KH�NG SINH by LQu6N8tq

VIEWS: 1,677 PAGES: 196

									ỦY BAN NHÂN QUẬN 4
 BỆNH VIỆN QUẬN 4
   ---------                      ( CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ- BVQ4 NGÀY 20/05
       STT
 STT             TÊN HOẠT CHẤT        TÊN BIỆT DƯỢC
      (HSMT)
    1    49 Tinidazol 500mg          TINIDAZOL

    2    55 Spiramycin 750.000UI       DOROPYCIN 0,75
    1
        2 Albendazole 200mg         Zentel (VN) Tab 200mg
    2
        5 Mebendazole 500mg         Fugacar (Chew)
    3      Amoxicillin; Kali clavulanat
        8                  Augmentin BD
    4
        16 Cefaclor 125mg/ 30ml       Ceclor Suspension 125mg 30ml
    5
        17 Cefaclor 250mg          Ceclor Cap 250mg 12's
    6
        18 Cefaclor 375mg          Ceclor Tabs 375mg 10's
    7
        26 Cefuroxime axetil 125mg      Zinnat Sac 125mg 10's
    8
        27 Cefuroxime axetil 125mg      Zinnat Tab 125mg 10's
 9
   28 Cefuroxime axetil 250mg       Zinnat Tab 250 10's
10
   29 Cefuroxime axetil 500mg       Zinnat Tab 500mg 10's
11
   31 Ampicillin,Sulbactam 1500mg     Unasyn Inj 1500mg 1's

12   Amoxicillin Na 1g + Clavulanate K
   32 200mg                Augmentin Inj 1.2g 10's
13
   34 Ceftazidime1g            Fortum Inj 1g 1's (Italy)
14
   36 Meropenem 500mg           Meronem Inj 500mg 10's
15
   52 Azythromycin dihydrate 200mg/5ml  Zithromax Pos Sus 200mg 15ml
16    Clindamycin
   72                   Dalacin C Inj 300mg 2ml
17
   74 Itraconazole 100mg         Sporal Cap 100mg 4's
18
   75 Econazole 150mg           Gyno-Pevaryl Depot 150mg 2's
19
   78 Fluconazole 150mg          Diflucan Cap 150mg 1's
20
   79 Ketoconazol 200mg          Nizoral Tabs 200mg 10's
21
   80 Ketoconazol 10g           Nizoral Cream 10g 1's
 1  6 Amoxicilin             Hagimox 250mg

 2  10 Amoxicillin; Kali clavulanat    Klamentin 250mg

 3  18 Cefaclor              Kefcin 375mg

 4  56 Spiramycin             Rovas 1,5MUI

 5  57 Spiramycin             Rovas 3MUI

 6  60 Clarithromycin           Clabact 500mg
 7  61 Clarithromycin            Clabact 250mg
 1  41 Gentamicin Sulfat 15mg        Gentamicin 0,3%

 2  43 Tobramycin 0,3%           Tobcol
     Dexamethason natri phosphat 5mg,
 3  44                   Dexacol
     Cloramphenicol 20mg
 4  45 Cloramphenicol 40mg         Cloraxin 0,4%

 5  47 Metronidazol 250mg          Metronidazol 250mg

 6  59 Roxithromycin 150mg         Roxithromycin 150mg

 7  63 Ciprofloxacin HCL 15mg        Ciprofloxacin 0,3%

 8  73 Clotrimazole 100mg          Metrima 100
     Metronidazol; Nystatin;
 9  76                   Megyna PK
     Chloramphenicol; Dexamethason
10  77 Nystatin 500.000ui          Nystatin 500.000ui
 1  53 Erythromycin             ERY
 1  8 Amoxicillin; Kali clavulanat     Duobact 625

 2  9 Amoxicillin+ Acid Clavulanic     Duobact 375

 3  12 Cefadroxil              Cefradox 500
1  19 Cefixim           MECEFIX 100

2  22 Cefixim           MECEFIX 50

3  23 Cefixim           MECEFIX 200
1  78 Fluconazole 150mg      Pyme FUCAN
1  67 Ofloxacin          Ofloxacin 0,3%, 5ml

2  83 Aciclovir          Avircrem 250mg, tube 5g
  47 Metronidazole 250mg     Flagyl 250mg
1
  56 Spiramycine 1,5M UI     Rovamycine 1,5M UI
2
  57 Spiramycine 3M UI      Rovamycine 3M UI
3
  30 Cefuroxime 750mg (USP 24)  SANCEFUR 750MG
1
  35 Ceftriaxone 1g       Rocephin IV 1g
2
  42 Amikacin 500mg       AMIKACIN 250MG/ML, 2ML
3
  43 Tobramycin 0,3%       Tobrex drop 0,3% BT/5ml
4
  63 Ciprofloxacin 0,3%   Ciloxan Drop 0,3% BT/5ml
5
  64 Acid nalidixic 500mg  NALIGRAM 500MG
6
  67 Ofloxacin 3mg/ ml   Oflovid ophthalmic solution
7
               3mg/ ml x 5ml
  74 Itraconazole 100mg   TALEVA 100MG
8
1
   7 Amoxicilin       AMOXIPEN 500
2
  28 Cefuroxime       CEFUROBIOTIC 250
3
  29 Cefuroxime       CEFUROBIOTIC 500
4
  63 Ciprofloxacin     CIPTHASONE
5
  66 Ofloxacin       OFLOXACIN 200
6
  67 Ofloxacin       OFLEY DROP
7
  73 Clotrimazol      CLOTRIMAZOL 100
8
  80 Ketoconazol      KETOCONAZOL 10g
9
  83 Aciclovir       ACICLOVIR 5g
1  1 Albendazol 400mg    Meko Zetel 400

2  2 Albendazol 200Mg    Meko Zetel 200

3  5 Mebendazol 500Mg    Mebendazol 500Mg

4  27 Cefuroxim 125mg    Quincef 125

5  70 Tetracyclin 500mg   Tetracyclin 500
1  28 Cefuroxime           ZIFAM CEFUROXIM 250

2  29 Cefuroxime           ZIFAM CEFUROXIM 500

3  34 Ceftazidime          ZYTAZ -1000
  78
1    Fluconazol 150mg       CADIFLUZOL 150
1  7 Amoxicillin 500mg       pms-Pharmox 500mg

2  10 Amoxicillin; Kali clavulanat  pms-Claminat 250/31,25mg gói

3  12 Cefadroxil 500mg        pms-Imedroxil 500mg

4  13 Cephalexin 500mg        pms-Opxil 500mg

5  15 Cefaclor 125mg         pms-Imeclor 125mg gói
1  50 Azithromycine 500mg      Savi Azit
     Cefalexin          TV-Cefalexin 500 mg
1
  13
     Cefaclor            Traclor 125mg
 2  15
     Cefradin            TV-Cefradin 500 mg
 3  24
 1  6 Amoxicilin (gói)         Amoxividi

 2  14 Cephalexin            Cephalexin

 3  17 Cefaclor             Cefaclorvid

 4  20 Cefixim (gói)          Cefimvid (gói)

 5  44 Cloramphenicol +Dexamethason   Dexinacol

 6  45 Cloramphenicol          Cloramphenicol

 7  46 Cloramphenicol          Cloramphenicol

 8  53 Erythromycin           Erythromycin

 9  54 Erythromycin           Erythromycin

10  58 Spiramycin +metronidazol     Radaugyl

11  66 Ofloxacin            Ofloxacin

12  68 Doxycyclin            Doxycyclin

13  69 Tetracyclin           Tetracyclin

14  71 Sulfamethoxazol +Trimethroprim  Vicometrim
 1  48 Metronidazol 500mg        Metronidazol 500mg/100ml
1
  17 Cefaclor 250mg        Ceflodin 250
2
  26 Cefuroxime 125mg       Actixim 125
3
  51 Azithromycin 250mg      Glazi 250 (gói)
1
  62 Ciprofloxacin         Sepratis
1
  61 Clarithromycin        Clarithromycin Stada 250mg
2
  62 Ciprofloxacin         Scanax 500
3
  79 Ketoconazol          Ketoconazol Stada 200mg
4
  81 Acyclovir           Acyclovir Stada 200mg
1
  11 Amoxicilin +Acid Clavulanic  DUOBACT
1
  24 Cefradin           Inbionet Incef
1
  60 Clarithromycin        Hasanclar 500
   1
      21
        Cefixim           Fudcime 100mg
   1   1 Albendazol           Albefar 400mg
   2
      33 Cefotaxime           Claforan 1g

   3   38 Oxacillin           Oxalipen
   4
      39 Neomycin sulfat        Neocin 5ml Coll

   5   40 Gentamycin           Gentamicin 80mg/2ml
   6
      52 Azithromycin          Acizit

   7   59 Roxithromycin         Rulid 150mg
   8
      72 Clindamycin          Clindamycin 300mg/2ml
   1
      81 Aciclovir 200mg        Aciclovir Denk 200                TỔNG CỘNG:GIÁM ĐỐC
BS.ĐẶNG VĂN THOẠI
                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG
                                      Độc lập - Tự do - Hạn
                                       ----------------------
               DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRÚNG THẦU GÓI
                              LÔ 1: KHÁNG SINH
Ố 12/QĐ- BVQ4 NGÀY 20/05/2011 CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUẬN 4 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT Q
                                    NHÀ
        NỒNG ĐỘ -       QUY CÁCH      SĐK -
                                     SẢN
       HÀM LƯỢNG        - ĐÓNG GÓI     GPNK
                                    XUẤT
    Uống: viên 500mg     Hộp 1vỉ x 4 VBF  VD-12590-10  DOMESCO

    Uống: gói 750.000UI    Hộp 20 gói    VD-1494-06  DOMESCO
    Uống: viên 200mg
                 2 viên/hộp    GC-0027-06  OPV-Việt Nam
                                 Olic (Thailand) -
    Uống: viên 500mg
                 1viên/hộp     VN-5616-08  Thailand
    Uống: viên ( 500mg +                   SmithKline Beecham
    125mg )          14 viên/hộp    VN-11057-10  Pharmaceuticals -
    Uống: siro 125mg/5ml,chai                 Facta Farmaceutici
    30ml           1 chai      VN-3338-07  SPA - Italy
    Uống: viên 250mg                     Facta Farmaceutici
                 12 viên/hộp    VN-5147-07  SPA - Italy
    Uống: viên 375mg                     Facta Farmaceutici
                 10 viên/hộp    VN-3820-07  SPA - Italy
                                 Glaxo Operations
    Uống: gói 125mg
                 10 gói/hộp    VN-9663-10  UK Ltd -UK
                                 Glaxo Operations
    Uống: viên 125mg
                 vĩ 10 viên/hộp  VN-10260-10  UK Ltd -UK
                              Glaxo Operations
Uống : viên 250 mg      10 viên/hộp   VN-5372-10  UK Ltd -UK
                              Glaxo Operations
Uống : viên 500 mg      vĩ 10 viên/hộp  VN-10261-10  UK Ltd -UK
Tiêm: lọ ( 1g + 500mg )
               1 lọ/hộp     VN-9693-05  Pfizer Italia S.r.l - Ý
Tiêm: lọ ( 1000mg + 200mg
)                              SmithKline Beecham
               10 lọ/hộp    VN-8713-09  - UK
Tiêm: lọ 1g
               1 lọ/hộp     VN-10705-10  GlaxoSmithkline
                              ACS Dobfar S.P.A, -
Tiêm: lọ 500mg        10 lọ/hộp    VN-7975-09  Ý
Uống: siro 200mg/ 5ml,
chai 15 ml          Chai       VN-10300-05  Pfizer Italia S.r.l - Ý
                              Pfizer Manufacturing
Tiêm: ống 300mg / 2ml
               1 lọ/hộp     VN-10464-10  Belgium NV
                              Olic (Thailand) Ltd -
Dùng ngoài: viên đặt 100mg
               4 viên/hộp    VN-11125-10  Thailand
                              Cilag Ltd -
Dùng ngoài: viên đặt 150mg 2 viên/hộp     VN-11127-10  Switzerland
Uống: viên 150mg
               1 viên/hộp    VN-1958-06  Pfizer PGM- France
Uống: viên 200mg
               1 vĩ x 10 viên  VN-11123-10  Olic(Thai Lan)
Dùng ngoài: mỡ 2% / 10g
               1 tube/hộp    VN-11121-10  Olic(Thai Lan)
                              CTCP Dược Hậu
Uống: gói 250mg       h/25 gói     VD-2379-07
                              Giang
 Uống: gói ( 250mg+                     CTCP Dược Hậu
               h/12 gói     VD-7876-09
31,25mg )                          Giang
Uống: viên 375mg                      CTCP Dược Hậu
               v/5 h/10 viên  VD-2382-07
                              Giang
Uống: viên 1,5MUI                      CTCP Dược Hậu
               v/8 h/16 viên  VD-6683-09
                              Giang
Uống: viên 3MUI                       CTCP Dược Hậu
               v/5 h/10 viên  VD-6684-09
                              Giang
Uống: viên 500mg                      CTCP Dược Hậu
               v/7 h/14 viên  VD-9247-09
                              Giang
Uống: viên 250mg                     CTCP Dược Hậu
              v/10 h/20 viên  VD-6679-09
                             Giang
Thuốc nhỏ mắt:dung dịch
              Lọ 5ml      VD-2803-07  CPDP3/2
0,3%, chai 5ml
Thuốc nhỏ mắt:dung dịch
              Lọ 5ml      VD-3792-07  CPDP3/2
0,3%, chai 5ml
Thuốc nhỏ mắt:dung dịch (
              Lọ 5ml      VD-2409-07  CPDP3/2
20mg+ 5mg ), chai 5ml
Thuốc nhỏ mắt:dung dịch
              Lọ 10ml     VD-3386-07  CPDP3/2
0,4%, chai 10ml
Uống: viên 250mg      H/10vỉ/10viên  VD-3391-07  CPDP3/2

Uống: viên 150mg      H/10vỉ/10viên  VD-8464-09  CPDP3/2
Thuốc nhỏ mắt, tai: dung
              Lọ 5ml      VD-2408-07  CPDP3/2
dịch 0,3% / 5ml
Dùng ngoài: viên đặt 100mg H/1vỉ/6viên    VD-2805-07  CPDP3/2
Dùng ngoài: viên đặt (
             H/1vỉ/10viên    VD-2804-07  CPDP3/2
200mg + 100.000UI + 80mg
Uống: viên 500.000UI    H/2vỉ/8viên   VD-3791-07  CPDP3/2
Uống: gói 250mg       Hộp 24 gói    VN-7868-09  Sophartex
Uống: viên ( 500mg +
             Hộp/10viên     VN-2719-07  Holden
125mg )
Uống: viên ( 250mg+125mg
             Hộp/10viên     VN-2718-07  Holden
)
Uống: viên 500mg
             Hộp/100viên     VN-9401-05  Aegis
Uống: viên 100mg      Hộp 1 vỉ
                      VD-3410-07  Hataphar
              x 10 viên
Uống: gói 50mg
              Hộp 10 gói    VD-3412-07  Hataphar
              Hộp 1 vỉ
                      VD-3411-07  Hataphar
Uống : viên 200 mg     x 10 viên
Uống: viên 150mg      Viên       VD-4893-08  Pymepharco
Thuốc nhỏ mắt, tai: dung
              Hộp 1 lọ 5ml   VD-4051-07  Traphaco
dịch 0,3% / 5ml
Dùng ngoài: mỡ 5% / 5g   Hộp 1 tube 5g  VNB-3128-05  Traphaco
              H/20 viên    VD-9885-09  Sanofi-Aventis
Uống: viên 250mg
Uống: viên 1,5MUI     H/16 viên    VN-3749-07  Famar Lyon

Uống: viên 3MUI      H/10 viên    VN-2484-06  Famar Lyon
Tiêm: lọ 750mg       Hộp 10 lọ    VN-5325-08  Sanavita
                             Pharmaceuticals
Tiêm: lọ 1g        Hộp 1 lọ +    VN-6149-08  F.Hoffmann-La
              1 ống dung môi         Roche Ltd.
Tiêm: ống 500mg / 2ml   Hộp 10 ống 2ml  VN-4256-08  Sopharma JSC

Thuốc nhỏ mắt:dung dịch  Hộp 1 lọ 5ml   VN-7954-09  S.A.Alcon Couvreur
0,3%, chai 5ml                      N.V
Thuốc nhỏ mắt, tai: dung   Hộp 1 lọ 5ml    VN-10719-10  S.A.Alcon Couvreur
dịch 0,3% / 5ml                        N.V
Uống: viên 500mg       Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-12222-10  Công ty cổ phần
                                dược phẩm Bos Ton
Thuốc nhỏ mắt, tai: dung   Hộp 1 lọ 5ml    VN-5622-10  Santen
dịch 0,3% / 5ml                        Pharmaceutical Co.
               Hộp 2 vỉ x 6 viên  VD-6079-08  BV Pharma
Dùng ngoài: viên đặt 100mg
                                NQ : Unitex -
Uống: viên 500mg
               Hộp/10vỉ x 10viên  VD-13548-10  Tenamyd Canada -
                                NQ : Unitex -
Uống : viên 250 mg      Hộp/2vỉ x 5viên   VD-4855-08  Tenamyd Canada -
                                NQ : Unitex -
Uống : viên 500 mg      Hộp/2vỉ x 5viên   VD-4856-08  Tenamyd Canada -
Thuốc nhỏ mắt, tai: dung                    Medipharco
dịch 0,3% / 5ml       Hộp/1lọ 5ml     VD-10546-10  Tenamyd
Uống: viên 200mg                        Medipharco
               Hộp/2vỉ x 10viên  VD-2512-07  Tenamyd
Thuốc nhỏ mắt, tai: dung                    Medipharco
dịch 0,3% / 5ml       Hộp/1lọ 5ml     VD-0674-06  Tenamyd
                                Medipharco
Dùng ngoài: viên đặt 100mg
               Hộp/1vỉ x 6viên   VD-2499-07  Tenamyd
                                Medipharco
Dùng ngoài: mỡ 2% / 10g
               Hộp/1tube x 10g   VD-9652-09  Tenamyd
                                Medipharco
Dùng ngoài: mỡ 5% / 5g
               Hộp/1tube x 5g   VD-13018-10  Tenamyd
Uống: viên 400mg       Hộp 1 vỉ x 1 VBP  VD-0150-06  Mekophar

Uống: viên 200mg       Hộp 1 vỉ x 2 VBP  VD-0151-06  Mekophar

Uống: viên 500mg       Hộp 1 vỉ xé x 1 VBP VD-0146-06  Mekophar

Uống: viên 125mg       Hộp 2vỉ x 5 VBP   VD-4889-08  Mekophar

Uống: viên 500mg       Hộp 100 VNA     VD-6992-09  Mekophar
Uống : viên 250 mg  Hộp/1 vỉ x10 viên  VN-0735-06  Galpha Laboratories

Uống : viên 500 mg  Hộp/1 vỉ x10 viên  VN-0736-06  Galpha Laboratories
Tiêm: lọ 1g
           Hộp/1lọ bột     VN-10172-10  Cadila Healthcare
Uống: viên 150mg   Hộp / 1vỉ*1 viên  vd-9355-09  Cagipharm
Uống: viên 500mg   V/10, H/100v    VD-3852-07  Imexpharm
 Uống: gói ( 250mg+
           H/12 gói      VD-5141-08  Imexpharm
31,25mg )
Uống: viên 500mg
           V/12, H/12v     VD-4755-08  Imexpharm
Uống: viên 500mg
           V/10, H/100v    VD-3847-07  Imexpharm
Uống: gói 125mg
           H/12 gói      VD-4753-08  Imexpharm
           Hộp 1vỉ x 7 viên
Uống: viên 500mg             VD-10383-10  Savipharm
           nén dài bao phim
Uống: viên 500mg
                     VD-4378-07  TV Pharm
           V/10, H/100
Uống: gói 125mg
              H/12       VD-4837-08  TV Pharm

Uống : viên 500 mg     V/10, H/20    VD-5528-08  TV Pharm
                              CTY CPDP TW
Uống: gói 250mg       Hộp/20gói     VD-0985-06
                              VIDIPHA
Uống: viên 250mg                      CTY CPDP TW
              Hộp/10vỉ/10viên  VD-5988–08
                              VIDIPHA
Uống: viên 250mg                      CTY CPDP TW
              Hộp/12viên    VD-0988–06
                              VIDIPHA
Uống: gói 100mg                       CTY CPDP TW
              Hộp/10gói     VD–0989–06
                              VIDIPHA
Thuốc nhỏ mắt:dung dịch (                  CTY CPDP TW
              Hộp/1lọ 5ml    VD-8108-09
20mg+ 5mg ), chai 5ml                    VIDIPHA
Thuốc nhỏ mắt:dung dịch                   CTY CPDP TW
              Hộp/1lọ 10ml   VD-12406-10
0,4%, chai 10ml                       VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên 250mg      Hộp/10vỉ/10viên  VD-12407-10
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: gói 250mg       Hộp/20gói     VD-12411-10
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên 500mg      Hộp/10vỉ/10viên  VD-12412-10
                              VIDIPHA
Uống: viên ( 750.000UI                   CTY CPDP TW
              Hộp/2vỉ/10viên  VD-4362-07
+125mg )                          VIDIPHA
Uống: viên 200mg                      CTY CPDP TW
              Hộp/10vỉ/10viên  VNB-4477–05
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên 100mg      Hộp/10vỉ/10viên  VNB-4474–05
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Dùng ngoài: mỡ 1% / 5g   Hộp/1tube 5g   VD-3185-07
                              VIDIPHA
Uống: viên ( 400mg+ 80mg                  CTY CPDP TW
              Hộp/10vỉ/10viên  VNB-4113–05
)                              VIDIPHA
 Tiêm truyền: dung dịch                   Fresenius Kabi
              T/72       VD-12493-10
500mg/100ml                         Bidiphar
Uống: viên 250mg
            H/100v        VD-10036-10  Glomed

Uống: gói 125mg    Hộp/12gói       VD-6216-08  Glomed

Uống: gói 250mg    Hộp/20gói       VD-5748-08  Glomed
Uống: viên 500mg
            hộp/3 vỉ/10 viên   VD-7054-09  SPM
Uống: viên 250mg    Hộp 2 vỉ x 10 viên         Liên Doanh Stada -
                       VD-5630-08
            nén bao phim            VN
Uống: viên 500mg    Hộp 5 vỉ x 10 viên         Liên Doanh Stada -
                       VD-9061-09
            nén bao phim            VN
            Hộp 10 vỉ x 10 viên         Liên Doanh Stada -
Uống: viên 200mg               VD-2971-07
            nén                 VN
Uống: viên 200mg    Hộp 5 vỉ x 5 viên          Liên Doanh Stada -
                       VD-8264-09
            nén                 VN
Uống: siro ( 125mg +
            hộp/chai 70ml     VN-4794-07  Holden Medical
31,25mg ), chai 70ml
            Hộp 10vĩ x 10viên   VN-9276 -05  Inbionet
Uống : viên 500 mg
Uống: viên 500mg
            H/4 vỉ/ 7 viên    VD-3630-07  Hasan Dermapharm
Uống :viên phân tán 100 mg H/10        VD-9505-09  Phương Đông
Uống: viên 400mg     H/1 vỉ x 1 viên   VD-1661-06  Pharmedic
Tiêm: lọ 1g
             H/1 lọ + 1     GC-0041-07  Roussel V.Nam

Uống: viên 500mg     H/1 vỉ x 10 viên  VN-4291-07  Antibiotice S.A

Thuốc nhỏ mắt: chai 5ml  H/1 lọ 5ml     VD-12812-10  Pharmedic
                              Fresenius Kabi
Tiêm: ống 80mg / 2ml   H/50 ống      VD-6521-08
                              Bidiphar
Uống: siro 200mg/ 5ml,
             H/1 lọ 15ml     VN-9888-05  ACI Pharma Inc
chai 15 ml
Uống: viên 150mg     H/1 vỉ x 10 viên  VD-6557-08  Roussel V.Nam
                              Fresenius Kabi
Tiêm: ống 300mg / 2ml   H/1 ống       VD-0608-06
                              Bidiphar
Uống: viên 200mg                      Denk Pharma
             Hộp 5 vỉ x 5 viên  VN-6639-08
                              GmbH & Co.Kg
TRƯỞNG KHOA DƯỢC
DS.ĐẶNG THỊ THẾ KIỀU
G HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   --------------------------
RÚNG THẦU GÓI THẦU 1
 SINH
VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA THUỐC THEO TÊN HOẠT CHẤT NĂM 2011 )                      ĐƠN GIÁ NHỎ
       NƯỚC
           ĐƠN VỊ         NHẤT CÓ
        SẢN       SỐ LƯỢNG          THÀNH TIỀN
            TÍNH           VAT
       XUẤT
                        (VNĐ)
    Việt Nam   Viên      2,000    1,000.00   2,000,000.00

