RADIO 2

Document Sample
RADIO 2 Powered By Docstoc
					ข้อมูลสถานีวิทยุของส่วนราชการ

จังหวัดกาฬสินธุ์
ลําดับ   ชื่อสถานี           ชื่อผู้รับผิดชอบ            ่ ั้
                                        ทีตง           ความถี่  โทรศัพท์ โทรสาร    มือถือ  EMAil  หมายเหตุ
                                                         04381109 04382125
   1 วส.ทภ.๒ เอ.เอ็ม.ก.ส.       พ.อ.จักรพงษ์ กระจ่างพุ่ม บ้านอภัย ถ.อภัย         945.KHz     1    1

                     หน.สถานี           ต.ในเมือง    อ.เมือง

                                    จ.กาฬสินธุ์ 46000
                                    109/1 ถ.เกษม                04381354 04381354
2    สวท.จว.ก.ส. เอฟ.เอ็ม.      กรมประชาสัมพันธ์       สมบูรณ์          93.MHz     7    8

                                    อ.เมือง จว.ก.ส

                                    46000
                                    103/23 ถ.กุดยาง              04383501 04383501
3    อสมท.จว.ก.ส           บริษัท อสมท. มหาชน      สามัคคี          92.MHz     8    1

                     จํากัด            อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

                                    46000
                                                                   06224145
4          ุ
     สถานีวิทยุชมชน            ั
                     นายสุทศน์      สิริกิต   ่
                                    กิง อ.ดอนจาน        100-200               9

     ดอนจาน                                          MHz

5          ุ
     สถานีวิทยุชมชนสามชัย      นายอํานาจ ผาสุก         ่
                                    กิง อ.สามชัย        89.250 MHz             62241459
                                                 105.750  04385013
6          ุ
     สถานีวิทยุชมชนตําบลแจนแลน    นางศุภวรรณ     ชื่นชม   อ.กุสินารายณ์       MHz    7

          ้  ่
     สถานีวิทยุทองถินไทย สหกรณ์                                     04385000         01873221
7    บัวขาว             นายสหพล    ศรีบ้านโพน   อ.กุสินารายณ์       89.500 MHz 0            40
                                                                   01592533
8          ุ
     สถานีวิทยุชมชนวัฒนธรรมภูไท   นายชวลิต   บุปผาสังข์   อ.กุสินารายณ์       99.750 MHz             9
                                                                   01769956
9          ุ
     สถานีวิทยุชมชนเพื่อช่วยเพื่อน  นายเบ้า   ไทยสองศรี    อ.กุฉินารายณ์       99.00 MHz              8

10         ุ
     สถานีวิทยุชมชน 104.00      นายนําใจ   อุทรักษ์    อ.กุสินารายณ์       104.00 MHz
         ิ     ้   ุ
    จุดปฏิบัตการเรียนรูวิทยุชมชน                              04385912   07222311
11   คนเขาวง               ิ
                    นายอุทศ   ใสลํา      อ.เขาวง     89.500 MHz 5      6
                                                04385912
12         ุ
    สถานีวิทยุชมชนภูไทเขาวง       ิ
                    นางฐิตญา จันทร์หล่น     อ.เขาวง     90.500 MHz 5
                                                04385105
13   สถานีวิทยุ สวพ.           ิ
                    นายกิตพงษ์    โพธิ์พรหม อ.เขาวง     106.00 MHz 2

    วังคําเขาวง

    สถานีทดลองออกอากาศเพื่อ                                       09574625
14   การศึกษาเขาวง         นายชิตะวัน          อ.กุฉินารายณ์              5
                                                04385617   01380053
          ุ
   15 สถานีวิทยุชมชนคนคําม่วง    นายเทียนชัย สรรพเลิศ     อ.คําม่วง    96.500MHz 5      6
                                                04386704
          ุ
   16 สถานีวิทยุชมชนคนนามน      ดต.อร หิรพันธุ์       อ.นามน     88.550 MHz 3
                                                04389937   01719621
          ุ
   17 สถานีวิทยุชมชน กส.107.74    ค่ายเทป GMM DJ        อ.เมือง     104.75 MHz 7      1
                                          104.000         07216246
       ุ
   18 สถานีชมชนคนกมลาไสย       นายสว่างพงษ์ ปัญญา      อ.เมือง     MHz    04384236   1
                                                04381139   09555529
       ุ
   19 สถานีชมชน Fun F.M.               ้
                    นายชาญณรงค์ พลตือ      อ.เมือง     98.250 MHz 9      5
                                          106.250  04381139   06637228
   20 Teen Fun                  ้
                    นายชิระ พลตือ        อ.เมือง     MHz    9      5
                                                04382175   01057156
   21 สถานีวิทยุ ชุม ชน กาฬสินธุ์  นายคมเพชร การถัก               99.250 MHz 9      6
                                                      01975766
22         ุ
    สถานีวิทยุชมชนไทกาฬสินธุ์   คุณเชิดชัย คนโก้       อ.เมือง     95.250 MHz       1
                                                04381527
23         ุ
    สถานีวิทยุชม ชนคนรักสุขภาพ   นายสมนึก ขลังวิชา      อ.เมือง     100.250MHz 5
                                                04381527
24   สถานีวิทยุกระจายเสียง                    อ.เมือง     97.750 MHz 5

      ั
    พิทกษ์สันติราษฎร์
                    นายชัยสวัสดิ์ สวัสดิ
   25 สถานีวิทยุ F.M.Radio      พาณิชย์           อ.เมือง     90.50 MHz 04383542
                                                04382232
          ุ
   26 สถานีวิทยุชม ชนเมืองน้ําดํา  นางสาวสุชญา บุญกิตติวุฒิ อ.เมือง       96.250 MHz 9
                                                      01719621
   27 สถานีวิทยุ  ชุมชน      DJ เทิด แผ่นดินทอง      อ.เมือง     97.00 MHz        1
                                                 04380112
          ุ
   28 สถานีวิทยุชมชนเพื่อชุมชน    นายสุรพงษ์    ยะนะโชติ  อ.เมือง     107.5 MHz  0
              ้
  สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรูสู่                       103.750         06854316
29 ชุมชน              คุณนวลปรางค์ วิเชียรนิจ  อ.เมือง    MHz           1
                                      107.250         07219612
30 สถานีวิทยุ  ชุมชน FM.     ค่ายเทป อาสยาม      อ.เมือง    MHz           4
                                             04383366  05574450
31 สถานีวิทยุยางตลาดเพื่อชุมชน                อ.ยางตลาด   102.5 MHz  3     0
                                                  01975475
            ่
32 สถานีวิทยุเพื่อท้องถิน     นายวรพจน์   ลัภโต   อ.ยางตลาด   91.250 MHz       10
                                      106.000  04380111   01052190
       ุ
33 สถานีวิทยุชมชนคนบัวบาน     นายประมวล   กรทิพย์  อ.ยางตลาด   MHz    0      4

                 ชาวบ้านและหลวงพ่อ
34 สถานีวิทยุ  ชุมชนดอน สมบูรณ์ วัดสวนป่า         อ.ยางตลาด   90.000 MHz
                                      104.250  04389734
       ้  ่
35 สถานีวิทยุทองถินไทย                    อ.ร่องคํา   MHz    8
                                            04389407   01964372
36 สถานีวิทยุ ชุมชนคนเขต ๔     นายบรรจง      ู
                         กวสีชดา   อ.สมเด็จ    94.250 MHz 2      7
                                      101.500  04386120
       ุ
37 สถานีวิทยุชมชนคนสมเด็จ     นายธีระพงษ์ พรมอุปถัมภ์  อ.สมเด็จ    MHz    7
                                            04386149   01739117
       ุ
38 สถานีวิทยุชมชนคนสมเด็จ     นางปราณี ศรีบ้านโพน    อ.สมเด็จ    91.00 MHz 1       8
                                            04386180   01873224
       ้  ่
39 สถานีวิทยุทองถิน สี่แยกสมเด็จ  ร้านสหพล ศรีบ้านโพน    อ.สมเด็จ    92.350 MHz 9      0
                                      103.250  04382338
       ุ
40 สถานีวิทยุชมชนคนสี่แยกซ้ําโพธิ์ คุณลักษยา   สารกรณ์  อ.สมเด็จ    MHz    3
                                            04387116   07224541
       ุ
41 สถานีวิทยุชมชนคนภูสิงห์     นายรัตนา ชัยคํามี     อ.สหัสขันธ์  91.750 MHz 4      6
                                            04380112
       ุ
42 สถานีวิทยุชมชนโนนแหลมทอง    นายกอง จัตรทุม      อ.สหัสขันธ์  90.250 MHz 2

  สถานีวิทยุบริการชุมชน                                04388122   01061079
43 คนหนองกุงศรี          นายวิโรจน์  เรืองไทสง  อ.หนองกุงศรี  92.700 MHz 5      4
                                            04388157   01679292
       ุ
44 สถานีวิทยุชม ชน         นางพรทิพย์ หมวดนา     อ.หนองกุงศรี  92.700 MHz 8      8
                                      101.250  04386956   06234603
        ุ
45 สถานนีวิทยุชมชน         นายสุรยันต์  พลตือ
                           ้   อ.ห้วยผึ้ง   MHz    4      0
                                            04388939
       ุ
46 สถานีวิทยุชมชนคนห้วยเม็ก    นายศฐศักดิ์ บุตรพรหม   อ.ห้วยเม็ก   95.250 MHz 4
                                                  09570337
       ุ
47 สถานีวิทยุชมชนบ้านคําใหญ่    นายอุดร ภูโปร่ง      อ.ห้วยเม็ก   89.700 MHz       8
          ุ
    สถานีวิทยุชมชนเพื่อการศึกษา                             04381449
   48 วิทยาลัยกาฬสินธุ์       นางรัชนีพร พูน สุขศืริวัฒนา กาฬสินธุ์    107.15 MHz 4

   49 ร้านสงวนวงษ์มอเตอร์      ร้านสงวนวงษ์ มอเตอร์    อ.ยางตลาด    89.95 MHz

    สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา                                04382232
50   วิทยาลัยการอาชีพคําม่วง                  อ.คําม่วง    89.95 MHz  9

51   สถานีวิทยุ  ชุมชนบุษบา                  อ.ยางตลาด    100.25 MHz
                                               04381633
52   สถานีวิทยุ  ชุมชน      นายเทอดเกียรติ ธารชัย    อ.เมือง     107.25 MHz 8
                                               04386020
53   ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์       น.ส.หทัย   น้อยสมบัติ   อ.นามน     95.00 MHz 8
                                               04384020
54         ุ
    สถานีวิทยุชมชน ต.นาขาม    นายสม ขันธ์ดวง       อ.กุสินารายณ์  92.75 MHz 4
           ุ
    สถานีวิทยุชมชน ต.สะอาดไชย                                     05012570
55   ศรี              นายเด่นกวี          ่
                          ศรีอ่อนจันทร์ กิง อ.ดอนจาน  104.25 MHz       0
                                                     01263595
56         ุ
    สถานีวิทยุชมชน FM.      น.ส.กัญญามาศ ภูโปร่ง    อ.เมือง     101.30 MHz       8

57         ุ    ่
    สถานีวิทยุชมชนท้องถินไทย                 อ.เมือง     102.75 MHz
                   พ.ต.ท.จักรินทร์ อินทร์
58         ุ    ่
    สถานีวิทยุชมชนท้องถินไทย   แปลง            อ.กมลาไสย    108.00 MHz

59         ุ
    สถานีวิทยุชมชน                      อ.ยางตลาด    96.50 MHz
                                                     09573675
60         ุ
    สถานีวิทยุชมชน บ.หนองแปน   นายไพบูลย์   นาเทวา    อ.กมลาไสย    92.75 MHz        9

61         ุ
    สถานีวิทยุชมชนหนองแวง                   อ.สมเด็จ    92.25 MHz

62         ุ
    สถานีวิทยุชมชน บ.คงแหลม                  อ.คําม่วง    94.25 MHz

63         ุ
    สถานีวิทยุชมชนคําม่วง                   อ.คําม่วง    102.00 MHz

64         ุ
    สถานีวิทยุชมชนคําม่วง                   อ.คําม่วง    96.50 MHz

65         ุ
    สถานีวิทยุชมชน                      อ.เมือง     106.75 MHz

          ุ
    สถานีวิทยุชมชน บ.หามแห
66   โพนทอง                          อ.เมือง     107.50 MHz
67         ุ
    สถานีวิทยุชมชนครูสามชัย                     ่
                                    กิง อ.สามชัย  89.05 MHz

68         ุ
    สถานีวิทยุชมชนเพื่อนช่วยเพื่อน                 อ.กุสินารายณ์  102.50 MHz

69         ุ
    สถานีวิทยุชมชนคน บ.คลองไผ่                   อ.กุสินารายณ์  104.00 MHz

70         ุ
    สถานีวิทยุชมชนคนห้วยแถลง     นายชาญชัย     สืบผาง    ่
                                    กิง อ.ดอนจาน  94.50 MHz

          ุ
   71 สถานีวิทยุชมชนคนภูพาน      นายวิเชียร    ชัยสมุทร   อ.คําม่วง    102.00 MHz

72         ุ     ่
    สถานีวิทยุชมชนร่วมใจกิงสามชัย น.ส.สมพร      ศรีมุกดา    ่
                                    กิง อ.สามชัย  103.50 MHz
                                                  04386021  04743416
73      ุ
    สถานีชมชนห้วยเม็ก        นายสีน้ํา   จันทร์เพ็ญ   อ.ห้วยมี    90.00 MHz  8     9

74         ุ
    สถานีวิทยุชมชนคนนามน       นายประเสริฐ    ภูบุญทึง  อ.นามน

          ุ
    สถานีวิทยุชมชนเมืองฟ้า                                   04384235
75    แดดสงยาง                     ั
                     นายประจักษ์ นาวิชย      อ.กมลาไสย    90.25 MHz  1

76         ุ
    สถานีวิทยุชมชนคนดงมูล      นายชรี    วารีศรี     อ.หนองกุงศรี  92.25 MHz
                                                        06220636
77         ุ
    สถานีวิทยุชมชนบ้านป่าแดง     นายประเด็ด          อ.ยางตลาด    90.00 MHz        7
                                                 04380110
78         ุ
    สถานีวิทยุชมชนห้วยเตย      นายสีน้ํา   จันทร์เพ็ญ   อ.ยางตลาด    108.00 MHz 5

          ุ
    สถานีวิทยุชมชน                                      04381449
79   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์     พูนสุขศิริวัฒนา        อ.เมือง     107.15 MHz 4      50125700

สถานีวิทยุส่วนราชการจํานวน ๓ สถานี

          ุ
    สถานีวิทยุชมชน จํานวน ๗๖ สถานี
                     ข้อมูลสถานีวิทยุของส่วนราชการ จ.
                     มหาสารคราม

                                                 ้
                                             การติดตัง

ลําดับ ยศ - ชื่อ - สกุล ผู้รับผิดชอบ    ่ ั้
                     ทีตง                ความถี่   โทรศัพท์  โทรสาร   มือถือ  Email  หมายเหตุ

    ระบบ เอ.เอ็ม.

   1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง     ถ.มนตรีบํารุง ต.ตลาด  อ.เมือง   531 KHz   043711539  043722418

    ประเทศไทยจังหวัดมหาสารคราม     จ.มหาสารคราม 44000

2   สถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ 014    ถ.วาปีประทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง   1332 KHz   043723088

    มหาสารคราม เอ.เอ็ม.        จ.มหาสารคราม 44000

    ระบบ เอฟ.เอ็ม.

3   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง     ถ.มนตรีบํารุง ต.ตลาด  อ.เมือง   106.5 MHz  043711539  043722418

    ประเทศไทยจังหวัดมหาสารคราม     จ.มหาสารคราม 44000
    สถานีวิทยุกระจายเสียง รด. มหาสาร
4   คราม                ถ.มหาสารคราม - โกสุม  อ.เมือง  105.5 MHz  043722123

                     จ.มหาสารคราม 44000

5   สถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ 014    ถ.วาปีประทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง   98 MHz    043723088

    มหาสารคราม             จ.มหาสารคราม 44000
                     1096/38 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
6   สถานีวิทยุ อสมท จ.มหาสารคราม    ตลาด                100.5 MHz  043712633  043245867

                     อ.เมือง  จ.มหาสารคราม 44000

7   สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคราม อ .เมือง   105.25 MHz  043721859  043711427

    มหาสารคราม (มมส.)         จ.มหาสารคาม 44000                043711427
บัญชีรายละเอียดสถานีวิทยุในพื้นที่ จ.มหาสารคาม

วส.ทภ.๒ เอ.เอ็ม.ข.ก.

                                                              ้
                                                          การติดตัง

ลําดับ ชื่อสถานีวิทยุ            ่ ั้
                      ทีตง              ผู้รับผิดชอบ         ความถี่   โทรศัพท์  โทรสาร  มือถือ    Email

   1 ชุมชนคนตักสิลา           1014 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด    นายสรวิชญ์ บุญมาก      95.00 MHz     -     -      -

                      อ.เมือง

       ่
   2 ชุมชนทีราบสูง               ่
                      123 หมูบ้านเสริมไทยธานี    นายประสาสน์ วัฒนะปัญญา    103.5 MHz     -     -      -

                      ต.ตลาด อ.เมือง
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฎ
   3 ชุมชนเสียงธรรมราชภัฎ        อาคาร 11 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาสารคาม          94.75 MHz     -     -      -

    มหาสารคราม             มหาวิทยาลัยราชภัฎ )

   4 ชุมชนประจํา จว.ม.ค.          ่
                      หมูที่ 11 บ.หม้อ ต.เขวา    นางอารยา ศรีนุช       99.75 MHz     -     -      -

                      อ.เมือง

        ิ
   5 จุดปฏิบัตการเตรียมความพร้อม          ่
                      เลิงน้ําจัน อ.เมือง      นายทศพร    ผาบชมภู    91.50 MHz     -     -      -

       ุ    ่
    วิทยุชมชนลูกทุงบันเทิง

   6 ชุมชนคนสารคาม                  ั
                      206 ถ.นาควิชย ต.ตลาด อ.เมือง  นายภาคิน    จําปาเฟือง
                                                 ่   88.00 MHz     -     -      -

         ั
   7 ชุมชนนาควิชย 2           1227/38 ถ.ริมคลองสมถวิล    นายสะอาด เอิบอาบ       99.00 MHz     -     -      -

                      อ.เมือง

   8 ชุมชนเมืองสารคาม          191/39 อาคารพีแลนด์      นายโกเมศร์   สุนันทเกษม  91.00 MHz     -     -      -

                      ต.ตลาด อ.เมือง

   9 ชุมชนเครือข่ายตักสิลานคร จว.ม.ค.  940 ถ.สารคามผดุง อ.เมือง    นายวัฒนา อัตถากรณ์      106.2 MHz     -     -      -

  10 ชุมชนสปอร์ตเวฟ            1113/109 ซ.เทศบาลอาชา 1    นายจรรยา    ทะสุนทร   88.75 MHz     -     -      -
                   ถ.เทศบาลอาชา อ.เมือง

11 ชุมชน อบจ.            สง.อบจ.มหาสารคาม อ.เมือง     อบจ.มหาสารคาม       104.00 MHz    -    -  -

12 ชุมชน                      ่
                   120 หมู่ 8 บ.ทุงนาเลา      นายนิยม แสงจันดา     89.75 MHz     -    -  -

                     ่
                   ถ.เลียงเมือง อ.เมือง

13 ชุมชนคนนาเชือก          191 ต.นาเชือก อ.นาเชือก     นายจันตา   ปินะเก   96.50 MHz  043-779536  -  -

14 ชุมชนเสียงจากดูนรําพัน      58 ต.นาเชือก อ.นาเชือก      นายสุรศักดิ์ ไร่วิบูลย์  91.50 MHz  043-779570  -  -

                                   นายกฤษฎา นามเชียงใต้

15 ชุมชนห้วยค้อ           79 หมู่ 10 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก  นายสิทธิพล เวียงธรรม   103.25 MHz 043-779588   -  -

16 ชุมชนคนบรบือ           วัดขวัญเมืองระบือธรรม           ั
                                   นายกิตติชย แสนลา     99.00 MHz  043-770852  -  -

                   ถ.แจ้งสนิท อ.บรบือ

                 ่
17 ชุมชนผู้ประกอบการวิชาชีพท้องถิน  88 หมู่ 1 ต.บรบือ อ.บรบือ    นายกิตติชย แสนลา
                                        ั        95.00 MHz  043-770276  -  -

  (วทท.)

                 ่
18 ชุมชนผู้ประกอบการวิชาชีพท้องถิน  อาคาร บี.เอ็ม.ซูปเปอร์ หมู่ 4  นายบุ่ง  จูวัฒนสําราญ  97.25 MHz  043-770514  -  -

  (วทท.)              ต.หนองสิม อ.บรบือ

19 ชุมชนคนบ่อใหญ่          ข้าง รร.วังหว้า ต.บ่อใหญ่    นายทองคูณ กางเกตุ     97.00 MHz  043-7731135  -  -

                   อ.บรบือ

                 ่
20 ชุมชนผู้ประกอบการวิชาชีพท้องถิน  อาคารข้างปั้มน้ํามัน เอ็ม.พี.  นายประสิทธิ์ บุหรัน    106.00 MHz 043-771591   -  -

  (วทท.)              ถ.บรบือ - นาเชือก 197 หมู่ 1

                   ต.บรบือ อ.บรบือ

21 ชุมชนพลเมืองอาสาชาวนครจําปาศรี  193 หมู่ 1 ต.นาดูน        สจ.จรัญ แทนหลาบ      100.25 MHz 043-797300   -  -

                   อ.นาดูน             นางศิริรัตน์ แทนหลาบ
        ่
22 ชุมชนคนรักถิน        37 หมู่ 12 บ.วังยาว ต.วังยาว  นายสุขสันต์ ศรีสุนนท์   90.00 MHz  043-726633    - 085-9264292

                อ.โกสุมพิสัย

       ่
23 ชุมชนท้องถินคนดอกมะคําป่า          ้
                264 หมู่ 13 บ.คุมกลาง     นายทวี  ศรีนูเดช     91.75 MHz  043-762402    -    -

                ต.ห้วยขวาง อ.โกสุมพิสัย    นายเอนกพงศ์ ศรีนูเดช

24 ชุมชนแฮปปี เอฟเอ็ม.             ้
                217 หมู่ 10 บ.คุมสังข์     นายธนพงษ์ ศรีสงคราม    99.00 MHz  043-745594    - 085-00911541

                ต.ห้วยขวาง อ.โกสุมพิสัย

25 ชุมชนคนลําชี        59 หมู่ 8 บ.เขื่อน ต.เขื่อน     ิ
                               นายอุทศ คลังเรือง     104.75MHz  043-781759    -    -

                อ.โกสุมพิสัย          นายสยามพล ระพีพรรณ

26 ชุมชนคนโกสัมพี               ้
                107 หมู่ 13 บ.คุมกลาง     นายอิสระชัย ช่ําชอง    105.00MHz  043-745277    -    -

                ต.ห้วยขวาง อ.โกสุมพิสัย    นายสมทรัพย์ ภูโสดา

        ่
27 ชุมชนคนท้องถิน               ้
                373 หมู่ 24 บ.คุมใต้      นางพรทิพย์ แสนสุทธวิจิตร  106.00 MHz 043-762300     -    -

                ต.ห้วยขวาง อ.โกสุมพิสัย

      ่
28 ชุมชนคลืนหอมมะลิ 89     198 หมู่ 8 ต.ลานสะแก      นายสุทธิพันธ์ ฮามอําไพ   98.00 MHz  043-790771  -    087-2381925

                อ.พยัคฆภูมิพิสัย

29 ชุมชนตําบลลานสะแก         ่
                39 หมู18 ต.ลานสะแก       นายวุฒิพร  ศรีชย
                                        ั     106.00 MHz    -      - 081-8725053

                อ.พยัคฆภูมิพิสัย

30 ชุมชนบลูสกายเรดิโอ        ่
                22 หมู12 ต.ลานสะแก       นางภัทร แย้มชม       95.00 MHz    -      - 081-3922915

                อ.พยัคฆภูมิพิสัย

31 ชุมชนตําบลหนองแสง      40 หมู่ 7 บ.หัวงัว       นายสง่า   พิมพ์ดอนอัด  99.20 MHz    -      -    -

                ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
32 ชุมชนคนบ้านลาด            132 หมู่ 17 ต.ศรีสุข      น.ส.เนตรชนก เหล่าไชย    88.60 MHz    -      -   -     -

                         ั
                    อ.กันทรวิชย

33 ชุมชน ส.ม.บ.1                ่
                    อาคารทุงเกษตร ถ.เชียงยืน -   ด.ต.โสภัณฑ์ ภูพานทอง    96.00MHz  043-782299    -   -

                    ขอนแก่น ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน

34 ชุมชนร้อยใจไทยสร้างสรร           ่
                    112 หมู16 ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด   นายชํานาญ กองผาพา     96.5 MHz  043-370472    -   -

                      ่
                    ต.กูทอง อ.เชียงยืน

35 ชุมชนคนรักบ้านเกิดบ้านขี       42 หมู่ 19 ต.เขวาใหญ่      นายทองพันธ์ ขันแก้ว    100.75 MHz 043-712324    -   -

                         ั
                    อ.กันทรวิชย
        ั
36 ชุมชนกันทรวิชย            97 หมู่ 2 ต.โคกพระ       นายสังเวียน จันทะโสก    105.20MHz  043-789348  -     -

                         ั
                    อ.กันทรวิชย

37 ชุมชนคนชื่นชม            23 หมู่ 13 ถ.เชียงยืน-คําใหญ่  นางเอ็มอร  เลพล     90.40 MHz  043-726862    -   -

                            ่
                    ต.เหล่าดอกไม้ กิง อ.ชื่นชม

38 ชุมชนประชาคมวาปีปทุม         102 หมู่ 12 ต.หัวเรือ      นายพิกุล ขันทัพไทย     92.75 MHz    -      - 089-5774005

                    อ.วาปีปทุม

39 ชุมชนประชาคมพยัคฆภูมิพิสัย      120 หมู่ 2 ต.ลานสะแก      นางพิตรพิบูลย์ ขุนสุวรรณ  89.75 MHz  043-791443    -     -

                    อ.พยัคฆภูมิพิสัย

40 ชุมชนเสียงจากพยัคฆภูมิพิสัย          ่
                    120 ถ.เลียงเมือง ต.ลานสะแก          ้
                                    นายคําสิงห์ คุมโนน้อย   105.00 MHz 043-790041    -     -

                    อ.พยัคฆภูมิพิสัย

41 อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย วิทยุวิสาหกิจ  725/2 ต.ปะหลาน         น.ส.พิสมัย  อุทก     92.25 MHz  043-791661    - 089-4222862
  ชุมชน      อ.พยัคฆภูมิพิสัย

42 วิทยุเฉพาะกิจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  96.5 MHz    -    -   -

                        ั
          อาคารบรมราชกุมารี อ.กันทรวิชย

     ุ
43 วิทยุชมชน    บ้านพัก ส.ส.สุชาติ ศรีสังข์   นายสุชาติ ศรีสังข์   105.25MHz    -    -   -

          อ.วาปีปทุม     ุ
44 วิทยุชมชน    63 หมู่ 11 บ.โคกกลาง      อ.ทศพล         102.60MHz  043-731005  - 081-1173966

          ต.วังแสง อ.แกดํา

     ุ
45 วิทยุชมชน    บ้านหลุบแซง ต.หนองกุง      อ.ประหยัด บุษดี    -        -    -   -
                      ุ
ข้อมูลสถานีวิทยุของส่วนราชการและสถานีวิทยุชมชน

จังหวัดนครพนม

    ยศ – ชื่อ – สกุล                            ้
                                    การติดตังลําดับ ผู้รับผิดชอบ       ทีตง
                  ่ ั้          ความถี่   โทรศัพท์   โทรสาร    มือถือ     Email หมายเหตุ

   1 พ.ท.ทินกร ประสีระเตสัง  วส.ทภ.๒AM น.พ.      ๑๔๔๐ KHZ.  ๐-๔๒๕๕-๑๐๘๙  ๐-๔๒๕๓-๖๗๑๕  ๐๘–๙๔๑๙-๑๘๓๖  -                 ค่ายพระยอดเมืองขวาง
                 ถ.นครพนม-สกลนคร
                 อ.เมือง จ.นครพนม

                          48000

   2 พ.อ.วิญญู เชาว์นวม    วส.ทภ.๒ FM น.พ.            ๐-๔๒๕๕-๑๐๙๐  ๐-๔๒๕๓–๖๗๑๕  ๐๘–๙๕๘๑-๙๗๗๙  -                 ค่ายพระยอดเมืองขวาง
                 ถ.นครพนม-สกลนคร อ.
                 เมือง           98.75 MHZ

                 จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
                 สถานีวิทยุกระจายเสียง
                 แห่งประเทศไทย ถ.นิตโย
   3 นายวีรศักดิ์ พรหมศิริ   ต.หนองญาต อ.เมือง  ๙๐.๒๕ MHZ.   ๐-๔๒๕๑-๑๒๙๐  ๐-๔๒๕๑-๑๕๖๙  ๐๘–๑๗๒๕๒๘๙๖  -
               จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
               สถานีวิทยุ ส.ทร.๗
               นครพนม ถ.นครพนม-ท่า
        ั
4 นาวาเอก ศิริชย เทียนศิริ  อุเทน อ.เมือง       ๙๗.๕๐ MHZ.  ๐-๔๒๕๑-๑๓๒๔  -  -       -

               จ.นครพนม ๔๘๐๐๐

5 นายมุนินทร์ ชูฉัฏฐะ    สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.    ๙๓.๕ MHZ.  ๐-๔๒๕๒-๒๘๘๘, -  ๐๘–๑๘๐๓-๕๓๐๗  -               นครพนม ๑๒๘               ๐-๔๒๕๒-๒๘๒๘


                        ่
               ถ.พินิจรังสรรค์ หมูบ้าน
               ขวัญนคร อ.เมือง

               จ.นครพนม ๔๘๐๐๐


       ุ
 สถานีวิทยุชมชนร่วมใจ    บ้านนาคูณ ต.นาคูณใหญ่
6 (นายหาญ ทรงประดิษฐ์)    อ.นาหว้า         ๑๐๔ MHZ.   ๐-๔๒๕๙-๗๕๙๐  -  -       -

               จ.นครพนม               ศูนย์พลังชุมชน
 สถานีวิทยุภูมิพลังงานภาค  บ้านโคกก่อง ต.โพธิ์ตาก                           ยังไม่
7 มวลชนจังหวัดนครพนม     อ.เมือง จ.นครพนม     ๑๐๗ MHZ.   -       -  -       -  ออกอากาศ

 (นายธนศักดิ์ คําด่าง)   อ.เมือง จ.นครพนม
                  ๑๐๖ ม.๑๑ ต.หนองแวง
       ุ    ั
 8 สถานีวิทยุชมชนคนภูลงกา      อ.บ้านแพง             95.8 ๐-๔๒๕๕-๑๐๕๓  -  -       -

  (นายวิจิตร ชินสาร)        จ.นครพนม       MHZ.


               ้
  ศูนย์สื่อสารเพื่อการเรียนรูสู่            ่
                  ๑๙๘ ม.๓ ชุมชนหัวบึงทุง
 9 ชุมชนธาตุพนม           ถ.ชยางกูร       99.5 MHz    ๐-๔๒๕๒-๕๖๘๘  -  -       -

          ํ
  (นางพิศมัย สุขล้าคณา)      ต.ธาตุพนมเหนือ

                  อ.ธาตุพนม

                  จ.นครพนม


                  ๑๔๐ ม.๓ ต.พระซอง อ.
       ุ
10 สถานีวิทยุชมชนพระซอง       นาแก         92.75 MHz    ๐-๔๒๕๘-๓๓๓๓  -  -       -

  (นายวีรพงษ์ ขวัญเพชร)      จ.นครพนม       ุ
11 สถานีวิทยุชมชนคนนาแก       ต.นาแก อ.นาแก     93.75 MHz    ๐-๔๒๕๒-๗๔๔๗  -  ๐๘–๙๘๔๑-๑๖๕๒  -

  (นายเกษม วงค์ตาหล้า)       จ.นครพนม


                        ่
                  ๑๕๑ ม.๙ หมูบ้านอัมพร๒
       ุ
12 สถานีวิทยุชมชนคนนคร       อ.เมือง        105.5 MHz    ๐-๔๒๕๑-๖๑๔๔  -  ๐๘–๑๖๐๑–๕๖๐๓  -          ้ ้
  (นางธัญญลักษณ์ จุยยิม )     จ.นครพนม
                     ิ
              ๓๕๐ ถ.ประชาอุทศ ม.๒
       ุ
13 สถานีวิทยุชมชนคนบ้านแพง ต.บ้านแพง         97.15 MHz     ๐-๔๒๕๙–๑๓๖๓  -  ๐๘–๖๒๓๔–๕๗๖๙  -

  (นายเวียน สุขติเวชพงศ์)   อ.บ้านแพง


      ิ     ้
  จุดปฏิบัตการเรียนรูวิทยุ
14 ชุมชนคนซือ ่        จ.นครพนม        101.25 MHz    -       -  ๐๘–๑๕๔๔–๑๙๘๐  -


                ๑๒๖ ม.๑๑ บ้านห้อม ต.
  (นายอภิสิทธิ์ มณีโชติ)   อาจสามารถ            101.75

  (นายธราเทพ มณีโชติ)     อ.เมือง จ.นครพนม


  สถานีวิทยุฯวิสาหกิจชุมชน  ๑๒๘/๒๙ ม.ขวัญนคร ถ.
15 จ.นครพนม          พินิจรังสรรค์     92 MHz      ๐-๔๒๕๒–๒๔๐๒  -  ๐๘–๙๔๒๒–๒๘๖๒  -

  (นางสาวพิศมัย อุทก)     อ.เมือง จ.นครพนม
      ิ     ้
  จุดปฏิบัตการเรียนรูวิทยุ
  ชุมชน หนองญาต ยูสเอ็ฟ
16 เอ็ม            บ้านหนองญาต             99.5 -       -  -       -
  (น.ส.เยาวลักษณ์ สิงห์
  เสนา)            อ.เมือง จ.นครพนม    MHZ.       ้  ่
17 สถานีวิทยุทองถินไทย     ๘๘ ม.๓ ต.ท่าค้อ         103.25 -        -  ๐๘–๑๕๔๔–๗๔๕๙  -

  (นายนัฐพล ศรีพิมพ์)     อ.เมือง จ.นครพนม    MHZ.


     ุ
  วิทยุชมชนศุนย์ส่งเสริมและ
18 พัฒนาศีลธรรมและ       ๑๘ ต.น้ําก่ํา            100 -       -  -       -
  จริยธรรม         อ.ธาตุพนม         MHZ.

  (นายสนั่น ยาสุรีย์)    จ.นครพนม ๔๘๐๐๐


               ๑๕๔ ม.๑๓ ต.เรณู-นคร
     ุ
19 วิทยุชมชนคนเรณูนคร    อ.เรณูนคร             104.25 -       -  -       -

  (นายธงชัย พาณิชดี)    จ.นครพนม          MHZ.

                        48170
     ุ
  วิทยุชมชนศรีสงคราม    ๑๗๕ ม.๒ ต.ศรี-สงคราม
20 (นายทัพไทย ตรงธิ )    อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 95.5 MHz      ๐-๔๒๕๙–๙๑๙๙  -  ๐๘–๑๐๕๙–๑๙๐๑  -


     ุ      ั
  วิทยุชมชนวัดโพธิ์ชยศรี  ม.๑ ต.โคกสูง                                 ระหว่าง
21 ธรณีสงฆ์         อ.ปลาปาก          -       -       -  ๐๘–๙๙๗๒–๐๗๕๙  -  ดําเนินการ

  (นายจรูญ จันทะเสน)    จ.นครพนม

22 วิทยุชมชุนคนน้ําบัง    ๘๖ ม.๔ ต.พระซอง          105.45 ๐-๔๒๕๒–๒๑๘๙  -  -       -

  (นายทวี วงศ์แก้ว)     อ.นาแก จ.นครพนม      MHZ.

     ุ
23 วิทยุชมชนรักเมืองนครพนม  ๑๘๕ ม.๑              88.75 ๐-๔๒๕๑–๑๙๗๗    ๐๘–๖๕๕๕–๔๘๐๖  -

  (นายสิทธาชัย สิทธรัตน   ต.นาทราย อ.เมือง      MHZ.            -

  ณ นครพนม)         จ.นครพนม

     ุ
24 วิทยุชมชนศรีโคตรบูรณ์        ่
               ๓๕๐/๙ ถ.เฟืองนคร         107.75 ๐-๔๒๕๑–๒๗๗๔  -  -       -
  (นางประพัฒน์พร ชา
  ลีวรรณ)          อ.เมือง จ.นครพนม      MHZ.    ๐-๒๕๓๘–๗๖๗๗


               ๓๑๖ ม.๙ ต.โพนทอง
     ุ
25 วิทยุชมชนคนเมืองเว     อ.เรณูนคร             107.75 ๐-๔๒๕๗–๙๔๐๐  -       ๐๘–๖๗๑๔–๔๑๐๒  -  (นายอรรฆพจน์ อบรมชอบ) จ.นครพนม            MHZ.

       ุ
  สถานีวิทยุชมชน ต.ท่าค้อ  ๘๘ ม.๒ ต.ท่าค้อ

26 (นายปราจีน วุฒิวัฒนชัย)  อ.เมือง จ.นครพนม      -      ๐-๔๒๕๒–๐๙๘๙   -       -       -      ิ
  จุดปฏิบัตการเตรียมความ
  พร้อมวิทยุชฃุมชนคน
  สร้างสรรค์
               ๑๐๙ ม.๕ ถ.มัธยม-จันทร์
27 (ด.ต.ดอกไม้ บุญทองล้วน)  ต.นาแก              97.25 ๐-๔๒๕๒–๗๑๙๐  ๐-๔๒๕๒–๗๒๓๔  ๐๘–๑๗๖๘–๖๐๕๓  -  (นายปฐมพร บุญทองล้วน)   อ.นาแก จ.นครพนม      MHZ.


      ิ     ้
  จุดปฏิบัตการเรียนรูวิทยุ
       ่
  ชุมชนคนลุมน้ําสงคราม             48130

  (นายนิกร เกษมสินธุ์)

      ิ
28 จุดปฏิบัตการเรียนรู้    ๑๗๘ ม.๑              105.45 ๐-๔๒๕๙–๙๐๘๙  -       -       -

     ุ   ่
  วิทยุชมชนคนลุมน้ํา     ต.ศรีสงคราม        MHZ.
สงคราม         อ.ศรีสงคราม

(นายนิกร เกษมสินธุ์)  จ.นครพนม ๔๘๑๕๐
                      ุ
ข้อมูลสถานีวิทยุของส่วนราชการและสถานีวิทยุชมชน จว.ช.ย.

