sprawozdanie wojewody pomorskiego za 2008 rok

Document Sample
sprawozdanie wojewody pomorskiego za 2008 rok Powered By Docstoc
					            SPRAWOZDANIE WOJEWODY POMORSKIEGO

                      ZA ROK 2008

                         Część I

         Realizacja funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie

1. Główne cele polityki rządu na obszarze województwa nakreślone na rok sprawozdawczy, wynikające
  z monitorowania realizacji kontraktów wojewódzkich:


 1) opis celów;
 2) stopień ich realizacji;
 3) uwagi.


    Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)


    Wypłaty dotacji:

    W 2008 roku wpłynęło 270 wniosków o płatność od beneficjentów i Instytucji Wdrażających
    realizujących projekty i Działania w ramach ZPORR 2004 – 2006 w celu dokonania ich
    weryfikacji formalnej i merytorycznej.
    W tym samym okresie, po pozytywnym zweryfikowaniu 251 wniosków (w tym za 2007 rok),
    dokonano refundacji z kont programowych Instytucji Pośredniczącej w ramach Europejskiego
    Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz
    beneficjentów i Instytucji Wdrażających ZPORR 2004 - 2006.


    Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności
    regionów: 64 wnioski na łączną kwotę 19 893 832,75 EUR.


    Priorytet 2.    Rozwój regionalny zasobów ludzkich: 117 wniosków na łączna kwotę
    9 494 864,79 EUR.


    Priorytet 3. Rozwój lokalny: 50 wniosków na łączną kwotę 6 467 760,82 EUR.
    Priorytet 4. Pomoc Techniczna: 20 wniosków na łączną kwotę 355 748,80 EUR.


    Łączna wartość wypłaconych środków w 2008 roku wyniosła 36 212 207,16 EUR.


    Do  Ministerstwa   Finansów  (za  pośrednictwem  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego)
    zweryfikowanych i przekazanych zostało 28 wniosków o wydanie decyzji na uruchomienie
    środków z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie projektów/działań
realizowanych w ramach ZPORR. Ze środków rezerwy celowej w 2008 r. przyznano kwotę
4,15 mln zł. W 2008 r. przekazano także 2,95 mln zł ze środków przyznanych w 2007 r.
z rezerwy celowej i ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
W okresie sprawozdawczym wykonano 73 kontrole, w tym: 71 kontroli kompleksowych
i 2 kontrole doraźne.


Umowy:


  3 decyzje Wojewody w sprawie realizacji projektów PUW w ramach Pomocy Technicznej,
  Priorytet IV;
  16 decyzji Wojewody zmieniających decyzje w sprawie realizacji projektów PUW
  w ramach Pomocy Technicznej, Priorytet IV;
  1 umowa została rozwiązana w ramach działania 4.3, Priorytet IV.
  11 umów dotyczących realizacji projektów w ramach Priorytetu I i III.
  10 umów dotyczących realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej, Priorytet IV.
  8 aneksów do umów dotyczących realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej,
  Priorytet IV;
  31 aneksów do umów o dofinansowanie projektów w Priorytetach I i III.
  Wpłynęło     211  protestów  od  rozstrzygnięć  Instytucji  Organizującej  Konkurs
  o niezakwalifikowaniu się projektu do realizacji (w tym 182 z ARP S.A., 29 z UMWP)
  z czego rozpatrzono:
    - 13 jako zasadne,
    - 94 jako bezzasadne.


Sprawozdawczość:


 1. Przygotowanie Sprawozdania z realizacji Programu ZPORR w województwie pomorskim za
  II półrocze 2007, rok 2007 i I półrocze 2008.
 2. Weryfikacja Sprawozdań z realizacji Działań 2.1-2.6 - 12 sprawozdań.
 3. Weryfikacja sprawozdań okresowych/końcowych – 284 sprawozdania.
 4. Przygotowanie raportów o nieprawidłowościach – 21 raportów.
 5. Przygotowanie i obsługa organizacyjna posiedzeń Pomorskiego Komitetu Monitorującego
  Regionalne Programy Rozwoju Regionalnego – 3 posiedzenia.
                      2
 Kontrakt Wojewódzki dla województwa pomorskiego na lata 2007 - 2008.

 Wypłaty dotacji:


 W ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2008 roku zweryfikowano 100 wniosków o wypłatę
 dotacji na łączną kwotę 115 131 071,50 PLN.


 Umowy:


 W ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2008 roku podpisano 90 umów z beneficjentami na
 łączną kwotę 115 456 094,00 PLN oraz 38 aneksów do ww. umów.


 Przeprowadzono 12 kontroli na miejscu realizacji projektu.


 Sprawozdawczość:


 W ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2008 roku sporządzone zostało 1 sprawozdanie do
 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za okres I półrocza 2008 roku. Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w ramach
 Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A

 Wypłaty dotacji:


 W okresie sprawozdawczym do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi wpłynęło
 39 wniosków o płatność na łączną kwotę 1 958 678,51 EUR – EFRR ( w tym 3 wnioski
 z Pomocy Technicznej na łączną kwotę 42 164,84 EUR – EFRR).
 Wystawiono 58 certyfikatów, potwierdzających kontrolę I stopnia na łączną kwotę
 2 254 694,78 EUR – EFRR.
 W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A dokonano 55 przelewów na konta
 beneficjentów Programu Sąsiedztwa na łączną kwotę : 4 032 077,89 EUR – EFRR.


 Umowy:


 W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy.
 Sporządzono 13 aneksów do umów o dofinansowanie.
 Przeprowadzono 31 kontroli na miejscu realizacji projektu.
                      3
      Sprawozdawczość:


      1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Programu Sąsiedztwa w województwie pomorskim
       za II półrocze 2007, rocznego za 2007 rok oraz za I półrocze 2008.
      2. Przygotowanie  sprawozdania    półrocznego  i  rocznego   z  wykorzystania   środków
       z rezerwy celowej budżetu państwa.
      3. Sporządzanie informacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące miesięcznego
       postępu finansowego w województwie pomorskim oraz informacje do Ministerstwa
       Finansów dotyczące stopnia wydatkowania środków – tryb miesięczny.
2. Kierowanie administracją   rządową   i  jednostkami  samorządu    terytorialnego  w  sytuacjach
  nadzwyczajnych:

 1) opis działań podjętych przez Policję i Państwową Straż Pożarną w sytuacjach nadzwyczajnych;

       opis działań podjętych przez Policję - nie odnotowano

       opis działań podjętych przez Państwową Straż Pożarną


    Statystyka zdarzeń w roku 2008
                                                    Różnica
      Rodzaj zdarzenia           2007           2008          w stosunku do roku
                                                     2007
   Pożary                 9230             9635             4,4%
   Miejscowe zagrożenia          17298            20329             17,5%
   Alarmy fałszywe             974             888             - 8,8%
   Razem                 27502             30852             12,2%

    Tabela 1. Ilość zdarzeń w latach 2007-2008.
                            4
           Rodzaj MZ             2007  2008

Silne wiatry                      1367  1076
Przybory wody                      180   50
Opady śniegu                       43   115
Opady deszczu                      805   283
Chemiczne                         81   52
Ekologiczne                       203   231
Radiologiczne                       1    0
Budowlane                         84   71
Infrastruktury komunalnej                166   162
W komunikacji drogowej                 4305  4694
W komunikacji kolejowej                  28   21
W komunikacji lotniczej                  28   43
Na obszarach wodnych                   286   305
Medyczne                         978  1003
Inne                          6288  12223

Tabela 2. Ilość miejscowych zagrożeń według rodzaju.
        Obiekt (miejsce pożaru)         2007  2008

 Obiekty użyteczności publicznej           173   220
 Mieszkalne                      1875  2058
 Produkcyjne                     206   166
 Magazynowe                      85   103
 Środki transportu                  533   540
 Lasy                         286   372
 Uprawy                        833   784
 Inne                         5236  5392

Tabela 3. Ilość pożarów według obiektów.
                      5
             Obiekt               2007             2008

   Obiekty użyteczności publicznej             1227            1144
   Mieszkalne                       4677            6602
   Produkcyjne                       273             345
   Magazynowe                       105             100
   Środki transportu                    4441            4697
   Lasy                          103             61
   Uprawy                         166             490
   Inne                          6288            6885

  Tabela 4. Ilość miejscowych zagrożeń według rodzaju.2) informacje dotyczące najważniejszych działań podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum
  Zarządzania Kryzysowego;

 W celu usprawnienia współpracy z organami administracji niezespolonej WCZK zrealizowało
 następujące przedsięwzięcia:


    aktualizowało i rozszerzało bazę danych o organach administracji niezespolonej,
    wypracowało skuteczniejsze, dostosowane do bieżącego rozwoju sytuacji zasady współpracy
    z innymi służbami,
    określiło zakres zagadnień niezbędnych w prawidłowym przepływie informacji,
    systematycznie prowadziło analizy, stawiało w oparciu o nie wnioski i tworzyło bieżące oraz
    długofalowe programy działań zapobiegające powstawaniu zagrożeń,
    na bieżąco, w miarę rozwoju sytuacji, aktualizowało obowiązujące procedury postępowania
    i dostosowywało je do faktycznych zdarzeń kryzysowych,
    utworzono cyfrową bazę danych przestrzennych, opartą o środowisko GIS,
    utworzono tematyczne mapy cyfrowe związane z zagadnieniami realizowanymi w Centrum,
    zaktualizowano szczegółowe dane dot. województwa pomorskiego o zakres tematyczny
    rejestrów GIS,
    rozszerzono współpracę z powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego w sprawie
    wymiany informacji.


 Wspólnie z Policją zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
    kontynuowano wcześniej uzgodnione zasady wymiany wszelkich informacji o zdarzeniach,
    przesłankach zagrożeń oraz sytuacjach kryzysowych dwukrotnie w ciągu doby pomiędzy
                       6
   Wojewódzkim   Centrum  Zarządzania    Kryzysowego,  a  służbą  operacyjną  Komendy
   Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.


Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną zrealizowano następujące przedsięwzięcia:


   w  dalszym   ciągu   obowiązującą    zasadą  jest    bieżąca   wymiana   informacji
   o zagrożeniach i niebezpiecznych zdarzeniach między Wojewódzkim Centrum Zarządzania
   Kryzysowego   a  Wojewódzkim   Stanowiskiem   Koordynacji     Ratownictwa  Komendy
   Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.


Jednocześnie Centrum realizowało zadania zwiększające skuteczność funkcjonowania w zakresie
monitorowania zagrożeń i dokładnego analizowania powstałych sytuacji kryzysowych, co umożliwiło
podejmowanie stosownych działań zapobiegawczych.


WCZK brało udział w monitoringu zdarzeń i zagrożeń na terenie województwa m.in.:


  protesty i pikiety organizowane prze grupy zawodowe: kolejarzy, stoczniowców, nauczycieli,
   rybaków i pracowników służby zdrowia na terenie województwa pomorskiego,
  przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym wynikającym z następstw czynników naturalnych
   tj. silne wiatry, intensywne opady deszczu, trzęsienie ziemi, silne mrozy,
  nadzór i współdziałanie z inspekcją budowlaną w zakresie zapewnienia właściwego stanu
   technicznego obiektów wielkopowierzchniowych,
  wypracowywanie     warunków   zapewnienia  właściwej  sytuacji sanitarnej   i epizootycznej
   w związku z zagrożeniem wścieklizną.


W  ramach  współdziałania  służb  odpowiedzialnych  za   bezpieczeństwo   w  województwie
uczestniczono w ćwiczeniach:


  NATO-CMX 2008: 16-22.04.2008 dot. udziału struktur administracji rządowej właściwej
   w sprawach zarządzania kryzysowego,
  RUBIN 08: 20.05.2008 dot. działań antyterrorystycznych w porcie i na morzu,
  Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania: 24-25.09.2008,
  BALTIVIA 2008: 6-12.10.2008 odbijanie promu z rąk terrorystów.
We wszystkich działaniach mających na celu rozwiązywanie sytuacji kryzysowych o charakterze
społecznym lub politycznym WCZK dysponowało szczegółowym rozpoznaniem problemu,
co w konsekwencji umożliwiało pełną kontrolę nad przebiegiem konkretnych wydarzeń.
                        7
   Służba dyżurna w Słupsku spełnia rolę ośrodka koordynacji i współpracy pomiędzy Powiatowymi
   Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Zespołami Zarządzania Kryzysowego a Wojewódzkim
   Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Na bieżąco monitoruje sytuację na terenie
   podległych i ościennych jednostek samorządowych. Wszystkie sytuacje kryzysowe oraz zdarzenia
   mające znamiona kryzysu są poddawane szczegółowym analizom, w wyniku których podejmowane
   są działania zapobiegawcze oraz wyciągane wnioski do dalszej pracy planistycznej. W celu
   pozyskiwania informacji z różnych źródeł i o każdym czasie doskonalono system monitoringu
   i przepływu informacji pomiędzy służbą dyżurną w Słupsku a starostwami oraz wszystkimi służbami
   i inspekcjami, w tym: policją, strażą pożarną, pogotowiem, strażą graniczną, jednostkami
   wojskowymi, SANEPID-em, Urzędem Morskim itd. System zdaje egzamin, informacje docierają
   szybciej, są pełniejsze oraz z różnych źródeł, co daje możliwość ich weryfikacji.


 3) liczba wystąpień o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników samorządowych,
   którzy dopuścili się naruszenia prawa w sytuacjach nadzwyczajnych;

   Nie  prowadzono   postępowań   dyscyplinarnych   wobec   pracowników   samorządowych
   dopuszczających się naruszenia prawa w sytuacjach nadzwyczajnych gdyż nie zaistniały takie
   zdarzenia.

 4) liczba wystąpień o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników rządowej
   administracji niezespolonej, którzy dopuścili się naruszenia prawa w sytuacjach nadzwyczajnych.

   Nie prowadzono postępowań wobec pracowników rządowej administracji niezespolonej, którzy
   dopuścili się naruszenia prawa w sytuacjach nadzwyczajnych gdyż nie zaistniały takie zdarzenia.

