Algemeen Reglement

Document Sample
Algemeen Reglement Powered By Docstoc
					Reglement SBO Sprintwedstrijden 2011
         1
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 2
   1.2 Wedstrijden ....................................................................................................................... 5
   1.3 Verloop wedstrijd.............................................................................................................. 5
2. Klassen ........................................................................................................................................ 5
   2.1 Definitie van klassen ......................................................................................................... 5
   2.2 Bestuur .............................................................................................................................. 5
3. Technisch reglement ................................................................................................................... 5
   3.1 Deelname .......................................................................................................................... 5
   3.2 Controle............................................................................................................................. 6
   3.3 Rijder en machine ............................................................................................................. 6
   3.4 Het niet voldoen aan reglement ........................................................................................ 6
   3.5 Verantwoording ................................................................................................................ 6
4. Eindbeslissing ............................................................................................................................. 6
   4.1 Wedstrijdleiding ................................................................................................................ 6
5. Startbewijs, verzekering en aansprakelijkheid ............................................................................ 6
   5.1 Bezit startbewijs ................................................................................................................ 6
   5.2 Aanvragen startbewijs ....................................................................................................... 6
   5. 3 Inhoud verzekering .......................................................................................................... 6
   5.4 Deelname .......................................................................................................................... 7
6. Deelnemers ................................................................................................................................. 7
   6.1 Leeftijdsgrenzen ................................................................................................................ 7
   6.2 Gedrag ............................................................................................................................... 7
   6.3 Verantwoording deelnemer ............................................................................................... 7
   6.4 Opvolgen aanwijzingen .................................................................................................... 7
   6.5 Deelname finales ............................................................................................................... 7
   6.6 Testrun .............................................................................................................................. 7
   6.7 Doorschuiven finales ........................................................................................................ 7
7. Inschrijven voor een wedstrijd .................................................................................................... 7
   7.1 Inschrijving ....................................................................................................................... 7
   7.2 Aankomst .......................................................................................................................... 7
   7.3 Deelname aan meerdere klassen ....................................................................................... 8
   7.4 Hoogte van inschrijfgeld ................................................................................................... 8
   7.5 Sluiting van inschrijving ................................................................................................... 8
   7.6 Startnummer ...................................................................................................................... 8
   7.7 Rijden met een ander startnummer ................................................................................... 8
   7.8 Betalingsachterstand ......................................................................................................... 8
   7.9 Maximaal aantal startnummers ......................................................................................... 8
8. Medische keuring ........................................................................................................................ 8
   8.1 Verkrijging medische keuring........................................................................................... 8
9. Sponsoring .................................................................................................................................. 8
   9.1 Belangen MON en SBO in verband met sponsoring ........................................................ 8
   9.2 Nakomen verplichtingen ................................................................................................... 9
  Algemeen .................................................................................................................................... 9
   10.1 Verloop van de wedstrijd ................................................................................................ 9
   10.2 Finales per klasse ............................................................................................................ 9
   10.3 Uitslag bij overmacht ...................................................................................................... 9
11. Startopstelling ........................................................................................................................... 9
   11.1 Startopstelling tijdens kwalificaties ................................................................................ 9
   11.1 Startopstelling finale ....................................................................................................... 9
                                     2
   11.2 Startopstelling finales...................................................................................................... 9
   11.3 Niet deelnemen aan de finales ........................................................................................ 9
   11.4 Uitslag bij meerdere DNF‟s of niet deelname aan finale ................................................ 9
12. Startmethode ............................................................................................................................. 9
   12.1 Starten met draaiden motor ............................................................................................. 9
   12.3 Startprocedure ............................................................................................................... 10
   12.4 Valse start...................................................................................................................... 10
   12.5 Valse start tijdens de finale ........................................................................................... 10
13. Tussentijdse stop ..................................................................................................................... 10
   13.1 (tijdelijk) Stoppen van de wedstrijd .............................................................................. 10
   13.2 Regen ............................................................................................................................ 10
14. De winnaar en de uitslag ......................................................................................................... 10
   14.1 Niet geklasseerd ............................................................................................................ 10
   14.2 Beslissing van de winnaar ............................................................................................. 10
   14.3 Uitslag ........................................................................................................................... 10
15. Klassement .............................................................................................................................. 11
   15.1 Toekenning punten........................................................................................................ 11
   15.2 Snelste tijden ................................................................................................................. 12
   15.3 Nederlands kampioenschap .......................................................................................... 12
   15.4 Gelijk aantal punten ...................................................................................................... 12
16. Prijzen ..................................................................................................................................... 12
   16.1 Beschikbaarheid prijzen ................................................................................................ 12
   16.2 Ontvangst van prijzen ................................................................................................... 12
   16.3 Aanspraak op prijzen .................................................................................................... 12
   17.1 Manoeuvres ................................................................................................................... 12
   17.2 Hinder ........................................................................................................................... 12
   17.3 Eigen baan ..................................................................................................................... 12
   17.4 Stilstaan op de baan ...................................................................................................... 12
   17.5 Bij pech of ongeval ....................................................................................................... 13
   17.6 Parc fermé ..................................................................................................................... 13
   17.7 Reparaties ...................................................................................................................... 13
   17.8 Verlaten van evenement/circuit .................................................................................... 13
   17.9 Burn-outs....................................................................................................................... 13
   18.1 Rijden in het rennerskwartier ........................................................................................ 13
   18.2 Gebruik van wedstrijdmachines op nabij gelegen openbare weg ................................. 13
   18.3 Gebruik van drugs en/of alcohol ................................................................................... 13
   18.4 Helpers .......................................................................................................................... 13
   18.5 Brandblusser ................................................................................................................. 14
   19.1 Milieu en geluid ............................................................................................................ 14
   20.1 Staffen ........................................................................................................................... 14
   20.2 Diskwalificatie .............................................................................................................. 14
   Artikel 1 - Algemene specificaties en voorwaarden ............................................................. 16
   Artikel 2 - Rijwielgedeelte en frame ..................................................................................... 16
   Artikel 3 - Algemene motorisch reglement .......................................................................... 16
   Artikel 4 - Kleding & Helm .................................................................................................. 17
   Specificaties Technisch Reglement Schakelbrommers tot 80cc ........................................... 18
   Specifiecaties technisch reglement ScooterSport ................................................................. 18
   Specificaties technisch reglement Scooter 70A .................................................................... 18
   Specificaties technisch reglement Scooter 70B .................................................................... 19
   Specificaties technisch reglement Scooter Special ............................................................... 19
                                     3
  Specificaties technisch reglement Super Special .................................................................. 19

Dit reglement is van kracht met ingang van 1 januari 2011
                             4
1. Algemeen Reglement
Dit reglement is van toepassing op de sprint-evenementen die door SBO (stichting Scooterrace
en Bromfietssprint Organisatie) worden georganiseerd onder auspiciën van WVN. WVN is
onderdeel van de organisatie MON.

