UNIDADE 1 - DOC - DOC

Document Sample
UNIDADE 1 - DOC - DOC Powered By Docstoc
					        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA         1. unitatea: Eragiketak zenbaki arruntekin

1. Oinarrizko gaitasunak
        Zenbaki arruntekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei buruzko
         hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Zenbakiei buruzko hausnarketa eta norberaren gaitasunekiko konfiantza
         sustatzea, ikaskuntza konplexuagoei aurre egiteko.

        Zenbaki arrunten arteko eragiketak erabiltzea, eguneroko bizitzako
         problemak ebazteko.

        Pertseberantzia sustatzea, datuak bilatuz, eta algoritmoak eta zenbakizko
         erlazioak dituzten problemak ebatziz, egoera errealei aurre egiteko aukera
         gehiago izateko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko.


2. Helburu didaktikoak

        Zenbaki arrunten arteko batuketak eta kenketak menderatzea.

        Zenbaki arrunten arteko biderketak egitea.

        Zenbaki arrunten arteko zatiketak egitea.

        Zatiketa zehatzak eta zatiketa osoak bereiztea.

        Zatiketaren proba egitea.

        Zatiketaren oinarrizko propietatea jakitea.

        Eragiketen hierarkia errespetatzea.

        Biderketaren  banatze-propietatea   batuketarekiko  eta  kenketarekiko
         menderatzea.
            MATEMATIKA, LH 6 – 1 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


3. Ebaluazio-irizpideak

        Batuketak eta kenketak egitea.

        Biderketak egitea.

        Zatiketak egitea.

        Zatiketa zehatzak eta zatiketa osoak bereiztea.

        Zatiketaren proba aplikatzea, zatiketen ebazpenak egiaztatzeko.

        Zatiketaren oinarrizko propietatea aplikatzea, emandako zatiketen zatidura
         bera duten zatiketak identifikatzeko eta sortzeko.

        Kalkuluak egitea, eragiketa konbinatuen bidez.

        Kalkuluak egitea, biderketaren banatze-propietatea batuketarekiko eta
         kenketarekiko aplikatuz.

        Batuketak, kenketak, biderketak, zatiketak eta horien guztien konbinazioak
         erabiltzea, eguneroko bizitzako problemak ebazteko.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Zenbaki arrunten arteko batuketa eta haren gaiak.

        Zenbaki arrunten arteko kenketa eta haren gaiak.

        Zenbaki arrunten arteko biderketa eta haren gaiak.

        Zenbaki arrunten arteko zatiketa eta haren gaiak.

        Zatiketa motak, hondarraren arabera.

        Zatiketaren oinarrizko propietatea.

        Eragiketen hierarkia.

        Biderketaren banatze-propietatea batuketarekiko eta kenketarekiko.

            MATEMATIKA, LH 6 – 2 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Biderkagai komuna, biderketen arteko batuketa edo kenketa batean.
4.2. Prozedurak

        Zenbaki arrunten arteko batuketa eta kenketa.

        Zenbaki arrunten arteko biderketa.

        Zenbaki arrunten arteko zatiketa.

        Zatiketaren proba aplikatzea.

        Zatidura bera duten zatiketak lortzea, oinarrizko propietatearen bidez.

        Eragiketen hierarkia aplikatzea, eragiketa konbinatuak kalkulatzean.

        Biderketaren   banatze-propietatea   aplikatzea  batuketarekiko   edo
         kenketarekiko.

        Biderkagai komuna lortzea, biderketen arteko batuketetan eta kenketetan.

        Problemak ebaztea, kasu errazagoetatik abiatuz.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

        Zenbaki arruntak dituzten eragiketak eguneroko bizitzako egoerak ebazteko
         metodoak direla kontuan hartzea.

        Zatiketa baten hondarra garrantzitsua dela kontuan hartzea, informazioa
         ematen duelako.

        Emaitza bera ematen duten egoera desberdinak badirela ulertzea.

        Natura eta ingurua errespetatzea.

        Higiene-ohitura osasungarriak edukitzea.5. Denboralizazioa
            MATEMATIKA, LH 6 – 3 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina   LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


Unitate hau lehen hiruhilekoko lehen hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 1. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 1. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 1. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 16, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 16.

        Beste    baliabide      batzuk:  www.smprimaria.profes.net   eta
        www.primaria.librosvivos.net.
             MATEMATIKA, LH 6 – 4 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA      2. unitatea: Eragiketak zenbaki hamartarrekin

1. Oinarrizko gaitasunak

        Zenbaki hamartarrekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei buruzko
         hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Zenbaki hamartarren arteko eragiketak erabiltzea, eguneroko bizitzako
         problemak ebazteko.

        Zenbakizko   erlazioei  buruzko    hausnarketa  sustatzea,  zenbakien
         deskonposizioaren bidez, ikaskuntzen sistematizazioa sustatzeko.

        Zenbaki-sistema hamartarraren egitura erabiltzea hurbilketak kalkulatzeko,
         kantitateak edo neurriak hobeto ulertzeko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Zenbaki hamartarrak ongi irakurtzea eta idaztea.

        Zenbaki hamartarrak deskonposatzea.

        Zifren posizio-balioa zer den jakitea.

        Zenbaki hamartarrak alderatzea eta ordenatzea.

        Zenbaki hamartarrak adieraztea, zenbakizko zuzenean.

        Zenbaki hamartarren arteko batuketa eta kenketa.

        Zenbaki hamartarren arteko biderketa.

        Zenbaki hamartarrak biderkatzea 10ez, 100ez, 1.000z…
3. Ebaluazio-irizpideak

        Zenbaki hamartarrak irakurtzea eta idaztea.
            MATEMATIKA, LH 6 – 5 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Zenbaki hamartar baten zatiak identifikatzea.

        Zenbaki hamartar baten zifren posizio-balioa identifikatzea.

        Zenbait zenbaki hamartar ordenatzea.

        Zenbaki hamartarrak jartzea zenbakizko zuzenean.

        Zenbaki hamartarrak biribiltzea, adierazitako hurbilketa lortzeko.

        Zenbaki hamartarren arteko batuketak eta kenketak egitea.

        Zenbaki hamartarren arteko biderketak egitea.

        Zenbaki hamartarrak biderkatzea 10ez, 100ez, 1.000z…
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Zenbaki-sistema hamartarra.

        Zenbaki hamartarrak: zati osoa eta zati hamartarra.

        Zenbaki hamartarren deskonposizioa.

        Zenbaki hamartarrak birbiltzea.

        Zenbaki hamartarren arteko batuketa.

        Zenbaki hamartarren arteko kenketa.

        Zenbaki hamartarren arteko biderketa.