3. Realizacja zadań w zakresie obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku
  publicznego:

 1) informacja o przebiegu podjętych działań dotyczących organizacji wykonywania zadań z zakresu
   powszechnego obowiązku obrony w urzędzie wojewódzkim, jednostkach organizacyjnych,
   będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
   oraz przedsiębiorstwach państwowych i podporządkowanych jednostkach organizacyjnych, dla
   których wojewoda jest organem założycielskim, w szczególności informacja o stopniu realizacji
   szkolenia obronnego oraz o pracach prowadzonych na terenie województwa w zakresie
   przygotowania terenu i infrastruktury na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;

   Zdarzenia w zakresie powszechnego obowiązku obrony w myśl Regulaminu PUW § 51 pkt 11,
   realizują wszyscy w obrębie problematyki dotyczącej ich merytorycznej działalności zgodnie
   z Planem Operacyjnym Funkcjonowania Województwa:
    a) z uwagi na likwidację lub zmianę własności przedsiębiorstw, dla których Wojewoda był
      organem założycielskim, nie planowano kontroli w 2008 r. w tych przedsiębiorstwach;
    b) zgodnie z planami działania na 2008 r. w ww. jednostkach organizacyjnych realizowano
      szkolenia jako formę teoretycznego i praktycznego przygotowania pracowników do realizacji
      powierzonych zadań obronnych;


                          8
   c) potrzeby   w  zakresie  przygotowania  terenu  i  infrastruktury  na  rzecz    obronności
     i bezpieczeństwa państwa określono w Wojewódzkim Planie Obrony Cywilnej.


W zakresie przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa:
   -  zaktualizowano zbiorczy plan przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na czas
     zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
   -  sporządzono bilans personelu medycznego na 2008 r.,
   -  przemieszczono studentów ostatniego roku studiów do jednostek ochrony zdrowia na terenie
     województwa pomorskiego,
   -  uzupełniono potrzeby kadrowe medyczne w brakujących jednostkach służby zdrowia,
   -  zgodnie z opracowanym planem kontroli przygotowań służby zdrowia – przeprowadzono
     2 kontrole problemowe w UM w Chojnicach i Szpitalu Specjalistycznym w Człuchowie,
   -  udział w szkoleniu w Ministerstwie Zdrowia.


W zakresie organizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony:
   -  przeprowadzono 11 treningów Akcji Kurierskiej,
   -  przygotowano pobór i sprawowano nadzór nad przebiegiem pracy powiatowych komisji
     lekarskich oraz współpracowano w tym zakresie z organami wojskowymi, starostami,
     prezydentami miast na prawach powiatu. W ramach tego przedsięwzięcia między innymi:
     o przygotowano 4 akty prawne Wojewody tj. Zarządzenia - w sprawie poboru,
       składu komisji lekarskich, w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu poboru oraz
       Obwieszczenie,
     o powołano 22 powiatowe komisje lekarskie oraz jedną Wojewódzką Komisję Lekarską,
     o Komisja rozpatrzyła 61 odwołań o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
       wojskowej,
     o w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku opracowano
       Wojewódzki Plan Poboru,
     o zgodnie z opracowanym planem kontroli przygotowania i przebiegu poboru, wraz
       z przedstawicielami WSzW w Gdańsku przeprowadzono 27 wizytacji powiatowych
       komisji lekarskich,
     o przygotowano i przeprowadzono rejestrację przedpoborowych,
     o sporządzono zbiorczy wykaz świadczeń rzeczowych i osobistych za 2007 rok.


W zakresie szczególnej ochrony obiektów:
 -    wystąpiono do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o utratę przez obiekt jego szczególnego
     znaczenia w odniesieniu do 4 obiektów,
 -    przygotowano   i  przeprowadzono  szkolenie  dla   kierowników   jednostek  z  udziałem
     przedstawicieli KWP, KWPSP oraz WSzW,


                         9
  -  odesłano 3 jednostkom organizacyjnym Plany szczególnej ochrony w związku ze zmianą
    właściwości organu oraz wykreśleniem z Wykazu obiektów szczególnie ważnych dla
    bezpieczeństwa i obronności państwa,
  -  sporządzono Wojewódzkie zestawienie zadań w zakresie militaryzacji,
  -  sporządzono 14 wyciągów z Wojewódzkiego zestawienia zadań w zakresie militaryzacji dla
    13 jednostek organizacyjnych oraz 1 egzemplarz dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
  -  wydano Wytyczne Wojewody w sprawie zasad i trybu wykonywania przedsięwzięć związanych
    z przygotowaniami do militaryzacji.


 W zakresie organizacji szkolenia obronnego:
  - opracowano oraz uzgodniono z Ministrem Obrony Narodowej - plan szkolenia obronnego na
    2008 rok,
  - opracowano i rozesłano do jednostek organizacyjnych – Wytyczne Wojewody Pomorskiego do
    szkolenia obronnego w 2008 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów,
    wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania
    obronne,
  - w roku 2008 w ramach różnych form szkolenia obronnego przeszkolono:
       osoby funkcyjne odpowiedzialne za sprawy obronne w powiecie i gminach,
       wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
       dyrektorów wydziałów / biur Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
       kierowników jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz osoby odpowiedzialne za
       prowadzenie szczególnej ochrony obiektów,
  - w ramach wyższych kursów obronnych organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej
    zostali przeszkoleni: 1 prezydent miasta na prawach powiatu, 2 kierowników komórek
    organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, 1 kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu
    Wojewódzkiego oraz kierownik Oddziału Bezpieczeństwa i Obronności WBiZK PUW,
  - pracownicy Oddziału Bezpieczeństwa i Obronności WBiZK PUW wzięli udział w szkoleniach
    obronnych organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
    i Administracji, Departament Strategii i Planowania Obronnego MON oraz w Dowództwie
    Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

2) inicjatywy podejmowane w celu koordynacji działań organów i jednostek administracji rządowej,
  w szczególności informacja o działaniach podjętych we współpracy z Wojewódzkim Sztabem
  Wojskowym jako terytorialnym organem dowodzenia w zakresie przygotowań i realizacji zadań
  obronnych na administrowanym obszarze, a także samorządu terytorialnego, organizacji
  społecznych i pozarządowych realizujących zadania związane z systemem obronnym państwa
  w zakresie dotyczącym województwa;

 W zakresie współdziałania i sprawnego koordynowania działaniami jednostek samorządu
 terytorialnego główny wysiłek skupiono na doskonaleniu procedur oraz przygotowaniu infrastruktury                        10
  województwa do wykonania zadań w ramach HNS i CIMIC. Dokonano uzgodnień w zakresie
  udziału sił i środków jednostek Wojskowych w przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu sytuacji
  kryzysowych.


  Ponadto:
   1. Przystąpiono do budowy bazy danych na potrzeby HNS we współpracy z jednostkami
     samorządu terytorialnego i administracją wojskową (WSzW i WKU).
   2. Uściślono zakres współdziałania pomiędzy Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania
     Kryzysowego PUW a Policją i Państwową Strażą Pożarną w czasie podwyższania gotowości
     obronnej państwa.
   3. Zreorganizowano system stałych dyżurów i wydano nowe Zarządzenie Wojewody
     Pomorskiego w tej sprawie.

3) zmiany na stanowisku komendanta wojewódzkiego Policji i ich przyczyny;

   insp. MULARZ Adam s. Stanisława - Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, z dniem
   16 maja 2008 r. przeniesiony z urzędu do pełnienia dalszej służby w Komendzie
   Stołecznej Policji - na podst. art. 36 ust.1, art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 6 kwietnia
   1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1, 2 i 4 oraz
   § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r.
   w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego
   policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony
   wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732 z późn. zm.) w związku z decyzją
   Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 125-171-2008 z dnia 8 maja 2008 roku
   o powołaniu z dniem 16 maja 2008 roku na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji;

   insp. STARAŃCZAK Krzysztof s. Piotra, z dniem 21 maja 2008 r. przeniesiony z urzędu
    do pełnienia dalszej służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - na podst.
    art. 6b ust. 1, art. 36 ust.1 i 2, art. 104 ust.2 i art. 106 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku
    o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) oraz § 1 a pkt 2 lit. a, § 2 ust. 1 pkt 3
    i ust. 2, a także § 8 ust.1, ust. 4 pkt 1 i ust.7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
    i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania
    i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania
    wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152,
    poz. 1732 z późn. zm.) w związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
    nr 131-181-2008 z dnia 15 maja 2008 roku o powołaniu z dniem 21 maja 2008 roku na
    stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

4) zmiany na stanowisku komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i ich przyczyny;

  W 2008 roku nie było zmian na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
  Pożarnej.

5) liczba przypadków żądania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) lub przewodniczących
  zarządów powiatów od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z prawem:
                        11
    a) liczba decyzji stwierdzających nieważność żądania – nie stwierdzono,
    b) liczba, przyczyny i rezultaty podjętych działań – nie odnotowano;

6) informacje o przebiegu i ocenie współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi);

  W ramach realizacji zadań oraz programu „Razem Bezpieczniej” dokonano analizy dokumentacji
  będącej w posiadaniu Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Gdańsku w zakresie
  współpracy jednostek Policji i Straży Gminnych/Miejskich województwa pomorskiego oraz
  efektywności przedmiotowej współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku,
  terenowymi jednostkami Policji a Strażami Gminnymi / Miejskimi województwa pomorskiego.

  W ocenie Wydziału Straże Gminne/Miejskie wykonują istotne zadania w zakresie ochrony porządku
  publicznego stanowiąc znaczne wsparcie dla Policji.

  Nieocenionym wkładem w poprawę bezpieczeństwa obywateli są w szeregu przypadkach wspólnie
  pełnione patrole przez strażników i policjantów oraz wspólnie podejmowane przedsięwzięcia
  wspierające działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa. Z analizy dokumentacji będącej
  w posiadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wynika, że współpraca
  właściwych miejscowo jednostek Policji ze Strażami polega również na podziale obowiązków
  w zakresie nadzoru nad stanem porządku publicznego w środowiskach lokalnych, który jest
  niezbędny zarówno by uniknąć „dublowania” się sił i środków wykorzystywanych przez obydwie
  służby, jak też by wymienić się posiadaną wiedzą oraz doświadczeniem.

  Na bazie informacji z poszczególnych KMP/KPP województwa pomorskiego wynika, że współpraca
  ta obejmuje w szczególności:

    planowanie i koordynowanie rozmieszczenia służb policyjnych i straży z uwzględnieniem
     zagrożeń występujących na terenie gmin i miast zwłaszcza podczas imprez masowych oraz
     artystyczno-rozrywkowych,
    wspólne prowadzenie działań o charakterze porządkowym, ujawnianie i represjonowanie
     sprawców wykroczeń dotyczących naruszania przepisów sanitarno – porządkowych,
     ekologicznych, nielegalnego handlu przydrożnego oraz ruchu drogowego,
    wykorzystanie fotoradaru Straży Gminnych/Miejskich oraz policyjnych mierników prędkości,
    kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic i posesji oraz stanu ich czystości,
    kontrolowanie stanu technicznego pustostanów szczególnie pod kątem zagrożenia dla życia
     i zdrowia ludzkiego.


  Podsumowując należy stwierdzić, że współpraca jednostek Policji województwa pomorskiego ze
  Strażami Gminnymi/Miejskimi przynosi bardzo korzystne efekty.

  Dzięki wspólnym patrolom ujawniono wielu sprawców wykroczeń i przestępstw. Ustalono, że                        12
  wspólne patrole w niektórych jednostkach (KPP Człuchów) prowadzone są nie tylko
  z dzielnicowymi, ale także z policjantami ruchu drogowego. W 2008 roku (KPP Malbork)
  wykonano 540 wspólnych służb ze Strażą Miejską. W patrolach (w okolicach szkół) wspólnie ze
  strażnikami niekiedy uczestniczył funkcjonariusz zespołu ds. nieletnich i patologii. Zdarzały się
  również przypadki, że „dodatkowe”, wspólne patrole prewencyjne finansowane były przez władze
  samorządowe.

  Na terenie całego województwa pomorskiego ilość wspólnych służb wykonanych ze strażami
  gminnymi / miejskimi kształtowała się następująco:      Podmiot            2007 rok            2008 rok
     pozapolicyjny
      SG/SM             9356               7456

7) liczba porozumień zawartych między komendantem wojewódzkim Policji a organem powiatu lub
  gminy o współfinansowaniu Policji przez samorząd;

 W 2008 roku zawarte zostały 163 porozumienia między Komendantem Wojewódzkim Policji
 w Gdańsku a organami powiatu lub gminy województwa pomorskiego o współfinansowaniu Policji
 przez samorząd.


 Zakres podpisanych porozumień przedstawiają poniższe tabele.


    Wydatki Funduszu Wsparcia Policji                      7 222 441,74
  1.  Wydatki bieżące                               3 036 108,53
 1.1  wynagrodzenia (dodatkowe służby i nagrody)                   841 642,00
    zakupy rzeczowe, w tym:                           2 194 466,53

     paliwo                                    250 785,04
 1.2   zakup sprzętu łączności i informatyki                    194 784,83
     zakup energii                                254 990,33
     remont części parteru i części VI piętra KMP Gdynia             218 108,60
     wyżywienie służby kandydackiej                        589 607,11
 2.  Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne                4 186 333,21
 2.1   wydatki inwestycyjne § 6110, w tym:                    2 341 172,69

      o  budowa siedziby KP w Gdyni Wzgórze Św. Maksymiliana           271 084,00
      o  pierwsze wyposażenie KPP w Kartuzach                  600 000,00
      o  rozbudowa i modernizacja istniejącej siedziby KP w Juracie        58 904,39
      o  budowa siedziby KP Gdańsk Przymorze                  1 411 184,30
                        13
2.2   wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120, w tym:         1 845 160,52
     o  zakup samochodów                     1 630 000,00
     o  zakup skuterów                       19 762,60
     o  zakup videorejestratorów                  155 000,00
     o  zakup radarowego miernika prędkości             26 039,74
     o  zakup alkomatu                       10 248,00
          POWIATY               WYKORZYSTANE ŚRODKI
BYTÓW                                    13 343,00
CHOJNICE                                  39 994,75
CZŁUCHÓW                                  149 100,00
GDAŃSK                                  2 488 394,27
GDYNIA                                  1 548 096,54
KARTUZY                                  802 829,62
KOŚCIERZYNA                                 84 823,81
KWIDZYN                                  108 931,65
LĘBORK                                   54 000,00
MALBORK                                  256 118,00
NOWY DWÓR GD.                               122 646,14
PRUSZCZ GD.                                108 700,00
PUCK                                    270 710,89
SŁUPSK                                   393 542,83
SOPOT                                   143 344,00
STAROGARD GD.                                71 865,22
SZTUM                                     4 622,20
TCZEW                                   120 499,74
WEJHEROWO                                 192 879,08
Marszałek Województwa Pomorskiego                     240 000,00
KWP                                      8 000,00
RAZEM:                                  7 222 441,74
                      14
 8) informacje dotyczące własnych inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa
   i porządku publicznego.

    informacje dotyczące własnych inicjatyw podejmowanych przez Wojewodę

     Organizowano szkolenia i spotkania:

        w sprawie omówienia zasadniczych kwestii kalkulacji kosztów Zespołów Ratownictwa
        Medycznego. Było ono podstawą zebrania danych do projektu Wojewódzkiego Planu
        Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na lata 2009-2011
        zatwierdzanego przez Wojewodę,
        dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych na ratownictwo medyczne
        z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII –
        Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia,
        dotyczące lokalizacji Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i lądowisk całodobowych
        w województwie pomorskim.


     Dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz polepszenia sprawności kierowania
     i koordynacji działalności zespolonej administracji rządowej w województwie prowadzono
     narady kwartalne, wymieniano doświadczenia podsumowujące incydentalne działania
     kryzysowe, udoskonalono system monitoringu sytuacji oraz obiegu informacji, uczestniczono
     w organizacji i prowadzeniu ćwiczeń zgrywających w zakresie doskonalenia kierowania
     i zarządzania w sytuacjach zagrożeń, włączano się do współorganizacji imprez masowych
     organizowanych przez inne podmioty (zawody jednostek ochotniczych straży pożarnych,
     konkursy z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa na drogach).


     Dla skutecznego działania zespolonej administracji rządowej w sytuacjach kryzysowych na
     bieżąco doskonalone jest funkcjonowanie Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego.


     informacje dotyczące własnych inicjatyw podejmowanych przez Policję – szczegółowe
     informacje zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

4. Współpraca międzynarodowa:

 1) współpraca z organami    innych  państw  oraz  międzynarodowych  organizacji  rządowych
   i pozarządowych;

    29 stycznia 2008 – Wojewoda Pomorski gościł Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki –
     p. Victora Ashe – wizyta miała charakter kurtuazyjny.
    15 lutego 2008 – Wicewojewoda Pomorski spotkał się z Ambasadorem Meksyku –
     p. Raphaela Stegera – wizyta miała charakter kurtuazyjny.
                          15
 20 lutego 2008 – Wojewoda Pomorski spotkał się z Ambasadorem Kanady – p. Davidem
  Prestonem – wizyta oprócz charakteru kurtuazyjnego dotyczyła również realizacji programów
  operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych: regionalnego programu operacyjnego,
  programu Infrastruktura i Ochrona Środowiska oraz Innowacyjna Gospodarka, jak i kluczowych
  projektów, w ramach których istniałaby możliwość nawiązania współpracy handlowej
  z Kanadą, w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Generalny PUW.
 27 lutego 2008 r. – Wojewoda Pomorski oraz Wicewojewoda Pomorski uczestniczyli
  w oficjalnej wizycie w Gdańsku (na zaproszenie Prezydenta RP) Prezydenta Republiki
  Azerbejdżanu – p. Ilhama Alijewa.
 25, 26 marca 2008 r. – Wojewoda Pomorski uczestniczył w oficjalnej wizycie Premiera
  Królestwa Niderlandów – p. Jana Petera Balkenende w województwie pomorskim.
 3 kwietnia 2008 r. – Wojewoda Pomorski spotkał się z delegacją Pałacu Królewskiego
  Hiszpanii z Ambasadorem p. Rafaelem Mendevilem Peydro na czele. Spotkanie dotyczyło
  omówienia wizyty Pary Książęcej Królestwa Hiszpanii.
 4,5 kwietnia 2008 r. – Wojewoda Pomorski uczestniczył w oficjalnej wizycie Premiera Kanady
  – p. Stephena Harpera, (na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów RP).
 8 maja 2008 r. – Wojewoda Pomorski towarzyszył Księciu Asturii Filipowi Burbon Następcy
  Tronu Królestwa Hiszpanii i Małżonce Donii Lettizi podczas ich wizyty w Gdańsku.
 11,12,13 maja 2008 r. – Wojewoda Pomorski spotkał się z delegacją Parlamentarzystów
  Chorwackich – Członków Komisji Spraw Zagranicznych Saboru, którzy zwiedzali Region
  Pomorski na zaproszenie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
 16 maja 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski wziął udział w koncercie okolicznościowym –
  pożegnalnym z okazji zakończenia działalności Konsulatu Generalnego Królestwa Szwecji
  w Gdańsku.
 21 maja 2008 r. – Wojewoda Pomorski gościł Ambasadora Królestwa Norwegii – p. Knuta
  Hauge. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.
 21 maja 2008 r. - Wicewojewoda Pomorski spotkał się z grupą studentów z Ukrainy, Rosji
  i Białorusi, którzy odbywali w Polsce staż w ramach kolejnej edycji projektu Study Tours to
  Poland. Tematem rozmowy Wojewody ze studentami były relacje administracji rządowej
  z samorządem oraz rola i kompetencje Wojewody jako przedstawiciela władzy centralnej.
 4 czerwca 2008 r. - Wicewojewoda Pomorski spotkał się z grupą studentów z Ukrainy, Rosji
  i Białorusi, którzy odbyli staż w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego.
  Staż organizowany był w ramach kolejnej edycji projektu Study Tours to Poland. Tematem
  rozmowy Wojewody ze studentami były relacje administracji rządowej z samorządem oraz rola
  i kompetencje Wojewody jako przedstawiciela władzy centralnej.
 7,8 czerwca 2008 r. – Wicewojewoda uczestniczył w oficjalnej wizycie Prezydenta Słowacji
  p. Ivana Gasparovica z Małżonką, którzy przybyli do Polski na zaproszenie Prezydenta RP.                     16
 9 czerwca 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski gościł Ambasadora Finlandii – p. Jana Store.
  Pan Ambasador przybył z kurtuazyjną wizytą pożegnalną – kończącą swą misję
  dyplomatyczną w Polsce.
 9 czerwca 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski uczestniczył w spotkaniu z Przewodniczącym
  Rady Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej p. Sergeyem Mironovem.
 14-15 czerwca 2008 r. – na zaproszenie Wojewody Pomorskiego oraz Dyrektora Pomorskiego
  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku z wizytą studyjną z okazji XV Żuławskich Targów
  Rolnych w Starym Polu przybyła delegacja Krymskiego Państwowego Centrum Szkoleniowo-
  Konsultacyjnego w Symferopolu z Wicepremierem Rady Ministrów Autonomicznej Republiki
  Krymu na czele.
 16 czerwca 2008 r. – Wojewoda Pomorski uczestniczył w wizycie, którą złożyła w Gdańsku na
  zaproszenie Prezesa RM RP Kanclerz Niemiec – p. Angela Merkel.
 16 czerwca 2008 r. – Wojewoda Pomorski spotkał się z delegacjami z: Krymu, Mołdowy, Gruzji
  i Ukrainy, które przyjechały na Pomorze, by wziąć udział w organizowanych przez Pomorski
  Ośrodek Doradztwa Rolniczego XV Żuławskich Targach Rolnych w Starym Polu.
 20 czerwca 2008 r. – Wojewoda Pomorski oraz Wicewojewoda Pomorski uczestniczyli
  w wyjazdowym spotkaniu z Korpusem Konsularnym Województwa Pomorskiego, które odbyło
  się w Bytowie.
 10 lipca 2008 r. – Wojewoda Pomorski gościł Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu – p. Hadi
  Farajavand. Wizyta służyła nawiązaniu kontaktów i współpracy międzynarodowej.
 11,12,13 lipca 2008 r. – Wojewoda Pomorski oraz Wicewojewoda Pomorski towarzyszyli
  Szefom Misji Dyplomatycznych podczas wizyty w województwie pomorskim. Ambasadorzy
  wraz ze współmałżonkami zwiedzili region na zaproszenie Polskiego MSZ oraz władz regionu
  pomorskiego i Gdańska.
 8 sierpnia 2008 r. – Wojewoda Pomorski gościł Ambasadora Republiki Białorusi w Polsce –
  p. Pawła Łatuszkę. Spotkanie dotyczyło współpracy regionalnej pomiędzy Polską a Białorusią.
  Jednocześnie Ambasador Łatuszka pożegnał się w związku z zakończeniem swej misji
  dyplomatycznej w Polsce.
 12 września 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski wziął udział w spotkaniu podsumowującym
  pracę Konsul Republiki Federalnej Niemiec – p. Ute Minke Koenige w związku
  z zakończeniem Jej pracy jako Konsula Generalnego RFN w Gdańsku.
 1 października 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski gościł Ambasadora Królestwa Danii –
  p. Hansa Michaela Kofoed-Hansena. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.
 1 października 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski gościł Ambasadora Szwecji – p. Daga
  Harteliusa, który przybył do Gdańska w związku z inauguracją Konsulatu Honorowego Szwecji.
 1 października 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski uczestniczył w inauguracji działalności
  Konsulatu Honorowego Szwecji w Gdańsku.                     17
 6-9 października 2008 r. – Wojewoda Pomorski wziął udział w konferencji bezpieczeństwa
  „Rozmowy Gdańskie 2008”, która odbyła się w Warneműnde RFN.
 11,12 października 2008 r. – Gabinet Wojewody uczestniczył przy organizacji wizyty delegacji
  Niemieckiego Bundestagu z Prezydentem Norbertem Lammertem na czele. Prezydent
  Bundestagu przybył do Gdańska na zaproszenie Marszałka Sejmu RP.
 28, 29 października 2008 r. – Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wziął
  udział w imieniu Wojewody Pomorskiego w       V Konferencji Wojewodów i Marszałków
  województw RP oraz Przewodniczących Administracji Obwodowych i Przewodniczących Rad
  Obwodowych Ukrainy w Doniecku. Konferencja dotyczyła polskiego systemu samorządu
  terytorialnego oraz współpracy międzyregionalnej Polska – Ukraina.
 3,4 listopada 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski wziął udział w II Regionalnym Białorusko-
  Pomorskim Forum Gospodarczym. Forum służyło nawiązaniu międzyregionalnych kontaktów
  gospodarczych.
 10 listopada 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski gościł Ambasadora Republiki Francuskiej –
  p. Francisa   Barry  Delongchamps.  Ambasador    przebywał  w  Gdańsku  w  związku
  z uroczystościami obchodów rocznicowych z okazji Zawieszenia Broni w 1918 r.
 10 listopada 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy
  Francuskich w Gdańsku w związku z uroczystymi obchodami rocznicy Zawieszenia Broni
  w 1918 r.
 13 listopada 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski wziął udział w spotkaniu z Ambasadorem
  Australii  i  Ambasadorem  Nowej   Zelandii  oraz  złożył  kwiaty podczas  uroczystości
  upamiętniającej poległych żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej pochowanych na Cmentarzu
  Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej w Malborku.
 19 listopada 2008 r. - Wicewojewoda Pomorski spotkał się z grupą przedsiębiorców
  ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zrzeszonych w Royal Group. Goście przybyli na
  Pomorze w celu nawiązania kontaktów biznesowych.
 26 listopada 2008 r. – Wicewojewoda Pomorski spotkał się z grupą studentów z Ukrainy
  i Rosji, którzy odbywali na Pomorzu staże w ramach kolejnej edycji projektu Study Tours to
  Poland. Tematyką spotkania były m.in. kwestie związane z obowiązkami administracji
  rządowej w terenie. Poruszono również temat zatrudniania cudzoziemców oraz przygotowań
  do Euro 2012.
 6 grudnia 2008 r. – odbył się w Gdańsku Szczyt Państw grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii
  i Bułgarii z Prezydentem Francji. Gospodarzem spotkania był Prezes Rady Ministrów RP.
  Gabinet Wojewody Pomorskiego uczestniczył w przygotowaniach tego spotkania.
 12 grudnia 2008 r. – Wojewoda Pomorski spotkał się z Z-cą Komendanta Głównego Czeskiej
  Straży Pożarnej oraz z Komendantem Straży pożarnej w Pradze. Spotkanie dotyczyło
                       18
     funkcjonowania  numeru  112  w  Czechach.  Wojewoda   zwiedził  również  Centrum
     Powiadamiania Kryzysowego w Pradze.

  2) wykaz uchwał jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przystąpienia do międzynarodowych
   zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych przekazanych ministrowi właściwemu do spraw
   zagranicznych za pośrednictwem wojewody;

   Nie wystąpiło.

  3) zwięzły opis opinii wojewody w sprawach uchwał, o których mowa w pkt 2.

   Nie wystąpiło.

5. Realizacja ustawowych uprawnień wobec organów administracji niezespolonej:

  1) liczba wydawanych poleceń obowiązujących organy niezespolonej administracji rządowej;

   Nie kierowano oddzielnych poleceń do organów niezespolonej administracji rządowej.

  2) liczba przypadków wstrzymania wykonania poleceń wojewody przez właściwych ministrów;

   Nie występowały przypadki wstrzymania wykonania poleceń Wojewody przez ministrów.

  3) liczba decyzji Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięciu sporów między wojewodą a właściwym
   ministrem:
     a) na korzyść wojewody,
     b) na korzyść właściwego ministra (wraz ze wskazaniem przyczyn);

   Nie było decyzji Prezesa RM rozstrzygających spory pomiędzy Wojewodą a ministrami.

  4) udział w powoływaniu i odwoływaniu organów administracji niezespolonej:

     a)  liczba przypadków nieuwzględnienia opinii wojewody,

       Nie było przypadków nieuwzględnienia opinii wojewody.

     b)  liczba decyzji Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięciu sporów między wojewodą
       a właściwym ministrem:
          – na korzyść wojewody,
          – na korzyść właściwego ministra (wraz ze wskazaniem przyczyn);

        Nie było decyzji Prezesa RM rozstrzygających spory między Wojewodą a ministrami.

  5) realizacja obowiązku uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych
   przez organy administracji niezespolonej:

     a)  liczba uzgodnionych projektów - 20,
     b)  liczba projektów odrzuconych z powodu braku uzgodnienia - 0;

  6) liczba wystąpień wojewody o bieżące wyjaśnienia dotyczące działalności organów administracji
   niezespolonej:

     a)  liczba wykrytych nieprawidłowości,
     b)  opis podjętych działań naprawczych;                          19
     Nie było wystąpień Wojewody o bieżące wyjaśnienia dotyczące działalności organów
     administracji niezespolonej.

 7) liczba wstrzymanych na czas określony czynności organów prowadzących egzekucję
   administracyjną, w tym liczba wstrzymanych czynności o charakterze pieniężnym wraz z kwotą,
   której dotyczą.