1.1 Deelname en reglementen
Bij deelname aan SBO-sprintwedstrijden c.q. bij het aanvaarden van een MON-startbewijs
conformeert een deelnemer zich aan dit reglement. Dit reglement moet worden nageleefd door
alle deelnemers en betrokkenen van SBO-sprintwedstrijden.

1.2 Wedstrijden
De wedstrijden worden georganiseerd door of onder toezicht van de SBO.

1.3 Verloop wedstrijd
Een wedstrijd vindt plaats binnen een door de SBO afgebakend tijdsbestek van
één of meerdere dagen. In dit reglement vallen onder het begrip wedstrijd:
   De sprints, te verrijden over één of meer runs.
   Alle andere activiteiten die samenhangen met het kunnen verrijden van de sprints, zoals
    de technische controle, het verblijf in het rennerskwartier en het verblijf elders op het
    circuit terrein en in de directe omgeving daarvan.

2. Klassen
2.1 Definitie van klassen
De volgende klassen komen aan de start:

    AUTOMAATBROMMERS
    SCHAKELBROMMERS
    SCOOTERSPORT
    SCOOTER 70A
    SCOOTER 70B
    SCOOTER SPECIAL
    SUPER SPECIAL

2.2 Bestuur
Het bestuur van de SBO kan besluiten een wedstrijdklasse te beëindigen, maar moet dit
bekendmaken vóór de eerste wedstrijd van het seizoen waarin deze klasse voor het laatst aan de
start komt.

Indien een klasse gedurende een seizoen minder dan gemiddeld 6 ingeschreven deelnemers per
wedstrijd heeft, mag het bestuur besluiten de klasse te beëindigen na afloop van het betreffende
seizoen, mits dit besluit vóór 1 november van dat jaar aan de deelnemers bekend wordt gemaakt.

3. Technisch reglement
3.1 Deelname
Elke aan een wedstrijd deelnemende machine moet voldoen aan de regels, gesteld in het
Technisch Reglement voor SBO - wedstrijden van de MON. Het al dan niet voldoen aan deze
regels kan worden vastgesteld door de jury en/of de technische commissie (zie 3.3).                        5
Dit technisch reglement bestaat uit een Algemeen Technisch Reglement (ATR) en de daarbij
behorende Specifieke Technische Reglementen (STR). Het ATR en de STR geven aan, aan
welke eisen de machine, de kleding en de helm moeten voldoen.

3.2 Controle
Controle op naleving van het technisch reglement gebeurt ter plaatse door een technische
commissie, bestaande uit door de MON aangewezen keurmeesters. Eén van de keurmeesters
draagt de functie van hoofd technische commissie. Hij fungeert als coördinator en als
aanspreekpunt van de technische commissie.

3.3 Rijder en machine
Elke machine moet voorafgaande aan deelname aan de wedstrijd zijn goedgekeurd door de
technische commissie. De technische commissie kan ook op andere momenten tijdens de
wedstrijd technische controles uitvoeren. Welke nummers er voor de nacontrole moeten
verschijnen, wordt bekend gemaakt bij aanvang van de finales.

3.4 Het niet voldoen aan reglement
Het onttrekken aan de technische controle(s), zoals bedoeld in art. 3.3, of het niet voldoen aan
het technisch reglement tijdens de wedstrijd, kan leiden tot diskwalificatie of een andere straf.
Het besluit hiertoe wordt genomen door de wedstrijdleiding.

3.5 Verantwoording
De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het reglementair zijn van de machine en kan
geen rechten ontlenen aan de technische keuring.

4. Eindbeslissing
4.1 Wedstrijdleiding
In alle gevallen die zich tijdens de wedstrijd voordoen, waarin dit reglement niet voorziet beslist
de wedstrijdleiding.

5. Startbewijs, verzekering en aansprakelijkheid
5.1 Bezit startbewijs
Deelnemers moeten in het bezit zijn van een MON-startbewijs die via de SBO kan worden
aangeschaft tegen het daarvoor geldende tarief (MON-tarief). Dit tarief is inclusief
administratiekosten en exclusief een milieumat die de deelnemer voor de duur van het lopende
seizoen dient aan te kopen bij SBO. Voorts moet een deelnemer zich per wedstrijd inschrijven
(zie artikel 8).

5.2 Aanvragen startbewijs
Rijders die in het voorgaande seizoen in het bezit zijn geweest van een MON-startbewijs kunnen
tot 31 december hun MON-startbewijs aanvragen. Hiermee hebben zij de mogelijkheid om hun
oude startnummer te behouden en zichzelf te verzekeren van een deelname. Echter moet de
betaling die behoort tot het startbewijs bevestigd zijn door de SBO.

5. 3 Inhoud verzekering
In het MON-startbewijs zijn een WA- en een Persoonlijke Ongevallenverzekering opgenomen.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde overige verzekeringen (ziektekosten /
ongevallen / zelfstandigenuitkering, enz.).                         6
5.4 Deelname
Deelname gebeurt op eigen risico. De deelnemer, mede verantwoordelijk ten opzichte van
derden, zal de MON, de SBO, de organisatoren en de officials als ook hun afgevaardigden en
werknemers vrijwaren van alle kosten en declaraties, die zijn ontstaan in verband met een claim
van derden, en van enige verplichting aan derden, behalve in geval van grove nalatigheid.

6. Deelnemers
6.1 Leeftijdsgrenzen
Voor alle klassen moet de deelnemer op 1 januari in het jaar van deelname de leeftijd van 14 jaar
te hebben bereikt en niet ouder zijn dan 64 jaar.

