; MMS_Dokumentacija
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

MMS_Dokumentacija

VIEWS: 7 PAGES: 8

 • pg 1
									      UNIVERZITET U SARAJEVU
   ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO
OPIS PROJEKTA
 -Edukativna igrica: Antičke civilizacije–
             Članovi grupe:   Aida Alispahić
                       Aida Hasagić
                       Dženita Hadrović
                       Maja Kir
                       Alisa Gegić
                          UNIVERZITET U SARAJEVU
                       ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO
Sadržaj

Opis projekta .................................................................................................................................................3
Analiza i dizajn prokjekta ...............................................................................................................................3
   Analiza projekta ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.3
   Dizajn projekta .......................................................................................................................................4
   Arhitektura ..............................................................................................................................................6
Korištene tehnologije ...................................................................................................................................7
   Flash ........................................................................................................................................................7
   Adobe Photoshop CS3 .............................................................................................................................7
  Adobe Premier CS3 ..................................................................................................................................7
Projektni plan i organizacija rada u timu ......................................................................................................8
                UNIVERZITET U SARAJEVU
             ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO
1. Opis projekta

Tema projektnog rada je „Edukativna igrica“. U okviru ovoga projekta namjerava se
napraviti edukativna igrica koja će pomoći u sticanju znanja iz oblasti historije.
Kroz ovu oblast bit će predstavljeno pet civilizacija:

    Egipatska civilizacija
    Civilizacija starih Maja
    Grčka civilizacija
    Rimska civilizacija
    Kineska civilizacija

 Edukativna igrica je namjenjena svim uzrastima, gdje je cilj da korisnik aplikacije sazna
 neke nove i zanimljive informacije.
 Za realizaciju ovog projekta odlučili smo se iz razloga što želimo djeci/odraslima
 prenijeti odreĎeno znanje kroz igru. Ovo nam se čini jako zanimljivim i korisnim jer se
 najbolje uči ono što se ne mora, a igrice su svakako nešto što ne moramo a svi ih rado
 igramo. Odlučili smo da spojimo ugodno sa korisnim odnosno omogućimo učenje kroz
 igru.

2. Analiza i dizajn projekta

2.1 Analiza projekta

Glavni zahtjev koji se postavlja za tim koji razvija ovaj projekat jeste da se napravi
aplikacija(igrica) koja će pobuditi interes kod igrača i kroz koju će isti uspjeti naučiti
nešto novo.
Svaka civilizacija će sadržavati pet igrica preko kojih igrač dolazi u dodir sa zanimljivim
detaljima iz njihove prošlosti.
U aplikaciji će biti implementirane sljedeće igrice:

  Puzzle
  Memory (uparivanje istih karti)
  Uoči razlike
  Kviz
  Skriveni objekti

Ove igrice je neophodno odigrati da bi uspješno prešli na sljedeći nivo, tj. civilizaciju.
Igrač će morati koristiti logiku, znanje, zaključivanje i pamećenje da bi se uspješno
odigrala jedna od mini igrica.
 Da bi se kroz igru ispunili zahtjevi iz predmeta Multimedijalni sistemi, a i samim tih da
 igricu učinimo zanimljivijom, u sadržaj igrice će se unjeti različiti zvučni i vizuelni
dodaci.
               UNIVERZITET U SARAJEVU
            ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO2.2 Dizajn projekta

  Cilj igrice je sakupiti četiri eleemta(vatra, zemlja, voda, zrak) da bi se napravio eliksir
  mladosti. Igrač putuje kroz vrijeme da bi došao u svaku od civilizacija u kojoj se
  nalazi odreĎeni element i u civilizaciju koja ima znanje da spoji ove elemente.
  Da bi igrač dobio element mora preći preći svaku od mini igrica unutar civilizacija.
  U nastavku će biti objašnjena svaka od mini igrica.