    Việt Nam   Gói      4,000    1,187.00   4,748,000.00

                               6,748,000.00
                   50
    Việt Nam   Viên            5,600.00   280,000.00
                   30
    Thái Lan   Viên           14,250.00   427,500.00
                  20,000
    Anh     Viên           10,377.00  207,540,000.00

    Ý      Chai      1,000   46,001.00  46,001,000.00
                  5,000
    Ý      Viên           12,627.00  63,135,000.00
                  5,000
    Ý      Viên           17,144.00  85,720,000.00
                  1,000
    Anh     gói            15,022.00  15,022,000.00
                   300
    Anh     Viên            6,157.00   1,847,100.00
             1,000
Anh       Viên       12,500.00  12,500,000.00
             1,000
Anh       Viên       22,500.00  22,500,000.00
             100
Ý        Lọ        66,000.00   6,600,000.00
             500

Anh       Lọ        42,308.00  21,154,000.00
             1,000
Ý        Lọ        72,935.00  72,935,000.00

Ý đóng gói Anh  Lọ    50  464,373.00  23,218,650.00
              50
Ý        Chai      108,400.00   5,420,000.00
             250
Bỉ        Lọ        49,140.00  12,285,000.00
              50
Thái Lan     Viên       18,100.00   905,000.00

Thụy Sĩ     Viên   200   34,350.00   6,870,000.00
              30
Pháp       Viên      160,600.00   4,818,000.00
             1,000
Thái Lan     Viên       8,250.00   8,250,000.00
             100
Thái Lan     tube       24,800.00   2,480,000.00

                       619,908,250.00Việt Nam     gói   500   1,320.00   660,000.00

Việt Nam     gói   5,000   5,500.00  27,500,000.00

Việt Nam     viên  25,000   6,000.00  150,000,000.00
             5,000
Việt Nam     viên       1,870.00   9,350,000.00

Việt Nam     viên  18,000   3,521.00  63,378,000.00
             5,000
Việt Nam     viên       5,250.00  26,250,000.00
Việt Nam  viên  5,000  2,625.00  13,125,000.00

                   290,263,000.00Việt Nam  Lọ    100  2,500.00   250,000.00
          400
Việt Nam  Lọ       9,450.00   3,780,000.00

Việt Nam  Lọ    500  3,360.00   1,680,000.00

Việt Nam  Lọ    500  3,150.00   1,575,000.00

Việt Nam  Viên  40,000  157.50   6,300,000.00

Việt Nam  Viên   700   945.00    661,500.00

Việt Nam  Lọ    150  3,700.00   555,000.00

Việt Nam  Viên   500   840.00    420,000.00

Việt Nam  Viên  6,000  724.50   4,347,000.00

Việt Nam  Viên   100   520.00     52,000.00

                    19,620,500.00Pháp    Gói   300  5,166.00   1,549,800.00

                    1,549,800.00Cyprus   Viên  40,000  8,800.00  352,000,000.00

Cyprus   Viên  6,000  5,800.00  34,800,000.00
         50,000
Cyprus   Viên      3,200.00  160,000,000.00

                   546,800,000.00
            60,000
Việt Nam  Viên          3,990.00  239,400,000.00

Việt Nam  Gói     35,000   3,150.00  110,250,000.00
           150,000
Việt Nam  Viên          5,990.00  898,500,000.00

                       1,248,150,000.00Việt Nam  Viên      60   12,000.00    720,000.00

                         720,000.00             20
VN     Lọ           6,500.00    130,000.00

VN     Tube      50   8,000.00    400,000.00

                         530,000.00Việt Nam  viên          481.90    2,409,500.00
            5,000
Pháp    viên     2,000   4,022.90    8,045,800.00

Pháp    viên          8,095.60   16,191,200.00
            2,000
                        26,646,500.00Germany  Lọ tiêm    200   44,100.00    8,820,000.00

Thụy Sĩ  Lọ      100  181,440.00   18,144,000.00

Bungaria  Ống tiêm   100   46,200.00    4,620,000.00

Bỉ     Lọ      100   36,599.00    3,659,900.00
Bỉ        Lọ      50  62,800.00   3,140,000.00

Liên doanh Việt  Viên    300   1,499.00   449,700.00
Nam và Mỹ
Nhật       Lọ      10  50,820.00   508,200.00

VN-LD Châu Âu   Viên vỉ   150   8,000.00   1,200,000.00

                         40,541,800.00
              25,000
Việt Nam     Viên        1,199.00  29,975,000.00
               2,000
Việt Nam     Viên        5,850.00  11,700,000.00
               7,000
Việt Nam     Viên        9,800.00  68,600,000.00
               200
Việt Nam     Lọ         6,800.00   1,360,000.00
               4,000
Việt Nam     Viên         499.00   1,996,000.00
                20
Việt Nam     Lọ         11,000.00   220,000.00
               500
Việt Nam     Viên         750.00    375,000.00
               200
Việt Nam     Tube        5,500.00   1,100,000.00
                50
Việt Nam     Tube        12,000.00   600,000.00

                         115,926,000.00Việt Nam     Viên    100   935.00     93,500.00

Việt Nam     Viên    150   462.00     69,300.00

Việt Nam     Viên     70   824.00     57,680.00

Việt Nam     Viên    700   2,000.00   1,400,000.00

Việt Nam     Viên    100   399.00     39,900.00
                     1,660,380.00
Ấn Độ   viên  2,000  6,500.00  13,000,000.00

Ấn Độ   viên  7,000  11,350.00  79,450,000.00
          7,000
Ấn Độ   lọ       53,000.00  371,000,000.00

                    463,450,000.00Việt Nam  Viên   60   5,500.00   330,000.00

                     330,000.00VNLD    viên  25,000  1,040.00  26,000,000.00

VNLD    gói   5,000  5,387.00  26,935,000.00
         50,000
VNLD    viên       2,300.00  115,000,000.00

VNLD    viên  15,000  1,339.00  20,085,000.00
          3,000
VNLD    gói       2,678.00   8,034,000.00

                    196,054,000.00Việt Nam  Viên   200   8,000.00   1,600,000.00

                     1,600,000.00Việt Nam     15,000        13,500,000.00
      Viên       900.00
            3,000
Việt Nam  Gói         1,800.00  5,400,000.00

Việt Nam  Viên    40,000  1,800.00  72,000,000.00

                      90,900,000.00VIỆT NAM  Gói      500   758.00   379,000.00

VIỆT NAM  Viên     500   443.00   221,500.00

VIỆT NAM  Viên    10,000  1,983.00  19,830,000.00

VIỆT NAM  Gói     4,000  2,800.00  11,200,000.00

VIỆT NAM  Lọ      500  3,033.00  1,516,500.00

VIỆT NAM  Lọ      500  2,082.00  1,041,000.00

VIỆT NAM  Viên     1,000  327.00   327,000.00

VIỆT NAM  Gói      700  1,400.00   980,000.00

VIỆT NAM  Viên     3,000  1,458.00  4,374,000.00

VIỆT NAM  Viên     1,000  840.00   840,000.00
            4,000
VIỆT NAM  Viên         432.00   1,728,000.00

VIỆT NAM  Viên    10,000  280.00   2,800,000.00

VIỆT NAM  Tube     1,000  3,267.00  3,267,000.00

VIỆT NAM  Viên     5,000  269.00   1,345,000.00

                      49,849,000.00      Chai nhựa
Việt Nam         500  9,975.00  4,987,500.00
      PP không
                      4,987,500.00
Việt Nam  Viên  10,000  3,500.00  35,000,000.00

Việt Nam  Gói   3,000  3,600.00  10,800,000.00

Việt Nam  Gói   200   4,000.00   800,000.00

                     46,600,000.00Việt Nam  viên  11,000   500.00   5,500,000.00

                     5,500,000.00Việt Nam  viên  5,000  2,800.00  14,000,000.00

Việt Nam  viên  11,000   630.00   6,930,000.00

Việt Nam  viên  5,000   720.00   3,600,000.00
          5,000
Việt Nam  viên       1,080.00   5,400,000.00

                     29,930,000.00Cyprus   chai  5,000
              74,000.00  370,000,000.00

                    370,000,000.00Korea    Viên  40,000  3,054.00  122,160,000.00

                    122,160,000.00          5,000
VN LD Đức  viên       3,465.00  17,325,000.00
                     17,325,000.00
Việt Nam  Viên  1,000  4,400.00    4,400,000.00

                     4,400,000.00Việt Nam  viên  100   2,500.00     250,000.00
          500
Việt Nam  lọ       49,875.00   24,937,500.00

Rumania  viên  1,000  6,500.00    6,500,000.00

Việt Nam  lọ   500   2,350.00    1,175,000.00

Việt Nam  ống  2,000  1,102.50    2,205,000.00

India   lọ   150  64,000.00    9,600,000.00

Việt Nam  viên  300   4,725.00    1,417,500.00

Việt Nam  ống   250  21,000.00    5,250,000.00

                     51,335,000.00         1,000
Đức    Viên      4,500.00    4,500,000.00

                     4,500,000.00

                    4,377,984,730.00                   NGƯỜI LẬP BẢNG
DS.PHẠM HÒA AN
HOẠT CHẤT NĂM 2011 )
            TÊN NHÀ THẦU
    CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

    CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2
CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2


CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ViỆT HÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH TẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH TẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH TẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP

CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP

CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD
CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Công ty CPDP Bến Thành

Công ty CPDP Bến Thành

Công ty CPDP Bến Thành
CÔNG TY CPDP CẦN GiỜ
CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

CÔNG TY CPDP IMEXPHARM
CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )
CÔNG TY CPDP TV- PHARM
CÔNG TY CPDP TV- PHARM

CÔNG TY CPDP TV- PHARM
CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA
CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY TNHHDP CẨM TÚ

CÔNG TY TNHHDP CẨM TÚ

CÔNG TY TNHHDP CẨM TÚ
CÔNG TY TNHHDP ĐÔ THÀNH
CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY
CÔNG TY TNHHDP LÊ KHẢI
CÔNG TY TNHHDP TÍN ĐỨC
CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC
    CÔNG TY TNHHMTV DPTW I
    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )
    CÔNG TY TNHH-TM DƯỢC THUẬN GIA
I LẬP BẢNG
ẠM HÒA AN
ỦY BAN NHÂN QUẬN 4
 BỆNH VIỆN QUẬN 4
    ---------                         ( CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ- BVQ4 NGÀY 2


       STT
 STT            TÊN HOẠT CHẤT       TÊN BIỆT DƯỢC
      (HSMT)


    1    14 Propranolol 40mg        DOROCARDYL
           Campho monobromid +Xanh
    2    62               DOMITAZOL
           Methylen + Malva purpurea
    1    73 Gingko biloba         AULAKAN
    1
          1 Atenolol 50mg        Tenormin Tab 50mg 28's
           Isosorbide-5-mononitrate
    2
          7 60mg            Imdur Tab 60mg 30's
           Isosorbide-5-mononitrate
    3
          8 30mg            Imdur Tab 30mg 28's
                         Vastarel MR Tab 35mg
    4
        13 Trimetazidine 35mg       60's
    5
        18 Ivabradine 5mg         Procoralan Tab 5mg 56's
    6
        19 Ivabradine 7.5mg        Procoralan Tab 7.5mg 56's
    7
        21 Amlodipine 5mg         Amlor Cap 5mg 30's
    8
        27 Enalapril maleate 5mg     Renitec Tab 5mg 30's
 9
   28 Enalapril maleate 10mg    Renitec Tab 10mg 30's
10
   31 Perindopril arginine 5mg   Coversyl Tab 5mg 30's
11
   32 Perindopril arginine10mg   Coversyl Tab 10mg 30's
    Perindopril Arginine 10mg,  Coveram 10-10 Tab 10-
12
   33 Amlodipine besylate 10mg   10mg 30's
    Perindopril Arginine 10mg,  Coveram 10-5 Tab 10-
13
   34 Amlodipine besylate 5mg    5mg 30's
    Perindopril Arginine 5mg,   Coveram 5-10 Tab 5mg-
14
   35 Amlodipine besylate 10mg   10mg 30's
    Perindopril Arginine 5mg,   Coveram 5-5 Tab
15
   36 Amlodipine besylate 5mg    5mg/5mg 30's
    Perindopril tert butylamin
16
   37 2mg; Indapamid 0,625mg    Preterax Tabs 2mg 30's
17
   39 Nifedipine 10mg        Adalat Cap 10mg 30's
18
   41 Nifedipine 30mg        Adalat LA Tab 30mg 30's
                   Adalat Retard Tab 20mg
19
   42 Nifedipine 20mg        30's
20
   43 Bisoprolol hemifumarate 5mg  Concor Tab 5mg 30's
    Bisoprolol hemifumarate    Concor COR Tab 2.5mg
21
   44 2.5mg             28's
    Bisoprolol 2.5mg;       Lodoz 2.5mg/6.25mg Tab
22
   45 Hydrochlorothiazid 6.25mg   30's
23
   46 Felodipine 5mg        Plendil Tab 5mg 30's
24
   47 Imidapril 5mg         Tanatril Tab 5mg 100's
25
   48 Imidapril 10mg        Tanatril Tab 10mg 100's
26
   54 Lisinopril 5mg        Zestril Tab 5mg 28's
27
   55 Lisinopril 10mg        Zestril Tab 10mg 28's
28
   56 Lisinopril 20mg        Zestril Tab 20mg 28's
29
   68 Atorvastatin calcium 10mg   Lipitor Tab 10mg 30's
30
   69 Atorvastatin calcium 20mg   Lipitor Tab 20mg 30's
31
   70 Atorvastatin calcium 40mg  Lipitor Tab 40mg 30's
                  Lipanthyl 200M Cap
32
   71 Fenofibrate 200mg      200MG 30's
                  Lipanthyl Supra Tab
33
   72 Fenofibrate         160mg 30's
34
   73 Ginkgo Biloba 40mg     Tanakan Tab 40mg 30's
35
   76 Piracetam 800mg       Nootropil Tab 800mg 45's
                  Stugeron Tab 25mg
36
   80 Cinnarizine 25mg      25x10's
   73 Ginkgo biloba        Taginba 40mg
 1
 1  57 Digoxin 0,25mg       Digoxine Qualy 0,25mg

 2  70 Atorvastatin 40mg      Caltor

 3  76 Piracetam 800mg       Piracefti 800
 1  20 Lidocain          LIDOCAIN 2%

 2  57 Digoxin           DIGOXIN 0,25mg
 1  21 Amlodipine         Lodimax5mg

 2  23 Amlodipine         Lodimax10mg
3  27 Enalapril        Cardicare 5mg

4  28 Enalapril        Cardicare 10mg

5  55 Lisinopril       Linorip10mg

6  67 Clopidogrel bisulfate  Infartan75mg
1  65 Acetylsalicylic acid  ASPEGIC 100mg
1  68 Atorvastatin      Amtopid

2  69 Atorvastatin      Amtopid-20
1  74 Gingko biloba      CACENTA
1  1 Atenolol 50mg      TENOCAR 50

2  3 Nitroglycerin 2.5mg   NITROCOR Retard

3  75 Piracetam 400mg     NEU - STAM
1  38 Methyldopa       Methyldopa 250mg
2  75 Piracetam          Piracetam 400mg
  16 Amiodarone clorhydrate   Cordarone 200mg Tab.
1
    200mg
  17 Amiodarone clorhydrate   Cordarone 150mg/3ml Inj.
2
    150mg/3ml
  67 Clopidogrel         Plavix 75mg
3
   2 Diltiazem Hydrochloride   Tildiem Tab. 60mg
1
    60mg
  24 S-Amlodipin besilat 5mg   SAMLO-S
2

  50 Telmisartan 40mg      Micardis Tab. 40mg B/30
3
  51 Telmisartan 80mg      Micardis Tab. 80mg B/30
4

  52 Telmisartan 40mg,     Micardis Plus Tab. 40/12.5
5
    Hydrochlorothiazide 12,5mg
  59 Carvedilol 6,25mg     Dilatrend Tab. 6,25mg
6

  60 Carvedilol 12,5mg      Dilatrend Tab. 12,5mg
7
1  12 Trimetazidin        VATZATEL

2  26 Captopril          CAPTOPRIL

3  42 Nifedipine         CALNIFETARD
1  13 Trimetazidin 35mg     SaVi Trimetazidine 35 MR

2  23 Amlodipin 10mg       Savi Amlod 10

3  30 Perindopril 4mg      Savi Dopril 4

4  43 Bisoprolol 5mg       Savi Prolol 5

5  44 Bisoprolol 2,5mg      Savi Prolol 2.5

6  71 Fenofibrat micronised 200mg SaVi Fenofibrat 200M
1  24 S.Amlodipine        ASOMEX 5

2  25 S.Amlodipine        ASOMEX 2.5

3  37 Perindopril+ Indapamid   PERIGARD-D
1  66 Acetylsalicylic acid    Aspirin

2  80 Cinnarizin         Cinnarizin
1  12 Trimetazidin        Vastarel 20mg

2  49 Indapamid         Natrilix SR 1,5mg

3  79 Raubasin + Almitrin    Duxil
 1  4 Glyceryl trinitrate   Nitromint
 1  1 Atenolol        Atenolol Stada 50mg

 2  2 Diltiazem        Diltiazem Stada 60mg

 3  3 Glyceryl trinitrate   Nitrostad Retard 2,5

   7 Isosorbit dinitrate   ISMN Stada 60mg
 4
 5  12 Trimetazidin      Trimetazidin Stada 20mg
                Trimetazidin Stada 35mg
   13 Trimetazidin
 6               MR
 7  21 Amlodipin        Amlodipin Stada 5mg

 8  26 Captopril        Captopril Stada 25mg

 9  27 Enalapril        Enalapril Stada 5mg

10  28 Enalapril        Enalapril Stada 10mg

11  30 Perindopril       Perindastad 4

12  46 Felodipin        Felodipin Stada 5mg

13  50 Telmisartan       Telmisartan Stada 40mg

   66 Acetylsalicyclic acid  Aspirin Stada 81mg
14
 1  47 Imidapril        Idatril 5mg
 2
   48 Imidapril        Idatril 10mg
1  74 Ginkgo biloba      Remem
1  7 Isosorbide mononitrate  VASOTRATE 60 OD

2  8 Isosorbide mononitrate  VASOTRATE 30 OD

3  67 Clopidogrel       DEPLATT
1  38 Methyldopa        Dopegyt

2  78 Piracetam        Piracetam Egis
1  46 Felodipine        Enfelo -5
1  2 Diltiazem        TilHazem 60

2  42 Nifedipin        Nifedipin Hasan 20 Retard

3  43 Bisoprolol        BiHasal 5

4  44 Bisoprolol        BiHasal 2.5
                Lisidigal 5mg(CTNQ:
5  54 Lisinopril
                MIBE GmbH
                Lisidigal 10mg(CTNQ:
6  55 Lisinopril
                MIBE GmbH
   7   59 Carvedilol         Carsantin 6.25mg

   8   60 Carvedilol         Carsantin 12.5mg

   9   71 Fenofibrat         Hafenthyl 200

  10   72 Fenofibrat         Hafenthyl Supra 160
      61 Dobutamine         Dobutamine
   1

   2   63 Dopamin (hydrocloride)   Dopamine

   3   77 Piracetam         Orilope
   1   14 Propranolol        Dorocardyl

      16 Aminodarone        Sedacoron 200mg
   2

      17 Aminodarone        Sedacoron 150mg 3ml
   3
      26 Captopril 25mg       Captopril Denk 25
   1
              TỔNG CỘNG:
GIÁM ĐỐC
BS.ĐẶNG VĂN THOẠI
                                   CỘNG HÒA XÃ H
                                      Độc lập -
                                        -------
                        DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRÚNG TH
                                  LÔ 2: TIM MẠCH
YẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ- BVQ4 NGÀY 20/05/2011 CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUẬN 4 VỀ VIỆC PHÊ D


       NỒNG ĐỘ -        QUY CÁCH       SĐK -
      HÀM LƯỢNG         - ĐÓNG GÓI      GPNK


    Uống: viên 40mg    Chai 100 VNE     VD-13125-10
    Uống: viên ( 20mg +
               Hộp 5 vỉ x 10 VBĐ   VD-5226-08
    25 mg + 250mg )
    Uống: viên 40mg    Hộp2vỉx15viên     VD-10046-10
    Uống: viên 50mg
               28 viên/hộp      VN-1585-06
    Uống: viên 60mg
               vĩ 10 viên x 3    VN-3367-07
    Uống: viên 30mg
               28 viên/hộp      VN-11458-10
    Uống: viên 35mg
               60 viên/hộp      VN-7243-08

    Uống: viên 5mg    56 viên/hộp      VN-4520-07

    Uống: viên 7,5mg   56 viên/hộp      VN-4521-07
    Uống: viên 5mg
               30 viên/hộp      VN-10465-10
    Uống: viên 5mg
               30 viên/hộp      VN-9760-10
Uống: viên 10mg
           30 viên/hộp   VN-9758-10
Uống: viên 5mg
           30 viên/hộp   VN-5643-08
Uống: viên 10mg
           30 viên/hộp   VN-5642-08

Uống: viên 10mg-10mg 30 viên/hộp   VN-8231-09

Uống: viên 10mg-5mg 30 viên/hộp    VN-8232-09

Uống: viên 5mg-10mg 30 viên/hộp    VN-8234-09

Uống: viên 5mg-5mg  30 viên/hộp   VN-8233-09
 Uống: viên 2mg+
0.625mg       30 viên/hộp   VN-0466-06
Uống: viên 10mg
           30 viên/hộp   VN-10752-10
Uống: viên 30mg
           30 viên/hộp   VN-10754-10
Uống: viên 20mg
           30 viên/hộp   VN-9420-05
Uống : viên 5 mg
           30 viên/ hộp   VN-7748-09
Uống : viên 2,5 mg
           28 viên/ hộp   VN-7267-08
Uống: viên 2.5mg +
6.25mg        30 viên/ hộp   VN-9305-09
Uống : viên 5 mg
           30 viên/hộp   VN-3368-07
Uống : viên 5 mg
           100 viên/hộp   VN-0463-06
Uống : viên 10 mg
           100 viên/hộp   VN-0462-06
Uống : viên 5 mg
           28 viên/hộp   VN-3372-07
Uống : viên 10 mg
           28 viên/hộp   VN-3374-07
Uống : viên 20 mg
           28 viên/hộp   VN-3373-07
Uống: viên 10mg
           3 vĩ * 10 viên  VN-10296-05
Uống : viên 20mg
           3 vĩ * 10 viên  VN-10297-05
Uống : viên 40mg
           3 vĩ * 10 viên    VN-10295-05
Uống: viên 200mg
           30 viên/hộp     VN-6210-08
Uống: viên 160mg
           30 viên/hộp     VN-3671-07
Uống: viên 40mg
           30 viên/hộp     VN-3853-07
Uống : viên 800 mg
           45 viên/hộp     VN-4653-07
Uống: viên 25mg
           25 vĩ x 10 viên   VN-11126-10
Uống: viên 40mg    v/15 h/30 viên    VD-3366-07
Uống : viên 0,25 mg  H/2vỉ/15viên     VD-2801-07

Uống : viên 40mg   H/3vỉ/10viên     VN-5114-10

Uống : viên 800 mg  H/10vỉ/10viên    VD-5406-08
Tiêm: ống 2%/10ml   Hộp 10 ống/10ml   VN-1825-06

Uống : viên 0,25 mg  Hộp 1 Chai 50 viên  VN-8702-09
Uống: viên 5mg    H 2vỉ/vỉ 10viên   VD-11090-10
            H 2vỉ/vỉ
Uống: viên 10mg              VD-11089-10
           10viên
Uống: viên 5mg    H3vỉ/vỉ 10viên    VD-6818-09
           H3vỉ/vỉ
Uống: viên 10mg              VD-6816-09
           10viên
           H 3vỉ/vỉ
Uống : viên 10 mg             VD-11648-10
           10viên
Uống : viên 75 mg  H 3 vỉ/vỉ10viên    VD-12894-10
Uống: gói 100mg   Hộp 20 gói      VN-5753-08
Uống: viên 10mg   Hộp/100viên      VN-3829-07