        Zenbaki hamartarrak biderkatzea 10ez, 100ez, 1.000z…
4.2. Prozedurak

        Zenbaki hamartarrak irakurtzea eta idaztea.            MATEMATIKA, LH 6 – 6 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


          Zenbaki hamartarrak maila desberdinetan deskonposatzea.

          Zenbaki hamartarrak ordenatzea, maila bereko zifrak alderatuta.

          Zenbakiak zenbakizko zuzenean adieraztea.

          Zenbaki hamartarrak biribiltzea, zenbait hurbilketaren bidez.

          Zenbaki hamartarrak behar bezala jartzea, batuketak, kenketak eta
           biderketak egiteko.

          Biderketa baten emaitzak zenbat zifra hamartar dituen zehaztea.

          Zenbaki hamartarrak biderkatzea 10ez, 100ez, 1.000z…

          Problemak ebaztea, ebazpena hurbilduta.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Batekoa baino txikiagoak diren zifrak beharrezkoak direla ulertzea.

          Emaitza hurbilduak   lortzeko,  zenbaki hamartarrak  biribiltzeak  duen
           garrantziaz jabetzea.

          Problema errealak ebazteko, zenbaki hamartarren arteko batuketa, kenketa
           eta biderketa egiteak duen garrantziaz jabetzea.

          Emaitzak zehatz eta ordenan aurkeztea eta jakinaraztea.

          Kalitatearen eta prezioaren arteko erlazioa kontsumo-ohitura gisa kontuan
           hartzeko beharra onartzea.5. Deboralizazioa

Unitate hau lehen hiruhilekoko bigarren hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 2. unitatea.


              MATEMATIKA, LH 6 – 7 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina   LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 2. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 2. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 16, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 16.

        Beste    baliabide      batzuk:  www.smprimaria.profes.net   eta
        www.primaria.librosvivos.net.
             MATEMATIKA, LH 6 – 8 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA    3. unitatea: Zenbaki hamartarren arteko zatiketa

1. Oinarrizko gaitasunak

        Zenbaki-sistema hamartarrarekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta
         haiei buruzko hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia
         lortzeko.

        Zatiketa elementuak banatzeko prozedura gisa erabiltzea, zenbakiei
         buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Kalkuluak  egiteko  estrategia    pertsonalak  sortzea,  algoritmoen
         automatizazioaren bidez, errendimendua hobetzeko.

        Zenbaki hamartarrak eta haien arteko eragiketak erabiltzea, euroko eta
         zentimoko txanponei buruzko problemak ebazteko, eta inguruari buruzko
         informazio zehatza emateko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Zatidura hamartarra duten zatiketak menderatzea.

        Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez zatitzea.

        Zenbaki hamartar bat 10ez, 100ez, 1.000z… zatitzea.

        Zatiketa baliokidea kontzeptua ulertzea eta kalkulatzea, zatiketaren
         oinarrizko propietatearen bidez.

        Zenbaki hamartar bat zenbaki hamartar batez zatitzea.

        Bi zenbaki hamartarren arteko zatiketa egitea.
3. Ebaluazio-irizpideak

        Zifra hamartarrak lortzea, zatiketa osoetan.


            MATEMATIKA, LH 6 – 9 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez zatitzea.

        Zenbaki hamartar bat 10ez, 100ez, 1.000z… zatitzea.

        Zatiketa jakin baten zatiketa baliokideak lortzea.

        Zenbaki arrunt bat zenbaki hamartar batez zatitzea.

        Bi zenbaki hamartarren arteko zatiketa kalkulatzea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Zatidura hamartarra duen zatiketa.

        Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez zatitzea.

        Zenbaki hamartar bat 10ez, 100ez, 1.000z… zatitzea.

        Zatiketa baliokideak.

        Zenbaki hamartarren arteko zatiketa.
4.2. Prozedurak

        Zenbaki hamartarrak lortzea, zatiketa oso batean.

        Zenbaki hamartar bat zenbaki arrunt batez zatitzea.

        Zenbaki bat 10ez, 100ez, 1.000z… zatitzea.

        Zatiketa baliokideak lortzea.

        Zenbaki arrunt bat zenbaki hamartar batez zatitzea.

        Zenbaki hamartar bat beste zenbaki hamartar batez zatitzea.

        Problemak ebaztea, batekoaren balioa kalkulatuz.           MATEMATIKA, LH 6 – 10 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Zenbaki hamartarren arteko zatiketek egoera problematiko errealak
           ebazteko balio dutela kontuan hartzea.

          Zatiketa bat ez-zehatza dela adierazteko, zatiduran zifra hamartar bat edo bi
           adieraztea komeni dela onartzea.

          Besteen iritziak onartzea eta kritikoki baloratzea.

          Emaitzak zehatz eta ordenan aurkeztea eta jakinaraztea.

          Ariketa fisikoa egitea ohitura osasungarria dela kontuan hartzea.5. Denboralizazioa

Unitate hau lehen hiruhilekoko hirugarren hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 3. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 3. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 3. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 16, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 16.

        Beste     baliabide     batzuk:   www.smprimaria.profes.net    eta
        www.primaria.librosvivos.net
             MATEMATIKA, LH 6 – 11 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA          4. unitatea: Multiploak eta zatitzaileak

1. Oinarrizko gaitasunak

        Multiploekin eta zatitzaileekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei
         buruzko hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia
         lortzeko.

        Zenbaki baten multiploak eta zatitzaileak kalkulatzeko gaitasuna sustatzea,
         norberaren gaitasunekiko segurtasuna sustatzeko eta zenbakiei buruzko
         alfabetizazio egokia lortzeko.

        Zenbaki baten multiploak eta zatitzaileak, eta kalkulurako algoritmoak
         erabiltzea, egoera errealetako problemak ebazteko baliabide gisa.

        Zenbakiei buruzko hausnarketa eta norberaren gaitasunekiko konfiantza
         sustatzea, ikaskuntza konplexuagoei aurre egiteko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Zenbaki baten multiploak kalkulatzea.

        Multiplo komunetan txikiena zer den jakitea eta aplikatzea.

        Zenbaki baten zatitzaileak kalkulatzea.

        Zatitzaile komunetan handiena zer den jakitea eta aplikatzea.

        Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak bereiztea.

        2, 3, 4, 5 eta 9 zenbakien zatigarritasun-irizpideak jakitea eta aplikatzea.
3. Ebaluazio-irizpideak

        Zenbaki baten multiploak lortzea.

        Zenbait zenbakiren multiplo komunetan txikiena lortzea.


           MATEMATIKA, LH 6 – 12 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Zenbaki baten zatitzaileak lortzea.

        Zenbait zenbakiren zatitzaile komunetan handiena lortzea.

        Zenbaki-lagin batean, zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak bereiztea.

        2, 3, 4, 5 eta 9 zenbakiez zati daitezkeen zenbakiak bereiztea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Zenbaki baten multiploak.

