Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

IL PERFORMANS VE KALITE KOORDINAT�RL�G� by 8KJuAD

VIEWS: 51 PAGES: 47

									 ĠL PERFORMANS VE
    KALĠTE
KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
    Ġl Performans ve Kalite
    Koordinatörlüğü Ekibi

  Koordinatör: Dr. Beytullah ġAHĠN
         (Ġl Sağlık Müdür Yrd.)
  ÇalıĢanlar : Dr. Ġlknur DEMĠRCĠ
         (Yataklı Ted.Hiz. ġb. Müd)
         HemĢire Demet ÖNEY
         Tıbbi Sek. Gül RÜZGAR
       KALĠTE NEDĠR?
  Yapısal özellikler kümesinin Ģartları yerine
  getirme derecesidir,

  Temeldir, kullanıma uygunluktur,

  ġartlara uygunluktur,

  Ġhtiyaçların karĢılanabilme oranıdır.
         KALĠTE
  MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠDĠR.
  ĠSTENEN ÖZELLĠKLERE ;

        ĠLK DEFADA,

        ZAMANINDA,

          HER DEFASINDA,
  UYMAKTIR.
     Sağlık Hizmetlerinde Kalite
  VatandaĢın ihtiyaçları doğrultusunda    sağlık    hizmetlerine
  eriĢimini kolaylaĢtırmaktır.

  Sağlık kuruluĢunda hastanın doğru değerlendirilmesidir.

  Hastaların bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir.

  Doğru  hastaya,   doğru   zamanda,     doğru   tedavinin
  uygulanmasıdır.

  Hizmet sunumunda hasta ve yakınlarının haklarına saygı
  gösterilmesidir.
  Sağlık kuruluĢunun etkililiğinin ve verimliliğinin sağlanmasıdır.

  Sağlık tesisinin doğru ve güvenli bir biçimde çalıĢmasının
  sağlanmasıdır.

  Hasta ve çalıĢan güvenliğinin sağlanmasıdır.

  Hasta ve çalıĢan memnuniyetinin sağlanmasıdır.

  Hastane  enfeksiyonlarının önlenmesi    ve  kontrol  altına
               alınmasıdır.
Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması
       AĢamaları
  Üst yönetim ve liderlerin bu felsefeye inanması, görüĢ
  birliği ve kararlılığı

  Üst yönetim ve liderlerin kalite yönetimi ve
  sorumluluklarının belirlenmesi

  Bu kararlılığın amaç, politikalara ve hedeflere
  dönüĢtürülmesi (vizyon, misyon, stratejiler vb.)

  Mevcut durumun tespiti ve kaynakların gözden
  geçirilmesi (tesis, kadrolar, eğitim vb.)
  Süreçlerin, birimlerin, kadroların organizasyonu

  Süreçlerin tasarımı ve iĢ akıĢlarının oluĢturulması

  Eğitimlerin planlanması

  ÇalıĢma gruplarının ve görevlerinin belirlenmesi,
  (Kalite departmanı, kalite konseyi, komiteler)
  Doküman sisteminin oluĢturulması

  Denetim kadrolarının oluĢturulması ve denetim
  sürecinin tasarlanması

  Sürekli iyileĢtirme programının oluĢturulması

  Sistemin kurulması, kontrol edilmesi ve
  iyileĢtirilmesi
 Sağlık Bakanlığının 23/03/2007 tarih ve
 2542 sayılı Makam Onayı ile yayımlanıp,
 01/05/2007 tarihinde yürürlüğe giren
  “SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI
  KURUM VE KURULUġLARINDA
   KALĠTEYĠ GELĠġTĠRME VE
 PERFORMANS DEĞERLENDĠRME
YÖNERGESĠ”nin 5. maddesine istinaden
Performans Yönetimi ve Kalite GeliĢtirme
   Daire BaĢkanlığı‟na ve MüsteĢar
    Yardımcılığına bağlı olarak
Müdürlüğümüz bünyesinde Ġl Performans
 ve Kalite Koordinatörlüğü kurulmuĢtur.
  Yönergenin Amacı:
  “Sağlık hizmetlerinin iyileĢtirilmesi, kaliteli ve
  verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması
  maksadıyla sağlık kurum ve kuruluĢlarının
  kurumsal performansının ölçülmesine yönelik
  olarak ölçülebilir ve karĢılaĢtırılabilir
  performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet
  sunum Ģartlarının belirlenmesi ve halkın
  görüĢlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle
  kurumsal performansa katkısı olan personelin
  teĢvik edilmesine iliĢkin esasları
  düzenlemektir.”
     Ġl Performans ve Kalite
   Koordinatörlüğünün Görevleri
  Ġldeki kurum ve kuruluĢların performansa dayalı ek
  ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde
  istatistikleri Bakanlığa ulaĢtırmak veya ulaĢtırılmasını
  sağlamak,

  Ġlde hasta ve hasta yakınları memnuniyeti anket
  çalıĢmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri
  yapmak ve yaptırmak; gereği halinde yapılan anketlere
  iliĢkin inceleme ve değerlendirme iĢlemlerini yürütmek
  ve sonuçlandırmak üzere “Anket Değerlendirme
  Komisyonu” oluĢturmak,
 Ġldeki kurumların “Kurum Alt Yapı ve Süreç Değerlendirme
Formlarının” doldurulmasını sağlamak, Yönergeye ekli Ek-5
ve Ek-8 „de yer alan ölçütlerin kurumlar için takibi ve
değerlendirilmesi,