       ยศ - ชื่อ – สกุล                              ้
                                        การติดตัง

ลําดับ    ผู้รับผิดชอบ          ่ ั้
                     ทีตง            ความถี่  โทรศัพท์    โทรสาร    มือถือ    E - mail  หมายเหตุ

       สถานีวิทยุส่วนราชการ

       สวท. จว.ช.ย.         ถ.องค์การบริหาร

                     ส่วนจังหวัด สาย 2


                     ต.ในเมือง อ.เมือง                                     ผู้อํานวยการ
         ั
     1 (นางวิลย     จิตสมุทร)   จว.ช.ย. 36000        92.75 MHz 044 - 822380  044 - 822489 01- 8737207  -     สถานี

       อ.ส.ม.ท. จว.ช.ย.       238/9 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า

                     ต.รอบเมือง อ.เมือง

     2 (นายกิตติ    บัวละคร)   จว.ช.ย. 36000        102.0 MHz 044 - 812989  044 - 816930 -       -     นายสถานี

       ตชด.จว.ช.ย.         บ.หนองหญ้ารังกา

                     ถ.นิเวศรัตน์


                     ต.โพนทอง อ.เมือง
           ั      ิ
     3 (พ.ต.อ.ทวีศกดิ์ เมธานุชต)   จว.ช.ย. 36000        88.75 MHz 044 - 854390  044 - 854263 -       -     หัวหน้าสถานี

       จส.5 จว.ช.ย.         บ.เล่า ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว


                     ต.บ้านเล่า อ.เมือง
     4 (ร.ต.ชิงชัย     ่
               เอียมจ้อย)  จว.ช.ย. 36000        567 KHz  044 - 811725  044 - 811725 -       -     หัวหน้าสถานี

       วส.ตร.ภ.3 จว.ช.ย.
                     กองบังคับการตํารวจภูธร   104.75MH
     5                จว.ช.ย. 36000        z    -        -      -       -     หัวหน้าสถานี
                    กองบังคับการตํารวจภูธร  104.75MH
     5 (ผบก.ภ.ช.ย.)        จว.ช.ย. 36000      z    -        -    -      -     หัวหน้าสถานี

       ยศ - ชื่อ – สกุล                           ้
                                      การติดตัง

ลําดับ    ผู้รับผิดชอบ        ่ ั้
                    ทีตง           ความถี่  โทรศัพท์    โทรสาร  มือถือ    E - mail  หมายเหตุ

            ุ
       สถานีวิทยุชมชน อ.เมือง

           ิ่
       คนรักษ์ถน         158/2 ม.7 ถ.สนามบิน

       (นายประสิทธิ์ สิมสวน)   ต.ในเมือง อ.เมือง

     1               จว.ช.ย. 36000      95.5 MHz  044 - 818246  -    01-7184672  -     หัวหน้าสถานี
                    อาคารศูนย์บริการข้อมูล
                            ่
                    ข่าวสารการท่องเทียว ชย
       เมืองพญาแล         ถ.พญาแล ต.ในเมือง

     2 (นายรังสรรค์   แก้วมณี)  อ.เมือง จว.ช.ย. 36000 99.5 MHz   044 - 811376  -    -      -     หัวหน้าสถานี

           ่
       คนท้องถิน            ่
                    447 หมูที่ 1 ต.โพนทอง
                               105.75MH
     3 (นายเชิดชัย   ผาสุก)   อ.เมือง จว.ช.ย. 36000 z    044 - 863208    -    -      -     หัวหน้าสถานี


                    129 ถ.ชัยภูมิ-แก้งคร้อ
       คนใจใส            ่
                    หมูที่ 3 ต.โพนทอง
                               105.0
     4 (น.ส.วดาวรรณ์ พงศนันท์)   อ.เมือง จว.ช.ย. 36000 MHz      044 - 812932  -    -      -     หัวหน้าสถานี


                    268/2 ถ.องค์การบริหาร
          ุ      ั
       วิทยุชมชนสัมพันธ์ชยภูมิ   ่
                    หมูที่ 4 ต.ในเมือง

     5                           99.0 MHz  -       -    01-8767034  -     หัวหน้าสถานี
 5 (นายอนุธร ศิริธรรม)      อ.เมือง จว.ช.ย. 36000 99.0 MHz     -       -  01-8767034  -  หัวหน้าสถานี

      ุ
   วิทยุชมชนอรวรรณคันทรี    ถ.ชัยภูมิ-แก้งคร้อ


                 ต.บ้านเล่า อ.เมือง     105.75MH
      ั
 6 (นายทวีศกดิ์ สิงห์วงค์)    จว.ช.ย. 36000        z    044 - 833465   -  -      -  หัวหน้าสถานี

   คนชัยภูมิ               ่
                 163/11 หมูที่ 8 ถ.ศาลเจ้า

   (นายมณี   ประพงษ์)    พ่ออวยลวย บ.คลองเรียง


                 ต.ในเมือง อ.เมือง
 7                จว.ช.ย. 36000        99.5 MHz  044 - 811376  -  -      -  หัวหน้าสถานี

      ุ
   วิทยุชมชนนางเม้ง      บ.นางเม้ง


                 ต.โพนทอง อ.เมือง
 8 (นายสุพจน์    สิงห์วงค์)  จว.ช.ย. 36000        97.5 MHz  044 - 812391  -  -      -  หัวหน้าสถานี

      ุ
   วิทยุชมชนบ้านผือ          ่      ้
                 114 หมูที่ 1 ต.กุดตุม

 9 (นายวิลาศ กมลลาวนนท์)     อ.เมือง จว.ช.ย. 36000 94.5 MHz     044 - 833658  -  -      -  หัวหน้าสถานี

      ุ
   วิทยุชมชนเมืองชัยภูมิ    188/1 ถ.นิเวศน์รัตน์
                            91.25
10 (นายนพรัตน์ กาท่าหว้า)    อ.เมือง จว.ช.ย. 36000 MHz       -       -  07-9932370  -  หัวหน้าสถานี

   วิทยุชมชนคนบ้านเล่า
      ุ              ่
                 111 หมูที่ 4 บ.โพธิ์น้อย
                 ต.บ้านเล่า อ.เมือง
11 (นายจักรพงษ์ มหาจันทร์)    จว.ช.ย. 36000        101.0 MHz 044 - 813409  -  -      -  หัวหน้าสถานี

   จวช. Relax              ่
                 139/1 หมูที่ 1


                 ต.บ้านค่าย อ.เมือง
12 (นายกฤษณะ     โสภกุล)   จว.ช.ย. 36000        99.75 MHz 044 - 800142  -  06-7193744  -  หัวหน้าสถานี
       ุ
  สถานีวิทยุชมชน

  อ.เกษตรสมบูรณ์

  ตําบลหนองข่า            ่
                213 หมูที่ 1 ต.หนองข่า
                อ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ช.ย.
13 (นางนารี     ั
        บัววิชยศิลป์ )  36120          90.0 MHz  -      -  01-7394790  -  หัวหน้าสถานี


                39 ถ.เกษตรสมบูรณ์-บ้าน
  เมืองใหม่เกษตรสมบูรณ์        ่
                เป้า หมูที่ 1


                ต.หนองข่า อ.เกษตร-
14 (นายชุมพล   สระดินดํา)  สมบูรณ์ จว.ช.ย. 36120 103.5 MHz 044 - 847479   -  -      -  หัวหน้าสถานี
                   ่
                41 หมูที่ 5 ถ.เกษตร-
  เมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์    หนองบัวแดง ต.บ้านซาง
                 อ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ช.ย.
15 (นายสุนทร  คชกรณ์)     36120         87.75 MHz 044 - 847504  -  -      -  หัวหน้าสถานี

  เสียงมหาชนเกษตรฯ 88.5       ่
                55 หมูที่ 1 ต.บ้านเป้า


                อ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ช.ย.
16 (นายนิรุต บุญสวัสดิ์)     36120          88.5 MHz -       -  01-6708951  -  หัวหน้าสถานี

       ุ
  สถานีวิทยุชมชน

  อ.คอนสาร

  คนเมืองคอนสาร                  ่
                119/1 ถ.เจ้าหล้า หมูที่
                3 ต.คอนสาร อ.คอนสาร
17 (นายอรรถพร แนบกลาง)      จว.ช.ย. 36180      101.0 MHz 044 - 8876282 -  -      -  หัวหน้าสถานี

  เสียงมหาชนไทคอนสาร                ่
                119/1 ถ.เจ้าหล้า หมูที่
                3 ต.คอนสาร อ.คอนสาร
18 (นายโสภัณ เชื้อสามารถ)    จว.ช.ย. 36180      92.5 MHz  -      -  01-6708951  -  หัวหน้าสถานี

       ุ    ุ
  สถานีวิทยุชมชน อ.จัตรัส
   เพื่อพระพุทธศาสนา              ่
                 วัดรังสี 105 หมูที่ 3


                         ุ
                 ต.กุดน้ําใส อ.จัตรัส
19 (พระครูจันทโพธานุวัตร)    จว.ช.ย. 36130        90.75 MHz 044 - 851151  -  -      -  หัวหน้าสถานี

    ุ
   จัตรัส
                 4/3 หมูที่ 5 ต.กุดน้ําใส
20 (นายชวาลา    ชัยมีแรง)     ุ
                 อ.จัตรัส จว.ช.ย. 36130   95.0 MHz  044 - 840262  -  -      -  หัวหน้าสถานี

   คนจัตรัส
     ุ                ่
                 318 หมูที่ 1 ถ.ชัยภูมิ-สี
                  ้         ุ
                 คิว ต.บ้านกอก อ.จัตรัส
21 (นายมนตรี    ชาลีเครือ)  จว.ช.ย. 36130        97.75 MHz 044 - 840333  -  01-8763336  -  หัวหน้าสถานี

        ุ
   สถานีวิทยุชมชน

   อ.เทพสถิตย์

   คนเทพบุตรบรรพต           ่
                 191 หมูที่ 4 ต.โป่งนก


                 อ.เทพสถิตย์ จว.ช.ย.
22 (นายวริพัฒ   นาคนวล)    36230            108.0 MHz 044 - 810554  -  -      -  หัวหน้าสถานี

   เทพโพธิ์ทอง         122 หมู่ 18 ต.วะตะแบก
                 อ.เทพสถิตย์ จว.ช.ย.
23 (นายสายชล    บูญเจียก)  36230            87.75 MHz 044 - 855796  -  -      -  หัวหน้าสถานี
                 479 ถ.เทพสถิต-ซับใหญ่
        ั
   เทพสถิตย์ชยภูมิ        ่
                 หมูที่ 6 ต.วะตะแบก


                 อ.เทพสถิตย์ จว.ช.ย.     107.75MH
24 (นายสุรชัย   ภิญโญพจน์ )  36230            z    044 - 857089   -  -      -  หัวหน้าสถานี
                 67หมู่ 17 กทม-เทพ
   คนทุงดอกกระเจียว รสทป
     ่            สิถย์-ซับใหญ่ ต.ห้วย
                    ๋
                 ยายจิว อ.เทพสถิต
25                จว.ช.ย. 36230        101.0 MHz -        -  07-0084913  -  หัวหน้าสถานี
                 67หมู่ 17 กทม-เทพ
                 สิถย์-ซับใหญ่ ต.ห้วย
                    ๋
                 ยายจิว อ.เทพสถิต
25 (นายบุญทัน เดชบํารุง)     จว.ช.ย. 36230       101.0 MHz -        -      07-0084913  -  หัวหน้าสถานี

       ุ
  สถานีวิทยุชมชน

  อ.บําเหน็จณรงค์


                          ่
                 วัดบางอําพันธ์ หมูที่ 1
  บึงอําพันธ์           ต.บ้านตาล


                 อ.บําเหน็จณรงค์ จว.ช.ย.
26 (ด.ต.อวยชัย     ่
           หมันบรรจุ)  36160          106.0 MHz 044 - 810554  -      09-8450498  -  หัวหน้าสถานี

  คนบ้านเพชร               ่
                 219/1 หมูที่ 2 ต.บ้าน-
                 เพชร อ.บําเหน็จณรงค์
27 (นางวิวรณ์    อาบสุวรรณ)  จว.ช.ย. 36160       93.0 MHz  -       -      01-3126012  -  หัวหน้าสถานี

  บําเหน็จณรงค์              ่
                 219/1 หมูที่ 2 ต.บ้าน-
                 เพชร อ.บําเหน็จณรงค์
28 (นายชัยวัฒน์ ประทุมวงษ์)    จว.ช.ย. 36160       96.0 MHz  044 - 842280  -      -      -  หัวหน้าสถานี


                      ่
                 42/1-3 หมูที่ 21 ต.
  คนบําเหน็จณรงค์                ่
                 บ้าน-เพชร ถ.รุงเรืองศรี


                 อ.บําเหน็จณรงค์ จว.ช.ย.
29 (นายจีระศักดิ์   สิทธิวัง)  36160         99.0 MHz   044 - 859145  044 - 842110 -      -  หัวหน้าสถานี

  บําเหน็จณรงค์
                   ่
                335 หมูที่ 21 ต.บ้าน-
                เพชร อ.บําเหน็จณรงค์
30 (นายถิรวัฒน์ ชีวประเสริฐพร) จว.ช.ย. 36160        103.5 MHz -        -      09-2433281  -  หัวหน้าสถานี

  บําเหน็จณรงค์เรดิโอ               ่
                 วัดบูรณ์ประโค หมูที่ 3
                 ต.บ้านชวน อ.บําเหน็จ-
31 (นายวัชระ บํารุงสงฆ์)     ณรงค์ จว.ช.ย. 36160    95.75 MHz -        -      01-6699877  -  หัวหน้าสถานี
          ุ
     สถานีวิทยุชมชน

     อ.บ้านเขว้า

     คนท้องถินสายใยบ้านเขว้า
         ่          141/2 หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า
                    อ.บ้านเขว้า จว.ช.ย.
   32 (นายเกรียงไกร สุทธิวงษ์)   36170             96.0 MHz  044 - 861086  -  -  -  หัวหน้าสถานี     คนบ้านเขว้าเพื่อชาวชัยภูมิ  760-760/1 ถ.นครสวรรค์                   -ชัยภูมิ หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า
                    อ.บ้านเขว้า จว.ช.ย.     103.75MH
   33 (นายทนงศักดิ์  ชูสกุล)   36170             z    044 - 839481   -  -  -  หัวหน้าสถานี

          ุ
     สถานีวิทยุชมชน

     อ.เนินสง่า

     เนินสง่า              ่
                   29 หมูที่ 10 ต.กะฮาด34.   (นางจิตกวี เจริญผล)     อ.เนินสง่า จว.ช.ย. 36130 89.75 MHz 044 - 824025     -  -  -  หัวหน้าสถานี

          ุ
     สถานีวิทยุชมชน

     อ.แก้งคร้อ      ่
     คลืนชุมชนสัมพันธ์          ่
                   204 หมูที่ 12 ต.หนองไผ่
                                  102.75MH
35.   (นายไพบูลย์ โคกม่วง)     อ.แก้งคร้อ ช.ย. 36150     z    -        -  -  -  หัวหน้าสถานี

          ุ
     สถานีวิทยุชมชน
   อ.หนองบัวแดง

   คนบัวแดง         อบต.บัวแดง (หลังเก่า)                 ่
                หมูที่ 14 ถ.ลาดประชาคม
                ต.หนองบัวแดง จว.ช.ย.
   (นายสุดใจ สาลีลาด)    36210

36 (นายวิชาญ สาลีลาด)                  96.0 MHz  044 - 810554  044-872458  01-11207223 -  หัวหน้าสถานี

      ุ
   วิทยุชมชนชัยภูมิกรีนเวฟ  169 หมู่ 11 บ.หลวงสิริ


                ต.หนองบัวแดง จว.ช.ย.
       ั
37 (นายกิตติศกดิ์ ทองมานน)   36210           102.5 MHz 044 - 810309  -      -      -  หัวหน้าสถานี

      ุ
   วิทยุชมชนต้นน้ําชี
                             101.25MH
38 (นายประเสริฐ แก้วคํา)    -             z    -        -      09-6306041  -  หัวหน้าสถานี

        ุ
   สถานีวิทยุชมชน

   อ.ภูเขียว

   คนรักธรรม                 ่
                218/1 ถ.ชุมแพ หมูที่ 12


                ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว
        ้
39 (นายพรม ใจเอือ)       จว.ช.ย. 36110       89.7 MHz  044 - 881206  -      -      -  หัวหน้าสถานี

   คนแก้งคร้อ        335 หมู่ 21 ต.บ้านเพชร


                อ.บําเหน็จณรงค์ จว.ช.ย.
40 (นายจักราวุธ จรรย์โกมล)   36160          93.75 MHz 044 - 882222  -      -      -  หัวหน้าสถานี

      ุ
   วิทยุชมชนอําเภอภูเขียว     ่
                45 หมูที่ 13 ต.หนองตูม

41                            90.5 MHz  044 - 844814  -      -      -  หัวหน้าสถานี
41 (นายนิพนธ์ มรรครมย์)     อ.ภูเขียว จว.ช.ย. 36110 90.5 MHz   044 - 844814  -  -  -  หัวหน้าสถานี  คนภูเขียว                     ่
                 55 ถ.ราษฎร์บํารุง หมูที่ 1


                 ต.ฝักปัง อ.ภูเขียว      104.75MH
42 (นายสมภัก       ิ
         เหมะธุลน)   จว.ช.ย. 36110        z    044 - 862144  -  -  -  หัวหน้าสถานี

     ุ
  วิทยุชมชนโนนทรายคํา      19 หมู่ 4 บ.โนนทรายคํา


                 ต.ฝักปัง อ.ภูเขียว      100.25MH
43 (นายสวรรค์ มองฤทธิ์)     จว.ช.ย. 36110        z    -       -  -  -  หัวหน้าสถานี

       ุ
  สถานีวิทยุชมชน

  อ.บ้านแท่น

  คนบ้านแท่น          22 ถ.หนองเรือหนองแวง
                   ่
                 หมูที่ 15 อ.บ้านแท่น
44 (นางบงกชกร ปัดไธสง)      จว.ช.ย. 36190        100.0MHz 044 - 886550  -  -  -  หัวหน้าสถานี

       ุ
  สถานีวิทยุชมชน

  อ.คอนสวรรค์

  คนนครกาหลง
                 120 ถ.คอนสวรรค์-ไทร
                      ่
                 งาม ต.โคกมังงอย อ.
                 คอนสวรรค์ จว.ช.ย.      103.25MH
45 (นายนิเวศน์รัตน์ พันธุ์เดช)  36140            z    044 - 821399  -  -  -  หัวหน้าสถานี

       ุ
  สถานีวิทยุชมชน

  อ.หนองบัวระเหว
              6 ถ.ชัยภูมิ-นครสววรค์
        ิ่
 คนระเหวรักษ์ถน      หมู่ 6 ต.หนองบัวระเหว


              อ.หนองบัวระเหว จว.ช.ย. 100.75MH
46 (นายบุญเลิศ บุญมาก)   36250         z    -   -  01-0756910  -  หัวหน้าสถานี

       ุ
 สถานีวิทยุชมชน

     ุ
 อ.ภักดีชมพล


   ่       ุ
  คลืนอารยธรรมภักดีชมพล          ุ
              ต.เจาทอง อ.ภักดีชมพล
     ิ
47 (นายอุทศ สยมชัย)     จว.ช.ย.        103.5 MHz -  -  06-8798571  -  หัวหน้าสถานี
                     ุ
ข้อมูลสถานีวิทยุส่วนราชการ และสถานีวิทยุชมชน จังหวัดสกลนคร
   ยศ – ชื่อ –สกุล                                  การติดต่อ
ลําดั
บ   ผู้รับผิดชอบ        ทีตง
                  ่ ั้                   ความถี่   โทศัพท์ สนง. โทรสาร    มือถือ    Email หมายเหตุ
                                                   042 – 711-
  1 สถานีวิทยุ 909       บ้านธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000    837 KHz   042 - 711079 079     -      -   หน.วส.909

   พ.อ.สงคราม ขุมทอง
                                                  042 – 711-
  2 สถานีวิทยุ 909       บ้านธาตุนาเวง อ.เมือง            94.75 MHz 042 - 711079 079      -      -

   พ.อ.สงครม ขุมทอง      จ.สกลนคร 47000

  3 สถานีวิทยุ ทภ.๒ ส.น.    ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จว.ส.น. ๔๗๐๐๐    1359 KHz

   พ.อ.ทศพล คําสุพหม                                 0-42713-486  0-42711-861 01-9541-264 -   หน.วส.ทภ.๒ฯ

  4 สถานีวิทยุ กวส. 3     1879 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร     1188 KHz
   พ.ต.ชาญวิทย์ จัดกระบวน                                     042 – 711-  085 –
   พล                                         042 - 711427 427     7413027   -   หน.วส.กวส.3

  5 สถานีวิทยุ ทอ. 017      ่
                 หมูบ้านไตรภพ ซอย 8             96.75 MHz
                                                   042 – 714-
   น.อ.พงศ์ภิรมย์ ทุมมานนย์  อ.เมือง จ.สกลนคร                    042 – 714727 727            -   หน.วส.ทอ.017
                                       107.75                01 -601-
  6 สถานีวิทยุ อสมท.      บ้านดงขุมข้าว ต.พังขว้าง          MHz                  4975
                                                          01 – 262-
   น.ส.อรัญญา ต้นสวรรค์    อ.เมือง จ.สกลนคร                    042 – 714945 -      5717     -   ผู้รับผิดชอบ

   สถานีวิทยุ ตํารวจภูธรภาค 4                       101.75          042 – 713-
  7 หน่อย อรวี         139 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง           MHz     042 – 713237 625     -      -   หน.ฝ่ายรายการ
                                                          01 – 861-
  8 สถานีวิทยุแห่ง ปทท.    จ.สกลนคร 47000               91.25 MHz 042 -712816         5913     7E+05 ผอ.วส.แห่ง ประเทศไทย
                                                   042 – 714-
   นายโฆษิต พนาปวุฒิกุล    ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จว.ส.น.        042 - 714581 581
      ุ
สถานีวิทยุชมชนจังหวัดสกลนคร
   ยศ - ชื่อ - สกุล                                 การติดต่อ
ลําดั
บ   ผู้รับผิดชอบ       ทีตง
                 ่ ั้                    ความถี่   โทรศัพท์ สนง. โทรสาร  มือถือ   Email หมายเหตุ
                479 ม.4 นาแกน้อย ต.ดงมะไฟ อ.เมือง
      ุ    ่
  9 วิทยุชมชนท้องถิน     จว.ส.น.                   98.25 มฮ.  042 – 981069 -          -           ุ
                                                                ประธานชมรมวิทยุชมชน
   จ.ส.อ.บรรจง ศรีสุข    229/5 ต.พังโคน อ.พังโคน จว.ส.น.             042 – 713245              สกลนคร

      ุ
 10 วิทยุชมชนนาดอนกอก     136/1 ถ.ราษฏรพัฒนา              93.25 มฮ.  -       -    06-2263199 -

   นางทองสุน เคหาใส     อ.อากาศอํานวย จว.ส.น.

      ุ
 11 วิทยุชมชนคนอากาศ     107/1 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จว.ส.น. 47000    92.75 มฮ.  -       -         -
                705 ม.11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
   นายสาคร สุพิมล      จว.ส.น.
                272 ม.2 ต.คําตากล้า อ.คําตากล้า จว.ส.น.
      ุ
 12 วิทยุชมชนคนบ้านม่วง    47000                    90.75 มฮ  -       -         -

   นายสมพงษ์   พระโส   263/3ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จว.ส.น. 47000
                349 ถ.สุขเกษม 10 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จว.
      ุ
 13 วิทยุชมชนสว่างแดนดิน   สน.                     92.25 มฮ  042-722372   -         -

   นายชาติพนา จ่าเมืองฮาม  1641/6 อาคารแสงอรุณ

 14 สถานีวิทยุคําตากล้า    อ.เมือง จว.ส.น. 47000            98.00 มฮ.  -       -         -

   นายณัทพงษ์ นะวะสด     10 ม.13 ต.ตองโขบ ต.โคกศรีสุพรรณ จ.ส.น.
        ุ
   สถานีวิทยุชมชนภูไท
 15 พรรณนา                                 96.0 มฮ.  042 - 745456 -          -

   นายวรวุธ ทองแสง
      ุ     ั
 16 วิทยุชมชนคนโพธิชย                           105.25 มฮ. 042 – 730068 -           -

   นายสานิตย์ ต่ายเนาว์คง

      ุ
 17 วิทยุชมชนแสงอรุณ                            99.25 มฮ.  -       -         -   ปิดสถานีแล้ว
  นายบรรจง ศรีสุข

     ุ
18 วิทยุชมชนโคกศรีสุพรรณ                        97.25 มฮ.  042- 766514  -     -
                                                 09 -
     ุ
19 วิทยุชมชนคนพรรณา    168 ม.9 ต.พรรณา   อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 90.50 มฮ.           9427856

  นายมาโนช ขันติยู    600 ม.8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง
                                    104.50          07 -
     ุ
20 วิทยุชมชนมิสซังท่าแร่  จ.สกลนคร 47000                มฮ.     042 – 751122 9194315

  บาทหลวงสุรวุฒิ สมงาม  67 ม. 3 บ้านโนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม

     ุ
21 วิทยุชมชนคนภูเภ็ก    จ.สกลนคร 47000                106.0 มฮ.  042 – 746401 -

  นายอนุชา แสนอุบล    บ้านอากาศ ต.อากาศ

              อ.อากาศอํานวย จว.ส.น.

     ุ
22 วิทยุชมชนคนไทโย้ย    ม. 9 บ.โนนคร้อ อ.สว่าง            100.0 มฮ.  -       -

       -      แดนดิน จว.ส.น.

     ุ
23 วิทยุชมชนเทคโนสว่าง   962 ม.11 อ.สว่างแดนดิน            96.50 มฮ.  042 – 721381 -

     ิ
  นายกิตพงษ์   พาวงค์  จ.สกลนคร 47110

     ุ
24 วิทยุชมชน อสม.สว่าง   270 ม.12 บ.โคกสว่าง             106.50 มฮ. 042 – 721103 -

  นายสถาพร คําพิมพ์    ซ.ราชครู อ.สว่างแดนดิน

     ุ
25 วิทยุชมชนเสรีสว่าง   จ.สกลนคร 47110                88.70 มฮ.  042 – 721731 -

  นางภัคจีรา จันฑิมา   บ.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

     ุ
26 วิทยุชมชนแมดนาท่ม                          92.50 มฮ.  042 - 701791 -

  นางเพ็ญนภา บุตรกาชาด
                                    100.50          06 –
     ุ
27 วิทยุชมชนคนสกล     161/13 บ้านกกส้มโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร     มฮ.     -       2264994

  นายจิรวัฒน์ วงค์จรูญ  161/13 บ้านกกสัมโฮง
                                                  09 –
     ุ
28 วิทยุชมชนรักภูพาน     อ.เมือง จ.สกลนคร               93.0 มฮ.  -      1866855

  นายจิรวัฒน์ วงค์จรูญ   414 ม.2 บ้านเจริญศิลป์
                                                  09 –
     ุ
29 วิทยุชมชนเจริญศิลป์    อ.เจริญศิลป์ จว.ส.น.             89.70 มฮ.  -      5711355

  -                       ้
               242 ม.13 บ.มะไฟ ต.ขมิน

     ุ
30 วิทยุชมชนใบตองเรดิโอ   อ.เมือง จ.สกลนคร 47220            103.50 มฮ. 042 – 759163 -
               อาคารหงส์แดงเอนเตอร์  เทนเมนท์ สกล
  นายสุรเดช  คนชัย     เมืองทอง
               406 ถ.สุขเกษม 10 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง
     ุ
31 วิทยุชมชนหนองหารหลวง   จว.ส.น.                    99.5 มฮ.  042 – 713795 09-8412162

      ่    ํ
  นายยอดเยียม สุขล้าคณา   210 ม.13 บ.หนองทรายขาว

     ุ
32 วิทยุชมชนมายฮาดเรดิโอ   อ.เมือง จ.สกลนคร 47000           102.25 มฮ. -      01-4855877
               308 ม.4 ศูนย์อาชีพวีเทค บ.นาแกน้อย อ.เมือง
  นายธีรยุทธ บุญโญ      ส.น.
               209/1 ม.12 ต.คําตากล้า อ.คําตากล้า จ.
     ุ     ่
33 วิทยุชมชนคนลูกทุง     สกลนคร                   92.00 มฮ. 042 – 732562 01-9751011

       ่
  นางธัญญา รุงเรือง     ถ.พัฒนา   ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จว.ส.น.

     ุ
34 วิทยุชมชนวีเทค                             88.50 มฮ.  -      05-7572725

  นายไมตรี แก้วบุญมี

       ุ
35 สถานีวิทยุชมชนสามเรดิโอ                         99.0 มฮ.  042 – 796600 -      -

       ุ
36 สถานีวิทยุชมชนหนองสนม                          92.25 มฮ.  -      05-7383233 -

        ั
  นายอํานวย มีชยตระกูล

       ุ
37 สถานีวิทยุชมชนฮอตโซน   260 ม. 1 ถ.นิตโย อ.พังโคน           94.25 มฮ.  042-772186  -      -

  -             จ.สกลนคร 47000
               200 ม.12 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
       ุ
38 สถานีวิทยุชมชนความรัก   47000                     91.00 มฮ.  042 – 714525 -      -
                104 ม. 8 บ้านเพียปู ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.
           ํ
   นายณัฐพงค์ สุขล้าคณา    อุดรธานี
                82 ม.9 บ.หนองศาลา ต.ฮางโฮง อ.เมือง
        ุ
 39 สถานีวิทยุชมชนไชยวาน    จว.ส.น.                  93.15 มฮ.  042 – 265054 -     -        ผู้ควบคุม

   นายคําจันทร์ ทวีทรัพย์   ม.1 บ้านดงแสนตอ ต.วัฒนา

        ุ
 40 สถานีวิทยุชมชนคนฮางโฮง   อ.ส่องดาว จว.ส.น. 47190          108.0 มฮ.  042 – 744122 -     -        ปิดสถานีแล้ว

                94 ม.5 บ.คําไชยวาน ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดน
   ร้านสมรรีสอทร์       ดิน จว.ส.น.
                245 ม.6 บ.ปากอูน ถ.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม
        ุ
 41 สถานีวิทยุชมชนคนส่องดาว   น.พ.                  99.15 มฮ.   -      09-2760245 -
                501 ม.5 บ.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์
   นายบุญมี ป้อพระลัพ     จว.น.พ.

        ุ
 42 สถานีวิทยุชมชนคําไชยวาน  316 ม.5 บ.นาหว้า อ.นาหว้า         92.0 มฮ.  -      01-2638213 -        ผู้ควบคุม

   นายเสมียน กรองนามเมือง จว.น.พ. 48180

        ุ
 43 สถานีวิทยุชมชนน้ําสงคราม  113 ม.4 บ.นาหว้า อ.นาหว้า         98.0 มฮ.  042 – 599089 -     -

   นายพิรมณ์ วงค์รี      จ.นครพนม 48180

        ุ
 44 สถานีวิทยุชมชนโพนสวรรค์                        100.25 มฮ. 042 – 595140 -      -

        ุ
 45 สถานีวิทยุชมชนคนนาหว้า                        89.0 มฮ.  042 – 597742 09-2785597 -

   นายพินิจ คูสกุล

 46 สถานีวิทยุรวมใจไทนาหว้า                        94.0 มฮ.  042 - 597360 05-1789710 -

       ั
   นายสุวิชย วงค์ษาเนาว์

        ุ    ู
47 . สถานีวิทยุชมชนธาตุดม    ร้านโสเจ้ง ข้างโรงสีใหญ่          103.75 มฮ. -       -     09 -1879500 -
   นายสมบูรณ์ อุปพงษ์     อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
        ุ
   สถานีวิทยุชมชนคนรัก
 48 แผ่นดิน          บ.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จว.ส.น        103.75 มฮ. 042 – 769204 -      -      -
  นายประสงค์ เนินทอง

                ร.ร.เทคโนพณิชยการ ถนนสกล-อุดร อ.เมือง
     ุ
49 วิทยุชมชนเทคโนพณิชยการ    จว.ส.น.               100.5 มฮ. -         -          -  ปิดสถานีชั่วแล้ว
                ถ.สกล – นาแก อ.เมือง จ.สกลนคร
  นายสุพจน์ แสนเวียน      47000

       ุ
50 สถานิวิทยุชมชนสหกรณ์สกล ถ.สกล- นาแก อ.เมือง              89.75 มฮ.  042 – 712406 -    -      -

           ั
  นายอภิสิทธิ์ เคนพิทกษ์    จ.สกลนคร 47000
                                                     07 –
       ุ
51 สถานีวิทยุชมชนลาวัลย์    ถ.พังโคน – วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร  100.0 มฮ.  -      -    2328675   -
                บ้านพเนาว์ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
  นายทนเดช มหอัตสกุล      47000

     ุ
52 วิทยุชมชนพังโคน                ้   ้
                93 ม.5 ถ.ศรีไชย-อุมป่าตัง        95.25 มฮ.  -      -    04-952717  -

        ั
  นายอํานวย มีชยตระกูล     อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร                           05-7383233

       ุ
53 สถานีวิทยุชมชนพเนาว์     ร.ร.วีเทค อ.วานรนิวาส    จ.สกลนคร   102.50 มฮ. -       -    -      -

  -              ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ
                                                     01 -
       ุ
54 สถานีวิทยุชมชนไทวานร     จ.สกลนคร                 90.00 มฮ.  -      -    5467178   -

  นายสมชาย วจนะไพบูลย์

       ุ
55 สถานีวิทยุชมชนวีเทค                          88.25 มฮ.  -      -    -      -
                                                 042 -  09 -
       ุ
56 สถานีวิทยุชมชนตําบลขัวก่าย                      107.50 มฮ. 042 - 988329 988329  8167462   -

  ส.อ.หญิงวรางคณา สุดตะมา
     ิ            ุ               ่
จุดปฏิบัตการเตรียมความพร้อมวิทยุชมชนของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นทีสํานักประชาสัมพันธ์เขต 2

จังหวัดมุกดาหาร ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

      ่
ลําดับ วันทีรับสมัคร        ื่
              ชื่อผู้ยนคําขอ       อําเภอ      สถานทีตง
                                       ่ ั้                  ่
                                                          กลุม/องค์กร  ความถี่

   1 9 ธันวาคม 2547    นางสาวพิสมัย อุทก     อ.เมือง     วิทยุชมชนมุกดาหาร
                                       ุ       33/83 ซ.ทางออก บขส.    ่
                                                          กลุมบุคคล   89.50 มฮ.

                                    จ.มุกดาหาร ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง อ.เมือง

                                    จ.มุกดาหาร 49000 042-631661-3

   2 26 ธันวาคม 2547   นายวีระศักดิ์ สุดโต    อ.เมือง        ุ
                                    วิทยุชมชนคําหอย 49 ชยางกูร ต.มุกดาหาร     ่
                                                          กลุมบุคคล   91.75 มฮ.

                                    อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

3   27 ธันวาคม 2547   นายลือ   พรหมเสนา    อ.ดอนตาล     วิทยุชมชนคนดอนตาล 100 ม.23 ต.โพธิ์โทร
                                       ุ                    ่
                                                          กลุมบุคคล   97.25 มฮ.

                                    อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 07-2493372

4   28 ธันวาคม 2547   นายคํามูล    วาปี   อ.เมือง     วิทยุชมชนตําบลมุกดาหาร 109 ม.1
                                       ุ                    ่
                                                          กลุมบุคคล   -

                                    ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 042-610023

5   28 ธันวาคม 2547   นางฟ้าสุวรรณ ตรุระจติต์  อ.นิคมคําสร้อย  วิทยุชมชนบ้านเดชจํานงค์ 78 ม.6
                                       ุ                    ่
                                                          กลุมบุคคล   -

                                    ต.นิคมคําสร้อย อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร

                                    49130 06-9623928

6   29 ธันวาคม 2547   นายพงษ์สักดิ์ จันทร์จวง  อ.เมือง     วิทยุชมชนศรีพัฒนา 128 ถ.เลียงเมือง
                                       ุ          ่         ่
                                                          กลุมบุคคล   107.00 มฮ.

                                    อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-615046-7

7   4 กุมภาพันธ์ 2548  นายปรีชา ช่องวาริน     อ.นิคมคําสร้อย  วิทยุชมชนนิคมคําสร้อย 172 ม.1
                                       ุ                    ่
                                                          กลุมบุคคล   93.75 มฮ.

                                    ต.นิคมคําสร้อย อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร

                                    042-681205
8   30 พฤษภาคม 2548    นายอารมณ์ คําภูษา    อ.นิคมคําสร้อย  วิทยุชมชนบ้านโนนเกษม 103 ม.8
                                      ุ                     ่
                                                          กลุมบุคคล  106.00 มฮ.

               นางบุปผา   อินโทน           ต.นิคมคําสร้อย อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร

                                   49130 01-2603982รายชื่อสถานีวิทยุของส่วนราชการลําดับ ประเภท        หน่วยงาน        ผู้รับผิดชอบ      ่ ั้
                                   สถานทีตง                   ระบบ    ความถี่

   1 สถานีวิทยุ/โทรทัศน์  สถานีวิทยุกระจายเสียง  นายสมศักดิ์   ถ.มุกดาหาร - คําชะอี  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  เอฟ.เอ็ม.  99.25 มฮ.

               แห่งประเทศไทย      วีระหงษ์     49000 042612146-7 042612147          เอ.เอ็ม.  549 กฮ.