6.2 Gedrag
De deelnemer zal zich tegenover de andere deelnemers, hun helpers, het publiek, de
organisatoren en de wedstrijdofficials gedragen zoals het een goed sporter betaamt. Dit geldt niet
alleen tijdens het verrijden van trainingen en race, maar ook op alle andere momenten van de
wedstrijddag.

6.3 Verantwoording deelnemer
De deelnemer is altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de bij hem of bij zijn team
behorende helpers, en kan ook voor misdragingen van deze personen worden gestraft. Voor
misdragingen van helpers van een team kunnen meerdere deelnemers uit dat team worden
bestraft. Dit geld voor onder andere op de wedstrijd zelf maar ook na of voor de wedstrijd in
online of offline media.

6.4 Opvolgen aanwijzingen
Men moet altijd de aanwijzingen van dienstdoende officials opvolgen.

6.5 Deelname finales
Wanneer meer dan één rijder gekwalificeerd is met een dezelfde scooter mag slechts één rijder
de finale rijden op deze machine. Overige rijders hebben geen recht meer op toekenning van
punten voor deze wedstrijd.

6.6 Testrun
Wanneer men een testrun op een andere machine wil maken, moet dit eerst gemeld worden bij de
tijdswaarneming/wedstrijdleiding. De tijd die de rijder dan neerzet, zal worden verwijderd uit de
uitslag. Gebeurd dit niet zal regel 6.5 in werking treden, zonder discussie. De machine moet wel
voldoen aan het klasse reglement waar de rijder voor is ingeschreven.

6.7 Doorschuiven finales
Wanneer een rijder een diskwalificatie krijgt voor aanvang van de finales worden de finale
plaatsen doorgeschoven om zo op 8 deelnemers uit te komen.

7. Inschrijven voor een wedstrijd
7.1 Inschrijving
Voor de deelname aan een wedstrijd is inschrijving noodzakelijk. Deze inschrijving vindt plaats
op de wedstrijddag.

7.2 Aankomst
Bij aankomst moet de deelnemer zich bij de inschrijving melden, het startbewijs
van MON tonen en het inschrijfgeld betalen.
                        7
7.3 Deelname aan meerdere klassen
Elke deelnemer mag deelnemen aan meerdere klassen alleen dient de deelnemer wel per klasse
zijn inschrijfgelden te voldoen (zie art. 8.2).

7.4 Hoogte van inschrijfgeld
Het inschrijfgeld per wedstrijd wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van SBO en wordt
aan het begin van het seizoen bekendgemaakt aan de deelnemers.

7.5 Sluiting van inschrijving
De inschrijving sluit in principe 15 minuten voor aanvang van de te verrijden sprints met
tijdsmeting (kwalificatiesprints).

7.6 Startnummer
Het startnummer wordt vooraf, of ter plaatse bij de inschrijving, aan de deelnemer
bekendgemaakt, en is voor een heel seizoen aan klasse en deelnemer gebonden.

7.7 Rijden met een ander startnummer
Het is verboden om als deelnemer aan een wedstrijd deel te nemen met een startnummer, die is
toegewezen aan een andere deelnemer. Ook is het voor degene, aan wie een startnummer is
toegewezen, verboden iemand anders te laten deelnemen aan een wedstrijd met dat startnummer.

7.8 Betalingsachterstand
Het bestuur kan een deelnemer die een betalingsachterstand heeft, in wat voor vorm dan ook,
voor bestraffing voordragen aan de strafcommissie van MON.

7.9 Maximaal aantal startnummers
Het bestuur kan besluiten het aantal uit te geven startnummers voor een klasse, en daarmee dus
het aantal deelnemers dat in betreffende klasse mag deelnemen, te binden aan een maximum.

8. Medische keuring
8.1 Verkrijging medische keuring
Om in het bezit te komen van een startbewijs is een medische goedkeuring voor motorsport
vereist, die tenzij het keuringsbewijs anders vermeld, geldig is voor maximaal 2 jaar (vanaf 36
jaar 1 jaar).

Keuringen via een SMI ( Sport Medische Instelling ) zijn drie jaar geldig. Ernstige blessures
dienen via het bondsbureau aan de medische commissie te worden gemeld. De bondsarts kan een
herkeuring voorschrijven. Er worden uitsluitend sportkeuringformulieren geaccepteerd zoals die
worden uitgegeven door MON en de SMI (Sport Medische Instelling).

Voor rijders van 60 jaar en ouder (bepalend is de leeftijd die men heeft bereikt op 1 januari van
het jaar) en is een SMI sportkeuring verplicht. De SMI sportkeuring is voor rijders van 60 jaar
slechts 1 jaar geldig.

9. Sponsoring
9.1 Belangen MON en SBO in verband met sponsoring
Deelnemers die sponsoring ontvangen, mogen bij het bieden van een tegenprestatie aan hun
sponsor(s) de belangen van de SBO en haar sponsoren, de MON en de organisatoren niet
schaden.


                         8
9.2 Nakomen verplichtingen
Deelnemers moeten de verplichtingen, die de SBO met haar sponsors aangaat en die betrekking
hebben op deelnemers en machines, nakomen.

10. Wedstrijdbepalingen

Algemeen
10.1 Verloop van de wedstrijd
De sprintwedstrijd wordt in beginsel over vier kwalificatiesprints een 1/4,1/2 en een finale
verreden. Als daar aanleiding toe is kan de wedstrijdleider, in overleg met afgevaardigden van
het bestuur en de organisatie, besluiten anders te laten verrijden.

10.2 Finales per klasse
In de 1/4,1/2 en 1/1 finale zullen verreden worden per klasse (zie art 12.3).

10.3 Uitslag bij overmacht
Indien er sprake is van overmacht kan de wedstrijdleiding, in overleg met afgevaardigden van
het bestuur en/of organisatie, besluiten de eindstand te bepalen aan de hand van de kwalificatie
of de laatst gereden finale per klasse.

11. Startopstelling
11.1 Startopstelling tijdens kwalificaties
In de kwalificatiesprints zal er geen startopstelling volgens enig klassement zijn.

11.1 Startopstelling finale
De startopstelling tijdens de finale sprints vindt plaats op basis van de 8 snelste tijden van iedere
klasse.