 Ġl Sağlık Müdürü adına kurum ve kuruluĢların kalite
yönetimi uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve
koordinasyonu görevini yürütmek,

Ġldeki kurum ve kuruluĢlarda kalite yönetim uygulamalarının
desteklenmesi ve geliĢtirilmesi için çalıĢmalar yapmak, bu
konudaki uygulamaların yaygınlaĢtırılmasını sağlamak,

Kurum ve kuruluĢlardan gelen formları incelemek,
değerlendirmek ve Bakanlığa göndermek,
  Ġl genelindeki kurum ve kuruluĢların kalite yönetimi
  uygulamalarındaki geliĢmelerini, bilgi ve birikimlerini
  paylaĢmalarını sağlamak üzere toplantılar organize etmek,
  toplantı raporlarının tutulmasını sağlamak,

  Görevleri dahilinde seminer, konferans gibi etkinliklere
  katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili
  yerlere duyurmak,

  Ġl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde arĢiv
  oluĢturmak,

  BaĢkanlıkça görevlendirilen değerlendiricilere gerekli
  desteği sağlamak ve bu çalıĢmalara katılmak.
KURUM ALT YAPI VE SÜREÇ DEĞERLENDĠRME
        ÖLÇÜTLERĠ ( EK -2 )
  “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve
    KuruluĢlarında Kaliteyi GeliĢtirme ve
  Performans Değerlendirme Yönergesi”nin 11.
        Maddesine istinaden
  Koordinatörlüğümüz tarafından ilde bulunan
     bütün 2. basamak sağlık kurumları
   Kurum Alt Yapı ve Süreç Değerlendirme
 Ölçütlerine (Ek-2) göre yılda dört aylık dönemler
      halinde 3 kez değerlendirilir.
 Bu değerlendirmeler aĢağıda belirtilen kriterler
  esas alınarak yapılır. (Toplam 150 soru ve 200
       puandan oluĢmaktadır) :
               HĠZMETE ERĠġĠM
1 Hastaneye ulaĢılan caddelerde hastaneyi gösteren yönlendirme levhaları          1
 var mı?                                   E  H D.D.
  Hastanede hastaların kolayca görebilecekleri bir yerde danıĢma birimi
2
  var mı?                                        1

3 DanıĢma biriminde görev yapan personel, hastanede sunulan hizmetler
 hakkında yeterli bilgiye sahip mi?                            1
4 Hasta bekleme alanlarında oturma grupları var mı?                    1

 Hastalar, hastane içi yönlendirmelerle hizmet alabilecekleri bölümlere
5 kolayca                       ulaĢabiliyorlarmı?
 (Yönlendirme levhaları, hastane krokileri, zemin iĢaretlendirmeleri,
 panolar (Ģimdi buradasınız gibi), resimler )                       1

 Hastane sunduğu hizmetler, çalıĢma saatleri ve nasıl hizmet alınabileceği
6 konusunda toplumu bilgilendiriyor mu?( Web sitesi, broĢür, tanıtım
 filmleri, panolar, basın yayın yoluyla bilgilendirme )                  1

7 Engelli vatandaĢların hizmete eriĢimini kolaylaĢtıracak uygulamalar var
 mı? (poliklinik, hastane içi-dıĢı rampalar, engelli tuvaletleri vb.)           1
8 Hastaların hekim seçebilmelerine yönelik bir düzenleme mevcut mu?            2
                    YÖNETĠM
   Hasta ve yakınlarının Ģikayet ve önerileri değerlendirilerek iyileĢtirme çalıĢmaları
9
   yapılıyor mu, kayıtları tutuluyor mu?                         1

10  Personelin tanıtım (yaka) kartları var mı?                       1

   Hastanenin etkin çalıĢabilmesi için mevzuatça belirlenen komite vb. birimler
11  oluĢturulmuĢ mu, kayıtlar tutuluyor mu? (Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Kalite ve
   Performans Birimi, Eğitim Planlama Kurulu, Etik Kurul, Hasta Hakları Birimi )     1

12  Kalite hedefleri belirlenerek çalıĢanlar bilgilendiriliyor mu?             1

   Hastane yönetimi dıĢarıdan aldığı hizmetlerin yerinde denetimini düzenli olarak
13  gerçekleĢtiriyor mu, bu denetimin kayıtları tutuluyor mu? (Temizlik, Güvenlik,
   Yemek, Laboratuvar, Görüntüleme vb. )                         1

   ÇalıĢanların görüĢ ve önerileri değerlendirilerek iyileĢtirme çalıĢmaları yapılıyor
14  mu? Kayıtları tutuluyor mu?                              1

15  Görevlendirmelerde personelin eğitimi dikkate alınıyor mu?               1

   Personel görev değiĢikliklerinde ya da göreve yeni baĢladığında uyum
16  eğitimlerinden geçiriliyor mu? Eğitimler kayıt altına alınıyor mu?           1