Uống : viên 20mg   Hộp/10viên      VN-8059-09
Uống : viên 120 mg  Hộp 3 vỉ x 10 viên  VN-5302-10
Uống: viên 50mg   viên         VD-8977-09

Uống: viên 2,5mg   viên         VNA-4235-05

Uống : viên 400 mg  Viên         VD-1716-06
Uống: viên 250mg   Hộp 10 vỉ x 10 viên  VD-7751-09
Uống : viên 400 mg   Hộp 6 vỉ x 10 viên  VD-3214-07
            H/30 viên      VN-5086-07
Uống: viên 200mg
            H/6 ống       VN-11316-10
Tiêm: ống 150mg / 3ml
            H/14 viên      VN-4610-07
Uống : viên 75 mg
            Hộp 2 vỉ x 15 viên  VN-5756-08
Uống: viên 60mg
            Hộp 3 vỉ x 10 viên  VN-8129-09
Uống: viên 5mg
            Hộp 3 vỉ x 10 viên  VN-5023-10
Uống : viên 40 mg
            Hộp 3 vỉ x 10 viên  VN-5024-10
Uống : viên 80mg
40mg+12,5mg       Hộp 3 vỉ x 10 viên  VN-5862-08

            Hộp 30 viên     VN-0344-06
Uống : viên 6.25mg
            Hộp 3 vỉ x 10 viên  VN-0346-06
Uống : viên 12,5mg
Uống: viên 20mg     Hộp/2 vỉ x30 viên  VD-2333-06

Uống: viên 25mg     Hộp/10 vỉ x10 viên  VD-1059-06

Uống: viên 20mg     Hộp/10 vỉ x10 viên  VN-4388-07
           Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao
Uống: viên 35mg                 VD-11690-10
           phim tác dụng kéo dài
           Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Uống: viên 10mg                 VD-6305-08
           Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao
Uống: viên 4mg                 VD-8751-09
           phim
           Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao
Uống : viên 5 mg                VD-8747-09
           phim
           Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao
Uống : viên 2,5 mg               VD-10391-10
           phim
Uống: viên 200mg   Hộp 3 vỉ x 10 viên nang  VD-8743-09
Uống: viên 5mg    H 3vĩ 10 viên       VN-2980-07

Uống: viên 2,5mg   H 3vĩ 10 viên       VN-2979-07
 Uống: viên 2mg+
           H 10vĩ 10viên       VN-5572-08
0.625mg
Uống: viên 81mg   Hộp/10vỉ/10viên      VD-10460–10

Uống: viên 25mg   Hộp/10vỉ/10viên      VD-11181-10
           Hộp 2
Uống: viên 20mg                VN-3077-07
           vỉ x 30 viên
           Hộp 3
Uống : viên 1,5 mg               VN-3832-07
           vỉ x 10 viên
Uống: viên 10mg +  Hộp 3
                        VN-3833-07
30mg         vỉ x 10 viên
Uống: viên 2,6mg  hộp/3 vỉ/10 viên      VN-1311-06
Uống: viên 50mg   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén  VD-12619-10

Uống: viên 60mg   Hộp 3 vỉ x 10 viên nén   VD-2232-06

Uống: viên 2,5mg  Hộp 6 vỉ x 10 viên nang  VD-4961-08

Uống: viên 60mg   Hộp 10 vỉ x 10 viên nang  VD-12621-10
          Hộp 2 vỉ x 30 viên nén bao
Uống: viên 20mg                VD-3597-07
          phim
          Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao
Uống: viên 35mg                VD-12601-10
          phim
Uống: viên 5mg   Hộp 3 vỉ x 10 viên nang  VD-4493-07

Uống: viên 25mg   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén  VD-9022-09

Uống: viên 5mg   Hộp 3 vỉ x 10 viên nén   VD-13623-10

Uống: viên 10mg   Hộp 3 vỉ x 10 viên nén   VD-6529-08

Uống: viên 4mg   Hộp 1 vỉ x 30 viên nén   VD-7102-09
          Hộp 10 vỉ x 10 viên bao
Uống : viên 5 mg                VD-7122-09
          phim phóng thích chậm
Uống : viên 40 mg  Hộp 4 vỉ x 7 viên nén   VD-7766-09
          Hộp 2 vỉ x 28 viên nén bao
Uống: viên 81mg                VD-12617-10
          phim tan trong ruột
          Hộp 3 vỉ * 10
Uống : viên 5 mg                VD-4557-07
          viên nén
          Hộp 3 vỉ * 10
Uống : viên 10 mg               VD-4556-07
           viên nén
Uống : viên 120 mg  Hộp 60 viên        VN-11788-11
Uống: viên 60mg    Viên           VN-9422-09
                        VN-8529-04
Uống: viên 30mg    Viên
                        1560/ QLD-KD
Uống : viên 75 mg   Viên           VN-8942-09
Uống: viên 250mg   Hộp 10vĩ x 10viên     VN-1012-05

Tiêm: ống 3g - 15ml  Hộp 20 ống        VN-8165-09
Uống : viên 5 mg   Hộp/20 viên        VN-1091-06
Uống: viên 60mg    H/3 vỉ/ 10 viên      VD-3630-07

Uống: viên 20mg    H/3 vỉ/ 10 viên      VD-1765-06

Uống : viên 5 mg   H/3 vỉ/ 10 viên      VD-3283-07

Uống : viên 2,5 mg  H/3 vỉ/ 10 viên      VD-4531-07

Uống : viên 5 mg   H/3 vỉ/ 10 viên      VD-12650-10

Uống : viên 10 mg   Hộp 10 vỉ x 10 viên nén  VD-12649-10
Uống : viên 6.25mg  H/3 vỉ/ 10 viên     VD-12648-10

Uống : viên 12,5mg  H/3 vỉ/ 10 viên     VD-12647-10

Uống: viên 200mg   H/3 vỉ/ 10 viên     VD-3627-07

Uống: viên 160mg   H/3 vỉ/ 10 viên     VD-3628-07
Tiêm : bột đông khô,
           H/10          VN-2175-06
ống 250 mg
Tiêm : 40 mg/ml ống 5
           H/100          VN-1983-06
ml
Uống : ống 800 mg /
           H/12          VD-11675-10
8ml
Uống: viên 40mg    Chai 100 viên      VD-13125-10

Uống: viên 200mg   H/5vỉ x 10 viên nén   VN-4915-07

Tiêm: ống 150mg / 3ml H/5 ống x 3ml dd tiêm  VN-4916-07
Uống: viên 25mg    Hộp 10 vỉ x 10 viên   VN-8160-09
TRƯỞNG KHOA DƯỢC
DS.ĐẶNG THỊ THẾ KIỀU
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               --------------------------
CÁC CÔNG TY TRÚNG THẦU GÓI THẦU 1
       LÔ 2: TIM MẠCH
C BỆNH VIỆN QUẬN 4 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA THUỐC THEO TÊN HOẠ

                                       ĐƠN GIÁ NHỎ
         NHÀ           NƯỚC
                              ĐƠN VỊ       NHẤT CÓ
         SẢN           SẢN            SỐ LƯỢNG
                               TÍNH         VAT
         XUẤT          XUẤT
                                         (VNĐ)

    DOMESCO          Việt Nam        Viên      1,500   273.00

    DOMESCO          Việt Nam        Viên      1,000   920.00
    CTY CP DP 3/2       VIỆT NAM        Viên     85,000   420.00
                                      500
    AstraZeneca UK Ltd.    Anh           Viên           3,204.00
                                     4,000
    AstraZeneca AB - Sweden  Thụy Điển đóng gói Úc  Viên           5,848.00

    AstraZeneca AB - Sweden  Thụy Điển        Viên      2,500   3,245.00
    Les Laboratories Servier
                                    20,000
    Industrie - Pháp      Pháp          Viên           2,260.00
    Les Laboratories Servier
    Industrie - Pháp      Pháp          Viên     10,000  11,101.00
    Les Laboratories Servier
    Industrie - Pháp      Pháp          Viên     10,000  11,101.00
                                     1,000
    Pfizer PGM - Pháp     Pháp          Viên           7,593.00
    Merck Sharp & Dohme Ltd,                     5,000
    packed by Australia    Anh đóng gói Úc     Viên           2,752.00
Merck Sharp & Dohme Ltd,
                                500
packed by Australia      Anh đóng gói Úc    Viên       4,211.00
Les Laboratories Servier
Industrie - Pháp        Pháp          Viên  15,000  4,720.00
Les Laboratories Servier
Industrie - Pháp        Pháp          Viên  10,000  7,243.00
Servier (Ireland) Industries
Ltd.              Ireland đóng gói Đức  Viên  10,000  9,223.00
Servier (Ireland) Industries
Ltd.              Ireland đóng gói Đức  Viên  10,000  9,223.00
Servier (Ireland) Industries
Ltd.              Ireland đóng gói Đức  Viên  10,000  6,006.00
Servier (Ireland) Industries
Ltd.              Ireland đóng gói Đức  Viên  20,000  6,006.00
Les Laboratories Servier
Industrie - Pháp        Pháp          Viên   500   4,586.00
R.P Scherer GmbH &
Co.KG, CHLB Đức        Đức          Viên   30   2,253.00

Bayer HealthCare AG Đức    Đức          Viên   500   9,454.00

Bayer HealthCare AG Đức    Đức          Viên  1,000  4,647.00
                               1,000
Merck KGaA           Germany        viên       3,593.00

Merck KGaA           Germany        viên  20,000  2,628.00

Merck Sante s.a.s       France         viên  5,000  3,616.00
                Thụy Điển đóng gói
                               1,000
AstraZeneca AB - Sweden    Philippines      Viên       6,727.00

P.T. Tanabe Indonesia     Indonesia       viên   500   4,012.00

P.T. Tanabe Indonesia     Indonesia       viên   250   5,498.00
                               10,000
AstraZeneca UK Ltd.      Anh          Viên       4,534.00
                                500
AstraZeneca UK Ltd.      Anh          Viên       6,097.00

AstraZeneca UK Ltd.      Anh          Viên  1,000  6,875.00
Pfizer Ireland
                                500
Pharmaceuticals Ireland    Ireland đóng gói Đức  Viên      15,941.00
Pfizer Ireland
                               1,000
Pharmaceuticals Ireland    Ireland đóng gói Đức  Viên      22,778.00
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals - Ireland   Ireland đóng gói Đức  Viên   500  25,300.00
                                500
Laboratoires Fournier S.A.  Pháp          viên       6,530.00
                               1,000
Laboratoires Fournier S.A.  Pháp          viên       9,400.00
                               1,000
Beaufour Ipsen Industrie-Pháp Pháp          Viên       3,667.00
                               5,000
UCB S.A - Belgium       Bỉ           Viên       3,518.00
                               30,000
Olic (Thailand) Ltd - Thailand Thái Lan       Viên        588.00
CTCP Dược Hậu Giang      Việt Nam        viên  170,000  1,680.00
CPDP3/2            Việt Nam        Viên   2,000   609.00

Gracure Pharma        India         Viên       11,500.00
                                500
CPDP3/2            Việt Nam        Viên   5,000   609.00
Egis              Hungary        Ống    20  13,965.00

G.Richter           Hungary        Viên   2,000   819.00
Cty CPDP OPV         Việt Nam        viên  465,000   950.00

Cty CPDP OPV         Việt Nam        viên   500   1,300.00
                    75,000
Cty CPDP OPV    Việt Nam  viên        855.00

Cty CPDP OPV    Việt Nam  viên   500   1,300.00

Cty CPDP OPV    Việt Nam  viên   1,000  1,500.00
                    10,000
Cty CPDP OPV    Việt Nam  viên       10,900.00
Sanofi       Pháp    Gói   5,000   961.00
AMN Life      India   Viên  100,000  1,450.00

AMN Life      India   Viên  30,000  2,800.00
R&P Korea Co.,Ltd  Korea   Viên   5,000  5,200.00
Pymepharco     Việt Nam  viên  60,000   660.00

Pymepharco     Việt Nam  viên  500,000   850.00

Pymepharco     Việt Nam  Viên  100,000   420.00
Traphaco      VN     Viên   1,000   800.00
Traphaco           VN     Viên   100,000   300.00
Sanofi Winthrop Industrie   Pháp    viên         6,752.90
                           600
Sanofi Winthrop Industrie   Pháp    ống         30,048.70
                            25
Sanofi Winthrop Industrie   Pháp    viên    1,000  20,222.60
Sanofi Winthrop Industrie   Pháp    Viên    5,000  1,900.00

Swiss Pharma Pvt.,Ltd     India   Viên vỉ   5,000  6,200.00

Boehringer Ingelheim pharma  Đức    Viên    2,000  9,562.00
GmbH&Co. K.G.
Boehringer Ingelheim pharma  Đức    Viên     500  14,885.00
GmbH&Co. K.G.
Boehringer Ingelheim pharma  Đức    Viên     500   9,912.00
GmbH&Co. K.G.
Roche S.p.A          Ý     Viên     500   4,357.00

Roche S.p.A          Ý     Viên     500   5,428.00
CTY TNHH MTV DP&SH
               Việt Nam  viên   700,000   386.00
Y TẾ
Công ty CP XNK Ytế
               Việt Nam  viên    15,000   393.00
Domesco
Cadila Healthcare       Ấn Độ   viên         525.00
                          25,000
Savipharm       Việt Nam   Viên  15,000  1,290.00

Savipharm       Việt Nam   Viên   500   900.00
                      5,000
Savipharm       Việt Nam   Viên       2,000.00
                      2,000
Savipharm       Việt Nam   Viên       1,800.00

Savipharm       Việt Nam   Viên       1,700.00
                      40,000
                      5,000
Savipharm       Việt Nam   Viên       1,750.00
                      5,000
Emcure        Ấn Độ    Viên       6,790.00

Emcure        Ấn Độ    Viên   1,000  4,753.00

Glenmark       Ấn Độ    Viên   500  2,950.00
CTY CPDP TW VIDIPHA  VIỆT NAM   Viên  75,000   99.00

CTY CPDP TW VIDIPHA  VIỆT NAM   Viên  60,000  123.00
Servier        Pháp     Viên  100,000  1,589.00

Servier        Pháp     Viên   300  2,845.00
Servier
           Trung Quốc  Viên   1,000  3,980.00
Tianjin
Egis          Hungary  viên  15,000  1,100.00
Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên  60,000  650.00
                      30,000
Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên       1,056.00

Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên  500,000  595.00
                      3,000
Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên       1,445.00

Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên  700,000  440.00

Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên  15,000  1,360.00

Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên  465,000  700.00

Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên  15,000  410.00
                      75,000
Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên       500.00

Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên   500   720.00
                      5,000
Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên       2,700.00

Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên  25,000  850.00
                      3,000
Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên       3,400.00

Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên  75,000  213.00
Mebiphar        Việt Nam  Viên       3,800.00
                       500
Mebiphar        Việt Nam  Viên       4,800.00
                       250
Probiotec Pharma  Australia  Viên  5,000  6,500.00
                    3,000
Torrent      Ấn Độ    Viên       1,695.00

Torrent      Ấn Độ    Viên       1,171.00
                    2,500
                   10,000
Torrent      Ấn Độ    Viên       7,900.00
Egis        Hungary   Viên  1,000  1,680.00
                    5,000
Egis        Hungary   Ống       31,500.00
Aegis       Cyprus   Viên  25,000  3,900.00
                   30,000
Hasan Dermapharm  VN LD Đức  viên       1,050.00

Hasan Dermapharm  VN LD Đức  viên       504.00
                   25,000
                    1,000
Hasan Dermapharm  VN LD Đức  viên       1,680.00

Hasan Dermapharm  VN LD Đức  viên       1,050.00
                   40,000
Hasan Dermapharm  VN LD Đức  viên  10,000  1,050.00

Hasan Dermapharm  VN LD Đức  viên  1,000  1,680.00
                     500
Hasan Dermapharm   VN LD Đức  viên       1,155.00
                     500
Hasan Dermapharm   VN LD Đức  viên       2,205.00
                     5,000
Hasan Dermapharm   VN LD Đức  viên       1,565.00
                    10,000
Hasan Dermapharm   VN LD Đức  viên       2,205.00
Rotex        Germany   Lọ    50  120,000.00

Rotex        Germany   ống   200   23,100.00

Phương Đông     Việt nam  ống  10,000   3,900.00
Domesco       Việt Nam  viên  1,500   168.00

Ebewe Pharma     Áo     viên   600   3,549.00

Ebewe Pharma     Áo     ống    25   16,643.00
Denk Pharma GmbH &
           Đức     Viên  5,000   1,500.00
Co.Kg
UỐC THEO TÊN HOẠT CHẤT NĂM 2011 )      THÀNH TIỀN           TÊN NHÀ THẦU        409,500.00 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

        920,000.00 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

       1,329,500.00       35,700,000.00 CÔNG TY TNHHDP ANH MỸ

       35,700,000.00       1,602,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

       23,392,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

       8,112,500.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

       45,200,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

      111,010,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

      111,010,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

       7,593,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

       13,760,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2
 2,105,500.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

70,800,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

72,430,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

92,230,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

92,230,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

60,060,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

120,120,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 2,293,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

  67,590.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 4,727,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 4,647,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 3,593,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

52,560,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

18,080,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 6,727,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 2,006,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 1,374,500.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

45,340,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 3,048,500.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 6,875,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 7,970,500.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

22,778,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2
 12,650,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

  3,265,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

  9,400,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

  3,667,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 17,590,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

 17,640,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

1,077,954,090.00 285,600,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

 285,600,000.00  1,218,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

  5,750,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

  3,045,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

 10,013,000.00   279,300.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

  1,638,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

  1,917,300.00 441,750,000.00
          CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
   650,000.00
          CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
 64,125,000.00
         CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
  650,000.00
         CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
 1,500,000.00
         CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
109,000,000.00
         CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
617,675,000.00 4,805,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ViỆT HÀ

 4,805,000.00145,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH TẤN

 84,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH TẤN

229,000,000.00 26,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP

 26,000,000.00 39,600,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

425,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

 42,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

506,600,000.00  800,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
 30,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 30,800,000.00 4,051,740.00 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

  751,217.50 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

 20,222,600.00 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

 25,025,557.50 9,500,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

 31,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

 19,124,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

 7,442,500.00 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

 4,956,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

 2,178,500.00 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

 2,714,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

 76,915,000.00270,200,000.00 Công ty CPDP Bến Thành

 5,895,000.00 Công ty CPDP Bến Thành

 13,125,000.00 Công ty CPDP Bến Thành

289,220,000.00
 19,350,000.00 CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

  450,000.00 CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

 10,000,000.00 CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

 3,600,000.00 CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

 68,000,000.00 CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

 8,750,000.00 CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

110,150,000.00 33,950,000.00 CÔNG TY CPDP TBYT HÀ NỘI ( HAPHARCO )

 4,753,000.00 CÔNG TY CPDP TBYT HÀ NỘI ( HAPHARCO )

 1,475,000.00 CÔNG TY CPDP TBYT HÀ NỘI ( HAPHARCO )

 40,178,000.00 7,425,000.00 CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

 7,380,000.00 CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

 14,805,000.00158,900,000.00 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ

  853,500.00 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ

 3,980,000.00 CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ

163,733,500.00
 16,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP ĐÔ THÀNH

 16,500,000.00 39,000,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 31,680,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 297,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

  4,335,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 308,000,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 20,400,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 325,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

  6,150,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 37,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

   360,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 13,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 21,250,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 10,200,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 15,975,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

1,131,350,000.00  1,900,000.00 CÔNG TY TNHHDP KIM PHÚC

  1,200,000.00 CÔNG TY TNHHDP KIM PHÚC

  3,100,000.00
 32,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP QUANG THÁI

 32,500,000.00 5,085,000.00 CÔNG TY TNHHDP TÂM ĐỨC

 2,927,500.00 CÔNG TY TNHHDP TÂM ĐỨC

 79,000,000.00 CÔNG TY TNHHDP TÂM ĐỨC

 87,012,500.00 1,680,000.00 CÔNG TY TNHHDP TÍN ĐỨC

157,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP TÍN ĐỨC

159,180,000.00 97,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP VẠN HƯNG

 97,500,000.00 31,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

 12,600,000.00 CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

 1,680,000.00 CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

 42,000,000.00 CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

 10,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

 1,680,000.00 CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC
    577,500.00 CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

   1,102,500.00 CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

   7,825,000.00 CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

   22,050,000.00 CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

  131,515,000.00   6,000,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

   4,620,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

   39,000,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

   49,620,000.00    252,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

   2,129,400.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    416,075.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

   2,797,475.00   7,500,000.00 CÔNG TY TNHH-TM DƯỢC THUẬN GIA

   7,500,000.00  5,265,995,922.50
NGƯỜI LẬP BẢNG
DS.PHẠM HÒA AN
ỦY BAN NHÂN QUẬN 4
 BỆNH VIỆN QUẬN 4
    ---------                          ( CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ- BVQ4 NGÀ
       STT
 STT              TÊN HOẠT CHẤT          TÊN BIỆT DƯỢC
      (HSMT)
    1    29 Nefopam 20mg              NISIDOL (inj)

    2    38 Serratiopeptidase 10mg Vỉ bấm     DOREN - 10

    3    89 Cao đặc Actiso 0,2g          CYNAPHYTOL
          Cao lá tươi Actiso 100mg
    4    94                    BAVEGAN
          Bột Bìm bìm 75mg
          Cao đinh lăng 150mg          HOẠT HUYẾT DƯỠNG
    5    130
          Cao khô bạch quả 10mg         NÃO
    1       Paracetamol + Tramadol
        10                    Ultracet tab 30's
                             Feldene Dispensible Tab
    2
        22 Piroxicam               20mg 15's
    3
        28 Tenoxicam 20mg             Tilcotil Tab 20mg 30'
    4
        39 Kali chloride 600mg          Kaleorid Tab 600mg 30's
          Sắt nguyên tố 15mg, Vitamin B1 10mg,
    5
        56 Vitamin B6 5mg, Vitamin B12 25mcg,   Ferlin Dro 15ml
6
   58 Vit. B1: 100mg, B6: 100mg, B12: 5000µg Neurobion 5000 Inj 3ml 20's
                        Refortan Solution Inf 6%
7
   74 Hydroxyethyl Starch 6% 500ml      500ml 1's
1  67 Vitamin PP                VITAMIN PP 500mg

2  69 Kẽm gluconat               FARZINCOL 10mg
1   9 Paracetamol                Hapacol 325mg

2  11 Paracetamol                Hapacol Blue

3  12 Paracetamol                Hapacol 500mg sủi

4  13 Paracetamol                Hapacol 80

5  14 Paracetamol                Hapacol 150

6  15 Paracetamol                Hapacol 250mg
1  40 Calci lactat               Biocalcium
    Canxi glucoheptonat+Vitamin C+D2
   48 +PP                    Vicaldex 10ml
2

3  97 Diệp Hạ Châu               Diệp Hạ Châu
     Than hoạt; Cao cam thảo; Ca carbonat;
  101                      Carbogast
4     Tricalci phosphat
  10 Paracetamol + Tramadol     Yuraf
1
  21 Paracetamol + Codein      Eftimol 30
2
   9 Paracetamol          Tydol 325mg
1
  11 Paracetamol          Tydol 500mg
2
  13 Paracetamol          Tydol 80mg
3
  14 Paracetamol          Tydol 150mg
4
  15 Paracetamol          Tydol 250mg
5
  21 Paracetamol + Codein      Tydol Codein Forte
6
1  7 Meloxicam           Meloxicam
1  26 Glucosamin sulfate       SINOVA
                   CALICUM EUVIPHARM
2  49 Calci Glucoheptonat + C + PP
                   10ML
                   CALICUM EUVIPHARM
3  50 Calci Glucoheptonat + C + PP
                   5ML
4  70 Kẽm sulfat           EUVIZIN
 1  22 Piroxicam                  Fenxicam

 2  35 Colchicine                  Colchicin

 3  66 Vitamin E                  Vitamin E 400mg

 4  90 An thần                   Hoàn an thần

 5  94 Bìm bìm, actiso, biển súc          Boganic

   100 Cao chè dây                 Ampelop
 6
 7  103 Hoàn điều kinh bổ huyết           Hoàn điều kinh bổ huyết

   111 Độc hoạt tang ký sinh            Độc hoạt tang ký sinh
 8
      Thục địa, hoài sơn, sơn thù, mẫu đơn bì,
 9  115                       Hoàn lục vị địa hoàng
      phục linh, trạch tả
   121 Đan sâm+tam thất               Đan sâm tam thất
10
11  123 Đại tràng                  Tradin extra

