MK kriisiplaan 03 12 2007 by 7BvvE875

VIEWS: 183 PAGES: 148

									           KEHTESTATUD
           Pärnu maavanema
           25. märtsi 2008
           korraldusega nr. 60.
  PÄRNU MAAKONNA
KRIISIREGULEERIMISPLAAN
     Pärnu 2007       1
                                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
SISUKORD
SISUKORD ......................................................................................................................... 2
1.     ÜLDOSA ............................................................................................................ 5
  1.1. Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaani eesmärk ..................................................5
   1.2. Hädaolukorra lahendamise prioriteedid ...................................................................5
   1.3. Maakonna kriisireguleerimisplaani seadusandlik alus .............................................5
   1.4. Põhimõisted ..............................................................................................................7
   1.5. Pärnu maakonna lühiiseloomustus ...........................................................................9
    1.5.1. Pindala ...............................................................................................................9
    1.5.2. Piirnevad maakonnad ........................................................................................9
    1.5.3. Pärnu maakonna geograafilised andmed.........................................................10
    1.5.4. Pärnumaa omavalitsusi kirjeldavad andmed ...................................................13
   1.6. Võimalike hädaolukordade loetelu ........................................................................18
2.     II PEATÜKK ................................................................................................... 19
   2.1. Hädaolukorra lahendamine maakonnas .................................................................19
   2.2. Maakonna kriisireguleerimisstruktuuri ülesehitus .................................................21
    2.2.1. Kriisikomisjon .................................................................................................22
    2.2.2. Kriisireguleerimismeeskond ...........................................................................23
    2.2.3. Koordinatsiooni punkt.....................................................................................25
   2.3. Kriisijuhtimisstruktuuri tööle rakendamine ...........................................................26
   2.4. Kriisikomisjoni ja kriisireguleerimiskomisjoni kogunemiskoht ning varukoht.....28
   2.5. Meditsiinisüsteem ..................................................................................................30
    2.5.1. SA Pärnu Haigla meditsiiniline võimekus ......................................................31
   2.6. Avalikkuse teavitamine ..........................................................................................32
    2.6.1. Informatsiooni edastamine ..............................................................................32
    2.6.2. Sõnumid elanikkonnale ...................................................................................33
   2.7. Koostöö piirnevate maakondadega ........................................................................35
   2.8. Inimeste evakueerimine .........................................................................................36
3.      III PEATÜKK.................................................................................................. 38
   3.1. Plaani hoidmine ......................................................................................................38
   3.2. Plaani uuendamine ja kinnitamine .........................................................................38
FUNKTSIONAALSED LISAD ...................................................................................... 39
 LISA 1 Pärnu maakonna kriisikomisjoni koosseis .........................................................40
   LISA 2 Päästetööde korraldus ........................................................................................44
    1.     Lääne – Eesti Päästekeskuse iseloomustus .....................................................44
    2.     Väljasõidupiirkonnad, komandod ja eraldipaiknevad meeskonnad ................46
    3.     Päästetööd hädaolukordades ...........................................................................47
    4.     Hädaolukorra lahendamine ja päästetööde juhtimine .....................................47
    5.     Päästetööde juhtimisskeem .............................................................................48
    6.     Kaasatavad ametkonnad ja organisatsioonid ..................................................49
    7.     Päästetöödest osavõtvate ametkondade ülesanded .........................................49


                                  2
                                          Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  8.  Vastutus päästetöödel ......................................................................................51
  9.  Nõuded ressurssidele.......................................................................................53
  10.  Päästetöödel osalevate jõudude varustamine ..................................................53
 LISA 3 Teavitusgrupi töökorraldus ................................................................................54
  1.  Teavitusgrupi põhikoosseis: ............................................................................54
  2.  Teavitusgrupi tegevus hädaolukorras ..............................................................55
  3.  Pärnu maakonna meediakaart .........................................................................58
  4.  Esmane ettekanne hädaolukorrast ...................................................................59
  5.  Ettekanne olukorrast .......................................................................................60
 LISA 4 Loomataudialase hädaolukorra lahendamine maakonnas..................................61
  1.  Tegutsemine linnugripi puhangu korral ..........................................................62
 LISA 5 Tervishoiualase hädaolukorra lahendamine maakonnas....................................66
  1.  Kiirabi ja haiglate rollist tervishoiuhalduses hädaolukorras. .........................66
  2.  Tervishoiu- ja psühhosotsiaalse abi korraldus; ...............................................68
 LISA 6 Pärnu maakonna perearstide nimekiri ja kontaktid ...........................................69
 LISA 7 Apteegid Pärnu maakonnas ...............................................................................72
 LISA 8 Korrakaitse korraldus; .......................................................................................75
 LISA 9 Kannatanute abistamise korraldus; ....................................................................75
  1.  Ajutine peavari ................................................................................................75
  2.  Toiduainete ja joogiveega varustamise korraldamine; ....................................75
  3.  Esmatarbekaupade kättesaadavuse korraldamine. ..........................................75
 LISA 10 Evakueeritavate kogunemiskohad Pärnu maakonnas ......................................76
 LISA 11 Kommunaaltööd ..............................................................................................80
 LISA 12 Hädaolukorra tekitatud kahjustuste hindamine ...............................................80
  1.  Elanikkonnale tekkinud kahju hindamine ja hüvitamine ................................80
  2.  Ettevõtlusele tekkinud kahju kogumine, hindamine ja hüvitamine ................81
  3.  Ametiasutustele tekkinud kahju kogumine, hindamine ja hüvitamine ...........81
 LISA 13 Kahju kompenseerimise taotluse näidis ...........................................................82
 LISA 14 Koostöö Kaitseväega ......................................................................................84
 LISA 15 Kaitseliidu Maleva tehnika ja varustus ............................................................86
  1.  Pärnumaa Kaitseliidu Maleva päästeteenistuses kasutatav tehnika ................86
 LISA 16 Pärnumaa päästekomandode kooseisud ja kontaktid .......................................88
 LISA 17 Naabermaakondade kriisikomisjonide kontaktandmed ..................................90
  1.  Viljandi maakonna kriisikomisjoni koosseis ..................................................90
  2.  Rapla maakonna kriisikomisjoni koosseis ......................................................91
  3.  Läänemaa kriisikomisjoni kontaktandmed .....................................................93
  4.  Järva maakonna kriisikomisjoni kontaktandmed ............................................94
 LISA 18 Võimalike hädaolukordade loetelu vastavalt riskianalüüsile ..........................97
 LISA 19 Hädaolukordadeks valmisoleku ja ühise tegutsemise alane koostöölepe .....100
KÄITUMISJUHISED ELANIKKONNALE............................................................... 109
 KÄITUMISJUHISED ÜLEUJUTUSE KORRAL .......................................................110                               3
                                          Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan KÄITUMISJUHIS TORMI KORRAL ........................................................................114
 KÄITUMISJUHIS LUMETORMI KORRAL .............................................................118
 KÄITUMISJUHIS HOONE TULEKAHJU KORRAL ...............................................122
 KÄITUMISJUHIS METSATULEKAHJU KORRAL ................................................128
 KÄITUMISJUHIS LIIKLUSÕNNETUSE KORRAL .................................................133
 KÄITUMISJUHIS GAASILEKKE KORRAL ............................................................139
 KÄITUMISJUHIS OHTLIKE AINETE ÕNNETUSTE KORRAL ............................143
KAARDIMATERJAL ................................................................................................... 148
 Pärnu maakonna üldkaart .............................................................................................148
 Pärnu maakonna üleujutuskaart ....................................................................................148
 Pärnu linna üleujutuskaart ............................................................................................148
 Pärnu maakonna infrastruktuuri kaart (teed, elektriliinid) ...........................................148
 Pärnu maakonna kogunemiskohtade kaart ...................................................................148
                               4
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
1. ÜLDOSA
Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan on koostatud “Hädaolukorraks valmisoleku
seaduse” paragrahv 6 ja peatükk 4 alusel.

1.1. Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaani eesmärk

   läbi planeerimisprotsessi tagada hädaolukorraks valmisolek;
   valmistada ette hädaolukorra lahendamise struktuurid;
   tagada hädaolukorra lahendamiseks vajalike ressursside planeerimine ja määrata
   kindlaks nende kasutamise kord hädaolukorras;
   tagada elanikkonna teavitamine ning maksimaalne turvalisus hädaolukorras;
   kindlustada elutähtsate valdkondade töö hädaolukorras;
   kavandada ja tagada riigiasutuste töö jätkumine hädaolukorras.

1.2. Hädaolukorra lahendamise prioriteedid

1. oht inimeste elule ja tervisele – oht tuleb likvideerida esmajärjekorras või kui see
  pole võimalik, siis maksimaalselt vähendada ohu tagajärgi inimeste elule ja tervisele;
2. oht riigi julgeolekule – oht tuleb likvideerida esmajärjekorras või kui see pole
  võimalik, siis maksimaalselt vähendada riigi julgeoleku ohustamist;
3. oht keskkonnale – oht tuleb likvideerida esmajärjekorras või kui see pole võimalik,
  siis maksimaalselt vähendada keskkonnale tekkivat kahju;
4. oht varale - likvideerida oht või kui see pole võimalik, siis maksimaalselt vähendada
  varale tekkivat kahju.

1.3. Maakonna kriisireguleerimisplaani seadusandlik alus

Maakonna kriisireguleerimisplaani koostamisel on lähtutud järgmistest abimaterjalidest:

  Eesti Vabariigi põhiseadus;
  Hädaolukorraks valmisoleku seadus;
  Riiklik kriisireguleerimisplaan;
  Päästeseadus;
  Politseiseadus;
  Eriolukorra seadus;
  Erakorralise seisukorra seadus;
  Kaitseväeteenistuse seadus;
  Kaitseliidu seadus;
  Rahuaja riigikaitse seadus;
  Loomatauditõrje seadus;
  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
  Vabariigi Valitsuse määrus “Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded
  edastatavale teabele”;
  Vabariigi Valitsuse määrus “Kaitseväe pääste-ja hädaabitöödel osalemise kord”;
  Vabariigi Valitsuse määrus “Kiirabi, haiglate ning pääste- ja politseiasutuste
  kiirabialase koostöö kord”;
  Siseministri määrus “Maakonna ning valla ja linna riskianalüüsi metoodika”;


                      5
                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
  Siseministri määrus “Ohtlikus ettevõttes riskianalüüsi tegemise kord, õnnetuse
  ärahoidmise ja õnnetuse korral tegutsemise nõuded ning suurõnnetuse ohuga
  ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra plaanide koostamise ja
  esitamise kord”;
  Siseministri määrus “Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe,
  ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise
  kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine”;
  Katastroofi tagajärgede likvideerimise metoodika;
  Juhendmaterjal hädaolukorras avalikkuse teavitamise kohta;
  Päästetööde korralduse metoodiline abimaterjal;
  Lindude gripi ja Newcastle’i haiguse tõrje tegevusjuhend;
  Loomatauditõrje situatsiooniplaan.
                    6
                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
1.4. Põhimõisted

Loodusõnnetus       Loodusjõudude tegevusest põhjustatud hävingulise toimega
             sündmus, sealhulgas äkilise hävingulise toimega sündmus,
             mis seab ohtu elu, tervise, loodus- või tootmiskeskkonna.
             (RIIKLIK KRIISIREGULEERIMISPLAAN)


Katastroof        Äkiline hävingulise toimega sündmus, mis seab ohtu elu,
             tervise, loodus- või tootmiskeskkonna ja mis seisneb
             paikkonna keemilises, radioaktiivses või muus saastumises;
             tööstuslikus suurõnnetuses, sealhulgas elektrijaamade ja
             kaevanduste, samuti gaasijuhtmete, side-, kommunaal- või
             elektrivõrkude avariis; ulatuslikus tulekahjus või plahvatuses;
             ulatuslikus laeva-, lennuki-, rongi- või muu transpordivahendi
             õnnetuses; muus ulatuslikus õnnetuses või avariis.
             (RIIKLIK KRIISIREGULEERIMISPLAAN)


Hädaolukord        Sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab riigi julgeolekut,
             inimeste elu või tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või
             tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju ning mille
             lahendamiseks   on   vajalik   Vabariigi   Valitsuse,
             valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste kooskõlastatud
             tegevus. (HÄDAOLUKORRAKS VALMISOLEKU SEADUS - HOVS)

Eriolukord        Eriolukord kuulutatakse välja tingimusel, et loodusõnnetuse
             ja katastroofi korral või nakkushaiguse leviku tõkestamiseks
             on vaja viivitamatult rakendada ulatuslikke abinõusid,
             sealhulgas päästetöid, ning ohu kõrvaldamine ja kannatanute
             abistamine ei ole võimalik eriolukorra seaduses sätestatud
             abinõusid rakendamata. Eriolukorra riigis või selle osas
             kuulutab välja Vabariigi Valitsus. (ERIOLUKORRA SEADUS)

Erakorraline seisukord  Erakorraline seisukord kuulutatakse välja tingimusel, et Eesti
             põhiseaduslikku korda ähvardava ohu kõrvaldamine ei ole
             võimalik erakorralise seisukorra seaduses sätestatud
             abinõusid rakendamata. Erakorralise seisukorra võib
             Riigikogu Vabariigi Presidendi või Vabariigi Valitsuse
             ettepanekul oma koosseisu häälteenamusega välja kuulutada
             kogu riigis, kuid mitte kauemaks kui kolmeks kuuks.
             (ERAKORRALISE SEISUKORRA SEADUS)


Terrorism         Tervisekahjustuste tekitamisele, surma põhjustamisele või
             vara hõivamisele, rikkumisele või hävitamisele suunatud tegu
             sõja või rahvusvahelise konflikti provotseerimise või
             poliitilisel või usulisel eesmärgil.
             (RIIKLIK KRIISIREGULEERIMISPLAAN)


Kriisireguleerimine    Riiklik meetmete süsteem, mis on ette valmistatud ja
             kasutusele võetud riigiasutuste poolt koostöös kohalike
             omavalitsuste, ettevõtjate ning kriisireguleerimisele kaasatud
             mittetulundusühingute ja sihtasutustega, et tagada
             hädaolukorras ühiskonna turvalisus. (HOVS)

Kriisireguleerimisplaan  Dokument, milles kirjeldatakse kriisireguleerimissüsteemi
             toimimist tervikuna. Plaanis sätestatakse kriisireguleerimise


                    7
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan               üldpõhimõtteid, määratakse ametkondade vastusalad ja
               ülesanded, kirjeldatakse hädaolukordade lahendamise üldisi
               põhimõtteid, teabevahetuse ja elanike teavitamise korraldust
               ning erinevate koostöövaldkondade korraldust.
               (RIIKLIK KRIISIREGULEERIMISPLAAN)


Kriisikomisjon        Õnnetusteks valmisoleku plaanimiseks ja õnnetuste
               tagajärgede kõrvaldamiseks moodustatud juhtimis-ja
               töögrupp. (KATASTROOFI TAGAJÄRGEDE LIKVIDEERIMISE METOODIKA)

Kriisireguleerimismeeskond  Olukorra analüüsimiseks ning teabevahetuse, ressursside
               kasutamise ning ametkondade koostöö koordineerimiseks
               moodustatud alaliselt tegutsev meeskond maavanema
               abistamiseks, kelle määratud koosseis ja töökorraldus ning
               ettevalmistus võimaldavad ööpäevaringse töö hädaolukorras.
               (HOVS)


Õnnetuspiirkond       Ala, kus on toimunud õnnetus ja kus teostatakse tulekustutus-
               ja päästetöid ning kus asuvad õnnetuse likvideerimisega
               seotud struktuurid.
               (KATASTROOFI TAGAJÄRGEDE LIKVIDEERIMISE METOODIKA)


Staap            Juhtimisstruktuur õnnetuspiirkonnas, kus asuvad kohapeal
               tulekustutus- ja päästetöid juhtiv päästetöötaja, meedik ja
               politseiametnik ning sidekeskus. Staabi tööd juhib
               päästetööde juht. Staapi võivad kuuluda teised isikud
               vastavalt päästetööde juhi otsusele.
               (KATASTROOFI TAGAJÄRGEDE LIKVIDEERIMISE METOODIKA)


Päästetööde juht       Päästetöötaja, kes juhib tulekustutus- ja päästetöid staabist.
               Koordineerib vastutava meditsiinitöötaja ja vastutava
               politseiametniku   koostööd   ning   kogu   tegevust
               õnnetuspiirkonnas.
               (KATASTROOFI TAGAJÄRGEDE LIKVIDEERIMISE METOODIKA)


Riskianalüüs         Analüüs esineda võivate hädaolukordade väljaselgitamiseks
               ning määramaks hädaolukordade tüübid ja nende esinemise
               tõenäosuse koos võimalike tagajärgedega, mille põhjal
               koostatakse vastavad reguleerimise plaanid.
               (RIIKLIK KRIISIREGULEERIMISPLAAN)


Varajane hoiatuse süsteem  Alarmeerimisseadmete võrgustik elanike teavitamiseks
               hädaolukordadest. (RIIKLIK KRIISIREGULEERIMISPLAAN)
                     8
                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
   1.5. Pärnu maakonna lühiiseloomustus

   1.5.1. Pindala

   Pärnu maakonna pindala on 4 806,68 km², sellest jääb saarte alla ligi 20 km². Eesti
   Vabariigi halduses olevast territooriumist hõlmab Pärnumaa 11,1%.
   Pärnu maakond piirneb loodest Lääne-, põhjast Rapla-, kirdest Järva-, idast Viljandi
   maakonnaga ning lõunaosas Läti Vabariigi Limbaži rajooniga. Vaata Joonis 1. Lääne               Rapla maakond                       Järva
maakond                                            maakond
                                                Viljandi
                                                maakond
   1.5.2. Piirnevad maakonnad

   Läänes piirneb maakond Liivi lahe ja selle osa - Pärnu lahega. Loodes piirneb Pärnu
   maakond Lääne maakonnaga, põhjast Rapla maakonnaga, kirdest Järva maakonnaga, idast
                              Läti
   Viljandi maakonnaga ja Lõunast Läti Vabariigiga.
                          Vabariik
Joonis 1 Pärnu maakond ja sellega piirnevad maakonnad                        9
                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan1.5.3. Pärnu maakonna geograafilised andmed

Pärnumaa äärmuspunktid on:
põhjas – 5846' pl Kõnnu küla, Kaisma vald;
lõunas – 5722' pl Ikla küla, Häädemeeste vald;
idas – 2517' ip Rae küla, Vändra vald;
läänes – 2337' ip Muriste küla, Varbla vald.

Pärnu linna asukoht on        5823' N ja 2429' E
Sindi linna asukoht on        5824' N ja 2439' E
Kilingi-Nõmme linna asukoht on    5808' N ja 2457' E
Tõstamaa asula asukoht on       5820' N ja 2359' E
Vändra asula asukoht on        5839' N ja 2501' E
Pärnu-Jaagupi asula asukoht on    5836' N ja 2430' E
Häädemeeste asula asukoht on     5804' N ja 2430' E
Sauga asula asukoht on        5825' N ja 2531' E
Paikuse asula asukoht on       5822' N ja 2436' E

Eesti üldkese paikneb Vändra alevist idas, Rõusa ja Pärnu jõe ühinemiskohal: 5840 pl.
ja 2505 ip.

Pärnu linna kaugus suurematest keskustest mööda maanteed on (km):

Tallinn  129     Sankt - Peterburg   459
Tartu   183     Varssavi        895
Riia   189     Berliin        1475
Vilnius  490     Moskva         916

Maakonna territooriumist moodustab mets 54%, soo ja raba 24%, haritav maa 19% ja
muu maa (ehitised, rajatised, karjäärid, looduslik rohumaa, võsa) 3%. Vaata Joonis 2.

       Joonis 2


                      muu maa
        haritav maa         3%
          19%
                                         mets
                                         54%
      soo ja raba
        24%
                       10
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanPärnu maakonna pinnamood on tasane, kõrgeim punkt on Pati voor (77 m üle mere
pinna), mis asub Saarde vallas. Suurim järv on Tõstamaa vallas asuv Ermistu järv (4,8
km2)
Pärnumaal on 177 saart ja laidu, millest 2 on asustatud: Kihnu – 500 elanikku (16,37
km2)ja Manija – 42 elanikku (1,87 km2).

Pärnumaa pinnamoes on valdavad tasandikud, mida katavad jääajajärgsete veekogude
setted. Põhjavesi on kõrgel ja pinnavee äravool nõrk.
Umbes veerandi Pärnumaa pindalast hõlmavad sood. Turbakihi paksus on ligi 10 m,
suurimad tööstuslikud turbaväljad asuvad Lavassaare ja Tootsi vallas.

Rannajoone pikkus on 242 km. Rannajoont liigendavad Pärnu laht, Tõstamaa poolsaar
ja neemed. Liivi lahe rannik on sirgem ja neemed ei eendu kaugele merre. Paatsalust
Laoni on rannik valdavalt kivine, lahesoppides möllirand, Pärnu lahe ääres Audru ja
Pärnu vahel madal liivarand, Tahkuranna- ja Häädemeeste valla rannikul moreenirand.
Peaaegu kogu Pärnumaa rannikut ääristavad kaks luiteahelikku, mis Häädemeestel
ühinevad ja jätkuvad lõunas ühtse luitestikuna. Suurimad luited on Tõstamaa ümbruses ja
Pärnu lahe kagurannikul Rannametsa küla lähedal (Luitemaa).

Pärnumaal on 189 vooluveekogu. Peamised jõed on Pärnu jõgi (Pärnumaal 85 km,
jõgikond hõlmab 60% Pärnumaa pindalast) ja selle lisajõed. Pärnumaal on üle 80 järve ja
20 suurt laugast: kokku 13,6 km2 – 2,8% maakonna pindalast. Suurimad järved on
Tõstamaal lähestikku asuvad Ermistu ja Tõhela järv.

Üle poole (54%) Pärnumaa territooriumist on kaetud metsaga, esindatud on kõik Eestis
eristatavad metsakasvukohatüübid. Põlde on võrdlemisi vähe, need paiknevad peamiselt
jõgede ääres ja moreenitasandikel.

Kaitstavaid alasid on kokku 44 902 ha, sellest 23 721 hektaril asuvad looduskaitsealad,
millest 7 126 ha hõlmab Soomaa rahvuspark.

Pärnu lahe rannik on kliima poolest Eesti üks soojemaid piirkondi. Vaata Tabel 1.
                      11
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
   Tabel 1 Meteoroloogiliste elementide andmeid Pärnu kohta

Õhutemperatuuri  –34,5 ºC
absoluutne
miinimum
Õhutemperatuuri  33,2 ºC
absoluutne
maksimum
Absoluutne tuule  34 m/s
kiiruse
maksimum
Absoluutne vee   275 cm (9.01.2005a.)
kõrguse
maksimum
Absoluutne vee   -125 cm (okt. 1976a.)
kõrguse
miinimum
           2000    2001    2002    2003     2004      2005      2006

Aasta keskmine    7,7ºC   6,8ºC   7,0ºC    6,5ºC    6,6ºC      6,0ºC     6,7ºC
õhutemperatuur
Aasta keskmine   2053,1   1841,7   2292,5   1857,3    1829,1     1991,6     2031,9
päikesepaiste
kestus tundides
Aasta keskmise    650,0   953,3   683,1    630,2    760,6      752,8     573,9
sademete
hulga summa
millimeetrites
Aasta keskmine   1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005         2005/2006
püsiva lumikatte  70 päeva 111 päeva 65 päeva  81 päeva 88 päeva 69 päeva         105 päeva
kestus
                          Allikas: EMHI kliimaandmed seisuga 23.01.2007
                       12
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
1.5.4. Pärnumaa omavalitsusi kirjeldavad andmed

Pärnu maakonnas on 21 võrdse staatusega kohalikku omavalitsusüksust, sealhulgas 2
linna – Pärnu ja Sindi (Kilingi-Nõmmel on linna staatus, kuid ei ole omaette
omavalitsusüksus) ja 19 valda sh 1 alevvald –Vändra alev. Lavassaare-, Pärnu-Jaagupi-ja
Tootsi alev on vallasisesed alevid. Enne 16.10.2005 koosnes Pärnu maakond 23
omavalitsusest. Eraldi omavalitsustena tegutsesid Tali, Kilingi-Nõmme linn ja Saarde
vald, praeguseks hetkeks on need ühinenud Saarde vallaks. Vaata Joonis 3.
Joonis 3 Pärnu maakonna haldusjaotus
                     13
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanTabel 2 Pärnu maakonna rahvaarv, pindala , asustustihedus, maa-asulate arv,
keskuse kaugus Pärnu linnast

                                       Keskuse
             Pindala,  Asustustihedus,      Maa-      kaugus
        Rahvaarv   km²  elanikku km² kohta     asulaid    Pärnust (km)
  PÄRNU
 MAAKOND    90929   4 806,68       18,9
  Pärnu
 maakonna
  linnad   49 792   41,49       1200,0
Kilingi-
Nõmme linn    2133    4,26        500,7       -        42,0
Pärnu linn   43 389   32,22       1346,6       -        -
Sindi linn    4 270   5,01        852,3       -        13,2
  Pärnu
 maakonna
  vallad   43 270  4 766,18       9,1       331
Are vald     1 380   159,58        8,6       12        16,8
Audru vald    5 322   378,84       14,0       26        10,1
Halinga vald   3 461   365,45        9,5       43        27,5
Häädemeeste
vald      3 158   390,34        8,1       21        40,2
Kaisma vald   577    183,98        3,1        7        46,4
Kihnu vald    635    16,88       37,6        4        53,7
Koonga vald   1 328   438,51        3,0       42        35,6
Lavassaare
vald       569    8,00        71,1        -        22,7
Paikuse vald  3 635   174,92       20,8        6        9,9
Saarde vald
sh Kilingi-
Nõmme linn   5 015   706,99       7,1        23        42,0
Sauga vald   3 284   164,75       19,9       11        5,5
Surju vald   1 103   357,69        3,1       11        23,0
Tahkuranna
vald      2 241   103,36       21,7        9        16,1
Tootsi vald   932    1,76       529,5        -        33,2
Tori vald    2 647   282,07        9,4       20        26,8
Tõstamaa
vald      1 591   261,01       6,1        20        39,8
Varbla vald   1 037   313,81       3,3        40        60,0
Vändra vald   2 619   458,24       5,7        36        49,0
Vändra vald
(alev)     2 736    3,28       834,1        -       49,0
                   Andmed: seisuga 01.01.2007 http://portaal.ell.ee/1449
                     14
                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanRahvaarv on 90 929 ehk 6,6% Eesti rahvastikust.
Rahvastiku vanusstruktuur on järgmine: 0-6 aastaseid 6,5 % (5 914 elanikku), 7-18
aastaseid 14,9% (13 495 elanikku), 19-64 aastaseid 60,6% (55 174 elanikku), 65-aastaseid
ja vanemaid 18% (16 346 elanikku).

Tabel 3 Pärnu maakonna 33 suurimat asulat kohalike omavalitsuste andmete alusel

        Jrk.nr          Asula            Rahvaarv
        1     Pärnu linn                43 389
        2     Sindi linn                4270
        3     Vändra alev                2731
        4     Paikuse alevik              2603
        5     Kilingi-Nõmme linn            2133
        6     Audru alevik               1555
        7     Pärnu-Jaagupi alev            1309
        8     Sauga alevik               1112
        9     Tootsi alev                932
        10    Häädemeeste alevik            823
        11    Tihemetsa alevik             745
        12    Tõstamaa alevik              680
        13    Lavassaare alev              569
        14    Võiste alevik               554
        15    Tori alev                 527
        16    Uulu küla                 555
        17    Papsaare küla               666
        18    Libatse küla               494
        19    Jõõpre küla                472
        20    Are alevik                446
        21    Selja küla                385
        22    Kabli küla                400
        23    Saarde küla                374
        24    Reiu küla                 446
        25    Jõesuu küla                378
        26    Tali küla                 352
        27    Vihtra küla                327
        28    Surju küla                323
        29    Suigu küla                322
        30    Koonga küla                276
        31    Tammiste küla               740
        32    Kilksama küla               361
        33    Kergu küla                229
       Allikas: kohalikud omavalitsused seisuga 01.01.20071.5.5. Transpordi infrastruktuur

  1. Pärnu lennujaam – AS Pärnu Lennujaam
                        15
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanPärnu lennujaam asub Pärnu kesklinnast 4 km kaugusel, endisel sõjaväe lennuväljal, mis
on kohandatud tsiviillennunduse normidele vastavaks. Lennurada on 2480 m pikkune
betoonrada ja omab sertifikaati kuni 65t maandumismassiga õhusõidukite teenindamiseks.
Kogemus võimaldab teenindada kuni 190t kaaluvaid lennukeid (vajalik Lennuameti
eriluba). Lennujaamast toimuvad regulaarsed lennureisid Eesti väikesaartele Kihnu ja
Ruhnu ning Kuressaarde (talve perioodil 15.12.-30.04.), samuti era- ja tellimuslennud
teistesse riikidesse.

Pärnu lennujaama lennuraja keskpunkti koordinaadid: 5825'08'' N ja 2428'22'' E

Kontaktid
Postiaadress: Eametsa küla, Sauga vald 85001 Pärnu EESTI
E-post: eepu@eepu.ee
Kontakttelefonid: +372 447 5000 juhataja e-post: erki@eepu.ee
         +372 447 5001 raamatupidaja-klienditeenindaja
         +372 447 5003 julgestusteenistus (Falck) (+372 53 423 048)
         +372 447 5008 ATS/MET/AIS (e-mail tower@eepu.ee)
Faks:       +372 44 75 002
         +372 44 75 009 torn

Lennundusraadiosagedused: EEPU AFIS    132,00 MHz
IATA kood: EPU

Lennujaamas teostab Pärnu-Kihnu-Pärnu reise AS Avies ning Pärnu-Ruhnu-Kuressaare
reise teostab Luftverkehr Friesland Brunzema und Partner KG.

AS Avies kontaktid:
Lennujaama tee 2, 11101, Tallinn
Tel: +372 605 8022

Luftverkehr Friesland Brunzema und Partner KG kontaktid:
Flugplatz Harle
D 26409 Wittmund-Carolinensiel
Tel: +49 4464-94810
Kohalik esindaja:
OÜ Avio Foto, Ülo Mell
Tamme 53-6, 80039, Pärnu
Tel: +372 503 2408


  2. Pärnu sadam – AS Pärnu Sadam

Pärnu sadam asub Liivi lahte suubuva Pärnu jõe suudmealal. Pärnu sadama tagamaaks on
Pärnu, Viljandi, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnad ning Lääne-ja Järvamaa.
Tagamaal asub oluline osa Eesti sadamate kaudu väljaviidavatest tooraineressurssidest
(kuni 45% metsaressursist ja kuni 65% turbaressursist) ja töötlevast tööstusest.

AS Pärnu Sadam on Pärnu sadama valdaja, kes on peamiste sadama infrastruktuuride
omanik ja laevaliikluse korraldaja sadamas. Stividoriteenuseid osutab sadamas OÜ Pärnu
Stividorid.


                     16
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Talvel on Pärnu laht üldjuhul jääs. Keskmine jääperioodi pikkus on kaks kuni kolm kuud
ning sadama lahti hoidmiseks on vaja jäämurdjat. Jäämurdmise eest sadama
akvatooriumis hoolitseb AS Pärnu Sadam.

Sadamakapten: Riho Prints
E-post: riho.prints@transcom.ee
Sadama keskpunkti (esimene laevade manööverdusala keskkoht) koordinaatideks on
5823 N ja 242808” E
Laevaliikluse dispetšerteenistus side VHF kanalil 16 või 13, kutsung "LOOTS", GSM
+372 50 48180;
Toimib regulaarne reisiparvlaevaliiklus Pärnu – Kihnu, Munalaid – Kihnu ja Munalaid –
Manija liinil. Liiklust nendel liinidel teostab AS Kihnu Veeteed.

AS Kihnu Veeteed kontaktid:
Kalda 2, Pärnu linn 80011
Tel: +372 443 1069
Fax: +372 443 1069


  3. Teedesüsteem

Pärnumaa alal on 217 km põhimaanteid, neist 95 km Tallinn-Pärnu-Ikla mnt (osa Via
Baltica’st), 60 km Pärnu – Rakvere – Sõmeru mnt, 40 km Uulu – Valga mnt ja 22 km
Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme mnt.

Riigile kuulub ka 109 km tugi- ja 1106 km kõrvalmaanteid ning 3 km rampe ja
ühendusteid. Pärnumaa kohalike ja erateede kogupikkus on 3301 km. Sõiduautode
(30 968), busside (342), veoautode arvult (5318) ületavad Pärnumaad rahvarikkamad
Harjumaa, Ida-Virumaa ja Tartumaa. Peale 74 kohaliku bussiliini on palju maakonda
läbivaid pikamaaliine. Pärnumaa veondusele on omane veoseliikide mitmekesisus.

Maanteeameti poolt 2006 aastal läbiviidud liiklusloenduse alusel on suurima
liiklustihedusega Tallinn – Pärnu – Ikla maantee Ehitajate tee teelõik, kus liiklustihedus
on 12 350 autot ööpäevas. Samal maanteel on suure liiklustihedusega Sauga – Pärnu linna
piir teelõik mida läbib 10 980 autot ööpäevas, Nurme – Sauga teelõik mida läbib 7 930
autot ööpäevas ja teelõik Pärnu linna piirist kuni Valga – Uulu maantee ristumiseni
Tallinn – Pärnu – Ikla maanteega, seda teelõiku läbib ööpäevas 7 140 autot. Lisaks
eelpooltoodule on suure liiklustihedusega Pärnu – Tori tugimaantee teelõik Pärnu linna
piirist Paikuse alevini, seda teelõiku läbib ööpäevas
7 370 autot ja Pärnu – Lihula maantee Pärnu linna piiri – Valgeranna teeristi teelõik mida
läbib 7 540 autot ööpäevas. Vaata Tabel 4.

Tabel 4 Suurima liiklustihedusega teelõigud Pärnu maakonnas
    Maantee              Teelõik             Liiklustihedus
                                      (autot/ööpäevas)
Tallinn – Pärnu – Ikla   Märjamaa – Pärnu-Jaagupi                 6 200
Tallinn – Pärnu – Ikla   Pärnu-Jaagupi – Are                    6 330                      17
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanTallinn – Pärnu – Ikla   Are – Nurme                            7 080
Tallinn – Pärnu – Ikla   Nurme – Sauga                           7 930
Tallinn – Pärnu – Ikla   Sauga – Pärnu linna piir                     10 980
Tallinn – Pärnu – Ikla   Ehitajate tee                           12 350
Tallinn – Pärnu – Ikla   Pärnu linna piir – Valga-Uulu mnt rist               7 140
Pärnu – Tori        Pärnu linna piir – Paikuse                     7 370
Pärnu - Lihula       Pärnu linna piir – Valgeranna teerist               7 540

Riigiteede heakorra eest vastutab Pärnu maakonnas Pärnu Teedevalitsus, valla ja erateede
heakorra eest vastutavad tee valdajad.

Pärnu Teedevalitsus
Suur-Posti 20, Pärnu 80017 Pärnumaa        parnutv@parnutv.mnt.ee
Juhataja           Uno Kask       51 14 861               44 64601

Teede hooldamiseks on loodud 4 teemeistripiirkonda.

Häädemeeste teemeistripiirkond
Kooli 33, Häädemeeste 86001 Pärnumaa       haademeestetm@parnutv.mnt.ee
Teemeister          Raivo Talts     51 05 249          44 38195
Pärnu-Jaagupi teemeistripiirkond
Kergu mnt. 22a, Pärnu-Jaagupi
                         parnujaagupitm@parnutv.mnt.ee
87201 Pärnumaa
Teemeister          Ervin Kruuse    56 45 4610              44 36343
Tori teemeistripiirkond
Tori 86801 Pärnumaa                toritm@parnutv.mnt.ee
Teemeister          Raivo Tikas     51 14 862               44 64254
Tõstamaa teemeistripiirkond
Kalli mnt. 2, Tõstamaa 88101 Pärnumaa       tostamaatm@parnutv.mnt.ee
Teemeister          Leino Blasen     51 02 191              44 96146
                Allikas: Maanteeameti kodulehekülg (www.mnt.ee/atp/index.php?id=504)


5. Raudtee

Pärnu maakonnas on 95 km raudteid (Tallinn – Pärnu liin), sellel 4 jaama ja 8 peatust.
Raudtee läbib Pärnu maakonnas Kaisma, Vändra, Tootsi, Tori, Are, Sauga valdasid ja
Pärnu linna.

Raudtee haldajaks on Edelaraudtee AS.
Kaare 25, Türi linn 72213
Tel: +372 385 7123
Fax: +372 384 8301


1.6. Võimalike hädaolukordade loetelu

Pärnu maakonna riskianalüüsis on kaardistatud Pärnu maakonna võimalikud
hädaolukorrad. Hädaolukorrad on hinnatud hädaolukorra tekkimise tõenäosuse ja                       18
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaantagajärgede raskuse alusel ja seejärel kantud riskimaatriksisse. Siinkohal on ära toodud
ainult VII (kõige kriitilisemad) gruppi kuuluvad riskimaatriksi lahtrid.

Vastavalt riskianalüüsile puuduvad Pärnu maakonnas hädaolukorrad, mille tekkimise
tõenäosus on väga suur (kõrgeim tõenäosuse aste - 5) ja tagajärjed katastroofilised
(maksimaalne tagajärgede aste - E).Samuti puuduvad hädaolukorrad mille
esinemistõenäosus on väga suur (5) ja tagajärjed väga rasked (D), hädaolukorrad
puuduvad ka lahtris kus olukorra tekkimise tõenäosus on suur (4) ja tagajärjed oleksid
katastroofilised (E).

Pärnu maakonna jaoks on kõige kriitilisemad hädaolukorrad, mis asuvad riskimaatriksi
lahtris D4, mille esinemistõenäosus on suur (4) ja tagajärjed väga rasked (D).
Sellisteks olukordadeks on:
 tulekahjud sotsiaalhoolekandeasutustes ja ajutise elamise majades;
 tulekahjud hotellides ja muudes majutusasutustes;
 tulekahjud tööstushoonetes;
 tulekahjud hoidlates ja laohoonetes;
 plahvatused kaubandus- ja teenindusasutustes;
 kemikaalidega saastumine;
 gaasiavarii;
 liiklusavarii - avarii ohtlikku veost vedava masinaga;
 liiklusavarii - avarii inimesi vedava bussiga;
 liiklusavarii - avarii paljude masinatega ning rohkete vigastatutega;
 uppumine.

Tagajärgede poolest (katastroofilisteks) (E) ja esinemistõenäosuse poolest keskmiseks
(3), loeti järgmiseid hädaolukordi:
 tulekahjud muuseumides ja raamatukogudes;
 plahvatused side- ja navigatsiooniasutustes;
 plahvatused tööstushoonetes.

Esinemistõenäosuse poolest väga suureks loeti järgmiseid hädaolukordi:
 tulekahju elamutes (tagajärjed rasked);
 loodusjõududest põhjustatud tormid, tuuled, mis kahjustavad elektri- ja sideliine
  (tagajärjed rasked);
 kulu põlengud (tagajärjed kerged);
 roostiku põlengud (tagajärjed kerged);
 loodusjõududest põhjustatud tormid, tuuled, mis tekitavad kahjustusi puudele või
  majade katustele (tagajärjed kerged).

Vaata LISA 18 Võimalike hädaolukordade loetelu vastavalt riskianalüüsile

2. II PEATÜKK
2.1. Hädaolukorra lahendamine maakonnas

Kui sündmuskoht on seotud omavalitsuse territooriumiga, siis toimub esmane
hädaolukorrale reageerimine kohaliku omavalitsuse tasandil. Selleks kaasatakse
omavalitsuse kriisireguleerimisplaani alusel või sündmuskoha juhi korraldusel kohaliku


                     19
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanomavalitsuse territooriumil paiknevad hädaolukorra lahendamiseks vajalikud ressursid.
Hädaolukorra lahendamise koordineerimiseks valla või linna territooriumil võidakse
vajaduse korral moodustada koordinatsioonipunkti. Hädaolukorra lahendamist juhib
vallas vallavanem ja linnas linnapea.

Valla ja linna kriisikomisjoni või kriisireguleerimismeeskonna peamine ülesanne
hädaolukorras on sündmuskoha juhi abistamine ja toetamine hädaolukorra lahendamisel
ning vajalike ressursside hankimine, olukorra analüüs, ametkondade koostöö
koordineerimine, teabevahetuse korraldamine, elanike teavitamine ning täiendavate
ressursside taotlemine maavanemalt. Oluline on ka osalemine elutähtsate valdkondade
toimimise taastamises.

Kui hädaolukord hõlmab mitme kohaliku omavalitsuse territooriumi, nõuab mitme
omavalitsuse ressursside kasutamist või muude lisaressursside kaasamist või kui
omavalitsuse tasandil rakendatavad kriisireguleerimise vahendid ei ole piisavad, toimub
hädaolukorra lahendamise koordineerimine maakonnatasandil.

Hädaolukorra lahendamist maakonnas juhib maavanem, kes koordineerib maakonna
kohalike omavalitsuste ning      maakonnas asuvate riigiasutuste, ettevõtjate,
mittetulundusühingute ja sihtasutuste koostööd kriisireguleerimisel.

Maavanema poolt loodud maakonna kriisikomisjoni ja kriisireguleerimismeeskonna
peamine eesmärk on sündmuskoha juhi abistamine hädaolukorra lahendamisel, koostöö
koordineerimine, teabevahetus, täiendavate ressursside taotlemine hädaolukorra
lahendamiseks   ning  elutähtsate  valdkondade   toimimise   taastamine.
Kriisreguleerimismeeskond juhindub kriisikomisjoni ja maavanema otsustest ja
tegevussuunistest.

Maakonna kriisikomisjoni või kriisireguleerimismeeskonna kokkukutsumisel ning
hädaolukorra lahendamise koordineerimise üleminekul maakonna tasandile
informeeritakse sellest ministeeriumi, mille valitsemisalasse hädaolukord kuulub,
kohalikku omavalitsust, sündmuskoha juhti ja teisi valitsusasutusi vastavalt
hädaolukorrast teavitamise korrale.

Loomatudialase hädaolukorra lahendamiseks moodustab maavanem Pärnumaa
Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekul kohaliku loomatauditõrje komisjoni, mille tööd
juhib Pärnumaa Veterinaarkeskuse juhataja.
                     20
                                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2.2. Maakonna kriisireguleerimisstruktuuri ülesehitus


                       Kriisikomisjoni esimees
         Tehniline sekretär                       Komisjoni aseesimees


                        Kriisikomisjoni liikmed

                         Meeskonna juht


      Teavitus     Informatsiooni   Operatiivjuhtimisgrupp     Ressursside     Personali
       grupp        grupp                      grupp       grupp
                         (Päästetööde staap)
            Koordinatsiooni      Koordinatsiooni       Koordinatsiooni
              punkt           punkt            punkt
            (Sündmuskoha staap)   (Sündmuskoha staap)     (Sündmuskoha staap)
             Situatsioon        Situatsioon         Situatsioon
              kohapeal          kohapeal           kohapeal                                   Joonis 4 Pärnu maakonna kriisireguleerimisstruktuur


                              21
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2.2.1. Kriisikomisjon

Kriisikomisjon koosneb komisjoni esimehest, komisjoni aseesimehest, komisjoni
liikmetest ja tehnilisest sekretärist. Kriisikomisjoni esimees on maavanem.

Kriisikomisjoni peamised ülesanded:
 hädaolukorra lahendamise koordineerimine maakonnas;
 maavanemale ettepanekute tegemine täiendavate ressursside taotlemiseks;
 elanike teavitamine hädaolukorrast ja selle lahendamisest;
 vaadata läbi maakonna riskianalüüsi ja teha sellest lähtuvalt ettepanekud
  maakonnaplaneeringu täpsustamiseks;
 vaatab läbi maakonna kriisireguleerimisplaani;
 teeb maavanemale ettepaneku kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kohta;
 teeb maavanemale ettepaneku hädaolukorra lahendamiseks ja tagajärgede
  leevendamiseks vajalike vahendite ettevalmistamiseks ja soetamiseks;
 teeb maavanemale ettepaneku kriisireguleerimisõppuse korraldamiseks.

Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees või esimehe asetäitja, eelnimetatute puudumisel
esimehe poolt määratud komisjoni liige. Komisjoni istungid protokollitakse ja otsused
vormistatakse protokollina. Komisjoni töö tagamiseks vajalikud rahalised vahendid
eraldatakse Pärnu Maavalitsuse kaudu.

Komisjoni koosseisu kuuluvad alljärgnevate organisatsioonide esindajad:
 Lääne-Eesti Päästekeskuse Pärnumaa Päästeosakond;
 Lääne Politseiprefektuur;
 JVÕK Pärnu Üksikjalaväe pataljon;
 Kaitseliidu Pärnumaa Malev;
 Piirivalve Lääne Piirivalvepiirkond;
 SA Pärnu Haigla;
 OÜ Jaotusvõrk Pärnu-Viljandi piirkond;
 Pärnu Maavalitsus;
 Pärnu Linnavalitsus;
 Pärnumaa Omavalitsuste Liit;
 Pärnumaa Punase Risti Selts.

Igal komisjoni liikmel peavad olema volitused vastava ametkonna ressursside
kasutamiseks hädaolukorra lahendamisel.

Vastavalt hädaolukorra iseloomule on maavanemal õigus kaasata kriisikomisjoni ka
liikmeid teistest organisatsioonidest.

Kriisikomisjoni igal põhiliikmel on 1 asendusliige. Kui häirekeskusel ei ole võimalik
põhiliiget teavitada või inimesel ei ole võimalik kriisikomisjoni tööst osa võtta, teavitab
häirekeskus tema asendusliiget.

Komisjoni liikmete nimekiri LISA 1
                      22
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan2.2.2. Kriisireguleerimismeeskond

Maavanema poolt on moodustatud maakonnas kriisireguleerimismeeskond (peatükis
2.2.2 edaspidi meeskond), kes viib ellu kriisikomisjoni otsuseid ja jälgib hädaolukorda
24 h tundi ööpäevas.

