SCENARIUSZ ZAJEC KSZTALCENIA ZINTEGROWANEGO

Document Sample
SCENARIUSZ ZAJEC KSZTALCENIA ZINTEGROWANEGO Powered By Docstoc
					mgr Jolanta Chobot
PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim
     SCENARIUSZ ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
               W KL. II

BLOK TEMATYCZNY: O MOJEJ OJCZYŹNIE PISZĄ WIERSZE POECI, A BABCIE
OPOWIADAJĄ WNUKOM LEGENDY I BAŚNIE OD STULECI.

TEMAT DNIA: POZNAJEMY        TAJEMNICZE MIEJSCA
WARSZAWY.
CEL OGÓLNY: Poznawanie historii, kultury i sztuki własnego narodu, rozwijanie
wrażliwości uczuciowej i moralnej.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
   - potrafi wyrazić swoje uczucia do Ojczyzny, dumę z faktu bycia Polakiem,
   - umie pokazać na mapie większe miasta Polski,
   - wie, że nazwy godła, miast pomników...- piszemy wielką literą,
   - potrafi opowiadać legendę,
   - układa zdania oceniające postępowanie bohatera legendy,
   - zna tajemnicze miejsca Warszawy,
   - umie słuchać wypowiedzi innych,
   - czyta ze zrozumieniem list,
   - pisze poprawnie wyrazy z ó niewymiennym,
   - umie utworzyć liczbę mnogą od podanych rzeczowników,
   - sprawnie dokonuje obliczeń,
   - rozumie różne sposoby obliczania sum i różnic liczb dwucyfrowych,
   - potrafi obliczać i zapisać działania na grafach,
   - wykonuje techniką wydzieranki herb Warszawy,
   - rozumie, że pieniądze nie są najważniejsze w życiu,
   - dostrzega potrzebę pomagania innym.
METODY NAUCZANIA: wg W. Okonia:
    - podające ( opowiadanie, wyjaśnienie ),
    - poszukujące (dyskusja, pogadanka, gry i zabawy dydaktyczne, m. sytuacyjne ),
    - waloryzacyjne ( impresyjne –odczucia, wrażenia wywołane przez kontakt z
     działaniem ),
    - ekspresyjne ( organizowanie przeżyć i ocenianie ),
    - operatywne (praktycznego działania, ćwiczeń ).
       wg Z. Zaorskiej:
    - ułatwiające proces uczenia: zabawy rozluźniające, gry dydaktyczne,
     wymiany myśli, zabawy integrujące
METODY WYCHOWANIA: wg H. Muszyńskiego:
    - wpływu osobistego wychowawcy ( oddziaływanie przykładem osobistym,
     sugestie, perswazje),
    - wpływu sytuacyjnego (nagradzanie, przydzielanie funkcji, stawianie zadań
     uczniom do wykonania, dostarczanie informacji, kierowanie działalnością ),
    - samowychowania (samokontrola, samoocena).
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, grupowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: - wzrokowe (,, plątaninka” sylabowa, tekst legendy,
  krzyżówki, napisy, ilustracje, szablony, widokówki, karty pracy matematyczne,
   polonistyczne... ),
   - słuchowe ( nagranie magnetofonowe )
KIERUNKI EDUKACJI: polonistyczna, przyrodniczo- społeczna, matematyczna,
                muzyczno – ruchowa ,plastyczna.

                 PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Ćwiczenia wprowadzające, aktywizacja grupy. Odgadnięcie tematu dnia z ,,plątaninki
  sylabowej” zapisanej na tablicy.( Uczniowie siedzą w kręgu).
2. Opowiadanie legendy ,,O WARSZAWSKIEJ SYRENIE” – sprawdzenie pracy
  domowej.
3. Zapoznanie z nową legendą ,,O ZŁOTEJ KACZCE” wg Artura Oppmana, omówienie,
  udzielanie odpowiedzi przez uczniów na pytania:
    - Jaką tajemniczą postać zobaczył Tomek w podziemiach zamku?
    - Dlaczego chłopiec nie został bogatym człowiekiem?
    - Wyjaśnianie, co to znaczy, że Tomek miał dobre serce.
    - Wypowiedzi uczniów wyrażające własny sąd o Tomku.
    - Samodzielne układanie zdań oceniających bohatera – zapis.
4. Zaśpiewanie piosenki pt. ,,Ojczyzna nasza”, sł. Cz. Janczarski, muz. B. Pasternak,
  zespołowo i indywidualnie.
5. Rozróżnianie czasowników i rzeczowników, karta pracy, praca grupowa, rywalizacja,
  poprawne wykonanie polecenia da hasło: ,,Warszawa stolicą Polski, to jej znak”( zał.
  nr 2).
6. Praca w zeszytach ćwiczeń – pisownia wyrazów z ó niewymiennym, tworzenie liczby
  mnogiej rzeczowników.
7. Zabawa rozluźniająca - ,,Plotka”, dzieci wybierają widokówkę z Warszawą, układają
  zdanie uzasadniające wybór i przekazują innym, za każdym razem mówiąc: tę
  widokówkę otrzymałam np. od Kasi, wybrała ją dlatego, że była pod pomnikiem
  Syrenki...
8. Czytanie listu w grupach, wyszukanie najciekawszych miejsc, które zwiedzały dzieci
  będąc na zimowisku w Warszawie – przedstawienie scenki – drama, wybierają
  przewodnika, turystów. Przewodnik ma im pokazać najciekawsze miejsca
  w Warszawie, opowiedzieć krótko, konkurs ( zał. nr 1).
9. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
    - Rachunek pamięciowy: Podaj liczbę o 12 większą od 28.
                   Podaj liczbę o 24 mniejszą od 80...

