E-government: basisprincipes en de toepassing ervan in de sociale by m65m129S

VIEWS: 0 PAGES: 97

									    E-government: basisprincipes en
  de toepassing ervan in de sociale sector                     Frank Robben
                     Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid
                     Gedelegeerd bestuurder Smals
                     Sint-Pieterssteenweg 375
                     B-1040 Brussel
                     E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.be
                     Website KSZ: www.ksz.fgov.be
                     Eigen website: www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
              Plan van de uiteenzetting
     verwachtingen van de burgers en de ondernemingen en wensen van
      de overheid
     hoe de gewenste resultaten bereiken ?
      -  respect van een aantal basisprincipes inzake de omgang met informatie
      -  maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen
      -  samenwerking en streven naar toegevoegde waarde
      -  goede onderliggende architectuur
      -  een voorbeeld van een basisdienst: gebruikers- en toegangsbeheer
     een overzicht van de realisaties in de sociale sector, bereikt door de
      toepassing van de basisprincipes
      - beschikbare diensten
      - prioriteiten voor de volgende jaren
     besluit
      - beoogde voordelen
      - kritische succesfactoren en belangrijkste hinderpalen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     2            Antwerpen, 17 april 2007
 Wat verwachten burgers en ondernemingen ?
     geïntegreerde diensten
      - afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd
      - aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus
       (geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, start van
       een onderneming, …)
      - over overheidsniveaus, overheidsdiensten en private instanties heen
     afgestemd op de eigen processen
     met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten
     zo mogelijk automatisch verstrekt
     actieve inbreng van de gebruiker (zelfbediening - zelfsturing)
     performant en gebruiksvriendelijk aangeboden
     betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar
     via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon,
      elektronisch, …)
     respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    3            Antwerpen, 17 april 2007
                 Wat wil de overheid ?
     burgers en ondernemingen die tevreden zijn omdat ze een
      dienstverlening krijgen die voldoet aan hun verwachtingen

     kostenbeheersing voor alle betrokkenen

     optimaliseren van de efficiëntie van de werking van de
      overheidsdiensten en de private instanties met opdrachten van
      algemeen belang

     maximaliseren van de effectiviteit van het beleid

     bevorderen van de sociale inclusie
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   4          Antwerpen, 17 april 2007
                   Hoe dit bereiken ?
     respect van een aantal basisprincipes inzake de omgang met
      informatie in de overheid
      -  modellering van informatie
      -  eenmalige inzameling en hergebruik van informatie
      -  beheer van informatie
      -  uitwisseling van informatie
      -  beveiliging van informatie


     maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen

     dé uitdaging: samenwerking en streven naar toegevoegde waarde

     goede onderliggende architectuur


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    5           Antwerpen, 17 april 2007
              Modellering van informatie
     informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk
      aansluit bij de feitelijke realiteit
      - definitie van informatie-elementen
      - definitie van kenmerken van informatie-elementen
      - definitie van relaties tussen informatie-elementen


     de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare
      gebruiksbehoeften van de informatie

     de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de
      feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of
      vermeerderen)

     de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de
      bestaande gebruiksbehoeften van de informatie
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    6          Antwerpen, 17 april 2007
       Eenmalige inzameling en hergebruik
     informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in
      de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden
     informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de
      authentieke bron
     de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij
      de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en
      met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per
      bestand, notificatie per bericht, …)
     de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op
      basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies
     met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de
      informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht
     de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd
      overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instantie die
      daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest
      belang heeft
     en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   7           Antwerpen, 17 april 2007
                Beheer van informatie
     een functionele taakverdeling wordt afgesproken omtrent welke
      instantie welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en
      toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers
     informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel
     de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de
      wijzigende wettelijke begrippen
     afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige
      maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van
      de informatie
     elke instantie is verplicht om vermoede onjuistheden van de
      informatie te melden aan de instantie die ze dient te valideren
      overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   8           Antwerpen, 17 april 2007
                Beheer van informatie
     elke instantie die informatie overeenkomstig de vastgelegde
      taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede
      onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de
      verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende
      belanghebbende instanties
     informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de
      bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur
      geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of
      archiefwaarde heeft
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   9           Antwerpen, 17 april 2007
             Uitwisseling van informatie
     eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel
      mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om
      manuele heringave te vermijden
     informatie wordt enkel uitgewisseld met akkoord van de betrokkene of
      wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of
      de regelgeving
     de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van
      - de instantie die over de informatie beschikt of
      - de instantie die de informatie nodig heeft of
      - de dienstenintegrator (zie lager)
     de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand
      van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat
      geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open
      marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van
      informatie-uitwisseling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     10          Antwerpen, 17 april 2007
             Uitwisseling van informatie
     de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor
      - de automatische toekenning van rechten
      - de voorinvulling bij informatie-inzameling
      - de informatieverstrekking aan de betrokkenen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   11            Antwerpen, 17 april 2007
              Beveiliging van informatie
     persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die
      verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld
     persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe
      gemachtigde gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de
      regelgeving of de toepassing van het beleid
     de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend
      door een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de
      Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
      (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hoger vermelde voorwaarden
      is voldaan
     de toegangsmachtigingen zijn publiek
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  12          Antwerpen, 17 april 2007
              Beveiliging van informatie
     elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt
      preventief getoetst op conformiteit met de geldende
      toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de
      informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft
     elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd
      om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren
     telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de
      betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling
      van de beslissing
     elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist
      zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  13           Antwerpen, 17 april 2007
         Hergebruik van basisbouwstenen
     netwerken: internet, intergemeentelijke of provinciale netwerken,
      gewestelijke netwerken, extranet van de sociale zekerheid, FedMAN,
      …
     unieke identificatiesleutels
      - burgers
      - ondernemingen en hun vestigingen
     onderling verbonden middlewares met bijhorende basisdiensten
     authentieke bronnen voor identificatiegegevens van natuurlijke
      personen (Rijksregister en KSZ-registers), ondernemingsgegevens
      (Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)), loon- en arbeidstijdgegevens
      (RSZ), gegevens over het sociaal statuut (Kruispuntbank Sociale
      Zekerheid (KSZ)), …
     portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten (vb. E-box voor
      ondernemingen op het portaal van de sociale zekerheid)
     multimodale contactcentra met customer relationship management
      tools

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  14          Antwerpen, 17 april 2007
          Hergebruik van basisbouwstenen

              Diensten-
              integrator         GOD
           (Corve, Easi-wal, …)
                                GOD
                                                 Diensten-
           Diensten         Extranet                     repository
                                                           Diensten-
           repository         gewest of                ISZ             integrator
                       gemeenschap
                                                            (KSZ)

                                                 Extranet
                                                 sociale        ISZ
                                                 zekerheid
                          Internet
    Gemeente                           FOD
                                                        ISZ

Diensten-      VPN, Publi-                                POD
repository     link, VERA,
             …                     FEDMAN

                                               Diensten-
       Stad         Provincie                          integrator
                                FOD               (Fedict)
                                      Diensten-
                                      repository