11.2 Startopstelling finales
De startopstelling tijdens de finale sprints zal zijn:

    De nummer 1 zal tegen de nummer 5 sprinten
    De nummer 2 zal tegen de nummer 6 sprinten
    De nummer 3 zal tegen de nummer 7 sprinten
    De nummer 4 zal tegen de nummer 8 sprinten

11.3 Niet deelnemen aan de finales
Wanneer een rijder is gekwalificeerd voor de finales en zich niet op tijd opstelt met een rijdende
machine krijgt automatisch de 8e plaats.

11.4 Uitslag bij meerdere DNF’s of niet deelname aan finale
Wanneer meer als 1 rijder niet deelneemt aan de finale en/of tweemaal vals start (DNF) dan
word de stand tussen deze rijders bepaald aan de hand van de laatst gereden kwalificatie of
finale.

12. Startmethode
12.1 Starten met draaiden motor
Er wordt gestart met draaiende motor, waarbij de deelnemer zich op de machine bevindt.


                          9
12.2 Startsignaal
Een deelnemer mag pas vertrekken na het vertonen van het startsignaal.

12.3 Startprocedure
De startprocedure is als volgt:

  1. De deelnemers rijden vanuit het parc fermé per startrij de sprintbaan op en rijden naar
   hun startplaats.
  2. De deelnemers stellen zich op, aan de aan hen toegewezen startplaats. Dit gebeurt op
   aanwijzing van een wedstrijdofficial.
  3. Op de startlijn stelt de deelnemer zich op in de stage en pre stage waarna het startlicht
   geactiveerd wordt.
  4. Wanneer het startlicht in werking is gesteld gaat het eerste gele licht aan aftellend tot aan
   het groene licht. Vanaf dat moment mogen de deelnemers aan hun run beginnen.

12.4 Valse start
Een deelnemer die tijdens de kwalificatiesprints een valse start maakt, dient door te rijden naar
de finish. Deze run zal automatisch worden omgezet naar een DNF (did not finish).

12.5 Valse start tijdens de finale
Tijdens de finale runs mag er één valse start gemaakt worden per omloop. Bij een tweede valse
start (DNF) van dezelfde deelnemer, zal deze uitgesloten worden van verdere deelname aan de
finale runs.
In de ¼, ½ en de 1/1 finale is het voor de rijder die geen valse start maakt toegestaan een tijd
neer te zetten. Wanneer de rijder dit heeft gedaan staat de tijd en is er geen herkansing mogelijk.

13. Tussentijdse stop
13.1 (tijdelijk) Stoppen van de wedstrijd
De wedstrijd kan tussentijds worden gestopt. Alleen de wedstrijdleider neemt hiertoe de
beslissing.

13.2 Regen
Wanneer op een droge baan wordt gestart en het tijdens de race gaat regenen, kan de race door
de wedstrijdleiding worden gestopt. Wanneer de toestand van de baan constant is, dit is ter
beoordeling van de wedstrijdleiding opnieuw gestart.

14. De winnaar en de uitslag
14.1 Niet geklasseerd
Niet geklasseerd worden die deelnemers die een valse start maken (zie art 13.4 en 13.5).

14.2 Beslissing van de winnaar
Tijdens de ¼ finale gaan de 4 snelste (tijd) van de 8 rijders naar de ½ finale. Tijdens de ½ finale
gaan de 2 snelste (tijd) van de 4 rijders naar de 1/1 finale. In geval van de 1/1 finale zal degene
die de snelste tijd heeft neergezet, aangewezen worden als dagoverwinnaar in zijn klasse.

14.3 Uitslag
De uitslag wordt uiterlijk 30 minuten na beëindiging van de laatste run van de dag
bekendgemaakt, tenzij er aanleiding toe is de uitslagen later bekend te maken.
Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.


                        10
15. Klassement
15.1 Toekenning punten
Per sprintwedstrijd worden, tellend vanaf de 1e plaats per klasse, de volgende punten toegekend:

Behaalde plaats   Aantal punten
1          30
2          27

3          25
4          23
5          21

6          20
7          19
8          18
9          17

10          16

11          15

12          14

13          13

14          12

15          11

16          10

17          9

18          8

19          7

20          6

21          5

22          4

23          3

24          2

25          1


                        11
Deze telling wordt per sprintwedstrijd toegepast voor zowel het dagklassement als het MON
kampioensklassement en is van toepassing op alle klassen. Wanneer een deelnemer met een
daginschrijving tussen de 1e en 24e plaats is geëindigd word de puntentelling opgeschoven.
Voorbeeld: daginschrijving deelnemer is 8e geworden, dan zal de 9e plek (wanneer het geen
daginschrijving betreft) punten voor 8e plaats krijgen, omdat 8e plaats vervalt.

15.2 Snelste tijden
Per sprintwedstrijd worden, vanaf de snelste tijd per klasse de volgende extra punten toegekend:
snelste 5 punten, tweede 3 punten en de derde 1 punt. Deze telling wordt per sprintwedstrijd
toegepast voor het MON kampioensklassement en is van toepassing op alle klassen.

15.3 Nederlands kampioenschap
Nederlands kampioenschap geld alleen voor MON startbewijshouders.

15.4 Gelijk aantal punten
Als deelnemers in het eindklassement eindigen met een gelijk aantal punten, geldt het volgende
voor het bepalen van de hoogste klassering:

1. het aantal eerste plaatsen
2. het aantal tweede plaatsen
3. het aantal derde plaatsen
4. de klassering in de laatste sprint.

16. Prijzen
16.1 Beschikbaarheid prijzen
Op basis van de resultaten van een wedstrijd wordt een wedstrijdklassement opgemaakt. In elke
klasse wordt voor de eerste drie geëindigde deelnemers in het wedstrijdklassement een prijs
beschikbaar gesteld, mits er meer dan 6 deelnemers in deze klasse zijn gestart.

16.2 Ontvangst van prijzen
Prijzen worden uitgereikt aan het einde van de wedstrijd en moeten op dat moment door de
prijswinnaars persoonlijk in ontvangst worden genomen.

16.3 Aanspraak op prijzen
Als niet wordt voldaan aan art 17.2, kan geen aanspraak meer worden gemaakt op deze prijzen.

17. Gedrag
17.1 Manoeuvres
Het is de deelnemers verboden oneerlijke, ongeoorloofde of gevaarlijke manoeuvres uit te
voeren of dusdanig rijgedrag te vertonen dat andere deelnemers, officials, publiek of andere
personen in gevaar worden gebracht of kunnen worden gebracht.

