DECIZIE by 9C1KGP

VIEWS: 336 PAGES: 751

									               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi în data de 24.01.2011

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMARIA
COMUNEI MOGOSESTI cu sediul în com Mogosesti, jud. Iasi, înregistrată la APM Iasi,
cu nr. 487/17.01.2011 si 627/20.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.01.2011 că proiectul
„Inlocuirea sistemului clasic actual de producere a caldurii si apei calde
bazat pe combustibil solid (lemn) cu un sistem bazat pe utilizarea boabelor
de porumb (energie regenerabila locala) si energiei solare la cladirile
Scoala Generala „D.Popa”, biblioteca, camin cultural si sediul primariei din
cadrul comunei Mogosesti, jud. Iasi” propus a fi amplasat în sat Mogosesti,
com. Mogosesti, jud. Iasi:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:


I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
H.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.13, lit.a) ((orice
modificari sau extinderi altele decit cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor
prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa deja autorizate, executate sau in curs de a fi
executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).


2. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului – amplasamentul propus pentru realizarea investiţiei are o
suprafaţă construită de 56 mp;
Se propune realizarea sistemului de incalzire si preparare apa calda cu urmatoarele
prevederi:
- constructie din cadre lamelare (stilpi si grinzi) din lemn in suprafata de 56 mp si
inaltime de 5,5 m unde vor fi amplasate 6 cazane cu arzatoare pe baza de boabe de
porumb, acumulatoare – schimbatoare de caldura si panouri solare

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – conform destinaţiei stabilită prin PUG zona este
domeniul public
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
funcţionării obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
şi funcţionării obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării
proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie ;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;

Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

Protecţia aerului
  a) În perioada de construcţie
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu
 vor depăşi limitele maxime admise de H.G. 743/2002;


Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;

Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau
  subterane existente in zonă;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.


Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
-  solul excavat va fi transportat în locul indicat de primăria comunei Mogosesti;

b) În perioada de funcţionare
-  cenusa rezultata din arderea boabelor de porumb se va colecta in saci pentru a fi
  valorificata pe terenurile agricole
Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
-  la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va
  readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
       DIRECTOR EXECUTIV ,              SEF SERVICIU REGLEMENTARI,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU

               Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat pe site APM IASI în data de 24.01.2011

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL
LOCAL MIROSLAVA, cu domiciliul în sat Miroslava, com. Miroslava, judeţul Iasi,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 12137/13.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate
în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 21.01.2011 că proiectul:
“Construire parc comunal“ propus a fi amplasat în sat Miroslava, com. Miroslava, jud.
Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.
10.b);
b) Caracteristicile proiectului:
- Proiectul prevede construirea unui parc comunal şi a dotărilor aferente.
- Proiectul de investitie “Construire parc comunal“ propus a fi amplasat în sat
Miroslava, com. Miroslava, jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
- Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
- Producţia de deşeuri:
  Proiectul de investitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de
  constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
  valorificarii/eliminarii;
  Pentru perioada funcţionării parcului, prin proiect sunt prevăzute coşuri de gunoi şi
  pubele pentru colectarea deşeurilor menajere, ce vor fi ridicate periodic de Serviciul
  de Salubritate al Primăriei Comunei Miroslava.
Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia calităţii apelor:
  Surse: apele uzate menajere provenite de la clădirea cu funcţiunea de alimentaţie
publică vor fi descărcate într-un bazin vidanjabil (V=32 mc), până la realizarea reţelei
publice de canalizare în zonă.
  Protectia atmosferei:
  Emisii de poluanti specifici proveniti din sursele stationare: nu este cazul;
    - surse stationare nedirijate (emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanţi specifici rezultati din arderea gazelor de
  esapament provenite de la utilajele de constructii si mijloacele de transport.
  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
   Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta
   limitele maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
   Protectia calitatii solului si subsolului
   In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
masuri de buna gospodarire si intretinere.
   Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile
utilizate:
   Nu este cazul.
c) Localizarea proiectului
  -  Folosinta actuala a terenului – păşune; si cea propusa – zonă de agrement UTR
    -conform PUZ aprobat;
  - In zona de amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.      Proiectul
    prevede aplicarea     de catre constructor a unor proceduri de lucru si
    implementarea unor masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii
    producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor.
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
    obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
   - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1. Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
   o Construirea unui parc comunal prin amenajarea unei suprafeţe totală de teren de
    14100 mp din care suprafaţa construită este de 340 mp, suprafaţa propusă
    pentru circulaţie carosabilă şi pietonală este de 3100 mp iar suprafaţa de spaţii
    verzi este de 10 660 mp;
   o Amenajarea unui loc de joacă cu minilabirint, leagăne, balansoare, topogan
    pentru copii;
   o Amenajarea unei zone de sport cu terenuri mixte : volei şi baschet; pista de
    biciclete şi role, spaţiu special pentru skateboard şi o structură din oţel cu h=4.5
    m pentru belvedere;
   o Amenajarea unei zone centrale în care vor fi amplasate: o fântână artezienă cu
    suprafaţa oglinzii de apă de 120 mp şi înălţimea de 0,7 m cu sistem propriu de
    recirculare şi filtrare a apei, bănci de lemn, monumentul eroilor, spaţii
    expoziţionale şi zonă de spectacole, spaţii speciale pentru jocuri de şah;
   o Construirea unei clădiri cu regim de înălţime parter, cu structură metalică,
    deschisă către exterior printr-o terasă cu S = 190 mp, cu funcţiunea de
    alimentaţie publică (cofetărie şi cafenea) cu caracter sezonier, cu suprafaţa
    construită de S = 260 mp;
   o Amenajarea unei platforme betonate cu şase locuri pentru parcarea
    autorurismelor în zona clădirii cu funcţiunea de alimentaţie publică.
  o   Realizarea iluminatului public urban de exterior alcătuit din iluminat stradal pe
     stâlpi de beton cu înălţimea de 12 m, iluminarea aleilor pe stâlpi de 1 m şi
     amplasarea unor corpuri de iluminat încorporate în pavaj.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa a construcţiei cu destinaţie de alimentaţie publică şi a fântânei
arteziene se asigura prin bransament la conducta de alimentare publică existentă în
zonă.
2.2. Evacuarea apelor uzate: apele uzate menajere sunt colectate prin reţeaua de
canalizare interna şi descărcate într+un bazin vidanjabil (V= 32 mc) până la realizarea
reţelei publice de canalizare în zonă;
2.3. Alimentarea cu energie electrică: se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare
cu energie electrică existentă pe amplasament.
2.4. Asigurarea cu energie termică: agentul termic pentru prepararea apei calde
menajere necesară clădirii cu destinaţia alimentaţie publică se va face prin dotarea cu
un boiler electric.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
     - suprafeţelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
     - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de
       zgomot admis de normativele in vigoare;
     - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
       pe amplasament;
 4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora.
- Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare.
- Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
- Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apei:
     - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
       si de evitare a poluarii apelor;
 Protectia calitatii aerului :
     - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
       utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
       cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
       functionarea acestora;
     - Pentru reducerea poluarii atmosferei cu praf, lucrarile de excavatii si transport
       se vor realiza in perioade fara curenti importanti de aer si prin aplicarea unor
      masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: stropirea cailor rutiere,
      acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport utilizate;
    - Conform prevederilor STAS 12574/1987 nu se admit mirosuri persistente sau
      suparatoare sesizabile olfactiv care sa produca disconfort in zonele locuite;
 Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
    - Asigurarea masurilor necesare in timpul realizarii lucrarilor de executie, asfel
      incit sa nu se produca contaminarea solului si a apelor subterane;
    - Realizarea unei platforme de depozitare a europubelelor pentru colectarea
      selectiva a deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii de
      constructii pe amplasament;
    - Realizarea unei platforme betonate pentru amplasarea unei pubele pentru
      deşeurile menajere rezultate în timpul funcţionării parcului .
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de
      normativele in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului cât
      şi nivelul de zgomot rezultat în perioada de funcţionare a obiectivului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii (pamint excavat) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Comunei Miroslava.
    - Deşeurile menajere rezultate în perioada de funcţionare a obiectivului vor fi
      colectate în pubela şi coşurile de gunoi amplasate pe aleile pietonale şi vor fi
      ridicate periodic de Serviciul de Salubritate al Primăriei Comunei Miroslava.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
     - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
    protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
    MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
    privind mediul de viata al populatiei;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
  - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
     executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
     prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite,
     respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care
va cuprinde informatiile aferente noii solutii.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Controlul conformarii realizarii proiectului de investitie cu prevederile prezentei
decizii se realizeaza de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi in colaborare cu
Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Iasi.

    DIRECTOR EXECUTIV,                  SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                               CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU                  Ing. Maria IACOB


                    INTOCMIT,
                 Ing. Camelia PASCARIU


                 Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat pe site APM IASI în data de 24.01.2011

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ALIELA
COMPANY S.R.L. cu sediul în mun. Iaşi, şos. Moara de Foc nr. 17, bl. 597, sc. C, p, ap. 1,
jud. Iaşi, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 12253 din 16.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului
nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
     APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din
data de 21.01.2011 că proiectul “ Amenajare parcare neacoperită pe teren proprietate”
propus a fi amplasat în mun. Iaşi, str. Păcurari nr. 184B, jud. Iaşi nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.10, lit. b)
proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto
b) Caracteristicile proiectului:
- Mărimea proiectului – Se propune amenajarea unei parcări cu 5 locuri, pe o suprafaţă de
126,48 mp având dimensiunile de 11,10 m X 11,49 m, cu accesul din strada Muntenimii, pe o
cale de acces cu lăţimea de 3,5 m. Parcarea se va realiza din dale de beton pentru carosabil
pozate pe o dală de beton armat. Nu se va realiza împrejmuire.;
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele
necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
     Protecţia calităţii apelor :surse: scurgeri accidentale de uleiuri sau combustibili de la
autovehicule;
     Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse
staţionare dirijate-nu este cazul;Surse staţionare nedirijate( emisii fugitive)-nu este cazul;
                Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din
arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de manevră ale autovehiculelor.
     Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nivelul de zgomot care se va înregistra la
limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele şi normativele
în vigoare;
     Protectia calitatii solului si subsolului: În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului
si subsolului proiectul de investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în
măsuri structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
     Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:
Nu este cazul;
c) Localizarea proiectului
Destinatia terenului aferent proiectului de investiţie prevazută prin documentaţiile de
urbanism este: CC- zona centrelor de cartier conţinând echipamente publice, servicii de
interes general(profesionale, colective, personale, comerţ, restaurante, loisir), activităţi
productive mici manufacturiere nepoluante şi locuinţe; În zona de amplasament a proiectului
de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial
- în etapa de execuţie se identifică următoarele surse potenţiale de poluare a solului:
depozitarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor. Proiectul prevede aplicarea
de către constructor a unor proceduri de lucru şi implementarea unor măsuri tehnice pentru
protecţia solului în vederea prevenirii producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării
lucrărilor de construcţie.
- impactul asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public este redus
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului şi a
funcţionării obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Condiţiile de realizare a proiectului
a)Caracteristicile investiţiei:
Se propune amenajarea unei parcări cu 5 locuri, pe o suprafaţă de 126,48 mp având
dimensiunile de 11,10 m X 11,49 m, cu accesul din strada Muntenimii, pe o cale de acces cu
lăţimea de 3,5 m. Parcarea se va realiza din dale de beton pentru carosabil pozate pe o dală
de beton armat. Nu se va realiza împrejmuire.
b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-    Organizarea de şantier se va face în cadrul limitei de teren situate în nordul parcării,
proprietatea beneficiarului, amenajată pentru construirea imobilului aflat în faza de execuţie-
proprietate a S.C. ALIELA COMPANY S.R.L., zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi
semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;
-    descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va
face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;
-    mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
sau deşeuri în timpul transportului;
-    utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-    întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-    dotarea cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot
admis de normativele în vigoare - toate echipamentele mecanice trebuie să respecte
standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind
emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul
clădirilor;
-    asigurarea colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe
amplasament;
c)Modul de asigurare a utilităţilor
     Nu este cazul.
d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi respectate
prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea
265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008, referitoare la protecţia calităţii
apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.
-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi
normativele în vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată
durata de existenţă normată a acestora.
-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării
lucrărilor de construcţii.
-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc
în timpul execuţiei şi care au impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în
vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere
protecţia calităţii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării
unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează:
Protecţia calităţii apelor
În perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de evitare a
poluarii a apelor .
În perioada de funcţionare a obiectivului pentru a evita contaminarea accidentală a a apelor
subterane cu scurgeri de uleiuri sau combustibil prin proiect s-a prevăzut o suprafaţă
carosabilă impermeabilă din beton armat, cu pante adecvate, care să permită preluarea apelor
de suprafaţă prin guri de scurgere şi dirijarea acestora către un separator de nămol şi unul de
hidrocarburi şi apoi către canalizarea stradală de pe strada Muntenimii.
Protecţia aerului
În perioada de executie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere
al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera
în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu
prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a
deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În
vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii
se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de
lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;
Protectia impotriva zgomotului
În fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea
zgomotelor şi vibratiilor produse de utilajele în lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot
atins să se incadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.
Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de
santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului cât şi nivelul de zgomot rezultat în
perioada de funcţionare a obiectivului, în conformitate cu prevederile STAS 10009/1988
privind acustica urbana si ale Ord. MS n. 536/1997, nu va depăşi valoarea maximă de
65dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A) la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie şi a
solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia
în zona obiectivului;se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma
operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor
şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora; La
terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare
care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale.
În perioada de funcţionare a obiectivului pentru a evita contaminarea accidentală a solului cu
scurgeri de uleiuri sau combustibil prin proiect s-a prevăzut o suprafaţă carosabilă
impermeabilă din beton armat, cu pante adecvate, care să permită preluarea apelor de
suprafaţă prin guri de scurgere şi dirijarea acestora către un separator de nămol şi unul de
hidrocarburi şi apoi către canalizarea stradală de pe strada Muntenimii.
Modul de gospodărire a deşeurilor
-Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie şi transportul în
vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.
-Deşeurile provenite din excavaţii ( pamânt excavat ) se vor transporta în perimetre special
amenajate aprobate de Primăria Comunei Ion Neculce.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protectie sanitara,
recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997 pentru
aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii
populaţiei şi mediului înconjurător:
Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor
respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele
tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi
normele privind securitatea muncii pe şantier.
e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care
va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
     DIRECTOR EXECUTIV,              ŞEF SERVICIU REGLEMENTĂRI,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU                Ing. Maria IACOB                                    INTOCMIT,

                                     Ing. Cristina Dascălu
               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi în data de 23.12.2010

    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-ON
MOLDOVA S.A. PRIN S.C. ENERGO DESIGN S.R.L. cu sediul în mun. Iaşi, str.
Ciurchi nr. 146-150, jud. Iaşi, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 11992 din 08.12.2010, în baza
Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările
ulterioare,
    APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din
data de 22.12.2010 că proiectul “ Construire LEA 0,4 kv pentru alimentare cu energie
electrică antena de telefonie mobilă aparţinând S.C. COSMOTE R.M.T. S.A.,
amplasată în localitatea Brăeşti, judeţul Iaşi” propus a fi amplasat în com. Brăeşti,
sat Brăeşti, jud. Iaşi nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se
supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.3, lit. b)
instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei
electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 şi pct.13, lit. a) orice
modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja
autorizate, executate sau in curs de a fi executate
b) Caracteristicile proiectului:
- Mărimea proiectului – Se va construi o reţea electrică de joasă tensiune prin care se
alimentează antena de telefonie mobilă Cosmote în lungime de 550 m, alcătuită din 13 stâlpi
noi şi o porţiune de reţea subterană realizată cu cablu 1 kv în lungime 60 m;
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele
necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
     Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse
staţionare dirijate-nu este cazul;Surse staţionare nedirijate( emisii fugitive)-nu este cazul;
                Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din
arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de manevră ale autovehiculelor
folosite.
     Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nivelul de zgomot care se va înregistra la
limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele şi normativele
în vigoare;
     Protectia calitatii solului si subsolului: În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului
si subsolului proiectul de investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în
măsuri structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
     Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:
Nu este cazul;
c) Localizarea proiectului
Destinatia terenului aferent proiectului de investiţie prevazută prin documentaţiile de
urbanism este: drumuri săteşti si comunale, teren aparţinând domeniului public; În zona de
amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin
legislaţia în vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial
- în etapa de execuţie se identifică următoarele surse potenţiale de poluare a solului:
depozitarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor. Proiectul prevede aplicarea
de către constructor a unor proceduri de lucru şi implementarea unor măsuri tehnice pentru
protecţia solului în vederea prevenirii producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării
lucrărilor de construcţie.
- impactul asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public este redus
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului şi a
funcţionării obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Condiţiile de realizare a proiectului
a)Caracteristicile investiţiei:
Se propune construirea unei reţele electrice în vederea alimentării cu energie electrică a
antenei Cosmote. Se va efectua o nouă plecare din postul de transformare PTA 4 Brăeşti şi
construirea unei LEA 0,4 kv realizată cu conductoare izolate torsadate în lungime de 550 m,
montată pe 3 stâlpi existenţi şi 13 stâlpi (proiectaţi) noi, şi o porţiune de reţea subterană
realizată cu cablu 1 kv în lungime de 60 m. Stâlpii vor fi de tip SE 4 pentru susţinere montaţi
în fundaţie burată şi de tip SE 10 pentru întindere şi terminali montaţi în fundaţie turnată. Pe
ultimul stâlp proiectat SE 10 se va monta un bloc de măsură şi protecţie –BMPT, de unde se
va pleca în cablu 1 kv (instalaţia consumatorului) până la T.G. al antenei.
b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-    Organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa
reprezentând traseul liniilor electrice, zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi
semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;
-    descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va
face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;
-    mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
sau deşeuri în timpul transportului;
-    utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-    întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-    dotarea cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot
admis de normativele în vigoare - toate echipamentele mecanice trebuie să respecte
standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind
emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul
clădirilor;
-    asigurarea colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe
amplasament;
c)Modul de asigurare a utilităţilor
     Nu este cazul.
d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi respectate
prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea
265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008, referitoare la protecţia calităţii
apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.
-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi
normativele în vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată
durata de existenţă normată a acestora.
-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării
lucrărilor de construcţii.
-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc
în timpul execuţiei şi care au impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în
vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere
protecţia calităţii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării
unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează:
Protecţia calităţii apelor
În perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de evitare a
poluarii a apelor .
Protecţia aerului
În perioada de executie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere
al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera
în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu
prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a
deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În
vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii
se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de
lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;
Protectia impotriva zgomotului
În fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea
zgomotelor şi vibratiilor produse de utilajele în lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot
atins să se incadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.
Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de
santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, în conformitate cu prevederile
STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n. 536/1997, nu va depăşi valoarea
maximă de 65dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A) la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie şi a
solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia
în zona obiectivului;se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma
operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor
şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora; La
terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare
care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale.
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Respectarea art.33 al. (1) si (2) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice dupa cum urmeaza:
- Minimalizarea zgomotului în apropierea cuiburilor de barză;
- Interzicerea de lucrări în apropierea cuiburilor de barză ( a se avea în vedere distanţa de
800m) în perioada de împerechere, reproducere şi crestere a puilor( martie – iunie );
- Stâlpii prevăzuţi în apropierea cuiburilor de barză nu vor fi amplasaţi mai aproape de 20 m
de acestea;
- Se va realiza monitorizarea realizării măsurilor de diminuare a impactului şi se va notifica
APM Iaşi la sfârşitul perioadei de execuţie;
- Pentru perioada de funcţionare se va întocmi un plan de monitorizare de către beneficiar a
populaţiilor de păsări în special barza precum şi a populaţiilor de lilieci, în special semnalarea
mortalităţilor sau manifestărilor atipice ale acestora cauzate de funcţionarea
aerogeneratoarelor.

Modul de gospodărire a deşeurilor
-Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie şi transportul în
vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.
-Deşeurile provenite din excavaţii ( pamânt excavat ) se vor transporta în perimetre special
amenajate aprobate de Primăria Comunei Ion Neculce.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protectie sanitara,
recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997 pentru
aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii
populaţiei şi mediului înconjurător:
Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor
respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele
tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi
normele privind securitatea muncii pe şantier.
e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care
va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    DIRECTOR EXECUTIV,             ŞEF SERVICIU REGLEMENTĂRI,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB                                  INTOCMIT,

                                   Ing. Cristina Dascălu
               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi în data de 20.12.2010

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC BIO COMPOST
SRL IASI cu sediul în mun. Iasi, str. Aleea Tudor Neculai nr. 131, bl. 1003D, jud. Iasi,
înregistrată la APM Iasi, cu nr. 12238/15.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.12.2010 că proiectul
„Unitate de prelucrare a paielor de griu in vederea obtinerii compostului pentru
ciuperci in com. Prisacani, jud. Iasi” propus a fi amplasat în sat Moreni, com.
Prisacani, judeţul Iasi:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.a)
(proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale) si a OUG 57/2007 art. 28


2. Caracteristicile proiectului:
    a) mărimea proiectului – Terenul concesionat de la Primaria comunei Prisacani
are suprafata de 72810 mp si este amplasat in extravilanul comunei Prisacani, sat
Moreni, in tarlaua 1/1, parcela 2/9,.
Pe acest teren, pe o suprafata de 3430 mp, se propune realizarea proiectului – unitate
de prelucrare a paielor de griu in vederea obtinerii compostului pentru ciperci , ce va fi
compus din:
  -  un depozit acoperit, pentru materie prima, cu 4 celule, in suprafata totala de 400
    mp in care se depoziteaza paie si gunoi de grajd provenit de la fermele de
    crestere pasari
  -  doua buncare de fermentare cu o capacitate de 450 to compost fiecare avind
    lungimea de 50 m, latimea de 6,5m si inaltimea de 4,5m fiecare fiind dotate cu
    sistem de climatizare a aerului si recirculare.
  -  6 tuneluri de pasteurizare/incubare, in suprafata de 1015 mp
  -  O hala metalica pentru ambalare compost, in suprafata de 523 mp in saci de
    plastic
  -  O spalatorie utilaje si mijloace de transport, in suprafata de 184 mp cu decantor
    ape uzate
  -  Spatiu pentru sef ferma cu 2 grupuri sanitare si laborator, in suprafata de 123,8
    mp.
Capacitatea de productie functie de care se dimensioneaza lucrarile de constructie este
de 15000 to/an compost.
Tehnologia de producere a biocompostului aplica cele mai noi tehnici in cadrul
proiectului, care fac obiectul investitiei si se bazeaza pe valorificarea potentialului nutritiv
din dejectiile de pasare (sau de cal) care intr-un amestec cu paie de griu, gips si apa
formeaza compostul ce constituie patul nutritiv pentru cresterea si dezvoltarea
ciupercilor. Obtinerea compostului cuprinde tehnologia de compostare in regim
industrial, adica tehnologia de fermentare in interior care scurteaza timpul de producere
a compostului si constituie o tehnologie mai putin poluanta comparativ cu fermentarea in
aer liber. Pentru producerea compostului se va realiza urmatoarea tehnologie:
amestecul de materii prime se mixeaza si se supune fermentarii in incinta acoperita in
conditii controlate astfel incit compozitia obtinuta sa indeplineasca caracteristicile
necesare dezvoltarii ciupercilor Agaricus Bisporus. Depozitarea materiilor prime se
realizeaza intr-un depozit acoperit din 4 celule din beton cu pereti laterali. Paiele sunt
depozitate in depozit de paie acoperit cu o suprafata de 600 mp. Fermentarea se
asigura in doua buncare de fermentare cu 450 to fiecare si in 6 tuneluri de
pasteurizare/incubare fiecare cu 300 to capacitate compost. Instalatiile sunt dotate cu
sisteme de clima computerizata si recircularea marerialului supus fermentarii
     Proiectul cuprinde în cadrul lucrărilor de amenajarea a obiectivului de investitie
măsuri tehnologice si de prevenire a poluării mediului în zona de amplasament prin
utilizare eficientă a energiei ( utilizarea celor mai noi tehnici în domeniu respectiv
dotarea cu pompe de căldură) manipularea compostului de la intrare materii prime,
dejectii, paie si la iesire din sistem. strict dirijată, epurarea gazelor într-o instalatie care
asigură filtrarea emisiilor si controlul tehnologic al fermentării precum si instalatii de
epurare a apelor uzate menajere si de colectare si recirculare a apelor tehnologice.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere si spatii speciale şi vor fi
    predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare, sau vor fi
    valorificate la terti in vederea imprastierii pe terenuri agricole ;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – Categoria de folosinta, actuala, a terenului este
pasune, cu destinatia de curti constructii. Vecinatati: Nord – SC HERTMAN SRL ;
drum DJ 249; Dig Prut; VEST si SUD – terenuri agricole; Est - padure
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – la o distanta de 100 m., se afla SIT NATURA 2000
RO SCI0213 si rezervatia naturala Raul Prut. Pe teritoriul comunei Prisacani situl ocupa
16% din suprafata comunei. Situl este important ca zona de popas, reproducere si
hranire pentru specii de pasari migratoare sau sedentare. In zona se intilnesc specii de
pasari care au importante functii ecologice in sit in perioadele de popas, reproducere si
hranire desfasurate pe timpul ciclului de viata.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- la o distanta de 100 m., se afla SIT NATURA 2000 RO
SCI0213 si rezervatia naturala Raul Prut. Pe teritoriul comunei Prisacani situl ocupa
16% din suprafata comunei. Situl este important ca zona de popas, reproducere si
hranire pentru specii de pasari migratoare sau sedentare. In zona se intilnesc specii de
pasari care au importante functii ecologice in sit in perioadele de popas, reproducere si
hranire desfasurate pe timpul ciclului de viata.
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de
executare a proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie ;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;
Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentare cu apă în scop igenico-sanitar
- se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă a localitatii Moreni, com. Prisacani prin
conducta Dn 100mm ;
Necesarul de apă pentru consum tehnologic, igienizarea utilajelor si spatiilor de
productie si consum igienico sanitar : Qzi med=42,5 mc/zi ;

2. Evacuarea apelor uzate
    Canalizarea este prevazuta in sistem divizor, cu colectarea si evacuarea apelor
din precipitatii prin amenajari superficiale (sistematizare verticala a terenului).
    Apa uzata tehnologica se va recircula, iar apa uzata menajera se va evacua la
reteaua de canalizare la comunei (proiect aflat in avizare)
3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă in zona
de amplasament;
4. Alimentare cu gaze naturale
- nu este cazul
5. Asigurarea cu energie termică
- se va realiza prin centrala termica independenta cu pompe de caldura si instalatii de
recuperare caldura geotermala;
Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
b) În perioada de funcţionare
     Măsurile tehnologice reduc antrenarea în apele uzate a resturilor de compost
sau de scurgeri din fazele de fermentare .
    Apele uzate din procesul de spălare utilaje se vor înscrie în limitele admise
pentru continutul în poluanti a apelor refolosibile în procesul de fermentare.
Tipul apelor Debite       Poluanti      Concentratii  Valori
uzate    evacuate      caracteristici   mg/l      NTPA
        mc/zi                        002/2005
                                  mg/l
Tehnologice 1,6         MTS         350      350
Menajere     4,0       CBO5        300      300
Total              CCOCr        500      500
                 Reziduu fix    1000      x
                 NH4+         30      30
                 Ptotal         5      5
   Apele tehnologice colectate din linia de producere compost si spălare utilaje se
va înscrie sub prevederile NTPA 002/2005 în situatia respectării tehnologiei descrise.
Apa uzată se colectează în bazin etans si se reia în procesul tehnologic de producere a
compostului.

Protecţia aerului
  b) În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;
b) În perioada de funcţionare

    Încălzirea spaţiilor interioare se va realiza prin utilizarea unui sistem de pompă
de căldură care valorifică energia geotermală regenerabilă a pământului. În acest fel nu
se produc gaze de ardere sau alte elemente poluante specific arderii combustibililor.
    Emisiile gazelor din fermentare se vor realiza după tratarea gazelor în instalaț ii
de epurare gaze.Rezultă cantităț i remanente difuze de componenț i emisi ca, CO2,
CO, H2S, CH4, MERCAPTANI.

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
b) În perioada de funcţionare
-  platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor
  menajere;
-  platforma betonata si acoperita pentru depozitarea temporara a compostului uzat

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
  a) În perioada de construcţie

     -  pentru toate speciile de pasari sunt interzise: uciderea sau capturarea
       intentionata, indiferent de metoda utilizata; deteriorarea , distrugerea si/sau
       culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualelor din natura; perturbarea
       intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de crestere si de
       migratie; comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul
       comercializarii acestora in stare vie sau moarta sau a oricaror parti ori
       produse provenite de la acestea, usor de identificat ;
     - minimizarea impactului asupra ecosistemelor acvatice si terestre datorita
       lucrarilor de executie se poate realiza printr-un management adecvat care
       sa reduca perturbarea la minim si anume: depozitarea materialelor in zona
       afectata de lucrari si nu pe terenurile cu vegetatie; evitarea habitatelor si a
       modificarilor in peisaj; evitarea zgomotelor in zonele sensibile.
     - Impactul poate fi redus in conditiile respectarii de la bun inceput a unor
       norme de conduita in executia lucrarilor si depozitarea materialelor si a
       utilajelor
     - Dupa executia lucrarilor pe tronsoane se va interveni imediat pentru
       refacerea terenului la starea initiala si la refacerea vegetatiei existente. Se
       vor planta arbori si arbusti functie de vegetatia afectata de lucrari
b) În perioada de funcţionare
   Proiectul cuprinde în cadrul lucrărilor de amenajarea a obiectivului de investitie
  măsuri tehnologice si de prevenire a impactului asupra mediului în zona de
  amplasament si în vecinătate prin:
      integrarea în peisaj -se va asigura prin adaptarea finisării în nuantele
       peisajului si pentru a asigura cele mai bune conditii de mentinere a
       cadrului natural cunoscut de speciile protejate terestre. Se vor consulta
       specialisti în peisagistica naturală pentru alegerea celor mai bune solutii
       de incadrare armonioasă în peisaj, Investigarea terenului înainte de
         executie pentru luarea de măsuri adecvate determinate de existenta
         cuiburilor sau a unor specii protejate de faună terestră.
    utilizarea eficientă a energiei ( utilizarea celor mai noi tehnici în domeniu
    respectiv dotarea cu pompe de căldură),
    amenajarea cosurilor de emisie de la centrala de căldură si de la buncăre si
    tuneluri inclusiv, de ventilatie pentru protectia păsărilor (plase,acoperisuri,
    instalatii recomandate de specialisti biologi din domeniul protectiei biodiversitătii;
    manipularea materiilor prime- dejectiile se vor depozita în depozit amenajat
    acoperit care nu intră în contact cu precipitatiile;
    Colectarea si epurarea apelor uzate menajere si de la spălare mijloace de
    transport si instalatii de fermentare . Epurarea se va asigura până la limita
    admiterii la evacuare în canalizarea public si/sau pentru reciclare în compost
    numai a apelor de la spălari,
    amenajarea unui bazin betonat minim 20 mc pentru colectarea scurgerilor de
    zemuri din depozitarea dejectiilor care vor fi utilizate la pregătirea compostului;
    anexa pentru depozitare materii prime se va proteja cu plase de sârmă pentru a
    nu se permite accesul păsărilor;
    controlul gazelor emise din fermentare cu asigurarea de instalatii fără costuri
    excesive de retinere a gazelor care produc mirosuri (oxidare, spălare),
    depozitarea si valorificarea deseurilor tehnologice inclusiv a ambalajelor,
    colectarea si recircularea a apelor tehnologice.
    Elaborarea PROGRAMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU de la faza de
    construire la faza de implementare si functionare care se va supune acceptului
    APM IASI.Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
- solul excavat va fi transportat în locul indicat de primăria comunei Prisacani;
b) În perioada de funcţionare
Surse       Tip         Cantităţi   Depozitare   Valorificare/
generatoare    caracteristici   estimate           Eliminare
                    tone/an
Sortarea mate-  Resturi necores   4,0     Containere   Valorificare
riilor prime   punzătoare            depozitate   agenti econom.
         standard             pe       autorizati
                          platforma
Menajere     Tip casnic      1,0             Eliminare la
                          betonată
                                  Depozit
                          acoperită.
                                  deseuri autoriz.
Ambalaje     Saci micelii    1,0      Container   Valorificare
diverse     Cutii carton                   si/sau
         Ambalaje                     eliminare
         diverse
Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
-  la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va
  readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

       DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU REGLEMENTARI,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU
               Decizia etapei de încadrare
           Proiect afisat site APM Iasi în data de 20.12.2010
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC HERTMAN SRL
IASI cu sediul în mun. Iasi, str. Vasile Lupu nr. 131, bl. 100B, jud. Iasi, înregistrată la
APM Iasi, cu nr. 12239/15.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.12.2010 că proiectul
„Infiintare ferma ciuperci in com. Prisacani” propus a fi amplasat în sat Moreni,
com. Prisacani, judeţul Iasi:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.a)
(proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale) si a OUG 57/2007 art. 28


2. Caracteristicile proiectului:
     a) mărimea proiectului – Terenul concesionat de la Primaria comunei Prisacani
are suprafata de 20207 mp si este amplasat in extravilanul comunei Prisacani, sat
Moreni, in tarlaua 1/1, parcela 2/9,.
Pe acest teren, pe o suprafata de 4855 mp, se propune realizarea proiectului –
cresterea ciupercilor pe compost natural pregatit din dejectii de pasare in tuneluri de
crestere – 12 tuneluri – cu asigurare clima computerizata si instalatii de manipulare,
control si monitorizare automata a proceselor. Tunelurile de crestere a ciuprecilor au
dimensiunile de 40,86x7,46 m, au o structura formata din arce metalice, iar inchiderile
sunt realizate din patru straturi de folie si un strat de prelata, prevazute cu patru straturi
izolatoare din vata minerala. In tunele se asigura rafturi din otel galvanizat supraetajate,
compartimentate, pe care se aseaza compostul sau sacii cu compostul preparat,
insamintat cu micelii de Agaricus Bisporus. Coridorul tehnic, avind dimensiunile de
48,24x5,0m, are o structura metalica. Hala de procesare are o structura metalica cu
dimensiunile 30.35x24.9m. In aceasta zona sunt amplasate spatiile pentru procesarea
ciupercilor unde o parte din ciupercile recoltate care nu corespund standardelor de
comercializare din cauza formei, dimensiuni sau culoare vor fi supuse unui procedeu de
oparire cu aburi, iar apoi vor fi imbuteliate in recipiente din sticla impreuna cu o solutie
formata din apa si sare (saramura). Tot in hala de procesare se va regasi camera
frigorifica, precum si zona destinata salariatilor (vestiare, grupuri sanitare,
spalatorie, spatiu de odihna/masa, birou sef ferma, spalatorie/calcatorie pentru
echipamentele muncitorilor, spatii pentru calculatoare si automatizare), centrala termica.
    Faze ale procesului tehnologic sunt :
      Transportul manipularea si introducerea în proces a compostului;
      Umezirea initială a compostului, umezirea periodică (irigarea cu instalatii
      de stropit cu duze si dozare apă stropire);
      Ventilatia spatiilor din tunelurile de crestere ciuperci;
      Recoltarea productiei, colectarea integrală a deseurilor;
      Colectarea compostului epuizat transportul la platformă;
      Depozitarea compostului uzat pe platformă amenajată:
      Valorificarea potentialului nutritiv din compost prin fertilizarea terenurilor
      agricole;
      Monitorizarea procesului tehnologic – temperatura, calitatea aerului în
      spatiul de crestere a ciupercilor–senzori de CO2 si de CO.

Capacitatea de incarcare cu compost a unui tunel este de 60 tone, Suprafata totala de
cultura a unui tunel este de 604,8 mp. Compostul este introdus in tunel vrac cu ajutorul
unei masini speciale care il va asterne pe rafturi. Introducerea compostului se face din
partea exterioara a tunelului care se afla in aer liber prin intermediul unei usi glisante de
mari dimensiuni. Dupa umplerea tunelului usa se inchide etans. Dupa terminarea unui
ciclu de productie care dureaza aproximativ 50 zile are loc recoltarea manuala,
ambalarea si livrarea. Un procent de 20% din productia recoltata este procesata in sala
de procesare de 62 mp. Aici are loc curatarea, spalarea si ambalarea intr-o linie
automata cu o capacitate de 1 to/zi.
Productia maxima anuala realizata este calculata la 1500 to/an ciuperci       Agaricus
Bisporus in vederea comercializarii.
b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere si spatii speciale şi vor fi
    predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare, sau vor fi
    valorificate la terti in vederea imprastierii pe terenuri agricole ;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – Categoria de folosinta, actuala, a terenului este
pasune, cu destinatia de curti constructii. Vecinatati: Nord – dig Jijia ; VEST–
terenuri agricole; Est – padure; Sud – SC BIO COMPOST SRL
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – la o distanta de 100 m., se afla SIT NATURA 2000
RO SCI0213 si rezervatia naturala Raul Prut. Pe teritoriul comunei Prisacani situl ocupa
16% din suprafata comunei. Situl este important ca zona de popas, reproducere si
hranire pentru specii de pasari migratoare sau sedentare. In zona se intilnesc specii de
pasari care au importante functii ecologice in sit in perioadele de popas, reproducere si
hranire desfasurate pe timpul ciclului de viata.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- la o distanta de 100 m., se afla SIT NATURA 2000 RO
SCI0213 si rezervatia naturala Raul Prut. Pe teritoriul comunei Prisacani situl ocupa
16% din suprafata comunei. Situl este important ca zona de popas, reproducere si
hranire pentru specii de pasari migratoare sau sedentare. In zona se intilnesc specii de
pasari care au importante functii ecologice in sit in perioadele de popas, reproducere si
hranire desfasurate pe timpul ciclului de viata.
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de
executare a proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie ;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;
Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentare cu apă în scop igenico-sanitar
- se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă a localitatii Moreni, com. Prisacani prin
conducta Dn 100mm cu L=100m si rezervor apa V=100mc si grup pompare tip KV 3-6-
10 Q=40mc/h si H=60mcA ;
Necesarul de apă pentru ciupercarie si consum igienico sanitar : Qzi med=22,6 mc/zi ;
Necesarul de apa pentru PSI – 20 l/s

2. Evacuarea apelor uzate
    Retea canalizare exterioara PE Dn 210 camine vizitare 4 buc. Bazin
vidanjabil/refolosire etans din beton cu o capacitate totala de 50 mc.
3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă in zona
de amplasament;
4. Alimentare cu gaze naturale
- nu este cazul
5. Asigurarea cu energie termică
- se va realiza prin centrala termica independenta cu pompe de caldura si instalatii de
recuperare caldura geotermala;Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
b) În perioada de funcţionare
-  indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate în reţeaua de canalizare a
  comunei se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA 002;
-  apele uzate tehnologice provenite din spalare tuneluri, procesare sunt colectate in
  bazin betonat vidanjabil (50 mc) in vederea refolosirii in compost.
-  se va verifica periodic etanşietatea şi integritatea reţelelor de captare, aducţiune,
  folosire şi evacuarea apelor uzate în scopul minimizării pierderilor de apa şi se va
  interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecţiuni;

Protecţia aerului
  c) În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
b) În perioada de funcţionare
-  platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor
  menajere;
-  platforma betonata si acoperita pentru depozitarea temporara a compostului uzat
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
  b) În perioada de construcţie

      -  pentru toate speciile de pasari sunt interzise: uciderea sau capturarea
        intentionata, indiferent de metoda utilizata; deteriorarea , distrugerea
        si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualelor din natura;
        perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de
        crestere si de migratie; comercializarea, detinerea si/sau transportul in
        scopul comercializarii acestora in stare vie sau moarta sau a oricaror parti
        ori produse provenite de la acestea, usor de identificat ;
      -  minimizarea impactului asupra ecosistemelor acvatice si terestre datorita
        lucrarilor de executie se poate realiza printr-un management adecvat care
        sa reduca perturbarea la minim si anume: depozitarea materialelor in
        zona afectata de lucrari si nu pe terenurile cu vegetatie; evitarea
        habitatelor si a modificarilor in peisaj; evitarea zgomotelor in zonele
        sensibile.
      -  Impactul poate fi redus in conditiile respectarii de la bun inceput a unor
        norme de conduita in executia lucrarilor si depozitarea materialelor si a
        utilajelor
      -  Dupa executia lucrarilor pe tronsoane se va interveni imediat pentru
        refacerea terenului la starea initiala si la refacerea vegetatiei existente.
        Se vor planta arbori si arbusti functie de vegetatia afectata de lucrariModul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
-  solul excavat va fi transportat în locul indicat de primăria comunei Prisacani;  c) În perioada de funcţionare
Surse      Tipuri,      Cantităţi   Depozitare   Valorificare/
generatoare   caracteristici  estimate           Eliminare
                  tone/an
LINIE      Resturi      4,0      Container   Eliminare
Procesare    necores-             depozitat   prin transport
ciuperci    punzătoare            în incintă   la un Depozit
        standard                    controlat de
        deseuri tip                   deseuri autori-
        casnic                     zat.
Menajere    Tip casnic     1,0      Container    Eliminare la
                         depozitat    Depozit contro
                         în incintă   lat de deseuri
                                 autorizat.
Compost     Colectat după   561/ciclu x  Platforma    Valorificare
uzat      ultima      8 = 4488    de compost   ameliorare
        recoltare     tone              terenuri
        de ciuperci                   agricol/elimin.
Ambalaje    Saci compost   1,0      Container    Valorificare
diverse     Cutii carton                   si/sau eliminare
        lazi recoltare


Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
-  la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va
  readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

       DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU REGLEMENTARI,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU
               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi în data de 20.12.2010

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC BIO COMPOST
SRL IASI cu sediul în mun. Iasi, str. Aleea Tudor Neculai nr. 131, bl. 1003D, jud. Iasi,
înregistrată la APM Iasi, cu nr. 12237/15.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.12.2010 că proiectul
„Complex pentru producerea ciupercilor Agaricus Bisporus in com. Prisacani”
propus a fi amplasat în sat Moreni, com. Prisacani, judeţul Iasi:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.a)
(proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale) si a OUG 57/2007 art. 28


2. Caracteristicile proiectului:
     a) mărimea proiectului – Terenul concesionat de la Primaria comunei Prisacani
are suprafata de 72810 mp si este amplasat in extravilanul comunei Prisacani, sat
Moreni, in tarlaua 1/1, parcela 2/9,.
Pe acest teren, pe o suprafata de 4855 mp, se propune realizarea proiectului –
cresterea ciupercilor pe compost natural pregatit din dejectii de pasare in tuneluri de
crestere – 12 tuneluri – cu asigurare clima computerizata si instalatii de manipulare,
control si monitorizare automata a proceselor. Tunelurile de crestere a ciuprecilor au
dimensiunile de 40,86x7,46 m, au o structura formata din arce metalice, iar inchiderile
sunt realizate din patru straturi de folie si un strat de prelata, prevazute cu patru straturi
izolatoare din vata minerala. In tunele se asigura rafturi din otel galvanizat supraetajate,
compartimentate, pe care se aseaza compostul sau sacii cu compostul preparat,
insamintat cu micelii de Agaricus Bisporus. Coridorul tehnic, avind dimensiunile de
48,24x5,0m, are o structura metalica. Hala de procesare are o structura metalica cu
dimensiunile 30.35x24.9m. In aceasta zona sunt amplasate spatiile pentru procesarea
ciupercilor unde o parte din ciupercile recoltate care nu corespund standardelor de
comercializare din cauza formei, dimensiuni sau culoare vor fi supuse unui procedeu de
oparire cu aburi, iar apoi vor fi imbuteliate in recipiente din sticla impreuna cu o solutie
formata din apa si sare (saramura). Tot in hala de procesare se va regasi camera
frigorifica, precum si zona destinata salariatilor (vestiare, grupuri sanitare, spalatorie,
spatiu de odihna/masa, birou sef ferma, spalatorie/calcatorie pentru echipamentele
muncitorilor, spatii pentru calculatoare si automatizare), centrala termica.
    Faze ale procesului tehnologic sunt :
      Transportul manipularea si introducerea în proces a compostului;
      Umezirea initială a compostului, umezirea periodică (irigarea cu instalatii
       de stropit cu duze si dozare apă stropire);
      Ventilatia spatiilor din tunelurile de crestere ciuperci;
      Recoltarea productiei, colectarea integrală a deseurilor;
      Colectarea compostului epuizat transportul la platformă;
      Depozitarea compostului uzat pe platformă amenajată:
      Valorificarea potentialului nutritiv din compost prin fertilizarea terenurilor
       agricole;
      Monitorizarea procesului tehnologic – temperatura, calitatea aerului în
       spatiul de crestere a ciupercilor–senzori de CO2 si de CO.

