Slide 1 by Ww926MEw

VIEWS: 334 PAGES: 47

									Mga Batayang Kaalaman sa Sining ng
     Komunikasyon

     Inihanda ni:
     Julius T.Gat-eb
 Paaralang Agham-Humanidades
1.pitumput-pitong puting
 putong patong-patong

2.Kapapansiteria mo pa lang,
 magpapansiteria ka na naman.

3.Pinaputi ni Tepiterio ang
 pitong puting putong patong
 patong.
4.Bumili ako ng bituka ng
 butiki sa butika.

5.Minimikaniko ni Monico
 ang makina ni Monica sa
 Minica.
6.Ang relo ni Leroy ay
 rolex.
7.Ang relo ni Leroy ay
 nagka luray-luray.

8.Pasko, Paksiw, Pasko,
 Paksiw, Pasko, Paksiw,
ANG KOMUNIKASYON
• Ayon, sa diksyunaryo (Webster, 1987)
Ang komunikasyon ay isang sistema o paraan ng
 paghahatid at pagtanggap ng mensahe sa
 pamamagitan ng telepono, telegrams, radyo,
 telebisyon o kompyuter at iba pa. Pagpapalitan
 ito ng ideya o opinyon, sagutang pagpapahayag
 at pagbibigay-impormasyon, pakikipag-ugnayan
 at pakikipag-unawaan.
• Arrogante (1988)
Ang salitang pakikipagtalastasan ay galing
 sa salitang talastas nangangahulugang
 “alam" at sa panlaping pakikipag .... an na
 may kahulugang pagsasagawa ng isang
 kilos na ang gumagalaw o gumagawa ay
 hindi iisa kundi dalawa o
 higit pa."
• Samakatuwid:
Ang komunikasyon ay isang proseso ng
 pagbibigay at pagtanggap ng mga
 mpormasyon, kaalaman, kaisipan, pati na
 ang mga saloobin, impresyon, kuru-kuro
 at damdamin. Pagpapalitan ito ng
 mensahe.
• Sa tuwing naghaharap ang dalawang
 tao, anim ang taong talagang
 naroroon: ang tingin ng bawat isa sa
 sarili,tingin ng isa sa kanya, at kung
 ano talaga siya.(William James)

• Sabi nga sa kanta, “No Man Is An
 Island”.Bahagi ng kanyang pagiging
 tao ay ang pakikipagtalastasan sa iba.
Osgood at Schramm

       mensahe
  Encoder
             Encoder
 TAGAUNAWA
            TAGAUNAWA
  Decoder
             Decoder
       mensahe
 Tagapagsalita  Mensahe    Tagapakinig
 Ito ang modelong linyar o Aristotelyan
na nagpapakita lamang ng isang proseso
ng komunikasyon.
  Tagapagsalita  Mensahe    Tsanel   Tagapakinig  Kasanayan    elements   paningin  Kasanayan
  atityud     contents  pandinig  atityud
  kaalaman     tritment        sistemang sosyal
  kultura     istruktura        kultura
           koda  Ipinapakita ni David Berlo na ang komunikasyon ay
naapektuhan ng maraming bagay, na may
impluwensya sa tagapasalita at tagatanggap.
Naapektuhan ang kakayahang komunikatibo, atityud,
karunungan, sistemang sosyal at kultura ng ating
pakikipag-usap sa iba. Ipinakikita rin dito ang papel ng
mga pandama na angkin ng tao sa proseso ng
komunikasyon.
                  Natanggap na
Impormasyon  Transmiter  Signal         Tumanggap
                    signal


