??????? by 8KJuAD

VIEWS: 390 PAGES: 250

									                รายละเอียดผู้เข้าการแข่ งขันและควบคุมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2553
                          ้
                 สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ สพม. เขต 26
                                            ิ
                        7 - 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวทยาคาร
                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่ กิจกรรมการประกวดแข่ งขัน อันดับที่     โรงเรียน       ผู้ควบคุม        ่
                                            เลขทีเกียรติบ ัตร  รายชื่ อผู้เข้าแข่ งขัน  หมายเหตุ
                             คุณครูสุมาลย์ โสดา      154      ด.ญ.ชลธิชา ชาวบ้ านใน
                 1    วาปี ปทุม    คุณครูรจนา พรมโกน       155       ด.ญ.ชลธิชา รักษาภักดี    เหรียญทอง
                                                     ด.ช.ทรงวุฒิ สี หาบุตดโต
                                                     ด.ช.ธราพงษ์ เสนาสุ ธรรม
                 2         ิ
                     พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูบังอร คชอาจ       156       ด.ญ.ปรียา พันสีเงิน     เหรียญทอง
                                                     ด.ญ.กาญจนา สุ วรรณโคตร
                             คุณครูนภัทร เวียงวิเศษ     157       ด.ช.ต้ นตระการณ์
                 3    นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูสายนาผึง ผิวเรือง
                                  ้ ้          158       ด.ญ. ยศวดี ผาพงษา      เหรียญทอง
                                                     ด.ญ.อุษณี อันทโคตร
                                                     ด.ญ.อรพรรณ สุ รพล
                 4    บ้ านขามเรียน  คุณครูธิดารัตน์ บุญตารา    159       ด.ญ.ศศิประภา รู ไธสง     เหรียญทอง
                                                     ด.ญ.นิรมล ไชยมาคา
                                                     เด็กชายยุทธพล บุปผา
                 5    บ้ านเหล่ า   คุณครูกชกมล ประวันจะ                            เหรียญทอง
5  บ้ านเหล่ า   คุณครูกชกมล ประวันจะ     160  เด็กหญิงดารณี หงษา       เหรียญทอง
                             เด็กหญิงพัชรี เดชดี
           คุณครูกรรณิการ์ พัฒนนิตศักดิ์ 161
                      ิ      เด็กหญิงสกลรัตน์ แดนราชรัมย์
6  บ้ านเม็กดา               ิ
           คุณครูกอเกียรติ พัฒนนิตศักดิ์ 162  เด็กหญิงจิระณัฐ ไกรมณี     เหรียญทอง
                             เด็กชายธวัชชัย    ้
                                      เกลียงไธสง
           คุณครูนวลฉวี บึงมุม     163  เด็กหญิงอนงทพย์ เสนาฤทธิ์
7  บ้ านหัวหมู   คุณครูวสั นต์ศิลป์ พะยังเฆ  164  เด็กหญิงรจนา      ้
                                     สี ขามปอม   เหรียญทอง
                             เด็กชายวัชพล ชาตาธิคุณ
                             เด็กชายณัฐพงษ์ ปิ ดตานัง
8  มัธยมยางสี สุราช คุณครูสายพิณ เยือนจันทึก
                   ้      165  เด็กหญิงวรรณนิภา ทุริดไธสง   เหรียญเงิน
                             เด็กหญิงพิชญา โชโตวงษ์
                             เด็กหญิงถิรวรรณ ปะวะเล
9  นาเชือกประชาสรรค์คุณครูขนิษฐา ยงไธสง     166  เด็กหญิงนิธิพร ปะกะตัง     เหรียญเงิน
                             เด็กหญิงภัสรามาศ โพธิญาณ
                             เด็กหญิงปรินทร เทียมทะนงค์
    ิ
10 นาภูพทยาคม    คุณครูนวลจันทร์ ภูคลองแง้  167  เด็กหญิงวิภาดา การะวิโก     เหรียญเงิน
                             เด็กหญิงนิตยา ซ้ ายก่ า
           คุณครูบังอร ประโยชริด    168  เด็กหญิงจินตนา ปะติปา
11 บ้ านหนองไผ่ด้ามขวาน ครูทองอินทร์ ประโยชริด
           คุณ             169  เด็กหญิงสมจิต ผ่องใส      เหรียญทองแดง
                   11 บ้ านหนองไผ่ด้ามขวาน                                  เหรียญทองแดง
                                             เด็กหญิงกาญจนา สี หานาม
                                             เด็กหญิงวิภาพร ศรีโยธา
                   12 บ้ านสนาม    คุณครูสมพงษ์ น้ อมมัส   170  เด็กหญิงวงเดือน แก้ วลาย       เหรียญทองแดง
                                             เด็กหญิงฉวี แก้ วปั ญญา
                                             เด็กหญิงกมลวรรณ ไปปะ
                   13 บ้ านหนองรูแข้  คุณครูมลิวรรณ  จันทเขต  171        ั
                                             เด็กหญิงสุ พตรา ตระกูลโส       เหรียญทองแดง
                                             เด็กหญิงอัฉจราวดี สุ รพล
                                                   ิ
                                             เด็กหญิงชุ ตมา กลรัตน์
                   14 บ้ านหนองหว้า  คุณครูสุกัญญา แสนบุดดา   172  เด็กหญิงมัลลิกา อู่อรุ ณ       เหรียญทองแดง
                                             เด็กหญิงอรรถชัย นะธิไท
                                             เด็กหญิงทัศนีย์ กอศรี
                   15 บ้ านหนองสระ   คุณครูอรชุ มา วิเศษดี   173  เด็กหญิงเยาวลักษณ์     ครเพ็ง   เหรียญทองแดง
                                             เด็กหญิงกัญญาลักษณ์       ั
                                                           ปริวนตา
1                ่
  หนังสื อเล่ มเล็ก ช่ วงชั้นที3
                             คุณครูสนอง พรมโนนศรี    174  เด็กหญิงนุษบา ศรีทน
                   16 หนองบัวสันตุ   คุณครูพรรณี ตัณฑ์ ประศาสน์ 175  เด็กหญิงนริตา ลาดคาจันทร์       เหรียญทองแดง
                                                      ิ่
                                             เด็กหญิงณัฐมน จียง
                                             เด็กหญิงชุ รีมาศ   หวายสุ ด
                   17 บ้ านปลาขาว   คุณครูปทุมทิพย์ โคตุทา   176  เด็กหญิงวรรณนิดา ธรรมกาโร เหรียญทองแดง
                                             เด็กหญิงพิศุทรา สร้ างนานอก
                           เด็กหญิงนฤมล    ธนะศรี
18 บ้ านนาเลา    คุณครูทองเหลือง ปาปะขา   177  เด็กหญิงเสาวลักษณ์   อะมะมล เหรียญทองแดง
                           เด็กชายธีรวัฒน์ แจ่ มแจ้ ง
                           เด็กหญิงเสาวนีย์   ภูมิล่ ุน
19 ชุ มชนบ้ านสาโรง คุณครูบัวไข เทียบโพธิ์   178  เด็กหญิงนฤมล    เทียบพิมพ์   เหรียญทองแดง
                           เด็กหญิงพนิดา บุพเต
                           เด็กหญิงอัจฉรา เหลาชัย
20 บ้ านโพธิ์ชัย      ี
           คุณครูวรยุท นครศรี     179  เด็กชายสุ รศิลป์ โพธิ์จักร     เหรียญทองแดง
                           เด็กหญิงวรวัฒน ภูเขียว
           คุณครูณพิมล ไกรวัลย์    180  เด็กหญิงสุ รฉัตร ปั ทมสิทธิวรกุล
21 ปอพานพิทยาคม คุณครูธัญญารัตน์ ทุมอนันต์   181  เด็กหญิงเพชรวราภรณ์ พรมวรกุลเหรียญทองแดง
                           เด็กหญิงกนกภร ประจันสี
                           เด็กหญิงบุษรา ทองสกล
22 บ้ านสระแคน    คุณครูเสงี่ยม ภูมินา    182  เด็กหญิงอุไรรัตน์ จันทะขาน     เหรียญทองแดง
                           เด็กหญิงนุชนาถ ทองสุ ด
                           เด็กหญิงเบญจวรรณ โคตรมี
23 หนองบัวแดง    คุณครูสุวรรณ์ มนัสสิลา   183  เด็กหญิงพรลิขขิต ภิญโญศักดิ์    เหรียญทองแดง
                           เด็กหญิงสุ ภาพร นาภาวรรณ
                                        ่
                           เด็กหญิงจันทร์ เพ็ญ ภูเหลือม
24 กู่สันตรัตน์   คุณครูปรีดาวรรณ ถ้ าอรัญ                      เหรียญทองแดง
24 กู่สันตรัตน์    คุณครูปรีดาวรรณ ถ้ าอรัญ   184            ้ ่
                               เด็กหญิงนันทวัน ดือเปลียน    เหรียญทองแดง
                               เด็กหญิงวงศ์ จันทร์ ซุ่นขวัญ
                               เด็กหญิงจิราวรรณ เอกบัว
25 บ้ านหนองกุง        ั
            คุรครูพชณิมา ส่ งสั มพันธ์ สกุล 185  เด็กหญิงปฏิภาณ ธรรมโส      เหรียญทองแดง
                               เด็กหญิงจิราพร พันสุ ดน้ อย
                               เด็กหญิงสุ จิตรา ชาวนาวา
26 บ้ านหนองทุ่ม    คุณครูสุรจิต พระภักดี     186   เด็กหญิงนิธิพร โยแก้ ว      เหรียญทองแดง
                               เด็กหญิงอนุธิดา ปั ดตังทานัง
                               เด็กหญิงชลดา โพธิ์ล้อม
27 บ้ านเขวาทุ่ง    คุณครูสายศิลป์ เจริญพันธุวงศ์187   เด็กหญิงรจรินทร์   วงศ์ ชารี  เหรียญทองแดง
                               เด็กหญิงวิยะดา รัตนอัน
                               เด็กหญิงสุ มิตรา พิลาวุธ
             ณครู ยา
28 ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้คุองวิทพรรณี ปาประไพ     188   เด็กหญิงสุ นิสา  แก้ วภา    เหรียญทองแดง
                               เด็กหญิงวิลาพร สุ ขกับหลง
            คุณครูอัญชนา ยอดญาติไทย 189      เด็กหญิงรัตนาพร ปะทิเลศ
29 ชุ มชนบ้ านนาสี นวล คุณครูจันทร์ เพ็ญ คุณวงษ์   190   เด็กหญิงปารตี   จันทร์ นวล  เหรียญทองแดง
                               เด็กชายอรรถชัย พัฒนะโพธิ์เงิน
            คุณครูเสวภา   กุลนันทนนท์  191   เด็กหญิงอรพรรณ สุ วรรณทอง
30 บ้ านหนองแดงสหมิตร ครูชูเกียรติ ปะเสทะกัง
          คุณ                192   เด็กหญิงอรญา แทนราช       เหรียญทองแดง
                 30 บ้ านหนองแดงสหมิตร                                    เหรียญทองแดง
                                                เด็กหญิงมยุรา โลมเสนาะ
                 1  วาปี ปทุม     นายพินิจ     ทบด้าน     193  นางสาวพิมพ์ชนก มนตรี      เหรียญทอง
                 2       ิ
                    พยัคฆภูมิวทยาคาร นางอัมพร     วงวาศ      194  นางสาวพิมพ์กันยา ชาติแพงตา   เหรียญทอง
                 3  ประชาพัฒนา    นางสงัด      แสนเสนา    195       ั
                                                นางสาวสุ ภค บัวสอน       เหรียญทอง
                 4           รณ์
                    ดงบังพิสัยนวการนุสนางวิมลรัตน์ คุณเรียน      196  นางสาวนวพร พรพิทักษ์      เหรียญเงิน
2 อ่านทานองเสนาะ(ขับเสภา) ม.4-6
                 5  นาเชือกพิทยาสรรค์ นางสาวโนรี ในจิตร์        197  นางสาวกุสุมา ประทุมเมศ     เหรียญเงิน
                 6     ิ
                    นาภูพทยาคม    นางหนูจีน    อิตบุตรดา
                                       ิ      198  นางสาวสรารัตน์ แสนศรี     เหรียญทองแดง
                 7             ิ
                    นาดูนประชาสรรพ์ นางรัตยา      แสนหะวานนท์   199  นางสาวพรนิภา ดาสิ นธ์     เหรียญทองแดง
                 8      ิ     งคลาภิเษก
                    ดงใหญ่ วทยาคมรัชมันางอินทิรา ชิตบัณฑิตย์      200             ั
                                                นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุพตร์  เหรียญทองแดง
                 1  วาปี ปทุม     คุณครูมณีรัตน์   บุบผารัตน์  201  เด็กชายวิทวัส วรรณประโพธิ์   เหรียญทอง
                 2       ิ
                    พยัคฆภูมิวทยาคาร คุรครูอัมพร      วงวาศ    202       ั
                                                เด็กหญิงฑิฆมพร ไชยโม      เหรียญทอง
                 3  นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูอัจฉรา    พาลา     203  เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองพราว    เหรียญทอง
                 4  บ้ านเม็กดา    คุณครูกรรณิการ์ พรทิพย์     204  เด็กชายศุภชัย ศรีประดู่    เหรียญทอง
                 5  หนองไผ่ ด้ามขวาน คุณครูบังอร     ประโยชริด   205  เด็กหญิงมัฆทนา หาญพะยอม    เหรียญทอง
                 6  ประชาพัฒนา    คุณครูสงัด     แสนเสนา    206  เด็กหญิงกฤตพร มะเสนา      เหรียญทอง
                 7  บ้ านหนองหว้า   คุณครูสุกัญญา แสนบุดดา      207  เด็กหญิงพิมพ์ ชนก นินทราช   เหรียญทอง
                 8  บ้ านโคกสู งหนองเสียวหนองขี               เด็กหญิงนภัสสร ลครศรี     เหรียญเงิน
                 9  มัธยมยางสี สุราช คุณครูปฏิภาณ ปะติเก        208  เด็กหญิงสุ ทธิตา โพธิ์แสงดา  เหรียญเงิน
                              ณครู ยา
                 10 ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้คุองวิทยุพยงค์ เสตเตมิย์    209  เด็กหญิงสิ นจัย จาปามาด    เหรียญเงิน
3   อ่ านทานองเสนาะ ม. 1-3
               11 บ้ านขามเรียน   คุณครูธิดารัตน์ บุญตารา   210  เด็กหญิงกุหลาบ หล่ อทอง    เหรียญเงิน
               12 บ้ านเหล่ า    คุณครูกชกมล ประวันจะ     211  เด็กหญิงสุ ดารัตน์ มณีล้อม  เหรียญเงิน
               13 ชุ มชนบ้ านนาสี นวล คุณครูอัญชนา ยอดญาติไทย 212    เด็กชายปฐวี พิมพ์ ภภักดี   เหรียญเงิน
3  อ่ านทานองเสนาะ ม. 1-3  14 บ้ านโนนรัง    คุณครูพุทรมา  ลาธิโน    213  เด็กหญิงรุ จิรา ปุยสุ วรรณ  เหรียญเงิน
                         ค
               15 บ้ านตาพวนสร้ างแซง ุณครูสมัย   มณีทัพ    214  เด็กชายณัฐพล สมศรี      เหรียญเงิน
                            ิ
               16 นาดูนประชาสรรค์ คุณครูวมลรัตน์ ปัตตาเนย์    215  เด็กหญิงธิดาศรี ลุนละวงค์   เหรียญเงิน
               17 บ้ านนาฝาย                       เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ปิ นะสา   เหรียญเงิน
               18 บ้ านปลาขาว    คุณครูปทุมทิพย์ โคตุทา    216  เด็กหญิงศิวะพร ปาปะโพธิ์   เหรียญทองแดง
               19 บ้ านหนองบัวแดง คุรครูสุวรรณ    มัสศิลา   217  เด็กหญิงจรรยา พรมมานอก    เหรียญทองแดง
                   ้      ค
               20 บ้ านนาสร้ างหนองบะ ุณครูอัจฉรารัตน์ โพธิ์พยัคฆ์ 218  เด็กหญิงบุญพา สี ทอง     เหรียญทองแดง
               21 บ้ านหนองแก    คุณครูคาตัน   สุ ดโต    219  เด็กหญิงชนิกานต์ ฤทธิ์ไสง  เหรียญทองแดง
               22 บ้ านเขวาทุ่ง   คุณครูสายศิลป์ เจริญพันธุวงศ์220  เด็กหญิงประณิตา ทองนาค    เหรียญทองแดง
               23 บ้ านหนองหน่ อง คุณครูสมทรัพย์    สุ โทวา  221  เด็กหญิงสิ ริยา สันโดด    เหรียญทองแดง
               24 บ้ านสระบาก    คุณครูกัลยาณี  กระจายศรี  222  เด็กหญิงศิริประภา บุญวงค์  เหรียญทองแดง
               25 บ้ านหัวหมู    คุณครูนวลฉวี บึงมุม     223  เด็กหญิงสุ กัญญา บุตโยธี   เหรียญทองแดง
               26 บ้ านบุ่งง้ าว   คุณครูรัชนี      ิ
                                  วงศ์ วลาศ  224  เด็กหญิงศิริลักษณ์ กางไธสง  เหรียญทองแดง
               27 ชุ มชนบ้ านสาโรง คุณครูบัวไข เทียบโพธิ์     225  เด็กชายพิศุทธิ์ วงคา     เหรียญทองแดง
                                                 ั
                                            นางสาวสุ พตรา สาระวัน
               1     ิ
                 นาภูพทยาคม    คุณครูนวลจันทร์ ภูคลองแง้  226  นางสาววรางคณา คงทวี      เหรียญทอง
               1    ิ
                 นาภูพทยาคม    คุณครูนวลจันทร์ ภูคลองแง้                       เหรียญทอง
                                            นางสาววาสนา ทองพูล
                                            นางสาวพรรณิภา ทองลาด
               2  วาปี ปทุม    คุณครูรจนา พรมโกน       227  นางสาววาสนา ปุปะปา        เหรียญทอง
                                            นายฐากูร  สีหาบุญมาก
                                            นายจักรพันธ์ เนตคา
               3                  ้
                 มัธยมยางสี สุราช คุณครูสายพิณ เยือนจันทึก    228  นางสาวรัตนา โพธิ์แสงดา      เหรียญทอง
                                            นางสาวชลิตา ปิ นะกา
                          คุณครูบังอร   คชอาจ     229  นางสาวกนกวรรณ เลยหยุด
4  หนังสื อเล่ มเล็ก ม.4-6  4       ิ
                 พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูฐิตมา
                              ิ   หินชนะ     230            ิ
                                            นางสาวสุ ภาวดี สมบัตดี      เหรียญทอง
                                            นางสาวมณฑา   สุ ภาภัทร
                          คุณครูทองปอน แน่ นชารี     231  นางสาวเสาวลักษณ์ สอนวงษ์ แก้ ว
               5  นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูศิริญญา   สารสวัสดิ์  232  นางสาวอริยา ยุระเทศ       เหรียญเงิน
                                            นางสาวปิ ยะนุช มะธิปิโข
                          คุณครูช่อผกา มะทิตะโน     233  นางสาวสกุลรัตน์ พันหล่ อมโส
               6  นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูสุพตรา ปิ ดจะยัง
                               ั          234  นางสาวเดือนเพ็ญ พันหล่ อมโส   เหรียญเงิน
                                            นางสาวนุชนาถ ดีนอก
                          คุณครูณพิมล   ไกรวัลย์    235  นางสาวเกษวดี แทนนคร
               7  ปอพานพิทยาคม คุณครูธัญารัตน์ ทุมอนันต์     236  นางสาวมณีกานต์ ขัดพันลา     เหรียญเงิน
                                            นางสาวนุชธิลา เปรมปรี
                                              เด็กหญิงวนารี   โคตรแก้ ว
              1  วาปี ปทุม      คุณครูกาญจนา สวนประดิษฐ์                       เหรียญทอง
                                           237          ้
                                              เด็กหญิงอริศรา ฟอนบาเรอ
                                           238          ิ
                                              เด็กหญิงอมิตา ตีตดขา
              2       ิ
                พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูศิริวรรณ คาแสนพันธ์                        เหรียญทอง
                                              เด็กหญิงดาราวรรณ ตัณโห
                                           239        ั
                                              เด็กหญิงสุ ภสสรา สรรพสอน
              3  บ้ านเหล่ า     คุณครูกชกมล ประวันจะ                         เหรียญเงิน
                                              เด็กหญิงจิตรานุช จันทะนันท์
                          คุณครูณพิมล   ไกรวัลย์     240  เด็กหญิงวริยาภรณ์ ปะเตสั ง
              4  ปอพานพิทยาคม                                       เหรียญเงิน
                          คุณครูธัญญารัตน์ ทุมอนันต์    241  เด็กหญิงสุ วนันท์ ทุมพร
5  แต่ งกลอนสุ ภาพ ม.1-3
                          คุณครูสุทิน    สุ ทธิเจริญ  242  เด็กชายชินกร หมื่นไธสง
              5  นาเชือกพิทยาสรรค์                                     เหรียญเงิน
                          คุณครูรุจิเรศ  สิ งห์ ประทุม  243  เด็กชายพงศ์ สิทธิ์ สุ ขดี
                                           244  เด็กหญิงสุ ดารัตน์ แคนตะ
              6  นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูอินทราภรณ์ สุ นทรวัฒนา                       เหรียญเงิน
                                              เด็กหญิงกนกวรรณ เดชคุณัมย์
                                           245  เด็กหญิงพัชรี โนดไธสง
              7  บ้ านโนน      คุณครูบรรดร    กองบุตร                      เหรียญทองแดง
                                                      ้
                                              เด็กหญิงจันทิมา นาทิพย์
                                           246  เด็กหญิงณัฐมล สุ นทะวงษ์
              8             ณครู ยา
                ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้คุองวิทพรรณี   ปาปะไพ                       เหรียญทองแดง
                                              เด็กหญิงทัศนีย์ อุปเก
              1                 ้
                มัธยมยางสี สุราช นางสายพิณ เยือนจันทึก        247  เด็กชายพงษ์ ศธร ศรีวรรณะ    เหรียญทอง
              2       ิ             ่
                พยัคฆภูมิวทยาคาร นางกรรณิการ์ ศรีปลัง        248  เด็กหญิงพรปวีณ์ อันเวลา    เหรียญทอง
              3  นาเชือกพิทยาสรรค์ นางอัจฉรา พาคา           249           ้
                                              เด็กชายวชิราวุธ พืนฉลาด    เหรียญทอง
                   4  วาปี ปทุม    นางประภาพร แก้ วจันดา     250  เด็กหญิงจริญญา คูณมี      เหรียญทอง
                   5  พระกุมารศึกษา  นางจินดารัตน์ เพียรอดวงษ์   251  เด็กหญิงธมนวรรณ จรรยาวงศ์    เหรียญทอง
                   6             องวิทยา
                      ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้นางพรรณี ปาปะไพ      252  เด็กหญงพิชญา บุบผารัตน์     เหรียญเงิน
                                        ิ
                              นางกรรณิการ์ พัฒนนิตศักดิ์   253
                   7  บ้ านเม็กดา                      เด็กหญิงอรินญา พิมภักดี     เหรียญเงิน
                              นายบัวผิน ฝาแก้ ว       254

                   8  บ้ านเขวาทุ่ง  นางสายศิลป์ เจริญพันธุวงศ์   255  เด็กหญิงดวงอรู ณ บุตรวัด    เหรียญเงิน
                   9  หนองบัวกุดอ้ อ  นางพิสมัย หัตถนิรันดร์     256  เด็กหญิงศิริรักษ์ คามีชัย    เหรียญเงิน
6  การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ม.1-3
                         ้
                   10 บ้ านกุดนาใส    นางกัญญารัตน์ บาลเมือง     257  เด็กหญิงศิริวรรณ ด้วงแหวะ    เหรียญเงิน
                   11 บ้ านเขวาไร่    นางวลี ลิไธสง         258  เด็กหญิงมยุรี เทียงที      เหรียญเงิน
                   12 บ้ านปลาขาว    นางปทุมทิพย์ โคตุทา      259  เด็กหญิงสุ จรรยา ปิ ดตาระโส   เหรียญเงิน
                   13 นาดูนประชาสรรพ์ นางทองปอน แนนชารี         260  เด็กชายสมพงษ์ สีหาบุญทอง    เหรียญทองแดง
                               วหนองขี
                   14 บ้ านโคกสู งหนองเสียนางอระไทย มานิล        261  เด็กหญิงนภัสสร ลครศรี     เหรียญทองแดง
                   15 บ้ านหัวหมู    นางนวลฉวี บึงมุม        262  เด็กหญิงอุบลรัตน์ อาปั ดชิง  เหรียญทองแดง
                   16 บ้ านหนองกุง    นางมัชฌิมา ส่ งสัมพันธ์ สกุล  263  เด็กชายจิระพงษ์ อ่ อนประชา   เหรียญทองแดง
                   17 ชุ มชนนาสีนวล   นางอัฎชนา ยอดญาติไท      264  เด็กหญิงจันทร์ จิรา บุวยัสสะ  เหรียญทองแดง
                   18 ชุ มชนบ้ านสาโรง นางบัวไข เทียมโพธิ์       265  เด็กหญิงนิพาพร หลักคา     เหรียญทองแดง
                          ้
                   19 บ้ านหนองปาน    นายพัฒนเดช เศตเตมิย์      266  เด็กหญิงอินทุอร ชัยทอง     เหรียญทองแดง
                                                 นางสาวจารุวรรณ พลศักดิ์เดช
                   1       ิ
                      พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูอรรณพ อันปัญญา      267  นางสาวธัญญาเรศ จันทร์ แจ่ ม   เหรียญทอง
                  1       ิ
                    พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูอรรณพ อันปัญญา                        เหรียญทอง
                                                นางสาวอรวรรณ พาปอ
                             คุณครูธนิดา รังเสนา      268  นายวรวิทย์  มีลี
                  2  นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูเสถียร ทามแก้ ว      269  นางสาวรัชฎา สายไพสงค์    เหรียญทอง
                             คุณครูสุรเดช พรมริอินทร์    270  นางสาวดวงเดือนเพ็ญ สั นทา
7     โต้ วาที ม.4-6
                                                นางสาวกัญญารัตน์ มะโนราช
                  3  นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูรติยา แสนคฑานนท์      271  นางสาวธัญจิรา ศรีโพธิ์ช้าง  เหรียญทอง
                                                นายภาณุพงศ์ ปักกาโล
                             คุณครูบุญราย มั่งมี      272  นายสมพงษ์ นาทองบ่ อ
                  4  วาปี ปทุม     คุณครูลัดดาวัลย์ แพนลินฟา
                                        ้ ้   273  นายยุทธนา สุ ริยวัน     เหรียญทอง
                             คุณครูสุกัลยา จุฬุวรรณ     274  นางสาวนิรมล เนาว์ แก้ ว
                  1  วาปี ปทุม     คุณครูกาญจนา สวนประดิษฐ์ 275     นางสาวมยุรา ชิดดิษฐ์     เหรียญทอง
                  2       ิ
                    พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูธัญพร วาเสนัง       276  นางสาวรัชนก หนูพร      เหรียญทอง
8  ขับร้ องเพลงกล่ อมเด็ก ม.4-6  3  นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูช่อผกา มะทิตะโน      277  นางสาวพรรณราย เพชรกับทอง   เหรียญทอง
                  4    ิ
                    นาภูพทยาคม     คุณครูหนูจีน อิตบุตรตา
                                     ิ       278          ้
                                                นางสาวนิภาพร เกียงกรแก้ ว  เหรียญทอง
                  5             ิ
                    นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูวมลรัตน์ ปัตตาเนย์     279  นางสาวจามจุรี ส่ งศรี    เหรียญทอง
                  1       ิ
                    พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูธัญพร   วาเสนัง     280  เด็กหญิงอรพรรณ สุ ขบรรเทิง  เหรียญทอง
                  2  วาปี ปทุม     คุณครูจุฬาภรณ์ สิทธิเขต    281  เด็กหญิงภวิษย์ พร หนันดี   เหรียญทอง
                  3  นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูรุจิเรศ  สิ งห์ ประทุม  282        ั
                                                เด็กหญิงสุ พตรา ใจสงบ    เหรียญทอง
                  4  บ้ านหนองไฮ    คุณครูอานาจ อินโท่ โล่     283  เด็กหญิงพานทอง บุญชมภู    เหรียญทอง
                  5  นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูอินทราภรณ์ สุ นทรวัฒนา 84
                                          2               ้
                                              เด็กหญิงอรูณรัตน์ เจียบทอง  เหรียญทอง
                  6  หนองไผ่ ด้ามขวาน คุณครูบังอร  ประโยชริด   285  เด็กหญิงอารยา สงทะลา     เหรียญทอง
                  7  บ้ านโนนรัง   คุณครูจิตเกษม ทอนเสาร์    286  เด็กหญิงรุ จิรา ปุยสุ วรรณ  เหรียญทอง
                  8  ชุ มชนนาสีนวล  คุณครูอัญชนา ยอดญาติไทย 287    เด็กหญิงนัฐริกา พัฒโท     เหรียญทอง
9  ขับร้ องเพลงกล่ อมเด็ก ม.1-3
                  9  บ้ านสนาม    คุณครูพรชนก สีหาบุดโต    288  เด็กหญิงสุ ภาวะดี ชินวิ    เหรียญทอง
                            คุณครู
                  10 โคกสู งหนองเสียวหนองขี อระไทย มานิล       289  เด็กหญิงกกาญจน์ ฤดี พวงทวี  เหรียญทอง
                  11 หนองแดงสหมิตร คุณครูเสวภา     กุลนันทนนท์  290  เด็กหญิงสุ จิตรา น้ อยเสนา  เหรียญทอง
                  12 บ้ านโพธิ์ชัย   คุณครูจิตเกษม ทอนเสาร์    291  เด็กหญิงมินตรา ปะติเท     เหรียญเงิน
                  13 บ้ านนาฝาย     คุณครูลัดดาวัลย์ แทนรินทร์  292  เด็กหญิงจุมทอง สี ขวา     เหรียญเงิน
                  14 บ้ านหัวดง     คุณครูอดุล   สุ รวากุล   293  เด็กหญิงพิมพ์ ชนก โพธิ์ไทร  เหรียญเงิน
                  15 บ้ านมะโบ่        ิ
                             คุณครูวลาวัลย์ จันทะดวง   294  เด็กหญิงพนิดา สงตา      เหรียญเงิน
                  16 บ้ านหัวหมู    คุณครูนวลฉวี บึงมุม     295  เด็กหญิงวันเพ็ญ อินทรังษี   เหรียญเงิน
                  1       ิ
                    พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูศิริวรรณ คาแสนพันธ์ 296   นางสาวจิรนันท์ พิมพาสร้ อย  เหรียญทอง
                  2           รณ์ ิ
                    ดงบังพิสัยนวการนุสคุณครูวมลรัตน์ คุณเวียน   297  นางสาววิมลรัตน์ คาจันทร์   เหรียญทอง
                  3                ั
                    นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูสุพตรา ปิ ดจะยัง   298  นายเกษมศักดิ์   ทูลมาลา  เหรียญทอง
                  4  วาปี ปทุม    คุรครูมณีรัตน์ บุพผารัตน์  299  นางสาววาทินี    ประทุมขา  เหรียญทอง
10 เขียนเรียงความ ม.4-6      4  ประชาพัฒนา    คุณครูรุ่งนภา ภวภูตานนท์   300  นางสาวดวงพร    แสงแสน   เหรียญทอง
                  5              ิ
                    นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูวมลรัตน์ ปัตตาเนย์   301  นางสาวศิริกาญจน์ มะธิปีไข   เหรียญทอง
                  6     ิ
                    นาภูพทยาคม    คุณครูนวลจันทร์ ภูคลองแง้  302  นางสาวดวงนภา อันปัญญา     เหรียญทอง
10 เขียนเรียงความ ม.4-6             7  มัธยมยางสี สุราช คุณครูวาสนา     สินไธสง     303  นางสาวสุ วนันท์  หล่ าหนูเหม่ า  เหรียญทอง
             8      ิ     งคลาภิ ษก
                ดงใหญ่ วทยาคมรัชมัคุณครูอเินทิรา ชิตบัณทิตย์     304  นางสาววนิดา    ปามาโค      เหรียญทอง
             1  พระกุมารศึกษา   คุณครูจินดารัตน์    เพียรอดวงษ์
                                        305    นางสาวเนตรนภา อุไรโคตร       เหรียญทอง
             2     ้      ค
                บ้ านนาสร้ างหนองบะ ุณครูอัจฉรารัตน์ โพธิ์พยัคฆ์ 306    เด็กหญิงเบญจวรรณ เชิดรัมย์     เหรียญทอง
             3  วาปี ปทุม                 ั 307
                         คุณครูพรสวรรค์ ทับสุ ขวิวฒนกุล      นางสาวปฐมรัตน์    ยางจันทร์   เหรียญทอง
             4     ิ
                นาภูพทยาคม    คุณครูนวลจันทร์    ภูคลองแง้   308  นายอานาจ      ด้ วงคงสุ ข   เหรียญทอง
             5  ชุ มชนบ้ านนาสี นวล คุณครูปภิญญา    หลังสุ ริยา  309  เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีประดู่    เหรียญทอง
             6  บ้ านหัวดง    คุณครูทองสร้ อย ปะวะภูตา      310  นางสาวศรัญญา    นามวงศ์     เหรียญทอง
             7  นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูนภัทร       เวียงวิเศษ 311   เด็กหญิงพรรณทิพา ศรีวงษา      เหรียญทอง
             8            วหนองขี
                บ้ านโคกสู งหนองเสียคุณครูอระไทย    มานิล     312  เด็กหญิงนภัสสร   ลครศรี     เหรียญทอง
             9       ้
                บ้ านหนองปาน       ั
                         คุรครูพฒนเดช     เสตเตมิย์   313  เด็กหญิงอภิญญา   ปาสารักษ์    เหรียญทอง
                    ิ
             10 พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูธัญพร       วาเสนัง    314  เด็กหญิงเกษธิดา   สวนไธสง     เหรียญทอง
             11 ปอพานพิทยาคม คุณครูณพิมล        ไกรวัลย์     315  นางสาวบุษริน    ทุมปั ด     เหรียญทอง
             12 นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูอัจฉรา      พาลา      316  เด็กหญิงปณิตา    มณีนิล     เหรียญทอง
             13 มัธยมยางสี สุราช คุรครูวาสนา      สินไธสง     317  เด็กหญิงสรัญญา   ปุริมาเต    เหรียญทอง
                   ้
             14 บ้ านกุดนาใส    คุรครูกัญญารัตน์ พานเมือง      318  เด็กหญิงกนกวัลย์  ทองใบ      เหรียญทอง
                        รณ์ ิ
             15 ดงบังพิสัยนวการนุสคุณครูวมลรัตน์ คุณเวียน        319  เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทรัพย์ คาจันทร์ เหรียญทอง
             16 บ้ านขามเรียน    คุณครูธิดารัตน์ บุญตารา       320  นางสาวกิตติยา    ซีบู      เหรียญเงิน
             17 บ้ านเขวาทุ่ง    คุณครูสายศิลป์ เจริญพันธุวงศ์321     เด็กหญิงอาลิตา   เขียวอุตสา    เหรียญเงิน