        Zenbait zenbakiren multiplo komunetan txikiena.

        Zenbaki baten zatitzaileak.

        Zenbait zenbakiren zatitzaile komunetan handiena.

        Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak.

        2, 3, 4, 5 eta 9 zenbakien zatigarritasun-irizpideak.
4.2. Prozedurak

        Zenbaki baten multiploak lortzea.

        Zenbait zenbakiren multiplo komunetan txikiena lortzea.

        Zenbaki baten zatitzaileak lortzea.

        Zenbait zenbakiren zatitzaile komunetan handiena lortzea.

        Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak bereiztea.

        2, 3, 4, 5 eta 9 zenbakien zatigarritasun-irizpideak aplikatzea.

        Problemak ebaztea, erantzunak zein izan daitezkeen aztertuz.           MATEMATIKA, LH 6 – 13 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Multiploen eta zatitzaileen arteko mendekotasuna onartzea.

          Zenbait zenbakiren multiplo komunetan txikienak eta zatitzaile komunetan
           handienak problemak ebazteko balio dutela kontuan hartzea.

          Zatigarritasun-irizpideak erabiltzea, kalkuluak azkarrago egiteko.

          Emaitzak zehatz eta ordenan aurkeztea eta jakinaraztea.

          Aukera- eta eskubide-berdintasuna onartzea, pertsonaren sexua zeinahi
           dela ere.5. Denboralizazioa

Unitate hau lehen hiruhilekoko laugarren hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 4. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 4. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 4. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 16, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 16.

        Beste      baliabide    batzuk:   www.smprimaria.profes.net  eta
        www.primaria.librosvivos.net
             MATEMATIKA, LH 6 – 14 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA           5. unitatea: Berreketak eta erroketak

1. Oinarrizko gaitasunak

        Berreketekin eta erroketekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei
         buruzko hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia
         lortzeko.

        Ikasleen lexikoan Matematikaren arloko terminoak txertatzea, kultura-
         garapenerako oinarrizko elementuak baitira, zenbakiei buruzko erlazioak
         zehaztasunez deskribatzeko.

        Autonomia eta pertseberantzia sustatzea, berreketen erabileraren bidez,
         zenbaki bat bere buruaz biderkatzearen emaitza adierazteko eta kalkulu-
         gaitasuna hobetzeko.

        Lortutako emaitzak eta erabilitako arrazoibideak ahoz adieraztea, eta
         besteen ekarpenak entzutea, komunikazio-gaitasunak hobetzeko, eta
         errespetua eta tolerantzia sustatzeko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Berreketa kontzeptua biderkagai berdinen arteko biderketa adierazteko
         modua dela ulertzea.

        Berreketa baten gaiak zein diren jakitea.

        Zenbaki arrunt baten berbidura eta kuboa zer diren jakitea.

        Zenbaki arrunt baten berreketaren zenbakizko balioa kalkulatzea.

        10 berrekizuna duten berreketen erabilera jakitea.

        Erro koadroa eta erro koadro hurbildua kontzeptuak menderatzea.

        Zeroz amaitutako zenbakien berreketak kalkulatzea.           MATEMATIKA, LH 6 – 15 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA
3. Ebaluazio-irizpideak

        Biderketak berreketa gisa adieraztea eta alderantziz.

        Berreketa jakinen berrekizuna eta berretzailea identifikatzea.

        Berreketa jakinen zenbakizko balioa lortzea.

        10 berrekizuna duten berreketak erabiltzea, zenbaki bat deskonposatzeko
         eta kantitate handiak adierazteko.

        Erro koadro zehatzak kalkulatzea eta zehatzak ez direnak gutxi gorabehera
         kalkulatzea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Zenbaki arrunt baten berbidura zenbaki bat bere buruaz biderkatzearen
         emaitza adierazteko erabiltzea.

        Zenbaki arrunt baten kuboa zenbaki bat bere buruaz hiru aldiz
         biderkatzearen emaitza adierazteko erabiltzea.

        Berreketa: biderkagai berdinen arteko biderketa bat labur adierazteko
         modua.

        Berreketa baten gaiak: berrekizuna eta berretzailea.

        10 berrekizuna duten berreketak.

        Zenbaki bat 10 berrekizuna duten berreketen arteko batuketa gisa
         deskonposatzea.

        Erro koadroa eta erro koadro hurbildua.
4.2. Prozedurak


           MATEMATIKA, LH 6 – 16 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


          Zenbaki baten berbidura kalkulatzea.

          Zenbaki baten kuboa kalkulatzea.

          Berreketa baten berrekizuna eta berretzailea identifikatzea.

          Berreketa baten zenbakizko kalkulua egitea.

          10 berrekizuna duten berreketak erabiltzea, kantitate handiak adierazteko.

          Zenbaki bat deskonposatzea 10 berrekizuna duten berreketen arteko
           batuketa gisa.

          Erro koadroak kalkulatzea berbiduren bidez.

          Erro koadro ez-zehatzak gutxi gorabehera kalkulatzea.

          Problemak ebaztea, kasu errazagoen bidez.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Berreketa biderketa bat labur adierazteko modua dela konturatzea.

          Berreketaren eta biderketaren arteko paralelismoa kontuan hartzea.

          10 berrekizuna duten berreketek kantitate oso handiak adierazteko balio
           dutela kontuan hartzea.

          Erro koadroek egoera errealak ebazteko balio dutela aintzat hartzea.

          Talde-lanean aktiboki eta arduraz parte hartzea, aztertutako edukiak
           aplikatzeko problemak ekimenez ebatziz.5. Denboralizazioa

Unitate hau lehen hiruhilekoko bosgarren hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 5. unitatea.

             MATEMATIKA, LH 6 – 17 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina   LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 5. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 5. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 16, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 16.

        Beste    baliabide      batzuk:  www.smprimaria.profes.net   eta
        www.primaria.librosvivos.net
             MATEMATIKA, LH 6 – 18 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA                   6. unitatea: Zatikiak

1. Oinarrizko gaitasunak

        Zatikiekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei buruzko hausnarketa
         egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Ikaskuntzen sistematizazioa garatzea, zatikiak eta haien arteko erlazioak
         ikasiz, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko eta kalkulu-estrategia
         berriak osatzeko.

        Kalkulu-estrategia  berriak   osatzea,  zatikien  eta  haien  adierazpen
         grafikoaren arteko erlazioaren bidez, ikaskuntza deduktiboak sustatzeko.

        Norberaren gaitasunekiko konfiantza sustatzea. Horretarako, marrazki bati
         erreparatzea,  problema bat    ebazteko.  Horren  helburua  norberaren
         autonomia sustatzea da.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Zatiki baten gaiak zein diren jakitea.

        Zatiki bat grafikoki adieraztea.

        Zatikien arteko baliokidetasun-irizpidea menderatzea.

