ARAHAN PERKHIDMATAN by ug3b8giM

VIEWS: 88 PAGES: 37

									 ARAHAN PERKHIDMATAN


Kawalan Rahsia Kerajaan dan
  Keselamatan Pejabat
KAWALAN RAHSIA KERAJAAN

Memberi   perlindungan secukupnya
terhadap suratan dan maklumat rasmi
kerajaan dari:

• Dapat diketahui atau dilihat oleh
 orang-orang yang  tidak berhak
 mengetahui atau melihat
• Kebocoran
• Kecurian
• Kebakaran
      MAKLUMAT RASMI
Pengetahuan mengenai perkara rasmi, walau
bagaimana sekali pun diperolehi termasuk:

•  Jenis atau kandungan apa-apa dokumen
  rasmi atau sebagainya.
•  Jenis kegunaan dan komposisi bahan-bahan.
•  Kaedah-kaedah, cara menghasilkan serta
  teknik-teknik   dan  proses yang  akan
  digunakan untuk pengeluaran.
•  Proses saintifik terutama berkenaan dengan
  pembuatan senjata dan kelengkapan.
•  Butir-butir kegiatan rasmi yang diperolehi
  secara lisan.
      RAHSIA RASMI

Apa-apa suratan yang dinyatakan di dalam
jadual dan apa-apa maklumat dan bahan-
bahan berhubung dengannya dan termasuk
apa-apa suratan rasmi, maklumat dan
bahan-bahan lain sebagaimana yang boleh
dikelaskan RAHSIA BESAR, RAHSIA, SULIT
dan  TERHAD  mengikut  mana  yang
berkenaan oleh seorang Menteri, Menteri
Besar, Ketua Menteri atau mana-mana
Pegawai Awam yang dilantik mengikut
seksyen 2B.
      SEKSYEN 2B

“Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri
boleh melantik mana-mana Pegawai Awam
melalui  satu  perakuan  di  bawah
tandatangannya untuk mengelas apa-apa
suratan rasmi, maklumat rasmi atau bahan-
bahan sebagai RAHSIA BESAR, RAHSIA,
SULIT atau TERHAD mengikut mana yang
berkenaan”.
      DOKUMEN RASMI
Apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan
dengan perkara-perkara rasmi termasuk:-

1. Perkara yang bertulis, bertaip, bertulis
  trengkas, disalin, berstensil dan bercetak
  juga draf dan buangan perkara itu.
2. Fotograf, foto salinan, pelan cetak, negatif
  foto, filem, jalur suara dan rakaman.
3. Pelan, pelan lakar, lukisan, gambarajah, peta
  dan anika jenis carta.
4. Huruf cetak, huruf cetak atur, blok litografer,
  acuan, stensel, proses plat dan lain-lain yang
  digunakan    untuk   membuat   dokumen-
  dokumen rasmi.
     JENIS DOKUMEN RASMI
Terbahagi Kepada Dua:
1. Dokumen Terperingkat
  Dokumen   Rasmi  yang  mengandungi
  maklumat rasmi terperingkat dan ditanda
  dengan peringkat keselamatannya.
2. Dokumen Tidak Terperingkat
  Dokumen   Rasmi   yang  mengandungi
  maklumat rasmi tetapi tidak bertanda
  dengan peringkat keselamatan. Walaupun
  tidak terperingkat tetapi sebagai ‘Hak
  Kerajaan’ perlu diberi perlindungan.
PERINGKAT KESELAMATAN

Perkara-perkara  terperingkat,
hendaklah di peringkat seperti
berikut:

1.  Rahsia Besar
2.  Rahsia
3.  Sulit
4.  Terhad
          RAHSIA BESAR
Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan rasmi
yang jika didedah tanpa kebenaran akan menyebabkan
kerosakan yang amat besar kepada Malaysia.
Contoh:-
 (i)  Kertas-kertas Jemaah Menteri yang sangat penting
    mengenai dasar utama Kerajaan berkaitan perkara-
    perkara politik dan ekonomi;
 (ii)  Maklumat-maklumat yang sangat penting
    mengenai perancangan gerakan dan penempatan
    barisan peperangan angkatan tentera jika berlaku
    perang;
(iii)  Surat-menyurat dengan Kerajaan negara asing
    mengenai aspek perdagangan dan pertahanan yang
    amat penting;
(iv)  Maklumat lengkap berkenaan dengan pertubuhan-
    pertubuhan perisikan Malaysia dan kaedah-
    kaedahnya.
            RAHSIA
Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan rasmi
yang  jika didedahkan  tanpa  kebenaran akan
membahayakan   keselamatan  negara menyebabkan
kerosakan besar kepada kepentingan atau martabat
Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada
sesebuah kuasa asing.
Contoh:-
 (i)  Arahan-arahan penting untuk perwakilan-
    perwakilan Malaysia yang membuat perundingan
    dalam negara asing;
 (ii)  Maklumat-maklumat penting mengenai
    pemasangan- pemasangan tentera;
(iii)  Maklumat-maklumat penting mengenai pertubuhan-
    pertubuhan subversif dan kegiatan-kegiatannya;
(iv)  Surat-menyurat antara Jabatan mengenai perkara-
    perkara dasar yang penting.
             SULIT
Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan
rasmi yang jika didedah tanpa kebenaran walaupun
tidak membahayakan keselamatan negara tetapi
memudaratkan kepentingan atau martabat Malaysia
atau kegiatan Kerajaan atau orang perseorangan atau
akan menyebabkan keadaan memalukan atau kesusahan
kepada pentadbiran atau akan menguntungkan kuasa
asing.
Contoh:-
 (i)  Laporan-laporan perisikan biasa;
 (ii)  Dokumen-dokumen dan panduan-panduan
    teknik untuk kegunaan latihan tentera atau
    polis;
(iii)  Maklumat-maklumat yang mungkin
    membolehkan pendapatan faedah kewangan
    daripadanya jika didedahkan sebelum masa.
         TERHAD

Dokumen rasmi, maklumat rasmi selain
daripada yang diperingkatkan RAHSIA BESAR,
RAHSIA atau SULIT tetapi perlu diberi tahap
perlindungan.
Contoh:-
 (i) Buku-buku Jabatan bagi maksud arahan;
 (ii) Perintah-perintah dan arahan-arahan
   biasa Jabatan;
(iii) Dokumen-dokumen mengenai bekalan
   barang-barang dan alat-alat kelengkapan
   biasa tentera dan polis.
   ANCAMAN KEPADA KESELAMATAN

Punca Ancaman

1. Subversif  :  kegiatan yang dijalankan oleh
             pertubuhan/perseorangan
  tidak         sampai kepada peperangan.
2. Espionaj  kegiatan memperolehi perkara
        :
           terperingkat secara
  tersembunyi       bertujuan
  memudaratkan         keselamatan dan
  kepentingan       negara.
3. Sabotaj   :  perbuatan bertujuan
          menyebabkan kerosakan fizikal.
4. Kelemahan Manusia : suka menunjuk-nunjuk,
             cuai mematuhi
        arahan,     tidak cermat
        bila    bercakap dan
           ketagih
           dadah/arak.

5. Pemasaran     : kerana hutang
            kerana seks
            rasuah
            kelakuan
            latarbelakang
Surat-Surat Atau Dokumen-Dokumen
Terperingkat Diancam Oleh

1. Penyuluh-penyuluh   rahsia    yang
  memperolehi  kebenaran  atau   tidak
  mempunyai kebenaran.

2. Individu-individu   subversif   yang
  memperolehi   kebenaran  atau  tidak
  mempunyai    kebenaran  dan   cuba
  membuat kerajaan dalam keadaan   serba
  salah.

