Docstoc

proekt socasistent prezent

Document Sample
proekt socasistent prezent Powered By Docstoc
					BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Проект Равни възможности и независим живот чрез услугата „Социален асистент”
Община Ямбол 2008г.

BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Социална ангажираност на Община Ямбол


Участие в Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” от 2005г. насам; Проект Равни възможности и независим живот чрез услугата „Социален асистент”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”;



BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Цел на проекта


Подобряване качеството на живот на хора с увреждания, самотно живеещи хора, деца с увреждания и техните семейства чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи, активно участие в реалния пазар на труда.

BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Целеви групи







Лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот; Възрастни хора със здравословни проблеми; Самотно живеещи хора, чието самообслужване е затруднено поради различни причини от здравословен характер; Семейства на деца с трайни увреждания;

Общо:

30 души

BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Подробно описание на целевите групи
   


   

6 деца до 18 години с различни видове трайни увреждания; 3 мъже до 60 години с над 95% ТНР СЧП; 3 жени до 60 години с над 90 % ТНР СЧП; 3 жени с ментални увреждания; 3 мъже над 70 години с над 90 % ТНР СЧП; 3 жени над 70 години с над 90 % ТНР СЧП; 3 мъже над 80 години с над 90 % ТНР СЧП; 3 жени над 80 години с над 90 % ТНР СЧП; 3 самотно живеещи възрастни;


Общо: 30 души със сериозни здравословни проблеми, доказани с ЕР на ТЕЛК

BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Финансова стойност на проекта
 

Обща сума = 89 999,93 лв. Безвъзмездна помощ = 86 692,93 (96.32 %)

Продължителност на проекта


12 месеца

BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Основни дейности по проекта
1. 2. 3. 4.

5.

Организационна дейност; Информационна кампания; Стартиране на услугата “Социален асистент”; Мониторинг на изпълнението на проекта и предлаганата услуга; Отчитане на дейностите по проекта;

BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Какво включва услугата “Социален асистент”?


Социализационни услуги (помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него – организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента и т.н.); Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа и т.н.);





Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства и т.н.);
Услуги за деца – подкрепа на семействата на деца с увреждания с цел тяхното социално включване, превенция на институционализацията им и развитие на личностния им потенциал.



BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Условия за предоставяне на услугата “Социален асистент”
Важно: Услугата “Социален асистент” се предоставя срещу потребителска такса, чийто размер се определя в зависимост от месечния доход на потребителя: Месечен доход: 55 лв. 110 лв. 165 лв. 220 лв. 275 лв. 330 лв. над 330 лв. Важно: Часова ставка: 0,17 лв./ час 0,19 лв./ час 0, 22 лв./ час 0,26 лв./ час 0,31 лв./ час 0,34 лв./ час 1,70 лв./ час

Децата са освободени от потребителска такса.

BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Партньор по проекта
 

Технически колеж – Ямбол Дейности:
Обучаване на социалните асистенти:  надграждащо обучение – 15 души ;  основно обучение – 4 души;  Подбор на мотивирани студенти, изучаващи специалностите „Социална педагогика”, „Социални дейности” и др., които проявяват интерес да се включат в непредвидени ситуации в предоставянето на услугата „Социален асистент” с почасова ангажираност;  Групови супервизии на социалните асистенти;


BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Очаквани резултати от проекта
 



  

Повишаване качеството на социалната грижа чрез проучване на конкретните потребности на целевите групи; Намаляване на социалната изолация на целевите групи и задоволяване на жизнените им потребности (организиране свободното им време, срещи с приятели, тържества и др., както и утвърждаване социалните им контакти); Предоставяне възможност на хората с увреждания за социална адаптация в рамките на съществуващата инвалидност; Насърчаване правото на независимост на бенефициентите; Поощряване активното поведение на хората с увреждания при вземане на решения; Предоставяне грижа в семейна среда на лица, застрашени от институционализиране;

BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Процедура за кандидатстване


Необходими документи:






  

Заявление от кандидата или от негов законен представител - настойник, родител, попечител, когато става дума за дете под 18 г. или за пълнолетно, но недееспособно лице; Документ за самоличност на лицето и на законния му представител настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка; Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК , други медицински документи); Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата; Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса; Допълнителни документи, удостоверяващи личния доход на кандидата, се изискват при необходимост.

  

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат набавени от стая 308 на Община Ямбол. Срок за кандидатстване: 14.08.2008г. (включително). Осъществяване на подбор на потребителите – от Дирекция “Социално подпомагане”

BG 051POO1/07/5.2-01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Мария Бейчева Ръководител на проекта Тел.: 046/ 681-308 m_beycheva@yahoo.com


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:283
posted:8/19/2008
language:Romanian
pages:13