Capacitatea de incarcare cu compost a unui tunel este de 60 tone, Suprafata totala de
cultura a unui tunel este de 604,8 mp. Compostul este introdus in tunel vrac cu ajutorul
unei masini speciale care il va asterne pe rafturi. Introducerea compostului se face din
partea exterioara a tunelului care se afla in aer liber prin intermediul unei usi glisante de
mari dimensiuni. Dupa umplerea tunelului usa se inchide etans. Dupa terminarea unui
ciclu de productie care dureaza aproximativ 50 zile are loc recoltarea manuala,
ambalarea si livrarea. Un procent de 20% din productia recoltata este procesata in sala
de procesare de 62 mp. Aici are loc curatarea, spalarea si ambalarea intr-o linie
automata cu o capacitate de 1 to/zi.
Productia maxima anuala realizata este calculata la 1500 to/an ciuperci Agaricus
Bisporus , in vederea comercializarii
b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere si spatii speciale şi vor fi
    predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare, sau vor fi
    valorificate la terti in vederea imprastierii pe terenuri agricole ;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;
2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – Categoria de folosinta, actuala, a terenului este
pasune, cu destinatia de curti constructii. Vecinatati: Nord – SC HERTMAN SRL ;
drum DJ 249; Dig Prut; VEST si SUD – terenuri agricole; Est - padure
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – la o distanta de 100 m., se afla SIT NATURA 2000
RO SCI0213 si rezervatia naturala Raul Prut. Pe teritoriul comunei Prisacani situl ocupa
16% din suprafata comunei. Situl este important ca zona de popas, reproducere si
hranire pentru specii de pasari migratoare sau sedentare. In zona se intilnesc specii de
pasari care au importante functii ecologice in sit in perioadele de popas, reproducere si
hranire desfasurate pe timpul ciclului de viata.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- la o distanta de 100 m., se afla SIT NATURA 2000 RO
SCI0213 si rezervatia naturala Raul Prut. Pe teritoriul comunei Prisacani situl ocupa
16% din suprafata comunei. Situl este important ca zona de popas, reproducere si
hranire pentru specii de pasari migratoare sau sedentare. In zona se intilnesc specii de
pasari care au importante functii ecologice in sit in perioadele de popas, reproducere si
hranire desfasurate pe timpul ciclului de viata.
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de
executare a proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie ;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;
Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentare cu apă în scop igenico-sanitar
- se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă a localitatii Moreni, com. Prisacani prin
conducta Dn 100mm cu L=100m si rezervor apa V=100mc si grup pompare tip KV 3-6-
10 Q=40mc/h si H=60mcA ;
Necesarul de apă pentru ciupercarie si consum igienico sanitar : Qzi med=22,6 mc/zi ;
Necesarul de apa pentru PSI – 20 l/s

2. Evacuarea apelor uzate
    Retea canalizare exterioara PE Dn 210 camine vizitare 4 buc. Bazin
vidanjabil/refolosire etans din beton cu o capacitate totala de 50 mc.
3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă in zona
de amplasament;
4. Alimentare cu gaze naturale
- nu este cazul
5. Asigurarea cu energie termică
- se va realiza prin centrala termica independenta cu pompe de caldura si instalatii de
recuperare caldura geotermala;

Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
b) În perioada de funcţionare
-  indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate în reţeaua de canalizare a
  comunei se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA 002;
-  apele uzate tehnologice provenite din spalare tuneluri, procesare sunt colectate in
  bazin betonat vidanjabil (50 mc) in vederea refolosirii in compost.
-  se va verifica periodic etanşietatea şi integritatea reţelelor de captare, aducţiune,
  folosire şi evacuarea apelor uzate în scopul minimizării pierderilor de apa şi se va
  interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecţiuni;

Protecţia aerului
  d) În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
b) În perioada de funcţionare
-  platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor
  menajere;
-  platforma betonata si acoperita pentru depozitarea temporara a compostului uzat

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
  d) În perioada de construcţie

      -  pentru toate speciile de pasari sunt interzise: uciderea sau capturarea
        intentionata, indiferent de metoda utilizata; deteriorarea , distrugerea
        si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualelor din natura;
        perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de
        crestere si de migratie; comercializarea, detinerea si/sau transportul in
        scopul comercializarii acestora in stare vie sau moarta sau a oricaror parti
        ori produse provenite de la acestea, usor de identificat ;
      -  minimizarea impactului asupra ecosistemelor acvatice si terestre datorita
        lucrarilor de executie se poate realiza printr-un management adecvat care
        sa reduca perturbarea la minim si anume: depozitarea materialelor in
        zona afectata de lucrari si nu pe terenurile cu vegetatie; evitarea
        habitatelor si a modificarilor in peisaj; evitarea zgomotelor in zonele
        sensibile.
      -  Impactul poate fi redus in conditiile respectarii de la bun inceput a unor
        norme de conduita in executia lucrarilor si depozitarea materialelor si a
        utilajelor
      -  Dupa executia lucrarilor pe tronsoane se va interveni imediat pentru
        refacerea terenului la starea initiala si la refacerea vegetatiei existente.
        Se vor planta arbori si arbusti functie de vegetatia afectata de lucrariModul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
- solul excavat va fi transportat în locul indicat de primăria comunei Prisacani;
b) În perioada de funcţionare
Surse      Tipuri,      Cantităţi   Depozitare   Valorificare/
generatoare   caracteristici  estimate           Eliminare
                  tone/an
LINIE      Resturi      4,0      Container   Eliminare
Procesare    necores-             depozitat   prin transport
ciuperci    punzătoare            în incintă   la un Depozit
        standard                    controlat de
        deseuri tip                   deseuri autori-
        casnic                     zat.
Menajere    Tip casnic     1,0      Container    Eliminare la
                         depozitat    Depozit contro
                         în incintă   lat de deseuri
                                 autorizat.
Compost     Colectat după   561/ciclu x  Platforma    Valorificare
uzat      ultima      8 = 4488    de compost   ameliorare
        recoltare     tone              terenuri
        de ciuperci                   agricol/elimin.
Ambalaje    Saci compost   1,0      Container    Valorificare
diverse     Cutii carton                   si/sau eliminare
        lazi recoltare


Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
-  la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va
  readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

       DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU REGLEMENTARI,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                  Ing. Irina SIMIONESCU
                 Decizia etapei de încadrare

     Proiect afisat pe site - ul APM Iasi in data de 20.12.2010

    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC COM –
BETON SA cu sediul în municipiul Iasi, b-dul Chimiei nr. 14C, judeţul Iasi, înregistrată
la APM Iasi cu nr. 10837/05.11.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G.
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru
Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei
Comisiei de Analiza Tehnica din data de 16.12.2010 că proiectul “Extindere imobil si
schimbare de destinatie din camin nefamilisti in pensiune turistica“ propus a fi
amplasat în sat Tomesti, com. Tomesti, jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului
asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 - Anexa nr.2: pct. 12.c „sate
de vacanta si complexuri hoteliere in afara zonelor urbane si amenajarile aferente”;
b) Caracteristicile proiectului:
1. Mărimea proiectului
    Proiectul de investitie prevede:
- Lucrari de amenajari interioare si recompartimentare spatii existente pentru a se obtine
o pensiune turistica a carei capacitate de cazare va fi de 42 de locuri;
- Lucrari de construire in extindere a unei sali de mese cu o capacitate de 90 de locuri si
anexele aferente( birou, grup sanitar);
- Lucrari de amenajare parcare auto cu 14 locuri.
    Amplasamentul proiectului de investitie: sat Tomesti (cartier Tomesti), com.
Tomesti, jud. Iasi.
    Caracteristici amplasament:
- Suprafata totala St= 700,63 mp;
- Aria construita cladire existenta Ac= 208,50 mp;
- Aria desfasurata cladire existenta Ad= 834,00 mp;
- Aria construita propusa prin proiect Ac= 264,07 mp;
- Aria desfasurata propusa prin proiect Ad= 264,07 mp;
Vecinatati: Nord – domeniu public; Est – domeniu public; Sud – domeniu public (piata
agroalimentara); Vest – domeniu public (punct termic in conservare).
2. Cumularea cu alte proiecte:
    Proiectul de investitie “Extindere imobil si schimbare de destinatie din camin
nefamilisti in pensiune turistica “propus a fi amplasat în sat Tomesti (cartier Tomesti),
com. Tomesti, jud. Iasi nu se cumuleaza cu alte proiecte;
3. Utilizarea resurselor naturale:
     Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;

4. Producţia de deşeuri:
  Perioada de realizare a lucrarilor de constructie: Deşeurile rezultate în urma
execuţiei lucrărilor de constructie si amenajari interioare se vor colecta selectiv si se vor
preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii. Pamantul rezultat din
excavatii se va depozita pe amplasamente aprobate de Primaria Comunei Tomesti.
  Perioada de functionare: Deşeurile rezultate în urma desfasurarii activitatii se vor
colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii.
5. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia calitatii apelor:
  Apele uzate provenite de la bucataria ce va deservi sala de mese vor fi preepurate
astfel:
- apele colectate de la spalatoarele de vase din zona de debarasare vor trece printr-un
separator de grasimi model RESMAT cu un randament de retinere al grasimilor de pana
la 90%;
- apele colectate de la spalatoarele pentru legume si fructe vor trece printr-un deznisipator
model RESMAT cu un randament de retinere de 95%.
  Protectia atmosferei:
  Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
- poluanti specifici rezultati din arderea combustibililor gazosi in centrala termica propusa
a se realiza pe amplasament.
  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
  Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului aferent
proiectului de investitie va respecta limitele maxime admise de standardele si normativele
in vigoare.

   Protectia calitatii solului si subsolului
  In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie prevede realizarea de platforme betonate
pentru accese, parcare si amplasare pubele in incinta obiectivului.
c) Localizarea proiectului
- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie corespunde
categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin documentatiile de
urbanism fiind: microcentru de cartier cuprinzand echipamente publice, servicii de
interes general, comert si locuinte;
- In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau zone
protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
    In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Constructorul va aplica
proceduri de lucru specifice si va adopta masuri tehnice pentru protectia solului in
vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de
constructie.
  - In etapa de functionare: Impact redus asupra mediului. Surse potentiale de
    poluare: apele uzate.
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării obiectivelor
    aferente proiectului de investitie;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Proiectul de investitie prevede realizarea urmatoarelor obiective:
  - Recompartimentare spatii cladire existenta pentru a se obtine o pensiune turistica cu
o ca[acitate de cazare de 42 de locuri, construire in extindere a unei sali de mese cu o
capacitate de 90 de locuri, construire anexa cu functiunea de birou, construire grup
sanitar, amenajare parcare auto cu 14 locuri.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum menajer si igienico – sanitar se asigura
prin bransament la reteaua existenta in zona.
 2.1. Evacuarea apelor uzate rezultate din consumul igienico – sanitar se face prin racord
la reteaua de canalizare existenta in zona.
2.2. Evacuarea apelor pluviale se face dirijat in reteaua existenta in zona.
2.3. Alimentare cu energie electrică: bransament la reteaua existenta in zona.
2.4.Asigurarea cu energie termică: prin intermediul unei centrale termice care utilizeaza
combustibil gazos.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
- suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
- dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de zgomot
admis de normativele in vigoare;
- asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
amplasament;
4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora.
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor:
- In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de
evitare a poluarii apelor prin depozitarea deseurilor in conformitate cu normele si
normativele privind protectia mediului in vigoare;
 Protectia calitatii aerului :
- In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la utilajele de
constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cit si respectarea unui
program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea acestora;

Protectia calitatii solului:
- In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse petroliere in
timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea utilajelor de constructie in
incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
- In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru atenuarea
zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot
atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.
  - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul

  organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in

  conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS

  nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50 dB(A)

  la limita receptorilor protejati.

 Gospodarirea deseurilor :
- Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si transportul in
vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
- Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei;
- Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
perimetrale ale obiectivului.
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
- Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de executie se
vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in
normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite, respectindu-se in
acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat
la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

    Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 privind Evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.


 DIRECTOR EXECUTIV,                    SEF SERVICIU REGLEMENTARI,
   ing. Danut PIRCHIU                         ing. Maria IACOB


                                      INTOCMIT,
                               ing. Anca- Maria APREUTESEI
               Decizia etapei de încadrare
              Nr. .............din.........................
              Proiect postat astazi 09.12.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
KRISS INC&CO SRL cu sediul in Iasi str. I. Creanga nr.59C, bl.L4, sc.C, ap.7 , Jud.
Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr. 11746/02.12.2010 si a completarilor inregistrate
ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului
Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza
Tehnica din data de 09.12.2010 decide că proiectul Infiintare ferma ingrasare suine ”
propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Golaiesti, jud. Iasi, , nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 1.e)
 Proiectul se încadrează în prevederile OUG 57/2007, art. 28
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului – amenajarea se va face pe o suprafata totala de 3485mp.
        Investitia este delimitata de urmatoarele coordonatele Stereo 70 aferente
    amplasamentului:
      Nr. Pct.           X (m)              Y(m)
       4            643050,619            704322,779
       5            642949,843            704243,818
       6           642971,247           704226,435
       8           643074,299           704307,071

Ferma cu o capacitate de 950locuri/grajd, va fi constituita din :
Grajd suine 1 –constructie ce va avea regimul de inaltime S+P si o forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 48.25mx15.25m., rezultand o suprafata
construita de 735.81mp.
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subol         = -2.5m.

Grajd suine 2 - constructie ce va avea regimul de inaltime S+P si o forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 48.25mx15.25m., resultand o suprafata
construita de 735.81mp.
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subol         = -2.5m;

Filtru sanitar - este o constructie cu regim de inaltime P., de forma dreptunghiulara cu
dimensiunile in plan de 14.80m x 15.39m.
   Compartimentarile interioare sunt din panouri tip „sandwich” de 80mm, rezultand
urmatoarele functiuni:
      Hol acces: 8.33mp;
      Vestiar: 7.37 mp;
      Grup sanitar: 5.50mp;
      Vestiar: 7.956,88 mp;
      Camera comanda: 10.83 mp;
      Hol: 3.12 mp;
      Grup sanitar personal: 4.96 mp;
      Depozitare materiale: 10.83 mp;
      Birou medic veterinar: 12.62 mp;
      Depozitare scule: 16.38 mp.

  Alei platforme carosabile
  Împrejmuire
  Fosa vidanjabila cu V=95mc
  Put forat – este o constructie destinata captarii izvoarelor subterane cu d=1 m si H=
12 m.
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
   Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie rezulta deşeuri(deseuri
   din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie rezulta dejectii si
   deseuri menajere. Deseurile menajere se vor colecta selectiv si se vor preda la
   operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii; Dejectiile se vor colecta/stoca
   in doua subsoluri vidanjabile cu V=1700mc, prevazute cate unul sub fiecare hala de
   ingrasare
   Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
   - surse stationare dirijate: metan si amoniac din adaposturile de animale; bucataria
     furajera;
   - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea
   carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul prevede lucrari de constructii
si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase(carburanti
pentru utilajele de constructii).
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – agricol
  - Amplasamentul investiţiei propuse se află la o distanţă de 1,8 km faţă de situl
   Natura 2000 ROSCI0213 Râul Prut şi 2,7 km faţă de situl Natura 2000
   ROSCI0160 Pădurea Icuşeni
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
    accidentale de carburanti de la utilaje
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada
    realizarii/funcţionării obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
    efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada
    realizarii/functionarii proiectului
   - Probabilitatea impactului negativ-redusă,     pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
   - Impact negativ nesemnificativ asupra speciilor de păsări granivore, ca urmare a
    reducerii nesemnificative a habitatului de hrănire de tip teren agricol, fără
    afectarea efectivelor speciilor care cuibăresc/speciilor prezente în siturile
    ROSCI0213 Râul Prut şi ROSCI0160 Pădurea Icuşeni.
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Grajd suine 1 –constructie ce va avea regimul de inaltime S+P si o forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 48.25mx15.25m., rezultand o suprafata
construita de 735.81mp.
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subol          = -2.5m.
Grajd suine 2 - constructie ce va avea regimul de inaltime S+P si o forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 48.25mx15.25m., resultand o suprafata
construita de 735.81mp.
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subol          = -2.5m;

Filtru sanitar - este o constructie cu regim de inaltime P., de forma dreptunghiulara cu
dimensiunile in plan de 14.80m x 15.39m.
    Compartimentarile interioare sunt din panouri tip „sandwich” de 80mm, rezultand
urmatoarele functiuni:
        Hol acces: 8.33mp;
        Vestiar: 7.37 mp;
        Grup sanitar: 5.50mp;
        Vestiar: 7.956,88 mp;
        Camera comanda: 10.83 mp;
        Hol: 3.12 mp;
        Grup sanitar personal: 4.96 mp;
        Depozitare materiale: 10.83 mp;
        Birou medic veterinar: 12.62 mp;
        Depozitare scule: 16.38 mp.

  Alei platforme carosabile
  Împrejmuire
  Fosa vidanjabila cu V=95mc
  Put forat – este o constructie destinata captarii izvoarelor subterane cu d=1 m si H=
12 m.

2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa ;din sursa proprie;
2.2. Evacuarea apelor uzate menaje se vor colecta intr-un bazin vidanjabil etans cu
V=95mc iar cele tehnologice(dejectiile) vor fi colectate in doua bazine vidanjabile cu
V=1700mc fiecare;
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona
2.5. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: cu echipamente electrice
2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule se realizeaza prin alimentare de la
statiile de distributie din zona
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul

4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:
   Toţi lucrătorii vor fi informaţi şi vor respecta prevederile legale privind speciile
    de plante şi animale, conform OUG 57/2007, art. 33;
   Orice caz de captură sau ucidere/mortalitate accidentală la specii de faună
    sălbatică va fi declarat Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Iaşi şi
    Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, conform HG nr. 323/2010 privind
    stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale
    tuturor speciilor de pasari, precum si ale speciilor strict protejate prevazute in
    anexele nr. 4A si 4B la OUG nr. 57/2007;

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de inceperea activitatii,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.    DIRECTOR EXECUTIV,                SEF SERVICIU REGLEMENTARI,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB

                 INTOCMIT,
               Ing Vasile COSESCU


               Decizia etapei de încadrare
              Nr. .............din.........................
              Proiect postat astazi 09.12.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
FERMA GAM SRL cu sediul in Sat Dumbrava, com. Ciurea , Jud. Iasi, înregistrată la
APM Iasi cu nr. 11744/02.12.2010 si a completarilor inregistrate ulterioare,în baza
Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
09.12.2010 decide că proiectul “Infiintare ferma reproducere suine ” propus a fi
amplasat în extravilanul localitatii Golaiesti, jud. Iasi, , nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 1.e)
  Proiectul se încadrează în prevederile OUG 57/2007, art. 28
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului – amenajarea se va face pe o suprafata totala de 7116mp.
       Investitia este delimitata de urmatoarele coordonatele Stereo 70 aferente
    amplasamentului:

     Nr. Pct.           X (m)              Y(m)
      1            643387.335           704542.542
      2            643356.985           704562.825
       3           643195.455           704436.262
       9           643225.869           704416.029

Ferma cu o capacitate de 500locuri maternitate si 1000locuri tineret,va fi constituita din
:

    Grajd maternitate – prezenta constructie va avea regimul de inaltime S+P si o
forma dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 113.00mx18.40m., resultand o
suprafata construita de 735.81mp.
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subol         = -2.5m.
    Grajd suine 2 - prezenta constructie va avea regimul de inaltime S+P si o forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 48.25mx18.40m., resultand o suprafata
construita de 735.81mp.
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subol         = -2.5m;

    Filtru sanitar - este o constructie cu regim de inaltime P., de forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 14.80m x 6.90m.
    Compartimentarile interioare sunt din panouri tip „sandwich” de 80mm, rezultand
urmatoarele functiuni:
       Hol acces: 8.33mp;
       Vestiar: 7.37 mp;
       Grup sanitar: 5.5mp;
       Vestiar: 6,88 mp;
       Camera comanda: 9,86 mp;
       Hol: 3.12 mp;
       Grup sanitar personal: 4.96 mp;
       Depozitare materiale: 9,86 mp;
       Birou medic veterinar: 12.62 mp;
       Depozitare scule: 14,92 mp.
  Alei platforme carosabile
  Împrejmuire
  Fosa vidanjabila cu V=95mc
  Put forat – este o constructie destinata captarii izvoarelor subterane cu d=1 m si
H=12 m.
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie rezulta deşeuri(deseuri
  din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie rezulta dejectii si
  deseuri menajere. Deseurile menajere se vor colecta selectiv si se vor preda la
  operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii; Dejectiile se vor colecta/stoca
  in doua subsoluri vidanjabile cu V=1700mc, prevazute cate unul sub fiecare hala de
  ingrasare

   Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
   - surse stationare dirijate: metan si amoniac din adaposturile de animale; bucataria
     furajera;
   - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea
   carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul prevede lucrari de constructii
si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase(carburanti
pentru utilajele de constructii).
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  -  Utilizarea existentă a terenului – agricol
  -  Amplasamentul investiţiei propuse se află la o distanţă de 1,8 km faţă de situl
    Natura 2000 ROSCI0213 Râul Prut şi 2,7 km faţă de situl Natura 2000
    ROSCI0160 Pădurea Icuşeni

d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
    accidentale de carburanti de la utilaje
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada
    realizarii/funcţionării obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
    efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada
    realizarii/functionarii proiectului
  -  Probabilitatea impactului negativ-redusă,     pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
  -  Impact negativ nesemnificativ asupra speciilor de păsări granivore, ca urmare a
    reducerii nesemnificative a habitatului de hrănire de tip teren agricol, fără
    afectarea efectivelor speciilor care cuibăresc/speciilor prezente în siturile
    ROSCI0213 Râul Prut şi ROSCI0160 Pădurea Icuşeni.

 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
    Grajd maternitate – prezenta constructie va avea regimul de inaltime S+P si o
forma dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 113.00mx18.40m., resultand o
suprafata construita de 735.81mp.
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subol         = -2.5m.
    Grajd suine 2 - prezenta constructie va avea regimul de inaltime S+P si o forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 48.25mx18.40m., resultand o suprafata
construita de 735.81mp.
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subol         = -2.5m;
    Filtru sanitar - este o constructie cu regim de inaltime P., de forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 14.80m x 6.90m.
    Compartimentarile interioare sunt din panouri tip „sandwich” de 80mm, rezultand
urmatoarele functiuni:
       Hol acces: 8.33mp;
       Vestiar: 7.37 mp;
       Grup sanitar: 5.5mp;
       Vestiar: 6,88 mp;
       Camera comanda: 9,86 mp;
       Hol: 3.12 mp;
       Grup sanitar personal: 4.96 mp;
       Depozitare materiale: 9,86 mp;
       Birou medic veterinar: 12.62 mp;
       Depozitare scule: 14,92 mp.
  Alei platforme carosabile
  Împrejmuire
  Fosa vidanjabila cu V=95mc
  Put forat – este o constructie destinata captarii izvoarelor subterane cu d=1 m si
H=12 m.

2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa ;din sursa proprie;
2.2. Evacuarea apelor uzate menaje se vor colecta intr-un bazin vidanjabil etans cu
V=95mc iar cele tehnologice(dejectiile) vor fi colectate in doua bazine vidanjabile cu
V=1700mc fiecare;
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona
2.5. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: cu echipamente electrice
2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule se realizeaza prin alimentare de la
statiile de distributie din zona
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul
4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:
   Toţi lucrătorii vor fi informaţi şi vor respecta prevederile legale privind speciile
    de plante şi animale, conform OUG 57/2007, art. 33;
   Orice caz de captură sau ucidere/mortalitate accidentală la specii de faună
    sălbatică va fi declarat Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Iaşi şi
    Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, conform HG nr. 323/2010 privind
    stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale
    tuturor speciilor de pasari, precum si ale speciilor strict protejate prevazute in
    anexele nr. 4A si 4B la OUG nr. 57/2007;

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de inceperea activitatii,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
   DIRECTOR EXECUTIV,                SEF SERVICIU REGLEMENTARI,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB

                 INTOCMIT,
               Ing Vasile COSESCU               Decizia etapei de încadrare
              Nr. .............din.........................
              Proiect postat astazi 09.12.2010


       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
AGROFERMA BOGDAN SRL cu sediul in Sat Dumbrava com. Ciurea, Jud. Iasi,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 11745/02.12.2010 si a completarilor inregistrate
ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului
Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza
Tehnica din data de 09.12.2010 decide că proiectul Infiintare ferma ingrasare suine ”
propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Golaiesti, jud. Iasi, , nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 1.e)
b) Proiectul se încadrează în prevederile OUG 57/2007, art. 28
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului – amenajarea se va face pe o suprafata totala de 4973mp.
        Investitia este delimitata de urmatoarele coordonatele Stereo 70 aferente
    amplasamentului:

     Nr. Pct.            X (m)                 Y(m)
       3             643195.455              704436.262
       4             643050,619              704322,779
       8             643074,299              704307,071
       10            643219.208              704420.46

Ferma cu o capacitate de 950locuri/grajd, va fi constituita din :
    Grajd suine 1 – constructia va avea regimul de inaltime S+P si o forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 48.25mx15.25m., resultand o suprafata
construita de 735.81mp;
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subsol         = -2.5m.


    Grajd suine 2 - constructia va avea regimul de inaltime S+P si o forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 48.25mx15.25m., resultand o suprafata
construita de 735.81mp.
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subsol         = -2.5m.
    Filtru sanitar+bucatarie furajera+silozuri - este o constructie cu regim de
inaltime P., de forma dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 14.80m x 15.39m.
    Compartimentarile interioare sunt din panouri tip „sandwich” de 80mm, rezultand
urmatoarele functiuni:
       Hol acces: 8.33mp;
       Vestiar: 7.37 mp;
       Grup sanitar: 5.5mp;
       Vestiar: 6,88 mp;
       Camera comanda: 9,86 mp;
       Hol: 3.12 mp;
       Grup sanitar personal: 4.96 mp;
       Depozitare materiale: 9,86 mp;
       Birou medic veterinar: 12.62 mp;
       Depozitare scule: 14,92 mp.

  Patru platforme betonate pentru silozuri de 400 mp (10/10 – 100 mp fiecare)
    Silozurile au forma cilindrica in plan (R = 4.90 m), sunt realizate din structura
metalica (tabla galvanizata) si au inaltimea de 12.50 m la coama. Ele sunt amplasate pe
patru platforme betonate cu o suprafata de 100 mp fiecare, in spatele zonei de preparare a
hranei la o distanta de 2.00 m.
    Constructia va avea dimensiunile in plan de 15.39 m x 14.70 m si cuprinde doua
spatii:
   Spatiu tehnic
   Spatiu de utilitati
    Spatiul tehnic este compus din: 4 buncare de forma circulara in plan, 1 buncar de
furaje finite de forma patrata, 1 buncar premix si o moara cu amestecator.
    Spatiul de utilitati este compus din:
    Camera de comanda a bucatariei furajere
    Spatii personal ce includ holul de acces si zona de dezinsectie (doua vestiare, grup
    sanitar)
    Zona de depozitare (doua depozite), birou si grup sanitar.


  Alei platforme carosabile
  Împrejmuire
  Fosa vidanjabila cu V=95mc
  Put forat – este o constructie destinata captarii izvoarelor subterane cu diametrul
de 1 m si adancime de 12 m.
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
   Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie rezulta deşeuri(deseuri
   din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie rezulta dejectii si
   deseuri menajere. Deseurile menajere se vor colecta selectiv si se vor preda la
   operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii; Dejectiile se vor colecta/stoca
   in doua subsoluri vidanjabile cu V=1700mc, prevazute cate unul sub fiecare hala de
   ingrasare
   Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
   - surse stationare dirijate: metan si amoniac din adaposturile de animale; bucataria
     furajera;
   - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea
   carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul prevede lucrari de constructii
si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase(carburanti
pentru utilajele de constructii).
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  -  Utilizarea existentă a terenului – agricol
  -  Amplasamentul investiţiei propuse se află la o distanţă de 1,8 km faţă de situl
    Natura 2000 ROSCI0213 Râul Prut şi 2,7 km faţă de situl Natura 2000
    ROSCI0160 Pădurea Icuşeni
  -
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
    accidentale de carburanti de la utilaje
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada
    realizarii/funcţionării obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
    efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada
    realizarii/functionarii proiectului
  -  Probabilitatea impactului negativ-redusă,     pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

    Grajd suine 1 – constructia va avea regimul de inaltime S+P si o forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 48.25mx15.25m., rezultand o suprafata
construita de 735.81mp;
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subsol         = -2.5m.

    Grajd suine 2 - constructia va avea regimul de inaltime S+P si o forma
dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 48.25mx15.25m., rezultand o suprafata
construita de 735.81mp.
    Indicatori:
    - regim de înălţime S+P;
    - suprafaţa construită = 735.81 mp;
    - înălţimea la streaşină = + 2.8m;
    - înălţimea la coamă = + 5.85m;
    - subsol         = -2.5m.
    Filtru sanitar+bucatarie furajera+silozuri - este o constructie cu regim de
inaltime P., de forma dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 14.80m x 15.39m.
    Compartimentarile interioare sunt din panouri tip „sandwich” de 80mm, rezultand
urmatoarele functiuni:
       Hol acces: 8.33mp;
       Vestiar: 7.37 mp;
       Grup sanitar: 5.5mp;
       Vestiar: 6,88 mp;
       Camera comanda: 9,86 mp;
       Hol: 3.12 mp;
       Grup sanitar personal: 4.96 mp;
        Depozitare materiale: 9,86 mp;
        Birou medic veterinar: 12.62 mp;
        Depozitare scule: 14,92 mp.
    Patru platforme betonate pentru silozuri de 400 mp (10/10 – 100 mp fiecare)
    Silozurile au forma cilindrica in plan (R = 4.90 m), sunt realizate din structura
metalica (tabla galvanizata) si au inaltimea de 12.50 m la coama. Ele sunt amplasate pe
patru platforme betonate cu o suprafata de 100 mp fiecare, in spatele zonei de preparare a
hranei la o distanta de 2.00 m.
    Constructia va avea dimensiunile in plan de 15.39 m x 14.70 m si cuprinde doua
spatii:
   Spatiu tehnic
   Spatiu de utilitati
    Spatiul tehnic este compus din: 4 buncare de forma circulara in plan, 1 buncar de
furaje finite de forma patrata, 1 buncar premix si o moara cu amestecator.
    Spatiul de utilitati este compus din:
   Camera de comanda a bucatariei furajere
   Spatii personal ce includ holul de acces si zona de dezinsectie (doua vestiare, grup
    sanitar)
   Zona de depozitare (doua depozite), birou si grup sanitar.

 Alei platforme carosabile
 Împrejmuire
 Fosa vidanjabila cu V=95mc
 Put forat – este o constructie destinata captarii izvoarelor subterane cu d=1 m si
H=12 m.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa ;din sursa proprie;
2.2. Evacuarea apelor uzate menaje se vor colecta intr-un bazin vidanjabil etans cu
V=95mc iar cele tehnologice(dejectiile) vor fi colectate in doua bazine vidanjabile cu
V=1700mc fiecare;
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona
2.5. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: cu echipamente electrice
2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule se realizeaza prin alimentare de la
statiile de distributie din zona
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul

4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:
   Toţi lucrătorii vor fi informaţi şi vor respecta prevederile legale privind speciile
    de plante şi animale, conform OUG 57/2007, art. 33;
   Orice caz de captură sau ucidere/mortalitate accidentală la specii de faună
    sălbatică va fi declarat Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Iaşi şi
    Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, conform HG nr. 323/2010 privind
    stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale
    tuturor speciilor de pasari, precum si ale speciilor strict protejate prevazute in
    anexele nr. 4A si 4B la OUG nr. 57/2007;

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de inceperea activitatii,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.    DIRECTOR EXECUTIV,                SEF SERVICIU REGLEMENTARI,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB

                  INTOCMIT,
                Ing Vasile COSESCU

               Decizia etapei de încadrare
               Nr. .............din.........................
               Proiect postat astazi 09.12.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD cu sediul in Iasi Str. Th.
Vascauteanu nr.10, judeţul Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 9446/22.09.2010 si a
completarilor ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia
Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de
Analiza Tehnica din data de 02.12.2010 decide că proiectul “Suprainaltare dig mal
drept rau PRUT in zona Sculeni si Km 70+200-77+600, jud. Iasi ” propus a fi
amplasat în zona localitatilor Victoria, Golaesti, Probota, Trifesti , jud. Iasi titular
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BIRLAD, cu sediul in Iasi-Th.
Vascauteanu nr.10 Jud. Iasi.
, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13.a) si
art. 28 a OUG 57/2007
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului –
Amenajarea a 21 de cariere amplasate in interiorul incintei aparate respectiv in afara
ariilor/zonelor protejate .
Suprainaltarea digului pe L=23700m. Supainaltarea digului si realizarea banchetei se va
face pe taluzul dinspre incinta aparata
Amenajare a 124 rampe pentru accesul utilajelor pe digul ce se suprainalta. Dupa
realizarea lucrarii, majoritatea rampelor de acces se desfiinteaza, materialul se excaveaza,
se transporta si se utilizeaza la suprainaltarea tronsonului urmatoar de dig;
Refacerea a 12 borne kilometrice, 100 borne hectometrice, 6 bariere,
deplantarea/replantarea celorlalte borne si bariere existente pe coronamentul digului;
 Drum acces in lungul digului, atat pentru perioada de executie si pe perioada de
exploatare, la piciorul digului sau pe bancheta
Reabilitarea constructii de exploatare existente in satul Trifesti, com. Trifesti, judetul Iasi,
constind in:reabilitare canton; extindere canton pe o suprafata de 36.40mp, extindere
circuit termic, reabilitare anexa tehnologica, refacere imprejmuire incinta, asigurare
utilitati., cu racordurile necesare pentru utilitati, constind intr-o constructie tip P+M cu
aria construita Ac=115mp cu functionalitatea interioara-spatii administrative si de cazare,
atat pentru personalul de permanenta, cat si pentru personalul de interventie in caz de
necesitate
  - Realizarea proiectului de investitie implica utilizarea resurselor naturale (pamint de
umplutura din cariere/gropi de imprumut amplasate in afara ariilor naturale protejate;
   Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie rezulta deşeuri(deseuri
   din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie nu rezulta
   deseuri
   Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
   - surse stationare dirijate: nu este cazul;
   - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea
   carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul prevede lucrari de constructii
si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase(carburanti
pentru utilajele de constructii).
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  -  Utilizarea existentă a terenului – pasune, finete, dig, curti/constructii
  -  In zona de amplasament a proiectului de investitie exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
Amplasamentul investiţiei propuse este:
- pe limita sitului Natura 2000 SCI Râul Prut,
- în imediata vecinătate a SCI Pădurea Medeleni
- în vecinătatea r.n. Pruteţul Bălătău şi Balta Teiva-Vişina;
- în vecinătatea SPA Eleşteele Jijiei şi Miletinului şi SCI Sărăturile Jijia Inferioară-
Prut

d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
    accidentale de carburanti de la utilaje, zgomot
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este pozitiv,
    se asigura apararea impotriva inundatiilor raului PRUT
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
    efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada realizarii
    proiectului
  -  Probabilitatea impactului negativ-redusă,     pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
  -  Impact negativ nesemnificativ asupra speciilor şi habitatelor înscrise în
    formularele standard ale siturilor, având în vedere procentul din suprafaţa siturilor
    pe care se defăşoară lucrările, durata şi perioada execuţiei a lucrărilor de
    supraînălţare a digului existent.

 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Suprainaltarea digului pe L=23700m. Supainaltarea digului si realizarea banchetei se va
face pe taluzul dinspre incinta aparata
Amenajare a 124 rampe pentru accesul utilajelor pe digul ce se suprainalta. Dupa
realizarea lucrarii, majoritatea rampelor de acces se desfiinteaza, materialul se excaveaza,
se transporta si se utilizeaza la suprainaltarea tronsonului urmatoar de dig;
Refacerea a 12 borne kilometrice, 100 borne hectometrice, 6 bariere,
deplantarea/replantarea celorlalte borne si bariere existente pe coronamentul digului;
 Drum acces in lungul digului, atat pentru perioada de executie si pe perioada de
exploatare, la piciorul digului sau pe bancheta
Reabilitarea constructii de exploatare existente in satul Trifesti, com. Trifesti, judetul Iasi,
constind in:reabilitare canton; extindere canton pe o suprafata de 36.40mp, extindere
circuit termic, reabilitare anexa tehnologica, refacere imprejmuire incinta, asigurare
utilitati., cu racordurile necesare pentru utilitati, constind intr-o constructie tip P+M cu
aria construita Ac=115mp cu functionalitatea interioara-spatii administrative si de cazare,
atat pentru personalul de permanenta, cat si pentru personalul de interventie in caz de
necesitate
Respectarea amplasamentelor menţionate în documentaţie a celor 21 de cariere amplasate
in interiorul incintei aparate, respectiv in afara ariilor/zonelor protejate .

2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa ; din reteaua locatitatii
2.2. Evacuarea apelor uzate menajede la constructia existenta se vor colecta intr-un
bazin vidanjabil etans existent
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona pentru constructia de
exploatare existenta
2.5. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: cu centrala termica proprie
2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule se realizeaza prin alimentare de la
statiile de distributie din zona
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul
4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:
  HG 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor
accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate
prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice;
  OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice – art. 33.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, pentru desfasurarea activitatii,
operatorul/titularul nu este necesara solicitarea şi obtinerea autorizatiei de mediu
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

    DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU REGLEMENTARI,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB

                  INTOCMIT,
                Ing Vasile COSESCU
               Decizia etapei de încadrare
               Nr. .............din.........................
               Proiect postat astazi 09.12.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD cu sediul in Iasi Str. Th.
Vascauteanu nr.10, judeţul Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 10459/25.10.2010 si a
completarilor ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia
Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de
Analiza Tehnica din data de 02.12.2010 decide că proiectul “Suprainaltare dig mal
sting JIJIA amonte confluenta cu rau PRUT, jud. Iasi ” propus a fi amplasat în zona
localitatilor Victoria, Golaesti, Ungheni, Tutora , jud. Iasi, titular ADMINISTRATIA
BAZINALA DE APA PRUT-BIRLAD, cu sediul in Iasi-Th. Vascauteanu nr.10 Jud. Iasi
, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii
adecvate
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13.a) si
art. 28 a OUG 57/2007
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului –
Reprofilarea si suprainaltarea digului pe L=38130m. Supainaltarea se va realiza pe
taluzul dinspre incinta aparata
Amenajare rampe de acces a utilajelor pentru depunerea materialului de umplutura. Dura
realizarea lucrarii, majoritatea rampelor de acces se desfiinteaza, materialul se excaveaza,
se transporta si se depoziteaza in gropile de imprumut de unde a fost extras, se niveleaza;
Refacerea bornelor kilometrice, hectometrice si a barierelor de pe coronamentul digului,
realizarea de mire la postul hidrometric din localitatea Victoria;
Constructii derivatie a debitelor din raul Jijia amenajat, in bratele parasite ale raului (Jijia
Veche), dupa amenajare
Realizarea unei constructii de exploatare, cu racordurile necesare pentru utilitati, constind
intr-o constructie tip P+M cu aria construita Ac=115mp cu functionalitatea interioara-
spatii administrative si de cazare, atat pentru personalul de permanenta, cat si pentru
personalul de interventie in caz de necesitate
Drum tehnologic cu L=424.98ml pe sectorul unde terenul prezinta o umiditate ridicata
  - Realizarea proiectului de investitie implica utilizarea resurselor naturale (pamint de
umplutura) din afara ariei naturale protejate;
   Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie rezulta deşeuri(deseuri
   din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie nu rezulta
   deseuri
   Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
   - surse stationare dirijate: nu este cazul;
   - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea
   carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul prevede lucrari de constructii
si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase(carburanti
pentru utilajele de constructii).
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – pasune, finete, dig, curti/constructii
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
  - Pe o distanţă de 1800 m, digul existent propus pentru supraînălţare este amplasat
   în interiorul siturilor (suprapuse în totalitate în această zonă) SPA Eleşteele Jijiei
   şi Miletinului şi SCI Sărăturile Jijia Inferioară-Prut;
  - Amplasamentul investiţiei propus este la cca. 200 m de limita rezervaţiei naturale
   Balta Teiva-Vişina.
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
    accidentale de carburanti de la utilaje
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este pozitiv,
    se asigura apararea impotriva inundatiilor raului JIJIA
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
    efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada realizarii
    proiectului
  -  Probabilitatea impactului negativ-redusă,     pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
  -  Impact negativ nesemnificativ asupra speciilor şi habitatelor înscrise în
    formularele standard ale siturilor, având în vedere procentul din suprafaţa siturilor
    pe care se defăşoară lucrările, durata şi perioada execuţiei a lucrărilor de
    supraînălţare a digului existent.
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Reprofilarea si suprainaltarea digului pe L=38130m. Supainaltarea se va realiza pe
taluzul dinspre incinta aparata
Amenajare rampe de acces a utilajelor pentru depunerea materialului de umplutura. Dura
realizarea lucrarii, majoritatea rampelor de acces se desfiinteaza, materialul se excaveaza,
se transporta si se depoziteaza in gropile de imprumut de unde a fost extras, se niveleaza;
Refacerea bornelor kilometrice, hectometrice si a barierelor de pe coronamentul digului,
realizarea de mire la postul hidrometric din localitatea Victoria;
Constructii derivatie a debitelor din raul Jijia amenajat, in bratele parasite ale raului (Jijia
Veche), dupa amenajare
Realizarea unei constructii de exploatare, cu racordurile necesare pentru utilitati, constind
intr-o constructie tip P+M cu aria construita Ac=115mp cu functionalitatea interioara-
spatii administrative si de cazare, atat pentru personalul de permanenta, cat si pentru
personalul de interventie in caz de necesitate
Drum tehnologic cu L=424.98ml pe sectorul unde terenul prezinta o umiditate ridicata
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa ; din reteaua locatitatii Victoria
2.2. Evacuarea apelor uzate menajede la constructia existenta se vor colecta intr-un
bazin vidanjabil etans .
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona pentru constructia de
exploatare existenta
2.5. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: cu centrala termica proprie
2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule se realizeaza prin alimentare de la
statiile de distributie din zona
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul
4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:
  HG 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor
accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate
prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice;
  OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice – art. 33.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, pentru desfasurarea activitatii,
operatorul/titularul nu este necesara solicitarea şi obtinerea autorizatiei de mediu
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

   DIRECTOR EXECUTIV,             SEF SERVICIU REGLEMENTARI,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU              Ing. Maria IACOB

                 INTOCMIT,
               Ing Vasile COSESCU


               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi în data de 15.11.2010


     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ERMES
HOLDING SRL BUCURESTI cu sediul Bucuresti, str. Academiei nr. 39-41, înregistrată
la APM Iasi, cu nr. 11103/11.11.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.11.2010 că proiectul
„Construire centru comercial tip MALL – modificare autorizatie de construire nr.
150/29.02.2008” propus a fi amplasat în mun. Iasi,ses Bahlui, incinta COMPLEX
ERA PACURARI, judeţul Iasi:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.13 lit.a) (orice
modificari sau extinderi altele decit cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor
prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa deja autorizate, executate sau in curs de a fi
executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediulu

2. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului – amplasamentul propus pentru realizarea investiţiei are o
suprafaţă de 45920 mp, invecinindu-se la Nord – riul Bahlui, dupa care se afla calea
ferata, la Est – terenuri agricole, locuinte apartinind persoanelor fizice sau juridice. La
Sud – terenuri agricole apartinind persoanelor fizice sau juridice, la Vest – terenuri
agricole, agenti economici, riul Bahlui si un canal de irigatii- desecare din cadrul
amenajarii Rediu – Miroslava administrate de ANIF Sucursala Moldova de Nord,
Unitatea de Administrare Iasi
Se propune:
- realizarea unei cladiri cu functiuni multiple in suprafata de 39395 mp, suprafata
desfasurata de 39395 mp, avind un regim de inaltime parter, avind urmatoarele
functiuni: suprafete de vinzare pentru spatii comerciale, spatii publice (circulatie galerie),
cinema City, Bowling, restaurant, fast court, cafe, spatii tehnice, spatii depozitare,
birouri, coridoare de evacuare
- realizarea a 550 locuri de parcare in suprafata de 6525 mp
- Utilitatile vor fi asigurate din sistemul centralizat al COMPLEXULUI ERA PACURARI
b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – teren amenajat pentru construirea COMPEXULUI
ERA PACURARI
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării
proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie ;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;


Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentare cu apă în scop igenico-sanitar şi tehnologic
- se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă existentă pe amplasament;
2. Evacuarea apelor uzate
- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la reteaua de canalizare a Complexului
 ERA , existenta in zona. Apele uzate provenite de la restaurante si fast food-uri din
 cadrul Mall-ului vor fi preepurate in incinta, prin intermediul unor separatoare de
 grasimi, iar impreuna cu apele uzate menajere vor fi pompate in reteaua de canalizare
 a Compexului Comercial ERA Iasi. Apele meteorice vor fi colectate prin sifoane de
 terasa si rigole cu gratar, de unde dupa o prealabila preepurare prin intermediul
 separatorului de namol si hidrocarburi vor fi pompate in reteaua de canalizare a
 complexului comercial ERA. Separatoarele de grasimi de cite 6,0 l/s vor fi prevazute
 cu instalatii de separare eficienta a grasimilor si vor fi montate pe traseele racordurilor
 de canalizare menajera, inainte de deversarea acestora in reteaua din incinta.