11 เขียนเรียงความ ม.1-3
             18 บ้ านเม็กดา     คุรครูกรรณิการ์      ิ
                                   พัฒนนิตศักดิ์322  เด็กหญิงสกลรัตน์ แดนราชรัมย์   เหรียญเงิน
                          ณครู ยา
             19 ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้คุองวิทพรรณี    ปาปะไพ   323  เด็กหญิงพิรมภรณ์ ชาวไทย      เหรียญเงิน
11 เขียนเรียงความ ม.1-3
             20 บ้ านหนองบัวแดง คุณครูสุวรรณ์ มนัสสิลา       324  เด็กหญิงภัชริฎา   สี มาญา    เหรียญเงิน
             21 บ้ านเขวาไร่     คุณครูวลี     ลิไธสง    325  เด็กหญิงศิริพร     ั
                                                      ศรีภกดี    เหรียญเงิน
             22 ประชาพัฒนา      คุณครูรุ่งนภา ภวภูตานนท์    326  นางสาววรรณิภา พันธ์ พานิชย์    เหรียญเงิน
             23 บ้ านโพธิ์ชัย    คุณครูจิตเกษม ทอนเสาร์     327        ิ
                                            เด็กหญิงสุ วมล   ตันสุ วรรณ   เหรียญเงิน
             24 บ้ านตาแย(ประชานุเคราะห์ )                 เด็กหญิงศิรินัน  จาปานิล    เหรียญเงิน
             25 บ้ านหนองแสน                        เด็กหญิงศิริรัตน์ มูลทรัพย์    เหรียญเงิน
             26 บ้ านหนองรูแข้    คุณครูมลิวรรณ    จันทเขต  328        ิ
                                            เด็กหญิงธิตพร   วงค์ จันทร์  เหรียญเงิน
             27 บ้ านบุ่งง้ าว    คุณครูรัชนี       ิ
                                   วงศ์ วลาศ  329  นางสาวพวงเพชร พันธุ์เปรม     เหรียญทองแดง
             28 บ้ านหัวหมู     คุณครูนวลฉวี    บึงมุม   330  เด็กหญิงอนงทิพย์   เสนาฤทธิ์  เหรียญทองแดง
             29 บ้ านโดน                          เด็กหญิงกาญจนาพร นามน้ อย เหรียญทองแดง
                        คุณ
             30 บ้ านหนองไผ่ด้ามขวาน ครูบังอร      ประโยชริด  331  นางสาวเตือนใจ       ้
                                                      แก้ วลินไม้  เหรียญทองแดง
             31 บ้ านสนาม      คุณครูพรชนก สีหาบุดโต     332  เด็กหญิงปรมาภรณ์   เจริญพร เหรียญทองแดง
             32 บ้ านนาฝาย                         เด็กหญิงอัญชนาภรณ์ จุมะปรนัย เหรียญทองแดง
             33 บ้ านดงใหญ่     คุณครูบุญมี    ทองภูธรณ์  333  นางสาวศิริพร    ปะสั งคะเต เหรียญทองแดง
             34 บ้ านหนองบัวสันตุ                     เด็กหญิงประภาวรรณ ศรีพลกรัง เหรียญทองแดง
             35 บ้ านเขวาไร่     คุณครูวลี     ลิไธสง    334  เด็กหญิงศิริพร     ั
                                                      ศรีภกดี   เหรียญทองแดง
             36 บ้ านนาเลา                         เด็กหญิงพัชรี    สารภี    เหรียญทองแดง
              37 บ้ านสระแคน    คุรครูเสงี่ยม  ภูมินา     335  เด็กหญิงวันทนา สมดวงศรี       เหรียญทองแดง
              38 บ้ านปลาขาว    คุณครูปทุมทิพย์ โคตุทา     336  เด็กหญิงชีมาศ   หวายสุ ด     เหรียญทองแดง
                                        337  นางสาวุภารัตน์   แสนเมือง
              1  นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูเสถียร   ทามแก้ ว                         เหรียญทอง
                                           นางสาวพรพรรณ เทียงปา
                                        338  นางสาวเพชรรัตน์ อะมะมูล
              2  วาปี ปทุม     คุณครูจิราพร   ทบด้าน                          เหรียญทอง
                                           นายพรพจน์     นฤมล
                                        339  นางสาวสุ กัญญา วิรุวรรณ
              3      ิ     งคลาภิเ วเพชร
                ดงใหญ่ วทยาคมรัชมัคุรครูแก้ษก    มะปะเข                         เหรียญทอง
                                           นายอัจฉริยะ    ปฏิโยเก
                                        340      ั
                                           นาสาวสุ ภค     บัวสอน
              4  ประชาพัฒนา    คุณครูรุ่งนภา ภวภูตานนท์                         เหรียญทอง
                                           นางสาวเกศราภรณ์ บุตะชาติ
12 แต่ งกลอนสุ ภาพ ม.4-6
                                        341  นางสาวเสาวลักษณ์   แลโสภา
              5    ิ
                นาภูพทยาคม    คุรครูสุนันท์  บุบผามะตะนัง                       เหรียญทอง
                                           นางสาวศิริวรรณ     สั มฤทธิ์
                                        342  นางสาวนิสาชล    อันทะริน
              6  นาดูนประชาสรรพ์ คุรครูทองปอน แน่ นชารี                           เหรียญทอง
                                           นายจักรกฤต     ปั ตติลาพัง
                                        343  นางสาวสุ ภาวดี     ิ
                                                     สมบัตดี
              7       ิ
                พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูจิตติมา    นวลจันทร์                       เหรียญทอง
                                           นางสาวกรรณิการ์   วงษ์ มาก
                                        344  นางสาวหรรษา    แฉล้ มไธสง
              8  มัธยมยางสี สุราช คุณครูปฏิภาณ ปะติเก                            เหรียญทอง
                                           นางสาวจิราพร      ้
                                                     เกลียงกรแก้ ว
                         คุณครูสุกัลยา จุฬุวรรณ     345  เด็กหญิงบุษกร    บุญมาก
              1  วาปี ปทุม                                          เหรียญทอง
          1  วาปี ปทุม     คุรครูจุฬุวรรณ           เด็กหญิงอรัญญิกา จังหวะ       เหรียญทอง
                                       เด็กชายณรงค์ศักดิ์ คุณแก้ ว
                                       นางสาวกาญจนา พงจุมพล
          2  พยัคฆภูมิวทยาคาร คุรครูอรรณพ
                 ิ             อันปั ญญา  346  เด็กหญิงชนานันท์ อุทปา        เหรียญทอง
                                       นางสาวนริศรา     จันทรแก้ ว
                                    347  เด็กหญิงเยาวลักษณ์    รังสร้ อย
          3  นาดูนประชาสรรพ์ คุรครูรติยา     แสนหะวานนท์    เด็กหญิงกาญจนา     สิ งห์ หาญ  เหรียญทอง
                                       เด็กหญิงบุษบา     วงษ์สมศักดิ์
                                    348  เด็กชายพีรพล     บารุ ง
13 โต้ วาที ม.1-3  4  นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูสุรเดช พรมริอินทร์      เด็กหญิงรัศมี    พูลรัตน์    เหรียญทอง
                                       เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองพราว
                                    349  เด็กหญิงอัจฉรา      ิ่
                                                  ชู อม
          5  บ้ านเม็กดา    คุณครูกรรณการ์      ิ
                               พัฒนนิตศักดิ์  เด็กชายศุภชัย    ศรีประดู่    เหรียญทอง
                                       เด็กหญิงอรินญา พิมภักดี
                                    350  เด็กชายปฏิพาน    มาลาวรรณ
          6  บ้ านหนองหน่ อง คุณครูวลัย
                        ิ     แสนเศษ        นางสาวพลอยไพลิน แววศรี        เหรียญเงิน
                                       เด็กหญิงอารียา    ศรีจันทร์
                                    351  เด็กหญิงกนกวรรณ จตุวงศ์ ษา
          7  บ้ านตาพรวนสร้ างแซ่ ง ครูสมัย
                     คุณ        มณีทัพ      เด็กชายณัฐพล     สมศรี     เหรียญเงิน
                    7           คุณ
                      บ้ านตาพรวนสร้ างแซ่ ง ครูสมัย    มณีทัพ                          เหรียญเงิน
                                                   เด็กชายคณิน     นันทะศรี
                    1           รณ์ ิ
                      ดงบังพิสัยนวการนุสคุณครูวมลรัตน์ คุณเวียน      352  นางสาวเกศวลี    ดาวันนา     เหรียญทอง
                    2  ประชาพัฒนา     คุณครูรุ่งนภา   ภวภูตานนท์ 353    นางสาวสุ ดารัตน์   นาทร      เหรียญทอง
                    3  วาปี ปทุม     คุรครูเกศินี    วรรณศรี    354  นางสาวธัญญชล    ลดาวัลย์    เหรียญทอง
                    4  นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูช่อผกา    มะทิตะโน   355  นางสาวอรุ ณลักษณ์ ผาไสง       เหรียญทอง
14  การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ม.4-6
                    5       ิ
                      พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูกัญญา      ร้ อยลา   356  นางสาวจุรีมาศ    คาหา      เหรียญทอง
                    6  นาดูนประชาสรรพ์ คุรครูทองปอน      แน่ นชารี  357  นางสาวดุจฤดี    โพธิ์ชัยศรี   เหรียญทอง
                    7    ิ
                      นาภูพทยาคม     คุณครูสุนันท์    บุบผามะตะนัง
                                              358    นางสาวกนกพร     ปุราภา     เหรียญทอง
                    8      ิ     งคลาภิ ษก
                      ดงใหญ่ วทยาคมรัชมัคุณครูแเก้ วเพชร   มะปะเข   359  นางสาววจิรา     สุ วรรณะ    เหรียญทอง
                    1       ิ
                      พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูมยุรา      เฉลิมพลโยธิน
                                              360    เด็กหญิงสุ วนันท์  มโนวรรณ     เหรียญทอง
                    2  บ้ านโคกสี ทองหลาง คุณครูศิริพรรณ    ซุ ยโพธิ์น้อย361  นางสาวกวินนา    จันอ่ อน    เหรียญทอง
                    3  ประชาพัฒนา     คุรครูร่ ุงนภา    ภวภูตานนท์
                                              362    นางสาวอรัญญา    ช่ วงวงศ์ ราช  เหรียญทอง
                    4  บ้ านสนาม     คุณครูพรชนก     สีหาบุดโต  363  เด็กหญิงหัทยา    ปะวะภูชะโก เหรียญทอง
                    5  ชุ มชนนาสีนวล        ิ
                               คุณครูฐิตพร     เขมะปัญญา364    เด็กหญิงอุมาภรณ์  ใจเที่ยง    เหรียญทอง
                    6  นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูนงรักษ์     อุ่นมีศรี  365  เด็กหญิงนันทิญา   จันทสิ ทธิ์   เหรียญเงิน
                    7  บ้ านหนองแสน    คุณครูสฤษดิ์     สุ ทธิยา  366  นางสาวสุ วนันท์   ปะวะภูชะโก   เหรียญเงิน
                    8  นาดูนประชาสรรค์ คุณครูอินทราภรณ์ สุ นทรวัฒนา 67
                                           3        นางสาวทัศนีย์    วิเศษศรี    เหรียญเงิน
                    9  พระกุมารศึกษา   คุณครูจินดารัตน์   เพียรอดวงษ์
                                              368    เด็กหญิงศศิธร    ญาติโสม     เหรียญเงิน
                    10 หนองไผ่ ด้ามขวาน คุณครูบังอร      ประโยชริด   369  เด็กหญิงเพชรพรรณ โวทานสิ ริกุล เหรียญเงิน
                            คุณครูณ ษก
                   11 ปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเพิมล      ไกรวัลย์   370  นางสาววริยาภรณ์   ปะเตสั ง   เหรียญเงิน
                   12 หนองบัวกุดอ้ อ       ิ
                               คุณครูพสมัย    หัตถนิรันต์  371  เด็กหญิงจิราพรรณ   ละถาดา    เหรียญเงิน
                   13 บ้ านหัวหมู     คุณครูนวลฉวี   บึงมุม    372  เด็กหญิงรจนา        ้
                                                            สีขามปอม   เหรียญเงิน
                   14 บ้ านหนองบัวสันตุ คุณครูสนอง      พรมโนนศรี   373  เด็กหญิงสุ ณี    บุญไธสง   เหรียญทองแดง
                             คุณ
                   15 บ้ านตาพรวนสร้ างแซ่ ง ครูสมัย     มณีทัพ    374             ั
                                                  เด้กหญิงกนกวรรณ พงษ์ พนธ์    เหรียญทองแดง
                   16 บ้ านหนองทุ่ม    คุณครูสุรจิต   พระภักดี   375  นางสาวพรรณวิไล ดุมเกษม      เหรียญทองแดง
                   17 บ้ านตาแย(ประชานุเคราะห์ )                 เด็กหญิงกานติมา   เกิดสี ทอง  เหรียญทองแดง
                   18 บ้ านหนองสระ     คุณครูอรชุ มา   วิเศษดี    376  เด็กหญิงนิธิพร   โพธิ์งาม   เหรียญทองแดง
                   19 บ้ านเม็กดา     คุณครูพรทิพย์   โมกศรี    377  เด็กหญิงรักษ์ สุดา ธนูศรี    เหรียญทองแดง
                                ิ
                   20 บ้ านหนองหน่ อง คุรครูวลัย       แสนเศษ    378  เด็กชายสหกิจ    กอนไธสง    เหรียญทองแดง
                   21 บ้ านนาฝาย      คุณครูลัดดาวัลย์ แทนรินทร์   379  เด็กหญิงธิรดา   ปิ นะกาโพธิ์ เหรียญทองแดง
                   22 บ้ านโนนจาน     คุณครูสุกัญญา   วชิระปัญญาวัฒน์
                                             380   นางสาวศิริวรรณ   จาปาทอง    เหรียญทองแดง
                   23 บ้ านขามเรียน    คุณครูธิดารัตน์  บุญตารา   381  เด็กหญิงวศิตา   ประเสริฐโส เหรียญทองแดง
1 คัดลลายมือและอ่านออกเสียง ม. 1-3
                   24 บ้ านเขวาทุ่ง    คุณครูสายศิลป์ เจริญพันธุวงศ์382   เด็กหญิงรจรินทร์  วงศ์ ชารี  เหรียญทองแดง
                       ิ
                   25 นาภูพทยาคม      คุณครูนวลจันทร์   ภูคลองแง้  383  เด็กหญิงกรสกุล   มะณี     เหรียญทองแดง
                     ้
                   26 นาสร้ างหนองบะ คุณครูอัจฉรารัตน์ โพธิ์พยัคฆ์ 384      เด็กหญิงสุ นิตา   สี สุแล   เหรียญทองแดง
                              คุณ
                   27 มัธยมศึกษายางสี สุราช ครูวาสนา     สินไธสง   385  เด็กหญิงศรัญญา    แก้ วกั้น  เหรียญทองแดง
                   28 บ้ านหนองบัวแดง คุณครูสุวรรณ์     มนัสสิ ลา   386  เด็กชายกฤษกร    ปริชัยยะ   เหรียญทองแดง
                               ยา)
                   29 บ้ านเขวาไร่ (ดรุณวิทคุณครูวลี     ลิไธสง    387  เด็กหญิงพัชริญา   อาทะวงษ์ เหรียญทองแดง
30 บ้ านสระบาก     คุณครูกัลยาณี   กระจายศรี   388          ั
                               เด็กหญิงสุ รีย์วลย์  ประทุมวัง เหรียญทองแดง
31 บ้ านมะโบ่     คุณครูรัสฉวี   ทวยหมื่น   389  เด็กหญิงดุษฎี     ขวดเหรียม เหรียญทองแดง
            วหนองขี
32 บ้ านโคกสู งหนองเสียคุณครูอระไทย   มานิล     390  นางสาวกัลยาณี     พรมพาน เหรียญทองแดง
33 บ้ านโดน      คุณครูนิคม    เหล่ าเจริญ  391  เด็กหญิงปาริชาติ    รับไธสง   เหรียญทองแดง
      ้
34 บ้ านกุดนาใส    คุณครูกัญญารัตน์ พานเมือง    392  เด็กหญิงวาสนา     เทพราม    เหรียญทองแดง
35 กู่สันตรัตน์    คุณครูปรีดาวรรณ ตังอรัญ     393  เด็กหญิงกฤษณา     ปั ตตาะสัง เหรียญทองแดง
          คุณ
36 บ้ านหนองแดงสหมิตร ครูเสาวภา      กุลนันทนนท์
                          394    เด็กหญิงอรพรรณ     สุ วรรณทอง เหรียญทองแดง
       ้
37 บ้ านหนองปาน        ั
            คุณครูพฒนเดช    เสตเตมิย์  395  เด็กหญิงสุ พรรษา   โสมศรีคา เหรียญทองแดง
38 บ้ านนาเลา     คุณครูทองเหลือง ปาปะขา     396  นางสาวขนิษา      ปั ดสามาลา เหรียญทองแดง
39 บ้ านปลาขาว     คุณครูปทุมทิพย์   โคตุทา   397  นางสาวไพลิน      ปั ดตาทะนัง เหรียญทองแดง
40 วาปี ปทุม      คุรครูบุญสาย    มั่งมี   398  เด็กหญิงมิลิณษ์ กาญจน์ โกการัตน์ เหรียญทองแดง
41 บุ่งง้าว      คุณครูรัชนี        ิ
                      วงศ์ วลาศ  399  เด็กหญิงบุษกร     อาจจานง เหรียญทองแดง
42 วัดป่ านาเชือก   คุณครูนงรักษ์    อุ่นมีศรี  400  เด็กหญิงมาริษา    จันทร์ แก้ ว เหรียญทองแดง
43 บ้ านหนองรูแข้   คุณครูมลิวรรณ   จันทเขต   401  เด็กหญิงปาริดา    ปักษารัมย์ เหรียญทองแดง
      ิ     งคลาภิ ุญมี
44 ดงใหญ่ วทยาคมรัชมัคุณครูบเษก     ทองภูธรณ์   402  เด็กหญิงรัชนีกร    แคนสั งข์  เหรียญทองแดง
               ี
45 โนนม่ วงท่ าพลับพลาคุณครูพระศักดิ์   ศิริกิจ   403  นางสาวศิริสุดา    ทองเพชร เหรียญทองแดง
46 บ้ านเหล่ า     คุณครูกชกมล    ประวันจะ   404  เด็กหญิงจริยามาศ   ภาษี     เหรียญทองแดง
เลขที่เกียรติบัตร
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
                 รายละเอียดผู้เข้าการแข่ งขันและควบคุมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2553
                             ้
                     สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ สพม. เขต 26
                                                ิ
                           7 - 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวทยาคาร
                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
ที่  กิจกรรมการประกวดแข่ งขัน   อันดับที่      โรงเรี ยน        ผู้ควบคุม    เลขทีเกียรติบ ัตร
                                                  ่         รายชื่อผู้เข้าแข่ งขัน
                                                758         เด็กหญิงพิมพ์นิภา ทุมดี
                        วาปี ปทุม      นางอรุ ณี
                   1                                      เด็กหญิงมินตรา เทเวลา
                                  นางภัทรภร ต่ อต้ น     759                 ่
                                                          เด็กชายวรพจน์ กิงแก่ นแก้ว
                   2        ิ
                        พยัคฆภูมวิทยาคาร
                                  นางเพียร ประจันศรี     760         เด็กชายอธิวัฒน์ จันทร์ แรม
                                     ิ
                                  นางทุตยา ธูปขุนทด      761         เด็กหญิงนัฐมล ทองสุ ข
                   3    บ้ านเม็กดา
                                  นางอัชรายุ ชู ชะกา     762         เด็กหญิงจันทร์ จิรา บุญลอยสง
                                                763         เด็กชายเทวัญ ยางงาม
                   4    พระกุมารศึกษา    นายวิชัยศักดิ์ สุ รพล
                                                          เด็กชายวีรวัฒน์ พุทธิวุฒิกล
                                                                       ุ
                                  นางศิรินาถ วงศ์ สามารถ   764              ิ
                                                          เด็กหญิงสุมนตรา แว่ นจันลา
                   5    บ้ านมะโบ่
                                  นางสาวทองพันธ์ ศิลารั ตน์  765         เด็กหญิงวิริยา พลเสนา
                                                766         เด็กชายพัฒน์ พงษ์ พยัคฆ์
                   6    บ้ านขามเรี ยน   นายธงชัย ฐานโอภาส
                                                          เด็กชายสัตยา ลันไธสง
                                  นางสาวอรชุ มา บุตรคาโชติ  767         เด็กชายยุทธจักร โพธิ์เกตุ
                   7    นาเชือกพิทยาสรรค์
                                  นายเจริ ญ ปิ นะถา      768         เด็กชายนราวุฑ อุดคา
                                                769         เด็กหญิงอริษา อันพิมพา
                   8    บ้ านหนองหน่ อง   นายเอกชัย กมลเลิศ
                                                          นางสาวพลอยไพลิน แววศรี

1
                                           770  เด็กชายสุจินดา เกตุศิริกวิญวงษ์
1                9  บ้ านหนองรู แข้    นายวัฒนา คามุก
  ผลงานสร้ างสรรค์คณิตศาตร์                                       ่
                                              เด็กชายธนสาร ยิงยืน
  โดยใช้ โปรแกรม GSP ม.1-3                นางสาวอาทิพร โมสืบแสน   771  เด็กชายวันธร โพธิ์วงค์
                10  บ้ านเขวาทุ่ง
                              นางปรี ยา ไหมหรื อ    772  เด็กชายศักดิ์ชัย พวงศรี เคน
                                           773          ้
                                              เด็กหญิงบุษกร กินโบราณ
                11     ้             ิ
                   บ้ านนาสร้ างหนองสระบะ นางสาวมุทณี แวงแสน
                                              เด็กหญิงสุดารัตน์ ผ่ อนผาแดง
                                           774  นางสาวเบญจมาพร มนตรี
                12  บ้ านหนองไฮ      นายอนันต์ โสภาไฮ
                                              นางสาวอินแอม ยินดีรัมย์
                                           775      ิ
                                              นางสาวกิตยา อ่ อนดี
                13  นาดูนประชาสรรพ์              ่
                              นายเบิก สัตย์ สุขยิง
                                              เด็กชายศุภชัย อัยยะโก
                                           776  เด็กหญิงมณีรัตน์ ระถี
                14  ดงบังพิสัยนวกานุสรณ์  นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
                                              เด็กชายศตวรรษ วิเศษสมบัติ
                                  ิ
                              นางชุ ตวรรณ ทุมโนน้ อย  777  เด็กหญิงปิ ยธิดา แสนมี
                15  ชุ มชนนาสีนวล
                              นางสาวเมริ นทร์ พรมโชติ  778  เด็กหญิงวิภาพร ยอดเยียม
                                           779  เด็กชายธีรศักดิ์ ปัญพงษ์
                16  บ้ านสระบาก      นายวิทยา อะเพื่อนรั มย์
                                              เด็กหญิงจิราวรรณ คู่สม
                                           780  เด็กหญิงนิชกานต์ ดวงตา
                17  บ้ านหนองแก      นายศศลักษณ์ หลงสอน
                                              เด็กชายวุฒิศักดิ์ สดไธสงค์
                              นายธีรนันท์ สุ วรรณมูล  781        ั
                                              นางสาวศิริลกษณ์ คาจันทร์ วงษ์
                1      ิ
                   พยัคฆภูมวิทยาคาร
                              นางนาฎศิลป์ จันจ่ าย   782  นางสาวนิภาดา เทียมพยุหา
                              นายสกล ชาวสน       783  นายวรวิทย์ ปิ นะกา
                2  นาเชือกพิทยาสรรค์
2
                2  นาเชือกพิทยาสรรค์
2  ผลงานสร้ างสรรค์คณิตศาตร์                  นายสุ รพรหม อักษร         784  นาสาวอินทุอร เขตชมพู
  โดยใช้ โปรแกรม GSP ม.4-6                                    785  นางสาวประภาภรณ์ วงค์ งาม
                3  นาดูนประชาสรรพ์      นายสุ รเชษฐ์ โคตรพัฒน์
                                                     นางสาววราภรณ์ แก้วเอียม  ่
                                                  786  นางสาวตรี รักษ์ หาสุ ข
                4  ดงบังพิสัยนวกานุสรณ์    นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
                                                     นางสาวยุภาวรรณ ดวงมาลา
                 1  บ้ านสนาม         คุณครู สมสมัย วรรณประเก       787  นายสวัสดิ์ จูมพลา
                 2  บ้ านโนนจาน        คุณครู โกสุม เรื องวิเศษ      788  เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ จ่ าพุลี
                 3  พระกุมารศึกษาพยัคฆภูมพสัย คุณครูพษณุพงศ์ วิศาลจาฬุ วฒน์
                             ิ ิ      ิ           ั  789  เด็กชายสุรนันท์ บุญแสง
                 4  วาปี ปทุม         คุณครู เรื องศักดิ์ มัททรี วงศ์   790  นายธนวัฒน์ กางฌาเทศ
                 5       ิ
                   พยัคฆภูมวิทยาคาร     คุณครู นภาพร จันทร์ แรม       791  เด็กหญิงเจนจิรา รอดสุ โข
                 6  บ้ านเม็กดา                ิ
                                คุณครู ฑุตยา ทูปขุนทด        792  เด็กแสงอรุ ณ วรอันท์
                 7  นาเชือกพิทยาสรรค์     คุณครู คาไพ จะโนรั ตน์       793  เด็กชายนโรดม ใจปานแก่ น
                 8  บ้ านหนองรู แข้      คุณครู วัฒนา คามุก         794  เด็กหญิงศศิธร สาราญดี
                 9     ้
                   บ้ านนาสร้ างหนองบะ คุณครู มุทณี แวงแสน ิ           795  เด็กหญิงจันทร์ จิรา โคนาโล
                10  บ้ านเขวาทุ่ง       คุณครู ปวีญา ไหมหรื อ        796  เด็กหญิงพิมพ์ ลภัทร พูนวงษ์
                11  ปอพานพิทยาคมฯ       คุณครู นิภาพร เทียบพิมพ์      797  นางสาวสุ วนันต์ ทุมพร
                12      ิ
                   นาภูพทยาคม        คุณครู นพร จวบศรี          798  เด็กชายศักดิ์สมุทร ศรี สิทธิ์
                13  ประชาพัฒนา        คุณครู สมโภชน์ ใจดี         799  นายปรีชา ลาวัลย์
                14  โนนม่ วงท่ าพลับพลา    คุณครู บัวผัน เพียรโคตร       800  เด็กชายสุ ทธิพงษ์ แก้วสุ วรรณ
                15  บ้ านหนองบัวสันตุ     คุณครู ประมุข สุ ริยภาพ       801  เด็กชายณัฐวุฒิ บัวสอน
                16  ชุ มชนบ้ านหนองทุ่ม    คุณครู บางพยอม ขัตเิ พนัง      802  นายเกียรติศักดิ์ สุ ทุม
                17  บ้ านหนองบัวแดง      คุณครู สุรีพร โสภา         803            ่
                                                     นางสาวเกศริ น เอียมแสง
                18  ชุ มชนนาสีนวล       คุณครู ชุตวรรณ ทุมโนน้ อย
                                      ิ            804  เด็กหญิงเสาวณีย์ ส้ มตา

3    คิดเลขเร็ว ม.1 - 3
             19  บ้ านมะโบ่           คุณครู สิรินาถ วงศ์ สามารถ   805  เด็กหญิงพัชรี ศรีสมศักดิ์
3  คิดเลขเร็ว ม.1 - 3
             20  บ้ านนาเลา           คุณครู สมบูรณ์ ลาดนาเลา    806  เด็กชายพลฤทธิ์ พลพิทกษ์ ั
             21  บ้ านโพธิ์ไชย         คุณครู วิทยากร วงษ์ แก้ ว   807  นางสาวสุ ธิตา โพธิ์จักร
             22  บ้ านตาแย(ประชานุเคราะห์)   คุณครู อานาจ ขอเหล็กกลาง    808  นายสุ ธีพงษ์ มงคลกาญจนคุณ
             23  บ้ านเขวาไร่ (ดรุ ณวิทยา)   คุณครู ราตรี ชินโฮง      809  นางสาวประภัสรา เที่ยงปัด
             24  บ้ านดงใหญ่ วิทยาฯ       คุณครู สายใจ ปิ นะกานัง    810  นางสาวเปลวดี หลักคาพันธ์
             25  บ้ านบุ่งง้ าว         คุณครู นิภาพร สงห์ จาเริ ญ   811  เด็กชายศุภพงษ์ สีนาบุราณ
             26  บ้ านโคกสู งหนองเสี ยวหนองขี  คุณครู จันทะนัน ดีพรม     812  เด็กหญิงกัลยาณี พรมพาน
             27  บ้ านหนองแก          คุณครู ศลักษณ์ หลงสอน     813  เด็กชายทรกรต สร้ อยจิตร
             28       ้
               บ้ านกุดนาใส          คุณครู กชพรรณ ใจปลอด      814  เด็กชายธีระวัฒน์ ปะโมทาติ
             29  บ้ านปลาขาว          คุณครู สุภาพร เมิกข่ วง    815  นายปณิธาน ทินขุนทด
             30  บ้ านหนองกุง          คุณครู ยุพน กันปุรมย์
                                      ิ        816  เด็กชายต้นตระการ ทบแก้ว
             31  บ้ านหนองไผ่ ด้ามขวาน     คุณครู ร่ ุ งทิพย์ ปิ นะสา   817  นายวรายุทธ์ หมื่นตา
             32  บ้ านตาพวนสร้ างแซ่ ง     คุณครู สมชาย แก้ วเกษเกลียง้  818  เด็กชายคมสันต์ ใจเพียร
             33  บ้ านเหล่ า          คุณครู ณัฐวุฒิ หล่ อวัตร    819  เด็กชายชัชพงษ์ กฐินเทศ
             34  บ้ านราษฎร์ ประชา 16            ั
                               คุณครู ภชภิชา ติดวงษา     820  นายกาพล จุลศรี
             35  นาดูนประชาสรรพ์        คุณครู สุรเชฐษ์ โคตรพัตร    821  นางสาวนิ่มนวล ประเสริฐแก้ ว
             36  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์     คุณครู มนัสวี โนนหนองคู    822  เด็กหญิงพัชรินทร์ สั งสุ วรรณ
             37  มัธยมยางสีสุราช        คุณครู จักริ นทร์ สราศรี    823  เด็กหญิงวราพรรณ ปิ ดตาโส
             38  บ้ านหนองสระ          คุณครู สนิท นามวิชา      824  เด็กชายสุเมธ บรรยง
             1  วาปี ปทุม           นายเรื องศักดิ์ มัททวีวงศ์   825  นายจิรายุ อนุฤทธิ์
             2     ิ
               นาภูพทยาคม           นางอักษรศรี อุทปา       826  นายไตยภพ ภูมรับิ
             3        ิ
               พยัคฆภูมวิทยาคาร        นายอาทิตย์ นาสิงห์ ขน  ั   827  นายวัฒนา สีสุข
             4  นาดูนประชาสรรพ์        นายสุ รเชษฐ์ โคตรพัฒน์     828  นายวิษนพร คุณโน
4  คิดเลขเร็ว ม.4 - 6
4     คิดเลขเร็ว ม.4 - 6
                   5  นาเชือกพิทยาสรรค์   นายประจักษ์ อนันทา      829  นางสาวอนุธิดา แพงคาไหล
                   6  ปอพานพิทยาคม      นางสาวสุ นิษา บัวดง     830  นายวิทวัฒน์ บุดดา
                   7  ประชาพัฒนา       นางบังอร บัวบุญ       831  นายชาญณรงค์ แหลมไธสง
                   8  ดงบังพิสัยนวกานุสรณ์  นางสาวปิ ยพร ภวภูตานนท์   832  นายคมสันต์ นิลพันธ์
                  1  วาปี ปทุม       นายเรื องศักดิ์ มัททวีวงศ์  833  เด็กชายพัศพงศ์ สุ นทรพสิษฐ์
                  2  พระกุมารศึกษา     นายวิชัยศักดิ์ สุ รพล    834  นายสราวุฒิ บัวพรม
                  3        ิ
                     พยัคฆภูมวิทยาคาร    นายธนบดี สีขาวอ่ อน     835  เด็กหญิงชลธิรศน์ โคตรจาแสง
                  4  นาเชือกพิทยาสรรค์   นางพิชญ์ สิริ พิไลวงค์    836         ้
                                                  เด็กหญิงแว่ นฟา โพธิ์เพชร
                  5  บ้ านเขวาทุ่ง     นางปรี ยา ไหมหรื อ      837  เด็กหญิงมาลินี ปฎิทนโตั
                  6       ิ
                     นาภูพทยาคม       นางพรายนภา ปิ นะเก      838        ิ
                                                  เด็กหญิงศิริพมพ์ ใจเที่ยง
                  7  มัธยมยางสีสุราช    นายจักริ นทร์ สวาศรี     839  เด็กหญิงสุภาภรณ์ นนทะสี
                  8  บ้ านนาเลา       นายสมบูรณ์ ลาดนาเลา     840            ้
                                                  นางสาวจุฑารัตน์ ปองเขวาเลา
                  9      ้
                     บ้ านนาสร้ างหนองบะ        ิ
                                นางสาวมุทณี แวงแสน      841  เด็กหญิงาจันทร์ จิรา โคนาโล
                  10  ดงใหญ่ วิทยาคม     นายสถิตย์ มูลหนองแวง     842  นายธีระพล วงษ์ภา
                  11  บ้ านเมืองเสือ          ิ
                                นางทิตภา เทพกิจอารี กล ุ  843  เด็กหญิงวิลาวัลย์ กุดทิง
                  12  บ้ านหนองรู้ แข้    นายวัฒนา คามุด        844  เด็กหญิงวรรั ญญา สิมศิริวัฒน์
                  13  นาดูนประชาสรรพ์    นายชู ศรี ปะสังคะเต     845  นายธวัชชัย ศรีจันทร์
                  14  บ้ านหนองบัวแดง    นาสุ รีพร โสภา        846  เด็กหญิงเปรมฤดี พรมภัคดี
                  15  ปอพานพิทยาคม      นางสาวนิภาพร เทียบพิมพ์   847  นางสาวพรทิพย์ ประทุมตะ
                  16  บ้ านหนองแก      นางสาวศศลักษณ์ หลงสอน    848  เด็กหญิงกรรณิการ์ สาราญดี
                  17  บ้ านขามเรี ยน     นายธงชัย ฐานโอภาส      849  นายวิวัฒน์ สว่ างวงศ์
                  18  บ้ านมะโบ่       นางสิรินาถ วงค์ สามารถ    850  เด็กหญิงพัชรี ศรีสมศักดิ์
                  19  ชุ มชนนาสีนวล         ิ
                                นางชุ ตวรรณ ทุมโนน้ อย    851  เด็กหญิงกัลยาพร แจ่ มแจ้ ง
5  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
                  20  บ้ านหนองบัวสันตุ   นางประมุข สุ ริยภาพ     852  นางสาวศิริรัตน์ พลทา
5  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
                  21  บ้ านสระบาก        นายวิทยา อะเพื่อนรั มย์      853  เด็กหญิงอุษณี บุราณรมย์
                  22  บ้ านเขวาไร่ (ดรุ ณวิทยา) นางราตรี ชินโฮง          854  นางสาวประภัสรา เทียงปัด
                  23  บ้ านหนองสระ       นายสนิท นามวิชา          855  เด็กชายสุเมธ บรรยง
                  24               )
                     บ้ านตาแย(ประชานุเคราะห์นายอานาจ              856  นายวราวุฒิ พลสา
                  25  บ้ านหนองปาน  ้     นางละมุล บูพา           857  เด็กหญิงชนัญธิดา แก่ นท้ าว
                  26  ชุ มชนสาโรง        นายอิสระ สิววิสุทธิ์       858  เด็กชายภาณุพงษ์ สาสีเสาร์
                  27  บ้ านตาพวนสร้ างแซ่ ง นายสมชาย แก้ วเกษเกลียง     ้   859  เด็กหญิงพิมผกา ภูเจดีย์
                  28  บ้ านหัวดง        นางชนการต์ กาหลง         860  นางสาวสุ ภาพร ศรีวิเศษ
                  29  บ้ านโนนม่วง       นางบัวผัน เพียรโคตร        861  เด็กชายเอกพจน์ แก้วสุวรรณ์
                  30  บ้ านหนองกุง            ิ
                                  นางยุพน กันบุรมณ์         862  เด็กหญิงดารุ ณี ปิ นะโต
                  31  บ้ านเหล่ า        นายณัฐวุฒิ หล่ อรัตน์       863  เด็กชายชัชพงษ์ กฐินเทศ
                  32  บ้ านเม็กดา            ิ
                                  นางธิตยา ธูปขุนทด         864  เด็กหญิงสมฤดี ไกยแสง
                  33  บ้ านโนนจาน        นางโกสุ ม เรื องวิเศษ       865  เด็กหญิงอุมาพร เดชชัย
                  34  ประชาพัฒนา        นายสมโภชน์ ใจดี          866  เด็กชายธนวัฒน์ กองพิธี
                  35       ้
                     บ้ านกุดนาใส       นางกชพรรณ ใจปลอด         867  เด็กหญิงกนกวรรณ ปุราชะกา
                  36  บ้ านหนองไผ่ ด้ามขวาน นางรุ่ งทิพย์ ปิ นะสา         868  นางสาวมยุรา เพ็ชรนาค
                  37  บ้ านหนองหว้ า      นายไพฑูล พะเสนะ          869  เด็กชายธนเดช บุราณศรี
                  38  บ้ านหนองแสน       นายสาลี พิลาวุฒ          870  นางสาวศิรินันท์ ประดับจัน
                  1  วาปี ปทุม         คุณครู เรื องศักดิ์ มัททรี วงศ์  871  นางสาวณัฐนรี ตันติกลวัฒนกิจ
                                                                 ุ
                  2         ิ
                     พยัคฆภูมวิทยาคาร     คุณครู วิมาดา มงคลพิศ       872  นางสาวจิตราพร มีมา
                  3  นาเชือกพิทยาสรรค์     คุณครู รัตนา สุ ทธิธรรม      873  นายสุ ทธิชาติ สีทอน
                  4  นาดูนประชาสรรพ์                 ิ
                                  คุณครู ชัยวัฒน์ สุ บัตคา     874  นางสาวลลิดา ทองปรอด
                  5      ิ
                     นาภูพทยาคม        คุณครู สุรีวรรณ ปักกังเว     875  นางสาวเสาวลักษณ์ ปรุ งไธสง
6  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
                  6  ประชาพัฒนา        คุณครู บังอร บัวบุญ        876  นางสาวอุไรวรรณ พันธ์ พานิชย์
6  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
                    7  มัธยมยางสีสุราช     คุณครู โชคชัย แสงสว่ าง    877  นายอนันต์ สุวรรณหา
                    8  ดงบังพิสัยนวกานุสรณ์  คุณครู ปิยะพร ภวภูตานนท์    878  นายอมรเทพ บัวเสนา
                    9  ดงใหญ่ วิทยาคม     คุณครู จิตรานนท์ เนื่องมัจฉา  879  นายอนุวัฒน์ จาปาโฮก
                    10  ปอพานพิทยาคม      คุณครู สุนิษา บัวดง      880  นายณัฐพงษ์ ปุราถานัง
                                   นางทรั พย์ ศิริ โปรดเมธี    881  ด.ญ.กชกร รั ตนติสร้ อย
                    1  วาปี ปทุม        นางเมตตา ติดวงษา        882  ด.ญ. นิภาวรรณ ปานะสุโต
                                                     ด.ญ.บูรยา ปิ ตโต
                                   นางอรุ โณทัย ปะเสทะกัง     883  น.ส.ปวีณา ปาปะโต
                    2  ปอพานพิทยาคมฯ      น.ส.นิภาพร เทียบพิมพ์     884  น.ส. โยษิตา ปะจันสี
                                                     น.ส.ณิชกานต์ เนตไธสง
                                   นางพรายนภา ปิ นะเก       885  ด.ญ.รั ศมี สาโรจน์
                    3     ิ
                       นาภูพทยาคม       นางอักษรศรี อุทปา       886  ด.ญ.วนิดา แก้ วบัวคู
                                                     ด.ช. บุญนา คาหล่ าแก้ ว
                                  นางอัจฉรา วันดี         887  ด.ญ.แพรวนภา เอียมใส ่
                    4                          ่
                       ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นางนุชจริ นทร์ สัตย์ สุขยิง   888  ด.ญ.อรั ญญา มาลัย
                                                     ด.ญ.เจนจิรา ผิวเฮ่ าขา
                                   น.ส. เยาวภัส ต้ นวัน      889       ิ
                                                     น.ส.อาทิตยา หล้ าสุ ดตา
                    5  นาดูนประชาสรรพ์     น.ส. ชนกฤดี คุรินทร์      890  น.ส. ปรี ยานันท์ หนอสีหา
                                                     น.ส.ศิราณี อันโคตร
                                      ิ
                                   นางสุพศ ริ นทะชัย       891  ด.ญ.เกวรินทร์ ดงเทียมสี
                    6  นาเชือกพิทยาสรรค์    นางวชิราภรณ์ เทียบเพชร์    892  ด.ญ.แพรวนภา นาสมบัติ
                                                     ด.ญ.รั ตติยาภรณ์ ดอนเผา
                                   นางชนากานต์ กาหลง       893  ด.ญ. หทัยรั ตน์ ยุ่งทอง
                    7  บ้ านหัวดง       นางอารี วงค์ เถาขุนทด     894  ด.ญ. วรารัตน์ ปัดตาเนย์
7  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3
                    7  บ้ านหัวดง
                                                   ด.ญ. รั ญธิมา ชัยสิทธิ์
                                  นางปรี ญา ไหมหรื อ     895  ด.ช.ยศพล กฐินเทศ
                    8  บ้ านเขวาทุ่ง     น.ส.อาทิพร โมสืบแสน     896  ด.ญ. จันทิวา ยังส้ มป่ อย
                                                          ั
                                                   ด.ญ. พิมพ์สุภทร พูลวงษ์
7  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3
                                  นางโกสุ ม เรื องวิเศษ    897  ด.ญ.เบญจมาภรณ์ จ่ าพุลี
                    9  บ้ านโนนจาน      นายโกศล ปาปะเก       898  ด.ญ. พรทิวา แสนชาติ
                                                   ด.ญ.รติมา จงใจงาม
                                  นายชู เกียรติ ปะเสทะกัง   899  ด.ญ.ศิริญาภรณ์ ทอนพรม
                    10  บ้ านหนองแดงสหมิตร   นางเสาวภา กุลนันท์ นนท์   900  ด.ญ.เกสร เทียบถึง
                                                   ด.ช.อาทิตย์ ลาเบาะ
                                  นายโชคชัย แสงสว่ าง     901  ด.ญ. พรภิรมย์ บุตรโคตร
                    11  มัธยมยางสีสุราช    นายจักรริ นทร์ สวาศรี    902      ั
                                                   ด.ช.สุทศน์ ตันเล
                                                   ด.ญ.พรชิตา ปิ ดตาระเต
                                    นางอัจฉรา ประทุมขา    903  ด.ญ. นิตยา บุญบุตร
                    12  ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้ องฯ น.ส.หทัยกาญจน์ นามมงคล  904        ั
                                                   ด.ญ. ศิริลกษณ์ วิเศษศรี
                                                   ด.ช.พนมพร นามมนตรี
                                                   ด.ช. ทรงกรต สร้ อยจิตร
                    13  บ้ านหนองแก      นายศศลักษณ์ หลงสอน     905  ด.ญ.อุไรวรรณ สาราญดี
                                                        ิ
                                                   ด.ญ. ทุตยา ดวงตา
                                  นายสนิท นามวิชา       906  ด.ช.กฤษฏา ภักดิ์ไธสง
                    14  บ้ านหนองสระ      นายสมพงษ์ ปะวะเก      907  ด.ญ. สุขสายฝน แสนหลา
                                                   ด.ญ. หทัยรั ตน์ ปะจันสี
                                                   ด.ญ.จันทร์ จิรา บุญยัสสะ
                    15  ชุ มชนนาสีนวล     นางจันทร์ เพ็ญ คุณวงศ์   908  ด.ญ.นิราวรรณ พิมพ์ดี
                    15  ชุ มชนนาสีนวล     นางจันทร์ เพ็ญ คุณวงศ์
                                                      ด.ช.ศรายุทธ จันทรักษ์
                                  นางสุภาพร เมิกข่ วง       909  ด.ช.นัธวุฒิ เนินผา
                    16  บ้ านปลาขาว      นางปทุมทิพย์ โคตุทา       910  ด.ช.อภิวัฒน์ นพบรรลัง
                                                      ด.ช.สราวุธ ระหารนอก
                                  คุณครู วิชาญ ปะธิโก       911  นางสาวกรรณกา บุญพระธรรม
                    1  นาเชือกพิทยาสรรค์   คุณครู ธรรมกรณ์ ปักกาเร     912  นางสาวพัชรา ติตะสี
                                                      นางสาวรัชดากรณ์ ปุ้ งไชย
                                  คุณครู นงลักษณ์ พรรณะ      913  นางสาวเกศริ นทร์ พรมลี
                    2  วาปี ปทุม               ั
                                  คุณครู อารี ย์ภค เรื องสมบัติ  914  นางสาวจุฑามาศ จันทะ
                                                      นายเพชรนรงค์ วงษ์ภา
                                  คุณครู มลิวรรณ พวงจาปี      915  นางสาววัชรี ปัจจัยโก
                    3  นาดูนประชาสรรพ์                ่
                                  คุณครู เบิก สัตย์ สุขยิง     916  นางสาววีรยา ปะนาทัง
                                                      นางสาวเพียงนภา สีชัยวาลย์
8  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6
                                                      นางสาวจิราวรรณ ลาหนองแคน
                    4                 ั
                       ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ คุณครู อจฉรา วันดี        917  นางสาวนพมาศ วงษ์นอก
                                                      นางสาวอรทัย ทับตมาตร
                                  คุณครู สุรีวรรณ ปักกังเล     918  นางสาวพิกล ทุริดไธสง
                                                           ุ
                    5     ิ
                       นาภูพทยาคม       คุณครู นิพร จวบสี        919  นางสาวรุ่งนภา แทนกลาง
                                                      นางสาวชมภูนุช วิชัย
                                  คุณครู ธารารั ตน์ แก้ วพะเนาว์  920  นางสาวทรัพย์ อนันต์ มะธิเนาว์
                    6  มัธยมยางสีสุราช        ั
                                  คุณครู พทธนัย อวิรุทธพานิชย์   921  นางสาววราภรณ์ ปิ ดตาโส
                                                      นางสาวสุ ดารั ตน์ มูลประถม
เลขทีเ่ กียรติบัตร

   922

   923

   924

   925

   926

   927

   928

   929

   930

   931

   932

   933

   934

   935

   936

   937
938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955
956
957
958
959

960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
 แบบสรุ ปผลและรายงานผลการแข่ งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2553
          ้ ่
  สานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ สพม. เขต 26
                            ิ
        7 - 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวทยาคาร
                       ิ
            กลุ่มสาระการเรียนรู้วทยาศาสตร์

ที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม อันดับที่    โรงเรียน        ผู้ควบคุม     เลขที่เกียรติบัตร   รายชื่ อผู้เข้าแข่ งขัน   ระดับรางวัล เลขที่เกียรติบัตร
                                  คุณครูสุรชัย เรืองสมบัติ    1124      นางสาวณัฐชา ม่ วงคลา               1312
                    1      วาปี ปทุม   คุณครูลกษมี
                                     ั            1125      นางสาวมลธิชา วังหนองเสี ยว            1313
                                                         นายนิมิตร สมภักดี                 1314
                                                                ั
                                                         นางสาวสุ รีวลย์ คุ้มสุ วรรณ            1315
                    2     ้
                         นาสร้ างหนองบะ คุณครูมณีบ้าน หวนวิเศษ      1126      นางสาวทิพย์ วรรณ คุ้มไพฑูรย์           1316
                                                         นางสาวสุ วรรณา สร้ อยจิตร             1317
                                 คุณครูมุนี แคนลาด        1127      เด็กหญิงสุ ดารัตน์ แม้ นศรลา           1318
                    3    นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูประภาพรรณ ฝ่ ายเทศ    1128      เด็กหญิงปราณี ปากระโทก              1319
                                                         เด็กหญิงศรีสุดา รักสมบัติ             1320
                                                         นางสาวพรวิไล คุ้มเกษม               1321
                    4    ชุ มชนบ้ านหนองทุ่ม คุณครูมินตรา จุปะมะตัง    1129      นางสาวคณาภรณ์ แก้วพรม               1322
                                                         นายสุ ริยะ ประศรีขะเก               1323
                                                         นางสาวศิรประภา จุลศรี               1324
                    5    นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูจุรีรัตน์ จวงสมุทร     1130      นางสาวรัษดาภรณ์ แก้ วพรม             1325
                                                         นางสาวชาทิตินา แสงสี               1326
                                  คุณครูอมพวรรณ์ เดชเถร
                                     ั            1131      เด็กหญิงมาลินี ปฏิทันโต              1327
                    6     บ้ านเขวาทุ่ง  คุณครูปริญา ไหมหรือ      1132      เด็กหญิงสุ ดารัตน์ พันนาลี            1328
                                                         เด็กชายมเหศวร ตุ่นยอด               1329
                                      ั
                               เด็กชายอภิวฒน์ ภควา      1330
6     หนองหว้า       ั        ิ
             คุณครูกณลยาณีย์ ทิพย์ พชัย  1133  นางสาวณัฐพร เรียงภักดี     1331
                                     ั
                               นางสาวสุ ภทรา ชาชานาญ     1332
                                       ั
                               เด็กชายระพีพฒน์ วงศักดิ์    1333
7    บ้ านโนนม่ วงฯ                    เด็กชายพิสิษฐ์ แก้ วบุดดี   1334
                               เด็กหญิงจิระยุ บาปะเล     1335
                               เด็กหญิงขนิษฐา สั ตบุตร    1336
8              ั
    พระกุมารศึกษา คุณครูกลยา วงชารี        1134  เด้กหญิงแพรฝ้ าย ลมเมฆ     1337
                                         ่
                               เด็กหญิงวรีรักษ์ เพิมพูน    1338
                               นายธิชากร ใจราช        1339
9    บ้ านสระบาก   คุณครูวชิราภรณ์ แสงธนู    1135  นายอนุชา เพียรไธสง       1340
                               นางสาวขวัญฤทัย พวงสี เคน    1341
            คุณครูวราวุธ พันธุ์โหมด    1135  เด็กหญิงเบญจวรรณ จิรัมย์    1342
10       ิ
   พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูคาพอง พิเนตร       1137  เด็กหญิงสุ ทธิตา คาพระ     1343
                               นายพิทยา แก่นพรม        1344
            คุณครูนุชนาถ ทองสุ พล     1138  เด็กหญิงอัจฉราวตรี เลาลาด   1345
10 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์                   เด็กหญิงประภารัตน์ แสงสว่ าง  1346
                               เด็กชายวีระพงษ์ คุ้มไพทูลย์  1347
                               นางสาวสุ ทธิดา ปรายนา     1348
10        ้
    บ้ านหนองปาน   คุณครูเสาวลักษณ์ น้ อยอาสา  1139  นางสาวอรรศร นามลา   ้    1349
                               นางสาวสุ ภาวดี แก่ นประทุม   1350
             คุณครูเยาวรัตน์ ธนูสา    1140  เด็กหญิงจิดาภา ตอรัมย์     1351
11    บ้ านเม็กดา                    เด็กหญิงวรรณิษา พิมพ์ ภกดีั  1352
                               เด็กชายศราวุฒิ กุมไธสง     1353
            คุณครูไพลิน แก้ วดก      1141  เด็กหญิงจุรารัตน์ ระหงทอง   1354
11 บ้ านหนองไผ่ ด้ามขวาน                   นายอนุชิด จันทิ        1355
                    11 บ้ านหนองไผ่ ด้ามขวาน
                                                   นายอาทิตย์ พุทธเภา        1356
                                 คุณครูจันทนา ฑัพสี รัตน์   1142  นายนพรัตน์ กรมไธสง        1357
                    11   บ้ านขามเรียน                     นายรวี รันกลาง          1358
                                                   นายชัยยา ตุลา           1359
                                 คุณครูสุมาตร ภวภูตานนท์   1143  นางสาวกมลฉัตร ชัยมงคล       1360
                    12   ประชาพัฒนา                       นางสาวแคทลียา แสนบุตรดา      1361
                                                   นายพงษ์ ศักดิ์ ทินโม       1362
                                                   เด็กหญิงอัญชลี มูลศิลป์      1363
                    12    บ้ านหนองแก    คุณครูชิตชนา ผาสิ งห์ ลี   1144  เด็กหญิงทัศนีย์ เศรษฐดนัย     1364
                                                        ้
                                                   เด็กหญิงนาฝน แบ่ งปัน       1365
                                 คุณครูดวงมณี หงษ์ โยธี    1145  นางสาวศิริพร ลครศรี        1366
                    13  โคกสู งหนองเสี ยวฯ                    เด็กชายวรพล ท่ าข้ าม       1367
                                                   เด็กชายนิติพงษ์ ปักเขตานัง    1368
                                      ิึ
                                 คุณครูพลก นิลศิริ      1146  เด็กหญิงรัตตินันท์ บุษผามะตะนัง  1369
                    14      ิ
                        นาภูพทยาคม        ิ
                                 คุณครูวทยา แก้ วพะเนาว์   1147  เด็กหญิงมณีรัตน์ บุบผามะตะนัง   1370
                                                   เด็กชายอดิศักดิ์ ทิพย์ โอสถ    1371


