1053 by 2Li2f7

VIEWS: 0 PAGES: 20

									บันทึกการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
               ลาปาง
                 ครั้งที่ 10/2553
            วันที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น.
         ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลาปาง
               ----------------------------
ผู้มาประชุม


1. นายอธิคม       สุพรรณพงศ์          ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
ประธาน
2. พ.ต.เสนอ       โปธิปัน           แทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
3. พ.ต.อ.อุดม      พรหมสุรินทร์         แทน ผบก.ภ.จว.ลาปาง
4. พ.อ.สุรคล       ท้วมเสม           รอง ผอ.รมน.จว.ลาปาง (ท.)
5. นายประโลม           ทองเป้า       แทน อัยการจังหวัดลาปาง
6. เรือโท วสันต์     คานวล            แทน
ผู้บัญชาการเรือนจากลางลาปาง
7. นายเจริญชัย          กิตติพีรเดช      แทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 1
8. นายสรัชชา         สุริยกุล ณ อยุธยา แทน
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลาปาง)
9. นายสวัสดิ์        มูลภาที      แทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปาง
10. นางพรวรรณ์        ปันต๊ะบุตร     แทน พัฒนาการจังหวัดลาปาง
11. นางลักษณา        สิริเวชประเสริฐ จัดหางานจังหวัดลาปาง
12. นางชุลีวันทน์       สายสิงห์ทอง     หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง
13. ว่าที่ ร.ต.นาวิน       มิ่งเชื้อ       แทน นายอาเภอเมืองลาปาง
14. นายสุรพล          ปุกฆะ        แทน นายอาเภอเกาะคา
15. นายนิวัฒน์      อินแฝง     แทน นายอาเภอแจ้ห่ม
15. นายประภาส      อึ้งตระกูล   แทน นายอาเภอเถิน
16. นายบุญชู       จาเริญขจรสุข  แทน นายอาเภอห้างฉัตร
17. นายโกศล       ชุมพลวงศ์   แทน นายอาเภองาว
18. นายทรงศักดิ์     ดิษฐาน     นายอาเภอวังเหนือ
19. นายจรัสพันธ์     อรุณคง     แทน นายอาเภอแม่ทะ
20. นายเฉลิมพล      พรมแก้วงาม   แทน นายอาเภอสบปราบ
21. นายวุฒิพงษ์     แก้วปาเฟือย  แทน นายอาเภอแม่พริก
22. นายเอกศักดิ์     บุญพา     แทน นายอาเภอเสริมงาม
23. นายสมจิตร      จุลเจริญ    แทน นายอาเภอแม่เมาะ
24. นายรุณชัย      คาภิธรรม    แทน นายอาเภอเมืองปาน
25. พ.ต.ท.โสภณ      ผลกันทา     แทน ผกก.สภ.เมืองลาปาง
26. พ.ต.ท.ชยันต์     ปัญญาเครือ   แทน ผกก.สภ.เกาะคา
27. พ.ต.ท.หญิง บัวหวาน  ระวานนท์    แทน ผกก.สภ.แจ้ห่ม
              -2-
28. พ.ต.ท.เกรียงไกร    บัวลอย     แทน ผกก.สภ.เถิน
29. พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์   วิมุกตานนท์  แทน ผกก.สภ.ห้างฉัตร
30. พ.ต.ท.กาธร      ปินตาปลูก   แทน ผกก.สภ.งาว
31. พ.ต.ท.อานวย     คาจอง     แทน ผกก.สภ.แม่เมาะ
32. พ.ต.ท.สุภาพ     คาฟูยศ     แทน ผกก.สภ.วังเหนือ
33. พ.ต.ต.สุดชาย     สุนันต๊ะ    แทน ผกก.สภ.แม่ทะ
34. พ.ต.ท.ดาเนิน     กันอ่อง     แทน ผกก.สภ.สบปราบ
35. พ.ต.ท.สง่า      ส่งมหาชัย    แทน ผกก.สภ.แม่พริก
36. พ.ต.ท.สุรพล      โพธิ์ภิรมย์     แทน ผกก.สภ.เสริมงาม
37. พ.ต.ท.ปัญญา       ชูกุล       แทน ผกก.สภ.เมืองปาน
38. พ.ต.ท.วสันต์      ปานสังข์      สวญ.สภ.ทุ่งฝาย
39. พ.ต.ท.สุพรรณ      บุญเจริญ      แทน สวญ.สภ.บ้านเสด็จ
40. พ.ต.ท.วิรัตน์      เตชะแก้ว     สว.สภ.เวียงมอก
41. พ.ต.ท.วีระชาติ     บ่อคา       สว.สภ.บ้านเอื้อม
42. พ.ต.ท.สุทธิพงศ์     จงวัฒนา      สว.สภ.แจ้ซ้อน
43. พ.ต.ท.มนตรี       ภูริปัญญาวรกุล   สว.สภ.ร่องเคาะ
44. พ.ต.ท.พรศักดิ์     วงศ์ศักดิรินทร์  สว.สภ.เมืองยาว
45. นายสุรพล        ตันสุวรรณ     แทน
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
46. ด.ต.สมพัฒน์       จักสมศักดิ์    แทน
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
47. นายอาทิตย์      อ่อนหวาน      แทน
นายกเทศมนตรีตาบลพิชัย
48. นายสันติ        ปัญลา       แทน
นายกเทศมนตรีตาบลบ่อแฮ้ว
49. นายจตุวัฒน์      ตุ้ยเต็มวงศ์    แทน
นายกเทศมนตรีตาบลหลวงเหนือ
50. นายวินัย       กลั่นภูมิ      แทน
นายกเทศมนตรีตาบลแจ้ห่ม
51. นายบัณฑิต       สิงห์ใจมา      นายกเทศมนตรีตาบลแม่พริก
52. พันจ่าตรี ธานี     ต๊ะวงศ์ษา     แทน
นายกเทศมนตรีตาบลป่าตัน – นาครัว
         ่
53. ว่าที่ ร.ต.สนัน     ปัญญา       แทน
นายกเทศมนตรีตาบลห้างฉัตร
54. น.ส.อรทัย        จาเริญขจรสุข    แทน
นายกเทศมนตรีตาบลเสริมงาม
55. นายอุดมชัย       ใจทาหลี      แทน
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ทะ
56. นายสุรพล        ตันสุวรรณ
นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดลาปาง
57. นายกฤชเพชร         เพชระบูรณิน
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
58. นายนรศักดิ์        สุขสมบูรณ์      ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
59. นายอวยชัย       ชูเลาตระกูล       แทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
60. นายวิสุทธิ์      สังข์วรรณะ      แทน
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
61. น.ส.หัสยา         ตันป่าเหียง   แทน วัฒนธรรมจังหวัดลาปาง
62. นายเอนก          ตาตระกูล     แทน ผู้อานวยการ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลาปาง)
                       -3-