Meeskonna üldised ülesanded on:
 toetada ja abistada kriisikomisjoni hädaolukorra analüüsimisel ja prognoosimisel
  ning hädaolukorra lahendamisel;
 koguda ja edastada kriisiolukorras informatsiooni kriisikomisjonile ja maavanema
  (erandjuhul kriisimeeskonna juhi) korraldusel teistele ametkondadele ja
  massikommunikatsioonivahenditele;
 toetada ja abistada päästetööde juhti;
 korraldada informatsiooni liikumist erinevate ametkondade vahel;
 koordineerida erinevate ametkondade ressursside kasutamist hädaolukorra
  lahendamiseks;
 pidada arvestust inimressursi kaasatuse kohta päästetöödel;
 koordineerida täiendavate ressursside kaasamist hädaolukorra lahendamiseks.

Meeskonna koosseisu kuuluvad:

Meeskonna liikmed esitab vastav ametkond, liikmed komplekteeritakse eeskätt liikmete
erialasest pädevusest ning kriisireguleerimisalasest ettevalmistusest lähtudes, mis peab
kindlustama efektiivse meeskonnatöö ja tegutsemise kriitilistes olukordades. Liikmetel
on volitused vastava ametkonna ressursside kasutamiseks hädaolukorra lahendamisel.
Vastavalt vajadusele võidakse meeskonna töösse kaasata eksperte, inimesi hädaolukorra
lahendamisega seotud asutustest või vabatahtlikke.

Meeskonna koosseis võimaldab ööpäevaringset tööd kahes vahetuses.

Meeskond koosneb viiest töögrupist ja meeskonna juhist. Alljärgnevalt toodud grupid ja
nende ülesanded:

PERSONALIGRUPP - tagab kriisireguleerimismeeskonda määratud isikute tööaja
arvestuse korraldamise ja dokumentatsiooni haldamise, koordineerib kaasatud
ametkondade ja isikute tööaja arvestuse korraldamist ja dokumentatsiooni haldamist
ning vastutab vajaliku finantsdokumentatsiooni ettevalmistamise eest; varustab
meeskonda tööks vajalike vahenditega (ruumid, mööbel, büroovarustus, toitlustamine).
 ÜLESANDED
     o vajalike isikute ja institutsioonide alarmeerimine;
     o vajalike spetsialistide operatiivne leidmine;
     o reservpersonali ettevalmistamine;
     o rakendatud jõudude personalitabeli pidamine;
     o asjaajamiskorra ettevalmistamine ja kindlustamine;
     o kriisikomisjoni ja meeskonna tööruumide ettevalmistamine;
     o bürootarvetega kindlustamine.

INFORMATSIOONIGRUPP - korraldab sidet sündmuskoha (-kohtade) ja
juhtimispunkti(de) vahel, olukorra analüüsi ning prognoosimist, olemasolevate ja
võimalike kahjude esialgset hindamist, annab ekspertarvamusi.


                     23
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
  ÜLESANDED:
     o informatsiooni hankimine, ettekannete nõudmine olukorra kohta;
     o informatsiooni analüüsimine;
     o olukorra kaardile kandmine (sitmap);
     o ohtude kirjeldamine;
     o kahjustuste hindamine;
     o raskuspunktide/kriitiliste punktide kindlaksmääramine;
     o rakendatud, valmisolevate ja täiendavalt vajalike ressursside hindamine
     o nõupidamiste ja ettekannete ettevalmistamine;
     o informatsioonikandjate kogumine, registreerimine ja hoidmine.

OPERATIIVJUHTIMISGRUPP - koordineerib olemasolevate ja täiendavate
ressursside kasutamist;
 ÜLESANDED:
      o olukorra hindamine;
      o juhtimissüsteemi ülesehitamine;
      o alljuhtide määramine ja orienteerimine;
      o sündmuskoha/piirkonna organiseerimine (juhtimispunkt, valmisolekuala,
        kogumispunktid);
      o perimeetri piiramise korraldamine, korra tagamine sündmuskohal;
      o kommunikatsioonide kasutamise korraldamine;
      o koostöö korraldamine teiste asutustega, organisatsioonidega jne;
      o nõupidamiste korraldamine;
      o korralduste ettevalmistamine ja järelevale nende täitmise üle;
      o ohustatud elanikkonna esmase hoiatamise, evakueerimise, majutamise,
        transpordi ja esmaste remonttööde korraldamine;
      o päästetud väärtuste esmase tallelepaneku ja julgeoleku korraldamine;
      o kaasabi kahtlusaluste, tunnistajate ja asitõendite kindlakstegemisel.

Kui on vajalik inimeste päästmine moodustub koordinatsioonipunkist sündmuskoha
staabid. Sellel hetkel hakatakse operatiivjuhtimisgruppi nimetama PÄÄSTETÖÖDE
STAABIKS, kust hakatakse juhtima päästetöid ja hädaolukorra piirkonnas olevaid
staape.

RESSURSSIDEGRUPP (LOGISTIKAGRUPP) - rakendatakse juhul, kui on tarvis
kasutusele võtta suures koguses täiendavaid ressursse (toit, majutus, transport, kütus
jne.). Kaasab vastavaid ressursse omavaid ettevõtteid ja organisatsioone;
 ÜLESANDED:
      o täiendavate materiaalsete ressursside hankimine (autod, mahutid,
        traktorid, ehitusmaterjalid jne.);
      o vajalike vahenditega varustamine (vesi, kütus, kaitsevahendid jne);
      o toitlustamise korraldamine;
      o logistikaorganisatsiooni ülesehitamine;
      o rakendatud jõudude majutamine;
      o evakueeritute majutamine.

TEAVITUSGRUPP - suhtleb ettenähtud korras pressiga, koostab pressiteateid,
analüüsib jooksvalt pressi ja avalikku arvamust;
 ÜLESANDED:                      24
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan      o käimasolevate operatsioonide kohta informatsiooni kogumine,
       sorteerimine ja väljastamine;
      o meedia monitooring;
      o pressiteadete ettevalmistamine, pressikonverentside korraldamine;
      o töö pressi esindajatega;
      o infotelefoni töö korraldamine.

Täpsem teavitusgrupi tegevus ära toodud LISAS 3 – Teavitusgrupi töökorraldus.

Lisaks põhikoosseisule võib kriisireguleerimismeeskonda kaasata eksperte või inimesi
hädaolukorra lahendamisega seotud asutustest.

2.2.3. Koordinatsiooni punkt

Sündmuskoha (võimaliku) hädaolukorra jälgimiseks ja töö koordineerimiseks
moodustatakse kohaliku omavalitsuse tasandil KOORDINATSIOONI PUNKT,
millesse kuuluvad sündmuskoha omavalitsuse esindaja, kohalik konstaabel ja kohalik
Päästeteenistuse esindaja. Koordinatsiooni grupi tööd juhib kohaliku omavalitsuse
esindaja ja teda assisteerivad teised komisjoni liikmed. Lisaks eelpooltoodutele võib
grupi töösse kaasata asjasse puutuvaid isikuid.

KOORDINATSIOONI PUNKTI ÜLESANDED:
 koguda informatsiooni piirkonna olukorra kohta;
 edastada infot kriisikomisjonile ja kriisireguleerimismeeskonnale;
 koordineerida hädaolukorra lahendamiseks vajalike vahendite kasutamist
 omavalitsuses;
 võimalusel teavitada kohalikke elanikke (võimalikust) hädaolukorrast;
 üleujutuse korral määrata vee taseme monitoorijad, kes edastaksid informatsiooni
 koordinatsioonipunktile ja kriisireguleerimismeeskonnale.

Kui hädaolukord nõuab inimeste päästmist, moodustub koordinatsioonipunktist
SÜNDMUSKOHA STAAP, mille tegevust hakkab juhtima kohalik Päästeteenistuse
esindaja.
                     25
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2.3. Kriisijuhtimisstruktuuri tööle rakendamine

Kui maavanemani jõuab informatsioon (võimalikust) tekkivast hädaolukorrast, siis võib
ta käivitada esmalt kriisireguleerimismeetmed olukorra analüüsiks ja jälgimiseks.

Selleks võib aktiveerida esmalt kriisreguleerimismeeskonna “sinise” koosseisu.
Kokkukutsumise vajadusest teavitab maavanem Pärnumaa Päästeosakonda, kes
komplekteerib esialgse koosseisu.

“Sinise” koosseisu ülesanneteks analüüsida ja hinnata (võimalikku) tekkivat
hädaolukorda. Saadud informatsioon edastatakse maavanemale, kes otsustab edasise
tegevuse. Koosseis koosneb meeskonna juhist ja operatiivjuhtimis-, informatsiooni- ja
teabegrupi osadest liikmetest. “Sinise “ koosseisu kogunemisel pole kriisikomisjoni
kokkukutsumine vajalik. Vaata Joonis 5.

Kui on aktiveeritud “sinine” koosseis, siis toimub maavanema pidev informeerimine
hädaolukorrast. Saadud informatsiooni põhjal otsustab maavanem kriisikomisjoni või
kriisireguleerimismeeskonna täiskoosseisu kokku kutsumise ja üldise edasise käitumise.

Kui võimalik sündmuste areng või tekkinud hädaolukorra lahendamine vajab kogu
kriisireguleerimismeeskonna    kokkutulemist    aktiveerib   maavanem
kriisireguleerimismeeskonna “punase” koosseisu. Sellel puhul on töösse lülitunud
ressursside-, personali-, informatsiooni-, operatiivjuhtimis- ja teabegruppide
täiskoosseisud. Kriisikomisjoni kokkukutsumisel koguneb ka “punane” koosseis.
Vajadusel võib meeskonna täiskoosseisu aktiveerida ilma kriisikomisjoni kokku
kutsumata. Vaata Joonis 5.

Vastavalt olukorrale võib maavanem kokku kutsuda koheselt ka kriisikomisjoni,
millega koos kutsutakse kokku ka kriisikomisjoni täiskoosseis. Soovitav on siiski
aktiveerida kriisireguleerimismeeskond (“sinine” või “punane”) enne kriisikomisjoni
kogunemist.

Kriisikomisjoni koosseisu kokkukutsumine toimub läbi Häirekeskuse Lääne-Eesti
Keskuse (edaspidi häirekeskus). Häirekeskust teavitab kriisikomisjoni
kokkukutsumise vajadusest maavanem või tema poolt määratud isik numbril 112.
Häirekeskus teavitab liikmeid Pärnumaa kriisireguleerimisplaanis antud nimekirjade
alusel. Erandjuhtudel võib kriisikomisjoni liikmeid teavitada maavanema poolt määratud
isik. Kriisireguleerimismeeskonna liikmeid võib teavitada Pärnumaa Päästeosakonna
operatiivkorrapidaja. Kriisireguleerimismeeskonna kokku kutsumiseks informeeritakse
kriisikomisjoni liikmeid vajadusest määrata ja saata oma asutusest liikmed
kriisireguleerimismeeskonda.

Vajadusel moodustatakse kohalik koordinatsioonipunkt. Selle vajalikkusest teavitab
kriisireguleerimismeeskonna esimees kohaliku omavalitsuse esindajat ja Päästeosakonna
kohaliku asutuse juhti. Kohaliku omavalitsuse esindaja edastab kogunemisteate
koordinatsioonipunkti teistele liikmetele. Koordinatsioonipunkt koguneb selleks
otsatarbeks mõeldud ja kokkulepitud ruumides.

Vaata ka kriisijuhtimisstruktuuri tööle rakendumine Joonis 5.


                      26
            INFORMATSIOON (VÕIMALIKU) HÄDAOLUKORRA
                           Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
                     KOHTA
     Allikad
       Vabariigi kriisireguleerimismeeskond        Päästeamet
       Hädaolukorrale reageerijad             Pärnumaa Päästeosakond
       Meedia                     


                    KRIISIKOMISJONI ESIMEES
      Saab informatsiooni (võimaliku) hädaolukorra kohta
      Otsustab kriisireguleerimismeeskonna /kriisikomisjoni kokku kutsumise
      Edastab komisjoni kokkukutsumise käsu häirekeskusele läbi telefoninumbri 112
      Edastab meeskonna “Sinise” koosseisu kokkukutsumise käsu Pärnumaa Päästeosakonnale


          HÄIREKESKUS                     PÄRNUMAA PÄÄSTEOSAKOND
     Informeerib kriisikomisjoni ja                Informeerib kriisireguleerimismeeskonna
     kriisireguleerimismeeskonna koosseisu             sinise koosseisu liikmeid kokkutulemise
     liikmeid kokkutulemise vajadusest               vajadusest
     Edastab informatsiooni telefoni (sms) või e-         Edastab informatsiooni telefoni (sms) või e-
     posti teel                           posti teel


                           KRIISIREGULEERIMISMEESKONNA
                           SININE KOOSSEIS e OSALINE KOOSEIS
                   Koosneb kriisireguleerimismeeskonna OPERATIIVGRUPI,
                   INFORMATSIOONIGRUPI, TEAVITUSGRUPI liikmetest ja kriismeeskonna JUHIST
                   Sinine kooseis hindab ja analüüsib olukorda
                   Hindab kriisikomisjoni ja punase kriisireguleerimismeeskonna kokkukutsumise vajadust
                   Edastab olukorra analüüsi kriisikomisjoni esimehele                               KRIISIKOMISJONI ESIMEES
                       Saab informatsiooni hädaolukorra kohta
                       Otsustab kriisikomisjoni kokku kutsumise
                       Edastab kokkukutsumise käsu häirekeskusele läbi telefoninumbri 112                                    HÄIREKESKUS
                               Informeerib kriisikomisjoni liikmeid
                               kokkutulemise vajadusest
                               Edastab informatsiooni telefoni (sms) või e-
                               posti teel
                            KRIISIKOMISJON
                  KRIISIREGULEERIMISMEESKOND
                    PUNANE e TÄISKOOSSEIS
             (TEAVITUSGRUPP, OPERATIIVGRUPP, RESSURSSIDE GRUPP,
                 INFORMATSIOONI GRUPP, TEABEGRUPP)


       Kohaliku omavalituse juht/
     Päästeosakonna kohaliku asutuse juht               KOHALIK KOORDINATSIOONI
      Teavitatakse kohaliku koordinatsioonigrupi                PUNKT
      kokkukutsumise vajadusest                      (Päästetööde staap)
      Kutsuvad kokku kohaliku
      koordinatsioonigrupi

                               27
Joonis 5 Kriisijuhtimisstruktuuri tööle rakendumine
                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2.4. Kriisikomisjoni ja kriisireguleerimiskomisjoni kogunemiskoht ning
   varukoht


Pärnu maakonna kriisikomisjoni tööruumiks on Pärnu linnas asuv Lääne-Eesti
Päästekeskus aadressil Pikk 20a.

Pärnu maakonna kriisikomisjoni varukogunemiskoht on Pärnu linnas asuv Lääne
Politseiprefektuur aadressil Pikk tn 18.

Kogunemiskoha haldajat teavitab tööruumi kasutamise vajadusest maavanem või tema
poolt volitatud isik.

Varutööruum võetakse kasutusele, kui tööruumi kasutamine on mingil põhjusel
takistatud. Varuruumi kasutuselevõtu otsustab maavanem.

Kriisikomisjoni tööruumis või selle vahetusläheduses peab olema:
 interneti püsiühendusega arvutid (vähemalt 2);
 lauatelefonid (vähemalt 3);
 paljundusmasin (võib olla ka kõrvalruumis, kuid peab olema vabalt ligipääsetav ja
  kasutatav);
 printer;
 tahvel;
 videoprojektor;
 kontoritarbed;
 Pärnu maakonna kaart;
 Pärnu maakonna riskianalüüs;
 Pärnu maakonna kriisreguleerimisplaan.

Kommunikatsioonivahendid ja ülejäänud tehnika, mis ei asu statsionaarselt
kriisikomisjoni tööruumis toimetatakse sinna ametiasutuse teistest ruumidest.

Pärnu maakonna kriisireguleerimismeeskonna tööruumiks on Pärnu linnas asuv
Lääne-Eesti Päästekeskus aadressil Pikk 20a.

Kogunemiskoha valdajat teavitab tööruumi kasutamise vajadusest
kriisireguleerimismeeskonna juht.

Kriisireguleerimismeeskonna tööruumis või selle vahetusläheduses peab olema:
 interneti püsiühendusega arvutid (vähemalt 2);
 videoprojektor;
 lauatelefonid (vähemalt 2);
 printer;
 paljundusmasin
 raadio;
 televiisor;
 tahvel;
 kontoritarbed;


                     28
                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
  kaardid maakonna kohta;
  Pärnu maakonna riskianalüüs;
  Pärnu maakonna kriisreguleerimisplaan (vähemalt 3 eksemplari);
  raadiosaatja.

Kommunikatsioonivahendid ja ülejäänud tehnika, mis ei asu statsionaarselt
kriisikomisjoni tööruumis toimetatakse sinna ametiasutuse teistest ruumidest.
                     29
                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2.5. Meditsiinisüsteem

Pärnu Maakonnas asub üks aktiivravihaigla – SA Pärnu Haigla ja 3 hooldushaiglat -
Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA, Pärnu-Jaagupi-Vändra
Hooldusravi SA, Pärnu-Jaagupi-Vändra Hooldusravi SA Vändra osakond.

Aktiivravihaigla
SA Pärnu Haigla        Ristiku 1, Pärnu linn     Informatsioon tel. 447 3301
                              Registratuur tel. 447 3300
                              Erakorraline vastuvőtt, tel. 447 3393
                              e-mail ph@ph.ee
Juhatuse liikmed                      Kontaktid
Urmas Sule (juhatuse                    447 3100, e-mail suleu@ph.ee
esimees)
Külvar Mand                         447 3399, e- mail mandk@ph.ee
Veiko Vahula                        447 3103, e-mail vahulav@ph.ee
Karl Kukk                          447 3104, e-mail karlk@ph.ee
  Haigla osakond      Asukoht            Kontaktid
   Erakorralise       Ristiku 1, Pärnu linn     Juhataja: Merike Lepp
meditsiiniabi osakond                    tel. 447 3390, e-mail leppm@ph.ee
Kirurgia kliinik       Ristiku 1, Pärnu linn     Juhataja: Guido Ratnik
                              tel. 447 3401, e-mail ratnikg@ph.ee
Anestesioloogi,        Ristiku 1, Pärnu linn     Juhataja: Raido Paasma
operatiiv- ja                        tel. 447 3470, e-mail paasmar@ph.ee
intensiivravi teenistus
Psühhiaatria kliinik     Sääse 3, Pärnu linn      Juhataja: Ants Puusild
                              tel. + 44 73 277, e-mail puusilda@ph.ee
Erakorralise      Kanali 10, Pärnu linn        Juhataja: Külvar Mand
meditsiiniabi teenistus                   tel. 44 73 399, e-mail mandk@ph.ee
Kiirabi osakond,    Kanali 10, Pärnu linn        Juhataja: Marit Őun
                              tel. 4 73 294, e-mail marit@ph.ee
 Hooldushaiglad       Asukoht            Kontaktid
  Kilingi-Nõmme       Pärnu 65, Kilingi-      tel 449 2382
   Tervise- ja       Nõmme, Pärnu         e-mail haigla@kilingi.ee
 Hoolduskeskus SA       maakond
PJV Hooldusravi SA      Männi tee 24, Pärnu-     tel 446 4302
               Jaagupi, Pärnu        e-mail sapjv@hot.ee
               maakond
PJV Hooldusravi SA      Vana tn 53, Vändra      tel 446 7097
Vändra osakond        alev, Pärnu maakond      e-mail sapjv@hot.ee
Andmed Sotsiaalministeeriumi interneti kodulehelt (www.sm.ee/est/pages/index.html - viimati uuendatud 21.12.2005)
           ja Pärnu Haigla interneti kodulehelt (www.ph.ee/index.php?menuID=29) seisuga 11.01.2006.
Tabel 5 Meditsiiniasutused Pärnu maakonnas


Pärnu maakonnas tegutseb 53 registreeritud perearsti. Pärnu linna elanikke teenindab 28
ja ülejäänud maakonda 25 perearsti. (Vaata LISA 6 - Perearstide andmed). Pärnumaal
asub 40 apteeki, neist 23 Pärnu linnas ja 17 ülejäänud maakonnas (Vaata LISA – 7
Pärnu maakonna Apteekide andmed).


                         30
                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2.5.1. SA Pärnu Haigla meditsiiniline võimekus

Voodikohti:
 360 voodikohta;
 12 voodikohtakohta erakorralise meditsiini osakonnas;
 10 voodikohta intensiivraviosakonnas;
 20 voodikohta EMO (Erakorralise Meditsiini Osakonna) voodifondi reservis.

Operatsioonitube:
 5 operatsioonituba, millest 1 päevakirurgia operatsioonituba.

Kiirabisüsteem:
Kiirabibrigaadide asukoht Pärnu linnas aadressil Kanali 10
 7 kiirabibrigaadi kokku;
 3 varubrigaadi;
 4 kiirabibrigaadi Pärnu linnas (sh 2 arstibrigaadi);
 1 kiirabibrigaad Kilingi-Nõmmes;
 1 kiirabibrigaad Pärnu-Jaagupis;
 1 kiirabibrigaad Vändras;
 1 kiirabibrigaad Lihulas (alates 2006).
Väljasõit:
6-10 minutit Pärnu linnas
Kuni 20 minutit Pärnu maakonnas

Pärnu Haigla teenindussuutlikkus ööpäevas:
Kuni 8 “punast” patsienti I prioriteet- kannatanud so kannatanud, kelle elutähtsad
               funktsioonid on ebastabiilsed. Arstiabi andmine peab
               olema alustatud 1 tunni nn “kuldse” tunni jooksul.
               Vajavad statsionaarse ravi alustamist ühe tunni jooksul.
Kuni 20 “kollast” patsienti II prioriteet-kannatanud, kellel on tõsised vigastused,
               kuid elutähtsad funktsioonid on veel stabiilsed. Vajavad
               statsionaarse ravi alustamist mitte hiljem kui 4-6 tunni
               jooksul.
Kuni 50 “rohelist” patsienti III triaažiprioriteet, kannatanud, kelle vigastused on
               kergemad ja kes ei vaja statsionaarset ravi.

Töötajaid:
 130 inimest erakorralise meditsiini teenistuses;
 930 töötajat Pärnu Haiglas.
                     31
                                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2.6. Avalikkuse teavitamine


2.6.1. Informatsiooni edastamine
                            1.                     2.
         Meedia
                         Kriisireguleerimis-
    INFO  Lääne-Eesti           meeskonna sinine           Kriisikomisjon
        Päästekeskus     Maavanem
                           koosseis

        Häirekeskus
                         teavitusgrupi osaline         teavitusgrupi
                            koosseis             täiskoosseis


                         pressiteade/kõneisik        pressiteade/kõneisik                                     MEEDIA


                              Televisioon   Raadio   Kirjutav press


                                     ELANIKKOND

 Joonis 6 Informatsiooni edastamise skeem
                           32
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanAvalikkusega suhtlemisega tegeleb Pärnu maakonna kriisireguleerimismeeskonna
teavitusgrupp. Teavitusgrupi tegevuspõhimõtted ja töökorraldus LISAS 3.

Informatsioon (võimaliku) hädaolukorra kohta jõuab läbi infokanalite (meedia,
Häirekeskus, Lääne-Eesti Päästekeskus) kriisikomisjoni esimehele (maavanemale), kes
otsustab kriisikomisjoni või kriisireguleerimismeeskonna kokkukutsumise. Avalikkuse
teavitamisega tegeleb kriisireguleerimismeeskonna teavitusgrupp.

Teavitusgrupi kokkukutsumine rakendub kahel viisil, vastavalt maavanema korraldusele
(vaata Joonis 6):

  1) Maavanema käsul kutsutakse kokku kriisireguleerimismeeskonna sinine
   koosseis, mille hulka kuulub teavitusgrupi osaline koosseis. Vajaduse korral
   hakkavad teavitusgrupi liikmed informeerima avalikkust läbi meediakanalite
   meediaplaani alusel. Teavitusgrupp saadab meediakanalitele pressiteated
   vastavasisulise informatsiooniga või valmistab ette kõneisiku küsimustele
   vastama. Vastavalt vajadusele kutsutakse juurde ka ülejäänud teavitusgrupi
   liikmed.

  2) Maavanema käsul kutsutakse kokku kriisikomisjon ( paralleelselt koguneb
   kriisireguleerimismeeskonna täiskoosseis ehk “punane koosseis”), mille hulka on
   kuulub teavitusgrupp. Vajaduse korral hakkavad teavitusgrupi liikmed
   informeerima avalikkust läbi meediakanalite meediaplaani alusel. Teavitusgrupp
   saadab meediakanalitele pressiteated vastavasisulise informatsiooniga või
   valmistab ette kõneisiku küsimustele vastama.

Pressiteadete saatmise korra määrab kriisikomisjoni esimees.

Kui tööle on rakendunud "sinine koosseis" ja maavanema käsul kutsutakse kokku
kriiskomisjon siis jääb grupi tööd koordineerima "sinise koosseisu" teavitusgrupi juht.

2.6.2. Sõnumid elanikkonnale

Igasuguse hädaolukorra puhul on oluline inimeste järjepidev teavitamine ja sündmustega
kursis hoidmine. Et seda kõige paremini saavutada, palutakse inimestel jälgida
meediakanaleid, sealhulgas kuulata Vikerraadiot (sagedusel 104,8 MHz), Raadio Pärnut
(sagedusel 92,7 MHz) ja vaadata Eesti Televisiooni (ETV). Inimesi tuleb eelnevalt
teavitada kindlasti kella 08.00 – 11.00 ja 17 - 18.00 paiku, kui kuulatakse raadiokanaleid
kõige rohkem. Televisioonis tuleks inimesi teavitada enne õhtuseid uudistesaateid
(19.00, 21.00) ja kindlasti ka uudistesaadete ajal. Nende kaudu organiseerib
kriisikomisjon info andmise, samuti edastatakse kriisikomisjoni soovitusi ja
ettepanekuid. Inimestele teadvustatakse ka info andmise kellaaegu ja intervalle.

Erinevate hädaolukordade puhul edastatakse kriisikomisjoni poolt elanikkonnale
käitumisjuhiseid. Päästeameti poolt on elanikkonnale mõeldud käitumisjuhised välja
töötatud järgmiste hädaolukordade jaoks: üleujutus, lumetorm, veeõnnetus, torm, hoone
tulekahju, õnnetus ohtlike ainetega, metsatulekahju, metsa minek, maavärin,
raudteeõnnetus,   gaasileke,   liiklusõnnetus.   Käitumisjuhised  koosnevad
taustinformatsiooni osast (kirjeldatakse hädaolukordade olemust ja tekkimist) ja
tegutsemist enne õnnetust, õnnetuse ajal ja pärast õnnetust.


                      33
                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Pärnu  maakonna   kriisreguleerimisplaani  LISAS - KÄITUMISJUHISED
ELANIKKONNALE on eelpoolnimetatud käitumisjuhistest ära toodud järgmised
juhised:
  käitumisjuhis üleujutuse korral;
  käitumisjuhis tormi korral;
  käitumisjuhis lumetormi korral;
  käitumisjuhis hoone tulekahju korral;
  käitumisjuhis metsatulekahju korral;
  käitumisjuhis liiklusõnnetuse korral;
  käitumisjuhis gaasilekke korral;
  käitumisjuhis ohtlike ainetega õnnetuse korral.

Ülejäänud käitumisjuhised asuvad Pärnu Maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialisti
toas 305 ja tööarvutis. Samuti on käitumisjuhised ja nõuanded üleval Päästeameti
koduleheküljel.
                    34
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2.7. Koostöö piirnevate maakondadega

Kui hädaolukord ületab maakonna piiri võtab maavanem ühendust naabermaakonna
kriisikomisjoni esimehega. Vastavalt hädaolukorrale lepitakse kokku edasine koostöö ja
käitumine.

Kui hädaolukord ületab riigipiiri, siis vajaduse korral kontakteerutakse naaberrajooni
(Limbaži rajoon) volikogu esimehega. (Limbaži rajoonivolikogu Rigas esimees Ziedonis
Rubezis, +371 9493148, ziedonis.r@tvnet.lv)

Päästeametil on rahvusvaheliste päästetööde    korraldamises    olemas   lepingud
naaberriikidega, kaasaarvatud Läti Vabariigiga.

Naabermaakondade kriiskomisjonide kontaktandmed – LISA 17.
                     35
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2.8. Inimeste evakueerimine

Inimeste evakueerimine on jagatud kolme faasi:

I faas – elanikkonnale teavitamine ja evakueerimise soovitamine
Kriisikomisjon hindab olukorda ja määrab riskitsooni, kust on vaja inimesed esmalt
evakueerida (punane riskitsoon), samuti määratakse kollane riskitsoon, kust on vajalik
inimeste evakueerimine võimaliku hädaolukorra laienemise korral. Samuti määratakse
ära hetk kui alustatakse evakueerimise II faasiga (Näit. veetõusu korral määratakse
vastav veetase mille pealt hakkab inimeste aktiivne evakueerimine).

Kriisireguleerimismeeskond teavitab riskitsoonides asuvaid kohalikke omavalitsusi
koordinatsioonipunkti ja kogunemiskohtade loomise vajalikkusest. Nõustab kohalikku
omavalitsust (koordinatsioonipunkti) evakuatsiooniplaani koostamisel ja ressursside
hankimisel.

Kohalik omavalitsus loob koordinatsioonipunkti ja informeerib oma haldusalas olevaid
evakueeritavate erigruppidega asutusi (päevakeskusi, tugikodusid, lastekodusid,
noortekodusid, üldhooldekodusid, erihooldekodusid, sotsiaalse rehabilitatsiooni keskusi,
haiglaid, lastesõimi, lasteaedu, lastepäevakodusid, lasteaed-algkoole, koole) riskitsoonis
asumisest. Samuti teavitatakse haldusalas asuvaid majutusasutusi ja soovitatakse
alustada evakueerimise ettevalmistamisega. Võimalusel informeeritakse riskitsoonides
viibivaid elanikke telefoniteel või mõnel muul viisil. Samuti töötatakse välja
evakuatsiooniplaani, milles on paika pandud transpordipunktid ja marsruudid, mida
mööda    oleks   võimalik   inimesi  transportida   kogunemiskohtadesse.
Evakueerimismarsruudid määratakse vastavalt hädaolukorra asukohale, suurusele,
ligipääsuteede olemasolule. Transpordiks kasutatakse suure inimeste mahutavusega
liikuvmasinaid (Näit. bussid, Kaitseväe masinad).

Kriisikomisjoni esimehe korraldusel alustatakse elanikkonna teavitamist. Läbi
meediakanalite informeeritakse inimesi riskitsoonidest. Inimestel, kes asuvad punases
riskitsoonis, soovitatakse alustada evakueerumist. Maapiirkondades asuvatel
inimestel, kus kiire evakueerimine hädaolukorra korral on oluliselt raskendatud,
soovitatakse alustada evakueerumist koheselt. Evakueeruda soovitatakse väljaspool
riskitsoone elavate tuttavate või sugulaste juurde. Inimestel kellel selline võimalus
puudub, soovitatakse minna lähimasse kohaliku omavalitsuse poolt loodud
kogunemiskohta. Vajadusel organiseerib transpordi kohalik koordinatsioonipunkt.
Kogunemiskohtade     asukohad   edastatakse    läbi   meediakanalite   koos
evakueerimisteadaannetega.   Evakueerumisest    palutakse   teavitada  kohalikku
omavalitsust/koordinatsioonipunkti selleks meedias esitletud numbril. Inimestel, kes
asuvad kollases riskitsoonis soovitatakse olla ärkvel ja jälgida meediakanaleid.

II faas - aktiivne evakuatsioon (toimub ainult Pärnu linnas)
Kriisikomisjoni esimees kuulutab kriisireguleerimismeeskonnalt saadud info põhjal
välja aktiivse evakuatsiooni. Läbi meediakanalite informeeritakse inimesi kohese
evakueerimise vajadusest punases riskitsoonis. Samuti sõidavad riskitsooni mõned
politsei/kaitseväe ja päästeosakonna masinad, mis annavad vilkurite ja helisignaaliga
märku olukorra ohtlikkusest ja evakueerumise vajalikkusest.                      36
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanInimestel soovitatakse koheselt evakueeruda väljaspool riskitsoone elavate tuttavate või
sugulaste juurde. Inimestel kellel selline võimalus puudub, soovitatakse minna
lähimasse kohaliku omavalitsuse poolt loodud kogunemiskohta (asukohad edastatakse
läbi meediakanalite koos evakueerimisteadaannetega). Inimesi teavitatakse ka
transpordipunktidest ja marsruutidest, mille kaudu inimestel on võimalik kasutada
transporti, et jõuda kogunemiskohta. Evakueerumisest palutakse teavitada kohalikku
omavalitsust/koordinatsioonipunkti selleks meedias esitletud numbril. Inimestel, kes
asuvad kollases riskitsoonis soovitatakse olla ärkvel ja jälgida meediakanaleid.

Evakueerimisalasse jäävad evakueeritavate erigruppidega asutused evakueeritakse
esmajärjekorras. Riskitsoonis asuvate asutuste ja elanike evakueerimise järjekorra
otsustab kriisireguleerimismeeskonna juht.

III faas – inimeste päästmine
Inimeste päästmine päästevahenditega (paadid) käivitub, kui autode ja bussidega
veetaseme kõrge seisu tõttu pole võimalik inimesi evakueerida. Meedias antakse
ülevaade päästetavatest aladest, samuti edastatakse infot riskitsooni laienemise kohta.
Päästetud inimesed viiakse lähimasse kogunemiskohta, kus antakse vajadusel ka
esmaabi. Sündmuskohal hakkab päästmist juhtima koordinatsioonipunktist moodustuv
sündmuskoha staap (juhtimise võtab üle päästeosakonna esindaja). Maakondlikult
hakkab päästmist korraldama kriisireguleerimismeeskonna operatiivjuhtimisgrupist
moodustuv päästetööde staap.

Eesmärk on miinimumini viia paatidega võimalike evakueeritavate arv ehk evakueerida
vajadusel 99,9% inimestest I-II faasis.

Evakueeritavate kogunemiskohad Pärnu maakonnas LISAS 10.
                     37
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
3. III PEATÜKK
3.1. Plaani hoidmine

Pärnu maakonna kriisreguleerimisplaani hoitakse:
 Kriisikomisjoni tööruumides (vähemalt 2 eksemplari);
 Kriisireguleerimismeeskonna tööruumides (vähemalt 3 eksemplari);
 Pärnu maavanema käsutuses;
 Pärnu Maavalitsuses regionaalarengu peaspetsialisti käsutuses;
 Lääne-Eesti Päästekeskuse Pärnumaa Päästeosakonnas (vähemalt 2 eksemplari);
 Lääne Politseiprefektuuris (vähemalt 2 eksemplari);
 Häirekeskuse Lääne-Eesti Keskuses;
 Eesti Punase Risti Pärnumaa seltsi käsutuses;
 SA Pärnu Haiglas;
 Pärnu Linnavalitsuses;
 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esimehe käsutuses;
 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ametiruumides;
 Kaitseliidu Pärnumaa Maleva käsutuses;
 JVÕK Pärnu Üksik- jalaväe pataljoni käsutuses;
 Pärnu maakonna omavalitsustes.

Kõiki plaane uuendatakse vastavalt tehtud muudatustele.

3.2. Plaani uuendamine ja kinnitamine
Maakonna kriisireguleerimisplaani koostamist korraldab maavanem, keda nõustab
plaani koostamisel Päästeamet. Pärnu maavalitsuses vastutab kriisireguleerimisplaani
koostamise, uuendamise ja täiendamise eest Pärnu Maavalitsuse regionaalarengu
peaspetsialist.
Kriisireguleerimisplaani vaatab läbi maakonna kriisikomisjon, kes esitab oma arvamuse
maavanemale.    Maavanem    esitab  kriisireguleerimisplaani kooskõlastamiseks
siseministrile. Siseminister kooskõlastab kriisireguleerimisplaani kolme kuu jooksul,
arvates selle saamisest. Kui kriisireguleerimisplaan ei vasta Hädaolukorraks valmisoleku
seaduse §-s 18 loetletud nõuetele, koostab siseminister kirjaliku motiveeritud otsuse
kriisireguleerimisplaani kooskõlastamata jätmise kohta ning määrab tähtaja puuduste
kõrvaldamiseks.
Maakonna kriisireguleerimisplaani kehtestab maavanem korraldusega.
Maavanema määratud töötaja vaatab kriisireguleerimisplaani läbi vastavalt vajadusele,
kuid mitte harvemini kui üks kord kahe aasta jooksul. Esimesel võimalusel viiakse
plaani ka täiendused isikuandmete ning plaanis nimetatud asutustes toimunud
muudatuste kohta. Muudetud ja täiendatud kriisireguleerimisplaan esitatakse
siseministrile kooskõlastamiseks, välja arvatud Hädaolukorraks valmisoleku seaduse
§ 18 punktides 20 ja 21 nimetatud plaani osades tehtavad muudatused ja täiendused.
Siseministril on õigus teha maavanemale ettepanek maakonna kriisireguleerimisplaani
muutmiseks ja täiendamiseks.                     38
        Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
FUNKTSIONAALSED LISAD
     39
                                                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
     LISA 1 Pärnu maakonna kriisikomisjoni koosseis

              Nimi        Ametikoht ja asutus             Aadress   Telefon (tööl)         e-mail (tööl)
Komisjoni esimees  Toomas Kivimägi  Pärnu maavanem Pärnu maavalitsus    Akadeemia 2       447 9733
                                       80088          501 3971      toomas.kivimagi@mv.parnu.ee
                                       Pärnu linn
Asendusliige    Heiki Mägi    Pärnu Maavalitsuse Arengu- ja     Akadeemia 2       447 9728
                   planeeringuosakonna juhataja      80088          504 0491      heiki.magi@mv.parnu.ee
                                       Pärnu linn
Komisjoni      Priit Laos    Lääne-Eesti Päästekeskuse       Pikk 20a        507 8981
esimehe asetäitja           koordinatsiooniteenistuse juht     80010          44 47 803      piit.laos@rescue.ee
                                       Pärnu linn
Liige        Toomas Luik    Lääne-Eesti Päästekeskuse       Pikk 20a        513 8468
                   kriisireguleerimisbüroo juhataja    80010          44 47 821      toomas.luik@rescue.ee
                                       Pärnu linn
Komisjoni      Liina Saar    Pärnu Maavalitsuse regionaalarengu   Akadeemia 2       447 9726
sekretär               peaspetsialist             Pärnu linn       521 8295      liina.saar@mv.parnu.ee


Liige        Mart Viisitamm  Pärnu linnapea             Uus 4          443 1356
                   Pärnu Linnavalitsus          80089          534 13124      mart.viisitamm@lv.parnu.ee
                                       Pärnu linn
Liige        Simmo Saar    Pärnu linnavalitsuse liige       Uus 4          443 1356
                                       80089          533 14115      simmo.saar@lv.parnu.ee
                                       Pärnu linn

Liige        Sander Peremees  Lääne Politseiprefektuuri Pärnu    Pikk 18         444 6601
                   Politseiosakonna            80089          517 3292      sander.peremees@laane.pol.ee
                   vanemkomissar             Pärnu linn
Asendusliige    Veiko Järva    Lääne Politseiprefektuuri Pärnu    Pikk 18         444 66 08
                   Politseiosakonna korrakaitsetalituse  80089          5115679       veiko.jarva@laane.pol.ee
                   vanemkomissar             Pärnu linn
                                         40
                                                    Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Liige       Kalvi Almosen   Lääne Politseiprefektuuri         Pikk 18   444 6430
                  korrakaitseosakonna preventsiooni- ja   80089    534 29995  kalvi.almosen@laane.pol.ee
                  patrullitalituse ülemkomissar       Pärnu linn
Asendus liige 1  Olev Naarits   Lääne Politseiprefektuuri         Pikk 18   444 6415
                  korrakaitseosakonna juhtimiskeskuse    80089    534 17129  olev.naarits@laane.pol.ee
                  ülemkomissar                Pärnu linn

Asendus liige 2  Joosep Kaasik   Lääne Politseiprefektuuri         Pikk 18   444 6404
                  korrakaitseosakonna politseidirektor    80089    524 3526   joosep.kaasik@laane.pol.ee
                                        Pärnu linn
Liige       Urmas Sule    SA Pärnu Haigla              Ristiku 1  447 3100
                  juhatuse esimees              80010    501 2591   suleu@ph.ee; ph@ph.ee
                                        Pärnu linn
Liige       Veiko Vahula   SA Pärnu Haigla juhatuse liige ravi alal  Ristiku 1  447 3103
                                        80010    512 3801   vahulav@ph.ee; ph@ph.ee
                                        Pärnu linn
Asendusliige   Marit Õun     SA Pärnu Haigla kiirabiosakonna      Kanali 10  447 3290
                  juhataja                  80017    512 3814   marit@ph.ee; ph@ph.ee
                                        Pärnu linn
Liige       Dmitri Peterson  Pärnumaa Päästeosakonna juhataja      Pikk 20   444 7837
                                        80010    518 3311   dmitri.peterson@rescue.ee
                                        Pärnu

Liige       Aivar Leppind   OÜ Jaotusvõrk               Energia 4  715 0231
                  Pärnu-Viljandi piirkonna Pärnu       80042    512 9024   aivar.leppind@energia.ee
                  Juhtimiskeskuse juhataja          Pärnu linn
Asendusliige   Hannes Lutus   OÜ Jaotusvõrk               Energia 4  715 0601
                  Pärnu-Viljandi piirkonna Mõõtesektori   80042    505 0792   hannes.lutus@energia.ee
                  juhataja                  Pärnu linn
                                          41
                                                          Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Liige       Andres Metsoja   Pärnumaa Omavalituste Liidu esimees  Kaisma küla         521 9613   andres@kaisma.ee
                   Kaisma vallavanem           Mõisa 13           513 8045
                                      87401            44 93 440
                                      Kaisma vald
Asendusliige   Vello Tiidermann  Pärnumaa Omavalituste Liidu      Akadeemia 2         447 9757
                   tegevdirektori kohusetäitja      80088            504 6927   vello@sauga.ee
                                      Pärnu linn

Liige       Alvar Vallau    Lääne Piirivalvepiirkonna ülem    Tallinna mnt. 19       454 8303
                                      93811            512 1031   alvar.vallau@laane.pv.ee
                                      Kuressaare linn
Asendus liige 1  Margus Toomsalu  Lääne Piirivalvepiirkonna Pärnu    Eametsa küla, 80010     447 5801
                   piirivalvekordoni ülem        Sauga vald          516 1095   margus.toomsalu@laane.pv.eeAsendus liige 2  Vaigo Vaske    Lääne Piirivalvepiirkonna Pärnu    Eametsa küla, 80010     447 5802
                   piirivalvekordoni ohvitser      Sauga vald          525 2430   vaigo.vaske@laane.pv.ee


Liige       Egle Liiv     Eesti Punase Risti Pärnumaa Seltsi  Kuninga 30a         447 4474
                   sekretär               80014            512 2881   punanerist.parnumaa@mail.ee
                                      Pärnu linn
Asendus liige 1  Ele Linder     Pärnu LKL juhatuse esimees      Niidupark 14-44 Pärnu linn  556 31373
                                                           raabis@hotmail.com

Asendusliige 2  Ülle Juurik    Restling OÜ reisikorraldaja      Kuninga 30a         447 1007
                                      80014            5383 8786  ylle@restling.ee
                                      Pärnu linn

Liige       Rain Jano     JVÕKi Pärnu Üksik- jalaväepataljoni  A.H. Tammsaare pst 70    717 5801
                   väljaõppekeskuse           80010            513 69 47  rain.jano@mil.ee
                   ülem                 Pärnu linn
                                        42
                                                          Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Asendusliige  Argo Reidla      JVÕKi Pärnu Üksik- jalaväepataljoni    A.H. Tammsaare pst 70  5647 2217
                   Jalaväe väljaõppekeskuse         80010                parnupat@parnupat.mil.ee
                   väljaõppesektsiooni ülem         Pärnu linn

Liige     Mehis Born      Kaitseliidu Pärnumaa Maleva pealik    Pikk 20         443 0752
                                        80013          5333 2837  mehis.born@mail.ee
                                        Pärnu linn

Asendusliige  Marek Laanisto    Kaitseliidu Pärnumaa maleva        Pikk 20         446 4859
                   vaneminstruktor              80013          512 1037   marek.laanisto@mail.ee
                                        Pärnu linn

Liige     Eha Ristimets     Pärnu Maavalitsuse kultuurinõunik     Akadeemia 2       4479767
                                        80088          513 3850   eha.ristimets@mv.parnu.ee
                                        Pärnu linn

Liige     Kaja Kukk       Lääne Politseiprefektuuri avalike     Pikk 18         44 46450
                   suhete büroo               80089          51 76 108  kaja.kukk@laane.pol.ee
                   komissar                 Pärnu linn

Asendusliige  Hedy Tammeleht    Lääne Politseiprefektuuri avalike     Pikk 18         444 6650
                   suhete büroo               80089          5648 9065  hedy.tammeleht@laane.pol.ee
                   vanemspetsialist-infojuht         Pärnu linn

Liige     Margus Eisenschmidt  Pärnu Teedevalitsuse juhataja asetäitja  Suur-Posti 20      446 4602
                                        80017          52 07 943  margus.eis@parnutv.mnt.ee
                                        Pärnu linn

Asendusliige  Uno Kask       Pärnu teedevalitsuse juhataja       Suur-Posti 20      446 4601
                                        80017          5114861   uno.kask@parnutv.mnt.ee
                                        Pärnu linn
                                          43
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 2 Päästetööde korraldus

Kriisireguleerimise ülesannete mõistes on päästeteenistuse ülesandeks päästetööde
juhtimine ja teostamine. Juhtimine peab tagama kiire reageerimise inimeste elu ja
tervist, riigi julgeolekut, keskkonda ja vara ohustavate tegurite lokaliseerimiseks ja
võimalusel likvideerimiseks. Päästetööde korraldamisel juhindutakse Päästetööde
üldeeskirjast.