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid             15                   Antwerpen, 17 april 2007
  Dé uitdaging: samenwerking en streven naar
        toegevoegde waarde
     een optimale dienstverlening aan de burgers vereist samenwerking
      tussen alle betrokkenen
      - overheidsdiensten van alle overheidsniveaus
      - burgers, ondernemingen en hun dienstverleners
      - tussenpersonen en belangenverenigingen
     vanuit een gemeenschappelijke visie, maar met voluntarisme en
      pragmatisme om die visie te concretiseren
     vanuit een streven naar toegevoegde waarde voor de gebruikers van
      de diensten
     waarbij mekaars bevoegdheden weliswaar worden gerespecteerd,
      maar waarbij niet primair wordt geredeneerd in termen van
      bevoegdheden, maar in termen van waardecreatie voor de gebruikers
     met een afgesproken verdeling van taken, waarbij de taken worden
      toebedeeld aan degene die daartoe het best geplaatst is en over de
      meeste competenties beschikt

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   16         Antwerpen, 17 april 2007
  Dé uitdaging: samenwerking en streven naar
        toegevoegde waarde
     vanuit een multidisciplinaire aanpak
      -  procesoptimalisatie
      -  juridische coördinatie
      -  ICT-technische coördinatie
      -  informatieveiligheid
      -  veranderingsbeheer
      -  communicatie, coaching en vorming
     gebaseerd op volwaardig overleg, met wederzijds respect en in
      wederzijds vertrouwen
     met een maximale transparantie, o.a. door de publicatie van
      - de verslagen van alle relevante stuurgroepen, werkgroepen en
       overlegplatformen
      - catalogen met de beschrijving van de functionaliteiten van de
       basisbouwstenen en de authentieke bronnen
     gebaseerd op lateraal denken waar nodig

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    17           Antwerpen, 17 april 2007
         Goede onderliggende architectuur
     dienstgeoriënteerde architectuur (SOA – Service Oriented
      Architecture)

     gelaagd

     gebaseerd op open standaarden of minstens open specificaties

     gebaseerd op componenten

     modulair

     flexibel

     uitbreidbaar
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  18          Antwerpen, 17 april 2007
          Dienstgeoriënteerde architectuur


   “Service Oriented Architecture (SOA) is a paradigm for organizing and
   utilizing distributed capabilities that may be under the control of different
   ownership domains. It provides a uniform means to offer, discover,
   interact with and use capabilities to produce desired effects consistent
   with measurable preconditions and expectations. Enterprise architects
   believe that SOA can help businesses respond more quickly and cost-
   effectively to the changing market conditions. This style of architecture
   promotes reuse at the macro (service) level rather than micro levels (e.g.
   objects). It also makes interconnection of existing IT assets trivial.”
   (OASIS Reference Group)
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   19           Antwerpen, 17 april 2007
                Gelaagde architectuur                      Presentatie
                     Toepassingen
                     Businessdiensten

                     Basisdiensten


                      Gegevens


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid      20     Antwerpen, 17 april 2007
     Open specificaties en open standaarden
     open specificatie: specificatie die voldoende is om een volledig
      functionerende toepassing te schrijven en vrij is van juridische
      beperkingen die de verspreiding en het gebruik bemoeilijken     open standaard: open specificatie die goedgekeurd is door een
      onafhankelijke standaardenorganisatie     voornaamste internationale, onafhankelijke standaardenorganisaties
      - International Organization for Standardization (ISO) (http://www.iso.org)
      - World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org)
      - OASIS (http://www.oasis-open.org)Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    21            Antwerpen, 17 april 2007
     Open specificaties en open standaarden
     voorbeelden
      -  karaktersets
      -  interconnectie
      -  uitwisseling van berichten
      -  uitwisseling van documenten
      -  opslag van berichten
      -  opslag van documenten
      -  compressie van documenten
      -  modellering van processen
      -  beveiliging


     zie bijvoorbeeld
      http://www.ksz.fgov.be/documentation/nl/documentation/
      Pers/OpenstandaardenNL_FEDICT.pdf


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    22        Antwerpen, 17 april 2007
                     Componenten
     welafgebakende, autonoom functionerende componenten
     die op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur onderling en
      met externe componenten interopereren via open standaarden
     zodat een maximale flexibiliteit bestaat
      -  om andere componenten aan te sluiten
      -  om componenten toe te voegen
      -  om componenten te vervangen door andere componenten
      -  om componenten te hergebruiken voor andere doeleinden
     in functie van
      - de evoluerende behoeften
      - de evoluerende technologische mogelijkheden
     zonder impact op de bestaande componenten
     met beroep op open concurrentie voor de uitbouw van de aan te
      sluiten, toe te voegen of te vervangen componenten

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    23          Antwerpen, 17 april 2007
               Gegevens en informatie
     persoonsgegevens
      - volgens taakverdeling opgeslagen en beheerd in onderling
       complementaire authentieke gegevensbanken


     niet-persoonsgebonden informatie
      - modulair en up to date opgeslagen in algemeen toegankelijke content
       management systemen
      - met gestandaardiseerde metadata, gebaseerd op gestandaardiseerde
       thesauri
      - met scheiding van inhoud, metadata en vorm (hergebruiken, niet
       herschrijven)
      - onderwerpbaar aan automatische reïndexatie
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   24            Antwerpen, 17 april 2007
               Gegevens en informatie
     beleids- en onderzoeksondersteunende informatie
      - door samenbrengen van gegevens uit operationele systemen in
       datawarehouses
      - met benaderingsmogelijkheden van gegevens via verschillende
       dimensies en granulariteitsgraden
      - met krachtige exploratie-, analyse- en visualisatietools
      - bij voorkeur in real time (on line analytical processing – OLAP)
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    25            Antwerpen, 17 april 2007
                     Basisdiensten
     component die een generieke dienst aanbiedt aan elke
      businessdienst die ze wil gebruiken

     toegevoegde waarde
      - besparing op ontwikkelings- en exploitatiekost: develop once, use many
      - biedt de ontwikkelaars van businessdiensten de mogelijkheid om zich op
       de businessdiensten te concentreren
      - coherentie voor de gebruikers over de onderscheiden toepassingen heen
      - vergemakkelijkt het aanbod en de monitoring van processen en
       procesketens
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     26          Antwerpen, 17 april 2007
                     Basisdiensten
     gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, ondernemingen en
      beroepsbeoefenaars
     elektronische handtekening
     transformatie van formaten
     ticketing en ontvangstmelding
     time stamping
     routing
     statusbeheer
     modellering en orchestratie van processen
     logging
     persoonlijke pagina
     customer relationship management (CRM)
     ...