  Dizajn igrice Puzzle

 U multimedijalnom smislu igra sadržava kako statičku tako i dinamičku mediju. Pod
 statičkom medijom se podrazumjevaju slika (pozadinska slika, slika za spajanje, slika
 virtualnog tutora) i tekst (tekst rečenice za slaganje, tekst objašnjenja u sklopu
 virtualnog tutora). Dinamička medija je pozadinski zvuk (muzika relevantna za
 odreĎenu civilizaciju, šumovi za upotpunjavanje animacija) i animacija. Na početku
 igre, pri pokušaju miješanja puzzli ili po završetku slaganja pojavljuje se onscreen
 agent (virtualni tutor) koji objašnjava način igranja igre, provjerava da li igrač zaista
 želi promiješati puzzle te obavještava igrača o završenoj igri.
 Cilj igrice je slaganje puzzle, uz učenje simbola koje su koristili drevni narodi (dakle:
 staro grčko pismo, hijeroglifi, kinesko pismo, staro rimsko pismo kao i simboli drevnih
 Maya). Osim slike koja se slaže, puzzla ima i rečenicu (izreku, zagonetku, činjenicu
 vezanu za odgovarajuću civilizaciju) napisanu našim alfabetu, koju je potrebno
 sastaviti. Sastavljanje je praćeno dešifriranjem. Na paleti na kojoj se slaže puzzla nalazi
 se šablon koji predstavlja šifrovana slova rečenice koju je potrebno složiti. Slova se
 šifrovana upravo alfabetom odgovarajuće civilizacije. Za pomoć pri dešifrovanju
 priložen je ili cijeli alfabet na slici ili neki slikovni pojmovi vezani za civilizaciju
 napisani alfabetom civilizacije. Na taj način pripomognuto je igraču da pretvori
 simbole drevnih naroda u alfabet. Po završetku igre moguće je u pojedinim
 civilizacijama pregledati film vezan za složenu puzzlu ili dobiti odgovor zagonetke
 napisane na složenoj puzzli.
 Opcije koje puzzla sadrži osim sklapanja dijelova i rotiranja dijela puzzle (Alt+desni
 klik miša) su i mogućnosti privremenog prikaza slike koja se slaže na paleti,
 sakrivanje/prikaz šablona simbola, sakrivanje/prikaz šablona oblika dijelova puzzle,
 te mogućnost miješanja puzzli (koji ujedno i rastavlja do sad sklopljene dijelove),
 preskakanje puzzle koji usmjerava igrača na template sa igrama.

 Dizajn igrice Memory

 Cilj igrice je spajanje dva ista para karti. U samoj igrici imamo po devet karti, dakle
 devet parova koje igrač treba da spoji. Karte su namještene da se randomom postave na
 svoja mjesta svakim pokretanjem igrice. Na realizatoru igrice je da na karte stavi
 odreĎene slike kojima će na neki način predstaviti svoju civilizaciju.
 Sama igrica je napravljena kroz statičku i dinamičku mediju. Statička medija
 podrazumjeva sliku, dok dinamička zvuk koji je postavljen. Slika predstavlja samu
 kartu, odnosno karte te pozadinu karte. Zvuk je postavljen pri okretanju svake karte,
 tako da igrač ima osjećaj da je ,ne samo vizuelno već i zvučno, prevrnuo kartu.
 TakoĎer je postavljen zvuk koji je pokrenut tokom čitave igrice i ima ulogu pozadinske
 muzike. Na kraj igrice je moguće postaviti film, ukoliko se realizator na to odlučio.
               UNIVERZITET U SARAJEVU
            ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO
 Dizajn igrice Uoči razlike

 Razvoj igrice zasniva se prvenstveno na edukativnom smislu njenih komponenti i
 sadržaja multimedije. Sam smisao igre bazira se na uočavanju razlika izmedju dvije
 slike, gdje su razlike koje igrač pronalazi relevantne za odredjenu civilizaciju i
 okruženje u kojem je igra realizovana. Naime, slike se razlikuju u sadržaju objekata
 koji su obilježili odreĎenu civilizaciju te njihovom širem opisu nakon pronalaska istih,
 što igrici daje edukativan smisao.
 Od igrača se očekuje da uoči razlike izmedju pomenutih strana pri čemu se klikom na
 istu, na desnoj strani pojavljuje isti objekat sa opis. Da bi se to omogućilo bilo je
 potrebno svaki objekat realizovan u dva layer-a: MC i Script .
 MC layer sadrži odreĎen broj frame-ova pri čemu se na neparnim frame-ovima
 pojavljuje objekat dok je isti neparnim izostavljen. Na taj način se omogućilo blinkanje
 objekta nakon klika na isti.
 Script layer sadrži kod koji definiše blinkanje objekta nakon klika na isti, ali ne i ranije.
 Dva pomenuta layer-a su realizovana na obje strane (lijevoj i desnoj) s tim da se
 objekat na desnoj strani ne nalazi na prvom frame-u čime je omogućeno skrivanje
 predmeta na desnoj strani. Pri pronalasku odgovarajuće razlike pojavljuje se opis iste
 sa prikazom objekta koji je pronaĎen što je realizovano preko koda u samoj osnovi igre
 koji obezbjeĎuje pojavljivanje opisa za odreĎenu razliku.