2006 aastal loodi Pärnusse Päästeameti regionaalne keskus - Lääne-Eesti
Päästekeskus, mis teenindab viit maakonda (Hiiumaa, Järvamaa, Läänemaa, Pärnumaa,
Raplamaa, Saaremaa). Lääne-Eesti päästekeskus täidab oma ülesandeid nelja teenistuse
põhiselt.

1. Lääne – Eesti Päästekeskuse iseloomustus                   Lääne-Eesti Päästekeskus
                                                 siseaudiitor
                       päästedirektor
                                                 jurist

    PÄÄSTETÖÖDE-       KOORDINATSIOONI      JÄRELEVALVE-          HALDUS-
     TEENISTUS         -TEENISTUS        TEENISTUS          TEENISTUS

       juht           juht            juht            juht
        Juhi asetäitja

                    Kriisreguleerimise büroo     Menetlusbüroo
 Hiiumaa päästeosakond
                    Avalike suhete büroo       Insenertehniline büroo
 Järvamaa päästeosakond
                    Ennetustöö büroo         Tuleohutusbüroo
 Läänemaa päästeosakond
 Pärnumaa päästeosakond                           Rahandusbüroo
 Raplamaa päästeosakond      Koolitusbüroo               Haldusbüroo
 Saaremaa päästeosakond
        1.1.1.1.1      Korrapidamisbüroo             Tehnikabüroo
       KOMANDOD       Planeerimisbüroo             Personali- ja
                                       asjaajamisbüroo

Koordinatsiooniteenistuse alla kuuluvad kolm valdkondlikku bürood, millede
korraldada on regiooni kriisireguleerimine (kriisireguleerimisbüroo), päästeala
ennetustegevus regioonis (ennetustöö büroo) ja päästekeskuse suhteid avalikkusega
(avalike suhete büroo). Päästetöödeteenistuse alla kuuluvad kuue maakonna
päästeosakonnad, koolitusbüroo, korrapidamisbüroo ning planeerimisbüroo. Samuti
vastutab operatiivteenistuse komandode töö korraldamise eest päästekeskuse
tegevuspiirkonnas. Riiklikku tuleohutusejärelevalve korraldamise ja teostamise eest
päästekeskuse tegevuspiirkonnas vastutab Järelevalveteenistus. Järelevalveteenistus
koosneb menetlusbüroost (tulekahjusündmuste uurimine), insenertehnilisest büroost                       44
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan(tuleohutusnõuete täitmise kontrollimine planeerimisel, projekteerimisel ning
ehitamisel) ning tuleohutusbüroost (tuleohutusealased ülevaatused). Haldusteenistuse
alla kuuluvad rahandusbüroo, haldusbüroo, tehnikabüroo, personali- ja asjajamisbüroo.

Lääne-Eesti Päästekeskuse direktoriks on Ivar Kaldasaun    ivar.kaldasaun@rescue.ee
Koordinatsiooniteenistuse juht on Priit Laos tel. 50 78 981  priit.laos@rescue.ee
Päästetöödeteenistuse juht on Jaanis Otsla tel. 444 7805   jaanis.otsla@rescue.ee
Järelevalveteenistuse juht

Lääne-Eesti päästekeskuse postiaadress ja ka kontori asukoht on Pikk 20a, PÄRNU
80010, üldtelefon on 44 47 800 ning üldine e-posti aadress laane@rescue.ee.

Maakondades asuvad osakonnad, kus ametnikud tegelevad kohapeal päästeala
küsimustega. Maakondades asuvad ka järelevalveinspektorid, kes teenindavad ja
nõustavad kodanikke tuleohutuse järelevalve küsimustes kohapeal.

Pärnu maakonna päästeosakonnaks on Lääne-Eesti Päästekeskuse Pärnumaa
päästeosakond, mis korraldab päästetöid ja nende teostamist Pärnu maakonnas.
Päästeosakonnale alluvad Pärnu keskkomando ja kõik tugikomandod.

Pärnumaa Päästeosakond asub Lääne-eesti Päästekeskusega ühes majas aadressil Pikk
20a, osakonna juhatajaks on Dmitri Peterson (tel. 5183311 dmitri.peterson@rescue.ee).
                     45
                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
 2. Väljasõidupiirkonnad, komandod ja eraldipaiknevad meeskonnad

 Maakonna territoorium on jaotatud kuueks väljasõidupiirkonnaks ja igas piirkonnas
 baseerub üks päästekomando.
Pärnu maakonnas asuvate päästekomandode väljasõidupiirkonnad


 Pärnu maakonnas asub kuus päästekomandot – Pärnu keskkomando, Pärnu-Jaagupi
 tugikomando, Vändra tugikomando, Kilingi-Nõmme tugikomando, Häädemeeste
 tugikomando, Tõstamaa tugikomando. Väljasõidupiirkonna eripärade tõttu paiknevad
 kahes väljasõidupiirkonnas lisaks komandodele ka eraldipaiknevad meeskonnad. Pärnu-
 Jaagupi tugikomando väljasõidupiirkonnas baseerub Koonga eraldipaiknev meeskond
 ja Tõstamaa tugikomando väljasõidupiirkonnas asub Kihnu eraldipaiknev meeskond.
 Komandodes töötab kokku 183 inimest kellest 168 on otseselt seotud päästetööde
 korraldamise, juhtimise ja teostamisega.

 Tugikomandode inimressursi ja kontaktid LISAS 16.


                     46
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
3. Päästetööd hädaolukordades

Päästeteenistuse vastutusalas hädaolukordi põhjustada võivad ohud liigitatakse kahte
valdkonda - inimtegevusest ning loodusõnnetustest põhjustatud hädaolukorrad. Lähtudes
sellest peab päästeteenistus olema suuteline reageerima kõikidele õnnetustele
õigeaegselt ja efektiivselt.

Tulekahju ja plahvatusega seotud hädaolukordi võivad põhjustada:
 metsa- ja rabatulekahju;
 tulekahjust ja/või plahvatus laskemoona või lõhkeaine laos;
 tulekahju ja/või plahvatus keemiatehastes;
 tulekahju ja/või plahvatus ohtlike ainete hoidlas;
 raskete tagajärgedega tulekahju või plahvatus.

Transpordiõnnetusega seotud hädaolukordi võivad põhjustada:
 õnnetus ohtlike ainete transpordil maanteel;
 lennuõnnetus (paljude kannatanutega);
 paljude kannatanutega bussiõnnetus;
 paljude kannatanutega laevaõnnetus sadamas.

Radioaktiivsete ainetega seotud hädaolukordi võivad põhjustada:
 avarii naaberriikide tuumaelektrijaamades;
 terroristlik tegevus;
 ebaseaduslikult omandatud kiirgusallikad;
 kiirgusallikate vargus radioaktiivsete ainete matmispaikadest;
 kosmoseaparaatide tuumaseade.

Loodusõnnetuse poolt põhjustatud hädaolukordi võivad põhjustada:
 tormid ja trombid;
 üleujutused;
 lumi - erakorraline sademete hulk ja lumetormid;
 erakorraliselt kõrge temperatuur;
 erakorraliselt madal temperatuur .

Kõik eelpool loetletud õnnetused ja nende tagajärjed võivad tekitada hädaolukorra
maakonnas. Pärnumaa Päästeosakonna valmisolekut ja võimekust hädaolukordades
tegutsemiseks võivad mõjutada ka mitmete teiste ministeeriumide valitsemisalas tekkida
võivad hädaolukorrad (avariid elektrijaamas või elektrijaotussüsteemides, side
katkemine, massirahutused jne.), mida käsitletakse teiste ametkondade plaanides.

4. Hädaolukorra lahendamine ja päästetööde juhtimine

Hädaolukordades on päästetööde üldise korraldamise eest vastutav isik Pärnumaa
Päästeteosakonna juht.

Juhile alluvad maakonna kuue väljasõidupiirkonna operatiivkorrapidaja kohustusi
täitvad komandopealikud, kes juhivad oma piirkonnas päästetöid ja
päästemeeskondade tegevust.


                     47
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Päästetööde juhi ülesandeid täitvatel ametiisikutel on Päästeseadusest tulenevad õigused:
     kutsuda sündmuskohale politseijõud;
     rakendada päästetöödele töövõimelisi füüsilisi isikuid alates 18. eluaastast;
     anda korraldusi siseneda mistahes territooriumile ja hoonesse;
     anda korraldusi lammutus- ja raietöödeks, veevoolu tõkestamiseks
     ja vastutule tegmiseks;
     anda korraldusi kõikide vajalike materjalide ja seadmete ning masinate
     kasutamiseks;

Päästetööde juhi seaduslikke korraldusi pole kellegil õigus muuta.

5. Päästetööde juhtimisskeem


                 Juhtimine sündmuspaigal
  Teostatakse päästetööde juhi poolt, kes juhivad esmast hädaolukordade lahendamist
  sündmuspaigal. Esmaseks juhiks sündmuspaigal on esimesena sündmuspaigale
  saabunud reageerijad. Kui kohale saabub operatiivkorrapidaja, võtab tema päästetööde
  juhtimise üle. Päästetöödejuht annab infot kriisireguleerimismeeskonnale.
         info                        ülesannete
                                   andmine
           Juhtimine peale sündmuskoha staabi moodustamist
  Päästetöödel juhib staabi tööd esmaselt kohalik komandopealik. Staap peab tagama
  erinevate teenistuste ja kaasatavate jõudude operatiivjuhtimise, infovahetuse
  sündmuskoha, kriisireguleerimismeeskonna ja kriisikomisjoni vahel, samuti vajalike
  lisaressursside õigeaegse tellimise.

         info                            ülesannete
                                       andmine
           Maakondliku Päästetööde staabi moodustamine
  Päästetööde    juhtimiseks   maakondlikul    tasandil   moodustatakse
  kriisreguleerimismeeskonnast päästetööde staap, mis koordineerib hädaolukorra ajal
  teostatavaid päästetöid. Päästetööde staabi juhiks on Lääne-Eesti Päästekeskuse
  Päästetöödeteenistuse juht (tema puudumisel Pärnumaa Päästeosakonna juht) , kes
  koordineerib koostööd Päästeameti koordinatsioonikeskuse ning naabermaakondade
  päästeosakondadega.

         info                           ülesannete
                                      andmine
                    Kriisikomisjon
  Hindab saadud informatsiooni ja paneb paika üldised tegutsemissuunad. Vajadusel
  taotleb lisavahendeid päästetööde teostamiseks.
                      48
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
6. Kaasatavad ametkonnad ja organisatsioonid

Päästetöödele kaasatakse kõik valitsusasutused, kes vastavalt oma seaduslikele
ülesannetele on kohustatud operatiivselt reageerima või keda vajaduse korral kaasatakse
hädaolukorra lahendamisel päästetöödele.

Päästetöödele kaasatakse maavanema korraldusel hädaolukorra iseloomust, kestvusest ja
vajadusest lähtudes ka kohaliku omavalitsuse asutusi, ettevõtjaid, avalik-õiguslikke
isikuid, mittetulundusühinguid ja sihtasutusi.

Lisaks päästeteenistusele kaasatakse ja rakendatakse päästetöödele esimese järjekorras
24-tunnises valmisolekus olevad struktuurid:
       Lääne Politseiprefektuuri Pärnu Politseijaoskond;
       Pärnu Haigla SA kiirabibrigaadid;
       Lääne piirivalvepiirkond;
       Kaitsepolitseiameti Pärnu osakond.

Lähtudes hädaolukorra iseloomust kaasatakse vajadusel:
      Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa osakond;
      Pärnu Tervisekaitsetalituse Läänemaa osakond;
      Veterinaar- ja Toiduameti Pärnumaa Veterinaarkeskus;
      Pärnu Teedevalitsus;
      Pärnu Vesi AS;
      Kiirguskeskus;
      Lennuamet;
      Sideamet;
      Tervishoiuamet;
      Veeteede Amet;
      Kaitseliidu Pärnumaa Malev

Päästeasutuste kaasamise kord

Teiste vabariigi päästeosakondade/keskuste, Demineerimiskeskuse ja Päästeameti
kaasamine   hädaolukordade    lahendamisse   toimub  üldjuhul  Päästeameti
Koordinatsioonikeskuse kaudu, kellele Lääne-Eesti Päästekeskuse päästetöödeteenistuse
juht (tema puudumisel Pärnumaa Päästeosakonna juht) esitab vastava abipalve.
Pakiliste  ülesannete  lahendamiseks    pöördub   Lääne-Eesti  Päästekeskuse
päästetöödeteenistuse juht (tema puudumisel Pärnumaa Päästeosakonna juht) otse
vastava organisatsiooni juhi poole ja täpsustab abivajaduse.

Ametliku abipalve lisaressursside saamiseks esitab maavanem vastavalt kehtivale
korrale.

7. Päästetöödest osavõtvate ametkondade ülesanded

Pärnumaa Päästeosakond:
   päästetööde juhtimine ja teostamne;
   inimeste, vara ja keskkonna kaitsmine kahjustavate tegurite eest;                     49
                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan    teenistustevaheline side korraldamine;
    tulekustutus- ja päästetööde üldine juhtimine;
    piirkondliku koordinatsioonipunkti kokku kutsumine;
    esmaabi osutamine kannatanutele;
    õnnetuspiirkonna määramine.

Õnnetuspiirkonnas on päästeosakonna vastutusel:
  side loomine eri teenistuste ja häirekeskusega;
  kannatanute välja toomine riskitsoonist;
  informatsiooni edastamine;
  evakuatsiooni vajaduse otsustamine.

Õnnetuspiirkonnas määratakse ja tähistatakse päästeosakonna poolt:
  kontrollpunkt (id);
  staap;
  kannatanute kogumispunkt, ravitsoon;
  helikopteri maandumisplats;
  dekontaminatsioonipunkt (puhastus – nt. radioaktiivsetest saasteainetest;)
  riskitsoon;
  transportpunkt;
  transiitpunkt.

Õnnetuspiirkonnas on politsei vastutusel:
  kontakti loomine päästetööde juhiga, vajadusel meditsiiniteenistuse abistamine
   side loomisel;
  meditsiiniteenistuse puudumisel esmaabi andmine kannatanule;
  liikluse korraldamine, kaasaarvatud helikopteri maandumine ja päästetranspordi
   liikumise reguleerimine;
  sündmuskoha olustiku fikseerimine ja dokumenteerimine;
  sündmuskoha tähistamine, julgestamine, valvamine kooskõlas päästetööde
   juhiga;
  evakuatsiooni läbiviimine õnnetuspiirkonnast vastavalt päästetööde juhi
   korraldusele;
  õnnetuspiirkonna ja selle vahetu ümbruse läbiotsimine;
  õnnetuses osalenud mittekannatanutele suunamine nende kogunemiskoha, nende
   identifitseerimine ja registreerimine;
  kannatanute registreerimine ja identifitseerimine;
  hukkunud isikute identifitseerimine ja registreerimine;
  kannatanute, mittekannatanute ja hukkunute vara kogumispunkti määramine ja
   selle valve;
  uurimistoimingute läbiviimine;
  oma vastutusalasse kuuluva informatsiooni edastamine päästetööde juhile.

Õnnetuspiirkonnas määratakse ja tähistatakse politsei poolt:
  sündmuskoht (kooskõlastatult päästetööde juhiga);
  mittekannatanute kogumispunkt;
  hukkunute kogumispunkt;
  varade kogumispunkt.
                     50
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanLisaks tähistab politsei õnnetuspiirkonna ning kindlustab helikopteri maandumisplatsi
valve.

Meditsiiniteenistus
  vajamineva abi ulatuse ja iseloomu väljaselgitamine ning meditsiiniabi
   ressursside tagamine;
  viivitamatu esmaabi andmine eluohtlikus seisundis kannatanutele;
  keemia- ja kiirgusõnnetuste puhul erimeetmete rakendamine kooskõlastatult
   päästeosakonnaga;
  kannatanute uurimine ja abi andmise prioriteetide määramine;
  eluliste funktsioonide toetamine haiglasse jõudmiseni;
  komplikatsioonide vältimine transpordi ajal;
  vajalike haiglakohtade leidmine kannatanutele;
  kannatanute transpordi korraldamine haiglasse;
  pidev koostöö päästetööde juhi ja vastutava politseiametnikuga;
  psühhosotsiaalse abi organiseerimine;
  oma vastutusalasse kuuluva informatsiooni edastamine päästetööde juhile.

Kaitsejõud
Kaitsevägi:
   kiirabi abistamine esmaabi osutamisel ja kannatanute transpordil;
   täiendava meditsiinivarustuse ja transpordivahenditega varustamine;
   politsei abistamine õnnetuspiirkonna julgestamisel ja piiramisel;
   päästeosakondade abistamine päästetöödel;
   abistamine side korraldamisel.

Kaitseliit:
   toetamine inim- ja tehniliste ressurssidega;
   osalemine meditsiinilise ja psühholoogilise abi korraldamisel;
   osalemine toitlustamise korraldamisel;
   osalemine õnnetuspiirkonna piiramisel, elanikkonna evakueerimisel riskitsoonist,
   eriolukorra režiimi kindlustamisel;
   abistamine side korraldamisel.

8. Vastutus päästetöödel

Pärnumaa Päästeosakond vastutab päästetööde üldise korraldamise, läbiviimise ja
juhtimise eest tulekustustus- ja päästetööde tegemisel tulekahjude, loodusõnnetuste,
katastroofide, avariide, plahvatuste, liiklus- ja muude õnnetuste korral.

Lääne Piirivalvepiirkond vastutab otsingu- ja päästetööde üldise korraldamise,
läbiviimise ja  juhtimise eest sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis,
merereostuse likvideerimisel sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis ja
lennuõnnetuse korral maismaal.

Lääne Politseiprefektuuri Pärnu Politseiosakond vastutab päästetöödel avaliku korra
tagamise, isikute tuvastamise, liikluskorralduse ja vara säilimise eest.
                     51
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanKaitsepolitseiameti Pärnu osakond vastutab päästetöödel hädaolukorra lahendamise
eest, kui tegemist on tsiviilkäibes keelatud lõhkematerjali plahvatuste, radioaktiivse aine
ja terroriaktiga.

Pärnu Teedevalitsus vastutab päästetöödel hädaolukorra lahendamise eest, kui tegemist
on erakorraliste ilmastikutingimuste või muu õnnetuse tagajärjel tekkinud liikluse
katkemisega põhimaanteel enam kui 12 tunniks või inimeste elu ja tervisega seotud
õnnetuste korral peale seda, kui päästeasutus on juhtimise üle andnud.

Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa osakond vastutab päästetöödel hädaolukorra
lahendamise eest, kui tegemist on ulatusliku õhusaastuse, ulatusliku sise- ja
piiriveekogude ning põhjavee saastumise korral naftasaaduste või muude
keskkonnaohtlike ainetega.

Kiirguskeskus vastutab ja juhib päästetöödel hädaolukorra lahendamist keskkonna
ulatusliku radioaktiivse saastumise ja selle tekkimise ohu korral, põhjustatuna Eestis või
naaberregioonides toimunud kiirgusavariist ning muu radioaktiivse saastumine korral.

Kaitseministeerium vastutab ja juhib päästetöödel hädaolukorra lahendamist vastuhaku
korral kaitseväes.

Pärnu Tervisekaitsetalitus vastutab päästetöödel hädaolukorra lahendamise eest
epideemia korral.

Tervishoiuamet vastutab päästetöödel hädaolukorra lahendamise eest massilise
mürgistuse korral.

Veterinaar- ja Toiduameti Pärnumaa Veterinaarkeskus vastutab päästetöödel
hädaolukorra lahendamise eest episootia korral.

OÜ Pärnu jaotusvõrgu Pärnu-Viljandi piirkond vastutab päästetöödel hädaolukorra
lahendamise eest tehniliste avariide korral, sellistes elektrijaotusseadmetes ja
alajaamades, mis võivad põhjustada linnade või suurte piirkondade elektrienergiata
jäämise.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas toimub hädaolukordade operatiivjuhtimine
järgmiselt:
    1) Tervisekaitseinspektsioon juhib hädaolukorra lahendamist epideemia korral.
    2) Tervishoiuamet juhib hädaolukorra lahendamist massilise mürgistuse korral.

Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas toimub Veterinaar- ja Toiduameti poolt
hädaolukorra lahendamise operatiivjuhtimine episootia korral.

Majandusministeeriumi valitsemisalas toimub operatiivjuhtimine tehniliste avariide
korral elektrijaamas või elektrijaotusseadmetes ja alajaamades, mis võivad põhjustada
linnade või suurte piirkondade elektrienergiata jäämise.

Justiitsministeerium juhib hädaolukorra lahendamist massiliste korratuste korral
vanglates, eelvangistusmajades ja väljasaatmislaagrites.                      52
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanVälisministeerium juhib hädaolukorra lahendamist juhul, kui on toimunud terroriakt
Eesti Vabariigi välisesinduse, diplomaadi, välisesinduse haldustöötaja või nende
perekonnaliikmete vastu. Välisministeerium on juhtiv ministeerium ka rahvusvaheliste
hädaolukordade puhul.

9. Nõuded ressurssidele

Päästetöödel kasutatavad ressursid peavad olema piisavad tagamaks inimeste elu ja
tervist, riigi julgeolekut, keskkonda ja vara ohustavate tegurite lokaliseerimise ja
likvideerimise. Ressursside vajadus määratakse päästetööde juhi poolt.

Ressursside kaasamiseks ja rakendamiseks tuleb koheselt tarvitusele võtta vajalikud
meetmed:
      kasutada päästetööde juhi õigust ja võtta kasutusele kõik piirkonnas olev
       vajalik ressurss;
      kaasata lähipiirkonnast lisaressurssi;
      olemasolevatele andmebaasidele tuginedes tellida koheselt vajalik
       lisaressurss;
      esitada põhjendatud abipalve lisaressursi saamiseks kõrgemale
       juhtimistasandile;

Ressursside rakendamisel tuleb päästetööde juhil korraldada vastav juhendamine ja
tagada ressursside turvalisus ning töövõime.

Ressursside kasutamise üle peetakse arvestust vastavalt kehtivale korrale. Arvestuse
pidamise eest vastutab ressursi kasutaja, kes esitab vastava aruande kõrgemalseisvale
juhtimistasandile.

10. Päästetöödel osalevate jõudude varustamine

Päästetöödele osalevate jõudude otsene ülesanne on täita efektiivselt ja tähtajaks neile
pandud ülesanded. Nende töövõime tagamiseks tuleb päästetööde juhil korraldada
jõudude õigeaegne varustamine kõige hädavajalikuga, tagada vajalikud vahetused,
puhkeaeg, toitlustamine, kütuste ja määrdeainetega varustamine.

Varustamise korraldamisega tegeleb kriisireguleerimismeeskonna ressursside grupp,
kelle ülesanne on päästetöödel osalevate jõudude varustamine kõige vajalikuga.
Aruanded tehtud töö ja kulutatud materjalide kohta esitab logistikarühma juht
kõrgemalseisvale juhtimistasandile.
                     53
                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 3 Teavitusgrupi töökorraldus


Teavitustegevuse eesmärk ja lõpptulemus

Informatsiooni liikumine on üks eduka kriisireguleerimise olulisemaid komponente.
Kriisiolukorras võib kogu info liikumise jagada sisekommunikatsiooniks ja avalikkusele
suunatud kommunikatsiooniks. Info liikumine reageerivate üksuste sees ja vahel peab
tagama reageerivate jõudude adekvaatse tegutsemise.
Avalikkusele edastatav info peab tagama asjatundlike käitumisjuhiste jõudmise
inimesteni ning avalikkuse teavitamise olukorrast ja selle lahendamiseks tehtavast.
Kui tegemist on sündmusega, mis võib ohustada elanikkonna elu ja tervist, siis on tähtis
võimalikult kiiresti hoiatada elanikkonda ilmnenud ohust ja anda neile juhiseid
edaspidiseks käitumiseks kasutades selleks avaliku meedia ja varajase hoiatuse
vahendeid.

Maakonna kriisireguleerimismeeskonna teavitusgrupp: Kriisiolukorras elanike
teavitamiseks ja avalikkusele info edastamiseks moodustatakse maakonna
kriisireguleerimismeeskonna teavitusgrupp. Teavitusgrupi koosseisu kuuluvad Pärnu
Maavalitsuse, Lääne Politseiprefektuuri, Pärnu Linnavalitsuse ja SA Pärnu Haigla
avalike suhete eest vastutavad spetsialistid. Iga ametkond nimetab ka varuliikmed
teavitusgrupi liikmete välja vahetamiseks pikaajalise kriisi olukorras.

Teavitusgrupp koguneb esimesel võimalusel pärast vastava teate saamist.

Teavitusgrupi tööks vajalik infrastruktuur ja töövahendid on olemas Lääne
Politseiprefektuuris Pikk tn 18, Pärnus.

Teavitamisel lähtutakse eri sihtgruppide vajadustest, kusjuures prioriteet on isikute elu ja
tervise kaitse.

Sihtgruppide prioriteetsusjärjestus:
 ohustatud piirkonnas viibivad isikud;
 kannatanud;
 kannatanute ja hukkunute perekonnaliikmed;
 hädaolukorrale reageerivad asutused;
 Eesti avalikkus;
 rahvusvaheline üldsus.

1. Teavitusgrupi põhikoosseis:

Kaja Kukk - kaja.kukk@laane.pol.ee,444 6450
Eha Ristimets - eha.ristimets@mv.parnu.ee, 44 79 767
Sirle Matt – sirle.matt@rescue.ee ,444 7820
Hedy Tammeleht -hedy.tammeleht@laane.pol.ee , 444 6650

Teavitusgrupi ülesanded ettevalmistusel kriisikommunikatsiooniks ja teavitusgrupi
tegevuse valmisoleku tagamine:                      54
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
  teavitusgrupi liikmetele tagatakse tööks vajaliku koolituse ja õppuste läbiviimine
  vähemalt kord aastas;
  teavitusgrupi juht koostöös grupi liikmetega tagab esmase valmisoleku grupi
  tööleasumiseks;
  koostab ja uuendab regulaarselt meediapartnerite loetelu kontakte;
  koostöös omavalitsustega koostab ja uuendab regulaarselt kontaktisikute võrgustiku
  andmebaasi;
  teavitab maakonnas asuvaid meediapartnereid maakonna kriiskommunikatsiooni-
  süsteemist;
  koostab koostöös päästeteenistusega juhised inimeste käitumiseks maakonna
  riskianalüüsist lähtuvate võimalike hädaolukordade korral.

2. Teavitusgrupi tegevus hädaolukorras

Teavitusgrupi kokkukutsumine

Teavitusgrupi osalise või täiskoosseisu kutsub kokku teavitusgrupi juht või teda asendav
isik. Grupp koguneb kõikidel juhtudel kui koguneb kriisikomisjon. Muudel juhtudel
otsustab teavitusgrupi kokkukutsumise ja kutsub selle kokku teavitusgrupi juht või teda
ajutiselt asendav isik ning selle eelduseks on sündmus, mille tagajärgede likvideerimine
pälvib enam avalikkuse tähelepanu ja meediakanalite huvi.

Teavitusgrupi funktsioonid:
 adekvaatse info kogumine – side kriiskomisjoniga, kriisireguleerimismeeskonnaga
  ja sündmuskohaga;
 meediatöö korraldamine sündmuskohal;
 osalemine strateegilises juhtimises (kriisikomisjoni juures), kriisjuhtide nõustamine;
 sündmuse info haldamine;
 meedialoogi pidamine (meedia küsimuste ja antud vastuste fikseerimine);
 pressiteadete koostamine;
 meediapäringute vastuvõtmine;
 meedia monitoorimine;
 väärinfo ümberlükkamine;
 pressikonverentside või briifingute korraldamine;
 kõneisikute ettevalmistamine;
 veebilehe uuendamine;
 abijõudude kaasamise vajaduse hindamine (nt kriispsühholoog).

Teavitusgrupi töökoht
Pärast hädaolukorrast ja kogunemiskohustusest teadasaamist koguneb ja asub
teavitusgrupp tööle esmaselt Lääne Politseiprefektuuri ruumides Pikk tn 18, Pärnu.

Teavitusgrupi tööks vajalik varustus:
 kaks interneti ühendusega arvutitöökohta ja printer;
 lauatelefon erinumbriga;
 mobiiltelefonid (teavitusgrupi liikmete töötelefonid);
 pabertahvel;
 kantseleitarbed;
 televiisor;


                     55
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
  raadio;
  detailne Pärnu maakonna kaart;
  andmed   KOV-te   kriisireguleerimismeeskondade    kogunemiskohtade       või
  kontaktisikute andmete kohta;
  paljundusmasin;
  raadio;
  televiisor.

Teavitusgrupi liikme tööks sündmuskohal vajalik varustus:
 interneti ühendust võimaldav sülearvuti (võimalusel);
 vajadusel võimalus kasutada raadiosidet;
 mobiiltelefon, ainult grupiliikmetele ja juhtivametkonnale teada oleva lühinumbriga;
 mobiiltelefoni võrgu- ja autolaadija;
 võimalusel digitaalne fotoaparaat;
 kantseleitarbed.

Teavitusgrupi transpordikorralduse tagab kriisireguleerimismeeskond;

Teavitusgrupi tööjaotus:

Teavitusgrupi juht jaotab grupi liikmete vahel tööülesanded, kogub informatsiooni
kriisireguleerimismeeskonnalt ja kriisikomisjonilt, aitab formuleerida avalikkusele
suunatud pressiteateid, otsib vastuseid ajakirjanike küsimustele ja valmistab ette
kõneisiku (-d);
Teavitusgrupi liikmed täidavad tööülesandeid vastavalt grupi juhi poolt määratud
funktsioonidele:

Teavitusgrupi koostöö kriisikomisjoni ja kriisireguleerimismeeskonnaga:
 avalikkuse teavitamiseks vajalikku informatsiooni saab teavitusgrupp
  kriisireguleerimismeeskonnalt;
 teavitusgrupi juht kooskõlastab väljaantava info kriisreguleerimismeeskonna juhi ja
  maavanemaga.

Teavitusgrupi koostöö riikliku kriisireguleerimismeeskonna meediagrupiga:

Kui maakondliku teavitusgrupi kokkukutsumise põhjuseks olnud sündmus eeldab
suuremaid tehnilisi- või inimressursse või ületab avalik infonõudlus maakondliku
teavitusgrupi tegevusjõudluse, siis on grupi juhil õigus ja kohustus informeerida sellest
siseministeeriumi kriisikommunikatsioonigrupi juhti ja vajadusel paluda abi.

Kui kriisireguleerimise tasand muutub maakondlikust riiklikuks ning kutsutakse kokku
Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon ja/või kriisireguleerimismeeskond, läheb
kommunikatsiooni juhtimine üle riiklikule kriisiteavitusgrupile, mille tegevust korraldab
Siseministeerium.

Koostöö piirnevate maakondade teavitusgruppidega

Sündmuste puhul, mille üheaegse lahendamisega tegelevad kahe või enama piirneva
maakonna kriisikomisjonid ja kriisireguleerimismeeskonnad, korraldatakse avalikku


                      56
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaankommunikatsiooni ühe maakonna teavitusgrupi juhtimisel. Juhtivaks maakondlikuks
teavitusgrupiks saab grupp, mis käivitab esimesena kriiskommunikatsioonialase
tegevuse.
Pressiteadete koostamine ja edastamine kulub juhtiva teavitusgrupi pädevusse. Juba
avaldatud informatsioonile tuginevaid päringuid teenindavad kõik sündmusega seotud
teavitusgrupid.

Kriisiinfo telefoni käivitamine

Hädaolukordade ja suurõnnetuste korral avalikkusele ohutu tegutsemise juhiste
jagamiseks ning psühholoogilise toe pakkumiseks õnnetustes kannatanutele ja nende
lähedastele käivitatakse vajadusel Pärnumaa kriisinfo- ja nõustamistelefon. Telefoni
käivitumisest teavitatakse avalikkust läbi massimeediakanalite.

Otsuse kriisinfo telefoni käivitamiseks võtab vastu kriisireguleerimismeeskonna juht.

Informatsiooni jagamist õnnetustes osalenute, kannatanute ja hukkunute kohta korraldab
politsei. Politsei varustab infoga ka teavitusgruppi.

Kokkuvõtete tegemine kriisikommunikatsioonist

Pärast teavitusgrupi töö lõpetamist analüüsitakse kriisikommunikatsiooni vältel saadud
kogemusi ja tehakse sellest lähtuvalt     vajalikud muudatused ja täpsustused
kommunikatsioonikorralduse kavadesse.

Sihtgrupid ja nendeni jõudmise kanalid:
 Üldine teavitamine meediakanaleid kasutades ( vt lisa. Meediakaart);
 Personaalne teavitamine toimub KOV-te kaudu, vajadusel taotletakse lisaressursse
  kriisireguleerimismeeskonna juhilt.

Teavitusplaan vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse üks kord aastas ja ühe kuu
jooksul pärast igat hädaolukorda.
                     57
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
3. Pärnu maakonna meediakaart
Kohalikud                  Telefon/faks    e-post
kanalid
1. Raadio Pärnu    Uudistetoimetus    44 30 301      raadio@pfm.ee
                       44 30 300(üld)
                       44 30 305(faks)

2. Eesti Raadio    Uudistetoimetus    44 30 780      parnu@err.ee
Pärnu stuudio
3. ajaleht Pärnu    Uudistetoimetus    44 77 081      uudised@parnupostimees.
Postimees                  44 77 080      ee
                       44 77 095
                       44 77 090(üld)
                       44 77 088(faks)


4. ajaleht Linnaleht  Uudistetoimetus    44 30 355      tiiu.leis@linnaleht.ee
(nädalaväljaanne)              44 30 350(faks)

Vabariiklikud                 Telefon      e-post
kanalid
1. Eesti        Uudistetoimetus    628 4010      err@err.ee
Televisioon                           novosti@err.ee
            Online uudised              online@etv.ee
                                 etv24@etv.ee
2. Kanal 2       Uudistetoimetus    666 2467      uudised@kanal2.ee
                       666 2450
3. TV 3        Uudistetoimetus    622 0250      uudised@tv3.ee

4. uudisteagentuur   Üldine         610 8800      bns@bns.ee
BNS          Siseuudised                sise@bns.ee
            Venekeelsed uudised            igor@bns.ee
5. Eesti Raadio    Uudistetoimetus    611 4446      uudised@err.ee
                       611 4369(faks)
6. Online - uudised  Postimees       666 2204      online@postimees.ee
            Eesti Päevaleht    680 4440      online@epl.ee
            Maaleht        661 3300      online@maaleht.ee
            Delfi                   press@delfi.ee
            Everyday                 toimetus@everyday.ee
            SLÕhtuleht                leht@sloleht.ee
            Eesti Ekspress              online@ekspress.ee
            Kalev Meedia               online@kalev.ee ;
                                 uudised@kalev.ee

7. ajaleht Äripäev              667 0111      aripaev@aripaev.ee
            Uudistetoimetus    667 0128
8. ajaleht Molodjož  Uudistetoimetus    614 3426      moles@moles.ee
Estonii
10. Siseminis-                612 5033, 612   avalikud@siseministeerium.
teeriumi                   5032        ee
kriisikommunikatsi
ooni grupp
                       58
                          Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
4. Esmane ettekanne hädaolukorrast

Kellele: Päästeameti Juhtimiskeskus / Häirekeskus:
Faks: ……………………, tel: …………………., e-post: ………………………..

1. HÄDAOLUKORRAST TEATE EDASTANUD AMETKOND:

Kontaktisik/ametkonna koordinaator (nimi, ametikoht):
……………………………………………………………………………………………………..
…………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………….

telefon: …………………..faks: …………………………., E-post: …...………………………..
Päev/ kuu/ aasta/ kellaaeg: ………………………………………………………………………

TEAVE HÄDAOLUKORRAST JA SELLELE REAGEERIMISEST:
2. TOIMUMISAEG (kuupäev, kellaaeg): ...……………………………………………………..
3. TOIMUMISE KOHT:      maakond- ………………..… vald/linn - ……………………….
koha kirjeldus/ aadress- ……………………………………………………………………………
4. HÄDAOLUKORRA KIRJELDUS: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………...
5. OHVRID: (A) puuduvad: …… (B) hukkunuid: …… (C) vigastatuid: .….. (D) kadunuid: .….
6. EVAKUEERIMINE: (A) ei ole vajadust: ….. (B) on vajadus: ….. oletatav arv: …...……….
7. VAJADUS ABI JÄRELE: (A) puudub: …… (B) on ……
loetelu: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………...
8. MILLISEID AMETKONDI ON INFORMEERITUD? (A) ei ole …… (B)on …….
loetelu:
politsei: ….………………….., kiirabi: .…..…………………, piirivalve: ……………………….
muud: ………………………………………………………………………………………………
9. KAS KOHALIK KRIISIKOMISJON (KKK) ON KOKKU KUTSUTUD?
(A) ei ole: …… (B) on: …… (C) KKK on koos …….; kellaaeg, kuupäev
…………………………...
KKK asukoht: ……………………………….. , tel: ……………………. , faks: ………………...
10. JUHTIMINE SÜNDMUSKOHAL: (A) puudub: …… (B) juht sündmuskohal (nimi,
ametkond, ametikoht): ……………………………………………………………………………..
telefon sündmuskohal: ………………………………….., faks: ………………………………….
11. MÄRKUSED …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
12. ETTEKANDE KOOSTAJA (nimi, ametikoht): …………………………………………….
tel: …………………… , faks: ……………….., E-post: …………….. allkiri: ………………...
13. ETTEKANDJA VASTUVÕTJA (nimi, ametikoht): ………………………………………..
kuupäev/kell: ………………………………………………………….… allkiri: ………………...                   59
                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
5. Ettekanne olukorrast

Kellele: Päästeameti Juhtimiskeskus / Häirekeskus:
Faks: …….…………..……..…, tel: …..….……….………., E-post: ….…….…………………
Kellelt: ……………………………………………………………………………………………..
Ettekande nr. …………… Kellaaeg: …………….. Päev/kuu/aasta: ……….………………….
1. HÄDAOLUKORD: …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
…………………..……………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………….……………………………………..
2. TOIMUMISKOHT
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
3. OHVRID: (A) puuduvad: …… (B) hukkunuid: …… (C) vigastatuid: .….. kellest
hospitaliseeritud: ……………………(D) kadunuid: .…..
4. EVAKUEERIMINE: (A) ei ole vajadust: …… (B) on vajadus: …… oletatav arv:...……….
(A) avatud varjupaiku: ……………………………………………………………………………..
(B) inimesi varjupaikades: …………………………………………………………………………
5. KAHJUSTUSED: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………...
6. OLUKORD (A) normaliseerub: …. (B) stabiilne: …., (C) halveneb: ...., (D) eskaleerub: .….
7. SÜNDMUSTE VÕIMALIK ARENG/RISK: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
8. KASUTUSELE VÕETUD ABINÕUD: ……………….……………………………………..
…………………………………..……………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
9. KAASATUD AMETKONNAD JA RESSURSID/PÕHIJÕUD: …………………………...
…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………...
10. VAJADUS ABI JÄRELE: (A) puudub: ……… (B) loetelu: ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
11. MÄRKUSED …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
12. ETTEKANDE KOOSTAJA (nimi, ametikoht): …………………………………………….
tel: …………………… , faks: ……………….., E-post: …………….. allkiri: ………………...

13. ETTEKANDJA VASTUVÕTJA (nimi, ametikoht): ………………………………………..
kuupäev/kell: ………………………………………………………….… allkiri: ………………...
                     60
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanLISA 4 Loomataudialase hädaolukorra lahendamine maakonnas

Loomataudi tõrje tegutsemise aluseks on Loomatauditõrje seadus ja selle seaduse
alusel välja antud õigusaktid, eelkõige loomatauditõrje eeskirjad. Loomatauditõrje
eeskirjades sätestatakse tegutsemisjuhised erinevate loomataudide ennetamiseks ja
tõrjeks ning taudikahtlastelt ja taudistunud loomadelt pärinevate saaduste käitlemiseks.
Loomatauditõrje eeskirjad on kohustuslikud täitmiseks kõigile loomapidajatele,
loomsete saaduste käitlejatele, loomataudi levialal viibivatele isikutele,
järelevalveametnikele,   volitatud  veterinaararstidele,  tegevusluba  omavatele
veterinaararstidele ja veterinaarlaboratooriumidele ning teistele oma tööülesannete tõttu
loomatauditõrjega seotud isikutele.

Eriti  ohtlike   loomataudide   puhkemisel   rakendatakse loomatauditõrje
situatsioonplaani, mis on tõrjemeetmete täpsustatud kava loomataudi kiireks ja
efektiivseks likvideerimiseks. Situatsioonplaani koostab ning selle tegelikkusele
vastavuse eest vastutab Veterinaar- ja Toiduamet. Situatsioonplaaniga on võimalik
tutvuda interneti aadressil http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=79.

Samuti on Veterinaar- ja Toiduamet välja töötanud tegevusjuhendid erinevate
loomataudide tõrjeks.

Tegevusjuhendid on välja töötatud järgmiste loomataudide tõrjeks:
 Suu- ja sõrataud;
 Veiste katk;
 Vesikulaarne stomatiit;
 Nodulaarne dermatiit;
 Transmissivne spongiformne entsifolopaatia;
 Sigade klassikaline katk;
 Sigade aafrika kata;
 Sigade vesikulaar haigus;
 Väikemäletsejate katk;
 Lammaste ja kitsede rõuged;
 Lammaste katarraalne palavik;
 Hobuste aafrika katk;
 Lindude gripp ja Newcastle haigus;
 Marutaud.

Tegevusjuhenditega    on  võimalik     tutvuda   interneti    koduleheküljel
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=79.

Pärnumaal on kaks tunnustatud matmispaika loomsete kõrvalsaaduste käitlemiseks
kõrvalistes piirkondades ning eriti ohtliku loomataudi puhangu korral:
  1. OÜ Karjamõisa Tapamajale kuulunud matmispaik, asukohaga Laadi küla,
    Tahkuranna vald, Pärnumaa.
  2. Salu Tapamajale kuulunud matmispaik (vallale kuuluv maa), asukohaga Salu
    küla, Halinga vald, Pärnumaa.
                      61
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  1. Tegutsemine linnugripi puhangu korral

Lindude gripp e. klassikaline katk (LG) kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka kuna
põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku
kahju. Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev lindude viirushaigus, mille
kliinilised tunnused on raske depressioon, isutus, munatoodangu tunduv vähenemine,
harja, lokutite, näopiirkonna turse, täppverevalumid limaskestadel ning äkksurm.
Lindude gripile on vastuvõtlikud kõik kodu- ja uluklinnud. Nakkusallikaks on haiged
või haiguse läbipõdenud viirusekandjad linnud. Nakatumine toimub seedetrakti või
hingamisteede kaudu. Haigete lindude ravi puudub. Haiguse puhkemisel kehtestatakse
karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud tapetakse ja hävitatakse.

LG esinemisest või esinemise kahtlusest on loomapidaja kohustatud koheselt teavitama
veterinaararsti, kes on kohustatud kahtlusest või diagnoosimisest teavitama koheselt
järelvalveametnikku või volitatud veterinaararsti ja loomapidajat. Samuti teavitatakse
Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhti.

Tegutsemine haiguse esinemise või esinemise kahtluse korral

Teate saamisel lindude gripi esinemisest või esinemise kahtlusest loomakasvatushoones,
talus või loomakasvatusettevõttes või mistahes muus kohas, peab Veterinaar- ja
Toiduameti   kohalik  asutus,  kelle  järelvalvealal  kõnealune  talu  või
loomakasvatusettevõte asub, viivitamatult tagama ametliku uurimise alustamise, et
kinnitada või ümber lükata lindude gripi. Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse
juht kehtestab lindude gripi kahtlusaluse talu või loomakasvatusettevõte suhtes
kitsendused. Kahtlusega loomadele teostatakse meditsiinilised uuringud.

LG kahtlus loetakse kõrvaldatuks:
 negatiivsete laboratoorsete uuringute tulemuste põhjal;
 kui seroloogilise uurimise alusel tekkinud kahtluse puhul vähemalt 15 päeva pärast
  nakkuskahtlaste lindude kõrvaldamist teostatud ülejäänud lindude seroloogiline
  uurimine lindude gripil haigusele annab negatiivse tulemuse.

LG ametliku diagnoosi paneb Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht või tema
volitatud järelevalveametnik loomataudi kliiniliste tunnuste, lahanguleiu,
epidemioloogiliste andmete ja laboratoorse uurimise tulemuste alusel või Veterinaar- ja
Toiduameti määratud ekspertide komisjon kliiniliste tunnuste, lahanguleiu ja
epidemioloogiliste andmete alusel. LG ametliku diagnoosi kinnitab Veterinaar- ja
Toiduamet.

Tegutsemine pärast taudi ametlikku diagnoosimist

Pärast LG ametlikku diagnoosimist moodustab põllumajandusminister Veterinaar- ja
Toiduameti peadirektori ettepanekul riikliku loomatauditõrje komisjoni (RLTTK),
mille ülesandeks on Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori juhtimisel loomataudi
situatsioonplaani elluviimise koordineerimine.

Pärast lindude gripi ametlikku diagnoosimist moodustab maavanem, Veterinaar- ja
Toiduameti kohaliku asutuse juhi ettepanekul taudikolde ümber karantiini ja määrab
ohutsooni (vähemalt 3 km raadiuses taudikoldest) ja järelevalveala (vähemalt 10 km


                      62
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanraadiuses taudikoldest). Samuti, kriisikomisjonist kohaliku loomatauditõrje komisjoni
(KLTTK).

KLTTK-i kuuluvad:
 maavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse esindaja;
 Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht ja järelvalveametnikud;
 Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi esindaja vähemalt peaspetsialisti tasemel;
 taudipunkti piirkonda teenindav volitatud veterinaararst, kes suunatakse
  taudikoldesse;
 Politseiameti ja Päästeameti esindaja vähemalt kohaliku asutuse juhi asetäitja
  tasemel.

KLTTK tööd juhib Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht, kes on otseselt, läbi
PLTTK struktuuri, vastutav Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori ees. KLTTK teeb
oma ülesannete täitmisel koostööd kohalike omavalitsustega, Politseiameti ja
Päästeameti    kohaliku  esindusega, Keskkonnainspektsiooni   esindajatega,
Tervisekaitsetalitluse kohaliku esindusega ning teiste loomatauditõrjest osa võtvate
isikute ja institutsioonidega.