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     27       Antwerpen, 17 april 2007
                     Basisdiensten


   user &    electroni    ticketin                       persona
                       transfor      orches-
   access      c       g/           …       logging     l
                       -mation       tration         pages
    mgt     signature    receipt
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid          28            Antwerpen, 17 april 2007
        Businessdiensten en toepassingen
     ontwikkeling van businessdiensten door coördinatie van
      componenten en gebruik van de basisdiensten

     ontwikkeling van toepassingen afgestemd op de behoeften van de
      onderscheiden soorten gebruikers door coördinatie van
      businessdiensten

     waarbij dezelfde componenten en basisdiensten kunnen worden
      gebruikt worden voor het ontwikkelen van verschillende
      businessdiensten, en dezelfde businessdiensten voor het ontwikkelen
      van verschillende toepassingen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  29          Antwerpen, 17 april 2007
                     Toepassingen


 Clients         Application     Application     Application                                              Exposed services

 Enterprise                                Enterprise Application Integration
               Orchestration    Orchestration
 Service Bus

                                             Consulted services Providers        Application     Application     Application
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid         30               Antwerpen, 17 april 2007
      Toepassingsintegratie via web services
   Web service: softwarecomponent die een eenduidig zelfbeschreven
   functionaliteit aanbiedt en gedistribueerd aangeroepen wordt door
   gebruik te maken van standaard internettechnologie


                      web services
                       repository
                       (WSDL)
  (opzoeken web service) UDDI                    UDDI (registratie web service)

                 XML/SOAP         XML/SOAP
     web services                           web services
       client                             provider
                       XML/SOAP


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid      31            Antwerpen, 17 april 2007
         Toepassingsintegratie in overheid
     middlewareomgevingen
      - Enterprise Application Integration omgeving in sociale sector, beheerd
       door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
      - Universal Messaging Engine, met evolutie naar Federal Service Bus
       (Fedict)
      - CommunicatieCentrum van de Federale Fiscaliteit (CCFF) in uitbouw in
       de FOD Financiën
      - Enterprise Application Integration omgeving in uitbouw in de FOD Justitie
       in het kader van het Fenix-project
      - platformen van Corve (Magda – Vlaanderen), Easi-Wal (Wallonië) en
       CIBG (Brussel)
     onderling verbonden netwerken
      -  extranet van de sociale zekerheid tussen actoren in de sociale sector
      -  FedMAN tussen federale overheidsdiensten
      -  extranets van andere overheidsniveaus
      -  internet en daarop virtuele private netwerken
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     32            Antwerpen, 17 april 2007
         Presentatie-integratie: portaalsites
     web sites     met geïntegreerde presentatie van
      - informatie, bij voorkeur beheerd in content management systemen
      - transacties     met single log on of single sign on     eventueel ondersteund door customer relationship management toolsKruispuntbank van de Sociale Zekerheid   33           Antwerpen, 17 april 2007
         Presentatie-integratie: portaalsites
     gepersonaliseerd, intentiegericht of doelgroepgericht
      - gepersonaliseerd
          • look & feel en interface
          • inhoud (enkel relevante informatie en transacties)
          • gepersonaliseerde ondersteuning, bvb.
            – gebruik van beschikbare persoonsgegevens
            – contextgevoelige hulp aangepast aan de gebruiker (bvb. tekst,
             mondelinge uitleg, hulp bij het gebruik van elektronische devices,
             procesbegeleiding, ...)
            – eigen taal
            – aangepast vocabularium
            – on-line simulaties
      - intentie- of doelgroepgericht
          •  gebeurtenissen (vb. geboorte, huwelijk, opstart van een bedrijf, ...)
          •  levensdomeinen (vb. cultuur, sport, ...)
          •  sociale status (vb. werknemer, werkloze, gepensioneerde, ...) of bedrijfssector
          •  doelgroepbenadering

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid        34              Antwerpen, 17 april 2007
                     Portaalsites: niet
                             tussenpersonen
                  leveranciers                   personeel     gebruikers
     •burgers                                         partners
     •ondernemingen
           PORTAL A                            PORTAL B
           •single sign on                         •single sign on
           •personalisatie                         •personalisatie
           •gebruikersgroepen                       •gebruikersgroepen
           •multi-channel                         •multi-channel
           •aggregatie                           •aggregatie
   business                 content         content                  business
  intelligence               management       management                 intelligence


         back-end     directory                  back-end     directory
         systemen, vb.                         systemen, vb.
         •ERP                              •ERP
         •groupware                           •groupware
         •DB‟s                             •DB‟s
         •toepassingen                         •toepassingen

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid             35                 Antwerpen, 17 april 2007
                     Portaalsites: wel
                          tussenpersonen
                leveranciers                 personeel      klanten
      •burgers                                     partners
      •ondernemingen
    PORTAL A                                       PORTAL B
    •single sign on                                   •single sign on
    •personalisatie                                   •personalisatie
    •gebruikersgroepen                                  •gebruikersgroepen
    •multi-channel                                    •multi-channel
    •aggregatie                                     •aggregatie
  business   back-end     directory    content    content  directory  back-end      business
 intelligence  systemen, vb.         management  management        systemen, vb.  intelligence
        •ERP                                 •ERP
        •groupware                              •groupware
        •DB‟s                                 •DB‟s
        •toepassingen                             •toepassingen


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid           36               Antwerpen, 17 april 2007
       Presentatie-integratie: contact center
     multimodaal bereikbaar: telefoon, e-mail, formulier op portaal, …


                      E-mail
              Telefoon               Internet
                         @
                     Contactcenter Eranova
               OISZ
                                 Intern
                      FOD


     ondersteund door customer relationship management tool
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     37              Antwerpen, 17 april 2007
     Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen
     entiteit: iemand die of iets dat moet kunnen worden geïdentificeerd,
      zoals een natuurlijk persoon, een onderneming, een vestiging van
      een onderneming, een machine of een toepassing
     attribuut: een deeltje informatie over een entiteit
     identiteit: een uniek nummer of een reeks attributen van een entiteit
      dat toelaat om eenduidig te weten wie de entiteit is; een entiteit heeft
      één en slechts één identiteit
     kenmerk: een attribuut van een entiteit, ander dan de attributen die de
      identiteit van de entiteit bepalen, zoals een hoedanigheid, een functie
      in een bepaalde organisatie, een beroepskwalificatie,...; een entiteit
      kan verschillende kenmerken hebben
     mandaat: een recht verstrekt door een geïdentificeerde entiteit aan
      een andere geïdentificeerde entiteit om in zijn naam en voor zijn
      rekening welbepaalde (juridische) handelingen te stellen


