Programiranje

Document Sample
Programiranje Powered By Docstoc
					              OSNOVE PROGRAMIRANJA
                       OD PROBLEMA DO PROGRAMA


 Računalnik je le en od pripomočkov, ki
  jih uporabljamo pri reševanju
  problemov;
  Katere probleme lahko rešujemo z
  računalnikom?;
  Za reševanje problemov z računalnikom
  potrebujemo navodila in podatke;
  Opredelitev programa;
  kakšne programe poznamo, kakšne
  probleme rešujejo, za kateri problem bi
  bil računalnik primeren, vendar nimamo
  programa…
            OSNOVE PROGRAMIRANJA
                        UVOD• Računalnik je naprava, ki lahko sprejme vhodne podatke, jih
 obdela po predpisanem postopku, posreduje izhodne podatke
 in jih hrani za poznejšo uporabo
• Računalnik premešča bite iz ene pomnilniške lokacije na drugo
• Računalnik je sposoben izvesti mnogo preprostih operacij zelo
 hitro (npr. seštevanje in množenje). Da računalnik izvede kako
 nalogo, mu moramo povedati, katere operacije naj izvede ter
 njihov vrstni red.
• Za svoje delo računalnik potrebuje program:
  – gre za zaporedje navodil, ki jih procesor v računalniku
   razume in izvede
              OSNOVE PROGRAMIRANJA
                          FAZE RAZVOJA PROGRAMA
1. Specifikacija oziroma opis naloge
  •  Besedilo mora biti izčrpno in jasno zapisano. To je še posebej
    pomembno, če nalogo opravimo za koga drugega.


2. Analiza naloge
  •  Nalogo moramo dobro razumeti. Vedeti moramo, kaj naloga od nas
    zahteva, poznati moramo vhodne podatke in vedeti moramo želene
    izhodne podatke oziroma rezultat. Pri tej fazi dobro proučimo tudi
    dodatne zahteve naloge, omejitve (npr. omejitve vhodnih in izhodnih
    podatkov), mejne vrednosti itd.
                 OSNOVE PROGRAMIRANJA
                             FAZE RAZVOJA PROGRAMA3. Načrtovanje algoritma
•    V fazi načrtovanja algoritma ali načrtovanja rešitve imamo pri
    strukturiranem oziroma proceduralnem razvoju programov dve
    možnosti:
  –   načrtovanje od zgoraj navzdol (top-down design) in
  –   načrtovanje od spodaj navzgor (bottom-up).
•    Pri prvem načrtovanju definiramo celotno nalogo, potem pa
    nadaljujemo s podrobnejšimi podnalogami. Pri razčlenjevanju naloge
    posamezno nalogo razdelimo na podnaloge, in sicer tako, da rešujemo
    podnaloge neodvisno drugo od druge. Postopek razčlenjevanja
    nadaljujemo, dokler nimajo vse naloge neposrednih rešitev. Ta postopek
    imenujemo postopno razčlenjevanje.
•    Pri drugem načrtovanju pa začnemo s podrobnostmi in definiramo
    najprej vsako podnalogo ter jo rešimo, potem pa podnaloge
    povezujemo, da dobimo rešitev celotne naloge.
•    Algoritem zapišemo s psevdokodo ali z diagramom poteka.
              OSNOVE PROGRAMIRANJA
                          FAZE RAZVOJA PROGRAMA
4. Kodiranje oziroma implementacija programa
  •  Gre za zapis nalog iz prejšnje faze v obliko, ki jo razume računalnik.
    Tako algoritem, ki je neodvisen od programskega jezika in
    računalnika, zapišemo s stavki izbranega programskega jezika.
5. Testiranje in vzdrževanje programa
  •  Testiranje je preverjanje delovanja programa. Zanima nas predvsem,
    ali program daje predvidene izhodne rezultate. Vzdrževanje
    programa nastopi naknadno, ko program v nekem okolju že teče in
    ga želimo spremeniti, dopolniti, izboljšati itd.
              OSNOVE PROGRAMIRANJA
                      ALGORITEM . PROGRAMIRANJE . PROGRAM