                    14    บ้ านสนาม
1  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - 3
                                                   เด็กหญิงศิรินยา เนียงไธสง     1372
                    14    บ้ านสาโรง    คุณครูบุญมี มุ่งชู      1148  เด็กหญิงสุ นิษา เทียมโฮม     1373
                                                   เด็กชายอภินันท์ เหลาเดา      1374
                                 คุณครูรัตน์ ดาวัล วรรณปะเก  1149  นางสาวอินทุอร เข็มมา       1375
                    15       ิ
                        ดงใหญ่ วทยาฯ    คุณครูอารยา ราชจันทร์    1150        ั
                                                   นางสาวศิริลกษณ์ อันทรัง      1376
                                 คุณครูประสิ ทธิ์ เภตรา    1151  นางสาวแสงระวี บุญคา ้      1377
                               นางสาวพรรณี ภาชะชัน       1378
15  ปอพานพิทยาคมฯ คุณครูกาญจนา กุลโยธี        1152  นางสาวศิริยากร เทียบชัย     1379
                               นางสาวดาริณี หงษ์คา       1380
                               นายสุ รศักดิ์ พรมลี       1381
15   บ้ านสระแคน   คุณครูสมบัติ พิรุณณ์     1153     ิ
                               นายสุ วทย์ พิมพล        1382
                               นายเอกชัย บุญชารับ       1383
            คุณครูธนายุต ปิ นะกา      1154  นางสาวสุ ภาภรณ์ สุ วรรณวิจิตร  1384
15   มัธยมยางสี สุราช คุณครูสุวรรณี ผาผง       1155  เด็กหญิงดวงใจ กานัง       1385
                               เด็กชายชัยยา หล่ าหนูเหล่ า   1386
             คุณครูสกุล คาพิมพ์      1156  นางสาวสิ ริกา บุผามาลา     1387
15   บ้ านหนองกุง                     นางสาวช่ อผกา วาปี เส      1388
                               นางสาวถนิษฐา แสงโพธิ์คุก    1389

                               นางสาวชมภูนุช พันฤทธิ์     1390

16    บ้ านตาแย   คุณครูเปรมสิ ณี ช่ างยา    1157  เด็กชายวุฒิพงษ์ กุลเวียง    1391

                               นายศราวุฒิ วะศิลา        1392

                               เด็กหญิงนภัสสร ไชปาก      1393

16  บ้ านวัดป่ านาเชือก คุณครูมนตรี คาโฮม      1158  เด็กหญิงพัชรินทร์ สมํู     1394

                               เด็กหญิงมินตรา กันพล      1395

                               เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เที่ยงถม   1396

16  บ้ านหนองบัวแดง คุณครูสุรีพร โสภา        1159  เด็กหญิงชฐิ ญากร วันปาม     1397

                               เด็กหญิงวิษนุ วิเศษดี      1398

                               เด็กหญิงอรอนงค์ แสงอรุ ณ    1399

16                        ่
   บ้ านตาบวนสร้ างแซ่ ง คุณครุสมชาย แก้วเกษาเดียง
16                        ่
   บ้ านตาบวนสร้ างแซ่ ง คุณครุสมชาย แก้วเกษาเดียง   1160  เด็กหญิงพิมพิไลย หล่ าบุญทัน  1400

                                 เด็กหญิงมัสยา เกือม่ ง
                                         ้       1401

                                 เด็กหญิงบัวลอง มาดชิ้ง     1402

17    กู่สันตรัตน์      ั
             คุณครูภทรภิญญา ปักการะนา    1161  นางสาวสุ กญญา บุสดี
                                      ั          1403

                                 นางสาวเบญญาภรณ์ โชคหนุน    1404

                                 เด็กหญิงพรทิพย์ บริวนตัน
                                           ั     1405

18   บ้ านหนองสระ   คุณครูบุญทัน ปาปะขัง      1162  เด็กหญิงอ่ อนตา ปะตาทะโย    1406

                                 เด็กหญิงวันประเสริฐ ปาโม    1407

                                 เด็กหญิงศิริพร ศรีภกดี
                                          ั      1408

19    บ้ านเขวาไร่   คุณครูนเรศ บุญไชย        1163  เด็กชายเดชา อรุ ณไพร      1409

                                 เด็กชายอดิศักดิ์ ทิพย์ โอสถ  1410

                                 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุตะกะ   1411
20    บ้ านโพธิ์ชัย      ี
             คุณครูวรยุทธ นครศรี       1164  เด็กหญิงอุมาพร พรมแสง     1412
                                 เด็กชายอรรถชัย วงศ์ กนานันต์
                                            ุ    1413
                                 เด็กหญิงขวัญฤดี กัณหาวรรณ   1414
20    บ้ านเหล่า   คุณครูศักดิ์สิทธิ์ ภวภูตานนท์  1165  เด็กหญิงมยุรา โพธิ์คา     1415
                                 เด็กหญิงกุลธิดา เกษไธสง    1416
                                 เด็กหญิงวิภา กุมไธสง      1417
21    บ้ านบุ้งง้ าว  คุณครูพรชัย พากมน        1166  เด็กชายจตุพล วิสนาม      1418
                                 เด็กชายสมาน ตาไวไธสง      1419
                                 นางสาววรัญญา จันทะปลาขาว    1420
22    บ้ านปลาขาว        ั
             คุณครูสุพตรา หารโกทา
                   22   บ้ านปลาขาว        ั
                               คุณครูสุพตรา หารโกทา      1167  นางสาวสุ วนันท์ โสภาพร            1421
                                                  นางสาวศิวพร ปาปะโพธิ์            1422
                                                  เด็กหญิงกนกวรรณ ทองใบ            1423
                   23        ้
                       บ้ านกุดนาใส   คุณครูสมบูรณ์ อินอุ่นโชติ   1168  เด็กชายวิชยา ประทุมคา            1424
                                                  เด็กชายวงศ์ เฉลิม ไชยสอน           1425

                               คุณครูประภาศรี ทิพย์ พลา
                                          ิ    1169  นายฐากูร ม่ วงคลา        ชนะเลิศ   1426

                   1     วาปี ปทุม   คุณครูวบูลย์ ภูมิชูชิต
                                   ิ            1170  นางสาวปวีณา สุ ทธิเจริญ    เหรียญทอง   1427

                               คุณครูนพอนันต์ สุ นทรพสิ ษฐ์  1170  นางสาวปวีณา กันหาชัย             1428

                               คุณครูอมรรัตน์ นินทราช     1170  นางสาวฐิติมา ไชยสิทธิ์    รองชนะเลิศฯ 1  1429

                   2  นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูประกาย เชื้อนิจ       1170  นางสาวจิราภรณ์ คุ้มไพฑูรย์  เหรียญทอง   1430

                                                  นางงสาวขวัญไพร สุ ราช            1431

                               นางสาวปิ ยลักษณ์ โพธิ์วรรณ   1171            ั
                                                  นางสาวปาริฉัตร เวฬุ วนนัย รองชนะเลิศฯ 2   1432

                   3   มัธยมยางสี สุราช                     นายธนู มะลาวัน        เหรียญทอง   1433

                                                  นางสาวยุภาวดี ระปัณพิทักษ์          1434

                                                  นางสาวฉัตราภรณ์ จุปะมะตัง   ลาดับที่ 4  1435

                   4    ประชาพัฒนา                       นางสาวทิพสุ คนธ์ จันทศร    เหรียญเงิน  1436

                                                  นางสาวณิชนันท์ วันนา             1437

                               นางลมโชย หารศรีภูมิ      1172  นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐโส   ลาดับที่ 5  1438

                   5       ิ
                     พยัคฆภูมิวทยาคาร นางสาวอัจฉรา ปักกุนันท์      1173  นางสาวอภิญญา มั่งมี      เหรียญเงิน  1439

                                                  นางสาววิทวัล จาปาหอม             14402
  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6
                               นางสาวปัทมาพร นนทะสี     1174  นางสาวสุ ปราณี ปุเลโต    ลาดับที่ 6  1441

2                                                                      1442
  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6  6  นาเชือกพิทยาสรรค์ นางไผ่ ล้อม ฝ่ ายพลแสน     1175  นางสาวจิรัญดา ตานิโก    เหรียญเงิน
                                                 นางสาววิชชุ ดา พรมดีมา          1443


                               คุณครูนุชรา โพธิไทย      1176  นางสาวงามจิตร แคนาภา    ลาดับที่ 7  1444
                               คุณครูประสงค์ สุ ธรรมมา    1176  นางสาวจุฑามาศ วรรณปะกา   เหรียญเงิน  1445
                   7       ิ
                      ดงใหญ่ วทยาคมฯ
                                                 นางสาวจารุ วรรณ ประเศรษฐา


                                        ่
                               คุณครูนิตยา หอมกลิน      1177  นางสาวนาถยา บรรดาศักดิ์   ลาดับที่ 7  1446
                               คุณครูนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์  1178  นางสาวชมพูนุช ปะตังเวสั ง  เหรียญเงิน  1447
                   7     ปอพานฯ
                                                 นางสาวชลดา เทียบพิมพ์


                               นางทิพย์ พวรรณ สุ วรรณพันธ์  1179           ้ ้
                                                 นางสาวสาวิตรี ชัยลินฟา   ลาดับที่ 8  1448

                   8  ราชประชานุเคราะห์ นางสาวภัทรียา เทียงแก้ ว    1180  นางสาวเกศรินทร์ ชัยประปา  เหรียญเงิน  1449
                                                 นางสาวอภัสสร บุตรศรีภูมิ

                               คุณครูสมพร เหล่ าไพศาล    1181  นายสุ รพล โพพยัคฆ์      ลาดับที่ 9  1450
                                                 นายนัฐพล พูลวงษ์      เหรียญเงิน  1451
                   9    ดงบังพิสัยฯ
                                                 นายภานุพงษ์ ยังมีบุญ

                                    ้
                               นางหยาดฟา จันทะเขต      1182  นายธีระพงษ์ เตะไธสง     ลาดับที่ 10  1452
                   10      ิ
                       นาภูพทยาคม   นางสุ ประวีณ์ อุทปา      1183  นางสาวศุ ภลักษณ์ พลศรีชา  เหรียญเงิน  1453
                                                 นางสาวอุไรวรรณ หมื่นทอง          1454
                               นายประหยัด โมกศรี       1184  นายวันชนะ ลาภเกิด             1455
                   1    บ้ านเม็กดา
                  1     บ้ านเม็กดา  นายสมเดช ธูปขุนทด      1185  นายนันธวัช ยอดทองดี       1456
                                                นายนัฐวุฒิ ปาโส         1457
                                                นางสาวรัชนีกร โพธิมัด      1458
                  2   พยัคฆภูมวิทยาคาร นางสุ ภาวดี มาหา       1186  นางสาวเบจา ฟูมเฟื อย       1459
                                                นางสาววรรณภา อยู่วงษ์ อน ั่   1460
                              นางรัชนี หมื่นศรี      1187  เด็กหญิงกัญญารัตน์ เวียงสี มา  1461
                  3   นาเชือกพิทยาสรรค์ นางสุ ทิน ทองด้ วง      1188  เด็กหญิงแก้วกรรณิการ์ แซ่ อยู่  1462
                                                       ั
                                                เด็กชายอนุวตร ปะตา        1463
                                    ั
                               นางสาวสุ กญญา หาแก้ ว    1189           ้
                                                เด็กหญิงพันธกานต์ ปองขวาเลา   1464
                  4     วาปี ปทุม   นางสาวขนิษฐา ลาสิ ทธิ์   1190  เด็กหญิงภวรัตน์ รัศมีรัตน์    1465
                                                เด็กหญิงสุ ภาพร ปาปะโย      1466
                             ครู ยุวดา หาญคาภา        1191  เด็กหญิงทิฆัมพร ไชยแสน      1467
                  5   พระกุมารศึกษา ครู เพ็ญนพมาศ วุฒิสาร      1192  เด็กหญิงกุมาภรณ์ ประสงค์ บุญ   1468
                                                เด็กหญิงสุ รัญธนา ชาววังฆ้ อง  1469
                                                นางสาวสุ รีพร มังกรณ์      1470
                  6   นาดูนประชาสรรพ์ ครู อมรรัตน์ นินทราช      1193  นางสาวพัชริดา เพชรหงษ์      1471
                                                        ั
                                                นางสาวมลิวลย์ สี หาบุญทอง    1472
                              ครู ภาณุพงษ์ วังหนองเสี ยว  1194  เด็กหญิงวนิดา ชาลีสมบัติ     1473
                  7  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ครู นุชนาถ ทองสุ พล     1195  เด็กหญิงอริญา ทับนคร       1474
                                                เด็กหญิงอัจฉรา โนมยา       1475
                               นางอารีวงค์ เดาขุนทด    1196  เด็กหญิงมาลิณี เกษกุมศรี     1476
                  8     บ้ านหัวดง   นางชนาการรณ์ กาหลง     1197  เด็กหญิงอณุตรา แพงพงษ์ มา    1477
                                                เด็กหญิงมินประภา คล้ ายคลึง   1478
                                                เด็กชายมนตรี ใหญ่ สมพงษ์     1479
                  9     ้                ่
                     บ้ านนาสร้ างหนองบะ นางสาวมณีรัตน์ หวันวิเศษ  1198  เด็กหญิงทองเลือน ขึงลา
                                                         ่  ้      1480
                                                เด็กหญิงนงคราญ สิ งห์ แสง    1481
2  โครงงานวิทยาศาตร์ ประเภททดลอง
                                                เด็กหญิงมัณฑิกา จันทร์ อาจ    1482
                  10    บ้ านเขวาทุ่ง    ั
                               ครู อมพรรณ เดชเถร     1199  เด็กหญิงอารียา วันทามิโก     1483
                                                เด็กชายวีระศักดิ์ พวงเพชร    1484
2  โครงงานวิทยาศาตร์ ประเภททดลอง
                                                เด็กหญิงฉัตรพร ธุมา       1485
                  11 บ้ านหนองไผ่ ด้ามขวานครู ไพลิน แก้วดก       1200  เด็กหญิงฐาวรินทร์ ไหลหาโคตร   1486
                                                เด็กหญิงวิภาพร วงษ์ แก้ ว    1487
                             ครู กาญจนา กุลโยธี       1201  นางสาวจิรวรรณ โคสาด       1488
                  12   ปอพานพิทยาคมฯ ครู พทักษ์ อุทาภักดี
                               ิ             1202  นางสาวอักษร เปรมปรี       1489
                                                นางสาวขนิษฐา ปะถาปะตา      1490
                                                นางสาวประกายเพชร อึงฟา ่    1491
                  13    บ้ านหนองหว้ า    ั        ิ
                               ครู กณลยาณีย์ ทิพย์ พชัย  1203  นางสาวธุดาภา อู่อรุ ณ      1492
                                                นางสาวสุ วนันท์ มะปะเข      1493

                              นางพัชรินทร์ ปะนามะเก    1204  เด็กหญิงปรียาพร ปิ นะถา     1494
                  14   บ้ านหนองหน่ อง นายตรีพนธ์ เชื่อนิล
                                  ั          1205  เด็กหญิงศรัญญา ชินหัวดง     1495
                                                เด็กหญิงทัชชา ปิ ดตาโส      1496
                               นายชัยวัฒนา ประภาศรี    1206  เด็กชายไตยภพ ปิ ดตานัง      1497
                  15   มัธยมยางสี สุราช นายเชษฐ์ ดนัย เที่ยงแก้ ว  1207  เด็กหญิงชลิตา จันทะรัง      1498
                                                เด็กหญิงสุ ภาวดี ภาษี      1499
                               ครู สุกญญา ปาปะสา
                                   ั          1208  เด็กหญิงจารุ วรรณ ศรีอาพิมพ์   1500
                  16ชุ มชนบ้ านโพธิ์หนองสองห้ อง งกล ต่ อโชติ
                               ครู จ           1209  เด็กหญิงสุ มาณี แก้ วสิ มมา   1501
                                                เด็กหญิงฐิ ตินันท์ พงษ์ กะฐิ น  1502
                               นางนรนาถ ชารีวรรณ     1210         ิ
                                                เด็กหญิงศศิวมล ชารีวรรณ     1503
                  17    ประชาพัฒนา    นางญาติมา โสภานิช     1211  เด็กหญิงพรจิรา จอมศรีกระยอม   1504
                                                เด็กหญิงศุ ภาวรรณ คูณหงษ์    1505
                                                เด็กหญิงทองนาค เหล่ าสะพาน    1506
                  18    บ้ านปลาขาว      ั
                               ครู สุพตรา         1212  เด้กหญิงศิริวรรณ ปิ ดตาวะโส   1507
                       18    บ้ านปลาขาว       ั
                                    ครู สุพตรา
                                                           ้
                                                     เด็กหญิงนาฝน มูลประถม              1508
                                    นางอุไรพร เปี่ ยมเมภางค์  1213              ั
                                                     เด็กหญิงรุ่ งทิวา สุ ริยน            1509
                       19    บ้ านเมืองเสื อ  นางสาววิมลฉัตร นามมนตร์  1214  เด๋กหญิงบุผา สิ งห์ คะ              1510
                                                     เด็กชายนิติพล บุญเชิด              1511
                                    ครู บุญมี มุ่งชู      1215  เด็กหญิงปิ ยนุช ทับซิน              1512
                       20   ชุ มชนบ้ านสาโรง                   เด็กหญิงบุษปรัชญ์ ศรีย่ ุงง้ าว         1513
                                                     เด็กหญิง ณัฐศิมา เทียวขันธ์           1514

                       1  นาเชือกพิทยาสรรค์ นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย     1216                  ่
                                                     นางสาวจรัสโฉม ประทุมเหง่ า ดีเยียม(ทอง)
                                                                              1515
                                                     นางสาวผกาแก้ ว ชัยยะ               1516

                                                     นางสาวชัญญา เปล่ งแสงศรี
                                                                              1517
                       2  วาปี ปทุม       นางพุทธชาติ ปะกิคา     1217  นายธนวรรษ ปทุมรุ่ ง          ่
                                                                      ดีเยียม(ทอง)  1518
                                    นางจาปา สืบสุ นทร     1218  นายวรชัย ปัญจะแก้ ว               1519
                                                     นายกฤษฎาวัชร์ ปาปะโม               1520

                       3  มัธยมยางสี สุราช   นางสาวสุ วรรณี ผาผง    1219                ่
                                                     นางสาวทัษรีมาศ บุญสวาย ดีเยียม(ทอง)
                                                                              1521
                                    นายธนายุต ปิ นะถา     1220  นางสาวสาวดี ศรีละออง               1522
                                                     นางสาวสุ นทรี โอนทุมมา              1523

                       4       ิ
                         พยัคฆภูมิวทยาคาร นายศราวุธ ภูมิเขตร์       1221  นางสาวอังสุ มา วงทอง          ่
                                                                      ดีเยียม(ทอง)
                                                                              1524

                                    นางสาวบุศรา ดงอุทิศ    1222  นางสาวเพียงตะวัน สุ วะรัตน์
                                                                              1525

                                                     นางสาวเพ็ญลักษณ์ แดงทุมมา
                                                                              1526
4โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม. 4 – 6
4โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม. 4 – 6
                       5           นางธัญภา คณาศรี        1223               ่
                                                     นางสาวลลิตา ประนามะกา ดีเยียม(ทอง)
                                                                          1527

                         นาดูนประชาสรรพ์ นางอามร จัตุชัย         1224  นางสาววิรัณจ์ ปะนะภูเต
                                                                          1528
                                                     นางสาวชโรธร ยางธิสาร            1529

                       6           นายสมพร เหล่ าทองสาร     1225  นายณัฐพงษ์ โพธิ์มาตร       ่
                                                                   ดีเยียม(ทอง)
                                                                          1530
                         ดงบังพิสัยนวการ
                                  นางลัดดาวัลย์ ปักสั งคะเนย์  1226  นางสาวนิภาพร บังลี
                         นุสรณ์                                              1531
                                                     นางสาวพัชรี ประเชตุ            1532
                       7  ประชาพัฒนา    นางธัญภา คณาศรี        1227  นางสาวนัยนา บุบปะปา       ่
                                                                   ดีเยียม(ทอง)  1533

                                  นางอามร จัตุชัย        1228  นางสาวจิตราพร พันธ์ พานิช
                                                                          1534
                                                     นางสาวสุ ธิดา น้ อยใย           1535

                       8  ปอพานพิทยาคม   น.ส.นุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์   1229  นางสาวเกจิรา ปะตาทะโย      ่
                                                                   ดีเยียม(ทอง)  1536
                         รัชมังคลาภิเษก
                                           ่
                                  นางสาวนิตยา หอมกลิน      1230  นางสาวนลิศรา แหวนเพ็ชร
                                                                          1537
                                                           ิ
                                                     นางสาวศศิวมล เอียงโฮม           1538
                                                     นางสาวธันญพร อุดมศิลป์           1539
                       1    วาปี ปทุม  นางพุทธชาติ ปะกิคา      1231  นางสาวปาริชาติ ติดวงษา           1540
                                                     นางสาวมีนารัตน์ บุญกันหา          1541
                                  นายเสรี พรหมรักษา       1232  นายกริชกร ไชยรักษ์             1542
                       2    ดงใหญ่ ฯ   นางสาวรัตน์ ดาวัล วรรณปะเถาว์ 1233  นายศุภวิทย์ ปาสาจัง            1543
                                  นางอารยา ราชจันทร์      1234  นายอัครเดช ธิตานันท์            1544
                                                     เด็กชายภัทราวุธ บุตรวิเศษ         1545
                       3       ิ
                         พยัคฆภูมิวทยาคาร นายไกรพจน์ พนาลิกล
                                          ุ       1235  เด็กชายเริงชัย ข่ าขันมณี         1546
                          3       ิ
                            พยัคฆภูมิวทยาคาร นายไกรพจน์ พนาลิกล
                                             ุ
                                                      เด็กชาคฑาวุธ บุตรสิ งห์             1547
                                                      เด็กหญิงธีรภรณ์ ทรมีฤทธิ์            1548
                          4  นาเชือกพิทยาสรรค์ นางปราณี ปะมาคะมา     1236           ิ
                                                      เด็กหญิงพัชรี ภูสีดน              1549
                                                      เด็กหญิงฐิ ตา จันทรคติ             1550
                                                      เด็กชายวราวุฒิ มนต์ ทิพย์            1551
                          5    บ้ านเขวาทุ่ง  นางอัมพวรรณ์ เดชเถร   1237  เด็กชายนพพล นาจันทอง              1552
                                                      เด็กชายอรรคพล คาแสนเที๊ยะ            1553
5  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ม.1-3
                                                      เด็กชายภานุพงษ์ วรรณะ              1554
                          6   พระกุมารศึกษา นางสาวยุวดา หาญคาภา     1238  เด็กชายธนพงษ์ รุ่ งนิยม             1555
                                                      เด็กชายพงศธร ทุทุมมา              1556
                                                      เด็กหญิงขวัญจิรา แก่ นไธสง           1557
                          7   บ้ านขามเรียน  นางจันทนา ทับสีรัก    1239  เด็กหญิงวัชปรียา วรเชษฐ             1558
                                                      เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฤทธิ์ไธสง          1559
                                                      นางสาวอัจราภรณ์ มะเสนา             1560
                          8             ิ
                            นาดูนประชาสรรพ์ ครู วไลวรรณ นิรุธติคุณ   1240  นางสาวพัชรียาภรณ์ ปิ นะโต            1561
                                                      นางสาวกนกวรรณ ราชเจริญ             1562
                                                      เด็กหญิงสุ ทธิดา โทนารินทร์           1563
                          9                 ่
                            ปอพานพิทยาคมฯ ครู นิตยา หอมกลิน       1241  เด็กหญิงจริยาพร แว่ นศิลา            1564
                                                      เด็กหญิงธนาภรณ์ ทุมทอง             1565
                                                      เด็กหญิงกนกพร พลูมณี              1566
                          10   บ้ านหนองแก   ครู จิตธนา พาสิ งห์ สี  1242        ั
                                                      เด็กหญิงศิริลกษณ์ ผลชู             1567
                                                      เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อันทรินทร์          1568
                            พยัคฆภูมิวทยาคาร 1. นายวิฑูรย์ สื บโมรา
                                 ิ                 1243  1. นายอานนท์ นามวงศ์      รางวัลชนะเลิศ
                          1                                                    1569
                                      2. นางราษี สื บโมรา   1244  2. น.ส. ชุตินันท์ ยวนใจ     (เหรียญทอง)   1570
                                                      3. น.ส. ลาไย นะราช               1571
                           นาดูนประชาสรรพ์ 1. นางกัลยณัฐ มาสิ งบุญ    1245  1.นายนนทวัฒน์ ปัตตายะโส   รางวัลรองชนะเลิศ
                                                                    อันดับ 1
                         2                                                     1572
                                    2. น.ส. อรุ ณรัศมี จันทพรม  1246  2.น.ส. ฐิติมา พินขุนทด    (เหรียญทอง)

                                                                              1573
                                                      3.นายรัฐพงษ์ บุดดีดา              1574
                            นาภูพทยาคม
                              ิ     1.นางสาวเยาวลักษณ์ ปี ก   1247  1. นายไตรภพ ภูนิรับ     รางวัลรองชนะเลิศ
                         3                                           อันดับ 2      1575
                                    กลาง
                                                      2.นายธีระวัฒน์ ยมภักดี    (เหรียญทอง)    1576
6 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ม.4-6                           1248
                                         ้
                                    2. นางหยาดฟา จันทเขต        3.นายเจตนา บุราณภาย
                                                                              1577
                         4  นาเชือกพิทยาสรรค์ 1.นางกาญจนา บุตรโคตร     1249  1.น.ส. นัฐจิรา ปิ ดตาทะโน  รางวัลชมเชย    1578
                                    2.นายสุ ขประชัย คายานุกล
                                               ู   1250  2.น.ส.จีรวัฒน์ รัตน์ วงษ์  (เหรียญทอง)
                                                                              1579
                                                      3.น.ส.สุ รีวรรณ ดีสกุลวงษ์
                                                                              1580
                             วาปี ปทุม   1.น.ส.อุดมลักษณ์ วานิชชิ่ง  1251  1. นายคมสั น ชาวไพร     รางวัลชมเชย
                         5                                                     1581
                                    2. น.ส.ประเสริฐ โพธิจักร   1252  2.นายจักราวุธ บัวรัตน์    (เหรียญทอง)
                                                                              1582
                                                      3.นายสหรัช สุ วรรณศรี              1583
                                   คุณครูลมโชย หารศรีภูมิ    1253  ด.ช.ชาตินักรบ ดาวศรี              1584
                         1       ิ
                           พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูบุษรา ดงอุทิศ      1254  ด.ญ.พรรณิภา จันศักดิ์ดา             1585
                                                      ด.ญ.จิราภรณ์ สุ ขอินทร์             1586
                                    คุณครูสุคนธา โคตรโสภา    1255  น.ส.พรพิมล ซองเหล็กนอก             1587
                         2    วาปี ปทุม   คุณครูชมพู สั จจาวาณิชย์   1256  น.ส.นันทิดา นินทะสิ งห์             1588
                                                      น.ส.กมลชนก บุญทองโท               1589
                                       ั
                                    คุณครูกลยา วงชารี      1257  ด.ช.ภานุพงศ์ สุ ทธิประภา            1590
                         3  พระกุมารศึกษา
                        3   พระกุมารศึกษา                      ด.ญ.รติรัตน์ ศรีวงษา      1591
                                                       ด.ช.ปิ ยะวัฒน์ ศรีวงษา     1592
                                    คุณครูยุวพิน มะลิมาศ      1258  น.ส.พิมชนก เชื้ออ้ วน     1593
                        4  บ้ านโคกสี ทองหลาง คุณครูศิริพรรณ ซุ ยโพธิ์น้อย  1259       ั
                                                       นายอภิวฒน์ สุ ปะเม       1594
                                                       น.ส.พรรณนิดา เชื้ออ้ วน    1595
                                  คุณครูจุรีรัตน์ จวงสมุทร      1260  น.ส.จินตนา ปัตตายะโส      1596
                        5  นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูกลยณัฐ มาสิ งบุญ
                                      ั             1261  น.ส.ลัดดาวัลย์ แก้ วฝ่ ายนอก  1597
                                                       น.ส.อาริยา ปักการะโก      1598
                                               ั
                                   คุณครูสุรินทร์ สิ มศิริวฒน์   1262  น.ส.ชลิตา ปัญญายิง ่     1599
                        6  นาเชือกพิทยาสรรค์ คุณครูเนตรนภางค์ อุทโท      1263  น.ส.อัชราวรรณ์ พันหล่อมโส   1600
                                                             ั
                                                       นายภาณุวฒน์ หาหอม       1601
                                 คุณครูการจณา กุลโยธี         1264  ด.ญ.เพ็ญนภา ขอนสี       1602
                        7   ปอพานพิทยาคม คุณครูพทักษ์ อุทาภักดี
                                     ิ               1265  ด.ญ.เทียร่ า ปัสสาวะภา     1603
                                                       ด.ญ.แพรไพลิน สามิน       1604
                                             ่
                                    คุณครูทิพวดี ชมกลิน       1266  น.ส.มยุรา เสนาสุ ธรรม     1605
                        8      ิ
                           นาภูพทยาคม    ครู วรชพร บุบผามะตะนัง     1267  น.ส.เมทินี คนิโค        1606
                                                       ด.ช.ธีระพงศ์ เนื่องนาชิน    1607
7 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3
                                    คุณครูมณีวรรณ จิตรมั่น     1268  ด.ช.ทศพร รอดสุ โข       1608
                        9    บ้ านเหล่า   คุณครูศักดิ์สิทธิ์ ภวภูตานนท์  1269  ด.ช.จารุ เดช สั ตถาวะโห    1609
                                                       ด.ช.พงศ์ ศักดิ์ แสงอรุ ณ    1610
                                    คุณครูวชิราภรณ์ แสงธะนู     1270  ด.ญ.รังสิ ตา เวียงนนท์     1611
                        10   บ้ านสระบาก      ิ
                                    คุณครูวไลวรรณ ภูมิศรีจันทร์   1271  ด.ญ.อริสรา แนวถาวร       1612
                                                       ด.ญ.สุ ภาภรณ์ อุทาหรณ์     1613
                                    คุณครูจิตธนา บาสิงห์ สี     1272  ด.ญ.จารวี อรรถโยโค       1614
                        11   บ้ านหนองแก                       ด.ญ.เกวลี นามพับพา       1615
                                                       ด.ญ.บุษยา เสนาคม        1616
                                   คุณครูประพงษ์ ไชยจิตร   1273  ด.ช.มาตพ เวสา                  1617
                        12  มัธยมยางสี สุราช คุณครูกตติพล หารสุ โพธิ์
                                       ิ          1274  ด.ช.ปรัชญา สว่าขาโต               1618
                                                    ด.ช.พุธ บุดทะสุ                 1619
                                   คุณครูสกุล คาพิพจน์    1275  ด.ช.อรังกา พลช้ าง               1620
                        13   บ้ านหนองกุง                   ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ กาญจะนะศร           1621
                                                    ด.ช.ชัยพิชิต เจดีย์               1622
                                   คุณครูบุญมี มุ่งชู     1276  ด.ช.กฤษฎา อุตรัศมี               1623
                        14   บ้ านสาโรง                    ด.ช.ธนาธร ไชยมาตร                1624
                                                    ด.ญ.ปัทมา แก้ วโพธิ์              1625
                                     ิ
                                 คุณครูพรุณ แก้ วนะรา      1277  น.ส.ศิรินันท์ ประดับวัน             1626
                        15  บ้ านหนองแสน คุณครูสาลี พิลาวุฒิ      1278  นายนิธิกร เจิมแสน                1627
                                                    ด.ญ.วิภาวิณี รัตนไพ               1628
                                   คุณครูไพริน แก้ วคก    1279  ด.ญ.ธนันญา ปาสาบุตร               1629
                        16  หนองไผ่ด้ามขวาน                   ด.ญ.วิภาภรณ์ ศรีวงยาง              1630
                                                    ด.ญ.ชนิสรา ไปวันเสาร์              1631
                                   นางศรีไพร อุ่นใจ      1280  นายกฤษฎา ยางงาม         ชนะเลิศ    1632
                        1       ิ
                          พยัคฆภูมิวทยาคาร นางสาวอัจฉรา ปักกุนันท์   1281  นายธนวัฒน์ พิมพ์ เวิน     เหรียญทอง    1633
                                                    นางสาวหนึ่งฤทัย วิเชียรโชติ           1634
                                   นางลักษมี ม่ วงคลา     1282  นางสาวตติยา อุ่นใจ     รองชนะเลิศอันดับ1  1635
                        2    วาปี ปทุม   นางจันดี ใบอ่อน      1283          ิ
                                                    นางสาวพิชญ์ พมล สุ นทะวงศ์ เหรียญทอง      1636
                                                    นางสาวสุ มินตรา ปาติสัตย์            1637
                                   นายดาเนิน มหาสะโร     1284  นางสาวละออ สั งสี แก้ ว   รองชนะเลิศอันดับ2  1638
                        3  นาเชือกพิทยาสรรค์ นางสาวประดับ ตันตะวาโย   1285  นางสาวอันธิกา วาปี ทะ     เหรียญทอง    1639
                                                    นางสาวสุ นิสา จันทร์ สุข            1640
                                   นายประพันธ์ พงษ์ ไชยจิตร  1286  นายเกียรติศักดิ์ การะวิโก    ลาดับที่ 4   1641
8 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6  4   มัธยมยางสี สุราช นายกิตติพล หารสุ โพธิ์   1287        ั
                                                    นายพงษ์ พฒน์ สุ ธรรมมา     เหรียญทอง    1642
8 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6      4  มัธยมยางสี สุราช
                                                         นายพรทวี เม็นไธสง             1643
                                        นางสาวเสาวลักษณ์ ปี กกลาง  1289  นางสาวสุ นิษา ติวไธสง     ลาดับที่ 5  1644
                            5      ิ
                               นาภูพทยาคม                     นางสาวรัตนาวดี วินารัมย์   เหรียญทอง   1645
                                                         นางสาวอนุสรา มาตพรมราช           1646
                                      คุณครูประกาย เชื้อนิจ      1290  นางสาวศิริรักษ์ แก้ วโพธิ์  ลาดับที่ 6  1647
                            6  นาดูนประชาสรรพ์ คุณครูจิราวรรณ มุ่งชู      1291  นางสาวสุ ปราณี เพ็งที    เหรียญทอง   1648
                                                         นางสาวจาระวี เกษียร            1649
                                              ่
                                     นางสาวนิตยา หอมกลิน        1292  นางสาวนุชธิดา เปรมปรี     ลาดับที่ 7  1650
                            7  ปอพานพิทยาคมฯ นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์    1293  นางสาวเพลินพิศ ภาชะโน    เหรียญทอง   1651
                                                         นางสาวอาภาพร โปรดรัมย์           1652
                                       นายนิคม อุ่นใจ        1294  เด็กชายปัณณวัฒน์ ศรีพมลิ          1653
                            1       ิ
                              พยัคฆภูมิวทยาคาร
                                       นายสวัสน์ ช่ างหล่ อ     1295  เด็กชายตะวัน สี ทาเก            1654
                                       ครู เทพฐาสุ รีย์ พอกสนิท   1296  เด็กชายทศพร ย่ อมกระโทก          1655
                            2  นาเชือกประชาสรรค์
                                       ครู ธนูศิลป์ แสนมาโนช     1297  เด็กชายต่ อตระกูล สีเพน          1656
                                       ครู ไอลัดดา ปามุทา      1298  นางสาวพินิตสุ ภา หาญสมบัติ         1657
9  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3  3     วาปี ปทุม
                                       ครู ขนิษฐา เตชะนอก      1299  นางสาวเมธิตาพร สุ ชาติพงษ์         1658
                                                      1300  เด็กชายวิทวัส ชนะชัย            1659
                            4   บ้ านหนองแก   ครู จิตธนา พาสิงห์ สี
                                                         เด็กชายณัฐพงษ์ วงศรีชา           1660
                                                      1301  นายณัฐพล จันเต               1661
                            5  นาดูนประชาสรรพ์ ครู เอกพล ศิริมนตรี
                                                         นายอภิรักษ์ เกไธสง             1662
                                        นายวีระชน ขุนนอก      1302  นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลา     ชนะเลิศ   1663
                            1  นาเชือกพิทยาสรรค์
                                        นางสาวกุสุมา ปิ ดตาเน    1303  นางศิริพร พาบุ        เหรียญทอง   1664
                                        นายอานาจ ยอดปราสาท     1304  นายนิคม อุ่นใจ        รองชนะเลิศ
                            2       ิ
                              พยัคฆภูมิวทยาคาร                                   อันดับ 1  1665
                                        นายนฤดล เนตรสว่ าง     1305  นายสมาน ผลรักษ์       เหรียญทอง   1666
10  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6
                                       นางสาวเกษราภรณ์ ภูทิพย์  1306  นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ
                                                                      รองชนะเลิศ
                                                                            1667
                            3  นาดูนประชาสรรพ์                                  อันดับ 2
10  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6             นางสาวเจนจิรา บุดดีคง   1307  นางสาวโสภาลักษณ์ ศรีจันทร์
                                                                      เหรียญทอง
                                                                            1668
                                       นางสาวครองขวัญ สื บ    1308  นางสาวขนิษฐา ลาสิทธิ์          1669
                               วาปี ปทุม                                  เหรียญทอง
                                       สุ นทร ษฐา ปาปะเก
                                       นางสาวขนิ         1309  นางสาวบัวพันธ์ ดงตะใน          1670
                                       นางสาวศิรินพร บัดจัตุรัส  1310  นางสาวสุ วรรณี ผาผง
                            4
                                                                            1671
                              มัธยมยางสี สุราช                                เหรียญทอง
                                       นางสาวพิชญาพร ผาพงษา    1311  นายธนายุต ปิ นะถา
                                                                            1672
                  รายละเอียดผู้เข้าการแข่งขันและผู้ควบคุมแข่ งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2553
                              ้
                       สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ สพม. เขต 26
                                                 ิ
                             7 - 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรี ยนพยัคฆภูมวิทยาคาร
                             กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
              อั
ที่ กิจกรรมการประกวดแข่ งขัน นดับที่     โรงเรียน             ผู้ควบคุม      เลขที่เกียรติบัตร     รายชื่อผู้แข่ งขัน    เลขที่เกียรติบัตร
                                                            เด็กชายทัตพงษ คาจันทร์     1793
                                                            เด็กชายฐิตนันท์ แก้ววิเศษ
                                                                 ิ           1794
                1    พยัคฆภูมิวทยาคาร
                         ิ          คุณครู เยาวลักษณ์ กัลยาณ์   1673         เด็กชายชลิตา ศรี สุข     1795
                                                           เด็กหญิงคณิตกุล คุ้มสุ วรรณ    1796
                                                           เด็กหญิงณัฐฏิพร สุ ขประเสริฐ   1797
                                                            นางสาวนันทพร พวงเพชร       1798
                                                            นางสาวมณีรัตน์ ทองนาค      1799
                2     ชุ มชนนาสีนวล        คุณครู ศิวพร ศรี สุวรรณ    1674       นางสาวพิกลทอง เล็กอริ นทร์
                                                                ุ            1800
                                                            นางสาวพรเพ็ญ หงส์ หิน      1801
                                                            นายประสพสุข กองแก้ ม      1802
                                                            นางสาวสุ ภาพร หนอสีหา      1803
                                                             นางสาวปัทมา วงเฟี ยง      1804
                3       วาปี ปทุม       คุณครู สาววรรณเพ็ญ ปาสาโกะ    1675       นางสาวสุดารั ตน์ ไตรรัตน์    1805
                                                           เด็กหญิงภัทราวดี สุวรรณศรี    1806
                                                            เด็กหญิงณัฏฐณิชา อ่องจุ้ย    1807
                                   คุณครู สุรางค์ ประทุมเมศ    1676         เด็กชายเจษฏา ธนูสา      1808
                                    คุณครู ชนาภา ปักกาโล     1677       เด็กชายเพชรรดา โยธาภักดี     1809
                3    นาเชือกพิทยาสรรค์
             3    นาเชือกพิทยาสรรค์                          เด็กชายสหรัตน์ สุ ปะทัง   1810
                                                   เด็กหญิงสิทธิ สุ ทธิธรรม   1811
                                                  เด็กหญิงเจนจิรา คาทิพาที   1812
                                                   นางสาวอารยา สิงหาร     1813
                                                   นางสาวภาวิณี สลับศรี    1814
             3     บ้ านหนองแสน        คุณครู สุรพิน รั กษาพันธ์  1678  นางสาวเพ็ญนภา ประจะเณย์    1815
                                                  เด็กหญิงเบญจมาส ค้ าสุ กร   1816
                                                   เด็กหญิงธารทิพย์ สีทาป    1817
                                                  นางสาวสุ ภาพร หนอสีหา     1818
                                                   นางสาวปัทมา วงเฟี ยง    1819
1 โครงงานคุณธรรม ม.1-3  4      วาปี ปทุม       คุณครู สาววรรณเพ็ญ ปาสาโกะ   1679  นางสาวสุดารั ตน์ ไตรรัตน์   1820
                                                  เด็กหญิงภัทราวดี สุวรรณศรี   1821
                                                  เด็กหญิงณัฏฐณิชา อ่องจุ้ย   1822
                                 คุณครู นุชจรี เรื่องศิริ  1680  นางสาววรากรณ์ อันทิแสง    1823
                                 คุณครู ยุพน พิมสอน
                                      ิ        1681   นายธนพงษ์ พูลสัวสดิ์    1824
             5      บ้ านเขวาทุ่ง                         นางสาวพรทิพย์ ยอดสะเทน     1825
                                                   นางสาวขวัญฤดี ศรี สุข    1826
                                                  เด็กหญิงเจนจิรา บุญสะอาด    1827
                                คุณครู พรรณี ปาปะไพ     1682  นางสาวพิชญา บุบผารั ตน์    1828
                                 คุณครู จงกล ต่ อโชติ    1683  นางสาวพัชญา บุบผารั ตน์    1829
             5  ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้ องวิทยา                     นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัดเต    1830
                                                  เด็กหญิงชรินรั ตน์ คากองแก้ว  1831
            5  ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้ องวิทยา