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   38           Antwerpen, 17 april 2007
     Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen
     registratie: het proces waarbij de identiteit van een entiteit, een
      kenmerk van een entiteit of een mandaat met een voldoende
      zekerheid wordt vastgesteld, vooraleer middelen ter beschikking
      worden gesteld aan de hand waarvan de identiteit, een kenmerk of
      een mandaat kunnen worden geauthentiseerd of geverifieerd
     authenticatie van de identiteit: het proces waarbij wordt nagegaan of
      de identiteit die een entiteit beweert te hebben om gebruik te kunnen
      maken van een elektronische dienst, de juiste identiteit is;
      authenticatie van de identiteit kan geschieden op basis van een
      controle van
      -  kennis (vb. een paswoord)
      -  bezit (vb. een certificaat op een elektronisch leesbare kaart)
      -  biometrische eigenschappen
      -  een combinatie van één of meerdere van deze middelenKruispuntbank van de Sociale Zekerheid     39             Antwerpen, 17 april 2007
     Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen
     verificatie van een kenmerk of een mandaat: het proces waarbij wordt
      nagegaan of een kenmerk of een mandaat die een entiteit beweert te
      hebben om gebruik te kunnen maken van een elektronische dienst,
      effectief een kenmerk of een mandaat van deze entiteit is; verificatie
      van een kenmerk of een mandaat kan geschieden op basis van
      - dezelfde soort middelen als deze gebruikt voor de authenticatie van de
       identiteit
      - na authenticatie van de identiteit van een entiteit, door de raadpleging
       van een gegevensbank (authentieke bron) waarin kenmerken of
       mandaten m.b.t. een geïdentificeerde entiteit worden opgeslagen
     autorisatie: een toelating voor een entiteit om een welbepaalde
      verwerking te verrichten of een welbepaalde dienst te gebruiken
     autorisatiegroep: een groep van autorisaties
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    40            Antwerpen, 17 april 2007
     Gebruikers/toegangsbeheer - begrippen
     rol: een groep van autorisaties of autorisatiegroepen gerelateerd aan
      een welbepaalde dienst
     role based access control (RBAC): een methode waarbij de
      toewijzing van autorisaties aan entiteiten geschiedt via
      autorisatiegroepen en rollen, om het beheer van de autorisaties en de
      toewijzing ervan aan entiteiten administratief te vereenvoudigen

                           Autorisatie
                Entiteit  Rol           Dienst
                           (groep)
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     41             Antwerpen, 17 april 2007
            Elektronische identiteitskaart
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  42       Antwerpen, 17 april 2007
        Elektronische identiteitskaart (EID)
     weerhouden functies
      - visuele en elektronische identificatie van de houder
      - elektronische authenticatie van de identiteit van de houder d.m.v. de
       techniek van de digitale handtekening
      - plaatsen van elektronische handtekening d.m.v. de techniek van de
       digitale handtekening
     geen opslag van andere elektronische gegevens, maar bevorderen
      van gecontroleerde toegang tot gegevens via netwerken, met de
      elektronische identiteitskaart als toegangsinstrument
      - vermijden van perceptie van kaart als „big brother‟
      - vermijden van verlies van veel gegevens bij verlies van de kaart
      - vermijden van nood tot veelvuldige updating van de kaart
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    43            Antwerpen, 17 april 2007
                                 CA
        CA

   publieke sleutel                         publieke sleutel
                     digitale handtekening
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid      44          Antwerpen, 17 april 2007
               EID – enkele begrippen
     authenticatiecertificaat: authenticatie van de identiteit – gebruik
      vereist de ingave van een paswoord, eenmaal per sessie
     handtekeningcertificaat: plaatsen van een juridisch geldige
      elektronische handtekening – gebruik vereist de ingave van een
      paswoord telkens een elektronische handtekening wordt geplaatst
     gemeenten vervullen de functie van registratie-autoriteit (RA): „loket'
      waar certificaat wordt aangevraagd en dat nagaat of de opgegeven
      identiteit juist is; zo ja, keurt ze aanvraag goed, en meldt dit aan
      certificatie-autoriteit
     Certipost vervult de functie van certificatie-autoriteit (CA): produceert
      op basis van de informatie die ze van de RA heeft verkregen een
      certificaat, dat ze verbindt met een sleutelpaar en dat aangeeft wat
      dat sleutelpaar voortaan bewijst, en beheert dat certificaat
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    45           Antwerpen, 17 april 2007
            Elektronische identiteitskaart
 1. Compose message               3. Generate signature    5. Collect certificate
 2. Compute hash                 4. Collect signature    6. Send message


                         6    1            7
                                              hash

   1
                                          6
     hash


                                                  8
   2                                  2
                5    4
                              3, 4        5
 3
                                        Matching triplet?
                     Alice     Bob

 1. Receive message 3. Check CRL/OCSP 5. Fetch public key 7. Compute reference hash
 2. Inspect certificate 4. Check certificate 6. Fetch signature 8. Hash, signature, public
                                  key match?Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid          46              Antwerpen, 17 april 2007
            Elektronische identiteitskaart
     elektronische identiteitskaart
      - elektronische identificatie en authenticatie van de identiteit van de
       natuurlijke personen ouder dan 12 jaar die zijn ingeschreven in de
       bevolkingsregisters
      - elektronische handtekening van die personen
     nog nood aan een oplossing voor de elektronische identificatie en
      authenticatie van de identiteit van de personen
      - jonger dan 12 jaar
      - die niet in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn
     aanvullingen zijn ook nodig voor een volledig, geïntegreerd
      gebruikersbeheer, bvb.
      - verificatie van relevante kenmerken (vb. geneesheer, notaris, …) van een
       natuurlijke persoon
      - verificatie van een mandaat tussen een rechtspersoon of natuurlijke
       persoon waarop een elektronische dienst betrekking heeft en de persoon
       die deze dienst gebruikt
      - autorisaties tot het gebruik van de diensten

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     47             Antwerpen, 17 april 2007
               Policy Enforcement Model
                             Actie
                              op
                            toepassing                     Actie
                           GEWEIGERD      Policy              op
                                                    toepassing
               Gebruiker                Toepassing          TOEGESTAAN     Toepassing
                            Actie       ( PEP)
                             op
                           toepassing   Beslissings  Beslissings
                                   aanvraag   antwoord
                                                          Informatie
                                                           Vraag /
                     Ophalen             Policy                  Antwoord
                     Policies
                                  Beslissing  ( PDP)


                                            Informatie
                                             Vraag /
                                            Antwoord

      Autorisatie
       beheer    Policy Administratie                  Policy Informatie         Policy Informatie
                ( PAP)                         ( PIP)              ( PIP)
Beheerder
                 Policy                       Authentieke bron         Authentieke bron
                repository


 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid                 48                         Antwerpen, 17 april 2007
          Policy Enforcement Point (PEP)
     onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle beschikbare
      informatie inzake de gebruiker, de gevraagde actie, de resources en
      de omgeving
     de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy Decision Point
      (PDP) en een autorisatiebeslissing afdwingen
     toegang verlenen tot de toepassing en relevante credentials
      meegeven
                       Actie
                        op
                      toepassing                 Actie
                                            op
                     GEWEIGERD     Policy         toepassing
              Gebruiker           Toepassing       TOEGESTAAN   Toepassing
                      Actie      (PEP )
                       op
                     toepassing   Beslissings Beslissings
                             aanvraag  antwoord                               Policy
                            Beslissing (PDP )
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid                49                   Antwerpen, 17 april 2007
             Policy Decision Point (PDP)
     op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de passende
      autorisation policy opzoeken in de Policy Administration Point(s)
      (PAP)
     de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie ophalen uit
      de Policy Information Point(s) (PIP)
     de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable) nemen en
      doorsturen naar het PEP
                            Policy
                           Toepassing
                            (PEP )
                          Beslissings Beslissings
                           aanvraag antwoord
                                          Informatie
                                           Vraag /
                    Ophalen      Policy          Antwoord
                    Policies
                          Beslissing (PDP )

