Docstoc

6736 doc

Document Sample
6736 doc Powered By Docstoc
					การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government Procurement)
ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล เจ้าหน้าที่การทูต 7 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ทาไมการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐจึงได้รับความสนใจและ เรียกร้องให้มีการเปิดตลาด




การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเป็นตลาดที่มีกาลังซื้อมาก เพราะรัฐ จาเป็นต้องใช้งบประมาณในการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า สาธารณะ เช่น การให้บริการทางการศึกษา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณสุข ฯลฯ หากคิดเป็นสัดส่วนในประเทศพัฒนาแล้วการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-15 ของ GDP และประมาณ ร้อยละ 20 ในประเทศกาลังพัฒนา

มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ


ประเทศพัฒนาแล้ว : การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐจะต้องมีความ โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้รฐสามารถเลือกซื้อสินค้าและ ั บริการที่มีราคาที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่าในการใช้เงินที่สุด



ประเทศกาลังพัฒนา : การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเป็นกลไกประการ หนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ภายในประเทศ จึงต้องให้ความสาคัญกับผู้ผลิตภายในประเทศ ก่อน

การหารือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐในเวทีระหว่างประเทศ


กรอบองค์การการค้าโลก : ความตกลงหลายฝ่ายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรัฐ (Government Procurement Agreement) กรอบคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : กฎหมายแม่บท ว่าด้วการจัดหาสินค้า การก่อสร้างและบริการ (Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services กรอบเอเปค : (a) APEC Non-Binding Principles on Government Procurement relating to transparency, value for money, open and effective competition, fair dealing, accountability and due process, and non-discrimination; and (b) the APEC Transparency Standard for Government Procurement





ไทยกับการเจรจาเปิดเสรีการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ


ไทยมีการเจรจาจัดทา คตล. การค้าเสรีกับคู่เจรจาหลายประเทศ แต่ไม่ใช่ทุก ประเทศที่มีการระบุถึงการเจรจาการเปิดเสรีจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 1. กรณีที่ประเทศไทยยังไม่มีพันธกรณีที่จะต้องเจรจา เช่น JTEPA 2. กรณีที่ไทยมีพันธกรณีที่จะต้องดาเนินการต่อไปเพื่อนาไปสู่การหารือใน รายละเอียดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เช่น ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และ คตล. เขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (TNZFTA) 3. กรณีที่ไทยจะต้องเปิดเสรีการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐตามพันธกรณีใน คตล. หากมีผลใช้บังคับ เช่น สหรัฐฯ (แต่ขณะนี้ คตล. กับสหรัฐฯ ยังไม่มีการเจรจาต่อ)

พันธกรณีตาม คตล. TAFTA และ TNZFTA


TAFTA : เมือ คตล. TAFTA มีผลใช้บังคับ (ปี 2005) จะต้องตั้ง ่ คณะทางานเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเกียวกับขอบข่ายของการเริม ่ ่ เจรจาเรืองการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและความครอบคลุมของการ ่ เจรจาในระดับทวิภาคี และรายงานให้คณะกรรมาธิการร่วมฯ ทราบ TNZFTA : เมื่อ คตล. TNZFTA มีผลใช้บังคับ (ปี 2005) จะต้อง ตั้งคณะทางานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐต่อไป



แนวทางและกลยุทธ์ในการเจรจา
1.

กรณีที่ประเทศไทยยังไม่มีพันธกรณีที่จะต้องเจรจา • ศึกษาผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น • ศึกษาแนวทางการเจรจากับประเทศต่างๆ ทั้งในด้าน วัตถุประสงค์ หลักการ วิธการ และการป้องกันผลกระทบ ี จากการเปิดเสรีด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ • ศึกษาตัวอย่างจากประสบการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ ประเทศอื่นๆ เพื่อนามาใช้ประกอบการพิจารณา

2. กรณีที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องเจรจาหรืออยู่ในระหว่าง การเจรจา • วัตถุประสงค์และประโยชน์จากการทาความตกลง • ความสามารถในการแข่งขันในการประกอบธุรกิจสาขาต่างๆ ของไทย • การแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างในทุกระดับของไทยตั้งแต่การ จัดซื้อจัดจ้างขนาดเล็กจนถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้าง โครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ โดยประเมินดูว่า หากมีการเปิด ้ เสรีแล้วจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ รายย่อยในการรับสัญญาโครงการจากรัฐบาลหรือไม่อย่างไร