•  Algoritem je natančen opis postopka oziroma nalog, ki jih
  računalnik mora opraviti, da bi izvršil določeno opravilo.
•  Algoritem je sestavljen iz končnega zaporedja korakov, ki nas
  privedejo do rešitve nekega problema. Če želimo, da te korake
  razume in izvaja računalnik, mora biti algoritem izražen v obliki,
  ki jo imenujemo program.
•  Načrtovanje algoritma in njegovo pretvarjanje v programski jezik
  imenujemo programiranje

     programiranje je proces izdelave računalniškega programa


•  Vsak korak algoritma je v programu predstavljen z enim ukazom
  ali več ukazi (instrukcijami) oziroma stavki programskega jezika
    OSNOVE PROGRAMIRANJA
         OD PROBLEMA DO RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA
    PROBLEM    ALGORITEMZAPIS V PROGRAMSKEM JEZIKU     PROGRAM
                 OSNOVE PROGRAMIRANJA
                              ALGORITEM• Rešitev načrtujemo, ko je problem dovolj podrobno
 opredeljen
  – Problem delimo na manjše probleme dokler ne pridemo do
   zaporedja preprostih navodil – algoritma, ki privede do rezultata
• Algoritem je postopek za rešitev nekega problema;
    vsako navodilo (= korak algoritma) mora biti DOBRO poznana operacija
• Algoritem mora biti:
  –  sestavljen iz končnega števila (zaporedja) korakov
  –  ustavljiv (pri različnih kombinacijah vhodnih podatkov)
  –  nedvoumen
  –  splošen (rešuje čim več podobnih problemov)
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                   ALGORITEM
• Algoritme lahko predstavimo v naslednjih
 oblikah:
 – s psevdokodo (psevdo naravnem jeziku –
  mešanica naravnega in formalnega jezika,
  npr. enačba)
 – z diagramom poteka
 – s programom
• Zapis algoritma v izbranem programskem
 jeziku = (računalniški) program.
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                    IZRAZI
•  računalnik
•  algoritem
•  program
•  programski jezik
•  programiranje
•  ukazi
•  stavki
               OSNOVE PROGRAMIRANJA
                           RAČUNALNIK

Računalnik je naprava za shranjevanje, obdelavo in prenos
informacij. Delimo ga na dva dela:
 strojno opremo (hardware) predstavljajo naprave, iz katerih sestoji
 računalnik in ostala komunikacijska oprema;
 programsko opremo (software), to so programi, ki omogočajo, da strojna
 oprema deluje.

STROJNA OPREMA
1. Osrednji del računalnika je centralna procesna enota (CPE)
  • aritmetična in logična enota, ALE (izvaja aritmetične in logične
   operacije)
  • krmilna enota je zadolžena za izvajanje programov
  • registri omogočajo začasno shranjevanje podatkov, ki jih obdeluje ALE
2. Glavni pomnilnik je predstavljen kot zbirka enako velikih celic, imenovanih
  pomnilniške besede oz. lokacije. Vsaka celica je oštevilčena. Številka se
  imenuje naslov oz. adresa celice. V celicah pomnilnika shranjujemo
  podatke in ukaze (računalniške programe).
                 OSNOVE PROGRAMIRANJA
                           RAČUNALNIK – strojna oprema

3.  Krmilnik vhodno-izhodnih naprav nadzira prenos podatkov med CPE ali
  glavnim pomnilnikom na eni in perifernimi napravami na drugi strani.
4. Periferne naprave. Obstaja veliko število najrazličnejših perifernih naprav.
  V splošnem jih delimo v tri skupine:
  • izhodne naprave lahko sprejemajo podatke in jih prikažejo (npr. zasloni,
     tiskalniki, risalniki);
  • vhodne naprave lahko podatke prenesejo v računalnik (npr. tipkovnica,
     miška);
  • vhodno-izhodne naprave lahko prikažejo podatke in jih prenesejo v
     računalnik (zasloni občutljivi na dotik), ali služijo kot zunanji pomnilnik
     (trdi diski, spominski ključ);
V računalniku imamo več vrst pomnilnikov. Omenimo le dva:
• Hitri pomnilnik (glavni, centralni) je fizično majhen ter hrani podatke, ko
  je pod električno napetostjo. Podatki in programi se v glavni pomnilnik
  naložijo iz zunanjega pomnilnika, kamor se tudi shranjujejo. Program mora
  biti v glavnem pomnilniku, preden se prične izvajati.
• Veliko večji je zunanji pomnilnik, ki hrani podatke tudi po tem, ko smo
  računalnik ugasnili.
                OSNOVE PROGRAMIRANJA
                         RAČUNALNIK – programska oprema