63. นายสมยศ          วงศ์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารฯ
64. นายสันติ         นฤมิตร           ป้องกันจังหวัดลาปาง
65. พ.ต.ท.หญิง สุพิน      โกศลบัณฑิตกูล       สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายยุทธชัย          พยัคฆบุตร
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.4 (แม่เสริม)
2. นายพิชัย          คามาลา           แทน
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.6 (แม่สัน)
3. นายวิริชาติ         เทียนขุนทด
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.7 (แม่ตุ๋ย)
4. นายสุวิทย์          จินดาวรรณ
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.9 (แม่สอย)
5. นายอนุวัฒน์         กัลยาภานันท์
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.11 (ร่องเคาะ)
6. นายอารักษ์         ชุ่มจิตร
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.12 (ขุนวัง)
7. นายจิตรกร          ศรีจันทร์
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.15 (แม่ต๋า)
8. นายสุทัศน์         กาวิชัย
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.17 (แม่จางตอนขุน)
9. นายไพโรจน์          กลัดตลาด
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.20 (แม่จางตอนใต้)
10. นายเจษฎา          อเนกคณา
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.24 (แม่มอกตอนขุน)
11. นายพิชัย          คามาลา
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.26 (แม่เรียง)
12. นายจรัล          สะอาดจิตต์
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.31 (แม่หวด)
13. นายโกวิท          ตันกลาง
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.35 (แม่ตา)
14. นายพิเชษฐ          เหล่าตระกูล
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.35 (ไผ่งาม)
15. นายพิษณุพันธ์        วงค์ขันธ์
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.38 (ท่าสี)
16. นายพันธ์ศักดิ์       สินธุพันธ์ประทุม
ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.13 สลป.


ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ/ติดภารกิจ


1. นายสุวรรณ          กล่าวสุนทร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
2. นายอุทาร         ชวเมธี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
3. นายวิวัฒ         เมธีวรรณกิจ      ปลัดจังหวัดลาปาง
4. พ.ต.อ.ประภาษ        จันทร์เปล่ง     ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลาปาง
5. นางสุนี          สมมี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
6. น.ส.เพ็ญภัค       รัตนคาฟู
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะคา
7. นายณรงค์         เตชะวงศ์
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ปุ
8. นายสายัณห์        สุรีย์
นายกเทศมนตรีตาบลสบปราบ
9. นายธนกร         ปกรณ์สกุล
นายกเทศมนตรีตาบลล้อมแรด
10. นายอุทัย        สินพิมลบูรณ์
นายกเทศมนตรีตาบลวังเหนือ
11. นายจรัส         มหามิตร
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านใหม่
12. นายสมศักดิ์       ชุมศรี
ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
                       -4-