  Ingay    Ingay   Ingay    Ingay     Ingay
  tugon    tugon   tugon    tugon     tugon  Ito ang  Matematikal na Modelo ng
Komunikasyon ni Claude Shannon atWarren
Weaver na ang hangarin ay ipakita kung ano
ang nangyari sa impormasyon sa sandaling
ito’y matanggap o maihatid.
• Batay sa mga modelong nailahad ay
 mailalagom ang mga sumusunod na
 elemento ng komunikasyon:
1. Pinanggagalingan ng
   mensahe(narinig,nabasa,
   napanood,nakita)
2. redocne-tagahatid ng mensahe
3. Daluyan
   a. erosnis-mga pandama
   b. sinitsutnuyla-elektroniks
4. henemas: berbal o di-berbal
5. rocedde- tagatanggap ng mensahe
 at maghahatid din ng mensahe bilang
 incoder
6. ognut o fidbak; tuwiran, di-tuwiran
 o maligoy, at naantala
7. gayin o asaglba
 a. pisikal:ingay
 b. pisyolohikal:kapansanan
 c. semantika:malalim o dayuhan
 d. saykolohikal: pag-intindi ayon sa
 pananaw o saloobin
•1. niretreposlan
•2.ratinreposlan
•3.ampbupkoli
•4.ngapsama
•5.unkaranlapang
Intrapersonal
- tumutukoy sa komunikasyong pansarili. Sangkot
 dito ang pag-iisip, pag-alala at pandama, mga
 prosesong nagaganap sa internal nating
 katauhan.
- kapag ika'y napapabulong sa iyong sarili, ika'y
 nakikipagtalastasang intrapersonal.
- ang uri ng komunikasyong ito, ang siyang
 pinakabatayan ng dalawa pang uri ng
 komunikasyon
Interpersonal
- tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng
 dalawang tao o sa pagitan ng isang tao at maliit na
 pangkat
- Malaking bahagdan ng komunikasyong nagaganap sa
 ating lipunan ang nasa uring ito.
- Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubog ng ating
 ugnayan o relasyon sa ating kapwa
Pampubliko
- tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng
 isa at malaking pangkat ng mga tao
- ang isang tagapagsalitang nagtatalumpati sa harap ng
 mga tagapakinig ay nakikipagtalastasang pampubliko.
- Ang mga midyang pangmasa tulad ng telebisyon, radyo,
 pahayagan at pelikula ay nasa ilalim din ng uring ito.
Komunikasyong pangmasa: telebisyon,radyo,at
 peryodiko

Komunikasyong pangkaunlaran: para sa
 pagsulong gaya ng brochure,manwal, at
 pamphlet o polyeto

Komunikasyong pangkultura: upang ipalaganap
 ang kultura gaya ng babasahing pangkultura

Komunikasyong pang-organisasyon:
 makapagbigay kaalaman sa mga organisasyon
KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
1. Pampolitikal
TAPAT BA ANG PAMAHA-
LAAN…”If it does well and
serves the people, it deserves
praise. If it turns traitor
to the public trust, it
 deserves to be criticized and
exposed to the people.”
Santiago
2. Panlipunan/ sosyal
• Lunsaran ng paglaganap ng kultura at
 kamalayang panlipunan gamit ang iba’t
 ibang uri ng midya.

Isang halimbawa ay ang konsepto ng pag-
  iisa-isa o pagkakaisa ng lipunan; ng
  usaping mayaman at mahirap,elitista at
  masa,Ingles at diyalekto,Catholic at
  Muslim, stateside at native,Ilocanos at
  Bicolanos,atb.
3.  Pang-ekonomiya
• Naglalahad kung ano ang
 kailangan at hindi kailangan,
 mura at mahal, may kalidad
 o nakakaapekto sa
 kalusugan, kikita at
 malulugi, ang konsepto ng
 “supply at demand”
Pagsusuri sa Larawan
BERBAL
- komunikasyong gumagamit ng wika na
 maaaring pasulat o pasalita
- Pasulat ang uri ng komunikasyong nababasa at
 pasalita kung binibigkas at naririnig.
- Pinakagamitin ang komunikasyong berbal sa
 lahat ng pagkakataon at larangan.
DI-BERBAL
- komunikasyong hindi ginagamit ang wika –
- kilos at galaw ng katawan o bahagi ng katawan
 ang ginagamit sa pakikipagtalastasan
- Halimbawa ang ekspresyon ng mukha, galaw ng
 mata, kamay at paa.
- Ang mukha ang pinakamahalaga sa
 pakikipagtalastasang hindi ginagamitan ng wika.
- Ang mata at bibig ay mahalaga sa pagpapadama
 ng damdamin. Ang matang nanlilisik ay
 nagpapadama ng galit, ang matang malamlam
 ay nagpapadama ng pagmamakaawa.
- Ang ngiti ay ano naman ang kaya
 ang palatandaan?
 Tiyak na mga uri ng Di-berbal
1. GAPWALGA(kinesics):pglng, pgkwy, pgyk
2. NAPMADA(haptics): pgdnty, pgpsl, pghpls
3. NOHANAP(chronemics): hlng pgdtng,mgng
  pggsng,sglt n pghnt...
4. YOSAPSE o agwat: pglpt sa ncdr, pag-upo sa likod
  , pagdikit…
5. AYABG(objectics)pggmt ng slmn,pgst ng
  jckt,pgbbgy ng rss, paggamit ng iba’t ibang kulay…
6. ONTO(vocalics): pgbbg ng bss;pggrlgl
7. MISLOBO(iconics):ks,rrw,guhit at linya
Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon
 Sa pag-aaral ni Dell Hymes sa diskurso, lumabas
 ang mga sumusunod na elemento ng
 komunikasyon bilang isang sistema at masasabi
 ring dapat isaalang-alang sa mabuting
 komunikasyon na siyang binigyang-diin dito. Ang
 mga ito ay mailalahad sa akronim na:

 P  K  N  I   S  E   A  G
Setting o _a_p_a_: Ang paraan ng
 pakikipagtalastasan ay naiimpluwensyahan ng
 lugar tulad na lamang ng pagsasalita nang
 mahina sa loob ng simbahan.