PROGRAMSKA OPREMA
Računalnik brez programov je neuporaben. Delovanje računalnika omogoča
  programska oprema oz. programi (software).
Programsko opremo računalnika lahko delimo na:
1. Sistemsko programsko opremo in
2. Uporabniško programsko opremo.

Sistemska programska oprema nadzoruje in upravlja strojnega dela
  računalnika. Njen najvažnejši del je operacijski sistem, ki nadzoruje
  pravilno delovanje strojne opreme in je posrednik med vsemi ostalimi
  programi in računalnikom – strojem. Med sistemsko programsko opremo
  sodijo tudi programi, ki uporabniku pomagajo pri pisanju, testiranju,
  izvajanju programov itn. To so naslednji sistemski programi: urejevalniki
  besedil (text editors), prevajalniki (compilers), povezovalniki (linkers),
  očiščevalniki (debuggers), nalagalniki (loaders), programske knjižnice
  (program libraries), komunikacijski programi (communications software),
  programski krmilniki vhodno-izhodnih naprav (drivers)
               OSNOVE PROGRAMIRANJA
                        RAČUNALNIK – programska oprema

Uporabniška programska oprema omogoča uporabo računalnika pri
  reševanju nalog, kot so priprava dopisa, upravljanje podatkov, številni
  numerični izračuni, izdelava slik in izmenjava podatkov med računalniki.
Uporabnik računalniškega sistema vidi strojno opremo in sistemsko
  programsko opremo kot celovit sklop, s pomočjo katerega razvija svoje
  aplikacije in z njimi prihaja do želenih rezultatov.
                OSNOVE PROGRAMIRANJA
                            PODATKI IN INFORMACIJE

Računalnik je naprava za obdelovanje podatkov. Z interpretacijo podatkov
  dobimo informacijo. Informacija je novo spoznanje, ki ga človek doda
  svojemu poznavanju sveta ali z njo spremeni svoje dosedanje spoznanje.
  Za praktično uporabo mora biti informacija predstavljena z elementi
  realnega sveta. Povezava med informacijo in podatkom je ta, da je podatek
  fizična predstavitev informacije. Predstavitvi informacije s podatki pogosto
  pravimo tudi zapis informacije ali pa kodiranje informacije.
Podatki so gola dejstva (številke, črke, posebni znaki ali njihova kombinacija).
  Informacija pa je pomen, ki ga človek pripisuje podatkom v skladu s
  splošnimi dogovori. Informacija so tudi obdelani podatki, ki nastopajo v
  določenem kontekstu in imajo za ljudi določen pomen.
       Informacija je pomen, ki ga človek pripiše podatkom s
       pomočjo znanih konvencij, ki so uporabljene pri njihovi
                 predstavitvi

       Podatek je predstavitev dejstev na formalni način, ki je
       primeren za komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo s
               strani človeka ali stroja
                OSNOVE PROGRAMIRANJA
                           PODATKI IN INFORMACIJE