   W 2008 r. Wojewoda Pomorski nie wstrzymał w trybie art. 20 ustawy o administracji rządowej
   w województwie czynności organów prowadzących egzekucję administracyjną.

6. Realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka
  regionalnego, w szczególności:

 1) informacja o działaniach podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości
   narodowych i etnicznych oraz respektowania ich praw;

   W   2008   r.  na  terenie  województwa  pomorskiego   nie  występowały   znaczące
   problemy mniejszości narodowych i etnicznych w związku z czym Wojewoda Pomorski nie
   podejmował żadnych ważniejszych działań na rzecz tychże mniejszości.

 2) liczba opiniowanych programów, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
   o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141,
   z późn. zm.) dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowania i rozwoju języka
   regionalnego (wraz z ich krótkim opisem) realizowanych z udziałem organów administracji
   rządowej, samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych;

   Wojewoda Pomorski nie realizuje żadnego programu, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia
   6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych dotyczącego mniejszości narodowych
   i etnicznych.

 3) liczba przedsięwzięć realizowanych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania
   i rozwoju języka regionalnego wspartych przez wojewodę (zwięzły opis przedsięwzięcia, kwota
   dotacji, informacja o ewentualnych patronatach wojewody);

     Wojewoda Pomorski objął patronatem honorowym projekt realizowany przez Wojewódzką
     i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku,
     pt. „Gdańsk wielokulturowy – spotkania z literaturą i kulturą gdańskich mniejszości narodowych
     i etnicznych”.

     Wojewoda wsparł wniosek Związku Ukraińców w Polsce złożony do konkursu ogłoszonego
     przez Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury
     i edukacji, w tym propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie
     specjalności edukacyjnych wynikających z wielokulturowości województwa pomorskiego.
                         20
   16 czerwca 2008 r. Wicewojewoda Pomorski uczestniczył w spotkaniu poświęconym
    wprowadzaniu dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim. Zgodnie z "ustawą
    o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym" Wojewoda podejmuje
    działania na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym.

   Wojewoda Pomorski objął patronatem honorowym Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
    odbywający się w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego - w lutym.
    Organizatorem  obchodów   było  Przedstawicielstwo  Komisji  Europejskiej  w  Polsce
    a współorganizatorami Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Polski Komitet ds. UNESCO.

   Wojewoda Pomorski objął patronatem honorowym Dzień Jedności Kaszubów w Miastku
    odbywający się - w marcu.

   Wojewoda Pomorski objął patronatem honorowym majową Konferencję "Polacy, Niemcy,
    Żydzi - trudna historia, wspólna przyszłość" organizowaną przez Region Pomorze
    Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci".

   Wojewoda Pomorski objął patronatem honorowym Święto Tatarskiej Wiosny "Sabantui"
    połączone ze światowym spotkaniem społeczności Tatarskiej w Centrum Konferencyjnym
    w Szymbarku organizowane przez Stowarzyszenie Centrum Kultury Tatarów RP im. Leona
    Mirzy Kryczyńskiego w Gdańsku - w czerwcu.

   Wojewoda Pomorski objął patronatem honorowym Konferencję "Prawa i obowiązki władz
    państwowych i samorządowych w zakresie nauczania języka kaszubskiego" organizowaną
    wspólnie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie –
    w czerwcu.

   Wojewoda Pomorski objął patronatem honorowym XVIII BYTOWSKĄ WATRĘ 2008
    organizowaną przez Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bytowie – w lipcu.


4) informacja o działaniach związanych z używaniem języków mniejszości narodowych i etnicznych
  oraz języka regionalnego, w tym liczba rozstrzygnięć, w trybie nadzorczym, dotyczących uchwał
  organów gminy w zakresie wprowadzenia języka pomocniczego, wpisania gminy do Rejestru gmin,
  na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości oraz ustalenia dodatkowych nazw
  miejscowości lub obiektów fizjograficznych;

 Wojewoda Pomorski aktywnie uczestniczy w spotkaniach, konferencjach i sympozjach, których
 celem jest krzewienie nauki języka regionalnego. Zaopiniował 2 wnioski rad gmin o wpisanie do
 rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości. Wojewoda Pomorski
 był gospodarzem spotkania z udziałem przedstawicieli poszczególnych gmin województwa
 pomorskiego, podmiotów uczestniczących w wymianie tablic, oraz przedstawicieli MSWiA
                        21
   w sprawie finansowania wymiany tablic informacyjnych w związku z ustaleniem dodatkowej nazwy
   w języku mniejszości.


  5) informacja o działaniach związanych z realizacją Programu na rzecz społeczności romskiej
   w Polsce (liczba zaopiniowanych wniosków, z uwzględnieniem - liczby ocen pozytywnych
   i negatywnych, podziału na dziedziny Programu oraz wielkości kwot wnioskowanych
   i przyznanych).

   Wojewoda   Pomorski  zaopiniował  4  wnioski  złożone  w  ramach  programu  na  rzecz
   społeczności romskiej – w tym jeden negatywnie. Wszystkie wnioski dotyczyły 1 dziedziny
   programu – edukacja. Wnioski opiewały na sumę 37.709 zł. Ostateczna ocena wniosków
   i przyznanie dotacji nastąpi w lutym 2009 r.                         Część II

    Realizacja funkcji zwierzchnika zespolonej administracji rządowej w województwie

1. Kontrole wykonywania przez organy i urzędy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających
  z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady
  Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów, przeprowadzone w urzędzie
  wojewódzkim, jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników
  zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz jednostkach podporządkowanych wojewodzie:


  1) nazwa jednostki kontrolowanej;

      Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Geodezji,
      Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku,
      Kuratorium Oświaty,
      Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
      Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
      Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku,
      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku,
      Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku,
      Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku,
      Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku,
      Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku,
      Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku,
      Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku.

  2) liczba i tematyka przeprowadzonych kontroli;

   W 2008 roku przeprowadzono 12 kontroli w wojewódzkich służbach zespolonych:

      w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa, dochodów własnych oraz wydatkowania
      środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w:

         Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym,                           22
      Kuratorium Oświaty,
      Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
      Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku,
      Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku,
      Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku,
      Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gdańsku,
      Wojewódzkim   Inspektoracie  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno-Spożywczych
      w Gdańsku,
      Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku,


   w zakresie zasad organizacji, funkcjonowania, gospodarki finansowej jednostki, spraw
   kadrowych oraz załatwiania skarg i wniosków:
      kontrola doraźna w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego,
   w zakresie załatwiania skarg i wniosków:
      w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii,
   w zakresie prowadzenia rejestru, wpisu do ,,rejestru przedsiębiorców”     prowadzących
   uprawę, wytwarzanie, wprowadzających na terytorium RP roślin, produktów roślinnych, które
   są szczególnie podatne na porażenia przez organizmy kwarantannowe oraz przyjmowania,
   rozpatrywania skarg i wniosków:
      w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W 2008 roku pięciokrotnie skontrolowano Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w zakresie
realizacji dochodów budżetu państwa, dochodów własnych oraz wydatkowania środków
publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w zakresie: realizacji postanowień
porozumienia w zakresie działalności kontrolnej zakładów opieki zdrowotnej województwa
pomorskiego,  wyznaczenia  przedstawicieli  Wojewody  Pomorskiego    do  składu  komisji
egzaminacyjnej osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony fizycznej, dokumentacji
związanej z realizacją spraw dot. specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, nadzoru nad
lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze
województwa pomorskiego.
Państwowa Straż Rybacka została objęta kontrolą pod względem realizacji dochodów budżetu
państwa, dochodów własnych oraz wydatkowania środków publicznych na zadania objęte planem
finansowym jednostki.
W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim skontrolowano sprawy rozpatrywania wniosków o wydanie
decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
                      23
3) liczba i opis wykrytych nieprawidłowości;


  W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono 18 nieprawidłowości.

  W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie realizacji dochodów budżetu
  państwa, dochodów własnych oraz wydatkowania środków publicznych na zadania objęte planem
  finansowym jednostki stwierdzono m.in.:
    -  nieprawidłową klasyfikację wydatków;
    -  przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków;
    -  przekazywanie dochodów budżetowych na niewłaściwy rachunek;
    -  naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych.

  Kontrola zasad organizacji, funkcjonowania, gospodarki finansowej jednostki, spraw kadrowych
  oraz załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego wykazała:
     brak aktualizacji treści regulaminu Inspektoratu;
     niezgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
      i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej
      administracji rządowej w województwie prowadzenie centralnych rejestrów;
     nie przestrzeganie zasad dotyczących trybu przekazywania obowiązków na stanowisku
      głównego księgowego, a wynikających z regulaminu organizacyjnego WITD;
     nie przekazywanie dochodów budżetowych na konto dochodów Ministerstwa Finansów
      zgodnie z obowiązującymi terminami;
     nie chronologiczne dokonywanie zapisów operacji księgowych na kontach;
     dokonywanie wypłat z tytułu odbytych przez pracowników podróży służbowych - niezgodnie
      z obowiązującymi przepisami;
     brak wymaganych prawem dokumentów w związku z przeprowadzaniem naboru na wolne
      stanowiska pracy (dokument służący do przeprowadzenia wstępnej selekcji ofert złożonych
      przez kandydatów na wolne stanowiska pracy, lista rankingowa pracowników, arkusz oceny
      pracowników);
     nie stosowano właściwych opisów stanowisk pracy, zgodnych ze wzorem określonym
      w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007r.
      w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej;
     niewłaściwe naliczenie pracownikowi wynagrodzenia za czas absencji chorobowej.

  Kontrola Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w zakresie realizacji dochodów budżetu
  państwa, dochodów własnych oraz wydatkowania środków publicznych na zadania objęte planem
  finansowym jednostki wykazała:
     nieprawidłową klasyfikację wydatków.                         24
    Kontrola w Wydziale Geodezji PUW w zakresie realizacji zadań związanych z rozpatrywaniem
    wniosków o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia
    nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wykazała:
       braki kadrowe uniemożliwiające prawidłową realizację zadań;
       nieprzestrzeganie instrukcji kancelaryjnej;
       nieprzestrzeganie kpa w zakresie doręczeń;
       nierzetelne prowadzenie dokumentacji i niewłaściwy sposób jej gromadzenia;
       występowanie do stron postępowania przez pracownika bez stosownego upoważnienia;
       nieterminowość załatwiania spraw;
       nie załatwienie wniosków składanych przez strony w trakcie prowadzonych postępowań.

  4) opis podjętych działań naprawczych;

    W wyniku przeprowadzonych w 2008 r. kontroli do kierowników kontrolowanych jednostek,
    w których stwierdzono uchybienia, zostały skierowane wystąpienia pokontrolne Wojewody
    Pomorskiego, w których wskazano nieprawidłowości oraz zobowiązano do ich usunięcia
    we wskazanym   terminie  lub  podjęcia  działań  mających  na  celu  uniknięcia  podobnych
    nieprawidłowości.

  5) stopień wykonania zaleceń pokontrolnych.

    Kontrolowane jednostki wykonały zalecenia pokontrolne.

2. Spory wszczęte przez właściwych ministrów z wojewodą na tle zatwierdzania regulaminów jednostek
  organizacyjnych będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży
  wojewódzkich:

  1)  ogólna liczba sporów - 0;
  2)  nazwa jednostki organizacyjnej, której regulamin stał się przedmiotem sporu - brak;
  3)  liczba sporów rozstrzygniętych na korzyść wojewodów - 0;
  4)  liczba sporów rozstrzygniętych na korzyść właściwego ministra wraz ze wskazaniem przyczyn - 0.

3. Struktura organizacji i zatrudnienia w zespolonej administracji rządowej w województwie:

  1) zmiany wprowadzone w statucie urzędu wojewódzkiego, podlegające i niepodlegające
   zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów wraz ze wskazaniem stosownych zarządzeń
   wojewody;

    W 2008 r. następującymi zarządzeniami Wojewody Pomorskiego zmieniono statut Pomorskiego
    Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, nadany zarządzeniem Nr 191/06 Wojewody Pomorskiego
    z dnia 5 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 118, poz. 2471):

      zarządzenie Nr 223/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające
      zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku                           25
    (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 3, poz. 109). Zmiany statutu zostały zatwierdzone przez
    Prezesa Rady Ministrów 20 grudnia 2007 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego
    2008 r.
   zarządzenie Nr 138/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające
    zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku
    (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 85, poz. 2210). Zmiany statutu nie podlegały zatwierdzeniu
    przez Prezesa Rady Ministrów. Zarządzenie weszło w życie z dniem 16 sierpnia 2008 r.

2) uzasadnienie zmian, o których mowa w pkt 1;

  Uzasadnienia zmian statutu PUW wprowadzonych zarządzeniami:

   Nr 223/07:

    W związku z zaakceptowaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu
    nowej struktury wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, które miały powstać
    w miejsce wydziałów zarządzania kryzysowego (zgodnie z informacją przekazaną pismem
    Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2007r. znak DAP/0748-21
    l(8)/07/CZ) konieczna była zmiana postanowień § 8 ust.l pkt 11, § 11 pkt 11 oraz § 22 statutu
    Urzędu dotyczących działalności dotychczasowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
    W związku z delegowaniem Wojewodzie Pomorskiemu zadań w zakresie certyfikacji
    Regionalnego Programu Operacyjnego na podstawie porozumienia z dnia 4 lipca 2007r.
    zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Pomorskim, Wojewoda
    podjął decyzję o utworzeniu Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w strukturze
    Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Utworzenie nowego wydziału wymagało zmiany
    postanowień § 8 statutu Urzędu poprzez dodanie do katalogu wydziałów nowego wydziału,
    § 11 poprzez wprowadzenie stanowiska Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej
    w Certyfikacji oraz dodania § 22a, w którym określono zadania nowego wydziału.

    Zmiana statutu wymieniona w § 1 w pkt. 1 uzasadniona była tym, że niektóre zadania
    dotychczasowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego (po wejściu w życie przedmiotowego
    zarządzenia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) wykonywane były również
    przez Delegaturę Urzędu.
    Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
    poz. 1410) określa m. in. zasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowego
    Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, w urzędzie
    wojewódzkim w centrum zarządzania kryzysowego działa lekarz koordynator ratownictwa
    medycznego.
                         26
 W  związku  z  powyższym,  realizując  postanowienia  ustawy,  uzasadnione  było
 wprowadzenie do statutu Urzędu zapisu dotyczącego działania lekarza koordynatora
 ratownictwa medycznego - zmiana wymieniona w § 1 w pkt. 2
 Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
 w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn.
 zm.) została wprowadzona zmiana do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
 drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.). Jednym z organów
 wykonujących zadania Inspekcji Transportu Drogowego jest wojewoda, działający za
 pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego - kierownika wojewódzkiej
 inspekcji wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. Stąd konieczność
 wprowadzenia zmiany do statutu wymienionej w § 1 pkt 3, 4 i 5.