KLTTK kohustuseks on:
 1. Epidemioloogilise uurimise läbiviimine järelvalvepiirkonnas aset leidnud
   loomataudikahtluse puhul.

  Välja selgitada võimalikud nakatumise põhjused, ajavahemik loomade nakatumise ja
  selle avastamise vahel. Kindlaks teha nakkuse levikuteed, ohustatud karjad ning
  loomataudi võimalik leviala.

  Kohustada loomapidajat võimaldama ohustatud, taudikahtlaste ja haigete loomade
  diagnostilist uurimist.

  Toimetada haiguskahtlastelt loomadelt ja ohustatud karjade loomadelt pärinevad
  proovid kiirelt laboratooriumi.

  2. Ohustatud ja järelvalvetsooni piiritlemine.

  Koostöös RLTTK-ga piiritleda ohustatud tsoon taudipunkti ümber ja järelvalve
  tsoon ohustatud tsooni ümber, kehtestada kitsendused nendes tsoonides. Vajadusel
  muuta ohustatud ja järelvalve tsooni ulatust. Lõpetada kitsendused peale loomataudi
  likvideerimist ning kehtestatud nõuete täitmist.

  3. Loomatauditõrje   konkreetsete haiguste tõrje tegemisjuhiste,
   loomatauditõrje eeskirjade meetmete rakendamise koordineerimine,
   korraldamine ja kontroll.

  Varustada taudipunkti piisavate inim- j.m. ressurssidega.

  Teostada järelvalvet karantiini nõuetest kinnipidamise üle. Kehtestada kitsendused
  taudikahtlusel, ohustatud- ja järelvalvetsoonis ning teostada järelvalvet kitsendustest
  kinnipidamise üle. Lõpetada karantiin ja kitsendused pärast loomataudi                      63
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  likvideerimist ja selle loomataudi tõrje-eeskirja või Veterinaar- ja Toiduameti
  kehtestatud nõuete täitmist.

  Nõuda taudipunktis viibivatelt isikutelt kaitseriietuse kasutamist,        määrata
  kaitseriietuse ja varustuse kasutamise ja desinfitseerimise kord.

  Suunata loomi tapmisele täiendavate diagnostiliste uurimiste teostamiseks või
  loomataudi leviku tõkestamiseks. Kehtestada metsloomade tapmise kord. Suunata
  loomseid saaduseid ja loomseid jäätmeid kõrvaldamisele või kahjustamisele.

  Teha korraldusi väljaheidete kahjustamiseks, saastunud toodangu ja inventari
  kahjustamiseks või hävitamiseks. Teha korraldusi loomakasvatushoonete ja –
  rajatiste korrastamiseks, desinfektsiooniks, desinsektsiooniks ja deratisatsiooniks.

  Vaktsineerimise puhul viia koostöös RLTTK-ga läbi vaktsineerimiskampaania.

  Pidada arvestust ning infomeerida järjepidevalt RLTTK-I tauditõrje hetkeseisust.

  Informeerida kohalikke omavalitsusi, põllumajandus- ja kaubandusorganisatsioone,
  loomaarste, loomapidajaid ja teisi tauditõrjega seotud isikuid ning institutsioone
  taudialasest olukorrast.

  Vaadata läbi loomapidaja, loomsete saaduste käitleja või riigiasutuste poolt esitatud
  taotlused koos lisatud materjalidega, kontrollida taotletava summa põhjendatust ning
  anda kirjalik hinnang kulude arvestuse vastavuse või mittevastavuse kohta.

KLTTK tööks vajalike vahendite olemasolu eest vastutab Veterinaar- ja Toiduameti
kohaliku asutuse juht.

Karantiini ja kitsenduste lõpetamine

Maavanem kehtestab kirjaliku korraldusega Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse
juhi ettepanekul taudipunktis karantiini ning ohustatud ja järelevalvetsooni taudipunkti
ümber. Pärast loomataudi likvideerimist lõpetab maavanem karantiini ja kitsendused
analoogselt nende kehtestamise korrale.

Inimeste teavitamine

Elanikkonda teavitab LG puhkemisest ja rakendatavatest meetmetest Veterinaar- ja
Toiduameti peadirektor massiteabevahendite kaudu. Meedia ja pressiga suhtleb riiklik
loomatauditõrje komisjon.

Ametkondade vastutusalad

Eriti ohtlike loomataudide ennetamist/tõrjet ja sellega seotud kulude hüvitamist
korraldab Veterinaar- ja Toiduamet.

Kohalikud omavalitsused korraldavad tauditõrje käigus tekkivate ohtlike jäätmete
kogumist ja üleandmist jäätmekäitlejatele. Sealhulgas peavad tagama piisava
abipersonali olemasolu taudipuhangu käigus tekkivate ohtlike jäätmete kogumiseks ja


                      64
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanüleandmiseks jäätmekäitlejatele ning vajadusel kahjutustamiseks Veterinaar- ja
Toiduameti poolt esitatud nõuete kohaselt.

Politseiamet teostab järelevalvet transpordivahendite, loomade ja inimeste liikumise
piirangute täitmise üle taudipunktis, ohustatud ja järelevalvetsoonis.

Päästeamet tagab tehnika ja tööjõu viimaks läbi tauditõrje käigus tekkiva saastunud
materjali ja korjuste hävitamist ohustamata elukeskkonda.

Loomataudide ennetamist ja tõrjet metsloomade populatsioonis korraldab Veterinaar- ja
Toiduamet koostöös Keskkonnainspektsiooni ning jahipidamise ja kalapüügi õigust
omavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

Loomataudi puhkemisel peab Tervisekaitseinspektsioon tegema koostööd Veterinaar- ja
Toiduametiga kõrvaldamaks taudist tulenevaid terviseohtusid ja tagamaks riigi elanike
tervise säilimist.

Maanteeamet tagab taudipuhangul liikluse ümberkorraldamise ja teetõkete paigalduse.

Kõik veterinaarpraksisega tegelevad isikud on kohustatud eriti ohtliku loomataudi
puhkemise korral tegema koostööd järelevalveametnikega loomataudi leviku
peatamiseks ja loomataudi likvideerimiseks. Veterinaar- ja Toiduametil on õigus kaasata
loomataudi ennetamise ja tõrje toimingutele tegevusluba omavat veterinaararsti viimase
taotluse alusel või nõusoleku korral, määrates kirjalikus lepingus teostatava toimingu
ulatuse ja tegevuspiirkonna.

Täpsem informatsioon ja dokumendid internetiaadressil http://www.vet.agri.ee ja
www.linnugripp.ee.
                      65
                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 5 Tervishoiualase hädaolukorra lahendamine maakonnas

Riiklikus kriisireguleerimisplaanis on sätestatud kriisireguleerimise prioriteedid, mille
kohaselt on oht inimeste elule ja tervisele kõige olulisem, mis tuleb likvideerida
esmajärjekorras.

1. Kiirabi ja haiglate rollist tervishoiuhalduses hädaolukorras.

Kiirabi ülesandeks katastroofi (suurõnnetuse) sündmuskohal on tagada “punastele” st
T1 kannatanutele (rasked kannatanud, kelle elutähtsad funktsioonid on ebastabiilsed)
vältimatu arstiabi andmine ja transport haiglasse 1 tunni (nn “kuldse tunni”) jooksul,
“kollastele” st T2 kannatanutele, kellel on tõsised vigastused, kuid elutähtsad
funktsioonid on veel stabiilsed - maksimaalselt 4-6 tunni jooksul. Kui kannatanute hulk
ületab kohaliku kiirabi võimalused, kaasatakse abiks läbi häirekeskuste
naabermaakondade kiirabid ja lisaressurss täiendavate kiirabibrigaadide, Kaitseväe
meditsiiniteenistuse, vabatahtlike organisatsioonide (Punase Risti esmaabi rühmad –
valmidus 2 tundi, oma transport puudub) ja Kaitseliidu näol. Võetakse kasutusele
regionaalsed tegevusvarud. “Kerged” (Rohelised) kannatanud st T3 kannatanud
statsionaarset arstiabi ei vaja ning nemad suunatakse ambulatoorsele ravile (näiteks
perearstide juurde). Kui ajakriteeriume ei suudeta järgida, hakkab kannatanute surevus
kiiresti tõusma.

Sündmuskoha meditsiiniliseks juhiks on esimesena kohalesaabuv kiirabibrigaadi arst
(õde), kes informeerib olukorrast häirekeskust, vajadusel kohalikku ja regionaalhaiglat,
teostab meditsiinilist sorteerimist – triaaži ning alustab (korraldab) meditsiiniabi andmist
ja kutsub kohale lisajõude. Kui sündmuse likvideerimine venib pikale ja kohapeal
moodustatakse staap (mida tavaliselt juhib päästeteenistuse esindaja) muutub edaspidi
sündmuskoha meditsiiniliseks juhiks staabi meedik.

Peale triaaži läbiviimist transporditakse kannatanud sündmuskohalt vastavalt vigastuste
profiilile soovitavalt (võimalusel) just sellisesse haiglasse, kus on võimalik teostada
patsiendi lõplik ravi. (Näiteks neurotrauma või rindkere vigastustega patsient suunatakse
otse regionaalhaiglasse). Kannatanute transpordiks kasutatakse kiirabiautosid ja teisi
võimalikke transpordivahendeid sh helikoptereid.

Haigla ülesandeks on statsionaarset arstiabi vajavate kannatanute (T1, T2)
vastuvõtmine ja ravimine vastavalt tegevusloas kehtestatud erialadele.

Haigla alarmeeritakse häirekeskuse või kiirabi poolt. Peale järelpärimist häirekeskuselt
või kiirabilt (veendumaks, et hädaolukord on reaalne) haigla kriisiplaan aktiveeritakse -
kutsutakse kokku haigla kriisikomisjon, täpsustatakse läbi häirekeskuse ja kiirabi
meditsiiniline olukord, töövälisel ajal kutsutakse kohale täiendav meditsiinipersonal,
peatatakse plaaniliste haigete vastuvõtt (ravi), osa paranevaid haigeid kirjutatakse välja
kodusele ravile, aktiveeritakse tegevusvaru, kaasatakse täiendav transport, kontrollitakse
sidevahendid – võetakse ühendust maakonna kriisikomisjoniga (kui see on kokku
kutsutud), kriisireguleerimismeeskonnaga (kui see on kokku kutsutud)
regionaalhaiglaga, Sotsiaalministri poolt nimetatud hädaolukorra meditsiinijuhiga,
korraldatakse suhtlemine kannatanute sugulastega ja meediaga.                      66
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanEraldi käsitlemist vajavad haiglasisestest riskidest (tulekahjud, pommiähvardused,
elektrikatkestused jne) tulenevad tegevused hädaolukorra likvideerimisel.

Karantiini kehtestamine. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (RT I
2003,26,160) järgi maavanem kehtestab ja lõpetab karantiini vastavalt
Tervisekaitseinspektsiooni peadirektori ettepanekule. Maakonnale tähendab see tõsiseid
kohustusi epideemia tõkestamisel ja likvideerimisel, mille käigus selgitatakse välja
haigestunud (nakkuskahtlased), kontaktsed, korraldatakse vaktsineerimisi, piiratakse
inimeste liikumist ja korraldatakse teisi epideemiatõrje meetmeid. Nakkushaigete ravi
korraldatakse haiglate nakkusosakondades. Kaasaegsetele nakkusosakonna nõuetele
vastab praegu ainult AS Lääne Tallinna Keskhaigla Merimetsa nakkuskeskus, kus
boksid on varustatud negatiivset rõhku tagava ventilatsioonisüsteemiga. Metoodiliselt
juhib seda valdkonda Tervisekaitseinspektsioon.

Koostöö eri ametkondade vahel (pääste, politsei, kiirabi, haigla jt) sündmuse
käivitumisel toimub tavaliselt läbi häirekeskuse vastavalt “Kiirabi, haiglate ning pääste-
ja politseiasutuste kiirabialase koostöö kord”. Kiirabibrigaad või häirekeskus on
kohustatud teavitama haiglat sinna transporditavatest patsientidest (eelteade).
Vabariigi Valitsuse määruse “Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale
teabele” järgi häirekeskus teavitab hädaolukorrast reageerimiskohustuslikke teenistusi,
valla,   linnavalitsuse  või   maakonna    kriisikomisjoni    esimeest   ja
kriisireguleerimismeeskonna liikmeid, aga samuti Päästeameti Juhtimiskeskust.

Häirekeskuse pädevuseks tervishoiualase hädaolukorra lahendamisel on kiirabi ja teiste
operatiivteenistuste suunamine sündmuskohale, haiglate informeerimine kujunenud
olukorrast, täiendava informatsiooni hankimine sündmuskohalt läbi sinna suunatud
operatiivteenistuste. Vahetu sündmuskoha juhtimine toimub tavaliselt päästeteenistuse
esindaja kaudu, kellele allub ka sündmuskoha meditsiiniline juht.

Väga oluliseks faktoriks tervishoiualase hädaolukorra lahendamisel, eriti
sündmuskohal, on aeg. Raskete kannatanute hospitaliseerimiseks on ainult 1 tund,
keskmiste kannatanute jaoks maksimaalselt 4-6 tundi. Selle ajaga, eriti 1 tunni jooksul ei
pruugi tekkida meditsiiniline käsuahel Riigi tasandil ning päästekorraldus sõltub
kohapealsete operatiivteenistuste suutlikkusest ja koostööst naabermaakondade
operatiivteenistustega. Kui ülaltoodud abiandmise ajanõudeid (1 tund, 4-6 tundi) ei
suudeta järgida, hakkab kannatanute surevus kiiresti tõusma.

Kiirabi ja haiglate tegevusvaru tervishoiualaste hädaolukordade lahendamiseks on
eraldatud 4 päästeregiooni – Tallinn (Tallinna Kiirabi, SA Põhja-Eesti
Regionaalhaigla,), Tartu (SA Tartu Kiirabi, SA TÜK), Pärnu (SA Pärnu Haigla ja Pärnu
Kiirabi) ja Kohtla-Järve (SA Ida-Virumaa Kiirabi, SA Ida-Viru Keskhaigla). Kiirabidele
on eraldatud peale ravimite ja tarvikute ka personali kaitsevahendid – gaasimaskid,
isoleerivad kombenesoonid. Peale selle Tallinna Kiirabile on Tervishoiuamet soetanud
katastroofimeditsiini telgi, mida saab kasutada pikaleveninud suurõnnetuse korral
arstiabi osutamiseks sündmuskohal (stay and play).
                      67
                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan2. Tervishoiu- ja psühhosotsiaalse abi korraldus;

Psühhosotsiaalse abi andmist hädaolukorras korraldab Punase Risti Pärnumaa Selts.
Seltsi liige koordineerib inimestele abi andmisel koostöös kiirabi, Elisabeti koguduse
hingehoidjate, Pärnu Shalomi Abikeskus MTÜ ja SA Pärnu Haigla
Psühhiaatriakliinikuga.

Põhiülesanneteks on:
 usaldusliku õhkkonna loomine;
 toetus suhtlemisel omastega;
 abi või suunamine kriisiga seotud asjaajamiste korraldamiseks;
 leinatöö;
 hingehoid.

Samuti on võimalik inimestel psühholooglise abi saamiseks helistada numbril 126, mis
on tasuta ööpäevaringselt töötav usaldustelefon.

Psühholoogilist abi pakub Pärnu maakonnas veel SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinik ja
SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku Päevakeskus (psühhiaatriline päevastatsionaar on
Psühhiaatriakliiniku struktuuriüksus) ja erapsühhiaatrid.

Psühhiaatrid:
Ants Puusild        4473277, 5228314
Ivo Tatar         4473278
Rein Luuk         4473295, 5123811
Heve Staal         4473298
Peeter Lääne        4472295
Andrus Tikerpe       4473269

Lastepsühhiaater:
Kaja Rand         4473283

Valvepsühhiaater:     5160379

Erapsühhiaatrid Pärnus linnas:
Silvia-Miralda Vanatoa 4444001, 53976702
Sirje Kivaste     5513040

Psühholoogid:
Jana Ots          4473296
Sille Õun         4473268
Indrek Linnuste      4473287
Irina Kobin        4473287.
Elen Kihl         5274703
Psühholoogiateenistus   4431412

Andmed SA Pärnu Haiga Psühhiaatria kliiniku juhataja Ants Puusildalt seisuga 14.03.2006
                       68
                                                        Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 6 Pärnu maakonna perearstide nimekiri ja kontaktid

 Perearsti äriühingu  Tegevuskoha (kohtade)              Abiarsti
     nimi          aadress       Perearsti nimi    nimi     Pereõe nimi      telefon    faks        E-post
Pärnu linn
OÜ Mai Perearstid    Metsa 28, Pärnu 80024  Linda Lõoke            Mare Mikkor        4436605   4436605 maipak@maipak.ee
OÜ Mai Perearstid    Metsa 28, Pärnu 80024  Katrin Drobet           Tatjana Bõstrenina     4436606   4436605 maipak@maipak.ee
OÜ Mai Perearstid    Metsa 28, Pärnu 80024  Eve Niklus             Maie Jekimov        4436605   4436605 maipak@maipak.ee
OÜ Mai Perearstid    Metsa 28, Pärnu 80024  Malle Kaha             Kersti Hansalu       4436606   4436605 maipak@maipak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Linda Allik            Kreedi Tischler      4477938   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Siiri Alliksoo           Jelena Porva        4477941   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Linda Fogel            Ljubov Gubina       4477936   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Kersti Gailit           Pille Vaargas       4477932   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Raissa Jaanson           Eevi Laiva         4477937   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Mare Kerner            Ljudmilla Nehtsa      4477943   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Tiina Kuusk            Helgi Lilles        4477939   4477911 post@pak.ee
                                          Inga Kuldmäe
                                          abiarsti õde Aina
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Jaan Lemendik     Jana Lepik  Lõõbas           4477955   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Rutt Lemendik           Kersti Poopuu       4477923   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Sirje Levandi           Valli Schultz       4477958   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Maie Luigemaa           Irina Tšernjavskaja    4477946   4477911 post@pak.ee
                                          Reet Kakko (endine
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Eha Lipmann            Tamm)           4477931   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Marju Pikner            Malle Rubin        4477925   4477911 post@pak.ee

                                          Alje Raat
OÜ Pärnu Perearstid   Suur - Sepa 14 Pärnu   Sirje Retsja            asendusõde Ene Tillart   4477922   4477911 post@pak.ee
                                 69
                                                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
OÜ Pärnu Perearstid     Suur - Sepa 14 Pärnu      Leili Roomets             Svetlana Gorbenko  4477918   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid     Suur - Sepa 14 Pärnu      Anne Teeäär              Ilme Savi      4477934   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid     Suur - Sepa 14 Pärnu      Rita Tukk               Irina Furs      4477913   4477911 post@pak.ee
OÜ Pärnu Perearstid     Suur - Sepa 14 Pärnu      Sirje Uueküla             Marika Tšerepova   4477914        post@pak.ee
OÜ Ülejõe Perearst     J. W. Jannseni 5 , Pärnu    Tatjana Tšuhnenkova          Tiiu Sõmersalu    4429925
OÜ Ülejõe Perearst     J. W. Jannseni 5 , Pärnu    Aima Olvik              Age Aasa
OÜ Ülejõe Perearst     J. W. Jannseni 5 , Pärnu    Antares Aver             Alla Maltseva
OÜ Ülejõe Perearst     J. W. Jannseni 5 , Pärnu    Marju Punane             Maime Kunder
Fons Perearstid OÜ     Jannseni 5, 80010 Pärnu     Anu Niisuke              Maie Tamm      4438000        fons@hot.ee
Fons Perearstid OÜ     Jannseni 5, 80010 Pärnu     Vello Roosmaa             Velli Tammearu    4438003        fons@hot.ee
Pärnu maakond
OÜ Sindi Tervisekeskus   Jaama 1, Sindi         Sergei Kaminski            Küllike Haas     4435474   44-52103 jarvsaar@hot.ee
                                                 Tiiu Rääk, Meeli
OÜ Sindi Tervisekeskus   Jaama 1, Sindi         Tiiu Proos              Leman (asendusõde)  4435202   44-52104 jarvsaar@hot.ee
OÜ Sindi Tervisekeskus   Jaama 1, Sindi         Ruth Leova              Jelena Tšassovskih  4435474   44-52103 jarvsaar@hot.ee
                                                            4455358
OÜ Sindi Tervisekeskus   Jaama 1, Sindi; Tiigi 2, Paikuse Anne Järvsaar     Leelo Kaints  Žanna Mešenko    4435466   44-52103 jarvsaar@hot.ee
FIE Ruth Song        Pärnu 65, Kilingi-Nõmme     Ruth Song               Maire Reinok     4429440        ruths@hot.ee
FIE Ly Andla        Pärnu 65, Kilingi-Nõmme     Ly Andla               Virve Simson     4429440        andlaly@hot.ee
FIE Elsa Volkov       Pärnu 65, Kilingi-Nõmme    Elsa Volkov               Heli Antso      4429440        volkov@livonia.ee
              Ringi 1a, Audru, 88301
FIE Perearst Liili Napp   Pärnumaa           Liili Napp               Kaire Vits      4464190        liili5@hot.ee
              Ringi 1a, Audru, 88301
              Pärnumaa; Raba 1, Lavassaare,                               4465036,
FIE Ülle Runnel       Pärnumaa           Ülle Runnel       Imbi Veri   Milvi Rebane     4463334        ulle.runnel@mail.ee
Häädemeeste Perearstikeskus Pärnu mnt 22, Häädemeeste
OÜ             86001 Pärnumaa         Kaia Metsaoru             Urve Muru      4465216        haademeestepak@hot.ee
                                       70
                                                          Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Häädemeeste Perearstikeskus Pärnu mnt 22, Häädemeeste
OÜ             86001 Pärnumaa         Harri Looring          Maigi Kaarepere   4465195        haademeestepak@hot.ee
FIE Helle Treimuth      Kihnu vald, Pärnumaa     Helle Treimuth          Riina Saare     4469922        helle.treimuth@mail.ee
Koonga Perearst Helle
Vambola            Koonga 3-3, Pärnumaa     Helle Vambola          Päivi Tilk      4462530        koongaperearst@hot.ee

               P-Jaagupi Männi 24; Libatse 1,
FIE perearst Eve Keskküla   Halinga vald          Eve Keskküla          Laur, Mall      4494026        fieeve@hot.ee
               Männi tee 24, Pärnu-Jaagupi
FIE perarst Marina Simm    87201 Pärnumaa        Marina Simm           Lidia Laev      4494308   4497218 marinasimm@hot.ee
               Männi tee 24, Pärnu-Jaagupi
Perearst Merike Roseniit OÜ  87201 Pärnumaa        Merike Roseniit         Merike Tammeleht   4494016        roseniitmerike@hot.ee
Surju Tervisekeskus OÜ    Surju, Pärnumaa        Ülle Alanurm           Rutt Järvesaar    4460835   4460686 alanurm@hot.ee
Tootsi Perearst Ants Koskaru Kooli 15, Tootsi, Pärnumaa   Ants Koskaru           Katrin Põllu     4468273        koskaru@hot.ee
Tori Ambulatoorium OÜ     Tori, 86801 Pärnumaa     Sirje Mõttus                     4436643
Dr Madis Veskimägi      Nooruse 1, Tõstamaa, 88101
Tõstamaa Arst         Pärnumaa           Madis Veskimägi         Eve Käär (velsker)             terkes@hot.ee
FIE Endel-Eerik Maddison   Saarde vald, Pärnumaa 86101  Endel-Eerik Maddison       Maire Saar
               Vana 53, Vändra 87701
FIE Naima Toht        Pärnumaa           Naima Toht            Sirje Raidna     4476029        toht@hot.ee
               Vana 53, Vändra 87701
               Pärnumaa           Sirje Kullamaa
               Vana 53, Vändra 87701
FIE perarst Mart Mõttus    Pärnumaa           Mart Mõttus           Tiina Kiks      4467142        drmottus@hot.ee
               Vana 53, Vändra 87701                                           niidaanita.morgen@mail.
FIE Niida-Anita Morgen    Pärnumaa           Niida-Anita Morgen        Silvia Nõmmik    4467134        ee
Andmed pärined Pärnu Maavalitsuse tervishoiunõuniku kt Katrin Sihveri andmebaasist seisuga
                                       71
                                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 7 Apteegid Pärnu maakonnas


                                                         Tegevusluba
Apteegi nimi/ettevõtja             Asukoht           Vastutaja   Kontakt*        kehtib

Uuesilla Apteek (OÜ Euroapteek)        Pärnu Suur-Jõe 77      Eve Kaare   449 4349        1.02.2006
Mai apteek (OÜ Mai Apteek)           Pärnu Metsa 28       Ly Jaanson   447 6266        1.07.2006
Lepa apteek (OÜ Mai Apteek)          Pärnu Väike-Kuke 9     Lia Jürine   445 9228        1.07.2006
Port Arturi apteek (OÜ Aimi Saare Apteek)   Pärnu Lai 11        Aimi Saar   4478615        1.12.2007
Lõwi apteek (OÜ Aimi Saare Apteek)       Pärnu Rüütli 14/Nikolai 7  Kärt Kambla  4470116        1.12.2007
Wiiburi apteek (OÜ Aimi Saare Apteek)     Pärnu Papiniidu 42     Ele Mätas   4430394        1.12.2007
Oja apteek (OÜ Fabius EE)           Pärnu Oja 114        Mai Sipp    443 6470        1.10.2008
Ranna apteek (OÜ Ranna Apteek)         Pärnu Pärna 12       Anu Saulin   442 5500        1.02.2009
Rüütli apteek (OÜ Andresson)          Pärnu Rüütli 39       Mare Enn    445 0060        1.03.2009
Kalevi apteek (AS Pharmac)           Pärnu Kuninga 3a      Urve Urm    443 0872        1.07.2009
Pärnu Vana Apteek (AS Pharmac)         Pärnu Riia mnt 17/19    Einar Paugus  447 1688        1.07.2009
Pärnu Vana Apteegi haruapteek (AS Pharmac)   Pärnu Suur-Sepa 16             443 5890        1.07.2009
Pärnu Linnaapteek (AS Pharmac)         Pärnu Pikk 11        Helle Pilve  444 1262        1.07.2009
Ülejõe apteek (AS Ülejõe Apteek)        Pärnu Jannseni 7a      Hiie Päit   4432255        1.11.2009
Estonia Haruapteek (AS Ülejõe Apteek)     Pärnu Tammsaare pst 6           4430969        1.11.2009
Vikingi haruapteek (AS Ülejõe Apteek)     Pärnu Sadama 15              4430369        1.11.2009
Ülikooli Apteegi Pärnu Apteek (OÜ Yliopiston  Pärnu Rüütli 30       Urmi Jõgis   447 2740        1.05.2010
                                   72
                                                       Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Apteekki)
Papiniidu Apteek (OÜ Koduapteek)         Pärnu Papiniidu 8/10        Tiina Anniko    445 5915        1.06.2010
Keskusapteek (OÜ Aimi Saare Apteek)       Pärnu Hommiku 1           Maie Aleksandrov  4479835        1.07.2010
Härma apteek (OÜ Aimi Saare Apteek)       Pärnu Kilgi 4            Küllike Rannula  4433556        1.07.2010
Suurejõe Apteek (OÜ Koduapteek)         Pärnu Suur-Jõe 57          Angela Tsõbulski  449 4312        1.09.2010
SA Pärnu Haigla Apteek              Pärnu Ristiku 1           Maarika Saar    447 3190        1.01.2010
Ranna Villa apteek (OÜ Ranna Apteek)       Pärnu Ringi 52           Lea Langebraun   445 1120        1.12.2010
Pärnu maakond
Vändra Turu apteek (OÜ Folia Apteek)       Pärnumaa Vändra Turu 6b       Ulli Kvell     446 7212        1.12.2006
Tootsi apteek (Maire Vaarmanni Tootsi Apteek)  Pärnumaa Tootsi Kooli 15      Maire Vaarmann   446 8233        1.09.2007
Surju müügipunkt (OÜ Mai Apteek)         Pärnumaa Surju                     446 0369        1.07.2006
Sindi apteek (OÜ Sindi Apteek)          Pärnumaa Sindi Pärnu mnt 23a    Mall Sägi     445 2789        1.06.2008
Audru apteek (Anne Saulski Eraapteek)      Pärnumaa Audru Ringi 1a       Anne Saulski    446 4194        1.01.2009
Paikuse haruapteek (OÜ Andresson)        Pärnumaa Paikuse Tiigi 2                445 5357        1.03.2009
Pärnu-Jaagupi apteek (OÜ Pärnu-Jaagupi Apteek)  Pärnumaa Pärnu-Jaagupi Pärnu mnt 25 Kersti Pikk    446 4463        1.01.2009
Tõstamaa apteek (Evi Laanemetsa Tõstamaa     Pärnumaa Tõstamaa alevik Varbla mnt          449 6133
                                           Evi Laanemets               1.02.2009
Apteek)                     24
Tori apteek (OÜ Tori Apteek)           Pärnumaa Tori Pärnu mnt 3      Silva Mürel    446 6053        1.04.2009
Koonga apteek (Liivi Kappak)           Pärnumaa Koonga küla        Liivi Kappak    446 2572        1.12.2009
Uulu müügipunkt (OÜ Mai Apteek)         Pärnumaa Uulu                     446 0697        1.07.2006
Vändra Vana Apteek (OÜ Gvander)         Pärnumaa Vändra alev Vana 49    Merike Nummert   449 5910        1.02.2010
Vändra Vana Apteegi haruapteek (OÜ Gvander)   Vändra Paide mnt 21                  449 5559        1.02.2010
                                    73
                                                          Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Kihnu müügipunkt (AS Pharmac)            Kihnu saar                                    1.07.2009
Kilingi-Nõmme apteek (OÜ Kilingi-Nõmme Apteek) Pärnumaa Kilingi-Nõmme Pärnu 65      Ulvi Talts     443 0440        1.04.2010
Häädemeeste apteek (OÜ Häädemeeste Apteek)     Pärnumaa Häädemeeste Pärnu mnt 15   Andrus Soopalu   449 8163        1.10.2010
Andmed pärinevad Ravimiameti üldapteekide ja haiglaapteekide nimistust seisuga 01.01.2006. (www.sam.ee/168)
*- Andmed pärinevad Ekspress Hotline andmebaasist seisuga 10.01.2006 (www.1182.ee)
                                    74
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 8 Korrakaitse korraldus;

Politsei ülesanded on korra tagamine, koostöös kaitseliidu ja turvafirmadega
materiaalsete väärtuste valve, evakueeritute vara valve, liikluse reguleerimine. Pärnu
maakonnas tegeleb korrakaitse korraldamisega Lääne Politseiprefektuur vastavalt
ettenähtud korraldustele ja määrustele.

Politsei tegevust korrakaitse korraldamisel hädaolukorras reguleerib hiljemalt
01.02.2006 valmiv Hädaolukorra lahendamise kava funktsionaalse lisa täpsustus
politseiprefektuuri operatiivtaktikalist plaani käsitlev käskkiri.

LISA 9 Kannatanute abistamise korraldus;

1. Ajutine peavari

Kohalikud omavalitsused on määranud oma territooriumil võimalikud hooned ajutiseks
peavarjuks. Pärnu maakonna evakueeritavate kogunemiskohad– LISA 10.
Inimestega tegelemine ja informatsiooni kogumine on Punase Risti Pärnumaa Seltsi
ülesanne. Seltsi liikmetel on vastav väljaõpe ja materjalid, et võimalikult kiiresti
registreerida ja aidata ajutisse peavarju saabujaid. Seltsi liikmed edastavad regulaarselt
kogutud   informatsiooni   kriisreguleerimismeeskonna    informatsiooni  grupile.
Toitlustamine ja joogiveega varustamine toimub koostöös Kaitseliidu Pärnumaa maleva,
JVÕK Pärnu Üksik-jalaväepataljoni ja eraettevõtjatega

2. Toiduainete ja joogiveega varustamise korraldamine;

Esmase toitlustamise ja joogiveega varustamise korraldab JVÕK Pärnu Üksik-
jalaväepataljon koostöös Kaitseliidu Pärnumaa Malevaga.
Pärnu maakonna kriisreguleerimiskomisjoni ja meeskonna toitlustamine toimub
kokkuleppel kaitseliidu, pataljoni ja eraettevõtjatega.

3. Esmatarbekaupade kättesaadavuse korraldamine.

Esmatarbekaupade kättesaadavus on korraldatud lepinguga Pärnu maavanema,
Kaitseliidu Pärnumaa Maleva, JVÕK Pärnu Üksik-jalaväepataljoni ja ettevõtjate vahel.
                      75
                                                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
    LISA 10 Evakueeritavate kogunemiskohad Pärnu maakonnas
                            Mahutavus
  Omavalitsus         Asutus               Küttesüsteem      Aadress    Kontaktid              Märkused


Pärnu linn    Raeküla Gümnaasium       200        keskküte    Käo 4      44 37 071
                                                  55 00 704
         Ühisgümnaasium         200        keskküte    Mai 3      44 20 132
                                                  56 625 395
         Pärnumaa Kutsehariduskeskuse  200        keskküte    Pargi 1     44 27 873
                                                  52 65 790
         Vanalinna Põhikool/Spordikool  100        keskküte    Pühavaimu 19   44 42 833
                                                  44 31 143
                                                  56 481 107
         Ülejõe Gümnaasium        300        keskküte    Tallinna mnt 40a 44 39 930
                                                  56 472 348
         Rääma Põhikool         150        keskküte    Raba 3      44 37 945
                                                  50 88 773
                                                  52 38 788
Sindi linn    Sindi Seltsimaja        200        õli katlamaja  Sindi linn Pärnu 445 1285        tsentraalne veevarustus veetornist,
                                          mnt 44                 kanalisatsioon, piisav elektrivõimsus
                                                              elektrikütte kasutamiseks, katlamaja
                                                              võimalik käitada 1 kW võimsuse
                                                              generaatoriga
Kilingi-Nõmme  Kilingi-Nõmme Gümnaasium    800-1000     keskküte    Sambla tn 18   449 2442       Ruumides elekter, vesi, kanalisatsioon,
linn                                                 e-mail:        keskküte
                                                   yld@kool.kng.edu.   (puit+kivisüsi).Tagavaravoolu allikas
                                                   ee          puudub
         Kilingi-Nõmme Klubi       300        keskküte    Pärnu tn 73    449 2202       Ruumides elekter, vesi, kanalisatsioon,
                                                   e-mail:       keskküte
                                                   klubi@livonia.ee   (õli).Tagavaravoolu allikas puudub
                                       76
                                                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
         Kilingi-Nõmme Lasteaed "Krõll"  150    keskküte      Aia tn 1       449 2212      Ruumides elekter, vesi, kanalisatsioon,
                                                   e-mail       keskküte(õli).
                                                   evilapp@hot.ee   Tagavaravoolu allikas puudub
Are vald     Are Kultuurikeskus        300-400  keskküte      Are alevik                Majas on õliküte ja sauna kaminaruumis
                                        Pärivere 17               on puudega köetav kamin .Generaatorit
                                                             pole aga vesi ja kanalisatsioon küll
Audru vald    Jõõpre Põhikool         500    keskküte      Jõõpre küla    446 557 3
         Audru Keskkool          1000   keskküte      Lihula mnt. 10   446 442 1
         Lindi lasteaed-algkool      100    ahjuküte      Lindi küla     446 773 3
         Aruvälja lasteaed - algkool   200    keskküte      Ahaste küla    446 044 5
Halinga vald   Pärnu-Jaagupi spordikeskus    1500   keskküte      Pärnu-   Jaagupi449 7065       ahikütet ei ole, generaatorit ei ole
                                        Kooli 3A      559 32951
         Libatse lasteaed- algkool    500    keskküte      Libatse küla    445 9470       ahjukütet ja generaatorit ei ole
                                                  523 5250
         Vahenurme Lasteaed- Algkool   500    keskküte      Vahenurme küla   449 4730       ahjukütet ja generaatorit ei ole
 Häädemeeste   Häädemeeste Muusikakool     50              Häädemeeste alevik 446 5177
  vald                                    86001 Pärnu mnt
                                        32
         Kabli Seltsimaja         100             Häädemeeste vald 449 8431
                                        Kabli küla 86002
Kaisma vald    Kaisma Vallavalitsus       100    ahiküte      Kaisma küla    449 3449       Arstiabi olemas
         Kergu Põhikool Lasteaed     300    keskküte      Kergu küla     449 3423
         Kaisma Kultuurimaja       200    ahiküte      Kergu küla     449 3489
Kihnu vald    Kihnu Rahvamaja         500    elektriküte    Lina küla     445 8120       Kooli söökla kõrval
Koonga vald    Koonga Põhikool         500    keskküte      Koonga küla    446 2596       Keskküte puuküttel katlamajast, saab
                                                             pakkuda süüa
         Lõpe põhikool          200    keskküte      Lõpe küla       446 2244      Keskküte puuküttel katlamajast, saab
                                                             pakkuda süüa
         Koonga lasteaed (raamatukogu)  100    keskküte      Koonga küla      446 2508      Keskküte puuküttel katlamajast, saab
                                                             pakkuda süüa
Lavassaare vald  Lavassaare rahvamaja       250    keskküte      Lavassaare,      525 9190      Ruumides on elekter, vesi, kanalisatsoon.
                                        Mehaanika tn 6              Voolu annab turbamasina diiselmoorori
                                                             jõul töötav genaraator. Ühisveevarustuse                                      77
                                                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
                                                              ja -kanalisatsiooni toimimiseks
                                                              sügavveepump pannakse tööle äsja korda
                                                              tehtud bensiinimootori jõul töötava
                                                              generaatoriga.
Paikuse    Paikuse Põhikool                 kaugküte    Paikuse alevik   445 3132        hoone kasulik
                                        Paide mnt 19    523 8053        pindala 3104,4 m2
                                                  555 78651        võimalik kasutada ka elektrikütet
        Seljametsa Lasteaed-Algkool           ahiküte     Seljametsa küla   445 3413        hoone kasulik pindala 629,7 m2
                                                  561 55010        võimalik kasutada ka elektrikütet
Saarde vald  Tihemetsa Põhikool          200            Tihemetsa alevik  449 1031
        Pärnumaa    Kutsehariduskeskuse  600-1000          Tihemetsa alevik  449 1061
        Tihemetsa õppekoht (ühiselamud ja
        peahoone)
        Tali Seltsimaja            100    keskküte    Tali küla      449 1624        voolugeneraatorid puuduvad
        Tali Vallamaja            70     keskküte    Tali küla      443 5740        voolugeneraatorid puuduvad
Surju vald   Surju Rahvamaja            100    keskküte    Surju külas     446 0816        Rahvamajas on olemas elekter, vesi ja
                                                  534 34653        kanalisatsioon.   Kütteks   on oma
                                                              õliküttekatlamaja ja olemas on ka
                                                              puudega kütmise võimalus (bullerjan)
 Tahkuranna  Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus    500    keskküte    Uulu keskus     533 05122        Pesemisvõimalus
   vald                                              Marek Link       kohvik
                                                  (juhataja)
        Tahkuranna Lasteaed-Algkool      200    keskküte    Võiste                   pesemisvõimalus, toitlustamisvõimalus
                                                              minimaalne: köök ühe väikese pliidiga
varuruum    Lahe kõrts                            Uulu
Tootsi vald  Tootsi kultuuri-ja spordikeskus    100            Tootsi       508 4934
                                                  (vallavanem)
        Tootsi Põhikool            60             Kooli 7 Tootsi   508 4934
                                                  (vallavanem)
        Tootsi lasteaed “Sinilill”      80             Tuleviku 1 Tootsi  508 4934
                                                  (vallavanem)
                                                  446 8354 (juhataja)
                                      78
                                                    Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
        Perearsti ruumid      40           Kooli 15 Tootsi   508 4934
                                            (vallavanem)
Tori vald    Tori Rahvamaja       100           Tori alevik     446 6997
        Viira kool         100           Tõhera küla     446 6460
        Selja algkool        60           Selja küla     446 6667
Tõstamaa vald  Tõstamaa rahvamaja     500           Tõstamaa Varbla   449 6172
                                  mnt 3
        Tõhela rahvamaja      200           Tõhela       449 6523
        Pootsi külakeskus      200           Pootsi
        Manija külakeskus      40           Manija
Varbla vald   Varbla rahvamaja      200  keskküte     Varbla küla     449 6480
varuruum    Saulepi Seltsimaja     35   ahiküte     Kulli küla     449 6831
varuruum    Paadrema Rahvamaja     35   ahiküte     Tõusi küla              Tavatelefon puudub
Vändra alev   Vändra Gümnaasium      1500          Kooli 13      449 5991
        Vändra Kultuurimaja     300           Pärnu-Paide mnt 2  443 0346
        Vändra Lasteaed Rukkilill  100           Spordi 13      449 5027
Vändra vald   Pärnjõe Põhikool      300  elektriküttel  Pärnjõe küla    449 3573     toiduvalmistamise võimalus, ühisveevärk
                                            Valdur Ojala   ja kanalisatsioon
                                            (direktor)
                                            449 3515
        Kadjaste vabaaja keskus   40   kaminaküttel   Kadjaste küla    561 51742    ühisveevärk ja kanalisatsioon
        Suurejõe kultuurimaja    100  ahiküttel    Suurejõe küla    449 3633     lokaalne vesi ja kanalisatsioon
                                            Heldi Raude
                                            (juhataja)
        Juurikaru põhikool     400  õliküttel    Juurikaru küla   447 4613     lokaalne vesi ja kanalisatsioon
                                            Eha Kuldkepp
                                            (juhataja)
        Vihtra Lasteaed-Algkool   150  keskküte     Vihtra küla     449 3720     Tahkeküttel (oma katlamaja)
                                79
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 11 Kommunaaltööd

Kommunaaltööde korraldamine on kohaliku omavalitsuse korraldada. Kohalik
omavalituse esindaja peab vastavalt kriisreguleerimismeeskonna juhistele korraldama
ekspertide ja ressursside kaasamise. Samuti kaasatakse hädaolukorra lahendamisse
ettevõtteid, mis on vastutavad erinevate kommunaalliinide korrashoiu eest
tavaolukorras.

Eraettevõtete kaasamine hädaolukorras on korraldatud lepinguga kohaliku omavalituse
ja ettevõtja vahel.


LISA 12 Hädaolukorra tekitatud kahjustuste hindamine

Kahjude hindamise ja hüvitamise süsteemi väljatöötamise eest vastutab
Rahandusministeerium. Praegusel hetkel (märts 2006) pole Rahandusministeerium
süsteemi välja töötanud, seetõttu võib hädaolukorra korral tekkida raskusi kulude
kogumisel ja hindamisel. Samuti pole kindlaks määratud kulude katmise allikaid.
Seetõttu on selles peatükis ära toodud Pärnu Maavalitsuse poolne nägemus kahjude
kogumisest ja hindamisest. Suuresti toetuvad need 2005 aasta jaanuaritormi
kogemustele.

1. Elanikkonnale tekkinud kahju hindamine ja hüvitamine

Elanikkonnale tekkinud kahju kogumine ja hindamine toimub peale hädaolukorra lõppu
ja seda koordineerib Pärnu Maavalitsus. Kogumise ja hindamise otseseks elluviijaks
kohalikul tasandil on kohalik omavalitsus.

 Vahetult peale hädaolukorra lõppu kogutakse kahjud inimestele eluks vajalikes
 valdkondades:
 toit
 joogivesi
 küte
 kas majapidamises on võimalik edasi elada või on vaja ajutist varjupaika
 Maapiirkondades lisaks
  loomasööt

Ülaltoodud kahjud hüvitatakse esmajärjekorras ja võimalikult kiiresti kohaliku
omavalitsuse või muu selleks määratud asutuse poolt. Samuti loob kohalik omavalitsus
ajutise varjupaiga, kuhu elamiskõlbmatus majas või olukorras inimesed majutada.

Kui esmased kahjud on kaetud, hakatakse täpsustama kahju, mis on tekkinud elamule
või muule varale. Selleks määratakse kohaliku omavalituse poolt ametnikud, kes
edastavad kahjuvormid elanikele või külastavad igat majapidamist eraldi. Kulud
kantakse vormile, mis saadetakse omavalitsustesse Pärnu Maavalitsuse poolt (Näidis
LISA 13). Täidetud vormidel olev informatsioon kantakse kohaliku omavalitsuse poolt
koondtabelisse, saadetakse Pärnu Maavalitsusse elektrooniliselt või mõnel muul viisil.
Täidetud vormid säilitatakse ja vajadusel edastatakse Pärnu Maavalitsusele.                     80
                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2. Ettevõtlusele tekkinud kahju kogumine, hindamine ja hüvitamine

Ettevõtlusele tekkinud kahju kogumine toimub peale hädaolukorra lõppu ja seda
koordineerib Pärnu Maavalitsus. Ettevõtlusega tekkinud kahjude otsese kogumisega
tegeleb SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, kuhu kahju kannatanud ettevõtja
teatab oma kahjudest.

3. Ametiasutustele tekkinud kahju kogumine, hindamine ja hüvitamine

Ametiasutused (koolid, haiglad, kultuurimajad jne) edastavad tekkinud kahju vastavalt
nende tööd korraldava ministeeriumi korraldustele.
                     81
                                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanLISA 13 Kahju kompenseerimise taotluse näidis

  09.01.2005. a üleujutuse ja tormi tagajärjel tekkinud toimetulekuraskuste
  kompenseerimiseks kindlustamata majapidamistes Vabariigi Valitsuse
          10. veebruari 2005. a korralduse alusel

Taotleja (maja/korteri omaniku) nimi .............................................................
Omavalitsus, aadress ........................................................................................
Leibkonnaliikmete nimed .........................................................
              .........................................................
              .........................................................
              .........................................................
              .........................................................
Brutosissetulek leibkonnaliikme kohta kuus (krooni) .....................