Podatke lahko ločimo po več kriterijih. Glede na njihov namen imamo
 identifikacijske (matična št., št. računa), kvantitativne (s katerimi
 računamo) in opisne. Glede na spremenljivost pa imamo podatke, ki se
 nikoli ne spreminjajo ali se spreminjajo zelo redko ter podatke (spol, rojstni
 podatki), ki se spreminjajo kvantitativno (kraj bivanja) ali kvalitativno (teža).
Enoto informacije, to je 1 bit informacije, dobimo, ko odgovorimo na
 vprašanje, na katero sta možna le dva enako verjetna odgovora.
Kapaciteta (capacity) je merilo za velikost pomnilniškega medija in nam pove,
 koliko podatkov je mogoče zapisati. Osnovna enota za količino informacije je
 1 bit. Večja enota je zlog (B, byte), ki ima osem bitov. Ker je tudi zlog majhna
 enota uporabljamo še enote KB, MB, GB, TB. Faktor K pomeni 2 na 10, kar
 znese 1024, zato je v enem kilozlogu 1024 zlogov.
Če želimo informacijo kakor koli obdelati ali prenašati, mora biti ustrezno
 predstavljena. Ločimo dva načina predstavitve informacij: analogni ali zvezni
 in digitalni ali diskretni (primera analogne in digitalne ure).
Predstavitev števil
Pretvorba števil
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                   ZAPIS ALGORITMA
Zapis algoritma
 poznavanje algoritma izdelanega v
 različnih oblikah (besedni, diagram poteka, ..)
 poznavanje značilnosti algoritma
 razumevanje postopka izdelave algoritma
 izdelava algoritma
       OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 ZAPIS ALGORITMAPrimer zapisa algoritma s psevdokodo

  if razumeš to besedilo
   then
     nadaljuj z branjem
     uživaj v branju
     poskusi rešiti naloge
   else
     prekini z branjem
               OSNOVE PROGRAMIRANJA
                        ZAPIS ALGORITMA


Vsak algoritem lahko zapišemo s tremi osnovnimi gradniki, ki
 so:
• zaporedje (sekvenca),
• izbira (selekcija) in
• ponavljanje (iteracija).
Ker z zaporedjem, izbiro in s ponovitvijo krmilimo potek
 izvrševanja algoritma, jim s skupnim imenom rečemo
 krmilne strukture.

Da bi bil dijak uspešen pri predmetu UPN, mora opraviti
 naslednje obveznosti:
1.  opraviti računalniške vaje
2.  biti uspešen pri pisnih nalogah
3.  biti uspešen pri ustnem odgovarjanju
        OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 ZAPIS ALGORITMA
 Zaporedje preprostih
opravil, ki nas s končnim
  številom korakov
 pripeljejo do rezultata
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                   ZAPIS ALGORITMA
– V računalništvu zapisujemo algoritme z
 diagramom poteka, ki ga izvajamo tako, da
 sledimo puščicam v diagramu.
– Lastnosti algoritma:
  • sestavljen iz zaporedja korakov
  • ustavljiv (pri različnih kombinacijah vhodnih
   podatkov)
  • nedvoumen
  • splošen (rešuje čim več podobnih problemov).
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                     PODATKI


PODATKI
1. Konstanta     1. Vrednost, ki se med
              izvajanjem programa ne
              spreminja.
2. Spremenljivka   2. Ime prostora v
              pomnilniku, ki ga
              rezerviramo za neko
              vsebino - podatek.
              Velikost tega prostora je
              določena s tipom
              podatka.
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 PRIREDITEV VREDNOSTI


• Kadar ne vemo kakšno vrednost ima podatek,
 uporabimo v algoritmu spremenljivko
  – spremenljivke omogočajo, da sestavimo
   diagram poteka ne glede na to, kakšno
   vrednost imajo.
• Vsaka spremenljivka ima svoje
 – ime in
 – vrednost


     ime       vrednost
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 PRIREDITEV VREDNOSTI
• V diagramu poteka priredimo spremenljivki
 vrednost s prireditvenim operatorjem


                  matematični
 spremenljivka  prireditveni    izraz
          operator
   N                   1
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 PRIREDITEV VREDNOSTI
• Spremenljivka n na obeh straneh izraza

         prireditveni   matematični
 spremenljivka
         operator      izraz
  n                  n+1

spremenljivki n naj se vrednoti poveča za 1
        OSNOVE PROGRAMIRANJA
                PRIREDITEV VREDNOSTI
• V diagramu poteka uporabimo za
 prireditev pravokotnik
                Diagram poteka s
      START          prireditvijo
                  vrednosti
                 spremenljivki
      A    5

      STOP
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 BRANJE IN IZPIS PODATKOV• Za prikaz branja in izpisovanja uporabimo v
 diagramih poteka paralelogram
    START