•

•

ประเมินถึงผลดีที่รัฐบาลและประชาชนจะได้รับจากการเปิดเสรี การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐในแง่ของการทาให้เกิดการแข่งขันที่เป็น ธรรมและโปร่งใสในตลาดมากขึ้น ซึ่งจะทาให้รัฐบาลสามารถ ประหยัดงบประมาณอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้เสียภาษี หรือไม่ ประเมินเหตุผลความจาเป็นทางด้านนโยบายว่า ควรจะให้มีการ เปิดเสรีการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเพื่อช่วยส่งเสริมการลงทุนในการ พัฒนาอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีในประเทศหรือการ ดาเนินการโครงสร้างพื้นฐาน หรือสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือไม่

•

•

ระดับความพร้อมของหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง (procuring entity) ที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่เพิ่มมาก ขึ้นจากพันธกรณีตามความตกลง และต้องต่อสูกบบริษัทข้ามชาติ ้ ั อย่างโปร่งใส รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ (หากมี) เพื่อให้รองรับพันธกรณีตามความตกลงด้วย ศึกษาหามาตรการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการ จัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ โดยการสร้างภูมคมกันทางเศรษฐกิจเพื่อ ิ ุ้ ป้องกันผลกระทบที่จะมีต่อผู้ประกอบการไทยที่ยังไม่สามารถ แข่งขันกับบริษัทต่างชาติอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีดังกล่าวได้

ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษาแนวทาง กระบวนการและแนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดย รัฐในกรอบต่างๆ เช่น - ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) - ธนาคารโลก - กฎหมายแม่แบบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของคณะกรรมาธิการ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ - ข้อคิดเห็นและงานวิเคราะห์เรื่องการทาความตกลงจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ของการประชุมสหประชาชาติเพื่อการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development) เพื่อกาหนดแนวทางการเจรจาจัดทาความตกลงที่สอดคล้องกับ ความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของ ความตกลงและอาจหยิบยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศกาลังพัฒนา ในการเจรจากับประเทศคู่เจรจาที่พัฒนาแล้ว

2. ควรจัดตั้งคณะทางานสาหรับการเจรจาโดยมีผู้แทนจากส่วน ราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมในการประชุม โดยจัดการประชุมร่วมเพื่อกาหนดท่าทีก่อนการเจรจาทุกครั้ง 3. ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ เข้ามามีสวนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ่ 4. ควรมีกระบวนการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเจรจาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ เกียวข้อง ่

ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณาในการเจรจา


การให้การประติบัติเยี่ยงคนชาติอย่างไม่มีเงื่อนไข (unconditional National Treatment) และการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ที่ ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ต้องการผลักดันให้มีการยอมรับใน การเจรจา ทั้งนี้ อาจพิจารณาแนวทางในความตกลงหลายฝ่ายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Agreement on Government Procurement : GPA) ภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่งมีข้อยกเว้นสาหรับประเทศกาลัง พัฒนาในเรื่องการประติบัติเยี่ยงคนชาติ เช่น ในข้อบทที่ 5 วรรค 4 ที่บัญัติว่า

“A developing country may negotiate with other participants in negotiations under this Agreement mutually acceptable exclusions from the rules on national treatment with respect to certain entities, products or services that are included in its coverage lists, having regard to the particular circumstances of each case.”

ขอบเขตการใช้บังคับของความตกลง หากความตกลงจะมีขอบเขตการใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานรัฐทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ก็ควร จะต้องคานึงถึงความพร้อมในการปฏิบัติตามพันธกรณีของ หน่วยงานในแต่ละระดับเหล่านั้นด้วย เช่น หากมีการกาหนดว่า กฎ ระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทาคาแปลเป็น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  ควรมีข้อบทมาตรการชดเชยหรือหักล้าง (offsets) โดยอาจ ประยุกต์กับความตกลง GPA (ข้อ XVI:2) ที่บัญญัติว่า “……, a developing country may at the time of accession negotiate conditions for the use offsets, such as requirements for the incorporation of domestic content……”


โดยความตกลง GPA ข้อ XVI:2 ให้ประโยชน์แก่ประเทศกาลังพัฒนา คือ อาจใช้มาตรการเพื่อส่งเสริมให้มการพัฒนาประเทศ หรือรักษา ี ดุลบัญชีการชาระเงินโดยบังคับให้ใช้สัดส่วน - ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (domestic content) - การให้เทคโนโลยี (licensing of technology) - ข้อกาหนดการลงทุน(investment requirement) - การค้าต่างตอบแทน(counter-trade) - หรือมาตรการอื่นๆ ที่เทียบเคียง (similar requirements)



ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาทุกข้อบทของเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐในภาพรวมร่วมกัน เพื่อพิจารณา ทั้งพันธกรณีภายใต้ข้อบทและข้อผูกพันการเปิดตลาดไป พร้อมๆ กัน เพื่อมิให้ส่งผผลกระทบต่อจุดยืนของไทยใน การเจรจา

บทสรุป

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเป็นเรื่องใหม่สาหรับประเทศไทย และ ประเทศไทยยังมิได้เป็นภาคีความตกลง GPA ดังนั้น จึงควร - พิจารณาอย่างรอบคอบ - พิจารณาผลดีผลเสียของการทาความตกลงให้ชดเจนและ ั ดาเนินการ ตามหลักการเปิดเสรีแบบก้าวหน้าโดยลาดับตามที่กาหนดไว้ใน ความ ตกลง WTO

- การทาความตกลงเรื่องนี้เป็นการทาความตกลงเพื่อกาหนดกติกาการ ดาเนินการค้าระหว่างประเทศให้มีความเป็นธรรม จึงควรดาเนินการ ตามบทบัญญัติและหลักการของความตกลงเรื่องการเปิดเสรีการลงทุน ที่ไทยเป็นภาคีทุกฉบับ โดยให้มีเรื่องการดาเนินมาตรการปกป้องผล กระทบจากการเปิดเสรี
- เพื่อให้การเปิดเสรีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเป็นไปด้วยความ ระมัดระวัง ความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ ซึ่งจะทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรีของไทยเป็นไป อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ

สวัสดี

ก้าวแรกการจัดซื้อโดยรัฐกับการเปิดเสรีการค้า ระหว่างประเทศ
บัณฑูร วงศ์สลโชติ วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬา ฯ ี M.Sc. (University of Southampton, England) รองประธานคณะกรรมการกฎระเบียบและการค้าระหว่างประเทศ ประธานคณะอนุกรรมการอาเซียน-อียู ประธานคณะอนุกรรมการอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประธานคณะอนุกรรมการประเด็นทางการค้า

FTA กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• เป็นเงื่อนไขความตกลงภายใต้ เอฟทีเอ ไทย-ออสเตรเลีย และ ไทย-นิวซีแลนด์ • เอฟทีเอ อาเซียน อียู ระบุความต้องการให้ไทย ปรับปรุงเรื่องความโปร่งใส เป็นเงื่อนไข • JTEPA กาหนดเรื่องความโปร่งใสเป็นเงื่อนไขที่ ไทยต้องปรับปรุง • เอฟทีเอ ไทย-สหรัฐ ไทยต้องเปิดเสรีจัดซื้อจัด จ้างภายใน 5 หรือ 10 ปี หลังการลงนาม

ข้อถกเถียงโต้แย้งการเปิดเสรี
• งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างมีไว้ให้บริษัทใน ประเทศไทยเท่านั้น • หากเปิดเสรี บริษัทไทยจะแข่งขันไม่ได้ บริษัทต่างชาติจะได้งานไปหมด • บริษัทไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาด ต่างประเทศได้ •ฯลฯ

Why is liberalizing government procurement important for Thailand? (ความคิดเห็นจากผู้แทนสหรัฐ)
• Good governance • Good government • mitigate corruption • Ensure tax money spent most efficiently

• Corruption poses serious threat to the development of a country and its people. • Corruption causes reduced investment, • Corruption causes lack of respect for the rule of law and human rights, • Corruption leads to undemocratic practices • Corruption lead to diversion of funds intended for development and essential services, affects government's ability to provide basic services to its citizens • Corruption has the greatest impact on the most vulnerable part of a country's population, the poor.

