??????????????????????? - Download as PowerPoint by Pz8426

VIEWS: 42 PAGES: 60

									1.2 ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง - 2
   อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Sources)
• ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลอย่างสั้นๆ
• เรียงตามลาดับอักษรชื่อ
บุคคล
• จัดทา
         ิ
    - ยังมีชีวตอยู่
    - เสียชีวิตแล้ว    ผสม
    - ปัจจุบัน
อักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลทั่วไป
  (General or Universals)
• Chambers' Biographical Dictionary.
• Current Biography.
• International Who's Who.
• Webster's New Biographical Dictionary.
Webster’s Biography Dictionary

  Dewey, Melvil. 1851-1931 American
  librarian, b. Adams Center, N.Y. Chief Librarian
  and professor of library economy, Columbia
  (1883-88); director New York State Libary
  (1889-1906). A founder of American
  Library Assoc., Spelling Reform Assoc;
  founder and editor, Library Journal (1876-
  81) and Library Notes(1886-98). Origin
  decimal classification system and published
  Dewey Classification and Relative Index
  (1876-1929).
      อักขรานุกรมชีวประวัติ
ของบุคคลในชาติหนึ่งหรือท้องถิ่นหนึ่ง (National or
         Regional)

          • Who' Who in Thailand.
          • Dictionary of American Biography
          • Dictionary of British Architects
 อักขรานุกรมชีวประวัติเฉพาะอาชีพ
 • Who’s Who in Science and Engineering, 1994-
           1995
• World Artists, 1980-1990
• Contemporary Authors.1962-date
        ิ
• บุคคลในประวัตศาสตร์การแพทย์
แผนปัจุบัน
• นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก
   อักขรานุกรมชีวประวัติ online
http://www.infoplease.com/people.html
http://www.infoplease.com/biography/var/angelinajolie.ht
             ml
 ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิงทางภูมิศาสตร์
    (Geographical Sources)

ให้ข้อเท็จจริงด้านภูมิศาสตร์ เรื่องเกี่ยวลักษณะทางกายภาพ
และสถานที่ต่างๆ
        •อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Gazetteers)
        •แผนที่ (Atlase)
        •คู่มือนาเที่ยว (Travel Guides)
         ิ
อักขรานุกรมทางภูมศาสตร์ (Gazetteers)

   • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อทางภูมิศาสตร์
   • สถานที่ทางภูมิศาสตร์
   • ลักษณะและสถานที่ตั้ง ประวัติ ประชากร
     กลุ่มชนต่างๆ
   • ตารางสถิติด้านภูมิศาสตร์
   • เรียบเรียงตามลาดับตัวอักษร
     หนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย


ปลาแปบ เขา ใน ต. จระเข้เผือก อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี
     สูง 184 ม.
ปลายกลัด ตาบล ขึ้น อ. บางซ้าย จ.อยุธยา มีคลองชื่อนี้ ไหล
         ลง ค.ปลายนา ในตาบลเดียวกัน ยาว 5 กม. มีน้า
           ตลอดปี ค.รางจระเข้ก็เรียก
     Webster's New Geographical Dictionary


Leaf \’lef\. 1. River, SE Mississippi: ab. 180 m. long:
   rises in S Scott co., flows SE to unite with
   Chickasawhay river in N George co. and form
   the Pascagoula river. 2. River, N Quevbec prov.,
   Canada; 300 m. long; flows NE from Lake Minto
   into Ungava Bay.
League City \’lek\. City, Galveston co., SE Texas, 25 m.
   NW of Galveston : pop. (1970c) 10,818; broms;
   truck and dairy farming
League Island, District, S Philadelphia city, Pennsylvania;
   U.S Navy Yard.
   อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

• เล่ม 1 ลักษณะภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ พรรณไม้
      พรรณสัตว์ ทรัพยากร การ
คมนาคม ชนชาติต่างๆ
      และ ขนบธรรมเนียมประเพณี
• เล่ม 2, 3 ชื่อ และสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของไทย
• เล่ม 4 จังหวัดต่างๆ
   • อักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดนครสรรค์
   • อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 3 จังหวัด (สุพรรณบุรี กาญจณบุรี
   นครปฐม)
   • อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 5 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด
        หนังสือแผนที่ (Atlases)

• รวมแผนที่
• แสดงส่วนต่างๆของโลกบนพื้นราบ
• ใช้สัญลักษณ์และสีในการแสดง
   พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งเขตแดน
   ความสูงต่าของพื้นโลก ลักษณะทางการเมือง
   เกษตรกรรม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์
   เส้นทางคมนาคม ตัวเมือง กระแสน้า อากาศ
      ตัวอย่างหนังสือแผนที่

• แผนที่ไทย 73 จังหวัด.
• แผนที่ 73 จังหวัดประเทศไทย
• หนังสือแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย ปี 2538
• Ran Mcnally New Cosmopolitan World Atlas.
  CD-ROM:New Millennium World Atlas Deluxe
        ตัวอย่าง ดรรชนีหนังสือแผนที่