 Nr 138/08:


 Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej
 w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz.872 z późn. zm.) zmiany statutu urzędu
 wojewódzkiego polegające na uzupełnieniu zakresów działania jednostek organizacyjnych
 urzędu o nowe zadania, (bądź ich ograniczeniu) nie wymagają zatwierdzenia przez
 Prezesa Rady Ministrów.
 Zmiana określona w § 1 pkt 1 i 4 niniejszego zarządzenia wynikała z art. 19 pkt 1 ustawy
 z dnia 19 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale
 zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.)
 w związku z art. 396 ust.l i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 r. - Prawo ochrony
 środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w brzmieniu obowiązującym od dnia
 1 stycznia 2008 r. Przy Wojewodzie przestała funkcjonować Wojewódzka Komisja do
 Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (przejęta przez marszałka województwa), co
 znalazło wyraz w zmianie statutu.
 Natomiast zmiana określona w § 1 pkt 2, związana z funkcjonowaniem Delegatury PUW
 wynikała z faktu, że nie zostały tam utworzone stanowiska pracy do spraw kontroli,
 a zadania związane z kontrolą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wykonywali
 bezpośrednio pracownicy Wydziału Polityki Społecznej PUW. Także zadania dotyczące
 kontroli przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 wykonuje z dniem 1 lipca 2007 r. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 103 pkt 3 ustawy z dnia
 13 kwietnia 2007 r. - o Państwowej Inspekcji Pracy /Dz.U. Nr 89, poz. 589/), dlatego
 uchylenie tych zapisów statutu z zakresu działania Delegatury było uzasadnione.
 Zmiany wymagały również zapisy wskazane w § 1 pkt 3 zarządzenia, bowiem wpisane do
 zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zbiórki publiczne
                    27
     znajdują się obecnie w gestii organów samorządowych, co zostało ujęte w proponowanej
     zmianie.

3) zmiany wprowadzone w regulaminie urzędu wojewódzkiego wraz ze wskazaniem stosownych
  zarządzeń wojewody;

  W  2008  r.  następującymi  zarządzeniami Wojewody   Pomorskiego  zmieniono  regulamin
  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ustalony zarządzeniem Nr 21/07 Wojewody
  Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007 r.:


   Zarządzenie Nr 4/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2008 r. zmieniające
    zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  Pomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego
    w Gdańsku,
   Zarządzenie Nr 16/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie
    w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
   Zarządzenie Nr 19/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające
    zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  Pomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego
    w Gdańsku,
   Zarządzenie Nr 69/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniające
    zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  Pomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego
    w Gdańsku.


  W związku z licznymi zmianami poprzednio obowiązującego regulaminu wprowadzonego
  zarządzeniem   Nr 21/07, w 2008 r. nadano Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
  w Gdańsku nowy regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 130/08 Wojewody Pomorskiego
  z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Gdańsku., który następnie został zmieniony:


   Zarządzeniem Nr 201/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2008 r. zmieniającym
    zarządzenie  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  Pomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego
    w Gdańsku.

4) uzasadnienie zmian, o których mowa w pkt 3;

  Uzasadnienia zmian regulaminu PUW wprowadzonych zarządzeniami:

   Nr 4/08:

    W związku z zakończeniem prac wdrożeniowych projektu       „Wdrożenie elektronicznego
    podpisu i obiegu dokumentów w PUW „Eledopis”, zgłoszony został wniosek rozważenia zmian
    w regulaminie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, polegający na ujednoliceniu                         28
 struktur  Wydziałów  poprzez   wskazanie  osób   wykonujących     czynności  pracowników
 sekretariatów, co jest niezbędne w przepływie dokumentów elektronicznych.
 Dlatego została zaproponowana taka zmiana § 12, która uwzględniałaby wymagane potrzeby
 elektronicznego obiegu dokumentów.
 Jednocześnie   zostało   doprecyzowane   stanowisko     kierownika   Delegatury   Urzędu
 koordynującego jej pracę, którym jest kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału
 Organizacyjno-Administracyjnego.

 Nr 16/08:

 W związku z wejściem w życie zarządzenia Nr 223/07 Wojewody Pomorskiego z dnia
 6 listopada 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu
 Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 118, poz. 2471,
 z 2008 r. Nr 3, poz. 109) konieczne było dokonanie następujących zmian i uzupełnień zapisów
 regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
  - dodano   kolejnego   kierownika  zespolonej   służby,   inspekcji  straży  wojewódzkiej
    działającego pod zwierzchnictwem Wojewody – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
    Transportu Drogowego,
  - dodano nowy Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, określając jednocześnie
    zakres jego działania,
  - uchylono przepisy Oddziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Wydziale
    Organizacyjno-Administracyjnym, którego zadania przeszły z dniem 1 lutego 2008 r. do
    Wydziału  Instytucji  Pośredniczącej  w   Certyfikacji   -  Regionalnego   Programu
    Operacyjnego,
  - Wydział   Zarządzania   Kryzysowego   otrzymał   nazwę     „Wydział  Bezpieczeństwa
    i Zarządzania Kryzysowego”, zmieniono także nazwę jednego z oddziałów.
 Ponadto, zgodnie z dyspozycją Dyrektora Generalnego ograniczono liczbę zastępców
 dyrektorów wydziałów do jednego w każdym wydziale.
 Mając na uwadze propozycję Dyrektora Wydziału Infrastruktury zaktualizowano i uzupełniono
 zakresy działania niektórych oddziałów Wydziału.
 Z powyższych względów zmiana regulaminu była uzasadniona.

 Nr 19/08:

 Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zaproponował zmianę nazewnictwa
 dwóch Oddziałów Wydziału oraz likwidację samodzielnego stanowiska pracy.
 Uzupełniono poszczególne zakresy działania oddziałów oraz nadano nowe brzmienie
 zakresowi działania Oddziału Zamiejscowego Wydziału – w Delegaturze PUW w Słupsku.
                       29
 Nr 69/08:

 W związku z przeprowadzaną reorganizacją w strukturze oddziałów Wydziału Organizacyjno –
 Administracyjnego, Dyrektor Wydziału Organizacyjno Administracyjnego złożył wniosek
 o wprowadzenie odpowiednich zmian w regulaminie organizacyjnym Pomorskiego Urzędu
 Wojewódzkiego w Gdańsku.
 Dlatego zmiana regulaminu była uzasadniona.

 Nr 130/08:
 Nadanie nowego regulaminu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku było
 zasadne z uwagi na liczne zmiany regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Nr 21/07
 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2007r. oraz konieczność wprowadzenia zmian
 organizacyjnych, które miały na celu usprawnienie pracy urzędu.
 W szczególności, wprowadzono zapisy określające zasady wewnętrznej organizacji wydziałów
 i równorzędnych komórek organizacyjnych (wskazano wprost jakie wewnętrzne komórki
 organizacyjne wchodzą w skład wydziałów, określono minimalny skład osobowy oddziałów) ,
 co w konsekwencji powodowało konieczność reorganizacji niektórych wydziałów i zmiany
 zapisów regulaminu, w których znajdowała odzwierciedlenie wewnętrzna organizacja
 poszczególnych wydziałów. Ponadto wprowadzono postanowienia zobowiązujące dyrektorów
 wydziałów do ustalenia w drodze zarządzenia wewnętrznego regulaminów organizacyjnych
 wydziałów wskazując jednocześnie ich obligatoryjną zawartość. Zmiany dotyczyły również
 m. in. postanowień dotyczących upoważnień udzielanych przez wojewodę na mocy art.32 ust.l
 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001r. Nr
 80, poz. 872 z późn.zm.) oraz zasad podpisywania pism i decyzji.


 Nr 201/08:

 Konieczność wprowadzenia zmian do regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 wynikało m.in. z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Gdańsku
 z dnia 18 września 2008 r. dotyczącego przypisania w Regulaminie Urzędu poszczególnym
 wydziałom Urzędu obowiązków związanych z nadzorem wojewody nad realizacją przez
 jednostki samorządu terytorialnego wszystkich zadań z zakresu administracji rządowej
 zleconych ustawami. Zalecono uzupełnienie zakresów działań Wydziału Środowiska
 i Rolnictwa oraz Wydziału Geodezji.

 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej zgłosił zmianę struktury organizacyjnej Wydziału, ze
 względu na to, iż wcześniej połączone części trzech oddziałów okazały się trudne
 w koordynacji ze względu na rozległość obszarów merytorycznych.

 Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw
 Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100,
                     30
poz. 1080, z póź. zm.). Obsługę wojewódzkiej komisji dialogu społecznego zapewnia biuro
wojewódzkiej  komisji  dialogu  społecznego   będące    komórką  organizacyjną  urzędu
wojewódzkiego”.

Do zakresu zadań Wydziału dodano nowe zadanie związane z kontrolą realizacji zadań,
wynikających z przestrzegania przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Porozumienie z 17.09.2002 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Dyrektorem Pomorskiego
Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku w sprawie powierzenia prowadzenia rejestrów
jednostek systemu PRM (Dz. Urz. Woj. POM. Nr 61, poz. 1412 oraz z 2004 r. Nr. 10, poz.
190) zostało rozwiązane z dniem 31.12.2006 r. Aneksem nr 1 z dnia 15.12.2006 r. gdyż
ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym(Dz. U. Nr 113, ze
zm.) straciła moc na podstawie art. 66 ustawy PRM. Ponadto na podstawie art. 66 ustawy
PRM straciła moc ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa
medycznego (Dz. U. Nr 241, poz. 2073 ze zm.)

W związku z tym, iż ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym(Dz. U. Nr 113, ze zm.) straciła moc, brak jest podstawy prawnej do sporządzania
rocznych powiatowych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.

Na wniosek Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi dodano
zapis zgodny z podpisanym w Warszawie 8 sierpnia 2008 r. Porozumieniem w sprawie
ustanowienia Wojewody Pomorskiego Kontrolerem w Programie Operacyjnym Współpracy
Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

Zastępca Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji przedłożył ujednolicone
brzmienie  zadań  należących   do  Wydziału  Instytucji  Pośredniczącej  w  Certyfikacji,
uwzględniające aktualny stan prawny.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną urzędu dyrektor wydziału kieruje wydziałem. Biuro do
Spraw Ochrony Informacji Niejawnych nie jest wydziałem. Nie ma w nim dyrektora, tylko
Pełnomocnik Wojewody do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Ponadto stworzono
stanowisko Zastępcy Pełnomocnika Wojewody do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zadanie związane z nadzorem nad funkcjonowaniem Kancelarii Ogólnej, usług poligraficznych,
nad archiwum zakładowym oraz biblioteką zakładową zostało przekazane do realizacji
z Oddziału Ogólno-Socjalnego do Oddziału do Spraw Informatyzacji i Zarządzania Wydziału
Organizacyjno – Administracyjnego.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zaproponował zmianę
brzmienia § 62 pkt 2 regulaminu PUW, uwzględniające zmiany przepisów związanych
z zakresem działania.                     31
5) schemat organizacyjny urzędu wojewódzkiego i jednostek organizacyjnych stanowiących aparat
  pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z uwzględnieniem
  delegatur urzędu wojewódzkiego oraz delegatur jednostek stanowiących aparat pomocniczy
  kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, a także gospodarstw
  pomocniczych funkcjonujących przy wskazanym urzędzie i jednostkach;

 W  następujących  załącznikach  do  niniejszego  sprawozdania  przedstawiono  schematy
 organizacyjne:


    Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – załącznik nr 2,
    gospodarstw pomocniczych PUW:
     o Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych PUW w Gdańsku – załącznik nr 3,
     o Zakładu Obsługi PUW w Gdańsku – załącznik nr 4,
    Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – załącznik nr 5,
    Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – załącznik nr 6,
     o Gospodarstwa Pomocniczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – załącznik nr 7
    Kuratorium Oświaty w Gdańsku – załącznik nr 8,
    Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Gdańsku
    – załącznik nr 9,
    Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku – załącznik nr 10,
    Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gdańsku – załącznik nr 11,
    Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku – załącznik nr 12,
    Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku – załącznik nr 13,
    Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku – załącznik nr 14,
    Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku – załącznik nr 15,
    Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – załącznik nr 16,
    Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku – załącznik nr 17,6) struktura zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu oraz w jednostkach
  organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji
  i straży:

   a) limit zatrudnienia dla urzędu i jednostek,
   b) zatrudnienie faktyczne w przeliczeniu na pełne etaty,
   c) liczba wysokich stanowisk państwowych w rozumieniu ustawy o państwowym zasobie
     kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych,
   d) liczba urzędników służby cywilnej,
   e) liczba pracowników służby cywilnej,
   f) liczba żołnierzy zawodowych,
   g) liczba pracowników działalności podstawowej, w przypadku służb mundurowych liczba
     funkcjonariuszy,
   h) pozostali pracownicy (administracja, obsługa), w przypadku służb mundurowych liczba
     pracowników cywilnych;


                       32
       Struktura zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych PUW:

         a)  limit zatrudnienia dla PUW - 659,93
            w tym:
                wojewodowie - 2
                wysokie stanowiska państwowe - 19,87
                pracownicy służby cywilnej - 587,06
                stanowiska pomocnicze - 40
                policjanci - 1
                Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności - 10


             zatrudnienie           liczba    liczba           liczba
             faktyczne    liczba wysokich urzędników  pracowników  liczba    pracowników
   nazwa komórki    w przeliczeniu  stanowisk    służby    służby    żołnierzy  działalności  pozostali
l. p. organizacyjnej   na pełne etaty  państwowych   cywilnej   cywilnej   zawodowych  podstawowej  pracownicy

 1 Gabinet Wojewody         10        0      0       7      0       2      1
  Wydział
  Organizacyjno-
 2 Administracyjny          79        2      1      71      0       0      5
  Wydział Nadzoru
 3 i Kontroli            24        2      0      21      0       0      1

  Wydział Finansów
 4 i Budżetu             30        2      2      27      0       0      0
  Wydział
  Zarządzania
  Funduszami
 5 Europejskimi           33        2      2      29      0       0      0

  Wydział
 6 Infrastruktury          32        0      0      32      0       0      2