               จ.มุกดาหาร       ผอ.สถานี
                      ุ
ข้อมูลสถานีวิทยุของส่วนราชการและสถานีวิทยุชมชน

จ. สุรินทร์

       ยศ-ชื่อ-สกุล                                         ้
                                                  การติดตัง

ลําดับ    ผู้รับผิดชอบ          ่ ั้
                      ทีตง                   ความถี่     โทรศัพท์   โทรสาร  มือถือ     อีเมล์  หมายเหตุ

     1 สวท.สร.AM.909 KHz        สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย    AM.909 KHz   044-511720

     2 FM.93.50 MHz, 97.50 MHz     ถ.เทพสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  FM.93.50 MHz  044-512722

       นายสมชาย ปลอดจินดา                          FM.97.50 MHz

     3 กวส.1 จ.สุรินทร์ AM. 756 KHz  สถานีวิทยุกระจายเสียง กวส.1สุรินทร์   AM. 756 KHz   044-511571

       ร.อ.ภิญโญ ภิญโญพันธ์     ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง

                      จ.สุรินทร์ 32000
                                                                    fm-sr-
     4 วส.ทภ.2 FM.90.25 MHz      ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง       FM.90.25 MHz  044-512822      08-9877-7262 tp2@c

       พ.ท.อิทธิโชติ ช่วงฉ่ํา    อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
                                                                    am_sr
     5 วส.ทภ.2 AM.666 KHz       ค่ายวีรวัฒนโยธิน ต.นอกเมือง       AM.666 KHz   044-512430      08-7240-8444 _tp2

       พ.ต.วิทยา บุญสาลี      อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

     6 อ.ส.ม.ท.สุรินทร์ FM 99.75 MHz  ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเพชรเกษมพลาซ่า   FM 99.75 MHz  044-512790      08-9717-5569

           ั
       นายพงษ์ศกดิ์ เทียนศรี    อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

     7 ทอ.019 สุรินทร์ FM 107.50 MHz  สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 019    FM 107.50 MHz  044-511922                      ุ
ข้อมูลสถานีวิทยุของส่วนราชการและสถานีวิทยุชมชน

จ. สุรินทร์

       ยศ-ชื่อ-สกุล                                         ้
                                                  การติดตัง

ลําดับ    ผู้รับผิดชอบ          ่ ั้
                      ทีตง                   ความถี่     โทรศัพท์   โทรสาร  มือถือ     อีเมล์  หมายเหตุ
     ุ
1 "วิทยุชมชนสายสัมพันธ์"          ุ           ่
                  "วิทยุชมชนสายสัมพันธ์" 109 หมูที่ 1      FM 105.75 Mhz  044-518976        08-9845-2965

    ั
 นายวิชย ผลเกิด          ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000               044-726008

     ุ
2 "วิทยุชมชน เรดิโอ เน็ทเวิคร์"      ุ
                  "วิทยุชมชนสุรินทร์ เรดิโอ เน็ทเวิคร์"     FM 99.00 Mhz  044-511708  044-514195  08-1879-9448

 นายศิโรจน์ รัตน์ประสิทธิ์     145 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง                    044-538322

                  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

3 วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน        ุ
                  "วิทยุชมชนเสียงธรรมเพื่อประชาชน"        FM 103.25 Mhz

 ศิษย์หลวงตามหาบัว         เอกอนันต์ก่อสร้าง อ.เมือง จ.สุรินทร์

     ุ
4 "วิทยุชมชนคนสุรินทร์"          ุ
                  "วิทยุชมชนคนสุรินทร์"             FM 95.25 Mhz  044-521477        08-1709-7453

 นางอารยา เรืองสุข             ู        ่
                  อาคารทวีคณ เลขที่ 355 หมูที่ 18 บ.ละเอาะ

                  ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

     ุ
5 "วิทยุชมชนคนเมืองช้าง"          ุ
                  "วิทยุชมชนคนเมืองช้าง"             FM 89.00 Mhz               08-9423-7457

       ่
 นายไกรสร เทียงสูงเนิน       อาคารภูแก้ว 74/1 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์

     ุ
6 "วิทยุชมชนหมอกวน"            ุ
                  "วิทยุชมชนหมอกวน"               FM 94.50 Mhz  044-530690        08-1470-9681

 นายแสวง บุญเกิดรัมย์       62 ถ.หมอกวน ต.ในเมือง อ.เมือง                 044-535221        08-6767-6315

                  จ.สุรินทร์ 32000

     ุ
7 "วิทยุชมชนตําบลสวาย"           ุ
                  "วิทยุชมชนตําบลสวาย"              FM 105.50 Mhz  044-546895        08-7252-4601

      ่
 นายมนูญ ลิมศิริ                    ่
                  อบต.สวาย บ้านสวาย หมูที่ 6 ต.สวาย

                  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

8 "วิทยุเพื่อข่าวสารต้านยาเสพติด"     ุ
                  "วิทยุชมชนเพื่อข่าวสารต้านยาเสพติด"      FM 102.25 Mhz  044-531402

 นายวิจิตร ชุณหกิจขจร                     ่
                  278 อาคารไอคิวคอนกรีต ถ.เลียงเมือง               044-531403

                  ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

     ุ
9 "วิทยุชมชนร่วมใจ"            ุ
                  "วิทยุชมชนร่วมใจ"               FM 96.00 Mhz  044-721169        08-1877-2039
  นายวิศาล มุกดาอนันต์                    ่
                   141 ม.2 บ้านบุญเยิง ถ.เลียงเมือง

                   ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

     ุ
10 วิทยุชมชนตําบลคอโค-ตระแสง         ุ
                   "วิทยุชมชนตําบลคอโค-ตระแสง"        FM 88.50 Mhz  044-725047

  นายนิพัธ ห้าองดี          บ้านคอโค ถ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ อ.เมือง

                   จ.สุรินทร์ 32000

11 "วิทยุเพื่อการศึกษา        "วิทยุเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฎสุรินทร์"   FM 103.00 Mhz  044-521011         08-7879-3786

  ม.ราชภัฎสุรินทร์"         186 ชั้น 6 อาคาร 36 ถ.สุรินทร์-ปราสาท

  นายสรวิช ขุมทอง          ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

            ้
12 "วิทยุเพื่อการเรียนรูเพื่อชุมชน"     ุ         ้
                   "วิทยุชมชนเพื่อการเรียนรูเพื่อชุมชน"    FM 104.25 Mhz  044-519148         08-9947-6207

         ้
  นายกิตติ พระเอียงธารา       อาคารตึกช้าง ม.ราชภัฎสุรินทร์ 32000

     ุ
13 "วิทยุชมชนเพื่อการศึกษา"         ุ
                   "วิทยุชมชนเพื่อการศึกษา"          FM 105.25 Mhz  044-521531   044-521534  08-1876-3552

     ั      ่
  นางอุลยวรรณ์ บุญเยียม       คณะวิทยาการจัดการ อาคารจอมสุรินทร์             044-521532

  นายธํารง ลอยศักดิ์         ชั้น 2 ม.ราชภัฎสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000          044-521533

     ุ
14 "วิทยุชมชนเพื่อสุขภาพและข่าว"       ุ
                   "วิทยุชมชนเพื่อสุขภาพและข่าว"       FM 98.50 Mhz  044-530038         08-1760-3667

  นายดํารงพล พาชื่น                       ้
                   ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ เยือง

                   วัดหนองบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

15 "วิทยุเพื่อข่าวสารและการอาชีพ"      ุ
                   "วิทยุชมชนเพื่อข่าวสารและการอาชีพ"     FM 88.25 Mhz    44520035        08-1709-1292

  นายวิจิตร ชุณหกิจขจร        221 ม.5 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ปรือ

                   อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

     ุ
16 "วิทยุชมชนอําเภอปราสาท"          ุ
                   "วิทยุชมชนอําเภอปราสาท"          FM 106.75 Mhz                08-9721-1958

       ิ้
  นายฮัว แซ่ลม                     ิ
                   12 หมู่ 17 ซ.เกตุศริ ต.กังแอน

                   อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
     ุ
17 "วิทยุชมชนตําบลเชื้อเพลิง"      ุ
                 "วิทยุชมชนตําบลเชื้อเพลิง"         FM 106.50 Mhz        08-1876-1931

          ่
  นายธีรศักดิ์ เลียมดี         ่
                 95 หมูที่ 4 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท

                 จ.สุรินทร์ 32140

     ุ  ่
18 "วิทยุชมชนทุงมน-สมุด"     "วิทยุชมชนทุงมน-สมุด"
                     ุ  ่                FM 92.50 Mhz  044-720748  08-1876-6532

   ่
  กลุมบุคคล                      ่
                 ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนทุงมน-สมุด (กําไลจาน)

                   ่
                 ต.ทุงมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

     ุ
19 "วิทยุชมชนประสานใจไตรรัตน์"      ุ
                 "วิทยุชมชนประสานใจไตรรัตน์"         FM 103.50 Mhz  044-559722  08-7876-6624

           ิ ุ
  พระครูประสาทปริยัตคณ                ่
                 วัดบ้านกาบเชิง 83 หมูที่ 1 ต.กาบเชิง

  (พระอภิรักษ์ วิชายง)      อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

     ุ
20 "วิทยุชมชนคนชายแดน"          ุ
                 "วิทยุชมชนคนชายแดน"             FM 105.25 Mhz

                    ่
                 31 หมูที่ 4 บ้านหนองเกาะ ต.บ้านด่าน

                 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

     ุ
21 "วิทยุชมชนคนสังขะ"          ุ
                 "วิทยุชมชนคนสังขะ"             FM 105.50 Mhz  044-571639  08-1577-6597

  นายสุชาติ ยามดี            ่
                 47/9 หมูที่ 9 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

                 อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

22 "วิทยุสังขะ รวมชัยก่อสร้าง"      ุ
                 "วิทยุชมชนสังขะ รวมชัยก่อสร้าง"       FM 106.25 Mhz  044-571656  08-7877-3328

  นายธนา พัวไพฑูรย์       ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

     ุ
23 "วิทยุชมชนตําบลกุดหวาย"        ุ
                 "วิทยุชมชนตําบลกุดหวาย"           FM 103.75 Mhz  044-712099  08-6261-4594

  นายประยูร เงินถม        81 ม.3 บ้านสมบูรณ์ ต.กุดหวาย

                 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

24 "วิทยุเพื่อการศึกษาวัดพันษี"     ุ
                 "วิทยุชมชนเพื่อการศึกษาวัดพันษี"      FM 106.75 Mhz  044-560488  08-7241-2729

  นายธํารงค์ ไหมทอง       163 หมู่ 5 วัดพันปี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ
                จ.สุรินทร์ 32110

     ุ
25 "วิทยุชมชนคนอาสา"          ุ
                "วิทยุชมชนคนอาสา"              FM 98.75 Mhz  044-560092

          ิ
  นายอมรเกียรติ วิศษฐ์สกุล           ่
                สนง.อปพร. 27 หมูที่ 1 ถ.ปรุงจิตร

                ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

26 "วิทยุเกษตรชุมชน"      "วิทยุเกษตรชุมชน"              FM 102.75 Mhz               08-9428-1400

  นายนิวัตร เพ็งศรี         ่
                84 หมูที่ 12 บ้านนาโพธิ์ ต.ช่างปี่

                อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

     ุ
27 "วิทยุชมชน วี อาร์ วัน"       ุ
                "วิทยุชมชน วี อาร์ วัน"           FM 89.00 Mhz               08-1709-1006

  นายพุด กันนุฬา           ่
                13 หมูที่ 10 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ                            08-6581-0173

                จ.สุรินทร์ 32110                                    08-6585-9180

     ุ
28 "วิทยุชมชนวัดสุทธิวงศา"       ุ
                "วิทยุชมชนวัดสุทธิวงศา"                                08-1070-0062

  นายจํารูญ อินทรีย์        ่
                1 หมูที่ 1 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160

     ุ
29 "วิทยุชมชนช้างสัมพันธ์"       ุ
                "วิทยุชมชนช้างสัมพันธ์"           FM 108.00 Mhz  044-712043  044-500170  08-1967-7923

  นายจักรกฤช ปัญญาเอก        ่
                48 หมูที่ 13 บ้านศรีสําโรง ต.แคน อ.สนม

                จ.สุรินทร์ 32160

     ุ
30 "วิทยุชมชนศาลาประชาร่วมใจ"     ุ
                "วิทยุชมชนศาลาประชาร่วมใจ"          FM 99.25 Mhz  044-569579        08-9946-1891

  นายจําลอง ไตรเพชร                 ้
                วัดบ้านโพธา ต.หนองไผ่ลอม                                08-6263-7782

                อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32140                              08-7254-0139

     ุ
31 "วิทยุชมชนตําบลสําโรงทาบ"      ุ
                "วิทยุชมชนตําบลสําโรงทาบ"          FM 93.75 Mhz               08-7979-3081

  นายจําลอง งามนัก        ่
                หมูที่ 1 ซ.ห้วยแสง ต.สําโรงทาบ                             08-5763-4560

                อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

     ุ
32 "วิทยุชมชนตําบลเกาะแก้ว"      ุ
                "วิทยุชมชนตําบลเกาะแก้ว"           FM 104.75 Mhz
  นายประชัน ใจสว่าง       22 ม.2 บ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว

                 อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

     ุ
33 "วิทยุชมชนคนศรีณรงค์"         ุ
                 "วิทยุชมชนคนศรีณรงค์"             FM 99.00 Mhz  044-557632        08-9286-5268

  นายทรงชาติ อินตา           ่        ่
                 163 หมูที่ 5 ต.แจนแวน กิง อ.ศรีณรงค์

                 จ.สุรินทร์ 32150

     ุ
34 "วิทยุชมชนคนศรีพระจันทร์"       ุ
                 "วิทยุชมชนคนศรีพระจันทร์"           FM 90.20 Mhz               08-9064-2063

  นายไพบูลย์ บุญจันทร์      วัดศรีพระจันทร์วราราม ต.ศรีสุข

                  ่
                 กิง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

     ุ
35 "วิทยุชมชนตําบลบ้านแร่"        ุ
                 "วิทยุชมชนตําบลบ้านแร่"            FM 103.00 Mhz

  นายขจร ขจรบุญนาค           ่       ่
                 93 หมูที่ 1 ต.แร่ กิง อ.เขวาสินรินทร์

                 จ.สุรินทร์ 32000

     ุ
36 "วิทยุชมชนเพื่อพระพุทธศาสนา"     ุ
                 "วิทยุชมชนเพื่อพระพุทธศาสนา"         FM 105.25 Mhz  044-579154

           ั
  พระครูโอภาส ธรรมพิทกษ์     วัดแสงสว่างราษฎร์บํารุง บ้านระมาดค้อ

  นายประยงค์ ประดับสุข       ่
                 หมูที่ 7 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

     ุ
37 "วิทยุชมชนชุมพลกุลามะลิหอม"      ุ
                 "วิทยุชมชนชุมพลกุลามะลิหอม"          FM 97.00 Mhz  044-545012  044-545188

  นางคําแปลง ลูนนู           ่
                 249 หมูที่ 1 บ้านไพรเขลา ต.ไพรเขลา

                 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

     ุ
38 "วิทยุชมชนคนเมืองแก้ว"        ุ
                 "วิทยุชมชนคนเมืองแก้ว"            FM 92.70 Mhz  044-536393

  นายวิรัตน์ คําเภาว์      วัดป่าบ้านผือ ม.11 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี

                 จ.สุรินทร์ 32130

     ุ
39 "วิทยุชมชนคนรัตนบุรี"         ุ
                 "วิทยุชมชนคนรัตนบุรี"             FM 91.50 Mhz  044-712153        08-7870-3090

  นายบุญสิน ทีภูงา        วัดดอกจานรัตนาราม 199 ม.9 บ้านจาน
                 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

     ุ
40 "วิทยุชมชนยางสว่าง"         ุ
                 "วิทยุชมชนยางสว่าง"            FM 93.25 Mhz         08-1086-2728

  พระธรรมธร คําพัน       สวนป่ารัตนบุรีจารย์ ต.ยางสว่าง

          ั
  นายสิทธิพร โพธิ์ชย      อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

     ุ
41 "วิทยุชมชนศรีนครเตา เรดิโอ"     ุ
                 "วิทยุชมชนศรีนครเตา เรดิโอ"        FM 103.75 Mhz

     ่
  นายเปลียน ดีสอง            ่
                 142/2 หมูที่ 16 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี

                 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

     ุ
42 "วิทยุชมชนโพนครก"          ุ
                 "วิทยุชมชนโพนครก"             FM 155.50 Mhz

  อบต.โพนครก                   ่
                 อบต.โพนครก 331 หมูที่ 15 ต.โพน

                 อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120

     ุ
43 "วิทยุชมชนนารายณ์สัมพันธ์"      ุ
                 "วิทยุชมชนนารายณ์สัมพันธ์"        FM 91.50 Mhz         08-1069-5861

  พระอธิการสะอาด อัคคะปัญโญ   วัดสว่างโนนสะเดา บ้านโนนสะเดา

                            ่
                 47 หมู่ 11 ต.หนองเทพ กิง อ.โนน-

                 นารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130

     ุ
44 "วิทยุชมชนดองกะเม็ด"         ุ
                 "วิทยุชมชนดองกะเม็ด"           FM 88.70 Mhz         08-6650-9541

  นายขจรเกียรติ เข็มทอง     17-25 ถนนสุรินทรภักดี ต.ในเมือง

                 อ.เมือง สุรินทร์ 32000

     ุ
45 "วิทยุชมชนเสราะเสร็น"        ุ
                 "วิทยุชมชนเสราะเสร็น"           FM 92.75 Mhz  044-515023

       ่
  นายพิรุณ อุนศรี           ่
                 40 หมูที่ 9 ถ.สุรินทร์-ลําชี ต.นอกเมือง

                 อ.เมือง สุรินทร์ 32000

     ุ
46 "วิทยุชมชนไตรรงค์"          ุ
                 "วิทยุชมชนไตรรงค์"            FM 94.00 MHz  044-530991  08-1977-2747

     ิ
  นายพิชต สายแสงจันทร์           ู้ ี
                 ศูนย์วีอาร์กชพสุรินทร์ ต.ในเมือง
                      อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

        ุ
   47 "วิทยุชมชนเซกลัทโรดิโอ"          ุ
                      "วิทยุชมชนเซกลัทโรดิโอ"          FM 107.00 MHz   044-520885

         ุ้
     นางศิริรง เซกลัท          172/15 เซกลัทอพาร์ทเมนท์ ซ.สุขพลู

                      ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์


     ิ            ุ
จุดปฏิบัตการเตรียมความพร้อมวิทยุชมชนจังหวัดสุรินทร์                                                     ความถี่

ที่   อําเภอ               ชื่อ-สถานทีตง
                            ่ ั้              ผู้ดําเนินการ   เสาสูง/กําลังส่ง หมายเหตุ

    1 อ.เมืองสุรินทร์              ุ
                      "วิทยุชมชนสายสัมพันธ์"              ั
                                            นายวิชย ผลเกิด   105.75 Mhz

                          ่
                      109 หมูที่ 1 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์           30 เมตร/30 W

                      32000 โทร 0-4451-8976, 0-4472-6008

                      0-9845-2965


                                            นายศิโรจน์ รัตน์
    2 อ.เมืองสุรินทร์              ุ
                      "วิทยุชมชนสุรินทร์ เรดิโอ เน็ทเวิคร์"   ประสิทธิ์     99.00 Mhz

                      145 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง                   30 เมตร / 30 W

                      อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

                      โทร.0-4451-1708 โทรสาร 0-4451-4195

                      0-4453-8322, 01-879-9448    3 อ.เมืองสุรินทร์              ุ
                      "วิทยุชมชนเสียงธรรมเพื่อประชาชน"      ศิษย์หลวงตามหาบัว 103.25 Mhz

                      เอกอนันต์ก่อสร้าง อ.เมือง จ.สุรินทร์             60 เมตร / 30 W
4 อ.เมืองสุรินทร์     ุ
          "วิทยุชมชนคนสุรินทร์"             นางอารยา เรืองสุข 95.25 Mhz

               ู        ่
          อาคารทวีคณ เลขที่ 355 หมูที่ 18 บ.ละเอาะ              30 เมตร/30 W

          ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

          โทร.0-4452-1477 ,0-1709-7453


                                        ่
                                  นายไกรสร เทียง
5 อ.เมืองสุรินทร์     ุ
          "วิทยุชมชนคนเมืองช้าง"             สูงเนิน       89.00 Mhz

          อาคารภูแก้ว 74/1 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์            30 เมตร / 30 W

          โทร.09-4237457


                                  นายแสวง บุญเกิด
6 อ.เมืองสุรินทร์     ุ
          "วิทยุชมชนหมอกวน"               รัมย์        94.50 Mhz

          62 ถ.หมอกวน ต.ในเมือง อ.เมือง                   30 เมตร / 30 W

          จ.สุรินทร์ 32000

          โทร. 0-4453-0690 ,0-4453-5221

          0-1470-9681, 0-6767-6315
7 อ.เมืองสุรินทร์     ุ
          "วิทยุชมชนตําบลสวาย"                   ่
                                  นายมนูญ ลิมศิริ   105.50 Mhz

                     ่
          อบต.สวาย บ้านสวาย หมูที่ 6 ต.สวาย                 30 เมตร/30 W

          อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

          โทร.0-4454-6595-6 ,0-7252-4601


                                  นายวิจิตร ชุณหกิจ
8 อ.เมืองสุรินทร์     ุ
          "วิทยุชมชนเพื่อข่าวสารต้านยาเสพติด"      ขจร         102.25 Mhz
                        ่
           278 อาคารไอคิวคอนกรีต ถ.เลียงเมือง                   30 เมตร / 30 W

           ม.10 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

           โทร.0-4453-1402-3


                                    นายวิศาล มุกดา
 9 อ.เมืองสุรินทร์     ุ
           "วิทยุชมชนร่วมใจ"                 อนันต์        96.00 Mhz

                       ่
           141 ม.2 บ้านบุญเยิง ถ.เลียงเมือง                    30 เมตร / 30 W

           ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

           โทร 0-4472-1169 ,0-1877203910 อ.เมืองสุรินทร์     ุ
           "วิทยุชมชนตําบลคอโค-ตระแสง"            นายนิพัธ ห้าองดี   88.50 Mhz

           บ้านคอโค ถ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์            20 เมตร / 30 W

           32000 โทร.0-4472-5047
                                    น.ส.ทิภารัตน์ เจือ
11 อ.เมืองสุรินทร์     ุ
           "วิทยุชมชนเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฎสุรินทร์"     จันทร์        103.00 Mhz

           186 ชั้น 6 อาคาร 36 ถ.สุรินทร์-ปราสาท       นายสรวิช ขุมทอง   30 เมตร/30 W

           ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

           โทร.0-4452-1011 ,0-7879-3786


                                            ้
                                    นายกิตติ พระเอียง
12 อ.เมืองสุรินทร์     ุ         ้
           "วิทยุชมชนเพื่อการเรียนรูเพื่อชุมชน"        ธารา         104.25 Mhz

           อาคารตึกช้าง ม.ราชภัฎสุรินทร์ 32000                   30 เมตร / 30 W

           โทร.0-9947-6207, 0-4451-9148


                                       ั
                                    นางอุลยวรรณ์ บุญ
13 อ.เมืองสุรินทร์     ุ
           "วิทยุชมชนเพื่อการศึกษา"               ่
                                    เยียม        105.25 Mhz
           คณะวิทยาการจัดการ อาคารจอมสุรินทร์       นายธํารง ลอยศักดิ์ 30 เมตร / 30 W

           ชั้น 2 ม.ราชภัฎสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

           โทร. 01-8763552 , 0-4452-1531-4

14 อ.เมืองสุรินทร์     ุ
           "วิทยุชมชนเพื่อสุขภาพและข่าว"         นายดํารงพล พาชื่น 98.50 Mhz
                                            30 เมตร / 30
                         ้
           ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ เยืองวัดหนองบัว             W

           อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

           โทร. 0-4453-0038 , 0-1760-3667
                                  นายวิจิตร ชุณหกิจ
15 อ.ปราสาท         ุ
           "วิทยุชมชนเพื่อข่าวสารและการอาชีพ"       ขจร         88.25 Mhz

           221 ม.5 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ปรือ                  30 เมตร/30 W

           อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

           โทร.0-1709-1292, 0-4452-003516 อ.ปราสาท         ุ
           "วิทยุชมชนอําเภอปราสาท"                  ิ้
                                  นายฮัว แซ่ลม    106.75 Mhz

                    ิ
           12 หมู่ 17 ซ.เกตุศริ ต.กังแอน อ.ปราสาท               30 เมตร / 30 W

           จ.สุรินทร์ 32140

           โทร. 0-9721-195817 อ.ปราสาท         ุ
           "วิทยุชมชนตําบลเชื้อเพลิง"                   ่
                                  นายธีรศักดิ์ เลียมดี 106.50 Mhz

              ่
           95 หมูที่ 4 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์            60 เมตร / 30 W

           32140 โทร. 01-876193118 อ.ปราสาท         ุ  ่
           "วิทยุชมชนทุงมน-สมุด"               ่
                                  กลุมบุคคล      92.50 Mhz
                   ่
        ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนทุงมน-สมุด (กําไลจาน)            30 เมตร/ 30 W

          ่
        ต.ทุงมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

        โทร. 0-4472-0748, 0-1876-6532
                              พระครูประสาท
19 อ.กาบเชิง      ุ
        "วิทยุชมชนประสานใจไตรรัตน์"            ิ ุ
                              ปริยัตคณ       103.50 Mhz
                              (พระอภิรักษ์ วิชา
                   ่
        วัดบ้านกาบเชิง 83 หมูที่ 1 ต.กาบเชิง    ยง)         30 เมตร/30 W

        อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

        โทร.0-7876-6624, 0-4455-9722

20 อ.กาบเชิง      ุ
        "วิทยุชมชนคนชายแดน"             -          105.25 Mhz

           ่
        31 หมูที่ 4 บ้านหนองเกาะ ต.บ้านด่าน               30 เมตร / 30 W

        อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

21 อ.สังขะ       ุ
        "วิทยุชมชนคนสังขะ"             นายสุชาติ ยามดี   105.50 Mhz

            ่
        47/9 หมูที่ 9 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ               30 เมตร/ 30 W

        อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

        โทร. 0-1571-6597, 0-4457-1639

22 อ.สังขะ       ุ
        "วิทยุชมชนสังขะ รวมชัยก่อสร้าง"       นายธนา พัวไพฑูรย์ 106.25 Mhz

        ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150      นายอารักษ์ ชัยศิริ  30 เมตร/ 30 W

        โทร. 0-4457-1656, 0-7877-3328

23 อ.ศีขรภูมิ     ุ
        "วิทยุชมชนตําบลกุดหวาย"           นายประยูร เงินถม   103.75 Mhz

        81 ม.3 บ้านสมบูรณ์ ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ             30 เมตร/30 W

        จ.สุรินทร์ 32110

        โทร. 0-6261-4594, 0-4471-2099
                              นายธํารงค์ ไหม
24 อ.ศีขรภูมิ     ุ
        "วิทยุชมชนเพื่อการศึกษาวัดพันษี"      ทอง         106.75 Mhz
        163 หมู่ 5 วัดพันปี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ               30 เมตร / 30 W

        จ.สุรินทร์ 32110

        โทร.0-7241-2729, 0-4456-0488
                                นายอมรเกียรติ
25 อ.ศีขรภูมิ     ุ
        "วิทยุชมชนคนอาสา"                 ิ
                                วิศษฐ์สกุล      98.75 Mhz

                ่
        สนง.อปพร. 27 หมูที่ 1 ถ.ปรุงจิตร ต.ระแงง               30 เมตร/ 30 W

        อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

        โทร. 0-4456-0092

26 อ.ศีขรภูมิ  "วิทยุเกษตรชุมชน"                นายนิวัตร เพ็งศรี  102.75 Mhz

           ่
        84 หมูที่ 12 บ้านนาโพธิ์ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ            30 เมตร/30 W

        จ.สุรินทร์ 32110

        โทร. 0-9428-1400

27 อ.ศีขรภูมิ     ุ
        "วิทยุชมชน วี อาร์ วัน"             นายพุด กันนุฬา    89.00 Mhz

           ่
        14 หมูที่ 10 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์              30 เมตร / 30 W

        โทร. 01-7091006 , 06-5810173

        06-5859180

28 อ.สนม        ุ
        "วิทยุชมชนวัดสุทธิวงศา"             นายจํารูญ อินทรีย์

           ่
        1 หมูที่ 1 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160

        โทร. 01-0700062
                                นายจักรกฤช
29 อ.สนม        ุ
        "วิทยุชมชนช้างสัมพันธ์"             ปัญญาเอก       108 Mhz

           ่
        48 หมูที่ 13 บ้านศรีสําโรง ต.แคน อ.สนม                30 เมตร/30W

        จ.สุรินทร์ 32160

        โทร. 0-4471-2043, 0-4450-0170
             0-1967-7923
                                   นายจําลอง ไตร
30 อ.สําโรงทาบ         ุ
             "วิทยุชมชนศาลาประชาร่วมใจ"          เพชร       99.25 Mhz

                        ้
             วัดบ้านโพธา ต.หนองไผ่ลอม อ.สําโรงทาบ             30 เมตร/30W

             จ.สุรินทร์ 32140 โทร. 0-9946-1891,

             0-6263-7782,0-4456-9579,0-7254-0139

31 อ.สําโรงทาบ         ุ
             "วิทยุชมชนตําบลสําโรงทาบ"          นายจําลอง งามนัก 93.75 Mhz

              ่
             หมูที่ 1 ซ.ห้วยแสง ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ          30 เมตร / 30 W

             จ.สุรินทร์ 32170

             โทร. 0-9507-6839

32 อ.สําโรงทาบ         ุ
             "วิทยุชมชนตําบลเกาะแก้ว"           นายประชัน ใจสว่าง 104.75 Mhz

             22 ม.2 บ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว                30 เมตร / 30 W

             อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

             โทร. 0-7979-3081, 0-5763-4560

   ่
33 กิง อ.ศรีณรงค์        ุ
             "วิทยุชมชนคนศรีณรงค์"            นายทรงชาติ อินตา 99 Mhz

                ่        ่
             163 หมูที่ 5 ต.แจนแวน กิง อ.ศรีณรงค์             30 เมตร/30W

             จ.สุรินทร์ 32150

             โทร. 0-9286-5268, 0-4455-7632
                                   นายไพบูลย์ บุญ
   ่
34 กิง อ.ศรีณรงค์        ุ
             "วิทยุชมชนคนศรีพระจันทร์"          จันทร์      90.20 Mhz

             วัดศรีพระจันทร์วราราม ต.ศรีสุข                30 เมตร / 30 W

              ่
             กิง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

             โทร. 0-9064-2063
                                   นายขจร ขจรบุญ
   ่
35 กิง อ.เขวาสินรินทร์     ุ
             "วิทยุชมชนตําบลบ้านแร่"           นาค       103.00 Mhz
            ่       ่
         93 หมูที่ 1 ต.แร่ กิง อ.เขวาสินรินทร์                30 เมตร / 30 W

         จ.สุรินทร์ 32000
                                พระครูโอภาส
36 อ.บัวเชด       ุ
         "วิทยุชมชนเพื่อพระพุทธศาสนา"             ั
                                ธรรมพิทกษ์      105.25 Mhz
                                นายประยงค์
         วัดแสงสว่างราษฎร์บํารุง บ้านระมาดค้อ     ประดับสุข       30 เมตร/30W
                                ผอ.โรงเรียนบ้าน
          ่
         หมูที่ 7 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230  ระมาดค้อ

         โทร. 0-4457-9154

37 อ.ชุมพลบุรี     ุ
         "วิทยุชมชนชุมพลกุลามะลิหอม"          นางคําแปลง ลูนนู   97.00 Mhz

            ่
         249 หมูที่ 1 บ้านไพรเขลา ต.ไพรเขลา                 30 เมตร/30W

         อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

         โทร. 0-4454-5012, 0-4454-5188

38 อ.รัตนบุรี      ุ
         "วิทยุชมชนคนเมืองแก้ว"            นายวิรัตน์ คําเภาว์  92.70 Mhz

         วัดป่าบ้านผือ ม.11 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี              30 เมตร / 30 W

         จ.สุรินทร์ 32130

         โทร. 0-4453-6393

39 อ.รัตนบุรี      ุ
         "วิทยุชมชนคนรัตนบุรี"             นายบุญสิน ทีภูงา   91.50 Mhz

         วัดดอกจานรัตนาราม 199 ม.9 บ้านจาน                  30 เมตร / 30 W

         ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

         โทร. 0-4471-2153, 0-7870-3090

40 อ.รัตนบุรี      ุ
         "วิทยุชมชนยางสว่าง"              พระธรรมธร คําพัน   93.25 Mhz

         สวนป่ารัตนบุรีจารย์ ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี           ั
                                นายสิทธิพร โพธิ์ชย 30 เมตร/30W

         จ.สุรินทร์ 32130 โทร. 0-1086-2728

41 อ.รัตนบุรี      ุ
         "วิทยุชมชนศรีนครเตา เรดิโอ"             ่
                                นายเปลียน ดีสอง    103.75 Mhz
                ่
           142/2 หมูที่ 16 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี             30 เมตร/30W

           อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

42 อ.ท่าตูม         ุ
           "วิทยุชมชนโพนครก"             อบต.โพนครก    155.50 Mhz

                    ่
           อบต.โพนครก 331 หมูที่ 15 ต.โพน อ.ท่าตูม           30 เมตร / 30 W

           จ.สุรินทร์ 32120
                                พระอธิการสะอาด
   ่
43 กิง อ.โนนนารายณ์     ุ
           "วิทยุชมชนนารายณ์สัมพันธ์"        อัคคะปัญโญ    91.50 Mhz

           วัดสว่างโนนสะเดา บ้านโนนสะเดา                30 เมตร / 30 W

                       ่
           47 หมู่ 11 ต.หนองเทพ กิง อ.โนนนารายณ์

           จ.สุรินทร์ 32130

           โทร. 0-1069-5861
                                นายขจรเกียรติ
44 อ.เมืองสุรินทร์      ุ
           "วิทยุชมชนดองกะเม็ด"           เข็มทอง      88.70 Mhz

           17-25 ถนนสุรินทรภักดี ต.ในเมือง               21 เมตร / 30 W

           อ.เมือง สุรินทร์ 32000

           โทร. 0-6650-9541

45 อ.เมืองสุรินทร์      ุ
           "วิทยุชมชนเสราะเสร็น"                ่
                                นายพิรุณ อุนศรี  92.75 Mhz

              ่
           40 หมูที่ 9 ถ.สุรินทร์-ลําชี ต.นอกเมือง           30 เมตร / 30 W

           อ.เมือง สุรินทร์ 32000

           โทร 044-515023
                                    ิ
                                นายพิชต สายแสง
46 อ.เมืองสุรินทร์      ุ
           "วิทยุชมชนไตรรงค์"            จันทร์      94.00 MHz

                 ู้ ี
           ศูนย์วีอาร์กชพสุรินทร์ ต.ในเมือง

           อ.เมือง จ.สุรินทร์

           โทร. 044-530991 ,01-9772747
    47 อ.เมืองสุรินทร์          ุ
                   "วิทยุชมชนเซกลัทโรดิโอ"             ุ้
                                        นางศิริรง เซกลัท  107.00 MHz

                   172/15 เซกลัทอพาร์ทเมนท์ ซ.สุขพลู

                   ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

                   โทร 044-520885

รายชื่อสื่อมวลชน

ลําดับที่   ชื่อ-สกุล        สังกัด                  โทรศัพท์      ลายมือชื่อ

      1 นายสุพรรณ์ ศรชัย    ช่อง 3, สยามรัฐ, ผู้จัดการ        01-9671495

      2 นายนันทภพ มุกดาอนันต์  ช่อง 5                  044-511643
                                        044-511643,
      3 น.ส.ราณี บุตรงาม    นสพ.ฐานความจริง,ช่อง 5          062519217

      4 นายโกศล พันธุ์ศรี    ช่อง 7                  01-8784532
                                        044-520035,07-
      5 นายวิจิตร ชุณหกิจขจร  ช่อง 9                  2610200

      6 นายวรกิตต์ เครือศรี           ี
                   ช่อง 9 ,สุรินทร์ทวีเน็คเวิคร์      05-6118208
                                        05-7643371,01-
      7 นายเขมชาติ ชุณหกิจขจร  ช่อง ITV                 0752003

      8 นายน้อย ละออง      ช่อง 11                 044-514113

          ั
      9 นายอุทย มานาดี     ช่อง 11                 044-514113

    10 น.ส.นันท์นภัส พิมพา    ช่อง 11                 044-514113

    11 นายสุนันท์ นิลสุข             ี
                   ทีมข่าวสุรินทร์ทวีเน็คเวิคร์       044-511708 ต่อ 18

    12 นายนครินทร์ นันท์ตา            ี
                   ทีมข่าวสุรินทร์ทวีเน็คเวิคร์       044-511708 ต่อ 18

    13 นายอารยะ นารินทร์     ไทยรัฐ                  09-5815986

    14 นายทรงเกียรติ สร้อยทอง   ไทยรัฐ ,สํานักข่าว INN          01-8770711

    15 นายดํารงพล พาชื่น     มติชน/ข่าวสด               01-7603667

    16 นายสมศักดิ์ แซ่จึง     มติชน/ข่าวสด               044-551310
17 นายสันติ ทองวรรณ       เดลินิวส์           01-9551863

     ิ
18 นายพิชต สายแสงจันทร์     สํานักข่าวไทย         01-9772747

19 นายคํากอง กันนุฬา      นสพ.พิมพ์ไทย,บ้านเมือง    06-8728068

20 นายบุญสวน โชคชาตรี      นสพ.พิมพ์ไทย         05-0237429

21 นายสามารถ ประดับธรรม     นสพ.มติไทย          044-511495

22 นายเชี่ยวชาญ ไชยกูล     นสพ.เผ่าไทย สิทธิชน      09-5847004

23 นายประสิทธิ์ บูรณ์เจริญ   นสพ.มติปวงชน         09-4245760

    ่
24 นายรุงโรจน์ ไสยสมบัติ    นสพ.คนอีสาน          044-512243

25 นายโชติอนันต์ เดชะอภิรักษ์  นสพ.คนอีสาน

    ่
26 นายยิงพันธ์ สนธิ       นสพ.นิวมติมหาชน        01-9773077

27 นายสมชาย ปลอดจินดา      ผู้อํานวยการ สวท.สุรินทร์   044-511720

28 นายสมนึก รัตนชีวพงศ์     สวท.สุรินทร์         044-511720

     ิ    ้ํ
29 นายกิตวรรณ มณีลา       ทีมข่าว สวท.สุรินทร์     01-9550285

30 ร.ต.เพิ่มศักดิ์ ทองเข้ม   สถานีวิทยุ ทอ.019 สุรินทร์  06-9810017

31 ร.อ.ภิญโญ ภิญโญพันธ์     สถานีวิทยุ กวส.1 สุรินทร์   044-511571

      ั
32 นายพงษ์ศกดิ์ เทียนศรี    สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.สุรินทร์  044-512790

33 พ.ท.อิทธิโชติ ช่วงฉ่ํา    สถานีวิทยุ ทภ.2 FM      044-511844

34 พ.ต.วิทยา  บุยสาลี     สถานีวิทยุ ทภ.2 AM      044-512430

       ่
35 นายพิรุณ อุนศรี       ประธานชมรมนักวิทยุโทรทัศน์  04-9830674

36 นายสรวิช ขุมทอง               ุ
                ประธานชมรมวิทยุชมชน      01-9553661

        ่
37 นายวรวุธ อยูดี        นักจัดรายการวิทยุ       01-9764481

38 น.ส.จรรยา นิลแก้ว      นสพ.ฐานความจริง        06-2529119
ข้อมูลสถานีวิทยุของส่วนราชการ

หน่วย วส.ทภ.๒ เอ.เอ็ม.อ.บ.
       ยศ – ชื่อ – สกุล                                    ้
                                               การติดตัง

ลําดับ    ผู้รับผิดชอบ         ่ ั้
                     ทีตง           ความถี่          โทรศัพท์    โทรสาร     มือถือ  EMAIL  หมายเหตุ

                     ศูนย์ราชการที่ ๑
     1 นายกิติ จันทรเสนา       ถนนชยางกูร        F.M ๑๐๓.๒๕ MHz       ๐๔๕ - ๕๑๑๙๖๕  ๐๔๕ - ๕๑๑๙๖๕

                     ตําบลโนนหนามแท่ง     กําลังส่ง ๑ กิโล วัตต์

                     อําเภอเมือง จังหวัด
                     อํานาจเจริญ ๓๗๐๐๐    เสาสูง ๙๐ เมตร


                     ศูนย์ราชการที่ ๒
                     ตําบลไก่คําอําเภอเมือง AM. ๑๔๒๒ KHZ กําลังส่ง
     2 นายกิติ จันทรเสนา        จังหวัดอํานาจเจริญ  ๑๐ KW. เสาสูง ๖๐ เมตร    ๐๔๕- ๔๕๒๔๔๐  ๐๔๕- ๔๕๒๔๔๐

                              37000 กําลังส่ง๑๐ KW.         ุ
ข้อมูลสถานีวิทยุชมชน

หน่วย วส.ทภ.๒ เอ.เอ็ม.อ.บ.
       ยศ – ชื่อ – สกุล                                    ้
                                               การติดตัง

ลําดับ    ผู้รับผิดชอบ         ่ ั้
                     ทีตง           ความถี่          โทรศัพท์    โทรสาร     มือถือ  EMAIL  หมายเหตุ
                                 F.M. ๙๐.๕๐ MHz กําลังส่ง
                     โครงการศูนย์สาธิต
     1 นายเพียร     ละทาลุน   การตลาด ต.นาผือ     ๔๐ วัตต์ เสาสูง ๔๐ เมตร  ๐-๖๕๘๓-๗๔๓๑
       นายทองหล่อ     บุญหลง  สถานีอนามัยหลังเดิม   F.M. ๙๙.๐๐ MHz กําลังส่ง

     2                                          ๐-๔๕๒๗-๒๑๖๙
2              ต.เปือยหัวดง      ๔๐ วัตต์ เสาสูง ๔๐ เมตร  ๐-๔๕๒๗-๒๑๖๙

              ศูนย์ประสานงาน
              สื่อมวลชน
                จ.อํานาจเจริญ
              ๑๒๙ หมู่ ๕ ต.บุ่ง อ.
              เมือง
                          F.M. ๑๐๒.๕๐ MHz กําลังส่ง
3 นายเอกวิทย์  วิทยา   จ.อํานาจเจริญ      ๔๐ วัตต์ เสาสูง ๓๐ เมตร ๐-๔๕๔๕-๒๗๓๑

              โรงเรียนปทุมราชวงศา
               อ.ปทุมราชวงศา
                          F.M. ๙๙.๒๕ MHz กําลังส่ง
4 นายประเสริฐ รักพรหม    จ.อํานาจเจริญ      ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๓๐ เมตร ๐-๔๕๔๖-๕๒๓๐
              เลขที่ ๖๕ หมู่ ๒๐ ต.
              บุ่ง อ.เมือง จ.     F.M. ๙๔.๕๐ MHz กําลังส่ง  ๐-๔๕๒๗-๐๔๕๖
5 นายเสวียน โสมอินทร์    อํานาจเจริญ       ๔๐ วัตต์ เสาสูง ๖๐ เมตร  ๐-๔๕๕๑-๑๔๕๖
                          F.M. ๑๐๔.๒๕ MHz กําลัง
              ๓๙๑ หมู่ ๑๒ ต.บุ่ง อ.  ส่ง ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖๐
     ั
6 นายมนต์ศกดิ์ สินชู    เมือง จ.อํานาจเจริญ   เมตร

