PATENT EUROPEJSKI

Document Sample
PATENT EUROPEJSKI Powered By Docstoc
					Patent europejski


  dr inż. Włodzimierz Kujanek
 Zielona Góra, 20 marca 2009 r.
                  1
Podstawy prawne

European Patent Convention 2000 (EPC 2000)           as
 adopted by decision of the Administrative Council of 28 June 2002
Konwencja o patencie europejskim 2000 (EPC 2000)
Tekst jednolity przyjęty decyzją Rady Administracyjnej z dnia 28
 czerwca 2001 r. (Zaczął obowiązywać od dnia 13 grudnia 2007 r. )
 Implementing Regulations to the European Patent
  Convention 2000 as adopted by decision of the
  Administrative Council of 7 December 2006
 Regulamin Wykonawczy do Konwencji o Patencie
  Europejskim przyjęty decyzją Rady Administracyjnej z dnia 7
  grudnia 2006 r.
                                   2
Informacje ogólne

Patenty na wynalazki udzielane na mocy podanej konwencji
noszą nazwę patentów europejskich.

Umawiające się państwa poprzez ratyfikacje ustanowiły
Europejską Organizację Patentową, której organ Europejski
Urząd Patentowy nadzorowany przez Radę Administracyjną
zajmuje się udzielaniem patentów.

W Europejskim Urzędzie Patentowym utworzone zostały:
a) Sekcja Zgłoszeń, która prowadzi badania bezpośrednio po
  dokonaniu zgłoszenia pod względem formalnym,

b) Wydziały Poszukiwań, które odpowiadają za sporządzenie
  sprawozdań z poszukiwań europejskich,
                               3
c) Wydziały badań, które odpowiadają za prowadzenie badania
 europejskich zgłoszeń patentowych,

d) Wydziały ds. Sprzeciwów, które odpowiadają za rozpatrywanie
 sprzeciwów wobec patentu europejskiego,
e) Wydział Prawny, który odpowiada za decyzje dotyczące wpisów w
  rejestrze patentów europejskich oraz dotyczące wpisu na listę
  zawodowych przedstawicieli i skreślenia z tej listy,

f) Komisje Odwoławcze, które odpowiadają za rozpatrywanie odwołań
  od decyzji Sekcji Zgłoszeń, Wydziału Badań, Wydziałów ds. Sprze-
  ciwów oraz Wydziału Prawnego,

g) Rozszerzona Komisja Odwoławcza, która odpowiada za rozstrzyganie
  kwestii prawnych, wydawanie opinii w kwestiach prawnych oraz
  rozstrzyganie wniosków o poddanie rewizji decyzji Komisji
  Odwoławczych.
                                   4
PRAWO PATENTOWE MATERIALNEWynalazki posiadające zdolność patentowąPatenty europejskie udziela się na wynalazki we
wszystkich dziedzinach techniki, pod warunkiem, że są one
nowe, posiadają poziom techniczny i nadają się do
przemysłowego stosowania.
                              5
 Nie uważa się za wynalazki, w szczególności:

a) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;

b) wytworów o charakterze estetycznym;

c) schematów, zasad i metod prowadzenia procesów
 myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działal-
 ności gospodarczej i programów komputerowych;
d) przedstawienia informacji.
                             6
Wyłączenia spod zdolności patentowej
 Nie udziela się patentów na:
a) wynalazki, z których korzystanie w celach komercyjnych
  byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi
  obyczajami;
b) odmiany roślin albo rasy zwierząt lub czysto biologiczne
  sposoby hodowli roślin lub zwierząt (nie dotyczy to
  sposobów mikrobiologicznych ani produktów otrzymy-
  wanych tymi sposobami);
 c) chirurgiczne metody leczenia ludzi lub zwierząt, bądź
  terapeutyczne i diagnostyczne metody stosowane na
  ludziach lub zwierzętach. Nie ma to zastosowania do
  produktów, w szczególności lub mieszanin, stosowanych
  w którejkolwiek z tych metod.
                               7
Nowość
1. Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest częścią
 stanu techniki.

2. Uważa się, że stan techniki obejmuje wszystko to, co
 przed datą dokonania europejskiego zgłoszenia
 patentowego, zostało udostępnione do wiadomości
 powszechnej w formie ustnego lub pisemnego opisu,
 przez zastosowanie bądź w każdy inny sposób.