 7 Wydział Geodezji         51        2      0      48      0       0      1

  Wydział Spraw
  Obywatelskich
 8 i Cudzoziemców          90        2      2      85      0       0      1

  Wydział Polityki
 9 Społecznej            28        1      1      26      0       0      1
  Wydział
  Bezpieczeństwa
  i Zarządzania
 10 Kryzysowego            42        2      1      32      0       0      8

  Biuro ds. Ochrony
  Informacji
 11 Niejawnych             7        0      0       7      0       0      0
                              33
   Wydział Instytucji
   Pośredniczącej
 12  w Certyfikacji           10         1        0        9        0         0       0
   Biuro Audytu
 13  Wewnętrznego             4         0        1        3        0         0       0
   Kierownictwo
 14  PUW                  2         2                        0         0
   Dyrektor
 15  Generalny               1         1                        0         0
  Wojewódzki Zespół
  Orzekania o
 16 Niepełnosprawności           7         0        0                0         4       3
  Państwowa Straż
 17 Łowiecka               10         0       0        1        0         7      2
  razem                460         19       10       398                 13      25

* w powyższym zestawieniu nie ujęto osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych - 29 osób        Struktura zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy
        kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży:

                                                            liczba
                                                            pracowników
                   zatrudnienie            liczba                    działalności
                   faktyczne     liczba wysokich  urzędników  liczba      liczba     podstawowej
nazwa jednostki           w przeliczeniu  stanowisk     służby    pracowników    żołnierzy   / liczba    pozostali
organizacyjnej  Limit zatrudnienia na pełne etaty  państwowych    cywilnej   służby cywilnej  zawodowych   funkcjonariuszy pracownicy
        65 -
        funkcjonariuszy
        10 – korpus
Komenda     służby cywilnej
Wojewódzka   6 – stanowiska
Państwowej   pomocnicze
Straży Pożarnej Ogółem - 81            79        0       0        10       0       63      6
Komenda
Wojewódzka
Policji           7291        7081        0       0       725        0      5794     655
         128 -
         pracowników
         służby cywilnej
         13 –
         pracowników
Kuratorium    obsługi
Oświaty      Ogółem - 141        102,75         0       0        96       0         0     9
Wojewódzki
Inspektorat
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-
Spożywczych          36         29        0       0        26       0         0     3
                                 34
Wojewódzki    120 – korpus
Inspektorat   służby cywilnej
Ochrony Roślin  25 – pozostali
i Nasiennictwa  Ogółem - 145      122      0     1        107    0        0  25
Wojewódzki
Inspektorat
Farmaceutyczny        25      22      0     0        19    0      14   10
         61,5 – Gdańsk
Wojewódzki    37 –
Inspektorat   Delegatura w
Ochrony     Słupsku
Środowiska    Ogółem – 98,5      51      2     0        48    0        0  1
Wojewódzki
Inspektorat
Inspekcji
Handlowej          82      63      2     0        58    0        0  6
Wojewódzki
Urząd Ochrony
Zabytków           34      29      0     0      26,3     0        0  2,5
Wojewódzki
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego         35      29      1     1        29    1      25    6

Wojewódzki
Inspektorat
Weterynarii         126     87,5      1     1        78    0      69   19
Wojewódzki    32 – korpus
Inspektorat   służby cywilnej
Transportu    6 – pozostali
Drogowego    Ogółem - 38       38      0     1        30    0        0  7
    7) zmiany na stanowiskach kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
      (z wyjątkiem komendanta wojewódzkiego Policji i komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
      Pożarnej) i ich przyczyny, w tym czas i przyczyny braku obsady na poszczególnych stanowiskach.

      W roku 2008 Wojewoda Pomorski powołał w dniu 21 stycznia 2008 r. Pana Grzegorza Kamińskiego
      na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.                          Część III
                                       1)
                  Akty indywidualne i normatywne wojewody

   1. Decyzje administracyjne wydane w I instancji w rozumieniu przepisów o postępowaniu
    administracyjnym, z wyjątkiem decyzji dotyczących przekazywania mienia jednostkom samorządu
    terytorialnego:
                           35
1) przez wojewodę:

    a) liczba wydanych decyzji - 7889
    b) liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do organu II instancji - 130,
    c) liczba rozpatrzonych odwołań - 48,
    d) liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 49,
    e) analiza przyczyn uchylania decyzji;
       błędy proceduralne,
       braki postępowania dowodowego,
       niewystarczające uzasadnienie decyzji,
       brak wystarczającej ilości dokumentów do wydania decyzji,
       zmiana stanowiska sądów administracyjnych w kwestii, czy dzieci zmarłego są stroną
        w sprawie o poświadczenie obywatelstwa swoich rodziców,
       zmiana formy orzekania o obywatelstwie w przypadku osób zmarłych – nie wydaje się
        poświadczenia posiadania obywatelstwa tylko odmowę stwierdzenia utraty
        obywatelstwa lub poświadczenie utraty,
       Minister SWiA orzekł, że wnioskodawca (Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
        Kanalizacyjna) może być stroną w sprawie o stwierdzenie posiadania obywatelstwa
        polskiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Wojewodzie,
       głównym powodem uchylania decyzji przez organ odwoławczy (dot. cudzoziemców) jest
        częsta zmiana przepisów dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców i nieutrwalona linia
        orzecznictwa,
       strony postępowania w postępowaniach odwoławczych wskazywały nowe, istotne dla
        postępowania okoliczności,
       uchybienia formalne,
       brak stałości prawa i różnice w jego interpretowaniu,
       brak dowodów w sprawie wymierzania kary grzywny za prowadzenie, bez wymaganego
        zezwolenia wojewody, placówki w ramach działalności gospodarczej świadczącej
        całodobową opiekę.

2) przez działających w imieniu wojewody kierowników następujących służb, inspekcji i straży
  wojewódzkich:

  a) Policja - 0,

  b) Państwowa Straż Pożarna,

    – liczba wydanych decyzji - 105,
    – liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 0,
    – liczba rozpatrzonych odwołań - 0,
    – liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 0,
    – analiza przyczyn uchylania decyzji- brak;

  c) Inspekcja Handlowa,

    – liczba wydanych decyzji - 0,
    – liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji,
    – liczba rozpatrzonych odwołań,
    – liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne,
    – analiza przyczyn uchylania decyzji;

  d) Służba Ochrony Zabytków,

    – liczba wydanych decyzji - 1524,
    – liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 16,                        36
  – liczba rozpatrzonych odwołań - 14,
  – liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 2,
  – analiza przyczyn uchylania decyzji:

  o ujawnienie w toku postępowania odwoławczego nowych okoliczności,
  o braki formalne w prowadzonym postępowaniu;

e) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

  – liczba wydanych decyzji - 82,
  – liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 4,
  – liczba rozpatrzonych odwołań - 4,
  – liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 1,
  – analiza przyczyn uchylania decyzji:

  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie uznał
  wniosek  strony  o  zbadanie  próbki  odwoławczej  za  uzasadniony.  Wyniki   badań
  przeprowadzonych w Laboratorium Badania Żywności i Środowiska w Warszawie na próbce
  odwoławczej   nie  potwierdziły  wcześniejszych   wyników   badań   Laboratorium
  Specjalistycznego GIJHARS w Białymstoku, na podstawie których została wydana decyzja
  w I instancji. W związku z uzyskaniem dwu rozbieżnych wyników badań Główny Inspektorat
  nie był w stanie w sposób jednoznaczny stwierdzić naruszenia przez stronę przepisów
  rozporządzenia MRiRW. Wątpliwość rozstrzygnięto na korzyść strony, uchylając zaskarżoną
  decyzję w całości i umarzając postępowanie I instancji;

f) Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna – brak takiej inspekcji w województwie pomorskim,

g) Inspekcja Ochrony Środowiska,

  – liczba wydanych decyzji - 0,
  – liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji,
  – liczba rozpatrzonych odwołań,
  – liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne,
  – analiza przyczyn uchylania decyzji;

h) Inspekcja Farmaceutyczna,

  – liczba wydanych decyzji - 476,
  – liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 0,
  – liczba rozpatrzonych odwołań - 0,
  – liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 0,
  – analiza przyczyn uchylania decyzji - brak;

i) Inspekcja Nadzoru Budowlanego,

  – liczba wydanych decyzji - 733,
  –liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 43,
  – liczba rozpatrzonych odwołań - 45,
  –liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 12,
  –analiza przyczyn uchylania decyzji:                      37
    o brak wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy oraz ujawnienie przez stronę nowych
     nieznanych faktów dopiero w postępowaniu odwoławczym,
    o odmienna ocena prawna wyrażana przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w
     stosunku do oceny wyrażanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oraz
     Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – brak jednolitego orzecznictwa sądów
     administracyjnych;

j) Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

  –  liczba wydanych decyzji - 0 ,
  –  liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji,
  –  liczba rozpatrzonych odwołań,
  –  liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne,
  –  analiza przyczyn uchylania decyzji;

k) Inspekcja Weterynaryjna,

  –  liczba wydanych decyzji - 0,
  –  liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji,
  –  liczba rozpatrzonych odwołań,
  –  liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne,
  –  analiza przyczyn uchylania decyzji;

l) Kuratorium Oświaty,

  –  liczba wydanych decyzji - 1304,
  –  liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 4,
  –  liczba rozpatrzonych odwołań - 4 ,
  –  liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 1,
  –  analiza przyczyn uchylania decyzji:

    ocena spełnienia przez nauczycieli wymagań kwalifikacyjnych należy do dyrektora szkoły,
    a niespełnienie tego wymagania kwalifikacyjnego stanowi przesłankę do odmowy nadania
    stopnia awansu, nie może skutkować stwierdzeniem nieważności czynności dyrektora
    szkoły;

ł) Inspekcja Transportu Drogowego ,

  –  liczba wydanych decyzji - 1482,
  –  liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 162,
  –  liczba rozpatrzonych odwołań - 90,
  –  liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 15,
  –  analiza przyczyn uchylania decyzji:

    najczęstszą  przyczyną  uchylania  decyzji  Pomorskiego  Wojewódzkiego   Inspektora
    Transportu Drogowego i przekazywania ich do ponownego rozpoznania w całości lub
    części jest naruszenie postanowień art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
    postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zgodnie
    z którym organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać                       38
    i rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3) przez działających we własnym imieniu kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich
  odpowiednio do pkt 2.

a) Inspekcja Handlowa,

  – liczba wydanych decyzji - 55,
  – liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 1,
  – liczba rozpatrzonych odwołań - 1,
  – liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne – 1
   (Główny Inspektor Inspekcji Handlowej na wskutek wniesionego odwołania stwierdził z
   urzędu nieważność decyzji),
  – analiza przyczyn uchylania decyzji:

     przyczyną stwierdzenia nieważności decyzji było jej wydanie na przedsiębiorcę
     (adresata), który nie był podmiotem kontrolowanym (art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.) ;


b) Inspekcja Ochrony Środowiska,

  – liczba wydanych decyzji - 170,
  – liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 12,
  – liczba rozpatrzonych odwołań - 3 odwołania wniesione w 2007 roku oraz 5 odwołań
     wniesionych w 2008 r. ,
  – liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 1,
  – analiza przyczyn uchylania decyzji:

     Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 06.11.2007 r. znak:
     8190/2007/aw   orzekł wstrzymać z dniem 01.01.2008 r. eksploatację instalacji do
     termicznego przekształcania odpadów w Kościerskim Przedsiębiorstwie Produkcyjno-
     Usługowym UNIBUD Sp. z o.o. w Wielkim Klinczu. Od decyzji tej strona wniosła
     odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W toku
     postępowania odwoławczego strona uzyskała decyzję Starosty Kościerskiego udzielającą
     zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów. W związku
     z upływem czasu między wydaniem decyzji przez PWIOŚ a rozpatrzeniem odwołania
     przez GIOŚ (decyzja DIiO-420/180/07/lsw z dnia 21 maja 2008 r.) oraz zmianą stanu
     faktycznego i prawnego jaki miał miejsce w tym okresie sprawa wymaga ponownego
     rozpatrzenia przez PWIOŚ i ustalenia aktualnego stanu faktycznego na podstawie
     kontroli;c) Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

  –  liczba wydanych decyzji - 4185,
  –  liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 0,
  –  liczba rozpatrzonych odwołań - 0,
  –  liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 0,
  –  analiza przyczyn uchylania decyzji - brak;                        39
    d) Inspekcja Weterynaryjna,

     –  liczba wydanych decyzji - 7,
     –  liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji - 0,
     –  liczba rozpatrzonych odwołań - 0,
     –  liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne - 0,
     –  analiza przyczyn uchylania decyzji - brak;


2. Decyzje administracyjne wydane przez organy II instancji w rozumieniu przepisów o postępowaniu
  administracyjnym:

 1) przez wojewodę;

   a) liczba decyzji - 2228,
   b) liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono skargę do wojewódzkiego sądu
      administracyjnego - 221,
   c) liczba skarg rozpatrzonych przez wojewódzki sąd administracyjny - 121,
   d) liczba decyzji uchylonych lub uznanych za nieważne przez wojewódzki sąd administracyjny - 27,
   e) analiza przyczyn niekorzystnych dla wojewody:

     odmienna ocena materiału dowodowego przez Sąd (np.: zbyt wąskie określenie kręgu stron
       postępowania),
     brak zapewnienia stronie udziału w postępowaniu,
     przyjęty tryb postępowania (np.: decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego,
       a niedopuszczalnośc odwołania),
     błędy proceduralne,
     błędna wykładnia przepisów prawa materialnego,
     brak dogłębnego rozważenia zarzutów podniesionych w odwołaniu,
     odmienna interpretacja przepisów przez sąd,
     odmienna ocena stanu faktycznego sprawy,
     braki w postępowaniu dowodowym mające zdaniem sądu wpływ na treść zaskarżonych
       decyzji,
     jedna skarga dotyczyła decyzji Wojewody utrzymującej w mocy decyzję kierownika USC
       odmawiającej wydania zaświadczenia o stanie cywilnym na potrzeby zawarcia związku
       partnerskiego w Niemczech. W swojej decyzji obie instancje powoływały się na brak interesu
       prawnego, uwagi na fakt, iż polskie prawo nie przewiduje instytucji związków partnerskich.
       WSA w Gdańsku uznał, że wydanie takiego zaświadczenia jest zgodne z przepisami prawa
       o aktach stanu cywilnego i stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji kierownika
       USC,
     w sprawach meldunkowych przyczyną uchylenia jednej decyzji była odmienna ocena przez
       sąd kwestii przesłanek   niezbędnych do uznania, że zameldowanie było zgodne
       z obowiązującymi przepisami, naszym zdaniem podpisanie druku meldunkowego przez
       osobę nieuprawnioną powodowało konieczność uchylenia tej czynności, tymczasem sąd                          40
    stwierdził, że jedyną okolicznością jaką należy badać jest fakt zamieszkiwania w lokalu
    w dacie zameldowania, druga sprawa została uchylona, gdyż zdaniem sądu organ II instancji
    nie wziął pod uwagę materiału dowodowego zebranego kilka lat wcześniej przed wydaniem
    pierwszej decyzji przez organ I instancji (przedmiotowa sprawa trwa już 5 lat);

2) przez działających w imieniu wojewody kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich,
  o których mowa w ust. 1 pkt 2;

   Państwowa Straż Pożarna,

     a) liczba decyzji - 22,
     b) liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono skargę do wojewódzkiego sądu
       administracyjnego - 2,
     c) liczba skarg rozpatrzonych przez wojewódzki sąd administracyjny – 1 w trakcie
       rozpatrzenia,
     d) liczba decyzji uchylonych lub uznanych za nieważne przez wojewódzki sąd
       administracyjny - 0,
     e) analiza przyczyn niekorzystnych dla wojewody i kierowników zespolonych służb,
       inspekcji i straży wojewódzkich rozstrzygnięć wojewódzkiego sądu administracyjnego -
       brak.