                                                 เด็กหญิงสมฤดี เงาะเศษ    1832
                              คุณครู ทญพร เศษคึมบง
                                  ั         1684  นางสาวขนิษฐา ทับหัวหนอง    1833
                                                 นางสาวบุษบา ปัดเทสัง    1834
            6      บ้ านปลาขาว                        นางสาวศุภลักษณ์ ปิ ดตาลาพัง  1835
                                                 นางสาวชฎาพร สุภาพ      1836
                                                 นางสาวพิสมัย มะกา     1837
                               คุณครู มยุรี ติดวงษา   1685   นายพลวัตร ปิ ดตาทะสา     1838
                               คุณครู พุทธมา ลาธิโน   1686    นางสาวอรุ ณา เซี่ยงฉี่   1839
            7      บ้ านโนนรัง                          นางสาวโศรดา ปัสโก     1840
                                                นางสาวกานดาวสี พลมีเดช    1841
                                               นางสาววิลาวรรณ สุ นทะวงศ์   1842
                              คุณครู อรสา ประเพระตา   1687  เด็กชายวราพล สุ วรรณปะภา   1843
                               คุณครู ทองใบ ปะวะเส    1688   เด็กหญิงพรรณิดา หิตายะ    1844
            8     ดงใหญ่ วทยาคมฯ
                     ิ                          เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ ขุโยธิน  1845
                                                 เด็กหญิงณัฐริกา ศรีสังข์  1846
                                                เด็กชายวราพล สุ วรรณปะภา   1847
                               คุณครู สุนันท์ พลอาสา   1689  เด็กหญิงนุชนภา ลอมไธสง    1848
                              คุณครู ศักดิ์ ภวภูตานนท์  1690   เด็กหญิงสุวนันท์ รอดสุ โข  1849
            9       บ้ านเหล่ า                        เด็กหญิงรั ตยากร พลมายา
                                                      ิ        1850
                                                เด็กชายวรพล ตันทะสิทธิ์   1851
                                               เด็กหญิงมะลิวรรณ จันทะนันท์  1852
                                                เด็กชายอรรถชิระ ทุมปัด    1853

1 โครงงานคุณธรรม ม.1-3 10     ปอพานพิทยาคม       คุณครู แพรทอง ดาพลงาม
                                            เด็กหญิงสุกญญา รอดตรง
                                                  ั         1854
1 โครงงานคุณธรรม ม.1-3 10    ปอพานพิทยาคม    คุณครู แพรทอง ดาพลงาม    1691  เด็กหญิงสุดารัตน์ สีโนนสู ง  1855
                                            เด็กหญิงณัชชา ประตังเวสัง   1856
                                            เด็กหญิงวนัดดา ประตังเวนัง   1857
                          คุณครู เบญจวรรณ นุยภูเขียว  1692   นางสาววิสุดา พงพันนา     1858
                          คุณครู จักราวุธ สีหาพรม   1693  นางสาวอนุสรา ไชยสงคราม     1859
             11   บ้ านโนนจาน                      นางสาวแพรวนภา จ่ ารัมย์    1860
                                              นายนพพล จ่ าพล      1861
                                             เด็กหญิงธัญชนก ปักษา     1862
                           คุณครู ชนาภา ปักกาโล   1694   นางสาวจรัญญา โสภา      1863
                          คุณครู สุรางค์ ประทุมเมศ  1695  นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง
                                                           1864
             1  นาเชือกพิทยาสรรค์
                                             นางสาวโสภิตา จันทะนุย    1865
                                            นางสาวพิศากร โพธิ์แสงดา    1866
                                              นายกฤษณะ โสภาลี      1867
                                            นายศิรการณ์ ฝอยทองร่ วง    1868
                                             นายปฏิภาณ ยกน้ อยวงษ์    1869
                                              นายสุ นันท์ สุขฤทธิ์    1870
             2       ิ
                พยัคฆภูมิวทยาคาร     สนธยา พลรัตน์
                                        1696  นางสาวเบญจมาศ บัวทอง     1871
                                            นางสาวปรียาภรณ์ มวลมนตรี
                                                           1872
                                             นายสันติ ประกิระสา     1873

  โครงงานคุณธรรม ม.4-6
             3    วาปี ปทุม      นางกรทิพย์ ปัญโญ
                                           นางสาวบังอร วงษาเหวก      1874
โครงงานคุณธรรม ม.4-6                            1697    นางสาวนันธิญา เวสา      1875
            3      วาปี ปทุม      นางกรทิพย์ ปัญโญ
                                          นางสาวธัญญานันทฺ อัครพรชัย
                                               ฤทธิ์          1876
                                            นายทรงพล เละละ        1877
                                                   ่
                                           นางสาวโสภิดา กลินหอม      1878
                                          นางสาวปิ ยะนันท์ สกาธิทรัพย์ ดี
                                                           1879
            4        ิ
                ดงใหญ่ วทยาคมฯ     นางอรสา ปะเพระตา
                                      1698         ั
                                            นางสาวศิริลกษณ์ ราศี     1880
                                             นายณัฐพล ห่ อเหว่      1881
                                               ิ
                                            นายธิตพล อาระหัง       1882
                                          นางสาวจิรวรรณ ปะสาวะเก      1883
                                           นางสาวหทัยทิพย์ ปะมะโน     1884
            5    ปอพานพิทยาคม      นายยุทธชัย ศรบุญลา  1699             ้
                                            นางสาวนันทิยา สาตือ      1885
                                            นางสาวลัดดา ทิพมณี      1886
                                            นายสันติ ประกิระสา      1887
            1  คุณครู จรีพร ทองภูวงศ์     วาปี ปทุม    1700    ด.ญ.นุชนภา ลอมไธสง      1888
            2  คุณครู พสมัย ไสยลักษณ์
                  ิ          นาดูนประชาสรรพ์   1701    ด.ญ.สุวนันท์ รอดสุโข     1889
            3    คุณครูถาวร ตาพล      บ้ านหนองไฮ    1702    ด.ญ.รั ตยากร พลมายา
                                                ิ           1890
            4   คุณครูบังอร ประโยชริด    บ้ านหนองไผ่   1703    ด.ช.วรพล ตันทะสิทธิ์     1891
            5  คุณครูกอบเกียรติ พัฒนนิติ    บ้ านเม็กดา   1704   ด.ญ.มะลิวรรณ จันทะนันท์     1892
                 6  คุณครูประภาพร แสงรัตน์        ิ
                                   พยัคฆภูมวิทยาคาร     1705   ด.ช.อรรถชิระ ทุมปัด   1893
                 7    คุณครูนุชรี เรืองศิริ     บ้ านเขวาทุ่ง     1706   ด.ญ.สุกญญา รอดตรง
                                                       ั         1894
                 8        ิ
                     คุณครู ยุพน แก่ นผกา      บ้ านสระบาก      1707   ด.ญ.สุดารัตน์ สีโนนสูง  1895
                 9   คุณครู เสนอ สุ ทธิเจริญ     บ้ านหนองกุง     1708   ด.ญ.ณัชชา ประตังเวสัง   1896
              10     คุณครู เบญจมาศ ไชยเกตุ      ประชาพัฒนา      1709  ด.ญ.วนัดดา ประตังเวนัง   1897
 2 เล่ านิทานคุณธรรม ม.1-3 11     คุณครู สุรพิน รักษาพันธ์    บ้ านหนองแสน      1710   น.ส.วิสุดา พงพันนา    1898
              12     คุณครูอดุลย์ สุ รวาทกุล      บ้ านหัวดง      1711  น.ส.อนุสรา ไชยสงคราม    1899
              13              ้
                    คุณครูอภิรัชพร ทิงแสน     ตาพวนสร้ างแซ่ ง    1712   น.ส.แพรวนภา จ่ ารั มย์  1900
              14     คุณครูบัญชา กล้ าหาญ           ้
                                    บ้ านหนองปาน      1713    นายนพพล จ่ าพล     1901
                 15   คุณครู สุนันท์ พลอาสา       บ้ านเหล่ า     1714   ด.ญ.เมธาวี แก้ วศรี นอม  1902
                 16  คุณครู จันทร์ เพ็ญ ทองดวง   นาเชือกพิทยาสรรค์    1715  ด.ญ.ณัฐทิกา พนมนันทวัฒน์
                                                                 1903
                 17         ิ
                       คุณครูวนัย           ิ
                                    นาภูพทยาคม      1716   น.ส.ขวัญชนก บุญพรม    1904
                 18   คุณครูอรสา ปะเภระตา      ดงใหญ่ วิทยาคมฯ     1717  ด.ญ.จันจิราพร ปะมังคะตา
                                                                 1905
                 19    คุณครู เสน ธนบุรี     หนองแดงสหมิตร      1718   ด.ญ.อุไรวรรณ นานอก    1906
                 20     ไม่ ส่งรายชื่ อ      บ้ านบุ่งง้ าว    1719   ด.ช.อรรถพล ตาไธสง     1907
                 21    คุณครูนุชรินทร์    ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์   1720   ด.ช.เชษฐา พันธ์ ฉลาด   1908
2                 1      วาปี ปทุม      คุณครู จรี พร ทองภูวงศ์  1721  น.ส.ชนณัฏฐ์ อารยสมโพธิ์  1909
                  2          ิ
                     พยัคฆภูมิวทยาคาร     คุณครู บุญช่ วย แก้ วอาจ  1722   นายบูรชิต มิโนทานัง   1910
                  3   นาเชือกพิทยาสรรค์      คุณครู อมร พลทัก    1723   น.ส.ศิรินดา ทองจุลละ   1911
 เล่ านิทานคุณธรรม ม.4-6 (เดี่ยว) 4     ประชาพัฒนา      คุณครู เบญจมาศ ไชยเกตุ   1724   นายจักรกริ ช หงส์ ศรี  1912
เล่ านิทานคุณธรรม ม.4-6 (เดี่ยว)
                  5  ราชประชานุเคราะห์ 16  คุณครู เอกวิทย์ คุ้มสุ วรรณ  1725   นายสมพงษ์ สืบสุ นทร    1913
                  6       ิ
                      นาภูพทยาคม                ่
                                 คุณครู วินัย ชมกลิน    1726   น.ส.เจนจิรา ชัยอาสา    1914
                  7        ิ
                     ดงใหญ่ วทยาคมฯ     คุณครู อรสา ประเภรตา    1727  น.ส.พรรณธิภา คะเนนอก    1915
                                                        ั
                                                   นางสาวสุ พตรา หลงสอน    1916
                  1        ิ
                     พยัคฆภูมิวทยาคาร    น.ส.จิรพรรณ บุณยเพ็ญ     1728  นางสาวสุนิสา แนวถาวร    1917
                                                   นางสาวสุ จิตรา มาโชค    1918
                                                   นางสาววารุ ณี น้ อยมูลตรี  1919
                  2      ิ
                      นาภูพทยาคม      นายนพพล สิงหะสุ ริยะ    1729  นางสาวสร้ อยวิภา พรมมา    1920
 แต่ งเพลงคุณธรรม ม.4- ม.6                                       นายณัฐพล ชุ มจันทร์    1921
    (ประเภททีม 3 คน)                                        นายวริ ธวัฒน์ นันอุบาลี  1922
                  3     วาปี ปทุม       นางรั ชนี ภูมภกดิ์
                                        ิ ั     1730  นางสาวพรรณิภา เวฬุ วัน   1923
                                                  นางสาวขวัญสุ ดา ปาสานะโม   1924
                                                  นางสาววิภาลัย ทับทมาวาร   1925
                  4  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  นางวิลาวัลย์ ปักกาเวสา    1731  นางสาวคนึงนิตย์ อาจวาที   1926
                                                   นางสาวพนิดา คาชนะชัย    1927
                                                    นางสาวปัญชรี วันดี    1928
                  5  นาเชือกพิทยาสรรค์     นายคุณากร ศรี ธรณ์     1732   นางสาว อรสา สัตยาคุณ    1929
                                                   นางสาวศิริมา แห้ วเพ็ชร   1930
                     พยัคฆภูมิวทยาคาร
                          ิ                ้
                                 นางสมหวัง สนั่นเอือ    1733  น.ส.รั ตนาวดี พรรัมเดช   1931
                  1
                                                    นายธนวัฒน์ บุญเกิด    1932
                                                  นายวัชรินทร์ นาเฟื องรักษ์  1933
                  2
             2
                  วาปี ปทุม     น.ส.กรรณิกา ทองสมบูรณ์   1734  น.ส.เพชรดา ทองภูธรณ์     1934
                                             น.ส.เสาวลักษณ์ วงสุ ริยะ   1935
             3
               ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  นางวิลาวัลย์ ปักกาเวสา   1735           ั
                                              นายวาทิน ประติตง      1936
                                             น.ส.ธัญลักษณ์ สงบุดดี    1937
             4
                 นาภูพทยาคม
                    ิ        นางนราจิตร โนดไธสง    1736   นายณัฐพล จันทะนุย      1938
             5                                 นายรณธพร จันทิชัย      1939
               ราชประชานุเคราะห์ 16   นายเอกวิทย์ คุ้มสุ วรรณ  1737   น.ส.สุธิดา อันทิแสง    1940
 มารยาทไทย ม.4-6
                                             น.ส.จุฑารัตน์ มะลัยจันทร์   1941
             6
                นาเชือกพิทยาสรรค์      ั
                           นายอุทยรั ตน์ นามพลแสน   1738  นายจตุพล จันหนองหว้ า     1942
                                               นายสนธยา นานา       1943
             7
                 ปอพานพิทยาคม     นางแพรทอง ดาพลงาม     1739  น.ส.สุจิตรา เตชะไชโย     1944
                                         1740  นายธัญญาวิทย์ หมายมั่น    1945
             8
                 มัธยมยางสีสุราช      นางมาลัย สุ ปฎิ    1741   น.ส.มุกดา โคตรภูมี     1946
                                              น.ส.อภิญญา พนมใส      1947
             9
                ดงใหญ่ วทยาคมฯ
                    ิ        นายทองใบ ปะวะเส     1742  นายนพรัตน์ ดงพระจันทร์    1948
                                              นายจักรกฤษ มะลาศรี     1949
             10    ประชาพัฒนา      นางกรปภา ประวิเศษ     1743           ้
                                              น.ส.จารุ วรรณ พอคา     1950
                           คุณครู จินตนา แก้วพะเนาว์  1744   นายจตุพร ติ๊บนวล      1951
                           คุณครู ประสิทธิ์ อรรถโยโค  1745   นายจักราวุธ ทองชุ ม     1952
             1                                น.ส.วลัยพรรณ มณีผล      1953
ภาพยนต์ ส้ั น ม.1- ม.6          ิ
                พยัคฆภูมิวทยาคาร                     น.ส.อรุ ณรั ตน์ แก้ วสังข์  1954
             1

                                              น.ส.ขนิษฐา นะราช   1955
                            คุณครู ทาสี ยกน้ อยวงศ์  1746  น.ส.สุภาพร น้ อยไธสง  1956
                             คุณครู บัวผัน ฝาแก้ ว  1747  น.ส.เพชรา จันทะสอน   1957
             2     บ้ านเม็กดา                      น.ส.วราภรณ์ อุ่นทินกร  1958
                                                ่
                                             น.ส.ลันทม แสงอรุ ณ   1959
                                             น.ส.แสงอรุ ณ วรจันทร์  1960             1
 ละครคุณธรรม ม.1- ม.6       วาปี ปทุม     คุณครู คมสัน สัตตรั ตนาพร  1748

                             คุณครู อดุล สุ รวาล   1749

             2     บ้ านหัวดง                            นายวันชัย ดอกไม้ ทอง   1750
ละครประวัตศาสตร์ ม.1- ม.6 1
     ิ          ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์   นายบรรจบ จันทร์ แรม    1751

                                                  ั
                                             นางสาวสุ พตรา หลงสอน  1961
             1        ิ
                พยัคฆภูมิวทยาคาร    น.ส.จิรพรรณ บุณยเพ็ญ    1752  นางสาวสุนิสา แนวถาวร  1962
          1
                                         นางสาวสุ จิตรา มาโชค    1963
                                         นางสาววารุ ณี น้ อยมูลตรี  1964
          2      ิ
              นาภูพทยาคม     นายนพพล สิงหะสุ ริยะ   1753  นางสาวสร้ อยวิภา พรมมา    1965
มารยาทไทย ม.1-3                                  นายณัฐพล ชุ มจันทร์    1966
(ประเภททีม 3 คน)                                 นายวริ ธวัฒน์ นันอุบาลี  1967
          3     วาปี ปทุม      นางรั ชนี ภูมภกดิ์
                               ิ ั    1754  นางสาวพรรณิภา เวฬุ วัน   1968
                                        นางสาวขวัญสุ ดา ปาสานะโม   1969
                                        นางสาววิภาลัย ทับทมาวาร   1970
          4  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  นางวิลาวัลย์ ปักกาเวสา  1755  นางสาวคนึงนิตย์ อาจวาที   1971
                                         นางสาวพนิดา คาชนะชัย    1972
                                          นางสาวปัญชรี วันดี    1973
          5  นาเชือกพิทยาสรรค์    นายคุณากร ศรี ธรณ์    1756   นางสาว อรสา สัตยาคุณ    1974
                                         นางสาวศิริมา แห้ วเพ็ชร   1975
             พยัคฆภูมิวทยาคาร
                  ิ      คุณครู เอือมพร นิตยารส
                             ้        1757  น.ส.นัชทรีรา อินทร์ เพ็ชร  1976
          1
                                          นายรัตติกร อินหลี    1977
                         คุณครู นงลักษณ์    1758    นายอัยการ ชิณศรี     1978
          2
               วาปี ปทุม       ศิริคะเณรั ตน์         น.ส.วิธิตา ภูตเขต    1979
                          คุณครู สุกญญา
                               ั      1759    ด.ญ.ลลิตา ทวีศิลป์    1980
          3
             พระกุมารศึกษา       บุญจันทร์ ศรี         ด.ช.ณัฐพล มูลภูเขียว    1981
                        คุณครู กาสี ยกน้ อยวงษ์  1760   ด.ช.วรากร ธรรมเส็ง    1982
          4
              บ้ านเม็กดา                     ด.ญ.กาญจนาพร เดิมทารั มย์  1983
5                                  ด.ญ.สุภรัตน์ สุ ขจิต   1984
    มัธยมยางสีสุราช   คุณครู จันทร์ สุดา ศิริพรทุม  1761    ด.ช.ดนัย คงสียา    1985
               คุณครู วิจิตราพร กมลเลิศ   1762  ด.ช.อัครเดช โยทัยเที่ยง  1986
6  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
                                  ด.ญ.ฐิตาภา บุญมาพิลา   1987
                              1763   น.ส.อัมพร อุ่นสวาท    1988
7                คุณครู อุบล ฤทธิ์สอน
   บ้ านโคกสี ทองหลาง                             ั
                                   นายศรราม อุทยสม     1989
               คุณครู นราจิตร โนดไธสง    1764  ด.ญ.จิราพร ขาวสะอาด    1990
8       ิ
     นาภูพทยาคม
                                   ด.ช.สุริยน เพียรสิงห์  1991
                                  ด.ญ.พรวลัญช์ บุญทองโท   1992
8
   นาเชือกพิทยาสรรค์               ่
                คุณครู สุนิสา สีหอมกลิน   1765   ด.ช.ธีระพงศ์ ธงหิมะ   1993
                                   ด.ญ.จริ ยพร ยุทไธสง   1994
9   ชุ มชนบ้ านนาสีนวล     ครู อุธร แหล่ งสุ ข    1766  ด.ช.ธีระพงษ์ แก้วแกมเกษ  1995
                   ั
               คุณครู ทญพร เศษคึมบง     1767   ด.ช.ธนากร นพไธสง     1996
9
     บ้ านปลาขาว                         ด.ญ.มณีรัตน์ นาเวียง   1997
     ประชาพัฒนา      คุณครู กรปภา ประวิเศษ     1768   ด.ญ.เจนจิรา ฤทธาโย    1998
10
                                  ด.ช.พจนารถ บางวิเศษ    1999
   บ้ านหนองไผ่ด้ามขวาน  คุณครู ทองอินทร์ ประโยชริด   1769  น.ส.เบญจวรรณ ปานะโปย    2000
11
                                   นายสหภาพ ปะระทัง     2001
               คุณครู เอกวิทย์ คุ้มสุ วรรณ  1770   ด.ญ.ชญาดา คารบุญ     2002
11  ราชประชาเคราะห์ 16
                                    ด.ช.เมธี บุญจรัล    2003
                                  ด.ญ.ศศิรักษ์ แสนบุดดา   2004
         12   บ้ านหนองหว้า    คุณครู เอมอร ปานจาลอง    1771  ด.ช.พลวัฒน์ รามสีดา    2005
                        คุณครู บัญชา กล้าหาญ    1772  ด.ญ.ดวงฤทัย หงส์ ใหญ่   2006
         12   บ้ านหนองปาน
                  ้                       ด.ช.นิภทร์ ประธรรมโย
                                             ั          2007
                         คุณครู บัญชา ปัญโญ     1773   ด.ญ.ศิริพร คามีชัย   2008
         13  บ้ านหนองนัวกุดอ้ อ                    ด.ช.ธรรมศาสตร์ วุฒิยา   2009
                        คุณครู เฉลยศรี ชุ่ มชู ใจ  1774   ด.ช.ตะวัน วังเวียง    2010
         13    บ้ านมะโบ่                       ด.ญ.จารุ วรรณ โคตรศักดิ์  2011
มารยาทไทย ม.1-3                                   ด.ช.อภิสิทธิ์ หลุ่งเปา
                                                     ้  2012
         14    หนองแดง       คุณครู วิจิตร ปาปะขา    1775  ด.ญ.มรรทิยา นามไธสง    2013
         15  ดงใหญ่ วทยาคมฯ
                ิ        คุณครู ทองใบ ปะวะเส     1776  ด.ญ.นันทกร มะปะโพธิ์    2014
                                          ด.ช.ไพวรินทร์ ชาวกะตา   2015
         15  บ้ านตาพวนสร้ างแซ่ ง           ้
                        คุณครู อภิรัชพร ทิงแสน    1777   ด.ช.วัลลภ โคตรภูมิ    2016
                                          ด.ญ.กาญจนา จีระออน    2017
         16     บ้ านเหล่ า    คุณครู ธงชัย สุทธะพินทุ   1778   ด.ช.กรรชัย บุญภูมิ   2018
                                          ด.ญ.วาสนา สะพานหล้ า    2019
         16    บ้ านบุ่งง้ าว      คุณครู บุญมา     1779   ด.ช.อัตถากร อุปศรี    2020
                           การบุญทอน           ด.ญ.ชาริ ณี เชื่อมมะลัง  2021
         17    บ้ านโคกสู ง    คุณครู ธัญภรณ์ วัฒนบุตร   1780     ้
                                          น.ส.นาหมอก กล้าณรงค์    2022
              หนองเสียวฯ                        ด.ช.สราวุธ บุญเมือง    2023
         18    บ้ านโนนจาน        ่  ื่
                         ไม่สงรายชอ               ่  ื่
                                           ไม่สงรายชอ

            ปอพานพิทยาคมฯ        คุณครู แพรทอง      1781  ด.ช.อรรถะชิระ ทุมปัด   2024
   ปอพานพิทยาคมฯ
19                คาพลงาม            ด.ญ.รั ตนาภรณ์ ทะสูง   2025
20   บ้ านเขวาทุ่ง    คุณครู นุชจรี เรื องศิริ  1782   ด.ญ.อาลิตา เขียวอุดสา  2026
                                ด.ช.ธนพงษ์ พูลวงษ์   2027
20  บ้ านขามเรียน    คุณครู เจนจิรา เขมะรั ง   1783    ด.ญ.ชาลินี เลนทามี   2028
                                 ด.ช.วัชรพล สมรุ ด   2029
                           1784  ด.ช.สุวนันต์ ปะวะภูชะโก  2030
20  บ้ านหนองแสน     ครู ครู สาลี พิลาวุฒิ
                               ด.ช.กฤษณรักษ์ ประดับวัน  2031
21   บ้ านสระบาก          ิ
              คุณครู ยุพน แก่ นผกา    1785   ด.ช.อรรถสิทธิ์ กลับสุข  2032
                                 ด.ญ.กานดา ไทยศรี    2033
22  หนองแดงสหมิตร      คุณครู เสน ธนบุรี    1786        ้
                                ด.ช.สายฟา คงประจบ    2034
                                ด.ญ.สกาวฟา แสนหล้ า
                                      ้      2035
22   บ้ านโนนรัง     คุณครู พุทธมา ลาธิโน    1787  นายพลวัตร ปิ ดตาทะสา   2036
                                 ด.ญ.อริ ศรา พิลาลี   2037
22   กู่สันตรัตน์   คุณครู จาเริ ญ หลวงอินทร์  1788   ด.ญ.มลนภา ปะนาตา    2038
                               ด.ช.พงษ์ สวัสดิ์ พาดนอก  2039
23  บ้ านโนนม่ วง    คุณครู ดวงใจ ทัดมาลา    1789   น.ส.วรรณิศา พงษ์พละ ิ  2040
                                 ด.ช.อนุทย พรมลี
                                       ั     2041
24  บ้ านหนองสระ     คุณครู ธานี ปุราถาเน    1790    ด.ญ.ปิ ยะกุล เหมรา   2042
                                ด.ช.กฤษฏา ภักดิไธสง   2043
        ้
    บ้ านกุดนาใส       ั
            คุณครู กญญารั ตน์ พานเมือง  1791  ด.ญ.นริ ศรา แพงชัยสงค์  2044
25
                                ด.ช.อัศดา ปุราชะทาโม   2045
26  บ้ านหนองรู แข้   คุณครู บุญโสม พันภักดี   1792           ิ
                                ด.ญ.มนธินี อุทตสาร   2046
                               ด.ช.ไชยวัฒน์ สุนทะวงค์   2047
27  บ้ านสาโรง    ่  ื่
         ไม่สงรายชอ    ่  ื่
                ไม่สงรายชอ
              รายละเอียดผู้เข้ าการแข่ งขันและควบคุมแข่ งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2553
                           ้
                  สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ สพม. เขต 26
                                               ิ
                         7 - 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวทยาคาร
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ กิจกรรมการประกวดแข่ งขัน อันดับที่      โรงเรียน          ผู้ควบคุม     เลขที่เกียรติบัตร  รายชื่ อผู้เข้าแข่ งขัน   หมายเหตุ
                1                  คุณครูเบญจารี ลีลาวัน     2048      เด็กชายณัฐภูมิ อะนนท์
                                   คุณครูถวิล สืบสุ นทร     2049      เด็กหญิงสุ รัตนา รัตนโชติ
                                                           เด็กหญิงวิยะดา กอบัว
                                                          เด็กหญิงทิพย์ สุดา ฟนน้ อย
                                                          เด็กหญิงศศิกานต์ พิมภักดี
                                                         เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ หลวงนอก
                                                          เด็กหญิงอรัญญา ราชวงค์
                                                         เด็กหญิงนงณ์ ลักษณ์ มณีเนตร
                         บ้ านเม็กดา                            เด็กหญิงชลดา บุญลอยสง
                                                          เด็กหญิงนฤมล ยอดเจริญ
                                                          เด็กหญิงสุ ภาพร สดไธสง
                                                                ิ
                                                           เด็กหญิงยุพน เสไธสง
                                                         เด็กหญิงกนกวรรณ แก้ วบุตรสา
                                                         เด็กหญิงศรินณา สวัสดิ์ไธสง
                             เด็กหญิงอมรรัตน์ สาไธสง
                              เด็กหญิงกติกานต์ บุญเกิด
                              เด็กหญิงปวีณา ทรภีสิงห์
           คุณครูชวนทิพย์ โชติประติมา  2050  เด็กหญิงวิภาดา วิกรัยพัฒน์
             คุณครูวจิตรา ปาปะขา
                ิ         2051  เด็กหญิงวรัมพร ระหารนอก
             คุณครูสุรีพร โสภา    2052   เด็กหญิงขจีรัตน์ ปิ ตตัง
                             เด็กหญิงสุ กัญญา ลุนจุนละ
                             เด็กชายศาสตรา ทิพย์ วงศา
                              เด็กหญิงลลิตา หอมเหย
                                    ิ
                              เด็กหญิงฐิตพร จ้ อยสุ่ ม
2  บ้ านหนองบัวแดง                                ั
                             เด็กหญิงสุ ทธิดา สิมพลีวน
                             เด็กหญิงจิตวรรณ วาทะสิ ทธิ์
                              เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิ์เกต
                                         ้
                              เด็กหญิงพรทิพย์ บุญเกือ
                              เด็กหญิงแคทรียา อุ่นวิเศษ
                               เด็กชายวิชัย โกมล
                              เด็กหญิงจิราพร การะหัตถ์
                             เด็กหญิงผกายแก้ ว ปะวะเส
3             นายบุญยงค์ ภูยืด    2053   เด็กชายสมรักษ์ ณามสิ น
                                               เด็กชายคัมภีร์ มีบุญมาก
                                               เด็กหญิงจิราภรณ์ วีลาศ
                                               เด็กหญิงกาญจนา บุญพูล
                                               เด็กหญิงศิรินัน ลวดกาเลา
                                               เด็กหญิงอนุธิดา ทองดุล
                                               เด็กหญิงนิราวรรณ ภูมิมี
1  เต้ นแอโรบิก ช่ วงชั้ น 3    ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์                  เด็กหญิงมนัชนก วรรณโค
                                               เด็กหญิงกัญธิกา แรมกัว
                                              เด็กหญิงศิริพร จวงพลงาม
                                              เด็กหญิงศศิปะภา บุญมาพิลา
                                                เด็กหญิงจันเพ็ญ ชู ใส
                                              เด็กหญิงจรัสพร อวรมณ์ เย็น
                                              เด็กหญิงจุฑามาศ วิชานนท์
                                              เด็กหญิงพรทิพย์ พรจาศิลป์
                              คุณครูวมล พัฒนเพ็ญ
                                  ิ         2054  เด็กหญิงจุฑามาศ วิชานนท์
                              คุณครูเจมจิต บริสุทธิ์  2055   เด็กหญิงอรสา ทานาม
                                               เด็กหญิงสุ มิตตรา ปะทาเส
                                                เด็กหญิงนัฐยา ขอนสี
                                              เด็กหญิงเพชรวราภรณ์ วงเส


                4   ปอพานพิทยาคมฯ
                              เด็กหญิงนันธิดา สาวะโท
                              เด็กหญิงกฤษดา ปะกาตัง
4   ปอพานพิทยาคมฯ
                             เด็กหญิงจุฬาวรรณ์ บรรยงค์
                              เด็กหญิงวรัตทยา สี หาบุตร
                             เด็กหญิงสุ มิตตรา หมื่นไธสง
                                  ้ ้
                             เด็กหญิงเอืองฟา หมวดสั นเทียะ
                              เด็กหญิงสุ นิตรา ปะสาวะโท
                             เด็กหญิงรัตน์ ตราภรณ์ ทะสู ง
                              เด็กหญิงศิรภัสสร ลอยนอก
             คุณครูสุรัตนา แสงบุญ  2056   เด็กหญิงธิดารัตน์ ยศคามือ
             คุณครูนวลจันทร์ สารบุญ  2057    เด็กหญิงอาริยา จินโจ
                             เด็กหญิงปานตะวัน ย่ อมไธสง
                              เด็กหญิงรุ่งฤดี ประทาศรี
                                   ิ
                              เด็กหญิงฐิตมา ปิ ดตาราโพธิ์
                             เด็กหญิงรัตติยากร ดาสงเคราะห์
                              เด็กหญิงสายธาร คงประจบ
                                    ้
                              เด็กหญิงสกาวฟา แสนหล้ า
                             เด็กหญิงอาทิตยา ทองอินตัง
5  บ้ านหนองแดงสหมิตร
                             เด็กหญิงกิตติภาพร อัปภารัตน์
              5  บ้ านหนองแดงสหมิตร

                                             เด็กหญิงอภิญญา จรทะญา
                                             เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินกัน
                                             เด็กหญิงอุไรวรรณ นานอก
                                            เด็กหญิงชัยชาญวิทย์ ประทุมนอก
                                             เด็กชายล้ อมพงค์ วาโสหา
                                               เด็ชายชู ศิลป์ โรตโย
                                                   ิ
                                              เด็กชายลิขต คะวะพินิช
                                              เด็กชายสั นติ หลงสิม
                          นายทวีพงษ์ จูศรี      2058   นางสาวกิตติยา สี บู
              1   บ้ านขามเรียน   นางสุ วภี แก้ วฤทธิ์    2058   นายธีระพงษ์ นาพิมแสง
                                             นางสาวสงกรานต์ หินซุ ย
              2    วาปี ปทุม    นางจารุ ภา มะธุเสน     2059   นางสาวศุภากร ไคร้ นุ่น
                          นางฉวีวรรณ แสนรักษ์     2060   นางสาวศรประภา วรรณวงษา
                                                   ั
                                             นางสาวสุ รีวลย์ สิ มชาติ
                          นางมนทกานต์ คายา      2061       ิ
                                             ด.ญ.ชุ ตกาญจน์ ไกรวงษ์
              3  นาเชือกพิทยาสรรค์  นางสาวสุ ภาภรณ์ ภิบาลจอมมี 2062   ด.ญ.สุ นิษา แสนลาด
                                                ่
                                             ด.ญ.หนึงฤทัย ทองประสิทธิ์
2  โครงงานสุ ขภาพ ม.1-3                                            เหรียญทอง
              4            นางภัทรพร ปิ นะภา      2063   ด.ญ.อริตา ไปรณรงค์
                  บ้ านโนนรัง   นายเกตจันทร์ เหมือนสิ งห์  2064   ด.ญ.อริสรา เมืองแสงสี
2  โครงงานสุ ขภาพ ม.1-3                                          เหรียญทอง