17.2 Hinder
Deelnemers mogen elkaar niet hinderen.

17.3 Eigen baan
Deelnemers dienen in hun eigen baan te blijven.

17.4 Stilstaan op de baan
Het op de baan stilstaan of tegen de rijrichting inrijden is STRENG VERBODEN tenzij de
                        12
wedstrijdleider anders doet besluiten. Wanneer men zich hier niet aan houdt leidt dit direct tot
diskwalificatie.

17.5 Bij pech of ongeval
Bij pech of na een ongeval moet men de machine op een snelle en veilige manier van de
sprintbaan verwijderen en de aanwijzingen van de baancommissarissen en/of officials opvolgen.

17.6 Parc fermé
Tijdens de wedstrijd mag uitsluitend in het parc fermé of daarvoor aangewezen ruimte:
  - een deelnemer geassisteerd worden
  - aan de machine gesleuteld worden
  - de machine van brandstof worden voorzien. Het tanken mag alleen gebeuren met
    uitgeschakelde motor, met de rijder staande naast de machine. Bij het tanken dient een
    MON goedgekeurde milieumat gebruikt te worden.
Er mag dus per rijder maar 1 monteur aanwezig zijn binnen het parc ferme.

17.7 Reparaties
Buiten de sprints om mogen alleen in het rennerskwartier reparaties en aanpassingen worden
uitgevoerd. Tijdens de finales mogen er reparaties en of aanpassingen uitgevoerd worden binnen
het parc ferme binnen redelijke grenzen, maar mag de startopstelling en verloop van de finales
niet hinderen.

17.8 Verlaten van evenement/circuit
Het is verboden het circuit te verlaten via een andere route dan via de daartoe aangewezen
uitgang (pech en ongevallen uitgezonderd).

17.9 Burn-outs
“Burn-outs” het langdurig opwarmen van de band door deze te draaien over het asfalt met het
behulp van de motor is niet toegestaan tenzij hier toestemming is gegeven door de
wedstrijdleider. Alle schade veroorzaakt door burn-outs blijft te allen tijde de verantwoording
van de deelnemer en zal indien gewenst door de organisatie ook door deze betreffende deelnemer
vergoed moeten worden.

18. Rennerskwartier
18.1 Rijden in het rennerskwartier
Rijden in het rennerskwartier is verboden.

18.2 Gebruik van wedstrijdmachines op nabij gelegen openbare weg
Het is verboden om met wedstrijdmachines gebruik te maken van een nabij de wedstrijdbaan
gelegen openbare weg.

18.3 Gebruik van drugs en/of alcohol
Gebruik van alcohol of drugs tijdens de wedstrijddag is verboden. Het roken in het parc fermé is
niet toegestaan.

18.4 Helpers
Helpers en/of monteurs mogen niet op de startplaats aanwezig zijn, wel in het gesloten park.
Uitgezonderd voor de super special en scooter special klasse.                        13
18.5 Brandblusser
Het is verplicht om als rijder en/of team een 6KG schuimblusser in het bezit te hebben tijdens
SBO wedstrijden. Deze dient te allen tijde binnen hand bereik te zijn wanneer men aan de
machine aan het sleutelen is.

19. Milieubescherming
19.1 Milieu en geluid
Het milieu op en rondom het circuitterrein moet worden gevrijwaard van vervuiling en hinder.
Deelnemers en helpers moeten er voor zorgen dat:
Brandstof, smeermiddelen, ontvettings-, reinigings- en oplosmiddelen, remvloeistof en andere
voor het milieu schadelijke middelen niet in de bodem terecht komen en/of in de lucht kunnen
verdampen. Het gebruik van de door MON goedgekeurde milieumat is verplicht.
Geluidsinstallaties op de juiste manier worden gebruikt zodat geluidshinder wordt voorkomen.
Afvalstoffen op de voorgeschreven wijze worden gedeponeerd.

20. Straffen
20.1 Staffen
Deelnemers moeten zich houden aan het technische en wedstrijdreglement SBO van de MON die
gelden voor het jaar waarin de sprintwedstrijd plaatsvindt. Houdt een deelnemer zich niet aan
deze reglementen of verricht een deelnemer op een andere manier handelingen tijdens, vóór of
na de wedstrijd waardoor de belangen van de MON en SBO en haar medewerkers worden
geschaad, dan kan bestraffing het gevolg zijn. Beroep kan alleen schriftelijk worden ingesteld bij
het hoofdbestuur door partijen betrokken bij het protest. De termijn voor schriftelijke indienen
van een beroep voor deelnemers is gesteld op 14 dagen na dagtekening van het schrijven waarin
de straf is bekendgemaakt en uitsluitend met gebruikmaking van het doorvoor bestemde
verweerschrift, ondertekend door het verenigingssecretariaat. Indien beroep is ingesteld dan
heeft dit geen schorsende werking van de straf tenzij op verzoek van de indiener het
Hoofdbestuur anders mocht beslissen.

20.2 Diskwalificatie
Een diskwalificatie betekend dat de punten die de rijder de betreffende wedstrijd heeft behaald
komen te vervallen.

21. Protesten
Protesten betreffende gedragingen van collega coureurs tijdens de wedstrijd dienen door de
benadeelde deelnemer zelf worden ingediend. Protesten op technisch gebied dienen te worden
ingediend met de hiervoor vastgestelde borgsom van € 50,-.
Protesten moeten schriftelijk met een officieel formulier- verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding op
de wedstrijddag worden ingediend tot maximaal 30 minuten na afloop van de laatst verreden
manche (hier valt een eventuele endurance of demo niet onder). Protest indienen is
voorbehouden aan: deelnemers, MON-officials en bestuurders van de organiserende vereniging.
Voor minderjarigen dienen protesten te worden ingediend door ouder of voogd. Protesten tegen
cilinderinhoud en op technische gebied dienen te worden ingediend met een borgsom van:
€ 150,00 per geval voor tweetaktmotoren; € 250,00 per geval voor viertaktmotoren. Het niet
voldoen aan genoemde formaliteiten m.b.t protesten leidt niet automatisch tot niet-
ontvankelijkheid van het protest.

De Strafcommissie is vrij ook protesten te behandelen die niet voldoen aan alle formele vereisten
een en ander ter beoordeling van de Strafcommissie. Protesten dienen uiterlijk 14 dagen na het


                        14
voorval te zijn ingediend. Ingediende protesten kunnen niet meer ingetrokken worden, en dienen
te allen tijde door de Strafcommissie behandeld te worden.

