Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Br2

Document Sample
Br2 Powered By Docstoc
					ODSJEK ZA DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA
B - Smjer za Medijsku umjetnost i dizajn

OBVEZNI PREDMETI             1       2       3      4
                   I    II  III    IV  V    VI  VII VIII
RACUNALNA TEHNOLOGIJA*        4    4
OSNOVE TIPOGRAFIJE          2    2
OSNOVE FOTOGRAFIJE          2    2
FILMSKA FOTOGRAFIJA*               2     2
MULTIMEDIJSKE TEHNOLOGIJE*            3     3  2    2
GRAFICKO OBLIKOVANJE         3    3
MONTAZA SLIKE I TONA*               4     4
VIDEO OBLIKOVANJE          3    3  6     6  6    6  6   6
PRIMIJENJENO CRTANJE*        3    3
POZNAVANJE MEDIJA          2    2
TEORIJA PERCEPCIJE          2    2
POVIJEST UMJETNOSTI         3    3  3     3  3    3  3   3
VIZUALNE KOMUNIKACIJE II                     2    2
POVIJEST I TEORIJA DIZAJNA            2     2
POVIJEST FILMA                  3     3
OSNOVE SEMIOTIKE                 2     2
NOVI MEDIJI*                           5    5  5   5
MARKETING                                   2   2
STRANI JEZIK             2    2  2     2
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
ELEKTRONSKA ANIMACIJA                      5    5  5  5
SOCIOLOGIJA                           2    2
             UKUPNO:  26    26  27    27  25    25  21  21
IZBORNI PREDMETI
ESTETIKA                                    2  2
SUVREMENA UMJETNOST                              2  2
             UKUPNO:  26    26  27    27  25    25  25  25
    IZMJENE I DOPUNE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA
    ODSJEKA ZA DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA
    UMJETNICKE AKADEMIJE SVEUCILISTA U SPLITU


Odsjek za Dizajn vizualnih komunikacija osnovan je 1997. g. pri UMAS-u kao prvi
studij te vrste u Hrvatskoj. Podrucje dizajna i njemu srodnih usmjerenja pod
zajednickim imenom «vizualne komunikacije» relativno je mlada umjetnicka praksa
koja se na Europskim sveucilistima uvodi tek sredinom 80-tih i 90-tih. Pojavom
racunalne tehnologije ovo se usmjerenje bitno radikalizira i osuvremenjuje. Tijek
razvoja i nove koncepcije suvremenog pristupa oblikovanju na polju vizualnih
komunikacija uslovljavaju stalnu nadogradnju znanja i potrebne obuke kako bi se
stvorila osnova za primjereno obrazovanje nasih studenata.

Vec pri pocetku ustrojstva ovog studija bili smo svjesni odredenih nedostataka cije
smo rjesavanje uzeli kao zalog u sljedecim godinama studija. Osnova za pristup
izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa bili su cimbenici tehnoloskog
razvoja i rezultati studentskog rada. Taj model monitoringa iziskivao je potrebno
vrijeme kako bi se prohtjevi za znanjima i mogucnosti nase akademije uskladili u
jednu cjelinu. Pri tomu smo odredili nekoliko osnovnih parametara po kojima su
uspostavljeni vrijednosni odnosi:
  a) Umjetnicko i primijenjeno izrazavanje
  b) Tehnoloski razvoj i specijalizacija rada
  c) Preopterecenje satnice

a)
u okviru 6 godina djelovanja ovog studija Odsjek za Dizajn vizualnih komunikacija
biljezi najveci porast broja studenata na prijemnim ispitima. Iznimna zainteresiranost
za ovaj studij temelji se na suvremenoj koncepciji nastave i potrebama umjetnickog
izrazavanja mladih osoba u okviru dizajna i medija pokretnih slika. Takoder se
pokazalo da se studenti opredjeljuju za pojedine discipline kao sto su graficki i web
dizajn, dok se druga grupa studenata opredjeljuje za medijske umjetnosti i dizajn u
okviru pokretnih slika.. Dosadasnji rezultati postignuti na polju vizualnih umjetnosti
govore nam o iznimnoj kvaliteti proizvodnje. Nagrade na domacim filmskim i video
festivalima, sudjelovanje na izlozbama, te opca prepoznatljivost naseg Odsjeka u
okviru domacih umjetnickih i dizajnerskih podrucja kazuje nam o perspektivi razvoja
koju trebamo nadograditi kako bi se mogli kompetitivno suociti sa stalnim
promjenama prisutnim na podrucju dizajna i umjetnickog stvaralastva.