                 บ้ านโนนรัง
                                         ด.ญ.จรัส พระโบราณ
                          นายอนุพล อุปนันท์    2065  ด.ญ.ศศิประภา แสงอรุ ณ
              5    บ้ านเหล่ า   นายสุ นันท์ พลอาษา   2066  ด.ญ.วนิดา สาราญดี
                                         ด.ญ.อธิยา รอดสุ โข
                          นายไพรัตน์ กัณโสภา   2067  ด.ญ.สุ กัญญา คลังนอก
              6   บ้ านเขวาทุ่ง  นายต๋ อง สุ วรรณ    2068  ด.ญ.จารุ วรรณ ภูผาผิว
                                         ด.ช.อัษฎา เสนาคา
                          นางปราณี พายุพล     2069  นางสาวปรียาพร วันเพ็ญ
                          นางฉวีวรรณ มูลพานิช   2070  นางสาววรรณภา ศักดิ์คาดวง
              1       ิ
                พยัคฆภูมิวทยาคาร
                                         นางสาวกนกภรณ์ ศรีชัย
                                         นางสาวขวัญฤดี เพียกุณา
                นาเชือกพิทยาสรรค์  นายทวีป มหาสะโร     2071  นางสาวนุชฎา ยมไธสง
                          นายไพบูลย์ ลือทองจักร  2072  นางสาวพริชม์ ชยาดา สนรัมย์
              2
                                         นายพัชระ ปุราถาเน
3  โครงงานสุ ขภาพ ม.4-6                                           เหรียญทอง
                                         นายสรายุทธ แพงคาตา
                          นายวิฑูรย์ บ่ าพิมาย  2073  นางสาวทิพวัลย์ ดีด้วยชาติ
              3    วาปี ปทุม                   นางสาวปริยา ประพาศพงษ์
                                         นางสาวศุภวรรณ บุตรเรือน
                          นางสายเนตร ศรีสมพงษ์  2074  นางสาวเมษา โพธิจักร
              4   ประชาพัฒนา
4   ประชาพัฒนา                     นางสาวปริยาภัทร์ ปาปะชะ
                             นางสาวทัศนีย์ ม่ วงธรรม
                  ั
               นายนิวฒน์ จิระออน   2075  นางสาววราพรรณ ปิ ดตาโส
1   มัธยมยางสี สุราช
                             นางสาวมิลวดี นราหนองแวง
              นายอนุชิต ภวภูตานนท์  2076    นายปรีชา ลาวัลย์
2   ประชาพัฒนา
              นางสายเนตร ศรีสมพงษ์       นายพงษ์ศักดิ์ หินโม
                          2077   ด.ญ.ไอลดา จันทศิลป์
3     วาปี ปทุม     นางฉวีวรรณ แสนรักษ์
                               ด.ญ.วัทนวิภา บุดดีสี
                          2078   นางสาวขวัญทิพย์ แคนลี
4    บ้ านหัวดง      นายอดุล สุ รวาทกุล
                               นายสิ ทธิชัย บึงไกร
                          2079   ด.ญ.สมฤดี สุ ขเกษม
4     ้
  บ้ านนาสร้ างหนองบะ    นายปรัชญา ดงงาม
                              ด.ญ.อาทิตยา ไชยอินสู ญ
                          2080   นางสาวชลดา พรรัมเดช
4   บ้ านขามเรียน      นายทวีพงษ์ จูศรี
                             นางสาวปัญญาพร พงษ์พยัคฆ์
                          2081    ด.ญ.ภัทรวดี พัฒนา
7   บ้ านหนองแก       นายคาตัน สุ คโต
                              ด.ญ.อรวรรณ อรรถโยโค
                          2082  นางสาวสุ ดธิดา ประเสริฐ
8        ้
    บ้ านหนองปาน      นายชัยวัฒน์ แยงคา
                               นายรัฐภูมิ บุดทะสุ
                          2083  นางสาวจันทร์ สุดา เวียงบาล
9  บ้ านตาพวนสร้ างแซ่ ง  นายสาเรียง เชาระกา
9   บ้ านตาพวนสร้ างแซ่ ง   นายสาเรียง เชาระกา
                                   นายอังคาร เขมะโร
                              2084   นางสาวฐานิต ดีสวน
10  ชุมชนบ้ านหนองทุ่ม     นายเจริญ โยวะผุย
                                   นางสาวกนกพร ลออ
                นายสุ รชาติ โมธามาตย์    2085   นางสาวจิตสุ ภา สุ ดเหลือ
11       ิ
    ดงใหญ่ วทยาคม
                นางรัตนา สุ ขกาเนิด    2086  นางสาวพนิดา วาลพูลตรี
                              2087    ด.ญ.วรารัตน์ กงเกตุ
11  นาเชือกพิทยาสรรค์ นางสาวสุ ภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
                                   ด.ญ.ศิริยากร บุญศิลา
                นางภัทรพร ปิ นะภา     2088  นางสาวอุมาภรณ์ พรมศิลป์
13    บ้ านโนนรัง
                 นางมยุรี ติดวงษา     2089          ้
                                   นายอิทธิพล กินบุราณ
                              2090  ด.ญ.บุษราคัม บุญหนองเหล่ า
13   นาดูนประชาสรรพ์    นางสมทรง ลาหนองแคน
                                  ด.ญ.สุ ภาวดี เพชรศรีสุข
                              2091   ด.ญ.ปวีณา มาตวังแสง
15   บ้ านหนองบัวสันตุ   นางรัตนา ศิลป์ ศิริวานิชย์
                                   ด.ญ.นิชะนาถ ยอดผล
                              2092    ด.ญ.ลลิดา วาจารี
15    ชุมชนนาสีนวล      นายสุ พล แสงกะลา
                                   ด.ญ.นุชรี บุญอุดม
                              2093   ด.ญ.สุ ภาพร แก้ วนารี
15  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์   นางพิสมัย เครือแดง
                                    ด.ญ.สุ ธิดา ชาแสง
                              2094    นายวสันต์ เถาบุญ
15    บ้ านปลาขาว     นายทองคา ปะติถานัง
                                 นางสาววรรณวิภา พันอินจอง
                                          2095   ด.ญ.สุ พรรณี รอดสุ โข
               19    บ้ านเหล่ า    นายสุ นันท์ พลอาษา
                                              ด.ญ.สุ กัญญา สิงห์ ละคร
                                          2096   ด.ญ.ละวีพร บุตรดา
               20   บ้ านโพธิ์ชัย   นายวิทยกร วงษแก้ ว
                                              ด.ช.ชาญวิทย์ โพธิจักร
                                          2097  นางสาวสุ ปราณี พลพิทักษ์
               20    บ้ านนาเลา    นายสุ รสิทธิ์ บัวบาน
                                             นางสาวอัมภาพร ทิพย์ แสง
4  ตอบปัญหาสุ ขภาพ ม. 1-3
                             นายสั งคม สุ ระศรี    2098   นายพิทักษ์ วรรณวิชิต
               22   บ้ านหนองกุง
                              นายทวี โจไธสง      2099  นางสาวจุรีย์พร พลไชยขา
                                          2100   ด.ช.สถาพร มาพิดา
               22   บ้ านเขวาทุ่ง    นายไพรัช กัณโสภา
                                               ด.ญ.จิตติมา อัตพล
                                          2101   ด.ญ.อภิญญา ภูศรี
               24    บ้ านโดน     นายนิคม เหล่ าเจริญ
                                              ด.ญ.วรรณพร นามฤทธิ์
                            นายสมหมาย ปิ นะถา     2102      ั
                                             นายพงษ์พฒน์ จันดาหาร
               26     ิ
                  นาภูพทยาคม
                              นายเชาว์ กิมิเส     2103   ด.ช.ราชัน นุ่นปันปัก
                                          2104  ด.ญ.รัตนาภรณ์ กุงไธสง
               27   บ้ านเม็กดา     นายถวิล สื บสุ นทร
                                              ด.ญ.สายใจ เกษไธสง
                                          2105       ิ
                                              นางสาวศุภสรา นาเมือง
               27   บ้ านหนองไฮ     นายเถวียน ประวิเศษ
                                             นางสาวกันตสิริ แข็งพิลา
                                          2106  นางสาวนภาพร สืบสุ นทร
               27  ชุมชนโพธิ์สองห้ อง  นายเกียรติศักดิ์ บัวรัตน์
27    ชุมชนโพธิ์สองห้ อง   นายเกียรติศักดิ์ บัวรัตน์
                                  นางสาวรุ่งฤดี พะนะลาดภ
                  นายสุ นทร สุ ขอาษา    2107   นางสาวภาวิณี สลับศรี
30     บ้ านหนองแสน
                  นายสฤษดิ์ สุ ทธิยา    2108    ด.ญ.วนิดา ไปด้วย
                              2109       ่
                                   นางสาวกิงแก้ ว ศรีเจริญ
31      บ้ านหัวหมู      นายอุทิศ วงศ์ อินตา
                                   ด.ญ.ปนัดดา นามวิชัย
                              2110   ด.ช.พีระพล ศรีวงสุ ข
33      บ้ านบุ่งง้ าว    นายธีระศักดิ์ นพเก้ า
                                       ิ
                                   ด.ญ.สุ พชชา ธีรวุฒิโกศล
                              2111    ด.ช.ปริญญา ละมูล
33     พระกุมารศึกษา   นางวิไลวรรณ อิสสระวงศ์
                                   ด.ญ.ปภัสรา สุ วรรณกูฎ
                              2112   นางสาวพัชรา ผ่ องศรี
33      กู่สันตรัตน์      นายน้ อย คาลือ
                                    นางสาวอังคณา บาลี
                              2113  ด.ญ.วิมลวรรณ ปิ นะกาโน
33         ิ
     พยัคฆภูมิวทยาคาร       นายนคร มหา
                                   ด.ช.ทศพล เขียวบารุ ง
                 นายทนง ปิ ดตังนาโพธิ์   2114  นางสาวขวัญแก้ ว สาโยธา
37      บ้ ารสะแคน
               นายวุฒิพงษ์ ลาหนองแคน     2115   นางสาวอุไร พวงผกา
                  นายพิชัย สาราญสุ ข    2116       ั
                                   ด.ญ.สุ พฒตรา สาจันทร์
38 บ้ านโคกสู งหนองเสี ยวหนองขี
                                   ด.ญ.นิภาพร ถกบุราณ
                              2117  นายสุ ธีพงษ์ มงคลกาญจนคุณ
38  บ้ านตาแย(ประชานุเคราะห์ )นายวิรัตน์ สรภัคธนานนท์
                                   นายสิ ทธิชัย พวงสุ วรรณ
                                      ั
                             นายวันชาติ ชัยพิพฒน์   2118   ด.ญ.พรสุ ดา มาหลุมข้าว
               39     หนองรู แข้
                                      ั
                             นายวันชาติ ชัยพิพฒน์   2119    ด.ญ.ภรณ์ นภา อาไพ
                              นางวิจิตร ปาปะขา    2120             ั
                                               ด.ญ.สุ ทธิดา สิมพลีวน
               40   บ้ านหนองบัวแดง
                               นายขันธ์ โพธิ์เกตุ  2121   ด.ญ.วรัมพร ระหารนอก
                                          2122   ด.ญ.ศิริวรรณ ด้วงแหวะ
               40         ้
                    บ้ านกุดนาใส   นางกัญญารัตน์ พานเมือง
                                               ด.ช.วงศ์ เฉลิม ไชยสอน
                                          2123   ด.ญ.รัตติยากร จันทรคติ
               41    บ้ านโนนจาน    นายพิทยา ลาพรหมมา
                                              ด.ญ.ศรัญพร สร้ อยทอง
                                          2124   นายปริญญา พวงผกา
               42  บ้ านโนนม่ วงท่ าพลับพลา นายอนุรักษ์ บูรณธนิต
                                                นายคุณากร พรมลี
                                          2125  นางสาวทิพวัลย์ สุ วรรณชัยรบ
               1   นาเชือกพิทยาสรรค์   นางมนทกานต์ คายา
                                             นางสาวกนกวรรณ วิเศษดี
                                          2126    นายปิ ยณัฐ สิทธิเขต
               2      วาปี ปทุม     นายวิฑูรย์ บ่ าพิมาย
                                             นางสาวธัญลักษณ์ สุ วรรณหาร
                              นายปรัชญา นนทะสี    2127  นางสาวกิตติยา อ่ อนนนท์
               3    มัธยมยางสี สุราช
                              นายนิวฒน์ จีระออน
                                 ั         2128  นายเสมอมิตร หมายมั่น
                                          2129  นางสาววลัยลักษณ์ บังกอง
               4       ิ
                    นาภูพทยาคม       นายเชาว์ กิมิเส
                                             นางสาวจิราภรณ์ เขมะรัง
                                          2130  นางสาวภัทรา ทองสุ ทธิ์
5 ตอบปัญหาสุ ขภาพ ม. 4 - 6  5   พยัคฆภูมิวทยาคาร
                       ิ        นายนคร มหา                       เหรียญทอง
5 ตอบปัญหาสุ ขภาพ ม. 4 - 6  5   พยัคฆภูมิวทยาคาร
                       ิ        นายนคร มหา                   เหรียญทอง
                                             นางสาวกนกกาญจน์ มุลศรีสุข
                                         2131  นายภาณุพงศ์ ปั กกาโล
               5   นาดูนประชาสรรพ์    นายมนต์สวรรค์ วันระหัส
                                             นางสาวทัศวรรณ พรรณศรี
                                         2132  นางสาวอริสา ไหมหรือ
               6       ิ
                  ดงใหญ่ วทยาคมฯ     นางรัตนา สุ ขกาเนิด
                                             นางสาวรินรดา บัวพรมมา
                             นางสายเนตร ศรีสมพงษ์   2133  นางสาวณัฐิณี ชารีวรรณ
               7    ประชาพัฒนา
                             นายอนุชิต ภวภูตานนท์  2134  นางสาวภัทรวดี อินทร์ ศวร
                                         2135  นางสาวกาญจนา ทานา
               8  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์   นางพิสมัย เครือแดง
                                             นางสาววนิดา ปั ตตายะโส
เลขที่เกียรติบัตร
   2136
   2137
   2138
   2139
   2140
   2141
   2142
   2143
   2144
   2145
   2146
   2147
   2148
   2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
                รายละเอียดผู้เข้าการแข่ งขันและควบคุมแข่ งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2553
                             ้
                    สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ สพม. เขต 26
                                                 ิ
                           7 - 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวทยาคาร
                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลโลยี
ที่  กิจกรรมการประกวดแข่ งขัน อันดับที่      โรงเรียน         ผู้ควบคุม     เลขที่เกียรติบัตร    รายชื่อผู้เข้ าแข่ งขัน
                                   อ.พรทิพย์ ปะวาระณะ      2349        ด.ญ.จิตติมา ทาพิมา
                  1       บ้ านโนน      อ.สุ นิสา ประจะนัง     2350        ด.ญ.จินตนา มาริศรี
                                                              ิ
                                                          ด.ญ.สุ พชชา ปักสั งคะเณย์
                                   อ.ศุภวรรณ นียากร       2351        นายอภิสิทธิ์ โพเทพา
                  2     นาดูนประชาสรรพ์      อ.ปรีดา นียากร       2352       น.ส.ทิพวรรณ์ หอมมาลัย
                                                           น.ส.อัญชลี สุ นทะวงศ์
                                                            ด.ช.มาวิน มะลิเลิศ
                  3       บ้ านมะโบ่     อ.วงเดือน กามะไชยคา      2353        ด.ช.สกล คาภาหล้ า
                                                            ด.ช.ภูเบศร แย้ มศรี
                                  อ.ชิษณุพงศ์ วิศาลจารุ วฒน์
                                             ั    2354       ด.ช.รณกฤต หนูริพนธ์ ั
                  4      พระกุมารศึกษา                             ด.ช.ณัฐพล ราชสุ ด
                                                          ด.ช.ณัฐดนัย ปั จจัยะโกกา
                                   อ.ฐิตพร เขมะปั ญญา
                                      ิ           2355        ด.ช.วรินทร ธรรมสุ ข
                  5      ชุมชนนาสีนวล              ้
                                     อ.ทัศนีย์ พลตือ      2356       ด.ช.วีรยุทธ ลีหล้ าน้ อย
                                   อ.ปริญญา แสงสุ ริยา     2357        ด.ช.นาโชค วิชาชัย
                                    อ.สุ รพิน รักษาทับ     2358         อิภารินี รัตนไพ
                  6      บ้ านหนองแสน
                                  6    บ้ านหนองแสน       อ.โสพัน รักษษทับ     2359   นภาวดี ประดิมใชต
                                                                     สรญญา ศรีหงษ์
                                                    อ.หนูลักษณ์ ใจดี   2360           ั
                                                                  ด.ญ.สุ ทธิดา วงศ์ วงจันทร์
                                  7    บ้ านโนนจาน     อ.สุ กัญญา วชิรปั ญญาวัฒน์  2361   ด.ญ.อัมพิกา นากลาง
                                                                   ด.ย.รวิพร จันหัวแรต
1                               ่
  การแข่ งขันประดิษฐ์ ของใช้ จากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุท้องถิน
                                                                   น.ส.อรุ ณนภา เซี่ยงฉี่
                                  8    บ้ านโนนรัง       อ.มยุรี ติดวงษา     2362  ด.ญ.วิลาวรรณ สุ นทะวงศ์
                                                                   ด.ญ.กานดาวลี พลมีเดช
                                                                      ั
                                                                  ด.ญ.สุ พตรา ประเทืองไทย
                                  8     บ้ านเม็กดา      อ.เยาวรัตน์ ธนูสา    2363    ด.ญ.บุษดี เดชดี
                                                                     ด.ญ.วรวี สุ บค้ า
                                                   อ.เสงี่ยม ภูมินา    2364    น.ส.อุไร พวงผกา
                                  8    บ้ านสระแคน      อ.วีรพันธ์ เพชรอาวุธ    2365   ด.ญ.ปณิตา เพียรชนะ
                                                                   ด.ญ.นพรัตน์ โสภาวงษ์
                                                                    ด.ญ.ขวัญกมล สี ทน
                                  9  บ้ านตาพวนสร้ างแซ่ ง   อ.อภิรัชพร ทิงแสน
                                                        ้      2366   ด.ช.บัณฑิต พลหนุ่ย
                                                                   ด.ญ.ออรายา ท่ มไชย
                                                  อ.บัญชา กล้ าหาญ     2367    น.ส.รัตนา ปิ นะถา
                                  10        ้
                                      บ้ านหนองปาน     อ.เสาวลักษณ์ น้ องอาษา   2368   น.ส.วิมล ประธรรมโย
                                                                   นายอภิสิทธิ์ ปลายสวน
                                                  อ.นาเลา ทิพย์ อานวย    2369   ด.ญ.ผกาแก้ ว ปะวะเส
                                  11    หนองบัวแดง
                                  11     หนองบัวแดง      อ.ปัญญา ทบศรี     2370  ด.ญ.ศิรินันท์ ปุเรทะตัง
                                                                    ด.ญ.อรวี วันดี
                                                 อ.นิกรณ์ วรรณปะโพธิ์   2371   ด.ช.เอกพล มาปะเต
                                  12                   ั
                                    บ้ านตาแย (ราชประชาฯ 18 ) อ.โชติวติ โคตรุ ฉิน   2372    นายวิทยา มะปะเม
                                                                   ด.ช.อาพล ศรีเมือง
                                                 อ.ประสิ ทธิ์ ปัทกาเวษา  2372  นายเกียรติศักดิ์ เที่ยงดีฤทธิ์
2                               ่
  การแข่ งขันประดิษฐ์ ของใช้ จากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุท้องถิน  1    มัธยมยางสีสุราช   อ.สุ ดาวัลต์ ปัทกาเวษา  2373   นายอภินันท์ เชื่อนิจ
                                                                   นายอิสระ เข็มขา
                                                  อ.เยาวรัตน์ ธนูสา   2374        ิ
                                                                  ด.ช.กิตศักดิ์ บุญกุล
                                  1      บ้ านเม็กดา      อ.ถวิล สุ นทร    2375   ด.ช.สมชาย แก้ วจ่ าย
                                                                   ด.ช.ชาตรี ปกินัง
                                                  อ.หนูลักษณ์ ใจอา    2375  ด.ช.โสภณ เชื่ อประทุม
                                  2     บ้ านโนนจาน      อ.โกศล ปาปะเก     2376   ด.ช.เอกธนัช สายวัน
                                                 อ.พรทิพย์ ปะวาระณะ    2377   ด.ช.ภานุพงษ์ จันหอม
                                                                  น.ส.จารวี ปั กกัววะยัง
3  การแข่ งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุท้องถิน
                                ่  3      บ้ านโนน      อ.สุ ณีสา ประจะนัง   2378   น.ส.ปรินาศ เชิญกลาง
                                                                   ด.ช.สุ รศักดิ์ แคนสี
                                                 อ.อภิรัชพร ทิงแสน
                                                        ้     2379  ด.ญ.สุ ดารัตน์ จีระออน
                                  4   บ้ านตาพวนสร้ างแซ่ ง อ.สมชาย แก้ วเทิมเถียง  2380   ด.ญ.รุ่งนภา โคตรภูมี
                                                                  ด.ช.ไวทยา ชาเมรัมย์
                                                อ.เสาวลักษณ์ น้ อยอาษา  2381   ด.ช.อัษฎา เรืองแสง
                                  5          ้
                                       บ้ านหนองปาน
                                  5       ้
                                    บ้ านหนองปาน     อ.บัญชา กล้ าหาญ    2382     ด.ช.โยธิน ผลจันทร์
                                                                ด.ญ.สุ กัญญา ทองลอย
                                                                น.ส.วราภรณ์ พวงจาปี
                                  1  นาดูนประชาสรรพ์   อ.พิจักษณ์ สุ ทธิเภท   2383     น.ส.สุ ปราณี มูลตัน
                                                               น.ส.สกุลรัตน์ รัตนประเสริฐ
4                               ่
  การแข่ งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุท้องถิน
                                                                 นายณฐกร เชาระกา
                                  2  มัธยมยางสีสุราช   อ.พงศ์ ศักดิ์ ปักกาเวสา  284    นายวัขระพล ปุ่ มไธสง
                                                                นายจตุพงษ์ ผ่องลุนหิต
                                              อ.สุ รพิน รักษษพันธ์   2385    ด.ญ.สราลี ประวันเนา
                                  1  บ้ านหนองแสน    อ.โสกัณ รักษษพันธ์    2386  ด.ญ.กาญจนาพร เทียบแสง
                                                               ด.ญ.พัชรินทร์ ประดับสิ นธ์
                                               อ.เจริญ ขาวเมือง    2387     ด.ช.รัฐพล สนไธสง
5  การแข่ งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3               2   บ้ านเม็กดา                      ด.ช.ธนากร รอดสุ โข
                                                                 ด.ช.ไกรวิทย์ สาริมา
                                               อ.ไพรัช กัณโสภา     2388    ด.ช.กฤษฏา เผาเงินงาน
                                  3   บ้ านเขวาทุ่ง    อ.วิทูรย์ ภาคไม้          ด.ช.พิชิตชัย เดชเถร
                                                                      ิ
                                                                  ด.ช.สุ วชา ชาฤทธิ์
                                                                 น.ส.อังคณา พิศวาศดิ์
6  การแข่ งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4 - ม.6               1  ปอพานพิทยาคม    อ.สุ รชัย เตียนพลกรัง   2389   น.ส.ทิพวรรณ หมื่นไธสง
                                                                 นายนัฐศาสตร์ มุลจุล
                                                              เด็กหญิงจิราพรรณ ทรงคาหา
                                  1   บ้ านตาแยฯ   คุณครูบังอร วรรณปะโพธิ์
                      1    บ้ านตาแยฯ    คุณครูบังอร วรรณปะโพธิ์  2390    เด็กหญิงชลธิชา สายสมร
                                                     เด็กหญิงพัณณิตา ฟักสู งเนิน
                                                       เด็กหญิงจินตนา พูลวงศ์
                      2   พยัคคฆภมิวทยาคาร
                              ิ      คุณครูอภิรดี เปาน้ อย
                                            ้     2391     เด็กหญิงธนิดา กองเชิญ
                                                        เด็กหญิงไอลัดดา สุ ขลา ้
                                    คุณครูพสมัย ยกน้ อยวงษ์
                                        ิ         2392  เด็กชายปรเมศว์ โพธิ์งามพุ่ม
                      3    บ้ านเม็กดา     คุณครูพรทิพย์ โมกศรี  2393    เด็กหญิงลดาวัลย์ ชัยสว่ าง
                                                          จันทร์ กมล แซ่ กัก
                                                     เด็กหญิงมินตรา บุตรมาตร
การประดิษฐ์ งานใบตองประเภทบายศรีส่ ู ขวัญ ม.1-3
                       4    วาปี ปทุม      คุณครูยุวดี กันทา   2394    เด็กหญิงสุ ธิดา สนิทนอก
                                                        เด็กชายพัชระ สั งฆมณี
                                                     เด็กหญิงกนกวรรณ รอดสุ โข
                      5     บ้ านเหล่ า    คุณครูกุลธิดา ภารวงษ์  2395     เด็กหญิงบุพผา รอดสุ โข
                                                          เด็กหญิงดวงลดา
                                                        เด็กหญิงศศิธร จุมพล
  7                    6    ประชาพัฒนา      นายพูนสั กดิ์ อารพล   2396   เด็กหญิงนรินทร์ ไชยปัญยา
                                                                  ้
                                                       เด็กชายสุ นทร ชัยลินฟัก
                                                     เด็กหญิงเจนจิรา ปุริกาสั งข์
                      7    บ้ านหนองกุง   คุณครูจารุวรรณ ประเสริฐสังข์ 2397    เด็กหญิงวันวิสา ปิ นะโต
                                                       เด็กหญิงนัฐยา มหาสิงห์
                                                      เด็กหญิงทิพสุ คนธ์ ปะวะโก
                      1   ปอพานพิทยาคมฯ คุณครูเกศรินทร์ ปะสาวะทัง
                       1  ปอพานพิทยาคมฯ คุณครูเกศรินทร์ ปะสาวะทัง     2398     เด็กหญิงสุ นิสา ปะโคทัง
                                                       เด็กหญิงวันวิสา แก้ วชิน
                                    คุณครูละมัย สุ วรรณทา   2399     เด็กชายศักดิ์ธัช บึงลอย
                       2   บ้ านสระบาก    คุณครูรัตน์ ทัพสงเคราะห์  2400    เด็กชายวีระศักดิ์ พูลวงษ์
                                                       เด็กหญิงปริณดา บุญสอน
 การประดิษฐ์ งานใบตองประเภทบายศรีส่ ู ขวัญ
                                                      เด็กหญิงจิราภรณ์ ช่ างเหล็ก
                       3  ตาพวนสร้ างแซ่ ง   คุณครูสาเรือง เชาระกา   2401   เด็กหญิงอลัญนาฏ ปิ นะสา
                                                         เด็กหญิงวริศรา อันยะ
                                                         เด็กหญิงบุษบา ดีเวียง
                       4   บ้ านหัวหมู   คุณคครูพนทิพา ปั จจังคะตา
                                       ั          2402      เด็กหญิงคัทลียา คูคา
                                                        เด็กชายศุภโชค แทนนา
                                                          นายคณิต โคคธิเสน
                       1  พยัคฆภูมิวทยาคาร
                              ิ     คุณครูสุภาพ สุ ทธะพินธุ  2403   นางสาวปิ ยวรรณ มูลศรีสุก
                                                       นางสาวปาริชาติ ราชโสม
                                                         นายพิทักษ์ มูลประถม
                       2  นาเชือกพิทยาสรรค์   คุณครูสุกัญญา ภู่ระยับ  2404     นางสาวเวณิกา วารียันต์
                                                     นางาสาวขวัญฤทัย จันทะปลาขาว
                                                         นายภานุพงค์ บัวรัตน์
                       3    วาปี ทุม     คุณครูสุภาภรณ์ ช่ างถม  2405      นางสาวธิตยา พิลาลัย
                                                      นางสาวอรอุมา ไวยมงคุณ
  8
การประดิษฐ์ งานใบตองประเภทบายศรีสู่ ขวัญ ม.4-6
                                                           นายพิชิต ทบแป
                       4  ปอพานพิทยาคมฯ    คุณครูสุรชัย เตียนพลภรัง
  8
การประดิษฐ์ งานใบตองประเภทบายศรีสู่ ขวัญ ม.4-6

                      4   ปอพานพิทยาคมฯ     คุณครูสุรชัย เตียนพลภรัง  2406       นายวิชัย เทียงเดช
                                                         นางสาววิชุดา ลินลาด
                                                        นายศตวรรษ ฉายาพัฒน์
                      1   ราชประชานุเคราะห์ 16   คุณครูร้ ุงรัตน์ ภูมาศ  2407   นางสาวอรพรรณ เสตะสิ ทธิ์
                                                       นางสาวเปี่ ยมขวัญ บุญจรัส
                                                       นางสาวสุ วพร ประสงค์ สุข
                      1     ประชาพัฒนา     คุณครูพูนศักดิ์ อารพล   2408          ้ ้
                                                         นางสาวนาผึง ภูกัณฑ์
                                                        นางสาวอนุสรา เอกรักษา
                                                       เด็กชายราชพิชญ์ เรียบร้ อย
                      1   นาเชือกพิทยาสรรค์   คุณครูบัวผัน พรมโชติ   2409    เด็กหญิงอรัญญา พันธ์ ทอง
                                                     เด็กหญิงพัชรวรรณ ทองศรีนนท์
                                  คุณครูอานวย สมบัตชัยแสง
                                           ิ       2410    เด็กหญิงศยามล รุ ดวงษา
                      2   พยัคฆภูมิวทยาคาร คุณครูสุภาพ สุ ทธะพินทุ
                              ิ                   2411  เด็กหญิงอรวรรณ นิมิตรไธสง
                                                       เด็กชายไชยนุชิต กะตะศิลา
                                                        เด็กชายสั นติ แก่ นสมบัติ
                      3      หนองกุง    คุณครูจารุวรรณ ประเสริฐสังข์ 2412   เด็กชายณรงฤทธิ์ กูครองนาค
                                                        เด็กหญิงสุ ดาพร ปิ นะโต
                                                      เด็กหญิงขนิษฐวิริยา ศรีชาคา
                      4    พระกุมารศึกษา คุณครูชิษณุพงษ์ วิศารจารุ วฒ
                                               ั   2413    เด็กหญิงระพีพร แสงขาว
                                                        เด็กหญิงหัทยา โพธิ์บุดดี
                                                       เด็กหญิงกัลยาณี พามขุนทด
  9 งานดอกไม้ สด ( พานของหมั้น ) ม.1-3 5       บ้ านหัวหมู       ั
                                    คุณครูพนทิพา ปัจจังคะตา
9 งานดอกไม้ สด ( พานของหมั้น ) ม.1-3 5       บ้ านหัวหมู    คุณครูพนทิพา ปัจจังคะตา
                                       ั          2414     เด็กหญิงจริยา ชัยบัง
                                                       เด็กหญิงบุหงา ยอดผล
                                   คุณครูพสมัย ยกน้ อยวงษ์
                                       ิ          2415  เด็กชายปรเมศว์ โพธิ์งามพุ่ม
                      6    บ้ านเม็กดา     คุณครูอุมาพร บุณถม    2416          ั
                                                      เด็กหญิงสุ วจนี สุ ริยะวงศ์
                                                     เด็กหญิงวรรณิกา แสงขาว
                                                      เด็กหญิงอัชลีพร อนุชาด
                      7  ราชประชานุเคราะห์ 16   คุณครูร่ ุงรัตน์ ภูราศ  2417   เด็กหญิงศิริรัตน์ อุทัยแก้ ว
                                                     เด็กชายพลวัฒน์ สุ นทวงศ์
                                                       เด็กหญิงภาวิณี ทะสู ง
                      8   ปอพานพิทยาคมฯ    คุณครูเภศริน ปะเสวะกัง   2418   เด็กหญิงมัณฑนา ยามบุญ
                                                       เด็กหญิงพฤดี วรบุตร
                                                     เด็กชายชัชวาลย์ ปาติสัตย์
                      1  ชุมชนโพธิ์สองห้ อง    คุณครูจงกล ต่ อโชติ   2419   เด็กชายมานิตย์ สุ ภาพันธ์
                                                    เด็กหญิงวิไลวรรณ ผางชัยภูมิ
                                                     นางสาววิลาวรรณ อุตรัตน์
                                                    นางสาวอาทิตยา ปิ ดตาระโพธิ์
                      1  นาเชือกพิทยาสรรค์   คคุณครูสุกัญญา ภู่ระยับ  2420     นางสาววิไล จันปาม
                                                     นางสาววาสนา บรรดาศักดิ์
                                                     นางสาวธารทิพย์ อรรโยโค
การร้
10 อยมาลัยดอกไม้ สด ( ที่คลุมไตร ) ม.4-6
                                                        นายวีระชน ภูวงษา
                                                            ั
                                                        นายอธิวฒน์ อุปสั ย
                      2  ราชประชานุเคราะห์    คุณครูร่ ุงรัตน์ ภูมาศ
การร้
10 อยมาลัยดอกไม้ สด ( ที่คลุมไตร ) ม.4-6


                      2  ราชประชานุเคราะห์   คุณครูร่ ุงรัตน์ ภูมาศ  2421   นางสาวจุรีรัตน์ สมภักดี
                                                    นางสาวมุกดา จันทร์ ปัดสา
                                                     นางสาวอรอนงค์ เสาสิ ม
                                    อ.พรทิพย์ โมกศรี    2422     ด.ช.วิษณุ ปุปผา
                      1    บ้ านเม็กดา    อ.พิสมัย ยกน้ อยวงษ์   2423   ด.ญ.สุ ดารัตน์ ยอดทองดี
                                                      ด.ญ.อารยา อรรโยโค
                                     อ.เฉลา ทานแก้ ว    2424    ด.ญ.ปริศนา อ้ ายมูล
                      2  นาเชือกพิทยาสรรค์    อ.รัชนี เปาะศรี    2425   ด.ญ.พะยอม ศรีจันทร์
                                                    ด.ญ.ขันติยาภรณ์ ปะตังกาเน
                                     อ.ชูศรี นนทะนา     2426   ด.ญ.นพรัตน์ พรจาศิลป์
                      3   ชุมชนนาสีนวล    อ.เศรษฐพัฒน์ แก่ นผกา   2427   ด.ญ.สุ ดาวัน ศรีสมศักดิ์
                                                     ด.ญ.ดวงกมล พันธ์ ภกดีั
                                   อ.ปรียาภา สอนจันดา    2428  ด.ญ.ราไพร จันทร์ อากาศ
                      4  บ้ านหนองไผ่ด้ามขวาย   อ.ไพลิน แก้ วดก     2429     ด.ญ.อมร โพธิ์ดี
                                                    ด.ญ.พิไลวรรณ ปลอดโปร่ ง
                                   อ.พรทิพย์ ปักคาวงศ์ สัง  2430   ด.ญ.ดาราตรี โยประทุม
                      5     วาปี ปทุม     อ.ประจักษ์ อุทาภักดี   2431   ด.ญ.ศิริลักษณ์ ทองเฟื้ อง
                                                     ด.ญ.รัตติยาภรณ์ ไปนา
                                    อ.ไพชยนต์ จิณรักษ์    2432   ด.ญ.ดวงกมล ปุราถาเน
11 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3    6   บ้ านหนองสระ      อ.นงเยาวื ภูลาด    2433    ด.ญ.วนิดา สุ วานิช
                                                      ด.ญ.ชลธิชา ไชยสร
11 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3

                                  อ.เสาวลักษณ์ น้ อยอาษา  2434         ั
                                                    ด.ช.กิตติพนธ์ หมู่หัวนา
                   7          ้
                        บ้ านหนองปาน      อ.ละมัย บุญพา    2435    ด.ญ.จิราพร แก้ วพวง
                                                  ด.ญ.สุ วรรณพรทิพย์ ปาสารักษ์
                                   อ.เปรมสิ นี ช่ างยา   2436    ด.ญ.ศิรินันท์ จาปานิล
                   8  บ้ านตาแย (ราชประชาฯ 18 ) อ.ยุพา ชาวพงษ์     2437   ด.ญ.ทวิพร น้ อยไธสงค์
                                                   ด.ญ.กาญจนาพร คารัตน์
                                    อ.สายฝน อัปมะโน    2438    น.ส.สงการณ์ น้ องใจดี
                   9      บ้ านโพธิ์ชัย    อ.ปานชัย ปาปะไพ    2439   ด.ญ.นรากรณ์ โพธิ์ไพร
                                                    ด.ญ.ทิพาภรณ์ จันทิชัย
                                   ด.ญ.สุ วภา จันตรีชา
                                       ิ       2440        ิ
                                                     ด.ญ.สุ วภา จันตรีชา
                   10    บ้ านหนองบัวแดง    ด.ญ.นิภาพร จันวันดี  2441    ด.ญ.นิภาพร จันวันดี
                                                    ด.ญ.จรรยา พรมมานอก
                                   อ.บุญมา พงษ์ พยัคฆ์  2442   ด.ญ.ศิริกาญจน์ ปัญญาไว
                   11     บ้ านขามเรียน                     ด.ญ.กลมรัตน์ พัจนา
                                                    ด.ญ.พรทิพย์ ชัยหารี
                                                      นายธนนัฐ ภูมินา
                   1      วาปี ปทุม     อ.สุ ภาภรณ์ ช่ างถม  2443    น.ส.บุษบา ปาปะโถ
                                                      น.ส.พัชรี ปาปะโถ
12 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4 - ม.6
                                    อ.ทวีป บุตรโคตร    2444   นายประพงษ์ ศักดิ์ พันวอ
                   2    นาเชือกพิทยาสรรค์   อ.กาญจณา บุตรโคตร    2445    น.ส.อารีรัตน์ วาปี ทะ
                                                   น.ส.จิราวรรณ คาระมาตย์
                                    ครูพรพิศมัย บุญญะ   2446     เด็กหญิงสุ จิตรา ชมพู
                      1       ิ
                        พยัคฆภูมิวทยาคาร    ครูปลิวทอง ทิมาสาร   2447  เด็กหญิงกรรณิการ์ ฤทธิ์บุญ
                                                     เด็กชายจีรเดช สมเพ็ชร
                                                   เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสมศักดิ์
                      2    บ้ านเม็กดา    ครูสมเดช ธูปขุนทด   2448     นายประจวบ โอดไธสง
                                                     เด็กชายวีระพล จันวงษา
                                   ครูสุจินต์ ทิพย์ วงศา  2449           ิ
                                                     เด็กหญิงภูษตา ปริทามัง
                      3  นาเชือกพิทยาสรรค์   ครูสมบูรณ์ กางไธสง   2450    เด็กหญิงสุ ภาพร พาวิชา
                                                     เด็กหญิงอรพิมล แก้ วพูล
                                                    เด็กชายทศพล รัดจันทอง
                        บ้ านตาพวนสร่ างแซง  ครูอภิรัชพร ทิงแสน
                                           ้    2451     เด็กหญิงพรซิ ตา กัตโร
                                                               ้
                                                    เด็กหญิงยุพารัตน์ เกียวกั้น
                                                   เด็กหญิงวรัญญา แก้ วชุ มพล
                          บ้ านขามเรียน   ครูบุญมา พงษพยัคฆ์   2452    เด็กหญิงพีรยา จันศักดา
                                                   เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญเย็น
                                                     เด็กหญิงพรพรรณ สี มา
                          บ้ านหัวหมู    ครูพนทิพา ปั จจังคะตา
                                     ั          2453     เด็กหญิงเขมิกา คาพะอุ
                                                   เด็กหญิงปาริชาติ โคกสี อานวย
                                                    นางสาวจีราภรณ์ ยอดสะอึ
                          ประชาพัฒนา     ครูพูนศักดิ์ อารพล   2454      นางสาวนิภา ชินภักดี
                                                   นางสาวปาริชาติ สอ้ อนกลาง
13  การแข่ งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3
                                                 เด็กหญิงวันวิสาข์ ลอยแก้ ว
                       หนองทุ่ม     ครูเจริญ โยวะผุย  2455  เด็กหญิงนันฐิ ยาภรณ์ ประจุดทะเนย์
                                                เด็กชายนิคม แสนโพธิ์กลาง
                                                 เด็กหญิงศรัญยา เปล่ งรัศมี
13  การแข่ งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3  พระกุมารศึกษา           ั
                               ครูสุนทรา ชัยพิพฒน์  2456     เด็กหญิงศิรินันท์ คานึงสุ ข
                                                เด็กชายทินภัทร จันพลแสน
                                                  เด็กชายสั นติสุข มาบิดา
                       บ้ านเขวาทุ่ง  ครูลัดดา โยธาจันทร์  2457    เด็กชายนัฐพงษ์ หงษ์ สาหิน
                                                   เด็กชายปรีชา ทองนาค
                                                เด็กชายปิ ยะศักดิ์ วงอามาตย์
                       บ้ านโนนจาน    ครูภราดร พุรารมย์  2458      เด็กหญิงอารยา คาอินทร์
                                                           ่
                                                   เด็กชายมนตรี กิงการ
                                                เด็กชายยุทธภงค์ สาราญรมย์
                       บ้ านบุ่งง้ าว    ครูอุษณีย์    2459     เด็กหญิงพรพิมล ภารนิตย์
                                                  เด็กหญิงรัชนีกร จันมณี
                                                   เด็กหญิงนฤมล ดาวศรี
                      ชุมชนนาสีนวล    ครูชูศรี นนทะนา   2460    เด็กหญิงศญามล สี หาบุราณ
                                                 เด็กหญิงสุ ดาภรณ์ ซิ นโซ
                                                  เด็กหญิงแคทรียา เกรีพล
                       บ้ านสระบาก      ครูร่ ุงอรุณ   2461        เด็กหญิงมลฤดี ภูลี
                                                 เด็กหญิงสุ จิตรา พุทธิเสน
                                       ครูนิวต ทิพย์ พลา
                                          ั    ิ     2462  เด็กชายกฤตยชญ์ ทิพย์ พลา  ิ
                            วาปี ปทุม      ครูประจักษ์ อุทาภักดี   2463    เด็กชายอภิเดช ผลินยศ
                                                                 ิ
                                                         เด็กหญิงดวิษยา รัชโพธิ์
                                                          นางสาวอรทัย พรมลี
                        บ้ านโนนม่ วงท่ าพลับพลา ครูเกียรติศักดิ์ เพียรโคตร  2464     นายอรรคพล พรมลี
                                                          นายสมภพ นามสอน
                                                       เด็กหญิงพัชรินทร์ นิลบรรพต
                            บ้ านตาแย       ครูโชติวติ โคตรุฉิน
                                           ั        2465     เด็กชายชินกร ยามดี
                                                       เด็กชายอนันตศักดิ์ ปาปาโม
                                      นางปลิวทอง ทิมาสาร     2466               ่
                                                          นายสุ ริยา สี หอมกลิน
                      1        ิ
                         พยัคฆภูมิวทยาคาร     นางพรพิศมัย บุญญะ     2467  นางสาวหทัยกาญจน์ จาปาทุม
                                                        นางสาวจรัญญา เลิศวิลัย
                                      ครูสมบูรณ์ กางไธสง    2468         ่
                                                       นางสาวหนึงฤทัย สายบุปผา
                      2   นาเชือกพิทยาสรรค์     ครูสุจินต์ ทิพย์ วงศา   2469     นางสาวยุภา แก้ วพูล
                                                        นางสาวรัตนา ปานาราช
14  การแข่ งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-6
                                      นายนิวติ ทิพย์ พลา
                                         ั     ิ     2470   นางสาวเบญจมาศ นิลศิริ
                      3     วาปี ปทุม      นายประจักษ์ อุทาภักดิ์   2471     นางสาวลดาลัด มะโน
                                                       นางสาวภัทรวดี ศรีสมพงษ์
                                       ครูพูนศักดิ์ อารพล    2472   นางสาวนภาพร พลพิทักษ์
                      4    ประชาพัฒนา                        นางสาวกมลชนก พลพิทักษ์
                                                          นางสาวศิริพร ชมพู
                                       อ.สมเดช ชูปขุนทด      2473   ด.ญ.อบทอง บุญหลาย
                      1     บ้ านเม็กดา
                                       อ.ถวิล สื บสุ นทร     2474   ด.ญ.นิศากร ดวงภักดี
                                       อ.นิวติ ทิพย์ ทิลา
                                          ั          2475    ด.ช.สวีระ ศณีจันทร์
                      2      วาปี ปทุม
                                       อ.พลาชัย ภูมิภกดิ์ ั   2476  ด.ช.จักรภพ คุณพระเนตร
                                        อ.ภูมิรี ทิพย์ ล้ ุย   2477   ด.ญ.วราภรณ์ โพธิ์เงิน
 15  การแข่ งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3   2        ิ
                         พยัคฆภูมิวทยาคาร
                                       อ.สมพงษ์ บุญญะ      2478   ด.ญ.นงนุช แพงพันตอง
                                      อ.ทันทิพา ปัจจังคะยาล    2479  ด.ญ.วัชรพงษ์ คาเขื่อนแก้ ว
                      3     บ้ านหัวหมู
                                        อ.กุสุมา สมศรี     2480    ด.ญ.อรพรรณ สี มา
                                        อ.ชูศรี นนทะนา      2481   ด.ญ.สุ ภาพร พรเจริญ
                      3    ชุมชนนาสีนวล
                                      อ.ทองพูล สอนบุญชู      2482    ด.ญ.สุ รีพร ผะหว่ าง
16                                      อ.สมพงษ์ บุญญะ      2483   น.ส.สุ จิตรา ชาวเกวียน
                      1        ิ
                         พยัคฆภูมิวทยาคาร
                                        อ.ภูมิรี ทิพย์ ล้ ุย   2484   น.ส.เสาวลักษณ์ มะณ๊ นัย
   การแข่ งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6
                                       อ.นิวติ ทิพย์ ทิลา
                                           ั         2485            ้
                                                          น.ส.ดวงกมล ทิงเทพ
                      2      วาปี ปทุม
                                       อ.พลาชัย ภูมิภกดิ์  ั  2486  น.ส.ปรีรัญญา จันดาหัวดง
                                                         ด.ญ.ชลทิชา สายสมร
                      1  บ้ านตาแย (ราชประชาฯ 18 )    อ.ยุพา ชาวพงษ์      2487  ด.ญ.ธีรวรรณ สุ วรรณธาดา
                                                        ด.ญ.ทิราวรรณ พรประเสริฐ
 17 การแข่งขันงานแกะสลักผัก/ผลไม้
                                      อ.เศรษฐพัฒน์ แก่ นผกา    2488             ั
                                                         ด.ช.ปั ทฐวี พิมพ์ภกดี
                      2    ชุมชนนาสีนวล        อ.ชูศรี นนทะนา      2489    ด.ช.อาทิตย์ วงสี ษา
                                                        ด.ช.พันธ์ กานต์ พันธ์ ลีคา
                                                        น.ส.เสาลักษณ์ หวังเจริญ
 18  การแข่ งขันการแปรรู ปอาหาร     1        ิ
                         พยัคฆภูมิวทยาคาร            ้
                                       อ.อภิรดี เปาน้ อย
 18    การแข่ งขันการแปรรู ปอาหาร         1         ิ
                               พยัคฆภูมิวทยาคาร      อ.อภิรดี เปาน้ อย
                                                   ้         2489            น.ส.มยุรี อันทะบาล
                                                                       น.ส.อุไรวรรณ น้ อยไธสง
                                                            2490         เด็กหญิงกานติมา เกิดสี ทอง
                           1  บ้ านตาแยประชานุเคราะห์ คุณครูยุพา ชาวพงษ์
                                                                       เด็กหญิงสุ ดารัตน์ อาแคนใส
                                                            2491        เด็กหญิงจิราภรณ์ ปะมะพุดโต
 19        ่
 การทาอาหารเช้ าเพือสุ ขภาพ (แบบไทย ) ม.1-32        ชุมชนบ้ านโพธิ์สองห้ อง   คุณครูจงกล ต่ อโชติ
                                                                        เด็กหญิงปริตา สืบสุ นทร
                                                            2492          เด็กหญิงอังคณา ชะตารุ่ง
                           3     บ้ านหนองกุง     คุณครูอรทัย เจริญติกุล
                                                                      เด็กหญิงอิสราภรณ์ จันมาคัว
20  การแข่งขันการทาอาหารเช้ าเพื่อสุ ขภาพ(แบบไทย)                         ไม่ ส่งรายชื่ อนักเรียนเข้าแข่ งขัน
                                                                       ด.ญ.รัตติยา ตลอดไธสง
                           1     บ้ านหนองกุง      อ.อรทัย เจริญนิตกุล
                                                    ิ       2493         ด.ญ.อนุศรา ปิ ดตาระโพธิ์
                                                                       น.ส.ธนาพร ปิ ดตานาตา
                                           อ.ยุพา ชาวพงษ์          2494         น.ส.จิราวรรณ ทรงหาคา
                           2  บ้ านตาแย (ราชประชาฯ 18 ) อ.เปรมสิ นี ช่ างยา        2495         น.ส.กานติมา เกิดสี ทอง
                                                                       น.ส.สุ ดารัตน์ อาแคนใส
 21  การแข่ งขันทาอาหารคาว-หวานเพื่อสุ ขภาพ
                                                                        ด.ญ.อกามาศ ทับชัย
                           3    พระกุมารศึกษา      อ.สุ นทรา ชัยพิพฒน์
                                                    ั       2496          ด.ญ.สุ รีรัตน์ การิโก
                                                                       ด.ญ.สิ ริรัตน์ แหลบไธสง
                                           อ.พูนศักดิ์ จันทร์ พพฒน์
                                                     ิ ั     2497          นายวีระยุทธ ทีคลัง
                           4     บ้ านโนนจาน                ิ ั
                                           อ.อรอนงค์ จันทร์ พพฒน์      2498          ด.ญ.นัชวิญา ทับเนตร
                                                                       ด.ญ.ธีรดาพร ชาลีงาม
22  การแข่ งขันทาอาหารคาว-หวานเพื่อสุ ขภาพ                    ไม่ ส่งรายชื่ อนักเรียนเข้าแข่ งขัน
                                                              ด.ญ.กนกพร จันทะกา
                       1    บ้ านเหล่ า    อ.อาพร ลดาวัลย์       2499         ด.ญ.อรุ ณรัตน์ จันทะศรี
                                                               ด.ญ.นฤมล เพียกุณา
                                                               น.ส.สิ ริพร สิ งบุดดี
                       2   บ้ านขามเรียน    อ.อรุ ณี ราชโคตร       2500         ด.ญ.กัญญาพัชร สี หาชารี
                                                              ด.ช.จิตกร สาราญดี
                                    อ.ละมัย สุ วรรณทา       2501          ด.ญ.มัลลิกา สมภักดี
                       3   บ้ านสระบาก    อ.รัตน์ ทัมสงเคราะห์      2502          ด.ญ.กาญจนา โกภา
                                                             ด.ญ.ผดาวรรณ แสนคาภา
                                                             น.ส.กัลยารัตน์ ปั กการะโต
                       4  นาดูนประชาสรรพ์    อ.บังอร นนท์ ตา       2503         น.ส.เสาวลักษณ์ ชมภูคา
                                                             ด.ญ.สถิตย์ ภรณ์ ประนามเท
                                                              ด.ญ.รินดา ทิรอยรัมย์
                       5   บ้ านโพธิ์ชัย    อ.สว่ าง อ่ างคา      2504           ด.ญ.ณัฐมล พงษ์ ดี
                                                              ด.ญ.ศรีสุดา โพธิ์ไพร
                                                              ด.ญ.มนธินี อุทิตสาร
                          บ้ านหนองรูแข้   อ.จารัส สิ งห์ ชาดา      2505          ด.ญ.ภัสสร วึมชัยภูมิ
                       6                                      ด.ญ.สุ กัญญา ฉัตรพิมาย
 23 การแข่งขันงานแกะสลักผัก/ผลไม้
                                                               ด.ญ.อริยา จาปาแก้ ว
                       7  นาเชือกพิทยาสรรค์  อ.ชลดา ไชยรัตน์        2506         ด.ญ.นฤทัย ประทุมเมศ
23 การแข่งขันงานแกะสลักผัก/ผลไม้