   Personelin mesleki ve kiĢisel geliĢimine katkı sağlayacak eğitimler(hizmet içi
17  eğitim vb.) belirli bir plan dahilinde düzenleniyor mu?                2
                    BĠLGĠ YÖNETĠMĠ
18  Hastane bilgi sistemi hasta kayıt, merkezi yatıĢ, poliklinik, vezne, eczane, depo, laboratuvar,
   faturalandırma iĢlemlerini entegre bir biçimde gerçekleĢtiriyor mu?                  2
19  Sistem, bilgi yönetimi, istatistik ve raporlama iĢlemlerini gerçekleĢtiriyor mu?            1
20  Sürekli (24 saat) bilgi iĢlem destek hizmetleri veriliyor mu?                     1
21  Sosyal Güvenlik Kurumuna online fatura gönderiliyor mu? (MEDULA)                    2
22  Stok takip, satın alma ve demirbaĢ iĢlemleri aktif olarak bilgi sistemine kayıt ediliyor mu? (MKYS)  1
23  Personel iĢlemleri uygun veri tabanı üzerinde aktif olarak yapılıyor mu? (ĠKYS)            2
   Döner sermaye, muhasebe ve finansman iĢlemleri      kayıtları düzenli ve zamanında tutuluyor
24
   mu?(TDMS)                                               1
   Aile hekimliği uygulanan illerde randevu sistemi aktif olarak kullanılıyor mu?(on-line randevu
25
   sistemi)                                                1
26  Aile hekimliği uygulanan illerde randevu sistemi üzerinden düzenli geri bildirim yapılıyor mu?     1
27  Hastane bilgi yönetim sistemine eriĢimde yetkilendirme yapılmıĢ mı?                  1
28  Hastane bilgi sistemindeki verilerin yedeklemesi yapılıyor mu?                     1

   Hasta Kayıtları ve Dosyası
29  Kurum hasta dosyalarının usulüne uygun doldurulduğunu kontrol eden bir düzenlemeye sahip mi?      1
30  Ameliyat raporları hekim tarafından aynı gün içerisinde kayıt altına alınıyor mu?           1
31  Hastanın hastalığına ve tedavisine yönelik bilgilendirme ve onay formu dolduruluyor mu?        1
   Hasta çıkartılırken, hastanın baĢvuru nedeni, önemli bulguları, konulan teĢhis, uygulanan tedaviler,
   verilen ilaçlar, hastanın çıkartılırken ne durumda olduğu, dıĢarıda kullanacağı ilaçlar, acil
32
   durumlarda aranacak telefon numaraları ve takip talimatlarının bulunduğu taburculuk özeti
   hazırlanıyor mu?                                            2
                 LABORATUVARLAR
33 Laboratuvarlarda numune/ölçü kabul ve red kriterleri tanımlanmıĢ mı, uygulanıyor mu?     2
   Numunelerin/ölçülerin alındığı tarih ve saat ile aynı numunenin laboratuvara kabul ediliĢ
34
   tarih ve saati kayıt ediliyor mu ?                             1
   Laboratuvarda çalıĢılan tüm testler/protez ve safhaları için internal kalite kontrol
35
   çalıĢılması yapılıyor, kayıtları tutuluyor mu?                       2
36 Laboratuvarda external kalite kontrolleri yapılıyor mu?                    1
   Laboratuvar hizmetleri için numunelerin/ölçü ve modellerin alınması ve güvenli bir
37
   Ģekilde transferi ile ilgili tanımlanmıĢ bir süreç var mı?                 1
38 Kan alma üniteleri ve laboratuvarda uygun tıbbi atık kapları ve poĢetleri mevcut mu?     1
39 Laboratuvarda çalıĢılan parametrelerin panik değer listesi var mı?              1
40 Tetkik sonuçları kurum tarafından önceden belirlenmiĢ sürelerde veriliyor mu?         1
41 Kit verimlilik hesaplaması yapılıyor mu?                           2
   Cihazlardan çıkan sıvı tıbbi atıklar genel kanalizasyon sistemine gerekli nötrolizasyon
42
   iĢlemlerinden sonra mı atılıyor?                              1
  Laboratuvar cihazlarının bakım ve kalibrasyonları bir plan dâhilinde yapılarak kayıtları
43 tutuluyor mu?(Cihaz bakım ve kalibrasyon planları, kalibrasyon raporları, cihaz bakım
  kartları)                                           1
   Buzdolaplarının kalibre edilen termometreler aracılığıyla ısı takipleri yapılıyor mu?
44
   Kayıtları tutuluyor mu?                                   1
45 Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları tanımlanmıĢ ve uygulanıyor mu ?      1
                     RADYOLOJĠ
46
   Radyoloji rapor sonuçları, hastane tarafından tanımlanmıĢ bir süre içerisinde
   veriliyor mu?                                       1

47  Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik soyunma odası
   veya perde/paravanla ayrılmıĢ soyunma alanı var mı?                    1


48  Tüm görüntüleme cihazları bir plan dahilinde kontrol edilip, bakım ve kalibrasyonları
   yapılarak, bu iĢlemlerin kayıtları tutuluyor mu?                     2

49
   Tekrar edilen çekim sayıları tespit edilerek, gerekli iyileĢtirme çalıĢmaları yapılıyor
   mu?                                            1

50  Radyoloji ünitesinde çalıĢan personelin dozimetre takipleri düzenli olarak yapılıyor,
   kayıtları tutuluyor mu?                                  1

51  Radyoloji ünitesinde çalıĢan personel kurĢun yelek kullanıyor mu?             1

52  Radyoloji ünitesinin TAEK lisansı var mı?                         2


                  AMELĠYATHANE
53  Ameliyathanelerde hasta ve personel giriĢi ayrılmıĢ mı ?                 1

54  Steril olmayan alan, yarı steril alan ve steril alanlar belirlenmiĢ mi ?         2

55  Hepafiltreli resirküle veya yüzde yüz temiz hava ile havalandırmalı sistemle
   iklimlendirme yapılıyor mu?                                1