Het losmaken van de cilinderkop dient door of in het bijzijn van de deelnemer plaats te vinden
onder toezicht van een door beide partijen te aanvaarden deskundige op de dag van de wedstrijd
na de laatste manche. Blijkt na opmeting dat het protest ongegrond is dan wordt de borgsom van
€ 150,00 of € 250,00 aan de bezitter van de machine uitgekeerd; in het andere geval wordt de
borgsom gerestitueerd. Medewerking weigeren leidt automatisch tot toewijzing van het protest.
Op constatering van overschrijding van de cilinderinhoud volgt diskwalificatie. Voor toegestane
cilinderinhoud zie technisch reglement.

22. Organen en functionarissen die straffen kunnen opleggen
Straffen worden opgelegd door de Strafcommissie van MON en/of het bestuur van SBO.
Straffen opgelegd door het bestuur van SBO worden binnen redelijke grenzen door vereniging
MON gerespecteerd. Indien men bezwaar heeft tegen de door de Strafcommissie en /of het
bestuur van SBO opgelegde straf kan men daar uitsluitend schriftelijk beroep tegen instellen bij
het bestuur van MON. Dit kan alleen met gebruikmaking van het daarvoor bestemde
verweerschrift, ondertekend door het verenigingssecretariaat binnen 14 dagen na dagtekening
van het schrijven waarin de straf is bekendgemaakt.

Indien men beroep heeft aangetekend dan heeft dit geen opschortende werking van de opgelegde
straf, tenzij op verzoek van de indiener het hoofdbestuur van de MON anders mocht beslissen
over uitsluiting van deelname op de dag van de wedstrijd beslist de wedstrijdleiding en/of het
bestuur van SBO. Op gelegde straffen gelden in principe voor alle MON wedstrijden en alle
klassen mits niet uitdrukkelijk anders vermeld. Straffen gaan in op door de Strafcommissie en/of
bestuur van SBO vastgestelde datum. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de
wedstrijdleiding en/of het bestuur van SBO en/of het bestuur van MON.
                        15
23. Algemeen technisch reglement
Artikel 1 - Algemene specificaties en voorwaarden
  1. Elk scooter/brommer moet voor deelname goedgekeurd worden door de technische
    Keuring volgens het voorgeschreven reglement.
  2. Het gebruik van koelvloeistof is verboden. Als koelmiddel mag uitsluitend water gebruikt
    worden.
  3. Geen enkele deelnemende scooter/brommer mag uitstekende (scherpe) delen bevatten en
    geen vloeistoflekken vertonen.
  4. Tanken is verboden met draaiende motor.
  5. De rijder is zelf verantwoordelijk voor het naleveren van het technisch reglement met
    betrekking tot zijn/haar machine. Wanneer achteraf blijkt na een wedstrijd dat de
    machine niet reglementair was tijdens deelname kunnen hier achteraf nog straffen voor
    opgelegd worden. (zie hoofdstuk 20).

Artikel 2 - Rijwielgedeelte en frame
  1. Het frame mag verstevigd worden. Versteviging tussen de zitting en het stuur
    (zogenaamde 'framebuizen') zijn toegelaten.
  2. Keuze en montage van voorvork, velgen, vering en remmen zijn vrij.
  3. De gashendel moet zelfsluitend zijn. Het gebruik van snelgas is toegestaan.
  4. Remhendels moeten in goede staat verkeren. (bij voorkeur 'ingeslepen' aan de uiteinden).
    Geen scherpe uiteinden. Remhendels gemaakt van plastic zijn niet toegestaan.
  5. Voor- en achterrem moeten goed werkend zijn.
  6. Bandenkeuze is vrij. De velgen en banden moeten voldoende veilig zijn voor de
    snelheden die behaald worden.
  7. Het balhoofd mag geen speling of dode punten vertonen.
  8. De draairuimte van het stuur moet voldoende zijn om correcties te maken bij situaties
    waarbij de machine van richting moet veranderen. De technische commissie beoordeelt
    of de draai ruimte van de voorvork / stuur voldoende is.
  9. Uitvoering van het stuur is vrij.
  10. De velgen die gebruikt worden moeten scooter, brommer of motorvelgen zijn.
  11. Velgen dienen minimaal 10 inch in diameter te zijn.
  12. Velgen mogen afgedraaid worden en/of uitgefreesd, maar mogen geen barsten of
    scheuren vertonen.
  13. Het rijwielgedeelte, inclusief alle wijzigingen hieraan mogen de veiligheid niet negatief
    beïnvloeden. Bij twijfel is dit altijd ter beoordeling van de technische commissie.
  14. Kabels dienen veilig te zijn weggewerkt en mogen niet dusdanig loshangen dat dit gevaar
    op kan leveren tijdens het berijden van de machine.
  15. Het frame moet afkomstig zijn van een origineel scooter frame. De hoofdbuis van het
    balhoofd tot de motorblok ophanging dient afkomstig te zijn van het originele scooter
    frame. Een uitzondering hiervoor geld in de Super Special klasse.

