Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ASSALAMUALAIKUM SELAMAT DATANG KE SLOT by ug3b8giM

VIEWS: 18 PAGES: 37

									ASSALAMUALAIKUM
 KANDUNGAN
 ARAHAN
KESELAMATAN
1. TAFSIRAN
2. ANCAMAN &
  TANGGUNGJAWAB
3. KESELAMATAN
  FIZIKAL
4. KESELAMATAN
  DOKUMEN
5. KESELAMATAN
  PERIBADI
6. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 MAKLUMAT RASMI
Pengetahuan mengenai perkara rasmi,
walau bagaimana sekali pun
diperolehi termasuk :-

  •Jenis atau kandungan apa-apa
  dokumen rasmi atau sebagainya

  •Jenis, kegunaan dan komposisi
       bahan-bahan

    •Kaedah-kaedah, cara
  menghasilkan serta teknik-teknik
  dan proses yang akan digunakan
     untuk pengeluaran.

   •Proses saintifik terutama
  berkenaan dengan pembuatan
   senjata dan kelengkapan.

  •Butir-butir kegiatan rasmi yang
    diperolehi secara lisan.
  BAHAN RASMI

Apa-apa kelengkapan, ciptaan @
 benda yang digunakan untuk
    kegunaan rasmi.
   RAHSIA RASMI
Apa-apa suratan yang dinyatakan di
   dalam jadual dan apa-apa
  maklumat dan bahan-bahan
   berhubung dengannya dan
 termasuk apa-apa suratan rasmi,
 maklumat dan bahan-bahan lain
sebagaimana yang boleh dikelaskan
  Rahsia Besar, Rahsia Sulit dan
  Terhad mengikut mana yang
 berkenaan oleh seorang Menteri,
Menteri Besar, Ketua Menteri atau
 mana-mana pegawai awam yang
  dilantik mengikut Seksyen 2B.
  DOKUMEN RASMI
  Apa-apa jenis maklumat yang
tercatat berkenaan dengan perkara-
   perkara rasmi termasuk :-

  1. Perkara yang bertulis,
   bertaip, bertulis trengkas,
    disalin, berstensil dan
    bercetak juga draf dan
    buangan perkara itu.


   2. Fotograf, foto salinan,
    pelan cetak, negatif foto,
    filem, jalur suara dan
        rakaman
3. Pelan, pelan lakar, lukisan,
   gambarajah, peta dan
    aneka jenis carta.


 4. Huruf cetak, huruf cetak
  atur, blok litografer, acuan,
   stensel, proses plat dan
    lain-lain alat yang
  digunakan untuk membuat
  dokumen-dokumen rasmi.
 RAHSIA BESAR

 Dokumen rasmi, maklumat
rasmi dan bahan-bahan rasmi
  yang jika didedah tanpa
kebenaran akan menyebabkan
 kerosakan yang amat besar
   kepada Malaysia.
   RAHSIA

Dokumen rasmi, maklumat
 rasmi dan bahan-bahan
   rasmi yang jika
  didedahkan tanpa
   kebenaran akan
   membahayakan
  keselamatan negara
 menyebabkan kerosakan
besar kepada kepentingan
 atau martabat Malaysia
atau memberi keuntungan
 besar kepada sesebuah
    kuasa asing.
    SULIT
Dokumen rasmi, maklumat
 rasmi dan bahan-bahan
   rasmi yang jika
   didedahkan tanpa
kebenaran walaupun tidak
   membahayakan
keselamatan negara, tetapi
   memudaratkan
kepentingan atau martabat
 Malaysia atau kegiatan
  kerajaan atau orang
 perseorangan atau akan
 menyebabkan keadaan
memalukan atau kesusahan
 kepada pentadbiran atau
  akan menguntungkan
    kuasa asing.
   TERHAD

Dokumen rasmi, maklumat
rasmi selain daripada yang
 diperingkatkan rahsia
 besar, rahsia atau sulit
 tetapi perlu diberi tahap
   perlindungan.
 TANDA PERINGATAN
DOKUMEN TERPERINGKAT
    Rahsia @ Sulit

 “ Dokumen ini adalah hak
    milik Kerajaan
  Malaysia/Negara dan
   dimaksudkan bagi
    makluman.