56  Ameliyathanedeki kritik cihazların bağlandığı prizlerin elektrik kesintisinde jeneratör
   devreye girinceye kadar enerji ihtiyacını karĢılamak üzere UPS'lerle besleniyor mu?    2
                        KLĠNĠKLER
57  Enfekte hastanın izolasyonu sağlanabiliyor mu?                              2
   Kliniklerde Kardio Pulmoner Resüsitasyon durumunda acil müdahale için gerekli düzenleme
58
   yapılmıĢ mı?                                               2

59  Acil ilaç arabalarında bulunması gereken ilaçların ve miktarlarının bir listesi var mı, düzenli
   kontrolleri yapılıyor mu?                                         1
60  YeĢil reçete ve kırmızı reçete ilaçları kilit altında tutuluyor mu?                    1
61  YeĢil reçete ve kırmızı reçete ilaçların devir teslim kayıtları var mı?                  1

62  Klinikte yer alan tüm tuvalet ve banyoların temizliklerinin yapıldığına dair kontrol çizelgeleri var mı
   ve düzenli olarak kontrolleri yapılıyor mu?                                2
   Hasta Odaları
63  Hasta odalarında telefon var mı?                                     1
64  Hasta odalarında lavabo var mı?                                      1
65  Hasta odalarında banyo ve tuvalet var mı?                                 1
66  Hasta odalarında iklimlendirme sistemleri var mı?                             1
67  Her yatağın baĢında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta baĢı paneli mevcut mu?                1
68  YatakbaĢı bağlantılı hemĢire çağrı sistemi var mı?                            1
69  Banyo, tuvalet bağlantılı hemĢire çağrı sistemi var mı?                          1
70  Refakatçiler için gerekli düzenlemeler yapılmıĢ mı?                            1
   Hasta Eğitimi
   Hastalar; tedavi sürecinde ve taburcu olduktan sonra kullanacakları ilaçlar, beslenmeleri,
71
   egzersizleri ve dikkat etmeleri gereken diğer konular hakkında eğitiliyor mu? Kayıtları var mı?      1
72  Hasta eğitimlerini organize etmek üzere bir komite, ekip, vb. oluĢturulmuĢ mu?              1
          HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ
73  Hasta ve çalıĢan güvenliği ile ilgili bir plan, program hazırlanmıĢ mı?           2

74  Hasta ve çalıĢan güvenliği planı/programından sorumlu bir ekip var mı?            1

   Doğru hastaya, doğru iĢlemlerin yapılmasını sağlamaya yönelik kimlik tanımlayıcıları
75  kullanılıyor mu? (kimlik tanımlayıcısı olarak hasta kimlik bilezikleri, protokol no,
   doğum tarihi, doğum yeri vb. tanımlayıcılardan en az üçü kullanılmalıdır)          2

76  Hasta ve çalıĢan güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili bildirim mekanizması tasarlanmıĢ
   mı?(Hata bildirim formu, vb.)                                1

77
   Benzer isimli ilaçların yanlıĢ kullanımını önlemeye yönelik benzer isimli ilaç listeleri
   oluĢturulmuĢ mu?                                       1

78  YanlıĢ taraf cerrahisini önlemeye yönelik bir uygulama var mı?                2

79  Hasta düĢmelerini önlemeye yönelik sedye ve yatak korkulukları var mı?            1

80  Ġğne ucu yaralanlamaları takip ediliyor mu? Önlemeye yönelik bir uygulama var mı?      2

81  Personelin sağlık taramaları düzenli olarak yapılıyor mu?                  1

82  Kan transfüzyonları öncesi doğrulama iĢlemleri yapılıyor mu?                 2

83  Kemoterapi hazırlama-uygulama alanları gibi yüksek riskli bölümlerde çalıĢan
   personelin güvenliklerini sağlamaya yönelik bir uygulama var mı?               1

   Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve
84  müdahale bölgelerinde kiĢisel koruyucu ekipman (nem bariyerli elbise, eldiven, yüz
   maskesi) var mı ?                                      1
   ENFEKSĠYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESĠ
85  Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan bir enfeksiyon kontrol ve önleme programı var
   mı?                                             2

86  Enfeksiyon kontrol ve önleme programının sorumluları belirlenmiĢ mi?             1

   Riskli bölgelerde (yoğun bakım, acil, diyaliz, vb.) çalıĢan personel için kiĢisel koruyucu
87  ekipman ve malzeme (nem bariyerli elbise,eldiven, yüz maskesi, sabun, dezenfektan,
   vb.) var mı ?                                        1
88  Enfekte çamaĢırlar toplanıp, çamaĢırhaneye naklediliyor mu?                 2

89  Özel alanlarda el dezenfeksiyonu ile ilgili bir düzenleme var mı?              2

90  Enfekte hastaların izolasyonu ile ilgili bir süreç oluĢturulmuĢ mu?             2
91  Hasta dosyalarına enfekte hasta ile ilgili bir iĢaretleme yapılıyor mu?           2

92  Hastanedeki tüm alanların temizlikleri düzenli olarak yapılıp kontrol ediliyor mu?      1

93  Hastanedeki özel alanların ( ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar, küvez içi, hasta
   odası vb. ) temizlik talimatları tanımlanmıĢ ve uygulanıyor mu ?               2
94  Sterilizasyon iĢlemi sırasında indikatörlerin kontrolü tam olarak yapılıyor mu?       1

95  Hizmet içi eğitim programında enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile ilgili bir eğitim yer
   alıyor mu?                                          1
                YOĞUN BAKIMLAR
96  Yoğun bakımlar için kabul kriterleri tanımlanmıĢ mı?               2