                  Liczbę 54 powiększ o 26.
                  Liczbę 93 pomniejsz o22...

                  Podaj sumę, różnicę liczb...

                 ,,Łańcuszki matematyczne”
np. Liczbę 24 powiększ o26, otrzymaną liczbę zmniejsz o 50, otrzymaną liczbę powiększ
o 56, otrzymaną liczbę powiększ o 44...

                 Zadanie tekstowe – analiza i rozwiązanie pamięciowe
np. W autobusie było 25 dziewczynek i 27 chłopców. Ile było dzieci?

  Do Gdańska jechało 88 osób. W Warszawie wysiadło 18 osób, a wsiadło 24 osoby. Ile
osób dojechało?

10.Praca z kartą matematyczną ,, Wybierz się w podróż po Polsce” w grupach ( zał. nr 3).
11.Wykonanie herbu Warszawy lub Syrenki techniką wydzieranki, wypełnianie konturu
 ( uczniowie otrzymują gotowy kontur, następnie wypełniają wydzieranką z gazet
 i papieru kolorowego ), (zał. nr 4,5 ).
12.Omówienie prac, wybór najciekawszych- uzasadnienie, ocena prac.
13.Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej obowiązkowej i dla chętnych.
14.Ewaluacja zajęć.
    - Czego nauczyliście się na dzisiejszych zajęciach?
    - Co wynosicie z dzisiejszego pobytu w szkole?
    - Co wam się może przydać w życiu?
    - Jak oceniacie swój udział i aktywność w zajęciach?
    - Co wam się dzisiaj najbardziej podobało?
15.Zakończenie zajęć – pożegnanie.Pomoce dydaktyczne do zajęć:

Zał. nr 1 - list.
                                  Warszawa 28.01.04r.
Kochani Rodzice!

 W Warszawie- stolicy Polski, zimą, jest pięknie.
 Wczoraj zwiedzaliśmy Zamek Królewski. Było tam bardzo dużo eksponatów. Przed
zamkiem stoi wysoka kolumna króla Zygmunta III Wazy, który w 1596 r. przeniósł stolicę
z Krakowa do Warszawy. Po południu spacerowaliśmy po parku Łazienkowskim, gdzie
znajduje się Pałac Na Wodzie. Jest tam również pomnik Fryderyka Chopina, wielkiego
kompozytora. Po drodze z zamku do Łazienek mijaliśmy dużo pomników: Adama
Mickiewicza, księcia Józefa Poniatowskiego, Bolesława Prusa, Prymasa Tysiąclecia,
Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej. Pan przewodnik powiedział, że to tylko część
pomników i zapoznał nas z legendą o Syrence.
 Jutro jedziemy do pałacu w Wilanowie, siedziby króla Jana Sobieskiego, zwycięskiego
wodza spod Wiednia.Zał. nr 2 - karta pracy.

Zamaluj rzeczowniki. Jeśli zrobisz prawidłowo, to z sylab im przyporządkowanym
utworzysz hasło. Powodzenia !
legenda      idę    miała       siedział  ołówek     grałem   herb
WAR        MA    JĄ         KO     SZA      CHA    WA


słucham     książka  śpiewamy     mama    wołali     Patryk   mróz
 DO       STO     TA        LI     KRA       CĄ    NA


 gotuję     szkoła    zima    zmywają    badałem    potłukła  uczeń
 BRA       SZE     GO     MI       ZO        DA    PAŃ


chwaliłam     boli   chłopiec     jedziemy  mam      obrywali  Polak
  MA       GRA    STWA.       KRA     TA       ZA     TO

 lubię      rysuje   przegrała biegłam      miasto     karmili   śpię
 BO        RO    TEST   ZYSK        JEST      RYK    BYK


podpisali    śnieg    spała   śpiewał     drukował    zakleili  zeszyt
 MY        JEJ     WY     JEM       DRAK      TAK     ZNAK


NARYSUJ !HASŁO: Warszawa stolicą naszego państwa. To jest jej znak.

Zał. nr 3 - karta pracy .

WYBIERZ SIĘ W PODRÓŻ PO POLSCE.

Po obliczeniu działania odszukaj wynik na mapie i połącz go z następnym. Odczytaj w ten
sposób litery, a poznasz hasło. Odszukaj na mapie kilka miast, w których ukryły się litery.

1.  75 + 25 =       6.  71 – 34 =            11.  93 – 44 =
2.  93 – 26 =        7.  50 – 26 =            12.  19 + 24 =
3.  33 + 62 =        8.  41 + 32 =            13.  37 + 53 =
4.  59 + 25 =        9.  62 – 23 =            14.  33 + 26 =
5.  28 + 28 =       10.  26 + 26 =            15.  74 – 13 =

HASŁO:
Zał. nr 4 – kontury herbu Warszawy.
Zał. nr 5 – kontur Syrenki.
Jolanta Chobot

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:179
posted:11/24/2011
language:Polish
pages:6