              ๓๒๗ หมู่ ๑ ต.นาหว้า
         ั
  นายสวาด โพธิชย     อ.ปทุมราชวงศา      F.M. ๙๗.๕๐ MHz กําลังส่ง

7              จ.อํานาจเจริญ ๓๗๑๑๐ ๕๐ วัตต์เสาสูง ๖๐ เมตร     ๐-๔๕๕๑-๑๙๖๕
              ๒๐๘ หมู่ ๓ บ้านบุ่ง
      ์ ั
  นายศักดิชย เป้าสุวรรณ            F.M. ๙๓.๐ MHz กําลังส่ง
              ต.บุ่ง อ.เมือง จ.
8              อํานาจเจริญ ๓๗๐๐๐ ๘๐วัตต์ เสาสูง ๖๐ เมตร      ๐-๔๕๕๑-๑๗๔๗  ๐-๖๖๔๙-๘๗๔๖              โรงเรียนชานุมาน
              วิทยาคม อ.ชานุมาน    F.M. ๑๐๔.๕๐ MHz กําลัง
               จ.อํานาจเจริญ     ส่ง ๓๐ วัตต์เสาสูง ๓๐
9 นายชัยอนันท์ ทาทอง    ๓๗๒๑๐          เมตร            ๐-๔๕๔๖-๖๐๕๔
                ๑๑๕ ม.๑๐ ต.หนอง  F.M. ๙๒.๒๕ MHz กําลัง
                แก้ว อ.หัวตะพาน จ. ส่ง ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๓๐
     ั
10 นายอดิศกดิ์ ศิริแสง     อํานาจเจริญ ๓๗๒๔๐ เมตร                ๐-๔๕๔๖-๙๔๖๕


                ๓๐๔ ม. ๓ บ้านดอน  F.M. ๑๐๖.๒๕ MHz
                หวาย ต.บุ่ง อ.เมือง กําลังส่ง ๓๐ วัตต์ เสาสูง
      ์
11 นายศักดิดา จันทร์เทวา     จ.อํานาจเจริญ   ๔๘ เมตร              ๐-๔๕๔๕-๑๖๐๐

                ๔๖ ถ.อรุณประเสริฐ
      ั
   นายสุทย ส่งศรี        ่
                หมูที่ ๒ ต.คําโพน

                 อ.ปทุมราชวงศา      F.M. ๙๗.๐ MHz กําลังส่ง
12                 จ. อํานาจเจริญ    ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๓๐ เมตร   ๐-๔๕๕๑-๗๐๙๒  ๐-๓๓๖๖-๕๙๗๑                       ่
                ๓๘๘ ซอยถินลุมพุก
                 ถ.อรุณประเสริฐ
                  ่
                หมูที่ ๑ ต.บุ่ง อ.เมือง F.M. ๑๐๑.๒๕ MHz กําลังส่ง
          ิ
13 นายสมศักดิ์ ฤทธิทศ          จ.อํานาจเจริญ ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๓๐ เมตร ๐-๔๕๔๕-๑๗๗๕     ๐-๙๕๘๕-๙๕๕๓


                 อาคารไซเบอร์เทค
                  ชั้น ๒ เลขที่ ๑๖๗
                 – ๑๖๙ ถ. ชยางกูร
                 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.   F.M.๑๐๘.๐๐ MHz กําลังส่ง
14 นายณรงค์วิทย์    ขันติวารี อํานาจเจริญ       ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๒๔ เมตร   ๐-๔๕๕๑-๙๑๑๑

                ๙๙ ม.๒๐ ต.บุ่ง อ.เมือง
                             F.M.๙๖.๗๕ MHz กําลังส่ง
15 นายคาน ผิวแก้ว        จ.อํานาจเจริญ       ๓๐ วัตต์เสาสูง ๓๐ เมตร ๐-๔๕๕๑-๑๗๖๖    ๐-๖๒๔๗-๙๐๘๑

                         ่
                อาคารหอประชุมทีว่า    F.M.๙๙.๗๕ MHz กําลัง
   นายวิจิตร พลศรี      การ ต.บุ่ง อ.เมือง    ส่ง๓๐ วัตต์ เสาสูง ๓๐ เมตร16                                                 ๐-๑๒๖๕-๓๒๗๘
             จ. อํานาจเจริญ
16            ๓๗๐๐๐                               ๐-๑๒๖๕-๓๒๗๘

                     ิ
             ๒๖๓/๑ ซอยอรุณพิชต
             ต.บุ่ง อ.เมือง                          ๐-๑๙๐๙-๑๘๖๙
                       F.M.๘๘.๐๐ MHz กําลังส่ง
17 นายสมศักดิ์ จรลี    จ.อํานาจเจริญ ๓๗๐๐๐ ๓๐ วัตต์เสาสูง ๖๓ เมตร     ๐-๔๕๔๕-๑๓๗๓  ๐-๑๘๗๗-๕๑๖๙

             ๘๒ ม.๑๕ บ.นาไร่
   นายสมประสงค์ ดวงเนตร ใหญ่ ต.เสนางฯ

             อ.เสนางฯ จ.       F.M.๘๘.๗๕ MHz กําลังส่ง
18            อํานาจเจริญ ๓๗๒๙๐     ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖๐ เมตร  ๐-๔๕๔๖-๑๓๓๓

             วิทยาลัยเทคนิค
             อํานาจเจริญ ถนน
             ชยางกูร ต.โนนหนาม
             แท่ง อ.เมือง จ.     F.M.๑๐๗.๓๐ MHzกําลังส่ง
19 นายพิสิษฐ์ เนาวรังษี  อํานาจเจริญ        ๓๐ วัตต์เสาสูง ๓๐ เมตร
             ๑๔/๑ หมู่ ๑๙ ต.บุ่ง
                          FM.๑๐๗.๕๐ MHZ กําลังส่ง
              อ.เมือง จ.อํานาเจริญ
20 นายสุริยะ เหมือนชาติ   ๓๗๐๐๐         เสาสูง           ๐-๔๕๒๗-๑๐๐๑
             จวช.สมาคมกูภัย้     FM.๘๙.๒๕ MHZ กําลังส่ง
        ้
21 นายสุรพงษ์ ตังสกุล   จังหวัดอํานาจเจริญ    ๓๐วัตต์เสาสูง ๓๐ เมตร   ๐-๔๕๔๕-๒๖๗๗

             อาคารศูนย์วัฒนธรรม
             จังหวัดอํานาจเจริญ

             โรงเรียนอํานาจเจริญ

             ๒๖ ม.๑๓ ต. บุ่ง อ.
22 นายอํานาจ จันทรเสนา  เมือง จ.อํานาจเจริญ   FM.๙๘.๐๐ MHZ               ๐-๑๘๗๙-๙๙๒๔
   นายสมนึก มีทอง
             วัดเทพมงคล อ.
23            เมืองจ. อํานาจเจริญ   FM.๘๙.๗๕ MHZ        ๐๔๕-๔๕๑๓๖๒
             วัดเทพมงคล อ.
23            เมืองจ. อํานาจเจริญ  FM.๘๙.๗๕ MHZ  ๐๔๕-๔๕๑๓๖๒
   นายคัมภีร์ ฉายแสง
             452-454อ. เมือง จ.
24            อํานาจเจริญ      FM.๘๙.๐๐ MHZ         ๐-๖๒๖๔-๓๒๒๒

             168-169 ถ. อรุณ
             ประเสริฐ

             ต.บุ่ง อ. เมือง จ.
25            อํานาจเจริญ      FM.๑๐๔.๗๕ MHZ        ๐-๔๑๖๘-๑๗๘๘
ข้อมูลสถานีวิทยุของส่วนราชการ จว.อ.ด.
                                        การติดต่อ

ลําดับ   ยศ-ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ  ทีตง
                     ่ ั้           ความถี่   โทรศัพท์     โทรสาร    มือถือ    อีเมล หมายเหตุ


                     ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์
                       ต.โนนสูง อ.เมือง
     1 พ.อ.ไกรฤกษ์   ก้องเกียรติกูล    จ.อุดรธานี ๔๑๓๓๐     747 ๐๔๒-๒๙๕๒๕๐     ๐๔๒-๒๔๖๘๔๐  ๐๑-๒๖๑๓๕๔๖    - วส.เอ.เอ็ม.อ.ด.

                           ิ
                    ค่ายประจักษ์ศลปาคม
                      ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
                       อ.เมือง จ.อุดรธานี       ๐๔๒-๒๒๒๖๑๑-๒ ค่อ
     2 ร.ท.อานุภาพ   พรมเวียง   ๔๑๐๐๐              1233 ๔๕๕๕, ๐๔๒-๒๙๒๔๓๐  ๐๔๒-๒๔๖๘๓๘  ๐๖-๗๓๓๗๖๓๕    - วปถ.๗ เอ.เอ็ม.

                   บ.เซ ถนนอุดร-ขอนแก่น                                     ยานเกราะ
             ่
     3 (ไม่แน่นอนเปลียนแปลงบ่อย) อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐      684 ๐๔๒-๒๙๒๔๓๐         -      -    -  เอ.เอ็ม.อ.ด.


                    ตรงข้าม บน.๒๓ ถ.ทหาร
                    ต.หมากแข้ง อ.เมิอง จ.                                   ทอ. เอ.เอ็ม.-
     4 น.ท.มณเทียร ดวงคําน้อย    อุดรธานี ๔๑๐๐๐          104 ๐๔๒-๒๔๔๗๕๘     ๐๔๒-๒๔๔๗๕๘      -    -  เอฟ.เอ็ม.
      ด.ต.อัครชัย ทับสุวรรณ
      และ บริษัทเชียงใหม่เสียง   ๑๙๕ ม.๘ ต.หมูม่น อ.เมือง  ๗๗๔,                             เสียงสามยอด
     5 ทิพย์            จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐      ๑๐๕.๗๕ ๐๔๒-๒๔๒๘๐๙      ๐๔๒-๒๔๒๘๐๕      -    - เอ.เอ็ม./เอฟ.เอ็ม.

                    ต.โนนสูง อ.เมือง จ.         ๐๔๒-๒๐๗๗๙๖-๗    ๐๔๒-
         ั
     6 นางอุทยวรรณ   จลเจือ   อุดรธานี ๔๑๓๓๐         93.75 ๐๔๒-๒๐๗๘๖๗     ๒๐๗๗๙๖-๗   ๐๘๙-๘๖๑๕๔๒๙   - อสมท.เอฟ.เอ็ม.

                    ๒๘ ม.๒ ต.โนนสูง อ.เมือง
     7 นายอรรถนุทธ มาชา       จ.อุดรธานี ๔๑๓๓๐         91.5 ๐๔๒-๒๔๓๑๐๖    ๐๔๒-๒๐๗๘๖๗  ๐๘๔-๕๑๖๕๙๖๖   - สวท.เอฟ.เอ็ม.

     8 พ.ต.อ.บุญชิด อักษร      ๙๖ ม.๔ ถ.อุดร – สกล      102.5          ๐๔๒-๒๔๓๑๐๖  ๐๗๙-๔๕๓๖๗๑    - ตชด.เอฟ.เอ็ม.

                    อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
          ุ
ข้อมูลของสถานีวิทยุชมชน จว.อ.ด.

ลําดับ          ุ
      ชื่อสถานีวิทยุชมชน    ่ ั้
                  ทีตง                               ความถี่     โทรศัพท์


                                                          ๐๑-๗๖๘๘๔๖๘,
       ่
     1 มิงมงคล         ๑๙๙/๑ ม.๘ บ.ไก่เถือน ต.หมูม่น อ.เมือง จว.อ.ด.
                           ่                              88 ๐๔๒๓๒๖๒๕๖

     2 คนหมากแข้ง       ๕๙๙/๕๐ หมูบ้านโพสินวิลล่า ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.
                       ่                                 88.75 ๐๔๒-๓๔๘๗๘๙

     3 นาทราย         ๕๔/๒๒ ม.๓ ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จว.อ.ด.               89.25 ๐๔๒-๒๙๐๓๙๖-๗

     4 ก้าวหน้ากุมภวาปี    ๒๑๙ ม.๑ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.                    89.5 ๐๖-๒๔๐๗๓๐๐

     5 ส่งเสริมวัฒนธรรมอิสาน  ๑๙๘ ม.๙ ซ.อุดมจิค ต.หมูม่น อ.เมือง จว.อ.ด.                 90.25 ๐๔๒-๓๔๗๒๒๙

     6 วัดมัชณิมาวาส      วัดมัชณิมมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.                   92 ๐๔๒-๓๒๕๐๐๙-๑๐

     7 ยานเกราะ        ๒๓๘ ม.๓ ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จว.อ.ด.            92.25 ๐๔๒-๓๔๐๐๘๒

     8 MIND RADIO       ๑๒๖/๖๑ ซ.จันทร์สว่าง ถ.อุดรดุษฎี อ.เมือง จว.อ.ด.              92.75 ๐๔๒-๓๒๖๓๗๕


                                                          ๐๔๒๒๔๖๒๔๖,
     9 ประชาคมหมากแข้ง     ๑๑๒/๓๗-๓๘ ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.                96 ๒๔๖๕๔๒

   10 คน กศน.          กศน. ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.                  94 ๐๖-๗๑๓๕๗๓๐


                                                          ๐๑-๙๗๕๗๓๓๐,
        ่
   11 คนลูกทุง SR เรดิโอ.    ๒๑๓/๘ ม.๗ บ.บ่อสร้าง ต.บ้านเลือม อ.เมือง จว.อ.ด.
                                 ่                       94.6 ๐๔๒-๒๒๓๑๐๗
                          ั
                  ๓๐๒ ม.๔ บ.เสรีพิทกษ์ชน ถ.อุดร-สกล ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง
   12 คนอิสาน          จว.อ.ด.                                    95 ๐๔๒-๒๐๐๐๐๔-๕

         ่
   13 บ้านดุง-ทุงฝน       สง.ประถมศึกษา ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จว.อ.ด.                 96.5

   14 คนเวียงพิง         ๔๑๒ ม.๗ ซ.เวียงพิง ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.           97 ๐๔๒-๓๒๔๕๙๖
     ้
15 เรียนรูคนอุดรธานี      ๓๒๓ ตลาดเริมอุดม ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.
                      ่                          97.5 ๐๔๒-๓๔๓๘๕๐


                ๗๐/๗ อาคาร ๗๐๗ โปรโมขั่น ซ.จินตคาม ต.หมากแข้ง อ.เมือง        ๐๔๒๓๔๑๐๐๐,
          ี้
16 โนนยาง(เรดิโอซิต)      จว.อ.ด.                             98 ๒๔๔๗๕๖

17 อําเภอบ้านดุง        ๓๗๐ ม.๙ ถ.หนองเม๊ก-บ.ดุง ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จว.อ.ด.     98.25 ๐๔๒-๒๗๔๐๗๐

   ่ ้
18 คลืนคุมครองผู้บริโภค     ๑๙๙/๑๐๑ ม.๕ ถ.รอบเมือง ต.สามพร้าว อ.เมือง จว.อ.ด.        98.5 ๐๔๒-๒๔๗๐๐๐


                ศูนย์บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ.เพชรวิเศษ
       ่
19 บ้านดุง-ทุงฝน         ม.๘ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จว.อ.ด.               99.25 ๐๔๒-๒๗๔๑๗๐

20 คนอารมณ์ดี          ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.              99.5 ๐๔๒-๒๔๖๒๘๘


                                                   ๐๔๒๒๔๑๐๓๕,
21 ทองดีเรดิโอ         ๔๙๙/๑๑๒ ม.๗ ถ.พิบูลย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.        99.75 ๒๔๓๑๐๕

22 บ้านโนนสมบูรณ์        ๒๑๕ ม.๓ ต.ห้วยสามพาด กิง อ.ประจักษ์ฯ อ.เมือง จว.อ.ด.
                            ่                   100.75

        ่
23 พัฒนาเมืองยังยืน       ๙/๒๘ ถ.แจ่มนุสรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.          102

24 บ้านตาด           รร.บ้านตาด ม.๑ ต.บ้านตาด อ.เมือง จว.อ.ด.           103.25 ๐๙-๘๘๕๙๒๔๙

25 เกษตรกรกุมภวาปี       หจก.หงษ์เหิร ถ.ศรีธาตุ-กุมภวาปี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.  103.5


                                                  ๐๔๒-๒๐๖๓๘๑,
26 เม๊กกี๊ เรดิโอ        ๒๒๒/๒ กม.๗ บ.ดงลิง อ.เมือง จว.อ.ด.                91 ๒๖๖๑๑๑

     ่
27 บ้านเลือม          ต.บ้านเลือม อ.เมือง จว.อ.ด.
                     ่                           104.5

28 เทคโนโลยีอิสานเหนือ     รร.เทคโนโลยี ฯ ถ.อุดร-หนองคาย ต.นาคํา อ.เมือง จว.อ.ด.     104.5

         ้ ุ
29 เพื่อการเรียนรูสู่ชมชนบ้าน  ต.บ้านเลือม อ.เมือง จว.อ.ด.
                     ่                           104.5

30 อําเภอกุดจับ         ๖๓ ม.๑ ถ.อุดร-กุดจับ ต.หนองแสง อ.เมือง จว.อ.ด.        104.75 ๐๔๒-๒๙๓๒๘๒
31 เทพประธาน          วัดเกาะแก้วชัยมงคล ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จว.อ.ด.        105 ๐๔๒-๒๘๘๑๓๑

32 กุมภวาปี          ๒๑๙ ม.๑ ถ.กุมภวาปี-ศรีธาตุ อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.         105


                                                 ๐๔๒-๒๘๑๐๕๒,
33 อําเภอบ้านผือ        ๙๔ ม.๔ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จว.อ.ด.             106.25 ๒๘๒๖๗๓

34 ตําบลเวียงคํา        ๗๑ ม.๑๒ ต.เวียงคํา อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.            107.2 ๐๔๒-๓๓๐๒๕๓


                                                 ๐๑-๕๔๔๒๕๔๗,
35 วิทยาลัยเทคนิคอุดร     วิทยาลัยเทคนิคอุดร ค.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.        107.3 ๐๔๒-๒๒๑๖๓๘

36 โพธิ์สว่าง         ๕๙๙/๕๐ หมูบ้านไพลิน ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.
                     ่                         107.5 ๐๔๒-๓๔๘๗๘๑

37 ตําบลหนองบัว        เทศบาลตําบลหนองบัว ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จว.อ.ด.    108 ๐๔๒-๒๙๐๓๓๓

     ่
38 คนฮักถิน          ๗๖๖/๑๖๑ ค.บ้านเลือม อ.เมือง จว.อ.ด.
                        ่                     108.75 ๐๔-๙๕๔๐๘๐๑


                                                 ๐๔๒-๓๔๘๙๑๓-
39 ร่วมด้วยช่วยกัน       ๑๘๗/๓-๔ ถ.อุดร-เลย ต.นาดี อ.เมือง จว.อ.ด.           96 ๔,๐๑-๘๗๑๙๕๐๑40 เพื่อการศึกษา ม.ราชภัฎ   ๖๔ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.             89.5 FAx ๐๔๒-๒๐๒๒๒๘

41 เมืองใหม่          ๓๕๒ ม.๗ ถ.กิจประสงค์ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.      102 ๐๔๒-๒๐๒๙๙๗

42 โนนสะอาด          ๕๖๐ ม.๑ อ.โนนสะอาด จว.อ.ด.                 97.75 ๐๑-๑๘๖๔๔๖๕

43 เมืองพาน          วัดพระพุทธบาทบัวบก ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จว.อ.ด.       99.75 ๐๙-๙๔๒๘๙๘๖

     ้ ุ
44 เรียนรูสู่ชมชนนิยมบ้านผือ  ๓๐๖ ม.๘ ต.พลับผือ อ.บ้านผือ จว.อ.ด.             89.75 ๐๔๒-๒๘๑๒๓๑

45 คนหนองหาน          ๑๕๗ ม.๑๐ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จว.อ.ด.            96.75 ๐๔๒-๒๐๙๒๙๑
                                                    ๐๔-๕๓๔๒๕๒, ๐๔-
๔๖..    พลเมืองดี        ๙๒ ม.๘ บ.คําดินดํา ต.ทับกุง อ.หนองแสง จว.อ.ด.         95.5 ๙๕๕๑๐๐๙

    47 คนนครเพ็ญ         วัดหลวงเพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จว.อ.ด.              104.25 ๐๔๒-๒๗๙๑๑๗

    48 เพื่อการศึกษา       ๑๙๙/๑๐๐ ม.๕ หมูบ้านการเคหะ ซ.๑ ต.สามพร้าว อ.เมือง จว.อ.ด.
                          ่                      101.25 ๐๔๒-๒๐๔๔๔๔,แฟ๊กซ์ ๐๔๒-๒๐๔๐๙๓

    49 อําเภอกุดจับ        ๕๓ ม.๙ บ.โนนสําราญ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จว.อ.ด.       104.7

    50 บ้านเก่าน้อย        ๒๑๘/๒๖ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.               96.5 ๐๔๒-๒๔๗๔๗๙

    51 วัฒนธรรมอิสาน       ๒๑๙/๒ ม.๑ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.           98.25 ๐๖-๒๔๐๗๓๐๐

        ่
    52 ท้องถินไทยปาเป้า      ๒๔๙ ม.๒ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จว.อ.ด.              96.2 ๐๑-๐๖๑๙๘๕๐

    53 กุดจับ           ๒๓๐ ม.๘ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จว.อ.ด.            104.75 ๐๔๒-๒๙๓๕๕๔

    54 แซบ เรดิโอ         ๓๒๗ ม.๖ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จว.อ.ด.              106

    55 มหาวิทยาลัยราชธานี     ๒๙๕ ถ.เลียงเมือง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จว.อ.ด.
                       ่                         106.25

    56 บ้านเก่าจาน        ๓๓๙/๓๗ ซ.ประชาสันติ ถ.นิตตโย อ.เมือง จว.อ.ด.         96.25 ๐๔๒-๒๐๔๙๘๘

    57 หนองโอน          ม.๗ บ.หนองโอน ต.เชียงพิน อ.เมือง จว.อ.ด.           101.5 ๐๙-๕๗๐๖๗๕๔

    58 ดี.เอฟ.เอ็ม.เรดิโอ     ๙๘ ม.๖ บ.หนองบัว ซ.ศาลากลางบ้าน ต.หมูม่น อ.เมือง จว.อ.ด.  102.75 ๐๔๒-๒๖๔๙๓,๐๙-๕๙๓๗๕๗๕

    59           103.5 ตรงข้ามโลตัสอุดร ถ.รอบเมือง อ.เมือง จว.อ.ด.         103.5

    60 พลัส เรดิโอ        ๒๑๙ ม.๒ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.             99.5 ๐๖-๒๔๐๗๓๐๐

        ่
    61 ลูกทุงกุมภวา        ๔๖๐ ม.๑๓ ชุมชนสามัคคี ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จว.อ.ด.     102.75 ๐๑-๘๗๐๒๑๒๐

    62 แซบ เรดิโอ         ๓๒๗ ม.๖ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จว.อ.ด.             98.75 ๐๖-๗๑๖๓๐๓๖

    63 คน ต.เมืองพาน       วัดพระพุทธบาทบัวบก บ.ติว ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จว.อ.ด.
                              ้                   99.75 ๐๔๒-๓๒๖๓๗๕

    64 คนชาววัง          หมูบ้านศิวะพรเฮาส์ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จว.อ.ด.
                    ่                             89.8 ๐๔๒-๓๘๗๓๙๐,   ๐๗-๒๑๕๑๓๗๙
65 คนหนองแสง   ๒๔๑ บ.ทุบกุง ต.ทับ อ.หนองแสง จว.อ.ด.        101 ๐๔-๙๕๕๑๐๐๙

66 คนเกษตร    ๔๓ ม.๔ บ.หนองกุงปาว ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จว.อ.ด.   101.5 ๐๑-๐๕๖๘๒๖๗

67 คนสามหมอ    ๒๓๓ ม.๒ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จว.อ.ด.      97.8

68 รวมใจ เรดิโอ  ๖๒๐ ม.๑ ซ.รจนา ๓ ต.บ้านเลือม อ.เมือง จว.อ.ด.
                      ่            96.5 ๐๔๒-๓๔๘๒๒๑

69 MORE FM    ๙๘/๕ ซ.วัฒนานุวงศ์ ๑ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จว.อ.ด.  108.5 ๐๔๒-๓๒๐๔๗๗,  ๐๕-๐๐๔๔๖๘๔
                          ุ
รายชื่อผู้เอกสารเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมวิทยุชมชนกับกรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดหนองบัวลําภู

ลําดับที่        ิ            ุ     ่ ั้
      ชื่อจุดปฏิบัตการเตรียมความพร้อมวิทยุชมชน/สถานทีตง        ผู้ได้รับมอบอํานาจ     โทรศัพท์/โทรสาร   ความถี่

      อําเภอเมือง

1      บขส. อ.เมือง    จ.หนองบัวลําภู                นายธีระวัฒน์   ดานะ   0-4236-0097     93.10 มฮ.

      195/1 ต. หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000

      อําเภอโนนสัง

2      คนบ้านเฮา   133 ม.4 บ้านท่าลาด ต.หนองเรือ อ.โนนสัง      น.ส.ปราณี   บุญยัง   0-1490-4839     93.5 มฮ.

      จ. หนองบัวลําภู 39140                                    0-9005-1022

3      คนภูธร ถ.โนนสัง-หนองบัวลําภู ต.โนนสัง อ.โนนสัง          นายเพชรินทร์ โคตรหลักคํา  0-4237-5250     101.75 มฮ.

      จ.หนองบัวลําภู 39140

      อําภอศรีบุญเรือง

4      ม่วงแก้ว  28/1 ม.7 บ้านม่วงแก้ว ต.เมืองใหม่          นายรวิพล    หินผาย   0-9070-2437     101 มฮ.

      อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180

      อําเภอสุวรรณคูหา

5      คนสุวรรณ   133 ม.4 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา           นายณรงค์ ปาระขะมาลย์    0-4231-4380     104.75 มฮ.

      จ.หนองบัวลําภู   39270

      อําเภอนากลาง

6      มวลชนสัมพันธ์คนขยันสร้างสรรผลงาน                 น.ส.พรพิมล    บัวสด   0-4235-9075     100.75 มฮ.

      85 ถ.อุดร-วังสะพุง ม.1 ต.นากลาง อ.นากลาง                          โทรสาร 0-4236-4386
  จ.หนองบัวลําภู 39170

7  คนนากลาง  165/1 ซ.บูรพา ถ.อุดร-เลย ม.3  นายน้อย  ศรีรัตน์  0-4235-9096  105.25 มฮ.

  ต.นากลาง  จ.หนองบัวลําภู 39170
1
1
         ุ
ข้อมูลสถานีวิทยุชมชน จังหวัดขอนแก่น

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล                               ความถี่      การติดต่อ

    ผู้รับผิดชอบ           ทีตง
                      ่ ั้                 ( มฮ. )      โทรศัพท์  โทรสาร  มือถือ  อีเมลล์
                     335/10 ถ.กลางเมือง ต.ใน
      ุ
  1 วิทยุชมชนคนเมืองเก่า        เมือง                       87.7

                     อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
                                       ่
                     86/15 ซอยเหล่านาดี10 ถ.เหล่านาดี หมู2
                       ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น                    043-
  2 แก่นนคร (นายบัญชา ไชยหาญ)     40000                       87.75 043-322977  322988
                     190ม.21 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุด
             ้ ิ
   วิทยุเพื่อการเรียนรูศลปะวัฒนธรรม  กว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
      ่
  3 ท้องถิน               40210                       88.5
                     ถ.หนองนาคํา-ภูเวียง ต.บ้าน
      ้  ่
  4 วิทยุทองถินไทย           โคก                        88.5

                      ่
                     กิง อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น

      ุ
  5 วิทยุชมชน…..            วัดชัยศรี ม.9 ถ.บ้านเสียว ต.วังชัย         88.5 043-432236

                     อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140

  6 (เปิดใหม่)             อาคารเจริญคอนโดมิเนียม ห้อง 128 ม.14       88.75

    (ยังไม่ประกาศสถานี)        ซ.ทานตะวัน ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

                     อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000


                     ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  7 เบสท์ เรดิโอ            40000 (ติดหมูบ้านนันทกิจ)
                            ่                   89
                    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ุ
  สถานีวิทยุชมชนมหาวิทยาลัยภาค     ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
 8 ตะวันออกเฉียงเหนือ          ขอนแก่น 40000             89.25

 9 สวช.คนชาวเขื่อน           1 หมู่ 11 ต.อุบลรัตน์         89.25
                    อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
                    40250
       ุ
  สถานีวิทยุชมชนเสียงชุมชนเพื่อคนยุค
10 ใหม่                 123 หมู่ 4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง     89.35

                    จ.ขอนแก่น 40150


                    สํานักงานนายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ
                    147 ม.1 ถ.บ้านหนอง น้ําใส ต.หนองใส
       ุ
11 สถานีวิทยุชมชนเสียงชุมชนคนบ้านไผ่     อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110     89.5

       ุ
12 สถานีวิทยุชมชน Rad Radio       ถ.ประชาสําราญ ต.ในเมือง         89.5

                    อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

                    144 หมู่ 11 ต.พระลับ อ.เมือง
       ุ
13 สถานีวิทยุชมชน ต.พระลับ        จ.ขอนแก่น 40000            89.75

     ้  ่
14 วิทยุทองถินไทย                    ่
                    108 ม.9 ถ.บ้านทุม-มัญจาคีรี      89.75

                    อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

       ุ
15 สถานีวิทยุชมชนตําบลกุดน้ําใส     อ.บ.ต.กุดน้ําใส ต.กุดน้ําใส       90

                    อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140
                    บ้านสงเปลือย ถ.บ้านสง
       ุ
16 สถานีวิทยุชมชนบ้านสงเปลือย      เปลือย                 90.25

                    อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
                   86/15ถ.เหล่านาดี10ต.เมือง
                   เก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
17 มอเรดิโอ             40000                  90.5

18 เสียงชุมชนคนหนองเรือ       9 หมู่ 12 ต.โนนทัน            91
                   อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
                   40210


                   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
       ุ
  สถานีวิทยุชมชนเทคโนโลยีราชมงคล  ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
19 ขอนแก่น              จ.ขอนแก่น 40000            91.25
     ุ
  วิทยุชมชนเพื่อคนเมืองพลชุมชนศรี
   ่
20 รุงเรือง             19 หมู่ 11 ต.ลอมคอม           91.25

                   อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
                   1235 หมู่ 1 ถ.ชุมแพ ต.ชุม
                   แพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
21 สวช.บ้านชุมแพ           40130                  91.25
  สถานีเพื่อการศึกษามหามกุฏราช
22 วิทยาลัย             บ้านโนนชัย ต.ศิลา อ.เมือง        91.5

                   จ.ขอนแก่น 40000

         ่
23 สวช.สัมพันธ์คลืนชุมชน           ่
                   99/55 หมูบ้านมิตรภาพธานี        91.75

  คนอีสาน              ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง

                   จ.ขอนแก่น 40280


                                     ้
                   บ้านป่างิ้วหนองฮี ถ.แจ้งสนิท ต.หินตัง
       ุ
24 สถานีวิทยุชมชนRADIO Ram      อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110       91.75

                   SR เฟอร์นิเจอร์ ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.
       ุ
25 สถานีวิทยุชมชนFM92.250 MHZ    เมือง จ.ขอนแก่น 40000          92.25

       ุ
26 สถานีวิทยุชมชน 92.300 MHZ     ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150   92.3
       ุ   ่
27 สถานีวิทยุชมชนคลืนมวลชนสัมพันธ์   ถ.เวฬุวัน ต.บ้านค้อ อ.เมือง     92.5

                    จ.ขอนแก่น 40000

     ้  ่    ่
28 วิทยุทองถินไทยเขตทุงสร้าง      1/21-22 ถ.ราษฎร์คนึง        92.75

                    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

       ู
29 สถานีวิทยุศนย์กัลยาณมิตร       อาคารศูนย์กัลยาณมิตร         93

  (วัดธรรมกาย)             (วัดธรรมกาย) ถ.กลางเมือง

                    ต.ในเมือง องเมือง จ.ขอนแก่น 40000

                    528/40 ต.หนองโก อ.
30 สวช.หนองโก              กระนวน จ.ขอนแก่น40170        93.25

31 สถานีวิทยุประชาสัมพันธ์ 93.500 MHz  179/63 ถ.ประชาสโมสร         93.5

                    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

   ่
32 คลืนมวลชนคนรักเสียงเพลง       1/13 ม.12 ถ.ราษฎร์คนึง       93.75

                    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

       ุ
33 สถานีวิทยุชมชน อ.บ้านไผ่       314 ม.1 บ้านหนองแวงไร่       93.75

  สบาย FM 93.750            ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น

       ุ     ่
34 สถานีวิทยุชมชนคนท้องถิน       98/15-16 ถ.มะลิวัลย์         94

  ( หยุดออกอากาศ กุมภาพันธ์ 2549 )   ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขนแก่น 40000

       ุ
35 สถานีวิทยุชมชนคนเมืองพล       209 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล        94

                    อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

     ุ     ่
36 วิทยุชมชนคนรักถินบ้านโพนสว่าง    273 ม.10 (ตลาดดอนโมง) ต.จระเข้   94.25
                    อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
                    40210

37 สวช.คนพองหนีบ            1/19 ต.อุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์     94.25

                    จ.ขอนแก่น 40250


                    รานเฮงเทวดา บ้านหนอง
                    ใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.
       ุ
38 สถานีวิทยุชมชนคนบ้านหนองใหญ่    เมือง จ.ขอนแก่น 40000         94.5

       ุ     ่
39 สถานีวิทยุชมชนคนลูกทุง       ม.9 บ้านคําบง ต.สะอาด         94.75

                    อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140

       ุ
40 สถานีวิทยุชมชนคนรักการศึกษา     โรงเรียนบริหารธุรกิจ         94.75

                    โทร 043-24 3330 ต.ในเมือง อ.เมือง
                      จ.ขอนแก่น 40000


      ิ
  จุดปฏิบัตการเตรียมพร้อมสถานีวิทยุ       ้
                    บ้านหนองตุมนก ม.6 ต.บ้านไผ่ อ.ชุมแพ
41 ชุมชน                จ.ขอนแก่น 40130            94.75

                    ถ.รอบเมือง ต.เมืองเก่า อ.
       ุ
42 สถานีวิทยุชมชนคนไทยบ้าน       เมือง จ.ขอนแก่น 40000          95

                    ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
       ุ     ่
43 สถานีวิทยุชมชนคน รักถิน       40150                95.05

                        ่
                    222 หมูบ้านพรศิริ ต.ในเมือง
       ุ     ่
44 สถานีวิทยุชมชนคนลูกทุงบ้านไผ่    บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110        95.25

       ุ     ่
45 สถานีวิทยุชมชนคนรักถิน       199 ม.8 ต.เมืองเก่าพัฒนา       95.35

                     ่
                    กิง อ.ภูเวียงเก่า จ.ขอนแก่น
                    141 ม.2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ
       ุ
46 สถานีวิทยุชมชนคนชุมแพ         จ.ขอนแก่น 40130           95.5

                    230 ม.9 ต.บ้านฝาง อ.บ้าน
      ิ    ุ
47 จุดปฏิบัตการวิทยุชมชนบ้านฝาง     ฝาง จ.ขอนแก่น 40270         95.5

       ุ
48 สถานีวิทยุชมชน ศิลาเรดิโอ      179 สวนหนึ่งนุช ต.ศิลา       95.75

                    อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

       ู    ิ    ุ
  สถานีวิทยุศนย์ปฏิบัตการวิทยุชมชนคน  191ม.15 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.
49 เมืองขอน               เมือง  จ.ขอนแก่น 40000      96.25

       ุ
50 สถานีวิทยุชมชน ความถี่ 96.500 MHz  222 ม.6 หมูบ้านพรศิริ ถ.เจนจบทิศ
                          ่             96.5

                    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

       ุ
51 สถานีวิทยุชมชน            อ.บ.ต.ภูเวียง ม.5 ต.ภูเวียง     96.65

   ่
  คลืนมหาชนคนภูเวียง          อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

       ุ
52 สถานีวิทยุชมชน            719 ม.12 ต.ในเมือง อ.เมือง     96.75

  HIT FM RADIO             จ.ขอนแก่น 40000

       ุ     ่
53 สถานีวิทยุชมชนคนรักถิน        104/2 ม.7 ต.โนนทัน          97
                    อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
  อําเภอหนองเรือ            40210

        ่
54 สถานีวิทยุคลืนชุมชน         599/19 ถ.สมหวัง ต.ในเมือง       97

     ่
  คนลูกทุง               อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

       ุ
  สถานีวิทยุชมชนคนรักสุขภาพ หยุด    บ้านโนนลาน ม.4 ต.บ้านค้อ อ.เมือง
55 ออกอากาศ                จ.ขอนแก่น 40000         97.15
       ุ
56 สถานีวิทยุชมชน          วิทยาลัยสาธารณสุข           97.25

                   ขอนแก่น ถ.อนามัย ต.ในเมือง
   97.250 MHz            อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

       ุ
57 สถานีวิทยุชมชน ขอนแก่น เรดิโอ   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   97.5


                   บ้านหนองกุง ม.3 ถ.ภูเวียง-หนองนาคํา
       ุ
58 สถานีวิทยุชมชนคนเวียงคํา     ต.บ้านขนาด กิง อ.หนองนาคํา
                          ่            97.65

                   จ.ขอนแก่น

       ุ
59 สถานีวิทยุชมชนเทพารักษ์      ตลาดจตุจักรขอนแก่น          97.75

                   ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง

                   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

       ุ
  สถานีวิทยุชมชนวิทยาลัยเกษตรและ  176 ม.7 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
60 เทคโนโลยีขอนแก่น            จ.ขอนแก่น 40160         97.75

61 สวช. คนชุมแพ           ถ.เกียรติสุรนนท์ ต.หนองไผ่       98

                   อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

       ุ
62 สถานีวิทยุชมชนเพื่อคนก้าวหน้า   99 ม.9 ต.หนองเรือ           98.25
                   อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
                   40210
                   50 ม.17 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้าน
                ุ
   ศูนย์เตรียมความพร้อมวิทยุชมชน   ่
                   ทุม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
63     บ้านแดงน้อย       40000                 98.75

       ุ
64 สถานีวิทยุชมชน คนหนองสองห้อง   80 ม.5 ต.หนองไผ่ลอม อ.หนองสองห้อง
                           ้           99

   คนหนองสองห้อง          จ.ขอนแก่น 40190
     ้
65 FM ไนตีไน             หมูบ้านพิมานชล ถ.ริมบึงแก่นนคร
                     ่                 99

                   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

       ุ
66 สถานีวิทยุชมชนบ้านบะขาม      บริษัทสายโขง ถ.ประชาสโมสรซอย 29   99.25

                   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
                   ขอนแก่น 40000

       ุ
67 สถานีวิทยุชมชน           123 ม.11 ต.กุดกว้าง         99.25

  คนหนองแก              อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น40210

                   216/12 ถ.เมืองพล ต.เมือง
       ุ      ่
68 สถานีวิทยุชมชนตลาดเก่าทุงรวงทอง  พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120       99.25

       ุ
69 สถานีวิทยุชมชน           979 ม.11 ต.ชุมแก อ.ขุมแพ      99.75

  99.750 MHz             จ.ขอนแก่น 40130

70 สวช.แก่นคูณ            บ้านคําแก่นคูณ ต.น้ําพอง      99.75

                   อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140

                   โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์
71 สถานีวิทยุโทรทัศน์ ชุมชน ขก. 100  148/3 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง     100