 Dizajn igrice Kviz

 Igrica je implementirana u programskom okruženju macromedia flash. Kod je pisan u
 actionscript-u.
 Cilj igrice jeste da se na edukativana način upoznamo sa historijskim civilizacijama kroz
 deset pitanja. Pitanja su osmišljena tako da se prožimaju kroz sve oblasti odreĎene
 civilizacije. Na svako pitanje je ponuĎeno četiri odgovora od kojih je samo jedan tačan.
 Bilo da odgovorimo tačno ili netačno idemo na sljedeće pitanje pri čemu se tokom
 Igranja pamti broj tačnih i netačnih odgovora te se nakon odigranog kviza prikazuje
 izvještaj. U igrici su korišteni statički i dinamički elementi multimedije: slike, animacije,
 tekst i zvuk. Na početku igrice imamo i opciju preskoči kviz ukoliko igrač ne želi
 digrati istu.
 Statički multimedij tekst je iskorišten za pitanja, te ukoliko odgovorimo na neko pitanje
 tačno ispisuje nam se čestitika u suprotnom obavještenje da odgovor nije tačan i tekst
 odogovora koji je tačan za dato pitanje.

Dizajn igrice Skriveni objekti

Sama igrica je realizirana na naćin: u donjem dijelu ekrana postoji spisak predmeta koje
potrebno pronaći. Ti predmeti potiću iz obradjivane civilizacije i predstavljaju hint na
neke bitne dogaĎaje, predmete ili osobe tog perioda. Sama pozadina odslikava
unutrašnjost neke od bitnijih graĎevina starog Rima. U ovom slučaju igrica se igra u
jednom od rimskih hramova, pa sama unutrašnjost pokazuje takav način uredjenja, kako
bi se igraču donekle pribiližio antički svijet. Predmeti su dijelom sakriveni, te nakon
pronalazka svakog pojedinačnog predmeta pored, s desne strane, se prikazuje tekst koji
opisuje ulogu i značaj tog predmeta, te na što on asocira.
               UNIVERZITET U SARAJEVU
            ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO Dakle, nakon pronalazka svakog od predmeta predmet nestaje sa panela, takoĎer i sa
 popisa predmeta koje je potrebno pronači, uz popratni zvuk. Nakon pronalazka svih
 predmeta pojavljuje se dugme „Dalje“ koje daje mogućnost prelazka na slijedeće igricu.
 Ukoliko igrač ne može pronaći sve predmete ima mogućnost, klikom na dugme
„Preskoči“ automatski prelazi na narednu igru.


2.3Arhitektura

Početak igrice predstavljaju filmovi koji govore šta je cilj igrice. Sljedeće funkcionalnosti
koje su dostupne igraču su:

      Karta civilizacija na kojoj je moguće odabrati odreĎenu civilizaciju u tom
      momentu
      Na početku svake igrice moguće je odabrati ili igranje igrice, ili uputstvo o
      igranju iste. Sa uputstva se može opet može preći na igranje igrice.
      U igrici puzle moguće je:
         o Preskočiti puzlu, nakon čega idemo na sljedeću igricu
         o Sakriti ili pokazati šablon, odnosno sakriti/pokazati položaj svake
           puzle
         o Sakriti ili pokazati šablon hijeroglifa
         o Promiješati puzle
         o Alt+lijevi klik miša okreće puzlu
      U igrici memory moguće je:
         o Preskočiti memory, prilikom čega idemo na sljedeću igricu
         o Mogućnost klika na na bilo koju od karti
      U igrici uoči razlike je moguće:
         o Preskočiti igricu, nakon čega idemo na sljedeću igricu
         o Postoje dvije slike. Lijeva slika sadrži objekte koji su izostavljeni na
           desnoj. Klikom na objekte lijeve slike isti se pojavljuju na desnoj.
      U igrici kviz moguće je:
         o Preskočiti igricu, nakon čega idemo na sljedeću igricu
         o Mogućnost odabira jednog od četiri ponuĎena odgovora.
           Odgovorom na pitanje, bilo tačno ili netačno prelazimo na sljedeće
           pitanje
      U igrici Skriveni objekti moguće je:
         o Preskočiti igricu, nakon čega idemo na sljedeću igricu
         o Moguće je kliknuti na predmete koji je sakriveni negdje na slici
               UNIVERZITET U SARAJEVU
            ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO
3. Korištene tehnologije