Participant o _a_a_o_: Ang pakikipag-usap sa
 bata ay kaiba sa matanda; o ng may pinag-aralan
 o wala

Ends o _a_u_i_: kaiba ang layuning manghikayat
 sa manindak
Act Sequence o T_kb_ ng U_a_an: kapag may
 napikon na ay baguhin na ang usapan para
 walang gulo


K__ __ S: pormal ba o impormal? Anong antas
 ito?

Instrumentalities o _a_ami_a_: dapat bang
 isinulat o sinabi na lamang? Kung galit ka sa
 isang tao, dapat bang ikalat sa internet o i-text
 ang kanyang kasiraan?
• Norms o P_k_a: May paksang maseselan at
 may paksang mababaw lamang; may usapang
 pambabae at panlalaki lamang; may
 pambata,pangmatanda,pampulitiko o pang-
 artista…

• Genre o uri ng _ag_apa_aya_:
 May apat na uri ng pagpapahayag at ang paraan
 ng pagtugon ay nakabatay sa uring ginamit. Ang
 pakikinig sa salaysay o kuwento ay iba sa
 pangangatwiran na mas pormal.Gayundin, ang
 pagtatalumpati ay hindi puro pagkukuwento.
TANDAAN:
• Ang isang magaling na
 makipagtalakayan ay hindi yaong
 nakaaalala sa kung ano ang
 sinabi, kundi iyong nagsasabi sa
 nais maalala ng iba. (John Mason
 Brown)
• Maghanap ng isang agaw-pansing
 larawan ng patalastas sa anumang
   babasahin at ilagay sa bond
  paper. Ilahad ang kahulugan sa
     ibaba ng larawan.
       • 20 pts.
wakas
Mga Kasanayang Pangwika
1. Pagsasalita
2. Pakikinig
3. Pagbasa
4. Pagsusulat
Kasangkapan sa Mabisang Pagsasalita
1. Tinig / Bigkas
2. Tindig
3. Galaw
4. Kumpas
Mga Tungkulin at Gawi sa Pagsasalita
Tungkulin          Gawi sa Pagsasalita
1. Pagkontrol sa kilos at  1. Pakikiusap, pag-uutos,
 gawi ng iba         pagmumungkahi,
               pagbibigay-babala

              2. Pakikiramay, pagpuri,
2. Pagbabahagi ng
               pagpayag, paglibak,
 damdamin          paninisi, pagsalungat
3. Pagbibigay-impormasyon     3. Pag-uulat, pagpapaliwanag,
                   pagtukoy, pagsagot,
                   pagtatanong

4. Pagpapanatili sa        4. Pagbati, pagpapakilala,
  pakikipagkapwa at         pagbibigo, pagpapasalamat,
  pagkakaroon ng interaksyon sa   paghingi ng paumanhin
  kapwa

5. Pangangarap o paglikha     5. Pagkukuwento, pagsasadula,
                   paghula
Mga uri ng pakikinig
1. Kaswal
2. Impormal
3. Mapanuri
   a. diskriminatibo
   b. paghusga
   c. magpahalaga
Hadlang sa Epektibong Pakikinig
1. Mental at emosyunal na ingay / gulo sa sarili at
 kalooban
2. Pagkawala sa saili, lumilipad na diwa
3. Masyado kang madaldal, masalita
4. Perseptwal na salamin
5. Negatibong pananaw
Salik na nakaaapekto sa pakikinig
1. Oras o panahon
2. Edad
3. Kasarian
4. Tsanel
5. Lugar
6. kultura
 Mga salik na nakaaapekto sa pagtamo ng
      kakayahang bumasa
1.Kawilihan
2. Kagamitang pangwika
3. Auditory discrimination
4. Visual discrimination
5. motor-ocular discrimination
6. Katalinuhan
7. Motibasyon
8. Home background
9. Istratehiya sa pagtuturo
10. Saloobin ng / sa magulang, anak, guro,
 kaibigan
Uri ng Pagsulat
1. Pinatnubayang Pagsulat / di malaya
2. Malayang pagsulat

								
To top