................................
dan cap jawatan


   1. Satu salinan diserahkan kepada Guru Tingkatan/ Guru Darjah berkenaan
   2. Satu salinan disimpan di dalam Fail Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah
                                                                             LAMPIRAN F
               RUMUSAN BULANAN PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI
BULAN: .................................
1.     Rumusan Bulanan

                      PEMANTAUAN                       PEMANTAUAN
                                    PEMANTAUAN                       PEMANTAUAN         PEMANTAUAN
                        REKOD                         SEMAKAN
                                    PEMBELAJARAN                      PRESTASI MURID       PENGURUSAN
                      PENGAJARAN &                       KEKERAPAN
                                    & PENGAJARAN                                    BILIK DARJAH
                      PEMBELAJARAN                      LATIHAN MURID
                                                        JUMLAH YANG
                                                                      JUMLAH YANG
                                                                                    JUMLAH YANG
                            JUMLAH YANG
                                          JUMLAH YANG
BIL     PEMANTAU
                      SEPATUTNYA
                                    SEPATUTNYA
                                                 SEPATUTNYA
                                                                SEPATUTNYA
                                                                             SEPATUTNYA
                             DIIPANTAU
                                           DIPANTAU
                                                         DIPANTAU
                                                                       DIPANTAU
                                                                                     DIPANTAU
                                                  JUMLAH
                       JUMLAH
                                     JUMLAH
                                                                 JUMLAH
                                                                              JUMLAH
     Pengetua/ Guru
 1
     Besar
     GK
 2
     Pentadbiran
     GK
 4
     HEM
     GK
 5
     Kokurikulum
     GK
 6
     Petang
Jika pihak pengurusan tidak membuat pemantauan, sila nyatakan sebabnya. Contoh: CB (cuti belajar), CS (cuti
sakit), BK (berkursus), BT (bertukar) BS (bersara) dan sebagainya. Sesuaikan borang di atas dengan jawatan
pengurusan yang terdapat di sekolah
2. SENARAI GURU YANG TIDAK MENGHANTAR RPP TANPA SEBAB
        SECARA BERKALA                    TINDAK IKUT               SECARA TEKAL                TINDAK IKUT
3. DAPATAN KESELURUHAN PEMANTAUAN BULANAN DIBINCANGKAN DALAM MESYUARAT
   BIL                MESYUARAT                                                TARIKH
   1    Mesyuarat Guru
   2    Mesyuarat Panitia
   3    Mesyuarat JK Kurikulum
   4    Mesyuarat Pengurusan Sekolah
   5    Taklimat Mingguan (jika ada)
Borang ini disimpan di Fail Induk.
Salinan minit mesyuarat berkenaan dikemukakan semasa pemantauan.
                                                             LAMPIRAN G

                           BORANG KONTRAK LATIHAN MURID

   1. Salinan borang ini diletakkan di dalam Rekod Pengajaran & Pembelajaran.
   2. Salinan borang ini diserahkan bersama-sama buku latihan murid kepada pentadbir sekolah untuk
    pemantauan.

NAMA GURU: ....................................................... MATA PELAJARAN: ............................. TKN./ TAHUN: ...........

                                 BILANGAN            JUMLAH SOALAN
 TARIKH                 TAJUK            SET                           LAIN-LAIN
                                        OBJEKTIF    STRUKTUR     ESEI    (NYATAKAN)
                                  LATIHAN
Pengesahan oleh: ..................................................
Tandatangan dan Cap Jawatan Ketua Panitia (jika ada)

Nama :.........................................................
                                          LAMPIRAN IX

         SENARAI SEMAK PERSEDIAAN PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI
                  (disediakan pada awal tahun)
              Borang ini dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah
            pada atau sebelum 31 Mei secara pos/ serahan tangan.