 Eluaseme hädavajalikuks taastamiseks tööd
ja kulud (omavalitsuse poolt aktsepteeritud):
                Krooni                          Materjalid, tööde loetelu jm
Katuse taastamine               ....................  ....................................................................
Vundamendi taastamine             ....................   ...................................................................
Põrandate taastamine              ....................   ...................................................................
............................................  ....................   ...................................................................
............................................  ....................   ...................................................................
............................................  ....................   ...................................................................
    Kokku                  ....................
Eeltoodud kuludest on kaetud 14. veebruari seisuga:
Omaniku poolt                 ....................  ...................................................................
Omavalitsuse poolt               ....................  ...................................................................
Riigi poolt                  ....................  ...................................................................
Muu                      ....................  ...................................................................
   Kokku kaetud               ....................
Ettepanek ülejäänud kulude katmiseks (3 = 1 – 2):
Omaniku poolt                 ....................  ...................................................................
Omavalitsuse poolt               ....................  ...................................................................
Riigi poolt                  ....................  ...................................................................
Muu                      ....................  ...................................................................
   Kokku                   ....................  ....................................... 2005. a.

Käesolevaga kinnitame eeltoodud andmete õigsust (allkiri ja nimi):

Taotleja:                   Omavalitsusjuht:                       Taotluse koostaja:
                                   82
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Selgitused taotluse koostamiseks
Taotluse saab esitada üleujutuse või tormi tagajärjel toimetulekuraskustesse sattunud
maja või korteri omanik kindlustamata maja/korteri kohta.

Et Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud summa saaks jagatud kõige enam abi vajajatele,
on vajalik välja tuua leibkonnaliikmed ja brutosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta.

Käesolev taotlus käsitleb mitte kogu kahju, vaid üksnes ainult elamu hädavajalikuks
taastamiseks tehtavaid kulusid, nagu katuse taastamine, vundamendi taastamine,
põrandate taastamine. Vabadel ridadel võib tuua muid olulisi töid, mida tegemata ei ole
võimalik majas elada. Siia ei tuleks arvata siseviimistlustöid (näiteks tapeetimine).

Taotluse punktis 2 tuleb näidata 14. veebruariks tehtud hädavajalikud tööd eluasemele.

Taotluse punktis 3 toodu kokku on punktide 1 ja 2 vahe ning see sisaldab sealhulgas
taotlust riigilt.

Taotlusele kirjutavad alla taotleja (kes on maja või korteri omanik), samuti
omavalitsusjuht ja taotluse koostaja (kes on tõenäoliselt omavalitsusametnik).
                      83
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 14 Koostöö Kaitseväega

Kaitseväe pääste- ja hädaabitöödel osalemise kord on määratletud Vabariigi Valitsuse
26. septembri 2003. a määrusega nr 245.

                1. Määruse reguleerimisala
(1) Määrus reguleerib otsustamist kaitseväe üksuste pääste- ja hädaabitöödel osalemise
või kaitseväe vahendite pääste- ja hädaabitöödel kasutamise (edaspidi osalemine) üle
ning kaitseväe üksuste juhtimist pääste- ja hädaabitöödel.
(2) Pääste- ja hädaabitöö käesoleva määruse tähenduses on inimese või vara päästmiseks
või keskkonna kaitsmiseks õnnetuse korral, õnnetuse ennetamiseks või õnnetusejärgselt
elutähtsate valdkondade toimimise taastamiseks tehtav töö. Pääste- ja hädaabitöö ei
seisne sõjalise jõu või isiku suhtes muu jõu kasutamises.

                 2. Osalemise taotlemine
(1) Kui kaitseväe osalemist taotleb haldusorgan, siis esitab ta Vabariigi Valitsuse 17.
juuni 2003. a määrusega nr 176 «Ametiabi taotluse vorm» (RT I 2003, 47, 334)
kinnitatud ametiabi taotluse vormi kohase taotluse.
(2) Ametiabi taotluses näidatakse ühtlasi ära, kas ja miks puuduvad võimalused
lahendada pääste- ja hädaabitöödel osalemise vajadus teiste jõududega, näiteks
päästeasutuse jõududega või Kaitseliidu kaasamisega.
(3) Kui osalemine on vajalik viivitamata, võib taotluse esitada vormivabalt, näidates ära
«Halduskoostöö seaduse» (RT I 2003, 20, 117) § 19 lõikes 1 sätestatud andmed, samuti
käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud andmed. Sel juhul vormistatakse ametiabi
taotlus tagantjärele esimesel võimalusel.
(4) Kui taotluse esitaja ei ole haldusorgan, võib taotluse esitada vormivabalt.

                3. Osalemise üle otsustamine
Osalemise    üle   otsustamisel   võetakse   arvesse   järgmisi  asjaolusid:
1) pääste- ja hädaabitööde olulisust ning ohtu inimesele, varale või keskkonnale;
2) osalemisest keeldumisega kaasnevaid võimalikke tagajärgi;
3) pääste- ja hädaabitöödel osalemisest tulenevaid tagajärgi kaitseväele pandud
ülesannete täitmisel, sealhulgas ka pääste- ja hädaabitöödel osalemise kulukust;
4) ohte pääste- ja hädaabitöödel osalevate kaitseväelaste elule ja tervisele, samuti
osalevate kaitseväelaste ettevalmistust sellisteks töödeks;
5) teisi tähelepanu väärivaid asjaolusid.

                4. Osalemise üle otsustaja
(1) Osalemise otsustab oma käsuga väeosa või kaitseväeasutuse ülem või temast kõrgem
ülem tema alluvuses olevate kaitseväelaste või tema käsutuses olevate vahendite suhtes.
(2) Järgnevalt nimetatud juhtudel otsustavad osalemise järgmised ülemad või nendest
kõrgemad ülemad:
1) osalemine ei võimalda operatiivülesande täitmist – vastava põhiväeliigi ülem;
2) osalemine ei võimalda väljaõppe eesmärkide saavutamist – vastava põhiväeliigi ülem;
3) sõjalise valmisoleku tõstmisel – kaitseväe juhataja;
4) erakorralise seisukorra ajal – kaitseväe juhataja;
5) pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist või sõjaseisukorra ajal – kaitseväe juhataja
või kaitseväe ülemjuhataja.


                      84
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan(3) Lõigetes 1 või 2 sätestatud ülemast madalam ülem võib osalemise üle otsustada
üksnes juhul, kui osalemise otsustamine on viivitamata vajalik. Sel juhul teavitab
osalemise otsustanud ülem tehtud otsusest viivitamata ülemat, kes on pädev otsustama
lõigete 1 või 2 kohaselt.
(4) Osalemise otsustanud ülem korraldab viivitamata kaitseministri teavitamise
osalemise kohta antud käsust.
(5) Kaitseminister võib kõigil juhtudel otsustada osalemise üle ning kõigil juhtudel
muuta osalemise kohta tehtud otsust.

                5. Kaitseväelaste allumine
(1) Pääste- ja hädaabitöödele kaasatud kaitseväe üksused või allüksused alluvad pääste-
ja hädaabitööde juhile pääste- ja hädaabitöid puudutavates küsimustes. Pääste- ja
hädaabitööde juht käesoleva määruse tähenduses on ametiisik, kellele on seaduse või
selle alusel antud õigusakti alusel allutatud õnnetuskohal olevad päästemeeskonnad ja
lisajõud.
(2) Pääste- ja hädaabitöödele kaasatud kaitseväelasel on õigus keelduda täitmast pääste-
ja hädaabitööde juhi korraldusi, kui korralduse täitmine võib seada põhjendamatusse
ohtu kaitseväelaste elu või tervise või kaitseväe varustuse, muu hulgas, kui korralduse
andmisel ei ole arvestatud kaitseväelaste teadmiste, oskuste või füüsiliste võimetega.
Keeldumist peab põhjendama ja sellest peab viivitamata teavitama otsest ülemat.
                     85
                                                     Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 15 Kaitseliidu Maleva tehnika ja varustus

  1. Pärnumaa Kaitseliidu Maleva päästeteenistuses kasutatav tehnika

                         Pärnumaa Maleva autopark
                                                   Vedavate     Mahutavus
   Nr  Reg. märk      Mark/mudel    Aasta   Värv     Kütusenorm    Aadress
                                                   sildade arv    Inimeste arv

   1   569EKL   Kia/Sorento        2004  roheline      D8    Eametsa küla    2
                                                               5
   6   201EKL   Peugeot/Boxer       2000  roheline      D10    Eametsa küla    1
                                                               8
   8   043EKL   VW/ABE B169        1980  maskeer      B14    Eametsa küla    2
                                                               4
   9   044EKL   VW/ABE B169        1980  maskeer      B14    Eametsa küla    2
                                                               4
   10  045EKL   VW/ABE B169        1980  maskeer      B14    Eametsa küla    2
                                                               4
   11  300EKL   Chevrolet/M1009      1985  maskeer      D24    Eametsa küla    2
                                                               5
   13  156EKL   MB/Unimog (meditsiin)   1969  roheline      B26    Eametsa küla    2
                                                              10
   17  519EKL   Truck/M292 (furgoon)   1960  roheline      D40    Eametsa küla    3
                                                              26
   18  521EKL   Truck/GMC M3511      1960  roheline      D40    Eametsa küla    3
                                                              28
   25  651EKL   MB/Unimog 416       1980  maskeer      D25    Eametsa küla    2
                                                              10
   26  654EKL   MB/Unimog 416/fur     1979  maskeer      D25    Eametsa küla    2
                                                              10
   27  656EKL   MB/Unimog 416/fur     1982  maskeer      D25    Eametsa küla    2
                                                              10
   28  657EKL   MB/Unimog 416       1982  maskeer      D25    Eametsa küla    2
                                                              10
   29  659EKL   MB/Unimog 416       1976  maskeer      D25    Eametsa küla    2
                                                              10
   30  660EKL   MB/Unimog 416       1976  maskeer      D25    Eametsa küla    2
                                                              10
   31  661EKL   MB/Unimog 416       1976  maskeer      D25    Eametsa küla    2
                                                              10
   32  663EKL   MB/Unimog 416/fur     1979  maskeer      D25    Eametsa küla    2
                                                              10
                                  86
                                                   Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
33  665EKL  MB/Unimog 416          1976  maskeer    D25        Eametsa küla  2         10
34  677EKL  MB/Unimog 416          1976  maskeer    D25        Eametsa küla  2
                                                            10
35  678EKL  MB/Unimog 416          1979  maskeer    D25        Eametsa küla  2
                                                            10
36  679EKL  MB/Unimog 416/fur        1979  maskeer    D25        Eametsa küla  2         10
37  653EKL  MB/Unimog 416          1977  maskeer    D25        Läänemaa    2
                                                            10
38  655EKL  MB/Unimog 416/fur        1977  maskeer    D25        Läänemaa    2
                                                            10
39  658EKL  MB/Unimog 416/fur        1976  maskeer    D25        Läänemaa    2
                                                            10
40  668EKL  MB/Unimog 416          1979  maskeer    D25        Läänemaa    2
                                                            10
41  652EKL  MB/Unimog 416          1977  maskeer    D25        Saaremaa    2
                                                            10
42  662EKL  MB/Unimog 416          1975  maskeer    D25        Saaremaa    2
                                                            10
43  664EKL  MB/Unimog 416          1975  maskeer    D25        Saaremaa    2
                                                            10
44  676EKL  MB/Unimog 416          1975  maskeer    D25        Saaremaa    2
                                                            10

                        Pärnumaa Maleva seadmed
    Nr             Seadme nimetus              Maht           Ühik
    1   Elektrigeneraator                      1500W           16tk
    2   Kummipaat                          5 inimest         1tk
    3   Toidutermos                          13L           18tk
    4   Toidutermos                          18L           25tk
    5   Veemahuti (plast)                       1000L           3tk
    6   Veemahuti (kumm)                       500L           1tk
    7   Veemahuti järelhaagis                     1500L           1tk
    8   Rootsi katel                         490L           7tk
                                87
                         Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 16 Pärnumaa päästekomandode kooseisud ja kontaktid


Pärnu keskkomando
Ametikoht      Nimi       telefon  e-mail              Kohti
keskkomando pealik Oleg šapkin   5155912  Oleg.sapkin@rescue.ee       1
keskkomando pealiku                               1
asetäitja
rühmapealik                                5
meeskonna vanem                              5
operatiivautojuht                             20
tuletõrjuja-päästja                            28
tuuker                                   14
                                   Kokku 74
Pärnu-Jaagupi tugikomando      4497113
tugikomando pealik  Ivar Tõnismaa  5012799  Ivar.tonismaa@rescue.ee 1
tugikomando pealiku                          1
asetäitja
meeskonna vanem                            4
päästja                                15
koristaja                               0,5
                                Kokku 21,5
Pärnu-Jaagupi tugikomando Koonga eraldipaiknev meeskond     4462540
meeskonna vanem   Vallo Kappak 5288718   Vallo.kappak@rescue.ee 1
tuletõrjuja-päästja                          9
                                Kokku 10
Vändra tugikomando        4464554
tugikomando pealik  Toomas Taul  5072403   Toomas.taul@rescue.ee 1
tugikomando pealiku                          1
asetäitja
meeskonna vanem                            4
päästja                                15
koristaja                               1
                                Kokku 22
Kilingi-Nõmme tugikomando     4452100
tugikomando pealik  Olev Paukson 5053592   Olev.paukson@rescue.ee 1
tugikomando pealiku                          1
asetäitja
meeskonna vanem                            4
päästja                                15
koristaja                               0,5
                                Kokku 21,5
Häädemeeste tugikomando      4498100
tugikomando pealik                           1
tugikomando pealiku                          1
asetäitja
meeskonna vanem                            4


                   88
                         Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanpäästja                                  15
koristaja                                 0,5
                                   Kokku 21,5
Tõstamaa tugikomando        4496132
tugikomando pealik Mait Janson                         1
tugikomando pealiku                               1
asetäitja
meeskonna vanem                                 4
päästja                                     15
koristaja                                    0,5
                        Kokku               21,5
Tõstamaa tugikomando Kihnus eraldipaiknev meeskond
meeskonna vanem   Ago Laos    5010322   Ago.laos@rescue.ee        1
tuletõrjuja-päästja                               9
                                Kokku       10
                             Kohti kokku      183
                  89
                                                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 17 Naabermaakondade kriisikomisjonide kontaktandmed

1. Viljandi maakonna kriisikomisjoni koosseis
                                                       ASENDAJA
        Nimi     Ametikoht      Tel    E-post              Asendaja
                                                       KONTAKT
                         433 0400
Esimees   Kalle Küttis Viljandi maavanem          kalle.kyttis@viljandimaa.ee
                         53479146
 Esimehe           Viljandimaa    435 4512
       Jüri Soovik                     jyri.soovik@rescue.ee    Veikko Orusaar   53403867
 asetäitja         Päästeteenistus   5061706
                Viljandi
                        433 0402                             4330414
 Liikmed   Küllike Kütt  Maavalitsus           kyllike.kytt@viljandimaa.ee  Marju Lepmets
                       53408335                              5176635
               maasekretär
                Lõuna
             Politseiprefektuuri 433 8901                              4338937
       Alvar Pähkel                   alvar.pahkel@louna.pol.ee     Riho Rei
             Viljandi osakonna 5134015                               53447792
             vanemmkomissar
             Viljandi linnapea
               Viljandimaa    435 4711                             435 4713
       Kalle Jens                    kalle.jents@viljandi.ee    Rein Triisa
              Omavalitsuste   5622 9583                             510 0979
              Liidu esindaja
              SA Viljandi Haigla  4352022                             4352083
       Ülle Lumi                        ulle@vmh.ee       Mati Kallas
              juhatuse esimees   5089279                             53428418
               Viljandimaa
        Ardo               43 35692                            435 0024
               Veterinaaria          Ardo.pakkonen@vet.agri.ee    Velta Riisalo
       Pakkonen              5106031                             525 1937
                juhataja
                         435 5571
              Kaitseliidu Sakala
       Ülar Vomm              435 5574   ylar.vomm@kaitseliit.ee     Ahto Alas     4355571
              Maleva pealik
                         5104324
               Viljandimaa
                         43 30 521                            51965123
       Jelena Sova   Tervisekaitse         Jelena.sova@tervisekaitse.ee Jaana Pullmann
                         5132127                             4330522
                 Talitus
               Viljandimaa
                                                         4355620
       Kansi Kaido    Keskkonna     435 5612  kaido.kansi@viljandi.envir.ee  Indrek Lüüs
                                                         5133614
              teenistuse juhataja


                                          90
                                                      Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
2. Rapla maakonna kriisikomisjoni koosseis

Nimi        Töökoht, amet           Aadress, faks       Telefon          Kodu
Tõnis Blank     Rapla Maavalitsus, maavanem    Tallinna mnt 14      4841101
Esimees                        79513 Rapla         5061322
                           faks 4841130        sekretär 4841100
                                         maavanem@raplamv.ee
Kalle Moor     Rapla Maavalitsus Arengu- ja   Tallinna mnt 14,      4841111
Esimehe asetäitja  planeeringuosakonna        79513 RAPLA         50 53 666
          peaspetsialist          faks 4841130        Kalle.Moor@raplamv.ee
Ain Kajak      Raplamaa Päästeteenistus,     Kevade 10 Sulupere küla  4892 001
          direktor             79520 Rapla        sekretär 4892000
                           Faks 4892 099        50 56 936
                                         ain.kajak@rescue.ee
Liis Roodla     Rapla Maavalitsus         Tallinna mnt 14      4841126
Pressiesindaja   Avalik- ja välissuhete      79513 Rapla        55684159
          peaspetsialist          faks 4841130        Liis.Roodla@raplamv.ee
Varmo Rein     Lääne Politseiprefektuuri Rapla  Savi tn 2         4892 901;
          Politseijaoskonna ülemkomissar  79514 Rapla        sekretär 4892 905
                           faks 48 92 909       5173242
                                         k 4821606
                                         Varmo.Rein@rapla.pol.ee
Aarne Sillamaa   Kaitseliidu Rapla malev,     Tallinna mnt.2 Alu 79601  4890370, korrap.4890375
          malevapealik           faks 4890374        5109292
                                         kl.rapla@neti.ee
                                         a.sillamaa@kaitseliit.ee

Ülo Veerde     Põhja Regionaalne Maanteeamet   Viljandi mnt 92      6304881
          Rapla osakonna juhataja      79514 Rapla        5053013
                           Faks 6304898        ylo.veerde@pohja.mnt.ee
                                         rapla@pohja.mnt.ee
Hetti Kask     Raplamaa Keskkonnateenistus,   Tallinna mnt 14      4841170, sekretär
          juhataja             79513 Rapla        4841171                                   91
                                                    Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
                            faks 55 798     51 42 487
                                      Hetti.Kask@rapla.envir.ee
Aavo Lumi      Raplamaa Veterinaarkeskuse    Kuusiku tee 6    4892 590 raamatup.
           juhataja, peaveterinaararst    79511 Rapla     4855592
                            faks 4892 590     051 69 817
                                      aavo.rapla@vet.agri.ee
Sulo Puusta     SA Rapla Maakonnahaigla,     Alu tee 1      sekretär 4890 702;
           peaarst              79515 Rapla      52 30 992
                            faks 4890 749    peaarst@raplahaigla.ee
                                      haigla@raplahaigla.ee
Tarmo Lukk      Eesti Energia AS Jaotusvõrk    Paju 3        7150501 sekretär
           Rapla-Järva piirkond, piirkonna  79514 Rapla     07150510
           juht               faks 7150500     50 62 943
                                      tarmo.lukk@energia.ee
Teenindav personal
Kadri Teder     Rapla Maavalitsus         Tallinna mnt 14,   4841136
           Kantselei             79513 RAPLA     5259898
           Jurist              faks 4841130     Kadri.Teder@raplamv.ee
Silvi Tarto     Rapla Maavalitsus Arengu- ja   Tallinna mnt 14,   4841118
           planeeringuosakonna        79514 RAPLA     5203090
           infospetsialist          faks 4841130     Silvi.Tarto@raplamv.ee
                                    92
                                                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
3. Läänemaa kriisikomisjoni kontaktandmed
   Komisjoni                                  Aadress      4. TELEFON                 Kontakt
             Ametikoht      Ees- ja perenimi
    Amet                               Tööl        kodus   Mobiil  Tööl      Kodus       isikud
Esimees     Rahandusosakonna juhataja   Maaja Toompuu   Lahe 8      Jaakna küla    5102147 47 25630
         maavanema ülesannetes              Haapsalu     Pilli talu
                                          Risti vald
Aseesimees    Lääne Maavalitsuse      Epp Mitt      Lahe 8      Metsa 17     5069396  47 25603   47 37041
         maasekretär                   Haapsalu     Haapsalu

Sekretär     Lääne Maavalitsuse arengu- ja Ülle Jaansalu   Lahe 8      Potissepa 1-17  53432237  47 25617   47 37972
         planeeringuosakonna               Haapsalu     Haapsalu
         vanemspetsialist
Pressiesindaja  Lääne Maavalitsuse      Ene Pajula     Lahe 8      Metsa 27-1    5279772  47 25604   47 37620
         suhtekorraldaja                 Haapsalu     Haapsalu
Liige      Läänemaa päästeoskonna    Andres Liiv    Tööstuse 19    Risti vald    5278428  47 25101     -
         juhataja                     Haapsalu     Piirsalu
Liige      Lääne Politsei Haapsalu    Ahti Olesk     Lossiplats 4   Aiavilja 10         47 32801   5159795 Korrapidaja
         Politseijaoskond                 Haapsalu     Haapsalu                     47 32810
         Ülemkomissar
Asendusliige   Lääne Politsei Haapsalu    Tarmo Paio     Lossiplats 4   Lääne maakond   5056965  4732808   5050558
         Politseijaoskond                 Haapsalu     Ridala vald                isiklik
         Korrakaitsetalituse juht                      Üsse küla
                                          Andruse talu
Liige      Kaitseliidu Lääne Maleva   Arnold Juhans   Lahe 17      Nurme 5-2     5089602  47 37006     -   Korrapidaja
         pealik                      Haapsalu     Haapsalu                       tel.nr 47 37 006
                                                                     fax.nr 47 37 005
Asendusliige   Kaitseliidu Lääne Malev    Heino Rebane    Lahe 17               5089601               Korrapidaja
                                 Haapsalu                                tel.nr.4737006
Liige      Läänemaa Omavalitsuste    Vello Haaviste   Metsa 44     Männi 9 -5    5010507  47 34233   47 55204
         Liidu tegevdirektor               Haapsalu     Haapsalu
                                       93
                                                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Liige       Lääne Maavalitsuse Sotsiaal- ja Aino Rahula    Wiedemanni 14  Mulla 6 –52      528 9526  47 25681   47 33390
         Tervishoiuosakonna                Haapsalu     Haapsalu
         maakonnaarst
Liige       Keskkonnainspektsiooni     Tõnis Ulm     Lahe 38     Vätse küla      5162323  47 24120     -
         Läänemaa osakonna juhataja            Haapsalu     Ridala vald


Asendusliige   Keskkonnainspektsiooni       Arseni Eller  Lahe 38                5094962
         Läänemaa osakonna                 Haapsalu
         keskkonnakaitse
         vaneminspektor
Liige       Haapsalu Linnavalitsus       Aivar Sein   Posti 34     Haapsalu       5229962  472 5307   475 7867
         Aselinnapea                    Haapsalu     Kastani 22-24
Asendusliige   Haapsalu Linnavalitsus       Toivo Hein   Posti 34     Lihula mnt. 7-19   5203852  472 5334     -
         Aselinnapea                    Haapsalu     Haapsalu
Liige       Haapsalu Piirivalvekordoni     Kaido Reede  Suur-Holmi 1              5146776              Korrapidaja
         ülem leitnant                   Haapsalu                                 4737480
Asendusliige   Haapsalu Piirivalvekordoni     Tarmo Tomson  Suur-Holmi 1              55501917
         ohvitser piirivalve                Haapsalu
         nooremveltveebel
Liige       Lääne-Eesti Päästekeskuse     Toomas Luik  Pikk 20a                5138468  4447821
         kriisireguleerimisbüroo juhataja         Pärnu
Asendusliige   Lääne-Eesti Päästekeskuse     Priit Laos   Pikk 20a                5078981  4447800
         koordinatsiooniteenistuse juht          Pärnu4. Järva maakonna kriisikomisjoni kontaktandmed
     Nimi                Amet             Aadress tööl    Töötelefon     Mobiil            e-post
Üllar Vahtramäe    Järva maavanem                 Rüütli 25 72713 Paide  3850254     5040112     yllar.vahtramae@jarvamv.ee


Henn Sokk       Järva Maavalitsuse nõunik           Rüütli 25 72713 Paide  3859607     5063577     henn.sokk@jarvamv.ee
                                        94
                                                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Janar Kärner       Lääne-eesti Päästekeskuse Järvamaa       Põllu 23 72712 Paide   3848811   5229095   janar.karner@rescue.ee
             Päästeosakonna juhataja kohusetäitja
Arvi Luuk asendusliige Aravete Tugikomando pealik                  Aravete     3832361   5143156   arvi.luuk@rescue.ee


Andrus Leis        Järvamaa Veterinaarkeskuse juhataja       Prääma 72751 Paide    3 850 487  5133818   andrus.jarva@vet.agri.ee
                                         vald

             Järvamaa Veterinaarkeskuse juhataja asetäitja    Prääma   72751 Paide vald


Toomas Luik        Lääne-Eesti Päästekeskuse            Pikk 20A  80010     444 78 21        toomas.luik@rescue.ee
             kriisireguleerimisbüroo juhataja            PÄRNU
Priit Laos asendusliige  Lääne-Eesti Päästekeskuse            Pikk 20A  80010     444 78 03        priit.laos@rescue.ee
             Koordinatsiooniteenistuse juht             PÄRNU
Andres Müürsepp      AS Järvamaa Haigla peaarst            Tiigi 8   72714    3848100   5030854   andres.myyrsepp@jmh.ee
                                          Paide
Uno Kiplok        AS Järvamaa Haigla ravijuht           Tiigi 8   72714 Paide  3848101   52 71 274  uno.kiplok@jmh.ee


Arvi Niglas        Kaitseliidu Järva Maleva pealik         Väike-Pärnu 6b 72212    3 849 172  5154363   jarva@kaitseliit.ee
                                         Türi
Vello Pops asendusliige Kaitseliidu Järva Maleva inspektor        Väike-Pärnu 6b 72212   3849173   53427256  v.pops@kljarva.ee
                                         Türi

Allan Piik        Järvamaa Keskkonnateenistuse juhataja      Wiedemanni 13 72213    3 848 689  5185996   allan.piik@jarva.envir.ee
                                         Türi

Jaanus Nilp        Järvamaa Keskkonnateenistuse peaspetsialist   Wiedemanni 13 72213    3848680   5109735   jaanus.nilp@jarva.envir.ee
asendusliige                                   Türi

Janno Ruus        Lääne politseiprefektuuri Paide          Tallinna 12 72720    3 849 901  5285304   janno.ruus@laane.pol.ee
             politseijaoskonna ülemkomissar             Paide
                                           95
                                                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Ülle Koha asendusliige  Paide PJ korrakaitsetalituse ülemkomissar    Tallinna 12 72720    38 49908  5173293   ylle.koha@laane.pol.ee
                                        Paide

Kaarel Ilus asendusliige Paide PJ korrakaitsetalituse komissar      Tallinna 12 72720    38 49904  5089914   kaarel.ilus@laane.pol.ee
                                        Paide

Aivo Salum        Põhja Regionaalse Maanteeameti juhataja     Sillaotsa, Mäo tee 1  63 04 871  5 083 994  Aivo.Salum@pohja.mnt.ee
             asetäitja                     72751 Paide v.
Jaan Võsu asendusliige  Põhja Regionaalse Maanteameti Järva Osakonna  Sillaotsa, Mäo tee 1   63 04 861  5293973   Jaan.Vosu@pohja.mnt.ee
             juhataja                      72751 Paide v.

Olev Eelma asendusliige Põhja Regionaalse Maanteameti Järva Osakonna   Sillaotsa, Mäo tee 1   63 04 862  5176552   Olev.Eelma@pohja.mnt.ee
            juhataja asetäitja                 72751 Paide v.

Alar Soo         Keskkonnainspektsiooni Järvamaa osakonna    Pärnu 75  72715 Paide   3851853  5101867   alar.soo@kki.ee
             juhataja
Tiiu Alas asendusliige  Keskkonnainspektsiooni Järvamaa osakonna     Pärnu tn.75 72715    3851853  51 62 466  tiiu.alas@kki.ee
             keskkonnakaitse juhtivinspektor            Paide
                                          96
                                   Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
       LISA 18 Võimalike hädaolukordade loetelu vastavalt riskianalüüsile


        5             3.1; 3.2;4.1  1.1;4.2
      Väga suur        4             3.4; 3.7;    1. 4; 1.5; 1.6; 1.2; 1.3; 1.9;
        Suur            4.3;4.4     1.7; 1.16; 3.3; 1.10; 2.5; 6.1;
                              3.6; 6.2;4.5  6.4; 7.1; 7.2;
                                      7.3;8.1
        3             3.5; 5.3;    1.11; 1.13;    1.8; 1.14; 1.17;   1.12; 2.8; 2.9;
                              1.15; 5.1; 5.4;  1.18; 2.1; 2.2;
      Keskmine                             2.3; 2.4; 2.6;
Tõenäosus
                              5.6; 5.7; 5.8;  2.7; 2.10; 2.11;
                                       2.12; 2.13; 2.14;
                                       2.15; 2.16; 2.17;
                                       2.18; 4.6; 6.3;
                                       7.4; 7.5; 7.6; 7.7
        2                     5.2; 5.5; 10.1  9.1; 9.2
       Väike        1
      Väga väike                  A      B        C          D          E
              Vähetähtsad   Kerged      Rasked     Väga rasked      Katastroofi
                                                    lised                           Tagajärg

       õnnetus + riskiklass

       1. Tulekahjud
       1.1. Elamutes 5C
       1.2. Sotsiaalhoolekandeasutustes ja ajutise elamise majades 4D
       1.3. Hotellides ja muudes majutusasutustes 4D
       1.4. Büroohoonetes ja haldusasutustes 4C
       1.5. Kaubandus- ja teenindusasutustes 4C
       1.6. Transpordiasutustes 4C                           97
                            Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan1.7.  Garaažides ja parklates 4C
1.8.  Side- ja navigatsiooniasutustes 3D
1.9.  Tööstushoonetes 4D
1.10.  Hoidlates ja laohoonetes 4D
1.11.  Ühiskasutatavates meelelahutusasutustes 3C
1.12.  Muuseumides ja raamatukogudes 3E
1.13.  Haridus- ja teadusasutustes 3C
1.14.  Haiglates- ja teadusasutustes 3D
1.15.  Spordihoonetes 3C
1.16.  Põllumajandushoonetes 4C
1.17.  Kultushoonetes 3D
1.18.  Erihoonetes 3D

2. Plahvatused
2.1. Elamutes 3D
2.2. Sotsiaalhoolekandeasutustes ja ajutise elamise majades 3D
2.3. Hotellides ja muudes majutusasutustes 3D
2.4. Büroohoonetes ja haldusasutustes 3D
2.5. Kaubandus- ja teenindusasutustes 4D
2.6. Transpordiasutustes 3D
2.7. Garaažides ja parklates 3D
2.8. Side- ja navigatsiooniasutustes 3E
2.9. Tööstushoonetes 3E
2.10. Hoidlates ja laohoonetes 3D
2.11. Ühiskasutatavates meelelahutusasutustes 3D
2.12. Muuseumides ja raamatukogudes 3D
2.13. Haridus- ja teadusasutustes 3D
2.14. Haiglates- ja teadusasutustes 3D
2.15. Spordihoonetes 3D
2.16. Põllumajandushoonetes 3D
2.17. Kultushoonetes 3D
2.18. Erihoonetes 3D

3. Väljaspool hooneid toimuvad tulekahjud
3.1. Kulu põlengud 5B
3.2. Roostiku põlengud 5B
3.3. Turbavälja põlengud 4C
3.4. Loodusliku raba põlengud 4B
3.5. Viljapõllu, heinamaa põlengud 3B
3.6. Metsa põlengud 4C
3.7. Prügila põlengud 4B

4. Loodusjõududest põhjustatud õnnetused
4.1  Tormid, tuuled (puud, hoonete katused) 5B
4.2  Tormid, tuuled (el.- ja sideliinid) 5C
4.3  Üleujutused 4B
4.4  Lumesadu, tuisk, õhutemperatuuri järsk langus, jäide 4B
4.5  Pikselöök, keravälk 4C
4.6  Maalihked 3D                     98
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan5. Kommunaalsüsteemide avariid
5.1  Reiu veetöötlusjaama seiskumine 3C
5.2  NaOCl leke Reiu veetöötlusjaamas 2C
5.3  Leke vee magistraaltorustikul 3B
5.4  Reovee sisevoolsete kollektorite ummistus 3C
5.5  Leke reovee magistraalsurvetorustikul 2C
5.6. Reoveepumplate seiskumine 3C
5.7. Pärnu linna heitveepuhastusseadmete seiskumine 3C
5.8. Ühisveevärgi bakteriaalne reostumine 3C

6. Ohtlike ainete õnnetused
6.1. Kemikaalidega saastumine 4D
6.2. Naftasaadustega saastumine 4C
6.3. Radioaktiivne saastumine 3D
6.4. Gaasiavarii 4D

7. Transpordiõnnetused
7.1. Liiklusavarii - avarii ohtlikku veost vedava masinaga 4D
7.2. Liiklusavarii - avarii inimesi vedava bussiga 4D
7.3. Liiklusavarii - avarii paljude masinatega ning rohkete vigastatutega 4D
7.4. Raudteeavarii - reisirong 3D
7.5. Raudteeavarii - rong ohtliku veosega 3D
7.6. Lennuõnnetus 3D
7.7. Õnnetused veesõidukitega - 3D

8. Õnnetused veekogudel
8.1  Uppumine 4D

9. Ohtlikud nakkushaigused
9.1 Koolera 2D
9.2 Katk 2D

10. Joogivee reostus
10.1 Joogiveeallika reostumine patogeensete mikroorganismidega (koolera, tüüfus)

11. Õnnetused massikogunemis kohtades
                     99
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
LISA 19 Hädaolukordadeks valmisoleku ja ühise tegutsemise alane
koostöölepe

HÄDAOLUKORDADEKS VALMISOLEKU JA ÜHISE TEGUTSEMISE ALANE
KOOSTÖÖLEPE

Pärnu                          23. Oktoober 2007.a.


Pärnu Linnavalitsus, registrikood 75000064 (edaspidi Linnavalitsus), asukohaga Suur-
Sepa 16, Pärnu 80098, mida esindab põhimääruse alusel linnapea Mart Viisitamm;
Kaitseliidu Pärnumaa Malev, registrikood 74000725 (edaspidi Kaitseliit), asukohaga
Pikk 20, Pärnu 80010, mida esindab Kaitseliidu seaduse ja põhikirja alusel Kaitseliidu
Pärnumaa Maleva vaneminstruktor malevapealiku ülesannetes kapten Marek Laanisto;
Lääne-Eesti Päästekeskus, registrikood 70007943 (edaspidi Päästekeskus), asukohaga
Pikk 20a, Pärnu 80010, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Ivar Kaldasaun;
Kaitseväe Pärnu Üksik-jalaväepataljon (edaspidi Kaitsevägi), registrikood 70006702,
asukohaga A.H. Tammsaare pst. 70, Pärnu 80010, mida esindab põhimääruse alusel
kapten Rain Jano; Punase Risti Pärnumaa Selts, registrikood 80064706 (edaspidi
Punane Rist), asukohaga Kuninga 30a, Pärnu 80014, mida esindab põhikirja alusel Eesti
Punase Risti Pärnumaa Seltsi sekretär Egle Liiv;     Lääne Politseiprefektuur,
registrikood 70006760 (edaspidi Politsei), asukohaga Pikk 18, Pärnu 80089, mida
esindab volituse alusel Sander Peremees; Lääne Piirivalvepiirkond, registrikood
70005252 (edaspidi Piirivalve), asukohaga Tallinna mnt.19, Kuressaare 93811, mida
esindab põhimääruse alusel staabiülem Jaak Haamer ja SA Pärnu Haigla, registrikood
90004527 (edaspidi Haigla), asukohaga Ristiku 1, Pärnu 80010, mida esindab põhikirja
alusel juhatuse esimees Urmas Sule (edaspidi koos “Osapooled”), sõlmisid käesoleva
koostööleppe alljärgnevas:

1. Eesmärk

Koostööleppe eesmärgiks on tõhustada hädaolukordadeks valmisolekut ja ühist
tegutsemist hädaolukordades Pärnu linna haldusterritooriumil tegevusvaldkondade
täpsema jagamise teel.
Koostööleppe aluseks on Hädaolukorraks valmisoleku seadus.

2. Poolte kavatsused

Koostööleppele osapooled kinnitavad, et nende ühishuviks on kriisireguleerimise alane
koostöö ja ülesannete jagunemine alljärgnevalt.

2.1. Linnavalitsus:

  1) teavitab elanikke võimalikest ohtudest ning arendab välja oma
   haldusterritooriumil varajase hoiatuse süsteemi;
  2) korraldab linna kriisireguleerimisplaani koostamist;
  3) osaleb hädaolukorra lahendamisel omapoolsete ressursside kasutamisega;
  4) planeerib ja korraldab koostöös teiste käesoleva koostööleppe Osapooltega
   kriisireguleerimisalase koolituse läbiviimist linna territooriumil;


                     100
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  5) tagab Pärnu linna infotelefoni 15505 töö hädaolukorras 24h;
  6) korraldab hädaolukorras toiduainete ja joogivee kättesaadavuse elanikele;
  7) planeerib koostöös käesoleva koostööleppe Osapooltega evakuatsioonipunktide
    personali koolitamist;
  8) korraldab evakuatsioonipunktide valmisolekut hädaolukorras;
  9) korraldab sotsiaalhoolekandealast tegevust hädaolukorras;
  10) töötab koos käesoleva koostööleppe Osapooltega välja nõuded Pärnu linna
    evakuatsioonipunktidele;
  11) korraldab Pärnu linna evakuatsiooniplaani väljatöötamist;
  12) osaleb vähemalt ühel korral aastas koos käesoleva koostööleppe Osapooltega
    kriisiolukorra lahendamisele orienteeritud õppusel;
  13) osutab kõikvõimalikku abi ja edastab oma vastutusalasse jääva informatsiooni
    päästetööde juhile;
  14) teeb Pärnu Linnavolikogule ettepanekuid täiendada Pärnu linna arengukava ja
    eelarvet käesoleva koostööleppe Osapoolte poolt tehtud soovituste alusel.
2.2. Päästekeskus:
  1) juhib ja korraldab päästetöid;
  2) teeb linnale ettepaneku linna kriisikomisjoni ja   kriisireguleerimismeeskonna
    kokkukutsumiseks;
  3) nõustab linnavalitsust linna riskianalüüsi ja kriisireguleerimisplaani koostamisel;
  4) osaleb koostöös Osapooltega kriisireguleerimisalase koolituse läbiviimisel linna
    territooriumil;
  5) osaleb Pärnu linna evakuatsiooniplaani väljatöötamisel;
  6) osaleb koos Osapooltega Pärnu linna evakuatsioonipunktidele mõeldud nõuete
    väljatöötamisel ja evakuatsioonipunktide personali koolitamisel;
  7) osaleb vähemalt ühel korral aastas koos käesoleva koostööleppe Osapooltega
    kriisireguleerimise alasel õppusel.

2.3. Kaitseliit:
  1) toetab hädaolukordades tegutsemisel olemasolevate ressurssidega;
  2) korraldab koostöös Linnavalitsusega elanikkonna toitlustamise;
  3) osaleb päästetöödel;
  4) osaleb koostöös Osapooltega kriisireguleerimisalase koolituse läbiviimisel linna
    territooriumil;
  5) osaleb Pärnu linna evakuatsiooniplaani väljatöötamisel;
  6) osaleb koos Osapooltega Pärnu linna evakuatsioonipunktidele mõeldud nõuete
    väljatöötamisel ja evakuatsioonipunktide personali koolitamisel;
  7) osaleb vähemalt ühel korral aastas koos käesoleva koostööleppe Osapooltega
    kriisireguleerimise alasel õppusel.                      101
                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan2.4. Politsei:
  1) korraldab liiklust;
  2) tähistab, julgestab ja valvab kooskõlas päästetööde juhiga sündmuskohta;
  3) juhib ja korraldab inimeste otsinguid õnnetuspiirkonnas;
  4) informeerib, registreerib,    identifitseerib  ja   suunab    evakueerituid
    kogunemiskohtadesse;
  5) identifitseerib hukkunud isikud;
  6) määrab kannatanute ja mittekannatanute vara kogumispunkti ja teostab selle
    valvet;
  7) osaleb psühholoogilise abi osutamisel oma võimaluste piirides;
  8) edastab oma vastutusalasse jääva informatsiooni päästetööde juhile.
  9) osaleb Pärnu linna evakuatsiooniplaani väljatöötamisel;
  10) osaleb koos Osapooltega Pärnu linna evakuatsioonipunktidele mõeldud nõuete
    väljatöötamisel ja evakuatsioonipunktide personali koolitamisel;
  11) osaleb vähemalt ühel korral aastas koos käesoleva koostööleppe Osapooltega
    kriisireguleerimise alasel õppusel.

2.5. Punane Rist:
  1) osaleb meditsiinilise ja psühholoogilise abi korraldamisel;
  2) osaleb koos Osapooltega Pärnu linna evakuatsioonipunktidele mõeldud nõuete
    väljatöötamisel ja evakuatsioonipunktide personali koolitamisel;
  3) korraldab evakuatsioonipunktide tegevuse, eraldades selleks oma võimaluste
    piires inim- ja muid ressursse;
  4) peab arvestust evakuatsioonipunktis viibivate inimeste üle;
  5) osaleb vähemalt ühel korral aastas koos käesoleva koostööleppe Osapooltega
    kriisireguleerimise alasel õppusel.

2.6. Kaitsevägi:
  1) abistab esmaabi osutamisel ja kannatanute transpordil;
  2) osaleb psühholoogilise abi osutamisel oma võimaluste piirides;
  3) osaleb päästetööde läbiviimisel;
  4) abistab vajadusel Politseid õnnetuspiirkonna julgestamisel ja piiramisel;
  5) osaleb evakuatsiooni läbiviimisel, kasutades selleks oma inim- ja tehnilisi
    ressursse.
  6) korraldab koostöös Linnavalitsusega elanikkonna toitlustamise;


                      102
                             Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  7) osaleb koostöös Osapooltega kriisireguleerimisalase koolituse läbiviimisel linna
   territooriumil;
  8) osaleb Pärnu linna evakuatsiooniplaani väljatöötamisel;
  9) osaleb koos Osapooltega Pärnu linna evakuatsioonipunktidele mõeldud nõuete
   väljatöötamisel ja evakuatsioonipunktide personali koolitamisel;
  10) võimalusel kasutab oma valduses olevaid rajatisi vajadusel evakueeritute
    majutamiseks;
  11) osaleb vähemalt ühel korral aastas koos käesoleva koostööleppe Osapooltega
    kriisireguleerimise alasel õppusel.

2.7. Piirivalve
  1) abistab esmaabi osutamisel ja kannatanute transpordil;
  2) osaleb päästetööde läbiviimisel;
  3) abistab vajadusel Politseid õnnetuspiirkonna julgestamisel ja piiramisel;
  4) osaleb koostöös Osapooltega kriisireguleerimisalase koolituse läbiviimisel linna
   territooriumil;
  5) osaleb Pärnu linna evakuatsiooniplaani väljatöötamisel;
  6) osaleb koos Osapooltega Pärnu linna evakuatsioonipunktidele mõeldud nõuete
   väljatöötamisel ja evakuatsioonipunktide personali koolitamisel;
  7) osaleb vähemalt ühel korral aastas koos käesoleva koostööleppe Osapooltega
   kriisireguleerimise alasel õppusel.


2.8. SA Pärnu Haigla
  1) korraldab kannatanute abistamise ning kõigi protsessis osalevate
   töötajate koordineeritud ja professionaalse tegutsemise kooskõlas Haigla
   kriisireguleerimisplaaniga;
  2) osaleb haiglavälise erakorralise meditsiiniabi osutamisel (kiirabi) ning tagab
   vähemalt kahe täiendava kiirabibrigaadi valmisoleku hädaolukorras;
  3) osaleb koostöös Osapooltega kriisireguleerimisalase koolituse läbiviimisel linna
   territooriumil;
  4) osaleb Pärnu linna evakuatsiooniplaani väljatöötamisel;
  5) osaleb koos Osapooltega Pärnu linna evakuatsioonipunktidele mõeldud nõuete
   väljatöötamisel ja evakuatsioonipunktide personali koolitamisel;
  6) osaleb vähemalt ühel korral aastas koos käesoleva koostööleppe Osapooltega
   kriisireguleerimise alasel õppusel.
3. Lõppsätted


                     103
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Käesoleva koostööleppe allakirjutamine on kriisireguleerimise alase koostöö arendamise
aluseks. Edasises tegevuste plaanis ja täpsemas ajakavas lepitakse kirjalikult kokku
pärast käesoleva koostööleppe allakirjutamist.
Käesoleva koostööleppe lahutamatuks osaks on osapoolte ressurssidest ülevaate andev
lepingu lisa.
Käesolev koostöökokkulepe ja tema lisa(d) vaadatakse üle ja täiendatakse vähemalt kord
aastas. Lepingu dokumendi haldamist ja Lisade ülevaatamist korraldab Lääne-Eesti
Päästekeskus.

Käesolev ühiste koostöölepe on avatud edaspidi kõigile võimalikele osapooltele.

Koostöölepe jõustub allakirjutamise hetkest.

Osapooled lahendavad heas usus ja koostöö vaimus ning vastastikuste läbirääkimiste
kaudu kõik koostööleppe täitmise suhtes esile kerkinud küsimused.
Selle tunnistuseks on sõlmitud käesolev koostöölepe osapoolte täieõiguslike esindajate
poolt allkirjastatuna kaheksas identses eksemplaris.
Käesoleva lepingu osapooled kinnitavad, et plaanivad hädaolukordade lahendamisel
kasutada ressursse leppe Lisas 1 toodud mahus.


