Docstoc

SOFT TISSUE RHEUMATISM _Non-articular Rheumatism_

Document Sample
SOFT TISSUE RHEUMATISM _Non-articular Rheumatism_ Powered By Docstoc
					 INTRODUCTION
   AND
SYMPTOMATOLOGY
   IN
RHEUMATOLOGY
      นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์
      ภาควิชาอายุรศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        OUTLINE
• Anatomy of articular and periarticular
 structures
• Introduction and terminology
• Symptomatology of rheumatic diseases
• Classification of rheumatic diseases
• Common rheumatic diseases
Anatomy of articular and non-articular structures
        TERMINOLOGY
•  Rheumatotology, Rheumatologist
•  Rheumatic disease, Rheumatism
•  Arthralgia (ปวดข้อ), arthritis (ข้ออักเสบ)
•  Periarticular inflammation
•  Tendinitis (เส้นเอ็นอักเสบ), fasciitis (พังผืดอักเสบ)
•  Bursitis (ถุงน้าอักเสบ)
•  Myalgia (ปวดกล้ามเนือ), myositis (กล้ามเนืออักเสบ)
ความสาคัญของโรคข้อและรูมาติสซั่ม
      • พบบ่อย ?
      • รักษายาก ? เรือรัง ?
      • มีผลต่อการด้าเนินชิวิต การท้างาน
       ทุพพลภาพ สูญเสียรายได้
      • การรักษา : ผู้ป่วยซือยากินเอง
       แพทย์ไม่คุ้นกับโรค รักษาเฉพาะอาการ
       เฉพาะหน้า ไม่เน้นการป้องกันและส่งเสริม
       สุขภาพ
                      ้
    สาเหตุของอาการปวดข้อและกล้ามเนือในประชาชน
       อายุ > 15 ปี ( ต่อประชากร 1,000 คน )


• Low back pain    208  •  C-spondylosis   5.8
• Soft tissue rheum 158    •  Gout       4.3
  – Tendinitis    (96)  •  RA        2.9
  – MPS        (62)  •  SpA        2.9
• Peripheral OA     65  •  SLE        1.5
• Arthralgia (overused) 19
    Symptoms in Rheumatic Diseases
• ปวดข้อ ( arthralgia ) ข้ออักเสบ ( arthritis )
• ปวดกระดูก ( bone pain )
• ข้อฝืด ขัดข้อ ( stiffness ) ข้อพิการ ผิดรูป ( deformity )
• ปวดกล้ามเนือ ( myalgia ) ปวดเมื่อย
• กล้ามเนืออ่อนแรง ( motor weakness )
• ปวดเส้น ปวดตามส่วนต่าง ๆ
• ปวดหลัง ( back pain ) ปวดต้นคอ ( neck pain )
      Symptoms in Rheumatic Diseases

• ไข้ ( fever )
• อ่อนเพลีย ( fatigue ) เบื่ออาหาร ( anorexia )
•  ผื่น รอยโรคที่ผิวหนัง ( rash, cutaneous lesion )
•  ก้อนตามร่างกาย
•  อาการอื่นตามระบบ เช่น บวม ซีด
•  Raynaud’s phenomenon
อาการปวดข้อ ข้ออักเสบ “ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค”
 Arthragia vs. Arthritis

Signs of inflammation
            - ข้อบวม
            - ผิวหนังแดง
            - การกดเจ็บ
            - น้าไขข้อ
            - ROM
Deformities
Raynaud’s Phenomenon
  Classification of Rheumatic diseases
1. Infectious arthritis
 - viral arthritis
 - bacterial (pyogenic, septic) arthritis
 - TB, fungal arthritis
 - arthritis following infection : acute rheumatic fever
2. Degenerative joint disease (DJD, Osteoarthritis)
   Classification of Rheumatic diseases
3. Metabolic and endocrine diseases : gout, calcium
pyrophosphate (CPPD) arthropathy
4. Connective tissue disease : SLE, RA
5. Non-articular rheumatism : myofascial pain syndrome,
tendinitis, bursitis, fasciitis
6. Tumor of bone and joint : benign and malignant
7. Neuropathic disorder
8. Miscellaneous : hemophilia
      Non-articular Rheumatism
• Myofascial pain syndrome
• Carpal tunnel syndrome : median nerve compression
• De Quervain tenosynovitis : abductor pollicis longus &
  extensor pollicis brevis
• Trigger finger : flexor digitorum tenosynovitis
• Tennis elbow : lateral epicondylitis
• Olecranon bursitis
• Rotator cuff tendinitis
     Non-articular Rheumatism
• Housemaid’s knee : prepatella bursitis
• Plantar fasciitis
Myofascial Pain Syndrome
Carpal Tunnel Syndrome
De Quervain’s Tenosynovitis
Flexor Digitorum Tenosynovitis
  (volar flexor tenosynovitis)
Lateral Epicondylitis
  (tennis elbow)
Olecranon Bursitis
Rotator Cuff Tendinitis
Rotator Cuff Tendinitis
Rotator Cuff Tendinitis
Prepatella Bursitis (housemaid’s knee)
Plantar Fasciitis
Case 1
Septic Arthritis
              Septic Arthritis
หลักการรักษา
 1. Antimicrobial agents
2. Drainage
3. Physical therapy
Case 2
Degenerative Joint Disease of Spines
Case 3
Degenerative Joint Disease of Knee
             โรคข้อเสื่อม