   125 Thập toàn đại bổ               Hoàn thập toàn đại bổ
12
13  126 Dưỡng cốt hoàn                Dưỡng cốt hoàn

   128 Bát vị                    Bát vị quế phụ
14
      Hoạt huyết dưỡng não(cao đinh lăng,
15  129                       Hoạt huyết dưỡng não
      bạch quả)
    1 Diclofenac Sodium 50mg            Voltaren 50mg
 1
    3 Diclofenac Sodium 75mg/3ml          Voltaren Inj IM 75mg/3ml
 2
    7 Meloxicam 7,5mg               Mobic Tab. 7,5mg
 3
    8 Meloxicam 15mg/ml              Mobic Inj. 15mg/1,5ml
 4
   12 Paracetamol 500mg              Efferalgan Eff. 500mg
 5
   16 Paracetamol 150mg             Efferalgan Suppo. 150 mg
 6
   17 Paracetamol 80mg              Efferalgan Suppo. 80 mg
 7
   18 Paracetamol 300mg             Efferalgan Suppo. 300 mg
 8
   19 Paracetamol 1g/100ml            Perfalgan Inj. IV 1g/100ml
 9
   32 Ketoprofen 50mg              Profenid Cap. 50mg
10
   44 Mecobalamin 500mcg             Methycobal Tab. 500mcg
11
   45 Mecobalamine 500mcg/ml           Methycobal Inj. 500mcg/ml
12
   74 Tinh bột este hóa (Hydroxy ethyl starch)  Hemohes 6% 500ml
13
    6%, 500ml
   77 Acid amin và chất điện giải 5% x 250ml   Aminoplasmal.Bbraun 5%E
14
                          250ml
   84 Manitol 20%                Osmofundin 20% EP 250ML
15
   86 Natri clorid 0,9% 1000ml          Natri clorid 0.9% EP 1000ML
16
   93 Rotundin 30mg               ROTUNDIN - BVP - 30mg
17
   96 Cao khô Kim tiền thảo 250mg        KIM TIỀN THẢO - BVP
18
   97 Cao khô Diệp hạ châu 250mg         DIỆP HẠ CHÂU BVP
19
   108 Hoàng kỳ 760mg, Đào Nhân 70mg, Hồng BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT
20
     Hoa 70mg, Địa Long 160mg, Nhân Sâm
   111 Độc hoạt 203mg, tang ký sinh 320mg,  ĐỘC HOẠT TANG KÝ
21
     Quế chi 123mg, tân giao 134mg, Tế tân SINH - BVP
 1  37 Alphachymotrysin              MEDI - TRYPSIN

 2  57 Vitamin B1 + B6 + B12           MEDTRIVIT B

 3  90 Bình vôi, Táo nhân, Tâm sen        VIÊN NANG AN THẦN
1  28 Tenoxicam 20mg               Cotixil 20

2  52 Vitamin B1 250mg              Vitamin B1 250

3  53 Vitamin B6 250mg              Vitamin B6 250

  65 Rutin; Vitamin C              Rutin -Vitamin C
4
                          Glucose 10%(DDTT)
  79 Glucose 10%
5                          (C/250Ml)
                          Glucose 30% (DDTT)
  81 Glucose 30%
6                         (C/250Ml)
                          Lactat Ringer( DDTT )
  88 Lactat Ringer
7                          (C/500Ml)
1  24 Glucosamin sulfat              GLUCOSAMIN

2  25 Glucosamin sulfat              GLUCOSAMIN

3  37 Alphachymotrypsin              ALPHACHYMOTRYPSIN
     Calci carbonate +
4  43                       FUDOCAL
     Tribasic calciphosphat + calcifluorid +
5  44 Mecobalamin                 KOBALA

6  95 Kim tiền thảo                KIM TIỀN THẢO
     Thiamin mononitrat 125mg
1  57                       pms-B1B6B12
     Pyridoxin HCl 125mg
2  61 Vitamin C 1000mg              Cent'housand
1  12 Paracetamol Micronised 500mg     SaVi Paracetamol 500

2  23 Diacerein 50mg            SaVi Direin

3  41 Calci 500mg +vitamin D 200 UI     Savi Bone

4  61 Acid Ascorbic 1000mg         Savi C 1000
    Magnesi lactat dihydrat + pyridoxin
1
  59 hydroclorid              Magnesium B6
2
  66 Vitamin E               Vitamin E 400UI
1  1 Diclofenac              Vifaren

2  20 Paracetamo+Ibuprofen         Ibu- Acetalvic

3  52 Vitamin B1              Vitamin B1

4  53 Vitamin B6              Vitamin B6

5  54 B1+B2+B6+C+PP             B Complex C

6  55 B1+B2+B6+C+PP (Sirô)         B Complex C

7  60 Vitamin C               Vitamin C

8  64 Vitamin C               Cevit 500 H/100
1  3 Diclofenac natri 75mg         Diclophenac 75mg

2  19 Paracetamol 1000mg          Viramol 1,000mg/100ml
 3  72 Vitamin B6                Vitamin B6 100mg/1ml

 4  73 Vitamin B1 (Thiamin hydroclorid) 100 mg Vitamin B1 100mg/1ml

 5  78 Gluco khan 25g              Glucose 5% 500ml

 6  79 Gluco khan 25g              Glucose 10% 250ml

 7  80 Glucose khan 1,5g             Glucose 30% 5ml

 8  81 Gluco khan 75g              Glucose 30% 250ml

 9  82 Kali clorid 1g              Kaliclorid 10%

10  83 Magnesi sulfat 1,5g            Magnesi sulfat 15%/10ml

11  84 D-Manitol 43,75g             Mannitol 250ml

12  85 Natri clorid 4,5g             Natriclorid 0,9% 500ml

13  87 Natri clorid 3g              Natriclorid 3% 100ml
     Natri clorid 600mg, Kali clorid 40mg
14  88                      Ringer lactate 500ml
     Natri lactat 312mg, Calci clorid 27mg
 1  30 Nefopam HCl 30 mg 25-50          Glosic
 1  51 Vitamin A +D               Enpovid AD
 1  20 Paracetamo+Ibuprofen           Partamol Extra

 2  35 Colchicine                Colchicine Stada 1mg
3  36 Allopurinol                Allopurinol Stada 300mg

4  38 Serratiopeptidase             Serratiopeptidase Stada 10mg
     Magnesi lactat dihydrat + pyridoxin
5  59                      Magne - B6 Stada
     hydroclorid
6  61 Vitamin C                 Vitamin C Stada 1g
1  42
     Calci carbonate+ Calci glucolactat   Orimyta
2  46
    Calci glucoheptonat +D2+ C+ PP      Fudcadex
    Thục địa + Hoài sơn + Sơn thù + Mẫu
3  115
    đơn bì +Phục linh + Trạch tả       Colper
4  121
     Đan sâm + Tam thất           Nam dược hộ tâm đan
5  122 Hoạt huyết thông mạch           Hoạt huyết thông mạch K/H

6  123 Đại tràng                 Đại tràng HD

7  124
    Thấp khớp                 Thấp khớp ND
    Bạch linh + Thạch xương bồ lá to + viễn
8  127                      Nam dược dưỡng tâm ích trí
    chí + đảng sâm
1   4 Ibuprofen                 Ibuprofen 200

2   6 Floctafenin                Idarac

3  23 Diacerein                 Shuraten

4  27 Glucosamin sulfat             Viartril-S 1.500mg
     Calci glucoheptonat; Vitamin C; Vitamin
5  47                      Vicaldex 5ml
     D2; Vitamin PP
   62 Vitamin C                 CEELIN thuốc giọt
6
      67 Vitamin PP                 PP 500mg
   7

   8   78 Glucose                   Glucose 5% 500ml

   9   85 Sodium chloride               Sodium Chloride 0.9% 500ml
         Cồn Bọ mắm; Eucalyptol; Natri benzoat;
  10   131                       Pectol E
         Siro Viễn chí; Siro vỏ cam; Siro An tức
   1   64 Vitamine C 500mg/5ml            Vitamine C 10% Aguettant
   1   33 Ketoprofen                 Pacific Ketoprofen
                     TỔNG CỘNG:GIÁM ĐỐC
BS.ĐẶNG VĂN THOẠI
                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI C
                                         Độc lập - Tự d
                                          -------------
                 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRÚNG THẦU G
                                   LÔ 1: GIẢM ĐAU
H SỐ 12/QĐ- BVQ4 NGÀY 20/05/2011 CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUẬN 4 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT K
        NỒNG ĐỘ -        QUY CÁCH       SĐK -
       HÀM LƯỢNG        - ĐÓNG GÓI      GPNK
    Tiêm: ống 20mg      Hộp 10 ống     2741/QLD-KD
                 Hộp 10 vỉ x 10
    Uống: viên 10 mg               VD-6061-08
                 VBFTTR
    Uống: viên 200mg     Tube 50 VBĐ     VNB-4021-05

    100mg+ 75mg+ 75mg     Lọ 60 VBĐ      VD-6043-08

    150mg+10mg        Hộp 5 vĩ x 20 VBF  V68-H12-10
    Uống: viên ( 325mg+
    37,5mg )         30 viên/ hộp    VN-6196-08
    Uống: viên 20mg
                 15 viên/hộp     VN-10466-10
    Uống: viên 20mg
                 30 viên/ hộp    VN-8170-09

    Uống: viên 600mg     30 viên/hộp     996/QLD-KD
    Uống: siro ( 15mg +10mg +
    5mg +25mcg +80mcg ) /   1 lọ/hộp      VD-7169-09
Tiêm: ống ( 100mg+
100mg+ 5000µg )      20 ống/hộp     VN-0511-06
Tiêm truyền: dung dịch 6%
x 500ml          Chai        VN-9010-09
Uống: viên 500mg     H/10VB/10v     VD-7951-09

Uống: viên 70mg      H/10VB/10v     VD-10162-10
Uống: viên 325mg
             v/10 h/100 viên  VD-8431-09
Uống: viên 500mg
             v/10 h/100 viên  VD-10003-10
Uống: viên sủi 500mg
             v/4 h/16 viên   VD-9264-09
Uống: gói 80mg
             h/25 gói      VD-7428-09
Uống: gói 150mg
             h/25 gói      VD-7427-09
Uống: gói 250mg
             h/25 gói      VD-10001-10
Uống: viên 650mg     H/10 vỉ/10 viên  VD-3778-07
Uống: ống ( 1,100mg +
100mg + 0,05mg + 50mg )  H/ 1 vi/10ống   VD-7438-09
/ 10ml
3 gam           H/10 vỉ/10 viên  VD-8456-09
400 mg+400 mg+200 mg
             H/2 tuyp/15 viên  VD-2394-07
100 mg
Uống: viên ( 325mg+            VN-11078-10
              H/10vỉ/10viên
37,5mg )
Uống: viên ( 500mg + 30mg )H/10vỉ/10viên  VD-8462-09
Uống: viên 325mg
              H 100viên    VD-9491-09
Uống: viên 500mg
              H 100 viên   VD-9492-09
Uống: gói 80mg
              H 12gói     VD-1512-06
Uống: gói 150mg
              H 12gói     VD-1511-06
Uống: gói 250mg
              H 12gói     VD-1087-06

Uống: viên ( 500mg + 30mg ) H 100 viên   VD-3911-07
Uống: viên 7,5mg      Hộp/100 viên  VN-3830-07
Uống: GÓI 750mg      Hộp 30 gói   VD-3610-07
Uống: ống (1100mg +    Hộp 3 vỉ
                      VD-8611-09
100UI + 50mg)/10ml     x 8 ống
Uống: ống (550mg + 50UI  Hộp 2 vỉ
                      VD-8611-09
+ 25mg)/5ml        x 10 ống
Uống: siro 100ml      Hộp 1 chai   VD-11569-10
Uống: viên 20mg     Hộp 5 vỉ x 10 viên   VD-7750-09

Uống: viên 1mg     Hộp 1 vỉ x 20 viên   VD-1047-06

Uống: viên 400 UI    Hộp 10 vỉ x 10 viên  VNB-3984-05

            Hộp 10 viên hoàn    V747-H12-10

7,5mg, 100mg, 75mg   Hộp 5 vỉ x 20 viên   V974-H12-10

625mg          Hộp 9 vỉ x 10 viên   V971-H12-10

            Hộp 10 gói 5g     V1238-H12-10

            Hộp 10 gói 5g     V1180-H12-10

            Hộp 24 viên hoàn    VD-12139-10

100mg, 70mg       Hộp 2 vỉ x 20 viên   VD-8994-09

            Hộp 2 vỉ x 10 viên   V980-H12-10

            Hộp 10 viên hoàn    V809-H12-10

            Hộp 20 gói 5g     V1182-H12-10

            Hộp 5 vỉ x 10 viên   VD-8449-07

150mg, 5mg       Hộp 5 vỉ x 20 viên   VD-1724-06
Uống: viên 50mg     Hộp 10 vỉ x 10 viên  VN-7299-08

Tiêm: ống 75mg/ 3ml   Hộp 1 vỉ x 5 ống 3ml  VN-0967-06

            Hộp 2 vỉ x 10 viên   VN-5222-08
Uống: viên 7,5mg
Tiêm: ống 15mg/ 1,5ml  Hộp 5 ống 1,5ml    VN-6453-08

Uống: viên sủi 500mg  Hộp 4 vỉ x 4 viên   VN-1637-06
Dùng ngoài: viên đặt150mg Hộp 2 vỉ x 5 viên   VN-9951-05

Dùng ngoài: viên đặt 80mg Hộp 2 vỉ x 5 viên   VN-9952-05

Dùng ngoài: viên đặt 300mg Hộp 2 vỉ x 5 viên   VN-1148-06

Tiêm: lọ 1g/ 100ml     Gói 12 chai      VN-5346-10

              Hộp 2 vỉ x 12 viên  VN-10360-10
Uống: viên 50mg
Uống: viên 500mcg     Vỉ 10 viên      VN-10110-05

              Hộp 10 ống 1ml    VN-9549-05
Tiêm : ống 500 mcg/ ml
Tiêm truyền: dung dịch 6% Chai 500ml       VN-2594-07
x 500ml
Tiêm truyền: dung dịch 5% Chai thủy tinh 250ml  VN-7474-09
x 250ml
Tiêm truyền: chai 250ml  Chai 250ml       VD-9015-09

Tiêm truyền: dung dịch 0.9 Chai 1000ml      VD-2947-07
% x 1000ml
30mg            Hộp 10 vỉ x 10 viên  VD-4103-07

Uống: viên 250mg      Hộp 1 chai x 100 viên VD-3258-07

Uống: viên 250mg      Hộp 1 chai x 100 viên VD-3255-07

760mg+40mg+70mg+160m Hộp 1 chai x 70 viên VD-4498-07
g+50mg+140mg+140mg+1
           Hộp 1 chai x 100 viên VD-7388-09
Uống: viên 5 mg      Hộp/50vỉ x 10viên   VD-3964-07
Uống: viên ( 125mg+
              Hộp/10vỉ x 10viên   VD-1295-06
125mg+ 125mcg )
0.6g + 0.3g + 0.16g    Hộp/10vỉ x 10viên   VD-3466-07
Uống: viên 20mg      Hộp 2 vỉ x 8 VBP    VNB-3851-05

Uống: viên 250mg      Hộp 10 vỉ x 10 VBĐ   VD-0157-06

Uống: viên 250mg      Hộp 10 vỉ x 10 VBĐ   VD-0158-06

Uống: viên ( 50mg + 50mg ) Hộp 10 vỉ x 10 VBĐ   VNB-3859-05
Tiêm truyền: dung dịch
              Thùng 48 chai     VD-5566-08
10% x 250ml
               250ml
Tiêm truyền: dung dịch 30% /Thùng 48 chai     VD-6037-08
Tiêm truyền: chai 500ml
              Thùng 20 chai     VD-0587-06
Uống: viên 250mg      Hộp/10 vỉ x10 viên   VD-12286-10

Uống: viên 500mg      Hộp/10 vỉ x10 viên   VD-5305-08

Uống: viên 5 mg      Hộp/2 vỉ x10 viên   VD-3287-07
Uống: viên ( 450mg +
              Hộp/10 vỉ x10 viên   VD-11117-10
150mg + 1mg + 100mg +
Uống: viên 500mcg
              Hộp/10 vỉ x10 viên   VN-6843-08

Uống: viên160mg      Hộp/1 chai x100 viên  VD-0524-06
Uống: viên ( 125mg+
              V/10, H/100v      VD-5918-08
125mg+ 125mcg )
Uống: viên sủi 1000mg
              Tube/10v       VD-3419-07
Uống: viên sủi 500mg
               Hộp 4 vỉ x 4 viên sủi  VD-6308-08
               Hộp 3 vỉ x 10 viên
Uống: viên 50mg                   VD-11145-10
               nang
               Hộp 10 vỉ x 10 viên
                           VD-10393-10
500mg + 200UI        nén
Uống: viên sủi 1000mg
               Hộp 10 viên sủi     VD-6306-08
Uống: viên ( 470mg + 5mg )
               V/10, H/100       VD-12972-10
Uống: viên 400 UI
               V/10, H/100       VD-9623-09
Uống: viên 50mg
               Hộp/3vỉ/10viên     VNB-4115–05
Uống: viên ( 325mg
               Hộp/50vỉ/10viên     VD-13515-10
+200mg )
Uống: viên 250mg       Hộp/50vỉ/10viên     VD-8839-09

Uống: viên 250mg       Hộp/50vỉ/10viên     VD-8840-09
Uống: viên
               Hộp/50vỉ/10viên     VD-10461–10
(15+10+5+50+100)mg
Uống: siro 90ml       Hộp/1chai 90ml     VD-3939-07

Uống: viên 500mg       Hộp/50vỉ/10viên     VD-3937-07

Tiêm: ống 500mg/5ml     Cevit 500 H/100     VD–10463–10
Tiêm: ống 75mg/ 3ml
               H/10 - T/660      VD-8934-09
Tiêm: lọ 1g/ 100ml
               T/48          VD-5626-08
Tiêm: ống 100mg/1ml    H/100 - T/3.000   VD-11835-10

Tiêm: ống 100mg/1ml    H/100 - T/3.000   VD-11834-10
Tiêm truyền: dung dịch 5%
             T/20         VD-3580-07
x 500ml
Tiêm truyền: dung dịch
             T/30         VD-12491-10
10% x 250ml
Tiêm: ống 30% /5ml     H/50 - T/800     VD-4086-07

               250ml
Tiêm truyền: dung dịch 30% /T/30        VD-9673-09

Tiêm: ống 10% / 10ml    H/10 - T/500     VD-5232-08

Tiêm: ống 15%/ 10ml    H/10 - T/500     VD-5233-08
Tiêm truyền: chai 250ml
              T/30         VD-8937-09
Tiêm truyền: dung dịch 0.9
              T/20         VD-9674-09
% x 500ml
Tiêm truyền: dung dịch 3 %
              T/30         VD-11243-10
x 100ml
Tiêm truyền: chai 500ml
              T/20         VD-8938-09
Uống: viên 30mg      H/30v        VD-7958-09
Uống: viên ( 5.000 UI+
              hộp/10 vỉ/10 viên  VD-6052-08
400UI )
Uống: viên ( 325mg     Hộp 10 vỉ x 4 viên
                        VD-11940-10
+200mg )          nén bao phim
Uống: viên 1mg       Hộp 2 vỉ x 10 viên nén VD-11302-10
Uống: viên 300mg      Hộp 3 vỉ x 10 viên nén VD-11301-10
              Hộp 10 vỉ x 10 viên
Uống: viên 10 mg                 VD-11975-10
              bao phim tan trong
Uống: viên ( 470mg + 5mg ) Hộp 5 vỉ x 10 viên
                         VD-9747-09
              bao phim tan trong
Uống: viên sủi 1000mg   Hộp 4 vỉ x 4 viên nén
                         VD-5248-08
              sủi bọt
Uống : ống ( 0,35g+ 3g )  H/10         VD-11128-10
Uống : ống ( 1000mg+
              H/20         VD-11116-10
300UI+ 150mg+ 100mg ) /
uống viên         H/50         V592-H12-10
Uống : viên ( 1000mg +
              H/100        V727-H12-10
70mg )
Uống : chai 125ml     H/1         V635-H12-10

uống viên         H/20         V693-H12-10

uống viên         H/40         V833-H12-10
Uống : vien ( 240mg+
              H/100        V550-H12-10
80mg+ 240mg+ 240mg )
Uống: viên 200mg      H/10 vỉ x 10 viên  VD-5399-08

Uống: viên 200mg      H/2 vỉ x 10 viên   VD-6555-08

Uống: viên 50mg      H/10 vỉ x 10 viên  VN-9704-10

Uống: gói 1500mg      H/30 gói       VN-0876-06
Uống: ống (
           H/18 ống 5ml       VD-7438-09
550mg+0.025mg+50mg+25
Uống: siro 100mg - ml   H/1 chai 15ml     VD-3678-07
Uống: viên 500mg     H/10 vỉ x 10 viên  VD-2795-07
Tiêm truyền: dung dịch 5%
              Chai 500ml     VD-11354-10
x 500ml
Tiêm truyền: dung dịch 0.9
              Chai 500ml     VD-10634-10
% x 500ml
1,8g + 0,18ml + 2,7g + 9g
              H/1 chai 90ml   VD-6561-08
+ 27g + 18g + 18g - 90ml
Tiêm: ống 500mg/5ml    Hộp 100 ống     VN-1552-06
Dùng ngoài: miếng dán 30mgGói/6 miếng     VN-8547-09
TRƯỞNG KHOA DƯỢC
DS.ĐẶNG THỊ THẾ KIỀU
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            --------------------------
CÔNG TY TRÚNG THẦU GÓI THẦU 2
   LÔ 1: GIẢM ĐAU
VIỆN QUẬN 4 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA THUỐC THEO TÊN HOẠT CHẤT N
                                   ĐƠN GIÁ
         NHÀ        NƯỚC
                                   NHỎ NHẤT
         SẢN        SẢN  ĐƠN VỊ TÍNH  SỐ LƯỢNG
                                   CÓ VAT
         XUẤT       XUẤT
                                    (VNĐ)
    Zenith Biochemical  Bỉ      Ống         500   12,066.00
                              75,000
    DOMESCO        Việt Nam   Viên             416.00

    Ladophar       Việt Nam   Viên       50,000    240.00

    Ladophar       Việt Nam   Viên      100,000    175.00

    Ladophar       Việt Nam   Viên      100,000    350.00
    JANSSEN KOREA
    LTD.         Hàn Quốc   Viên       10,000   8,000.00
                                250
    Pfizer PGM - France  Pháp     Viên             7,891.00
    F.Hoffmann-La Roche
    Ltd          Switzerland  viên        500   7,984.00
    Leo Pharmaceutical
    Product- Đan Mạch   Đan Mạch   Viên       4,000   1,510.00

    United Pharma-Việt Nam Việt Nam   Lọ        1,000   24,806.00
PT Merck Tbk    Indonesia  ống   1,000  17,785.00

Berlin-Chemie AG  Đức     Chai    5  145,000.00
Pharmedic      VN     Viên   9,000   419.00

Pharmedic      VN     Viên   200    599.00
                    70,000
CTCP Dược Hậu Giang Việt Nam  viên        179.00
                    175,000
CTCP Dược Hậu Giang Việt Nam  viên        336.00
                     5,000
CTCP Dược Hậu Giang Việt Nam  viên        1,575.00
                     5,000
CTCP Dược Hậu Giang Việt Nam  gói        1,050.00
                    10,000
CTCP Dược Hậu Giang Việt Nam  gói        1,208.00
                     5,000
CTCP Dược Hậu Giang Việt Nam  gói        1,600.00
          Việt Nam
Ctcpdp2/9            Viên  100,000   178.24
          Việt Nam
Ctcpdp2/9            Ống   5,000   2,793.00

          Việt Nam      25,000
Ctcpdp2/9            Viên        417.59
          Việt Nam
Ctcpdp2/9            Viên  50,000   662.03
KMS Pharm   Hàn Quốc  Viên       6,510.00
                 10,000
CPDP3/2    Việt nam  Viên  75,000  1,050.00
Cty CPDP             70,000
        Việt Nam  viên        300.00
OPV
Cty CPDP             175,000
        Việt Nam  viên        400.00
OPV
                  5,000
Cty CPDP OPV  Việt Nam  gói        1,167.00
                 10,000
Cty CPDP OPV  Việt Nam  gói        1,500.00
                  5,000
Cty CPDP OPV  Việt Nam  gói        2,000.00