 3. Ponadto, za zawartą w stanie techniki treść dokonanych
  zgłoszeń patentowych, których data zgłoszenia jest
  wcześniejsza niż data, o której mowa w pkt. 2 i które
  zostały opublikowane w tej lub po tej dacie.
                               8
Poziom wynalazczy
Wynalazek uważa się za wykazujący poziom wynalazczy, jeżeli dla
specjalisty z danej dziedziny nie wynika w sposób oczywisty ze
stanu techniki. Przy ocenie czy wynalazek wykazuje poziom
wynalazczy nie bierze się pod uwagę zgłoszeń opublikowanych po
dacie dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego.
Przemysłowe stosowanie

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego
stosowania, jeżeli może być wytwarzany lub wykorzystywany w
jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, włącznie z rolnictwem.

                                 9
Prawo do patentu europejskiego
Prawo do patentu europejskiego przysługuje twórcy lub jego następcy
prawnego. Jeśli twórca jest pracownikiem, prawo do patentu
europejskiego, określa się zgodnie z prawem państwa, w którym
pracownik ten posiada główne zatrudnienie, jeśli nie można ustalić
państwa, w którym pracownik posiada główne zatrudnienie, wówczas
stosuje się prawo tego państwa, w którym pracownik posiada główne
zatrudnienie, wówczas stosuje się prawo tego państwa, w którym
pracodawca ma siedzibę firmy, z którą związany jest pracownik.


Jeżeli wynalazku dokonało dwie lub więcej osób niezależnie od siebie,
prawo do patentu europejskiego przysługuje osobie, której europejskie
zgłoszenie patentowe posiada najwcześniejszą datę zgłoszenia , pod
warunkiem, że to pierwsze zgłoszenie zostało opublikowane.


                                  10
Czas trwania patentu europejskiego
Czas trwania patentu europejskiego wynosi 20 lat od daty dokonania
zgłoszenia.

Postanowienie czasu ochrony 20-letniego nie ogranicza prawa państwa,
które ratyfikowało EPC do przedłużenia czasu trwania patentu
europejskiego lub udzielenia stosownej ochrony, która następuje
bezpośrednio po upływie czasu trwania patentu na tych samych
warunkach, jakie mają zastosowanie do patentów krajowych:

a) w celu uwzględnienia stanu wojny lub podobnych sytuacji
 kryzysowych dotykających państwo;

b) jeśli przedmiotem patentu europejskiego jest produkt lub sposób
  wytwarzania albo zastosowania produktu, który zanim zostanie
 wprowadzony na rynek tego państwa, musi zostać poddany wyma-
 ganej przez prawo administracyjnej procedurze uzyskania zezwolenia.
                                   11
Prawa przyznawane patentom europejskim

Patent europejski od daty publikacji wzmianki o jego
udzieleniu przyznaje jego właścicielowi w każdym
umawiającym się państwie, w stosunku do którego został
udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent
krajowy udzielany w tym państwie.
Jeśli przedmiot patentu europejskiego dotyczy sposobu
wytwarzania, ochrona przyznana patentem rozciąga się na
produkty uzyskane bezpośrednio tym sposobem.

Każde naruszenie patentu europejskiego traktuje się
zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

                             12
Tłumaczenie patentu europejskiego

Każde państwo, które ratyfikowało EPC może postanowić, że jeśli
patent europejski, który został udzielony, zmieniony lub ograniczony
przez Europejski Urząd Patentowy, nie jest sporządzony w jednym z
języków urzędowych tego państwa, wówczas właściciel patentu
dostarcza do urzędu patentowego tego państwa tłumaczenie patentu,
który został udzielony, zmieniony lub ograniczony, na wybrany przez
siebie jeden z języków urzędowych tego państwa lub, jeżeli to państwo
ustaliło używanie jednego określonego języka, tłumaczenie na ten
język.

O ile dane państwo nie ustaliło dłuższego terminu, termin dostarczenia
tłumaczenia upływa po trzech miesiącach od daty opublikowania w
Europejskim Biuletynie Patentowym wzmianki o udzieleniu patentu
europejskiego.

                                  13
Równoznaczność zgłoszenia europejskiego ze
zgłoszeniem krajowym
Europejskie zgłoszenie patentowe, któremu nadano datę
zgłoszenia, jest w wyznaczonych umawiających się
państwach równoznaczne ze zwykłym zgłoszeniem
krajowym z pierwszeństwem zastrzeżonym w europejskim
zgłoszeniu patentowym.