3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe
amplasament;
4. Alimentare cu gaze naturale
- se va realiza prin extinderea reţelei de gaz metan din zona amplasamentului;


Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
b) În perioada de funcţionare

- indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate în reţeaua de canalizare a
complexului comercial ERA se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 –
NTPA 002;
- se va verifica periodic etanşietatea şi integritatea reţelelor de captare, aducţiune, folosire
şi evacuarea apelor uzate în scopul minimizării pierderilor de apa şi se va interveni prompt
pentru remedierea eventualelor defecţiuni;

Protecţia aerului
  e) În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;
b) În perioada de funcţionare
- concentratiile maxim admise la gazele arse evacuate de la centrala termică se vor
 încadra în limitele stabilite prin Ordinul 462/1993;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau
  subterane existente in zonă;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
b) În perioada de funcţionare
-  spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor generate din
  activitate;
-  realizarea spatiilor verzi pentru intreaga incinta, prevazute in proiectul de plan aprobat
prin HCL 418/2006 in suprafata de 27500 mp

Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
b) În perioada de funcţionare
-  conform HG 856/2002 societatea va avea obligaţia să ţină evidenţa strictă a
  cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul
  acestora;
-  este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe
  durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte
  deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie,
  cantitatea;
Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
La finalizarearealizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

       DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU AUTORIZARI SI
                              CONTROLUL CONFORMARII,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU
                Decizia etapei de încadrare
           Proiect afisat site APM Iasi în data de  .11.2010
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL IASI
cu sediul în Iasi, bdul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, jud. Iasi, înregistrată la APM Iasi,
cu nr. 10250/18.10.2010 si 10481/26.10.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.10.2010 că proiectul
„Cresterea accesibilitatii spre zona economica si comerciala a Polului de
Crestere Iasi, propus a fi realizat in mun. Iasi, str. Costache Negri, str.
Barboi, stradele Barboi, str. Armeana, str. Sf. Sava, str. Agatha Birsescu,
str. Dancu, str. Vovidenie, str. Vasile Stroescu, str. Maestrul Ion Baciu, str.
Matei Millo, parcare str. Barboi, parcare Teatrul National, parcare str.
Agatha Birsescu, parcari aferente str. Armeana – intersectie cu str. Barboi,
calea de acces intre str. Golia si rond Tg. Cucu,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
H.G. 445/2009, sunt următoarele:

- Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.13 a) (orice
modificari sau extinderi altele decit cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor
prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa deja autorizate, executate sau in curs de a fi
executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului)


- Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului – suprafata totala ce se va reabilita este de 25000 mp, din care
8700 mp vor fi alocati pentru parcari, iar 26300 mp pentru reabilitarea strazilor. Se vor
amenaja in total 286 locuri de parcare din care 21 locuri pentru persoane cu dizabilitati.
Lucrarile vor consta in urmatoarele activitati: pentru strazile ce se vor reabilita: frezerea
stratului de asfalt existent, plombarea gropilor, inlocuirea bordurilor, turnarea a cel putin
2 straturi de mixturi asfaltice; pentru trotuarele aferente strazilor reabilitate: montarea pe
un strat de nisip a pavelelor autoblocante, inlocuirea bordurilor
La parcarile existente se va desface pavajul existent si se va nivela si completa cu
balast in vederea remontarii pavajului.
Parcarea din str. Barboi in suprafata de 3160 mp va cuprinde 128 locuri de parcare va fi
realizata astfel: decaparea statului existent pe o grosime de 15-20 cm, se va turna un
strat de balast, un strat de piatra sparta, un strat de anrobate bituminoase, un strat de
binder si un strat de uzura.
Nu vor fi afectate spatiile verzi aflate in vecinatatea strazilor reabilitate
b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – conform destinaţiei stabilită prin PUG categoria de
folosinta a terenului prevazuta in proiect este domeniu piblic si are destinatia de drum
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - zona este zona centrala a mun. Iasi in care predomina zona
rezidentiala ;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei
proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi asfaltul se va prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie si se va readuce la starea initiala;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;

Protecţia calităţii apelor
În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

În perioada de funcţionare
- realizarea pantei platformei incintei parcarii din str. Barboi astfel incit colectarea apelor
pluviale sa se realizeze fara a afecta proprietatile vecine

Protecţia aerului
  În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;

Protecţia solului
În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a materialului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau
  subterane existente in zonă;Modul de gospodărire a deşeurilor
În perioada de construcţie
- deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
- materialul rezultat din frezarea asfaltului cit si pamintul excavat va fi transportat în
  locul indicat de primăria mun. Iasi
Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
       DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU AUTORIZARI SI
                              CONTROLUL CONFORMARII,
        Ing. Danut PIRCHIU                Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU
               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM IASI în data de 27.10.2010


       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de RADU
CIPRIAN cu domiciliul în oras Bragadiru, str.Ghioceilor nr.6 , judeţul Ilfov , înregistrată
la APM Iasi cu nr. 8457/20.08.2010 si completari cu nr.10323/20.10.2010 ,în baza
Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
26.10.2010 că proiectul “Amenajare piscicola – Decolmatare – Racord electric“ propus
a fi amplasat în Sat Grozesti, Comuna Grozesti, Jud. Iasi, nu se supune evaluării
impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.g ;
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa:
    Terenul cu folosinta actuala ape statatoare, arabil, este în proprietatea Consiliului
Local Grozeşti fiind amplasat în partea de nord în tarlaua 37, parcela 772/5 în intravilanul
localităţii Grozeşti în bazinul hidrografic al râului Prut cod cadastral XIII-1.
    Suprafaţa terenului de 85.0000,00 mp, conform prevederilor P.U.G. şi R.L.U. pentru
comuna Grozeşti funcţiunea solicitată - amenajare piscicolă - exista iniţial pe amplasament.
     Pentru amenajarea de eleştee piscicole canalul a fost compartimentat în trei
tronsoane delimitate de diguri transversale. Lungimea totală a eleşteelor este de 1287 m.
Digurile transversale sunt prevăzute cu conducte care permite trecerea apei între
compartimente pentru primenirea şi împrospătarea apei. Digul longitudinal de pe partea
stângă este protejat cu gard din fascine împletite pe pari cu diametrul de 12 – 18 cm bătuţi
în pământ. Fascinele vor fi confecţionate din nuiele verzi de salcie cu grosimea de 16-20
cm. Lungimea gardului este de 1300 m cu o înălţime de cca 1,0 m şi va fi realizat din cinci
rânduri de fascine cu încheiere simplă.
     Compartimentele eleşteului au fost excavate pentru decolmatare şi amenajare pe o
adâncime de cca 1,5 m. Pământul rezultat se va împrăştia şi nivela în spatele digului de pe
maluri pentru nivelarea terenului adiacent şi în scopul lăţirii drumului.
     Alimentarea eleşteului se va face din râul Prut cu ajutorul unei pompe „Novas”
care refulează apa printr-o conductă PP cu Ө = 250 mm. Pentru protecţia digului, conducta
va supratraversa digul printr-un canivou dreptunghiular din beton armat. În exteriorul
digului şi a cavinoului, pentru a asigura circulaţia normală a utilajelor, conducta va fi
îngropată la adâncimea de îngheţ. Pentru circulaţia pe coronamentul digului se va realiza o
rampă în ambele sensuri la înălţimea cavinoului.
     Eleşteele vor fi golite printr-o conductă metalică cu Ө = 800 mm montată în
capătul aval, înglobată în timpane din beton armat. Timpanul exterior va avea două
rânduri de ghidaje din profil U 6,5 pentru vaneta de închidere şi grătarul pentru peşti.
Vaneta va fi executată din dulapi groşi de 5 cm. Conducta de evacuare va descărca apa
într-un canal de desecare. Canalul va trebui decolmatat până la cota proiectată. Pe o
lungime de cca 3 m canalul de evacuare va fi pereat cu dale din beton turnat monolit.
     Pentru decolmatarea şi amenajarea în vederea realizării exploatării sale în
piscicultură se impun săpături cu buldozerul pe toată lăţimea canalului. Pământul rezultat
de la decolmatare se va aduna în grămezi de unde, cu excavatorul, va fi ridicat şi depus pe
al. Din aceste depozite pământul va fi folosit la lărgirea drumului şi nivelarea terenului
riveran. Astfel materialul pământos va fi nivelat cu buldozerul în lungul drumului în
straturi de 0,30 m grosime şi va fi compactat cu compresor static.
     Malul stâng care constituie şi taluzul drumului va fi consolidat şi apărat de un gard
realizat din fascine cu diametrul de 15-20 cm, împletite pe pari de lemn de 12-28 cm
diametru, având fişa de cca 1,0 m şi înălţimea tot de 1,0 m (5 rânduri de fascine în cheie
simplă). Acest gard are rolul de a proteja terasamentul malului de eroziunile produse de
oscilaţia apei. Deasupra nivelului gardului malul va fi consolidat vegetativ.
     Lucrări necesare pentru decolmatarea canalului :
      săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de 81-180 CP şi împingerea
      pământului la 10 m – 126009 mc;
      săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,71÷1,25 m în pământ cu umiditate
      naturală – 126.000 mc;
      transportul pământului dislocat prin săpăturile menţionate anterior;
      săpătură mecanică la profil taluz pe o grosime de 0,5 mc
      împrăştierea pământului afânat din depozit pe malul stâng pentru lărgirea
      drumului şi nivelarea terenului riveran, cu buldozere de 81÷180 CP;
      compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static pentru lăţirea
      drumului şi nivelarea terenului riveran;
      nivelarea terenului natural şi a platformelor de terasamente cu tractor pe şenile
      (fundul bălţii excavate);
      săpătură manuală la reperele de înălţime la digurile de compartimentare;
      nivelarea manuală a taluzurilor la digurile de compartimentare.
  - Proiectul de investitie “ Amenajare piscicola - Decolmatare – Racord electric “
  propus a fi amplasat în Sat Grozesti, Comuna Grozesti,Jud. Iasi, nu se cumuleaza cu
  alte proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  execuţiei lucrărilor de constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati
  in vederea valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea gazelor de
  esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor in timpul
  executarii lucrarilor de investitie.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri
de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
 Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
   corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
   documentatiile de urbanism fiind : amenajare piscicola;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista zone protejate prin
   legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
    aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor
    masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari
    accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de constructie .
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila – nu este cazul;
 2.1. Evacuarea apelor uzate – nu este cazul;
2.2. Evacuarea apelor pluviale - nu este cazul
2.3. Alimentare cu energie electrică: se va realiza din reteaua de iluminat public SC E
ON MOLDOVA SA.
2.4. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul;
2.5. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul;
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
       zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
       amplasament;
4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apelor:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
       si de evitare a poluarii a apei din amenajarea piscicola
 Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
       utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
       cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
       functionarea acestora;
 Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
       petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
       utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier.
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    -  In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele
      in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din decolmatare ( pamint ) se vor transporta ,depozita si
      compacta pe drumurile de acces din ferma piscicola.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
    sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr.
    536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
    de viata al populatiei ;
  - Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
    perimetrale ale obiectivului.

Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
     - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
       executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
       prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor
       folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii
       pe santier.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
    DIRECTOR EXECUTIV,                SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                              CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB
                  INTOCMIT,
                   Ing Dana PSAIT

              Decizia etapei de încadrare
              Nr. .............din.........................
              Proiect postat astazi 26.10.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
AGRICOLA ROSCANI SRL , cu sediul in SAT RADENI, COM. ROSCANI, JUD.IASI , înregistrată la
APM Iasi cu nr. 10357/21.10.2010 si a completarilor ulterioare,în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
26.10.2010 decide că proiectul “MODERNIZARE EXPLOATATIE
AGRICOLA A SC AGRICOLA ROSCANI SRL IN COMUNA REDIU,
JUD. IASI”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Rediu, jud.
Iasi , nu se supune evaluării impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.1c)
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului :
Proiectul se va realiza pe un teren din extravilanul comunei Rediu, jud. Iasi, pe o
suprafata total de 560.68ha din care 560.68ha lucrari de mecanizare a agriculturii iar pe
105ha si irigatii ;
Proiectul prevede achizitia urmatoarelor utilaje:
-pentru lucrari de mecanizare a agriculturii: 1 remorca, 1 masina de erbicidat, 1 plug
reversibil cu 4 trupite, 1 masina de tocat resturi vegetale, 1 culegator de porumb, 1
combinator.
-pentru realizarea sistemului de irigatii: 4 instalatii de irigat; 2 motopompe; furtun de
cca. 350ml;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale ;
Producţia de deşeuri: Din realizarea/functionarea proiectului de investitie nu rezulta
deşeuri.
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: motopompe;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse fixe : poluanti specifici rezultate din arderea carburantilor
  (gazele de esapament al celor 2 motopompe)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis
de producator pentru motopompele si utilajele agricole utilizate in realizarea/functionarea
proiectuluiProtectia calitatii solului si subsolului
Pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe timpul functionarii
proiectului de investitie s-a prevazut monitorizarea functionarii motopompelor pentru
evitarea scurgerii de produse petroliere
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
risc de scurgeri accidentale de produse petroliere
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – teren agricol
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de functionare se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    scurgeri accidentale de carburanti de la motopompe
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada functionarii
    obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
    efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada functionarii
    proiectului
   - Probabilitatea impactului negativ-redusă,     pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
 Proiectul se va realiza pe un teren din extravilanul comunei Rediu, jud. Iasi, pe o
suprafata total de 560.68ha din care 560.68ha lucrari de mecanizare a agriculturii iar pe
105ha si irigatii ;
Proiectul prevede achizitia urmatoarelor utilaje:
-pentru lucrari de mecanizare a agriculturii: 1 remorca, 1 masina de erbicidat, 1 plug
reversibil cu 4 trupite, 1 masina de tocat resturi vegetale, 1 culegator de porumb, 1
combinator.
-pentru realizarea sistemului de irigatii: 4 instalatii de irigat; 2 motopompe; furtun de
cca. 350ml;
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa pentru irigatii ; din iazul existent, pe baza de conventie/contract;
2.2. Evacuarea apelor uzate menaje : nu este cazul
2.3. Evacuarea apelor pluviale nu este cazul
2.4. Alimentare cu energie electrică: nu este cazul
2.5. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul
2.7.Asigurarea cu carburanti: din reteaua de distributie existenta
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul
4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului: nu este
cazul

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, pentru desfasurarea activitatii,
operatorul/titularul are obligatia de a solicita şi obtine autorizatia de mediu
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

    DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB

                  INTOCMIT,
                Ing Vasile COSESCU
               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi în data de 25.10.2010
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL IASI
cu sediul în Iasi, bdul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, jud. Iasi, înregistrată la APM Iasi,
cu nr. 9649/29.10.2010 si 10136/13.10.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.10.2010 că proiectul
„Piste pentru biciclisti in Iasi – Coridorul CIVITAS, propus a fi amplasat in
mun. Iasi, bdul Tudor Vladimirescu, bdul Prof. Dr. Dimitrie Mangeron si
Splai Bahlui Mal Sting,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
H.G. 445/2009, sunt următoarele:

- Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.13 a) (orice
modificari sau extinderi altele decit cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor
prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa deja autorizate, executate sau in curs de a fi
executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului)


- Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului – amplasamentul propus pentru realizarea investiţiei are o
suprafaţă de 14900,16 mp, din care 10784,50 mp suprafata totala pista si 4115,66 mp
suprafata spatii verzi ;
Se propune executia pistei de biciclisti pe trotuarul strazilor: bdul Tudor Vladimirescu,
bdul Prof. Dr. Dimitrie Mangeron si Splai Bahlui Mal Sting, pe o lungime pe sens de
mers de 5,5 km.
Pista de biciclisti va include locuri de parcare pentru biciclete si marcaje pentru
delimitarea sensurilor de mers.
Lucrarile vor consta in urmatoarele activitati: montare borduri, strat balast pentru
completare la cota, strat de nisip inclusiv preluare denivelari in grosime de 2-5 cm,
montare pavele autoblocante sau dupa caz, curatirea suprafetelor, efectuarea marcajului
longitudinal de delimitare a sensurilor de circulatie si montarea semnalizarii rutiere
specifice.
b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – conform destinaţiei stabilită prin PUG zona este
culoar aferent drumurilor,
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării
proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie si se va readuce la starea initiala;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;

Protecţia calităţii apelor
În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

Protecţia aerului
  În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;

Protecţia solului
În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a materialului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau
  subterane existente in zonă;Modul de gospodărire a deşeurilor
În perioada de construcţie
- deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
       DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU AUTORIZARI SI
                              CONTROLUL CONFORMARII,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB
                      INTOCMIT,
                  Ing. Irina SIMIONESCU                Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat pe site APM IASI în data de 20.10.2010

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-ON
MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. IAŞI prin SC ELPRO SRL cu sediul în mun.
Botoşani, str. Războieni, nr. 1, jud. Botoşani, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 9767 din
04.10.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu
modificările şi completările ulterioare,
     APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din
data de 20.10.2010 că proiectul “Reconstrucţie LEA 0,4 kV PTA 1 Maxut, comuna
Deleni, judeţul Iaşi” propus a fi amplasat în com. Deleni, sat Maxut, jud. Iaşi nu se
supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.3, lit. b)
instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei
electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 şi pct.13, lit. a) orice
modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja
autorizate, executate sau in curs de a fi executate
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – realizarea proiectului consta în:
  o montarea unui circuit nou de j.t. din CD 1.4 a PTA1 MAXUT, realizat cu conductor
     torsadat tip T2XIR 50+3x95 mm2 = 105 m, montat din CD. Acest circuit va
     alimenta plecarea nr. 2 care în prezent este alimentată din circuitul fermei pomicole,
  o montarea unei Cutii pentru comanda iluminatului public;
  o înlocuirea conductorului monofazat a LEA 0,4kV, cu conductor trifazat nou tip
     TYIR 50+3x50+16 mm2 = 320 m;
  o înlocuirea conductorului monofazat a LEA0,4kV, cu conductor trifazat nou tip
     TYIR 50+3x50+16 mm2 (L= 360 m), şi construirea unei extinderi a LEA 0,4kV
     (L=360 m) cu acelaşi tip de conductor montat pe stâlpi de beton noi amplasaţi la
     marginea drumului sătesc. Din această reţea se vor alimenta consumatorii care în
     prezent sunt alimentaţi din reţeaua pe stâlpi de lemn amplasaţi prin grădini,
  o construirea unei extinderi a LEA0,4kV (L=280 m), cu conductor trifazat nou tip
     TYIR 50+3x50+16 mm2 montat pe stâlpi noi de beton amplasaţi la marginea
     drumului sătesc;
   o înlocuirea a 50 de branşamente casnice existente foarte vechi cu branşamente noi cu
     BMPM şi înlocuirea a 19 branşamente datorită modificărilor apărute în reţeaua de j.t.,
   o demontarea a 18 stâlpi de lemn, 8 stâlpi SE4 şi 1 stâlp SI9,
   o înlocuirea unui stâlp SC10005 fisurat.
   o inscripţionarea tuturor stâlpilor LEA 0,4kV PTA1 MAXUT.
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele
necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
     Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse
staţionare dirijate-nu este cazul; Surse staţionare nedirijate (emisii fugitive)-nu este cazul;
                Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din
arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de manevră ale autovehiculelor
folosite.
     Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nivelul de zgomot care se va înregistra la
limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele şi normativele
în vigoare;
     Protectia calitatii solului si subsolului: În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului
si subsolului proiectul de investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în
măsuri structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
     Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:
Nu este cazul;
c) Localizarea proiectului
Destinatia terenului aferent proiectului de investitie prevazuta prin documentatiile de
urbanism este: drumuri satesti si comunale, teren apartinind domeniului public;
In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau zone
protejate prin legislatia in vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial
- în etapa de execuţie se identifică ca surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea
materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor. Proiectul prevede aplicarea de către
constructor a unor proceduri de lucru şi implementarea unor măsuri tehnice pentru protecţia
solului în vederea prevenirii producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării lucrărilor
de construcţie
- impactul asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public este redus
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului şi a
funcţionării obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Condiţiile de realizare a proiectului
a)Caracteristicile investiţiei:
  Se propune reconstruirea reţelei electrice existente în zona PTA 1-Maxut, prin
  realializarea următoarelor lucrări:
  o montarea unui circuit nou de j.t. din CD 1.4 a PTA1 MAXUT, realizat cu conductor
    torsadat tip T2XIR 50+3x95 mm2 = 105 m, montat din CD. Acest circuit va
    alimenta plecarea nr. 2 care în prezent este alimentată din circuitul fermei pomicole,
  o montarea unei Cutii pentru comanda iluminatului public;
  o înlocuirea conductorului monofazat a LEA 0,4kV, cu conductor trifazat nou tip
     TYIR 50+3x50+16 mm2 = 320 m;
  o înlocuirea conductorului monofazat a LEA0,4kV, cu conductor trifazat nou tip
     TYIR 50+3x50+16 mm2 (L= 360 m), şi construirea unei extinderi a LEA 0,4kV
     (L=360 m) cu acelaşi tip de conductor montat pe stâlpi de beton noi amplasaţi la
     marginea drumului sătesc. Din această reţea se vor alimenta consumatorii care în
     prezent sunt alimentaţi din reţeaua pe stâlpi de lemn amplasaţi prin grădini,
  o construirea unei extinderi a LEA0,4kV (L=280 m), cu conductor trifazat nou tip
     TYIR 50+3x50+16 mm2 montat pe stâlpi noi de beton amplasaţi la marginea
     drumului sătesc;
  o înlocuirea a 50 de branşamente casnice existente foarte vechi cu branşamente noi cu
     BMPM şi înlocuirea a 19 branşamente datorită modificărilor apărute în reţeaua de j.t.,
  o demontarea a 18 stâlpi de lemn, 8 stâlpi SE4 şi 1 stâlp SI9,
  o înlocuirea unui stâlp SC10005 fisurat.
  o inscripţionarea tuturor stâlpilor LEA 0,4kV PTA1 MAXUT.
b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-    Organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa reprezen
tând traseul liniilor electrice, zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin
mijloace corespunzătoare de avertizare;
-    descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va
face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;
-    mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
sau deşeuri în timpul transportului;
-    utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-    întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-    dotării cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot
admis de normativele în vigoare - toate echipamentele mecanice trebuie să respecte
standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind
emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul
clădirilor;
-    asigurării colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe
amplasament;
c)Modul de asigurare a utilităţilor
     Nu este cazul.
d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi respectate
prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea
265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008, referitoare la protecţia calităţii
apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată
durata de existenţă normată a acestora.
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul realizarii
lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se produc
in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile intreprinse in
vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere
protecţia calităţii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării
unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează:
Protecţia calităţii apelor
În perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de evitare a
poluarii a apelor
Protecţia aerului
În perioada de executie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere
al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera
în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu
prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a
deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În
vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii
se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de
lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;
Protectia impotriva zgomotului
În fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea
zgomotelor şi vibratiilor produse de utilajele în lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot
atins să se incadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.
Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de
santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, în conformitate cu prevederile
STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n. 536/1997, nu va depăşi valoarea
maximă de 65dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A) la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie şi a
solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia
în zona obiectivului;se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma
operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor
şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora; La
terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare
care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale.
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Respectarea art.33 al. (1) si (2) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice dupa cum urmeaza:
- Minimalizarea zgomotului în apropierea cuiburilor de barză;
- Interzicerea de lucrări în apropierea cuiburilor de barză (a se avea în vedere distanţa de
800m) în perioada de împerechere, reproducere şi crestere a puilor (martie – iunie);
- Stâlpii prevăzuţi în apropierea cuiburilor de barză nu vor fi amplasaţi mai aproape de 20 m
de acestea;
- Dacă se constată că pe stâlpii care urmează a fi înlocuiţi există cuiburi de barze sau păsări
răpitoare, stâlpii respectivi vor fi lăsaţi în conservare;
- Se va realiza monitorizarea realizării măsurilor de diminuare a impactului şi se va notifica
APM Iaşi la sfârşitul perioadei de execuţie;
- Pentru perioada de funcţionare se va întocmi un plan de monitorizare de către beneficiar a
populaţiilor de păsări în special barza precum şi a populaţiilor de lilieci, în special semnalarea
mortalităţilor sau manifestărilor atipice ale acestora cauzate de funcţionarea
aerogeneratoarelor.
Modul de gospodărire a deşeurilor
-Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie şi transportul în
vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.
-Deşeurile provenite din excavaţii (pamânt excavat) se vor transporta în perimetre special
amenajate aprobate de Primăria Comunei Deleni.
Protectia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie sanitara,
recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997 pentru
aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii
populaţiei şi mediului înconjurător:
Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor
respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele
tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi
normele privind securitatea muncii pe şantier.
e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care
va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
     DIRECTOR EXECUTIV,              ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
                            CONTROLUL CONFORMĂRII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB                                    INTOCMIT,

                                     Ing. Camelia PASCARIU
               Decizia etapei de încadrare
        Proiect afisat pe site APM IASI în data de 20.10.2010


      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC.
SELF TRUST SRL cu sediul în Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, judeţul Iasi ,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 10013/18.10.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei CAT din data de 20.10.2010 că proiectul “REBILITARE SI SCHIMBARE
DE DESTINATIE DIN SPATIU DE DEPOZITARE EXISTENT IN SPATIU DE
PRODUCTIE, CU AMENAJARE ETAJ INTERMEDIAR“, propus a fi amplasat în
intravilan municipiul Iasi, Str. Bucium nr. 34, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului
asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
    Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10,b
( proiecte de dezvoltare urbana).

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
H.G. 445/2009, sunt următoarele:
1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – suprafata de teren 1154,00 mp; suprafata construita 641,64
mp;
b) cumularea cu alte proiecte - în zona amplasamentului nu se mai derulează alte
proiecte;
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  -  deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda serviciului de
    salubritate al municipiului Iasi;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de
vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;
   f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile
utilizate;
  - riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus; în faza de
funcţionare procesul tehnologic se desfăşoară în spaţii închise; în procesul tehnologic
se vor utiliza substanţe periculoase (uleiuri, vopseluri) care vor respecta specificaţiile din
fişele de securitate ale acestora pentru ambalare, depozitare utilizare etc;
  - pentru stingerea incendiilor în zonă se vor amplasa hidranţi exteriori; de
asemenea se va dota obiectivul cu stingătoare de incendiu conform materialelor
gestionate pe amplasament;

2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent realizarii proiectului de investitie
are folosinta magazie produse finite;
In zona de amplasament nu exista resurse naturale, zone protejate prin legislatia in
vigoare;
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea

regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost

deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;
3. Caracteristicile impactului potenţial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi

funcţionării obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului

şi funcţionării obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării

proiectului;
Condiţiile de realizare a proiectului:

Caracteristicile investiţiei:

Se propune realizarea unei cladiri cu regim de inaltime P si etaj intermediar, cu

functiune de atelier productie conveioare pentru unitati industriale, productie de curele,

birouri, vestiare si grupuri sanitare, care prevede:

suprafata de teren 1154,00 mp; suprafata construita 641,64 mp. Compartimentarea se
va realizata cu materiale usoare, incastrate in stalpi.
Zona echipata edilitar; apa – canal; energie electrica si gaze naturale;

Pentru organizarea de şantier:
  - Proiectul de investitie prevede realizarea de catre antreprenorul de lucrari a unui
Plan complet de gestionare a deseurilor care va urmari reducerea riscurilor pentru
mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitul
mun. Iasi.

Faza de funcţionare- activităţi desfăşurate pe amplasament

- activitati desfasurate in vecinatatea amplasamentului: productie mobilier – SC
MOLDOMOBILA SA Iasi, SC CONFECTII INTEGRATE SA Iasi, Baza CITADIN, hala
SC ROM TRADE PAPER DIVISION SRL;
Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum tehnologic, menajer si igienico – sanitar,
se asigura prin bransament de la conducta de alimentare SC. APAVITAL. SA Iasi retea
existenta in zona.
2. Evacuarea apelor uzate igienico - sanitare, se realizeaza in reteaua de canalizare a
municipiului;
3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe
amplasament in administrarea SC E ON MOLDOVA Sucursala Iasi.
4. Alimentare cu gaze naturale
- se va realiza prin racord la reteaua existenta in zona amplasamentului;
5. Asigurarea cu energie termică
        Incalzirea spatiilor de productie se va asigura cu tuburi radiante cu
infrarosu alimentate cu gaz metan iar birourile cu centrala termica;

Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de funcţionare
 - indicatorii de calitate a apelor uzate menajere şi tehnologice preepurate evacuate în
reţeaua de canalizare se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA
002;

Protecţia aerului
  f) În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru
 vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă
 particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu
 prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât
 posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
b) În perioada de funcţionare
- concentratiile maxim admise la gazele arse evacuate de la centrala termica se vor
 încadra în limitele stabilite prin Ordinul 462/1993;

Protectia impotriva zgomotului- Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfasurarii activitatii in conformitate cu
prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n. 536/1997, nu
va depasi valoarea maxima de 65dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita
receptorilor protejati.
Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe
  amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau
  subterane existente in zonă;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
b) În perioada de funcţionare
-  parcare betonată pentru mijloacele de transport din dotare;
-  platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor
  menajere;


Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

b) În perioada de funcţionare
-  deşeurile menajere se vor colecta în europubele amplasate pe platforme betonate şi
  vor fi transportate prin intermediul serviciului de salubritate la o rampa de deşeuri
  autorizată;
-  conform HG 856/2002 societatea va avea obligaţia să ţină evidenţa strictă a
  cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul
  acestora;

Monitorizarea
  În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor
disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:
  - respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier;
  - buna funcţionare a utilajelor;
  - modul de depozitare a materialelor de construcţie;
  - modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţii de deşeuri
    generate;


  - respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;
În perioada de funcţionare:
  -  monitorizarea calităţii apei uzate evacuate în reateaua de canalizare a localităţii;
  -  monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate din activitate, valorificate şi
    eliminate;

  În cazul constatării unor situaţii de neconformitate cu prevederile legale, rezultatele
înregistrate prin programul de automonitorizare vor fi raportate către autoritatea pentru
protecţia mediului – APM Iasi.


Dispoziţii finale:

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor.
Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a

obiectivului, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de

emitere a autorizaţiei de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.       DIRECTOR EXECUTIV,           SEF SERVICIU AUTORIZARE SI CONTROLUL
                                 CONFORMARII,
       Ing. Dănuţ PIRCHIU                Ing. Maria IACOB


                                  INTOCMIT,
                              Sing. Elena VASILIU


                Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat pe site APM IASI în data de 20.10.2010

    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-ON
MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. IAŞI prin SC LUCIMAR SRL cu sediul în mun. Iasi,
str. Ciurchi, nr. 146 – 150, jud.Iasi, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 9472 din 23.09.2010, în
baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare,
    APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din
data de 20.10.2010 că proiectul “Reconstrucţie LEA 0,4 KV in localitatea Sinesti Zona
P.T. 1, Comuna Sinesti, judeţul Iaşi” propus a fi amplasat în com. Sinesti, sat Sinesti,
jud. Iaşi nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.3, lit. b)
instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei
electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 şi pct.13, lit. a) orice
modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja
autorizate, executate sau in curs de a fi executate
b) Caracteristicile proiectului:
- Mărimea proiectului – Se propune reconstruirea reţelei electrice existente în zona P.T.1-
Sinesti din care se realizează trei plecări din C.D. a P.T. 1, pentru a echibra consumul pe cele
trei plecari noi:
 LEA 0,4 kv reconfigurata va avea lungimea de 10,84 km din care 10,1 km retea cu
conductor torsadat proiectat si 0,74 km retea existenta cu conductor torsadat.
Reteaua proiectata se va realiza pe stalpi de beton existenti si proiectati. Se vor monta stalpi
SE4, SE10 si SC 10005.
Lucrarile la P, constau in inlocuirea cutiei de distributie, coloana dintre TR si CD si
coloanele de j.t. pe plecari; se va inlocui cadrul de sigurante de m.t.;
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele
necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
     Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse
staţionare dirijate-nu este cazul; Surse staţionare nedirijate (emisii fugitive)-nu este cazul;
     Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din arderea gazelor de
eşapament provenite din operaţiile de manevră ale autovehiculelor folosite.
     Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nivelul de zgomot care se va înregistra la
limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele şi normativele
în vigoare;
     Protectia calitatii solului si subsolului: În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului
si subsolului proiectul de investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în
măsuri structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
     Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:
Nu este cazul;
c) Localizarea proiectului
Destinatia terenului aferent proiectului de investitie prevazuta prin documentatiile de
urbanism este: zona de protectie a drumurilor comunale si satesti, teren apartinind
domeniului public de interes local;
In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau zone
protejate prin legislatia in vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial
- în etapa de execuţie se identifică ca surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea
materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor. Proiectul prevede aplicarea de către
constructor a unor proceduri de lucru şi implementarea unor măsuri tehnice pentru protecţia
solului în vederea prevenirii producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării lucrărilor
de construcţie
- impactul asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public este redus
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului şi a
funcţionării obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Condiţiile de realizare a proiectului
a)Caracteristicile investiţiei:
Se propune reconstruirea reţelei electrice existente în zona PT 1-Sinesti din care se realizează
trei plecări: LEA 0.4 kv – având o lungime 10,84 km din care 10,1 km retea cu conductor
torsadat proiectat si 0,74 km retea existenta cu conductor torsadat, lucrările de reconstrucţie
constând în: demontare stâlpi din lemn şi înlocuire cu stâlpi din beton, demontare stâlpi din
beton fisuraţi, înclinaţi sau amplasaţi în incinta proprietăţilor, înlocuire stâlpi de branşament
din lemn cu stâlpi din beton, corpurile de iluminat se vor demonta de pe stâlpii ce se
demontează şi se vor remonta pe stâlpii proiectaţi.
b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-    Organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa reprezen
tând traseul liniilor electrice, zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin
mijloace corespunzătoare de avertizare;
-    descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va
face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;
-    mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
sau deşeuri în timpul transportului;
-    utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-    întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-    dotării cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot
admis de normativele în vigoare - toate echipamentele mecanice trebuie să respecte
standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind
emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul
clădirilor;
-    asigurării colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe
amplasament;
c)Modul de asigurare a utilităţilor
     Nu este cazul.
d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi respectate
prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea
265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008, referitoare la protecţia calităţii
apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată
durata de existenţă normată a acestora.
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul realizarii
lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se produc
in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile intreprinse in
vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere
protecţia calităţii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării
unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează:
Protecţia calităţii apelor
În perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de evitare a
poluarii a apelor
Protecţia aerului
În perioada de executie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere
al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera
în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu
prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a
deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În
vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii
se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de
lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;
Protectia impotriva zgomotului
În fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea
zgomotelor şi vibratiilor produse de utilajele în lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot
atins să se incadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.
Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de
santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, în conformitate cu prevederile
STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n. 536/1997, nu va depăşi valoarea
maximă de 65dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A) la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie şi a
solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia
în zona obiectivului;se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma
operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor
şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora; La
terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare
care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale.
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Respectarea art.33 al. (1) si (2) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice dupa cum urmeaza:
- Minimalizarea zgomotului în apropierea cuiburilor de barză;
- Interzicerea de lucrări în apropierea cuiburilor de barză (a se avea în vedere distanţa de
800m) în perioada de împerechere, reproducere şi crestere a puilor (martie – iunie);
- Stâlpii prevăzuţi în apropierea cuiburilor de barză nu vor fi amplasaţi mai aproape de 20 m
de acestea;
- Dacă se constată că pe stâlpii care urmează a fi înlocuiţi există cuiburi de berze sau păsări
răpitoare, stâlpii respectivi vor fi lăsaţi în conservare;
- Se va realiza monitorizarea realizării măsurilor de diminuare a impactului şi se va notifica
APM Iaşi la sfârşitul perioadei de execuţie;
- Pentru perioada de funcţionare se va întocmi un plan de monitorizare de către beneficiar a
populaţiilor de păsări în special barza precum şi a populaţiilor de lilieci, în special semnalarea
mortalităţilor sau manifestărilor atipice ale acestora cauzate de funcţionarea
aerogeneratoarelor.
Modul de gospodărire a deşeurilor
-Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie şi transportul în
vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.
-Deşeurile provenite din excavaţii (pamânt excavat) se vor transporta în perimetre special
amenajate aprobate de Primăria Comunei Sinesti.
Protectia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie sanitara,
recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997 pentru
aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii
populaţiei şi mediului înconjurător:
Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor
respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele
tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi
normele privind securitatea muncii pe şantier.
e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care
va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


    DIRECTOR EXECUTIV,                ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
                             CONTROLUL CONFORMĂRII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB                                      INTOCMIT,

                                       Sing. Elena VASILIU               Decizia etapei de încadrare
              Nr. .............din.........................
              Proiect postat astazi 11.10.2010
     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
TRANSBORDARE VAGOANE MARFA SA , cu sediul in BUCURESTI CALEA VICTORIEI NR.114 ,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 9725/01.10.2010 si a completarilor ulterioare,în baza
Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
07.10.2010 decide că proiectul ““INSTALATIE TRANSVAZARE PRODUSE PETROLIERE
(MOTORINA SI BENZINA) IN REGIM TRANSFRONTALIER IN ZONA CRISTESTI IASI ”
propus a fi amplasat în sat Cristesti, com. Holboca , jud. Iasi,  nu se supune evaluării impactului
asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.10c) si
13.a)
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului :
Proiectul se va realiza pe un teren in suprafata de 8200mp din satul Cristesti, com.
Holboca, jud. Iasi, pe care exista linii de cale ferata;
Proiectul prevede realizarea a doua obiecte si anume:
Obiect nr.1 Doua posturi de transvazare pentru descarcarea-incarcarea a cate doua
cisterne simultan, fiecare post constind din:
   doua skiduri echipate complet pentru motorina si benzina. Skidul se aseaza pe
    patru picioare pe fundatie de beton si are urmatoarele componente tehnologice:
    -pompa de transvazare de 2100litri/minut; (cu furtun cu cupla rapida, senzor
prezenta lichid in aspiratie pompa, indicator de curgere);
    -debitmetru cu contor;
    -brat de incarcare pe sus cu senzor de preaplin si con de recuperare vapori
(inclusiv elemente de sustinere si de deservire brate articulate, respectiv platforma de
deservire brate articulate, respectiv platforma de deservire, scara de acces);
    -tablou electric
   Sisteme de colectare si depozitare ape uzate constind intr-un sistem de cuve din
    rasini poliesterice armate cu fibra de sticla, pentru preluarea eventualelor scurgeri
    pe o lungime de aproximativ 9m lungime pe zona unde se vor amplasa vagoanele
    cisterna supuse tranvazarii; Cuvele vor avea fundul inclinat catre cuvele cu pilnie,
    cuve racordate, prin intermediul unor tevi de canalizare la doua bazine ingropate
    cu V=30mc fiecare ; Rezervoarele sunt prevazute cui indicatoare de nivel si
    semnalizare acustica la nivel maxim si minim;La un nivel de umplere de 75% a
    rezervorului, acesta se va goli cu ajutorul unei pompe iar continutul va fi tratat in
    unitati specializate de prelucrare a apelor uzate
 Obiect 2 Dotari PSI, constind in instalatii de protectie contra incendiilor formate din:
    -gospodaria de apa de incendiu: rezerva intangibila de apa de incendiu de cca.
450mc de apa pentru a asigur stropirea timp de 3ore a celor doua cisterne. Rezerva este
constituita din 5 cisterne CF cu capacitatea de 90mc fiecare. Pentru vehicularea apei de
incendiu pentru stingerea unui eventual incendiu cu spuma aeromecanica si racirea a
doua cisterne s-au prevazut doua pompe de apa de incendiu de cate 150mc/h fiecare
(1a+1r). Pentru fiecare din cele doua cisterne s-au prevazut un numar de 18 duze de
stingere tip SPR-6 dispuse pe un inel de Dn 80mm amplasat deasupra cisternei. Fiecare
inel este alimentat cu solutie spumanta printr-o conducta Dn 150mm.Pompele de
incendiu si rezervorul de solutie spumanta sunt amplasate in casa pompe PSI , o
constructie cu dimensiunile Lxlxh=14mx4mx3m.

  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale ;
  Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie rezulta deşeuri(deseuri
  din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie rezulta deseuri
  ape pluviale posibil contaminate
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: solventi din benzina;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea
  carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru
utilajele/autovehiculele/instalatiile utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe timpul functionarii
proiectului de investitie s-au prevazut instalatii pentru colectarea/stocarea temporara a
eventualelor scurgeri/ape pluviale colectate de pe platforma de transvazare
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
risc de scurgeri accidentale de produse petroliere
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – constructii (linii CF existente)
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
    accidentale de carburanti de la utilaje
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii
    obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
    efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada realizarii
    proiectului
   - Probabilitatea impactului negativ-redusă,     pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
 Proiectul se va realiza pe un teren in suprafata de 8200mp din satul Cristesti, com.
Holboca, jud. Iasi, pe care exista linii de cale ferata;
Proiectul prevede realizarea a doua obiecte si anume:
Obiect nr.1 Doua posturi de transvazare pentru descarcarea-incarcarea a cate doua
cisterne simultan, fiecare post constind din:
    doua skiduri echipate complet pentru motorina si benzina. Skidul se aseaza pe
    patru picioare pe fundatie de beton si are urmatoarele componente tehnologice:
    -pompa de transvazare de 2100litri/minut; (cu furtun cu cupla rapida, senzor
prezenta lichid in aspiratie pompa, indicator de curgere);
    -debitmetru cu contor;
    -brat de incarcare pe sus cu senzor de preaplin si con de recuperare vapori
(inclusiv elemente de sustinere si de deservire brate articulate, respectiv platforma de
deservire brate articulate, respectiv platforma de deservire, scara de acces);
    -tablou electric
   Sisteme de colectare si depozitare ape uzate constind intr-un sistem de cuve din
    rasini poliesterice armate cu fibra de sticla, pentru preluarea eventualelor scurgeri
    pe o lungime de aproximativ 9m lungime pe zona unde se vor amplasa vagoanele
    cisterna supuse tranvazarii; Cuvele vor avea fundul inclinat catre cuvele cu pilnie,
    cuve racordate, prin intermediul unor tevi de canalizare la doua bazine ingropate
    cu V=30mc fiecare ; Rezervoarele sunt prevazute cui indicatoare de nivel si
    semnalizare acustica la nivel maxim si minim;La un nivel de umplere de 75% a
    rezervorului, acesta se va goli cu ajutorul unei pompe iar continutul va fi tratat in
    unitati specializate de prelucrare a apelor uzate
 Obiect 2 Dotari PSI, constind in instalatii de protectie contra incendiilor formate din:
    -gospodaria de apa de incendiu: rezerva intangibila de apa de incendiu de cca.
450mc de apa pentru a asigur stropirea timp de 3ore a celor doua cisterne. Rezerva este
constituita din 5 cisterne CF cu capacitatea de 90mc fiecare. Pentru vehicularea apei de
incendiu pentru stingerea unui eventual incendiu cu spuma aeromecanica si racirea a
doua cisterne s-au prevazut doua pompe de apa de incendiu de cate 150mc/h fiecare
(1a+1r). Pentru fiecare din cele doua cisterne s-au prevazut un numar de 18 duze de
stingere tip SPR-6 dispuse pe un inel de Dn 80mm amplasat deasupra cisternei. Fiecare
inel este alimentat cu solutie spumanta printr-o conducta Dn 150mm.Pompele de
incendiu si rezervorul de solutie spumanta sunt amplasate in casa pompe PSI , o
constructie cu dimensiunile Lxlxh=14mx4mx3m.

2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa pentru incendiu ; din reteaua existenta in zona;
2.2. Evacuarea apelor uzate menaje : nu este cazul
2.3. Evacuarea apelor pluviale si a eventualelor scurgeri accidentale: de pe suprafata
amenajata pentru transvazare se va face ion 2 bazine etanse cu V=30mc fiecare.
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona
2.5. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul
2.7.Asigurarea cu carburanti: nu este cazul
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul
4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului: Asigurarea
conditiilor tehnice si organizatorice pentru minimizarea impactului pe perioada de executie a proiectului

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, pentru desfasurarea activitatii,
operatorul/titularul nu are obligatia de a solicita şi obtine autorizatia de mediu
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

    DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU                Ing. Maria IACOB

                  INTOCMIT,
                Ing Vasile COSESCU                Decizia etapei de încadrare
           Proiect afisat pe site APM IAŞI în data de 07.10.2010

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-ON
MOLDOVA S.A. SUCURSALA IAŞI cu sediul în mun. Iaşi, str. Uzinei nr. 38, jud. Iaşi,
înregistrată la APM IAŞI cu nr. 9185 din 15.09.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
     APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din
data de 07.10.2010 că proiectul “ Reconstructie LEA 0,4 kv PTA 1 Cornesti, com.
Miroslava, judeţ Iaşi” propus a fi amplasat în com. Miroslava, sat Corneşti, jud. Iaşi
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.3, lit. b)
instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei
electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 şi pct.13, lit. a) orice
modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja
autorizate, executate sau in curs de a fi executate
b) Caracteristicile proiectului:
- Mărimea proiectului – Din PTA 1-Corneşti-20/0,4 KV – 100KVA se realizează trei plecări:
LEA 0.4 kv – plecare dreapta, având o lungime de 2,98 km; LEA 0.4 KV – plecare stânga,
având o lungime de 1,97 km şi LEA 0.4 kv – plecare iluminat public, având o lungime de
4,87 km;
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele
necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
     Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse
staţionare dirijate-nu este cazul;Surse staţionare nedirijate( emisii fugitive)-nu este cazul;
                Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din
arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de manevră ale autovehiculelor
folosite.
     Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nivelul de zgomot care se va înregistra la
limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele şi normativele
în vigoare;
     Protectia calitatii solului si subsolului: În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului
si subsolului proiectul de investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în
măsuri structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
     Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:
Nu este cazul;
c) Localizarea proiectului
Destinatia terenului aferent proiectului de investitie prevazuta prin documentatiile de urbanism este:
drumuri satesti si comunale, teren apartinind domeniului public;
In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau zone protejate prin
legislatia in vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial
- în etapa de execuţie se identifică ca surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea
materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor. Proiectul prevede aplicarea de către
constructor a unor proceduri de lucru şi implementarea unor măsuri tehnice pentru protecţia
solului în vederea prevenirii producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării lucrărilor
de construcţie
- impactul asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public este redus
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului şi a
funcţionării obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Condiţiile de realizare a proiectului
a)Caracteristicile investiţiei:
Se propune reconstruirea reţelei electrice existente în zona PTA 1-Corneşti din care se
realizează trei plecări: LEA 0.4 kv – plecare dreapta, având o lungime de 2,98 km; LEA 0.4
KV – plecare stânga, având o lungime de 1,97 km şi LEA 0.4 kv – plecare iluminat public,
având o lungime de 4,87 km, lucrările de reconstrucţie constând în: demontare stâlpi din
lemn şi înlocuire cu stâlpi din beton, demontare stâlpi din beton fisuraţi, înclinaţi sau
amplasaţi în incinta proprietăţilor, înlocuire stâlpi de branşament din lemn cu stâlpi din
beton, corpurile de iluminat se vor demonta de pe stâlpii ce se demontează şi se vor remonta
pe stâlpii proiectaţi.
b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-    Organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa reprezen
tând traseul liniilor electrice, zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin
mijloace corespunzătoare de avertizare;
-    descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va
face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;
-    mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
sau deşeuri în timpul transportului;
-    utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-    întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-    dotării cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot
admis de normativele în vigoare - toate echipamentele mecanice trebuie să respecte
standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind
emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul
clădirilor;
-    asigurării colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe
amplasament;
c)Modul de asigurare a utilităţilor
     Nu este cazul.
d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi respectate
prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea
265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008, referitoare la protecţia calităţii
apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată
durata de existenţă normată a acestora.
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul realizarii
lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se produc
in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile intreprinse in
vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere
protecţia calităţii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării
unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează:
Protecţia calităţii apelor
În perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de evitare a
poluarii a apelor
Protecţia aerului
În perioada de executie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere
al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera
în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu
prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a
deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În
vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii
se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de
lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;
Protectia impotriva zgomotului
În fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea
zgomotelor şi vibratiilor produse de utilajele în lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot
atins să se incadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.
Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de
santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, în conformitate cu prevederile
STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n. 536/1997, nu va depăşi valoarea
maximă de 65dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A) la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie şi a
solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia
în zona obiectivului;se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma
operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor
şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora; La
terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare
care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale.
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Respectarea art.33 al. (1) si (2) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice dupa cum urmeaza:
- Minimalizarea zgomotului în apropierea cuiburilor de barză;
- Interzicerea de lucrări în apropierea cuiburilor de barză ( a se avea în vedere distanţa de
800m) în perioada de împerechere, reproducere şi crestere a puilor( martie – iunie );
- Stâlpii prevăzuţi în apropierea cuiburilor de barză nu vor fi amplasaţi mai aproape de 20 m
de acestea;
- Se va realiza monitorizarea realizării măsurilor de diminuare a impactului şi se va notifica
APM Iaşi la sfârşitul perioadei de execuţie;
- Pentru perioada de funcţionare se va întocmi un plan de monitorizare de către beneficiar a
populaţiilor de păsări în special barza precum şi a populaţiilor de lilieci, în special semnalarea
mortalităţilor sau manifestărilor atipice ale acestora cauzate de funcţionarea
aerogeneratoarelor.
Modul de gospodărire a deşeurilor
-Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie şi transportul în
vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.
-Deşeurile provenite din excavaţii ( pamânt excavat ) se vor transporta în perimetre special
amenajate aprobate de Primăria Comunei Miroslava.
Protectia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie sanitara,
recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997 pentru
aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii
populaţiei şi mediului înconjurător:
Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor
respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele
tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi
normele privind securitatea muncii pe şantier.
e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care
va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    DIRECTOR EXECUTIV,             ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
                           CONTROLUL CONFORMĂRII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU              Ing. Maria IACOB                                  INTOCMIT,

                                   Ing. Cristina Dascălu
               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi în data de 04.10.2010

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL
JUDETEAN IASI prin JAOP SOCIETATE DE ANTREPRIZA si SC MOLDOTRANS
AUTO SA cu sediul în Iasi, str. Primaverii nr. 62, înregistrată la APM Iasi, cu nr.
9639/29.09.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.09.2010 că proiectul
„Amenajare organizare de santier la lucrarea REABILITARE SI MODERNIZARE DJ
248 IASI - VASLUI” propus a fi amplasat în com. Ciurea, sat Dumbrava si Lunca
Cetatuii, jud. Iasi:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.b)
(proiecte de dezvoltare urbana inclusiv spatii de parcare).