 3.1 Flash

 Flash tehnologija je atraktivno programsko rješenje za vizualizaciju i konstrukciju
 igara. Ova tehnologija je, ujedno, i platforma za stvaranje multimedijalnog sadržaja
 koji se može publicirati na svim operacijskim sustavima te mobilnim ureĎajima.
 Podržava vektorsku i rastersku grafiku, dinamičke stranice koje sadrže pokretne
 tekstove i animaciju te skriptni (objektno-orjentirani) jezik nazvan ActionScript, za
 razvoj Flash aplikacija, koji na raspolaganju ima bogatu kolekciju klasa za izradu
 kompleksnih efekata.
 Krajnji rezultat rada u Flashu može biti Shockwave Flash datoteka (nastavak .swf) –
 najrasprostranjeniji format za prikaz Flash web stranica i Flash video datoteka
 (nastavak .flv) - format za prikaz videa na Internetu. TakoĎer, spomenuta tehnologija
 sve više ulazi na veliko mobilno tržište (ponajviše se to odnosi na Flash igrice, ali i na
 filmove i Internet).

 3.2 Adobe Photoshop CS3
 Slike su obraĎivane i filtrirane u Adobe Photoshop CS3 kroz koristeći sljedeće alate:

     Extract za otklanjanje nepotrebnih dijelova slike
     Dry Brush – za prilagoĎavanje realne fotografije animiranoj
     Film Grain - za prilagoĎavanje realne fotografije animiranoj
     Paint Daubs - za prilagoĎavanje realne fotografije animiranoj
     Fresco – za potamljivanje animirane slike i vizuelno predstavljanje pojedinih
     objekata starijim
    Blur i Sharpen – za zamućivanje i izoštravanje slike po potrebi


 3.3 Adobe Premier CS3

 Za obradu zvuku su korišteni odreĎeni alati programskog okruženja Adobe Premier
 CS3. Pojedini dijelovi orginalnog zvuka su izbačeni (isjecanja dijelova-korištenje
 alatke crop), alati za ubrazavanje/usporavanje zvuka te je vršena i nadogradnja drugih
 zvukova u smislu sklapanja muzike i sl.
               UNIVERZITET U SARAJEVU
            ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO
4. Projektni plan i organizacija rada u timu
  Kako je već navedeno, igra se sastojati od pet civilizacija, i to egipatska, grčaka,
  rimska, kineska i civilizacija starih Maja. Kako bi se rad unutar tima rasporedio
  ravnomijerno zamisao je da svaki član tima uradi po jednu civilizaciju. Zaduženja su
  sljedeća:

  1. Aida Alispahic – Egipatska civilizacija

  2. Alisa Gegić - Grčka civilizacija

  3. Dženita Hadrović – Rimska civilizacija

  4. Aida Hasagić – Kineska civilizacija

  5. Maja Kir - Civilizacija starih MajaPlan rada po sedmicama:

   Prva sedmica: Izbor teme

   Druga sedmica: Definisanje koncepta igre

   Treća sedmica: Analiza detaljnijeg koncepta igre i definisanje dizajna i izbor alata

   Četvrta sedmica: Upoznavanje sa mogućnostima softvera koji će se koristiti za
   realizaciju igre.

   Peta sedmica: Odabir grafičkog dizajna za pojedine levele

   Šesta i sedma sedmica: Upoznavanje sa programskim kodom i početak njegove
   realizacije 

   Osma sedmica: Realizacija mini igrice puzle i pravljenje filmova

   Deveta sedmica: Realizacija mini igrice sakriveni predmeti i obrada slika

   Deste sedmice: Realizacija mini igrice memory i pravljenje animacija

   Jedanaesta sedmica: Realizacija mini igrice kviz i obrada zvuka

   Dvanaesta sedmica: Realizacija mini igrice uoči razlike i analiza ideje
   povezivanja u jednu cjelinu

   Trinaesta sedmica: Povezivanje svih mini igrica svake civilizacije

   Četrnaesta sedmica: Povezivanje svih civlizicija, kompletiranje u jednu cjelinu,
    pisanje dokumentacije

								
To top