        Zatiki baliokideak lortzea.

        Zatiki laburtezina lortzea.

        Izendatzaile bera duten zatikiak alderatzea.

        Zenbakitzaile bera duten zatikiak alderatzea.

        Zenbakitzaile eta izendatzaile desberdina dituzten zatikiak alderatzea.

        Zenbaki mistoak erabiltzea zatikiak adierazteko.


           MATEMATIKA, LH 6 – 19 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Zatikia zatiketa bat dela ohartzea.

        Zatiki hamartarren eta zenbaki hamartarren arteko erlazioa ulertzea.
3. Ebaluazio-irizpideak

        Zatiki baten zenbakitzailea eta izendatzailea identifikatzea.

        Zatikiak grafikoki adieraztea.

        Zatikien arteko baliokidetasuna zehaztea.

        Zatiki jakin baten zatiki baliokideak lortzea, biderketen eta zatiketen bidez.

        Zatiki laburtezina lortzea.

        Izendatzaile bereko zenbait zatiki ordenatzea.

        Zenbakitzaile bereko zenbait zatiki ordenatzea.

        Zenbakitzaile eta izendatzaile desberdineko zenbait zatiki ordenatzea.

        Emandako zenbaki mistoak zatiki bihurtzea eta alderantziz.

        Zatiki bati dagokion zatidura lortzea.

        Zenbaki jakin bati dagokion zatiki hamartarra lortzea eta alderantziz.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Zatikia eta bere gaiak.

        Zatikiak grafikoki adieraztea.

        Zatikien arteko baliokidetasuna.

        Zatiki laburtezina.

        Zatikiak alderatzea.

           MATEMATIKA, LH 6 – 20 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Biderketa gurutzatua metodoa.

        Multiplo komunetan txikiena metodoa.

        Zatikiak zenbaki misto bihurtzea eta alderantziz.

        Zatiki hamartarra.
4.2. Prozedurak

        Zatiki baten gaiak identifikatzea.

        Zatikien baliokidetasun-irizpidea aplikatzea.

        Zatiki baliokideak eta zatiki laburtezina lortzea.

        Zatikiak alderatzea.

        Izendatzaile desberdineko zatikiak alderatzea, biderketa gurutzatuaren eta
         multiplo komunetan txikienaren bidez.

        Problemak ebaztea, marrazki baten bidez.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

        Zatikiak bizitza errealean daudela eta zati oso baten zatiak adierazten
         dituztela konturatzea.

        Izendatzaile bera duten zatikiekin lan egiteak duen garrantzia kontuan
         hartzea.

        Zatikiak esanahi asko dituela balioestea.

        Emaitzak zehatz eta ordenan aurkeztea eta jakinaraztea.

        Energia-iturri alternatiboak zein diren jakitea.5. Denboralizazioa
           MATEMATIKA, LH 6 – 21 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina   LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


Unitate hau bigarren hiruhilekoko lehen hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 6. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 6. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 6. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 17, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 17.

        Beste    baliabide      batzuk:  www.smprimaria.profes.net   eta
        www.primaria.librosvivos.net
             MATEMATIKA, LH 6 – 22 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA            7. unitatea: Eragiketak zatikiekin

1.Oinarrizko gaitasunak

        Zatikiekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei buruzko hausnarketa
         egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Zatikiak  eta  haiek  kalkulatzeko  algoritmoak  ahozko   eta  idatzizko
         adierazpenean   txertatzea,  elementuak  zenbatzean  eta  ordenatzean
         oinarritzen diren egoerak deskribatzeko eta problemak ebazteko.

        Zatikiei buruzko hausnarketa eta norberaren gaitasunekiko konfiantza
         sustatzea, ikaskuntza konplexuagoei aurre egiteko.

        Pertseberantzia sustatzea, dela datuak bilatuz, dela algoritmoak eta zatikien
         arteko erlazioak lantzeko problemak ebatziz, egoera errealei aurre egiteko
         aukera gehiago izateko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Zatiki bat zenbaki batez biderkatzea.

        Kantitate baten zatikia kalkulatzea.

        Zatikiak izendatzaile beraz adieraztea.

        Izendatzaile desberdina duten zatikien arteko batuketa eta kenketa egitea.

        Zatikien arteko biderketa.

        Zatikien arteko zatiketa.
3. Ebaluazio-irizpideak

        Kantitate jakin baten zatikia kalkulatzea.           MATEMATIKA, LH 6 – 23 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Zenbaki bat zatiki batez biderkatzea.

        Zatiki jakin batzuen zatiki baliokideak kalkulatzea, izendatzaile bera izan
         dezaten.

        Zatiki jakin batzuen arteko batuketak eta kenketak egitea.

        Zatiki jakin batzuen arteko biderketak egitea.

        Zatikien zatidurak lortzea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Kantitate baten zatikia.

        Zenbaki bat zatiki batez biderkatzea.

        Zatikien arteko batuketa.

        Zatikien arteko kenketa.

        Zatikien arteko biderketa.

        Zatikien arteko zatiketa.
4.2. Prozedurak

        Kantitate baten zatikia kalkulatzea.

        Zenbaki bat zatiki batez biderkatzea.

        Izendatzaile bera duten zatikien arteko batuketa eta kenketa.

        Zatikiak izendatzaile beraz adieraztea.

        Izendatzaile desberdina duten zatikien arteko batuketa eta kenketa.

        Zatikien arteko biderketa.

           MATEMATIKA, LH 6 – 24 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


          Zatikien arteko zatiketa.

          Problemak ebaztea, gutxi gorabeherako kalkuluak eginez.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Zatikiak kantitateak adierazteko modu bat direla kontuan hartzea.

          Zatikiekin eginiko kalkuluek egoera problematiko errealak ebazteko balio
           dutela ulertzea.

          Zatikien arteko zenbait eragiketa egiteko izendatzaile komuna lortzea
           beharrezkoa dela kontuan hartzea.

          Emaitzak zehatz eta ordenan aurkeztea eta jakinaraztea.

          Energia aurreztea ingurumeneko kutsadura murrizteko baliabidea dela
           onartzea.5.. Denboralizazioa

Unitate hau bigarren hiruhilekoko bigarren hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 7. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 7. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 7. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 17, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 17.

        Beste     baliabide     batzuk:  www.smprimaria.profes.net   eta
        www.primaria.librosvivos.net
             MATEMATIKA, LH 6 – 25 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA      8. unitatea: Ehunekoa eta proportzionaltasuna

1. Oinarrizko gaitasunak

        Proportzionaltasunarekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei
         buruzko hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia
         lortzeko.

        Ehunekoa erabiltzea, euroko eta zentimoko txanponen erabilera lantzeko
         erabiltzen diren problemak ebazteko, eta inguruari buruzko informazio
         zehatza emateko.