Cty CPDP OPV  Việt Nam  viên  75,000  1,100.00
                 310,000
AMN Life    India   Viên        495.00
LD BVPharma  Việt Nam  Gói   5,000  4,500.00

Euvipharm   Việt Nam  Ống   5,000  3,600.00

Euvipharm   Việt Nam  Ống   5,000  2,850.00

Euvipharm   Việt Nam  Chai   200  26,000.00
Traphaco        VN      Viên   250   440.00

Traphaco        VN      Viên   2,500   580.00

Traphaco        VN      Viên  15,000   780.00

Traphaco        VN      Viên   2,500  3,000.00

Traphaco        VN      Viên  100,000   450.00

Traphaco        VN      Viên   5,000   800.00

Traphaco        VN      Gói   5,000  1,620.00

Traphaco        VN      Gói   25,000  3,000.00

Traphaco        VN      Viên   2,500  2,920.00

Traphaco        VN      Viên   2,500   563.00

Traphaco        VN      Viên   5,000  1,075.00

Traphaco        VN      Viên  20,000  2,800.00

Traphaco        VN      Gói   5,000  2,250.00

Traphaco        VN      Viên   5,000  2,150.00

Traphaco        VN      Viên  500,000   550.00
Novartis Farma S.p.A  Ý       Viên   3,000  3,191.00

Novartis Pharma Stein  Thụy Sĩ    Ống    250  14,944.00
AG
Boehringer Ingelheim  Đức      Viên  10,000  8,431.00
pharma GmbH&Co.
Boehringer Ingelheim  Tây Ban Nha  Ống   3,500  19,950.00
Espana, S.A
Bristol-Myers Squibb  Pháp     Viên  20,000  2,338.00
Bristol-Myers Squibb   Pháp      Viên     100   2,097.00

Bristol-Myers Squibb   Pháp      Viên     100   1,852.00

Bristol-Myers Squibb   Pháp      Viên     100   2,570.00

Bristol-Myers Squibb   Ý        Chai     250  43,470.00
S.r.l
Sanofi-Synthelabo Việt  Việt Nam    Viên     1,000   651.00
Nam
Eisai          Nhật      Viên     2,500  3,200.00

Eisai (đóng gói tại   Nhật      Ống     1,000  30,260.00
Interthai Pharmaceutical
B.Braun Medical     Malaysia    Chai      5  98,175.00
Industries S/B
B.Braun Melsungen AG Đức         Chai     100  58,968.00

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam      Chai      5  15,120.00
Việt Nam
Công ty TNHH B.Braun Việt Nam      Chai     600  16,181.00
Việt Nam
BV Pharma      VN-LD Châu Âu    Viên vỉ   50,000   400.00

BV Pharma        VN-LD Châu Âu  Viên rời  200,000   380.00

BV Pharma        VN-LD Châu Âu  Viên rời  25,000   480.00

BV Pharma        VN-LD Châu Âu  Viên rời  50,000   800.00

BV Pharma        VN-LD Châu Âu  Viên rời  25,000   900.00
                          125,000   490.00
Medipharco Tenamyd    Việt Nam    Viên

 Medipharco Tenamyd   Việt Nam    Viên    250,000   300.00

 Medipharco Tenamyd   Việt Nam    Viên     2,500  1,000.00
Mekophar       Việt Nam  Viên   500   605.00

Mekophar       Việt Nam  Viên   1,000  173.00

Mekophar       Việt Nam  Viên   750   182.00

Mekophar       Việt Nam  Viên  80,000  126.00

Mekophar       Việt Nam  Chai    25  7,277.00

Mekophar       Việt Nam  Chai    25  9,261.00

Mekophar       Việt Nam  Chai   3,250  8,048.00
Công ty CP DP Hà Tây -
            Việt Nam  viên  150,000  632.00
Việt Nam
NIC Pharma      Việt Nam  viên  300,000  950.00
CTY TNHH MTV
           Việt Nam  viên  125,000  385.00
DP&SH Y TẾ
Cty
           Việt Nam  Viên   5,000  1,800.00
Phương Đông
Synmedic       Ấn Độ    Viên   2,500  1,890.00
Công ty CP DP Phong
           Việt Nam  viên  400,000  199.00
Phú
Imexpharm       VNLD    viên  250,000  756.00
                      2,000
Imexpharm       VNLD    viên       2,363.00
                         5,000
Savipharm       Việt Nam  Viên          1,295.00

Savipharm       Việt Nam  Viên      500   5,490.00

Savipharm       Việt Nam  Viên    100,000   600.00
                         2,000
Savipharm       Việt Nam  Viên          1,000.00
                        300,000
TV Pharm        Việt Nam  Viên          250.00
                        15,000
TV Pharm        Việt Nam  Viên          840.00
CTY CPDP
            VIỆT NAM  Viên     10,000   123.00
TW VIDIPHA
CTY CPDP TW
            VIỆT NAM  Viên    175,000   269.00
VIDIPHA
CTY CPDP
            VIỆT NAM  Viên     1,000   216.00
TW VIDIPHA
CTY CPDP
            VIỆT NAM  Viên      750   216.00
TW VIDIPHA
CTY CPDP
            VIỆT NAM  Viên    150,000   251.00
TW VIDIPHA
CTY CPDP
            VIỆT NAM  Chai     2,000  9,333.00
TW VIDIPHA
CTY CPDP
            VIỆT NAM  Viên     30,000   233.00
TW VIDIPHA
CTY CPDP
            VIỆT NAM  Ống      500   1,237.00
TW VIDIPHA
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam  Ống      250   945.00
                  Chai thủy   250
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam             32,550.00
                  tinh
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam  Ống       300   494.00

Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam  Ống       200   494.00
                  Chai nhựa
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam          1,300  8,715.00
                  PP không bì
                  Chai nhựa
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam           25   8,400.00
                  PP không bì
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam  Ống       650   882.00
                  Chai nhựa
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam           25   9,975.00
                  PP không bì
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam  Ống        10   2,205.00

Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam  Ống        10   2,415.00
                  Chai nhựa
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam           5  16,065.00
                  PP không bì
                  Chai nhựa
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam          2,000  8,610.00
                  PP không bì
                  Chai nhựa
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam           50   5,565.00
                  PP không bì
                  Chai nhựa
Fresenius Kabi Bidiphar Việt Nam          3,250  8,610.00
                  PP không bì
Glomed         Việt Nam  Viên      2,000  1,900.00
SPM          Việt Nam  viên     130,000   180.00
Liên DoanhStada - VN  Việt Nam  viên     175,000   340.00

Liên DoanhStada - VN  Việt Nam  viên      2,500   850.00
Liên Doanh Stada - VN  Việt Nam  viên  10,000   530.00
Liên Doanh                 75,000
            Việt Nam  viên        520.00
Stada - VN
Liên Doanh
            Việt Nam  viên  300,000   500.00
Stada - VN
Liên Doanh                 2,000
            Việt Nam  viên       1,360.00
Stada - VN
Phương Đông       Việt Nam  Ống   5,000
                           4,500.00
Phương Đông       Việt Nam  Ống   5,000
                           3,900.00
Nam Dược        Việt Nam  Viên   2,500
                           1,850.00
Nam dược        Việt Nam  Viên   2,500
                           1,780.00
Khải Hà         Việt Nam  Chai   5,000  39,400.00

Hải dương        Việt Nam  Viên   5,000  1,600.00

Nam dược        Việt Nam  Viên  10,000
                           1,990.00
Nam dược        Việt Nam  Viên   5,000  1,780.00
Nadyphar        Việt Nam  viên   5,000   152.00

Roussel V.Nam      Việt Nam  viên   1,000  1,785.00
                       500
Schnell Pharma     Korea   viên       7,000.00

Rottapharm Ltd.     Ireland  gói   1,000  12,949.00

Nadyphar        Việt Nam  ống   5,000  1,802.00

United Pharma      Việt Nam  chai   5,000  25,450.00
Nadyphar        Việt Nam  viên   9,000   319.00

Otsuka OPV       Việt Nam  chai   1,300  8,700.00

Mekophar        Việt Nam  chai   2,000  7,749.00

Sagopha         Việt Nam  chai   1,000  12,400.00
Laboratoire Aguettant  Pháp    Ống    500   5,160.00
Pacific Pharm      Hàn Quốc  Miếng  10,000  7,700.00
THEO TÊN HOẠT CHẤT NĂM 2011 )
     THÀNH TIỀN           TÊN NHÀ THẦU
      6,033,000.00 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

     31,200,000.00 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

     12,000,000.00 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

     17,500,000.00 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

     35,000,000.00 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

     101,733,000.00     80,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

      1,972,750.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

      3,992,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

      6,040,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

     24,806,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2
 17,785,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

  725,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

135,320,750.00 3,771,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

  119,800.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

 3,890,800.00 12,530,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

 58,800,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

 7,875,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

 5,250,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

 12,080,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

 8,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

104,535,000.00 17,823,750.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9


 13,965,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9


 10,439,625.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

 33,101,250.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

 75,329,625.00
 65,100,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

 78,750,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

143,850,000.00 21,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

 70,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

 5,835,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

 15,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

 10,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

 82,500,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

204,335,000.00153,450,000.00
         CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH TẤN
153,450,000.00 22,500,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP

 18,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP

 14,250,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP

 5,200,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP

 59,950,000.00
  110,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 1,450,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 11,700,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 7,500,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 45,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 4,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 8,100,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 75,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 7,300,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 1,407,500.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 5,375,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 56,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 11,250,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

 10,750,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

275,000,000.00 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

519,942,500.00 9,573,000.00
         Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 3,736,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 84,310,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 69,825,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 46,760,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex
  209,700.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

  185,200.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

  257,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 10,867,500.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

  651,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 8,000,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 30,260,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

  490,875.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 5,896,800.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

   75,600.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 9,708,600.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 20,000,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 76,000,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 12,000,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 40,000,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

 22,500,000.00 Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

451,306,275.00 61,250,000.00 CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

 75,000,000.00 CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

 2,500,000.00 CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD

138,750,000.00
  302,500.00 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

  173,000.00 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

  136,500.00 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

 10,080,000.00 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

  181,925.00 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

  231,525.00 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

 26,156,000.00 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

 37,261,450.00 94,800,000.00 CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH

285,000,000.00 CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH

 48,125,000.00 CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH

 9,000,000.00 CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH

 4,725,000.00 CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH

 79,600,000.00 CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH

521,250,000.00189,000,000.00 CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

 4,726,000.00 CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

193,726,000.00
 6,475,000.00 CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

 2,745,000.00 CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

 60,000,000.00 CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

 2,000,000.00 CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

 71,220,000.00 75,000,000.00 CÔNG TY CPDP TV- PHARM

 12,600,000.00 CÔNG TY CPDP TV- PHARM

 87,600,000.00 1,230,000.00 CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

 47,075,000.00 CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

  216,000.00 CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

  162,000.00 CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

 37,650,000.00 CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

 18,666,000.00 CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

 6,990,000.00 CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

  618,500.00 CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

112,607,500.00  236,250.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

 8,137,500.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH
 148,200.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

  98,800.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

11,329,500.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

 210,000.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

 573,300.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

 249,375.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

  22,050.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

  24,150.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

  80,325.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

17,220,000.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

 278,250.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

27,982,500.00 CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

66,590,200.00 3,800,000.00 CÔNG TY TNHHDP CẨM TÚ

 3,800,000.0023,400,000.00 CÔNG TY TNHHDP ĐÔ THÀNH

23,400,000.0059,500,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 2,125,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY
 5,300,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 39,000,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

150,000,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

 2,720,000.00 CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

258,645,000.00 22,500,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

 19,500,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

 4,625,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

 4,450,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

197,000,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

 8,000,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

 19,900,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

 8,900,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

284,875,000.00  760,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

 1,785,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

 3,500,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

 12,949,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

 9,010,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

127,250,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )
  2,871,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

  11,310,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

  15,498,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

  12,400,000.00 CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

 197,333,000.00  2,580,000.00 CÔNG TY TNHH-TM DƯỢC THUẬN GIA

  2,580,000.00  77,000,000.00 CÔNG TY TNHHTMDP CÁT THÀNH

  77,000,000.00 4,030,281,100.00NGƯỜI LẬP BẢNG
DS.PHẠM HÒA AN
ỦY BAN NHÂN QUẬN 4
 BỆNH VIỆN QUẬN 4
   ---------
                                         DA

                   ( CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ- BVQ4 NGÀY 20/05/2011
       STT
 STT            TÊN HOẠT CHẤT         TÊN BIỆT DƯỢC
      (HSMT)
         Glucose khan 20g + NaCl 3,5g +
    1   111                 ORESOL 27,9G
         Natricitrat 2,9g+ KCl 1,5g
         Ginkgo biloba 14mg+Heptaminol
    2   118                 DOPOLYS - S
         HCl 300mg+Troxerutin 300mg
    3   153 Metformin hydroclorid 1000mg   GLUCOFINE 1000
    1
        3 Propofol 10mg/ml         Diprivan Inj 20ml 5's
    2
        4 Isoflurane 250ml         Forane Sol 250ml 1's
    3
        5 Isoflurane 100ml         Forane Sol 100ml 1's
    4
        6 Sevoflurane 250ml        Sevorane Sol 250ml 1's
                          Marcaine Spinal Heavy Inj
    5
        7 Bupivacaine Hydrochloride 4ml  0.5% 5's
    6
        8 Bupivacaine Hydrochloride 4ml  Marcaine Spinal Inj 0.5% 5's
    7
        11 Lidocaine HCl 30g        Xylocaine Jelly Oin 2% 30g
 8
   15 Cetirizine Dihydrochloride 10mg   Zyrtec Tab 10mg 10's
 9     Levocetirizin 5mg
   16                   Xyzal Tab 5mg 10's
10
   17 Dexchlopheramine maleate 2mg     Polaramine Tabs 2mg 150's
11
   18 Loratadine 10mg           Clarityne Tab 10mg 10's
12
   37 Flunarizine 5mg           Sibelium Cap 5mg 10x10's
13  57 Fucidic acid 2% 15g         Fucidin Cre 2% 15g

14  76 Ranitidine 150mg           Zantac Tab 150mg 60's

15  77 Ranitidine 50mg           Zantac Inj 25mg/ml 5x2ml

16
   82 Omeprazole 20mg           Losec Mups Tab 20mg 14's
17
   83 Omeprazole 40mg           Losec Inj 40mg 1's
18
   84 Esomeprazole 40mg          Nexium Inj 40mg 1's
19
   86 Esomeprazole 20mg          Nexium Tab 20mg 14's
20
   87 Esomeprazole 40mg          Nexium Tab 40mg 14's
21
   89 Esomeprazol             Nexium sac 10mg 28's
22
   95 Domperidone 1mg/ml          Motilium Susp 30ml 1's
23  96 Domperidone maleate 10mg       Motilium-M Tabs 10mg 100's
                       Duphalac 10g/15ml Syr 15ml
24  108 Lactulose 15ml            20's

25  109 Macrogol 4000 10g          Forlax Pwd 10g 20's
     Natriclorid 0,52 g +Kali clorid 0,3 g
26
   112 +Natri Citratet 0,58 g +Glucose khan Hydrite Unflavor Sac 30's
                        Smecta (Orange - Vanilla) Sac
27
   116 Diosmectite 3g            30's
     Ginkgo Biloba 14mg+Heptaminol
28
   118 300+Troxerutin 300mg         Ginkor Fort Cap 30's
     Purified micronized flavonoic
29
   119 500mg: Diosmin 450mg , Hesperidin Daflon (L) Tab 500mg 60's
     Trimebutin 120mg, Ruscogenines
30
   120 10mg                Proctolog Sup 10's
31
   121 Trimebutin+ Ruscogenines 20g    Proctolog Cre 20g
32
   127 Trimebutine maleate 100mg     Debridat Tab 100mg 30's
     Methylprednisolone Na Succinate
33
   136 40mg                Solu-Medrol Inj 40mg 1's
34
   137 Methylprednisolone 4mg       Medrol Tab 4mg 30's
35
   138 Methylprednisolone 16mg      Medrol Tab 16mg 30's
     Testosterone decanoate 100mg,
36  139 testosterone isocaproate 60mg,   Sustanon Inj 250mg 1ml
                      Andriol Testocap Cap 40mg
37  140 Tetosterone undecanoate 40mg    30's

38  141 Estriol 1mg            Ovestin Tab 1mg 30's

39  142 Promestriene 10mg         Colpotrophine Cap 10mg 10's
     Chlorquinaldol 200mg; Promestriene
40  143 10 mg               Colposeptine Tab 18's

41  146 Nomegestrol 5mg          Lutenyl Tab 5mg 10's

42  148 Gliclazide 30mg          Diamicron MR Tab 30mg 60's

43
   150 Metformin HCl 850mg        Glucophage Tab 850mg 100's
44
   151 Metformin HCl 500mg        Glucophage Tab 500mg 50's
                      Glucophage XR Tab 500mg
45
   152 Metformin HCl 500mg        120's
46
   153 Metformin HCl 1000mg        Glucophage Tab 1000mg 30's
     Metformin 500 mg; Glibenclamide  Glucovance 500mg/2.5 mg
47
   154 2.5 mg               Tab 30's


48

   155 Rosiglitazone 4mg         Avandia Tab 4mg 28's
49
     Rosiglitazone 2mg +Metformin
   157 500mg              Avandamet Tab 2/500mg 28's
50
   160 Levothyroxine 100mcg       Berlthyrox Tab 100mcg 100's
51
   160 Levothyroxine sodium 100mcg   Levothyrox Tab 100mcg 28's
52
   161 Levothyroxine sodium 50mcg    Levothyrox Tab 50mcg 28's
53
   163 Thiamazole 5mg          Thyrozol Tab 5mg 100's
54
   164 Thiamazole 10mg         Thyrozol Tab 10mg 100's
                     Esmeron 25mg Via 10mg/ml
55
   174 Rocunorium bromide 25mg     10's
56
   175 Rocuronium Bromide 50mg     Esmeron Inj 50mg 10's
57
   177 Atracurium besylate 25mg/2.5ml  Tracrium 25mg/2.5ml Amp 5's
                     Norcuron + Solovent Inj
58
   178 Vecuronium bromide        4mg/ml 50's
59
   197 Betahistine 8mg         Serc 8 Tab 8mg 100's
60
   198 Betahistine 16mg         Betaserc Tab 16mg 60's
61
   204 Salbutamol 0.1%         Ventolin Neb Sol 2.5mg 6x5's
62
   205 Salbutamol 0.2%         Ventolin Neb Sol 5mg 6x5's
63
   206 Salbutamol 100mcg        Ventolin Inh 100mcg 200dose
                     Ventolin Sugar Free Syr
64
   208 Salbutamol 2mg/5ml        2mg/5ml 1's
     (Salbutamol 1mg + Guaiphenesin  Ventolin Expect (N) Syr 60ml
65
   209 50mg) per 5ml siro        1's
66
   210 Terbutaline sulphate       Bricanyl Inj 0.5/ml 5's
     Terbutaline sulfate 18mg,    Bricanyl Expectorant Syr
67
   211 Guaifenesine 798mg        1.5mg 60ml
68
   214 Natri Montelukaste n 10mg    Singulair Tab 10mg 28's
                       Singulair Chewable Tab 5mg
69
   215 Natri Montelukast 5mg        28's
                       Singulair Chewable Tab 4mg
70
   216 Natri Montelukast 4mg        28's
71
   217 Natri Montelukast 4mg        Singulair Sac 4mg 28's
     Salmeterol+ fluticasone propionate  Seretide Evo(N) Pwd 50mcg
72
   220 25/50mcg               120's
     Salmeterol+ fluticasone propionate  Seretide Evo Pwd 125mcg
73
   221 25/125mcg              120's
     Salmeterol+ fluticasone propionate  Seretide Evo Pwd 250mcg
74
   222 25/250mcg              120's
                       Flixotide Evo Spr 125mcg
75
   223 Fluticasone propionate 125mcg    120dose
76
   225 Fluticasone propionate 0.05%     Flixonase Spr 0.05% 60dose
     Budesonide 160mcg, Formoterol    Symbicort Tur Oth 60 dose
77
   227 4,5mcg                160/4.5
78  242 Codein 15mg; Terpine 100mg      Terpine Gonnon Tab 20's

79  244 Eprazinone di HCl 50mg        Mucitux Tab 30's
 1
   38 Folic acid              ACID FOLIC 5mg
 2
   53 d-panthenol             PANTHENOL Kem 10g
 3
   60 Natri hydrocarbonate         NA BICARBONAT 5g
 4
   64 Povidone iodine           POVIDINE 10% 0,5 lít
 5
   65 Povidone iodine           POVIDINE 10% 20ml
 6
   66 Đồng sulfate             GYNOFAR 250ml
 7
   67 Hydrochlorothiazide         THIAZIFAR 25mg
 8
   70 Furosemid              DIUREFAR 40mg
 9
   78 Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd   STOMAFAR
10
      Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd
   81                   SIMELOX Gói 10g hỗn dịch
      + Simethicon
11
   147 Glibenclamide            DIABIFAR 5mg

12
                       NATRICLORID 0,9% 10ml
   187 Natri clorid
                       (Mắt)

13     Povidon + A. boric + NaCl + Na
   192                   COOLDROP
      lactat + KCl
14
   199 Tyrothricin + Tetracain       TYROTAB
      Sắt Gluconat+Mangan
 1  41                   Nadyfer
      Gluconat+Đồng Gluconat
   232 Ambroxol               Naroxol-30mg
 2
 1  14 Chlorpheniramin 4mg         Clorpheniramin 4mg
                       Povidone iodine 10%-500ml -
 2  64 Povidone Iodine 10%-500ml
                       vàng, nắp bật
 3  65 Povidone Iodine 10%-20ml       Povidone iodine 10%-20ml

 4  74 Cimetidine 300mg           Cimedine 300mg
     Phloroglucinol, Trimetyl
 5  102                   Spasless
     Phloroglucinol
     Neomycin Sulfat 17.000IU,
 6  132                   Neodexa
     Dexamethason natri phosphat 5,5mg
 7  179 Tetracain 0,5%-10ml         Tetracain 0,5% - 10ml
      Kali iodide 3mg/ml, Na iodide
 8  185                   Cliden
      3mg/ml
 9  187 Natri clodrid 0,09g         Efticol 0,9%
10  200 Cồn Boric 3% - Dung dịch nhỏ tai   Cồn boric 3%

11  233 Bromhexine 4mg            Bromhexin 4mg

12  234 Bromhexine 8mg            Bromhexin 8mg
      Eucalyptol 100mg, Long não 12mg,
13  243                   Calyptin
      Gaiacol 12,5mg, Bromoform 5mg
14  246 DL-Methionin 250mg          Methionin 250mg

15  248 Nước cất pha tiêm - 5ml       Nước cất pha tiêm - 5ml
 1  10 Lidocain               LIDOCAIN

 2  15 Cetirizin              CETIRIZIN

 3  68 Spironolactone            VEROSPIRON 25mg

 4  69 Spironolactone            VEROSPIRON 50mg

   93 Acetyl leucin            TADIZIN
 5
   171 Tolperisone HCl           MYDOCALM 50mg
 6
   172 Tolperisone HCl           MYDOCALM 150mg
 7
   173 Tolperisone HCl+ Lidocain HCl    MYDOCALM inj
 8
   201 Oxytocin               OXYTOCIN 5UI/1ml
 9
   229 Aminophylline            DIAPHYLLIN Venosum 4.8%
10
      Paracetamol +Guaifensin
11  240                   BECO TOPXIL
      +Oxomemazin +Natribenzoat
 1  39
      Sắt sulfate+Folic Acid       Sắt sulfate-Acid Folic
2  82 Omeprazole            TV-Omepazol 20 mg
1  85 Esomeprazole           Ameprazol 20mg
2
   87 Esomeprazole           Ameprazol 40mg

   91 Simethicon            BabyGaz
3
4
  150 Metformin             Glucoform 850mg

  151 Metformin             Glucoform 500mg
5
6
  215 Natri montelukast         Opesinkast 5
1
   73 Gaiazulen - Dimethicon      PEPSANE
2
  101 Alverine (citrate) + simethicon  METEOSPASMYL
3
  145 Progesterone           PROGEFFIK 100mg
4
  239 N-acetylcysteine         EXOMUC
   92 Sucralfate            Eftisucral
1