                   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

72 สมูท เอฟเอ็ม.           ร้านศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น       100.2

                   ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง

                   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
                    ร้านบอมส์โฟนม.12 ต.ชนบท
73 สวช.ชนบท               อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180           100.7

      ิ          ุ
  จุดปฏิบัตการเตรียมพร้อมวิทยุชมชนคน  210 ม.2 ต.หนองโก อ.กระนวน
74 กระนวน                  จ.ขอนแก่น 40170            100.75

       ุ
  สถานีวิทยุชมชนคนสร้างสรรค์สามแยก   65 ม.11 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ
75 ไดโนเสาร์                 จ.ขอนแก่น 40170            100.75

      ิ     ้   ุ
  จุดปฏิบัตการเรียนรูวิทยุชมชนพัฒนา  อาคารคอนโด 1 หลังตลาด อ.จิระ
76 เทพารักษ์สมายส์ เอฟเอ็ม          ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง      101

                    จ.ขอนแก่น 40000

       ุ
77 สถานีวิทยุชมชนคนตลาดชุมแพ      2229 ม.1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ           101

                    จ.ขอนแก่น 40130

78 สวช.ภูเวียง                    ่
                    โรงน้ําแข็งรุงเรือง 7 ม.3          101

                    ถ.บ้านเรือ-ภูเวียง ต.ภูเวียง

                    อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

       ุ
  สถานีวิทยุชมชนคนสีชมพู FM 101.250 157 ม.10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู
79 MHz                  จ.ขอนแก่น 40220             101.25

       ุ
80 สถานีวิทยุชมชนสัมพันธ์ 102.250 MHz 179/63 ถ.ประชาสโมสร       ต.ในเมือง  101.25

                    อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40000

                    อาคารไปรษณีย์โทรเลขบ้าน
       ุ
81 สถานีวิทยุชมชน 101.500MHz      ไผ่ ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง          101.5

                    อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
       ุ
82 สถานีวิทยุชมชน101.500MHz       อาคาร POWER ZONE             101.5

                    ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
                     จ.ขอนแก่น 40000


       ุ
  สถานีวิทยุชมชนวัฒนธรรมอีสาน             ้
                    บ้านหนองน้ําเกลียง ถ.มิตรภาพ
               ่
  ขอนแก่น (หยุดออกอากาศ เปลียน        ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
83 ความถี่ ไปที่103.75 MHz)       40000                   101.5

84 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนามหา      วัดธาตุ ริมบึงแก่นนคร          101.75

  จุฬาลงกรฌ์วิทยาลัย          ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

                    อาคารสวนสาธารณะขอนแก่น 200ปีริมบึง
       ุ
85 สถานีวิทยุชมชนเมืองนครขอนแก่น    แก่นนคร ถ.นิกรสําราญ ต.ในเมือง อ.เมือง   102

                    จ.ขอนแก่น 40000


                            ่
                    370/15 ม.21หมูบ้านวีไอพีโฮม5 ต.บ้าน
     ุ     ้
86 วิทยุชมชนรณรงค์ดานยาเสพติด      เป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000       102.5

87 สวช.ม่วงแซว             186 หมู่ 18 ต.หนองไผ่           102.7

                    อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

88 สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธร ภาค4 สํานักงานตํารวจภูธรภาค 4         102.75

                    ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.
                    เมือง จ.ขอนแก่น 40000
                    ชั้น 2 ห้อง 24(ร้านทรัพยทวีการค้า) ถ.
                    หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
     ุ
89 วิทยุชมชนตลาดเทศบาล1         40000                  103.25
90 สวช.คนโนนสําราญ          10 หมู่ 5 ถ.ชุมแพ-สีชมพู ต.นางาม    103.35

                   อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

       ุ
91 สถานีวิทยุชมชน 103.500MHz     ไม่มีเลขทีอาคารชั้นเดียว บ.หนองมูน
                        ่               103.5

                   ถ.หน้าค่ายทหาร ร.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง

                   จ.ขอนแก่น 40000
                           ้
                   บ้านหนองน้ําเกลียง ถ.มิตรภาพ
       ้  ่
  สถานีวิทยุทองถินไทยศูนย์เผยแพร่     ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
92 และอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน      40000                  103.75

                             ่
                   278 หมู่ 10 ต.ชายทุง อ.ชุม
93 สวช.คนขุมแพ            แพ จ.ขอนแก่น 40130           103.75

94 สวช.เสียงธรรมมอดินแดง       ร.ร.สาธิตมอดินแดง ถ.มิตรภาพ        104

                   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

       ุ
  สถานีวิทยุชมชนบ้านสีฐาน(มก.    ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง
95 ขอนแก่น)              จ.ขอนแก่น 40000            104.75

       ุ
96 สถานีวิทยุชมชนคนมัญจาFM104.750   21หมู่ 1 ต.สวนหม่อน           104.75

                   อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

                   118/1 ร.ร.ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ
97 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและชุมชน   ถ.ราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง     105

  ( หยุดออกอากาศ)          จ.ขอนแก่น 40000

       ุ   ่
98 สถานีวิทยุชมชนคลืนชุมชนคนสร้างสรรค์ 10/7 ถ.เจนจบทิศ หมู่ 6 ต.หนองสองห้อง   105

                   อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
                    วัดบุญทานประดิษฐ์ ต.ชุมแพ
 99 สวช หัวหนอง             อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130         105

        ุ   ่
100 สถานีวิทยุชมชนหมูบ้านนันทกิจ    79/77 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง        105.25

                    อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

        ุ
101 สถานีวิทยุชมชน 105.7MHz       ร้านโมบายล์เซนเตอร์ ต.เมืองพล      105.7

                    อ.พล จ.ขอนแก่น 40120


                    ประจักษ์การแว่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
102 สถานีวิทยุ FM 105.750 MHz      อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000        105.75

        ุ
103 สถานีวิทยุชมชนสว่างวารี       985/3-4 ต.ชุมแพ อ.ขุมแพ          106

                    จ.ขอนแก่น 40130


                    545 ถ.บ้านชัยเจริญ ต.ดอนดัง อ.หนอง
        ุ
104 สถานีวิทยุชมชนคนพัฒนา        สองห้อง จ.ขอนแก่น 40190          106
                    728/22 ถ.หน้าเมือง ต.ใน
       ิ
  จุดปฏิบัตการเตรียมความพร้อม สถานี  เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
     ุ
105 วิทยุชมชนคนสร้างสรรค์        40000                   106
                     ่    ่
                    ทีว่าการกิง อ.ซําสูง ต.
         ุ
   สถานีวิทยุชมชนคน ซําสูง            ่
                    กระนวน กิง อ.ซําสูง จ.
106      (หยุดออกอากาศ)      ขอนแก่น                  106

107 สวช.อุบลรัตน์            292 ม.3 ต.อุบลรัตน์           106.25

                    อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

                    ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.
        ุ
108 สถานีวิทยุชมชนเมืองหมอแคน      เมือง จ.ขอนแก่น 40000          106.25
                   ไม่ทราบเลขที่ หมู่ 1 ต.วังเพิ่ม
     ุ
109 วิทยุชมชนบ้านวังเพิ่ม       อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220      106.25
                   111/3 หมู่ 9 ซอยปฏิพงษ์ ถ.บ้านไผ่-
     ุ
110 วิทยุชมชน...           บรบือ                 106.3

                   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40110

111 สวช ภูผาม่าน               ่
                   157 หมู1 ต.ภูผาม่าน          106.5

                   อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

    ่
112 คลืนมหาชนคนขอนแก่น        5/23 ถ.ชวนชื่น ต.ในเมือง       106.75

                   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

        ุ
113 สถานีวิทยุชมชนตําบลหนองเม็ก    61/1หมู่ 5 ต.หนองเม็ก        106.75

                   อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

     ้  ่       ่
114 วิทยุทองถินไทย คนสามเหลียม    50/32-33 ซอยศิลปะสนิท         107

                   ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง
                    จ.ขอนแก่น 40000


                   ไม่ทราบเลขที่ ถ.บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา
        ุ
115 สถานีวิทยุชมชน บ้านหนองไผ่       อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000     107.25

        ุ
116 สถานีวิทยุชมชน 107.500 MHz    วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ      107.5

                       ่        ่
                   ถ.บ้านทุม-พระยืน ต.บ้านทุม
                   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

        ้  ่
117 สถานีวิทยุทองถินไทย 107.500 MHz  347/63 หมู่ 10 ต.ท่าพระ        107.5

                   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
     ่      ่
 118 คลืนมหาชนคนรักถินเกิด        331 หมู่ 10 ต.หนองไผ่               107.5

                      อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

 119 สวช.น้ําพองเรดิโอ          78/4-5 ต.วังชัย อ.น้ําพอง              108
                                   ่
                      จ.ขอนแก่น 40140 หมู่ 7 กิง อ.โคก
                         ั
                      โพธิ์ชย

          ั
 120 สวช.โคกโพธิ์ชย            จ.ขอนแก่น                    105.25

ข้อมูลสถานีวิทยุของส่วนราชการ

จว.ขอนแก่น

    ยศ - ชื่อ - สกุล                                 ้
                                        การติดตัง

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ            ทีตง
                       ่ ั้           ความถี่  โทรศัพท์       โทรสาร    มือถือ    Email  หมายเหตุ

    ระบบ เอ.เอ็ม.

                         ่
  1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถ.กสิกรทุงสร้าง อ.เมือง   648 กฮ.  0-4323-6204      0-4324-3954      -  -    (ผู้อํานวยการ)

    จังหวัดขอนแก่น           จ.ขอนแก่น 40000           0-4323-6726

  2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หมู่ 2 ต.โคกสี อ.เมือง    621 กฮ.  0-4323-9934      0-4324-9934      -  -    (นายสถานี)

    เพื่อการศึกษา   จังหวัดขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 40000

  3 สถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ.12         ่
                      ถ.กสิกรทุงสร้าง ต.ศิลา   603 กฮ.  0-4323-7065      0-4324-7940      -  -    (หัวหน้า)

    จขอนแก่น              อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

  4 สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2       ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง  1107 กฮ. 0-4324-4295      0-4324-4295      -  -    (ผู้อํานวยการ)

    ขอนแก่น เอ.เอ็ม.          จ.ขอนแก่น 40000

  5 สถานีวิทยุกระจายเสียง รด.ขอนแก่น   ถ.ราษฎร์คนึง อ.เมือง    1152 กฮ. 0-4323-7345      0-4324-7345      -  -    (นายสถานี)

                      จ.ขอนแก่น 40000
 6 สถานีวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุ  252 ถ.มิตรภาพ อ.บ้านไผ่   1044 กฮ. 0-4323-7345    0-4324-7345  -  -  (หัวหน้า)

  กระจายเสียง 5 (กวส.5)  บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 40110

 7 สถานีวิทยุกระจายเสียง มก.ขอนแก่น  ถ.มลิวรรณ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง 1314 กฮ. 0-4324-2728    0-4323-5220  -  -  (หัวหน้า)

  จังหวัดขอนแก่น           จ.ขอนแก่น 40000

  ระบบ เอฟ.เอ็ม.

                        ่
 8 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถ.กสิกรทุงสร้าง อ.เมือง    99.5 มฮ.  0-4323-6204  0-4324-3954  -  -  (ผู้อํานวยการ)

  จังหวัดขอนแก่น           จ.ขอนแก่น 40000             0-4323-6726

 9 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาคารสํานักประชาสัมพันธ์   98.5 มฮ.   -       0-4336-4125  -  -  (ผู้ควบคุม)

  เอฟ.เอ็ม.ทีวี ขอนแก่น        เขต 1 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง

  เครือข่ายโทรทัศน์          จ.ขอนแก่น  40000

10 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บ้านสว่างวารี อ.ชุมแพ     93.25 มฮ. 0-4331-1011   0-4331-1011  -  -  (หัวหน้า)

  อ.ชุมแพ               จ.ขอนแก่น 40130             0-04331-3222

11 สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดขอนแก่น   82 หมู่ 4 บ้านพรหมนิมิต   90.75 มฮ.         0-4337-0166  -  -  (นายสถานี)

                    ต.โคกสี  อ.เมือง

                    จ.ขอนแก่น 40000

12 สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง   88.25 มฮ. 0-4324-2500   0-4323-9330  -  -  (ผู้อํานวยการ)

  ขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.          จ.ขอนแก่น 40000
                                   107.75
13 สถานีวิทยุกระจายทหารอากาศ 020    228 หมู่ 5 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง มฮ.    0-4324-3285  0-4324-3285  -  -  (หัวหน้า)

  ขอนแก่น               จ.ขอนแก่น 40000

              ั
14 สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทกษ์     36/1 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง    104.5 มฮ. 0-4322-2245   0-4322-2245  -  -  (หัวหน้า)
  สันติราษฏร์ (สวพ.) ขอนแก่น     จ.ขอนแก่น 40000
                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.
15 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย  เมือง          103 มฮ.  0-4336-4178  0-4336-4177  -  -  (หัวหน้า)

  ขอนแก่น              จ.ขอนแก่น 40002
                     ุ
ข้อมูลสถานีวิทยุส่วนราชการ และสถานีวิทยุชมชน จังหวัดหนองคาย
                                                                หน้าที่ 1
                                                                ใน

ลําดับ ชื่อสถานี             ่ ั้
                    ทีตง               ความถี่   การติดต่อ                       หมายเหตุ

    ชื่อ - สกุล ผู้รับผิดชอบ                           โทรศัพท์   โทรสาร    มือถือ    E-mall

1.   สวท.หนองคาย                         ั
                    71 ม.4 บ.เนินพะเยาว์ ต.โพธิ์ชย  90.05 MH.z  0-4241-2350 0-2441-1609

    นาย อุทร เกตุสิทธิ์       อ.เมือง จ.หนองคาย

2.   สวท.บึงกาฬ           84 ม.10 บ.แสนเจริญ ต.วิสิษฐ์   104.25 MH.z 0-4249-1402 0-4249-1436

    นาย ประเสริฐ สหรัตน์      อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

3.   อสมท.หนองคาย          437 ม.11 บ.หนองสองห้อง      102.50 MH.z 0-4249-5100 0-4240-7462

    นาย นิสัน  ชินอ่อน      ต.หนองบกหวาน อ.เมือง

                    จ.หนองคาย 43100

4.   สทร.12 หนองคาย         สทร.12 นค. บ.น้ําสวย ต.สระไคร 95.75 MH.z   0-4241-9061

    น.อ. ภารพ   แหลมคม       ่
                    กิง อ.สระไคร จ.หนองคาย 43100

5.   วทท.แสนประเสริฐ         10 ม.9 ต.บึงกาฬ จ.หนองคาย    98.50 MH.z                0-1263-4314

    นายประเสริฐ จันทร์วิเศษ

6.   วทท.แสนสําราญ          199 ม.10 ต.บึงการฬ จ.หนองคาย 100.00 MH.z                 0-7944-4434

    นาย บุญมา พันดวง

7.   วิทยุเพื่อการศึกษา วท.บึงกาฬ  วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ      89.75 MH.z  0-4249-1579

    ผอ. วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ

8.   จวช.คนบึงกาฬ          108 ม.10 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย   93.25 MH.z         0-4249-1213

    นาย สถาพร แพ่งดิษฐ์

9.   จวช.คนนาสวรรค์         ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 92.25 MH.z                 0-9623-8470
   นาย วิจิตร ศรันดา

10.  วิทยุเพื่อการศึกษารักไทย     ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย    107.00 MH.z 0-4249-2240

   ร.ร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย

11.  จวช.บ้านแสนสุข          บ.แสนสุข อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย    97.50 MH.z  0-4219-1953

   หนุ่มพิณไทย

12.  จวช.คนบุ่งกล้า          36 ม.13 ต.บุ่งกล้า อ.บุ่งกล้า   100.75 MH.z         0-1769-1139

   นาย นริศ   อาจหาญ       จ.หนองคาย

13.  จวช.ภูวัว             171 ม.5 บ.โนนไพศาล อ.บุ่งกล้า   96.50 MH.z         0-4604-7388

   นาย ชัยวัฒ์   แก่นทอง      จ.หนองคาย

14.  จวช.ศรีวิไล            99/2 ม.1 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล    99.75 MH.z         0-1348-3675

   นาย ชัยา     ้
          เกลืองไธสง     จ.หนองคาย

15.  จวช.วัดอรัญ            วัดอรัญวิเวก ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล  88.50 MH.z  0-4249-7075

   เจ้าคณะอําเภอศรีวิไล       จ.หนองคาย

16.  จวช.พรเจิญ            106 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ    106.00 MH.z

                    จ.หนองคาย

17.  วทท.บ้านสามแยก          ม.2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ      101.75 MH.z         0-7852-8675

   นาย หนูเจียม พลเสนา        จ.หนองคาย

18.  วทท.บึงโขงหลง           132 ม.8 บ.บึงเจริญ อ.บึงโขงหลง 91.00 MH.z           0-1055-6768

   นาย มิตรชัย ปุณริบูรณ์      จ.หนองคาย
                    176 ม.12 บ.บึงเจริญ อ.บึงโขง
19.  วทท.บึงโขงหลง           หลง                99.75 MH.z         0-6997-1105

   นาย จิระวัฒน์  ไชยศรี      จ.หนองคาย

20.  วทท.เซกา             83/18  ต.เซกา อ.เซกา       102.75 MH.z         0-4791-9149
   นาย พิเดช      ั
           สระอุทย    จ.หนองคาย

21.  วทท.เซกา           322/10 ต.เซกา อ.เซกา       105.25 MH.z 0-4248-9533

   นาย ยุทธนา ไตรยงค์      จ.หนองคาย

22.     ่
   จวช.ทุงทรายจก        79 ม.4 ต.บ้านต้อง อ. เซกา    107.75 MH.z        0-7953-5715

   นาย สนอง ประจักษ์โก     จ.หนองคาย

23.  จวช.คนน้ําชี         118 ม.5 ต.บ้านซาง อ.เซกา     103.25 MH.z        0-1954-5617

   นาย ปิยะศักดิ์ สุรนภาพันธ์  จ.หนองคาย

24.  จวช.ศรีพนา          47 ม.11 ถ.เซกา-หนองหิ้ง     106.35 MH.z 0-4248-9457

   นาย ประยูร ชัยปัญญา     จ.หนองคาย

25.  วทท.ปากคาด          10 ต.ปากคาด อ.ปากคาด       99.25 MH.z        0-1975-3460

   นาย ถาวร ต้อนสุภา      จ.หนองคาย

26.  วทท.ปากคาด          139 ม.5 ต. โนนศิลา อ.ปากคาด   89.50 MH.z        0-1964-3307

   นาย กุหลาบ การกุล      จ.หนองคาย

27.  จวช.ปากคาด          5 ม.11 ต. โนนศิลา อ.ปากคาด    107.75 MH.z 0-4248-1219

   นาย สุขเกษม นุ่มลึก     จ.หนองคาย

28.  วทท.โซ่พิสัย                 ่
                  59 ม.3 บ.สามเหลียม อ.โซ่พิสัย  94.00 MH.z        0-5924-0555

   นาย ยุทธพงษ์ แสงศรี     จ.หนองคาย

29  สววท.พัฒนา          6 ม.16 ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย   97.00 MH.z        0-1872-1713

       ั
   นาย พิทกษ์ สุรหะ       จ.หนองคาย

30.  จวช.อิสานพัฒนา        139 ม.16 ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย  107.25 MH.z        0-1546-5255

   นาย ฉัตรวุฒิ ทองสัมฤทธิ์   จ.หนองคาย

31.  สววท.เฝ้าไร่         192 ม.2 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่   97.00 MH.z        0-7216-2996
   นาย จิระศักดิ์ พระเอกทวี     จ.หนองคาย

32.  จวช.เฝ้าไร่                  ั
                    53 ม.10 บ.มีชย อ.เฝ้าไร่     92.00 MH.z         0-7862-7133

   นาย บุญรัตน์ โล่คํา       จ.หนองคาย

33.  จวช.วัดหลวง           ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย       96.50 MH.z         0-9571-3404

   นาย สัญญา ริมาธรรม        จ.หนองคาย

34.  จวช.อบต.จุมพล          อบต.จุมพล อ.โพนพิสัย       108.00 MH.z 0-4247-1307

           ้
   นาย ธงชาติ ทองลิมสุด       จ.หนองคาย

35.  บริหารธุรกิจรักไทย        ร.ร.บริหารธุรกิจรักไทย      107.00 MH.z 0-4240-5884

   ผู้อํานวยการ ร.ร.บริหารธุรกิจรักไทย จ.หนองคาย

36.  จวช.บ้านโพธิ์          อบต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย     100.00 MH.z 0-4242-1681

        ั  ่
   นาย สิทธิชย หมันเรียน      จ.หนองคาย

37.       ่
   วิทยุทอ้งถิน           43 ม.2 ต.ชุมพล อ. โพนพิสัย    93.50 MH.z         0-4955-2833

   นาย ณัฐพงษ์   นะวะสด      จ.หนองคาย

38.  จวช. เปงจาน           อบต.โพนแพง อ.รัตนวาปี       100.75 MH.z         0-1729-7551

   นาย สมนึก ฉันโชคดี        จ.หนองคาย

39.  วทท.รัตนวาปี           245 ม.8 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี   93.00 MH.z         0-1261-0159

   นาย สุวิทย์           จ.หนองคาย

40.  จวช.รัตนวาปี           18 ม.8  ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี  106.75 MH.z         0-5014-4560

   นาย สายชล แก้วรอด        จ.หนองคาย

41.  จวช.โนนสวรรค์          135 ม.6 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี   91.00 MH.z  0-4241-8217  0-6850-0392

   นาย เดือน เวียงคํา        จ.หนองคาย

42.  จวช.หนองคาย           วัดหนองคาย อ.รัตนวาปี       102.00 MH.z
   เจ้าคณะตําบล           จ.หนองคาย

43.  จวช.คนน้ําโขง           225 ม.6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ     102.00 MH.z              0-5010-8533

   น.ส. พิมพ์จันทร์ เพ็งพิมพ์    จ.หนองคาย

44.  จวช.คนท่าบ่อ           226 ม.6 .ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ     100.50 MH.z              0-6716-1674

   นาย ธนินท์   วุฒิธรรมธร     จ.หนองคาย

45.  บริหารธุรกิจรักไทย        ร.ร.บริหารธุรกิจรักไทย      107.00 MH.z 0-4242-1978 0-4242-1980

   ผู้อํานวยการ ร.ร.บริหารธุรกิจรักไทย จ.หนองคาย

46.  จวช.ท่าบ่อ (นายวิชาญ ประสันต์)  วัดอัมพวัน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย   105.50 MH.z              0-9275-3518

47.  จวช. บ้านกองนาง          อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย        96.00 MH.z  0-4245-1905

   พิณทองกองนาง

48.  วทท.ท่าบ่อ            ซอยวัดพระแก้ว อ.ท่าบ่อ      97.50 MH.z              0-9709-2273

          ่
   นาย คํานึง เลือนแก้ว       จ.หนองคาย

49.  วทท.บ้านหม้อ           200 ม.8 บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่  96.50 MH.z  0-4245-1695       0-9350-8695

   นาย พงษ์พิพัฒน์ สุระขันธ์     จ.หนองคาย

50.  วทท.พานพร้าว           441/1 ม.1 ซ.หลังไปรษณีย์     94.75 MH.z              0-9187-6419

        ั
   นาย ระพีชย ศรคําแก้ว       อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

51.  วทท.โนนสง่า            01/8 บ้านโนนสง่า         98.75 MH.z              0-6853-8840

   นาย นพพล ชัยชนะ          อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

52.     ้  ่
   วิทยุทองถิน (นายวีระ คลองผา)   ซ.13 อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย   95.50 MH.z  0-4245-1912

53.           ั
   จวช.สังคม (นายศรีทศน์ ริธรรมมา)  12 ม.2  บ้านาขาน อ.สังคม    90.00 MH.z              0-9573-6359

54.  จวช.คนน้ําสวย                    ่
                    336 ม.9 ต.สระไคร กิง อ.สระไคร 90.00 MH.z                0-1544-0142

   นาย คําถา  สงปัดชา       จ.หนองคาย
55.  จวช.โพธิ์ตาก              ่         ่
                     กลุมแม่บ้านโพธิ์ตาก กิง อ.โพธิ์ตาก 97.50 MH.z

     ่
   กลุมแม่บ้านโพธิ์ตาก         จ.หนองคาย

56.  วทท.เอเเบค             333 ถ.มิตรภาพ          94.50 MH.z          0-1873-6670

   นาย สถาพร มังกร           จ.หนองคาย

57.  จวช.บิ๊กเรดิโอ           ถ.ประจักร์  อ.เมือง       98.50 MH.z          0-6857-3763

   นางสาววิไลทิพย์           จ.หนองคาย

58.        ั
   จวช.คนโพธิ์ชย   เจ้าคณะจังหวัด      ั
                     วัดโพธิ์ชย อ.เมือง จ.หนองคาย   97.75 MH.z   0-4246-1123

59.  จวช.คนพระธาตุบังพวน         วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง     99.50 MH.z   0-4245-8186

   เจ้าคณะตําบล            จ.หนองคาย

60.  จวช.ร่วมช่วยด้วยใจ         235 ม.10 ค่ายบกหวา อ.เมือง    106.50 MH.z 0-4249-5365

   นางสาว กันตนา แก้วสุวรรณ      จ.หนองคาย

61.  จวช.คนป่าหลวง            856/5 ม.15 ถ.ประจักษ์ อ.เมือง  101.75 MH.z 0-4242-0411

         ุ
   นาย เกียรติคณ วรรณรักษ์       จ.หนองคาย

62.  จวช.เทคนิคหนองคาย          วิทยาลัยเทคิคหนองคาย       107.30 MH.z

   ผอ.วิทยาลัยเทคิคหนองคาย

63.  จวช.คนหนองคาย            257/8 บรรเทิงจิตร        88.00 MH.z          0-1729-1127

64.  จวช.บ้านม่วงคํา                   ั
                     55 ม.12 ต.โพธิ์ชย อ.เมือง    96.25 MH.z          0-6226-7521

   นาย ช่วงวิทย์ สิงห์มอ        จ.หนองคาย

65.  จวช.โคกแมงเงา                  ั
                     49 ม.7 ต. มีชย     อ.เมือง  69.75 MH.z          0-1729-1127

       ิ ั
   นาย กิตศกดิ์   โลหิต       จ.หนองคาย

66.  จวช.ดอนแดง             86 ม.3 บ.ดอนแดง อ.เมือง     88.50 MH.z

                     จ.หนองคาย
67.  จวช.คนริมโขง           022/4 ริมโขง อ.เมือง       96.50MH.z               0-12749-8501

   นาย พันเอก   แสงทอง       จ.หนองคาย

68.                   วัดศรีสุมัง  อ.เมือง .หนองคาย  96.50MH.z   0-4246-0748

69.  สนง.เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะอําเภอ วัดศรีสุมัง   อ.เมือง .หนองคาย  103.00 MH.z 0-4246-0921 0-4242-2773

70.  จวช.หนองแดง            ต.หาดคํา   อ.เมือง .หนองคาย  103.75 MH.z

71.  จวช.เนินพเยาว์          ต.หาดคํา   อ.เมือง .หนองคาย  93.00 MH.z

72.  วทท.เนิหงษ์ทอง          105 เนินหงษ์ทอง อ.เมือง      93.25 MH.z  0-4241-3719

   นาย บรรทิพย์ คนขยัน        จ.หนองคาย

73.     ่
   จวช.ทุงสว่าง                 ่
                    182 ม.13 ทุงสว่าง อ.เมือง     104.50 MH.z              0-6630-1888

   นาย พินิจ จันทร์งาม        จ.หนองคาย

74.  อบต.สีกาย ปลัด อบต.        อบต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย    103.25 MH.z 0-4290-1031

75.  ตํารวจ              บ้านเปิด   อ.เมือง จ.หนองคาย  106.00 MH.z

76.  วิทยุเสียงธรรม จ.เจ้าคณะจังหวัด   ั
                    วัดทร์สามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย 89.75 MH.z               0-1871-5727

77.  วทท.โรงแรมแม่โขง         บ้านจอมมณี อ.เมือง        107.75 MH.z              0-9710-7104

   นาย ภาก์ภูมิ           จ.หนองคาย

78.  จวช.บ้านดอรมนสําราญโปรโมชั่น       ั
                    ต.โพธิ์ชย อ.เมือง จ.หนองคาย    97.25 MH.z              0-9710-7104
   หมายเหตุ    *** ข้อมูล
   กันยายน 2549
           *** สนง.
   ประชาสัมพันธ์ จ.นครพนม โทร.
     ิ            ุ
จุดปฏิบัตการเตรียมความพร้อมวิทยุชมชน จ.นครราชสีมา                                  ความถี่         ้
                                          การติดตัง

ลําดับ ยศ –ชื่อ - สกุล         ่ ั้
                   ทีตง             (ม.ฮ.)     โทรศัพท์  โทรสาร  มือถือ   Email  หมายเหตุ

     อําเภอเมือง

    โรงเรียนเทคโนโลยีเอเทค     149/1 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านโพธิ์          0-4437-   0-4437-  08-6868-
   1 นายประยูร ศิริโพธิ์ตะ      อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310       87.5 1174    1175   9917    -    หัวหน้าฯ

     หลานย่าโม          4/1 ตรอกสุสาน ถ.เจริญนคร
                   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.             0-4428-   0-4428-
       ิ
   2 นายฐิตรัตน์   พงษ์พุธรักษ์  นครราชสีมา30000              88 5758    5759   -      -    หัวหน้าฯ
     บ้านหนองสองห้อง       700 ม. 4 ต.หัวทะเล อ.เมือง
                                          0-4433-
       ิ
   3 นางฐิตกาญจน์ ภู่พิจารณ์    จ.นครราชสีมา30000            88.25 4343    -     -      -    หัวหน้าฯ

                     ่
                   หมูบ้านเคเอสวิลล่า เลขที่
     คนเมืองย่า          149/56 ม. 5
                   ถ.ราชสีมา-จักราช ต.หัวทะเล
                    อ.เมือง จ.นครราชสีมา
   4 นายรณวุฒิ ตรีคงรัก       30000                  88.75 -      -     0-6648-7079 -    หัวหน้าฯ

                   154/1 อาคารราชสีมาเซนเตอร์
     ดนตรีสีสรรค์เพื่อคนโคราช   ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง
                                          044-
   5 นายณัฐพล ธรรมเกษร       จ.นครราชสีมา 30000           89.75 268823   -     -      -    หัวหน้าฯ
            ุ
     ศูนย์ข่าววิทยุชมชนประสพสุข
                   931 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.          044-
   6 นางเจียมใจ เหล็กเจริญมูล    เมือง จ.นครราชสีมา30000         90.25 243660   -     -      -    หัวหน้าฯ
     คนรักเกษตร
                   3279/15 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง          0-4427-   0-4427-
   7                อ.เมือง จ.นครราชสีมา30000        91.5 8225    7224   -      -    หัวหน้าฯ
                3279/15 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง     0-4427-  0-4427-
 7 นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ    อ.เมือง จ.นครราชสีมา30000   91.5 8225   7224    -      -  หัวหน้าฯ
                24 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ใน
  คลังพลาซ่า( ใหม่
                เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 8 นายสุเทพ    เม้าสง่า   30000             91.75 -     -     -      -  หัวหน้าฯ
  คนโคราช
                344/2 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.     0-4424-  0-4425-
 9 น.ส.จีระนันท์ สะโตนาม    เมือง จ.นครราชสีมา30000     92 3265   3273    -      -  หัวหน้าฯ
                786 ซ.ราชนิกูล (ซอย 22)
                  ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.
           ่
  ราชนุกูล 3 คนรักถินเกิด   เมือง
                                  0-4424-
10 นายสมศักดิ์ ปริภัณฑ์ยุคนธร  จ.นครราชสีมา 30000      92.25 6675   -     0-6243-7903 -  หัวหน้าฯ
  คนฟังข่าวบ้านเกาะ
                1768 ซ. สุขฤทัย ถ.สุร
                นารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง      0-4425-
11 น.ส.ฉัตรสุรางค์ กองดา    จ.นครราชสีมา30000       92.75 8721   -     0-5023-4965 -  หัวหน้าฯ
  หัวทะเล
                442/195 ถ.ราชสีมา-โชคชัย
                ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.        0-4424-  0-
12 นายอนันต์ สินมานนท์     นครราชสีมา30000        93.5 7233   44247845  -      -  หัวหน้าฯ
                อาคารราชสีมาเซนเตอร์ ถ.
  ดนตรีสีสรรค์         มนัส

                ต.ในเมือง อ.เมือง จ.        0-6869-
     ั
13 นายอดิศกดิ์ ธรรมเกษร     นครราชสีมา 30000       94.25 8772   -     -      -  หัวหน้าฯ

                24 ห้างคลังพลาซ่า ถ.
  อนุสาวรีย่าโม        จอมสุรางค์ยาตร์

                ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
14 นายการันต์   พลฤทธิ์   นครราชสีมา30000         96 -     -     -      -  หัวหน้าฯ
                61/1-3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้าน
   คนบ้านเกาะ-จอหอ      เกาะ อ.เมือง
                                  0-4420-  0-4424-
15 นายอรุณพิสิฐ หวังบรรจงพูน  จ.นครราชสีมา30000       97.25 3604   3939   -      -  หัวหน้าฯ
                69 ซอย 22 ถ.อดุลเดช ต.ใน
   คนโคราช
                เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา      0-4427-  0-4427-
16 นายยศธน ศรีธาตุ       30000             97.75 5489   5696   -      -  หัวหน้าฯ

                442/67 ซ.บ้านมงคลชัยนิเวศน์
   หัวทะเล          ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง
                                  0-4428-  0-4428-
17 นายบุญชู สองเมือง      จ.นครราชสีมา 30000        99 9183   9184   -      -  หัวหน้าฯ
                208 ถ.มิตรภาพ ม.2 ต.จอหอ
   จอหอสัมพันธ์         อ.เมือง จ.นครราชสีมา       0-4427-  0-4437-
18   นายมานัต อันทอง     30000              99.5 6887   2478   -      -  หัวหน้าฯ

                มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
   พระพุทธศาสนา มจร     วิทยาลัย ถ.ชาติพัฒนา ม.7

                ต.หัวทะเล อ.เมือง               0-4426-
19 นายประพันธ์ นึกกระโทก     จ.นครราชสีมา 30000     99.75 -     4560   -      -  หัวหน้าฯ
                27/6 ถ.ยมราช ต.ในเมือง
  เกษตรสามัคคี (ช้างเผือก)    อ.เมืองจ.นครราชสีมา             0-4434-
20 นายมนสัวี ยุทธกิจเสรี    30000              100 -     6056   0-95817-187 -  หัวหน้าฯ

                315/5 ถ.เบญจรงค์ ซอย 3
   ชุมชนเบญจรงค์        ต.ในเมือง อ.เมือง
                                  0-4426-       08-6648-
21 นางสาวิตพิมพ์ วิทยากาญจน์  จ.นครราชสีมา 30000      100.25 6137   -     2926    -  หัวหน้าฯ

                461 ม.7 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย
   คนโพธิ์กลาง         ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง
                                  0-4421-
22 นางศุภรักษ์ ศรีลอง     จ.นครราชสีมา 30000       100.5 1901   -     -      -  หัวหน้าฯ
  สุรภิบาล
               13 ต.จอหอ อ.เมือง          0-4437-
23 นายเชิญชัย ผาสุก       จ.นครราชสีมา 30310     100.75 1248   -     -      -  หัวหน้าฯ

               344/2 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.
        ้
  คนโรตารี (นิดาแอร์)    เมือง
                                  0-4424-  0-4424-
           ั
24 นายวิวัฒน์ ฐานานุศกดิ์   จ.นครราชสีมา 30000      101.25 3265   7700   -      -  หัวหน้าฯ

               700 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.
  เพื่อเมืองคุณย่าน่าอยู่  เมือง
                                  0-4425-
25 นายวสันต์ ปัญญาศิริกุล   จ.นครราชสีมา 30000      101.75 7208   -     -      -  หัวหน้าฯ
               702 ถ.สนามกีฬากลาง ต.ใน
  สนามกีฬากลาง
               เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
26 นายผดุง   คําเรือนศรี  30000              102 -     -     -      -  หัวหน้าฯ
               ถนน ราชสีมา-จักราช บ.ดอน
  คนเพชรมาตุคลา
               ขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.                08-1668-
27 น.ส.ปิยะรัตน์   บุญทัย  นครราชสีมา 30000       102.25 -     -     6525    -  หัวหน้าฯ
               633 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง
  ในเขตเทศบาลนครราชสีมา     อ.เมือง จ.นครราชสีมา       0-4424-
28 นายหลอม ปรีชาฤทธิ์รงค์   30000             102.5 2007   -     -      -  หัวหน้าฯ
               33 ม.2 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง
   ่
  คลืนมหาชนคนโคราช                        0-4435-
29 นายบุญฤทธิ์ ลุยจัตรัส
           ุ    จ.นครราชสีมา 30000      102.75 8587   -     -      -  หัวหน้าฯ
               42 อาคารอุไรธรากุล (โค้งวัด
  วีเอฟเอ็ม
               ศาลาลอย) ต.ในเมือง อ.เมือง
30 นายนิธิดล อุตมัง      จ.นครราชสีมา 30000       103 -     -     -      -  หัวหน้าฯ

               252/86 ซอย 1 ม. 5 ต.สุรนารี
   ่
  คลืนประชาชนคนสุรนารี    อ.เมือง
                                  0-4435-
31 น.ส.แก้วมณี จันทพันธุ์   จ.นครราชสีมา 30000       103.5 9204   -     0-9846-5305 -  หัวหน้าฯ
  นางประนอม วรรณประเสริฐ    437 ม. 1 ต.หัวทะเล อ.เมือง
                                    0-4425-
32 อ.ไชยยศ ชุ่มกระโทก      จ.นครราชสีมา 30000        104 4531    -     0-1321-6405 -  หัวหน้าฯ

                 เลขที่ 98 ซอย 22 ถ.เดชอุดม
  พลังแผ่นดิน           ต.ในเมือง อ.เมือง
                                    0-4427-
33 พันตรี สรณจคมน์ บุตะเขียว   จ.นครราชสีมา 30000        104.5 4150   -     -      -  หัวหน้าฯ
                 1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
 เยาวชนสัมพันธ์          อ.เมือง จ.นครราชสีมา
          ่
34 นายจีรพงษ์ วันเฟืองฟู     30000              90.75 -     -     0-4193-2296 -  หัวหน้าฯ

   ่
  รุงเรืองโคราชเรดิโอ
                 2803/1 ซอย 45 ถ.สืบศิริ
                   ต.ในเมือง อ.เมือง         0-4427-
35 แพรวพรรณ ปุณยานุเคราะห์       จ.นครราชสีมา 30000     88.75 7678   -     0-4826-8108 -  หัวหน้าฯ
  คนสวนหมาก
                 211 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง
36 นางรวีวรรณ จินากุล      อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000    91.75 -     -     0-1660-0388 -  หัวหน้าฯ
                 211 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง
  คนไนท์บราซ่า
                  อ.เมือง จ.นครราชสีมา         0-4424-
37 นายวิภาค จุลหิรัญ       30000              97.75 7688   -     0-1966-5962 -  หัวหน้าฯ
  ถนนสืบศิริ
                 630/13 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.     0-4425-
38 น.ส.จุฑามาศ ทองแสงสุข     เมือง จ.นครราชสีมา 30000    107.75 6935   -     -      -  หัวหน้าฯ
  คนสุรนารี
                 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.         0-4429-
39 น.ส.วิไลรัตน์  วิรัชสิทธิ์  นครราชสีมา 30000         108 3083    -     0-7959-5929 -  หัวหน้าฯ
                 69 ซ. 22 ถ.เดชอุดม ต.ใน
  อาร์ เรดิโอ
                 เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา      0-4427-
40 น.ส.รศนา ศรีธาตุ       30000               108 5969    -     -      -  หัวหน้าฯ
                 84 ม. 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย
      ่
  ร่วมใจหมืนไวพัฒนา
                 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.         0-4420-  0-4420-
      ั
41 นายสิทธิชย เทวธีระรัตน์    นครราชสีมา 30000      -      3778   3785   -      -  หัวหน้าฯ
                 149 ซ.วัชรปาน ถ.มุขมนตรี ม.
   เพื่อคนพิการ
                 6 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.         0-4426-
42 นายมุข วงษ์ชวลิตกุล      นครราชสีมา 30000       -     7390    -     -       -  หัวหน้าฯ
                 14 ซ.สืบศิริ 3 ถ.สืบศิริ ต.ใน
   คนวัดป่า
                 เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา        0-4424-  0-4425-
          ่
43 นายน้อม จันทร์หมืนไวย์    30000             -     3350    8428          -  หัวหน้าฯ
   ค.ส.เอฟ.เอ็ม.
                 ค.ส.เอฟเอ็ม139 ต.ปรุใหญ่ อ.       0-4421-
44 นายประพันธ์ ไชยมงคล      เมือง จ.นครราชสีมา 30000  -      2427    -     0-9603-4485 -   หัวหน้าฯ