เริ่มประชุม เวลา   13.00 น.
นายอธิคมฯ      - กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประช
ผวจ.ลาปาง (ประธาน)
ระเบียบวาระที่ 1   - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          - การประชุมให้เริ่มการประชุม 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 2   - เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2553 ลง 23 ก.ย. 25
มีทั้งหมด 11 หน้า
พ.ต.ท.หญิง สุพินฯ     ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ส่งรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ ของสานักงานจังหวัดลาปางแล้ว
แทน เลขานุการฯ      คณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
หากไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง
           รายงานการประชุม
มติที่ประชุม       - รับรองรายงานการประชุม
นายอธิคมฯ      - ขอดูโครงสร้างการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ
และให้สรุปการประชุมที่ผ่านมาว่า
ผวจ.ลาปาง (ประธาน)    มีอะไรที่ต้องปรับปรุง แก้ไขบ้าง
พ.ต.ท.หญิง สุพินฯ     - รับทราบ
แทน เลขานุการฯ

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่อง นาเสนอที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
               ของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจน อุปสรรค และข้อขัดข้อง
           3.1 การปราบปรามอาชญากรรมและคดี 5 กลุ่ม
พ.ต.ท.หญิง สุพินฯ    - การปราบปรามอาชญากรรมและคดี 5 กลุ่ม
คือสถานการณ์อาชญากรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา
แทน เลขานุการฯ      ตามเอกสารสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ห้วงระหว่างวันที่ 1 -25
ต.ค.52 เปรียบเทียบกับห้วง
         1 - 25 ต.ค.53 ดังนี้
         - คดีกลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ปี 52 เกิด 3 ราย
จับได้ 3 ราย, ปี 53 เกิด 2 ราย
            จับได้ 2 ราย คดีเกิดลดลง 1 ราย
        - คดีกลุ่มที่ 2 คดีความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ ปี 52 เกิด 17
        ราย จับได้ 14 ราย, ปี 53
          เกิด 10 ราย จับได้ 9 ราย คดีเกิดลดลง 7 ราย
           - คดีกลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ปี 52 เกิด 19 ราย
จับได้ 15 ราย ,ปี 53 เกิด 33 ราย
          จับได้ 25 ราย คดีเกิดเพิ่มขึ้น 14 ราย
        - คดีกลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ ปี 52 เกิด 14 ราย จับ 6 ราย, ปี 53
       เกิด 7 ราย จับได้ 5 ราย
          คดีเกิดลดลง 7 ราย
         - คดีกลุ่มที่ 5 คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย ปี 52 จับ 203 ราย , ปี 53
จับ 222 ราย
          การจับกุมเพิ่มขึ้น 19 ราย
          - สถานภาพอาชญากรรมโดยทั่วไป อยู่ในภาวะปกติ
ไม่มีความรุนแรง
         3.2 แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
นางลักษณาฯ       - ประชาสัมพันธ์เรื่อง
แรงงานต่างด้าวต้องส่งเงินเข้ากองทุนประกันค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ
จัดหางานจังหวัดฯ      ตามกฎกระทรวงแรงงาน ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20
ธ.ค.2553 กาหนดให้นายจ้างมีหน้าที่
            หักเงินค่าจ้างจากลูกจ้าง และนาเงินส่งเข้ากองทุน
ตามอัตราที่กาหนด โดยเฉลี่ยส่งเป็นราย
            เดือนๆ ละเท่ากันเป็นเวลา 6 เดือน ติดต่อกัน
และนาเงินส่งเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 ของ
            เดือนถัดไป จนครบอัตราที่กาหนด
ซึ่งในการนาส่งกองทุนนี้ ต่างด้าวสัญชาติพม่าและลาว