2  126 Trimebutin            Decolic
     Sắt polysaccharride complex +
   42                  HEMOQ MOM
1     cyanocobalamin + acid folic
     Magnesi hydroxide + nhôm hydroxyt
2  79                   TRIMAFORT
     + simethicon

3  115 Dioctahedral smectit       GRAFORT

  129 Trimebutin            SPAMOIN
4
1  105 Hyoscin-N-butylbromid 10mg    PYME HYOSPAN
1  70 Furosemid            Furosemid 40mg

2  133 Fluocinolon acetonide      Traphalucin
   19 Fexofenadin 60mg         Telfast BD 60mg
1
   33 Sulpiride 50mg          Dogmatil 50mg
2
   50 Enoxaparin natri 40mg      Lovenox 40
3
  106 Drotaverin chlohydrat      No-Spa 40mg/2ml inj.
4
  107 Drotaverin chlohydrat      No-Spa tab. 40mg
5
   1 Etomidate 20mg/10ml       Etomidate Lipuro 20mg/10ml
1
   3 Propofol 10mg/ml x 20ml     Propofol Lipuro 1% 20ml
2
   4 Isoflurane USP 100%       Aerrane 250ml
3
    5 Isoflurane USP 100%         Aerrane 100ml
 4
   20 Promethazine HCl 50mg        Phenergan Cream 2% x 10g
 5
   34 Carbamazepine 200mg         Tegretol Tab. 200mg
 6
   39                   Tardyferon B9 Tab.
 7
     Sắt sulfate+Folic Acid
   71 Furocemide 20/2ml          FUROSEMIDE
 8
   72 Aluminium phosphate 12,38g      Phosphalugel Susp. 20%
 9
   93 Acetyl leucine 500mg         Tanganil Tab. 500mg
10
   94 Acetyl leucine 500mg/ 5ml      Tanganil Inj. IV 500mg/ 5ml
11
   98 Metoclopramide HCL 10mg       Primperan Tab. 10mg
12
   99 Metoclopramide HCL 10mg/2ml     Primperan Inj. 10mg/2ml
13
   104 Hyoscine-N-butylbromide       Buscopan Inj. 20mg/1ml
14
   105 Hyoscine-N-butyl bromide 10mg    Buscopan Tab. 10mg
15
   115 Dioctahedral Smectit 3000mg     SMAIL
16
   135 Fluorometholone acetate 0,1%     Flarex Drop 0,1% BT/5ml
17
   135 Fluorometholone 0,1%         Flumetholon Eye drop 0,1% x
18
                       5ml
   158 Insulin human 100IU/ml, 10ml     Actrapid HM Inj. 100IU/ml x
19
                       10ml
   159 Insulin hỗn hợp 30/70 100IU/ml 3ml  Mixtard 30 Flexpen 100IU/ml
20
                       x 3ml
   176 Eperison HCl 50mg          Myonal Tab. 50mg
21
   182 Timolol maleate 0,5%         Timolol Maleate Eye Drops
22
                       0,5% BT/5ml
   191 Natamycin 5%             Natacyn Drop 5% BT/15ml
23
   192 Povidone K25 (Poly-vidone) 50mg/   Oculotect Fluid Eye drop
24
     ml                  50mg/ ml x 10ml
   193 Dextran 70 0.1%, Hydroxypropyl    Tears Naturale II Drop
25
     Methylcelulose 0,3%         BT/15ml
   194 Tropicamide, Phenylephrine 5/5mg   Mydrin-P Eye drop 10ml
26
     10ml
   212 Salbutamol sulphate 3mg;       Combivent UDV 3mg/ 0,5ml x
27
     Ipratropium bromide 0,5mg       2,5ml
   218 Fenoterol hydrobromide, Ipratropium  Berodual Sol. 20ml
28
     bromide (0,5mg+0,25mg)/ml x 20ml
   219 Fenoterol hydrobromide, Ipratropium  Berodual 10ml MDI (HFA)
29
     bromide (50mcg+20mcg)/liều 10ml
   226 Theophylline monohydrate 100mg    Theostat L.P. Tab. 100mg
30
   232 Ambroxol.Hydrochloride 30mg      Mucosolvan Tab. 30mg
31
   234 Bromhexine Hydrochloride 8mg     Bisolvon 8mg
32
   235 Bromhexine Hydrochloride HCl     Bisolvon Kids sirô dâu 4mg/
33
     4mg/5ml                5ml
 1
   133 Fluocinolon acetonide         FLUOCINOLON 10g
 1  17 Dexchlorpheniramine 2mg        Mekopora 2

   54 Diethylphtalat            D.E.P
 2

 3  96 Domperidon 10mg            Mutecium - M

 4  110 Sorbitol 5g              Sorbitol 5g

 5  114 Bacillus Subtilis           Subtyl (C/20Vna)
      Naphazolin 7,5Mg/15Ml
   196                    Naphazolin MKP
 6     (Nhỏ mũi)
 7  244 Eprazinon 50mg            Eramux 50
                        Nước vô khuẩn pha tiêm
   249 Nước cất pha tiêm
 8                       (chai 1000ml )
1  18 Loratadine                LORATADINE
     Sắt Fumarat + Acid Folic +
2  43                      FUDILAC
     Cyanocobalamin + Acid ascorbic +
3  67 Hydrochlorothiazide            APO-HYDRRO

4  82 Omeprazole                PLEROM-20

5  176 Eperisone                 GEMFIX
   91
1     Simethicon 60mg             COLICARE
1  72 Aluminium phosphat gel 20% 12,38g pms-Alu-P Gel

2  100 Alverin citrat 40mg            Sparenil
      Lactobacillus acidophyllus lafti L10
3  117                      pms-Probio
     10 9
1  18 Loratadin 10mg              Savi Lora 10
     Metformin 500mg + Rosiglitazone
2  157                      Savi Metformin Plus
     2mg
1  83 Omeprazole                OCID IV

2  221 Salmeterol+Fluticason           FORAIR 125
 3  222 Salmeterol+ Fluticason  FORAIR 250
 1  20 Promethazine       Promethazin

 2  22 Promethazine       Promethazin

 3  66 Đồng Sulfat       Gynapax

 4  74 Cimetidine        Cimetidin

 5  75 Ranitidine        Ranitidin

 6  100 Alverine (citreate)   Spasmavidi

 7  110 Sorbitol         Sorbitol

 8  130 Prednisolon acetate   Prednisolon

 9  207 Salbutamol        Salbutamol

10  230 Alimemazine       Themaxtene

11  231 Alimemazine sirô     Themaxtene

12  238 N-Acetylcystein     Acetylcystein

13  242 Terpin codein      Terpin – codein

14  247 Natri citrate      Xitrina (Cốm)
 1  35 Dihydro ergotamin    Tamik

 2  61 Trolamin         Biafine 93g
 1   9 Lidocain hydroclorid 40mg         Lidocain 2% - 2ml

 2  27 Calci glubionat              Calcifore 5ml

 3  29 Natri bicarbonat 3,5g           Natribicarbonat 1.4% 250ml

 4  45 Cyanocobalamin 1000 mcg          Vitamin B12 1000mcg

 5  55 Hydrogen peroxyd             Hydrogen peroxyd 3% - 60ml
      Glucose, Natri clorid, natri citrat, kali
 6  112                       Oresol new 4.22g
      clorid
 7  113 Bacillus subtilis 100 triệu tế bào    Bidisubtilis 10^8 H/20 gói giấy

 8  131 Hydrocortison 100mg            Hydrocortison 100mg
      Dexamethason natri phosphat tương
 9  134                      Dexamethasone 4mg
      ứng 4mg Dexamethason phosphat
10  136 Methyl prednisolon 40mg          Soli-Medon - 40mg

11  182 Timolol base               Timolol E 0,5%

12  248 Nước cất 5ml               Nước cất 5ml
 1  128 Trimebutin                MEBURATIN
 1  96 Domperidon 10mg              Glomoti-M

 2  149 Gliclazide 80mg              Reclide

 3  168 Mephenesin 500mg             Glotal 500
1  33 Sulpiride              Sulpiride Stada 50mg

2  48 Misoprostol             Misoprostol Stada 200mcg

3  85 Esomeprazole            Esomeprazol Stada 20mg

4  87 Esomeprazole            Esomeprazol Stada 40mg

5  149 Gliclazide             Gliclazide Stada 80mg

6  150 Metformin              Metformin Stada 850mg

7  151 Metformin              Metformin Stada 500mg

8  238 N - Acetylcystein          Acetylcystein Stada 200mg
     Sắt gluconat+ Mangan gluconat+
1  40                   HEMAFORT
     Đồng gluconat
2  101 Alverine ( citrate) + simethicon  CIMEVERIN
1  36 Donepezil HCL            Rizax

2  125 L-Arginin HCL            Arginin - Euvipharm

3  188 Natri chloride           Musily

4  235 Bromhexine             Bromhexin
     Sắt III Hydroxide Polymaltose :
1  44                   FEGEM
     100mg + Acid folic 350mcg
      Vitamin B12: 15mg+ Vitamin C:
 2  46                   HbPlus
      150mg+ Sắt: 350mg+ A.Folic: 1,5mg
 3  148 Gliclazide 30mg          Azukon MR
 1  97 Domperidon + Pantoprazole     DOMPAN
 1  19 Fexofenadin             Hasalfast 60

 2  68 Spironolacton           Spinolac 25

 3  69 Spironolacton           Spinolac 50

 4  92 Sucralfate             SucraHasan

 5  116 Diosmectite            Stamectin

 6  119 Diosmin + Hesperidin        Hasanflon 500

 7  137 Methyl Prednisolone        Vipredni 4

 8  138 Methyl Prednisolone        Vipredni 16

 9  148 Gliclazide MR           Glisan 30 MR

10  154 Glibenclamide + Metformin     Hasanbest 500/2.5

11  239 Acetyl cystein           AceHasan 200
 1   7
      Bupivacain ( Spinal Heavy)    Bupivacain
 2  13
      Promethazine           Pipolphen
 3
   28 Naloxone (hydrocloride)      Naloxone
     Magnesi hydroxide + nhôm hydroxyt
 4  80
     + Simethicol           Fumagate-Fort
 5  95
      Domperidone            Operidone
 6
   123 Arginin HCl             Fudophar 400mg
 7
   124 Arginin HCl             Fudophar 800mg
 8  144
      Progesteùrone           Progesterone
 9
   169 Suxamethonium chloride        Suxamethonium
10
   170 Neostigmin methylsulfate       Neostigmine
11  202 Methyl Ergometrine          MethylErgometrine
 1  21 Promethazin HCl           Promethazin

 2  26 Adenosine              Adenosin "EBEWE" 6mg 2ml
      Cerebrolysin; (Tinh chất não lợn
 3  32                   Cerebrolysin 10ml
      được chuẩn hóa)
 4  37 Flunarizin              Upaforu

 5  47 Tranexamid acid           Tranexamid acid 250mg 5ml

 6  51 Phytomenadion            Vitamin K1

 7  57 Fusidic acid             Pesancidin cream 10g

 8  71 Furosemid              Furosemide Inj BP 20mg
                       Hyoscine Butylbromide 20mg
 9  104 Hyoscine butyl bromide
                       1ml Inj
10  181 Acetazolamide            Acetazolamid 250mg

11  196 Naphazolin nitrat          Euvinex 0,05%
  12   197 Betahistine 2HCl           Maxlight 8

  13   198 Betahistine 2HCl           Maxlight 16

  14   203 Salbutamol sulfat          Sabumax

  15   245 Cao Pygium Africanum Extract     Connec 50mg
         Sắt gluconat + Mangan gluconat +
   1   40                   Newhem syrup
         Đồng gluconat (200mg + 20mg +
   2   167 Mephenesin 250mg           Decontractyl 250mg

   3   168 Mephenesin 500mg           Decontractyl 500mg

   4   230 Alimemazin 5mg            Theralene 5mg

   5   231 Alimemazin 90ml           Theralene 90ml
   1   14 Chlorphéniramine           Chlorphéniramine

   2   24 Natri thiosulfate          Fourdi-sulfene

   3   167 Mephenesin              Descotyl

   4   236 Dextromethorphan           Dextromethorphan
         Oxomemazine+Guaifenesin+Paraceta
   5   240                  Cathaxin
         mol+natri benzoate
                   TỔNG CỘNG:


GIÁM ĐỐC
BS.ĐẶNG VĂN THOẠI
                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
                                        Độc lập - Tự do - Hạnh ph
                                         --------------------------
             DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRÚNG THẦU GÓI TH
                                 LÔ 2: THUỐC KHÁC
QĐ- BVQ4 NGÀY 20/05/2011 CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUẬN 4 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ
                                      NHÀ
       NỒNG ĐỘ -         QUY CÁCH     SĐK -
                                      SẢN
       HÀM LƯỢNG         - ĐÓNG GÓI    GPNK
                                      XUẤT
    Uống: gói 27,9g     Gói 27,9 g     VD-4944-08    DOMESCO
    Uống: viên ( 14mg +
                 Hộp 3 vỉ x 10 VNA VD-3216-07     DOMESCO
    300mg + 300mg )
                 Hộp 3 vỉ x 10 VBF VD-1320-06     DOMESCO
    Uống: viên 1000mg
    Tiêm: 10mg/ml x 20 ml                     AstraZeneca S.P.A
                 5 lọ/hộp      VN-4716-07    - Italy
    Đường hô hấp: lọ 250ml                    Aesica
                 chai        VN-9911-10    Queenborough Ltd-
    Đường hô hấp: lọ 100ml                    Aesica
                 chai        VN-9911-10    Queenborough Ltd-
    Đường hô hấp: lọ 250ml                    Abbott
                 Chai        VN-8411-09    Laboratories - UK
    Tiêm tủy sống : dung                     AstraZeneca AB -
    dịch 0.5% , ống 4 ml   5 ống/hộp      VN-4982-10    Sweden
    Tiêm tủy sống : dung                     AstraZeneca AB -
    dịch 0.5% , ống 4 ml   5 ống/hộp      VN-4981-10    Sweden
                                   Recipharm
    Nội soi: gel 2%,tube 30g tube/hộp      VN-10739-10   Karlskoga AB -
                             UCB Farchim S.A -
Uống: viên 10mg
             10 viên/hộp    VN-5683-10   Switzerland
                             UCB Farchim S.A -
Uống: viên 5mg
             10 viên/hộp    VN-5682-10   Switzerland
                             PT Schering-
Uống: viên 2mg
             150 viên/hộp   VN-6310-08  Plough Indonesia
                             PT Schering
Uống: viên 10mg
             10 viên/hộp    VN-8888-09  Plough Indonesia
                             Olic (Thailand) Ltd
Uống: viên 5mg
             10 vĩ x 10 viên  VN-11124-10  - Thailand
                             Leo Laboratoires
Dùng ngoài: mỡ 2% / 15g Tube/hộp      VN-1077-06  Limited - Ireland
                             Glaxo Wellcome
Uống: viên 150mg     60 viên/hộp    VN-10264-10  S.A
                             GlaxoSmithKline
Tiêm : dung dịch 50 mg
             5 ống/hộp     VN-7188-08  SpA- Italy (Packed
/ 2 ml
                             AstraZeneca -
Uống : viên 20 mg
             14 viên/hộp    VN-10733-10  Sweden
                             AstraZeneca AB -
Tiêm : ống 40 mg
             lọ/hộp      VN-9444-10  Sweden
Tiêm: bột 40mg + 5ml                   AstraZeneca AB -
dung môi         1 lọ/hộp     VN-3842-07  Sweden
                             AstraZeneca AB -
Uống: viên 20mg
             14 viên/hộp    VN-11680-11  Sweden
                             AstraZeneca AB -
Uống: viên 40mg
             14 viên/hộp    VN-11681-11  Sweden
                             AstraZeneca AB -
Uống: gói 10mg      28 gói/hộp    VN-7463-09  Sweden
Uống : hổn dịch 1mg/                   Olic (Thailand) -
1ml , lọ 30 ml      1 lọ/hộp     VN-11120-10  Thailand
                             Olic (Thailand) -
Uống : viên 10mg     10 vĩ x 10 viên  VN-0911-06  Thailand
                             Solvay
                             Pharmaceuticals
Uống: gói 15ml      20 gói/hộp    VN-1535-06  B.V.
                             Beaufour Ipsen
Uống: gói 10g       20 gói/hộp    VN-3848-07  Industrie-Pháp
Uống: gói ( 0,52g +0,3g                  United Pharma-
+0,58g +2,7g )      Hộp 30 gói    VD-4239-07  Việt Nam
                             Beaufour Ipsen
Uống: gói 3g
             30 gói/hộp    VN-9460-10  industrie
Uống: viên ( 14mg +                    Beaufour Ipsen
300mg + 300mg )      30 viên/hộp    VN-3850-07  Industrie-Pháp
 Uống: viên (                       Les Laboratories
450mg+50mg )       60 viên/hộp    VN-3072-07  Servier Industrie -
Dùng ngoài: viên đặt                 Pfizer PGM -
10mg          2 vỉ *5 viên   VN-6763-08  France

Dùng ngoài: tube 20g  tube/hộp     VN-8247-09  Farmea, France
Uống: viên 100mg
            2 vĩ * 15 viên  VN-0547-06  Farmea - France
                           Pfizer
Tiêm: lọ 40mg
            1 lọ/hộp     VN-11234-10  Manufacturing
                           Pfizer Italia S.r.l -
Uống: viên 4mg
            3 vỉ * 10 viên  VN-0548-06  Ý
                           Pfizer Italia S.r.l -
Uống: viên 16mg
            30 viên/hộp   VN-0549-06  Italy
                           N.V.Organon-Hà
Tiêm: lọ 250mg     lọ/hộp      VN-4540-07  Lan
                           Catalent France
Uống: viên 40mg    30 viên/hộp   VN-8889-09  Beinheim SA -
                           N.V.Organon-Hà
Uống: viên 1mg     30 viên/hộp   VN-0964-06  Lan
                           Laboratoire
 Dùng ngoài: viên 10mg 10 viên/ hộp   VN-5633-08  Theramex
Dùng ngoài: viên 200mg                Laboratoire
/ 10mg         18 viên/ hộp   VN-3670-07  Theramex
                           Laboratoire
Uống: viên 5mg     10 viên/ hộp   VN-4513-07  Theramex
                           Les Laboratories
Uống: viên 30mg    60 viên/hộp   VN-0465-06  Servier Industrie -

Uống: viên 850mg
            100 viên/ hộp  VN-1928-06  Merck Sante s.a.s

Uống: viên 500mg    50 viên/ hộp   VN-0941-06  Merck Sante s.a.s

Uống: viên XR 500mg  120 viên/ hộp  VN-1427-06  Merck Sante s.a.s

Uống: viên 1000mg   30 viên/ hộp   VN-4037-07  Merck Sante s.a.s
 Uống: viên (
500mg+2.5mg )     30 viên/ hộp   VN-8829-09  Merck Sante s.a.s                           Glaxo Wellcome
Uống: viên 4mg     28 viên/hộp   VN-1328-06  SA - Spain
                           Glaxo Wellcome
Uống: viên 2/500mg   28 viên/hộp   VN-1326-06  SA - Spain
                           Berlin Chemie AG -
Uống: viên 100mcg    100 viên/hộp  VN-10763-10  Germany

Uống: viên 100mcg    28 viên/ hộp  VN-0942-06  Merck Sante s.a.s

Uống: viên 50mcg    28 viên/ hộp  VN-0943-06  Merck Sante s.a.s

Uống: viên 5mg     100 viên/hộp  VN-3097-07  Merck KGaA

Uống: viên 10mg     100 viên/ hộp  VN-9757-10  Merck KGaA
                           N.V.Organon-Hà
Tiêm: ống 25mg/2.5ml  10 lọ/hộp    VN-7935-09  Lan
Tiêm: ống 10 mg/ml x                 N.V. Organon Hà
5ml           10 lọ/hộp    VN-6746-08  Lan
                           Glaxo Smithkline
Tiêm: ống 25mg/2.5ml  5 lọ/hộp    VN-6667-08  SpA - Italy
                           N.V.Organon-Hà
Tiêm: ống 4mg/ ml    50 ống/hộp   VN-7296-08  Lan
                           Solvay
Uống: viên 8mg
            100 viên/hộp  VN-5765-08  Pharmaceuticals-
                           Solvay
Uống: viên 16mg
            60 viên/hộp   VN-5764-08  Pharmaceuticals
Khí dung: dung dịch                  GlaxoSmithKline
2.5mg/2.5ml       vĩ 5 ống x 6  VN-11572-10  Australia Pty Ltd -
Khí dung: dung dịch                  GlaxoSmithKline
5mg/2.5ml        vĩ 5 ống x 6  VN-1843-06  Australia Pty Ltd -
                           Glaxo Wellcome
Xịt: 100mcg/ liều    200 dose/hộp  VN-7689-09  S.A (đóng gói tại
Uống: siro 2mg/5ml,                  Smithkline
60ml          1 lọ/hộp    VN-10266-10  Beecham -
Uống: siro( 1mg+ 50mg                 Smithkline
)/5ml, 60ml       hộp       VN-6167-08  Beecham -Don
                           AstraZeneca AB -
Tiêm: ống 0,5mg/ml   5 ống/hộp    VN-8434-09  Sweden
                           Interphil
Uống: siro 60ml     1 lọ/hộp    VN-6899-08  Laboratories Inc.
                           Merck Sharp &
Uống: viên 10mg     28 viên/hộp   VN-2416-06  Dohme Ltd.,
                           Merck Sharp &
Uống: viên 5mg      28 viên/hộp  VN-2415-06  Dohme Ltd.,
                           Merck Sharp &
Uống: viên 4mg      28 viên/hộp  VN-3100-07  Dohme Ltd, packed
                           Merck & Co., Inc,
Uống: viên 4mg      28 gói/hộp   VN-3098-07  packed by Australia
Khí dung: chai                    Glaxo Wellcome
25/50mcg, 120 liều    120 liều/hộp  VN-8710-09  Production - France
Khí dung: chai                    Glaxo Wellcome
25/125mcg, 120 liều   120 liều/hộp  VN-8711-09  Production - France
Khí dung: chai                    Glaxo Wellcome
25/250mcg, 120 liều   120 liều/hộp  VN-8712-09  Production - France
Khí dung: chai 125mcg,                Glaxo Wellcome
120 liều         120 dose/hộp  VN-4461-07  Production - Spain
Khí dung: chai 0.05%,                 Glaxo Wellcome
60 liều         60 dose/hộp  VN-10263-10  S.A - Spain
Khí dung: chai 160                  AstraZeneca AB -
mcg/4,5mcg/lieàu , 60  hộp 60 doses  VN-1583-06  Sweden

15mg / 100mg       20 viên/ hộp  VN-4036-07  FAMAR LYON
                           Creapharm Gannat -
Uống: viên 50mg     30 viên/hộp  VN-3703-07  Pháp
Uống: viên 5mg      H/4VB/20v   VD-0492-06  Pharmedic

Dùng ngoài: chai 0,5g  TUBE 10g    VD-4310-07  Pharmedic

Dùng ngoài: gói 5g    H/10G/5g    VNB-2735-05  Pharmedic
Dùng ngoài: dung dịch
             CHAI 0,5lít  VNS-4639-08  Pharmedic
10%/ 500ml
Dùng ngoài: dung dịch
             CHAI 20ml   VNS-4639-08  Pharmedic
10%/ 20ml
Dùng ngoài: dung dịch
             CHAI 250ml   VD-4603-07  Pharmedic
0,25g / 100ml
Uống: viên 25mg     H/10VB/10v   VD-2095-06  Pharmedic

Uống: viên 40mg     H/10VB/12v   VD-10160-10  Pharmedic
Uống: viên ( 400mg+
             H/10VB/8v   VD-13369-10  Pharmedic
400mg )
Uống: gói ( 400mg+
              H/10G/10g    VD-3814-07  Pharmedic
400mg+ 40mg )


Uống: viên 5mg       H/10VB/20v    VD-12809-10  Pharmedic             dịch 10ml
Thuốc nhỏ mắt, mũi : dungCHAI0,9%/10ml   VD-12811-10  Pharmedic

Thuốc nhỏ mắt: dung
              CHAI 10ml    VD-13365-10  Pharmedic
dịch 5g
Viên ngậm: 1mg+ 0,1mg H/10VB/8v       VD-2416-07  Pharmedic
200 mg+20mg+1mg      H/ 2 vỉ/10ống  VD-5716-08  Ctcpdp2/9