                 134/58 ถ.สิริราชธานี ม.9
        ่
   ประโดก-หมืนไว           ่
                 ต.หมืนไว อ.เมือง
                                     0-4427-  0-4427-
45 นางกัญจนะ ธนธัญนนท์      จ.นครราชสีมา 30000       -    1423    2520   -       -  หัวหน้าฯ

                 2 . อ.สีดา

   นายโอสถ ขําพิมาย                  ่
                 159 ม.8 ต.หนองตาดใหญ่ กิง         0-4425-
46   นายเฉลียว แดนไธสง     อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30130     107.5 9517   -     0-6265-5287 -   หัวหน้าฯ
   สีดา                     ่
                 38 ม.1 ต.โพนทอง กิง อ.สีดา
                                      0-4432-
47 นายสายชล ชัยอมรนุกูล     จ.นครราชสีมา 30130         103.5 9053   -     0-5109-5379 -   หัวหน้าฯ

   เพื่อคนรักบ้านเกิด     3. อําเภอครบุรี                 สํานักสงฆ์เขาหัวแหวน
   นายพงศ์พิพัฒน์ พัฒนพงศ์พร  ถ.ครบุรี-โชคชัย ม.6 ต.อรพิมพ์       0-4444-
   เลิศ             อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 3      89.75 4826   -     0-9190-8301

48 นายจุลเจือ วรครบุรี                                            -  หัวหน้าฯ
                 809 ซอย 1 ถ.ประชาชื่น ม.4
   ครบุรีสัมพันธ์
                 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.          0-4444-
     ้
49 นายพริม      อินทศร   นครราชสีมา 30250          91.25 8319   -     0-8976-4462 -   หัวหน้าฯ
                  สํานักงาน ท.แซะ ถ.สุขาภิบาล
  คนครบุรี              ม. 4 อ.ครบุรี
                                      0-4444-  0-4444-
50 นายวิมาญ   ญาติกระโทก     จ.นครราชสีมา 30250        91.75 8067   8068   -      -  หัวหน้าฯ

                  1 ถ.ครบุรี-เสิงสาง ม.8
  ครบุรี               ต.บ้านใหม่
                                      0-4444-
51 นายไชย สมีเพชร          อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250   96.25 9000   -     0-9190-6431 -  หัวหน้าฯ

                  289 ถ.ถวิลเดิมทรัพย์ ม.2
  จรเข้หิน              ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี
                                      0-4444-
        ่
52 นายกฤษดา อบอุน          จ.นครราชสีมา 30250        96.25 8338   -     0-9582-7727 -  หัวหน้าฯ
                  274 ถ.สุขาภิบาล ม. 1 ต.
  อสม.เพื่อสังคมอําเภอครบุรี
                  จรเข้หิน อ.ครบุรี จ.          0-4444-
53 นายคําผอง ตรีราษ         นครราชสีมา 30250         97.25 5090   -     0-6265-8562 -  หัวหน้าฯ
  คนเสิงสาง-ครบุรี
                  30 ม.2 ต.ลําเพียก อ.ครบุรี จ.
54 นายสุระ บํารุงโลก        นครราชสีมา 30250        103.25 -     -     0-1999-2134 -  หัวหน้าฯ

                  4. อ.โนนไทย

                  162 ถ.สุรนารายณ์ ม. 5
55 โนนไทยสัมพันธ์           ต.โนนไทย อ.โนนไทย       88.25 -     -     0-4128-0575 -  หัวหน้าฯ

         ่
  นายมานิตย์ อยูเจริญ       จ.นครราชสีมา 30220

  โนนไทย              119 ม.6 ต.บัลลังค์ อ.โนนไทย

56 นายเกรียงศักดิ์ ผดุงเกียรติกุล  จ.นครราชสีมา 30220        99.25 -     -     0-7035-3804 -  หัวหน้าฯ

                  162 ถ.สุรนารายณ์ ม. 5
  โนนไทย              ต.โนนไทย อ.โนนไทย

57 นายจรัล ปทุมวงศ์         จ.นครราชสีมา 30220        99.25 -     -     0-2965-7932 -  หัวหน้าฯ
                 35 ม. 10 ต.โนนไทย อ.โนน
  นายสําราญ ธรรมานอก      ไทย                          0-1876-4670

58 นายสรสิช เกรียงธนกุล     จ.นครราชสีมา 30220         98.75 -     -  0-1593-0403 -   หัวหน้าฯ

  เพื่อคนโนนไทย นายน้อม     14 ม. 4 ต.สายออ อ.โนนไทย

59 ชุ่มขัน นางสุภาพร สิทธิมุข  จ.นครราชสีมา 30220         101.5 -     -  0-5610-9899 -   หัวหน้าฯ

                 5. อ.โชคชัย

                 ด่านเกวียนพลาซ่า ถ.ราช          0-4423-
60 คนด่านเกวียน         สีมา-โชคชัย ต.ด่านเกวียน      88.25 0825   -  0-1927-1791

  นางวีรวรรณ ตรงต่อศักดิ์    จ.นครราชสีมา 30190                          -  หัวหน้าฯ
  ข่าวสารบรรเทิงเพื่อคนโชคชัย
                 72/1 ม. 2 ต.โชคชัย อ.โชค
61 น.ส.ปริศนา       ่
         กล่อมเอียม   ชัย จ.นครราชสีมา 30190       93.75 -     -  0-1 264-5716 -  หัวหน้าฯ

                   ่
                 1 หมู2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
  เพื่อมวลชนคนกระโทก        ต.โชคชัย อ.โชคชัย                  0-1073-9868

62 น.ส.อนุเย็น  คล่องแคล่ว   จ.นครราชสีมา 30190         98.5 -     -  0-6721-4083 -   หัวหน้าฯ
  คนรักโชคชัย          1 หมู่ 3 ต.โชคชัย อ.โชคชัย
                                     0-4449-
63 นางอรนุช   แขดอน      จ.นครราชสีมา 30190         101.5 1501   -  -       -  หัวหน้าฯ
     ่
  คนรักถินคนด่านเกวียน     131 หมู่ 3 ต.โชคชัย อ.โชคชัย
                                     0-4437-
64 นายอยู่    ่
       เปลียนกระโทก    จ.นครราชสีมา 30190       -     5248   -  -       -  หัวหน้าฯ

                 อําเภอบัวใหญ่
                 34-36 ถ.เทศบาล 9 ต.บัวใหญ่
  คนบัวใหญ่ นายนพดล ภาค     อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา         0-4446-
65 ทอง              30120                 79 1195   -  0-1450-7150 -   หัวหน้าฯ
                114 ถ.ป่าตอง – หลุบกุง
  ตําบลบัวใหญ่          ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่

66 นายชาญ    ชัยเจริญ    จ.นครราชสีมา 30120        90.25 -     -     0-7873-6711 -  หัวหน้าฯ
  คนเมืองบัง          19 หมู่ 4 ถ.เทศบาล ต.บัวใหญ่
                 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
          ิ
67 นายปริญญา บัญญัตริน     30120               92.25 -     -     -      -  หัวหน้าฯ

                67 ถ.เทศบาล 11 ต.บัวใหญ่
  นายสกุลจิตร   ศรีสุวรรณ   อ.บัวใหญ่
                                    0-4446-  0-
      ั
68 นายอนนท์ชย โลทณุต      จ.นครราชสีมา 30120         93.5 1074   44462260  -      -  หัวหน้าฯ
                69 ถ.เทศบาล 11 ต.บัวใหญ่
  บัวใหญ่ร่วมใจ
                 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
69 นายคุณบุญ ถิรกันต์      30120               94.75 -     -     -      -  หัวหน้าฯ
                34-36 ถ .เทศบาล 9 ต.บัว
  บัวใหญ่           ใหญ่

                 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา              0-4446-
70 นายสยาม โชติโรจน์อนันต์   30120                97 -     3258    0-1999-1735 -  หัวหน้าฯ

                98 ถ.เทศบาล ต.บัวใหญ่
  เมืองด่านนอก          อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

71 นางศรีสุวรรณ   ชุดนอก               30120   98.75 -     -     -      -  หัวหน้าฯ

                48 ถ.เทศบาล ต.บัวใหญ่
  พัฒนาบัวใหญ่          อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
                                    0-4446-
72 นายชาญชัย    อินทกูล                30120   99 2840   -     -      -  หัวหน้าฯ
                 28 ถ.นิวเวศน์รัตน์ ต.บัวใหญ่
  เอฟ.เอ็ม. 101
                อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
73 นายจักรี   จินตวัฒนกุล   30120               101 -     -     0-7001-1020 -  หัวหน้าฯ
               109 หมู่ 11 ต.บัวใหญ่
   บัวใหญ่สัมพันธ์       อ.บัวใหญ่

74 นายวสันต์ โชโตวงษ์     110 จ.นครราชสีมา 30120     101.5 -     -  -      -  หัวหน้าฯ

               36/5 ถ.รถไฟ ต.บัวใหญ่ อ.
   สร้างสรรค์สังคม     บัวใหญ่
                                  0-4446-
75 นายวิเชียร จิตรลดาธนาสาร  จ.นครราชสีมา 30120       101.5 1130   -  -      -  หัวหน้าฯ

               7.อ.ปักธงชัย
               142/3 ม 8 ต.เมืองปัก อ.ปัก      0-4444-
76 คนเมืองปัก         ธงชัย              91.25 1658   -  -      -  หัวหน้าฯ

   นางปราณี แก้วมูล     จ.นครราชสีมา 30150

   คนสแกราช
               138 ม.3 ต.สแกราช อ.ปัก        0-4436-
77 นายประยูร จันทรุสร     ธงชัย จ.นครราชสีมา 30150    100.25 0042   -  -      -  หัวหน้าฯ
               246/6 ถ.สืบศิริ ม.17 ต.เมือง
   ปักธงชัย
               ปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา      0-4428-
78 นายทศวงค์ ศรีจันทร์อ่อน   30150             88.25 4680   -  -      -  หัวหน้าฯ
               องค์การบริหารส่วนตําบลภู
   ตําบลภูหลวง
               หลวง ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย       0-4436-
79 นายไพบูลย์ มะสาลี     จ.นครราชสีมา 30150         93 0291   -  0-1483-2703 -  หัวหน้าฯ

               อําเภอพิมาย
               544/3ซ อําเภอใหม่ ม.1
80 เพื่อคนพิมาย        อ.พิมาย             94.75 -     -  0-7221-1333 -  หัวหน้าฯ

   นายธนพนธ์ ยุทไธสง    จ.นครราชสีมา 30110


               554 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย
81 เมืองใหม่          จ.นครราชสีมา 30110       92.25 -     -  0-18785968  -  หัวหน้าฯ

   ท่าสงกรานต์
               454 ม.19 ต.โนนเมือง
82              อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110   91.75 -     -  0-7221-1333 -  หัวหน้าฯ
                 454 ม.19 ต.โนนเมือง
82 นายนิพนธ์ ยุทไธสงค์      อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110       91.75 -     -     0-7221-1333 -   หัวหน้าฯ
                 544 ถ.เผด็จพัฒนา ม.1 ต.ใน
  สนามแข่งเรือพิมาย
                 เมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา          0-4447-
83 นายรัศมี ธุรกิจ        30110           -         1025   -     -       -  หัวหน้าฯ
                 9.   อ.เสิงสาง
                 459/9ม.15 ต.เสิงสาง อ.เสิง          0-4444-
  เกษตรสามัคคี         สาง              89.00.     7063   -     -

84 นางสาวพิมพ์ภัสรา ถนัดค้า   จ.นครราชสีมา 20330                               -  หัวหน้าฯ
  เสียงเสิงสาง         458 ม 15 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง

85 นายยุทธนา พงศ์พีระภัทร์    จ.นครราชสีมา              94.75 -     -     -       -  หัวหน้าฯ
  อสม.เพื่อสังคม        13 ม.11 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
                                        0-4444-
86 นางมาศแก้ว เสถียรหิรัญ    จ.นครราชสีมา          -       7105   -     -       -  หัวหน้าฯ

                 10.  อําเภอโนนสูง
                                        0-4433-  0-4433-
       ่
87 คนโคราชคลืนโอทอปเรดิโอ    94 ม.2 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง        88.5 2539   2188   -       -  หัวหน้าฯ

  นายสมเกียรติ อินธิพัทวรโชติ  จ.นครราชสีมา 30330

  คนตลาดแค
                 ถ.มิตรภาพ ม.12 ต.ธาร
                 ปราสาท ต.โนนสูง อ.โนนสูง
                     จ.นครราชสีมา             0-4420-
88 นายบุญส่ง นาดี        30160                  92.25 1152   -     -       -  หัวหน้าฯ

                 สาธารณสุขอําเภอโนนสูง
  อสม.โนนสูง           ต.โนนสูง อ.โนนสูง
                                        0-4437-
89 นางพิกุล นาคกลาง       จ.นครราชสีมา 30160           93.25 9266   -     -       -  หัวหน้าฯ

  คนโนนสูง           300 ม.7 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง                    0-9428-0366

90 นายสมปาน ชนะทร        จ.นครราชสีมา 30160            96.5 -     -     0-1593-9194 -   หัวหน้าฯ
                   11.  อ.คง

                   340 ม.11 ต.เมืองคง อ.คง       0-4445-
91 อสม.คง นางวรรณา       ิ
               มีศลป์   จ.นครราชสีมา 30260      108 9195    -  0-4836-1988 -  หัวหน้าฯ

                   12. อ.ปากช่อง

                   8 ซ.เทศบาล 13 ถ.มิตรภาพ       0-4445-
92 ชมรม อสม. ปากช่อง           อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   101.25 9226   -  -      -  หัวหน้าฯ

   นายวิชชุ ชุปวา                    30130

   คนปากช่อง            153 ม.5 ต.ปางแจ้ง อ.ปากช่อง
                                      0-4436-
93 นายสุรพล ศาสตร์สมัย        จ.นครราชสีมา 30130      102.25 5629   -  -      -  หัวหน้าฯ
   วัดป่าสถานีใหม่จันทึก      400 ม.19 ต.จันทึก อ.ปากช่อง

94 นายสมหมาย สุขรัตน์         จ.นครราชสีมา 30130      104.75 -     -  0-1265-1198 -  หัวหน้าฯ

                   วัดพิมพาราม ถ.ดินแดง
   ศูนย์การศึกษาวัดพิมพาราม      อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

95 พระครูพัชรปัญญาธร                    30130    96 -     -  -      -  หัวหน้าฯ

                   62 ถ.พิมพาราม ต.ปากช่อง
   คนปากช่อง             อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

96 นายเฉลิม ผิวผ่อง                    30130   104.5 -     -  -      -  หัวหน้าฯ
   เพื่อประชาชนคนปากช่อง      774/5 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง

                    อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
97 นายชวลิตร เพ็ญภู่         30130             101.5 -     -  -      -  หัวหน้าฯ
   ปากช่อง             774/5 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง

                                      0-4427-
98                                  103.5 9937   -  -      -  หัวหน้าฯ
                 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา        0-4427-
 98 น.ส.เกสรา แรงสูงเนิน    30130              103.5 9937   -     -      -  หัวหน้าฯ
                602 ม. 2 บ.โคกสง่า ต.
  สาหร่ายสัมพันธ์
                หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.
 99 นางอ้อย ศรีษะเดช      นครราชสีมา 30130         100 -     -     -      -  หัวหน้าฯ

                13.  อ.ด่านขุนทด
                32/2 ม.15 ต.ห้วยบง
                  อ.ด่านขุนทด จ.          0-4420-
100 ตําบลห้วยบง         นครราชสีมา           104.75 4495   -     -      -  หัวหน้าฯ

  นายสิงห์ทอง วาษ์พระจันทร์             30210
                6 ซ.เด่นชัย ม.11 ต.ด่านขุน
  คนเมืองด่าน         ทด

                อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา       0-4420-  0-4420-
101 นางเฉลียว   สายจันทร์   30210             103.75 8181   8182   -      -  หัวหน้าฯ
                128 ม.8 ต.ด่านขุนทด อ.
  ด่านขุนทด
                ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
102 นายวัชรา เหิมขุนทด     30210             101.75 -     -     -      -  หัวหน้าฯ

                14.  อ.ประทาย
                170 ม.15 ถ.เจนจบทิศ ต.        0-4447-
103 ประทาย           ประทาย              97.5 9341   -     0-7251-1052 -  หัวหน้าฯ

                อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
      ิ
  น.ส.ชุตมา จิรศรัญยานนท์   30180

                15.  อ.ห้วยแถลง
                5/1 ม.1 ต.ห้วยแถลง
                  อ.ห้วยแถลง จ.           0-4430-  0-4439-
104 ห้วยแถลงสัมพันธื      นครราชสีมา           104.75 1002   1176   -      -  หัวหน้าฯ

  นายจํานงค์ เตาเงิน                30240
                 16.  อําเภอ วังน้ําเขียว

                        ่
                 บ้านคลองกุม ต.ระเริง                    08-6648-
105 เกรดเรดิโอ            อ.วังน้ําเขียว        104.25 -     -     2926    -  หัวหน้าฯ

   นางสาวิตพิมพ์ วิทยากาญจน์  จ.นครราชสีมา

   คนชุมพวง
                 94 ม.15 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง       0-4447-
         ุ่
106 นายชินกร พงศ์รงทรัพย์      จ.นครราชสีมา 30270        95 7231   -     -      -  หัวหน้าฯ
     ่
   คลืนแห่งการพัฒนาสาระ
                 94 ม.15 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง       0-4447-
107 นายกิตติพัฒน์ ดวงพิมาย     จ.นครราชสีมา 30270       106.5 7231   -     -      -  หัวหน้าฯ

                          ่
                 17. อําเภอบ้านเหลือม


                 45/5 ม.13 ต.โคกกระเบื้อง
    ่
  เหลือมนคร                 ่
                  อ.บ้านเหลือม จ.
108  นายวชิรายุทธ เมนไธสงค์   นครราชสีมา 30450        101.25 -     -     -      -  หัวหน้าฯ

                 18.      ิ้
                    อําเภอสีคว
                                     0-4429-  0-4429-
       ิ้
109 เพื่อคนสีคว                    ิ้   ิ้
                 216/25 ถ.ผาสุก ต.สีคว อ.สีคว   94.25 0141   0128   -      -  หัวหน้าฯ

          ่
   นายสวาท ปานทุม       จ.นครราชสีมา 30140

                 19.      ิ้
                    อําเภอสีคว
                            ิ้
                 216 ม.4 ถ.ผาสุก ต.สีคว อ.สี      0-4420-
     ิ้
110 คนสีคว             ้
                 คิว               103.75 8183   -     -      -  หัวหน้าฯ

   นายจําลอง สายจันทร์     จ.นครราชสีมา 30140

  ชุมชนโคกไม้แดง        156 ม.11 บ.กม.9 ถ.สีควิ้        0-4432-
          ่
111 นายประหยัด กลินชาวนา            ิ้
                 ชัยภูมิ อ.สีคว จ.นครราชสีมา     97 5525   -     0-6251-3161 -  หัวหน้าฯ

      ิ้
   คนสีคว                     ิ้
                 97/1 ถ.มิตรภาพ อ.สีคว
                                     0-4441-
112                                101.75 1541   -     -      -  หัวหน้าฯ
                                0-4441-
112 นายจําลอง เหิมขุนทด   จ.นครราชสีมา 30140      101.75 1541    -  -      -  หัวหน้าฯ

              20. อําเภอจักราช

113 คนจักราช        56 ม.1 ต.ศรีละกอ อ.จักราช    97 -      -  -      -  หัวหน้าฯ

  นายพานิช สายสุด     จ.นครราชสีมา 30230

              21.   ่
                 กิง อ.พระทองคํา

                         ่
              60/5 ถ.ประคํา-บ้านเหลือม      0-4433-
114 คนพระทองคํา       บ้านสระพระ           103 7350    -  -      -  หัวหน้าฯ

               ่
              กิงงพระทองคํา จ.นครราชสีมา
  นายเฉลิม คงพรมวงษ์    30220

              22.  อําเภอแก้งสนามนาง


              87 ม.9 ต.แก้งสนามนาง
  แก้งสนามนาง         อ.แก้งสนามนาง จ.        0-4433-
115 นายสมชาย ภิญโญ     นครราชสีมา30440         88 9494    -  -      -  หัวหน้าฯ

              23. อําเภอเมืองยาง

              125 ม.9 ต.กระเบื้อง
 16 คนเมืองยาง          ่
                กิง อ.เมืองยาง       95 -      -  0-7241-3113 -  หัวหน้าฯ

  นายทิวา เพชรเพ็ง    จ.นครราชสีมา 30270

              23.  อําเภอโนนแดง

              6/4 ม.5 ตลาดโนนแดง อ.
117 คนโนนแดง        โนนแดง             89       -  -      -  หัวหน้าฯ
                                 0-4448-
  นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ  จ.นครราชสีมา 30360          5190
                    24.  อําเภอหนองบุญมา

 118 บุญมาก              365 /100 ม.4 ต.แหลมทอง          89 -       -    -        -      หัวหน้าฯ
                    อ.หนองบุญมาก จ.
     นายนิรทัศน์ เกิดกระโทก    นครราชสีมา

                    25.  อําเภอสูงเนิน

                    5 ม.11 บ.อ่างแก้ว
       ่
 119 ไทยรักถิน              ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน      96.25 -       -    0-1997-6504 -        หัวหน้าฯ

     นายสรายุทธ์ แท้สูงเนิน    จ.นครราชสีมา 30130
รายชื่
อสถา
ลําดับ ชื่อสถานี                          ผู้อํานวยการ/หัวหน้า          ความถี่ (มฮ.)        โทรศัพท์/โทรสาร

   1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา             ่
                                  นายชาญศักดิ์ เริมรักษ์         FM 105.25          044 - 465118
    41 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมิอง จ.นครราชสีมา
    30280                                                FM 106.25          044-465400

                                                      AM 729     044-465399 (Fax)

     สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ระบบ FM.
   2   จ.นครราชสีมา ( ทภ.2 FM. ) ถ.ราชดําเนิน ค่ายสุรนารี    พ.ท.เชษฐา ทานกระโทก ผบ.ส.พัน.3     FM 107.25          044-244338

    อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000                                                   089 5831169
    สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ระบบ AM จ.
   3 นครราชสีมา ( ทภ.2 AM.)                    พ.ท.วัชรพล   คันธา   ผบ.ส.พัน.22  AM 1134           044-244271

    ถนนราชดําเนิน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000                                      044 257898
    สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
   4 ( อ.ส.ม.ท.) ถ.ราชสีมา - พิมาย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง      นายวัชรพล พวงดอกไม้          FM 95.75          044 288810-2

     จ.นครราชสีมา30000                                                       0-97177511
5 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตนิยมวิทยา ( ส.อต.)
               ุ               นายอภินันท์ รัตรพันธ์   FM 94.25  044-242033,255042
 154/1 อาคารราชสีมาเซนเตอร์ ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
 นครราชสีมา 30000                                              044 275731 (Fax )

6 สถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ.3               ร.อ.ชาญ   พิมพ์สวัสดิ์  AM 1008        044-243711

 ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

7 สถานีวิทยุกระจายเสียงราชดําริสัมพันธ์ ( รส. )      พ.ต.ท.ณรงค์ วิริยะโศล   FM 89.25        044-212272

 บ้านหนองสองห้อง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

8 สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทกษ์สันติราษฎร์ ( สวพ. จอหอ )
             ั                พ.ต.ต.ภิรมย์ ศรีผดุง    AM 990         044-371358
 โรงเรียนตํารวจภูธรจอหอ ถนนสุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.
 นครราชสีมา 30280                                              044-371359 (Fax)

9 สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 03 ( ทอ.03 )       น.ท.ณรงค์   คงแก้ว   FM 90.50  044-358067 ต่อ41366

 กองบิน 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
                    ุ
ข้อมูลสถานีวิทยุส่วนราชการและสถานีวิทยุชมชน

จังหวัดบุรีรัมย์
       ยศ – ชื่อ – สกุล                              ้
                                        การติดตัง

ลําดับ    ผู้รับผิดชอบ          ่ ั้
                      ทีตง         ความถี่     โทรศัพท์  โทรสาร  มือถือ    อีเมล์  หมายเหตุ
          ุ
       วิทยุชมชนคนรักษ์ประโคนชัย
                      12 ม. 2 ถ. อํานวย
                      กิจ ต. ประโคนชัย
                          อ. ประโคน
     1 ( นาย ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ )   ชัย            91.25

         ุ
      วิทยุชมชนเกษตรกรอําเภอ
      หนองหงษ์
                ่
          ( นาง ละออ อุนกระ    24 ม. 4 ต. ห้วยหิน
     2 โทก )               อ. หนองหงษ์         100            086-2631165

          ุ
       วิทยุชมชนบ้านหนองเสม็ด
                      32/1 ถ. พลเวียง ต.
     3 ( นาง อํานวย ขวัญทวี )      นางรอง อ. นางรอง    105.75 044-622057
          ุ
       วิทยุชมชนตําบลบ้านแวง
                      120 ม. 1 ต.บ้านแวง
     4 ( นาย บุญจันทร์ แปวไธสง )    อ. พุทไธสง        88.5 044-655284

          ุ
       วิทยุชมชนโรงเรียน
       เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
                      136 ม. 5 อ. พุทไธ         044-655643-
              ่
     5 ( นาย พุฒิพงศ์ อุนศิริวงศ์ )  สง               107 5
          ุ
       วิทยุชมชนบ้านหนองยาง
                      104 ต. หนองโบสถ์
     6 (นาย ปกรณ์ ภูมิพัฒน์ )      อ. นางรอง        96.25
          ุ
       วิทยุชมชนวัดป่าเรไรย์
                      171 ต. นางรอง
     7 ( นาย ประหยัด หักกล้า )      อ.นางรอง        106.75
          ุ
       วิทยุชมชนอําเภอสตึก

     8                 95 ต. นิคม อ. สตึก       91
 8 ( น.ส. เครือฟ้า คําภีระ )   95 ต. นิคม อ. สตึก   91
     ุ
  วิทยุชมชนหนองคู
                 190 บ. หนองงัน
 9 ( นาย อภินันท์ สังข์รัมย์ )  ปลา อ. ลําปลายมาศ   106.5 044-789444  081-7254437
     ุ
  วิทยุชมชนบ้านกรวด
                 วัดโสภณวนาราม
      ั
10 ( นาย อุทย โอลันตา )       อ. บ้านกรวด     89.8 044-605253  089-2815421
     ุ
  วิทยุชมชนบุรีรัมย์

11 ( นาย สมบูรณ์ พรสิมมา )    อ. เมือง        99 044-614067
     ุ
  วิทยุชมชนวัดกลางนางรอง
  ( นาย เทอดเกียรติ ทรง
12 บรรพต )            ต. นางรอง อ.นางรอง   106 044-622136  081-5471504

     ุ
  วิทยุชมชนวัดด่านทองประชา    ต. ทะเมนชัย
13 สามัคคี ( นาย จรัส เภสัชชา )   อ. ลําปลายมาศ   97.75

     ุ
  วิทยุชมชนประโคนชัย
                 182/37 ม.7 ต. ประ
14 ( นาย สุพอง สายยศ )      โคนชัย อ.ประโคนชัย   89        089-8466021
                                      081-2646010
     ุ
  วิทยุชมชนพระยาเสนา
                 ต. พุทไธสง                , 089-
15 ( นาง ทองเจียว วงศ์สวาสดิ์ )   อ. พุทไธสง     89.5       2802760
     ุ   ่
  วิทยุชมชนหมูบ้านจิระนคร

16 ( นาย สมศักดิ์ ยุทธกิจ )    ต. ในเมือง อ. เมือง  89.75 044-620190  086-7265643
     ุ
  วิทยุชมชนสมาคมเทพนคร
                               044-613400-
17 ( นาย สันติ เทพนคร )      ต. อิสาน อ. เมือง   100 2
     ุ
  วิทยุชมชนวัดป่าละหานทราย

18 ( น.ส.สมใจ พะเนตรรัมย์ )    อ. ละหานทราย      88 044-649355  087-2430995
     ุ   ่
  วิทยุชมชน กิงอําเภอแคนดง
                                      081+-
            ์  ้
19 ( นาง ประเทือง ศักดิศรีทาว ) กิง อ. แคนดง
                 ่           102.5 044-783677  5478668
     ุ
  วิทยุชมชนประสพสุข

            ิ
20 ( นาย อนุกูล กิตติภูตกุล )   อ. สตึก         104 044-680442  081-9663588
     ุ
  วิทยุชมชนอําเภอเมือง

  ( นาย สันทนะ สําเร็จรัมย์ ,
21 นาย ชัยยศ ชิดรัมย์ )      ต. ในเมือง อ. เมือง    97 044-601870
                                044-631408
     ุ
  วิทยุชมชนบ้านโกรก
                  ต. นางรอง อ.        , 044-
22 ( นาย ประจักษ์ พานทอง )    นางรอง         103.5 624350
     ุ
  วิทยุชมชนถนนนิวาส

23 ( น.ส. นุชนารถ หนูมาน้อย )   ต. ในเมือง อ. เมือง   108        086-6488935

     ุ
  วิทยุชมชนเสียงจากละหาน
  ทราย
                 ต. ละหานทราย
24 ( นาย ประโลม จีนแส )       อ. ละหานทราย    90.75       089-2802997
     ุ
  วิทยุชมชนเพื่อการศึกษา

25 ( นาย บุญถึง ประเริงรัมย์ )  ต. ในเมือง อ. เมือง   108        081-7904629
     ุ
  วิทยุชมชนตําบลลุมพุก

26 ( นาย ประมาณ อรัญ )      ต. ลุมพุก อ. เมือง   104.5 044-783725
     ุ
  วิทยุชมชนเมืองฝาง

         ่
27 ( นาย เกาะ เอียมรัมย์ )    ต. เมืองฝาง อ. เมือง   95 044-781909
     ุ
  วิทยุชมชนลําปลายมาศ
                 ต. หินโคลน
28 (นาง อุบลรัตน์ ศีรหาญบุญทัน)   อ. ลําปลายมาศ    98.75 044-623360
      ุ     ่
   วิทยุชมชนคนรักถิน
                  ต. พรสําราญ อ. คู
30 ( นาย เสลา ปะจะศรี )      เมือง          95.75
      ุ
   วิทยุชมชนโนนดินแดง
                  ต. โนนดินแดง
31 ( นาย อัศวิน อุปรา )       อ.โนนดินแดง       91.75 044-606011
     ุ
  วิทยุชมชนสูงเนินเรดิโอ
  ( นาย กังวาน วงศ์วัฒนโสภณ
32 )             ต. สูงเนิน อ. กระสัง      94.25       086-5847479
      ุ
   วิทยุชมชนเพื่อพระพุทธศาสนา

33 ( นาย ทองล้วน จะรอนรัมย์ )   ต. เมืองไผ่ อ. กระสัง  102.75       089-2865268


     ุ
  วิทยุชมชนพระพุทธศาสนา
  เพื่อการเผยแพร่ (พระมหา     ต. หนองยายพิมพ์
34 สถาพร กิตตสาโร )         อ. นางรอง       103.75       087-2615761

      ุ
   วิทยุชมชนเสียงจากนางรอง
                ต. นางรอง อ.
35 ( น.ส. การะเกด สิทธิธัญกิจ ) นางรอง           92.75 044-622947
      ุ
   วิทยุชมชนคนเย้ยปราสาท
                  ต. เย้ยปราสาท
36 ( นาง รังสิณี ประสงค์ทรัพย์ )   อ. หนองกี่       108 044-641548  081-9999941

      ุ
   วิทยุชมชนกระชายบ้านด่าน
   เรดิโอ
                 ต. ปราสาท อ.บ้าน
37 ( นาย สมเกียรติ จิตตวิวัฒนา ) ด่าน            93.25       089-9836434

      ุ     ่
   วิทยุชมชนคนรักถินวัดป่าบ้าน
   ขาม

38 ( นาย ดอน พะเนตรัมย์ )     ต. ตาเสา อ.ห้วยราช    103.5 044-783766
      ุ     ิ่
   วิทยุชมชนคนรักษ์ถน
                  ต. สระแก้ว
39                   อ. หนองหงษ์     97.75 044-669103
                ต. สระแก้ว
39 ( นาง เกสร โตสกุล )       อ. หนองหงษ์     97.75 044-669103
      ุ
   วิทยุชมชนโนนสวรรค์
                   ่
                ต. ทุงกระเต็น
40 ( นาย ไชยา ชํานาญดี )      อ. หนองกี่       88.5 044-653135
      ุ
   วิทยุชมชนอําเภอปะคํา

41 ( นาย วัฒนา บวรชาติ )    ต. ปะคํา อ. ปะคํา    102.5 044-646023
      ุ
   วิทยุชมชนเทคนิคคูเมือง

42 ( นาย ฉัตรชัย ม่วงพูล )   ต. คูเมือง อ. คูเมือง   88 044-699255
      ุ
   วิทยุชมชนบ้านใหม่ไชยพจน์
                ต. หนองแวง อ.พุท
43 ( นาย สําเภา ทัดไธสง )    ไธสง            90 044-650196


      ุ
   วิทยุชมชนเพื่อการศึกษา
   พระพุทธศาสนา ศาสนา
                               044-691149
   ศิลปวัฒนธรรม
                               , 044-
44 ( นาย บุญเชิด บัวหอม )    ต. กระสัง อ. กระสัง    106 691587    081-8765141
      ุ
   วิทยุชมชนวัดป่าละหานทราย
                ต. ละหานทราย
45 ( นาย วีรชัย ยศโสธร )      อ. ละหานทราย     88.25 044-649355  087-8186008
      ุ
   วิทยุชมชนตําบลบัวทอง

46 ( นาย เปล่ง พวงโสม )     ต. บัวทอง อ. เมือง    96.25 044-787049
      ุ
   วิทยุชมชนชุมเห็ด

47 ( นาย ทอมสันต์ ศรีสุระ )   ต. ชุมเห็ด อ.เมือง    91.5 044-601977  089-4232703
     ุ
  วิทยุชมชนตําบลแสลงพัน
  ( นาย ยุทธชัย กาณจนตันติ   ต. แสลงพัน
48 กุล )              อ. ลําปลายมาศ     90 044-784199
      ุ
   วิทยุชมชนคนสร้างสรรค์
                ต. ลําปลายมาศ อ.
49               ลําปลายมาศ       102.25 044-623195
                  ต. ลําปลายมาศ อ.
49 ( นาง ธีรภร รัตนบุญเสน )    ลําปลายมาศ        102.25 044-623195


      ุ
   วิทยุชมชนเพื่อการศึกษา
   พระพุทธศาสนาแห่งชาติวัด
   บ้านปราสาท
                  ต. ปราสาท
50 ( นาย ทูน จริตรัมย์ )         ่
                    กิง อ. บ้านด่าน    107 044-788164
                                        089-4242434
      ุ
   วิทยุชมชนโคกวัด
                                        , 087-
51 (นาย รัตนชัย มะลิซ้อน )     ต. อิสาน อ.เมือง      88        2622633
      ุ
   วิทยุชมชนวัดขุนก้อง
                  ต. นางรอง อ.
52 ( นาย สําเริง พ่วงบุญชู )    นางรอง           99 044-624565

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง    ถ. จิระ ต. ในเมือง
53 ประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์    อ. เมือง        101.75 044-611747  081-7252516

   ( นาย สาโรจน์ ม่วงสมมุก )

   สถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ.
   021 บุรีรัมย์
                  ถ. บุรีรัมย์-ห้วยราช
54 ( น.ท. ไพบูลย์ ไวทยาชีวะ )   อ. เมือง         98.25 044-613621
   สถานีวิทยุ อสมท. บุรีรัมย์
                  ถ. บุรีรัมย์ – ห้วยราช
55 ( นาย วัชรพล วินิจฉัยกุล )    อ. เมือง          92 044-696089   สถานีวิทยุกระจายเสียง
   กองทัพภาคที่ 2 เอฟ.เอ็ม.
   บุรีรัมย์ พ.อ.ชวลิต   ่
              เอียม
                  ถ. บุรีรัมย์ –
   สอาด
                  ประโคนชัย ต.
56                 เสม็ด อ. เมือง      100.75 044-613177  086-8657995
               ุ
ข้อมูลสถานีวิทยุหลักและวิทยุชมชน ในจังหวัดยโสธร

สถานีวิทยุหลัก มี 4 สถานี (ไม่รวม วส.ทภ.2 เอฟ.เอ็ม.ยส.)
                                  หัวหน้าสถานี /ผู้รับผิดชอบ /
ที่    ชื่อสถานี          ่ ั้
                สถานทีตง       ระบบ/ความถี่      ผู้รับมอบอํานาจ   โทรศัพท์             หมายเหตุ
                                                สถานี - 0-45712-154

                                                มือถือ -0-5979-6196

                                                โทรสาร -0-4571-1631
    สถานีวิทยุกระจายเสียง  ถ.เทศบาล 1 ต.ใน
    แห่งประเทศไทย จ.    เมือง อ.เมือง จ.
   1 ยโสธร ( สวท.)      ยโสธร 3500      FM.90 MHz   นายสุรเวช ดีมาก       Email – radio_yaso@hotmail.com

                                                สถานี - 0-4577-3118

                                                มือถือ -0-1877-4345
    สถานีวิทยุกระจายเสียง  ถนนอรุณประเสริฐ
                                                โทรสาร -
    องค์การสื่อสารมวลชน   ต.หนองคู อ.เมือง
   2 จ.ยโสธร ( อสมท. )    จ.ยโสธร 35000    FM.95.25 MHz  นายเถาวัลย์ กาบกว้าง    Email -

                                                สถานี - 0-4577-3130

                                                มือถือ -0-1548-1357
    สถานีวิทยุกระจายเสียง  ถนนอรุณประเสริฐ
                                                โทรสาร -
    ตํารวจตระเวนชายแดน   ต.หนองคู อ.เมือง
   3 จ.ยโสธร ( ตชด. )    จ.ยโสธร 35000    FM.105 MHz   นายกริชเพชร พูลศรี     Email -
    สถานีวิทยุกระจายเสียง
    กรมการทหารสื่อสาร    104 ถ.เทศบาล 1
    จ.ยโสธร ( จส.4 )    ต.ในเมือง                            สถานี - 0-4571-2669

                อ.เมือง จ.ยโสธร
   4             35000        AM.1404 KHz  ร.อ.กุญชร คงขาว       มือถือ -0-1585-9172, 0-4571-2669
      ุ
สถานีวิทยุชมชนในเขต อ.เมือง จ.ยโสธร มี 15 สถานี
                                  หัวหน้าสถานี /ผู้รับผิดชอบ /