                        -5-


            จะนาเงินส่งกองทุน คนละ 2,400 บาท
เฉลี่ยรายเดือนละ 400 บาท เป็นเวลา 6 เดือน
            ส่วนคนต่างด้าวกัมพูชา จะต้องส่งคนละ 2,100 บาท
เฉลี่ยรายเดือนๆ ละ 350 บาท เป็น
            เวลา 6 เดือน โดยจะต้องส่งในงวดแรก ระหว่างวันที่ 3
– 15 ม.ค.2554
พ.ต.ท.หญิง สุพินฯ    - ขอเพิ่มเติมในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดลาปาง
มีการจับกุมในเดือน ตุลาคม 2553 ดังนี้
แทน เลขานุการฯ       - จับกุมต่างด้าว จานวน 9 คน ดังนี้
          - จับพม่าได้ 2 คน (จับกุม ณ ถ.จามเทวี
         หน้าโรงเรียนเคนเน็ต ต.หัวเวียง อ.เมืองลาปาง)
           1 คน, และจับกุมได้ ณ ด่านตรวจของ สภ.สบปราบ
         (ระหว่าง กม.ที่ 551 – 552 ) จานวน
           1 คน , จับกุมลาว 4 คน (จับกุมได้ ณ ถ.บุญวาทย์
         หน้าธนาคารกรุงไทย ต.สวนดอก
          อ.เมืองลาปาง) จานวน 2 คน จับกุมได้ ณ ถ.จามเทวี
         (หน้าโรงเรียนเคนเน็ต ต.หัวเวียง
           อ.เมืองลาปาง) 1 คน, และจับกุมได้ ณ
        ถ.เรียบแม่น้าวังใกล้ตลาดจีน ต.หัวเวียง
          อ.เมือง ลาปาง จานวน 1 คน รวมจับกุมได้ทั้งหมด 6 คน
        (ทั้งนี้ได้ผลักดันส่ง ตม.เชียงใหม่
          ทั้งหมด 6 คน)
นายอธิคมฯ        - มีการเปรียบเทียบปรับหรือไม่
ผวจ.ลาปาง (ประธาน)
นางลักษณาฯ        - ไม่มีการเปรียบเทียบ
จัดหางานฯ
พ.ต.อ.อุดมฯ       - กรณีการดาเนินการกับคนต่างด้าว มีอยู่ 2 ประเด็น
คือ
แทน ผบก.ภ.จว.ลาปาง
         1. จับกุมแล้วผลักดันกลับ
         2. การรับดาเนินคดีส่งศาลเปรียบเทียบปรับ แล้วผลักดันกลับ
         ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจับกุมแล้ว
           ผลักดันกลับ
นายอธิคมฯ        - ตารวจมีงบประมาณในการดาเนินการหรือไม่
ผวจ.ลาปาง (ประธาน)
พ.ต.อ.อุดมฯ       - มี ไม่เพียงพอในการดาเนินการ
แทน ผบก.ภ.จว.ลาปาง
นายอธิคมฯ        - งบประมาณในส่วนนี้อยู่ที่สานักงานจัดหางาน
และการรับดาเนินคดีส่งศาลเปรียบเทียบปรับ
ผวจ.ลาปาง (ประธาน)      แล้วผลักดันกลับวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดีในเชิงปราม
พ.ต.อ.อุดมฯ       - ผลการจับกุมส่วนใหญ่ จับกุมได้ที่ด่านตรวจ
สาหรับการตรวจสถานประกอบการ ส่วนใหญ่
แทน ผบก.ภ.จว.ลาปาง      ไม่พบแรงงานต่างด้าว
นายอธิคมฯ        -
ตรงนี้เป็นความร่วมมือคู่ขนานระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจ และจัดหางาน
ซึ่งส่วนใหญ่แรงงาน
ผวจ.ลาปาง (ประธาน)      ต่างด้าวตามสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ
มีเป็นจานวนมาก
พ.ต.อ.อุดมฯ        -
การตรวจสถานบริการมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการออกตรวจร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอ
แทน ผบก.ภ.จว.ลาปาง
นายอธิคมฯ         - ให้สร้างเครือข่ายด้านการข่าว
ในการแจ้งเบาะแสต่างๆ และดาเนินการให้เป็นรูปธรรม
ผวจ.ลาปาง (ประธาน)
นางลักษณาฯ         - การเปรียบเทียบปรับได้มีการประชุม
เมื่อปีที่แล้วในส่วนของจัดหางาน เจ้าหน้าที่ตารวจและ
จัดหางาน          ความมั่นคง
ซึ่งได้แจ้งระเบียบทั้งหมดแก่ทุกส่วนราชการแล้ว เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการ
             ดาเนินการเปรียบเทียบปรับ                      -6-