                                   Informatie
                                    Vraag /
                                   Antwoord               Policy Administratie       Policy Informatie  Policy Informatie
                  (PAP )             (PIP )        (PIP )
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid               50                 Antwerpen, 17 april 2007
         Policy Administration Point (PAP)
     omgeving voor het bewaren en beheren van de autorisation policies
      door de bevoegde perso(o)n(en) aangeduid door de
      verantwoordelijke voor de toepassing
     ter beschikking stellen van de autorisation policies aan het PDP                    Autorisatie           Ophalen
                     beheer             Policies
                            PAP            PDP

              Beheerder
                            Policy
                           repository
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid               51          Antwerpen, 17 april 2007
            Policy Information Point (PIP)     ter beschikking stellen aan het                Informatie
                                     Vraag/
                                     Antwoord
      PDP van informatie voor het      PDP

      beoordelen van de autorisation        Informatie
      policies (authentieke bronnen         Vraag/
                             Antwoord

      met kenmerken, mandaten, …)
                             PIP 1        PIP 2
                          Authentieke bron   Authentieke bron
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    52            Antwerpen, 17 april 2007
       Principe van "cirkels van vertrouwen"
     doel
      - vermijden van onnodige centralisatie
      - vermijden van onnodige bedreigingen voor de bescherming van de
       persoonlijke levenssfeer
      - vermijden van meervoudige identieke controles en opslag van loggings
     methode: taakverdeling tussen de bij elektronische dienstverlening
      betrokken instanties met duidelijke afspraken inzake
      - wie welke authenticaties, verificaties en controles verricht aan de hand
       van welke middelen en daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is
      - hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van de verrichte
       authenticaties, verificaties en controles op een veilige wijze elektronisch
       worden uitgewisseld
      - wie welke loggings bijhoudt
      - hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op eigen initiatief van een
       controle-orgaan of n.a.v. klacht, een volledige tracing kan geschieden van
       welke natuurlijke persoon welke dienst of transactie m.b.t. welke burger
       of onderneming wanneer, via welk kanaal en voor welke doeleinden heeft
       gebruikt
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    53            Antwerpen, 17 april 2007
           Realisaties in de sociale sector
     een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale
      sector, met een veilige verbinding met alle andere
      overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel

                     Internet    R
                     FedMAN     R
        Gebruikers                     FW
                     Isabel     R
                      …       R
        Backbone

          FW     FW      FW       FW  FW

          R      R       R       R   R

                RVA              RSZ
          R           KSZ           R

          NIC                      …
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid       54         Antwerpen, 17 april 2007
                     Sociale sector
     in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de
      toekenning van
      - de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als
       toekenning van rechten)
      - de sociale bijstand
      - de aanvullende voordelen voorzien in CAO‟s
     geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de
      toekenning van bijvoorbeeld
      - de aanvullende pensioenen (tweede pijler)
      - de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de
       federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten,
       gemeenschappen, …)
      - de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de
       begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare-
       nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …)


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     55            Antwerpen, 17 april 2007
           Realisaties in de sociale sector
     een unieke identificatiesleutel
      - voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart
       (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart
      - voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming
     een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector
      en daarbuiten inzake het beheer en de elektronische opslag van
      persoonsgegevens in authentieke vorm
     elektronische diensten en gegevensuitwisseling aan de hand van
      gestructureerde elektronische berichten tussen alle op het netwerk
      aangesloten actoren in de sociale sector
     elektronische diensten tussen enerzijds de actoren in de sociale
      sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers
      - hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten
       van toepassing tot toepassing
      - hetzij via een geïntegreerd portaal

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    56            Antwerpen, 17 april 2007
           Realisaties in de sociale sector
     een geïntegreerd portaal met
      - informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid
      - elektronische diensten voor ondernemingen, burgers en professionals uit
       de sociale sector
      - geharmoniseerde instructies m.b.t. de elektronische transacties
      - een E-box voor elke onderneming en een persoonlijke pagina voor elke
       professional in de sociale sector
     een geïntegreerde e-workspace voor de professionals in de sociale
      sector met
      - e-teams
      - workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg)
     een datawarehouse arbeidsmarkt met gegevens afkomstig van alle
      takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning,
      beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    57            Antwerpen, 17 april 2007
           Realisaties in de sociale sector
     een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center
      Eranova ondersteund door een customer relationship management
      tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA‟s)


                       E-mail
              Telefoon               Internet
                        @
                     Eranova
                            FOD SZ
             RSZ
                     …Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid       58            Antwerpen, 17 april 2007
             Het verwijzingsrepertorium
     basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling
      tussen de actoren in de sociale sector
     bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen
      - de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium)
          • geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke
           actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes
      - de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel)
          • geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten
           actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers
      - de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel)
          • geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale
           sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers
     functies
      - routering van informatie
      - preventieve toegangscontrole
      - automatische mededeling van gewijzigde gegevens
     geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid       59             Antwerpen, 17 april 2007
       Bestaande diensten voor de actoren
           in de sociale sector
     toegang tot persoonsgegevensbanken
      - interactieve raadpleging, raadpleging in massa en automatische
       mededeling van wijzigingen
      - voorbeelden
          •  verwijzingsrepertorium van de KSZ en sectorale verwijzingsrepertoria
          •  rijksregister en KSZ-registers (basisidentificatiegegevens)
          •  werkgeversrepertorium en personeelsbestand van alle werkgevers
          •  loon- en arbeidstijdgegevensbank van alle werknemers
     uitwisseling van elektronische attesten (voorverwerkte informatie)
      - individuele overmaking van attesten op vraag, overmaking van attesten in
       massa op vraag en automatische overmaking van attesten
      - voorbeelden
          • rechten van personen in de verschillende stelsels en takken van de sociale
           zekerheid en sociale bijstand
          • attesten voor de vaststelling van bijdragen en bijdrageverminderingen
          • attesten m.b.t. migrerende werknemers

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid        60              Antwerpen, 17 april 2007
         Bijdragebons werknemers vroeger
                     Werknemers   Werkgever
                                Ziekenfonds
                      Controle
          RSZ                 RIZIV
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     61     Antwerpen, 17 april 2007
            Bijdragebons werknemers nu
                     Werknemers   Werkgever
                     KSZ-BCSS       Ziekenfonds
                      Controle
          RSZ                 RIZIVKruispuntbank van de Sociale Zekerheid     62     Antwerpen, 17 april 2007
     Gemeentelijke belastingvoordelen: wat ?