   Inspekcja Nadzoru Budowlanego,

     a) liczba decyzji - 667,
     b) liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono skargę do wojewódzkiego sądu
       administracyjnego - 184,
     c) liczba skarg rozpatrzonych przez wojewódzki sąd administracyjny – 219,
     d) liczba decyzji uchylonych lub uznanych za nieważne przez wojewódzki sąd
       administracyjny - 92,
     e) analiza przyczyn niekorzystnych dla wojewody i kierowników zespolonych służb,
       inspekcji i straży wojewódzkich rozstrzygnięć wojewódzkiego sądu administracyjnego:

        Wyrok Trybunału Konstytucyjnego obowiązujący od dnia 27 grudnia 2007 r. , który
        spowodował konieczność uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w
        Gdańsku decyzji ostatecznych podjętych na podstawie art. 48 ustawy Prawo
        budowlane z 1994 r.,
        brak wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy,
        rozbieżności w interpretacji przepisów prawa budowlanego w orzecznictwie
        Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
        w Warszawie a Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku,
        brak jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych;

   Kuratorium Oświaty,

     a) liczba decyzji - 8,
     b) liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono skargę do wojewódzkiego sądu
       administracyjnego - 3,
     c) liczba skarg rozpatrzonych przez wojewódzki sąd administracyjny – 2,
     d) liczba decyzji uchylonych lub uznanych za nieważne przez wojewódzki sąd                        41
         administracyjny - 2,
       e) analiza przyczyn niekorzystnych dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży
         wojewódzkich rozstrzygnięć wojewódzkiego sądu administracyjnego:

          rozbieżności w interpretacji przepisów prawa oraz w wyrokach sądowych
          w podobnych sprawach dotyczących kwalifikacji nauczycieli;

 3) przez działających we własnym imieniu kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich, o
   których mowa w pkt 2,
   w odniesieniu do aktów indywidualnych wydawanych przez organy samorządu terytorialnego:
       - gmin,
       - powiatów,
       - miast na prawach powiatu:
        zadania gminne,
        zadania powiatowe,
       - województwa,

       Inspekcja Weterynaryjna,

       a) liczba decyzji - 17,
       b) liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono skargę do wojewódzkiego sądu
         administracyjnego - 3,
       c) liczba skarg rozpatrzonych przez wojewódzki sąd administracyjny – 3,
       d) liczba decyzji uchylonych lub uznanych za nieważne przez wojewódzki sąd
         administracyjny - 2,
       e) analiza przyczyn niekorzystnych dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży
         wojewódzkich rozstrzygnięć wojewódzkiego sądu administracyjnego:

          decyzje załatwiono merytorycznie prawidłowo, sąd administracyjny stwierdził jedynie
          uchybienia formalno-prawne, brak stosownych postanowień w trakcie postępowania;

3. Decyzje komunalizacyjne o nabyciu mienia Skarbu Państwa przez gminy:

 1) liczba wydanych decyzji komunalizacyjnych:
     a) z mocy prawa - 173,
     b) na podstawie wniosku - 51;
 2) liczba decyzji, w stosunku do których złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej - 1;
 3) liczba rozpatrzonych odwołań w podziale na lata wydania rozpatrywanych decyzji w I instancji - 1;
 4) liczba decyzji uchylonych przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową w podziale na lata wydania
   rozpatrywanych decyzji w I instancji - 1;
 5) analiza przyczyn uchylania decyzji:
   - nie zostało wykazane spełnienie przesłanki warunkującej przekazanie mienia gminie w trybie art.5
    ust.4 ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
    i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) tj. związanie mienia
    z aktualnie realizowanym przez gminę zadaniem;
 6) liczba wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji w podziale na lata wydania rozpatrywanych
   decyzji w I instancji: 22 (1991 - 16, 1992 - 2, 1993 - 1, 1994 – 1, 1996 – 1, 1999 - 1);
 7) liczba rozpatrzonych wniosków w podziale na lata wydania rozpatrywanych decyzji w I instancji: 7
   (1991 - 3, 1992 - 2, 1994 -1, 1996 - 1);
 8) liczba decyzji stwierdzających nieważność decyzji w podziale na lata wydania rozpatrywanych
   decyzji w I instancji: 3 (1991 - 1, 1992 -2);
 9) analiza przyczyn stwierdzania nieważności decyzji:
   - zmiana przepisów prawnych dot. przekazania dróg, wnioski spadkobierców byłych właścicieli
    nieruchomości, którzy nie uregulowali spraw wieczysto - księgowych.
                         42
4. Decyzje o nabyciu mienia Skarbu Państwa przez powiaty i miasta na prawach powiatu (w odniesieniu
  do zadań powiatowych):

 1) liczba wydanych decyzji:
    a) z mocy prawa - 0,
    b) na podstawie wniosku - 387;
 2) liczba odwołań do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - 1;
 3) liczba rozpatrzonych odwołań - 1;
 4) liczba decyzji uchylonych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - 0;
 5) analiza przyczyn uchylania decyzji - brak;
 6) liczba wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji - 2;
 7) liczba rozpoznanych wniosków - 0;
 8) liczba decyzji stwiedzających nieważność decyzji wojewody - 0;
 9) analiza przyczyn stwierdzenia nieważności decyzji wojewody przez ministra właściwego do spraw
   Skarbu Państwa - brak.

5. Decyzje o nabyciu mienia Skarbu Państwa przez samorząd województwa:

 1) liczba wydanych decyzji:
     a) z mocy prawa - 2,
     b) na podstawie wniosku - 19;
 2) liczba odwołań wniesionych do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - 1;
 3) liczba rozpatrzonych odwołań - 1;
 4) liczba decyzji uchylonych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - 0;
 5) analiza przyczyn uchylania decyzji – brak;
 6) liczba wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji - 3;
 7) liczba rozpoznanych wniosków - 0;
 8) liczba decyzji stwierdzających nieważność decyzji wojewody - 0;
 9) analiza przyczyn stwierdzenia nieważności decyzji wojewody przez ministra właściwego do spraw
   Skarbu Państwa - brak.

6. Akty prawa miejscowego:

 1) liczba wydanych aktów - 56;
 2) liczba wystąpień ministra właściwego do spraw administracji publicznej do wojewody o uchylenie
   lub zmianę aktu we własnym zakresie - 0;
 3) liczba aktów zmienionych przez wojewodę we własnym zakresie w związku z wystąpieniami,
   o których mowa w pkt 2 - 0;
 4) liczba aktów uchylonych przez Prezesa Rady Ministrów - 0;
 5) liczba aktów zaskarżonych do wojewódzkiego sądu administracyjnego na podstawie art. 44 ust. 1
   ustawy o administracji rządowej w województwie - 0;
 6) liczba aktów uchylonych przez wojewódzki sąd administracyjny - 0;
 7) analiza przyczyn uchylania aktów prawa miejscowego - brak.                      Część IV

  Skuteczność i prawidłowość wykonywania nadzoru nad działalnością jednostek samorządu
                          2)
                   terytorialnego

1. Liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w odniesieniu do uchwał organów gmin i miast na
  prawach powiatu (w zakresie zadań gminnych):

 1) dotyczących zadań własnych - 43;                        43
 2) dotyczących zadań zleconych ustawowo - 2;
 3) dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumienia
   z organami administracji rządowej,
   w tym:
     b) przypadki, w których organ samorządu terytorialnego podjął ponowną uchwałę
       z uwzględnieniem wskazań wojewody - 0,
     c) przypadki, w których wojewoda wydał zarządzenie zastępcze w miejsce uchwały organu
       samorządu terytorialnego - 1,
     d) przypadki, w których właściwy minister wydał inne rozstrzygnięcie;
 4) liczba orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczących rozstrzygnięć nadzorczych
   wojewody w odniesieniu do uchwał organów gmin w tym liczba rozstrzygnięć niekorzystnych dla
   wojewody wraz z analizą przyczyn – 4 orzeczenia korzystne dla wojewody.

2. Liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w odniesieniu do uchwał organów powiatów i miast na
  prawach powiatu (w zakresie zadań powiatowych):

 1) dotyczących zadań własnych - 5;
 2) dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie ustaw - 1;
 3) dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumienia
   z organami administracji rządowej,
   w tym:
     a) przypadki, w których organ samorządu terytorialnego podjął ponowną uchwałę
       z uwzględnieniem wskazań wojewody - 0,
     b) przypadki, w których wojewoda wydał zarządzenie zastępcze w miejsce uchwały organu
       samorządu terytorialnego - 0,
     c) przypadki, w których właściwy minister wydał inne rozstrzygnięcie - 0;
 4) liczba orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczących rozstrzygnięć nadzorczych
   wojewody w odniesieniu do uchwał organów samorządu terytorialnego, w tym liczba rozstrzygnięć
   niekorzystnych dla wojewody wraz z analizą przyczyn - 0 .

3. Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody w odniesieniu do uchwał organów samorządu województwa:

 1) dotyczące zadań własnych - 0;
 2) dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie ustaw - 0;
 3) dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumienia
   z organami administracji rządowej,
   w tym:
     a) przypadki, w których organ samorządu województwa podjął ponowną uchwałę
       z uwzględnieniem wskazań wojewody - 0,
     b) przypadki, w których wojewoda wydał zarządzenie zastępcze w miejsce uchwały organu
       samorządu województwa - 0,
     c) przypadki, w których właściwy minister wydał inne rozstrzygnięcie - 0;
 4) liczba orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczących rozstrzygnięć nadzorczych
   wojewody w odniesieniu do uchwał organów samorządu województwa, w tym liczba rozstrzygnięć
   niekorzystnych dla wojewody wraz z analizą przyczyn - 0.

4. Wnioskowanie o wprowadzenie zarządu komisarycznego w jednostkach samorządu terytorialnego
  wraz ze wskazaniem przyczyn uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniosku przez Prezesa Rady
  Ministrów - 0.
                        44
                       Część V

  Dysponowanie środkami publicznymi w celu wykonywania ustawowych zadań i kompetencji
           (działania wojewody jako dysponenta głównego)

1. Informacja o prawidłowości przekazywania dotacji celowych gminom:

  1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;

   Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminy na podstawie ustaw
   planowano kwotę 723.749 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 1.190 tys. zł. Samorządom gminnym na
   zadania bieżące przekazano dotacje w wysokości 691.943 tys. zł, tj. 95,8 % planu, zaś na zadania
   inwestycyjne 1.190 tys. zł., tj. 100 %. Dotacje te przeznaczone były m.in. na wypłatę świadczeń
   rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, zasiłków, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
   finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc dla repatriantów,
   jak również na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
   wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
   Przekazywanie dotacji następowało proporcjonalnie do upływu czasu i stosownie do zasileń
   z budżetu państwa. Dotacje natomiast na realizację zadań inwestycyjnych, przeznaczonych m.in.
   na utworzenie nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uruchamiane były na podstawie
   przedłożonych przez gminy faktur.


  2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;

   Planowane na 2008r. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin wyniosły
   186.648 tys. zł, z tego:
      na realizację zadań bieżących       - 150.893 tys. zł,
      na dofinansowanie zadań inwestycyjnych   - 35.755 tys. zł.
   Przekazywanie dotacji na realizację zadań bieżących winno następować w ratach miesięcznych
   w wysokości 1/12 planu rocznego.
   Uruchamianie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych następowało w kwotach wynikających
   z przedłożonych przez gminy faktur.
   Dotacje na zadania bieżące przekazano w wysokości 144.834 tys. zł, co stanowi 96 % planu,
   natomiast dotacje na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 34.764 tys. zł, tj. 97,2 %
   planu.
   W roku 2008 w rozporządzeniu o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego ujęto
   wydatki na łączną kwotę 596 tys. zł. Dotyczyły one współfinansowania projektów realizowanych
   w ramach Priorytetu 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
      „Centrum „HEWELIANUM” – Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w Gdańsku.
        Etap I” – 576 tys. zł,                         45
      „Tradycja dla przyszłości. Centrum Kultury Kaszubskiej w Kościerzynie – II Etap” – 20 tys. zł.


  3) na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

   W roku 2008 gminy realizowały zadania na podstawie porozumień z organami administracji
   rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomocy dla repatriantów oraz
   otrzymały dotacje na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania
   przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznej", na realizację usług integracji
   społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, jak również na
   częściowe finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego –
   Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B.
   Planowane dotacje na utrzymanie grobów w wysokości 276 tys. zł, pomoc dla repatriantów
   w kwocie 151 tys. zł oraz na zadania związanie z realizacją programu „Razem bezpieczniej”
   w kwocie 99 tys. zł przekazano w 100 % planu. Dotację natomiast w wysokości 568 tys. zł na
   pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanego w całości
   ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu
   Wsparcia Obszarów Wiejskich przekazano w wysokości 534 tys. zł., co stanowi 94 % planu.
   W roku 2008 w rozporządzeniu o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego ujęto
   kwotę 1.129 tys. zł. Dotyczyła ona zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania z ul. Wybickiego i ul.
   Polną oraz Staromłyńską w Kolbudach” realizowanego w ramach Projektu Rehabilitacji Dróg
   Priorytetowych.