Artikel 3 - Algemene motorisch reglement
  1. Borgen is verplicht voor alle machines die deelnemen aan SBO sprint wedstrijden. Onder
    borgen wordt verstaan: het voorkomen van loslopen door gebruikmaking van metalen
    draad met een dikte van minimaal 0,6 mm. Het gebruik van splitpennen wordt
    beschouwd als borgen. Het gebruik van zelfborgende moeren en van producten zoals
    Loctite wordt niet beschouwd als borgen omdat de goede werking daarvan niet zonder
    demontage kan worden vastgesteld bij de technische keuring. Alle vuldoppen, pluggen,
    bouten en moeren die bij het loslopen olielekkage kunnen veroorzaken, moeten zijn
    geborgd. Bouten en moeren waarmee wielassen, remklauwen en remverankeringen zijn
                       16
    bevestigd, moeten zijn geborgd. Moeren/bouten waarmee wielen zijn bevestigd, moeten
    zijn geborgd. Tevens moeten het subframe op alle ophangpunten geborgd zijn. Indien er
    op een machine trommelremmen aanwezig zijn, moeten deze zo geborgd worden, dat
    deze niet kunnen loslopen. Tijdens de ochtendkeuring mag er geen afdek materiaal over
    de borging zitten. Carburator (grootte, merk, type en aantal) is vrij.
  2. Er mag maar één cilinder gemonteerd zijn met uitzondering van de super special klasse.
  3. Keuze en montage van ontsteking, krukas, drijfstang en lagers is vrij. De totale
    cilinderinhoud per klasse mag echter niet overschreden worden. De inhoudsberekening
    volgens de formule ¼ x pi x D2 x S(waarbij S staat voor slag en D voor diameter zuiger)
    mag de vooropgestelde inhoud per klasse niet overschrijden.
  4. Keuze en montage van de uitlaat is vrij. Gebruik van goed en voldoende
    dempingmateriaal is verplicht (uitgezonderd schottendempers). Voor scooters is de
    bevestiging met behulp van een ophangbeugel aan het carter verplicht.
  5. Een geluidsproductie van meer als 110 decibel gemeten 2 meter van de uitlaatdemper
    vandaan is niet toegestaan.
  6. Het transmissiegedeelte is vrij, maar de originele werking mag niet gewijzigd worden
    (bijv. van automaat naar geschakeld). Draaiende delen moeten beschermd worden.
  7. Kabels en leidingen mogen geen beschadigingen of klemming vertonen.
  8. Keuze van brandstof en olie is vrij.
  9. Keuze van het motortype 2takt, 4takt of elektrisch is vrij.
  10. Carburateur-overloop-openingen en -slangen moeten uitmonden in de airbox of in een
    apart reservoir.
  11. Het motorgedeelte inclusief alle wijzigingen hieraan mogen de veiligheid niet negatief
    beïnvloeden. Bij twijfel is dit altijd ter beoordeling van de technische commissie.
  12. Draaiende delen moeten deugdelijk en stevig zijn afgeschermd, op een manier waardoor
    deze niet meer bereikbaar zijn voor lichaamsdelen. (met uitzondering van de wielen).
  13. Een killswitch de luxe is verplicht voor alle machines die deelnemen aan SBO sprint
    wedstrijden. (dit is dus de killswitch met een „vorkje‟ in plaats van een „dopje‟) Naast
    deze killswitch is ook een zogenaamde noodstop gewenst, deze moet werken door middel
    van een drukknop.

Artikel 4 - Kleding & Helm
  1. Kledij die het volledige lichaam bedekken is verplicht. Er mag dus op geen enkele manier
    huid zichtbaar zijn. (Buiten de nek, enkels en polsen.) Ook niet door de bodyprotector
    heen. De voorkeur gaat uit naar een lederen overall (racepak). Anders is een jas en/of
    bodyprotector met harde protectie toegestaan. Een bodyprotector of jas moet voorzien
    van harde protectie in schouders en ellebogen en rug.
  2. Het dragen van een stevige broek met harde protectie in minimaal de knieën is verplicht
    (bij voorkeur een motorbroek). Met uitzondering van de ScooterSport klasse.
  3. Stevige handschoenen met harde protectie (bij op z‟n minst de knokkels) zijn verplicht.
    De voorkeur gaat uit naar lederen “race” handschoenen.
  4. Het dragen van een deugdelijke helm tijdens het rijden is verplicht. Deze dient te zijn
    voorzien van een geldig keurmerk (ECE).De helm mag geen breuken of barsten vertonen
    en moet dus in goede staat verkeren. Een integraalhelm is verplicht en bij gebruik van
    een vizier of bril mag die niet zodanig bekrast zijn dat het zicht wordt beïnvloed. Deze
    dient voor aanvang van de eerste wedstrijd ter keuring aangeboden te worden bij de
    technische commissie, en wanneer gedurende het seizoen een nieuwe helm wordt
    aangeschaft dient deze ook gekeurd te worden.                       17
24. Specifieke technische reglementen
Specificaties Technisch Reglement Automaatbrommers tot 80cc
1.1 De brommer moet voldoen aan het algemeen technisch reglement.
1.2 Niet-vermelde onderdelen in het algemeen reglement mogen niet veranderd worden.
1.3 De cilinderinhoud mag de 80cc niet overschrijden.
1.4 Keuze van ketting en beide tandwielen is vrij. Het voortandwiel moet beschermd
worden en een kettingrand is verplicht.
1.5 Alle onderdelen van de automatische aandrijving mogen gewijzigd worden zolang
de werking en wijze van bediening niet gewijzigd wordt.
1.6 De constructie van het frame is vrij, evenals de spatborden, kuip, tank en zitje.
1.7 Minimaal 10 inch velgen.

Specificaties Technisch Reglement Schakelbrommers tot 80cc
  1. De brommer moet voldoen aan het algemeen technisch reglement.
  2. Niet-vermelde onderdelen in het algemeen reglement mogen niet veranderd worden.
  3. De cilinderinhoud mag de 80 cc niet overschrijden.
  4. Keuze van ketting en beide tandwielen is vrij. Het voortandwiel moet beschermd worden
    en een kettingrand is verplicht.
  5. Wijzigingen aan het frame en/of motorblok mogen de wielbasis en zithoogte niet
    veranderen ten opzichte van het originele gehomologeerde model.
  6. De constructie van de spatborden, kuip, tank en zitje is vrij.
  7. Minimaal 12 inch velgen.

Specifiecaties technisch reglement ScooterSport
  1. De scooter moet voldoen aan het algemeen technisch reglement.
  2. Niet-vermelde onderdelen in het algemeen reglement mogen niet veranderd worden.
  3. De cilinderinhoud mag de 70cc niet overschrijden.
  4. Beplating (en het wel of niet gebruiken daarvan) is vrij. Echter dienen wel gevaarlijke
    uitstekende delen als gevolg van het niet monteren van een kappenset te worden
    beschermd.
  5. Het motorblok en het type is vrij.
  6. Wijzigingen aan het originele scooterframe zijn toegestaan de constructie goed en veilig
    is.
  7. Het gebruik van een wheelybar is in deze klasse niet toegestaan.
  8. De vering achter en het type daarvan is vrij.
  9. Het minimale gewicht van rijder (inclusief beschermende kleding) en machine is 140kg.
  10. Enkel nieuwe leden mogen mee doen aan deze klasse en dienen verplicht na 1 jaar
    deelname promotie te maken naar een andere klasse binnen de SBO reglementen.
  11. De rijder mag maximaal 3 wedstrijden rijden gedurende het seizoen in te vullen naar
    eigen keuze tenzij de rijder overstapt naar een andere klasse.