97  Her yatağın baĢında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta baĢı paneli mevcut mu?    1


98  Hepafiltreli resirküle veya yüzde yüz temiz hava ile havalandırmalı sistemle
   iklimlendirme yapılıyor mu?                            1

   Ventilasyon cihazlarının bakımları periyodik olarak yapılıyor mu, kayıtları var
99
   mı?                                        2


100  Duvar ve tavanlar aktif antibakteriyel boya veya malzeme ile, zemin antisitatik
   veya konduktive derzsiz malzeme ile kaplanmıĢ mı?                 2

101  Organ bağıĢ birimi oluĢturulmuĢmu?                        1

102  Tüm beyin ölümleri bölge koordinasyon merkezine bildiriliyormu?          1


                     DĠYALĠZ
    Diyaliz makinalarının dezenfeksiyon iĢlemleri periyodik olarak yapılıyor mu,
103
    kayıtları var mı?                                2


104   Su siteminin bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılıyor mu, su kalitesi
    izleniyor mu, kayıtları var mı?                         2

    Personel her hasta ile temas öncesi gerekli dezenfeksiyon iĢlemlerini yapıyor
105
    mu?                                       2
             TESĠS YÖNETĠMĠ VE GÜVENLĠK
106  Binanın çevre düzenlemesi yapılmıĢ mı?                                         1
107  Poliklinikte bebek bakım ve emzirme odası var mı?                                   1
108  Hastanenin tesis güvenlik planı var mı? Sorumluları belirlenmiĢ mi?                          1
   Cihazların bakım, onarım, kalibrasyon ve doğrulamaları yapılarak kayıtları düzenli olarak tutuluyor mu?(cihaz
109
   kalibrasyon kartları ,vb.)                                               2
   Hastanenin elektrik, medikal gaz, atık su, havalandırma sistemlerinin denetimi ve bakımı düzenli olarak yapılıyor
110
   mu?                                                          2
   Hastane yönetimi tarafından hastanedeki iĢleyiĢin denetimi , aksaklıkların tesbiti ve giderilmesi amacıyla bir plan
111
   dahilinde “ Bina Turları ”yapılarak kayıt altına alınıyor mu ?                             1
112  Binanın bakım ve onarım faaliyetleri düzenli olarak yapılıyor mu?                           1
113  Yangın çıkıĢ levhaları hastane içinde uygun yerlere, görülebilecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢ mi?             1
114  Yangın çıkıĢ kapılarına eriĢim kolay mı?ÇıkıĢ kapılarında herhangi bir engelleme var mı?                2
115  Yangın söndürücülere eriĢim kolay mı, kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu ?                    2
116  Yangın tatbikatları periyodik olarak yapılıyor, kayıtları tutuluyor mu?                        1
117  Tehlikeli malzeme ve atıkların envanteri tutuluyor mu?                                 1
   Tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve atıklar, zararlı gaz ve
118  buharları, tıbbi ve bulaĢıcı atıklar) kullanımı, kontrolü, depolanması, taĢınması, imhasına yönelik yazılı bir
   planlama var mı?                                                    2
119  SıkıĢtırılmıĢ gaz konteynırları sabitlenmiĢ mi?                                    2
   Hastane, acil durumlara, salgınlara, doğal/diğer afetlere karĢı ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde bir acil
120
   eylem planı oluĢturmuĢ mu?                                               2
121  Hastanede su deposu var mı?                                              2
122  Su depolarının bakımı düzenli olarak yapılıyor mu?                                   1
   Hastanede elektirik Ģebekesi dıĢında hastanenin elektirik ihtiyacını karĢılayacak kesintisiz güç kaynağı var mı?
123
   (enerji ihtiyacının en az %70'ini karĢılayacak kapasitede)                               2
124  Asansörü olan hastanelerde asansörlerin bakımları düzenli olarak yapılıyor mu? Kayıt altına alınıyor mu?        1
   Atık yönetimi
125  Hastanenin atık deposu var mı?                            1
126  Atık deposunun temizliği periyodik olarak yapılıyor mu?               1
   Atıkların kaynağında ayrıĢtırılarak (mavi, siyah, kırmızı çöp torbaları, iğne atık
127
   kutuları vb)toplanması ve taĢınması, depolanması sağlanıyor mu?           2
128  Enfekte atıkların imhasına yönelik bir süreç var mı?                 2

                    ECZANELER
   Ġlaçlar bulundukları birimde, uygun koĢullarda(ısı, ıĢık, nem ve buzdolabı
129
   kontrolleri) muhafaza ediliyor mu ?                         2
130  Buzdolabında kalibrasyonlu termometre var mı, ısı takip formu tutuluyor mu?     1
131  YeĢil reçete ve kırmızı reçete ilaçları kilit altında tutuluyor mu?         2
132  Eczane deposundaki kritik stok seviyeleri belirlenmiĢ mi?              1

                    ACĠL SERVĠS
133  Hastane dıĢında Acil Servis giriĢini gösteren yönlendirme levhaları var mı?     1
134  Acil Servis giriĢi ayrılmıĢ mı?                           1
135  Acil gelen hastalar için triaj uygulaması yapılıyor mu?               1
136  Resüssitasyon için ayrı bir alan oluĢturulmuĢ mu, gerekli teçhizata sahip mi?    2
   Acil serviste kullanılan tıbbi cihazların bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak
137
   yapılıyor mu?                                    2
138  Ġlaç, malzeme listeleri ve bunların kritik stok seviyeleri belirlenmiĢ mi?      1
                           MUTFAK
139  Mutfakta çalıĢan personel maske, eldiven ve bone kullanıyormu?                   1
   Mutfakta yemek hazırlama ve yıkama yerleri ayrı mı, yiyecek depolarının ısı, ıĢık ve nem
140  kontrolleri yapılıyor mu?                                     1