    Beri A

  A      A+5
              Diagram potek z
    Izpiši A     branjem, z izpisom
              in s prireditvijo
    STOP
           OSNOVE PROGRAMIRANJA
                   SIMBOLI DIAGRAMA POTEKA
        PRIMER                PRIMER
START
                PRIREDITEV      a     a+1
    POTEK
STOP

                VEJITEV         a+b<c

 BRANJE
PODATKOV    Beri a,b,c
 IZPIS
        izpiši a,b,c
PODATKOV
               OSNOVE PROGRAMIRANJA
                       ZAPIS ALGORITMA - NALOGENarišite diagram poteka, ki prebere   Narišite diagram poteka za izpis
 in izpiše poljubno celo število (x)   absolutne vrednosti števila (ST),
                     ki ga vpišete preko tipkovnice
               OSNOVE PROGRAMIRANJA
                        ZAPIS ALGORITMA - NALOGENarišite diagram poteka, ki izpiše  Narišite diagram poteka, ki prebere
 srednjo vrednost (SR) treh      poljubno celo število (X) in ga izpiše
 prebranih celih števil (A, B, C)   trikrat.
                OSNOVE PROGRAMIRANJA
                        ZAPIS ALGORITMA - NALOGE
Narišite diagram poteka, ki prebere dve
 celi števili (x y), zamenja njuni vrednosti
 (POMOZNA) med seboj in ju izpiše.
       OSNOVE PROGRAMIRANJA
                   IZRAZIIzrazi
• Diagram poteka
• Programiranje
• Spremenljivka
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                  ZAPIS ALGORITMA
 Zapis algoritma

 izdelava algoritma z vejitvijo
 izdelava algoritma z zanko
 izdelava algoritma s tabelarično spremenljivko
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 ZAPIS ALGORITMA - VEJITEV• Za prikaz vejitve uporabljamo v diagramih
 poteka deltoid.
          START

         Beri A, B

          A>B
 C     B            C          A

         Izpiši C
          STOP
       OSNOVE PROGRAMIRANJA
               ZAPIS ALGORITMA - ZANKA
• Za zaporedje enakih ukazov uporabimo
 v diagramih poteka zanko         START

       C      5
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 ZAPIS ALGORITMA - ZANKA


                     START
• Izvajanje zanke nadziramo
 z določenim pogojem        Beri A, B

                   C        1

                  Izpiši A * C

                   C       C+1
                 ne
                     C>B
                       da
                     STOP
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
              ZAPIS ALGORITMA – TABELARIČNA SPREMENLJIVKA
                    Indeks     Število
• Tabelarične                1       15
 spremenljivke imajo
                      2       17
 skupno ime, med seboj
 pa jih ločimo z              3       16
 indeksom                 4       20
                      5       21

                Vrednost spremenljivke
                   A3 je 16…
             OSNOVE PROGRAMIRANJA
                  ZAPIS ALGORITMA – TABELARIČNA SPREMENLJIVKA


                              C   TC    M
• V algoritmu izvedemo postopek nad enim
 elementom, nato pa le spreminjamo indeks         1   10   10
                              2    5   10
 C    1                        3   15   15
                              4   25   25
 M    T(C)
                     ne        5   17   25
         da               da    Na koncu je
   C <= N     C  C+1    M < T(C)      največje število
                             shranjeno v
     ne
                            spremenljivki M.

 Diagram poteka za iskanje največjega števila med N
     števili tabelarične spremenljivke T
              OSNOVE PROGRAMIRANJA
                       ZAPIS ALGORITMA - NALOGE
                START
• Branje matrike
 reda 3 x 3!
•  A(1,1) A(1,2) A(1,3)
               I  ← 1
  A(2,1) A(3,2) A(3,3)
  A(3,1) A(3,2) A(3,3)
                J ← 1

• A (I,J)
              BRANJE A (I, J)

                    ne

                 J←3     J=J+1
              da
                       ne
                 I←3             I=I+1
              da
                 end
             OSNOVE PROGRAMIRANJA
                       ZAPIS ALGORITMA - NALOGE
                START
• Seštevanje
 dveh matrik
 reda 3 x 3!       I  ← 1