  4) na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków
   powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych.

   W 2008r. z rezerwy ogólnej przyznano gminie Malbork 139 tys. zł na sfinansowanie kosztów
   budowy dwóch mieszkań socjalnych w miejscowości Stogi, gm. Malbork dla osób, które utraciły
   mieszkania w wyniku pożaru. Dotację przekazano w wysokości 135 tys. zł, co stanowi 97,1 %
   planu.

2. Informacja o prawidłowości przekazywania dotacji celowych powiatom:

  1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;

   Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty na podstawie ustaw
   planowano kwotę 58.027 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 5.855 tys. zł. Samorządom powiatowym
   na zadania bieżące przekazano dotacje w wysokości 48.307 tys. zł, tj. 92,6 % planu, zaś na
   zadania inwestycyjne 5.855 tys. zł, tj. 100 %. Dotacje te przeznaczone były m.in. na realizację
   zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac geodezyjnych i kartograficznych,
   pomoc dla repatriantów, jak również pokrycie kosztów poboru i składek zdrowotnych za
                           46
  bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo –
  wychowawczych.
  Przekazywanie dotacji następowało proporcjonalnie do upływu czasu i stosownie do zasileń
  z budżetu państwa, a w przypadku dotacji na przeprowadzenie poboru w trzech ratach w okresie
  trwania poboru. Dotacje natomiast na realizację zadań inwestycyjnych, przeznaczonych m.in. na
  zakup karetek dla zespołów ratownictwa medycznego uruchamiane były na podstawie
  przedłożonych przez powiaty faktur.

2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;

  Na dofinansowanie zadań własnych powiatu w 2008r. zaplanowano dotacje na wydatki bieżące
  w wysokości 67.398 tys. zł i na zadania inwestycyjne 8.591 tys. zł. Zostały one przekazane
  odpowiednio w wysokości 67.397 tys. zł, tj. 100 % planu oraz – 8.487 tys. zł, tj. 98,8 % planu. Gros
  dotacji na wydatki bieżące dotyczyło utrzymania domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo
  – wychowawczych oraz pomocy materialnej dla uczniów.
  Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków.
  Wydatki inwestycyjne przekazywane były na: współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja
  2 odcinków drogi powiatowej nr 2919G w Powiecie Malborskim o łącznej długości 6,36 km”
  realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  przekazano kwotę 336 tys. zł., na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej oraz
  placówkach opiekuńczo – wychowawczych przekazano 4.420 tys. zł, na zakup i instalację
  w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego kwotę 508 tys. zł., zaś
  na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa
  Pomorskiego na lata 2007-2008 przekazano 3.223 tys. zł.
  Dotacje były przekazywane po przedłożeniu wniosków o wypłatę środków.

3) na zadania realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

  Na częściowe finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu
  drogowego –   Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B zaplanowano w 2008 r. kwotę
  2.335 tys. zł. Samorządom powiatowym przekazano środki w wysokości 545 tys. zł, co stanowi
  23,3 % planu, jak następuje:
     powiat wejherowski – zadanie POM/29 pn. „Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej
      1336G w Gowlinie” – 105 tys. zł.,
     powiat słupski – zadanie POM/30 pn. „Fizyczne uspokojenie ruchu na ul. Witosa w
      Kobylnicy” – 350 tys. zł.,
     powiat gdański – zadanie POM/32 pn. „Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze
      powiatowej Nr 2234G w m. Cedry Małe” – 90 tys. zł.
                        47
   Przekazywanie dotacji następowało po uzyskaniu akceptacji refundacji zadań przez Ministerstwo
   Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
   W roku 2008 w rozporządzeniu o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego ujęto
   kwotę 1.790 tys. zł. Dotyczyła ona n/w zadań realizowanych w ramach Projektu Rehabilitacji Dróg
   Priorytetowych:
      POM/26 pn. „Ciąg ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Podgórską z Kuśnierską
       w Gdyni” – 1.220 tys. zł.,
      POM/27 pn. „Skrzyżowanie ulic Pułk. Dąbka – Czernieckiego – Wiejskiej – Szkolnej w
       Gdyni” – 570 tys. zł.

 4) na realizację zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.

   Planowane na 2008r. dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży, o których mowa
   w ustawie o samorządzie powiatowym wyniosły 111.856 tys. zł, w tym wydatki majątkowe
   w jednostkach Straży Pożarnej – 11.556 tys. zł. Dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane
   w łącznej kwocie 100.296 tys. zł, co stanowi 100 % planu. Były one przekazywane powiatom
   proporcjonalnie do upływu czasu z uwzględnieniem wypłat jednorazowych takich jak:
      dodatkowe wynagrodzenie roczne,
      odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
      równoważnik za umundurowanie funkcjonariuszy straży pożarnych.
   Uruchamianie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych następowało do wysokości kwot
   zgłaszanych przez samorządy powiatowe na realizację zafakturowanych robót i dokonanych
   zakupów.

3. Informacja o prawidłowości przekazywania dotacji celowych organom samorządu województwa:


 1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;

   Na dofinansowanie zadań zleconych samorządowi województwa zaplanowano dotacje na wydatki
   bieżące w wysokości 66.626 tys. zł i na zadania inwestycyjne 8.155 tys. zł. Zostały one przekazane
   odpowiednio w wysokości 66.464 tys. zł, tj. 99,8 % planu oraz – 7.980 tys. zł, tj. 97,9 % planu. Gros
   dotacji na wydatki bieżące dotyczyło utrzymania urządzeń melioracji wodnych, cieków
   melioracyjnych, rowów przydrożnych, zbiorników wodnych, dopłat dla przewoźników z tytułu
   stosowania  obowiązujących   ulg  ustawowych  w  tych  przewozach,  sfinansowania  staży
   podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.
   Środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków.
   Dotacje na wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na:
     utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 4.825 tys. zł.,
     zakup karetek dla zespołów ratownictwa medycznego – 3.150 tys. zł.                          48
    wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 5 tys. zł.
 Dotacje były przekazywane po przedłożeniu wniosków o wypłatę środków.
 W roku 2008 w rozporządzeniu o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku budżetowego ujęto
 kwotę 175 tys. zł. z przeznaczeniem na „Odbudowę urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu
 ochrony przed powodzią oraz budowę obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom
 suszy w środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego”.

2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;

  Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa na rok 2008
  planowano w kwocie 84.631 tys. zł, z tego na realizację zadań bieżących 5.009 tys. zł, zadań
  inwestycyjnych – 79.622 tys. zł. Realizacja dotacji na zadania wyniosła odpowiednio 2.650 tys. zł,
  tj. 52,9 % planu oraz 79.452 tys. zł, tj. 99,8 % planu.
  Dotacje na realizację zadań bieżących przeznaczone były głównie na dofinansowanie realizacji
  zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych –
  193 tys. zł, dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane
  z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 15 tys. zł, na współfinansowanie Działań w ramach
  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 2.374 tys. zł oraz
  funkcjonowanie Regionalnego Punktu Informacyjnego INTERREG III A w ramach Programu
  INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 – 26 tys. zł.
  Przekazywanie dotacji następowało zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków.
  Wydatki inwestycyjne realizowane były w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
  Pomorskiego na lata 2007 – 2008 – 78.693 tys. zł oraz w zakresie osiągania standardów
  w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 759 tys. zł.
  Przekazywanie dotacji w ramach kontraktu następowało po złożeniu i weryfikacji wniosku
  o wypłatę dotacji.

3) na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami
  administracji rządowej.

 W budżecie województwa pomorskiego na 2008 rok planowano dotacje na wydatki inwestycyjne w
 wysokości 7.087 tys. zł. Została ona przekazana w kwocie 5.499 tys. zł, co stanowi 77,6 % planu na
 częściowe finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
    POM/17 pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 211 Nowa Dąbrowa – Kartuzy
    – Żukowo i nr 212 Osowo Lęborskie – Bytów – Zamarte w m. Czarna Dąbrówka” –
    2.146 tys. zł,
    POM/18 pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 235 z ul. Wyzwolenia
    w m. Dziemiany” – 586 tys. zł,
    POM/20 pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 213 i nr 218 w m. Krokowa” –
    791 tys. zł,


                         49
     POM/24 pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 213 z drogą powiatową
      1439G Bolszewo – Żelazno w m. Żelazno” – 1.976 tys. zł.
   Przekazywanie dotacji następowało po uzyskaniu akceptacji refundacji zadań przez Ministerstwo
   Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4. Informacja roczna z zakresu nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej urzędu
  wojewódzkiego, jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych
  służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz innych jednostek organizacyjnych nadzorowanych,
  podległych i podporządkowanych wojewodzie.

 W 2008 roku przeprowadzono kontrole finansowe w 27 jednostkach organizacyjnych podległych
 wojewodzie:
    – 26 jednostkach budżetowych,
    – 1 gospodarstwie pomocniczym.
 Jednostki budżetowe podległe Wojewodzie Pomorskiemu kontrolowane były w zakresie prawidłowości
 wydatkowania środków otrzymanych z budżetu państwa, zgodnego z przepisami realizowania
 dochodów Skarbu Państwa i przekazywania ich do budżetu, a także prawidłowości gospodarowania
 dochodami własnymi, jak również funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

 Kontrola w gospodarstwie pomocniczym obejmowała prawidłowość gospodarki finansowej jednostki
 w 2007 roku.

 We wszystkich jednostkach kontrolą objęto również procedury związane z udzielaniem zamówień
 publicznych.

 Podczas kontroli dochodów i wydatków w w/w jednostkach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości,
 obejmujące w szczególności:

     nieprawidłową klasyfikację wydatków,
     nie przekazanie oraz nieterminowe przekazanie dochodów Skarbu Państwa,
     dokonywanie wydatków z przekroczeniem zakresu upoważnienia,
     nieterminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, zdrowotne
     i Fundusz Pracy,
     wykazanie w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych z ewidencją księgową. Uchybienia dotyczyły także prowadzenia ewidencji księgowej oraz nieprawidłowego planu kont.

 Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych dotyczyły m.in.:

     udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 14.000 € wykonawcy nie wyłonionemu
     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
     podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy,
     nieprawidłowego wyboru trybu zamówienia,                        50
     nieprawidłowego stosowania procedur,
     naruszenia zasady konkurencyjności,
     nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia,
     nieprawidłowego sporządzenia SIWZ.


 W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników jednostek wskazano na występujące
 nieprawidłowości oraz zobowiązano do ich usunięcia, jak również podjęcia działań, mających na celu
 wyeliminowanie podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

 W wyniku kontroli skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 7 zawiadomień
 o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Dotyczyły one m.in. dokonania wydatków ze środków
 publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia, nie przekazania do budżetu w należnej
 wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa, wykazania w sprawozdaniu
 budżetowym danych niezgodnych z ewidencją księgową oraz naruszenia zasad udzielenia zamówień
 publicznych.


                       Część VI

  Efektywność sprawowania nadzoru założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych

1. Działania wojewody jako organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych:

 1) ogólna liczba przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda jest organem założycielskim,
   w tym:

     a) liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których wprowadzono zarząd komisaryczny, oraz  data
       wprowadzenia zarządu komisarycznego,
     b) liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których wprowadzono umowę o zarządzanie, oraz  data
       wprowadzenia umowy,
     c) liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których wdrożone są procesy likwidacyjne, oraz  data
       wdrożenia procesu likwidacyjnego,
     d) liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których wdrożone są procesy upadłościowe, oraz  data
       wdrożenia procesu upadłościowego;

   Według stanu na 1.01.2008 roku w gestii Wojewody Pomorskiego było 5 przedsiębiorstw
   państwowych, z tego 1 przedsiębiorstwo w zarządzie komisarycznym i 4 przedsiębiorstwa
   w postępowaniu upadłościowym, tj.:

      Zakłady  Elektrotechniki  Motoryzacyjnej  „POLMO”  w  Kwidzynie  –  w  zarządzie
       komisarycznym od 3.09.2001 roku. Zarządca Komisaryczny 29.10.2007 roku złożył do sądu
       wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Postanowieniem Sądu Rejonowego
       Gdańsk Północ z dnia 28.02.2008 roku ogłoszono upadłość ZEM „POLMO” w Kwidzynie
       obejmującą likwidację majątku dłużnika,
      Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gdańsku w upadłości od 14.01.2000 r.                         51
      Zakłady Budownictwa Kolejowego w Gdańsku w upadłości od 12.04.2005 r.
      Zakłady Mięsne w Gdańsku w upadłości od 17.02.1998 r.
      Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM” w Gdańsku w upadłości od
       28.04.2004 r.


   Na dzień 31.12.2008 roku w nadzorze założycielskim Wojewody pozostało 5 przedsiębiorstw
   państwowych realizujących postępowania upadłościowe.

 2) realizowanie uprawnień organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych,
   przekraczających wskaźnik przyrostu wynagrodzeń, które pogorszyły sytuację finansową.

    W roku 2008 nie funkcjonowały „czynne” przedsiębiorstwa państwowe, wobec tego nie
    realizowano  uprawnień  organu  założycielskiego  wobec  przedsiębiorstw  państwowych
    przekraczających wskaźnik przyrostu wynagrodzeń.

2. Procesy prywatyzacyjne przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda pełni funkcję organu
  założycielskiego:

    1) liczba i nazwy przedsiębiorstw sprywatyzowanych w ciągu roku sprawozdawczego oraz data
     wydania zarządzenia o prywatyzacji:
     a) w drodze sprzedaży,
     b) w drodze wniesienia przedsiębiorstwa do spółki,
     c) w drodze oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
     d) liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których zmieniono w toku procesów prywatyzacyjnych
       ścieżkę prywatyzacji i przyczyny tej zmian;
    2) liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których procesy prywatyzacyjne są w toku oraz data wydania
     zarządzenia o prywatyzacji:
     a) w drodze sprzedaży,
     b) w drodze wniesienia przedsiębiorstwa do spółki,
     c) w drodze oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
     d) liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których zmieniono ścieżkę prywatyzacji i przyczyny tej
       zmiany.

 W roku 2008 nie realizowano procesów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych.
_____
1)
  W przypadku odwołań, uchyleń decyzji i zaskarżeń do wojewódzkiego sądu administracyjnego
  należy je odnosić tylko do decyzji wydanych w okresie sprawozdawczym.
2)
  Orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego należy odnosić tylko do rozstrzygnięć wydanych
  w okresie sprawozdawczym.                         52
53

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:140
posted:11/24/2011
language:Polish
pages:53