                       ÇAMAġIRHANE
141  Kirli malzemeler kapalı saklama konteynırında taĢınıyor mu?                    1
142  Enfekte çamaĢırlar kirli çamaĢırlardan ayrı olarak yıkanıyor mu?                  2

                             ARġĠV
143  ArĢive dosya giriĢ çıkıĢlarının kayıtları tutuluyor mu, yeterli dosya arĢivi var mı?        1

                           DEPOLAR
144  Depoda bulunan malzeme ve cihazlara ait envanter var mı?                      1
145  Depoda bulunan malzelerin kritik stok seviyeleri belirlenmiĢ mi?                  1
   Stok uyarı seviyesi altına düĢen malzemelerin takibi ve zamanında temini için bir düzenleme var
146
   mı?                                                1
   Depolara gelen ilaç ve malzemelerde "ilk giren ilk çıkar" prensibine uygun olan yerleĢim planı
147
   yapılıyor mu?                                           1
   Ġlaç ve malzemeler, kullanım talimatlarında belirtilen Ģartlarda (ısı, nem, ıĢık,vb.) muhafaza
148
   edilerek miad kontrolleri yapılıyor mu?                              2

                            MORG
149  Soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik, paket tipi ölü muhafaza dolabı var mı?   1
150  Morg çıkıĢı hastanenin ana ve acil giriĢinden ayrı mı?                       1
   TOPLAM PUAN                                            200
   KURUM ALT YAPI VE SÜREÇ
 DEĞERLENDĠRĠLMESĠ SONUNDA
 KURUMLARIN ALMIġ OLDUKLARI
   PUANIN KENDĠ YAPTIKLARI
ÇALIġMALARLA BĠRLĠKTE ORTALAMASI
ALINDIĞINDA ORTAYA ÇIKAN KATSAYI
 ALACAKLARI EK ÖDEME MĠKTARINI
    BELĠRLEMEKTEDĠR.
         DENETĠMLER

2007 Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında denetim ekibimiz

          - 12 hastaneyi,
           - 1 ADSM ‟ni

           denetlemiĢtir.

 En son yapılan Aralık ayı denetiminde:
         En düĢük puan : 0,73 (Gürgentepe DH)
         En yüksek puan: 0,96 (ADSM)

        olarak tespit edilmiĢtir.
  8 Hastanemiz çeĢitli oranlarda
iyileĢtirmeler yaparak puanlarını bir
 önceki döneme göre artırmıĢlardır.
  Ayrıca yaptığımız bu çalıĢma
hastanelerin Toplam Kalite Yönetim
Sistemi için bir altyapı oluĢturmakta
    olup, kalite çalıĢmalarını
     desteklemektedir.
  2007 KURUM ALT YAPI VE SÜREÇ DEĞERLENDĠRME
      ÖLÇÜTLERĠ (EK-2) SONUÇLARI
HASTANELER               1. DÖNEM  2. DÖNEM  3. DÖNEM

Ordu Devlet Hastanesi          0,92    0,85    0,89

Boztepe Devlet Hastanesi         0,81    0,79    0,84

Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi   0,83    0,81    0,91

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi       0,90    0,95    0,96

Akkuş Devlet Hastanesi          0,80    0,75    0,86

Aybastı Devlet Hastanesi         0,79    0,77    0,76

Fatsa Devlet Hastanesi          0,87    0,78    0,87

Gölköy Devlet Hastanesi         0,79    0,82    0,82

Gürgentepe Devlet Hastanesi       0,82    0,78    0,73

Korgan Devlet Hastanesi         0,82    0,76    0,79

Kumru Devlet Hastanesi          0,84    0,87    0,77

Ulubey Devlet Hastanesi         0,88    0,83    0,80

Ünye Devlet Hastanesi          0,72    0,71    0,90
DENETĠMLERĠN ĠYĠLEġTĠRMELERDEKĠ ROLÜ
  Ġlaç ve malzemelerin miad kontrolleri yapılmaya baĢlanmıĢtır,

  Tam otomasyon sistemine geçilmiĢtir,

  Uygun olan hastanelerde Hekim Seçme uygulamasına
  baĢlanmıĢtır,

  Yoğun bakımların ve ameliyathanelerin fiziki Ģartları ve
  donanımları iyileĢtirilmiĢtir,

  Özürlüler için düzenlemeler yapılmıĢtır,

  Acil servislerin donanım eksikleri tamamlanmıĢtır
  Cihazların bakım ve kalibrasyonları yapılmaya
  baĢlanmıĢtır,

  Görüntüleme cihazlarının çoğunun lisansları alınmıĢtır,

  Hasta katlarında otelcilik hizmetlerinde iyileĢtirmeler
  gerçekleĢtirilmiĢtir,

  Acil durum planları gözden geçirilerek güncellenmiĢtir,

  Yangın önlemleri iyileĢtirilmiĢtir,

  ArĢiv ve depolar yeniden düzenlenmiĢtir,

  En önemlisi Hastanelerimizde “Kalite Kültürü” yerleĢmeye
  baĢlamıĢtır.
Hastanelerimizin Kalite ÇalıĢmaları