Makumat Sekolah

Nama Sekolah

Daerah

Sesi Persekolahan            Satu Sesi

Lokasi                   Bandar

Jenis Sekolah           SMK        SMKA

Gred Sekolah              A       B

Bilangan Guru

Bilangan Murid                    Sekolah Rendah
                Prasekolah
                Pendidikan Khas
                Tahun 1
                Tahun 2
                Tahun 3
                Tahun 4
                Tahun 5
                Tahun 6

                Jumlah

Nama Pengetua/ Guru Besar

No. Telefon

Alamat E-mel

Pengurusan Fail GKB                Fail            Penyelaras
                Fail1 (Fail Induk)
                Fail 2 (Pemantauan RPP)
                Fail 3 (Pemantauan P & P)
                Fail 4 (Pem. Semakan Kekerapan Lat. Murid)
                Fail 5 (Pemantauan Prestasi Murid)
                Fail 6 (Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah)

Tarikh Taklimat PKB kepada semua guru
                                                  TANDAKAN
BIL                      SENARAI ITEM                       √

  1   Pihak sekolah menubuhkan Jawatankuasa Kerja PKB
     Dokumen PKB telah dimuat turun
  2

  3   Buku PKB telah dicetak (disimpan di dalam Fail Induk)

  4   Salinan buku PKB telah diedarkan kepada semua pentadbir sekolah

  5   Borang PKB telah dicetak dan diedarkan kepada semua pentadbir sekolah

  6   Keenam-enam fail PKB telah disediakan selengkapnya dan berlabel

  7   Jadual pemantauan bagi kelima-lima elemen PKB telah disediakan.

  8   Masukkan “fail divider” untuk mengasingkan dokumen bagi tahun yang berbeza.

  9   Fail Induk telah dilengkapi dengan kertas minit (berkaitan surat-menyurat)
     Masukkan “fail divider” bagi mengasingkan dokumen pentadbir yang berbeza di dalam
10    semua fail.

11    Taklimat PKB telah diberikan kepada semua guru

12    Tanggungjawab pengurusan fail PKB telah diagihkan kepada pentadbir

13    Tugasan pemantauan telah diagihkan kepada semua pentadbir
     Borang Rekod Semakan Kekerapan Latihan Murid (Lampiran C2) telah diagihkan kepada
14    semua guru
     Borang HC 4 telah diberikan kepada semua pentadbir berdasarkan kumpulan yang
15    dipantau (keutamaan kepada kelas peperiksaan sahaja)

16    Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G) telah diberikan kepada semua guru

17    Jumlah latihan dalam Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G) telah disemak dan
     disahkan oleh Ketua Panitia
     Rancangan Pelajaran Tahunan ditulis mengikut format dan mengambil kira takwim
18    sekolah tahun semasa.

19    Format penulisan “Refleksi” dan “Catatan” telah dimaklumkan kepada guru.
20    Borang-borang berikut telah dihantar ke Urus Setia PKB melalui pos/ serahan tangan pada
     atau sebelum ..................................
     a) Jadual Agihan Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran A1)
     b) Jadual Agihan Pencerapan Pengajaran & Pembelajaran (Lampiran B1)
     c) Jadual Agihan Semakan Kekerapan Latihan Murid (Lampiran C1)
     d) Jadual Agihan Pemantauan Prestasi Murid (Lampiran D1)
     e) Jadual Agihan Tugas Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah (Lampiran E1)
     f) Borang Senarai Semak Persediaan Pemantauan Kurkulum Berkualiti (Lampiran X)

*    Salinan lampiran ini disimpan di dalam Fail Induk.
                                                LAMPIRAN X

      SENARAI SEMAK PEMANTAUAN KENDIRI PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI
                   (setiap bulan)