b)
Slijedeci razvoj studentskih potreba, njihovih rezultata i nastavnog plana misljenja
smo da se nastava moze bitno unaprijediti i konkretizirati u okviru danasnjih potreba.
Inteziviranjem nastavnog plana za pojedina usmjerenja, Graficki i web dizajn s jedne
strane, te Medijska umjetnost i dizajn s druge strane omogucili bi temeljitiji pristup i
prosirenije znanje za buduci profesionalni rad. Promjene koje navodimo predstavljaju
usmjerene i ciljane grupe znanja potrebite za brzo primjenjivanje istih u okviru
buduceg rada nakon skolovanja. Tehnoloski razvoj omogucio je veliku sintezu unutar
medijske manipulacije tako da se danasnjem studentu omogucuje samostalniji rad na
polju autorskog izrazavanja i industrijske proizvodnje. Nekad nezamislivi i preskupi
softwarski sustavi danas su primjenjivi svakom profesionalno orijentiranom
strucnjaku. Upravo je trend pojednostavljenih tehnoloskih znanja omogucio i ovaj nas
studij, te prema tomu cini sastavni dio u perspektivi razvoja dizajnerske i umjetnicke
djelatnosti na polju vizualnih komunikacija.

c)
Promjene o kojima je rijec svakako su vezane za opseg opterecenja studenata i
nastavnika. Smanjena satnica i predmeti bitni za usmjerenje nastave svedeni su na
potrebnu mjeru. Pojedini nastavnici bili su angazirani na vise nastavnih polja te se
njihov doprinos kvaliteti nastave proporcionalno ucescu smanjivao. Promjenama, taj
se doprinos uvecava, dok se studenti koncentriranije upucuju naspecificnu izobrazbu.
U svrhu pravilnije raspodjele nastavnog programa govori i cinjenica da ce se novi
program puno lakse uklopiti u buducu promjenu skolstva u sljedecim godinama u
okviru Bolonjske deklaracije. U tu smo svrhu umjesto zajednickih dvije godine
program promijenili na zajednicku jednu godinu, dok se u preostale tri godine student
usmjeruje za specijalizirane smjerove Grafickog i web dizajna ili Medijske umjetnosti i
dizajn. Druga i treca su godine usmjerenja, dok se cetvrta godina odvaja za diplomski
rad. Ovim nacinom nastavni se program bitno usmjeruje te se na 4. godini student u
potpunosti posvecuje diplomskom radu u profesionalnim uvjetima. U sustavu 3 + 2
cetvrta godina bila bi prva godina nastavka studija.

Na tablicama su naznaceni predmeti koji sacinjavaju dopunjeni plan nastave. Iz
prilozenog, u usporedbi sa starom tablicom, izdvajaja se novi kolegiji (WEB
OBLIKOVANJE), MONTAZA SLIKE I TONA (dijelom pokriva kolegij Elektronska
obrada slike) i KOMUNIKOLOSKI PRAKTIKUM; te kolegiji nastali sjedinjavanjem
vise starih kolegija. Od toga izdvajamo RACUNALNE TEHNOLOGIJE uveden iz
simbioze Osnova audio-vizualne tehnike i Osnova kompjuterske tehnike;
MULTIMEDIJSKE TEHNOLOGIJE nastao iz Elektronske obrade slike i dijela Osnova
kompjuterske tehnike; PRIMIJENJENO CRTANJE nastao iz Crtanja I i II, Slikarskog
oblikovanja i dijelom iz Kompjutorske grafike; NOVI MEDIJI nastao iz kolegija Video
medij; FILMSKA FOTOGRAFIJA nastao iz Osnova Fotografije II;. Nazivi smjerova,
shodno ovim dopunama su:
A - Graficki i Web dizajn
B – Medijska umjetnost i dizajn

Udruzivanjem te uvodenjem novih nastavnih cjelina postigli smo transparentnost
nastavnog programa rasteretivsi pritom preopterecene satnice nastavnog osoblja,
dok se s druge strane studentima omogucuje cjelovitija i usmjerenija poduka.
Sveukupni broj sati smanjen je u prosjeku za 10 %
Ostvarenjem ovih promjena sustina, cilj i svrha naseg osnovnog programa ostaje
neizmjenjena. Promjene se nalaze u osuvremenjavanju organizacije studija.
Uvodenjem triju novih predmeta i sjedinjavanjem vise zastarjelih predmeta u nove
cjeline dobijamo cvrsci presjek obrazovanja i odgajanja novih kadrova.

v.d. Predstojnik Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija

doc. Vlado Zrnic
FILMSKA FOTOGRAFIJA

Svrha predmeta

Upoznavanje s fotografijom kao sredstvom tehnicke i kreativne realizacije vizualnih
sadrzaja pokretne slike. Ovladavanje upotrebom snimateljske tehnike, vrstama i
zanrovima snimanja.