4. Osapoolte esindajate allkirjad
________________       ________________        ________________
Mart Viisitamm        Ivar Kaldasaun         Sander Peremees
Pärnu Linnavalitsus     Lääne-Eesti Päästekeskus    Lääne Politseiprefektuur
________________       ________________        ________________
Rain Jano          Marek Laanisto         Jaak Haamer
Kaitseväe Pärnu       Kaitseliidu Pärnumaa      Lääne Piirivalvepiirkond
Üksik-jalaväepataljon    Malev
       ________________         ________________
       Urmas Sule            Egle Liiv
       SA Pärnu Haigla         Punase Risti Pärnumaa Selts
                     104
                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan Koostööleppe Lisa nr 1
 Osapoolte ressurss


     1. Linnavalitsus

     1.1 kaks diiselmootoriga bussi inimeste/kauba vedamiseks,
     mahutavusega kokku 2 juhti + 14 reisijat;
     1.2 linna infotelefoni 15505 ööpäevaringne toimimine;
     1.3 viis ametnikku (munitsipaalpolitseinikud) abiks teistele osapooltele või tööle
       evakuatsioonipunkti;
     1.4 kaks PR-inimest teavitusgrupi koosseisu;
     1.5 vähemalt kolme evakuatsioonipunktiks sobivat hoone kasutusse andmine.

Kontaktandmed:
 Eesnimi Perenimi Ametikoht            mobiil   E-mail
 Mart   Viisitamm linnapea           53     mart.viisitamm@lv.parnu.ee
                          413 124
 Simmo    Saar     abilinnapea       533     simmo.saar@lv.parnu.ee
                          14 115
 Asser    Jaanimets  avalike suhete nõunik  50 99    asser.jaanimets@lv.parnu.ee
                          632
 Riho    Alliksoo   sotsiaalosakonna     52 35    riho.alliksoo@lv.parnu.ee
             juhataja         220
 Andrus   Haugas    haridusosakonna     51 03    andrus.haugas@lv.parnu.ee
             juhataja         677
 Janno    Aringo    majandusosakonna     50 89    janno.aringo@lv.parnu.ee
             juhataja         789
 Karl    Kolla    munitsipaalpolitsei   51 73    karl.kolla@lv.parnu.ee
             direktor         688

     2. Päästekeskus

     2.1 hädaolukordade lahendamiseks vajaliku töökeskkonna tagamine
       (kriisikeskus);
     2.2 staabitöö korraldamine (kuni 5 inimest);
     2.3 1 PR inimene teavitusgrupi koosseisu.

Kontaktandmed
 Eesnimi Perenimi Ametikoht           Tel. töö mobiil    E-mail
 Priit   Laos  teenistuse juht        4447800 5078981    priit.laos@rescue.ee

 Toomas   Luik    kriisireguleerimise 4447821 5138468     toomas.luik@rescue.ee
             büroo juhataja
 Meelis   Viks    kriisireguleerimise 4478822         meelis.viks@rescue.ee
             büroo
             peaspetsialist
                       105
                              Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
    3. Kaitseliit

    3.1 kaks välikööki (kuni kuuesajale inimesele ööpäevas - puuduvad toiduvarud);
    3.2 joogivee transport;
    3.3 kütusevaru oma transpordivajaduste rahuldamiseks kuni üheks ööpäevaks;
    3.4 kriisiolukorras tegutsemiseks 6 täielikult varustatud ja koolitatud
      meeskonda,
      kokku 100 liiget;
    3.5 üks kaplan.

Kontaktandmed:
Eesnimi Perenimi Ametikoht        Tel. töö mobiil E-mail
Mehis  Born  KL PM pealik      4430752 53332837 mehis.born@mail.ee

Marek   Laanisto   KL PM      4464859 5121037 marek.laanisto@mail.ee
            vaneminstruktor
Kristian  Kivimäe   KL PM      4464855 53483339 kristian.kivimae@mail.ee
            instruktor

    4. Kaitsevägi

    4.1 inimressurss – püsivalt kuni 25 kaadrikaitseväelast ( koolitusperioodil
      lisaks ajateenijad / väljaõppel olevad kaadrikaitseväelased);
    4.2 sõidukid – 10 autot ( 5 sõidu- ja 5 veoautot);
    4.3 elektrigeneraatorid – 7 tk , 4,5kW igaüks;
    4.4 tekid, padjad, madratsid: 100 komplekti (kui väeosas ei ole väljaõpetatavat
      koosseisu siis 400);
    4.5 esmaabitarbed – kompanii meditsiinivarustus ( 100-200 komplekti );
    4.6 toitlustus – toiduvarud puuduvad, 1 väliköök, joogivesi 3 kuupmeetrit;
    4.7 meditsiin – esmaabivahendid, ravimivaru, 1 kiirabibrigaad autoga,
      1 kiirabibrigaad meditsiiniautoga (suure läbitavusega), haigla 10 kohaline;
    4.8 üks kaplan.

Kontaktandmed :
Eesnimi Perenimi  Ametikoht        Tel. töö mobiil          E-mail
Rain   Jano  väeosaülema kt.      7175801 5298147      rain.jano@mil.ee

Argo    Reidla    väljaõppeosakonna 7175802 56472217      argo.reidla@mil.ee
            ülem
                      106
                               Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
     5. Punane Rist

     5.1 15 inimest, kes on läbinud esmaabi- ja otsingukoolituse;
     5.2 kaheksakümmend tekki;
     5.3 esmaabivahendid kahekümnele kannatanu käsitlemiseks.

Kontaktandmed :

Eesnimi    Perenimi   Ametikoht      Tel.tööl  mobiil     e-mail
Egle     Liiv     Eesti Punase          5122881    punanerist.parnumaa@ma
              Risti Pärnumaa                il.ee
              Seltsi sekretär
Ele      Linder    Pärnu LKL           55631373    raabis@hotmail.com
              juhatuse
              esimees
Ülle     Juurik    Restling OÜ     4471007          ylle@restling.ee
              reisikorraldaja


     6. SA Pärnu 6. Haigla


     6.1 haigla - 360 voodikohta, erakorralisel meditsiiniosakonnal 9,
       võimalik lisada 7 voodikohta;
     6.2 kiirabi - linnas 4 kiirabibrigaadi (kolmeliikmelist),
       maakonnas 3 kiirabibrigaadi (kolmeliikmelist), vajadusel 2 tunni pärast
       võimalik lisada 2 kiirabibrigaadi (kolmeliikmelist) ja veel tunni aja pärast
       1 kiirabibrigaad (kolmeliikmeline), kokku maakonnaga
       10 kolmeliikmelist kiirabibrigaadi.

Kontaktandmed :
Eesnimi Perenimi           Amet       Telefon    Mobiil       E-mail
Urmas   Sule       juhatuse liige       44 73100   5012591    SuleU@ph.ee
Veiko   Vahula      juhatuse liige       44 73103   5123801    VahulaV@ph.ee
Karl   Kukk       juhatuse liige       44 73104   5065706    KarlK@ph.ee
Marit   Õun       erakorralise        44 73290   5123814    Marit@ph.ee
              meditsiiniabi teenistuse
              juhataja
Merike    Lepp     erakorralise        44 73390   5212656    LeppM@ph.ee
              meditsiiniabi osakonna                 asendab Marit
              juhataja                        Õuna
Raido     Paasma    anestesioloogia-,     44 73470   5123803    PaasmaR@ph.ee
              operatiiv- ja
              intensiivraviteenistuse
              juhataja
Pille     Kilgi    anestesioloog       44 73490   5123832    KilgiP@ph.ee
                                          asendab Raido
                                          Paasmad                       107
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
     7. Piirivalve

     7.1 30 piirivalvurit;
     7.2 2 kõrge läbitavusega veoautot;
     7.3 3 maasturit;
     7.4 üks buss (24 kohta);
     7.5 kaks kergpaati (kolmeliikmelised päästemeeskonnad koos varustusega).

 Kontaktandmed:
 Eesnimi Perenimi   Amet   Telefon         Mobiil        E-mail
 Alvar  Vallau  piirkonna  4548303         5121031  alvar.vallau@laane.pv.ee
          ülem
 Jaak   Haamer  staabiülem  4548306         5208376  jaak.haamer@laane.pv.ee
 Margus Toomsalu  kordoni ülem 4475801         5161095  margus.toomsalu@laane.pv.
                                  ee
 Erki   Timusk      ülema aset   4475808   5152958  erki.timusk@laane.pv.ee
              korrapidaja  4475810   5121085  parnu.korrapidaja@laane.pv
                                  .ee

     8. Politsei

     8.1  40 politseiametnikku;
     8.2  kaks väikebussi (15 ja 8 kohaline);
     8.3  üks kaater;
     8.4  kaks käsi GPSi;
     8.5  elektrigeneraator (3 kw).

Kontaktandmed:
 Eesnimi  Perenimi    Ametikoht        mobiil  E-mail
 Sander   Peremees    Lääne          5173292  sander.peremees@laane.pol.ee
              Politseiprefektuuri
              Pärnu
              politseiosakonna
              vanemkomissar
 Veiko     Järva    Politseiprefektuuri   5115679  veiko.jarva@laane.pol.ee
              Pärnu
              politseiosakonna
              korrakaitsetalituse
              vanemkomissar
                       108
      Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
KÄITUMISJUHISED
ELANIKKONNALE
   109
                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
      KÄITUMISJUHISED ÜLEUJUTUSE KORRAL


TAUSTINFORMATSIOON

Veemassil on suur jõud. Üleujutus võib kaasa tuua suuri kahjustusi, kuna vesi on raske ja
tohutult liikuv, saades hoogu juurde paisude, tammide ja teiste takistuste ületamisest. Üks
kuupdetsimeeter vett kaalub üks kilo ja ükskuupmeeter üks tonn.

Mis on üleujutus?
Kui tulekahjud välja arvata on üleujutused on kõige tavalisemad ja laialdasemad
looduskatastroofid maailmas. Enamasti kutsuvad üleujutused esile tugevad ja pikaajalised
vihmasajud.

Üleujutuse põhiliike on kaks:
 siseveekogude üleujutused, mida põhjustab jõgede kõrge veeseis või tammide purunemine;
 mere tekitatud üleujutused, mida põhjustavad tavaliselt maavärinad või tormituuled.

Üleujutus võib tekkida kiiresti või aeglaselt. Enamasti areneb üleujutus pikema perioodi jooksul
(rohkem kui ööpäev). Suured ja kiired üleujutused on väga ohtlikud. Äkiliste ja kiirete
üleujutuste põhjuseks võivad olla suuremad tormid, maavärinad, samuti veetammide
purunemine. Sellised üleujutused toovad kaasa väga palju hävingut.

Kiire ja äkilise üleujutusega võivad kaasneda puude, jää ja prügi massiline liikumine, mis seab
ohtu inimesed ja nende vara. Harvad ei ole olukorrad, kus vesi „pühib” minema hooneid. Üle 60
cm veetõus viib väga lihtsalt auto veevooluga kaasa. Äkilised ja kiired üleujutused võivad
tekkida minutitega.

TÄHELEPANU! Parim kaitse üleujutuse vastu on lahkuda kodust ohutumasse kohta.

TEGUTSEMINE ÜLEUJUTUSE KORRAL

ENNE ÜLEUJUTUST
Hangi võimalikult täpne ilmaprognoos ning ole hästi informeeritud veetaseme muutumisest.

Uuri, millise veetaseme korral sinu majapidamine on ohus. Veekoguäärsetel elanikel on
soovitatav paigaldada randa/kaldale kõrgusmärgid (selgesti nähtavad kaugelt). Kui avastad, et
veetase tõuseb ohtlikult kiiresti, teavita sellest naabreid, kohalikku omavalitsust ja päästeasutust.

Väljaspool ruume

  Selgita välja ohud, mis võivad kaasneda üleujutusega:
        kariloomad;
        loomasöödale (silo- ja põhupallid);
        küttepuudele;
        lahtistele esemetele (aiamööbel jne);
        sõiduvahenditele;
        paatidele jm ujuvvahenditele.

  Võimaluse korral tuleks transpordivahendid aegsasti viia kõrgematele kohtadele. Pärnu
  linnas teater Endla esisesse parklasse, Port Arturi või Kaubamajaka parklatesse, kus politsei
  organiseerib vajadusel nende täiendava valve.                        110
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
  Võimalusel ehita veetõkkeid, kasutades liivakotte, sõrestikke jne, et kaitsta veetõusu eest
  oma majapidamist.

Hea ja lihtsa veetõkke ehitamiseks saab kasutada puidust laadimisaluseid (rahvasuus
euroalused). Laadimisalused paigaldatakse (ca 45 kraadise nurga all) üksteise kõrvale selliselt, et
tekiks vajalik barjäär, mida toestatakse puidust või metallist tugijalgadega või toetatakse vastu
hoone seina (barjääri kõrgus on sõltuvalt kaldest 95 - 65 cm). Barjäär kaetakse veekindla
vastupidava kile või presentkattega. Võrreldes liivakottide paigaldamisega on töömaht oluliselt
väiksem. Üks laadimisalus on võrdne 50 liivakoti paigaldamisega (üks liivakott on 30 kg ehk
kokku 1,5 tonni).

Ruumides
 Teisalda oma vara: mööbel, elektririistad, olmeelektroonika, väärisesemed, riided jm
  kodune vara võimaliku uputuse piirkonnas maapinnast kõrgemale korrusele.
 Viia uputuse piirkonnast kõrgemale õlid, lahustid, mürgised ained nagu putuka- ja
  taimemürgid, et vältida vete saastumist;
 Keldrikorrusel eemaldada võimalusel WC potid ja sule kanalisatsioonitorude avad ning
  kraani äravoolutorude avad puupunnidega, sest kanalisatsioon võib tagurpidi tööle hakata;
 Ühenda lahti kanalisatsiooni juhitud vihmaveetorud;
 Kontrolli, et keldrikorrusele pole kinni jäetud kodu- või lemmikloomi;
 Vahetu ohu korral lülita maja elektrivõrgust välja.

Vajalikud vahendid hädaolukorraks või evakueerumiseks:
 taskulamp koos tagavara patareidega;
 portatiivne raadio (patareidega) koos tagavara patareidega;
 mobiiltelefon;
 esmaabivahendid;
 vajalikud ravimid (nende tarvitamise korral);
 söök ja jook;
 söögiriistad (konserviavaja, nuga jne);
 sularaha ja/või krediitkaart;
 ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud (soovitavalt vettpidavad).

Valmista plaan hädaolukorraks (tõsise üleujutuse korral)
Juhul, kui pereliikmed ei ole koos (lapsevanemad on tööl ja lapsed on koolis) valmista ette
plaan, kuidas pereliikmeid vajadusel kokku saada.

Selgita välja kogunemispaik (sugulased, tuttavad) kuhu saab minna evakueerumise korral.
Suuremate tormide korral korraldab kohalik omavalitsus elanikkonnale kogunemiskoha.

Selgita välja, kuidas hankida operatiivset teavet üleujutuse kohta (kohalikud raadiojaamad,
ilmateadete koduleheküljed jne).
Kodust lahkumisel lülita välja elekter ning teavita sellest kindlasti kohalikku omavalitsust.

ÜLEUJUTUSE AJAL
TÄHELEPANU! Häda korral helista koheselt hädaabinumbril 112 ja kutsu abi.

Sõidukis
  Soovitavalt ära sõida läbi üleujutatud piirkonna. Võimalusel vali sihtpunkti sõitmiseks muu
  ohutum tee. Üleujutuste ajal on kõige rohkem inimesi uppunud autodes.
  Kui sinu auto on jäänud üleujutatud teelõigul seisma, siis lahku autost viivitamatult ja otsi
  mõni ohutum ja kõrgem paik.


                        111
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Väljaspool ruume
  Ära kõnni läbi üleujutatud ala, eriti voolavas vees. Ka väikese voolukiirusega vesi võib sind
  pikali paisata ning uppumisohtu seada.
  Hoia eemale üleujutatud alajaamadest ning elektriseadmetest ja -kaablitest. Elektrilöök on
  sagedane hukkumise põhjus üleujutuse korral.
  Kui viibid maastikul, otsi endale mõni ohutum ja kõrgem paik.

Ruumides
  Kui vesi tõuseb kiiresti ning hakkab tungima hoonetesse (eluruumidesse) enne, kui oled
  jõudnud evakueeruda, siis tagane teisele korrusele, pööningule või katusele. Võta kaasa
  hädaolukorraks vajalikud vahendid.
  Ära püüa ujuda ohutumasse paika. Oota päästjaid, kes tulevad ise sinu juurde. Tee kõik
  selleks, et olla päästjatele nähtav:
            tee häält;
            vilista (kasuta vile);
            näita valgust;
            märgista tänavapoolsed uksed või aknad (nt sõnumid „appi”, „vajame abi”
            jne).

PEALE ÜLEUJUTUST

  Anna kannatanutele esmaabi!
  Ära unusta abistada oma naabreid ja teisi inimesi, kes võivad vajada erilist hoolt ja abi –
  invaliidid, vanurid jt piiratud teovõimega inimesed.
  Peale veetaseme alanemist tuleb kohe asuda tegutsema, sest vesi rikub peaaegu kõiki
  materjale. Maja konstruktsioone, mööblit, tekstiili, vaipu jm tuleb hakata kuivatama nii ruttu
  kui võimalik, sest märgunud materjalid on heaks pinnaseks hallitusseente ja bakterite
  kasvule. Need võivad tekitada lisaks otsesele veekahjule nii terviseprobleeme kui ka vara
  pöördumatut riknemist.

Oluline tegevus
  Üleujutuse all olnud piirkonda sisenedes tuleb olla ettevaatlik. Kummijalatsid ja -kindad
  kaitsevad elektrilöögi ohu eest ruumides, kus põrandal on veel veekiht. Vähimagi kahtluse
  korral võimalikust elektrilöögi ohust teata hädaabinumbrile 112.
  Kontrolli gaasiseadmete korrasolekut (juhul kui majas on kasutusel gaas). Kui on tunda
  gaasilõhna:
           sule võimalusel gaasi juurdevool;
           tuuluta ruume akende ja uste avamisega;
           ära kasuta ruumis lahtist tuld ega elektrit;
           eemaldu ohtlikust piirkonnast;
           helista hädaabinumbrile 112.

  Tähtis on kiire tegutsemine. Üleujutuses kahjustada saanud tähtsad paberid ja dokumendid
  tuleb hallituskahjustuste vältimiseks, nii ruttu kui võimalik, panna sügavkülmikusse. Hiljem
  on aega nende kuivatamisega ja taastamisega tegeleda. Kui esemed või dokumendid on
  kahjustatud reoveega, siis tuleb tarvitusele võtta ka sanitaarettevaatusabinõud.

  Märjad esemed on rasked ja haprad, seetõttu tuleb need ümberpaigutamiseks, kuivatamiseks
  või külmutamiseks asetada kindlale alusele. Kõiki üleujutuse poolt tekitatud kahjustusi tuleb
  kirjalikult dokumenteerida, pildistada või teha videofilm.
                       112
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  Kahjustustest teata nii ruttu kui võimalik oma kindlustusfirmale ja kohalikule
  omavalitsusele. Hiljem on reaalse kahju ulatust raskem tõestada. Muinsuskaitse all olevate
  majade omanikud peavad kahjustustest teavitama ka muinsuskaitseametit.

Hoone
Veendu, et maja vee all olnud osad on terved. Vundamendi uurimisel pööra erilist tähelepanu
selle nurkadele. Veendu, et vundamendi äärest pole vesi pinnast ära uhtunud. Pane tähele
kõmmeldunud või üleskerkinud seinapaneele ja põrandaplaate. Uuri, kas põrandates pole auke,
purunenud klaasi tükke või muid ohtlikke rususid.

Vesi ja reostus
Üleujutusest jäänud vesi võib olla saastatud reoveega või teiste saasteainetega, seetõttu tuleb
(vähemalt esialgu) kanda taastamistöödel kummikindaid. Ka kraanist tuleva vee suhtes tasub
algul tähelepanelik olla – kas pole muutunud selle maitse, värv või lõhn, mis annab tunnistust
kaevu või muu veeallika reostumisest.

Töövahendid
Puhastus- ja taastustöödel võib vaja minna järgmisi vahendeid:
 kummi- ja töökindad;
 tolmumask;
 kaitseprillid;
 tihedast materjalist tööriietus;
 panged, põrandalapp (narmashari), kühvel;
 tangid, haamer;
 mitmes suuruses prügikotid;
 kloori sisaldav pesuvalgendaja;
 nõudepesuvahend, mis ei sisalda ammoniaaki (ammoniaaki võivad sisaldada
  nõudepesumasina pesuvahendid. Kontrollida seda pesuvahendi pudeli sildilt. NB! Kunagi ei
  tohi segada kloori sisaldavat pesuvalgendajat ammoniaagiga. Tulemuseks on väga mürgine
  gaas);
 suuremad kausid või anumad riidematerjalide loputamiseks;
 pesunöör riidematerjalide kuivatamiseks ülesriputamiseks (seda läheb tunduvalt suuremas
  koguses vaja kui tavaliselt pesu kuivatamiseks);
 veekindlad pikendusjuhtmed;
 sukelpumbad;
 märg/kuiv tööstuslik tolmuimeja;
 ventilaatorid;
 spetsiaalsed õhuniiskuse eemaldajad;
 puhurid, soojendajad;
 patareidel töötav raadio jm.
                       113
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
          KÄITUMISJUHIS TORMI KORRAL

TAUSTINFORMATSIOON

Mis on torm?
Torm on atmosfääri häiritusest tekkinud nähtus, mis saab alguse tugevast tuulest, sagedasti
äikesest, suurest sademekogusest, rahest, lumest jne.

Eesti on tuulte poolest suhteliselt rahulik kui võrrelda meid maailma mastaabis tuulisemate
kohtadega. Näiteks ei suudaks me ette kujutada tuule kiirust 83 m/s, mis mõõdeti USA
tugevaima orkaani Andrew üleminekul.

Purustusi kaasa toova tormi puhul on tuule kiirus 20 m/s või suurem. Sellised tormituuled
lõõtsuvad Eestimaa saartel kuni 43 päeval aastas, sisemaal vähem. Eesti tuulerekordiks on
registreeritud 1969.a oktoobris Ruhnus puhanguliselt 48 m/s. Eelmise sajandi tormiks on ristitud
1967.a 6.-7. augusti torm, mil tugevaimaks puhanguks registreeriti küll 35 m/s, kuid erakordseks
muutis selle kahepäevane kestus ja jõulised keerised-trombid.

Mis on äike?
Äike tekib suhteliselt lühikese aja jooksul. Kiiresti tõusvad soojad ja niisked õhumassid
kogunevad atmosfääri kõrgematesse kihtidesse tekitades võimsa ja sademeterohke
pilvemoodustise (tihti alasikujuline). Äikesega kaasnevad välk, sagedasti tugevad hoovihmad
(põhjustavad äkilisi üleujutusi), tugev tuul, rahe ning trombid (vesipüksid).

Mis on välk?
Kui atmosfääri kõrgemates kihtidest olevad raheterad hakkavad maale langedes sulama, lõhuvad
tõusvad õhuvoolud veetilgad positiivseteks ja negatiivseteks laetud tilkadeks. Tekib tugev
elektriväli. Sellise elektrivälja äkilist tühjenemist nimetatakse välguks. Seega ei ole välk midagi
muud kui tohutu lühis.

Välgusähvatus kestab tavaliselt väga lühikest aega. Selle aja jooksul jõuab säde käia pilve ja maa
vahel üles-alla isegi mitukümmend korda. Harvad pole ka juhud, kus välk lööb hoopis alt üles
või liigub mööda pilve horisontaalselt. Välk liigub kiirusega 30 000 km/h ning tema temperatuur
ulatub 30 000 kraadini.

Välgukanalis olev õhk kuumeneb mitme tuhande kraadini, mille tulemusena tekib järsk rõhutõus
võrreldes muu ümbritseva õhuga. Peale välgusähvatuse lõppu magnetväli kaob ning välgukanal
„rebeneb”. Tekkiva rõhulainega kaasneb tugev heli ehk kõuemürin.

Mis on rahe?
Rahe kujutab endast ümmargusi või ebamäärase kujuga jäätükke. Tõusvad õhuvoolud kannavad
raheterad pilve kõrgematesse kihtidesse, kus veekihi külge kleepuvad lumekübemed. Tera
muutub raskemaks ja langeb allapoole. Allpool seguneb tera allajahtunud piiskadega kattes
rahetera uue läbipaistva jääkihiga. Selliselt liiguvad raheterad rünksajupilvedes tõusvate ja
laskuvate õhuvooludega mitmeid kordi üles-alla. Kui tõusvad õhuvoolud ei suuda lõpuks
suuremaid raheteri enam üleval hoida, langevad need rahesajuna maapinnale.

Rahetera keskmine läbimõõt on tavaliselt 3 -10 mm, erandina isegi kuni 7,5 cm.

Mis on tromb?
Trombiks nimetatakse maapinna kohal tekkinud õhukeerist. Eestis nimetatakse maismaa kohal
liikuvat trombi tuulispasaks ning veekogu kohal liikuvat trombi vesipüksiks.                        114
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanTrombi või vesipüksi tekkimise eel moodustub äikesepilve alla lehtritaoline rippuv pilvesopp,
mis laskub maapinna suunas. Hiljem meenutab see elevandi lonti. Maapinnalt või vee kohalt
tõuseb sellele londile vastu lehtritaoline moodustis, mis koosneb tolmust, prahist või
veepiiskadest. Õhk keeristormi sees liigub spiraalina üles ning tavaliselt kellaosuti suunas.
Trombi liikumise tee pikkus on mõnesajast meetrist kuni mõne kilomeetrini. Oma teel võib
tromb tekitada tõsiseid kahjustusi metsadele, hoonetele, mõnikord võivad kaasneda ka
inimohvrid. Vesipüksid on ohtliku laevadele ja paatidele. Lennukid trombile ega vesipüksile
läheneda ei tohi.

Kas sa teadsid, et…?
Välgu löök tabab tavaliselt kõrgeid kohti ja objekte – puid, torne, kivirahne, metallist
konstruktsioone ning tekitab tugevaid häireid ja kahjustusi elektroonikaseadmetes.

Igas sekundis tabab maad umbes sada välgulööki ja igal aastal hukkub välgulöögi tagajärjel mitu
tuhat inimest.

Kõige ohvriterohkemas rahesajus hukkus 246 inimest ja 1600 karilooma.

Kõige rängemaid tagajärgi on trombid (tornaadod) põhjustanud Bangladeshis. 1989.a tappis
tromb ligikaudu 1100 inimest.

Välgud ei ole tavaliselt pikemad kui 20 – 30 meetrit. Tugevate äikesehoogude ajal tekivad
taevasse välgud, mille pikkus võib ulatuda kuni 6000 meetrini.

TEGUTSEMINE TORMI KORRAL

ENNE TORMI

  Selgita välja ohud lähiümbruses. Lahtised ja kergesti lenduvad esemed, kuivanud puud või
  selle oksad, mis võivad tugevate tormidega põhjustada vigastusi ja purustusi.
  Selgita välja veeuputuse tõenäosus selles piirkonnas.
  Veendu, et pereliikmed teavad, kuidas tegutseda tormi ajal ja peale tormi.
  Juhenda pereliikmeid kuidas gaasi-, vee- ja elektriseadmed välja lülitada.
  Juhenda lapsi, millal ja kuidas helistada hädaabinumbrile 112 ning millisele raadiojaamale
  tuleb keerata raadio erakorralise informatsiooni saamiseks.

Vajalikud vahendid hädaolukorraks või evakueerumiseks:
  taskulamp koos tagavara patareidega;
  portatiivne raadio (patareidega) koos tagavara patareidega;
  mobiiltelefon;
  esmaabivahendid;
  vajalikud ravimid (nende tarvitamise korral);
  söök ja jook;
  söögiriistad (konserviavaja, nuga jne);
  sularaha ja/või krediitkaart;
  ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud (soovitavalt vettpidavad).

Piksevarras
Välgu tabamuse leevendamiseks kasutatakse kõikvõimalikke abinõusid, mis aitavad ennetada
hädaolukorda ning vähendada välgust tingitud õnnetusjuhtumi tagajärgi.
Piksevarras on kuni 4 meetri pikkune ja mõne sentimeetri jämedune raudvarras. Juhul, kui välk
lööb terasvardasse, läheb elekter mööda varrast, kaablit, sütt või augus olevat vett otse maasse.
                       115
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanOlgu märgitud, et mittenõuetekohaselt   püstitatud piksevarras on palju ohtlikum kui selle
puudumine.

Valmista plaan hädaolukorraks (tõsise tormi korral)

Juhul, kui pereliikmed ei ole koos (lapsevanemad on tööl ja lapsed on koolis) valmista ette
plaan, kuidas pereliikmeid vajadusel kokku saada.

Selgita välja kogunemispaik (sugulased, tuttavad) kuhu saab minna evakueerumise korral.
Suuremate tormide korral korraldab kohalik omavalitsus elanikkonnale kogunemiskoha.

Selgita välja, kuidas hankida operatiivset teavet ilma kohta (kohalikud raadiojaamad,
ilmateadete koduleheküljed jne).

TORMI AJAL

Ruumides
  Veendu, et lahtised ja lenduvad esemed (aiamööbel, telgid jne) on turvalises kohas või
  tugevalt kinnitatud. Vii kergemad esemed siseruumidesse.
  Sule korralikult kõik uksed, aknad ja luugid.
  Kuula kohalikku raadiojaama (patareitoitega), et olla kursis kõige uuema informatsiooniga
  tormi kohta.
  Ära kasuta elektrilisi majapidamisriistu või tavatelefone kuna välk võib levida mööda
  juhtmeid ja kaableid (võimalusel eemalda vooluringist).
  Eemalda antennikaabel televiisorist.
  Väldi vannitoa ja kraanide kasutamist kuna metalltorud ja vesi juhivad hästi elektrit.

Väljaspool ruume
 Püüa varjuda autosse või hoonesse.
 Lagedal väljal, kus puudub võimalus varjuda, ole kükakil, suru põlved kokku, pane pea
  põlvede vahele ning võta kätega ümber jalgade kinni (sellisel juhul ei taba välk suure
  tõenäosusega inimest).
 Ära heida pikali (välk võib maasse löömisel tekitada pinge pea ja jalgade vahel – tuhandeid
  volte).
 Hoidu kogunemistest väljakul, tänaval või õues (rahvahulga tabamise tõenäosus on suurem
  kui üksiku inimese puhul).
 Ära varju puude alla, metallist mastide ja aedade lähedale, sest siin võib välk tabada
  kergemini kui lagedal väljal.
 Mägedes või kõrgetel kaljudel olles püüa võimalikult ruttu alla tasandikule tulla.
 Äikese korral ära hoia käes vikatit, labidat, kirvest, reha või muud metallist tööriista kuna
  raud tõmbab välku väga hästi külge.
 Hoia eemale veekogudest (välk tabab sagedamini tiikide ja kaevude läheduses olevaid
  objekte).

Sõidukis
  Maanteel sõites veendu sõidu ohutuses (ettevaatust murduvate puude ja okstega ning muude
  takistustega, mis võivad sattuda teele või kukkuda sõiduvahendile).
  Vali vastavalt nähtavusele ja ilmastikutingimustele vastav sõidukiirus. Tugevate vihma- või
  rahehoogude ja tormi korral peata auto teeserval ning lülita sisse liiklusvahendi ohutuled.
  Väldi sõitmist üleujutatud teelõikudel.

Trombi ohu korral                       116
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanKui võimalik, tuleks peituda keldrisse või hoonesse, võimalikult kaugele välisseintest ja
akendest.

Kui olete lagedal alal, hinnake keeristormi liikumise suunda ja jookske keerise eest kõrvale.

Natuke maad trombist eemal võib valitseda täielik tuulevaikus. Ohutu trombi läheduses siiski ei
ole. Keeristorm võib äkki suunda muuta, ohtlikud on ka keerisest välja lendavad esemed.
Kui aga lagedal maastikul trombi teelt kõrvale põigata ei õnnestu, leidke enda tarvis kraav või
madalam koht, heitke kõhuli või põlvitage, suruge pea rinnale ning katke kätega, hoidke maa
ligi. Kui saate, haarake kinni väikesest puust või põõsast.

Rahe
Äikesetormidega kaasnevad rahesajud on väga ohtlikud, sest suured raheterad toimivad nagu
ehtsad pommid. Tugevamad rahesajud purustavad hooneid, vigastavad põllu- ja aiakultuure ning
on suureks ohuks inimestele ja loomadele.

Eestis on esinenud kuni tuvimuna suurusi raheteri, seega otsi varju ning hoidu kindlasti
rahesadude eest. Vii koduloomad võimalusel varjulisse kohta või lauta. Lemmikloomad võib
lasta tuppa.

Äikesetormi kauguse hindamine

Kuna valgus liigub kiiremini kui heli, siis on võimalik lihtsate vahenditega määrata äikesetormi
ligikaudne kaugus sinu asukohast. Hindamaks äikesetormi kaugust, peab lugema sekundeid
alates välgusähvatusest kuni müristamiseni. Seejärel jaga saadud arv 3-ga. Vastuseks saad
kauguse kilomeetrites.

TÄHELEPANU! Ära unusta, et välgu tabamise oht püsib alati, kui kuuled müristamist.

PÄRAST TORMI

Selgita välja kahjud
  Ära unusta abistada oma naabreid ja teisi inimesi, kes võivad vajada erilist hoolt ja abi –
  invaliidid, vanurid jt piiratud teovõimega inimesed.
  Osuta vigastatuile esmaabi. Kui keegi on saanud välgutabamuse, alusta koheselt esmaabi
  andmist ning helista viivitamatult hädaabinumbrile 112. Põletushaavade järgi on võimalik
  kindlaks teha välgu sisenemise ja väljumise kohad kehapinnal. Kui löök on põhjustanud
  südame- ja hingamistegevuse seiskumise, alusta koheselt elustamise ABC-ga (ava
  hingamisteed, tee kunstlikku hingamist ning kaudset südamemassaaži) kuni kiirabi
  saabumiseni.
  Teavita asjaosalisi riknenud kaablitest ning juhtmetest.
  Teavita asjaosalisi hävinenud või riknenud asjadest. Kahjustustest teata nii ruttu kui
  võimalik oma kindlustusfirmale ja kohalikule võimuorganile. Hiljem on reaalse kahju
  ulatust raskem tõestada. Muinsuskaitse all olevate majade omanikud peavad kahjustustest
  teavitama ka muinsuskaitseametit.

Ettevaatust sõitmisel! Teedelolev prügi ning kahjustatud teelõigud teevad sõitmise
ohtlikuks.
                        117
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
KÄITUMISJUHIS LUMETORMI KORRAL

TAUSTINFORMATSIOON

Suured lumetormid võivad olla surmavate tagajärgedega. Suurimad lumetormid on nõudnud
sadu inimelusid ning tekitanud majandusele miljardite dollarite ulatuses kahjusid.

Kombinatsioon tugevast tuulest, ebatavalisest külmalainest ning rängast lumesajust võib tekitada
elanikkonnale palju probleeme. Kõva pakase (-32 °C) püsimine 5 või enama päeva vältel võib
kaasa tuua inimkaotused, kommunikatsiooniliinide katkemised, katuste sissevarisemised lume
raskuse tõttu, veetorustike külmumised, raskendatud liikumise teedel või nende kinni tuiskamise
jne.

Lumesadu
Tugev lumesadu kestab tavaliselt kuni 12 tundi (sajuhulk on 20 mm ja üle selle). Tagajärjeks
võivad olla liiklustakistused või liikluse seiskumine, piiratud nähtavuse tõttu ka
liiklusõnnetused.

Ohtlik jäide
Ohtlik jäide – must jää, kiilasjää. Tagajärjeks võivad olla kommunikatsiooniliinide purunemine
jäite raskuse all ning libedusest tingitud massilised liiklusõnnetused.

Et talvel libedaga autoga mitte hätta sattuda, tuleks endale selgeks teha talvesõidu mõningad
kuldreeglid ning neid katsetada lagedal platsil või jäärajal. Talvel peab juht õppima tunnetama
oma autot ning tee libedust. Alati tuleb arvestada teeoludega. Tee on libe, kui auto ei allu rooli
pööramisele. Eriti siis, kui õhutemperatuur on nulli lähedal, võib auto pidamine ka lühikestel
vahemaadel suuresti muutuda. Ohtlikumad kohad on madalamal asuvad lohud, nõod, aga ka
sillad, kus õhuniiskus on suurem ja teekatte temperatuur võib olla madalam.

Tuisk
Tuisk on lume edasikandumine lumepinnalt tugeva puhangulise tuule mõjul, mille tagajärjel
pööratakse ümber lumekihid, kuhjatakse takistuste ümber kokku või puhutakse sealt ära.

Tugev tuisk on lumesadu, kus tuule kiirus on valdavalt üle 15 m/s 12 või enama tunni vältel.
Tagajärjeks võivad olla liiklustakistused või liikluse seiskumine, piiratud nähtavuse tõttu ka
liiklusõnnetused.

Olenevalt kõrgusest, kuhu tuul tõstab lume maapinnalt, eristatakse üld-, madal- ja pinnatuisku.

Üldtuisk – Üldtuisu puhul pole võimalik eristada, kas lumi langeb pilvedest või on tugeva
tuulega maapinnalt üles tõstetud. Lume liikumine on kaootiline. Nähtavus on halb nii
horisontaal- kui ka vertikaalsuunas. Nõrga üldtuisu puhul, tavaliselt selle alguses, võib kindlaks
teha, et sajab lund.

Madal tuisk – madala tuisu puhul ei saja, lumi on tugeva tuulega maapinnalt üles tõstetud 2-3 m
kõrgusele. Taevas ja pilved on nähtavad, s.t. vertikaalsuunas on nähtavus hea. Horisontaalsuunas
on nähtavus halvenenud.

Pinnatuisk – pinnatuisu puhul kandub lumi tuulega edasi mööda maapinda. Lumekeerised
võivad ulatuda 1,5-2 m kõrgusele, kuid nähtavust nad ei halvenda. Tihti esineb selge taeva
puhul, kuid võib esineda koos lumesajuga.
                       118
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanTEGUTSEMINE LUMETORMI KORRAL

ENNE LUMETORMI

Kodus või tööl
  Hangi võimalikult täpne ilmaprognoos ning ole hästi informeeritud lumetormi liikumise
  kohta.
  Hoolitse selle eest, et kütte- ja elektrisüsteemid oleksid töökorras ning valmis toimima ka
  elektri katkestuste korral (nt varugeneraatorite ja mitme päeva küttevaru olemasolu).
  Valmistu halvimaks!

Vajalikud vahendid hädaolukorraks või evakueerumiseks:
Komplekteeri järgmised vajalikud vahendid hädaolukorraks või evakueerumiseks:
 taskulamp koos tagavara patareidega;
 portatiivne raadio (patareidega) koos tagavara patareidega;
 mobiiltelefon;
 esmaabivahendid;
 vajalikud ravimid (nende tarvitamise korral);
 söök ja jook;
 söögiriistad (konserviavaja, nuga jne);
 sularaha ja/või krediitkaart;
 ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud.

Hoolitse koduloomade (koerad, kassid, kariloomad jne) eest ja vii nad võimalusel varjulisse
kohta. Veendu, et loomad on korralikult söödetud ja joodetud. Hoolitse piisava toidu- ja
joogivaru eest.

Sõidukis
  Kui sõitmine või reisimine lumetormiga osutub möödapääsmatuks, mõtle marsruut
  korralikult läbi ja jälgi ilmaprognoosi. Väldi üksinda sõitmist!
  Hoia oma sõiduki kütusepaak võimalikult täis, et vältida jää tekkimist kütusepaaki ja -
  voolikutesse. Jälgi, et masin oleks ettevalmistatud sõiduks talvisteks tingimusteks.

Võimalusel võta kaasa järgmised vajalikud vahendid:
  mobiiltelefon koos varulaadija ja -akuga;
  tekid ja padjad;
  taskulamp koos varupatareidega;
  esmaabivahendid ja arsti poolt väljakirjutatud ravimid (allergia ravimid jne);
  nuga;
  kõrge energiasisaldusega sööki (mitte kiiresti riknevat);
  lisa soojad riided;
  tualettpaber;
  väike anum ja veekindlad tikud (võimalusel saab lumest vett sulatada);
  liivakott või muu puisteaine (kinni jäämise korral rataste haardumiseks);
  labidas;
  esiklaasi kraapija ja käsihari;
  tööriistade komplekt;
  pukseerimisköis;
  akulaadimisjuhtmed;
  joogivesi;
  kompass ja teedeatlas.
                       119
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Valmista plaan hädaolukorraks (tõsise lumetormi korral)
  Juhul, kui pereliikmed ei ole koos (lapsevanemad on tööl ja lapsed on koolis) valmista ette
  plaan, kuidas pereliikmeid vajadusel kokku saada.
  Selgita välja kogunemispaik (sugulased, tuttavad) kuhu saab minna evakueerumise korral.
  Suuremate tormide korral korraldab kohalik omavalitsus elanikkonnale kogunemiskoha.
  Selgita välja, kuidas hankida operatiivset teavet ilma kohta (kohalikud raadiojaamad,
  ilmateadete koduleheküljed jne).
  Kodust lahkumisel lülita välja elekter ning teavita sellest kindlasti kohalikku omavalitsust.

LUMETORMI AJAL

Ruumides
  püsi ruumides ja väldi väljas liikumist;
  tarbi kütet ökonoomselt. Kui temperatuur ruumides langeb liialt madalale, sule
  mittekasutuses olevad ruumid (tihenda uksed kaltsude ja rätikutega);
  torustike külmumisohu vältimiseks mässi torud lisaisolatsiooniga (nt kaltsud,
  soojaisolatsiooni materjalid jne). Võimalusel jäta kraanides vesi kergelt nirisema;
  söö ja joo korralikult. Toit aitab organismil sooja toota. Joomine hoiab ära organismi
  veepuuduse;
  riietu soojalt. Soovitavalt kanna avaraid ja kergeid riideid, et vältida higistamist ning
  ülekuumenemist.

Väljaspool ruume
 Külmumise vältimiseks kata kõik oma kehaosad hoolikalt ja soojalt. Otsi endale varjualune
  ning püüa hoida riideid kuivana.
 Vali ilmastikuoludele sobiv riietus:
        avarad ja kerged riided (higistamise ning ülekuumenemise vältimiseks);
        tuule- ja veekindlad riided;
        soojad voodriga kindad (soovitavalt labakindad).

  Väga madala temperatuuri korral kata oma nägu maskiga, et kaitsta oma kopse külma õhu
  eest.
  Väldi ülepingutust. Külm ilm aitab kaasa südamekoormuse suurenemisele.
  Lumekoristamine, auto lükkamine või sügavas lumes kõndimine võivad põhjustada
  südamehäireid.
  Hoidu organismi alajahtumisest ja külmumisest. Peamised kehaosad, kus tekivad
  külmakahjustused on sõrmed ja varbad. Organismi üldine alajahtumine võib põhjustada
  neerude, kõhunäärme, maksa jt organitele püsivaid kahjustusi. Halvimal juhul lõpeb see
  südameseiskumisega.
  Liiguta oma kehaosi (käed, jalad, sõrmed jne) – see aitab parandada vereringet ning toota
  sooja.

Sõidukis
  Lumetormiga muutuvad sõiduolud väga keeruliseks. Peamisteks ohtudeks on halb nähtavus,
  libe ja raskesti läbitav tee ning liiklusummikud. Tugeva lumetormi korral võib väga
  kergesti kaotada orientatsiooni ning jääda lumetormi kätte lõksu.
  Kui oled sõidukis lõksus, siis:
        helista hädaabinumbrile 112 ja oota päästjaid;
        säilita kütust (tarbi ökonoomselt).;
        ava aeg-ajalt aken ja hinga värsket õhku (väldi süsihappegaasi mürgitust).
      
                       120
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanPÄRAST LUMETORMI

  Ära unusta abistada oma naabreid, kes võivad vajada erilist hoolt ja abi – invaliidid, vanurid
  jt piiratud teovõimega inimesed.
  Kui keegi on alajahtunud, alusta koheselt esmaabi andmist ning helista viivitamatult
  hädaabinumbrile 112. Kui alajahtumine on põhjustanud südame- ja hingamistegevuse
  seiskumise, alusta koheselt elustamisega (vabasta hingamisteed, tee kunstlikku hingamist
  ning kaudset südamemassaaži) kuni kiirabi saabumiseni.
  Kahjustustest teata nii ruttu kui võimalik oma kindlustusfirmale. Hiljem on reaalse kahju
  ulatust raskem tõestada. Muinsuskaitse all olevate majade omanikud peavad kahjustustest
  teavitama ka muinsuskaitseametit.

Esmaabi andmisel alajahtumise korral:
  liiguta kannatanut ettevaatlikult;
  vabastada kannatanu märgadest riietest (soojuse hoidmiseks pane kannatanule kuivad riided
  selga või mähi ta teki sisse);
  võimalusel vii kannatanu sooja kohta (soovitavalt toatemperatuuri) ning alusta kannatanu
  aeglast ülessoojendamist, mitte kiiresti;
  sügava alajahtumise korral tuleb soojendamist alustada seestpoolt väljapoole (soojade
  aurude sissehingamine või sooja vedeliku joomine aitab organismil üles soojeneda;
  südameseiskumisel alusta viivitamatult elustamisega (vabasta hingamisteed, tee kunstlikku
  hingamist ja kaudset südamemassaaži, vahekorras 2:15);
  kui lokaalse alajahtumise puhul on perifeersed kehaosad (jäsemed) külmunud, siis selle
  esimeseks märgiks on valu (valu aitavad leevendada aktiivsed liigutused ning massaaž).

TÄHELEPANU! Sauna minemine on keelatud kuna järsk temperatuuritõus võib olla
organismile eluohtlik!