• พบบ่อย เกิดจากการเสื่อมสภาพของข้อ
• จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
• ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ อายุ นาหนักตัว การใช้งาน การบาดเจ็บ โรคข้อ และ
 กรรมพันธุ์
• มักเกิดกับข้อที่ต้องรับนาหนัก เช่น เข่า สะโพก กระดูกสันหลัง
อาการมักค่อยเป็น ค่อยไป
ปวดมากขึนเวลาใช้งาน
ไม่มีอาการทั่วไป
เช่น ไข้ เบื่ออาหาร นาหนักตัวลด


การวินิจฉัย อาศัย
อาการและอาการแสดง
และภาพถ่ายรังสีของข้อ
การดูแลรักษาโรคข้อเสื่อม

       1. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
       2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา
       3. การรักษาโดยยา
       4. การผ่าตัด
       การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วย
•  อธิบายเกี่ยวกับโรคและจุดหมายในการรักษา
•  ลด / ควบคุมนาหนัก
•  หลีกเลี่ยงการทางาน ใช้ข้อมาก ๆ เช่น ยกของหนัก เดินขึน-ลงบันได
•  ลดการนั่งพับเพียง ขัดสมาธิ นั่งยอง ๆ
•  ออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือรอบเข่า
•  ใช้ไม้เท้าช่วยเดิน สวมรองเท้าที่เหมาะสม ในรายที่จาเป็น
    Medicinal Measures in Management of OA
Symptomatic therapy       Symptomatic therapy
  Short acting           Long (slow) acting
                     IA steroids
     Acetaminophen
                     IA hyaluronic acid
     NSAIDs
                     Chondrotin
     Non-NSAID analgesics      Glucosamine
                     Diacererin
                Symptomatic slow-acting drugs for OA
                     (SYSADOA)
Case 4
Gout
         โรคเก๊าท์ (gout)
• เป็นโรคข้ออักเสบที่พบบ่อยพอควรในเวชปฏิบัติ
• เกิดจากความผิดปกติของ uric acid metabolism ที่มีกรด
 ยูริกในเลือดสูงมานานหลายปี
• อาการทางคลินิก : ข้ออักเสบ ก้อน tophi ความผิดปกติที่ไต
    ปัญหา


• เป็นโรคที่มีการรักษาที่ได้ผลดีมาก
• ยังมีความเข้าใจผิดและมีปัญหาใน
 การดูแลรักษาอยู่ในเวชปฏิบัติ
• ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดชีวิต
          Asymptomatic hyperuricemia
                Intercritical goutAcute gouty attck
           Chronic tophaceous gout
โรคเก๊าท์ : Complications
        การรักษาโรคเก๊าท์

Acute attack :
 NSAIDs (ยกเว้น aspirin) หรือ colchicine
 Intra-articular corticosteroid ในรายที่ไม่สามารถใช้ยากิน

 ได้ โดยใช้ triamcinolone, methylprednisolone หรือ
 hydrocortisone
            การรักษาโรคเก๊าท์
Later phase:
  ยาลดกรดยูริกในเลือด : xanthine oxidase inhibitor (allopurinol), uricosuric
  drugs (probenecid, benzpromarone) ระดับที่เหมาะสม 5-6 มก./ ดล.
  ใช้ colchicine ขนาดต่าเพื่อป้องกันข้ออักเสบกาเริบ
     ่
  การเลียงปัจจัยกระตุ้นการเกิดข้ออักเสบกาเริบ
  ป้องกัน รักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเก๊าท์ที่สาคัญคือความผิดปกติทางไต
  การรักษาโรคหรือภาวะที่พบร่วมกับโรคเก๊าท์ เช่น obesity, DM, HT,
  dyslipidemia, coronary artery disease
  Life style modification เช่น ลดนาหนัก aerobic exercise ดื่มนามาก ๆ งดสุรา
Case 5
Chronic arthritis

Functional disability
  Work disability

Reduced quality of life
Psychosocial disability

 Premature Death
             จะมีการท้าลายของข้อโดยเฉพาะใน 1-2 ปี แรก
          โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

• มีข้ออักเสบเรือรังหลายข้อแบบสมมาตร
• ไม่ทราบสาเหตุ แต่กรรมพันธุ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดโรค
• Autoimmune basis : มีการสร้าง rheumatoid factor (RF) พบใน
 ผู้ป่วยไทยประมาณร้อยละ 60 (ต่างประเทศพบร้อยละ 85)
• อาการและอาการแสดง : อาการแสดงทางข้อ และนอกข้อ
• อัตราส่วนระหว่างเพศหญิงและชาย = 2-3 : 1
• การวินิจฉัย : diagnosis criteria based on clinical, RF and X-Ray
        การรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