Prawa przyznane europejskim zgłoszeniem
patentowym po publikacji

Od daty publikacji europejskie zgłoszenie patentowe
przyznaje tymczasowo zgłaszającemu taką ochronę, jaka
przyznawana jest w umawiających się państwach
wyznaczonych w zgłoszeniu.
                            14
Od daty publikacji europejskiego zgłoszenia zgłaszający
może domagać się od każdej osoby, która stosuje
wynalazek w danym państwie, stosownego w danych
okolicznościach odszkodowania, w przypadku gdy taka
osoba ponosiłaby odpowiedzialność za naruszenie patentu
krajowego na mocy prawa krajowego.
Każde umawiające się państwo, którego język urzędowy
nie jest językiem postępowania może postanowić, że
ochrona tymczasowa nie służy do czasu, dopóki
tłumaczenie zastrzeżeń na urzędowy język tego państwa,
nie zostanie:
a) udostępnione do wiadomości publicznej w sposób
 określony prawem krajowym, lub
b) przekazane osobie stosującej wynalazek w tym
  państwie.
                             15
Zakres ochrony
Zakres ochrony przyznany patentem europejskim lub euro-
pejskim zgłoszeniem patentowym określa treść zastrzeżeń
patentowych. Opis i rysunki służą do interpretacji zastrze-
żeń patentowych.


Przeniesienie i powstanie praw
Europejskie zgłoszenie patentowe może zostać przeniesio-
ne lub może spowodować powstanie praw w jednym lub
większej liczbie wyznaczonych umawiających się państw.

Przeniesienia europejskiego zgloszenia patentowego
dokonuje się w formie pisemnej i wymaga podpisów obu
stron.
                              16
Licencja

Europejskie zgłoszenie patentowe może stanowić, w
całości lub w części, przedmiot licencji na całości lub części
terytoriów wyznaczonych umawiających się państw.Stosowane prawo

Europejskie zgłoszenie patentowe jako przedmiot
własności podlega w każdym wyznaczonym i umawiającym
się państwie i ze skutkiem w tym państwie, prawu, które w
tym Państwie ma zastosowanie do krajowych zgłoszeń
patentowych.

                                 17
Dokonanie europejskiego zgłoszenia
patentowego

Europejskie zgłoszenie patentowe może być
dokonane:

a) w Europejskim Urzędzie Patentowym, lub

b) w krajowym urzędzie patentowym.
                      18
Wymogi europejskiego zgłoszenia
patentowego
Europejskie zgłoszenie patentowe powinno
zawierać:
a) podanie o udzielenie patentu europejskiego;

b) opis wynalazku;
c) jedno lub więcej zastrzeżeń;
d) rysunki powoływane w opisie lub w zastrzeżeniach;

e) skrót
oraz spełniać wymogi określone w Regulaminie
Wykonawczym.
                            19
Europejskie zgłoszenie patentowe podlega opłacie za
zgłoszenie oraz opłacie za poszukiwanie. Jeśli opłata za
zgłoszenie albo opłata za poszukiwanie nie zostaną
wniesione w terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane.


Wyznaczenie umawiających się państw

 Wszystkie państwa, które ratyfikowały EPC, w chwili dokonywania
 europejskiego zgłoszenia patentowego uważa się za wyznaczone w
 podaniu o udzielenie patentu europejskiego.
 Wyznaczenie umawiającego się państwa może podlegać opłacie za
 wyznaczenie.

Wyznaczenia umawiającego państwa można wycofać w każdym czasie
aż do momentu udzielenia patentu.
                                  20
Wskazanie twórcy
Europejskie zgłoszenie patentowe wskazuje
twórcę. Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą lub nie
jest jedynym twórcą, wskazanie takie zawiera
oświadczenie określające podstawę nabycia prawa
do patentu europejskiego.Jednolitość wynalazku
Europejskie zgłoszenie patentowe dotyczy tylko
jednego wynalazku lub grupy wynalazków tak ze
sobą powiązanych, że tworzą jeden ogólny poziom
wynalazczy.
                           21
Ujawnienie wynalazku
Europejskie zgłoszenie patentowe musi ujawniać wynalazek w sposób
  dostatecznie jasny i wyczerpujący, aby specjalista z danej dziedziny
  mógł go wykonać.Zastrzeżenia patentowe
Zastrzeżenia patentowe określają przedmiot żądanej ochrony. Powinny
 być jasne i zwięzłe oraz poparte opisem.