3. Kebocoran.

4. Kealpaan.
SEKSYEN 17A – Pembelaan Sedia Ada
       Kepada Pegawai Awam


Mana-mana orang yang dituduh dengan
apa-apa kesalahan di bawah Akta ini
tidaklah boleh disabitkan jika dia
membuktikan yang dia melakukan mana-
mana perkara itu dalam menjalankan
tugas rasminya atau dengan kuasa
sepatutnya.
SEKSYEN 8 (2) (Baru) - Penalti


Jika seseorang menerima atau memberi
sesuatu Rahsia Rasmi dan bersalah
dengan akta ini, maka kesalahannya
boleh dihukum dengan penjara selama
tempoh tidak kurang daripada satu tahun
tetapi tidak lebih dari tujuh tahun.
       KEGIATAN PENGITIPAN
Dengan Cara:
1.  Menyamar diri sebagai penjawat awam.
2.  Memasuki pejabat (menceroboh) bagi tujuan
   mencuri, menyalin atau mengambil gambar.
3.  Memintas, mencuri atau menyalin dokumen
   terperingkat semasa dalam perjalanan pos atau
   pembawa.
4.  Memeras, mendesak atau memujuk orang-orang
   yang dibenarkan ekses kepada maklumat-
   maklumat terperingkat untuk mendapatkannya.
5.  Mencuri dengan percakapan telefon atau
   menggunakan alat-alat pandang dengar dan
   rakaman untuk mendapat maklumat-maklumat
   terperingkat.
   KECUAIAN DAN KELALAIAN YANG KERAP
         BERLAKU
1.  Bercakap mengenai perkara terperingkat
   melalui telefon.
2.  Bercakap mengenai perkara terperingkat di
   tempat-tempat awam.
3.  Menyampaikan maklumat terperingkat kepada
   sahabat handai atau saudara mara.
4.  Mengurus perkara terperingkat dengan cara
   yang tidak dibenarkan seperti gagal mematuhi
   peraturan menerima, memproses, menyimpan
   dan menghantar dokumen terperingkat.
5.  Menyimpan perkara-perkara terperingkat di
   tempat yang tidak sesuai.
6. Gagal mengunci peti-peti keselamatan yang
  mengandungi perkara-perkara terperingkat
  apabila meninggalkan pejabat.
7. Memusnahkan        buangan-buangan
  terperingkat dengan cara yang tidak
  dibenarkan atau cuai mengendalikannya
8. Membenarkan orang yang tidak dibenarkan
  ekses    mengurus    perkara-perkara
  terperingkat
9. Mendedahkan perkara-perkara terperingkat
  kepada orang-orang yang tidak dibenarkan
  (contoh: tidak menutup fail terperingkat
  bila ada tamu)
10. Kecuaian pengawal-pengawal keselamatan
  menjalankan kewajipan mereka
      KAWALAN
KESELAMATAN PERIBADI

1.  Undang-Undang
   * Akta Rahsia Rasmi 1972
   * Akuan Penjawat Awam/Aku Janji
   * Langkah berjaga-jaga

2.  Tapisan Keselamatan
   * Tapisan Keselamatan Kasar
   * Tapisan Keselamatan Halus
3.  Pendidikan
   * Kursus

4.  Prinsip ‘Perlu Mengetahui’
   * Langkah berjaga-jaga
   * Pengasingan tempat
        KAWALAN

KESELAMATAN DOKUMEN

1.  Pengurusan Dokumen Terperingkat
   * Pendaftaran Rahsia
   * Pendaftaran Kecil Rahsia

2.  Peringkat Keselamatan
   * Rahsia Besar
   * Rahsia
   * Sulit
   * Terhad
3.  Tanda-Tanda Keselamatan
   * Berjilid Kekal
   * Berjilid Tidak Kekal
   * Lukisan, tekapan, foto, negatif dll
   * Warna Kulit Fail
4.  Penyimpanan
   * Tempat menyimpan
   * Tidak boleh dibawa pulang
5.  Penghantaran
   * Borang jadual
   * Sistem satu lapis dan dua lapis
    sampul surat
   * Beg berkunci
   * Utusan Selamat
6.  Pelepasan Perkara Terperingkat
   * Kenegaraan lain
    – tidak dibenarkan tanpa izin
   * Kepada orang awam
   * Siaran akhbar – tidak dibenarkan