                                                TANDAKAN
BIL                     SENARAI ITEM                      √
 1  Pemantauan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
    i.  RPP disemak oleh pentadbir
    ii. Catatkan bukti semakan RPP dalam Lampiran A3 (setiap pentadbir menggunakan
       borang yang berbeza)
    iii. Serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan sekiranya ada kesilapan dalam
       penulisan RPP (salinan A4 tersebut disimpan di dalam fail Pemantauan Rekod
       Pengajaran dan Pembelajaran)
    iv. Serahkan Lampiran A4 kepada guru berkenaan sekiranya RPP tidak dihantar tanpa
       sebab (satu salinan A4 berkenaan disimpan di dalam fail Pemantauan Rekod
       Pengajaran dan Pembelajaran dan satu salinan lagi dihantar ke PPD). Selepas memo
       yang ketiga, keluarkan surat tunjuk sebab (satu salinan dihantar ke PPD)
    v. Semua Lampiran A2, A3 dan A4 disimpan di dalam fail selepas selesai pemantauan
    vi. Semakan maklumat asas RPP dibuat sebelum berakhir bulan Februari. Guru Besar
       menurunkan tandatangan dan cap jawatan di setiap item yang disemak.
2   Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran
    i.  Pemantauan di dalam bilik darjah sepenuhnya mengikut jadual
    ii. Isi maklumat dalam Lampiran B2 (termasuk bahagian “catatan” ). Tandatangani dan
       turunkan cap jawatan di lampiran tersebut.
    iii. Berbincang dengan guru berkenaan hasil pemantauan (kekuatan dan kelemahan)
    iv. Serahkan lampiran tersebut kepada guru berkenaan.
    v. Guru berkenaan mengkokotkan/ menyimpan Lampiran B2 di dalam RPP
    vi. Isi butiran pencerapan di dalam RPP guru berkenaan.
    vii. Semua salinan Lampiran B2 disimpan di dalam fail selepas pemantauan
    viii. Data pemantauan P&P semua guru bagi bulan berkenaan dikumpul dan di-e-mel
       (rujuk alamat e-mel di muka surat 7) pada atau sebelum 7 hari bulan
3   Pemantauan Kekerapan Latihan Murid
    i.  Guru menghantar semua buku latihan mengikut jadual bersama-sama Lampiran C2
       dan Borang Kontrak Latihan Murid (Lampiran G)
    ii. Pentadbir memilih sekurang-kurangnya lima buah buku untuk dipantau.
    iii. Isi maklumat di Lampiran C2 (termasuk bahagian “catatan”). Tandatangani dan
       turunkan cap jawatan di lampiran tersebut.
    iv. Berbincang dengan guru berkenaan hasil pemantauan (kekuatan dan kelemahaan)
    v. Serahkan lampiran tersebut kepada guru berkenaan.
    vi. Semua salinan Lampiran C2 disimpan di dalam fail selepas pemantauan
4   Pemantauan Prestasi Murid
   i.   Mengadakan perjumpaan dengan kumpulan murid berkenaan sekurang-kurangnya
       sekali sebulan (kumpulan murid yang sama di kelas peperiksaan)
   ii.  Minta murid yang hadir menandatangani kehadiran di borang Lampiran D2
   iii. Catat laporan di Lampiran D2
   iv. Simpan Lampiran D2 di dalam fail selepas perjumpaan dengan murid
5   Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah
    i.  Pantau bilik darjah mengikut jadual
    ii. Catatkan hasil dapatan di borang Lampiran E2
    iii. Tandatangani borang tersebut dan serahkan kepada guru kelas berkenaan
    iv. Simpan Lampiran E2 di dalam fail selepas pemantauan
   Rumusan Bulanan Pemantauan Kurikulum Berkualiti
6   i.  Berbincang hasil pemantauan kelima-lima item (kekuatan dan kelemahan) di
       mesyuarat pengurusan sekolah/ mesyuarat jawatankuasa kurikulum sekolah/
       mesyuarat panitia/ mesyuarat guru. (Rujuk contoh di Lampiran VII)
    ii. Isi maklumat di Lampiran F
    iii. Simpan Lampiran F di Fail Induk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:747
posted:11/24/2011
language:Malay
pages:22