ที่   ชื่อสถานี       สถานทีตง
                   ่ ั้      ระบบ/ความถี่  ผู้รับมอบอํานาจ        โทรศัพท์/โทรสาร       หมายเหตุ
                                                 สถานี -0-4572-0412
                สํานักงานประชา
                สังคมจังหวัดยโสธร                         มือถือ -0-1470-3627
                59/1 ถ.วารีราชเดช
                                                 โทรสาร -0-4572-0412
       ้  ่
    วิทยุทองถินประชา      อ.เมือง จ.ยโสธร
   1 สังคมยโสธร       35000       FM.98.25 MHz  นายสุวรรณ จันดารักษ์      Email -
                527 / 29 ถ.วิทย
                ธํารงค์                              สถานี -0-4571-5444

                ต.ในเมือง อ.เมือง
                จ. ยโสธร 35000                           มือถือ -0-

                                                 โทรสาร -
   2 วิทยุชมชนเทศบาล 3
       ุ                   FM.93.25 MHz  นายสมเกียรติ กกแก้ว      Email -

                                                 สถานี -0-4572-5166

                                                 มือถือ -0-5777-2007
                29 ซ.บ่านางเจิม ซ.                         โทรสาร -0-4572-5266
                บ่านางเจิม ต.ใน
                เมือง อ.เมือง จ.
   3 วิทยุชมชนโนนตาล
       ุ        ยโสธร 35000     FM.99 MHz   นายราชกิจ กรรณิกา       Email- bluemelodyfm99.com

                                                 สถานี -0-4572-5259

                                                 มือถือ -0-9277-5598
                5 / 4 ถ.แจ้งสนิท ต.
                                                 โทรสาร -0-45712-513
                ในเมือง อ.เมือง จ.
   4 วิทยุชมชนดอนพระเจ้า
       ุ        ยโสธร 35000     FM.107.5 MHz  นางไพบูลย์ สอนจันทร์      Email -
                154 ม.1 ถ.วารีราช
                เดช                                สถานี -0-4571-6272
       ุ     ่
   5 วิทยุชมชนตําบลทุงแต้            FM.88 MHz   นายประสงค์ แก้วดวงใหญ่
                ่
              ต.ทุงแต้ อ.เมือง จ.
             ยโสธร 35000                           มือถือ -0-1906-2316

                                             โทรสาร -0-4571-4162
 5 วิทยุชมชนตําบลทุงแต้
     ุ     ่               FM.88 MHz    นายประสงค์ แก้วดวงใหญ่  Email -

                                             สถานี - 0-4572-2648

             216 ม.12 บ.ประชา                        มือถือ -
             สรรค์   ต.ตาด
                                             โทรสาร -
     ้  ่
  วิทยุทองถินไทยธาตุ   ทอง อ.เมือง จ.
 6 ก่องข้าวน้อย      ยโสธร 35000      FM.96.75 MHz  นายสมบูรณ์ เวชกามา    Email -

                                             สถานี - 0-4571-4191

             179 ม.1 ซ.2 บ้าน                        มือถือ - 0-9624-8559
             สําราญ    ต.
                                             โทรสาร -
             สําราญ อ.เมือง จ.
 7 วิทยุชมชนไผ่สีทอง
     ุ        ยโสธร 35000      FM.106.60 MHz  นางอนงค์ สืบศรี     Email -

                                             สถานี 0-4572-5279

             126 ม.14 บ้านห้อง                        มือถือ -0-7921-4822
             ข่า      ต.
                                             โทรสาร -
             น้ําคําใหญ่ อ.เมือง
 8 วิทยุชมชนคนรักถิน
     ุ     ่   จ.ยโสธร 35000     FM.98 MHz    คุณนิสา เกาสามมุข    Email -

                                             สถานี -0-4572--2276

             137 ม.2 บ้านคอน                         มือถือ -0-9848-2689
             สาย     ต.
                                             โทรสาร -
             ตาดทอง อ.เมือง จ.
 9 วิทยุชมชนคอนสาย
     ุ        ยโสธร 35000      FM.97.25 MHz  นายประยูร ใบบัว     Email -

             251 ม.1 บ้านสําราญ                       สถานี -0-4571-5321
     ุ
10 วิทยุชมชนตําบลสําราญ             FM.106 MHz   นางระวีวรรณ บุญปก
              ต.สําราญ อ.เมือง
              จ.ยโสธร 35000                       มือถือ -0-9949-7200

                                            โทรสาร -0-4571-4545


10 วิทยุชมชนตําบลสําราญ
     ุ                    FM.106 MHz   นางระวีวรรณ บุญปก   Email – djman_2002@hotmail.com
              47 ถ.ห้าธันวา
              มหาราช                           สถานี -0-4571-2406

              อ.เมือง  จ.ยโสธร
               35000                           มือถือ -

                                            โทรสาร -
     ้  ่
  วิทยุทองถินร่วมแรงร่วม
11 ใจ                       FM.94.75 MHz  นายศุภกิจ ศรีบุญ   Email -     ้  ่
  วิทยุทองถินตําบลเขื่อง  17 ม.12 บ้านกม.
12 คํา           ศูนย์         FM.98.25 MHz  นายสนุ๊ก สิงห์มาตร  สถานี -0-4572-2518

              ต.เขื่องคํา อ.เมือง
               จ.ยโสธร                          มือถือ -

                                            โทรสาร -
                                            Email -

                                            สถานี -

              ร้านบุปผาสื่อสาร                      มือถือ -0-9717-5144
              ถ.แจ้งสนิท ปั๊ม
                                            โทรสาร -
              ปตท.ทางออก
13 วิทยุชมชนบ้านสําราญ
     ุ         ร้อยเอ็ด       FM.93.25 MHz  อ.ธนุตย์ บุปผาสังข์  Email -

                                            สถานี -0-4571-9106


              วิทยาลัยเทคนิค
     ุ
  วิทยุชมชนเพื่อ      ยโสธร อ.เมือง จ.
14 การศึกษา วท.ยโสธร    ยโสธร 35000      FM.105 MHz   นายวีระพล วระวิบุล
                                                 มือถือ -
                 วิทยาลัยเทคนิค
                                                 โทรสาร -
        ุ
     วิทยุชมชนเพื่อ     ยโสธร อ.เมือง จ.
   14 การศึกษา วท.ยโสธร    ยโสธร 35000     FM.105 MHz   นายวีระพล วระวิบุล     Email -
                 222 หมู่ 13 บ.
                 กระจาย                              สถานี -0-4577-3377

                 ต.กระจาย ถนน
                 อรุณประเสริฐ                           มือถือ -

                     ้
                 อ.ป่าติว จ.ยโสธร
                 35150                              โทรสาร -
   15 วิทยุทองถิน “เมฆอรุณ”
        ้  ่                 FM.102.25 MHz  นายพิมล แซ่โค้ว       Email -
สถานี
วิทยุ

                                   หัวหน้าสถานี /ผู้รับผิดชอบ /
ที่   ชื่อสถานี           ่ ั้
                 สถานทีตง       ระบบ/ความถี่       ผู้รับมอบอํานาจ   โทรศัพท์      หมายเหตุ

                                                 สถานี -0-4577-1067

                 72 ม.1 ถ.แจ้งสนิท                        มือถือ -
        ้ ่
     วิทยุทองถินเครือข่าย   ต.ดงแคนใหญ่ อ.
                                                 โทรสาร -
     ภูมิปัญญาประชาชนดง   คําเขื่อนแก้ว จ.
    1 แคนใหญ่         ยโสธร 35110    FM.96.25 MHz    นายสวัสดิ์ ศิราลักษณ์    Email -

                 30/1 ม.1 ต.ดง
                 แคนใหญ่                             สถานี -

                 อ.คําเขื่อนแก้ว จ.
                 ยโสธร 35180                           มือถือ -

                                                 โทรสาร -
    2 วิทยุทองถินคนรักถิน
        ้  ่    ่             FM.92 MHz    นายสถิตย์ ภาดะ       Email -
                                                สถานี -

                 อบต.ลุมพุก บ้าน                        มือถือ -
                 ดอนเขื่อง ม.8 ต.ลุ
                                                โทรสาร -
                 มพุก อ.คําเขื่อนแก้ว
    3 วิทยุชมชนลุมพุก
        ุ         จ.ยโสธร 35110    FM.96.5 MHz  อ.ประภาส สุทธิอาคาร     Email -
สถานี
วิทยุ

                                  หัวหน้าสถานี /ผู้รับผิดชอบ /
ที่    ชื่อสถานี          ่ ั้
                 สถานทีตง      ระบบ/ความถี่       ผู้รับมอบอํานาจ   โทรศัพท์       หมายเหตุ

                 67 ม.6 บ้านหนอง
                 ลุมพุก                             สถานี -


                 ต.คําเตย อ.ไทย
                 เจริญ จ.ยโสธร
                 35120                             มือถือ -0-9576-2542

                                                โทรสาร -
        ุ
     วิทยุชมชนคนอําเภอ
    1 ไทยเจริญ                 FM.96 MHz    นายชัยรัตน์ เขื่อนพงษ์   Email -
สถานี
วิทยุ

                                  หัวหน้าสถานี /ผู้รับผิดชอบ /
ที่    ชื่อสถานี          ่ ั้
                 สถานทีตง      ระบบ/ความถี่       ผู้รับมอบอํานาจ   โทรศัพท์       หมายเหตุ

                 51 ม.7 อาคารร้าน
                 รักบ้านเกิด                          สถานี -0-4579-8043

                 บ้านราชมุณี ต.
                 โนนทราย                            มือถือ -0-9422-2389
        ุ
    1 วิทยุชมชนบ้านราชมุณี           FM.103.75 MHz  นายคําดวง ไชยศรี
                  อ.มหาชนะชัย จ.
                  ยโสธร 35130                           โทรสาร -
    1 วิทยุชมชนบ้านราชมุณี
        ุ                   FM.103.75 MHz  นายคําดวง ไชยศรี      Email -

                  143 ม.6 ต.สงยาง                         สถานี -

                  อ.มหาชนะชัย จ.
                  ยโสธร 35130                           มือถือ -0-1814-5463

                                                  โทรสาร -
    2 วิทยุชมชนบ้านสร้างแป้น
        ุ                   FM. 92.25 MHz  นายปฐมทรรศน์ ลานุสัจ    Email -
                  179 ม.4 ต.ฟ้า
                  หยาด                              สถานี -0-4579-9107

                  อ.มหาชนะชัย จ.
                  ยโสธร 35130                           มือถือ -0-9425-4513

                                                  โทรสาร -
        ุ
     วิทยุชมชนตําบลฟ้า
    3 หยาด                    FM.104.25 MHz  นายวิโรจน์ เพ็ญเนตร     Email -
                  110/1 ม.3 ต.คู
                  เมือง                              สถานี -

                  อ.มหาชนะชัย จ.
                  ยโสธร 35130                           มือถือ -0-9277-2000

                                                  โทรสาร -
    4 วิทยุชมชนบ้านพลไว
        ุ                   FM. 102.30 KHz  นายประจักษ์ เนาวรัตน์    Email -
สถานี
วิทยุ

                                    หัวหน้าสถานี /ผู้รับผิดชอบ /
ที่    ชื่อสถานี           ่ ั้
                  สถานทีตง      ระบบ/ความถี่       ผู้รับมอบอํานาจ   โทรศัพท์       หมายเหตุ

                                                  สถานี -0-4578-2535

                  101 ม.2 บ.วังโพน
                  ต.สามแยก อ.เลิง
                  นกทา จ.ยโสธร
        ุ
    1 วิทยุชมชนเลิงนกทา    35120       FM. 88.50 MHz  นายอํานวย เมฆอํานวย
            101 ม.2 บ.วังโพน                       มือถือ -
            ต.สามแยก อ.เลิง
                                           โทรสาร -
            นกทา จ.ยโสธร
1 วิทยุชมชนเลิงนกทา
    ุ        35120        FM. 88.50 MHz  นายอํานวย เมฆอํานวย    Email -

            64 ม.1 บ.สวาท
            ต.สวาท                            สถานี -0-4578-2231

            อ.เลิงนกทา จ.
            ยโสธร 35120                          มือถือ -0-1600-1187

                                           โทรสาร -
2 วิทยุชมชนคนเลิงเก่า
    ุ                  FM.107.75 MHz  นางทัศนีย์ อบทอง     Email -

                                           สถานี -0-4578-2536

                                           มือถือ -0-6871-3067
            92 ม.2 ต.สามแยก
                                           โทรสาร -
            อ.เลิงนกทา จ.
3 วิทยุชมชนบ้านวังโพน
    ุ        ยโสธร 35120     FM. 97 MHz   นายล้วน อิสรภาพ      Email -

            76 ม.7 บ.หนองสิม                       สถานี -0-4578-1023

            ต.สามแยก อ.เลิง
            นกทา                             มือถือ -0-1391-1730

            จ.ยโสธร 35120                         โทรสาร -
    ุ
 วิทยุชมชนตําบลสาม
4 แยก                    FM. 96.50 KHz  นายลีนวัตร บุญประสิทธิ์  Email -


            252 ม.13 ถ.เลิงนก
            ทา-หนองพอก
                 ้
            บ้านหนองติว                          สถานี -0-4577-7241
    ุ
 วิทยุชมชนตําบลห้อง
5 แซง                    FM.94.25 KHz  นายนคร แก้วหาญ
                 ต.ห้องแซง อ.เลิง
                 นกทา                               มือถือ -

                 จ.ยโสธร 35120                          โทรสาร -0-4577-7298
        ุ
     วิทยุชมชนตําบลห้อง
    5 แซง                     FM.94.25 KHz   นายนคร แก้วหาญ       Email -
                 396 ม.12 ต.สาม
                 แยก         FM.107.70                  สถานี -0-4578-1396

                 อ.เลิงนกทา จ.
                 ยโสธร 35120     KHz                     มือถือ -0-6257-8814

                                                  โทรสาร -
    6 วิทยุชมชนภูดน
        ุ   ิ                        นายอดิเทพ โยธิคาร์     Email -
สถานี
วิทยุ

                                    หัวหน้าสถานี /ผู้รับผิดชอบ /
ที่   ชื่อสถานี           ่ ั้
                 สถานทีตง      ระบบ/ความถี่       ผู้รับมอบอํานาจ   โทรศัพท์       หมายเหตุ

                   ่
                 หมูที่ 3 บ้านหนอง
                 สระพัง                              สถานี -0-4578-7056

                 อ.ทรายมูล จ.ยโสธร                        มือถือ -

                                                  โทรสาร -
        ้  ่
     วิทยุทองถินคนทรายมูล
    1 (สหกรณ์)                  FM. 89.50 MHz  นายอดุลย์ องอาจ       Email -
สถานี
วิทยุ

                                    หัวหน้าสถานี /ผู้รับผิดชอบ /
ที่   ชื่อสถานี           ่ ั้
                 สถานทีตง      ระบบ/ความถี่       ผู้รับมอบอํานาจ   โทรศัพท์       หมายเหตุ

                 สหกรณ์กุดชุม อ.
                 กุดชุม                              สถานี -
        ุ
    1 วิทยุชมชนสหกรณ์กุดชุม            FM. 101.50 MHz
                 จ.ยโสธร                             มือถือ -

                                                  โทรสาร -
    1 วิทยุชมชนสหกรณ์กุดชุม
        ุ                  FM. 101.50 MHz                Email -

                                                  สถานี -0-4571-6593

                                                  มือถือ -0-4730-5730
                 บ้านภูถ้ําพระพรเจริญ
                                                  โทรสาร -
        ้  ่
     วิทยุทองถินตนรักษ์ป่า   ต.คําน้ําสร้าง อ.
    2 (ภูหินปูน)       กุดชุม จ.ยโสธร    FM.104.20 MHz  นายสังคม ธนูชาญ       Email -
สถานี
วิทยุ

                                    หัวหน้าสถานี /ผู้รับผิดชอบ /
ที่    ชื่อสถานี           ่ ั้
                 สถานทีตง      ระบบ/ความถี่        ผู้รับมอบอํานาจ   โทรศัพท์       หมายเหตุ

                                                  สถานี -0-4579-5505

                 วัดป่าสวนธรรมร่วม                        มือถือ -
                 ใจ ถ.อรุณประเสริฐ
                                                  โทรสาร -
        ุ
     วิทยุชมชนวัดป่าสวน             ้
                  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติว
    1 ธรรมร่วมใจ         จ.ยโสธร 35150 FM. 91.00 MHz    พระพรมมา สุพัตโท      Email -

                                                  สถานี -0-4579-5508

                 18 ม.12 บ้านร่ม                         มือถือ -
                 โพธิ์ เทศบาล
                                                  โทรสาร -
                      ้    ้
                 ตําบลป่าติว อ.ป่าติว
    2 วิทยุชมชนป่าติว
        ุ    ้      จ.ยโสธร 35150 FM. 88.50 MHz    นายคํานึง เพิ่มศรี     Email -
บัญชีรายชื่อวิทยุของทางราชการในพื้นที่ของ วส.ทภ.๒ เอฟ.เอ็ม.ร.อ.

      ยศ - ชื่อ - สกุล                               การติดต่อ

ลําดับ     ั
      ผู้รบผิดชอบ         ที่ตั้ง               ความถี่   โทรศัพท์   โทรสาร   มือถือ    Emali       หมายเหตุ


                    ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ต.
      วส.ทภ.๒ เอฟ.เอ็ม.ร.อ.      ์
                    โพธิสัย
                                      FM 95.50                    FM.tp2re@
     1 พ.อ.วุฒิ   แสงจักร    อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280    MHz     043-563057  043-563066 081-7399269 mail.com

      ตํารวจภาค 4         ต.ขอนแก่น อ.เมือง                            085-9184876
                                      FM 98.75
     2 พล.ต.ต.วรนิต ทองมี      จ.ร้อยเอ็ด  45000         MHz     043-512755  043-512755 081-8716858 -

      อสมท.ร้อยเอ็ด        บ้านโคกสาย ต.เหนือเมือง
                                      FM 101.00
     3 นายสุทิน   เจริญศรี    อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000      MHz     043-511511  043-515111 01-7396477  -

      กรมประมง ร้อยเอ็ด      ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศ   อ.ธวัชบุรี                           101.60 MHz
                                      FM 101.60
     4 นายนิเทศ    สารบรรณ   จ.ร้อยเอ็ด 45170          MHz     043-569404  043-569404 081-1731082 @ thai.mail.com


                    ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.
      แห่งประเทศไทย        เมือง
                                      FM 94.00
     5 นาย อรรถศิลป์    กฤตาคม  จ.ร้อยเอ็ด  45000        MHz     043-519843  043-519843 09 - 8463374 Rio.hot.mail.com

      จส.3 ร้อยเอ็ด        ถ.กองพล 10 ต.ในเมือง อ.เมือง
                                                        01 –
     6 ร.อ.สมบูรณ์    สังฆบุญ  จ.ร้อยเอ็ด   45000        AM 1300 KHz 043-511635  043-511635 8374922    -
ข้อมูลสถานีวิทยุของส่วนราชการ จ.เลย

                                                      ้
                                                  การติดตัง

ลําดับ ยศ - ชื่อ - สกุล ผู้รับผิดชอบ         ่ ั้
                          ทีตง                ความถี่   โทรศัพท์    โทรสาร    มือถือ Email   หมายเหตุ

    ระบบ เอ.เอ็ม.

   1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย     บ.ด่านซ้าย ถ.อรุณางามดี       909 KHz   0-4289-1238   0-4289-1238          ผู้อํานวยการ

    อ.ด่านซ้าย จ.เลย              อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

   2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย     บ.กําเนิกเพชร ถ.เลย-เชียงคาน    1231 KHz 0-4281-3217    0-4281-3218          ผู้อํานวยการ

    จ.เลย                    อ.เมือง จ.เลย 42000

    ระบบ เอฟ.เอ็ม.
                                            95.25
   3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย     บ.กําเนิดเพชร ถ.เลย-เชียงคาน    MHz     0-4281-3217   0-42813218           ผู้อํานวยการ

    จังหวัดเลย                 อ.เมือง จ.เลย 42000

   4 สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 เลย   ค่ายศรีสองรัก  อ.เมือง       90 MHz   0-4281-1957   0-4281-1957          หัวหน้า

                          จ.เลย 42100

   5 สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภาค 4 เลย    ถ.มลิวัลย์ อ.เมือง จ.เลย 42000   92.5 MHz 0-4280-9016                    หัวหน้า

   6 สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเลย         168 หมู่ 5 ต.นาอาน หรือ       100 MHz   0-4280-9008-9                 นายสถานี

                          ตู้ ปณ.66 อ.เมือง จ.เลย 42000

            ิ            ุ  ่ ื่
    รายชื่อจุดปฏิบัตการเตรียมความพร้อมวิทยุชมชนทียนคําขอเข้าร่วมโครงการกับกรมประชาสัมพันธ์

          ิ            ุ
ลําดับ ชื่อจุดปฏิบัตการเตรียมความพร้อมวิทยุชมชน     ่ ั้
                          สถานทีตง              ผู้ได้รับมอบอํานาจ     โทรศัพท์/โทรสาร   ความถี่

    อําเภอเมือง

   1 บ้านน้อยสนามบิน                       ่
                          211 ถ.นกแก้ว หมูที่ 7 อ.เมือง    นายพิชณ์ยุตม์ พันพิมพ์   0-4283-3772     94.0 MHz
                    จ.เลย 42000

     ่
2 คนท้องถินเมืองเลย          88 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง        นายธีระวัฒน์  บุพบัณชาติ  0-4281-1106   97.25 MHz

                    อ.เมือง จ.เลย 42000

3 เพื่อคนเมืองเลย                  ั
                    366 วัดศรีวิชยวนาราม         นาย วราวุฒิ  หล้าทุม   0-4283-5656   101.25 MHz

                    ถ.เลย - เชียงคาน ต.กุดป่อง จ.เลย                 0-4283-5736

4 มหาชนคนไทเลย                     ่
                    64 ถ.มลิวัลย์ หมูที่ 8 ต.นาอาน    นางรมณา แก้วจันทร์     0-1658-8089   96.25 MHz

                    อ.เมือง จ.เลย 42000
                                      นางรัตน์กร
5 คนภูพญา               34 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง        มณฑก           0-9711-1535   97.75 MHz

                    อ.เมือง จ.เลย 42000
                                      นายวิโรจน์
6 สมาคมศิษย์เก่า            ม.ราชภัฏเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน     หามณี           0-4283-5223-8  88.50 MHz

                     ่
                    หมูที่ 11  อ.เมือง  จ.เลย 42001

 วังสะพุง
                                      นายศุภชัย
7 คนวังสะพุง              อาคารอเนกประสงค์บ้านนําเจริญ      จริงจัตร         0-4285-0787   88 MHz

                     ่
                    หมูที่ 12 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง

                    จ.เลย 42130
                                      นายชา
8 คนทรายขาว                 ่
                    69 หมูที่ 11 ต.ทรายขาว           ้
                                      นนท์ ตัง          0-1749-9399   94.50 MHz

                    อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
                                    นาย
9 สมาคมผู้ปกครอง - ครูและศิษย์เก่า -               ่
                    188 ถ.ปากปวน - ทรายขาว หมูที่ 3 อานนท์              0-4285-0879   99.25 MHz

 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง       ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย                    0-4285-0162

                                  42130
                         นายเชิด
10 คนเซไลเมืองทรายขาว    ้
            3 หมูที่ 6 ต.ทรายขาว   ศักดิ์  0-4287-9484  103.25 MHz

            อ.วังสะพุง จ.เลย 42130       0-9711-7967
แบบฟอร์มข้อมูลสถานีวิทยุสถานีวิทยุส่วนราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี

                                                   ้
                                               การติดตัง
       ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ    ผู้รับผิดชอบ           ทีตง
                         ่ ั้             ความถี่    โทรศัพท์   โทรสาร  มือถือ    Email  หมายเหตุ

       สถานีวิทยุ ทภ.2 เอฟ.เอ็ม.     ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

       (พล.ต.ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี)    อ.วารินชําราบ
                                                      0 4532
     1                   จว.อุบลราชธานี 34190      95.75 MHz   0 4532 1846  1846

       สถานีวิทยุ สวพ. เอฟ.เอ็ม.     ต.ในเมือง อ.เมือง

                 ิ
     2 (พ.ต.ท.เรืองศรี ภักดีศริวงษ์)    จว.อุบลราชธานี 34000      99.50 MHz   0 4526 0577

       สถานีวิทยุ สวท. เอฟ.เอ็ม.     ถ. แจ้งสนิท อ.เมือง
                                                      0 4531
              ์
     3 (นางนิสากร ศักดิสง่าวงษ์)      จว.อุบลราชธานี 34000      98.50 MHz   0 4531 1699  1699

       สถานีวิทยุ 1 ปณ. เอฟ.เอ็ม.    ถ.ชยางกูร ซ.โอบอ้อม

       (นายสําอางค์ วรรณสุทธิ)      ต.ในเมือง อ.เมือง

     4                   จว.อุบลราชธานี 34000      102.00 MHz              0 4751 1030

       สถานีวิทยุ สทร.9 เอฟ.เอ็ม.    ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย

       (ร.อ.บุญเชิญ แย้มวงศ์)      อ.เมือง จว.อุบลราชธานี

     5                                34000 104.00 MHz  0 4531 1311

       สถานีวิทยุ ทอ.08 เอฟ.เอ็ม.
                        38 ม.14 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จว.
     6 (น.ท.เริงยุทธ อินทุณห์)       อุบลราชธานี 34000        105.25 MHz  0 4547 5009

       สถานีวิทยุ อสมท.เอฟ.เอ็ม.     อ.เมือง จว.อุบลราชธานี

     7                                   107.00 MHz              0 1725 0979
     7 (นายเวือง สํานึกตน)                           34000 107.00 MHz             0 1725 0979

       สถานีวิทยุ ทภ.2 เอ.เอ็ม.          ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

       (พ.อ.ชุมพล กากแก้ว)            อ.วารินชําราบ
                                                           0 4532
     8                       จว.อุบลราชธานี 34190      1215 KHz   0 4532 1703  1703

       สถานีวิทยุ วปถ.6 เอ.เอ็ม.         ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

       (ร.อ.วสันต์ บุตรดิฐ)            อ.วารินชําราบ

     9                       จว.อุบลราชธานี 34190      1287 KHz               0 9846 2703

       สถานีวิทยุ ทอ.08 เอ.เอ็ม.
                             38 ม.14 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จว.
     10 (น.ท.เริงยุทธ อินทุณห์)           อุบลราชธานี 34000        801 KHz    0 4547 5008

       สถานีวิทยุ สวท. เอ.เอ็ม.          ถ. แจ้งสนิท อ.เมือง

              ์
     11 (นางนิสากร ศักดิสง่าวงษ์)          จว.อุบลราชธานี 34000      1341 KHz   0 4534 4168

                  ุ
แบบฟอร์มข้อมูลสถานีวิทยุสถานีวิทยุชมชน

จังหวัดอุบลราชธานี

                                                        ้
                                                    การติดตัง

ลําดับ    ยศ-ชื่อ-สกุล        ผู้รับผิดชอบ  ทีตง
                              ่ ั้             ความถี่    โทรศัพท์   โทรสาร  มือถือ    Email  หมายเหตุ

          ุ
       วิทยุชมชนเขต 9               ศูนย์ประสานงานพรรคไทยรักไทย

       (นายธวัช ศิริโท)              95 ม. 12 บ.โพนสุข

                             ต.โพนสุข อ.บุณฑริก

     1                       จว.อุบลราชธานี         88.00 MHz   0 4537 6085
     ุ
  วิทยุชมชนแสนสุข           อาคารเซนเตอร์ไทม์

  (นายจงกล เคนเต้า)                 ่
                     72 ม. 13 ถ.เลียงเมือง

                     ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ

2                    จว.อุบลราชธานี        88.00 MHz  0 4526 8233


     ุ
  วิทยุชมชนเพื่อการศึกษาและเผยแพร่   วัดยางน้อย บ้านยางน้อย
  พระพุทธวัดยางน้อย          ถ.แจ้งสนิท ต.ก่อเอ้

  (พระพรหมวชิรญาณ)           อ. เขื่องใน

3                    จว.อุบลราชธานี        88.25 MHz  0 4539 1213

     ุ    ่
  วิทยุชมชนวัดทุงศรีเมือง          ่
                     วัดทุงศรีเมือง

          ่
  (นายมนต์รัก กลินบุปผา)        ถ. หลวง ต. ในเมือง อ. เมือง

4                    จว.อุบลราชธานี        88.50 MHz         0 9845 1918

     ุ
  วิทยุชมชนเพื่อพระศาสนาศรีเมืองใหม่  สปอ.ศรีเมืองใหม่ ม. 15

  (พระอาจารย์วิเชียร อธิจิตโต)     บ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคํา

                     อ.ศรีเมืองใหม่

5                    จว.อุบลราชธานี        88.75 MHz  0 4539 9604

     ุ
  วิทยุชมชนเกียรติสุรนนท์       บ. กิจเจริญไทยอุบล จํากัด

  (นายกริช เกียรติสุรนนท์)       15-17-19 ถ.อุปราช

                     ต.ในเมือง อ.เมือง

6                    จว.อุบลราชธานี        88.75 MHz  0 4524 1711
      ุ
   วิทยุชมชนอําเภอเขมราฐ     โรงสีข้าว ส.เขมราฐ

   (นายชัยณรงค์ จารุแพทย์)    199 ม. 13 บ.น้อยนาเหล่า

                  ต.หัวทา อ.เขมราฐ

 7                 จว.อุบลราชธานี         89.00 MHz  0 4521 9159  0 1955 8900

      ุ
   วิทยุชมชนโพนทราย       103 ม.3 บ.โพนทราย

   (นายเสกสรร กากแก้ว)      ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน

 8                 จว.อุบลราชธานี         89.00 MHz         0 6249 5039

      ุ
   วิทยุชมชนคนบ้านไพร      108 บ.โนนสวรรค์

     ั้
   (ครูอน)            ต.บัวงาม อ.บุณฑริก

 9                 จว.อุบลราชธานี         89.00 MHz         0 7252 5546


                  วิสิทธิ์ภาพยนต์ 92 ถ.สถลมารค์
      ุ
   วิทยุชมชนตลาดสดวารินชําราบ   อ.วารินชําราบ

           ์
10 (นายวิสิทธิ์ ศักดิสิงห์)    จว.อุบลราชธานี         89.00 MHz  0 4532 1844

                   ่
                  หมูบ้านเอกอุบล อ.เมือง

11 วิทยุชมชนหมูบ้านเอกอุบล
     ุ   ่          จว.อุบลราชธานี         89.25 MHz

                  บ้านตลาดศรีอุดม 80/2 ม.2

                  บ.ตลาด ต.เมืองเดช

12 วิทยุชมชนบ้านตลาดศรีอุดม
     ุ             อ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี    89.50 MHz  0 4536 1493

      ุ  ่
   วิทยุชมชนลุมน้ํามูล      157 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง

13 (นายกิตติพงษ์   อ่อนสมัคร)  อ.เมือง จว.อุบลราชธานี     89.50 MHz         0 1076 0293
                   ม.ราชธานี 487 ซ.เทคโน

                   ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

14 วิทยุชมชน ม.ราชธานี
     ุ              จว.อุบลราชธานี           89.75 MHz  0 4531 2176

      ุ
   วิทยุชมชนมหามกุฎราช วิทยาลัย  วัดแสนสุข ต.แสนสุข

   (พระมหาวิเศษ สันติโก)      อ.วารินชําราบ

15                  จว.อุบลราชธานี           104.50 MHz  0 4532 1548


                   192 บ.ท่าวังหิน ถ.นิคมสายกลาง ต.
      ุ
   วิทยุชมชนท่าวังหิน       ในเมือง อ.เมือง

16 (นายนภดล ดวงพร)          จว.อุบลราชธานี           90.00 MHz         0 9720 1155

      ุ   ่
   วิทยุชมชนคนทุงศรี        9 บ.โคก ต.โคกชําแระ

   (นายจอมปรางค์ ศรีอักษร)       ่
                   อ.ทุงศรีอุดม

17                  จว.อุบลราชธานี           90.00 MHz         0 1966 0677

      ุ
   วิทยุชมชนวิทยาลัยโปลีเทคนิค   วิทยาลัยโปลีเทคนิค

       ั
   (อ.สิทธิชย วงศ์เพ็ญ)      ถ.ชยางค์กรู ต.ในเมือง

18                  อ.เมือง จว.อุบลราชธานี       90.25 MHz

                   3 ถ.สถิตย์พิมานกาล

                   ต.พิบูลย์ อ.พิบูลย์มังสาหาร

19 วิทยุชมชน วี อาร์ พิบูลย์เรดิโอ
     ุ              จว.อุบลราชธานี           90.25 MHz  0 4544 1359

      ุ
   วิทยุชมชนหนองบัว        200 ซ.ชยางค์กรู 21

   (นายสันติ สืบพัฒนกุล)      ถ.ชยางค์กรู อ.เมือง

20                                   90.50 MHz  0 4531 4378
20                     จว.อุบลราชธานี          90.50 MHz  0 4531 4378

                                 ่
                      59 ม.9 บ.หัวคํา ต.ไหลทุง

21 วิทยุชมชนชนหอไตรตระการพืชผล
     ุ                 อ.ตระการ จว.อุบลราชธานี     90.50 MHz  0 4548 1117

      ุ     ่
   วิทยุชมชนคนรักถิน           29 บ.ศรีอุดม ต.โคกชําแระ

   (นายสุพรรณ สร้อยปัดสา)          ่
                      อ.ทุงศรีอุดม

22                     จว.อุบลราชธานี          90.50 MHz  0 4530 7217

      ุ
   วิทยุชมชนไร่น้อย                  ่
                      222 ม. 14 บ.ทุงสว่าง

   (นายวัฒนา คชพงษ์)           ต.ไร่น้อย อ.เมือง

23                     จว.อุบลราชธานี          91.00 MHz  0 4543 5322   0 1811 5989      ุ       ิ
   วิทยุชมชนศูนย์ปฏิบัตธรรมกาญจนาภิเษก
                           ิ
                      ศูนย์ปฏิบัตธรรมกาญจนาภิเษก จว.
24 (ร.อ.สํารวย ทองแสง)           อุบลราชธานี           91.50 MHz  0 4531 6440   0 9949 1252


                      สํานักงานพรรคมหาชน 229 ม.2 บ.
      ุ
   วิทยุชมชนบุณฑริก-นาจะหลวย       โนนสวรรค์

   (นายกมล นิคมรักษ์)          ต.บัวงาม อ.บุณฑริก

25                     จว.อุบลราชธานี          91.50 MHz  0 4520 1059

      ุ
   วิทยุชมชนกุดข้าวปุ้น         เทศบาลตําบลกุดข้าวปุ้น

   (นายวีระ ผิวอ่อน)           ต.กุดข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น

26                     จว.อุบลราชธานี          91.75 MHz  0 4548 4014

                      ม.อุบลราชธานี ต.ศรีไคร     ุ
27 วิทยุชมชนม.อุบล                             91.75 MHz  0 4528 8400-3
                     อ.วารินชําราบ

27 วิทยุชมชนม.อุบล
     ุ                จว.อุบลราชธานี           91.75 MHz  0 4528 8400-3

      ุ
   วิทยุชมชนเมืองดอกบัว        99 ถ.นครบาล ต.ในเมือง

28 (นายภาสวีร์ ศรีพรหมมา)        อ.เมือง จว.อุบลราชธานี       92.00 MHz  0 4526 5510      ุ      ่   ้
   วิทยุชมชนเพลงลูกทุงวิทยุทองถินไทย
                 ่    ่        ่    ้
                     ทีทําการเพลงลูกทุงวิทยุทองถินไทย
                                   ่
                        ่
                     ถ.เลียงเมือง อ.เมือง จว.
     ั
29 (นายวิชย คํามนตรี)          อุบลราชธานี           92.25 MHz   0 4528 1998

      ุ
   วิทยุชมชนวิถีไทย
                           ่
                     234 ม.14 บ.ทุงสว่าง ต.ไร่น้อย
30 (นายทองดี เจริญชัย)            อ.เมือง จว.อุบลราชธานี    92.50 MHz  0 4543 5334-5

      ุ
   วิทยุชมชนราชเวช
                     999 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
31 (นายแพทย์เชิญ พรหมคุปต์)        จว.อุบลราชธานี          92.75 MHz  0 4528 3398

   วิทยุชมชน อุบล 93
      ุ               รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถ.ชยาง
                     กูร ต.ในเมือง อ.เมือง จว.
32 (นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์)ป        อุบลราชธานี            93.00 MHz          0 1660 2011

   วิทยุชมชนบัวกลางมูล
      ุ               ชุมชนราชธานีอโศก 95 ม.10 ต.
                     บุ่งไหมอ.วารินชําราบ จว.
33 (นางตรงเตือน นาวาบุญนิยม)       อุบลราชธานี            93.25 MHz  0 4531 8071 -2

                     บ้านนาดูน ต.ขามใหญ่

34 วิทยุชมชนนาดูนน้อย
     ุ                อ.เมือง จว.อุบลราชธานี       93.25 MHz          0 9009 9794

      ุ
   วิทยุชมชนนครอุบล          37 ถ.อุปราช ต.ในเมือง

35 (นายอดุลย์ ย่าพรหม)          อ.เมือง จว.อุบลราชธานี       93.75 MHz  0 4526 1266   0 1997 4761

      ุ
   วิทยุชมชนลําโดมสัมพันธ์       อาคารเทเลวิชเดชอุดม
36                                     94.00 MHz  0 4536 2779
   (นายกัณหา หงษ์พันธ์)        74 ม. 7 ถ.ประชา

                    ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม

36                   จว.อุบลราชธานี       94.00 MHz  0 4536 2779

      ุ
   วิทยุชมชนนานาชาติ         388/4 ถ.เทพโยธี

   (นายดัชนี กุดชโร)         ต.ในเมือง อ.เมือง

37                   จว.อุบลราชธานี       94.00 MHz         0 1760 4064

      ุ
   วิทยุชมชนยุวทูตศึกษาอุบล      โรงเรียนยุวทูตศึกษา2

   (นายธนกฤต แสนทวี)         438 ม.15 ต.ไร่น้อย

38                   อ.เมือง จว.อุบลราชธานี   94.25 MHz         0 1266 7602

      ้  ่
   วิทยุทองถินไทย สี่แยกเสียงสวรรค์  บ้านสี่แยกคูณสวรรค์                  0 7252 6050

   (อ.สมศักดิ์ โกมลศรี)        ต.นาสะไม อ.ตระการ                   0 7956 4006

39                   จว.อุบลราชธานี       94.25 MHz

      ุ
   วิทยุชมชน FM 93.25 MHz       7 ม.7 บ.บุกลาง ต.ปุเปลือย

40 (นายสิโรจน์ แสนทวีสุข)        อ.น้ํายืน จว.อุบลราชธานี  94.25 MHz  0 4533 3163

      ุ
   วิทยุชมชนกอกนาแก้ว         อาคาร ส.เจริญทรัพย์ ม.3

   (นายทองกุล ฉลาดแย้ม)        บ.นาแก้ว ต.บ้านกอก

41                   อ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี  94.25 MHz         0 7962 4228

      ุ
   วิทยุชมชนพลแพน           96 ถ.พลแพน ต.ในเมือง

          ั
42 (นายอาลัย สิทธิชย)          อ.เมือง จว.อุบลราชธานี   94.50 MHz  0 4524 3723

                    วัดปากแซง บ.ปากแซง     ุ
43 วิทยุชมชนวัดปากแซง                        94.50 MHz
                           ่
                    ม.3 ต.พะลาน กิง อ.นาตาล

43 วิทยุชมชนวัดปากแซง
     ุ               จว.อุบลราชธานี            94.50 MHz

      ุ
   วิทยุชมชนชนเสียงแม่มูล      สหกรณ์การเกษตรปากมูล

       ์
   (นายศักดิสิทธิ์ สอนสะอาด)     ม.7 บ.น้ําสร้าง ต.ทรายมูล

44                   อ.พิบูลฯ จว.อุบลราชธานี       94.50 MHz  0 4544 1565


                    วัดภูกระแต ม.20 บ.โนนโพธิ์ ต.เมือง
      ุ
   วิทยุชมชนวัดภูกระแต        เดช อ.เดชอุดม