     Terhad

   “ Maklumat yang
   terkandung dalam
  dokumen ini tidak boleh
   diberitahu secara
 langsung @ tidak kepada
 akhbar atau sesiapa yang
   tidak dibenarkan.
  ANCAMAN &
 TANGGUNGJAWAB
Langkah-langkah keselamatan
 yang berkesan;
 a. Arahan senang difahami.
b. Setiap orang benar –benar faham
  keperluan arahan
c. Laksanakan penguatkuasaan dengan
  tegas hingga dihormati dan menjadi

 perkara biasa  .
  ANCAMAN KEPADA
   KESELAMATAN

   PUNCA ANCAMAN

    1. SUBVERSIF
 Kegiatan yang dijalankan oleh
 pertubuhan/perseorangan tidak
  sampai kepada peperangan

      2. ESPIONAJ
 Kegiatan memperolehi perkara
 terperingkat secara tersembunyi
   bertujuan memudaratkan
  keselamatan dan kepentingan
        negara.

      3. SABOTAJ
Perbuatan bertujuan menyebabkan
    kerosakan fizikal
KELEMAHAN MANUSIA
a.  Suka menunjuk-nunjuk.
b.  Cuai mematuhi arahan,
c.  Tidak cermat bila bercakap
d.  Ketagih dadah/arak

e.  Terdesak dan menjadi sasaran
   pemerasan akibat hutang,
   rasuah sek dsb
  KESELAMATAN
   FIZIKAL

• LANGKAH- LANGKAH
 MENCEGAH
 PENCEROBOHAN
 KAWASAN:
• a. Pagar keselamatan &
   Lampu Keselamatan.
 b. Pengawal Keselamatan
 c. Papan kenyataan di lokasi
   yang sesuai.
 d. Sistem Pas Keselamatan.
CEGAH CEROBOH
 BANGUNAN

a. Hadkan jalan keluar/ masuk &
  kaunter.
b. Sedia & kukuhkan tingkap,
  pintu. Adakan kunci
  keselamatan.
c. Kukuhkan dinding & siling.
d. Adakan alat pengalisan bunyi,
  penggera ceroboh atau lain-lain
  teknik elektronik.
e. Bilik khas pelawat.
f. Wujudkan perkhidmatan
  pengawal keselamatan.
 PERATURAN
KAWALAN KUNCI
 KESELAMATAN
a. Pegawai Keselamatan Jabatan
bertanggungjawab keatas semua
perkara berkaitan kunci dan
menyelenggara sebuah buku daftar
kunci, mengemaskini dan buat
audit.
b. Penjawat awam
bertanggungjawab keatas kunci
yang diamanahkan.
c. Peti Keselamatan diadakan
untuk simpan kunci tidak dipakai
&pendua.
d. Tidak boleh dilabel, ditanda
alamat pengguna, dirangkaikan
dengan anak kunci persendirian.
e. Anak kunci pendua tidak boleh
dibuat tanpa kebenaran.
Peraturan Kawalan
Kunci - sambungan
 f. Sistem Kunci Induk atau Induk
 Kecil boleh diwujudkan.
 g. Peraturan Anak kunci pendua
 bilik kebal serta peti besi dipatuhi
 seperti AP135 mengenai
 penyimpanannya kecuali
 dipersetujui.
 h. Peti keselamatan yang dipasang
 dengan kunci tatakira tentukan;
   *   Tukar setiap tahun @
 Bertukar @ disyaki telah diketahui.
   *   Tuliskan No. tatakira atas
 kertas dan masukkan dalan sampul
 surat yang dimeteri dan ditanda
 RAHSIA BESAR’& hantarkannya ke
 KPKK Malaysia.
 i. Serah balik semua kunci bila
 bertukar/berhenti/pencen.
KAWALAN MESIN
 PENYALIN
a. Lantik pegawai bertanggungjawab
  & adakan buku daftar
  penggunaan.
b. Simpan mesin dalam bilik
  berkunci.
c. Staf yang ekses kepada perkara
  terperingkat sahaja boleh
  ditugaskan untuk membuat
  salinan dokumen berkenaan.
d. Jumlah salinan yang diluluskan
  sahaja, lebihan/rosak
  dibinasakankan.
e. Semak daftar untuk pastikan
  semua salinan dokumen
  terperingkat dibuat ikut peraturan.
f. Penyelewengan & salahguna
  mesin dilaporkan kepada Ketua
  Jabatan.
KESELAMATAN DOKUMEN