• A(1,1) A(1,2) A(1,3)    J ← 1
 A(2,1) A(3,2) A(3,3)
 A(3,1) A(3,2) A(3,3)
             BRANJE A (I, J)
• B(1,1) B(1,2) B(1,3)
 B(2,1) B(2,2) B(2,3)         ne
 B(3,1) B(3,2) B(3,3)     J←3      J=J+1
             da
• A (I, J)                 ne
                I←3             I=I+1
• B (I, J)
             da
                end
               OSNOVE PROGRAMIRANJA
                          ZAPIS ALGORITMA - NALOGE


Narišite diagram poteka z zanko, ki prebere
 poljubno celo število (x) in ga izpiše trikrat.
                   ALI
              OSNOVE PROGRAMIRANJA
                        ZAPIS ALGORITMA - NALOGE


Narišite diagram poteka, ki prebere dve števili (X, Y). Prvo število
 izpiše tolikokrat, kot je vrednost drugega števila.
                  ALI
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 ZAPIS ALGORITMA - NALOGE
• Napišite algoritem, ki
 prebere celo število.
 Če je prebrano število
 deljivo z 2 in s 3, ga
 izpiše. Algoritem
 predstavite z
 diagramom poteka.
            OSNOVE PROGRAMIRANJA
                    ZAPIS ALGORITMA - NALOGE
• Narišite diagram poteka,
 ki pri danem podatku X
 izračuna vrednost funkcije
 Y. Vrednost funkcije
 določimo po pravilu:
 -če je X manjši od 1, naj
 bo Y=X*10,
 -če je X večji ali enak 1, naj
 bo Y=X.
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                  ZAPIS ALGORITMA - NALOGE


      Ali dani diagram poteka predstavlja algoritem?
START
               korak     x
x 1


  x
x
  2


       ne
 x>1

    da

STOP
        OSNOVE PROGRAMIRANJA
                ZAPIS ALGORITMA - NALOGE
START
            Kakšna vrednost se izpiše?
x 1
             korak     x

  x
x
  2


      ne
x < 0,3

   da

Izpiši xSTOP
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 ZAPIS ALGORITMA - NALOGE
Imamo geometrijsko zaporedje 1,3,9,27, …
Razvijmo algoritem,
   a) ki izpiše tisti člen, ki prvi preseže
vrednost 10 000.
   b) izpiše kateri po vrsti je ta člen.
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                   PROGRAMSKI JEZIKI
 programski jezik
 funkcija programskega jezika
 vrste programskih jezikov (strojni, …) in
 opredelitev njihove funkcije
 računalnik neposredno »razume« le strojni jezik
 prevajanje in tolmačenje
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                    PROGRAMSKI JEZIKI
1. Naravni jeziki
 razumljivost (kaj jo omogoča), sintaksa in semantika
2. Umetni jeziki
 esperanto, jezik kemijskih formul, jezik aritmetičnih
 izrazov, pascal
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 RAZVOJ PROGRAMSKIH JEZIKOV
1.  strojni jezik (1950)
2.  zbirni jezik (assembler) (1955)
3.  višji programski jeziki (1960)
4.  jeziki 4. generacije ( po 1980)
5.  jeziki, podobni naravnemu jeziku ali jeziki UI
   (po 1990)
           OSNOVE PROGRAMIRANJA
                   PROGRAMSKI JEZIKI
• Programski jezik mora omogočiti
  – Opis problema
   • zajema opredelitev izhodiščnih podatkov in
    končni rezultat
  – Opis postopka za njegovo rešitev
   • vsebuje opis korakov, ki nas od izhodiščnih
    podatkov pripelje k rezultatom
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                  PROGRAMSKI JEZIKI IN ČLOVEK
• Nepostopkovni programski jezik
 (Prolog, LISP, SQL)
 – vsebujejo sredstva za opis podatkov in relacije
  med njimi
• Postopkovno programiranje (Pascal, Basic,
 Pyton, C, Java, Javascript,)
 – Vsebujejo izrazna sredstva za opredelitev
  podatkov in algoritmičnih gradnikov za opis
  postopka rešitve
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK
• Računalnik razume le program napisan v
 strojnem jeziku
• Strojni jezik ima dve manjši pomanjkljivosti:
 1. človeku težko razumljiv dvojiški zapis,
 2. odvisnost od uporabljenega mikroprocesorja.
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK

Strojni jezik
•  dve logični vrednosti = 0, 1
•  vsi ukazi = zaporedje 0 in 1
•  primer programa:
            01110010
            10011001
            00100101
            11001100
            ...
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK

Seštevanje dveh števil (procesor Pentium)
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK

Prvi ukaz: mov eax,[$0043F808]
           OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK

Drugi ukaz: add eax,[$0043F810]
           OSNOVE PROGRAMIRANJA
                  PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK

Tretji ukaz: mov [$0043F80C],eax
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK
• Simbolno označevanje ukazov strojnega jezika
 imenujemo zbirni jezik ali assembler
• Zbirni jezik je za človeka bolj razumljiv kot
 strojni jezik
           OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK

  Zbirni jezik
•  Vsakemu strojnemu ukazu so priredili
  besedno oznako (mnemonik)
•  npr. ADD, JP, INC, …
•  Program ZBIRNIK - prevajalnik
•  Vsak procesor ima svoj zbirni jezik
        move acc, #5
        add acc, #1
        move acc, #145
        ...
           OSNOVE PROGRAMIRANJA
                  PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK


  Višji programski jeziki
•  Višji programski jeziki so se razvili z
   združitvijo več ukazov zbirnega jezika.

  – Neodvisni od procesorja - PRENOSLJIVOST
  – Prevajalnik!
  – PRIMERI: C, Java, JavaScript, Basic, Python,
   pascal, COBOL, Perl, PHP…
           OSNOVE PROGRAMIRANJA
                  PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK


Jeziki četrte generacije
•  Jeziki četrte generacije so namenjeni reševanju
  posebnih problemov
•  Za reševanje problemov na določenem področju
•  Značilnosti:
  –  usmerjeni so k rezultatu, hitri
  –  namenjeni so natančno določenim nalogam
  –  zmogljiva strojna oprema
  –  tolmači
•  Npr.: za generiranje raznih poročil (poslovnih) -
  delo z bazami podatkov
•  Focus, SQL, ...
           OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK  Jeziki pete generacije – jeziki UI
•   Podobni naravnim (angleščina)
•   Strogo specializirani (sestavni deli programov
   za delo z bazami podatkov)
•   Dovoljujejo slovnične napake (zahtevajo
   dodatna pojasnila)
•   PRIMER: Cash Managment System
     OSNOVE PROGRAMIRANJA
            PROGRAMSKI JEZIKI IN RAČUNALNIK
Časovni trak uporabe generacij jezikov
              OSNOVE PROGRAMIRANJA
                    PREVAJANJE PROGRAMSKIH JEZIKOV
•  S prevajalnim programom računalnik prevede
   program , zapisan v programskem jeziku, v
   strojni jezik.
•  Zahtevnost prevajalnikov
  –  Npr.: ukaz zbirnega jezika LA C1
    • prevajalnik namesto oznake LA napiše
      ustrezno dvojiško zaporedje, npr 1001
    • namesto imena spremenljivke C1 pa
      naslov, npr. 0011
•  Problem sintaktičnih napak
•  Načini prevajanja:
  – Prevajanje - prevajalnik (compiler)
  – Tolmačenje - tolmač (interpreter)
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                   PREVAJANJE PROGRAMSKIH JEZIKOV            Program v višjem
            programskem jeziku
• Pomenskih ali
 semantičnih
             prevajanje
 napak
 prevajalnik ne      Ali so v      da  Podatki o napakah
 zna odkriti.      programu
              napake
                  ne