2. Caracteristicile proiectului:
   a) mărimea proiectului – Terenul proprietate CL CIUREA are suprafata de
17000 mp si este amplasat in extravilanul com. Ciurea, avind functiunea de
pasune
Organizarea de santier va cuprinde urmatoarele:
    -  Drum de acces: 1300 mp,
    -  Platforme betonate: 834 mp
    -  Spatii birouri: 101 mp
    -  Parcare autocamioane: 530 mp
    -  Parcare autovehicole mici: 70 mp
    -  Suprafata construita alei – 3536,15 mp
    -  Suprafata spatii verzi – 6315,96 mp
    Se propune a se amenaja, pentru o perioada de 8 luni, spatii pentru
depozitare materiale de constructii, se vor amplasa containere pentru
desfasurarea activitatii de birou si se vor amenaja spatii de parcare
autocamionane si utilaje. Alimentarea cu apa pentru nevoi igienico sanitare se va
asigura din put forat iar evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in bazin
metalic subtaran ce va avea capacitatea de cca. 5,0 mc.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – Categoria de folosinta, actuala, a terenului este
pasune – nefiind necesara schimbarea categoriei terenului – lucrarea este pe termen
limitat
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de
executare a proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi asfaltul se va prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie ;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;
Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentare cu apă în scop igenico-sanitar (pentru grupuri sanitare)
- se va realiza din put forat cu depozitare intr-un rezervor suprateran de 3 mc
2. Evacuarea apelor uzate
- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in bazin ingropat de 5,0 mc.
- Apele pluviale rezultate de pe platforma betonata vor fi colectate in rigole si evacuate
 in canalul de linga organizarea de santier, dupa o prealabila preepurare – canal de
 desecare cu acceptul ANIF RA – Sucursala teritoriala Moldova de Nord

3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe
amplasament;
Protecţia calităţii apelor
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
-  apele pluviale provenite de pe platformele de parcare vor fi trecute prin separatoare de
  hidrocarburi dimensionate

Protecţia aerului
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/asfaltului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.

Modul de gospodărire a deşeurilor
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
-  materialul rezultat din decapare va fi transportat în locul indicat de primăria comunei
  Ciurea

Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
-  la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va
  readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        DIRECTOR EXECUTIV,                SEF SERVICIU AUTORIZARI SI
                                CONTROLUL CONFORMARII,
         Ing. Danut PIRCHIU                  Ing. Maria IACOB


                      INTOCMIT,
                  Ing. Irina SIMIONESCU


                Decizia etapei de încadrare
           Proiect afisat pe site APM IAŞI în data de 30.09.2010

    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-ON
MOLDOVA S.A. cu sediul în mun. Iaşi, str. Calea Chişinăului nr. 29, jud. Iaşi, înregistrată la
APM IAŞI cu nr. 9078 din 13.09.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
    APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din
data de 30.09.2010 că proiectul “Reconstrucţie reţea joasă tensiune zona PTA 1;4
Prigoreni, comuna Ion Neculce” propus a fi amplasat în com. Ion Neculce, sat
Prigoreni, jud. Iaşi nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se
supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.3, lit. b)
instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei
electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 şi pct.13, lit. a) orice
modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja
autorizate, executate sau in curs de a fi executate
b) Caracteristicile proiectului:
- Mărimea proiectului – PTA 1-20/0,4 KV – 100KVA în lungime de 3,36 km şi PTA 4 – 63
KVA cu o lungime de 1,83 km;
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele
necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
     Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse
staţionare dirijate-nu este cazul;Surse staţionare nedirijate( emisii fugitive)-nu este cazul;
                Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din
arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de manevră ale autovehiculelor
folosite.
     Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nivelul de zgomot care se va înregistra la
limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele şi normativele
în vigoare;
     Protectia calitatii solului si subsolului: În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului
si subsolului proiectul de investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în
măsuri structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
     Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:
Nu este cazul;
c) Localizarea proiectului
Destinatia terenului aferent proiectului de investitie prevazuta prin documentatiile de urbanism este:
drumuri satesti si comunale, teren apartinind domeniului public;
In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau zone protejate prin
legislatia in vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial
- în etapa de execuţie se identifică ca surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea
materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor. Proiectul prevede aplicarea de către
constructor a unor proceduri de lucru şi implementarea unor măsuri tehnice pentru protecţia
solului în vederea prevenirii producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării lucrărilor
de construcţie
- impactul asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public este redus
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului şi a
funcţionării obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Condiţiile de realizare a proiectului
a)Caracteristicile investiţiei:
Se propune reconstruirea reţelei electrice existente în zona PTA 1 în lungime de 3,36 km şi
PTA 4 în lungime de 1,83 km Prigoreni , lucrările de reconstrucţie constând în: demontare
stâlpi din lemn şi înlocuire cu stâlpi din beton, demontare stâlpi din beton fisuraţi, înclinaţi
sau amplasaţi în incinta proprietăţilor, înlocuire stâlpi de branşament din lemn cu stâlpi din
beton, demontare conductori Al neizolat în toată reţeaua şi montare conductor torsadat
dimensionat corspunzător.
b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-    Organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa reprezen
tând traseul liniilor electrice, zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin
mijloace corespunzătoare de avertizare;
-    descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va
face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;
-    mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
sau deşeuri în timpul transportului;
-    utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-    întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-    dotării cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot
admis de normativele în vigoare - toate echipamentele mecanice trebuie să respecte
standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind
emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul
clădirilor;
-    asigurării colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe
amplasament;
c)Modul de asigurare a utilităţilor
     Nu este cazul.
d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi respectate
prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea
265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008, referitoare la protecţia calităţii
apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată
durata de existenţă normată a acestora.
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul realizarii
lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se produc
in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile intreprinse in
vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere
protecţia calităţii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării
unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează:
Protecţia calităţii apelor
În perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de evitare a
poluarii a apelor
Protecţia aerului
În perioada de executie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere
al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera
în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu
prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a
deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În
vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii
se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de
lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;
Protectia impotriva zgomotului
În fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea
zgomotelor şi vibratiilor produse de utilajele în lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot
atins să se incadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.
Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de
santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, în conformitate cu prevederile
STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n. 536/1997, nu va depăşi valoarea
maximă de 65dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A) la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie şi a
solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia
în zona obiectivului;se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma
operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor
şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora; La
terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare
care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale.
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Respectarea art.33 al. (1) si (2) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice dupa cum urmeaza:
- Minimalizarea zgomotului în apropierea cuiburilor de barză;
- Interzicerea de lucrări în apropierea cuiburilor de barză ( a se avea în vedere distanţa de
800m) în perioada de împerechere, reproducere şi crestere a puilor( martie – iunie );
- Stâlpii prevăzuţi în apropierea cuiburilor de barză nu vor fi amplasaţi mai aproape de 20 m
de acestea;
- Se va realiza monitorizarea realizării măsurilor de diminuare a impactului şi se va notifica
APM Iaşi la sfârşitul perioadei de execuţie;
- Pentru perioada de funcţionare se va întocmi un plan de monitorizare de către beneficiar a
populaţiilor de păsări în special barza precum şi a populaţiilor de lilieci, în special semnalarea
mortalităţilor sau manifestărilor atipice ale acestora cauzate de funcţionarea
aerogeneratoarelor.


Modul de gospodărire a deşeurilor
-Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie şi transportul în
vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.
-Deşeurile provenite din excavaţii ( pamânt excavat ) se vor transporta în perimetre special
amenajate aprobate de Primăria Comunei Mogoşeşti.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie sanitara,
recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997 pentru
aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor
respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele
tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi
normele privind securitatea muncii pe şantier.
e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care
va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    DIRECTOR EXECUTIV,                ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
                             CONTROLUL CONFORMĂRII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB                                      INTOCMIT,

                                       Ing. Cristina Dascălu
               Decizia etapei de încadrare
              Nr. .............din.........................
              Proiect postat astazi 20.09.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD cu sediul in Iasi Str. Th.
Vascauteanu nr.10, judeţul Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 8637/26.08.2010 si a
completarilor ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia
Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de
Analiza Tehnica din data de 114.09.2010 decide că proiectul “AMENAJARE RAU
PRUT in zona localitatii Petresti, jud. Iasi” propus a fi amplasat pe raza localitatilor
Petresti, Bosia, Ungheni, Tutora si Opriseni , nu se supune evaluării impactului asupra
mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13.a) si
art. 28 a OUG 57/2007
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului –
Obiect 1: suprainaltarea pe o lungime de 29,1km a digului mal drept Rau PRUT, refacere
aparare de mal drept rau PRUT pe 300m in zona localitatii Petresti. Pamintul de
umplutura va fi extras din gropi de imprumut, cu o suprafata de cca.500-100mp si
adincimea de extragere de 0.5-1.5m. Inainte de extragerea pamintului din gropile de
imprumut, pamintul fertil/stratul vegetal se indeparteaza si se depoziteaza iar dupa
extragerea pamintului de umplutura suprafata aferenta gropilor de imprumut se niveleaza
si se acopera cu un strat din pamintul fertil/stratul vegetal depozitat in zona. Lucrarile de
suprainaltare a digului se realizeaza prin depunerea de pamint pe coronament si pe taluzul
din interiorul incintei indiguite (in afara zonei dig-mal);
Obiect 2: consolidare de mal drept rau PRUT pe 300m in zona localitatii Petresti;
Obiect 3: Reabilitare constructie exploatare-canton Ungheni (proiectul privind realizarea
unei statii de epurare ape uzate nu face obiectul prezentului proiect)

  - Realizarea proiectului de investitie implica utilizarea resurselor naturale (pamint de
umplutura) din afara ariei naturale protejate;
   Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie rezulta deşeuri(deseuri
   din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie nu rezulta
   deseuri
   Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
   - surse stationare dirijate: nu este cazul;
   - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea
   carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul prevede lucrari de constructii
si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase(carburanti
pentru utilajele de constructii).
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  -  Utilizarea existentă a terenului – pasune, finete, dig, curti/constructii
  -  In zona de amplasament a proiectului de investitie exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -   In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
     accidentale de carburanti de la utilaje
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este pozitiv,
     se asigura apararea impotriva inundatiilor raului PRUT
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii
     obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
     efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada realizarii
     proiectului
   - Probabilitatea impactului negativ-redusă,      pe toata perioada funcţionării
     proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Obiect 1:suprainaltarea pe o lungime de 29,1km a digului mal drept Rau PRUT.
Pamintul de umplutura va fi extras din gropi de imprumut amplasate in exteriorul arie
protejate, cu o suprafata de cca.500-100mp si adincimea de extragere de 0.5-1.5m.
Inainte de extragerea pamintului din gropile de imprumut, pamintul fertil/stratul vegetal
se indeparteaza si se depoziteaza iar dupa extragerea pamintului de umplutura suprafata
aferenta gropilor de imprumut se niveleaza si se acopera cu un strat din pamintul
fertil/stratul vegetal depozitat in zona. Lucrarile de suprainaltare a digului se realizeaza
prin depunerea de pamint pe coronament si pe taluzul din interiorul incintei indiguite (in
afara zonei dig-mal); perioada de executie a lucrarilor: iulie-octombrie.
Obiect 2: consolidare de mal drept rau PRUT pe 300m in zona localitatii Petresti;
perioada de executie a lucrarilor: iulie – octombrie.
Obiect 3: Reabilitare constructie exploatare-canton Ungheni (proiectul privind realizarea
unei statii de epurare ape uzate nu face obiectul prezentului proiect)

2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa ; din sursa proprie pentru constructia existenta; cu butelii PET
pentru personalul de executie a proiectului;
2.2. Evacuarea apelor uzate menajede la constructia existenta se vor colecta intr-un
bazin vidanjabil etans existent
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona pentru constructia de
exploatare existenta
2.5. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: cu centrala termica proprie
2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule se realizeaza prin alimentare de la
statiile de distributie din zona
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul
4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului: HG
323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor
speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, pentru desfasurarea activitatii,
operatorul/titularul nu are obligatia de a solicita şi obtine autorizatia de mediu
pentru functionarea Obiectivului 3.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

    DIRECTOR EXECUTIV,                  SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                                CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU                   Ing. Maria IACOB

                    INTOCMIT,
                  Ing Vasile COSESCU                 Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat pe site APM IASI în data de 17.09.2010

    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
BOTTICELLI SRL PRIN DIACONU CRISTIAN, cu domiciliul în municipiul Iaşi, Str.
Muntenimii, nr. 4, bl. 591, sc. A, ap. 32, judeţul Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr.
6715/06.07.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului
Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza
Tehnica din data de 27.08.2010 că proiectul: “Construire sediu firmă pe teren
proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL 61/25.02.2010“ propus a fi amplasat în
municipiul Iaşi, str. Păcurari, nr. 160, jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului
asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b);
b) Caracteristicile proiectului:
Proiectul prevede:
   o realizarea unei construcţii cu funcţiuni combinate de comercial şi spaţii de birouri:
        suprafaţă construită - 200, mp;
        suprafaţă desfăşurată - 763 mp - din care suprafaţa utila:
             o     subsol – 180,80 mp;
             o     parter - 75,00 mp;
             o     etaj 1 – 160,10 mp;
             o     etaj 2 – 157,75 mp;
             o     etaj 3 – 156,30 mp;
             o     mansardă – 29,70 mp;
        regim de înălţime S+P+3E+M;
        suprafaţă totală teren – 400 mp;
   o realizare parcare subterană cu 7 locuri la subsol şi parcare supraterană cu 7
     locuri la nivelul parterului;
   o amenajarea spaţiilor plantate tip gazon pe terasa clădirii în suprafaţă de 155 mp
     şi la nivelul solului pe o suprafaţă de 15 mp;
- Proiectul de investitie “Construire sediu firmă pe teren proprietate – conform PUZ
aprobat cu HCL 61/25.02.2010“ propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Iaşi,
str. Păcurari, nr. 160, jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
- Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
- Producţia de deşeuri:
   Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de
   constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
   valorificarii/eliminarii;
Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici proveniti din sursele stationare: nu este cazul;
    - surse stationare nedirijate (emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanţi specifici rezultati din arderea gazelor de
   esapament provenite de la utilajele de constructii si mijloacele de transport.
   Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
   Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta
   limitele maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
   Protectia calitatii solului si subsolului
   In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
masuri de buna gospodarire si intretinere.
   Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile
utilizate:
   Nu este cazul.
c) Localizarea proiectului
  -  Folosinta actuala a terenului si cea propusa – teren neconstruit, curţi construcţii
    (CC) – conform PUZ aprobat;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.  Proiectul
    prevede aplicarea    de catre constructor a unor proceduri de lucru si
    implementarea unor masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii
    producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor.
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
1. Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
      o Constructia propusă: suprafaţă construită - 200 mp; suprafaţă
        desfăşurată - 763 mp; regim de înălţime S+P+3E+M;
         o  se prevede functiunea de spaţii comerciale şi spaţii de birouri;

2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum menajer si igienico – sanitar, se asigura
prin bransament la conducta de alimentare publică a SC. APAVITAL. SA Iasi.
 2.1. Evacuarea apelor uzate igienico – sanitare: apele uzate menajere sunt colectate
prin reţeaua de canalizare interna şi dirijate către reţeaua publică de canalizare a SC.
APAVITAL. SA Iasi;
2.2. Evacuarea apelor pluviale: apele meteorice căzute pe suprafaţa teraselor sunt
colectate prin coloane independente şi evacuate în reţeaua exterioară de canalizare din
incintă. La intrarea în subsol se va executa o rigolă pentru preluarea apelor meteorice şi
împiedicarea pătrunderii apei în subsol. Preluarea apei se va face prin intermediul uni
cămin şi a unei pompe submersibile pentru ridicarea apei la cota canalizării.
2.3. Alimentarea cu energie electrică: se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare
cu energie electrică existentă pe amplasament in administrarea SC E ON MOLDOVA
SA.
2.5. Asigurarea cu energie termică: agentul termic pentru încălzirea spaţiilor şi apa caldă
menajeră va fi furnizată de către o centrală termică prorie pe gaz metan de 200 kW.

3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
      pe amplasament;
    - imprejmuirea clădirii cu material protector pentru a retine particulele fine la
      nivelul terenului conform prevederilor proiectului.

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora.
- Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare.
- Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
- Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apei:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
      si de evitare a poluarii apelor prin asigurarea functionarii la capacitatea
      proiectata a instalatiilor existente de canalizare si epurare a apelor uzate;
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
    - Pentru reducerea poluarii atmosferei cu praf, lucrarile de excavatii si transport
      se vor realiza in perioade fara curenti importanti de aer si prin aplicarea unor
      masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: stropirea cailor rutiere,
      acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport utilizate;
    - Conform prevederilor STAS 12574/1987 nu se admit mirosuri persistente sau
      suparatoare sesizabile olfactiv care sa produca disconfort in zonele locuite;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
    - Asigurarea masurilor necesare in timpul realizarii lucrarilor de executie, asfel
      incit sa nu se produca contaminarea solului si a apelor subterane;
    - Realizarea unei platforme de depozitare a europubelelor pentru colectarea
      selectiva a deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activiatii de
      constructii pe amplasament;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de
      normativele in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    -  Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii (pamint excavat) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Municipiului Iaşi.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
     - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
    protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
    MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
    privind mediul de viata al populatiei;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
  - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
     executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
     prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite,
     respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care
va cuprinde informatiile aferente noii solutii.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Controlul conformarii realizarii proiectului de investitie cu prevederile prezentei
decizii se realizeaza de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi in colaborare cu
Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Iasi.

   DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                           CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB


                  INTOCMIT,
               Ing. Camelia PASCARIU               Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat site APM IASI în data de 15.09.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC.
AUTO CD SERV SRL REDIU cu sediul în Sat Rediu, Comuna Rediu, judeţul Iasi ,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 8300/17.08.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei CAT din data de 14.09.2010 că proiectul “CONSTRUIRE SERVICE
AUTO - STATIE ITP LA PARTER SI BIROURI, MAGAZII, VESTIARE LA ETAJ-
AMENAJARE PARCARE-RACORD ENERGIE ELECTRICA, APA POTABILA, GAZE
NATURALE, IMPREJMUIRE, CANALIZARE“, propus a fi amplasat în intravilan Valea
Lupului, Comuna Valea Lupului, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra
mediului .
Justificarea prezentei decizii:
    Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10,b (
proiecte de dezvoltare urbana).

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a h.G. 445/2009, sunt
următoarele:
1. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului – suprafata de teren 2600,00 mp; suprafata construita 1135,85 mp;
b) cumularea cu alte proiecte - în zona amplasamentului nu se mai derulează alte proiecte;
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele
necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor depozita
    selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate
    în colectare/ valorificare/eliminare;
  -  deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda serviciului de salubritate al
    municipiului Iasi;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respectacondiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere
al emisiilor gazoase în atmosferă ;
  f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate;
  - riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus; în faza de funcţionare
procesul tehnologic se desfăşoară în spaţii închise; în procesul tehnologic se vor utiliza substanţe
periculoase (uleiuri, vopseluri) care vor respecta specificaţiile din fişele de securitate ale acestora
pentru ambalare, depozitare utilizare etc;
  - pentru stingerea incendiilor în zonă se vor amplasa hidranţi exteriori; de asemenea se va
dota obiectivul cu stingătoare de incendiu conform materialelor gestionate pe amplasament;
2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent realizarii proiectului de investitie are
folosinta vii, arabil;
In zona de amplasament nu exista resurse naturale, zone protejate prin legislatia in vigoare;
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a
faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;
3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
funcţionării obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
şi funcţionării obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării
proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Caracteristicile investiţiei:
Se propune realizarea unei cladiri cu regim de inaltime P + Mansarda, cu functiune de
service auto, cu spalatorie si vopsitorie auto, statie ITP, care prevede:

suprafata de teren 2600,00 mp; suprafata construita 1135,85 mp, suprafata parcaje
1300 mp; suprafata spatii verzi 164,15 mp. Constructia se va realizata pe fundaţii
continue sub ziduri cu talpa din beton. Structura de rezistenta este alcatuita din stalpi de
metal profil I si H, cu fundatii din beton armat. Peretii interiori se realizeaza din rigips.
Spalatoria va avea un singur loc, echipata cu turbojet, vopsitoria va avea 2 cabine de
vopsire, capacitatea service-lui va fi de 10 autoturisme.
Zona echipata edilitar; obiectiv prevazut cu instalatie de preepurare ape uzate alcatuita din:
decantor orizontal si separator de ulei.
Pentru organizarea de şantier:
  - In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: depozitarea
materialelor de constructie, depozitarea deseurilor, executarea lucrarilor de terasamente, riscul de
scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti, precum si de ape uzate. Proiectul prevede
aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementare unor masuri tehnice
pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul
realizarii lucrarilor de constructie .
  - Proiectul de investitie prevede realizarea de catre antreprenorul de lucrari a unui Plan
complet de gestionare a deseurilor care va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si
limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitul mun. Iasi.
  - Impactul realizarii proiectului asupra vegetatiei este redus. Proiectul de investie prevede
adoptarea de masuri pentru diminuarea impactului in perioada de constructie si in cea de operare
masuri ce vor fi impuse antrepenorului de lucrari.

Faza de funcţionare- activităţi desfăşurate pe amplasament
- activitati desfasurate in vecinatatea amplasamentului: service auto cu statie ITP, la cca 1,5 km
SC Antibiotice SA Iasi;
Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum tehnologic, menajer si igienico – sanitar, se
asigura prin bransament de la conducta de alimentare SC. APAVITAL. SA Iasi retea existenta in
zona.
 2. Evacuarea apelor uzate tehnologice si igienico - sanitare, (Quzimax = 8,6 mc/zi), se
realizeaza in reteaua de canalizare a localitatii Valea Lupului dupa preepurarea prin
instalatiile de preepurare ape tehnologice compusa din: decantor de namol separatorul
de hidrocarburi pentru retinerea uleiurilor si grasimilor rezultate din spalari auto ;
- evacuarea apelor pluviale de pe platforma betonata şi aleile din incintă va fi colectată
prin intermediul unor guri de scurgere şi dirijată către un separator de hidrocarburi dupa
care se evacueaza in reţeaua de canalizare;
- 3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe
amplasament in administrarea SC E ON MOLDOVA Sucursala Iasi.
4. Alimentare cu gaze naturale
- se va realiza prin extinderea reţelei existenta in zona amplasamentului;
5. Asigurarea cu energie termică    Incalzirea in prima etapa se va face cu aeroterme electrice, pozitionate atat in zona
administrativa, cat si in sala service si statia ITP.
    Apa calda menajera va fi preparata prin intermediul unui boiler electric, cu o capacitate de
30l.

Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
- organizarea de şantier va fi dotată cu sisteme de canalizare şi evacuare a apelor
meteorice care spală platforma organizării de şantier;
- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
b) În perioada de funcţionare
- indicatorii de calitate a apelor uzate menajere şi tehnologice preepurate evacuate în reţeaua de
canalizare se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA 002;
Protecţia aerului
  g) În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care
 transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor
 materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee
 stabilite în afara zonelor locuite;
b) În perioada de funcţionare
- concentratiile maxim admise la gazele arse evacuate din statia ITP se vor încadra în
 limitele stabilite prin Ordinul 462/1993;

Protectia impotriva zgomotului
- Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfasurarii activitatii in conformitate cu prevederile
STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n. 536/1997, nu va depasi valoarea
maxima de 65dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie
  carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor
  normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane
  existente in zonă;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
b) În perioada de funcţionare
-  parcare betonată pentru mijloacele de transport din dotare;
-  platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor menajere;
Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv şi vor fi
  predate la firme specializate în valorificarea lor; deşeurile inerte vor fi transportate în locurile
  stabilite de Primăria Valea Lupului;
-  solul excavat va fi utilizat ca material de umplutură pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor
  propuse iar surplusul se va transporta în locul indicat de primăria Valea Lupului;

b) În perioada de funcţionare
- namolul rezultat de la curatirea decantorului – va fi colectat şi predat la societati autorizate in
  colectarea/valorificarea acestora;
- uleiul de la separatorul de hidrocarburi – va fi colectat şi predat la societati autorizate in
  colectarea/valorificarea acestora;
- deşeurile menajere se vor colecta în europubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi
  transportate prin intermediul serviciului de salubritate la o rampa de deşeuri autorizată;
- conform HG 856/2002 societatea va avea obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi
  tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;
Lucrări de refacere a amplasamentului
- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
- la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va readuce
 terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;
Monitorizarea
  În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe
întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:
  - respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier;
  - buna funcţionare a utilajelor;
  - modul de depozitare a materialelor de construcţie;
  - modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţii de deşeuri
    generate;
  - respectarea rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;
  - respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;
  - respectarea măsurilor de reducere a poluării;
  -
  - refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările de organizare a şantierului;
În perioada de funcţionare:
  -  monitorizarea calităţii apei uzate evacuate în reateaua de canalizare a localităţii;
  -  monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate din activitate, valorificate şi eliminate;

  În cazul constatării unor situaţii de neconformitate cu prevederile legale, rezultatele
înregistrate prin programul de automonitorizare vor fi raportate către autoritatea pentru protecţia
mediului – APM Iasi.

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi necunoscute
şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de
realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor.
Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a
obiectivului, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de
emitere a autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.     DIRECTOR EXECUTIV,           SEF SERVICIU AUTORIZARE SI CONTROLUL
                               CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU                Ing. Maria IACOB


                              INTOCMIT,
                           Sing. Elena VASILIU             Decizia etapei de încadrare
        Proiect afisat pe site APM IASI in data de 16.09.2010


    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C.
MIDTOWN RETAIL SRL. cu sediul în Arad, str. Predeal, nr. 4/A, bl.2 C, sc. A,
et. 4, ap. 27, înregistrată la APM Iasi cu nr. 8732 din 31.08.2010, în baza
Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice,
cu modificările şi completările ulterioare,
    APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei
CAT din data de 14.09.2010 că proiectul “Construire spatii comerciale”
propus a fi amplasat în oras Hirlau, str. Petru Rares, nr. 14, jud. Iaşi nu se
supune evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
    Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
A) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr.
445/2009,Anexa nr.2,pct.10 b) „proiecte de dezvoltare
urbana,inclusiv constructia centrelor comerciale si a
parcarilor auto”
1. Caracteristicile proiectului:
a) Mărimea proiectului – suprafaţa de teren 3551 mp; suprafaţa construită 1310
mp. Se propune construirea construirea a doua spatii comerciale:
-   primul spatiu comercial va avea suprafata construita de 710 mp al carui
destinatar va fi lantul de magazine Profi- spatiu destinat esxclusiv desfacerii
produselor alimentare si nealimentare-;
- al doilea spatiu comercial va avea suprafata construita de 600 mp care va fi
compartimentat in spatii comerciale tip „ boutique”.
     Regimul de inaltime al celor doua cladiri: parter. Se va amenaja o parcare
pe o suprafata de 475 mp avand un numar de 38 locuri. Parcarea va fi prevazuta
cu un separator de hidrocarburi avand urmatoarele dimensiuni: h =1670 mm si
d=2000mm.
b) Cumularea cu alte proiecte – in zona amplasamentului nu se mai deruleaza
alte proiecte;
c) Utilizarea resurselor naturale - realizarea proiectului de investitie nu implica
utilizarea resurselor naturale;
d) Producţia de deşeuri:
     - deşeurile rezultate în urma executiei lucrarilor/ functionarii obiectivului
se vor depozita selectiv pe categorie de deseu in containere speciale si vor fi
predate la societati autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
     - deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi se vor preda
operatorului de salubritate autorizat din zonă;
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
        Protectia atmosferei:
     Emisii de poluanti specifici provenite din sursele stationare:
        - surse stationare dirijate: arderea gazelor naturale in centrala
     termica propusa a se realiza pe amplasament;
        - surse stationare nedirijate ( emisii fugitive): nu este cazul
     Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea
gazelor de esapament provenite de la mijloace de transport pe perioada de
realizare si functionare a proiectului.
        Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
     Nivelul de zgomot care se va înregistra la limita incintei obiectivului va
respecta limitele maxime admise de standardele şi normativele în vigoare;
        Protectia calitatii solului si subsolului:
     În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul
de investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în măsuri
structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
f) Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de
tehnologiile utilizate:
    - riscul de accident, pe perioada executiei lucrarilor este redus;
    - pentru stingerea incendiilor in zona exista hidranti exteriori stradali; de
asemenea se va dota obiectivul cu stingatoare de incendiu conform materialelor
gestionate pe amplasament;
2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existenta a terenului
    – terenul aferent realizarii proiectului de investitie are folosinta:curti –
constructii, spatiile comerciale vor fi amplasate pe terenul fostului SC PANGRAM
SA
    - in zona amplasamentului nu exista resurse naturale, zone protejate prin
legislatia in vigoare;
2.2. relativa abundenta a resurselor naturale in zona, calitatea si capacitatea
regenerativa a acestora – nu este cazul
2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:
    a) zonele umede – nu este cazul
    b) zonele costiere – nu este cazul;
    c) zonele montane si cele impadurite – nu este cazul
    d) parcurile si rezervatiile naturale- nu este cazul
    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:
zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole
amenajate – nu este cazul
    f)zone de protectie speciale – nu este cazul
    g)ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatia in
vigoare au fost deja depasite – nu este cazul
    h) ariile dens populate – nu este cazul;
    k)peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este
cazul.
3.Caracteristicile impactului potential
a) extinderea impactului: local, numai in zona de lucru, pe perioada executiei si
functionarii obiectivului;
 b) natura transfrontiera a impactului: lucrarile propuse nu au efecte transfrintiera;
 c) marimea si complexitatea impactului: impact redus, pe perioada executiei
proiectului si functionarii obiectivului;
 d) probabilitatea impactului:redusa, numai pe perioada functionarii proiectului;
 e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

B). Condiţiile de realizare a proiectului
1)Caracteristicile investiţiei:
Se propune realizarea a doua spatii comerciale, astfel:
  - Suprafata totala teren: 3551 mp; suprafata construita 1310 mp din care:
        - spatiu comercial ( suprafata construita 710 mp ), al carui
  destinatar va fi lantul de magazine Profi, spatiu destinat exclusiv desfacerii
  produselor alimentare si nealimentare;
       - spatiu comercial ( suprafata construite 600 mp ), care va fi
  compartimentat in spatii comerciale tip „boutique”
 Regimul de inaltime al celor doua cladiri : parter. Suprafata ocupata la sol de
anexe 50 mp ( magazie destinata depozitarii ambalajelor ), nr. locuri parcare:38 (
suprafata: 475 mp ), cai de acces betonate: 1208 mp, trotuare:218 mp; spatii
verzi: 290 mp.
 - Zona este echpata edilitar; parcarea va fi prevazuta cu un separator de
hidrocarburi.
 2)Modul de asigurare a utilităţilor
a) Alimentarea cu apă potabila pentru consum menajer si igienico-sanitar, se
asigura prin bransament de la conducta de alimentare SC APAVITAL SA, retea
existenta in zona.
 b) Evacuarea apelor uzate igienico –sanitare (Quzimax = 3,46 mc/zi ), se
realizeaza in reteaua de canalizare a orasului Hirlau administrarea SC
APAVITAL SA;
 c) Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă
pe amplasament in administrarea SC E ON MOLDOVA SA.
d) Alimentare cu gaze naturale
- se va realiza prin extinderea retelei, existenta in zona amplasamentului.
e) Asigurarea cu energie termică
- agentul termic pentru incalzirea spatiilor si apa calda menajera va fi furnizat de
catre o cantrala termica pe gaz metan amplasata in spatiu special amenajat.
3)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
- suprafetelor ocupate de imprejmuiri si de constructiile provizorii prevazute;
- dotării cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de
zgomot admis de normativele în vigoare;
- asigurării colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe
amplasament.
4)Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie
vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,
aprobată şi modificată cu Legea 265/2006, modificată şi completată de OG
nr. 164/2008, referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la
protecţia aşezărilor umane.
    Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta
standardele si normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind
calitatea constructiilor pe toata durata de existenta a acestora.
    Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de
instituţiile avizatoare;
    Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate
incidentele care se produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului,
precum si masurile intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii
activitatii in conditii de siguranta.
    Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de
realizarea proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de
mediu ( apa, aer, sol), gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului
declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei
şi mediului inconjurator, după cum urmează:
a) Protecţia calităţii apelor
In perioada de constructie:
  - organizarea de santier va fi dotata cu sisteme de canalizare si evacuare a
     apelor meteorice care spala platforma organizarii de santier;
  - nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafata sau subterane, nu se
     vor manipula sau depozita deseuri, reziduuri sau substante chimice, fara
     asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a apelor de
     suprafata sau subterane;
In perioada de functionare:
  -   indicatorii de calitate a apelor uzate menajere preepurate evacuate in
reteaua de canalizare municipala se vor incadra in limitele prevazute de HG
352/2005 – NTPA 002
b) Protecţia calitatii aerului
In perioada de constructie:
     - se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului
pentru vehiculele care transporta materiale de consttructie ce pot elibera in
atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule
acoperite cu prelate si pe drumuri care vor fi umezite;
     - transportul materialelor de constructie si a desurilor rezultate se va face
pe cat posibil pe trasee stabilite in afara zonelor locuite;
In perioada de functionare:
     - conscentratiile maxim admise la gazele arse evacuate de la centrala
termica se vor incadra in limitele stabilite prin Ordinul 462/1993;
c) Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor
- In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca
nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in
vigoare;
- Nnivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor4 specifice in cadrul
organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
Ordinului MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 Db(a) la limita
incintei si 50 Db ( A) la limita receptorilor protejati.
d) Protecţia solului
In perioada de constructie:
- depozitarea materialelor de constructie si a solului excavat se va face in zone
special emenajate pe amplasament, fara a se afecta circulatia in zona
obiectivului;
-   platforme betonate pentru depozitarea materialelor de constructie si pentru
depozitarea temporara a deseurilor generate;
- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statii de
distributie carburanti autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai
cu respectarea tuturor normelor de protectie a mediului;
- se interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiilor de
stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si
a mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzatoare a cestora;
-   se va sigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor,
depozitarea si eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face prin firme
specializate, conform prevedrilor in vigoare;
- vor fi evitate lucrarile care pot duce la degradari ale retelelor supraterane sau
subterane existente in zona;
- parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar inincinta proprie.
In perioada de functionare:
- parcare betonata pentru mijloacele de transport din dotare;
- platforma betonata pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea
deseurilor menajere;
     e)Modul de gospodărire a deşeurilor
In perioada de constructie
- deseurile reciclabile rezultate in urma lucrarilor de constructie se vor colecta
selectiv si vor fi predate la firme specializtae in valorificarea lor; deseurile inerte
vor fi transportate in locurile stabilite de Primaria Hirlau
- solul excavat va fi utilizatca material de umplutura pentru realizarea fundatiilor
constructiilor propuse iar surplusul se va transporta in locul indicat de Primaria
Hirlau
In perioada de functionare
- uleiul rezultat de la separatorul de hidrocarburi – va fi colectat si predat la
societati autorizate in colectarea/valorificarea acestora;
- deseurile menajere se vor colecta in europubele amplasate pe platforme
betonate si vor fi transportate prin intermediul serviciului de salubritate la o
rampa de deseuri autorizata;
- conform HG 856/2002 societatea va avea obligatia sa tina evidenta stricta a
cantitatilor si tipurilor de deseuri produse, valorificatesau comercializate si
circuitul acestora;
     f) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
- proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei ;
- realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
perimetrale ale obietivului.
     g)Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact
     asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator:
     Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite,
respectindu-se in acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.
     In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat
cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior inceperii
executiei, titularul proiectului de investitie are bligatia prezentarii la APM
Iasi a unei notificari care va cuprinde informatiile aferente noii solutii.
   Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte
etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului şi evaluarea adecvată.
    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G.
nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
    DIRECTOR EXECUTIV,            ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
                         CONTROLUL CONFORMĂRII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU             Ing. Maria IACOB                                 INTOCMIT,

                               Ing. Veronica Violeta
BUTNARU              Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi în data de 16.09.2010


    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
PRIMĂRIA MOGOŞEŞTI cu sediul în sat Mogoşeşti, com. Mogoşeşti, jud. Iaşi,
înregistrată la APM IAŞI cu nr. 8848 din 03.09.2010, în baza Hotărârii Guvernului
nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare,
    APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei
CAT din data de 14.09.2010 că proiectul “Modernizare Pod Stavnic”propus
a fi amplasat în extravilan sat Hadîmbu, com. Mogoşeşti, jud. Iaşi nu se
supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.10,
lit. e) „constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor
de pescuit, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1”
b) Caracteristicile proiectului:
- Mărimea proiectului – Lungime pod=21,80 m, Lăţime pod =7,50 m (carosabil =
6,35 m + două acostamente de 1,15 m) cu două deschideri din “Structură
metalică din tablă de oţel ondulată” ce poate suporta sarcină: T150RA/20;
b=4,35m, h=2,83 m. Lungime superioară 7,49 m; Lungime inferioară 7,49 m,
tăiată vertical cu timpane amonte şi aval din beton, acoperirea calculată1,2 m,
pinten amonte şi aval 1,00x0,5x2,00, cu pereu din piatră brută la taluz 1:1,5;
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate,
iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi
autorizate;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
Protecţia atmosferei:
   Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse staţionare
dirijate-nu este cazul;Surse staţionare nedirijate( emisii fugitive)-nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din arderea
gazelor de eşapament provenite din operaţiile de manevră ale autovehiculelor
folosite.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va înregistra la limita incintei obiectivului va respecta
limitele maxime admise de standardele şi normativele în vigoare;


Protectia calitatii solului si subsolului
În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de
investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în măsuri
structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;

Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile
utilizate:
-    Nu este cazul;

c) Localizarea proiectului
    Terenul aferent realizarii proiectului de investitie este amplasat în extravilanul
satului Hadâmbu, comuna Mogoşeşti, jud. Iaşi. Nu se schimbă destinaţia terenului;
In zona de amplasament nu exista resurse naturale, zone protejate prin legislatia in
vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial
- impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei
proiectului şi a funcţionării obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;
II. Condiţiile de realizare a proiectului

a)Caracteristicile investiţiei:
Se propune construirea unui pod peste pârâul Stavnic cu lungimea =21,80 m,
lăţime=7,50 m(carosabil = 6,35 m + două acostamente de 1,15 m) cu două
deschideri (impuse de lăţimea albiei) din “Structură metalică din tablă de oţel
ondulată” ce poate suporta sarcină: T150RA/20; b=4,35m, h=2,83 m. Lungime
superioară 7,49 m; Lungime inferioară 7,49 m, tăiată vertical cu timpane amonte
şi aval din beton, acoperirea calculată1,2 m, pinten amonte şi aval
1,00x0,5x2,00, cu pereu din piatră brută la taluz 1:1,5.Nivelul maxim al apei cu
asigurarea de 5% este de 174,40 pentru un debit de Q5%90 mc/s la care se
prevede o gardă de 0,75 m, capacitatea de transport a podului fiind de 67,81
mc/sx2=135,60 mc/s.

b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-   dotării cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului
de zgomot admis de normativele în vigoare;
-   asigurării colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora
de pe amplasament;

c)Modul de asigurare a utilităţilor
   Nu este cazul.


d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi
modificată cu Legea 265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008,
referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor
umane. Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de
instituţiile avizatoare;Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi
toate incidentele care se produc in timpul executiei si care au impact asupra
mediului, precum si masurile intreprinse in vederea refacerii mediului si a
desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.
Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea
proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apa, aer,
sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau
avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum
urmează:
Protecţia calităţii apelor
In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si
de evitare a poluarii a apelor
Protecţia aerului
În perioada de executie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din
punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale
de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor
materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi
umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va
face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea
asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de
constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi
respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea
acestora;
Protectia impotriva zgomotului
În fazele de executie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru
atenuarea zgomotelor şi vibratiilor produse de utilajele în lucru, urmarindu-se ca
nivelul de zgomot atins să se incadreze în limitele prevăzute de normativele în
vigoare.
Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, în
conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord.
MS n. 536/1997, nu va depăşi valoarea maximă de 65dB(A) la limita incintei şi 50
dB(A) la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de executie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de
construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe
amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;se interzice poluarea
solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare,
aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
Modul de gospodărire a deşeurilor
-Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie şi
transportul în vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.
-Deşeurile provenite din excavaţii ( pamânt excavat ) se vor transporta în
perimetre special amenajate aprobate de Primăria Comunei Mogoşeşti.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei ;


Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator:
Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de
execuţie se vor respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere
prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite,
respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.


e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele
care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei,
titularul proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei
notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.