    KALĠTE BELGESĠ ALAN HASTANELERĠMĠZ
        ORDU DEVLET HASTANESĠ

        FATSA DEVLET HASTANESĠ

       AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ  4 Hastanemizde de Kalite çalıĢmaları devam etmekte olup,
      kalite belgesinin alınması hedeflenmektedir.
1.BASAMAK KURUMSAL PERFORMANS
  KATSAYISININ HESAPLANMASI
 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve
  KuruluĢlarında Kaliteyi GeliĢtirme ve
 Performans Değerlendirme Yönergesi‟nin
   16. maddesine istinaden, aĢağıdaki
 kriterler esas alınarak ve ilgili Ģubelerden
  gelen veriler doğrultusunda 1. Basamak
 Kurumsal Performans Katsayısı hesaplanır
  ve tüm 1. basamak sağlık kuruluĢları ek
     ödemede bu puanı esas alır.
  1.    Basamak Kurumsal Performans Katsayısı
  Muayeneye EriĢim Katsayısı:
  - Oda sayısı+diĢ üniti sayısı / tabip sayısı
  (Kamu Sağ.ve Sağ.Oc. ġub. / Personel ġube )
  Kurum Verimlilik Katsayısı ( Ek-6 )
  - Gebe baĢına ort.iz.say.           (Bil.ĠĢ.ve Sağ.Ġst. ġb)
  - Loğusa baĢına ort.iz.say.          (Bil.ĠĢ.ve Sağ.Ġst. ġb)
  - Bebek baĢına ort.iz.say.           (Bil.ĠĢ.ve Sağ.Ġst. ġb)
  - Çocuk baĢına ort.iz.say.           (Bil.ĠĢ.ve Sağ.Ġst. ġb)
  - 0 yaĢ grubunda DBT-3 aĢılama oranı      (BulaĢıcı Hast. ġb.)
  - 0 yaĢ grubunda DBT-1 aĢılama oranı      (BulaĢıcı Hast. ġb.)
  - 1 yaĢ grubunda KKK aĢılama oranı       (BulaĢıcı Hast. ġb.)
  - 0 yaĢ grubunda BCG aĢılama oranı       (BulaĢıcı Hast. ġb.)
  - 0 yaĢ grubunda Hepatit-3 aĢılama oranı    (BulaĢıcı Hast. ġb.)
  - 1. Basamak Ek Ödeme Takip Sistemi

     Kurumsal Performans Katsayısı : Muayeneye EriĢim Katsayısı +
     Kurum Verimlilik Katsayısı / 2
  PERFORMANS YÖNETĠMĠ VE
KALĠTEYĠ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI

Bu itibarla sağlık kurum ve kuruluĢlarında kalite ile
 ilgili yapılan ve yapılması planlanan çalıĢmalar
   Müdürlüğümüz Ġl Performans ve Kalite
  Koordinatörlüğüne Form 1-B ile gönderilir.
           FORM 1-B*
KURUM/ KURULUġ PERFORMANS YÖNETĠMĠ VE KALĠTE GELĠġTĠRME
ÇALIġMALARI
ĠLĠN ADI: ORDU

1. KURUM/ KURULUġ ADI
2. ÇALIġMANIN KONUSU
3. ÇALIġMANIN AMACI

4. ÇALIġMANIN SORUMLUSU
5. Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILAN
KĠġĠLER/KURUMLAR
6. ÇALIġMANIN BAġLAYIġ ve BĠTĠġ
TARĠHĠ
7. ÇALIġMANIN KAYNAKLARI(Personel,
Araç ve Gereç)
   7.1. Personel, Araç ve Gereç
   7.2. Eğitim(Toplam KiĢi ve Saat)
   7.3. Finans
8. ÇALIġMANIN
SONUÇLARI/ÇIKTILARI
9. PLANLANAN ÇALIġMALAR

 * Kurum ve KuruluĢlarca Sağlık Müdürlüğü Ġl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerine gönderilecektir.
 Bu formda hastanelerde bugüne kadar
  yapılan ve yapılması planlanan kalite
 çalıĢmaları ile ilgili bilgiler yer almakta
olup formlar Koordinatörlüğümüze 3 ayda
   bir ( yapılan bir çalıĢma varsa 3 ay
beklenmeksizin ) gönderilir. Gelen formlar
Koordinatörlüğümüz tarafından incelenir,
değerlendirilir ve tek bir formda (Form 1 –
 A) bütün hastaneleri kapsayacak Ģekilde
   düzenlenerek Bakanlığa sunulur.
FORM 1-A*PERFORMANS YÖNETĠMĠ VE KALĠTE GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI
            ĠLĠN ADI: ORDU
               ÇalıĢmanın  ĠĢbirliği   ÇalıĢmanın  BitiĢ  Sonuçlar/Çıktıl
  Kurum/KuruluĢ Adı      Konusu   Yapılan    BaĢlama   tarihi     ar
                      Kurum/Kurul   Tarihi
                      uĢlar
    ORDU DEV. HAST.
   BOZTEPE DEV. HAST.
  KADIN DOĞ. VE ÇOC. HAST.
      HAST.
  AĞIZ VE DĠġ SAĞ. MERK.
    FATSA DEV. HAST.
    ÜNYE DEV. HAST.
    KUMRU DEV. HAST.
    AKKUġ DEV.HAST.
   AYBASTI DEV.HAST.
   GÖLKÖY DEV. HAST.
  GÜRGENTEPE DEV. HAST.
   KORGAN DEV. HAST.
   MESUDĠYE ĠLÇE HAST.
   ULUBEY DEV. HAST.
  EK ÖDEME DAĞITIMININ
     BĠLDĠRĠLMESĠ
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum
ve KuruluĢlarında Kaliteyi GeliĢtirme ve
   Performans Değerlendirme
 Yönergesi‟nin 7. maddesine istinaden
 Koordinatörlüğümüz ildeki kurum ve
  kuruluĢların performansa dayalı ek
 ödeme uygulamalarını takip eder ve
sonucu rapor halinde Bakanlığa sunar.
                     ORDU ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