45 (นายสุรศักดิ์ แสงฉาย)        จว.อุบลราชธานี            94.75 MHz  0 4536 2469

      ุ
   วิทยุชมชนม่วงสามสิบ        203/2 ม.12 ต.ม่วงสามสิบ

         ้
46 (นายสมศักดิ์ คุมจิตร)        อ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลฯ        94.75 MHz  0 4548 9715

      ุ
   วิทยุชมชนคนชานเมือง          ่
                    ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุข

      ั
47 (ส.อ.พิชย )             อ.วารินชําราบ จว.อุบลฯ        94.75 MHz


      ุ
   วิทยุชมชน95 วิทยุเพื่อการพัฒนา  132 ม.3 บ.โนนม่วง ต.วาริน   อ.
48   (นายสมบูรณ์ ปินธุรัตน์)    ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี      95.00 MHz          0 1190 5192


                      ่
                    หมูบ้านอริยทรัพย์ 19/38 ม.15 ถ.
      ุ
   วิทยุชมชนอริยทรัพย์         ่
                    เลียงเมือง ต.ไร่น้อย

49 (นายมนต์รัก กลินบุปผา)       อ.เมือง จว.อุบลราชธานี        95.25 MHz  0 4535 5269


                    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ต.ใน
      ุ
   วิทยุชมชนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมือง อ.เมือง                 0 4531 9285

50 (นายเสฐียรพงษ์ มณีขาว)       จว.อุบลราชธานี            95.25 MHz     ต่อ 1581
      ุ
   วิทยุชมชนฟาโรห์           บริเวณร้านอาหารฟาโรห์

      ั
   (นายมีชย ทาหอม)           ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ

51                    จว.อุบลราชธานี          95.50 MHz

      ุ
   วิทยุชมชนรวมใจห้วยวังนอง      59 ม.10 ถ.สมเด็จ ต.ปทุม

52 (นายภาณุวัฒน์)            อ.เมือง จว.อุบลราชธานี      96.00 MHz  0 4525 4140

                     วัดป่าศรีแสงธรรม บ.ดงดิบ

                     ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม

53 วิทยุชมชนชนเสียงธรรมเพื่อประชาชน
     ุ                จว.อุบลราชธานี          96.00 MHz

   วิทยุชมชนเขต 9           16 ม.2 บ.โนนแดง ต.ตูม

      ่
54 (นายเปลียน พรหมสุวรรณ์)        อ.นาฉลวย จว.อุบลฯ        96.00 MHz  0 4537 6085

      ุ
   วิทยุชมชนศรีประดู่         วัดศรีประดู่ 76 ถ.บุรพา

   (นายสิรกฤตพงษ์ สีดาโคตร)      ต.ในเมือง อ.เมือง

55                    จว.อุบลราชธานี          96.50 MHz  0 4526 5546

      ุ    ้
   วิทยุชมชนห้วยคุม
                             ้
                     351 ม.5 บ.ห้วยคุม ต.ขามใหญ่ อ.
56 (จ่าโทน คนโก้)            เมือง จว.อุบลฯ          97.00 MHz  0 4531 7955

      ุ
   วิทยุชมชนสักนักพระพุทธศาสนา               ั
                     วัด ต.สาระภี อ.โพธิ์ชย

57 (พระครูวานิช)             จว.อุบลราชธานี          97.25 MHz  0 4540 7143


      ุ
   วิทยุชมชนสมาคมผู้ปกครองและบุคลากร
   การศึกษา              ศูนย์ประสานงานพรรคไทยรักไทย
                     56 ม.21 บ.แสนตอ ต.เมืองเดช อ.
58 (ดต.ธงอินทร์ นามวาท)         เดชอุดม จว.อุบลราชธานี      97.25 MHz  0 4536 1092
      ุ
   วิทยุชมชนอปพร.เทศบาลนครอุบล      169 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง

   (นายกิตติพงษ์ ภูธรโยธิน)        อ.เมือง

59                     จว.อุบลราชธานี          97.50 MHz


     ุ
  วิทยุชมชน รร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรัก  รร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ต.
60 ไทย (ผอ.รร.)               โพนงาม อ.บุณฑริก จว.อุบลฯ     97.50 MHz  0 4520 1330

                      สหกรณ์ร่วมใจ ต.เขื่องใน
     ุ
  วิทยุชมชนสหกรณ์ร่วมใจ อ.เขื่องใน(ดต.
61 เสมอ เดชะ)                อ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี     97.75 MHz         0 6258 5154

      ุ
   วิทยุชมชนศาลาแดง            ซ.ชยางกูร 2 ต.ในเมือง

62 (นายประสาน ปกป้อง)            อ.เมือง จว.อุบลราชธานี 34000   98.00 MHz

                      ม.9 บ.สวนสน ต.หัวนา
      ิ     ้   ุ  ่
  จุดปฏิบัตการเรียนรูวิทยุชมชนลุมแม่น้ํา
63 โขง                   อ.เขมราฐ จว.อุบลฯ         98.25 MHz  0 4521 9157


                      บ้านม่วง ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จว.
64 วิทยุแฮปปี้โฮแซว             อุบลราชธานี            98.25 MHz         0 7965 7756

      ุ
   วิทยุชมชนนาเยีย            118 ม.7 บ.นาเยีย ต.ไร่น้อย

     ่
65 (นายเดียว แดนนคร)            อ.เมือง จว.อุบลราชธานี      98.75 MHz         0 7873 7320


                      วัดป่าประชาเกษม ต.เขมราฐ อ.
      ุ
   วิทยุชมชุนพุทธศานา           เขมราฐ

66 (พระครูเกษม ประชานุการ)         จว.อุบลราชธานี          99.00 MHz  0 4549 1486


                      62 ม.7 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จว.
67 วิทยะชุมชนภูมิปัญญาไทยคําสมบูรณ์     อุบลราชธานี            99.00 MHz  0 4581 8108
      ุ
   วิทยุชมชนชนคนเมืองอุบล     โรงแรมเนวาด้า ต.ในเมือง

68 (นายเฮง พันธ์นิกุล)        อ.เมือง จว.อุบลราชธานี        99.00 MHz


      ุ
   วิทยุชมชนเสียงชาวบ้าน      วัดดอนสระคํา ม.6 ต.ลาดควาย อ.ศรี
69    (นายสุรโย หมอนคํา)     เมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี     99.25 MHz            0 1499 6210

      ุ
   วิทยุชมชน อบต.ช่องเม็ก
                   ร้านขวัญข้าว ม.3 ต.ช่องเม็ก อ.สิริน
         ํ
70 (นายสมเด็จ กล่าพุทธา)       ธร จว.อุบลฯ              99.75 MHz         0 6246 1744

                   ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ

71 วิทยุชมชนวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
     ุ              จว.อุบลราชธานี            100.25 MHz  0 4540 2373

      ุ
   วิทยุชมชนศรีพรม         217 ม.10 บ.ศรีพรม

72 (นายชาญยุทธ สิงห์แก้ว)      อ.นาจะหลวย จว.อุบลฯ          100.25 MHz         0 5025 3752

                   บ้านขามเทิง อ.เมือง

73 วิทยุชมชนชนขามใหญ่
     ุ              จว.อุบลราชธานี            100.50 MHz  0 4528 4431

      ุ
   วิทยุชมชนสมาคมเพื่อนผู้บริโภค  292 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง

74 (ผศ.วิรัตน์ ทองเรือง)       อ.เมือง จว.อุบลราชธานี        101.00 MHz  0 4531 6292  0 1878 9221

      ุ
   วิทยุชมชนเฉลิมพระเกียรติ์    292 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง

75 (ผศ.วิรัตน์ ทองเรือง)       อ.เมือง จว.อุบลราชธานี        101.25 MHz  0 4531 6292  0 1878 9221


                   อาคารคริสตจักรแม่น้ําโขง ม.12
      ุ
   วิทยุชมชนแม่น้ําโขง        ่
                   กิงอ.นาตาล

76 (นายธรรมทอง ศรีวงษา)       จว.อุบลราชธานี            101.25 MHz         0 7250 6201

      ุ
   วิทยุชมชนคนสหกรณ์        สนง.สหกรณ์การเกษตร77                                     101.50 MHz  0 4536 1103
   (นายชาญณรงค์ วิลามาศ)      1 ม.5 บ.หนองแสง

77                  อ.เดชอุดม จว.อุบลฯ       101.50 MHz  0 4536 1103

      ุ
   วิทยุชมชนการเคหะ        80/375 ม.23 ต.ขามใหญ่

78 (นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์)     อ.เมือง จว.อุบลราชธานี 34000  101.50 MHz  0 4531 4567

      ุ
   วิทยุชมชนอ.ตระการพืชผล
                   71 ม.2 ถ.ตระการ-ศรีเมืองใหม่ ต.ขุ
79 (นายนมัย สาระภา)         หลุ อ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 101.50 MHz  0 4548 1083

                         ่
                   211 ม.8 บ.ทุงแดง
     ุ        ่
  วิทยุชมชนม่วงสามสิบคลืนวันฟ้าใส
80 (นายแมนชัย ชัยลักษณ์)       อ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลฯ      101.75 MHz         0 1074 7900

      ุ
   วิทยุชมชนคนชายแดน        วัดสามัคคีสังฆาราม ม.3

   (นางบัววาด ซังโนนรัง)      บ.เหล่าอินแปลง ต.ช่องเม็ก

81                  อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี    102.25 MHz         0 1600 2093

      ุ
   วิทยุชมชนโนนสมบูรณ์       154 ม.5 บ.โนนสมบูรณ์
                                                 0 7099
82 (นายบัวกัน วรรณณิโก)       อ.เดชอุดม จว.อุบลฯ       102.50 MHz         2328

      ุ
   วิทยุชมชนชนเมืองอุบล      292 ถ.พลแพน ต.ในเมือง

83 (น.ส.ปิยะวรรณ เกษเสนา)      อ.เมือง จว.อุบลฯ 34000     102.50 MHz  0 4524 0688


      ุ
   วิทยุชมชนพระพุทธศาสนาจังหวัด
   อุบลราชธานี           34 ม.2 บ.เรืองอุดม

   (นายเกชา มีจอม)         ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ

84                  จว.อุบลราชธานี         102.75 MHz  0 4521 8072

      ุ
   วิทยุชมชนคนพิบูล        15/6 อาคารพิบูลเทเลคอม85                                  102.75 MHz  0 4544 1990
   (นายนัฐพล จันทร์สอน)    ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร

85                จว.อุบลราชธานี          102.75 MHz  0 4544 1990

      ุ    ี
   วิทยุชมชนคนสู้ชวิต     SKซ๊อปปิ้งมาร์ค อ.เมือง

      ิ
86 (นายอนุชต ลีลาศสง่างาม)    จว.อุบลราชธานี 34000       103.00 MHz  0 4547 4475

      ุ
   วิทยุชมชนบ้านหลักเมือง   14 ม.8 บ้านหลักเมือง


                 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จว.
87 (นายชํานาญยุทธ สายสมุทร)   อุบลราชธานี           103.00 MHz  0 4539 9299

                 โรงเรียนนาชุมใต้ ต.หัวนา

88 วิทยุชมชนโรงเรียนนาชุมใต้
     ุ            อ.เขมราฐ จว.อุบลฯ        103.50 MHz         0 9583 1547

      ุ
   วิทยุชมชนประชาสังคมอุบล   สนง.สาธารณสุขจังหวัด

      ั
   (นายสุชย เจริญมุขยนันท์)  ต.ในเมือง อ.เมือง

89                จว.อุบลราชธานี 34000       103.50 MHz

      ุ   ่
   วิทยุชมชนคลืนดีศรีตระการ                         0 4548 2039
                 49/7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จว.
90 (นางมณีวรรณ แผลงศร)      อุบลราชธานี           103.50 MHz  0 4548 1868


                 วัดหนองเม็ก ม.1 บ.หนองเม็ก ต.
      ุ
   วิทยุชมชนคนช่องเม็ก     ช่องเม็ก อ.สิรินธร

91 (นายภูมินทร์ วงศ์ภูธร)    จว.อุบลราชธานี          103.50 MHz  0 4548 5115

          ้ ุ
   ศูนย์การเรียนรูชมชนตาลสุม  วัดหนองเป็ด ม. 3

   (นายทองดี ลําตัน)      ต.นาควาย อ.ตาลสุม

92                จว.อุบลราชธานี          103.75 MHz         0 7823 1254
      ุ     ่
   วิทยุชมชนสามเหลียมมรกต    73 ม.7 บ.เกษตรสมบูรณ์

   (นายสุข เค้าแก้ว)       ต.บุเปลือย อ.น้ํายืน

93                 จว.อุบลราชธานี          103.75 MHz  0 4533 3055

                  วิทยาลัยเทคโนราชพฤกษ์

94 วิทยุชมชนวิทยาลัยเทคโนราชพฤกษ์
     ุ             อ.เดชอุดม จว.อุบลฯ        104.25 MHz  0 4588 2821

      ุ
   วิทยุชมชนบ้านดอนยุง      133 ม.12 บ.ดอนยุง

       ้
   (ดีเจ.ยิม)          ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

95                 จว.อุบลราชธานี 34000       104.25 MHz         0 1393 5623

                  อ.เหล่าเสือโก๊ก

96 วิทยุชมชนคนเหล่าเสือโก๊ก
     ุ             จว.อุบลราชธานี          104.25 MHz

                  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

97 วิทยุชมชนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
     ุ             อ.เดชอุดม จว.อุบลฯ        104.50 MHz


                  65 ม.9 บ.สนามชัย ต.โพธิ์ไทร อ.
      ุ
   วิทยุชมชนเสียงแก่งสะพือ    พิบูลมังสาหาร

      ั
98 (นายอธิชย บุญประสิทธิ์ )     จว.อุบลราชธานี          104.50 MHz  0 4520 4478

      ุ
   วิทยุชมชนวัดหนองหลัก     วัดหนองหลัก 135 ม.9

   (นายสําราญ บันเทิง)      บ.หนองหลัก ต.เหล่าบก

99                 อ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลฯ      104.50 MHz         0 6247 4727

      ุ
   วิทยุชมชนพีกเรดิโอ      139/43 ถ.พโลรังฤทธิ์

   (นายสิโรจน์ แสนทวีสุข)    ต.ในเมือง อ.เมือง

100                                 104.75 MHz  0 4526 0363
100                    จว.อุบลราชธานี         104.75 MHz  0 4526 0363

      ุ
   วิทยุชมชนขามใหญ่
                      บ้านขามเทิง ม.1 ต.ขามใหญ่ อ.
101 (นายวิทยาพล ผาสุก)           เมือง จว.อุบลฯ         104.75 MHz  0 4528 4431

      ุ    ่
   วิทยุชมชนท้องถินอ่างศิลา       บ.โนนโพธิ์ ต.อ่างศิลา

102 (นายพรสรรค์ สุดตะคาน)         อ.พิบูล จว.อุบลฯ        104.75 MHz  0 4531 8554

      ุ
   วิทยุชมชนภูจอง            183 ม.7 บ.ห้วยโลก


                      ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จว.
        ่
103 (นางซ่อนกลิน หงษ์ทรง)         อุบลราชธานี          105.00 MHz  0 4537 9200

      ุ
   วิทยุชมชนสื่อสารสัมพันธ์ชายแดน    กองร้อย ตชด.ที่ 226 ม.1

   (ดต.มาโนช อินทรสถาพร)        ต.กุดชุม อ.พิบูลฯ

104                    จว.อุบลราชธานี         105.50 MHz  0 4511 1947

                      85/8 ม.8 ต.เขมราฐ

105 วิทยุชมชนเพื่อคนสู้ชวิต
     ุ       ี         อ.เขมราฐ จว.อุบลฯ       105.75 MHz         0 4770 1782

      ุ
   วิทยุชมชนดอกบัวงาม                ้
                      370 บ.ห้วยคุม ถ.ชยางกูร

   (นายวีระพงศ์ พลอาสา)         ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

106                    จว.อุบลราชธานี 34000      105.75 MHz  0 4537 3922


     ุ         ุ่
  วิทยุชมชนพลังสมัคคีสตรีลมน้ําโขง(นาย  บ.เหมือดแอ่ ม.7 ต.ขามป้อม อ.
107 ทองสวน โสดาพักต์)           เขมราฐ จว.อุบลฯ        106.00 MHz         0 1760 8043

      ุ   ้
   วิทยุชมชนคนคุนเคย          483 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง

108 (นางอีสรีย์ กากแก้ว)          อ.เมือง จว.อุบลราชธานี     106.00 MHz  0 4524 0044  0 1847 1625
      ุ
   วิทยุชมชน อปพร.เทศบาลบุณฑริก    280 ม1 บ.โพนงาม

   (นายโกสินธิ์ เนินทราย)       ต.โพนงาม อ.บุณฑริก

109                    จว.อุบลราชธานี         106.00 MHz  0 4520 1220


      ุ
   วิทยุชมชนนิคมสร้างตนเองลําโดมใหญ
   ผัง 3
                     นิคมสร้างตนเองลําโดมใหญ่ ม.7 ต.
110 (นายวันชัย สีดาชาติ)         โพนงาม อ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 106.25 MHz  0 4536 1437

      ุ
   วิทยุชมชน ม.ราชภัฎอุบล       ม.ราชภัฎอุบล ต.ในเมือง

111 (นายณพกฤษต์ โชติวานิชกุล)       อ.เมือง จว.อุบลราชธานี     106.50 MHz

      ุ
   วิทยุชมชนสหกรณ์ตระการ-กุดข้าวปุ้น  สหกรณ์ตระการ-กุดข้าวปุ้น

        ั
   (นายณรงค์ศกดิ์ กระแสกาณ)      192 ม.2 ต.ขุหลุ อ.ตระการฯ

112                    จว.อุบลราชธานี         106.50 MHz  0 4548 2316

      ุ    ่
   วิทยุชมชนท้องถินสหกรณ์นาเยีย    สหกรณ์นาเยีย

   (นายสําราญ บันเทิง)         ต.นาเยีย  อ.นาเยีย

113                    จว.อุบลฯ            107.25 MHz  0 4530 6122

      ุ
   วิทยุชมชนสรรพสามิตรอุบล       บ้านพักสรรพสามิตร 1/6

114 (นายกัณหา โสภาวงศ์)          อ.เมือง จว.อุบลราชธานี     107.50 MHz


                     221 ม.16 บ.นานคร ถ.นาตาล ด่าน
      ุ
   วิทยุชมชน107.50 นานคร        ฮัง ต.นาตาล

115 (อัจราพร สุวรรณรมย์)          ่
                     กิง อ.นาตาล จว.อุบลฯ      107.50 MHz  0 4530 5213
      ุ
   วิทยุชมชนอําเภอวารินชําราบ  38/25 ถ.เทศบาล5

   (นายประเทศ ธาระ)       อ.วารินชําราบ

116                จว.อุบลราชธานี 34190  108.00 MHz
แบบฟอร์มข้อมูลสถานีวิทยุสถานีวิทยุส่วนราชการ

จังหวัดศรีสะเกษ

                                                     ้
                                                 การติดตัง
    ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ               ่ ั้
                        ทีตง               ความถี่     โทรศัพท์   โทรสาร  มือถือ  Email  หมายเหตุ

    สถานีวิทยุ สวท. เอฟ.เอ็ม.        ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง
                                                       0 4561   0 1999
   1 (นายเรืองกิติ์ ศศิโอภาส)        จว.ศรีสะเกษ 33000         100.25 MHz   0 4561 1989 2358    1773

    สถานีวิทยุ อสมท. เอฟ.เอ็ม.       ต.ชํา อ.เมือง
                                                            0 1841
        ั
   2 (นายพงษ์ศกดิ์ เทียนศรี)         จว.ศรีสะเกษ 33000         95.00 MHz               4537

    สถานีวิทยุ สวท. เอ.เอ็ม.        ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง
                                                       0 4561   0 1999
   3 (นายเรืองกิติ์ ศศิโอภาส)        จว.ศรีสะเกษ 33000         864    KHz  0 4561 1989 2358    1773


                        1543/23 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้                     0 1445
    สถานีวิทยุ จ.ส.6 ศรีสะเกษ        อ.เมือง จว.ศรีสะเกษ                           9220
                                                            0 7254
   4 (พ.ต.คัมภีร์ กุลวงษ์)                       33000 1458    KHz  0 4561 2661      3083                  ุ
แบบฟอร์มข้อมูลสถานีวิทยุสถานีวิทยุชมชน

จังหวัดศรีสะเกษ

                                                     ้
                                                 การติดตัง
    ยศ-ชื่อ-สกุล
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ               ่ ั้
                        ทีตง               ความถี่     โทรศัพท์   โทรสาร  มือถือ  Email  หมายเหตุ
                 บ.ดอนสั้น 107 ม.8 ต.โพน
     ุ
  วิทยุชมชนคนเมืองศรีสะเกษ   เขวา ถ.ศรีสะเกษ-อุบลฯ

1 (นายมหาหิงส์ ไพรสิน)      อ.เมือง จว.ศรีสะเกษ      98.50 MHz  0 4561 9206

     ุ
  วิทยุชมชนศรีนครลําดวน     124/8 ชุมชนศรีนครลําดวน

  (นายสง่า รัตนปริญญานนท์)   ถ.กสิกร ต.เมืองเหนือ
                                              0 6255
2                 อ.เมือง จว.ศรีสะเกษ      88.75 MHz  0 4561 4286  2840

     ุ
  วิทยุชมชนคูเมืองหนองยาง    247/3 ม.5 ถ.รอบคูห้วยน้ําคํา

  (นายสุพัฒน์ ธรรมศิริ)     ต.หนองครก อ.เมือง
                                              0 9846
3                 จว.ศรีสะเกษ          88.00 MHz  0 4561 1304  3290

     ุ
  วิทยุชมชนโนนสวนป่า      144 บ.โนนสวนป่า ต.น้ําคํา
                                              0 6247
4 (นายสุริยา แก้วธานี)      อ.เมือง จว.ศรีสะเกษ      98.25 MHz  0 4561 6715  3049

     ุ    ่
  วิทยุชมชนท้องถินไทย      144 บ.โนนสวนป่า ต.น้ําคํา
                                              0 6247
5 (นายสุริยา แก้วธานี)      อ.เมือง จว.ศรีสะเกษ      89.25 MHz  0 4561 6715  3049

     ุ
  วิทยุชมชน ม.ราชภัฎศรีสะเกษ  391 ม.8 ถ.ไทยนันทา ต.โพธิ์
                                              0 1547
6 (นายเอกพันธ์ ธาตวากร)      อ.เมือง จว.ศรีสะเกษ      93.65 MHz  04561 6340  2729

     ุ
  วิทยุชมชนวิทยาลัยสารพัดช่าง  65 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ

           ่
  (นางจันจิรา แนวมัน)      อ.เมือง จว.ศรีสะเกษ

7 (นายนิรันดร แก้วพวง)                      92.20 MHz  0 4561 6866
                 164 บ.โนนสํานัก ถ.ศรีสะเกษ-                0 1976
     ุ
  วิทยุชมชนบิวตี้ FM 106      ุ
                 อุทมพร ต.หญ้าปล้อง                    18688                                106.00 MHz  0 4563 4247
                                                  0 1954
   (พรพิมล ศรีเลิศ)         อ.เมือง จว.อุบลราชธานี                   2050

 8 (นภัสสร ทองทิพย์)                          106.00 MHz  0 4563 4247

      ุ
   วิทยุชมชน BTU           1333/3 ถ.วิจิตรนคร

           ั
   (นายประศาล หงษ์ชย)        ต.เมืองใต้ อ.เมือง
                                                  0 1389
 9                   จว.ศรีสะเกษ                         7987

      ุ
   วิทยุชมชนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

   (นายกัณหา อุทธิเสน)        ถ.กสิกรรม อ.เมือง
                                                  0 1955
10                   จว.ศรีสะเกษ           102.50 MHz         4076

   วิทยุชมชนเฉลิมกาณจนา
      ุ              วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ต.
                    หนองแก้ว ถ.อุบลฯ อ.เมือง จ.
11                   ศรีสะเกษ             96.75 MHz

      ุ
   วิทยุชมชน ร.ส.พ.         โรงแรมพรหมพิมาน-   แกรนด์
                    849/1 ถ.หลักเมือง อ.เมือง                 0 6866
12 (นายวันชัย สายสนอง)         จ.ศรีสะเกษ         94.00 MHz     0 4561 2150  7012

      ุ
   วิทยุชมชนพันทา
                    26/2 ม.8 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรี
13 (นายสมเกียรติ จันทร์พราว)      สะเกษ              99.00 MHz  0 4561 2302
   ICE STATION
                    1513-5/6 5.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้
14 (นายเกษชนะ เพ็ญศรี)         อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ        101.70 MHz

      ุ
   วิทยุชมชนศรีกันทรลักษ์                             0 4566 2299

   (นางศิริพร วงษ์ศริ)
           ิ         129 ม.15 ถ.กันทรลักษ์-วารินชํา        0 4566 2288
                    ราบ ต.น้ําอ้อม อ.กันทรลักษ์
         ิ
15 (นายปัญญา วงษ์ศริ)         จ.ศรีสะเกษ           101.25 MHz
             ่
   วิทยุสํานักงานพื้นทีศรีสะเกษ เขต 4

   (นายประวิทย์ หลักบุญ)
                     ม.5 ต.น้ําอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.               0 1955
16 (นายสมเกียรติ ไกรยา)          ศรีสะเกษ             103.50 MHz  0 4566 3157  5762

      ุ
   วิทยุชมชนคนวิหาร
                     ม.11 ต.หนองหญ้าลาด อ.                    0 1264
17 (นายคมสันต์ ศรเพชร)          กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ(      104.50 MHz  0 4566 2879  2293

      ุ
   วิทยุชมชนคนนําทาง                                 0 4563 5767
                     ม.15 ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์
18 (นายสมภาร บุญทจิตร)          จ.ศรีสะเกษ(ชุมชนศรีสะอโศก)    107.75 MHz  0 4563 5691

      ุ
   วิทยุชมชนบ้านบกศรีหลักเมือง
                     21 ม.1 ต.หนองหญ้าลาด อ.                   0 1266
19 (นายจิรศักดิ์ มาคํารอด)        กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ      105.50 MHz  0 4566 3164  7071


                     1376/1 ม.12 ต.หน้องหญ้าลาด
      ุ     ่
   วิทยุชมชนคนรักถิน           อ.กันทรลักษ์

          ้
   (นางพระประภา ตังพูนผลสวัสดิ์)    จว.ศรีสะเกษ

   (น.ส.ยุภาพร แก้วสีเคน)

20 (นายปัญญา แสนคุน)                            89.00 MHz

      ุ
   วิทยุชมชนคนวีอาร์          154 ม.5 ต.น้ําอ้อม

   (นายสุรศักดิ์ ดวงดาว)        อ.กันทรลักษ์
                                                   0 1879
21                    จว.ศรีสะเกษ           97.25 MHz  0 4566 3177  3291

      ุ
   วิทยุชมชนคนเกษตรกร          142 ม.11 ต.น้ําอ้อม              0 4566 172922                                     106.75 MHz
      ิ
   (นายอุทศ บุตรธรรม)     อ.กันทรลักษ์                 0 4566 3234

22                จว.ศรีสะเกษ           106.75 MHz
                                               0 9991
      ุ
   วิทยุชมชนคนฮักไทย      34/1ม.7 ต.สวนกล้วย                     8209
                                               0 7087
         ั
23 (นายประสิทธิ์ชย งามแสง)    อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ     104.75 MHz         6302

   วิทยุชมชนเมืองกันทรลักษ์
      ุ           87/1 ม.1 ถ.เขาพระวิหาร ต.           0 4563 5288
                 หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์
24 (น.ส.จุฑาทิพย์ กานตวนิชกูร)  จว.ศรีสะเกษ           106.00 MHz  0 4563 5253

      ุ
   วิทยุชมชนคนป่าไม้      663 ม.14 ต.หน้างหญ้าลาด

   (นายธนกร สุกใส)       อ.กันทรลักษ์

25 (นางน้อย สายทองคํา)      จว.ศรีสะเกษ           89.75 MHz  0 4566 3200


                 094 ม.12 ต.กระแซง      อ.
      ุ
   วิทยุชมชนคนบ้านไฮ      กันทรลักษ์
                                               0 5102
26 (นางมัจฉา เสาเวียง)      จว.ศรีสะเกษ           102.50 MHz  0 4566 2991  5195
                                               0 4037
      ุ  ้
   วิทยุชมชนกูภัยกันทรลักษ์  383/3 ม.1 ต.หน้างหญ้าลาด                  2108
                                               0 9849
   (จ.ส.ต.อนันตเสรี ทรงกลด)  อ.กันทรลักษ์                        6530

27                จว.ศรีสะเกษ           90.50 MHz

      ุ
   วิทยุชมชนคนเมืองกันทร์   ม.5     ต.น้ําอ้อม
                    อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ                0 7257
28 (นายทองดี คําเนตร)        ่
                 (ทีว่าการอําเภอ)         106.20 MHz  0 4566 3100  0899


                 45/4 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ    ต.
      ุ
   วิทยุชมชนเครือข่ายพัฒนาคน  ดูน อ.กันทรลักษ์
                                               0 1669
29                                103.50 MHz         4995
                                                0 1669
29 (อ.สุธี พรหมเสนา)        จว.ศรีสะเกษ           103.50 MHz         4995


                  45/4 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ    ต.
      ้  ่
   วิทยุทองถินคนกันทรารมย์    ดูน อ.กันทรลักษ์
                                                0 1669
30 (นายสุธีระ พรหมเสนา)       จว.ศรีสะเกษ           97.20 MHz         4995

      ุ
   วิทยุชมชนตําบลโนนสังข์
                  20/3 ม.14 ต.โนนสัง อ.กันทรา                0 1669
31 (นายสุธี พรหมเสนา)        รมย์ จว.ศรีสะเกษ                      4995

      ุ
   วิทยุชมชนตําบลยาง
                  39 ม.12 ต.ยาง อ.กันทรารมย์                 0 9423
32 (นายวรจักร เกษแก้ว)       จว.ศรีสะเกษ                        4672

                  วัดป่าบ้านเจีย ต.ทาม

33 วิทยุชมชนเสียงธรรมเพื่อประชาชน
     ุ             อ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ

      ุ  ่
   วิทยุชมชนทุงเศรษฐี
                  45/4 ม.5 ต.ดูน อ.กันทรารมย์
34 (นายสงวน สุปติ)         จว.ศรีสะเกษ           90.50 MHz  0 4563 6318

      ุ
   วิทยุชมชนคนสี่เผ่า       203 ม.3 ซ.นิคมซอยศูนย์

   (นายสุรัตน์ พงษ์วิเศษ)     ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
                                                0 9722
35                 จว.ศรีสะเกษ           97.75 MHz         8032

      ุ
   วิทยุชมชนขุขันธ์ราษฎร์     161 ม.6 ถ.ไกรภักดี

   (นายสุเทพ ขันทอง)       ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์

36                 จว.ศรีสะเกษ           106.00 MHz  0 4563 0221

      ุ
   วิทยุชมชนเมืองขุขันธ์
                  407 ม.3   ต.ห้วยเหนือ อ.ขุ
37                 ขันธ์ จว.ศรีสะเกษ        107.00 MHz  0 4563 5470
                407 ม.3   ต.ห้วยเหนือ อ.ขุ
37 (นายปรีชา โสดา)       ขันธ์ จว.ศรีสะเกษ        107.00 MHz  0 4563 5470


                17 ม.3 บ.โคกโพน ต.กันทรา
      ุ
   วิทยุชมชนตําบลกันทรารมย์  รมย์ อ.ขุขันธ์

38 (นายบํารุง ไพศาลสุวรรณ)   จว.ศรีสะเกษ           92.50 MHz  0 4561 8260
                                              0 7244
      ุ
   วิทยุชมชนโนนสําราญ     41 ม.7 บ.โนนสําราญ                     7431
                                              0 6249
   (นายภาณุเดช สัมมนา)    ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์                    9455

39               จว.ศรีสะเกษ           104.75 MHz


                บ้านสนวน 235 ม.2 ต.ห้วยเหนือ
      ุ
   วิทยุชมชนคนขุขันธ์     อ.ขุขันธ์

40 (ดต.บันเทิง โสมสุข)     จว.ศรีสะเกษ           101.50 MHz  0 4563 0101


                ม.3 วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา
      ุ    ๊
   วิทยุชมชนบายตึกเจีย     อ.ภูสิงห์

        ั
41 (นายกวี จงพิทกษ์ธรรม)    จว.ศรีสะเกษ           102.85 MHz  0 4561 8472

                13 ม. 3 ต.ห้วยตามอญ

42 วิทยุชมชนไทยถาวร
     ุ           อ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ                   0 655 4517

      ุ
   วิทยุชมชนคนขุนหาญ
                ต.สิ  อ.ขุนหาญ      จว.               0 4823
43 (นายสวัสดิ์ โพธิสาร)     ศรีสะเกษ            92.75 MHz         4590

      ุ
   วิทยุชมชนคนบักดอง     23 ม.18 ต.บักดอง

44 (นายประวิทย์ บุญเพรียง)   อ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ      94.50 MHz  0 4563 7102
      ุ         ้
   วิทยุชมชนเพื่อการเรียนรุวิทยาลัยการ
   อาชีพขุนหาญ              วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ            0 4561 2886
                                             0 45637
45 (ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ)       อ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ       88.00 MHz  7307

      ุ
   วิทยุชมชนคนเมืองขุน          156 ม.7 บ.ซําสาโหมง              0 4564 0699

   (นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง)       ต.ไพร อ.ขุนหาญ                0 4564 0666

46                     จว.ศรีสะเกษ 33150        96.00 MHz

      ุ
   วิทยุชมชนคนโนนคูณ           2 ม.14 ต.บก อ.โนนคุณ
                                                    0 1790
47 (นายจันทัย นารี)            จว.ศรีสะเกษ           99.25 MHz         1053


                      32 ม. 15 ต.สําโรง     อ.
      ุ
   วิทยุชมชนคนบ้านเฮา            ุ
                      อุทมพรพิสัย
                                                    0 7250
48 (นายประดิษฐ์ สุวรรณ)          จว.ศรีสะเกษ 33120        89.00 MHz  0 4569 1844  3310

      ุ
   วิทยุชมชนไทยเจริญ           6 ม.15 ต.สําโรง       อ.
                       ุ
                      อุทมพรพิสัย      จว.ศรี
       ้
49 (นายนพดล ตังพูนผลสวัสดิ์)        สะเกษ              104.25 MHz  0 4569 2477

   ศูนย์ปฏิบัตการเรียนรูวิทยุชมชน
        ิ     ้   ุ     บ้านทับช้าง ต.สําโรง
                          ุ
                       อ.อุทมพรพิสัย                      0 1600
50 (นายฉัตรชัย ไชยโยธา)          จว.ศรีสะเกษ           103.50 MHz  0 4569 1411  0242

                      วัดหนองไฮ บ.หนองไฮ


  วิทยุชมชนคนกัลยานิมิตวัดหนองไฮ
     ุ                        ุ
                      ต.หนองไฮ อ.อุทมพรพิสัย
51 (เจ้าอาวาสวัดหนองไฮ)            จว.ศรีสะเกษ         97.90 MHz  0 4569 2423

      ุ
   วิทยุชมชน               386 ม.7 ต.กําแพง


                                                    0 1967
52                                                   1215
   (นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์)     ุ
                 อ.อุทมพรพิสัย
                                               0 1967
52                จว.ศรีสะเกษ                         1215

                            ุ
                 46 ม.2 ต.สําโรง อ.อุทมพร

53 วิทยุชมชนคลืน 90.00 MHz
     ุ   ่         จว.ศรีสะเกษ           90.00 MHz

      ุ
   วิทยุชมชนอําเภอพยุห์     150 ม.4 ต.พยุห์ อ.พยุห์
                                               0 1065
54 (นายบุญเรือง เจริญศรี)     จว.ศรีสะเกษ           104.50 MHz  0 4582 1124  9643

      ุ
   วิทยุชมชนแสงเจริญ      26 ม. 1 บ้านตําแย ต.ตําแย
                                               0 1065
55 (นายยวน วงศ์ศรี)        อ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ       102.25 MHz         9643

      ุ
   วิทยุชมชนเรารักยางชุม    116 ม.10 ต.ยางชุมน้อย
                                               0 1997
56 (นายเจิมศักดิ์ พรหมมา)     อ.ยางชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ     98.25 MHz  0 4568 7150  8884

                 อบต.บึงบอน ต.บึงบอน

57 วิทยุชมชนคนบึงบอน
     ุ            อ.ยางชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ     105.50 MHz


                 เทศบาลตําบลไพรบึง ถ.บ้าน
      ุ
   วิทยุชมชนเทศบาลตําบลไพรบึง  คอก ม.20 ต.ไพรบึง

58 (นายศุภษร แก้ววงษา)      อ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ       106.75 MHz  0 4567 5112

                 บ้านตูมพัฒนา ม.2 ต.ตูม

59 วิทยุชมชนศรีรัตนะ
     ุ            อ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ      92.25 MHz


                 บ้านห่องน้อย ม.12      ต.
      ุ
   วิทยุชมชนห้วยทับทัน     ผักไหม อ.ห้วยทับทัน
                                               0 7957
60                                 91.25 MHz  0 4561 5231  0690
                                                  0 7957
60 (นายพรชัย วงษ์ภักดี)         จว.ศรีสะเกษ           91.25 MHz  0 4561 5231  0690


                     ศาลาประชาธิปไตยบ้านขี้นาค
     ุ
  วิทยุชมชนคนปรางค์กู่         ม.6 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่

61 (นายประกอบ ใสแก้ว)          จว.ศรีสะเกษ           96.25 MHz


                     ศาลาประชาคมบ้านหว้าน ม.3
     ุ
  วิทยุชมชนตําบลสําโรงปราสาท      ต.สําโรง อ.ปรางค์กู่

62 (นายหม่อน บุดตา)           จว.ศรีสะเกษ           107.75 MHz


                     57 ม.9 บ้านโนนลาน ต.
     ุ
  วิทยุชมชนบ้านโนนลาน          เป๊าะ อ.บึงบูรพ์

63 (นายไหม ยืนยง)            จว.ศรีสะเกษ           101.25 MHz  0 4568 9671  จุดปฏิบัตการเรียนรูวิทยุชมชนตําบลโดด 59 ม. 13 ต.โดด
      ิ     ้   ุ
                      ่
                     กิง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จว.ศรีสะ               0 1669
64 (นายสมยศ พันธ์งาม)          เกษ               94.75 MHz  0 4560 4244  0266

  วิทยุชมชนคนอีเซ
     ุ                ตําบลอีเซ
                      ่
                     กิง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ   จว.                0 1877
65 (อ.สังข์ทอง ภูมลา)          ศรีสะเกษ            91.75 MHz         1736

                      ่
                     ทีทําการ อบต.เมืองคง

                     ม.12 ต.เมืองคง

66 วิทยุชมชน อบต.เมืองคง
     ุ                อ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ      94.50 MHz

                     556/3 ม.2    ต.เมืองคง


                                                  0 1660
     ุ
67 วิทยุชมชนราษีไศล                           94.25 MHz  0 4568 2754  9290
            อ.ราษีไศล
                                       0 1660
67 วิทยุชมชนราษีไศล
     ุ       จว.ศรีสะเกษ        94.25 MHz  0 4568 2754  9290

            104 ม. 4   ต. เมืองคง

            อ.ราษีไศล

68 วิทยุชมชนคนราศีไศล
     ุ       จว.ศรีสะเกษ        98.00 MHz

            634/7 ม. 2 ซอย 3

            ต.เมืองคง อ.ราษีไศล

69 วิทยุชมชนคนเมืองคง
     ุ       จว.ศรีสะเกษ        107.75 MHz

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1247
posted:11/24/2011
language:Thai
pages:203