              Program v
             strojnem jeziku   Podatki     Izvajanje programa

                           Od programa v
              rezultat         višjem jeziku do
                             rezultata
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                  PREVAJALNIK IN TOLMAČ• Prevajalnik celoten program naenkrat prevede
 v strojni jezik.
• Tolmač ali interpreter dela sproti, prevaja -
 tolmači v ukaze strojnega jezika.
• Razlika med prevajalnikom in tolmačem je
 predvsem v hitrosti izvajanja programa
 – tolmač stavke v notranjosti zanke vedno znova
  prevaja, prevajalnik pa to stori le enkrat
 – pri jezikih, ki se tolmačijo, pa laže odkrivamo
  napake v programu
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                      IZRAZI•  jeziki četrte generacije
•  nepostopkovno programiranje
•  postopkovno programiranje
•  prevajalni program
•  prevajanje
•  semantična napaka
•  sintaktična napaka
•  strojni jezik
•  strukturirano programiranje
•  tolmačenje
•  višji programski jezik
•  zbirni jezik
        OSNOVE PROGRAMIRANJA
               IZBIRA PROGRAMSKEGA JEZIKA
Izbira programskega jezika
 strukturirano programiranje, objektno
programiranje in uporabniški vmesnik;
 programski jezikI (Cobol, C++, Pascal,
Visual Basic, Java, JavaScript, Pyton…)
 kaj vpliva na njihov izbor;
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 IZBIRA PROGRAMSKEGA JEZIKA
• Programski jezik izberemo glede na problem,
 ki ga rešujemo.
 – jezik mathematica je primeren za reševanje
  problemov, ki zahtevajo uporabo mat. postopkov
 – jezik SQL uporabljamo pri delu z bazami podatkov
 – jezik Java je primeren za programe, ki se
  uporabljajo na različnih računalnikih v omrežju
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 PISANJE PROGRAMA - KODIRANJE
• Pisanja programa se lotimo, ko imamo:
 – opredeljen problem,
 – izdelan algoritem in
 – izbran programski jezik
• Algoritmi so hitro tako obsežni, da izgubimo
 pregled nad tem, kaj se v njih dogaja.
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 POSTOPKI PRI PROGRAMIRANJU
• Strukturirano programiranje: razčlenjevanje
 algoritma (jasna notranja struktura)
• Objektno (predmetno) programiranje:
          – objekti, lastnosti, metode;
          – razredi objektov,
            • hierarhija,
            • dedovanje
• Dogodkovno programiranje
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                STRUKTURIRANO PROGRAMIRANJE
• Pri strukturiranem
 programiranju
 razgrajujemo problem,
 dokler ne pridemo do
 preprostih problemov.

                  Strukturirano urejanje
                     pričeske
                 Pri urejanju pričeske frizerka
                  lasišče najprej razdeli v
                pramene, nato se osredotoči na
                en sam pramen las, drugi pa jo
                     ne zanimajo
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                 OBJEKTNO PROGRAMIRANJE
• Pri objektnem programiranju sestavlja
 program množica objektov
• Objekti so zgrajeni iz podatkov in metod
          OSNOVE PROGRAMIRANJA
                  OBJEKTNO PROGRAMIRANJE• Osnovni element objektnega programiranja je
 objekt, ki ga definiramo kot strukturo struct ali
 razred class.
  – Razred je skupek pravil, ki opredeljujejo, katere
   spremenljivke in metode vsebujejo objekti tega
   razreda
  – Razred predmetov ima določene lastnosti skupine,
   v nekaterih pa se razlikujejo
  – V razredu so predmeti organizirani hierarhično
• Objekti dedujejo podatke in metode od svojih
 predhodnikov
     OSNOVE PROGRAMIRANJA
            OBJEKTNO PROGRAMIRANJE
Zgled razreda objektov sadja
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                DOGODKOVNO PROGRAMIRANJE
• Programer med programiranjem ne predvidi,
 kako bo program tekel od začetka do konca,
 ampak o njegovem poteku neposredno odloča
 uporabnik programa
• Pri dogodkovnem programiranju se določen
 program sproži, ko se izvrši ustrezen dogodek.
  – Program je razdeljen na več manjših delov, od
   katerih vsak vsebuje navodila, potrebna za
   izvršitev določenega dogodka
         OSNOVE PROGRAMIRANJA
                    IZRAZI
Izrazi

• strukturirano programiranje
• objektno programiranje
• dogodkovno programiranje

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:71
posted:11/24/2011
language:Slovenian
pages:78