Sadrzaj predmeta

Vrste i zanrovi filmskog i video snimanja (snimanje u studiju, snimanje u eksterijeru,
izvori svjetla i njihova upotreba, studijska rasvjeta, dnevna rasvjeta, snimanje u
planovima, karakteristike snimateljskih sredstava, upotreba objektiva, kompozicija,
boja, posebnosti filmskog snimanja).

Nacin izvodenja

Mentorska poduka, vjezbe.

Studentske obveze

Nazocnost na nastavi. Izrada radova prema programu.

Godisnji ispit

Mentor prihvaca i ocjenjuje radove izradene tijekom godine.

Literatura

Prema izboru predmetnog nastavnika.

Objasnjenje

Ovaj predmet nastao je iz Fotografije 2 te se uvodi na smjeru Medijske umjetnosti i
dizajna. Posebnost predmeta ocituje se u upotrebi fotografije u svrhu filmskog i video
snimanja. Uputstva i prakticni rad usmjereni su ka konceptualnim aspektima namjene
snimateljske tehnike i oblikovnim sadrzajima vizualnog opazanja. Upoznavanje s
posebnostima snimateljskog rada i znacajem poznavanja mogucnosti registriranja
zapisa pokretnih slika (moving images) omogucuje studentima i studenticama
samostalniji pristup i realizaciju vlastitih sadrzaja unutar posebnosti filmskog i video
snimanja.
MONTAZA SLIKE I TONA (Novi predmet)

Svrha predmeta

Razvijanje oblikovnih i tehnickih sposobnosti pri montazi slike i tona u medijima
pokretnih slika.

Sadrzaj predmeta

Tehnicki i oblikovni aspekti elektronke obrade slike. Posebnosti montaznih formi te
povijesna evolucija istih. Vrste montaza, vizualno-akusticni sinhronitet, kretanje i
vrijeme; dramaturski i montazni ritam.

Nacin izvodenja

Mentorska poduka i vjezbe

Studentske obveze

Nazocnost na nastavi. Izrada radova prema programu

Godisnji ispit

Mentor prihvaca i ocjenjuje radove izradene tijekom godine.

Literatura

Prema izboru predmetnog nastavnika

Objasnjenje

Ovaj predmet nastao je dijelom iz predmeta Elektronska obrada slike te se uvodi na
smjeru Medijske umjetnosti i dizajna. Predmet se temelji na prosirenju perceptivnih i
oblikovnih sposobnosti u podrucju rada s dvodimenzionalnim likovnim elementima, te
dramatursko-umjetnickim aspektima kompozicije vremenskih i prostornih cjelina.
Upotreba digitalne tehnologije u montaznom postupku cini vazni segment ovog
predmeta. Za razliku od Multimedijalnih tehnologija u okviru kojih se Elektronska
obrada slike koristi za izradu gotovih produkata, Montaza slike i tona koristi znanja iz
digitalne obrade slike kao sredstvo pomocu kojih se izraduju filmovi ili video zapisi.
NOVI MEDIJI

Svrha predmeta

Razumijevanje umjetnickih, dizajnerskih i produkcijskih aspekata novih medija (web
cast, internet, video art, performance), te razvijanje sposobnosti vizualne artikulacije
umjetnicko-dizajnerske djelatnosti u navedenim medijima.

Sadrzaj predmeta

Elektronska slika kao osnova galerijske umjetnosti te uporaba digitalno generiranih
imida kroz sustav interneta i web cast-a. Upoznavanje s razvojem novih medija te
njihova primjena u sustavu pokretnih slika. Povijesni aspekti i suvremena praksa u
artikulaciji novih medija kroz posebnosti dizajnerske i umjetnicke prakse. Oblikovanje
slika i njihovo procesiranje u primjeni navedenih podrucja izrazavanja i komunikacije.

Sastavni dio kolegija predstavlja kreiranje vlasitih projekata u okviru novih medija.

Nacin izvodenja

Predavanja i mentorska poduka

Studentske obveze

Nazocnost na nastavi. Izrada radova prema programu.

Godisnji ispit

Mentor prihvaca i ocjenjuje radove izradene tijekom godine

Literatura

Prema izboru predmetnog nastavnika

Objasnjenje

Predmet Novi mediji nastao je iz predmeta Video medij te se uvodi na smjeru za
Medijsku umjetnost i dizajn. Primjena novih medija u suvremenim tokovima
umjetnicke i dizajnerske produkcije logicni je nastavak video medija (koji je bio
primjenjiv do pojave razvoja web i internet komunikacijskih sustava). Danasnja
primjena novih medija nadrasta okvire primjene video medija te se pojavom digitalne
tehnologije naglo razvija u samostalno artikuliranu disciplinu na polju umjetnickog
izrazavanja i u dizajnerskom postupku oblikovanja vizualnih komunikacija.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:11/24/2011
language:Croatian
pages:7