                  7    นาเชือกพิทยาสรรค์     อ.ชลดา ไชยรัตน์
                                                    ด.ญ.พรสุ ดา สายสุ วรรณ
                                                    ด.ช.ณรงฤทธิ์ ภูครองนาค
                  8      บ้ านหนองกุง    อ.จารุวรรณ ประเสริฐสั งข์  2507   ด.ญ.ณัฐณิชา จอมทอง
                                                     ด.ญ.พรนภา ปุริตาเน
                                  อ.ธัญภรณ์ วัฒนพุทธ     2508  ด.ญ.นฤเนตร จันตะเคียน
                  9  บ้ านโคกสู งหนองเสียวหนองขีอ.พรรณทิภา อินทะมน     2509        ิ
                                                     น.ส.ยุพน เทพพินิจ
                                                      น.ส.ยศพร สี ดวง
                                                     น.ส.ศิริรัตน์ โคตรภูมิ
                  10   บ้ านโพธิ์สองห้ องสอง    อ.จงกล ต่อโชติ     2510   น.ส.อุบลรัตน์ สืบสุ นทร
                                                     น.ส.สุ จิตรา แสงสุ ด
                                                    ด.ญ.ศิริลักษณ์ สื บสุ นทร
                  11     ชุมชนนาสีนวล       อ.ชูศรี นนทะนา     2511   ด.ญ.พัชรินทร์ แสงอรุ ณ
                                                    ด.ญ.ปาริฉัตร ฤทธิศาสตร์
                                                    ด.ช.จรุ ญวิทย์ จ้ อสู งเนิน
                  12    ปอพานพิทยาคม      อ.ลัดาวัลย์ อนทิสภา    2512    ด.ช.จีรวัฒน์ พายุ
                                                     ด.ช.ภัทรวุธ กุดตุ้ม
                                     อ.สุ ลาวัลย์     2513   น.ส.อุมาพร ยุทธไชยโย
                  1     มัธยมยางสีสุราช       อ.ประสิ ทธิ์     2514   น.ส.ปาหนัน สุ ขประมา
                                                    น.สงพิมพ์นภา ทิพอาสน์
                                                   น.ส.เยาวลักษณ์ ภูพานทอง
                  2    นาดูนประชาสรรพ์      อ.นิตยา วิบูลย์ ดา   2515  น.ส.อมรรัตน์ ประจันทร์ ทัง
24 การแข่งขันงานแกะสลักผัก/ผลไม้
                  2   นาดูนประชาสรรพ์    อ.นิตยา วิบูลย์ ดา
                                              นายพัฒนา พรมดอนก่ อ
                                               น.ส.อรวรรณ เลนคามี
                  3  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  อ.วันเพ็ญ การสอน   2516  น.ส.ทิพวรรณ บุญถม
                                               น.ส.วาสนา จิตสม
24 การแข่งขันงานแกะสลักผัก/ผลไม้
                                               น.ส.ฐิ ตาพร วัฒนบุตร
                  4     วาปี ปทุม     อ.สุ ภาภรณ์ ช่ างถม  2517  น.ส.เจนจิรา เสนามาตย์
                                               นายภานุพงศ์ บัวรัตน์
                                               น.ส.สุ ชาดา ภารมิ่ง
                  5  นาเชือกพิทยาสรรค์   อ.สุ กัญญา ภู่ระยับ  2518  น.ส.วิไรรัตน์ ทัดไพร
                                              น.ส.นัวธิชา ปะวะเสริม
                                                   ิ
                                              นายภานุวทญ์ วรรณราช
                  6    ดงใหญ่ วทยาฯ
                          ิ      อ.ไกรวุฒิ คาเพราะ   2519   นายสุ นทร ชางสวน
                                               นายเจริญ นนท์ สือชง
หมายเหตุ  เลขที่เกียรติบัตร
       2520
       2521
       2522
       2523
       2524
       2525
       2526
       2527
       2528
       2529
       2530
       2531
       2532
       2533
       2534
       2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
      2599
      2600
      2601
      2602
      2603
      2604
      2605
      2606
      2607
เหรียญทอง  2608
      2609
      2610
      2611
      2612
      2613
      2614
      2615
      2616
      2617
      2618
      2619
       2620
       2621
       2622
       2623
       2624
เหรียญเงิน
       2625
       2626
       2627
       2628
       2629
       2630
       2631
       2632
       2633
       2634
       2635
       2636
เหรียญทอง
       2637
       2638
       2639
       2640
เหรียญทอง
       2641
       2642
       2643
       2644
       2645
เหรียญเงิน
       2646
       2647
       2648
       2649
       2650
       2651
       2652
       2653
       2654
       2655
       2656
       2657
       2658
       2659
       2660
เหรียญทอง
       2661
เหรียญทอง
       2662
       2663
       2664
       2665
       2666
       2667
       2668
       2669
       2670
       2671
       2672
       2673
เหรียญเงิน  2674
       2675
       2676
       2677
       2678
       2679
       2680
เหรียญทอง
       2681
       2682
เหรียญทอง


      2683
      2684
      2685
      2686
      2687
      2688
      2689
      2690
      2691
      2692
      2693
      2694
      2695
      2696
      2697
      2698
      2699
      2700
      2701
      2702
      2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
        2746
ประจุดทะเนย์  2747
        2748
        2749
        2750
        2751
        2752
        2753
        2754
        2755
        2756
        2757
        2758
        2759
        2760
        2761
        2762
        2763
        2764
        2765
        2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
      2809
      2810
      2811
      2812
      2813
เหรียญทอง
      2814
      2815
      2816
      2817
      2818
      2819
      2820
      2821
      2822
      2823
      2824
      2825
      2826
      2827
      2828
      2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
               รายละเอียดผู้เข้ าการแข่ งขันและผู้ควบคุมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2553
                             ้
                    สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ สพม. เขต 26
                                                ิ
                           7 - 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวทยาคาร
                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่ กิจกรรมการประกวดแข่ งขัน อันดับที่     โรงเรียน          ผู้ควบคุม     เลขที่เกีรยติบัตร                 ่
                                                         รายชื่ อผู้เข้าแข่ งขัน เลขทีเกียรติบ ัตร
                1     นาเชือกพิทยาสรรค์      คุณครูอนุสรา ผลชู      2884    เด็กชายณัฐพงษ์ อาจวาที       3092
                 2      บ้ านโนนจาน      คุณครูหนูลักษณ์ ใจดี    2885     เด็กชายนรศักดิ์ พิศจาร    3093
                 3     ประชาพัฒนา       คุณครูประสิทธิ์ ภารบาล    2886    เด็กหญิงประกาย อุทะกะ     3094
     ภาพไทยประเพณี      4      บ้ านหัวหมู    คุณครูชินรัตน์ จงเพิมกลาง
                                           ่     2887    เด็กหญิงอภิสรา ทัดเทียม    3095
       ม. 1-3       5      บ้ านหัวดง      คุณครูสมโภชน์ มูลวงศ์    2888    เด็กชายนัฐพล มะลาไวย์     3096
                 6     นาภูพทยาคม
                         ิ        คุณครูวรเทพนันทกิจ สุ ระศรี  2889   เด็กชายวชิระพงษ์ เขตตวิทย์    3097
1
                 7      บ้ านเขวาทุ่ง     คุณครูนุชจรี เรื่องศิริ   2890    เด็กหญิงรจรินทร์ วงศ์ ชารี   3098
                 8       บ้ านโดน      คุณครูประจักร คาถะวา     2891    เด็กหญิงกับยกร พลสิ ชา     3099
                 9      บ้ านสระบาก     คุณครูรัตน์ ทัพสงเคราะห์   2892     เด็กชายทศพล บัวเลิง     3100
                 10    บ้ านหนองบัวแดง      คุณครูปัญญา ทบศรี     2893    เด็กชายสิ ทธิศักดิ์ ทิพย์ แสง  3101
                 11   บ้ านตาบวนสร้ างแซ่ ง   คุณครูอามาตย์ ยศวิไล    2894     เด็กหญิงอญิญา เขมะโร     3102
                 12      บ้ านโนน      คุณครูสุณิสา ประจะนัง    2895     นางสาวอนุศรา ใสงาม      3103
                 1     มัธยมยางสีสุราช    คุณครูนพดล ดาราเฉลิมกุล    2896    นางสาวจารุ วรรณ เนตคา     3104
                 2    นาเชือกพิทยาสรรค์     คุณครูอนุสรา ผลชู     2897    นางสาวสุ รีฉาย น้ อมกลาง    3105

2
                      3    ประชาพัฒนา     คุณครูประสิทธิ์ ภารบาล    2898  นายอนุวฒน์ พรมแสนสอน
                                                         ั           3106
2     ภาพไทยประเพณี          4     วาปี ปทุม     คุณครูเทิ่ม สนทะมิโน     2899  นางสาวจีรนันท์ ทองปั ญญา   3107
         ม. 4-6                        คุณครูวระชัย โคตุราช
                                       ี           2900                 3108
                      5        ิ
                         พยัคฆภูมิวทยาคาร                       นายชาตรี สิมมะลิ
                                   คุณครูวาสนา มูลพานิช     2901                 3109
                      6    นาภูพทยาคม
                            ิ      คุณครูวรุเทพนันทกิจ สุ ระศรี  2902  นางสาวสุ ราทิพย์ จันทร์ ใต้  3110
                      1    โคกสีทองหลาง    คุณครูจันทร์ ศรี จาละคร    2903   นายอัษฎาวุฒิ สุ ปะเท    3111
                                  คุณครูนวลอนงค์ กางมาเทศ     2904                 3112
                      2    ชุมชนนาสีนวล   คุณครูนมอนงค์ สากันแป
                                      ิ่           2905  เด็กชายกฤษฎา ลีทล้ าน้ อย   3113
                      3     บ้ านหัวดง    คุณครูธนาการต์ กาหลง     2906  เด็กชายวัชรพล ปิ นะภา    3114
                      4  บ้ านหนองไผ่ด้ามขวาน คุณครูบังอร ประโยคชริด     2907   นายสิ ทธิศักดิ์ แซ่ เวียน  3115
  .การแข่ งขันร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย)  5     บ้ านเหล่ า   คุณครูกชกมล ประวันจะ     2908   เด็กชายสุ ริยา เพียกนา   3116
         ม.1-3          6   ชุมชนบ้ านสาโรง    คุณครูวุฒิ เทียบโพธิ์    2909   เด็กชายพิศุทธิ์ ลงคา    3117
3
                      7    บ้ านขามเรียน  คุณครูทัศนีวรร เหล่ าอรรคะ   2910    นายสุ ริยา ศรีมุข    3118
                      8    บ้ านโพธิ์ชัย    คุณครูโสภณ สิงห์ สี     2911  นายสุ รสิ ทธิ์ ประทุบสู ต  3119
                      9    หนองบัวสันตุ    คุณครูสังคม พิมพ์ ขวัญ    2912   เด็กชายสมพร สกุณี     3120
                                   คุณครูรัตนา ประกอบนันท์    2913                 3121
                      10    บ้ านสนาม                       เด็กชายภิเษก ปัญจะแก้ ว
                                    คุณครูราชิต โสภาไฮ     2914                 3122
                      11    บ้ านหนองแก   คุณครูสุคนธวัลย์ วงศ์ นิรามิษ  2915   เด็กชายอนุวฒน์ ทีสุกะ
                                                            ั        3123
                      12   นาภูพทยาคม
                            ิ      คุณครูโชติกาญจน์ ปัดสาราญ    2916  เด็กชายอัถพงษ์ ศรีเตชะ    3124
                      1       วาปี ปทุม       คุณครูวชรัตน์ ยะสานติทิพย์
                                            ิ           2917   นางสาวเกษศิริทร์ ปั ดทุม    3125
                      2     พระกุมารศึกษา         คุณครูพระพร โมชัย
                                              ี          2918  เด็กหญิงนิภาพร พลหนองหลาง 3126
                      2     บ้ านหนองรู แข้      คุณครูบุญโสม พันธ์ ภกดี
                                                   ั    2919      เด็กหญิงสิ ริยา มาลัย   3127
                      3   บ้ านหนองไผ่ด้ามขวาน คุณครูบังอร ประโยคชริด         2920  เด็กหญิงอุบลรัตน์ ขวัญกิจสิ ริกุล 3128
                      4    ปอพานพิทยาคมฯ                       2921                   3129
                      5    มัธยมยางสีสุราช        คุณครูภาคิน บุตรศรีภูมิ   2922    เด็กหญิงพัชรี สิ งนาแพง   3130
                      6      บ้ านบุ่งง้ าว       คุณครูพรชัย มากมน     2923   เด็กหญิงพรพรรณ วงศ์ วลาส  ิ  3131
                                         คุณครูจารุวฒน์ รุจิรเมธากุล
                                              ั         2924    เด็กหญิงสิ นใจ จาปามาด    3132
                      7  ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้ องวิทยา
                                         คุณครูรัตนา ประกอบนันท์    2925                   3133
                      8      บ้ านโนนรัง        คุณครูไพฑูรย์ ยิงยืน
                                                  ่     2926     เด็กชายสถิตพร ยิงยืน
                                                                        ่    3134
                      9       บ้ านเหล่ า        คุณครูไพฑูรย์ ยิงยืน
                                                  ่     2927   เด็กหญิงอนุสรา ขอพันกลาง    3135
                      10   นาดูนประชาสรรพ์        คุณครูสุดารันต์ บัวบุญ   2928   เด็กหญิงเยาวเรศ ศัพท์ พนธ์  ั 3136
                      11   บ้ านตาบวนสร้ างแซ่ ง      คุณครูสาเรียง เชาระกา    2929   เด็กหญิงจิรนันท์ แก้ วบุตรสา  3137
  .การแข่ งขันร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)  12     บ้ านโพธิ์ชัย        คุณครูโสภณ สิงห์ สี    2930      เด็กหญิงปรียา พลาด    3138
4         ม.1-3           13     หนองบัวสันตุ        คุณครูสังคม พิมพ์ ขวัญ   2931   เด็กหญิงอรวรรณ โคตรปทุม     3139
                      14      กู่สันตรัตน์        คุณครูเดลิก ถุงออก    2932     เด็กหญิงธวัลพร นางาม    3140
                      14   โนนม่ วงท่ าพลับพลา คุณครูกิตติศักดิ์ เพียรโคตร      2933    นางสาวปวีณา เจียมจิตร    3141
                      14 บ้ านโคกสู งหนองเสี ยวหนองขี คุณครุสมัย ทิพสี ลาด        2934   เด็กหญิงกาญจน์ ฤดี พวงทวี   3142
                                         คุณครูรัตนา ประกอบนันท์    2935                   3143
                             บ้ านสนาม                            นางสาวถนอม ชาวดร
                      15
                          บ้ านสนาม                       นางสาวถนอม ชาวดร
                     15             คุณครูราชิต โสภาไฮ    2936                 3144
                     16  ดงใหญ่ วทยาคมฯ
                            ิ       คุณครูอภิวช มะสาทานัง
                                        ั        2937  นางสาวจรัสพร ศิริสาราญ    3145
                     17   บ้ านหัวหมู   คุณครูชินรัตน์ จงเพิมกลาง
                                            ่    2938   เด็กหญิงเกวลี พวงพันธุ์   3146
                     18  ชุมชนบ้ านสาโรง   คุณครูบัวไข เทียบโพธิ์   2939   เด็กหญิงอริสรา พลสวน    3147
                     19  บ้ านหนองบัวแดง    คุณครูปัญญา ทบศรี     2940   นางสาวลลิตา พรมรักษ์    3148
                     20   บ้ านสระบาก     คุณครูกัลยาณี กระจายสี   2941  เด็กหญิงอริสรา แนวถาวร    3149
                     21   บ้ านโนนจาน    คุณครูภาราดร บุราณรมย์   2942  เด็กหญิงปริญญา บัวสิทธิ์   3150
                     22  บ้ านหนองปาน
                             ้    เด็กหญิงชลธิชา เทียมอนงค์  2943   คุณครู ธวัฒน์ โคตรศรี   3151
                     23  หนองแดงสหมิตร     คุณครูอรทัย รุ่มร่ มเย็น  2944  เด็กหญิงธิดารัตน์ ยศคาลือ  3152
                     24    บ้ านหัวดง    คุณครูธนาการต์ กาหลง    2945   นางสาวพิมพ์ โพธิ์ไทร    3153
                                  คุณครูโชติกาญจน์ ปัดสาราญ  2946   นายณัฐพล ชุ มจันทร์    3154
                     1      ิ
                         นาภูพทยาคม
5  การแข่ งขันร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย)                คุณครูบุญโฮม จวนดี    2947                 3155
                     2  ดงใหญ่ วทยาคมฯ
                            ิ       คุณครูอภิวช มะสาทานัง
                                        ั        2948  นายนพรันต์ คงพระจันทร์    3156
                     1    วาปี ปทุม    คุณครูวชรัตน์ จะสานติทิพย์
                                     ั           2949   นางสาวกุลรวี เจียบกุล    3157
                     2  นาดูนประชาสรรพ์    คุณครูสุดารัตน์ บัวบุญ   2950  นางสาวกัลยรัตน์ วงบ้ านคู่  3158
  การแข่งขันร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)  3      ิ
                        ดงใหญ่ วทยาคมฯ    คุณครูอภิวช มะสาทานัง
                                        ั        2951  นางสาวมินตรา บัวระขัดทอง   3159
6         ม.4-6          4   ประชาพัฒนา      คุณครูแก้ ว พูลศิลป์   2952        ั
                                                     นางสาวสุ ภค บัวสอน     3160
                     5  นาเชือกพิทยาสรรค์    คุณครูจักรี ภูมิภกดิ์
                                            ั    2953  นางสาวกุสุมา ประทุมเมค    3161
                     6   มัธยมยางสีสุราช   คุณครูภาคิน บุตรศรีภูมิ  2954   นางสาวสุ ภาวดี ศรีบ้ ูอา
                                                                ่  3162
6                   7   นาภูพทยาคม
                         ิ      คุณครูโชติกาญจน์ ปัดสาราญ   2955  นางสาวบุศรินทร์ อิตบุตรตา
                                                            ิ      3163
       ขิมม. 1-3           บ้ านหนองรู แข้   คุณครูสุรศักดิ์ แก้ วสียา  2956  เด็กหญิงโศภิษฐา สาทองขาว    3164
1      ซออู้ ม. 1-3       1   บ้ านหนองรู แข้   คุณครูสุรศักดิ์ แก้ วสียา  2957   เด็กหญิงกราภรณ์ ปี คูณ    3165
2      ซออู้ ม. 4-6       1  ดงใหญ่ วทยาคมฯ
                          ิ          ไม่ ส่งรายชื่ อ          นายทัศนัย ดงเกิด      3166
3        จะเข้                                                       3167
4    ขลุ่ยเพียงออม. 1-3      1  นาเชือกพิทยาสรรค์    คุณครูจักรี ภูมิภกดิ์
                                          ั    2958  เด็กหญิงสุ ริยวงษ์ คะนานทอง   3168
5    ขลุ่ยเพียงออ ม. 4 - 6    1      ิ
                      ดงใหญ่ วทยาคมฯ    คุณครูอภิวช มะสาทานัง
                                      ั         2959    นายทัศนัย ดงเกิด      3169
                   1   มัธยมยางสีสุราช  คุณครูนพดล ดาราเณลิมกุล    2960   นายชัชวรินทร์ จันทะเสน    3170
การแข่ งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์2    วาปี ปทุม     คุณครูเทิ่ม สนทมิโน    2961  นางสาวอธิษฐานพร อรุ ณใน     3171
         ม.4-6        3  นาเชือกพิทยาสรรค์    คุณครูอนุสรา ผลชู     2962  นางสาวไพรินทร์ แสงโพธิ์ดา    3172
1
                   4   นาภูพทยาคาร
                         ิ       คุณครูโชกติกา ปั ดสาราญ   2963    นายคฑาวุธ ต้นบุญ      3173
                                 คุณครูวาสนา มูลพานิช    2964    นายศตายุ สมสถิตกุล     3174
                   5       ิ
                      พยัคฆภูมิวทยาคาร
                                 คุณครูวระชัย โคตุราช
                                     ี          2965                  3175
2                   1  นาเชือกพิทยาสรรค์    คุณครูอนุสรา ผลชู     2966  เด็กหญิงพรพรรณ วุฒิวงษ์    3176
                   2   บ้ านโนนจาน     คุณครูหนูลักญษ์ ใจดี    2967  เด็กหญิงนิพนธ์ นวลเถลิงศักดิ์  3177
                   3   ประชาพัฒนา      คุณครูณัฐวดี อุปนันท์   2968  นางสาวสุ ภาพร สุ จจะชารี    3178
                   4   มัธยมยางสีสุราช  คุณครูนพดล ดาราเฉลิมกล    2969   เด็กชายอุกฤษฏ์ แก้ วก้ อย   3179
                   5    บ้ านหัวดง    คุณครูสมโภชน์ มูลวงศ์    2970    นายชลวิทย์ ปั ตตานัง    3180
                   6   นาภูพทยาคม
                         ิ        คุณครูนนสั ก สร้ างนา   2971   เด็กชายธรรมนูญ เปาะศิริ    3181
                       7    พยัคฆภูมิวทยาคาร
                                ิ      คุณครูวระชัย โคตุราช
                                          ี          2972   เด็กหญิงชนิตรา สุ ขเสริม   3182
                                      คุณครูวาสนา มูลพานิช    2973
 การแข่ งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี เอกรงค์                 คุ    ั
                       8 ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้ องวิทยาณครูจารุวฒน์ รุจิรเมธากุล  2974   นางสาวรินทิพย์ สีเสน     3183
          ม.1-3           9      บ้ านสนาม      คุณครูสาธิต โสตาไฮ    2975   เด็กชายจิราชัย โพธิ์ทอง   3184
                       10     บ้ านขามเรียน     คุณครูอาณา ทับสี รัก   2976   นายสุ ทธิชัย นามประภา    3185
                       11   ปอพานพิทยาคมฯ     คุณครูลัดดาวัลย์ อิทโสภา   2977  นางสาวมณีรัตน์ ปุยละเทิม    3186
                       12      บ้ านโดน     คุณครูประจักษ์ คาภะวา    2978   เด็กหญิงอรทัย สร้ างนา    3187
                       13     บ้ านหนองกุง     คุณครูเสนอ สุ ทธิเจริญ   2979   นางสาวจุฑาทิพย์ ปิ นะโต    3188
                       14     บ้ านเม็กดา   คุณครูสุนีย์พร รัฐการวิวฒน์
                                                 ั   2980   เด็กหญิงอรอนงค์ ปู่ โสม   3189
                       15     บ้ านหนองไฮ     คุณครูอานาจ อินโท่ โล่   2981  เด็กหญิงสุ กัญญา โหน่ งบัณฑิต  3190
                       16     บ้ านนาเลา      คุณครูอารีย์ ปาปะเก    2982   เด็กหญิงกนกนภา มาลัย     3191
1
การแข่ งขันวงดนตรี พืนเมืองอีสาน(โปงลาง)
           ้                            คุณครูสุดารันต์ บัวบุญ   2983        ั
                                                          นายอนุพนธ์ ขาวดา      3192
                       1    นาดูนประชาสรรพ์    คุณครูพรมมา ประพังวา    2984    นายสั นติ จาเริญดี     3193
                                       คุณครูละเอียด มูลวิไล   2985   นายทศพล สีหาบุญทอง      3194
                                                          นายคมสัน นิชชัยสง      3195
                                                          นายนริศ พนาลิกุล      3196
                                                         นายณัฐพงษ์ พิลาพันธ์     3197
                                                          นายบุญมี โคตะมะ      3198
                                                          นายณัฐพล เตชะลือ      3199
  นางสาวกินรี ทีหัวช้ าง  3200
นางสาวสุ ภาวรรณ หมื่นมนต์  3201
 นางสาวจุฬารัตน์ ปะธิตงเว
           ั   3202
นางสาวเกศรินทร์ ปลายสวน   3203
 นางสาวสุ จิตรา ชัยพิมพา   3204
 นางสาวนุชจันทร์ เงินไธสง  3205
 นางสาวดวงเดือน ต้ นโพธิ์  3206
 นางสาวสกุลรัตน์ ใจเพชร   3207
นางสาวสกุลรันต์ อันไขหน้ า  3208
นางสาวหทัยรัตน์ ขัตตาสาโต  3209
นางสาวฉัตญากรณ์ พรมนันท์
     ิ          3210
  นางสาวพุทธิดา สุ ขุม   3211
 นางสาวสุ กัญญา ปะกาวิชา   3212
 นางสาวมินตรา แก้ วยา    3213
 นางสาวรุ่งทิวา ลุนละวงศ์  3214
 นางสาวศิริวรรณ ปะจุนลา   3215
 นางสาวอารีพรรณ จันหาร    3216
นางสาวนันท์ ณภัทร ปิ นะถา  3217
เด็กหญิงพรพิมล พลสงคราม   3218
                                นางสาวสุ ภาพร พลสงคราม     3219
                                 เด็กชายกฤษพงษ์ ไซยทาน     3220
                                  นายภานุวฒน์ ฝาปาฝา
                                      ั          3221
2               คุณครูสังวาลข์ จาปาสุ ข  2986   นายนราธิป แก่ นงาม     3222
                คุณครูเสฬี ชมระกา    2987   นายพลวัฒน์ ประโยธิน     3223
  2  ราชประชานุเคราะห์ 16
                คุณครูจันจิรา จาปี ทอง  2988  นายประกาศชัย คูหนองแต้    3224
                คุณครูสุวมล จันทราศรี
                    ิ        2989   นายเจษฎา สุ ทธิสาราญ     3225
                                   นายไกรสร ชัยบุรี     3226
                                 เด็กชายวัชระ รักษาภักดี   3227
                                  นายไพรัตน์ จันทคาม     3228
                                  นายจักรพงษ์ จันแก้ ว    3229
                                  นายวฒินันท์ ทาทิพย์     3230
                                  นายสมพงษ์ สื บสุ นทร    3231
                                 นางสาวพัชรินทร์ บัวแย้ ม   3232
                                 นางสาวมัณทนา อนุสัตย์    3233
                                 นางสาวสุ พฒตรา โพธิ์ทอง
                                      ั          3234
                                เด็กชายเกียรติศักดิ์ มาตะชาด  3235
                                นางสาวอุไรวรรณ ทิมสะเกษ    3236
                                นางสาวเบญจมาศ นันทะเส     3237
                               นางสาวปวีณา เรืองศรีใส    3238
                                นางสาวนุกุล ชารีโย     3239
                               นางสาวสายชล โพธิจักร     3240
                              นางสาวณัฐกานต์ ดาวเรือง    3241
                               นางสาวนิตยา ชัยลินฟา
                                        ้ ้     3242
                               นางสาวพัชรี ปิ ยะชาด     3243
                               นางสาวอรัญญา บรรเทา      3244
                               นางสาวธัญญรัตน์ ศรีชนะ    3245
                               เด็กหญิงมัชติกา ดาภา     3246
                              เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มาฤทธิ์   3247
                               เด็กหญิงพรพิมนต์ เหล่ าดี   3248
                               เด็กหญิงศิริรัตน์ อทัยแก้ ว  3249
                              เด็กหญิงศิริลักษณ์ สื บสิงห์  3250
                               เด็กหญิงพรวิภา ชัยภูมิ    3251
3             คุณครูนิรันดร์ ศรีวรรณะ  2990  นายพิทักพรษ์ พร สั งสี แก้ ว  3252
              คุณครูณัฐพงษ์ วงชารี   2991  เด็กชายสราวุธ แก้ วโสภา    3253
  3       ิ
    พยัคฆภูมิวทยาคาร
               คุณครูบังอร คธอาจ    2992  เด็กชายยุทธกร หลงสวน     3254
               คุณครูวทยา ยันรัมย์
                  ิ        2993   นายสั ณฐิ ตสรรพ สอน
                                     ิ         3255
                               เด็กชายณัฐพงษ์ สี ทอง    3256
                               นายนันทชัย เขื่อนคา     3257
                               เด็กชายเอนก แว่ นจันลา    3258
                                นายสุ ชาติ เมืองวงษ์    3259
                               นายจิตรทิวส ฤทธิ์ไธสง
                                    ั          3260
                                นายอภิชาติ อุทปา      3261
                               เด็กหญิงญาณี ยุตธร
                                       ิ      3262
                              นางสาวศิริวรรณ ฉะอ้ อนศรี    3263
                              นายทรงพยัคฆ์ สวัสดิผล     3264
                               นางสาวพรพิมล ลามัญ      3265
                               นางสาวศิริวรรณ สมศรี     3266
4           คุณครูบุญธง เดชาถร      2994  เด็กหญิงสุ วรรณา แสนนนท์    3267
           คุณครูกิตติศักดิ์ ผลสิ ทธิ์  2995   เด็กหญิงสุ วรรณา เดรัมย์    3268
  4  เมืองเสือ
          คุณครูอุไรพร เปี่ ยมเมชางธ์  2996   เด็กหญิงรสนันท์ ตรีวเิ ศษ   3269
            คุณครูมงคล กระดม      2997   เด็กหญิงปณิธาน มามิดา     3270
                              เด็กหญิงเรณุมาศ ปองมีคา
                                       ้       3271
                               เด็กหญิงขนิษฐา สงแดง     3272
                               เด็กหญิงนัฐมน ตรีวเิ ศษ    3273
                             เด็กหญิงจันจิรา เวียงสุ ขวัฒนา  3274
                               เด็กหญิงวรรณภา ขันตา     3275
  เด็กหญิงรุ่งทิวา สุ ริยันต์  3276
  เด็กหญิงวิลาวัลย์ กุดทิง   3277
  เด็กหญิงบุผา สิ งห์ คะ    3278
เด็กหญิงสุ วรรณษา มณีสวรรณ์   3279
 เด็กหญิงตะวันฉาย ชัยวัน    3280
 เด็กหญิงนิตา โสคามรรค     3281
 เด็กหญิงพรรณรัตน์ ผึงวงษ์
           ้      3282
  เด็กชายมนัส อินทรกุล     3283
 เด็กชายสุ รเดช ทองระยา     3284
 เด็กชาธนพล พันทองหล่ อ     3285
 เด็กชายไพฑูรย์ คาแสนเพียร    3286
  เด็กชายศักดิ์ชัย ศิริแสง   3287
เด็กชายจักรรินทร์ แทนนรินทร์   3288
 เด็กชายปริญญา ตรีวเิ ศษ    3289
เด็กชายสิ ทธินนท์ ภาเจริญสุ ข  3290
 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ภารวงศ์  3291
 เด็กชายพีรวัฒน์ กองแก้ ม    3292
 เด็กชายปรางสุ ดา ตรีวเิ ศษ   3293
เด็กชายเจนจิรา พันธ์ เข็มทอง   3294
                              เด็กชายอาทิตวัช อินทร์ ตา  3295
                               เด็กชายวีระศักดิ์ พลคา   3296
5            คุณครูไพรัตน์ แก้ วฤทธิ์  2998   นายสุ ทธิชัย นามประภา    3297
  5  บ้ านขามเรียน  คุณครูเจนจิรา เขมะรัง   2999   เด็กชายวิเชียร สาระบัว   3298
            คุณครูดลยา หลงสวน     3000   เด็กชายชวฤทธิ์ ชุมจันทร์   3299
                               เด็กชายราชันย์ อ้ วนสา   3300
                              เด็กชายพลศักดิ์ เล็งไธสง   3301
                               เด็กชายณรงค์ เซี๊ยะรัมย์  3302
                               เด็กชายทินกร กุลศักดิ์   3303
                              เด็กชายนพพล แคว้นครฉิม    3304
                              เด็กชายกฤษฎาวุติ พินิจกิจ  3305
                              เด็กหญิงกุหลาบ หล่ อทอง   3306
                             เด็กหญิงศกุลธิดา พงษ์ พยัคฆ์  3307
                             เด็กหญิงกนกวรรณ ห่ านคาวงษ์  3308
                               เด็กหญิงนฤมล วัฒโก     3309
                               เด็กหญิงนิตยา แสงอรุ ณ   3310
                              เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงอรุณ   3311
                             เด็กหญิงลลิตา ธนาภูมิพทักษ์
                                        ิ    3312
                              เด็กหญิงเหมือนฝัน แสงอรุณ   3313
                                                   เด็กหญิงฐิตาพร ทีประวิภาต     3314
                                                   นางสาวปั ญญาพร พงษ์ พยัคฆ์    3315
                                                   นางสาวชลลดา พรรัมเดช       3316
                                                    นางสาวอรอนงค์ ไชยพร       3317
                                                    นางสาวศจี ยอดเจริญ       3318
                                                    นางสาวรัชณีพร ผ่ องใส      3319
                   1   ปอพานพิทยาคมฯ    คุณครูลัดดาวัลย์ อินทโสภา   3001   นางสาวมุกศรินทร์ ภูวงศ์     3320
                   2   นาเชือกพิทยาสรรค์    คุณครูอนุสรา ผลชู     3002  เด็กชายวัชราวุฒิ สุ ทธิประภา   3321
                   3     บ้ านเหล่ า    คุณครูสุมิตร ลดาวัลย์   3003  เด็กชายกิตติธร เสริมไธสง     3322
                   4   ดงใหญ่ วทยาคมฯ
                          ิ       คุณครูไกรวุติ คาเพราะ    3004   นายคมสัน ศิริสัมราญ      3323
                   5    บ้ านหนองหว้า   คุณครูกัณลยาณีย์ ทิพย์ พชัย
                                            ิ   3005   นายเบญจพจน์ ขุลิลัง      3324
                   6    พระกุมารศึกษา    คุณครูศสิ ธร อะมะมูต    3006    เด็กชายภาธร บัวลม       3325
                   7     กู่สันตรัตน์                                     ่
                                                                 ไม่สงรายชอื่
                   8     นาภูพทยาคม
                            ิ                                        ่
                                                                 ไม่สงรายชอ  ื่
1 วาดภาพลายเส้ น (ช่ วงชั้นที่ 3 )       บ้ านเขวาทุ่ง    คุณครูนุชรี เรืองศิริ   3007   เด็กชายวีระวัฒน์ อัตเน    3326
                   9   บ้ านหนองบัวแดง                                       ่
                                                                 ไม่สงรายชอ   ื่
                         บ้ านโนน    คุณครูสุณิสา ประจะนัง    3008   นางสาวศิริพร ลาพิมาน     3327
                        บ้ านโพธิ์ชัย    คุณครูโสภน สิ งห์ สี   3009    นายวิษณุ ปาติสัตย์     3328
                     ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ คุณครูพงศธร ผ่านสาแดง     3010   เด็กชายอภิชัย เชียงโสม    3329
                                     ี
                                 คุณครูวระชีย โคตุราช    3011
                   12         ิ
                      พยัคฆภูมิวทยาคาร                               ิ
                                                    เด็กชายกรกฤษณะ ยุตธร      3330
                  12         ิ
                       พยัคฆภูมิวทยาคาร                               ิ
                                                    เด็กชายกรกฤษณะ ยุตธร      3330
                                     คุณครูวาสนา มูลพานิส  3012
                     ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้ องวิทยา                                 ่  ื่
                                                                  ไม่สงรายชอ
                         บ้ านสระบาก     คุณครูรัตย์ ทัพสงเคราะห์  3013   นางสาวศิริพร ลาพิมาน     3331
                  1     มัธยมยางสี สุราช   คุณครูนภดล ดาราเฉลิมกุล  3014  นายศราวุฒิ ปะวรรณโก      3332
                  2       วาปี ปทุม       คุณครูเทิ่ม สนทมิโน  3015   นายวิทยา โคตรชมภู      3333
                  3     พยัคฆภูมิวิทยาคาร     คุณครูวระชีย โคตุราช
                                        ี        3016  นางสาวศิรินยา ผ่ องสุ นหิต   3334
2 วาดภาพลายเส้ น (ช่ วงชั้นที่ 4)
                                     คุณครูวาสนา มูลพานิช  3017
                  4      นาภูพิทยาคม    คุณครูโชติกาญจน์ ปัดสาราญ  3018    นายบัญชา จุมพล       3335
                  5     ปอพานพิทยาคมฯ     คุณครูลัดดาวัลย์ อินทโสภา  3019   นายณัฐพงษ์ ปุรากานัง     3336
                  1     พยัคภูมวิทยาคาร
                           ิ                         นายบุญญฤทธิ์ สี ขาวอ่ อน    3337
                  2     นาดูนประชาสรรพ์                      นายอนันตชัย ภาระโข      3338
                  3      มัธยมยางสีสุราช                      นางสาวมิตรา แก้ วมะ     3339
    วาดภาพระบายสี ม.1-3     4      ประชาพัฒนา                          ั
                                                    นายอนุวตน์ พรมแสนสอน      3340
                  5     นาเชือกพิทยาสรรค์                      นายวิทยา ชุมสุ วรรณ     3341
                  6     ดงใหญ่ วิทยาคมฯ                     นางสาวสุ จิตรา สีนานจันทร์   3342
                  7      นาภูพทยาคม
                           ิ                        นางสาวพรณภา แผงไธสง       3343
                  1     พยัคภูมวิทยาคาร
                           ิ                         นายบุญญฤทธิ์ สี ขาวอ่ อน    3344
                  2     นาดูนประชาสรรพ์                      นายอนันตชัย ภาระโข      3345
                  3      มัธยมยางสีสุราช                      นางสาวมิตรา แก้ วมะ     3346
    วาดภาพระบายสี ม.4-6
   วาดภาพระบายสี ม.4-6     4   ประชาพัฒนา                         ั
                                              นายอนุวตน์ พรมแสนสอน     3347
                 5  นาเชือกพิทยาสรรค์                    นายวิทยา ชุมสุ วรรณ    3348
                 6  ดงใหญ่ วิทยาคมฯ                    นางสาวสุ จิตรา สีนานจันทร์  3349
                 7   นาภูพทยาคม
                       ิ                        นางสาวพรณภา แผงไธสง     3350
                                               นายเพชรอนันต์ อินธิแสง   3351
                                                นายสิ ทธิโชค ขันกิง
                                                         ่   3352
                                                 นายสุ รศักดิ์ หัดถี   3353
                                               นายโยธิน ซองเหล็กนอก    3354
                                                นายภูววินทร์ จุลศรี   3355
1  ราวงมาตรฐาน ช่ วงชั้ นที่ 4  1    วาปี ปทุม    คุณครูศันสนีย์ ลีลาน้ อย
                                           3020  นางสาวสุ ภาภรณ์ สมบัวคู   3356
                                              นางสาวอรุ ณรัตน์ วรรณปะเก  3357
                                               นางสาวนิจธีรา การนอก    3358
                                               นางสาวจิรภัญญา ขนัทเกตุ   3359
                                                นายอดิภา ปะนัดตะเก    3360
                                               นางสาวไอลดา ชาติมูลตรี   3361
                                               นางสาววลัยลักษณ์ ชุมพล   3362
                                               นางสาวอังสุ ดา ศิลาเกตุ  3363
                                               นางสาวเฟื่ องฟา ปาสาใน
                                                      ้       3364
                                              นางสาวภานุมาศ นินทะราช    3365
                 1    วาปี ปทุม    คุณครูศันสนีย์ ลีลาน้ อย
                 1   วาปี ปทุม  คุณครูศันสนีย์ ลีลาน้ อย
                                        3021   นายธรรมรัตน์ ปั กกะสี นัง  3366
                                                นายวินัย กาหวาย     3367
                                              นายปิ ยะวัตน์ สิ งห์ แก้ ว 3368
                                              นายเสกสรร ทิพย์ ศรีราช   3369
2  ราวงมาตรฐาน ช่ วงชั้ นที่ 3
                                               นายธนาธิป มาลาพร     3370
                                             นางสาวมณีรัตน์ ปุยละเทิม   3371
                                             นางสาวสุ ภาภรณ์ เหนชัย    3372
                                              นางสาวสุ มิตา เกงขุดทด   3373
                                             นางสาวทิพยรัตน์ ปะทาเส    3374
                 2  ปอพานพิทยาคม
                                              นายกฤษฎา ตาละซอน      3375
                                              นายวุฒิพงษ์ ปราสาสิ น    3376
                                             เด็กชายสมรักษ์ รัตน์ ไธสง   3377
                                              เด็กชายอโรชา สุ วรรณี   3378
                           คุณครูสุรพิน รักษาพันธ์  3022  นางสาวสุ วนันท์ ปะระภูชะโก 3379
                           คุณครูศิริพร สุ ทธิยา   3023  นางสาวศิรินันท์ ประดับวัน   3380
                                             เด็กหญิงสราลี ประวันนา    3381
3  นาฏศิลป์ ไทยอนุรักษ์ ม.1-3  1  บ้ านหนองแสน
                                             เด็กหญิงศิริวรรณ หมันยืน   3382
                                           เด็กหญิงประกายเพชร เช่ นพิมาย 3383
                                             เด็กหญิงวิภาวินี รัตนไพร   3384
                        1                              เด็กหญิงสถิตพร ยิงยืน
                                                              ่      3385
                                                     เด็กหญิงกาญจนา หนูไธสง    3386
                                                     เด็กหญิงวัชนีวรรณ สี สะออง   3387
                                    คุณครูไพฑูรย์ ยิงยืน
                                            ่    3024    เด็กหญิงอรุ ณรัตน์ ชารีเพ็ง 3388
                            บ้ านโนนรัง
                                    คุณครูภทราพร ปิ นะภา
                                       ั         3025     เด็กหญิงกนกพร อ่ อนล้ า  3389
                                                      เด็กหญิงรุ่งทิวา อินทรีวงดู่
                                                                   ั 3390
                                                      เด็กหญิงพิมพ์ พร คาจันวง   3391
         ้
  นาฏศิลป์ ไทยพืนเมืองอนุรักษ์ ม.1-3
                                                      เด็กหญิงพิมพ์ พร คาจันวง   3392
                            บ้ านสนาม                    เด็กหญิงรัฐฏาพร ดอนเหนือ    3393
                                                        เด็กหญิงวริดา บุญมา   3394
                                                       เด็กหญิงพีระยา บุญมา   3395
                                   คุณครูรัตนา ประกอบนันท์  3026    เด็กหญิงรัชนีกรณ์ ใจกล้ า  3396
                          2          คุณคพรชนก สีหาบุครัต   3027    เด็กหญิงพรฤทัย นาจันทร์
                                                                ้    3397
                                                      เด็กชายพัฒพงษ์ ปาระสิน    3398
                                   คุณครูฐิตพร เขมะปัญญา
                                        ิ        3028   เด็กหญิงอมรรัตน์ ญาติโสม   3399
                                    คุณครูทัศนีย์ พลตือ
                                             ้   3029  เด็กหญิงดรุ ณวรรณ ศรีวไลเจริญ 3400
                                                                 ิ
                                                       เด็กหญิงพรสุ ดา สมบัติ  3401
                          1  ชุมชนนาสีนวล                    เด็กหญิงอมรพรรณ รัตพูน    3402
                                                        เด็กหญิงพัชรี สมบัตดีิ  3403


4  นาฏศิลป์ ไทยสร้ างสรรค์ (ช่ วงชั้นที่ 3)
                        1  ชุมชนนาสีนวล