   Rand McNally New Cosmopolitan World Atlas
   Great Salt, Lake, Utah      B3    119
   Hudson Bay, Con.         D15   67
   Kanasa, States, U.S. 2,178,611  C8    76,
  93
          Goode's World Atlas
Page Name   Pronunciation   Region Lat   Long
186 Thabazimbi .......      S. Afr. 24.36 S 27.22 E
156 Thailand  .......     Asia 16.30 N 101.00 E
แผนที่เฉพาะทาง
   ข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ online
http://www.nationalgeographic.com/index.html
ลักษณะภูมิประเทศ เขตแดน ธงชาติ และข้อเท็จจริง
แผนที่ประเทศไทย
       ่
ข้อเท็จจริงเกียวกับประเทศไทย
 แผนที่แสดงเส้นทาง online
http://maps.yahoo.com/yahoo/
      คู่มือนาเทียว (Travel Guides)
           ่

• จัดทาเพื่อแนะนาสถานที่
• ประวัติ ระยะทาง อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
• สถานที่
   ที่พัก พิพิธภัณฑ์ องค์การ สถาบันที่สาคัญต่างๆ
     ตัวอย่างคู่มือนาเที่ยว
• Fielding's Travel Guide to Europe.
• Encyclopedia of World Travel.
• Hotel and Motel Red Book.
         นามานุกรม (Directories)
• ทาเนียบนาม
• ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อของบุคคล
หรือองค์การ
  สถาบันต่างๆ
บุคคล
    ชื่อ ที่อยู่ ตาแหน่ง ผลงานที่ดีเด่น
องค์การหรือสถาบัน
            ี่           ้
    สถานที่ตั้ง ปีทตั้ง วัตถุประสงค์ รายนามผูดาเนินการ
    สาขา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
          นามานุกรม - ไทย
• นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย
 (The Organization Directory of Thailand)
• The Siam Directory,The Book of Facts and Figures.
       PAN PACIFIC TOUR CO., LTD
       392/3 Sukhumvit Road, Bangkok 10110
       Tel. 391-6236, 391-5019
       Telex: 82812 SERICILD TH
       Manageing Director: Udom Certchitanon
       Nature of Business :Tour&Travel
      หนังสือนามานุกรมอื่นๆ
• Directory of College and University Administration.
• O’Dwyer’s Directory of Corporate Communications.
• 2000 Conservation Directory
     คู่มือ (Handbooks, Manuals)

• คาแนะนา แนวปฏิบัติ
• คู่มือสาหรับศึกษา
• ความรู้เบ็ดเตล็ด ปลีกย่อย ในลักษณะ
จาเพาะเจาะจง
  วันสาคัญ สิ่งแรกของโลก สถิติ ตารางสูตร
          คู่มือ - ประเภท
      • คู่มือ (Handbook หรือ Companions)
           ข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยสรุป
Bussiness  • คู่มือปฏิบัติการ (Manuals)
 Writer’s
           แนะแนวทางการทางาน
Companion
      • รวมเรื่องเบ็ดเตล็ด (Compendiums)
           เรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ
      • อธิบายเฉพาะเรื่อง (Digests)
           ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างย่อ
คู่มือ (Handbook หรือ Companions)

   •  Handbook of Chemistry and Physics
   •  Radio engineering handbook
   •  Medical Book for Layperson
   •  พันธุ์ไม้ป่าเมืองไทย
    คู่มือปฏิบัติการ (Manuals)

• คู่มือการทารายงาน
• ตาราถ่ายรูปทาบล๊อก
• Webster's Secretarial Handbook
• MLA Handbook for Writers of Research Papers
รวมเรื่องเบ็ดเตล็ด (Compendiums)
  • สิ่งแรกในเมืองไทย
  • วันสาคัญของไทย
  และโลก
  • Guinness Book of Records
  • Award, Honors and Prizes
       บรรณานุกรม (Bibliographies)
• รายชื่อสารสนเทศที่จัดทาเป็นสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์
• เรียงตามอักษรชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง หรือ สาขาวิชา
• ให้ข้อเท็จจริง
      - ชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดทา ชื่อเรื่อง
      - ข้อความเกี่ยวกับการจัดทา
       (สถานที่พิมพ์ บริษัทผู้พิมพ์ ปีที่พิมพ์ ราคา ลักษณะ
รูปเล่ม)
                   ั
      - มีบทคัดย่อหรือบรรณนิทศน์ (Annotation)
      - แหล่งที่มีของเอกสารนั้นๆ
        ตัวอย่าง หนังสือบรรณานุกรม

โชคชัย ชยธวัช. 108 วิธีสุขภาพดี. กรุงเทพฯ : ซี.พี.บุ๊คส์ สแตนดาร์ด,
  2546 RA776 ช813
วีรชาติ เลิศนิธ.ิ Home clinic รู้จักโรคร้ายก่อนสายเกินแก้. กรุงเทพฯ :
  วรวรรณ, 2547 RA776.95 ว826
หยก ตั้งธนาวัฒน์ . 98 เคล็ดลับเพื่อการดูแล Take care ตัวเอง.
  กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, [2544] RA778 ห215
      รายชื่อหนังสือบรรณานุกรม

•  บรรณานุกรมแห่งชาติ. 2501 - ปัจจุบัน.