        Proportzionaltasunari buruzko hausnarketa sustatzea, zenbakien arteko
         erlazioen eta kalkulu-estrategien bidez, zenbakiei buruzko alfabetizazio
         egokia lortzeko.

        Eskala espazioa adierazteko prozedura gisa erabiltzea, ingurua adierazteko
         eta zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Ehunekoak zer esan nahi duen jakitea.

        Ehunekoak kalkulatzea.

        Ehunekoen kalkulua erabiltzea, egoera ohikoenetan.

        Kantitate proportzionalak bereiztea.

        Kantitate proportzionalak kalkulatzea.

        Eskalak zer esan nahi duen ulertzea, proportzionaltasuna aplikatuz.
           MATEMATIKA, LH 6 – 26 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


3. Ebaluazio-irizpideak

        Ehuneko jakin bat irakurtzen, idazten eta azaltzen jakitea.

        Ehuneko jakin batzuk kalkulatzea.

        Handitzeak eta txikitzeak zehaztea, ehunekoen kalkuluaren bidez.

        Proportzionaltasun-erlazio jakin batzuk identifikatzea.

        Kantitate proportzional jakin batzuk kalkulatzea.

        Eskalak zehaztea eta aplikatzea egoera jakinei.
4. Edukiek

4.1. Kontzeptuak

        Ehunekoak.

        Handitzeak eta txikitzeak.

        Proportzionaltasuna.

        Magnitude proportzionalak.

        Eskala.
4.2. Prozedurak

        Ehunekoak irakurtzea eta idaztea.

        Ehunekoak kalkulatzea.

        Handitzeak eta txikitzeak kalkulatzea.

        Magnitude proportzionalak identifikatzea.

        Magnitude proportzionalak kalkulatzea.

        Eskalak zehaztea eta aplikatzea.

           MATEMATIKA, LH 6 – 27 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


          Problemak ebaztea, zenbait unitateri dagozkien emaitzak alderatuz.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Ehunekoak eguneroko bizitzan erabiltzen direla konturatzea.

          Ehunekoak ulertzea eta kalkulatzea, eta inguruarekin harremanetan jartzeko
           eta komunikatzeko modu bat direla konturatzea.

          Handitzeak eta txikitzeak kalkulatzeak zer garrantzi duen kontuan hartzea.

          Eskalak espazioa adierazteko eta ingurua ulertzeko balio duela kontuan
           hartzea.

          Talde-lanean aktiboki eta arduraz parte hartzea, aztertutako edukiak
           aplikatzeko problemak ekimenez ebatziz.5.. Denboralizazioa

Unitate hau bigarren hiruhilekoko hirugarren hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 8. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 8. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 8. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 17, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 17.

        Beste      baliabide    batzuk:  www.smprimaria.profes.net     eta
        www.primaria.librosvivos.net
             MATEMATIKA, LH 6 – 28 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA    9. unitatea: Magnitude-neurriak. Sistema metriko
                     hamartarra

1. Oinarrizko gaitasunak

        Magnitude-neurriarekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei buruzko
         hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Ikasleen lexikoan Matematikaren arloko terminoak txertatzea, kultura-
         garapenerako oinarrizko elementuak baitira, zenbakien arteko erlazioak,
         eragiketak, irudi lauak edo neurriak zehaztasunez deskribatzeko.

        Neurriak unitate estandarren bidez hartzeak duen garrantzia kontuan
         hartzea, inguruko objektuei buruzko informazio zehatza eman ahal izateko.

        Objektu errealen azalera kalkulatzea, neurri-unitate edo -tresnen bidez,
         inguruari buruzko informazio zehatza emateko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Magnitudeak identifikatzea.

        Magnitude nagusien unitateak zein diren jakitea.

        Metroa, litroa eta kilogramoa luzera-, edukiera- eta masa-neurrien unitate
         nagusiak direla jakitea, hurrenez hurren.

        Unitate egokia aukeratzea, kantitate bat adierazteko.

        Luzera-neurriak zenbait unitateren bidez adieraztea.

        Edukiera-neurriak zenbait unitateren bidez adieraztea.

        Masa-unitateak zenbait unitateren bidez adieraztea.

        Kantitateak modu konplexuan zein ez-konplexuan adierazten jakitea.


           MATEMATIKA, LH 6 – 29 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Hektarea azaleraren neurri-unitatea dela jakitea.

        Azalerak zenbait unitateren bidez adieraztea.
3. Ebaluazio-irizpideak

        Magnitude bakoitza dagozkion neurri-unitateekin lotzea.

        Kantitate jakin bat zer unitateren bidez adierazi den jakitea.

        Luzera jakin bat adierazitako luzera-unitateen bidez adieraztea.

        Edukiera jakin bat adierazitako edukiera-unitateen bidez adieraztea.

        Masa jakin bat adierazitako masa-unitateen bidez adieraztea.

        Kantitate jakin bat modu konplexuan eta ez-konplexuan adieraztea.

        Azalera jakin bat adierazitako azalera-unitateen bidez adieraztea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Magnitudeak.

        Luzera-unitateak.

        Edukiera-unitateak.

        Masa-unitateak.

        Unitateen adierazpen konplexua eta ez-konplexua.

        Azalera-unitateak.
4.2. Prozedurak

        Luzera bat zenbait luzera-unitateren bidez adieraztea.

           MATEMATIKA, LH 6 – 30 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


          Edukiera bat zenbait edukiera-unitateren bidez adieraztea.

          Masa bat zenbait masa-unitateren bidez adieraztea.

          Unitateak modu konplexuan eta ez-konplexuan adieraztea.

          Azalera bat zenbait azalera-unitateren bidez adieraztea.

          Problemak ebaztea, unitate berberak erabiliz.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Magnitudeek eta haien unitateek errealitatea adierazteko balio dutela
           kontuan hartzea.

          Kantitateak behar den unitatearen bidez adierazteak egoera problematikoak
           ebazten laguntzen duela ulertzea.

          Magnitude-kantitate bera zenbait modutan adieraz daitekeela ulertzea.

          Laburdurak behar den bezala idaztea.

          Dieta orekatua egitea komeni dela onartzea.5.. Denboralizazioa

Unitate hau bigarren hiruhilekoko laugarren hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 9. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 9. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 9. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 17, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 17.
             MATEMATIKA, LH 6 – 31 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina   LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Beste    baliabide   batzuk:  www.smprimaria.profes.net  eta
        www.primaria.librosvivos.net
            MATEMATIKA, LH 6 – 32 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA              10. unitatea: Zenbaki osoak

1. Oinarrizko gaitasunak

        Zenbaki osoekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei buruzko
         hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Zenbaki  osoei  buruzko  hausnarketa  eta  norberaren  gaitasunekiko
         konfiantza sustatzea, ikaskuntza konplexuagoei aurre egiteko.