นายอธิคมฯ        - ให้เริ่มดาเนินการใช้วิธีเปรียบเทียบปรับ
ผวจ.ลาปาง (ประธาน)
         3.3 การลักลอบทาลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
นายวิสุทธิ์ฯ       - สรุปผลการปราบปรามการกระทาผิด พ.ร.บ.ป่าไม้
ในส่วนรับผิดชอบของกระทรวง
แทน ผอ.สนง.         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.255
ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2553 ดังนี้
ทรัพยากรฯ         1. จานวนคดี 31 คดี
             2. ผู้ต้องหา 7 คน
             3. ตรวจยึดของกลาง ได้ดังนี้
              3.1 ไม้สักท่อน 191 ท่อน ปริมาตร 12.43 ลูกบาศก์เมตร
              3.2 ไม้สักแปรรูป 1,739 แผ่น ปริมาตร 20.66 ลูกบาศก์เมต
              3.3 ไม้กระยาเลยท่อน 47 ท่อน ปริมาตร 5.81 ลูกบาศก์เมต
               3.4 ไม้กระยาเลยแปรรูป 646 แผ่น ปริมาตร 10.82
ลูกบาศก์เมตร
              4. ตรวจยึดอุปกรณ์การกระทาผิด ดังนี้
               4.1 รถยนต์ 12 คัน
               4.2 รถจักรยานยนต์ 13 คัน
               4.3 รถเข็นล้อยาง 7 คัน
               4.4 เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง
               4.5 เครื่องยนต์ต้นกาลัง 2 เครื่อง
               4.6 อุปกรณ์อื่นๆ 20 รายการ
              5. ไม่พบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกแผ้วถางแต่อย่างใด
                - สรุปสถานการณ์หมอกควัน
และไฟป่าในท้องที่จังหวัดลาปาง ในรอบปี 2553 ปรากฎ
                ว่าระยะการเกิดหมอกควันและไฟป่าในห้วงเดือน ธ.ค.52
ก.ค.53 เนื่องจากมีฝนทิ้ง
                ช่วงยาวนาน สืบเนื่องจากปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อน
และจากการตรวจพบจุดค่า
                ความผิดปกติบนผิวโลกด้วย hot spot จากดาวเทียม
พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 886 จุด
               ซึ่งมากกว่าในปี 2552 218 จุด (ปี 2552 มี 668 จุด)
แต่จากการตรวจพบในภาคสนาม
               พบว่า พื้นที่ที่เกิดไฟป่าจริงๆ ในปี 2553 นั้น
        ี่
มีจานวนพื้นที่ทเสียหายน้อยกว่าในปี 2552
               ทั้งนี้เนื่องจากว่ามาตรการทางอากาศของจังหวัดลาปาง
เรื่อง กาหนดเขตควบคุมไฟป่า
               และการขอความร่วมมือ
เฝ้าระวังสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการ
               เผาในพื้นที่โล่งต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งมีความ
               มาตรฐานกาหนดไว้ว่า ต้องมีน้อยกว่า 120
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในจังหวัดลาปาง
               ค่าเฉลี่ยในปี 2553 น้อยกว่าปี 2552
และเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคเหนือ
               พบว่า จังหวัดลาปาง มีค่าสูงสุดน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ
                     -7-


นายอธิคมฯ         -
ให้สรุปของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ามีกี่กรม
และกรมที่อยู่ใน
ผวจ.ลาปาง (ประธาน)      จังหวัดเรียกชื่อหน่วยว่าอะไร
หัวหน้าเรียกว่าอะไร มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
             นั้นๆ บ้าง
นายวิสุทธิ์ฯ       - รับทราบ
แทน ผอ.สนง.
ทรัพยากรฯ
           3.4 บัญชีรายชื่อผู้ต้องขังพ้นโทษ ตามหมายศาล
ร.ท.วสันต์ฯ          -
จานวนผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจากลางลาปาง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2553
แทน ผบ.เรือนจาฯ          มีทั้งหมด 1,569 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 1,346 คน
เป็นผู้ต้องขังหญิง 223 คน ผู้ต้องขังที่
              จะพ้นโทษตามหมายศาลประจาเดือน พ.ย.2553 มีจานวน
คน เป็นชาย 7 คน เป็น
               หญิง 2 คน แยกประเภทคดีความผิด เป็นคดียาเสพติด 2 คน
คดี พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
               1 คน, คดีพ.ร.บ.อาวุธปืน 3 คน, คดีบุกรุก คดียักยอกทรัพย
คดีหลบหนีระหว่างที่คุมขัง
               อย่างละ 1 คน แบ่งเป็นพื้นที่ที่จะรับการปล่อยตัวไปยู่ในพื้นท
คือ อ.เมือง 5 คน อ.แม่เมาะ
              1 คน อ.งาว 1 คน อ.วังเหนือ 1 คน และ อ.เกาะคา 1 คน
ในส่วนของการส่งมอบ ผู้ต้องขัง
              เข้าไปในพื้นที่นั้นเรือนจากลางลาปาง
ได้จัดทาบัญชีส่งไปให้หน่วยงาน 3 หน่วยงาน ในท้องที่
              คือที่ว่าการอาเภอ สถานีตารวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
และในส่วนของ ศตส. และอีก
              ส่วนหนึ่งที่จะได้รับการปล่อยตัวคือ
กรณีที่ผู้ต้องขังได้รับการลดวันต้องโทษจาคุก ซึ่งจะ
              รายงานให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบต่อไป
           3.5
รายงานความก้าวหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
นายกฤชเพชรฯ         - สถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ประจาเดือน ก.ย.2553
มีดังนี้
ปภ.จังหวัดฯ         1. จานวนการเกิดอุบัติเหตุ 56 ครั้ง
              2. จานวนผู้เสียชีวิต 7 คน
              3. จานวนผู้บาดเจ็บสาหัส 3 คน
              4. ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
               4.1 รถจักรยานยนต์ 37 คัน คิดเป็น 44.1 %
               4.2 รถบรรทุกเล็ก (ปิคอัพ) 19 คัน คิดเป็น 22.6 %
               4.3 รถยนต์นั่ง(เก๋ง) 18 คัน คิดเป็น 21.4%
              5. พฤติกรรมเสี่ยงที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
               5.1 ขับรถเร็ว 50 ราย คิดเป็น 61.4 %
               5.2 ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด 6 ราย คิดเป็น 13.6 %
              6. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
               6.1 ทางหลวงแผ่นดิน 26 ราย คิดเป็น 56.5 %
               6.2 ถนนในเมือง (เทศบาล) 19 ราย คิดเป็น 41.3 %
               6.3 ทางหลวงชนบท 1 ราย คิดเป็น 2.2 %
              7. ผลการดาเนินงานบังคับใช้กฎหมาย
               - เรียกตรวจตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร รวมทั้งสิ้น 920
พบผู้กระทาผิดและ
                ดาเนินคดี 178 ราย
  -                 8-