7.  Pemusnahan
   * Minta kebenaran pemula
   * Catatan dalam Buku Daftar
   * Rujuk pihak tertentu
   * Mengikut prosedur tertentu
      TANDA KESELAMATAN

1.  Dokumen Kekal Berjilid Huruf Cerai
   Atau Cop Huruf Besar tidak kurang
   daripada 7mm

   •  sebelah luar kulit hadapan  dan
     belakang
   •  di muka tajuk
   •  di  muka  surat pertama  dan
     penghabisan
   •  penjuru kiri sebelah atas  dan
     penjuru kanan
2.  Dokumen Tidak Kekal Berjilid
   Dicop, ditaip atau ditulis dengan
   huruf besar di penjuru kiri sebelah
   atas dan penjuru kanan sebelah
   bawah

3.  Lukisan, Tekapan, Negatif Foto dan
   Gambar Foto ditanda di sebelah
   belakang
        KAWALAN

KESELAMATAN FIZIKAL

1.  Kawasan Terperingkat
   •  Mewartakan
   •  Pagar, Lampu Keselamatan
   •  Pintu Keluar Masuk
   •  Papan Kenyataan
   •  Sistem Pas Keselamatan
        KAWALAN

KESELAMATAN FIZIKAL

2.  Keselamatan Bangunan
   •  cadangan pembinaan/ubahsuai
   •  menghadkan jalan keluar masuk
   •  mengadakan kaunter
   •  tingkap/pintu kukuh dan kunci
   •  alat kalis bunyi
   •  tempat khas untuk pelawat
   •  pengawal keselamatan
       KAWALAN

KESELAMATAN FIZIKAL

3.  Pas Masuk

   •  pas keselamatan
   •  kad pengenalan jabatan
   •  kad pelantikan
        KEHILANGAN

Hendaklah:

1.  Cari dengan segera
2.  Laporkan kepada Ketua Jabatan
3.  Laporkan kepada Pegawai Keselamatan
   Kerajaan dalam masa 24 jam. Sertakan:

   • taksiran bahaya dari segi keselamatan
   • pandangan Ketua Jabatan
   • Syor Ketua Jabatan
       KEHILANGAN

   Pegawai Keselamatan:

   • Taksiran risiko dari segi
    keselamatan
   • Tindakan menyelamat dan
    pembetulan

4.  Laporkan kepada Polis jika terdapat
   salah laku atau jenayah
     PETI KESELAMATAN

Jenis-Jenis Peti Keselamatan

1.  Bilik Kebal atau bilik kebal yang
   diubahsuai
2.  Peti Besi
3.  Kabinet Keluli
4.  Almari Keluli
5.  Peti yang dibuat bagi tujuan khas
6.  Peti atau beg berkunci
PENGHANTARAN DOKUMEN TERPERINGKAT
1.  Jabatan yang menghantar dokumen
   terperingkat hendaklah mendapatkan
   satu resit akuan terima. Borang Jadual
   LG.
2.  Semak Borang Jadual
   – pastikan resit diterima semula.
3.  Hantar melalui peti atau beg berkunci.
4.  Hantar melalui sistem dua lapis sampul
   surat.
5.  Hantar melalui Utusan Selamat.
6.  Hantar melalui A.R. Berdaftar.
7.  Keluar negeri – melalui Pendaftaran
   Rahsia, Kementerian Luar Negeri.
 WARNA KULIT FAIL TERPERINGKAT
1.  RAHSIA  - Warna Kuning berpalang
   BESAR   Merah di sebelah luar
          kulit hadapan dan
          belakang
2.  RAHSIA  - Warna Merah Jambu
        berpalang merah
        di sebelah luar kulit
        hadapan dan belakang
3.  SULIT  - Warna Hijau
4.  TERHAD - Warna Putih
      SEKSYEN 2C


Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri
atau   Pegawai   Awam   yang
dipertanggungkan boleh pada bila-bila
masa  mengelas  semula  apa-apa
suratan yang dinyatakan dalam jadual
dan di luar jadual. Suratan, bahan
atau maklumat tersebut terhenti
menjadi Rahsia Rasmi.
 SEKIAN,
TERIMA KASIH

								
To top