        Zenbaki osoen arteko eragiketak eguneroko bizitzako problemak ebazteko
         baliabide gisa erabiltzea.

        Pertseberantzia sustatzea, dela datuak bilatuz, dela algoritmoak eta
         zenbakien arteko erlazioak lantzeko problemak ebatziz, egoera errealei
         aurre egiteko aukera gehiago izateko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Zenbaki osoak zein diren jakitea.

        Zenbaki osoak zenbakizko zuzenean adieraztea.

        Zenbaki osoak alderatzea.

        Zenbaki osoen arteko batuketa.

        Zenbaki osoen arteko kenketa.

        Adierazpen-sistema kartesiarra zer den jakitea.

        Puntu baten koordenatuak erabiltzen jakitea plano batean.
3. Ebaluazio-irizpideak

        Zenbaki osoen bidez adierazitako informazioa interpretatzea.

        Zenbaki osoak aurkitzea eta kokatzea zenbakizko zuzenean.
           MATEMATIKA, LH 6 – 33 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Zenbaki osoak ordenatzea.

        Zenbaki osoen arteko batuketak eta kenketak egitea.

        Puntu baten koordenatuak idaztea.

        Koordenatuak emanda, puntuak planoan kokatzen jakitea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Zenbaki osoak: positiboak eta negatiboak.

        Zenbaki osoen ordena.

        Zenbaki osoen arteko batuketa.

        Zenbaki osoen arteko kenketa.

        Ardatz kartesiarrak.

        Koordenatu kartesiarrak planoan.
4.2. Prozedurak

        Zenbaki osoak zenbakizko zuzenean adieraztea.

        Zenbaki osoak alderatzea.

        Zenbaki osoen arteko batuketa.

        Zenbaki osoen arteko kenketa.

        Puntu bat adieraztea planoan.

        Puntu baten koordenatuak zehaztea planoan.

        Problemak ebaztea, zenbaki osoak planoan adierazita.           MATEMATIKA, LH 6 – 34 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Zenbaki osoak zer diren ulertzea (balioa eta zeinua).

          Zenbakizko zuzena zenbaki osoak lantzeko lagungarria dela konturatzea.

          Zenbaki osoen arteko batuketen eta kenketen arauak zein diren jakiteko
           jakin-mina izatea.

          Adierazpen kartesiarrak leku baten posizioa zein den jakiteko balio duela
           konturatzea.

          Talde-lanean aktiboki eta arduraz parte hartzea, aztertutako edukiak
           aplikatzeko problemak ekimenez ebatziz.5.. Denboralizazioa

Unitate hau bigarren hiruhilekoko bosgarren hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 10. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 10. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 10. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 17, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 17.

        Beste     baliabide    batzuk:    www.smprimaria.profes.net   eta
        www.primaria.librosvivos.net
             MATEMATIKA, LH 6 – 35 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA         11. unitatea: Angeluak eta haien neurria

1. Oinarrizko gaitasunak

        Angeluekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei buruzko hausnarketa
         egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Angeluak zer neurritakoak diren zehaztea, neurketa-tresna egokien bidez,
         eta behar diren unitateen bidez adieraztea, inguruari buruzko informazio
         zehatza eman ahal izateko.

        Angeluen adierazpen grafikoa esplizituki adierazita ez dauden ondorioak
         lortzeko baliabide egokia dela kontuan hartzea.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Angeluen sailkapena menderatzea.

        Angelu-neurriak zenbait unitateren bidez adieraztea.

        Angelu-neurriak modu konplexuan eta ez-konplexuan adieraztea.

        Angelu-neurrien arteko batuketak egitea.

        Angelu-neurrien arteko kenketak egitea.

        Ondoz ondoko angeluak, erpinez aurkakoak eta betegarriak bereiztea.
3. Ebaluazio-irizpideak

        Angeluak angelu motetan sailkatzea.

        Angelu-neurri bat zenbait unitateren bidez adieraztea.

        Adierazpen konplexu bat ez-konplexu bihurtzea eta alderantziz.

        Angelu-neurrien batuketak egitea.
           MATEMATIKA, LH 6 – 36 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Angelu-neurrien kenketak egitea.

        Ondoz ondoko angeluak, erpinez aurkakoak eta betegarriak identifikatzea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Angeluak eta beren elementuak.

        Angeluak sailkatzea.

        Angeluen neurri-unitateak.

        Sistema hirurogeitarra.

        Angeluen arteko batuketa.

        Angeluen arteko kenketa.

        Ondoz ondoko angeluak, erpinez aurkakoak eta betegarriak.
4.2. Prozedurak

        Angelu-neurriak zenbait unitateren bidez adieraztea.

        Angelu-neurriak modu konplexuan eta ez-konplexuan adieraztea.

        Angelu-neurrien arteko batuketa.

        Angelu-neurrien arteko kenketa.

        Problemak ebaztea, kasu orokorra aztertuz.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

        Angelu-neurriek errealitatearen berri izateko eta hura interpretatzeko balio
         dutela kontuan hartzea.

           MATEMATIKA, LH 6 – 37 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


          Marrazketa-tresnak zehaztasunez eta arretaz erabiltzea.

          Forma geometrikoak zehaztasunez deskribatzea eta adieraztea.

          Emaitzak zehatz eta ordenan aurkeztea eta jakinaraztea.5. Denboralizazioa

Unitate hau hirugarren hiruhilekoko lehen hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 11. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 11. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 11. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 18, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 18.

        Beste    baliabide    batzuk:   www.smprimaria.profes.net  eta
        www.primaria.librosvivos.net
             MATEMATIKA, LH 6 – 38 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA                12. unitatea: Poligonoak

1. Oinarrizko gaitasunak

        Poligonoekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei buruzko
         hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Poligonoak sailkatzea, haien elementuei erreparatuz eta elementu horiek
         aztertuz, inguruko objektuak deskribatzeko eta erabiltzeko gaitasuna
         hobetzeko.

        Erregulartasun geometrikoak aurkitzea eguneroko objektuetan, inguruneari
         erreparatuz, ikaskuntzarako gaitasun induktiboa sustatzeko.

        Poligonoen  azalerak  kalkulatzeko  estrategiak  sortzea,  poligonoen
         adierazpenei erreparatuz, zailtasun handiagoko ikaskuntzei ere behar
         bezala aurre egiteko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Poligonoa kontzeptua eta bere elementuak menderatzea.

        Poligonoak zenbait irizpideren arabera sailkatzen jakitea.

        Triangelu baten eta lauki baten barne-angeluen batura zein den jakitea.

        Paralelogramoen azalera nola kalkulatzen den jakitea.

        Triangeluen azalera nola kalkulatzen den jakitea.

        Poligono erregular baten azalera nola kalkulatzen den jakitea.
3. Ebaluazio-irizpideak

        Poligonoak sailkatzea.