                                                    เด็กหญิงกนกการต์ คะมาปะโต  3404
                                                     เด็กหญิงปวารตี ล่ อดงบัง  3405
4  นาฏศิลป์ ไทยสร้ างสรรค์ (ช่ วงชั้นที่ 3)
                                    คุณครูวนทนีย์ พินิจ
                                       ั         3030   นางสาวอินเอม ยินดีรัมย์  3406
                                   คุณครูนภาวรรณ ปักขันกิง
                                              ่  3031   นางสาวจันทิมา คาพิลึก   3407
                                   นางจิลาวัลย์ ประจุกทะศรี  3032  นางสาวเบณจมาพร มนตรี    3408
                        2  บ้ านหนองไฮ                     นางสาวพิกุล สุ นนนาม    3409
                                                    นางสาวจุฬาลักษณ์ ฝางเสน   3410
                                                     นางสาวรัฐญา ปาปะเถ    3411
                                                    นางสาวพัธราภรณ์ ปาสานะโก   3412
                                                    เด็กหญิงอริษา อันพิมพา   3413
                                                     เด็กหญิงอภิญญา ปติตง
                                                              ั    3414
                                      ไม่ ส่งรายชื่ อ       เด็กหญิงพิชญภา ประวารณะ   3415
                        1  บ้ านหนองหน่ อง                    เด็กหญิงราศินี ราชอาสา   3416
                                                     เด็กหญิงปรียาพร ปิ นาถา  3417
                                                     เด็กหญิงปติญา ลิตพันธ์   3418
                                                     เด็กหญิงจงกล จิตเจริญ   3419
      ้
5นาฏศิลป์ พืนเมืองสร้ างสรรค์ ม.1-3
                                    คุณครูวนทนีย์ พินิจ
                                       ั         3033   นางสาวอินเอม ยินดีรัมย์  3420
                                   คุณครูนภาวรรณ ปักขันกิง
                                              ่  3034   นางสาวจันทิมา คาพิลึก   3421
                                   นางจิลาวัลย์ ประจุกทะศรี  3035  นางสาวเบณจมาพร มนตรี    3422
                        2  บ้ านหนองไฮ
      ้
5นาฏศิลป์ พืนเมืองสร้ างสรรค์ ม.1-3
                   2   บ้ านหนองไฮ                      นางสาวพิกุล สุ นนนาม    3423
                                                นางสาวจุฬาลักษณ์ ฝางเสน    3424
                                                  นางสาวรัฐญา ปาปะเถ     3425
                                                นางสาวพัธราภรณ์ ปาสานะโก    3426
                                                 นางสาวศิริญาพร ใยไธสง     3427
                                                  นางสาวปวีณา สินมั่น     3428
                                                 นางสาวรุ่งนภา ใยไธสง     3429
                                                 นางสาวปาณิศา ปิ ตาระพา    3430
      ้
5นาฏศิลป์ พืนเมืองสร้ างสรรค์ ม.4-6 1   นาเชือกพิทยาสรรค์  คุณครูนายนัฐพงษ์ ฉายพล
                                             3036  นางสาวสุ นิสา อ่ อนประชา   3431
                                                 นางสาวปาริชาด เจริญรัมย์   3432
                                                นางสาวรจรินทร์ แพงคาแสน    3433
                                                 นางสาวสุ รารักษณ์ โพธิ์เกตุ  3434
                                                 นางสาวธิดารัตน์ เปกากี    3435
                                                  นางสาวสุ รดา สุ ดศรี    3436
                                                  นางสาวปรวีร์ ชัยปะปา    3437
                                                  นางสาวกิตติยา ยืนสุ ข    3438
5      ละครโรงเล็ก        1    วาปี ปทุม    คุณครูศันสนีย์ ลีลาน้ อย  3037  นางสาวสุ นิสา ศรีอาจณรงค์   3439
                                                 นางสาวจิรกิญญา จันทเกตุ    3440
                                                 นางสาวนิจธิรา การนอก     3441
5     ละครโรงเล็ก       1    วาปี ปทุม    คุณครูศันสนีย์ ลีลาน้ อย                                                    นายนราธิป มาลาพร      3442
                                                    นายชัยอาคม บริวาล      3443
                                                   เด็กหญิงศลิษา คาภูแก้ ว   3444
                  1    วาปี ปทุม    คุณครูทวีศักดิ์ สื บเมืองซ้ าย  3038   เด็กหญิงนริศรา เพ็งมูล    3445
                                                    เด็กหญิงรุ จิฬา บุญฟา
                                                              ้    3446
                                คุณครูหนูลักษณ์ ใจดี     3039  นางสาวศิริวรรณ จาปาทอง     3447
                  2   บ้ านโนนจาน     คุณครูโกสุ่ ม เรื่องวิเศษ   3040   นางสาวหนูดาว ทันที     3448
                                                   นางสาวมินตรา รวมรัมย์     3449
                                                    เด็กชายสหรัฐ เทียงมา    3450
                  3  นาเชือกพิทยาสรรค์    คุณครูอนุสรา ผลชู      3041  เด็กชายเจษฎา คายอดแก้ ว    3451
                                                     เด็กหญิงจิรนันท์     3452
                               คุณครูวระชัย โคตุราช
                                   ี            3042   เด็กชายปราบ มติกรกุล     3453
                  4  พยัคฆภูมิวทยาคาร
                         ิ      คุณครูวาสนา มูลพานิช      3043  เด็กหญิงนันทนา หอมกลิน
                                                             ่    3454
                                                    เด็กหญิงรัตนา อนุกุล    3455
                               คุณครูสุดารัตน์ บัวบุญ     3044  เด็กหญิงเบญจมาศ ปิ นะกาโน   3456
                  5  นาดูนประชาสรรพ์                       เด็กหญิงวัชรีดรณ์ สี มสี ดา  3457
                                                  เด็กชายสมหมาย ทุมนาหาด     3458
6
                                                  เด็กหญิงศุภลักษณ์ ปองชาดา
                                                            ้      3459
  ศิลป์ สร้ างสรรค์ ช่ วงชั้น 3  6   บ้ านขามเรียน    คุณครูอาณา ทับสี รัก     3045  เด็กหญิงอรพรรณ เผือกสี สุข   3460
6

  ศิลป์ สร้ างสรรค์ ช่ วงชั้น 3  6   บ้ านขามเรียน     คุณครูอาณา ทับสี รัก
                                                  เด็กชายโชติวฒน์ โคตรไกรสร
                                                        ั          3461
                                                   เด็กหญิงสุ ทธิดา จาปานิล    3462
                  7    บ้ านหัวดง     คุณครูสมโภชน์ มูลวงศ์   3046    เด็กหญิงกันติยา ผลสง่ า    3463
                                                    เด็กหญิงวนิดา บุพเต     3464
                                                   เด็กหญิงสุ จิตรา แลโสภา    3465
                  8    บ้ านโดน      คุณครูประจักษ์ คาภะรา   3047     เด็กหญิงนฤมล เกทู      3466
                                                  เด็กหญิงอัจฉรา พรอันแสง     3467
                                                   เด็กหญิงพรพรรณ แคนา
                                                            ้      3468
                  9   บ้ านหนองแก    คุณครูสุคนธลักษณ์ วงศ์ นิรามิฆ 3048   เด็กหญิงสมภาร สาราญดี     3469
                                                  เด็กหญิงรุ้งฟา มะโนวรรณ
                                                         ้         3470
                                                    เด็กชายธนากร เกสร      3471
                  10  ชุนบ้ านนาสีนวล     คุณครูสุทัศน์ สีทาสี   3049  เด็กหญิงปฏิมาพร อินทรจักษร    3472
                                                    เด็กชายวรากร เกสร      3473
                                                    เด็กชายเสน่ ห์ เยลา     3474
                  11  บ้ านหนองบัวแดง     คุณครูปัญญา ทบศรี     3050     เด็กชายปฐวี ม่ วงดี     3475
                                                   เด็กชายวิรันต์ ปะสาริบุตร   3476
                                                  นางสาวอารียา จันทะมาตย์     3477
                  1  นาเชือกพิทยาสรรค์    คุณครูอนุสรา ผลชู    3051    นางสาวฑาฐณี ปะระเข      3478
                                                  เด็กหญิงจิราภรณ์ เฒ่ าสี สุราช  3479
                            คุณครูทวีศักดิ์ สื บเมืองซ้ าย  3052    นายคมสัน ชาวไพร      3480
                2    วาปี ปทุม     คุณครูเทิ่ม สนธะมิโน     3053  นายวัชรินทร์ นาเมืองยักษ์  3481
                                                 นายราชศักดิ์ ประชายกา    3482
                                                  นางสาวรัศมี บุญหว้ า    3483
ศิลป์ สร้ างสรรค์ ช่ วงชั้น 4  3  นาดูนประชาสรรพ์    คุณครูสุดารัตน์ บัวบุญ     3053   นางสาวอาระวี เกษียร    3484
                                                  นายจักษณ์ ปี นะนัง    3485
                             คุณครูวระชัย โคตุราช
                                 ี            3054  นางสาวสุ ดารัตน์ งามนวล   3486
                4  พยัคฆภูมิวทยาคาร
                       ิ      คุณครูวาสนา มูลพานิช      3055  นางสาวบุษรินทร์ อรุ ณโน   3487
                                                นางสาวศุภรรัตน์ สุ ภารัตน์  3488
                                                  นางสาวปรีญา สมบัวคู    3489
                5   นาภูพทยาคม
                      ิ      คุณครูวรเทพนัทกิจ สุ ระศรี    3056   นางสาวสายภร สายไธสง     3490
                                                  นางสาวดวงดาว ดีโสม     3491
                             คุณครูสังคม พิมพ์ ขวัญ     3057   เด็กชายยิงพันธิ์ ดีสมุทร
                                                      ่         3492
                            คุณครูศรายุทธิ์ เสนาสุ ธรรม   3058   เด็กชายทักษิณ แก้ วตา   3493
                1  บ้ านหนองบัวสันตุ                       เด็กชายจักรี บุญไธสง    3494
                                                  เด็กชายสุ ริยา พิลาลี   3495
 การแสดงตลก ม. 1-3                                        เด็กชายชลันทร ภูคงล้ าน   3496
                              คุณครูยุพน กันบุรัมย์
                                  ิ          3059    เด็กชายปิ ยะ บุญถูก    3497
                             คุณครูเสนอ สุ ทธิเจริญ     3060  เด็กชายธีรศักดิ์ มาตรโพนทอง  3498
                2   บ้ านหนองกุง
  การแสดงตลก ม. 1-3


               2  บ้ านหนองกุง
                                          เด็กหญิงบุษบา สิ มศิริวฒน์
                                                      ั    3499
                                           เด็กชายวิโรจน์ โพธิ์แสงดา   3500
               1           คุณครูสุพจน์ โสภา    3061      เด็กชายปฐวี ม่ วงดี   3501
   การแสดงมายากล
                                           เด็กชายเกียรติศักดิ์ ปิ ตตัง 3502
               1   วาปี ปทุม      ไม่ ส่งรายชื่ อ        เด็กชายวีรภัทร คาพันธ์   3503
               2   บ้ านเขวาทุ่ง    ไม่ ส่งรายชื่ อ       เด็กหญิงอาลิตา เขียวอุดสา   3504
               3  พยัคภูมวิทยาคาร
                    ิ        ไม่ ส่งรายชื่ อ          เด็กหญิงญาณี ยุตธริ   3505
    ื้
 ดนตรีพนเมืองเดี่ยวโปงลาง
               4    ดงใหญ่       ไม่ ส่งรายชื่ อ       เด็กหญิงจตุพร ยอดประทุม    3506
               5  บ้ านเมืองเสือ    ไม่ ส่งรายชื่ อ      เด็กหญิงไพทูรย์ คาแสนเทียะ   3507
               6    เขวาไร่      ไม่ ส่งรายชื่ อ        เด็กหญิงปรีชา พุดตาน    3508
                                          เด็กชายกิตติศักดิ์ เพียพยัคฆ์  3509
               1   วาปี ปทุม                   เด็กชายกิตติศักดิ์ ประพันธมิตร 3510
                                          นายอุกกฤษฏ์ แสงนาโค       3511
                                          เด็กชายเอกราช ดางาม       3512
               2  บ้ านหนองไฮ   คุณครูอานาจ อินโท่ โล่  3062  เด็กชายอธิชา พุ่มพ่วง      3513
                                          เด็กหญิงรุ จี ศิริเลียง
                                                    ้     3514
                                             เด็กชายอนิรุธ จันทรา   3515
การแข่ งขันประติมากรรมลอยตัว 3  บ้ านโนนจาน   คุณครูหนูลักษณ์ ใจดี   3063    เด็กชายศรัญ แสงวิเศษ    3516
      ม.1-3                                  เด็กชายศราวุฒิ จันทร์ เลมิด  3517
                                                  เด็กชายอรรถพล ผิวเฮาขา   3518
                  4   บ้ านหัวดง    คุณครูสมโภชน์ มูลวงค์     3064   เด็กชายวิทยา บุตรดีคง   3519
                                                 เด็กชายไตรวุช หนีเมืองนอก  3520
                              คุณครูวระชัย โคตุราช
                                  ี            3065    เด็กชายศักดิ์ ตันโห   3521
                  5  พยัคฆภูมิวทยาคาร
                         ิ     คุณครูวาสนา มูลพานิช      3066  เด็กชายธิทติวุฒิ จันพลแสง  3522
                                                 เด็กชายรัฐธรรมนูญ กตะศิลา  3523
                                                  เด็กชายสมลักษ์ รัตนไธสง   3524
                  6  ปอพานพิทยาคมฯ   คุณครูลัดดาวัลย์ อินทโสภา    3067  เด็กชายณัฐพงษ์ บุญจวง    3525
                                                  เด็กชายชนาทิป บรรยงค์    3526
                              คุณครูวระชัย โคตุราช
                                  ี            3068  นางสาวกรรณิการ์ บุปผา    3527
                  1  พยัคฆภูมิวทยาคาร
                         ิ     คุณครูวาสนา มูลพานิช      3069  นางสาวดวงหทัย มลิเลิศ    3528
  การแข่ งขันประติมากรรมลอยตัว                                           ่
                                                   นายสุ ทิน หอมกลิน    3529
6
        ม.4-6                   คุณครูทวีศักดิ์ สื บเมืองซ้ าย  3070   นายวีระวัฒน์ โทอรัญ    3530
                  2    วาปี ปทุม     คุณครูเทิ่ม สนทมิโป      3071  นางสาววนันญา ปาสานา     3531
                                                  นายอภิสิทธิ์ ดวงท้ าวเศษ  3532
1                             คุณครูทวีศักดิ์ สื มเมืองซ้ าย  3072   นายพงศกร โสดารัตน์     3533
                              คุณครูศันสนีย์ ลีลาน้ อย    3073   นายพิชเญศ พักตรหาญ     3534
                              คุณครูเทิ่บ สนทบปิ โน     3074  นายเนติพงษ์ จันทนนตรี    3535
                             คุณครูจันทร์ เพ็ญ พิมสอน     3075  นายธรรมรัตน์ ปั กกะสี นัง  3536
            นายจรู ญ จันเต     3537
          นายวุฒิพงษ์ กงเพชร     3538
          นายเฉลิมเกีรติ สิ มลา   3539
         เด็กชายวัฒนชัย อุทัยดา    3540
1
          นายสั ญญา ยอดเนียม     3541
         นางสาวอาภัสรา อะโนดาษ     3542
         นางสาวบุษบา เรียงภักดี    3543
          นางสาวจาริญา สุ ทุม    3544
         นางสาวสุ ภาพร อุยไขพันธ์   3545
         เด็กหญิงจิราวดี สิ นธุวงศ์  3546
        เด็กหญิงธิดากานต์ เสนาฮาด   3547
         นางสาวนันทิชา ทาทิพย์    3548
        นางสาวปาณิสรา ณ หนองคาย    3549
        นางสาววรรณวิสา มวลมลศรี    3550
          นางสาวอลิษา กุลศรี     3551
         นางสาวปทิตตา จุปะมัดตัง    3552
  วาปี ปทุม
           นางสาวสุ นิสา อุดร    3553
         นางสาวอริศรา ฟอนบาเรอ
                ้        3554
        นางสาวพุฒตาล รุ่งสาครทอง    3555
            วาปี ปทุม
                   นางสาวณัฐนรี สิงห์ ไชย    3556
                    นางสาวนิตยา ธีระ
                        ิ         3557
                   นางสาวชิดา ดวงท้ าวเศษ    3558
                  นางสาวนิสาชล อ้ นชาวนา    3559
                   นางสาวพานิภค บัวรัตน์
                        ั         3560
                   นางสาวพีรนุช ปะสั งติโย   3561
                  นางสาวมินตรา สังขะชาด     3562
                  นางสาวพิชญ์ นรี ตระกูลโกศล   3563
                  เด็กหญิงปภาวี อะสุ รินทร์   3564
                   นางสาวสรินตกร โนศรี     3565
                   นางสาวนารีนาถ เลิศผล     3566
                   นางสาวศิริพร ปิ นะถา    3567
                  นางสาวอมิตา เลาปอมวาปี
                          ้       3568
                  นางสาวกนวรรณ ช่ างเหล็ก    3569
                   นางสาวสายชล ศรีประดู่    3570
ขับร้ องประสานเสี ยง
                  นางสาวสิ ริสกุล บุญศิริโรจน์  3571
                                 3572
                    เด็กชายสมพร สกุณี     3573
                  เด็กหญิงนิชะนาถ ยอดผล     3574
                            เด็กหญิงสุ ณี บุญไธสง    3575
                           เด็หญิงภัสสร คาภาไพร     3576
                            เด้กหญิงบุษบา ศรีทน     3577
                           เด้กหยิงปติมา เวียงจันทร์   3578
                            เด็กหญิงสายฝน สี ผาง     3579
                           เด็กหญิงปวีณา มาตวังแสง    3580
                          เด็กหญิงมนตกานต์ แสงอรุ ณ    3581
                            เด็กชายจักรี บุญไธสง     3582
                            เด็กชายทักษิน แก้ วตา    3583
                            เด็กชายสุ ริยา พิลาลี    3584
                          เด็กหญิงอรวรรณ โคตรปทุม     3585
                            เด็กหญิงจริยา ศรีทร     3586
                            เด็กหญิงณัฐมน ดียง
                                     ิ่     3587
                          เด็กหยิงพรทิพย์ น้ อยนันท้ าว  3588
                           เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองดวง    3589
                           เด็กหญิงอรนัส วันจันทร์    3590
บ้ านหนองบัวสันตุ  คุณครูสังคม พิมพ์ ขวัญ
                       3076   เด็กหญิงนงเยาว์ กล้ าหาย   3591
                           เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญรอด    3592
                           เด็กชายเกษมสั นต์ บัตรศรี   3593
                           บ้ านหนองบัวสันตุ  คุณครูสังคม พิมพ์ ขวัญ
                                                       เด็กชายพุฒิพงษ์ คาหลวง    3594
                                                       เด็กชายโชคอนันท์ นางศรีคุณ  3595
                                                        เด็กชายศิริรัตน์ วันชนะ   3596
                                                       เด็กชายธีระโชติ นาคสู งเนิน  3597
                                                         เด็กชายรัฐกิจ สายาง    3598
                                                        เด็กชายอภิสิทธิ์ เจนชัย  3599
                                                       เด็กชายสมยศ เสงี่ยมทรัพย์  3600
                                                       เด็กชายธนรัตน์ มาตรนอก    3601
                                                       เด็กชายธีรภัทร ปั ตตาชารี  3602
                                                       เด็กชายเอกภพ วรรณทยวงศต์   3603
                                                        เด็กชายชลันทร ภูคงนา
                                                                 ้    3604
                                                        เด็กชายธีระพงษื มูลตือ
                                                                  ้   3605
                                                       เด้กชายวัชโรดม ปัตตาชารี   3606
                                                       เด็กชายธนวัฒน์ โพธิ์เทพา   3607
                                                        เด็กชายอภินัท์ จันทร์ ปา  3608
                                     นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ าย  3077
                         1    วาปี ทุม                        นายนราธิป มาลาพร     3609
การแข่ งขันร้ องเพลงไทยสากล-สากล (ชาย) ม.ต้ น               นายศัสนีย์ ลีลาน้ อย    3078
                         2  บ้ านหนองบัวสันตุ  นายสั งคม พิมพ์ ขวัญ    3079   ด.ช.ปราโมทย์ คาระโก    3610
การแข่ งขันร้ องเพลงไทยสากล-สากล (หญิง) ม.ต้ น  1  พระกุมารศึกษา        ไม่ มี          ด.ญ.สุ ดารัตน์ พยัฆวัฒนากุล  3611
                                      นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์        3080
  การแข่ งขันร้ องเพลงไทยสากล-สากล (ชาย) ม.ปลาย  1   วาปี ทุม                           นายฐากูร สี หาบุญมาก     3612
                                       นางศันสนีย์ ลีลาน้ อย        3081
                           1   วาปี ทุม           ไม่ มี               น.ส.มฤดี ทองไหล       3613
  การแข่ งขันร้ องเพลงไทยสากล-สากล (หญิง) ม.ปลาย
                           2   นาเชือกฯ           ไม่ มี              น.ส.ณัฐปภัสร์ มาคา      3614
                                        นางทัศนีย์ ลีลาน้ อย       3082                 3615
  เพลงพระราชนิพนธ์ ม.4-6 หญิง           1   วาปี ปทุม                           นางสาวสุ ภารวี เจริ ญสุข
                                       นางวรรณจรี ย์ เจริ ญสุ ข      3083
                           1    บ้ านสนาม                                           เหรียญทอง
                           2   บ้ านโนนรั ง                                          เหรียญทอง
  เพลงพระราชนิพนธ์ ม.1-3 หญิง           3  หนองบัวสันตุ   ไม่ ส่งรายชื่ อผู้เข่ าร่ วมแข่ งขัน     ไม่ส่งรายชื่อผู้เข่ าร่ วมแข่ งขัน เหรียญทอง
                           4  ชุ มชนนาสีนวล                                           เหรียญทอง
                           5    หนองรู แข้                                           เหรียญทอง
                           1  บ้ านขามเรี ยน  ไม่ ส่งรายชื่ อผู้เข่ าร่ วมแข่ งขัน     ไม่ส่งรายชื่อผู้เข่ าร่ วมแข่ งขัน เหรียญทอง
                                       นางรั ตนา ประกอบนันท์        3084                     3616
                           2   บ้ านสนาม                            เด็กชายภิเษก ปัญจะแก้ว
                                         นายราชิต โสภาโช         3085
   เพลงพระราชนิพนธ์ ม.1-3 ชาย           3    ปอพาน     ไม่ ส่งรายชื่ อผู้เข่ าร่ วมแข่ งขัน     ไม่ส่งรายชื่อผู้เข่ าร่ วมแข่ งขัน เหรียญทอง
                           4  บ้ านหนองหน่ อง   นายยรรยง ประวารณะ          3086  เด็กชายสหกิจ กอนไธสง     3617
                                        นายสังคม พิมพ์ ขวัญ        3087
                           5  หนองบัวสันตุ                          เด็กชายธนวัฒน์ โพธิ์เทพา   3618
                                      นางสาวลัดดาวัลย์ อินโสภา       3088
1 วนดนตรี ลูกทุ่งมือใหม่               1            นางสาวสุ ดารั ตน์ บัวบุญ       3089    นายสันติ จาเริ ญดี     3619
                                        นายพรมมา ประทังวา         3090   นายทศพล สีหาบุญทอง      3620
                                        นางละเอียด มูลวิไล        3091   นายอนุพนธ์ ขาวภา
                                                                  ั          3621
           นายกฤษดา เพ็งผกา     3622
           นายคมสันต์ ทิชชัยสูง   3623
           นายณัฐพล เตชะลือ     3624
           นายบุญมี โคตะมะ     3625
          นายอดิศักดิ์ ยอดบุญมา   3626
          นายชัชนันทน์ แก้ วอัน   3627
           นายศิริวัฒน์ ปิ ติลานา
                     ้  3628
           นายสัตยา สีทองสา     3629
          นายภานุวัฒน์ ฝาปาฝา    3630
          นายณัฐพงษ์ พิลาพันธ์    3631
           นายจักรพันธ์ แคนติ    3632
           นายธนวัฒน์ จุลแดง     3633
           นางสาวกินรี ทีหัวช้ าง  3634
         นางสาวสุภาวรรณ หมื่นมนต์   3635
         นางสาวจุฬารั ตน์ ปะธิตงเว
                    ั   3636
         นางสาวเกศริ นทร์ ปลายสวน   3637
นาดูนประชาสรรพ์  นางสาวนุชจริ นทร์ เงินไธสง  3638
          นางสาวดวงเดือน ต้นโพธิ์   3639
          นางสาวสกุลรั ตน์ ใจเพชร   3640
  นาดูนประชาสรรพ์
           นางสาวสกุลรั ตน์ อันไขหน้ า  3641
           นางสาวหทัยรัตน์ ปัตตาสาโต   3642
             นางสาวสุ วิษา ลือโสภา   3643
             นางสาวกุหลาบ ระรงค์    3644
            นางสาวสุ นิตา ปะตาราคะ   3645
            นางสาวสุกลยา วิชานนท์
                 ั         3646
           นางสาวอารี ย์พรรณ ปะจุนลา   3647
            นางสาวณัฏฐนิช ปิ นะษา    3648
            นางสาววราพร ปะนัดสุ จ่า   3649
           นางสาวฉัตญากรณ์ พรมนันท์   3650
             นางสาวพุทธิดา สุขุม    3651
            นางสาวสุกญญา ปะภาวิชา
                ั          3652
             นางสาวมินตรา แก้วยา    3653
            นางสาวรุ่งทิวา ลุนละวงศ์  3654
           นางสาวกมลรั ตน์ สีหาบุญทอง  3655
            เด็กชายกฤษณพงษ์ ชัยทาน    3656
             นายอนันตชัย ภาระโข     3657
2            นางสาวสุ นิสา เปสยะ    3658
             นางสาวบังอร มัชปะโม    3659
             นางสาวจิตรลดา โทอุดทา     3660
             นางสาวสุ วรรณา พ่อพิมพ์    3661
              นางสาวมลฤดี ยศกล้ า     3662
             นางสาวพิสมัย กองน้ อย    3663
            นางสาวธนารั กษ์ บุตรศรี วงษ์  3664
             นางสาววรรัณดา สีโสม     3665
             นางสาวแพรพลอย บุญโฮม     3666
             นางสาวนวพร พลพิทกษ์
                     ั      3667
             นางสาวกาญจนา บุญพูล     3668
              นายธนาภัทร อรุ ณโณ     3669
              นายอดิศักดิ์ บุรีมาตร    3670
ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
             นายธีรภัทร โยทัยเคลือน
                       ่    3671
              นายพิษณุ สุ วรรณศรี     3672
             นางสาวเกษวลี ดาวันนา     3673
            นางสาวทิพนภา อารมณ์ เย็น    3674
             นางสาวจุฬารั ตน์ ล่อดงบัง   3675
              นายอภิเทพย์ บุรีมาตร    3676
             นายอภิสิทธิ์ บุญมาพิลา    3677
             นายชัชวาลย์ ปทุมสินธิ์    3678
                        นายคมสันต์ นิลพันธ์    3679
                        นายอนุชา พลคามาก     3680
                     เด็กชายณัฐวิชช์ อธิโรจน์ สาร  3681
                         นายวิทยา ภารวงษ์    3682
                      เด็กหญิงจรั สพร อารมณ์ เย็น  3683
3      ิ
  พยัคฆภูมวิทยาคาร  ไม่ ส่งรายชื่ อผู้เข่ าร่ วมแข่ งขัน

                       เด็กชายสมร เจริ ญรัมย์
                      นายจักรกฤษ ปิ ดตังละพา    3684
                      เด็กชายอภินันท์ ขวัญรักษ์  3685
                     เด็กชายธรรม์ ณธร แม้นศรลา   3686
                     นางสาวอมราวดี ปิ ดตาทานัง   3687
                      เด็กหญิงสุพตรา ยะปะตัง
                            ั         3688
                      นางสาวอรัญญา นิชชัยสง    3689
                        เด็กชายอารี ปิ นะถา   3690
                      เด็กชายอัตพล แคนอินทร์    3691
                        นายสัญจกร เมืองซ้ าย   3692
                      เด็กหญิงนัฐพร นามประเส    3693
                       เด็กหญิงดลนภา ภาระโถ    3694
4   บ้ านปลาขาว
4  บ้ านปลาขาว   เด็กหญิงวันสว่ าง เพวงศ์   3695
          เด็กหญิงมลทิยา ปิ ดตาทะโน   3696
          เด็กเหญิงธิตยาภรณ์ บุญเต็ม
                ิ         3697
         เด็กหญิงอัมรินทร์ รักษาดินทร์  3698
           เด็กหญิงปทุมวดี อนุษา    3699
         เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมตาโร    3700
         เด็กหญิงพิสุทรา สร้ างนานอก   3701
          เด็กหญิงกาญจนา ลามินิตย์    3702
         เด็กหญิงพิมหฤดา โคตรบุตรโต   3703
           เด็กหญิงจุ๋ม ปัจจัยคา    3704
          เด็กชายธนาวุฒิ เทียมแก้ ว   3705
           นางสาวบุษบา ปัตเทสัง     3706
         นางสาววรั ญญา จันทะปลาขาว    3707
         88

         94

         95

      92.33333

 ่
ทีเกียรติบ ัตร
 ่  ื่
สงรายชอ
  ่
สงรายชอ ื่

 ่  ื่
สงรายชอ
 ่  ื่
สงรายชอ
รียญทอง
รียญทอง
รียญทอง
รียญทอง
รียญทอง
รียญทอง


รียญทอง
   สรุ ปรายละเอียดผู้เข้ าการแข่ งขันและควบคุมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2553
                    ้
          สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ สพม. เขต 26
                                      ิ
                  7 - 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวทยาคาร
               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ )

ที่      สาระเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ )         อันดับที่    โรงเรียน        ผู้ควบคุม    เลขทีเกีรยติบ ัตร
                                                            ่        ผู้เข้ าแข่ งขัน
                                             ครู สมปอง สระหนองห้ าง     3708  ดช.สราวุธ จินดาแปน ้
                               1        ิ
                                    พยัคฆภูมวิทยาคาร
                                             ครู จุฬาลักษณ์ พนาลิกล ุ   3709  ดช.ภฤศกร ทองไกรรั ตน์
                                               ครู อนงค์ เหล่ าเคน     3710  ดช.ศราวุธ ปาสาจะ
                               2      บ้ านโนนม่ วง
                                               ครู ดวงใจ ทัดมาลา      3711  ดญ. มินตรา วรรณสุข
                                             ครู พรพรรณ สีละมนตรี      3712  ดช.กฤษฎา รักษาพล
                               3       วาปี ปทุม
                                             ครู วีรพันธ์ เพชรอาวุธ     3713  ดช. คุณาพันธ์ ขันโมลี
                                              ครู ดวงใจ ศรี สองเมือง    3714  นายจักรภัทร์ แก้ วหานาท
                               4    นาเชือกพิทยาสรรค์
                                             ครู ธวัชชัย ฝ่ ายพลแสน     3715  นายธนภัทร จุฬุวรรณ
                                             ครู สุภาศินีย์ พลเวียงคา    3716  น.ส. ปรี ยานัฐ ปัตตายะสัง
                                    นาดูนประชาสรรพ์
                                              ครู สมบัติ ปักเขมายัง    3717  น.ส. อภัสรา ปัตตาเนย์
                                                             3718  ดช. สุจิตรา แสงสุริยา
1   การสร้ างการ์ ตูนแอนิเมชั่ น (2D Animation) ม.1-3          นาสีนวล      ครู เมริ นทร์ พรมโชติ
                                                                สุทธินันท์ ญาติโสม
                                                             3719  ดช.สมพร สืบสิงห์
                                    ประชาพัฒนาฯ      ครู ธเนศ ยืนสุ ข
                                                                        ้ ้
                                                                ดช.วรมัน ชัยลินฟา
                                              ครู วีรพันธ์ เพชรอาวุธ    3720  ดญ.นภาภรณ์ จาปาชัย
                                     บ้ านสระแคน
                                                ครู เสงียม ภูมนา
                                                    ่   ิ     3721     ้ ้
                                                                ดญ. นาผึง สวัสดิผล
                                             ครู จารุ วรรณ ประเสริ ฐสังห์  3722  ดญ. จิราวรรณ เอกบัว
                                     บ้ านหนองกุง
                                  บ้ านหนองกุง
                                             ครู นิรันด์ ปาปะโข    3723  ดช. เกริกชัย ปุริมายะกา
                                                                    ้
                                                             นายบุรินทร์ ยิมแย้ ม
                                    ดงบังฯ
                                                             นายภาณุพงษ์ ไตรภูทอน
                                                         3724  นายสันติ หลงสิม
                                 หนองแดงสหมิตร      ครู เสน ธนบุรี
                                                             ดช.สถิต หลงสิม
                                          นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล     3725  นายสวิตซ์ สิ งโสภา
                              1   พยัคฆภูมิวิทยาคาร
                                          นายสมปอง สระหนองห้าง      3726  นายธนาพิภพ เทียบถึง
                                          นางปิ ยนาถ ศรบุญลา       3727  นางสาวรุ จิฬา เพียรรอดวงษ์
                              2   นาเชือกพิทยาสรรค์
                                          นางดาวใจ สี สองเรื อง     3728  นายจิรวัฒน์ ตุ่นยอด
                                          นายเนตรนภาพร มงคลพิศ      3729  นางสาวทักษิณา ปั กกาเวสา
                              3   นาดูนประชาสรรพ์
                                          นางสาวสุ ภาศินีย ์ พลเวียงคา  3730  นายสุ ประกิจ บุตตะเถิง
2 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                                          นายวีรพันธ์ เพชรอาวุธ     3731  เด็กชายมานพ หนองหาร
                              4    บ้านสระแคน
                                          นางเสงี่ยม ภูมินา       3732  เด็กหญิงวรรณนิดา แซ่โค้ว
                                          นายยรรยงค์ ประวรรณะ      3733  เด็กหญิงทิชญดา ประวรรณะ
                              5   บ้านหนองหน่อง
                                                             เด็กชายวีรพล บุบผามาลัย
                                           นายสมพร เหล่าทองสาร     3734  นางสาวจุฑามาศ โพธิ์พยัคฆ์
                              6    ดงบังพิสัยฯ
                                                                      ้
                                                             นายสุ นทร ภารตุมเหลา
                                            คุณครู ทองชัย ภูตะลุน   3735  เด็กหญิงกนกพร เสนาเสถียร
                              1    บ้ านหนองไฮ
                                            คุณครู นิรัตน์ ประปาโข   3736              ้
                                                             เด็กชายทิชากร อาทิตย์ ติว
                                            นางเสาวคนธ์ ปักกาเวสา   3737  เด็กหญิงนิตติยา แก้ วกองนอก
                              2  บ้ านโนนม่วงท่ าพลับพลา
                                            นางบัวผัน เพียรโคตร    3738  เด็กชายเอกพล เสือนิน
                                            นายสมพร เหล่ าทองสาร    3739  นางสาวจุฬาลักษณ์ ล่ อดงบัง
                              3  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
                                            คุณครู ทองชัย ภูตะลุน   3740  นางสาวศิริพร ล่อดงบัง
3 การแข่งขันการสร้ างเกมสร้ างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม .1-6
3 การแข่งขันการสร้ างเกมสร้ างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม .1-6
                                                           3741  เด็กชายจักรพงษ์ หลงศรี
                               4     บ้ านโดน     คุณครู นิรัตน์ ประปาโข
                                                              เด็กชายอนุสรน์ จันทะนะ
                                           คุณครู ศิวะรั ตน์ ประจุดทะเก  3742  เด็กหญิงณิภาพร ประภาเวส่ ง
                               5     บ้ านโนน
                                           คุณครุ พมพาภรณ์ ปัตตังทานัง
                                               ิ           3743  เด็กหญิงกาญจนา ดีลานาว
                                                           3744  เด็กชายเกรียงศักดิ์ ทอนมาตย์
                               6    ประชาพัฒนา      คุณครู ธเนศ ยืนสุ ข
                                                              เด็กชายสถาพร นาวัง
                               1     วาปี ปทุม
4     การแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book)       2        ิ
                                  พยัคฆภูมวิทยาคาร
                               3   บ้ านหนองหน่ อง
                                            นางสาวอาทิตยา กางสี     3745  นายปรมินทร์ อัตตะเนย์
                               1     วาปี ปทุม
                                            นางสาวธฤษวรรณ มุ่งงาม     3746  นายเทพธนาศร เทศนิตกล  ิุ
                                 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นายสมพร เหล่ าทองสาร     3747  นายปิ ยะณัฐ ภูมนาิ
                               2
                                             นางสาวพนิดา กาลา      3748  นางสาวกวินนา ย่ องมณี
                                    ประชาพัฒนา                  3749  นางสาวฉัตราภรณ์ จูปะมะตัง
                                            นางสาวบุษบา สืบสิงห์
                                                              นางสาวอัจฉราพรรณ ชมภูสอ
                                  นาเชือกพิทยาสรรค์ นางสาวดาวใจ ศรี สองเมือง    3750       ้
                                                              เด็กหญิงนาผน มุงคุณ
5 การแข่งขันการสร้ าง Webpage ด้วยโปรแกรม Text Editor ม.1-6
                                            นางปิ ยนาถ ศรบุญลา      3751  นางสาวพณิดา ทองดวง
                                      ิ
                                  พยัคฆภูมวิทยาคาร                 3752  เด็กชายอรุ ชา ขันอุดทา
                               3            นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกล
                                                     ุ
                                                              นายปรัชญ์ เมธี คุ้มสุ วรรณ
                                      ิ
                                   นาภูพทยาคม    นายเสกสรรค์ ไชยสุ วรรณ    3753  นายอานนท์ บุญชม
                                             นายสมนึก สุขเอียม
                                                    ่      3754  นายธนิตย์ เพชรเสนา
                                   บ้ านขามเรียน                 3755  นางสาวมีนา จิตรเย็น
                                             นายสมบัติ ปักเขมายัง
                                                              นายณัฐพล สมบัติ
                                             นางสาวสวียา สุ รมณี    3756  นายจิรภัทร โคตรฉิ้น
                               1     วาปี ปทุม
                                1     วาปี ปทุม
                                            นางสาวฐฤษวรรณ มุ่งงาม      3757        ิ
                                                                นายเทพนิมตร สมภักดี
                                             ครู ปิยนาถ ศรบุญลา      3758  นายธนศักดิ์ โทแก้ว
                                   นาเชือกพิทยาสรรค์
                                            ครู นิจภารั ตน์ อันศิริรังกูล  3759  เด็กชายพีรวัส โสภณอดิศัย
                                2
                                               ครู อนันต์ โสภาใฮ     3760  นายปฏิภาน สุขเกิด
                                     บ้ านหนองไฮ
                                               ครู ทองชัย ภูตะลุน    3761  นายถิระนันท์ จ่ าขันมาดี
                                               ครู หฤทัย วงศ์ ช่าง    3762  เด็กหญิงอภิญญา สร้ อยทอง
                                3        ิ
                                   พยัคฆภูมวิทยาคาร
                                            ครู สมปอง สระหนองห้ าง     3763  เด็กชายพิเชษฐ์ ชัย ทูลนอก
                                              ครู สมบัติ ปักเขมายัง    3764  เด็กชายสุริยา ภาพสิงห์
                                4    บ้ านขามเรียน
                                              ครู สมบัติ ปักเขมายัง    3765  เด็กหญิงกิตติญา แนบกลาง
                                             ครู วีรพันธ์ เพชรอาวุธ    3766     ั
                                                                นายพิทกษ์ มานะ
                                5    บ้ านสระแคน
                                               ครู สุชาติ ศรี ชาดา    3767  นายธนศักดิ์ โทแก้ ว
                                               ครู ชริ นทร์ สืบเพ็ง   3768  นางสาวชนม์นิภา โทพรมมา
                                    ปอพานพิทยาคม
                                               ครู ชริ นทร์ สืบเพ็ง   3769  นางสาวจิระปะภา เทียบหว้ า
                                6
                                               ครู สมนึก เสนีวงษ์    3770  เด็กชายธันยบูรณ์ จันทรา
6  การแข่ งขันการสร้ าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ม.1-3      บ้ านโนนม่ วง
                                             ครู เกียรติศักดิ์ เพียรโคตร  3771  เด็กหญิงพรชนก หรัญราช
                                                            3772  นางสาวกรรณิการ์ ตู่ไธสง
                                      บ้ านโดน      ครู นิรันด์ ปาปะโข
                                                                เด็กหญิงกาญจนาพร นามน้ อย
                                                            3773  เด็กชายนัฐพล ปิ ดตาระโต
                                      หนองกุง     ครู จารุ วรรณ ประเสริ สัง
                                                                เด็กชายอาพล ปิ ดตาระโต
                                                ครู สุภาวดี ทบร่ อม   3774  นายชัยรัฒน์ พะศิลา
                                   บ้ านหนองบัวแดง
                                               ครู รังสรรค์ นันทะแสน   3775  นายศราวุธ คล้ายคลึง
                                               ครู สุราช ลอมไธสง     3776  เด็กหญิงขนิษฐา แสงอรุ ณ
                                     บ้ านเหล่ า
                                                ครู ดรณี ปะสังติโย    3777  เด็กหญิงขนิษฐา หงษา
                                                            3778  นายรัฐพล พาคิพร้ อม
                                  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ครู วิจิตราภรณ์ กระมลเลิศ
                          ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ครู วิจิตราภรณ์ กระมลเลิศ
                                                       เด็กชายนีโนดร์ ลีหล้าน้ อย
                                                    3779  เด็กหญิงปิ ยะธิดา บุตตะกะ
                            ประชาพัฒนา        ครู ธเนศ ยืนสุ ข
                                                       เด็กหญิงดาราพร การี รัตน์
                                                    3780  เด็กหญิงกาญจนา อนุชาด
                          ราชประชานุเคราะห์ 16    ครู วิรัตน์ ม่ วงท่ า
                                                       เด็กหญิงจิราภรณ์ ชมจุมจัง
                                        ครู บัวภา มะกา     3781  นายปรัชญากรณ์ อารยสมโพธิ์
                        1     วาปี ปทุม
                                       ครู วีระพล ประทัด    3782  นายธนศักดิ์ ภูตะลุน
                                                    3783  นายปัญญา ผ่ องศรี งาม
                        2  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์      ั
                                        ครู พชรี ไชยสุ ข
                                                       นายอภิสิทธิ์ บุญญมาพิลา
                                      ครู สมมปอง สระหนองห้ าง   3784  นายประนุพงษ์ โคตรสมบัติ
                        3       ิ
                           พยัคฆภูมวิทยาคาร
                                        ครู หฤทัย วงศ์ ช่าง  3785  นายสราวุธ หอมขจร
                                                    3786  นายศรราม แสนหว้ า
7   การสร้ าง Webpage ประเภท CMS ม.1-6    4   นาดูนประชาสรรพ์    ครู สุภาศินีย์ พลเวียงคา
                                                       นายอรรถกร ชินภักดี
                                       ครู อรสร เผ่ าฉนวน    3787  นายเอนก เทวรั ตน์
                        5   บ้ านหนองบัวแดง
                                       ครู ร้ ุ งสรรค์ นันทแสน  3788  นายณัฐวัติ แซ่ ซิ้ม
                                                    3789  นายอัฐวุฒิ สารพินิจ
                        6   ดงใหญ่ วิทยาคม     ครู สโรชา ชาวพงษ์
                                                       นางสาวกัญญารั ตน์ วรรณรั กษา
                                                    3790  นายณัฐพล ทุมแก้ ว
                        7    ประชาพัฒนา        ครู ธเนศ ยืนสุ ข
                                                       นายทวีชัย ปริ ชาติ
                                      นางสาวอาทิตยา กางสี     3791  นายกิตติพงษ์ โยทัยเที่ยง
                        1     วาปี ปทุม
                                      นางสาวสวียา สุ รมณี     3792  นายนริ นทร์ สังข์ทองงาม
                                                    3793  นายอานนท์ ญาติไธสง
8  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.1-6  2  นาเชือกพิทยาสรรค์ นายธวัชชัย ฝ่ ายพลแสน
                                                       นายฉัตรมงคล ปะเสทาสัง
8   การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.1-6