           ภาพรวมปีงบประมาณ 2552 เปรียบเทียบปี 2553 มีดังนี้


           รายละเอียด  ปี 2552    ปี 2553    หมายเหตุ
    - จานวนการเกิดอุบัติเหตุ  564      723   + 159 (28.2 %)
    (ครั้ง)          114      138
                              + 24 (21.1 %)
    - ผู้เสียชีวิต (คน)    119      73
    - ผู้บาดเจ็บสาหัส (คน)               - 46 (- 38.7 %)


         - สรุปการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณสะพานลอยกาดเมฆ
ด้านขาลงบริเวณจุดเชื่อมต่อทางหลวงที่มา
          จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง มีการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 20
ต.ค.52 – 21 ก.ย.53 รวม
           15 ครั้ง แบ่งเป็นช่วงเวลาทาการเกิดอุบัติเหตุกลางวัน 11 ครั้ง
กลางคืน 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ
           32 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต เป็นยานพาหนะประเภทต่างๆ
ทางคณะกรรมการได้มีข้อเสนอให้ปรับแก้
           ปรับปรุง เส้นทางการจราจรดังกล่าว ทางจังหวัดลาปาง
ได้มีหนังสือถึง ผอ.แขวงการทางลาปาง
         ในการดาเนินการและแจ้งข้อปัญหาไปเรียบร้อยแล้ว และแขวงการทาง
         ได้ดาเนินการแก้ไขโดย
         ได้ติดตั้งแผ่นคอนกรีตเพื่อบีบช่องทางแคบลง
         ไม่สามารถเลี้ยวหรือกลับรถได้อย่างสะดวก ซึ่ง
         บริเวณดังกล่าวได้มีการติดป้ายห้ามกลับรถไว้แล้ว
         โดยได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 26 ส.ค.2553
         ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการทดลองใช้
         ผลเป็นประการใดจะนาเรียนให้ที่ประชุมทราบต่อไป
นายอธิคมฯ       - ชมเชยการทาสถิติเปรียบเทียบฯ ดีมาก
และให้เปรียบเทียบเดือน เม.ย. และ ธ.ค. ในห้วง 7 วัน
ผวจ.ลาปาง (ประธาน) อันตราย เพื่อนาข้อมูลไปเร่งรัดในห้วงเวลาดังกล่าว
        3.6
การดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและรักษาความสงบ
บร้อย
          ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ สานักงานตารวจแห่งชาติ
นายสันติฯ      - สรุปข่าวสาร (MOU)
ศูนย์ประสานงานความร่วมมือในการป้องกันและรักษาความ
ป้องกันจังหวัดฯ     สงบเรียบร้อย มท.- สตช.ของจังหวัดลาปาง ประจาเดือน ต.ค.25
มีการชุมนุมเรียกร้อง
           จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
           - วันที่ 11 ต.ค.2553 เวลาประมาณ 14.00
น.กลุ่มพลังประชาชนคนรักลาปาง จานวนประมาณ
           100 คน นาโดย นายธนาวุฒิ สุขยิ่ง, นายนฤดล สุชาติพงษ์ ,
นายประสิทธิ์ บุญถนอม ได้เดิน
            ทางมาชุมนุมกัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลาปาง
เพื่อมาติดตามข้อเรียกร้องที่ได้เสนอ
            ต่อ ผวจ.ลาปาง เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2553 นายอธิคม สุพรรณพงศ
ผวจ.ลาปาง ปลัดจังหวัดลาปาง
            หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
ได้ร่วมประชุมชี้แจงตามข้อร้องเรียน
            ในทุกประเด็นให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม ณ ห้องประชุม 1
ศาลากลางจังหวัดลาปาง กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติ
            การชุมนุมเวลาประมาณ 17.30 น. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
ต่อมาในวันที่ 20 ต.ค.2553
            กลุ่มดังกล่าวเดินทางมาติดตามผลการการดาเนินการอีกครั้งหนึ่ง
           - วันที่ 24 ต.ค.2553 เวลาประมาณ 11.30 น. ราษฎร ต.ล้อมแรด
ม.3, ม.10 ต.ล้อมแรด อ.เถิน
           จานวนประมาณ 50 คน นาโดย นางจุฑาทิพย์ คาเพิ่มพูน
เจ้าของโรงเรียนเอกชน “อักษรศิลป์”
           ได้รวมตัวชุมนุมกัน ณ บริเวณหน้าร้านอาหาร “ติง 111”
ของนายสันติ ปัญญาอุตม์ ข้างสวน
          สาธารณะเมืองเถิน ม.3 ล้อมแรด
สาเหตุเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน
             จากภัยน้าท่วม เดินทางไปที่ ทต.ล้อมแรด
เพื่อแจ้งความเสียหายของนาข้าวที่เกิดจากภัย
             น้าท่วม และให้ ทต.ล้อมแรด
แก้ไขปัญหาการระบายน้าออกจากพื้นที่ ด้วยการย้ายเครื่องสูบน้า                    -9-