        Poligonoen perimetroa kalkulatzea.


           MATEMATIKA, LH 6 – 39 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Poligonoen barne-angeluen batuketa aplikatzea, angelu ezezagunak
         lortzeko.

        Paralelogramoen azalera kalkulatzea.

        Zenbait triangeluren azalera kalkulatzea.

        Poligono erregular baten azalera kalkulatzea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Poligonoak eta beren elementuak: aldea, erpina, angelua eta diagonala.

        Poligono motak, alde kopuruaren arabera.

        Poligono erregularrak.

        Poligono baten perimetroa.

        Angeluen batura, triangeluetan eta laukietan.

        Triangelu baten altuera.

        Triangeluen azalera.

        Apotema.

        Poligono erregularren azalera.
4.2. Prozedurak

        Poligono baten perimetroa kalkulatzea.

        Triangelu baten eta lauki baten barne-angeluen batura.

        Paralelogramoen azalera kalkulatzea.

        Triangeluen azalera kalkulatzea.

           MATEMATIKA, LH 6 – 40 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


          Poligono erregularren azalera kalkulatzea.

          Problemak ebaztea, irudi bat azalera jakineko zenbait poligonotan
           deskonposatuta.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Poligonoak eguneroko inguruan identifikatzea.

          Poligonoak zehatz eta garbi marraztea.

          Emaitzak zehatz eta ordenan aurkeztea eta jakinaraztea.

          Gainazal baten azalera kalkulatzeak formulen eta errealitatearen arteko
           lotura egiteko balio duela kontuan hartzea.

          Besteen iritziak onartzea eta kritikoki baloratzea.5.. Denboralizazioa

Unitate hau hirugarren hiruhilekoko bigarren hamabostaldian lantzekoa da. Unitatearen
iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 12. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 12. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 12. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 18, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 18.

        Beste     baliabide    batzuk:    www.smprimaria.profes.net  eta
        www.primaria.librosvivos.net
             MATEMATIKA, LH 6 – 41 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA         13. unitatea: Zirkunferentzia eta zirkulua

1. Oinarrizko gaitasunak

        Zirkunferentziarekin eta zirkuluarekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta
         haiei buruzko hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia
         lortzeko.

        Ikaskuntzen sistematizazioa garatzea, zirkunferentziak eta haien arteko
         erlazioak ikasiz, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Zirkunferentziari eta zirkuluari lotutako formak aurkitzea eguneroko
         objektuetan, inguruneari erreparatuz, ikaskuntzaren gaitasun induktiboa
         sustatzeko.

        Norberaren gaitasunekiko konfiantza garatzea, egoera gero eta zailagoei
         aurre egiteko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Zirkunferentzia, zirkulua eta haien elementuak menderatzea.

        Irudi zirkular nagusiak zein diren jakitea.

        Pi zenbakiaren jatorria eta balioa zein diren jakitea.

        Zirkunferentzia baten luzera kalkulatzea.

        Zirkunferentziaren eta zuzenaren posizio erlatiboak ikastea, baita bi
         zirkunferentziaren artekoak ere.

        Zirkuluaren azalera kalkulatzea.
3. Ebaluazio-irizpideak

        Zirkunferentziak marraztea eta haien elementuak jakitea.

           MATEMATIKA, LH 6 – 42 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Sektorea, zuzenkia eta koroa zirkularra bereiztea.

        Pi zenbakiak sortzen duen erlazioa identifikatzea.

        Zirkunferentzia jakinen luzera kalkulatzea.

        Zenbait posizio erlatibotan dauden zuzenak eta zirkunferentziak marraztea.

        Zirkulu jakinen azalera kalkulatzea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Zirkunferentzia eta bere elementuak.

        Zirkulua eta bere elementuak.

        Irudi zirkularrak: sektorea, zuzenkia eta koroa.

        Pi zenbakia.

        Zirkunferentziaren luzera.

        Bi zirkunferentziaren posizio erlatiboak.

        Zirkuluaren azalera.
4.2. Prozedurak

        Zenbait forma zirkular marraztea.

        Zirkunferentziaren luzera kalkulatzea.

        Zirkuluaren azalera kalkulatzea.

        Irudi zirkularren azalera kalkulatzea.

        Problemak ebaztea, marrazki baten laguntzaz.           MATEMATIKA, LH 6 – 43 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Forma zirkularrak bizitza errealean aurki daitezkeela konturatzea.

          Esperimentaziorako eta behaketarako prest agertzea.

          Zirkunferentziaren luzeraren neurria jakiteak zer garrantzi duen kontuan
           hartzea.

          Zirkulu baten azaleraren neurria jakiteak zer garrantzi duen kontuan
           hartzea.

          Poligonoak zehatz eta garbi marraztea.

          Emaitzak zehatz eta ordenan aurkeztea eta jakinaraztea.5.. Denboralizazioa

Unitate hau hirugarren hiruhilekoko hirugarren hamabostaldian lantzekoa da.
Unitatearen iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 13. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 13. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 13. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 18, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 18.

        Beste      baliabide   batzuk:    www.smprimaria.profes.net   eta
        www.primaria.librosvivos.net
             MATEMATIKA, LH 6 – 44 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA           14. unitatea: Gorputz geometrikoak

1. Oinarrizko gaitasunak

        Gorputz geometrikoekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta haiei buruzko
         hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia lortzeko.

        Hiru dimentsioko gorputzak sailkatzea, haien ezaugarriak kontuan hartuta,
         ikaskuntzaren gaitasun induktiboa sustatzeko.

        Ikasleen lexikoan Matematikaren arloko terminoak txertatzea, kultura-
         garapenerako  oinarrizko  elementuak  baitira,  gorputz  geometrikoak
         zehaztasunez deskribatzeko.

        Norberaren gaitasunekiko konfiantza sustatzea. Horretarako, gorputz
         geometrikoei erreparatzea, problema bat ebazteko. Horren helburua
         norberaren autonomia sustatzea da.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Poliedroak bereiztea: prismak, piramideak eta beste poliedro batzuk.

        Poliedroen elementuak eta haien garapenak zein diren ikastea.

        Poliedro erregularrak bereiztea.

        Gorputz biribilak bereiztea; zilindroa, konoa, esfera eta haien elementuak.

        Bolumena kontzeptua ulertzea.

        Bolumen-unitate nagusiak zein diren jakitea.
3. Ebaluazio-irizpideak

        Poliedroak eta haien elementu nagusiak identifikatzea.           MATEMATIKA, LH 6 – 45 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Prismak eta piramideak izendatzea eta dagozkien garapenekin lotzea.

        Bost poliedro erregularrak bereiztea.

        Zilindroak eta konoak identifikatzea, eta dagozkien garapenekin lotzea.