• รายชื่อวารสารในประเทศไทย
  Union list of Periodicals in Thailand. 2539.
   http://www.car.chula.ac.th/services/journal/serial.html
      รายชื่อหนังสือบรรณานุกรม
Books in Print. 1948 - date. Annual.
  DIALOG- file 470
  Microfiche : Books in Print on Microfiche
  Online : http://www.bowker.com/bip/
  http://www.booksinprint.com
  CD-ROM : Books in Print Plus.
     บรรณานุกรมเฉพาะด้าน
• บรรณานุกรมกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย พ.ศ.2485-
2540
• จีน : บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
• บรรณานุกรมเลือกสรรเรื่องโรค
           Directory
เอดด์          to
               E Journal
       ดรรชนี (Indexes)

• รายการแหล่งที่ปรากฏข้อเขียน
บทความ    ที่มีการตีพิมพ์
• แจ้งถึงแหล่ง(ชื่อสิ่งพิมพ์, หน้า, ปี)ที่จะ
ค้นพบ
• ไม่แสดงเนื้อหาของบทความหรือ
ข้อเขียน
• จัดเรียงตามลาดับตัวอักษร หัว
     ประเภทดรรชนีวารสาร

• ดรรชนีวารสาร (Periodical Indexes)
• ดรรชนีหนังสือพิมพ์ (Newspaper Indexes)
• ดรรชนีรวมเรื่อง (Indexes to Collection)
         ตัวอย่าง ดรรชนีวารสาร
หวย
การศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์เปียหวย. ข่าวสานักงาน
  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 34, 368 (ก.พ. 36): 15-17.
หวยใต้ดิน-หวยบนดิน : พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย.
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 27, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2550):
 99-120.
หวยบนดินกินรวบ ครม.ทักษิณ. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
 54, 23 (2-8 มี.ค. 2550) : 12-15.
หวยรัฐ (lottery). (2535). วารสารพัฒนาชุมชน. 31, 6 (มิ.ย. 35): 74-80
หวย ห่วย ฮ่วย! เมืองไทยเขตปลอดหวย--(ได้ไง)--ครับผม?!?.
   ดอกเบี้ย. 25, 306 (ธ.ค. 2549): 66-71.
     Reader‟s Guide to Periodical Literature


FREEDOM OF SPEECH          FREELANCE WRITING
      see also         The four‟P fir free kabcers, V.Buchan.
  Blasphemy               The Writer 102:30 S „ 89
  Freedom of the press       Freelance writers claim nonpayment by
  Libel and slander           “Inside books”. C. Reid. The Publisher
Atwater flag sting. N. Hentoff. il    Weekly 235 : 25 Je 30 ‘89
  The Progressive 53 : 12 - 14   A Specialist in many fields. G. Stern.
  N „ 89                  The Writer 102 : 17 - 19 My „ 89
        สาระสังเขป (Abstract)

• จัดทาคล้ายกับบรรณานุกรมและดรรชนี
• คาอธิบายเนื้อหาโดยสังเขป
• ช่วยการตัดสินใจเลือกสารสนเทศ
  – Chemical Abstracts
  – Science Abstracts
             ั
  – บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รตนโกสินทร์สอง
  ศตวรรษ:สาระสังเขป
          Psychology Abstract

            Marriage & Family
26982. Chapman, Judy J. et al. (Vanderbilt U) Concerns of
breast-feeding mothers from birth to 4 months. Nursing
Research.1985 (Nov -Dec), Vol 34(6), 374-377. --34
    Primipara and 16 multiplara 135 yr old mothers
were studied, using nursing notes, for concerns about
breastfeeding. Concerns included a Jequa’c amount of milk, sore
nipples, frequency of breast feeding, infant having apreferred
breast, and pumping for and saving milk. Continuity of care for
mothers of infants from birth to 4 months is recommended. (18 ref)
          ดรรชนี

• ดรรชนีวารสารไทย. 2507 - ปัจจุบัน. รายปี.
• ดรรชนีสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์และมติชนสัปดาห์
• ดรรชนีหนังสือพิมพ์ไทย. 2501 - ปัจจุบัน.
          ดรรชนี - ต่อ

Readers' guide to Periodical Literature. 1900 -
date.
   Online : WILSONLINE, CDP Online, EPIC, FirstSearch,
       DIALOG file 14
       Readers' Guide Absrtracts Full Text
   CD-ROM : Reader Guide’s Abstracts
      ดรรชนีวารสารเฉพาะสาขาวิชา

• ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย
• ดรรชนีค้นเรื่องจากราชกิจจานุเบกษา
• หนังสือประชุมพงศาวดาร : บรรณนิทัศน์ และ
ดรรชนีค้นเรื่อง
• ดรรชนีสารสนเทศการศึกษา พ.ศ. 25-
    ดรรชนีวารสารเฉพาะสาขาวิชา

•  Applied Science&Technology Index
•  Children's Song Index
•  Index to Periodical Articles Related to Law
•  Social Science and Humanities Index

								
To top