     bepaalde categorieën van personen, zoals invaliden,
      gepensioneerden, weduwen, wezen, ...     hebben recht op een verhoogde terugbetaling van
      gezondheidszorgen     heel wat gemeenten en provincies kennen aan deze personen
      bovendien vrijstellingen of vermindering van belastingen toe
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  63           Antwerpen, 17 april 2007
    Gemeentelijke belastingvoordelen vroeger
                       Ziekenfonds
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  64  Antwerpen, 17 april 2007
       Gemeentelijke belastingvoordelen nu
                     KSZ
       NIC
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     65  Antwerpen, 17 april 2007
  Bestaande diensten voor de ondernemingen
     40 transacties van toepassing tot toepassing en op het portaal van de
      sociale zekerheid
     4 soorten elektronische aangiften met een maximaal multifunctioneel
      karakter
      - onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie
       (DIMONA-aangifte) (RSZ(PPO))
      - kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens (DMFA) (RSZ(PPO))
      - aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico
       ((arbeids)ongeval, (beroeps)ziekte, werkloosheid, …) zich voordoet (FAO
       en arbeidsongevallenverzekeraars, FBZ, RIZIV en ziekenfondsen, RVA
       en werkloosheidskassen)
      - overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse
       werknemer naar België of de werfmelding (RSZ)
     mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging en verbetering
      van aangiften, en van het eigen personeelsbestand (RSZ(PPO))


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    66            Antwerpen, 17 april 2007
         Bestaande dienst voor
    de ondernemingen en de werkzoekenden
     front office tewerkstelling
      - terbeschikkingstelling op het portaal van de sociale zekerheid, de
       portalen van de gewesten en gemeenschappen en de portalen van de
       geïnteresseerde middenveldorganisaties
      - van een geïntegreerd overzicht van alle in een concrete situatie relevante
       loonlastverlagende maatregelen, ongeacht de overheid waarvan ze
       uitgaan, de voorwaarden waaronder ze gelden en de wijze waarop ze
       kunnen worden aangevraagd
      - tegen het einde van het jaar, aangevuld met een toepassing om, met een
       maximaal gebruik van de gegevens beschikbaar in het netwerk, het
       financieel voordeel voor de werkgever of de werkzoekende te berekenen
       en een elektronische aanvraag in te dienen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    67            Antwerpen, 17 april 2007
        Bestaande diensten voor de sociaal
             verzekerden
     vermijden van de meervoudige aangifte van dezelfde gegevens en
      maximale automatische toekenning van rechten op basis van
      onderlinge elektronische gegevensuitwisseling tussen actoren in de
      sociale sector en daarbuiten
     4 transacties op het portaal van de sociale zekerheid
      - E-Gofso: opvolging van het elektronisch dossier bij het Fonds voor
       Sluiting van Ondernemingen
      - E-Lo: raadpleging van het elektronisch dossier inzake
       loopbaanonderbreking of tijdskrediet (RVA)
      - Cova: raadpleging van het elektronisch dossier m.b.t. jaarlijkse vakantie
       van handarbeiders (vakantiegeld, vakantieduur, …) (RJV en
       vakantiefondsen)
      - simulatie van het bedrag van het wettelijk pensioen op basis van de door
       betrokkene verstrekte gegevens (RVP)
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    68            Antwerpen, 17 april 2007
      Bestaande diensten voor buitenlandse
       ondernemingen en zelfstandigen
     LIMOSA: primeur in Europa
      - eenmalige, multifunctionele elektronische melding van alle activiteiten
       van buitenlandse werknemers, zelfstandigen of stagiairs op Belgisch
       grondgebied
      - gegevensbank raadpleegbaar en statistisch exploiteerbaar door alle
       bevoegde overheids- en inspectiediensten met
          •  alle gemelde informatie rond tewerkstelling vanuit het buitenland
          •  elektronische detacheringsformulieren
          •  verblijfsvergunningen
          •  arbeidskaarten en arbeidsvergunningen
          •  beroepskaarten
      - evolutie voorzien naar
          • geïntegreerd elektronisch loket voor buitenlandse ondernemingen en
           zelfstandigen
          • paneuropese elektronische sociale dienstKruispuntbank van de Sociale Zekerheid        69              Antwerpen, 17 april 2007
     Bestaande diensten voor andere actoren
     1 transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid
      - elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn
       socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke
       aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat
     2 transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid
      - Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor
       personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid
      - E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke
       identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de
       KSZ-registers
     1 transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT
      - verificatie van het recht op sociaal telefoontarief
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     70           Antwerpen, 17 april 2007
             Enkele cijfers en resultaten
     de elektronische gegevensuitwisseling tussen de 2.000 actoren in de
      sociale sector vindt plaats aan de hand van 190 soorten elektronische
      diensten, gedefinieerd na procesoptimalisatie
     omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of
      ondernemingen) onderlinge gegevensuitwisselingen op papier tussen
      de actoren in de sociale sector zijn afgeschaft
     in 2006 werden 511 miljoen elektronische berichten uitgewisseld
      tussen de actoren in de sociale sector, waardoor evenveel papieren
      gegevensuitwisselingen werden uitgespaard
     50 soorten aangifteformulieren aan de sociale zekerheid zijn
      afgeschaft en 1,1 miljoen aangiften per jaar worden vermeden
     in de overblijvende 30 aangifteformulieren aan de sociale zekerheid,
      die samen 4,6 miljoen maal per jaar gebruikt worden, is het aantal
      rubrieken verminderd tot gemiddeld één derde van de voorheen
      bestaande rubrieken