        Esfera bereiztea.

        Bolumen-unitateak erabiltzea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Poliedroak.

        Prismak eta beren elementuak.

        Piramideak eta beren elementuak.

        Poliedro erregularrak: izendatzea eta bereiztea.

        Zilindroa eta bere elementuak.

        Konoa eta bere elementuak.

        Esfera eta bere elementuak.

        Irudi esferikoak: esferaerdia eta txapel esferikoak.

        Bolumena.

        Bolumen-unitate nagusiak.
4.2. Prozedurak

        Poliedroak, gorputz biribilak eta beren elementuak bereiztea.

        Prismen eta piramideen garapenak marraztea.           MATEMATIKA, LH 6 – 46 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


          Prisma, piramide eta poliedro erregularrak osatzea, garapenetatik abiatuz.

          Zilindroaren eta konoaren garapenak marraztea.

          Zilindroak eta konoak osatzea, beren garapenetatik abiatuz.

          Kasu  bakoitzean  neurri-unitate  egokiena  erabiltzea,  gorputz  baten
           bolumena adierazteko.

          Problemak ebaztea, ondoz ondoko etapen bidez.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Poliedroak eta gorputz biribilak eguneroko inguruan daudela konturatzea.

          Poliedroak eta gorputz biribilak nork bere kabuz osatzea.

          Eraikuntza geometrikoak zehatz eta garbi egitea.

          Bolumena egoera bakoitzean egokiena den neurriaren bidez adierazi behar
           dela konturatzea.

          Emaitzak zehatz eta ordenan aurkeztea eta jakinaraztea.5.. Denboralizazioa

Unitate hau hirugarren hiruhilekoko laugarren hamabostaldian lantzekoa da.
Unitatearen iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 14. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 14. unitateko fitxak.

        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 14. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 18, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 18.
              MATEMATIKA, LH 6 – 47 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina   LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Beste    baliabide   batzuk:  www.smprimaria.profes.net  eta
        www.primaria.librosvivos.net
            MATEMATIKA, LH 6 – 48 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA         15. unitatea: Probabilitatea eta estatistika

1. Oinarrizko gaitasunak

        Probabilitatearekin eta estatistikarekin zerikusia duten testuak irakurtzea eta
         haiei buruzko hausnarketa egitea, zenbakiei buruzko alfabetizazio egokia
         lortzeko.

        Ikasleen lexikoan Matematikaren arloko terminoak txertatzea, ausazko
         esperientziei buruzko deskribapenaren bidez, ikasleen komunikazio-
         gaitasunak hobetzeko.

        Datuen adierazpen grafikoa esplizituki adierazita ez dauden ondorioak
         lortzeko baliabide gisa erabiltzea.

        Norberaren gaitasunekiko konfiantza garatzea, egoera gero eta zailagoei
         aurre egiteko.

        Eskemak erabiltzea, aztertutako edukiak modu eraginkorrean eta erraz
         adierazteko baliabide gisa.
2. Helburu didaktikoak

        Maiztasun absolutua eta maiztasun erlatiboa bereiztea.

        Datu multzo baten batez bestekoa zehaztea.

        Datu-lagin baten moda zehaztea.

        Ausazko esperimentuak eta ausazkoak ez diren esperimentuak bereiztea.

        Ausazko gertakariak bereiztea: ziurrak, posibleak eta ezinezkoak.

        Gertakari posibleak bereiztea: probabilitate handikoa, probabilitate berekoa
         eta probabilitate txikikoa.

        Ausazko gertakarien probabilitatea zein den jakitea.

        Grafikoak interpretatzen eta adierazten jakitea.            MATEMATIKA, LH 6 – 49 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
        MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika  ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


3. Ebaluazio-irizpideak

        Datu multzo baten maiztasun absolutua eta maiztasun erlatiboa zehaztea.

        Zenbakizko lagin baten batez bestekoa kalkulatzea.

        Datu multzo baten moda zehaztea.

        Ausazko eta ez-ausazko esperimentuak bereiztea.

        Ausazko gertakariak sailkatzea: ziurrak, posibleak eta ezinezkoak.

        Gertakari posibleak sailkatzea: probabilitate handikoak, probabilitate
         berekoak eta probabilitate gutxikoak.

        Gertakari jakin baten probabilitatea kalkulatzea.

        Grafikoak interpretatzea eta adieraztea.
4. Edukiak

4.1. Kontzeptuak

        Maiztasun absolutua.

        Maiztasun erlatiboa.

        Batez bestekoa.

        Moda.

        Ausazko esperimentuak. Zoria.

        Ausazko gertakari motak.

        Gertakari baten probabilitatea.

        Lerro-grafikoak, barra-grafikoak eta grafiko zirkularrak. Klimagramak.
           MATEMATIKA, LH 6 – 50 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
          MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina    LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA
4.2. Prozedurak

          Maiztasun erlatiboa lortzea.

          Zenbakizko lagin baten batez bestekoa kalkulatzea.

          Moda zehaztea.

          Gertakari baten probabilitatea kalkulatzea.

          Grafikoak interpretatzea eta adieraztea.

          Problemak ebaztea, problemaren enuntziatua idatziz.
4.3. Jarrerak eta balioetan heztea

          Datu multzo baten batez bestekoa datu multzoaren adierazgarri dela
           konturatzea.

          Moda zenbakizkoa ez den lagineko datu adierazgarria dela konturatzea.

          Zoria eguneroko bizitzan dagoela kontuan hartzea.

          Ausazko fenomeno baliokideak daudela onartzea.

          Besteen iritziak onartzea eta kritikoki baloratzea.

          Emaitzak zehatz eta ordenan aurkeztea eta jakinaraztea.5.. Denboralizazioa

Unitate hau hirugarren hiruhilekoko bosgarren hamabostaldian lantzekoa da.
Unitatearen iraupena 15 egunekoa da, gutxi gorabehera.6. Materialak eta baliabide didaktikoak

        Lan-koadernoa, Matematika, LHko 6. maila, lehen hiruhilekoa. 15. unitatea.

        Aniztasunaren trataera: finkatzeko eta zabaltzeko, Matematika, LHko
        6. maila. 15. unitateko fitxak.

             MATEMATIKA, LH 6 – 51 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         EUSKADI. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
         MATEMATIKA, 6. MAILA. LEMAZAIN PROIEKTUA
ika    ina   LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA


        Ebaluazio-proposamenak, Matematika, LHko 6. maila. 15. unitateko fitxak.

        Material osagarria. Zenbakiak eta eragiketak 18, Problemak ebaztea eta
        buruzko kalkulua 18.

        Beste    baliabide   batzuk:   www.smprimaria.profes.net    eta
        www.primaria.librosvivos.net
            MATEMATIKA, LH 6 – 52 – PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:92
posted:11/24/2011
language:Basque
pages:52