    DIRECTOR EXECUTIV,               ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
                            CONTROLUL CONFORMĂRII,
    Ing. Dănuţ PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                                       INTOCMIT,

                                      Ing. Cristina Dascălu              Decizia etapei de încadrare
              Nr. .............din.........................
               Proiect postat astazi 06.09.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
PROD COM GORBAN SRL cu sediul in Sat Podu Hagiului, com. Gorban, judeţul Iasi ,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 7954/09.08.2010 si a completarilor inregistrate cu
nr.8849/03.09.2010,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia
Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de
Analiza Tehnica din data de 17.08.2010 că proiectul “INFIINTARE FERMA
PENTRU CRESTEREA SI DEZVOLTAREA SUINELOR pe amplasamentul
fermei zootehnice din satul Podu Hagiului , com. Gorban, jud. Iasi ” propus a fi
amplasat în satul Podu Hagiului , com. Gorban , nu se supune evaluării impactului
asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 1.e)
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului – amenajarea se va face pe o suprafata totala de 28648mp.
Ferma va fi constituita din :
        -amenajarea a 4 grajduri după cum urmează :
        Grajdul C6 –Maternitate, însămânţare şi gestaţie cu Sc=1262mp, şi
    H=2,5m, este o incintă betonată ce urmează a fi compartimentată astfel :
        -camera de recoltare cu S=24mp
        -laboratorul cu S=17,1mp
        -zona de cazare vieri cu S=32mp,
        -2 boxe de însămânţare în care sunt aduse scrofiţele, cu o capacitate de 28
    locuri/boxe, cu o suprafaţă totala de 99,5mp
        -7 boxe de gestaţie, prevăzută cu 160 locuri de cazare, în care scrofiţele
    însămânţate trăiesc în boxe individuale şi stabulaţie liberă cu o suprafata totala de
    352,2mp
        -culoar de trecere cu S=104mp
        -maternitatea ce va fi prevăzută cu 3 compartimente cu câte 22 boxe
    /compartiment, dimensiunile unei boxe fiind de 2,4x1,55m, cazarea fiind
    individuală în fiecare boxă, cu suprafata totala de 319,2mp
        -compartiment de rezerva cu S=110,2mp, pentru maternitate.
        In cele 4 compartimente din care 3 compartimente sunt folosite permanent
    si unul de rezerva poate fi cazat un efectiv de 66 scroafe.
        Grajdul C5 cu functional cresa, Sc=816mp, va fi compartimentat pe
    lungime în 6 compartimente, a cate 8boxe/ compartiment, si 1 compartiment pe
    extremitatea estica cu 4 boxe pentru separarea purceilor bolnavi, dimensiunile
    unei boxe fiind de 2,4x5,0m / boxă, cu un culoar cu lăţimea de 2,85m pe mijlocul
    grajdului.
        Capacitatea de cazare a unei boxe este de 30purcei, rezultând un efectiv
    maxim de cazare de 1440capete.
        In acest grajd purceii sunt ţinuţi până ating greutatea de 30kg.
        Grajdul C4 cu functional de ingrasare purcei de la 30kg la 105kg, are
    Sc=865mp, fiind constituit din 2 compartimente a cate 16 boxe si 1 compartiment
    cu 20 boxe, cu dimensiunile de 2,45x5,0m cu o capacitate de cazare 780 purcei,
    prevazut cu un culoar de trecere cu latimea de 3,75m.
        Grajdul C8 cu functional de ingrasare purcei, are Sc=843mp, fiind
    constituit din 2 compartimente a cate 16 boxe si 1 compartiment cu 20 boxe, cu
    dimensiunile de 2,45x5,0m, cu o capacitate de cazare 780 purcei.
        Ambele hale prin dotarile cu care vor fi prevazute pot prelua un efectiv
    total de cca 1560 capete. Fiecare hală va fi dotata cu sistem de hranire, adapare,
    microclimat.
 - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie rezulta deşeuri(deseuri
  din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie rezulta dejectii si
  deseuri menajere. Deseurile menajere se vor colecta selectiv si se vor preda la
  operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii; Dejectiile se vor colecta/stoca
  intr-un bazin vidanjabil cu V=2500mc, de tip circular acoperit cu prelata
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
  Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: metan si amoniac din adaposturile de animale;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: noxe specifice rezultate din arderea carburantilor
  (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul prevede lucrari de constructii
si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase(carburanti
pentru utilajele de constructii).
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – curti/constructii
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
    accidentale de carburanti de la utilaje
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este
    redes(conform studiului de impact asupra sanatitii nr.7/2010, pe baza caruia a fost
    emis avizul DSP Iasi nr.8589/01.09.2010).
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada
    realizarii/funcţionării obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
    efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada
    realizarii/functionarii proiectului
   - Probabilitatea impactului negativ-redusă,     pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Proiectul prevede realizarea urmatoarelor constructii si instalatii/utilaje:
         -amenajarea a 4 grajduri după cum urmează :
        Grajdul C6 –Maternitate, însămânţare şi gestaţie cu Sc=1262mp, şi
    H=2,5m, este o incintă betonată ce urmează a fi compartimentată astfel :
        -camera de recoltare cu S=24mp
        -laboratorul cu S=17,1mp
        -zona de cazare vieri cu S=32mp,
        -2 boxe de însămânţare în care sunt aduse scrofiţele, cu o capacitate de 28
    locuri/boxe, cu o suprafaţă totala de 99,5mp
        -7 boxe de gestaţie, prevăzută cu 160 locuri de cazare, în care scrofiţele
    însămânţate trăiesc în boxe individuale şi stabulaţie liberă cu o suprafata totala de
    352,2mp
        -culoar de trecere cu S=104mp
        -maternitatea ce va fi prevăzută cu 3 compartimente cu câte 22 boxe
    /compartiment, dimensiunile unei boxe fiind de 2,4x1,55m, cazarea fiind
    individuală în fiecare boxă, cu suprafata totala de 319,2mp
        -compartiment de rezerva cu S=110,2mp, pentru maternitate.
        In cele 4 compartimente din care 3 compartimente sunt folosite permanent
    si unul de rezerva poate fi cazat un efectiv de 66 scroafe.
        Grajdul C5 cu functional cresa, Sc=816mp, va fi compartimentat pe
    lungime în 6 compartimente, a cate 8boxe/ compartiment, si 1 compartiment pe
    extremitatea estica cu 4 boxe pentru separarea purceilor bolnavi, dimensiunile
    unei boxe fiind de 2,4x5,0m / boxă, cu un culoar cu lăţimea de 2,85m pe mijlocul
    grajdului.
        Capacitatea de cazare a unei boxe este de 30purcei, rezultând un efectiv
    maxim de cazare de 1440capete.
        In acest grajd purceii sunt ţinuţi până ating greutatea de 30kg.
        Grajdul C4 cu functional de ingrasare purcei de la 30kg la 105kg, are
    Sc=865mp, fiind constituit din 2 compartimente a cate 16 boxe si 1 compartiment
    cu 20 boxe, cu dimensiunile de 2,45x5,0m cu o capacitate de cazare 780 purcei,
    prevazut cu un culoar de trecere cu latimea de 3,75m.
        Grajdul C8 cu functional de ingrasare purcei, are Sc=843mp, fiind
    constituit din 2 compartimente a cate 16 boxe si 1 compartiment cu 20 boxe, cu
    dimensiunile de 2,45x5,0m, cu o capacitate de cazare 780 purcei.
        Ambele hale prin dotarile cu care vor fi prevazute pot prelua un efectiv
    total de cca 1560 capete. Fiecare hală va fi dotata cu sistem de hranire, adapare,
    microclimat.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa ;din sursa proprie;
2.2. Evacuarea apelor uzate menaje se vor colecta intr-un bazin vidanjabil etans cu
V=15mc iar cele tehnologice(dejectiile) vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil cu
V=2500mc
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona
2.5. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: cu echipamente electrice
2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule se realizeaza prin alimentare de la
statiile de distributie din zona
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul
4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului: NU este
cazul
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de inceperea activitatii,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

   DIRECTOR EXECUTIV,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                          CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU              Ing. Maria IACOB

                 INTOCMIT,
               Ing Vasile COSESCU              Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat site APM Iasi în data de 31.08.2010

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SORANA SRL
cu sediul în str. N. Iorga nr. 40, mun. Iasi, jud. Iasi, înregistrată la APM Iasi, cu nr.
7260/16.07.2010 si 8385/18.08.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.08.2010 că proiectul
„Construire centru de afaceri pe teren proprietate” propus a fi amplasat în mun.
Iasi,sos. Pacurari nr. 127, judeţul Iasi:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.a)
(proiecte de dezvoltare a unitatilor industriale).


2. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului – amplasamentul propus pentru realizarea investiţiei are o
suprafaţă de 1530 mp, invecinindu-se la Est si Vest cu proprietati particulare la Nord cu
DN 28 si Sud cu linia CF ;
Se propune:
- ridicarea terenului la cota drumului national DN 28 pentru a asigura intrarea pe terenul
proprietate
- Construirea unei cladiri in suprafata de 627,95 mp cu regim de inaltime D+P+2E cu
functiunea de Centru de afaceri. Accesul se va realiza prin partea de nord printr-un
racord la DN 28 si prin partea de Sud (zona CFR) pe un drum amenajat in vecinatatea
pasajului ERA, fara a afecta vecinatatile proprietati perticulare. Cladirea este prevazuta
cu 25 locuri de parcare din care 10 vor fi amenajate la demisolul cladirii si 15 in curtea
betonata. Cladirea va avea doar functiunea de birouri
- Utilitatile vor fi asigurate astfel: alimentarea cu apa din sistemul centralizat al
municipiului Iasi; canalizarea apelor uzate menajere la bazin betonat vidanjabil; apele
pluviale vor fi colectate de pe platforma in rigole realizate astfel incit sa nu fie afectate
proprietatile particulare din zona limitrofa; alimentarea cu energie electrica si gaz metan
prin racord la retelele existente in zona.
b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – conform destinaţiei stabilită prin PUZ ul aprobat de
APM Iasi cu nr. 3845/2008 terenul este destinat centrului de afaceri cu POT max 50%
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării
proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie ;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;


Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentare cu apă în scop igenico-sanitar şi tehnologic
- se va realiza din reţelaua de alimentare cu apă existentă pe amplasament;
2. Evacuarea apelor uzate
- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la bazinul betonat vidanjabil ce va
 avea dimensiunile 790x510x345 cm;
3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe
amplasament;
4. Alimentare cu gaze naturale
- se va realiza prin extinderea reţelei de joasă presiune din zona amplasamentului;
Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în canalul aflat in partea de nord a amplasamentului, nu
  se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără
  asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă
  sau subterane;
-  Se va avea in vedere protectia conductelor de alimentare cu apa Timisesti astfel incit
  sa nu fie degradate pe perioada constructiei si functionarii obiectivului
-  Realizarea investitiei astfel incit sa nu fie afectata functiunea canalului aflat in partea
  de sud a terenului proprietate.
b) În perioada de funcţionare
- verificarea periodica a bazinului betonat vidanjabil astfel incit sa se realizeze vidanjarea
acestuia la o capacitate de umplere de 2/3 din acesta
- IN MOMENTUL REALIZARII IN ZONA A CANALIZARII CENTRALIZATE,
OBIECTIVUL SE VA RACORDA ATIT CU RETELELE DE CANALIZARE APE UZATE
MENAJERE CIT SICU RETELELE DE CANALIZARE APE PLUVIALE
- realizarea pantei platformei incintei astfel incit colectarea apelor pluviale sa se
realizeze fara a afecta proprietatile vecine
  h) În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;
b) În perioada de funcţionare
- concentratiile maxim admise la gazele arse evacuate de la centrala termică se vor
 încadra în limitele stabilite prin Ordinul 462/1993;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau
  subterane existente in zonă;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
b) În perioada de funcţionare
-  parcare betonată pentru mijloacele de transport din dotare;
-  platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor
  menajere;
-  spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor generate din
  activitate;


Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
b) În perioada de funcţionare
-  deşeurile menajere cit si cele rezultate din activitatea desfasurata se vor colecta în
  europubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi transportate prin intermediul
  serviciului de salubritate la rampa de deşeuri autorizată;
-  conform HG 856/2002 societatea va avea obligaţia să ţină evidenţa strictă a
  cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul
  acestora;
-  este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe
  durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte
  deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie,
  cantitatea;
Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

       DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU AUTORIZARI SI
                              CONTROLUL CONFORMARII,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU
               Decizia etapei de încadrare
           Proiect afisat site APM Iasi în data de 31.08.2010

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de II BIRLIBA
ANDREEA cu sediul în str. N. Iorga nr. 23, Pascani jud. Iasi, înregistrată la APM Iasi, cu
nr. 8595/25.08.2010 si 8642/26.08.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.08.2010 că proiectul
„Infiintare ferma horticola” propus a fi amplasat în sat Harmanestii Noi, com.
Harmanesti, judeţul Iasi:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:


I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.1, lit.c) (proiecte
de gospodarire a apelor pentru agricultura, inclusiv proiecte de irigatii si desecari).


2. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului – amplasamentul propus pentru realizarea investiţiei are o
suprafaţă de 20900 mp, teren agricol pe care se va realiza cultivarea capsunilor
Proiectul prevede cultivarea capsunilor cu realizarea unei      irigatiei prin picurare.
Alimentarea cu apa pentru sistemul de irigare va fi asigurat     din 3 puturi aflete pe
amplasament. Se va realiza o platforma betonata pe care se      vor amplasa 2 grupuri
sanitare ecologice, container de gunoi in suprafata de 84,85     mp Se va amenaja o
platforma de 852 mp destinata parcarii masinilor de transport    capsuni si depozitarea
temporara a ambalajelor.
b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – teren agricol, terenul este in extravilanul satului
Harmanestii Noi, com. Harmanesti
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării
proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;
Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

Protecţia aerului
  i)  În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau
  subterane existente in zonă;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.


Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
-  solul excavat va fi transportat în locul indicat de primăria comunelor Siretel si
  Vinatori;

Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
-  la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va
  readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

       DIRECTOR EXECUTIV ,              SEF SERVICIU AUTORIZARI SI
                              CONTROLUL CONFORMARII,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU               Decizia etapei de încadrare
        Proiect afisat Site APM Iasi in data de 18 .08.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHEIA cu sediul în Sat Scheia, Comuna Scheia
, judeţul Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 799309.08.2010 ,în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
17.08.2010 că proiectul “Constructie baza sportiva in comuna Scheia, Jud. Iasi“
propus a fi amplasat în Sat Scheia, Comuna Scheia, Jud. Iasi, nu se supune evaluării
impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b (
proiecte de dezvoltare urbana);
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: construire baza sportiva constind in: teren de
  fotbal, pista de atletism, pista de saritura in lungime, vestiare, tribuna si imprejmuire.
  Suprafata totala de teren S = 12350mp, suprafata construita S = 221,87mp din care
  suprafata de 181,87mp vestiare si suprafata de 40mp tribuna.
  Dimensiunile terenului de fotbal 105 x 68m, suprafata de joc din gazon natural compus din :
  strat vegetal cu gazon insamintat/brazde, strat drenat din pietris sau balast, pamint compact;
  panta de drenare va fi de 1%; protectia suprafetei de joc se va face la 2.50m perimetral si
  6.0m in spatele portii cu inaltime de 2.0m; bancile de tusa vor fi amplasate simetric fata de
  prelungirea liniei de mijloc a terenului, fiecare banca cu 10 locuri si amplasate la o distanta de
  2.5m – 3.5m fata de linia de tusa a terenului.
  Pista de atletism prevazuta cu doua culoare de alergare cu dimensiunile 100 x
  2.44m,realizate din imbracaminte sintetica, pat de beton slab armat, nisip, pamint compact.
  Pista saritura in lungime cu dimensiuni Lxl = 35mx1.22m, suprafata de alergare la pista va fi
  artificiala si compusa din imbracaminte sintetica , pat de beton slab armat, nisip, pamint
  compact; groapa cu nisip cu dimensiuni 2.75x9.0m, marginita de borduri prefabricate din
  beton cu extremitate superioara din cauciuc.
  Imprejmuirea terenului compusa din fundatii izolate cu dimensiunile 40x40x60cm din beton
  simplu, stilpi metalici 5x5x25cm inglobati 50cm in fundatie, panouri din sirma galvanizata (
  dim. 250x200cm fixate prin sudura de stilpi.
  - Proiectul de investitie “ Constructie baza sportiva in comuna Scheia, Jud. Iasi“
  propus a fi amplasat în Sat Scheia, Comuna Scheia, Jud. Iasi nu se cumuleaza cu alte
  proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  execuţiei lucrărilor de constructie, respectiv a funcţionării activitatii recreative - sportive, se
  vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime
admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie prevede
luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri de buna
gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: Nu este
cazul
c) Localizarea proiectului
  -  Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie corespunde
    categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin documentatiile de
    urbanism fiind : curti constructii;
  -  In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau zone
    protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: depozitarea
    materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede aplicarea de catre
    constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor masuri tehnice pentru
    protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul
    realizarii lucrarilor de constructie .
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si functionarea
    obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei proiectului şi a
    funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
  -  Constructa propusa (Sc=221,87mp)- prevede functiunea de vestiare cu tribuna spectatori
    pentru baza sportiva – pista de atletisn, teren de fotbal si pista de sarituri in lungime.
2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum igienico – sanitar, se asigura prin put forat
cu hidrofor.
2.1. Evacuarea apelor uzate igienico - sanitare, se realizeaza in bazin betonat vidanjabil.
2.2. Evacuarea apelor pluviale de pe platforma betonata şi aleile din incintă se va realiza
prin intermediul unor guri de scurgere in rigole stradale;
2.3. Alimentare cu energie electrică: se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu
energie electrică existentă pe amplasament in administrarea SC E ON MOLDOVA Sucursala Iasi.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    -   suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    -   dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de zgomot
        admis de normativele in vigoare;
    -   asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
        amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de
       evitare a poluarii a apelor prin asigurarea functionarii la capacitatea proiectata a
       instalatiilor existente de canalizare a apelor uzate ;
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la utilajele de
       constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cit si respectarea
       unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea acestora;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse petroliere
       in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea utilajelor de
       constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :

    -  In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru atenuarea
      zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul de
      zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii
      de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in conformitate cu
      prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 536/1997,
      nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita
      receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si transportul
      in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
    sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997
    pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
    populatiei ;
  - Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
    perimetrale ale obiectivului.
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii populatiei si
mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de executie se
      vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in
      normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite, respectindu-se in
      acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la baza
emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de investitie are obligatia
prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarearealizarii proiectului de      investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.


Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    DIRECTOR EXECUTIV,                  SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                               CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU                  Ing. Maria IACOB
                    INTOCMIT,
                   Ing Dana PSAIT                 Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat Site APM Iasi in data de 18 .08.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
CONSILIUL LOCAL TIGANASII cu sediul în Sat Cirniceni, Comuna Tiganasi , judeţul
Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 7592/05.08.2010 ,în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.08.2010 că proiectul
“Extindere retea de canalizare in localitatea Cirniceni, comuna Tiganasi, Jud. Iasi“
propus a fi amplasat în Sat Cirniceni, Comuna tiganasi, Jud. Iasi, nu se supune evaluării
impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 11.c ;
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – Suprafata construita la sol – retea de canalizare 70,96mp; camine
  de vizitare 42 x 1,15 = 48,30mp, statii de pompare 2 x 11,33 = 22,66mp, Volumul
  constructiilor statii pompare, camine de vizitare 156,0mc; Suprafata totala pe care urmeaza
  sa se realizeze investitia S = 2260mp.
  Lucrari ce se vor executa:
  Investitia cuprinde retea subterana de colectare a apelor uzate menajere de pe suprafata
  localitatii Cirniceni, de unde debitele preluate urmeaza a fi trimise in statia de epurare a
  comuneiTiganasi. Investitia va cuprinde: colectoare de ape uzate – 7buc in lungime totala
  de 2300m si vor fi realizate din conducte de PVC cu diametrul Dn 250x7,7m si prevazute cu
  42 de camine de vizitare cu rama si capac carosabil , scara de acces pentru exploatare;
  statii de pompare ape uzate – 2buc SPAU2 si SPAU3, constructii realizate din beton armat
  cu dimensiunile in plan 2,60x2,60x4,0m pentru fiecare, agregate de pompare compuse din
  electropompe submersibile cu rotor tocator Qp = 5,59l/s si Hp = 9m (SPAU2) si Qp=2,76l/s,
  Hp=12 (SPAU3). Electropompele alimentate cu energie 380v si 50Hz cu functionare
  automatizata. Instalatii hidraulice SPAU 2 si SPAU 3 constau din refulari ale pompei in
  conducta de refulare realizata din teava de otel si PH-DE PE100 SDr17 Pn10 avind
  Dn=90mm, coturi, teuri reductii si piese de trecere OL – PH-PD.
  Localitatea Cirniceni DEBITE CANALIZARE – Quz zi max = 395,97mc/zi – 16,50mc/h si
  4,58l/s.
  - Proiectul de investitie “ Extindere retea de canalizare in localitatea Cirniceni,
  comuna Tiganasi, Jud. Iasi“ propus a fi amplasat în Sat Cirniceni, Comuna tiganasi,
  Jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  execuţiei lucrărilor de constructie, respectiv a funcţionării activitatii de prestari
  servicii, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
  valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri
de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
   corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
   documentatiile de urbanism fiind : zona protectie drum, folosinta propusa nu se
   schimba;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
    aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor
    masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari
    accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de constructie .
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
  Lucrari ce se vor executa:
  Lucrari retea subterana de colectare a apelor uzate menajere de pe suprafata localitatii
  Cirniceni, de unde debitele preluate urmeaza a fi trimise in statia de epurare a
  comuneiTiganasi. Investitia va cuprinde: colectoare de ape uzate – 7buc in lungime totala
  de 2300m si vor fi realizate din conducte de PVC cu diametrul Dn 250x7,7m si prevazute cu
  42 de camine de vizitare cu rama si capac carosabil , scara de acces pentru exploatare;
  statii de pompare ape uzate – 2buc SPAU2 si SPAU3, constructii realizate din beton armat
  cu dimensiunile in plan 2,60x2,60x4,0m pentru fiecare, agregate de pompare compuse din
  electropompe submersibile cu rotor tocator Qp = 5,59l/s si Hp = 9m (SPAU2) si Qp=2,76l/s,
  Hp=12 (SPAU3). Electropompele alimentate cu energie 380v si 50Hz cu functionare
  automatizata. Instalatii hidraulice SPAU 2 si SPAU 3 constau din refulari ale pompei in
  conducta de refulare realizata din teava de otel si PH-DE PE100 SDr17 Pn10 avind
  Dn=90mm, coturi, teuri reductii si piese de trecere OL – PH-PD.
  Localitatea Cirniceni DEBITE CANALIZARE – Quz zi max = 395,97mc/zi – 16,50mc/h si
  4,58l/s.
2. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    -  suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    -  dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de zgomot
      admis de normativele in vigoare;
    -  asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
      amplasament;
3. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apelor:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
      si de evitare a poluarii a apelor prin asigurarea functionarii la capacitatea
      proiectata a instalatiilor existente;
 Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
 Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :

    -  In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele
      in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
    sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr.
    536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
    de viata al populatiei ;
  - Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
    perimetrale ale obiectivului.
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
      prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor
      folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii
      pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarearealizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.    DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB
                  INTOCMIT,
                   Ing Dana PSAIT

               Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat pe site APM IASI în data de 18.08.2010

    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
FORMAGIU VASILE, cu domiciliul în sat Sticlăria, com. Scobinţi, judeţul Iasi,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 5897/11.06.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate
în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.08.2010 că proiectul:
“Demolare şi construire restaurant, racord electric, racordare apă potabilă
montare firmă şi construire parcare, fosă vidanjabilă“ propus a fi amplasat în sat
Scobinţi, com. Scobinţi, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b);
b) Caracteristicile proiectului:
Proiectul prevede:
   o Realizarea unei construcţii ce va avea funcţiunea de restaurant cu capacitatea
     de 80 locuri:
       o suprafaţă construită - 259,5 mp;
       o suprafaţă desfăşurată - 545,5 mp;
       o regim de înălţime P+M;
   o montarea separatorului de grăsimi pe traseul reţelei de canalizare;
   o executarea bazinului etanş vidanjabil – V=24,0 mc;
- Proiectul de investitie “Demolare şi construire restaurant, racord electric,
racordare apă potabilă montare firmă şi construire parcare, fosă vidanjabilă“
propus a fi amplasat în sat Scobinţi, com. Scobinţi, jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte
proiecte;
- Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
- Producţia de deşeuri:
   Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de
   constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
   valorificarii/eliminarii;
Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici proveniti din sursele stationare: nu este cazul;
    - surse stationare nedirijate (emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanţi specifici rezultati din arderea gazelor de
   esapament provenite de la utilajele de constructii si mijloacele de transport.
   Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
   Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta
   limitele maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
   Protectia calitatii solului si subsolului
   In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
masuri de buna gospodarire si intretinere.
   Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile
utilizate:
   Nu este cazul.
c) Localizarea proiectului
  -  Folosinta actuala a terenului si cea propusa – arabil, curţi construcţii;
  -  In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.     Proiectul
    prevede aplicarea    de catre constructor a unor proceduri de lucru si
    implementarea unor masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii
    producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor.
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
1. Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
      o Constructia propusă: suprafaţă construită - 259,5 mp; suprafaţă
        desfăşurată - 545,5 mp; regim de înălţime P+M;
         o  se prevede functiunea de restaurant cu capacitatea de 80 locuri;
      o Constructia/amplasarea unui separator de grăsimi şi construirea unui
        bazin etanj vidanjabil, realizat din beton armat cu un volum total de
        stocare de 24 mc;
Dimensionarea tehnolgica a instalatiilor de preepurare s-a realizat astfel incat apele
epurate sa se incadreze calitativ in limitele maxime admise de HG nr.352/2005 privind
modificarea si completarea HG nr. 188/2002 – NTPA 002/2002 - privind condiţiile de
evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de
epurare.

2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum menajer si igienico – sanitar, se asigura
prin bransament la conducta de alimentare publică a SC. APAVITAL. SA Iasi, secţia Tg.
Frumos – sector Hârlău - retea existenta in zona.
 2.1. Evacuarea apelor uzate igienico – sanitare: apele uzate menajere sunt colectate
prin reţeaua de canalizare interna şi dirijate către un separator de grăsimi, de unde sunt
evacuate în bazinul hidroizolat vidanjabil;
2.2. Evacuarea apelor pluviale: apele meteorice căzute pe amplasamentul investiţiei, se
infiltrază pe spaţiile verzi din jurul aplasamentului cu antrenarea acestora datorită pantei
terenului către albia cursului de apă Bahlui;
2.3. Alimentare cu energie electrică: se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare
cu energie electrică existentă pe amplasament in administrarea SC E ON MOLDOVA
SA.
2.5. Asigurarea cu energie termică: agentul termic pentru încălzirea spaţiilor şi apa caldă
menajeră va fi furnizată de către o centrală termică pe combustibil solid, cu un coş de
fum de diametrun 250mm şi înălţimea de 8 m.

3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    -  asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
      pe amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora.
- Respectarea prevederilor cuprinse in NOTIFICAREA pentru începerea execuţiei nr.
4250/30.07.2010 emis de A.N. APELE ROMANE, ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
PRUT BARLAD, SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR IASI;
- Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare
- Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
- Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apei:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
      si de evitare a poluarii a apelor prin asigurarea functionarii la capacitatea
      proiectata a instalatiilor existente de canalizare si epurare a apelor uzate;
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
    - Pentru reducerea poluarii atmosferei cu praf, lucrarile de excavatii si transport
      se vor realiza in perioade fara curenti importanti de aer si prin aplicarea unor
      masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: stropirea cailor rutiere,
      acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport utilizate;
    - Conform prevederilor STAS 12574/1987 nu se admit mirosuri persistente sau
      suparatoare sesizabile olfactiv care sa produca disconfort in zonele locuite;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
    - Asigurarea masurilor necesare in timpul realizarii lucrarilor de executie, asfel
      incit sa nu se produca contaminarea solului si a apelor subterane;
    - Realizarea unei platforme de depozitare a europubelelor pentru colectarea
      selectiva a deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activiatii de
      constructii pe amplasament;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de
      normativele in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii (pamint excavat) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Scobinţi.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
    - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
    protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
    MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
    privind mediul de viata al populatiei;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
  - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
    executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
    prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite,
    respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care
va cuprinde informatiile aferente noii solutii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Controlul conformarii realizarii proiectului de investitie cu prevederile prezentei
decizii se realizeaza de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi in colaborare cu
Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Iasi.

    DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB                  INTOCMIT,
               Ing. Camelia PASCARIU
              Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat site APM Iasi în data de 18.08.2010

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC IULIUS
MANAGEMENT CENTER SRL IASI cu sediul în Iasi, str. Sarariei nr. 6, înregistrată la
APM Iasi, cu nr. 8286/16.08.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.08.2010 că proiectul
„Construire centru rezidential pe teren proprietate” propus a fi amplasat în zona
Bucium, T 167, mun. Iasi:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.b)
(proiecte de dezvoltare urbana).


2. Caracteristicile proiectului:
    a) mărimea proiectului – Terenul proprietate SC IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL are suprafata de 14144,6 mp si este amplasat in intravilanul
municipiului Iasi, conform PUZ aprobat prin HCL 208/15.06.2010.
Bilantul teritorial va cuprinde:
    -  Suprafata construita cladiri - 4292,49 mp
    -  Suprafata construita alei – 3536,15 mp
    -  Suprafata spatii verzi – 6315,96 mp
    Se propun a se executa 4 pavilioane, din care trei cu functiunea de
locuinte pentru angajatii firmei si un pavilion cu rol administrativ cu functiuni de
birouri ale administratiei centrului rezidential, cabinete de consiliere, cantina cu
sala de mese, bucatarie si spatii anexe necesare, infirmerie si centrala termica.
Pavilioanele sunt cu regim de inaltime parter. Pavilioanele cu functiunea de
locuire vor avea 48 de dormitoare cu 24 de grupuri sanitare.
b) cumularea cu alte proiecte – proiectul este intr-o zona cu functiunea de locuinte in
curs de realizare
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – Categoria de folosinta, actuala, a terenului este
teren neconstruit, cu destinatia de zona de locuinte, in conformitate cu P.U.Z.
aprobat prin HCL 208/2010
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de
executare a proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie ;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;
Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentare cu apă în scop igenico-sanitar
- se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Iasi
2. Evacuarea apelor uzate
- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la reteaua de canalizare a municipiului
 Iasi

3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe
amplasament;
4. Alimentare cu gaze naturale
- se va realiza prin extinderea reţelei de joasă presiune din zona amplasamentului;
5. Asigurarea cu energie termică
- agentul termic pentru încălzirea spaţiilor va fi furnizat de către centrala termica pe gaz
metan;
Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
b) În perioada de funcţionare
-  indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate în reţeaua de canalizare a
  municipiului se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA 002;
-  se va verifica periodic etanşietatea şi integritatea reţelelor de captare, aducţiune,
  folosire şi evacuarea apelor uzate în scopul minimizării pierderilor de apa şi se va
  interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecţiuni;

Protecţia aerului
  j)  În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;
b) În perioada de funcţionare
- concentratiile maxim admise la gazele arse evacuate de la centrala termică se vor
 încadra în limitele stabilite prin Ordinul 462/1993;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
b) În perioada de funcţionare
-  realizarea parcarilor necesare fiecarui bloc de locuinte in parte;
-  platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor
  menajere;


Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
- solul excavat va fi transportat în locul indicat de primăria municipiului Iasi;
b) În perioada de funcţionare
- deşeurile menajere cit si cele rezultate din activitatea desfasurata se vor colecta în
  europubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi transportate prin intermediul
  serviciului de salubritate la o rampa de deşeuri autorizată;
Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
-  la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va
  readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

       DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU AUTORIZARI SI
                              CONTROLUL CONFORMARII,
        Ing. Danut PIRCHIU                  Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU


               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi in data de 17.08.2010

      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
DOROHOI GABRIEL cu sediul în Sat Sorogari, Cladire administrativa a bazei
sportive Sorogari, Com. Aroneanu, judeţul Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr.
7583/27.07.2010 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia
Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei
de Analiza Tehnica din data de 17.08.2010 că proiectul “Construire casa de locuit in
regim P+1E (156 mp) “ propus a fi amplasat cadastral în T50, PD 1/15(3122/1/15) si
amenajistic in UP III Ciurea, %u.a 91A, Sat Visan, Com. Bîrnova, jud. Iasi, nu se
supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 1, lit.d (
Impadurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetatie forestiera sau defrisare in
scopul schimbarii destinatiei terenului);
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: cuti-constructii - casa de locuit; suprafata
  totala a terenului aferent proiectului de investitie S= 3122 mp; din care suprafata
  construita S=156 mp. Proiectul consta in construirea unei case de locuit cu regim de
  inaltime demisol+parter+etaj, in vederea scoaterii din fondul forestier a suprafetei de
  156 mp; locuinta a fost amplasata intr-o zona fara vegetatie forestiera si nu se
  impune taierea nici unui arbore.
  - Proiectul de investitie “ Construire casa de locuit in regim P+1E (156 mp)”
  propus a fi amplasat cadastral în T50, PD 1/15(3122/1/15) si amenajistic in UP III
  Ciurea, %u.a 91A, Sat Visan, Com. Bîrnova, jud.Iasi, nu se cumuleaza cu alte
  proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de investitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  lucrarilor de construire, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati
  in vederea valorificarii/ eliminarii.
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea gazelor de
  esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor folosite.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
masuri de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
    corespunde categoriei de folosinta „padure”, destinatia propusa         prin
    documentatiile de urbanism fiind : curti-constructii.
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  - In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.     Proiectul
    prevede lucrari de construire a unei case de locuit, lucrari care nu au impact
    asupra mediului .
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de amenajare si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
  Proiectul consta in construirea unei case de locuit cu regim de inaltime
demisol+parter+etaj, in vederea scoaterii din fondul forestier a suprafetei de 156 mp;
locuinta a fost amplasata intr-o zona fara vegetatie forestiera si nu se impune taierea nici
unui arbore.
 Suprafata necesara pentru realizarea obiectivului este de 130.3 mp, din care constructia
propriu-zisa are o suprafata de 87.3 mp; terasa, aleea pietonala de acces are o
suprafata de 43 mp la care se adauga parcarea si poarta de acces cu o suprafata de
25.7 mp
2. Modul de asigurare a utilităţilor:
Alimentarea cu apa se va face din put forat;
Evacuarea apelor uzate menajere se va face intr-un bazin betonat vidanjabil.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
       zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
       pe amplasament;
 4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor umane.

-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apelor: Apele uzate menajere vor fi colectate intr-un bazin betonat
vidanjabil;
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
 Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de
      normativele in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
 Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Com.Bîrnova.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
    protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
    MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
    privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si
      intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a
      utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea
      muncii pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


     DIRECTOR EXECUTIV,                 SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                               CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU                   Ing. Maria IACOB                                       INTOCMIT,
                                        Ing. Daniela ILAŞ

               Decizia etapei de încadrare
               Nr. .............din.........................
                Proiect postat astazi 16.08.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
MOLDOVA EOLIAN SRL cu sediul in Sat RUGINOASA, com. RUGINOASA,
judeţul Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 7618/28.07.2010,în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
04.08.2010 că proiectul “PARC EOLIAN ” propus a fi amplasat în extravilanul
localitatii RUGINOASA, , nu se supune evaluării impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 3.i)
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: suprafata totala a terenului aferent
  proiectului de investitie St= 11400mp, formata din doua loturi unul cu suprafata de
  4500mp si al doilea cu suprafata de 6900mp;
  Amplasament 1 extravilan Ruginoasa Tarla T24p369/111 S=4500mp
      Destinatia terenului       existent        reglementat
                    mp      %      mp      %
       Total din care:       4500    100%    4500,0     100%
   Terenuri cu constructii        --          300,0      6,6%
   Alei accese              --         1200,0     26,6%
   Spatii verzi              --          300,0      6,6%
   Teren agricol            4500    100%    2700,0     60,2%

  Amplasament 2 extravilan Ruginoasa Tarla T24p369/172 S=6900mp
      Destinatia terenului        existent          reglementat
                     mp      %       mp      %
       Total din care:        6900     100%     6900,0     100%
    Terenuri cu constructii         --           300,0      4,3%
    Alei accese               --           900,0    13,14%
    Spatii verzi              --           300,0      4,3%
    Teren agricol            6900     100%     5400,0    78,26%
  Pe suprafetele detinute se propune montarea a 6 centrale electrice/turbine (cate trei pe
  fiecare amplasament) pe fundatii din b.a. cu dimensiunea de 10.0m x10.0m si pilon
  din beton cu inaltimea de 75-80m. Centralele sunt racordate prin LES 20Kv la o statie
  de transformare proiectata. Puterea nominala a unei centrale este de 2.5MW.
  Coordonatele de amplasare a celor sase centrale/turbice sunt date in tabelul urmator
          Turbina          Coordonate GPS
                      (N)          (E)
          T1        637106       640490
          T2        637242       640590
          T3        637364       640675
          T4        637233       639880
          T5        637372       640014
          T6        637492       640134
 - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie rezulta deşeuri(deseuri
  din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie rezulta deseuri
  menajere. Deseurile se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in
  vederea valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
  Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: noxe specifice rezultate din arderea carburantilor
  (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul prevede lucrari de constructii
si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase(carburanti
pentru utilajele de constructii).
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – agricol
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -   In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
     accidentale de carburanti de la utilaje
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada
     realizarii/funcţionării obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
     efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada
     realizarii/functionarii proiectului
   - Probabilitatea impactului negativ-redusă,      pe toata perioada funcţionării
     proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Proiectul prevede realizarea urmatoarelor constructii si instalatii/utilaje:
   Montarea a 6 centrale electrice/turbine (cate trei pe fiecare amplasament) pe fundatii
   din b.a. cu dimensiunea de 10.0m x10.0m si pilon din beton cu inaltimea de 75-80m.
   Centralele sunt racordate prin LES 20Kv la o statie de transformare proiectata.
   Puterea nominala a unei centrale este de 2.5MW.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa ;Nu este cazul;
2.2. Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice : nu este aczul;
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona
2.5. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul
2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule se realizeaza prin alimentare de la
statiile de distributie din zona
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul
4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului: NU este
cazul
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de inceperea activitatii,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

    DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB

                  INTOCMIT,
                Ing Vasile COSESCU               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat pe Site APM Iasi in data de 29.07.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
BIZDIGA ANDREI cu domiciliul în Sat Golaiesti, Comuna Golaiesti, , judeţul Iasi ,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 7168/14.07.2010,în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 27.07.2010 că proiectul
“CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA“ propus a fi amplasat în Sat Golaiesti,
Comuna Golaiesti, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b (
proiecte de dezvoltare urbana);
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: pensiune turistica cu regim de inaltime
P+2E, suprafata construita 243mp cu 16 locuri de cazare cuprinse in 7 camere duble si
un apartament cu 1 camera, si anexele aferente, bucatarie, restaurant 30 locuri, grupuri
sanitare, holuri, terase sufrafata de 811mp, locuri de parcare 10 autoturisme, suprafata
spatii verzi 3004 mp.
 - Proiectul de investitie “CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA” propus a fi
amplasat în Sat Golaiesti, Comuna Golaiesti, Jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
execuţiei lucrărilor de constructie, respectiv a funcţionării activitatii de pensiune, se vor
colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: arderea combustibilului solid - lemn in centrala termica
    propusa a se realiza pe amplasament;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri
de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
documentatiile de urbanism fiind : teren curti - constructii;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -   In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor masuri
tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe
parcursul realizarii lucrarilor de constructie .
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontiere;
  - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.
II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
  Constructa propusa (Sc=808,43 mp)- se prevede functiunea de pensiune: suprafata
construita 243mp cu 16 locuri de cazare cuprinse in 7 camere duble si un apartament cu
1 camera, si anexele aferente, bucatarie, restaurant 30 locuri, grupuri sanitare, holuri,
terase sufrafata de 811mp, locuri de parcare 10 autoturisme, suprafata spatii verzi 3004
mp.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum menajer si igienico – sanitar, se asigura
prin bransament la sistemul centralizat al localitatii.
2.2. Evacuarea apelor uzate igienico - sanitare, se realizeaza in bazin betonat vidanjabil
V = 36mc;
2.3.Apele pluviale conventional curate se vor infiltra in sol sau se vor scurge liber la
suprafata solului. Apele pluviale de pe acoperisurile constructiilor colectate prin sistem
dwe jgheaburi si burlane, vo fi conduse catre rigole betonate si se vor descarca in spatiile
verzi,
2.4. Alimentare cu energie electrică: se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu
energie electrică existentă pe amplasament in administrarea SC E ON MOLDOVA
Sucursala Iasi.
2.5. Asigurarea cu energie termică: agentul termic pentru încălzirea spaţiilor şi apa caldă
menajeră se va asigura cu centala termica proprie cu functionare combustibil solid.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    -   dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului
de zgomot admis de normativele in vigoare;
    -   asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora
de pe amplasament;
4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.

-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor:
     - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
si de evitare a poluarii a apelor ;
     - Notificarea inceperii executiei obiectivului de investitie la APM Iasi.
     -    Solicitarea si obtinerea Autorizatiei de mediu la punerea in functiune a
obiectivului.
     - Respectarea conditiilor impuse prin avizele prealabile emise pentru promovarea
obiectivului de investitie.
 Protectia calitatii aerului :
     -   In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cit si
respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea acestora;
 Protectia calitatii solului:
     -   In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea utilajelor de
constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
     -   In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul
de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.
     -   Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in conformitate
cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 536/1997, nu
va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita
receptorilor protejati.
 Gospodarirea deseurilor :
     -   Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
     -   Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
perimetre special amenajate aprobate de Primaria Comunei Golaiesti.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei;
  - Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
perimetrale ale obiectivului.
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    -    Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute
in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite, respectindu-se in
acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.


Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.    DIRECTOE EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB
                            INTOCMIT,
                          Ing. Dana PSAIT
               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi in data de    .07.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
ROMANCHARLIE TOURIST SRL cu sediul în Sat Rediu-Aldei, Scoala “Aron
Voda”Aroneanu, Corp B, Sala 2, Com. Aroneanu, judeţul Iasi, înregistrată la APM Iasi cu
nr. 7401/21.07.2010 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia
Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei
de Analiza Tehnica din data de 27.07.2010 că proiectul “Infiintarea unei pensiuni
turistice in mediu rural “ propus a fi amplasat în Sat Sorogari, Com. Aroneanu, jud.
Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b (
proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si aparcarilor
auto);
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: pasune intravilan Sat Sorogari; suprafata
  totala a terenului aferent proiectului de investitie S= 2500 mp; din care suprafata
  construita S=427 mp. Proiectul consta in construirea unei pensiuni turistice cu regim
  de inaltime parter+etaj, avand o capacitate de cazare de 14 locuri in 5 camere duble
  si doua apartamente, un spatiu (kitchineta) in care clientii isi pot prepara masa;
  pensiunea nu este dotata cu restaurant.
  - Proiectul de investitie “ Infiintarea unei pensiuni turistice in mediu rural” propus
  a fi amplasat în Sat Sorogari, Com. Aroneanu, jud.Iasi, nu se cumuleaza cu alte
  proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de investitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  lucrarilor de construire, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati
  in vederea valorificarii/ eliminarii.
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea gazelor de
  esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor folosite.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
masuri de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
    corespunde categoriei de folosinta „pasune”, destinatia propusa         prin
    documentatiile de urbanism fiind : pensiune turistica.
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  - In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.      Proiectul
    prevede lucrari de construire a unei pensiuni, lucrari care nu au impact asupra
    mediului .
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de amenajare si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
  Proiectul consta in construirea unei pensiuni turistice care prevede urmatoarele
functiuni: Parter - receptie cu S=44 mp, grup sanitar cu S = 12 mp, kitchineta cu S=39
mp, circulatie cu S=60.7 MP, camera centrala cu S=8.18 mp , camera 1 cu S=19.1 mp,
grup sanitar cu S=6.2 mp, camera 2 cu S=18.3 mp, grup sanitar cu S=6.3 mp, vestiar
personal femei cu S=13.6 mp, grup sanitar cu S=3.1 mp, vestiar personal barbati cu S=8
mp, grup sanitar cu S=3.1 mp, piscina cu S=81.1 mp, sala fitness cu S=29.5 mp, vestiar
barbati cu S=7.9 mp, grup sanitar cu S=2.3 mp, vestiar femei cu S=7 mp, grup sanitar cu
S=2.3 mp;
 Etaj –Camera 3 cu S=19.5 mp, grup sanitar cu S=6.3 mp, camera 4 cu S=18.3 mp, grup
sanitar cu S=6.3 mp, camera 5 cu S=18.3 mp, grup sanitar cu S=6.3 mp, living cu
S=27.4 mp, grup sanitar cu S=5.3 mp, camera cu S=11.1 mp, living cu S=37.5, grup
sanitar cu S=6.3 mp, camera cu S=14.2 mp.
2. Modul de asigurare a utilităţilor:
Alimentarea cu apa se va face din reteaua de alimentare cu apa a SC Apavital Sa Iasi;
Evacuarea apelor uzate menajere se va face intr-un bazin betonat vidanjabil.

3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
      pe amplasament;
 4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor umane.

-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apelor: Apele uzate menajere vor fi colectate intr-un bazin betonat
vidanjabil;
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
 Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de
      normativele in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
 Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Com.Aroneanu.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
    protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
    MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
    privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si
      intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a
      utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea
      muncii pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


     DIRECTOR EXECUTIV,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                           CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB                                INTOCMIT,
                               Ing. Daniela ILAŞ
               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi in data de .07.2010

      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
KWFORESTER CONTA SRL cu sediul în Sat Sorogari, Cladire administrativa a
bazei sportive Sorogari, Com. Aroneanu, judeţul Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr.
7401/21.07.2010 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia
Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei
de Analiza Tehnica din data de 27.07.2010 că proiectul “Construire pensiune
turistica “ propus a fi amplasat în Sat Sorogari, Com. Aroneanu, jud. Iasi, nu se
supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b (
proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si aparcarilor
auto);
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: pasune intravilan Sat Sorogari; suprafata
  totala a terenului aferent proiectului de investitie S= 2500 mp; din care suprafata
  construita S=187,9 mp. Proiectul consta in construirea unei pensiuni turistice cu
  regim de inaltime parter+etaj, avand o capacitate de cazare de 8 locuri in 4 camere
  duble si un spatiu (kitchineta) in care clientii isi pot prepara masa; pensiunea nu este
  dotata cu restaurant.
  - Proiectul de investitie “ Construire pensiune turistica” propus a fi amplasat în Sat
  Sorogari, Com. Aroneanu, jud.Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de investitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  lucrarilor de construire, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati
  in vederea valorificarii/ eliminarii.
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea gazelor de
  esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor folosite.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
masuri de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
    corespunde categoriei de folosinta „pasune”, destinatia propusa         prin
    documentatiile de urbanism fiind : pensiune turistica.
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  - In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.      Proiectul
    prevede lucrari de construire a unei pensiuni, lucrari care nu au impact asupra
    mediului .
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de amenajare si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
  Proiectul consta in construirea unei pensiuni turistice care prevede urmatoarele
functiuni: Parter - windfang cu S=7.25 mp, receptie cu S=43.34 mp, depozit cu S=6.17
mp, kitchineta cu S=48.16 mp, vestiar personal cu S=13.6 mp, camera centrala cu
S=8.18 mp, Hol+scara cu S=18.47 mp, grupuri sanitare cu S = 5.8 mp;
Etaj – hol scara cu S=31.6 mp, Camera 1 cu S=16.5 mp, baie cu S=4.3 mp, camera 2 cu
S=13.3 mp, baie cu S=4 mp, camera 3 cu S=13.4 mp, baie cu S=3.8 mp, camera 4 cu
S=19.44 mp, baie cu S=3.7 mp.
2. Modul de asigurare a utilităţilor:
Alimentarea cu apa se va face din reteaua de alimentare cu apa a SC Apavital Sa Iasi;
Evacuarea apelor uzate menajere se va face intr-un bazin betonat vidanjabil.