Corruption, an organized crime of the globalized world

Corruption Perception Index(CPI)
• • • • • • • • Rank 2007 1 17 20 4 43 84 Country Finland Japan U.S.A. Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia Index 2007 9.4 7.5 7.2 9.3 5.1 3.3 2.5 2.3

• 131 • 143

Per Capita Income 2007
• • • • • • • • • • • • USA Japan Singapore South Korea Malaysia Thailand Indonesia Philippines Vietnam Laos Cambodia Myanmar USD45,845.00 USD34,312.00 USD35,163.00 USD18,392.00 USD6,948.00 USD3,737.00 USD1,925.00 USD1,625.00 USD818.00 USD656.00 USD600.00 USD235.00

นสพ กรุงเทพธุรกิจ 6.3.2551 คอลัมน์ แกะรอยการเมือง
• หัวหน้ากลุ่มอุปถัมภ์ส่วนใหญ่ทางการเมืองไทย พัฒนาการมาจาก “เจ้าพ่อ” ประจาจังหวัด ภาค หรือท้องถิ่นที่อิงประโยชน์กบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ั • “เจ้าพ่อ” ที่สามารถสร้างฐานรายได้ที่มากพอ ดูแลลูกน้องในก๊กได้นั้นมักเกี่ยวข้องกับการ ผูกขาดการสัปทาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ บ่อน การพนัน หวยใต้ดิน ยาเสพติด สินค้าหนี ภาษี สรุปง่าย ๆ คือหากินกับสิ่งผิดกฎหมาย (และที่ทาได้ก็เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบน)

ค่าก่อสร้างสนามบิน
• Suvarnabhumi Airport,, 4.62 billion US dollars, 563,000 square meters, 45 million passengers • Beijing airport, terminal 3, 3.8 billlion US dollars, 986,000 square meters, 76 million passengers a year • Hong Kong Check Lap Kok airport, 2.56 billion US dollars,570,000 square meters, 45 million passengers • Shanghai airport, 2 billion dollars, 40 million passengers • Singapore airport, 2.1 billion US dollars, 1.045 million square meters, 77 million passengers a year

สาเหตุของการคอร์รัปชั่น
• การเลือกตั้งมีการใช้เงินซื้อเสียง มีการผูกขาดการเมือง โดยคนส่วนน้อย • มีการแทรกแซงการบริหารและองค์กรตรวจสอบ • การกาหนดนโยบาย ออกกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ เอื้อต่อประโยชน์ของตนและพวก • ค่านิยมคนไทย อันได้แก่ – บุญคุณนิยม ผู้มีอานาจให้ความช่วยเหลือดูแล ลูกน้อง – พวกพ้องนิยม มีความเห็นแก่ตัวสูง – อานาจนิยม – สุขนิยม คนไทยหันมานิยมวัตถุ ความร่ารวย ไม่ สนใจเรื่องศีลธรรม

Government Procurement in FTA countries
• USA USD420 billion (14.0 ล้านล้านบาท) • Australia AUD17 billion (510,000 ล้านบาท) • Korea Won61 trillion (2.1 ล้านล้านบาท) • Japan 4.76 trillion yen (1.4 ล้านล้านบาท) • EU 1,500 billion euro (75 ล้านล้านบาท)

WTO plurilateral agreement on Government Procurement
• Parties to the agreement (committee members) • Canada, European Communities (including its 27 member States: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom), Hong Kong China, Iceland, Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, Netherlands with respect to Aruba, Norway, Singapore, Switzerland, United States, Bulgaria • Negotiating accession • Albania, Georgia, Jordan, Kyrgyz Republic, Moldova, Oman, Panama, Chinese Taipei

สร้างความพรัอมให้กับ ผู้ประกอบการไทย
• เริมใช้แนวทางสากลในการจัดซื้อจัดจ้างให้ ่ ผู้ประกอบการไทยคุ้นเคย โดยเริ่มจากการ เปลี่ยนแปลงระเบียบปฎิบัตจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้ ิ สอดคล้องกับแนวทางสากล แก้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง • ขจัดความคิดที่ว่าการจัดซือจัดจ้างภาครัฐไม่ ้ โปร่งใส ส่งเสริมผูประกอบการไทยให้มาสนใจ ้ • ส่งเสริมให้เอกชนไทยหันมาสนใจแข่งขันในการ ขายให้กบรัฐ ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ ั ต่างประเทศ

Transparency
• ความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบทั้ง ภายในและภายนอก ในการกาหนดแผนการจัดซื้อจัด จ่าง ขบวนการ วิธีเปิดประมูล วิธีพิจารณาคัดเลือก สามารถรับผิดชอบหากมีการฟ้องรัอง ไม่ให้สิทฺธิ พิเศษกับบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด • เวลาให้ผู้ร่วมประมูลต้องมีมากพอในการเตรียมการ • ต้องมีศาลพิเศษทีมีหน้าที่รับการร้องเรียน ตั้งแต่การ ่ กาหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิยื่นประมูล (PQ) หากไม่มี ความเป็นธรรม ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนมีการ ประมูล