 TUGAS & TANGGUNGJAWAB
  PENDAFTAR RAHSIA
1.  Simpan satu rekod tidak
   rendah dari SULIT
2.  Terima & Proses Dokumen
   terperingkat serta edarkan
   kepada semua pegawai yang
   berkenaan.
3.  Pastikan di hantar dengan
   selamat, pastikan menerima
   akuan terima.
4.  Selenggara satu sistem
   pergerakkan fail terperingkat
   dan direkodkan.
5.  Bertanggungjawab sepenuhnya
   kepada Ketua Jabatan
   termasuk penyimpanan.
     SEKSYEN 17A
 PEMBELAAN SEDIA ADA KEPADA
    PEGAWAI AWAM

Mana-mana orang yang dituduh dengan
 apa-apa kesalahan di bawah Akta ini
  tidaklah boleh disabitkan jika dia
membuktikan yang dia melakukan mana-
 mana perkara itu dalam menjalankan
 tugas rasminya atau dengan kuasa
       sepatutnya.


     SEKSYEN 8 (2) (BARU)
       PENALTI
 Jika seseorang menerima atau memberi
  sesuatu rahsia rasmi dan bersalahan
dengan Akta ini, maka kesalahannya boleh
 dihukum dengan penjara selama tempoh
 tidak kurang daripada satu tahun tetapi
    tidak lebih dari tujuh tahun.
JENIS DOKUMEN RASMI
 TERBAHAGI KEPADA DUA :

    1. DOKUMEN
     TERPERINGKAT
  -  Dokumen rasmi yang
   mengandungi maklumat
   rasmi terperingkat dan
   ditanda dengan peringkat
     keselamatannya.

  2.  DOKUMEN TIDAK
     TERPERINGKAT
  -   Dokumen rasmi yang
    mengandungi maklumat
   rasmi tetapi tidak bertanda
     dengan peringkat
  keselamatan. Walaupun tidak
   terperingkat tetapi sebagai
   “Hak Kerajaan” perlu diberi
       perlindungan.
  WARNA KULIT FAIL


RAHSIA -  Warna kuning
BESAR   berpalang merah di luar,
         hadapan dan
belakangRAHSIA-  Warna merah
      jambu dengan berpalang
         merah di luar,
hadapan        dan belakang

SULIT-   Warna hijau

TERHAD-  Warna putih
   TANDA KESELAMATAN
1.  DOKUMEN KEKAL BERJILID
   HURUF CERAI ATAU COP
   HURUF BESAR 7mm
   - sebelah luar kulit hadapan dan
    belakang
   - di muka tajuk
   - di muka surat pertama dan
    penghabisan
   - penjuru kiri sebelah atas dan
    penjuru kanan

2.  DOKUMEN TIDAK KEKAL
   BERJILID
   Dicop, ditaip atau ditulis dengan
   huruf besar di penjuru kiri sebelah
   atas dan penjuru kanan sebelah
   bawah

3.  LUKISAN, TEKAPAN, NEGATIF
   FOTO DAN GAMBAR
   Di sebelah belakang
PENGHANTARAN DOKUMEN
  TERPERINGKAT

1.  Jabatan yang menghantar
   dokumen terperingkat hendaklah
   mendapatkan satu resit akuan
   terima. Borang jadual LG.
2.  Semak borang jadual pastikan
   resit diterima semula
3.  Hantar melalui peti atau beg
   berkunci
4.  Hantar melalui sistem dua lapis
   sampul surat
5.  Hantar melalui Utusan Selamat
6.  Hantar melalui A.R. Berdaftar
7.  Ke luar negeri – melalui
   Pendaftaran Rahsia, Kementerian
   Luar Negeri
      KEHILANGAN
HENDAKLAH:

1.  Cari dengan segera
2.  Laporkan kepada Ketua Jabatan
3.  Laporkan kepada Pegawai
   Keselamatan Kerajaan dalam
   masa 24 jam. Sertakan:
   - taksiran bahaya dari segi
    keselamatan
   - pandangan Ketua Jabatan
   - Syor Ketua Jabatan

   Pegawai Keselamatan:
   - Taksiran risiko dari segi
    keselamatan
   - Tindakan menyelamat dan
    pembetulan

4.  Laporkan kepada Polis jika
   terdapat salah laku atau jenayah
           KAWALAN

 KESELAMATAN PERIBADI :

    1.    UNDANG-UNDANG
   -     Akta Rahsia Rasmi 1972
   -     Akuan Penjawat Awam
    -     Langkah berjaga-jaga

2.     TAPISAN KESELAMATAN
-     Tapisan Keselamatan Kasar.
-     Tapisan Keselamatan Halus

        3.   PENDIDIKAN
           -  Kursus

      4.   PRINSIP “PERLU
          MENGETAHUI”
   -     Langkah berjaga-jaga
      -   Pengasingan tempat
KECUAIAN DAN KELALAIAN
 YANG KERAP BERLAKU

  1. Bercakap mengenai
   perkara terperingkat
     melalui telefon.

  2. Bercakap mengenai
   perkara terperingkat di
   tempat-tempat awam.

  3. Menyampaikan
  maklumat terperingkat
  kepada sahabat handai
   atau saudara mara.
 4.  Mengurus perkara
terperingkat dengan cara yang
tidak dibenarkan seperti gagal
   mematuhi peraturan
  menerima, memproses,
 menyimpan dan menghantar
  dokumen terperingkat.


 5.  Menyimpan perkara-
  perkara terperingkat di
 tempat yang tidak sesuai.


 6.  Gagal mengunci peti-
  peti keselamatan yang
mengandungi perkara-perkara
  terperingkat apabila
  meninggalkan pejabat.
7.  Memusnahkan buangan-buangan
   terperingkat dengan cara yang
    tidak dibenarkan atau cuai
      mengendalikannya.

   8.   Membenarkan orang yang
   tidak dibenarkan ekses mengurus
    perkara-perkara terperingkat.

   9.   Mendedahkan perkara-
    perkara terperingkat kepada
     orang-orang yang tidak
        dibenarkan
    (contoh : tidak menutup fail
    terperingkat bila ada tetamu)

    10.  Kecuaian pengawal-
     pengawal keselamatan
    menjalankan kewajipan.
KEGIATAN PENGINTIPAN

   Dengan Cara :-

1. Menyamar diri sebagai
   penjawat awam.

 2. Memasuki pejabat
 (Menceroboh) bagi tujuan
  mencuri, menyalin atau
   mengambil gambar.

3. Memintas, mencuri atau
   menyalin dokumen
  terperingkat semasa
  dalam perjalanan pos
    atau pembawa.
4. Memeras, mendesak atau
  memujuk orang-orang
  yang dibenarkan ekses
   kepada maklumat-
  maklumat terperingkat
  untuk mendapatkannya.

  5. Mencuri dengar
  percakapan telefon atau
  menggunakan alat-alat
   pandang dengar dan
  rakaman untuk mendapat
   maklumat-maklumat
     terperingkat.
    LAMPIRAN

a)  Contoh-contoh Peringkat
   Keselamatan :

• - Rahsia
• - Sulit
• - Terhad
  AKTA RAHSIA
   RASMI 1972
• Seksyen 7A – Kewajipan
        melapor.

• Seksyen 8 – Menyampai
       maklumat
       dengan
       salah.

• Seksyen 14 – Percubaan
        pengapian dan
        sebagainya.
       Lampiran

   PETI KESELAMATAN
     JENIS-JENIS PETI
     KESELAMATAN:

1.  Bilik kebal atau bilik kebal yang
   diubah suai
2.  Peti besi
3.  Kabinet keluli
4.  Almari keluli
5.  Peti yang dibuat bagi tujuan khas
6.  Peti atau beg berkunci

								
To top