TÄHELEPANU! Ära pane käsi ega jalgu kuuma vette kuna temperatuuri järsk muutus
võib kahjustada kudesid!
                       121
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
KÄITUMISJUHIS HOONE TULEKAHJU KORRAL


TAUSTINFORMATSIOON

Lahtise tule praktiline tähtsus inimese jaoks järjest väheneb ja tule kasulikke funktsioone hakkab
täitma mugavam ja mõneti ohutum elekter. Sellest tulenevalt peaks tuleõnnetuste arv vähenema,
kuid kahjuks see nii ei ole. Igal aastal hukkub tules palju inimesi ja hävib palju vara. Kuigi
tehakse palju ennetustööd ja valmistutakse põhjalikult tule laastava toime vastu, ei suudeta iial
tuld absoluutselt valitseda.

Põlemine
Põlemiseks nimetatakse põlevaine ja hapniku ühinemise keemilist reaktsiooni, mille tulemusel
eraldub soojus ja valgus. Põlemiseks vajalik hapnik saadakse harilikult õhust. Õhk koosneb
mitmest gaasist: lämmastikku on 78%, hapnikku 21% ja muid gaase 1%. Kuna põlemiseks
tarvitatakse hapnikku, siis hakkab kinnises ruumis põlemise korral hapniku hulk vähenema.
Enamike ainete põlemine lakkab, kui hapniku hulk õhus langeb alla 14%. See tähendab, et kui
ruumi ei tule lahtise akna või ukse kaudu õhku juurde, siis mingil ajal lõppeb toa õhus põlemist
võimaldav hapnik otsa ning tuli hakkab vaikselt kustuma. Hapnik ise ei kao vaid põlemise
käigus muundub erinevateks põlemisgaasideks.

Põlemine saab toimuda vaid kindlatel tingimustel. Selleks peavad olema põlev materjal (näiteks
puit, paber, bensiin jne), hapnik (see on õhus olemas) ja süüteallikas (tikk, säde jne).

Kõigi nende kolme piisav olemasolu annab tulemuseks põlemise. Kui aga kasvõi üks nendest
kuidagi kõrvaldada, siis põlemine katkeb.

Tulekahju on väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemine, mille käigus eraldub
kuumus ja suits ning millega kaasneb varaline või muu kahju. Spetsiaalseteks kolleteks on ahi,
kamin, grillimise alus, lõkkekoht ja muud sellised kohad, mis on selleks eraldi valmistatud ning
kus teadlikult tehakse tuld. Kõik spetsiaalsed kolded peavad vastama mitmesugustele
erinõuetele, sest need ei tohi ise põhjustada tulekahju.

Tulekahjude tekkepõhjused
Igasuguse põlemise tekke otsustab peamiselt süüteallika olemasolu. On loodud spetsiaalsed
süütevahendid – tikud, tulemasinad jne, kuid lisaks nendele on süttimiseks olemas veel mitmed
muud võimalused – elekter, hõõrdumisel tekkivad sädemed, klaasikillud päikese käes jne.

Tulekahjude peamised tekkepõhjused on:
 hooletus lahtise tulega ümberkäimisel;
 laste mängimine tulega;
 lõkke tegemine valesse kohta või selle järelevalveta jätmine;
 lõkkest lendavad sädemed;
 kulu põletamine;
 katkised elektriseadmed või nende vale kasutamine;
 katkised kütteseadmed või nende vale kasutamine;
 tahtlik süütamine;
 isesüttimine (näiteks suurtes silo- või turbakuhjades hakkab sees toimuma käärimine,
  millega tekib kõrge temperatuur ja võib toimuda süttimine);
 klaasikillud, sest need võivad koondada päikesekiirgust ja põhjustada süttimise;
 äike;
 suitsetamine.                       122
                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanOhud
Suits – inimese vaenlane nr 1 tulekahjul. Põlemise käigus eraldub kuumuse toimel erinevatest
ainetest mitmeid gaase. Harilikult on need süttimisohtlikud ning aitavad kaasa tule arengule.
Kõige levinumaks põlemisgaasiks on vingugaas. See hakkab põlemisel eralduma siis, kui
ruumis on hapniku hulk väike. Suurema osa tulekahjul hukkunud inimeste surma põhjuseks on
vingumürgitus. Kuigi inimene võib jääda tulle ja ära põleda, selgitab ekspertiis tavaliselt välja, et
inimene on surnud vingumürgitusse juba enne tulega otsest kokkupuutumist.

Kuna vingugaas on lõhnatu ja värvitu, siis ei saa inimene selle olemasolust ruumis aru ning võib
lihtsalt une pealt surra. Tavaliselt eraldub vingugaas tulekahjul koos teiste gaasidega, mis
annavad inimesele õigel ajal ohust märku.

Leegid ja temperatuur – Igasuguse tulekahju käigus on võimalik, et inimene saab
põletushaavasid. Põletushaavu tekitab nii otsene kokkupuude leegiga, kui ka ruumi üldine kõrge
temperatuur. Mida suurem on kuumus ruumis, seda lühema aja jooksul võib nahk kannatada
saada. Kõrgel temperatuuril oleva õhu sissehingamisel saavad kahjustada hingamisteed ning
üldjuhul on need vigastused ka jäädavad, mistõttu hingamise täielik taastamine on peaaegu
võimatu.

Ehituskonstruktsioonid – Tulekahju käigus mõjutavad kõrge temperatuur ja leegid oluliselt
erinevate ehituskonstruktsioonide vastupidavust ning teatud aja möödumisel tekib suur oht
nende   kokkuvarisemiseks.     Kõige   kuumakartlikemaks   võib  pidada   mitmeid
metallkonstruktsioone, mis hakkavad kuju muutma ja painduma ning põhjustavad ehitise
kokkukukkumise. Ohtlikuks muutuvad ka telliskiviseinad, kus kuumuse käes tulevad tellised
üksteise küljest lahti. Tellistest seinad, mis on tulekahju üle elanud, kukuvad harilikult küllaltki
kerge välismõjutuse abil kokku ja võivad tihti osutuda ohtlikuks läheduses olevatele inimestele.
Tulekahju käigus võivad väga kergesti puruneda ka aknad ja lendavad killud on ohtlikud
lõikehaavade tekitajad.

Muud ohud - Tulekahjudel võivad väga suureks ohuks kujuneda ruumides asuvad ohtlikud
ained näiteks gaasiballoonid, lõhkeained, kütused ja muud kemikaalid. Kui puudub vastav
informatsioon, siis ei ole võimalik end piisavalt kaitsta ja õigeks tegutsemiseks valmis olla. Alati
võib juhtuda, et toimuvad plahvatused või ootamatud tulekahju levimised, mis seavad ohtu
inimeste elud.


TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

Tulekahjud arenevad minutitega. Parimaks kaitseks tulekahju vastu on tule käitumise tundmine,
tuleohu teadvustamine enesele ning ennetavate abinõude tarvitusele võtmine.


ENNE TULEKAHJU
  Paigalda tubadesse suitsuandurid. Kontrolli nende töökorras olekut iga kuu ja vaheta
  patareid kord aastas (patareide tühjenemisest annab märku ebatavaline heli).
  Õpi ise ja juhenda oma pereliikmeid kuidas käituda tulekahju tekkimisel ja evakueerumisel
  hoonest. Ametiasutustes, teenindusettevõtetes, kaubamajades jne avalikes kohtades
  (hoonetes) peavad olema seintele paigaldatud evakuatsiooni plaanid (igal korrusel) ning
  evakuatsiooni teed märgistatud turvavalgustustitega.
  Harjuta oma pereliikmetega evakueerumist. Proovi seda teha silmad kinni, kuna tulekahju
  ajal tekkib väga palju suitsu, mille tõttu ei ole võimalik midagi näha. Liikumise ajal pea
  meeles, et lae all on alati rohkem suitsu ja kuumust kui põranda lähedal. Hoia ennast
                        123
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  kummargil või käpakil. Käsikaudu liikumisel ära ava alati kõiki uksi vaid katsu esmalt ukse
  temperatuuri (tulekahju võib olla selle ukse taga)
  Muretse koju esmased tulekustutusvahendid ja õpeta pereliikmeid neid kasutama. Need on
  spetsiaalsed tule kustutamiseks ette nähtud vahendid, mille kasutamisega saab hakkama üks
  inimene:
        pulbertulekustuti,
        väike tuletõrjekraan,
        kast liivaga,
        anum veega ja
        tulekustutusvaip.

Lisaks neile on olemas veel käepärased tulekustutusvahendid. Siia alla kuuluvad kõik vahendid,
mille abil on inimene võimeline oma leidlikkust appi võttes aitama kaasa tulekahju
likvideerimisele (oksad, muld, riided jne).


TULEKAHJU AJAL

Tulekahju avastamine
Kui oled avastanud tulekahju, siis tegutse järgmiselt:
  helista 112 ja teata tulekahjust häirekeskusele;
  informeeri tulekahjust läheduses olevaid inimesi;
  kui hoones on olemas tulekahjusignalisatsiooni süsteem, mille töölepanekuks on tarvis
  vajutada signaalnuppu, siis tuleb seda teha;
  aita ilma ennast ohtu seadmata ohus olevatel inimestel ohtlikust kohast eemalduda! Selle
  punkti täitmine on tarvilik vaid siis, kui põlemine võib ohustada inimesi;
  kui käepärast on vajalikud vahendid, siis alusta võimalusel oma elu ja tervist ohtu seadmata
  tule kustutamist;
  kui sündmuskohale saabub päästemeeskond, siis mine kohe nende juurde ja räägi, mida sa
  sellest tulekahjust tead (kas keegi on hoones sees, kus täpselt põleb, kas on alustatud
  kustutamist).

Häirekeskus (112)
Häirekeskusesse helistamisel tuleb edastada järgmist infot ning vastata küsimustele:
 Mis on juhtunud? Kui helistad häirekeskusesse, siis on kõige õigem alustada sellest, mis on
  juhtunud. Seejärel saab häirekeskuse dispetšer ennast häälestada vastavale lainele ning
  süveneda kiiremini probleemi. Kui sinu esimeses lauses ei sisaldu probleem, miks sa
  helistasid ja dispetšer peab ise hakkama seda pärima, siis kulub sellele lisaaega. Tulekahju
  korral on tähtis, et häirekeskus saaks informatsiooni selle kohta, mis põleb. Kas tules on
  mõni hoone või sõiduk või kulu või prügi jne. Kui tegemist on hoonega, siis on oluline,
  millisel korrusel toimub põlemine, kas paistab ainult suitsu või on ka tuld, kui suureks on
  tuli arenenud.
 Kus õnnetus on juhtunud? Alati tuleb võimalikult täpselt öelda õnnetuse aadress. Teatavas
  mõttes on see kõige tähtsam info, mida abi kutsumisel on vaja öelda. Kui õnnetuse liik,
  olemus ja asukoht on teada, jõuab sündmuspaika õige vajalik abi. Õnnetuspaiga reedab
  harilikult suits.
 Kas keegi on saanud kannatada? Õnnetuskohtadele saadetakse sõltuvalt õnnetuse liigist ja
  suurusest erinevaid abijõude, kuid nende hulgas ei pruugi alati olla kiirabi. Kiirabi
  väljasaatmine otsustatakse selle järgi, kas keegi on saanud kannatada või on selleks reaalne
  oht. Tulekahjude puhul loetakse reaalseks ohuks olukorrad, kus on kindlalt teada või on
  kahtlus, et põlengust haaratud piirkonnas viibib inimene. Kui helistaja oskab sündmust
  korrektselt hinnata, siis on kõige tähtsam – inimelu kaitse – a maksimaalselt tagatud.
                       124
                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  Kas põlevas hoones võib olla lisaohtusid? Lisaohtudeks on gaasiballoonid, põlevvedelikud,
  lõhkeained jne. Neid võib sageli leiduda igasugustes kõrvalhoonetes, garaažides,
  pööningutel jne.
  Mis on teataja nimi ja kontakttelefon? Kuigi häirekeskuste tehnika võimaldab enamiku
  telefoninumbritest koheselt selgeks teha, on siiski vajalik ka selle üleküsimine, sest
  mõningates olukordades ei ole hiljem võimalik samalt numbrilt kedagi kätte saada. Numbri
  olemasolu on tarvis selleks, et oleks võimalik vajadusel tagasi helistada ja küsida lisainfot.
  Sageli ei leia abijõud õiget õnnetuskohta kohe üles ja on tarvis seda täpsustada.
  Selleks, et sa saaksid ennast natuke rahulikumalt tunda ning oma edasist tegevust paremini
  organiseerida, oleks kasulik küsida häirekeskuselt, kui kiiresti abi kohale jõuab. Sellele ei
  pruugita osata küll piisava täpsusega vastata, sest ei ole täpselt teada, millise tee valib
  päästemeeskond sõiduks ja millised on teeolud, kuid umbkaudse abi saabumise aja saate te
  ikkagi teada. Kui ootama peab 5 minutit, siis jõuab selle aja jooksul vaid teisi inimesi
  teavitada, kuid kui oodata on tarvis 15 minutit, siis peab võimalusel kindlasti alustama
  kustutus- ja päästetöid.

Rusikareeglid tegutsemiseks
Eestis kehtiva Päästeseaduse järgi on igal inimesel õigus alustada päästetööde läbiviimist, seda
tingimusel, et oma tegutsemisega ei tekitata rohkem kahju kui ära hoitakse. Kui oled kindel, et
saad tulekolde kustutamisega ise hakkama ja see ei too endaga kaasa mingeid lisakahjusid, siis
on kõige õigem nii ka käituda. Pole midagi lihtsamat, kui võtta anum veega ja selle abil tuli
kustutada.

  Liigu võimalikult ohutult!
  Ole võimalikult nähtav!
  Ära satu kunagi paanikasse, ära külva oma käitumisega paanikat!
  Anna kohale saabunud päästeteenistuse töötajatele informatsiooni!
  Enne elektriseadmete kustutamist veendu, et need pole voolu all!
  Välitingimustes proovi vältida tule suhtes allatuult jäämist!
  Väldi põlemisgaaside sissehingamist, sest need võivad olla mürgised!
  Kui ruumis on plahvatusohtlikke esemeid (gaasiballoon, lõhkekehad jne), siis eemaldu
  kiiresti ning hoiata ka teisi!
  Ära sea kellegi elu ohtu!
  Sule, kuid ära lukusta uksi ja aknaid!
  Lülita hoonest või ruumist välja ventilatsioon (kui tead, kust seda teha)!
  Lülita ruumist välja elekter (eelnevalt tee selgeks, millist lülitit tuleb elektrikilbis kasutada)!
  Elektrit ei tohi välja lülitada pimedal ajal, kui toimub evakuatsioon.

Ettevaatust elektriseadmed
TÄHELEPANU! Kui tegemist on elektriseadmega, siis on vee kasutamine eluohtlik.

Enne elektriseadme kustutama asumist tuleb selle juhe võimalusel elektrivõrgust välja tõmmata.
Kui oled veendunud, et elektriseade ei ole voolu all, siis võib seda kustutada ka veega. Voolu all
olevat elektriseadet võib kustutada ainult erimärgistusega tulekustutist. Tulekustuti etiketil peab
olema tähis E. Kui toas on süttinud televiisor, siis selle kustutamisel tuleb olla äärmiselt
ettevaatlik. Kuuma kineskoobi (ekraani) pihta vee viskamine põhjustab kineskoobi plahvatuse,
mis pillub laiali hulgaliselt klaasikilde. Kui on tarvis põlevale telerile vett visata, siis tuleb
viskamise hetkel seista selle kõrval, mitte ees.

Koolis
  Kogu klass peab püsima koos ning ilma õpetaja loata ei tohi hakata klassiruumist väljuma!
  (Kui oled põlevas ruumis, siis tuleb sealt viivitamatult väljuda!)
  Kui koolimaja koridorid on täitunud suitsuga, siis on turvalisem jääda klassi ning ennast
  seal kaitsta!


                        125
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  Klassis olles tuleb hoida klassiuks suletuna (mitte lukus). Klassi aknad tuleb teha lahti ja
  kõik peavad minema akende lähedusse, sest siis teid märgatakse ning te olete värske õhu
  käes. Loomulikult ei tohi akent lahti teha, kui suits tuleb akendest sisse.
  Kui ukse pragudest tuleb suitsu, siis tuleb need võimalusel riietega kinni toppida. Kui
  klassiruumis on vett, siis kasta need riided eelnevalt märjaks.
  Kui siiski läheb olukord klassis selliseks, et seal ei ole võimalik olla, siis tuleb õpetaja
  korraldusel kõigil koos tegutseda. Läbi suitsuse ruumi liikudes on tarvis katta suu ja nina
  võimalusel märja riidega.
  Koolimajast väljumisel peab õpetaja võtma kaasa ka klassipäeviku, mille alusel saab pärast
  täpselt kontrollida, kas kõik on hoonest välja saanud.
  Peale koolimajast väljumist peavad kõik klassid koos püsima ning vastavalt päästetöötajate
  või koolidirektori korraldusele liikuma ettenähtud kohta.

Evakuatsioon ja inimeste päästmine
Evakuatsioon on inimeste sunnitud väljumine ruumist või hoonest ohutusse kohta tulekahju või
muu õnnetuse või ohu puhul. Hoones peab olema piisaval arvul nõuetekohaselt avaraid ja
liikumiseks ohutuid evakuatsiooniteid, mis tagavad tulekahju või mõne muu õnnetusjuhtumi
korral kõikide ruumis viibivate inimeste ohutu ja kiire väljapääsu. Õnnetuse korral tuleb hoonest
väljumiseks võimalusel alati kasutada märgistatud evakuatsiooniteid.

Hoonetes, kus võib viibida suurel arvul inimesi, peavad olema üles pandud
evakuatsiooniplaanid. Nendel on kujutatud korruse põhiplaan, millele on märgitud sinu asukoht
plaani lugemise hetkel, väljapääsud ning tulekustutus- ja häireandmisvahendite asukohad.
Sellised plaanid peavad olema seintele pandud kõikides koolides. Kindlasti tee endale selgeks,
kas sinu koolis on paigaldatud tulekahjusignalisatsioon, mis hakkab ise tulekahju korral tööle
ning samuti jäta meelde, kus asuvad häire andmise nupud!

Inimeste päästmise põhireegel on - ÄRA KUNAGI RISKI OMA ELUGA!

Tulekahju korral on nii päästetöötajate, kui ka teiste esmaseks ülesandeks ohtu sattunud inimeste
viivitamatu abistamine. Inimeste päästmise järjekord sõltub neid ähvardavast ohust:
 kõigepealt päästetakse need, keda tuli, tihe suits või kõrge kuumus vahetult ähvardab;
 kui sisened ruumi, kus võib olla inimesi, tuleb neid hüüda;
 kannatanuid otsides pea meeles, et lapsed peidavad sageli end hirmu pärast voodite alla,
   kappidesse, nurka või muudesse raskesti leitavatesse kohtadesse;
 kui oled leidnud kannatanu, aga ta ei suuda ise liikuda, siis abista teda väljumisel kandes,
   toetades või lohistades;
 kui tulekahjul süttivad kellegi riided, ei tohi ta mingil juhul joosta, sest see õhutab tuld
   suuremaks. Heida pikali, et tuli ei põletaks nägu ning ei süütaks juukseid. Leegid tuleb
   summutada põlevatele riietele teki, vaiba või muu riide heitmisega, võimalusel ka veega.
   Kui ei ole kannatanule midagi peale visata, siis võib leeke summutada ka maas rullimisega,
   kuid see tekitab rohkem põletushaavu;
 kui oled tulekahju ajal põlevas hoones, siis proovi sellest kiiresti väljuda;
 suitsuga täidetud ruumi ukse avamisel tuleb olla ettevaatlik, sest värske õhu juurdevool võib
   leeke plahvatuslikult suurendada;
 kui sul ei õnnestu väljuda, siis ära mitte mingil juhul poe peitu vaid proovi endast igal
   võimalikul juhul märku anda, sest see on ainus variant, et päästjad näeksid ja kuuleksid, kus
   sa oled. Märguande edastamiseks mine akende lähedale ja näita ennast;
 kui inimesed on ohtlikult alalt väljunud ja päästemeeskonda ei ole veel saabunud, siis tuleb
   hinnata olukorda ning võimalusel alustada tulekahju kustutamisega ja vara päästmisega.
   Seda tehes ei tohi mitte mingil juhul minna riskile, sest inimese elu on tähtsam ükskõik
   millisest varalisest kahjust.
Tulekahju on sündmus, mis tekitab inimestes alati suurt paanikat ja tihti väljendub see just vara
päästmises, kus ei leita üles seda kõige hinnalisemat ja väärtuslikumat ning hakatakse välja


                       126
                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaantooma täiesti mõttetuid ja suuri asju, näiteks lauad ja riiulid. Samuti võib tuua mitmeid näiteid, et
televiisori või mikrolaineahju kiireks päästmiseks visatakse need aknast välja (puruks
loomulikult). Sellised näited illustreerivad kujukalt inimese käitumist paanikas.

Peaaegu igal inimesel on võimalik alustada tulekahju kustutamisega, kuid enne tegevuse
alustamist tuleb selgitada välja, kas olemasolevate vahenditega on üldse võimalik kustutustöid
piisavalt teostada. Kui tulekahju on arenenud küllaltki kaugele, siis ei ole võimalik ilma
spetsiaalse tehnika, varustuse ja kustutusaine koguseta seda likvideerida ning sellisel juhul ei ole
ka tavainimesel mõtet hakata oma energiat ilmaaegu kulutama. Põhiline, mille eest igaüks
vastutab, on iseenda ohutus.

Päästemeeskondade tegutsemine
  Kui sündmuskohale saabub päästeteenistus, siis informeeri neid kohe tulekahju suurusest,
  hoonesse jäänud inimestest ja hoones olevatest ohtudest (gaasiballoonid, kütused jm).
  Päästemeeskonnale tuleb anda informatsiooni tulekolde võimalikult täpsest asukohast ja
  teedest kuidas sinna ligi pääseb. Väga hea on, kui päästetööde juht saab ühendust inimesega,
  kes konkreetset hoonet või piirkonda hästi tunneb, sest siis on võimalik kiiremini jõuda
  õigesse kohta ja võtta vastu õigeid otsuseid.
  Päästetööde juhil on tarvis saada mitmesugust infot selliste asjade kohta, mida kõige
  paremini teab hoone omanik või seal elav inimene (lähimad veevõtukohad, elektrikilpide
  asukohad, ruumide võtmed, ruumides asuv tehnika jne). Tavaliselt kutsutaksegi selline
  inimene päästetööde juhi abiliseks.
  Mida hakkab sündmuskohal tegema päästemeeskond?
  Esimest toimingut nimetatakse luureks. Selle käigus selgitatakse kiiresti välja tulekahju
  olukord ja otsustatakse, milliste toimingutega alustatakse tööd. Seejärel paigaldatakse
  vajalikud tulekustutusvoolikud. Kunagi ei sõida tuletõrjeautod õnnetuspaigale ilma veeta.
  Selline olukord saab tekkida vaid siis, kui tullakse otse teiselt tulekahjult. Kui on tarvis
  minna kustutama ruumi, mis on suitsu täis ja kus on kõrge temperatuur, siis kasutatakse
  lisaks tulekustutusriietele kaitsevahendina ka hingamisaparaati. Esmalt alustatakse alati
  inimeste päästmist ning selleks peab meeskond minema täies varustuses ruumi, kus võib
  olla otsitav. Kui leitakse inimene, siis tuuakse ta hoonest välja värske õhu kätte ja
  alustatakse esmaabi andmist.
  Vajadusel on võimalik päästjatel inimese hoonest välja toomisel anda talle eraldi
  hingamismask, kust saab puhast õhku. Kui inimesed on päästetud, siis alustatakse tule
  kustutamist.

PÄRAST TULEKAHJU
  Ära unusta abistada oma naabreid ja teisi inimesi, kes võivad vajada erilist hoolt ja abi –
  invaliidid, vanurid jt piiratud teovõimega inimesed.
  Pärast inimeste väljatoomist ohtlikust piirkonnast tuleb alustada neile esmaabi andmist ja
  kutsuda kohale kiirabi.
  Kui oled hoonest iseseisvalt väljunud, siis anna kindlasti sellest ka teistele teada, et keegi ei
  hakkaks sind asjatult otsima.
  Ettevaatust! Tulekahju tagajärjel võivad hoone konstruktsioonid nõrgeneda. Hoidu
  varisemisohtlikest kohtadest eemale!
  Ära alusta koristamist ega riknenud asjade minema viskamist enne, kui tuletõrje
  järelevalveinspektor on käinud uurimas tulekahju põhjuseid. Ära aja segi „jälgi”, mis
  aitavad põhjusi selgitada!
  Teavita asjaosalisi hävinenud või riknenud asjadest. Kahjustustest teata nii ruttu kui
  võimalik oma kindlustusfirmale ja kohalikule võimuorganile. Hiljem on reaalse kahju
  ulatust raskem tõestada. Muinsuskaitse all olevate majade omanikud peavad kahjustustest
  teavitama ka muinsuskaitseametit.                        127
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
    KÄITUMISJUHIS METSATULEKAHJU KORRAL

TAUSTINFORMATSIOON

Tuleohtlik aeg
Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade
saabumisega. Tuleohtlikul ajal on suitsetamine ning lahtise tule kasutamine (lõkke tegemine)
metsades väga ohtlik.

Selleks ettevalmistamata kohtades on suitsetamine ja lõkke tegemine keelatud. Omavalitsused
võivad keelata tuleohtlikul ajal metsa minemise.

Tekkepõhjused
Metsatulekahju peamisteks tekkepõhjusteks on:
 hooletus lahtise tulega ümberkäimisel;
 suitsetamine ja suitsukoni hooletu kustutamine või kustutamata jätmine;
 lõkete tegemine ja väligrillide hooletu kasutamine;
 kuritahtlik süütamine;
 veduri, traktori või muu mootorsõiduki väljalaskesüsteemist paiskuvad sädemed;
 kulu või prahi põletamine;
 isesüttimine (näiteks metsa alla jäetud klaasikildudest);
 äike.

Prügi põletamine
Põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha
väljaspool ehitist (aastaringselt), kui:
 tuule kiirus on kuni 1,5 m/sek;
 lõkkealuspind on mittepõlev või mineraalpinnas;
 täiskasvanud isikud teostavad järelevalvet;
 tulekolle paikneb hoonest, põlevmaterjalidest (nt puuriidad) vähemalt 15 m kaugusel ning
   metsast vähemalt 30 m kaugusel;
 peale põletamist kustutatakse põlemisjäägid hoolikalt veega või kaetakse liivaga.

TÄHELEPANU! Kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada täiendavaid nõudeid tule
tegemise kohta. Tutvu kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud heakorraeeskirjaga.

Avalike lõkete tegemine
Avalik lõke on avaliku ürituse läbiviimise käigus süüdatav lõke (nt avalik jaanituli). Avalikku
lõket võib teha väljaspool ehitist (aastaringselt), kui:
 avaliku lõkke korraldaja on eelnevalt kooskõlastanud oma tegevuse kohaliku
  päästeteenistusega;
 tuule kiirus on kuni 1,5 m/sek
 lõkkealuspind on mittepõlev või mineraalpinnas;
 täiskasvanud isikud teostavad järelevalvet;
 tulekolle paikneb hoonest, põlevmaterjalidest (nt puuriidad) või metsast vähemalt 50 m
  kaugusel;
 peale põletamist kustutatakse põlemisjäägid hoolikalt veega või kaetakse liivaga.

TÄHELEPANU! Kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada täiendavaid nõudeid tule
tegemise kohta. Tutvu kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud heakorraeeskirjaga.
                       128
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Kulu põletamine
Kevadel esimese kahe nädala jooksul pärast lume sulamist on lubatud häirekeskuse teadmisel
tulekahju ennetamiseks põletada kulu. Kulu võib põletada, kui:
 kulu põletaja teavitab häirekeskust hädaabinumbril 112 (eksliku väljakutsete vältimiseks);
 tuule kiirus on kuni 3,3 m/sek;
 teeäärse kulu põletamisel tuleb teemaa välisserv eelnevalt kasta märjaks või mineraliseerida;
 hooneäärse kulu põletamisel tuleb hoone ümbrus eelnevalt kasta märjaks või
   mineraliseerida;
 järelevalvet teostavad tulekustutusvahenditega varustatud täiskasvanud isikud;
 kulu võib põletada ainult põldudel ja maastikualadel, mis ei ole kaetud puude ja põõsastega.

Grillimine
Tahkel kütusel töötav teisaldatav šašlõki- või grillahi või muu samalaadne seadis ning kala- või
lihatoodete suitsutusahi peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma
vähemalt 5 m kaugusel.

Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb
kütusel täielikult ära põleda lasta või põlemisjäägid veega kustutada.

Metsatulekahju klassifikatsioon
Maatuli – tegemist põlenguga, mis hõõgudes ühtlasi laienedes liigub maa sisse sügavuti. Selline
põleng toimub peamiselt turbapinnasega aladel, saab alguse üldjuhul hooletusse jäetud või
hooletult kustutatud lõkkest, on väga raskesti kustutatav ja sekkumiseta võib areneda
pinnatuleks.

Pinnatuli – siinpuhul põleb rohi, metsa all leiduv risu ja ka madal põõsastik. Tulekahju algfaasis
on võimalik igal inimesel see esmaste vahenditega kustutada, kui tegu ei ole just roostiku või
eriti kõrge taimestikuga kaetud alaga. Okaspuumetsades ja noorendikes on suur oht pinnatule
ülekandumiseks ladvatuleks.

Ladvatule korral levib tuli kiiresti nii mööda metsaalust rohttaimestikku (pinnatulena), kui ka
puuvõrasid. Selline tulekahju on kõige ohtlikum ja võib lisaks keskkonna ja varalisele kahjule
hukata nii põlengu eest põgenejaid kui ka selle vastu võitlejaid.

Tuleohu klassid
Metsade tuleohtu väljendatakse tuleohu klassidega. Infot tuleohu klassi kohta (koos kaardiga)
leiab EMHI koduleheküljelt (www.emhi.ee). Erakordselt suure tuleohu korral teavitatakse
elanikkonda meediakanalite kaudu. Vaata allolevat näidiskaarti.
                                Tuleohtu ei ole
                                Tuleoht on väike
                                Metsad on tuleohtlikud
                                Suur tuleoht
                                Erakordselt suur tuleoht
Metsakasutusõiguse kitsendused


                       129
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanLoodusõnnetuse ennetamiseks on kohaliku omavalitsuse täitevorganil erakordselt suure tuleohu
korral õigus keelata:
 metsa kasutamine puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks
  ning rekreatsiooniks;
 võõras metsas viibimine.


TEGUTSEMINE METSATULEKAHJU KORRAL

ENNE TULEKAHJU

Igal aastal põleb Eestis sadu hektareid metsa. Metsatulekahjud toovad endaga kaasa lisaks
keskkonnakahjule ka varalist kahju. Peale metsaomanike, kes tulekahju tagajärjel varalist kahju
kannavad, võivad ohvriks saada ka inimesed, kelle metsaserval asuv talu või eramu tuleroaks
langeb.

Näiteks 2002. aastal kujundas pikk ja kuiv suveperiood metsapõlenguteks soodsad tingimused
ja Eesti metsasid laastanud 356 tulekahju hävitasid või kahjustasid kokku 2081,7 hektarit metsa.

Elanikud, kes elavad metsatulekahjuohu piirkondades, peavad olema teadlikud sellega
kaasnevatest ohtudest ning peavad oskama tegutseda hädaolukorras, et kaitsta end ja oma vara
laastava metsatulekahju eest.
Ehitamisel või renoveerimisel kasutada tulekindlaid materjale. Võimalusel loo hoonete ja metsa
vahele turvaline (tulevaba) ala.
Kiviaiad annavad maa- ja pinnatule eest head kaitset, samuti tiigid, välibasseinid ja suure
pindalaga hoovid on tõhusaks vahendiks turvalise ala loomisel hoonete ja metsa vahele.

Selgita välja tuleohtlikud kohad
  Elektrijuhtmed paigalda võimalusel maa-alla.
  Jälgi, et puud ja põõsad ei puutuks kokku õhuliinidega (elektritraatidega). Hoolitse, et
  hoonete läheduses ei oleks puid, põõsaid või kuluheina, mis võiksid põhjustada tulekahju
  levimist.
  Puhasta järjepidevalt vihmavee renne sinna sattunud kuivadest lehtedest, okstest ja
  okastest.
  Hoia süttimisohtlikke vedelikke ja materjale selleks kohandatud konteinerites, eemal
  eluhoonetest.
  Puhasta regulaarselt korstnalõõre.
  Väldi lahtise tule tegemist, eriti tuleohtlikul ajal.
  Paigalda suitsuandurid tubadesse ( kindlasti magamistubade lähedusse) ning kõigile
  korrustele.
  Koosta evakueerimisplaan juhuks, kui läheduses on puhkenud metsatulekahju. Mõtle läbi
  erinevad evakuatsiooni võimalused.

Vajalikud vahendid hädaolukorraks või evakueerumiseks:
  taskulamp koos tagavara patareidega;
  portatiivne raadio (patareidega) koos tagavara patareidega;
  mobiiltelefon;
  esmaabivahendid (nt põletuste tarvis) ja arsti poolt väljakirjutatud ravimid (allergia ravimid
  jne);
  söök ja jook;
  söögiriistad (konserviavaja, nuga jne);
  sularaha ja/või krediitkaart;
  sobivad riided ja jalanõud.


                       130
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Valmista plaan hädaolukorraks
  Juhul, kui pereliikmed ei ole koos (lapsevanemad on tööl ja lapsed on koolis) valmista ette
  plaan, kuidas pereliikmeid vajadusel kokku saada.
  Selgita välja kogunemispaik (sugulased, tuttavad) kuhu saab minna evakueerumise korral.
  Suuremate tormide korral korraldab kohalik omavalitsus elanikkonnale kogunemiskoha.
  Selgita välja, kuidas hankida operatiivset teavet ilma kohta (kohalikud raadiojaamad,
  ilmateadete koduleheküljed jne).

TULEKAHJU AJAL

Metsatulekahju avastamine
Tulekahju avastanud isik on kohustatud:
 teatama viivitamatult häirekeskusele (hädaabi numbril 112), kus tulekahju on puhkenud ja
  mis põleb ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri
  ning vastama päästekorraldaja esitatud küsimustele;
 hoiatama ohtu sattunud inimesi;
 võimaluse piires asuma tuld kustutama või tule levikut tõkestama.

Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju avastanud isik pääste-tööde
juhti:
 tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
 võimalikust ohust inimestele või koduloomadele;
 muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (hooned jne).

Koduses majapidamises
  Lülita sisse raadio (soovitavalt patareidega) ning seadista see kohalikule raadiokanalile
  võimaldamaks saada operatiivset informatsiooni metsatulekahju leviku kohta.
  Vii ära süttimisohtlikud esemed (aiamööbel, aiatelgid, küttepuud jms) või kata korralikult
  kinni (võimalusel kasta kaetud kohad märjaks).
  Sule aknad ja uksed ning ventilatsiooniseadmed (vähenda tuuletõmmet majas).
  Sule kõik gaasiseadmed (soovitavalt peaventiil).
  Jälgi, kas suitsu on imbunud tubadesse (vajadusel tihenda aknaid ja uksi märgade
  kaltsudega).
  Väärtesemete (mis ei karda vett) peitmiseks kasuta ämbreid, vanne või basseine (et vältida
  esemete kokkupuutumist veega kasuta veekindlaid hermeetilisi kotte – uputa raskusega).
  TÄHELEPANU! Erakordselt suure tuleohu korral valmistu evakueerumiseks. Ära unusta
  kodu- ja lemmikloomi

Tegevus metsas või maastikul vallandunud tulekahju korral
  Avastanud tulekahju, teavita sellest päästeteenistust hädaabinumbril 112 (ära karda
  teavitada koheselt päästeteenistust juhtunust ka juhul, kui põhjustasid põlengu ise).
  Kui suudad leida esmase kustutusvahendi, siis püüa alustada kustutustöödega, sellest on
  kindlasti abi tuleleviku piiramisel.
  Kui avastatud põlengu puhul on tegu ladvatulega või on pinnatuli lootusetult suureks
  paisunud, võid selle likvideerimisele siiski oma panuse anda, teostades peale
  päästeteenistuse teavitamist tuleluuret:
        selgita välja, kuhu liigub tuli kõige kiiremini (front, mis asub üldjuhul põlengust
        allatuult);
        püüa hinnata põlenguala suurust;
        kui tulekahju lähipiirkonnas paikneb inimesi, teavita neid ohust;
        leia päästetehnikale sobivad juurdepääsuteed;
        mine päästjatele vastu;


                        131
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan        anna päästemeeskonnale sinule teadaolevast infost kiire ülevaade.

Ohutus kustutamisel:
  nailon- või muust kergesti süttivast materjalist riideid kandes hoia tulest eemale;
  taganemistee olgu alati läbimõeldud – juhuks kui põleng peaks hüppeliselt arenema;
  ära jäta oma vara (näiteks autot) tule suhtes allatuult;
  maatule korral liigu nagu soos – järgmist sammu astudes ole kindel, et ei vaju läbi pinnase;
  ladvaleeki kohates hoia sellest võimalikult kaugele.

Esmakustutusvahendite kasutamine
  Kui olete avastanud tulekahju, siis enne igasugust tegutsemist tuleb kindlaks määrata tuule
  suund. Tulekahju suhtes ei tohi viibida allatuult.
  Erinevate metsatulekahju liikide puhul on ka erinevad nende kustutamiseks kasutatavad
  kustutusmeetodid.
  Pinnatule korral on lihtsaimaks ja kättesaadavaimaks esmaseks vahendiks puuoksad. Murra
  või raiu umbes enda pikkune võimalikult tihe oks (sobilikum okaspuu). Kustuta tuld seda
  lämmatades, liikudes mööda tulejoont ja tehes pühkimisliigutusi pikki tulejoont suunaga
  põlenguala keskpunkti poole. Ära vehi ega nö “materda” tuld – nii annad sa tulele hapniku
  juurde ning raskendad sellega kustutustöid, samas väsitad ennast.
  Käepärastest kodusleiduvatest vahenditest (näiteks kulupõlengu korral) võib kasutada veel
  raudreha, labidat. Vee kasutamise võimalusel võib teiste võimalike majapidamises leiduvate
  anumate hulgas esile tuua kastekannu, mille abil on võimalik tulemuslikumalt ning
  ökonoomsemalt vett kasutada.
  Maatule korral on vaja kustutamiseks rohkelt vett. Et kustutusvesi kiiremini tulekoldeni
  jõuaks, on vajalik tulekolle lahti kaevata.
  Ladvatule korral ära püüa esmaste kustutusvahenditega kahjutule vastu astuda vaid jookse
  võimalikult kiiresti ohutusse kaugusesse.

Kui oled tulelõksus
  Kui sa ei suuda tule eest ära joosta, siis püüa peita ennast tiiki, lompi või mujale veekogusse
  või jahuta pead ja ülakeha märgade riietega;
  Kui veekogu ei ole ümbruses:
        otsi maastikul või metsas varjuline koobas;
        varju kivide (kaljud, kivihunnikud jne) taha;
        heida pikali ja kata oma keha märgade riietega või pinnasega (muld);
  Kui ei jätku enam värsket õhku (oled ümbritsetud vingu ja suitsuga), siis heida pikali ning
  kaitse oma kopse kõrvetava kuumuse eest. Võimalusel pane märg riie suu ette, et jahutada
  ja puhastada sissehingatavat õhku.

PÄRAST TULEKAHJU

  Ära unusta abistada oma naabreid ja teisi inimesi, kes võivad vajada erilist hoolt ja abi –
  invaliidid, vanurid jt piiratud teovõimega inimesed.
  Osuta vigastatuile esmaabi (põletushaavad, vingumürgitus jne).
  Ole ettevaatlik, kui kõnnid põlenud maastikul või metsas. Kuumad kohad pinnases võivad
  hoiatamata uuesti süttida.
  Esmalt kontrolli hoonete pööningud ja katusepinnad. Kui leiad sädemeid või hõõguvaid
  tükke, kustuta need viivitamatult. Hiljem otsi läbi kõik ruumid ning süttimisohtlikud kohad,
  et veenduda tuleohu puudumises.
  Teavita asjaosalisi hävinenud või riknenud asjadest. Kahjustustest teata nii ruttu kui
  võimalik oma kindlustusfirmale ja kohalikule võimuorganile. Hiljem on reaalse kahju
  ulatust raskem tõestada. Muinsuskaitse all olevate majade omanikud peavad kahjustustest
  teavitama ka muinsuskaitseametit.                        132
                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
KÄITUMISJUHIS LIIKLUSÕNNETUSE KORRAL
TAUSTINFORMATSIOON

Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel
saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju.

Liiklusõnnetusteks loetakse nii teedel ja tänavatel juhtuvad väikesed avariid, kui ka suured
õnnetused kiirteedel, millest võivad korraga osa võtta kümned sõidukid. Liiklusõnnetuseks ei
loeta juhtumit, kus auto sõidab lihtsalt mingil põhjusel teelt välja ilma, et sellega kaasneks
mingeid vigastusi inimestele või sõidukitele.

Liiklusõnnetused ja nende põhjused
Liiklusõnnetuste tekke peamiseks põhjuseks on liikluseeskirjade rikkumine jalakäijate või
sõidukijuhtide poolt, kuid õnnetusi võivad põhjustada ka:
 sõiduki tehniline rike;
 ebasoodsad ilmastikutingimused;
 halb teede märgistus;
 vead ja rikked liikluse reguleerimisel (valgusfoorid, liiklusmärgid):
 jalakäijate halb nähtavus;
 tähelepanematus;
 muud tegurid.

Pidurdusteekond (Rumvoldi reegel)
Liiklusguru Hellat Rumvolt ütleb oma raamatus “Autoga saab sõita ohutult”: „Kiirus jaga
kümnega, vastus korruta iseendaga ja peatumiseks kuluv tee on teada.” Sel moel arvutatud tee
on küll pisut pikem kui tegelikkuses ent piisav ohutuks peatumiseks, et asjale pihta saada.
Kiirus 50    50:10 = 5 2 = 25 meetrit kulub peatumiseks
Kiirus 70    70:10 = 7 2 =49 meetrit kulub peatumiseks
Kiirus 90    90:10 = 9 2 = 81 meetrit kulub peatumiseks
Kiirus 100    100:10 = 10 2 = 100 meetrit kulub peatumiseks
Kiirus 110    110:10 = 11 2 = 125 meetrit kulub peatumiseks

Kui nüüd numbritesse pisut süveneda, saab teha mitmeid järeldusi. Siin vaid mõned:
 nn linnakiirusel sõitvat sõidukit ei saa kuidagi kümnekonnal meetril peatada;
 asulas pea eessõitjaga pikivahet meetrites, mis võrduks vähemalt poole sinu sõiduki
  liikumiskiirusega;
 maanteel sõites jäta eessõitjaga vähemalt oma kiirusega võrduv pikivahe meetrites;
 kiiruse suurenedes ühe ühiku võrra suureneb peatumisteekond kahe ühiku võrra;
 kui kiirust kahandada ühe ühiku võrra, lüheneb peatumistee kahe ühiku võrra.

Oma lihtsuses on Rumvoldi reeglit kerge meeles pidada, kuid peatumisteekonna pikkust
mõjutavad veel mitmed asjaolud. Ennekõike teekatte tüüp ja selle seisund (kuiv, märg, lumine,
jäine vms).

Karm tõde on, et juhid üldreeglina ei tea, ei taju ega kujuta ette oma sõiduki kiirust.

Jäta meelde, et keskmiselt kulub juhil ohu märkamisest jala piduripedaalile viimiseks 0,8–1,0
sekundit. Nii et kui maanteel 90-ga sõites põder äkki ette hüppab, liigub sõiduk umbes 25
meetrit, enne kui algab aeglustus, algab pidurdamine.
                        133
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanTEGUTSEMINE LIIKLUSAVARII KORRAL

ENNE LIIKLUSÕNNETUST

Kõige tähtsam on osata ette näha liikluses varitsevaid ohte. Liiklusõnnetuste peapõhjus pole
mitte niivõrd tehnoriketes ega kehvas liikluskorralduses, kuivõrd liiklejate ekslikes toimingutes.
Sageli ei ole tegemist mingi konkreetse eksimusega vaid juhuste kokkusattumisega, mis
põhjustab raskeid tagajärgi.

Paljuski on liiklusõnnetuste põhjused psühholoogilised. Miskipärast tahavad inimesed sageli
riskida. Riskimine on sellise toimingu valimine, mis ebaõnnestumisel seab inimese senisest
halvemasse olukorda:
 sõidukijuhid valivad sellise sõidukiiruse, mis antud oludes ei ole sobiv;
 sõidukijuhid sooritavad möödasõite, mis on ohtlikud;
 jalakäijad ületavad tänavaid kohtades, kus on halb nähtavus;
 jalakäijad ületavad sõiduteid liikuvate sõidukite vahelt või seisvate sõidukite varjust;
 eiratakse meelega liikluseeskirju;
 teedel sõidetakse jalgrattaga liikluseeskirju tundmata.

Igasugune risk on täiesti põhjendamatu, kui teistest ohtlikum lahendus valitakse vaid selleks, et
oma võimeid proovile panna. Paljud inimesed alahindavad ohte ja riskivad ainult sellepärast, et
oma igapäevaellu põnevust tuua.

Ohtu alahinnatakse kahel põhjusel:
 teadmatus;
 inimene võib olla ohust teadlik, kuid hoolimatuse või oma võimete ülehindamise tõttu ei
  lase ta ennast sellest häirida.

Määravaks võib saada ka see, et inimesed on ohust teadlikud, kuid alati arvatakse, et õnnetuse
tõenäosus on küll olemas, kuid see ei juhtu minuga.

Liikluses tähendab turvalisus inimese võimet mitte tekitada liiklemisel ohuolukordi. Nende
kujunemise korral, aga ohtudele edukalt vastu seista (sõltumata sellest, kas ta on põhjustanud
ohuolukorra ise või ei). Lühidalt – võimet õnnetust vältida. Tähtis on osata edukalt käituda
ebatavalistes olukordades.