Uống: viên 30 mg      H/ 2vỉ/10 viên  VD-4674-08  Ctcpdp2/9
Uống: viên 4mg       H/10vỉ/20viên  VD-2799-07  CPDP3/2
Dùng ngoài: dung dịch
              Chai 500ml    VNS-4752-05  CPDP3/2
10%/ 500ml
Dùng ngoài: dung dịch
              Chai 20ml    VNS-4752-05  CPDP3/2
10%/ 20ml
Uống: viên 300mg      H/10vỉ/10viên  VD-3385-07  CPDP3/2
Tiêm: ống ( 40mg+
              H/6 ống     VD-4679-08  CPDP3/2
0,03mg )
Thuốc nhỏ mắt: dung
              Lọ 5ml      VD-3392-07  CPDP3/2
dịch ( 17.000IU+ 5,5mg )
Thuốc nhỏ mắt: dung
              Lọ 10ml     VD-2808-07  CPDP3/2
dịch 0,5%-10ml
Thuốc nhỏ mắt: dung                    Samchundang
              Lọ 10ml     VN-9347-09
dịch ( 3mg+ 3mg ) /ml                   Pharm
             dịch 0,9%/10ml
Thuốc nhỏ mắt, mũi : dungLọ 10ml      VD-3388-07  CPDP3/2
Dung dịch nhỏ tai 3%  Chai 10ml      VD-10047-10  CPDP3/2

Uống: viên 4 mg     H/10vỉ/20viên    VD-3153-07   CPDP3/2

Uống: viên 8 mg     H/10vỉ/20viên    VD-3154-07   CPDP3/2
Uống: viên ( 100mg,
            H/10vỉ/10viên    VD-3786-07   CPDP3/2
12mg, 12,5mg, 5mg )
Uống: viên 250mg    Ch/100viên     VD-3390-07   CPDP3/2

Tiêm: ống 5ml      H/100 ống      VD-2069-06   CPDP3/2
              Hộp        38g
Khí dung: chai xịt10%, lọ 38g 1 Chai phun mù VN-9201-09  Egis

Uống: viên 10mg     Hộp 10Vỉ x 10 viên VD-13636-10   Meyer-BPC

Uống: viên 25mg     Hộp 1Vỉ x 20 viên  VN-4456-07   G.Richter

Uống: viên 50mg     Hộp 3Vỉ x 10 viên  VN-5369-10   G.Richter

Uống: viên 500mg    Hộp 2Vỉ x 10 viên  GC-0019 -06  Meyer-BPC

            Hộp 3Vỉ x 10 viên  VN-8705-09   G.Richter
Uống: viên 50mg
            Hộp 3Vỉ x 10 viên  VN-5556-08   G.Richter
Uống: viên 150mg
 Tiêm: ống
            Hộp 5 ống/1ml    VN-5365-10   G.Richter
(100mg+2,5mg)/1ml
Tiêm : ống 5 UI / 1ml  Hộp 100 ống/1ml   VN-5366-10   G.Richter

Tiêm: ống 240mg     Hộp 5 ống/5ml    VN-5363-10   G.Richter

            Hộp 1 tube 24 viên )
Uống: viên ( 33.3mg+33.3mg+1.65mg+33.3mg GC-0007-06    Meyer-BPC
60 mg+ 0,4 mg
            V/10, H/300     VD-12976-10  TV Pharm
Uống : viên 20 mg    V/10, H/30      VD-9622-09  TV Pharm
             H 5vỉ/vỉ
Uống: viên 20mg               QLĐB-217-10  Cty CPDP OPV
            6viên
             H 5vỉ/vỉ
Uống: viên 40mg               QLĐB-218-10  Cty CPDP OPV
            6viên
Uống: siro 20mg/0.3ml  Chai30ml       VD-10294-10  Cty CPDP OPV

Uống: viên 850mg     H 2vỉ/vỉ10viên   VD-11086-10  Cty CPDP OPV
             H 2vỉ/vỉ
                       VD-10305-10  Cty CPDP OPV
Uống: viên 500mg    10viên
             H 4vỉ/vỉ
                       VD-11102-10  Cty CPDP OPV
Uống: viên 5mg     7viên
Uống: gói 3g      Hộp 30 gói      VN-8939-09  Rosa Phytopharma
Uống : viên ( 60mg +
            Hộp 2 vỉ x 10 viên  VN-2515-06  Mayoly Spindler
300mg )
Uống: viên100mg     Hộp 2 vỉ x 15 viên  VN-10367-05  Effik

Uống: gói 200 mg    Hộp 30 gói      VN-10366-05  Bouchara
Uống : gói 1 g     Hộp/ 30 gói     VD-5887-08  Cty DP 3/2

Uống: gói 24mg     Hộp/ 20 gói     VD-4677-08  Cty DP 3/2
Uống: Viên ( 326,1 mg + Hộp 3 vỉ
                       VN-9631-10  Daewoong pharm
25 mg + 1 mg )     x 10 viên
Uống: gói (800,4mg +
            Hộp 20 gói      VN -2962-07  Daewoong pharm
3030,3mg +
Uống: gói 3000mg
            Hộp 20 gói      VN-8147-09  Daewoong pharm
            Hộp 2 vỉ
Uống: viên 200mg               VD-3565-07  OPV pharm
            x 10 viên
Uống: viên10mg     Viên         VD-2925-07  Pymepharco
Uống: viên 40mg     Hộp 2 vỉ x 20 viên  VD-4451-07  Traphaco
Dùng ngoài: tube
            Hộp 1 tube 10g    VNB-3983-05  Traphaco
0.025%/ 10g
            H/10 viên      VN-0743-06  Sanofi-Aventis
Uống: viên 60mg
                              U.S.LLC
            H/30 viên      VN-6301-08  Sanofi Winthrop
Uống: viên 50mg
                              Industrie
            H/2 ống       VN-10550-10  Sanofi Winthrop
Tiêm: ống 40mg/0.4ml
                              Industrie
Tiêm: ống 40 mg/2ml   H/25 ống       VN-1028-06  Chinoin
                              Pharmaceutical &
Uống: viên 40mg     H/50 viên      VD-12043-10  Sanofi-Aventis
Tiêm: ống 20mg/10ml   Ống 10ml       VN-10697-10  B.Braun
                              Melsungen AG
Tiêm: 10mg/ml x 20 ml  Ống 20ml       VN-5720-10  B.Braun
                              Melsungen AG
Đường hô hấp: lọ 250ml Chai 250ml      VN-10747-10  Baxter heathcare of
                              Puerto Rico
Đường hô hấp: lọ 100ml Chai 100ml      VN-10747-10  Baxter heathcare of
                              Puerto Rico
            Hộp 1 tuýp 10g    GC-0096-10   Sanofi-Aventis
Dùng ngoài: thuốc mỡ 2%, tube 10g
                              Việt Nam
            Hộp 5 vỉ x 10 viên  VN-7767-09   Novartis Farma
Uống: viên 200mg
                              S.p.A
160,2mg +350mg     Hộp 1 vỉ x 30 viên  VN-0975-06   Pierre Fabre
                              Medicament
Tiêm: dung dịch 20mg/  Hộp 50 ống 2ml    VN-10201-05  Lifepharma S.P.A
2ml                             Italfarmaco Group
            Hộp 26 gói 20g    VN-6457-08   Pharmatis
Uống: gói12,38g
            Hộp 3 vỉ x 10 viên  VN-0556-06   Pierre Fabre
Uống: viên 500mg
                              Medicament
500mg/ 5ml       Hộp 5 ống 5ml    VN-5714-08   Pierre Fabre
                              Medicament
Uống: viên 10mg     Hộp 2 vỉ x 20 viên  VN-6304-08   Sanofi Winthrop
                              Industrie
Tiêm: ống 10mg/ 2ml   Hộp 2 vỉ x 6 ống   VN-6305-08   Sanofi Winthrop
                              Industrie
Tiêm: ống 20mg/ ml   Hộp 10 ống      VN-3826-07   Boehringer
                              Ingelheim Espana,
            Hộp 5 vỉ x 10 viên  VN-6455-08   Boehringer
Uống: viên10mg
                              Ingelheim pharma
Uống: gói 3000mg    Hộp 30 gói      VD-8374-09   BV Pharma

Thuốc nhỏ mắt: dung   Hộp 1 lọ x 5ml    VN-4951-10   S.A.Alcon
dịch 0,1% x 5ml                       Couvreur N.V
Thuốc nhỏ mắt: dung   Hộp 1 lọ 5ml     VN-7347-08   Santen
dịch 0,1% x 5ml                       Pharmaceutical Co.
Tiêm: lọ 100IU x 10ml  Hộp 1 lọ       VN-4407-07   Novo Nordisk A/S

Tiêm: bút 100IU x 3ml  Hộp 5 bút tiêm    13319/QLD-KD  Novo Nordisk A/S

            Hộp 3 vỉ x 10 viên  VN-9194-09   Eisai Co.,Ltd (đóng
Uống: viên 50mg                       gói tại Interthai
Thuốc nhỏ mắt: dung   Hộp 1 lọ 5ml     VN-1094-06   S.A.Alcon
dịch 0,5%-5ml                        Couvreur N.V
Thuốc nhỏ mắt: dung   Hộp 1 lọ 15ml    7870/QLD-KD  Alcon Laboratories,
dịch 5% x 15ml                       Inc.
Thuốc nhỏ mắt: 50mg/  Hộp 1 lọ 10ml    VN-7766-09   Excelvision
ml
Thuốc nhỏ mắt: dung   Hộp 1 lọ 15ml    VN-8385-09   S.A.Alcon
dịch 0,1%+ 0,3%                       Couvreur N.V
Thuốc nhỏ mắt: dung    Hộp 1 lọ 10ml    VN-7943-09  Santen
dịch 5/5mg                          Pharmaceutical Co.
Tiêm: ống ( 3mg +     Hộp 10 ống x 2,5ml VN-5022-10   Boehringer
0,5mg ) / 2,5ml                       Ingelheim Ltd.
Khí dung:         Hộp 1 lọ       VN-1616-06  Boehringer
(0,5mg+0,25mg)/ml,                      Ingelheim S.A
Khí dung: (50mcg     Hộp 1 bình xịt 200 VN-6454-08   Boehringer
+20mcg)/liều, chai 10ml  nhát xịt              Ingelheim pharma
Uống: viên 100mg     Hộp 2 vỉ x 15 viên VN-10317-05   Pierre Fabre
                               Medicament
             Hộp 2 vỉ x 10 viên  VN-5219-08  Boehringer
Uống: viên 30 mg
                               Ingelheim France
             Hộp 3 vỉ x 10 viên  VN-4740-07  Boehringer
Uống: viên 8 mg
                               Ingelheim France
Uống: siro 4mg/ ml    Hộp 1 chai 60ml   VN-5027-10  PT Boehringer
                               Ingelheim
Dùng ngoài: tube                       Medipharco
0.025%/ 10g        Hộp/1tube 10g    VD-12461-10  Tenamyd
Uống: viên 2mg      Hộp 2 vỉ x 15 VNE VD-0149-06    Mekophar

            5g
Dùng ngoài: mỡ 95%, tubeHộp 20 Lọ 10 g     VNS-4751-05  Mekophar

Uống : viên 10mg     Hộp 10 vỉ x 10 VNEVD-0593-06    Mekophar

Uống: gói 5g       Hộp 20 gói      VD-13564-10  Mekophar

Uống: viên        Chai 20 VNA     VD-0598-06  Mekophar

             7,5mg
Thuốc nhỏ mũi: dung dịch Hộp 1 chai x 15 ml VD-1041-06    Mekophar

Uống: viên 50mg      Hộp 2 vỉ x 20 VNE VD-12497-10   Mekophar

Dung dịch chai 1000ml   Thùng 12 chai    VD-8196-09  Mekophar
                              Cty TNHH SX TM
Uống: viên 10mg     Hộp/10 vỉ x10 viên VD-5854-08
                              DP Thành Nam
Uống: viên ( 190mg +
             Hộp/10 vỉ x10 viên  VD-11263-10  Đông Nam
1,6mg + 30mcg + 30mg
             Hộp/1 chai x 1000
Uống: viên 25mg                VN-2574-07  Apotex Inc-
             viên
                              Plethico
Uống : viên 20 mg    Hộp/10 vỉ x10 viên VN-1970-06
                              Pharmaceutical
             Hộp/10 vỉ x10 viên  VD-11326-10  Davi Pharm
Uống: viên 50mg
Hộp/1 lọ         Hộp/1 lọ       VN-2136-06  Cagipharm
Uống: gói12,38g     H/26 gói       VD-6775-09  Imexpharm

Uống: viên 40mg     V/10, H/30v     VD-3422-07  Imexpharm
Uống: gói bột đông khô
             H/14 gói       VD-4757-08  Imexpharm
75 mg/1g
             Hộp 3 vỉ x 10 viên
Uống: viên 10mg                VD-10389-10  Savipharm
             nén
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén  Hộp 3 vỉ x 10 viên
                       VD-7254-09  Savipharm
bao phim         nén
Tiêm : ống 40 mg     H 1 lọ        VN 9151-09  Cadila
Khí dung: chai
             H 1 chai       VN 2911-07  Cadila
25/125mcg, 120 liều
Khí dung: chai
             H 1 chai      VN 2912-07  Cadila
25/250mcg, 120 liều
                              CTY CPDP TW
            tube 5g
Dùng ngoài: thuốc mỡ 2%,Hộp/1tube 5g     VD-3183-07
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: chai 90ml     Hộp/1chai 90ml   VD-3182-07
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Dùng ngoài: chai 250ml  Chai 250ml     VNS-4715–09
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên 300mg     Hộp/50vỉ/10viên   VD-3931-07
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên 150mg     Hộp/10vỉ/10viên  VD-7291-09
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên 40mg     Hộp/3vỉ/10viên   VD–1460–06
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: gói 5g       Hộp/25gói      VD-7293-09
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên 5mg      lốc 10vỉ/20viên   VD–1457–06
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên 2mg      Hộp/10vỉ/10viên  VD-4363-07
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên 5mg      Hộp/2vỉ/25viên   VD-11742–10
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: siro 90ml     Hộp/1chai 90ml   VD-3186–07
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên 200 mg     Hộp/10vỉ/10viên  VD-7597-09
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: viên ( 0,1g+0,015g ) Hộp/10vỉ/10viên  VD-11741-10
                              VIDIPHA
                              CTY CPDP TW
Uống: cốm 55g      chai 55g      VNB-4116–05
                              VIDIPHA
Uống: viên 3mg      Hộp/6vỉ x 10viên         Laphal Industries

Dùng ngoài: 6,7mg/g   Tuýp 93g             Janssen Cilag
                            Fresenius Kabi
Tiêm: dung dịch 2%/ 2ml H/100 - T/2.400  VD-4089-07
                            Bidiphar
                            Fresenius Kabi
Tiêm: dung dịch 500mg/ 5ml - T/480
            H/10       VD-11240-10
                            Bidiphar
                            Fresenius Kabi
Tiêm truyền: dung dịch1,4% / 250ml
             T/12       VD-12494-10
                            Bidiphar
Tiêm: dung dịch                     Fresenius Kabi
            H/10 - T/1.140  VD-4093-07
1000mcg / 1ml                      Bidiphar
            /60ml
Dùng ngoài: dung dịch 3%T/194       VNS 4682 09  Bidiphar 1

Uống: gói 4,22g     H/20 - T/800   VD 7094 09  Bidiphar 1

Uống: gói        H/20 - T/2.880  VD-0224-06  Bidiphar 1

            T/192       VD-0685-06  Bidiphar 1
Tiêm: dung dịch 100mg
                            Fresenius Kabi
Tiêm: dung dịch 4mg/ml H/10 - T/1.600   VD-10615-10
                            Bidiphar
Tiêm: lọ 40mg      H/1+1 - T/198   VD-7451-09  Bidiphar 1
Thuốc nhỏ mắt: dung
            Lọ 10ml - T/240  VD-7919-09  Bidiphar 1
dịch 0,5%-10ml
                            Fresenius Kabi
Tiêm: ống 5ml      H/50 - T/800   VD-1101-06
                            Bidiphar
Uống: viên 150mg             VN-5919-08  Newgene Pharm
Uống : viên 10mg    H/100v      VD-5751-08  Glomed

Uống: viên 80mg     H/20v       VN-0326-06  Dr.Reddy

            H/100v      VD-7500-09  Glomed
Uống: viên 500mg
              Hộp 5 vỉ x 10 viên         Liên Doanh Stada -
Uống: viên 50mg                 VD-12625-10
              nang                VN
Đặt hay uống : viên    Hộp 3 vỉ x 10 viên         Liên Doanh Stada -
                        VD-13626-10
200mcg           nén                VN
              Hộp 2 vỉ x 10 viên         Liên Doanh Stada -
Uống: viên 20mg                 VD-7100-09
              nang                VN
              Hộp 2 vỉ x 10 viên         Liên Doanh Stada -
Uống: viên 40mg                 VD-6071-08
              nang                VN
              Hộp 6 vỉ x 10 viên         Liên Doanh Stada -
Uống: viên 80mg                 VD-11938-10
              nén                VN
              Hộp 4 vỉ x 10 viên         Liên Doanh Stada -
Uống: viên 850mg                VD-9058-09
              nén bao phim            VN
              Hộp 3 vỉ x 10 viên         Liên Doanh Stada -
                        VD-9057-09
Uống: viên 500mg      bao phim              VN
              Hộp 10 vỉ x 10           Liên Doanh Stada -
Uống: viên 200 mg                VD-9045-09
              viên nang             VN
 Uống: ống ( 50 mg +    Hộp 20 lọ dung
                        VD-6286-08  OPV
1,33 mg + 0,7 mg )/ 10ml  dịch uống
Uống : viên ( 60mg +    Hộp 2 vỉ x 10 viên
                        VD-1563-06  Phil Inter Pharma
300mg )          namg mềm
             Hộp 4 vỉ *              Công ty TNHH
Uống: viên 5mg                 VD-9208-09
             7 viên nén             DP Đạt Vi Phú
             Hộp 2 vỉ * 10 ống          Công ty CP
                        VD-9381-09
Uống: ống 1g / 5ml    * 5ml                DP Euvipharm
             Hộp 1 chai 12ml           Công ty CP
Thuốc nhỏ mắt, mũi : dung dịch 0,9%/12ml    VD-13392-10
             dung dịch nhỏ mắt,          DP Euvipharm
Uống: siro 4mg/5ml,   Hộp 1 chai              Công ty CP
                        VD-11557-10
chai 60ml        60ml siro              DP Euvipharm
Uống: viên ( 100mg+
                 Viên     VN-0666-06  Torrent
350mcg )
Uống: viên ( 15mcg+
                     VN-6855-08   Torrent
150mg+ 350mg+ 1,5mg )
Uống: viên 30mg              VN-9383-05   Torrent
Uống: viên (10mg +                    Medley
            Hộp 10 vĩ x 10 viên VN-8824-09
20mg)                          Pharmaceuticals
                             Hasan
Uống: viên 60mg     H/1 vỉ/ 10 viên  VD-6098-08
                             Dermapharm
                             Hasan
Uống: viên 25mg     H/2 vỉ/ 10 viên  VD-9818-09
                             Dermapharm
                             Hasan
Uống: viên 50mg     H/2 vỉ/ 10 viên  VD-12651-10
                             Dermapharm
                             Hasan
Uống : gói 1 g     H/30 gói     VD-4542-07
                             Dermapharm
                             Hasan
Uống: gói 3g      H/3 vỉ/ 10 viên  VD-8313-09
                             Dermapharm
 Uống: viên (                      Hasan
            H/2 vỉ/ 15 viên  VD-2683-07
450mg+50mg )                       Dermapharm
                             Hasan
Uống: viên 4mg     H/3 vỉ/ 10 viên  VD-7370-09
                             Dermapharm
                             Hasan
Uống: viên 16mg     H/3 vỉ/ 10 viên  VD-7369-09
                             Dermapharm
                             Hasan
Uống: viên 30mg     H/2 vỉ/ 30 viên  VD-5270-08
                             Dermapharm
 Uống: viên (                      Hasan
            H/3 vỉ/ 10 viên  VD-0753-06
500mg+2.5mg )                      Dermapharm
                             Hasan
Uống: gói 200 mg             VD-1128-06
                             Dermapharm
Tiêm tủy sống : dung
            H/20       VN-6705-08   Aguettant
dịch 0.5% , ống 4 ml
Tiêm : 50 mg/2 ml    H/100       VN-9202-09   Egis
Tiêm : ống 0.4 mg/ 1 ml H/10         4470/QLD-KD  Rotex
Uống : gói ( 800mg+
             H/30        VD-11121-10  Phương đông
800mg+ 100mg ) / 10 ml
Uống : hổn dịch 1mg/
             H/1         VD-6830-09  OPV
1ml , lọ 30 ml
Uống : ống 400 mg /
             H/20        VD-11668-10  Phương đông
10ml
Uống : ống 800 mg /
             H/20        VD-11669-10  Phương đông
10ml
Tiêm : ống 25 mg/ml   H/10        VN-10507-06  Rotex

Tiêm : ống 100 mg/2 ml H/10         VN-0993-06  Rotex

Tiêm : ống 0,5 mg/ ml  H/10        VN-0573-06  Rotex

Tiêm : ống 0.2 mg/ml   H/10        VN-5607-10  Rotex
Uống: viên 15mg     H/5 vỉ x 20 viên  VD-5718-08  Nadyphar
Tiêm: dung dịch 6mg/   H/6 ống x 2ml dd
                      VN-6140-08   Ebewe Pharma
2ml           tiêm
             H/5 ống x 10ml dd
Tiêm: ống10ml               VN-2976-07   Ebewe Pharma
             tiêm
Uống: viên 5mg      H/10 vỉ x 10 viên  VN-5641-10  Kyung Dong
Tiêm: dung dịch 250mg/
            H/10 ống x 5ml    VN-2495-06  Siu Guan Chem
5ml
Tiêm: dung dịch 5mg /
            H/10 ống 1ml     VN-10195-05  Fisiopharma
1ml
Dùng ngoài: mỡ 2% / 10g H/1 tube 10g     VD-2516-07  Medipharco
Tiêm: dung dịch 20mg/
             H/10 ống 2ml    VN-1984-06  Rotexmedica
2ml
Tiêm: ống 20mg/ ml
             H/10 ống 1ml    VN-0991-06  Rotexmedica

Uống: viên 250mg     H/10 vỉ x 10 viên  VNB-2955-05  Pharmedic
Thuốc nhỏ mũi: dung
             H/1 chai 15ml    VD-9392-09  Euvipharm
dịch 0,05% - 15ml
Uống: viên 8mg     H/3 vỉ x10 viên   VN-10988-10  Bidiphar 1

Uống: viên 16mg     H/3 vỉ x10 viên   VN-10987-10  Bidiphar 1

Dùng ngoài: viên đặt1mg H/2 vỉ x 6 viên   VD-8497-09  Bidiphar 1

Uống: viên 50mg     H/2 vỉ x10 viên   VN-12310-10  OPC
Uống: ống (200mg +                     Cho-A Pharma Co.,
            Hộp 20 ống      VN-1961-06
20mg + 1mg)/10ml                      Ltd
Uống: viên 250mg    Hộp 2 vỉ x 25 viên  VD-0268-06  Sanofi- Aventis

Uống: viên 500mg    Hộp 2 vỉ x 12 viên  VD-0269-06  Sanofi- Aventis

Uống: viên 5mg     Hộp 2 vỉ x 25 viên  VD-9142-09  Sanofi- Aventis
Uống: siro 2,5mg/5ml,
            Hộp 1 chai      VD-9143-09  Sanofi- Aventis
chai 90ml
Uống: viên 4mg     Hộp/200viên     GC-0050-07  Thành Nam

Uống: viên 330mg    Chai/60viên     GC-0069-07  Thành Nam

Uống: viên 250mg    Hộp/250viên     GC-0052-07  Thành Nam

Uống: viên 10 mg    Hộp/100viên     GC-0050-07  Thành Nam

            Hộp/120viên   )
Uống: viên ( 33.3mg+33.3mg+1.65mg+33.3mgVD-3662-07     Thành Nam
TRƯỞNG KHOA DƯỢC
DS.ĐẶNG THỊ THẾ KIỀU
NG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    --------------------------
RÚNG THẦU GÓI THẦU 2
ỐC KHÁC
VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA THUỐC THEO TÊN HOẠT CHẤT NĂM 2011 )
       NƯỚC            ĐƠN GIÁ NHỎ
           ĐƠN VỊ
        SẢN      SỐ LƯỢNG  NHẤT CÓ VAT   THÀNH TIỀN
           TÍNH
       XUẤT              (VNĐ)
    Việt Nam   Gói     10,000    1,685.00   16,850,000.00