             ที่ติดตั้งเพื่อระบายน้าที่บ้านเด่นแก้ว
ไปติดตั้งเพื่อระบายน้าที่ประตูระบายน้าท้ายคลอง จะทาให้
             น้าระบายได้รวดเร็วขึ้น นายก ทต.ล้อมแรด ไม่ปฏิบัติตาม
ชาวบ้านไม่พอใจได้ไปปรึกษากับ
             แกนนาเพื่อให้สื่อมวลชนเสนอข่าวน้าท่วมขัง
และการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังของ ทต.ล้อมแรด
             ในการนี้ แกนนาได้แจ้งผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 7
ประจาจังหวัดลาปาง มาบันทึก
             ภาพน้าท่วมขังในหมู่บ้าน บริเวณทุ่งนาข้างหนองน้า
และการจัดระบายน้าที่ท่วมขัง ที่ข้างหนองน้า
             (หนองท่วม) ม.11 ต.ล้อมแรด เพื่อนาไปเสนอข่าวอีกทางหนึ่ง
กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมเวลา
             ประมาณ 17.00 น. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
                                    ื่
            - วันที่ 26 ต.ค.2553 เวลาประมาณ 11.30 น. ผู้สอข่าว ช่อง 7
จังหวัดลาปาง (เต่านินจา) และ
            ตัวแทนกลุ่มราษฎร ม.3, ม.10 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จานวนประมาณ
15 คน ได้เดินทางมาพบ
            ผวจ.ลาปาง
เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากการที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม
            นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รอง ผวจ.ลาปาง ปฏิบัติราชการแทน
ผวจ.ลาปาง ได้ชี้แจงทาความ
            เข้าใจ และได้มอบหมายให้ ปภ.จว.ลาปาง ท้องถิ่น จว.ลาปาง
หน่วยงานชลประทาน ร่วมกับ
            อาเภอเถิน ไปตรวจสอบพื้นที่ได้รับความเสียหาย
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
            กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจ ได้เดินทางกลับเวลาประมาณ 12.30 น.
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
         - กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ปัจจุบันมีการชุมนุม
การเคลื่อนไหวหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ
            ของกลุ่มการเมือง และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ
ซึ่งเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย และความ
            มั่นคงของชาติ ในรูปแบบ
ปิดป้ายโฆษณากระจายเสียงตามวิทยุชุมชน โดยมีเนื้อหาถ้อยคา
            เชิงเสียดสี พาดพิง สถาบันหลักของชาติ ซึ่งไม่เหมาะสม
ได้กาชับให้ทุกอาเภอและหน่วยงาน
            ที่เกี่ยวข้อง กวดขัน ดูแลในพื้นที่
ในส่วนของจังหวัดได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามคลื่นวิทยุ
            ที่เกี่ยวข้อง ที่กระจายเสียงเกี่ยวกับความไม่สงบเรียบร้อยแล้ว
          3.7 ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ จะนาเส
           - ไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอความคิดเห็น


ระเบียบวาระที่ 4     - เรื่องอื่นๆ
พ.อ.สุรคลฯ         - นโยบายของ กอ.รมน.ประจาปีนี้
ได้เน้นย้าภัยคุกคามด้านทรัพยากรธรรมชาติ
รอง ผอ.รมน.จว.ลาปาง(ท.)     โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ในปีนี้ได้กาหนดให้
กอ.รมน.เป็นหน่วยประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะหาทางนาทรัพยากรป่าไม้คืนมา จึงให้
กอ.รมน.จว.ประสานส่วน
               ราชการทุกส่วนจัดทาแผนงาน
โครงการที่จะนาทรัพยากรคืนมากลับสู่ประเทศไทย ไม่ว่า
               จะเป็นแผนงานเชิงรุกหรือแผนเชิงรับ เช่น
การลาดตระเวนป้องปราม การตั้งจุดตรวจ/
               สายตรวจ แทนงานการปลูกป่า
ขอให้ทุกส่วนราชการรวบรวมแทนงานโครงการเหล่านี้
               ส่งให้ กอ.รมน.จว.ลาปาง
เพื่อจะได้รวมรวมเป็นแผนงานนาทรัพยากรกลับคืนสู่ลาปาง
               และ รายงานให้ กอ.รมน.ภาค 3 ต่อไป
โดยขอประสานรับข้อมูลเหล่านี้ภายในสัปดาห์
             เพื่อจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
                   - 10 -