LIIKLUSÕNNETUSE AJAL

Sõidukis
 Kui oled vahetult enne avariid sõidukis ja näed, et kokkupõrge on vältimatu, siis
  püüa kaitsta iseennast.
 Kui sinu taga sõitev sõiduk on mingil põhjusel sinu autole tagant otsa sõitmas, siis
  püüa ennast suruda istme seljatoe vastu. Suru kukal tugevasti vastu peatuge. Tagant
  otsasõidu suurimaid hädaohte on kaelalülide eluohtlik vigastus.
 Kui löök on tulemas eest ja sa oled turvavööga kinnitatud, siis püüa käevarte ja
  kätega kaitsta oma nägu ja silmi.
 Klaasikildudega vigastamise ohu vähendamiseks kata nägu kätega.
 Kui turvavööd puuduvad, siis visku istmele pikali, vältimaks eluohtlikku lööki
  rooliratta või tuuleklaasi vastu.
 Sõidukites, kus tagaistmetel puuduvad turvavööd, visku kokkupõrke eel istmele
  pikali.                       134
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanLiiklusõnnetuste tagajärjed ja vigastused
Liiklusõnnetustega kaasnevad inimestele väga ohtlikud ja keerulised vigastused, mis võivad olla
väga erinevad. Tavaliselt on tegemist luude hulgimurdude, kudede lõikehaavade ja siseelundite
rebenditega. Kas siis, kui silmanähtavaid kahjustusi pole, kui esialgu tundub kõik korras olevat,
tuleb karta halvimat. Liiklusõnnetusega kaasneb tavaliselt tugev põrutus. Kokkupõrkel näiliselt
tühise kiiruse 20 km/h juures ületab löögi jõud inimese kehale mõjuva raskusjõu 6…7 kordselt.
Inimene ei suuda oma jõuga vähendada löögi tagajärgi.

Sõiduki esiotsa kokkupõrke korral ükskõik millise objektiga muutub kiirus järsult. Ootamatut
pidurdamist leevendavad sõiduki kere lömmiminek, turvavöö, õhupadi ja laste turvaistmed.
Juhul kui turvavööd ei ole kinnitatud, jätkub sõidukisistujate liikumine endise kiirusega vastu
rooli või armatuurlauda. Vigastuste suurus sõltub kudede elastsusest ja kehakaalust. Tüüpilised
on roolirattast põhjustatud rindkere vigastused, tuuleklaasi ülaservast või klaasi purunemisel
tekkivad peavigastused, lülisamba (selgroo) kaelaosa vigastused pea järsust liikumisest
tahapoole ja reieluude murrud põlvede löögist vastu armatuurlaua alumist serva. Sõidukijuhi pea
paiskumine vastu rooliratast põhjustab sageli aordirebendi. Tüüpilised on ka roide- ja
rinnakumurrud ning südame löökvigastused.

Sõidukite tagant otsasõidu korral paiskub sõitja pea järsult tahapoole, põhjustades sageli
lülisamba kaelaosa vigastusi. Nende vältimiseks peab istmel olema korralik peatugi.

Sõidukite külgkokkupõrke korral paiskuvad sõitjad enamasti sõidukist välja, millega võib
kaasneda eluohtlike vigastuste tekkimine. Teiste külgkokkupõrkel tekkivate vigastuste põhjuseks
on otsene mehaaniline tegur. Juhul, kui sõiduk paiskub üle katuse, löövad sõitjad pea vastu
sõiduki lage, millega sageli kaasneb lülisamba kaelaosa murd, autoukse avanemise korral aga
paiskub sõitja sõidukist välja.

Tõsi, ka turvavööd võivad tekitada vigastusi, kuid alati on need turvavööta sõitjate vigastustest
kergemad. Turvavöö võib põhjustada roide- ja rangluumurde ning isegi maksarebendeid.

Liiklusõnnetuse tagajärjel võib juhtuda, et sõiduk süttib. Selle peamiseks põhjustajaks on lekkiv
kütus või õli ja kahjustada saanud elektrisüsteem. Transpordivahendite tulekahju saab harilikult
alguse mootoriruumis asuvast juhtmestikust (sädeme tekke oht). Sama ohtlik on ka sõiduki
summuti, millel on väga kõrge temperatuur ning kütusepaagi lekke korral võib väljavalguv kütus
süttida. Kuna sõidukites on piisavalt põlevat materjali (juhtmete isolatsioon, kütus, õlid, salongi
sisustus, kummid) ja tule leviku kiirus on väga suur, siis harilikult ei ole päästemeeskonna
saabudes enam eriti palju päästa.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et liiklusõnnetused on tänu paljudele erinevatele ohuteguritele väga
raskete tagajärgedega ja alati ettearvamatud, mistõttu võib kindlalt väita, et nende ärahoidmine
on tunduvalt lihtsam, kui tagajärgedega hakkama saamine.

PEALE LIIKLUSÕNNETUST

Tegutsemise ABC
Peamised tegevused, kui oled sattunud liiklusõnnetusele:
 võimalusel võta endale tulekustuti käeulatusse, sest on sõiduki süttimise oht;
 kui sõiduk on süttinud, siis püüa enda elu ohtu seadmata kannatanu sealt kätte saada.;
 kontrolli avariis osalenud inimeste seisundit (kõneta neid – kas reageerivad, kontrolli
  hingamist ja pulssi, vaata väliseid vigastusi, uuri kas kuskilt valutab);
 kui on olemas kaelalahas ja oskus seda peale panna, siis kasuta seda;
 vestle kannatanu(te)ga kontrollides nende teadvuselolekut;
 peata verejooks;
 vajadusel tee elustamist.


                        135
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Kaasliiklejate abistamine
Inimene, kes satub pealt nägema liiklusõnnetust, on tahtmatult võtnud enda peale suure
vastutuse. Kõigil inimestel on kohustus abistada kannatanuid, kuid kõigil on selleks erinev
valmisolek. Ei ole eriti palju neid, kes oskavad anda vajalikku esmaabi, kuid kõik saavad
mingilgi määral hakkama abi kutsumisega.

Kui satud kohta, kus on toimunud liiklusõnnetus või toimub see lausa sinu nähes, siis esmalt on
õige sinna ligi minna ja sõidukis viibijat või viibijaid kõnetada. Proovi kannatanuga kontakti
saada teda kõnetades.

Sellega on võimalik selgeks teha, kas keegi on saanud kannatada ja kas osalised on teadvusel.
Kui sõidukisolijad on suhtlemisvõimelised, siis on mõttekas neilt küsida, kas kõik on terved ja
kas on vaja kutsuda kiirabi. Kui kellelgi midagi olulist viga ei ole, siis on õnnetuses osalenute
enda otsustada, kas nad soovivad sündmuskohale kutsuda politseid või mitte. Kui aga sulle
tundub, et see, kes oli roolis, võib olla tarbinud alkoholi, siis peab tingimata politsei välja
kutsuma. Kui selgub aga, et keegi on saanud kannatada, siis tuleb õnnetusest koheselt teatada
häirekeskust, hädaabinumbril 112.

Kui sõidukis on kannatanud, siis tuleks enne neile abi osutama asumist likvideerida tulekahju
tekke oht. Et vältida avarii teinud sõiduki süttimist, tuleb võimalusel eemaldada sõiduki akult
miinusjuhe. Sageli on see raskendatud juba seetõttu, et sõiduki esiosa on lömmis. Proovi ära
hoida igasugust sädeme tekkimise võimalust. Juhul, kui sõiduk on süttinud, kasuta tema
kustutamiseks tulekustutit. See peab peal olema kõikides sõidukites. Tänapäeval on sõidukites
peamiselt 2 kg pulberkustutid. Süttimise või süttimisohu korral võta kohe tulekustuti.

Transpordivahendite tulekahju saab harilikult alguse mootoriruumist. Kõige efektiivsem ongi
kustutamisel suunata juga sinna ning seejärel sulgeda kapott, et põlemine uuesti hoogu ei võiks
saada.

Kui sa ise oled sündmuskohal ilma autota (üksi) ja kustutit ei ole kuskilt võtta, siis asu koheselt
kannatanutega tegelema.

Õnnetuspaigas ei ole sageli võimalik kuigi palju ära teha, seepärast on äärmiselt tähtis, et see
vähene, mida kohapeal suudetakse ette võtta, oleks tehtud õigesti.

Häirekeskuse teavitamine
Häirekeskus peab teatajalt küsima järgmisi küsimusi:

  Mis juhtus? Olukorra selgitus. (Kuidas see avarii toimus? Mitu sõidukit selles osalesid?)
  Kus õnnetus juhtus? Õnnetuse võimalikult täpne asukoht. Kuna liiklusõnnetused saavad
  üldiselt juhtuda ainult teedel, siis on alati võimalik õige asukoht kuidagi häirekeskusele
  selgeks teha. Kui sa ei tea täpselt, kus sa parasjagu asud, siis on võimalik selgitada, kust
  kuhu sa ise parasjagu liigud. Ka selle järgi on häirekeskusel võimalik kaardi abil selgeks
  teha, kus sa oled. Samuti, kui sa teatad õnnetusest mobiiltelefoni teel, siis järjest enam on
  levimas mobiiltelefonide asukoha määramise süsteemid.
  Sinu nimi, kontakttelefon ja seotus selle õnnetusega (Kas sa oled ise osaleja selles
  õnnetuses, kas nägid õnnetust pealt kõrvalolijana, kas sattusid õnnetuspaika peale õnnetuse
  toimumist möödaminejana?).
  Kas sõidukis on kannatanuid, kui palju?
  Millised on nende vigastused? See on väga tähtis, kuid seda on tavainimesel vägagi raske
  selgitada. Peamiselt saab iga inimene öelda, kas kannatanud on teadvusel, st kas nad on
  kontaktivõimelised; kas nad on verised; kas nad hingavad; kas neil on pulss.
                        136
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  Kas sõiduk(id) on süttinud või kas on selleks nähtav oht? (nähtava ohu all mõeldakse
  kütusepaagi leket ning bensiini või diisli lõhna).
  Millises asendis on sõiduk(id)? Kas ratastel, külili, katuse peal vm?
  Kas kannatanud on sõidukis või väljas?
  Kas liiklus on takistatud? Kui avarii teinud sõidukid on tee peal, siis on tavaliselt ka liiklus
  takistatud, kui aga kraavis või teelt väljas, siis ei takista nad tavaliselt liiklust.
  Kas tegemist võib olla ohtliku aine veokiga? Kui õnnetusest võttis osa mingi veok, siis kas
  selle peal on oranžid ohumärgised? Kas on näha lekkimist? Ohtlikke aineid transportival
  veokil on selgesti eristatavad ohumärgised.

Häirekeskusel on aega 1 minut, et saada kätte see kõige olulisem teave, mille järgi on võimalik
abi välja saata ja seejärel asuda olukorra täpsustamisele.

TÄHELEPANU! Ütle võimalikult rahulikult, mis on juhtunud ja mida sa näed ning vasta
esitatud küsimustele!

Esmaabi andmine
Kui sõidukis on kannatanuid, siis on esmalt vajalik kiiresti selgitada välja nende seisund. Kui
hakata kannatanuid sõidukist välja aitama enne vajalike uuringute läbiviimist ja esmaabi
andmist, võib vigastusi juurde tekitada või eluohtlike vigastuste korral põhjustada ka surma.
Ainsaks erandiks on olukord, kus sõiduk on süttinud. Sellisel juhul ei ole kannatanu seisundi
hindamine oluline. Kui on võimalik kannatanu sõidukist välja aitamine ilma enda elu ohtu
seadmata, siis tuleb seda teha viivitamatult.

Kannatanu seisundi uurimisel tuleb esmalt kontrollida kannatanu:
 teadvust;
 hingamist;
 südame tegevust;
 seejärel verejooksude ja šokitunnuste esinemist.

Liiklusõnnetuste korral on väga suur oht lülisamba (selgroo) vigastuste tekkeks. Kui selleks on
kahtlust, siis ei tohi kannatanut liigutada. Kui sõitjad ei ole kandnud turvavööd, siis on väga suur
oht hulgivigastustele, kus kannatanu on saanud korraga kaks või enam vigastust (rindkere-, pea-,
lülisamba kaelaosa-, reieluudevigastused).

Mootorrattaõnnetuste korral on tüüpilised vigastused ajutrauma, koljumurd ja sääreluude
murrud.

Jalgratturite vigastused on mootorratturite omadega sama liiki, kuid kergemad. Kuni kiirabi
saabumiseni on tähtis kannatanu elutähtsate funktsioonide säilitamine ja kannatanule
lisavigastuste tekitamise vältimine.

Kannatanu sõidukist väljatõstmine on üldjuhul professionaalne töö, mida peab tegema mitu
inimest korraga. Kui kannatanu sõidukist välja tõstmiseks puudub otsene vajadus (sõiduk põleb,
sõiduk on vees jne), siis on parem oodata, kuni saabuvad päästeteenistus ja kiirabi. Kui
kahtlustad kannatanul lülisamba vigastust, siis proovi esmalt fikseerida tema kael. Kaela
fikseerimine tähendab selle hoidmist kindlas asendis. Selleks on kõige parem paigaldada kaelale
spetsiaalne kaelalahas, kuid abiks on ka käepärastest vahenditest tehtud toed. Selle tegevusega
väldime seljaaju vigastamist. Püüa meeles pidada, et kui kannatanut on tingimata tarvis
õnnetuskohalt eemale saada, siis teda ei tassita, vaid lohistatakse ettevaatlikult, et teda
võimalikult vähe liigutada ja koormata.

Juhul, kui sõiduk on katuse peal ja sees on inimene, kes on turvavööga kinnitatud ja ripub pea
alaspidi või muus asendis, siis tuleb seda situatsiooni pidada väga ohtlikuks olukorraks. Inimese                        137
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaankeha raskus on piisavalt suur selleks, et pea peale kukkudes endale suurt viga teha (seda enam,
kui inimene juba on vigastatud). Et sellist olukorda vältida, tuleb esmalt liigutada kannatanut
selliselt, et tema jalad puutuksid vastu põrandat (milleks antud juhul on sõiduki lagi). Samuti on
hea, kui ta ennast kätega toetab ja ka abistaja teda toetaks. Alles seejärel, kui kannatanu on
fikseeritud asendisse, kus ta toetub kindlalt maha, võib avada turvavöö kinnituse.

Politsei, päästeteenistuse ja kiirabi tegutsemine
Kui sündmuskohale saabuvad operatiivteenistused, siis algab seal suhteliselt kindlatele reeglitele
ülesehitatud tegutsemine.

Politsei suleb vajadusel liikluse, piirab sündmuskoha ja asub teostama esialgseid uuringuid
õnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks.

Päästeteenistus kõrvaldab tuleohu ning asub kannatanuid sõidukist välja aitamine.

Kiirabi hakkab osutama esmaabi ning transpordib kannatanud haiglasse.

Kõigi nende toimingute peaeesmärgiks on inimelu päästmine. Kogu tegutsemine peab olema
suunatud sellele, et kannatanu saaks võimalikult kiiresti meditsiinilist abi ilma, et sellega
kaasneks uusi vigastusi.

Üldjuhul on esmaabi andmine võimalik ka siis, kui kannatanu on sõidukis kinni, mistõttu on
kannatanu ülikiire väljasaamine hädavajalik vaid siis, kui sõiduk põleb. Kindlasti otsitakse läbi
ka sündmuspaiga lähiümbrus, sest šokis inimesed võivad olla põgenenud metsa ning samuti võib
mõni vigastatu olla üritanud minna abi järele.

Sina pead sellisel juhul asuma eralduslindist väljapoole, kuid kui sul on sellist informatsiooni,
mida operatiivtöötajad peavad teadma, siis räägi see edasi (kui sa nägid, kuidas õnnetus juhtus;
kui sa nägid, kes oli roolis; kui sa nägid kedagi sündmuskohalt lahkumas jne).

ÄRA KUNAGI SEGA TEGUTSEVAID OPERATIIVTÖÖTAJAID, KUID ANNA NEILE
VAJALIKKU INFOT!
                       138
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
       KÄITUMISJUHIS GAASILEKKE KORRAL

TAUSTINFORMATSIOON

Ohud majapidamisgaasiga
Väga paljudes Eesti kodudes on kasutusel majapidamisgaas. Gaasi kasutatakse toidu tegemiseks,
vee soojendamiseks, majade kütmiseks.

Gaasi laialdane kasutamine on tingitud selle suhtelisest odavusest võrreldes elektriga. Samas on
gaasiseadmete kasutamine mitmeti ebamugavam ja ka ohtlikum. Gaas on väga tule- ja
plahvatusohtlik, lekke korral võib põhjustada inimese lämbumist. Gaasiseadmete paigaldamiseks
on kehtestatud ranged nõuded ja nende mittetäitmine on ohtlik eeskätt selle kasutajale.

Majapidamisgaasina on meil kasutusel kaks erinevat gaasi:
 maagaas ning
 vedelgaas.

Mis on maagaas?
Maagaas jõuab Eestisse Venemaalt mööda pikki torustikke ning jaguneb siin erinevate
kasutajate vahel. Vedelgaas on aga kogutud mahutitesse ja selle jaotamine toimub balloonide
abil või siis on suurematesse elamurajoonidesse paigaldatud maa-alused gaasimahutid, kust
edasi jaotub see torustikke mööda. Seega peab teadma, et balloonides olev majapidamisgaas on
vedelgaas, aga torudest saadav gaas võib olla sõltuvalt piirkonnast nii vedel- kui ka maagaas.

Maagaasi peamine koostisaine metaan on värvitu ja lõhnatu, äärmiselt kergelt süttiv gaas -
süttimine võib toimuda leegist, sädemest, soojusest. Võimalik on gaaside plahvatus õues,
ruumides, kanalisatsioonis jm. Plahvatus võib toimuda, kui ruumist on gaasiga täidetud 5-15 %
ning see süttib.

Maagaas on õhust kergem gaas, mistõttu lekke korral hakkab ta õhuga segunedes kõrgemale
tõusma, kuid alati tuleb arvestada, et ventilatsiooni või õhuvahetusega kaasnevad õhuvoolud
võivad viia gaasi ka külgsuundades. See tähendab, et üldiselt on lekke korral ohus ülevalpool
olevad korterid ja muu, kuid gaas võib liikuda ka kõrvalasuvatesse ruumidesse.

Maagaas avaldab inimesele peamiselt lämmatavat mõju. Mürgisuselt see eriti ohtlik ei ole - on
kergelt narkootiline. Kui umbes 10 % ruumist on täidetud gaasiga, põhjustab see unisust ning on
võimalik ka peavalu ja halb enesetunne. Kui gaasi hulk kasvab 20 - 30 %-ni, kaasneb sellega
ohtlik hapnikupuudus, mis võib kaasa tuua lämbumise.

Mis on vedelgaas?
Vedelgaasi peamiseks koostisaineks on propaan. Nagu metaan, nii on ka propaan värvitu ja
lõhnatu gaas, mis on väga kergesti süttiv ning plahvatav. Propaan on plahvatusohtlik, kui 2 - 11
% ruumist on täidetud gaasiga. Plahvatuse võib põhjustada isegi staatilisest elektrist tingitud
säde. Otseselt mürgine propaan ei ole, kuid suures koguses õhku sattudes võib seoses hapniku
hulga vähenemisega põhjustada lämbumist. Sisse hingates võib tekitada unisust, iiveldust, halba
enesetunnet, peavalu ja nõrkust.

Propaan on õhust raskem ja seetõttu vajub gaas lekke korral madalamatesse kohtadesse – ruumi
põrandale, süvenditesse, keldritesse, kanalisatsioonikaevudesse jne. Seetõttu on lekke korral
ohus peamiselt alumised korterid, keldrid.

Et inimene saaks aru, kui gaas lekib, on majapidamises kasutatavatele gaasidele lisatud väikeses
koguses lõhnaaineid. Lõhnaained teevad gaasi selgesti haistetavaks. Kui gaasileke on maa-aluses
gaasitorustikus ja gaas tõuseb läbi pinnase maapinnale, on odorandid ära filtreerunud ja


                       139
                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaaniseloomulik lõhn kadunud, mistõttu gaasisisalduse avastamine õhus on võimalik ainult
gaasianalüsaatoriga.

Gaasiplahvatusele on iseloomulik, et plahvatuse hetkel sumbub ka tuli, mis plahvatuse tekitas.
See tähendab, et harilikult ei teki peale gaasiplahvatust tulekahju. See on tingitud kahest asjast –
esiteks toimub plahvatus väga lühikese hetke jooksul, teised ruumis olevad esemed ei jõua veel
süttida ning põlenud gaas ise kustub kohe. Teiseks tekitab plahvatus ruumis nii kõrge rõhu, et
see summutab leegid. Tekkiv rõhk on piisavalt kõrge ja purustab kõige nõrgemad
konstruktsioonid ning gaasid pääsevad välja.

Plahvatuse mõju vähendamiseks paigaldatakse gaasirajatistes uksed, aknad ja luugid selliselt, et
nad avaneksid väljapoole ja laseksid sel moel plahvatusgaasid välja. Samuti tehakse vahelaed
kergpaneelidest ning suurendatakse klaasitud pindu. Kui samad tingimused on täidetud ka teistes
ruumides või hoonetes, kus kasutatakse gaasi, on plahvatuse tagajärjel tekkivad purustused
väiksemad. Kui ruumis on gaasileke, kuid ei ole kokkupuudet süüteallikaga, siis tekib seal
mingil hetkel küllastunud segu (gaasi on liiga palju ja hapnikku liiga vähe) ja see ei ole enam
süttimisohtlik.

Ohuolukorrad
Võimalikud avariiolukorrad ja õnnetused gaasitorustikul:
 gaasi leke hoonetes;
 gaasitorustikule mehhaanilise vigastuse tekitamine;
 gaasivarustuse katkemine;
 gaasi leke väljaspool ehitisi;
 gaasirõhu järsud muutused võrgus;
 gaasi kontrollimatu süttimine;
 plahvatus gaasivõrku ühendatud hoonetes;
 tulekahju gaasitorustiku kaitsetsoonis või selle ümbruses.


TEGUTSEMINE GAASIAVARII KORRAL

ENNE GAASIAVARIID
  Kõige sagedamaks gaasiavariiks on leke. Selle võivad põhjustada:
        vale seadmete paigaldus,
        vead kasutamisel,
        hooletus jne.
  Oluline on järgida gaasiseadmete kasutusjuhendeid, gaasiettevõtete ettekirjutisi ning
  mitte muutuda hooletuks gaasiseadmete kasutamisel.
  Gaasileke iseenesest veel õnnetus ei ole, seda nimetatakse avariiliseks olukorraks,
  mis võib põhjustada õnnetuse, kui edasine tegevus ei ole õige.
  Vedelgaasi (PROPAAN) ballooni ostmisel veendu, et gaasimüügi ettevõte pakub
  omaltpoolt operatiivset teenust gaasiavarii korral.
  Hangi maagaasi (metaan) tarnija/käitleja kontaktid (nt infonumber avarii korral)
  ning veendu, et spetsialistid on vajadusel kättesaadavad.
  Juhenda pereliikmeid (eriti lapsi), kuidas käituda gaasiavarii korral.
                        140
                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanGAASIAVARII AJAL

Gaasilekke avastamine
Põhireeglid gaasilekke avastamisel on:
 võimalusel sulgeda gaasi juurdevool;
 tuulutada ruume akende ja uste avamisega;
 mitte kasutada ruumis lahtist tuld ega elektrit;
 eemalduda ohtlikust piirkonnast;
 informeerida ohust teisi inimesi ja häirekeskust;
 võimalusel lülitada ohtlikust piirkonnast välja elekter.

Gaasivoolu sulgemine
  Gaasi juurdevoolu sulgemine sõltub sellest, kus on leke. Kui lekke põhjustajaks on
  lahtiununenud kraan pliidi küljes, siis on olukord kõige lihtsam.
  Gaasipliidi tule kustumisel sulgeda kohe kõik gaasikraanid. Kui aga torustik on vigastatud,
  siis tuleb sulgeda see kraan, kust gaas sellesse torustikku jõuab.
  Gaasiballoonide korral on selge, kui kusagilt gaasi lekib, siis tuleb balloon kiiresti sulgeda.
  Kui viga on aga balloonis, siis peab koheselt kustuma kohale selle firma, kust balloon on
  ostetud või teavitama ohust häirekeskust.

Ruumide tuulutamine
Ruume on kiiresti tarvis tuulutada põhjusel, et seal ei tekiks plahvatusohtlikku gaasisegu.
Avatud aknad ja uksed aitavad vähendada kahjustusi, kui siiski plahvatus toimub. Selleks, et oht
kindlalt möödas oleks, tuleb tuulutamist teha vähemalt 30 minuti vältel. See peaks tagama õhu
puhtuse juhul, kui gaasi enam juurde ei tule.

Sädemed ja elekter
Igasugune süüteallikas - lahtine tuli, elektrisäde jne, võib ruumis oleva gaasi süüdata ja sõltuvalt
gaasi kontsentratsioonist tekitada plahvatuse. Selleks, et vältida elektrisädeme tekkimist, ei tohi
peale ohu avastamist ühtegi elektrilist seadet lülitada ega seinast välja tõmmata.

Teatavasti tekitab iga lülitus selles kohas väikeseid sädemeid. Ka siis, kui gaasiga täidetud
ruumis põleb tuli, on ohutum jätta see põlema, mitte teha lülitus, mis võib tekitada sädeme.
Kõige sagedamini tekivad sellised olukorrad köögis, sest gaasipliidid asuvad seal. Elektriliselt
on väga ohtlikuks seadmeks seal külmkapp, sest selles toimub automaatselt iga teatava aja tagant
kompressori sisse- ja välja lülitamine. Sellega kaasneb ka ohtlik säde. Seetõttu on kõige kindlam
lülitada elekter välja terves ohupiirkonnas, milleks võib olla korter, maja jne.

TÄHELEPANU! Elektri väljalülitamist võib teha ainult sellisest kohast, kus gaasilõhna tunda ei
ole, näiteks trepikojast, teisest ruumist.

Eemaldu ohtlikust piirkonnast
Koheselt tuleb ohust informeerida ka teisi seal lähedal olevaid inimesi ning ohukoldest
eemalduda. Võimalikult kiiresti tuleb informeerida häirekeskust, hädaabinumbril 112.

Trepikoda ja kelder
  Kui gaasi lõhn on elamu trepikojas, tuleb võimalusel tuulutamiseks avada trepikoja aknad ja
  välisuks. Kui gaas tungib trepikotta keldrist, siis ei tohi mingil juhul keldrit tuulutada
  trepikoja kaudu (oht elanikele).
  Keelatud on keldrisse minek!
  Avada keldri välisuks ning väljuda ohupiirkonnast.
  Kui gaasi sulgemisega ja ruumide tuulutamisega gaasi kontsentratsioon ruumides ei vähene,
  alustatakse inimeste majast evakueerimist. Kõiki tuleb teavitada, et lahtise tule kasutamine,
  suitsetamine ja elektriseadmete sisse- ja väljalülitamine on keelatud.


                        141
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  Kui leket ei avastata või on selle likvideerimine aega nõudev, siis sulevad spetsialistid kogu
  maja gaasitrassi. Keldrisse võib gaasilõhn tungida ka maa-alusest vigastatud
  gaasitorustikust.

Gaasleke väljaspool hoonet
  Kui gaasilõhn avastatakse väljaspool hooneid, siis võib see tulla maa-alusest gaasilekkest,
  mille korral on lekkekohast 50 m raadiuses olevad hooned ohus. Gaas tungib neisse keldrite
  kaudu.
  Kasutusele tuleb võtta kõik abinõud (liikluse seiskamine, elanike evakueerimine, ruumide
  tuulutus), et ära hoida plahvatusi, lämbumisi ja muid õnnetusjuhtumeid. Vigastatud
  gaasitorust imendub gaas pinnasesse ning tõuseb kuni tänava või tee tiheda kattekihini.
  Talvel tõuseb gaas kuni külmunud pinnasekihini ja võib mõnikord mööda teealust
  liivvahekihti levida üsna kaugele.
  Kui gaasilõhna on tunda linnaosa majade mitmetes korterites, viitab see reaalsele ohule, et
  antud linnaosas on gaasi madalrõhk tõusnud üle lubatud piiri. Gaasi rõhu tõus võis
  põhjustada tarbijate gaasiarvestite purunemisi ja lekkeid torustikul või seadmetes. Kõigil
  tuleb soovitada sulgeda seadmete ja arvestiteeelsed kraanid, tuulutada ruume ning oodata
  asjatundjate kohalejõudmist.

Informeeri häirekeskust
Häirekeskuse informeerimisel on tarvis küsimustele vastates anda järgmist infot:
 selgitada, mis juhtus (õnnetuse üldine iseloom ja väljendus - lõhn, nähtavad vigastused,
  tulekahju jne);
 avarii asukoht või koht, kus avastati gaasi lõhn (kas avariikoht on ruumis, trepikojas,
  keldris, väljaspool hooneid?);
 kraanid avariikoha lähedal, millest on võimalik lekkekohale viivat torustikku sulgeda (kas
  gaasi juurdevool on suletud?);
 ruumis vooluvõrku ühendatud elektriseadmeid (kas ruumis on elekter sees?);
 lahtine tuli läheduses (küünlad, kamin, ahi jne);
 avarii avastamise aeg;
 ohustatud inimesed, lähedal asuvad hooned või muud objektid;
 enda nimi ja kontaktandmed.

PÄRAST GAASIAVARIID
  Ära unusta abistada oma naabreid ja teisi inimesi, kes võivad vajada erilist hoolt ja abi –
  invaliidid, vanurid jt piiratud teovõimega inimesed.
  Pärast inimeste väljatoomist gaasiga täidetud keskkonnast tuleb alustada neile esmaabi
  andmist ja kutsuda kohale kiirabi.
  Ära lülita voolu sisse enne, kui oled veendunud, et gaasilõhn on täielikult kadunud ning
  kõik ruumid ja panipaigad on korralikult tuulutatud.
  Teavita gaasimüügi ettevõtet lekkivatest gaasiseadmetest või -balloonidest.
  Enne gaasilekkega seotud seadmete kasutamist lase spetsialistidel gaasiseadmed või -
  balloonid kindlasti üle kontrollida või vajadusel ümber vahetada.
                        142
                                Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
    KÄITUMISJUHIS OHTLIKE AINETE ÕNNETUSTE
            KORRAL

TAUSTINFORMATSIOON

Ohtlikud ained
Ohtlik aine on kemikaal, mille omadused põhjustavad kas ise või kontaktis teiste ainetega
kahjustusi keskkonnale, varale või meie elule. Need ohud võivad väljenduda vastavate ainete või
esemete plahvatus-, tule- või kiiritusohtlikkuses, mürgisuses, sööbivuses ja muude s omadustes.
Kuna kõigi ohtlike ainete jaoks on välja töötatud kasutamis- ja hoidmisjuhised, siis seni kuni
vastavad ained on suletud nõuetekohasesse pakendisse ja on täidetud nende hoiustamise
tingimused, on nad ohutud.

Ohtlike ainete klassid
Ohtlikud ained on jaotatud üheksasse klassi, kusjuures ühte ja samasse klassi on grupeeritud
ühesuguste ohtlike omadustega keemilised ained. Klassidel on ka oma alamklassid, kus ained on
vastavalt ohtlikkusele jaotatud veel gruppidesse.

Lõhkeained - keemilised ained, mis soojuse, surve, löögi, hõõrdumise, valguse, elektrisädeme,
leegi või keemilise reaktsiooni toimel tekitavad plahvatuse, millega kaasneb valgusefekt,
ülikõrge temperatuur ning suur kogus plahvatusgaase.
Gaasid - ained, mis normaaltingimustel on gaasilises olekus. Gaasid jagunevad põlevateks,
põlemist toetavateks ja toksilisteks (mürgisteks).
Põlevvedelikud ja nende segud. Kõik vedelained, mis 61°C ja madalamatel temperatuuridel
eraldavad süttivaid aure.
Kergsüttivad tahked ained. Igasugused tahked ained, mis väga kergesti süttivad. Samuti
kuuluvad siia alla isesüttivad ained ning ained, mis veega reageerides tekitavad põlemisohtlikke
gaase ning suurendavad sellega süttimisohtu.
Oksüdeerivad ained. Ained, mis sisaldavad hapnikku, soodustavad tule- ja plahvatusohtu ning
on sageli söövitavad.
Mürgised ained, mis organismi sattudes põhjustavad tervisekahjustusi või surma. Samuti
kuuluvad siia ained, mis võivad põhjustada inimeste ja loomade nakatumist.
Radioaktiivsed ained, mis väljastavad ioniseerivat kiirgust ja on seetõttu organismile äärmiselt
kahjulikud.
Söövitavad ja korrodeerivad ained, mis kahjustavad elavaid kudesid ning reageerivad
metallidega ning mitmete teiste ainetega.
Muud ohtlikud ained, mis oma omadustelt ei kuulu ühtegi teise klassi alla.

Kõik ohtlikke aineid vedavad veokid peavad olema märgistatud oranži värvi ohtliku veose
märgiga. Märgid ja nendel olevad numbrid on selleks, et hoiatada kaasliiklejaid veose ohtlikkuse
eest ning õnnetuse korral anda päästetöötajatele vajalikku informatsiooni.

Ohtlike ainete märgistus
ÜRO ohtlike ainete klassifikatsiooni, ohusümbolid ja ohtliku veose tunnusnumbri leiad lisadest
1–3. Ohtliku veose numbrikombinatsiooni (ÜRO number – numbrikombinatsiooni alumine
number) saab kontrollida Päästeameti koduleheküljelt, aadressil: http://www.rescue.ee/cgi-
bin/index.cgi, kus on lisaks äratoodud täpsed tegutsemisjuhised erinevate ainetega õnnetustel.

Ohud käitlemisel
Me kas ei oska või ei taha näha enda ümber ohtusid, mida toob kaasa ohtlike ainete kasutamine
igapäevaselt majapidamises või siis nende transport.
                       143
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanVõrreldes teiste ohuallikatega, võivad õnnetuse tagajärjed raudteel olla kõige raskemad, sest
kogused, mida siin veetakse on palju kordi suuremad kui need, mis on tööstusettevõtetes. Samuti
on õnnetuse toimumise tõenäosus transpordil palju suurem, kui nende ainete kasutamisel.

Eriti rasked võivad olla tagajärjed, kui õnnetus toimub asula piirkonnas, sest siis võivad
ohustatud olla ka elanikud. Kaubarongidel veetakse vedelas, tahkes ja gaasilises olekus erinevaid
aineid. Küllalt suur osa neist kuulub ohtlike veoste alla - peamiselt naftasaadused (bensiin,
diiselküte, masuut), kuid ka ammoniaak ja mitmesugused muud ained. Rongiõnnetuse puhul on
võimalik nende ainete väljavoolamine või -paiskumine tsisternist, mille tulemusena võib
toimuda maapinna, veekogude, põhjavee või atmosfääri reostumine. Sellega võib koheselt
kaasneda ka mürgituse oht. Näiteks ammoniaagi ja kloori pihkumise korral on koheselt
surmavalt ohustatud kõik lähikonnas olevad ilma spetsiaalsete hingamisteede kaitseta inimesed.

Keemiliste ainete peale- ja mahalaadimine on ohtlik tegevus ja iga protsessiga seotud riski
mõjutavad kasutatavad seadmed. Näiteks võib esineda rikkeid ülekandetorustikel, inimese
hooletuse tõttu mahutite ületäitmist või muid õnnetusi.

Liiklusõnnetusse sattumine. Ohtliku kaubaga veos võib osaleda liiklusõnnetuses, ilma et
koormas olev kaup toimunut mõjutaks. Tuleb aga teha vahet eelpool nimetatud õnnetuse ja
sellise õnnetuse vahel, kus ohtlik kaup mõjutab sündmuse kulgu. Selleks, et juhtumit võiks
käsitleda ohtliku kaubaga toimunud õnnetusena, peab osa ohtlikust kaubast (ükskõik kui väike
osa) pakendist välja pääsema.

Enamlevinud tagajärg, mis ohtliku ainega toimunud õnnetuste puhul võib ette tulla, on lihtsalt
aine väljavoolamine, -paiskumine või -pudenemine. Selle tulemusena võib tekkida
keskkonnareostus, kuid alati on oht ka tulekahju või plahvatuse tekkeks.

Ohte saab hoida vastuvõetavates piirides ainult siis, kui riske küllalt hästi tuntakse ja ohtlikke
aineid kohaste meetoditega käsitatakse. See eeldab, et kogu personal, kes sellega kokku puutub,
peab olema saanud piisaval määral väljaõpet õnnetuste korral tegutsemiseks ning nende
vältimiseks.

Ühiskonna areng on kaasa toonud selle, et asustus läheb järjest tihedamaks ja suureneb
tõenäosus, et tööstusettevõtted ja elamurajoonid paigutatakse üksteisele liiga lähedale. Et
selliseid olukordi vältida, tuleb osata neid ohte ette näha. Üheks selliseks võimaluseks on
objektile või piirkonnale riskianalüüside koostamine. Selle käigus selgitatakse välja, millised on
olemasolevad ohud, kes on ohustatud ja kuidas neid ohte vähendada. Riskianalüüs annab
võimaluse ohutumate linnaplaneeringute koostamiseks, samuti näitab, millist väljaõpet peab
tegema ettevõtte töötajatele ning kuidas õnnetuse korral informeerida ümberkaudseid elanikke.

Ohtlike ainete reostus
Ohtlike ainete reostuseks nimetatakse reostava aine äkksattumist looduskeskkonda, mille
tagajärjed võivad kahjustada inimeste tervist, majandustegevust või loodust.

Ohtlike ainetega toimunud õnnetuste tagajärjel võivad reostuda pinnas, vesi või õhk. Kõik need
reostused on väga ohtlikud inimorganismile ja keskkonnale. Reostuse ulatust ja tagajärgi ei ole
võimalik koheselt kindlaks määrata, vaid seda saab teha hilisemate analüüside tulemusel.

Pinnasereostus tekib eelkõige ohtlike ainete peale- ja mahalaadimisel tekkinud tehnoloogiliste
probleemide tõttu või transpordiavariide tagajärjel. Pinnasereostus on üldjuhul lokaalne ning
ohtlike ainete levimine pinnases on aeglane.

Veereostus, mis on seotud voolava veega (jõed, ojad) on kiireloomuline ning sõltuv vee
voolamise kiirusest. Kemikaale võib jagada kaheks – vees segunevateks ja vees
mittesegunevateks. Teine osa veereostustest on pinna- ja põhjaveereostused.


                        144
                                  Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
Õhureostus on eelmistest nimetatud reostuse liikidest kõige kiiremini leviv. Sõltuv tuule suunast
ja kiirusest. Teisalt ka sellest, millise ainega on õhku reostatud, kas see on õhust kergem või
raskem.


TEGUTSEMINE OHTLIKE AINETE ÕNNETUSE KORRAL

ENNE ÕNNETUST
Tööstuse ja tehnoloogia arengu tulemusena hakatakse järjest rohkem ka kodumajapidamistes
kasutama kemikaale ja keemilisi ühendeid. Õnnetuste ärahoidmiseks on oluline inimeste
teavitamine varitsevatest ohtudest ja õnnetuste tagajärgedest.

Paljuski on ohtlike ainete õnnetuste põhjusteks inimeste teadmatus, mis ainega on tegemist ja
kuidas seda ohutult kasutada.

Tähelepanu tuleb pöörata järgmisele:
 tuleb jälgida pakenditele kirjutatud juhiseid ja ohusümboleid (leiad lisas 3);
 ohtlike ainete kasutamisel tuleb vältida selle sattumist nahale. Võimalusel kasutada
  kaitsekindaid;
 tuleb vältida ohtlike ainete aurude sissehingamist, võimalusel uste ja akende avamisega;
 ohtlike ainete omavoliline segamine võib esile tuua ohtlike reaktsioone;
 täita ohtlike ainete säilitamise, hoiustamise ja ladustamise eeskirju.

ÕNNETUSE AJAL

HOIA EEMALE – HELISTA 112 – LAHKU
(Kui ei tea, milliste ainetega on tegemist ja kuidas need reageerivad).

Liiklusõnnetus
Suurt tähelepanu tuleb pöörata sellistele liiklusõnnetustele, millest võtab osa mingi ohtliku aine
veok, sest sel juhul võivad tagajärjed olla raskemad ning kaasnevad uued ohud. Kui juhtub
õnnetus ohtliku veose sõidukiga, tuleb arvestada, et on võimalik lekke-, plahvatus- ja
mürgitusoht.

Sellises olukorras tegutse järgmiselt:
 eemaldu ohtlikust kohast;
 tee kindlaks tuule suund ja ära viibi allatuult;
 helista hädaabinumbrile 112;
 pöördu meditsiiniteenistuse poole, kui puutusid kokku või hingasid sisse ainet, mida veok
   vedas.

Ohtlikke aineid vedavad sõidukid on enamjaolt tsisternautod ja varustatud vastavate
märgistustega. Selliste õnnetuste korral, ilma kaitsevahenditeta ja erialase väljaõppeta, ei tohi
inimesed ise abi osutama minna.

Kindlasti helistada hädaabinumbrile 112 ja võimalusel lahkuda ning hoiduda pealepoole tuult,
kuna õnnetuse tagajärjel võib tekkida mürgine lenduv gaas.

Kui võimalik, siis ära välju oma autost. Võimalusel vältida mahavalgunud ainega
kokkupuutumist. Selliste õnnetuste korral on ohutsoon vähemalt 100 – 200 meetrit.

Info edastamine häirekeskusele


                        145
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaanHäirekeskusele info edastamisel on väga oluline anda piisavalt vajalikku informatsiooni. Väga
tähtis on õnnetuste korral panna tähele, kas veok kandis mingit erimärgistust ja jätta meelde
ohtliku veose märgil olevad numbrid ning öelda need edasi häirekeskusele. See on vajalik, et
väljasaadetav päästemeeskond oleks vastavalt varustatud ning teaks enne sündmuskohale
jõudmist, millega neil tuleb kokku puutuda.

Häirekeskustes on olemas spetsiaalsed andmebaasid, mille abil on võimalik selgeks teha, millise
ainega on tegemist. Need, kes teavad numbrite tähendust, oskavad ka ise teatud määral hinnata
õnnetuse olukorda. Kui tegemist on tuleohtliku ainega, kuid süttimist veel ei ole toimunud, on
vajalik eemalduda õnnetuskohast enne, kui mõnest juhuslikust sädemest võib laadung süttida.
Kui kaubaks on mürgised ained, siis ei tohi õnnetuskohale ligineda ilma spetsiaalse
kaitsevarustuseta.

Kodus või tööl
  Enese kaitsmiseks ohtlike ainete õnnetuste vastu on vähe vahendeid. Kui oled ruumis sees ja
  õnnetus on juhtunud väljaspool ruumi, tuleb jääda siseruumidesse, sulgeda uksed ja aknad.
  Võimalusel lülita välja ventilatsioon ja elekter. Kaitse hingamisteid.

Kodukeemia kasutamisel
  Väga paljud inimesed kasutavad kodumajapidamises ja aianduses ohtlikke aineid. Kõikide
  selliste ainetega kokkupuutel jälgige pakenditele märgitud nõudeid.
  Eelmises punktis mainitud juhised olid selle kohta, kui reostus on toimunud väljaspool
  ruume ja teie ise viibite ruumis sees. Nüüd käsitleks seda osa, kus inimene on samas ruumis
  ohtliku ainega.
  Kui ruumis, kus viibivad inimesed, on toimunud ohtlike ainetega õnnetus, ava uksed ja
  aknad ning kiirusta . Nahalesattunud kemikaal tuleb rohke külma veega maha uhtuda.

Reostused
  Veereostuse korral, kui reostus hõljub veepinnal ja liigub veevooluga kaasa tuleb see
  võimalikult kiiresti kaldale kindlasse kohta suunata, kasutades selleks nööri ja puuprusse,
  tehes nendest tõkkeid ja tamme (kasutada võib ka põhupalle).
  Tõkked tuleb voolavasse vette paigutada umbes 45o nurga all. Siis koguneb reostus teie
  poolt valmistatud tõkke taha ja suundub kalda poole. Peale seda saate selle kokku korjata
  kasutades ämbreid ja kühvleid. Kindlasti tuleb kasutada isikukaitsevahendeid. Teavita
  sellest häirekeskust ja märgistada reostatud kallas.
  Põhjavee reostuse korral tuleb vältida reostunud aladel olevatest kaevudest vee tarbimist
  Salvkaevude puhul on võimalik ka puhastamine vee väljapumpamise teel.
  Peale pinnasreostuse avastamist tuleb reostunud ala märgistada, võimalusel piirata ja sellest
  teavitada 112.

PÄRAST ÕNNETUST
  Ära unusta abistada oma naabreid ja teisi inimesi, kes võivad vajada erilist hoolt ja abi –
  invaliidid, vanurid jt piiratud teovõimega inimesed.
  Abistage võimalusel kannatanuid. Viige kannatanu õnnetuspiirkonnast ohutusse kaugusesse,
  värske õhu kätte. Kontrollige koheselt kannatanu elutähtsaid funktsioone (teadvus,
  hingamine, pulss). Kui kannatanu ei hinga, alustage viivitamatult elustamise ABC-ga
  (kunstlik hingamine, kaudne südamemassaaž).
  Kunstlikku hingamist tee ainult kaitsevahenditega (kunstliku hingamise mask). Juhul, kui
  hingamine on raskendatud, kontrollige hingamisteede avatust. Naha külge külmunud riided
  tuleb enne eemaldamist ettevaatlikult lahti sulatada, kannatanut üldiselt soojendades (soe
  mähis). Kokkupuutel ainega uhtuge nahka või silmi vähemalt 15 minutit voolava vee all.
  Eemaldage ja isoleerige saastunud riietus ja jalatsid.
                       146
                                 Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan  Nahale sattunud aine eemaldamisel on kiirus äärmiselt oluline. Tahke aine pühkige nahalt
  ära kuiva lapiga, vältides aine laiali hõõrumist. Katke kannatanu soojalt ja säilitage tema
  normaalne kehatemperatuur .
                       147
                          Pärnu maakonna kriisireguleerimisplaan
KAARDIMATERJAL
Pärnu maakonna üldkaart
Pärnu maakonna üleujutuskaart
Pärnu linna üleujutuskaart
Pärnu maakonna infrastruktuuri kaart (teed, elektriliinid)
Pärnu maakonna kogunemiskohtade kaart
                   148

								
To top