Skrót
Skrót służy jedynie do celów informacji technicznej, nie może być
  brany pod uwagę przy ustalaniu zakresu ochrony.

                                     22
 Opłaty za utrzymywanie w mocy
 europejskiego zgłoszenia patentowego
Opłaty za utrzymywanie w mocy europejskiego zgłoszenia
 patentowego wnosi się do Europejskiego Urzędu
 Patentowego.
 Opłaty te staja się wymagalne za trzeci i każdy następny
  rok, licząc od daty dokonania zgłoszenia. Jeśli oplata za
  utrzymanie w mocy nie zostanie wniesiona w terminie
  zgłoszenie uważa się za wycofane.

 Obowiązek wnoszenia opłat za utrzymanie w mocy ustaje z
  momentem wniesienia oplaty należnej za ten rok, w
  którym w Europejskim Biuletynie Patentowym
  opublikowana została wzmianka o udzieleniu patentu
  europejskiego.                   23
Pierwszeńtwo
Każdy, kto we właściwy sposób dokonał w lub na
 a) państwo będące stroną konwencji paryskiej o ochronie
  własności przemysłowej albo
 b) członkiem WTO (Światowej Organizacji Handlu).
zgłoszenia o udzielenie patentu, świadectwa użyteczności
bądź ochrony na wzór użytkowy , albo jego następca
prawny, korzysta przy dokonywaniu europejskiego
zgłoszenia patentowego na ten sam wynalazek, z prawa
pierwszeństwa w ciągu 12 miesięcy od daty dokonania
pierwszego zgłoszenia.
Przez prawidłowe zgłoszenie rozumie się każde zgłoszenie,
wystarczające do ustalenia daty, w której zostało ono
dokonane, bez względu na wynik tego zgłoszenia.
                              24
Dla celów ustalenia pierwszeństwa, późniejsze
zgłoszenie dotyczące tego samego przedmiotu co
wcześniejsze pierwsze zgłoszenie i dokonane w tym
samym państwie lub w stosunku do tego samego
państwa uważa się za pierwsze zgłoszenie, pod
warunkiem, że w dacie dokonywania późniejszego
zgłoszenia wcześniejsze było wycofane, zrezygnowano z
niego lub zostało odrzucone bez udostępnienia go do
wglądu publicznego i bez pozostawienia jakichkolwiek
nieuregulowanych praw oraz nie służyło ono za
podstawę do zastrzegania prawa pierwszeństwa.

Wcześniejsze zgłoszenie nie może już potem służyć za
podstawę do zastrzegania pierwszeństwa.

                            25
Zastrzeganie pierwszeństwa

Zgłaszający, który pragnie skorzystać z pierwszeństwa
wcześniejszego, składa oświadczenie o pierwszeństwie.

Dla europejskiego zgłoszenia patentowego ,można zastrzec
kilka pierwszeństw, niezależnie od faktu, że powstały one
w różnych krajach. Jeśli zastrzega się kilka pierwszeństw,
wówczas terminy, które biegną od daty pierwszeństwa
biegną od najwcześniejszej daty pierwszeństwa.
                             26
 Publikacja europejskiego zgloszenia
 patentowego
Europejski Urząd Patentowy publikuje europejskie zgłoszenie
patentowe niezwłocznie
a) po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia lub, jeżeli zastrzeżone
 zostało pierwszeństwo, od daty pierwszeństwa, albo

b) na wniosek zgłaszającego, przed upływem tego terminu. Uwagi osób trzecich
 W postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym po
 publikacji europejskiego zgłoszenia patentowego każda osoba trzecia
 może zgłosić swoje uwagi dotyczące zdolności patentowej wynalazku,
 którego dotyczy zgłoszenie. Osoba ta nie jest stroną postępowania.
                                    27
Badanie europejskiego zgłoszenia
patentowego
Europejski Urząd Patentowy przeprowadza na wniosek
badanie czy europejskie zgłoszenie patentowe i wynalazek,
którego ono dotyczy, spełniają wymogi EPC. Wniosek
uważa się za złożony z chwilą wniesienia opłaty za
badanie.
Jeżeli wniosek o przeprowadzenie badania nie zostanie
wniesiony w terminie zgłoszenie uważa się za wycofane.
Jeśli badanie ujawni, że zgłoszenie lub wynalazek, którego
ono dotyczy nie spełniają wymogów EPC Wydział Badań
wzywa zgłaszającego do złożenia uwag oraz zmian. Jeśli
zgłaszający nie udzieli w terminie odpowiedzi na korespon-
dencję Wydziału Badań, zgłoszenie uważa się za wycofane.
                             28
Odmowa lub udzielenie
Decyzja o udzieleniu patentu europejskiego jest
publikowana w Europejskim Urzędzie Patentowym.
Niezwłocznie po tym publikowany jest opis patentu
europejskiego.