Transparency
• เงื่อนไขต่าง ๆ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการ ประมูลต้องกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน เพื่อผู้ร่วมประมูลจะสามารถพิจารณาความมีเหตุผลใน เงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านั้น และในกรณีเงื่อนไขการ พิจารณาเหล่านั้นไม่เป็นธรรม ผู้ร่วมประมูลสามารถ ร้องขอให้เปลี่ยนแปลง เพื่อพิจารณาขอความเป็น ธรรมแก้ไขได้ และการแก้ไขต้องแล้วเสร็จก่อนการ ประมูลจะเกิดขึ้น • เพื่อสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา ผู้พิจารณา คัดเลือกควรคัดเลือกจากข้อเสนอโดยไม่ให้ล่วงรู้ถึง ชื่อผู้ประมูลงาน

Accountability & Due Process
• Accountability คือ รับผิดรับชอบการกระทา • หน่วยงานรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็น ผู้รับผิดรับชอบในการตัดสินใจคัดเลือก สามารถ แสดงเหตุผลได้ขัดเจน หากพบว่ามีความไม่ โปร่งใสเกิดขึ้น ต้องมีขบวนการยุตธรรม (due ิ process) สามารถดาเนินคดีกับหน่วยงาน • จัดให้มี “สานักงานทบทวนการจัดซือจัดจ้าง ้ โดยรัฐ” เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง ข้อค้ดค้าน และพิจารณาแก้ไขตามหลัก จริยธรรม คุณธรรม และ หลักความโปร่งใส

Value for Money
• ความคุ้มค่าของเงิน เป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพราะว่า ราคาไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวในการ กาหนดผู้ชนะการประมูล ผู้ให้ราคาต่าสุดไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ ชนะการประมูล หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องคานึงถึง – เปรียบเทียบประวัติการทางานของผู้เข้าประมูลแต่ละราย มี ความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด แตกต่างกันอย่างไรในแต่ ละราย – เปรียบเทียบความเสี่ยงของข้อเสนอแต่ละข้อของแต่ละราย – เปรียบเทียบความสามารถในการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงให้ ทันสมัย สาหรับสินค้าหรือบริการที่เสนอ – เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ (operating cost) และเปรียบเทียบ benefit/cost ของทุกข้อเสนอ – เปรียบเทียบราคาที่จะได้รับเมื่อเลิกใช่งานแล้ว ราคาของ ทราก

Open & Effective Competition
• การจัดให้มีการประมูลต้องเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการทั่วไป ไม่ปิดกั้น กีดกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิน้อยกว่าผู้อื่น • สร้างความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประมูลงาน • เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรี โดยประกาศให้สารธาณชน ทราบว่าจะจัดให้มีการประมูลเมือไร อะไร อย่างไร กฎเกณฑ์ ่ เงื่อนไข ต้องให้ชัดเจน และให้มีระยะเวลาก่อนการจัดให้มีการ ประมูลนานเพียงพอ สาหรับการคัดค้าน หรือโต้แย้งใด ๆ อัน อาจเกิดขึ้น และจัดการกับข้อโต้แย้งให้เสร็จก่อนเริ่มการ ประมูล • ไม่ใช้การจัดให้มีการประมูลแบบเร่งด่วน (fair dealing) • ไม่กาหนด PQ หรือคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลอย่าง ไม่เป็นธรรมเพื่อกีดกัน (non-discrimination)

Debriefing
• ต้องกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่า จะต้องแจ้งให้ ผู้ร่วมการประมูลทุกรายที่ไม่ชนะการประมูล ได้รับทราบถึงเหตุผลที่ไม่ได้ชนะ เพื่อให้เขา เหล่านั้นได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน ของตัวเอง เพื่อมาสู้ใหม่ในโอกาสต่อ ๆ ไป • การปฎิบัติทานองนี้ จะทาให้เกิดการแข่งขัน มากขึ้นในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในการใช้จ่ายเงินภาษีราษฎรอย่างมี ประสิทธิภาพ

สรุปแนวทางจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ แบบสากล
• Transparency • Value for Money • Open and Effective Competition • Debriefing • Accountability • Due Process

ขอบคุณครับ


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:241
posted:8/19/2008
language:Vietnamese
pages:43