3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
      pe amplasament;
 4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor umane.

-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apelor: Apele uzate menajere vor fi colectate intr-un bazin betonat
vidanjabil;
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
 Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de
      normativele in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
 Gospodarirea deseurilor :
    -  Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Com.Aroneanu.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
    protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
    MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
    privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si
      intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a
      utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea
      muncii pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


      DIRECTOR EXECUTIV,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB                                 INTOCMIT,
                                  Ing. Daniela ILAŞ

               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi în data de 28.07.2010

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI MIROSLAVA cu sediul în com. Miroslava, jud. Iasi, înregistrată la APM
Iasi, cu nr. 7223/15.07.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.07.2010 că proiectul
„Construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii” propus a fi amplasat în
sat Valea Ursului, com. Miroslava, judeţul Iasi:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.b)
(proiecte de dezvoltare urbana).


2. Caracteristicile proiectului:
    a) mărimea proiectului – Terenul proprietate al primariei are suprafata de 6
000 mp si este amplasat in intravilanul comunei Miroslava, sat Valea Ursului, in
tarlaua 54, parcela 1A, NC- 63204.
Acest teren a fost lotizat, iar investitia analizata va fi amplasata lotul 3, care are
suprafata de 6000 mp. Terenul apartine domeniului privat si este administrat de
catre Consiliului Local Miroslava;
    Se propune a se executa 5 blocuri de locuinte cu subsol, parter, 2 etaje si
mansarda. Fiecare dintre cele cinci blocuri va avea 16 apartamente si o
suprafata construita de 259,29 mp. In conformitate cu cerintele beneficiarului, se
vor realiza 80 de apartamente, din care: 65 apartamente cu o camera si 15
apartamente cu doua camere.Cele 5 blocuri sunt identice

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;
2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – Categoria de folosinta, actuala, a terenului este
arabil, cu destinatia de zona de locuinte, in conformitate cu P.U.G. al localitatii
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – la o distanta de 610 m., se afla rezervatia naturala
Padurea Uricani, care prezinta un puternic fenomen de hibridizare cu specii de stejar
(Quercus robur, Q. pedunculiflora, Q. petraea, Q. polycarpa, Q. dalehampii), artar
(Acercampestris, A. tataricum) si tei (Tilia tomentosa;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de
executare a proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie ;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;
Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentare cu apă în scop igenico-sanitar
- se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă ce se va realiza de catre Primaria
Miroslava ;
Necesarul de apă : Qzi med=6,38 mc/zi ; Qzi max=7,02 mc/zi ;
Cerinţa de apă: Qs zi med=7,02 mc/zi; Qs zi max=7,72 mc/zi;
2. Evacuarea apelor uzate
- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la reteau de canalizare a comunei
 Miroslava ce se va realiza conform proiectului;
    Debitele de apă uzată menajeră:
    Quz zi med=5,0mc/zi;
3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe
amplasament;
4. Alimentare cu gaze naturale
- se va realiza prin extinderea reţelei de joasă presiune din zona amplasamentului;
5. Asigurarea cu energie termică
- agentul termic pentru încălzirea spaţiilor de locuit va fi furnizat de către centrala termica
pe gaz metan amplasat la fiecare bloc in parte;
Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
b) În perioada de funcţionare
-  indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate în reţeaua de canalizare a
  comunei se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA 002;
-  se va verifica periodic etanşietatea şi integritatea reţelelor de captare, aducţiune,
  folosire şi evacuarea apelor uzate în scopul minimizării pierderilor de apa şi se va
  interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecţiuni;

Protecţia aerului
  k) În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;
b) În perioada de funcţionare
- concentratiile maxim admise la gazele arse evacuate de la centrala termică se vor
 încadra în limitele stabilite prin Ordinul 462/1993;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
b) În perioada de funcţionare
-  realizarea parcarilor necesare fiecarui bloc de locuinte in parte;
-  platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor
  menajere;


Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
- solul excavat va fi transportat în locul indicat de primăria comunei Miroslava;
b) În perioada de funcţionare
- deşeurile menajere cit si cele rezultate din activitatea desfasurata se vor colecta în
  europubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi transportate prin intermediul
  serviciului de salubritate la o rampa de deşeuri autorizată;
Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
-  la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va
  readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

       DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU AUTORIZARI SI
                              CONTROLUL CONFORMARII,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU
            Decizia etapei de incadrare
            Nr. …………./…………....
     proiect publicat pe site-ul APM Iaşi la data de 15.07.2010

    Ca urmare a solicitării emiterii acordului de mediu adresate de
VORNICU FLORIN, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Alexandru cel Bun nr.
37, bl. E2, sc. C, et. 6, ap. 2, Jud Iaşi, inregistrată la APM Iaşi cu numărul
5902/14.06.2010, în baza HG 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a OUG 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare,
    Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din
data de 14.07.2010, că proiectul “CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
REGIM P+M, împrejmuire, fosă septică, branşament utilităţi (apă, gaz,
energie electrică)” propus a fi amplasat în extindere intravilan sat Pietrărie,
com Bârnova, jud. Iaşi nu se supune evaluarii impactului asupra mediului
şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
  I.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
      procedura de evaluarea a impactului asupra mediului – nu este cazul.
  II.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare
      în procedura de evaluarea adecvată:
   Proiectul se va implementa la aproximativ 60 m distanţă de limita
    siturilor NATURA 2000 RO SCI0135 Pădurea Bârnova Repedea şi
    ROSPA 0092 Pădurea Bârnova (suprapuse parţial), în intravilan;
   Proiectul nu este necesar şi nu are legătură directă cu managementul ariei
    naturale protejate de interes comunitar.
   Condiţiile de realizare ale proiectului:
        Suprafaţa totală a terenului– 1200 mp;
        Folosinţa actuală – arabil;
        Folosinţa propusă – curţi – construcţii;
        Proiectul prevede: construire locuinţă P+M
        Suprafaţă construită Sc= 96 mp, Sd=171,41 mp;
        Alimentare cu apă – racord la reţeaua de alimentare cu apă a
        localităţii - SC APAVITAL SA;
        Energie electrică – racord la reţeaua electrică existentă in zonă –
        E-ON;
     Evacuarea apelor uzate – fosă septică;
     Încălzire – centrală termică pe gaz, branşare la reţeaua de
     distribuţie gaz;
     Imprejmuirea terenului la organizarea de şantier ;
     Supravegherea în permanenţă a utilajelor de lucru în vederea
     evitării unor defecţiuni ce ar putea produce zgomot sau noxe
     peste limitele admise;
     Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie şi de funcţionare
     vor fi predate, pe bază de contract, operatorului de salubritate din
     zonă;
     La finalizarea lucrărilor, suprafaţa liberă de construcţii se va
     amenaja ca spaţiu verde.

În situaţia în care, ulterior emiterii prezentei decizii, prin proiect survin
modificări sau extinderi, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care va
cuprinde informaţiile aferente modificărilor aduse.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale
procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată in conformitate cu prevederile
HG 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.


 Director executiv,                Şef serviciu IPM
Ing Dănuţ PIRCHIU               ing Galea TEMNEANU


               Întocmit,
              Biolog Luminiţa Iconomu
              Decizia etapei de încadrare
             Proiect postat astazi 14.07.2010


    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C.
IMPACT 4 YOUR LIFE S.R.L. cu sediul în sat Popricani, com. Popricani, jud.
Iaşi, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 7053 din 12.07.2010, în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu
modificările şi completările ulterioare,
    APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei
CAT din data de 14.07.2010 că proiectul “Înfiinţare microîntreprindere prin
dotare secţie de producţie elemente din lemn pentru acoperişuri şi structuri
speciale” propus a fi amplasat în sat Popricani, com. Popricani, jud. Iaşi nu
se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.
10,a) „proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului – suprafaţa de teren 1497 mp; suprafaţa construită 779,44
mp. Proiectul constă în achiziţionarea şi montarea unor utilaje, respectiv :
Circular Easycut 828, presă Mark S pentru îmbinări în câmp, presă 35 tone,
masă de panouri BS20;
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate,
iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi
autorizate;
- Producţia de deşeuri:
-    deşeurile rezultate în urma funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv
pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi
autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
-    deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi se vor preda
operatorului de salubritate autorizat din zonă;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite din sursele stationare:
-    surse stationare dirijate: nu este cazul;
-    surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea
gazelor de esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor
folosite.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va înregistra la limita incintei obiectivului va respecta
limitele maxime admise de standardele şi normativele în vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de
investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în măsuri
structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile
utilizate:
-    riscul de accident în faza de funcţionare : procesul tehnologic se
desfăşoară în spaţii închise; în procesul tehnologic nu se utilizează substanţe
periculoase ;
c) Localizarea proiectului
1. utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent realizarii proiectului de investitie are
categoria de folosinta curţi construcţii, hala de productie se afla amplasată pe terenul
fostului parc zootehnic Popricani;
In zona de amplasament nu exista resurse naturale, zone protejate prin legislatia in
vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada funcţionării
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada funcţionării
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada
funcţionării proiectului;
II. Condiţiile de realizare a proiectului
a)Caracteristicile investiţiei:
Se propune amenajarea unei hale destinată înfiinţării unei secţii de producţie
elemente din lemn pentru acoperişuri şi structuri speciale prin achiziţie utilaje,
care prevede:
   - suprafata de teren 1497 mp; suprafata construita 779,44 mp,
   - Utilaje:
Circular Easycut 828, presă Mark S pentru îmbinări în câmp, presă 35 tone,
masă de panouri BS20
b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-    dotării cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului
de zgomot admis de normativele în vigoare;
-    asigurării colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora
de pe amplasament;
c)Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentarea cu apă : în procesul tehnologic nu se consumă apă; apa
necesară pentru uzul menajer si igienico – sanitar se realizează din sursă
proprie: puţ forat prevăzut cu hidrofor.
 2. Evacuarea apelor uzate Apele uzate menajere se vor colecta într-un bazin
betonat hidroizolat vidanjabil ;
 3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă
pe amplasament.
4. Alimentare cu gaze naturale
- Nu este cazul.
5. Asigurarea cu energie termică
- se realizeaza cu ajutorul unei centrale proprii cu functionare pe combustibil
solid (lemne).
d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi
modificată cu Legea 265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008,
referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor
umane. Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de
instituţiile avizatoare;Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi
toate incidentele care se produc in timpul executiei si care au impact asupra
mediului, precum si masurile intreprinse in vederea refacerii mediului si a
desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer,
sol), gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau
avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum
urmează:
Protecţia calităţii apelor
În perioada de amenajare a construcţiei organizarea de şantier va fi dotată cu
sisteme de canalizare şi evacuare a apelor meteorice care spală platforma
organizării de şantier; nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau
subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe
chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a
apelor de suprafaţă sau subterane;
Protecţia aerului
În perioada de amenajare a construcţiei se vor alege trasee optime din punct de
vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de
construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor
materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi
umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va
face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
Protectia impotriva zgomotului
Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfaşurării activitaţii în conformitate cu
prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n.
536/1997, nu va depăşi valoarea maximă de 65dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A)
la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de amenajare a construcţiei depozitarea materialelor de construcţie
şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a
se afecta circulaţia în zona obiectivului; platforme betonate pentru depozitarea
materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor
generate;se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma
operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili
a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării
necorespunzătoare a acestora;
În perioada de funcţionare se impune amenajarea unei parcări betonate pentru
mijloacele de transport din dotare cat şi a unei platfore betonte pentru
amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor menajere;
Modul de gospodărire a deşeurilor
Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de amenajare si
transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator:
Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite,
respectindu-se in acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.
e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care
va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.
f) La finalizarea realizării proiectului de investiţie, înainte de începerea
activităţii, operatorul/titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.    DIRECTOR EXECUTIV,           ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
                        CONTROLUL CONFORMĂRII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU            Ing. Maria IACOB


                                INTOCMIT,

                                  Ing. Cristina
Dascălu


              Decizia etapei de încadrare
             Proiect postat astazi 14.07.2010


    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C.
ALLABOUTBUILDING S.R.L. cu sediul în sat Popricani, com. Popricani, jud.
Iaşi, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 7052 din 12.07.2010 , în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu
modificările şi completările ulterioare,
    APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei
CAT din data de 14.07.2010 că proiectul “Înfiinţare secţie de producţie
panouri prefabricate din lemn pentru case modulare prin achiziţie de
utilaje”propus a fi amplasat în sat Popricani, com. Popricani, jud. Iaşi nu se
supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.
10,a) „proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”
b) Caracteristicile proiectului:
- Mărimea proiectului – suprafaţa de teren 1708 mp; suprafaţa construită 937,62
mp. Proiectul constă în achiziţionarea şi montarea unor utilaje, respectiv : Presă
grinzi, Uscător cherestea, Maşina de debitat panouri verticale, Maşina de
rindeluit pe 4 feţe, Abricht, Strung de lemn, Maşină de frezat, Instalaţie peleţi;
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate,
iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi
autorizate;
- Producţia de deşeuri:
-    deşeurile rezultate în urma funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv
pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi
autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
-    deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi se vor preda
operatorului de salubritate autorizat din zonă;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite din sursele stationare:
-    surse stationare dirijate: nu este cazul;
-    surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea
gazelor de esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor
folosite.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va înregistra la limita incintei obiectivului va respecta
limitele maxime admise de standardele şi normativele în vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de
investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în măsuri
structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile
utilizate:
-    riscul de accident în faza de funcţionare : procesul tehnologic se
desfăşoară în spaţii închise; în procesul tehnologic nu se utilizează substanţe
periculoase ;
c) Localizarea proiectului
1. utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent realizarii proiectului de investitie are
categoria de folosinta curţi construcţii, hala de productie se afla amplasată pe terenul
fostului parc zootehnic Popricani;
In zona de amplasament nu exista resurse naturale, zone protejate prin legislatia in
vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada funcţionării
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada funcţionării
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada
funcţionării proiectului;
II. Condiţiile de realizare a proiectului
a)Caracteristicile investiţiei:
Se propune amenajarea unui construcţii destinată înfiinţării unei secţii de
producere panouri prefabricate din lemn pentru case modulare prin achiziţie
utilaje, care prevede:
- suprafata de teren 1708 mp; suprafata construita 937,62mp,.
- Utilaje:
Presa grinzi, Uscător cherestea, Maşina de debitat panouri verticale, Maşina de
rindeluit pe 4 feţe, Abricht, Strung de lemn, Maşină de frezat, Instalaţie peleţi
b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-    dotării cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului
de zgomot admis de normativele în vigoare;
-    asigurării colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora
de pe amplasament;
c)Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentarea cu apă : în procesul tehnologic nu se consumă apă; apa
necesară pentru uzul menajer si igienico – sanitar se realizează din sursă
proprie: puţ forat prevăzut cu hidrofor.
 2. Evacuarea apelor uzate Apele uzate menajere se vor colecta într-un bazin
betonat hidroizolat vidanjabil ;
 3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă
pe amplasament.
4. Alimentare cu gaze naturale
- Nu este cazul.
5. Asigurarea cu energie termică
- se realizeaza cu ajutorul unei centrale proprii cu functionare pe combustibil
solid (lemne).
d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi
modificată cu Legea 265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008,
referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor
umane. Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de
instituţiile avizatoare;Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi
toate incidentele care se produc in timpul executiei si care au impact asupra
mediului, precum si masurile intreprinse in vederea refacerii mediului si a
desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer,
sol), gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau
avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum
urmează:
Protecţia calităţii apelor
În perioada de amenajare a construcţiei organizarea de şantier va fi dotată cu
sisteme de canalizare şi evacuare a apelor meteorice care spală platforma
organizării de şantier; nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau
subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe
chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a
apelor de suprafaţă sau subterane;
Protecţia aerului
În perioada de amenajare a construcţiei se vor alege trasee optime din punct de
vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de
construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor
materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi
umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va
face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
Protectia impotriva zgomotului
Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfaşurării activitaţii în conformitate cu
prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n.
536/1997, nu va depăşi valoarea maximă de 65dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A)
la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de amenajare a construcţiei depozitarea materialelor de construcţie
şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a
se afecta circulaţia în zona obiectivului; platforme betonate pentru depozitarea
materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor
generate;se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma
operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili
a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării
necorespunzătoare a acestora;
În perioada de funcţionare se impune amenajarea unei parcări betonate pentru
mijloacele de transport din dotare cat şi a unei platfore betonte pentru
amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor menajere;
Modul de gospodărire a deşeurilor
Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de amenajare si
transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator:
Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite,
respectindu-se in acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.
e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care
va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.
f) La finalizarea realizării proiectului de investiţie, înainte de începerea
activităţii, operatorul/titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.    DIRECTOR EXECUTIV,            ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
                         CONTROLUL CONFORMĂRII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU            Ing. Maria IACOB


                                INTOCMIT,

                                  Ing. Cristina
Dascălu               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat Site APM Iasi in data de 14.07.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de BACIU
MIHAI SEVERIN cu domiciliul in Sat Rusi, Comuna Dobrovat, Jud. Iasi , înregistrată
la APM Iasi cu nr. 6473/30.06.2010 ,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru
Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei
Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.07.2010 că proiectul “Desfiintare gater si
construire atelier tamplarie, uscatorie, birouri, depozit de materiale si bransamente
retele“ propus a fi amplasat în Sat Tomesti, Comuna Tomesti, Jud. Iasi, nu se supune
evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 - Anexa nr.2: pct.10.a)
„proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”
b) Caracteristicile proiectului:
  1. Mărimea proiectului
  Proiectul de investitie prevede:
     Desfiintarea unui vechi gater, constructie ce consta intr-un sopron executat din
      structura metalica inchisa cu scanduri cu S = 302,16 mp;
     Construirea a doua corpuri de cladire C1 si C2, cu regim de inaltime P + E, cu
      functiune: atelier de tamplarie, uscatorie, birouru si depozit de materiale;
    
  Amplasamentul proiectului de investitie: Sat Tomesti, Comuna Tomesti, Jud. Iasi.
  Caracteristici amplasament:
    - Suprafata totala St= 2400,00 mp;
    - Suprafata construita SC1 = 394,75 mp;
    - Suprafata construita SC2 = 353,30 mp;
    - Suprafata desfasurata propusa prin proiect Sd corp C1 = 762,55 mp;
    - Suprafata desfasurata propusa prin proiect Sd corp C2 = 737,20 mp;
    -
  Vecinatati : Nord – SC ARCOM INTERNATIONAL COMPANY SRL; Est – cale
  acces si proprietate particulara; Sud – proprietate particulara; Vest – proprietate
  particulara;
  2. Cumularea cu alte proiecte:
  Proiectul de investitie “Desfiintare gater si construire atelier tamplarie, uscatorie,
  birouri, depozit de materiale si bransamente retele “, propus a fi amplasat în Sat
  Tomesti, Comuna Tomesti, Jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;

  3. Utilizarea resurselor naturale:
  Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;

  4. Producţia de deşeuri:
  Perioada de realizare a lucrarilor de constructie: Deşeurile rezultate în urma
  execuţiei lucrărilor de constructie se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori
  autorizati in vederea valorificarii/eliminarii; Pamantul rezultat din excavatii se va
  depozita pe amplasamente aprobate de Primaria Comunei Tomesti;
  Perioada de functionare: Deseurile din lemn rezultate din procesul tehnologic
  (atelier de tamplarie), se vor colecta si utiliza ca lemn de foc la centrala termica;

  5. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
 - Centrala termica – functionare combustibil solid – lemne: poluanti specifici:
   pulberi; monoxid de carbon (CO); oxizi de azot (Nox); oxizi de sulf (SOx).
  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
   Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului aferente
proiectului de investite va respecta limitele maxime admise de standardele si normativele
in vigoare;
  Protectia calitatii solului si subsolului
   In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de
investitie prevede realizarea de platforme betonate in incinta obiectivului;
  Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
   corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
   documentatiile de urbanism fiind : curti - constructii si cale de acces;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
  Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Constructorul va aplica
proceduri de lucru specifice si va adapta masuri tehnice pentru protectia solului in
vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de
constructie .
  - In etapa de functionare:
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
funcţionării obiectivului;
  - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.
II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Proiectul de investitie prevede realizarea urmatoarelor obiective
 - Cladire aterier de tamplarie din lemn, uscatorie, birouri si depozimateriale: Suprafata
construita SC1 = 394,75 mp; Suprafata construita SC2 = 353,30 mp;
Regim de inaltime: Parter + Etaj;
  Fluxul tehnologic consta in uscare cherestea si productie mobilier din lemn masiv;
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum menajer si igienico – sanitar, se asigura
prin bransament de la conducta de alimentare a localitatii Tomesti existenta in zona.
2.2. Evacuarea apelor uzate rezultate din consumul igienico – sanitar se evacueaza in
reteaua de canalizare a localitatii.
2.3. Alimentare cu energie electrică: se va realiza prin racord la reteaua din zona;
2.4. Asigurarea cu energie termică: se va realiza prin intermediul unei centrale termice
proprii pe combustibvil solid (lemne);
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    -   dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului
de zgomot admis de normativele in vigoare;
    -   asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora
de pe amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora.
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii aerului :
  - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la utilajele de
constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cat si respectarea unui
program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea acestora;
 Protectia calitatii solului:
    -    In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea utilajelor de
constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :

    -    In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul
de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.
    -    Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in conformitate
cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 536/1997, nu
va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita
receptorilor protejati.
 Gospodarirea deseurilor :
    -   Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
    sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr.
    536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
    de viata al populatiei ;
  - Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
    perimetrale ale obiectivului.
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
      prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor
      folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii
      pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.


      DIRECTOR EXECUTIV,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
       Ing. Dănuţ PIRCHIU              Ing. Maria IACOB


                                 INTOCMIT,
                                Sing. Elena VASILIU


               Decizia etapei de încadrare
              Proiect postat astazi 14.07.2010


    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C.
IMPACT 4 YOUR LIFE S.R.L. cu sediul în sat Popricani, com. Popricani, jud.
Iaşi, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 7053 din 12.07.2010, în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu
modificările şi completările ulterioare,
    APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei
CAT din data de 14.07.2010 că proiectul “Înfiinţare microîntreprindere prin
dotare secţie de producţie elemente din lemn pentru acoperişuri şi structuri
speciale” propus a fi amplasat în sat Popricani, com. Popricani, jud. Iaşi nu
se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.
10,a) „proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”
b) Caracteristicile proiectului:
Mărimea proiectului – suprafaţa de teren 1497 mp; suprafaţa construită 779,44
mp. Proiectul constă în achiziţionarea şi montarea unor utilaje, respectiv :
Circular Easycut 828, presă Mark S pentru îmbinări în câmp, presă 35 tone,
masă de panouri BS20;
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate,
iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi
autorizate;
- Producţia de deşeuri:
-    deşeurile rezultate în urma funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv
pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi
autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
-    deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi se vor preda
operatorului de salubritate autorizat din zonă;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite din sursele stationare:
-    surse stationare dirijate: nu este cazul;
-    surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea
gazelor de esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor
folosite.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va înregistra la limita incintei obiectivului va respecta
limitele maxime admise de standardele şi normativele în vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de
investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în măsuri
structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile
utilizate:
-    riscul de accident în faza de funcţionare : procesul tehnologic se
desfăşoară în spaţii închise; în procesul tehnologic nu se utilizează substanţe
periculoase ;
c) Localizarea proiectului
1. utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent realizarii proiectului de investitie are
categoria de folosinta curţi construcţii, hala de productie se afla amplasată pe terenul
fostului parc zootehnic Popricani;
In zona de amplasament nu exista resurse naturale, zone protejate prin legislatia in
vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada funcţionării
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada funcţionării
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada
funcţionării proiectului;
II. Condiţiile de realizare a proiectului
a)Caracteristicile investiţiei:
Se propune amenajarea unei hale destinată înfiinţării unei secţii de producţie
elemente din lemn pentru acoperişuri şi structuri speciale prin achiziţie utilaje,
care prevede:
   - suprafata de teren 1497 mp; suprafata construita 779,44 mp,
   - Utilaje:
Circular Easycut 828, presă Mark S pentru îmbinări în câmp, presă 35 tone,
masă de panouri BS20
b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-    dotării cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului
de zgomot admis de normativele în vigoare;
-    asigurării colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora
de pe amplasament;
c)Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentarea cu apă : în procesul tehnologic nu se consumă apă; apa
necesară pentru uzul menajer si igienico – sanitar se realizează din sursă
proprie: puţ forat prevăzut cu hidrofor.
 2. Evacuarea apelor uzate Apele uzate menajere se vor colecta într-un bazin
betonat hidroizolat vidanjabil ;
 3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă
pe amplasament.
4. Alimentare cu gaze naturale
- Nu este cazul.
5. Asigurarea cu energie termică
- se realizeaza cu ajutorul unei centrale proprii cu functionare pe combustibil
solid (lemne).
d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi
modificată cu Legea 265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008,
referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor
umane. Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de
instituţiile avizatoare;Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi
toate incidentele care se produc in timpul executiei si care au impact asupra
mediului, precum si masurile intreprinse in vederea refacerii mediului si a
desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer,
sol), gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau
avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum
urmează:
Protecţia calităţii apelor
În perioada de amenajare a construcţiei organizarea de şantier va fi dotată cu
sisteme de canalizare şi evacuare a apelor meteorice care spală platforma
organizării de şantier; nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau
subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe
chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a
apelor de suprafaţă sau subterane;
Protecţia aerului
În perioada de amenajare a construcţiei se vor alege trasee optime din punct de
vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de
construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor
materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi
umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va
face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
Protectia impotriva zgomotului
Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfaşurării activitaţii în conformitate cu
prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n.
536/1997, nu va depăşi valoarea maximă de 65dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A)
la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de amenajare a construcţiei depozitarea materialelor de construcţie
şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a
se afecta circulaţia în zona obiectivului; platforme betonate pentru depozitarea
materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor
generate;se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma
operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili
a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării
necorespunzătoare a acestora;
În perioada de funcţionare se impune amenajarea unei parcări betonate pentru
mijloacele de transport din dotare cat şi a unei platfore betonte pentru
amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor menajere;
Modul de gospodărire a deşeurilor
Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de amenajare si
transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator:
Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite,
respectindu-se in acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.
e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care
va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.
f) La finalizarea realizării proiectului de investiţie, înainte de începerea
activităţii, operatorul/titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.    DIRECTOR EXECUTIV,           ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
                        CONTROLUL CONFORMĂRII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU            Ing. Maria IACOB


                                INTOCMIT,

                                 Ing. Cristina
Dascălu
             Decizia etapei de încadrare
             Proiect postat astazi 14.07.2010


  Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C.
ALLABOUTBUILDING S.R.L. cu sediul în sat Popricani, com. Popricani, jud.
Iaşi, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 7052 din 12.07.2010 , în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu
modificările şi completările ulterioare,
    APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei
CAT din data de 14.07.2010 că proiectul “Înfiinţare secţie de producţie
panouri prefabricate din lemn pentru case modulare prin achiziţie de
utilaje”propus a fi amplasat în sat Popricani, com. Popricani, jud. Iaşi nu se
supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.
10,a) „proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”
b) Caracteristicile proiectului:
- Mărimea proiectului – suprafaţa de teren 1708 mp; suprafaţa construită 937,62
mp. Proiectul constă în achiziţionarea şi montarea unor utilaje, respectiv : Presă
grinzi, Uscător cherestea, Maşina de debitat panouri verticale, Maşina de
rindeluit pe 4 feţe, Abricht, Strung de lemn, Maşină de frezat, Instalaţie peleţi;
- Utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate,
iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi
autorizate;
- Producţia de deşeuri:
-    deşeurile rezultate în urma funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv
pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi
autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
-    deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi se vor preda
operatorului de salubritate autorizat din zonă;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite din sursele stationare:
-    surse stationare dirijate: nu este cazul;
-    surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea
gazelor de esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor
folosite.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va înregistra la limita incintei obiectivului va respecta
limitele maxime admise de standardele şi normativele în vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
În vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de
investitie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând în măsuri
structurale cât şi în măsuri de bună gospodărire şi întreţinere;
Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile
utilizate:
-    riscul de accident în faza de funcţionare : procesul tehnologic se
desfăşoară în spaţii închise; în procesul tehnologic nu se utilizează substanţe
periculoase ;
c) Localizarea proiectului
1. utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent realizarii proiectului de investitie are
categoria de folosinta curţi construcţii, hala de productie se afla amplasată pe terenul
fostului parc zootehnic Popricani;
In zona de amplasament nu exista resurse naturale, zone protejate prin legislatia in
vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada funcţionării
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada funcţionării
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada
funcţionării proiectului;
II. Condiţiile de realizare a proiectului
a)Caracteristicile investiţiei:
Se propune amenajarea unui construcţii destinată înfiinţării unei secţii de
producere panouri prefabricate din lemn pentru case modulare prin achiziţie
utilaje, care prevede:
- suprafata de teren 1708 mp; suprafata construita 937,62mp,.
- Utilaje:
Presa grinzi, Uscător cherestea, Maşina de debitat panouri verticale, Maşina de
rindeluit pe 4 feţe, Abricht, Strung de lemn, Maşină de frezat, Instalaţie peleţi
b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
-    dotării cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului
de zgomot admis de normativele în vigoare;
-    asigurării colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora
de pe amplasament;
c)Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentarea cu apă : în procesul tehnologic nu se consumă apă; apa
necesară pentru uzul menajer si igienico – sanitar se realizează din sursă
proprie: puţ forat prevăzut cu hidrofor.
 2. Evacuarea apelor uzate Apele uzate menajere se vor colecta într-un bazin
betonat hidroizolat vidanjabil ;
 3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă
pe amplasament.
4. Alimentare cu gaze naturale
- Nu este cazul.
5. Asigurarea cu energie termică
- se realizeaza cu ajutorul unei centrale proprii cu functionare pe combustibil
solid (lemne).
d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi
modificată cu Legea 265/2006, modificată şi completată de OG nr. 164/2008,
referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor
umane. Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de
instituţiile avizatoare;Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi
toate incidentele care se produc in timpul executiei si care au impact asupra
mediului, precum si masurile intreprinse in vederea refacerii mediului si a
desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer,
sol), gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau
avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum
urmează:
Protecţia calităţii apelor
În perioada de amenajare a construcţiei organizarea de şantier va fi dotată cu
sisteme de canalizare şi evacuare a apelor meteorice care spală platforma
organizării de şantier; nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau
subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe
chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a
apelor de suprafaţă sau subterane;
Protecţia aerului
În perioada de amenajare a construcţiei se vor alege trasee optime din punct de
vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de
construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor
materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi
umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va
face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
Protectia impotriva zgomotului
Nivelul de zgomot rezultat ca urmare a desfaşurării activitaţii în conformitate cu
prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS n.
536/1997, nu va depăşi valoarea maximă de 65dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A)
la limita receptorilor protejaţi.
Protecţia solului
În perioada de amenajare a construcţiei depozitarea materialelor de construcţie
şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a
se afecta circulaţia în zona obiectivului; platforme betonate pentru depozitarea
materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor
generate;se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma
operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili
a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării
necorespunzătoare a acestora;
În perioada de funcţionare se impune amenajarea unei parcări betonate pentru
mijloacele de transport din dotare cat şi a unei platfore betonte pentru
amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor menajere;
Modul de gospodărire a deşeurilor
Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de amenajare si
transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator:
Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite,
respectindu-se in acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.
e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligaţia prezentării la APM Iaşi a unei notificări care
va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.
f) La finalizarea realizării proiectului de investiţie, înainte de începerea
activităţii, operatorul/titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.    DIRECTOR EXECUTIV,           ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
                        CONTROLUL CONFORMĂRII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU            Ing. Maria IACOB


                                INTOCMIT,

                                 Ing. Cristina
Dascălu
              Decizia etapei de încadrare
              Nr.     Din.........................
                Proiect postat astazi 13.07.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
RADEANU CECILIA cu domiciliul in Iasi str. Ciurchi, nr.117, bl.F8, sc.E, et.II, ap.3,
judeţul Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 6907/08.07.2010,în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
09.07.2010 că proiectul “Achizitia de utilaje pentru: reciclarea cauciucului,
producerea pavelelor din cauciuc si a obiectelor de artizanat” propus a fi amplasat în
satul Rediu Aldei, T34, com. Aroneanu,jud. Iasi, se supune evaluării impactului asupra
mediului .

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 11.b
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: suprafata totala a terenului aferent
  proiectului de investitie St= 500mp; Pe supratafa detinuta se propune realizarea unei
  platforme din beton de 200mp, care se va mobila cu o constructie in suprafata de
  150mp din material textil, gonflabil in care se va amenaja un spatiu de 80mp pentru
  montarea unei linii tehnologice de producere a pavelelor din cauciuc valorificat din
  anvelope uzate. In interiorul constructiei se vor amenaja spatii pentru: vestiar=10mp;
  depozit materii prime (anvelope uzate)=25mp (capacitate depozitare cca.10tone);
  depozit de difenylmethandiisocyanat cu s=10mp(capacitate depozitare cca.2.8tone);
  depozit de produse finite(granule de cauciuc si pavele de cauciuc) cu S=25mp
  (capacitate de depozitare cca.15tone);
  Capacitatea de productie a liniei tehnologice de valorificare a cauciucului uzat din
  pneuri (anvelope uzate) este de 400-600kg/h (3-5 tone/zi), din care
  400kg/h(cca.3tone/zi) vor fi folosite la fabricarea pavelelor si 200kg/h(cca.2tone/zi)
  se vor valorifica prin comercializare la terti;
  Capacitatea de productie a liniei tehnologice de producere a pavelelor din cauciuc
  este de 300-400kg/h (cca. 2.4tone/zi-3.2tone/zi)

  Producţia de deşeuri: Din functionarea proiectului de investitie rezulta deseuri
  menajere si urmatoarele deseuritehnologice: deseu sirma otel=cca.400kg/zi; deseu
  material textil=cca. 16kg/zi.
  . Deseurile se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
  valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
  Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
   - surse stationare dirijate: nu este cazul
   - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanti      specifici rezultati din arderea
   carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Nu sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul nu prevede lucrari de
constructii si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
   corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
   documentatiile de urbanism fiind : pasune
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -   In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
     accidentale de carburanti de la utilaje
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada
     realizarii/funcţionării obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
     efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada
     realizarii/functionarii proiectului
   - Probabilitatea impactului negativ-redusă,      pe toata perioada funcţionării
     proiectului;
   - Probabilitatea impactului pozitiv-potential,     pe toata perioada funcţionării
     proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Proiectul prevede realizarea urmatoarelor constructii si instalatii/utilaje:
   Pe supratafa detinuta se propune realizarea unei platforme din beton de 200mp, care
   se va mobila cu o constructie in suprafata de 150mp din material textil, gonflabil in
   care se va amenaja un spatiu de 80mp pentru montarea unei linii tehnologice de
   producere a pavelelor din cauciuc valorificat din anvelope uzate. In interiorul
   constructiei se vor amenaja spatii pentru: vestiar=10mp; depozit materii prime
   (anvelope uzate)=25mp (capacitate depozitare cca.10tone); depozit de
   difenylmethandiisocyanat cu s=10mp(capacitate depozitare cca.2.8tone); depozit de
  produse finite(granule de cauciuc si pavele de cauciuc) cu S=25mp (capacitate de
  depozitare cca.15tone);
  Utilaje:
  Linie tehnologica de valorificare a cauciucului uzat din pneuri (anvelope uzate) cu
  capacitatea de 400-600kg/h (3-5 tone/zi), din care 400kg/h(cca.3tone/zi) vor fi
  folosite la fabricarea pavelelor si 200kg/h(cca.2tone/zi) se vor valorifica prin
  comercializare la terti;
  Linie tehnologica de producere a pavelelor din cauciuc cu capacitatea de 300-
  400kg/h (cca. 2.4tone/zi-3.2tone/zi)
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza de titular prin butelii din reteaua
comerciala;
2.2. Evacuarea apelor uzate menajere: Se amenajeaza un gru sanitar prevazut cu bazin
betonat vidanjabil cu V=12mc;
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona
2.5. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul
2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule se realizeaza prin alimentare de la
statiile de distributie din zona
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul
4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului: NU este
cazul
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de inceperea activitatii,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.
Proiectul propus necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului fara evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.


    DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB
                 INTOCMIT,
               Ing Vasile COSESCU


              Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat site APM Iasi în data de 12.07.2010Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC EON GAZ
DISTRIBUTIE SA cu sediul în Tg. Mures, Piata Trandafirilor nr. 21, jud. Mures,
înregistrată la APM Iasi, cu nr. 6380/28.06.2010 si 6572/02.07.2010, în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.07.2010 că proiectul
„Imbunatatire tehnologica retea de presiune medie si modernizare statii de
reglare prin dotare cu sistem SCADA in municipiul Iasi si zona
metropolitana, propus a fi amplasat în mun. Iasi sos. Bucium pentru
reteaua de presiune medie si SRS Pietrarie, pe sos. Nationala A5 pentru
SRS Podu Ros, pe sos. Nicolina pentru SRS Fortus, pe str. Tabacului
pentru SRS Dacia, pe str. Bucium pentru SRS Bularga, pe str. Aleea
Dumbrava Rosie pentru SRS Agronomia, pe str. Han Tatar pentru SRS
Tatarasi, jud. Iasi:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
H.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.3)b (instalatii
industriale pentru transportul gazelor, aburului si apei calde; transportul energiei
electrice prin cabluri aeriene, altele decit cele prevazute in anexa nr. 1).


2. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului – amplasamentul propus pentru realizarea investiţiei are o
suprafaţă de 6000 mp, ;
Se propune executia retelei de distributie gaze naturale presiune medie si inlocuirea
SRS – urilor Podu Ros, Fortus, Dacia, Bularga, Agronomie si Tatarasi precum si
montarea unei SRS nou pe DN 24, la intersectia spre localitatea Pietrarie, reteaua
montindu-se ingropat si SRS-urile aeriene, toate fiind pe domeniul public al mun. Iasi,
conductele nou proiectate fiind din otel izolate cu polietilena de inalta densitate
b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – conform destinaţiei stabilită prin PUG zona este
culoar aferentdrumurilor, afectat de retelele edilitare, zona centru de cartier, zona unitati
industriale mari, zona mixta, zona de functiuni complexe, zona locuinte individuale, zona
locuinte individuale mici pe versanti
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării
proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  asigurarea cailor de acces;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie si se va readuce la starea initiala;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;

Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

Protecţia aerului
  l)  În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau
  subterane existente in zonă;

Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
- deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
- solul excavat va fi transportat în locul indicat de primăria mun. Iasi;
Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
-  se va readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
       DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARI SI
                               CONTROLUL CONFORMARII,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU              Decizia etapei de încadrare
              Nr.     Din.........................
               Proiect postat astazi 12.07.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
ITALADA SRL cu sediul in Sat Braiesti, com. Braiesti, judeţul Iasi , înregistrată la APM
Iasi cu nr. 6845/08.07.2010,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia
Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de
Analiza Tehnica din data de 09.07.2010 că proiectul “Infiintare fabrica de procesare a
materialelor reciclabile, in produse de ambalat si activitati mestesugaresti in
comuna Braiesti, jud. Iasi ” propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Braiesti, ,
nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 11.b
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: suprafata totala a terenului aferent
  proiectului de investitie St= 4000mp; Pe supratafa detinuta se propune realizarea unei
  constructii tip parter cu suprafata construita/desfasurata de 445mp compartimentata
  astfel: centrala termica=18.9mp; birou sef sectie=13.77mp; Sas=1.93mp; grup
  sanitar=2.31mp; hol=5.05mp; grup sanitar femei=5.40mp; vestiar femei=9.85mp;
  grup   sanitar    barbati=5.40mp;   vestiar   barbati=9.85mp;   camera
  transformator=16.06mp;     hala   productie=280.9mp;    camera   activitati
  mestesugaresti=41.33mp;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
   Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie rezulta deşeuri(deseuri
   din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie rezulta deseuri
   menajere si de ambalaje. Deseurile se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori
   autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;
   Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
   - surse stationare dirijate: poluanti specifici rezultati din arderea combustibililor
     solizi in centrala termica si din prelucrarea/macinarea deseurilor de PET;
   - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: noxe specifice rezultate din arderea carburantilor
   (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in realizarea/functionarea proiectului
 Protectia calitatii solului si subsolului
Nu sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul nu prevede lucrari de
constructii si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
   corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
   documentatiile de urbanism fiind : pasune
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri
    accidentale de carburanti de la utilaje
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada
    realizarii/funcţionării obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
    efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada
    realizarii/functionarii proiectului
   - Probabilitatea impactului negativ-redusă,     pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
   - Probabilitatea impactului pozitiv-potential,    pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Proiectul prevede realizarea urmatoarelor constructii si instalatii/utilaje:
  O constructie tip parter cu suprafata construita/desfasurata de 445mp/413mp
  compartimentata astfel: centrala termica=18.9mp; birou sef sectie=13.77mp;
  Sas=1.93mp; grup sanitar=2.31mp; hol=5.05mp; grup sanitar femei=5.40mp; vestiar
  femei=9.85mp; grup sanitar barbati=5.40mp; vestiar barbati=9.85mp; camera
  transformator=16.06mp;    hala   productie=280.9mp;     camera  activitati
  mestesugaresti=41.33mp;
Utilaje:
-Granulator destinat procesarii LDPE/LLDPE/HDPE/PP alcatuit din: moara tocat
deseuri, transportor elicoidal, unitate alimentare, extruder de regranulare; racire cap cu
aer-2 seturi; cap cu degazeificare; motor; alimentator cu snec in sistem inchis; ac motor;
panou control; bazin racine cu apa; unitate de tragere si granulare-uscare; vas stocare
cu selector cu vibrator; compresor aer.
-Extruder folii polietilena alcatuit din: infasurator dublu cu dubla taiere laterala si cu
taiere centrala si colector de straifuri; motor principal; cap extrudere rotativ 3600-cu
control prin invertor; inel de racire rotativ 3600; aparate de masura a temperaturii si
presiunii polimerului topit; auto termocontrol pe trei zone; unitate de tratare Corona;
unitate de incarcare granulu; unitate pliere laterala; cilindri pentru embosare-latime
800mm; cilindri pentru obtinerea foliei perforate; unitate aer comprimat; alte piese de
schimb.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila/tehnologica(de racire) se realizeaza din put forat;
2.2. Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice : se realizeaza intr-un bazin
vidanjabil;
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate
2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua electrica din zona
2.5. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: se realizeaza cu ajutorul unei centrale proprii cu
functionare pe combustibil solid (lemne)
2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule se realizeaza prin alimentare de la
statiile de distributie din zona
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul
4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului: NU este
cazul
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de inceperea activitatii,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.


    DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB                   INTOCMIT,
                 Ing Vasile COSESCU
               Decizia etapei de încadrare
              Nr.     Din.........................
                Proiect postat astazi 12.07.2010
        Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA Iasi cu sediul in Iasi-str Toma Cozma nr.13,
judeţul Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 6700/06.07.2010,în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
09.07.2010 că proiectul „Exploatarea produselor de balastiera circa 100.000mc” din
albia minora a raului SIRET”, propus a fi amplasat în perimetrul Acumularii Pascani 3,
jud. Iasi, titular SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA IASI, nu se supune evaluării
impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 2.a (
cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei altele decat cele
prevazute in anexa nr.1);
b) Caracteristicile proiectului:
   Mărimea proiectului – functiunea propusa: suprafata totala a terenului aferent
   proiectului de investitie St= 46400mp; Cantitatea maxima propusa pentru
   exploatare=100.000mc/an;
   - Proiectul de investitie Exploatarea produselor de balastiera circa 100.000mc” din
   albia minora a raului SIRET”, propus a fi amplasat în perimetrul Acumularii Pascani
   3, jud. Iasi, nu se cumuleaza cu proiectul de realizare a acumularii Pascani 3;
  - Realizarea proiectului de investitie implica utilizarea resurselor naturale;
   Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie un rezulta
   deşeuri(proiectul nu prevede lucrari de constructie/amenajare). Din functionarea
   proiectului de investitie rezulta deseuri menajere si de ambalaje care, se vor colecta
   selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;
   Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
   - surse stationare dirijate: nu este cazul;
   - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: noxe specifice rezultate din arderea carburantilor
   (gazele de esapament de la utilaje si autovehicule)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele
utilizate in functionarea proiectului

Protectia calitatii solului si subsolului
Nu sunt necesare masuri pentru prevenirea riscurilor de poluare a solului si subsolului pe
timpul realizarii proiectului de investitie intrucat proiectul nu prevede lucrari de
constructii si amenajari pentru realizarea carora sa fie utilizate substante periculoase.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  -  Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
    corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
    documentatiile de urbanism fiind : cuva acumulare apa(acumularea Pascani 3);
  -  In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: nu este
    cazul
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada funcţionării
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului nu au
    efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact pozitiv pe perioada funcţionării
    proiectului ( se asigura corectarea traseului albiei raului SIRET in zona
    amplasamentului, stabilitatea acestuia in timp si reducerea fenomenului de
    eroziune a solului aferente malului drept al raului SIRET;
  -  Probabilitatea impactului negativ-redusă,     pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
  -  Probabilitatea impactului pozitiv-potential,    pe toata perioada funcţionării
    proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Proiectul nu prevede realizarea de constructii si instalatii. Pentru deschiderea exploatarii
de nisip si pietris din albia raului SIRET prin proiect se prevede dotarea cu urmatoarele
utilaje: draglina; excavator; buldozer; incarcator frontal; autobasculante.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila se realizeaza prin butelii de 1,5-2,0 litri
 2.2. Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice : Nu rezulta ape uzate menajere si
tehnologice;
 2.3. Evacuarea apelor pluviale : nu exista suprafete amenajate de pe care sa se evacueze
ape pluviale;
2.4. Alimentare cu energie electrică: nu este cazul
2.5. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul
2.6. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul
2.7.Asigurarea cu carburanti: cu butoaie de 200litri aduse de la statiile de distributie la
locul de extragere/exploatare
3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul

4. Prevederi legale necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului: NU este
cazul

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de inceperea activitatii,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.


    DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                           CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB                  INTOCMIT,
                Ing Vasile COSESCU


               Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat pe site APM IASI în data de 12.07.2010


       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
ASOCIATIA CONGREGATIA SURORILE OBLATE ALE INIMII NEPRIHANITE
A MARIEI, cu sediul în sat Dancu, Aleea 23 August, com. Holboca, judeţul Iasi,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 6626/05.07.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate
în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.07.2010 că proiectul:
“Reţea canalizare, staţie de epurare pentru evacuarea apelor menajere“ propus a fi
amplasat în municipiul Iaşi, şos. Iaşi – Ungheni, nr. 21, Jud. Iasi, nu se supune
evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 11.c );
b) Caracteristicile proiectului:
Proiectul prevede:
  o Realizarea reţelei de canalizare cu tuburi din PVC, Dn 160 mm in lungime de L =
    32,53 ml;
  o montarea separatorului de grăsimi pe traseul reţelei de canalizare;
  o executarea căminelor de vizită;
  o montarea staţiei de epurare apă uzată menajeră tip AS-VARIOcomp K.
- Proiectul de investitie “Reţea canalizare, staţie de epurare pentru evacuarea apelor
menajere“ propus a fi amplasat în municipiul Iaşi, şos. Iaşi – Ungheni, nr. 21, jud. Iasi,
nu se cumuleaza cu alte proiecte;
- Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
- Producţia de deşeuri:
   Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de
   constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
   valorificarii/eliminarii;
Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici proveniti din sursele stationare: nu este cazul;
    - surse stationare nedirijate (emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanţi specifici rezultati din arderea gazelor de
   esapament provenite de la utilajele de constructii si mijloacele de transport.
   Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
   Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta
   limitele maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
   Protectia calitatii solului si subsolului
   In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
   prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
   masuri de buna gospodarire si intretinere.
   Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile
utilizate:
   Nu este cazul.
c) Localizarea proiectului
  -  Folosinta actuala a terenului si cea propusa – teren construit/neconstruit;
  -  In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.     Proiectul
    prevede aplicarea    de catre constructor a unor proceduri de lucru si
    implementarea unor masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii
    producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor.
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
1. Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

Reteaua de canalizare:
-realizarea reţelei de canalizare pentru transportul şi evacuarea apelor uzate menajere
aferente imobilului cu funcţiunea de grădiniţă, cu tuburi din PVC, Dn 160 mm, în lungime
de 32,53 ml;
- monarea separatorului de grăsimi pe traseul reţelei de canalizare proiectată, între
căminul existent CVe1 al reţelei de canalizare interioară şi staţia de epurare;
- realizarea căminelor de vizitare, executate din beton cu capace carosabile;
- realizarea gurii de evacuare a efluentului în treimea superioară a canalului din beton
armat tip clopot existent (Dn 1600 mm).
Staţia de epurare a apelor uzate menajere:
Staţia de epurare apă uzată menajeră tip AS-VARIOcomp K este compactă formată
dintr-un container din masă plastică compartimentat în:
decantorul primar – unde are loc reţinerea substanţelor plutitoare şi a celor decantabile
şi descompunerea anaerobă parţială a substanţelor decantate;
bazinul de activare – folosit pentru epurarea bilogică a apelor uzate. Sistemul de
aerare cu bule fine este amplasat la baza bazinului de activare.
Decantorul secundar – de unde apa curată este pompată cu un sistem aer – lift în
jgheabul de evacuare. Nămolul decantat la baza decantorului secundar este evacuat
hidraulic.
Tratarea namolului:
- nămolul din decantorul primar este recirculat automat în bazinul de activare print-un
orificiu prevăzut la baza decantorului;
- nămolul în exces este evacuat cu sistemul aer – lift în bazinul de sedimentare şi de
stocare a nămolului;
- suportul de biomasă asigură vârsta suficientă pentru nămol în vederea asigurarii
proceselor de nitrificare şi a stabilizării aerobe a nămolului;
- nămolul în exces din bazinul de activare este evacuat în bazinul de stocare a nămolului
– dimensionat pentru 150 de zile de stocare.
Managementul namolului:
Nămolul provenit din bazinul de stocare al nămolului este deshidratat într-un bazin de
îngroşare al nămolului de unde va fi preluat cu vidanja şi eliminat în condiţii de siguranta
pentru mediu si sanatate, dupa cum urmeaza:
     -In cazul in care caracteristicile namolului respecta prevederile OM 344/2004
     pentru utilizarea namolurilor de epurare in agricultura, titularul activitatii va
     identifica suprafetele agricole care intrunesc conditiile necesare utilizarii
     namolului, pe baza studiilor pedologice intocmite la cererea producatorului;
     Utilizarea in agricultura a namolurilor tratate este conditionata de solicitarea si
     obtinerea permisului de aplicare eliberat de APM Iasi.
     -In cazul in care caracteristicile namolului nu respecta prevederile OM 344/2004
     pentru utilizarea namolurilor de epurare in agricultura, nămolul deshidratat va fi
     transportat în vederea eliminării la Staţia de epurare a municipiului Iaşi.

Dimensionarea tehnolgica a statiei de epurare s-a realizat astfel incat apele epurate sa
se incadreze calitativ in limitele maxime admise de NTPA 001/2002-cu completarile si
modificarile ulterioare-privind conditiile de descarcare in emisar a pelor uzate epurate.
La finalizarea proiectului, statia de epurare va trebui sa realizeze urmatoarele
valori limita de emisie (efluent evacuat):
-CBO5=25mg/l
-CCO-Cr=125mg/l
-Suspentii=35mg/l
-Ntotal=15mg/l
-Ptotal=2mg/l

3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    -  asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
      pe amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora.
- Respectarea     prevederilor cuprinse in Avizul de Gospodărire a Apelor nr.
97/24.06.2010 emis de A.N. APELE ROMANE, ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
PRUT BARLAD;
- Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare
- Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
- Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apei:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
      si de evitare a poluarii a apelor prin asigurarea functionarii la capacitatea
      proiectata a instalatiilor existente de canalizare si epurare a apelor uzate;
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
    - Pentru reducerea poluarii atmosferei cu praf, lucrarile de excavatii si transport
      se vor realiza in perioade fara curenti importanti de aer si prin aplicarea unor
      masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: stropirea cailor rutiere,
      acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport utilizate;
    - Conform prevederilor STAS 12574/1987 nu se admit mirosuri persistente sau
      suparatoare sesizabile olfactiv care sa produca disconfort in zonele locuite;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
    - Asigurarea masurilor necesare in timpul realizarii lucrarilor de executie, asfel
      incit sa nu se produca contaminarea solului si a apelor subterane;
    -  Realizarea unei platforme de depozitare a europubelelor pentru colectarea
      selectiva a deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activiatii de
      constructii pe amplasament;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de
      normativele in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii (pamint excavat) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Municipilui Iaşi.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
    - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
    protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
    MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
    privind mediul de viata al populatiei;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
  - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
    executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
    prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite,
    respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care
va cuprinde informatiile aferente noii solutii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB
                INTOCMIT,
             Ing. Camelia PASCARIU
            Decizia etapei de incadrare
    Proiect publicat pe site-ul APM Iasi la data de 09.07.2010

    Ca urmare a solicitării emiterii acordului de mediu adresate de BOTEZ
GABRIELA IRINA, cu sediul in municipiul Iaşi, aleea Energiei nr. 17, Jud Iaşi,
inregistrată la APM Iaşi cu numărul 5655/07.06.2010, in baza HG 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările şi completările ulterioare,
    Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate in cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din
data de 09.07.2010, că proiectul “CASĂ DE LOCUIT REGIM D+P+M,
garaj, imprejmuire, branşament utilităţi (apă, energie electrică)” propus a
fi amplasat in extindere intravilan sat Pietrărie, com Bârnova, jud. Iaşi nu se
supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
  III. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare in
      procedura de evaluarea a impactului asupra mediului – nu este cazul.
  IV. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare
      in procedura de evaluarea adecvată:
   Proiectul se va implementa la 100 m distantă de limita siturilor
    NATURA 2000 (suprapuse parţial) RO SCI0135 Pădurea Bârnova
    Repedea (sit de importanţă comunitară) şi ROSPA 0092 Pădurea
    Bârnova (arie specială de protecţie avifaunistică) ;
   Proiectul nu este necesar şi nu are legătură directă cu managementul ariei
    naturale protejate de interes comunitar.
   Condiţiile de realizare ale proiectului:
        Suprafaţa totală a terenului– 1616 mp;
        Folosinţa actuală – păşune;
        Folosinţa propusă – curţi – construcţii;
        Proiectul prevede: construire locuinţă D+P+M, garaj, fântână,
        împrejmuire, branşament utilităţi (apă, energie electrică)
       Suprafaţă construită Sc=83 mp, Sd=168,6 mp; suprafaţă spaţii
       verzi total = 1316,7 mp; număr locuri parcare = 2;
       Alimentare cu apă – puţ forat realizat in incinta proprietăţii;
       Energie electrică – racord la reţeaua electrică existentă in zonă;
       Evacuarea apelor uzate – reţea de incintă, staţie de preepurare şi
       fosă vidanjabilă;
       Asigurarea agentului termic – centrală termică cu combustibil
       solid (lemn);
       Imprejmuirea terenului la organizarea de şantier ;
       Supravegherea in permanenţă a utilajelor de lucru in vederea
       evitării unor defecţiuni ce ar putea produce zgomot sau noxe
       peste limitele admise;
       Deşeurile rezultate din activitatea de constructie si de functionare
       vor fi predate, pe baza de contract, operatorului de salubritate din
       zonă;
       La finalizarea lucrărilor, suprafaţa liberă de construcţii se va
       amenaja ca spaţiu verde.

  Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale
  procedurii de evaluare adecvată.

  Prezenta decizie poate fi contestată in conformitate cu prevederile
  HG 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004,
  cu modificările şi completările ulterioare.


   Director executiv,                  Şef serviciu IPM
  Ing Dănuţ PIRCHIU                 ing Galea TEMNEANU


                  Întocmit,
                 Biolog Luminiţa Iconomu


               Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat site APM Iasi in data de 05 .07.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
APAVITAL SA cu sediul în Mun.Iasi, Str.Costachescu, nr.6, judeţul Iasi, înregistrată la
APM Iasi cu nr. 5802/09.06.2010 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru
Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei
Comisiei de Analiza Tehnica din data de 30.06.2010 că proiectul “Reabilitare sistem
de alimentare cu apa in sat Lespezi, Com.Lespezi, jud.Iasi “ propus a fi amplasat în
Sat Lespezi, Com. Lespezi, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra
mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b (
proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si aparcarilor
auto);
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: pasune; suprafata terenului =6000 mp;
  Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in sat Lespezi, Com.Lespezi, jud.Iasi,
  consta in: executarea unei conducte de alimentare cu apa intre rezervoarele R70 mc
  Velnita si R150 mc Lespezi; montarea unui grup de pompare in camera de vane a
  rezervorului de la captare; mutarea statiei de clorinare de la sursa de apa Heci la
  sursa de apa Velnita; procurare si montare modul Statie de pompare la rezervorul de
  apa R70 mc Velnita. Conducta de legatura proiectata va fi executata din polietilena
  de inalta densitate PE100, De 125 mm, Dn=102,2 mm, in lungime de L=3500 ml
  - Proiectul de investitie “ Reabilitare sistem de alimentare cu apa in sat Lespezi,
  Com.Lespezi, jud.Iasi”, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  execuţiei lucrărilor de constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori
  autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea gazelor de
  esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor folosite.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
masuri de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
    corespunde categoriei de folosinta prevazuta in certificatul de urbanism: pasune;
  -  Traseul conductei de legatura dintre cele doua rezervoare se afla pe partea
    stanga in directia de mers a DJ 208 Suceava – Pascani, in bancheta laterala a
    drumului, de la rezervorul de apa R 70 mc pana la dispensarul veterinar, L=1000
    ml, de la dispensarul veterinar pana la rezrvorul de apa R150 mc L=2500 ml,
    conducta va fi apmlasat in ampriza drumului de exploatare – drum de pamant.
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  - In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.      Proiectul
    prevede aplicarea     de catre constructor a unor proceduri de lucru si
    implementarea unor masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii
    producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de constructie .
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
  - Lucrarile ce se vor realiza prin prezentul proiect sunt: subtraversare de drum
    judetean, desfacere si refacere sistem rutier (beton de ciment), terasamente,
    montare conducta, constructii camine, masive de ancoraj, achizitionare si
    montare modul –statie de pompare, mutare modul – statie de clorinare,
    reabilitare rezervor 70 mc, realizare imprejmuire obiective, construire scara de
    acces la zona de captare.
2. Modul de asigurare a utilităţilor – alimentarea cu apa se va asigura din sursa de
captare Velnita;
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
       zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
       pe amplasament;
 4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor umane.

-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apelor: Lucrarile propuse prin proiect nu constituie surse de poluare
privind calitatea apei
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de noxe provenite de la utilajele
       de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cit si
       respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea
       acestora;
 Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
       petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
       utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :

    -  In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de
      normativele in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
 Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Com.Lespezi.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
    protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
    MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
    privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si
      intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a
      utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea
      muncii pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


     DIRECTOR EXECUTIV,                 SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                               CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU                   Ing. Maria IACOB                                     INTOCMIT,
                                      Ing. Daniela ILAŞ

                Decizia etapei de încadrare
                Nr............ din.........................
                Proiect postat astazi 02.07.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de SC TRANS
EXPEDITION FEROVIAR SRL Bucuresti-Sucursala Pascani, înregistrată la APM Iasi cu nr.
5955/15.06.2010,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu
modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare
a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 30.06.2010
că proiectul “Reorganizarea si modernizarea fluxurilor tehnologice de la SC TRANS
EXPEDITION FEROVIAR SRL Bucuresti-Sucursala Pascani in vederea diversificarii si
cresterii productivitatii precum si a imbunatatirii performantei productive ale unitatii” ”
propus a fi amplasat în ORAS Pascani str. Garii nr.18, jud. Iasi, nu se supune evaluării
impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.13.a (orice
modificari, altele decat cele de la punctul 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa
nr.1 sau in prezenta anexa, deja executate sau in curs de executie);
b) Caracteristicile proiectului:
   Mărimea proiectului – functiunea propusa: activitati industriale (intretinerea si repararea
   materialului rulant)
   - Proiectul de investitie propus a fi amplasat în ORAS Pascani str. Garii nr.18 Jud. Iasi nu se
   cumuleaza cu alte proiecte ;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
   Producţia de deşeuri: Proiectul de investitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei
   lucrărilor de amenajare(montare utilaje), respectiv a funcţionării activitatii utilajelor, se vor
   colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;
   Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  -  surse stationare dirijate: arderea gazelor naturale in cuptoarele de tratament propuse a le
    inlocuit pe cele existente pe amplasament;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: nu este cazul
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime
admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie prevede
luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri de buna
gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: Nu este
cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie este dotat cu
    constructii (existente) in interiorul carora urmeaza a se instala utilajele achizitionate;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau zone
    protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: depozitarea
     materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede aplicarea de catre
     constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor masuri tehnice pentru
     protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul
     realizarii lucrarilor de constructie .
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
     funcţionării obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie(amenajare) si
     functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei proiectului şi a
     funcţionării obiectivului;
   - Probabilitatea impactului – redusă, pe perioada realizarii/funcţionării proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Achizitionarea si montarea urmatoarelor utilaje si instalatii:
 -Hala prelucrari mecanice/Sectia prelucarri mecanice: o masina de rectificat suprafata de asezare
a arcurilor; o masina de gaurit; 4 polizoare cu banda continua; 1 electrocar; o masina de masurat
in coordonate; un dispozitiv de marcare laser piese cilindrice; 5 palane cu cablu; o instalatie de
absorbtie FilterBox Standard; o masina de rectificat interior cutie unsoare, boghiuri tractate si
motoare; 2 strunguri CNC Okuma LB 2000 Ex MCx300; un strung CNC Okuma Multus B400W;
3 accesorii pentru cele trei strunguri; un centru de prelucrare verticala Okuma MB VAE; o
menghina pentru centru prelucrare; o masina electroeroziune cu electrod masiv; 3 masini de
gaurit; un dispozitiv de marcare prin percutie;
-Hala piese de schimb/Sectia piese de schimb: 3 masini de gaurit; 4 polizoare cu banda continua;
o instalatie de sablare(cu alice si dispozitiv de captare a pulberilor); un motostivuitor; o masina de
nituit; un dispozitiv de marcare; 5 palane cu cablu; un robot sudura; o masina hidraulica pentru
indoit tevi; o presa hidraulica pentru montajul subansamblurilor; o instalatie de vopsire ( cabina
cabina cu dispozitiv de filtrare a aerului);
-Hala forja/Sectia forja:un motostivuitor; un electrocar; un dispozitiv de marcare; un cuptor forja
cu Sv=2.5mp; un cuptor forja cu Sv=1.6mp; un cuptor forja cu Sv=1.2mp; un cuptor forja
rotativ Sv=1.0mp; un cuptor cu vatra mobila Sv=4.0mp;
-Hala debitare/Sectia forja: o masina de debitat KASTO SSB A2; un sistem de transfer magnetic;
o masina de debitat cu plasma+ghilotina pentru table CNC+presa abkant CNC;
-Hala arcurarie/Sectia forja: o masina de verificat arcuri in foi; o instalatie de ecruisare arcuri; un
sistem de transfer arcuri in foi; un bazin de racire in ulei-racire cu apa; un bazin de spalare foi in
arc; modernizare bazin de racire ulei-arc elicoidal;
-Diverse dotari: o masina de incercat la tractiune si compresiune; un durimetru digital portabil;
doua micrometre; o balanta analitica; un program CAM; o instalatie de absorbtie FilterBox
Standard-sector scularie; o certificare standard IRIS; o masina de ambalat repere.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum tehnologic, menajer si igienico – sanitar: se
realizeaza din reteaua SC TEF SRL
 2.1. Evacuarea apelor uzate menajere, se realizeaza in reteaua de canalizare a SC TEF SRL
2.2. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza in reteaua de canalizare a SC REMAR SA;
2.3. Alimentare cu energie electrică: a instalatiilor prevazute prin proiect se asigura din reteaua
existenta in zona de amplasament.
2.4. Alimentare cu gaze naturale: este asigurata prin racordarea la reteaua existenta in zona de
amplasament;
2.5. Asigurarea cu energie termică: agentul termic pentru încălzirea spaţiilor şi apa caldă
menajeră va fi furnizată de utilitatile existente.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
     - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
     - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de zgomot
       admis de normativele in vigoare;
     - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
       amplasament;
4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi respectate
prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata cu Legea
265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008, referitoare la protectia calitatii apelor,
atmosferei, solului si la protectia asezarilor umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe toata
durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul realizarii
lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se produc in
timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile intreprinse in vederea
refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului vor
avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodarirea deseurilor,
prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii populatiei si
mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apelor:
     - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de
       evitare a poluarii apelor prin verificarea functionarii utilajelor si a alimentarii cu
       carburanti a acestora
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de noxe provenite de la utilajele de
      constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cit si respectarea
      unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea acestora;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse petroliere
      in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea utilajelor de
      constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii/amenajare se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca
      nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in
      vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord.
      MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50
      dB(A) la limita receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie/amenajare si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile de constructii se vor transporta in perimetre special amenajate aprobate de
      Primaria mun. PascaniProtectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
     sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997
     pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
     populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii populatiei si
mediului inconjurator:
     - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de executie se
       vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in
       normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite, respectindu-se in
       acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la baza
emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de investitie are
obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde informatiile aferente noii
solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, este necesara solicitarea revizuirii
autorizatiei de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    DIRECTOR EXECUTIV,                 SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB


                   INTOCMIT,
                 Ing Vasile COSESCU
               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi in data de 01.07.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
RODUT PLAST SRL cu sediul în Sat Raducaneni, Com.Raducaneni, C2(hala reparatii)
sala1 judeţul Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr. 6421/28.06.2010 , în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
30.06.2010 că proiectul “Infiintare microintreprindere pt dezvolatrea acitivitatilor
nonagricole productive in spatiul rural: montaj utilaje-masina de injectie mase
plastice, matrita otel, frigider industrial, moara pentru macinat mase plastice, pod
rulant de 5 tone “ propus a fi amplasat în Sat Raducaneni, Com.Raducaneni, C2(hala
reparatii) sala1 jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b (
proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si aparcarilor
auto);
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: curti constructii; suprafata totala a
  terenului aferent proiectului de investitie S= 7000 mp; din care suprafata construita
  hala de productie cu S=2000 mp. Proiectul consta in achizitionarea si montarea unor
  utilaje, respectiv masina de injectie mase plastice, matrita otel, frigider industrial,
  moara pentru macinat mase plastice, pod rulant de 5 tone.
  - Proiectul de investitie “ Infiintare microintreprindere pt dezvolatrea acitivitatilor
  nonagricole productive in spatiul rural: montaj utilaje-masina de injectie mase
  plastice, matrita otel, frigider industrial, moara pentru macinat mase plastice,
  pod rulant de 5 tone” propus a fi amplasat în Sat Raducaneni, Com.Raducaneni,
  C2(hala reparatii) sala1 jud.Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
   Producţia de deşeuri: Proiectul de investitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
   procesului de productie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati
   in vederea valorificarii/ eliminarii, iar o parte vor fi reintroduse in circuitul tehnologic;
   Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
   - surse stationare dirijate: nu este cazul;
   - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea gazelor de
   esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor folosite.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
masuri de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
   - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
     corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
     documentatiile de urbanism fiind : curti constructii. Hala de productie se afla
     amplasata pe terenul fostului Agromec Raducaneni;
   - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
     zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
   - In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
     depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.         Proiectul
     prevede lucrari de amenajare a halei de productie prin montare de utilaje, lucrari
     care nu au impact asupra mediului .
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
     funcţionării obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de amenajare si
     functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
     proiectului şi a funcţionării obiectivului;
   - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.
II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
  Proiectul consta in achizitionarea si montarea unor utilaje, respectiv masina de
injectie mase plastice, matrita otel, frigider industrial,moara pentru macinat mase
plastice, pod rulant de 5 tone. Activitatea propusa prin proiect consta in prelucrarea prin
injectie a maselor plastice pentru obtinerea de ambalaje (navete din plastic).
2. Modul de asigurare a utilităţilor :
  Alimentarea cu apa este asigurata din reteaua centralizata Apavital;
  Evacuarea apelor uzate menajere se va face la canalizarea localitatii Raducaneni;
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    -   dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
       zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
       pe amplasament;
 4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor umane.
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apelor: nu este cazul;
Protectia calitatii aerului :nu este cazul;
Protectia calitatii solului: nu este cazul;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
     - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatii de realizare a
       proiectului, in conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica
       urbana si ale Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65
       dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
 Gospodarirea deseurilor :
     - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de amenajare si
       transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
     protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
     MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
     privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
     - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
       executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si
       intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a
       utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea
       muncii pe santier.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


     DIRECTOR EXECUTIV,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                           CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB


                                INTOCMIT,
                                 Ing. Daniela ILAŞ               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi in data de 01.07.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
VELTEM PLAST SRL cu sediul în Sat Raducaneni, Com.Raducaneni, C2(hala reparatii)
sala2, judeţul Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr. 6434/29.06.2010 , în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
30.06.2010 că proiectul “Infiintare microintreprindere pt dezvolatrea acitivitatilor
nonagricole productive in spatiul rural: montaj utilaje-masina de injectie mase
plastice, matrita otel, frigider industrial “ propus a fi amplasat în Sat Raducaneni,
Com.Raducaneni, C2(hala reparatii) sala2, jud. Iasi, nu se supune evaluării
impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b (
proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si aparcarilor
auto);
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: curti constructii; suprafata totala a
  terenului aferent proiectului de investitie S= 7000 mp; din care suprafata construita
  hala de productie cu S=2000 mp. Proiectul consta in achizitionarea si montarea unor
  utilaje, respectiv masina de injectie mase plastice, matrita otel, frigider industrial.
  - Proiectul de investitie “ Infiintare microintreprindere pt dezvolatrea acitivitatilor
  nonagricole productive in spatiul rural: montaj utilaje-masina de injectie mase
  plastice, matrita otel, frigider industrial” propus a fi amplasat în Sat Raducaneni,
  Com.Raducaneni, C2(hala reparatii) sala2, jud.Iasi, nu se cumuleaza cu alte
  proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de investitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  procesului de productie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati
  in vederea valorificarii/ eliminarii, iar o parte vor fi reintroduse in circuitul tehnologic;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea gazelor de
  esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor folosite.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
masuri de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
    corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
    documentatiile de urbanism fiind : curti constructii. Hala de productie se afla
    amplasata pe terenul fostului Agromec Raducaneni;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  - In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.         Proiectul
    prevede lucrari de amenajare a halei de productie prin montare de utilaje, lucrari
    care nu au impact asupra mediului .
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de amenajare si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.
II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
  Proiectul consta in achizitionarea si montarea unor utilaje, respectiv masina de
injectie mase plastice, matrita otel, frigider industrial. Activitatea propusa prin proiect
consta in prelucrarea prin injectie a maselor plastice pentru obtinerea de ambalaje
(navete din plastic)
2. Modul de asigurare a utilităţilor :
  Alimentarea cu apa este asigurata din reteaua centralizata Apavital;
  Evacuarea apelor uzate menajere se va face la canalizarea localitatii Raducaneni;
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    -   dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
       zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
       pe amplasament;
 4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor umane.
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apelor: nu este cazul;
Protectia calitatii aerului :nu este cazul;
Protectia calitatii solului: nu este cazul;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
     - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatii de realizare a
       proiectului, in conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica
       urbana si ale Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65
       dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
 Gospodarirea deseurilor :
     - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de amenajare si
       transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
     protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
     MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
     privind mediul de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
     - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
       executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si
       intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a
       utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea
       muncii pe santier.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


    DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                           CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB


                                INTOCMIT,
                                 Ing. Daniela ILAŞ
               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM Iasi în data de 01.07.2010

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ARCOM
INTERNATIONAL COMPANY SRL cu sediul în sat Aroneanu, com. Aroneanu, jud. Iasi,
înregistrată la APM Iasi, cu nr. 6330/25.06.2010 si 6460/29.06.2010, în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.06.2010 că proiectul
„Infiintare fabrica de nutreturi combinate prin modernizare corp existent,
desfiintare partiala si construire corp nou pentru instalatia de granulare si
silozuri” propus a fi amplasat în sat Tomesti, com. Tomesti, judeţul Iasi:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a
h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.a)
(proiecte de dezvoltare a unitatilor industriale).


2. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului – amplasamentul propus pentru realizarea investiţiei are o
suprafaţă de 2495 mp, pe care se afla cladirea moara ce va fi modernizata ;
Se propune modernizarea cladirii moara (achizitionata de la SC COMTOM SA ) si
construirea unui nou corp pentru instalatia de granulare si amplasarea a 3 silozuri
astfel:
1. corp C1 – corp anexa – vestiare camera comanda
2. corp C2 – corp scara si rampa de descarcare
3. corp C3 – corp moara – isi pastreaza copmartimentarea
4. corp C4 – corp siloz moara
5. corp C5 – sectie granulare, silozuri produse finite (va fi o constructie noua din metal
ce va adaposti utilajele pentru nutreturi combinate granule – 2 silozuri de 12,5 to/buc si 7
silozuri de 25 to/buc)
6. corp C6 – silozuri de cereale (construirea a 3 silozuri de cereale cu o capacitate de
1500 to/buc)
7. corp C7 – cabina poarta, livrare
8. corp C8 – pod bascula
9. corp C9 – magazie si baterie silozuri – se vor desfiinta
- constructia drumurilor de acces in interiorul parcului
b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar
materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;
d) Producţia de deşeuri:
  -  deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor
    depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la
    societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;
  e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  -  vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi
    funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;
  -  autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta
    condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din
    punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;


2. Localizarea proiectului
2.1. utilizarea existentă a terenului – conform destinaţiei stabilită prin PUG zona este
zona industriala, functiunea pe amplasament a fost tot pentru fabrica de nutreturi
combinate
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora – nu este cazul.
2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zone costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de
protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu
este cazul;
f) zonele de protecţie speciale- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost
deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate - nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial
- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
obiectivului;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului
obiectivului;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării
proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:
Pentru organizarea de şantier:
-  amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;
-  amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor
  rezultate;
-  depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să
  afecteze circulaţia în zona obiectivului;
-  betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;
-  mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material
  sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea
  inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;
-  utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate
  fără a se contamina solul cu produse petroliere;
-  întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii,
  schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;
-  toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare
  de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate
  acustic;
-  toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile
  de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu
  produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
-  deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin
  grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi
  autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;
-  după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile
  rezultate din constructie ;
-  titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în
  vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare
  pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a
  aerului;


Faza de funcţionare- activităţi desfăşurate pe amplasament
      -  aprovizionarea si recetia materiilor prime
      -  conditionarea (retinerea corpurilor straine, uscare si macinare)
      -  depozitarea materiilor prime macinate
      -  cintarirea, dozarea fiecarui component al retetei de fabricatie
      -  macinarea componentelor macrodimensionale solide
      -  amestecarea (malaxarea) – pentru omogenizarea produsului finit
      -  granularea nutreturilor cu ajutorul aburului
      -  ambalarea
      -  depozitarea produsului finit (nutreturi concentrate) vrac sau insacuit
      -  livrarea
Modul de asigurare a utilităţilor
1. Alimentare cu apă în scop igenico-sanitar şi tehnologic
- se va realiza din reţelaua de alimentare cu apă existentă pe amplasament;
Necesarul de apă : Qzi med=6,38 mc/zi ; Qzi max=7,02 mc/zi ;
Cerinţa de apă: Qs zi med=7,02 mc/zi; Qs zi max=7,72 mc/zi;
2. Evacuarea apelor uzate
- evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la bazinul betonat vidanjabil;
    Debitele de apă uzată menajeră:
    Quz zi med=1 mc/zi;
3. Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe
amplasament;
4. Alimentare cu gaze naturale
- se va realiza prin extinderea reţelei de joasă presiune din zona amplasamentului;
5. Asigurarea cu energie termică
- agentul termic pentru încălzirea spaţiilor şi aburul folosit in productie vor fi furnizate de
către doua centrale termice pe gaz metan amplasate în spaţiu special amenajat;
Protecţia calităţii apelor
a) În perioada de construcţie
-  nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula
  sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de
  evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
b) În perioada de funcţionare
-  indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate în reţeaua de canalizare
  municipală se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA 002;
-  se va verifica periodic etanşietatea şi integritatea reţelelor de captare, aducţiune,
  folosire şi evacuarea apelor uzate în scopul minimizării pierderilor de apa şi se va
  interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecţiuni;
Protecţia aerului
  m) În perioada de construcţie
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele
 care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine;
 transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe
 drumuri care vor fi umezite;
- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil
 pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;
- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
 procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
 mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
 persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de
 particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;
b) În perioada de funcţionare
- concentratiile maxim admise la gazele arse evacuate de la centrala termică se vor
 încadra în limitele stabilite prin Ordinul 462/1993;

Protectia impotriva zgomotului
- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului - nivelul de zgomot echivalent la limita
incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A),
valoarea curbei de zgomot 60 dB ;


Protecţia solului
a) În perioada de construcţie
-  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone
  special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;
-  platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru
  depozitarea temporară a deşeurilor generate;
-  alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de
  distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu
  respectarea tuturor normelor de protecţie mediului;
-  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de
  staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a
  mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;
-  se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
  pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea
  apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;
-  se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor,
  depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme
  specializate, conform prevederilor în vigoare;
-  vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau
  subterane existente in zonă;
-  parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.
b) În perioada de funcţionare
-  parcare betonată pentru mijloacele de transport din dotare;
-  platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor
  menajere;
-  spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor generate din
  activitate;


Modul de gospodărire a deşeurilor
a) În perioada de construcţie
-  deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv
  şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;
- solul excavat va fi transportat în locul indicat de primăria comunelor Siretel si
  Vinatori;
b) În perioada de funcţionare
-  deşeurile menajere cit si cele rezultate din activitatea desfasurata se vor colecta în
  europubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi transportate prin intermediul
  serviciului de salubritate la o rampa de deşeuri autorizată;
-  conform HG 856/2002 societatea va avea obligaţia să ţină evidenţa strictă a
  cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul
  acestora;
-  este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe
  durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte
  deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie,
  cantitatea;
Lucrări de refacere a amplasamentului
-  în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,
-  la încetarea activităţii se vor dezafecta construcţiile/instalaţiile existente şi se va
  readuce terenul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi
necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
prezentei, înainte de realizarea modificării.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente
noi, necunoscute la data emiterii .
Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea
respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se
anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu înainte de punerea în funcţiune a
obiectivului, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de
emitere a autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
       DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARI SI
                               CONTROLUL CONFORMARII,
        Ing. Danut PIRCHIU                 Ing. Maria IACOB


                     INTOCMIT,
                 Ing. Irina SIMIONESCU
               Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat site APM IASI în data de 30.06.2010

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
COMUNA Ciortesti cu sediul în Sat Ciortesti, Comuna Ciortesti, judeţul Iasi ,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 5206/21.05.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 03.06.2010 că proiectul
“INFIINTARE SISTEM DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR IN
SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI CIORTESTI“, propus a fi amplasat în
intravilanul Satelor Ciortesti, Coropceni, Deleni, Serbesti, Rotaria, Comuna Ciortesti,
Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 11.b (
instalatii pentru eliminarea deseurilor);
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: amenajarea a 15 platforme de colectare a
deseurilor in comuna Ciortesti, astfel: 4 platforme in satul Ciortesti, 3 platforme in satul
Coropceni, 2 platforme in satul Deleni, 3 platforme in satul Serbesti si 3 platforme in
satul Rotaria. Suprafata totala de teren este de 150 mp, fiind cuprins in inventarul
bunurilor ce apartin domeniului public al comunei. Suprafata unui punct de colectare
este de 10,0 mp, betonate. Fiecare punct se va dota cu 3 containere de 1100 litri prevazute
cu rotile si capac. Destinatia acestora este de depozitare selectiva a deseurilor din hartie si
carton, deseuri de plastic si sticla, alte tipuri de deseuri si deseuri menajere.
  - Proiectul de investitie “ INFIINTARE SISTEM DE COLECTARE SELECTIVA
A DESEURILOR IN SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI CIORTESTI”,
propus a fi amplasat în intravilanul Satelor Ciortesti, Coropceni, Deleni, Serbesti, Rotaria,
Comuna Ciortesti, Jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede colectarea selectiva a deseurilor
din satele componente ale comunei Ciortesti, se vor colecta selectiv si se vor preda la
operatori autorizati in vederea eliminarii si transportul la un depozit autorizat de colectare
deseuri menajere;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

  Protectia atmosferei:
  Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
surse stationare dirijate: Nu este cazul;


  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede containere inchise si platforme betonate.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul;
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
documentatiile de urbanism fiind: zona de protectie a drumului;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
zone protejate prin legislatia in vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial
  -   In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor masuri
tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe
parcursul realizarii lucrarilor de constructie .
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontiere;
  - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
    Constructiile propuse (Sc=150 mp)- se prevede 15 platforme de colectare a
deseurilor in comuna Ciortesti, astfel: 4 platforme in satul Ciortesti, 3 platforme in satul
Coropceni, 2 platforme in satul Deleni, 3 platforme in satul Serbesti si 3 platforme in
satul Rotaria a cate 10 mp fiecare.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentare cu energie electrică: se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu
energie electrică existentă in zona.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    -  suprafetelor ocupate de imprejmuiri si depozitare containere;   - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate +
prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata cu Legea
265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008, referitoare la protectia calitatii
apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor umane.

-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe toata
durata de existenta normata a acestora.
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul realizarii
lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile intreprinse
in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si
de evitare a poluarii a apelor ;
    - Notificarea inceperii executiei obiectivului de investitie la APM Iasi.
    -    Solicitarea si obtinerea Autorizatiei de mediu la punerea in functiune a
obiectivului.
    - Respectarea conditiilor impuse prin avizele prealabile emise pentru promovarea
obiectivului de investitie.

 Protectia calitatii aerului :
     -   In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cat si
respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea acestora;
 Protectia calitatii solului:
     -   In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea utilajelor de
constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :

    -   In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul de
zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.
    -   Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in conformitate cu
prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 536/1997, nu va
depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor
protejati.


 Gospodarirea deseurilor :
    -   Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
    -   Deseurile provenite din excavatii (pamant excavat) se vor transporta in
perimetre special amenajate aprobate de Primaria Comunei Ciortesti.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei ;
  - Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
perimetrale ale obiectivului.
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    -   Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in
normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi
timp si normele privind securitatea muncii pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de investitie
are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde informatiile
aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


     DIRECTOR EXECUTIV,              SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB
                            INTOCMIT,
                         Sing. Elena VASILIU               Decizia etapei de încadrare
        Proiect afisat pe site APM IASI în data de    23.06.2010


       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
APAVITAL SA, cu sediul în Mun. Iasi, Str. Mihai Costachescu, nr. 6, judeţul Iasi,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 5163/20.05.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate
în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 26.05.2010 că proiectul:
“Alimentare cu apă sat Maxut, com. Deleni, jud. Iaşi“ propus a fi amplasat în sat
Maxut, comuna Deleni, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b );
b) Caracteristicile proiectului:
Proiectul prevede:
   o extinderea reţelei de alimentare cu apă PEHD 100/125 mm Pn 10 cu o lungime
    de L = 3500 ml;
   o relizarea bransamentelor la abonaţi casnici şi agenţi economici;
   o montarea hidranţilor de incendiu;
   o executarea căminelor vană golire şi căminelor vană aerisire;
- Proiectul de investitie “Alimentare cu apă sat Maxut, com. Deleni, jud. Iaşi“ propus
a fi amplasat în sat Maxut, comuna Deleni, Jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
- Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
- Producţia de deşeuri:
   Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de
   constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
   valorificarii/eliminarii;
Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici proveniti din sursele stationare: nu este cazul;
    - surse stationare nedirijate (emisii fugitive): nu este cazul;
   Emisii rezultate din surse mobile: noxe specifice rezultate din arderea gazelor de
   esapament provenite de la utilajele de constructii si mijloacele de transport.
   Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
   Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta
   limitele maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
   Protectia calitatii solului si subsolului
   In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
   prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in
   masuri de buna gospodarire si intretinere.
   Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile
utilizate:
   Nu este cazul.
c) Localizarea proiectului
  -  Folosinta actuala a terenului si cea propusa – zona de protectie D.N. şi drumuri
    săteşti;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor.     Proiectul
    prevede aplicarea    de catre constructor a unor proceduri de lucru si
    implementarea unor masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii
    producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor.
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
1. Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

Lucrări de instalaţii hidraulice
 ● Conducta utilizată pentru alimentarea cu apă va fi din polietilenă de înaltă densitate
PEHD 100/125 mm Pn 10, cu L = 3500 m;
 ● Hidranţi de incendiu;
   Asamblarea conductei din polietilenă se va face prin procedeul de sudare cap la cap
şi cu mufe electrosudabile. Se vor folosi piese de legătură din polietilenă de înaltă
densitate şi din fontă.
   În dreptul sudurilor care se execută în şanţ se vor realiza adânciri şi lărgiri locale ale
tranşeei.
   In zonele de intersecţie ale conductei de alimentare cu apă proiectată cu alte
utilităţi, precum şi la subtraversării, conducta de apă va fi introdusă în tub de protecţie
din otel de min. 5 m lungime.
   Hidranţii de incendiu subterani, protejaţi cu cutie de protecţie (oală), se vor racorda
la conducta principală prin intermediul unor teuri reduse/egale electrosudabile cu flanşă.

Lucrări de construcţii cămine de vizitare (de vane, aierisire, golire)
Cămine de vizitare
  Căminele de vane se vor executa din beton monolit C 12/15 armat cu bare
independente din hotel beton PC 52 şi OB 37. Căminele au pereţii de 15 cm grosime şi
radierul de 20 cm grosime, fiind prevăzute cu başe. Căminele de vane vor fi hidroizolate,
atât la interior cât şi la exterior, cu soluţie tip XYPEX.

2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila – Rezervorul 2500 mc Hârlău;
2.1. Evacuarea apelor uzate – nu este cazul;
2.2. Evacuarea apelor pluviale - nu este cazul
2.3. Alimentare cu energie electrică: se va realiza din reteaua electrică existenta in zona
amplasamentului.
2.4. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul;
2.5. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul;

3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de
      pe amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora.
- Respectarea     prevederilor cuprinse in Avizul de Gospodărire a Apelor nr.
91/15.06.2010 emis de A.N. APELE ROMANE, ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
PRUT BARLAD;
- Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare
- Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
- Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului
vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol), gospodarirea
deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier.
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de
      normativele in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.