                                                     3794  นายธิติ กิติวกุล
                            3  พยัคฆภูมิวิทยาคาร นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล
                                                        นายอภิสิทธิ์ ตรี วิเศษ
                                         ครู สรี ยา สุ ขมณี   3795  เด็กหญิงชลิตา มีวิธี
                            1    วาปี ปทุม
                                         ครู อาทิตยา กางสี   3796  เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ประจะเนย์
                                                        เด็กหญิงนิตยา แสงอรุ ณ
                            2   บ้ านขามเรียน   ครู สมบัติ ปักเขมายัง  3797  เด็กหญิงชนากานต์ ผ่องลุนหิต
                                                        เด็กหญิงกนกวรรณ์ ห่ านคาวงศ์
9 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟท์ แวร์ ม.1-3              ครู สมปอง สระหนองห้ าง  3798  ดช.ศรายุทธ อุ่นคา
                            3      ิ
                              พยัคฆภูมวิทยาคาร               3799  เด็กหญิงศรณีย์ มติกรกุล
                                         ครู หฤทัย วงศ์ ช่าง
                                                        เด็กชายรณชัย บารุ งเกาะ
                                                        นางสาวอริศรา ปาลานะโก
                            4   บ้ านหนองไฮ     ครู ทองชัย ภูตะลุน   3800  นางสาวภานุมาศ สุทต์ ิ
                                                        เด็กหญิงอรยา บุญสา
                                       ครู สมปอง สระหนองห้ าง   3801  นายบดินทร์ ลุนเดชา
10 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟท์ แวร์ ม.4-6  1  พยัคฆภูมวิทยาคาร ครู จุฬาลักษณ์ พนาลิกล
                                  ิ               ุ   3802  นางสาวอมรรั ตน์ พันพยัคฆ์
                                                        นางสาวสุรีรัตน์ โนนสาเทศ
                                                     3803  นายณัฐพงษ์ ปุรากานัง
                            1    ปอพานฯ      ครู ชริ นทร์ สืบเพ็ง
                                                        นายธีรพงษ์ กันหา
                                                     3804  นายอภิวัฒน์ วงศ์ ษา
                                  ิ
                              พยัคฆภูมวิทยาคาร นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกล
                                                 ุ
                                                                ่
                                                        นายจีรภัทร กลินจันทร์
                                                     3805  นายเรืองตระกูล มัชปะโม
                               ดงใหญ่ วิทยาคม   นางสโรชา ชาวพงษ์
                                                        นายสรรค์ แนมานือ ้
                            2
                                                        นายอาทิยต์ โสวดี
                               ประชาพัฒนา      ครู ธเนศ ยืนสุ ข

11      เทคนิคการสร้ างภาพยนตร์ ม.1-6
                      2
                          ประชาพัฒนา      ครู ธเนศ ยืนสุ ข
                                                     3806       นายมงคล สัตใส
                                   นางสาวอาทิตยา กางสี         3807       นายพีรวุธ วรเนตร
11   เทคนิคการสร้ างภาพยนตร์ ม.1-6         วาปี ปทุม
                                  นาย พลกฤต ประวรรณา          3808       นางสาวธนาภา ปัตตาลาโพธิ์
                                                              เด็กหญิงชนากานต์ ธนูศรี
                           บ้ านเม็กดา    นายบัวผัน ฝาแก้ ว
                                                     3809       เด็กหญิงทองดี ตดรั มย์
                                                     3810       นางสาวอรพรรณ อินทรโคถาร
                           ดงบังพิสัย    นางสาวพนิดา กาลา
                                                              นางสาวชลดา พิมพ์ศรี
                      3
                                                     3811       เด็กชายพงศกร สะรี พนธุ์ั
                          บ้ านโนนม่ วง  ครู สถาพร บุตรสาราญ
                                                              เด็กหญิงมยุรี สูงยาง
                                                     3812       เด็กชายอมรเทพ แสงโพธิ์ดา
                           บ้ านโดน     ครู นิรันดร์ ปาปะโข
                                                              เด็กหญิงสุจิตรา ฮุกมั่น
                                                     3813       นายสามารถ จระเทศ
                      1    ประชาพัฒนา     นายธเนศ ยืนสุ ข
                                                              นายนรงฤทธิ์ พิมพานัท
                                                     3814       นายธีรพงษ์ กัณหา
                         ปอพานพิทยาคม     นายชริ นทร์ สืบเพ็ง
                                                              นายอนุวัตน์ จูไธสง
                                                              นายธเนศ ทัพโททับไทย
                      2                     ี
                        ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นายธวัชชัย วงษ์ลลา
                                                     3815       นายเกษมสันต์ ภูมนา ิ
12  ค้ นหาอัจฉริ ยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-6
                                   นายวีระพล ประทัด          3816       นายธีระพงษ์ ม่วงวันดี
                           วาปี ปทุม
                                    นายบัวภา มะกา           3817       นางสาวภัทรวริ นทร์ ชินภักดี
                                                     3818       นายวิยวัฒน์ ณ นคร
                             ิ
                         พยัคฆภูมวิทยาคาร นายสมปอง สระหนองห้ าง
                                                              นายสิทธิประชา สาทองขาว
                      3
                                                     3819       นายธิติ บุญทา
                          บ้ านหนองไฮ    นายทองชัย ภูตะลุน
                                                              นางสาวเยาวลักษณ์ โทนหงศา
13  การแข่ งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ ม.1-3                                                 ี
                                              ไม่ มผ้ ูเข้ าร่ วมรายการแข็งขัน
14    การแข่ งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ ม.4-6
15              ั
     การแข่ งขันหุ่นยนต์ อตโนมัติ ม.1-3
16               ั
     การแข่ งขันหุ่นยนต์ อตโนมัติ ม.4-6
                          ี
                        ไม่ มผ้ ูเข้ าร่ วมรายการแข็งขัน
17  การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ทามือ ม.1-3
18  การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ทามือ ม.4-6
19                 ั
   การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ อตโนมัติ ม.1-3
20                  ั
   การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ อตโนมัติ ม.4-6
หมายเหตุเลขทีเกีรยติบ ัตร
       ่
       3820
       3821
       3822
       3823
       3824
       3825
       3826
       3827
       3828
       3829
       3830
       3831
       3832
       3833
       3834
       3835
       3836
       3837
       3838
       3839
       3840
       3841
เหรี ยญทอง  3842
       3843
เหรี ยญทอง  3844
       3845
เหรี ยญทอง  3846
       3847
เหรี ยญทอง  3848
       3849
เหรี ยญทอง  3850
       3851
เหรี ยญทอง  3852
       3853
       3854
       3855
       3856
       3857
       3858
       3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
       3905
       3906
       3907
       3908
       3909
       3910
       3911
       3912
       3913
       3914
       3915
       3916
       3917
       3918
       3919
       3920
       3921
       3922
       3923
เหรี ยญทอง  3924
       3925
เหรี ยญทอง  3926
       3927
เหรี ยญทอง  3928
       3929
       3930
       3931
       3932
       3933
       3934
       3935
       3936
       3937
       3938
       3939
       3940
       3941
       3942
       3943
       3944
       3945
       3946
       3947
       3948
       3949
       3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
    รายละเอียดผู้เข้ าการแข่ งขันและผู้ควบคุมทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2553
               ้
       สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ สพม. เขต 26
                                        ิ
                 7 - 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวทยาคาร
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ


ที่     กิจกรรมการประกวดแข่ งขัน         อันดับที่      โรงเรี ยน           ผู้ควบคุม      ่
                                                             เลขทีเกีรยติบ ัตร รายชื่อผู้เข้าแข่ งขัน
                             1    วาปี ปทุม        นางสาวนันทพร           3974    ด.ญ.ณิชภัทร รัตนติสร้ อย
                             2    พระกุมารศึกษา      Mr.Getito Deleon Rodriguez    3975    ด.ญ.อักษราภัค มากศิริ
                             3    พยัคภูมวิทยาคาร
                                      ิ        นางอินทิรา ศรี สว่ าง       3976    ด.ญ.ธาราทิพย์ แซ่ เตียว
                             4    บ้ านหนองกุง       นางยุพาลักษณ์ ใจถวิล       3977    ด.ญ.ดารุ ณี ปิ นะโต
                             5    นาดูนประชาสรรพ์ นางหทัยรั ตน์ พรมมากุล           3978    ด.ญ.พัทธนันท์ ลาธิโน
                             6    บ้ านขามเรียน      นางทัศนีวรรณ เหล่ าอรรคะ     3979             ้
                                                                     ด.ญ.วิลาสินิ ใจเอือ
                             7    มัธยมยางสีสุราช     นางสาวเจริ ญศรี ปิ ตตังระพา    3980    ด.ญ.สาวิตรี เกิดโภคา
                             8    นาเชือกพิทยาสรรค์ นางอุษณารมณ์ บุญตาแสง          3981    ด.ญ.อุไรรั ตน์ สาลี
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ม.1-ม.3    9    บ้ านหนองหว้ า      นางพุทธรั กษ์ ภูตาโก       3982    ด.ญ.พจมาน ทองสา
                             10    บ้ านหนองหน่ อง     นางวิลย แสนเศษ
                                                 ั             3983    ด.ญ.ราศินี ราชอาสา
                             11    บ้ านปลาขาว       นางศรั ญญา แสงกล้า        3984    ด.ญ.ธีราพร ทองชมพู
                             12    บ้ านเม็กดา       นางณัฐกานต์ สุ มาหิรัญ      3985          ิ
                                                                     ด.ญ.ภัควัตน์ เจียไธสง
                             13    บ้ านหัวหมู       นางอุบลรั ตน์ อรั ญชัย      3986    ด.ญ.มีมี่ ปอสาง
                             14    ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้ องวินายกัมปนาท ศรี สุนทร
                                              ทยา               3987    ด.ญ.อุษณีย์ ทาระชัย
                             15    บ้ านสาโรง        นางอุรพร ขุนแก้ ว         3988    ด.ญ.อมรรัตน์ กันทะไชย
                             16    ราชประชานุเคราะห์ 16 นายสังวาล จาปาสุ ข          3989        ั
                                                                     ด.ญ.อุทยทิพย์ แก้วสังข์
                             17  บ้ านหนองบัวแดง    นางอรสา เผ่ าฉนวน      3990  ด.ญ.อาทิตยา ไชยรั ตน์
                             1  วาปี ปทุม       อ.อฤชร ปทุมพร        3991  นายอรรถกร วรรณเวช
                             2  พยัคภูมวิทยาคาร
                                     ิ     อ.พูนสุ ข เหลียมสิงขร
                                                 ่       3992  น.ส.ดนยา ธาตุอาภรณ์
2 การแข่ งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4- ม.6
                             3  นาเชือกพิทยาสรรค์ อ.ประถากร คุตโชยกุล       3993  น.ส.กชกร คงเทียมสี
                             4  นาดูนประชาสรรพ์ อ.รั กศักดิ์ ไสยลักษณ์       3994  น.ส.จุฑามาศ ค่ อมบุญ
                             1  วาปี ปทุม       น.ส.สุ นันทา แก้ วแสนเมือง  3995  ด.ญ.ภัทรวรินทร์ ไทยวิจารย์
                             2  นาเชือกพิทยาสรรค์ นางศุภลักษณ์ ทิพย์ วงศา     3996       ้
                                                            ด.ญ.แว่ นฟา โพธิ์เพชร
                             3  พยัคภูมวิทยาคาร
                                      ิ    นางเรืองอุไร ธรรมวัฒน์    3997  ด.ญ.ฉัตรกมล ชะแรมรัมย์
                             4  นาภูพทยาคมิ      อ.ลานีญา หนอสีหา       3998  ด.ญ.มณีรัตน์ บุญศักดิ์
                             4  บ้ านหนองแสน     อ.ศิริพร สุ ทธิยา      3999  ด.ญสุวนันท์ ปะวะภูชะโก
                             5  พระกุมารศึกษา     อ.แฉล้ ม ชัยพิพฒน์ั     4000  ด.ญ.กรวรรณ มิ่งมิตรมี
                             6  ประชาพัฒนา      อ.มยุรี ลาดนาเลา       4001  ด.ญ.กุลภัสสร แสงทอง
                             7  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ.นุชจริ นทร์ สัตย์ สุขยืง
                                                       ่  4002  ด.ญ.ยุพาพร ปังศรี
                             7  บ้ านหนองบัวแดง    อ.อรสร เผ่ าฉนวน       4003  ด.ญ.ฐาลิณี แสงสร
                             7  บ้ านเขวาทุ่ง     อ.ยุพณ พิมสอน
                                              ิ           4004  ด.ญ.นัฐพร ดวงตาค่า
                             8  บ้ านบุ่งง้ าว    อ.ทรรศษ์ วรรณ พีนธ์ วงศ์   4005      ั
                                                            ด.ญ.สุกญญา ดวงตาค่า
                             8  บ้ านนาสร้ างหนองบะ อ.พูนศักดิ์ พิมสอน
                                   ้                     4006  ด.ญ.พัชริ ดา ยอดมาลี
                             8  บ้ านนหนองกุง     อ.ยุพาลักษณ์ ใจถวิล     4007  ด.ญ.สุธิตรา ปิ ดตังถาเน
                             8  บ้ านหนองไฮ      อ.วันทนีย์ พินิจ       4008  นายธนวัตร ไหลหาโคตร
                             8  บ้ านขามเรียน     อ.ทัศฉีวรรณ เหล่าอรรคะ    4009  ด.ญ.เหมือนฝัน แสงอรุ ณ
                             8  นาดูนประชาสรรพ์ อ.ศุภวรรณ ลิมบั้น   ้      4010  ด.ญ.ปรี ยาภรณ์ บุญเฮ้ า
                             9  บ้ านปลาขาว      อ.ศรั ญญา แสงกล้ า      4011  ด.ญ.จันทร์ จิรา เทวรัตน์
                             9  บ้ านเม็กดา      อ.ณัฐกานต์ สุมหิรัญ     4012  ด.ญ.บุษบา พูลเจริ ญ
3                             9  ชุ มชนนาสีนวล     อ.เกือกูล ปักกาเวสังข์
                                             ้            4013  ด.ญ.อาริยา อทุมชาย
3
                   9  ราชประชานุเคราะห์ 16 อ.จุฑาทิพย์ จันทิชัย      4014  ด.ญ.สุริยกานต์ บุญชุม
                   9  ดงใหญ่ วิทยาคม ฯ     อ.ชาญชัย ชางพงษ์      4015  ด.ญ.กรกนก คาภูธร
                   10  ปอพานพิทยาคมฯ      อ.แสงเดือน โยมไธสง     4016  ด.ญ.อมรฤดี สุริโย
                   10  บ้ านสนาม        อ.บุษกร ผือโย       4017  นายสุจิโจรน์ บัญหาวงค์
                   10  บ้ านหัวหมู       อ.มะยุรี นราวัง      4018  ด.ญ.แววมณี แขนอก
                   10  บ้ านหนองแก       อ.รมณีย์ หาคลัง      4019  ด.ญ.ลูกศร พันเหนือ
                   10  บ้ านสาโรง        อ.อุราพร ขุนแก้ ว     4020  ด.ญ.สุนิตา เทพเทียน
                   10  มัธยมยางสีสุราช     อ.รั ศนี อัคราช      4021  ด.ญ.ศยามล มาตรั งแสง
                   11  บ้ านตาพวนสร้ างแซ่ ง อ.ดาราวรรณ ดวงมาลัย      4022  ด.ญ.ศิริยากร ผ่ องลุมหิต
                   11  บ้ านหนองหว้ า      อ.พุทรั กษ์ ภูตาโก     4023  ด.ญ.กนกวรรณ วาเสนัง
                   11  บ้ านโนนจาน       อ.สุ กญญา วชิรบัญญาวัฒน์
                                      ั         4024  ด.ญ.วรัญญา ขันโพธิ์น้อย
                   11  บ้ านกุถดนาใส
                           ้      อ.หทัยรั นต์ ทองพราว    4025  ด.ญ.วาสนา เทพราม
                   11  บ้ านหนองหน่ อง     อ.วิลย แสนเศษ
                                     ั          4026  ด.ญ.อารียา บุญพาทา
                   11  บ้ านเขวาไร่       อ.ภูมพฒน์ ร่ มรื่น
                                       ิ ั       4027  ด.ญ.สมฤดี ศรวิเศษ
                   11  บ้ านนาฝาย        อ.ปรี ยานุช ทองโท     4028  น.ส.เพ็ญนภา ศรีเทพ
                   11  บ้ านนาเลา        อ.ทองแดง แสนโชติ      4029  ด.ญ.เจนจิรา ปะกา
                   11  บ้ านโคกสู งหนองเสียว อ.สมัย ทิพศีลาด        4030  ด.ญ.อัมพวา มีแก้ว
                   11  บ้ านโพธิ์ห้องสองห้ องวิทยา             4031  ด.ญ.อัษฏาวุธ เสริ มสาราญ
                   1  วาปี ปทุม        อ.รั ชนีวัลย์ วรรณศรี   4032  น.ส.รุ่งทิวา คงแสนคา
                   2  พยัคภูมวิทยาคาร
                         ิ        อ.ประพันธุ์ ธรรมวัฒน์   4033  น.ส.วิชุดา พันเทศ
                   3  นาเชือกพิทยาสรรค์ อ.นุชริ นทร์ ปี นะกาตาโพธิ์    4034  น.ส.ธัญญารัตน์ เวียงสิมา
                   4  ดงใหญ่ วิทยาคม ฯ     อ.รั ชนี บุตรชัย      4035  น.สงณัฐิมา ธรรชน
                   5  ราชประชานุเคราะห์ 16 อ.จุฑาทิพย์ จันทิชัย      4036  น.ส.ปรี ณษ เรื องศรีใส
4  กิจกรรม (Spelling Bee) ม.4-ม.6  6  นาดูนประชาสรรพ์ อ.ศุภวรรณ ลิมมั่น    ้      4037  น.ส.กัญญารัตน์ มะโนราช
4   กิจกรรม (Spelling Bee) ม.4-ม.6
                      6  นาภูพทยาคม
                            ิ        อ.ถานิญา หนอสีหา      4038  น.ส.กชกร เตโพธิ์
                      7  ปอพานพิทยาคมฯ      อ.นิศารั ตน์ อามาตย์    4039            ่
                                                      นายสุรศักดิ์ แซ่ หลิม
                      8  ประชาพัฒนา        อ.สุ ทธิรักษ์ ปะชิตะเว   4040  น.ส.อาทิตยา ชวนประกอบ
                      8  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ.วิลาวัลย์ ปะกะเวสา     4041  น.ส.ปิ ยะดา คุ้มสุวรรณ
                        ยางสีสุราช        อ.รั ศมี อัคราช      4042  น.ส.มัคศรญา ลาระโถ
                      1  พยัคภูมวิทยาคาร
                              ิ      อ.สุ กญญา ขันหนองจอก
                                         ั         4043  ด.ญ.ฐิตาภา นนทะชัย
                      2  นาเชือกพิทยาสรรค์ อ.สัญญา อาจจอหอ          4044  ด.ช.ศักรินทร์ ผาดไธสง
                      3  วาปี ปทุม        อ.ชนาพร บุบผามาเต     4045  ด.ช.อุกฤษฎ์ พันธ์ ศรี
                      4  นาภูพทยาคมิ       อ.จันทมรี ไปหนี้      4046  ด.ช.สุรีโย แสนหล้ า
                      5  ชุ มชนนาสีนวล      อ.สริ ตา จีบค้ างพลู    4047  ด.ช.ภัคพงษ์ ทุไธสง
                      6  บ้ านหนองบัวแดง     อ.อรสร เผ่ าฉนวน      4048  ด.ญ.หฤทัย บุดดี
                      7  บ้ านหัวหมู       อ.อุบลรั ตน์ อรั ญชัย   4049  ด.ญ.กนกพร วงศ์ ล่าม
                      8  ดงใหญ่ วิทยาคม ฯ     อ.จารุ วัฒน์ ปัตตานัง   4050  ด.ญ.ศิราวดี หมั่นนอก
                      9  บ้ านโคกสีทองหลาง อ.นริ ศร ปทุมพร          4051  ด.ญ.ศิรินภา ปะมาคะตัง
                      10  บ้ านหนองไผ่ ด้ามขวาน อ.ปรี ยาภา สอนจันดา      4052  ด.ญ.วุฒิชัย ปักกาเวตัง
5  การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  11  บ้ านสระบาก                ิ
                                     อ.วิไววรรณ ภูมศรี จันทร์  4053  ด.ญ.ชนิดา หวังข้อกลาง
                      12  นาดูนประชาสรรพ์ อ.ปรี ชาภรณ์ อาณารั ตน์       4054  ด.ญ.สุธาทิพย์ ประทุมทอง
                      13  บ้ านเขวาไร่ (ดรุ ณวิทยา)อ.พูนพิพฒ ร่ มรื่น
                                          ั        4055  ด.ญ.วัชฎาพร โสภา
                      14  บ้ านเม็กดา       อ.พัชรี ปะมาร       4056  ด.ช.สุทธฺพงศ์ สืบเสระ
                      14  บ้ านกู่สันตรั ตน์    อ.วริ ทธ ปอมยาหยับ
                                           ้       4057  ด.ญ.พัชรี ลายเมฆ
                      15  มัธยมยางสีสุราช     อ.สุ จิตตรา นิจจารมย์   4058  ด.ญ.พรกวัณย์ ศรีวรรณะ
                      16  บ้ านโนน         อ.ไพยนต์ ประพาศพงษ์    4059  ด.ญ.นิสารัตน์ สุ รินาม
                      17  บ้ านบุ่งง้ าว      อ.ทัศวรรณ พันธ์ วงค    4060  ด.ญ.ปรารถนา ภุบาลชื่น
                      18  บ้ านหนองหน่ อง     อ.วิลย แสนเศษ
                                        ั          4061  ด.ญ.มัลลิกา ปิ นะกาตาโพธิ์
                         19  บ้ านโดน      อ.ฐิฏบุญ อาชนะชัย
                                         ิ            4062  ด.ญ.กัญญารัตน์ นวลสีขาว
                         20  พระกุมารศึกษา    อ.แฉล้ ม ชัยพิพฒน์ ั      4063  ด.ญ.นภาพร ประทับใจ
                                     อ.สุ รีพร สองสี         4064
                         1      ิ
                           พยัคภูมวิทยาคาร                       น.ส.วรรหมน หลงสอน
                                     ว่ าที่ รท.บุญส่ ง ประดาฐพจน์  4065
                         2  วาปี ปทุม      อ.จินตนา ทะนันัย        4066  น.ส.นฤชยา กัณหา
6    การเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6  3  มัธยมยางสีสุราช   อ.สุ จิตตรา นิจรมย์       4067  นายหัดชัย น้ อยศรี
                         4  นาเชือกพิทยาสรรค์  อ.ดวงเพ็ญ อินชิแสน       4068  น.ส.กนกภรณื เลิศฉลาด
                         5  นาดูนประชาสรรพ์   อ.รั กศักดิ์ ไสยลักษณ์     4069  น.ส.ชิลาวัลย์ จันทอง
                         6  ดงใหญ่ วิทยาคม ฯ  อ.เฉลิม สารสุ ข         4070  น.ส.สิราวรรณ ศรีนนเรือง
                         1  วาปี ปทุม      อ.ประภาพรรณ เทเวลา       4071  ด.ญ.ชนัฏา จันทะ
7 การแข่งขัน(Multi Skills Competition) ม.1-ม.3
                         2  พยัคภูมวิทยาคาร
                               ิ      อ.อัทธณีย์ สัมพันธ์       4072  ด.ญ.กนกนภา เสนาวงษ์
                         1  วาปี ปทุม      อ.พรพิศ คุตโชยกุล        4073  อ.สหรักษ์ จันทรักษ์
                         2  นาเชือกพิทยาสรรค์  อ.จาฬุ พรรณ์ เค้ าคา  ่    4074  อ.กิตติมา แท่นอันทา
8 การแข่งขัน(Multi Skills Competition) ม.4-ม.6  3       ิ
                           พยัคภูมวิทยาคาร   อ.เปรมฤดี บัตรศิริมงคล     4075  อ.อนุชิต สว่ างพรม
                         4  นาดูนประชาสรรพ์   อ.สุ รศักดิ์ วิบูลย์ กา     4076  อ.อภิชาติ พยังเค
                         5  นาภูพทยาคม
                              ิ       อ.จันทมรี ไปหนี้        4077  องกมลทิพย์ บ่ าพิมาย
 9 การแข่ งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.3
10 การแข่ งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
                                     อ.วีรพันธ์ เพชรอาวุธ      4078  ด.ญ.เจนจิรา กุลาชัย
                         1  บ้ านสระแคน
                                     อ.ประสิทธิ์ สุ นนทะราช     4079  ด.ญ.นุชนาถ อ่ วมอ่ อน
                                                     4080           ิุ
                                                         น.ส.รั ตากร เทศนิตกล
                         2  วาปี ปทุม      อ.วัฒนา ปะกิลาภัง
                                                         น.ส.พรนิภา สุ ววรณปะกา
                                                     4081  ด.ญ.พรสุ ดา ปานแสงขา
                         3      ิ
                           พยัคภูมวิทยาคาร   อ.อรรคพล ลุยตัน
3     ิ
  พยัคภูมวิทยาคาร   อ.อรรคพล ลุยตัน
                            ด.ญ.มยุรี ปุริปุณโน
            อ.ลานีญา หนอสีหา    4082  ด.ญ.นฤมล ปาถานา
4    ิ
  นาภูพทยาคม
            อ.จันทมรี ไปหนี้    4083  ด.ญ.พิลาวัลย์ พลดร
                        4084  น.ส.บุษาบา สนไธสง
5  บ้ านเม็กดา     อ.พัชรี ปะมา
                            น.ส.พิลาพร บุญหลาย
            อ.หทัยรั ตน์ พรมมากุล  4085  ด.ญ.ปิ ยะวรรณ ปิ นะกาโน
6  นาดูนประชาสรรพ์
            อ.จารุ วัฒน์ ปัตตานัง  4086  ด.ญ.พรพิมล ศรีแพงมล
            อ.พิสมัย ขายม      4087  ด.ช.กิตติพล เนียนไธสง
7  นาเชือกพิทยาสรรค์
            อ.ธวัชชัย เรื องศรี   4088  ด.ญ.ศิริรัตน์ สิงห์ เสนา
                        4089  ด.ญ.จริ ยามาศ ภาษี
8  บ้ านเหล่ า     อ.เกวริ น สุ ทธะพินธุ
                            ด.ญ.ศิวาพร เสนาสังข์
                        4090  น.ส.ผกามาศ วึบชัยภูมิ
1  พระกุมารศึกษา           ั
            อ.แฉล้ ม ชัยพิพฒน์
                            ด.ช.อริ ญชัย อกนิษฐานนท์
                        4091  ด.ช.ศุภกิจ ไชยสงค์
2  ดงใหญ่ วิทยาคม ฯ  อ.จารุ วัฒน์ ปัตตานัง
                            ด.ญ.พรนภา ปธิรูโป
                        4092             ั
                            ด.ญ.ศุภลักษณ์ สีสุลกษณ์
3  มัธยมยางสีสุราช   อ.ลาวัลย์ นนทะสี
                            ด.ญ.สุวรรณ ปิ นะกัง
                        4093  ด.ญ.พัชรี ผ่ องศรี
4  กู่สันตรั ตน์         ้
            อ.วริ นทร ปอมจาหยับ
                                    ิ ั
                            ด.ญ.อัจฉรา ภูมภกดิ์
                        4094  น.ส.ภาวิณี สลับศรี
5  บ้ านหนองแสน    อ.ศิริพร สุ ทธิยา
                            น.ส.ศิริรัตน์ มลูทรัพย์
                        4095  ด.ญ.ดาราวดี มานะดี
6  บ้ านหัวหมู     อ.อุบลรั ตน์ อรั ญชัย
                            ด.ญ.เบญญาณี สมดวงศรี
                                                        4096  น.ส.ณัฐยา หมื่นไขสง
                             7  ปอพานพิทยาคมฯ      อ.แสงเดือน โยมไธสง
                                                            น.ส.สิศิธร ถาวรรัตน์
                                                        4097         ่
                                                            ด.ช.ดุลยวัต กลาภาภรณ์
                             8  บ้ านหัวดง       อ.อดุลย์ สุ รวาทกุล
                                                                     ่
                                                            ด.ช.วัชริ นทร์ คลืนสนั่น
                                           อ.ยุพาลักษณ์ ใจถวิล    4098  ด.ญ.เจนจิรา ปุริทาสังข์
                             9  บ้ านหนองกุง
                                           อ.ปิ ยมาศ สีหานาม     4099  ด.ญ.กาญจนา ทองผุบ
11 การแข่ งขันครอสเวิร์ดเกม ( Crossword Game ) ม.1-ม.3
                                                        4100  ด.ญ.ศิราภรณ์ แก้วบุตรสา
                             10  บ้ านขามเรียน      อ.ทัศนีวรรณ เหล่ าอรรคะ
                                                            ด.ญ.หาญชนะ คาจันทร์
                                                        4101  ด.ญ.นิตา โสดามรรค
                             1  บ้ านเมืองเสือ     อ.จิรวดี ลาพานิช
                                                            ด.ญ.ขนิษฐา สงแดง
                                                                  ้
                                                            ด.ญ.วิชุดา ปอมกลาง
                             2  บ้ านมะโบ่       อ.รั สฉวี ทวยหมื่น
                                                        4102  ด.ญ.กาญจนา จีระออน
                                                        4103  ด.ญ.อรวี ศึกนอก
                             3                        ่
                               ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ.นุจริ น สัตย์ สุขยิง
                                                            ด.ญ.ชิดชนก บุตตะนันท์
                                                        4104  ด.ญสุพรรณี เดชฤทธิ์
                             4  บ้ านบุ่งง้ าว     อ.ทัศวรรณ พันธ์ วงค
                                                            ด.ช.กิตติพงษ์ สีจันทร์
                               ชุ มชนบ้ านหนองทุ่ม                4105  ด.ญ.นิธิพร โยแก้ ว
                             5              อ.ปาริ ฉัตร อินไชย
                                                            ด.ญ.โสภิดา ไขสังเกตุ
                                                        4106  ด.ญ.มลทกาล ริ ตสิเหม
                             6  บ้ านสนาม        อ.บุษกร ผือโย
                                                            ด.ญ.ณัฐวดี ชินเพ็ง
                                                        4107  นายสิทธิชัย พิเภก
                             7               ทยา
                               ชุ มชนบ้ านโพธิ์สองห้ องวิอ.กัมปนาท
                                                                 ั
                                                            ด.ญ.ศิริลกษณ์ ศรีประย่ า
                                                        4108  ด.ช.พงศกร พุทไธสง
                             8  ชุ มชนนาสีนวล      อ.สริ ตา จีบค้ างพลู
8  ชุ มชนนาสีนวล    อ.สริ ตา จีบค้ างพลู
                                 ด.ช.ศราวุฒิ ชุมพล
                              4109  ด.ญ.อุไรวรรณ คาลุน
9  บ้ านเขวาทุ่ง       ิ
             อ.ยุพณ พิมสอน
                                 ด.ญ.กัญญารัตน์ จันทร์ จร
                              4110  ด.ญ.สิริวิมล ละสุ สงฆ์
10  บ้ านโนนจาน        ั
             อ.สุ กญญา วชิรปัญญาวัฒน์
                                 ด.ญ.อริ สรา คาบุดดี
                              4111  น.ส.จุฬาลักษณ์ ฝางเสน
11  บ้ านหนองไฮ     อ.วันทนี พินิจ
                                 น.ส.พิกล สุนนนาม
                                      ุ
             อ.อรสร เผ่ าฉนวน         4112  ด.ญ.นันทนา จันปาน
12  บ้ านหนองบัวแดง
             อ.สุ วรรณ์ มนัสสิลา       4113  ด.ญ.ราตรีรัตน์ ไชยรั ตน์
                              4114  ด.ญ.นันทนา คาชมเช้ า
13  วัดป่ านาเชือก    อ.กุลปี ยา พาชัย
                                 ด.ช.กฤษณะ ศรั ทธา
                              4115  ด.ญ.แพรวนภา ราศี
14  บ้ านนาเลา      อ.ทองแดง แสนโชติ
                                 ด.ญ.กริ นยา จุปะมัดตัง
                              4116  ด.ช.นาพล นาพิมพ์แสง
15  บ้ านหนองรู แข้   อ.อดิสร เสนานอก
                                     ั
                                 ด.ญ.สุกญญษ วังเวียง
                              4117  ด.ญ.กัญญษ วันแก้ ว
16  บ้ านโคกสู งหนองเสียว อ.สมัย ทิพศีลาด
                                 ด.ญ.เจนจิรา สุ ดตานา
                              4118  น.ส.อมรลักษณ์ สอนสุ ระ
1       ิ
    พยัคภูมวิทยาคาร       อ.อรรคพล ลุยตัน
                                 น.ส.วิชุดา ดาริ ท์
                              4119  น.ส.ขนิษฐา จันทะวิลย  ั
2   ดงใหญ่ วิทยาคม ฯ      อ.จารุ วัฒน์ ปัตตานัง
                                 นายธีระพัฒน์ จันทะชา
                              4120        ิ
                                 น.ส.วัลลี ชุพนิจ
3                  อ.จันทมรี ไปหนี้
        ิ
     นาภูพทยาคม                       น.สงพรนภา หนุมาน
                                                           4121  น.ส.ศิวกานต์ สาระลับ
                            4     วาปี ปทุม         อ.ศิริวรรณ ปางลีสาศ
                                                              น.ส.อรยา มะลิมาศ
                                                           4122  น.ส.อดิศรา ภูคาศักดิ์
                            5   นาดูนประชาสรรพ์            ั
                                              อ.จารุ พกตร์ ทวีรัตน์
                                                              น.ส.อารีรักษ์ ศรีจานเหนือ
                                                           4123  น.ส.วรรณิภา อรุ ณโณ
12 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ( Crossword Game )ม.4-ม.6  6  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์      อ.พรทิพย์ ศรี โยไว
                                                              น.ส.พรสิริ มูลสิติ
                                                           4124      ั
                                                              น.ส.ศุภสสร ไชยราษฎร์
                            7   นาเชือกพิทยาสรรค์       อ.ประภัสสร ปะวะโท
                                                              น.ส.มณีนาถ ปะวะถา
                                                           4125  นายเทพประธาน กันธะนะ
                            8    มัธยมยางสีสุราช        อ.ลาวัลย์ นนทะสี
                                                              น.ส.สุมาลี ชัยวิเศษ
                                                           4126  นายดนุรุช สามิน
                            9   ปอพานพิทยาคมฯ         อ.นิศารั ตน์ อามาตย์
                                                              น.ส.ธัญญา ธรรมกัณหา
                                                           4127  นงสงณัฐฐิดา กองฮามศรี
                            10    ประชาพัฒนา          อ.สุ ทธฺรักษ์ ปะริ วา
                                                              น.ส.อรอนงค์ ลอบหา
                                                           4128  น.ส.พัชริ นทร์ บัวแย้ ม
                              ราชประชานุเคราะห์ 16       อ.จุฑาทิพย์ จันทิชัย
                            11                                  น.ส.นงลักษณ์ นิเทียบสี
                                          นางณัฐยา เสนาโนฤทธ์       4129          ้
                                                              ด.ญ.กัญญาภัค ปองรั ตไสย
                                          น.ส.อัทธนีย์ สัมพันธ์      4130  ด.ญ.ฐาปนี ผ่ อนผาแดง
                            1      ิ
                              พยัคภูมวิทยาคาร                         ด.ญ.เบญจมาศ ผุยหัวดง
                                                              ด.ญ.สุดารัตน์ ปะนาที
                                                              เด็กชายปฐมพงษ์ ภักดีบุตร
                                          นางสาวตาราไตร จะดี        4131  เด็กชายเดชา ไชยสิทธิ์
                                          นางจารุ พกตร์ ทวีรัตน์
                                               ั            4132  ด.ญ.สุภาพร ทุไธสง
                            2  นาดูนประชาสรรพ์                         ด.ญ.รุ จิราดา ตะวัน
                  2  นาดูนประชาสรรพ์
                                             ด.ญ.ภานุมาศ หารโกทา
                                             ด.ญ.วรดา ศรี ทองสา
                             นางมยุรี นะราวัง     4133  ด.ญ.กชกร นามนนท์
                             นางอุบลรั ตน์ อรั ญชัย  4134  ด.ญ.ดาริ น สิมมา
                  3  บ้ านหัวหมู                    เด็กชายวรกร พรมคาน้ อย
                                             เด็กชายญาณากร พูลวงษ์
                                             เด็กชายธัญชนิต นราวงษ์
13  ละครสั้ นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
                             นางณัฐกานต์ สุ มาหิรัญ  4135  ด.ญ.กุลณัฐ ภัควัล
                             นางอังคณาพร คาแสนพันธ์  4236  ด.ญ.รั ตนา พิมพ์ สุโพธิ์
                  4  บ้ านเม็กดา                    ด.ญ.อาทิตติยา สังเสวี
                                             เด็กชายธนพงษ์ พิมพ์ภกดี ั
                                             เด็กชายธนพงษ์ ภูสะเทือน
                                             เด็กชายขวัญจิรา ปักการะโถ
                                             ด.ญ.วรลัดดา บัวจันทร์
                  5  กู่สันตรั ตน์         ้
                             นางวิรินทร ปอมจาหยับ   4137  ด.ญ.ปพิญญา ศรีสมศักดิ์
                                             ด.ญ.พรทิพา เครื อวัลย์
                                             ด.ญ.นัฐมล มิทะลา
                                                 ิ   ิ
                                             ด.ญ.ฐิตมา ภูมพยา
                                             ด.ญ.สมฤทัย เดชรักษา
                  6  บ้ านโดน        ิ
                             นางฐิฏบุญ อาชะนะชัย   4138  ด.ญ.ทิพรัตน์ ยอดรั ก
                                             ด.ญ.ดารารั ตน์ ปัดถานะ
                                                      ั
                                             ด.ญ.ลลิตา บุญวิมชชา
                             น.ส.เพ็ญนภา พินิจกิจ   4139  นายธวัชชัย ศักดิ์สุนทรภัก
                             นายกฤษดา บาศรี      4140       ิ
                                             นายศิริมตร วิริยะ
14  ละครสั้ นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6  1     ิ
                    พยัคภูมวิทยาคาร
14      ละครสั้ นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6     1     ิ
                           พยัคภูมวิทยาคาร                    น.ส.สถาพร อาปัดชิง
                                                      น.ส.พิมพ์ชนก สีโสม
                                                      น.ส.ศศิธร พรมชัย
                         1  วาปี ปทุม      นางสาววรารั ตน์ อนุรักษ์  4141  ด.ญ.ไพลิน พงไธสง
15   การแข่งอ่ านออกเสียงและพูดภาษาจีน ม.1-3
                         2  นาเชือกพิทยาสรรค์  นางสาวนิจพร จันทรดี    4142  ด.ช.อภิสิทธิ์ จาปานวน
                         1  นาเชือกพิทยาสรรค์  นางนิจพร จันทรดี      4143  นางสาววิรงรอง เทียงดาห์
16  การแข่ งอ่ านออกเสียงและพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
                         2  วาปี ปทุม      Miss Yu xiaoting      4144     ิ
                                                      นายนิตสิทธิ์ วรรณปะโพธิ์
17 การแข่ งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1- ม.3
18 การแข่ งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4- ม.6
เลขที่เกีรยติบัตร
  4145
  4146
  4147
  4148
  4149
  4150
  4151
  4152
  4153
  4154
  4155
  4156
  4157
  4158
  4159
  4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234

4235

4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
42474248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
                            สรุ ปรายชื่อผู้ควบคุมและผู้เข่ ารวมแข่ งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี การศึกษา 2553
                                       ้ ่
                               สานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ สพม. เขต 26
                                                           ิิ
                                     7 - 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมวทยาคาร
                                              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่       กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม         อันดับที่     โรงเรียน          ผู้ควบคุม                      ผู้เข้าแข่งขัน   ได้รับรางวัลระดับ
                                                              เลขที่เกีรยติบัตร                              เลขทีเ่ กีรยติบัตร

                                 1      บ้ านหนองไฮ                                               เหรียญทอง
1        การจัดการค่ายพักแรม ม.1-3            2          ิิ
                                      พยัคฆภูมวทยาคาร                                              เหรียญทอง
                                                             ไม่ ส่งรายชื่อผู้เข่ าร่ วมแข่ งขัน
                                 3      บ้ านหนองกุง                                              เหรียญทอง
2      การสร้ างอุปกรณ์ เพื่อให้ บริการ ม.4-6       1    ดงใหญ่ รัชมังคลาภิเษก                                            เหรียญทอง
                                                 ครู พรทิพย์ โมกศรี       4377        เด็กหญิงอารยา อาจวาที                 4389
                                                 ครู เจริญ ขาวเมือง       4378              ิ
                                                                          เด็กหญิงสุ นสา ปิ นะโต                 4390
                                                                          เด็กชายชลทิศ กุมไธสง                  4391
                                                                          เด็กหญิงเสาวภา เพียกุนา                4392
                                                                          เด็กหญิงพัชรียา เกไธสง                 4393
3        กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-3            1       บ้ านเม็กดา                                              เหรียญทอง
                                                                          เด็กหญิงสมฤดี ไกยแสง                  4394
                                                                          เด็กชายนันธวัช ยอดทองดี                4395
                                                                          เด็กชายวันชนะ ลาภเกิด                 4396
                                                                          เด็กชายวิษณุ บุบผา                   4397
                                                                          เด็กหญิงแสงอรุ ณ วรจันทร์               4398
                                               ครู เชษฐพงษ์ โพธิ์แสง        4379        นายโยธิน ปริโต                     4399
                                               ครู คุณากร ศรีธรณ์         4380        นายวรวิทย์ มีลี                    4400
         กิจกรรมสภานักเรียน ม.4-6            1     นาเชือกพิทยาสรรค์ ครู ไพบูลย์ ลือทองจักร       4381        นางสาวรัชฎา สายไพสงค์       เหรียญทอง      4401
                                                                          นางสาวกชกร ดงเทียมสี                  4402
4                                                                          นางสาวพลอยไพริน โพธิ์เกด                4403
                                                 ครู รัชนีวลย์ วรรณศรี
                                                      ั          4382        นางสาวภัทรวรินทร์ ไทยวิจารย์              4404
                                                 ครู สุมตรา ทองพูล
                                                     ิ            4383        นางสาวอภิญญา สีเสน                   4405
                                 1       วาปี ปทุม                                               เหรียญทอง


5 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีปรึกษา(Youth Counselor : YC) ม.1-3
             ่
                               1  วาปี ปทุม   ครู ดารงค์ จอมครีกระยอม  4384  เด็กหญิงพรกนก ศรีโง๊ ะ    เหรียญทอง  4406
                                                                 ิ
                                                         เด็กหญิงพิมพ์นภา ทุมดี          4407
                                                         เด็กหญิงมินตรา เทเวลา           4408
5 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีปรึกษา(Youth Counselor : YC) ม.1-3
             ่
                                        ครู พรทิพย์ โมกศรี     4385  เด็กชายวิษณุ บุบผา            4409
                                        ครู พสมัย นกน้ อยวงษ์
                                           ิ           4386  เด็กหญิงพิกล เวสา
                                                                ุ              4410
                               2  บ้ านเม็กดา                   เด็กหญิงอัจฉรา ชูชีพ     เหรียญทอง  4411
                                                         เด็กหญิงสุ ดารัตน์ ยอดทองดี        4412
                                                         เด็กหญิงสุ รีพร แสนท้ าว         4413
                                        ครู สมสมัย เกียรติวบูลย์
                                                  ิ   4386  นายบาเพ็ญ พิมพา              4414
                                        ครู รจนา พรหมโกน      4387  นายวัชร ปาระสิน              4415
6 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีปรึกษา(Youth Counselor : YC) ม.4-6
             ่                  1  วาปี ปทุม            ั
                                        ครู สมจิตร สุ ทธินนท์   4388  นางสาวประภัสรา ดงจารย์    เหรียญทอง  4416
                                                         นางสาวจุรีรัตน์ โสภาไฮ          4417
                                                         นางสาวชฎาทร พลศรี             4418

								
To top