Sprzeciw
W ciągu 9 miesięcy od publikacji wzmianki o udzieleniu
patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie
Patentowym, każda osoba może zawiadomić Europejski
Urząd Patentowy o sprzeciwie do tego patentu.
Zawiadomienie o sprzeciwie uważa się za złożone z chwilą
wniesienia opłaty za sprzeciw.
                              29
Sprzeciw dotyczy patentu europejskiego we wszystkich
państwach, w których patent ten ma moc obowiązującą.

Stronami postępowania są zarówno osoby wnoszące
sprzeciw, jak i właściciel patentu.

Jeżeli w wyniku postępowania Wydział ds. Sprzeciwów
uzna sprzeciw za słuszny, następuje unieważnienie
patentu.
Sprzeciw może być częściowo słuszny - wtedy patent
europejski jest utrzymany, ale w ograniczonym zakresie.
Europejski Urząd Patentowy publikuje nowy, zmieniony
opis patentowy.


                             30
 Procedura odwoławcza
Odwołanie przysługuje od decyzji Wydziału Zgłoszeń, Wydziału Badań,
Wydziału ds. Sprzeciwów oraz Wydziału Prawnego.
 Zawiadomienie o odwołaniu składa się w Europejskim Urzędzie
 Patentowym w ciągu 2 miesięcy od daty powiadomienia o decyzji.
 Jeśli Wydział, którego decyzja zostaje zaskarżona uzna odwołanie za
 dopuszczalne, poprawia swoją decyzję. W przeciwnym razie odwołanie
 zostaje przekazane do Komisji Odwoławczej.
Komisja Odwoławcza może sama podjąć decyzję co do odwołania, albo
przekazać sprawę do dalszego prowadzenia przez Wydział.

 Jeżeli decyzja Komisji Odwoławczej istotnie narusza prawo można
 złożyć wniosek o zbadanie decyzji przez Rozszerzoną Komisję
 Odwoławczą.


                                   31
1973 r. w Monachium podpisanie EPC (Konwencja o Patencie Europejskim).
1977 r. Utworzenie EPO (Europejska Organizacja Patentowa).
 Kraje, które ratyfikowały EPC
                                   32
Kraje, na które może być udzielony patent europejski
AL. Albania
BA Bośnia i Hercegowina
RS Serbia (wraz z Czarnogórą)             33
   Patent europejski - podstawowe opłaty proceduralne
 1. Opłata za zgłoszenie (krajowa opłata podstawowa), gdy:
  - europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane w
   formie elektronicznej (on-line) - 100 EUR
 - europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane na
  nośniku papierowym - 180 EUR
2. Opłata za przeprowadzenie poszukiwań - 1 050 EUR
3. Opłata za szesnaste i każde następne zastrzeżenie patentowe -
  200 EUR
  4 Opłata za wyznaczenie każdego państwa członkowskiego –
   85 EUR
 Opłaty za wyznaczenie wszystkich krajów członkowskich uważa się za
 uiszczone po wniesieniu opłaty za 7 państw (czyli 7 x 85 = 595 EUR)
 5. Opłata za przeprowadzenie badań - 1405 EUR                                    34
  6. Opłata za udzielenie patentu, włączając opłatę za wydrukowanie
   opisu patentowego w przypadku, gdy dokumentacja, która ma
   zostać wydrukowana, zawiera:
   - do 35 stron - 790 EUR
  - powyżej 35 stron - 750 EUR plus po 12 EUR za stronę 36-tą i
    każdą następnąJeżeli europejskie zgłoszenie patentowe składane jest w UP RP jako
urzędzie przyjmującym, pobierana jest tzw. opłata za przekazanie w
wysokości 300 zł. Opłata ta powinna być wpłacona na konto UP RP.

Opłata 1. , 2. , 3. musi być wniesiona w ciągu miesiąca od dnia
dokonania zgłoszenia, bezpośrednio na konto Europejskiej Organizacji
Patentowej.


                                    35
http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_ep
                           36
Dziękuję za uwagę
          37

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:46
posted:11/24/2011
language:Polish
pages:37