•  การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษาและปฏิบัติตัว
•  Physical therapy and rehabilitation
•  NSAIDs Conventional NSAID, COX-2 inhibitor
•  DMARDs (disease modifying antirheumatic drugs)
•  Steroids (ใช้อย่างระวัง และเมื่อมีข้อบ่งชีเท่านัน)
•  Biological therapies
      การรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
DMARDs
 - Antimalarial (chloroquine, hydroxychloroquine)
 - Methotrexate
 - Sulfasalazine
 - Injectable gold
 - Leflunamide
 - Others: D-penicillamine, cyclosporin A, azathioprine,
  cyclophosphamide, mycophenolate mofitil
      การรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
Biological therapies
  - TNF-fusion protein (eternacept)
  - Chimeric anti-TNF mAb
   (infliximab)
  - Human anti-TMF mAb
   (adalimumab)
  - IL-1 Ra (anakinra)
  - Anti-CD 20 Ab (rituximab)
  - Anti-IL 6 (toculizumab)
Case 6
 Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
• Systemic autoimmune disease of unknown origin
• Famale : male = 8-14 : 1
• Characterized by numerous autoantibodies
 production esp. antinuclear antibody (ANA)
• Clinical manifestations : multi-systemic, vary among
 patients, every organ can be affected by SLE
     Clinical manifestations of SLE
• Systemic symptoms : fever, fatique, weight loss
• Musculoskeleton : arthralgia, arthritis, myalgia, myositis
• Skin and mucusa : malar rash, discoid lupus, photosensitive rash,
 oral ulcer, alopecia
• Kidney : edema, nephrotic syndrome, glomerulonephritis,
 hypertension
• Blood : anemia, leukopenia, thrombocytopenia, thrombosis
• Nervous system : headache, seizure, psychosis, neuropathy
 การรักษาโรคลูปัส            NSAID

• ลดการอักเสบที่เกิดขึนจากโรค      Steroids

• ลดหรือชะลอความผิดปกติ      Immunosupressive drug
 ของอวัยวะต่าง ๆ
• ควบคุมและป้องกันการก้าเริบ   Immunomodulatory drug
 ของโรค
                Rx of concomitant conditions
• ป้องกันหรือลดผลแทรกซ้อน
 จากการรักษา             Other therapies

                 PATIENT EDUCATION
                ่
       การรักษาโรคลูปัสทีไม่รุนแรง

• NSAID
               • Avoid sunlight
• Topical steroids                 +
               • Sun screen: SPF 15
• Antimalarial drugs      (UVA & UVB)
• Low dose prednisolone
                 ่
        การรักษาโรคลูปัสทีไม่รุนแรง

• Fever : paracetamol or NSAID    • Myositis : pred 0.5-1MKD
• Cutaneous : topical steroid + CQ + • Alopecia : reassurance
 sun screen
                   • Leukopenia : observation and F/U
• Arthritis : NSAID + CQ
• Serositis : NSAID
 (or pred 0.5-1 MKD)
       การรักษาโรคลูปัสที่รุนแรง

       “Severe / life threatening disease”
AIHA, severe thrombocytopenia, severe vasculitis, myocarditis,
pneumonitis, nephritis, seizure, psychosis


        High dose corticosteroid
        + Immunosuppressive drug
        + Other therapy
 ข้อบ่งชีของการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน
              Cyclophosphamide
• Severe disease      Azathioprine
• Steroid resistance    Chlorambucil
• Steroid dependent    Methotrexate
• Steroid sparing effect  Mycophenolate mofitil
              Cyclosporin
BACK PAIN
             Back pain

•  พบบ่อยมากในชุมชน
•  Machanical back pain : 90 %
•  Medical / systemic diseases : 10 %
•  Most recovery with in 2 weeks
          Low Back Pain

Mechanical back pain     Medical / systemic disease
 Muscle strain
                 Spondyloarthropathy
                 Infection : epidural abscess,
 DJD (OA)
                 osteomyelitis
 Herniated intervertebral    Tumors : metastasis
 disc              Osteoporosis
 Spinal stenosis        Referred pain : renal stone,
                 ruptured AAA, ovarian
 Spinal fracture
                 tumor
           Back pain
สิ่งที่ท้าให้คิดถึง medical / systemic หรือ serious back pain
 Constitutional symptoms & anemia, jaundice

 Prolonged stiffness, morning stiffness, night pain, or

  not relief
 Local pain

 อาการปวดแบบ visceral-referred pain

 Abnormal hosts: DM, CA, immunocompromised

 มีความผิดปกติในระบบอื่นๆ ร่วมด้วย
          Exercise
ผู้ป่วย RA อายุ 40 ปี
naproxen 500 mg/day, prednisolone 7.5 mg/day,
methotrexate 10 mg/week, chloroquin 250 mg EOD,
และ folic acid 5 mg/day
ต้องท้าฟัน dental extraction
จะเตรียมผู้ป่วยและดูแลอย่างไร
        หนังสืออ่านเพิ่มเติม
• อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Short Note in Medicine ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ต้าราโรคข้อ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
• Klillpe JH editor. Primer on the rheumatic diseases.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:55
posted:11/24/2011
language:Thai
pages:90