Specificaties technisch reglement Scooter 70A
  1. De scooter moet voldoen aan het algemeen technisch reglement.
  2. Niet-vermelde onderdelen in het algemeen reglement mogen niet veranderd worden.
  3. De cilinderinhoud mag de 70cc niet overschrijden.
  4. Elke scooter moet zijn voorzien van volledige beplating met uitzondering van de
    stuurbeplating en helmbak. 75 % van de beplating moet gelijkend zijn zoals het originele
    gehomologeerde model. De Materiaalkeuze is hierin vrij.
  5. het motorblok moet van het originele gehomologeerde model zijn. Waarbij koeling,
    bouwjaar en type trommel of schijfrem geen invloed hebben op homologatie.
                       18
  6. Wijzigingen aan het frame en/of motorblok mogen de wielbasis niet veranderen ten
   opzichte van het originele gehomologeerde model. Een wielbasis korter als het originele
   gehomologeerde model is toegestaan.
  7. Wijzigingen aan het originele subframe zijn toegestaan mits het motorblok de originele
   gehomologeerde positie behoudt.
  8. Het gebruik van een wheelybar is in deze klasse niet toegestaan.

Specificaties technisch reglement Scooter 70B
  1. De scooter moet voldoen aan het algemeen technisch reglement.
  2. Niet-vermelde onderdelen in het algemeen reglement mogen niet veranderd worden.
  3. De cilinderinhoud mag de 70cc niet overschrijden.
  4. Elke scooter moet zijn voorzien van volledige beplating met uitzondering van de
    stuurbeplating en helmbak. 75 % van de beplating moet gelijkend zijn zoals het originele
    gehomologeerde model. De Materiaalkeuze is hierin vrij.
  5. het motorblok moet van het originele gehomologeerde model zijn. Waarbij koeling,
    bouwjaar en type trommel of schijfrem geen invloed hebben op homologatie.
  6. Wijzigingen aan het frame en/of motorblok mogen de wielbasis niet veranderen ten
    opzichte van het originele gehomologeerde model. Een wielbasis korter als het originele
    gehomologeerde model is toegestaan.
  7. Wijzigingen aan het subframe zijn toegestaan mits het motorblok de originele
    gehomologeerde positie behoudt.
  8. De voorvork mag vervangen worden, mits dit type ook door een erkende fabrikant voor
    het gehomologeerde model geproduceerd is. De voorvork mag aangepast worden zolang
    de veiligheid niet negatief wordt beïnvloed.
  9. De vering achter en het type daarvan is vrij.
  10. Het gebruik van een wheelybar is in deze klasse niet toegestaan.
  11. Het minimale gewicht van rijder (inclusief beschermende kleding) en machine is 140kg.

Specificaties technisch reglement Scooter Special
  1. De scooter moet voldoen aan het algemeen technisch reglement.
  2. Niet-vermelde onderdelen in het algemeen reglement mogen niet veranderd worden.
  3. De cilinderinhoud mag de 70cc niet overschrijden.
  4. De wielbasis mag maximaal 1600mm bedragen.
  5. Het gebruik van een wheelybar is in deze klasse toegestaan.
  6. Wanneer er uitstekende voetstepjes gebruikt worden en deze een kleinere diameter
    hebben als 25mm dienen deze inklapbaar te zijn.

Specificaties technisch reglement Super Special
  1. De scooter/brommer moet voldoen aan het algemeen technisch reglement.
  2. Alle onderdelen mogen veranderd worden zolang de veiligheid niet negatief wordt
    beïnvloed.
  3. De totale cilinderinhoud mag de 100cc niet overschrijden.
  4. Wijzigingen aan het originele frame, zelfbouw en aanpassing van de wielbasis en
    zithoogte is toegestaan indien de constructie goed en veilig is.
  5. Het gebruik van lachgas is enkel in deze klasse toegelaten indien de kit deugdelijk
    gemonteerd is. Deze mag bij een mogelijke valpartij niet de grond kunnen raken, en mag
    geen lekkage vertonen.
  6. De constructie van de spatborden, kuip, kappen, tank en zitje is vrij.
  7. Indien gebruik gemaakt wordt van een versnellingsbak moet het voortandwiel beschermd
    worden en is een kettingrand verplicht.
                       19
8. Het gebruik van mechanische drukvulling is toegestaan.
9. Het gebruik van een wheelybar is in deze klasse toegestaan.
10. Wanneer er uitstekende voetstepjes gebruikt worden en deze een kleinere diameter
  hebben als 25mm dienen deze inklapbaar te zijn.
11. Uitsluitend in deze klasse mag er gereden worden met een andere achtervelg die
  geproduceerd is voor een motorvoertuig welke geschikt is voor de snelheden die worden
  behaald in deze klasse.
                     20
Wijzigingen en /of aanvullingen worden gepubliceerd in het officiële bondsorgaan

“MOTORSPORTNIEUWS”.

T.b.v. de navolgende evenementen zijn er speciale c.q. aanvullende reglementen:
-    Wedstrijden voor het Europees Kampioenschap;
-    Grasbaanwedstrijden
-    Indoorcrossen;
-    Off the road wedstrijden;
-    Bromfietscrossen;
-    Paas – Pinkstertrofee;
-    MON motorcrossreglement
-    CRT motorsportreglement;
-    SAM motorsportreglement;
-    Baansportreglement;
-    Supermoto reglement;
-    SBO Race en Sprintreglementen;

Reglementen en/of aanvullende reglementen zijn op aanvraag te verkrijgen op het bondskantoor.

MON
Bezoekadres :     Veldweg 15a

Postadres   :    Postbus 341
           5430 AH Cuijk

Telefoon   :    0485 - 31 50 80 / 31 58 10
Fax      :    0485 - 31 45 35

E-mail    :    info@mon.nl

Website    :   www.mon.nl

Website IMBA:     www.IMBA-MX.com


U kunt zich voor verdere informatie ook altijd tijdens de wedstrijden tussen 14.00 – 15.00 uur
vervoegen op de jurybus.
                        21
    AANTEKENINGEN
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                   22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:11/24/2011
language:Dutch
pages:22