    Việt Nam   Viên     2,000    2,415.00   4,830,000.00
                 40,000
    Việt Nam   Viên           1,288.00   51,520,000.00

                              73,200,000.00                              18,658,050.00
    Ý      Lọ       150   124,387.00
                              51,818,350.00
    Anh     CHAI      50   1,036,367.00
                              12,181,325.00
    Anh     CHAI      25   487,253.00
                              152,340,000.00
    Anh     Chai      50   3,046,800.00
                               9,468,000.00
    Thụy Điển  Ống      200    47,340.00
                               385,800.00
    Thụy Điển  Ống       10    38,580.00
                               834,000.00
    Thụy Điển  Tuýp      15    55,600.00
             500          3,740,000.00
Thụy Sĩ     Viên       7,480.00
                        3,740,000.00
Thụy Sĩ     Viên   500   7,480.00
                       61,950,000.00
Indonesia    Viên  50,000   1,239.00
            1,000         7,140,000.00
Indonesia    Viên       7,140.00
            2,500         12,412,500.00
Thái Lan    Viên       4,965.00

Ireland     tube   50   56,595.00   2,829,750.00

Tây Ban Nha   Viên   500   4,561.00   2,280,500.00

Ý đóng gói Úc  Ống   1,000  27,708.00  27,708,000.00

                       24,318,000.00
Thụy Điển    Viên  1,000  24,318.00
                        3,839,000.00
Thụy Điển    Lọ    25  153,560.00
                       15,356,000.00
Thụy Điển    Lọ    100  153,560.00
                       22,456,000.00
Thụy Điển    Viên  1,000  22,456.00
                       22,456,000.00
Thụy Điển    Viên  1,000  22,456.00
                       112,280,000.00
Thụy Điển    Gói   5,000  22,456.00
             750         15,532,500.00
Thái Lan    Lọ        20,710.00

Thái Lan    Viên  10,000   1,580.00  15,800,000.00


Hà Lan     gói   900   4,248.00   3,823,200.00

Pháp      gói   500   4,275.00   2,137,500.00

            2,500         5,000,000.00
Việt Nam    Gói        2,000.00
            15,000         47,400,000.00
Pháp      gói        3,160.00
            2,000         6,120,000.00
Pháp      Viên       3,060.00
            60,000
                       163,500,000.00
Pháp      Viên       2,725.00
                          954,000.00
Pháp        Viên   200   4,770.00
                         9,634,000.00
Pháp        tube    200  48,170.00
              4,000
                         10,760,000.00
Pháp        Viên       2,690.00
               300         9,930,000.00
Bỉ         Lọ        33,100.00
              1,000         983,000.00
Ý         Viên        983.00
               500         1,836,000.00
Ý         Viên       3,672.00

Hà Lan       Lọ     50  82,180.00   4,109,000.00
Pháp đóng gói Hà
Lan        Viên    50   6,724.00   336,200.00

Hà Lan       Viên   300   2,665.00   799,500.00

Monaco-France   viên   500   6,190.00   3,095,000.00

Monaco-France   viên   500   4,594.00   2,297,000.00

Monaco-France   viên   500   7,570.00   3,785,000.00

Pháp        Viên  120,000  2,393.00 287,160,000.00

             100,000        302,200,000.00
France       viên       3,022.00
                         14,600,000.00
France       viên  10,000  1,460.00
                         97,500,000.00
France       Viên  50,000  1,950.00
              10,000
                         33,830,000.00
France       viên       3,383.00
                         3,823,000.00
France       viên   1,000  3,823.00


                         3,336,800.00

Tây Ban Nha    Viên   200  16,684.00
                         869,400.00

Tây Ban Nha    Viên   100   8,694.00
                        1,291,500.00
Đức        Viên  3,500   369.00
                        4,035,500.00
France       viên  3,500  1,153.00
                        1,578,000.00
France       viên  2,000   789.00
                        20,106,000.00
Germany      Viên  18,000  1,117.00
                        8,900,000.00
Germany      viên  5,000  1,780.00
                        10,984,600.00
Hà Lan       Lọ    200  54,923.00
                        9,762,000.00
Hà Lan       Lọ    100  97,620.00
                        8,642,600.00
Ý         Lọ    200  43,213.00
                        9,196,800.00
Hà Lan       Ống   200  45,984.00
                        1,575,000.00
Pháp        viên  1,000  1,575.00
                        2,970,000.00
Pháp        viên  1,000  2,970.00
                        22,875,000.00
Úc         Ống   5,000  4,575.00
                        8,513,000.00
Úc         Ống   1,000  8,513.00
Tây Ban Nha đóng
                        45,827,400.00
gói Úc       Lọ    600  76,379.00
                        4,177,000.00
Phillipine     Lọ    200  20,885.00
                        4,574,800.00
Phillipine     hộp   200  22,874.00
                         599,500.00
Thụy Điển     Ống    50  11,990.00
                        2,310,000.00
Phillipine     Lọ    100  23,100.00
                        1,226,400.00
Anh đóng gói Úc  Viên   100  12,264.00
                           613,200.00
Anh đóng gói Úc  Viên   50   12,264.00
                          1,226,400.00
Anh đóng gói Úc  Viên   100   12,264.00
                          1,226,400.00
Mỹ đóng gói Úc   Gói   100   12,264.00
                         13,500,000.00
Pháp đóng gói Úc  Lọ    100  135,000.00
                          7,900,000.00
Pháp đóng gói Úc  Lọ    50  158,000.00
                          9,750,000.00
Pháp đóng gói Úc Lọ     50  195,000.00
Tây Ban Nha, đóng
                         10,646,200.00
gói tại Uc    Lọ    100  106,462.00
                         13,449,800.00
Tây Ban Nha    Lọ    100  134,498.00
                         229,152,000.00
Thụy Điển     Lọ    800  286,440.00

France       Viên  20,000   2,300.00   46,000,000.00

Pháp        Viên  10,000   1,865.00   18,650,000.00

                        2,140,601,475.00
Việt Nam      Viên   100    151.00     15,100.00

Việt Nam      Tube   50   4,988.00    249,400.00

Việt Nam      Gói   100    450.00     45,000.00

Việt Nam      Chai   75   49,875.00   3,740,625.00

Việt Nam      Chai   50   3,492.00    174,600.00

Việt Nam      Chai   250   5,886.00   1,471,500.00

Việt Nam      Viên  30,000   100.00    3,000,000.00

Việt Nam      Viên  2,500   180.00     450,000.00

Việt Nam      Viên  10,000   230.00    2,300,000.00
Việt Nam  Gói  10,000  1,796.00  17,960,000.00


Việt Nam  Viên  3,000   250.00   750,000.00Việt Nam  Chai  5,000  2,095.00  10,475,000.00


Việt Nam  Chai   50   8,978.00   448,900.00

Việt Nam  Viên  5,000   238.00   1,190,000.00

                    42,270,125.00Việt Nam  Viên  1,000  1,986.08  1,986,075.00

Việt Nam  Viên   500   285.18   142,590.00

                    2,128,665.00Việt nam  Viên  80,000   50.40   4,032,000.00

Việt nam  Chai   75  50,400.00  3,780,000.00

Việt nam  Chai   50   3,360.00   168,000.00

Việt nam  Viên  15,000   250.00   3,750,000.00

Việt nam  Ống   300  10,500.00  3,150,000.00

Việt nam  Lọ    500   2,730.00  1,365,000.00

Việt nam  Lọ    20  11,550.00   231,000.00

Hàn Quốc  Lọ    650  31,000.00  20,150,000.00

Việt nam  Lọ   5,000  1,680.00  8,400,000.00
Việt nam  Chai   200   5,250.00  1,050,000.00

Việt nam  Viên  8,000    50.00   400,000.00

Việt nam  Viên  20,000    60.00  1,200,000.00

Việt nam  Viên  3,000   150.00   450,000.00

Việt nam  Viên  40,000   189.00   7,560,000.00

Việt nam  Ống   5,000   619.50   3,097,500.00

                    58,783,500.00Hungary  Chai   60  115,500.00  6,930,000.00

Việt Nam  Viên  2,500   168.00   420,000.00

Hungary  Viên  2,500   2,415.00  6,037,500.00

Hungary  Viên   500   3,990.00  1,995,000.00

Việt Nam  Viên  30,000   735.00  22,050,000.00

Hungary  Viên  2,000   1,995.00  3,990,000.00

Hungary  Viên  2,000   2,940.00  5,880,000.00

Hungary  Ống   100   25,935.00  2,593,500.00

Hungary  Ống   6,000   4,515.00  27,090,000.00

Hungary  Ống    10   10,815.00   108,150.00

Việt Nam  Viên  60,000   272.00  16,320,000.00

                    93,414,150.00               200.00   3,800,000.00
Việt Nam  Viên  19,000
Việt Nam  Viên  180,000   420.00   75,600,000.00

                     79,400,000.00Việt Nam  viên  25,000  2,900.00  72,500,000.00

Việt Nam  viên   2,000  6,000.00  12,000,000.00

Việt Nam  chai   2,500  19,500.00  48,750,000.00

Việt Nam  viên  200,000  1,100.00 220,000,000.00

Việt Nam  viên        590.00   11,800,000.00
          20,000
Việt Nam  viên    50   3,250.00   162,500.00

                    365,212,500.00Pháp    Gói   8,000  4,332.00  34,656,000.00

Pháp    Viên   250   3,056.00   764,000.00

Pháp    Viên   5,000  5,337.00  26,685,000.00

Pháp    Gói   5,000  3,950.00  19,750,000.00

                     81,855,000.00Việt Nam  Gói   40,000  1,800.00  72,000,000.00

Việt Nam  Gói   2,000  1,800.00   3,600,000.00

                     75,600,000.00
Korea   Viên   1,000  5,490.00   5,490,000.00
Korea   Gói  10,000   3,390.00  33,900,000.00

Korea   Gói   5,000   7,500.00  37,500,000.00

Việt Nam  Viên  2,000   2,000.00  4,000,000.00

                    80,890,000.00Việt Nam  Viên  1,000   770.00   770,000.00

                     770,000.00VN     Viên  2,500   350.00   875,000.00

VN     Tube       4,500.00   225,000.00
           50
                     1,100,000.00Mỹ     viên       3,147.50
           50          157,375.00
Pháp    viên       3,081.90
          1,000         3,081,900.00
Pháp    ống    10   78,528.40
                     785,284.00
Hungary  ống        5,585.80
          500         2,792,900.00
Việt Nam  viên        478.00
          1,000         478,000.00

                     7,295,459.00Đức    Ống   150  102,291.00
                    15,343,650.00
Đức    Ống   150  112,266.00
                    16,839,900.00
Mỹ     Chai   50  827,999.00
                    41,399,950.00
Mỹ       Chai     25  351,999.00
                          8,799,975.00
Việt Nam    tuýp         7,069.00
               150          1,060,350.00
Ý        Viên     500   3,347.00
                          1,673,500.00
Pháp      Viên         2,590.00
                          2,590,000.00
              1,000
Italia     Ống tiêm   250   4,200.00
                          1,050,000.00
Pháp      Gói     1,500   3,210.00
                          4,815,000.00
Pháp      Viên         4,193.00
              30,000        125,790,000.00
Pháp      Ống     1,500  12,453.00
                         18,679,500.00
Pháp      Viên    5,000   1,831.00
                          9,155,000.00
Pháp      Ống     3,000   3,002.00
                          9,006,000.00
Tây Ban Nha   Ống     3,500   7,738.00
                         27,083,000.00
Đức       Viên    1,000   1,089.00
                          1,089,000.00
VN-LD Châu Âu  Gói     5,000   1,800.00
                          9,000,000.00
Bỉ       Lọ      10   33,000.00
                          330,000.00
Nhật      Lọ      10   25,410.00
                          254,100.00
Đan Mạch    Lọ      20  249,375.00
                          4,987,500.00
Đan Mạch    Bút     4,000  138,600.00
                         554,400,000.00
Nhật      Viên    1,000   3,107.00
                          3,107,000.00
Bỉ       Lọ      10   42,199.00
                          421,990.00
Mỹ       Lọ      20  910,999.00
                         18,219,980.00
Pháp      Lọ      50   34,842.00
                          1,742,100.00
Bỉ       Lọ      20   34,800.00
                          696,000.00
Nhật    Lọ     20   38,115.00
                       762,300.00
Anh     Ống   3,500  14,805.00
                      51,817,500.00
Colombia  Lọ    100   89,565.00
                      8,956,500.00
Đức     Lọ    100  122,220.00
                      12,222,000.00
Pháp    Viên  10,000   1,487.00
                      14,870,000.00
Pháp    Viên        2,178.00
           500          1,089,000.00
Pháp    Viên        1,669.00
          10,000         16,690,000.00
Indonesia  Chai   500   29,190.00
                      14,595,000.00

                     998,535,795.00                       225,000.00
Việt Nam  Tube    50   4,500.00
                       225,000.00Việt Nam  Viên        100.00   5,000,000.00
          50,000
Việt Nam  Lọ     50   3,360.00   168,000.00

Việt Nam  Viên  40,000   160.00   6,400,000.00

Việt Nam  Gói   13,500   330.00   4,455,000.00

Việt Nam  Viên  20,000   373.00   7,460,000.00

Việt Nam  Chai    50   2,310.00   115,500.00

Việt Nam  Viên  160,000   400.00   64,000,000.00

Việt Nam  Chai   1,000  11,078.00  11,078,000.00

                      98,676,500.00
Việt Nam  viên  100,000   367.00   36,700,000.00

Việt Nam  Viên   1,000   1,700.00   1,700,000.00

Canada   Viên  30,000   250.00   7,500,000.00

Ấn Độ   Viên        402.00   72,360,000.00
         180,000
Việt Nam  Viên   1,000   1,280.00   1,280,000.00

                     119,540,000.00India   lọ    2,500  18,000.00  45,000,000.00

                     45,000,000.00          1,500
VNLD    gói        2,100.00   3,150,000.00

VNLD    viên  50,000   378.00   18,900,000.00

VNLD    gói   30,000   1,008.00  30,240,000.00

                     52,290,000.00Việt Nam  Viên  100,000   595.00   59,500,000.00

Việt Nam  Viên   100   3,000.00   300,000.00

                     59,800,000.00Ấn Độ   Lọ     25   52,500.00   1,312,500.00

Ấn Độ   Chai    50  160,000.00   8,000,000.00
Ấn Độ   Chai    50  200,000.00  10,000,000.00

                     19,312,500.00VIỆT NAM  Tube   150   3,734.00   560,100.00

VIỆT NAM  Chai   500   6,884.00   3,442,000.00

VIỆT NAM  Chai   250   6,000.00   1,500,000.00

VIỆT NAM  Viên  15,000   222.00   3,330,000.00

VIỆT NAM  Viên   6,000   245.00   1,470,000.00

VIỆT NAM  Viên  50,000   233.00   11,650,000.00

VIỆT NAM  Gói   13,500   377.00   5,089,500.00

VIỆT NAM  Viên  138,000   164.00   22,632,000.00

VIỆT NAM  Viên  80,000    55.00   4,400,000.00

VIỆT NAM  Viên    50    111.00     5,550.00

VIỆT NAM  Chai    25   8,984.00   224,600.00

VIỆT NAM  Viên  75,000   245.00   18,375,000.00

VIỆT NAM  Viên  100,000   256.00   25,600,000.00

VIỆT NAM  Chai   1,000   6,487.00   6,487,000.00

                     104,765,750.00Pháp    Viên  16,000   3,000.00  48,000,000.00

Pháp    Tuýp   100   70,000.00   7,000,000.00

                     55,000,000.00
Việt Nam  Ống     25,000   557.00   13,925,000.00

Việt Nam  Ống      100   3,465.00   346,500.00
      Chai
Việt Nam         50  27,300.00   1,365,000.00
      thủy tinh
Việt Nam  Ống     1,500   662.00    993,000.00

Việt Nam  Chai    20,000  1,575.00  31,500,000.00

Việt Nam  gói     2,500   945.00   2,362,500.00

Việt Nam  gói     50,000   262.50   13,125,000.00

Việt Nam  lọ      400  15,750.00   6,300,000.00

Việt Nam  Ống      50   840.00     42,000.00

Việt Nam  lọ      200  28,350.00   5,670,000.00

Việt Nam  lọ       10  11,550.00   115,500.00

Việt Nam  Ống     5,000   660.00   3,300,000.00

                       79,044,500.00            4,000
Korea   viên         2,500.00  10,000,000.00

                       10,000,000.00Việt Nam  Viên    40,000   200.00   8,000,000.00

INDIA   Viên          850.00   76,500,000.00
            90,000
Việt Nam  Viên    40,000   450.00   18,000,000.00

                      102,500,000.00
Việt Nam    viên   9,000   238.00   2,142,000.00

Việt Nam    viên   3,000  4,000.00  12,000,000.00

Việt Nam    viên  25,000  2,800.00  70,000,000.00

Việt Nam    viên   2,000  5,440.00  10,880,000.00

Việt Nam    viên        850.00   76,500,000.00
            90,000
Việt Nam    viên  200,000   950.00 190,000,000.00

Việt Nam    viên        500.00   10,000,000.00
            20,000
Việt Nam    viên  75,000   423.00   31,725,000.00

                      403,247,000.00Việt Nam    Ống    500   3,800.00   1,900,000.00

LD Việt- Hàn  Viên   250   1,900.00   475,000.00

                       2,375,000.00Việt Nam    Viên   1,000  15,000.00  15,000,000.00

Việt Nam    Ống   2,000  4,200.00   8,400,000.00

Việt Nam    Chai   5,000  4,000.00  20,000,000.00

Việt Nam    Chai   500  22,000.00  11,000,000.00

                       54,400,000.00Ấn Độ     Viên   1,000   950.00    950,000.00
India    Viên   1,000  1,600.00   1,600,000.00

India    Viên  200,000  1,300.00 260,000,000.00

                     262,550,000.00India    Viên  20,000  4,800.00  96,000,000.00

                     96,000,000.00VN LD Đức  viên    50   1,155.00    57,750.00

VN LD Đức  viên   2,500  1,680.00   4,200,000.00

VN LD Đức  viên   500   2,625.00   1,312,500.00

VN LD Đức  gói   40,000  2,100.00  84,000,000.00

VN LD Đức  gói   15,000  1,995.00  29,925,000.00

VN LD Đức  viên  60,000  1,890.00 113,400,000.00

VN LD Đức  viên   1,000   882.00    882,000.00

VN LD Đức  viên   500   2,349.00   1,174,500.00

VN LD Đức  viên  200,000   861.00 172,200,000.00

VN LD Đức  viên   5,000  1,365.00   6,825,000.00

VN LD Đức  gói   40,000   945.00   37,800,000.00

                     451,776,750.00France   Ống    200         8,883,000.00
               44,415.00
Hungary   Ống    600         7,560,000.00
               12,600.00
Germany  Ống   100         5,250,000.00
              52,500.00
Việt Nam  Gói  10,000        38,000,000.00
              3,800.00
Việt Nam  Chai   750         15,000,000.00
              20,000.00
Việt Nam  Ống   2,000         7,000,000.00
              3,500.00
Việt Nam  Ống   2,000         8,400,000.00
              4,200.00
Germany  Ống   500         7,350,000.00
              14,700.00
Germany  Ống   100         1,600,000.00
              16,000.00
Germany  Ống   200         2,520,000.00
              12,600.00
Germany  Ống   200  14,700.00   2,940,000.00

                    104,503,000.00Việt Nam  viên   500   134.00     67,000.00

Áo     ống    20  34,125.00   682,500.00

Áo     ống    50  88,725.00   4,436,250.00

Korea   viên  2,500  1,700.00   4,250,000.00

Taiwan   ống    50   9,000.00   450,000.00

Italia   ống   1,000  9,000.00   9,000,000.00

Việt Nam  tuýp   50  29,500.00   1,475,000.00
          250
Đức    ống       4,000.00   1,000,000.00
          1,000
Đức    ống       5,900.00   5,900,000.00

Việt Nam  viên   500   550.00    275,000.00

Việt Nam  chai   50   2,610.00   130,500.00
Việt Nam   viên  1,000  1,290.00   1,290,000.00

Việt Nam   viên  1,000  2,490.00   2,490,000.00

Việt Nam   viên   100  6,500.00    650,000.00

Việt Nam   viên   500  7,850.00   3,925,000.00

                      36,021,250.00Hàn Quốc   Ống   500  3,575.00   1,787,500.00

Việt Nam LD  Viên  10,000  740.00    7,400,000.00

Việt Nam LD  Viên  10,000  1,333.33   13,333,333.33

Việt Nam LD  Viên   50   342.00     17,100.00

Việt Nam LD  Chai   25  9,933.00    248,325.00

                      22,786,258.33Việt Nam   Viên  80,000   75.00    6,000,000.00

Việt Nam   Viên  70,000  252.00   17,640,000.00

Việt Nam   Viên  90,000  204.00   18,360,000.00

Việt Nam   Viên  1,000  144.00     144,000.00

Việt Nam   Viên  60,000  264.00   15,840,000.00

                      57,984,000.00                     6,338,854,177.33


                     NGƯỜI LẬP BẢNG
DS.PHẠM HÒA AN
TÊN HOẠT CHẤT NĂM 2011 )
            TÊN NHÀ THẦU
    CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

    CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

    CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

    CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2
CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2
CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2
CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2
CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2

CÔNG TY CỔ PHẦN DLTW2
CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC
CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC


CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDICCÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC


CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN DPDL PHARMEDIC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 ( F.T.PHARMA )
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
CÔNG TY CPDP TV- PHARM
CÔNG TY CPDP TV- PHARM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ViỆT HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ViỆT HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ViỆT HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ViỆT HÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH TẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH TẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP
CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP

CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP

CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex
Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex
Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO- TENAMYD
CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH

CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH

CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH

CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH

CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH
CÔNG TY CPDP CẦN GiỜ
CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

CÔNG TY CPDP IMEXPHARM
CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )

CÔNG TY CPDP SAVI ( SAVIPHARM )
CÔNG TY CPDP TBYT HÀ NỘI ( HAPHARCO )

CÔNG TY CPDP TBYT HÀ NỘI ( HAPHARCO )
CÔNG TY CPDP TBYT HÀ NỘI ( HAPHARCO )
CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA

CÔNG TY CPDPTW VIDIPHA
CÔNG TY CPTM ViỆT NỮ

CÔNG TY CPTM ViỆT NỮ
CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY DƯỢC TBYT BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH HẰNG
CÔNG TY TNHHDP CẨM TÚ

CÔNG TY TNHHDP CẨM TÚ

CÔNG TY TNHHDP CẨM TÚ
CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY

CÔNG TY TNHHDP KHƯƠNG DUY
CÔNG TY TNHHDP KIM CHÂU

CÔNG TY TNHHDP KIM CHÂU
CÔNG TY TNHHDP KIM PHÚC

CÔNG TY TNHHDP KIM PHÚC

CÔNG TY TNHHDP KIM PHÚC

CÔNG TY TNHHDP KIM PHÚC
CÔNG TY TNHHDP TÂM ĐỨC
CÔNG TY TNHHDP TÂM ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP TÂM ĐỨC
CÔNG TY TNHHDP THÁP AN
CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHHDP VIỆT ĐỨC
CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

CÔNG TY TNHHMTV DPTW I
CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

CÔNG TY TNHHMTV DPTW I

CÔNG TY TNHHMTV DPTW I
CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )
    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )

    CÔNG TY TNHHMTV DƯỢC SÀI GÒN ( SAPHARCO )
    CÔNG TY TNHH-TM DƯỢC THUẬN GIA

    CÔNG TY TNHH-TM DƯỢC THUẬN GIA

    CÔNG TY TNHH-TM DƯỢC THUẬN GIA

    CÔNG TY TNHH-TM DƯỢC THUẬN GIA

    CÔNG TY TNHH-TM DƯỢC THUẬN GIA
    CÔNG TY TNHHTMDP CÁT THÀNH

    CÔNG TY TNHHTMDP CÁT THÀNH

    CÔNG TY TNHHTMDP CÁT THÀNH

    CÔNG TY TNHHTMDP CÁT THÀNH

    CÔNG TY TNHHTMDP CÁT THÀNH
ỜI LẬP BẢNG
HẠM HÒA AN

								
To top