      EK ÖDEME DÖNEMĠ ( ARALIK )

                        EK ÖDEME    DAĞITILIP  EK ÖDEME DAĞITILMADI ĠSE
             Kurum Adı
                           DAĞITILMADIĞI     DAĞITIMI  PLANLANAN TARĠH


Ordu İl Sağlık Müdürlüğü          DAĞITILDI ( ARALIK )

Ordu Devlet Hastanesi           DAĞITILDI ( ARALIK )

Boztepe Devlet Hastanesi          DAĞITILDI ( ARALIK )

Ordu Doğum ve Çoc.Bak. Hastanesi      DAĞITILDI ( ARALIK )

Akkuş Devlet Hastanesi           DAĞITILDI ( ARALIK )

Aybastı Devlet Hastanesi          DAĞITILDI ( ARALIK )

Fatsa Devlet Hastanesi           DAĞITILDI ( ARALIK )

Gölköy Devlet Hastanesi          DAĞITILDI ( ARALIK )

Gürgentepe Devlet Hastanesi        DAĞITILDI ( ARALIK )

Korgan Devlet Hastanesi          DAĞITILDI ( ARALIK )

Kumru Devlet Hastanesi           DAĞITILDI ( ARALIK )

Mesudiye Devlet Hastanesi         DAĞITILDI ( ARALIK )

Ulubey Devlet Hastanesi          DAĞITILDI ( ARALIK )

Ünye Devlet Hastanesi           DAĞITILDI ( ARALIK )

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi        DAĞITILDI ( ARALIK )        Dr. Beytullah ŞAHİN
        İl Sağlık Müdür Yrd.
       Kalite Faaliyetleri

  Ġlimiz Öğretmenevi’nde MüsteĢar Yardımcımız
  Hakkı YEġĠLYURT baĢkanlığında 10 ilin Sağlık
  Müdürleri ve Bakanlık Koordinatörlerinin de
  katıldığı yeni düzenlemeler ve uygulamada ilin
  karĢılaĢtığı sorunların konuĢulduğu ve görüĢ alıĢ
  veriĢinde bulunulduğu toplantı yapıldı.
          SEMPOZYUM
  Ġlimiz Atatürk Kültür Merkezi’nde yaklaĢık 500 kiĢilik
  dinleyici grubuna hitap eden “Sağlık Hizmetlerinde
  Kalitenin Önemi” konulu sempozyum düzenlendi.
  Bu sempozyum Ordu Devlet Hastanesi, Fatsa Devlet
  Hastanesi ve TSE Ordu Ġl Temsilciliği’nin katkıları ve Dr.
  Beytullah ġAHĠN, Hüseyin ÖZTÜRK (MüĢavir, TSE),
  Süleyman DEĞĠRMENCĠ (Fizik Tekn. TSE_SJT
  Kalibrasyon Merkezi)ve Uz.Dr. Zekeriya GÜMÜġ’ün
  konuĢmacı olarak katılımı ile düzenlenmiĢtir.
  Ayrıca düzenlenen bu sempozyumda ilimiz Fatsa Devlet
  Hastanesi’nin almıĢ olduğu K-Q TSE-EN ISO 9000
  Kalite Yönetim Sistem Belgesi verildi.
      ĠL SAĞLIK KOORDĠNASYON
           KURULU
  Ġl düzeyindeki sağlık hizmetlerinin iyileĢtirilmesi,
  halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay eriĢilebilir,
  kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması,
  sağlık kurum ve kuruluĢlarının bu hedefe ulaĢmaları için
  hizmet sunum kriterlerinin belirlenmesi,
  sağlık yatırımlarının planlanması,
  sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında karĢılaĢılan
  sorunlara karĢılıklı çözüm önerilerinin oluĢturulması
  amacı ile;
     Ġl Sağlık Müdürü Dr. Halis TÜRKYILMAZ
  baĢkanlığında, Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Beytullah
  ġAHĠN’in koordinesinde, kurumların baĢhekimlerinin de
  katılımı ile 2 ayda bir “Bilgilendirme ve Bilgi PaylaĢımı
  Toplantıları” yapılmaktadır.
   2008 yılında yapılması planlanan
        çalıĢmalar
  Müdürlüğümüzde Kalite Yönetim Sistemi
  uygulamasına geçilerek TSE-EN ISO 9001:2000
  Kalite Yönetim Sistemi çalıĢmaları baĢlatılacaktır,
  Kalite Yönetim Sistemi çalıĢmaları için kalite ekibi
  oluĢturulacak, oluĢturulan kalite ekibine ve
  Müdürlüğümüz çalıĢanlarına Temel Eğitim, Ġç
  Tetkik ve Dökümantasyon Eğitimi verilecektir,
  Kalite belgeli hastanelerimizin sayısının artırılması
  ve kalite belgesi almıĢ hastanelerimizin de kalite
  belgesinin devamlılığının sağlanması amacıyla
  denetlemeler yapılmaya devam edilecektir.

								
To top