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  71           Antwerpen, 17 april 2007
             Enkele cijfers en resultaten
     omzeggens alle soorten aangiften door de ondernemingen kunnen
      elektronisch worden verricht
     in 2006 werden door de ondernemingen 17,9 miljoen elektronische
      aangiften verricht, waarvan 98% van toepassing tot toepassing
     het personeelsregister is afgeschaft in alle ondernemingen
     het contact center Eranova wordt maandelijks gemiddeld 15.000 maal
      gecontacteerd
     op basis van een bevraging van het federaal planbureau blijkt de last
      voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de
      sociale sector tussen 2002 en 2004 met 1,7 miljard € per jaar te zijn
      verminderd
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  72           Antwerpen, 17 april 2007
            Bekroond met United Nations
             Public Service Award
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  73     Antwerpen, 17 april 2007
  Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
     verdere ontsluiting van de relevante persoonsgegevensbanken voor
      de actoren in de sociale sector, zoals
      - het repertorium van de gezinsbijslagen
      - het pensioenkadaster
     uitwerking van methoden voor het optimaliseren van de onderlinge
      consistentie van de onderscheiden persoonsgegevensbanken en de
      kwaliteit van de erin opgenomen persoonsgegevens
     ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische attesten voor de
      actoren in de sociale sector
      - jaarlijkse vaststelling van de nieuwe behoeften op basis van een
       bevraging van de actoren in de sociale sector
      - 40-tal gewenste nieuwe elektronische attesten staan beschreven in de
       prioriteitenlijst beschikbaar op de website van de KSZ
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    74           Antwerpen, 17 april 2007
  Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
     bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen
      - gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken
       (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale
       huisvestingsmaatschappijen, …) (koninklijk besluit genomen in uitvoering
       van artikel 18 KSZ-wet)
      - instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal
       statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet)
      - instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en
       aanvullende pensioenen
      - externe preventiediensten
      - steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb.
       pensioenaanvraag)
      - artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of
       medische evaluaties
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    75            Antwerpen, 17 april 2007
  Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
     voorbeelden van nieuwe elektronische attesten
      - elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale
       zekerheid en de pensioen- en solidariteitsinstellingen die een sectoraal of
       bedrijfspensioenplan beheren (loon- en arbeidstijdgegevens)
      - elektronische uitwisseling van gegevens m.b.t. ernstige
       arbeidsongevallen tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen en de
       externe preventiediensten
      - elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale
       zekerheid en de gemeenschappen en gewesten, o.m. m.b.t. de
       berekening van premies en vergoedingen, de toekenning van
       studiebeurzen,…
      - elektronische gegevensuitwisseling tussen de instellingen van sociale
       zekerheid en de sociale huisvestingsmaatschappijen, o.m. m.b.t.
       (vervangings)inkomens
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    76            Antwerpen, 17 april 2007
  Nieuwe diensten voor actoren sociale sector
     verruiming van de dienstverlening aan OCMW‟s
      - elektronische uitwisseling van alle gegevens noodzakelijk voor de
       terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) van om
       het even welke steun (leefloon, verwarmingspremie, daklozenpremie, …)
       verleend door de OCMW‟s
      - uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door de
       OCMW‟s van gegevens beschikbaar bij andere instellingen van sociale
       zekerheid voor de globale dienstverlening door de OCMW‟s (leefloon,
       maatschappelijke steun, voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen,
       allerlei premies en subsidies, …)
      - uitbreiding van de elektronische raadplegingsmogelijkheid door andere
       actoren in de sociale sector (vb. sociale huisvestingsmaatschappijen) van
       informatie beheerd door de OCMW‟s
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    77            Antwerpen, 17 april 2007
     Nieuwe diensten voor de ondernemingen
     inproductiestelling en/of optimalisatie van alle herziene aangiften van
      sociale risico‟s met het oog op een valorisatie van de
      vereenvoudigingsmogelijkheden ten gevolge van de invoering van de
      multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangiften
     verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor
      ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E-
      box
     maximale vervanging van de nood aan opvraging van papieren RSZ-
      attesten door de rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling
      van de erop voorkomende informatie aan de bestemmelingen ervan,
      naar hun keuze van toepassing tot toepassing of via het portaal van
      de sociale zekerheid
     elektronische terbeschikkingstelling van relevante informatie aan
      instanties die bij de ondernemingen statistische informatie opvragen,
      zodat deze opvragingen kunnen worden geminimaliseerd

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   78           Antwerpen, 17 april 2007
     Nieuwe diensten voor de ondernemingen
     aanzetten van de coördinatie-organen uitgebouwd rond de
      Kruispuntbank voor Ondernemingen tot vereenvoudiging van de
      informatieprocessen die ondernemingen en hun vestigingen (t.a.v. de
      sociale sector) dienen uit te voeren n.a.v. het zich voordoen van
      bepaalde evenementen in hun levensloop
     vereenvoudiging van de informatiestromen i.v.m. de inhoudingen op
      brugpensioenen
     stimuleren van de elektronische gegevensuitwisseling, bij voorkeur
      van toepassing tot toepassing aan de hand van gestructureerde
      berichten
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  79          Antwerpen, 17 april 2007
         Nieuwe diensten voor de burgers
     verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische
      toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd
      op het sociaal statuut, o.a. in de water-, gas- en elektriciteitssector
     nu een betrouwbare elektronische authentisering van de identiteit en
      elektronische handtekening mogelijk is op basis van de elektronische
      identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties
      voor de burgers, zoals
      - raadplegen van een loopbaanoverzicht
      - aanvraag (tot raming) van het pensioen
      - raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende
       gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale
       zekerheid
      - raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake
       gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale
       zekerheid
      - opvragen van de banenkaart of het tewerkstellingsattest bij de RVA

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    80            Antwerpen, 17 april 2007
      Nieuwe diensten voor de professionals
     verdere uitbouw van de geïntegreerde elektronische
      samenwerkingsplatformen E-workspace & E-communities
      -  who is who
      -  kennismanagement
      -  work flow ondersteuning
      -  project en issue management
      -  agenda‟s en stukken van comités en werkgroepen
     specifiek geïntegreerd elektronisch samenwerkingsplatform voor de
      inspectiediensten
     aanbod van transacties op het portaal van de sociale zekerheid
     geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer over de platformen heen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    81         Antwerpen, 17 april 2007
     Verdere uitbouw Kruispuntbankregisters
     bevestiging van complementariteit en subsidiariteit t.a.v. het
      Rijksregister
     evolutie naar de authentieke bron van de basisidentificatiegegevens
      van alle natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het
      Rijksregister, maar waarover gegevens worden bewaard door
      - de actoren in de sociale sector
      - andere overheidsdiensten (gewesten, gemeenschappen, provincies,
       steden, gemeenten, …)
      - andere instanties met een opdracht van algemeen belang
     ontsluiting voor alle belanghebbende instanties mits machtiging van
      het sectoraal comité van de sociale zekerheid
      - interactieve raadpleging
      - raadpleging in massa
      - automatische mededeling van wijzigingenKruispuntbank van de Sociale Zekerheid   82           Antwerpen, 17 april 2007
                 Vervanging SIS-kaart
     geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart
      - de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de
       elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan
      - de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de
       gezondheidszorg wordt overgenomen door
          • een beveiligde on line toegang van de zorgverstrekkers tot de
           verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de
           ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart of een ander
           instrument als middel voor de identificatie van de patiënt
          • met een elektronische identificatie en authenticatie van de zorgverstrekkers
     behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de
      identificatie van de sociaal verzekerden die niet over een
      elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet
      in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar, …)
     alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze kan
      gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid       83             Antwerpen, 17 april 2007
               Evolutie datawarehouse
     evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt naar een
      datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de
      uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties
      - relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector
      - relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën,
       Nationaal Instituut voor de Statistiek, …)
      - telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL
     uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde
      statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en
      raadplegingsmogelijkheid ervan via het internet
     ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding,
      beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het
      datawarehouse voor hun ad hoc behoeften
     vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de
      anonimisering van gegevens
     geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid   84           Antwerpen, 17 april 2007
     Informatie-uitwisseling met fiscale sector
     wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens
      gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met
      bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionali-
      teitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de
      ondernemingen
     voorbeelden
      - door sociale sector aan FOD Financiën
          • mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de
           vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog
           op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting
          • mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare
           inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD
           Financiën (vb. alimentatievorderingen)
      - door FOD Financiën aan sociale sector
          • mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken
           op één van de regelingen van sociale bijstand met het oog de doorvoering van
           de bestaansmiddelentoets