Gospodarirea deseurilor :
   - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
     transportul in vederea valorificarii/eliminarii la operatori autorizati.
   - Deseurile provenite din excavatii (pamint excavat) se vor transporta in
     perimetre special amenajate aprobate de Primaria Comunei Deleni.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de
    protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord.
    MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
    privind mediul de viata al populatiei;

Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
  - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
    executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
    prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite,
    respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au
stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul
proiectului de investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care
va cuprinde informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.   DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                           CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB                  INTOCMIT,
               Ing. Camelia PASCARIU

               Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat pe site APM IASI în data de 18.06.2010


       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
INTREPRINDEREA INDIVIDUALA NASTASA NICOLETA CORINA, cu sediul în
Sat Raducaneni, Comuna Raducaneni, judeţul Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr.
5314/26.05.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului
Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza
Tehnica din data de 17.06.2010 că proiectul: “Modernizare, extindere, mansardare corp
C 1, C 7, modernizare corp C 2, C 3, C 5, construire cladire P + 1 + M, vestiare,
grupuri sanitare, dusuri exterioare, piscina exterioara neacoperita, amenajare incinta,
racord utilitati “ propus a fi amplasat în Sat Raducaneni, Comuna Raducaneni, judeţul
Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.b) ;
b) Caracteristicile proiectului:
 - Proiectul propune modernizarea si extinderea a cinci corpuri de cladire existente,
construirea unei cladiri cu functiunea de pensiune, pscina exterioara neacoperita, vestiare,
grupuri sanitare, dusuri exterioare, amenajare incinta, racorduri utilitati;
- Proiectul de investitie “Modernizare, extindere, mansardare corp C 1, C 7,
modernizare corp C 2, C 3, C 5, construire cladire P + 1 + M, vestiare, grupuri
sanitare, dusuri exterioare, piscina exterioara neacoperita, amenajare incinta, racord
utilitati“ propus a fi amplasat în Sat Raducaneni, Comuna Raducaneni, judeţul Iasi, nu
se cumuleaza cu alte proiecte;
- Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
- Producţia de deşeuri:
  Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de
  constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
  valorificarii/ eliminarii;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate ( emisii fugitive): nu este cazul;
Emisii rezultate din surse mobile: noxe specifice rezultate din arderea gazelor de
esapament provenite de la utilajele de constructii si mijloacele de transport.
  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri
de buna gospodarire si intretinere.
- Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
   Nu este cazul.
c) Localizarea proiectului
  -  Folosinta actuala a terenului – pasune; destinatia propusa – curti constructii;
  -  In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
    aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor
    masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari
    accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor.
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II Condiţiile de realizare a proiectului:
 1. Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Proiectul prevede modernizarea urmatoarelor corpuri de cladiri: C 1 (Sc = 91.51 mp, Sd
= 136.87 mp), C 2 (Sc = 64 mp, Sd = 64 mp), C 3 (Sc = 64 mp, Sd = 64 mp), C 5 (Sc =
60 mp, Sd = 60 mp), modernizare si extindere corp C 7 (Sc existenta = 51 mp, Sc propusa
= 122.03 mp), construire pensiune 3 stele (Sc = 295.6 mp, Sd = 529.38 mp), foisor lemn
(Sc = 84.66 mp), piscina exterioara neacoperita cu doua bazine avand dimensiunile L x l
= 20 x 12 m.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila – se realizeaza prin bransament la reteaua de alimentare
cu apa existenta in zona amplasamentului;
2.1. Evacuarea apelor uzate – se realizeaza prin bransament la reteaua de de canalizare
existenta in zona amplasamentului;
2.2. Evacuarea apelor pluviale - de pe platforma betonata şi aleile din incintă se va
realiza prin intermediul unor guri de scurgere in reţeaua stradala de canalizare pluviala.
2.3. Alimentare cu energie electrică: se va realiza din reteaua electrică existenta in zona
amplasamentului.
2.4. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul;
2.5. Asigurarea cu energie termică: agentul termic pentru încălzirea spaţiilor şi apa caldă
menajeră va fi furnizată de către o centrală termică pe lemne amplasată în spaţiu special
amenajat.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
      amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
- Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
- Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
Protectia calitatii apelor:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
      si de evitare a poluarii a apelor prin asigurarea functionarii la capacitatea
      proiectata a instalatiilor existente de canalizare a apelor uzate ;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier.
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele
      in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Comunei Raducaneni.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
    sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr.
    536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
    de viata al populatiei ;

Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    -  Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
       executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
       prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor
       folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii
       pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarearealizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.    CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU              Ing. Maria IACOB
                  INTOCMIT,
                 Ing. Roxana DASCALU                Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat pe site APM IASI în data de 18.06.2010


       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
PINUS ABIES SRL , cu sediul în Sat Podisu, Comuna Baltati, judeţul Iasi, înregistrată la
APM Iasi cu nr. 4897/12.05.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru
Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei
Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.06.2010 că proiectul: “Infiintare ferma
agricola compusa din: pepiniera, plantatie de arbusti fructiferi si constructii anexe –
sera, solarii, spatii tehnice, puturi si bazine pentru apa, casa pompe, alei betonate,
bazin vidanjabil, racord utilitati, imprejmuire teren“ propus a fi amplasat în Sat Podisu,
Comuna Baltati, judeţul Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 1.b) ;
b) Caracteristicile proiectului:
 - Proiectul propune infiintarea unei ferme agricole compusa din: pepiniera, plantatie de
arbusti fructiferi si constructii anexe – sera, solarii, spatii tehnice amplasata pe o
suprafata de teren de 15.000 mp;
- Proiectul de investitie nu se cumuleaza cu alte proiecte;
- Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
- Producţia de deşeuri:
  Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de
  constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
  valorificarii/ eliminarii;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate ( emisii fugitive): nu este cazul;
Emisii rezultate din surse mobile: noxe specifice rezultate din arderea gazelor de
esapament provenite de la utilajele de constructii si mijloacele de transport.
  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri
de buna gospodarire si intretinere.
- Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
   Nu este cazul.
c) Localizarea proiectului
  -  Folosinta actuala a terenului – arabil; destinatia propusa – curti constructii si
    arabil;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
    aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor
    masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari
    accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor.
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II Condiţiile de realizare a proiectului:
 1. Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
    Proiectul prevede infiintarea unei ferme agricole amplasata pe un teren cu
suprafata de 15.000 mp, fiind prevazuta o suprafata construita Sc = 2365.814 mp.
    Ferma agricola va cuprinde: - Sera cu suprafata S = 816,831 mp; - 3 solare cu
suprafata totala de 1196,775 mp, fiecare solar avand suprafata de 398,925 mp; - Cladire
cu suprafata de 122,116 mp compusa din: birou, hol, sala de mese, grup sanitar, vestiar si
hala pentru procesare primara a zmeurei, coacazelor negre si catinei albe.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila – se propune realizarea unui foraj in vederea asigurarii
necesarului pentru alimentarea cu apa a obiectivelor fermei agricole, ce va avea H = 20
m, D = 300 mm, definitivat cu tuburi din beton simplu, ce va fi echipat cu pompa
submersibila;
2.2. Evacuarea apelor uzate – se va realiza intr-un bazin betonat vidanjabil cu
dimensiunile L x l x h = 2,0 m x 2,0 m x 2,5 m;
2.3. Alimentare cu energie electrică: se va realiza din reteaua electrică existenta in zona
amplasamentului.
2.4. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul;
2.5. Asigurarea cu energie termică: agentul termic pentru încălzirea spaţiilor şi apa caldă
menajeră va fi furnizată de către o centrală termică pe lemne amplasată în spaţiu special
amenajat.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
      amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
- Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
- Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier.
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele
      in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Comunei Baltati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
    sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr.
    536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
    de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
      prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor
      folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii
      pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarearealizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.    CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB
Decizia etapei de încadrare

Proiect afisat pe site - ul APM Iasi in data de           06.2010

    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ZEBRA
SOUND EXPLOITATION COMPANY SRL cu sediul în municipiul Iasi, str. Parcului
nr.8, bl. A1-3, sc.C, et.1, ap.3, judeţul Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr.
4835/11.05.2010 ,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia
Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de
Analiza Tehnica din data de 17.06.2010 că proiectul “Construire hala productie si
depozitare, sediu firma, anexe aferente, organizare de santier“ propus a fi amplasat în
sat Trup Uricani, com. Miroslava, T9, P 1(521/1/22), jud. Iasi, nu se supune evaluării
impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 - Anexa nr.2: pct. 10.a
„Proiecte de dezvoltare a unitatitlor/zonelor industriale”;
b) Caracteristicile proiectului:
1. Mărimea proiectului
    Proiectul de investitie prevede:
- Lucrari de construire si dotare tipografie pe autocolant, carton si hartie cu capacitatea de
productie: etichete autocolante – 100000 buc/luna; farfurii si cutii din carton – 35000
buc/luna; fluturasi, mape, afise etc. – 2000 buc/luna;
    Amplasamentul proiectului de investitie: sat Trup Uricani, com. Miroslava, T9, P
1(521/1/22), jud. Iasi.
    Caracteristici amplasament:
- Suprafata totala St= 1972,80 mp;
- Aria construita propusa prin proiect Ac= 201,00 mp din care spatiu de productie – 90,28
mp;
- Aria desfasurata propusa prin proiect Ad= 402,00 mp;
Vecinatati: Nord – DE 514/1; Est – proprietate Veringa Constanta; Sud – DE 522/1; Vest
– proprietate Pricop Lucretia.
2. Cumularea cu alte proiecte:
    Proiectul de investitie “Construire hala productie si depozitare, sediu firma,
anexe aferente, organizare de santier“propus a fi amplasat în sat Trup Uricani, com.
Miroslava, T9, P 1(521/1/22), jud. Iasi nu se cumuleaza cu alte proiecte;
3. Utilizarea resurselor naturale:
     Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
4. Producţia de deşeuri:
    Perioada de realizare a lucrarilor de constructie: Deşeurile rezultate în urma
execuţiei lucrărilor de constructie se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori
autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii. Pamantul rezultat din excavatii se va
depozita pe amplasamente aprobate de Primaria Comunei Miroslava.
  Perioada de functionare: Deşeurile rezultate în urma desfasurarii activitatii de
tiparire se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
valorificarii/ eliminarii.
5. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
  Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
- poluanti specifici rezultati din arderea combustibililor solizi in centrala termica propusa
a se realiza pe amplasament.
  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
  Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului aferent
proiectului de investitie va respecta limitele maxime admise de standardele si normativele
in vigoare.

   Protectia calitatii solului si subsolului
  In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie prevede realizarea de platforme pietruite
pentru accese si platforme betonate pentru amplasare pubele in incinta obiectivului.
c) Localizarea proiectului
- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie corespunde
categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin documentatiile de
urbanism fiind: zona functiuni economice;
- In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau zone
protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
    In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Constructorul va aplica
proceduri de lucru specifice si va adpta masuri tehnice pentru protectia solului in vederea
prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de
constructie.
  - In etapa de functionare: Impact redus asupra mediului. Surse potentiale de
     poluare: activitatea de tiparire.
  - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
     funcţionării obiectivului;
  - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
     functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
     proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării obiectivelor
     aferente proiectului de investitie;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Proiectul de investitie prevede realizarea urmatoarelor obiective:
  - Cladire cu functiunea de hala productie (tipografie) si spatii de depozitare specifice,
vestiare, spatiu pentru centrala termica, grupuri sanitare, birouri: Ac= 201,00 mp; Ad=
402,00 mp; regim de inaltime: P+1.
  - Fluxul tehnologic de productie: aprovizionarea cu materii prime si materiale
auxiliare, pregatirea placilor de tipar, tiparirea, controlul calitatii, sortarea, ambalarea,
transportul la beneficiar.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum menajer si igienico – sanitar se asigura
in prima faza prin intermediul unui put forat echipat cu hidrofor. Dupa realizarea
sistemului de alimentare cu apa in sistem centralizat in zona amplasamentului obiectivul
va fi bransat la acesta.
 2.1. Evacuarea apelor uzate rezultate din consumul igienico – sanitar se face in prima
faza in bazin betonat vidanjabil cu V= 20 mc. Dupa realizarea sistemului de canalizare in
sistem centralizat in zona amplasamentului obiectivul va fi racordat la acesta.
2.2. Evacuarea apelor pluviale se face dirijat pe terenul propriu.
2.3. Alimentare cu energie electrică: bransament la reteaua existenta in zona.
2.4.Asigurarea cu energie termică: prin intermediul unei centrale termice care utilizeaza
combustibil solid.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
- suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
- dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de zgomot
admis de normativele in vigoare;
- asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
amplasament;
4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor:
- In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de
evitare a poluarii apelor prin evitarea depozitarii de deseuri pe maluri sau in cursuri de
apa;
 Protectia calitatii aerului :
- In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la utilajele de
constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cit si respectarea unui
program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea acestora;
 Protectia calitatii solului:
- In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse petroliere in
timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea utilajelor de constructie in
incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
- In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru atenuarea
zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot
atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.
  - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul

  organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in

  conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS

  nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50 dB(A)

  la limita receptorilor protejati.

 Gospodarirea deseurilor :
- Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si transportul in
vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
- Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 536/1997
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei ;
- Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
perimetrale ale obiectivului.
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
- Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de executie se
vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in
normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite, respectindu-se in
acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat
la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

    Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.  CONDUCATORUL UNITATII,               SEF SERVICIU AUTORIZARE
                           SI CONTROLUL CONFORMARII,
   ing. Danut PIRCHIU                     ing. Maria IACOB


                                  INTOCMIT,
                            ing. Anca- Maria APREUTESEI
                  INTOCMIT,
                Ing. Roxana DASCALU

               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM IASI în data de 18 .06.2010


       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
COMUNA ARONEANU cu sediul în Sat Aroneanu, comuna Aroneanu, judeţul Iasi ,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 4303/26.04.2010 ,în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.06.2010 că proiectul “
Construire centrala fotovoltaica “ propus a fi amplasat în Sat Dorobant, Comuna
Aroneanu, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 3.a ;
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: construire centrala fotovoltaica ce va asigura
  consumul de energie prin creearea de energie electrica ce va fi produsa prin conversia
  energiei solare.
  Centrala fotovoltaica : de tip grid – conected si este conectata la o retea cu conexiune in
  tensiune medie; instalatie cu 43 de panouri TOTEM SOLARI cu 44 module de productie ESP
  cu o suprafata de 77,58mp amplasate pe o suprafata totala de teren S = 16.300mp, cu
  capacitate instalata pentru un singur TOTEM de 10,56kw, avind o putere totala egala cu
  454.1kw si o productie de energie electrica anuala estimata la 800,584kw/h produsa de 1892
  moduli de siliciu policristalin de 240w produs de ET Solar. Pentru convertirea energiei
  produsa de panouri in CA vor fi utilizate invelitori de productie POWER – ONE model PV10.0
  – RO – OUTD – IT unul pentru fiecare panou mobil ( tracker).
  Realizarea centralei fotovoltaice cuprinde:
       - lucrari de constructii montaj;
       - lucrari de terasamente;
       - cai de acces suprafata 2900mp;
       - imprejmuire incinta centrala fotovoltaica lungime 581ml;
        - racord electric pentru transportul energiei in reteaua E ON si alimentare cu
  energie a centralei fotovoltaice.
  - Proiectul de investitie “ Construire centrala fotovoltaica “ propus a fi amplasat în
  Sat Dorobant, Comuna Aroneanu, Jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  execuţiei lucrărilor de constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati
  in vederea valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea gazelor de
  esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor in timpul
  executarii lucrarilor de investitie.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri
de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
 Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
   corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
   documentatiile de urbanism fiind : curti constructii;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
    aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor
    masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari
    accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de constructie .
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
    Suprafata totala de teren S = 16.300mp se v amplasa 43 de panouri TOTEM SOLARI cu
    44 module de productie ESP cu P + 12kw /panou cu o suprafata de modul S = 71,58mp
    cu capacitate instalata pentru un singur TOTEM de 10,56kw, avind o putere totala egala
    cu 454.1kw si o productie de energie electrica anuala estimata la 800,584kw/h produsa
    de 1892 moduli de siliciu policristalin de 240w produs de ET Solar.,
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila – nu este cazul;
2.1. Evacuarea apelor uzate – nu este cazul;
2.2. Evacuarea apelor pluviale - nu este cazul
2.3. Alimentare cu energie electrică: SC E ON MOLDOVA SA;
2.4. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul;
2.5. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul;
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
      amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
      si de evitare a poluarii a apelor .
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier.

Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele
      in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.

Gospodarirea deseurilor :
   - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
     transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
   - Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
     perimetre special amenajate aprobate de Primaria Comunei.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
    sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr.
    536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
    de viata al populatiei ;
  - Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
    perimetrale ale obiectivului.

Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
      prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor
      folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii
      pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarearealizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.


Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.    CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB
                  INTOCMIT,
                   Ing Dana PSAIT


               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat pe site APM IASI în data de 18.06.2010


       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC THIC
IZOLATII TERMICE SRL, cu sediul în Mun. Pascani, Str. Morilor, nr. 18, judeţul Iasi,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 5296/26.05.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.06.2010 că proiectul:
“Construire hala productie, imprejmuire, bransament si racord electric (E.ON
MOLDOVA)“ propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Pascani, Str. Morilor,
jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10.a) ;
b) Caracteristicile proiectului:
 - realizarea unei constructii cu functiunea de hala de productie pentru confectii metalice;
- Proiectul de investitie “Construire hala productie, imprejmuire, bransament si racord
electric (E.ON MOLDOVA) “ propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Pascani,
Str. Morilor, jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
- Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
- Producţia de deşeuri:
   Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de
   constructie, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
   valorificarii/ eliminarii;
- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
   Protectia atmosferei:
Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare: nu este cazul;
   - surse stationare nedirijate ( emisii fugitive): nu este cazul;
Emisii rezultate din surse mobile: noxe specifice rezultate din arderea gazelor de
esapament provenite de la utilajele de constructii si mijloacele de transport.
   Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri
de buna gospodarire si intretinere.
- Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
   Nu este cazul.
c) Localizarea proiectului
  -  Folosinta actuala a terenului – arabil;
  -  In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
    aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor
    masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari
    accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor.
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei
    obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
 1. Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
Proiectul prevede realizarea unei hale de productie confectii metalice ce se va amplasa pe
un teren cu suprafata S = 6000 mp. Suprafata construita a halei Sc = 743 mp.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila – se realizeaza prin bransament la reteaua de alimentare
cu apa existenta in zona amplasamentului;
2.1. Evacuarea apelor uzate – bazin betonat vidanjabil – pana la extinderea retelei de
canalizare in zona amplasamentului;
2.2. Evacuarea apelor pluviale - de pe platforma betonata şi aleile din incintă se va
realiza prin intermediul unor guri de scurgere in reţeaua stradala de canalizare pluviala.
2.3. Alimentare cu energie electrică: se va realiza din reteaua electrică existenta in zona
amplasamentului.
2.4. Alimentare cu gaze naturale: se va realiza prin bransament la reţeaua existenta in
zona amplasamentului;
2.5. Asigurarea cu energie termică: agentul termic pentru încălzirea spaţiilor şi apa caldă
menajeră va fi furnizată de către o centrală termică pe gaz metan amplasată în spaţiu
special amenajat.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
      amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
- Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
- Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier.
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele
      in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
    - Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
      perimetre special amenajate aprobate de Primaria Municipiului Pascani.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
    sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr.
    536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
    de viata al populatiei ;

Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
      prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor
      folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii
      pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.    CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB
                  INTOCMIT,
                 Ing. Roxana DASCALU


               Decizia etapei de încadrare

        Proiect afisat Site APM Iasi in data de 17.06.2010
 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC.
AGROCOMPLEX LUNCA PASCANI.SA cu sediul în municipiul Pascani, Str. Garii
nr. 40,, Jud. Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 5731/08.06.2010 ,în baza Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de
17.06.2010 că proiectul “Infiintare fabrica de produse lactate traditionale cu utilizare
de energie din surse regenerabile“ propus a fi amplasat în municipiul Pascani, str. Mihai
Viteazu nr. 80, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 - Anexa nr.2: pct. 7.c)
„ Fabricarea produselor lactate” si pct. 3.a) „ Instalatii industriale pentru producerea
energiei electrice, termice si a aburului tehnologic, altele decit cele prevazute in
anexa.1.”
b) Caracteristicile proiectului:
  1. Mărimea proiectului
  Proiectul de investitie prevede:
      Lucrari de construire, achizitie de utilaje si echipamente pentru construirea si
      dotarea fabricii de procesare lapte cu o capacitate de 10000 l lapte/zi;
      Unitate de obtinere energie termica din surse regenerabile ( biogaz) cu
      capacitatea de 250 KW.
  Amplasamentul proiectului de investitie: mun. Pascani, str. Mihai Viteazu nr. 80, Jud.
  Iasi.
  Caracteristici amplasament:
     - Suprafata totala St= 79349,09mp;
     - Suprafata construita exitenta Sc= 12704,32mp;
     - Suprafata construita propusa prin proiect Sc= 3527,03mp;
     - Suprafata desfasurata propusa prin proiect Sd= 3664,46 mp;
  Vecinatati : Nord – proprietate Epure C Ion si Epure Elisaveta; Est – teren in
  folosinta SC.Agrocomplex Lunca Pascani.SA ; Sud – proprietati particulare; Vest –
  str. Mihai Viteazul si proprietati particulare.

  2. Cumularea cu alte proiecte:
  Proiectul de investitie “ Infiintare fabrica de produse lactate traditionale cu
  utilizare de energie din surse regenerabile“ propus a fi amplasat în municipiul
  Pascani, str. Mihai Viteazu nr. 80, Jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;

  3. Utilizarea resurselor naturale:
  Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;

  4. Producţia de deşeuri:
  Perioada de realizare a lucrarilor de constructie: Deşeurile rezultate în urma
  execuţiei lucrărilor de constructie se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori
  autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii; Pamantul rezultat din excavatii se va
  depozita pe amplasamente aprobate de Primaria Mun. Pascani;
  Perioada de functionare: Apele uzate tehnologice rezultate de la procesarea
  lactatelor se utilizeaza in instalatia de producere a biogazului; Digestatul (materialul
  solid care rezulta din fermentator) se depoziteaza pe platforma stocare fertilizant solid
  amplasata in incinta obiectivului.

  5. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
 - Instalatia de tratare a biogazului: Emisii accidentale : poluanti specfici: gaz metan
   (CH4), dioxid de carbon ( CO2); hidrogen sulfurat (H2S); produsi volatili de
   fermentatie(indoli; scatoli); amoniac (NH.3); mercaptani; etc.
 - Instalatia de ardere a biogazului: poluanti specifici: pulberi; monoxid de carbon
   (CO); oxizi de azot (Nox); oxizi de sulf (SOx).
 - Platforma stocare fertilizant solid:: poluanti specifici: mercaptani, amoniac, produsi
   volatili de fermentatie(indoli; scatoli; etc)
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivelor aferente proiectului
de investitei va respecta limitele maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede realizarea de platforme betonate in incinta obiectivului;
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Proiectul de investitie prevede dotarea instalatiei de producere a biogazului cu instalatii
de automatizare si control a concentratiei de gaz metan in aer ( max. 5-15% vol.)
c) Localizarea proiectului
  -  Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
    corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
    documentatiile de urbanism fiind : constructii si arabil;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Constructorul va
    aplica proceduri de lucru specifice si va adpta masuri tehnice pentru protectia
    solului in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul
    realizarii lucrarilor de constructie .
  -  In etapa de functionare: Impact redus asupra mediului. Surse potentiale de
    poluare: Instalatia de tratare a biogazului; Instalatia de ardere a biogazului;
    Platforma stocare fertilizant solid.
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării obiectivelor
    aferente proiectului de investitie;
  - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Proiectul de investitie prevede realizarea urmatoarelor obiective:
  - Cladire fabrica procesare lapte: Sc= 1315,53 mp; Sd= 1403,76 mp;;
  Regim de inaltime: Parter inalt;
  Fluxul tehnologic de productie: flux lapte de consum, flux produse acidofile ( iaurt,
  lapte batut,sana, smintina); flux brinzeturi( brinza de vaci, telemea, cascaval).

    - Unitate biogaz alcatuita din 2buc. fermentatoare cilindrice din OL; Sc=
     860,0 mp; Sd= 860 mp; Obtinerea biogazului se realizeaza din procesul
     biologic de digestie anaeroba a biomasei, respectiv porumb siloz si apele
     uzaet rezultate de la procesarea lactatelor; Timpul mediu de sedere a
     substratului in bazinul de fermentare=55 zile;
     Instalatia de producere a biogazului va fi preavzuta cu un sistem de aspirare,
      compresare, dezumidificare, de purificare si de desulfurare a biogazului
      (eliminarea hidrogenului sulfurat prin utilizarea unui desulfurizator
      biologic);
     Instalatia de stocare a biogazului ce urmeaza a fi utilizat pentru generarea de
      energie electrica si termica
   - Cladire automatizare si cogenerare: Sc= 171,5 mp; Sd= 171,5 mp;
   - Depozit biomasa: Sc= 600mp; Sd=600mp;
   - Platforma stocare fertilizant solid dupa extragerea biogazului: Sc= 480 mp
     (30x16 mp); Sd= 480 mp; Digestatul (materialul solid care rezulta din
     fermentator) va contine substanta organica stabilizata, cu un continut
     diminuat cu cca. 60% fata de cel initial ( materialul de intrare)
   - Achizitii de utilaje independente: masini frigorifice de 3,5t= 3 buc; cisterna
     lapte 5000l=1 buc; tractor 100-110 CP echipat cu graifer=1 buc; cupa, lama,
     cuti tde taiat siloz= 1 buc, cisterna pt. transport fertilizant lichid si remorca
     transport fertilizant solid 25 mc= 2 buc;
  Proiectul de investitie prevede aplicarea celor mai bune tehnici disponibile specifice
  domeniului de activitate si a unor tehnologii moderne, conforme cu standardele din
  Uniunea Europeana si cu legislatia in vigoare privind protectia mediului.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa ( Qn max= 25,26 mc/zi) potabila pentru consum menajer si
igienico – sanitar, se asigura prin bransament de la conducta de alimentare a municipiului
Pascani existenta in zona.
 2.1. Evacuarea apelor uzate tehnologice se realizeaza in instalatia de producere a
biogazului; Apele uzate rezultate din consumul igienico – sanitare se evacueaza in
reteaua de canalizare a mun. Pascani.
2.2. Evacuarea apelor pluviale de pe platforma betonata şi aleile din incintă se va realiza
prin intermediul unor guri de scurgere in reţeaua de canalizare stradala existenta in zona;
2.3. Alimentare cu energie electrică: se va realiza prin intermediul instalatiei de
cogenerare;.
2.4. Asigurarea cu energie termică: se va realiza prin intermediul instalatiei de
cogenerare.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
      amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
      si de evitare a poluarii a apelor prin asigurarea functionarii la capacitatea
      proiectata a instalatiilor existente de canalizare a apelor uzate ;
Protectia calitatii aerului :
    - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
Protectia calitatii solului:
    - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :

    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele
      in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
 Gospodarirea deseurilor :
    - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
      transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
    sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr.
    536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
    de viata al populatiei ;
  - Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
    perimetrale ale obiectivului.
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
      prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor
      folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii
      pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarearealizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.


Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
    CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
      Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB                  INTOCMIT,
                   Ing Dana PSAIT


               Decizia etapei de încadrare
              Nr.     din.........................
             Proiect postat pe Site astazi 17.06.2010
       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
MUNICIPIULIasi cu sediul in Iasi-Bdul stefan cel Mare si Sfant nr.11, judeţul Iasi ,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 6046/17.06.2010,în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.06.2010 că proiectul
„Centru Tehnmologic Regional” propus a fi amplasat în Iasi Bdul Poitiers nr.10, Jud.
Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.13.a
(orice modificari, altele decat cele de la punctul 22 din anexa nr.1, ale proiectelor
prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja executate sau in curs de executie);
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: centru tehnologic regional, patru corpuri
  de cladire cu destinatie inchiriere pentru transfer tehnologic
  - Proiectul de investitie „Centru Tehnologic Regional” propus a fi amplasat în Iasi
  Bdul Poitiers nr.10 Jud. Iasi se cumuleaza cu alte proiecte (Centru expozitional
  Moldova; Tehnopolis Iasi);
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  execuţiei lucrărilor de constructie, respectiv a funcţionării activitatii de transfer
  tehnologic, se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea
  valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
   Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:
  - surse stationare dirijate: arderea gazelor naturale in centrala termica propusa a se
    realiza pe amplasament;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: nu este cazul
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri
de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  -  Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
    corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
    documentatiile de urbanism;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
    zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
    aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor
    masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari
    accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de constructie .
   - Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
   - Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
   - Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
   - Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
   - Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
   - Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul
 II Condiţiile de realizare a proiectului:
1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:
 Corp A-cladire centrala ce va reuni toate spatiile importante(demisol=460mp;
perter=605mp; mezanin=605mp; etaj 1=595mp; etaj 2=595mp; etaj 3=595mp;;
Corp B-Hala destinata inchirierii pentru firme care vor beneficia de transferul Tehnologic
(parter=140mp; etaj 1=140mp);
Corp C-Hala destinata inchirierii pentru firme care vor beneficia de transferul
Tehnologic(parter=300mp; etaj 1=140mp);
Corp D-Hala destinata inchirierii pentru firme care vor beneficia de transferul Tehnologic
(parter=140mp; etaj 1=140mp);
Filtru hidrocarburi pentru preepurarea apelor pluviale
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila pentru consum tehnologic, menajer si igienico – sanitar:
se realizeaza din reteaua municipiului iasi din zona amplasamentului
 2.1. Evacuarea apelor uzate menajere, se realizeaza in reteaua de canalizare a
municipiului iasi din zona amplasamentului in stare bruta;
2.2. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza in reteaua de canalizare a municipiului iasi
din zona amplasamentului (dupa trecerea lor prin intermediul unui         filtru de
hidrocarburi);
2.3. Alimentare cu energie electrică: a instalatiilor prevazute prin proiect se asigura din
reteaua existenta in zona de amplasament.
2.4. Alimentare cu gaze naturale: este asigurata prin racordarea la reteaua existenta in
zona de ampalsament;
2.5. Asigurarea cu energie termică: agentul termic pentru încălzirea spaţiilor şi apa caldă
menajeră va fi furnizată de către o centrală termică pe gaz metan amplasată în spaţiu
special amenajat.
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
       zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
       amplasament;
4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:
Protectia calitatii apelor:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
       si de evitare a poluarii apelor prin verificarea functionarii utilajelor si a
       alimentarii cu carburanti a acestora ;
 Protectia calitatii aerului :
    -   In vederea asigurarii unui control al emisiilor de noxe provenite de la utilajele
       de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cit si
       respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea
       acestora;
 Protectia calitatii solului:
     - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
       petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
       utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier;
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
     - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
       atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
       ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele
       in vigoare.
     - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
       organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
       conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
       Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
       incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.
 Gospodarirea deseurilor :
     - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
       transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
     - Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
       perimetre special amenajate aprobate de Primaria mun. Iasi
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
     sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr.
     536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
     de viata al populatiei ;
Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
     - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
       executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
       prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor
       folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii
       pe santier.
5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.
6. La finalizarea realizarii proiectului de investitie, nu este necesara solicitarea si
obtinerea autorizatiei de mediu.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

   CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,          SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                        CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU             Ing. Maria IACOB


                INTOCMIT,
              Ing Vasile COSESCU


             Decizia etapei de incadrare
           Proiect afişat la data de 17.06.2010

    Ca urmare a solicitării emiterii acordului de mediu adresate de
COVATARU DAN ŞI COVATARU CARMELIA, cu sediul in municipiul
Iaşi, str. Sf Lazăr nr. 3,bl Ghica Vodă Sc 1, Ap 20, Jud Iaşi, inregistrată la
APM Iaşi cu numărul 4822/11.05.2010, in baza HG 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a
OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare,
    Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate in cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din
data de 17.06.2010, că proiectul “CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
REGIM D+P+M, imprejmuire, fosă septică, anexă gospodărească,
fântână, branşament utilităţi (apă, gaz, energie electrică)” propus a fi
amplasat in extindere intravilan sat Pietrărie, com Bârnova, jud. Iaşi nu se
supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
  V.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare in
      procedura de evaluarea a impactului asupra mediului – nu este cazul.
  VI. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare
      in procedura de evaluarea adecvată:
   Proiectul se va implementa la 100 m distantă nord de limita siturilor
    NATURA 2000 RO SCI0135 Pădurea Bârnova Repedea şi ROSPA
    0092 Pădurea Bârnova;
   Proiectul nu este necesar şi nu are legătură directă cu managementul ariei
    naturale protejate de interes comunitar.
  Condiţiile de realizare ale proiectului:
    Suprafaţa totală a terenului– 1200 mp;
    Folosinţa actuală – arabil;
    Folosinţa propusă – curţi – construcţii;
    Proiectul prevede: construire locuinţă D+P+M
    Suprafaţă construită Sc=70,82 mp, Sd=141,64 mp, inalţime
    maximă =7,5 m; anexă gospodărească, S=12mp;
    Alimentare cu apă – fântână realizată in incinta proprietăţii;
    precum şi racord la reţeaua de alimentare cu apă a localităţii;
    Energie electrică – racord la reţeaua electrică existentă in zonă;
    Evacuarea apelor uzate – reţea de canalizare interioară şi bazin
    vidanjabil cu capacitate de 24 mc;
    Asigurarea agentului termic – sobe cu lemne şi centrală termică pe
    gaz, branşare la reţeaua de distribuţie gaz;
    Anexa gospodărească – S =40 mp;
    Imprejmuirea terenului la organizarea de şantier ;
    Supravegherea in permanenţă a utilajelor de lucru in vederea
    evitării unor defecţiuni ce ar putea produce zgomot sau noxe
    peste limitele admise;
    Deşeurile rezultate din activitatea de constructie si de functionare
    vor fi predate, pe baza de contract, operatorului de salubritate din
    zona;
    La finalizarea lucrărilor, suprafaţa liberă de construcţii se va
    amenaja ca spaţiu verde.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale
procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată in conformitate cu prevederile
HG 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.


 Director executiv,               Şef serviciu IPM
Ing Dănuţ PIRCHIU              ing Galea TEMNEANU
             Decizia etapei de incadrare
           Proiect afişat la data de 17.06.2010

    Ca urmare a solicitării emiterii acordului de mediu adresate de dna
GEORGETA Gâlcă, cu sediul in municipiul Iaşi, str. Decebal nr. 12 A,Bl 27,
Jud Iaşi, inregistrată la APM Iaşi cu numărul 4530/03.05.2010, in baza HG
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului şi a OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi
completările ulterioare,
    Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate in cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din
data de 17.06.2010, că proiectul “CONSTRUIRE ANEXĂ
EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ ŞI RACORD UTILITĂŢI”, propus a fi
amplasat in extravilan Schitu Duca (zona Păun), com Schitu Duca, jud. Iaşi nu
se supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
  VII. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare in
     procedura de evaluarea a impactului asupra mediului – nu este cazul.
  VIII. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incadrare
     in procedura de evaluarea adecvată:
   Proiectul se va implementa in interiorul siturilor NATURA 2000 RO
    SCI0135 Pădurea Bârnova Repedea şi ROSPA 0092 Pădurea Bârnova;
   Proiectul nu este necesar şi nu are legătură directă cu managementul ariei
    naturale protejate de interes comunitar.
   Condiţiile de realizare ale proiectului:
       Suprafaţa totală a terenului– 540 mp;
       Folosinţa actuală – fânaţe;
       Folosinţa propusă – curţi – construcţii;
       Proiectul prevede construire anexa exploataţie agricolă provizorie
       cu Sc = 100 mp;
       Regim de inalţime - parter ;
       Structură de rezistenţă din lemn; conmpatimentare din panouri de
       lemn;
       Alimentare cu apă – fântână realizată in incinta proprietăţii;
       Energie electrică – racord la reţeaua electrică existentă in zonă;
       Evacuarea apelor uzate – nu este cazul;
       Asigurarea agentului termic – nu este cazul
       Imprejmuirea terenului la organizarea de şantier ;
       Supravegherea in permanenţă a utilajelor de lucru in vederea
       evitării unor defecţiuni ce ar putea produce zgomot sau noxe
       peste limitele admise;
       Deşeurile rezultate din activitatea de constructie sau de
       functionare vor fi predate, pe baza de contract operatorului de
       salubritate din zona;
       La finalizarea lucrărilor, suprafaţa liberă de construcţii se va
       amenaja ca spaţiu verde.

  Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale
  procedurii de evaluare adecvată.

  Prezenta decizie poate fi contestată in conformitate cu prevederile
  HG 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004,
  cu modificările şi completările ulterioare.


  Director executiv,                  Şef serviciu IPM
  Ing Dănuţ PIRCHIU                ing Galea TEMNEANU            Decizia etapei de evaluare iniţială
                  Nr38 /15.06.2010    Ca urmare a solicitării depuse de SC APAVITAL SA, cu sediul in Mun.Iasi,
Str.I.Costachescu, nr.6, jud.Iasi, pentru proiectul „Reabilitare sistem de alimentare cu
apa”, propus a fi amplasat în Sat Lespezi, Com.Lespezi, jud.Iasi, înregistrată la APM
Iasi cu nr.5802/09.06.2010,
    - în urma verificării amplasamentului proiectului, a analizării documentaţiei
depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă
de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricţii
de construit, zona costieră;
    - având în vedere că:
        - proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea
    impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în
    Anexa 2 la pct. 10 lit.b;
        - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007
    privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
    şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasi decide:
necesitatea declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul „Reabilitare sistem de alimentare cu apa in sat Lespezi, Comuna
Lespezi, jud.Iasi”
    Pentru continuarea procedurii titularul va depune:
a) memoriul de prezentare, completat conform conţinutului cadru prevăzut în Anexa nr.
  5 a Ord.135/2010;
b) dovada achitării tarifului de 400 lei la caseria APM Iasi, aferent etapei de încadrare.


  CONDUCATORUL UNITATII,               SEF SERVICIU AUTORIZARE
                          SI CONTROLUL CONFORMARII,
   Ing. Danut PIRCHIU                    Ing. Maria IACOB                                 INTOCMIT,
                                 Ing. Daniela ILAŞ
               Decizia etapei de încadrare
         Proiect afisat site APM IASI în data de  10 .06.2010


       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
COMUNA MOGOSESTI cu sediul în Sat Mogosesti, comuna Mogosesti , judeţul Iasi ,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 4181/22.04.2010 ,în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 13.05.2010 că proiectul
“Modernizarea retelelor de iluminat public stradal prin valorificarea resurselor
energetice regenerabile in Comuna Mogosesti, Judetul Iasi“ propus a fi amplasat în Sat
Mogosesti, Comuna Mogosesti, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra
mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 3.i ;
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: modernizarea iluminatului stradal din Comuna
  Mogosesti( Budesti, Manjesti,Hadambu) prin SISTEM HIBRID – valorificare energie solara si
  eoliana, prin amplasare de stilpi metalici pe o distanta de 7,5km ( 317 stilpi de iluminat)
  paralel cu reteaua de iluminat public de la furnizorul E ON MOLDOVA SA, la o distanta
  cuprinsa intre 26 – 30m unul fata de celalalt si alcatuiti din:
  Panou solar fotovoltaic tip 2*70w;
  Generator eolian – transforma forta mecanica a vintului in energie electrica cu putere de
  600w va fi amplasat in virful stilpului la inaltimea de 10m cu diametrul paletelor de 1.2 – 1.4m;
  viteza vintului pentru generator 6m/s; pale generator eolian 3buc; viteza minima generator
  eolian – 3m/s.
  Controllerul solar – gestioneaza fluxul de energie electrica, supraveghind incarcarea
  acumulatorului si pornind lampa la caderea intunericului;
  Lampa – de tip LED( Light Emitting Diodes) economice folosesc diode emitatoare de lumina(
  in locul filamentelor si a gazelor rare folosite de becurile clasice) cu avantajele : eficienta
  redusa, dimensiune redusa,rezistente, durata de viata 20 ani, lumina de intensitate variabila.
  LED 120w,24v,4800lm(90 – 100ml/w), temperatura e culoare 3500 – 7000k se monteaza la
  inaltimea de 6m.Iluminare – 23LUX( inaltime 8 – 10m).Eficienta sursei de iluminare >90%;
  eficienta totala >80%; umiditatea ambientala 10% - 90%;timp de iluminare 8 – 10ore/zi si 5 –
  8 zile consecutiv;
  Acumulator – inmagazineaza energia electrica transformata de panouul solar si de
  generatorul eolian.
  Energia produsa ca urmare a implementarii proiectului este de 153,720Mwe h/an.

  - Proiectul de investitie “ Modernizarea retelelor de iluminat public stradal prin
  valorificarea resurselor energetice regenerabile in Comuna Mogosesti, Judetul
  Iasi” propus a fi amplasat în Sat Mogosesti, Comuna Mogosesti, Jud. Iasi, nu se
  cumuleaza cu alte proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  execuţiei lucrărilor de constructie, respectiv a funcţionării activitatii de spalare auto, se vor
  colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
  Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea gazelor de
  esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor in incinta
  spatiului de spalare auto.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri
de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
 Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
   corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
   documentatiile de urbanism fiind : teren apartinind domeniului public, drumuri
   satesti si comunale;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
    aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor
    masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari
    accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de constructie .
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
    Respectarea art.33 al. (1) si (2) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale
    protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice dupa cum
    urmeaza:
    Minimalizarea zgomotului in apropierea cuiburilor de barza;
    Interzicerea de lucrari in apropierea cuiburilor de barza( a se avea in vedere distanta de
    800m) in perioada de imperechere, reproducere si crestere a puilor( martie – iunie );
    Stilpii prevazuti in apropierea cuiburilor de barza nu vor fi amplasati mai aproape de 20m
    de acestea;
    Se va realiza monitorizarea realizarii masurilor de diminuare a impactului si se va notifica
    APM Iasi la sfirsitul perioadei de executie;
    Pentru perioada de functionare se va intocmi un plan de monitorizare de catre beneficiar
    a populatiilor de pasari in special barza precum si a populatiilor de lilieci, in special
    semnalarii mortalitatilor sau manifestarilor atipice ale acestora cauzate de functionarea
    aerogeneratoarelor.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila – nu este cazul;
2.1. Evacuarea apelor uzate – nu este cazul;
2.2. Evacuarea apelor pluviale - nu este cazul
2.3. Alimentare cu energie electrică: se va realiza prin valorificarea resurselor energetice solare
si eoliene – sistem de iluminare hibrid- amplasare de stilpi de metal paralel cu reteaua de iluminat
public SC E ON MOLDOVA SA.
2.4. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul;
2.5. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul;
3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :
    - suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute;
    - dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare,la depasirea nivelului de
      zgomot admis de normativele in vigoare;
    - asigurarii colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe
      amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie vor fi
respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata cu Legea 265/2006, modificata si completata de OG nr. 164/2008,
referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor
umane.
-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si
normativele in vigoare pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe
toata durata de existenta normata a acestora. .
-Respectarea prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile
avizatoare;
-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul
realizarii lucrarilor de constructii.
-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM Iasi toate incidentele care se
produc in timpul executiei si care au impact asupra mediului, precum si masurile
intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de
siguranta.
Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea
proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol),
gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu
impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor:
    - In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire
      si de evitare a poluarii a apelor prin asigurarea functionarii la capacitatea
      proiectata a instalatiilor existente de canalizare a apelor uzate .
Protectia calitatii aerului :
   - In vederea asigurarii unui control al emisiilor de poluanti proveniti de la
      utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora,
      cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si
      functionarea acestora;
Protectia calitatii solului:
   - In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse
      petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea
      utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier.

Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :
    - In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru
      atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se
      ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele
      in vigoare.
    - Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul
      organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in
      conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale
      Ord. MS nr. 536/1997, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita
      incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.

Gospodarirea deseurilor :
   - Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si
     transportul in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.
   - Deseurile provenite din excavatii ( pamint excavat ) se vor transporta in
     perimetre special amenajate aprobate de Primaria Comunei.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
  - Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie
    sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr.
    536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul
    de viata al populatiei ;
  - Realizarea de plantatii si spatii verzi cu valoare estetica si ecologica pe laturile
    perimetrale ale obiectivului.

Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii
populatiei si mediului inconjurator:
    - Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de
      executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere
      prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor
      folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii
      pe santier.

5. In situatia in care, ulterior, prin proiect se propun alte solutii decat cele care au stat la
baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de
investitie are obligatia prezentarii la APM Iasi a unei notificari care va cuprinde
informatiile aferente noii solutii.

6. La finalizarearealizarii proiectului de investitie, inainte de punerea in functiune,
operatorul/titularul va solicita şi obtine autorizatia de mediu.


Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.    CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,             SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
                            CONTROLUL CONFORMARII,
     Ing. Dănuţ PIRCHIU               Ing. Maria IACOB
                  INTOCMIT,
                   Ing Dana PSAIT

               Decizia etapei de încadrare
          Proiect afisat site APM IASI în data de   10 .06.2010


       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
COMUNA GOLAIESTIcu sediul în Sat Golaiesti, comuna Golaiesti , judeţul Iasi ,
înregistrată la APM Iasi cu nr. 3920/14.04.2010 ,în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în
cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 13.05.2010 că proiectul
“Utilizarea resurselor regenerabile de energie prin introducerea sistemelor de iluminat
neconventional in Comuna Golaiesti, Judetul Iasi“ propus a fi amplasat în Sat
Golaiesti,Cilibiu,Gradinari, Medeleni, Cotu lui Ivan, Petresti, Podu Jijiei, Comuna
Golaiesti, Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 3.i ;
b) Caracteristicile proiectului:
  Mărimea proiectului – functiunea propusa: modernizarea iluminatului stradal din Comuna
  Golaiesti(Golaiesti,Cilibiu,Gradinari, Medeleni, Cotu lui Ivan, Petresti, Podu Jijiei ) prin
  SISTEM HIBRID – valorificare energie solara si eoliana, prin amplasare de stilpi metalici pe o
  distanta de 20 km ( 317 stilpi de iluminat) paralel cu reteaua de iluminat public de la furnizorul
  E ON MOLDOVA SA, la o distanta cuprinsa intre 26 – 30m unul fata de celalalt si alcatuiti
  din:
  Panou solar fotovoltaic tip 2*70w;
  Generator eolian – transforma forta mecanica a vintului in energie electrica cu putere de
  600w va fi amplasat in virful stilpului la inaltimea de 10m cu diametrul paletelor de 1.2 – 1.4m;
  viteza vintului pentru generator 6m/s; pale generator eolian 3buc; viteza minima generator
  eolian – 3m/s.
  Controllerul solar – gestioneaza fluxul de energie electrica, supraveghind incarcarea
  acumulatorului si pornind lampa la caderea intunericului;
  Lampa – de tip LED( Light Emitting Diodes) economice folosesc diode emitatoare de lumina(
  in locul filamentelor si a gazelor rare folosite de becurile clasice) cu avantajele : eficienta
  redusa, dimensiune redusa,rezistente, durata de viata 20 ani, lumina de intensitate variabila.
  LED 120w,24v,4800lm(90 – 100ml/w), temperatura e culoare 3500 – 7000k se monteaza la
  inaltimea de 6m.Iluminare – 23LUX( inaltime 8 – 10m).Eficienta sursei de iluminare >90%;
  eficienta totala >80%; umiditatea ambientala 10% - 90%;timp de iluminare 8 – 10ore/zi si 5 –
  8 zile consecutiv;
  Acumulator – inmagazineaza energia electrica transformata de panouul solar si de
  generatorul eolian.
  Energia produsa ca urmare a implementarii proiectului este de 153,720Mwe h/an.

  - Proiectul de investitie “ Utilizarea resurselor regenerabile de energie prin
  introducerea sistemelor de iluminat neconventional in Comuna Golaiesti, Judetul
  Iasi“ propus a fi amplasat în Sat Golaiesti,Cilibiu,Gradinari, Medeleni, Cotu lui Ivan,
  Petresti, Podu Jijiei, Comuna Golaiesti,Jud. Iasi, nu se cumuleaza cu alte proiecte;
  - Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;
  Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma
  execuţiei lucrărilor de constructie, respectiv a funcţionării activitatii de spalare auto, se vor
  colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;
  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
  Protectia atmosferei:
  Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare: nu este cazul;
  - surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;
  Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultati din arderea gazelor de
  esapament provenite din operatiile de manevra ale autovehiculelor in incinta
  spatiului de spalare auto.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele
maxime admise de standardele si normativele in vigoare;
Protectia calitatii solului si subsolului
In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie
prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri
de buna gospodarire si intretinere.
Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:
 Nu este cazul
c) Localizarea proiectului
  - Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie
   corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin
   documentatiile de urbanism fiind : teren apartinind domeniului public, drumuri
   satesti si comunale;
  - In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau
   zone protejate prin legislatia in vigoare;
d) Caracteristicile impactului potenţial
  -  In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului:
    depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor. Proiectul prevede
    aplicarea de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor
    masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari
    accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de constructie .
  -  Impactul asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este redus.
  -  Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi
    funcţionării obiectivului;
  -  Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si
    functionarea obiectivului nu au efecte transfrontieră;
  -  Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei
    proiectului şi a funcţionării obiectivului;
  -  Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;
  -  Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:
Cablurile ( daca exista) vor fi ingropate, nu aeriene;
Turbinele nu vor fi semnalizate prin semne acustice;
Turbinele vor fi marcate cu vopsea reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii acestora;
    Respectarea art.33 al. (1) si (2) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale
    protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice dupa cum
    urmeaza:
    Instruirea lucratorilor cu privire la statutul de protectie al berzei albe ce trebuie
    respectat;
    Minimalizarea zgomotului in apropierea cuiburilor de barza;
    Interzicerea de lucrari in apropierea cuiburilor de barza( a se avea in vedere distanta de
    800m) in perioada de imperechere, reproducere si crestere a puilor( martie – iunie );
    Stilpii prevazuti in apropierea cuiburilor de barza nu vor fi amplasati mai aproape de 20m
    de acestea;
    Se va realiza monitorizarea realizarii masurilor de diminuare a impactului si se va notifica
    APM Iasi la sfirsitul perioadei de executie;
    Pentru perioada de functionare se va intocmi un plan de monitorizare de catre beneficiar
    a populatiilor de pasari in special barza precum si a populatiilor de lilieci, in special
    semnalarii mortalitatilor sau manifestarilor atipice ale acestora cauzate de functionarea
    aerogeneratoarelor.
2. Modul de asigurare a utilităţilor
2.1. Alimentarea cu apa potabila – nu este cazul;
2.1. Evacuarea apelor uzate – nu este cazul;
2.2. Evacua