พ.ต.ท.โสภณฯ          - รางานผลจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา
กรณีการป้องกันปราบปราม สืบสวน จับกุม
แทน ผกก.สภ.เมืองฯ        การลักทรัพย์สินของทางราชการ เช่น
สายไฟฟ้า มาตรวัดน้า โดยในรอบเดือนที่ผ่านมา
              ในส่วนของ สภ.เมืองลาปาง
ได้ดาเนินการออกตรวจร้านค้ารับซื้อของเก่า 2 ห้วง ๆ ละ
              10 ร้าน และมีการระดมกวาดล้าง จานวน 2 ครั้ง
ซึ่งผลการระดมฯ ปรากฎว่า ทุกร้าน
              มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
แต่ไม่ได้ลงบัญชีคุมรายละเอียดรับซื้อ และได้ตรวจยึด
              ทรัพย์สินที่ซื้อไว้แต่ไม่ได้ลงบัญชี เช่น มาตรวัดน้า
สายไฟฟ้า และได้ประสานไปยังการ
               ประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท TT&T
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การตรวจสอบ
               ทรัพย์สินต่างๆ ปรากฎว่า ไม่ใช่หน่วยดังกล่าว
ส่วนใหญ่เป็นของเทศบาล อบต.ต่างๆ ที่ซึ่ง
               มาจากร้านค้าทั่วไป แล้วนามาติดตั้ง ทาให้ไม่มีรหัส
ซึ่งขณะนี้ตรวจยึดไว้และอยู่ระหว่าง
               การตรวจสอบ ณ สภ.เมืองลาปาง
สาหรับมาตรวัดน้า หากเป็นของการประปาฯ จะมี
               เลขรหัส สามารถตรวจสอบได้
จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันในการป้องกันปราบปราม
               สืบสวนจับกุมผู้ที่ลักมาตรน้า โดยตั้งแต่ห้วง 1
ต.ค.2553 - ปัจจุบัน รับแจ้ง 15 ราย
                อยู่ระหว่างสืบสวนจับกุม และในพื้นที่เมืองลาปาง
มีร้านรับซื้อของเก่าที่ถูกต้องตาม
                กฎหมาย จานวน 32 แห่ง
            - เมื่อวันที่ 26 – 27 ต.ค.2553 สภ.เมืองลาปาง
         ทาการจับกุมผู้ต้องหาลักทรัพย์ตาม
             เคหสถาน
         โดยเฉพาะหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดลาปาง
         มีการขยายผลได้
             ผู้ต้องหาทั้งหมด 10 ราย
         และยังมีทรัพย์สินบางรายการยังไม่สามารถหาเจ้าของ
             ทรัพย์สินมายืนยันได้ เนื่องจากอยู่ช่วงปิดภาคเรียน
         และขอให้ทุกหน่วยช่วย
             ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ
         หากผู้ใดที่ทรัพย์สินสูญหาย ให้มาตรวจสอบได้
             ณ สภ.เมืองลาปาง และในห้วงนี้ สภ.เมืองลาปาง
         ได้เพิ่มความเข้มในการตรวจตรา
             สถานบริการต่างๆ เพื่อปราบปรามป้องกันการกระทาผิด
นายอธิคมฯ           - สอบถามในที่ประชุม ไม่มีผู้ใดชี้แจง
จึงกล่าวปิดการประชุม คณะกรรมการรักษา
ผวจ.ลาปาง (ประธาน)
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลาปาง ครั้งที่ 10/2553 ลง
               28 ตุลาคม 2553


เลิกประชุม          - เวลา 14.00 น.
                       ร.ต.ท.หญิง
บันทึกรายงานการประชุม
                        ( อัจจนา ปันทะ )
                     รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ลาปาง
                พ.ต.ท.หญิง
          ตรวจรายงานการประชุม
                     ( สุพิน โกศลบัณฑิตกูล )
              สว.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ลาปาง/
ผู้ช่วยเลขานุการ


                   พ.ต.อ.
อนุมัติแจกจ่าย
                 ( ประภาษ จันทร์เปล่ง )
               ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ลาปาง/
เลขานุการ

								
To top