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid       85             Antwerpen, 17 april 2007
        Evolutie van de authentieke bronnen
     snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m.
      -  geboorten
      -  wijzigingen van burgerlijke staat
      -  wijziging van gezinssamenstelling
      -  overlijden
      door de herziening van de processen voor de opname van deze
      gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister
     verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank
      Ondernemingen
      - opname van alle relevante entiteiten
      - activeren van de bij de Kruispuntbank Ondernemingen ingestelde
       coördinatie-organen
      - uitbouwen van de functie van de Kruispuntbank Ondernemingen inzake
       opname van verwijzingen naar en organiseren van geïntegreerde
       elektronische toegang tot in andere gegevensbanken bewaarde
       authentieke gegevens m.b.t. de ondernemingen


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid     86         Antwerpen, 17 april 2007
     Ondersteuning uitbouw E-health platform
     doel
      - optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorg-
       verstrekking en van de veiligheid van de patiënt
      - vermijden van overbodig administratief werk voor de patiënt, de
       gezondheidszorgverstrekkers en de ziekenfondsen
      - degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid


     hoe ?
      - door een goed georganiseerde elektronische informatie-uitwisseling
       tussen alle betrokkenen bij de gezondheidszorgverstrekking
      - met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de
       bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    87            Antwerpen, 17 april 2007
     Ondersteuning uitbouw E-health platform
     concrete mogelijkheden
      - gestructureerde en gestandaardiseerde elektronische opslag van
       minimale informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de
       resultaten van de verstrekte zorgen
      - terbeschikkingstelling aan de behandelende zorgverstrekkers van een
       gecontroleerde, goed beveiligde elektronische toegang tot relevante
       informatie over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van
       verstrekte zorgen, die elders beschikbaar is
      - elektronische uitwisseling van gestructureerde zorgvoorschriften tussen
       zorgverstrekkers, zowel binnen als buiten zorginstellingen
      - elektronische toegankelijkheid voor de zorgverstrekkers van de
       verzekerbaarheidstoestand in de gezondheidszorgverzekering en andere
       relevante administratieve informatie over de patiënt
      - over de verschillende stakeholders heen gecoördineerde en eenmalige
       inzameling van de informatie gericht op beleids- en
       onderzoeksondersteuning
      - …
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    88           Antwerpen, 17 april 2007
     Ondersteuning uitbouw E-health platform
     bepaalde in de sociale sector uitgebouwde know-how of
      componenten kunnen hierbij, mutatis mutandis, nuttig zijn
      - Kruispuntbankmodel voor organisatie en coördinatie van
       gegevensuitwisseling zonder onnodige centralisatie, op basis van een
       verwijzingsrepertorium
      - methoden voor procesoptimalisatie
      - instelling van een goed beveiligd platform voor de elektronische
       gegevensuitwisseling
      - instelling van een door de stakeholders beheerd coördinatie-orgaan voor
       de uitbouw en het beheer van het platform voor de elektronische
       gegevensuitwisseling en de coördinatie van de procesoptimalisatie
      - algemeen gebruikt patiëntidentificatienummer (identificatienummer
       sociale zekerheid ?)
      - systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer
      - systeem van machtigingen door een sectoraal comité opgericht binnen
       de CBPL
      - elementen uit de regelgeving


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    89            Antwerpen, 17 april 2007
             Besluit: beoogde voordelen
     grotere efficiëntie
      - lagere lasten en kosten, bvb.
          • eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde
           begrippen en instructies
          • zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot
           toepassing, zonder manuele herinvoer
          • taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie
          • minder onnodige contacten achteraf
          • samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage-
           techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en
           componenten
      - meer diensten voor dezelfde totale kost, bvb.
          • alle diensten zijn beschikbaar op elk ogenblik, van om het even waar en via
           om het even welk device
          • geïntegreerde dienstverlening
      - snellere dienstverlening
          • vermindering van reis- en wachttijd
          • rechtstreekse interactie met de bevoegde overheidsdienst
          • real time feedback voor de gebruiker

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid       90             Antwerpen, 17 april 2007
             Besluit: beoogde voordelen
     grotere effectiviteit
      - hogere kwaliteit van de dienstverlening, bvb.
          • juistere dienstverlening
          • meer gepersonaliseerde dienstverlening
          • transparantere dienstverlening
          • veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke
           levenssfeer
          • mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de
           gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de
           stand van zaken van het dienstverleningsproces
      - minder fraudemogelijkheden
      - nieuwsoortige diensten, bvb.
          • maximale automatische toekenning van rechten
          • automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen
           worden toegekend
          • actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken
          • rechtstreekse controle over de eigen gegevens
          • gepersonaliseerde simulatie-omgevingen


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid       91              Antwerpen, 17 april 2007
          Besluit: kritische succesfactoren
     E-government als een structureel hervormingsproces
      - procesherziening
      - integratie van de back-office voor de automatische toekenning van
       diensten
      - geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening
     ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste
      niveau
     breed maatschappelijk draagvlak
     vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige
      autonomie en veiligheid van het systeem
     samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een
      taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken
     quick wins in combinatie met een visie op lange termijn
     focus op een meer efficiënte en effectieve dienstverlening en
      beleidsvoering eerder dan op de strijd tegen fraude
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    92            Antwerpen, 17 april 2007
          Besluit: kritische succesfactoren
     inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen
      actoren
     wettelijk kader dat principes inzake strategisch informatiebeheer
      afdwingbaar maakt
     oprichting van dienstenintegratoren die bevorderen en coördineren
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  93          Antwerpen, 17 april 2007
         Besluit: belangrijkste hinderpalen
     zoeken van een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en
      anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
      informatieveiligheid
     een gemiddeld project in de openbare sector is ingewikkelder dan
      een gemiddeld project in de private sector, omwille van
      - een groter aantal stakeholders (politici, ambtenaren, belangengroepen,
       kiezers, belastingbetalers, gebruikers van openbare diensten, ander
       overheidsdiensten, andere overheidsniveaus, …)
      - de uitvoering in een minder stabiele omgeving
     een race voor quick wins (cf surveymania) stimuleert niet de
      ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op
      procesherziening
     in de openbare sector is er doorgaans weinig financiële marge voor
      innovatie


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    94            Antwerpen, 17 april 2007
         Besluit: belangrijkste hinderpalen
     tussenpersonen zien de ontwikkeling van E-government soms als
      een bedreiging
     tekort aan competenties en kennis bij de overheid => oprichting van
      een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan
      marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de
      overheidsdiensten en de instellingen van sociale zekerheid
     nood aan een radicale cultuurverandering binnen de overheid
      - van hiërarchie naar netwerken
      - afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers,
       en niet op de organisatie van de overheid
      - empowerment ipv loutere dienstbaarheid
      - belonen van ondernemerschap binnen de overheid
      - ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    95            Antwerpen, 17 april 2007
                 Voor meer informatie
     persoonlijke website Frank Robben
      - http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

     website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
      - http://www.ksz.fgov.be

     website Federale Overheidsdienst Informatie- en
      Communicatietechnologie (Fedict)
      - http://www.fedict.be

     portaal van de sociale zekerheid
      - https://www.socialsecurity.be

     elektronische identiteitskaart
      - http://eid.belgium.be/nl/navigation/12000/index.html


Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid    96           Antwerpen, 17 april 2007
                     D@nk u !

                     Vragen ?Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

								
To top